__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Jaarverslag 2017 www.boip.int

1 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


Inhoud 3

Voorwoord

9

Merken

17 Modellen 20 i-DEPOT 23 Organisatie 25

Samengevatte jaarrekening

32

Controleverklaring bij de samengevatte jaarrekening

van de onafhankelijke accountant

2 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


Voorwoord Interview met dhr. Edmond Simon, Directeur-Generaal

In economisch opzicht was 2017 een positief jaar: er was sprake van economische groei en van een daling van de werkloosheid en het aantal faillissementen. Tegelijkertijd werd de politieke context gekleurd door onzekerheid en instabiliteit, zowel in de EU als daarbuiten. Ons vakgebied, Intellectuele Eigendom, wordt zowel door de economie als politiek beïnvloed. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) volgt alle ontwikkelingen dan ook op de voet en benut waar mogelijk kansen om op de snelle veranderingen in te spelen. In dit jaarverslag vertelt Directeur-Generaal Edmond Simon over de resultaten en activiteiten in 2017, en blikt vooruit op de jaren die volgen.

Wat zijn de belangrijkste resultaten van BOIP in 2017? ‘Wij zijn blij te constateren dat het aantal aanvragen voor merkregistratie stabiel bleef. Ook is sprake van een constante situatie qua verdeling van de aanvragen in de afgelopen jaren, bijvoorbeeld per taal van indiening en per land van herkomst. Ook de verhouding 3 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


tussen het aantal aanvragen dat werd In de afgelopen jaren….

ingediend door particulieren of door

• werd gemiddeld 14% van de

IE-professionals bleef min of meer constant

merkaanvragen ingediend in de

(zie kader). Verder zien we een lichte stijging in

Franse taal, 14% in de Engelse taal

het aantal opposities en het aantal modellen.

en 72% in de Nederlandse taal;

Voor het i-DEPOT zag het er helaas minder

• was ca. 59% van de aanvragen

goed met een daling van 7 procent in het

afkomstig uit Nederland, 29%

aantal indieningen. Daartegenover stond dan

uit België, 5% uit Luxemburg en

wel weer een stijging van bijna 25 procent van

7% van buiten de Benelux;

het aantal verlengingen van de i-DEPOT

• werd gemiddeld 42% van de aanvragen voor merkregistratie

bewaartermijn.

ingediend door particulieren,

Wat heeft BOIP in 2017 bereikt?

tegen 58% door IE-professionals.

We hebben weer hard gewerkt! Op het vlak van wet- en regelgeving hebben we gewerkt aan het omzetten van de nieuwe merken-

richtlijn in het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). De drie landen hebben er gezamenlijk voor gekozen het BVIE zo veel mogelijk in lijn te brengen met de inhoud, structuur en formulering van de richtlijn. Het wijzigingsprotocol is door het Comité van Ministers getekend op 11 december 2017. Daarnaast hebben we ons voorbereid op onze nieuwe bevoegdheden die per 1 juni 2018 zijn ingegaan, namelijk de implementatie van de doorhalingsprocedure. Hiervoor moest onder meer het Uitvoeringsreglement worden aangepast. Deze aanpassingen zijn onder andere besproken in een bijeenkomst met rechters uit de drie landen. Ook moeten per 1 juni beroepszaken tegen de beslissingen van BOIP bij het Benelux-Gerechtshof worden ingediend. BOIP zal alle zaken zelf behandelen en pleiten. Al deze veranderingen betekenen dat we er nieuwe, structurele en complexe taken bij krijgen. Op organisatievlak hadden twee grote projecten prioriteit. Ten eerste de ontwikkeling van een nieuw backofficesysteem voor de behandeling van de merkendossiers. De implementatie van dit systeem raakt vrijwel al onze andere systemen en is dus een enorme operatie. De eerste fase wordt halverwege 2018 in gebruik genomen, tegelijk met het nieuwe backofficesysteem voor opposities, waardoor we dossiers efficiënter kunnen afhandelen. Het tweede project betrof de bouw van onze nieuwe website. Deze 4 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


