Page 1

Parochie Pax Christi Geloofsgemeenschap O.L.Vr. Geboorte Meije/Zegveld Geloofsgemeenschap H. Bonaventura 4 april 2021


2


OPENINGSLIED

BEGROETING Vrede en alle Goeds. Wij mogen hier in dienstbaarheid verbonden zijn met God en elkaar in Zijn Naam. Vader Zoon en Heilige Geest

GEBED OM VERGEVING Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

GLORIA ORGELSPEL

3


DIENST VAN HET WOORD DE EERSTE LEZING IS GENOMEN UIT DE HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN Handelingen 10,34a.37-43 In die tijd nam Petrus het woord en sprak: “Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte, en hoe God Hem gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met Hem. En wij getuigen van alles wat Hij in het land van de Joden en in Jeruzalem gedaan heeft. Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord. God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen, niet aan het hele volk maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen, aan ons die met Hem gegeten en gedronken hebben nadat Hij uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken, en te getuigen dat Hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden. Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af, dat ieder die in Hem gelooft door zijn Naam vergiffenis van zonde verkrijgt.” Zo spreekt de Heer Allen: Wij danken God

4


Lied

DE TWEEDE LEZING IS GENOMEN UIT DE BRIEF VAN PAULUS AAN DE KOLOSSENZEN Kolossenzen 3,1-4 Broeders en zusters, Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God. Christus is uw leven, en wanneer Hij verschijnt zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. Zo spreekt de Heer Allen: Wij danken God

Lied

5


PAASEVANGELIE

Johannes 20,1-9

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen - het was nog donker - bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: “Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.” Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Voorover bukkend zag hij de zwachtels liggen maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen: hij zag en geloofde. want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan. Zo spreekt de Heer

Allen: Wij danken God

6


GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God de almachtige Vader Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen.

7


VOORBEDE Eeuwige God, op deze dag stroomt het licht van Pasen ons van alle kanten tegemoet. Uw Geest verricht wonderen in ons en in onze wereld. Daarom bidden wij U: . voor alle mensen die in deze tijd gedoopt worden, voor ieder die zijn of haar leven aan U wil toewijden; dat zij getuigen van het wonder van Pasen, dat zij trouw blijven aan de weg van uw Zoon... . voor mensen wier kruis zwaarder is dan zij kunnen dragen, voor ieder die valt en niet bij machte is om op te staan; dat zij ervaren dat Gij hun bestaansgrond zijt, dalzij in U licht en ruimte van leven vinden... . voor de vele mensen die angst hebben om te sterven, die niet weten wat hun na dit leven te wachten staat; dat zij vertrouwen op uw barmhartigheid en genade, dat zij zich welkom weten in uw eeuwige vrede... . voor uw kerk op aarde, die uw aanwezigheid present stelt, die onophoudelijk de aandacht vestigt op uw blijde boodschap; dat uw heilige Geest op haar mag rusten en haar mag leiden, dat zij mensen ervan overtuigt dat U het licht in deze wereld bent... Misintenties Eeuwige God, wij kunnen niet dieper vallen dan in uw handen. Verhoor, zo bidden wij, onze gebeden en help ons om op te staan, telkens weer, door Jezus Christus, de verrezen Heer, vandaag en morgen en altijd. Amen

8


DIENST VAN DE TAFEL KLAARMAKEN VAN DE TAFEL

Lied

V A

Bid zusters en broeders, dat ons offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en heel zijn heilige kerk.

GEBED OVER DE GAVEN Barmhartige God, wij danken U voor het brood en de wijn de tekenen waarin uw Zoon Jezus Christus als de Levende onder ons aanwezig wil zijn. Laten deze gaven ons sterken in de vaste overtuiging dat een nieuw begin van leven altijd mogelijk is. Door Jezus Christus, onze verrezen Heer. A: Amen

EUCHARISTISCH GEBED De Heer zal bij u zijn A: De Heer zal u bewaren Verheft uw hart A: Wij zijn met ons hart bij de Heer Brengen wij dank aan de Heer, onze God A: Hij is onze dankbaarheid waardig

9


U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil en genezing te vinden zullen wij uw Naam verkondigen, al onze dagen, maar vooral in deze nacht bezingen wij U. Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Hij, die voor ons geworden is het Lam dat wegdraagt de zonden der wereld. Onze dood is Hij gestorven, voorgoed heeft Hij de dood ontwapend en gedood; Hij is opgestaan ten leven en alles heeft Hij nieuw gemaakt. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen, vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en krachten die U loven, die U dit lied toejuichen zonder einde: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten! Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd zijt Gij met ons op weg, en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaus ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood.

