Frugter (dansk-tigrinsk)

Page 1

Frugter Dansk

Tigrinsk


Min første billedordbog

Frugter

Forfatter | Ahmed Rakha Oversættelse | Yonas Asfaha, lektor i tigrinsk, Asmara College of Education Grafisk tilrettelæggelse | pedersen & pedersen Billeder | Shutterstock Udgave | 1. udgave 2022 ISBN | 978-87-93489-58-5

Forlaget Kitab www.kitab.dk | info@kitab.dk


Min første billedordbog

Frugter

Guide Dansk Tigrinsk (med IPA-lydskrift)

jordbær ስትሮበሪ ፍራውላ

stroberi fɨrawla

21 2 1

3


blomme በርቁቕ

12

bərquɣ


kirsebær ቺልየጃ ቸሪ

ʧiljəʤa t͡ʃəri

13


vindrue ወይኒ

24

wəjni


banan በናና

bənana

25


Ord er sprogets grundlæggende byggeklodser, og ordforrådet er en central komponent i indlæringen af sprog. Et kendskab til blot få tusinde af de mest almindelige og anvendte ord giver et funktionelt ordforråd med en meget høj forståelsesgrad, og et veludviklet ordforråd er en forudsætning for gode kommunikative færdigheder i skrift og tale.

ISBN 978-87-93489-58-5

Min første billedordbog er en serie af tematiske billedordbøger, der har til formål at opbygge et bredt og nyttigt basisordforråd om vores hverdag og verden omkring os. Serien benytter visuel ordforrådstilegnelse som redskab til at understøtte ordindlæringen. Serien henvender sig til børn og voksne og er velegnet i undervisningen af modersmål, andetsprog og fremmedsprog.

9 788793 489585


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.