Issuu on Google+

Budget 2012

Budgetoverslag 2013 – 2014 – 2015 - i detaljer


Indledning Hermed foreligger Budget 2012 og budgetoverslag 2013-2015 for Silkeborg Kommune. Budgettet består af to dele: En kort udgave med titlen ”Budget 2012 i overblik”, som primært retter sig mod dem, der ønsker et overblik over kommunens økonomi og politiske målsætninger, samt en mere dybdegående udgave ”Budget 2012 i detaljer”(denne), der retter sig mod dem, der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder. ”Budget 2012 i detaljer” indeholder: •

Budget- og anlægsoversigt

Hovedoversigt, tværgående artsoversigt og låneoversigt

Beskrivelsen af de enkelte bevillinger indeholdende: o o o o

God læselyst.

Forside Budgetforudsætninger Anlægsoversigt Budgetoversigt


INDHOLDSFORTEGNELSE Side Byrådets mission og vision ..........................................................................1 Budgetopgørelse 2012-2015........................................................................2 Skattefinansieret anlæg 2012-2015 ..............................................................3 Budgetmateriale: Økonomiudvalget: Mission og vision .......................................................................7 2. Renter ................................................................................8 3. Finansforskydninger .............................................................11 4. Lån ....................................................................................16 5. Tilskud og udligning..............................................................19 6. Skatter ...............................................................................25 12. Kommunale ejendomme .......................................................33 13. Brand og Redning.................................................................96 14. Centralfunktioner .................................................................99 15. Fælles Formål ......................................................................111 16. Tværgående aktiviteter .........................................................120 18. Rengøring ...........................................................................125 Vej- og Trafikudvalget: Mission og vision .......................................................................127 24. Kollektiv Trafik ...................................................................128 25. Veje ..................................................................................131 28. Entreprenøropgaver .............................................................140 Kultur- og Fritidsudvalget: Mission og vision .......................................................................143 34. Kultur og Fritid.....................................................................144 Børne- og Ungeudvalget: Mission og vision .......................................................................181 41. Skoler ...............................................................................182 43. Børn og Familie....................................................................232 45. Handicap - børn ...................................................................258 48. Handicap – børneinstitutioner ................................................266 49. Familie – Institutioner ..........................................................272 Socialudvalget: Mission og vision .......................................................................278 51. Social Service......................................................................279 55. Handicap.............................................................................291 56. Sociale overførsler................................................................304 57. Handicap – sociale overførsler................................................326 58. Handicap – institutioner ........................................................329 59. Social Service – Institutioner .................................................345 Arbejdsmarkedsudvalget: Mission og vision .......................................................................352 61. Arbejdsmarked - service .......................................................353 66. Arbejdsmarked - overførsler ..................................................359 69. Arbejdsmarked - institutioner ................................................377 Ældre- og Sundhedsudvalget: Mission og vision .......................................................................383 71. Sundhedsområdet ................................................................384 73. Ældreområdet......................................................................390 78. Fritvalgsområdet ..................................................................410 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget: Mission og vision .......................................................................412 81. Natur og Miljø ......................................................................413 82. Planlægning og Byggemodning ..............................................417 Hovedoversigt ...........................................................................................422 Tværgående artsoversigt.............................................................................425 Låneoversigt..............................................................................................427


BYRÅDET Mission: Silkeborg Kommune skal gennem demokratiske processer i byrådet og det omgivende lokalsamfund skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke i vort område. Vision: I Silkeborg Kommune skaber vi et fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder for borgere og erhvervsliv.

1


Budgetopgørelse 2012 - oversigt

Mio. kr. - netto Løbende priser 1. Indtægter Skatter Tilskud og udligning Betinget balancetilskud Beskæftigelsestilskud

Budget 2011

Budget 2012

2013

Overslagsår 2014

2015

3.497,5 858,6 48,1 170,1

3.608,3 1.076,4 48,0 214,8

3.729,2 1.057,6 48,1 220,1

3.877,1 1.050,9 48,2 225,6

3.996,9 1.077,9 48,3 231,3

4.574,3

4.947,5

5.055,0

5.201,8

5.354,4

-439,9 -107,1 -144,3 -1.480,6 -332,1 -20,9 -848,5 -8,7 -3.382,1

-621,0 -115,1 -135,4 -1.358,9 -355,3 -22,5 -981,6 -8,9 -3.598,7

-622,6 -115,1 -135,2 -1.358,9 -355,3 -22,5 -981,6 -8,9 -3.600,1

-622,8 -115,1 -135,5 -1.358,9 -355,3 -22,5 -981,6 -8,9 -3.600,6

-620,1 -115,1 -135,7 -1.358,9 -355,3 -22,5 -981,6 -8,9 -3.598,1

-663,7 -278,7 -942,4

-692,3 -371,0 -15,8 -1.079,1

-718,7 -371,0 -15,8 -1.105,5

-745,2 -371,0 -15,8 -1.132,0

-771,7 -371,0 -15,8 -1.158,5

-4.324,5

-4.677,8

-122,3 -4.828,0

-249,3 -4.981,9

-380,7 -5.137,3

3. Renter m.v.

-15,4

-21,5

-20,4

-18,4

-16,2

Resultat af ordinær drift

234,3

248,3

206,6

201,6

200,9

-34,5 -20,0 -7,1 -49,8 -15,5 -34,3 -23,2

-55,7 -36,8 -22,9 -50,4 -11,0 0,0 -3,0 -30,5

-48,2 -67,7 -4,2 -32,4 -8,4 0,0 -3,0 -27,2

-44,7 -51,7 -25,7 -25,9 -8,8 0,0 -66,9 -16,0

-44,7 -75,0 -35,7 -57,9 -12,8 0,0 -66,9 -16,0

-184,4

-210,2

-191,2

-239,8

-309,0

50,0

38,1

15,4

-38,2

-108,1

50,0 51,2

38,1 67,1

15,4 44,4

-90,5 -8,7

-97,1 -7,0

-94,4 -5,4

-38,2 36,9 48,4 -86,9 -5,4

-108,1 28,6 48,4 -78,6 -3,8

2,0

1,1

-40,0

-45,2

-113,5

Indtægter i alt 2. Driftsudgifter Økonomiudvalget (incl. forsikringspuljer) Vej- og Trafikudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Driftsudgifter ex. overførselsudgifter Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiudvalget (forsikringspulje) Overførselsudgifter i alt Anslået pris- og lønskøn Driftsudgifter i alt

4. Anlægsudgifter Økonomiudvalget Vej- og Trafikudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Anlægsudgifter i alt Resultat af skattefin. område

Likviditet Resultat i alt (pkt. B) Låneoptag/ændret afdragsprofil Ældreboliger-låneoptag og beboerindskud Afdrag på lån Finansforskydninger (inkl. kursreg.) I alt - ændring af likvide aktiver Anm.: Positive tal angiver indtægter/overskud Negative tal angiver udgifter/underskud

2


Anlægsoversigt 2012-2015 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2012 priser

Budget

Budgetoverslag

2012

2013

2014

2015

Senere

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

41.717

37.217

37.217

37.217

40.217

- Salg

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

17.500

18.000

18.000

18.000

18.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

3.000

19.217

19.217

19.217

19.217

19.217

11.500

8.500

5.000

5.000

16.000

5.000

2.500

2.500

2.500

5.000

6.500

6.000

2.500

2.500

6.000

0

0

0

0

5.000

2.500

2.500

2.500

2.500

7.500

1.500

1.500

1.500

1.500

4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0

0

0

0

2.500

ØKONOMIUDVALGET

55.717

48.217

44.717

44.717

63.717

Bevilling 25 Veje - Mindre anlægsarbejder til og med 2020 - Tilpasning af parkerings- og trafikforhold v. Silkeborghallerne

36.750

67.750

51.700

75.000

326.500

3.500

3.500

3.500

3.500

28.500

3.000

0

0

0

0

1.250

1.250

2.500

2.500

25.000 0

- Køb - Vedligehold og energi-investeringer - Ombygning Østergade 1 - Pulje til vedligehold jf. almenboliglovgivningen - Mindre anlægsarbejder Bevilling 15 Fælles formål

- Digitalisering, hjemmeside, esdh mv. inkl. udstyr - Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel - Øget digitalisering og modernisering af IT Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

- Pulje til særlige indsatser / ad hoc formål - Klimaindsats - Særlige indsatsområder

- Vejbelysning, renovering til og med 2020

- Ø. Højmarksvej, reg. ved Stockholmsvej/Arendalsvej - Bindslevs Plads, offentlig andel af p-kælder - Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup - Rundkørsel, Grønnningen, Kjellerup - Søndergade i Kjellerup, cykelstier fra Skolegade til Grønningen - Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering efter opgravning.

- Renovering af vejvisning - Borgergade, Ansvej-Sølystvej, etape 1 - Christian 8. vej Nørretorv til Drewsensvej - Drewsensvej øst, forlængelse til Århusvej (fase 1) - Drewsensvej vest, forlængelse til Søndre Ringvej (fase 1) - Sejling Hedevej Vest - Industrivej Hårup, cykelstier - Cykelsti Anebjergvej ifbm. MV anlæg - Østerbordingvej, udbygning og forlægning - Havneområdet, renovering - Hostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet - Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg - Viborgvej i Skægkær, sti til Skægkærvej - Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej - Omfartsvej i Grauballe - Søndre Grauballevej - Hårupvej, forlægning vest om Hårup - Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning - Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning - Vej fra rådhus vest til p-kælder - Viborgvej, brede kantbaner nord for Tandskovvej - Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder - Viborgvej, rundkørsel ved N. Ringvej - Borgergade - Christians 8.s Vej - Viborgvej rundkørsel v/Nordre Ringvej - Iller Damvej, cykelstier til Grønbæk

500

0

0

0

1.000

8.000

15.200

1.000

0

0

1.500

500

0

0

0

0

1.500

0

0

0

0

1.000

2.000

0

500 0

0 0

1.500 1.500

0 500

0 0

0

0

0

0

7.000

9.000

5.000

0

2.000

0

8.000

24.000

30.000

500

1.000

0

0

0

30.000

0

0

6.000

6.000

8.000

0

0

0

2.000

0

0

0

0

500

0

1.000

4.000

0

1.000

5.000

0

0

2.000

0

1.500

1.500

2.000

3.000

18.000

22.000

0

0 0

4.000

1.500

0

7.500

0

0

0

0

3

0

0

0

4.000

8.000

0

9.000

0

0

0

0 0

0 0

0 0

10.000 3.000

10.000 1.000

0

0

0

8.000

2.000

0

0

0

3.000

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

8.000

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

8.000


Anlægsoversigt 2012-2015 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2012 priser - Balle Kirkevej, cykelstier - Nørrevænget, cykelstier - Søndertorv, renovering - Vestergade, renovering af gågaden - Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen - Søtorvet, omdannelse til bypark - Ombygning af kryds i Grønbæk - Stier ved Funder Kirkeby

Budget

Budgetoverslag

2012

2013

2014

2015

Senere

0

0

0

0

9.000

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

8.000

0

0

0

0

8.000

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

500

VEJ- OG TRAFIKUDVALGET

36.750

67.750

51.700

75.000

326.500

Bevilling 34 Kultur og Fritid

22.900

4.250

25.750

35.750

92.050

0

0

0

1.000

8.000 0

- Renoveringsopgaver i Indelukket - Indelukket, udskiftning af bænke og etablering af fast belægning ved frilluftsteatret

- Bynært aktivitetsområde i Kjellerup - Bynært aktivitetsområde i Silkeborg - Nyt koncert- og aktivitetsområde - Søsportscenter ved Sølystvej - projektering - Renovering af søbade, generelt - Udbygning af Svømmecenter Nordvest - Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg - Udskiftning af legeredskaber - Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej. - Etablering af nye idrætsanlæg - Ny kunstgræsbane - Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde - Bibliotek/kulturhus i Them - Indretning af lokale til Perronteatret - Sammenbygning af Hovedbibliotek, Den Kreative Skole og Medborgerhuset

- Jorns fødselsdag - Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer

- Silkeborghallerne - Haller - Kulturtorv på Bindslev Plads

1.000

0

0

0

0

0

1.000

1.000

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

500

3.000

0

0

1.500

500

0

0

0

0

0

25.000

500

750

750

750

2.750

0

0

0

300

300

900

1.500

1.000

200

0

0

0

0

1.000

3.000

1.000

0

0

0

0

0

0

500

1.500

0

0

0

0

1.000

9.000

0

0

0

500

0

500

1.000

11.500

16.000

1.000

0

1.000

1.000

0

0 3.000

0

0

0

0

19.000

0

0

0

0

0 0

0 0

7.000 1.500

7.000 4.000

7.000 0

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

22.900

4.250

25.750

35.750

92.050

Bevilling 41 Skoler

41.123

28.623

15.123

43.623

186.123

34.000 0

24.500 0

0 4.500

0 23.000

0 6.500

0

1.000

7.000

0

0

0

0

500

13.500

500 16.000

- Sølystskolen, om- og tilbygning incl. lokaler til specialuv. - Modernisering, Kjellerup Skole - Sorring Skole, 2. etape - Modernisering, Thorning Skole - Modernisering, Vestre Skole - Digitalisering af undervisning inkl. udstyr - Driftsoptimering af lokaler afledt af personalebesparelser - Dybkær specialskole, Lemming afdeling - Frisholm Skole, 2. etape - Bryrup Skole, erstatningsbyggeri for pavillon (beløb ukendt) - Resenbro Skole, erstatningsbyggeri for barak + tag på gym.sal (beløb ukendt)

- Hvinningdalskolen, etablering af parkeringsforhold (beløb ukendt) - Funder skole, udvidelse og modernisering (beløb ukendt) - Voel Skole, udskiftning af tag - Fårvang Skole, renovering af overbygning - Sejs Skole, tagrenovation - Fritidstilbud Hvinningdal

4

0

0

0

4.000

1.500

1.500

1.500

1.500

8.500

0

0

0

0

80.000

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

4.000

1.000

0

0

0

0


Anlægsoversigt 2012-2015 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2012 priser - Mindre anlægsarbejder - Tandklinik, Frisholm - Sølystskolen, tandklinik

Budget

Budgetoverslag

2012

Bevilling 43 Børn og Familie

- Indkøb af el-vogne - Ny daginstitution i Sorring - Udvidelse af Ans Børnehus - Udvidelse af Bryrup børnehave - Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg - Funder børnehave 1. etape. - Driftsoptimering af lokaler afledt af personalebesparelser - Funder børnehave 2. etape - Erstatningsbyggeri for 3 daginstitutioner i Kjellerup - Udvidelse af institution i Sølyst Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner

- Kvistens funktioner flyttes til nyopført tilbygning - Modernisering af Regnbuen, Solbo - Nyt aflastningstilbud med 10 pladser BØRNE- OG UNGEUDVALGET

2013

2014

2015

Senere

1.623

1.623

1.623

1.623

1.623

3.000 0

0 0

0 0

0 0

0 2.000

6.770

2.300

9.800

13.230

136.800

800

800

800

800

800

1.800

0

0

0

0

746

0

0

0

0

2.424

0

0

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0

500

8.000

11.430

0

0

0

0

0

40.000

0

0

0

0

25.000

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

40.000

2.500

1.500

1.000

1.000

12.400

2.500

1.500

0

0

0

0

0

1.000

1.000

1.200

0

0

0

0

11.200

50.393

32.423

25.923

57.853

335.323

Bevilling 51 Social Service - Rusmiddelcenter

5.000

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

Bevilling 58 Handicap - institutioner

5.950

8.450

8.800

12.800

156.600 32.000

- Nye dagtilbud - herunder erstatning for Lillehøjvej - Nyindkøb af busser - Diverse bygningsmæssige ændringer - Pulje til diverse renoveringer på Arendalsvej - Udbygning af Lysbro Uddannelsescenter - Udvidelse af Horsensvej med 4 boliger og personale faciliteter - Nyt botilbud til erstatning for Birkeparken - Ny-/ombygning indenfor Handicap- og psykiatriområdet - Plejehjem til ældre handicappede borger SOCIALUDVALGET Bevilling 73 Ældreområdet

- Diverse bygningsmæssige ændringer - Nyt plejecenter i Silkeborg - skitse/servicearealer/inventar - Nyt plejecenter i Silkeborg - egenfinan./grundkapital 14% - Nyt plejecenter i Silkeborg - boligdel 84% / beboerind 2% - Velfærdsteknologi mv. ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET Bevilling 81 Natur og Miljø

- Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter - Opmåling/digitalisering af vandløb, regulativer - Krabbes Grønne Ring - Stenholt Mose, Natura 2000 (LIFE-projekt) - De blå stier, 1-2 nye stier pr. år (foldere, infotavler) - Teglværksgrunden i Gjern (fra fabriksområde til rekreativ natur) - Gubsø sti - Kjellerupbanen - Stier i Kjellerup (forbedringer, udskiftninger af broer m.m.) - Kortlægning af bilag 4-arter + projekter, fast årlig ramme

5

0

2.500

8.000

7.500

800

800

800

800

800

0

0

0

500

1.000

150

150

0

0

0

0

0

0

0

5.500

0

0

0

0

3.700 32.500

0

0

0

0

5.000

5.000

0

4.000

25.000

0

0

0

0

56.100

10.950

8.450

8.800

12.800

156.600

3.000

3.000

66.893

66.893

74.393

500 0

500 0

500 7.580

500 7.580

3.500 7.580

0

0

7.884

7.884

7.884

0

0

48.429

48.429

48.429

2.500

2.500

2.500

2.500

7.000

3.000

3.000

66.893

66.893

74.393

500

1.100

1.000

1.000

3.300

0

300

200

300

0

500 0

0 300

0 0

0 0

0 0

0

500

300

300

600

0

0

0

100

0

0

0

0

300

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

300

0

0

0

0

300


Anlægsoversigt 2012-2015 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2012 priser - Tingdalsøerne, (konvertering fra nåleskov til løvskov, hegning,

Budget

Budgetoverslag

2012

plantning, kulturpleje)

- Stier i naturområder v/Hedevang, Fårvang - Shelter, sti mv. v/Rødebæk Enge - Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage Bevilling 82 Planlægning og Byggemodning

- Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m. - Frisholmparken v. Tømmerbyvej, Them - Krondyrvej, Ans - Landskronavej - 2. etape Silkeborg - Margrethesvej - 2. etape Voel - Tingbakken - 3. etage, Gjern - Romervej - 2. etape 2, Grauballe - Digterparken, etape 2 Kjellerup - Turkuvej - Bundgården, Sorring - Løgagervej, Gjessø - Fårvang (nye områder) - Øst for Turkuvej, Silkeborg - Gøteborgvej - 2. etape, Silkeborg - Frisholmparken - 2. etape, Them - Hårup Erhverv - Gødvad Bygade - 2. etape Silkeborg (til gym. p-plads) - Funder - facadegrunde til motorvej - Silkeborg Nord v. Kraftvarmeværket - Industrivej (syd for), Kjellerup - Nyt erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej) - Byggemodning af erhvervsområde nord for F.L. Smidtsvej - Kjellerup syd (forbrænding) - Medfinansering af e-korridor - Byggemodning i relation til motorvejen - A. P. Møllersvej - 2. etape, Silkeborg - Dybkærcenteret 2. etape - Gødvad Bygade, Silkeborg - Tilslutningsbidrag - Nord for F.L.Smiths vej, Silkeborg, etape 1 - Indtægt ved arbejder for fremmed regning PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET ANLÆG I ALT

6

2013

2014

2015

Senere

0

0

0

0

300

0

0

0

0

300

0

0

0

0

300

0

0

0

0

200

30.000

26.050

15.000

15.000

101.000

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.000

500

0

0

0

500

500

2.000

0

0

0

2.750

5.000

1.000

0

0

0

0

2.500

0

1.500

1.000

500

1.000

0

3.000

2.800

0

0

0

2.500

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

4.000

0

0

0

0

4.000

0

0

0

0

6.000

0

0

0

0

17.500

0

0

0

0

8.000

0

6.000

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

4.000

16.000

0

0

0

2.000

8.000

800

0

0

0

0

3.000

2.500

0

0

0

6.700

2.500

0

0

0

0

0

0

0

7.000

1.000

0

0

0

0

0

3.000

3.000

0

10.000

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

3.500

0

0

0

0

2.000

1.500

0

0

0

0

-1.500

0

0

0

0

30.500

27.150

16.000

16.000

104.300

210.210

191.240

239.783

309.013

1.152.883


ØKONOMIUDVALGET Mission: Økonomiudvalgets mission er gennem overblik og sammenhæng at sætte rammer for drift og udvikling. Vision: Økonomiudvalgets vision er at sikre et bæredygtigt fundament for Silkeborg Kommune, der understøtter service, udvikling og trivsel. I handlingerne udvises tillid, respekt og mod.

7


Bevilling 2 Renter Netto 1000 kr. i løbende priser Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gÌld Renter af langfristet gÌld I alt

Budget 2011 -1.500

Budget 2012 -3.000

Overslag 2013 -3.000

Overslag 2014 -3.000

Overslag 2015 -3.000

-260

-260

-260

-260

-260

-340 300 17.245 15.445

-1.340 0 26.066 21.466

-1.340 0 25.031 20.431

-1.340 0 22.956 18.356

-1.340 0 20.818 16.218

8


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 2 Renter 07.22.05 Renter af likvide aktiver Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto

-1.500

-3.000

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-3.000

-3.000

-3.000

På denne funktion budgetteres med renteindtægter af penge- og værdibeholdninger. Renteindtægten er budgetteret på grundlag af en gennemsnitlig beholdning på 100 mio.kr. og med en forrentning på 3 %. 07.28.14 Renter af kortfristede tilgodehavender Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 Løbende 2011 priser Netto

-260

-260

-260

Overslag 2014

Overslag 2015

-260

-260

Denne funktion indeholder renteindtægter af kortfristede tilgodehavender og vedrører renter for ikke rettidig indbetaling af kommunale krav. 07.32 Renter af langfristede tilgodehavender Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 Løbende 2011 priser Netto

-340

-1.340

-1.340

Overslag 2014

Overslag 2015

-1.340

-1.340

Denne funktion indeholder renteindtægter af langfristede tilgodehavender hos borgere og virksomheder, hvor betalingskravet strækker sig over flere år. 07.50 Renter af kortfristet gæld Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto

300

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

0

0

I denne funktion indgår renteudgifter vedrørende kassekreditter og byggelån. 07.55 Renter af langfristet gæld Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto

17.245

26.066

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

25.031

22.956

20.818

Renteudgifterne er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo 2011.

9


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 02 RENTER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

 02 Renter

26.066

­4.600

  4 Renter

26.066

­4.600

   07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

26.066

­4.600

    22 Renter af likvide aktiver

­3.000

     05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

­3.000

    28 Renter af kortfristede tilgodehavender i        øvrigt

­260

     14 Tilgodehavender i betalingskontrol

­260

    32 Renter af langfristede tilgodehavender

­1.340

     21 Aktier og andelsbeviser m.v.

­340

     25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender     55 Renter af langfristet gæld

­1.000 26.066

     63 Selvejende institutioner med overenskomst

240

     68 Realkredit

372

     70 Kommunekreditforeningen

25.454

          001 Kommunale ældreboliger

7.008

10


Bevilling 3 Finansforskydninger Netto 1000 kr. i løbende priser Forskydninger i likvide aktiver Indskud i Landsbyggefonden Andre langfristede udlån og tilgodehavender Forskydning i passiver tilhørende fonds, legater m.v. Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter I alt

Budget 2011 2.014 4.400

Budget 2012 1.118 7.200

Overslag 2013 -40.005 5.625

Overslag 2014 -45.165 5.625

Overslag 2015 -113.510 4.050

4.750

-250

-250

-250

-250

-470 0 0 10.694

0 0 0 8.068

0 0 0 -34.630

11

0 0 0 0 0 0 -39.790 -109.710


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 3 Finansforskydninger 08.22.01 Forskydninger i likvide aktiver Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 Løbende 2011 priser Netto

2.014

1.118

-40.006

Overslag 2014

Overslag 2015

-45.166

-113.511

På denne funktion budgetteres med forskydninger i kassebeholdningen. 08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto

4.400

7.200

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

5.625

5.625

4.050

Der budgetteres med indskud i Landsbyggefonden (14 %) for 32 almene boliger i 2012, 25 boliger i 2013 og 2014 samt 18 boliger i 2015. 08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 Løbende 2011 priser Netto

4.750

-250

-250

-250

Overslag 2015 -250

Funktionen indeholder indtægter vedrørende tilbagebetaling af lån. 08.45.47 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 Løbende 2011 priser Netto

-470

0

0

Overslag 2015

0

0

På denne funktion budgetteres med beboerindskud vedrørende nye ældreboliger. 08.51.52 Anden gæld 1.000 kr. Budget Løbende 2011 priser Netto

0

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

0

0

Her budgetteres med udgifter til familieydelser, pensioner og dagpenge med 100 pct. refusion. 08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto

0

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

0

0

Her budgetteres med forskydninger vedrørende kirkelige skatter.

12


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 03 FINANSFORSKYDNINGER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter  03 Finansforskydninger

8.068

  5 Balanceforskydninger

8.068

   08 Balanceforskydninger

8.068

    22 Forskydninger i likvide aktiver

1.118

     01 Kontante beholdninger

1.118

          200 Kassebeholdning

Indtægter

1.118

    32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

6.950

     24 Indskud i landsbyggefonden m.v.

7.200

          001 Grundkapitalindskud (indskud i               Landsbyggefonden)

7.200

     25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

­250

          300 Silkeborg Sportscenter

­250

    51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten      52 Anden gæld         852010 FAMILIEYDELSE           009 Børnetilskud            090 Ordinært børnetilskud            092 Ekstra børnetilskud            094 Særligt børnetilskud i.h.t. pgf. 4                stk. 2 og 3 nr. 1, 2 og 3            096 Særligt børnetilskud i.h.t. pgf. 4                stk. 3            098 Børnetilskud til uddannelsessøgende                pgf. 10c

44.133 22.003 13.048 6.236 2.777 69

          010 Ikke­forskudsvise udlagte               underholdsbidrag            100 Udbetaling af ikke forskudsvis                pct.­tillæg til normalbidrag            101 Udbetaling af ikke forskudsvise                børnebidrag            102 Udbetaling af ikke forskudsvise                uddannelsesbidrag            103 Udbetaling af ikke forskudsvise                ægtefællebidrag            104 Indbetaling af ikke forskudsvis                pct.­tillæg            105 Indbetaling af ikke forskudsvise                børnebidrag            106 Indbetaling af ikke forskudsvise                uddannelsesbidrag            107 Indbetaling af ikke forskudsvis                ægtefællebidrag

54 1.059 1.216 47 138 ­926 ­1.155 ­42 ­283

13


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 03 FINANSFORSKYDNINGER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

          011 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag            110 Udbetaling af forskudsvis børnebidrag            112 Indbetaling af forskudsvis                børnebidrag

9.778 29.117 ­19.339

          092 Refusion af børnetilskud            010 Indeværende år

­44.133 ­44.133

          094 Refusion af andre familieydelser            010 Indeværende år

­9.832 ­9.832

        852030 BARSELSDAGPENGE

187.220

          014 Dagpenge ved graviditet, barsel og               adoption

185.000

          102 ATP­bidrag barselsdagpenge

2.220

        852040 JOB­ OG BORGERSERVICEAFDELINGEN           012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos               forsikrede arbejdsgivere (§ 27)

­187.220 6.200

          013 Sygedagpenge i øvrigt            132 Sygedagpenge i øvrigt med 100 pct.                refusion

35.200 35.200

          095 Refusion af dagpengeydelser

­228.620

          097 Refusion af ATP­bidrag            010 Kontanthjælp, aktivering og                revalidering m.fl.            020 Sygedagpenge og barselsdagpenge

­6.000 ­2.000 ­4.000

          100 ATP­bidrag kontanthjælp og               revalidering            152 Bidrag af kontanthjælp

2.000

          101 ATP­bidrag sygedagpenge            151 Bidrag af dagpenge ved sygdom og                fødsel m.v. ­ nyt system

4.000 4.000

2.000

        852200 PENSION, NYT SYSTEM

1.714.668

          001 Folkepension            010 Skattepligtig            012 Skattefri

1.562.295 1.554.770 7.525

          003 Supplerende pensionsydelse               (pensionsloven § 72 d)            003 Skattepligtig

36.016

          006 Højeste og mellemste førtidspension            060 Højeste og mellemste            062 Invaliditetsydelse

91.278 72.656 18.622

          007 Almindelig og forhøjet almindelig               førtidspension

15.139

36.016

14


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 03 FINANSFORSKYDNINGER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            070 Skattepligtig            072 Skattefri

Indtægter 13.163 1.976

          008 Supplerende opsparingsordning for               førtidspensionister

4.334

          019 Tillægsydelse for pensionister med               alm. eller forhøjet alm. førtidspension

5.606

        852210 PENSION IØVRIGT

­1.714.668

          015 ATP­bidrag førtidspension            155 Bidrag af førtidspension

4.740 4.740

          018 Delpension            010 Skattepligtig

739 739

          090 Refusion af offentlige pensioner            010 Indeværende år

­1.711.073 ­1.711.073

          093 Refusion af supplerende               opsparingsordning for førtidspensionister

­4.334

          097 Refusion af ATP­bidrag            030 Førtidspension            050 Fleksydelse

­4.879 ­4.740 ­139

          104 ATP­bidrag fleksydelse

139

          106 Fleksydelse

24.455

          107 Bidrag vedr. fleksydelse

­4.925

          108 Refusion vedr. fleksydelse            010 Indeværende år

­19.530 ­19.530

    52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt      53 Kirkelige skatter og afgifter           001 Forskudsbeløb af kirkeskat

­104.840

          013 Landskirkeskat

17.638

          014 Lokale kirkelige kasser            020 Kirkekasser

87.202 87.202

15


Bevilling 4 Lån Netto 1000 kr. i løbende priser Afdrag på lån Optagne lån I alt

Budget 2011 90.500 -51.226 39.274

16

Budget Overslag Overslag Overslag 2012 2013 2014 2015 97.139 94.392 86.910 78.588 -67.139 -44.392 -85.339 -77.017 30.000 50.000 1.571 1.571


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 04 Lån 08.55 Forskydninger i langfristet gæld Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Udgifter 90.500 97.139 Indtægter -51.226 -67.139 39.274 30.000

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

94.392 -44.392 50.000

86.910 -85.339 1.571

78.588 -77.017 1.571

På denne funktion budgetteres med kommunens låneoptagelse (indtægt) og afdrag på lån (udgift). Låneoptagelse: Der budgetteres med låneoptag/ændret afdragsprofil med henblik på et nettoafdrag svarende til 30 mio. kr. i 2012, 50 mio. i 2013 samt 1,5 mio. kr. i 2014 og 2015. Der er forudsat et låneoptag i 10-årige serielån med første ydelse året efter. Låneoptagelse i forbindelse med opførelse af ældreboliger budgetteres med 48,4 mio. kr. i 2014 og 2015. Afdrag på lån: Afdrag på lån er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo 2011.

17


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 04 LÅN

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

 04 Lån

97.139

­67.139

  6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser

97.139

   08 Balanceforskydninger

97.139

    55 Forskydninger i langfristet gæld

97.139

     63 Selvejende institutioner med overenskomst      68 Realkredit

135 3.160

     70 Kommunekreditforeningen

84.378

     77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

9.466

  7 Finansiering

­67.139

   08 Balanceforskydninger

­67.139

    55 Forskydninger i langfristet gæld

­67.139

     70 Kommunekreditforeningen

­67.139

18


Bevilling 5 Tilskud og udligning Netto 1000 kr. i løbende priser Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Udligning af købsmoms I alt

Budget

Budget

Overslag

Overslag

Overslag

2011

2012

2013

2014

2015

-999.643

-1.108.785

-1.090.180

-1.083.785

-1.111.209

26.420

26.368

27.082

27.898

28.819

118.927

10.990

11.031

11.087

11.156

-224.504

-269.761

-275.743

-281.917

-288.287

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -1.076.800 -1.339.188 -1.325.810 -1.324.717 -1.357.521

19


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning 7.62.80 Udligning og generelle tilskud Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto

-999.643

-1.108.785

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-1.090.180

-1.083.785

-1.111.209

Her budgetteres: ‰ Generelle statstilskud. ‰ Landsudligning. ‰ Udligning af selskabsskat. Hensigten med det kommunale tilskuds- og udligningssystem er at forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov imellem kommunerne i princippet ikke skal påvirke udskrivningsprocentens størrelse, da sådanne forskelle hovedsagelig ligger uden for det enkelte Byråds indflydelse. Herefter bliver det i højere grad forskelle i kommunernes serviceniveau, der slår igennem i udskrivningsprocenterne, således at et højt serviceniveau normalt betyder et stort udskrivningsbehov og dermed høj udskrivningsprocent. På denne måde bliver der sammenfald mellem Byrådets kompetence og økonomiske ansvar. Kommunerne kan vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skattesiden/udligningssiden, nemlig: ‰ Selvbudgettering af såvel udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger. ‰ Statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Følgende er brugt til beregning af tilskuds- og udligningsbeløb, udskrivningsgrundlaget i 2012 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag: År 2012 2013 2014 2015

Mio. kr. 12.616,1 13.000,9 13.462,4 13.819,1

Udskrivningsprocent, grundværdier og grundskyldspromille, som indgår i beregningerne, er sat til henholdsvis 25,5 %, 13.219,3 mio. kr. (statsgaranterede) og 28,26 ‰. Beregningen af tilskud og udligning er baseret på et kommunalt bloktilskud på 8.074,2 mio. kr. Heraf udgør balancetilskuddet 12.466,5 mio. kr. hvoraf 3.000 mio. kr. er betinget balancetilskud. Finansministeren har orienteret Finansudvalget om, at SKAT har nedjusteret den oprindelige opgørelse af provenuet af selskabsskat i 2012 i forhold til det beløb, der lå til grund for økonomiaftalen. Finansministeren har overfor Finansieringsudvalget tilkendegivet, at balancetilskuddet vil blive opjusteret med 146 mio. kr. i 2012 fra 12.320,5 mio. kr. til 12.466,5 mio. kr. Justeringen af balancetilskuddet på 146 mio. kr. vil fremgå af finanslovforslaget for 2012, som regeringen fremsætter i august.

20


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Silkeborg Kommune modtager netto 1.108,8 mio. kr. i 2012. Beløbet er sammensat således (mio. kr.): Landsudligning Statstilskud Statstilskud betinget Overudligning Udligning af selskabsskat

781,8 262,8 48,0 0,1 16,1

mio. mio. mio. mio. mio.

kr. kr. kr. kr. kr.

Beløbene fremkommer således: Landsudligning Systemet er et såkaldt nettoudligningssystem, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud. Det strukturelle underskud eller overskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. I landsudligningen er udligningsniveauet på 58 pct. Udligningen sker efter følgende beregning: ((beskatningsgrundlag pr. indbygger * skattetryksfaktoren) – udgiftsbehov pr. indbygger)* 0,58 * betalingskommune folketal Silkeborg Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger forventes at blive 155.692 kr. Til beregning af landsudligningen skal endvidere anvendes skattetryksfaktoren efter Indenrigsministeriets opgørelse. Denne er opgjort til 24,9090 %. Udgiftsbehovet pr. indbygger er 53.865 kr. Til beregning af kommunens tilskud skal ovennævnte multipliceres med betalingskommunefolketallet pr.1. januar. Til beregningen benyttes det befolkningstal, der indgår i statsgarantiberegningen, hvor betalingskommune folketallet er på 89.353 pr. 1. januar 2012 i Silkeborg Kommune. Den samlede beregning er således: ((155,692* 0,249090) –53,865) x 0,58 x 89.353=781,8 mio. kr. Statstilskud Statstilskuddets størrelse bliver fastsat af Finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. En del af det samlede statstilskud går til finansiering af landsudligningen (53,8 mia. kr.) og tilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud (4,7 mia. kr.) og en lille del til diverse overgangstilskud og særpuljer mv. (200,3 mio. kr.). Den resterende del (19.4 mia. kr.) fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Statstilskud der fordeles efter folketal er 19.412,502 mio. kr. Silkeborg kommunes andel af det samlede folketal er 1,6015 pct. Statstilskuddet beregnes således som: 19.412,502 * 0,016015 = 310,9 mio. kr. Folketinget vedtog den 25. juni 2010 lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne (Lov nr. 710). Loven indebærer, at 3 mia. kr. af statens balancetilskud til kommunerne betinges af, at kommunerne i forbindelse med budgetlægningen overholder det forudsatte udgiftsniveau både i forhold til aftalen mellem KL og Regeringen samt at regnskabet herefter også overholder budgettet.

21


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Silkeborg Kommunes andel af det betingede balancetilskud er 48,0 mio. kr. og indgår i beløbet i ovenstående beregning. Udligning af selskabsskat Der sker en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Provenu vedrørende selskabsskat pr. indbygger (her benyttes det indbyggertal (89.353) der svarer til statsgarantien) er 389 kr., landsgennemsnitsprovenuet er 749 kr. pr. indbygger. Udligningsbeløbet beregnes således: (749-389) * 0,5 * 89.353= 16,1 mio. kr. 7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 Løbende 2011 priser Netto

26.336

26.368

27.082

Overslag 2014

Overslag 2015

27.898

28.819

Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. Kommunerne finansierer disse ordninger under ét således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningerne, mens kommuner med mange indvandrere eller flygtninge samlet vil modtage et tilskud. I 2012 modtager Silkeborg Kommune 31,7 mio. kr. fra ordningen og betaler 58,1 mio. kr. til ordningen. 7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 Løbende 2011 priser Netto

118.927

10.990

11.031

Overslag 2014

Overslag 2015

11.087

11.156

Her budgetteres grundbidrag vedrørende udviklingsbidraget. Enhedsbeløbet vedrørende udviklingsbidraget er i 2012 123 kr. pr. indbygger, i alt budgetteres udviklingsbidraget til 11,0 mio. kr. Væksten fra 2011 til 2012 skyldes primært omlægning af medfinansieringsmodellen hvor grundbidraget er overført til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet. 7.62.86 Særlige tilskud 1.000 kr. Budget Løbende 2011 priser Netto

-224.504

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-269.761

-275.743

-281.917

-288.287

Tilskud ældreområdet Her budgetteres Silkeborg Kommunes andel af statstilskuddet vedrørende et generelt løft af ældreområdet (9,8 mio. kr.) samt statstilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen (13,2 mio. kr.). Tilskuddene fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle på ældreområdet.

22


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Tilskud kvalitetsfonden For at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden 2009-2018. I 2012 udmøntes 2 mia. kr. fra Regeringens kvalitetsfond. Tilskuddet for 2012 er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det forventede indbyggertal pr. 1. januar 2012. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne.. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed for at overføre uforbrugte midler til de følgende år. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponeres på en særskilt konto. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler herom. Der er endvidere mulighed for at søge lånedispensation inden for en ramme på 600 mio. kr. i 2012, herunder til kvalitetsfondsprojekter og it-investeringer. Lånemuligheden er primært målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Silkeborg Kommunes andel af tilskudspuljen på 2 mia. kr. vedrørende kvalitetsfonden udgør 32,0 mio. kr. Beskæftigelsestilskud Fra 2010 har kommunerne overtaget udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Reglerne om beskæftigelsestilskuddets sammensætning findes i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Beskæftigelsestilskuddet består af: • Et grundtilskud, som udgør den enkelte kommunes endelige beskæftigelsestilskud tilskud for 2010 korrigeret for ændringer i love og regler på beskæftigelsesområdet, herunder refusionsomlægningen, afkortningen af dagpengeperioden og at karensperioden hvor staten finansierer hele dagpengeudgiften er reduceret til 8 uger • Et merudgiftsbehov opgjort som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede samlede kommunale udgifter for tilskudsåret. Merudgiftsbehovet er fordelt på kommunerne i forhold til ledigheden i 2010. Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet til Silkeborg Kommune er på 214,8 mio. kr. i 2012, stigningen fra 2011 skal ses i lyset af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet pr. 1. januar 2011 samt udvikling i ledigheden. 7.62.87 Refusion af købsmoms Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto

2.000

2.000

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

2.000

2.000

2.000

Der er budgetteret med tilbagebetalinger vedrørende udligningsordningen f.s.v.a. huslejeindtægter samt afsluttede udstykningsregnskaber.

23


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 05 TILSKUD OG UDLIGNING

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

 05 Tilskud og udligning

71.073

­1.410.261

  7 Finansiering

71.073

­1.410.261

   07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

71.073

­1.410.261

    62 Tilskud og udligning

69.073

­1.410.261

     80 Udligning og generelle tilskud

­1.108.785

          001 Kommunal udligning

­829.833

          002 Statstilskud til kommuner

­262.848

          010 Udligning af selskabsskat

­16.104

     81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge           001 Udligning vedrørende udlændinge      82 Kommunale bidrag til regionerne

58.083

­31.715

58.083

­31.715

10.990

          002 Kommunalt udviklingsbidrag

10.990

     86 Særlige tilskud

­269.761

          007 Tilskud fra kvalitetsfonden

­32.030

          008 Beskæftigelsestilskud

­214.764

          100 Det særlige ældretilskud

­22.967

    65 Refusion af købsmoms

2.000

     87 Refusion af købsmoms

2.000

          004 Tilbagebetaling af refusion af               købsmoms            010 Automatisk bogført tilbagebetaling

2.000 2.000

24


Bevilling 6 Skatter Netto 1000 kr. i løbende priser Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom I alt

Budget

Budget

Overslag

Overslag

Overslag

2011

2012

2013

2014

2015

-3.079.892

-3.208.648

-3.306.530

-3.423.978

-3.514.702

-64.682

-34.735

-34.735

-39.962

-44.318

-4.500

-1.816

-1.816

-1.816

-1.816

-320.973

-337.805

-360.775

-386.030

-410.735

-27.466 -25.331 -25.331 -25.331 -25.331 -3.497.513 -3.608.335 -3.729.187 -3.877.117 -3.996.902

25


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter 07.68.90 Kommunal indkomstskat Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto

-3.079.892

-3.208.648

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-3.306.530

-3.423.978

-3.514.702

Kommunal indkomstskat Den enkelte kommune kan frit vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti. · Selvbudgettering - budgettet baseres på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger · Statsgaranti - budgettet baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det vil sige, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ikke alene giver sikkerhed vedrørende skatteindtægterne, men også vedrørende udligningen. Det betyder at der ikke sker efterregulering 3 år efter budgetåret af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb ved afvigelse fra det budgetterede beløb. For budgetforslag 2012 benyttes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2012 er beregnet ud fra Silkeborg Kommunes udskrivningsgrundlag for 2009, som er opgjort pr. maj 2011 til 11.002,9 mio. kr. Dette grundlag korrigeres for ændringer af skattereglerne siden 2009, det drejer sig om positive korrektioner for effekten af ”Forårspakke 2.0” samt ”genopretningsaftalen”. Der skal ikke korrigeres for suspension af SP-bidraget i 2012, da SP-bidraget også var suspenderet i 2009. Det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2009 bliver således 11.427,6 mio. kr. og fremskrives med den af Indenrigs- og Socialministeriet udmeldte garantiprocent på 10,4 pct. fra 2009 til 2012. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bliver således: 12.616,1 mio. kr. Udskrivningsprocenten er 25,5. "Forårspakke 2.0" påvirker det kommunale udskrivningsgrundlag ved følgende og bevirker at det kommunale udskrivningsgrundlag samlet forøges med 18,2 mia. kr. i 2009: °

Fastholdelse af beløbsgrænserne i skatte- og afgiftssystemet

°

Forhøjelse af pensionstillægget

°

Indførelse af multimediebeskatning

°

Fjernelse af skattefordelen ved medarbejderobligationer

°

Loft over indbetalingerne til ratepension

°

Loft over fradrag i henhold til rejseregler

"Genopretningsaftalen" påvirker det kommunale udskrivningsgrundlag ved følgende, og bevirker at det kommunale udskrivningsgrundlag samlet forøges med ca. 9 mia. kr.: °

Suspension af den automatiske regulering af beløbsgrænser for skatter i 2012

°

Loft over fradrag for faglige kontingenter

26


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter Effekterne af ”Forårspakke 2.0” og ”Genopretningsaftalen” for Silkeborg Kommunes skatteprovenue og udskrivningsgrundlag i 2009: Skatteprovenue

Udskrivningsgrundlag

Mio. kr.

2009 pr. maj 2011 Korrektioner: Multimediebeskatning Forårspakken 2.0 Genopretningsplan

2009 Korrigeret

2.805,7

11.002,9

0,8 71,7 35,8

3,1 281,3 140,3

2.914,0

11.427,6

I nedenstående tabel fremgår KL’s forventninger til udviklingen i udskrivningsgrundlagget på landsplan.

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Udvikling i udskrivningsgrundlag i pct. 8,7 4,1 1,3 3,8 4,3 3,4

Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af kildeskatteloven og lov om hjemmeservice, som er en del af aftalen af den 18. maj 2011 mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en BoligJobplan. Ordningen indføres som et forsøg fra den 1. juni 2011 til og med 2013. Boligjobplanen medfører at det kommunale udskrivningsgrundlag bliver reduceret fra 2011 til 2013 sfa., at der indføres et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Tabelen viser boligjobplanens konsekvenser for kommunernes udskrivningsgrundlag i 2011 til 2013.

Der hersker stadigvæk stor usikkerhed omkring opsvingets størrelse i 2012, men både Det Økonomiske Råd og Finansministeriet har opjusteret deres forventninger til væksten i BNP sammenlignet med decembervurderingen. Regeringens vedtagelse af boligjobplanen skønnes at reducere det kommunale udskrivningsgrundlag med 8,2 mia. kr. i 2012. Regeringen har endvidere indgået en aftale om en tilbagetrækningsreform, som indebærer, at det fra 2012 er muligt at få indbetalte efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, hvis man træder ud af efterlønsordningen. Finansministeriet 27


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter forventer, at en del af disse midler vil blive indbetalt på fradragsberettigede pensionsudbetalinger i 2012, mens resten vil gå til øget forbrug. De øgede pensionsindbetalinger vil reducere det kommunale udskrivningsgrundlag i 2012. Der er i opgørelsen af vækstskønnene for 2010, 2011 og 2012 korrigeret for henholdsvis skattereformen "Forårspakken 2.0", "Genopretningsaftalen", "Boligjobplanen og aftalen” og "Tilbagetrækningsreformen”. Forventede udskrivningsgrundlag: Til fremskrivningen af udskrivningsgrundlaget fra 2012 og frem til 2015 er anvendt KL’s procentstigninger for udviklingen i udskrivningsgrundlaget fratrukket 0,75 pct. årligt som følge af en lavere udvikling i udskrivningsgrundlaget i Silkeborg Kommune i de opgjorte år 2008 og 2009. År 2012 2013 2014 2015

Stigning Statsgaranti 3,05 % 3,55 % 2,65 %

Udskrivningsgrundlag 12.616,1 13.000,9 13.462,4 13.819,2

Efterregulering Efterreguleringen for 2009 opgøres i 2011 og afregnes i 2012 for de kommuner, som har valgt selvbudgettering i 2009. Silkeborg Kommune har valgt statsgaranti i årene 2009, 2010 og 2011, hvorfor der ikke kommer efterregulering af udskrivningsgrundlaget i 2011,2012 og 2013. Medfinansiering af det skrå skatteloft: I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 51,5 pct. for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 51,5 pct. betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat. Den nye medfinansieringsgrænse for kommunerne er fastsat til 24,86 pct. i 2011 og 2012 som følge af, at kommunernes budgetlægning for 2011 resulterede i en samlet stigning i det kommunale skatteprovenu på 330 mio. kr. Dette indebærer, at bundskatten skal nedsættes med 0,03 pct. point fra 3,67 til 3,64 pct., svarende til, at kommunernes skatteloft forhøjes fra 24,83 til 24,86 pct. i 2011 til 2012. For 2012 gælder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis følgende 2 betingelser er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,86. Medfinansiering af det skråskatteloft vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2012. Beregningen af nedslaget foretages ud fra de forskudsregistrerede indkomster for topskatten for 2012. Silkeborg Kommune havde i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 og budgetterer med en udskrivningsprocent på 25,5 i 2012 – altså højere end de 24,83 pct. og udskrivningsprocenten er højere end i 2007. Det betyder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft. KL skønner at topskattegrundlaget for Silkeborg i 2012 er 1.320,5 mio. kr., hvilket betyder at Silkeborg Kommune skal medfinansiere 0,64 pct. (25,5–24,86) ganget med 1.320,5 mio. kr. altså 8,451 mio. kr.

28


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter 07.68.92 Selskabsskat 1.000 kr. Budget Løbende 2011 priser Netto

-64.682

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-34.735

-34.735

-39.962

-44.318

Afregningen af selskabsskatter sker 3 år efter indkomståret. Indtægten for 2012 ligger dermed fast. For 2013 til 2015 er der budgetteret med udgangspunkt i afregningen for 2009 og tillagt KL’s forventninger til udviklingen i provenuet. Fra 2011 til 2012 er provenuet faldet med 46,3 pct. i Silkeborg Kommune, som hovedsageligt kan tilskrives afmatningen i dansk økonomi i 2008-2009, herunder at Jyske Bank fra 2008 til 2009 har halveret resultatet før skat. På landsplan var faldet i alt på 8,5 pct. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har opgjort den samlede afregning vedr. selskabsskat i 2012 til knap 4,3 mia. kr., hvoraf ca. 750 mio. kr. vedrører ekstraordinære store afregning vedrørende tidligere år. Hvis man korrigerer 2012 for disse ekstraordinære store afregninger vedr. tidligere år, er der samlet set afregnet 3,5 mia. kr. i selskabsskat til kommunerne vedr. indkomståret 2009 i 2012. Dette grundlag danner udgangspunkt for fremskrivningen af Skatteministeriets seneste skøn fra maj 2011 over selskabs- og fondsskat ekskl. kulbrinteskat, jf. nedenstående tabel. Dette er også forklaringen på at selskabsskatteprovenuet forventes at stige med 20,83 pct. fra 2012 til 2013. I budgetforslaget er det valgt ikke at fremskrive selskabsskatten med 20,83 pct., idet det pt. udredes, hvor stor andel af de ekstraordinære store afregninger vedrørende tidligere år der falder i Silkeborg Kommune. Hvis beløbet er meget lille vil der ikke være vækst i selskabsskatten fra 2012 til 2013. Stigningen i provenuet fra 2013 skal blandt andet ses i lyset af Forårspakke 2.0, som indbefatter en harmonisering af beskatningen af selskabers aktier og udbytter og de positive forventninger til dansk økonomi. Skatteomlægningen forventes at indbringe et merprovenu fra selskabsskatten på 0,1 pct. af BNP i 2010. Skøn over kommunal andel af selskabsskat: 2012 Selskabsskat i mio. kr. 4.264 2011/2012 Vækst i pct. på landsplan -8,5 Vækst i pct. i budgetforslaget -46,3

2013 4.256 2012/2013 20,83 0

07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 Løbende 2011 priser Netto

-4.500

-1.816

-1.816

2014 4.896 2013/2014 15,05 15,05

2015 5.430 2014/2015 10,90 10,90

Overslag 2014

Overslag 2015

-1.816

-1.816

Beløbet i 2012 er Silkeborg kommunes andel af dødsboskatten vedrørende afsluttede ansættelser for 2009.

29


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter 07.68.94 Grundskyld 1.000 kr. Budget Løbende 2011 priser Netto

-320.973

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-337.805

-360.775

-386.030

-410.735

Der opkræves grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort pr. 1/10-2009. Regeringen har i forbindelse med skattestoppet lagt et loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint dog maksimalt 7 pct. Grundene bliver kun vurderet hvert andet år, jf. lov nr. 515 af 7. juni 2006. Forventede stigninger i grundværdierne: Reguleringsprocent 2011/2012 4,3 2012/2013 6,8 2013/2014 7,0 2014/2015 6,4 Grundskyldspromillen er sat til 28,26 promille fra 2011 og frem. Grundværdierne budgetteres til 13.251 mio. kr. i 2012, heraf udgør 1.984,3 mio. kr. produktionsjord. Folketinget vedtog den 3. juni 2010 et lovforslag om nedsættelse af grundskyldspromillen med 5,1 promillepoint for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug (produktionsjord). Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord. Provenuet for produktionsjord beregnes som grundskyldspromillen fratrukket 9,7 pct. dog maksimalt 7,2 promille, som er det nye loft for produktionsjord. Når en kommune har fastsat en grundskyldspromille, som er større end 22, betales der således kun 7,2 promille i grundskyld på produktionsjord (22,0-9,7-5,1=7,2). Kommunerne vil i 2012 blive kompenseret individuelt af staten for nedsættelsen af grundskyldspromillen på produktionsjord fra 12,3 til 7,2. Det medfører, at kommunerne i forbindelse med budgetlægningen for 2012 skal budgettere med en mindre indtægt fra produktionsjord, som modsvares af en tilsvarende kompensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der budgetteres med efterreguleringer som følge af klager til Skat på i alt 5 mio. kr. Tilbagebetaling af grundskyld: En gennemgang af lovgivningen på ejendomsskatteområdet har vist, at praksis vedr. beregningen af skatteloftet for ejendomme med nyt eller ændret fradrag for forbedring siden 2005 ikke er i overensstemmelse med daværende lovgivning. Det betyder, at kommunerne skal tilbagebetale alle uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter vedr. § 1. stk. 4 og 5, når det er teknisk muligt. Af økonomiaftalen for 2012 fremgår det, at KL og regeringen er enig om, at kommunerne kompenseres krone til krone for tilbagebetalingerne af ejendomsskatter. Der er nedsat en arbejdsgruppe mellem KL, Skatteministeriet, Kombit og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som arbejder tæt sammen med KMD omkring udviklingen af en teknisk løsning til håndteringen af tilbagebetalingsspørgsmålet. Det forventes, at der foreligger en teknisk it-løsning i løbet af 2011.

30


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter 07.68.95 Anden skat på fast ejendom Budget 1.000 kr. Budget 2012 Løbende 2011 priser Netto

-27.466

-25.331

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-25.331

-25.331

-25.331

Dækningsafgift på offentlige ejendomme. Dækningsafgift budgetteres med halvdelen af den promille som grundskylden pålignes statsejendomme samt øvrige ejendomme i kommunen. Forskelsværdien dog højest med 8,75 promille. Dækningsafgiften opkræves i 2012 med: 8,75 promille af forskelsværdi, der udgør 427,0 mio. kr. og 14,13 promille af grundværdier, der udgør 130,5 mio. kr. Der budgetteres med efterreguleringer som følge af klager til Skat på i alt 1,3 mio. kr. Dækningsafgift på forretningsejendomme. Dækningsafgift på forretningsejendomme opkræves på ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed. Dækningsafgiften svares af sådanne ejendommes forskelsværdi, dog kun hvis den del af forskelsværdien, der vedrører de nævnte formål udgør mere end halvdelen af forskelsværdien for hele ejendommen. Dækningsafgiften opkræves med 3 ‰.

31


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 06 SKATTER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

 06 Skatter

8.451

­3.616.786

  7 Finansiering

8.451

­3.616.786

   07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

8.451

­3.616.786

    68 Skatter

8.451

­3.616.786

     90 Kommunal indkomstskat

8.451

­3.217.099

          001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat           006 Afregning vedrørende det skrå               skatteloft

­3.217.099 8.451

     92 Selskabsskat

­34.735

          001 Afregning af selskabsskat m.v.

­34.735

     93 Anden skat pålignet visse indkomster

­1.816

          004 Kommunens andel af skat af dødsboer

­1.816

     94 Tilskud vedr. nedsat grundskyld

­337.805

          001 Grundskyld

­337.805

     95 Anden skat på fast ejendom

­25.331

          001 Dækningsafgift af offentlige               ejendommes grundværdi

­4.280

          003 Dækningsafgift af forretningsejendomm­               es forskelsbeløb

32

­21.051


Bevilling 12 Kommunale ejendomme Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Fælles ejendomsdrift Arealer Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring boligbyggeri Private ældreboliger Administrationsbygninger I alt Anlæg

Budget 2011 0 945 -613 -1.921 1.259 3.335 2.824 14.428 20.257 29.400

33

Budget Overslag Overslag Overslag 2012 2013 2014 2015 143.877 143.454 142.592 142.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.186 1.216 1.246 1.276 3.144 3.104 3.064 3.024 2.784 2.764 2.744 2.724 0 0 0 0 150.991 150.538 149.646 149.616 41.717 37.217 37.217 37.217


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Fælles Ejendomsdrift Pr. 1. januar 2012 samles alle Silkeborg Kommunes bygninger i en ny ejendomsstab, der er underlagt Økonomiudvalget. Formålet med den nye ejendomsstab er at skabe de bedst mulige ejendomsmæssige rammer for Silkeborg Kommunes opgaver og aktiviteter. Dette 1. 2. 3. 4. 5.

skulle blandt andet ske ved at forfølge disse fem overordnede mål: Alle bygninger har teknisk servicepersonale tilknyttet Der skal laves det rigtige - på rette tid og sted Det skal ikke drukne i administration og nye ledere Der skal være fokus på kerneopgaven Økonomiske effektiviseringer hvert år

Fælles ejendomsdrift 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

143.877

143.454

142.592

142.592

I budgettet for Fælles Ejendomsdrift er der indarbejdet en samlet rammebesparelse på 4,818 mio. kr., som udmøntes i løbet af 2012. Besparelsen vedrører: Fælles Ejendomsdrift 3,0 mio. kr., Gensidighedsaftale 0,5 mio. kr., Udbud/konkurrence 1,3 mio. kr. og en indkøbsudbudbesparelse 0,018 mio. kr. Ejendomsstaben har pr. 1. januar 2012 især fokus på sikker drift. Dette vil bl.a. ske gennem videreførelse af eksisterende aftaler om vintervedligeholdelse og andre ejendomsrelaterede serviceaftaler samt fokus på at driftssektionens medarbejdere er tilgængelige ude i bygningerne. Derudover forberedes og implementeres den økonomiske og opgavemæssige ledelse og styring. En fornuftig afrapportering af organisationens præstationer fremadrettet kræver et solidt fundament for så vidt, at budget 2012 og kontoplanen skal fungere som fikspunkt både bagud- og fremadrettet. Ejendomsstaben består pr. 1. januar 2012 af følgende fire sektioner: Administrativ sektion Sektionen varetager administration af kommunens samlede ejendomsportefølje, herunder kommunens køb og salg af fast ejendom, indleje og udleje. Derudover varetages sekretariatsfunktion for husleje- og beboerklagenævn samt tilsyn med almene boligorganisationer, herunder støtte til nye almene boliger. Teknisk sektion Sektionen varetager bygningsvedligeholdelse, bygherrerådgivning ved alle byggeprojekter, energiledelse, forsikring- og risikostyring og mindre projekteringsopgaver. Derudover varetages energistyringen af Silkeborg kommunes institutioner og bygninger, herunder blandt andet opfølgning og betaling af el, vand og varme forbrug. Driftssektion Sektionen varetager drift og tilsyn af Silkeborg Kommunes institutioner og bygninger. Derudover varetages pleje og vedligeholdelse af Silkeborg kommunes udenomsarealer. Rengøringssektion Sektionen varetager rengøringen af Silkeborg Kommunes institutioner og bygninger m.v. Sektionen var førhen placeret på bevilling 18.

34


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Til fælles ejendomsdrift er overført budget fra følgende bevillinger: Bevilling (1.000 kr.)

Budget 2012

12 Kommunale ejendomme 13 Brand og redning 14 Centralfunktioner 18 Rengøringssektionen 24 Kollektiv Trafik 34 Kultur og Fritid 41 Skoler 43 Børn og Familie 51 Social Service 55 Handicap* 73 Ældreområdet** I alt

5.995 405 8 0 358 11.383 83.386 33.288 1.308 1.971 5.775 143.877

Overslag 2013 5.995 405 8 0 358 10.960 83.386 33.288 1.308 1.971 5.775 143.454

Overslag 2014 5.995 405 8 0 358 10.098 83.386 33.288 1.308 1.971 5.775 142.592

Overslag 2015 5.995 405 8 0 358 10.098 83.386 33.288 1.308 1.971 5.775 142.592

* I beløbet indgår udgifter ved ældreboliger (1.406 t. kr.) ** I beløbet indgår udgifter og indtægter ved ældreboliger (-11.650 t. kr.)

Herud over er der på udførerbevillingerne følgende budgetbeløb. Det er fælles ejendomsdrift i samråd med ledelsen indenfor budgetområderne, der administrerer anvendelsen: Bevilling (1.000 kr.) 28 48 49 58 59 69

Entreprenørgården Handicap – børneinstitutioner Familie – institutioner Handicap – institutioner Social Service – institutioner Arbejdsmarked – institutioner

Budget 2012 3.102 811 2.614 7.860 264 1.647

Støttet byggeri – ydelser på realkreditlån 00.25.15 Byfornyelse 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

1.259

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

1.186

1.216

1.246

1.276

Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. En nettoramme på 0,1 mio. kr. til diverse undersøgelser er overført til bevilling 14. 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

3.335

3.144

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

3.104

3.064

3.024

Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører familie- og ungdomsboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998 og private andelsboliger, der har fået tilsagn inden 1. april 2002. Endvidere omfatter funktionen ungdomsboligbidrag til ungdomsboliger opført efter 1998 samt ydelsesstøtte til renovering af kollegier.

35


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme 05.32.30 Private ældreboliger Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

2.824

2.784

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

2.764

2.744

2.724

Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører almene ældreboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998.

36


Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:

Økonomiudvalget

Bevilling: 12 Kommunale ejendomme Samlet ANLÆGSARBEJDER bevilling Projekt / funktion givet før 2012

1.000 kr. i 2012-prisniveau

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012

2012

2013

2014

2015

Senere

I alt

00.22.01 Fælles formål Salg

-25.000

-25.000

-125.000

Køb

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

125.000

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

22.500

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

15.000

Vedligehold og energiinvesteringer

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

35.000

Mindre anlægsarbejder

9.422

9.422

9.422

9.422

9.422

47.110

790

790

790

790

790

3.950

Vedligehold og energiinvesteringer Mindre anlægsarbejder

3.000 5.255

3.500 5.255

3.500 5.255

3.500 5.255

3.500 5.255

17.000 26.275

05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger Mindre anlægsarbejder

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

18.750

-25.000 -25.000 -25.000

00.25.10 Fælles formål Vedligehold og energiinvesteringer 00.25.18 Servicearealer Vedligehold og energiinvesteringer 03.22.01 Folkeskoler

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Mindre anlægsarbejder 05.25.14 Integrerede daginstitutioner

06.45.50 Administrationsbygninger Ombygning Østergade 1

5.000

5.000

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Pulje til vedligehold jf. almenboliglovgivningen

41.717

12 Kommunale ejendomme

37

37.217 37.217 37.217

3.000

3.000

40.217

193.585


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

 12 Kommunale ejendomme

264.441

­71.733

  1 Drift

197.724

­46.733

13.347

­15.106

    22 Jordforsyning

1.305

­360

     05 Ubestemte formål

1.305

­360

   00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            740 Skatter, afgifter og forsikringer

1.305 340 965

          900 Indtægter            910 Forpagtningsafgifter m.v.

­360 ­360

    25 Faste ejendomme

11.204

     10 Fælles formål

­4.818

        010001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

­4.818

          700 Fast ejendom            700 Rammebesparelse

­4.818 ­4.818

        010100 RENGØRINGSSEKTIONEN           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

54.335 53.943 180 212

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            509 Rengøringsmidler            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold            591 Administrationsbidrag

1.870 1.170 87 326 287

          600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

867 593

          900 Indtægter            912 Betaling fra kommunale institutioner                m.v.

­57.072 ­57.072

274

        010110 DRIFTSSEKTIONEN           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            435 Beklædning            470 Personforsikringer            490 Andet

24.459 23.871 76 103 101 110 198

38

­14.746


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           900 Indtægter            912 Betaling fra kommunale institutioner                m.v.

Indtægter

­24.459 ­24.459

     11 Beboelse

4.090

        011001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER           600 IT, inventar og materiel            601 Køb af IT, inventar og materiel, som                skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

­5.855

66 121 103 18

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            783 Afledt drift ved køb af nye ejendomme            790 Andet

­55 461 ­540 12 12

        011014 ALDERSROSTIFTELSEN, ALDERSROVEJ, 8600                SILKEBORG

1.114

          400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

273 265 8

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            705 Udvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            780 Telefon            790 Andet

841 233 82 61 150 110 160 30 10 5

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag            915 Indbetalt el            920 Indbetalt hybridnet

­2.104

­2.104 ­1.734 ­185 ­110 ­75

        011016 MICHAEL SØRENSENS STIFTELSE, ÅHAVEVEJ                3, 8600 SILKEBORG

876

          400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

237 231 6

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            705 Udvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El

639 138 82 61 87 89

39

­998


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

182

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag            915 Indbetalt el

­998 ­818 ­89 ­91

        011017 ÅSTIFTELSEN, ÅHAVEVEJ 5­9, 8600                SILKEBORG

983

          400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

237 231 6

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            705 Udvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

746 147 82 42 92 96 46 241

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag            915 Indbetalt el            920 Indbetalt hybridnet

­995

­995 ­795 ­92 ­77 ­31

        011100 AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG

144

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

144 58 21 2 14 49

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag            920 Indbetalt hybridnet

­284

­284 ­236 ­29 ­19

        011130 BORGERGADE 96, 8600 SILKEBORG

72

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

72 40 17 2 5 8

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag

­59

­59 ­48 ­11

        011150 BORGERGADE 104, 8600 SILKEBORG

40

69

­72


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

69 30 20 2 3 14

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag

­72 ­54 ­18

        011160 BORGERGADE 110, 8600 SILKEBORG

51

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

51 30 5 7 9

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag

­48

­48 ­42 ­6

        011230 CHRISTIANSHØJVEJ 37, 8600 SILKEBORG

28

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

28 23 1 4

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­13

­13 ­13

        011240 EBBESENSVEJ 3B, 8641 SORRING

18

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

18 6 6 6

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­40

­40 ­40

        011250 ENGESVANGVEJ 3, 8600 SILKEBORG

46

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

46 30 10 2 1 3

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­36

­36 ­36

        011255 ENGESVANGVEJ 5, 8600 SILKEBORG

38

          700 Fast ejendom

38

41


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

30 2 1 5

        011340 FUNDER KIRKEVEJ 71A OG 71B, 8600                SILKEBORG

86

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

86 56 4 2 9 15

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

Indtægter

­85

­85 ­85

        011420 GRØNNEGADE 14, 8600 SILKEBORG

63

­253

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

221 114 37 4 15 48 3

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag            920 Indbetalt hybridnet            975 Indtægter vedr. vaskepoletter

­158 ­115 ­28 ­15

­253 ­212 ­28 ­11 ­2

        011500 HATTENÆS 1, 8600 SILKEBORG

2

­48

          700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

2 2

       ��  900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­48 ­48

        011510 HEDEBO, HEDEVEJ 2C, 7362 HAMPEN           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

­77 50 40 10

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­127 ­127

        011540 INDUSTRIVEJ 8, 8620 KJELLERUP

55

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

55 30 13 2 2

42

­30


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

8

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­30 ­30

        011545 INDUSTRIVEJ 16, 8620 KJELLERUP

35

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

35 21 5 1 2 6

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­57

­57 ­57

        011550 KEJLSTRUPVEJ 90, 8600 SILKEBORG

­40

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

111 100 11

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­151 ­151

        011565 KRAGELUNDVEJ 75, 8600 SILKEBORG

40

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

40 23 5 1 7 4

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­27

­27 ­27

        011612 LEMMING SKOLEVEJ 7B, 8632 SILKEBORG

21

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

21 15 4 2

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­22

­22 ­22

        011620 LINÅVEJ 30, 8600 SILKEBORG

17

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

17 11 6

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­72

­72 ­72

        011640 MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG

43

117

­263


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

117 47 17 3 8 42

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag            920 Indbetalt hybridnet            975 Indtægter vedr. vaskepoletter

­263 ­221 ­23 ­17 ­2

        011700 SAVONLINNAVEJ 3, 8600 SILKEBORG

31

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

31 23 8

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­33

­33 ­33

        011735 SKELLERUPVEJ 12, 8600 SILKEBORG

29

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

29 10 6 1 3 9

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­27

­27 ­27

        011830 TANDSKOVVEJ 15, 8600 SILKEBORG

58

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            760 Husleje

58 20 9 2 2 25

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­27

­27 ­27

        011870 TULIPANVEJ 6, 8600 SILKEBORG

­53

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

17 15 2

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­70 ­70

        011880 TØMMERBYVEJ 9, 8653 THEM

36

44

­45


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

36 27 1 2 6

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­45 ­45

        011890 VALDEMARSGADE 2, 8600 SILKEBORG

63

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

63 33 11 2 4 13

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag

­58

­58 ­51 ­7

        011895 VIRKLUNDVEJ 29, 8600 SILKEBORG

16

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

16 15 1

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­42

­42 ­42

        011896 VIRKLUNDVEJ 37, 8600 SILKEBORG

45

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

45 27 4 14

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­69

­69 ­69

        011897 VIRKLUNDVEJ 39, 8600 SILKEBORG

41

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

41 27 3 11

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­48

­48 ­48

     13 Andre faste ejendomme

7.602

        013001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

3.716

          700 Fast ejendom            781 Særlig vedligeholdelse ­ ikke                udmøntet

3.716 3.264

45

­8.891


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

           783 Afledt drift ved køb af nye ejendomme            790 Andet

183 269

        013010 LANDEJENDOMME

300

­527

         18 ERHVERVSPARKEN 24, 8883 FÅRVANG

34

­48

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

34 25 4 5

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­48 ­48

         20 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP, MATR.NR.             1H M.FL. KJELLERUP BY, HØRUP

2

          700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

2 2

         40 HARSNABLUNDVEJ 8, MATR. NR. 1A GØDVAD

­14

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­14 ­14

         60 KEJLSTRUPVEJ 102, MATR. NR. 1B SEJLING

2

          700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

2 2

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­40

­40 ­40

         67 SORTENBORGVEJ 4

39

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

39 31 2 6

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­78

­78 ­78

         68 SORTENBORGVEJ 8

45

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

45 31 4 1 2 7

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­89

­89 ­89

         70 SORTENBORGVEJ 31, MATR. NR. 12B M.FL.             GØDVAD

46

64

­116


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

64 31 22 2 9

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Indbetalt varme

­116 ­92 ­24

         84 VIBORGVEJ 73, MATR. NR. 17A BALLE

30

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

30 10 20

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­24

­24 ­24

         85 VIBORGVEJ 75, MATR. NR. 4K BALLE

37

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

42 25 2 15

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­5 ­5

­62 ­62

         87 SORTENBORGVEJ 29

47

­56

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

47 31 5 11

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­62

­56 ­56

        013080 ANTENNEMASTER

3

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

3 1 2

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­53

­53 ­53

        013084 AGERTOFTEN 2, 8620 KJELLERUP

287

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

287 10 30 131 45 2 64

47


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            750 Rengøring

5

        013090 AMALIEGADE 49, (VANDTÅRNET), 8600                SILKEBORG

5

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

5 2 3

        013100 ANSVEJ 98 (TIDL. SØHOLT VANDVÆRK)                8600 SILKEBORG

23

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

23 15 8

        013130 BLICHEREGNENS MUSEUM, BLICHERSVEJ 30,                8620 KJELLERUP

Indtægter

156

         01 MUSEUM

86

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            740 Skatter, afgifter og forsikringer

86 45 41

         02 LOKALHISTORISK ARKIV

70

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

70 28 42

        013165 BORGERGADE 19 ST.

10

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

10 10

        013170 BUSKELUNDTOFTEN 8, HALLEN, 8600                SILKEBORG

10

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

10 10

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­44

­44 ­44

        013180 CHR. 8. VEJ 52, 8600 SILKEBORG

10

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

10 8 2

        013200 DREWSENS GRAVMÆLE, VESTERGADE, 8600                SILKEBORG

23

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

23 23

        013205 DÆMNINGEN 2, 8620 KJELLERUP

33

48


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

33 6 2 3 22

        013240 HOSTRUPSGADE 14, 8600 SILKEBORG           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

­113 67 50 17

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­180 ­180

        013260 HOSTRUPSGADE 47, 8600 SILKEBORG

21

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

21 14 7

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­463

­463 ­463

        013280 HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG

342

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            740 Skatter, afgifter og forsikringer

342 209 115 18

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­186

­186 ­186

        013300 LUDVIGSLYST, JULSØVEJ 248, 8600                SILKEBORG

22

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            740 Skatter, afgifter og forsikringer

22 10 12

        013325 KORSHØJVEJ 3, 8600 SILKEBORG

219

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

219 128 55 27 9

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­519

­519 ­519

        013336 LEMMING SKOLEVEJ 8A OG 8B, 8632                LEMMING           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

­27 33 15

49


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

6 12

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­60 ­60

        013338 LEMMING SKOLEVEJ 8D, 8632 LEMMING

­12

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

127 115 12

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­139 ­139

        013340 LILLE AMERIKA 19, 8883 GJERN

­141

          700 Fast ejendom            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

23 14 9

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­164 ­164

        013370 LYNGBYGADE 50, 8600 SILKEBORG

137

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

400 117 97 100 48 38

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­263 ­263

        013400 OUSTRUPVEJ 14 (OUSTRUPLUND), 8620                KJELLERUP

816

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

816 736 80

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­1.229

­1.229 ­1.229

        013495 SINDINGVEJ 17B, 8600 SILKEBORG

66

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

66 11 44 2 8 1

        013501 SKOLEGADE 19, 8600 SILKEBORG

30

          700 Fast ejendom

30

50

­15


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

11 8 5 6

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Indbetalt varme

­15 ­2 ­13

        013510 SMEDEBAKKEN 38, 8653 THEM

10

          700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

10 10

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­70

­70 ­70

        013528 SØNDERGADE 54, 8883 GJERN

235

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

235 75 33 75 30 19 3

        013545 TIETGENSVEJ 5 M.FL., 8600 SILKEBORG                (ENTREPRENØRSEKTIONEN)

30

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

30 30

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­1.600

­1.600 ­1.600

        013550 TORVET 2A, 8600 SILKEBORG

226

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

226 163 63

        013570 VEJLSØVEJ 11­23 + 37 (RESTAREAL),                8600 SILKEBORG

400

          700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

400 400

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            907 Lejeindtægt (momsregistreret)

­50

­50 ­13 ­37

        013575 VEJLSØVEJ 25 (DMU), 8600 SILKEBORG

30

          700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

30 30

          900 Indtægter

­3.180

­3.180

51


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            907 Lejeindtægt (momsregistreret)

Indtægter ­3.180

        013580 VEJLSØVEJ 51­53, 8600 SILKEBORG

­150

          900 Indtægter            907 Lejeindtægt (momsregistreret)

­150 ­150

        013600 VESTERGADE 3, 8620 KJELLERUP (DEN                GAMLE BIOGRAF)

40

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

40 38 2

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­70

­70 ­70

        013700 ØSTERGADE 1­3, 8600 SILKEBORG

428

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

428 49 63 10 10 296

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            911 Varmebidrag vedr. erhvervslejemål                (momsregistreret)

­735

­735 ­669 ­66

        013710 ØSTERVANG 1, BRYRUP

106

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

106 17 12 3 4 70

        013720 ØSTRE RINGVEJ 4, 8600 SILKEBORG

2

          700 Fast ejendom            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

2 1 1

        013750 ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG

159

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            740 Skatter, afgifter og forsikringer

159 45 61 53

     15 Byfornyelse

1.186

          001 Udgifter til byfornyelse            100 Ydelsesstøtte

1.186 1.186

52


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter      18 Driftsikring af boligbyggeri

Indtægter

3.144

          001 Støtte til opførelse af boliger            020 Kommunens andel af ydelsesstøtte til                andelsboliger med tilsagn før 1. april                2002            030 Ydelsesstøtte til ungdomsboliger            040 Ydelsesstøtte vedrørende boliger                opført af almene boligorganisationer

3.054 650 624 1.780

          002 Ungdomsboligbidrag

90

    32 Fritidsfaciliteter

433

     31 Stadion og idrætsanlæg

164

      04 Friluftsbade

164

       1 Egne

164

        031405 SØBADE HELE KOMMUNEN

164

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            705 Udvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

164 98 20 10 23 13

     35 Andre fritidsfaciliteter

269

      01 Campingpladser og vandrerhjem

269

       1 Egne

269

        035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55,                8600 SILKEBORG

269

          700 Fast ejendom            705 Udvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

269 49 92 48 60 20

    58 Redningsberedskab

405

     95 Redningsberedskab

405

          003 Afhjælpende indsats            700 Fast ejendom

405 405

   02 Transport og infrastruktur

487

­129

    32 Kollektiv trafik

487

­129

     31 Busdrift

487

­129

53


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

        231030 CHAUFFØRLOKALER

487

­129

         10 DREWSENSVEJ

128

­129

          700 Fast ejendom            760 Husleje

128 128

­129 ­129

         12 FREDENSGADE

9

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

9 5 2 2

         14 NYE CHAUFFØRLOKALER DREWSENSVEJ

350

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            760 Husleje

350 150 200

   03 Undervisning og kultur

94.486

­150

    22 Folkeskolen m.m.

83.310

­10

     01 Folkeskoler

60.348

        301001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

19.151

         15 ØVRIGE

19.151

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            793 Pulje til vagtordning            794 Pulje til rengøring ­                konsulentbistand            796 Pulje til fast ejendom

19.151 16.054 882 784 1.431

        301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS

1.991

         02 ANS SKOLE IØVRIGT

1.991

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.991 278 413 172 52 149 927

        301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600                SILKEBORG

2.437

         03 BALLESKOLEN I ØVRIGT

2.437

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El

2.437 351 473 307

54


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

74 170 1.062

        301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14­16, 8654                BRYRUP

1.530

         03 BRYRUP SKOLE IØVRIGT

1.530

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.530 118 384 145 26 89 768

        301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5,                8600 SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.759 1.759 342 309 245 27 125 711

        301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

2.015 2.015 397 406 161 44 126 881

        301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653                THEM           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.881 1.881 342 374 208 33 98 826

        301035 FUNDER SKOLE, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

1.259 1.259 233 225 101 23

55

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

73 604

        301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882                FÅRVANG

1.765

         03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT

1.765

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.765 181 274 145 49 115 1.001

        301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883                GJERN

766

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

766 169 106 31 10 49 401

        301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600                SILKEBORG

679

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

679 184 111 48 12 41 283

        301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600                SILKEBORG

948

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

948 178 127 65 17 58 503

        301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600                SILKEBORG

957

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

957 145 164 80 15 52

56

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            750 Rengøring

501

        301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.818 1.818 219 289 186 32 124 968

        301070 KJELLERUP SKOLE, TINGHUSVEJ 16, 8620                KJELLERUP

2.230

         01 KJELLERUP SKOLE, SPECIALKLASSE

2

          700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

2 2

         03 KJELLERUP SKOLE IØVRIGT

2.228

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

2.228 168 413 224 34 332 1.057

        301075 KRAGELUND SKOLE, FREDERIKSDALVEJ                9A,8600 SILKEBORG

699

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

699 126 163 49 14 38 309

        301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600                SILKEBORG

1.618

         01 LANGSØSKOLEN, SPECIALKLASSE

212

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            790 Andet

212 51 29 9 123

         03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT

1.406

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning

1.406 188 190

57

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

181 24 135 688

        301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600                SILKEBORG

513

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

513 65 104 46 11 65 222

        301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.788 1.788 197 355 212 48 155 821

        301110 SJØRSLEV SKOLE, SOGNEGÅRDSVEJ 41,                8620 KJELLERUP

549

         03 SJØRSLEV SKOLE, IØVRIGT

549

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

549 117 70 34 8 76 244

        301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

2.079 2.079 193 739 206 34 137 770

        301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641                SORRING

738

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El

738 198 121 60

58

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

16 64 279

        301123 SØLYSTSKOLEN

4.120

         03 I ØVRIGT

4.120

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

4.120 489 971 363 86 325 1.886

        301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620                KJELLERUP

2.014

         01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE

87

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

87 5 26 10 3 2 41

         02 THORNING SKOLE, IØVRIGT

1.927

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.927 214 555 178 39 117 824

        301130 ULVEDALSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 8,                8600 SILKEBORG

265

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

265 60 104 57 8 29 7

        301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

1.833 1.833 129 407 217 36

59

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

145 899

        301140 VINDERSLEV SKOLE, VINDERSLEVHOLMVEJ                2, 8620 KJELLERUP

847

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

847 180 163 54 12 78 360

        301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.295 1.295 102 271 117 25 139 641

        301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600                SILKEBORG

804

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

804 249 115 57 12 48 323

     05 Skolefritidsordninger

11.901

        305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

431

         03 ØVRIGT

431

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

431 431

        305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS

398

         02 ANS SFO, IØVRIGT

392

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

392 65 33 15 279

         04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620             KJELLERUP

60

6

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

6 6

        305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600                SILKEBORG

510

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

510 72 60 11 36 331

        305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP

336

         02 BRYRUP SPEC. SFO

236

          700 Fast ejendom            750 Rengøring

236 236

         03 BRYRUP SFO IØVRIGT

100

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

100 32 38 11 19

        305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN                5, 8600 SILKEBORG

734

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

734 95 61 17 6 555

        305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600                SILKEBORG

318

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

318 52 39 10 17 200

        305030 FRISHOLM SFO, UNGE­PÅ­VEJ 4, 8653                THEM

495

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

495 59 19 8 31 378

61

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter         305035 FUNDER SFO, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600                SILKEBORG

345

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

345 64 34 11 23 213

        305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882                FÅRVANG

360

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

360 39 25 12 284

        305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN

43

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            760 Husleje

43 11 5 2 25

        305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600                SILKEBORG

158

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

158 29 9 4 116

        305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600                SILKEBORG

132

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

132 14 7 2 5 104

        305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7,                8600 SILKEBORG

536

         01 GØDVAD SFO, GÅRDEN

85

          700 Fast ejendom            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

85 55 5 25

         02 GØDVAD SFO, IØVRIGT

451

62

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

451 76 62 13 14 22 264

        305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50, 8600                SILKEBORG

463

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

463 79 63 13 17 291

        305070 KJELLERUP SFO, TINGHUSVEJ 16, 8620                KJELLERUP

731

         02 KJELLERUP SFO IØVRIGT

731

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

731 138 56 11 7 519

        305075 KRAGELUND SFO, FREDERIKSDALVEJ 9A,                8600 SILKEBORG

146

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

146 33 16 3 8 86

        305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600                SILKEBORG

997

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

997 82 112 18 46 739

        305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600                SILKEBORG

269

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

269 67 18 7 7

63

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            750 Rengøring

170

        305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600                SILKEBORG

510

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

510 85 48 11 16 350

        305110 SJØRSLEV SFO, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620                KJELLERUP

301

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring            760 Husleje

301 52 25 5 160 59

        305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600                SILKEBORG

453

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

453 160 38 10 17 228

        305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641                SORRING

313

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

313 65 32 8 5 203

        305123 SØLYSTSKOLENS SFO

961

         01 SFO, KNAST

213

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

213 33 23 10 16 131

         02 I ØVRIGT

748

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El

748 105 46

64

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

16 9 572

        305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620                KJELLERUP

474

         01 THORNING SPECIAL SFO

378

          700 Fast ejendom            750 Rengøring

378 378

         02 THORNING SFO, IVØRIGT

96

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

96 68 21 7

        305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600                SILKEBORG

333

          700 Fast ejendom            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

333 40 53 20 220

        305140 VINDERSLEV SFO, VINDERSLEVHOLMVEJ                2,8620 KJELLERUP

148

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

148 35 12 2 99

        305145 VIRKLUND SFO, THORSØ ALLÉ 2A, 8600                SILKEBORG

614

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

614 116 51 15 42 390

        305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600                SILKEBORG

392

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

392 77 38 7 270

     08 Kommunale specialskoler, jf.         folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5

875

65

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter         308001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

213

          001 Undervisning i kommunens egne               specialskoler            700 Fast ejendom

213

        308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620                KJELLERUP

662

          001 Undervisning i kommunens egne               specialskoler            700 Fast ejendom

662

     18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

10.186

Indtægter

213

662

        318001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

730

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

730 730

        318005 ANS SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                TEGLGADE 20, 8643 ANS

245

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

245 65 39 12 129

        318010 BALLESKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BALLE                KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG

281

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

281 59 53 13 156

        318015 BRYRUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                SKOLEVEJ 14­16, 8654 BRYRUP

129

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

129 29 11 2 87

        318020 BUSKELUNDSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,                BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG

413

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

413 91 148 8 166

        318025 DYBKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,

158

66

­10


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter                ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG           700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

158 47 26 7 78

        318030 FRISHOLM SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM

94

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

94 24 13 2 55

        318035 FUNDER SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                FUNDER SKOLEVEJ 2, 8600 SILKEBORG

414

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

414 172 95 23 124

        318040 FÅRVANG SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                THORSØVEJ 12, 8882, FÅRVANG

37

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

37 2 2 1 32

        318045 GJERN SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                SØNDERGADE 17, 8883 GJERN

64

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

64 11 5 2 46

        318050 GJESSØ SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG

83

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

83 18 8 2 55

        318055 GRAUBALLE SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG

167

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning

167 47

67

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

25 8 87

        318060 GØDVADSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,                HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG

32

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            750 Rengøring

32 2 2 28

        318065 HVINNINGDALSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,                EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG

428

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

428 104 56 29 239

        318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP           400 Personale            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel

1.678 537 536 1

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

8 8

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

8 8

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

1.125 349 300 136 340

        318075 KRAGELUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG

78

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

78 27 8 2 41

        318080 LANGSØSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,                HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG

278

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

278 63 58 10 147

68

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter         318100 RESENBRO SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG

249

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

249 54 34 9 152

        318105 SEJS SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                TYTTEBÆVEJ 1, 8600 SILKEBORG

294

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

294 87 30 25 152

        318110 SJØRSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                SØGNEGÅRDSOEJ 41, 8620 KJELLERUP

123

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

123 78 37 8

        318115 SKÆGKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,                SINDINGVEJ 17, 8600 SILKEBORG

553

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

553 183 76 27 267

        318120 SORRING SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING

145

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

145 47 23 6 69

        318123 SØLYSTSKOLEN

634

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

634 162 89 20 363

        318125 THORNING SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP

130

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning

130 48

69

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

15 3 64

        318135 VESTRE SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG

79

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

79 18 13 2 46

        318140 VINDERSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP

81

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

81 35 12 2 32

        318145 VIRKLUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                PARADISVÆNGET 3­5, 8600 SILKEBORG

383

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

383 87 92 20 184

        318150 VOEL SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL, 8600 SILKEBORG

97

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

97 21 10 2 64

        318215 SILKEBORG UNGDOMSSKOLES                IDRÆTSFACILITETER, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG

102

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

102 15 22 5 60

       1 Egne

2.007

        318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600                SILKEBORG

164

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El

164 20 18 10

70

Indtægter

­10


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

Indtægter

25 5 86

        318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882                FÅRVANG

303

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer

303 46 115 92 23 27

        318520 GØDVADHALLEN, ARENDALSVEJ 91, 8600                SILKEBORG

387

­10

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer

387 103 46 89 88 34 27

­10

        318571 VIRKLUND FRITIDSCENTER, PARADISVÆNGET                1B + 3, 8600 SILKEBORG           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.043 1.043 381 50 170 169 33 26 214

        318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80,                8600 SILKEBORG

110

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

110 110

    32 Folkebiblioteker

2.746

     50 Folkebiblioteker

2.746

        350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE

2.746

         01 BIBLIOTEKET

2.720

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            705 Udvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

2.720 699 241 27 281 431 12

71

­10


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

159 870

         02 SILKEBORG ARKIV

26

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

26 3 22 1

    35 Kulturel virksomhed

2.512

     63 Musikarrangementer

893

       1 Egne

893

        363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS                7, 8600 SILKEBORG

893

         03 FAST EJENDOM

893

          700 Fast ejendom            705 Udvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

893 155 64 99 100 12 31 432

     64 Andre kulturelle opgaver

1.619

       1 Egne

1.619

        364100 BINDSLEVS PLADS 6 (RAMPELYS)

82

          700 Fast ejendom            705 Udvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

82 75 7

        364122 KULTURSPINDERIET OG VÆRKSTEDERNE           700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            760 Husleje

1.479 1.479 113 53 6 2 1.305

        364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54

58

          700 Fast ejendom            705 Udvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

58 19 7 24 3 5

72

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

    38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

5.918

­140

     70 Fælles formål

3.835

­140

3.835

­140

       1 Egne         370110 ANSVEJ 108, 8600 SILKEBORG

44

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

44 20 15 3 6

        370115 BALLE TORV 7, 8600 SILKEBORG

52

          700 Fast ejendom            760 Husleje

52 52

        370126 FALSTERSGADE 1B, 8600 SILKEBORG

43

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

43 15 3 10 6 8 1

        370127 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP

35

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

35 10 13 5 2 5

        370130 GRÅMOSE KLUBHUS ARRILDSVEJ 22, 7742                ENGESVANG

33

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

33 12 12 5 4

        370135 HAUGE KLUBHUS, HAUGEVEJ 46, 8620                KJELLERUP

25

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

25 10 10 3 2

        370137 JENS BÆKS GÅRD FASANVEJ 8, 8654                BRYRUP

81

73


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

81 10 23 31 6 11

        370138 KJELLERUP KLUBHUS, HASSELVEJ 13,                BJERGET, 8620 KJELLERUP

211

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

211 61 27 65 41 17

        370139 LANSTIGVEJ 12A, 8220 FÅRVANG

23

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

23 10 9 2 2

        370140 LEVRING KLUBHUS, LILLEMØLLEVEJ 1A,                8620 Kjellerup

18

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

18 10 3 2 3

        370143 JORDKÆRVEJ 11, 8600 SILKEBORG

35

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

35 10 15 6 2 2

        370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG                LUNDEN, 8600 SILKEBORG           700 Fast ejendom            705 Udvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.236

­140

1.236 715 10 157 171 47 69 67

          900 Indtægter            948 Forpagtningsafgift, cafeteria

­140 ­140

74


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter         370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620                KJELLERUP           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            705 Udvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            770 Alarm

1.368 1.368 402 41 22 74 236 15 64 495 19

        370149 PAVILLONER, KEJLSTRUPVEJ 40, 8600                SILKEBORG

20

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

20 10 6 2 2

        370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG

120

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

120 20 8 47 18 6 12 9

        370152 SJØRSLEV SOGNEGÅRD

65

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El

65 10 38 17

        370157 SOLBAKKEVEJ 36C, 8600 SILKEBORG                (MØDEHUS)

13

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            750 Rengøring

13 3 2 1 7

        370160 SPEJDERHYTTER SKOLEVANGEN 26 OG 28,                8620 KJELLERUP

28

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning

28 9 2 10

75

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

2 2 3

        370170 TANDSKOVVEJ 17A 8600 SILKEBORG

27

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

27 10 8 6 2 1

        370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKKEVEJ 3,                8653 THEM

229

          700 Fast ejendom            705 Udvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

229 51 26 56 60 11 25

        370180 THORNING SPEJDERHUS, MØLLEVEJ 36,                8620 KJELLERUP

39

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

39 6 13 13 2 5

        370190 TRÆENGEN (KLUBHUS DCH), SINDINGSGADE                52, 8620 KJELLERUP

29

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

29 10 10 3 2 4

        370195 VINDERSLEV KLUBHUS HAURBAKVEJ 8, 8620                KJELLERUP

61

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

61 14 16 19 4 8

     76 Ungdomsskolevirksomhed

2.083

        376001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

76

501

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

Indtægter

501 501

        376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2,                8600 SILKEBORG

1.356

         20 ANDEN UNDERVISNING

1.022

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.022 138 151 158 36 82 457

         30 FRITIDSUNDERVISNING

52

          700 Fast ejendom            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

52 9 2 9 32

         35 KLUB

282

          700 Fast ejendom            760 Husleje

282 282

        376098 HØJMARKSSKOLEN

226

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

226 25 82 51 7 61

   04 Sundhedsområdet

705

    62 Sundhedsudgifter m.v.

705

     82 Kommunal genoptræning og         vedligeholdelsestræning

705

        482005 KJELLERUP GENOPTRÆNINGSCENTER

441

          001 Kommunal genoptræning og               vedligeholdelsestræning            700 Fast ejendom

441

        482010 DECENTRAL TRÆNING

264

          001 Kommunal genoptræning og               vedligeholdelsestræning            700 Fast ejendom

264

441

264

   05 Sociale opgaver og beskæftigelse

76.759

77

­31.348


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter     25 Dagtilbud til børn og unge

33.288

     10 Fælles formål

766

        510001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

766

         08 ØVRIGE

766

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            712 Tyverisikring i daginstitutioner

766 645 121

     11 Dagpleje

667

        511020 DAGPLEJE, TEAM ØST

610

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

610 14 23 18 2 153 400

        511030 DAGPLEJE, TEAM SYD

57

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer

57 13 31 6 7

     13 Børnehaver

3.148

       1 Egne

3.148

        513001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

281

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

281 281

        513215 WASHINGTON, AMERIKAVEJ, 8883 GJERN

98

          700 Fast ejendom            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

98 37 5 56

        513501 INSTITUTION 1

1.271

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.271 133 310 133 44 87 564

78

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter         513504 INSTITUTION 4

1.498

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

1.498 170 112 114 55 57 866 124

     14 Integrerede daginstitutioner

28.529

       1 Egne

28.529

        514001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

1.457

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

1.457 1.457

        514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600                SILKEBORG

464

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

464 52 58 47 17 19 271

        514502 INSTITUTION 2

1.582

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.582 202 236 115 68 85 876

        514503 INSTITUTION 3

1.844

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

1.844 264 199 204 86 114 945 32

        514505 INSTITUTION 5

2.564

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning

2.564 358 251

79

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

228 117 79 1.445 86

        514506 INSTITUTION 6

1.902

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.902 243 177 154 83 65 1.180

        514507 INSTITUTION 7

2.158

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

2.158 248 184 194 88 73 1.371

        514508 INSTITUTION 8

1.277

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.277 150 122 71 51 46 837

        514509 INSTITUTION 9

3.518

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

3.518 309 233 205 106 57 1.567 1.041

        514510 INSTITUTION 10

3.075

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

3.075 274 208 146 95 79 1.209 1.064

80

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter         514511 INSTITUTION 11

2.237

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

2.237 205 278 135 73 53 1.143 350

        514512 INSTITUTION 12

2.069

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

2.069 234 247 153 84 75 1.019 257

        514513 INSTITUTION 13

1.018

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.018 126 125 79 43 50 595

        514514 INSTITUTION 14

1.562

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

1.562 166 238 123 57 84 875 19

        514515 INSTITUTION 15

1.802

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.802 246 199 248 81 65 963

     17 Særlige dagtilbud og særlige klubber

178

       1 Egne

178

        517001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

81

10

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

Indtægter

10 10

        517210 PGF. 16­BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 8600                SILKEBORG

168

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

168 24 12 3 7 122

    32 Tilbud til ældre og handicappede

40.965

­31.348

     30 Ældreboliger

17.492

­24.952

17.492

­24.952

       1 Egne         530001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

2.784

         10 ÆLDREOMRÅDET

2.784

          001 Ydelsesstøtte vedrørende private               ældreboliger

2.784

        530005 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, 8620                KJELLERUP

485

          092 Lejeindtægter

­1.347 ­1.347

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

65 65

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            752 Husleje m.v.

420 225 100 5 25 65

        530007 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620                KJELLERUP

457

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

457 80 212 8 157

        530010 H.C.BRANNERSVEJ 1A­H og K­N, 8600                SILKEBORG

460

          092 Lejeindtægter

­790 ­683

          400 Personale            401 Løn m.v.

65 65

82


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

Indtægter

10 10

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            752 Husleje m.v.

345 90 80 65 10 35 50 15

          790 Administrationsgebyr

40

          900 Indtægter            910 Varmebidrag

­107 ­107

        530015 BIRKEBO, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP

1.005

          092 Lejeindtægter

­1.542 ­1.202

          400 Personale            401 Løn m.v.

145 145

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            752 Husleje m.v.

780 130 100 175 210 75 50 40

          790 Administrationsgebyr

70

          900 Indtægter            910 Varmebidrag            920 Indbetalt el

­340 ­204 ­136

        530020 FREDENSGADE, FREDENSGADE 59­63, 8620                KJELLERUP

365

          092 Lejeindtægter

­683 ­683

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

40 40

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            752 Husleje m.v.

325 125 50 25 5 30 90

83


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

        530021 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ, 8620                KJELLERUP

Udgifter

Indtægter

575

­1.079

          092 Lejeindtægter

­1.079

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

100 100

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            752 Husleje m.v.

475 185 75 110 25 25 55

        530022 FUNDER, FUNDER BYGADE 2 B, 8600                SILKEBORG

383

          092 Lejeindtægter

­788 ­714

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

383 150 10 71 21 15 116

          900 Indtægter            910 Varmebidrag

­74 ­74

        530025 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19,                8882 FÅRVANG

425

          092 Lejeindtægter

­700 ­700

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

60 60

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

365 150 20 70 60 25 40

        530030 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6                GRAUBALLE, 8600 SILKEBORG

260

          092 Lejeindtægter

­355 ­355

          400 Personale            401 Løn m.v.

29 29

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

16

84


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            590 Administrationsudgifter

Indtægter

16

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer

215 54 38 56 67

        530035 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ,                8600 SILKEBORG

2.555

          092 Lejeindtægter

­5.200 ­5.200

          400 Personale            401 Løn m.v.

526 526

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

20 20

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

1.759 400 25 464 150 120 600

          790 Administrationsgebyr

250

        530037 KAROLINELUND

696

          092 Lejeindtægter

­1.382 ­1.224

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer

631 41 163 167 80 180

          790 Administrationsgebyr

55

          900 Indtægter            910 Varmebidrag            930 Indbetalt vand/vandafledning

­158 ­122 ­36

        530043 KLOSTERHAVEN, 8620 KJELLERUP

240

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

240 39 60 52 49 10 30

85


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

        530045 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND                MØLLEVEJ 7­9, 8600 SILKEBORG

Udgifter

Indtægter

925

­1.855

          092 Lejeindtægter

­1.670

          400 Personale            401 Løn m.v.

163 163

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

682 193 57 195 20 25 192

          790 Administrationsgebyr

70

          900 Indtægter            910 Varmebidrag

­185 ­185

        530050 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV 8620                KJELLERUP

663

          092 Lejeindtægter

­1.312 ­1.312

          400 Personale            401 Løn m.v.

228 228

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

70 70

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            752 Husleje m.v.

365 75 130 10 35 115

        530056 MULTIHUSET, KRABBESGADE 8, 8620                KJELLERUP

177

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

177 32 60 19 18 30 18

        530058 HORSENSVEJ

532

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

532 532

86


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

        530060 PRÆSTEMARKEN, PRÆSTEMARKEN 2A ­ 10B                8653 THEM

Udgifter

Indtægter

275

­534

          092 Lejeindtægter

­534

          400 Personale            401 Løn m.v.

55 55

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

180 50 55 50 25

          790 Administrationsgebyr

30

        530065 RESDALLUND, RESDAL BAKKE, 8600                SILKEBORG

765

          092 Lejeindtægter

­875 ­792

          400 Personale            401 Løn m.v.

115 115

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

640 250 150 100 35 30 75

          900 Indtægter            910 Varmebidrag

­83 ­83

        530070 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1,                8620 KJELLERUP

915

          092 Lejeindtægter

­2.051 ­2.051

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

95 95

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

820 375 80 250 15 100

        530075 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV,

615

87

­1.286


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

               8620 KJELLERUP           092 Lejeindtægter

­1.286

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

60 60

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer            752 Husleje m.v.

555 200 50 125 50 130

        530080 SORRINGHUS, KASTANIEVEJ 1­3, 8641                SORRING

335

          092 Lejeindtægter

­521 ­521

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

40 40

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

295 150 15 55 30 15 30

        530082 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 11, 8643                ANS

385

          092 Lejeindtægter

­946 ­946

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

55 55

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            752 Husleje m.v.

330 100 50 90 5 30 55

        530085 TOFTEVANG, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM

570

          092 Lejeindtægter

­856 ­774

          400 Personale            401 Løn m.v.

95 95

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

390 100

88


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

30 90 80 55 35

          790 Administrationsgebyr

75

          900 Indtægter            910 Varmebidrag

Indtægter

­82 ­82

        530090 ÆGIRSVEJ, ÆGIRSVEJ 2­8, 8600                SILKEBORG

430

          092 Lejeindtægter

­632 ­561

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

385 125 75 75 50 60

          790 Administrationsgebyr

35

          900 Indtægter            910 Varmebidrag

­71 ­71

        530095 ØSTERVANG 5­7, 8654 BRYRUP

215

          092 Lejeindtægter

­218 ­218

          400 Personale            401 Løn m.v.

40 40

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

5 5

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            752 Husleje m.v.

145 60 25 25 20 15

          790 Administrationsgebyr

25

     32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og         handicappede

18.493

        532001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

­4.700 ­4.700

         08 ØVRIGE

­4.700

          700 Fast ejendom

­4.700

89


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            763 Pedelydelser til boligselskaber            764 Arealtilskud

Indtægter ­4.500 ­200

       1 Egne

18.493

        532600 OMRÅDE NORD

6.534

         02 INSTITUTIONER ­ PLEJE

6.534

          011 Personlig og praktisk hjælp undtaget               frit valg af leverandør (Serviceloven §               83, jf. § 93)            700 Fast ejendom

6.534 6.534

        532700 OMRÅDE SYD

5.891

         02 INSTITUTIONER ­ PLEJE

5.891

          011 Personlig og praktisk hjælp undtaget               frit valg af leverandør (Serviceloven §               83, jf. § 93)            700 Fast ejendom

5.891 5.891

        532800 OMRÅDE ØST

6.068

         02 INSTITUTIONER ­ PLEJE

6.068

          011 Personlig og praktisk hjælp undtaget               frit valg af leverandør (Serviceloven §               83, jf. § 93)            700 Fast ejendom

6.068 6.068

     33 Forebyggende indsats for ældre og         handicappede

2.016

       1 Egne

2.016

        533002 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG

160

          001 Forebyggende hjemmebesøg            700 Fast ejendom

160 160

        533007 AL­HUSET, SKOLEVANGEN 11, 8620                KJELLERUP

445

          002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79            700 Fast ejendom

445

        533008 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6, 8600                SILKEBORG

395

          002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79            700 Fast ejendom

395

        533010 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600                SILKEBORG

721

445

395

90


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79            700 Fast ejendom

721

        533012 SORRINGHUS

195

          002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79            700 Fast ejendom

195

        533014 VOEL SENIORBY

100

          002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79            700 Fast ejendom

100

Indtægter

721

195

100

     34 Plejehjem og beskyttede boliger

2.964

        534001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

­1.696 ­1.696

          094 Beboeres betaling for husleje            010 Ballelund

­900 ­900

          096 Beboeres betaling for el og varme            010 Ballelund

­350 ­350

          900 Indtægter

­446

       1 Egne

2.964

        534600 OMRÅDE NORD

2.964

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

2.964 582 625 725 568 286 178

    35 Rådgivning

633

     40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

633

        540010 HJÆLPEMIDDELDEPOT

633

          001 Hjælpemidler og etablering af               hjælpemiddeldepoter            700 Fast ejendom

633 633

    38 Tilbud til voksne med særlige behov

1.632

     42 Botilbud for personer med særlige sociale         problemer (§§109­110)

71

       1 Egne

71

91


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter         542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600                SILKEBORG

71

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer            760 Husleje            790 Andet

71 6 8 2 52 3

     44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for         alkoholskadede (sundhedslovens § 141)

141

        544010 ALKOHOLRÅDGIVNINGEN I SILKEBORG,                VIBEVEJ 10, 8600 SILKEBORG

141

          003 Ambulant behandling            700 Fast ejendom

141 141

     45 Behandling af stofmisbrugere (efter         servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)

855

        545010 MISBRUGSCENTRET, CHR. 8. VEJ 2 A,                8600 SILKEBORG

855

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            750 Rengøring            760 Husleje

855 45 134 42 194 440

     52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

103

       1 Egne

103

        552152 PSYKIATRIENS HUS, FALKEVEJ, 8600                SILKEBORG

103

          003 Midlertidigt botilbud for sindslidende            700 Fast ejendom

103 103

     59 Aktivitets­ og samværstilbud (§ 104)

462

       1 Egne

462

        559160 VÆRESTEDER SOCIALPSYKIATRIEN (§104)

462

          002 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med nedsat funktionsevne            700 Fast ejendom

462

    72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og        øvrige sociale formål

241

     99 Øvrige sociale formål

241

          003 Støtte til frivilligt socialt arbejde

241

462

92

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter               (§ 18)            700 Fast ejendom

241

   06 Fællesudgifter og administration m.v.

11.940

    45 Administrativ organisation

11.940

     50 Administrationsbygninger

11.932

        650001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

850

          600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres

850 850

        650140 DREWSENSVEJ, SILKEBORG (JOBCENTRET)           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

4.358 4.358 113 12 166 275 23 22 459 3.288

        650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG

6.041

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

6.041 1.029 37 940 1.640 175 215 2.005

        650600 THEM CENTRET 12, 8653 THEM

683

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

683 117 39 174 115 12 16 210

     51 Sekretariat og forvaltninger

8

        651200 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN                SERVICE

8

         90 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE             IØVRIGT

8

          700 Fast ejendom

8

93

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            760 Husleje

Indtægter

8

  3 Anlæg

66.717

­25.000

   00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

32.500

­25.000

    22 Jordforsyning

25.000

­25.000

     01 Fælles formål

25.000

­25.000

        001001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

25.000

­25.000

25.000

­25.000

         20 RÅDIGHEDSBELØB     25 Faste ejendomme

7.500

     10 Fælles formål

4.500

        010001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

4.500

         20 RÅDIGHEDSBELØB

4.500

     18 Driftsikring af boligbyggeri

3.000

        018001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

3.000

         20 RÅDIGHEDSBELØB

3.000

          003 Udgift til servicearealer

3.000

   03 Undervisning og kultur

17.212

    22 Folkeskolen m.m.

17.212

     01 Folkeskoler

16.422

        301001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

16.422

         20 RÅDIGHEDSBELØB

16.422

     18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

790

        318001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

790

         20 RÅDIGHEDSBELØB

790

   05 Sociale opgaver og beskæftigelse

12.005

    25 Dagtilbud til børn og unge

8.255

     14 Integrerede daginstitutioner

8.255

       1 Egne

8.255

        514001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER          20 RÅDIGHEDSBELØB

8.255 8.255

94


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter     32 Tilbud til ældre og handicappede

3.750

     34 Plejehjem og beskyttede boliger

3.750

        534001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

3.750

         20 RÅDIGHEDSBELØB

3.750

   06 Fællesudgifter og administration m.v.

5.000

    45 Administrativ organisation

5.000

     50 Administrationsbygninger

5.000

        650001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

5.000

         20 RÅDIGHEDSBELØB

5.000

95

Indtægter


Bevilling 13 Brand & Redning Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Redningsberedskab Tjenestemandspensioner I alt

Budget 2011 12.399 1.313 13.711

96

Budget 2012 11.931 1.365 13.296

Overslag 2013 11.931 1.365 13.296

Overslag 2014 11.931 1.365 13.296

Overslag 2015 11.931 1.365 13.296


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 13 Brand og Redning 00.58.95 Redningsberedskab Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

12.399

11.931

06.52.72 Tjenestemandspensioner Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

1.313

1.365

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

11.931

11.931

11.931

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

1.365

1.365

1.365

97


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 13 BRAND OG REDNING

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

 13 Brand og Redning

14.882

­1.586

  1 Drift

14.882

­1.586

   00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

13.517

­1.586

    58 Redningsberedskab

13.517

­1.586

     95 Redningsberedskab

13.517

­1.586

          001 Fælles formål            400 Personale            500 Materialer og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            900 Indtægter

5.854 8.855 1.475 60 ­4.536

­945

          002 Forebyggelse            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            900 Indtægter

1.034 1.281 98 ­345

­375

          003 Afhjælpende indsats            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            600 It, inventar og materiel            700 Fast ejendom            900 Indtægter

6.629 4.550 5 1.996 190 ­112

­266

   06 Fællesudgifter og administration m.v.

1.365

    52 Lønpuljer

1.365

     72 Tjenestemandspension

1.365

          200 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            095 Brand og Redningsafdelingen, Fælles                formål            096 Brand og Redningsafdelingen,                Afhjælpende indsats

1.365 1.225 140

98

­945

­375

­266


Bevilling 14 Centralfunktioner Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Byfornyelse Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration vedrørende naturbesktyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer I alt

Budget 2011 0 289.018

Budget Overslag Overslag Overslag 2012 2013 2014 2015 105 105 105 105 287.984 287.984 287.984 287.984

44.237

43.719

43.719

43.719

43.719

414

414

414

414

414

2.563

2.139

2.139

2.139

2.139

21.860

21.860

21.860

21.860

21.860

-5.603 352.488

-5.903 350.318

-5.903 350.318

-5.903 350.318

-5.903 350.318

99


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner 00.25.15 Byfornyelse 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

105

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

105

105

105

105

Der er afsat en ramme på 105.000 kr. til diverse forundersøgelser. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

289.018

287.984

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

287.984

287.984

287.984

Udgifterne på denne funktion er relateret til det administrative personale i afdelingerne/stabene. Der er beregnet en lønsumsramme for direktionen og for hver af de 10 afdelinger/stabe samt afsat beløb til afholdelse af kontorhold, kompetenceudvikling mv. Lønsumsrammen indeholder alle udgifter dvs. både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv. Der afholdes desuden udgifter til kontorhold, kompetenceudvikling, tjenestemandspensioner mv. Desuden er der budgettet med indtægter fra primært gebyrer ved byggesagsbehandling, miljøtilsyn, ejendomsgebyrer og gebyrer vedrørende opkrævning/inddrivelse. Herudover indgår en række mindre gebyrer som f.eks. folkeregister og vielser. Endelig afholdes udgifter til IT herunder drift af fagsystemer, servere og kommunikationslinjer for hele kommunen. 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

44.237

43.719

43.719

Overslag 2014

Overslag 2015

43.719

43.719

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende Jobcentret i Silkeborg Kommune. Jobcentrets væsentligste opgaver er: • at skabe et hurtigt og effektivt match mellem jobsøgende og virksomheder • at medvirke til at ledige uden fodfæste på arbejdsmarkedet opnår tilknytning hertil • at sikre sygdomsramte den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet • at medvirke til at flest mulige sygedagpengemodtagere fastholdes på arbejdsmarkedet og den enkeltes sygefraværsperiode gøres kortest mulig. Jobcentret er for alle ledige ”tovholder” i den enstrengede beskæftigelsesindsats. Jobcentret kan indgå aftale med andre aktører om beskæftigelsesindsatsen for forskellige målgrupper af ledige.

100


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner 06.45.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

414

414

414

414

Overslag 2015 414

På denne funktion budgetteres udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver. 06.45.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

2.563

2.139

2.139

Overslag 2014

Overslag 2015

2.139

2.139

På denne funktion budgetteres udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver.

06.52.72 Tjenestemandspensioner Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

21.860

21.860

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

21.860

21.860

21.860

På denne funktion budgetteres tjenestemandspensioner for personalet på bevilling 14 Centralfunktioner. 06.52.74 Interne forsikringspuljer Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

-5.603

-5.903

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-5.903

-5.903

-5.903

Denne funktion vedrører Silkeborg Kommunes interne forsikringsordning for arbejdsskader. Forsikringspræmien er fastsat på baggrund af markedsprisen for arbejdsskadeforsikringer. Der er budgetteret med skadesudbetalinger på baggrund af niveauet herfor de foregående år. Der er finansieret forebyggende indsatser som sundhedsordning, arbejdsmiljø og risikostyring på budgetlægningstidspunktet.

101


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

 14 Centralfunktioner

373.855

­23.537

  1 Drift

373.855

­23.537

   00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

205

­100

    25 Faste ejendomme

205

­100

     15 Byfornyelse

205

­100

          001 Udgifter til byfornyelse            200 Ramme til skimmelsvampsager

205 205

          004 Refusion af byfornyelsesudgifter            200 Ramme til skimmelsvampsager

­100 ­100

   06 Fællesudgifter og administration m.v.

373.650

­23.437

    45 Administrativ organisation

357.693

­23.437

     51 Sekretariat og forvaltninger

311.060

­23.076

        651100 DIREKTIONEN

13.987

          214 Pulje til undersøgelse af eventuelt               salg af forsyningsvirksomheder m.v.

1.025

          400 Personale            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel            475 Omstillingspulje            490 Andet

7.802 5.147 61 994 1.600

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold            592 Andet

5.160 318 207 4.635

        651160 BØRNE­ OG FAMILIEAFDELINGEN

23.836

         10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN

6.783

          400 Personale            401 Løn m.v.            402 Rammebesparelse            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            432 Telefongodtgørelse            470 Personforsikringer

6.130 5.932 51 71 43 10 23

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold

308 206 102

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

345 345

102

­550


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

         20 FAMILIESEKTIONEN

17.053

­550

          400 Personale            401 Løn m.v.            410 Vikarer            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

15.408 14.724

­200 ­200

373 254 57

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold            550 Tilsyn og administrationsbidrag m.v.

740 390 225 125

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

1.055 1.055

          800 Betaling andre offentlige myndigheder            898 Takstfinansierede aktiviteter

­150 ­150

          900 Indtægter            936 Lovpligtig tilsyn, private                opholdssteder

­350 ­350

        651180 JOB­ OG BORGERSERVICE

68.072

         20 STABEN

4.954

          400 Personale            401 Løn m.v.            410 Vikarer            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

4.814 4.436 100 150 3 5 120

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            548 Integrationsråd

60 15 45

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

80 80

         30 SOCIALSEKTIONEN

25.776

          400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser          �� 430 Tjenestekørsel

11.235 11.118 76 41

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            524 Tolkning m.v. vedr. flygtninge            540 Kontorhold            543 Lægeerklæringer m.v.

5.178 92 674 55 4.357

103

­2.523


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

Indtægter

9.363 9.363

         50 BORGERSERVICE

37.342

          400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

23.982 23.688 120 82 92

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold

­2.523

474 259 215

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

12.886 12.886

          900 Indtægter            938 Tilsyn            975 Gebyrer m.v.            977 Administrationsvederlag ­                skorstensfejning (momsregistreret)

­2.523 ­190 ­2.125 ­208

        651200 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN                SERVICE

21.287

         10 ADMINISTRATION FÆLLES

3.620

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            541 Porto

3.620 3.620

         12 FORSIKRINGER

562

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            563 Risikostyring

562 562

         14 KANTINEMOMS

10

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

10 10

         15 KANTINE SILKEBORG RÅDHUS

4.105

          400 Personale            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

2.482 2.436 6 40

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            580 Varekøb

1.623 1.623

          900 Indtægter            980 Varesalg

­2.729

­2.729

­2.729 ­2.729

         90 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE

104

12.990


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter             IØVRIGT           400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

15.138 14.803 140 125 70

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold

226 96 130

          600 IT, inventar og materiel            601 Køb af IT, inventar og materiel, som                skal aktiveres            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

729 90 46 593

          900 Indtægter            910 Indtægter vedr. Administrativ sektion            920 Indtægter vedr. Teknisk sektion

­3.103 ­310 ­2.793

        651240 KULTUR­ OG FRITIDSAFDELINGEN

4.142

         90 KULTUR­ OG FRITIDSAFDELINGEN I ØVRIGT

4.142

          400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

3.944 3.890 26 15 13

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold

130 96 34

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

68 68

        651260 HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN           400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

20.587 19.986 19.456 100 300 130

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            533 Handicaprådet            540 Kontorhold

410 200 10 200

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

400 400

105

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           800 Betaling andre offentlige myndigheder            898 Takstfinansierede aktiviteter

Indtægter

­209 ­209

        651280 ORGANISATION OG PERSONALE          10 SILKEBORG KOMMUNALE UDDANNELSESCENTER           400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

53.537

­7.375

3.303

­3.303

421 387 34

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            531 Kursusudgifter            539 Kontorhold, møder m.v.            573 Uddannelse og udvikling

2.882 2.470 225 187

          900 Indtægter            982 Kursusgebyrer (momsregistreret)

­3.303 ­3.303

         20 FÆLLES UDDANNELSE

2.331

          400 Personale            419 Korterevarende kurser            423 Længerevarende kurser

2.331 1.607 724

         40 FÆLLES ARBEJDSMILJØ

3.105

          400 Personale            401 Løn m.v.

1.176 1.176

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            522 Honorarer            523 Arbejdsmiljørådgivning            525 Krisehjælp            526 Arbejdsmiljøcertificering            527 Udvikling sundhedsfremmende                foranstaltninger            528 Arbejdsmiljøbidrag

1.929 108 153 1.128 361 179

         50 TREPARTSMIDLER

2.614

          400 Personale            401 Løn m.v.

2.614 2.614

         60 FÆLLES I ØVRIGT

5.179

          400 Personale            428 Elever

2.818 2.818

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            543 Lægeerklæringer m.v.            547 Medarbejdergoder            596 Ansattes mærkedage m.v.            597 Falck kommuneabonnement            598 Forsikringer (kriminalitetsforsikring                m.v.)            599 Andet

2.361 66 1.858 130 229 63

­2.169

­2.169

­2.169

15

106

­1.858

­1.858 ­1.858


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          70 KOMMUNAL KOMMUNIKATION

1.529

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Informationssider (annoncering)            503 Øvrig annoncering            504 Den lokale telefonbog            507 Byportal            511 Hjemmeside            513 Intranet            514 IT­support            515 Grafisk design            517 Abonnementer            519 Øvrig kommunikation

1.529 366 52 103 311 176 311 52 55 52 51

Indtægter

         72 TRYKKERI­ OG KONTORBUTIK           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

875 875

          900 Indtægter            929 Varesalg

­875 ­875

         80 ADMINISTRATION PERSONALESTABEN

35.476

          400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

25.695 25.240 201 147 107

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold

­45

546 263 283

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

9.235 9.235

          900 Indtægter            930 Lønadministration vedr. eksterne                virksomheder (momsregistreret)

­45 ­45

        651300 SKOLEAFDELINGEN

5.677

          400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

5.377 5.357 20

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold

100 50 50

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

200 200

        651340 TEKNIK­ OG MILJØAFDELINGEN

55.242

107

­7.604


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

         10 KORT OG GEODATA

4.718

­1.516

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            554 Reproduktion (storformat) m.v.            556 Computerdrift m.v.            564 Fælles offentlige IT­løsninger            565 GIS­projekter            566 Ajourføring m.v. af kort            571 KTC­kortsamarbejde            575 Opmålingsydelser

4.718 241 930 495 608 1.648 478 318

­796

          900 Indtægter            985 Indtægter (momsregistreret)

­478 ­318 ­720 ­720

         80 TEKNIK­OG MILJØAFDELINGEN I ØVRIGT

50.524

          097 Gebyrer for byggesagsbehandling

­6.088 ­4.438

          400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            432 Telefongodtgørelse            470 Personforsikringer

45.505 44.565 451 318 20 151

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold            557 Planlægning            574 Udgifter i forbindelse med                affaldsplanlægning            576 Gudenåkomiteen

1.576 434 144 348 350

­300

300

­300

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

3.443 3.443

          900 Indtægter            943 Brugerbetaling for miljøtilsyn            945 Affaldsplanlægning (momsregistreret)

­1.350 ­1.000 ­350

        651380 SUNDHEDS­ OG OMSORGSAFDELINGEN

7.396

         80 SUNDHEDS­ OG OMSORGSAFDELINGEN I ØVRIGT

7.396

          400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

7.124 6.993 60 50 21

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold

122 75 47

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,

150 150

108


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

37.297

­2.295

         10 ØKONOMI

24.898

­2.245

          400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            470 Personforsikringer

17.430 17.279 103 48

               inventar og materiel         651400 ØKONOMI OG ITSTABEN

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            540 Kontorhold            582 PBS, gebyrer m.m.            583 Revision            585 Opsamling vedr. tilskud fra fonde og                husholdningskasser

2.613 579 1.091 1.373 ­430

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

4.855 4.855

          900 Indtægter            975 Gebyrer m.v.            976 Administrationsbidrag

­2.245 ­1.836 ­409

         15 IT­CENTRET

12.399

          400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            486 Konsulenter

13.546 12.272 538 124 38 574

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            537 Projekter            540 Kontorhold

­50

1.101 200 700 201

          600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

20.052 10.378 9.674

          900 Indtægter            902 Internt salg            903 Teknologileje, administration            904 Teknologileje, undervisning            905 Teknologileje, nødkald            906 Teknologileje, IP­alarmer            908 Øvrigt salg (momsregistreret)

­22.300 ­500 ­17.850 ­3.000 ­550 ­400

     53 Administration vedrørende jobcentre og         pilotjobcentre

43.719

­50

­50

          400 Personale

37.180

109


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

Indtægter

36.614 216 200 150

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            550 Projekter            552 Udgift til anden aktør            590 Administrationsudgifter            592 Andet

4.317 149 2.345 1.474 289 60

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

2.222 2.222

     54 Administration vedrørende naturbeskyttelse

414

          400 Personale            401 Løn m.v.

400 400

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

14 14

     55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse           400 Personale            401 Løn m.v.

2.500

­361

800 800

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter            595 Tværgående miljøaktiviteter

1.700 366 1.334

    52 Lønpuljer

15.957

     72 Tjenestemandspension

21.860

          200 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            651 Administrativt personale

21.860

     74 Interne forsikringspuljer

­5.903

21.860

          001 Arbejdsskader            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            900 Indtægter

­5.903 5.538 ­11.441

110

­361 ­361


Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Andre kulturelle opgaver Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommuissioner, råd og nævn Valg

Budget 2011 2.766

Budget 2012 2.766

Overslag 2013 2.766

Overslag 2014 2.766

Overslag 2015 2.766

367 531 7.726

367 531 7.724

367 531 7.724

367 531 8.417

367 531 7.724

523

598

598

598

598

1.726

1.724

3.450

3.450

1.724

Sekretariat og forvaltninger Diverse udgifter og indtægter

514

718

718

718

718

3.984

3.556

3.645

4.067

3.841

Turisme

3.632

3.632

3.632

3.632

3.632

10.050

10.050

10.050

10.050

10.050

2.200 34.018 5.100

2.000 33.666 11.500

2.000 35.481 8.500

2.000 36.596 5.000

2.000 33.951 5.000

Ehvervsservice og iværksætteri Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

111


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål 03.35.64 Undervisning og Kultur – Andre kulturelle opgaver Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

2.766

2.766

2.766

2.766

Overslag 2015 2.766

Driftstilskud til Aqua. Til udbetaling, idet 8 % refunderes via momsudligningsordning: 3.006.522 kr. Budgetmæssig virkning: 2.766.000 kr. 05.72.99 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

367

367

367

Overslag 2014

Overslag 2015

367

367

Beløbet dækker tinglysningsafgift til lån til betaling af ejendomsskat. 06.42.40 Fælles formål 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

531

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

531

531

531

531

Funktionen omfatter økonomisk støtte til politiske partier samt byrådets repræsentative aktiviteter. Der ydes et tilskud til de kandidatlister, der har modtaget mindst 100 stemmer ved det senest afholdte byrådsvalg. Beløbet pr. stemme reguleres hvert år med 2 % tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. Efter byrådsvalget i 2009 er der i alt 44.931 stemmer fordelt på partier, der er berettiget til at søge tilskud. Tilskud pr. stemmer er budgetlagt med 6,50 kr. Beløbet til Repræsentative aktiviteter er et udtryk for niveauet herfor. 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

7.726

7.724

7.724

Overslag 2014

Overslag 2015

8.417

7.724

Funktionen omfatter samtlige vederlag til byrådets medlemmer for deres deltagelse i byrådsog udvalgsmøder samt varetagelse af kommunale hverv i øvrigt samt udgifter til rejser, kurser, forsikring, kørselsgodtgørelse, tidsskrifter, kontorhold m.v. Der er afsat til borgmestervederlag samt 10 % heraf til viceborgmestervederlag. Til udvalgsformænd og udvalgsvederlag er der tilsammen afsat henholdsvis 179,5 % samt 149,2 % af borgmestervederlag samt et beløb til konstitueringsvederlag ved udvalgsformænds fravær. I 2014 er der endvidere afsat engangsbeløb til eventuel efterløn og eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd. Fast vederlag er budgetteret med fuldt vederlag til 29 medlemmer og reduceret vederlag til 1 medlem. Der er budgetlagt med tillægsvederlag (børnevederlag) til 4 medlemmer, som er berettiget til vederlaget.

112


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

523

598

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

598

598

598

Funktionen omfatter udgifter i forbindelse med møder herunder evt. vederlag/diæter bl.a. i Huslejenævn, Beboerklagenævn og Hegnsyn. Endvidere er budgetlagt med udgifter til Nærdemokratiudvalgets aktiviteter. 06.42.43 Valg m.v. 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto Der I år I år I år I år

1.726

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

1.724

3.450

3.450

1.724

er budgetlagt med udgifter til følgende valg/folkeafstemninger: 2012: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning 2013: Et kommunalvalg og et folketingsvalg eller en folkeafstemning 2014: Et EU-parlamentsvalg og et folketingsvalg eller en folkeafstemning 2015: Et folketingsvalg

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget Budget 1.000 kr. 2012 2012-priser 2011 Netto

514

718

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

718

718

718

Funktionen dækker over udgifter til fællestillidsrepræsentanter samt rammeaftaleområdet. 06.48.60 Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

3.984

3.556

3.645

4.067

Overslag 2015 3.841

Udgifterne dækker kontingent til KL samt beløb afsat til Diverse tilskud, herunder Regatta, som skal afholdes i 2014. Udover et årligt driftstilskud til Regatta, er der i budgetoverslagsåret indregnet tilskud til festfyrværkeri samt illumination af kommunens bygninger m.v. langs åen. Indtægterne vedrører afgift ved bevilling til hyrevognskørsel. 06.48.62 Turisme 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

3.632

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

3.632

3.632

3.632

3.632

Der er afsat beløb til tilskud til fonden TurismeSilkeborg til drift af Silkeborg Turistbureau og fondens øvrige arbejde med turismeudvikling. Endvidere er afsat markedsføringsbidrag til Riverboat Jazzfestival og andre oplevelsesøkonomiske initiativer.

113


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

10.050

10.050

10.050

Overslag 2014

Overslag 2015

10.050

10.050

Der er afsat beløb til tilskud til erhvervSilkeborgs erhvervsfremmearbejde. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010 – 2014 – 2020 skal resultere i 3.000 job gennem årlige handleplaner. Til handleplan 2012 er afsat 4 mio. kr. til en række udviklingsprojekter. Heraf vedrører 2.8 mio. kr. videreførelse af projekter igangsat i 2011 indenfor indsatsområderne Motorvej, Erhvervsservice, Iværksætteri og Innovation, Miljø og Energi samt IT- og videnservice. Endvidere er indeholdt bidrag til Væksthus Midtjylland, til regional samarbejdsaftale om EUkontor i Bruxelles, afholdelse af erhvervspolitiske møder og konferencer samt deltagelse i erhvervspolitiske netværk og udarbejdelse af analyser m.m. 06.52.72 Tjenestemandspensioner Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

2.200

2.000

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

2.000

2.000

2.000

Funktionen omfatter pensioner til tidligere borgmestre.

114


Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:

Økonomiudvalget

1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 15 Fælles formål ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2012

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012

2012

2013

2014

2015

Senere

I alt

03.22.01 Folkeskoler Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel

2.500

2.000

1.000

1.000

2.000

8.500

5.000

2.500

2.500

2.500

5.000

17.500

4.000

4.000

1.500

1.500

4.000

16.500

5.000

5.000

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Digitalisering, selvbetjening, dokumenthåndtering, hjemmeside mv. inkl. IT-udstyr m.v. Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel

2.000

1.500

Øget digitalisering og modernisering af IT 15 Fælles formål

11.500

115

8.500

5.000

5.000

16.000 47.500


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

 15 Fælles formål

45.192

­26

  1 Drift

33.692

­26

   03 Undervisning og kultur

2.766

    35 Kulturel virksomhed

2.766

     64 Andre kulturelle opgaver

2.766

       2 Selvejende/private

2.766

        364410 AQUA, VEJLSØVEJ 55, 8600 SILKEBORG

2.766

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

2.766 2.766

   05 Sociale opgaver og beskæftigelse

367

    72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og        øvrige sociale formål

367

     99 Øvrige sociale formål

367

          001 Tinglysningsafgift ved lån til               betaling af ejendomsskatter o.lign.            100 Lån til betaling af ejendomsskat

367 367

   06 Fællesudgifter og administration m.v.

30.559

­26

    42 Politisk organisation

10.584

­7

     40 Fælles formål

531

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            530 Økonomisk støtte til politiske                partier            540 Repræsentative aktiviteter

531 301 230

     41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

7.724

        641001 BYRÅD

7.724

          400 Personale            401 Løn m.v.            431 Kørselsgodtgørelse            470 Personforsikringer

6.810 6.603 157 50

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            521 Møder, rejser og kurser            592 Andet

914 676 238

     42 Kommissioner, råd og nævn

605

        642010 MEDLEMMER AF BESTYRELSER M.V.                (KØRSELSGODTGØRELSE)

5

          400 Personale

5

116

­7


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            431 Kørselsgodtgørelse

Indtægter

5

        642100 GRUNDLISTEUDVALG

10

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

10 10

        642150 HUSLEJENÆVN

115

­5

          400 Personale            401 Løn m.v.

86 86

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

29 29

­5 ­5

        642200 BEBOERKLAGENÆVN

85

­2

          400 Personale            401 Løn m.v.

66 66

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

19 19

        642250 HEGNSYNET

34

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

34 34

        642300 BEVILLINGSNÆVN

7

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

7 7

        642400 VALG M.V. TIL SKOLEBESTYRELSER/                INSTITUTIONSBESTYRELSER

66

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

66 66

        642500 NÆRDEMOKRATI

283

         10 NÆRDEMOKRATIUDVALGET, PGF. 17.4

283

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            513 Tilskud til lokalråd            592 Andet

283 150 133

     43 Valg m.v.

1.724

          002 Folketingsvalg            500 Materiale og aktivitetsudgifter

1.724 1.724

    45 Administrativ organisation

718

     51 Sekretariat og forvaltninger

718

        651001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

304

117

­2 ­2


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter          08 ØVRIGE

304

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            532 DUT­midler til koordinering m.v. af                rammeaftaler

304 304

        651280 ORGANISATION OG PERSONALE

414

         15 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER

414

          400 Personale            401 Løn m.v.

414 414

    48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter      60 Diverse indtægter og udgifter efter         forskellige love           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Kontingent til Kommunernes                Landsforening            530 Diverse tilskud

Indtægter

17.257

­19

3.575

­19

3.575 3.153 422

          900 Indtægter            920 Afgifter vedr. bevilling til                hyrevognskørsel

­19 ­19

     62 Turisme

3.632

        662001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

3.632

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Driftstilskud til Turistfonden for                Silkeborg            545 Markedsføringsaftaler            560 Oplevelsesøkonomi m.v.

3.632 2.757

     67 Erhvervsservice og iværksætteri

10.050

522 353

          001 Væksthuse

1.486

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Driftstilskud  erhvervSilkeborg            550 Samarbejdsaftale med Midtjyllands                EU­kontor            552 Erhvervspolitiske møder og                konferencer            555 Netværk, analyser og                kompetanceudvikling            560 Erhvervspolitisk handleplan

8.564 3.885 200 70 113 4.296

    52 Lønpuljer

2.000

     72 Tjenestemandspension

2.000

          200 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            641 Borgmester og viceborgmester

2.000 2.000

118


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter   3 Anlæg

11.500

   03 Undervisning og kultur

2.500

    22 Folkeskolen m.m.

2.500

     01 Folkeskoler

2.500

        301001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

2.500

         20 RÅDIGHEDSBELØB

2.500

   06 Fællesudgifter og administration m.v.

9.000

    45 Administrativ organisation

9.000

     51 Sekretariat og forvaltninger

9.000

        651001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

9.000

         20 RÅDIGHEDSBELØB

9.000

119

Indtægter


Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Sekretariat og forvaltninger I alt Anlæg

Budget 2011 29.618 29.618 0

120

Budget 2012 88.550 88.550 2.500

Overslag 2013 88.750 88.750 2.500

Overslag 2014 88.750 88.750 2.500

Overslag 2015 88.750 88.750 2.500


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 16 Tværgående aktiviteter 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

28.910

88.550

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

88.750

88.750

88.750

Konsolideringspulje Der er budgetteret med en konsolideringspulje på 50 mio. kr. Overførselsudgifter Til imødegåelse af udgifter på overførselsudgifter på bevilling 56 og 66 er der afsat følgende puljer: • Forsikrede ledige 15,8 mio. kr. • Overførselsudgifter 15 mio. kr. • Sygedagpenge 12 mio. kr. Øvrige puljer Til imødegåelse af forventede udgifter samt etablering af puljer til senere disponering er der afsat: • 5 mio. kr. til midtvejsregulering af bloktilskuddet som følge af tilbagebetaling vedrørende parkeringsindtægter. • 2,1 mio. kr. til forventede projekter, hvortil der kan ansøges om 0,3 mio. kr. til ungeindsats jf. ungestrategien samt 1,8 mio. kr. til indsats på kontanthjælpsområdet jf. kontanthjælpsstrategien, i alt 2,1 mio. kr. Tværgående effektiviseringer Der er budgetteret med tværgående indkøbsbesparelser, effektivisering vedrørende indkøb i medfør af gensidighedsaftalen samt udgifter forbundet med etablering af nyt tværkommunalt indkøbsfællesskab – i alt nettoudgifter på 0,1 mio. kr. I forbindelse med udvidelse af Silkeborg Hallerne er der afsat en reguleringspulje til afledte driftsudgifter på 0,1 mio. kr. i 2012 samt 0,3 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Tværgående centrale udgifter og indtægter På det takstfinansierede område, omfattende institutioner under den sociale rammeaftale, forventes en nettoindtægt på 18,1 mio. kr. Funktionen indeholder: • Forventede indtægter fra taksterne på institutioner i rammeaftalen på det sociale område. Beløbet skal finansiere de udgifter som budgetteres centralt vedrørende institutioner (vedligeholdelse, pensioner, administration, it m.v.). Beløbet er skønsmæssigt beregnet på baggrund af forventede takster. •

Finansiering af centrale udgifter, som bl.a. omfatter udgifter i forbindelse med drift af institutioner under den sociale rammeaftale, IT-udgifter samt udgifter til tjenestemandspensioner for tidligere ansatte på institutioner under den sociale rammeaftale.

FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation) Der er budgetteret med udgifter på 0,7 mio. kr. til FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation). Pulje til Silkeborg Kommunes sundhedsordning Der er afsat en pulje på 5,7 mio. kr. til kommunens sundhedsordning. Stillingsannoncer Der er budgetteret med en udgift på 0,3 mio. kr. Barselsfond Der er budgetteret med en indtægt på 0,4 mio. kr. 121


Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:

Økonomiudvalget

1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 16 Tværgående aktiviteter ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2012

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012

2012

2013

2014

2015

Senere

I alt

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Pulje til særlige indsatser / ad hoc formål

1.500

1.500

1.500

1.500

4.000

10.000

Klimaindsats

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

2.500

2.500

Særlige indsatsområder 16 Tværgående aktiviteter

2.500

122

2.500

2.500

2.500

7.500 17.500


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter 16 Tværgående aktiviteter

91.050

1 Drift

88.552

10 Konsolidering

50.000

20 Overførselsudgifter

42.822

30 Øvrige puljer

7.455

90 Tværgående aktiviteter iøvrigt

-11.725

06 Fællesudgifter og administration m.v.

-11.725

45 Administrativ organisation

-11.315

51 Sekretariat og forvaltninger

-11.315

651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

-11.565 -17.962

206 Tværgående effektiviseringer 010 Effektiviseringer 020 Reguleringspulje

174 107 67

207 Takstfinansierede centrale udgifter 001 IT-udgifter

1.152 1.152

208 Forventede indtægter fra takstfinansierede områder 001 Handicap 005 Bidrag til sociale institutioner

-19.288 -22.739 3.451

08 ØVRIGE

6.397

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 500 FLIS (fælles ledelsesinformationssystem) 534 Sundhedsordning

6.397 700 5.697

651280 ORGANISATION OG PERSONALE 60 FÆLLES I ØVRIGT

250 250

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 545 Stillingsannoncer

250 250

52 Lønpuljer

-410

70 Løn- og barselspuljer

-410

400 Personale 070 Barselspulje

-410 -410

123

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter 3 Anlæg

2.500

06 Fællesudgifter og administration m.v.

2.500

45 Administrativ organisation

2.500

51 Sekretariat og forvaltninger

2.500

651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 20 RÅDIGHEDSBELØB

2.500 2.500

124

Indtægter


Bevilling 18 Rengøring Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Rengøring I alt

Budget 2011

Budget 2012 0 0

125

0 0

Overslag 2013 0 0

Overslag 2014 0 0

Overslag 2015 0 0


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 18 Rengøring 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

0

0

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

0

0

0

Bevillingen er en udførerbevilling, der mod betaling udfører rengøring af Silkeborg Kommunes skoler, SFO, daginstitutioner samt administrationsbygninger m.v.

126


VEJ- OG TRAFIKUDVALGET Mission: Vej- og Trafikudvalgets mission, at sikre et sammenhængende, fremkommeligt, sikkert og miljøvenligt trafiksystem samt forvalte den samfundsmæssige investering i infrastruktur. Vision: Vej- og Trafikudvalgets vision, at alle oplever en god mobilitet og trafikkens påvirkninger på naturen og miljøet er lav.

127


Bevilling 24 Kollektiv trafik Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Busdrift Jernbanedrift I alt

Budget 2011 42.570 113 42.683

128

Budget 2012 42.215 110 42.325

Overslag 2013 42.215 110 42.325

Overslag 2014 42.215 110 42.325

Overslag 2015 42.215 110 42.325


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 24 Kollektiv trafik 02.22.01 Letbane 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

113

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

110

110

110

110

På denne funktion budgetteres driftsudgifter vedrørende planlægningsarbejdet med letbane i Århusområdet.

02.32.31 Busdrift 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

42.570

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

42.215

42.215

42.215

42.215

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende såkaldt offentlig servicetrafik. Det drejer sig om den lokale buskørsel, som kun forløber inden for Silkeborg Kommune, og som er åben for alle. Buskørslen varetages af Midttrafik, men bestilles af Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune skal betale samtlige udgifter vedr. kørslen og modtager til gengæld billetindtægterne. Billettaksterne fastsættes af Midttrafik.

129


BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 24 KOLLEKTIV TRAFIK

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter  24 Kollektiv trafik

42.325

  1 Drift

42.325

   02 Transport og infrastruktur

42.325

    22 Fælles funktioner

110

     01 Fælles formål

110

        201030 LETBANE SILKEBORG ­ ÅRHUS

110

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

110

    32 Kollektiv trafik

42.215

     31 Busdrift

42.215

        231010 BUSDRIFT

35.165

          001 Trafiktilskud            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

35.165 35.165

        231020 HANDICAPKØRSEL

1.900

          001 Trafiktilskud            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

1.900 1.900

        231025 TRAFIKSELSKAB

5.000

          001 Trafiktilskud            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

5.000 5.000

        231090 DIVERSE

150

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            575 Diverse udgifter

150 150

130

Indtægter


Bevilling 25 Veje Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Faste ejendomme Fælles funktioner Vejvedligeholdelse mv. Belægning mv. Vintertjeneste Havne Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

Budget 2011 275 -9.914 38.972 26.668 8.882 -325 2.206 66.763 20.398

131

Budget 2012 382 -10.472 38.353 26.521 15.092 -326 3.244 72.794 36.750

Overslag 2013 382 -10.472 38.353 26.521 15.092 -326 3.244 72.794 67.750

Overslag 2014 382 -10.472 38.353 26.521 15.092 -326 3.244 72.794 51.700

Overslag 2015 382 -10.472 38.353 26.521 15.092 -326 3.244 72.794 75.000


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 25 Veje 00.25.10 Faste ejendomme (offentlige toiletter) Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

275

382

382

Overslag 2014

Overslag 2015

382

382

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende blandt andet følgende offentlige toiletter: • Nørretorv, Silkeborg • Søtorvet, Silkeborg • Mejerigården, Silkeborg • Fredensgade, Silkeborg • Grillbar og toilet i Them • To toiletter på rastepladser nord for Bryrup • Toilet på havnen • Nye toiletfaciliteter ved stationen. 02.22.07 Fælles Funktioner Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

-9.915

-10.472

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-10.472

-10.472

-10.472

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende betalt parkering på 930 parkeringsfelter og vedrørende den kommunale parkeringskontrol. 02.28.11 Vejvedligeholdelse mv. Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

38.972

38.353

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

38.353

38.353

38.353

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende: • Rabatter, grøfter og skråninger • Afvandingsledninger og brønde • Vejbeplantninger • Vejbelysning • Signalanlæg • Afmærkning af færdselsbaner • Færdselstavler og anden afmærkning • Sikkerhedsrækværker • Vejinventar, læskærme m.m. • Renholdelse • Vejtilsyn • Broer og tunneler • Andre driftsudgifter og indtægter (fx vejes kloakbidrag, myndighedsopgaver, planlægning, trafiksikkerhedskampagner m.m.).

132


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 25 Veje 02.28.12 Belægning 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

26.668

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

26.521

26.521

26.521

26.521

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende: • Belægninger mv. (nye slidlag og forstærkningslag på kørebaner, reparation af belægninger på kørebaner og renovering af stier, cykelstier og fortove). Vedligeholdelsen omfatter: • Ca. 1.280 km kommuneveje • Ca. 150 km kommunale stier • Ca. 130 broer og tunneler • Ca. 800 busstoppesteder med ca. 180 læskærme. 02.28.14 Vintertjeneste 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

8.881

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

15.092

15.092

15.092

15.092

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende vintertjeneste. Funktionen er tilført 6 mio. kr. ifht. budget 2011. Budgettet er fastlagt på grundlag af de sidste 4 års regnskabstal. Vintertjenesten er niveaustyret jf. regulativet for vintertjeneste. Afvigelser ifht. budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflæggelsen. 02.35.40 Havne 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

-326

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-326

-326

-326

-326

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende trafikhavnen i Silkeborg. Det omfatter i det væsentlige Hjejlebygningen med kiosk, offentlige toiletter og kontorer for Hjejlen aps, Slusekiosken med offentlig toilet, slusen og belægninger og bolværker i havnen. 06.52.72 Lønpulje m.v. 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

2.206

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

3.244

3.244

3.244

3.244

På denne funktion budgetteres pension til afgåede tjenestemænd fra Entreprenørgården minus tilskud fra Entreprenørgården (7 % af løn til ansatte tjenestemænd).

133


Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:

Vej- og Trafikudvalget

1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 25 Veje ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2012

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012

2012

2013

2014

2015

Senere

I alt

02.28.22 Vejanlæg

Mindre anlægsarbejder til og med 2020 Vejbelysning, renovering til og med 2020 Ø. Højmarksvej, reg. ved Stockholmsvej/Arendalsvej Bindslevs Plads, offentlig andel af pkælder

3.500

3.500

3.500

3.500

28.500

42.500

1.250

2.500

2.500

25.000

33.000

500

500

1.250

1.500

1.000

500

500

500

1.000

Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup

1.500 8.000 15.200 1.500

1.000

25.700

500

2.000

Rundkørsel, Grønnningen, Kjellerup

1.500

1.500

Søndergade i Kjellerup, cykelstier fra Skolegade til Grønningen

1.000

Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering efter opgravning.

500

1.500

2.000 500

2.000

500

Christian 8. vej Nørretorv til Drewsensvej Drewsensvej øst, forlængelse til Århusvej (fase 1)

3.000

1.500

Renovering af vejvisning Borgergade, Ansvej-Sølystvej, etape 1

2.000

500 7.000

1.000

1.000

Drewsensvej vest, forlængelse til Søndre Ringvej (fase 1)

2.000

9.000

5.000

8.000 24.000

1.000

Sejling Hedevej Vest

6.000

Industrivej Hårup, cykelstier Cykelsti Anebjergvej ifbm. MV anlæg

6.000

21.000 30.000

65.000

30.000

31.000

8.000

20.000

2.000

2.000

500

500

Østerbordingvej, udbygning og forlægning

1.000

4.000

5.000

Havneområdet, renovering

1.000

5.000

6.000

Hostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet

2.000

Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg

1.500

1.500

Viborgvej i Skægkær, sti til Skægkærvej

2.000

3.000

134

1.500

4.000

6.000

7.500

12.000 5.000


Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:

Vej- og Trafikudvalget

1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 25 Veje ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2012

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2012

Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej

2012

2013

18.000

22.000

Omfartsvej i Grauballe - Søndre Grauballevej

2014

2015

8.000

9.000

Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning

I alt

40.000 4.000

Hårupvej, forlægning vest om Hårup

Senere

12.000 9.000

10.000

10.000

20.000

Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning

3.000

1.000

4.000

Vej fra rådhus vest til p-kælder

8.000

2.000

10.000

Viborgvej, brede kantbaner nord for Tandskovvej

3.000

3.000

Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder

30.000

30.000

Viborgvej, rundkørsel ved N. Ringvej

20.000

20.000

8.000

8.000

20.000

20.000

Iller Damvej, cykelstier til Grønbæk

8.000

8.000

Balle Kirkevej, cykelstier

9.000

9.000

Nørrevænget, cykelstier

3.000

3.000

Søndertorv, renovering

5.000

5.000

Vestergade, renovering af gågaden

8.000

8.000

Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen

8.000

8.000

50.000

50.000

3.000

3.000

500

500

Borgergade - Christians 8.s Vej Viborgvej rundkørsel v/Nordre Ringvej

Søtorvet, omdannelse til bypark Ombygning af kryds i Grønbæk Stier ved Funder Kirkeby Tilpasning af parkerings- og trafikforhold v. Silkeborghallerne

3.000

25 Veje

3.000

36.750 67.750 51.700 75.000 326.500 560.700

135


BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

132.037

­22.493

95.287

­22.493

   00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

410

­28

    25 Faste ejendomme

410

­28

     10 Fælles formål

410

­28

        010010 OFFENTLIGE TOILETTER

410

­28

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

410 75 24 16 83 12 200

 25 Veje   1 Drift

          900 Indtægter            906 Lejeindtægt vedr. Silkeborgvej 62,                Them

­28 ­28

   02 Transport og infrastruktur

91.633

­22.465

    22 Fælles funktioner

2.306

­12.778

     07 Parkering

2.306

­12.778

        207010 BETALT PARKERING

1.220

­11.823

          091 Kommunale indtægter fra               parkeringsbilletordninger            010 Billetindtægter            020 Periodekort

­11.823 ­9.967 ­1.856

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

1.220

        207020 PARKERINGSKONTROL

1.086

­955

          092 Kommunale indtægter fra               parkeringsafgifter

478

­955

          400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer            490 Andet

557 530 12 15

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

51

    28 Kommunale veje

89.133

­9.167

     11 Vejvedligeholdelse m.v.

47.312

­8.959

        211010 RABATTER, GRØFTER OG SKRÅNINGER           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

5.182 5.182

136


BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            510 Græsslåning på landet            511 Græsslåning i byområde            512 Rabatregulering            514 Øvrige arbejder

Indtægter

1.762 416 1.139 1.865

        211020 AFVANDINGSLEDNINGER OG BRØNDE           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Rensning af brønde            522 Øvrige arbejder

2.897 2.897 725 2.172

        211030 BEPLANTNING

3.570

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

3.570

        211040 VEJBELYSNING

15.911

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            532 Drift og vedligeholdelse

­7.753

15.911 15.911

          900 Indtægter            937 Leasingydelse vedr.                vejbelysningsanlæg (momsregistreret)            988 Øvrige indtægter (momsregistreret)

­7.753 ­7.721 ­32

        211042 SIGNALANLÆG

650

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

650

        211050 AFMÆRKNINGER PÅ FÆRDSELSBANER           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

1.803 1.803

        211060 FÆRDSELSTAVLER OG ANDEN AFMÆRKNING

1.722

­20

1.722

­20

        211070 SIKKERHEDSRÆKVÆRKER

500

­42

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

500

­42

        211080 VEJINVENTAR, LÆSKÆRME M.V.

465

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

465

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

        211090 RENHOLDELSE           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            540 Gågader m.v.            542 Silkeborg by            544 Silkeborg Kommune            546 Arrangementer            548 Midtbyen m.v. (momsregistreret)         211100 VEJTILSYN

4.076

­583

4.076 861 1.392 840 400 583

­583

1.866

          400 Personale            401 Løn m.v.

1.866 1.637

137

­583


BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            470 Personforsikringer            490 Andet

32 197

        211110 BROER, TUNNELLER M.V.

738

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

738

        211120 ANDRE DRIFTSUDGIFTER OG ­INDTÆGTER           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            550 Vejes kloakbidrag            592 Andet

7.932

Indtægter

­561

7.932 4.765 3.167

          900 Indtægter            935 Stadepladsafgifter

­561 ­561

     12 Belægninger m.v.

26.521

        212010 FÆRDSELSBANER

26.521

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Fornyelse af kørebaner            512 Reparationer af kørebaner m.v.            514 Stier og cykelstier            516 Fortove

26.521 17.336 4.178 1.900 3.107

     14 Vintertjeneste

15.300

­208

15.300 15.089 211

­208

    35 Havne

194

­520

     40 Havne

194

­520

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

194 110 42 5 34 3

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Vintertjeneste            512 Vintertjeneste i midtbyen                (momsregistreret)

          900 Indtægter            910 Leje af kiosker (momsregistreret)

­208

­520 ­520

   06 Fællesudgifter og administration m.v.

3.244

    52 Lønpuljer

3.244

     72 Tjenestemandspension

3.244

          200 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            211 Vejvæsen

3.244 3.244

  3 Anlæg

36.750

138


BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter    02 Transport og infrastruktur

36.750

    22 Fælles funktioner

36.750

     05 Driftsbygninger og ­pladser

36.750

        205001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

36.750

         20 RÅDIGHEDSBELØB

36.750

139

Indtægter


Bevilling 28 Entreprenøropgaver Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Arbejder for fremmed regning Tjenestemandspensioner I alt

Budget 2011 -166 166 0

140

Budget 2012 -177 177 0

Overslag 2013 -177 177 0

Overslag 2014 -177 177 0

Overslag 2015 -177 177 0


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 28 Entreprenøropgaver 02.22.03 Arbejder for fremmed regning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

-166

-177

06.52.72 Tjenestemandspension Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

166

177

Overslag 2014

Overslag 2015

-177

-177

-177

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

177

177

177

Omsætningsbudgettet er udarbejdet på grundlag af: • 125 medarbejdere. • Huslejen er fastsat til markedsprisen. • Omkostninger for træk på personaleressourcer på rådhuset er beregnet til kr. 136.000. • Bidraget til tjenestemandspensioner udgør 7 % af lønbudgettet for tjenestemandsansatte og er beregnet til kr. 177.000. • Al omsætning vedr. vintertjenesten kører over vinterkontoen på bevilling 25 Veje. hvormed udgifter og indtægter balancerer (0 – budget). Entreprenørgården er ikke omfattet af en personalenormering, idet omfanget af personalet løbende tilpasses omsætningen. Entreprenørgårdens priser er omkostningsægte priser der fastsættes efter almindelige forretningsmæssige principper. Priserne kontrolleres mindst en gang årligt på baggrund af årsregnskabet og priserne korrigeres herefter i nødvendigt omfang. Priskorrektioner inden for reguleringsindekset for jordarbejder (Danmarks Statistik) foretages af Entreprenørgården. Priskorrektioner der overstiger reguleringsindekset med op til 5 % skal godkendes af Teknikog Miljøchefen, og med mere end 5 % af Vej- og Trafikudvalget. Entreprenørgården gives en overførselsadgang på 5 mio. kr., som vurderes for en passende økonomisk buffer (”kassebeholdning”) til imødegåelse af økonomiske udsving. Den del, som den akkumulerede overførsel over årene overstiger 5 mio. kr., tilbageføres kunderne i forhold til omsætningen for det sidst afsluttede regnskabsår.

141


BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 28 ENTREPRENØROPGAVER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

 28 Entreprenøropgaver

9.031

­9.031

  1 Drift

9.031

­9.031

   02 Transport og infrastruktur

8.854

­9.031

    22 Fælles funktioner

8.854

­9.031

     03 Arbejder for fremmed regning

8.854

­9.031

        203010 ENTREPRENØRGÅRDEN, TIETGENSVEJ 5,                8600 SILKEBORG

8.854

­9.031

          400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

44.964 41.960 226 360 968 1.450

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Produktionsomkostninger, interne                arbejder            520 Produktionsomkostninger, eksterne                arbejder

20.027 19.438

          600 IT, inventar og materiel            601 Køb af IT, inventar og materiel, som                skal aktiveres            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

16.976 4.546

589

888 11.542

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            760 Husleje           900 Indtægter            910 Salg ekstern            920 Salg intern

3.531 772 330 124 209 260 52 1.784

­496

­76.644

­8.535 ­8.535

­76.644

   06 Fællesudgifter og administration m.v.

177

    52 Lønpuljer

177

     72 Tjenestemandspension

177

          200 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            203 Entreprenørsektionen

177 177

142

­496


KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Mission: Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre grobund, sammenhængskraft og livskvalitet for alle kommunens borgeres fritid ved at skabe gode rammer for forenings-, idræts-, musik-, teater-, kunst- og kulturliv. Vision: Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre et mangfoldigt fritids- og kulturliv, der giver mulighed for aktiviteter og engagement for alle borgere med fokus på alsidighed, folkelighed og kvalitet samtidig med, at der gives plads til nytænkning.

143


Bevilling 34 Kultur og fritid Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Lystbådehavne

Budget 2011 4.775

Budget 2012 4.643

Overslag 2013 4.643

Overslag 2014 4.643

Overslag 2015 4.643

11.900 -55 -858

11.711 -329 -1.077

11.446 -329 -1.077

11.569 -329 -1.077

11.692 -329 -1.077

Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Sekretariat og forvaltninger Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

26.677 39.632 7.829 53 936 8.574 14.760 7.021

25.670 35.967 7.733 53 856 7.462 13.153 3.596

25.670 35.967 7.733 53 856 7.462 13.282 3.596

25.670 35.967 7.733 53 856 7.462 13.450 3.596

25.670 35.967 7.733 53 856 7.462 13.450 3.596

1.949

1.703

1.703

1.703

1.703

3.240 17.948

2.277 18.932

2.277 18.932

2.277 18.932

2.277 18.932

881 366 1.908 147.535 7.231

528 373 2.121 135.372 22.900

528 373 2.121 135.236 4.250

528 373 2.121 135.527 25.750

528 373 2.121 135.650 35.750

144


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 00.28.20 Grønne områder og naturpladser Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

4.775

4.643

4.643

Overslag 2014

Overslag 2015

4.643

4.643

Funktionen omfatter vedligeholdelse og pleje af: • 24 parker • 72 kommunale legepladser • Indelukkets parkdel, herunder friluftsscenen • Springvandet i Silkeborg Langsø og ved Åstiftelsen i Silkeborg. Efter udbudsrunde i 2008 varetages vedligeholdelsen af de grønne områder af Silkeborg Kommunes Entreprenørgård. Udbuddets kontraktsperiode udløber i 2012, men kan forlænges med 2 x 1 år. 00.32.31 Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

11.900

11.711

11.446

Overslag 2014

Overslag 2015

11.569

11.692

Nedgang skyldes overførsel af budgetbeløb til Fælles Ejendomsdrift. Funktionen omfatter udgifter til større idrætsanlæg, stadioner m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid. På funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge, er øvrige idrætsanlæg samt idrætsog svømmehaller optaget. Disse områder falder inden for rammerne af statens kvalitetsfond Funktion 00.32.31: Stadioner, idrætsanlæg og svømmehaller omfatter: Kommunale institutioner: Fællesudgifter- og indtægter Robaneanlæg Silkeborg Stadion Silkeborghallerne, som omfatter hal A og B samt Vestergadehallen Ans Varmtvandsbassin Søbade (Østre og Vestre ved Almindsø, Hinge Søbad, Thorsøbadet og Bryrup Søbad) Driftstilskud til følgende selvejende institutioner: Hjøllundhallen Silkeborg Sportscenter I alt

Budget 2012 1.564 104 2.591 3.021 279 445 20 3.687 11.711

Fra 2011 er der ikke livreddere ved Østre og Vestre Søbade. Tilskud til Silkeborg Sportscenter er forhøjet med 123.000 kr. i 2012 grundet øget husleje (trappeleje) til H. Reimar Nielsen.

145


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

-55

-329

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-329

-329

-329

Nedgang skyldes overførsel af budgetbeløb til Fælles Ejendomsdrift. Der er medtaget driftsudgifter og -indtægter til: Gudenåens Camping, Indelukket Silkeborg Søcamping, Århusvej Vandrerhjemmet Danhostel Silkeborg Varmtvandsbadeanstalten, Silkeborg I alt

-242 -114 -233 260 -329

Campingpladserne er bortforpagtede. Forpagtningskontrakten for Silkeborg Søcamping løber indtil 31. december 2023 og kontrakten for Gudenåens Camping løber indtil 31. december 2022. Vandrerhjemmets drift er budgetteret på baggrund af godkendt bestyrerkontrakt. Varmtvandsbadeanstalten omfatter udgifter til drift samt indtægter ved salg af badebilletter, massage m.v. 02.35.41 Lystbådehavne m.v. Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

-858

-1.077

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-1.077

-1.077

-1.077

Silkeborg råder over 343 bådpladser, beliggende i Indelukket, Havnen, Hattenæs og Laven. Bådpladsantallet fordeler sig således på størrelser (bådpladsens bredde): Budget 2012 Budget 2011 30 Indtil 1,70 m 31 1,71 m til 2,30 m 127 106 207 Over 2,30 m 202 343 I alt 360 Bådpladslejen stiger i 2012 med 10 %, udover den almindelige prisstigning. Der betales depositum på 1.000 kr. for optagelse på venteliste. Depositum tilbagebetales enten ved indgåelse af lejekontrakt på bådplads eller sletning af ventelisten. Der opkræves gebyr for isætning af både i Indelukket. Bådpladser i Havnen nedlægges fra 2011 med baggrund i en ny lokalplan for havneområdet. 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

26.677

25.670

25.670

Overslag 2014

Overslag 2015

25.670

25.670

Nedgang skyldes overførsel af budgetbeløb til Fælles Ejendomsdrift.

146


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Funktionen omfatter idrætsfaciliteter for børn og unge. Området falder inden for rammerne af statens kvalitetsfond. Øvrige områder omfattende udgifter til større idrætsanlæg, stadions m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid, er opført på funktion 00.32.31: Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller. Funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge omfatter: Kommunale institutioner: Budget 2012 12.563 97 586 530 154 865 361 1.063 2.922

Udendørs idrætsanlæg Atletikstadion Fårvanghallen Gødvadhallen Linåhallen Sydbyhallerne Virklundhallen Voel Hallerne Svømmecenter Nordvest Driftstilskud til følgende selvejende institutioner: ThemHallerne Arena Midt Svømmehal v/Silkeborg Højskole, offentlig åbning I alt

2.266 2.450 1.813 25.670

Efter udbudsrunde i 2008 varetages plejen af idrætsbaner af Silkeborg Kommunes Entreprenørgård. Udbuddets kontraktperiode udløber i 2012, men kan forlænges med 2 x 1 år. Fra 2011 er udendørs bassinet ved Svømmecenter Nordvest lukket. 03.32.50 Folkebiblioteker 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

39.632

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

35.967

35.967

35.967

35.967

Den overordnede mission for folkebibliotekerne er fastlagt i Lov om Biblioteksvirksomhed, af 17. maj 2000. Bibliotekernes mission er at skabe let adgang til og optimale betingelser for tilegnelse af kulturelle oplevelser, viden og informationer af høj kvalitet. Som offentlig virksomhed er det bibliotekets mission at understøtte alle borgeres velfærd i Silkeborg Kommune. Silkeborg Bibliotekerne omfatter drift af følgende biblioteker: • Hovedbibliotek, Hostrupsgade • Gjern Bibliotek • Kjellerup Bibliotek ��� Them Bibliotek • Silkeborg Arkiv Der er selvbetjent åbningstid i Gjern og Them.

147


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Biblioteket har i 2011 udviklet modeller til betjening af lokalområderne. Modellerne går i drift, når busbetjeningen lukkes ned ved udgangen af året. Bibliotekets budget 2012 er på denne baggrund reduceret med 1,0 mio. kr. Ejendomsdriften er fra 1. januar 2012 overført til Bevilling 12 Ejendomme, ”Fælles ejendomsdrift”. 03.35.60 Museer 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

7.829

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

7.733

7.733

7.733

7.733

Der ydes driftstilskud til følgende museer: ( i 1.000 kr. i 2012-priser)

Silkeborg Kulturhistoriske Museum Museum Jorn Them Fortidsmindesamling. Driftstilskud i alt

Til udbetaling, idet 5 % refunderes via momsudligningsordningen 2011: 2012: 4.667 4.440 3.306 3.670 29 29 8.002 8.139

Budgetmæssig virkning 2012: 4.218 3.487 28 7.733

Der er i budgetforslaget indarbejdet en forhøjelse af driftstilskuddet til Museum Jorn på 500.000 kr. (budgetmæssig virkning). Kultur- og Fritidsudvalget godkendte 14. maj 2010 affødt af budgetlægning 2011-2014 nedsættelse af styre- og arbejdsgrupper med tilhørende kommissorier vedrørende samarbejde mellem kulturinstitutioner på følgende opgaveområder: • •

Back-up funktion for KunstCentret Silkeborg Bad, Museum Jorn og Silkeborg Kulturhistoriske Museum. Det forventede rationale var 500.000 kr. i 2012 Kunstneriske muligheder ved et tættere samarbejde mellem KunstCentret Silkeborg Bad og Museum Jorn

Kultur- og Fritidsudvalget har senere godkendt at arbejdet afventer Kulturministeriets udredning om fremtidens museumslandskab. Arbejdet i henhold til de 2 kommissorier stilles således i bero indtil Kulturministeriets udredning om fremtidens museumslandskab foreligger. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede samtidigt, at det forventede rationale på 500.000 kr. fordeles forholdsmæssigt i forhold til den enkelte institutions aktuelle driftstilskud fra Silkeborg Kommune. Det forventede rationale i 2012 i alt 512.000 kr. (budgetmæssig virkning) er i budgetforslaget reduceret i driftstilskuddet til Museum Jorn, Silkeborg Kulturhistoriske Museum og KunstCentret Silkeborg Bad. 03.35.61 Biografer 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

53

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

53

53

53

53

Kjellerup Biograf blev med virkning fra 1. januar 2009 lukket. Silkeborg Bibliotekerne driver i stedet en biografklub.

148


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 03.35.62 Teatre 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

936

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

856

856

856

856

Funktionen omfatter udgifter og indtægter til teateraktiviteter. Der ydes tilskud til følgende aktiviteter: (i 1.000 kr. i 2012-priser)

Budget 2011

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning: Dukketeaterfestival til køb af forestillinger m.v. Performers Festival 15.000 kr. til indkøb af teaterforestillinger og en underskudsgaranti på 15.000 kr. til gennemførelse af festivalens professionelle teaterforestillinger og koncerter Silkeborg Teaterkreds, voksne Silkeborg Teaterkreds, børn og unge I alt årlige arrangementer

Budget 2012

235

229 30

194 129 558

190 126 575

70

39

67

0

Statsrefusion – 50 % af udgifter til egnsteater, børneteater og opsøgende teater

-64

-63

Leje af lokaler på Lysbroparken 87. Lokalerne stilles til rådighed for Perronteatret

125

125

Leje af lokaler på KunstCentret Silkeborg Bad. Lokalerne stilles til rådighed for Silkeborg Ny Teater Teatre i alt

180 936

180 856

Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret d.v.s uden prisfremskrivning. Teateraktiviteter, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget Teaterforestillinger, der afvikles på Biblioteket med entrèbetaling. Fra 2012 overføres budgetbeløbet til funktion 3.35.50 Biblioteket

03.35.63 Musikarrangementer Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

8.574

7.462

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

7.462

7.462

7.462

Funktionen omfatter: • Den Kreative Skole • Tilskud til musikarrangementer

149


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Den Kreative Skole: (i 1.000 kr. i 2012-priser) Primær drift, udgifter Primær drift, indtægter I alt primær drift

Budget 2011 11.578 - 4.186 7.392

Budget 2012 11.770 - 4.455 7.315

1.319

426

Ejendommens drift, almindelig vedligeholdelse og pedel Ejendommens drift i øvrigt er overført til Bevilling 12 Ejendomme, ”Fælles ejendomsdrift” fra 1. januar 2012. Ejendommens drift, indtægter I alt ejendommen

- 61 1.258

-

61 365

Sekundær drift, udgifter Sekundær drift, indtægter I alt sekundær drift

1.916 - 1.775 141

1.648 -1.544 104

Statstilskud

- 1.345

- 1.355

7.436

6.429

Den Kreative Skole, netto

Primær drift omfatter skolens kerneundervisning i musik, dans, teater, billedkunst forfatterspor og Midtjysk Børne- og Ungdomssymfoniorkester (MIBUS). Sekundær drift omfatter skolens indtægtsdækkede virksomhed. Salg til for eksempel skoler og projekter som er selvfinansierede herunder Skolernes Nytårskoncert. Den Kreative Skoles bestyrelse har udarbejdet budget for skolen indenfor den til skolen udmeldte økonomiske ramme for 2012, som er baseret på 2011 løn- og prisfremskrevet til 2012 og reduceret for helårsvirkningen af nedsættelse af undervisningslektioner 1. august 2011. Budgettet er baseret på: • Forventet undervisningsaktivitet i skoleårene 2011/2012 og 2012/2013 • Undervisningsaktiviteten i forhold til 2011 er steget med 787 lektioner til i alt 19.370 Stigningen kan hovedsagelig henføres til talent-musik (405) talent-dans (123) samt MIBUS (180), som er overført fra sekundær drift til primær drift • En personaleressource til ledelse og administrator på uændret 93 ugentlige timer • En uændret statstilskudsprocent på 13,6 % • Uændrede takster i forhold til 1. august 2011 2-årigt forsøgsprojekt vedrørende samarbejder mellem skolerne i Silkeborg Kommune og Den Kreative Skole er indarbejdet i budgettet under sekundær drift. Projektet indebærer tilbud om forældrebetalt undervisning i fritiden eller skolebetalt kompagnon undervisning i skoletiden. Indtægtsgrænserne for fripladstilskud fastholdes uændret i 2012 således: Indtægt (husstandens samlede indkomst) Til og med 230.000 kr. Mellem 231.000 kr. og 270.000 kr. 271.000 kr. og derover

Egenbetaling i procent af fuld deltagerbetaling Betalingen udgør 50 % Betalingen udgør 75 % Betalingen udgør 100 %

150


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Musikarrangementer: Der ydes tilskud til følgende aktiviteter:

Til udbetaling, idet 2 % refunderes via momsudligningsordningen: 2012 2011

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning: Skolernes Nytårskoncert Midtjysk Folkemusikfestival (tilskud 25.000 kr. samt underskudsgaranti 10.000 kr.) Riverboat Jazzfestival Midtjysk Børne- og ungdomssymfoniorkester. Fra 2012 overføres tilskuddet til Den Kreative Skole Tilskud årlige arrangementer i alt Tilskud til rytmiske musikforeninger Musical Silkeborg. Tilskud til gennemførelse af det årlige musicalprojekt Musikarrangementer, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget Musikarrangementer i alt

Budgetmæssig virkning 2012

20 36

20 35

20 34

153

150

147

69 278

0 205

0 201

293

308

302

150

147

391 1.054

383 1.033

578 1.149

Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret dvs. uden prisfremskrivning. 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

14.760

13.153

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

13.282

13.450

13.450

Omfatter driftsudgifter og -indtægter af kulturelle institutioner samt tilskud til kulturelle aktiviteter. (i 1.000 kr. i 2012-priser) Budget Budget 2011 2012 Drift af ejendommen Bindslevs Plads 6, som benyttes af Kulturhuset ”Rampelys”. Overført til Bevilling 12 Ejendomme, 0 ”Fælles ejendomsdrift 1. januar 2012. 82 Børnekultur, herunder midler til aktiviteter 707 707 Drift af Kulturspinderiet og værkstederne, Papirfabrikken. Lejekontrakt for lokalerne er opsagt med virkning fra 1. juli 2013, og driften af lokalerne er ændret fra 1. januar 2011. Ejendomsdrift er overført til Bevilling 12 Ejendomme, ”Fælles - 252 ejendomsdrift” 1. januar 2011. 1.182 Drift af Musikøvehus, ”Lydpotten”. Overført til Bevilling 12 0 Ejendomme, ”Fælles ejendomsdrift” 59 ”Lydpotten”. Tilskud til daglig ledelse og rengøring 124 124 Driftstilskud til Gjern Kultur- og Idrætscenter 1.232 1.232 Børnekultursamrådet, driftsmidler 31 30 Riverboat Sekretariat 629 629 Kunstprojekter 31 30 Kulturpris 5 5 Pulje til understøttelse af lokale kulturaktiviteter for, med og af

151


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid unge 51 Pulje til særlige tiltag 0 Udarbejdelse af planer 34 I alt 4.167 Der er endvidere optaget tilskud til følgende aktiviteter: ( i 1.000 kr. i 2011-priser) Til udbetaling, idet 8 % refunderes via momsudligningsordningen: 2012 2011 Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning: Silkeborg Udstillingen 29 28 KK44 20 20 I alt 49 48

50 121 33 2.709 Budgetmæssig virkning 2012

26 18 44

Årlige driftstilskud til Samråd: Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver Silkeborg Billedkunstsamråd Silkeborg Musiksamråd Silkeborg Teatersamråd

11 6 5 5

10 0 0 0

9 0 0 0

I alt

27

10

9

Årlige driftstilskud til: Kjellerupegnens Kunstsamling Lokalhistorisk Arkiv for gl. Gjern Kommune Egnsarkivet for Gl. Them Kommune I alt

15 24 20 59

15 23 20 58

14 21 18 53

21 21 10 10 16 78

20 20 10 10 17 76

18 18 9 9 16 70

10 238

15 184

14 169

285

285

262

445 6.820 3.230

445 6.820 3.074

409 6.274 2.828

274 11.515

338 11.161

311 10.443 13.153

Venskabsbysamarbejde: Foreningen Venskabsbysamarbejdet Them-Gulbene Dansk-Ungarsk Venskabsbyforening Foreningen Norden, Silkeborg Foreningen Norden, Kjellerup Venskabsbysamarbejde, pulje til særlige initiativer Øvrige tilskud: Silkeborg Kulturråd Tilskud til forsamlingshuse til vedligeholdelse Tilskud til foreningers udgift til leje af forsamlingshuse Kulturaftale indgået med Kulturministeriet, Randers, Horsens og Viborg og Silkeborg Kommuner (Kulturregion Østjysk Vækstbånd) Driftstilskud til Jysk Musik- og Teaterhus Driftstilskud til Kunstcentret Silkeborg Bad Andre kulturelle tilskud, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget Øvrige tilskud i alt Budget, Andre kulturelle opgaver i alt

Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret d.v.s. uden prisfremskrivning.

152


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Silkeborg Kommunes engagement i Riverboat Jazz Festival er i budgetforslaget videreført uændret. Proces for udarbejdelse af ny aftale gældende for perioden 2012-2016 er aftalt. Indhold/indsatsområder i ny aftale forventes drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget i september 2011 med henblik på forelæggelse af forslag til ny aftale i Kultur- og Fritidsudvalget i november 2011. Med virkning fra 21. februar 2011 har Silkeborg Kulturråd og de tre faglige samråd besluttet at ændre den siden 1. januar 2007 gældende samarbejdsstruktur på kulturområdet. De tre faglige samråd Teatersamrådet, Musiksamrådet og Billedkunstsamrådet er nedlagt, og samrådenes formål og opgaver varetages herefter af Silkeborg Kulturråd. Børnekultursamrådet fortsætter som hidtil. Driftstilskud til KunstCentret Silkeborg Bad er nedsat med andel af forventet rationale vedrørende samarbejder mellem kulturinstitutioner jfr. bemærkning under funktion 3.35.60 Museer. Tilskud til forsamlingshusenes vedligeholdelse er nedsat med 50.000 kr. 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter I henhold til folkeoplysningslovens § 2, skal Kommunalbestyrelsen sikre rammerne for at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. Kommunalbestyrelsen forpligtelse opfyldes således: • Yder tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne samt børn og voksne sammen • Yder tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og eventuelt til aktiviteter for voksne • Stiller offentlige lokaler m.v. til rådighed • Yder tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v. • Der kan opkræves gebyr for anviste lokaler. Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler i henhold til lovens § 6, stk. 1 en beløbsramme til: • Den folkeoplysende voksenundervisning og • Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. I budgettet er beløbsrammen fordelt således: (i 1.000 kr. i 2012-priser) Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Særlige formål Lokaletilskud, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud, folkeoplysende voksenundervisning I alt

153

Budget 2011 1.703 3.240 246 17.539 409 23.137

Budget 2012 1.703 2.277 292 18.523 409 23.204


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 03.38.70 Fælles formål 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

3.596

3.596

3.596

3.596

7.021

Tilskud i henhold til folkeoplysningslovens § 6, stk. 2 – særlige formål (i 1.000 kr. i 2012-priser) Betaling for undervisning af deltagere i andre kommuner Betaling for undervisning af deltagere fra andre kommuner Tilskud til transportudgifter for handicappede Tilskud til ”Fest i vand” Administrationstilskud til Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd Tilskud til Idrætsrådets administration og kursusvirksomhed Lokaletilskud til foreninger, der etablerer folkeoplysende virksomhed, der ikke har hovedvægten lagt på undervisning m.v. og hvor virksomheden er målrettet mod ældre over 60 år ( De grå pantere) Medlemskontingent til Kompedallejren Særlige formål i alt

Budget 2011 304 -254 10 51 3 46

Budget 2012 250 -154 10 51 3 46

41

41

45 246

45 292

Ejendomme, der stilles til rådighed i henhold til folkeoplysningsloven Efter folkeoplysningslovens § 21 og 22 skal offentlige lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed til virksomhed inden for lovens område med lys, varme, rengøring og fornødent udstyr. Der kan opkræves gebyr for anviste lokaler. Nedenstående foreninger (undtagen mødehus på Solbakkevej) betaler gebyr for benyttelse af kommunale lokaler. Indtægterne er opført under funktion 03.38.74 Lokaletilskud. Ejendomsdrift vedrørende følgende ejendomme er overført til Bevilling 12 Ejendomme ”Fælles ejendomsdrift”, bortset fra tilskud til rengøring og andel af udbud på grønne områder. Adresse:

Benyttelse

Ansvej 108, Silkeborg Balle Torv 7, Silkeborg Falstersgade 1B, Silkeborg Grønningen 21, Kjellerup Arrildsvej 22, Kjellerup Haugevej 46, Kjellerup Jens Bæks Gård, Fasanvej, Them Hasselvej 13. Kjellerup Lanstigvej 12A, Faarvang Lillemøllevej 1A Kjellerup Jordkærvej 11, Silkeborg Kejlstrupvej 40 Solbakkevej (mødehus) Skolevangen 26-28, Kjellerup Tandskovvej 17A. Silkeborg Møllevej 36, Thorning Træengen, Sindinggade 52, Kj. Haurbakvej 8, Kjellerup Fælleskonto Klubhuse i alt

SIF Cykelklub og Fiskeriforeningen FDF/ØBG Dansk Tyrkisk Forening Motorcykelklubben ”Snøvserne”. Gråmose Idræts- og beboerforening Hauge Ungdoms- og GF Spejdere og medborgerhus Kjellerup IF Motorcykelklubben MC Old Boys. Levring IF Motorcykelklubben ”Baronerne”. EDR. Mariehøj IF (fra 1.10.2012) KFUM-spejdere Motorcykelklubben ”Silkeborg MC”. DDS-spejdere De grønne pigespejdere Vinderslev IF Rengørings- og vedligeholdelsestilskud

154

Budget 2011 44 52 43 35 37 29 81

Budget 2012

310 23 21 35 20 13 28 27 43 32 66 24 963

99

4 4

3

4 3 5 24 146


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Til leje af omklædningsfaciliteter mv., som stilles til rådighed for foreninger er afsat følgende beløb: HA 85 Omklædningsfaciliteter Sejs-Svejbæk IF Omklædningsfaciliteter Lemming IF Omklædningsfaciliteter Laven Linå IF Omklædningsfaciliteter Vejlsø Skovhus Team Danmarks regionale center for orienteringsløb Gjern IF Klublokaler, Skovvejen I alt

18 208 196 82 107 37 648

Medborgerhuse Budgetbeløbet er i forhold til 2011 korrigeret for overførsel til Bevilling 12 Ejendomme, ”Fælles ejendomsdrift” Toftebjerg Medborgerhus i Them Medborgerhusene Lunden og Bindslevs Plads 5 Mosaikken i Kjellerup ”Ny Kærsgaard”, Plantagevej 11 Sjørslev Sognegård I alt

1.348 1.096 99 -113 80 2.510

Fælles formål i alt

3.596

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2011 2012 2012-priser 2011 Netto

1.949

1.703

1.703

Overslag 2013

Overslag 2014

1.703

1.703

Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning (Aftenskoler) er fordelt således: Budget (i 1.000 kr. i 2012-priser) 2011 Tilskud til undervisning, foredrag, debatskabende aktiviteter m.v. 1.703

Budget 2012 1.703

Tilskud til lærer- og lederløn til undervisning ydes med følgende brøk: Almen undervisning 1/3 Handicapundervisning 8/9 Instrumentalundervisning 5/7 Foredrag (maks. 6 timer pr. foredrag) 1/3 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

3.240

2.277

2.277

Overslag 2014

Overslag 2015

2.277

2.277

Aktivitetstilskud (medlemstilskud) Foreninger ydes et tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der ydes et forhøjet tilskud til børn og unge mellem 0 og 17 år. Tilskuddet omfatter tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Aktivitetstilskud pr. medlem:

Budget 2011 145 20

Pr. aktivitetsmedlem 0–17 år. Pr. aktivitetsmedlem 18–25 år

155

Budget 2012 103 20


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Den manglende indtægt fra 1.1.2012 som følge af bortfald af gebyr for foreningers benyttelse af idræts- og svømmehaller, hvor der deltager personer over 18 år, er finansieret ved nedsættelse af aktivitetstilskud pr. medlem fra 145 kr. i 2011 til 103 kr. i 2012. Budgetgrundlag: Medlemmer 0-17 år 18-25 år

Regnskab 2009 Antal 21.044 2.899 23.943

03.38.74 Lokaletilskud 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

17.948

Regnskab 2010 Antal 21.285 2.678 23.963

Budget 2011 Antal 21.400 3.000 24.400

Regnskab 2011 Antal 21.320 2.750 24.070

Budget 2012 Antal 21.700 2.750 24.450

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

18.932

18.932

18.932

18.932

Funktionen omfatter: (i 1.000 kr. i 2012-priser) Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud til folkeoplysende foreningsarbejde Køb af timer i selvejende svømmehaller Køb af timer i selvejende idrætshaller Gebyr for benyttelse af idræts- og svømmehaller for udøvere over 18 år Gebyr for benyttelse af kommunale klubhuse Gebyr for benyttelse af kunstgræsbane I alt

Budget 2011 409 9.887 1.692 7.616

Budget 2012 409 9.670 1.688 7.663

-1.167 -353 -136 17.948

0 -358 -140 18.932

Lokaletilskud Kommunalbestyrelsen skal yde lokaletilskud til foreninger med mindst 65 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler, der ejes eller lejes til brug for aktiviteter for børn og unge. Til folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil samt aktiviteter for voksne skal der ydes mindst 75 % i tilskud. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Det er en betingelse for at kunne modtage tilskud, at foreningen og tilskudsmodtagerne opfylder lovens betingelser, men det er ikke en betingelse, at virksomheden får tilskud til undervisning eller aktiviteten. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog i oktober 2008 nye retningslinjer for lokaletilskud med virkning fra 1. januar 2009: • • •

Hovedregel: 65 % af tilskudsberettigede udgifter, uden fradrag for medlemmer over 25 år Uniformerede korps: 75 % af tilskudsberettigede udgifter med fradrag for medlemmer over 25 år. Aktiviteter, som hovedsageligt henvender sig til voksne: 65 % af tilskudsberettigede udgifter, med fradrag for medlemmer over 25 år

Uniformerede korps bevilges fra 1.1.2012 lokaletilskud med 65 % af tilskudsberettigede udgifter uden fradrag for medlemmer over 25 år, mod hidtil 75 % af tilskudsberettigede udgifter med fradrag for medlemmer over 25 år. Besparelsen er indregnet i budgettet med 160.000 kr. 156


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Udgiften til lokaletilskud til foreningers egne og lejede lokaler er i budgetforslaget beregnet på baggrund af forventede udgifter i 2011 fremskrevet med ¾ (1,7 %) pris- og lønstigning til 2012. Til nye initiativer er afsat 287.000 kr. Forventet udgift til lokaletilskud i alt i 2012 9,670 mio. kr. Opkrævning af gebyr Udvalget vedtog i oktober 2008, at der opkræves gebyr for anviste idræts- og svømmehaller, når der er deltagere over 18 år. Ikrafttræden 1. august 2009. Gebyret bortfalder fra 1.1.2012. Gebyr opkræves fortsat for anviste klublokaler/huse. Derudover betales gebyr for benyttelse af kunstgræsbanen på Søholt. Selvejende idræts- og svømmehaller Med selvejende idræts- og svømmehaller er der indgået aftaler om benyttelse/køb af timer til foreninger. Følgende selvejende idrætshaller modtager et årligt beløb, som giver Silkeborg Kommune mulighed for anvisning af lokaler efter kl. 15 på hverdage samt i weekender: • • • •

Ans Idræts- og Kulturcenter, Ans Søpark 30, Ans Sjørslev Demstrup Egnscenter, Sognegårdsvej 39, Kjellerup Sorringhallen, Skolebakken 16, Sorring Thorninghallen, Over Kærsholmvej 9, Kjellerup

Følgende selvejende idræts- og svømmehaller modtager betaling for anviste timer til foreninger. Desuden ydes et årligt driftstilskud, som er opført på funktionerne 00.32.31 eller 03.22.18: • • • •

ArenaMidt, Hasselvej 15, Kjellerup Hjøllundhallen, Vejlevej 15, Hampen ThemHallerne, Frisholmvej 13, Them Svømmehal v/Silkeborg Højskole, Platanvej 12, Silkeborg

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

881

528

528

Overslag 2015

528

Omfatter udgifter til følgende aktiviteter: (i 1.000 kr. i 2012-priser)

528 Budget 2011

Budget 2012

Idrætslederpris Idræt om Dagen. Overført til Bevilling 71 Sundhedsområdet Pulje til bygningsvedligeholdelse, tyveri og hærværk. Omfatter alle områder under bevilling 34 Folkeuniversitetet Leje af P-plads ved Elling Motorsportsbane Tilskud, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget

5 410

5 0

345 18 4 99

402 18 4 99

I alt

881

528

Pulje til bygningsvedligeholdelse, tyveri og hærværk er tilført 105.000 kr. fra Svømmecenter Nordvest svarende til årlig besparelse efter gennemførelse af energispareprojekt. Projektet

157


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid finansieres over årene 2012-2015 via puljen. Puljen er nedsat med 48.000 kr. vedrørende rabat på indkøbsaftaler til fordeling på berørte områder. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

2.273

2.494

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

2.494

2.494

2.494

Lønudgifter til administrativt personale ved Svømmecenter Nordvest Pensioner til tidligere ansatte tjenestemænd Pensionsforsikringspræmier (Bibliotekerne)

158

372 1.622 510


Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 34 Kultur og Fritid ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

RådigSamlet bevilling hedsbeløb givet før forventet frigivet før 2012 2012

2012

2013

2014

2015

Senere

I alt

00.28.20 Grønne områder og naturpladser Renoveringsopgaver i Indelukket Indelukket, udskiftning af bænke og etablering af fast belægning ved frilluftsteatret

1.000

500

500

8.000

1.000

9.000

1.500

Bynært aktivitetsområde i Kjellerup

1.000

Bynært aktivitetsområde i Silkeborg

1.000

2.000

500

500

Nyt koncert- og aktivitetsområde

30.000

30.000

3.000

3.500

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg Søsportscenter ved Sølystvej - projektering

500

Renovering af søbade, generelt

1.500

Silkeborghallerne (½ finansiering)

500

2.000

9.500

9.500

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg

500

750

750

Udskiftning af legeredskaber Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej.

900

1.500

1.000

Etablering af nye idrætsanlæg

750

2.750

5.500

300

300

600

200 1.000

Ny kunstgræsbane

3.600 3.000

1.000

Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde

4.000 1.000

500

1.500

2.000

9.500

Silkeborg Hallerne (½ finansiering) Udbygning af Svømmecenter Nordvest Haller

7.000

25.000

25.000

7.000

7.000

21.000

1.000

9.000

10.000

03.32.50 Folkebiblioteker Bibliotek/kulturhus i Them

159


Anlægsoversigt 2012-2015 Udvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 34 Kultur og Fritid ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

RådigSamlet bevilling hedsbeløb givet før forventet frigivet før 2012 2012

2012

2013

2014

2015

Senere

I alt

03.35.62 Teatre Indretning af lokale til Perronteatret

500

500

03.35.63 Musikarrangementer Sammenbygning af Hovedbibliotek, Den Kreative Skole og Medborgerhuset

500

1.000 11.500 16.000

1.000

30.000

03.35.64 Andre kulturelle opgaver Jorns fødselsdag

1.000

1.000

2.000

Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer

3.000

Kulturtorv på Bindslev Plads

1.500

34 Kultur og Fritid

22.900

160

3.000

4.000

5.500

4.250 25.750 35.750

92.050 180.700


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

 34 Kultur og Fritid

180.941

­22.669

  1 Drift

158.041

­21.251

21.926

­5.901

    28 Fritidsområder

4.795

­152

     20 Grønne områder og naturpladser

4.795

­152

   00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

        020001 FÆLLES UDGIFTER OG ­INDTÆGTER

14

          400 Personale            400 Central lønpulje for bev. 34

14 14

        020010 PARKER OG LEGEPLADSER

4.086

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

­152

42 42

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

4.044 60 3.809 45 54 13 15 48

          900 Indtægter            972 Benyttelse af parker m.v.

­19 ­19

­133 ­133

        020100 INDELUKKET, PLEJE

380

          400 Personale            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

224 213 3 5 3

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

156 156

        020115 SPRINGVAND

315

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

174 174

          700 Fast ejendom            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer

141 140 1

    32 Fritidsfaciliteter

17.131

­5.749

     31 Stadion og idrætsanlæg

13.245

­1.534

4.304

­45

      01 Idrætsanlæg

161


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

       1 Egne         031001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

Udgifter

Indtægter

4.304

­45

1.564 1.519 1.435 6 38 23 17

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

45 45

        031105 ROBANEANLÆG, LANGSØ

104

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

104 104

        031115 SILKEBORG STADION, STADION ALLÉ 14,                8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

2.636

­45

447 439 8

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

42 42

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel            630 Lysanlæg

321 77

­19

244

­19

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.826 75 1.438 43 105 86 33 46

          900 Indtægter            944 Udleje af antennemaster

­26 ­26

      02 Idrætshaller

8.068

­1.340

       1 Egne

4.361

­1.340

4.361

­1.340

        031215 SILKEBORGHALLERNE, ANSVEJ 114 OG                VESTERGADEHALLEN,VESTERGADE 76, 8600                SILKEBORG           400 Personale

2.788

162


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

Indtægter

2.687 15 10 67 9

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter            592 Andet

65 50 15

          600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

118 63 55

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.400 112 177 358 428 113 124 88

          900 Indtægter            946 Reklameafgifter (momsregistreret)            948 Forpagtningsafgift, cafeteria                (momsregistreret)            971 Lejeindtægt            974 Udleje af inventar og betaling for                rengøring

­10

­10

       2 Selvejende/private

­1.340 ­54 ­89 ­1.141 ­56

3.707

        031255 HJØLLUND HALLEN SAMT UNGDOMS­ OG                FORSAMLINGSHUS,

20

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

20 20

        031265 SILKEBORG SPORTSCENTER, ÅRHUSVEJ,                8600 SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

3.687 3.687 3.687

      03 Svømmehaller

410

­131

       1 Egne

410

­131

        031305 ANS VARMTVANDSBASSIN, SØPARK 30, 8643                ANS

410

­131

          400 Personale            401 Løn m.v.

53 53

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

20

163


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            503 Driftsmidler

Indtægter

20

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

5 5

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

332 32 53 60 14 5 168

          900 Indtægter            971 Lejeindtægt            972 Salg af badebilletter og                abonnementskort

­131 ­107 ­24

      04 Friluftsbade

463

­18

       1 Egne

463

­18

        031405 SØBADE HELE KOMMUNEN

463

­18

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

15 15

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

448 448

          900 Indtægter            921 Afgift af kiosk

­18 ­18

     35 Andre fritidsfaciliteter

3.886

­4.215

      01 Campingpladser og vandrerhjem

3.886

­4.215

       1 Egne

3.886

­4.215

        035105 GUDENÅENS CAMPING, VEJLSØVEJ 7, 8600                SILKEBORG

31

­273

          700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

31 31

          900 Indtægter            948 Forpagtningsafgift

­273 ­273

        035110 SILKEBORG SØCAMPING, ÅRHUSVEJ 51,                8600 SILKEBORG

41

          700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

41 41

          900 Indtægter            948 Forpagtningsafgift

­155

­155 ­155

164


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

        035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55,                8600 SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            563 Bidrag til dispositionsfond            592 Andet

Udgifter

Indtægter

1.689

­1.922

215 161 54

          600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

92 54 38

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            750 Rengøring

165 70 44 51

          900 Indtægter            942 Gebyr for overnatning         035205 VARMTVANDSBADEANSTALTEN, HOSTRUPSGADE                41A, 8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer            490 Andet

1.217 1.217

­1.922 ­1.922

2.125

­1.865

1.520 1.471 8 30 11

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            503 Driftsmidler            562 Momsregistreret virksomhed            590 Administrationsudgifter            591 Gas

228 47 77 42 62

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

35 35

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            705 Udvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

­134 ­134

342 40 57 50 56 133 6

          900 Indtægter            972 Salg af badebilletter

­1.731 ­1.731

   02 Transport og infrastruktur

911

­1.988

    35 Havne

911

­1.988

     41 Lystbådehavne m.v.

911

­1.988

          400 Personale

522

165


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

Indtægter

498 10 11 3

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            563 Betalingsanlæg i Indelukket            592 Andet

37 31 6

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

­94 ­94

352 165 3 27 157

          900 Indtægter            905 Leje af bådpladser            906 Leje af gæstepladser

­1.894 ­1.792 ­102

   03 Undervisning og kultur

132.710

­13.362

    22 Folkeskolen m.m.

29.077

­3.407

     18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

29.077

­3.407

22.548

­3.407

12.917

­354

       1 Egne         318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG           400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

262 256 6

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

1 1

          600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            630 Lysanlæg

624 367 257

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

12.030 109 10.891 186 382 172 39 251

          900 Indtægter            944 Udleje af antennemaster

­252

­252

­102 ­102

        318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600                SILKEBORG           600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,

272 80 24

166

­175


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter                inventar og materiel            630 Lysanlæg

Indtægter

56

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

192 192

          900 Indtægter            944 Udleje af antennemaster

­175 ­175

        318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882                FÅRVANG

586

          400 Personale            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

507 492 5 10

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

8 8

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

15 15

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            750 Rengøring

56 36 20

        318520 GØDVADHALLEN, ARENDALSVEJ 91, 8600                SILKEBORG

540

          400 Personale            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

515 501 1 13

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

­10

6 6

          600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres

10 10

          700 Fast ejendom            750 Rengøring

9 9

          900 Indtægter            971 Lejeindtægt

­10 ­10

        318530 LINÅ HALLEN, SKOLEBAKKE 23, 8600                SILKEBORG

154

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

154 19 31 11 6 87

167


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

        318560 SYDBYHALLERNE, JERNBANEVEJ 64, 8600                SILKEBORG

934

­69

          400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

108 101 2 2 2 1

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            561 Automater (momsregistreret)            590 Administrationsudgifter            592 Andet

23 13 6 4

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

15 15

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

­26 ­26

788 34 39 120 85 30 37 443

          900 Indtægter            944 Udleje af antennemaster            971 Lejeindtægt

­43 ­31 ­12

        318571 VIRKLUND FRITIDSCENTER, PARADISVÆNGET                1B + 3, 8600 SILKEBORG

361

          400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

338 328 3 2 5

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

6 6

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

17 17

        318580 VOEL HALLLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL,                8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

1.224 739 721 3 15

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

10

168

­161


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            590 Administrationsudgifter

10

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

15 15

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

Indtægter

460 49 43 116 126 35 49 42

          900 Indtægter            971 Lejeindtægt

­161 ­161

        318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80,                8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

5.560

­2.638

3.052 2.913 38 16 69 16

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            503 Driftsmidler            562 Momsregistreret virksomhed            586 Cafeteria (momsregistreret)            590 Administrationsudgifter            592 Andet

609 136 35 372 56 10

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

65 65

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

­429 ­54 ­375

1.834 144 454 701 411 66 58

          900 Indtægter            971 Lejeindtægt            972 Salg af badebilletter og                abonnementskort

­2.209 ­887 ­1.322

       2 Selvejende/private

6.529

        318600 THEM HALLERNE

2.266

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

2.266 2.266

169


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter         318604 ARENA MIDT, KJELLERUP

2.450

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

2.450 2.450

        318890 SVØMMEHAL VED SILKEBORG HØJSKOLE,                PLATANVEJ 12, 8600 SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

Indtægter

1.813 1.813 1.813

    32 Folkebiblioteker

37.405

­1.438

     50 Folkebiblioteker

37.405

­1.438

        350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE

37.405

­1.438

         01 BIBLIOTEKET

35.441

­1.438

          003 Bøger m.v.

3.095

­307

          008 Andre udlånsmaterialer

2.984

          400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

24.611 23.940 419 110 128 14

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            562 Momsregistreret virksomhed            564 Kulturelle arrangementer            590 Administrationsudgifter

1.570 64 363 1.143

          600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

3.118 1.308

­181 ­79 ­102

1.810

          700 Fast ejendom            750 Rengøring            760 Husleje

63 26 37

          900 Indtægter            910 Betjeningsoverenskomster            912 Bøder m.v.

­950 ­50 ­900

         02 SILKEBORG ARKIV

1.964

          003 Bøger m.v.

16

          400 Personale            401 Løn m.v.            421 Uddannelse            430 Tjenestekørsel

1.784 1.741 17 16

170


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            470 Personforsikringer

10

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

33 33

          600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres

Indtægter

131 131

    35 Kulturel virksomhed

37.123

     60 Museer

­6.448

7.733

       2 Selvejende/private

7.733

        360030 MUSEUM JORN, GUDENÅVEJ 7­9, 8600                SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

3.487 3.487 3.487

        360035 SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM,                HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

4.218 4.218 4.218

        360045 THEM FORTIDSMINDESAMLING

28

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

28 28

     61 Biografer

53

        361010 BIOGRAFKLUB UNDER SILKEBORG BIBLIOTEK

53

          400 Personale            401 Løn m.v.

53 53

     62 Teatre

919

        362105 TEATER, KULTUR­ OG FRITIDSUDVALGET

919

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Årlige arrangementer            521 Dukketeaterfestival, momsregistreret                (gældende fra 010111)            526 Husleje Perronteatret            528 Husleje til teaterlokaler (Silkeborg                Bad)            530 Anden Teatervirksomhed

919 346 229 125 180 39

     63 Musikarrangementer

14.877

        363150 TILSKUD EFTER ANSØGNINGER

530

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

530 530

171

­6.060


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter         363160 TILSKUD TIL RYTMISKE MUSIKFORENINGER

302

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

302 302

        363170 MUSIKARRANGEMENTER, ÅRLIGE

201

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

201 201

       1 Egne

Indtægter

13.844

­6.060

13.844

­6.060

         01 PRIMÆR DRIFT

11.770

­4.455

          400 Personale            401 Løn m.v.            402 Løn, ikke refusionsberettiget            403 Løn administration m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

11.108 7.400 1.087 2.377 75 51 68 50

        363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS                7, 8600 SILKEBORG

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            590 Administrationsudgifter            592 Andet

315 155

          600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            603 Leje/leasing af IT, inventar og                materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

317 135

120 40

100 82

          900 Indtægter            964 Udlejning af instrumenter                (momsregistreret)            967 Elevbetalinger under 25 år            969 Andre elever            972 Fripladser            989 Øvrige indtægter

30

­4.455 ­35 ­3.422 ­923

30 ­75

         02 SEKUNDÆR DRIFT

1.648

          400 Personale            401 Løn m.v.            402 Løn, ikke refusionsberettiget

1.500 700 800

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

148 48

172

­1.544

­100


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

           586 Skolernes Nytårskoncert

Udgifter

Indtægter

100

­100

          900 Indtægter            960 Musiksalg elver under 25 år            962 Andet salg

­1.444 ­644 ­800

         03 FAST EJENDOM

50

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

50 50

          900 Indtægter            905 Lejeindtægter

­61

­61 ­61

         04 ØVRIGE

376

          400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

376 368 8

     64 Andre kulturelle opgaver        1 Egne

13.541

­388

2.147

­388

        364001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

171

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            502 Pulje til understøttelse af lokale                kulturaktiviteter            503 Pulje til særlige tiltag

171 50

        364105 BØRNEKULTUR

707

          400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer            490 Andet

535 529 2 4

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            550 Projekter            592 Andet

172 140 32

        364122 KULTURSPINDERIET OG VÆRKSTEDERNE

136

121

          400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

41 40 1

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

35 35

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

15 15

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            750 Rengøring

45 25 20

173

­388


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           900 Indtægter            971 Lejeindtægt

Indtægter ­388 ­388

        364200 ØVRIGE OPGAVER

493

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            539 Udarbejdelse af planer            589 Driftstilskud

493 33 460

        364210 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD TIL SAMRÅD

9

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

9 9

        364220 ÅRLIGE ARRANGEMENTER

44

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

44 44

        364225 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD

53

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

53 53

        364230 KULTURAFTALE

409

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

409 409

        364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54

125

          400 Personale            401 Løn m.v.

124 124

          700 Fast ejendom            750 Rengøring

1 1

       2 Selvejende/private

11.394

        364135 DRIFTSTILSKUD TIL JYSK MUSIK­ OG                TEATERHUS, PAPIRFABRIKKEN 80, 8600 SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

6.274 6.274 6.274

        364140 TILSKUD TIL FORSAMLINGSHUSE

431

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

431 431

        364400 GJERN KULTUR­ OG IDRÆTSCENTER,                SKOVVEJEN, 8883 GJERN           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

1.232 1.232 1.232

        364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD, GJESSØVEJ

174

2.828


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

               40, 8600 SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

2.828 2.828

        364430 RIVERBOAT SEKRETARIAT

629

          400 Personale            401 Løn m.v.

629 629

    38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

29.105

­2.069

5.167

­1.571

        370010 SÆRLIGE FORMÅL JF.                FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 2

446

­154

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            549 Transportudgifter vedr. handicappede            550 Tilskud til kredse, hvor virksomheden                er målrettet mod ældre over 60 år            551 Administrationstilskud mv.            553 Fest i vand            573 Andet

196 10 41

          800 Betaling andre offentlige myndigheder

250

­154

4.073

­1.417

     70 Fælles formål

49 51 45

       1 Egne         370001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

24

          700 Fast ejendom            750 Rengøring

24 24

        370130 GRÅMOSE KLUBHUS ARRILDSVEJ 22, 7742                ENGESVANG

4

          700 Fast ejendom            750 Rengøring

4 4

        370135 HAUGE KLUBHUS, HAUGEVEJ 46, 8620                KJELLERUP

4

          700 Fast ejendom            750 Rengøring

4 4

        370138 KJELLERUP KLUBHUS, HASSELVEJ 13,                BJERGET, 8620 KJELLERUP

99

          700 Fast ejendom            750 Rengøring

99 99

        370140 LEVRING KLUBHUS, LILLEMØLLEVEJ 1A,                8620 Kjellerup

3

          700 Fast ejendom            750 Rengøring

3 3

175


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

        370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG                LUNDEN, 8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

Udgifter

Indtægter

1.656

­560

1.563 1.526 4 12 21

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

42 42

          600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            603 Leje/leasing af IT, inventar og                materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

59 8

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

93 93

24 27

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            907 Udlejning af udstyr, momsregistreret            908 Salg af fotokopier, momsregistreret            989 Øvrige indtægter

­101 ­81 ­20

­560 ­459 ­10 ­20 ­71

        370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620                KJELLERUP

104

­5

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            570 Brugerbestyrelse (momsregistreret)

89 89

          600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres

15 15

          900 Indtægter

­5

        370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG

10

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

10 10

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­123

­123 ­123

        370152 SJØRSLEV SOGNEGÅRD

182

          400 Personale            401 Løn m.v.

145 145

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

26 26

176

­102


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

Indtægter

11 11

          900 Indtægter            971 Lejeindtægt

­102 ­102

        370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKKEVEJ 3,                8653 THEM           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

1.975

­627

1.398 1.381 4 13

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            562 Øvrige aktiviter            586 Cafeteria, momsregisreret            590 Administrationsudgifter

487 83 370 34

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

24 24

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            750 Rengøring

66 41 25

          900 Indtægter            904 Lejeindtægter

­509 ­83 ­426

­118 ­118

        370180 THORNING SPEJDERHUS, MØLLEVEJ 36,                8620 KJELLERUP

4

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

4 4

        370190 TRÆENGEN (KLUBHUS DCH), SINDINGSGADE                52, 8620 KJELLERUP

3

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

3 3

        370195 VINDERSLEV KLUBHUS HAURBAKVEJ 8, 8620                KJELLERUP

5

          700 Fast ejendom            750 Rengøring

5 5

       2 Selvejende/private

648

        370400 BUSKELUNDVEJ 2B (OMKL. HA85) 8600                SILKEBORG

18

          700 Fast ejendom            760 Husleje

18 18

        370405 JULSØVEJ 126 (OMKL. SEJS­SVEJBÆK)                8600 SILKEBORG

177

208


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter           700 Fast ejendom            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            760 Husleje

208 5 27 176

        370410 LEMMING SKOLEVEJ 10 (OMKL.LEMMING)                8632 SILKEBORG

196

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring            760 Husleje

196 19 10 39 128

        370415 LINÅTOFTEN 20B (OMKL. LEMMING) 8600                SILKEBORG

82

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring            760 Husleje

82 5 17 5 15 40

        370418 SKOVVEJEN, GJERN (KLUBLOKALE GJERN                IF)

37

          700 Fast ejendom            760 Husleje

37 37

        370420 VEJLSØVEJ 7B, SILKEBORG O­CENTER,                8600 SILKEBORG

107

          700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer            760 Husleje

107 4 103

     72 Folkeoplysende voksenundervisning

1.703

        372105 TILSKUD TIL UNDERVISNING

1.703

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            572 Tilskud til UV

Indtægter

1.703 1.703

     73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde           002 Aktiviteter            500 Materiale­ og aktivitetstilskud

2.277 2.277 2.277

     74 Lokaletilskud

19.430

          001 Lokaletilskud til folkeoplysende               voksenundervisning

409

          002 Lokaletilskud til det frivillige               folkeoplysende foreningsarbejde            020 Timer i selvejende svømmehaller

19.021 1.688

178

­498


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter            025 Timer i selvejende idrætshaller            030 Andre lokaler

Indtægter

7.663 9.670

          093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4,               vedørende lokaler til det frivillige               folkeoplysende foreningsarbejde            100 Gebyrindtægter vedr. kunstgræsbane            150 Gebyr for kommunale klubhuse/lokaler

­498 ­140 ­358

     75 Fritidsaktiviteter uden for         folkeoplysningsloven

528

        375100 BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE, TYVERI OG                HÆRVÆRK (GENEREL)

402

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

402 402

        375130 ØVRIGE AKTIVITETER

126

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            561 Idrætslederpris            592 Andet

126 5 121

   06 Fællesudgifter og administration m.v.

2.494

    45 Administrativ organisation

373

     51 Sekretariat og forvaltninger

373

        651240 KULTUR­ OG FRITIDSAFDELINGEN

373

         20 ADMINISTRATION VEDR. SVØMMEHALLER

373

          400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

373 372 1

    52 Lønpuljer

2.121

     72 Tjenestemandspension

2.121

          200 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            020 Parker og legepladser            350 Biblioteket

2.121 233 1.888

  2 Statsrefusion

­1.418

   03 Undervisning og kultur

­1.418

    35 Kulturel virksomhed

­1.418

     62 Teatre

­63

        362105 TEATER, KULTUR­ OG FRITIDSUDVALGET

­63

          002 Refusion vedrørende børneteatre,

­63

179


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

Udgifter               egnsteatre og opsøgende teatre            070 Øvrige

Indtægter ­63

     63 Musikarrangementer

­1.355

       1 Egne

­1.355

        363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS                7, 8600 SILKEBORG

­1.355

          002 Refusion vedrørende musikskoler

­1.355

  3 Anlæg

22.900

   00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

10.500

    28 Fritidsområder

1.000

     20 Grønne områder og naturpladser

1.000

        020001 FÆLLES UDGIFTER OG ­INDTÆGTER

1.000

         20 RÅDIGHEDSBELØB

1.000

    32 Fritidsfaciliteter

9.500

     31 Stadion og idrætsanlæg

9.500

        031001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

9.500

         20 RÅDIGHEDSBELØB

9.500

   03 Undervisning og kultur

12.400

    22 Folkeskolen m.m.

11.900

     18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

11.900

        318001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

11.900

         20 RÅDIGHEDSBELØB

11.900

    35 Kulturel virksomhed

500

     63 Musikarrangementer

500

        363001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

500

         20 RÅDIGHEDSBELØB

500

180


BØRNE- OG UNGEUDVALGET Mission: Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Vision: Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en god start i tilværelsen med oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode muligheder i uddannelsesforløbet, så de er godt rustede til det senere voksenliv.

181


Bevilling 41 Skoler Netto 1000 kr. i 2012 prisniveau Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. Skolefritidsordninger

Budget 2011 552.252

Budget 2012 478.559

Overslag 2013 478.559

Overslag 2014 478.559

Overslag 2015 478.559

1.938 1.147

1.429 1.534

1.429 1.534

1.429 1.534

1.429 1.534

12.067 108.482

12.068 85.250

12.068 85.250

12.068 85.250

12.068 85.250

25.405

7.558

7.558

7.558

7.558

2.991 54.783

2.688 64.180

2.688 64.180

2.688 64.180

2.688 64.180

49.047

48.900

48.900

48.900

48.900

Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

18.130

18.225

18.225

18.225

18.225

743

743

743

743

743

Idræftsfaciliteter for børn og unge Teatre Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Kommunal tandpleje Sprogstimulering for tosprogede børn i forskolealderen Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

7.989 112 33.380

0 140 33.471

0 140 33.471

0 140 33.471

0 140 33.471

1.532 33.712

65 33.612

65 33.612

65 33.612

65 33.612

1.467 10.363 915.539 35.742

1.562 10.246 800.231 41.123

1.562 10.246 800.231 28.623

1.562 10.246 800.231 15.123

1.562 10.246 800.231 43.623

Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler

182


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.01 Folkeskoler 1.000 kr. Budget 2012-priser 2011 Netto

552.252

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

478.559

478.559

478.559

478.559

Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på 11.270.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet. Puljen blev skabt ud fra den forventede helårsvirkning af de korrigerende handlinger, som blev gennemført i foråret 2010 med henblik på overholdelse af budget 2010. Der er pt. disponeret følgende fra puljen: Pulje Kompetenceløft på skolerne IT-projekt Finansiering af gensidighedsaftalen Rest 1. januar 2012

11.270.000 -6.250.000 -3.000.000 -3.020.000 -1.000.000

kr. kr. kr. kr. kr.

Gensidighedsaftalen har medført en rammereduktion for skoleområdet på i alt 3.709.000 kr. 689.000 kr. er fundet indenfor det øvrige samlede budget. De resterede 3.020.000 findes af denne pulje. Der henstår således en ikke udmøntet rammebesparelse på -1.000.000 kr. Skævvridning Der er afsat en pulje på 2.830.000 kr. til fordeling mellem særligt belastede skoler i kommunen. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 01 Central lønpulje Der er afsat 322.000 kr. til udmøntning af ny løn for skoleledere, konsulenter m.fl. 02 Koordination af den sammenhængende børne- og ungepolitik (KSBU) Der er afsat 75.000 kr. til udgifter til møder, konferencer m.m. 04 Pædagogisk sektion Stillinger 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000

Sektionsleder Pædagogisk konsulent Fuldmægtig Assistent Vakant Samlet lønudgift 2.878.000 kr.

06 Pædagogisk udviklingsarbejde På baggrund af skolernes ansøgninger om støtte til lokale udviklingsprojekter samt rådgivning fra Pædagogisk Tænketank, Pædagogisk Forum og konsulenterne træffer Skolechefen beslutning om, hvilke projekter der skal gennemføres. Til pædagogiske udviklingsprojekter er der afsat 259.000 kr. 07 Skolebiblioteker Grundbeløb pr. skole (inkl. løn til bogopsættere) Grundbeløb pr. elev (do.) Samlet udgift til skolebiblioteker 1.881.000 kr.

183

24.159 kr. 114 kr.


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Kulturtilbud Børnekultur Skolen i Biografen Skolernes Nytårskoncert Koncerter Forfatterbesøg Teater KK44 I alt

51.000 68.000 38.000 23.000 19.000 13.000 20.000 232.000

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

08 Tale-/høreundervisning. Der er afsat 1,43 lektioner ugentligt pr. 100 børn/elever. Herudover 160 undervisningslektioner årligt til Centerklasser på Langsøskolen, 200 undervisningslektioner årligt til sproggruppe samt 320 undervisningslektioner årligt til dysfonologigruppe. 09 Specialpædagogiske konsulenter. Konsulent for Adfærd, kontakt og trivsel Børn med generelle indlæringsvanskeligheder Tale-/høreundervisning Læse- og staveretarderede elever

antal stillinger 1,192 0,715 0,795 1,619

En konsulents nettotid er udregnet til 1.680 timer pr. år. I budget 2012 er der afsat 2.054.000 kr. 12 Akut-pulje Der er afsat en pulje på 3.853.000 kr. Midlerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til enkeltelever ved pludseligt opståede behov for særlig støtte til skolegangen. Der vil være tale om behov, der ligger ud over de støttetiltag, skolen kan yde. 14 Pulje til specialpædagogisk bistand Puljen til specialpædagogisk bistand samt reguleringer af specialklasserne er i budget 2012 på 19.013.547 kr. Ressourcerne til løn til specialklasser er (inden besparelserne i 2011 blev effektueret) fremskrevet fra det oprindelige budget 2011 til 30.325.760 kr. i 2012-priser for egne elever. Helårsvirkningen af besparelsen i 2012 på 1.549.722 kr. fratrækkes og ressourcerne udgør herefter for budget 2012 34.121.894 kr. til specialklasserne (incl. Ulvedalskolens budget). Ressourcetildelingen til udenbys elever i 2012 tildeles herudover og opkræves igen hos andre kommuner. Puljen til specialpædagogisk bistand og ressourcerne til specialklasserne administreres af PPR, som fordeler midlerne til skolerne ved visitation. Efter visitering forlods til skolerne af udvidet specialpædagogisk bistand og antal elever i specialklasser budgetteres i 2012 med en restpulje på 1.007.087 kr. Restpuljen skal anvendes til reguleringer af specialpædagogisk bistand i løbet af året, reguleringer af kommunale specialklasser samt ressourcer til elever visiteret til Børne- og Familiehuset. Puljen indeholder også midler til udgifter for rejseholdselever der går i almindelig skole. Se nedenstående opgørelse over forbruget af puljen til specialpædagogisk bistand samt specialklasser: Tildeling til specialklasser og anvendelse af pulje til specialpædagogisk bistand 11/12 Puljebeløb specialpædagogisk bistand Specialklasserne 2011 oprindeligt budget egne elever fremskrevet til 2012 inden besparelser. 184

Budget 2012 19.013.547 30.325.760


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Specialklasserne Ulvedalskolen 2012 Besparelse 2012 helårsvirkning Ressourcer til specialundervisning 2012 Fordeling af ressourcer 2012: Udv. specialpædagogisk bistand egne elever 2012 Specialklasser egne elever 2012 (incl. Ulvedalskolen) Rejseholds- og Satellitklasser egne elever 2012 Pulje til regulering herefter i 2012

5.345.856 -1.549.722 53.135.441 -16.350.922 -34.739.007 -1.104.298 941.214

Detaljeret ressourcetildeling udvidet specialpædagogisk bistand 2012 fremgår af nedenstående opgørelser: Udvidet specialpædagogisk bistand 2012 – egne elever Antal lekt. Revis. udvidet tildelte lektioner 189 Tildelte lektioner i alm. skole 212 Pædagogtimer 1 Ungdomsskolen – Stille piger 33 Ungdomsskolen – Unge i Centrum 60 Sprogklassen Sølystskolen (afd. Nylandsvej) 20 Indstillede spec.kl. – træk 8 lektioner ugt. -152 PPR’s nye fordeling af 8 lektioners træk 152 Fordeling fra tidligere 30 % pulje 362 I alt lektioner 877 Årlige undervisningstimer 26.280 Antal stillinger 37,277 Kr. Tildeling i beløb egne elever 16.350.922 Specialklasser budget 2012 – se nedenstående specifikation 34.739.007 Rejseholds- og Satellitelever 2012 – se nedenstående specifikation 1.104.298 Pulje til fordeling herefter i 2012

941.214

Fradrag Rejseholdselever egne elever 2012 Indstillede elever rejsehold – træk 4 lektioner ugt. Fradrag i beløb Rejseholdseleverne indgår i alm. skole og udløser en tildeling på: Restbeløb i rejseholdspulje Samlet PPR-pulje 2012

Antal lekt. 8 147.670 81.096 66.574 1.007.787

Ressourcer til specialundervisning 2012 – udenbys elever

Budget 2012 -2.990.320 -948.096 -223.222 -4.161.638

Udv. specialpædagogisk bistand tildeling - udenbys elever 2012 Specialklasser budget 2012 - udenbys elever Rejsehold – udenbys elever 2012 Ressourcetildeling i alt udenbys elever 2012 – opkræves fra andre kommuner.

Udvidet specialpædagogisk bistand 2012 – udenbys elever Tildeling til udenbys elever – lektioner i alm. skole Tildeling til udenbys elever – lektioner i specialklasser Tildeling i beløb udenbys elever

185

Antal lekt. 125 37 2.990.320


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Detaljeret ressourcetildeling til specialklasserne i budget 2012 fremgår af nedenstående opgørelse: Tildeling specialElever Egne elever Udenbys Lærer person. I alt klasser 2012 egne 11/12 elever ordning elever + udenbys elever 2012 Ans Centerkl. 44 5.734 5.734 Ans Centerkl. 2 261 261 Balle læseklasse 20 1.556 1.556 Bryrup Spec.kl. 8 1.043 1.043 Bryrup Spec.kl. 1 130 130 Ulvedalskolen 30 6.682 6.682 Langsø Centerkl. 32 4.170 75 4.245 Sølystskolen Sp.kl. 69 7.360 75 7.435 Sølystskolen sp.kl. 3 320 320 Thorning Skole 28 2.987 2.987 Sp.kl. Thorning Skole 1 107 107 Sp.kl. Bryrup Skole E-kl. 6 697 697 Højmarkskolen 30 3.915 3.915 Højmarkskolen 1 130 130 Ungdomsskolen 8 446 446 læseklasse I alt 275+8=283 34.590 948 150 35.687 Detaljeret ressourcetildeling til Rejsehold og Satellitklasser budget 2012: Satellitklasser - ressourceElever 11/12 Egne elever Udenbys elever tildeling 2012 Ulvedal (Satellitelever Kjel3 669 lerup) Rejsehold – ressourcetildeling 2012 Thorning Sp.kl. (Skægkær) Ulvedal (Kjellerup)

Elever 11/12

Egne elever 2 1

213

Ulvedal (Voel)

1

223

I alt Rejsehold

4

436

Udenbys elever 223

I alt 669

I alt 213 223 223

223

659

Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Tildeles der 12 lektioner eller mere til den enkelte elev, udløses et tillæg til årlige undervisningstimer på 34,52 kr. i 2012. I budget 2012 er der forlods budgetteret på skolerne med den samme tildeling i både 7/12budgettet og i 5/12-budgettet, således at der ikke længere skal ske tildeling via omplaceringer fra central konto. Der vil blive reguleret i den foreløbige tildeling af 5/12-budgettet 2012 ved den kommende visitation fra PPR. Oversigt over tildelingen fra PPR til de enkelte skoler findes i regnearket med tildeling af lærerlønsressourcer i Acadre.

186


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 15 Øvrige Centrale puljer til løn Central pulje, Område MED Skole Vikar under langtidssygdom over 3 uger samt barselsudligning 20 % Fællestillidsrepræsentant DLF

129.000 kr. 6.096.000 kr. 238.000 kr.

Puljer vedr. tosprogede: Supplerende undervisning i dansk som andetsprog# Videreuddannelse af lærere¤

3.655.000 kr. 132.000 kr.

#

Faktor 0,291 lektioner ugentlig pr. tosproget elev. Integrationskonsulenten fordeler midlerne på baggrund af ansøgning fra skolerne. Udmøntningen af den tildelte pulje er den enkelte skoles ansvar. ¤ Skolerne kan søge forud for hvert skoleårs planlægning. Uddannelse Efteruddannelse af lærere og skoleledere Kompetenceløft vedr. specialpædagogik (2011 – 2013)

1.686.000 kr. 6.267.000 kr.

Psykologisk Krisehjælp Der er afsat en pulje på 151.000 kr. til dækning af psykologisk krisehjælp på skolerne. Møder, rejser og repræsentation Budgettet på 450.000 kr. dækker udgifter til skoleledermøder, skolesekretærmøder, sikkerhedsgruppemøder, skolelederkonferencer mv.. Konto andet Budgettet på 160.000. kr. dækker udgifter til udsmykning af skoler, afholdelse af idrætsdage samt musikdage, elevrådsaktiviteter, skole patrulje turer. Høgdal Tilskuddet faldt bort fra 1. januar 2011. Kompedal Tilskuddet/kontingentbetalingen faldt bort fra 1. januar 2011. Silkeborglejren Ahl Hage Silkeborglejren Ahl Hage er en selvejende institution, hvor folkeskoleeleverne fra Silkeborg Kommune har mulighed for én gang i deres skoleforløb at komme på lejrskole. Der bliver også hvert år arrangeret feriekolonier. I budget 2012 er der afsat 1.292.000 kr. på kontoen. Skolebestyrelser Der er afsat 23.000 kr. til kurser, møder, konferencer mv. arrangeret af Børne- og Ungeudvalget eller Skoleafdelingen. Betaling til haller Udgiften i 2012 for skolernes benyttelse af hallerne er: Egnscenter Sjørslev Them Fritidscenter Thorning Hallen

260.000 kr. 558.000 kr. 485.000 kr.

187


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler GFU over 18-årige Arbejdsmarkedsafdelingen køber undervisning hos Skoleafdelingen til Grundskole for Unge udlændinge (GFU) for over 18 årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). Indtægten er budgetlagt på en central konto i Skoleafdelingen. Udgiften til undervisningen er budgetlagt på Ungdomsskolen i skoleåret 2011/12. Der budgetteres med 81 lektioner ugentligt samt midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler. IT-pulje Der er afsat en IT-pulje på 3.579.000 kr. Puljen skal i 2012 primært bruges til teknologileje. Herudover er der afsat 162.000 kr. til løn til IT-koordinatorfunktionen. Pulje vedr. inventaranskaffelser Der er ikke budgetlagt på kontoen i 2012, men der er derimod afsat en pulje på 318.000 kr. på anlæg til anskaffelse af skolemøbler, inventar m.v. Pulje vedr. udenomsarealer, hærværk, vagtordning, fast ejendom samt renovering og vedligehold Puljerne er overført til Fælles Ejendomsdrift pr. 1. januar 2012. Pulje vedr. specialudstyr Der er ikke budgetlagt på kontoen i 2012, men der er derimod afsat en pulje på 156.000 kr. på anlæg til specialudstyr til elever med specielle behov. Pulje til konsulentopgaver Der er budgetlagt med en pulje på 333.000 kr. til diverse konsulentopgaver. Børne- og Familiehuset Der er budgetlagt med 11 elever fra Silkeborg Kommune i 2012 på skoledelen og fritidsdelen. Taksterne er PL-fremskrevet, idet ca. 80 % er lønudgifter. Der er afsat et nettobudget på 1.968.000 kr. på skoledelen og 1.322.000 kr. på fritidsdelen. VRC – Vendsyssel Rådgivningscenter. Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i 2012. Der er afsat et nettobudget på 0 kr. 16 Naturfagligt Kompetencecenter IT-konsulent Sø- og naturvejleder Projektmedarbejder*

Stillinger 2,000 1,000 1,000

I tilknytning til AQUA er der oprettet et Sø- og Naturcenter med en heltidsbeskæftiget sø- og naturvejleder. Sø- og Naturcentret skal i forhold til skolerne tilbyde undervisningsforløb, som vejlederen planlægger og gennemfører vederlagsfrit. 0,500 stilling finansieres via indtægter fra projektmidler. * Stillingen finansieres via indtægter fra projektmidler Samlet lønudgift 1.897.000 kr. Forventet indtægt fra projektmidler i alt 729.000 kr. Mellemkommunale betalinger Skoleudgiften er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners skoler. Indtægten vedrører undervisning af elever, der er bosat i andre kommuner, men går i skole i Silkeborg Kommune.

188


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Almindelig undervisning Budgettet til almindelig undervisning er lagt ud fra KL’s takst for 2011 fremskrevet til 2012 på ca. kr. 66.000. Der er budgetteret med 91 helårspersoner. Specialundervisning Budgettet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 19 børn, samt en pulje til 2 anbragte børn, der er registreret i kommunekoderegisteret, men som vi endnu ikke har modtaget regninger for. Budgettallet til de 2 børn er en gennemsnitlig specialklassetakst. Tildelingsmodel for Silkeborg Kommune 2012 Normalundervisning: Faktortallene i tildelingsmodellen for normalundervisning til 0.-9. klasse er ændret fra 1. august 2011 på skolerne i Silkeborg Kommune. Baggrunden for ændringen er en besparelse i helårsvirkning på budget 2012 på i alt 19.900.000 kr. på normalundervisningsområdet. Tildelingsmodellen giver i budget 2012 en grundtildeling pr. skole på 256.000 kr. og herefter beregnes tildelingen til den enkelte skole efter en faktorfordeling pr. elev til faserne 1 – 2 - 3. Faktortallene for budget 2012 med samme tildelingsfaktorer for 7/12 (skoleåret 11/12) og 5/12 (skoleåret 12/13) fremgår af nedenstående skemaer for 0.-9. klasse. Ressourcetildelingen til 10. klasse på Dybkær er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hidtidig model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er dog fratrukket en besparelse for 10. kl. Besparelsen må dog ikke være større end at det lovbestemte minimumstal pr. klasse overholdes. Der tages hensyn til elevtallene i forhold til besparelsen. Frie timer pr. elev Da nogle skoler, efter besparelser er gennemført, kan have meget vanskeligt ved at opfylde det lovbestemte minimumstimetal, tildeles der ekstra årlige undervisningstimer, så alle skoler har mindst 6 frie timer pr. elev i 7/12 budgettet og mindst 6 frie timer i 5/12 budgettet. Beregningen for frie timer pr. elev er: Antal årlige undervisningstimer – antal minimumstimer Antal elever på den enkelte skole I 7/12 budgettet og 5/12 budgettet defineres antal årlige uv-timer som antal årlige uv-timer på baggrund af elevtal + grundtildelingen på 256.000 kr. omregnet til årlige uv-timer. Der er ikke længere særskilt tildeling til årlige uv-timer til specialundervisning og tildeling til vikar. Midlerne til disse poster er samlet i tallene for faktortildeling til årlige uv-timer. Den ekstra tildeling til mindst 6 frie timer pr. elev i 5/12 budgettet vil blive reguleret efter elevtal pr. 5. september 2012. 7/12 budget for perioden 1. januar - 31. juli 2012: Årgang KlasseunTildelingsmoØvrig tildeling dervisning del Klokketimer Faktortal for tilFaktortal for årlige pr. år pr. deling pr. elev i klokketimer pr. elev årgang de forskellige faser Årlig grund256.000 kr. - svatildeling til rende til helårligt den enkelte 0,590 stilling. skole 189

Specialundervisning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Ekstra antal tildelte årlige uv-timer pga. mindst 6 frie timer pr. elev 0. – 9. kl. Bh. klassen Fase 1: 1. til 3. årgang Fase 2: 4. til 6. årgang Fase 3: 7. til 9. årgang 10. årgang

1.265 årlig uv-timer svarende til helårligt 1,794 stilling.

0 0

42,6 42,6

Timerne er fordelt på 6 skoler. 0 0

0

43,3

0

0

0

46,6

0

0

840

32 - besparelse

3,71

1,30

5/12 budget for perioden 1. august - 31. december 2012: Årgang KlasseunTildelingsØvrig tildeling dervisning model Klokketimer Faktortal for Faktortal for årlige pr. år pr. tildeling pr. klokketimer pr. elev årgang elev i de forskellige faser Årlig grund256.000 kr. - svatildeling til rende til helårlig den enkelte 0,590 stilling. skole Ekstra antal 1.852,6 årlig uvtildelte årlige timer svarende til uv-timer pga. helårligt 2,627 stilmindst 6 frie ling. timer pr. elev 0. – 9. kl. Timerne er fordelt på 4 skoler. Bh. klassen 0 42,6 0 Fase 1: 1. til 3. årgang Fase 2: 4. til 6. årgang Fase 3: 7. til 9. årgang 10. årgang

0 0

Specialundervisning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev

0

0

42,6

0

0

0

43,3

0

0

0

46,6

0

0

840

32 (- besparelse)

3,71

1,30

Antal af klasser: Elevtallet i en årgang divideret med 28 og forhøjet til nærmeste heltal. Tid til undervisning er beregningsteknisk i tildelingsmodellen fastlagt til 705 timer pr. år for en lærer i gennemsnit. Nettotid pr. stilling er fastsat til 1680 timer. Specialundervisning – tildeling efter elevtal: Specialundervisningsressourcer tildeles kun direkte til 10. årgang efter faktortal på baggrund af elevtal. Tildelingen fremgår af ovenstående model. Herudover tildeles efter flere kategorier af specialpædagogisk bistand og indstilling til specialklasser – denne tildeling foretages af PPR – se punkt 14 ovenfor.

190


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Øvrig tildeling: Tildeling af ressourcer til øvrig tid (tidligere benævnt som andre undervisningsopgaver eks. bibliotekskundskab, frivillig musikundervisning m.m.) 10. årgang bevarer tildelingen til øvrig tid med et faktortal på 3,71 pr. elev. Specialklasser/inklusionscentre: Specialklassestrukturen ændres i de kommende år – flere elever skal rummes i folkeskolens almindelige klasser. Specialklasserne samles i seks inklusionscentre. • Flere elever skal undervises i satellitklasser (specialklasser på elevernes distriktsskole) – undervisning skal varetages af lærere fra inklusionscentrene/specialklasserne. • Flere elever skal undervises i den klasse, de i forvejen er indskrevet i (rejseholdselever) – undervisning skal varetages af lærere fra inklusionscentrene/specialklasserne. • 1. august 2011 er Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder startet. Inklusionscentret omfatter elever fra den tidligere SE-klasse i Kjellerup og eleverne fra Ulvedalskolen. Den fysiske placering er på Ulvedalskolen. Fra skoleåret 2011/2012 er der 4 rejseholdselever og 3 satellitelever. Ressourcer til specialundervisning i specialklasserne, rejseholdselever og satellitelever udregnes i form af takster pr. elev. Taksten indeholder tillæg til specialklasserne. Budget 2012 er dannet ved, at taksten for 5/12 budgettet i 2011 er fremskrevet med 2,4 % ganget med antal elever (opgjort i fællesskab med PPR). Elevtallet er dannet af egne elever og udenbys elever. Taksterne til specialklasserne, rejseholdselever og satellitelever ses i følgende skema: Specialklasser

Antal elever skoleåret 11/12 46 9 32 0 30 72 29 6 20 244

Takstbeløb 2012

Antal elever skoleåret 12/13 46 9 32 0 30 72 29 6 20 244

Takstbeløb 2012

7/12 5/12 Ans Skoles Centerklasser 130.322 130.322 Bryrup Skoles Specialklasser 130.322 130.322 Langsøskolens Centerklasser 130.322 130.322 Kjellerup Skoles Specialklasser 138.974 138.974 Ulvedalskolen 223.222 223.222 Sølystskolens Specialklasser 106.661 106.661 Thorning Skoles Specialklasser 106.661 106.661 Bryrup Skoles E-klasse 116.193 116.193 Balleskolens Læseklasse 77.778 77.778 I alt Takster til Rejseholdselever: Thorning (Skægkær) 2 106.661 2 106.661 Ulvedal (Kjellerup) 1 223.222 1 223.222 Ulvedal (Voel) 1 223.222 1 223.222 Takster til Satellitelever: Ulvedal (Kjellerup) 3 223.222 3 223.222 Rejseholds- og satellitelever i alt 7 7 Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Pr. 1. januar 2012 udtræder Silkeborg Kommunes specialskoler og specialklasser af rammeaftalen. Det betyder, at de tidligere amtsklasser på Langsøskolen og Thorning Skole bliver flyttet til funktion 03.22.01. Disse skoler har i forvejen specialklasser konteret her. I løbet af foråret 2012 skal der findes ud af, hvordan tildelingen skal være til eleverne fra de tidligere amtsklas-

191


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler ser fremover. Regulering af budgetbeløb sker efter samme princip som de øvrige specialklasser. De budgetbeløb, der er overført, er de tidligere udregnede beløb til rammeaftalen excl. overhead m.v. Beløbet er for Langsøskolen kr. 4.156.000 for 18 elever og for Thorning Skole kr. 5.411.000 for 26 elever. Disse beløb er indsat på en særskilt konto. Modtagelsesklasser og modtagelseshold: Lønsummen er dannet af tildeling i ugentlige lektioner omregnet til undervisningstimer + omregnet til antal stillinger x gennemsnitslønnen for lærere. Der tildeles et tillæg til modtagelsesklasser og -hold på 34,52 kr. pr. årlig undervisningstime i 2012. Tildelingen af ressourcer i budget 2012 er udvidet på grund af et voksende elevtal i forhold til 5/12 budgettet 2011. Modtagelsesklasser og –hold Skoleåret 11/12 Fårvang Skoles modtagelseshold Kjellerup Skoles modtagelseshold Sølystskolens modtagelsesklasser

Ugt. lekt. 7/12 24 42 92

Årlige uvtimer 7/12 720 1260 2760

Ugt. lekt. 5/12 24 42 92

Årlige uvtimer 5/12 720 1260 2760

Kompetencecenter for integration: Under Sølystskolen er etableret et kompetencecenter for integration. Sølystskolen skal huse og udvikle skolevæsenets kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration. Kompetencecentret skal opbygges som en fleksibel, dynamisk enhed, der sikrer opsamling af viden samt vidensproduktion omkring pædagogiske og praktiske forhold inden for tosprogs- og integrationsområdet. Lønbudget 2012 til kompetencecentret: Der er budgetlagt med gennemsnitslønninger. Lønbudget 2012 Kompetencecentret Pædagogisk leder Konsulent Lærere Pædagoger Kontaktpersoner pulje 100 timer Pulje, supervision I alt

Stillingsantal 1 1 2 1 0,103 0,258

Gennemsnitslønninger 511.842 456.057 867.562 366.228 44.759 111.897 2.358.345

Vikardækning: I budgettet for 2012 er vikartildeling en del af faktortildelingen pr. elev. Vikartildeling udmøntes stadig til 10. årgang med 1 %. Ledelsestid og administration: Principper for tildeling af ledelsestid: Udgangspunktet for tildeling af ledelsestid er følgende: • Den samlede ledelsestid på kommunens skoler fastsættes afhængigt af antallet af medarbejdere og elever. • Alle skoler skal have en fuldtidslederstilling • Øvrig ledelse beregnes i forhold til antallet af ansatte, som skolelederen er øverste leder for. • Besparelsen på skoleledelse på 8 % med virkning fra 1. august 2011 slår igennem i budget 2012 med en helårsvirkning. Tildelingen af tid til administration er fratrukket 8 % gældende fra 1. januar 2011.

192


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Teknisk servicepersonale: Ressourcerne til løn i budget 2012 til teknisk service medarbejdere på de enkelte skoler er tilført Fælles Ejendomsdrift. Fleksjob: Der er budgetlagt med den enkelte skoles andel af lønnen. Lønsumsstyring: Lønsummen udgør budgettet og er dannet på baggrund af gennemsnitslønninger: Skoleledere Viceskoleinspektører og afdelingsledere Overenskomstansatte lærere pers. ordning Lærere Overenskomstansatte bh.kl.ledere pers. ordning Børnehaveklasseledere Administration

Personlig løn 511.842 508.697 433.781 438.513 400.065 385.845

Personforsikringer Budgettet indeholder udgifter til erhvervssygdom, arbejdsulykke- og ansvarsforsikringer for lærerpersonalet og pædagogerne. Undervisningsmidler Beløb til undervisningsmidler er budgetteret under gruppering ”Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter” på hver enkelt skole og dækker følgende udgiftsområder: • Administration • Elevaktiviteter • Undervisningsmaterialer • Madordninger/skolebod • Kantine • Mindre Inventar • Ekskursionsbeløb • CopyDan • Andet, herunder skolebestyrelsernes udgifter bl.a. til deltagelse i kurser og lignende samt medlemskab af Skole og Samfund. Der er i budget 2012 afsat 52,25 kr. pr. elev i 8. og 10. klasse til dækning af udgifter til rejseforsikring. Tildelingen sker efter følgende metode i 2012: Tildelingsmodel Normalklasser: Pr. skole 0.-3. klasse 4.-6. klasse 7.-10. klasse

pr. elev pr. elev pr. elev

Specialklasser herunder læseklasser og modtageklasser pr. elev

Grundbeløb kr. 51.835 1.357 1.724 2.090

5.044

Kurser Til kurser tildeles skolerne 2.004 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt 1.635.000 kr. Bygningsudgifter Alle bygningsudgifter er overført til Fælles Ejendomsdrift pr. 1. januar 2012.

193


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Ulvedalskolen Ulvedalskolen er en skole med særligt skoletilbud for elever med socioemotionelle vanskeligheder. En del af elevgruppen fra SE-tilbuddet på Kjellerup Skole er flyttet til Ulvedalskolen pr. 1. august 2011. Ulvedalskolen bliver nedlagt som en selvstændig specialskole med virkning fra 1. august 2012, hvor der bliver oprettet et nyt inklusionscenter for elever med socioemotionelle vanskeligheder som en del af Hvinningdalskolen. Lønbudgettet til Ulvedalskolen er beregnet efter et takstbeløb pr. elev på 223.222 kr. efter reduktion af lønudgiften til teknisk serviceleder, der overgår til fælles ejendomsdrift pr. 1. januar 2012. Der er budgetteret med 35 elever. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til de faktiske elevtal, opgjort pr. den første i måneden. Eliteidrætsklasser på Sølystskolen I budget 2012 er afsat 261.000 kr. 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2012-priser 2011 Netto

1.938

1.429

1.429

1.429

Overslag 2015 1.429

Svømning Udgift til Svømmecenter Nordvest for andre aktiviteter i 2012. Der er budgetlagt med 545.034 kr. (2010 priser fremskrevet til 2012.) Der vil i sommeren 2012 blive udbudt 2x2 ugers sommerferiesvømning, til dette er der afsat 94.000 kr. SSP-arbejdet: Der er budgetteret med lønudgift til fuldtidsansat SSP-konsulent samt afsat pulje til bl.a. tilskud til nye tiltag indenfor det præventive arbejde, sidste skoledag og uddannelse i tværfagligt samarbejdsregi. Der er budgetlagt med 790.000 kr. til SSP-arbejdet. 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

1.147

1.534

1.534

Overslag 2014

Overslag 2015

1.534

1.534

Sygehusundervisning Undervisningen fastlægges af den kommune, hvori sygehuset er beliggende. Derefter sendes en regning til den indlæggende kommune. Budgettet for 2012 er fastlagt ud fra de faktiske udgifter i 2010 fremskrevet til 2012-niveau, i alt 1.400.000 kr. Sygeundervisning i hjemmet Til undervisning af elever, der ikke har mulighed for at komme i skole på grund af alvorlig sygdom, er der afsat en pulje på 500 timer årligt, i alt 134.000 kr. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

12.067

12.068

12.068

194

Overslag 2014

Overslag 2015

12.068

12.068


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Der er budgetlagt med 11.075.000 kr. vedr. løn til ledende skolepsykolog, sekretærer, fysioterapeuter, skolepsykologer og vejledningspædagoger. Øvrige udgifter er fremskrevet fra 2011 til 2012-niveau. 03.22.05 Skolefritidsordninger Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

108.447

85.250

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

85.250

85.250

85.250

01 Institutionspersonale Pædagogisk assistent- og pædagoguddannelse Til pædagogisk assistent- (PAU) og pædagogstuderende er der afsat en pulje på 1.589.000 kr. Skævvridning Pulje til sociale udfordringer på 2.055.000 kr. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Vikarer Til dækning af vikar under langtidssygdom over 3 uger samt barselsudligning 20 % er afsat en central pulje på 2.088.000 kr. Støttetimer i SFO Der er budgetlagt med 4.746.000 kr. til løn vedr. støttetimer i SFO. Timerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Kurser Der er budgetlagt med 132.000 kr. til fælleskurser. Budgetbeløbet omhandler udgifter til lederkurser og konferencer samt udgifter til oplægsholdere, fyraftensmøder og lignende. Støtte, privatskolers SFO Der er budgetteret med 1.444.000 kr. til støtteforanstaltninger til børn i privatskolers SFO’er. 03 Øvrige Søskenderabat Ifølge Folkeskoleloven gælder Servicelovens regler for søskenderabatter i SFO. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, mens der er 50 % rabat på forældrebetalingen for øvrige tilbud. Der er afsat 23.500.000 kr. Fripladser Socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser Der kan ydes socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser til børn med særlige behov i SFO. Ifølge lovgivningen skal betalingen først søges løst gennem det økonomiske fripladstilskud. Skoleafdelingen bevilger fripladserne på baggrund af en indstilling fra sagsbehandler eller SFO. Der er afsat 3.066.000 kr. Økonomiske fripladser Der ydes økonomiske fripladser i henhold til Servicelovens regler om indtægtsgrænser. Beregningen for, hvornår der kan opnås økonomiske fripladser, foretages af Dagtilbud sektionen i Børne- og Familieafdelingen. Der er afsat 12.000.000 kr. IT-pulje Der er afsat en IT-pulje på 42.000 kr. Puljen skal i 2012 primært bruges til teknologileje.

195


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Mellemkommunale betalinger Den budgetterede udgift er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med ophold i andre kommuners SFO’er. Indtægten vedrører opkrævning for børn, der er bosat i andre kommuner, men går i SFO i Silkeborg Kommune. Almindelig SFO Budgettet til almindelig SFO er lagt ud fra KL’s takst for 2011 fremskrevet til 2012-pris. Der er budgetteret med 20 helårspersoner. Der er netto afsat 138.000 kr. Forældrebetaling Taksterne er fremskrevet med 2,29 % og afrundet til et lige tal. Fællestillidsrepræsentant Løn til fællestillidsrepræsentant for følgende områder: BUPL 0,419 stilling PMF 0,270 stilling Ressourcetildeling SFO Løn Der ydes en grundnormering på 35 timer ugentlig til alle skolefritidsordninger. Til Troldhøj SFO tildeles 17,5 timer ugentlig i grundnormering. Herudover tildeles der yderligere: Ugl. timer pr. barn 0. – 3. klasse 1,586 0. – 3. klasse, fradrag vedr. ordinær pædagoguddannelse * 1,559 4. klasse 1,050 5. klasse (600 timer årligt) 0,816 5. klasse (250 timer årligt) 0,408 6. klasse (600 timer årligt) 0,642 6. klasse (250 timer årligt) 0,321 *) Gælder for følgende SFO’er: Ans, Balle, Buskelund, Dybkær, Frisholm, Funder, Grauballe, Gødvad, Hvinningdal, Kjellerup, Langsø, Sejs, Skægkær, Sorring, Sølyst, Thorning, Vestre og Virklund. Tildelingen er beregnet på baggrund af børnetallene pr. 1. september 2011 x dækningsprocenten i den enkelte SFO (7/12) og prognoseelevtallene pr. 1. august 2012 x indskrivningsprocenten x dækningsprocenten i den enkelte SFO (5/12). Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Fordelingen mellem BUPL og PMF er henholdsvis 80 % og 20 %. Lønnen til SFO-leder er budgetlagt med personlig løn. I den årlige løn er indregnet 0,7 % til barselsfond. Gennemsnitsløn: Pædagog 366.228 kr. Pædagogmedhjælper 280.420 kr. PGU pædagogmedhjælper* 328.714 kr. Den årlige gennemsnitsløn i 2011 (inkl. 0,7 % til barselsfond) er fremskrevet til 2012 med 2,40 %. *Antallet af stillinger reguleres hvert år for den enkelte SFO i f. t. opgørelse i april måned over ansatte fra Organisation & Personale. Der er beregnet 1 % af normeringen til vikarer i den enkelte SFO.

196


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Indskoling Der er afsat ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 2 lektioner om ugen pr. klasse i 0.-3. klasse, i alt 141 timer årligt pr. klasse. Ressourcerne er indregnet under den enkelte SFO. Børneudgifter Børneudgifter er det beløb, som den enkelte SFO har til aktiviteter med børnene. I 2012 tildeles følgende: 0. – 3. klasse 4. klasse 5. – 6. klasse

Årligt pr. barn 1.425 kr. 906 kr. 503 kr.

Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Kurser Til kurser tildeles skolefritidsordningerne 2.004 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt 638.000 kr. Fritidsgården Fritidsgården er besøgsinstitution for kommunens øvrige institutioner, skoler m.fl. Normering: 1,646 stillinger (inkl. 1 % til vikar). Til Fritidsgården er der i alt afsat 602.000 kr. til løn. Special-SFO Lønbudgettet beregnes efter en takst pr. barn. Taksten udgør for 2012: Antal børn Årligt takstbe(1.9.2011) løb pr. barn Autist SFO Nørskovlund (Delfinen) # 40 109.154 kr. Langsø SFO, Knasten - ”amtsbørn” # 16 104.200 kr. Thorning Center SFO - ”amtsbørn” # 22 104.200 kr. Ans Center SFO # 41 99.201 kr. Bryrup Special SFO 8 100.345 kr. Knasten, Langsø SFO # 26 99.201 kr. Thorning Special SFO # 20 93.840 kr. Sølyst SFO, Knasten 18 94.923 kr. Sølyst SFO, Jupiter 24 94.923 kr. I alt 215 # Takstbeløbet er fratrukket bidrag til puljen til den ordinære pædagoguddannelse. Special SFO

Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Bygningsudgifter Alle bygningsudgifter er overført til Fælles Ejendomsdrift pr. 1/1-2012. 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

25.405

7.558

7.558

197

Overslag 2014

Overslag 2015

7.558

7.558


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Elevbefordring afstand og trafik Udgifter til transport af skoleelever som opfylder Folkeskolelovens bestemmelser for fribefordring. Til afregning med Midttrafik for udstedte skolekort er afsat 4.416.000 kr. Til betaling af vognmænd for transport af normalklasseelever ved kommunens folkeskoler, hvor der ikke er mulighed for offentlig transport, samt udgifter til egenbefordring og idrætskørsel er der afsat i alt 2.212.000 kr. Befordring egne specialklasser Budgettet til befordring egne specialklasser er flyttet til funktion 03.22.08 i henhold til ændringer i Indenrigsministeriets konteringsvejledning. Efterfølgende er vi blevet bekendt med, at en del af befordringsudgifterne stadig skal konteres her. Derfor vil der i løbet af 2012 blive tilbageført et beløb til betaling af vognmænd for transport af elever i specialklasser på Langsøskolen, Sølystskolen, Balleskolen, Thorning Skole, Ans, Bryrup og Kjellerup skoler. Disse elever kan ikke befordres med almindelig offentlig transport. Befordring af taleundervisning Udgifter på i alt 674.000 kr. til sær transport af børn, som modtager taleundervisning i Fonologigruppen, Taleboblen, Småbørns- og skolebørnsstammegruppen og Århus Taleinstitut, nyoprettet kursus – Skolestammekursus (kursussted - PPR, 9 dage pr. år ca. 15.000) I beløbet indgår 400.000 kr. til transport i forbindelse med indgåelse af abonnementsordning. Befordring af syge elever til folkeskole Der er afsat 105.100 kr. til befordring af midlertidig syge elever og 50.000 kr. til elever med en kronisk lidelse. Befordring Ahl Hage Til transport af lejrskoleelever og feriekoloni er afsat 100.200 kr. Tilbuddet omfatter alle folkeskoler i Silkeborg Kommune. 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2012 2013 2012-priser 2011 Netto

2.991

2.688

2.688

Overslag 2014

Overslag 2015

2.688

2.688

Her budgetteres med udgift til køb af undervisning i skoler, der hører under regionerne. Der er budgetteret med 8 elever med en individuel takst, der er fremskrevet til 2012. Samtidig er der budgetteret med 350.000 kr. til de abonnementsaftaler inden for børne- og unge-området for børn over 6 år, der er indgået med Region Midtjylland. 03.22.08 Kommunale specialskoler Budget 1.000 kr. Budget 2012 2012-priser 2011 Netto

54.783

64.180

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

64.180

64.180

64.180

Med virkning fra 1. januar 2012 udtræder Silkeborg Kommunes specialskoler og specialklasser af rammeaftalen. Derfor bliver budgetterne ændret således, at de tidligere amtsklasser på Langsøskolen og Thorning Skole overføres til konto 03.22.01, og Nørskovlund og Dybkær Specialskole fortsat bliver konteret på konto 03.22.08 Specialskoler. Funktionen er blevet ændret med virkning fra 1. januar 2012. Der er kommet autoriserede grupperinger på funktionen, og derfor er der foretaget rettelser i henhold til disse.

198


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 001 – Undervisning i kommunens egen specialskoler Nørskovlund og Dybkær Specialskole er budgetteret på denne gruppering. I 2012 er der budgetteret med kr. 10.502.000 for 41 elever på Nørskovlund, og kr. 22.795.000 for 80 elever på Dybkær Specialskole. Budgettet for Nørskovlund er excl. udgifter til drift af ejendom. Dette er overgået til Fælles Ejendomsdrift. Budgettet for Dybkær Specialskole er incl. udgifter til drift af ejendom, idet det ikke har været muligt at udskille beløbet endnu. Der arbejdes på at finde en måde at opgøre beløbet på, således at det også kan blive flyttet til FE. 002 – Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune Betaling til andre kommuner Skoleudgiften er for elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners specialskoler. Der er budgetteret med 46 elever, i alt 16.088.000 kr. Betaling fra andre kommuner Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der går på specialskole i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på kr. 15.101.000 for 56 elever. Heri indgår indtægter for alle tidligere amtsskoler/klasser. Beløbet bliver opdelt senere. 003 – Undervisning i interne skoler på opholdssteder Socialpædagogiske opholdssteder Budgettet for 2012 er fastlagt efter faktiske elever, hvor den betalte takst for 2011 er fremskrevet til 2012. Der er i øjeblikket 5 elever på socialpædagogiske opholdssteder. 004 – Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Under denne gruppering bliver der budgetteret med Dybkær Specialskoles SFO – incl. ejendomsudgifter. Budgettet er på kr. 11.680.000 for 58 elever. Betaling til andre kommuner Her er budgetteret med udgifter til elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, som er optaget i SFO eller klub, der er tilknyttet en specialskole i anden kommune. Budgettet er på kr. 4.321.000 for 24 elever. Betaling fra andre kommuner Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der er optaget i SFO eller klub, som er tilknyttet en specialskole i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på kr. 3.607.000. 005 – Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning udenfor distriktsskolen I budgettet for 2012 er der budgetteret med kr. 11.191.000 til befordring af elever til alle specialklasser i kommunen undtagen Dybkær Specialskole. Dette tal skal splittes ud i løbet af året, således at befordring til specialklasser i tilknytning til folkeskoler bliver flyttet til funktion 03.22.06. Befordring til Dybkær Specialskole er budgetteret med kr. 1.934.000. Desuden er der budgetteret med kr. 3.710.000 til dækning af befordring til andre kommuners specialskoler med vores egne elever.

199


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Betaling for abonne