10


Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. Want op de avond voor zijn lijden nam hij onder de maaltijd brood en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl hij zei:

"Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt." Zo nam hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:

"Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond; dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken." Verkondigen wij het mysterie van het geloof. A:

Als wij dan eten van dit brood, en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt.

11


Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en tot nieuw leven opgewekt, is hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij. Barmhartige Vader, schenk ons de geest van liefde die in Jezus was, zodat de kerk, bemoedigd en gesterkt, opbloeit tot nieuw leven. Bevestig de band van eenheid tussen allen die tot gemeenschap geroepen en begenadigd zijn, rondom paus Franciscus en onze bisschop Johannes. Maak uw kerk te midden van een verdeelde wereld tot een instrument dat geloofwaardig en volhardend de eenheid en de vrede dient. Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de maagd en moeder Gods, met de H. Jozef haar bruidegom, met uw apostelen en martelaren, met de H. Bonaventura en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer. Door Hem, en met Hem, en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

12


COMMUNIERITUS

GEBED DES HEREN Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

VREDESWENS In deze nacht mogen we ons thuis weten bij de Heer van alle leven. Hij is onze God, Hij draagt ons door het water heen naar de overkant en door het donker heen naar het licht. Mogen we elkaar de vrede van Christus toewensen. De Heer is verrezen, ja, Hij is waarlijk verrezen! Zalig Pasen! Laten we elkaar deze vrede zien: we leggen ons rechterhand op ons hart, kijken elkaar diep in de ogen en met een glimlach om onze mond wensen we elkaar de vrede van Christus toe.

13


LAM GODS Lam Gods, dat wegneem de zonden der wereld, ontferm U over ons. (2x) Lam Gods, dat wegneem de zonden der wereld, geef ons de vrede.

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE V: A:

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie hier het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal gezond worden.

Lied

14


SLOTGEBED EEN WENS VOOR ONDERWEG Ik wens je… Sterke schouders om de zorgen van vandaag en morgen te dragen en om de pijn te ondersteunen die je voelt. Alerte oren om de roepstem van je hart te horen en om de noden van je buren te herkennen. Onvermoeibare voeten om je eigen levensweg te stappen en om de mens die je verwacht te bezoeken. Stralende ogen om het mooie in de schepping te zien en om de Heer in de mens naast je te ontmoeten. Open handen om wat mensen je in vertrouwen bieden te ontvangen en om je eigen overvloed te delen. Een glimlach om je grote en kleine zorgen te relativeren en om wie stil langs de weg blijft zitten aan te moedigen. Een kloppend hard om biddend te danken in de geborgenheid van de Heer; een hart, ruim genoeg voor wie er even wil schuilen.

15


ZEGEN EN WEGZENDING: Aan de bronnen van ons leven hebben wij ons kunnen laven; aan de tafel van gelijkheid hebben wij brood gebroken; gesterkt om op pad te gaan, vrij, nieuw leven tegemoet. Pasen: feest van verlangen naar een liefde die de dood overwint. Moge dit feest in ons opbloeien zoals de lente om ons heen, en mogen wij verder toegroeien naar belofte en toekomst. Daartoe zegene God ons, Vader, Zoon en Goede Geest. A: Amen

Lied

16


ALS U NAAR DE KERK KOMT VERGEET U ZICH NIET AAN TE MELDEN:

WWW.MEEVIEREN.NL/PAROCHIEPAXCHRISTI WEEK 10 t/m 16 april weekdag zaterdag

locatie 10 OLV Geboorte

aanvang

zaterdag

10 H. Hippolytus

19:00 uur H. Spaan

zondag

11 St. Franciscus

09.00 uur H. Spaan

zondag

11 H. Bonaventura

11:00 uur H. Spaan

woensdag

14 H. Bonaventura

09:00 uur

T. van Zaal

vrijdag

16 Wulverhorst

09:00 uur

H. Spaan

voorganger 17:00 uur H. Spaan

WEEK 17 t/m 23 april weekdag zaterdag

locatie 17 St. Franciscus

aanvang

zaterdag

17 H. Bonaventura

19:00 uur Vormselviering

zondag

18 OLV Geboorte

09.00 uur T. van Zaal

zondag

18 H. Hippolytus

11:00 uur T. van Zaal

woensdag

21 H. Bonaventura

09:00 uur

voorganger 17:00 uur Vormselviering

H. Spaan

WEEK 24 t/m 30 april weekdag zaterdag

locatie 24 H. Hippolytus

aanvang

zaterdag

24 OLV Geboorte

19:00 uur H. Spaan/J. Stam

zondag

25 H. Bonaventura

09.00 uur H. Spaan/J. Stam

zondag

25 St. Franciscus

11:00 uur H. Spaan/J. Stam

dinsdag

27 St. Franciscus

09:15 uur

H. Spaan

woensdag

28 H. Bonaventura

09:00 uur

H. Spaan

voorgangers 17:00 uur H. Spaan/J. Stam

17


RESERVEREN IS VERPLICHT EN NOODZAKELIJK Op dit moment mogen er 30 personen in een viering aanwezig zijn, dat is exclusief de bedienaren (voorganger, lector, koster, organist, cantor, procesbegeleiders). Daarbij is er een registratieplicht en moet de gezondheidscheck plaatsvinden. Deze registratie is niet alleen voor de vieringen in het weekend maar ook voor de woensdagochtend in Woerden. U kunt zich van te voren aanmelden via de link op onze parochiewebsite: https://www.parochiepaxchristi.nl of rechtstreeks op de website van https://meevieren.nl/parochiepaxchristi . Voor vragen kunt u bellen met het Centrale Secretariaat: 0348-203012 op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00uur tot 12.00uur. MONDKAPJE Het dringende advies dat aanwezigen een mondkapje dragen dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan is een verplichting geworden. Deze verplichting wordt door de Nederlandse Bisschoppen nog steeds ernstig onderschreven. VENTILATIE Van het bouwbureau van het Bisdom kregen we bericht dat in het kader van “schoon” houden van onze kerkgebouwen we bedacht moeten zijn op ventilatie. Onze kerkgebouwen staan er al een tijdje en we hebben in de loop van de tijd wel iets gedaan aan verwarmingsmogelijkheden, maar ventileren is een ander verhaal. Het betekent dat als we blijven vieren, als we gebruik blijven maken van ons kerkgebouw, we ook hiervoor aandacht moeten hebben. De deuren mogen niet worden gesloten en het gebouw dan verwarmen is stoken voor de buitenlucht. MET PASEN DE WINTERJAS NOG NIET OPBERGEN Zoals we hiervoor aangeven. Met de deuren geopend is het niet zinvol te stoken. We raden u ten zeerste aan om u warm te kleden als u naar de kerk komt, ook in deze tijd kan het in de kerk best wel eens een beetje “fris” zijn.

18


Geven met Givt 1. Download de Givt-app via www.givtapp.net/download of zoek ‘Givt’ in de Apple Store of Google Play op uw telefoon. 2. Zet de Bluetooth op uw telefoon aan. 3. Open de app. 4. U kan ervoor kiezen om direct uw gift te geven of om eerst uw registratie te voltooien. Dit doet u door links bovenin het scherm op het rode bolletje te klikken. 5. Kies het bedrag dat u wilt geven en klik op ‘Volgende’ 6. Kies voor geven met ‘Collectemiddel’ voor de collecteschalen of ‘QR-code’ voor o.a. bij de Mariakapel 7. Beweeg uw telefoon boven de collecteschaal of scan de QR-code 8. Geeft u aan de collecte, dan verschijnt de naam van de kerk in uw scherm, klik deze aan. De QR-code herkent zelf de kerk waaraan u geeft. 9. Gelukt! 10. Heeft u uw registratie nog niet voltooid, dit kan u op een later moment alsnog doen door op het rode bolletje te klikken. Geven met Givt is veilig, anoniem en biedt de mogelijkheid om uw gift te storneren indien gewenst.

19


Algemene maatregelen. • • • • • • •

Houd 1,5 meter afstand. Buddy’s/coördinatoren met gele vestjes, begeleiden u naar een plaats in de kerk. Buddy’s/coördinatoren geven u een aanwijzing wanneer u te communie kunt gaan. Voordat u de hostie ontvangt dient u voor in de kerk nog uw handen te ontsmetten. Houd de looprichtingen aan (zie de vloerstickers). Vergeet niet uw bijdrage te deponeren in de collectemandjes achter in de kerk. De collecte wordt warm aanbevolen. Na de dienst kunt u op aanwijzing van de buddy’s/coördinatoren de kerk verlaten. Let u daarbij op de looprichting en de vloerstickers wijzen de weg.

20

Profile for Peter Zijdemans

210404 Eerste Paasdag viering  

Viering van de parochie Pax Christi van Oudewater, Woerden, Kamerik en Meije-Zegveld

210404 Eerste Paasdag viering  

Viering van de parochie Pax Christi van Oudewater, Woerden, Kamerik en Meije-Zegveld

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded