Page 1

Budget 2012

Budgetoverslag 2013 – 2014 – 2015 - i detaljer


Indledning Hermed foreligger Budget 2012 og budgetoverslag 2013-2015 for Silkeborg Kommune. Budgettet består af to dele: En kort udgave med titlen ”Budget 2012 i overblik”, som primært retter sig mod dem, der ønsker et overblik over kommunens økonomi og politiske målsætninger, samt en mere dybdegående udgave ”Budget 2012 i detaljer”(denne), der retter sig mod dem, der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder. ”Budget 2012 i detaljer” indeholder: •

Budget- og anlægsoversigt

Hovedoversigt, tværgående artsoversigt og låneoversigt

Beskrivelsen af de enkelte bevillinger indeholdende: o o o o

God læselyst.

Forside Budgetforudsætninger Anlægsoversigt Budgetoversigt


INDHOLDSFORTEGNELSE Side Byrådets mission og vision ..........................................................................1 Budgetopgørelse 2012-2015........................................................................2 Skattefinansieret anlæg 2012-2015 ..............................................................3 Budgetmateriale: Økonomiudvalget: Mission og vision .......................................................................7 2. Renter ................................................................................8 3. Finansforskydninger .............................................................11 4. Lån ....................................................................................16 5. Tilskud og udligning..............................................................19 6. Skatter ...............................................................................25 12. Kommunale ejendomme .......................................................33 13. Brand og Redning.................................................................96 14. Centralfunktioner .................................................................99 15. Fælles Formål ......................................................................111 16. Tværgående aktiviteter .........................................................120 18. Rengøring ...........................................................................125 Vej- og Trafikudvalget: Mission og vision .......................................................................127 24. Kollektiv Trafik ...................................................................128 25. Veje ..................................................................................131 28. Entreprenøropgaver .............................................................140 Kultur- og Fritidsudvalget: Mission og vision .......................................................................143 34. Kultur og Fritid.....................................................................144 Børne- og Ungeudvalget: Mission og vision .......................................................................181 41. Skoler ...............................................................................182 43. Børn og Familie....................................................................232 45. Handicap - børn ...................................................................258 48. Handicap – børneinstitutioner ................................................266 49. Familie – Institutioner ..........................................................272 Socialudvalget: Mission og vision .......................................................................278 51. Social Service......................................................................279 55. Handicap.............................................................................291 56. Sociale overførsler................................................................304 57. Handicap – sociale overførsler................................................326 58. Handicap – institutioner ........................................................329 59. Social Service – Institutioner .................................................345 Arbejdsmarkedsudvalget: Mission og vision .......................................................................352 61. Arbejdsmarked - service .......................................................353 66. Arbejdsmarked - overførsler ..................................................359 69. Arbejdsmarked - institutioner ................................................377 Ældre- og Sundhedsudvalget: Mission og vision .......................................................................383 71. Sundhedsområdet ................................................................384 73. Ældreområdet......................................................................390 78. Fritvalgsområdet ..................................................................410 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget: Mission og vision .......................................................................412 81. Natur og Miljø ......................................................................413 82. Planlægning og Byggemodning ..............................................417 Hovedoversigt ...........................................................................................422 Tværgående artsoversigt.............................................................................425 Låneoversigt..............................................................................................427


BYRÅDET Mission: Silkeborg Kommune skal gennem demokratiske processer i byrådet og det omgivende lokalsamfund skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke i vort område. Vision: I Silkeborg Kommune skaber vi et fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder for borgere og erhvervsliv.

1


Budgetopgørelse 2012 - oversigt

Mio. kr. - netto Løbende priser 1. Indtægter Skatter Tilskud og udligning Betinget balancetilskud Beskæftigelsestilskud

Budget 2011

Budget 2012

2013

Overslagsår 2014

2015

3.497,5 858,6 48,1 170,1

3.608,3 1.076,4 48,0 214,8

3.729,2 1.057,6 48,1 220,1

3.877,1 1.050,9 48,2 225,6

3.996,9 1.077,9 48,3 231,3

4.574,3

4.947,5

5.055,0

5.201,8

5.354,4

-439,9 -107,1 -144,3 -1.480,6 -332,1 -20,9 -848,5 -8,7 -3.382,1

-621,0 -115,1 -135,4 -1.358,9 -355,3 -22,5 -981,6 -8,9 -3.598,7

-622,6 -115,1 -135,2 -1.358,9 -355,3 -22,5 -981,6 -8,9 -3.600,1

-622,8 -115,1 -135,5 -1.358,9 -355,3 -22,5 -981,6 -8,9 -3.600,6

-620,1 -115,1 -135,7 -1.358,9 -355,3 -22,5 -981,6 -8,9 -3.598,1

-663,7 -278,7 -942,4

-692,3 -371,0 -15,8 -1.079,1

-718,7 -371,0 -15,8 -1.105,5

-745,2 -371,0 -15,8 -1.132,0

-771,7 -371,0 -15,8 -1.158,5

-4.324,5

-4.677,8

-122,3 -4.828,0

-249,3 -4.981,9

-380,7 -5.137,3

3. Renter m.v.

-15,4

-21,5

-20,4

-18,4

-16,2

Resultat af ordinær drift

234,3

248,3

206,6

201,6

200,9

-34,5 -20,0 -7,1 -49,8 -15,5 -34,3 -23,2

-55,7 -36,8 -22,9 -50,4 -11,0 0,0 -3,0 -30,5

-48,2 -67,7 -4,2 -32,4 -8,4 0,0 -3,0 -27,2

-44,7 -51,7 -25,7 -25,9 -8,8 0,0 -66,9 -16,0

-44,7 -75,0 -35,7 -57,9 -12,8 0,0 -66,9 -16,0

-184,4

-210,2

-191,2

-239,8

-309,0

50,0

38,1

15,4

-38,2

-108,1

50,0 51,2

38,1 67,1

15,4 44,4

-90,5 -8,7

-97,1 -7,0

-94,4 -5,4

-38,2 36,9 48,4 -86,9 -5,4

-108,1 28,6 48,4 -78,6 -3,8

2,0

1,1

-40,0

-45,2

-113,5

Indtægter i alt 2. Driftsudgifter Økonomiudvalget (incl. forsikringspuljer) Vej- og Trafikudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Driftsudgifter ex. overførselsudgifter Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiudvalget (forsikringspulje) Overførselsudgifter i alt Anslået pris- og lønskøn Driftsudgifter i alt

4. Anlægsudgifter Økonomiudvalget Vej- og Trafikudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Anlægsudgifter i alt Resultat af skattefin. område

Likviditet Resultat i alt (pkt. B) Låneoptag/ændret afdragsprofil Ældreboliger-låneoptag og beboerindskud Afdrag på lån Finansforskydninger (inkl. kursreg.) I alt - ændring af likvide aktiver Anm.: Positive tal angiver indtægter/overskud Negative tal angiver udgifter/underskud

2


Anlægsoversigt 2012-2015 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2012 priser

Budget

Budgetoverslag

2012

2013

2014

2015

Senere

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

41.717

37.217

37.217

37.217

40.217

- Salg

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

17.500

18.000

18.000

18.000

18.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

3.000

19.217

19.217

19.217

19.217

19.217

11.500

8.500

5.000

5.000

16.000

5.000

2.500

2.500

2.500

5.000

6.500

6.000

2.500

2.500

6.000

0

0

0

0

5.000

2.500

2.500

2.500

2.500

7.500

1.500

1.500

1.500

1.500

4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0

0

0

0

2.500

ØKONOMIUDVALGET

55.717

48.217

44.717

44.717

63.717

Bevilling 25 Veje - Mindre anlægsarbejder til og med 2020 - Tilpasning af parkerings- og trafikforhold v. Silkeborghallerne

36.750

67.750

51.700

75.000

326.500

3.500

3.500

3.500

3.500

28.500

3.000

0

0

0

0

1.250

1.250

2.500

2.500

25.000 0

- Køb - Vedligehold og energi-investeringer - Ombygning Østergade 1 - Pulje til vedligehold jf. almenboliglovgivningen - Mindre anlægsarbejder Bevilling 15 Fælles formål

- Digitalisering, hjemmeside, esdh mv. inkl. udstyr - Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel - Øget digitalisering og modernisering af IT Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

- Pulje til særlige indsatser / ad hoc formål - Klimaindsats - Særlige indsatsområder

- Vejbelysning, renovering til og med 2020

- Ø. Højmarksvej, reg. ved Stockholmsvej/Arendalsvej - Bindslevs Plads, offentlig andel af p-kælder - Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup - Rundkørsel, Grønnningen, Kjellerup - Søndergade i Kjellerup, cykelstier fra Skolegade til Grønningen - Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering efter opgravning.

- Renovering af vejvisning - Borgergade, Ansvej-Sølystvej, etape 1 - Christian 8. vej Nørretorv til Drewsensvej - Drewsensvej øst, forlængelse til Århusvej (fase 1) - Drewsensvej vest, forlængelse til Søndre Ringvej (fase 1) - Sejling Hedevej Vest - Industrivej Hårup, cykelstier - Cykelsti Anebjergvej ifbm. MV anlæg - Østerbordingvej, udbygning og forlægning - Havneområdet, renovering - Hostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet - Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg - Viborgvej i Skægkær, sti til Skægkærvej - Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej - Omfartsvej i Grauballe - Søndre Grauballevej - Hårupvej, forlægning vest om Hårup - Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning - Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning - Vej fra rådhus vest til p-kælder - Viborgvej, brede kantbaner nord for Tandskovvej - Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder - Viborgvej, rundkørsel ved N. Ringvej - Borgergade - Christians 8.s Vej - Viborgvej rundkørsel v/Nordre Ringvej - Iller Damvej, cykelstier til Grønbæk

500

0

0

0

1.000

8.000

15.200

1.000

0

0

1.500

500

0

0

0

0

1.500

0

0

0

0

1.000

2.000

0

500 0

0 0

1.500 1.500

0 500

0 0

0

0

0

0

7.000

9.000

5.000

0

2.000

0

8.000

24.000

30.000

500

1.000

0

0

0

30.000

0

0

6.000

6.000

8.000

0

0

0

2.000

0

0

0

0

500

0

1.000

4.000

0

1.000

5.000

0

0

2.000

0

1.500

1.500

2.000

3.000

18.000

22.000

0

0 0

4.000

1.500

0

7.500

0

0

0

0

3

0

0

0

4.000

8.000

0

9.000

0

0

0

0 0

0 0

0 0

10.000 3.000

10.000 1.000

0

0

0

8.000

2.000

0

0

0

3.000

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

8.000

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

8.000


Anlægsoversigt 2012-2015 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2012 priser - Balle Kirkevej, cykelstier - Nørrevænget, cykelstier - Søndertorv, renovering - Vestergade, renovering af gågaden - Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen - Søtorvet, omdannelse til bypark - Ombygning af kryds i Grønbæk - Stier ved Funder Kirkeby

Budget

Budgetoverslag

2012

2013

2014

2015

Senere

0

0

0

0

9.000

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

8.000

0

0

0

0

8.000

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

500

VEJ- OG TRAFIKUDVALGET

36.750

67.750

51.700

75.000

326.500

Bevilling 34 Kultur og Fritid

22.900

4.250

25.750

35.750

92.050

0

0

0

1.000

8.000 0

- Renoveringsopgaver i Indelukket - Indelukket, udskiftning af bænke og etablering af fast belægning ved frilluftsteatret

- Bynært aktivitetsområde i Kjellerup - Bynært aktivitetsområde i Silkeborg - Nyt koncert- og aktivitetsområde - Søsportscenter ved Sølystvej - projektering - Renovering af søbade, generelt - Udbygning af Svømmecenter Nordvest - Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg - Udskiftning af legeredskaber - Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej. - Etablering af nye idrætsanlæg - Ny kunstgræsbane - Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde - Bibliotek/kulturhus i Them - Indretning af lokale til Perronteatret - Sammenbygning af Hovedbibliotek, Den Kreative Skole og Medborgerhuset

- Jorns fødselsdag - Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer

- Silkeborghallerne - Haller - Kulturtorv på Bindslev Plads

1.000

0

0

0

0

0

1.000

1.000

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

500

3.000

0

0

1.500

500

0

0

0

0

0

25.000

500

750

750

750

2.750

0

0

0

300

300

900

1.500

1.000

200

0

0

0

0

1.000

3.000

1.000

0

0

0

0

0

0

500

1.500

0

0

0

0

1.000

9.000

0

0

0

500

0

500

1.000

11.500

16.000

1.000

0

1.000

1.000

0

0 3.000

0

0

0

0

19.000

0

0

0

0

0 0

0 0

7.000 1.500

7.000 4.000

7.000 0

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

22.900

4.250

25.750

35.750

92.050

Bevilling 41 Skoler

41.123

28.623

15.123

43.623

186.123

34.000 0

24.500 0

0 4.500

0 23.000

0 6.500

0

1.000

7.000

0

0

0

0

500

13.500

500 16.000

- Sølystskolen, om- og tilbygning incl. lokaler til specialuv. - Modernisering, Kjellerup Skole - Sorring Skole, 2. etape - Modernisering, Thorning Skole - Modernisering, Vestre Skole - Digitalisering af undervisning inkl. udstyr - Driftsoptimering af lokaler afledt af personalebesparelser - Dybkær specialskole, Lemming afdeling - Frisholm Skole, 2. etape - Bryrup Skole, erstatningsbyggeri for pavillon (beløb ukendt) - Resenbro Skole, erstatningsbyggeri for barak + tag på gym.sal (beløb ukendt)

- Hvinningdalskolen, etablering af parkeringsforhold (beløb ukendt) - Funder skole, udvidelse og modernisering (beløb ukendt) - Voel Skole, udskiftning af tag - Fårvang Skole, renovering af overbygning - Sejs Skole, tagrenovation - Fritidstilbud Hvinningdal

4

0

0

0

4.000

1.500

1.500

1.500

1.500

8.500

0

0

0

0

80.000

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

4.000

1.000

0

0

0

0


Anlægsoversigt 2012-2015 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2012 priser - Mindre anlægsarbejder - Tandklinik, Frisholm - Sølystskolen, tandklinik

Budget

Budgetoverslag

2012

Bevilling 43 Børn og Familie

- Indkøb af el-vogne - Ny daginstitution i Sorring - Udvidelse af Ans Børnehus - Udvidelse af Bryrup børnehave - Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg - Funder børnehave 1. etape. - Driftsoptimering af lokaler afledt af personalebesparelser - Funder børnehave 2. etape - Erstatningsbyggeri for 3 daginstitutioner i Kjellerup - Udvidelse af institution i Sølyst Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner

- Kvistens funktioner flyttes til nyopført tilbygning - Modernisering af Regnbuen, Solbo - Nyt aflastningstilbud med 10 pladser BØRNE- OG UNGEUDVALGET

2013

2014

2015

Senere

1.623

1.623

1.623

1.623

1.623

3.000 0

0 0

0 0

0 0

0 2.000

6.770

2.300

9.800

13.230

136.800

800

800

800

800

800

1.800

0

0

0

0

746

0

0

0

0

2.424

0

0

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0

500

8.000

11.430

0

0

0

0

0

40.000

0

0

0

0

25.000

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

40.000

2.500

1.500

1.000

1.000

12.400

2.500

1.500

0

0

0

0

0

1.000

1.000

1.200

0

0

0

0

11.200

50.393

32.423

25.923

57.853

335.323

Bevilling 51 Social Service - Rusmiddelcenter

5.000

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

Bevilling 58 Handicap - institutioner

5.950

8.450

8.800

12.800

156.600 32.000

- Nye dagtilbud - herunder erstatning for Lillehøjvej - Nyindkøb af busser - Diverse bygningsmæssige ændringer - Pulje til diverse renoveringer på Arendalsvej - Udbygning af Lysbro Uddannelsescenter - Udvidelse af Horsensvej med 4 boliger og personale faciliteter - Nyt botilbud til erstatning for Birkeparken - Ny-/ombygning indenfor Handicap- og psykiatriområdet - Plejehjem til ældre handicappede borger SOCIALUDVALGET Bevilling 73 Ældreområdet

- Diverse bygningsmæssige ændringer - Nyt plejecenter i Silkeborg - skitse/servicearealer/inventar - Nyt plejecenter i Silkeborg - egenfinan./grundkapital 14% - Nyt plejecenter i Silkeborg - boligdel 84% / beboerind 2% - Velfærdsteknologi mv. ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET Bevilling 81 Natur og Miljø

- Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter - Opmåling/digitalisering af vandløb, regulativer - Krabbes Grønne Ring - Stenholt Mose, Natura 2000 (LIFE-projekt) - De blå stier, 1-2 nye stier pr. år (foldere, infotavler) - Teglværksgrunden i Gjern (fra fabriksområde til rekreativ natur) - Gubsø sti - Kjellerupbanen - Stier i Kjellerup (forbedringer, udskiftninger af broer m.m.) - Kortlægning af bilag 4-arter + projekter, fast årlig ramme

5

0

2.500

8.000

7.500

800

800

800

800

800

0

0

0

500

1.000

150

150

0

0

0

0

0

0

0

5.500

0

0

0

0

3.700 32.500

0

0

0

0

5.000

5.000

0

4.000

25.000

0

0

0

0

56.100

10.950

8.450

8.800

12.800

156.600

3.000

3.000

66.893

66.893

74.393

500 0

500 0

500 7.580

500 7.580

3.500 7.580

0

0

7.884

7.884

7.884

0

0

48.429

48.429

48.429

2.500

2.500

2.500

2.500

7.000

3.000

3.000

66.893

66.893

74.393

500

1.100

1.000

1.000

3.300

0

300

200

300

0

500 0

0 300

0 0

0 0

0 0

0

500

300

300

600

0

0

0

100

0

0

0

0

300

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

300

0

0

0

0

300


Anlægsoversigt 2012-2015 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2012 priser - Tingdalsøerne, (konvertering fra nåleskov til løvskov, hegning,

Budget

Budgetoverslag

2012

plantning, kulturpleje)

- Stier i naturområder v/Hedevang, Fårvang - Shelter, sti mv. v/Rødebæk Enge - Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage Bevilling 82 Planlægning og Byggemodning

- Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m. - Frisholmparken v. Tømmerbyvej, Them - Krondyrvej, Ans - Landskronavej - 2. etape Silkeborg - Margrethesvej - 2. etape Voel - Tingbakken - 3. etage, Gjern - Romervej - 2. etape 2, Grauballe - Digterparken, etape 2 Kjellerup - Turkuvej - Bundgården, Sorring - Løgagervej, Gjessø - Fårvang (nye områder) - Øst for Turkuvej, Silkeborg - Gøteborgvej - 2. etape, Silkeborg - Frisholmparken - 2. etape, Them - Hårup Erhverv - Gødvad Bygade - 2. etape Silkeborg (til gym. p-plads) - Funder - facadegrunde til motorvej - Silkeborg Nord v. Kraftvarmeværket - Industrivej (syd for), Kjellerup - Nyt erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej) - Byggemodning af erhvervsområde nord for F.L. Smidtsvej - Kjellerup syd (forbrænding) - Medfinansering af e-korridor - Byggemodning i relation til motorvejen - A. P. Møllersvej - 2. etape, Silkeborg - Dybkærcenteret 2. etape - Gødvad Bygade, Silkeborg - Tilslutningsbidrag - Nord for F.L.Smiths vej, Silkeborg, etape 1 - Indtægt ved arbejder for fremmed regning PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET ANLÆG I ALT

6

2013

2014

2015

Senere

0

0

0

0

300

0

0

0

0

300

0

0

0

0

300

0

0

0

0

200

30.000

26.050

15.000

15.000

101.000

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.000

500

0

0

0

500

500

2.000

0

0

0

2.750

5.000

1.000

0

0

0

0

2.500

0

1.500

1.000

500

1.000

0

3.000

2.800

0

0

0

2.500

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

4.000

0

0

0

0

4.000

0

0

0

0

6.000

0

0

0

0

17.500

0

0

0

0

8.000

0

6.000

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

4.000

16.000

0

0

0

2.000

8.000

800

0

0

0

0

3.000

2.500

0

0

0

6.700

2.500

0

0

0

0

0

0

0

7.000

1.000

0

0

0

0

0

3.000

3.000

0

10.000

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

3.500

0

0

0

0

2.000

1.500

0

0

0

0

-1.500

0

0

0

0

30.500

27.150

16.000

16.000

104.300

210.210

191.240

239.783

309.013

1.152.883


ØKONOMIUDVALGET Mission: Økonomiudvalgets mission er gennem overblik og sammenhæng at sætte rammer for drift og udvikling. Vision: Økonomiudvalgets vision er at sikre et bæredygtigt fundament for Silkeborg Kommune, der understøtter service, udvikling og trivsel. I handlingerne udvises tillid, respekt og mod.

7


Bevilling 2 Renter Netto 1000 kr. i løbende priser Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gÌld Renter af langfristet gÌld I alt

Budget 2011 -1.500

Budget 2012 -3.000

Overslag 2013 -3.000

Overslag 2014 -3.000

Overslag 2015 -3.000

-260

-260

-260

-260

-260

-340 300 17.245 15.445

-1.340 0 26.066 21.466

-1.340 0 25.031 20.431

-1.340 0 22.956 18.356

-1.340 0 20.818 16.218

8


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 2 Renter 07.22.05 Renter af likvide aktiver Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto

-1.500

-3.000

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-3.000

-3.000

-3.000

På denne funktion budgetteres med renteindtægter af penge- og værdibeholdninger. Renteindtægten er budgetteret på grundlag af en gennemsnitlig beholdning på 100 mio.kr. og med en forrentning på 3 %. 07.28.14 Renter af kortfristede tilgodehavender Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 Løbende 2011 priser Netto

-260

-260

-260

Overslag 2014

Overslag 2015

-260

-260

Denne funktion indeholder renteindtægter af kortfristede tilgodehavender og vedrører renter for ikke rettidig indbetaling af kommunale krav. 07.32 Renter af langfristede tilgodehavender Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 Løbende 2011 priser Netto

-340

-1.340

-1.340

Overslag 2014

Overslag 2015

-1.340

-1.340

Denne funktion indeholder renteindtægter af langfristede tilgodehavender hos borgere og virksomheder, hvor betalingskravet strækker sig over flere år. 07.50 Renter af kortfristet gæld Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto

300

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

0

0

I denne funktion indgår renteudgifter vedrørende kassekreditter og byggelån. 07.55 Renter af langfristet gæld Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto

17.245

26.066

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

25.031

22.956

20.818

Renteudgifterne er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo 2011.

9


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 02 RENTER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

02 Renter

26.066

­4.600

 4 Renter

26.066

­4.600

  07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

26.066

­4.600

   22 Renter af likvide aktiver

­3.000

    05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

­3.000

   28 Renter af kortfristede tilgodehavender i        øvrigt

­260

    14 Tilgodehavender i betalingskontrol

­260

   32 Renter af langfristede tilgodehavender

­1.340

    21 Aktier og andelsbeviser m.v.

­340

    25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender     55 Renter af langfristet gæld

­1.000 26.066

    63 Selvejende institutioner med overenskomst

240

    68 Realkredit

372

    70 Kommunekreditforeningen

25.454

         001 Kommunale ældreboliger

7.008

10


Bevilling 3 Finansforskydninger Netto 1000 kr. i løbende priser Forskydninger i likvide aktiver Indskud i Landsbyggefonden Andre langfristede udlån og tilgodehavender Forskydning i passiver tilhørende fonds, legater m.v. Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter I alt

Budget 2011 2.014 4.400

Budget 2012 1.118 7.200

Overslag 2013 -40.005 5.625

Overslag 2014 -45.165 5.625

Overslag 2015 -113.510 4.050

4.750

-250

-250

-250

-250

-470 0 0 10.694

0 0 0 8.068

0 0 0 -34.630

11

0 0 0 0 0 0 -39.790 -109.710


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 3 Finansforskydninger 08.22.01 Forskydninger i likvide aktiver Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 Løbende 2011 priser Netto

2.014

1.118

-40.006

Overslag 2014

Overslag 2015

-45.166

-113.511

På denne funktion budgetteres med forskydninger i kassebeholdningen. 08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto

4.400

7.200

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

5.625

5.625

4.050

Der budgetteres med indskud i Landsbyggefonden (14 %) for 32 almene boliger i 2012, 25 boliger i 2013 og 2014 samt 18 boliger i 2015. 08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 Løbende 2011 priser Netto

4.750

-250

-250

-250

Overslag 2015 -250

Funktionen indeholder indtægter vedrørende tilbagebetaling af lån. 08.45.47 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 Løbende 2011 priser Netto

-470

0

0

Overslag 2015

0

0

På denne funktion budgetteres med beboerindskud vedrørende nye ældreboliger. 08.51.52 Anden gæld 1.000 kr. Budget Løbende 2011 priser Netto

0

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

0

0

Her budgetteres med udgifter til familieydelser, pensioner og dagpenge med 100 pct. refusion. 08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto

0

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

0

0

Her budgetteres med forskydninger vedrørende kirkelige skatter.

12


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 03 FINANSFORSKYDNINGER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter 03 Finansforskydninger

8.068

 5 Balanceforskydninger

8.068

  08 Balanceforskydninger

8.068

   22 Forskydninger i likvide aktiver

1.118

    01 Kontante beholdninger

1.118

         200 Kassebeholdning

Indtægter

1.118

   32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

6.950

    24 Indskud i landsbyggefonden m.v.

7.200

         001 Grundkapitalindskud (indskud i               Landsbyggefonden)

7.200

    25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

­250

         300 Silkeborg Sportscenter

­250

   51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten      52 Anden gæld         852010 FAMILIEYDELSE           009 Børnetilskud            090 Ordinært børnetilskud            092 Ekstra børnetilskud            094 Særligt børnetilskud i.h.t. pgf. 4                stk. 2 og 3 nr. 1, 2 og 3            096 Særligt børnetilskud i.h.t. pgf. 4                stk. 3            098 Børnetilskud til uddannelsessøgende                pgf. 10c

44.133 22.003 13.048 6.236 2.777 69

         010 Ikke­forskudsvise udlagte               underholdsbidrag            100 Udbetaling af ikke forskudsvis                pct.­tillæg til normalbidrag            101 Udbetaling af ikke forskudsvise                børnebidrag            102 Udbetaling af ikke forskudsvise                uddannelsesbidrag            103 Udbetaling af ikke forskudsvise                ægtefællebidrag            104 Indbetaling af ikke forskudsvis                pct.­tillæg            105 Indbetaling af ikke forskudsvise                børnebidrag            106 Indbetaling af ikke forskudsvise                uddannelsesbidrag            107 Indbetaling af ikke forskudsvis                ægtefællebidrag

54 1.059 1.216 47 138 ­926 ­1.155 ­42 ­283

13


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 03 FINANSFORSKYDNINGER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

         011 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag            110 Udbetaling af forskudsvis børnebidrag            112 Indbetaling af forskudsvis                børnebidrag

9.778 29.117 ­19.339

         092 Refusion af børnetilskud            010 Indeværende år

­44.133 ­44.133

         094 Refusion af andre familieydelser            010 Indeværende år

­9.832 ­9.832

       852030 BARSELSDAGPENGE

187.220

         014 Dagpenge ved graviditet, barsel og               adoption

185.000

         102 ATP­bidrag barselsdagpenge

2.220

       852040 JOB­ OG BORGERSERVICEAFDELINGEN           012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos               forsikrede arbejdsgivere (§ 27)

­187.220 6.200

         013 Sygedagpenge i øvrigt            132 Sygedagpenge i øvrigt med 100 pct.                refusion

35.200 35.200

         095 Refusion af dagpengeydelser

­228.620

         097 Refusion af ATP­bidrag            010 Kontanthjælp, aktivering og                revalidering m.fl.            020 Sygedagpenge og barselsdagpenge

­6.000 ­2.000 ­4.000

         100 ATP­bidrag kontanthjælp og               revalidering            152 Bidrag af kontanthjælp

2.000

         101 ATP­bidrag sygedagpenge            151 Bidrag af dagpenge ved sygdom og                fødsel m.v. ­ nyt system

4.000 4.000

2.000

       852200 PENSION, NYT SYSTEM

1.714.668

         001 Folkepension            010 Skattepligtig            012 Skattefri

1.562.295 1.554.770 7.525

         003 Supplerende pensionsydelse               (pensionsloven § 72 d)            003 Skattepligtig

36.016

         006 Højeste og mellemste førtidspension            060 Højeste og mellemste            062 Invaliditetsydelse

91.278 72.656 18.622

         007 Almindelig og forhøjet almindelig               førtidspension

15.139

36.016

14


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 03 FINANSFORSKYDNINGER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           070 Skattepligtig            072 Skattefri

Indtægter 13.163 1.976

         008 Supplerende opsparingsordning for               førtidspensionister

4.334

         019 Tillægsydelse for pensionister med               alm. eller forhøjet alm. førtidspension

5.606

       852210 PENSION IØVRIGT

­1.714.668

         015 ATP­bidrag førtidspension            155 Bidrag af førtidspension

4.740 4.740

         018 Delpension            010 Skattepligtig

739 739

         090 Refusion af offentlige pensioner            010 Indeværende år

­1.711.073 ­1.711.073

         093 Refusion af supplerende               opsparingsordning for førtidspensionister

­4.334

         097 Refusion af ATP­bidrag            030 Førtidspension            050 Fleksydelse

­4.879 ­4.740 ­139

         104 ATP­bidrag fleksydelse

139

         106 Fleksydelse

24.455

         107 Bidrag vedr. fleksydelse

­4.925

         108 Refusion vedr. fleksydelse            010 Indeværende år

­19.530 ­19.530

   52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt      53 Kirkelige skatter og afgifter           001 Forskudsbeløb af kirkeskat

­104.840

         013 Landskirkeskat

17.638

         014 Lokale kirkelige kasser            020 Kirkekasser

87.202 87.202

15


Bevilling 4 Lån Netto 1000 kr. i løbende priser Afdrag på lån Optagne lån I alt

Budget 2011 90.500 -51.226 39.274

16

Budget Overslag Overslag Overslag 2012 2013 2014 2015 97.139 94.392 86.910 78.588 -67.139 -44.392 -85.339 -77.017 30.000 50.000 1.571 1.571


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 04 Lån 08.55 Forskydninger i langfristet gæld Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Udgifter 90.500 97.139 Indtægter -51.226 -67.139 39.274 30.000

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

94.392 -44.392 50.000

86.910 -85.339 1.571

78.588 -77.017 1.571

På denne funktion budgetteres med kommunens låneoptagelse (indtægt) og afdrag på lån (udgift). Låneoptagelse: Der budgetteres med låneoptag/ændret afdragsprofil med henblik på et nettoafdrag svarende til 30 mio. kr. i 2012, 50 mio. i 2013 samt 1,5 mio. kr. i 2014 og 2015. Der er forudsat et låneoptag i 10-årige serielån med første ydelse året efter. Låneoptagelse i forbindelse med opførelse af ældreboliger budgetteres med 48,4 mio. kr. i 2014 og 2015. Afdrag på lån: Afdrag på lån er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo 2011.

17


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 04 LÅN

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

04 Lån

97.139

­67.139

 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser

97.139

  08 Balanceforskydninger

97.139

   55 Forskydninger i langfristet gæld

97.139

    63 Selvejende institutioner med overenskomst      68 Realkredit

135 3.160

    70 Kommunekreditforeningen

84.378

    77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

9.466

 7 Finansiering

­67.139

  08 Balanceforskydninger

­67.139

   55 Forskydninger i langfristet gæld

­67.139

    70 Kommunekreditforeningen

­67.139

18


Bevilling 5 Tilskud og udligning Netto 1000 kr. i løbende priser Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Udligning af købsmoms I alt

Budget

Budget

Overslag

Overslag

Overslag

2011

2012

2013

2014

2015

-999.643

-1.108.785

-1.090.180

-1.083.785

-1.111.209

26.420

26.368

27.082

27.898

28.819

118.927

10.990

11.031

11.087

11.156

-224.504

-269.761

-275.743

-281.917

-288.287

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -1.076.800 -1.339.188 -1.325.810 -1.324.717 -1.357.521

19


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning 7.62.80 Udligning og generelle tilskud Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto

-999.643

-1.108.785

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-1.090.180

-1.083.785

-1.111.209

Her budgetteres: ‰ Generelle statstilskud. ‰ Landsudligning. ‰ Udligning af selskabsskat. Hensigten med det kommunale tilskuds- og udligningssystem er at forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov imellem kommunerne i princippet ikke skal påvirke udskrivningsprocentens størrelse, da sådanne forskelle hovedsagelig ligger uden for det enkelte Byråds indflydelse. Herefter bliver det i højere grad forskelle i kommunernes serviceniveau, der slår igennem i udskrivningsprocenterne, således at et højt serviceniveau normalt betyder et stort udskrivningsbehov og dermed høj udskrivningsprocent. På denne måde bliver der sammenfald mellem Byrådets kompetence og økonomiske ansvar. Kommunerne kan vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skattesiden/udligningssiden, nemlig: ‰ Selvbudgettering af såvel udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger. ‰ Statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Følgende er brugt til beregning af tilskuds- og udligningsbeløb, udskrivningsgrundlaget i 2012 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag: År 2012 2013 2014 2015

Mio. kr. 12.616,1 13.000,9 13.462,4 13.819,1

Udskrivningsprocent, grundværdier og grundskyldspromille, som indgår i beregningerne, er sat til henholdsvis 25,5 %, 13.219,3 mio. kr. (statsgaranterede) og 28,26 ‰. Beregningen af tilskud og udligning er baseret på et kommunalt bloktilskud på 8.074,2 mio. kr. Heraf udgør balancetilskuddet 12.466,5 mio. kr. hvoraf 3.000 mio. kr. er betinget balancetilskud. Finansministeren har orienteret Finansudvalget om, at SKAT har nedjusteret den oprindelige opgørelse af provenuet af selskabsskat i 2012 i forhold til det beløb, der lå til grund for økonomiaftalen. Finansministeren har overfor Finansieringsudvalget tilkendegivet, at balancetilskuddet vil blive opjusteret med 146 mio. kr. i 2012 fra 12.320,5 mio. kr. til 12.466,5 mio. kr. Justeringen af balancetilskuddet på 146 mio. kr. vil fremgå af finanslovforslaget for 2012, som regeringen fremsætter i august.

20


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Silkeborg Kommune modtager netto 1.108,8 mio. kr. i 2012. Beløbet er sammensat således (mio. kr.): Landsudligning Statstilskud Statstilskud betinget Overudligning Udligning af selskabsskat

781,8 262,8 48,0 0,1 16,1

mio. mio. mio. mio. mio.

kr. kr. kr. kr. kr.

Beløbene fremkommer således: Landsudligning Systemet er et såkaldt nettoudligningssystem, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud. Det strukturelle underskud eller overskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. I landsudligningen er udligningsniveauet på 58 pct. Udligningen sker efter følgende beregning: ((beskatningsgrundlag pr. indbygger * skattetryksfaktoren) – udgiftsbehov pr. indbygger)* 0,58 * betalingskommune folketal Silkeborg Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger forventes at blive 155.692 kr. Til beregning af landsudligningen skal endvidere anvendes skattetryksfaktoren efter Indenrigsministeriets opgørelse. Denne er opgjort til 24,9090 %. Udgiftsbehovet pr. indbygger er 53.865 kr. Til beregning af kommunens tilskud skal ovennævnte multipliceres med betalingskommunefolketallet pr.1. januar. Til beregningen benyttes det befolkningstal, der indgår i statsgarantiberegningen, hvor betalingskommune folketallet er på 89.353 pr. 1. januar 2012 i Silkeborg Kommune. Den samlede beregning er således: ((155,692* 0,249090) –53,865) x 0,58 x 89.353=781,8 mio. kr. Statstilskud Statstilskuddets størrelse bliver fastsat af Finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. En del af det samlede statstilskud går til finansiering af landsudligningen (53,8 mia. kr.) og tilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud (4,7 mia. kr.) og en lille del til diverse overgangstilskud og særpuljer mv. (200,3 mio. kr.). Den resterende del (19.4 mia. kr.) fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Statstilskud der fordeles efter folketal er 19.412,502 mio. kr. Silkeborg kommunes andel af det samlede folketal er 1,6015 pct. Statstilskuddet beregnes således som: 19.412,502 * 0,016015 = 310,9 mio. kr. Folketinget vedtog den 25. juni 2010 lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne (Lov nr. 710). Loven indebærer, at 3 mia. kr. af statens balancetilskud til kommunerne betinges af, at kommunerne i forbindelse med budgetlægningen overholder det forudsatte udgiftsniveau både i forhold til aftalen mellem KL og Regeringen samt at regnskabet herefter også overholder budgettet.

21


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Silkeborg Kommunes andel af det betingede balancetilskud er 48,0 mio. kr. og indgår i beløbet i ovenstående beregning. Udligning af selskabsskat Der sker en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Provenu vedrørende selskabsskat pr. indbygger (her benyttes det indbyggertal (89.353) der svarer til statsgarantien) er 389 kr., landsgennemsnitsprovenuet er 749 kr. pr. indbygger. Udligningsbeløbet beregnes således: (749-389) * 0,5 * 89.353= 16,1 mio. kr. 7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 Løbende 2011 priser Netto

26.336

26.368

27.082

Overslag 2014

Overslag 2015

27.898

28.819

Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. Kommunerne finansierer disse ordninger under ét således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningerne, mens kommuner med mange indvandrere eller flygtninge samlet vil modtage et tilskud. I 2012 modtager Silkeborg Kommune 31,7 mio. kr. fra ordningen og betaler 58,1 mio. kr. til ordningen. 7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 Løbende 2011 priser Netto

118.927

10.990

11.031

Overslag 2014

Overslag 2015

11.087

11.156

Her budgetteres grundbidrag vedrørende udviklingsbidraget. Enhedsbeløbet vedrørende udviklingsbidraget er i 2012 123 kr. pr. indbygger, i alt budgetteres udviklingsbidraget til 11,0 mio. kr. Væksten fra 2011 til 2012 skyldes primært omlægning af medfinansieringsmodellen hvor grundbidraget er overført til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet. 7.62.86 Særlige tilskud 1.000 kr. Budget Løbende 2011 priser Netto

-224.504

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-269.761

-275.743

-281.917

-288.287

Tilskud ældreområdet Her budgetteres Silkeborg Kommunes andel af statstilskuddet vedrørende et generelt løft af ældreområdet (9,8 mio. kr.) samt statstilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen (13,2 mio. kr.). Tilskuddene fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle på ældreområdet.

22


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Tilskud kvalitetsfonden For at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden 2009-2018. I 2012 udmøntes 2 mia. kr. fra Regeringens kvalitetsfond. Tilskuddet for 2012 er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det forventede indbyggertal pr. 1. januar 2012. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne.. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed for at overføre uforbrugte midler til de følgende år. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponeres på en særskilt konto. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler herom. Der er endvidere mulighed for at søge lånedispensation inden for en ramme på 600 mio. kr. i 2012, herunder til kvalitetsfondsprojekter og it-investeringer. Lånemuligheden er primært målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Silkeborg Kommunes andel af tilskudspuljen på 2 mia. kr. vedrørende kvalitetsfonden udgør 32,0 mio. kr. Beskæftigelsestilskud Fra 2010 har kommunerne overtaget udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Reglerne om beskæftigelsestilskuddets sammensætning findes i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Beskæftigelsestilskuddet består af: • Et grundtilskud, som udgør den enkelte kommunes endelige beskæftigelsestilskud tilskud for 2010 korrigeret for ændringer i love og regler på beskæftigelsesområdet, herunder refusionsomlægningen, afkortningen af dagpengeperioden og at karensperioden hvor staten finansierer hele dagpengeudgiften er reduceret til 8 uger • Et merudgiftsbehov opgjort som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede samlede kommunale udgifter for tilskudsåret. Merudgiftsbehovet er fordelt på kommunerne i forhold til ledigheden i 2010. Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet til Silkeborg Kommune er på 214,8 mio. kr. i 2012, stigningen fra 2011 skal ses i lyset af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet pr. 1. januar 2011 samt udvikling i ledigheden. 7.62.87 Refusion af købsmoms Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto

2.000

2.000

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

2.000

2.000

2.000

Der er budgetteret med tilbagebetalinger vedrørende udligningsordningen f.s.v.a. huslejeindtægter samt afsluttede udstykningsregnskaber.

23


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 05 TILSKUD OG UDLIGNING

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

05 Tilskud og udligning

71.073

­1.410.261

 7 Finansiering

71.073

­1.410.261

  07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

71.073

­1.410.261

   62 Tilskud og udligning

69.073

­1.410.261

    80 Udligning og generelle tilskud

­1.108.785

         001 Kommunal udligning

­829.833

         002 Statstilskud til kommuner

­262.848

         010 Udligning af selskabsskat

­16.104

    81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge           001 Udligning vedrørende udlændinge      82 Kommunale bidrag til regionerne

58.083

­31.715

58.083

­31.715

10.990

         002 Kommunalt udviklingsbidrag

10.990

    86 Særlige tilskud

­269.761

         007 Tilskud fra kvalitetsfonden

­32.030

         008 Beskæftigelsestilskud

­214.764

         100 Det særlige ældretilskud

­22.967

   65 Refusion af købsmoms

2.000

    87 Refusion af købsmoms

2.000

         004 Tilbagebetaling af refusion af               købsmoms            010 Automatisk bogført tilbagebetaling

2.000 2.000

24


Bevilling 6 Skatter Netto 1000 kr. i løbende priser Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom I alt

Budget

Budget

Overslag

Overslag

Overslag

2011

2012

2013

2014

2015

-3.079.892

-3.208.648

-3.306.530

-3.423.978

-3.514.702

-64.682

-34.735

-34.735

-39.962

-44.318

-4.500

-1.816

-1.816

-1.816

-1.816

-320.973

-337.805

-360.775

-386.030

-410.735

-27.466 -25.331 -25.331 -25.331 -25.331 -3.497.513 -3.608.335 -3.729.187 -3.877.117 -3.996.902

25


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter 07.68.90 Kommunal indkomstskat Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto

-3.079.892

-3.208.648

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-3.306.530

-3.423.978

-3.514.702

Kommunal indkomstskat Den enkelte kommune kan frit vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti. · Selvbudgettering - budgettet baseres på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger · Statsgaranti - budgettet baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det vil sige, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ikke alene giver sikkerhed vedrørende skatteindtægterne, men også vedrørende udligningen. Det betyder at der ikke sker efterregulering 3 år efter budgetåret af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb ved afvigelse fra det budgetterede beløb. For budgetforslag 2012 benyttes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2012 er beregnet ud fra Silkeborg Kommunes udskrivningsgrundlag for 2009, som er opgjort pr. maj 2011 til 11.002,9 mio. kr. Dette grundlag korrigeres for ændringer af skattereglerne siden 2009, det drejer sig om positive korrektioner for effekten af ”Forårspakke 2.0” samt ”genopretningsaftalen”. Der skal ikke korrigeres for suspension af SP-bidraget i 2012, da SP-bidraget også var suspenderet i 2009. Det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2009 bliver således 11.427,6 mio. kr. og fremskrives med den af Indenrigs- og Socialministeriet udmeldte garantiprocent på 10,4 pct. fra 2009 til 2012. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bliver således: 12.616,1 mio. kr. Udskrivningsprocenten er 25,5. "Forårspakke 2.0" påvirker det kommunale udskrivningsgrundlag ved følgende og bevirker at det kommunale udskrivningsgrundlag samlet forøges med 18,2 mia. kr. i 2009: °

Fastholdelse af beløbsgrænserne i skatte- og afgiftssystemet

°

Forhøjelse af pensionstillægget

°

Indførelse af multimediebeskatning

°

Fjernelse af skattefordelen ved medarbejderobligationer

°

Loft over indbetalingerne til ratepension

°

Loft over fradrag i henhold til rejseregler

"Genopretningsaftalen" påvirker det kommunale udskrivningsgrundlag ved følgende, og bevirker at det kommunale udskrivningsgrundlag samlet forøges med ca. 9 mia. kr.: °

Suspension af den automatiske regulering af beløbsgrænser for skatter i 2012

°

Loft over fradrag for faglige kontingenter

26


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter Effekterne af ”Forårspakke 2.0” og ”Genopretningsaftalen” for Silkeborg Kommunes skatteprovenue og udskrivningsgrundlag i 2009: Skatteprovenue

Udskrivningsgrundlag

Mio. kr.

2009 pr. maj 2011 Korrektioner: Multimediebeskatning Forårspakken 2.0 Genopretningsplan

2009 Korrigeret

2.805,7

11.002,9

0,8 71,7 35,8

3,1 281,3 140,3

2.914,0

11.427,6

I nedenstående tabel fremgår KL’s forventninger til udviklingen i udskrivningsgrundlagget på landsplan.

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Udvikling i udskrivningsgrundlag i pct. 8,7 4,1 1,3 3,8 4,3 3,4

Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af kildeskatteloven og lov om hjemmeservice, som er en del af aftalen af den 18. maj 2011 mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en BoligJobplan. Ordningen indføres som et forsøg fra den 1. juni 2011 til og med 2013. Boligjobplanen medfører at det kommunale udskrivningsgrundlag bliver reduceret fra 2011 til 2013 sfa., at der indføres et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Tabelen viser boligjobplanens konsekvenser for kommunernes udskrivningsgrundlag i 2011 til 2013.

Der hersker stadigvæk stor usikkerhed omkring opsvingets størrelse i 2012, men både Det Økonomiske Råd og Finansministeriet har opjusteret deres forventninger til væksten i BNP sammenlignet med decembervurderingen. Regeringens vedtagelse af boligjobplanen skønnes at reducere det kommunale udskrivningsgrundlag med 8,2 mia. kr. i 2012. Regeringen har endvidere indgået en aftale om en tilbagetrækningsreform, som indebærer, at det fra 2012 er muligt at få indbetalte efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, hvis man træder ud af efterlønsordningen. Finansministeriet 27


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter forventer, at en del af disse midler vil blive indbetalt på fradragsberettigede pensionsudbetalinger i 2012, mens resten vil gå til øget forbrug. De øgede pensionsindbetalinger vil reducere det kommunale udskrivningsgrundlag i 2012. Der er i opgørelsen af vækstskønnene for 2010, 2011 og 2012 korrigeret for henholdsvis skattereformen "Forårspakken 2.0", "Genopretningsaftalen", "Boligjobplanen og aftalen” og "Tilbagetrækningsreformen”. Forventede udskrivningsgrundlag: Til fremskrivningen af udskrivningsgrundlaget fra 2012 og frem til 2015 er anvendt KL’s procentstigninger for udviklingen i udskrivningsgrundlaget fratrukket 0,75 pct. årligt som følge af en lavere udvikling i udskrivningsgrundlaget i Silkeborg Kommune i de opgjorte år 2008 og 2009. År 2012 2013 2014 2015

Stigning Statsgaranti 3,05 % 3,55 % 2,65 %

Udskrivningsgrundlag 12.616,1 13.000,9 13.462,4 13.819,2

Efterregulering Efterreguleringen for 2009 opgøres i 2011 og afregnes i 2012 for de kommuner, som har valgt selvbudgettering i 2009. Silkeborg Kommune har valgt statsgaranti i årene 2009, 2010 og 2011, hvorfor der ikke kommer efterregulering af udskrivningsgrundlaget i 2011,2012 og 2013. Medfinansiering af det skrå skatteloft: I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 51,5 pct. for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 51,5 pct. betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat. Den nye medfinansieringsgrænse for kommunerne er fastsat til 24,86 pct. i 2011 og 2012 som følge af, at kommunernes budgetlægning for 2011 resulterede i en samlet stigning i det kommunale skatteprovenu på 330 mio. kr. Dette indebærer, at bundskatten skal nedsættes med 0,03 pct. point fra 3,67 til 3,64 pct., svarende til, at kommunernes skatteloft forhøjes fra 24,83 til 24,86 pct. i 2011 til 2012. For 2012 gælder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis følgende 2 betingelser er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,86. Medfinansiering af det skråskatteloft vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2012. Beregningen af nedslaget foretages ud fra de forskudsregistrerede indkomster for topskatten for 2012. Silkeborg Kommune havde i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 og budgetterer med en udskrivningsprocent på 25,5 i 2012 – altså højere end de 24,83 pct. og udskrivningsprocenten er højere end i 2007. Det betyder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft. KL skønner at topskattegrundlaget for Silkeborg i 2012 er 1.320,5 mio. kr., hvilket betyder at Silkeborg Kommune skal medfinansiere 0,64 pct. (25,5–24,86) ganget med 1.320,5 mio. kr. altså 8,451 mio. kr.

28


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter 07.68.92 Selskabsskat 1.000 kr. Budget Løbende 2011 priser Netto

-64.682

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-34.735

-34.735

-39.962

-44.318

Afregningen af selskabsskatter sker 3 år efter indkomståret. Indtægten for 2012 ligger dermed fast. For 2013 til 2015 er der budgetteret med udgangspunkt i afregningen for 2009 og tillagt KL’s forventninger til udviklingen i provenuet. Fra 2011 til 2012 er provenuet faldet med 46,3 pct. i Silkeborg Kommune, som hovedsageligt kan tilskrives afmatningen i dansk økonomi i 2008-2009, herunder at Jyske Bank fra 2008 til 2009 har halveret resultatet før skat. På landsplan var faldet i alt på 8,5 pct. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har opgjort den samlede afregning vedr. selskabsskat i 2012 til knap 4,3 mia. kr., hvoraf ca. 750 mio. kr. vedrører ekstraordinære store afregning vedrørende tidligere år. Hvis man korrigerer 2012 for disse ekstraordinære store afregninger vedr. tidligere år, er der samlet set afregnet 3,5 mia. kr. i selskabsskat til kommunerne vedr. indkomståret 2009 i 2012. Dette grundlag danner udgangspunkt for fremskrivningen af Skatteministeriets seneste skøn fra maj 2011 over selskabs- og fondsskat ekskl. kulbrinteskat, jf. nedenstående tabel. Dette er også forklaringen på at selskabsskatteprovenuet forventes at stige med 20,83 pct. fra 2012 til 2013. I budgetforslaget er det valgt ikke at fremskrive selskabsskatten med 20,83 pct., idet det pt. udredes, hvor stor andel af de ekstraordinære store afregninger vedrørende tidligere år der falder i Silkeborg Kommune. Hvis beløbet er meget lille vil der ikke være vækst i selskabsskatten fra 2012 til 2013. Stigningen i provenuet fra 2013 skal blandt andet ses i lyset af Forårspakke 2.0, som indbefatter en harmonisering af beskatningen af selskabers aktier og udbytter og de positive forventninger til dansk økonomi. Skatteomlægningen forventes at indbringe et merprovenu fra selskabsskatten på 0,1 pct. af BNP i 2010. Skøn over kommunal andel af selskabsskat: 2012 Selskabsskat i mio. kr. 4.264 2011/2012 Vækst i pct. på landsplan -8,5 Vækst i pct. i budgetforslaget -46,3

2013 4.256 2012/2013 20,83 0

07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 Løbende 2011 priser Netto

-4.500

-1.816

-1.816

2014 4.896 2013/2014 15,05 15,05

2015 5.430 2014/2015 10,90 10,90

Overslag 2014

Overslag 2015

-1.816

-1.816

Beløbet i 2012 er Silkeborg kommunes andel af dødsboskatten vedrørende afsluttede ansættelser for 2009.

29


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter 07.68.94 Grundskyld 1.000 kr. Budget Løbende 2011 priser Netto

-320.973

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-337.805

-360.775

-386.030

-410.735

Der opkræves grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort pr. 1/10-2009. Regeringen har i forbindelse med skattestoppet lagt et loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint dog maksimalt 7 pct. Grundene bliver kun vurderet hvert andet år, jf. lov nr. 515 af 7. juni 2006. Forventede stigninger i grundværdierne: Reguleringsprocent 2011/2012 4,3 2012/2013 6,8 2013/2014 7,0 2014/2015 6,4 Grundskyldspromillen er sat til 28,26 promille fra 2011 og frem. Grundværdierne budgetteres til 13.251 mio. kr. i 2012, heraf udgør 1.984,3 mio. kr. produktionsjord. Folketinget vedtog den 3. juni 2010 et lovforslag om nedsættelse af grundskyldspromillen med 5,1 promillepoint for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug (produktionsjord). Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord. Provenuet for produktionsjord beregnes som grundskyldspromillen fratrukket 9,7 pct. dog maksimalt 7,2 promille, som er det nye loft for produktionsjord. Når en kommune har fastsat en grundskyldspromille, som er større end 22, betales der således kun 7,2 promille i grundskyld på produktionsjord (22,0-9,7-5,1=7,2). Kommunerne vil i 2012 blive kompenseret individuelt af staten for nedsættelsen af grundskyldspromillen på produktionsjord fra 12,3 til 7,2. Det medfører, at kommunerne i forbindelse med budgetlægningen for 2012 skal budgettere med en mindre indtægt fra produktionsjord, som modsvares af en tilsvarende kompensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der budgetteres med efterreguleringer som følge af klager til Skat på i alt 5 mio. kr. Tilbagebetaling af grundskyld: En gennemgang af lovgivningen på ejendomsskatteområdet har vist, at praksis vedr. beregningen af skatteloftet for ejendomme med nyt eller ændret fradrag for forbedring siden 2005 ikke er i overensstemmelse med daværende lovgivning. Det betyder, at kommunerne skal tilbagebetale alle uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter vedr. § 1. stk. 4 og 5, når det er teknisk muligt. Af økonomiaftalen for 2012 fremgår det, at KL og regeringen er enig om, at kommunerne kompenseres krone til krone for tilbagebetalingerne af ejendomsskatter. Der er nedsat en arbejdsgruppe mellem KL, Skatteministeriet, Kombit og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som arbejder tæt sammen med KMD omkring udviklingen af en teknisk løsning til håndteringen af tilbagebetalingsspørgsmålet. Det forventes, at der foreligger en teknisk it-løsning i løbet af 2011.

30


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter 07.68.95 Anden skat på fast ejendom Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto

-27.466

-25.331

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-25.331

-25.331

-25.331

Dækningsafgift på offentlige ejendomme. Dækningsafgift budgetteres med halvdelen af den promille som grundskylden pålignes statsejendomme samt øvrige ejendomme i kommunen. Forskelsværdien dog højest med 8,75 promille. Dækningsafgiften opkræves i 2012 med: 8,75 promille af forskelsværdi, der udgør 427,0 mio. kr. og 14,13 promille af grundværdier, der udgør 130,5 mio. kr. Der budgetteres med efterreguleringer som følge af klager til Skat på i alt 1,3 mio. kr. Dækningsafgift på forretningsejendomme. Dækningsafgift på forretningsejendomme opkræves på ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed. Dækningsafgiften svares af sådanne ejendommes forskelsværdi, dog kun hvis den del af forskelsværdien, der vedrører de nævnte formål udgør mere end halvdelen af forskelsværdien for hele ejendommen. Dækningsafgiften opkræves med 3 ‰.

31


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 06 SKATTER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

06 Skatter

8.451

­3.616.786

 7 Finansiering

8.451

­3.616.786

  07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

8.451

­3.616.786

   68 Skatter

8.451

­3.616.786

    90 Kommunal indkomstskat

8.451

­3.217.099

         001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat           006 Afregning vedrørende det skrå               skatteloft

­3.217.099 8.451

    92 Selskabsskat

­34.735

         001 Afregning af selskabsskat m.v.

­34.735

    93 Anden skat pålignet visse indkomster

­1.816

         004 Kommunens andel af skat af dødsboer

­1.816

    94 Tilskud vedr. nedsat grundskyld

­337.805

         001 Grundskyld

­337.805

    95 Anden skat på fast ejendom

­25.331

         001 Dækningsafgift af offentlige               ejendommes grundværdi

­4.280

         003 Dækningsafgift af forretningsejendomm­               es forskelsbeløb

32

­21.051


Bevilling 12 Kommunale ejendomme Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Fælles ejendomsdrift Arealer Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring boligbyggeri Private ældreboliger Administrationsbygninger I alt Anlæg

Budget 2011 0 945 -613 -1.921 1.259 3.335 2.824 14.428 20.257 29.400

33

Budget Overslag Overslag Overslag 2012 2013 2014 2015 143.877 143.454 142.592 142.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.186 1.216 1.246 1.276 3.144 3.104 3.064 3.024 2.784 2.764 2.744 2.724 0 0 0 0 150.991 150.538 149.646 149.616 41.717 37.217 37.217 37.217


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Fælles Ejendomsdrift Pr. 1. januar 2012 samles alle Silkeborg Kommunes bygninger i en ny ejendomsstab, der er underlagt Økonomiudvalget. Formålet med den nye ejendomsstab er at skabe de bedst mulige ejendomsmæssige rammer for Silkeborg Kommunes opgaver og aktiviteter. Dette 1. 2. 3. 4. 5.

skulle blandt andet ske ved at forfølge disse fem overordnede mål: Alle bygninger har teknisk servicepersonale tilknyttet Der skal laves det rigtige - på rette tid og sted Det skal ikke drukne i administration og nye ledere Der skal være fokus på kerneopgaven Økonomiske effektiviseringer hvert år

Fælles ejendomsdrift 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

143.877

143.454

142.592

142.592

I budgettet for Fælles Ejendomsdrift er der indarbejdet en samlet rammebesparelse på 4,818 mio. kr., som udmøntes i løbet af 2012. Besparelsen vedrører: Fælles Ejendomsdrift 3,0 mio. kr., Gensidighedsaftale 0,5 mio. kr., Udbud/konkurrence 1,3 mio. kr. og en indkøbsudbudbesparelse 0,018 mio. kr. Ejendomsstaben har pr. 1. januar 2012 især fokus på sikker drift. Dette vil bl.a. ske gennem videreførelse af eksisterende aftaler om vintervedligeholdelse og andre ejendomsrelaterede serviceaftaler samt fokus på at driftssektionens medarbejdere er tilgængelige ude i bygningerne. Derudover forberedes og implementeres den økonomiske og opgavemæssige ledelse og styring. En fornuftig afrapportering af organisationens præstationer fremadrettet kræver et solidt fundament for så vidt, at budget 2012 og kontoplanen skal fungere som fikspunkt både bagud- og fremadrettet. Ejendomsstaben består pr. 1. januar 2012 af følgende fire sektioner: Administrativ sektion Sektionen varetager administration af kommunens samlede ejendomsportefølje, herunder kommunens køb og salg af fast ejendom, indleje og udleje. Derudover varetages sekretariatsfunktion for husleje- og beboerklagenævn samt tilsyn med almene boligorganisationer, herunder støtte til nye almene boliger. Teknisk sektion Sektionen varetager bygningsvedligeholdelse, bygherrerådgivning ved alle byggeprojekter, energiledelse, forsikring- og risikostyring og mindre projekteringsopgaver. Derudover varetages energistyringen af Silkeborg kommunes institutioner og bygninger, herunder blandt andet opfølgning og betaling af el, vand og varme forbrug. Driftssektion Sektionen varetager drift og tilsyn af Silkeborg Kommunes institutioner og bygninger. Derudover varetages pleje og vedligeholdelse af Silkeborg kommunes udenomsarealer. Rengøringssektion Sektionen varetager rengøringen af Silkeborg Kommunes institutioner og bygninger m.v. Sektionen var førhen placeret på bevilling 18.

34


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Til fælles ejendomsdrift er overført budget fra følgende bevillinger: Bevilling (1.000 kr.)

Budget 2012

12 Kommunale ejendomme 13 Brand og redning 14 Centralfunktioner 18 Rengøringssektionen 24 Kollektiv Trafik 34 Kultur og Fritid 41 Skoler 43 Børn og Familie 51 Social Service 55 Handicap* 73 Ældreområdet** I alt

5.995 405 8 0 358 11.383 83.386 33.288 1.308 1.971 5.775 143.877

Overslag 2013 5.995 405 8 0 358 10.960 83.386 33.288 1.308 1.971 5.775 143.454

Overslag 2014 5.995 405 8 0 358 10.098 83.386 33.288 1.308 1.971 5.775 142.592

Overslag 2015 5.995 405 8 0 358 10.098 83.386 33.288 1.308 1.971 5.775 142.592

* I beløbet indgår udgifter ved ældreboliger (1.406 t. kr.) ** I beløbet indgår udgifter og indtægter ved ældreboliger (-11.650 t. kr.)

Herud over er der på udførerbevillingerne følgende budgetbeløb. Det er fælles ejendomsdrift i samråd med ledelsen indenfor budgetområderne, der administrerer anvendelsen: Bevilling (1.000 kr.) 28 48 49 58 59 69

Entreprenørgården Handicap – børneinstitutioner Familie – institutioner Handicap – institutioner Social Service – institutioner Arbejdsmarked – institutioner

Budget 2012 3.102 811 2.614 7.860 264 1.647

Støttet byggeri – ydelser på realkreditlån 00.25.15 Byfornyelse 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

1.259

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

1.186

1.216

1.246

1.276

Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. En nettoramme på 0,1 mio. kr. til diverse undersøgelser er overført til bevilling 14. 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

3.335

3.144

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

3.104

3.064

3.024

Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører familie- og ungdomsboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998 og private andelsboliger, der har fået tilsagn inden 1. april 2002. Endvidere omfatter funktionen ungdomsboligbidrag til ungdomsboliger opført efter 1998 samt ydelsesstøtte til renovering af kollegier.

35


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme 05.32.30 Private ældreboliger Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

2.824

2.784

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

2.764

2.744

2.724

Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører almene ældreboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998.

36


Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:

Økonomiudvalget

Bevilling: 12 Kommunale ejendomme Samlet ANLÆGSARBEJDER bevilling Projekt / funktion givet før 2012

1.000 kr. i 2012-prisniveau

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012

2012

2013

2014

2015

Senere

I alt

00.22.01 Fælles formål Salg

-25.000

-25.000

-125.000

Køb

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

125.000

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

22.500

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

15.000

Vedligehold og energiinvesteringer

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

35.000

Mindre anlægsarbejder

9.422

9.422

9.422

9.422

9.422

47.110

790

790

790

790

790

3.950

Vedligehold og energiinvesteringer Mindre anlægsarbejder

3.000 5.255

3.500 5.255

3.500 5.255

3.500 5.255

3.500 5.255

17.000 26.275

05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger Mindre anlægsarbejder

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

18.750

-25.000 -25.000 -25.000

00.25.10 Fælles formål Vedligehold og energiinvesteringer 00.25.18 Servicearealer Vedligehold og energiinvesteringer 03.22.01 Folkeskoler

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Mindre anlægsarbejder 05.25.14 Integrerede daginstitutioner

06.45.50 Administrationsbygninger Ombygning Østergade 1

5.000

5.000

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Pulje til vedligehold jf. almenboliglovgivningen

41.717

12 Kommunale ejendomme

37

37.217 37.217 37.217

3.000

3.000

40.217

193.585


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

12 Kommunale ejendomme

264.441

­71.733

 1 Drift

197.724

­46.733

13.347

­15.106

   22 Jordforsyning

1.305

­360

    05 Ubestemte formål

1.305

­360

  00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            740 Skatter, afgifter og forsikringer

1.305 340 965

         900 Indtægter            910 Forpagtningsafgifter m.v.

­360 ­360

   25 Faste ejendomme

11.204

    10 Fælles formål

­4.818

       010001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

­4.818

         700 Fast ejendom            700 Rammebesparelse

­4.818 ­4.818

       010100 RENGØRINGSSEKTIONEN           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

54.335 53.943 180 212

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            509 Rengøringsmidler            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold            591 Administrationsbidrag

1.870 1.170 87 326 287

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

867 593

         900 Indtægter            912 Betaling fra kommunale institutioner                m.v.

­57.072 ­57.072

274

       010110 DRIFTSSEKTIONEN           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            435 Beklædning            470 Personforsikringer            490 Andet

24.459 23.871 76 103 101 110 198

38

­14.746


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          900 Indtægter            912 Betaling fra kommunale institutioner                m.v.

Indtægter

­24.459 ­24.459

    11 Beboelse

4.090

       011001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER           600 IT, inventar og materiel            601 Køb af IT, inventar og materiel, som                skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

­5.855

66 121 103 18

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            783 Afledt drift ved køb af nye ejendomme            790 Andet

­55 461 ­540 12 12

       011014 ALDERSROSTIFTELSEN, ALDERSROVEJ, 8600                SILKEBORG

1.114

         400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

273 265 8

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            705 Udvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            780 Telefon            790 Andet

841 233 82 61 150 110 160 30 10 5

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag            915 Indbetalt el            920 Indbetalt hybridnet

­2.104

­2.104 ­1.734 ­185 ­110 ­75

       011016 MICHAEL SØRENSENS STIFTELSE, ÅHAVEVEJ                3, 8600 SILKEBORG

876

         400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

237 231 6

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            705 Udvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El

639 138 82 61 87 89

39

­998


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

182

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag            915 Indbetalt el

­998 ­818 ­89 ­91

       011017 ÅSTIFTELSEN, ÅHAVEVEJ 5­9, 8600                SILKEBORG

983

         400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

237 231 6

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            705 Udvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

746 147 82 42 92 96 46 241

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag            915 Indbetalt el            920 Indbetalt hybridnet

­995

­995 ­795 ­92 ­77 ­31

       011100 AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG

144

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

144 58 21 2 14 49

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag            920 Indbetalt hybridnet

­284

­284 ­236 ­29 ­19

       011130 BORGERGADE 96, 8600 SILKEBORG

72

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

72 40 17 2 5 8

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag

­59

­59 ­48 ­11

       011150 BORGERGADE 104, 8600 SILKEBORG

40

69

­72


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

69 30 20 2 3 14

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag

­72 ­54 ­18

       011160 BORGERGADE 110, 8600 SILKEBORG

51

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

51 30 5 7 9

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag

­48

­48 ­42 ­6

       011230 CHRISTIANSHØJVEJ 37, 8600 SILKEBORG

28

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

28 23 1 4

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­13

­13 ­13

       011240 EBBESENSVEJ 3B, 8641 SORRING

18

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

18 6 6 6

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­40

­40 ­40

       011250 ENGESVANGVEJ 3, 8600 SILKEBORG

46

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

46 30 10 2 1 3

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­36

­36 ­36

       011255 ENGESVANGVEJ 5, 8600 SILKEBORG

38

         700 Fast ejendom

38

41


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

30 2 1 5

       011340 FUNDER KIRKEVEJ 71A OG 71B, 8600                SILKEBORG

86

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

86 56 4 2 9 15

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

Indtægter

­85

­85 ­85

       011420 GRØNNEGADE 14, 8600 SILKEBORG

63

­253

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

221 114 37 4 15 48 3

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag            920 Indbetalt hybridnet            975 Indtægter vedr. vaskepoletter

­158 ­115 ­28 ­15

­253 ­212 ­28 ­11 ­2

       011500 HATTENÆS 1, 8600 SILKEBORG

2

­48

         700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

2 2

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­48 ­48

       011510 HEDEBO, HEDEVEJ 2C, 7362 HAMPEN           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

­77 50 40 10

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­127 ­127

       011540 INDUSTRIVEJ 8, 8620 KJELLERUP

55

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

55 30 13 2 2

42

­30


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

8

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­30 ­30

       011545 INDUSTRIVEJ 16, 8620 KJELLERUP

35

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

35 21 5 1 2 6

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­57

­57 ­57

       011550 KEJLSTRUPVEJ 90, 8600 SILKEBORG

­40

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

111 100 11

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­151 ­151

       011565 KRAGELUNDVEJ 75, 8600 SILKEBORG

40

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

40 23 5 1 7 4

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­27

­27 ­27

       011612 LEMMING SKOLEVEJ 7B, 8632 SILKEBORG

21

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

21 15 4 2

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­22

­22 ­22

       011620 LINÅVEJ 30, 8600 SILKEBORG

17

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

17 11 6

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­72

­72 ­72

       011640 MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG

43

117

­263


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

117 47 17 3 8 42

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag            920 Indbetalt hybridnet            975 Indtægter vedr. vaskepoletter

­263 ­221 ­23 ­17 ­2

       011700 SAVONLINNAVEJ 3, 8600 SILKEBORG

31

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

31 23 8

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­33

­33 ­33

       011735 SKELLERUPVEJ 12, 8600 SILKEBORG

29

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

29 10 6 1 3 9

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­27

­27 ­27

       011830 TANDSKOVVEJ 15, 8600 SILKEBORG

58

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            760 Husleje

58 20 9 2 2 25

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­27

­27 ­27

       011870 TULIPANVEJ 6, 8600 SILKEBORG

­53

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

17 15 2

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­70 ­70

       011880 TØMMERBYVEJ 9, 8653 THEM

36

44

­45


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

36 27 1 2 6

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­45 ­45

       011890 VALDEMARSGADE 2, 8600 SILKEBORG

63

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

63 33 11 2 4 13

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag

­58

­58 ­51 ­7

       011895 VIRKLUNDVEJ 29, 8600 SILKEBORG

16

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

16 15 1

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­42

­42 ­42

       011896 VIRKLUNDVEJ 37, 8600 SILKEBORG

45

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

45 27 4 14

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­69

­69 ­69

       011897 VIRKLUNDVEJ 39, 8600 SILKEBORG

41

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

41 27 3 11

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­48

­48 ­48

    13 Andre faste ejendomme

7.602

       013001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

3.716

         700 Fast ejendom            781 Særlig vedligeholdelse ­ ikke                udmøntet

3.716 3.264

45

­8.891


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

          783 Afledt drift ved køb af nye ejendomme            790 Andet

183 269

       013010 LANDEJENDOMME

300

­527

        18 ERHVERVSPARKEN 24, 8883 FÅRVANG

34

­48

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

34 25 4 5

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­48 ­48

        20 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP, MATR.NR.             1H M.FL. KJELLERUP BY, HØRUP

2

         700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

2 2

        40 HARSNABLUNDVEJ 8, MATR. NR. 1A GØDVAD

­14

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­14 ­14

        60 KEJLSTRUPVEJ 102, MATR. NR. 1B SEJLING

2

         700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

2 2

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­40

­40 ­40

        67 SORTENBORGVEJ 4

39

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

39 31 2 6

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­78

­78 ­78

        68 SORTENBORGVEJ 8

45

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

45 31 4 1 2 7

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­89

­89 ­89

        70 SORTENBORGVEJ 31, MATR. NR. 12B M.FL.             GØDVAD

46

64

­116


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

64 31 22 2 9

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Indbetalt varme

­116 ­92 ­24

        84 VIBORGVEJ 73, MATR. NR. 17A BALLE

30

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

30 10 20

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­24

­24 ­24

        85 VIBORGVEJ 75, MATR. NR. 4K BALLE

37

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

42 25 2 15

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­5 ­5

­62 ­62

        87 SORTENBORGVEJ 29

47

­56

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

47 31 5 11

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­62

­56 ­56

       013080 ANTENNEMASTER

3

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

3 1 2

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­53

­53 ­53

       013084 AGERTOFTEN 2, 8620 KJELLERUP

287

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

287 10 30 131 45 2 64

47


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           750 Rengøring

5

       013090 AMALIEGADE 49, (VANDTÅRNET), 8600                SILKEBORG

5

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

5 2 3

       013100 ANSVEJ 98 (TIDL. SØHOLT VANDVÆRK)                8600 SILKEBORG

23

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

23 15 8

       013130 BLICHEREGNENS MUSEUM, BLICHERSVEJ 30,                8620 KJELLERUP

Indtægter

156

        01 MUSEUM

86

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            740 Skatter, afgifter og forsikringer

86 45 41

        02 LOKALHISTORISK ARKIV

70

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

70 28 42

       013165 BORGERGADE 19 ST.

10

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

10 10

       013170 BUSKELUNDTOFTEN 8, HALLEN, 8600                SILKEBORG

10

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

10 10

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­44

­44 ­44

       013180 CHR. 8. VEJ 52, 8600 SILKEBORG

10

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

10 8 2

       013200 DREWSENS GRAVMÆLE, VESTERGADE, 8600                SILKEBORG

23

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

23 23

       013205 DÆMNINGEN 2, 8620 KJELLERUP

33

48


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

33 6 2 3 22

       013240 HOSTRUPSGADE 14, 8600 SILKEBORG           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

­113 67 50 17

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­180 ­180

       013260 HOSTRUPSGADE 47, 8600 SILKEBORG

21

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

21 14 7

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­463

­463 ­463

       013280 HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG

342

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            740 Skatter, afgifter og forsikringer

342 209 115 18

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­186

­186 ­186

       013300 LUDVIGSLYST, JULSØVEJ 248, 8600                SILKEBORG

22

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            740 Skatter, afgifter og forsikringer

22 10 12

       013325 KORSHØJVEJ 3, 8600 SILKEBORG

219

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

219 128 55 27 9

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­519

­519 ­519

       013336 LEMMING SKOLEVEJ 8A OG 8B, 8632                LEMMING           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

­27 33 15

49


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

6 12

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­60 ­60

       013338 LEMMING SKOLEVEJ 8D, 8632 LEMMING

­12

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

127 115 12

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­139 ­139

       013340 LILLE AMERIKA 19, 8883 GJERN

­141

         700 Fast ejendom            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

23 14 9

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­164 ­164

       013370 LYNGBYGADE 50, 8600 SILKEBORG

137

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

400 117 97 100 48 38

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­263 ­263

       013400 OUSTRUPVEJ 14 (OUSTRUPLUND), 8620                KJELLERUP

816

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

816 736 80

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­1.229

­1.229 ­1.229

       013495 SINDINGVEJ 17B, 8600 SILKEBORG

66

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

66 11 44 2 8 1

       013501 SKOLEGADE 19, 8600 SILKEBORG

30

         700 Fast ejendom

30

50

­15


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

11 8 5 6

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Indbetalt varme

­15 ­2 ­13

       013510 SMEDEBAKKEN 38, 8653 THEM

10

         700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

10 10

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­70

­70 ­70

       013528 SØNDERGADE 54, 8883 GJERN

235

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

235 75 33 75 30 19 3

       013545 TIETGENSVEJ 5 M.FL., 8600 SILKEBORG                (ENTREPRENØRSEKTIONEN)

30

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

30 30

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­1.600

­1.600 ­1.600

       013550 TORVET 2A, 8600 SILKEBORG

226

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

226 163 63

       013570 VEJLSØVEJ 11­23 + 37 (RESTAREAL),                8600 SILKEBORG

400

         700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

400 400

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            907 Lejeindtægt (momsregistreret)

­50

­50 ­13 ­37

       013575 VEJLSØVEJ 25 (DMU), 8600 SILKEBORG

30

         700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

30 30

         900 Indtægter

­3.180

­3.180

51


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           907 Lejeindtægt (momsregistreret)

Indtægter ­3.180

       013580 VEJLSØVEJ 51­53, 8600 SILKEBORG

­150

         900 Indtægter            907 Lejeindtægt (momsregistreret)

­150 ­150

       013600 VESTERGADE 3, 8620 KJELLERUP (DEN                GAMLE BIOGRAF)

40

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

40 38 2

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­70

­70 ­70

       013700 ØSTERGADE 1­3, 8600 SILKEBORG

428

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

428 49 63 10 10 296

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            911 Varmebidrag vedr. erhvervslejemål                (momsregistreret)

­735

­735 ­669 ­66

       013710 ØSTERVANG 1, BRYRUP

106

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

106 17 12 3 4 70

       013720 ØSTRE RINGVEJ 4, 8600 SILKEBORG

2

         700 Fast ejendom            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

2 1 1

       013750 ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG

159

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            740 Skatter, afgifter og forsikringer

159 45 61 53

    15 Byfornyelse

1.186

         001 Udgifter til byfornyelse            100 Ydelsesstøtte

1.186 1.186

52


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter     18 Driftsikring af boligbyggeri

Indtægter

3.144

         001 Støtte til opførelse af boliger            020 Kommunens andel af ydelsesstøtte til                andelsboliger med tilsagn før 1. april                2002            030 Ydelsesstøtte til ungdomsboliger            040 Ydelsesstøtte vedrørende boliger                opført af almene boligorganisationer

3.054 650 624 1.780

         002 Ungdomsboligbidrag

90

   32 Fritidsfaciliteter

433

    31 Stadion og idrætsanlæg

164

     04 Friluftsbade

164

      1 Egne

164

       031405 SØBADE HELE KOMMUNEN

164

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            705 Udvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

164 98 20 10 23 13

    35 Andre fritidsfaciliteter

269

     01 Campingpladser og vandrerhjem

269

      1 Egne

269

       035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55,                8600 SILKEBORG

269

         700 Fast ejendom            705 Udvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

269 49 92 48 60 20

   58 Redningsberedskab

405

    95 Redningsberedskab

405

         003 Afhjælpende indsats            700 Fast ejendom

405 405

  02 Transport og infrastruktur

487

­129

   32 Kollektiv trafik

487

­129

    31 Busdrift

487

­129

53


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

       231030 CHAUFFØRLOKALER

487

­129

        10 DREWSENSVEJ

128

­129

         700 Fast ejendom            760 Husleje

128 128

­129 ­129

        12 FREDENSGADE

9

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

9 5 2 2

        14 NYE CHAUFFØRLOKALER DREWSENSVEJ

350

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            760 Husleje

350 150 200

  03 Undervisning og kultur

94.486

­150

   22 Folkeskolen m.m.

83.310

­10

    01 Folkeskoler

60.348

       301001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

19.151

        15 ØVRIGE

19.151

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            793 Pulje til vagtordning            794 Pulje til rengøring ­                konsulentbistand            796 Pulje til fast ejendom

19.151 16.054 882 784 1.431

       301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS

1.991

        02 ANS SKOLE IØVRIGT

1.991

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.991 278 413 172 52 149 927

       301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600                SILKEBORG

2.437

        03 BALLESKOLEN I ØVRIGT

2.437

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El

2.437 351 473 307

54


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

74 170 1.062

       301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14­16, 8654                BRYRUP

1.530

        03 BRYRUP SKOLE IØVRIGT

1.530

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.530 118 384 145 26 89 768

       301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5,                8600 SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.759 1.759 342 309 245 27 125 711

       301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

2.015 2.015 397 406 161 44 126 881

       301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653                THEM           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.881 1.881 342 374 208 33 98 826

       301035 FUNDER SKOLE, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

1.259 1.259 233 225 101 23

55

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

73 604

       301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882                FÅRVANG

1.765

        03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT

1.765

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.765 181 274 145 49 115 1.001

       301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883                GJERN

766

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

766 169 106 31 10 49 401

       301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600                SILKEBORG

679

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

679 184 111 48 12 41 283

       301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600                SILKEBORG

948

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

948 178 127 65 17 58 503

       301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600                SILKEBORG

957

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

957 145 164 80 15 52

56

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           750 Rengøring

501

       301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.818 1.818 219 289 186 32 124 968

       301070 KJELLERUP SKOLE, TINGHUSVEJ 16, 8620                KJELLERUP

2.230

        01 KJELLERUP SKOLE, SPECIALKLASSE

2

         700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

2 2

        03 KJELLERUP SKOLE IØVRIGT

2.228

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

2.228 168 413 224 34 332 1.057

       301075 KRAGELUND SKOLE, FREDERIKSDALVEJ                9A,8600 SILKEBORG

699

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

699 126 163 49 14 38 309

       301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600                SILKEBORG

1.618

        01 LANGSØSKOLEN, SPECIALKLASSE

212

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            790 Andet

212 51 29 9 123

        03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT

1.406

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning

1.406 188 190

57

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

181 24 135 688

       301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600                SILKEBORG

513

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

513 65 104 46 11 65 222

       301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.788 1.788 197 355 212 48 155 821

       301110 SJØRSLEV SKOLE, SOGNEGÅRDSVEJ 41,                8620 KJELLERUP

549

        03 SJØRSLEV SKOLE, IØVRIGT

549

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

549 117 70 34 8 76 244

       301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

2.079 2.079 193 739 206 34 137 770

       301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641                SORRING

738

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El

738 198 121 60

58

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

16 64 279

       301123 SØLYSTSKOLEN

4.120

        03 I ØVRIGT

4.120

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

4.120 489 971 363 86 325 1.886

       301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620                KJELLERUP

2.014

        01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE

87

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

87 5 26 10 3 2 41

        02 THORNING SKOLE, IØVRIGT

1.927

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.927 214 555 178 39 117 824

       301130 ULVEDALSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 8,                8600 SILKEBORG

265

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

265 60 104 57 8 29 7

       301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

1.833 1.833 129 407 217 36

59

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

145 899

       301140 VINDERSLEV SKOLE, VINDERSLEVHOLMVEJ                2, 8620 KJELLERUP

847

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

847 180 163 54 12 78 360

       301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.295 1.295 102 271 117 25 139 641

       301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600                SILKEBORG

804

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

804 249 115 57 12 48 323

    05 Skolefritidsordninger

11.901

       305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

431

        03 ØVRIGT

431

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

431 431

       305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS

398

        02 ANS SFO, IØVRIGT

392

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

392 65 33 15 279

        04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620             KJELLERUP

60

6

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

6 6

       305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600                SILKEBORG

510

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

510 72 60 11 36 331

       305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP

336

        02 BRYRUP SPEC. SFO

236

         700 Fast ejendom            750 Rengøring

236 236

        03 BRYRUP SFO IØVRIGT

100

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

100 32 38 11 19

       305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN                5, 8600 SILKEBORG

734

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

734 95 61 17 6 555

       305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600                SILKEBORG

318

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

318 52 39 10 17 200

       305030 FRISHOLM SFO, UNGE­PÅ­VEJ 4, 8653                THEM

495

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

495 59 19 8 31 378

61

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter        305035 FUNDER SFO, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600                SILKEBORG

345

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

345 64 34 11 23 213

       305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882                FÅRVANG

360

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

360 39 25 12 284

       305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN

43

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            760 Husleje

43 11 5 2 25

       305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600                SILKEBORG

158

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

158 29 9 4 116

       305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600                SILKEBORG

132

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

132 14 7 2 5 104

       305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7,                8600 SILKEBORG

536

        01 GØDVAD SFO, GÅRDEN

85

         700 Fast ejendom            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

85 55 5 25

        02 GØDVAD SFO, IØVRIGT

451

62

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

451 76 62 13 14 22 264

       305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50, 8600                SILKEBORG

463

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

463 79 63 13 17 291

       305070 KJELLERUP SFO, TINGHUSVEJ 16, 8620                KJELLERUP

731

        02 KJELLERUP SFO IØVRIGT

731

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

731 138 56 11 7 519

       305075 KRAGELUND SFO, FREDERIKSDALVEJ 9A,                8600 SILKEBORG

146

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

146 33 16 3 8 86

       305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600                SILKEBORG

997

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

997 82 112 18 46 739

       305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600                SILKEBORG

269

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

269 67 18 7 7

63

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           750 Rengøring

170

       305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600                SILKEBORG

510

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

510 85 48 11 16 350

       305110 SJØRSLEV SFO, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620                KJELLERUP

301

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring            760 Husleje

301 52 25 5 160 59

       305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600                SILKEBORG

453

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

453 160 38 10 17 228

       305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641                SORRING

313

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

313 65 32 8 5 203

       305123 SØLYSTSKOLENS SFO

961

        01 SFO, KNAST

213

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

213 33 23 10 16 131

        02 I ØVRIGT

748

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El

748 105 46

64

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

16 9 572

       305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620                KJELLERUP

474

        01 THORNING SPECIAL SFO

378

         700 Fast ejendom            750 Rengøring

378 378

        02 THORNING SFO, IVØRIGT

96

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

96 68 21 7

       305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600                SILKEBORG

333

         700 Fast ejendom            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

333 40 53 20 220

       305140 VINDERSLEV SFO, VINDERSLEVHOLMVEJ                2,8620 KJELLERUP

148

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

148 35 12 2 99

       305145 VIRKLUND SFO, THORSØ ALLÉ 2A, 8600                SILKEBORG

614

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

614 116 51 15 42 390

       305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600                SILKEBORG

392

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

392 77 38 7 270

    08 Kommunale specialskoler, jf.         folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5

875

65

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter        308001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

213

         001 Undervisning i kommunens egne               specialskoler            700 Fast ejendom

213

       308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620                KJELLERUP

662

         001 Undervisning i kommunens egne               specialskoler            700 Fast ejendom

662

    18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

10.186

Indtægter

213

662

       318001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

730

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

730 730

       318005 ANS SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                TEGLGADE 20, 8643 ANS

245

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

245 65 39 12 129

       318010 BALLESKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BALLE                KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG

281

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

281 59 53 13 156

       318015 BRYRUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                SKOLEVEJ 14­16, 8654 BRYRUP

129

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

129 29 11 2 87

       318020 BUSKELUNDSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,                BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG

413

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

413 91 148 8 166

       318025 DYBKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,

158

66

­10


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter               ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG           700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

158 47 26 7 78

       318030 FRISHOLM SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM

94

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

94 24 13 2 55

       318035 FUNDER SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                FUNDER SKOLEVEJ 2, 8600 SILKEBORG

414

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

414 172 95 23 124

       318040 FÅRVANG SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                THORSØVEJ 12, 8882, FÅRVANG

37

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

37 2 2 1 32

       318045 GJERN SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                SØNDERGADE 17, 8883 GJERN

64

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

64 11 5 2 46

       318050 GJESSØ SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG

83

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

83 18 8 2 55

       318055 GRAUBALLE SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG

167

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning

167 47

67

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

25 8 87

       318060 GØDVADSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,                HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG

32

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            750 Rengøring

32 2 2 28

       318065 HVINNINGDALSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,                EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG

428

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

428 104 56 29 239

       318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP           400 Personale            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel

1.678 537 536 1

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

8 8

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

8 8

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

1.125 349 300 136 340

       318075 KRAGELUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG

78

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

78 27 8 2 41

       318080 LANGSØSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,                HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG

278

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

278 63 58 10 147

68

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter        318100 RESENBRO SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG

249

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

249 54 34 9 152

       318105 SEJS SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                TYTTEBÆVEJ 1, 8600 SILKEBORG

294

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

294 87 30 25 152

       318110 SJØRSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                SØGNEGÅRDSOEJ 41, 8620 KJELLERUP

123

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

123 78 37 8

       318115 SKÆGKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,                SINDINGVEJ 17, 8600 SILKEBORG

553

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

553 183 76 27 267

       318120 SORRING SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING

145

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

145 47 23 6 69

       318123 SØLYSTSKOLEN

634

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

634 162 89 20 363

       318125 THORNING SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP

130

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning

130 48

69

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

15 3 64

       318135 VESTRE SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG

79

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

79 18 13 2 46

       318140 VINDERSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP

81

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

81 35 12 2 32

       318145 VIRKLUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                PARADISVÆNGET 3­5, 8600 SILKEBORG

383

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

383 87 92 20 184

       318150 VOEL SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL, 8600 SILKEBORG

97

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

97 21 10 2 64

       318215 SILKEBORG UNGDOMSSKOLES                IDRÆTSFACILITETER, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG

102

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

102 15 22 5 60

      1 Egne

2.007

       318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600                SILKEBORG

164

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El

164 20 18 10

70

Indtægter

­10


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

Indtægter

25 5 86

       318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882                FÅRVANG

303

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer

303 46 115 92 23 27

       318520 GØDVADHALLEN, ARENDALSVEJ 91, 8600                SILKEBORG

387

­10

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer

387 103 46 89 88 34 27

­10

       318571 VIRKLUND FRITIDSCENTER, PARADISVÆNGET                1B + 3, 8600 SILKEBORG           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.043 1.043 381 50 170 169 33 26 214

       318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80,                8600 SILKEBORG

110

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

110 110

   32 Folkebiblioteker

2.746

    50 Folkebiblioteker

2.746

       350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE

2.746

        01 BIBLIOTEKET

2.720

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            705 Udvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

2.720 699 241 27 281 431 12

71

­10


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

159 870

        02 SILKEBORG ARKIV

26

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

26 3 22 1

   35 Kulturel virksomhed

2.512

    63 Musikarrangementer

893

      1 Egne

893

       363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS                7, 8600 SILKEBORG

893

        03 FAST EJENDOM

893

         700 Fast ejendom            705 Udvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

893 155 64 99 100 12 31 432

    64 Andre kulturelle opgaver

1.619

      1 Egne

1.619

       364100 BINDSLEVS PLADS 6 (RAMPELYS)

82

         700 Fast ejendom            705 Udvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

82 75 7

       364122 KULTURSPINDERIET OG VÆRKSTEDERNE           700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            760 Husleje

1.479 1.479 113 53 6 2 1.305

       364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54

58

         700 Fast ejendom            705 Udvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

58 19 7 24 3 5

72

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

   38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

5.918

­140

    70 Fælles formål

3.835

­140

3.835

­140

      1 Egne         370110 ANSVEJ 108, 8600 SILKEBORG

44

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

44 20 15 3 6

       370115 BALLE TORV 7, 8600 SILKEBORG

52

         700 Fast ejendom            760 Husleje

52 52

       370126 FALSTERSGADE 1B, 8600 SILKEBORG

43

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

43 15 3 10 6 8 1

       370127 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP

35

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

35 10 13 5 2 5

       370130 GRÅMOSE KLUBHUS ARRILDSVEJ 22, 7742                ENGESVANG

33

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

33 12 12 5 4

       370135 HAUGE KLUBHUS, HAUGEVEJ 46, 8620                KJELLERUP

25

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

25 10 10 3 2

       370137 JENS BÆKS GÅRD FASANVEJ 8, 8654                BRYRUP

81

73


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

81 10 23 31 6 11

       370138 KJELLERUP KLUBHUS, HASSELVEJ 13,                BJERGET, 8620 KJELLERUP

211

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

211 61 27 65 41 17

       370139 LANSTIGVEJ 12A, 8220 FÅRVANG

23

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

23 10 9 2 2

       370140 LEVRING KLUBHUS, LILLEMØLLEVEJ 1A,                8620 Kjellerup

18

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

18 10 3 2 3

       370143 JORDKÆRVEJ 11, 8600 SILKEBORG

35

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

35 10 15 6 2 2

       370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG                LUNDEN, 8600 SILKEBORG           700 Fast ejendom            705 Udvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.236

­140

1.236 715 10 157 171 47 69 67

         900 Indtægter            948 Forpagtningsafgift, cafeteria

­140 ­140

74


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter        370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620                KJELLERUP           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            705 Udvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            770 Alarm

1.368 1.368 402 41 22 74 236 15 64 495 19

       370149 PAVILLONER, KEJLSTRUPVEJ 40, 8600                SILKEBORG

20

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

20 10 6 2 2

       370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG

120

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

120 20 8 47 18 6 12 9

       370152 SJØRSLEV SOGNEGÅRD

65

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El

65 10 38 17

       370157 SOLBAKKEVEJ 36C, 8600 SILKEBORG                (MØDEHUS)

13

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            750 Rengøring

13 3 2 1 7

       370160 SPEJDERHYTTER SKOLEVANGEN 26 OG 28,                8620 KJELLERUP

28

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning

28 9 2 10

75

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

2 2 3

       370170 TANDSKOVVEJ 17A 8600 SILKEBORG

27

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

27 10 8 6 2 1

       370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKKEVEJ 3,                8653 THEM

229

         700 Fast ejendom            705 Udvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

229 51 26 56 60 11 25

       370180 THORNING SPEJDERHUS, MØLLEVEJ 36,                8620 KJELLERUP

39

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

39 6 13 13 2 5

       370190 TRÆENGEN (KLUBHUS DCH), SINDINGSGADE                52, 8620 KJELLERUP

29

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

29 10 10 3 2 4

       370195 VINDERSLEV KLUBHUS HAURBAKVEJ 8, 8620                KJELLERUP

61

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

61 14 16 19 4 8

    76 Ungdomsskolevirksomhed

2.083

       376001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

76

501

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

Indtægter

501 501

       376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2,                8600 SILKEBORG

1.356

        20 ANDEN UNDERVISNING

1.022

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.022 138 151 158 36 82 457

        30 FRITIDSUNDERVISNING

52

         700 Fast ejendom            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

52 9 2 9 32

        35 KLUB

282

         700 Fast ejendom            760 Husleje

282 282

       376098 HØJMARKSSKOLEN

226

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

226 25 82 51 7 61

  04 Sundhedsområdet

705

   62 Sundhedsudgifter m.v.

705

    82 Kommunal genoptræning og         vedligeholdelsestræning

705

       482005 KJELLERUP GENOPTRÆNINGSCENTER

441

         001 Kommunal genoptræning og               vedligeholdelsestræning            700 Fast ejendom

441

       482010 DECENTRAL TRÆNING

264

         001 Kommunal genoptræning og               vedligeholdelsestræning            700 Fast ejendom

264

441

264

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

76.759

77

­31.348


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter    25 Dagtilbud til børn og unge

33.288

    10 Fælles formål

766

       510001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

766

        08 ØVRIGE

766

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            712 Tyverisikring i daginstitutioner

766 645 121

    11 Dagpleje

667

       511020 DAGPLEJE, TEAM ØST

610

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

610 14 23 18 2 153 400

       511030 DAGPLEJE, TEAM SYD

57

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer

57 13 31 6 7

    13 Børnehaver

3.148

      1 Egne

3.148

       513001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

281

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

281 281

       513215 WASHINGTON, AMERIKAVEJ, 8883 GJERN

98

         700 Fast ejendom            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

98 37 5 56

       513501 INSTITUTION 1

1.271

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.271 133 310 133 44 87 564

78

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter        513504 INSTITUTION 4

1.498

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

1.498 170 112 114 55 57 866 124

    14 Integrerede daginstitutioner

28.529

      1 Egne

28.529

       514001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

1.457

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

1.457 1.457

       514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600                SILKEBORG

464

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

464 52 58 47 17 19 271

       514502 INSTITUTION 2

1.582

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.582 202 236 115 68 85 876

       514503 INSTITUTION 3

1.844

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

1.844 264 199 204 86 114 945 32

       514505 INSTITUTION 5

2.564

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning

2.564 358 251

79

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

228 117 79 1.445 86

       514506 INSTITUTION 6

1.902

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.902 243 177 154 83 65 1.180

       514507 INSTITUTION 7

2.158

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

2.158 248 184 194 88 73 1.371

       514508 INSTITUTION 8

1.277

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.277 150 122 71 51 46 837

       514509 INSTITUTION 9

3.518

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

3.518 309 233 205 106 57 1.567 1.041

       514510 INSTITUTION 10

3.075

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

3.075 274 208 146 95 79 1.209 1.064

80

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter        514511 INSTITUTION 11

2.237

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

2.237 205 278 135 73 53 1.143 350

       514512 INSTITUTION 12

2.069

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

2.069 234 247 153 84 75 1.019 257

       514513 INSTITUTION 13

1.018

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.018 126 125 79 43 50 595

       514514 INSTITUTION 14

1.562

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

1.562 166 238 123 57 84 875 19

       514515 INSTITUTION 15

1.802

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.802 246 199 248 81 65 963

    17 Særlige dagtilbud og særlige klubber

178

      1 Egne

178

       517001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

81

10

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

Indtægter

10 10

       517210 PGF. 16­BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 8600                SILKEBORG

168

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

168 24 12 3 7 122

   32 Tilbud til ældre og handicappede

40.965

­31.348

    30 Ældreboliger

17.492

­24.952

17.492

­24.952

      1 Egne         530001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

2.784

        10 ÆLDREOMRÅDET

2.784

         001 Ydelsesstøtte vedrørende private               ældreboliger

2.784

       530005 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, 8620                KJELLERUP

485

         092 Lejeindtægter

­1.347 ­1.347

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

65 65

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            752 Husleje m.v.

420 225 100 5 25 65

       530007 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620                KJELLERUP

457

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

457 80 212 8 157

       530010 H.C.BRANNERSVEJ 1A­H og K­N, 8600                SILKEBORG

460

         092 Lejeindtægter

­790 ­683

         400 Personale            401 Løn m.v.

65 65

82


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

Indtægter

10 10

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            752 Husleje m.v.

345 90 80 65 10 35 50 15

         790 Administrationsgebyr

40

         900 Indtægter            910 Varmebidrag

­107 ­107

       530015 BIRKEBO, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP

1.005

         092 Lejeindtægter

­1.542 ­1.202

         400 Personale            401 Løn m.v.

145 145

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            752 Husleje m.v.

780 130 100 175 210 75 50 40

         790 Administrationsgebyr

70

         900 Indtægter            910 Varmebidrag            920 Indbetalt el

­340 ­204 ­136

       530020 FREDENSGADE, FREDENSGADE 59­63, 8620                KJELLERUP

365

         092 Lejeindtægter

­683 ­683

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

40 40

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            752 Husleje m.v.

325 125 50 25 5 30 90

83


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

       530021 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ, 8620                KJELLERUP

Udgifter

Indtægter

575

­1.079

         092 Lejeindtægter

­1.079

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

100 100

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            752 Husleje m.v.

475 185 75 110 25 25 55

       530022 FUNDER, FUNDER BYGADE 2 B, 8600                SILKEBORG

383

         092 Lejeindtægter

­788 ­714

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

383 150 10 71 21 15 116

         900 Indtægter            910 Varmebidrag

­74 ­74

       530025 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19,                8882 FÅRVANG

425

         092 Lejeindtægter

­700 ­700

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

60 60

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

365 150 20 70 60 25 40

       530030 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6                GRAUBALLE, 8600 SILKEBORG

260

         092 Lejeindtægter

­355 ­355

         400 Personale            401 Løn m.v.

29 29

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

16

84


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           590 Administrationsudgifter

Indtægter

16

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer

215 54 38 56 67

       530035 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ,                8600 SILKEBORG

2.555

         092 Lejeindtægter

­5.200 ­5.200

         400 Personale            401 Løn m.v.

526 526

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

20 20

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

1.759 400 25 464 150 120 600

         790 Administrationsgebyr

250

       530037 KAROLINELUND

696

         092 Lejeindtægter

­1.382 ­1.224

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer

631 41 163 167 80 180

         790 Administrationsgebyr

55

         900 Indtægter            910 Varmebidrag            930 Indbetalt vand/vandafledning

­158 ­122 ­36

       530043 KLOSTERHAVEN, 8620 KJELLERUP

240

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

240 39 60 52 49 10 30

85


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

       530045 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND                MØLLEVEJ 7­9, 8600 SILKEBORG

Udgifter

Indtægter

925

­1.855

         092 Lejeindtægter

­1.670

         400 Personale            401 Løn m.v.

163 163

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

682 193 57 195 20 25 192

         790 Administrationsgebyr

70

         900 Indtægter            910 Varmebidrag

­185 ­185

       530050 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV 8620                KJELLERUP

663

         092 Lejeindtægter

­1.312 ­1.312

         400 Personale            401 Løn m.v.

228 228

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

70 70

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            752 Husleje m.v.

365 75 130 10 35 115

       530056 MULTIHUSET, KRABBESGADE 8, 8620                KJELLERUP

177

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

177 32 60 19 18 30 18

       530058 HORSENSVEJ

532

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

532 532

86


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

       530060 PRÆSTEMARKEN, PRÆSTEMARKEN 2A ­ 10B                8653 THEM

Udgifter

Indtægter

275

­534

         092 Lejeindtægter

­534

         400 Personale            401 Løn m.v.

55 55

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

180 50 55 50 25

         790 Administrationsgebyr

30

       530065 RESDALLUND, RESDAL BAKKE, 8600                SILKEBORG

765

         092 Lejeindtægter

­875 ­792

         400 Personale            401 Løn m.v.

115 115

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

640 250 150 100 35 30 75

         900 Indtægter            910 Varmebidrag

­83 ­83

       530070 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1,                8620 KJELLERUP

915

         092 Lejeindtægter

­2.051 ­2.051

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

95 95

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

820 375 80 250 15 100

       530075 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV,

615

87

­1.286


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

              8620 KJELLERUP           092 Lejeindtægter

­1.286

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

60 60

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer            752 Husleje m.v.

555 200 50 125 50 130

       530080 SORRINGHUS, KASTANIEVEJ 1­3, 8641                SORRING

335

         092 Lejeindtægter

­521 ­521

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

40 40

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

295 150 15 55 30 15 30

       530082 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 11, 8643                ANS

385

         092 Lejeindtægter

­946 ­946

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

55 55

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            752 Husleje m.v.

330 100 50 90 5 30 55

       530085 TOFTEVANG, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM

570

         092 Lejeindtægter

­856 ­774

         400 Personale            401 Løn m.v.

95 95

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

390 100

88


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

30 90 80 55 35

         790 Administrationsgebyr

75

         900 Indtægter            910 Varmebidrag

Indtægter

­82 ­82

       530090 ÆGIRSVEJ, ÆGIRSVEJ 2­8, 8600                SILKEBORG

430

         092 Lejeindtægter

­632 ­561

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

385 125 75 75 50 60

         790 Administrationsgebyr

35

         900 Indtægter            910 Varmebidrag

­71 ­71

       530095 ØSTERVANG 5­7, 8654 BRYRUP

215

         092 Lejeindtægter

­218 ­218

         400 Personale            401 Løn m.v.

40 40

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

5 5

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            752 Husleje m.v.

145 60 25 25 20 15

         790 Administrationsgebyr

25

    32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og         handicappede

18.493

       532001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

­4.700 ­4.700

        08 ØVRIGE

­4.700

         700 Fast ejendom

­4.700

89


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           763 Pedelydelser til boligselskaber            764 Arealtilskud

Indtægter ­4.500 ­200

      1 Egne

18.493

       532600 OMRÅDE NORD

6.534

        02 INSTITUTIONER ­ PLEJE

6.534

         011 Personlig og praktisk hjælp undtaget               frit valg af leverandør (Serviceloven §               83, jf. § 93)            700 Fast ejendom

6.534 6.534

       532700 OMRÅDE SYD

5.891

        02 INSTITUTIONER ­ PLEJE

5.891

         011 Personlig og praktisk hjælp undtaget               frit valg af leverandør (Serviceloven §               83, jf. § 93)            700 Fast ejendom

5.891 5.891

       532800 OMRÅDE ØST

6.068

        02 INSTITUTIONER ­ PLEJE

6.068

         011 Personlig og praktisk hjælp undtaget               frit valg af leverandør (Serviceloven §               83, jf. § 93)            700 Fast ejendom

6.068 6.068

    33 Forebyggende indsats for ældre og         handicappede

2.016

      1 Egne

2.016

       533002 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG

160

         001 Forebyggende hjemmebesøg            700 Fast ejendom

160 160

       533007 AL­HUSET, SKOLEVANGEN 11, 8620                KJELLERUP

445

         002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79            700 Fast ejendom

445

       533008 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6, 8600                SILKEBORG

395

         002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79            700 Fast ejendom

395

       533010 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600                SILKEBORG

721

445

395

90


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79            700 Fast ejendom

721

       533012 SORRINGHUS

195

         002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79            700 Fast ejendom

195

       533014 VOEL SENIORBY

100

         002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79            700 Fast ejendom

100

Indtægter

721

195

100

    34 Plejehjem og beskyttede boliger

2.964

       534001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

­1.696 ­1.696

         094 Beboeres betaling for husleje            010 Ballelund

­900 ­900

         096 Beboeres betaling for el og varme            010 Ballelund

­350 ­350

         900 Indtægter

­446

      1 Egne

2.964

       534600 OMRÅDE NORD

2.964

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

2.964 582 625 725 568 286 178

   35 Rådgivning

633

    40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

633

       540010 HJÆLPEMIDDELDEPOT

633

         001 Hjælpemidler og etablering af               hjælpemiddeldepoter            700 Fast ejendom

633 633

   38 Tilbud til voksne med særlige behov

1.632

    42 Botilbud for personer med særlige sociale         problemer (§§109­110)

71

      1 Egne

71

91


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter        542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600                SILKEBORG

71

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer            760 Husleje            790 Andet

71 6 8 2 52 3

    44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for         alkoholskadede (sundhedslovens § 141)

141

       544010 ALKOHOLRÅDGIVNINGEN I SILKEBORG,                VIBEVEJ 10, 8600 SILKEBORG

141

         003 Ambulant behandling            700 Fast ejendom

141 141

    45 Behandling af stofmisbrugere (efter         servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)

855

       545010 MISBRUGSCENTRET, CHR. 8. VEJ 2 A,                8600 SILKEBORG

855

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            750 Rengøring            760 Husleje

855 45 134 42 194 440

    52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

103

      1 Egne

103

       552152 PSYKIATRIENS HUS, FALKEVEJ, 8600                SILKEBORG

103

         003 Midlertidigt botilbud for sindslidende            700 Fast ejendom

103 103

    59 Aktivitets­ og samværstilbud (§ 104)

462

      1 Egne

462

       559160 VÆRESTEDER SOCIALPSYKIATRIEN (§104)

462

         002 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med nedsat funktionsevne            700 Fast ejendom

462

   72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og        øvrige sociale formål

241

    99 Øvrige sociale formål

241

         003 Støtte til frivilligt socialt arbejde

241

462

92

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter              (§ 18)            700 Fast ejendom

241

  06 Fællesudgifter og administration m.v.

11.940

   45 Administrativ organisation

11.940

    50 Administrationsbygninger

11.932

       650001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

850

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres

850 850

       650140 DREWSENSVEJ, SILKEBORG (JOBCENTRET)           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

4.358 4.358 113 12 166 275 23 22 459 3.288

       650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG

6.041

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

6.041 1.029 37 940 1.640 175 215 2.005

       650600 THEM CENTRET 12, 8653 THEM

683

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

683 117 39 174 115 12 16 210

    51 Sekretariat og forvaltninger

8

       651200 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN                SERVICE

8

        90 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE             IØVRIGT

8

         700 Fast ejendom

8

93

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           760 Husleje

Indtægter

8

 3 Anlæg

66.717

­25.000

  00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

32.500

­25.000

   22 Jordforsyning

25.000

­25.000

    01 Fælles formål

25.000

­25.000

       001001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

25.000

­25.000

25.000

­25.000

        20 RÅDIGHEDSBELØB     25 Faste ejendomme

7.500

    10 Fælles formål

4.500

       010001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

4.500

        20 RÅDIGHEDSBELØB

4.500

    18 Driftsikring af boligbyggeri

3.000

       018001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

3.000

        20 RÅDIGHEDSBELØB

3.000

         003 Udgift til servicearealer

3.000

  03 Undervisning og kultur

17.212

   22 Folkeskolen m.m.

17.212

    01 Folkeskoler

16.422

       301001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

16.422

        20 RÅDIGHEDSBELØB

16.422

    18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

790

       318001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

790

        20 RÅDIGHEDSBELØB

790

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

12.005

   25 Dagtilbud til børn og unge

8.255

    14 Integrerede daginstitutioner

8.255

      1 Egne

8.255

       514001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER          20 RÅDIGHEDSBELØB

8.255 8.255

94


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter    32 Tilbud til ældre og handicappede

3.750

    34 Plejehjem og beskyttede boliger

3.750

       534001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

3.750

        20 RÅDIGHEDSBELØB

3.750

  06 Fællesudgifter og administration m.v.

5.000

   45 Administrativ organisation

5.000

    50 Administrationsbygninger

5.000

       650001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

5.000

        20 RÅDIGHEDSBELØB

5.000

95

Indtægter


Bevilling 13 Brand & Redning Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Redningsberedskab Tjenestemandspensioner I alt

Budget 2011 12.399 1.313 13.711

96

Budget 2012 11.931 1.365 13.296

Overslag 2013 11.931 1.365 13.296

Overslag 2014 11.931 1.365 13.296

Overslag 2015 11.931 1.365 13.296


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 13 Brand og Redning 00.58.95 Redningsberedskab Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

12.399

11.931

06.52.72 Tjenestemandspensioner Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

1.313

1.365

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

11.931

11.931

11.931

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

1.365

1.365

1.365

97


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 13 BRAND OG REDNING

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

13 Brand og Redning

14.882

­1.586

 1 Drift

14.882

­1.586

  00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

13.517

­1.586

   58 Redningsberedskab

13.517

­1.586

    95 Redningsberedskab

13.517

­1.586

         001 Fælles formål            400 Personale            500 Materialer og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            900 Indtægter

5.854 8.855 1.475 60 ­4.536

­945

         002 Forebyggelse            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            900 Indtægter

1.034 1.281 98 ­345

­375

         003 Afhjælpende indsats            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            600 It, inventar og materiel            700 Fast ejendom            900 Indtægter

6.629 4.550 5 1.996 190 ­112

­266

  06 Fællesudgifter og administration m.v.

1.365

   52 Lønpuljer

1.365

    72 Tjenestemandspension

1.365

         200 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            095 Brand og Redningsafdelingen, Fælles                formål            096 Brand og Redningsafdelingen,                Afhjælpende indsats

1.365 1.225 140

98

­945

­375

­266


Bevilling 14 Centralfunktioner Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Byfornyelse Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration vedrørende naturbesktyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer I alt

Budget 2011 0 289.018

Budget Overslag Overslag Overslag 2012 2013 2014 2015 105 105 105 105 287.984 287.984 287.984 287.984

44.237

43.719

43.719

43.719

43.719

414

414

414

414

414

2.563

2.139

2.139

2.139

2.139

21.860

21.860

21.860

21.860

21.860

-5.603 352.488

-5.903 350.318

-5.903 350.318

-5.903 350.318

-5.903 350.318

99


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner 00.25.15 Byfornyelse 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

105

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

105

105

105

105

Der er afsat en ramme på 105.000 kr. til diverse forundersøgelser. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

289.018

287.984

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

287.984

287.984

287.984

Udgifterne på denne funktion er relateret til det administrative personale i afdelingerne/stabene. Der er beregnet en lønsumsramme for direktionen og for hver af de 10 afdelinger/stabe samt afsat beløb til afholdelse af kontorhold, kompetenceudvikling mv. Lønsumsrammen indeholder alle udgifter dvs. både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv. Der afholdes desuden udgifter til kontorhold, kompetenceudvikling, tjenestemandspensioner mv. Desuden er der budgettet med indtægter fra primært gebyrer ved byggesagsbehandling, miljøtilsyn, ejendomsgebyrer og gebyrer vedrørende opkrævning/inddrivelse. Herudover indgår en række mindre gebyrer som f.eks. folkeregister og vielser. Endelig afholdes udgifter til IT herunder drift af fagsystemer, servere og kommunikationslinjer for hele kommunen. 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

44.237

43.719

43.719

Overslag 2014

Overslag 2015

43.719

43.719

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende Jobcentret i Silkeborg Kommune. Jobcentrets væsentligste opgaver er: • at skabe et hurtigt og effektivt match mellem jobsøgende og virksomheder • at medvirke til at ledige uden fodfæste på arbejdsmarkedet opnår tilknytning hertil • at sikre sygdomsramte den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet • at medvirke til at flest mulige sygedagpengemodtagere fastholdes på arbejdsmarkedet og den enkeltes sygefraværsperiode gøres kortest mulig. Jobcentret er for alle ledige ”tovholder” i den enstrengede beskæftigelsesindsats. Jobcentret kan indgå aftale med andre aktører om beskæftigelsesindsatsen for forskellige målgrupper af ledige.

100


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner 06.45.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

414

414

414

414

Overslag 2015 414

På denne funktion budgetteres udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver. 06.45.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

2.563

2.139

2.139

Overslag 2014

Overslag 2015

2.139

2.139

På denne funktion budgetteres udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver.

06.52.72 Tjenestemandspensioner Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

21.860

21.860

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

21.860

21.860

21.860

På denne funktion budgetteres tjenestemandspensioner for personalet på bevilling 14 Centralfunktioner. 06.52.74 Interne forsikringspuljer Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

-5.603

-5.903

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-5.903

-5.903

-5.903

Denne funktion vedrører Silkeborg Kommunes interne forsikringsordning for arbejdsskader. Forsikringspræmien er fastsat på baggrund af markedsprisen for arbejdsskadeforsikringer. Der er budgetteret med skadesudbetalinger på baggrund af niveauet herfor de foregående år. Der er finansieret forebyggende indsatser som sundhedsordning, arbejdsmiljø og risikostyring på budgetlægningstidspunktet.

101


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

14 Centralfunktioner

373.855

­23.537

 1 Drift

373.855

­23.537

  00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

205

­100

   25 Faste ejendomme

205

­100

    15 Byfornyelse

205

­100

         001 Udgifter til byfornyelse            200 Ramme til skimmelsvampsager

205 205

         004 Refusion af byfornyelsesudgifter            200 Ramme til skimmelsvampsager

­100 ­100

  06 Fællesudgifter og administration m.v.

373.650

­23.437

   45 Administrativ organisation

357.693

­23.437

    51 Sekretariat og forvaltninger

311.060

­23.076

       651100 DIREKTIONEN

13.987

         214 Pulje til undersøgelse af eventuelt               salg af forsyningsvirksomheder m.v.

1.025

         400 Personale            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel            475 Omstillingspulje            490 Andet

7.802 5.147 61 994 1.600

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold            592 Andet

5.160 318 207 4.635

       651160 BØRNE­ OG FAMILIEAFDELINGEN

23.836

        10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN

6.783

         400 Personale            401 Løn m.v.            402 Rammebesparelse            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            432 Telefongodtgørelse            470 Personforsikringer

6.130 5.932 51 71 43 10 23

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold

308 206 102

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

345 345

102

­550


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

        20 FAMILIESEKTIONEN

17.053

­550

         400 Personale            401 Løn m.v.            410 Vikarer            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

15.408 14.724

­200 ­200

373 254 57

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold            550 Tilsyn og administrationsbidrag m.v.

740 390 225 125

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

1.055 1.055

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            898 Takstfinansierede aktiviteter

­150 ­150

         900 Indtægter            936 Lovpligtig tilsyn, private                opholdssteder

­350 ­350

       651180 JOB­ OG BORGERSERVICE

68.072

        20 STABEN

4.954

         400 Personale            401 Løn m.v.            410 Vikarer            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

4.814 4.436 100 150 3 5 120

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            548 Integrationsråd

60 15 45

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

80 80

        30 SOCIALSEKTIONEN

25.776

         400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel

11.235 11.118 76 41

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            524 Tolkning m.v. vedr. flygtninge            540 Kontorhold            543 Lægeerklæringer m.v.

5.178 92 674 55 4.357

103

­2.523


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

Indtægter

9.363 9.363

        50 BORGERSERVICE

37.342

         400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

23.982 23.688 120 82 92

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold

­2.523

474 259 215

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

12.886 12.886

         900 Indtægter            938 Tilsyn            975 Gebyrer m.v.            977 Administrationsvederlag ­                skorstensfejning (momsregistreret)

­2.523 ­190 ­2.125 ­208

       651200 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN                SERVICE

21.287

        10 ADMINISTRATION FÆLLES

3.620

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            541 Porto

3.620 3.620

        12 FORSIKRINGER

562

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            563 Risikostyring

562 562

        14 KANTINEMOMS

10

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

10 10

        15 KANTINE SILKEBORG RÅDHUS

4.105

         400 Personale            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

2.482 2.436 6 40

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            580 Varekøb

1.623 1.623

         900 Indtægter            980 Varesalg

­2.729

­2.729

­2.729 ­2.729

        90 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE

104

12.990


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            IØVRIGT           400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

15.138 14.803 140 125 70

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold

226 96 130

         600 IT, inventar og materiel            601 Køb af IT, inventar og materiel, som                skal aktiveres            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

729 90 46 593

         900 Indtægter            910 Indtægter vedr. Administrativ sektion            920 Indtægter vedr. Teknisk sektion

­3.103 ­310 ­2.793

       651240 KULTUR­ OG FRITIDSAFDELINGEN

4.142

        90 KULTUR­ OG FRITIDSAFDELINGEN I ØVRIGT

4.142

         400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

3.944 3.890 26 15 13

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold

130 96 34

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

68 68

       651260 HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN           400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

20.587 19.986 19.456 100 300 130

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            533 Handicaprådet            540 Kontorhold

410 200 10 200

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

400 400

105

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          800 Betaling andre offentlige myndigheder            898 Takstfinansierede aktiviteter

Indtægter

­209 ­209

       651280 ORGANISATION OG PERSONALE          10 SILKEBORG KOMMUNALE UDDANNELSESCENTER           400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

53.537

­7.375

3.303

­3.303

421 387 34

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            531 Kursusudgifter            539 Kontorhold, møder m.v.            573 Uddannelse og udvikling

2.882 2.470 225 187

         900 Indtægter            982 Kursusgebyrer (momsregistreret)

­3.303 ­3.303

        20 FÆLLES UDDANNELSE

2.331

         400 Personale            419 Korterevarende kurser            423 Længerevarende kurser

2.331 1.607 724

        40 FÆLLES ARBEJDSMILJØ

3.105

         400 Personale            401 Løn m.v.

1.176 1.176

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            522 Honorarer            523 Arbejdsmiljørådgivning            525 Krisehjælp            526 Arbejdsmiljøcertificering            527 Udvikling sundhedsfremmende                foranstaltninger            528 Arbejdsmiljøbidrag

1.929 108 153 1.128 361 179

        50 TREPARTSMIDLER

2.614

         400 Personale            401 Løn m.v.

2.614 2.614

        60 FÆLLES I ØVRIGT

5.179

         400 Personale            428 Elever

2.818 2.818

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            543 Lægeerklæringer m.v.            547 Medarbejdergoder            596 Ansattes mærkedage m.v.            597 Falck kommuneabonnement            598 Forsikringer (kriminalitetsforsikring                m.v.)            599 Andet

2.361 66 1.858 130 229 63

­2.169

­2.169

­2.169

15

106

­1.858

­1.858 ­1.858


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter         70 KOMMUNAL KOMMUNIKATION

1.529

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Informationssider (annoncering)            503 Øvrig annoncering            504 Den lokale telefonbog            507 Byportal            511 Hjemmeside            513 Intranet            514 IT­support            515 Grafisk design            517 Abonnementer            519 Øvrig kommunikation

1.529 366 52 103 311 176 311 52 55 52 51

Indtægter

        72 TRYKKERI­ OG KONTORBUTIK           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

875 875

         900 Indtægter            929 Varesalg

­875 ­875

        80 ADMINISTRATION PERSONALESTABEN

35.476

         400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

25.695 25.240 201 147 107

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold

­45

546 263 283

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

9.235 9.235

         900 Indtægter            930 Lønadministration vedr. eksterne                virksomheder (momsregistreret)

­45 ­45

       651300 SKOLEAFDELINGEN

5.677

         400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

5.377 5.357 20

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold

100 50 50

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

200 200

       651340 TEKNIK­ OG MILJØAFDELINGEN

55.242

107

­7.604


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

        10 KORT OG GEODATA

4.718

­1.516

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            554 Reproduktion (storformat) m.v.            556 Computerdrift m.v.            564 Fælles offentlige IT­løsninger            565 GIS­projekter            566 Ajourføring m.v. af kort            571 KTC­kortsamarbejde            575 Opmålingsydelser

4.718 241 930 495 608 1.648 478 318

­796

         900 Indtægter            985 Indtægter (momsregistreret)

­478 ­318 ­720 ­720

        80 TEKNIK­OG MILJØAFDELINGEN I ØVRIGT

50.524

         097 Gebyrer for byggesagsbehandling

­6.088 ­4.438

         400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            432 Telefongodtgørelse            470 Personforsikringer

45.505 44.565 451 318 20 151

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold            557 Planlægning            574 Udgifter i forbindelse med                affaldsplanlægning            576 Gudenåkomiteen

1.576 434 144 348 350

­300

300

­300

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

3.443 3.443

         900 Indtægter            943 Brugerbetaling for miljøtilsyn            945 Affaldsplanlægning (momsregistreret)

­1.350 ­1.000 ­350

       651380 SUNDHEDS­ OG OMSORGSAFDELINGEN

7.396

        80 SUNDHEDS­ OG OMSORGSAFDELINGEN I ØVRIGT

7.396

         400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

7.124 6.993 60 50 21

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold

122 75 47

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,

150 150

108


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

37.297

­2.295

        10 ØKONOMI

24.898

­2.245

         400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            470 Personforsikringer

17.430 17.279 103 48

              inventar og materiel         651400 ØKONOMI OG ITSTABEN

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            540 Kontorhold            582 PBS, gebyrer m.m.            583 Revision            585 Opsamling vedr. tilskud fra fonde og                husholdningskasser

2.613 579 1.091 1.373 ­430

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

4.855 4.855

         900 Indtægter            975 Gebyrer m.v.            976 Administrationsbidrag

­2.245 ­1.836 ­409

        15 IT­CENTRET

12.399

         400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            486 Konsulenter

13.546 12.272 538 124 38 574

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            537 Projekter            540 Kontorhold

­50

1.101 200 700 201

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

20.052 10.378 9.674

         900 Indtægter            902 Internt salg            903 Teknologileje, administration            904 Teknologileje, undervisning            905 Teknologileje, nødkald            906 Teknologileje, IP­alarmer            908 Øvrigt salg (momsregistreret)

­22.300 ­500 ­17.850 ­3.000 ­550 ­400

    53 Administration vedrørende jobcentre og         pilotjobcentre

43.719

­50

­50

         400 Personale

37.180

109


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

Indtægter

36.614 216 200 150

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            550 Projekter            552 Udgift til anden aktør            590 Administrationsudgifter            592 Andet

4.317 149 2.345 1.474 289 60

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

2.222 2.222

    54 Administration vedrørende naturbeskyttelse

414

         400 Personale            401 Løn m.v.

400 400

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

14 14

    55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse           400 Personale            401 Løn m.v.

2.500

­361

800 800

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter            595 Tværgående miljøaktiviteter

1.700 366 1.334

   52 Lønpuljer

15.957

    72 Tjenestemandspension

21.860

         200 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            651 Administrativt personale

21.860

    74 Interne forsikringspuljer

­5.903

21.860

         001 Arbejdsskader            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            900 Indtægter

­5.903 5.538 ­11.441

110

­361 ­361


Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Andre kulturelle opgaver Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommuissioner, råd og nævn Valg

Budget 2011 2.766

Budget 2012 2.766

Overslag 2013 2.766

Overslag 2014 2.766

Overslag 2015 2.766

367 531 7.726

367 531 7.724

367 531 7.724

367 531 8.417

367 531 7.724

523

598

598

598

598

1.726

1.724

3.450

3.450

1.724

Sekretariat og forvaltninger Diverse udgifter og indtægter

514

718

718

718

718

3.984

3.556

3.645

4.067

3.841

Turisme

3.632

3.632

3.632

3.632

3.632

10.050

10.050

10.050

10.050

10.050

2.200 34.018 5.100

2.000 33.666 11.500

2.000 35.481 8.500

2.000 36.596 5.000

2.000 33.951 5.000

Ehvervsservice og iværksætteri Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

111


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål 03.35.64 Undervisning og Kultur – Andre kulturelle opgaver Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

2.766

2.766

2.766

2.766

Overslag 2015 2.766

Driftstilskud til Aqua. Til udbetaling, idet 8 % refunderes via momsudligningsordning: 3.006.522 kr. Budgetmæssig virkning: 2.766.000 kr. 05.72.99 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

367

367

367

Overslag 2014

Overslag 2015

367

367

Beløbet dækker tinglysningsafgift til lån til betaling af ejendomsskat. 06.42.40 Fælles formål 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

531

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

531

531

531

531

Funktionen omfatter økonomisk støtte til politiske partier samt byrådets repræsentative aktiviteter. Der ydes et tilskud til de kandidatlister, der har modtaget mindst 100 stemmer ved det senest afholdte byrådsvalg. Beløbet pr. stemme reguleres hvert år med 2 % tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. Efter byrådsvalget i 2009 er der i alt 44.931 stemmer fordelt på partier, der er berettiget til at søge tilskud. Tilskud pr. stemmer er budgetlagt med 6,50 kr. Beløbet til Repræsentative aktiviteter er et udtryk for niveauet herfor. 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

7.726

7.724

7.724

Overslag 2014

Overslag 2015

8.417

7.724

Funktionen omfatter samtlige vederlag til byrådets medlemmer for deres deltagelse i byrådsog udvalgsmøder samt varetagelse af kommunale hverv i øvrigt samt udgifter til rejser, kurser, forsikring, kørselsgodtgørelse, tidsskrifter, kontorhold m.v. Der er afsat til borgmestervederlag samt 10 % heraf til viceborgmestervederlag. Til udvalgsformænd og udvalgsvederlag er der tilsammen afsat henholdsvis 179,5 % samt 149,2 % af borgmestervederlag samt et beløb til konstitueringsvederlag ved udvalgsformænds fravær. I 2014 er der endvidere afsat engangsbeløb til eventuel efterløn og eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd. Fast vederlag er budgetteret med fuldt vederlag til 29 medlemmer og reduceret vederlag til 1 medlem. Der er budgetlagt med tillægsvederlag (børnevederlag) til 4 medlemmer, som er berettiget til vederlaget.

112


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

523

598

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

598

598

598

Funktionen omfatter udgifter i forbindelse med møder herunder evt. vederlag/diæter bl.a. i Huslejenævn, Beboerklagenævn og Hegnsyn. Endvidere er budgetlagt med udgifter til Nærdemokratiudvalgets aktiviteter. 06.42.43 Valg m.v. 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto Der I år I år I år I år

1.726

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

1.724

3.450

3.450

1.724

er budgetlagt med udgifter til følgende valg/folkeafstemninger: 2012: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning 2013: Et kommunalvalg og et folketingsvalg eller en folkeafstemning 2014: Et EU-parlamentsvalg og et folketingsvalg eller en folkeafstemning 2015: Et folketingsvalg

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget Budget 1.000 kr. 2012 2012-priser 2011 Netto

514

718

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

718

718

718

Funktionen dækker over udgifter til fællestillidsrepræsentanter samt rammeaftaleområdet. 06.48.60 Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

3.984

3.556

3.645

4.067

Overslag 2015 3.841

Udgifterne dækker kontingent til KL samt beløb afsat til Diverse tilskud, herunder Regatta, som skal afholdes i 2014. Udover et årligt driftstilskud til Regatta, er der i budgetoverslagsåret indregnet tilskud til festfyrværkeri samt illumination af kommunens bygninger m.v. langs åen. Indtægterne vedrører afgift ved bevilling til hyrevognskørsel. 06.48.62 Turisme 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

3.632

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

3.632

3.632

3.632

3.632

Der er afsat beløb til tilskud til fonden TurismeSilkeborg til drift af Silkeborg Turistbureau og fondens øvrige arbejde med turismeudvikling. Endvidere er afsat markedsføringsbidrag til Riverboat Jazzfestival og andre oplevelsesøkonomiske initiativer.

113


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

10.050

10.050

10.050

Overslag 2014

Overslag 2015

10.050

10.050

Der er afsat beløb til tilskud til erhvervSilkeborgs erhvervsfremmearbejde. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010 – 2014 – 2020 skal resultere i 3.000 job gennem årlige handleplaner. Til handleplan 2012 er afsat 4 mio. kr. til en række udviklingsprojekter. Heraf vedrører 2.8 mio. kr. videreførelse af projekter igangsat i 2011 indenfor indsatsområderne Motorvej, Erhvervsservice, Iværksætteri og Innovation, Miljø og Energi samt IT- og videnservice. Endvidere er indeholdt bidrag til Væksthus Midtjylland, til regional samarbejdsaftale om EUkontor i Bruxelles, afholdelse af erhvervspolitiske møder og konferencer samt deltagelse i erhvervspolitiske netværk og udarbejdelse af analyser m.m. 06.52.72 Tjenestemandspensioner Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

2.200

2.000

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

2.000

2.000

2.000

Funktionen omfatter pensioner til tidligere borgmestre.

114


Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:

Økonomiudvalget

1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 15 Fælles formål ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2012

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012

2012

2013

2014

2015

Senere

I alt

03.22.01 Folkeskoler Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel

2.500

2.000

1.000

1.000

2.000

8.500

5.000

2.500

2.500

2.500

5.000

17.500

4.000

4.000

1.500

1.500

4.000

16.500

5.000

5.000

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Digitalisering, selvbetjening, dokumenthåndtering, hjemmeside mv. inkl. IT-udstyr m.v. Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel

2.000

1.500

Øget digitalisering og modernisering af IT 15 Fælles formål

11.500

115

8.500

5.000

5.000

16.000 47.500


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

15 Fælles formål

45.192

­26

 1 Drift

33.692

­26

  03 Undervisning og kultur

2.766

   35 Kulturel virksomhed

2.766

    64 Andre kulturelle opgaver

2.766

      2 Selvejende/private

2.766

       364410 AQUA, VEJLSØVEJ 55, 8600 SILKEBORG

2.766

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

2.766 2.766

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

367

   72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og        øvrige sociale formål

367

    99 Øvrige sociale formål

367

         001 Tinglysningsafgift ved lån til               betaling af ejendomsskatter o.lign.            100 Lån til betaling af ejendomsskat

367 367

  06 Fællesudgifter og administration m.v.

30.559

­26

   42 Politisk organisation

10.584

­7

    40 Fælles formål

531

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            530 Økonomisk støtte til politiske                partier            540 Repræsentative aktiviteter

531 301 230

    41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

7.724

       641001 BYRÅD

7.724

         400 Personale            401 Løn m.v.            431 Kørselsgodtgørelse            470 Personforsikringer

6.810 6.603 157 50

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            521 Møder, rejser og kurser            592 Andet

914 676 238

    42 Kommissioner, råd og nævn

605

       642010 MEDLEMMER AF BESTYRELSER M.V.                (KØRSELSGODTGØRELSE)

5

         400 Personale

5

116

­7


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           431 Kørselsgodtgørelse

Indtægter

5

       642100 GRUNDLISTEUDVALG

10

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

10 10

       642150 HUSLEJENÆVN

115

­5

         400 Personale            401 Løn m.v.

86 86

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

29 29

­5 ­5

       642200 BEBOERKLAGENÆVN

85

­2

         400 Personale            401 Løn m.v.

66 66

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

19 19

       642250 HEGNSYNET

34

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

34 34

       642300 BEVILLINGSNÆVN

7

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

7 7

       642400 VALG M.V. TIL SKOLEBESTYRELSER/                INSTITUTIONSBESTYRELSER

66

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

66 66

       642500 NÆRDEMOKRATI

283

        10 NÆRDEMOKRATIUDVALGET, PGF. 17.4

283

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            513 Tilskud til lokalråd            592 Andet

283 150 133

    43 Valg m.v.

1.724

         002 Folketingsvalg            500 Materiale og aktivitetsudgifter

1.724 1.724

   45 Administrativ organisation

718

    51 Sekretariat og forvaltninger

718

       651001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

304

117

­2 ­2


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter         08 ØVRIGE

304

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            532 DUT­midler til koordinering m.v. af                rammeaftaler

304 304

       651280 ORGANISATION OG PERSONALE

414

        15 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER

414

         400 Personale            401 Løn m.v.

414 414

   48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter      60 Diverse indtægter og udgifter efter         forskellige love           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Kontingent til Kommunernes                Landsforening            530 Diverse tilskud

Indtægter

17.257

­19

3.575

­19

3.575 3.153 422

         900 Indtægter            920 Afgifter vedr. bevilling til                hyrevognskørsel

­19 ­19

    62 Turisme

3.632

       662001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

3.632

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Driftstilskud til Turistfonden for                Silkeborg            545 Markedsføringsaftaler            560 Oplevelsesøkonomi m.v.

3.632 2.757

    67 Erhvervsservice og iværksætteri

10.050

522 353

         001 Væksthuse

1.486

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Driftstilskud  erhvervSilkeborg            550 Samarbejdsaftale med Midtjyllands                EU­kontor            552 Erhvervspolitiske møder og                konferencer            555 Netværk, analyser og                kompetanceudvikling            560 Erhvervspolitisk handleplan

8.564 3.885 200 70 113 4.296

   52 Lønpuljer

2.000

    72 Tjenestemandspension

2.000

         200 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            641 Borgmester og viceborgmester

2.000 2.000

118


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter  3 Anlæg

11.500

  03 Undervisning og kultur

2.500

   22 Folkeskolen m.m.

2.500

    01 Folkeskoler

2.500

       301001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

2.500

        20 RÅDIGHEDSBELØB

2.500

  06 Fællesudgifter og administration m.v.

9.000

   45 Administrativ organisation

9.000

    51 Sekretariat og forvaltninger

9.000

       651001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

9.000

        20 RÅDIGHEDSBELØB

9.000

119

Indtægter


Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Sekretariat og forvaltninger I alt Anlæg

Budget 2011 29.618 29.618 0

120

Budget 2012 88.550 88.550 2.500

Overslag 2013 88.750 88.750 2.500

Overslag 2014 88.750 88.750 2.500

Overslag 2015 88.750 88.750 2.500


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 16 Tværgående aktiviteter 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

28.910

88.550

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

88.750

88.750

88.750

Konsolideringspulje Der er budgetteret med en konsolideringspulje på 50 mio. kr. Overførselsudgifter Til imødegåelse af udgifter på overførselsudgifter på bevilling 56 og 66 er der afsat følgende puljer: • Forsikrede ledige 15,8 mio. kr. • Overførselsudgifter 15 mio. kr. • Sygedagpenge 12 mio. kr. Øvrige puljer Til imødegåelse af forventede udgifter samt etablering af puljer til senere disponering er der afsat: • 5 mio. kr. til midtvejsregulering af bloktilskuddet som følge af tilbagebetaling vedrørende parkeringsindtægter. • 2,1 mio. kr. til forventede projekter, hvortil der kan ansøges om 0,3 mio. kr. til ungeindsats jf. ungestrategien samt 1,8 mio. kr. til indsats på kontanthjælpsområdet jf. kontanthjælpsstrategien, i alt 2,1 mio. kr. Tværgående effektiviseringer Der er budgetteret med tværgående indkøbsbesparelser, effektivisering vedrørende indkøb i medfør af gensidighedsaftalen samt udgifter forbundet med etablering af nyt tværkommunalt indkøbsfællesskab – i alt nettoudgifter på 0,1 mio. kr. I forbindelse med udvidelse af Silkeborg Hallerne er der afsat en reguleringspulje til afledte driftsudgifter på 0,1 mio. kr. i 2012 samt 0,3 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Tværgående centrale udgifter og indtægter På det takstfinansierede område, omfattende institutioner under den sociale rammeaftale, forventes en nettoindtægt på 18,1 mio. kr. Funktionen indeholder: • Forventede indtægter fra taksterne på institutioner i rammeaftalen på det sociale område. Beløbet skal finansiere de udgifter som budgetteres centralt vedrørende institutioner (vedligeholdelse, pensioner, administration, it m.v.). Beløbet er skønsmæssigt beregnet på baggrund af forventede takster. •

Finansiering af centrale udgifter, som bl.a. omfatter udgifter i forbindelse med drift af institutioner under den sociale rammeaftale, IT-udgifter samt udgifter til tjenestemandspensioner for tidligere ansatte på institutioner under den sociale rammeaftale.

FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation) Der er budgetteret med udgifter på 0,7 mio. kr. til FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation). Pulje til Silkeborg Kommunes sundhedsordning Der er afsat en pulje på 5,7 mio. kr. til kommunens sundhedsordning. Stillingsannoncer Der er budgetteret med en udgift på 0,3 mio. kr. Barselsfond Der er budgetteret med en indtægt på 0,4 mio. kr. 121


Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:

Økonomiudvalget

1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 16 Tværgående aktiviteter ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2012

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012

2012

2013

2014

2015

Senere

I alt

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Pulje til særlige indsatser / ad hoc formål

1.500

1.500

1.500

1.500

4.000

10.000

Klimaindsats

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

2.500

2.500

Særlige indsatsområder 16 Tværgående aktiviteter

2.500

122

2.500

2.500

2.500

7.500 17.500


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter 16 Tværgående aktiviteter

91.050

1 Drift

88.552

10 Konsolidering

50.000

20 Overførselsudgifter

42.822

30 Øvrige puljer

7.455

90 Tværgående aktiviteter iøvrigt

-11.725

06 Fællesudgifter og administration m.v.

-11.725

45 Administrativ organisation

-11.315

51 Sekretariat og forvaltninger

-11.315

651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

-11.565 -17.962

206 Tværgående effektiviseringer 010 Effektiviseringer 020 Reguleringspulje

174 107 67

207 Takstfinansierede centrale udgifter 001 IT-udgifter

1.152 1.152

208 Forventede indtægter fra takstfinansierede områder 001 Handicap 005 Bidrag til sociale institutioner

-19.288 -22.739 3.451

08 ØVRIGE

6.397

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 500 FLIS (fælles ledelsesinformationssystem) 534 Sundhedsordning

6.397 700 5.697

651280 ORGANISATION OG PERSONALE 60 FÆLLES I ØVRIGT

250 250

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 545 Stillingsannoncer

250 250

52 Lønpuljer

-410

70 Løn- og barselspuljer

-410

400 Personale 070 Barselspulje

-410 -410

123

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter 3 Anlæg

2.500

06 Fællesudgifter og administration m.v.

2.500

45 Administrativ organisation

2.500

51 Sekretariat og forvaltninger

2.500

651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 20 RÅDIGHEDSBELØB

2.500 2.500

124

Indtægter


Bevilling 18 Rengøring Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Rengøring I alt

Budget 2011

Budget 2012 0 0

125

0 0

Overslag 2013 0 0

Overslag 2014 0 0

Overslag 2015 0 0


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 18 Rengøring 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

0

0

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

0

Bevillingen er en udførerbevilling, der mod betaling udfører rengøring af Silkeborg Kommunes skoler, SFO, daginstitutioner samt administrationsbygninger m.v.

126


VEJ- OG TRAFIKUDVALGET Mission: Vej- og Trafikudvalgets mission, at sikre et sammenhængende, fremkommeligt, sikkert og miljøvenligt trafiksystem samt forvalte den samfundsmæssige investering i infrastruktur. Vision: Vej- og Trafikudvalgets vision, at alle oplever en god mobilitet og trafikkens påvirkninger på naturen og miljøet er lav.

127


Bevilling 24 Kollektiv trafik Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Busdrift Jernbanedrift I alt

Budget 2011 42.570 113 42.683

128

Budget 2012 42.215 110 42.325

Overslag 2013 42.215 110 42.325

Overslag 2014 42.215 110 42.325

Overslag 2015 42.215 110 42.325


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 24 Kollektiv trafik 02.22.01 Letbane 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

113

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

110

110

110

110

På denne funktion budgetteres driftsudgifter vedrørende planlægningsarbejdet med letbane i Århusområdet.

02.32.31 Busdrift 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

42.570

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

42.215

42.215

42.215

42.215

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende såkaldt offentlig servicetrafik. Det drejer sig om den lokale buskørsel, som kun forløber inden for Silkeborg Kommune, og som er åben for alle. Buskørslen varetages af Midttrafik, men bestilles af Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune skal betale samtlige udgifter vedr. kørslen og modtager til gengæld billetindtægterne. Billettaksterne fastsættes af Midttrafik.

129


BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 24 KOLLEKTIV TRAFIK

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter 24 Kollektiv trafik

42.325

 1 Drift

42.325

  02 Transport og infrastruktur

42.325

   22 Fælles funktioner

110

    01 Fælles formål

110

       201030 LETBANE SILKEBORG ­ ÅRHUS

110

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

110

   32 Kollektiv trafik

42.215

    31 Busdrift

42.215

       231010 BUSDRIFT

35.165

         001 Trafiktilskud            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

35.165 35.165

       231020 HANDICAPKØRSEL

1.900

         001 Trafiktilskud            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

1.900 1.900

       231025 TRAFIKSELSKAB

5.000

         001 Trafiktilskud            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

5.000 5.000

       231090 DIVERSE

150

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            575 Diverse udgifter

150 150

130

Indtægter


Bevilling 25 Veje Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Faste ejendomme Fælles funktioner Vejvedligeholdelse mv. Belægning mv. Vintertjeneste Havne Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

Budget 2011 275 -9.914 38.972 26.668 8.882 -325 2.206 66.763 20.398

131

Budget 2012 382 -10.472 38.353 26.521 15.092 -326 3.244 72.794 36.750

Overslag 2013 382 -10.472 38.353 26.521 15.092 -326 3.244 72.794 67.750

Overslag 2014 382 -10.472 38.353 26.521 15.092 -326 3.244 72.794 51.700

Overslag 2015 382 -10.472 38.353 26.521 15.092 -326 3.244 72.794 75.000


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 25 Veje 00.25.10 Faste ejendomme (offentlige toiletter) Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

275

382

382

Overslag 2014

Overslag 2015

382

382

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende blandt andet følgende offentlige toiletter: • Nørretorv, Silkeborg • Søtorvet, Silkeborg • Mejerigården, Silkeborg • Fredensgade, Silkeborg • Grillbar og toilet i Them • To toiletter på rastepladser nord for Bryrup • Toilet på havnen • Nye toiletfaciliteter ved stationen. 02.22.07 Fælles Funktioner Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

-9.915

-10.472

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-10.472

-10.472

-10.472

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende betalt parkering på 930 parkeringsfelter og vedrørende den kommunale parkeringskontrol. 02.28.11 Vejvedligeholdelse mv. Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

38.972

38.353

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

38.353

38.353

38.353

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende: • Rabatter, grøfter og skråninger • Afvandingsledninger og brønde • Vejbeplantninger • Vejbelysning • Signalanlæg • Afmærkning af færdselsbaner • Færdselstavler og anden afmærkning • Sikkerhedsrækværker • Vejinventar, læskærme m.m. • Renholdelse • Vejtilsyn • Broer og tunneler • Andre driftsudgifter og indtægter (fx vejes kloakbidrag, myndighedsopgaver, planlægning, trafiksikkerhedskampagner m.m.).

132


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 25 Veje 02.28.12 Belægning 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

26.668

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

26.521

26.521

26.521

26.521

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende: • Belægninger mv. (nye slidlag og forstærkningslag på kørebaner, reparation af belægninger på kørebaner og renovering af stier, cykelstier og fortove). Vedligeholdelsen omfatter: • Ca. 1.280 km kommuneveje • Ca. 150 km kommunale stier • Ca. 130 broer og tunneler • Ca. 800 busstoppesteder med ca. 180 læskærme. 02.28.14 Vintertjeneste 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

8.881

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

15.092

15.092

15.092

15.092

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende vintertjeneste. Funktionen er tilført 6 mio. kr. ifht. budget 2011. Budgettet er fastlagt på grundlag af de sidste 4 års regnskabstal. Vintertjenesten er niveaustyret jf. regulativet for vintertjeneste. Afvigelser ifht. budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflæggelsen. 02.35.40 Havne 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

-326

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-326

-326

-326

-326

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende trafikhavnen i Silkeborg. Det omfatter i det væsentlige Hjejlebygningen med kiosk, offentlige toiletter og kontorer for Hjejlen aps, Slusekiosken med offentlig toilet, slusen og belægninger og bolværker i havnen. 06.52.72 Lønpulje m.v. 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

2.206

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

3.244

3.244

3.244

3.244

På denne funktion budgetteres pension til afgåede tjenestemænd fra Entreprenørgården minus tilskud fra Entreprenørgården (7 % af løn til ansatte tjenestemænd).

133


Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:

Vej- og Trafikudvalget

1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 25 Veje ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2012

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012

2012

2013

2014

2015

Senere

I alt

02.28.22 Vejanlæg

Mindre anlægsarbejder til og med 2020 Vejbelysning, renovering til og med 2020 Ø. Højmarksvej, reg. ved Stockholmsvej/Arendalsvej Bindslevs Plads, offentlig andel af pkælder

3.500

3.500

3.500

3.500

28.500

42.500

1.250

2.500

2.500

25.000

33.000

500

500

1.250

1.500

1.000

500

500

500

1.000

Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup

1.500 8.000 15.200 1.500

1.000

25.700

500

2.000

Rundkørsel, Grønnningen, Kjellerup

1.500

1.500

Søndergade i Kjellerup, cykelstier fra Skolegade til Grønningen

1.000

Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering efter opgravning.

500

1.500

2.000 500

2.000

500

Christian 8. vej Nørretorv til Drewsensvej Drewsensvej øst, forlængelse til Århusvej (fase 1)

3.000

1.500

Renovering af vejvisning Borgergade, Ansvej-Sølystvej, etape 1

2.000

500 7.000

1.000

1.000

Drewsensvej vest, forlængelse til Søndre Ringvej (fase 1)

2.000

9.000

5.000

8.000 24.000

1.000

Sejling Hedevej Vest

6.000

Industrivej Hårup, cykelstier Cykelsti Anebjergvej ifbm. MV anlæg

6.000

21.000 30.000

65.000

30.000

31.000

8.000

20.000

2.000

2.000

500

500

Østerbordingvej, udbygning og forlægning

1.000

4.000

5.000

Havneområdet, renovering

1.000

5.000

6.000

Hostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet

2.000

Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg

1.500

1.500

Viborgvej i Skægkær, sti til Skægkærvej

2.000

3.000

134

1.500

4.000

6.000

7.500

12.000 5.000


Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:

Vej- og Trafikudvalget

1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 25 Veje ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2012

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012

Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej

2012

2013

18.000

22.000

Omfartsvej i Grauballe - Søndre Grauballevej

2014

2015

8.000

9.000

Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning

I alt

40.000 4.000

Hårupvej, forlægning vest om Hårup

Senere

12.000 9.000

10.000

10.000

20.000

Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning

3.000

1.000

4.000

Vej fra rådhus vest til p-kælder

8.000

2.000

10.000

Viborgvej, brede kantbaner nord for Tandskovvej

3.000

3.000

Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder

30.000

30.000

Viborgvej, rundkørsel ved N. Ringvej

20.000

20.000

8.000

8.000

20.000

20.000

Iller Damvej, cykelstier til Grønbæk

8.000

8.000

Balle Kirkevej, cykelstier

9.000

9.000

Nørrevænget, cykelstier

3.000

3.000

Søndertorv, renovering

5.000

5.000

Vestergade, renovering af gågaden

8.000

8.000

Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen

8.000

8.000

50.000

50.000

3.000

3.000

500

500

Borgergade - Christians 8.s Vej Viborgvej rundkørsel v/Nordre Ringvej

Søtorvet, omdannelse til bypark Ombygning af kryds i Grønbæk Stier ved Funder Kirkeby Tilpasning af parkerings- og trafikforhold v. Silkeborghallerne

3.000

25 Veje

3.000

36.750 67.750 51.700 75.000 326.500 560.700

135


BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

132.037

­22.493

95.287

­22.493

  00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

410

­28

   25 Faste ejendomme

410

­28

    10 Fælles formål

410

­28

       010010 OFFENTLIGE TOILETTER

410

­28

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

410 75 24 16 83 12 200

25 Veje   1 Drift

         900 Indtægter            906 Lejeindtægt vedr. Silkeborgvej 62,                Them

­28 ­28

  02 Transport og infrastruktur

91.633

­22.465

   22 Fælles funktioner

2.306

­12.778

    07 Parkering

2.306

­12.778

       207010 BETALT PARKERING

1.220

­11.823

         091 Kommunale indtægter fra               parkeringsbilletordninger            010 Billetindtægter            020 Periodekort

­11.823 ­9.967 ­1.856

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

1.220

       207020 PARKERINGSKONTROL

1.086

­955

         092 Kommunale indtægter fra               parkeringsafgifter

478

­955

         400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer            490 Andet

557 530 12 15

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

51

   28 Kommunale veje

89.133

­9.167

    11 Vejvedligeholdelse m.v.

47.312

­8.959

       211010 RABATTER, GRØFTER OG SKRÅNINGER           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

5.182 5.182

136


BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           510 Græsslåning på landet            511 Græsslåning i byområde            512 Rabatregulering            514 Øvrige arbejder

Indtægter

1.762 416 1.139 1.865

       211020 AFVANDINGSLEDNINGER OG BRØNDE           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Rensning af brønde            522 Øvrige arbejder

2.897 2.897 725 2.172

       211030 BEPLANTNING

3.570

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

3.570

       211040 VEJBELYSNING

15.911

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            532 Drift og vedligeholdelse

­7.753

15.911 15.911

         900 Indtægter            937 Leasingydelse vedr.                vejbelysningsanlæg (momsregistreret)            988 Øvrige indtægter (momsregistreret)

­7.753 ­7.721 ­32

       211042 SIGNALANLÆG

650

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

650

       211050 AFMÆRKNINGER PÅ FÆRDSELSBANER           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

1.803 1.803

       211060 FÆRDSELSTAVLER OG ANDEN AFMÆRKNING

1.722

­20

1.722

­20

       211070 SIKKERHEDSRÆKVÆRKER

500

­42

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

500

­42

       211080 VEJINVENTAR, LÆSKÆRME M.V.

465

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

465

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

       211090 RENHOLDELSE           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            540 Gågader m.v.            542 Silkeborg by            544 Silkeborg Kommune            546 Arrangementer            548 Midtbyen m.v. (momsregistreret)         211100 VEJTILSYN

4.076

­583

4.076 861 1.392 840 400 583

­583

1.866

         400 Personale            401 Løn m.v.

1.866 1.637

137

­583


BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           470 Personforsikringer            490 Andet

32 197

       211110 BROER, TUNNELLER M.V.

738

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

738

       211120 ANDRE DRIFTSUDGIFTER OG ­INDTÆGTER           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            550 Vejes kloakbidrag            592 Andet

7.932

Indtægter

­561

7.932 4.765 3.167

         900 Indtægter            935 Stadepladsafgifter

­561 ­561

    12 Belægninger m.v.

26.521

       212010 FÆRDSELSBANER

26.521

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Fornyelse af kørebaner            512 Reparationer af kørebaner m.v.            514 Stier og cykelstier            516 Fortove

26.521 17.336 4.178 1.900 3.107

    14 Vintertjeneste

15.300

­208

15.300 15.089 211

­208

   35 Havne

194

­520

    40 Havne

194

­520

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

194 110 42 5 34 3

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Vintertjeneste            512 Vintertjeneste i midtbyen                (momsregistreret)

         900 Indtægter            910 Leje af kiosker (momsregistreret)

­208

­520 ­520

  06 Fællesudgifter og administration m.v.

3.244

   52 Lønpuljer

3.244

    72 Tjenestemandspension

3.244

         200 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            211 Vejvæsen

3.244 3.244

 3 Anlæg

36.750

138


BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter   02 Transport og infrastruktur

36.750

   22 Fælles funktioner

36.750

    05 Driftsbygninger og ­pladser

36.750

       205001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

36.750

        20 RÅDIGHEDSBELØB

36.750

139

Indtægter


Bevilling 28 Entreprenøropgaver Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Arbejder for fremmed regning Tjenestemandspensioner I alt

Budget 2011 -166 166 0

140

Budget 2012 -177 177 0

Overslag 2013 -177 177 0

Overslag 2014 -177 177 0

Overslag 2015 -177 177 0


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 28 Entreprenøropgaver 02.22.03 Arbejder for fremmed regning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

-166

-177

06.52.72 Tjenestemandspension Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

166

177

Overslag 2014

Overslag 2015

-177

-177

-177

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

177

177

177

Omsætningsbudgettet er udarbejdet på grundlag af: • 125 medarbejdere. • Huslejen er fastsat til markedsprisen. • Omkostninger for træk på personaleressourcer på rådhuset er beregnet til kr. 136.000. • Bidraget til tjenestemandspensioner udgør 7 % af lønbudgettet for tjenestemandsansatte og er beregnet til kr. 177.000. • Al omsætning vedr. vintertjenesten kører over vinterkontoen på bevilling 25 Veje. hvormed udgifter og indtægter balancerer (0 – budget). Entreprenørgården er ikke omfattet af en personalenormering, idet omfanget af personalet løbende tilpasses omsætningen. Entreprenørgårdens priser er omkostningsægte priser der fastsættes efter almindelige forretningsmæssige principper. Priserne kontrolleres mindst en gang årligt på baggrund af årsregnskabet og priserne korrigeres herefter i nødvendigt omfang. Priskorrektioner inden for reguleringsindekset for jordarbejder (Danmarks Statistik) foretages af Entreprenørgården. Priskorrektioner der overstiger reguleringsindekset med op til 5 % skal godkendes af Teknikog Miljøchefen, og med mere end 5 % af Vej- og Trafikudvalget. Entreprenørgården gives en overførselsadgang på 5 mio. kr., som vurderes for en passende økonomisk buffer (”kassebeholdning”) til imødegåelse af økonomiske udsving. Den del, som den akkumulerede overførsel over årene overstiger 5 mio. kr., tilbageføres kunderne i forhold til omsætningen for det sidst afsluttede regnskabsår.

141


BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 28 ENTREPRENØROPGAVER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

28 Entreprenøropgaver

9.031

­9.031

 1 Drift

9.031

­9.031

  02 Transport og infrastruktur

8.854

­9.031

   22 Fælles funktioner

8.854

­9.031

    03 Arbejder for fremmed regning

8.854

­9.031

       203010 ENTREPRENØRGÅRDEN, TIETGENSVEJ 5,                8600 SILKEBORG

8.854

­9.031

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

44.964 41.960 226 360 968 1.450

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Produktionsomkostninger, interne                arbejder            520 Produktionsomkostninger, eksterne                arbejder

20.027 19.438

         600 IT, inventar og materiel            601 Køb af IT, inventar og materiel, som                skal aktiveres            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

16.976 4.546

589

888 11.542

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            760 Husleje           900 Indtægter            910 Salg ekstern            920 Salg intern

3.531 772 330 124 209 260 52 1.784

­496

­76.644

­8.535 ­8.535

­76.644

  06 Fællesudgifter og administration m.v.

177

   52 Lønpuljer

177

    72 Tjenestemandspension

177

         200 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            203 Entreprenørsektionen

177 177

142

­496


KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Mission: Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre grobund, sammenhængskraft og livskvalitet for alle kommunens borgeres fritid ved at skabe gode rammer for forenings-, idræts-, musik-, teater-, kunst- og kulturliv. Vision: Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre et mangfoldigt fritids- og kulturliv, der giver mulighed for aktiviteter og engagement for alle borgere med fokus på alsidighed, folkelighed og kvalitet samtidig med, at der gives plads til nytænkning.

143


Bevilling 34 Kultur og fritid Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Lystbådehavne

Budget 2011 4.775

Budget 2012 4.643

Overslag 2013 4.643

Overslag 2014 4.643

Overslag 2015 4.643

11.900 -55 -858

11.711 -329 -1.077

11.446 -329 -1.077

11.569 -329 -1.077

11.692 -329 -1.077

Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Sekretariat og forvaltninger Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

26.677 39.632 7.829 53 936 8.574 14.760 7.021

25.670 35.967 7.733 53 856 7.462 13.153 3.596

25.670 35.967 7.733 53 856 7.462 13.282 3.596

25.670 35.967 7.733 53 856 7.462 13.450 3.596

25.670 35.967 7.733 53 856 7.462 13.450 3.596

1.949

1.703

1.703

1.703

1.703

3.240 17.948

2.277 18.932

2.277 18.932

2.277 18.932

2.277 18.932

881 366 1.908 147.535 7.231

528 373 2.121 135.372 22.900

528 373 2.121 135.236 4.250

528 373 2.121 135.527 25.750

528 373 2.121 135.650 35.750

144


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 00.28.20 Grønne områder og naturpladser Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

4.775

4.643

4.643

Overslag 2014

Overslag 2015

4.643

4.643

Funktionen omfatter vedligeholdelse og pleje af: • 24 parker • 72 kommunale legepladser • Indelukkets parkdel, herunder friluftsscenen • Springvandet i Silkeborg Langsø og ved Åstiftelsen i Silkeborg. Efter udbudsrunde i 2008 varetages vedligeholdelsen af de grønne områder af Silkeborg Kommunes Entreprenørgård. Udbuddets kontraktsperiode udløber i 2012, men kan forlænges med 2 x 1 år. 00.32.31 Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

11.900

11.711

11.446

Overslag 2014

Overslag 2015

11.569

11.692

Nedgang skyldes overførsel af budgetbeløb til Fælles Ejendomsdrift. Funktionen omfatter udgifter til større idrætsanlæg, stadioner m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid. På funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge, er øvrige idrætsanlæg samt idrætsog svømmehaller optaget. Disse områder falder inden for rammerne af statens kvalitetsfond Funktion 00.32.31: Stadioner, idrætsanlæg og svømmehaller omfatter: Kommunale institutioner: Fællesudgifter- og indtægter Robaneanlæg Silkeborg Stadion Silkeborghallerne, som omfatter hal A og B samt Vestergadehallen Ans Varmtvandsbassin Søbade (Østre og Vestre ved Almindsø, Hinge Søbad, Thorsøbadet og Bryrup Søbad) Driftstilskud til følgende selvejende institutioner: Hjøllundhallen Silkeborg Sportscenter I alt

Budget 2012 1.564 104 2.591 3.021 279 445 20 3.687 11.711

Fra 2011 er der ikke livreddere ved Østre og Vestre Søbade. Tilskud til Silkeborg Sportscenter er forhøjet med 123.000 kr. i 2012 grundet øget husleje (trappeleje) til H. Reimar Nielsen.

145


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

-55

-329

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-329

-329

-329

Nedgang skyldes overførsel af budgetbeløb til Fælles Ejendomsdrift. Der er medtaget driftsudgifter og -indtægter til: Gudenåens Camping, Indelukket Silkeborg Søcamping, Århusvej Vandrerhjemmet Danhostel Silkeborg Varmtvandsbadeanstalten, Silkeborg I alt

-242 -114 -233 260 -329

Campingpladserne er bortforpagtede. Forpagtningskontrakten for Silkeborg Søcamping løber indtil 31. december 2023 og kontrakten for Gudenåens Camping løber indtil 31. december 2022. Vandrerhjemmets drift er budgetteret på baggrund af godkendt bestyrerkontrakt. Varmtvandsbadeanstalten omfatter udgifter til drift samt indtægter ved salg af badebilletter, massage m.v. 02.35.41 Lystbådehavne m.v. Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

-858

-1.077

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-1.077

-1.077

-1.077

Silkeborg råder over 343 bådpladser, beliggende i Indelukket, Havnen, Hattenæs og Laven. Bådpladsantallet fordeler sig således på størrelser (bådpladsens bredde): Budget 2012 Budget 2011 30 Indtil 1,70 m 31 1,71 m til 2,30 m 127 106 207 Over 2,30 m 202 343 I alt 360 Bådpladslejen stiger i 2012 med 10 %, udover den almindelige prisstigning. Der betales depositum på 1.000 kr. for optagelse på venteliste. Depositum tilbagebetales enten ved indgåelse af lejekontrakt på bådplads eller sletning af ventelisten. Der opkræves gebyr for isætning af både i Indelukket. Bådpladser i Havnen nedlægges fra 2011 med baggrund i en ny lokalplan for havneområdet. 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

26.677

25.670

25.670

Overslag 2014

Overslag 2015

25.670

25.670

Nedgang skyldes overførsel af budgetbeløb til Fælles Ejendomsdrift.

146


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Funktionen omfatter idrætsfaciliteter for børn og unge. Området falder inden for rammerne af statens kvalitetsfond. Øvrige områder omfattende udgifter til større idrætsanlæg, stadions m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid, er opført på funktion 00.32.31: Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller. Funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge omfatter: Kommunale institutioner: Budget 2012 12.563 97 586 530 154 865 361 1.063 2.922

Udendørs idrætsanlæg Atletikstadion Fårvanghallen Gødvadhallen Linåhallen Sydbyhallerne Virklundhallen Voel Hallerne Svømmecenter Nordvest Driftstilskud til følgende selvejende institutioner: ThemHallerne Arena Midt Svømmehal v/Silkeborg Højskole, offentlig åbning I alt

2.266 2.450 1.813 25.670

Efter udbudsrunde i 2008 varetages plejen af idrætsbaner af Silkeborg Kommunes Entreprenørgård. Udbuddets kontraktperiode udløber i 2012, men kan forlænges med 2 x 1 år. Fra 2011 er udendørs bassinet ved Svømmecenter Nordvest lukket. 03.32.50 Folkebiblioteker 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

39.632

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

35.967

35.967

35.967

35.967

Den overordnede mission for folkebibliotekerne er fastlagt i Lov om Biblioteksvirksomhed, af 17. maj 2000. Bibliotekernes mission er at skabe let adgang til og optimale betingelser for tilegnelse af kulturelle oplevelser, viden og informationer af høj kvalitet. Som offentlig virksomhed er det bibliotekets mission at understøtte alle borgeres velfærd i Silkeborg Kommune. Silkeborg Bibliotekerne omfatter drift af følgende biblioteker: • Hovedbibliotek, Hostrupsgade • Gjern Bibliotek • Kjellerup Bibliotek • Them Bibliotek • Silkeborg Arkiv Der er selvbetjent åbningstid i Gjern og Them.

147


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Biblioteket har i 2011 udviklet modeller til betjening af lokalområderne. Modellerne går i drift, når busbetjeningen lukkes ned ved udgangen af året. Bibliotekets budget 2012 er på denne baggrund reduceret med 1,0 mio. kr. Ejendomsdriften er fra 1. januar 2012 overført til Bevilling 12 Ejendomme, ”Fælles ejendomsdrift”. 03.35.60 Museer 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

7.829

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

7.733

7.733

7.733

7.733

Der ydes driftstilskud til følgende museer: ( i 1.000 kr. i 2012-priser)

Silkeborg Kulturhistoriske Museum Museum Jorn Them Fortidsmindesamling. Driftstilskud i alt

Til udbetaling, idet 5 % refunderes via momsudligningsordningen 2011: 2012: 4.667 4.440 3.306 3.670 29 29 8.002 8.139

Budgetmæssig virkning 2012: 4.218 3.487 28 7.733

Der er i budgetforslaget indarbejdet en forhøjelse af driftstilskuddet til Museum Jorn på 500.000 kr. (budgetmæssig virkning). Kultur- og Fritidsudvalget godkendte 14. maj 2010 affødt af budgetlægning 2011-2014 nedsættelse af styre- og arbejdsgrupper med tilhørende kommissorier vedrørende samarbejde mellem kulturinstitutioner på følgende opgaveområder: • •

Back-up funktion for KunstCentret Silkeborg Bad, Museum Jorn og Silkeborg Kulturhistoriske Museum. Det forventede rationale var 500.000 kr. i 2012 Kunstneriske muligheder ved et tættere samarbejde mellem KunstCentret Silkeborg Bad og Museum Jorn

Kultur- og Fritidsudvalget har senere godkendt at arbejdet afventer Kulturministeriets udredning om fremtidens museumslandskab. Arbejdet i henhold til de 2 kommissorier stilles således i bero indtil Kulturministeriets udredning om fremtidens museumslandskab foreligger. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede samtidigt, at det forventede rationale på 500.000 kr. fordeles forholdsmæssigt i forhold til den enkelte institutions aktuelle driftstilskud fra Silkeborg Kommune. Det forventede rationale i 2012 i alt 512.000 kr. (budgetmæssig virkning) er i budgetforslaget reduceret i driftstilskuddet til Museum Jorn, Silkeborg Kulturhistoriske Museum og KunstCentret Silkeborg Bad. 03.35.61 Biografer 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

53

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

53

53

53

53

Kjellerup Biograf blev med virkning fra 1. januar 2009 lukket. Silkeborg Bibliotekerne driver i stedet en biografklub.

148


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 03.35.62 Teatre 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

936

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

856

856

856

856

Funktionen omfatter udgifter og indtægter til teateraktiviteter. Der ydes tilskud til følgende aktiviteter: (i 1.000 kr. i 2012-priser)

Budget 2011

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning: Dukketeaterfestival til køb af forestillinger m.v. Performers Festival 15.000 kr. til indkøb af teaterforestillinger og en underskudsgaranti på 15.000 kr. til gennemførelse af festivalens professionelle teaterforestillinger og koncerter Silkeborg Teaterkreds, voksne Silkeborg Teaterkreds, børn og unge I alt årlige arrangementer

Budget 2012

235

229 30

194 129 558

190 126 575

70

39

67

0

Statsrefusion – 50 % af udgifter til egnsteater, børneteater og opsøgende teater

-64

-63

Leje af lokaler på Lysbroparken 87. Lokalerne stilles til rådighed for Perronteatret

125

125

Leje af lokaler på KunstCentret Silkeborg Bad. Lokalerne stilles til rådighed for Silkeborg Ny Teater Teatre i alt

180 936

180 856

Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret d.v.s uden prisfremskrivning. Teateraktiviteter, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget Teaterforestillinger, der afvikles på Biblioteket med entrèbetaling. Fra 2012 overføres budgetbeløbet til funktion 3.35.50 Biblioteket

03.35.63 Musikarrangementer Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

8.574

7.462

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

7.462

7.462

7.462

Funktionen omfatter: • Den Kreative Skole • Tilskud til musikarrangementer

149


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Den Kreative Skole: (i 1.000 kr. i 2012-priser) Primær drift, udgifter Primær drift, indtægter I alt primær drift

Budget 2011 11.578 - 4.186 7.392

Budget 2012 11.770 - 4.455 7.315

1.319

426

Ejendommens drift, almindelig vedligeholdelse og pedel Ejendommens drift i øvrigt er overført til Bevilling 12 Ejendomme, ”Fælles ejendomsdrift” fra 1. januar 2012. Ejendommens drift, indtægter I alt ejendommen

- 61 1.258

-

61 365

Sekundær drift, udgifter Sekundær drift, indtægter I alt sekundær drift

1.916 - 1.775 141

1.648 -1.544 104

Statstilskud

- 1.345

- 1.355

7.436

6.429

Den Kreative Skole, netto

Primær drift omfatter skolens kerneundervisning i musik, dans, teater, billedkunst forfatterspor og Midtjysk Børne- og Ungdomssymfoniorkester (MIBUS). Sekundær drift omfatter skolens indtægtsdækkede virksomhed. Salg til for eksempel skoler og projekter som er selvfinansierede herunder Skolernes Nytårskoncert. Den Kreative Skoles bestyrelse har udarbejdet budget for skolen indenfor den til skolen udmeldte økonomiske ramme for 2012, som er baseret på 2011 løn- og prisfremskrevet til 2012 og reduceret for helårsvirkningen af nedsættelse af undervisningslektioner 1. august 2011. Budgettet er baseret på: • Forventet undervisningsaktivitet i skoleårene 2011/2012 og 2012/2013 • Undervisningsaktiviteten i forhold til 2011 er steget med 787 lektioner til i alt 19.370 Stigningen kan hovedsagelig henføres til talent-musik (405) talent-dans (123) samt MIBUS (180), som er overført fra sekundær drift til primær drift • En personaleressource til ledelse og administrator på uændret 93 ugentlige timer • En uændret statstilskudsprocent på 13,6 % • Uændrede takster i forhold til 1. august 2011 2-årigt forsøgsprojekt vedrørende samarbejder mellem skolerne i Silkeborg Kommune og Den Kreative Skole er indarbejdet i budgettet under sekundær drift. Projektet indebærer tilbud om forældrebetalt undervisning i fritiden eller skolebetalt kompagnon undervisning i skoletiden. Indtægtsgrænserne for fripladstilskud fastholdes uændret i 2012 således: Indtægt (husstandens samlede indkomst) Til og med 230.000 kr. Mellem 231.000 kr. og 270.000 kr. 271.000 kr. og derover

Egenbetaling i procent af fuld deltagerbetaling Betalingen udgør 50 % Betalingen udgør 75 % Betalingen udgør 100 %

150


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Musikarrangementer: Der ydes tilskud til følgende aktiviteter:

Til udbetaling, idet 2 % refunderes via momsudligningsordningen: 2012 2011

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning: Skolernes Nytårskoncert Midtjysk Folkemusikfestival (tilskud 25.000 kr. samt underskudsgaranti 10.000 kr.) Riverboat Jazzfestival Midtjysk Børne- og ungdomssymfoniorkester. Fra 2012 overføres tilskuddet til Den Kreative Skole Tilskud årlige arrangementer i alt Tilskud til rytmiske musikforeninger Musical Silkeborg. Tilskud til gennemførelse af det årlige musicalprojekt Musikarrangementer, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget Musikarrangementer i alt

Budgetmæssig virkning 2012

20 36

20 35

20 34

153

150

147

69 278

0 205

0 201

293

308

302

150

147

391 1.054

383 1.033

578 1.149

Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret dvs. uden prisfremskrivning. 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

14.760

13.153

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

13.282

13.450

13.450

Omfatter driftsudgifter og -indtægter af kulturelle institutioner samt tilskud til kulturelle aktiviteter. (i 1.000 kr. i 2012-priser) Budget Budget 2011 2012 Drift af ejendommen Bindslevs Plads 6, som benyttes af Kulturhuset ”Rampelys”. Overført til Bevilling 12 Ejendomme, 0 ”Fælles ejendomsdrift 1. januar 2012. 82 Børnekultur, herunder midler til aktiviteter 707 707 Drift af Kulturspinderiet og værkstederne, Papirfabrikken. Lejekontrakt for lokalerne er opsagt med virkning fra 1. juli 2013, og driften af lokalerne er ændret fra 1. januar 2011. Ejendomsdrift er overført til Bevilling 12 Ejendomme, ”Fælles - 252 ejendomsdrift” 1. januar 2011. 1.182 Drift af Musikøvehus, ”Lydpotten”. Overført til Bevilling 12 0 Ejendomme, ”Fælles ejendomsdrift” 59 ”Lydpotten”. Tilskud til daglig ledelse og rengøring 124 124 Driftstilskud til Gjern Kultur- og Idrætscenter 1.232 1.232 Børnekultursamrådet, driftsmidler 31 30 Riverboat Sekretariat 629 629 Kunstprojekter 31 30 Kulturpris 5 5 Pulje til understøttelse af lokale kulturaktiviteter for, med og af

151


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid unge 51 Pulje til særlige tiltag 0 Udarbejdelse af planer 34 I alt 4.167 Der er endvidere optaget tilskud til følgende aktiviteter: ( i 1.000 kr. i 2011-priser) Til udbetaling, idet 8 % refunderes via momsudligningsordningen: 2012 2011 Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning: Silkeborg Udstillingen 29 28 KK44 20 20 I alt 49 48

50 121 33 2.709 Budgetmæssig virkning 2012

26 18 44

Årlige driftstilskud til Samråd: Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver Silkeborg Billedkunstsamråd Silkeborg Musiksamråd Silkeborg Teatersamråd

11 6 5 5

10 0 0 0

9 0 0 0

I alt

27

10

9

Årlige driftstilskud til: Kjellerupegnens Kunstsamling Lokalhistorisk Arkiv for gl. Gjern Kommune Egnsarkivet for Gl. Them Kommune I alt

15 24 20 59

15 23 20 58

14 21 18 53

21 21 10 10 16 78

20 20 10 10 17 76

18 18 9 9 16 70

10 238

15 184

14 169

285

285

262

445 6.820 3.230

445 6.820 3.074

409 6.274 2.828

274 11.515

338 11.161

311 10.443 13.153

Venskabsbysamarbejde: Foreningen Venskabsbysamarbejdet Them-Gulbene Dansk-Ungarsk Venskabsbyforening Foreningen Norden, Silkeborg Foreningen Norden, Kjellerup Venskabsbysamarbejde, pulje til særlige initiativer Øvrige tilskud: Silkeborg Kulturråd Tilskud til forsamlingshuse til vedligeholdelse Tilskud til foreningers udgift til leje af forsamlingshuse Kulturaftale indgået med Kulturministeriet, Randers, Horsens og Viborg og Silkeborg Kommuner (Kulturregion Østjysk Vækstbånd) Driftstilskud til Jysk Musik- og Teaterhus Driftstilskud til Kunstcentret Silkeborg Bad Andre kulturelle tilskud, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget Øvrige tilskud i alt Budget, Andre kulturelle opgaver i alt

Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret d.v.s. uden prisfremskrivning.

152


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Silkeborg Kommunes engagement i Riverboat Jazz Festival er i budgetforslaget videreført uændret. Proces for udarbejdelse af ny aftale gældende for perioden 2012-2016 er aftalt. Indhold/indsatsområder i ny aftale forventes drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget i september 2011 med henblik på forelæggelse af forslag til ny aftale i Kultur- og Fritidsudvalget i november 2011. Med virkning fra 21. februar 2011 har Silkeborg Kulturråd og de tre faglige samråd besluttet at ændre den siden 1. januar 2007 gældende samarbejdsstruktur på kulturområdet. De tre faglige samråd Teatersamrådet, Musiksamrådet og Billedkunstsamrådet er nedlagt, og samrådenes formål og opgaver varetages herefter af Silkeborg Kulturråd. Børnekultursamrådet fortsætter som hidtil. Driftstilskud til KunstCentret Silkeborg Bad er nedsat med andel af forventet rationale vedrørende samarbejder mellem kulturinstitutioner jfr. bemærkning under funktion 3.35.60 Museer. Tilskud til forsamlingshusenes vedligeholdelse er nedsat med 50.000 kr. 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter I henhold til folkeoplysningslovens § 2, skal Kommunalbestyrelsen sikre rammerne for at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. Kommunalbestyrelsen forpligtelse opfyldes således: • Yder tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne samt børn og voksne sammen • Yder tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og eventuelt til aktiviteter for voksne • Stiller offentlige lokaler m.v. til rådighed • Yder tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v. • Der kan opkræves gebyr for anviste lokaler. Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler i henhold til lovens § 6, stk. 1 en beløbsramme til: • Den folkeoplysende voksenundervisning og • Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. I budgettet er beløbsrammen fordelt således: (i 1.000 kr. i 2012-priser) Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Særlige formål Lokaletilskud, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud, folkeoplysende voksenundervisning I alt

153

Budget 2011 1.703 3.240 246 17.539 409 23.137

Budget 2012 1.703 2.277 292 18.523 409 23.204


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 03.38.70 Fælles formål 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

3.596

3.596

3.596

3.596

7.021

Tilskud i henhold til folkeoplysningslovens § 6, stk. 2 – særlige formål (i 1.000 kr. i 2012-priser) Betaling for undervisning af deltagere i andre kommuner Betaling for undervisning af deltagere fra andre kommuner Tilskud til transportudgifter for handicappede Tilskud til ”Fest i vand” Administrationstilskud til Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd Tilskud til Idrætsrådets administration og kursusvirksomhed Lokaletilskud til foreninger, der etablerer folkeoplysende virksomhed, der ikke har hovedvægten lagt på undervisning m.v. og hvor virksomheden er målrettet mod ældre over 60 år ( De grå pantere) Medlemskontingent til Kompedallejren Særlige formål i alt

Budget 2011 304 -254 10 51 3 46

Budget 2012 250 -154 10 51 3 46

41

41

45 246

45 292

Ejendomme, der stilles til rådighed i henhold til folkeoplysningsloven Efter folkeoplysningslovens § 21 og 22 skal offentlige lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed til virksomhed inden for lovens område med lys, varme, rengøring og fornødent udstyr. Der kan opkræves gebyr for anviste lokaler. Nedenstående foreninger (undtagen mødehus på Solbakkevej) betaler gebyr for benyttelse af kommunale lokaler. Indtægterne er opført under funktion 03.38.74 Lokaletilskud. Ejendomsdrift vedrørende følgende ejendomme er overført til Bevilling 12 Ejendomme ”Fælles ejendomsdrift”, bortset fra tilskud til rengøring og andel af udbud på grønne områder. Adresse:

Benyttelse

Ansvej 108, Silkeborg Balle Torv 7, Silkeborg Falstersgade 1B, Silkeborg Grønningen 21, Kjellerup Arrildsvej 22, Kjellerup Haugevej 46, Kjellerup Jens Bæks Gård, Fasanvej, Them Hasselvej 13. Kjellerup Lanstigvej 12A, Faarvang Lillemøllevej 1A Kjellerup Jordkærvej 11, Silkeborg Kejlstrupvej 40 Solbakkevej (mødehus) Skolevangen 26-28, Kjellerup Tandskovvej 17A. Silkeborg Møllevej 36, Thorning Træengen, Sindinggade 52, Kj. Haurbakvej 8, Kjellerup Fælleskonto Klubhuse i alt

SIF Cykelklub og Fiskeriforeningen FDF/ØBG Dansk Tyrkisk Forening Motorcykelklubben ”Snøvserne”. Gråmose Idræts- og beboerforening Hauge Ungdoms- og GF Spejdere og medborgerhus Kjellerup IF Motorcykelklubben MC Old Boys. Levring IF Motorcykelklubben ”Baronerne”. EDR. Mariehøj IF (fra 1.10.2012) KFUM-spejdere Motorcykelklubben ”Silkeborg MC”. DDS-spejdere De grønne pigespejdere Vinderslev IF Rengørings- og vedligeholdelsestilskud

154

Budget 2011 44 52 43 35 37 29 81

Budget 2012

310 23 21 35 20 13 28 27 43 32 66 24 963

99

4 4

3

4 3 5 24 146


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Til leje af omklædningsfaciliteter mv., som stilles til rådighed for foreninger er afsat følgende beløb: HA 85 Omklædningsfaciliteter Sejs-Svejbæk IF Omklædningsfaciliteter Lemming IF Omklædningsfaciliteter Laven Linå IF Omklædningsfaciliteter Vejlsø Skovhus Team Danmarks regionale center for orienteringsløb Gjern IF Klublokaler, Skovvejen I alt

18 208 196 82 107 37 648

Medborgerhuse Budgetbeløbet er i forhold til 2011 korrigeret for overførsel til Bevilling 12 Ejendomme, ”Fælles ejendomsdrift” Toftebjerg Medborgerhus i Them Medborgerhusene Lunden og Bindslevs Plads 5 Mosaikken i Kjellerup ”Ny Kærsgaard”, Plantagevej 11 Sjørslev Sognegård I alt

1.348 1.096 99 -113 80 2.510

Fælles formål i alt

3.596

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2011 2012 2012-priser 2011 Netto

1.949

1.703

1.703

Overslag 2013

Overslag 2014

1.703

1.703

Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning (Aftenskoler) er fordelt således: Budget (i 1.000 kr. i 2012-priser) 2011 Tilskud til undervisning, foredrag, debatskabende aktiviteter m.v. 1.703

Budget 2012 1.703

Tilskud til lærer- og lederløn til undervisning ydes med følgende brøk: Almen undervisning 1/3 Handicapundervisning 8/9 Instrumentalundervisning 5/7 Foredrag (maks. 6 timer pr. foredrag) 1/3 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

3.240

2.277

2.277

Overslag 2014

Overslag 2015

2.277

2.277

Aktivitetstilskud (medlemstilskud) Foreninger ydes et tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der ydes et forhøjet tilskud til børn og unge mellem 0 og 17 år. Tilskuddet omfatter tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Aktivitetstilskud pr. medlem:

Budget 2011 145 20

Pr. aktivitetsmedlem 0–17 år. Pr. aktivitetsmedlem 18–25 år

155

Budget 2012 103 20


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Den manglende indtægt fra 1.1.2012 som følge af bortfald af gebyr for foreningers benyttelse af idræts- og svømmehaller, hvor der deltager personer over 18 år, er finansieret ved nedsættelse af aktivitetstilskud pr. medlem fra 145 kr. i 2011 til 103 kr. i 2012. Budgetgrundlag: Medlemmer 0-17 år 18-25 år

Regnskab 2009 Antal 21.044 2.899 23.943

03.38.74 Lokaletilskud 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

17.948

Regnskab 2010 Antal 21.285 2.678 23.963

Budget 2011 Antal 21.400 3.000 24.400

Regnskab 2011 Antal 21.320 2.750 24.070

Budget 2012 Antal 21.700 2.750 24.450

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

18.932

18.932

18.932

18.932

Funktionen omfatter: (i 1.000 kr. i 2012-priser) Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud til folkeoplysende foreningsarbejde Køb af timer i selvejende svømmehaller Køb af timer i selvejende idrætshaller Gebyr for benyttelse af idræts- og svømmehaller for udøvere over 18 år Gebyr for benyttelse af kommunale klubhuse Gebyr for benyttelse af kunstgræsbane I alt

Budget 2011 409 9.887 1.692 7.616

Budget 2012 409 9.670 1.688 7.663

-1.167 -353 -136 17.948

0 -358 -140 18.932

Lokaletilskud Kommunalbestyrelsen skal yde lokaletilskud til foreninger med mindst 65 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler, der ejes eller lejes til brug for aktiviteter for børn og unge. Til folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil samt aktiviteter for voksne skal der ydes mindst 75 % i tilskud. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Det er en betingelse for at kunne modtage tilskud, at foreningen og tilskudsmodtagerne opfylder lovens betingelser, men det er ikke en betingelse, at virksomheden får tilskud til undervisning eller aktiviteten. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog i oktober 2008 nye retningslinjer for lokaletilskud med virkning fra 1. januar 2009: • • •

Hovedregel: 65 % af tilskudsberettigede udgifter, uden fradrag for medlemmer over 25 år Uniformerede korps: 75 % af tilskudsberettigede udgifter med fradrag for medlemmer over 25 år. Aktiviteter, som hovedsageligt henvender sig til voksne: 65 % af tilskudsberettigede udgifter, med fradrag for medlemmer over 25 år

Uniformerede korps bevilges fra 1.1.2012 lokaletilskud med 65 % af tilskudsberettigede udgifter uden fradrag for medlemmer over 25 år, mod hidtil 75 % af tilskudsberettigede udgifter med fradrag for medlemmer over 25 år. Besparelsen er indregnet i budgettet med 160.000 kr. 156


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Udgiften til lokaletilskud til foreningers egne og lejede lokaler er i budgetforslaget beregnet på baggrund af forventede udgifter i 2011 fremskrevet med ¾ (1,7 %) pris- og lønstigning til 2012. Til nye initiativer er afsat 287.000 kr. Forventet udgift til lokaletilskud i alt i 2012 9,670 mio. kr. Opkrævning af gebyr Udvalget vedtog i oktober 2008, at der opkræves gebyr for anviste idræts- og svømmehaller, når der er deltagere over 18 år. Ikrafttræden 1. august 2009. Gebyret bortfalder fra 1.1.2012. Gebyr opkræves fortsat for anviste klublokaler/huse. Derudover betales gebyr for benyttelse af kunstgræsbanen på Søholt. Selvejende idræts- og svømmehaller Med selvejende idræts- og svømmehaller er der indgået aftaler om benyttelse/køb af timer til foreninger. Følgende selvejende idrætshaller modtager et årligt beløb, som giver Silkeborg Kommune mulighed for anvisning af lokaler efter kl. 15 på hverdage samt i weekender: • • • •

Ans Idræts- og Kulturcenter, Ans Søpark 30, Ans Sjørslev Demstrup Egnscenter, Sognegårdsvej 39, Kjellerup Sorringhallen, Skolebakken 16, Sorring Thorninghallen, Over Kærsholmvej 9, Kjellerup

Følgende selvejende idræts- og svømmehaller modtager betaling for anviste timer til foreninger. Desuden ydes et årligt driftstilskud, som er opført på funktionerne 00.32.31 eller 03.22.18: • • • •

ArenaMidt, Hasselvej 15, Kjellerup Hjøllundhallen, Vejlevej 15, Hampen ThemHallerne, Frisholmvej 13, Them Svømmehal v/Silkeborg Højskole, Platanvej 12, Silkeborg

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

881

528

528

Overslag 2015

528

Omfatter udgifter til følgende aktiviteter: (i 1.000 kr. i 2012-priser)

528 Budget 2011

Budget 2012

Idrætslederpris Idræt om Dagen. Overført til Bevilling 71 Sundhedsområdet Pulje til bygningsvedligeholdelse, tyveri og hærværk. Omfatter alle områder under bevilling 34 Folkeuniversitetet Leje af P-plads ved Elling Motorsportsbane Tilskud, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget

5 410

5 0

345 18 4 99

402 18 4 99

I alt

881

528

Pulje til bygningsvedligeholdelse, tyveri og hærværk er tilført 105.000 kr. fra Svømmecenter Nordvest svarende til årlig besparelse efter gennemførelse af energispareprojekt. Projektet

157


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid finansieres over årene 2012-2015 via puljen. Puljen er nedsat med 48.000 kr. vedrørende rabat på indkøbsaftaler til fordeling på berørte områder. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

2.273

2.494

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

2.494

2.494

2.494

Lønudgifter til administrativt personale ved Svømmecenter Nordvest Pensioner til tidligere ansatte tjenestemænd Pensionsforsikringspræmier (Bibliotekerne)

158

372 1.622 510


Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 34 Kultur og Fritid ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

RådigSamlet bevilling hedsbeløb givet før forventet frigivet før 2012 2012

2012

2013

2014

2015

Senere

I alt

00.28.20 Grønne områder og naturpladser Renoveringsopgaver i Indelukket Indelukket, udskiftning af bænke og etablering af fast belægning ved frilluftsteatret

1.000

500

500

8.000

1.000

9.000

1.500

Bynært aktivitetsområde i Kjellerup

1.000

Bynært aktivitetsområde i Silkeborg

1.000

2.000

500

500

Nyt koncert- og aktivitetsområde

30.000

30.000

3.000

3.500

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg Søsportscenter ved Sølystvej - projektering

500

Renovering af søbade, generelt

1.500

Silkeborghallerne (½ finansiering)

500

2.000

9.500

9.500

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg

500

750

750

Udskiftning af legeredskaber Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej.

900

1.500

1.000

Etablering af nye idrætsanlæg

750

2.750

5.500

300

300

600

200 1.000

Ny kunstgræsbane

3.600 3.000

1.000

Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde

4.000 1.000

500

1.500

2.000

9.500

Silkeborg Hallerne (½ finansiering) Udbygning af Svømmecenter Nordvest Haller

7.000

25.000

25.000

7.000

7.000

21.000

1.000

9.000

10.000

03.32.50 Folkebiblioteker Bibliotek/kulturhus i Them

159


Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 34 Kultur og Fritid ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

RådigSamlet bevilling hedsbeløb givet før forventet frigivet før 2012 2012

2012

2013

2014

2015

Senere

I alt

03.35.62 Teatre Indretning af lokale til Perronteatret

500

500

03.35.63 Musikarrangementer Sammenbygning af Hovedbibliotek, Den Kreative Skole og Medborgerhuset

500

1.000 11.500 16.000

1.000

30.000

03.35.64 Andre kulturelle opgaver Jorns fødselsdag

1.000

1.000

2.000

Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer

3.000

Kulturtorv på Bindslev Plads

1.500

34 Kultur og Fritid

22.900

160

3.000

4.000

5.500

4.250 25.750 35.750

92.050 180.700


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

34 Kultur og Fritid

180.941

­22.669

 1 Drift

158.041

­21.251

21.926

­5.901

   28 Fritidsområder

4.795

­152

    20 Grønne områder og naturpladser

4.795

­152

  00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

       020001 FÆLLES UDGIFTER OG ­INDTÆGTER

14

         400 Personale            400 Central lønpulje for bev. 34

14 14

       020010 PARKER OG LEGEPLADSER

4.086

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

­152

42 42

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

4.044 60 3.809 45 54 13 15 48

         900 Indtægter            972 Benyttelse af parker m.v.

­19 ­19

­133 ­133

       020100 INDELUKKET, PLEJE

380

         400 Personale            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

224 213 3 5 3

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

156 156

       020115 SPRINGVAND

315

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

174 174

         700 Fast ejendom            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer

141 140 1

   32 Fritidsfaciliteter

17.131

­5.749

    31 Stadion og idrætsanlæg

13.245

­1.534

4.304

­45

     01 Idrætsanlæg

161


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

      1 Egne         031001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

Udgifter

Indtægter

4.304

­45

1.564 1.519 1.435 6 38 23 17

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

45 45

       031105 ROBANEANLÆG, LANGSØ

104

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

104 104

       031115 SILKEBORG STADION, STADION ALLÉ 14,                8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

2.636

­45

447 439 8

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

42 42

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel            630 Lysanlæg

321 77

­19

244

­19

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.826 75 1.438 43 105 86 33 46

         900 Indtægter            944 Udleje af antennemaster

­26 ­26

     02 Idrætshaller

8.068

­1.340

      1 Egne

4.361

­1.340

4.361

­1.340

       031215 SILKEBORGHALLERNE, ANSVEJ 114 OG                VESTERGADEHALLEN,VESTERGADE 76, 8600                SILKEBORG           400 Personale

2.788

162


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

Indtægter

2.687 15 10 67 9

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter            592 Andet

65 50 15

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

118 63 55

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.400 112 177 358 428 113 124 88

         900 Indtægter            946 Reklameafgifter (momsregistreret)            948 Forpagtningsafgift, cafeteria                (momsregistreret)            971 Lejeindtægt            974 Udleje af inventar og betaling for                rengøring

­10

­10

      2 Selvejende/private

­1.340 ­54 ­89 ­1.141 ­56

3.707

       031255 HJØLLUND HALLEN SAMT UNGDOMS­ OG                FORSAMLINGSHUS,

20

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

20 20

       031265 SILKEBORG SPORTSCENTER, ÅRHUSVEJ,                8600 SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

3.687 3.687 3.687

     03 Svømmehaller

410

­131

      1 Egne

410

­131

       031305 ANS VARMTVANDSBASSIN, SØPARK 30, 8643                ANS

410

­131

         400 Personale            401 Løn m.v.

53 53

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

20

163


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           503 Driftsmidler

Indtægter

20

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

5 5

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

332 32 53 60 14 5 168

         900 Indtægter            971 Lejeindtægt            972 Salg af badebilletter og                abonnementskort

­131 ­107 ­24

     04 Friluftsbade

463

­18

      1 Egne

463

­18

       031405 SØBADE HELE KOMMUNEN

463

­18

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

15 15

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

448 448

         900 Indtægter            921 Afgift af kiosk

­18 ­18

    35 Andre fritidsfaciliteter

3.886

­4.215

     01 Campingpladser og vandrerhjem

3.886

­4.215

      1 Egne

3.886

­4.215

       035105 GUDENÅENS CAMPING, VEJLSØVEJ 7, 8600                SILKEBORG

31

­273

         700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

31 31

         900 Indtægter            948 Forpagtningsafgift

­273 ­273

       035110 SILKEBORG SØCAMPING, ÅRHUSVEJ 51,                8600 SILKEBORG

41

         700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

41 41

         900 Indtægter            948 Forpagtningsafgift

­155

­155 ­155

164


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

       035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55,                8600 SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            563 Bidrag til dispositionsfond            592 Andet

Udgifter

Indtægter

1.689

­1.922

215 161 54

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

92 54 38

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            750 Rengøring

165 70 44 51

         900 Indtægter            942 Gebyr for overnatning         035205 VARMTVANDSBADEANSTALTEN, HOSTRUPSGADE                41A, 8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer            490 Andet

1.217 1.217

­1.922 ­1.922

2.125

­1.865

1.520 1.471 8 30 11

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            503 Driftsmidler            562 Momsregistreret virksomhed            590 Administrationsudgifter            591 Gas

228 47 77 42 62

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

35 35

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            705 Udvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

­134 ­134

342 40 57 50 56 133 6

         900 Indtægter            972 Salg af badebilletter

­1.731 ­1.731

  02 Transport og infrastruktur

911

­1.988

   35 Havne

911

­1.988

    41 Lystbådehavne m.v.

911

­1.988

         400 Personale

522

165


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

Indtægter

498 10 11 3

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            563 Betalingsanlæg i Indelukket            592 Andet

37 31 6

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

­94 ­94

352 165 3 27 157

         900 Indtægter            905 Leje af bådpladser            906 Leje af gæstepladser

­1.894 ­1.792 ­102

  03 Undervisning og kultur

132.710

­13.362

   22 Folkeskolen m.m.

29.077

­3.407

    18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

29.077

­3.407

22.548

­3.407

12.917

­354

      1 Egne         318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG           400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

262 256 6

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

1 1

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            630 Lysanlæg

624 367 257

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

12.030 109 10.891 186 382 172 39 251

         900 Indtægter            944 Udleje af antennemaster

­252

­252

­102 ­102

       318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600                SILKEBORG           600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,

272 80 24

166

­175


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter               inventar og materiel            630 Lysanlæg

Indtægter

56

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

192 192

         900 Indtægter            944 Udleje af antennemaster

­175 ­175

       318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882                FÅRVANG

586

         400 Personale            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

507 492 5 10

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

8 8

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

15 15

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            750 Rengøring

56 36 20

       318520 GØDVADHALLEN, ARENDALSVEJ 91, 8600                SILKEBORG

540

         400 Personale            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

515 501 1 13

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

­10

6 6

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres

10 10

         700 Fast ejendom            750 Rengøring

9 9

         900 Indtægter            971 Lejeindtægt

­10 ­10

       318530 LINÅ HALLEN, SKOLEBAKKE 23, 8600                SILKEBORG

154

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

154 19 31 11 6 87

167


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

       318560 SYDBYHALLERNE, JERNBANEVEJ 64, 8600                SILKEBORG

934

­69

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

108 101 2 2 2 1

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            561 Automater (momsregistreret)            590 Administrationsudgifter            592 Andet

23 13 6 4

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

15 15

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

­26 ­26

788 34 39 120 85 30 37 443

         900 Indtægter            944 Udleje af antennemaster            971 Lejeindtægt

­43 ­31 ­12

       318571 VIRKLUND FRITIDSCENTER, PARADISVÆNGET                1B + 3, 8600 SILKEBORG

361

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

338 328 3 2 5

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

6 6

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

17 17

       318580 VOEL HALLLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL,                8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

1.224 739 721 3 15

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

10

168

­161


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           590 Administrationsudgifter

10

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

15 15

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

Indtægter

460 49 43 116 126 35 49 42

         900 Indtægter            971 Lejeindtægt

­161 ­161

       318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80,                8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

5.560

­2.638

3.052 2.913 38 16 69 16

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            503 Driftsmidler            562 Momsregistreret virksomhed            586 Cafeteria (momsregistreret)            590 Administrationsudgifter            592 Andet

609 136 35 372 56 10

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

65 65

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

­429 ­54 ­375

1.834 144 454 701 411 66 58

         900 Indtægter            971 Lejeindtægt            972 Salg af badebilletter og                abonnementskort

­2.209 ­887 ­1.322

      2 Selvejende/private

6.529

       318600 THEM HALLERNE

2.266

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

2.266 2.266

169


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter        318604 ARENA MIDT, KJELLERUP

2.450

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

2.450 2.450

       318890 SVØMMEHAL VED SILKEBORG HØJSKOLE,                PLATANVEJ 12, 8600 SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

Indtægter

1.813 1.813 1.813

   32 Folkebiblioteker

37.405

­1.438

    50 Folkebiblioteker

37.405

­1.438

       350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE

37.405

­1.438

        01 BIBLIOTEKET

35.441

­1.438

         003 Bøger m.v.

3.095

­307

         008 Andre udlånsmaterialer

2.984

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

24.611 23.940 419 110 128 14

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            562 Momsregistreret virksomhed            564 Kulturelle arrangementer            590 Administrationsudgifter

1.570 64 363 1.143

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

3.118 1.308

­181 ­79 ­102

1.810

         700 Fast ejendom            750 Rengøring            760 Husleje

63 26 37

         900 Indtægter            910 Betjeningsoverenskomster            912 Bøder m.v.

­950 ­50 ­900

        02 SILKEBORG ARKIV

1.964

         003 Bøger m.v.

16

         400 Personale            401 Løn m.v.            421 Uddannelse            430 Tjenestekørsel

1.784 1.741 17 16

170


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           470 Personforsikringer

10

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

33 33

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres

Indtægter

131 131

   35 Kulturel virksomhed

37.123

    60 Museer

­6.448

7.733

      2 Selvejende/private

7.733

       360030 MUSEUM JORN, GUDENÅVEJ 7­9, 8600                SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

3.487 3.487 3.487

       360035 SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM,                HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

4.218 4.218 4.218

       360045 THEM FORTIDSMINDESAMLING

28

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

28 28

    61 Biografer

53

       361010 BIOGRAFKLUB UNDER SILKEBORG BIBLIOTEK

53

         400 Personale            401 Løn m.v.

53 53

    62 Teatre

919

       362105 TEATER, KULTUR­ OG FRITIDSUDVALGET

919

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Årlige arrangementer            521 Dukketeaterfestival, momsregistreret                (gældende fra 010111)            526 Husleje Perronteatret            528 Husleje til teaterlokaler (Silkeborg                Bad)            530 Anden Teatervirksomhed

919 346 229 125 180 39

    63 Musikarrangementer

14.877

       363150 TILSKUD EFTER ANSØGNINGER

530

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

530 530

171

­6.060


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter        363160 TILSKUD TIL RYTMISKE MUSIKFORENINGER

302

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

302 302

       363170 MUSIKARRANGEMENTER, ÅRLIGE

201

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

201 201

      1 Egne

Indtægter

13.844

­6.060

13.844

­6.060

        01 PRIMÆR DRIFT

11.770

­4.455

         400 Personale            401 Løn m.v.            402 Løn, ikke refusionsberettiget            403 Løn administration m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

11.108 7.400 1.087 2.377 75 51 68 50

       363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS                7, 8600 SILKEBORG

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            590 Administrationsudgifter            592 Andet

315 155

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            603 Leje/leasing af IT, inventar og                materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

317 135

120 40

100 82

         900 Indtægter            964 Udlejning af instrumenter                (momsregistreret)            967 Elevbetalinger under 25 år            969 Andre elever            972 Fripladser            989 Øvrige indtægter

30

­4.455 ­35 ­3.422 ­923

30 ­75

        02 SEKUNDÆR DRIFT

1.648

         400 Personale            401 Løn m.v.            402 Løn, ikke refusionsberettiget

1.500 700 800

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

148 48

172

­1.544

­100


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

          586 Skolernes Nytårskoncert

Udgifter

Indtægter

100

­100

         900 Indtægter            960 Musiksalg elver under 25 år            962 Andet salg

­1.444 ­644 ­800

        03 FAST EJENDOM

50

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

50 50

         900 Indtægter            905 Lejeindtægter

­61

­61 ­61

        04 ØVRIGE

376

         400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

376 368 8

    64 Andre kulturelle opgaver        1 Egne

13.541

­388

2.147

­388

       364001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

171

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            502 Pulje til understøttelse af lokale                kulturaktiviteter            503 Pulje til særlige tiltag

171 50

       364105 BØRNEKULTUR

707

         400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer            490 Andet

535 529 2 4

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            550 Projekter            592 Andet

172 140 32

       364122 KULTURSPINDERIET OG VÆRKSTEDERNE

136

121

         400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

41 40 1

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

35 35

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

15 15

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            750 Rengøring

45 25 20

173

­388


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          900 Indtægter            971 Lejeindtægt

Indtægter ­388 ­388

       364200 ØVRIGE OPGAVER

493

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            539 Udarbejdelse af planer            589 Driftstilskud

493 33 460

       364210 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD TIL SAMRÅD

9

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

9 9

       364220 ÅRLIGE ARRANGEMENTER

44

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

44 44

       364225 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD

53

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

53 53

       364230 KULTURAFTALE

409

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

409 409

       364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54

125

         400 Personale            401 Løn m.v.

124 124

         700 Fast ejendom            750 Rengøring

1 1

      2 Selvejende/private

11.394

       364135 DRIFTSTILSKUD TIL JYSK MUSIK­ OG                TEATERHUS, PAPIRFABRIKKEN 80, 8600 SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

6.274 6.274 6.274

       364140 TILSKUD TIL FORSAMLINGSHUSE

431

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

431 431

       364400 GJERN KULTUR­ OG IDRÆTSCENTER,                SKOVVEJEN, 8883 GJERN           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

1.232 1.232 1.232

       364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD, GJESSØVEJ

174

2.828


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

              40, 8600 SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

2.828 2.828

       364430 RIVERBOAT SEKRETARIAT

629

         400 Personale            401 Løn m.v.

629 629

   38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

29.105

­2.069

5.167

­1.571

       370010 SÆRLIGE FORMÅL JF.                FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 2

446

­154

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            549 Transportudgifter vedr. handicappede            550 Tilskud til kredse, hvor virksomheden                er målrettet mod ældre over 60 år            551 Administrationstilskud mv.            553 Fest i vand            573 Andet

196 10 41

         800 Betaling andre offentlige myndigheder

250

­154

4.073

­1.417

    70 Fælles formål

49 51 45

      1 Egne         370001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

24

         700 Fast ejendom            750 Rengøring

24 24

       370130 GRÅMOSE KLUBHUS ARRILDSVEJ 22, 7742                ENGESVANG

4

         700 Fast ejendom            750 Rengøring

4 4

       370135 HAUGE KLUBHUS, HAUGEVEJ 46, 8620                KJELLERUP

4

         700 Fast ejendom            750 Rengøring

4 4

       370138 KJELLERUP KLUBHUS, HASSELVEJ 13,                BJERGET, 8620 KJELLERUP

99

         700 Fast ejendom            750 Rengøring

99 99

       370140 LEVRING KLUBHUS, LILLEMØLLEVEJ 1A,                8620 Kjellerup

3

         700 Fast ejendom            750 Rengøring

3 3

175


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

       370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG                LUNDEN, 8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

Udgifter

Indtægter

1.656

­560

1.563 1.526 4 12 21

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

42 42

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            603 Leje/leasing af IT, inventar og                materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

59 8

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

93 93

24 27

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            907 Udlejning af udstyr, momsregistreret            908 Salg af fotokopier, momsregistreret            989 Øvrige indtægter

­101 ­81 ­20

­560 ­459 ­10 ­20 ­71

       370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620                KJELLERUP

104

­5

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            570 Brugerbestyrelse (momsregistreret)

89 89

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres

15 15

         900 Indtægter

­5

       370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG

10

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

10 10

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­123

­123 ­123

       370152 SJØRSLEV SOGNEGÅRD

182

         400 Personale            401 Løn m.v.

145 145

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

26 26

176

­102


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

Indtægter

11 11

         900 Indtægter            971 Lejeindtægt

­102 ­102

       370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKKEVEJ 3,                8653 THEM           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

1.975

­627

1.398 1.381 4 13

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            562 Øvrige aktiviter            586 Cafeteria, momsregisreret            590 Administrationsudgifter

487 83 370 34

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

24 24

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            750 Rengøring

66 41 25

         900 Indtægter            904 Lejeindtægter

­509 ­83 ­426

­118 ­118

       370180 THORNING SPEJDERHUS, MØLLEVEJ 36,                8620 KJELLERUP

4

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

4 4

       370190 TRÆENGEN (KLUBHUS DCH), SINDINGSGADE                52, 8620 KJELLERUP

3

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

3 3

       370195 VINDERSLEV KLUBHUS HAURBAKVEJ 8, 8620                KJELLERUP

5

         700 Fast ejendom            750 Rengøring

5 5

      2 Selvejende/private

648

       370400 BUSKELUNDVEJ 2B (OMKL. HA85) 8600                SILKEBORG

18

         700 Fast ejendom            760 Husleje

18 18

       370405 JULSØVEJ 126 (OMKL. SEJS­SVEJBÆK)                8600 SILKEBORG

177

208


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            760 Husleje

208 5 27 176

       370410 LEMMING SKOLEVEJ 10 (OMKL.LEMMING)                8632 SILKEBORG

196

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring            760 Husleje

196 19 10 39 128

       370415 LINÅTOFTEN 20B (OMKL. LEMMING) 8600                SILKEBORG

82

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring            760 Husleje

82 5 17 5 15 40

       370418 SKOVVEJEN, GJERN (KLUBLOKALE GJERN                IF)

37

         700 Fast ejendom            760 Husleje

37 37

       370420 VEJLSØVEJ 7B, SILKEBORG O­CENTER,                8600 SILKEBORG

107

         700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer            760 Husleje

107 4 103

    72 Folkeoplysende voksenundervisning

1.703

       372105 TILSKUD TIL UNDERVISNING

1.703

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            572 Tilskud til UV

Indtægter

1.703 1.703

    73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde           002 Aktiviteter            500 Materiale­ og aktivitetstilskud

2.277 2.277 2.277

    74 Lokaletilskud

19.430

         001 Lokaletilskud til folkeoplysende               voksenundervisning

409

         002 Lokaletilskud til det frivillige               folkeoplysende foreningsarbejde            020 Timer i selvejende svømmehaller

19.021 1.688

178

­498


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           025 Timer i selvejende idrætshaller            030 Andre lokaler

Indtægter

7.663 9.670

         093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4,               vedørende lokaler til det frivillige               folkeoplysende foreningsarbejde            100 Gebyrindtægter vedr. kunstgræsbane            150 Gebyr for kommunale klubhuse/lokaler

­498 ­140 ­358

    75 Fritidsaktiviteter uden for         folkeoplysningsloven

528

       375100 BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE, TYVERI OG                HÆRVÆRK (GENEREL)

402

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

402 402

       375130 ØVRIGE AKTIVITETER

126

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            561 Idrætslederpris            592 Andet

126 5 121

  06 Fællesudgifter og administration m.v.

2.494

   45 Administrativ organisation

373

    51 Sekretariat og forvaltninger

373

       651240 KULTUR­ OG FRITIDSAFDELINGEN

373

        20 ADMINISTRATION VEDR. SVØMMEHALLER

373

         400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

373 372 1

   52 Lønpuljer

2.121

    72 Tjenestemandspension

2.121

         200 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            020 Parker og legepladser            350 Biblioteket

2.121 233 1.888

 2 Statsrefusion

­1.418

  03 Undervisning og kultur

­1.418

   35 Kulturel virksomhed

­1.418

    62 Teatre

­63

       362105 TEATER, KULTUR­ OG FRITIDSUDVALGET

­63

         002 Refusion vedrørende børneteatre,

­63

179


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter              egnsteatre og opsøgende teatre            070 Øvrige

Indtægter ­63

    63 Musikarrangementer

­1.355

      1 Egne

­1.355

       363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS                7, 8600 SILKEBORG

­1.355

         002 Refusion vedrørende musikskoler

­1.355

 3 Anlæg

22.900

  00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

10.500

   28 Fritidsområder

1.000

    20 Grønne områder og naturpladser

1.000

       020001 FÆLLES UDGIFTER OG ­INDTÆGTER

1.000

        20 RÅDIGHEDSBELØB

1.000

   32 Fritidsfaciliteter

9.500

    31 Stadion og idrætsanlæg

9.500

       031001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

9.500

        20 RÅDIGHEDSBELØB

9.500

  03 Undervisning og kultur

12.400

   22 Folkeskolen m.m.

11.900

    18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

11.900

       318001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

11.900

        20 RÅDIGHEDSBELØB

11.900

   35 Kulturel virksomhed

500

    63 Musikarrangementer

500

       363001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

500

        20 RÅDIGHEDSBELØB

500

180


BØRNE- OG UNGEUDVALGET Mission: Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Vision: Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en god start i tilværelsen med oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode muligheder i uddannelsesforløbet, så de er godt rustede til det senere voksenliv.

181


Bevilling 41 Skoler Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. Skolefritidsordninger

Budget 2011 552.252

Budget 2012 478.559

Overslag 2013 478.559

Overslag 2014 478.559

Overslag 2015 478.559

1.938 1.147

1.429 1.534

1.429 1.534

1.429 1.534

1.429 1.534

12.067 108.482

12.068 85.250

12.068 85.250

12.068 85.250

12.068 85.250

25.405

7.558

7.558

7.558

7.558

2.991 54.783

2.688 64.180

2.688 64.180

2.688 64.180

2.688 64.180

49.047

48.900

48.900

48.900

48.900

Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

18.130

18.225

18.225

18.225

18.225

743

743

743

743

743

Idræftsfaciliteter for børn og unge Teatre Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Kommunal tandpleje Sprogstimulering for tosprogede børn i forskolealderen Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

7.989 112 33.380

0 140 33.471

0 140 33.471

0 140 33.471

0 140 33.471

1.532 33.712

65 33.612

65 33.612

65 33.612

65 33.612

1.467 10.363 915.539 35.742

1.562 10.246 800.231 41.123

1.562 10.246 800.231 28.623

1.562 10.246 800.231 15.123

1.562 10.246 800.231 43.623

Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler

182


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.01 Folkeskoler 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

552.252

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

478.559

478.559

478.559

478.559

Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på 11.270.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet. Puljen blev skabt ud fra den forventede helårsvirkning af de korrigerende handlinger, som blev gennemført i foråret 2010 med henblik på overholdelse af budget 2010. Der er pt. disponeret følgende fra puljen: Pulje Kompetenceløft på skolerne IT-projekt Finansiering af gensidighedsaftalen Rest 1. januar 2012

11.270.000 -6.250.000 -3.000.000 -3.020.000 -1.000.000

kr. kr. kr. kr. kr.

Gensidighedsaftalen har medført en rammereduktion for skoleområdet på i alt 3.709.000 kr. 689.000 kr. er fundet indenfor det øvrige samlede budget. De resterede 3.020.000 findes af denne pulje. Der henstår således en ikke udmøntet rammebesparelse på -1.000.000 kr. Skævvridning Der er afsat en pulje på 2.830.000 kr. til fordeling mellem særligt belastede skoler i kommunen. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 01 Central lønpulje Der er afsat 322.000 kr. til udmøntning af ny løn for skoleledere, konsulenter m.fl. 02 Koordination af den sammenhængende børne- og ungepolitik (KSBU) Der er afsat 75.000 kr. til udgifter til møder, konferencer m.m. 04 Pædagogisk sektion Stillinger 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000

Sektionsleder Pædagogisk konsulent Fuldmægtig Assistent Vakant Samlet lønudgift 2.878.000 kr.

06 Pædagogisk udviklingsarbejde På baggrund af skolernes ansøgninger om støtte til lokale udviklingsprojekter samt rådgivning fra Pædagogisk Tænketank, Pædagogisk Forum og konsulenterne træffer Skolechefen beslutning om, hvilke projekter der skal gennemføres. Til pædagogiske udviklingsprojekter er der afsat 259.000 kr. 07 Skolebiblioteker Grundbeløb pr. skole (inkl. løn til bogopsættere) Grundbeløb pr. elev (do.) Samlet udgift til skolebiblioteker 1.881.000 kr.

183

24.159 kr. 114 kr.


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Kulturtilbud Børnekultur Skolen i Biografen Skolernes Nytårskoncert Koncerter Forfatterbesøg Teater KK44 I alt

51.000 68.000 38.000 23.000 19.000 13.000 20.000 232.000

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

08 Tale-/høreundervisning. Der er afsat 1,43 lektioner ugentligt pr. 100 børn/elever. Herudover 160 undervisningslektioner årligt til Centerklasser på Langsøskolen, 200 undervisningslektioner årligt til sproggruppe samt 320 undervisningslektioner årligt til dysfonologigruppe. 09 Specialpædagogiske konsulenter. Konsulent for Adfærd, kontakt og trivsel Børn med generelle indlæringsvanskeligheder Tale-/høreundervisning Læse- og staveretarderede elever

antal stillinger 1,192 0,715 0,795 1,619

En konsulents nettotid er udregnet til 1.680 timer pr. år. I budget 2012 er der afsat 2.054.000 kr. 12 Akut-pulje Der er afsat en pulje på 3.853.000 kr. Midlerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til enkeltelever ved pludseligt opståede behov for særlig støtte til skolegangen. Der vil være tale om behov, der ligger ud over de støttetiltag, skolen kan yde. 14 Pulje til specialpædagogisk bistand Puljen til specialpædagogisk bistand samt reguleringer af specialklasserne er i budget 2012 på 19.013.547 kr. Ressourcerne til løn til specialklasser er (inden besparelserne i 2011 blev effektueret) fremskrevet fra det oprindelige budget 2011 til 30.325.760 kr. i 2012-priser for egne elever. Helårsvirkningen af besparelsen i 2012 på 1.549.722 kr. fratrækkes og ressourcerne udgør herefter for budget 2012 34.121.894 kr. til specialklasserne (incl. Ulvedalskolens budget). Ressourcetildelingen til udenbys elever i 2012 tildeles herudover og opkræves igen hos andre kommuner. Puljen til specialpædagogisk bistand og ressourcerne til specialklasserne administreres af PPR, som fordeler midlerne til skolerne ved visitation. Efter visitering forlods til skolerne af udvidet specialpædagogisk bistand og antal elever i specialklasser budgetteres i 2012 med en restpulje på 1.007.087 kr. Restpuljen skal anvendes til reguleringer af specialpædagogisk bistand i løbet af året, reguleringer af kommunale specialklasser samt ressourcer til elever visiteret til Børne- og Familiehuset. Puljen indeholder også midler til udgifter for rejseholdselever der går i almindelig skole. Se nedenstående opgørelse over forbruget af puljen til specialpædagogisk bistand samt specialklasser: Tildeling til specialklasser og anvendelse af pulje til specialpædagogisk bistand 11/12 Puljebeløb specialpædagogisk bistand Specialklasserne 2011 oprindeligt budget egne elever fremskrevet til 2012 inden besparelser. 184

Budget 2012 19.013.547 30.325.760


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Specialklasserne Ulvedalskolen 2012 Besparelse 2012 helårsvirkning Ressourcer til specialundervisning 2012 Fordeling af ressourcer 2012: Udv. specialpædagogisk bistand egne elever 2012 Specialklasser egne elever 2012 (incl. Ulvedalskolen) Rejseholds- og Satellitklasser egne elever 2012 Pulje til regulering herefter i 2012

5.345.856 -1.549.722 53.135.441 -16.350.922 -34.739.007 -1.104.298 941.214

Detaljeret ressourcetildeling udvidet specialpædagogisk bistand 2012 fremgår af nedenstående opgørelser: Udvidet specialpædagogisk bistand 2012 – egne elever Antal lekt. Revis. udvidet tildelte lektioner 189 Tildelte lektioner i alm. skole 212 Pædagogtimer 1 Ungdomsskolen – Stille piger 33 Ungdomsskolen – Unge i Centrum 60 Sprogklassen Sølystskolen (afd. Nylandsvej) 20 Indstillede spec.kl. – træk 8 lektioner ugt. -152 PPR’s nye fordeling af 8 lektioners træk 152 Fordeling fra tidligere 30 % pulje 362 I alt lektioner 877 Årlige undervisningstimer 26.280 Antal stillinger 37,277 Kr. Tildeling i beløb egne elever 16.350.922 Specialklasser budget 2012 – se nedenstående specifikation 34.739.007 Rejseholds- og Satellitelever 2012 – se nedenstående specifikation 1.104.298 Pulje til fordeling herefter i 2012

941.214

Fradrag Rejseholdselever egne elever 2012 Indstillede elever rejsehold – træk 4 lektioner ugt. Fradrag i beløb Rejseholdseleverne indgår i alm. skole og udløser en tildeling på: Restbeløb i rejseholdspulje Samlet PPR-pulje 2012

Antal lekt. 8 147.670 81.096 66.574 1.007.787

Ressourcer til specialundervisning 2012 – udenbys elever

Budget 2012 -2.990.320 -948.096 -223.222 -4.161.638

Udv. specialpædagogisk bistand tildeling - udenbys elever 2012 Specialklasser budget 2012 - udenbys elever Rejsehold – udenbys elever 2012 Ressourcetildeling i alt udenbys elever 2012 – opkræves fra andre kommuner.

Udvidet specialpædagogisk bistand 2012 – udenbys elever Tildeling til udenbys elever – lektioner i alm. skole Tildeling til udenbys elever – lektioner i specialklasser Tildeling i beløb udenbys elever

185

Antal lekt. 125 37 2.990.320


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Detaljeret ressourcetildeling til specialklasserne i budget 2012 fremgår af nedenstående opgørelse: Tildeling specialElever Egne elever Udenbys Lærer person. I alt klasser 2012 egne 11/12 elever ordning elever + udenbys elever 2012 Ans Centerkl. 44 5.734 5.734 Ans Centerkl. 2 261 261 Balle læseklasse 20 1.556 1.556 Bryrup Spec.kl. 8 1.043 1.043 Bryrup Spec.kl. 1 130 130 Ulvedalskolen 30 6.682 6.682 Langsø Centerkl. 32 4.170 75 4.245 Sølystskolen Sp.kl. 69 7.360 75 7.435 Sølystskolen sp.kl. 3 320 320 Thorning Skole 28 2.987 2.987 Sp.kl. Thorning Skole 1 107 107 Sp.kl. Bryrup Skole E-kl. 6 697 697 Højmarkskolen 30 3.915 3.915 Højmarkskolen 1 130 130 Ungdomsskolen 8 446 446 læseklasse I alt 275+8=283 34.590 948 150 35.687 Detaljeret ressourcetildeling til Rejsehold og Satellitklasser budget 2012: Satellitklasser - ressourceElever 11/12 Egne elever Udenbys elever tildeling 2012 Ulvedal (Satellitelever Kjel3 669 lerup) Rejsehold – ressourcetildeling 2012 Thorning Sp.kl. (Skægkær) Ulvedal (Kjellerup)

Elever 11/12

Egne elever 2 1

213

Ulvedal (Voel)

1

223

I alt Rejsehold

4

436

Udenbys elever 223

I alt 669

I alt 213 223 223

223

659

Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Tildeles der 12 lektioner eller mere til den enkelte elev, udløses et tillæg til årlige undervisningstimer på 34,52 kr. i 2012. I budget 2012 er der forlods budgetteret på skolerne med den samme tildeling i både 7/12budgettet og i 5/12-budgettet, således at der ikke længere skal ske tildeling via omplaceringer fra central konto. Der vil blive reguleret i den foreløbige tildeling af 5/12-budgettet 2012 ved den kommende visitation fra PPR. Oversigt over tildelingen fra PPR til de enkelte skoler findes i regnearket med tildeling af lærerlønsressourcer i Acadre.

186


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 15 Øvrige Centrale puljer til løn Central pulje, Område MED Skole Vikar under langtidssygdom over 3 uger samt barselsudligning 20 % Fællestillidsrepræsentant DLF

129.000 kr. 6.096.000 kr. 238.000 kr.

Puljer vedr. tosprogede: Supplerende undervisning i dansk som andetsprog# Videreuddannelse af lærere¤

3.655.000 kr. 132.000 kr.

#

Faktor 0,291 lektioner ugentlig pr. tosproget elev. Integrationskonsulenten fordeler midlerne på baggrund af ansøgning fra skolerne. Udmøntningen af den tildelte pulje er den enkelte skoles ansvar. ¤ Skolerne kan søge forud for hvert skoleårs planlægning. Uddannelse Efteruddannelse af lærere og skoleledere Kompetenceløft vedr. specialpædagogik (2011 – 2013)

1.686.000 kr. 6.267.000 kr.

Psykologisk Krisehjælp Der er afsat en pulje på 151.000 kr. til dækning af psykologisk krisehjælp på skolerne. Møder, rejser og repræsentation Budgettet på 450.000 kr. dækker udgifter til skoleledermøder, skolesekretærmøder, sikkerhedsgruppemøder, skolelederkonferencer mv.. Konto andet Budgettet på 160.000. kr. dækker udgifter til udsmykning af skoler, afholdelse af idrætsdage samt musikdage, elevrådsaktiviteter, skole patrulje turer. Høgdal Tilskuddet faldt bort fra 1. januar 2011. Kompedal Tilskuddet/kontingentbetalingen faldt bort fra 1. januar 2011. Silkeborglejren Ahl Hage Silkeborglejren Ahl Hage er en selvejende institution, hvor folkeskoleeleverne fra Silkeborg Kommune har mulighed for én gang i deres skoleforløb at komme på lejrskole. Der bliver også hvert år arrangeret feriekolonier. I budget 2012 er der afsat 1.292.000 kr. på kontoen. Skolebestyrelser Der er afsat 23.000 kr. til kurser, møder, konferencer mv. arrangeret af Børne- og Ungeudvalget eller Skoleafdelingen. Betaling til haller Udgiften i 2012 for skolernes benyttelse af hallerne er: Egnscenter Sjørslev Them Fritidscenter Thorning Hallen

260.000 kr. 558.000 kr. 485.000 kr.

187


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler GFU over 18-årige Arbejdsmarkedsafdelingen køber undervisning hos Skoleafdelingen til Grundskole for Unge udlændinge (GFU) for over 18 årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). Indtægten er budgetlagt på en central konto i Skoleafdelingen. Udgiften til undervisningen er budgetlagt på Ungdomsskolen i skoleåret 2011/12. Der budgetteres med 81 lektioner ugentligt samt midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler. IT-pulje Der er afsat en IT-pulje på 3.579.000 kr. Puljen skal i 2012 primært bruges til teknologileje. Herudover er der afsat 162.000 kr. til løn til IT-koordinatorfunktionen. Pulje vedr. inventaranskaffelser Der er ikke budgetlagt på kontoen i 2012, men der er derimod afsat en pulje på 318.000 kr. på anlæg til anskaffelse af skolemøbler, inventar m.v. Pulje vedr. udenomsarealer, hærværk, vagtordning, fast ejendom samt renovering og vedligehold Puljerne er overført til Fælles Ejendomsdrift pr. 1. januar 2012. Pulje vedr. specialudstyr Der er ikke budgetlagt på kontoen i 2012, men der er derimod afsat en pulje på 156.000 kr. på anlæg til specialudstyr til elever med specielle behov. Pulje til konsulentopgaver Der er budgetlagt med en pulje på 333.000 kr. til diverse konsulentopgaver. Børne- og Familiehuset Der er budgetlagt med 11 elever fra Silkeborg Kommune i 2012 på skoledelen og fritidsdelen. Taksterne er PL-fremskrevet, idet ca. 80 % er lønudgifter. Der er afsat et nettobudget på 1.968.000 kr. på skoledelen og 1.322.000 kr. på fritidsdelen. VRC – Vendsyssel Rådgivningscenter. Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i 2012. Der er afsat et nettobudget på 0 kr. 16 Naturfagligt Kompetencecenter IT-konsulent Sø- og naturvejleder Projektmedarbejder*

Stillinger 2,000 1,000 1,000

I tilknytning til AQUA er der oprettet et Sø- og Naturcenter med en heltidsbeskæftiget sø- og naturvejleder. Sø- og Naturcentret skal i forhold til skolerne tilbyde undervisningsforløb, som vejlederen planlægger og gennemfører vederlagsfrit. 0,500 stilling finansieres via indtægter fra projektmidler. * Stillingen finansieres via indtægter fra projektmidler Samlet lønudgift 1.897.000 kr. Forventet indtægt fra projektmidler i alt 729.000 kr. Mellemkommunale betalinger Skoleudgiften er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners skoler. Indtægten vedrører undervisning af elever, der er bosat i andre kommuner, men går i skole i Silkeborg Kommune.

188


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Almindelig undervisning Budgettet til almindelig undervisning er lagt ud fra KL’s takst for 2011 fremskrevet til 2012 på ca. kr. 66.000. Der er budgetteret med 91 helårspersoner. Specialundervisning Budgettet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 19 børn, samt en pulje til 2 anbragte børn, der er registreret i kommunekoderegisteret, men som vi endnu ikke har modtaget regninger for. Budgettallet til de 2 børn er en gennemsnitlig specialklassetakst. Tildelingsmodel for Silkeborg Kommune 2012 Normalundervisning: Faktortallene i tildelingsmodellen for normalundervisning til 0.-9. klasse er ændret fra 1. august 2011 på skolerne i Silkeborg Kommune. Baggrunden for ændringen er en besparelse i helårsvirkning på budget 2012 på i alt 19.900.000 kr. på normalundervisningsområdet. Tildelingsmodellen giver i budget 2012 en grundtildeling pr. skole på 256.000 kr. og herefter beregnes tildelingen til den enkelte skole efter en faktorfordeling pr. elev til faserne 1 – 2 - 3. Faktortallene for budget 2012 med samme tildelingsfaktorer for 7/12 (skoleåret 11/12) og 5/12 (skoleåret 12/13) fremgår af nedenstående skemaer for 0.-9. klasse. Ressourcetildelingen til 10. klasse på Dybkær er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hidtidig model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er dog fratrukket en besparelse for 10. kl. Besparelsen må dog ikke være større end at det lovbestemte minimumstal pr. klasse overholdes. Der tages hensyn til elevtallene i forhold til besparelsen. Frie timer pr. elev Da nogle skoler, efter besparelser er gennemført, kan have meget vanskeligt ved at opfylde det lovbestemte minimumstimetal, tildeles der ekstra årlige undervisningstimer, så alle skoler har mindst 6 frie timer pr. elev i 7/12 budgettet og mindst 6 frie timer i 5/12 budgettet. Beregningen for frie timer pr. elev er: Antal årlige undervisningstimer – antal minimumstimer Antal elever på den enkelte skole I 7/12 budgettet og 5/12 budgettet defineres antal årlige uv-timer som antal årlige uv-timer på baggrund af elevtal + grundtildelingen på 256.000 kr. omregnet til årlige uv-timer. Der er ikke længere særskilt tildeling til årlige uv-timer til specialundervisning og tildeling til vikar. Midlerne til disse poster er samlet i tallene for faktortildeling til årlige uv-timer. Den ekstra tildeling til mindst 6 frie timer pr. elev i 5/12 budgettet vil blive reguleret efter elevtal pr. 5. september 2012. 7/12 budget for perioden 1. januar - 31. juli 2012: Årgang KlasseunTildelingsmoØvrig tildeling dervisning del Klokketimer Faktortal for tilFaktortal for årlige pr. år pr. deling pr. elev i klokketimer pr. elev årgang de forskellige faser Årlig grund256.000 kr. - svatildeling til rende til helårligt den enkelte 0,590 stilling. skole 189

Specialundervisning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Ekstra antal tildelte årlige uv-timer pga. mindst 6 frie timer pr. elev 0. – 9. kl. Bh. klassen Fase 1: 1. til 3. årgang Fase 2: 4. til 6. årgang Fase 3: 7. til 9. årgang 10. årgang

1.265 årlig uv-timer svarende til helårligt 1,794 stilling.

0 0

42,6 42,6

Timerne er fordelt på 6 skoler. 0 0

0

43,3

0

0

0

46,6

0

0

840

32 - besparelse

3,71

1,30

5/12 budget for perioden 1. august - 31. december 2012: Årgang KlasseunTildelingsØvrig tildeling dervisning model Klokketimer Faktortal for Faktortal for årlige pr. år pr. tildeling pr. klokketimer pr. elev årgang elev i de forskellige faser Årlig grund256.000 kr. - svatildeling til rende til helårlig den enkelte 0,590 stilling. skole Ekstra antal 1.852,6 årlig uvtildelte årlige timer svarende til uv-timer pga. helårligt 2,627 stilmindst 6 frie ling. timer pr. elev 0. – 9. kl. Timerne er fordelt på 4 skoler. Bh. klassen 0 42,6 0 Fase 1: 1. til 3. årgang Fase 2: 4. til 6. årgang Fase 3: 7. til 9. årgang 10. årgang

0 0

Specialundervisning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev

0

0

42,6

0

0

0

43,3

0

0

0

46,6

0

0

840

32 (- besparelse)

3,71

1,30

Antal af klasser: Elevtallet i en årgang divideret med 28 og forhøjet til nærmeste heltal. Tid til undervisning er beregningsteknisk i tildelingsmodellen fastlagt til 705 timer pr. år for en lærer i gennemsnit. Nettotid pr. stilling er fastsat til 1680 timer. Specialundervisning – tildeling efter elevtal: Specialundervisningsressourcer tildeles kun direkte til 10. årgang efter faktortal på baggrund af elevtal. Tildelingen fremgår af ovenstående model. Herudover tildeles efter flere kategorier af specialpædagogisk bistand og indstilling til specialklasser – denne tildeling foretages af PPR – se punkt 14 ovenfor.

190


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Øvrig tildeling: Tildeling af ressourcer til øvrig tid (tidligere benævnt som andre undervisningsopgaver eks. bibliotekskundskab, frivillig musikundervisning m.m.) 10. årgang bevarer tildelingen til øvrig tid med et faktortal på 3,71 pr. elev. Specialklasser/inklusionscentre: Specialklassestrukturen ændres i de kommende år – flere elever skal rummes i folkeskolens almindelige klasser. Specialklasserne samles i seks inklusionscentre. • Flere elever skal undervises i satellitklasser (specialklasser på elevernes distriktsskole) – undervisning skal varetages af lærere fra inklusionscentrene/specialklasserne. • Flere elever skal undervises i den klasse, de i forvejen er indskrevet i (rejseholdselever) – undervisning skal varetages af lærere fra inklusionscentrene/specialklasserne. • 1. august 2011 er Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder startet. Inklusionscentret omfatter elever fra den tidligere SE-klasse i Kjellerup og eleverne fra Ulvedalskolen. Den fysiske placering er på Ulvedalskolen. Fra skoleåret 2011/2012 er der 4 rejseholdselever og 3 satellitelever. Ressourcer til specialundervisning i specialklasserne, rejseholdselever og satellitelever udregnes i form af takster pr. elev. Taksten indeholder tillæg til specialklasserne. Budget 2012 er dannet ved, at taksten for 5/12 budgettet i 2011 er fremskrevet med 2,4 % ganget med antal elever (opgjort i fællesskab med PPR). Elevtallet er dannet af egne elever og udenbys elever. Taksterne til specialklasserne, rejseholdselever og satellitelever ses i følgende skema: Specialklasser

Antal elever skoleåret 11/12 46 9 32 0 30 72 29 6 20 244

Takstbeløb 2012

Antal elever skoleåret 12/13 46 9 32 0 30 72 29 6 20 244

Takstbeløb 2012

7/12 5/12 Ans Skoles Centerklasser 130.322 130.322 Bryrup Skoles Specialklasser 130.322 130.322 Langsøskolens Centerklasser 130.322 130.322 Kjellerup Skoles Specialklasser 138.974 138.974 Ulvedalskolen 223.222 223.222 Sølystskolens Specialklasser 106.661 106.661 Thorning Skoles Specialklasser 106.661 106.661 Bryrup Skoles E-klasse 116.193 116.193 Balleskolens Læseklasse 77.778 77.778 I alt Takster til Rejseholdselever: Thorning (Skægkær) 2 106.661 2 106.661 Ulvedal (Kjellerup) 1 223.222 1 223.222 Ulvedal (Voel) 1 223.222 1 223.222 Takster til Satellitelever: Ulvedal (Kjellerup) 3 223.222 3 223.222 Rejseholds- og satellitelever i alt 7 7 Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Pr. 1. januar 2012 udtræder Silkeborg Kommunes specialskoler og specialklasser af rammeaftalen. Det betyder, at de tidligere amtsklasser på Langsøskolen og Thorning Skole bliver flyttet til funktion 03.22.01. Disse skoler har i forvejen specialklasser konteret her. I løbet af foråret 2012 skal der findes ud af, hvordan tildelingen skal være til eleverne fra de tidligere amtsklas-

191


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler ser fremover. Regulering af budgetbeløb sker efter samme princip som de øvrige specialklasser. De budgetbeløb, der er overført, er de tidligere udregnede beløb til rammeaftalen excl. overhead m.v. Beløbet er for Langsøskolen kr. 4.156.000 for 18 elever og for Thorning Skole kr. 5.411.000 for 26 elever. Disse beløb er indsat på en særskilt konto. Modtagelsesklasser og modtagelseshold: Lønsummen er dannet af tildeling i ugentlige lektioner omregnet til undervisningstimer + omregnet til antal stillinger x gennemsnitslønnen for lærere. Der tildeles et tillæg til modtagelsesklasser og -hold på 34,52 kr. pr. årlig undervisningstime i 2012. Tildelingen af ressourcer i budget 2012 er udvidet på grund af et voksende elevtal i forhold til 5/12 budgettet 2011. Modtagelsesklasser og –hold Skoleåret 11/12 Fårvang Skoles modtagelseshold Kjellerup Skoles modtagelseshold Sølystskolens modtagelsesklasser

Ugt. lekt. 7/12 24 42 92

Årlige uvtimer 7/12 720 1260 2760

Ugt. lekt. 5/12 24 42 92

Årlige uvtimer 5/12 720 1260 2760

Kompetencecenter for integration: Under Sølystskolen er etableret et kompetencecenter for integration. Sølystskolen skal huse og udvikle skolevæsenets kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration. Kompetencecentret skal opbygges som en fleksibel, dynamisk enhed, der sikrer opsamling af viden samt vidensproduktion omkring pædagogiske og praktiske forhold inden for tosprogs- og integrationsområdet. Lønbudget 2012 til kompetencecentret: Der er budgetlagt med gennemsnitslønninger. Lønbudget 2012 Kompetencecentret Pædagogisk leder Konsulent Lærere Pædagoger Kontaktpersoner pulje 100 timer Pulje, supervision I alt

Stillingsantal 1 1 2 1 0,103 0,258

Gennemsnitslønninger 511.842 456.057 867.562 366.228 44.759 111.897 2.358.345

Vikardækning: I budgettet for 2012 er vikartildeling en del af faktortildelingen pr. elev. Vikartildeling udmøntes stadig til 10. årgang med 1 %. Ledelsestid og administration: Principper for tildeling af ledelsestid: Udgangspunktet for tildeling af ledelsestid er følgende: • Den samlede ledelsestid på kommunens skoler fastsættes afhængigt af antallet af medarbejdere og elever. • Alle skoler skal have en fuldtidslederstilling • Øvrig ledelse beregnes i forhold til antallet af ansatte, som skolelederen er øverste leder for. • Besparelsen på skoleledelse på 8 % med virkning fra 1. august 2011 slår igennem i budget 2012 med en helårsvirkning. Tildelingen af tid til administration er fratrukket 8 % gældende fra 1. januar 2011.

192


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Teknisk servicepersonale: Ressourcerne til løn i budget 2012 til teknisk service medarbejdere på de enkelte skoler er tilført Fælles Ejendomsdrift. Fleksjob: Der er budgetlagt med den enkelte skoles andel af lønnen. Lønsumsstyring: Lønsummen udgør budgettet og er dannet på baggrund af gennemsnitslønninger: Skoleledere Viceskoleinspektører og afdelingsledere Overenskomstansatte lærere pers. ordning Lærere Overenskomstansatte bh.kl.ledere pers. ordning Børnehaveklasseledere Administration

Personlig løn 511.842 508.697 433.781 438.513 400.065 385.845

Personforsikringer Budgettet indeholder udgifter til erhvervssygdom, arbejdsulykke- og ansvarsforsikringer for lærerpersonalet og pædagogerne. Undervisningsmidler Beløb til undervisningsmidler er budgetteret under gruppering ”Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter” på hver enkelt skole og dækker følgende udgiftsområder: • Administration • Elevaktiviteter • Undervisningsmaterialer • Madordninger/skolebod • Kantine • Mindre Inventar • Ekskursionsbeløb • CopyDan • Andet, herunder skolebestyrelsernes udgifter bl.a. til deltagelse i kurser og lignende samt medlemskab af Skole og Samfund. Der er i budget 2012 afsat 52,25 kr. pr. elev i 8. og 10. klasse til dækning af udgifter til rejseforsikring. Tildelingen sker efter følgende metode i 2012: Tildelingsmodel Normalklasser: Pr. skole 0.-3. klasse 4.-6. klasse 7.-10. klasse

pr. elev pr. elev pr. elev

Specialklasser herunder læseklasser og modtageklasser pr. elev

Grundbeløb kr. 51.835 1.357 1.724 2.090

5.044

Kurser Til kurser tildeles skolerne 2.004 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt 1.635.000 kr. Bygningsudgifter Alle bygningsudgifter er overført til Fælles Ejendomsdrift pr. 1. januar 2012.

193


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Ulvedalskolen Ulvedalskolen er en skole med særligt skoletilbud for elever med socioemotionelle vanskeligheder. En del af elevgruppen fra SE-tilbuddet på Kjellerup Skole er flyttet til Ulvedalskolen pr. 1. august 2011. Ulvedalskolen bliver nedlagt som en selvstændig specialskole med virkning fra 1. august 2012, hvor der bliver oprettet et nyt inklusionscenter for elever med socioemotionelle vanskeligheder som en del af Hvinningdalskolen. Lønbudgettet til Ulvedalskolen er beregnet efter et takstbeløb pr. elev på 223.222 kr. efter reduktion af lønudgiften til teknisk serviceleder, der overgår til fælles ejendomsdrift pr. 1. januar 2012. Der er budgetteret med 35 elever. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til de faktiske elevtal, opgjort pr. den første i måneden. Eliteidrætsklasser på Sølystskolen I budget 2012 er afsat 261.000 kr. 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

1.938

1.429

1.429

1.429

Overslag 2015 1.429

Svømning Udgift til Svømmecenter Nordvest for andre aktiviteter i 2012. Der er budgetlagt med 545.034 kr. (2010 priser fremskrevet til 2012.) Der vil i sommeren 2012 blive udbudt 2x2 ugers sommerferiesvømning, til dette er der afsat 94.000 kr. SSP-arbejdet: Der er budgetteret med lønudgift til fuldtidsansat SSP-konsulent samt afsat pulje til bl.a. tilskud til nye tiltag indenfor det præventive arbejde, sidste skoledag og uddannelse i tværfagligt samarbejdsregi. Der er budgetlagt med 790.000 kr. til SSP-arbejdet. 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

1.147

1.534

1.534

Overslag 2014

Overslag 2015

1.534

1.534

Sygehusundervisning Undervisningen fastlægges af den kommune, hvori sygehuset er beliggende. Derefter sendes en regning til den indlæggende kommune. Budgettet for 2012 er fastlagt ud fra de faktiske udgifter i 2010 fremskrevet til 2012-niveau, i alt 1.400.000 kr. Sygeundervisning i hjemmet Til undervisning af elever, der ikke har mulighed for at komme i skole på grund af alvorlig sygdom, er der afsat en pulje på 500 timer årligt, i alt 134.000 kr. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

12.067

12.068

12.068

194

Overslag 2014

Overslag 2015

12.068

12.068


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Der er budgetlagt med 11.075.000 kr. vedr. løn til ledende skolepsykolog, sekretærer, fysioterapeuter, skolepsykologer og vejledningspædagoger. Øvrige udgifter er fremskrevet fra 2011 til 2012-niveau. 03.22.05 Skolefritidsordninger Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

108.447

85.250

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

85.250

85.250

85.250

01 Institutionspersonale Pædagogisk assistent- og pædagoguddannelse Til pædagogisk assistent- (PAU) og pædagogstuderende er der afsat en pulje på 1.589.000 kr. Skævvridning Pulje til sociale udfordringer på 2.055.000 kr. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Vikarer Til dækning af vikar under langtidssygdom over 3 uger samt barselsudligning 20 % er afsat en central pulje på 2.088.000 kr. Støttetimer i SFO Der er budgetlagt med 4.746.000 kr. til løn vedr. støttetimer i SFO. Timerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Kurser Der er budgetlagt med 132.000 kr. til fælleskurser. Budgetbeløbet omhandler udgifter til lederkurser og konferencer samt udgifter til oplægsholdere, fyraftensmøder og lignende. Støtte, privatskolers SFO Der er budgetteret med 1.444.000 kr. til støtteforanstaltninger til børn i privatskolers SFO’er. 03 Øvrige Søskenderabat Ifølge Folkeskoleloven gælder Servicelovens regler for søskenderabatter i SFO. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, mens der er 50 % rabat på forældrebetalingen for øvrige tilbud. Der er afsat 23.500.000 kr. Fripladser Socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser Der kan ydes socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser til børn med særlige behov i SFO. Ifølge lovgivningen skal betalingen først søges løst gennem det økonomiske fripladstilskud. Skoleafdelingen bevilger fripladserne på baggrund af en indstilling fra sagsbehandler eller SFO. Der er afsat 3.066.000 kr. Økonomiske fripladser Der ydes økonomiske fripladser i henhold til Servicelovens regler om indtægtsgrænser. Beregningen for, hvornår der kan opnås økonomiske fripladser, foretages af Dagtilbud sektionen i Børne- og Familieafdelingen. Der er afsat 12.000.000 kr. IT-pulje Der er afsat en IT-pulje på 42.000 kr. Puljen skal i 2012 primært bruges til teknologileje.

195


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Mellemkommunale betalinger Den budgetterede udgift er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med ophold i andre kommuners SFO’er. Indtægten vedrører opkrævning for børn, der er bosat i andre kommuner, men går i SFO i Silkeborg Kommune. Almindelig SFO Budgettet til almindelig SFO er lagt ud fra KL’s takst for 2011 fremskrevet til 2012-pris. Der er budgetteret med 20 helårspersoner. Der er netto afsat 138.000 kr. Forældrebetaling Taksterne er fremskrevet med 2,29 % og afrundet til et lige tal. Fællestillidsrepræsentant Løn til fællestillidsrepræsentant for følgende områder: BUPL 0,419 stilling PMF 0,270 stilling Ressourcetildeling SFO Løn Der ydes en grundnormering på 35 timer ugentlig til alle skolefritidsordninger. Til Troldhøj SFO tildeles 17,5 timer ugentlig i grundnormering. Herudover tildeles der yderligere: Ugl. timer pr. barn 0. – 3. klasse 1,586 0. – 3. klasse, fradrag vedr. ordinær pædagoguddannelse * 1,559 4. klasse 1,050 5. klasse (600 timer årligt) 0,816 5. klasse (250 timer årligt) 0,408 6. klasse (600 timer årligt) 0,642 6. klasse (250 timer årligt) 0,321 *) Gælder for følgende SFO’er: Ans, Balle, Buskelund, Dybkær, Frisholm, Funder, Grauballe, Gødvad, Hvinningdal, Kjellerup, Langsø, Sejs, Skægkær, Sorring, Sølyst, Thorning, Vestre og Virklund. Tildelingen er beregnet på baggrund af børnetallene pr. 1. september 2011 x dækningsprocenten i den enkelte SFO (7/12) og prognoseelevtallene pr. 1. august 2012 x indskrivningsprocenten x dækningsprocenten i den enkelte SFO (5/12). Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Fordelingen mellem BUPL og PMF er henholdsvis 80 % og 20 %. Lønnen til SFO-leder er budgetlagt med personlig løn. I den årlige løn er indregnet 0,7 % til barselsfond. Gennemsnitsløn: Pædagog 366.228 kr. Pædagogmedhjælper 280.420 kr. PGU pædagogmedhjælper* 328.714 kr. Den årlige gennemsnitsløn i 2011 (inkl. 0,7 % til barselsfond) er fremskrevet til 2012 med 2,40 %. *Antallet af stillinger reguleres hvert år for den enkelte SFO i f. t. opgørelse i april måned over ansatte fra Organisation & Personale. Der er beregnet 1 % af normeringen til vikarer i den enkelte SFO.

196


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Indskoling Der er afsat ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 2 lektioner om ugen pr. klasse i 0.-3. klasse, i alt 141 timer årligt pr. klasse. Ressourcerne er indregnet under den enkelte SFO. Børneudgifter Børneudgifter er det beløb, som den enkelte SFO har til aktiviteter med børnene. I 2012 tildeles følgende: 0. – 3. klasse 4. klasse 5. – 6. klasse

Årligt pr. barn 1.425 kr. 906 kr. 503 kr.

Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Kurser Til kurser tildeles skolefritidsordningerne 2.004 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt 638.000 kr. Fritidsgården Fritidsgården er besøgsinstitution for kommunens øvrige institutioner, skoler m.fl. Normering: 1,646 stillinger (inkl. 1 % til vikar). Til Fritidsgården er der i alt afsat 602.000 kr. til løn. Special-SFO Lønbudgettet beregnes efter en takst pr. barn. Taksten udgør for 2012: Antal børn Årligt takstbe(1.9.2011) løb pr. barn Autist SFO Nørskovlund (Delfinen) # 40 109.154 kr. Langsø SFO, Knasten - ”amtsbørn” # 16 104.200 kr. Thorning Center SFO - ”amtsbørn” # 22 104.200 kr. Ans Center SFO # 41 99.201 kr. Bryrup Special SFO 8 100.345 kr. Knasten, Langsø SFO # 26 99.201 kr. Thorning Special SFO # 20 93.840 kr. Sølyst SFO, Knasten 18 94.923 kr. Sølyst SFO, Jupiter 24 94.923 kr. I alt 215 # Takstbeløbet er fratrukket bidrag til puljen til den ordinære pædagoguddannelse. Special SFO

Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Bygningsudgifter Alle bygningsudgifter er overført til Fælles Ejendomsdrift pr. 1/1-2012. 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

25.405

7.558

7.558

197

Overslag 2014

Overslag 2015

7.558

7.558


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Elevbefordring afstand og trafik Udgifter til transport af skoleelever som opfylder Folkeskolelovens bestemmelser for fribefordring. Til afregning med Midttrafik for udstedte skolekort er afsat 4.416.000 kr. Til betaling af vognmænd for transport af normalklasseelever ved kommunens folkeskoler, hvor der ikke er mulighed for offentlig transport, samt udgifter til egenbefordring og idrætskørsel er der afsat i alt 2.212.000 kr. Befordring egne specialklasser Budgettet til befordring egne specialklasser er flyttet til funktion 03.22.08 i henhold til ændringer i Indenrigsministeriets konteringsvejledning. Efterfølgende er vi blevet bekendt med, at en del af befordringsudgifterne stadig skal konteres her. Derfor vil der i løbet af 2012 blive tilbageført et beløb til betaling af vognmænd for transport af elever i specialklasser på Langsøskolen, Sølystskolen, Balleskolen, Thorning Skole, Ans, Bryrup og Kjellerup skoler. Disse elever kan ikke befordres med almindelig offentlig transport. Befordring af taleundervisning Udgifter på i alt 674.000 kr. til sær transport af børn, som modtager taleundervisning i Fonologigruppen, Taleboblen, Småbørns- og skolebørnsstammegruppen og Århus Taleinstitut, nyoprettet kursus – Skolestammekursus (kursussted - PPR, 9 dage pr. år ca. 15.000) I beløbet indgår 400.000 kr. til transport i forbindelse med indgåelse af abonnementsordning. Befordring af syge elever til folkeskole Der er afsat 105.100 kr. til befordring af midlertidig syge elever og 50.000 kr. til elever med en kronisk lidelse. Befordring Ahl Hage Til transport af lejrskoleelever og feriekoloni er afsat 100.200 kr. Tilbuddet omfatter alle folkeskoler i Silkeborg Kommune. 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

2.991

2.688

2.688

Overslag 2014

Overslag 2015

2.688

2.688

Her budgetteres med udgift til køb af undervisning i skoler, der hører under regionerne. Der er budgetteret med 8 elever med en individuel takst, der er fremskrevet til 2012. Samtidig er der budgetteret med 350.000 kr. til de abonnementsaftaler inden for børne- og unge-området for børn over 6 år, der er indgået med Region Midtjylland. 03.22.08 Kommunale specialskoler Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

54.783

64.180

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

64.180

64.180

64.180

Med virkning fra 1. januar 2012 udtræder Silkeborg Kommunes specialskoler og specialklasser af rammeaftalen. Derfor bliver budgetterne ændret således, at de tidligere amtsklasser på Langsøskolen og Thorning Skole overføres til konto 03.22.01, og Nørskovlund og Dybkær Specialskole fortsat bliver konteret på konto 03.22.08 Specialskoler. Funktionen er blevet ændret med virkning fra 1. januar 2012. Der er kommet autoriserede grupperinger på funktionen, og derfor er der foretaget rettelser i henhold til disse.

198


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 001 – Undervisning i kommunens egen specialskoler Nørskovlund og Dybkær Specialskole er budgetteret på denne gruppering. I 2012 er der budgetteret med kr. 10.502.000 for 41 elever på Nørskovlund, og kr. 22.795.000 for 80 elever på Dybkær Specialskole. Budgettet for Nørskovlund er excl. udgifter til drift af ejendom. Dette er overgået til Fælles Ejendomsdrift. Budgettet for Dybkær Specialskole er incl. udgifter til drift af ejendom, idet det ikke har været muligt at udskille beløbet endnu. Der arbejdes på at finde en måde at opgøre beløbet på, således at det også kan blive flyttet til FE. 002 – Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune Betaling til andre kommuner Skoleudgiften er for elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners specialskoler. Der er budgetteret med 46 elever, i alt 16.088.000 kr. Betaling fra andre kommuner Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der går på specialskole i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på kr. 15.101.000 for 56 elever. Heri indgår indtægter for alle tidligere amtsskoler/klasser. Beløbet bliver opdelt senere. 003 – Undervisning i interne skoler på opholdssteder Socialpædagogiske opholdssteder Budgettet for 2012 er fastlagt efter faktiske elever, hvor den betalte takst for 2011 er fremskrevet til 2012. Der er i øjeblikket 5 elever på socialpædagogiske opholdssteder. 004 – Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Under denne gruppering bliver der budgetteret med Dybkær Specialskoles SFO – incl. ejendomsudgifter. Budgettet er på kr. 11.680.000 for 58 elever. Betaling til andre kommuner Her er budgetteret med udgifter til elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, som er optaget i SFO eller klub, der er tilknyttet en specialskole i anden kommune. Budgettet er på kr. 4.321.000 for 24 elever. Betaling fra andre kommuner Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der er optaget i SFO eller klub, som er tilknyttet en specialskole i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på kr. 3.607.000. 005 – Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning udenfor distriktsskolen I budgettet for 2012 er der budgetteret med kr. 11.191.000 til befordring af elever til alle specialklasser i kommunen undtagen Dybkær Specialskole. Dette tal skal splittes ud i løbet af året, således at befordring til specialklasser i tilknytning til folkeskoler bliver flyttet til funktion 03.22.06. Befordring til Dybkær Specialskole er budgetteret med kr. 1.934.000. Desuden er der budgetteret med kr. 3.710.000 til dækning af befordring til andre kommuners specialskoler med vores egne elever.

199


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Betaling for abonnementsaftale på synsområdet Der er budgetteret med en udgift til en abonnementsaftale på synsområdet indgået med Århus Kommune. Der er afsat i alt kr. 450.000. Aktiv Weekend Der er budgetlagt med 2 elever fra Silkeborg Kommune i 2012. Taksterne er PL-fremskrevet, idet ca. 80 % er lønudgifter. Der er afsat et nettobudget på 479.000 kr. 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

49.047

48.900

48.900

Overslag 2014

Overslag 2015

48.900

48.900

Elever i friskoler og private grundskoler Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til Staten for elever i de private skoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i maj/juni måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før. Taksten for 2012 er ifølge Undervisningsministeriet 32.315 kr. ekskl. moms pr. elev. Elevtal Pr. 5. september 2011 var elevtallet: 1.384 SFO ved frie grundskoler og private grundskoler Budgetbeløbet vedrører det kommunale bidrag til staten for børn i SFO efter samme regler som for ovennævnte privatskoleelever. Antal SFO elever Taksten for 2012 er ifølge Undervisningsministeriet 10.285 kr. ekskl. moms pr. barn. Pr. 5. september 2011 var børnetallet: 406 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

18.130

18.225

18.225

Overslag 2014

Overslag 2015

18.225

18.225

Elever på efterskoler og ungdomskostskoler Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til staten for elever under 18 år på efterskoler og ungdomskostskoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i maj/juni måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før. Taksten for 2012 er ifølge Undervisningsministeriet 32.710 kr. ekskl. moms pr. elev. Elevtal Pr. 5. september 2011 var elevtallet: 548 Herudover er der afsat 300.000 kr. til betaling for elever på efterskoler med svære handicap. 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

743

743

743 200

743

Overslag 2015 743


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Der er budgetteret med skoleområdets forventede andel af udgiften til den abonnementsaftale, der er indgået med Region Midtjylland vedrørende kommunikationsområdet (tale- og høreområderne). Udgifter på denne funktion omhandler kun den specialpædagogiske bistand til børn i førskolealderen. 03.22.18 Idrætsfaciliteter Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

7.989

0

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

0

Bygningsudgifter Alle bygningsudgifter er overført til Fælles Ejendomsdrift pr. 1. januar 2012. 03.35.62 Teatre 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

113

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

140

140

140

140

Kontoen omfatter teaterforestillinger på de kommunale skoler samt tilskud til Dukketeaterfestival. Der ydes 50 % statsrefusion på refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater. 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

33.380

33.471

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

33.471

33.471

33.471

Ungdomsskolens budget er delt op i særskilte budgetter i 2012 for: 10 – GFU 20 – Anden undervisning (herunder Læseklasse, tildeling til stille piger og tildeling til Unge i Centrum) 30 – fritidsundervisning – herunder overførsel af klubsektion fra Børne- og Familieafdelingen. Højmarksskolen GFU (Grundskole for unge udlændinge): GFU – grundskole for unge udlændinge under 18 år er en institution under Ungdomsskolen. Tildelingen af ressourcer i budget 2012 er udvidet på grund af et voksende elevtal i forhold til 5/12 budgettet 2011 med indlagte besparelser. Der er tildelt budget til 84 ugentlige lektioner i 7/12 budget og 5/12 budget 2012 samt tilhørende undervisningsmidler. Modtagelsesklasser Skoleåret 2011/12 GFU under 18-årige

Ugt. lekt. 7/12 2012 84

Årlige uvtimer 7/12 2012 2520

Ugt. lekt. 5/12 2012 84

Årlige uv-timer 5/12 2012 2520

Udover dette er der et tilbud under GFU for over 18-årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). For eleverne, der er over 18 år gamle, modtager Skoleafdelingen betaling fra Job- og Borgerservice, der køber undervisningsydelsen hos Skoleafdelingen. Der er i budget 2012 tildelt 81 ugentlige lektioner samt budgetteret med undervisningsmidler og beløb til ekskursioner.

201


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Der er oprettet en ”timebank” på en central konto i Skoleafdelingen til imødegåelse af udsving i elevtallet. Anden undervisning: Ressourcetildelingen til Ungdomsskolens 10. klasse er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hidtidige model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er dog fratrukket en besparelse på 4 % ved genåbning af budget 2010 som har virkning på 7/12 budget 2011. I budget 2011 er der fra 1. august 2011 fratrukket 9 % som led i den samlede besparelse på normalundervisningsområdet. Budget 2012: 10. årgang Klasse- under-visning Klokketimer pr. år pr. årgang 7/12 budg. 5/12 budg.

840 840

Undervisningsdifferentiering Faktortal for årlige klokketimer pr. elev udover 16 i klassen 16,16 16,16

Årlige uvtimer

10177,6 8949,76

Øvrig tildeling

Specialundervisning

Faktortal for årlige klokketimer pr. elev

Faktortal for årlige klokketimer pr. elev

3,71 3,71

1,30 1,30

Undervisningsmidler til 10. klasse er tildelt med samme takst som øvrige elever i folkeskolen. Fritidsundervisning: Lønbudgettet for Ungdomsskolens fritidsundervisning er i budget 2011 reduceret med en besparelse pr. 1. august 2011 på 400.000 kr. samt yderligere besparelse i 2012 på 600.000 kr. samt en personalerokade. Lønbudgettet for klubområdet er pr. 1. januar 2011 overtaget fra Børne- og Familieafdelingen – fordelingen fremgår af nedenstående: Fritidsundervisning Ungd.skolen lønbudget Ungd.skolen undervisningsmidler Ungd.skolen Klubområdet Ungdomsklub lønbudget Ungdomsklub undervisningsmaterialer

2012 3.677 2.005 5.468 285

Ressourcer til undervisningsmidler på fritidsdelen er tildelingen fra budget 2011 fremskrevet til 2012-priser. Specialundervisning: Institutioner under Ungdomsskolen er takstfinansierede på lønbudgettet: I taksten for Højmarkskolen er indregnet 1 afdelingslederstilling. I budgettet for skoleåret 2011/2012 er indregnet en besparelse på 5 % på taksten. Antal elever i specialafdelingen samt takst i budget 2012 ses i følgende skema opdelt i 7/12 og 5/12 budget: Specialafdelinger Højmarkskolen Ungdomsskolens læseklasse I alt

Antal elever i skoleåret 11/12 31 8 39

Takst 2012 7/12 130.486 55.778

202

Antal elever i skoleåret 12/13 31 8 39

Takst 2012 5/12 130.486 55.778


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Undervisningsmidler er budgetlagt med samme takst som til specialklasseelever. Bygningsudgifter Alle bygningsudgifter er overført til Fælles Ejendomsdrift pr. 1. januar 2012.

03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2015 2012-priser 2011 Netto

1.532

65

65

65

65

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

33.612

33.612

33.612

Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser Der er afsat 60.000 kr. til sygebefordring. Elevtilskud Udgifterne er samlet på Funktion 3.22.12 Efterskoler 04.62.85 Kommunal tandpleje Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

33.706

33.612

På denne funktion afholdes udgifterne og indtægterne til tandpleje til børn og unge indtil det 18. år, samt omsorgstandplejen for ældre og den specialiserede tandpleje. Den specialiserede tandpleje og omsorgstandplejen er begge budgetlagt med et 0-budget, hvor udgifter og indtægter balancerer. 05.25.10 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011

Overslag 2015

1.562 1.562 1.562 Netto 1.467 Sundhedsplejens forebyggende og oplysende indsats i hjemmene op til 6 års alderen, med henblik på at vejlede familierne til at sende deres børn i daginstitution. Sundhedsplejens formidlende og vejledende indsats overfor familien ved optagelsen i daginstitution og som fortsat samarbejdspartner i daginstitutionen

0,135 stilling

Team af sprogpædagoger, der tager rundt og udfører det sprogstimulerende arbejde i børnenes daginstitutioner i hele kommunen og varetager den obligatoriske sprogstimulering af de børn, der vurderes at have et behov for ekstra sprogstimulering (Dagtilbudslovens § 11)

3,000 stillinger

06.45.51 Tjenestemandspensioner Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

10.363

10.246

1.562

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

10.246

10.246

10.246

Skoler Pension til afskedigede kommunale tjenestemænd. Pensionen udbetales af Silkeborg Kommune

203

2.617.000 kr.


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Pension til afskedigede lærere i den lukkede gruppe til deres fyldte 63½ år. Pensionen udbetales af Økonomistyrelsen, der fremsender regning til Silkeborg Kommune Genforsikring for 3 kommunale tjenestemandsansatte skoleledere Tandplejen Der er budgetlagt med 11 personer, i alt 2.210.000 kr.

204

4.816.000 kr. 603.000 kr.


Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:

1.000 kr. i 2012-prisniveau

Børne- og Ungeudvalget

Bevilling: 41 Skoler ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2012

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012

2012

2013

2014

2015

Senere

I alt

03.22.01 Folkeskoler Sølystskolen, om- og tilbygning incl. lokaler til specialuv.

5.000

5.000 34.000 24.500

63.500 4.500 23.000

6.500

34.000

500 13.500

500

14.500

4.000

16.000

20.000

1.500

8.500

14.500

Driftsoptimering af lokaler afledt af personalebesparelser

80.000

80.000

Frisholm Skole, 2. etape

10.000

10.000

Bryrup Skole, erstatningsbyggeri for pavillon (beløb ukendt)

0

0

Resenbro Skole, erstatningsbyggeri for barak + tag på gym.sal (beløb ukendt)

0

0

Hvinningdalskolen, etablering af parkeringsforhold (beløb ukendt)

0

0

50.000

50.000

Modernisering, Kjellerup Skole 1.000

Sorring Skole, 2. etape Modernisering, Thorning Skole

7.000

Modernisering, Vestre Skole Digitalisering af undervisning inkl. udstyr

1.500

1.500

1.500

8.000

Dybkær specialskole, Lemming afdeling Funder skole, udvidelse og modernisering (beløb ukendt)

0

0

Voel Skole, udskiftning af tag

2.000

2.000

Fårvang Skole, renovering af overbygning

5.000

5.000

Sejs Skole, tagrenovation

4.000

4.000

Fritidstilbud Hvinningdal

1.000

Mindre anlægsarbejder

1.623

1.000 1.623

1.623

1.623

1.623

8.115

4.62.85 Tandplejen 3.000

Tandklinik, Frisholm

3.000 2.000

Sølystskolen, tandklinik 41 Skoler

2.000

41.123 28.623 15.123 43.623 186.123 314.615

205


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

41 Skoler

976.774

­135.420

 1 Drift

935.651

­135.532

  03 Undervisning og kultur

890.230

­135.532

   22 Folkeskolen m.m.

856.666

­135.532

    01 Folkeskoler

494.009

­15.450

         200 Budgetregulering

2.000

         201 Pulje til skævvridning

2.830

       301001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

64.989

        01 LØNPULJER

322

         400 Personale            400 Central lønpulje

322 322

        02 KOORDINATION AF DEN SAMMENHÆNGENDE             BØRNE­ OG UNGEPOLITIK

75

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

75 75

        04 PÆDAGOGISK SEKTION

3.098

         400 Personale            401 Løn m.v.            421 Uddannelse            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

2.990 2.878 28 70 14

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            590 Administrationsudgifter

76 50 26

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

32 32

        06 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE

259

         400 Personale            401 Løn m.v.

259 259

        07 SKOLEBIBLIOTEKET

1.014

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser

70 41 29

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            504 Bøger            506 Kørsel og fragt            508 Kulturtilbud

944 20 121 232

206

­15.450


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           590 Administrationsudgifter

Indtægter

571

        08 TALE­/HØREUNDERVISNING

6.607

         400 Personale            401 Løn m.v.            421 Uddannelse            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

6.607 6.396 45 129 37

        09 SPECIAL PÆDAGOGISKE KONSULENTER

2.054

         400 Personale            401 Løn m.v.            421 Uddannelse            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

2.054 1.963 23 52 16

        12 AKUT­PULJE

3.853

         400 Personale            401 Løn m.v.

3.853 3.853

        14 ENKELT INTEGREREDE ELEVER

1.008

­2.990

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            835 Enkelt integrerede elever

1.008 1.008

­2.990 ­2.990

        15 ØVRIGE

44.711

­11.731

         400 Personale            401 Løn m.v.            421 Uddannelse            470 Personforsikringer            481 Psykologisk krisehjælp            490 Andet

22.943 10.250 7.953 2 151 4.587

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            546 Silkeborglejren Ahl Hage            547 Skolebestyrelsen            548 Betaling til Haller            549 GFU over 18 årige            551 Konsulentbistand            592 Andet

1.994 450 1.655 23 1.303 ­1.930 333 160

         600 IT, inventar og materiel            644 IT­pulje

­463 ­363 ­100

3.741 3.741

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            890 Betaling vedr. praktiklærere ved                kommunale øvelsesskoler            894 Betaling for undervisning, VRC                Silkeborg, Vends. Rådg. Center            895 Betaling for undervisning i andre                kommuners skole            896 Betaling for undervisning, Børne­ og                Familiehuset

207

16.033

­11.268 ­22

1.507

­1.507

6.005

­6.898

4.187

­897


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

          898 Betaling for specialundervisning

4.334

­1.944

        16 NATURFAGLIGT KOMPETENCECENTER

1.988

­729

         400 Personale            401 Løn m.v.            421 Uddannelse            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

1.940 1.897 14 20 9

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            590 Administrationsudgifter

38 25 13

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

10 10

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            820 Betaling til/fra staten

­729 ­729

       301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS

22.840

        01 ANS SKOLE, SPECIALKLASSE

6.736

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

6.508 6.456 28 24

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

228 228

        02 ANS SKOLE IØVRIGT

16.104

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

15.258 15.106 63 89

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

846 768 78

       301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600                SILKEBORG

24.640

        01 BALLESKOLEN, SPECIALKLASSE

1.622

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser

1.563 1.556 7

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

59 59

208


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter         03 BALLESKOLEN I ØVRIGT

23.018

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

21.724 21.504 98 122

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

1.294 1.191 103

       301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14­16, 8654                BRYRUP

14.974

        01 BRYRUP SKOLE, SPECIALKLASSE

1.976

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

1.892 1.870 8 14

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

84 84

        03 BRYRUP SKOLE IØVRIGT

12.998

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

12.314 12.189 50 75

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

684 620 64

       301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5,                8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

16.487 15.514 15.348 68 98

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

973 893 80

       301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser

14.763 13.901 13.766 62

209

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           470 Personforsikringer

73

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

862 790 72

       301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653                THEM           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

18.105 17.106 16.946 72 88

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

999 916 83

       301035 FUNDER SKOLE, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

14.123 13.310 13.184 57 69

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

813 743 70

       301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882                FÅRVANG

14.865

        02 FÅRVANG SKOLE, MODTAGERKLASSE

474

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser

474 472 2

        03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT

14.391

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

13.517 13.377 58 82

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

874 803 71

       301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883                GJERN           400 Personale

5.898 5.568

210

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

5.520 23 25

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

330 288 42

       301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

6.457 6.102 6.041 25 36

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

355 312 43

       301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

5.275 4.973 4.924 21 28

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

302 262 40

       301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

11.860 11.228 11.117 47 64

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

632 570 62

       301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

26.726 25.330 25.100 103 127

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/

1.396 1.288

211

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter               elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

108

       301070 KJELLERUP SKOLE, TINGHUSVEJ 16, 8620                KJELLERUP

26.637

        01 KJELLERUP SKOLE, SPECIALKLASSE

51

         400 Personale            470 Personforsikringer

15 15

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

36 36

        02 KJELLERUP SKOLE, MODTAGEKLASSE

908

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

833 827 4 2

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

75 75

        03 KJELLERUP SKOLE IØVRIGT

25.678

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

24.212 23.973 104 135

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

1.466 1.355 111

       301075 KRAGELUND SKOLE, FREDERIKSDALVEJ                9A,8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

5.385 5.078 5.025 22 31

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

307 267 40

       301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600                SILKEBORG

22.260

        01 LANGSØSKOLEN, SPECIALKLASSE

8.600

         400 Personale            401 Løn m.v.

8.118 8.076

212

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           420 Kurser            470 Personforsikringer

19 23

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

482 482

        03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT

13.660

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

12.779 12.656 55 68

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

881 811 70

       301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

6.210 5.888 5.830 23 35

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

322 281 41

       301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

22.772 21.520 21.286 92 142

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

1.252 1.154 98

       301110 SJØRSLEV SKOLE, SOGNEGÅRDSVEJ 41,                8620 KJELLERUP

5.244

        03 SJØRSLEV SKOLE, IØVRIGT

5.244

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

4.947 4.898 21 28

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

297 258

213

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           502 Skolebibliotek

39

       301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

13.919 13.144 13.010 56 78

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

775 708 67

       301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641                SORRING           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

7.891 7.485 7.409 31 45

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

406 359 47

       301123 SØLYSTSKOLEN

36.220

        01 SPECIALKLASSER

8.178

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

7.819 7.755 34 30

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

359 359

        02 MODTAGERKLASSER

1.966

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

1.820 1.810 8 2

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

146 146

        03 I ØVRIGT

23.430

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

22.168 21.914 91 163

214

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

1.262 1.137 125

        04 ELITEIDRÆTSKLASSER

261

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

261 261

        05 KOMPETENCECENTER

2.385

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

2.376 2.358 11 7

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation

9 9

       301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620                KJELLERUP

23.828

        01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE

9.118

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

8.564 8.531 15 18

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

554 554

        02 THORNING SKOLE, IØVRIGT

14.710

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

13.895 13.755 59 81

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

815 742 73

       301130 ULVEDALSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 8,                8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer            490 Andet

8.350 7.906 7.813 32 30 31

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

444

215

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

Indtægter

444

       301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

17.019 16.026 15.865 70 91

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

993 912 81

       301140 VINDERSLEV SKOLE, VINDERSLEVHOLMVEJ                2, 8620 KJELLERUP           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

5.611 5.291 5.235 24 32

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

320 279 41

       301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

16.414 15.476 15.326 67 83

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

938 859 79

       301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

9.417 8.924 8.839 37 48

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

493 440 53

    02 Fællesudgifter for kommunens samlede         skolevæsen

216

1.464

­35


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter        302010 CENTRAL SVØMMEUNDERVISNING

545

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

545

       302020 SOMMERFERIESVØMNING

129

         400 Personale            401 Løn m.v.

61 61

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

68

         900 Indtægter            910 Sommerferiesvømning

Indtægter

­35

­35 ­35

       302030 SSP­GRUPPERNE

790

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            421 Uddannelse            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

597 495 30 50 20 2

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            550 Nye tiltag            551 SSP­årsmøder            552 Sidste skoledag            553 Møder            554 Sommerferieaktiviteter            590 Administrationsudgifter

188 18 75 25 15 25 30

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres

5 5

    03 Syge­ og hjemmeundervisning

1.534

         400 Personale            401 Løn m.v.

134 134

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner

1.400 1.400

    04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.           400 Personale            401 Løn m.v.            421 Uddannelse            430 Tjenestekørsel            432 Telefongodtgørelse            470 Personforsikringer

12.068 11.636 11.075 127 361 8 65

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            515 Testmateriale            590 Administrationsudgifter            592 Andet

328 87 119 122

217


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

Indtægter

104 104

    05 Skolefritidsordninger         305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER          01 INSTITUTIONSPERSONALE

179.205

­93.955

52.091

­353

12.735

         200 Pulje PAU og ordinær pæd. udd.

2.209

         202 Pulje til skævvridning

2.055

         400 Personale            410 Vikarer            418 Støttepædagoger            420 Kurser

6.966 2.088 4.746 132

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Støtte, privatskole SFO            592 Andet

1.505 1.444 61

        03 ØVRIGT

39.356

         002 Søskenderabat

23.500

         003 Fripladser i skolefritidsordninger            200 Pædagogiske fripladser            210 Økonomiske fripladser

15.066 3.066 12.000

         400 Personale            425 Fællestillidsrepræsentant

­353

257 257

         600 IT, inventar og materiel            644 IT­pulje

42 42

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            801 Betaling til/fra andre kommuner

491 491

       305002 FORÆLDREBETALING M.V.

­353 ­353 ­93.602

         092 Forældrebetaling incl. fripladser og               søskenderabat            005 Ans SFO, Teglgade 20, 8643 ANS            010 Balle SFO, Balle Kirkvej 120, 8600                Silkeborg            015 Bryrup SFO, Østervang 6, 8654 Bryrup            020 Buskelundskolens SFO, Buskelundtoften                5, 8600 Silkeborg            025 Dybkær SFO, Arendalsvej 271, 8600                Silkeborg            030 Frisholm SFO, Ung­på­vej 4, 8653 Them            035 Funder SFO, Funders Skolevej 3, 8600                Silkeborg            040 Fårvang SFO, Thorsøvej 13, 8882                Fårvang            045 Gjern SFO, Skolevejen 6, 8883 Gjern

218

­93.602 ­3.972 ­5.985 ­2.584 ­3.835 ­4.395 ­4.412 ­3.649 ­2.190 ­2.008


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           050 Gjessø SFO, Brandevej 6, 8600                Silkeborg            055 Grauballe SFO, Gudenåvej 21, 8600                Silkeborg            060 Gødvad SFO, Harsnablundvej 4 og 7,                8600  Silkboerg            065 Hvinningdal SFO, Eidervej 50, 8600                Silkeborg            070 Kjellerup SFO, Tinghusvej 16, 8620                Kjellerup            075 Kragelund SFO, Frederiksdalvej 9 A,                8600 Silkeborg            080 Langsøskolens SFO, Hejrevej 25, 8600                Silkeborg            082 Langsøskolen Knast,                Centerklasserelever, Hejrevej 25, 8600                Silkeborg            100 Resenbro SFO, Skellerupvej 16, 8600                Silkeborg            105 Sejs SFO, Tyttebærvej 1, 8600                Silkeborg            110 Sjørslev SFO            115 Skægkær SFO, Sindingsvej 16, 8600                Silkeborg            120 Sorring SFO, Skolebakken 14, 8641                Sorring            125 Thorning SFO, Møllevej 7, 8620                Kjellerup            135 Vestre SFO, Ewaldsvej 15, 8600                Silkeborg            140 Vinderslev SFO, Vinderslevholmvej 2,                8620 Kjellerup            145 Virklund SFO, Thorsø alle 2 A, 8600                Silkeborg            150 Voel SFO, Højgårdsvej 4, Voel, 8600                Silkeborg            155 Sølystskolens SFO

Indtægter ­2.282 ­1.807 ­2.889 ­7.291 ­4.694 ­1.799 ­2.723 ­417 ­1.996 ­5.711 ­1.654 ­2.713 ­2.355 ­3.418 ­4.534 ­1.632 ­4.585 ­3.222 ­4.850

       305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS

12.146

        01 ANS SPECIAL SFO

4.166

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

4.108 4.067 21 20

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

58 58

        02 ANS SFO, IØVRIGT

3.510

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

3.264 3.224 18 22

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

246

219


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           501 Børneudgifter

246

        04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620             KJELLERUP

4.470

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

4.413 4.366 23 24

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

57 57

       305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

6.291 5.831 5.768 32 31

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

460 460

       305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP

3.710

        02 BRYRUP SPEC. SFO

820

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

809 803 4 2

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

11 11

        03 BRYRUP SFO IØVRIGT

2.890

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

2.701 2.668 15 18

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

189 189

       305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN                5, 8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

4.409 4.102 4.053 21 28

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

307 307

       305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600

220

4.873

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter               SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

4.533 4.477 24 32

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

340 340

       305030 FRISHOLM SFO, UNGE­PÅ­VEJ 4, 8653                THEM           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

4.903 4.546 4.490 25 31

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

357 357

       305035 FUNDER SFO, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

4.184 3.898 3.850 21 27

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

286 286

       305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882                FÅRVANG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

2.545 2.382 2.349 13 20

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

163 163

       305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

2.434 2.274 2.249 12 13

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

160 160

       305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.

2.611 2.440 2.412

221

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           420 Kurser            470 Personforsikringer

13 15

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

171 171

       305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

2.261 2.120 2.097 11 12

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

141 141

       305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7,                8600 SILKEBORG

4.039

        01 GØDVAD SFO, GÅRDEN

716

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

612 602 3 7

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

104 104

        02 GØDVAD SFO, IØVRIGT

3.323

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

3.097 3.059 17 21

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

226 226

       305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

7.883 7.313 7.229 40 44

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

570 570

       305070 KJELLERUP SFO, TINGHUSVEJ 16, 8620                KJELLERUP

4.949

        01 KJELLERUP SPECIAL SFO

7

         400 Personale            470 Personforsikringer

7 7

222

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter         02 KJELLERUP SFO IØVRIGT

4.942

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

4.581 4.531 25 25

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

361 361

       305075 KRAGELUND SFO, FREDERIKSDALVEJ 9A,                8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

2.242 2.103 2.080 11 12

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

139 139

       305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

3.135 2.883 2.848 15 20

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

252 252

       305082 LANGSØSKOLEN KNAST,                CENTERKLASSEELEVER, HEJREVEJ 25, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

4.349

4.289 4.246 22 21

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

60 60

       305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

2.421 2.267 2.243 12 12

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

154 154

       305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600                SILKEBORG

223

6.241

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

5.788 5.710 32 46

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

453 453

       305110 SJØRSLEV SFO, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620                KJELLERUP           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

2.105 1.975 1.953 11 11

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

130 130

       305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

3.236 3.026 2.992 16 18

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

210 210

       305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641                SORRING           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

2.816 2.629 2.597 14 18

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

187 187

       305123 SØLYSTSKOLENS SFO

9.633

        01 SFO, KNAST

4.075

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

4.015 3.987 21 7

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

60 60

        02 I ØVRIGT

5.558

         400 Personale            401 Løn m.v.

5.215 5.139

224

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           420 Kurser            470 Personforsikringer

26 50

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

343 343

       305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620                KJELLERUP

8.095

        01 THORNING SPECIAL SFO

4.280

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

4.220 4.169 22 29

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

60 60

        02 THORNING SFO, IVØRIGT

2.528

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

2.383 2.355 13 15

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

145 145

        03 TROLDHØJ SFO

1.287

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

1.200 1.188 6 6

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

87 87

       305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

4.923 4.574 4.522 25 27

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

349 349

       305140 VINDERSLEV SFO, VINDERSLEVHOLMVEJ                2,8620 KJELLERUP           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

2.053 1.930 1.907 10 13

225

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

Indtægter

123 123

       305145 VIRKLUND SFO, THORSØ ALLÉ 2A, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

4.982 4.628 4.576 25 27

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

354 354

       305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

3.645 3.396 3.359 19 18

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

249 249

    06 Befordring af elever i grundskolen

7.558

       306001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

7.558

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            540 Befordring til og fra kommunens                skoler

7.558 7.558

    07 Specialundervisning i regionale tilbud

2.688

         001 Objektiv finansiering af regionale               tilbud

350

         002 Køb af pladser

2.338

    08 Kommunale specialskoler, jf.         folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5

90.272

       308001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

14.901

         005 Befordring af elever i forbindelse med               specialundervisning uden for               distriktsskolen            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

14.901 14.901

       308006 DYBKÆR SPECIALSKOLE

1.934

         005 Befordring af elever i forbindelse med               specialundervisning uden for               distriktsskolen            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

1.934 1.934

       308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620

226

10.502

­26.092


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

              KJELLERUP           001 Undervisning i kommunens egne               specialskoler

10.502

       308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273,                8600 SILKEBORG           001 Undervisning i kommunens egne               specialskoler

22.795 22.795

       308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO,                ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG           004 Fritidstilbud til elever med behov for               særlig støtte

11.680 11.680

       308090 ØVRIGT

21.998

­20.108

         002 Undervisning ved køb af pladser               (specialundervisningstilbud) i anden               kommune            800 Betaling andre offentlige myndigheder

16.538

­15.101

16.538

­15.101

         003 Undervisning i interne skoler på               opholdssteder            800 Betaling andre offentlige myndigheder

1.139

         004 Fritidstilbud til elever med behov for               særlig støtte            800 Betaling andre offentlige myndigheder

4.321

­3.607

4.321

­3.607

1.139

         092 Forældrebetaling

­1.400

      2 Selvejende/private

­5.984

       308005 AKTIV WEEKEND, KALMARVEJ 50, 8600                SILKEBORG

­5.984

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            826 Betaling til Silkeborg kommune

­5.984 ­5.984

      4 Private leverandører af ikke­momsbelagte          tjenesteydelser

6.462

       308005 AKTIV WEEKEND, KALMARVEJ 50, 8600                SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            541 Betaling for undervisning

6.462 6.462 6.462

    10 Bidrag til statslige og private skoler

48.900

         001 Elever i frie grundskoler samt               grundskoleafdelinger ved private               gymnasieskoler

44.724

         004 Skolefritidsordninger ved frie

4.176

227


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter              grundskoler      12 Efterskoler og ungdomskostskoler

18.225

         001 Bidrag til staten for elever på               efterskoler, husholdningsskoler og               håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler            800 Betaling andre offentlige myndigheder

17.925 17.925

         002 Bidrag til staten for elever med svære               handicap på efterskoler,               husholdningsskoler og håndarbejdsskoler               samt ungdomshøjskoler            800 Betaling andre offentlige myndigheder

300

    16 Specialpædagogisk bistand til børn i         førskolealderen

743

         001 Objektiv finansiering af regionale               tilbud

743

300

   35 Kulturel virksomhed

28

    62 Teatre

28

       362110 ØVRIGE AFDELINGER

28

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            540 Skolerne

28 28

   38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

33.536

    76 Ungdomsskolevirksomhed

33.471

       376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2,                8600 SILKEBORG

29.243

        10 GFU

3.784

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

3.365 3.335 14 16

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

419 419

        20 ANDEN UNDERVISNING

14.000

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

13.327 13.100 71 9 59 88

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

673

228

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

643 30

        30 FRITIDSUNDERVISNING

11.442

         400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

9.152 9.145 7

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            503 Klubudgifter

2.290 2.005 285

        35 KLUB

17

         400 Personale            470 Personforsikringer

17 17

       376098 HØJMARKSSKOLEN

4.228

         400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

4.070 4.045 25

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

158 158

    78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede         selvejende uddannelsesinstitutioner mv.

65

         001 Befordring af midlertidigt syge til               ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om               befordringsrabat til uddannelsessøgende i               ungdomsuddannelser m.v.

65

  04 Sundhedsområdet

33.612

   62 Sundhedsudgifter m.v.

33.612

    85 Kommunal tandpleje

33.612

       485100 KOMMUNAL TANDPLEJE

33.612

         001 Tandpleje for 0­18 årige opdelt på               kommunens egne klinikker            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

27.377 23.453 2.264 1.660

         002 Tandpleje 0­18 årige hos øvrige               udbydere (private tandlæger og andre               kommuners klinikker)            500 Materiale og aktivitetsudgifter

6.235 6.235

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

1.562

229

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter    25 Dagtilbud til børn og unge

1.562

    10 Fælles formål

1.562

       510001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

1.562

        12 SPROGSTIMULERING

1.562

         001 Sprogstimulering for tosprogede børn i               førskolealderen            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

1.562

Indtægter

1.507 55

  06 Fællesudgifter og administration m.v.

10.246

   52 Lønpuljer

10.246

    72 Tjenestemandspension

10.246

         200 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            301 Skoler            485 Tandplejen

10.246 8.036 2.210

 2 Statsrefusion

112

  03 Undervisning og kultur

112

   35 Kulturel virksomhed

112

    62 Teatre

112

       362110 ØVRIGE AFDELINGER

112

         002 Refusion vedrørende børneteatre,               egnsteatre og opsøgende teatre            110 Skoleafdeling

112 112

 3 Anlæg

41.123

  03 Undervisning og kultur

38.123

   22 Folkeskolen m.m.

38.123

    01 Folkeskoler

38.123

       301001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

38.123

        20 RÅDIGHEDSBELØB

38.123

  04 Sundhedsområdet

3.000

   62 Sundhedsudgifter m.v.

3.000

    85 Kommunal tandpleje

3.000

       485001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

3.000

230


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter         20 RÅDIGHEDSBELØB

3.000

231

Indtægter


Bevilling 43 Børn og familie Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Teatre Kommunal sundhedstjeneste Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål - Dagtilbud Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioenr Særlige dagtilbud og særlige klubber Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioenr Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Budget 2011 113 12.711

Budget 2012 113 12.582

Overslag 2013 113 12.582

Overslag 2014 113 12.582

Overslag 2015 113 12.582

0 44.698 120.785 80.823 157.158

-374 42.233 118.756 22.868 178.929

-374 42.233 118.756 22.868 178.929

-374 42.233 118.756 22.868 178.929

-374 42.233 118.756 22.868 178.929

0

-178

-178

-178

-178

664

663

663

663

663

1.719

2.752

2.752

2.752

2.752

54.241

54.985

54.985

54.985

54.985

25.698

29.670

29.670

29.670

29.670

Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioenr for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstituioner Botilbud til personer med særlige sociale problemer Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

25.698

21.535

21.535

21.535

21.535

5.929

5.500

5.500

5.500

5.500

2.298

2.378

2.378

2.378

2.378

1.164 1.004 534.702 15.049

1.175 1.001 494.588 6.770

1.175 1.001 494.588 2.300

1.175 1.001 494.588 9.800

1.175 1.001 494.588 13.230

232


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie 03.35.62 Teatre 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

113

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

113

113

113

113

Budgetbeløbet er et nettobeløb, der omfatter udgifter forbundet med teaterforestillinger, refusion fra staten på 50 % samt egenbetaling fra institutioner der overværer forestillingerne. Derudover er der afsat et mindre beløb til aflønning af koordinatorer for forestillingerne. 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

12.711

12.582

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

12.582

12.582

12.582

På denne funktion afholdes alle udgifter og indtægter vedrørende sundhedsplejen undtagen udgifter til tjenestemandspension. Budgetrammen til sundhedsplejen er afsat med baggrund i antallet af børn i aldersgruppen 0-16 år. Der er indarbejdet en besparelse på 30.000 kr. jf. målaftalen for 2012 – 2015 samt en reduktion pga. demografi på 100.000 kr. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

0

-374

-374

-374

Overslag 2015 -374

På denne funktion afholdes indtægter vedr. særligt dyre enkeltsager. Indtægterne blev tidligere afholdt på funktion 05.28.20 – 05.28.24. 05.25.10 Fælles formål 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

44.698

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

42.233

42.233

42.233

42.233

Ændringer i budgettet til 2012 på Fælles formål skyldes især følgende årsager: − Som følge af faldende børnetal og at der ikke længere afsættes midler til driftsoptimering, reduceres ”vippen” med ca. 2,1 mio. kr. − I budget 2011 var der budgetlagt med 53 børn i ordningen ”Tilskud til privat pasning” med en gennemsnitsfordeling i aldersgruppen 0 – 5 år. I budget 2012 afsættes der budget til 60 børn i ordningen i aldersgruppen en 0 – 2 år. Beløbet er budgetlagt på baggrund af faktiske forbrug i 2011 på budgetlægningstidspunktet. Merudgift i forhold til budget 2011 er 1 mio. kr. Budgettet til områdeledelse omfatter løn, udgifter til afholdelse af møder, kursus- og kørselsudgifter til fem områdeledere, to for dagplejen og tre for dagtilbudsområdet, samt lederen af dagtilbudssektionen. På selvstændig gruppe er afsat budgetbeløb til støtte. Budgetbeløbet omfatter løn til ressource- og vejledningskorpset på 6,517 mio. kr., dispensationstimer også kaldet løse timer 0,879 mio. kr., som tildeles daginstitutioner på baggrund af visitation. Derudover er der en pulje på 4,399 mio. kr. til ekstra ressourcer i institutioner med mange børn i udsatte positioner. Beløbet hertil tildeles for to år ad gangen og første gang i 2011. Der er afsat et beløb til kursusaktiviteter og kørsel. 233


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie Løn svarende til en områdeleder og en person fra vejledningskorpset er flyttet til en administrationskonto som følge af ny struktur på dagtilbudsområdet. Beløbet skal bruges til anvendelse af administrativ ”hjælp” i daginstitutionerne. Der er afsat 153.000 kr. til sprogvurdering i daginstitutioner, en aktivitet som blev indført i forbindelse med vedtagelse af Dagtilbudsloven. Der er afsat beløb til søskendetilskud til forældre, der har mere end et barn i dagpleje, daginstitution, SFO eller privat pasning. Der er afsat budget til 3 børn i ordningen ”Pasning af egne børn” Beløbet er afsat på baggrund af forbruget i 2011 på budgetlægningstidspunktet og den forventede prisudvikling. Under kontogruppe personale er afsat følgende: − Tilsyn vedr. privat pasning er afsat budget til 60 børn, svarende til 316.000 kr. − Til pædagogisk udvikling, lederkonference, lederkurser, merit efteruddannelse samt årskurser er der i alt afsat 980.000 kr. Beløbet er en fremskrivning af det afsatte beløb i 2011. − 471.000 kr. til aflønning af fællestillidsrepræsentanter på daginstitutionsområdet. − 2.425.000 kr. til aflønning af PAU elever. − En pulje på 2.067.000 kr. til pasning af børnehavebørn, der ikke indgår i det budget, der er afsat på de decentrale institutioner. Under kontogruppen materiale og aktivitetsudgifter er afsat: − 110.000 kr. til kurser for forældrebestyrelser. − 1.629.000 kr. til forskellige administrative opgaver og fællesudgifter, herunder bogføring og betaling af regninger, lønudgifter til ekstra administration i daginstitutionerne, tyverisikring, IT samt mindre puljer til vedligeholdelsesopgaver. Til pasning af børn på tværs af kommunegrænser er der forventet en betaling fra andre kommuner på i alt 1.988.000 kr. i indtægter og en udgift på 2.809.000 kr. Beløbet er afsat på baggrund af faktisk forbrug i 2011 på budgetlægningstidspunktet. Børnetal i dagtilbud Det afsatte budget til dagtilbud er baseret på et gennemsnitligt børnetal beregnet på baggrund af ventelister og befolkningsprognose udarbejdet i foråret 2011. Børn i 0-2 års alderen − Pasningsprocenten øges, som børnene bliver ældre. Der er regnet med følgende gennemsnitlige pasningsprocent: o 0-2 årige på 71,5 % − Det er forudsat, at børnene fødes jævnt i løbet af et år. Der forventes på denne baggrund at være behov for i alt 2.226 pladser til børn i 0-2 års alderen i 2012 fordelt på 1.495 dagplejepladser og 731 vuggestuepladser. Der ud over forventes 60 børn i ordningen ”Tilskud til privat pasning”, 3 børn i ordningen ”Pasning af egne børn” samt 23 børn i privatinstitutionen ”Stengården”. Børn i 3-5 års alderen • Antallet af pladser til børn i alderen 3–5 år er baseret på de faktiske ventelister. Tidligere opgørelser har vist sig at give et meget nøjagtigt behov for antal pladser i de enkelte områder. • Der har været dialog med mange af institutionerne angående fordeling af antal pladser. Der forventes på denne baggrund at være behov for i alt 3.709 pladser til børn i 3-5 års alderen eksklusiv pladser i specialtilbud i de kommunale og selvejende institutioner, hvoraf 30 pladser er afsat på ”vippen”. Der er afsat budget til 36 børn i privat institutionerne i Lemming

234


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie Børnehave og Rudolf Steinerskolens Børnehave. Til børn i specialtilbud er der afsat budget til 37 børn. Fælles for alle daginstitutioner – vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner Budgettet til daginstitutionerne er afsat på følgende måde: Personale Det afsatte lønbudget er beregnet som et antal timer pr. barn pr. uge: Vuggestuebørn: Børnehavebørn de første 20 børn: Børnehavebørn barn nr. 21 og derover: Børn under 3 år indskrevet i børnehave

8,76 5,18 4,32 7,18

timer timer timer timer

pr. pr. pr. pr.

barn barn barn barn

pr. pr. pr. pr.

uge uge uge uge

Der tildeles ekstra ressourcer som kompensation for uhensigtsmæssige fysiske rammer. Der er afsat løn til institutions- og daglig leder på baggrund af den forventede løn til den ansatte leder på budgetlægningstidspunktet. Lønnen til øvrige ansatte er beregnet på baggrund af en gennemsnitsløn. Gennemsnitslønnen er baseret på en fordeling på 61,5 % pædagoger og 38,5 % medhjælpere. Lederen udgør en del af pædagogtimerne. Gennemsnitslønnen i 2012 er 376.865 kr. pr. år. for pædagoger og 306.501 kr. for medhjælpere. Der tildeles et antal bruttotimer pr. uge pr. barn. Det tildelte antal timer skal dække samtlige opgaver i institutionen herunder også ledelse. Dog gives der ekstra til: − − −

Vikardækning ved barsel, langtidssygdom samt merudgifter ved dødsfald blandt personalet og andre betydelige uafværgelige personaleudgifter. Til børn med særlige behov efter visitation Til institutioner med mange børn i udsatte positioner

Den beregnede lønsum er tillagt 1,1 % til den kommunale barselsfond. Beløbet til barselsfonden vil blive omplaceret i løbet af 2012. Kurser: Tjenestekørsel: Personforsikringer: Materiale- og aktivitetsudgifter Beskæftigelsesmaterialer: Udenomsarealer: Kostordning:

1.245 kr. pr. årsværk 718 kr. pr. årsværk 7.910 kr. pr. årsværk. Prisen er fastsat centralt. 1.711 kr. pr. vuggestuebarn eksklusiv kost 2.121 kr. pr. børnehavebarn eksklusiv kost 818 kr. pr. barn 7.877 kr. pr. barn for det første 20 børn i institutionen 4.749 kr. pr. barn for de øvrige

Budget til opvarmning og el er afsat på baggrund af ejendomsafdelingens vurdering af faktiske forbrug de seneste 3 år. Budget til vand er en sum af den faste afgift på 1.146 kr. og 9,6 m³ pr. vuggestuebarn og 7,15 m³ pr. børnehavebarn. Prisen pr. m³ er 35 kr. Budget til skatter, afgifter og forsikringer er en fremskrivning af forbruget for 2011. Budget til rengøring er det faktiske forbrug i 2010 fremskrevet med prisudviklingen og korrigeret for tilog udbygninger.

235


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie 05.25.11 Dagplejen 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

120.785

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

118.756

118.756

118.756

118.756

Dagplejens budget er baseret på, at der passes 1.495 børn i dagplejen. Antallet af 0 – 2 års børn er faldende i forhold til den vedtagne prognose. Ud fra efterspørgslen på dagpleje- og vuggestuepladser, er det valgt at nedsætte antallet af vuggestuepladsen med 51 pladser. Der er afsat 609.000 kr. til administrationslønninger og 7.695.000 kr. til aflønning af dagplejekonsulenter. Lønnen til dagplejekonsulenter og dagplejere er det afsatte beløb i budget 2011 pris- og lønfremskrevet. Derudover er der afsat et normbeløb pr. barn på 970 kr. Der er budgetteret med 3.615.000 kr. til personforsikringer, 63.000 kr. til kursus for dagplejekonsulenterne og 810.000 kr. til kursus for dagplejerne. Lønudgiften til dagplejekonsulenter, som fører tilsyn med de private dagplejere, er afsat på Fælles Formål 510. Der er budgetlagt til 60 børn, hvilket svarer til en lønudgift på 316.000 kr. Der er afsat 667.000 kr. til ejendomsudgifter på legestuerne i Gødvad (tidligere Slugten) og til Krudttønden i Virklund. Denne udgift var tidligere budgetteret under 05.25.13 og 05.25.14. 05.25.13 Børnehaver 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

80.823

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

22.869

22.869

22.869

22.869

Der er på fælles konto afsat budget til økonomiske fripladser, lønopfyld i forbindelse med barselsvikarer og langtidssygdom udover 21 dage samt indtægt ved forældrebetaling. Antallet af pladser i børnehaverne er væsentligt lavere end i 2011, som følge af ny dagtilbudsstruktur. Der er budgetteret med følgende børnehavepladser: Institutioner

Antal børn med alm. normering

Kommunale daginstitutioner: Institution nr. 1 • Thorning Børnehus • Krathgården • Troldhøj

163 61 48 54

Institution nr. 4: • Klokkeblomst • Kragelund Børnehave • Skægkær BH

207 85 44 78

Landsbymodel: • Gjessø Børnehus Selvejende daginstitutioner: Dr. Louises Børnehave Tyttebærhuset Vinderslev Børnegård I alt

63

53 51 57 594

236


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie 05.25.14 Integrerede institutioner Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

157.158

178.929

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

178.929

178.929

178.929

Der er på fælles konto afsat budget til økonomiske fripladser, lønopfyld i forbindelse med barselsvikarer og langtidssygdom udover 21 dage samt indtægt ved forældrebetaling. Antallet af pladser i de integrerede institutioner er højere end i 2011, som følge af ny dagtilbudsstruktur. Der er budgetteret med følgende pladser i integrerede institutioner: BørnehaveBørn

Vuggestuebørn

Kommunale daginstitutioner: Institution nr. 2: • Broparken • Storkereden • Mælkebøtten • Levring Børnehus

211 68 48 41 54

24

Institution nr. 3: • Børnehuset Fårvang • Børnehuset Ans • Grauballe Børnegård

308 82 132 94

Institution nr. 5: • Gjern Børnegård • Sorring Børnehus • Voel Børnegård • Resenbro Børnehave

389 100 109 124 61

44 24 20

Institution nr. 6: • Balle Børnehus • Balle Naturbørnehave • Dalhaven

235 65 102 68

52 32 20

Institution nr. 7: • Hvinningdal Børnehus • Regnbuen • Troldebusken • Kærsgård

213 55 52 52 54

90 24 30 12 24

Institution nr. 8: • Buskelundhøjen • Buskelundskolen BH

147 62 85

36 36

Institution nr. 9: • Dybkærgården • Elverhøjen • Skovbuen • Tumlehøjen

293 86 40 85 82

84 24 24 36

Institution nr. 10:

251

84

Institution

12

Specialtilbud

13 specialpladser

12 15

15

237

11 specialpladser


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie • • • •

Børnegården Vangen Søholt Engen

55 40 118 38

Institution nr. 11: • Akacien/Kernehuset • Skolegade BH • Granly

152 62 30 60

83 43

Institution nr. 12: • Arnen/Frederiksberggården • Søfryd • Bakkegården

189 55 46 88

98 32 30 36

Institution nr. 13: • Virklund Børnehave • Troldehøjen

130 71 59

24

Institution nr. 14: • Julsøhaven • Lynghøjen • Laven Børnehave

164 69 59 36

39 24 15

Institution nr. 15: • Them Børnehave • Frisholm Børnehave • Bryrup Børnehave • Askehuset

290 59 59 97 75

12

12

72 36

30 16

3.085

731

Selvejende daginstitutioner: • Blæksprutten • Skovstjernen I alt

33 40 11

13 specialpladser 40

24

37 pladser i specialtilbud

Der er afsat budget til 3.679 børnehavepladser i normaltilbud, fordelt på 05.25.13 Børnehaver med 594 pladser og 05.25.14 Integrerede med 3.085 pladser. Dertil kommer 37 børnehavepladser i specialtilbud samt 731 vuggestuepladser. 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

0

-178

-178

Overslag 2014

Overslag 2015

-178

-178

Der er afsat budget og tilsvarende indtægt vedrørende dagtilbud til 10 børn med særlige behov i Skolegades Børnehave. Takstudgiften til børnene fra Silkeborg Kommune er budgetteret på handicapområdet. Udgifterne til fast ejendom er budgetteret under Fælles Ejendomsdrift.

238


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie 05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011

Overslag 2014

Overslag 2015

663 663 663 663 Netto 664 Der er budgetteret med 568.000 kr. til pasning af tosprogede børn og til et særligt tilbud til unge udsatte mødre, begge dele organiseret under sundhedsplejen. Endvidere er der afsat 95.000 kr. til tilskud til legestuer. 05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2015 2012-priser 2011 Netto

1.719

2.752

2.752

2.752

2.752

Der er afsat ressourcer til betaling til private børnehaver. Til Lemming Børnehave er der afsat beløb til i alt 29 børn i alderen 3 – 5 år. Til Stengården, Sepstrup er der afsat beløb til i alt 23 børn i alderen 0 – 2 år. Til Rudolf Steinerskolens Børnehave, Gødvad er der afsat beløb til i alt 7 børn i alderen 3 – 5 år. Beløbet er netto, da der i 2011 er lavet forældrebetalingskonti samme sted til Lemming Børnehave og Stengården. Rudolf Steinerskolens Børnehave opkræver selv forældrebetalingen. 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

54.241

54.985

54.985

54.985

Overslag 2015 54.985

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Plejefamilier • Silkeborg Kommunes Ungecenter • Socialpædagogiske opholdssteder • Kost- og efterskoler Alle udgifter og indtægter på funktionen angår børn og unge anbragt udenfor hjemmet. Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2011. Der er med Barnets reform og det lokalt udfærdigede anbringelsesgrundlag sket en omlægning af anbringelsesmønsteret som er startet i 2010 og forventes fortsat også ind i 2012. Således forventes fortsat et antal anbringelser omlagt fra ophold på døgninstitution og opholdssteder til ophold i familiepleje og eget værelse om end mindre end i 2011.

Familiepleje Familiepleje § 76 Pl.hjemsforening Netværksanb. Kost- og efterskoler Socialpædagogiske opholdssteder

Årspersoner 82 5 1 10 6 13

Døgntakst 915 640 1.062 309 1.470 2.065

Budget 27.386 1.168 388 1.128 3.219 9.798

Generelt vedr. Familiesektionens funktioner 05.28.20 – 05.35.40: I Familiesektionen ydes der samlet set støtte til 682 familier (marts 2011). Støtten er fordelt på henholdsvis råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger eller anbringelse. Råd og vejledning ydes enten som en enkelt samtale eller som forløb strækkende sig op til ca. 6 samtaler. Der er iværksat 964 forebyggende foranstaltninger og 176 antal anbringelser (marts 2011).

239


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie Barnets reform: Barnets reform vægter tidlig indsats, kontinuitet og tryghed i opvæksten, bl.a. ved at styrke de professionelles fokus på netværkets betydning samt anbringelse i plejefamilier. Familiesektionen vil derfor anbringe en del af de børn, som tidligere blev anbragt på institution, i plejefamilie. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

25.698

29.670

29.670

29.670

Overslag 2015 29.670

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: − Silkeborg Kommunes Familiecenter − Familiebehandling − Døgnanbringelse af forældre og børn i behandlingstilbud − Aflastningsordninger − Fast kontaktperson for børn og unge eller hele familien − Praktiktilbud − Anden hjælp − Økonomisk støtte − Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemmet Alle udgifter og indtægter på funktionen vedrører forebyggelse af anbringelse af børn og unge eller fremskyndelse af hjemgivelse. Der er i forhold til 2011 budgetteret med en svag stigning i antallet af forebyggende foranstaltninger. Baggrunden hænger sammen med reduktionen på anbringelsesområdet, idet det forventes, at der med en stigning i brug af forebyggende foranstaltninger kan reducere i antallet af kommende anbringelser. Endvidere etableres der oftere støttende foranstaltninger også i forbindelse med anbringelser – eksempelvis når det drejer sig om netværksanbringelser og i forbindelse med etablering af unge i lokale tilbud, hvor familien involveres mere.

52.3.4 – Døgnophold, Forældre og børn

Årspersoner 1

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

25.698

21.535

21.535

Døgntakst 4.000

Budget 1.460

Overslag 2014

Overslag 2015

21.535

21.535

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: − Børn og unge anbragt på døgninstitutioner Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2011. Der er i forhold til budget 2011 reduceret i det samlede antal anbragte, og et antal anbringelser forventes omlagt fra ophold på døgninstitution og opholdssteder til ophold i familiepleje og eget værelse.

Under 18 år Over 18 år Flygtninge 100 % ref. Statsrefusion, flygtninge

Årspersoner 23 5 4 4

Døgntakst 2.190 1.570 1.650 -1.650

240

Budget 18.385 2.865 2.409 -2.409


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 5.500 5.500 Netto 5.929 På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: − Børn og unge anbragt på sikrede institutioner

Overslag 2014

Overslag 2015

5.500

5.500

Ved en sikret institution forstås her en institution, hvis døre og vinduer kan være konstant aflåste. Kommunerne betaler en fast takst for de unge de har indskrevet på sikrede institutioner. Differencen mellem takstbetalinger fra kommunerne og det det koster at drive de sikrede institutioner fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne ud fra antallet af 14-17-årige, uanset om kommunerne har børn og unge anbragt på disse institutioner. Budgettet til sikrede institutioner består således dels af en takstdel, hvor der er afsat udgifter svarende til 2 årspersoner og dels en andel af den objektive finansiering der er afsat på baggrund af de modtagne opkrævninger for 2011 fremskrevet. Hvis der ikke er modtaget opkrævninger vedrørende 2011 på budgetlægningstidspunktet, er der taget udgangspunkt i opgørelse fra Danske Regioner fra oktober 2010. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

2.298

2.378

2.378

Overslag 2014

Overslag 2015

2.378

2.378

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. rådgivning til børn unge og familier således at vanskelighederne i familien ikke udvikler sig, så der bliver behov for en foranstaltning. I forbindelse med Barnets reform var fokus på afbureaukratisering og nogle opgaver i serviceloven blev flyttet fra foranstaltningsområdet til rådgivning og vejledning. På funktionen afvikles også udgifter til rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre for børn og unge, jf. § 11 i Lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. 05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

1.163

1.175

1.175

1.175

Overslag 2015 1.175

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. ophold på kvindekrisecentre. Det afsatte budget inkluderer beløb til betaling for psykologbistand til børn, der opholder sig på kvindekrisecentre, og beløb vedr. familievejleder. 06.52.72 Tjenestemandspensioner Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

1.003

1.001

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

1.001

1.001

1.001

På denne funktion afholdes udgifter til tjenestemandspensioner på bevilling 43. Budgettet er afsat på baggrund af forbruget og budget i 2010.

241


Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:

Børne- og Ungeudvalget

Bevilling:

43 Børn og Familie

ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

1.000 kr. i 2012-prisniveau

Samlet bevilling givet før 2012

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012

2012

2013

2014

2015

Senere

I alt

05.25.11 Dagplejen Indkøb af el-vogne

800

800

800

800

800

4.000

05.25.13 Børnehaver Udvidelse af Ans Børnehus

10.746

10.000

746

10.746

Udvidelse af Bryrup børnehave

12.374

9.950

2.424

12.374

25.000

23.200

1.800

25.000

05.25.14 Integrerede inst. Ny daginstitution i Sorring Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg

1.000

Funder børnehave 1. etape.

1.000 500

1.000

1.000

1.000

8.000 11.430

5.000 19.930

Driftsoptimering af lokaler afledt af personalebesparelser

40.000

40.000

Funder børnehave 2. etape

25.000

25.000

Erstatningsbyggeri for 3 daginstitutioner i Kjellerup

30.000

30.000

Udvidelse af institution i Sølyst

40.000

40.000

43 Børn og Familie

43.150

242

6.770

2.300

9.800 13.230 136.800 212.050


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

43 Børn og Familie

659.997

­158.639

 1 Drift

653.227

­154.331

  03 Undervisning og kultur

113

   35 Kulturel virksomhed

113

    62 Teatre

113

       362100 BØRNE­ OG FAMILIEAFDELING, BØRNE­ OG                UNGEUDVALG

113

         400 Personale            401 Løn m.v.            490 Andet

36 26 10

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Børn

77 77

  04 Sundhedsområdet

12.582

   62 Sundhedsudgifter m.v.

12.582

    89 Kommunal sundhedstjeneste

12.582

       489100 KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE

12.582

         400 Personale            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

11.778 10.887 449 163 279

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            530 Medicin            537 Alarmappetater            540 Instrumenter            590 Administrationsudgifter

218 2 17 20 179

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres

586 586

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

639.531

­154.331

   25 Dagtilbud til børn og unge

517.459

­151.436

    10 Fælles formål

44.221

­1.988

       510001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

44.221

­1.988

        02 OMRÅDELEDELSE

3.900

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel

3.900 3.704 65 66

243


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           490 Andet

Indtægter

65

        04 STØTTE

11.945

         400 Personale            401 Løn m.v.            403 Løse timer            404 Trin i belastede institutioner            420 Kurser            430 Tjenestekørsel

11.945 6.517 879 4.399 119 31

        05 SPROGSCREENING

153

         400 Personale            401 Løn m.v.

153 153

        08 ØVRIGE

28.223

         017 Søskenderabat (§§ 43, stk. 1 nr. 1,               63. stk. 1 og 76, stk. 2 i               dagtilbudsloven)            010 Kommunale institutioner

14.226

­1.988

14.226

         018 Tilskud til forældre, der vælger               privat pasning (§ 80 i dagtilbudsloven)

3.130

         019 Tilskud til forældre på               børnepasningsorlov (§§ 39 og 40 i lov om               social service) og tilskud til forældre               vedrørende pasning af egne børn (§ 86 i               dagtilbudsloven)

60

         400 Personale            407 Tilsyn vedr. privat pasning (§ 80 i                dagtilbudsloven)            421 Pædagogisk Udvikling            422 Lederkonference            423 Lederkursus            424 Årskursus            425 Fællestillidsrepræsentant            426 Merit efteruddannelse            427 PGU elever            480 Vippen

6.259 316

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            553 Forældrebestyrelse, kursus            590 Administrationsudgifter

1.615 110 1.505

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

124 124

362 172 223 161 471 62 2.425 2.067

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            801 Betaling til/fra kommuner      11 Dagpleje         511001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

244

2.809 2.809

­1.988 ­1.988

157.899

­39.143

17.285

­39.143


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk.               1, nr. 2­4)            001 Økonomiske fripladser

Indtægter

3.297 3.297

         092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§               31­33 og 41­42 i dagtilbudsloven)

­39.143

         400 Personale            401 Løn m.v.            418 Kursus til dagplejere            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

13.124 8.304 810 63 332 3.615

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

729 729

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

135 135

       511010 DAGPLEJE, TEAM NORD

37.768

         001 Løn til dagplejere            400 Personale

37.750 37.750

         400 Personale            430 Tjenestekørsel

18 18

       511020 DAGPLEJE, TEAM ØST

36.669

         001 Løn til dagplejere            400 Personale

36.350 36.350

         400 Personale            430 Tjenestekørsel

18 18

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

301 301

       511030 DAGPLEJE, TEAM SYD

27.988

         001 Løn til dagplejere            400 Personale

27.970 27.970

         400 Personale            430 Tjenestekørsel

18 18

       511040 DAGPLEJE, TEAM VEST

38.189

         001 Løn til dagplejere            400 Personale

37.750 37.750

         400 Personale            430 Tjenestekørsel

20 20

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

419

245


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           501 Børneudgifter

Indtægter

419

    13 Børnehaver        1 Egne         513001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER           002 Friplads (dagtilbudslovens §§ 17. stk.               6 og 43, stk. 1, nr. 2­4)            001 Økonomiske fripladser

34.092

­11.224

23.584

­11.224

3.128

­11.224

1.908 1.908

         092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§               31­33 og 41­42 i dagtilbudsloven)

­8.338

         400 Personale            410 Vikarer

1.220 1.220

         900 Indtægter            914 Forældrebetaling for kost

­2.886 ­2.886

       513501 INSTITUTION 1

9.200

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

8.244 8.032 27 15 170

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter            580 Madordning

956 346 610

       513504 INSTITUTION 4

11.256

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

10.113 9.848 33 19 213

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter            580 Madordning

1.143 438 705

      2 Selvejende/private

10.508

       513405 DR. LOUISES BØRNEHAVE, ROLIGHEDSVEJ                20, 8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

3.370 2.578 2.510 9 5 54

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

426 112

246


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           580 Madordning

314

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

326 16 43 29 20 14 37 167

         780 Kasserer­ og revisionshonorar

40

       513425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

3.527 2.675 2.605 9 5 56

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter            580 Madordning

413 108 305

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

439 21 42 49 21 14 7 234 51

       513430 VINDERSLEV BØRNE­ OG FRITIDSGÅRD,                HAUGEVEJ 1, 8620 KJELLERUP           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

3.611 2.747 2.675 9 5 58

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter            580 Madordning

454 121 333

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

410 23 47 35 35 15 17 238

247

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

271.619

­92.690

      1 Egne

258.854

­92.690

       514001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

16.498

­92.690

    14 Integrerede daginstitutioner

         002 Friplads (§§17. stk. 6, 43. stk.1 nr.               2­4, 63, stk 1, nr. 2­4 og 76, stk. 1 i               dagtilbudsloven)            001 Økonomiske fripladser

14.056 14.056

         092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§               31­33 og 41­42, 57­58 og 61­62 samt 71­72               og 74­75 i dagtilbudsloven)           400 Personale            410 Vikarer

­72.538

2.442 2.442

         900 Indtægter            914 Forældrebetaling for kost

­20.152 ­20.152

       514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

3.788 3.292 3.207 11 6 68

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter            580 Madordning

496 134 362

       514502 INSTITUTION 2

16.858

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

14.928 14.548 47 28 305

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter            580 Madordning

1.930 512 1.418

       514503 INSTITUTION 3

18.340

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

15.940 15.516 54 31 339

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter            580 Madordning

2.400 679 1.721

248


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter        514505 INSTITUTION 5

25.754

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

22.747 22.146 75 43 483

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter            580 Madordning

3.007 910 2.097

       514506 INSTITUTION 6

20.293

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

18.079 17.613 59 34 373

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter            580 Madordning

2.214 611 1.603

       514507 INSTITUTION 7

20.706

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

18.410 17.924 61 35 390

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter            580 Madordning

2.296 607 1.689

       514508 INSTITUTION 8

11.263

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

10.362 10.086 35 20 221

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter            580 Madordning

901 373 528

       514509 INSTITUTION 9

23.487

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

21.514 20.940 73 42 459

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

1.973 765

249

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           580 Madordning

1.208

       514510 INSTITUTION 10

22.545

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

20.028 19.504 66 39 419

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter            580 Madordning

2.517 676 1.841

       514511 INSTITUTION 11

20.082

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

18.212 17.744 59 34 375

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter            580 Madordning

1.870 496 1.374

       514512 INSTITUTION 12

20.310

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

18.192 17.708 62 35 387

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter            580 Madordning

2.118 568 1.550

       514513 INSTITUTION 13

9.162

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

8.388 8.167 28 16 177

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter            580 Madordning

774 317 457

       514514 INSTITUTION 14

13.124

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

11.792 11.480 39 23 250

250

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter            580 Madordning

1.332 414 918

       514515 INSTITUTION 15

16.644

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

15.149 14.757 48 28 316

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter            580 Madordning

1.495 676 819

      2 Selvejende/private

12.765

       514088 SKOVSTJERNEN, STAVANGERVEJ 3, 8600                SILKEBORG

4.327

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

3.243 3.157 11 6 69

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter            580 Madordning

414 104 310

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

670 19 43 27 13 16 8 230 314

       514405 BØRNEHUSET BLÆKSPRUTTEN, RESEDAVEJ                103, 8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

8.438 6.125 5.963 20 12 130

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter            580 Madordning

751 204 547

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning

1.471 50 83 76

251

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

Indtægter

47 29 4 488 694

         780 Kasserer­ og revisionshonorar

91

    17 Særlige dagtilbud og særlige klubber        1 Egne

4.911

­5.089

4.911

­5.089

       517200 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER BØRNE­                OG UNGEAFDELINGEN

­5.089

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner

­5.089 ­5.089

       517210 PGF. 16­BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 8600                SILKEBORG

4.911

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

3.666 3.526 39 38 63

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter            502 Sundhedsmæssige foranstaltninger            592 Andet

1.245 1.157 23 65

    18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.

663

       518001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

95

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            575 Tilskud til private legestuer

95 95

       518002 FLYGTNINGE

568

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            580 Lege/mødregruppe

568 568

    19 Tilskud til puljeordninger, private klubber         og privatinstitutioner

4.054

­1.302

       519120 STENGÅRDEN, PRIVATINSTITUTION

2.109

­664

         002 Driftstilskud til børn i               privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens               § 36)

2.109

         900 Indtægter            992 Forældrebetaling

­664 ­664

       519130 RUDOLF STIENERSKOLENS BØRNEHAVE

252

378


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          002 Driftstilskud til børn i               privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens               § 36)

Indtægter

378

      2 Selvejende/private         519095 LEMMING BØRNEHAVE           002 Driftstilskud til børn i               privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens               § 36)

1.567

­638

1.567

­638

1.567

         900 Indtægter            992 Forældrebetaling

­638 ­638

   28 Tilbud til børn og unge med særlige behov      20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn         og unge        1 Egne         520200 BØRNE­ OG FAMILIEAFDELINGEN           001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)            200 Under 18 år            205 Opholdsbetaling over 18 år

117.344

­2.895

57.935

­2.600

48.137

­2.600

48.137

­2.600

33.032 31.814 1.218

         002 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1,               nr. 3)            255 Omkostningssted

1.128 1.128

         003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66,               stk. 1, nr. 5)            210 Socialpædagogiske opholdssteder m.v.

110 110

         004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr.               5)            220 Kost­ og efterskoleophold under 18 år

3.484

         005 Eget værelse, kollegier eller               kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk.               1, nr. 4)            230 Eget værelse, ­  under 18 år            250 Eget værelse, ­ over 18 år

5.383

3.484

         007 Advokatbistand (§ 72)            265 Advokatbistand

4.139 1.244 200 200

         092 Betaling (§§ 159 og 160)            265 Forældrebetaling/egenbetaling

­600 ­600

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner            889 Egenbetaling pgf. 76

4.800 4.800

­2.000 ­1.900 ­100

253


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter       4 Private leverandører af ikke­momsbelagte          tjenesteydelser

9.798

       520201 BØRNE­ OG FAMILIEAFDELINGEN           003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66,               stk. 1, nr. 5)            200 Socialpædagogiske opholdssteder ­                under 18 år

9.798 9.798 9.798

    21 Forebyggende foranstaltninger for børn og         unge        1 Egne

29.670 29.670

       521200 BØRNE­ OG FAMILIEAFDELINGEN

29.670

         002 Praktisk, pædagogisk eller anden               støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)            800 Betaling andre offentlige myndigheder

980

         003 Familiebehandling eller behandling af               barnets eller den unges problemer (§ 52,               stk. 3, nr. 3)            240 Dagbehandlingstilbud til børn pgf.                40, stk. 3, nr. 3, servicelov            260 Rusmiddelbehandling            800 Betaling andre offentlige myndigheder

8.890

         004 Døgnophold for både               forældremyndighedsindehaveren, barnet               eller den unge og andre medlemmer af               familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)            245 Opholdsbetaling

1.460

         005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3,               nr. 5)            255 Plejevederlag            260 Netværksplejefamilier            265 Plejehjemsforening            270 Kørsel og transport            275 Enkeltudgifter

6.710

         007 Fast kontaktperson for barnet eller               den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76,               stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)            285 Fast kontaktperson            800 Betaling til/fra andre kommuner            810 Betaling til regioner

7.383

         008 Fast kontaktperson for hele familien               (§ 52, stk. 3, nr. 6)            285 Fast kontaktperson

175

         009 Formidling af praktikophold hos en               offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52,               stk. 3. nr. 8)            290 Praktikløn og lønrefusion jf. pgf.

100

980

1.800 1.049 6.041

1.460

5.600 100 500 450 60

2.216 4.767 400

175

100

254

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

              52, stk. 3, nr. 8           010 Anden hjælp, der har til formål at yde               rådgivning, behandling og praktisk og               pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)            330 Anden hjælp

100 100

         011 Økonomisk støtte til               forældremyndighedsindehaveren, når det må               anses for at være af væsentlig betydning               af hensyn til et barns eller en ungs               særlige behov for støtte (§52a)            295 Økonomisk støtte            300 Tabt arbejdsfortjeneste            305 Kost­ og efterskoler            310 Netværksindsats           013 Støtteperson til forældremyndighedens               indehaver i forbindelse med et barn eller               en ung kvinde/mands anbringelse uden for               hjemmet (§ 54 og 54 a)            325 Støttepersoner til forældre      23 Døgninstitutioner for børn og unge        1 Egne         523200 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER BØRNE­                OG FAMILIEAFDELINGEN           002 Døgninstitutioner for børn og unge med               sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5.               pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8, og § 58, §               75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)            200 Opholdsbetaling ­ under 18 år            215 Opholdsbetaling ­ over 18 år            800 Betaling andre offentlige myndigheder

3.672

1.022 50 1.600 1.000 200

200 24.239

­295

24.239

­295

24.239

­295

24.239

­90

21.349 2.890 ­90

         092 Betaling (§ 159 og 160)            255 Forældrebetaling

­205 ­205

    24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og         unge           800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner

5.500 5.500 5.500

   35 Rådgivning

2.378

    40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

2.378

      1 Egne

2.378

       540002 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER BØRNE­ OG                FAMILIEAFDELINGEN           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

2.378 2.378

255


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           525 Rådgivning, undersøgelse og                behandling af børn og unge med                adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk                og psykisk funktionsevne samt deres                familier            527 Anonym rådgivning (pgf.10. stk. 2)

1.150

1.228

   38 Tilbud til voksne med særlige behov

2.350

    42 Botilbud for personer med særlige sociale         problemer (§§109­110)

2.350

      1 Egne

Indtægter

2.350

       542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER

2.350

         002 Kvindekrisecentre (§ 109)            815 Betaling til kommunale institutioner            817 Psykologbistand til børn og                familievejledning

2.350 2.200 150

  06 Fællesudgifter og administration m.v.

1.001

   52 Lønpuljer

1.001

    72 Tjenestemandspension

1.001

         200 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            489 Sundhedsplejen            510 Daginstitutioner            517 Pgf. 16 børnehaven, Skolegade 18

1.001 529 380 92

 2 Statsrefusion

­4.308

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

­4.308

   22 Kontanthjælp og aktivering m.v.

­374

    07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

­374

         002 Refusion vedr. funktion 05.28.20            200 Refusion vedr. Børne­ og                Familieafdelingen

­70 ­70

         003 Refusion vedr. funktion 05.28.21            200 Refusion vedr. Børne­ og                Familieafdelingen

­50 ­50

         004 Refusion vedr. funktion 05.28.23            200 Refusion vedr. Børne­ og                Familieafdelingen

­85 ­85

         005 Refusion vedr. funktion 05.28.24            200 Refusion vedr. Børne­ og                Familieafdelingen

­169 ­169

   28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

256

­2.759


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

    20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn         og unge

­350

         002 Refusion af udgifterne til flygtninge               med 100 pct. refusion            200 Refusion vedr. Børne­ og                Familieafdelingen

­250

         004 Refusion vedrørende advokatbistand            200 Refusion vedr. Børne­ og                Familieafdelingen

­100 ­100

­250

    23 Døgninstitutioner for børn og unge

­2.409

         002 Refusion af udgifterne til flygtninge               med 100 pct. refusion            200 Refusion vedr. Børne­ og                Familieafdelingen

­2.409

   38 Tilbud til voksne med særlige behov

­1.175

    42 Botilbud for personer med særlige sociale         problemer (§§109­110)

­1.175

­2.409

         004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til               personer med særlige sociale problemer med               50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)            200 Børne­ og Familieafdelingen

­1.175 ­1.175

 3 Anlæg

6.770

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

6.770

   25 Dagtilbud til børn og unge

6.770

    11 Dagpleje

800

       511001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

800

        20 RÅDIGHEDSBELØB

800

    13 Børnehaver

3.170

      1 Egne

3.170

       513001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER          20 RÅDIGHEDSBELØB

3.170 3.170

    14 Integrerede daginstitutioner

2.800

      1 Egne

2.800

       514001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER          20 RÅDIGHEDSBELØB

2.800 2.800

257


Bevilling 45 Handicap - børn Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klubber Indtægter fra den centrale refusionsordning Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner I alt

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

0

2.791

2.791

2.791

2.791

13.179

13.533

13.533

13.533

13.533

0

-1.702

-1.702

-1.702

-1.702

5.153

5.229

5.229

5.229

5.229

25.468 20.247

23.350 20.141

23.350 20.141

23.350 20.141

23.350 20.141

392 64.439

691 64.033

691 64.033

691 64.033

691 64.033

258


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 45 Handicap - børn 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

0

2.791

2.791

2.791

Overslag 2015 2.791

På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til uddannelsestilbud givet i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) for personer under 18 år. Der er budgetlagt med 8,4 årsperson på den 3-årige ungdomsuddannelse på Lysbro Uddannelsescenter og 1,5 årsperson i STU-tilbud på Aktivitetsgården i Sorring og 1 årsperson i regionalt tilbud. I alt 10,9 årsperson. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

0

-1.702

-1.702

-1.702

Overslag 2015 -1.702

På denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i serviceloven. Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter. Grænserne for refusion er budgetlagt med nedenstående: Der modtages 25 % refusion af udgiften mellem 940.000 kr. og 1.750.000 kr. Der modtager 50 % refusion af udgiften over 1.750.000 kr. 05.28.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto På • • •

13.179

13.533

13.533

Overslag 2014

Overslag 2015

13.533

13.533

denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til: § 32 børnehaver. § 36 klubtilbud. Socialpædagogisk støtte i eget hjem.

Der er budgetlagt med 10 børn i Skolegades specialbørnehave, 9,5 børn på Solsikken og yderligere 3,5 børn i andre specialbørnehaver. I alt 24 børn i foranstaltninger på denne funktion. Der er budgetteret med 600 t.kr til ”Socialpædagogisk støtte/træning i eget hjem” til forældre med et handicappet barn. Der er budgetteret med 6 personer i klubtilbud på Lysbro Uddannelsescenter.

259


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 45 Handicap - børn 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto På • • • •

5.153

5.229

5.229

5.229

Overslag 2015 5.229

denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til: Plejefamilier Skoleophold Socialpædagogiske opholdssteder. Eget værelse

Foranstaltning (bruttoudgifter) Familiepleje Skoleophold Soc.pæd. opholdssteder Eget værelse Betaling til andre kommuner I alt

Budget 2012 (1.000 kr.) 3.027 360 744 108 990 5.229

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

25.468

23.350

23.350

23.350

Overslag 2015 23.350

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Aflastningsordninger. • Anden forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Der er budgetteret med 34 børn i aflastning i aflastningsfamilier. Endvidere budgetteret med 21 børn i aflastning på Haudal, Kanikkegården, Pindstrup og i Plejehjemsforeningers regi. Endvidere er budgetteret med 15 børn i aflastning på Solbo, samt 31 børn i aflastning i andre kommuners eller i Region Midtjyllands tilbud. Foranstaltning (bruttoudgifter) Aflastning Aflastning på Solbo m.v. Pædagogisk støtte i hjemmet Familiebehandling Haudal, Kanikkegården, Pindstrup, Plejehjemsforeninger Praktikløn og lønrefusion Anden hjælp Økonomisk støtte Kontaktperson for barnet Betaling til kommuner Betaling til regioner Børn og unge af sindslidende og af senhjerneskadede Støtteperson til forældremyndighedens indehaver I alt

260

Budget 2012 (1.000 kr.) 3.000 5.101 463 48 5.406 257 257 690 112 5.030 2.709 82 195 23.350


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 45 Handicap - børn 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

20.247

20.141

20.141

Overslag 2014

Overslag 2015

20.141

20.141

Her budgetteres udgifter til døgninstitutioner for børn med handicap - i alt 19 børn og unge. Institution Solbo Skovbo, Skanderborg Heimdal, Århus Dalgården, Århus Mellerup Skolehjem, Region Midt Hald Ege, Region Midt Fenrishus, Region Midt Oustruplund, Region Midt GOLÅ – Fonden, Selvejende Diverse udgifter I alt

Budget 2012 (1.000 kr.) 5.097 5.376 754 790 1.903 1.206 1.314 2.818 778 105 20.141

05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

392

691

691

Overslag 2014

Overslag 2015

691

691

Her budgetteres udgifter til børn, der er omfattet af SEL § 11 – Familieorienteret rådgivning.

261


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 45 HANDICAP - BØRN

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

45 Handicap ­ børn

65.761

­1.728

 1 Drift

65.761

­26

  03 Undervisning og kultur

2.791

   30 Ungdomsuddannelser

2.791

    46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

2.791

       346002 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER,                HANDICAP ­ BØRN (BEV. 45)

2.791

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            530 Befordring til STU

60 60

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre                kommuner/regioner            814 STU ­ Private institutioner            826 Betaling til Silkeborg Kommune

2.731 258 377 2.096

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

62.970

   25 Dagtilbud til børn og unge

13.533

    17 Særlige dagtilbud og særlige klubber

13.533

      1 Egne

­26

13.533

       517100 FÆLLESUDGIFTER ­ OG ­INDTÆGTER                HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN           200 Socialpædagogisk støtte og træning i               eget hjem

13.533 600

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner            826 Betaling til Silkeborg kommune

12.933 1.972 10.961

   28 Tilbud til børn og unge med særlige behov      20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn         og unge        1 Egne

48.746 5.229 4.631

       520100 HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN           001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)            200 Under 18 år

4.631 2.615 2.615

         002 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1,               nr. 3)            200 Under 18 år

174

         003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66,

384

174

262

­26


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 45 HANDICAP - BØRN

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter              stk. 1, nr. 5)            215 Opholdsbetaling over 18 år            220 Lommepenge og beklædning            225 Kørsel og transport

360 12 12

         004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr.               5)            215 Opholdsbetaling

360

         005 Eget værelse, kollegier eller               kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk.               1, nr. 4)            210 Støttepersoner

108

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner

990 990

      2 Selvejende/private

360

       520100 HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN

360

         003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66,               stk. 1, nr. 5)            200 Socialpædagogiske opholdssteder ­                under 18 år

360

      4 Private leverandører af ikke­momsbelagte          tjenesteydelser

238

       520100 HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN

238

         003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66,               stk. 1, nr. 5)            200 Socialpædagogiske opholdssteder ­                under 18 år

238

360

108

360

238

    21 Forebyggende foranstaltninger for børn og         unge        1 Egne

23.350 5.104

       521100 HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN           002 Praktisk, pædagogisk eller anden               støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

5.022 463 463

         003 Familiebehandling eller behandling af               barnets eller den unges problemer (§ 52,               stk. 3, nr. 3)            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter           005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3,               nr. 5)            200 Plejevederlag            220 Kørsel og transport            230 Enkeltudgifter

48 48 3.000 2.639 244 117

263

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 45 HANDICAP - BØRN

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          007 Fast kontaktperson for barnet eller               den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76,               stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)

112

         009 Formidling af praktikophold hos en               offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52,               stk. 3. nr. 8)            290 Praktikløn og lønrefusion jf. pgf.                52, stk. 3, nr. 8

257

         010 Anden hjælp, der har til formål at yde               rådgivning, behandling og praktisk og               pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)

257

         011 Økonomisk støtte til               forældremyndighedsindehaveren, når det må               anses for at være af væsentlig betydning               af hensyn til et barns eller en ungs               særlige behov for støtte (§52a)            295 Økonomisk støtte            305 Kost­ og efterskoler

601

257

         012 Økonomisk støtte med henblik på at               undgå anbringelse uden for hjemmet, at               fremskynde en hjemgivelse og til en stabil               kontakt mellem forældre og børn under               anbringelsen (§ 52, stk. 5)

283 318 89

         013 Støtteperson til forældremyndighedens               indehaver i forbindelse med et barn eller               en ung kvinde/mands anbringelse uden for               hjemmet (§ 54 og 54 a)

195

       521110 BØRN OG UNGE AF SINDSLIDENDE

41

         006 Personlig rådgiver (§ 52, stk. 3, nr.               6 og § 76 , stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)            400 Personale

41

       521120 BØRN OG UNGE AF SENHJERNESKADEDE

41

         006 Personlig rådgiver (§ 52, stk. 3, nr.               6 og § 76 , stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)            400 Personale

41

41

41

      3 Andre offentlige myndigheder

12.840

       521100 HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN           800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til / fra andre kommuner /                regioner            826 Betaling til Silkeborg kommune

12.840 12.840 7.739 5.101

      4 Private leverandører af ikke­momsbelagte          tjenesteydelser

5.406

264

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 45 HANDICAP - BØRN

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter        521100 HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN

Indtægter

5.406

         005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3,               nr. 5)            235 Opholdsbetaling

5.406

    23 Døgninstitutioner for børn og unge

20.167

­26

18.641

­26

18.641

­26

5.406

      1 Egne         523100 FÆLLESUDGIFTER ­ OG ­INDTÆGTER                HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN           001 Døgninstitutioner for børn og unge med               betydelig og varig nedsat fysisk eller               psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr.               5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58,               § 75  og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4)            220 Lommepenge/enkeltydelser            225 Kørsel og transport            800 Betaling andre offentlige myndigheder

18.641

17 114 18.510

         092 Betaling (§ 159 og 160)

­26

      4 Private leverandører af ikke­momsbelagte          tjenesteydelser

1.526

       523100 FÆLLESUDGIFTER ­ OG ­INDTÆGTER                HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN           001 Døgninstitutioner for børn og unge med               betydelig og varig nedsat fysisk eller               psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr.               5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58,               § 75  og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4)            200 Opholdsbetaling

1.526 1.526

1.526

   35 Rådgivning

691

    40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

691

       540021 PGF. 11 BETALINGER

691

         800 Betaling andre offentlige myndigheder

691

 2 Statsrefusion

­1.702

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

­1.702

   22 Kontanthjælp og aktivering m.v.

­1.702

    07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

­1.702

         004 Refusion vedr. funktion 05.28.23            205 Refusion vedr. Handicap­ og                Psykiatriafdelingen

­1.702 ­1.702

265


Bevilling 48 Handicap børneinstitutioner Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Særlige dagtilbud og særlige klubber Daginstitutioner for børn og unge I alt Anlæg

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 2.500

0 0 1.500

0 0 1.000

0 0 1.000

266


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner 05.28.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

0

0

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

0

Specialbørnehaven Solsikken er budgetlagt på denne funktion. Solsikkens nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) for 2012 er 5,0 mio. kr. Sted Solsikken

Normering 10

2011 takst 1.471 kr.

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

0

0

0

Takst pr. dag 1.501 kr.

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

Døgninstitutionen Solbo er budgetlagt på denne funktion. Solbos nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) for 2012 er 14,1 mio. kr. Sted Solbo

Normering 15

2011 takst 2.690 kr.

Takst pr. dag 2.743 kr.

I døgntilbuddet på Solbo drives et antal aflastningspladser afhængigt af efterspørgslen.

267


Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:

Børn- og Ungeudvalget

1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 48 Handicap - børneinstitutioner ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2012

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012

2012

2013

2014

2015

Senere

I alt

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Kvistens funktioner flyttes til nyopført tilbygning

2.500

1.500

4.000 1.000

Modernisering af Regnbuen, Solbo

1.000

Nyt aflastningstilbud med 10 pladser

48 Handicap børneinstitutioner

2.500

268

1.500

1.000

1.000

1.200

3.200

11.200

11.200

12.400

18.400


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 48 HANDICAP - BØRNEINSTITUTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

48 Handicap ­ børneinstitutioner

8.163

­5.663

 1 Drift

5.663

­5.663

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

5.663

­5.663

   25 Dagtilbud til børn og unge

322

­322

    17 Særlige dagtilbud og særlige klubber

322

­322

      1 Egne

322

­322

       517110 SOLSIKKEN, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO,                8600 SILKEBORG

322

­322

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

3.836 3.688 39 10 76 22

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            503 Beskæftigelsesmaterialer/ udsmykning            505 Aktiviteter            510 Transport            512 Svømning og fysioterapi            590 Administrationsudgifter            591 Administrationsbidrag            592 Andet

1.143 12 9 682 50 25 276 88

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

93 43 50

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            705 Udvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

201 38 47 26 39 13 6 31

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner            825 Betaling fra Silkeborg Kommune            899 Betaling til administration

­4.951

­322 ­322

   28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

5.341

­5.341

    23 Døgninstitutioner for børn og unge

5.341

­5.341

5.341

­5.341

­5.064 113

      1 Egne

269


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 48 HANDICAP - BØRNEINSTITUTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

       523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            410 Vikarer            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            431 Kørselsgodtgørelse            470 Personforsikringer            490 Andet           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børn og unge            515 Køkken            530 Kvisten            532 Regnbuen            590 Administrationsudgifter            591 Administrationsbidrag            592 Andet

Udgifter

Indtægter

5.341

­5.341

12.592 12.095 28 108 31 1 292 38

­24 ­24

1.700 351 408 51 51 59 779 1

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            603 Leje/leasing af IT, inventar og                materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

310 121

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            705 Udvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

610 164 47 111 117 42 41 88

1 189

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner            825 Betaling fra Silkeborg Kommune            899 Betaling til administration

­9.870

­5.007 ­5.007

­10.198 328

         900 Indtægter            909 Salg af mad til personale                (momsregistreret)            913 Betaling for ophold            962 Andet salg            963 Salg af Snoezelkurser            964 Snoezelleje

­311 ­87 ­177 ­1 ­15 ­31

 3 Anlæg

2.500

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

2.500

   28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

2.500

270


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 48 HANDICAP - BØRNEINSTITUTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter     23 Døgninstitutioner for børn og unge

2.500

       523001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

2.500

        20 RÅDIGHEDSBELØB

2.500

271

Indtægter


Bevilling 49 Familiesektionen institutioner Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Botilbud til personer med særlige sociale problemer I alt

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

272


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 49 Børn og Familie - institutioner 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

0

0

0

0

Overslag 2015 0

På denne funktion budgetteres Ungecenter Silkeborg der primært er et tilbud til unge, der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme, men som endnu ikke er parate til en selvstændig tilværelse. En opgørelse i maj 2011 viser at Ungecentret har 82 unge indskrevet fordelt på følgende ydelser: Socialpædagogisk behandling for anbragte unge Unge mellem 15 og 18 år, der har behov for anbringelse udenfor hjemmet. De unge er karakteriseret ved sociale og følelsesmæssige problemer, som kræver, at de anbringes udenfor hjemmet. De unge har behov for tæt socialpædagogisk behandling. Socialpædagogisk støtte Unge mellem 15 og 18 år (22 år ved eventuelt efterværn), der bor i egen bolig, hos forældremyndighedsindehaveren eller plejefamilie. De unge er karakteriseret ved sociale og følelsesmæssige problemer, som kræver socialpædagogisk støtte. Rusmiddelbehandling Unge under 18 år, bosiddende i Silkeborg Kommune, som har behov for behandling for deres brug af rusmidler. Rusmiddelrådgivning Unge under 18 år som har problemer med alkohol eller euforiserende stoffer. Tilbuddet henvender sig ligeledes til de unges forældre og pårørende. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

0

0

0

0

Overslag 2015 0

På denne funktion budgetteres Familiecentret der er en forebyggende dagbehandlingsforanstaltning for børnefamilier i Silkeborg Kommune. Behandlingen foregår ambulant. Familiecentrets metoder og tænkning er relations- og ressourceorienteret. Det betyder bl.a. at støtten tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang til familien og at familiens egne ressourcer og ressourcer i netværket inddrages i løsning af familiens vanskeligheder, når det anses for relevant. I Familiecentret har man også fokus på at udvikle samarbejdet med de frivillige organisationer, fordi de frivillige organisationers indsats i mange tilfælde vil kunne supplere den professionelle indsats. En opgørelse i maj 2011 viser at Familiecentret har 193 familier indskrevet fordelt på følgende ydelser: Familiekonsulentstøtte/Familiebehandling Familiekonsulentstøtte/familiebehandling er et tilbud til børnefamilier, som har et særligt behov for støtte, dvs. hvor der er bekymring for børnenes udvikling på kortere eller længere sigt. Det er en forudsætning, at familien ønsker at skabe en forandring i deres familiemæssige forhold og at det vurderes, at støtten vil kunne bedre familiens trivsel. Samarbejdet med familien skal etableres på et frivilligt grundlag.

273


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 49 Børn og Familie - institutioner Forældrehjælp/forældrekompenserende støtte Familier hvor en § 50 undersøgelse viser, at forældrenes evne til at drage omsorg for deres børns udvikling og trivsel er utilstrækkelig uden støtte. Ofte vil familien, forud for dette tilbud, have modtaget familiekonsulentstøtte (hjælp til selvhjælp) og det er efterfølgende vurderet, at det ikke er muligt at skabe en tilstrækkelig vedvarende forandring via denne indsats. Det vil ofte dreje sig om forældre med en af følgende problematikker (men andre vil også kunne komme på tale): • • •

Umodne forældre - har ofte været udsat for omsorgssvigt i barndommen Forældre med sindslidelser. Det forudsættes at den sindslidende forælder har sygdomserkendelse. Intellektuelt svage forældre med svagt netværk

Samspilsundersøgelse Myndighedssektionen kan anmode om en samspilsundersøgelse i Familiecentret, når det i undersøgelsesfasen (§ 50) vurderes, at det er nødvendigt at få observeret samspillet i familien, førend der kan tags endelig stilling til, hvilken støtte familien skal tilbydes. Det er en forudsætning at § 50 undersøgelsen viser at bekymringsgraden er meget stor. Forældrerådgivning § 11.4 Familier og enlige forsørgere med børn under 18 år. Målgruppen for denne rådgivning og behandling er børn, unge og familier, der har sociale og adfærdsmæssige problemer, der ikke er så store endnu, at der bliver tale om foranstaltninger efter lovens § 52. Det betyder at familier, hvor man har indledt eller påtænker at indlede en § 50 undersøgelse med henblik på en mere omfattende foranstaltning som udgangspunkt falder uden for målgruppen. Ungerådgivning § 11.4 Unge i alderen 12/13 – 17 år der er motiveret for at samtale og hvor man skønner at et afgrænset samtaleforløb (max 8 samtaler indenfor 6 måneder) er tilstrækkeligt. Forløbet kan undtagelsesvis forlænges af familierådgiveren. Unge der har behov for et længerevarende forløb kan henvises via § 52 med en handleplan. Hvis den unge er i tvivl om han/hun kan bruge tilbuddet tilbyder Familiecentret at den unge kan komme til en enkelt samtale inden stillingtagen. Unge med misbrugsproblemer og psykiatriske problemstillinger herunder unge der er selvmordstruet er ikke omfattet af målgruppen. Støttet samvær Foranstaltningen er rettet mod familier, hvor barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet. Støttet samvær er en frivillig foranstaltning. Støtten er primært rettet mod forældre, der har brug for råd og vejledning under samværet. Overvåget samvær Foranstaltningen er rettet mod børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Overvåget samvær etableres af hensyn til barnet og på baggrund af en beslutning truffet i Børn og ungeudvalget. Samtalegruppe for børn af psykisk syge forældre Børnegruppen er et tilbud til børn der har en forældre eller søskende, der har eller har haft en psykisk lidelse. Gruppen er for børn og unge i alderen 9-17 år. Der er max 8 børn i hver gruppe. Såfremt der er børn til at danne en gruppe, hvor børnene aldersmæssigt matcher hinanden, så starter der en ny grupper hvert forår og hvert efterår. Samtalegruppe for børn af forældre med et alkoholproblem Børnegruppen er et tilbud til børn der har en forældre der har eller har haft et alkoholproblem. Gruppen er for børn og unge i alderen 9-17 år. Der er max 8 børn i hver gruppe.

274


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 49 Børn og Familie - institutioner Såfremt der er børn til at danne en gruppe, hvor børnene aldersmæssigt matcher hinanden, så starter der en ny grupper hvert forår og hvert efterår. Psykologbehandling til børn på Krisecentret Alle børn, uanset alder, der ledsager deres mor under ophold på Silkeborg Krisecenter tilbydes psykologbehandling. Kurser for forældre § 11.1 Det er et åbent tilbud til forældre bosat i Silkeborg kommune Forældre med: − små børn − teenager − sammenbragte børn Åben, anonym familierådgivning på Familiecentret § 11.1 Åben hver torsdag fra kl. 15 – 17. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

0

0

0

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

På denne funktion budgetteres C. Knaps Minde, der har eksisteret som lokalt børne-hjem siden det blev oprettet i 1887. Institutionen har følgende afdelinger med hver sin målgruppe: C. Knaps Minde, Aldersrovej 1-3 Afdelingen er normeret til 9 pladser og målgruppen er børn og unge primært i alders-gruppen fra 11 til 15 år, som i en afgrænset periode (op til ét år) har brug for at bo uden for eget hjem. Der kan være tale om såvel akutte som planlagte forløb. Børnene eller de unge kan have psykosociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder eller have behov for en pædagogisk observation. Herudover modtager afdelingen uledsagede flygtninge. Højen, Højstrupvej 17 Afdelingen er normeret til 8 pladser og målgruppen er børn og unge primært i aldersgruppen fra 11 til 15 år, som i en kortere eller længerevarende periode har brug for et behandlingsmæssigt tilbud uden for eget hjem. Der vil som hovedregel være tale om planlagte forløb. Børnene eller de unge kan have psykosociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder. 05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

0

0

0

0

Overslag 2015 0

På denne funktion budgetteres Silkeborg Krisecenter. Institutionen er selvejende med driftsoverenskomst med Silkeborg Kommune. Silkeborg Krisecenter Institutionen har 5 pladser og yder ophold til kvinder og børn, der har været udsat for fysisk/psykisk vold eller trusler om vold.

275


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 49 BØRN OG FAMILIE - INSTITUTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

49 Familiesektionen ­ institutioner

7.218

­7.218

 1 Drift

7.218

­7.218

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

7.218

­7.218

   28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

5.895

­5.895

    20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn         og unge

716

­716

      1 Egne

716

­716

       520210 UNGECENTER SILKEBORG

716

­716

         005 Eget værelse, kollegier eller               kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk.               1, nr. 4)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 Drift af IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

716

­716

8.897 334 46 974 ­9.535

­216 ­500

    21 Forebyggende foranstaltninger for børn og         unge        1 Egne         521210 FAMILIECENTER SILKEBORG           002 Praktisk, pædagogisk eller anden               støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

7.089 67 902 ­8.058

    23 Døgninstitutioner for børn og unge

5.179

­5.179

4.083

­4.083

4.083

­4.083

4.083

­4.083

      1 Egne         523210 HØJEN, HØJSTRUPVEJ 17, GØDVAD 8600                SILKEBORG           002 Døgninstitutioner for børn og unge med               sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5.               pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8, og § 58, §               75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder        2 Selvejende/private         523220 KNAPS MINDE, ALDERSROVEJ 3, 8600

276

3.718 902 95 724 ­1.356

­4.065

1.096

­1.096

1.096

­1.096

­18


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 49 BØRN OG FAMILIE - INSTITUTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

        01 FÆLLES UDGIFTER­ OG INDTÆGTER

­2.645

­1.096

         002 Døgninstitutioner for børn og unge med               sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5.               pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8, og § 58, §               75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder            991 Administrationsbidrag

­2.645

­1.096

              SILKEBORG

994 65 5 82 230 ­4.348 327

        02 BØRNEAFDELINGEN OBS AKUT

2.047

         002 Døgninstitutioner for børn og unge med               sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5.               pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8, og § 58, §               75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

2.047

        04 UDVIKLINGSAFDELINGEN

1.694

         002 Døgninstitutioner for børn og unge med               sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5.               pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8, og § 58, §               75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

1.694

­9

­1.087

1.962 85

1.591 103

   38 Tilbud til voksne med særlige behov

1.323

­1.323

    42 Botilbud for personer med særlige sociale         problemer (§§109­110)

1.323

­1.323

1.323

­1.323

       542040 SILKEBORG KRISECENTER, GRØNNEGADE 14                8600 SILKEBORG

1.323

­1.323

         002 Kvindekrisecentre (§ 109)            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            600 It, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder            991 Administrationsbidrag

1.323 1.936 176 42 231 ­1.207 145

­1.246

      2 Selvejende/private

         092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2)            200 Kost

­39 ­1.207 ­77 ­77

277


SOCIALUDVALGET Mission: Socialudvalgets mission er at forebygge og støtte ved at skabe og opretholde social tryghed for sårbare borgere. Vision: Socialudvalgets vision er at sikre en attraktiv kommune med plads til alle baseret på et fælles ansvar, respekt og dialog.

278


Bevilling 51 Social service Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Andre sundhedsudgifter Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Øvrige sociale formål Tjenestemandspension I alt Anlæg

Budget 2011 116 212 4.079

Budget 2012 115 212 2.650

Overslag 2013 115 212 2.650

Overslag 2014 115 212 2.650

Overslag 2015 115 212 2.650

5.465

5.394

5.394

5.394

5.394

5.444 13.604

5.801 13.220

5.801 13.220

5.801 13.220

5.801 13.220

1.715 17.228

1.715 22.585

1.715 22.585

1.715 22.585

1.715 22.585

410 1.229 1.989 2.018 0 53.509 10.199

410 1.229 2.189 1.116 0 56.636 5.000

410 1.229 2.189 1.116 0 56.636 0

410 1.229 2.189 1.116 0 56.636 0

410 1.229 2.189 1.116 0 56.636 0

279


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service 0.25.11 Beboelse Budget 1.000 kr. 2011 2012-priser Netto

115

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

115

115

115

115

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Midlertidig boligplacering af flygtninge • Lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge. Budgetlægningen tager udgangspunkt i, at der alene forventes at være behov for 2 lejligheder til midlertidig indkvartering af flygtninge. Der er budgetteret med indtægter i form af beboernes egenbetaling. Flygtninge, der kommer til Silkeborg Kommune bor i boligen i få måneder, indtil der er fundet en permanent bolig. 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

212

212

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

212

212

212

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Lejetab i almennyttige boliger. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i forventninger til udgiftsniveauet for budget 2011. Budgetbeløbet kan alene henføres til istandsættelse og lejetab i de almennyttige boliger, der forvaltes som akutboliger. 4.62.90 Andre sundhedsudgifter Budget Budget 1.000 kr. 2011 2012 2012-priser Netto

4.079

2.650

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

2.650

2.650

2650

På denne funktion afholdes udgifter til: • Begravelseshjælp • Befordringsgodtgørelse. Udgifterne til befordringsgodtgørelse vedrører nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læger for personer, der modtager social pension, samt nødvendig befordring til og fra nærmeste speciallæge for personer, der er i sygesikringsgruppe 1.

280


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 1.000 kr. Budget Overslag Overslag Budget 2012-priser 2011 2012 2013 2014

Overslag 2015

Netto 5.465 5.394 5.394 5.394 5.394 På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Enghusene • Betaling af ophold for personer med særlige sociale problemer på forsorgshjem både i og uden for Silkeborg Kommune. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i budgettet for 2011. Da brugerne af egen drift kan lade sig indskrive på disse institutioner (dvs. der sker ikke en visitation forud for indskrivningen), kan der ikke budgetteres med et konkret antal personer. Der er 50 % statsrefusion af udgifterne vedrørende ophold på forsorgshjem, der er etableret efter servicelovens § 110. 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

5.444

5.801

5.801

5.801

Overslag 2015 5.801

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Alkoholrådgivningen i Silkeborg • Døgnbehandlingstilbud for personer med alkoholproblemer. Alkoholrådgivningen er en specialinstitution, som yder rådgivning og behandling til borgere med et problematisk alkoholforbrug og deres familier. Der er ved budgetlægningen forventet behandling af 120 borgere. I forhold til døgnbehandlingstilbud for personer med alkoholproblemer er der således afsat midler til køb af ca. 1,5 helårspladser. 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere Budget Budget 1.000 kr. 2011 2012 2012-priser Netto

13.604

13.220

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

13.220

13.220

13.220

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Behandling af stofmisbrugere over 18 år. Misbrugscentret tilbyder ambulant-, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, herunder mobil sygepleje. Misbrugscentrets døgntilbud Halvvejshuset budgetlagt på bevilling 59. Ambulantbehandling: Misbrugscentrets ambulantbehandling omfatter 160 pladser, som ikke er takstbelagt, og som derfor budgetteres direkte under Misbrugscentret. Den budgetterede udgift til lønninger er endvidere reduceret med 300.000 kr. i forhold til den budgetterede udgift i 2011. Ændringen skal ses i lyset af bestræbelser på overholdelse

281


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service af den udmeldte budgetteringsramme for 2012. Det manglende lønbeløb forventes finansieret ved omlægning af døgnbehandling, svarende til en plads, til ambulant behandling. Øvrige udgifter: Silkeborg Kommunes køb af Misbrugscentrets ydelser er budgetlagt med udgangspunkt i budgettet for 2011. Det forventes at Silkeborg Kommune gør brug af 3 døgnopholdspladser i Halvvejshuset á 330.000 kr. og at 1 plads afsættes til anden kommune. Herudover er der budgetteret med, at Silkeborg Kommune køber afgiftning á 30.000 kr. og 3 årsbehandlingspladser på eksterne institutioner - i alt et forventet forbrug på 1.650.000 kr. 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

1.715

1.715

1.715

Overslag 2014

Overslag 2015

1.715

1.715

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Botilbud til længerevarende ophold for 4 personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Der er budgetteret med udgifter til køb af institutionspladser i andre kommuners botilbud. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i regnskabet for 2010 samt budgettet for 2011. 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

17.228

22.585

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

22.585

22.585

22.585

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Botilbud til midlertidigt ophold og bostøtte for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og for personer med særlige sociale problemer. Der er budgetteret med udgifter til institutionspladser, opholdssteder, støttepersoner og bostøtte i eget hjem. Midlertidige ophold – servicelovens § 102/108 Antal årspersoner 4

Gennemsnitspris pr. år (kr.)

BUDGET 2012 (1.000 kr.)

428.750

1.715

Midlertidigt ophold – servicelovens § 85 – Eksterne tilbud Antal årspersoner 10

Gennemsnitspris pr. år kr.) 195.127

282

BUDGET 2012 (1.000 kr.) 1.952


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service Interne tilbud Antal årspersoner

BUDGET 2012 (1.000 kr.)

Gennemsnitspris pr. år (kr.)

35

72.884

2.550

Eksternt tilbud Antal årspersoner

BUDGET 2012 (1.000 kr.)

Gennemsnitspris pr. år (kr.)

50

40.097

2.005

Øvrige pladser – servicelovens § 85 / § 107 Antal Gennemsnitspris pr. år (kr.) Servicelovens årsperso§§ ner 85

8

107

BUDGET 2012 (1.000 kr.)

106.109

13

855

724.586

9.419

Herudover indeholder budgettet udgifter til: o o o

Psykiatrisk bostøtte – senhjerneskadede. Øvrige enkeltpladser samt regninger fra andre kommuner og private opholdssteder, hvor Silkeborg Kommune er betalingskommune. Betaling til bostøtte Rusmiddel center

5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

410

410

410

Overslag 2014

Overslag 2015

410

410

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Kontaktperson- og ledsageordninger for personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Der er her budgetteret med udgifter til kontaktperson- og ledsageordninger for stofmisbrugere og alkoholikere. 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 1.000 kr. Budget Budget 2012-priser 2011 2012 Netto

1.229

1.229

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

1.229

1.229

1.229

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Beskyttet beskæftigelse for personer under 65/67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der budgetteres her væsentligst med køb af beskyttede pladser. Der forventes for 2012 at være ca. 12 årspersoner i beskyttet beskæftigelse.

283


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud Budget 1.000 kr. Budget 2011 2012-priser 2012 Netto

1.989

2.189

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

2.189

2.189

2.189

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der budgetteres her med Silkeborg Kommunes driftstilskud til Kirkens Korshærs værested samt 200.000 kr. til at varmestuen kan holde søndagsåben. Tilskuddet til Kirkens Korshær har baggrund i en konkret ansøgning til Silkeborg Kommune. 5.72.99 Øvrige sociale formål Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

2.018

1.116

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

1.116

1.116

1.116

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Øvrige sociale formål. Der er her budgetteret med støtte til frivillige sociale organisationer. Silkeborg Kommune er i henhold til Serviceloven forpligtet til at yde økonomisk støtte til og samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det korrigerede budget for 2011. 6.52.72 Tjenestemandspension Budget Budget 1.000 kr. 2011 2012 2012-priser Netto

0

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

0

0

På denne funktion afholdes udgifter til: • Tjenestemandspension. Der afholdes på funktionen udgifter på ca. 183.000 kr. til tjenestemandspensioner for tidligere medarbejdere på institutioner med et politisk tilhørsforhold til Socialudvalget. I overensstemmelse med tidligere års praksis forventes budgetbeløb til imødegåelse af udgiften i 2012 overført fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter.

284


Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:

Socialudvalget

1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 51 Social service ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2012

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012

2012

2013

2014

2015

Senere

I alt

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Rusmiddelcenter 51 Social service

750

750

5.000 5.000

285

5.750 0

0

0

0

5.000


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

51 Social service

69.974

­8.338

 1 Drift

64.974

­3.342

  00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

361

­14

   25 Faste ejendomme

361

­14

    11 Beboelse

149

­14

       011010 INTEGRATION AF UDLÆNDINGE

149

­14

         002 Boliger til midlertidig boligplacering               af flygtninge            700 Fast ejendom

129

         003 Udgifter ved lejetab og garanti ved               fraflytning af flygtninge            020 Lejetab (pgf. 71)

20

129

20

         093 Betaling vedrørende midlertidige               boliger til flygtninge

­14

    18 Driftsikring af boligbyggeri

212

         004 Lejetab ved fraflytning            290 Øvrige

212 212

  04 Sundhedsområdet

2.650

   62 Sundhedsudgifter m.v.

2.650

    90 Andre sundhedsudgifter

2.650

         004 Begravelseshjælp

1.850

         005 Befordringsgodtgørelse

800

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

61.963

­3.328

   38 Tilbud til voksne med særlige behov

60.847

­3.328

    42 Botilbud for personer med særlige sociale         problemer (§§109­110)

10.370

      1 Egne

10.370

       542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600                SILKEBORG

530

         400 Personale            401 Løn m.v.            421 Uddannelse            490 Andet

477 454 10 13

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            590 Administrationsudgifter

53 47 6

286


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter        542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER

Indtægter

9.840

         001 Botilbud for personer med særlige               sociale problemer (§ 110)            815 Betaling til kommunale institutioner

3.900

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til / fra andre kommuner /                region

5.940 5.940

3.900

    44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for         alkoholskadede (sundhedslovens § 141)

6.068

       544010 ALKOHOLRÅDGIVNINGEN I SILKEBORG,                VIBEVEJ 10, 8600 SILKEBORG

4.214

         003 Ambulant behandling            400 Personale            500 Behandlingsaktiviteter            600 IT, inventar og materiel

­267

3.959 3.703 218 38

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            880 Overhead

255 255

       544020 ALKOHOLBEHANDLING, DØGNOPHOLD, JFR.                SUNDHEDSLOVENS PGF. 141           002 Døgnbehandling            010 Alkoholbehandling, døgnophold, jfr.                Sundhedslovens pgf. 141            015 Alkohol afgiftning

1.170 1.170 970 200

       544080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER

62

­267

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til / fra andre kommuner

62 62

­267 ­267

      4 Private leverandører af ikke­momsbelagte          tjenesteydelser

622

       544080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER

622

         200 Blå Kors, Skannerup

622

    45 Behandling af stofmisbrugere (efter         servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)

13.661

­441

       545010 MISBRUGSCENTRET, CHR. 8. VEJ 2 A,                8600 SILKEBORG

10.992

­441

         400 Personale            401 Løn m.v.            421 Uddannelse            470 Personforsikringer            471 Supervision            490 Andet

8.015 7.606 80 115 108 106

287


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            550 Klientudgifter            560 Medicin            590 Administrationsudgifter

Indtægter

2.231 1.132 984 115

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

169 70

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre                kommuner/regioner            880 Overhead

577

99 ­421 ­421

577

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­20 ­20

       545016 §85 BOSTØTTE RUSMIDDELCENTERET           400 Personale            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            471 Supervision

2.615 2.366 150 41 58

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            555 Behandlingsaktiviteter            590 Administrationsudgifter

151 11 140

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            825 Betaling fra Silkeborg Kommune

­2.766 ­2.766

       545080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER

2.669

         002 Døgnbehandlingstilbud til               stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)            100 Ekserne ydelser uden moms            200 Interne ydelser uden moms

2.669

    50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)        1 Egne

1.655 1.014 1.715 1.715

       550080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB­ OG                BORGERSERVICEAFDELINGEN

1.715

         001 Længerevarende botilbud for personer               med særlige sociale problemer            800 Betaling andre offentlige myndigheder

1.715

    52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

25.205

­2.620

14.743

­2.620

14.743

­2.620

1.715

      1 Egne         552010 JOB­ OG BORGERSERVICEAFDELINGEN

288


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

         001 Midlertidigt botilbud for personer med               særlige sociale problemer            800 Betaling andre offentlige myndigheder           005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83­86               og 102)            201 Personlig og praktisk hjælp                (afregning af Handicap­ og                Psykiatriafdelingen)            210 Støttepersoner ­ PULS            212 Bostøtte. Rusmiddelcentret

Udgifter

Indtægter

2.823

­2.402

2.823

­2.402

11.920 4.069 5.085 2.766

         092 Beboeres betaling (§ 163)

­218

      2 Selvejende/private

10.462

       552080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER           001 Midlertidigt botilbud for personer med               særlige sociale problemer            200 Opholdsbetaling

10.462 10.462 10.462

    53 Kontaktperson­ og ledsageordninger (§§         45,97­99)

410

       553200 SOCIALAFDELINGEN (LYSBRO)

410

         002 Støtte­ og kontaktpersonordning for               sindslidende (§ 99)            400 Personale

410 410

    58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

1.229

      1 Egne

1.229

       558080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB­ OG                BORGERSERVICEAFELINGEN           001 Beskyttet beskæftigelse til personer               med særlige sociale problemer            800 Betaling andre offentlige myndigheder

1.229 1.229 1.229

    59 Aktivitets­ og samværstilbud (§ 104)

2.189

         001 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med særlige sociale problemer            800 Betaling andre offentlige myndigheder

1.375 1.375

       559300 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER, JOB­ OG                BORGERSERVICEAFDELINGEN

814

         001 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med særlige sociale problemer            240 Tilskud til Kirkens Korshær

814 814

   72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og        øvrige sociale formål

1.116

289


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter     99 Øvrige sociale formål

Indtægter

1.116

         003 Støtte til frivilligt socialt arbejde               (§ 18)            200 Tilskud til foreninger

1.116 1.116

 2 Statsrefusion

­4.996

  00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

­20

   25 Faste ejendomme

­20

    11 Beboelse

­20

         002 Refusion vedrørende udgifter til               lejetab og garanti ved fraflytning af               flygtninge

­20

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

­4.976

   38 Tilbud til voksne med særlige behov

­4.976

    42 Botilbud for personer med særlige sociale         problemer (§§109­110)

­4.976

         004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til               personer med særlige sociale problemer med               50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)            100 Job­ og Borgerserviceafdelingen

­4.976 ­4.976

 3 Anlæg

5.000

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

5.000

   38 Tilbud til voksne med særlige behov

5.000

    44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for         alkoholskadede (sundhedslovens § 141)

5.000

       544001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

5.000

        20 RÅDIGHEDSBELØB

5.000

290


Bevilling 55 Handicap Netto Budget 1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 Specialpædagogiskbistand til voksne 4.723 Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov 15.216 Kommunal tandpleje 1.061 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0 Ældreboliger -1.670 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 23.261 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 48.663 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 53 3.295 Rådgivning og rådgivningsinstitution Botilbud for længerevarende ophold 112.836 Botilbud til midlertidigt ophold 42.701 Kontaktperson- og ledsagerordninger 3.011 Beskyttet beskæftigelse 19.555 24.719 Aktivitets- og samværstilbud Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål -11.046 I alt 286.379

291

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

2.236

2.236

2.236

2.236

14.541 1.061

14.541 1.061

14.541 1.061

14.541 1.061

-10.706 -3.119

-10.706 -3.119

-10.706 -3.119

-10.706 -3.119

20.255

20.255

20.255

20.255

58.036

58.036

58.036

58.036

130 3.246

130 3.246

130 3.246

130 3.246

120.887 44.801

120.887 44.801

120.887 44.801

120.887 44.801

3.489 18.279 28.386

3.489 18.279 28.386

3.489 18.279 28.386

3.489 18.279 28.386

-2.874 298.648

-2.874 298.648

-2.874 298.648

-2.874 298.648


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

4.723

2.236

2.236

Overslag 2014

Overslag 2015

2.236

2.236

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne efter undervisningspligtens ophør. Der er i 2012 budgetteret med 1 person i tilbud i andre kommuner, samt 2 personer i tilbud i Region Nordjylland. Årskurser på Lysbro Uddannelsescenter er nedlagt pr. 1. august 2011 og der er følgelig ikke budgetlagt midler hertil i 2012-15. Abonnementsaftalen med Region Midtjylland vedrørende syn, høre og tale – i alt 2,019 mio. kr. er budgetteret på denne funktion. 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

15.216

14.541

14.541

14.541

Overslag 2015 14.541

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v. givet i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov for personer over 18 år. På denne funktion er kalkuleret med udgifter til 28 årspersoner på den 3 årige ungdomsuddannelse på Lysbro Uddannelsescenter – 3 årspersoner i STU tilbud på Silkeborg Produktionsskole, 6,7 årsperson i STU tilbud på Aktivitetsgården i Sorring, 6,2 årsperson i andre STU tilbud, 6,5 årsperson i STU tilbud i Region Midt, samt 4,6 årsperson i STU tilbud i andre kommuner. 04.62.85 Kommunal tandpleje Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

1.061

1.061

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

1.061

1.061

1.061

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til omsorgs- og specialtandpleje til psykisk og fysisk handicappede. Budgettet er fastlagt ud fra tandlægens forventninger til forbruget sammenholdt med afholdte udgifter i 2010. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

0

-10.706

-10.706

-10.706

Overslag 2015 -10.706

På denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i serviceloven. Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter. 292


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap Grænserne for refusion er budgetlagt med nedenstående: Der modtages 25 % refusion af udgiften mellem 940.000 kr. og 1.750.000 kr. Der modtager 50 % refusion af udgiften over 1.750.000 kr. 05.32.30 Ældreboliger 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

-1.670

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-3.119

-3.119

-3.119

-3.119

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til • Kommunale ældreboliger • Lejetab i almennyttige boliger Udgifterne på ældreboligernes gr. 700 er overflyttet til den fælles ejendomsdrift. Til funktionen er tilknyttet Multihusets 10 boliger, Klosterhavens 12 boliger, Bakkehusets 16 boliger og 4 boliger på Horsensvej 3A. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

23.261

20.255

20.255

20.255

Overslag 2015 20.255

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til Borgerstyret Personlig Assistance – efter Lov om Social Service § 96. Der er budgetteret med 28 brugere af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Heraf har to borgere valgt at overføre arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed, forening eller nærtstående og tre borgere er bosiddende i andre kommuner. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

48.663

58.036

58.036

58.036

Overslag 2015 58.036

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. den forebyggende indsats som omsorg, afløsning, aflastning samt optræning og hjælp til psykisk og fysisk handicappede, jf. Lov om Social Service § 85. Der er budgetteret med en ramme til bostøtten på i alt 17,973 mio. kr. Antal brugere på budgetlægningstidspunktet: 234 personer. Der er budgetteret med indtægter vedrørende 2 brugere fra andre kommuner i bostøtten. Der er budgetteret med en ramme til senhjerneskade på i alt 2,646 mio. kr. Antal brugere på budgetlægningstidspunktet: 24 personer. Der er 93 borgere, der modtager pædagogisk støtte fra Handicap- og Psykiatriafdelingens hjemmevejledning. Desuden er der kalkuleret med betaling for pædagogisk støtte til 5 personer, der har ophold i tilbud drevet af regioner, for pædagogisk støtte til 14 personer, der har ophold i tilbud i andre kommuner og endelig 10 personer som får pædagogisk støtte fra private opholdsteder m.v.

293


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap Endvidere er der budgetteret med pædagogisk støtte til 6 borgere, der ikke kan henføres under ovenstående kategorier. Herudover er der budgetlagt med 20 personer i egne tilbud. Den forudsatte budgetsum hertil fremgår af nedenstående tabel. Bofællesskab Bakkehuset Fyrrevænget - enkeltmandsprojekter Vesterbo I alt

Budget 2012 1.000 kr. 3.580 6.652 5.722 15.954

05.35.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2015 2012-priser 2011 Netto

53

130

130

130

130

På denne funktion afholdes udgifter til personer som har behov for individuel befordring, jf. Lov om Social Service § 117. Der er budgetteret med at 17 personer modtager støtte til befordring. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

3.295

3.246

3.246

Overslag 2014

Overslag 2015

3.246

3.246

På denne funktion budgetteres udgifter til rådgivningsinstitutioner – herunder de specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud til børn, unge og voksne. Følgende tilbud er objektivt finansieret, hvor Silkeborg Kommune betaler en fast andel på baggrund af befolkningstal: Nyborgskolen, Kofoedsminde, Refnæscentret, Blindeinstituttet, Filadelfiacentret, Fredericaskolen, Ålborgskolen og Center for Døve, Region Hovedstaden. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

112.836

120.887

120.887

Overslag 2014

Overslag 2015

120.887

120.887

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne • Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse Der er budgetteret med i alt 114 fysisk/psykisk syge borgere i længevarende botilbud. Der er budgetteret med i alt 53 sindslidende i længerevarende botilbud.

294


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap Længerevarende botilbud sindslidende

Budget 2012 1.000kr.

Urbakken

4.741

Jagtvej

1.857

Birkeparken

7.093

Hinge Bostedet, Kjellerup OK-Centret – Enghaven Søhuset, Viborg Umanakvej botilbud Andre tilbud I alt

1.101 5.311 3.154 1.080 3.034 6.437 33.808

Længerevarende botilbud fysisk/psykisk handicappede Arendalsvej–bodel 1 + 2 Arendalsvej–bodel 3 Tulipanvej 1+2 + lejl. Kejlstrupvej Gr. 1 Gr. 2 Gr. 4 Sølund Gr. 5 Gr. 6 Gr. 9 Enkeltm. Sødisbakke Solbakkevej – Kernen Klosterhaven Bavnebjerg, Skanderb. Horsensvej 3A Andre tilbud I alt

Budget 2012 1.000kr 6.603 619 6.607 719 530 4.927 2.830 2.160 4.272 1.006 3.979 2.205 2.299 4.203 5.019 4.932 37.763 90.673

Der er indarbejdet en besparelse på 3,594 mio. kr. vedr. mulighedskatalogets besparelse på særligt dyre enkeltsager samt en effekt af opnormeringen af administrationen i afdelingen, der endnu ikke er udmøntet. 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

42.701

44.801

44.801

Overslag 2014

Overslag 2015

44.801

44.801

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til kommunale botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med i alt 120 borgere i midlertidige botilbud. Heraf er der forudsat, at Silkeborg Kommune i 2012 har udgifter til 39 borgere med et handicap eller en sindslidelse i midlertidige botilbud i andre kommuner. Udgifterne til Psykiatriens hus er også budgetteret på denne funktion med 4,008 mio. kr. Større botilbud (Bruttoudgifter)

Budget 2012 1.000 kr.

Tulipanvej Arendalsvej 275-289

223 602 2.442 2.227 697 1.006 2.062 1.412 1.485 2.394

Bodel 5 Bodel 4

Solbakkevej - H-huset Bredhøjvej Klokbjerghøjen Multihuset Nylandsvej 74 Sandvejen 50 Gormsvej 295


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap Fuglemosevænget Grønnegade 8 Kernehuset Andre kommuner Regioner Private opholdssteder Plejevederlag – privat pleje I alt

1.692 3.483 915 14.221 3.176 5.558 605 44.200

Der er indarbejdet en besparelse på 3,594 mio. kr. vedr. mulighedskatalogets besparelse på særligt dyre enkeltsager samt en effekt af opnormeringen af administrationen i afdelingen, der endnu ikke er udmøntet. 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

3.011

3.489

3.489

Overslag 2014

Overslag 2015

3.489

3.489

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne - Serviceloven §§ 45 & 97 • Støtte- og kontaktpersonordningen for døvblinde - Serviceloven § 98 Der er budgetteret med 140 brugere af ledsageordningen for 18-67 årige efter Servicelovens § 97 i Silkeborg Kommune, samt 19 brugere af ledsageordninger i andre kommuner, samt 1 bruger med en ledsagerordning i regionen. Der er budgetlagt med et ledsagebeløb til 20 personer, der i 2012 er beregnet til 775 kr. årligt. Der er budgetteret med 2 brugere af støtte- og kontaktpersonordningen for døvblinde jf. Servicelovens § 98, samt 2 borgere i andre kommuner og 1 borger med ordningen under en selvejende institution. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

19.555

18.279

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

18.279

18.279

18.279

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse, jf. Lov om Social Service § 103. På funktionen budgetteres udgiften til beskyttet beskæftigelse i f.eks. Aktivitetscenteret ved søerne og dagtilbuddet på Solbakkevej. Der er budgetteret med 83 borgere i Silkeborg Kommunes tilbud, 50 borgere i andre kommuners tilbud, 22 borgere i regionale tilbud og 4 borgere i private tilbud, i alt 159 personer. Beskæftigelsessted (bruttoudgifter) Aktivitetscenteret ved søerne

Takst 1 Takst 2 Takst 3

Solbakkevej – Aktivitetscenter Bredegård Blindehjem – aktivitetscenter Blindes Arbejde

296

Budget 2012 1.000 kr. 952 3.453 2.719 1.211 240 284


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap Kommunale aktivitetscentre Regionale aktivitetscentre Andre beskæftigelsessteder I alt

5.522 2.536 1.533 18.450

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

24.719

28.384

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

28.384

28.384

28.384

På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud, jf. Lov om Social Service § 104. Silkeborg Kommune er driftsherre for følgende tilbud: Kastanjehuset, Cafe På Vejen, Aktivitetshuset Kernen, Dagtilbud Hinge, klubtilbud og Kunstkælderen på Lysbro Uddannelsescenter. Der er budgetteret med i alt 249 borgere i Aktivitets- og Samværstilbud, heraf 145 i Silkeborg Kommunes egne tilbud, 86 i andre kommuners tilbud og 18 i regionale tilbud. Dagpladser (Bruttoudgifter): Aktivitetssted Budget 2012 1.000 kr. Kastaniehuset 2.576 Kunstkælderen Takst Takst Takst Takst

Kernen

2.178 1 2 3 4

1.279 1.616 2.353 872

Aktivitetssted Cafe På Vejen Kommunale tilbud Hjemmetilbud Klubtilbud Dagtilbud Hinge Regionale tilbud I alt

Budget 2012 1.000 kr. 138 10.269 120 566 1.256 2.397 25.620

Desuden er værestederne i Them, Gjern, Kjellerup og Mødestedet budgetteret med 2,825 mio. kr. på denne funktion. 05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

-11.046

-2.874

-2.874

-2.874

Overslag 2015 -2.874

På denne funktion registreres Silkeborg Kommunes udgifter til Den Blå Skole. Der er på denne funktion indlagt en rammebesparelse på i alt 2,996 mio. kr. Denne besparelse skal realiseres for at budget 2012 balancerer. Følgende korrigerende handlinger gennemføres for at sikre balance i budget 2012: • • •

Tilbuddene på handicap- og psykiatriområdet inviteres til dialog og beslutning på korrigerende handlinger på enkeltsagsniveau – løsning af konkrete opgaver på anden vis. Tilbuddene på handicap- og psykiatriområdet inviteres til dialog og beslutning på korrigerende handlinger af generel karakter – generelle driftsoptimeringer. Implementering af tiltag som angivet i ”Strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet”, der forventes at foreligge ultimo 2011.

297


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

55 Handicap

314.371

­15.723

 1 Drift

314.371

­4.838

  03 Undervisning og kultur

16.777

   22 Folkeskolen m.m.

2.236

    17 Specialpædagogisk bistand til voksne

2.236

       317001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

2.236

         001 Objektiv finansiering af regionale               tilbud

2.019

         002 Køb af pladser            090 Øvrigt            800 Betaling andre offentlige myndigheder

217 114 103

   30 Ungdomsuddannelser

14.541

    46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

14.541

       346001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER,                HANDICAP (BEV. 55)

14.541

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            530 Befordring til STU

720 720

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre                kommuner/regioner            812 Betaling til skoleophold            814 STU ­ Private institutioner            826 Betaling til Silkeborg Kommune

13.821 2.575 1.512 2.478 7.256

  04 Sundhedsområdet

1.061

   62 Sundhedsudgifter m.v.

1.061

    85 Kommunal tandpleje

1.061

       485200 HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN

1.061

         003 Omsorgs­ og specialtandpleje tandpleje               på kommunens egne klinikker            800 Betaling andre offentlige myndigheder

1.061 1.061

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

296.533

­4.838

   32 Tilbud til ældre og handicappede

80.140

­4.838

    30 Ældreboliger

152

­3.271

      1 Egne

152

­3.271

       530001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

298

75


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter         05 HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN

75

         005 Lejetab

75

       530007 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620                KJELLERUP

33

         092 Lejeindtægter

Indtægter

­1.261 ­1.260

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

33 33

         792 Renter af kommunens udlæg

­1

       530043 KLOSTERHAVEN, 8620 KJELLERUP

21

         092 Lejeindtægter

­873 ­861

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

21 21

         792 Renter af kommunens udlæg

­12

       530056 MULTIHUSET, KRABBESGADE 8, 8620                KJELLERUP

23

         092 Lejeindtægter

­581 ­581

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

23 23

       530058 HORSENSVEJ

­556

         092 Lejeindtægter

­556

    32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og         handicappede        1 Egne         532900 HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN           003 TIlskud til ansættelse af hjælpere til               personer med nedsat funktionsevne               (Servicelovens § 96)            100 Tilskud til personer            210 Vikarbureau            220 Private udbydere            800 Betaling andre offentlige myndigheder            900 Indtægter

21.639

­1.384

21.639

­1.384

21.639

­1.384

21.639

­1.384

16.913 9 2.498 2.219

    33 Forebyggende indsats for ældre og         handicappede        1 Egne         533100 FÆLLESUDGIFTER ­ OG ­INDTÆGTER                HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN

299

­1.214 ­170

58.219

­183

58.219

­183

57.522

­183


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

         004 Socialpædagogisk bistand og behandling               til personer med betydelig nedsat               funktionsevne eller særlige sociale               problemer (SEL §§ 85 og 102)            020 § 102 udgifter m.v.            800 Betaling andre offentlige myndigheder

Udgifter

Indtægter

57.522

­183

10 57.512

­183

       533123 KOORDINATOR FOR HJERNESKADE OMRÅDET

397

         004 Socialpædagogisk bistand og behandling               til personer med betydelig nedsat               funktionsevne eller særlige sociale               problemer (SEL §§ 85 og 102)            400 Personale

397

       533131 GRUPPEAKTIVITETER TIL                SENHJERNESKADEDE

300

         004 Socialpædagogisk bistand og behandling               til personer med betydelig nedsat               funktionsevne eller særlige sociale               problemer (SEL §§ 85 og 102)            400 Personale

300

    35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning         og befordring

130

       535020 BEFORDRING, HANDICAP­ OG                PSYKIATRIAFDELINGEN

130

         011 Støtte til individuel befordring               (servicelovens § 117)

130

397

300

   35 Rådgivning

3.246

    40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

3.246

       540020 SPECIALISERET LANDS­ ELLER                LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD

3.246

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            888 Objektiv finansiering

3.246 3.246

   38 Tilbud til voksne med særlige behov

216.021

    50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

120.887

       550100 FÆLLESUDGIFTER ­ OG ­INDTÆGTER                HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN

116.327

         002 Længerevarende botilbud for personer               med nedsat funktionsevne            800 Betaling andre offentlige myndigheder

90.674

         003 Længerevarende botilbud for               sindslidende            800 Betaling andre offentlige myndigheder

29.247

90.674

29.247

300


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          999 Rammebesparelse

­3.594

      4 Private leverandører af ikke­momsbelagte          tjenesteydelser

4.560

       550100 FÆLLESUDGIFTER ­ OG ­INDTÆGTER                HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN           003 Længerevarende botilbud for               sindslidende            200 Opholdsbetaling

4.560 4.560 4.560

    52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

44.801

      1 Egne

20.741

       552001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

16.733

         002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            400 Personale            800 Betaling andre offentlige myndigheder

20.327

         003 Midlertidigt botilbud for sindslidende            800 Betaling andre offentlige myndigheder

­3.594 ­3.594

       552152 PSYKIATRIENS HUS, FALKEVEJ, 8600                SILKEBORG

4.008

605 19.722

         003 Midlertidigt botilbud for sindslidende            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

4.008 3.908 100

      2 Selvejende/private

3.114

       552001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER           001 Midlertidigt botilbud for personer med               særlige sociale problemer            200 Opholdsbetaling

3.114 2.199 2.199

         003 Midlertidigt botilbud for sindslidende            800 Betaling andre offentlige myndigheder

915 915

      3 Andre offentlige myndigheder

19.614

       552001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER           002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            800 Betaling andre offentlige myndigheder

19.614 19.614 19.614

      4 Private leverandører af ikke­momsbelagte          tjenesteydelser

1.332

301

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter        552001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER           002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            200 Opholdsbetaling

1.332 191 191

         003 Midlertidigt botilbud for sindslidende            200 Opholdbetaling

1.141 1.141

    53 Kontaktperson­ og ledsageordninger (§§         45,97­99)

3.489

       553100 HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN

3.489

         002 Støtte­ og kontaktpersonordning for               sindslidende (§ 99)            400 Personale

534 534

         003 Ledsageordning for personer med nedsat               funktionsevne (§§ 45 og 97)            100 Ledsagelse for 18­67 årige (pgf. 7 8)            800 Betaling andre offentlige myndigheder           004 Kontaktpersonordning for døvblinde (§§               98)            400 Personaleudgifter vedr. kontakt­                personordning for døvblinde (pgf.98)            800 Betaling andre offentlige myndigheder

2.728 2.112 616 227 183 44

    58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

18.458

       558100 FÆLLESUDGIFTER ­ OG ­INDTÆGTER                HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN

18.458

         002 Beskyttet beskæftigelse til personer               med nedsat funktionsevne            200 Opholdsbetaling selvejende                institutioner            240 Afklaring/udredning            800 Betaling andre offentlige myndigheder

18.458 525 7 17.926

    59 Aktivitets­ og samværstilbud (§ 104)

28.386

       559100 FÆLLESUDGIFTER ­ OG ­INDTÆGTER                HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN

25.559

         002 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med nedsat funktionsevne            800 Betaling andre offentlige myndigheder

25.559 25.559

      1 Egne

2.827

       559160 VÆRESTEDER SOCIALPSYKIATRIEN (§104)           002 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med nedsat funktionsevne            400 Personale

2.827 2.827 2.346

302

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

Indtægter

422 59

   72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og        øvrige sociale formål

­2.874

    99 Øvrige sociale formål

­2.874

         003 Støtte til frivilligt socialt arbejde               (§ 18)            225 Den Blå Skole

­2.874 ­2.874

 2 Statsrefusion

­10.885

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

­10.885

   22 Kontanthjælp og aktivering m.v.

­10.706

    07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

­10.706

         006 Refusion vedr. funktion 05.32.32            205 Refusion vedr. Handicap­ og                Psykiatriafdelingen

­1.241 ­1.241

         007 Refusion vedr. funktion 05.32.33            205 Refusion vedr. Handicap­ og                Psykiatriafdelingen

­2.616 ­2.616

         013 Refusion vedr. funktion 05.38.50            205 Refusion vedr. Handicap­ og                Psykiatriafdelingen

­6.241 ­6.241

         014 Refusion vedr. funktion 05.38.52            205 Refusion vedr. Handicap­ og                Psykiatriafdelingen

­608 ­608

   38 Tilbud til voksne med særlige behov

­179

    58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

­179

         002 Refusion af udgifterne til flygtninge               med 100 pct. refusion            205 Handicap­ og Psykiatriafdelingen

­179 ­179

303


Bevilling 56 Sociale overførsler Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Introduktionsydelse Rapatriering Personlige tillæg mv.

Budget 2011 3.238 64 8.865

Budget 2012 5.452 0 8.865

Overslag 2013 5.452 0 8.865

Overslag 2014 5.452 0 8.865

Overslag 2015 5.452 0 8.865

Førtidspension med 50 % refusion

34.484

31.529

30.029

28.529

27.029

Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt før 1. januar 2003)

62.426

67.600

67.600

67.600

67.600

150.741 156.481 27.564 82.730

172.855 140.067 5.356 78.367

198.715 140.067 5.356 78.367

224.715 140.067 5.356 78.367

250.715 140.067 5.356 78.367

0 27.687 35.850 27.615 24.391

0 43.920 34.125 27.770 23.919

0 43.920 35.170 28.770 23.919

0 43.920 36.215 29.720 23.919

0 43.920 37.285 30.670 23.919

35.041 677.178

29.960 669.785

29.960 696.190

29.960 722.685

29.960 749.205

Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt efter 1. januar 2003) Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Kontanthjælp Boligydelse til pensionister Boligsikring Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse I alt

304


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 56 Sociale overførsler 05.46.61 Introduktionsydelse Budget Budget 1.000 kr. 2012-priser 2011 2012 Netto

3.239

5.452

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

5.452

5.452

5.452

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. Introduktionsydelse udbetales til personer omfattet af integrationsloven, og er afhængig af hvornår udlændingens opholdstilladelse er udstedt. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det kendte tal for Silkeborg Kommunes andel af flygtningekvoten. De øgede udgifter til introduktionsydelse skal se på baggrund af det øgede antal flygtning, der jfr. kvoten er ankommet til Silkeborg Kommune i både 2010, 2011 og forventes at ankomme i 2012. Integrationspersoner der ikke er i aktivering: Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

BUDGET 2011 (1.000 kr.)

Gifte

48

65.688

3163

Tillæg til gifte (børn)

48

16.428

789

Enlige

18

79.212

1435

2

19.812

40

65.688

451

Tillæg til enlige

7

Unge Udeboende

1 32.652 Unge hjemmeboende Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler Integrationspersoner der er i aktivering: Årspersoner Takst pr. år (kr.) Gifte Tillæg til gifte (børn) Enlige Tillæg til enlige Unge udeboende Unge hjemmeboende

33

BUDGET 2011 (1.000 kr.)

17

65.688

1.086

4

16.428

66

17

79.212

1.316

6

19.812

119

11

65.688

700

7

32.652

219

Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler

305


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 56 Sociale overførsler Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde. 05.46.65 Repatriering 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

64

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven • Reintegrationsbistand. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det aktuelle forbrug ultimo Maj 2011. Statsrefusion: Staten yder 100 % refusion af udgifterne til repatriering. 05.48.67 Personlige tillæg m.v. 1.000 kr. Budget Budget 2012-priser 2011 2012 Netto

8.865

8.865

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

8.865

8.865

8.865

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Helbredstillæg • Personlige tillæg • Varmetillæg. Helbredstillæg: Helbredstillæg udbetales efter faste regler til pensionisters helbredsbetingede udgifter, som sygesikringen også giver tilskud til. Herudover gives der også tilskud til briller, fodpleje, tandproteser mv. Tillægget udbetales til pensionister, der har en likvid formue under 75.500 kr. og en personlig tillægsprocent, der er større end 0. Tillægget udgør 85 % af pensionistens egenbetaling og reguleres med den personlige tillægsprocent. Personlige tillæg: Personlige tillæg kan efter en konkret og individuel vurdering gives til pensionisters nødvendige og rimelige udgifter. Tillægget udbetales uafhængigt af den personlige tillægsprocent. Varmetillæg: Varmetillæg udbetales til pensionisters varmeudgifter efter faste regler. Tillægget udbetales uanset likvid formue, men reguleres i forhold til den personlige tillægsprocent. Personlig tillægsprocent: Den personlige tillægsprocent fastsættes på grundlag af den enkelte pensionists indkomst udover den sociale pension.

306


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 56 Sociale overførsler Tillægsprocenten er 100 ved indkomster indtil 18.000kr. for enlige pensionister og 35.600 kr. for gifte og samlevende pensionister. Den aftrappes herefter med 1 % for hver 445 kr. hen- holdsvis 897 kr. indkomsten overstiger de nævnte grænser. Budgetforudsætninger: Der er taget udgangspunkt i regnskab 2010 og det aktuelle forbrug pr. 1.juni 2011. uændret budget i budgetoverslagsårene, pga. pensionisters generelt større likvide formue. Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til helbredstillæg og personlige tillæg og 75 % refusion af udgifterne til varmetillæg. 05.48.68 Førtidspension med 50 % refusion 1.000 kr. Budget Budget Overslag 2012-priser 2011 2012 2013 Netto

34.484

31.529

30.029

Overslag 2014

Overslag 2015

28.529

27.029

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 60 år i perioden fra 1. januar 1992 til 13. juni 1997 • Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 67 år i perioden 13. juni 1997 til 31. december 1998. Kommunens udgifter påvirkes af til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension. Udgifterne forventes at være faldende i de kommende år. Der er taget udgangspunkt i regnskab 2010 og det aktuelle forbrug pr. 1. juni 2011. Der skøn- nes et mindre forbrug i forhold til budget 2011 og budgetoverslagsårene. Da alle nye pensionstilkendelser er 35 %-pensioner og udgiften på 50 %-førtidspension påvir- kes af til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepen- sion, forventes udgiften at være faldende i de kommende år. 05.48.69 Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt før januar 2003) 1.000 kr. Budget Budget Overslag Overslag 2012-priser 2011 2012 2013 2014 Netto

62.425

67.600

67.600

67.600

1. Overslag 2015 67.600

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 67 år fra 1. januar 1999 til 31. december 2002. Kommunens udgifter påvirkes af forhøjelser efter gamle finansieringsregler, til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension. Der er taget udgangspunkt i regnskab 2010 og det aktuelle forbrug pr. 1. juni 2011. Der skønnes et uændret forbrug i forhold til budget 2011 og budgetoverslagsårene. Da alle nye pensionstilkendelser er 35 %-pensioner og udgiften på 50 %-førtidspension påvirkes af til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension, forventes at være meget lidt faldende/uændret i de kommende år

307


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 56 Sociale overførsler 05.48.70 Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt efter 1. januar 2003) 1.000 kr. Budget Budget Overslag Overslag Overslag 2012-priser 2011 2012 2013 2014 2015 Netto

157.740

172.855

198.715

224.715

250.715

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Tilkendte pensioner efter regler gældende fra 1. januar 2003. Førtidspensionen udgør en bruttoficeret ydelse svarende til dagpengenes højeste beløb. Gifte og samlevende førtidspensionister vil dog alene modtage 85 % heraf. Det er ikke muligt for pensionsmodtagere efter disse regler at søge personlige tillæg efter pen- sionsloven, ligesom der ikke udbetales invaliditetsbeløb mv. Der skønnes et merforbrug i forhold til budget 2011 og budgetoverslagsårene. Da alle nye pensionstilkendelser er 35 %-pensioner forventes udgiften at være stigende i de kommende år. 5.57.71 Sygedagpenge Budget 1.000 kr. 2011-priser 2011 Netto

159.665

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

140.067

140.067

140.067

140.067

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Sygedagpenge hvor staten yder 50 % refusion fra 4 – 8 uger Sygedagpenge hvor staten yder 50 % refusion fra 9 – 52 uger Sygedagpenge hvor staten yder 30 % refusion fra 9 – 52 uger Sygedagpenge efter 52 ugers sygdom, hvor Silkeborg Kommune afholder den fulde udgift Regres for udgifter til sygedagpenge Antallet af dagpengeuger med refusion er skønnet til 1.042 årspersoner. Antallet af dagpengeuger uden refusion er skønnet til 180 årspersoner. Antal årspersoner/dagpengeuger efter 4 uger:

Med 50 % statsrefusion (varighed 5 - 8 uger)

Årspersoner

Antal dagpengeuger

Budget 2011 (1.000 kr.)

239

12.428

34.000

308


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 56 Sociale overførsler Med 50% statsrefusion (varighed 9-52 uger)

192

9.984

30.600

Med 30% statsrefusion (varighed 9-52 uger)

606

31.512

103.700

Uden statsrefusion (varighed over 52 uger)

180

9.360

35.800

5

260

700

1222

63.544

204.800

Med 50% statsrefusion (forældre med alvorligt syge børn) I alt 05.57.72 Sociale formål 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

5.456

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

5.356

5.356

5.356

5.356

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Udgifter vedrørende samværsret m.v. med børn • Hjælp til sygebehandling • Enkeltudgifter og flytning • Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne • Efterlevelseshjælp. Budgetlægningen har baggrund i antal modtagere af ydelsen i april 2011. Merudgifter til voksne med handicap – Servicelovens § 100: Job- og Borgerservice budgetterer med 120 modtagere af merudgifter til voksne med handi- cap. (Socialsektionens målgruppe). Efterlevelseshjælp: Der budgetteres her med efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever er af- gået ved døden. Det er dog en forudsætning, at afdøde ikke modtog pension. Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til ovennævnte ydelser. 05.57.73 Kontanthjælp 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

85.778

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

78.367

78.367

78.367

78.367

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Kontanthjælp og starthjælp til forsørgere • Kontanthjælp og starthjælp til ikke-forsørgere

309


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 56 Sociale overførsler • • •

Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. Særlig støtte Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension.

Der skelnes her mellem modtagere af kontanthjælp og modtagere af starthjælp. Retten til kontanthjælp er betinget af, at ansøgeren har opholdt sig her i landet i mindst 7 ud af de seneste 8 år. De ansøgere, der ikke opfylder opholdskravet, men i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp, har i stedet ret til starthjælp. Kontanthjælp: Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

BUDGET 2012 (1.000 kr.)

Forsørger

405

163.343

66.237

Ej forsørger

284

122.939

34.915

80

65.692

5.255

Unge udeboende

33 32.656 Unge hjemmeboende Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler

1.077

Starthjælp: Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

Gifte/samlevende

15

65.692

985

Enlige

16

79.217

1.267

5

65.692

328

Unge udeboende

BUDGET 2012 (1.000 kr.)

1 32.656 Unge hjemmeboende Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler

33

Staten yder 30 % refusion af udgifterne til ovennævnte ydelser. 05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 1.000 kr. Budget Budget Overslag Overslag 2012-priser 2011 2012 2013 2014 Netto

0

0

0

0

Overslag 2015 0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Der forventes for 2012 alene at være udgifter til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge for 234.000 kr.

310


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 56 Sociale overførsler Budgetlægningen har taget udgangspunkt i aktuelle forbrug ultimo april 2011. Staten yder 100 % refusion af udgifterne. 05.57.75 Kontanthjælp 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

47.097

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

43.920

43.920

43.920

43.920

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • • • •

Forsørgelse af personer i aktiveringsforanstaltninger Løntilskud til personer i aktivering Godtgørelse Særlig støtte - § 34 i Lov om aktiv socialpolitik

Udgifter vedrører kontanthjælpsmodtagere, der deltager i et aktiveringstilskud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Årspersoner Aktiveringsydelse Løntilskud Kontanthjælp under forrevalidering - forsørgere Kontanthjælp under forrevalidering – ikke-forsørgere forrevalidering – unge udeboende forrevalidering – unge hjemmeboende I alt

459

Takst pr. år (kr.) 124.326

BUDGET 2012 (1.000 kr.)

Refusion

57.076

-17.122

30

136.884

4.107

-2.053

11

163.342

1.796

-658

8

122.272

978

-359

19

65.569

1.245

-457

3

32.656

97

-35

65.299

-20.684

530

Statsrefusion: Staten yder 30 % refusion af udgifterne til aktiveringstilbud, medens der til løntilskud og hjælpemidler ydes 50 % refusion. 5.57.76 Boligydelse til pensionister 1.000 kr. Budget Budget Overslag 2012-priser 2011 2012 2013 35.851 34.125 35.170 Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

311

Overslag 2014 36.215

Overslag 2015 37.285


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 56 Sociale overførsler •

Boligydelse til personer, der er folkepensionister eller førtidspensionister, der er tilkendt pension før 1. januar 2003.

Pr. 1. maj 2011 modtager 4.418 husstande boligydelse. Der er budgetteret med uændret antal boligydelsesmodtagere. Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligydelse pr. husstand i 2012 på 31.300 kr. årligt. Til sammenligning har den gennemsnitlige boligydelse i 2009 og 2010 været på henholdsvis 29.604 kr. og 30.360 kr. Boligydelse finansieres med 75 % af staten og 25 % af Silkeborg kommune. 5.57.77 Boligsikring 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 27.615 Netto

Budget 2012 27.770

Overslag 2013 28.770

Overslag 2014 29.720

Overslag 2015 30.670

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Boligsikring til personer, der ikke modtager social pension og til personer, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003. Pr. 1. maj 2011 modtager 4.038 husstande boligsikring. Der er budgetteret med et uændret antal boligsikringsmodtagere. Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligsikring pr. husstand i 2012 på 14.300 kr. årligt. Til sammenligning har den gennemsnitlige boligsikring i 2009 og 2010 været på henholdsvis 13.632 kr. og 14.064 kr. Boligsikring finansieres med 50 % af staten og 50 % af Silkeborg Kommune. 05.58.80 Revalidering 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

24.972

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

23.919

23.919

23.919

23.919

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Hjælpemidler og befordring under aktivering • Løntilskud til revalidender • Revalideringsydelse under uddannelse • Løntilskud til revalidender. Der budgetteres her med følgeudgifter til personer på revalideringsydelse – blandt andet udgifter til transport og hjælpemidler i forbindelse med uddannelse, virksomhedspraktik m.v. Der budgetteres med 9 løntilskudspladser i forbindelse med optræning eller uddannelse på det almindelige arbejdsmarked, praktik og elev- og lærlingeforløb m.v. Uddannelsesbetaling m.v. er budgetlagt på bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler.

312


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 56 Sociale overførsler Årspersoner

Revalideringsydelse Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik

Budget 2011 (1.000 kr.)

165

32.500

95

18.300

Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring og revalideringsydelsen, og 65 % af løntilskud til revalidender og revalideringsydelsen i forbindelse med virksomhedspraktik. 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

36.508

29.960

29.960

29.960

29.960

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Ledighedsydelse • Hjælpemidler og befordring i forbindelse med aktivering af personer på ledigheds- ydelse. Ydelsen kan udbetales til personer, der er visiteret til et fleksjob samt til personer i venteperioden mellem to fleksjob. Endvidere kan der udbetales ledighedsydelse under ferie, sygdom eller barsel til personer, der allerede er i fleksjob. Endelig kan der udbetales ledighedsydelse til personer i aktive tilbud, medens de afventer et fleksjob. Ved budgetlægningen for 2012 er der taget udgangspunkt i et nogenlunde uændret antal personer, der venter på et fleksjob. Ligeledes er indarbejdet konsekvenser af refusionsreformen, der fik virkning pr. 1. januar 2011. Endelig er der taget højde for mistet refusion for de personer, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder.

Ledighedsydelse i visitationsperioden Ledighedsydelse mellem 2 fleksjob Ledighedsydelse i aktive tilbud Øvrige

Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

BUDGET 2012 (1.000 kr.)

25

186.578

4.664

80

186.578

14.926

72 89

186.578 186.578

13.434 16.605

Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til følgeudgifter i forbindelse med aktivering samt til ledighedsydelse i forbindelse med aktivering efter § 32, stk. 1 nr. 1 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (ordinær uddannelse). Staten yder 30 % refusion af udgifterne til ledighedsydelse i visitationsperioden (før første fleksjob), under ferie, sygdom og barsel samt i forbindelse med aktiveringstilbud efter § 32, stk. 1 nr. 2 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (anden uddannelse). 313


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 56 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

56 Sociale overførsler

1.190.316

­520.531

 1 Drift

1.190.316

­37.700

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

1.190.316

­37.700

   46 Tilbud til udlændinge

11.540

­52

    61 Introduktionsydelse

11.087

­52

         004 Ydelse til udlændinge            200 Ikke aktivering            210 Aktivering

9.854 6.058 3.796

         005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for               udlændinge            210 Udgifter ved deltagelse i                introduktionsprogram            220 Enkeltudgifter            230 Sygebehandling m.v.            250 Flytteudgifter

1.233 189 759 275 10

         090 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med               75 pct. refusion

­32

         092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i               særlige tilfælde m.v med 75 pct. refusion

­20

    65 Repatriering

453

         001 Hjælp til repatriering

453

   48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)      67 Personlige tillæg m.v.

482.604 21.299

         001 Briller, personlige tillæg § 14, stk.               1 (§ 17, stk. 2)            220 Nyt system (kode 1031)

10

         002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk.               1 (§ 17, stk. 2)            220 Nyt system (kode 1051)

20

         003 Tandlægebehandling, personlige tillæg               § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)            220 Nyt system (kode 1021)

40

         004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor­               og psykologbehandling, personlige tillæg §               14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)            220 Nyt system (kode 1041)

25

         005 Supplement til pensionister med nedsat               pension (brøkpension), personlige tillæg §               14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)            220 Nyt system (kode 1081)

265

10

20

40

314

25

265

­23.233


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 56 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1               (§ 17, stk. 2)            220 Nyt system (kode 1071)

130

         007 Briller, helbredstillæg, § 14a (§ 18)            220 Nyt system (kode 1030)

320 320

Indtægter

130

         008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)            220 Nyt system (kode 1050)

6.100 6.100

         009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, §               14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)            220 Nyt system (kode 1020)

2.700

         010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a,               stk. 4 (§ 18, stk. 4)            220 Nyt system (kode 1020)

2.100

2.700

2.100

         011 Fysioterapi, kiropraktor­ og               psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a               (§ 18)            220 Nyt system (kode 1040)

910 910

         012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a,               stk. 4 (§ 18, stk. 4)            220 Nyt system (kode 1060)

1.539

         013 Varmetillæg med 75 pct. refusion, §               14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)            220 Nyt system (kode 1011)

7.140

    68 Førtidspension med 50 pct. refusion

65.557

­2.200

       568200 NYT SYSTEM

65.557

­2.200

1.539

7.140

         001 Højeste og mellemste førtidspension               med 50 pct. refusion            200 Skattepligtige beløb            210 Skattefrie beløb            230 Invaliditetsydelse, skattefri

49.557

         002 Almindelig og forhøjet almindelig               førtidspension med 50 pct. refusion            200 Skattepligtige beløb            210 Skattefrie beløb

14.100

40.000 9.200 357

12.200 1.900

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre                kommuner/regioner

1.900 1.900

­2.200 ­2.200

    69 Førtidspension med 35 pct. refusion ­         tilkendt efter regler gældende før 1. januar         2003

105.000

­1.490

       569200 NYT SYSTEM

105.000

­1.490

         001 Højeste og mellemste førtidspension               med 35 pct. refusion

83.930

315


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 56 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           200 Skattepligtige beløb            210 Skattefrie beløb            230 Invaliditetsydelse, skattefri

64.580 18.600 750

         002 Almindelig og forhøjet almindelig               førtidspension med 35 pct. refusion            200 Skattepligtige beløb            210 Skattefrie beløb

18.670

Indtægter

16.350 2.320

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            835 Før 1.1.2003      70 Førtidspension med 35 pct. refusion ­         tilkendt efter regler gældende fra 1. januar         2003           001 Førtidspension med 35 pct. refusion            200 Skattepligtige beløb

2.400 2.400

­1.490 ­1.490

290.748

­19.543

277.590 277.590

         800 Betaling andre offentlige myndigheder

13.158

­19.543

   57 Kontante ydelser

601.514

­14.415

    71 Sygedagpenge

207.522

­5.594

       571010 SYGEDAGPENGE ­ FORSØRGELSE

205.616

­3.799

         001 Sygedagpenge efter 52 uger uden               refusion

34.984

         003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion

34.000

         004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til               forældre med alvorligt syge børn, jf. §               19a

700

         005 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf.               § 62, stk. 4 og 5 i lov om sygedagpenge

30.600

         006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til               passive sygedagpengemodtagere, jf. § 62,               stk. 3, i lov om sygedagpenge

103.700

         008 Løntilskud med 50 pct. refusion ifm.               sygedagpengemodtageres ansættelse med               løntilskud, jf. § 51 stk. 1, i lov om en               aktiv beskæftigelsesindsats

1.122

         009 Udgifter til hjælpemidler og               befordringsgodtgørelse efter §§ 76­77 og               82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats            010 Befordringsgodtgørelse            020 Hjælpemidler

510 255 255

         090 Regresindtægter vedrørende               sygedagpenge

­3.799

       571020 SYGEDAGPENGE ­ PROJEKT TILBAGE TIL

316

1.906

­1.795


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 56 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

        10 UDGIFTER OMFATTET AF FONDSFINANSIERING

1.791

­1.795

         400 Personale            401 Løn mv.            473 Særlige omkostninger

1.048 1.034 14

              ARBEJDE

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            581 Driftsomkostninger (møder, rejser,                virksomhedsbesøg m.m.)

743 743

         900 Indtægter            941 Refusion fra Forebyggelsesfonden

­1.795 ­1.795

        20 UDGIFTER OMFATTET AF KOMMUNAL             MEDFINANSIERING

115

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

115 115

    72 Sociale formål

10.443

         004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med               børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)            200 Job­ og Borgerserviceafdelingen

­73

119 119

         006 Hjælp til udgifter til sygebehandling               mv. (Aktivloven, § 82)            200 Job­ og Borgerserviceafdelingen            220 Borgerservice

2.488

         008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning               (Aktivloven, §§ 81 og 85)            200 Job­ og Borgerserviceafdelingen            220 Borgerservice

3.574

         010 Merudgifter for voksne med nedsat               funktionsevne (Serviceloven, § 100)            200 Job­ og Borgerserviceafdelingen

3.745

2.205 283

3.520 54

3.745

         017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85               a)

102

         030 Hjælp i særlige tilfælde til modtagere               af starthjælp ­ ikke refusionsberettiget               (pgf. 81­85, jf.pgf. 25, stk. 6)            200 Job­ og Borgerserviceafdelingen,                Socialsektionen

415 415

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner

­73 ­73

    73 Kontanthjælp

114.479

         013 Kontanthjælp til forsørgere og               starthjælp til gifte og samlevende fyldt

67.222

317

­3.174


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 56 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter              25 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1,               nr. 1, § 25, stk. 2 nr. 1 og 2, § 25, stk.               5 og stk. 7, § 25, stk. 12 nr. 1 og stk.               13, § 25 a, og § 26, stk. 5 i Lov om aktiv               socialpolitik)            200 Modtagere af kontanthjælp            210 Modtagere af starthjælp           016 Særlig støtte med 30 pct refusion (§               34 i Lov om aktiv socialpolitik)            200 Modtagere af kontanthjælp            210 Modtagere af starthjælp

Indtægter

66.237 985 2.580 2.476 104

         018 Kontanthjælp til ikke­forsørgere og               starthjælp til enlige fyldt 25 år med 30               pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 2, § 25,               stk. 2, nr. 3, § 25, stk. 3, § 25, stk. 5               og stk. 7, § 25, stk. 12, nr. 2 og stk.               13, § 25 a, og § 26, stk. 5 i Lov om aktiv               socialpolitik)            200 Modtagere af kontanthjælp            210 Modtagere af starthjælp           019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år               uden ret til social pension og til               asylansøgere med 30 pct. refusion (§§ 25               a, 27 og 27 a i Lov om aktiv               socialpolitik)            200 Skattepligtig            210 Tilbagebetalingspligtig hjælp,                skattepligtig           020 Kontanthjælp og starthjælp til unge               mv. med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1,               nr. 3 og 4, § 25, stk. 4, § 25, stk. 12,               nr. 3 og 4 og stk. 13,  § 25 a, og § 26,               stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik)            200 Modtagere af kontanthjælp            210 Modtagere af starthjælp

36.182

34.905 1.277 761

709 52 6.692

6.332 360

         022 Diverse udbetalinger ­ ikke               refusionsberettiget

425

         091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35               pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om               aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en               aktiv beskæftigelsesindsats samt  § 164 i               lov om social service)            200 Tilbagebetalingspligtig hjælp,                skattefri            210 Tilbagebetalingspligtig hjælp,                skattepligtig

­1.553

         092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50               pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om               aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en               aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i               lov om social service)

­1.074

318

­982 ­571


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 56 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           200 Skattepligtig            210 Skattefri

Indtægter ­537 ­537

         093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v.               med 35 pct. refusion (§ 92 i lov om aktiv               socialpolitik

­32

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner

617 617

    74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af         flygtninge

234

         006 Hjælp i øvrigt til uledsagede               flygtningebørn og handicappede flygtninge               med 100 pct. refusion

155

         016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de               første 3 år med 100 pct. refusion

­515 ­515

79

    75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

68.546

         004 Særlig støtte med 50 pct. refusion (§               34 i Lov om aktiv socialpolitik)            200 Boliger

300

         005 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§               34 i Lov om aktiv socialpolitik)            200 Særlig støtte

854

300

854

         007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov               om aktiv beskæftigelsesindsats § 83)            230 Ikke tilbagebetalingspligtig                godtgørelse

2.043 2.043

         010 Forsørgelse af personer i tilbud efter               kapitel 10 med 30 pct. refusion            200 Aktiveringsydelse

39.671 39.671

         011 Løntilskud til personer i tilbud efter               kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om               aktiv beskæftigelsesindsats§ 51)            200 Løntilskud

4.107 4.107

         012 Hjælp til opkvalificering og               hjælpemidler, med 50 pct. refusion (lov om               en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99 og               100 )            210 Hjælpemidler uden løntilskud,                skattefri           014 Kontanthjælp og starthjælp under               forrevalidering med 30 pct. refusion (§§               25, 25 a og 26, stk. 5, jf. §§ 46, stk. 1,               3. pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv               socialpolitik)            200 Modtagere af kontanthjælp

50

50 2.745

2.745

319

­74


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 56 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          015 Kontanthjælp og starthjælp  under               forrevalidering med 50 pct. refusion            100 Forrevalidering ­                kontanthjælpsmodtagere

Indtægter

1.371 1.371

         016 Forsørgelse til personer i tilbud               efter kapitel 10 og 11 med 50 pct.               refusion            100 Kontanthjælpsmodtagere i aktivering                med 50 pct. refusion

17.405 17.405

         093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv               socialpolitik kap. 12) med 50 pct.               refusion            200 Skattepligtig

­10

         094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv               socialpolitik kap. 12) med 65 pct.               refusion            200 Skattepligtig            210 Skattefri

­64

­10

­62 ­2

    76 Boligydelse til pensionister

141.400

         001 Tilskud til lejere

­2.100

98.000

         002 Lån til ejere af én og tofamilieshuse

200

         003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.            200 Tilskud            210 Lån

4.900 3.600 1.300

         005 Tilskud til lejebetaling i               ældreboliger

38.500

         091 Efterreguleringer

­700

         093 Tilbagebetaling af lån og renter

­500

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner      77 Boligsikring           003 Boligsikring som tilskud og lån            200 Tilskud            210 Lån

500 500

­1.600 ­1.600

58.890

­3.400

40 10 30

         005 Boligsikring som tilskud

8.200

         006 Almindelig boligsikring

50.600

         010 Boligsikring efter særligt behov uden               refusion

50

         091 Efterreguleringer

­3.400

320


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 56 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           200 Førtidspensionister efter 01.01.2003            210 Øvrige modtagere

Indtægter ­200 ­3.200

   58 Revalidering

94.658

    80 Revalidering

53.650

       580080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER

53.650

         003 Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse               under aktivering med 50 pct. refusion            010 Befordringsgodtgørelse jfr. LAB §82            020 Hjælpemidler (arbejdsredskaber og                arbejdspladsindretning jfr. LAB §76 og                77)            210 Skattefri            250 Befordringsgodtgørelse vedrørende                virksomhedspraktik

1.775

         008 Løntilskud i forbindelse med               revalidenders ansættelse med løntilskud               med 65 pct. refusion (lov om aktiv               beskæftigelsesindsats § 51, stk. 3, jf. §               64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik §               51, stk. 2)            210 Skattefri

1.075

863 672 96 144

1.075

         011 Revalideringsydelse i forbindelse med               virksomhedspraktik med 65 pct. refusion               (lov om aktiv socialpolitik § 52 og lov om               en aktiv beskæftigelsesindsats § 45, stk.               2)            020 Revalideringsydelse virksomheder

18.300

         012 Revalideringsydelse med 50 pct.               refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52)            200 Revalideringsydelse ord.udd

32.500

18.300

32.500

    81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og         personer i løntilskudsstillinger i målgruppe         §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv         beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt         modtagere af ledighedsydelse           004 Udgifter til hjælpemidler og               befordringsgodtgørelse efter §§ 76­77 og               82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsat­               s.            010 Befordringsgodtgørelse ved LY jfr.                LAB §82            020 Hjælpemidler ved LY (Arbejdsredskaber                og arbejdspladsindregning jfr. LAB §76 og                77           005 Ledighedsydelse, ikke               refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, § 104,               stk. 1­2 og § 104a i lov om aktiv               socialpolitik)

41.008

230

179 51

6.075

321


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 56 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           010 Pga af 18 mdr. varighed            020 Pga af manglende grundlag

Indtægter

5.888 187

         010 Ledighedsydelse under ferie med 30               pct. refusion (§§ 74 e og 74 h)

933

         011 Særlig ydelse til personer uden ret               til ledighedsydelse med 30 pct. refusion               (§ 74 i)            010 Særlig ydelse til personer uden ret                ledighedsydelse med 35 pct. refusion(pgf.                74 i)

560

         018 Ledighedsydelse i visitationsperioden               før første fleksjob med 30 pct. refusion               (§ 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv               socialpolitik)            010 Skattepligtig

560

4.664

4.664

         019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30               pct. refusion (§ 74 a, stk. 2­4 i Lov om               aktiv socialpolitik)            010 Skattepligtig

14.926

         020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel               med 30 pct. refusion (§ 74 a, stk. 5 og §               74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik)

187

14.926

         103 Ledighedsydelse til personer i               aktivering med 30 pct. refusion, jf. §               104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik

10.448

         104 Særlig ydelse til personer i               aktivering med 30 pct. refusion, jf. §               104, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik

373

         106 Ledighedsydelse til personer i               aktivering med 50 pct. refusion, jf. §               104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik            010 Ledighedsydelse i aktivering i                visitationsperiode

2.612 2.612

 2 Statsrefusion

­482.831

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

­482.831

   46 Tilbud til udlændinge

­6.036

    61 Introduktionsydelse

­5.583

         004 Refusion vedrørende               introduktionsydelse for udlændinge

­4.927

         005 Refusion vedrørende hjælp i særlige               tilfælde m.v. for udlændinge

­656

    65 Repatriering

­453

322


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 56 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          001 Refusion vedrørende hjælp til               repatriering med 100 pct. refusion

Indtægter ­453

   48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)      67 Personlige tillæg m.v.

­178.522 ­12.434

         002 Refusion af varmetillæg

­5.355

         004 Refusion af personlige tillæg og               helbredstillæg

­7.079

    68 Førtidspension med 50 pct. refusion

­31.828

         004 Refusion vedrørende højeste og               mellemste førtidspension med 50 pct.               refusion

­24.778

         005 Refusion vedrørende almindelig og               forhøjet almindelig førtidspension med 50               pct. refusion      69 Førtidspension med 35 pct. refusion ­         tilkendt efter regler gældende før 1. januar         2003           004 Refusion vedrørende højeste og               mellemste førtidspension med 35 pct.               refusion

­7.050

­35.910

­29.375

         005 Refusion vedrørende almindelig og               forhøjet almindelig førtidspension med 35               pct. refusion      70 Førtidspension med 35 pct. refusion ­         tilkendt efter regler gældende fra 1. januar         2003           002 Refusion vedr. førtidspension med 35               pct. refusion

­6.535

­98.350

­98.350

   57 Kontante ydelser

­257.494

    71 Sygedagpenge

­61.861

         002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct.               refusion (grp. 003,005, 008 og 009)

­30.401

         004 Refusion af sygedagpenge med 50 pct.               refusion til forældre med alvorligt syge               børn, jf. §30, stk. 2

­350

         009 Refusion af sygedagpenge med 30 pct.               refusion (grp. 006 og 010)

­31.110

    72 Sociale formål

­5.014

         002 Refusion af udgifter til sociale

­5.014

323


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 56 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter              formål på gruppering nr. 004­015 og 017            100 Job­ og Borgerserviceafdelingen      73 Kontanthjælp

Indtægter ­5.014 ­32.938

         001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp               m.v. på grupperingsnr. 092 og 094

537

         002 Refusion af kontanthjælp m.v. på               grupperingsnr. 013, 016, 017, 018­020               minus grp. 097

­34.030

         004 Refusion af kontanthjælp m.v.               grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 og               095 med 35 pct. refusion

555

    74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af         flygtninge

­234

         004 Refusion vedrørende flygtninge med 100               pct. refusion

­234

    75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

­24.552

         001 Refusion af udgifterne med 65 pct.               refusion på gruppering 017 minus               gruppering 094

­8.661

         002 Refusion af udgifterne med 50 pct.               refusion på gruppering 004, 011, 012, 015               og 016 minus gruppering 093

­2.910

         004 Refusion af udgifter med 30 pct.               refusion på gruppering 005, 010, 014 minus               gruppering 097      76 Boligydelse til pensionister

­12.981

­105.175

         002 Refusion af boligydelse

­105.175

    77 Boligsikring

­27.720

         002 Refusion af boligsikring og               huslejetilskud efter § 29 b

­27.720

   58 Revalidering

­40.779

    80 Revalidering

­29.731

         002 Refusion af udgifter med 50 pct.               refusion på gruppering 001,003,006 og 012               minus 091 og 093

­17.137

         004 Refusion af løntilskud og               revalideringsydelser med 65 pct. refusion               på gruppering 008 og 011 minus 092            005 Sociale overførsler

­12.594

324

­12.594


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 56 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter     81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og         personer i løntilskudsstillinger i målgruppe         §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv         beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt         modtagere af ledighedsydelse

Indtægter ­11.048

         005 Refusion af udgifter til               ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50               pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012,               101, 102, 106 og 107)            005 Sociale overførsler

­1.421

         008 Refusion af udgifter til               ledighedsydelse og særlig ydelse med 30               pct. refusion (grp. 001,010,011,018,019,0­               20,103 og 104 minus grp. 109)            005 Sociale overførsler

­9.627

325

­1.421

­9.627


Bevilling 57 Handicap - sociale overførsler Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Sociale formül I alt

Budget 2011 0 0

326

Budget 2012 22.527 22.527

Overslag 2013 22.527 22.527

Overslag 2014 22.527 22.527

Overslag 2015 22.527 22.527


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 57 Handicap - Sociale overførsler 05.57.72 Sociale formål 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

0

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

22.527

22.527

22.527

22.527

Merudgifter vedr. børn med handicap – Servicelovens § 41: Det er budgetlagt med 543 personer som modtager dækning af nødvendige merudgifter til forældre med børn som har et handicap. Endvidere er der budgetlagt med udgifter til særlig pasning i eget hjem af 2 svært handicappede børn. Endelig er der budgetlagt merudgifter i forbindelse med kørsel til 198 børn med handicap. Gennemsnitsprisen pr. foranstaltning for dette område er ca. 24.900 kr. Merudgifter til voksne med handicap – Servicelovens § 100: Det er budgetlagt med 47 personer som modtager dækning af nødvendige merudgifter til voksne med et handicap. Gennemsnitsprisen for denne foranstaltning ca. 35.100 kr. Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste – Servicelovens § 42: Det er budgetlagt med 300 personer som modtager dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn som har et handicap. Gennemsnitsprisen pr. foranstaltning for dette område er ca. 77.200 kr.

327


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 57 HANDICAP - SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

57 Handicap ­ sociale overførsler

45.628

­23.101

 1 Drift

45.628

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

45.628

   57 Kontante ydelser

45.628

    72 Sociale formål

45.628

         009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af               børn med nedsat funktionsevne               (Serviceloven, § 41)            240 Handicap­ og Psykiatriafdelingen

20.816

         010 Merudgifter for voksne med nedsat               funktionsevne (Serviceloven, § 100)            240 Handicap­ og Psykiatriafdelingen

1.652

20.816

1.652

         015 Hjælp til dækning af tabt               arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af               børn med nedsat funktionsevne               (Serviceloven, § 42)            240 Handicap­ og Psykiatriafdelingen

23.160

23.160

 2 Statsrefusion

­23.101

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

­23.101

   57 Kontante ydelser

­23.101

    72 Sociale formål

­23.101

         001 Refusion efter reglerne for den               centrale refusionsordning på               grupperingerne 009­016 (SEL § 176)            205 Handicap­ og Psykiatriafdelingen

­23.101 ­23.101

328


Bevilling 58 Handicap vokseninstitutioner Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Specialpædagogiskbistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt Anlæg

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 5.609

0 0 0 0 0 5.950

0 0 0 0 0 8.450

0 0 0 0 0 8.800

0 0 0 0 0 12.800

329


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 58 Handicap - vokseninstitutioner 03.22.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

0

0

0

Overslag 2015

0

0

På denne funktion afholdes Lysbro Uddannelsescenters udgifter og indtægter til den 3-årige ungdomsuddannelse til unge udviklingshæmmede. Sted STU Lysbro

Normering 32

2011 takst/dag 710 kr. til 31.07.11 644 kr. fra 01.08.11

2012 takst/dag 679 kr.

Lysbro Uddannelsescenters nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) er 6,8 mio. kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

0

0

0

Overslag 2015

0

0

På denne funktion afholdes udgifter til senhjerneskadede, hjemmevejledning og bostøtte samt nedenstående botilbud: Sted Bakkehuset Vesterbo Bofællesskab Tulipanvej

Normering

Bofællesskab Amerikavej Bofællesskab Lupinvej Bofællesskab Møllegade Bofællesskab Narvikvej

16 20 4 1

2011 takst/dag 2.364 kr. 919 kr. 596 kr. 1.101 kr.

2012 takst/dag 2.383 kr. 964 kr. 610 kr. 1.411 kr.

6

379 kr.

Individuel takst

11

379 kr.

Individuel takst

5

379 kr.

Individuel takst

8

1.453 kr.

Individuel takst

Senhjerneskadens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bostøttens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bakkehusets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Botilbud Fyrrevængets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Vesterbos nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskab Tulipanvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

0

0

0

2,6 18,0 12,8 1,3 6,6 1,3

mio. mio. mio. mio. mio. mio.

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. • Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse.

330


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 58 Handicap - vokseninstitutioner Sted Arendalsvej bodel 1 + 2 Arendalsvej bodel 3 Solbakkevej – Kernen Botilbud Tulipanvej Tulipanvej Demensafsnit Botilbud Kejlstrupvej Botilbud Horsensvej Klosterhaven Socialpsykiatrisk bosted Botilbud Hinge Birkeparken Normaltakst Efter regulering af overskud

Normering 14 5 7 10,5

2011 takst/dag 1.605 kr. 1.273 kr. 2.058 kr. 1.746 kr. 1.942 1.944 2.779 1.862 1.764 1.476

8 8 9 12 17 15

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

1.536 kr.

12

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 0

1.978 1.964 2.622 1.914 1.814 1.504

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

1.555 kr.

1.459 kr.

Arendalsvej bodel 1 + 2 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Arendalsvej bodel 3 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Solbakkevej – Kernens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Botilbud Tulipanvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Botilbud Kejlstrupvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Botilbud Horsensvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Klosterhavens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Socialpsykiatrisk bosteds nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Botilbud Hinges nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Birkeparkens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg)

Netto

2012 takst/dag 1.640 kr. 1.299 kr. 2.094 kr. 1.742 kr.

0

0

7,7 2,2 4,9 11,2 5,2 7,8 7,4 10,3 7,6 6,0

mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio.

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Kommunale botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

331

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 58 Handicap - vokseninstitutioner Sted Bofællesskabet Bredhøjvej

Normering

Bofællesskabet Fuglemosevænget Bofællesskabet Voel Bofællesskabet Grønnegade Bofællesskabet H-huset Bofællesskabet Klokbjerghøjen Bofællesskabet Multihuset Bofællesskabet Nylandsvej Bofællesskabet Sandvejen Arendalsvej bodel 4 Arendalsvej bodel 5

2 5 8

2011 takst/dag 1.308 kr. 467 kr. 902 kr.

2012 takst/dag 1.335 kr. 476 kr. 910 kr.

6

1.068 kr.

1.090 kr.

5 8 4

Individuel 1.182 kr. 1.346 kr.

Individuel 1.184 kr. 1.374 kr.

10

822 kr.

763 kr.

10

540 kr.

551 kr.

10

497 kr.

507 kr.

8 8

1.612 kr. 792 kr.

1.627 kr. 822 kr.

Bofællesskabet Bredhøjvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Fuglemosevængets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Voels nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Grønnegades nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet H-husets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Klokbjerghøjens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Multihusets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Nylandsvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Sandvejens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Arendalsvej bodel 4 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Arendalsvej bodel 5 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg)

1,7 2,5 2,3 3,6 3,2 1,9 2,6 1,9 1,7 4,5 2,3

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

0

0

mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio.

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

0

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Beskyttet beskæftigelse for handicappede. Sted Aktivitetscentret Ahuset Aktivitetstilbuddet ved søerne, Lillehøjvej

Normering

2011 takst/dag

2012 takst/dag

7 21 43

576 kr. 190 kr. 356 kr.

623 kr. 193 kr. 356 kr.

16

468 kr.

474 kr.

Aktivitetscentret A-husets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Aktivitetstilbud ved søerne, Lillehøjvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg)

332

1,4 mio. kr. 8,8 mio. kr.


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 58 Handicap - vokseninstitutioner 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

0

0

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Aktivitets- og samværstilbud til handicappede. Sted Kernen Cafe på Vejen Dagtilbuddet i Hinge Kastaniehuset Normal takst Efter regulering af overskud Dagtilbud til hjemmeboende Kunstkælderen

Normering 10 33 22 4 30 12 10 8

2011 takst/dag 282 kr. 395 kr. 447 kr. 583 kr. 13 kr. 464 kr. 116 kr. 245 kr.

2012 takst/dag 246 kr. 423 kr. 456 kr. 596 kr. 14 kr. 472 kr. 119 kr. 249 kr.

271 kr.

276 kr.

31

254 kr. 160 kr. 376 kr.

18 25

Kernens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Cafe på vejens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Dagtilbuddet i Hinges nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Kastaniehusets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Kunstkælderens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg)

333

164 kr. 372 kr. 9,2 0,1 2,9 2,8 3,0

mio. mio. mio. mio. mio.

kr. kr. kr. kr. kr.


Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:

Socialudvalget

1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 58 Handicap - institutioner ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2012

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012

2012

2013

2014

2015

Senere

I alt

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Ny-/ombygning indenfor Handicap- og psykiatriområdet

5.000

5.000

4.000

25.000

39.000

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Nye dagtilbud - herunder erstatning for Lillehøjvej 800

Nyindkøb af busser

2.500

8.000

7.500

32.000

50.000

800

800

800

800

4.000

500

1.000

1.500

Diverse bygningsmæssige ændringer

150

Pulje til diverse renoveringer på Arendalsvej

150

300

Udbygning af Lysbro Uddannelsescenter

5.500

5.500

Udvidelse af Horsensvej med 4 boliger og personale faciliteter

3.700

3.700

Nyt botilbud til erstatning for Birkeparken

32.500

32.500

56.100

56.100

05.32.30 Ældreboliger Plejehjem til ældre handicappede borger 58 Handicap - institutioner

5.950

334

8.450

8.800 12.800 156.600 192.600


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

58 Handicap ­ vokseninstitutioner

91.714

­85.766

 1 Drift

85.764

­85.766

  03 Undervisning og kultur     30 Ungdomsuddannelser      46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov         346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN                14, 8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

6.106 6.024 31 16 24 11

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite­                ter            510 Elevbefordring            514 Elevfester            590 Administrationsudgifter            591 Administrationsbidrag

521 34

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

331 331

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

233 49 97 54 10 17 5

3 3 73 408

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            825 Betaling fra Silkeborg Kommune            899 Betaling til administration

­7.191 ­7.955 764

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

85.764

­85.766

   32 Tilbud til ældre og handicappede

13.578

­13.578

    33 Forebyggende indsats for ældre og         handicappede

13.578

­13.578

13.578

­13.578

11.058

­11.058

11.058

­10.491

      1 Egne         533105 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620                KJELLERUP           004 Socialpædagogisk bistand og behandling               til personer med betydelig nedsat

335


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter              funktionsevne eller særlige sociale               problemer (SEL §§ 85 og 102)            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder            900 Indtægter

12.408 1.116 258 322 ­3.046

         093 Betaling for personlig og praktisk               hjælp samt madservice i forbindelse med               afløsning og aflastning

Indtægter

­10.461 ­30 ­567

       533130 SENHJERNESKADEDE           004 Socialpædagogisk bistand og behandling               til personer med betydelig nedsat               funktionsevne eller særlige sociale               problemer (SEL §§ 85 og 102)            400 Personale            800 Betaling andre offentlige myndigheder

2.646 ­2.646

       533140 HJEMMEVEJLEDERE           004 Socialpædagogisk bistand og behandling               til personer med betydelig nedsat               funktionsevne eller særlige sociale               problemer (SEL §§ 85 og 102)            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            800 Betaling andre offentlige myndigheder

3.217 206 ­3.423

       533148 VESTERBO, VESTERGADE, SILKEBORG

1.335

­1.335

         004 Socialpædagogisk bistand og behandling               til personer med betydelig nedsat               funktionsevne eller særlige sociale               problemer (SEL §§ 85 og 102)            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            800 Betaling andre offentlige myndigheder

1.335

­1.335

6.580 362 ­5.607

­1.335

       533149 BOFÆLLESSKAB TULIPANVEJ 11J OG 11L

1.185

­1.185

1.185

­1.185

1.277 91 17 10 ­210

­1.185

         004 Socialpædagogisk bistand og behandling               til personer med betydelig nedsat               funktionsevne eller særlige sociale               problemer (SEL §§ 85 og 102)            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder         533150 BOSTØTTEN          01 FÆLLES

336


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          004 Socialpædagogisk bistand og behandling               til personer med betydelig nedsat               funktionsevne eller særlige sociale               problemer (SEL §§ 85 og 102)            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

Indtægter

17.405 173 92 303 ­17.973

       533160 MULTIHUSET HJEMMEVEJLEDNING           004 Socialpædagogisk bistand og behandling               til personer med betydelig nedsat               funktionsevne eller særlige sociale               problemer (SEL §§ 85 og 102)            400 Personale            800 Betaling andre offentlige myndigheder

1.211 ­1.211

   38 Tilbud til voksne med særlige behov

72.186

­72.188

    50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

47.718

­47.716

1.558

­1.558

        05 KEJLSTRUPVEJ 32

1.558

­1.558

         003 Længerevarende botilbud for               sindslidende            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder            900 Indtægter

1.558

­1.241

       550105 BIRKEPARKEN, KEJLSTRUPVEJ 32A, 8600                SILKEBORG

5.844 516 119 335 ­5.254

         094 Beboeres betaling for husleje

­82 ­1.139 ­20 ­276

         096 Beboeres betaling for el og varme            020 Varme

­41 ­41

       550110 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2           002 Længerevarende botilbud for personer               med nedsat funktionsevne            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder            900 Indtægter

3.213

­3.213

3.213

­2.781

7.656 1.162 351 330 ­6.286

­671 ­237 ­1.798 ­75

         093 Beboeres betaling for service

­42

         094 Beboeres betaling for husleje

­286

         096 Beboeres betaling for el og varme

­103

337


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           010 El            020 Varme

Indtægter ­56 ­47

       550115 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 3           002 Længerevarende botilbud for personer               med nedsat funktionsevne            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

2.449

­2.449

2.449

­2.328

2.629 154 28 230 ­591

­2.328

         093 Beboeres betaling for service

­15

         094 Beboeres betaling for husleje

­80

         096 Beboeres betaling for el og varme            010 El            020 Varme

­26 ­13 ­13

       550120 BOTILBUDDET I HINGE, TINGSKRIVERVEJ                37, 8620 KJELLERUP           003 Længerevarende botilbud for               sindslidende            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

7.940

­7.939

7.940

­7.152

6.990 1.000 319 502 ­870

­7.152

         093 Beboeres betaling for service

­392

         094 Beboeres betaling for husleje

­279

         096 Beboeres betaling for el og varme            010 El            020 Varme

­116 ­60 ­55

       550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, SOLBAKKEVEJ 20,                8600 SILKEBORG

3.565

­3.565

        02 KERNEN

3.565

­3.565

         002 Længerevarende botilbud for personer               med nedsat funktionsevne            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder            900 Indtægter

3.565

­3.099

4.647 565 76 373 ­2.096

­3.071 ­28

         093 Beboeres betaling for service

­233

         094 Beboeres betaling for husleje

­161

338


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          096 Beboeres betaling for el og varme

Indtægter ­73

       550135 BOTILBUD, TULIPANVEJ 100, 8600                SILKEBORG           002 Længerevarende botilbud for personer               med nedsat funktionsevne            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

7.533

­7.533

7.533

­6.279

10.540 1.150 316 1.038 ­5.511

­6.279

         093 Beboeres betaling for service

­701

         094 Beboeres betaling for husleje

­407

         096 Beboeres betaling for el og varme

­146

       550145 BOTILBUD KEJLSTRUPVEJ, 8600 SILKEBORG           002 Længerevarende botilbud for personer               med nedsat funktionsevne            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

5.621

­5.621

5.621

­5.032

4.668 611 85 677 ­418

­5.032

         093 Beboeres betaling for service

­347

         094 Beboeres betaling for husleje

­173

         096 Beboeres betaling for el og varme

­70

       550150 BOTILBUD HORSENSVEJ           002 Længerevarende botilbud for personer               med nedsat funktionsevne            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

4.276

­4.275

4.276

­4.039

7.035 1.076 283 326 ­4.445

­4.039

         093 Beboeres betaling for service

­236

       550160 KLOSTERHAVEN, KLOSTERHAVEN 1, 8620                KJELLERUP           002 Længerevarende botilbud for personer               med nedsat funktionsevne            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

339

4.604

­4.604

4.604

­4.201

6.594 1.362 91 148 ­3.592

­4.201


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          093 Beboeres betaling for service

Indtægter ­403

       550165 SOCIALPSYKIATRISK BOSTED, VESTERGADE                42C, 8620 KJELLERUP           003 Længerevarende botilbud for               sindslidende            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder            900 Indtægter

6.959

­6.959

6.959

­6.038

9.538 1.055 256 1.004 ­4.893

         093 Beboeres betaling for service

­5.977 ­61 ­921

    52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

11.529

­11.530

11.529

­11.530

       552090 BOFÆLLESSKABET BREDHØJVEJ

1.153

­1.154

         002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            800 Betaling andre offentlige myndigheder

1.153

­1.154

1.736 95 ­678

­1.154

       552103 BOFÆLLESSKABET FUGLEMOSEVÆNGET

970

­971

         002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

970

­971

2.325 195 116 ­1.666

­971

      1 Egne

       552105 BOFÆLLESSKABET, GORMSVEJ, VOEL           002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            800 Betaling andre offentlige myndigheder

2.218 154 ­2.372

       552107 BOFÆLLESSKABET GRØNNEGADE           002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            400 Personale            800 Betaling andre offentlige myndigheder

3.721 ­3.721

       552108 BOFÆLLESSKABET H­HUSET SOLBAKKEVEJ                20, 8600 SILKEBORG

340

1.615

­1.615


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

         002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder            900 Indtægter

Udgifter

Indtægter

1.615

­1.615

3.153 438 22 106 ­2.105

       552112 BOFÆLLESSKABET KLOKBJERGHØJEN 3 OG 9,                THEM

­1.299 ­316

1.007

­1.007

         002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

1.007

­1.007

1.885 103 5 ­987

­1.007

       552114 BOFÆLLESSKABET MULTIHUSET

1.166

­1.165

         002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

1.166

­1.165

1.973 340 15 451 ­1.614

­13 ­1.152

       552116 BOFÆLLESSKABET NYLANDSVEJ 74

605

­605

         002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            800 Betaling andre offentlige myndigheder

605

­605

1.884 114 ­1.393

­605

       552118 BOFÆLLESSKABET SANDVEJEN

370

­370

         002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            800 Betaling andre offentlige myndigheder

370

­370

1.731 106 ­1.468

­370

       552130 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 4

2.386

­2.386

2.386

­2.386

         002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

4.418 271

341


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

          600 IT, inventar og materiel            800 Betaling andre offentlige myndigheder

28 ­2.330

­2.386

       552132 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 5

2.257

­2.257

2.257

­2.257

2.649 150 28 ­570

­2.257

3.988

­3.989

       558103 AKTIVITETSCENTER A­HUSET SOLBAKKEVEJ                20, 8600 SILKEBORG

367

­367

         002 Beskyttet beskæftigelse til personer               med nedsat funktionsevne            400 Løn            500 Materiale og aktivitetsudgifter            600 It, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

367

­367

1.150 142 28 143 ­1.097

­367

3.622

­3.622

        01 LILLEHØJVEJ

3.622

­3.622

         002 Beskyttet beskæftigelse til personer               med nedsat funktionsevne            400 Løn            500 Materiale og aktivitetsudgifter            600 It, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

3.622

­3.622

7.288 2.094 342 476 ­6.579

­2.742

    59 Aktivitets­ og samværstilbud (§ 104)

8.950

­8.953

       559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 2,                8620 KJELLERUP

4.736

­4.736

        01 AKTIVITETSHUSET KERNEN

4.736

­4.736

         002 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med nedsat funktionsevne            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

4.736

­4.736

         002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            800 Betaling andre offentlige myndigheder      58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

       558130 AKTIVITETSTILBUDDET VED SØERNE,                LILLEHØJVEJ 30, 8600 SILKEBORG

7.480 1.505 552 386 ­5.188

       559110 CAFE PÅ VEJEN, BORGERGADE 8 8600                SILKEBORG           002 Aktivitets­ og samværstilbud til

342

­880

­56 ­4.680


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter              personer med nedsat funktionsevne            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            800 Betaling andre offentlige myndigheder

Indtægter

141 8 ­150

       559120 DAG­ OG BESKÆFTIGELSESTILBUDDET I                HINGE, TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP          01 HINGE TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP           002 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med nedsat funktionsevne            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder            900 Indtægter           005 Arbejdsvederlag (§ 105)

2.169

­2.171

­9

­1.933

­124

­1.933

543 109 159 ­935

­140 ­1.744 ­49

115

        03 LØN OG PERSONALEUDGIFTER FÆLLES

1.939

         002 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med nedsat funktionsevne            400 Personale

1.939 1.939

        05 TAKST 2

238

­238

         002 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med nedsat funktionsevne            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            800 Betaling andre offentlige myndigheder

238

­238

408 22 ­192

­238

821

­821

1.014

­821

       559130 PSYKIATRIENS HUS, DAGTILBUD,                FALKEVEJ, 8600 SILKEBORG           002 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med nedsat funktionsevne            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder            900 Indtægter

2.349 399 115 187 ­2.037

         990 Overførsel fra foregående år

­708 ­113

­193

       559135 KUNSTKÆLDEREN, LYSBROHØJEN, 8600                SILKEBORG

1.225

­1.225

         002 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med nedsat funktionsevne            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            800 Betaling andre offentlige myndigheder

1.225

­1.225

2.954 174 ­1.903

­1.225

 3 Anlæg

5.950

343


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter   05 Sociale opgaver og beskæftigelse

5.950

   32 Tilbud til ældre og handicappede

5.000

    33 Forebyggende indsats for ældre og         handicappede

5.000

       533001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

5.000

        23 PROJEKTERING AF FRYDENSLUNDS FREMTIDIGE             ANVENDELSE

5.000

         002 Projektering

5.000

   38 Tilbud til voksne med særlige behov

950

    50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

950

       550001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

950

        20 RÅDIGHEDSBELØB

950

344

Indtægter


Bevilling 59 Social service institutioner Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Pleje og omsorg m.v. af ĂŚldre og handicappede Botilbud for personer med sĂŚrlige sociale problemer Behandling af stofmisbrugere Botilbud til lĂŚngerevarende ophold I alt

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

345


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 59 Sociale service - institutioner 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

0

0

0

Overslag 2015

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Det alternative plejehjem ”Landlyst” på Godrum Plejehjemmet ”Landlyst” er en selvstændig enhed under forsorgshjemmet Godrum, og er målrettet gruppen af ”skæve eksistenser”, der har behov for den pleje og omsorg stedet kan tilbyde, men som ellers ikke hensigtsmæssigt kan placeres på et traditionelt kommunalt plejehjem Der er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af plejehjemmet ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af pladser. Der er på plejehjemmet 7 pladser, hvoraf 3 pladser forventes købt af kommunens Job og borgerservice, medens 4 pladser forventes solgt til andre kommuner. 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

0

0

0

Overslag 2015

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Forsorgshjemmet Godrum • Forsorgstilbuddet Lysbro. De nævnte institutioner og opholdssteder er alle botilbud for personer med særlige sociale problemer. Budgetlægningen for Godrum og Lysbro har taget udgangspunkt i budgettet for 2011 Der er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af bostederne ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af pladser – dels ved Silkeborg Kommunes eget brug af bostedernes pladser og dels ved salg af pladser til andre kommuner. Der er på Godrum 21 pladser. Det forventes, at Job og borgerservice ”køber” 3 pladser og de resterende 18 pladser afsættes til andre kommuner. 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

0

0

0

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Behandling af stofmisbrugere over 18 år. Misbrugscentret tilbyder ambulant-, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere. Driften Halvvejshuset, institution under Silkeborg Misbrugscenter, er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af Halvvejshuset ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne mod-

346


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 59 Sociale service - institutioner svares af indtægter ved ”salg” af ydelser – dels til Silkeborg Kommune og dels til andre kommuner. ”Halvvejshuset”: ”Halvvejshuset” på Marienlundsvej i Silkeborg er misbrugscentrets døgntilbud til stofmisbrugere. Der er i budgettet medtaget en lejeindtægt på 25.000. Lejeindtægten er usikker, da beboere, som i forvejen har egen bolig og dermed boligudgift ifølge loven ikke skal betale husleje under opholdet. Det forventes at kommunen gør brug af 3 pladser i ”Halvvejshuset og at 1 plads sælges til andre kommuner. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

0

0

0

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Der er her budgetteret med udgifter til et botilbud i tilknytning til forsorgshjemmet Godrum. Bostedet er normeret til 2 pladser. 1 plads forventet anvendt af Silkeborg kommune og 1 plads forventes anvendt af andre kommuner. Der er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af ”Huset” i tilknytning til Godrum ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af pladser.

347


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 59 SOCIAL SERVICE - INSTITUTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

59 Social service ­ institutioner

15.166

­15.166

 1 Drift

15.166

­15.166

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

15.166

­15.166

   32 Tilbud til ældre og handicappede

2.768

­2.768

    32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og         handicappede

2.768

­2.768

2.768

­2.768

2.768

­2.768

      2 Selvejende/private         532200 PROJEKT ALTERNATIV PLEJEHJEM, GODRUM,                HEDEVEJ 2 A, 7362 HAMPEN           400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            471 Supervision            490 Andet

3.460 3.353 36 7 25 27 12

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            560 Medicin            579 Øvrige udgifter vedrørende beboerne            590 Administrationsudgifter

77 8 19 50

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer            790 Andet

30 8 3 19

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner            825 Betaling fra Silkeborg Kommune            880 Overhead

­799

­2.768 ­2.768

­1.027 228

   38 Tilbud til voksne med særlige behov

12.398

­12.398

    42 Botilbud for personer med særlige sociale         problemer (§§109­110)

11.565

­11.565

11.565

­11.565

9.436

­9.436

      2 Selvejende/private         542020 FORSORGSHJEMMET GODRUM, HEDEVEJ 2                A,7362 HAMPEN           092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2)            200 Kost            210 Logi

­849 ­438 ­411

         400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel

7.055 6.817 98 22

348


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 59 SOCIAL SERVICE - INSTITUTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           470 Personforsikringer            471 Supervision            490 Andet

Indtægter

47 39 32

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            508 Husholdning            510 Arbejdsdusør til beboere            540 Beboer aktiviteter            550 Landbrug (momsregistreret)            555 Værksted (momsregistreret)            580 Øvrige udgifter vedrørende beboerne            590 Administrationsudgifter

1.580 506 277 135 209 312 141

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

­1.147 ­190 ­542 ­325 ­45 ­45

157 157

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            790 Andet

1.316 343 191 190 10 365 37 180

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til / fra andre kommuner /                region            825 Betaling fra Silkeborg Kommune            880 Overhead

­672

­7.440 ­7.440

­1.203 531

       542030 FORSORGSTILBUDDET I LYSBRO,                HERNINGVEJ 44, 8600 SILKEBORG

2.129

         092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2)            200 Kost            210 Logi

­2.129 ­323 ­172 ­151

         400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            471 Supervision            490 Andet

2.486 2.305 46 29 23 63 20

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            560 Medicin            570 Madkassen            580 Øvrige udgifter vedrørende beboerne            590 Administrationsudgifter

338 5 185 43 105

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

52 52

         700 Fast ejendom

573

349


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 59 SOCIAL SERVICE - INSTITUTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            790 Andet

Indtægter

231 70 43 23 117 25 64

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til / fra andre kommuner /                region            825 Betaling fra Silkeborg Kommune            880 Overhead

­1.320

­1.806 ­1.806

­1.528 208

    45 Behandling af stofmisbrugere (efter         servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)

358

­358

       545005 HALVVEJSHUS, MARIENLUNDSVEJ 35, 8600                SILKEBORG

358

­358

         400 Personale            401 Løn m.v.            421 Uddannelse            470 Personforsikringer

899 871 11 17

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            550 Klientudgifter            590 Administrationsudgifter

129 89 40

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

14 5 9

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

213 149 36 20 6 2

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre                kommuner/regioner            825 Betaling fra Silkeborg Kommune            880 Overhead

­897

­333 ­333

­997 100

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­25 ­25

    50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

475

­475

      2 Selvejende/private

475

­475

       550020 FORSORGSHJEMMET GODRUM, HEDEVEJ 2                A,7362 HAMPEN

475

­475

350


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 59 SOCIAL SERVICE - INSTITUTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

         001 Længerevarende botilbud for personer               med særlige sociale problemer            400 Personale            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder           094 Beboeres betaling for husleje

Udgifter

Indtægter

475

­429

807 40 ­372

­429 ­46

351


ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Mission: Arbejdsmarkedsudvalget er med til at skabe gode vilkår og rammer så ledige, unge og udsatte grupper kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Indsatsen er fremadrettet og aktiv til gavn for borgerne og erhvervslivet. Borgerne i Silkeborg Kommune vil gerne bidrage og tage vare om deres eget liv, så Arbejdsmarkedsudvalget har fokus er på den enkeltes ressourcer og muligheder i stedet for kontrol. Vision: Arbejdsmarkedsudvalgets vision er, at der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet.

352


Bevilling 61 Arbejdsmarked serviceudgifter Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Beskyttet beskÌftigelse Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Sekretariat og forvaltninger I alt

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

8.861 5.545 -49

9.556 6.635 0

9.556 6.635 0

9.556 6.635 0

9.556 6.635 0

8.212 -1.458 240 21.352

7.073 -981 241 22.524

7.073 -981 241 22.524

7.073 -981 241 22.524

7.073 -981 241 22.524

353


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 61 Arbejdsmarked - service 03.22.14 Beboelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

8.861

9.556

9.556

9.556

Overslag 2015 9.556

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Ungdommens Uddannelsesvejledning. Vejledningen skal gives til elever i grundskolens 7. – 9. klasse, og til elever, der følger 10. klasse. Vejledningen skal endvidere gives til unge under 25 år med bopæl i kommunen, der ikke er i en tilfredsstillende vejlednings-, uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation. Den primære vejledning i alderen fra 18 til 25 år med bopæl i kommunen skal rettes mod unge, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Med indførslen af Ungepakkerne med start august 2010, og den sidste del pr. 31. december 2010, fik UU tilført en lang række nye opgaver. Samtidig vedtog Folketinget at fortsætte aftalen omkring Globaliseringsmidler i yderligere 3 år. De to ting tilsammen medfører et større beløb på budget 2012, som modsvarer de opgaver der skal udføres i UU regi. Der er i det væsentligste budgetteret med udgifter til personale, elever og unge aktiviteter samt udførelse af mentorordninger. 03.30.44 Produktionsskoler Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

5.545

6.635

Overslag 2013 6.635

Overslag 2014 6.635

Overslag 2015 6.635

På denne funktion afholdes udgifter til: • Kommunale bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler. Silkeborg Kommune skal betale en fast takst for hver årselev der optages på en produktionsskole, hvis den pågældende elev havde fast bopæl i Silkeborg Kommune den 5. september 2010. Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

Budget 2012 (1.000 kr.)

Elever under 18 år

57

34.066

1.942

Elever over 18 år

80

58.662

4.693

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-49

0

0

0

Netto

0

Denne funktion er i foråret 2011 overflyttet til bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner.

354


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 61 Arbejdsmarked - service 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2015 2012-priser 2011 Netto

8.212

7.073

7.073

7.073

7.073

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Ansættelse af personer med løntilskud på kommunale arbejdspladser (jobtræning). Silkeborg Kommune er i henhold til aftale med Beskæftigelsesministeriet forpligtiget til at stille et antal jobtræningspladser til rådighed. Antallet af pladser (kvoten) er for 2012 meldt ud til 258 årspersoner. Der er for 2012 budgetteret med at Silkeborg Kommune benytter 193 årspladser. Endvidere er der budgetteret med udgifter til forsikringer, pensionsbidrag og feriepenge. 05.68.96 Servicejob 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

-1.458

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-981

-981

-981

-981

På denne funktion afholdes indtægter til: • Ansættelse af personer i servicejob. Staten ydede i en forsøgsperiode et årligt tilskud på 100.000 kr. pr. årsperson i forbindelse med ansættelse af langtidsledige i den offentlige sektor. Ordningen ophørte den 1. april 2002. De servicejob der er bevilget før den 1. april 2002 fortsætter uændret indtil ansættelsesforholdet ophører. Der forventes for 2012 at være godt 9 helårspersoner i kommunale servicejob. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

241

241

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

241

241

241

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i Silkeborg Kommune. Formålet med LBR er at øge beskæftigelsesmulighederne for borgere, der enten er i fare for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller kun vanskeligt (eller slet ikke) kan opnå beskæftigelse på almindelige vilkår. LBR skal overvåge resultater og effekter af Jobcentrets beskæftigelsesindsats og rådgive om, hvordan den fælles kommunale og statslige indsats fra Jobcentret kan forbedres. LBR skal derudover – f.eks. via partnerskaber – styrke den lokale virksomhedsrettede og forebyggende indsats for personer på kanten af arbejdsmarkedet. LBR udmønter i den forbindelse en særskilt bevilling til at gennemføre initiativer, der skal styrke den virksomhedsrettede indsats i lokalområdet.

355


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 61 Arbejdsmarked - service LBR administrerer og bevilger hvert år puljemidler fra Socialministeriet med henblik på målrettet støtte af udviklingsinitiativer på beskæftigelsesområdet. Puljemidlerne er fra og med 2011 beskåret fra omkring 3 mio. kr. til under 2 mio. kr. Det Lokale Beskæftigelsesråds opgaver kan oplistes som nedenstående: • LBR skal hvert år udarbejde en plan for, hvordan den virksomhedsrettede indsats – f.eks. via partnerskaber – kan understøttes lokalt, så beskæftigelsesindsatsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet i størst muligt omfang bliver virksomhedsrettet og virksomhedsnær • LBR overvåger resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret • LBR rådgiver kommunalbestyrelsen og staten om tiltag til forbedring af det lokale Jobcenters beskæftigelsesindsats • Resultatrevisionen sendes til høring i LBR, som herefter kan indstille til kommunalbestyrelsen og staten, at der sker ændringer i indsatsen • Jobcentrets beskæftigelsesplan sendes til høring i LBR, som kan indstille til kommunal• bestyrelsen og staten, at der sker ændringer i planen • LBR kan indstille til det regionale beskæftigelsesråd, at der sættes særligt fokus på bestemte indsatsområder, og at regionskontoret tager beskæftigelsesrettede initiativer • LBR modtager underretning om kommunens anvendelse af virksomhedspraktik.

356


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 61 ARBEJDSMARKED - SERVICE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

61 Arbejdsmarked ­ service

25.536

­3.012

 1 Drift

25.536

­2.031

  03 Undervisning og kultur

16.191

   22 Folkeskolen m.m.

9.556

    14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

9.556

       314100 UNGDOMSUDDANNELSESVEJLEDNING                SILKEBORG

9.556

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            482 Lov om almen voksenuddannelse ­ unge                under 18 år           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Elevaktiviteter            590 Administrationsudgifter            592 Andet

8.791 8.390 140 91 170 765 20 635 110

   30 Ungdomsuddannelser

6.635

    44 Produktionsskoler

6.635

         001 Produktionsskoler

6.635

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

7.073

   68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

7.073

    95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner         samt til alternativt tilbud

7.073

         001 Løn til forsikrede ledige med               løntilskud (Lov om aktiv               beskæftigelsesindsats § 55)            400 Personale

7.073 1.485

  06 Fællesudgifter og administration m.v.

2.272

­2.031

   45 Administrativ organisation

2.272

­2.031

    51 Sekretariat og forvaltninger

2.272

­2.031

       651320 JOB­ OG BORGERSERVICEAFDELINGEN

2.272

­2.031

2.272

­2.031

        10 DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD           400 Personale            401 Løn m.v.            409 Mødediæter            420 Kurser

325 275 20 30

357


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 61 ARBEJDSMARKED - SERVICE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            553 Midler vedr. projekter            559 Evaluering og formidling

Indtægter

1.947 1.903 44

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            830 Tilskud puljemidler,                Socialministeriet

­2.031 ­2.031

 2 Statsrefusion

­981

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

­981

   68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

­981

    96 Servicejob

­981

         004 Tilskud til servicejob (Lov om               ophævelse af lov om servicejob)

­981

358


Bevilling 66 Arbejdsmarked overførselsudgifter Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram m.v. Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jfr.Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob Beskæftigelsordninger I alt

Budget 2011 6.130 -3.071 138.978 32.346

Budget 2012 6.130 -7.738 184.323 2.622

Overslag 2013 6.130 -7.738 184.323 2.622

Overslag 2014 6.130 -7.738 184.323 2.622

Overslag 2015 6.130 -7.738 184.323 2.622

44.311

53.905

53.905

53.905

53.905

0

95.306

95.306

95.306

95.306

35.545 359 31.225 285.824

30.477 2.572 3.374 370.971

30.477 2.572 3.374 370.971

30.477 2.572 3.374 370.971

30.477 2.572 3.374 370.971

359


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

6.130

6.130

Overslag 2013 6.130

Overslag 2014 6.130

Overslag 2015 6.130

På denne funktion afholdes udgifter til: • Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser • Alle udgifter i forbindelse med administration, vejledning, kørsel m.m. Der er på funktionen budgetlagt med udgifter til skoleydelse og undervisningsforløb jf. lov om erhvervsgrunduddannelse. Derudover er der budgetlagt med udgifter til praktikforløb. Efter ændring i 2007 af loven om Erhvervsgrunduddannelser forventes antallet af EGU-elever på landsplan at stige fra 1100 til ca. 3000 årselever. Aldersgruppen er udvidet til at omfatte elever op til 30 år. I august 2008 overtog Silkeborg Produktionshøjskole opgaven med at etablere og forestå EGUvirksomheden i Silkeborg Kommune. Antallet af elever er p.t. 36 og fortsat stigende. I lyset af finanskrisens negative påvirkning af praktikpladssituationen er der indgået en politisk aftale om en praktikpladspakke, der skal være med til at øge antallet af pladser. For erhvervsgrunduddannelserne betyder det et løntilskud på ca. 30 kr. i timen i prøveperioden til virksomheder som opretter EGU-pladser. Finansieringsmodellen for EGU er omlagt til en delvis refusionsordning, hvor den enkelte kommune frem for et fast årligt tilskud i stedet modtager et aktivitetsafhængigt tilskud ud fra det faktiske antal EGU-elever. Praktikpladspakken blev implementeret i løbet af 2010. Dette vurderes ikke umiddelbart at få konsekvenser for de samlede udgifter til ordningen. 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

-3.936

-7.738

-7.738

-7.738

Overslag 2015 -7.738

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af Integrationsloven. • Danskundervisning for personer omfattet af lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. Fra 1. januar 2008 og frem til ultimo 2012 vare- tages opgaven af Sprogcenter Horsens. • Grundtilskud fra staten i den 3-årige introduktionsperiode for alle udlændinge omfattet af Integrationsloven. • Tilskud fra staten for mindreårige asylansøgere, der har opholdstilladelse efter Udlændingeloven, og bor i kommunen. Tilskuddet udbetales indtil barnet fylder 18 år eller pågældendes forældre får lovligt ophold her i landet. • Resultattilskud fra staten for hver udlænding, o der inden introduktionsperiodens udløb kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i samme i en sammenhængende periode på minimum 6 måneder, o der inden introduktionsperiodens udløb påbegynder studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i minimum 6 måneder og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn el. lign., der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag,

360


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler o

o

der inden introduktionsperiodens udløb indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk på det fastsatte niveau der efter introduktionsperiodens udløb tilbydes danskuddannelse, og senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb indstiller sig til prøve i dansk, og senest ved første prøvetermin herefter består prøve i dansk på det fastsatte niveau.

Tilskud: Årspersoner Grundtilskud 226 Tilskud for mindreårige uledsagede asylansøgere 6 Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler

Takst pr. år (kr.) 47.601 98.104

Silkeborg Kommunes andel af flygtningekvoten for 2012 er endnu ikke udmeldt. Udlændingeservice har 13. maj 2011 udmeldt sit skøn - det såkaldte landstal - over det antal flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2012, og som skal visiteres til boligplacering i kommunerne. Landstallet for 2012 er fastsat til 3.000 personer. Silkeborg Kommunes kvote for 2012 forventes at være 60 personer, heraf 20 børn og 2 uledsagede mindreårige asylansøgere. Der budgetteres derfor på grundlag af dette antal. Der er en stigning i antallet af årspersoner, hvortil der kan hjemtages grundtilskud. Dette skyldes, at kvoterne for både 2010 og 2011 er væsentlig større end tidligere. I 2010 blev modtaget 64 personer svarende til kvoten. Samme antal forventes i 2011. Endvidere er antallet af øvrige udlændinge, der er indrejst i 2010, også steget i forhold til tidligere. Dette forventes også at gøre sig gældende i både 2011 og 2012. Aktuelt er der 7 uledsagede mindreårige asylansøgere i Silkeborg Kommune, hvoraf 5 fylder 18 år i 2012. Af KL’s budgetvejledning fremgår ikke, om der kan forventes et fald eller stigning, men på forespørgsel har Udlændingeservice ultimo maj 2011 oplyst, at der på landsplan forventes et fald i antallet af uledsagede mindreårige asylansøgere. Der forventes derfor i 2011 og 2012 et mindre fald, så der i 2012 budgetteres med tilskud for 6 børn/ unge. Resultattilskud

Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

10

45.739

6

45.739

Bestået danskprøve 25 Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler

34.305

Ordinær beskæftigelse Studieeller kompetencegivende uddannelse

På grundlag af antallet af udlændinge omfattet af Integrationsloven, der i 2012 afslutter den 3 årige introduktionsperiode, budgetteres med mindre stigning i antal årspersoner, hvortil der kan hjemtages resultattilskud. Statsrefusion: Inden for et rådighedsbeløb refunderer staten 50 % af udgifterne til introduktionsprogrammer, herunder danskuddannelse og aktiveringstilbud. I 2012 udgør rådighedsbeløbet 80.043 kr. pr. udlænding (årsperson) i kommunen, som i introduktionsperioden deltager i danskuddannelse og/eller aktiveringstilbud. På grundlag af stignin361


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler gen i antallet af flygtninge og øvrige udlændinge omfattet af Integrationsloven forventes 110 årspersoner at deltage i aktivering/danskuddannelse i 2012. Staten yder endvidere 50 % refusion af udgifterne til danskuddannelse for udlændinge, som ikke er omfattet af Integrationsloven og ikke er henvist til danskuddannelse jfr. Lov om Aktivbeskæftigelsesindsats. 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

201.612

184.323

184.323

Overslag 2014

Overslag 2015

184.323

184.323

På denne funktion afholdes udgifter til: • arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede, hvor kommunen bidrager til finansieringen med 50, 70 eller 100 pct. • befordringsudgifter til forsikrede ledige. Det skønnes i august 2011, at ledigheden for forsikrede ledige vil være ca. 1.940 helårspersoner i 2012, hvilket er en reduktion på 260 årspersoner i forhold til skønnet for 2011. Arbejdsløshedsdagpengene vurderes til 193.800 kr. pr. helårsperson. I 2012 er karensperioden, dvs. antallet af uger hvor kommunen ikke bidrager til arbejdsløshedsdagpengene, på 8 ugers sammenlagt ledighed. Andelen af fuldtidsledige i karensperioden i 2012 skønnes at blive 195 fuldtidspersoner (10 %), men vil afhænge af den konkrete udvikling i tilgangen af nyledige. Ledige som deltager i tilbud der indeholder løntilskud til en arbejdsgiver (løntilskudsjob, uddannelsesaftaler for personer over 25 år samt jobrotation), i alt 355 i 2012, modtager ikke arbejdsløshedsdagpenge. Kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpengene er 100 % i perioder, hvor aktive tilbud ikke er påbegyndt rettidigt. Der er i budgettet taget højde for at det ikke forventes at være muligt at opnå fuld rettidighed. Der budgetteres med en overskridelse af rettidigheden, svarende til 1,7 %, hvilket svarer til 30 helårspersoner med en udgift på 5,8 mio. kr. Kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpenge er på 50 % under deltagelse i ordinær uddannelse eller virksomhedspraktik. Under deltagelse i jobsøgnings- og vejledningsforløb, 6-ugers selvvalgt uddannelse samt under passive perioder er kommunens bidrag 70 %. Ud fra de planlagte forudsætninger om aktiveringsindsats og redskabsfordelingen i indsatsen forventes, at kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpenge vil udgøre 183,41 mio. kr., hvortil kommer udgifter til befordring for forsikrede ledige på forventet 0,625 mio. kr. Antal årspersoner Dagpenge ved manglende rettidighed, 100 % kommunalt bidrag Dagpenge i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag Dagpenge i aktive perioder, 70 % kommunalt bidrag Dagpenge i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 % kommunalt bidrag Befordring til forsikrede ledige

362

Budget (1.000 kr.)

30

5.816

180

17.449

130

17.643

1.031

139.923

19

2.579

125

625


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 05.58.80 Revalidering 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

1.256

Overslag 2013

Budget 2012 2.622

Overslag 2014

2.622

Overslag 2015

2.622

2.622

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Revalideringsindsatsen, herunder arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse • Driftsudgifter i forbindelse med revalidering, herunder taxameterbetaling vedrørendedeltagelse i uddannelsesforløb 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2015 2012-priser 2011 Netto

54.266

53.905

53.905

53.905

53.905

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Løntilskud til personer i fleksjob • Løntilskud til personer i skånejob • Driftsudgifter til personer i fleksjob. Der skelnes her mellem fleksjob etableret før 1. juli 2001 og efter 1. juli 2001. For fleksjob etableret før 1. juli 2001 kan der ydes tilskud på 1/3, 1/2 eller 2/3 til arbejdsgiveren. For fleksjob etableret efter 1. juli 2001 kan der alene ydes et tilskud til arbejdsgiveren på enten 1/2 eller 2/3 tilskud.

Løntilskud til fleksjob

Årspersoner

Gennemsnitstakst (kr.)

Budget 2012 (1.000 kr.)

1/3 tilskud til lønmodtagere

5

107.268

480

1/2 tilskud til lønmodtagere

229

147.030

33.686

2/3 tilskud til lønmodtagere

527

195.597

103.079

60

48.517

2.906

Skånejob

Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler Der kan endvidere gives løntilskud til personer, der driver selvstændig virksomhed, og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed. Tilskuddet gives med udgangspunkt i den mindste overenskomstmæssige løn for området. Statsrefusion: Staten yder 65 % refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og 50 % refusion af løntilskud til personer i skånejob.

363


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

98.240

95.306

95.306

95.306

Overslag 2015 95.306

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Driftsudgifter for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender/- forrevalidender, sygedagpengemodtagere og modtagere af ledighedsydelse samt for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Den kommunale beskæftigelsesindsats består blandt andet af aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Der skelnes mellem driftsudgifter til ordinære uddannelser og øvrige uddannelser Ordinær uddannelse bevilges efter § 32 stk. 1, nr. 1, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, medens øvrige udannelser bevilges efter samme lovs § 32, stk. 1, nr. 2. Driftsudgifterne til forsikrede ledige omfatter udgifter til ordinær uddannelse og øvrige opkvalificerings- og vejledningsforløb, der gennemføres i henhold til en jobplan. I driftsudgifterne indgår også kommunens udgifter til drift og bonus, når ledige er udlagt til anden aktør med myndighedsrolle i henhold til centrale udbud. Det er obligatorisk at anvende centrale udbud for ledige med længerevarende uddannelse (LVU-udbuddet). Forsikrede ledige i første ledighedsperiode har mulighed for at deltage i selvvalgt uddannelse i op til 6 uger. Der er fastsat et prisloft på 3.500 kr. pr uge for selvvalgt uddannelse. Udviklingen i ledigheden samt prisloftet medfører et forventet fald i udgifterne på området. Arbejdsmarkedsudvalget har i maj 2011 vedtaget en kontanthjælpsstrategi for Silkeborg Kommune. Kontanthjælpsstrategien skal bl.a. understøtte: Kompetenceudvikling af medarbejdere, fokus på uddannelse, fokus på job, effektivt kontraktforløb m.v. Der etableres projekt ”Fokuscenter”, med henblik på at tilbyde kontanthjælpsmodtagere en koncentreret og stringent arbejdsmarkedsrettet indsats. For unge ydelsesmodtagere betones også mulighederne for uddannelsespålæg. ”Fokuscentret” skal håndtere en sagsvolumen på 350-450 personer i en sagbehandlingskvalitet af ca. 35 – 45 sager pr. medarbejder. I henhold til KL’s budgetvejledning for 2012, forventes der at ske en stigning i antallet af helårspersoner på kontanthjælpsområdet på ca. 24, pga. afkortning af dagpengeperioden samt skærpede regler for genoptjening af dagpengeretten. Budgettet er baseret på forventning om 290 revalidender, som fordeler sig med 165 personer i ordinær uddannelse, 95 i virksomhedspraktik og 30 er selvforsørgere. I forhold til 2011 er der tale om et mindre fald. På sygedagpengeområdet forventes 469 årspersoner at være i aktivitet, heraf 228 årspersoner som delvist raskmeldte, i virksomhedspraktik eller ordinær uddannelse. Resterende 241 årspersoner er i vejledning og opkvalificering.

364


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler Der satses på, at flest mulige borgere henvises til arbejdsfastholdende aktiviteter. Der er fortsat behov for forberedende aktiviteter med henblik på iværksættelse af målrettet arbejdsfastholdelse. Forberedende aktiviteter reduceres. Afsatte budgetmidler muliggør videreførelse af Silkeborg Kommunes sygedagpengestrategi, som opererer med en højere aktiveringsindsats end forudsat efter lovændring og finansieringsomlægning gældende fra 2011. Endelig afholdes driftsudgifter til vejledning og opkvalificering for ledighedsydelsesmodtagere. Antal årspersoner

Budget (1.000 kr.)

Driftsudgifter dagpengemodtagere incl. deltagelse i seks ugers selvvalgt uddannelse

1.774

30.501

Driftsudgifter kontanthjælpsmodtagere

1.600

50.047

290

22.322

1.320

26.427

Driftsudgifter revalidender/forrevalidender Driftsudgifter sygedagpengemodtagere Driftsudgifter ledighedsydelsesmodtagere

271

Statsrefusion 50 % under det fælles driftsloft

2.749

5.255

-36.717

Staten yder 50 % refusion indenfor et fælles driftsloft. 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

27.310

30.477

30.477

Overslag 2014

Overslag 2015

30.477

30.477

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Løntilskud (private og offentlige) • Personlig assistance til handicappede • Hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede • Løntilskud til uddannelsesaftaler til personer over 25 år (voksenlærlinge) • Jobrotation. Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige omfatter også aktiviteter på funktion 5.68.90 (grp. 001, 002 og 101). Aktiviteterne på funktionerne 5.68.90 og 5.68.91 er uløseligt forbundne med budgettet for funktion 5.57.78. Refusionsomlægningen med virkning pr. 1. januar 2011 har berørt alle 3 områder og deres indbyrdes samspil. Løntilskud til offentlige arbejdsgivere kan være hos kommunale, statslige-, regionale- eller selvejende institutioner. Hovedparten vil være kommunale løntilskud. En lille andel af de private løntilskud vil vedrøre det særlige private løntilskud for ledige over 55 år med mindst 1 års ledighed.

365


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

Løntilskud til offentlige arbejdsgivere Løntilskud til private arbejdsgivere Personlig assistance til handicappede i erhverv samt under efter- og videreuddannelse

Antal årspersoner

Budget (1.000 kr.)

200

42.804

70

8.752

147

8.999

Hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede Løntilskud til uddannelsesaftaler for personer over 25 år

400 88

4.080

Jobrotation

67

18.760

Statsrefusion Der er 2 forskellige satser for statsrefusion knyttet til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Der ydes 50 % i statsrefusion for ansættelse i løntilskud (både private og offentlige arbejdsgivere), personlig assistance til handicappede i erhverv eller under efter- og videreuddannelse, hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede. Statsrefusionen på disse områder vil udgøre i alt 30,478 mio. kr. Der ydes 100 % statsrefusion til løntilskud til uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede over 25 år samt til jobrotation. Udgifterne til disse områder vil udgøre 22,84 mio. kr. og modsvares fuldt ud af statsrefusion. 05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

359

2.572

2.572

Overslag 2014

Overslag 2015

2.572

2.572

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Løn til personer i seniorjob • Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob. Silkeborg Kommune er forpligtiget til at tilbyde seniorjob til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Såfremt Silkeborg Kommune ikke rettidigt er i stand til at tilbyde et seniorjob, skal kommunen i stedet udbetale en kompensation. Der budgetteres med at være 18 årspersoner ansat i seniorjob i 2012. Dette har baggrund i vurderingen af, hvor mange personer over 55 år, der kan forventes at miste retten til dagpenge i 2012 – hvor især andet halvår er tungtvejende.

Seniorjob

Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

Budget 2012 (1.000 kr.)

18

271.620

4.889

Silkeborg Kommune kompenseres med et beløb på ca. 128.000 kr. pr. årsperson.

366


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

2.859

3.374

Overslag 2013 3.374

Overslag 2014 3.374

Overslag 2015 3.374

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende: • Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år • Løntilskud ved offentlig arbejdsgiver • Udgifter til hjælpemidler for aktiverede kontanthjælpsmodtagere • Udgifter til mentorer Der er her primært tale om udgifter forbundet med Silkeborg Kommunes beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentorer og jobpræmie til enlige forsørgere. Udgifterne omfatter blandt andet hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, f.eks. arbejdstøj og sikkerhedssko. Øvrige udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats afholdes på funktion 5.68.90.

367


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

66 Arbejdsmarked ­ overførsler

580.489

­209.518

 1 Drift

580.489

­12.940

  03 Undervisning og kultur

6.232

   30 Ungdomsuddannelser

6.232

    45 Erhvervsgrunduddannelser

6.232

         001 Skoleydelse

2.990

         040 Praktik

3.229

         045 Kørsel

13

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

574.257

­12.940

   46 Tilbud til udlændinge

12.864

­12.940

    60 Integrationsprogram og introduktionsforløb         m.v.

12.864

­12.940

         001 Udgifter til tilbud til               ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens               § 23 a            210 Aktiveringsudgifter

709 709

         010 Udgifter til danskuddannelse som en               del af et integrationsprogram til               ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens               § 21

2.097

         011 Udgifter til danskuddannelse som en               del af et integrationsprogram til               selvforsørgede ifølge Integrationslovens §               21

2.604

         012 Udgifter til danskuddannelse som en               del af et introduktionsforløb ifølge               integrationslovens § 24 d

738

         013 Udgifter til danskuddannelse for               øvrige kursister ifælge lov om               danskuddanelse til voksne udlændinge m.fl.            010 Øvrige kursister           014 Tolkeudgifter

6.541 6.541 120

         040 Projekt Aktive medforsørgere            400 Personale

55 55

         092 Tilskud til mindreårige uledsagede               asylansøgere            240 Tilskud til mindreårige uledsagede                asylansøgere

­589 ­589

         097 Grundtilskud for udlændinge omfattet

­10.758

368


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

             af integrationsprogrammet iflg. § 45, stk.               4, i integrationsloven           100 Resultattilskud for udlændinge der               påbegynder kompetencegivende uddannelse               ifølge Integrationslovens § 45, stk. 8

­274

         101 Resultattilskud for udlændinge der               består prøve i dansk ifølge               Integrationslovens § 45, stk. 8

­860

         102 Resultattilskud for udlændinge der               kommer i ordinær beskæftigelse ifølge               integrationslovens § 45, stk. 8

­459

   57 Kontante ydelser

184.323

    78 Dagpenge til forsikrede ledige

184.323

         003 Dagpenge ved manglende rettighed, fuld               kommunal finansiering           005 Medfinansiering 50 pct. af               befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede               ledige efter § 82 i lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov om               en aktiv beskæftigelsesindsats

6.104 625

         006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct.               kommunalt bidrag

17.449

         007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct.               kommunalt bidrag

17.643

         008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct.               kommunalt bidrag

139.923

         009 Uddannelsesydelse under seks ugers               selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommunalt               bidrag     58 Revalidering

2.579

149.971

    80 Revalidering

2.622

       580010 REVALIDERINGSINDSATS IØVRIGT

2.622

         030 Bostøtte m.v.            220 Bostøtte

2.622 2.622

    81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og         personer i løntilskudsstillinger i målgruppe         §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv         beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt         modtagere af ledighedsydelse           008 Løntilskud til personer i               løntilskudsstillinger efter § 51 i

147.349

2.906

369


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter              målgruppe §2, nr. 6 jf. lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)               og handicappede personer med 50 pct.               refusion (§ 63 og § 64, stk. 5 i lov om en               aktiv beskæftigelsesindsats)            200 Kommunalt ansatte            220 Øvrige

891 2.015

         012 Driftsudgifter for personer i               fleksjob, personer i løntilskudsstillinger               i målgruppe §2, nr. 6, (tidligere               skånejob) og handicappede personer i               målgruppe § 2. nr. 8 efter §§ 74, 76­77 og               99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsat­               s.            200 Driftsudgifter

740

         013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til               personer i fleksjob med 65 pct. refusion               (kapitel 13 i Lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats)            200 Kommunalt ansatte            220 Øvrige

480

         014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til               personer i fleksjob med 65 pct. refusion               (kapitel 13 i Lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats)            200 Kommunalt ansatte            220 Øvrige

33.686

         015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til               personer i fleksjob med 65 pct. refusion               (kapitel 13 i Lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats)            200 Kommunalt ansatte            220 Øvrige

103.079

740

106 374

8.465 25.221

34.356 68.723

         016 Tilskud på 1/2 af lønnen til               selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct.               refusion (§ 75 i Lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats)

1.760

         017 Tilskud på 2/3 af lønnen til               selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct.               refusion (§ 75 i Lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats)

1.950

         199 Pulje til Arbejdsgiverudgift i               forbindelse med kommunale fleks­ og               skånejob

2.748

   68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

227.099

    90 Driftsudgifter til den kommunale         beskæftigelsesindsats

132.023

         001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse

11.900

370

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter              for dagpengemodtagere            050 Driftsudgifter andre uddannelser

11.900

         002 Øvrige driftsudgifter for               dagpengemodtagere            020 Driftsudgifter til vejledningsforløb                og opkvalificering af forsikrede ledige                jfr. LAB § 32.1.2 og forsøgsbekendtg.            040 Flyttehjælp, administrationsudgifter                v/partnerskabsaftaler og opkvalificering                v/ansættelse vedr. forsikrede ledige jfr.                LAB § 8, LAB kap. 13, LAB § 81a og § 99            050 Andre aktører ­ driftstilskud            055 Andre aktører ­ bonus            060 Driftsudgifter ­ forsikringer m.v.           003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse               for kontanthjælpsmodtagere m.v.            010 Driftsudgifter i.f.m. AMU­kurser            020 Driftsudgifter i.f.m. SOSU­kurser            030 Driftsudgifter i.f.m.                erhvervsuddannelser            040 Driftsudgifter i.f.m. videregående                uddannelser            050 Driftsudgifter i.f.m. andre                uddannelser            060 HF & VUC ­ kompetencegivende                uddannelser            070 Højskoler/efterskoler m.m.            200 Driftsudgifter ­ ikke                refusionsberettige udgifter

14.597 9.400 50

1.232 2.167 1.748 5.875 512 307 820 410 1.025 1.025 1.622 154

         004 Øvrige driftsudgifter for               kontanthjælpsmodtagere m.v.            010 Udgifter til undervisningsmaterialer                jfr. LAB § 76­77            020 Driftsudgifter til særligt                tilrettelagte projekter og                uddannlsesforløb, herunder praktik og                danskundervisning            030 Flyttehjælp, administrationsudgifter                v/partnerskabsaftaler og opkvalificering                jfr. LAB § 8, LAB § 81a og § 99            040 Driftsudgifter ­ diverse projekter            050 Driftsudgifter ­ diverse vejlednings­                og afklarende forløb            060 Driftsudgifter ­ forsikringer m.v.            070 Driftsudgifter ­ aktivering/afklaring                Jobkompagniet            080 Udbud/licitation            090 Driftsudgifter ­ afklaring Hartsmanns            110 Driftsudgifter ­ AOF kurser            120 Driftsudgifter ­ øvrige kursusforløb            140 Driftsudgifter ­ Jysk                Kompetencecenter            150 Driftsudgifter ­ Servicelinien            160 Driftsudgifter ­ PRO­KOM            170 Fokuscenter

44.172 201 717

563 1.537 4.605 4.738 6.659 12.668 2.356 1.000 3.000 2.700 1.153 1.025 1.050

371

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           200 Driftsudgifter ­ ikke                refusionsberettigede udgifter

200

         005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse               for revalidender/forrevalidender            010 Driftsudgifter i.f.m. AMU­kurser            020 Driftsudgifter i.f.m. SOSU­kurser            030 Driftsudgifter i.f.m.                erhvervsuddannelser            040 Driftsudgifter i.f.m. videregående                uddannelser            050 Driftsudgifter i.f.m. andre                uddannelser

12.660 320 775 3.375 7.000 1.190

         006 Øvrige driftsudgifter for               revalidender/forrevalidender            010 Udgifter til undervisningsmaterialer                jfr. LAB § 76­77            050 Driftsudgifter erhvervsmodnende/optr­                æningsforløb på Bo­Skole­Job og lign.                institutioner            200 Køb af revalideringspladser ­                Silkeborg Kommune            210 Køb af revalideringspladser ­ andre                offentlige myndigheder

9.639 1.627 3.360 4.400 252

         007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse               for sygedagpengemodtagere            010 Driftsudgifter til ordinær uddannelse                for sygedagpengemodtagere ­ målgruppe 5            020 Driftsudgifter under fælles                driftsloft vedr. delvis raskmeldte ­ jfr.                sygedagpengelovens § 62.4 og 62.5

13.545

         008 Øvrige driftsudgifter for               sygedagpengemodtagere            030 Driftsudgifter til vejledning og                opkvalificering

12.882

100 13.445

12.882

         009 Øvrige driftsudgifter for               ledighedsydelsesmodtagere            010 Udgifter til undervisningsmaterialer                jfr. LAB § 76­77            030 Driftsudgifter til særligt                tilrettelagte projekter og                uddannlsesforløb, herunder praktik og                danskundervisning            040 Flyttehjælp, seks uger selvvalgt                uddannelse og opkvalificering jfr. LAB §                8, LAB § 73b og 99

2.749

         010 Driftsudgifter for deltagere i seks               ugers selvvalgt uddannelse            010 Driftsudgifter til vejledning og                opkvalificering jfr. LAB § 32.1.1 og 2                i.fm.6 ugers selvvalgt uddannelse

4.004

20 2.524

205

4.004

    91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

372

83.795

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede               ledige og beskæftigede med 50 pct.               refusion (ekskl. undervisningsmaterialer),               jf. §§ 76, 77 og 100 i lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats

400

         007 Personlig assistance til handicappede               i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4­5               i lov om kompensation til handicappede i               erhverv m.v.

8.813

         008 Personlig assistance til handicappede               under efter­ og videreuddannese med 50               pct. refusion, jf. § 14 i lov om               kompensation til handicappede i erhverv               m.v.

186

         013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for               ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98c ­               98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsa­               ts

1.080

         014 Løntilskud til uddannelsesaftaler for               beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §               98c ­ 98g i lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats

3.000

         016 Jobrotation med 100 pct. refusion –               forenklet permanent ordning, jf. § 98a,               stk. 1­3, i lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats

18.760

         102 Løntilskud til forsikrede ledige med               50 pct. refusion ­ statslige og regionale               arbejdsgivere og selvejende institutioner,               jf. § 51, stk 1, i lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats

4.284

         103 Løntilskud til forsikrede ledige med               50 pct. refusion ­ privale  arbejdsgivere,               jf. § 51, stk 1, i lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats

7.834

         104 Løntilskud med 50 pct. refusion ­               forsikrede ledige over 55 år i privale               virksomheder, jf. §§ 67a­67c i lov om en               aktiv beskæftigelsesindsats

918

         106 Løntilskud til forsikrede ledige med               50 pct. refusion ­ kommunale               arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om               en aktiv beskæftigelsesindsats

38.520

    97 Seniorjob for personer over 55 år

4.889

         001 Løn til personer i seniorjob            400 Personale

4.889 4.889

373

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter     98 Beskæftigelsesordninger

6.392

       598001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

6.392

         003 Godgørelse til særlig udsatte unge               under 18 år i virksomhedspraktik (lov om               aktiv beskæftigelsesindsats § 75 c)

100

         009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant­               og starthjælpsmodtagere og selvforsørgende               med løntilskud i kommunale virksomheder               m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsa­               ts § 55)

256

         011 Udgifter til hjælpemidler til               aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.               (lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76               og 77)            200 Udgifter til hjælpemidler           012 Udgifter til mentor, jf. lov om en               aktiv beskæftigelsesindsats §§ 78­81            190 Udgifter til mentor til de 15­17                årige            200 Udgifter til mentor for øvrige            320 Projekt "Virksomhedsindsats for de                svageste ledige"

Indtægter

47

47 4.589 302 3.087 1.200

         017 Udgifter til mentor for flere               personer, jf. lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats § 78­81 (§ 80, stk.               2.2. punktum)           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            550 Projekter

400

1.000 1.000

 2 Statsrefusion

­196.578

  03 Undervisning og kultur

­102

   30 Ungdomsuddannelser

­102

    45 Erhvervsgrunduddannelser

­102

         001 Refusion af udgifter med 65 pct. på               gruppering 001

­102

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

­196.476

   46 Tilbud til udlændinge

­7.662

    60 Integrationsprogram og introduktionsforløb         m.v.

­7.662

         001 Refusion af udgifterne på gruppering               001­011 + 015­016

­4.402

374


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          002 Refusion af udgifterne på gruppering               013

Indtægter ­3.260

   58 Revalidering

­93.444

    81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og         personer i løntilskudsstillinger i målgruppe         §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv         beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt         modtagere af ledighedsydelse

­93.444

         005 Refusion af udgifter til               ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50               pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012,               101, 102, 106 og 107)            010 Arbejdsmarkedsoverførsler

­1.823

         007 Refusion af udgifter til løntilskud               til personer i fleksjob, handicappede               personer og tilskud til selvstændigt               erhvervsdrivende, samt afløb på udgifter               til ledighedsydelse og særlig ydelse og               løntilskud til handicappede personer med               65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en               aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013­017               og 108)            010 Arbejdsmarkedsoverførsler

­91.621

­1.823

­91.621

   68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

­95.370

    90 Driftsudgifter til den kommunale         beskæftigelsesindsats

­36.717

         001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct.               under det fælles driftsloft, jf. § 118,               stk. 2 i lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats

­36.717

    91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige           001 Refusion af udgifter til løntilskud               ved uddannelsesaftaler for ledige og               beskæftigede, seks ugers selvvalgt               uddannelse samt jobrotation med 100 pct.               refusion (grp. 013,014,015,016 og 017)               Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp.               015 kun for udgifter vedr. 2010           004 Refusion af udgifter til hjælpemidler               og personlig assistance til handicappede               med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og               008)

­53.318 ­22.840

­4.700

         006 Refusion af udgifter til løntilskud               med 50 pct. refusion (grp. 102 ­ 106) fra               2011      97 Seniorjob for personer over 55 år

­25.778

­2.317

375


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          002 Tilskud til kommunale seniorjob

Indtægter ­2.317

    98 Beskæftigelsesordninger

­3.018

         008 Refusion af udgifter til hjælpemidler,               mentorudgifter og til 15­17 årige med 50 %               refusion

376

­3.018


Bevilling 69 Arbejdsmarked institutioner Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Jobkompagniet Virksomheden I alt

Budget 2011

Budget 2012 0 0 0

377

0 0 0

Overslag 2013 0 0 0

Overslag 2014 0 0 0

Overslag 2015 0 0 0


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner 05.58.80 Jobkompagniet 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

0

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende ”Jobkompagniet”. Mission: • At bane vejen for at alle der har arbejdsevne får et job, som matcher deres kompetencer. • At udbyde sundhedsydelser og forebyggende værktøjer, der kan bidrage til at fastholde mennesker på arbejdsmarkedet • At tilbyde kompetenceudvikling for såvel professionelle indenfor beskæftigelsesområdet som ledige borgere samt for medarbejdere og mellemledere i virksomheder. Jobkompagniet er beliggende på Stagehøjvej og Granhøjvej, har ca. 70 ansatte og gennemfører hvert år forskellige typer af forløb for ca. 1400 borgere. Budgettet er baseret på bestiller/udfører-modellen, hvor Jobkompagniet sælger forløb til Jobcenter Silkeborg og andre kommunale jobcentre. Derudover søges fonds- og puljemidler, som finansierer forsøgsprojekter. Økonomien er baseret på at stedet ”hviler i sig selv”, dvs. at udgifterne finansieres af det salg af pladser, der sker til Jobcenter Silkeborg og andre kommunale jobcentre. Ydelserne dækker et bredt spektrum: Tværfaglig vejledning og opkvalificeringsforløb for borgere med erhvervet hjerneskade og psykisk eller somatisk lidelse, psykologiske og socialmedicinske undersøgelser, arbejdspladsindretning, mentorkurser for private og offentlige virksomheder, opfølgninger på personer i virksomhedspraktik, arbejdspladsvurderinger, erhvervsrettede kurser for personer med stressbetinget depression osv. Alle tilbud har det sigte, at fastholde eller integrere borgere på arbejdsmarkedet.

378


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner Jobkompagniet forventer i 2012 at opnå et salg af forløb og produktion på kr. 32.862.000. Antal borgere som gennemfører et forløb

Gennemsnitspris pr. borgerforløb (kr.)

Specialiserede forløb på Jobkompagniet og i offentlige og private virksomheder

482

43.502

20.968

Kurser og ambulante ydelser

312

11.682

3.645

Aktiv centret

389

13.349

5.193

Forsikrede ledige

240

3.600

I alt

864 30.670

1.423

Beskyttet beskæftigelse

Årspersoner

Årspris pr. plads (kr.)

7

106.215

Beskyttet beskæftigelse

Budget 2012 (1.000 kr.)

Budget 2012 (1.000 kr.) 744

Budget 2012 (1.000 kr.) Produktionssalg på værksteder

950

Andet salg til private og offentlige virksomheder

498

32.862

I alt 05.68.98 Virksomheden 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

0

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende ”Virksomheden”, der er Silkeborg Kommunes Job- og Kompetencehus. ”Virksomheden” gennemfører arbejdsmarkedsrettede aktiviteter for borgere på offentlige forsørgelsesydelser, herunder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og arbejdsløshedsdagpenge. Borgerne henvises gennem Jobcenter Silkeborg.

379


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner ”Virksomheden” arbejder ud fra den mission, at: ”STYRKE BORGEREN TIL STØRST MULIG GRAD AF SELVFORSØRGELSE OG EGEN UDVIKLING” ”Virksomheden” er beliggende på Korshøjvej i den sydlige del af Silkeborg og har ca. 30 ansatte og en belægning på ca. 230 årspladser. ”Virksomhedens” forløb spænder fra intensiv jobsøgning og uddannelsesvejledning over kompetenceudviklende arbejdsmarkedsforløb til erhvervsevneafklaring og personlige procesforløb. Budgettet er baseret på bestiller/udfører-modellen, hvor ”Virksomheden” sælger forløb til Jobcenter Silkeborg. Økonomien skal ”hvile i sig selv”, dvs. at udgifterne finansieres af salg af ”Virksomhedens” forløb samt afsætning af den fysiske produktion. Produktionssalg sker på markedsmæssige vilkår. ”Virksomheden” forventer i 2012 at opnå et salg af forløb og produktion på kr. 15.227.000. Antal borgere som gennemfører et forløb

Gennemsnitspris pr. borgerforløb (kr.)

Joblinje

752

11.454

8.613

Kompetencelinje

106

43.260

4.585

Konsulentydelser

52

5.071

I alt

Budget 2012 (1.000 kr.)

264 13.462

910

Budget 2012 (1.000 kr.) 1.650

Produktionssalg på værksteder

115

Refusion vedr. ”Fokuscenter”

15.227

I alt

380


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 69 ARBEJDSMARKED - INSTITUTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

69 Arbejdsmarked ­ institutioner

19.127

­19.127

 1 Drift

19.127

­19.127

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

19.127

­19.127

   58 Revalidering

3.900

­3.900

    80 Revalidering

3.900

­3.900

       580035 JOBKOMPAGNIET, STAGEHØJVEJ 9, 8600                SILKEBORG (UDFØRER)

3.900

­3.900

         400 Personale            401 Løn m.v.            406 Beskyttede medarbejdere            419 Kurser og uddannelse            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            471 Supervision            489 Møder, rejser og repræsentation            490 Andet

27.030 25.050 500 300 150 470 200 275 85

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Konsulenter            525 Aktivitetsudgifter vedr. brugere            540 Produktion            590 Administrationsudgifter

3.327 2.260 305 492 270

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            603 Leje/leasing af IT, inventar og                materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

1.018 290

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje            790 Andet

1.487 400 255 275 32 70 50 375 30

­950 ­950

50 678

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner            825 Betaling fra Silkeborg Kommune

­28.962

­2.500 ­2.500

­28.962

         900 Indtægter            925 Salg af produkter og ydelser            940 Salg af øvrige ydelser                (momsregistreret)

­450 ­50 ­400

   68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

15.227

381

­15.227


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 69 ARBEJDSMARKED - INSTITUTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

    98 Beskæftigelsesordninger

15.227

­15.227

       598010 VIRKSOMHEDEN, KORSHØJVEJ 3, 8600                SILKEBORG

15.227

­15.227

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            421 Uddannelse            430 Tjenestekørsel            435 Beklædning            470 Personforsikringer            490 Andet

11.173 10.673 52 40 60 90 198 60

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            570 Aktivering            590 Administrationsudgifter

839 75 534 230

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

860 175

­10 ­10

685

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring            760 Husleje

2.430 875 160 230 85 225 855

         900 Indtægter            920 Salg af aktiveringspladser            925 Salg af produkter og ydelser            935 Produktion til private                (momsregistreret)

­75 ­75

382

­15.217 ­13.577 ­140 ­1.500


ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET Mission: Ældre- og Sundhedsudvalgets mission er at fremme borgerens mestringsevne gennem forebyggende og rehabiliterende indsatser forankret i Sandhedens Øjeblik med prioritering af værdig hjælp til de mest sårbare. Vision: Ældre- og Sundhedsudvalgets vision er et bæredygtigt ældre- og sundhedsområde skabt i samspil med borgeren, hvor dialog, medansvar, respekt, frihed og livskvalitet er i fokus.

383


Bevilling 71 Sundhedsområdet Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Idræt om dagen Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter I alt

Budget 2011 0

Budget 2012 411

Overslag 2013 411

Overslag 2014 411

Overslag 2015 411

179.039

300.432

300.432

300.432

300.432

4.570

5.776

5.776

5.776

5.776

14.673 4.399 4.006 206.688

14.373 4.398 3.100 328.490

14.373 4.398 3.100 328.490

14.373 4.398 3.100 328.490

14.373 4.398 3.100 328.490

384


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 71 Sundhedsområdet 3.38.75 Idræt om Dagen 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

411

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

411

411

411

411

Idræt om Dagen er et idrætstilbud for alle voksne over 18 år, der har dagtimerne til rådighed. Der tilbydes ca. 30 forskellige aktiviteter samt en del enkeltstående arrangementer. Der er ca. 1600 deltagere årligt. Tilbud fra Idræt om Dagen integreres i den kommunale del af forløbsprogrammet. 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

300.431

300.432

300.432

300.432

Overslag 2015 300.432

Lov om ændring af regionernes finansiering blev vedtaget 1. juni 2011 til ikrafttrædelse 1. januar 2012. Det medfører bortfald af grundbidraget, og modsvares af højere medfinansieringsprocenter og højere lofter for den kommunale medfinansiering af ambulant og stationær somatik samt ydelser hos speciallæger. Den aktivitetsbestemte medfinansiering er opdelt i følgende grupperinger: 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik 004 Stationær psykiatri 005 Ambulant psykiatri 006 Praksissektoren (sygesikring) 007 genoptræning under indlæggelse Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering er fastsat ud fra følgende cirkulærefastsatte afgrænsninger: • Bopælskommunen medfinansierer borgernes forbrug af sundhedsområdet • Medfinansieringen omfatter al somatisk og psykiatrisk behandling som finansieres af en region, herunder udgifter til genoptræning ydet til patienter under indlæggelse • Medfinansieringen omfatter desuden ydelser leveret af praktiserende sundhedspersoner • Der opkræves ikke medfinansiering af ydelser til personer, der ikke har bopæl her i landet eller til personer, hvor udgifterne til behandling afholdes af andre end regionerne • Værdien af regionernes forbrug af sygehusydelser opgøres på baggrund af DRG- og DAGS-takster • Værdien af regionernes forbrug af sygesikringsydelser opgøres på baggrund af honorarer på behandlingstidspunktet, der er fastsat i overenskomsterne for praktiserende sundhedspersoner Beregningsdelen ser ud på følgende måde: Behandlingsområde Somatisk aktivitet på private og offentlige sygehuse

Stationær behandling Ambulant behandling

Psykiatrisk aktivitet på private og offentlige sygehuse Aktivitet i praksissektoren

Genoptræning under indlæggelse Stationær behandling Ambulant behandling Speciallægebehandling 385

Medfinansieringens størrelse 34 % af DRG-takst. Max 14.025 kr. pr. indlæggelse (12-pl) 34 % af DAGS-takst. Max 1.384 kr. pr. besøg (12-pl) 70 % af genoptræningstakst 60 % af sengedagstakst. Max 8.113 kr. pr. indlæggelse (12-pl) 30 % af besøgstakst 34 % af honorar. Max 1.384 kr. pr.


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 71 Sundhedsområdet Almen lægebehandling Øvrig sygesikring

ydelse (12 pl) 10 % af honorar på grundydelser 10 & af honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling)

Budgettet er fastlagt med udgangspunkt i KL’s skøn over Silkeborg Kommunes andel af den samlede kommunale medfinansiering, hvor KL tager sit udgangspunkt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Region Midtjyllands forventer imidlertid et højere niveau. For at imødegå en eventuel overskridelse, eksempelvis som følge af en overskridelse af indtjeningsloftet i Region Midtjylland, men ikke i de øvrige regioner, budgetlægges over såvel KL’s som regionens skøn. Det understreges, at budgettet er øremærket til den kommunale medfinansiering og ikke kan omplaceres til andre formål. Afvigelser ifht. budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflæggelsen. 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

4.570

5.776

5.776

5.776

Overslag 2015 5.776

Denne funktion indeholder udgifter til specialiseret ambulant genoptræning til patienter, hvor genoptræning er så specialiseret, at den foregår på hospitalet. Udgifterne omfatter således den kommunale medfinansiering af genoptræning varetaget på hospitalerne. Budgettet til den almindelige ambulante genoptræning samt befordringsudgifter til patienter er budgetmæssigt placeret på bevilling 73 Ældreområdet. Udgifterne skal derfor ses i sammenhæng med Bevilling 73. Udgifterne til specialiseret genoptræning er ifølge E-sundhed steget med 23 % fra 2008 til 2009 og med yderligere 11 % fra 2009 til 2010. Denne stigning forventes at fortsætte med baggrund i det stigende fokus på rehabilitering og genoptræning generelt, den igangværende omlægning til accelererede patientforløb der medfører tidligere udskrivelse samt introduktion af nye forløbsprogrammer på henholdsvis lænde-ryg, kræft og depression, som kan medføre øgede udgifter til specialiseret genoptræning. Der budgetlægges derfor med en stigning på ca. 20 % i årets priser. 4.62.84 Vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

14.673

14.373

14.373

Overslag 2014

Overslag 2015

14.373

14.373

Funktionen dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut eller tilbud i kommunalt regi. Det er de almene læger, der henviser til tilbuddet. Det er den almene læge, der sammen med de privatpraktiserende fysioterapeuter og patienten fastsætter ydelsesniveauet. Efter nogle år med kraftig stigning i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi, er stigningstakten nu noget mindre. Der forventes på den baggrund mindreforbrug på funktionen i 2011 i lighed med 2010. Med udgangspunkt i de kendte udgifter i 2011 og en antagelse om 3 % stigning i udgifterne resten af året samt en yderligere stigning på 4 % i 2012, fastlægges budgettet for 2012 på 14.373.000 kr.

386


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 71 Sundhedsområdet 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

4.399

4.398

4.398

Overslag 2014

Overslag 2015

4.398

4.398

Denne funktion indeholder udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende initiativer, som vil blive beskrevet i den kommende reviderede sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik, der følges op af en sundhedshandleplan. Der er blandt andet udgifter til drift af sundhedshus og sundhedsbus, gennemførelse af nærmiljøprojektet i Thorning og en række indsatser målrettet særligt sårbare borgere, fx i samarbejde med Psykiatriens Hus. 4.62.90 Andre sundhedsudgifter Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

4.006

3.100

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

3.100

3.100

3.100

På denne funktion afholdes udgifter på baggrund af sundhedslovens § 238: 001 Kommunale udgifter til hospiceophold 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter (somatik og psykiatri) Taksten er i 2012 1.871 kr. pr. døgn for både hospiceophold og færdigbehandlede patienter. Hospiceophold er en læge-henvist ydelse. Udgifterne til hospice varierer meget fra år til år, da antallet af patienter og den tid, de opholder sig på hospice varierer fra år til år. På baggrund af det løbende gennemsnit for 2009 og 2010 budgetteres med 2 mio. kr. til hospice i 2012. Udgifterne til færdigbehandlede patienter varierer ligeledes meget, og udgifterne var således væsentligt mindre i 2010 end i 2009. Det er uvist, om det lave niveau i 2010 kan fastholdes i takt med stadig kortere indlæggelsesforløb og mere ambulant behandling. Der budgetteres derfor ud fra en gennemsnitsbetragtning i forhold til 2009 og 2010 med 700.000 kr. til færdigbehandlede psykiatriske patienter og 400.000 kr. til færdigbehandlede somatiske patienter.

387


BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 71 SUNDHEDSOMRÅDET

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

71 Sundhedsområdet

329.096

­606

 1 Drift

329.096

­606

  03 Undervisning og kultur

1.017

­606

   38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

1.017

­606

    75 Fritidsaktiviteter uden for         folkeoplysningsloven

1.017

­606

       375500 IDRÆT OM DAGEN ­ FRA 01.01.11

1.017

­606

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

733 711 10 7 4 1

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            550 Frivillige kontaktpersoner/                instruktører            551 Rekvisitter            552 PR/markedsføring            553 Aktiviteter            590 Administrationsudgifter            592 Andet

186 43 10 56 39 31 7

         700 Fast ejendom            761 Halleje

98 98

         900 Indtægter            973 Deltagerbetaling            989 Øvrige indtægter

­606 ­538 ­68

  04 Sundhedsområdet

328.079

   62 Sundhedsudgifter m.v.

328.079

    81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af         sundshedsvæsenet

300.432

         002 Stationær somatik

141.481

         003 Ambulant somatik

115.036

         004 Stationær psykiatri

2.515

         005 Ambulant psykiatri

10.747

         006 Praksissektoren (Sygesikring)            100 Almen læge            110 Fodterapi            120 Fysioterapi            130 Kiropraktor            140 Psykolog            150 Speciallæge

24.959 6.406 134 490 271 263 11.926

388


BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 71 SUNDHEDSOMRÅDET

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           160 Tandlæge            170 Anden behandling

2.597 2.872

         007 Genoptræning under indlæggelse

5.694

    82 Kommunal genoptræning og         vedligeholdelsestræning

5.776

       482001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

5.776

         002 Ambulant specialiseret genoptræning               (sundhedslovens § 140)            210 Sundhedsområdet

5.776 5.776

    84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut           800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner /                regioner

14.373 14.373 14.373

    88 Sundhedsfremme og forebyggelse

4.398

      1 Egne

4.398

       488001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

4.398

        10 BUDGETRAMMER

4.398

         200 Sundhedsfremmende tiltag

4.398

    90 Andre sundhedsudgifter

3.100

         001 Kommunale udgifter til hospice­ophold

2.000

         003 Plejetakst for færdigbehandlede               patienter

1.100

389

Indtægter


Bevilling 73 Ældreområdet Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Beboelse Genoptræning Kommunal tandpleje Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre Forebyggende indsats for ældre Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler Hjælpemiddeldepot Botilbud for længerevarende ophold Sekretariater og forvaltning Tjenestemandspension I alt Anlæg

Budget 2011 -1.086 32.850 1.332

0 33.333 1.245

Overslag 2013 0 33.333 1.245

Overslag 2014 0 33.333 1.245

Overslag 2015 0 33.333 1.245

0 -10.937 532.527 5.459 2.956 47.552

-1.928 2.086 515.638 3.620 0 46.142

-1.928 2.086 515.638 3.620 0 46.142

-1.928 2.086 515.638 3.620 0 46.142

-1.928 2.086 515.638 3.620 0 46.142

3.642 5.207

3.519 5.027

3.519 5.027

3.519 5.027

3.519 5.027

11.516 25.397 4.301 660.717 34.986

13.846 26.307 4.300 653.135 3.000

13.846 26.307 4.300 653.135 3.000

13.846 26.307 4.300 653.135 66.893

13.846 26.307 4.300 653.135 66.893

390

Budget 2012


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet 04.62.82 Genoptræning 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

32.850

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

33.333

33.333

33.333

33.333

Funktionen indeholder kommunale træningsudgifter både for træning efter serviceloven og udgifter til genoptræning efter sundhedsloven. Udgifterne er samlet på funktion 04.62.82 genoptræning, idet der i selve opgaveudførelsen ikke vil blive skelnet mellem træning efter forskellige lovgrundlag, da personalet og træningsfaciliteterne ofte vil være de samme. Under • • • • •

budgettet til træningssektionen hører: Ambulant genoptræning på Remstruplund og i Kjellerup Døgngenoptræningspladser med døgnpleje Udgifter til køb af træningsydelser hos private udbydere og kompleks genoptræning af børn på Dybkær Videnshus Udgifter til decentral træning som foregår i faciliteter på plejecentrene, hvoraf ca. halvdelen dækker opgaver efter serviceloven, ca. en fjerdedel opgaver efter sundhedsloven og den resterende fjerdedel vedrører konsulentfunktioner såsom forflytningsvejledning Udførelse af Mestringspakke til borgere, der får helt eller delvist afslag på hjemmehjælp og som har et træningspotentiale i forhold til en eller flere konkrete hverdagsaktiviteter. Budgettet dækker tillige udbredelse af mestringstilgangen i plejen gennem konsulentfunktion for områderne.

Silkeborg kommune modtager i 2010, 2011 og 2012 puljemidler til udvikling af kommunal rehabilitering til borgere med kroniske lidelser (KOL, hjerte-kar og diabetes 2). Puljebeløbet udgør 882.000 kr. i 2012. Der tilbydes endvidere fra 2012 rehabiliteringsforløb som forløbsprogram til kræftpatienter, ligesom der forventes implementeret et forløbsprogram for borgere med lænde-rygproblematikker. Til betaling for Shared Care teamet er afsat 521.000 kr., som udgør Silkeborg Kommunes forventede forbrug af Shared Care Teamet (jf. sundhedsaftalen) og indregnet indtægter fra Region Midtjylland ti dialysepatienter på 317.000 kr. (jf. sundhedsaftalen). 04.62.85 Omsorgstandpleje Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

1.332

1.245

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

1.245

1.245

1.245

Funktionen dækker udgifter og indtægter ved omsorgstandpleje. Det forventede antal brugere er ca. 350, hvilket er et brugerantal, der ligger lidt under 2011. Behandlingsbehovet af brugerne vurderes ligeledes at være på linje med 2011. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

0

-1.928

-1.928

-1.928

Overslag 2015 -1.928

Indtægter fra den centrale refusionsordning dækker over de samlede refusioner for bevilling 73.

391


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet 05.32.30 Ældre- og plejeboliger Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

-10.937

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

2.086

2.086

2.086

2.086

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til kommunale ældreboliger. Pr. 01.01.2012 flyttes udgifter og indtægter til kommunale ældreboliger til Fælles Ejendomsdrift og bevilling 12. Udgifterne omfatter derfor pr. 01.01.2012 huslejetab på sammenlagt 2.086.000 kr. til Ældreboliger, hvor Silkeborg Kommune har anvisningsret, eller som er kommunalt ejet. Heri er indregnet 114.000 kr. som følge af gensidighedsaftalen for 2012. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

532.527

515.638

515.638

515.638

Overslag 2015 515.638

Udgifterne fordeler sig på følgende grupperinger: •

Betaling for ydelser på plejecentre

Betaling for ydelser omfattet af frit valg

Betaling for ydelser madservice

Områdernes fastdelsbudget

Mellemkommunale betalinger

Tilskud til pensionistforeninger m.v.

Drift og anskaffelse af biler og radioer

Diverse udgifter og indtægter

Tilskud efter § 95

Forebyggelse og udviklingssektionen, herunder uddannelse

Beboeres betaling for ydelser på plejecentre Der er budgetteret med 162.812 tkr. Til ydelser på plejecentre. Som følge af den ydelsesbaserede tildelingsmodel udmøntes et plejecentres budget i form af et fast budget til at dække udgifter, der relaterer sig til institutionsniveau (udgifter til fast ejendom, rengøring o.l.) og til varetagelse af overordnede opgaver på områdeniveau (ledelse, administration o.l.). Endvidere tildeles en fast normering til sygepleje, daghjemspladser og pladser til midlertidig ophold. Den resterende del af budgettet (ca. 50 %) tildeles på baggrund af en individuel visitation (praktisk hjælp og pleje) af plejehjemmets beboere. Der er 590 plejehjemspladser i Silkeborg Kommune. Det ydelsesbaserede budget udmøntes på baggrund af en individuel tildeling af pakker. Der kan tildeles pakkerne P1 til P5 samt en P6-pakke til særligt plejekrævende borgere. Pakkerne afregnes med følgende priser:

392


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet P1 Total antal pakker Kr. pr. pakke

P2

P3

P4

P5

205.659

5.250

95.565

63.236

40.483

385,66

357,10

282,11

528,5

428,52

P6 18.172 214,26 6

I alt 428.36 5

Nedenstående tabel viser hvilken tildeling, der er forudsat i budgettet ved en ensartet profil på alle plejecentre. P1

P2

Bakkegården

5.577

142

Ballelund

17.080

Fuglemosen

P3 Nord

P4

P5

P6

2.592

1.715

1.098

493

436

7.937

5.252

3.362

1.509

6.274

160

2.916

1.929

1.235

554

Kragelund

8.366

214

3.887

2.572

1.647

739

Lysbro

16.034

409

7.451

4.930

3.156

1.417

Malmhøj

8.366

214

3.887

2.572

1.647

739

Sandgårdsparken

13.943

356

6.479

4.287

2.745

1.232

Solgården

8.017

205

3.725

2.465

1.578

708

Søvangen

5.577

142

2.592 Syd

1.715

1.098

493

Birkebo

5.229

133

2.430

1.608

1.029

462

Funder

14.292

365

6.641

4.394

2.813

1.263

Remstruplund

9.063

231

4.211

2.787

1.784

801

Skovly

3.486

89

1.620

1.072

686

308

Toftevang

8.714

222

4.049

2.679

1.715

770

Virklund

8.366

214

3.887 Øst

2.572

1.647

739

Fårvang

9.760

249

4.535

3.001

1.921

862

Gødvad

23.703

605

11.014

7.288

4.666

2.094

Karolinelundcenteret 11.503

294

5.345

3.537

2.264

1.016

Rødegård

11.503

294

5.345

3.537

2.264

1.016

Sejs

10.806

276

5.021

3.323

2.127

955

I alt

205.659 5.250

95.565

63.236

40.483

18.172

393


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet Der er forudsat en belægningsprocent på 95,5 % Det angivne antal pakker er baseret på 365 dage med en fordeling svarende til gennemsnittet for januar – april 2011. Pakkeprisen omfatter lønsummen for plejepersonale, herunder forsikringer, beklædningsgodtgørelse, uddannelse og diverse. For yderligere beskrivelse af pakkerne henvises til visitations- og ydelseskatalog for plejehjem og plejeboliger. Frit valg Budgetforudsætningerne tager udgangspunkt i den kendte afregning og visitering for maj måned 2011, hvor der var 2.360 brugere. Under hensyntagen til den forventede udvikling af antallet af ældre (demografiske udvikling) er budgettet udvidet med 4,6 mio. svarende til 2,5 %. Der er udarbejdet interne priser og eksterne priser med henholdsvis eksklusiv og inklusiv udgifter til elever. De interne priser er eksklusiv udgifter til biler. Af nedenstående tabel fremgår den forudsatte fordeling af timer og beløb Kr. Kr. ForkomKr. i privadeling Timer alt muTimer kom- Timer (% af te privanale i Pakker i alt budi mu1.000 te i nale get 1.000 kr. 1.000 i alt) kr. kr.

A2 Hver 3. uges rengøring

10.42 2

16.85 8

27.28 0

3.970

6.091

10.06 1

5,8

A3 Ugentlig rengøring

3.167

5.123

8.290

1.206

1.851

3.057

1,8

636

910

1.546

242

328

570

0,3

1.088

2.354

3.442

414

851

1.265

0,7

745

1.612

2.357

283

582

866

0,5

1.022

2.213

3.236

389

799

1.189

0,7

450

1.983

2.433

171

717

888

0,5

D1 Pleje bad

1.615

7.194

8.809

619

2.618

3.237

1,9

D2 Let pleje

9.443

59.99 8

69.44 1

3.828

23.18 1

27.00 9

15,6

D3 Almindelig pleje

18.47 0

74.77 0

93.24 1

7.483

28.94 4

36.42 7

21,0

D4 Udvidet pleje

16.70 4

59.18 3

75.88 7

6.766

22.92 1

29.68 7

17,1

D5 Almindelig pleje aften

6.434

38.00 5

44.43 9

2.912

16.45 7

19.36 9

11,2

D6 Udvidet pleje aften

14.00 9

32.95 8

46.96 7

6.331

14.28 6

20.61 7

11,9

A4 Udvidet rengøring B1 Alm. Tøjvask i egen bolig B2 Alm. Tøjvask i vaskeri B3 Udvidet tøjvask C1 Indkøb

394


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet

D7 Nat pleje

516

12.53 9

13.05 5

286

6.663

6.949

4,0

E Psykisk pleje og omsorg

800

4.173

4.973

315

1.575

1.890

1,1

2

62

64

1

24

25

0,0

J1 Situationsbestemt pleje/omsorg – Lille

2.493

10.12 8

12.62 1

1.028

3.973

5.001

2,9

J2 Situationsbestemt pleje/omsorg – Stor

6.251

5.295

11.54 6

2.577

2.077

4.654

2,7

295

1.821

2.116

114

670

784

0,5

G Observationsbesøg

K Afløsning i eget hjem I Faste vagter

100

Uopsættelige behov

50

Vareudbringning Pris- og lønfremskrivning (2,4%)

1.875

Demografi

4.600

4.165

Forventet tilgang Specialiseret socialområde

-1.500 182.8 35

I alt

100,0

Madservice Opgørelsen af madudbringning er foretaget på baggrund af leveringer fra januar til april 2011. Der forventes at være 746 brugere af madservice. Der er tillagt 2 % i demografi. Det er forudsat, at kommunens leverandører samlet vil levere 664 kostportioner pr. dag i 2012. Fordelingen forventes at blive følgende: • • •

Hovedret – 422 portioner Diæter – 147 portioner Biretter – 63 portioner

Der blev i 2010 afholdt et udbud på madservice. Som følge af dette er der opnået følgende afregningspriser (ekskl. moms) til leverandørerne i 2012: • • • • •

Normale kostportioner 47,51 kr. Diæter 72,94 kr. Biret 13,02 kr. Leverancer pr. gang (varm mad) Leverancer pr. gang (kold mad)

25,45 kr. 39,71 kr.

De samlede udgifter til leverandørerne forventes at blive Brugernes betaling forventes at blive Nettoudgifter i alt

395

15.266 tkr. -10.122 tkr. 5.144 tkr.


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet Pr. 1. juli 2010 blev der indført et loft på brugerbetaling af madservice på 45 kr. inkl. udbringning. Denne takst er fremskrevet til 2012 priser og bliver følgende: • • •

Hovedret 47,00 kr. Biret 15,50 kr. Diæter (normal og superkost) 47,00 kr.

Drift af områderne – fastdelsbudget Udgifterne fordeler sig således: Lønbudget fast del Indtægter for forplejning Fast ejendom Øvrigt I alt

138.210 -25.105 2.767 20.365 136.237

I områdernes budget er taget højde for lukningen af Frydenslund, Marienlund samt Kejlstruplund og åbningen af 48 nye plejeboliger på Gødvad plejecenter. Mellemkommunale betalinger samt statsrefusion Til betaling for hjemmehjælp og opholdsudgifter til udenbys plejehjem, forudsættes udgifter På baggrund af aktuelle sager forudsættes indtægter på Statsrefusion i særlig dyre enkeltsager

16.898 -23.959 -467

I alt

-7.528

Udgifterne til betalinger til andre kommuner tager udgangspunkt i regnskab 2010, mens indtægterne ved betalinger fra andre kommuner tager udgangspunkt i aktuelle refusioner for 1. kvartal 2011. I forhold til særligt dyre enkeltsager er taget udgangspunkt i aktuelle kendte sager. Tilskud til pensionistforeninger m.m. Her budgetteres udgifter i form af tilskud til pensionistforeninger, og Ældrerådets udgifter

766

Drift af biler og radioer Driftsbudgettet for biler tager udgangspunkt i 85 køretøjer. Budgettet indeholder udgifter til Ældreområdets serviceaftale med Brand og Redning, brændstofudgifter, leasingaftaler og reservedele og dæk. Der medtaget udgifter til udskiftning af 12 biler. Udgiften til biler er beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitlig ”levetid” på 6 år. Driftsbudgettet til radioer tager udgangspunkt i de nuværende 250 radioer. De samlede udgifter forventes at blive: Drift og anskaffelse af biler Drift og anskaffelser af radioer Udgifter i alt

5.355 339 5.694

Diverse Dækker udgifter til: IT: drift og udvikling af omsorgssystemet, herunder nødberedskab og drift af PDA’er

396

4.144


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet Tiltag på sygefraværsområdet

250

Sygeplejedepot

498

Diverse

1.280

Fællestillidsrepræsentant

491

Div. indtægter og udgifter I alt

410 7.073

Tilskud til personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens § 95. Borgere med et visiteret plejebehov på mere end 20 timer pr. uge kan vælge, at få tilskud til ansættelsen af en nærtstående pårørende. 500

Tilskud efter Servicelovens § 95

Forebyggelse og udvikling Den tværgående sektion for forebyggelse og udvikling omfatter bl.a. en sektionsleder, en demenskonsulent, sundhedskonsulenter, uddannelses vejledere og uddannelsesansvarlige og sundhedsfaglige og administrative medarbejdere. 5.113

I 2012 er afsat Uddannelse SOSU hjælperelever – der forudsættes et årligt optag af 120 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á 65 ugers varighed svarer dette til 150 årsværk. SOSU-assistentelever - der forudsættes et årligt optag af 23 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á 78 ugers varighed svarer dette til 34,5 årsværk. Ernæringsassistent elever – der forudsættes et årligt optag af 3 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á 130 ugers varighed svarer dette til 7,5 årsværk. AER Personaleforsikringer Sygedagpenge refusion for elever Forventet elevfrafald på 6,5 % Anden uddannelse I alt

19.525 4.930 1.020 -8.568 1.519 -520 -1.634 720 16.992

I budgettet er forudsat, at alle elever er ”almindelige” elever, da merudgiften til de elever der optages som voksenelever, dækkes af en pulje hos Organisation og Personale. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

5.459

3.620

3.620

3.620

Overslag 2015 3.620

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til diverse aktivitetstilbud, Rosengårdcentret, Al-huset, Grauballelund, Sorringhus og Voel Seniorby. Rosengårdcentret er et åbent center, hvor målgruppen er kommunens pensionister og efterlønsmodtagere. Budgettet omfatter udgifter til aktivitet og køkkenpersonale samt udgifter til drift af disse bygninger.

397


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet Forebyggende hjemmebesøg foretages i henhold til Servicelovens § 79a. Til forebyggende hjemmebesøg er afsat knap 1,9 årsværk. Forebyggende hjemmebesøg Al-Huset Grauballelund Rosengårdscentret Sorringhus Voel Seniorby I alt 05.32.35 Hjælpemidler 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

47.552

965 373 0 2.077 160 45 3.620

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

46.142

46.142

46.142

46.142

Budgettet for Hjælpemidler er sammensat af følgende hovedgrupper: Støtte til køb af bil m.v. Optiske hjælpemidler Arm- og benproteser Høreapparater til personer Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Inkontinens- og stomihjælpemidler Andre hjælpemidler IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder Forbrugsgoder Hjælp til boligindretning Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117) Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil Betaling andre offentlige myndigheder I alt

6.631 996 1.975 9.233 4.416 8.642 13.481 1.002 95 2.030 26 -2.800 415 46.142

Hjælpemiddelområdet skal ses i sammenhæng med udgiften på 5.35 hjælpemidler, 5.40 hjælpemiddeldepot og andel af 6.51 administration og sagsbehandling. 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lign. ved pasning af døende Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2015 2012-priser 2011 Netto

3.642

3.519

3.519

3.519

3.519

På denne funktion afholdes udgifter til plejevederlag i forbindelse med pasning af døende i eget hjem samt hjælp med sygeplejeartikler m.v. Udgifterne er lovbestemte. Da budgettet er svingende på denne post, er budget 2012 udregnet på baggrund af gennemsnitudgiften for 2009 og 2010, som så er fremskrevet til 2012 priser. 05.35.40 Hjælpemiddeldepotet Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

5.207

5.027

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

5.027

5.027

5.027

398


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet Funktionen skal ses i sammenhæng med 05.32.35 Hjælpemidler. Funktionen dækker udgifter til drift af hjælpemiddeldepotet på Lyngbygade. På depotet foretages reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler, herunder personaleudgifter til vedligeholdelse, udbringning m.m. 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

11.516

13.846

13.846

Overslag 2014

Overslag 2015

13.846

13.846

Funktionen dækker udgifter til længerevarende botilbud til personer med fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med udgifter svarende til ca. 12 pladser med grundtakst på Pilebakken, der er en institution for sindslidende. Dagstaksten forventes at være 3.148 kr. 06.45.51 Sekretariater og forvaltning Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

25.397

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

26.307

26.307

26.307

26.307

På denne funktion afholdes udgifter til administrativt personale for henholdsvis visitation og hjælpemidler. Udgifterne dækker myndighedssektionen i form af Visitationsgruppen og administration. Myndighedssektionen forestår visitation til alle ydelser til borgere i Silkeborg Kommune i henhold til Servicelovens § 83. Endvidere er der afsat midler til tilsynsvirksomhed. Hjælpemiddelsektionen varetager specialistfunktioner på syn-, tale- og høreområdet, som tidligere har været Region Midtjyllands opgave. Desuden omfatter hjælpemidler en række generalist- og administrative opgaver i forhold til sagsbehandling på hjælpemiddelområdet jf. § 112-116 (hjælpemidler, biler m.m.). Budgettet for sekretariat og forvaltning kan således opdeles i henholdsvis myndighedssektionen og hjælpemiddelsektionen, som tilsammen danner det samlede budget. Budget 2012 Myndighedssektionen

10.780

Hjælpemiddelsektionen

15.527

I alt

26.307

06.52.72 Tjenestemandspension Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

4.301

4.300

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

4.300

4.300

4.300

Udgifterne dækker pensionsforpligtigelser for tidligere personale på tjenestemandspension.

399


Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:

Ældre- og Sundhedsudvalget

1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 73 Ældreområdet ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2012

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012

2012

2013

2014

2015

Senere

I alt

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri mv. af ældre og handicappede Diverse bygningsmæssige ændringer

500

500

500

500

3.500

5.500

7.580

7.580

7.580

22.740

Nyt plejecenter i Silkeborg egenfinan./grundkapital 14%

7.884

7.884

7.884

23.652

Nyt plejecenter i Silkeborg boligdel 84% / beboerind 2%

48.429

48.429

48.429

145.288

Nyt plejecenter i Silkeborg skitse/servicearealer/inventar 05.32.30 Ældreboliger

05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Velfærdsteknologi mv. 73 Ældreområdet

400

2.500

2.500

2.500

2.500

7.000

17.000

3.000

3.000

66.893

66.893

74.393

214.180


BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

73 Ældreområdet

727.181

­71.046

 1 Drift

724.181

­68.651

  04 Sundhedsområdet

36.630

­2.052

   62 Sundhedsudgifter m.v.

36.630

­2.052

    82 Kommunal genoptræning og         vedligeholdelsestræning

35.230

­1.897

       482001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

521

­317

         002 Ambulant specialiseret genoptræning               (sundhedslovens § 140)            200 Ældreomådet

521

­317

521

­317

       482005 KJELLERUP GENOPTRÆNINGSCENTER

10.131

         001 Kommunal genoptræning og               vedligeholdelsestræning            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

8.157

         003 Personbefordring            500 Materiale og aktivitetsudgifter

1.974 1.974

8.029 38 90

       482010 DECENTRAL TRÆNING

11.634

         001 Kommunal genoptræning og               vedligeholdelsestræning            400 Personale            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom

11.634 11.086 426 122

       482011 FORLØBSPROGRAM

882

­882

         001 Kommunal genoptræning og               vedligeholdelsestræning            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            800 Betaling andre offentlige myndigheder

882

­882

669 157 56 ­882

       482012 PROJEKT MESTRINGSEVNE

2.151

         001 Kommunal genoptræning og               vedligeholdelsestræning            400 Personale

2.151 2.151

       482050 REMSTRUPLUND GENOPTRÆNINGSCENTER           001 Kommunal genoptræning og               vedligeholdelsestræning            093 Beboeres betaling for service            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

8.856

­698

8.856

­698 ­698

8.288 423

401


BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           600 IT, inventar og materiel

Indtægter

145

      4 Private leverandører af ikke­momsbelagte          tjenesteydelser

1.055

       482005 KJELLERUP GENOPTRÆNINGSCENTER           001 Kommunal genoptræning og               vedligeholdelsestræning            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

1.055 1.055 1.055

    85 Kommunal tandpleje

1.400

­155

       485300 SUNDHEDS­ OG OMSORGSAFDELINGEN

1.400

­155

1.400

­155

         003 Omsorgs­ og specialtandpleje tandpleje               på kommunens egne klinikker            800 Betaling andre offentlige myndigheder            900 Indtægter

1.400 ­155

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

656.654

­66.309

   32 Tilbud til ældre og handicappede

637.781

­66.309

    30 Ældreboliger

2.086

      1 Egne

2.086

       530001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

2.086

        10 ÆLDREOMRÅDET

2.086

         005 Lejetab

2.086

    32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og         handicappede

576.788

­60.683

       532001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

391.619

­34.356

        01 BETALING FOR YDELSER PÅ PLEJECENTER

162.812

         400 Personale            401 Løn m.v.

162.812 162.812

        02 BETALING FOR YDELSER EFTER SERVICELOVENS             PGF. 83, OMFATTET FRIT VALG AF LEVERANDØRER

182.835

         009 Private leverandører af personlig og               praktisk hjælp (hjemmehjælp),               (Serviceloven § 83, jf. §§ 91 og 92)            567 Vareudlevering

1.875 1.875

         400 Personale            401 Løn m.v.

180.960 180.960

        03 BETALING FOR YDELSER EFTER SERVICELOVENS             PGF. 83, OMFATTET AF FRITVALG, MADSERVICE

402

15.266

­10.122


BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            576 Afregning for leverede ydelser til                private leverandører

Indtægter

15.266 15.266

         900 Indtægter            980 Brugerbetaling

­10.122 ­10.122

        04 SYGEPLEJEDEPOT

498

         400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer            490 Andet

498 481 10 7

        07 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER

491

         400 Personale            401 Løn m.v.            490 Andet

491 481 10

        08 ØVRIGE

29.717

         400 Personale            480 Syge­ og fraværspolitik

250 250

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            565 Fleksjobs, mellemregningskonto            570 Tilskud til ældreorganisationer            572 Hopla­klubben, Hjejlevej

701 ­65 705 61

         600 IT, inventar og materiel            601 Køb af IT, inventar og materiel, som                skal aktiveres            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

11.868 2.000

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner

16.898 16.898

­24.234

780 9.088

         900 Indtægter            955 Beboeres betaling for husleje i                aflastning

­23.959 ­23.959 ­275 ­275

       532004 FOREBYGGELSE OG UDVIKLINGSSEKTION

22.105

        01 FOREBYGGELSE OG UDVIKLINGSSEKTION

4.953

         400 Personale            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel            435 Beklædning            460 Anden uddannelse            470 Personforsikringer            490 Andet

4.883 4.673 45 22 65 72 6

403


BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          600 IT, inventar og materiel            603 Leje/leasing af IT, inventar og                materiel

Indtægter

70 70

        02 PROJEKTER

160

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            580 Projekt

160 160

        03 UDDANNELSE

16.272

         400 Personale            401 Løn m.v.            450 Elevuddannelse og ­refusion            470 Personforsikringer            490 Andet

16.272 22.444 ­8.568 1.519 877

        04 UDDANNELSE

720

         400 Personale            460 Anden uddannelse

720 720

      1 Egne

163.064

       532002 TILSKUD TIL PERSONLIG OG PRAKTISK                HJÆLP SOM MODTAGEREN SELV ANTAGER

500

         002 Tilskud til personlig og praktisk               hjælp m.v., som modtageren selv antager               (Servicelovens § 94b og 95)            400 Personale

500

       532600 OMRÅDE NORD

­26.327

500 59.285

­10.930

        02 INSTITUTIONER ­ PLEJE

59.285

­10.930

         004 Hjemmesygepleje            400 Personale

12.072 12.072

         011 Personlig og praktisk hjælp undtaget               frit valg af leverandør (Serviceloven §               83, jf. § 93)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

47.213

­47

39.138 7.301 774

­47

         093 Betaling for personlig og praktisk               hjælp samt madservice undtaget frit valg               af leverandør            200 Kost         532700 OMRÅDE SYD

­10.883 ­10.883 43.891

­6.615

        02 INSTITUTIONER ­ PLEJE

43.891

­6.615

         004 Hjemmesygepleje            400 Personale

12.117 12.117

404


BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

         011 Personlig og praktisk hjælp undtaget               frit valg af leverandør (Serviceloven §               83, jf. § 93)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom

Udgifter

Indtægter

31.774

­1.128

24.918 5.927 690 239

         093 Betaling for personlig og praktisk               hjælp samt madservice undtaget frit valg               af leverandør            200 Kost         532800 OMRÅDE ØST

­1.128

­5.487 ­5.487 59.388

­8.782

        02 INSTITUTIONER ­ PLEJE

59.388

­8.782

         004 Hjemmesygepleje            400 Personale

11.771 11.771

         011 Personlig og praktisk hjælp undtaget               frit valg af leverandør (Serviceloven §               83, jf. § 93)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom

47.617 38.194 6.075 820 2.528

         093 Betaling for personlig og praktisk               hjælp samt madservice undtaget frit valg               af leverandør            200 Kost      33 Forebyggende indsats for ældre og         handicappede        1 Egne

­47

­47

­8.735 ­8.735 5.483

­1.863

5.483

­1.863

       533002 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG

965

         001 Forebyggende hjemmebesøg            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

965 845 100 20

       533007 AL­HUSET, SKOLEVANGEN 11, 8620                KJELLERUP

425

         002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

425

­52

250 100 75

         900 Indtægter            950 Beboeres betaling for service

­52 ­52

       533010 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600

405

3.888

­1.811


BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

3.888

­506

2.955 777 156

­506

              SILKEBORG           002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel           900 Indtægter            950 Beboeres betaling for service

­1.305 ­1.305

       533012 SORRINGHUS

160

         002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

160 90 70

       533014 VOEL SENIORBY

45

         002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79            400 Personale

45 45

    35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning         og befordring

49.905

­3.763

       535010 HJÆLPEMIDLER

49.905

­3.763

         001 Støtte til køb af bil mv.               (servicelovens § 114)            110 Tilskud til særlig indretning            120 Lån            130 Diverse udgifter og indtægter

6.631 1.530 5.075 26

         002 Optiske synshjælpemidler               (servicelovens § 112)

996

         003 Arm­ og benproteser (servicelovens §               112)

1.975

         004 Høreapparater til personer               (servicelovens § 112)            110 Offentlige leverandører

9.233

         005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj               (servicelovens § 112)            110 Fodtøj            120 Brystproteser            130 Andet

4.416

         006 Inkontinens­ og stomihjælpemidler               (servicelovens § 112)            110 Kateter, stomi            120 Bleer            130 Plejehjem ­ bleer

8.642

9.233

1.971 475 1.970

6.215 2.328 99

         007 Andre hjælpemidler (servicelovens §

13.481

406


BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter              112)            110 Kompressionsstrømper, ærmer og                handsker            120 Parykker            130 Diabetes            140 Førerhunde            150 Taxi            160 Andet

Indtægter

602 296 5.620 169 72 6.722

         008 IT­hjælpemidler og IT­forbrugsgoder               (servicelovens §§ 112 og 113)

1.002

         009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)

95

         010 Hjælp til boligindretning               (servicelovens § 116)

2.030

         011 Støtte til individuel befordring               (servicelovens § 117)

26

         091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til               køb af bil (servicelovens § 114)

­2.800

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner

1.378 1.378

    37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler         o.lign. ved pasning af døende i eget hjem           001 Løn og plejevederlag til pårørende,               jf.  servicelovens §§ 118 og 119            400 Personale

3.519 3.359 3.359

         003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af               døende i eget hjem jf. servicelovens § 122            200 Under 67 år

160 160

   35 Rådgivning

5.027

    40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

5.027

       540010 HJÆLPEMIDDELDEPOT

5.027

         001 Hjælpemidler og etablering af               hjælpemiddeldepoter            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter            592 Andet            600 IT, inventar og materiel

5.027 4.401 20 60 149 397

   38 Tilbud til voksne med særlige behov

13.846

    50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

13.846

       550300 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER                SUNDHEDS­ OG OMSORGSAFDELINGEN

13.846

407

­963 ­963


BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          002 Længerevarende botilbud for personer               med nedsat funktionsevne            800 Betaling andre offentlige myndigheder

Indtægter

13.846 13.846

  06 Fællesudgifter og administration m.v.

30.897

­290

   45 Administrativ organisation

26.597

­290

    51 Sekretariat og forvaltninger

26.597

­290

       651380 SUNDHEDS­ OG OMSORGSAFDELINGEN

26.597

­290

        10 VISITATIONEN

10.780

         400 Personale            401 Løn m.v.            421 Uddannelse            430 Tjenestekørsel            435 Beklædning            470 Personforsikringer            490 Andet

10.421 10.052 70 155 95 34 15

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold            542 Tilsyn på plejehjem og plejecentre

219 35 40 144

         600 IT, inventar og materiel            603 Leje/leasing af IT, inventar og                materiel

140 140

        60 HJÆLPEMIDDELSEKTIONEN

15.817

         400 Personale            401 Løn m.v.            421 Uddannelse            430 Tjenestekørsel            435 Beklædning            470 Personforsikringer            490 Andet

15.354 14.745 155 265 116 51 22

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold

203 74 129

         600 IT, inventar og materiel            603 Leje/leasing af IT, inventar og                materiel

260 260

         900 Indtægter            909 Salg af konsulentydelser                (momsregistreret)

­290

­290 ­290

   52 Lønpuljer

4.300

    72 Tjenestemandspension

4.300

408


BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          200 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            532 Integrerede plejeordninger

Indtægter

4.300 4.300

 2 Statsrefusion

­2.395

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

­2.395

   22 Kontanthjælp og aktivering m.v.

­1.928

    07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

­1.928

         006 Refusion vedr. funktion 05.32.32            120 Refusion vedr. Sundheds­ og                Omsorgsafdelingen

­1.656 ­1.656

         013 Refusion vedr. funktion 05.38.50            120 Refusion vedr. Sundheds­ og                Omsorgsafdelingen

­272 ­272

   32 Tilbud til ældre og handicappede

­467

    32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og         handicappede

­467

      1 Egne

­467

         002 Refusion af udgifter til flygtninge               med 100 pct. refusion            120 Refusion vedr. Sundheds­ og                Omsorgsafdelingen

­467 ­467

 3 Anlæg

3.000

  00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

500

   25 Faste ejendomme

500

    18 Driftsikring af boligbyggeri

500

       018001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

500

        20 RÅDIGHEDSBELØB

500

         003 Udgift til servicearealer

500

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

2.500

   32 Tilbud til ældre og handicappede

2.500

    32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og         handicappede

2.500

       532001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

2.500

        20 RÅDIGHEDSBELØB

2.500

409


Bevilling 78 FritvalgsomrĂĽdet Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Pleje og omsorg mv. af ĂŚldre og handicappede - netto I alt

Budget 2011

Budget 2012 0 0

410

Overslag 2013 0 0

0 0

Overslag 2014 0 0

Overslag 2015 0 0


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 78 Fritvalgsområdet 4.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - netto Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

0

0

0

0

Overslag 2015 0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til • Personlig pleje • Praktisk hjælp (rengøring, tøjvask og indkøb) Der er taget udgangspunkt i et nul-budget. I budgettet for 2012 er afsat 138.250.000 kr. til udgifter til kommunale leverandører. I henhold til lov om Frit Valg skal kommunen fastsætte og offentliggøre de kvalitets- og priskrav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83. Silkeborg Kommune indgår kontrakt med de godkendte leverandører, der skal udføre hjælpen. Begrebet ”leverandør” omfatter således både private og kommunale leverandører. Af den samlede afregning udgør de private leverandører ca. 25 % og de leverer hjælp til ca. 30 % af brugerne. Kvalitets- og priskravene til hver enkelt ydelseskategori skal være ens for alle leverandører. Da kvalitetskravene afspejler det politisk fastsatte serviceniveau, betyder beslutningen om ændringer i serviceniveauet, at også kravene til leverandørerne kan eller skal ændres. Der anvendes ydelsesbaserede budgetter/afregninger. Det betyder, at alle leverandører får betaling for de ydelser, der visiteres af Myndighedssektionen. Bevilling 78 anvendes alene til en registrering af de udgifter/omkostninger, som medgår til kommunens produktion af ydelser efter servicelovens § 83. De tilknyttede indtægter medtages også her.

411


PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Mission: Plan-, Miljø- og klimaudvalgets mission, at tilvejebringe kvalificerede plangrundlag i dialog med berørte borgere og interessenter, foretage politiske afvejninger mellem benyttelse og beskyttelse af det fysiske miljø og gøre en ambitiøs indsats for klimaet. Vision: Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets vision, at Silkeborg Kommune er et levende og smukt område i balance med naturen.

412


Bevilling 81 Natur og miljø Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Diverse udgifter og indtægter I alt Anlæg

Budget 2011 6.192 2.724 4 8.920 1.224

413

Budget 2012 6.178 2.724 0 8.902 500

Overslag 2013 6.178 2.724 0 8.902 1.100

Overslag 2014 6.178 2.724 0 8.902 1.000

Overslag 2015 6.178 2.724 0 8.902 1.000


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 81 Natur og Miljø 00.38 Naturbeskyttelse 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

6.192

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

6.178

6.178

6.178

6.178

Funktionen dækker naturpleje på fredede arealer og pleje af fortidsminder samt vedligeholdelse af øvrige naturområder. Derudover dækkes vedligeholdelse af stier og informationstavler i naturområder. Endvidere dækker funktionen udgifter til pleje af kommunalt ejede skove og plantager samt øvrige bynære naturprægede grønne områder. Der er indeholdt indtægter for jagtleje i skovene og for brændesalg efter fastlagte takster. 00.48 Vandløbsvæsen 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

2.724

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

2.724

2.724

2.724

2.724

Vedligeholdelse af vandløb omfatter grødeskæring mv. i alle kommunale vandløb. Endvidere er indeholdt driftsudgifter til slusen ved Langebro i Silkeborg og udgifter til mindre sø- og vandløbsrestaureringer. 00.55 Diverse udgifter og indtægter Budget Budget 1.000 kr. 2012 2012-priser 2011 Netto

4

0

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

0

Skadedyrsbekæmpelse dækker udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse primært af rotter. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret. Taksten sænkes til 3,30 kr. pr. 100.000 kr. ejendomsværdi mod nuværende 3,50 grundet en effektivisering af opgaven hos den kommunale entreprenørgård.

414


Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 81 Natur og Miljø ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2012

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012

2012

2013

2014

2015

Senere

I alt

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter Kortlægning/naturprojekter bilag Opmåling/digitalisering af vandløb, regulativer

300

1.000

1.000

200

300

800

500

1.500

Krabbes Grønne Ring

300

Stenholt Mose, Natura 2000 (LIFE-

500

300 300

300

600

1.700

De blå stier, 1-2 nye stier pr. år

100

100

Teglværksgrunden i Gjern (fra fabriksområde til rekreativ natur)

300

300

Gubsø sti

500

500

Kjellerupbanen

1.000

1.000

Stier i Kjellerup (forbedringer, udskiftninger af broer m.m.)

300

300

Kortlægning af bilag 4-arter + projekter, fast årlig ramme

300

300

300

300

300

300

300

300

200

200

3.300

7.900

Tingdalsøerne, (konvertering fra nåleskov til løvskov, hegning, plantning, kulturpleje) Stier i naturområder v/Hedevang, Fårvang Shelter, sti mv. v/Rødebæk Enge Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage

81 Natur og Miljø

1.000

415

500

1.100

1.000

1.000


BUDGETOVERSIGT 8 PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 81 NATUR OG MILJØ

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

81 Natur og Miljø

12.536

­3.134

 1 Drift

12.036

­3.134

  00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

12.036

­3.134

   38 Naturbeskyttelse

6.523

­345

    50 Naturforvaltningsprojekter

2.457

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Drift af naturarealer

2.457 2.457

    53 Skove

4.066

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Drift af grønne områder            550 Drift af skove (momsregistreret)

­345

4.066 2.405 1.661

         900 Indtægter            910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret)            920 Jagtleje m.v.

­345 ­300 ­45

   48 Vandløbsvæsen

2.724

    71 Vedligeholdelse af vandløb

2.724

       071001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

2.724

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

2.724

   55 Diverse udgifter og indtægter

2.789

­2.789

    91 Skadedyrsbekæmpelse

2.789

­2.789

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Rottebekæmpelse

2.789 2.789

         900 Indtægter            910 Rottebekæmpelse            912 Muldvarpebekæmpelse (momsregistreret)

­2.789 ­2.779 ­10

 3 Anlæg

500

  00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

500

   38 Naturbeskyttelse

500

    50 Naturforvaltningsprojekter

500

       050001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

500

        20 RÅDIGHEDSBELØB

500

416


Bevilling 82 PlanlĂŚgning og byggemodning Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau AnlĂŚg

Budget 2011 22.412

417

Budget 2012 30.000

Overslag 2013 26.050

Overslag 2014 15.000

Overslag 2015 15.000


Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 82 Planlægning og Byggemodning ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet Rådighedsb eløb bevilling forventet givet før frigivet før 2012 2012

2012

2013

2014

2015

Senere

I alt

00.22.01 Fælles formål Byggemodning, færdiggørelse,

4.500

4.500

4.500

4.000

500

500

500

2.000

2.750

5.000

4.500

4.500

22.500

00.22.02 Boligformål Frisholmparken v. Tømmerbyvej, Krondyrvej, Ans Landskronavej - 2. etape Silkeborg

4.500

Margrethesvej - 2. etape Voel Tingbakken - 3. etage, Gjern Romervej - 2. etape 2, Grauballe

1.500

1.000 2.800

500

3.000 1.000

8.750

2.500

2.500

1.000

4.000

500

500

3.000

6.300

Digterparken, etape 2 Kjellerup

10.000

7.500

2.500

10.000

Turkuvej

11.128

9.128

2.000

11.128

Bundgården, Sorring

500

500

Løgagervej, Gjessø

4.000

4.000

Fårvang (nye områder)

4.000

4.000

Øst for Turkuvej, Silkeborg

6.000

6.000

17.500

17.500

8.000

8.000

Gøteborgvej - 2. etape, Silkeborg Frisholmparken - 2. etape, Them 00.22.03 Erhvervsformål Hårup Erhverv

6.000

Gødvad Bygade - 2. etape

6.000

500

500

Funder - facadegrunde til motorvej

4.000

16.000

20.000

Silkeborg Nord v. Kraftvarmeværket

2.000

8.000

10.000

Industrivej (syd for), Kjellerup Nyt erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej)

8.800

8.000

800

13.800

8.300

3.000

418

8.800

2.500

13.800


Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 82 Planlægning og Byggemodning ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Byggemodning af erhvervsområde

Samlet Rådighedsb eløb bevilling forventet givet før frigivet før 2012 2012 21.700

12.500

2012 6.700

2013

2014

2015

Senere

2.500

21.700

Kjellerup syd (forbrænding)

7.000

Medfinansering af e-korridor

1.000

Byggemodning i relation til motorvejen

I alt

7.000 1.000

3.000

10.000

16.000

10.000

10.000

Dybkærcenteret 2. etape

3.500

3.500

Gødvad Bygade, Silkeborg Tilslutningsbidrag

2.000

2.000

A. P. Møllersvej - 2. etape, Silkeborg

3.000

02.22.03 Arbejder for fremmed regning Nord for F.L.Smiths vej, Silkeborg, etape 1

3.500

3.500

1.500

5.000

Indtægt ved arbejder for fremmed regning

-3.500

-3.500

-1.500

-5.000

82 Planlægning og Byggemodning

45.928 30.000 26.050 15.000 15.000 101.000 232.978

419


BUDGETOVERSIGT 8 PLAN-, MILJØ-, OG KLIMAUDVALGET 82 PLANLÆGNING OG BYGGEMODNING

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter 82 Planlægning og Byggemodning

30.000

 3 Anlæg

30.000

  00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

30.000

   22 Jordforsyning

30.000

    01 Fælles formål

4.500

       001001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

4.500

        20 RÅDIGHEDSBELØB

4.500

    02 Boligformål

13.500

       002001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

13.500

        20 RÅDIGHEDSBELØB

13.500

    03 Erhvervsformål

12.000

       003001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

12.000

        20 RÅDIGHEDSBELØB

12.000

420

Indtægter


DIVERSE OVERSIGTER

421


HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hovedoversigten til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsning af oplysningsopgaven overfor borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. B. C. D. E. F.

Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

422


BUDGET 2012 Udgifter A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 2. Transport og infrastruktur Heraf refusion 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion

61.802 164.210 1.186.314 415.319 3.791.726 468.220

BUDGET 2013

Indtægter

Udgifter

-25.889 -20 -33.613 -151.058 -1.408 -2.052 -1.171.415 -727.655 -25.784

6.087.591 -1.409.811 -729.083

B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt

74.000 36.750 70.235 3.000 34.725 16.500 235.210

-25.000

-25.000

P/L hovedkonto 0 - 6 C) RENTER D) BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt

Sum (A+B+C+D+E)

1.185.710 415.319 3.837.835 470.234

-150.936 -1.408 -2.052 -1.191.140 -747.330 -25.783

6.135.624 -1.430.013 -748.758

60.150 67.750 52.085 0 27.255 9.000 216.240

-25.000

-25.000

162.346

-40.000

-4.600

25.031

-4.600

1.118 6.950 8.068

0 0

5.375 5.375

0 0

94.392

6.454.073 -1.439.411

6.639.008 -1.499.613

-67.139 -1.410.261

-40.006 -44.392 -1.398.462

F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt BALANCE

164.210

-26.489 -20 -33.613

26.066

97.139

E) AFDRAG PÅ LÅN

62.315

Indtægter

69.073 2.000 8.451 -3.616.786 79.524 -5.094.186

70.652 2.000 8.691 -3.737.878 81.343 -5.220.738

6.533.597 -6.533.597

6.720.351 -6.720.351

423


BUDGET 2014 Udgifter A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 2. Transport og infrastruktur Heraf refusion 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion

62.428 164.210 1.184.790 415.319 3.881.035 471.349

59.080 51.700 56.585 0 90.918 6.500 264.783

P/L hovedkonto 0 - 6

-26.489 -20 -33.613 -150.710 -1.408 -2.052 -1.207.865 -764.005 -25.783

164.210 1.184.790 415.319 3.924.335 468.704

-26.489 -20 -33.613 -150.710 -1.408 -2.052 -1.224.665 -780.755 -25.783

6.219.900 -1.463.312 -782.183

-25.000

-25.000

309.295

-60.000

470.744

-90.000

22.956

-4.600

20.818

-4.600

5.375 5.375

0 0

3.800 3.800

0

D) BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt

-25.000

62.541

Indtægter

60.080 75.000 94.085 0 98.348 6.500 334.013

C) RENTER

86.910

E) AFDRAG PÅ LÅN

-25.000

78.588

6.868.451 -1.536.112

7.127.863 -1.582.912

-45.166 -85.339 -1.399.087

-113.511 -77.017 -1.433.749

F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt BALANCE

Udgifter

6.179.132 -1.446.512 -765.433

B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt

Sum (A+B+C+D+E)

BUDGET 2015

Indtægter

72.370 2.000 8.933 -3.886.050 83.303 -5.415.642

74.228 2.000 9.181 -4.006.083 85.409 -5.630.360

6.951.754 -6.951.754

7.213.272 -7.213.272

424


TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug i budget 2012. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

425


TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT hele 1000 kr. Udgifter

BALANCE

6.533.597

1. Lønninger 1 Lønninger

2.657.266 2.657.266

2 Varekøb 2 Fødevarer 3 Brændsel og drivmidler 6 Køb af jord og bygninger 7 Anskaffelser 9 Øvrige varekøb

-6.533.597

319.881 41.020 64.137 25.000 14.931 174.793

4 Tjenesteydelser m.v. 0 Tjenesteydelser uden moms 5 Entreprenør- og håndværkerydelser 6 Betalinger til staten 7 Betalinger til kommuner 8 Betaling til regioner 9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

1.748.425 352.562 279.055 282.343 239.955 396.380 198.130

5 Tilskud og overførsler 1 Tjenestemandspensioner m.v. 2 Overførsler til personer 9 Øvrige tilskud og overførsler

1.596.042 37.729 1.423.936 134.377

211.983

6 Finansudgifter

-689.362 -42.726 -335.740 -94 -779 -206.894 -1.531 -101.598

7 Indtægter 1 Egne huslejeindtægter 2 Salg af produkter og ydelser 6 7 8 9

Indtægter

Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter

-5.844.235 -3.306.446

8 Finansindtægter 6 Statstilskud

426


LÅNEOVERSIGT

427


Låneoversigt

Gæld ultimo 2011

1000 kr. Øvrige lån 9.68 Almindelig Realkredit 9.70 Kommunekredit Låneoptag/afdragsprofil Øvrige lån ialt Ældreboliglån 9.77 Kommunekredit 9.77 Låneoptag Ældreboliger ialt Lån ialt

Lån uden støtte Lånenr. Almindelig Realkredit 1653-5140-006 1926-0396-001 1926-2770-001 1933-0751-001 1938-1273-002 1938-1273-003 1938-1273-007 1978.1122 1978-1122-002 295886-06 1657.7760 1723.9975-009 1723-9975-010 1065-004-972 1096-001-821 9.68 I alt Kommunekredit 200226252 200326836 200630622 200630683 200731678 200732202 200732289 200934921 201035207 201136935 201035208 201137492 201137600 låneoptag/afdragsprofil 9.70 i alt

13.031 482.960 495.991 294.352

Rente 2012

2012 9.977 412.502 67.139 489.618

612 18.446 19.058

294.352

284.630 0 284.630

7.008 7.008

790.343

774.248

26.066

Restgæld ultimo 2011 ultimo 2012

udløbsår

Rente

2012 2014 2014 2015 2014 2016 2037 2025 2040 2012 2029 2029 2041 2013 2016

5,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 8,00% 2,50% 2,50% 6,00% 6,00% 2,50% 6,50% 7,00%

5 315 315 320 537 1527 3777 1444 221 1934 1716 214 679 21 6 13.031

0 197 197 221 360 1209 3643 1388 218 0 1653 206 673 7 5 9.977

2012 2014 2016 2021 2017 2017 2017 2015 2023 2021 2026 2028 2020

4,51% 4,11% 4,08% 4,44% 4,23% 4,67% 4,48% 2,71% 3,70% 3,43% var. var. var.

4.000 5.952 10.290 7.100 10.175 77.231 6.900 59.437 7.004 29.900 36.594 40.492 187.885

0 3.571 8.394 6.390 8.325 64.359 5.750 44.578 6.420 26.753 34.070 38.110 165.781 67.139 479.641

482.960

428


Lån med støtte lånenr. 17617 17682 17683 17845 17927 17931 17941 17942 17943 17944 18019 18057 18355 18356 188 18963 688 888 9721558 9821981 9821982 9822760 9822769 9923730 9923732 200024248 200226137 200226138 200226141 201124193 201124247 200024174 200124683 200630764 200630787 200630788 200731532 200731895 200731909 200833665 200933681 200933842 200933843 200934130 200934424 200934783 200934784 201031895 201034424 201035305 201035312 201137266 201137431 201137432 9.77 i alt

Udløbsår 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2037 2037 2013 2017 2013 2013 2041 2041 2041 2041 2041 2042 2042 2030 2032 2032 2032 2030 2030 2030 2031 2036 2036 2036 2037 2037 2037 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2037 2037 2040 2040 2041 2041 2041

Restgæld Rente d.d. ultimo 2011 ultimo 2012 2,60% 420 268 6,91% 302 187 6,91% 586 362 11,93% 1.263 937 10,19% 1.326 950 10,35% 953 682 10,41% 19 13 10,41% 5 4 10,41% 3 2 10,41% 3 2 7,88% 3.200 2.448 5,79% 795 637 4,70% 4.550 4.522 4,70% 43 43 10,68% 251 38 3,37% 126 109 7,09% 516 223 6,81% 226 94 2,94% 6.333 6.336 2,95% 190 190 2,95% 644 644 2,74% 16.619 16.613 2,74% 3.276 3.275 4,18% 291 291 4,18% 303 303 6,71% 474 461 5,56% 225 219 5,56% 530 516 5,62% 10 10 4,76% 12.759 12.317 4,76% 12.591 12.155 3,34% 4.273 4.097 3,34% 60 58 3,34% 13.726 13.346 3,34% 6.312 6.137 3,34% 4.728 4.597 3,34% 12.819 12.485 3,34% 250 243 3,34% 1.353 1.317 3,34% 13.273 12.965 3,34% 5.069 4.951 3,34% 29.196 28.517 3,34% 21.661 21.158 3,34% 8.680 8.478 3,34% 243 237 3,34% 6.440 6.290 3,34% 4.223 4.125 3,34% 2.814 2.740 3,34% 13.273 12.927 2,95% 199 194 2,95% 15.767 15.398 1,72% 54.039 52.589 1,58% 2.832 2.755 1,58% 4.290 4.172 294.352 284.630

429


Forsiden: Maleri af Børge Eriksen Aktivitetstilbuddet Kernen Titel: ’Boller i karry’

Budget 2012 i detaljer  

Silkeborg Kommune, budget 2012 i detaljer

Advertisement