ging eind 2017 live met een volledig nieuwe styling en content, en een intuïtieve en klantvriendelijke structuur en navigatie. Ook onze online applicaties, bijvoorbeeld die voor het aanvragen van merk- en modelregistraties, zijn aan de nieuwe styling aangepast. Daarnaast werkten we aan andere projecten. We hebben bijvoorbeeld nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan het i-DEPOT, zoals het digitaal kunnen overdragen van bestanden en een tool voor gemachtigden. Ook hebben we in verband met de uitfasering van onze B2B-diensten, BMBconnect en TMtalk, gewerkt aan een oplossing voor het online aanvragen van merkregistraties door grote klanten. Verder gaven we natuurlijk ook actief invulling aan onze wettelijke taken op het gebied van voorlichting en promotie. Er is bijvoorbeeld een banneractie gestart om merkregistratie via social media te promoten. In België hebben we in 2017 onder meer een actie gedaan richting boekhouders en fiscale adviseurs. In Nederland namen we succesvol deel aan de pilot van het OnderNemersPlein van de Kamer van Koophandel in Rotterdam. Daarnaast verzorgden we vele presentaties, workshops en opleidingen in de drie landen, waaronder het House of Training in Luxemburg.

Wat waren belangrijke ontwikkelingen in het IE-landschap in 2017? In het najaar van 2017 vond een vergadering plaats met de Benelux-Raad voor de Intellectuele Eigendom (BRIE), in de nieuwe samenstelling en met de nieuwe voorzitter Antoon Quaedvlieg (Nederland). Hij volgt Geert Glas (België) op, die acht jaar succesvol voorzitter is geweest van de BRIE. Op Europees vlak werkten we ook in 2017 weer succesvol samen met EUIPO en andere nationale diensten in het kader van de European Cooperation Projects (ECP), die gericht zijn op de ontwikkeling van gemeenschappelijke tools en standaarden voor de registratie van merken en modellen.

Welke plannen heeft BOIP voor 2018? De belangrijkste mijlpaal in de eerste helft van het jaar is natuurlijk 1 juni 2018: de implementatie van de doorhalingsprocedure en de nieuwe bevoegdheden van het Benelux-Gerechtshof (inwerkingtreding van de protocollen BVIE 2014). Hiervoor organiseren we twee informatieve bijeenkomsten, in mei en november. Verder nemen

5 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


we – ook in 1 juni – onze nieuwe backofficesystemen voor de merkendossiers en behandeling van opposities in gebruik. Kortom, veel veranderingen! Daarna zullen stapsgewijs allerlei nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd, waaronder digitale correspondentie met klanten via onze online omgeving My BOIP. In de tweede helft van het jaar zijn we vooral bezig met de voorbereiding van de inwerkingtreding van de EU richtlijn begin 2019 (Trade Mark Package). Deze richtlijn betekent bijvoorbeeld dat er nieuwe typen merken kunnen worden ingediend, dat er nieuwe absolute en relatieve gronden worden toegevoegd en dat de certificeringsmerken naast de collectieve merken worden gecreëerd. Dit alles vereist aanpassingen van ons Uitvoeringsreglement en natuurlijk onze interne processen en systemen. Daarnaast bevat de nieuwe EU richtlijn een optionele bepaling over de ‘one-class-per-fee’ structuur. We hebben hierover gesprekken gevoerd met de drie landen en een akkoord bereikt op politiek niveau voor een nieuwe structuur, namelijk een ‘instaptarief’ dat iets lager ligt dan het huidige basistarief, maar slechts geldt voor één klasse. Voor het toevoegen van twee of meer klassen geldt dan een toeslag. Deze maatregel moet voorkomen dat het register ‘vervuild’ raakt en bijdragen aan minder geschillen tussen merkhouders. De nieuwe tarievenstructuur zal in principe op 1 januari 2019 in werking treden.

Wat staat er nog meer op de planning? We besteden continu aandacht aan de beveiliging van onze systemen en informatiebeveiliging. Natuurlijk volgen we de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nauwkeurig op. En ook op andere vlakken doen wij er alles aan om onze diensten veilig en betrouwbaar te houden. Verder moet in 2018 de EU richtlijn over bedrijfsgeheimen in alle landen omgezet worden. Het i-DEPOT van BOIP is een eenvoudige en betaalbare manier voor bedrijven om hun bedrijfsgeheimen vast te leggen en te voorzien van een betrouwbaar datumstempel. We willen naar de mogelijkheid kijken om, in samenwerking met de nationale diensten, een campagne te starten, gericht op ondernemers in de zakelijke dienstverlening, start-ups en scale-ups. Tot slot zullen we in het kader van onze aanvullende taken een vervolg geven aan de uitvoering van onze opdracht van de Rijksdienst Caribisch Nederland voor de uitvoering

6 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


van de Wet Merken Bes (WMB). Het gaat om de merkenwetgeving die van toepassing is op de drie bijzondere Nederlandse gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. In 2018 ontwikkelen we onder andere een nieuw merkenregister voor Caribisch Nederland.

Hoe kijkt u naar de toekomst? In 2017 is de financiële situatie van BOIP zorgwekkend gebleven. We hebben dan ook alle kosten onder de loep genomen en flink bezuinigd. Ook hebben we voor de eerste keer in dertien jaar onze tarieven moeten verhogen. Deze zijn per 1 januari 2018 ingegaan. We houden onze zorgen over de financiële situatie in de nabije toekomst. De opbrengsten blijven achter op de stijgende kosten. We hebben wel de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in automatisering. Daardoor zijn onze interne processen sterk veranderd; we werken steeds efficiënter en effectiever. Dit heeft een effect op onze werkzaamheden en de benodigde mankracht. In 2018 zal dan ook een reorganisatie plaatsvinden bij BOIP en zullen we afscheid moeten nemen van collega’s. Dit vinden we natuurlijk heel verdrietig, maar het is helaas noodzakelijk. Desondanks gaan we met goede moed en optimistisch door. We kunnen met trots terugkijken op alles wat we al hebben bereikt! Ook in 2018 werken we er elke dag weer hard aan om onze klanten een snelle en betrouwbare dienstverlening te bieden.’

7 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


Merken

8 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


M ER KE N

Benelux-depots 2013-2017 1 2 2017 Benelux-depots (in aantallen)

21.633

98,92

Waarvan online ingediend (in %)

2016

21.778

99,06

2015

22.211

98,56

2014

20.478

98,71

2013 21.178

95,88

1 De aantallen depots zijn verwerkt op basis van datum binnenkomst depot. 2 Ook de vervallen depots zijn in deze statistieken opgenomen. Een deel van de vervallen depots heeft geen deposantennummer en dus geen land van herkomst. Hierdoor bestaan er verschillen tussen de cijfers in deze tabel en de cijfers in de tabel ‘Beneluxdepots naar land van herkomst’.

Collectieve merken 2013-2017 (in aantallen) 1 2 2017 53 2016 88 2015

62

2014

70

2013 73

1 De aantallen depots zijn verwerkt op basis van datum binnenkomst depot. 2 Ook de vervallen depots zijn in deze statistieken opgenomen. Een deel van de vervallen depots heeft geen deposantennummer en dus geen land van herkomst. Hierdoor bestaan er verschillen tussen de cijfers in deze tabel en de cijfers in de tabel ‘Beneluxdepots naar land van herkomst’.

9 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


M ER KE N

Aantal depots per betalingswijze 2013-2017 (in aantallen) 2017 2016 2015 2014 2013 Bancontact/Mister Cash

942 814 702 432 456

Lopende rekening

6.553 6.017 5.208 3.998 3.437

iDEAL 4.238 4.273 4.653 3.478 3.400 MasterCard 1.206 1.326 1.414 1.058 932 Money transfer

4.083 4.171 3.824 5.343 5.635

Niet online 3.568 4.102 5.231 5.243 6.656 Visa 967 1.062 1.170 938 728 Overig 76 13 8 53 23

Aantal depots per taal 2013-2017 1 2017 2016 2015 2014 2013 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Engels 2.957 13,67 2.997 13,76 2.675 12,04 1.729 8,42 406 1,91 Frans 3.050 14,10

3.193 14,66

3.377 15,20

3.293 16,03

3.539 16,64

Nederlands 15.626 72,23

15.588 71,58

16.158 72,75

15.521 75,55

17.322 81,45

Totaal 21.633 100

21.778 100

22.210 100

20.543 100

21.267 100

1 Het Engels is in 2013 als derde werktaal geĂŻntroduceerd, naast het Frans en Nederlands.

10 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


M ER KE N

Benelux-depots naar land van herkomst 2017

Nederland België Luxemburg 12.669 6.296 1.006

V.S. Japan EU-overige Overige 254 18 885 505

Benelux-depots naar land van herkomst 2013-2017 2017 2016 2015 2014 2013 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Nederland 12.669 58,56 12.690 58,29 13.300 59,90 12.517 61,10 13.095 61,8 België 6.296 29,10 6.305 29,00 6.208 28,00 5.475 26,80 5.711 27,0 Luxemburg 1.006 4,65 VS

1.090 5,00

1.137 5,10

1.089 5,30

877 4,1

254 1,18 298 1,40 339 1,50 287 1,40 299 1,4

Japan 18 0,09 25 0,10 32 0,10 44 0,20 39 0,2 EU-overige 885 4,09 874 4,01 744 3,40 599 2,90 655 3,1 Overige 505 2,33 489 2,25 451 2,00 467 2,30 502 2,4 Totaal 21.633 100

21.771 100

22.211 100

11 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)

20.478 100

21.178 100


M ER KE N

Gepubliceerde merken 2013-2017 (in aantallen) Individueel Collectief Totaal 2017

18.532 54 18.586

2016 18.929 66 18.995 2015 19.149 54 19.203 2014 18.191 52 18.243 2013 18.721 76 18.797

Verzoeken tot vernieuwing 2013-2017 (in aantallen) Individueel Collectief Totaal 2017 13.165 49 13.214 2016

13.153 60 13.213

2015 14.717 53 14.770 2014 12.436 47 12.483 2013 12.138 57 12.195

Via BOIP aangevraagde internationale inschrijvingen 2013-2017 (in aantallen) 2017 2016

1.903 1.665

2015 2.007 2014 2013

1.871 1.897

Internationale inschrijvingen, geldig in de Benelux 2013-2017 (in aantallen) 2017 2.400 2016

2.113

2015 2014

3.962 3.648

2013 4.224

12 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


M ER KE N

Weigeringen op absolute gronden - Statistieken 2016 1 Aantal % Benelux depots Totaal 2 20.917 100 Door merkhouder ingediend 8.500 40,64 Door gemachtigde ingediend 12.417 59,36 Voorlopige weigeringen Totaal 1.805 8,63 Volledig 1.713 8,19 Gedeeltelijk 92 0,44 Door merkhouder ingediend 948 11,15 Door gemachtigde ingediend 857 6,90

Na voorlopige weigering alsnog ingeschreven depots 3 114 0,55

Op verzoek ingetrokken depots/doorgehaalde spoedinschrijvingen

239

1,14

Verder buiten behandeling gelaten depots

17

0,08

Bezwaartermijn loopt nog (regel 1.15 UR)

28

0,13

Definitieve weigeringen Totaal 4 1.407 6,73

Waarvan doorhalingen spoedinschrijvingen

80

Volledig 1.328 6,35 Gedeeltelijk 79 0,38

Door merkhouder ingediend 5 865 10,18

Door gemachtigde ingediend 5 542 4,36

Wel bezwaar gemaakt 298 Geen bezwaar gemaakt 1.109

Beroep ingesteld (artikel 2.12 BVIE) 6

In BelgiĂŤ 3 In Nederland 1 In Luxemburg 1

13 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


M ER KE N

Toelichting op tabel ‘Weigeringen op absolute gronden’

1 De statistieken over 2017 zijn nog niet beschikbaar gelet op de voor deze procedure voorgeschreven termijnen. 2 De niet-ontvankelijke depots worden niet meegeteld in het totaal aantal depots. 3 Het betreft hier veelal voorlopige weigeringen die na reactie van de merkhouder / gemachtigde, bijvoorbeeld wanneer het depot wordt beperkt of inburgering wordt aangetoond, alsnog zijn herzien. 4 Het percentage definitieve weigeringen is de afgelopen jaren fors gestegen. Dit kan onder meer worden verklaard door wijzigingen in de inschrijvingsprocedure waardoor het minder voorkomt dat depots verder buiten behandeling worden gelaten. 5 Deze percentages weigeringen worden berekend ten opzichte van het aantal door merkhouders / gemachtigden verrichte depots. 6 In tegenstelling tot alle andere cijfers in deze tabel, waar de aantallen berekend zijn aan de hand van de depotdatum in het betreffende jaar, is het aantal beroepen berekend aan de hand van de datum van indiening van het beroep.

Verloop weigeringen op absolute gronden in % t.o.v. aantal depots 2008-2016 12 10,89 10,42

10

9,19

9,19

8,56 8,19

8,22

8

8,63

7,18

7,58

7,21

7,84

6,71

6,73

6,17

6,04

6

5,49

5,79

4 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Voorlopige weigeringen Definitieve weigeringen

14 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)

2014

2015

2016


M ER

Ontvankelijk 1.081 97,1 Niet-ontvankelijk 32 2,9 Totaal 1.113 100 BeĂŤindigd in 2017 (ontvankelijke opposities) Totaal 528 48,8 Nog in behandeling (ontvankelijke opposities) Van 2017 553 51,2 Taal van voorkeur (ontvankelijke opposities) Nederlands 785 72,6 Frans 134 12,4 Engels 162 15,0

Oppositie gericht tegen (ontvankelijke opposities) Beneluxrecht 1.028 95,1 Internationaal recht 53 4,9 Oppositie gebaseerd op (ontvankelijke opposities)1 Benelux merk 375 34,7 Uniemerk 735 68,0 Internationaal merk 239 22,1

1 Meerdere verschillende types ingeroepen rechten mogelijk per oppositie.

15 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)

N

Aantal %

KE

Opposities


Modellen

16 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


M OD EL LE

Benelux-modellen 2013-2017 (in aantallen) 1

N

2017 Benelux-modellen 975 Gepubliceerd 836 2016 957 952 2015

2014

2013

1.161

1.028

847

763

988

866

1 De cijfers in deze tabel zijn verwerkt op basis van het aantal modellen, niet het aantal depots. De cijfers betreffen alleen de geldige modellen.

Verzoeken tot vernieuwing 2013-2017 (in aantallen) 1 2017

570

2016 871 2015 2014

742

632

2013

760

1 De cijfers in deze tabel zijn verwerkt op basis van het aantal modellen, niet het aantal depots. De cijfers betreffen alleen de geldige modellen.

17 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


M OD EL LE N

Wijze van indienen 2013-2017 (in %) 1 2 2017

99,07

0,93

2016

98,43

1,57

2015

91,04 8,96

2014

67,77 32,23

2013

100

Online Papier

1 De cijfers in deze tabel zijn verwerkt op basis van het aantal modellen, niet het aantal depots. De cijfers betreffen alleen de geldige modellen. 2 Het online indienen van modellen is mogelijk sinds 2014.

18 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


i-DEPOT

19 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


i-D EP OT

Online i-DEPOT 2017 (in aantallen)

Overig

221

2.703

2.161

172

Online i-DEPOT 2013-2017 (in aantallen) 2017 2016 2015 2014 2013 België 2.161 2.288 2.294 2.216 2.105 Nederland

2.703 2.887 2.937 3.281 3.840

Luxemburg 172 245 177 247 151 Overige

221 208 156 122 131

Totaal 5.257 5.628 5.564 5.866 6.227

20 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


i-D EP

2017 Verkocht

Retour

OT

i-DEPOT enveloppen 2013-2017 (in aantallen) 1 198 213

2016

337

307 2015

381

2014

469

394 372

2013

499

401

1 Verkochte enveloppen worden niet altijd in hetzelfde jaar retour gestuurd. Daardoor kan het aantal in een jaar  geretourneerde enveloppen hoger zijn dan het aantal verkochte enveloppen.

Verdeling van i-DEPOT enveloppen per land 2013-2017 (in aantallen) 2017 2016 2015 2014 2013 België Nederland

73 129 135 153 172 107 123 180 179 176

Luxemburg 27 45 43 25 42 Overige

6 10 23 15 11

Totaal 213 307 381 372 401

Aantal verlengingen i-DEPOT 2013-2017 (in aantallen) 2017

933

2016

747

2015

464

2014

325

2013

180

21 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


Organisatie

22 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


Organisatie

Ons kantoor is gevestigd in Den Haag. De organisatie telt 89 medewerkers. Wij werken nauw samen met de nationale diensten in België en Luxemburg.

Aantal medewerkers 31-12-17 31-12-16 NL 67 66 B 18 18 L 3 3 FR 1 2 Totaal 89 89

Verdeling man/vrouw Man 46 43 Vrouw 43 46

Aantal FTE’s (fulltime-equivalent) 78,06

80,6

Nationale diensten Nationale dienst België

Nationale dienst Luxemburg

Federale Overheidsdienst Economie

Ministère de l’Économie

K.M.O. Middenstand en Energie

Office de la propriété intellectuelle

Dienst voor de Intellectuele Eigendom

Boulevard Royal 19-21

City Atrium - Vooruitgangsstraat 50

L -2914 Luxemburg

1210 Brussel

T (+352) 247-84113

T +32 2 277 90 11

F (+352) 247-94113

F +32 2 277 52 62

dpi@eco.etat.lu

info.eco@economie.fgov.be

https://meco.gouvernement.lu

https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom

23 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


Samengevatte jaarrekening

24 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


Samengevatte jaarrekening Toelichting Dit hoofdstuk is een samenvatting van de inrichtingsjaarrekening over boekjaar 2017. De controleverklaring ziet alleen toe op de Balans, Exploitatierekening en bijbehorende toelichting in het hoofdstuk Financieel van dit jaarverslag. Er zijn geen algemeen vastgestelde criteria beschikbaar voor het opstellen van een samengevatte jaarrekening. Daarom heeft de Directie deze criteria zelf ontwikkeld. Het doel van dit hoofdstuk is een populaire samenvatting te geven van de inrichtingsjaarrekening van BOIP. De gehanteerde criteria en het aggregatieniveau van deze samenvatting zijn hierop toegespitst. De balans per 31 december 2017 en de exploitatierekening 2017 zijn in deze samenvatting integraal overgenomen uit de inrichtingsjaarrekening. Ook is het verloopoverzicht van het eigen vermogen toegevoegd. De inrichtingsjaarrekening is gebaseerd op IPSAS. In deze samengevatte jaarrekening is volstaan met het weergeven van de grondslagen voor enkele materiĂŤle jaarrekeningposten. De toelichtingen die zijn vereist op basis van IPSAS zijn vereenvoudigd weergegeven, rekening houdend met het beoogde doel van deze samengevatte jaarrekening. Bijgesloten samenvatting is op een later moment uitgebracht dan de inrichtingsjaarrekening. Omdat dit stuk slechts beoogt een samenvatting te geven van de oorspronkelijke inrichtingsjaarrekening over boekjaar 2017 is geen rekening gehouden met gebeurtenissen in de tussenliggende periode. Het kennisnemen van deze samenvatting kan niet in de plaats treden van het kennisnemen van de inrichtingsjaarrekening over boekjaar 2017, aangezien diverse vereenvoudigingen zijn aangebracht. Gebruikers die behoefte hebben aan meer informatie kunnen een exemplaar van de inrichtingsjaarrekening inzien ten kantore van BOIP.

25 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


Balans 2017

(na verwerking van het voorstel tot bestemming van het resultaat)

In duizenden euro’s

31-12-2017

31-12-2016

Activa Vlottende activa Liquide middelen 5.954 6.555 Vorderingen en overlopende activa 3.297 2.488

9.251 9.043

Vaste activa Financiële vaste activa 12.715 12.696 Materiële vaste activa 6.062 6.563 Immateriële vaste activa 5.709 4.726

24.486 23.985

Totaal activa 33.737 33.028

Passiva Kortlopende schulden

6.733 6.364

Langlopende schulden Personeel 17.513 23.184 BPP 2.983 2.725

20.496 25.909

Eigen vermogen Cumulatief overschot 6.508 755

Totaal passiva 33.737 33.028

26 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


Toelichting op de balans • De samengevatte jaarrekening is opgesteld om te voldoen aan artikel 19 en 20 van het financiële reglement. • De obligaties, aandelen en overige beleggingen worden gewaardeerd op marktwaarde. Gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten worden in de exploitatierekening verantwoord. • De (im)materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. • De kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit vooruit ontvangen bedragen (betalingen voor diensten die nog niet zijn verleend). • De langlopende schulden bestaan voor een belangrijk deel uit schulden in verband met personeelsregelingen, waarvan de verantwoording onder de schulden door IPSAS wordt voorgeschreven. Belangrijkste onderdeel hiervan is de schuldpositie voor toekomstige pensioenlasten en toekomstige garantiekosten van € 11.104.000 (2016: € 17.296.000). • Het cumulatief overschot betreft naast de cumulatieve ingehouden exploitatieresultaten ook de mutaties in de langlopende schulden die rechtstreeks via het eigen vermogen worden verwerkt.

27 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


Exploitatierekening 2017 In duizenden euro’s

Budget 2017 2017 2016

Opbrengsten Omzet depots 5.780 5.616 5.739 Omzet vernieuwingen 3.917 3.846 3.789 Overige 5.267 4.949 5.509 14.964

Totaal opbrengsten

14.411

14.636

Exploitatiekosten Salariskosten 8.214 8.132 8.370 Sociale lasten 1.558 1.420 1.537 Pensioenlasten 3.200 3.082 3.303 Overige personeelskosten 677 866 1.379 Interne fiscale en sociale heffingen -2.499 -2.593 -2.430 Personeelskosten

11.150

10.907

12.159

Afschrijvingskosten 1.944 1.850 1.462 Overige exploitatiekosten 2.936 2.438 2.910 16.030

Af: totaal exploitatiekosten

15.195

16.531

Bijzondere baten 0 6.292 0 Exploitatieresultaat

- 1.066 5.508

-1.895

Financiële baten en lasten Rentebaten en dividend 351 383 393 Transactieresultaten beleggingen 57 150 278 Koersverschillen 0 -33 -5 Bankkosten -92 -91 -90 Totaal financiële baten en lasten

