Een Kleine IJstijd aan het Wad

Page 1

Photographer Koos Boertjens

een kleine ijstijd

aan het wad

A MINOR ICE AGE AT THE WADDEN SEAeen kleine ijstijd aan het wad

a minor ice age at the wadden sea


een klei


ne ijstijd

aan het wad


V

vo o rwo o rd olgens weerdeskundigen en wetenschappers zijn er sterke aanwijzingen dat ons land in een Kleine IJstijd terecht is gekomen. De barre weersomstandigheden aan de start van de winter 2010 - 2011 markeren wellicht het begin van een nieuwe

periode in de klimaatgeschiedenis. Als die voorspelling uitkomt, krijgen we de komende decennia te maken met zeer strenge winters.

Dit fotoalbum toont de invloed van de winter op de natuur en de mens in het Fries-Groningse Waddengebied. RWE en Nuon bouwen aan de rand van het Wad elk een nieuwe energiecentrale in de Eemshaven. De NorNed-kabel van Tennet voert hier elektriciteit aan, die in Noorwegen wordt opgewekt. Juist de groeiende behoefte aan energie in de komende decennia heeft tot deze beslissingen geleid. Voldoende energie om ook in de winter comfortabel te kunnen leven en werken. Ik hoop dat u veel plezier zult beleven aan het doorbladeren van dit fotoboek. De

Weerdeskundige Hajo Smit zegt in dit verband hierover: ‘Na twee eerdere,

provincies Friesland en Groningen zijn ook in de winter heel erg mooi.

opmerkelijk koude winters is West-Europa in de ban van uitzonderlijk koud en sneeuwrijk winterweer. In Nederland is het koudegetal in december al de 50 gepasseerd, terwijl dit getal tijdens de strenge winter van 1962 -1963 rond deze tijd nog op 24 bleef steken. Sinds 1901 zijn maar vijf Nederlandse winters kouder begonnen dan deze winter.’

Volgens emeritus hoogleraar sterrenkunde Kees de Jager (89) heeft het veranderende klimaat te maken met de zon. ‘De zon is dood’, zegt hij. ‘Er zijn momenteel verontrustend weinig zonne-explosies en daardoor wordt het kouder op aarde. In het hart van de Kleine IJstijd tussen 1650 en 1710 waren er helemaal geen zonnevlekken en ook nu zien we tot onze verbazing het aantal explosies lager en lager worden. De oorzaak? Ik tast in het duister.’

Weerdeskundige Piet Paulusma ziet eveneens extreme winters in de nabije toekomst. Hij zegt hierover: ‘Ik onderschrijf de mening van wetenschappers dat dit allemaal verband houdt met de afwezigheid van zonnevlekken. Het is allemaal heel bijzonder wat er gebeurt. Zelfs de NASA stort zich op de zonnevlekken. Dat zegt mij al genoeg.’

4

Groningen, maart 2011 Fotograaf Koos Boertjens (www.wadinbeeld.nl)


A

p r o logue ccording to meteorologists and scientists, there is a lot of

According to Kees de Jager (89), professor emeritus in the field of astronomy,

evidence that suggests that the Netherlands have entered a

the changing climate is caused by the sun. ‘The sun is dead’, he says. ‘There are

so-called Minor Ice Age. The bleak weather circumstances at

alarmingly few solar explosions and that it why it is getting colder on earth. In

the onset of the 2010/2011 winter season could very well mark

the middle of the Minor Ice Age between 1650 and 1710 there were no sunspots

the beginning of a new era in climate history. If there is any truth to these

at all, and now, to our amazement, we can also see a dramatic decrease in the

predictions, then we should expect some extremely cold winters in the next few

number of explosions. The cause? No idea.’

decades. Weather expert Piet Paulusma also predicts extreme winters in the nearby On this subject weather expert Hajo Smit says: ‘After two previous remarkably

future. He says: ‘I agree with the scientific explanation that this is all linked to

cold winters, Western Europe has been under the spell of cold and snowy

the absence of sunspots. It is quite remarkable what is happening. Even NASA

weather. In the Netherlands the coldness-indicator has already surpassed 50,

has started to focus on sunspots – and that tells me all I need to know.’

when this marker did not exceed 24 in the strong winter of 1962-‘63. Since 1901 there have only been five Dutch winters that have had a colder start’.

The photos in this book expose the influence of winter on both nature and man in the Frisian and Groninger Wadden area of the Netherlands. The RWE and Nuon companies are both building a new power plant in the Ems harbour at the edge of the tidal flats. The NorNed cable, owned by Tennet, enters the Netherlands here, providing electricity that has been produced in Norway. The growing demand for energy over the coming decades has led to these institutional decisions. We will need a larger supply of energy to keep on living and working comfortably in the wintertime.

I hope that you will enjoy reading this book.

Groningen, March 2011 Photographer Koos Boertjens (www.wadinbeeld.nl)

5


gaast

6


Door harde wind ontstaat er begin februari 2010 in het IJssel-

Early februari 2010: hard winds push the ice on lake IJsselmeer

meer drie kilometer uit de kust bij Gaast een kistwerk. IJsschot-

into a formation known as a ‘kistwerk’ three kilometres off

sen stranden op een zandbank en schuiven tot vier meter hoog

the shore near Gaast. Ice floes strand on a sandbank and are

op waardoor er kleine ijsbergen ontstaan. Honderden nieuws-

pushed up, up to four meters high, creating small icebergs that

gierigen komen een kijkje nemen.

attract hundreds of curious people.

7


ko r n werd erzand

Nabij Kornwerderzand bevinden zich de Lorentzsluizen, een stelsel van spuisluizen en een grote en kleine schutsluis. Tezamen met de Stevinsluizen beheersen zij het waterpeil van het IJsselmeer, en daarmee ook van het achterland. Het water van het IJsselmeer wordt gespuid op de Waddenzee. Dit werd van militaire betekenis geacht in verband met onderwaterzetting. Daarom is te Kornwerderzand een stelsel van kazematten aangelegd dat de sluizen moet beschermen.

12


The Lorentzsluizen sluices near Kornwerderzand are a system of small and large sluicegates, used to regulate the water level in the canals and provide a passage for vessels travelling from one water level to another. Together with the Stevinsluizen sluices, they regulate the water level of lake IJsselmeer and that of the lands near the coast. The gates are used to pump the water of lake IJsselmeer onto the Wadden Sea tidal flats. The ability to flood the lands with this system made this a site of military significance. This is why a system of casemates was built near Kornwerderzand, in order to protect the sluiceways.

13


l auwersm eer

46


47


p i e t erburen

52


53


n o o rd p o ld erz ijl

58


59


f oto - lo cat ies / lo cat io ns

Lauwersoog Moddergat Paessens Oostmahorn/Esonstad Lauwersmeer

Holwerd

Harlingen

Kornwerderzand

Gaast

200


Emmapolder (Noordkaap)

Noorpolderzijl

Eemshaven

Oldenzijl

Noordpolder

Pieterburen

Helwerd Rottum Kantens Toornwerd

Leermens Westeremden Huizinge

Eenum Oosterwijtwerd

Delfzijl Oterdum

Loppersum Westerwijtwerd

Zoutkamp

Aduarderzijl Garnwerd Lammerburen/Electra

Punt van Reide

Termuntenzijl

Nieuw Statenzijl

Ellerhuizen Thesinge

Schildmeer Ganzedijk

Groningen

Zuidlaardermeer

201


i n ho ud so p gave / co nt ents 6-7

GAAST

18-19

HARLINGEN

30-31

OOSTMAHORN

8-9

GAAST

20-21

HARLINGEN

32-33

LAUWERSOOG

10-11

GAAST

22-23

HOLWERD

34-35

LAUWERSOOG

12-13

KORNWERDERZAND

24-25

HOLWERD

36-37

LAUWERSOOG

14-15

KORNWERDERZAND

26-27

PEASSENS/MODDERGAT

38-39 ZOUTKAMP

16-17

HARLINGEN

28-29

PEASSENS/MODDERGAT

40-41

202

ZOUTKAMP


42-43

LAUWERSMEER

54-55

LAMMERBUREN

66-67 NOORDKAAP

44-45

LAUWERSMEER

56-57

HOGE LAND

68-69 EMMAPOLDER

46-47

LAUWERSMEER

58-59

NOORDPOLDERZIJL

70-71

EMMAPOLDER

48-49 PIETERBUREN

60-61

NOORDPOLDERZIJL

72-73

EEMSHAVEN

50-51

PIETERBUREN

62-63 NOORDPOLDER

74-75

EEMSHAVEN

52-53

PIETERBUREN

64-65 NOORDPOLDER

76-77

EEMSHAVEN

203


i n houd so p gave / co nt ents 78-79

EEMSHAVEN

90-91

80-81

EEMSHAVEN

92-93 DELFZIJL

104-105 GANZEDIJK

82-83

EEMSHAVEN

94-95 OTERDUM

106-107 GANZEDIJK

84-85

EEMSHAVEN/DELFZIJL

96-97 TERMUNTENZIJL

108-109 NIEUW STATENZIJL

86-87

DELFZIJL

98-99 TERMUNTENZIJL

110-111 NIEUW STATENZIJL

88-89 DELFZIJL

100-101 PUNT VAN REIDE

112-113 NIEUW STATENZIJL

204

DELFZIJL

102-103 PUNT VAN REIDE


114-115 HELWERD

126-127 GARNWERD

138-139 HUIZINGE

116-117 HELWERD

128-129 TOORNWERD

140-141 WESTERWIJTWERD

118-119 HELWERD

130-131 REITDIEP

142-143 WESTERWIJTWERD

120-121 ROTTUM

132-133 REITDIEP

144-145 WESTERWIJTWERD

122-123 KANTENS

134-135 TOORNWERD

146-147 ELLERHUIZEN

124-125 KANTENS

136-137 HUIZINGE

148-149 ELLERHUIZEN

205


i n houd so p gave / co nt ents 150-151 ELLERHUIZEN

162-163 EENUM

174-175 OMMELAND

152-153 THESINGE

164-165 EENUM

176-177 OMMELAND

154-155 THESINGE

166-167 EENUM

178-179 OMMELAND

156-157 THESINGE

168-169 LEERMENS

180-181 OMMELAND

158-159 WESTEREMDEN

170-171 LEERMENS

182-183 GRONINGEN

160-161 LOPPERSUM

172-173 OMMELAND

184-185 GRONINGEN

206


colofon / c o lo ph o n 186-187 GRONINGEN

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door: RWE, Eemshaven, Groningen Seaports

188-189 GRONINGEN

fotografie/photography: Koos Boertjens, Groningen vormgeving en layout/design and layout: DBDdesign/Ruurd de Boer, Groningen kaart/map: Feikje Boertjens (www.feik.nl) Engelse vertaling/translation: Alex Dijk (www.lucidcontent.nl)

190-191 GRONINGEN

eindredactie/edited by: Jannie Kroes (www.dedamesvandale.nl) uitgever/publishing house: Digitaal boekhuis – (www.wadinbeeld.nl) co-uitgever/c0-publishing house: Uitgeverij Passage, Groningen

192-195 UIT DE LUCHT

druk/print: Printbase b.v.

196-197 SCHILDMEER ISBN 978-90-8896-002-4 NUR 410

© 2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 198-199 ZUIDLAARDERMEER

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2011 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a

retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

207


f oto grafie ko o s bo ertjen s

photography by ko o s b o ertj en s

Koos Boertjens (1950) is op twaalfjarige leeftijd begonnen met fotogra-

Koos Boertjens (1950) made his first photographs at the age of twelve. His first

feren. Eerst met een Agfa Isoly II en later met een Hasselblad. Tegenwoor-

camera was an Agfa Isoly II, and he later started working with a Hasselblad.

dig gebruikt hij een Canon 5D Mark II met diverse objectieven.

Nowadays he uses a Canon 5D Mark II, with various lenses.

Na de fotovakschool Apeldoorn in 1973 – 1974 werkte hij een periode als

After successfully completing a course at the Apeldoorn School for Professional

freelance fotograaf voor de Leeuwarder Courant. Tegenwoordig is hij voor

Photography (1973-1974) he spent some time working as a freelance photograp-

diverse bedrijven als freelance fotograaf werkzaam in de Eemshaven om

her for the newspaper ‘Leeuwarder Courant’. At the moment he is contracted by

de voortgang van de bouw van de haven en de energiecentrales vast te

several companies to document the extension of the Ems harbour, as well as the

leggen.

building of new power plants there.

Sinds enkele jaren heeft Koos zich toegelegd op het

In the years Koos has focussed on making panoramic pic-

maken van panoramafoto’s. ‘Het landschap in Noord-

tures. ‘The scenery of the Northern provinces of the Nether-

Nederland is zo weids, dat het niet in één beeld is

lands is panoramic, which means that it cannot be captured

vast te leggen. Door een serie naast elkaar gelegen

in one picture. By combining a series of photos, a wider

beelden te combineren ontstaat een brede foto met

scope is presented, rich in detail.’

veel details.’

For the ANWB company he wrote ‘Digital Photography – A

Voor de ANWB schreef hij ‘Digitale fotografie - een

Practical Guidebook for the Amateur Photographer’. For pro-

praktische handgids voor de amateur-fotograaf’. Voor zijn collega’s

fessionals he wrote ‘Digital Photography for Insiders’ (publishing house: SDU). In

schreef hij het boek: ‘Digitale fotografie voor insiders’ (uitgever SDU). In

the weekends Koos is a guest teacher at the Apeldoorn School for Professional

het weekend is Koos gastdocent bij de Fotovakschool te Apeldoorn en

Photography. In Groningen he gives training on the use of Canon camera’s.

geeft hij de Canon-cursus in Groningen.

This book, ‘A Minor Ice Age at the Wadden Sea’ was developed spontaneously,

Dit boek ‘Een kleine IJstijd aan het Wad‘ is spontaan ontstaan na een

based on several conversations with Jörg Niemann, overseer of the build of the

aantal gesprekken met Jörg Niemann, bouwleider van de RWE-centrale

new RWE power plant in the Ems harbour. A grant from the RWE Cultural Fun-

in de Eemshaven. Dankzij een bijdrage uit het cultuurfonds van RWE kon

ding Program made the publication of this book possible.

dit boek worden gemaakt.

Websites van de auteur: www.beeldsite.nl www.bouweemshaven.nl www.inthesky.nl www.phototheek.com

208


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.