316

409

576

Overschot (+) / Tekort (-) - 750 5.917 -1.319

28 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


Toelichting op de exploitatierekening BOIP heeft een overschot gerealiseerd van € 5.917.000 (2016: € 1.319.000 tekort ). De verbetering is te danken aan de vrijval van een groot deel van de voorziening pensioen als gevolg van het voorwaardelijk maken van de pensioenregeling vanaf 2017. • Op de budgetten, opgenomen in de samengevatte jaarrekening, is geen accountantscontrole toegepast. • Onder opbrengsten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten. • De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Indien het eindresultaat van een dienst niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, maar naar verwachting wel positief zal zijn, dan wordt slechts de opbrengst verantwoord ter grootte van de kosten. Indien de kosten ook niet betrouwbaar kunnen worden bepaald dan worden er tussentijds geen opbrengsten verantwoord, maar bij de voltooiing van de dienst. Wel worden reeds gemaakte kosten in de exploitatierekening verantwoord. • De omzet bleef met € 14.411.000 een kleine 4% achter bij het budget (€ 14.964.000). Een lagere omzet depots (€ 164.000) en lagere internationale opbrengsten (€ 173.000) zijn daarvan de belangrijkste oorzaken. • De personeelskosten lagen met € 10.907.000 iets onder het budget (€ 11.150.000) als gevolg van lagere kosten van salarissen en sociale lasten (€ 220.000) en pensioenlasten (€ 118.000) tegenover hogere overige personeelskosten (€ 189.000). • De afschrijvingskosten bleven met € 1.850.000 (budget: € 1.944.000) ruim binnen het budget, doordat de afschrijving van enkele (deel)projecten later startte dan verwacht. • De overige kosten daalden in het verslagjaar tot € 2.438.000 (2016: € 2.910.000) omdat door de lastige vooruitzichten zo veel mogelijk in de kosten is gesneden. • De bijzondere baten betreft de vrijval uit de voorziening pensioen als gevolg van het voorwaardelijk maken van de pensioenregeling.

29 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


Mutatieoverzicht eigen vermogen 2017

Overige

In duizenden euro’s

reserves

Eigen vermogen per 1/1/2016

4.145

Reserve

Totaal

herwaardering 1.527

5.672

Langlopende schulden personeel agv wijziging rekenrente Pensioen

Eigen vermogen per 31/12/2016

-3.431

-167

-167

-1.319

-1.319

Ziektekosten na pensioen Exploitatieresultaat 2016

-3.431

2.826

-2.071

755

Pensioen

Bestandsontwikkelingen

-360

-360

Ziektekosten na pensioen

Wijziging rekenrente

Bestandsontwikkelingen

115 81

115 81

Exploitatieresultaat 2017

5.917

5.917

Eigen vermogen per 31/12/2017

8.743

6.508

30 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)

-2.235


Controleverklaring bij de samengevatte jaarrekening van de onafhankelijke accountant

31 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


Verklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Raad van Bestuur en de Directie van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Ons oordeel De samengevatte jaarrekening 2017 (hierna ‘de samengevatte jaarrekening’) van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te Den Haag is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2017 van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2017 van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom op basis van de grondslagen zoals beschreven in de Toelichting, Toelichting op de balans en Toelichting op de exploitatierekening van het Jaarverslag 2017. De samengevatte jaarrekening bestaat uit: 1 De balans per 2017. 2 De volgende overzichten 2017: a De exploitatierekening 2017, het mutatieoverzicht eigen vermogen 2017; en b de bijbehorende toelichtingen.

Samengevatte jaarrekening De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de grondslagen voor financiële verslaggeving op basis van de International Public Sector Accounting Standards. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de 32 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)


gecontroleerde jaarrekening van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening en de gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 7 juni 2018.

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2017 van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom in onze controleverklaring van 7 juni 2018.

Verantwoordelijkheden van het Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de samengevatte jaarrekening De Directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van de grondslagen zoals beschreven in de Toelichting, Toelichting op de balans en Toelichting op de exploitatierekening van het Jaarverslag 2017. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de entiteit.

Onze verantwoordelijkheden Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.

Den Haag, 7 juni 2018 Deloitte Accountants B.V. Drs. T.J. Stalvord RA 33 Jaarverslag 2017 – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)

Profile for BOIP

BOIP Jaarverslag - 2017  

BOIP Jaarverslag - 2017  

Profile for boipnews

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded