Page 1

VANUIT DE PEEL EUROPA IN door: Hans van de Laarschot

3 Mogelijk groot zonnepark aan A67

Via België naar Zeeland Als kapitein De Vries op 30 mei 1940 ‘zijn’ balans opmaakt, schat hij dat 60 tot 80 man van de soldaten uit de Peel in Duitsland gevangen wordt gehouden. Kapitein Van de Wilt weet ook niet meer, dan dat van zijn compagnie een gedeelte al bij Someren gevangen is genomen en dat anderen in Zeeland terecht zijn gekomen. Enkele van hen hebben Engeland bereikt. Tweede luitenant Van Kampen is het gelukt naar Engeland te ontkomen. Vanuit Wrottesley Park bij Wolverhampton, de legerplaats van de Prinses Irenebrigade, rapporteert hij in 1942 kort over zijn ervaringen tijdens de terugtocht uit de Peel op 11 mei na Best. Gedurende de verdere tocht was de weg een file van voertuigen: fietsers, auto’s, paard en wagen enz. Een file die wonder boven wonder nergens bleef steken. Langs den weg veel wrakken van voertuigen en gewonden tengevolge van mitraillerende Duitsche vliegtuigen. Tegen het vallen van de duisternis arriveerden we bij Tilburg, waar aan den rand van een bosch een colonne van 27 RI geformeerd werd, die in het donker vertrok, na uren in den nacht langs wegen gereden te hebben, die dikwijls versperd waren tengevolge van bombardementen kwamen tegen het aanbreken van de morgen van de 12e Mei bij Princenhage. Van hier ging de tocht later in den ochtend naar Antwerpen. Een dag later komen ze aan in Sas van Gent waar ze ingekwartierd worden en hen rust gegund is. Tot 16 mei, want dan gaat het weer België in.

De Fransen, die naar Nederland waren opgerukt om te ondersteunen bij de verdediging tegen een Duitse inval, hadden het in Zeeland voor het zeggen. Zij lieten alle wapens en fietsen inleveren. In auto’s ging het op 16 mei naar Brugge.

Fraaie tekening van de afmars van de militairen van de Peel-Raamstelling, als omslag van het boek ‘Terugtocht uit de Peel’ van onderofficier bij het 27e Regiment Infanterie L. Huizingh, dat al in 1940 op de markt kwam. (Collectie Hans van de Laarschot)

Fransen helpen Wachtmeester Van ’t Schip, die gestationeerd was in de Peel-Raamstelling bij de twee Peelkanalen in Meijel, belandde op 15 mei in het Zeeuwse Schoondijke. Toen daar het bericht van de capitulatie rondging, was er grote onrust en ontsteltenis. Veel soldaten liepen huilend op straat. Ze konden niet geloven dat ons mooie land zo maar was overgegeven. Zeeland was echter nog uitgesloten van de overgave aan de Duitsers en dat gaf wat hoop. De soldaten werden verdeeld ondergebracht in allerlei dorpjes. Van ’t Schip kwam terecht op een boerderij in Zuidzande. Eten was er niet veel. ’s Middags ben ik er op uitgegaan en heb nog aardappelen gevorderd. Vond op ’t land nog een hoopje uien. Deze hebben we schoongemaakt en met de aardappelen gekookt. 4 pakken boter kreeg ik van den verplegings officier en zoo hebben we met 80 man heerlijk gegeten. Ook ieder 2 eieren, die waren er genoeg.

Peellanders op de Pavon Aan boord van de Pavon waren ook mannen uit de Peel zelf, zoals Jan van Eijk uit Asten. Hij bevond zich in het bovenste middenruim. Jan kon het stranden van de Pavon niet, zoals wachtmeester Van ’t Schip, navertellen.

9

Vanuit de Peel Europa in

Zondags trokken we met auto’s van Coolkerke door Brugge, Ostende, Nieuwpoort naar de Panne, ’t laatste plaatsje voor de Fransche grens. Onderweg niets dan vluchtelingen. In de Panne een onbeschrijfelijke wanorde; rijen auto’s 4 dik, stonden daar reeds anderhalve dag en er zat geen vooruitgang in en steeds kwam er meer bij. De Hollandsche militaire wagens zijn toen over de trambaan gereden en eenmaal door de Panne, konden wij verder trekken naar Duinkerken, waar we om 15.00 uur aankwamen. Wij werden gelegerd in groote loodsen van de Jean Bart-kazerne. Den eersten dag geen eten, den tweeden ook niets, later werd er nog wat brood verdeeld uit de Hollandsche auto’s, doch dit was voor de gelukkigen. Met de Pavon naar Engeland Van ’t Schip overleefde de ramp met het Franse vrachtschip de Pavon, dat soldaten naar het veilige Engeland ging brengen, en kon het verhaal navertellen. De Pavon lag in de haven van Duinkerken klaar om ruim 1.700 Nederlandse soldaten, waaronder mannen uit de Peel-Raamstelling, te verschepen. Een sleepboot bracht het naar de buitenhaven waar gewacht werd op de duisternis. Toen ’t donker werd, vertrok de boot. Om kwart over twaalf, bij helder weer en volop maanlicht, kwam een Duitsch jachtvliegtuig over en wierp de eerste bommen. Een onbeschrijflijke paniek volgde. Velen sprongen te water en verdronken. We trachtten de menschen te kalmeren door te roepen, dat het ’t afweergeschut van het schip was, doch dit hielp niet lang. Tot 8 maal toe is het vliegtuig teruggekomen en heeft steeds een bom laten vallen. 1 is er later gevonden op het achterdek, niet ontploft. Twee vielen er in de kapoklading, welke ging branden. Twee naast het schip, waar nog een gat gemaakt werd van circa anderhalve meter, juist boven de waterlijn. De laatste bom viel in het ruim, juist voor de commandobrug. Het heele schip dreunde en trilde den de uitwerking was vreeselijk. Naar schatting (het juiste getal is niet bekend) zijn hierbij 100 dooden en zeer veel gewonden. Toen was de paniek volkomen; alles klom in wilde angst naar het dek, verschillenden vielen door de open luiken van het benedenruim, ladders braken, er werd getrapt, geslagen en gevochten om boven te komen. Een reddingsboot was weldra overvol en sprongen er steeds van boord er in, totdat hij kantelde of brak en allen in de golven verdwenen.

28 februari 2019 We e k Jaargang 97

17

en

De Pavon in 1948 met op de voorgrond vier overlevenden, die dat jaar teruggingen naar de onheilsplekken in Frankrijk. Goed is te zien dat het middenruim, waar Jan van Eijk uit Asten zich bevond, het zwaarst door het Duitse bombardement is getroffen. (Foto: collectie Annemie Swinkels-Nabben, Deurne)

De Peel onder vuur

daarop zaten, naar daarop uit Brabant De Tweede Wereldoorlog woedde in beneden en vielen en Limburg komen. de periode 1940-1944 ook in de Peel. bovenop de jongens Met de aalmoezenier die een verdieping van de vesting ZeeNu, 75 jaar later, staan we stil bij onze lager op de balken zaland is hij dat overbevrijding. Een jaar lang blikken ten. Alle mannen die eengekomen. Die zal we in deze rubriek terug op de daarop zaten, werden de soldaten bijstaan die gebeurtenissen toen. naar beneden gesleurd. over land verder zullen Van algemene verhalen tot Er brak een ongelooflijke trekken. Tijdens de ramppersoonlijke anekdotes, die paniek uit. Ik kan het eizalige vliegtuigaanval en zich afspeelden in Asten, genlijk niet goed navertellen. daarna nam aalmoezenier Someren, Deurne en Het was pikdonker en de een Lam zijn verantwoordelijkheid omgeving. na de ander viel naar beneden. voor de vele gewonden. Wim van Je hoorde alleen maar geschreeuw Loenhout vertelt hierover: Ik veren gejammer en mannen die om hulp wonderde me over de daadkracht van van Onze Lieve Heer smeekten. Iedereen de aalmoezenier, die iedereen tot kalmte probeerde via een houten ladder naar bomaande en de stervenden trachtte te troosven te klimmen, maar die brak onder het ten. De kapelaan hielp met het ontschepen gewicht. Ik meen dat ik Gerrit Timmermans van gewonden uit het op het strand vastnaar beneden heb zien storten. Ik viel ook gelopen schip. Toen hij ’s middags rond bijna, maar een soldaat trok aan mijn arm half 5 het schip verliet schatte hij het aanen zei “kom Willem, deze kant op. De latal achtergelaten doden op 70. De morgen ding katoen in het ruim onder ons is aan erop vergezelde Lam het laatste gewonhet branden en als we hier achterblijven dentransport naar Calais. In het ziekenhuis stikken we.” Op het dek hielpen we met het bezocht hij de al eerder gearriveerde geverbinden van de gewonden. Er was onvolwonden. Daarna zette hij zich ten volle in doende verband en daarom stonden veel bij de Franse autoriteiten om onderdak en soldaten hun poeties [beenwindsels] af om verzorging voor de overige gestrande Nede gewonden te verbinden. derlandse soldaten te krijgen. Dat verliep niet gladjes, maar het lukte hem wel. Aalmoezenier Lam uit Deurne Kapelaan Lam (1909-1981) van de WilliToch krijgsgevangen brordusparochie in Deurne was als hulpOngeveer 1.400 soldaten kregen op 23 mei aalmoezenier niet alleen verbonden met de onderdak in het Franse dorpje Coquelles. Peel-Raamstelling in het Vak Bakel (27 RI), Een groot deel was uit de Peel, onder wie maar zijn verzorgingsgebied ging tot aan kapelaan Lam, Wim van Loenhout en luide Maas. Zo’n 4.000 katholieke jongens tenant Eed Nabben uit Sevenum, die het waren in zijn gebied actief. Een te groot drama op de Pavon ook had meegemaakt. aantal voor persoonlijke zorg voor slechts De Duitsers waren al zover opgerukt, dat één aalmoezenier. Na het lezen van de mis de Nederlanders een dag later door hen in Deurne wordt hij door zijn chauffeur op krijgsgevangen werden gemaakt. Op 30 10 mei 1940 naar de stellingen gereden. oktober 1948 schrijft Fernand van de Venne Allereerst naar het bataljon bij de commandopost. Alle katholieken willen biechten. Als dat zoo overal is, dan wordt dat ’n onbegonnen werk. Reken slechts één per minuut; 1200 mannen verspreid over een lengte van 15 km en de tijd is beperkt. Ieder afzonderlijk helpen, dat kán niet. Dus, generale absolutie. We gaan van de ene stelling naar de andere. Een eind verder staat een kruisbeeld. Ze knielen neer, de mannen, bij het kruisbeeld, rond hun pantserafweergeschut-, mitrailleur- en tirailleuropstellingen om de Absolutie te ontvangen. Zo gaat het die eerste oorlogsdag door. Hij verleent dan ook geestelijke bijstand aan soldaten van het Maas-bataljon. … en inderdaad, eerst met kleinere groepen, maar dan steeds meer, komen ze uit de Peel aanzetten. Velen, die nog niet in het vuur zijn geweest, hebben nog geen priester gezien. ’s Avonds wordt de kapelaan uit zijn bed getrommeld. Hij moet naar huize De Romein, het commandokwartier, waar hij hoort dat de Peel-Raamstelling ontruimd moet worden. Ook kapelaan Lam komt via de Zuid-Willemsvaart, Tilburg en Roosendaal in Zeeland terecht. Het is 13 mei. ’s Morgens gaan we op onderzoek naar onze mannen. Nog steeds komen nieuwe troepen aan, haast alle afkomstig uit de Peelstellingen. Met hen gaat de aalmoezenier via België naar Frankrijk en scheept zich in op de Pavon. Hij heeft er voor gekozen om met het schip te gaan, omdat de meeste soldaten

9

WWW.PEELBELANGONLINE.NL

8

6

Fietsrondje Groot Peel voltooid

Velen werden door de schroef gegrepen, want de machine werkte nog steeds door, wat een groot geluk mag worden genoemd, want hierdoor kon de kapitein het schip op het strand zetten, wat later bleek geheel droog te loopen. Doordat het schip in brand stond, is het vliegtuig niet meer teruggekomen.

Reundje Klot weer op de rol

Op 10 mei 1940 maakte hij de aanval van de Duitsers op de Maaslinie mee. Ongedeerd keerde Jan twee dagen later in Asten terug bij zijn vrouw en drie kinderen. Als dienstplichtige had hij zich echter te melden bij de legerleiding. Hij kwam terecht in de stroom Zeelandgangers en uiteindelijk in Frankrijk waar hij met de Pavon naar Engeland zou varen. De aanval van het Duitse jachtvliegtuig werd hem fataal. Petrus Johannes van Eijk (1910-1940) wordt herdacht op één van de plaquettes met namen van Astense oorlogsslachtoffers bij het monument in het Moussaultpark. Met Jan van Eijk bevonden zich ook zijn dorpsgenoten Frans Hoebens en Jan Stevens onder de Nederlandse militairen in Duinkerken. Andere Peellanders overleefden de ramp met de Pavon en kwamen via een grote omweg thuis. Wim van Loenhout uit Bergen op Zoom, maar kort na de oorlog Deurnenaar geworden, was gelegerd in de Peel-Raamstelling tussen Deurne en Ysselsteyn. Ook hij kwam via België en Zeeland en weer België in Duinkerken op de Pavon. Hij bevestigt het verhaal van Van ’t Schip. Er viel vier, vijf meter van ons vandaan een bom, die in het onderste ruim ontplofte. Het schip had twee ladingsruimen en wij lagen op een ijzeren dek. In het midden van het tussendek en het dek boven ons bevonden zich houdten balken waar de luiken op steunden. Toen de bom viel, kwamen de houten balken van het bovendek, met de jongens die

23

++++++ Grens

----- Spoorlaan ----- Traject per spoor Traject per auto Traject te voet

Het meezingfeest van Carnaval Asten

Kaart met de route die L. Huizingh, auteur van ‘Terugtocht uit de Peel’, aflegde vanaf Deurne, door België, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland naar Maastricht. De route is grotendeels hetzelfde als die van de groep Lam. (Uit ‘Terugtocht uit de Peel’)

pastoor van Coquelles, die na de ramp ook

bijstand had verleend. Officieel staan echter slechts 50 gesneuvelden geregistreerd. BIJ 4 GRILLSCHIJVEN Van Coquelles voerden de Duitsers de DE 5DE, 6DE, 7DEkrijgsgevangenen EN 8STEeen dag later naar een provisorisch buitenkamp in Montreuil. angst voor executie verdween toen de GRATIS De gevangenen diezelfde dag van de Duitse leiding te horen kregen, dat iedereen vrij was. Onder leiding van de eigen officie-

ren mocht men naar huis. Kapelaan Lam 2 THAISE LOEMPIA’S nam vanzelfsprekend een groep onder zijn hoede. Het werd een lange reis met nare VOOR E 3,50 ervaringen; deels te voet, soms in vrachtauto’s en tenslotte met de trein. In Frankrijk en België langs plekken waar stevig Geldig van donderdag 28 februari Thomas Koppens, keurslager gevochten was, met gesneuvelden en kapotte6legervoertuigen tot gevolg. BeschieSomeren • www.koppens.keurslager.nl t/m woensdag maart

tingen door Franse vliegtuigen, die hen

voor Duitsers hielden. Een ontmoeting met Thomas keurslager MarcelKoppens, Louwers, een karavaan keurslager van meer dan honderddui-

zend krijgsgevangenen; Belgen, Engelsen, Someren www.koppens.keurslager.nl Asten •• www.louwers.keurslager.nl Fransen en Marokkanen. Onvriendelijke, vijandige Duitsers. Marcel Louwers, keurslager

Op donderdag 30 mei was de groep van Asten • www.louwers.keurslager.nl Lam aangekomen bij het Franse dorpje

De foto van kapelaan M. Lam met een ’Zalig nieuwjaar’ en handtekening op de nieuwjaarskaart die Luitenant Nabben in januari 1941 ontving van de aalmoezenier. (Collectie Annemie Swinkels-Nabben)

Irles. De daar verblijvende Vierde Infanteriedivisie van de Duitsers nam hen weer in krijgsgevangenschap. Met de trein kwamen ze in een kazerne in CharlevilleMézières terecht. De Peel kwam dichterbij, maar hun reis zou hen toch eerst nog ver van de Peel brengen. Van CharlevilleMézières ging het op 1 juni namelijk niet in noordelijke richting naar Nederland, maar naar het oosten. Eerst in vrachtauto’s naar het Belgische Neufchâteu en met de trein door Luxemburg naar Trier in Duitsland.

FESTIVAL CARNAVAL Zaterdag 02 maart

uit Echt een brief naar zijn dienstmakker Eed Nabben. Van de Venne is met zeven oorlogsmaten en de weduwe Beunen het weekend ervoor terug naar Coquelles en de Pavon geweest en heeft de graven bezocht van de op 24 mei 1940 bij de gevangenneming gesneuvelden, onder wie vrijwilliger Beunen. De brief begint met: Beste Eed, Je herinnert je, dat de Fransen op ons begonnen te schieten toen we op 24 Mei 1940 door de Duitsers te Coquelles gevangen genomen werden. Daarbij zijn toen drie Nederlandse militairen gesneuveld in het klaverland tussen de boerderij en de holle weg waar we heen moesten. Met de brief stuurt Van de Venne foto’s mee van de boerderij en de op het strand wegroestende Pavon. De briefschrijver vertelt ook dat bij de ramp met de Pavon ongeveer 350 doden zijn gevallen. Dat hoorde hij van de Nederlandse

Dj’s & Party Station / Grolsch Feestcafé

Zie

BESTEL NU UW TICKETS pagina

19

2e 15 cm sub voor e1, -

Op het rechtse paard luitenant E. Nabben achter zijn commandant en voor de manschappen van het Maasbataljon in Blerick tijdens de mobilisatie. (Foto: collectie Annemie Swinkels-Nabben)

Tijdens rondje Klot is Subway ook geopend.

Geldig tot 31 maart

De boerderij in het Franse Coquelles waar de Peelsoldaten in 1940 waren geïnterneerd. (Foto 1948, collectie Annemie Swinkels-Nabben)

Piet Linders uit de Zeilberg en Pietje Hikspoors uit Liessel waren niet de enigen die weken na de Duitse inval pas na een lange, barre tocht veilig thuiskwamen (zie De Peel onder vuur, aflevering 8). Op de overgang van 10 op 11 mei 1940 moesten de mannen van RI 27 (Vak Bakel) en RI 30 (Vak Asten) de Peel-Raamstelling verlaten. De terugtocht uit de Peel – tegen de zin van velen - was begonnen. De eerste bestemming was een niet-ingerichte stelling achter de Zuid-Willemsvaart. Ook van daar moest het al snel verder in de richting van Tilburg. Waar zou de terugtocht de jongens uit de Peel naartoe brengen? Zouden ze snel na de capitulatie van Nederland op 15 mei weer thuis zijn? Enkelen wel, anderen maakten nog een lange omzwerving door meerdere Europese landen. Sommigen trof het noodlot en zouden nooit meer thuiskomen.

Alle tandartsbehandelingen en het tandtechnische laboratorium onder één dak! Uw klinisch tandtechnicus: Bart Hermans

De Astense en Somerense jeugdprins(essen) en prinsen bij elkaar. Achter v.l.n.r. prins Björn I (Kansplus), prins Hans II (De Keijepaol), prins Carl I (De Plattevonder), prins Engelbert I (De Pompers), prins Antwan I (De Plekkers), prins Lukas I (De Meerpoel), prins Joost I (De Klot), prins Niek I (Locomotion), prins Gert I (De Peelvrujters), prins Mark I (De r’Ommelpotters) en prins Jan IV (De Kaauw Voetjes). Voor v.l.n.r. jeugdprinses Janne I (De Plattevonder), jeugdprins Stef I (De Meerpoel), jeugdprins Tijn I (De r’Ommelpotters), jeugdprinses Marieke I (JCA Asten), jeugdprinses Femke I (De Keijepaol), jeugdprins Roel II (De Kaauw Voetjes), jeugdprins Olaf I (De Pompers) en jeugdprinses Laura I (De Peelvrujters). (Foto: Hein van Bakel)

Klotland klaar voor één groot feest ASTEN – De komende dagen draait het ook in Asten maar om één ding: carnaval. Burgemeester Vos doet traditioneel een stapje terug en laat het reilen en zeilen binnen zijn gemeente over aan De Klot, De Plekkers, de Peelvrujters en de r’Ommelpotters, die er gezamenlijk weer een kleurrijk feest van maken.

door Maarten Driessen Komende zondag overhandigt Vos de sleutel van ‘Klotland’ aan prins Joost van carnavalsstichting De Klot, waarmee officieel het startsein voor een nieuwe carnavalseditie wordt gegeven. Maar eigenlijk is het feest dan al volop losgebarsten. Vrijdagochtend bijvoorbeeld hijsen de r’Ommelpotters traditioneel de

vlag op het Onze Lieve Vrouweplein in Ommel, met aansluitend de schooloptocht. En zaterdag staat de carnavalsviering in de Heilige Maria Presentatiekerk in Asten op de rol. “Deze viering is een mooi begin van de vierdaagse lach en gezelligheid voordat de vastentijd begint. Een uurtje bezinning over de diepere betekenis van carnaval en het samen ongedwongen feestvieren”, zegt

Carnaval is los!

pastoor Pieter Scheepers. Ook andere vaste toppers maken weer onderdeel uit van het programma, zoals de Aastese Carnavalscantus van De Plekkers op zaterdag, het Reundje Klot op zondag en The Battle of Heuze op dinsdag. En er zijn nieuwe onderdelen toegevoegd. Zoals het Vrujters Festival zondag in Heusden en Music on Demand, de vervanger van de cantus van de r’Ommelpotters. “Onze vrijdagavond krijgt met de band Music on Demand een andere insteek. Feestvierders kunnen muziek aanvragen die vervolgens live wordt gespeeld. Een fantastische avond waarbij de hits je om de oren schieten”, zegt vorst Jaap van Lieshout.

Wereldrecords

Even verderop staat de gemeente Someren in het teken van wereldrecords. Zo doet carnavalsvereniging De Meerpoel maandag een poging om het wereldrecord ‘langste afstand polonaise’ te verbreken. Elf Somerenaren gaan precies elf mijl (17,5 kilometer) in polonaise lopen. Dat alles gebeurt op de atletiekbaan van ’t Jasper Sport, waar de deelnemers minstens 34 keer rond moeten gaan. Diezelfde maandag gaat Someren voor nóg een wereldrecord. Op en

rondom het Wilhelminaplein moet namelijk het record ‘krattenpolka’ sneuvelen. De initiatiefnemers zien de Somerense jeugd steeds vaker naar Asten trekken, en hopen hen voor het eigen dorp te kunnen behouden. De jeugd is daarom bij deze wereldrecordpoging aan zet, waarbij waarschijnlijk zo’n vierhonderd deelnemers met een leeg bierkratje meedansen op het lied ‘Krattenwals’. Tijdens carnaval is overigens ook voor de Astense jeugd meer dan genoeg te beleven. Jeugd Carnaval Asten (JCA) pakt namelijk wederom uit met meerdere edities van het Jeugd/Familiebal op zaterdag, zondag en dinsdag, en het Stuiterbal op zondagavond. Tevens wordt Project Klojo weer gehouden, een alcoholvrije party op zaterdag- en maandagavond. En ook in Ommel en Heusden komen de jongsten volop aan hun trekken, met in beide dorpen onder meer een schooloptocht. Zo is Asten er ook dit jaar weer helemaal klaar voor. En als burgemeester Vos dinsdag om 23.11 uur zijn sleutel weer terugkrijgt, blikt Klotland ongetwijfeld terug op één groot feest.

ASTEN - De Organisatie Rustige Dinsdag (O.R.D.) reikt komende carnavalsdinsdag de titel Contente Mens 2019 uit. In café Het Wapen van Asten worden de nieuwe Contente Man en Contente Vrouw bekendgemaakt.

O.R.D. gunt deze titel aan Astenaren die zich op vrijwillige basis voor de gemeenschap inzetten. En de organisatie licht al een tipje van de sluier over wie de nieuwe Contente Mensen zijn. Zo woont een van hen in

Vertrouwd & Vakkundig

Op zoek naar een baan? Zie onze advertentie op pagina 10

www.waalstaal.nl Malse steaks ~ speciaal bieren ~ foodtruck

Stuiterbal

Bekendmaking Contente Mens 2019 ASTEN - De Astense jeugd gaf afgelopen zaterdag het goede voorbeeld tijdens JCA Gaat Los in gemeenschapshuis De Klepel. Daar maakten de kinderen er al een echt carnavalsfeest van. Meer foto’s vind je op www.peelbelangonline.nl. (Foto: Marius van Deursen)

Klaar terwijl u wacht!

Implantaten Klikgebit Kunstgebit Reparaties

de buurt van de ‘Ostade’, de ander in de buurt van de ‘B.W.P.’. De uitreiking vindt dinsdag om 14.30 uur plaats. De winnaars ontvangen dan een beeldje, oorkonde, draaginsigne en een bos bloemen.

Het beste steakhouse in de regio! www.beerandbeefs.nl

De nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen • ‘s-Hertogenbosch • Breda • Udenhout • Nuenen Kijk voor onze openingstijden en speciale acties op:

www.kozion.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 2

Een fijner leven komt een stap dichterbij.

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen

Keukenhof en Noordwijk € 41,00 7 mei - Vervoer incl. entree (alleen vervoer € 24,00)

Stichting Date duurzame man-vrouw relaties sinds 1969 ✓ Veilig en betrouwbaar en áltijd in de buurt ✓ Persoonlijke begeleiding en voorstellen ✓ Onbeperkte kennismakingen en hoge slagingskansen ✓ Ik kom bij u in de buurt

Jos Vellekoop, tel. 040-8431091 of b.g.g. 0800-022 0225 Aangesloten AVR/Singleskeurmerk/Geschillencommissie

w w w. s t i c h t i n g d a t e . n l

Verrassingsreis (verschillende) € 69,00 11 april, 13 juli en 9 oktober - Vervoer incl. 2 koffie/ thee met gebak, lunch, 3-gangendiner, excursies

Zakelijk advies, gewoon om de hoek!

PARAMEDISCH PEDICURE

Dagtocht borduurmuseum en Amersfoort € 48,00 21 mei - Vervoer incl. 2 koffie/thee met gebak, bezoek borduurmuseum, 3-gangendiner. Libelle zomerweek Almere 25 en 28 mei Vervoer incl. entree (alleen vervoer € 22,50)

€ 39,00

Dagtocht Texel € 48,00 5 september - Vervoer incl. koffie/thee, lunchpakket en 3-gangendiner Prinsjesdag € 68,00 17 september - Vervoer incl. 2 koffie/thee met gebak, lunchpakket, tribunekaart en 3-gangendiner 5-Daagse reis Noord-Holland v.a. € 545,00 Vertrek 10 juni - Vervoer incl. verzorging excursie programma hotel in Bergen aan Zee, vol pension

Reuma - Diabeet Orthese techniek Gecer tificeerde spor tpedicure

Voor een afspraak, bel 06-53505061 M. Slegers • Kerkstraat 17 • Someren

Reserveren: www.twintours.nl of bel 088-1235555

Rolstoel toegankelijk • Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006.

STEVENS

TE KOOP/ TE HUUR

TELEVISIES

UW (O)LED-TV ADRES!

ZEN!! ACTIEPRIJ onze

Garagebox/ opslagruimte Plan Noord Someren

Kijk op internetsite!

De Televisie Specialist

met een verrassend lage prijs! LED TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Grootschoterweg 105 BUDEL-SCHOOT (NL)

Tel. 0031 (0)495 49 36 16

Inkoop

en

www.acupunctuurlotus.nl

Je bent welkom op de Marktstraat 18 in Mierlo, óók zonder afspraak. Bel 0492 - 661 712 of e-mail naar mierlo@veldsink.nl.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Tel. 06-55800982

www.stevensbudelschoot.nl

• Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop

Nobisweg 1a Asten Sportschool Move Your Body

• Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

verkoop

Mr. H.C.M.

Tel. 06-53585527 www.hebbenautos.nl Hebben auto’s in Deurne Leembaan 45 Geopend elke zaterdag van 10 tot 17 uur rest op afspraak Keuze uit 30 auto’s

Leembaan 45, Deurne

Looijmans belastingkundige

Nieuwendijk 70 tel 0493-440115

AUTO’S

Audi A3 Cabriolet 1.2 TFSI Attraction Pro Line BMW Z3 Roadster 1.8 S auto is in NIEUWSTAAT Fiat Punto 1.2-16V SportSound AIRCO Ford Fiesta 1.4 Titanium Hyundai I10 1.2 i-Drive Cool AIRCO Mazda 323 1.5i LX AUTOMAAT Mercedes-Benz B-klasse 180 BlueEFFICIENCY Mini Mini 1.4 One Nissan Note 1.6 Acenta AIRCO Peugeot 207 CC 1.6 VTi Féline AUTOMAAT Skoda Fabia 1.2 Go IN NIEUWSTAAT Volkswagen Eos 2.0-16v FSI Volkswagen Polo 1.2-12V BlueMotion Comfortline Volkswagen Polo 1.4-16V

• U wilt uw ontslaguitkering of een tot uitkering komende lijfrentepolis aanwenden voor aankoop van een lijfrente en U wenst naast een hoge uitkering een goed advies? • U wenst een hypotheek tegen scherpe rente, een arbeidsongeschiktheids- of ziektekosten verzekering? • U zoekt voor uw bedrijf / OR ondersteuning bij herziening van de pensioenregeling? Zo ja, wendt U zich dan tot de specialist op het gebied van pensioen-, lijfrente- en overige levensverzekeringen

2010 2001 2005 2010 2011 1996 2011 2009 2008 2007 2011 2013 2013 2002

• Ovens, vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten

5712 EN Someren fax 0493-440116

• Waterschade? plafonds,muren als NIEUW. Gratis offerte voor verzekering! Het Verfhuis 440788

TE KOOP

Bouwkavel ± 950 m²

Ligging: Hoek Boerenkamplaan / Breestraat, t.o. Potackerweg Someren

Tel. 06-55800982

• Rommelmarkt Mèrthal Horst 10 maart 9.30- 15.30 uur Gasthuisstraat 30, 5961 GA A73 afrit 11 www.carbootsalehorst.nl

Professionele vakverven

Schilderwerken Belleweg 11, Someren Tel 0493-440 788

* Professionele verf * Kwaliteit & Betaalbaar * Ook voor particulier Info: www.hetverfhuis.com Openingstijden: Ma 10.30-17.30 Di t/m Vr 8.30-17.30 Za 8.30-15.30

06 488 12 137

Kienen in B A K E L Iedere zondag en dinsdag

ook met Carnaval Hoofdprijs € 400,=

T.b.v. 34 Bakelse verenigingen Horecacentrum “de Bosparel” Nuijeneind 20 in Bakel. (Zaal open vanaf 18.30 uur / aanvang 19.30 uur)

- ruwbouw/nieuwbouw - aanbouw/verbouw - renovatie - regiewerken Uw specialist in ruwbouw maar het complete pakket, inclusief afbouw, behoort ook tot de mogelijkheden. Wij maken een vrijblijvende offerte die past binnen ieder budget. Het gebruik van materieel (eigen bouwkraan, steigermateriaal, machines, stutten enz.) stellen wij tijdens de bouw dan gratis ter beschikking. Bel ons voor een afspraak.

Bouwbedrijf Hollanders

Kerkendijk 102 5712 EW Someren-Heide 0493-47 28 53 06-215 00 126 www.hollanders-bouwbedrijf.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 3

Mogelijk groot zonnepark aan A67

- Advertorial -

Provinciale statenverkiezingen: voor de Peel naar Den Bosch

Brabantse gezelligheid Carnaval staat voor de deur. Een volksfeest dat onlosmakelijk aan onze provincie is verbonden. Het is een van de momenten, waarop de Brabantse gezelligheid, die gemoedelijke sfeer om de hoek komt kijken. Net als in families, dorpen en kernen of het verenigingsleven. De politiek lijkt hier geen rol in te spelen, maar schijn bedriegt. Om leefbare dorpen en kernen te behouden moet er voldoende gebouwd mogen worden: woningen voor jongeren, passende woningen voor senioren of bedrijven voor lokale ondernemers die zich hier willen (blijven) vestigen. Het zijn onderwerpen waar de provincie over beslist en waar gemeenten afhankelijk van zijn. Daarnaast heeft de provincie geld, dat ze kan investeren in leefbaarheid, in de promotie van het toerisme of in innovatieve technieken

voor de landbouw. Kortom, de provincie is als bestuurslaag misschien niet bekend, maar speelt op de achtergrond een belangrijke rol in het leefbaar houden van onze dorpen. Het is van belang dat onze Peelregio daar wordt vertegenwoordigd. Zodat iemand van bij ons kan opkomen voor de belangen van inwoners en bedrijven uit de Peelregio. Maar voor nu voldoende politiek. Voor degene die gaan feesten: een schòne carnaval gewenst. Meer over mij: www.johnbankers.nl of volg mij op Facebook: @voordepeelnaardenbosch. Hartelijke groet, John Bankers CDA, kandidaat nummer 7

Rijbewijs kwijt na alcoholcontrole ASTEN - Na een alcoholcontrole in de nacht van zaterdag op zondag in Asten zijn twee bestuurders hun rijbewijs voorlopig kwijt. Een man en een vrouw bleken te veel te hebben gedronken.

Het beoogde perceel met op de achtergrond de A67. ASTEN – Asten krijgt mogelijk een groot zonnepark grenzend aan de A67. Het gemeentebestuur is bereid een vergunning te verlenen voor een park van ongeveer drie hectare, liggend aan de Beekstraat richting Ommel. De aanleg kan echter pas van start nadat ook de gemeenteraad zijn zege heeft gegeven.

door Maarten Driessen Daarnaast moet de aanvrager met een onderbouwing komen waaruit blijkt dat de aanleg ‘ruimtelijk aanvaardbaar’ is. En zo moet ook een dialoog met omwonenden worden opgestart. Het beoogde perceel ligt ingeklemd tussen de Beekstraat, de Beekerloop en de A67 en is 3,1 hectare groot, waarvan op 2,7 hectare zonnepanelen moeten verrijzen. Volgens de gemeente is dat voldoende om 450 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Er worden geen uitspraken gedaan over wie de initiatiefnemer is. Asten hield tot dusver hoofdzakelijk de boot af bij dergelijke aanvragen. De gemeente werkt nog aan nieuw beleid omtrent het opwekken van duurzame energie, en tot die tijd worden aanvragen over het algemeen afgewezen of ‘on hold’ gezet. Dat laatste gebeurde bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een park met 22.500 panelen aan de Waardjesweg in Heusden. Een glastuinbouwer aan de Bleekerweg even verderop kreeg wel al groen licht, omdat op die plek een waterberging is gerealiseerd. Daar liggen de panelen bovenop, en dus gaat er geen landbouwgrond verloren. Overigens betreft het nu aan de Beekstraat ook landbouwgrond, maar volgens de gemeente

ONTHOUT ONS! VOOR AL UW HOUT, PLAATMATERIAAL, GEVELBEKLEDING EN DEUREN! Ook op zaterdag open van 8.00-14.00 uur

Houthandel Looijmans

0493 - 492561

Kerkendijk 32

verkoop@onthoutons.nl

5712 EV Someren

www.onthoutons.nl

is dat een ‘slecht stuk’. “Het is laaggelegen en vaak erg nat”, aldus een gemeentewoordvoerder.

Pilot

Hoewel het nieuwe beleid nog in voorbereiding is, geeft het college van B en W toch al goedkeuring voor de komst van het park. Dit omdat het project als een soort pilot moet gaan fungeren. “Het beleid van andere gemeenten blijkt niet altijd voldoende sturing te geven bij het beoordelen van aanvragen. Daarom is door het college besloten om in principe akkoord te gaan met het voorliggend initiatief. De ervaringen die we opdoen gebruiken we om ons beleid beter aan te laten sluiten op de praktijk”, zegt de woordvoerder. Wel worden enkele voorwaarden

gesteld. Zo moet de aanvrager naast het opstarten van een dialoog met omwonenden ook een financiële bijdrage leveren aan het fonds Kwaliteitsverbetering van het buitengebied. Dit vanwege de impact van het zonnepark op het landschap. En met name aan de zuidzijde van het perceel moet voor (groene) inpassing worden gezorgd, waardoor het park minder goed zichtbaar wordt. Die eis geldt aan de snelwegzijde overigens niet, omdat ‘zichtbaarheid van het zonneveld hier kan zorgen voor het creëren van bewustwording’. Omdat het perceel aan de A67 grenst, moet ook met Rijkswaterstaat over de invulling worden overlegd. Tot slot heeft de aanvrager een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ nodig van de gemeenteraad. Mocht de vergunning vervolgens worden verleend, dan geldt deze voor maximaal 25 jaar. Daarna dient het perceel weer in zijn oorspronkelijke staat te worden hersteld.

De politie stond aan de Dijkstraat opgesteld. Daar werd onder meer een man gecontroleerd die vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol op had. Volgens de politie had de man al een taxi besteld, maar omdat hij dat te lang vond duren, was hij toch in zijn wagen gestapt.

Een andere bestuurder probeerde de controle te ontwijken door om te keren. Agenten hadden de vrouw echter vlug in de smiezen en hielden haar staande. Ze bleek drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol op te hebben. Van beide bestuurders is het rijbewijs ingenomen.

Op Carnavalsmaandag 4 maart is ons kantoor GESLOTEN. Advertenties kunnen aangeleverd worden t/m dinsdag 5 maart 14.00 uur.

Volop lof voor plannen Vorstermansplein HEUSDEN – De initiatiefnemers van de herinrichtingsplannen voor het Vorstermansplein in Heusden liggen goed op schema. Dinsdagavond werd de Astense politiek over de stand van zaken geïnformeerd, en die reageerde overwegend positief. Wel zijn er zorgen over de kosten van het project. Want ondanks stevige Heusdense inspanning dient de gemeente alsnog zo’n 7,5 ton bij te dragen.

door Maarten Driessen Wel waren die eigen inspanningen bepaald niet mis. Zo wist de initiatiefgroep de kosten al met bijna anderhalve ton te drukken. De gemeenteraad lijkt wat betreft de beoogde herinrichting overtuigd, maar zal over het financiële plaatje nog moeten wikken en wegen.

Horecaplein

Het Vorstermansplein moet straks uit drie onderdelen bestaan: een horecaplein, een parkeerzone en een groenstrook, waarbij de aanwezige bomen als ‘parasol’ voor het horecaplein dienen. Want behoud van de bomen is een van de voorwaar-

Een schets van de plannen voor het Vorstermansplein. den die de gemeente stelt. Ook is rekening gehouden met de jaarlijkse dorpskermis, die kan ook op het vernieuwde plein worden ingepast. Verder moeten er zeventig parkeerplaatsen komen, waarvan twee met

oplaadpalen voor elektrische auto’s. En er komt een overdekte winkelwagenstalling, plus een veilige oversteek met zebrapad richting supermarkt de Spar. In de groenstrook komt ruimte voor

Redactie: Maarten Driessen (Asten) T 0493-352608 | M 06-13763686 E redactie@peelbelangonline.nl Jordy van de Brug (Someren) T 0493-352609 | M 06-13762619 E redactie@hetcontact.nl Willie Thijssen (hoofdredacteur) T 0493-352606 | M 06-46017681 Martin de Bruijne (Geldrop-Mierlo) T 0493-352602 | M 06-29536173

Berichten voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 08.00 uur.

diverse sporten zoals voetbal, basketbal en jeu de boules. Tenminste, als de plannen ongewijzigd blijven, maar wat betreft de initiatiefgroep ligt nu de definitieve versie op tafel.

Colofon Peelbelang

Uitgeverij Deurne Asten Someren B.V. Adres: Witvrouwenbergweg 12 | 5711 CN Someren Ma t/m vrij: 8.30-12.30 & 13.30-17.00 uur T 0493-473578. www.peelbelangonline.nl John van Veggel | Manager Uitgeverij T 0493-352605; M 06-29536178 E john@daspublishers.nl

Advertentie-acquisitie: Tamar Palmen T 0493-473578 | M 06-20737257 E advertenties@peelbelangonline.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 14.00 uur. Alle advertenties worden ook geplaatst in ’t Contact.

Peelbelang Oplage: 7.300. Verschijnt op donderdag in Asten, Heusden en Ommel. Oplage ‘t Contact: 8.400. Verschijnt op donderdag in Someren, Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide

Bezorgklachten: Via onze website www.peelbelangonline.nl of T 0493-473578 of E bezorgerpeelbelang@daspublishers.nl Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 4

nieuwspagina

actuele informatie vindt u ook op www.asten.nl

Informatie gemeente Gemeentehuis Asten Informatie gemeente Asten Bezoekadres: Koningsplein 3, Asten Postadres: Postbus 290, 5720 AG Asten Tel: (0493) 671 212 gemeente@asten.nl, www.asten.nl Ook voor meldingen openbare ruimte. Of gebruik daarvoor de BuitenBeterApp. Twitter: @gemeente_asten Facebook: Gemeente-Asten Gemeentewinkel (paspoorten, rijbewijzen etc.) Alleen op afspraak (telefonisch of via website) Maandag t/m vrijdag: 8.30 – 12.30 uur Woensdag: 16.00 – 19.00 uur Openingstijden Gemeentehuis Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30-17.00 uur Woensdag: 8.30 – 19.00 uur Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur Sportcomplex De Schop Lienderweg 66, 5721 CN Asten adminschop@asten.nl, www.asten.nl/deschop Volg De Schop ook op facebook en Twitter. Sociaal Team Asten Pastoor de Kleijnhof 21, 5721 CR Asten Tel: (0493) 671 234 Website: sociaalteam-asten.nl Facebook: @sociaalteam-asten.nl Openingstijden Asten: Maandag, dinsdag en donderdag: 09.00 - 12.00 uur Bij het hart van Heuze: Vrijdag 10.30 - 11.30 uur

Inspraakprocedure en inspraakavonden voor:

Maatregelen doorstroming en verkeersveiligheid A67 In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Zuid (BO-MIRT) tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg en de minister van Infrastructuur en Waterstaat werd eind november 2018 overeenstemming bereikt over de te nemen maatregelen voor de A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken. Inmiddels is het Voorkeursalternatief uitgewerkt in een Ontwerp Structuurvisie. Inspraakprocedure van start De Ontwerp Structuurvisie werd 22 februari 2019 gepubliceerd samen met het bijbehorende milieueffectrapport. Tot 4 april 2019 kan iedereen de Ontwerp Structuurvisie en de planMER online via www.platformparticipatie.nl/a67leza inzien of inkijken in onder meer het gemeenschapshuis in Asten. Daarnaast is er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op schrift, digitaal of mondeling. Dit laatste kan tijdens een van beide inspraakavonden. De ingekomen zienswijzen worden beantwoord in de Nota van Antwoord en verwerkt in de Structuurvisie. Inspraakavonden Tijdens de inspraakperiode worden er twee inspraakavonden georganiseerd. Op dinsdag 12 maart van 19.00-21.00 uur in het NH Hotel in Geldrop en op donderdag 14 maart van 19.00-21.00 uur in de Turfhoeve in Sevenum. De beide avonden zijn inloopbijeenkomsten waar u informatie krijgt over de MIRT-Verkenning, en waar de Ontwerp Structuurvisie en het milieueffectrapport te zien zijn. Er is geen presentatie. Wel kunt u ter plekke een zienswijze indienen. Welke maatregelen zitten in de voorkeursbeslissing? De A67 wordt verbreed op het gedeelte tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop. In de richting van Geldrop vanuit Eindhoven wordt een derde rijstrook toegevoegd. In de richting van Eindhoven wordt de capaciteit uitgebreid door middel van een weefvak. Het weefvak zorgt ervoor dat verkeer vanaf de oprit Geldrop dat bij Leenderheide de A67 weer verlaat, niet hoeft in te voegen tussen het overige verkeer. Slimme maatregelen voor de A67 Op korte termijn wordt er geïnvesteerd in een pakket aan Smart

Mobility-maatregelen en kleine aanpassingen van de infrastructuur. Dit zijn slimme maatregelen die erop gericht zijn om de doorstroming te verbeteren en de hoeveelheid verkeer en het aantal incidenten te verminderen. Besloten is dat er wordt ingezet op het verminderen van de hoeveelheid personenverkeer tussen Geldrop en Leenderheide in de spits, bijvoorbeeld door het fietsgebruik te stimuleren en door met werkgevers afspraken te maken. Verder zal het meten van de bandenspanning van vrachtwagens worden gerealiseerd, om het aantal pechgevallen door lekke banden te verminderen. Ook is gekozen voor een slim systeem om het verkeer makkelijker en veiliger in te laten voegen. Kleine maatregelen De minister heeft ook besloten om kleine infrastructurele maatregelen te nemen, hierbij gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van pechhavens en het aanpassen van de bebording zodat deze beter zichtbaar is nabij afritten. Verschillende aansluitingen moeten daarnaast ook nog aangepast worden ten oosten van Geldrop. Het effect van deze aanpak wordt gemonitord zodat op termijn bekeken kan worden of en wanneer aanvullende maatregelen nodig zijn. Planuitwerkingsfase Met de Structuurvisie wordt de Verkenning afgerond. De volgende fase van de MIRT-procedure gaat vervolgens van start: de zogenaamde Planuitwerkingsfase. De Planuitwerkingsfase is gericht op de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief en een goede inpassing van de maatregelen in de omgeving. De maatregelen voor de korte termijn kunnen snel gestart worden.

Hebt u vragen over uw aanslagbiljet van BSOB?

Bel BSOB of kom naar de inloopmiddag/ avond in het gemeentehuis Op een van de data; 26 februari 2019 of 8 maart 2019 ontving/ ontvangt u van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) uw aanslagbiljet voor gemeentelijke en waterschapsbelasting. Het aanslagbiljet ziet er anders uit dan voorgaande jaren. Hebt u een vraag over uw aanslagbiljet, WOZ-waarde of iets anders waar BSOB u mee kan helpen? Bel dan tijdens de verruimde openingstijden of kom langs bij de inloopspreekuren. Veranderingen aanslagbiljet Het uiterlijk van het aanslagbiljet is veranderd. De grootste verandering is het verdwijnen van de acceptgiro. We merkten dat hier steeds minder behoefte aan is. Wilt u het bedrag van het aanslagbiljet zelf overmaken? Dan kunt u dat doen via onlinebankieren of met een overschrijvingsformulier van uw bank. U kunt ook kiezen voor automatische incasso. Een machtigingsformulier voor automatische incasso zit bij het aanslagbiljet. Bellen of binnenlopen Als u vragen hebt over uw aanslagbiljet of WOZ-waarde, dan kunt u bellen met BSOB via 088 551 00 00. BSOB is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur. Inloopavond U kunt ook binnenlopen met uw vraag. BSOB organiseert een

inloopmiddag/avond op 20 maart 2019, tussen 16.00 en 19.00 uur in het gemeentehuis. Er zijn dan deskundigen van BSOB aanwezig om vragen te beantwoorden. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. Wilt u meer informatie? Kijk voor meer informatie op de website www.bs-ob.nl. Hier kunt u ook zelf snel en eenvoudig uw belastingzaken regelen via het digitaal loket. Over BSOB Belastingsamenwerking Oost-Brabant is een samenwerkingsverband tussen waterschap Aa en Maas en elf Brabantse gemeenten (Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Landerd, Oss, Sint Anthonis, Someren en Uden) op het gebied van gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

Hulp bij belastingaangifte Binnenkort moeten de belastingformulieren weer worden ingevuld en opgestuurd naar de Belastingdienst. Vindt u dit een lastige klus en hebt u behoefte aan iemand die u hierbij kan helpen?

NIX 18, ook met carnaval Jongeren onder de 18 mogen volgens de wet geen alcohol bij zich hebben of drinken op voor publiek toegankelijke plaatsen, ook niet met carnaval. Doen ze dat wel, dan riskeren ze een verwijzing naar HALT of een boete. Ook mag aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol verkocht worden. Zorg goed voor elkaar en maak er een gezellig en veilig feest van met z’n allen, alaaf!

Formulierenbrigade De formulierenbrigade van Onis kan u hierbij helpen. Je kunt bij ze binnenlopen op elke maandag van 13.30 tot 14.30 uur bij Onis, Kerkstraat 10, Asten. U kunt ook een afspraak maken via telefoonnummer (0493) 44 12 34 (bereikbaar maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.30 uur). Meer informatie Voor meer informatie: https://www.oniswelzijn.nl/index.php/ werk-en-inkomen/formulierenbrigade/291-hulp-bij-invullenvan-formulieren

Hulp KBO/seniorenvereniging Voor mensen van 50 jaar en ouder die maximaal een modaal inkomen hebben, verzorgt de KBO/Seniorenvereniging hulp bij aangifte belasting. Dit gebeurt door vier mensen, opgeleid door KBO Brabant. Op de 5 vrijdagen in maart kunnen de ouderen hiervoor terecht in de Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21, Asten. U kunt hiervoor tot 20 maart 2019 een afspraak maken van maandag t/m donderdag via tel. (0493) 671 234. Meer informatie Voor meer informatie: https://www.kbobrabant.nl/ download/467665-Belastingaangifte+2018.pdf

Bekendmaking Uitschrijving Landelijk register Kinderopvang Op grond van art. 8 Besluit register kinderopvang maken wij bekend dat op verzoek van de houder per 1 maart 2019 de toestemming voor exploitatie van gastouderbureau Een Goede

Start op het adres Julianastraat 2 te Asten wordt ingetrokken. Het gastouderbureau wordt met ingang van dezelfde datum uitgeschreven uit het Landelijk Register Kinderopvang.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 5

nieuwspagina

actuele informatie vindt u ook op www.asten.nl Uitnodiging kennismakingsbijeenkomst ID ‘lenen’ om te stappen, geen goed Doe het zelf maar niet alleen idee! Het lenen van een identiteitsbewijs om drank te kunnen kopen of ergens binnen te komen kan een heleboel gedoe veroorzaken. Het lijkt misschien onschuldig, maar als jongere loop je hiermee grote risico’s. Behalve een flinke geldboete kan dit ook tot gevolg hebben dat je geen nieuw paspoort kunt aanvragen. Heel vervelend als je nog wilt stagelopen, werken of naar het (verre) buitenland wilt. Degene die zijn identiteitsbewijs uitleent loopt dezelfde risico’s. Een identiteitsbewijs is strikt persoonlijk. (Uit)lenen is strafbaar, niet doen dus! Meer info op www.rvig.nl, zoek op identiteitsfraude.

Vul de enquête over ‘Alcohol en Jeugd’ in Ter voorbereiding op een themabijeenkomst ‘Alcohol en Jeugd ’ op 27 maart 2019 van de gemeenteraad, willen wij graag uw mening ophalen over dit thema. Wij hebben daar een enquête voor opgezet die u kunt invullen via www.asten.nl. Het doel van de bijeenkomst op 27 maart 2019 is om samen met deskundigen en betrokkenen een beter beeld van de thematiek te krijgen. De input van de enquête maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. U kunt deze enquête invullen tot 22 maart a.s. Wij danken u alvast voor uw bijdrage. Tijdens deze avond is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor het publiek. Wij informeren u daar nog nader over.

Bezwaarschriftencommissie Op donderdag 7 maart 2019 is er een openbare hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie. De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Asten aan het Koningsplein 3 en begint om 19.30 uur. 19.30 uur: Bezwaarschrift tegen het afwijzen van een handhavingsverzoek met betrekking tot de locatie Behelp 13 in Heusden. Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie, mevr. G. Meulensteen, tel. (0493) 671 212.

Maak je een moeilijke tijd door? Wie te maken krijgt met een ziekte, verslaving of ander persoonlijk probleem, gaat in eerste instantie naar de huisarts of hulpverleners. Maar er zijn ook andere manieren om ondersteuning te krijgen in het omgaan met je ziekte, probleem of ervaring; praten met lotgenoten. Deze vorm van ondersteuning noemen we zelfhulp. Zelfhulp is: lotgenoten die elkaar begrijpen Bij een zelfhulpgroep helpen en steunen mensen met dezelfde problemen of aandoeningen elkaar. Via de Stichting Zelfhulp Netwerk kun je in zelfhulpgroepen met elkaar praten. Je hoeft er niet in je eentje mee rond te blijven lopen. Je kunt er ook voor kiezen om er samen iets aan te doen. Zelfhulp is daarmee een fijne manier om zelf grip te krijgen op je situatie.

Het programma van deze bijeenkomst is als volgt: • Voorstellen sprekers Zelfhulp Netwerk • Uitleg over zelfhulpgroepen • Hoe start ik een groep • Welke ondersteuning kan ik krijgen • Netwerk moment

Uitnodiging Op 28 maart 2019 organiseert Onis Steunpunt Mantelzorg en het Zelfhulp Netwerk een kennismakingsbijeenkomst. Deze is voor mantelzorgers van mensen met dementie die interesse hebben in het opstarten of bezoeken van een groep. Natuurlijk is deze bijeenkomst ook toegankelijk voor iedereen die meer informatie wil verkrijgen over zelfhulpgroepen en het deelnemen daaraan.

Informatie & aanmelden U kunt zich aanmelden voor de middagbijeenkomst van 14:3016:00 uur of aanmelden voor de avondbijeenkomst van 19:3021:00 uur. Informatie en aanmelden kan door een mail te sturen naar Truus van Otterdijk t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl of door te bellen naar (0493) 441246. Wij zien uw aanmelding met vermelding van telefoonnummer en e-mailadres, graag vóór 14 maart 2019 tegemoet, waarna u definitief te horen krijgt of de bijeenkomst doorgaat.

De bijeenkomst vindt plaats in de Willem Boszaal in de Ruchte, Laan ten Roode 71, in Someren.

Voor meer informatie over het Zelfhulp Netwerk, kijk op www. zelfhulpnetwerk.nl

Voor alle agrarische ondernemers in de gemeente Asten

Kijk in de spiegel van de toekomst van jouw bedrijf Donderdag 21 maart 2019, inloop 20.00 uur, aanvang 20.15 uur. Locatie is gemeenschapshuis “de Kluis” aan de Kluisstraat 19 in Ommel. ZLTO afdeling Asten organiseert samen met de gemeente Asten een bijeenkomst voor alle agrarische ondernemers in Asten, Heusden en Ommel. Deze bijeenkomst is erop gericht dat we samen met jou als ondernemer in de spiegel kijken. Daarin benaderen we de zakelijke kant maar ook de gevoelskant. “Wat doet het met mij en mijn gezin als we geconfronteerd worden met de toenemende onzekerheid over de juiste keuze voor ons bedrijf?” Vraagstukken De bijeenkomst is een initiatief van ZLTO en de gemeente Asten samen. De gemeente wil samen met ZLTO, op een actieve manier invulling geven aan de vraagstukken die er spelen en daarin zo goed mogelijk faciliteren. In Asten is hiervoor een lokaal ondersteuningsteam opgericht waarin gemeente, ZLTO, provincie en Rabobank samenwerken. Na de bijeenkomst krijgt iedere ondernemer naar behoefte een gesprek aangeboden. Dit kan een vertrouwelijk gesprek met een ondernemerscoach zijn over toekomstplannen en dilemma’s die dat met zich meebrengt, of een gesprek over bijvoorbeeld de mogelijkheden in het bestemmingsplan en vergunningen.

Daarnaast kunnen wij u ook wegwijs maken in de beschikbare regelingen. Het programma ziet er als volgt uit: • Opening door de voorzitter van ZLTO Asten, Frank Rooijakkers • De wereld verandert, dat zien wij! Hendrik Hoeksema, transitiemanager ZLTO • De zakelijke gevolgen van overheidsingrijpen, Anke de Brouwer, relatiebeheerder ZLTO • Pauze • Wat doet overheidsingrijpen met mij persoonlijk? Antoon Sanders, ondernemerscoach ZLTO • Hoe verder: Op welke gebieden is ondersteuning mogelijk? Theo Martens, wethouder en Martien van Bavel, adviseur ondersteuningsnetwerken veehouderij provincie NB • Afsluiting, Frank Rooijakkers Aanmelden Vooraf aanmelden stellen wij zeer op prijs. Dit kan via het Ondersteuningsloket buitengebied: www.asten.nl/zlto21maart. Verhinderd? Ben je verhinderd, maar heb je toch interesse in een gesprek? Laat dit dan weten via e-mail: OLB@asten.nl. Wij nemen na de bijeenkomst contact met je op.

Gratis huwelijk/ geregistreerd partnerschap De mogelijkheid om gratis te kunnen trouwen, dan wel een geregistreerd partnerschap aan te gaan, staat voor iedereen open. De gemeente Asten biedt hiervoor wekelijks 2 momenten aan op maandagochtend om 9:00 uur en om 9:15 uur. Kosteloze ceremonie Deze kosteloze ceremonie wijkt af van de betaalde ceremonies. Er wordt enkel invulling gegeven aan het recht om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. De ceremonie beperkt zich tot het opmaken van de akte, het geven van het ‘jawoord’ en ondertekenen van de betreffende akte. Dit betekent dat er geen intake gesprek plaatsvindt, er geen toespraak wordt gehouden, er geen bode wordt ingezet, er geen ringen worden gewisseld en dat er géén persoonlijke invulling aan de ceremonie mag worden gegeven. De ceremonie wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand in een

Openstelling gemeentehuis met carnaval Tijdens carnaval is het gemeentehuis gesloten. Enkel op maandag 4 maart 2019 is de burgerlijke stand even open tussen 11.00 en 11.30 uur, voor de aangifte van geboorten en overlijden. Op woensdag 6 maart 2019 zijn wij u weer graag van dienst tijdens de reguliere openingstijden. Wij wensen u een fijne carnaval toe!

spreekkamer in de hal van het gemeentehuis met maximaal twee getuigen en duurt maximaal 10 minuten. Deze uitvoeringsregels zijn van toepassing op ceremonies die vanaf 1 maart 2019 worden aangemeld. Betaalde ceremonie Daarnaast hebt u uiteraard de mogelijkheid om te kiezen voor de betaalde variant met uitgebreide ceremonie in het gemeentehuis of op een eigen gekozen locatie. Meer informatie over trouwen vindt u op www.asten.nl.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 6

Leo Tillmanns erelid Puur Sangh

IVN houdt opschoonactie LIEROP - Het IVN Asten-Someren gaat samen met Outdoor en Zo en de gemeente Someren de insectencorridor van het Starven tot het Meerven flink opschonen.

- Advertorial -

Mooie resultaten Savant Zorg uit extern onderzoek

Op donderdag 28 februari en vrijdag 1 maart gaan flink wat vrijwilligers aan de slag met de actie. Ook worden er jonge dennenbomen verwijderd. De opschoonactie start om 09.00 uur en duurt tot 12.00 uur. Er wordt verzameld op de parkeerplaats van het Jasper aan de Bussersdijk in Lierop. Extra vrijwilligers zijn altijd welkom. Aanmelden kan via: gerardenmarieke@outlook.com.

Wehrmacht­huisje krijgt steeds meer gestalte SOMEREN-HEIDE - Het Wehrmachthuisje aan de Kerkendijk in Someren-Heide krijgt steeds meer vorm. Afgelopen week werd er opnieuw weer hard gewerkt door militairen.

Als onderdeel van een oefening maakten de troepen afgelopen week een overkapping in prefab elementen. De overkapping is nodig om een zoeklicht dat de stichting naar Someren-Heide probeert te halen voldoende bescherming te bieden, bijvoorbeeld tegen weersinvloeden. De komst van de Genietroepen, zoals de militairen worden genoemd, was dit keer geen grote invasie. Een man of zes bleek genoeg om de klus te klaren.

Erelid Leo Tillmanns. ASTEN – Leo Tillmanns is benoemd tot erelid van gemengd koor Puur Sangh uit Asten. De tenor neemt op 75-jarige leeftijd afscheid van het koor.

In zijn periode bij Puur Sangh was hij onder meer 25 jaar actief binnen de feestcommissie. Hij staat bekend om

zijn bloemrijke, poëtische teksten. Zowel gesproken als schriftelijk op uitnodigingen aan de koorleden, bijvoorbeeld voor het Ceciliafeest of de algemene ledenvergadering. Voorzitter Tineke van Dijk benoemde Tillmanns met een mooie toespraak officieel tot erelid, inclusief de bijbehorende bos bloemen.

Onderwijs

Zodra de restauratie in september voltooid is moeten scholen de mogelijkheid hebben om met leerlingen het Wehrmachthuisje te bezoeken en met behulp van een digitaal schoolbord en aanwezig les- en informatiemateriaal onderwijs te geven over de Tweede Wereldoorlog.

275.000 euro beschikbaar voor verenigingsleven

Rabobank Clubkas­campagne start weer REGIO - Vertegenwoordigers van verenigingen en stichtingen opgelet: de Rabobank Clubkascampagne komt er weer aan.

Met de Clubkascampagne stelt Rabobank Peelland Zuid een deel van haar winst beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. In 2019 is dit wederom een bedrag van 275.000 euro. Van donderdag 1 maart tot en met zaterdag 31 maart kunnen clubs inschrijven via www.clubkascampagne.nl/

peellandzuid/inschrijven. Hier staan ook de veelgestelde vragen en voorwaarden die van toepassing zijn bij deelname. Na inschrijving wordt de aanvraag getoetst aan de voorwaarden en ontvangt de club een bevestiging per mail. Van 4 tot en met 30 april stemmen de leden van Rabobank Peelland Zuid op de clubs die zij een warm hart toedragen. Door te stemmen kan ieder lid van de bank een aandeel hebben in de versterking van het lokale verenigingsleven en van de sa-

menleving in de Peelregio. Dan gaat het om de gemeenten Deurne, Asten en Someren en Griendtsveen en Mierlo. Elke stem is geld waard en zo beslissen de leden van de bank welk bedrag een club ontvangt. Vervolgens worden in de maanden mei en/of juni de bijbehorende cheques overhandigd aan de verenigingen tijdens een feestelijke roadshow door de dorpen. Vorig jaar hebben in totaal 477 clubs deelgenomen en is 275.000 euro verdeeld over deze verenigingen en stichtingen.

Verzorgende Saskia werkt in de wijkzorg bij Savant Zorg. In de zelfstandige teams van de regionale zorgorganisatie krijgen de zorgmedewerkers veel vrijheid om zaken te ontwikkelen. Trots is de regionale zorgorganisatie Savant Zorg op het resultaat van de ISO audit. Een landelijke norm die eisen stelt aan de kwaliteit en veiligheid van een organisatie. En hier regelmatig onderzoek naar doet.

Afgelopen maand waren de auditoren enkele dagen op bezoek bij Savant Zorg. Zij gaven veel complimenten en ook enkele punten ter verbetering. De medewerkers van de zorgorganisatie hebben laten zien hoe hoog de professionele standaard binnen Savant is. Savant wordt gezien als gastvrij, de samenwerking met partners in de regio is bijzonder goed en als organisatie nemen zij tijd om zaken te ontwikkelen. Zo is het elektronisch cliëntendossier, een persoonlijk digitaal dossier dat al haar cliënten inmiddels

hebben, na een gedegen onderzoek weer verder verbeterd.

Eindconclusie

De auditoren merkten op dat Savant durft af te wijken van de norm en de papierlast wil verminderen. Een verbeterpunt is dat doelen meer meetbaar beschreven moeten worden. Binnenkort ligt hiervoor een verbeterplan. In de eindconclusie gaven de auditoren aan dat zij onder de indruk zijn van de betrokken en bevlogen medewerkers.

Aanmelddagen Varendonck College ASTEN/SOMEREN - Het Varendonck College Asten-Someren houdt in de week van 11 maart diverse aanmelddagen voor kinderen uit groep 8 van de basisschool. De inschrijving voor deze dagen is inmiddels geopend.

Kinderen die voor het Varendonck College kiezen, kunnen zich tot en met zondag 10 maart aanmelden via www.varendonck.nl. Om de aanmelding definitief te maken wordt verzocht een van de aanmelddagen op maandag 11 en

dinsdag 12 maart te bezoeken. Die maandag zijn beide locaties van 18.30 uur tot 21.00 uur geopend, op dinsdag kunnen kinderen en hun ouders van 16.00 uur tot 17.30 uur en van 18.30 uur tot 21.00 uur terecht.

Fietsrondje Groot Peel voltooid

Spannende strijd tijdens Battle For Bands SOMEREN - Maar liefst negen bands namen het afgelopen zaterdag tegen elkaar op in 'The Battle For Bands' in OJC Comeet. Hier en daar met flink wat lokaal succes.

Na een aanvankelijk rustige start, door het onverwacht mooie weer, wist later op de dag toch veel publiek de weg naar het mooie podium te vinden. Ook dit jaar zette elke band een half uur lang hun beste show neer, variërend van pop tot rock, met

zowel covers als eigen nummers. Het was af en toe een nek aan nek race, met soms maar 1 jurypunt of publiekstem verschil. Maar na een lange dag waren de punten en stemmen geteld en konden de verlossende uitslagen bekend gemaakt worden.

Lokaal succes

De Bredase band 2Hard2Handle wist zowel de juryprijs als de podiumprijs voor Comeet Outdoor op zondag 13 oktober in de wacht te slepen. Lokaal succes werd geboekt door Beton en Red Hippo. Beton, met leden uit Someren, Asten en Deurne, wist de publieksprijs te winnen. Red Hippo uit Someren overtuigde de jury van de Walhalla Zomerfeesten en veroverde een plek in de line-up komende zomer in Deurne. De volgende Battle For Bands vindt plaats op 15 februari 2020.

Aanvragen klantnummer

Beton won de publieksprijs. (Foto: Emily Parry)

HEUSDEN - Gemeenschapshuis Hart van Heuze in Heusden wordt vrijdag 29 maart weer omgetoverd tot kleding- en speelgoedbeurs. Aanleveren van zomerkleding en speelgoed kan op donderdag 28 maart van 14.00 uur tot 19.00 uur in Hart van Heuze. Hiervoor is een klantnummer nodig. Dit nummer kan vanaf vrijdag 1 maart per mail worden aangevraagd via kledingbeursheusden@hotmail. com.

Onder andere wethouder Theo Martens van de gemeente Asten opent het nieuwe fietspad. (Foto: Siris/Hans Wasmus) HEUSDEN - Het fietsrondje Groot Peel is eindelijk echt rond. Afgelopen vrijdag werd het pad tussen Heusden en het Limburgse Nederweert officieel geopend.

Het nieuwe fietspad is zo’n twee kilometer lang en loopt door Nationaal Park de Groote Peel. Het pad completeert het fietsrondje Groot Peel, dat door zowel Brabant als Limburg

loopt. Aan Limburgse zijde was de fietsverbinding al een aantal jaren gereed, maar in Heusden zorgde het provinciale project Live Plus voor vertraging. De vernattingswerkzaamheden aldaar, om hoogveen in het gebied te laten terugkeren, hadden mogelijk impact op het fietspad. Nadat dat project was afgerond kon men ook op Brabants grondgebied aan de slag.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 7

'T 'T CONTACT/PEELBELANG CONTACT/PEELBELANG || donderdag donderdag 28 28 februari februari 2019 2019 || pagina pagina 11 11

•• Onderhoud Onderhoud en en plantadvies plantadvies voor voor kleine kleine tuinen tuinen en en bedrijfsgroen bedrijfsgroen Piet Piet van van de de Laar, Laar, tel. tel. 06-41824620 06-41824620

Tegelhandel, Tegelhandel, tegelwerken tegelwerken Neerkant. Neerkant. Elk Elk formaat, formaat, kleur kleur en en prijs! prijs! www.slaats-tegelwerken.nl www.slaats-tegelwerken.nl

•• Partij Partij gebruikte gebruikte klinkers klinkers te te koop. koop. Tel. Tel. 0493-691567 0493-691567

•• 8mm 8mm spoelen spoelen overzetten overzetten op op dvd, dvd, Bel Bel Foka Foka Deurne Deurne 0493-353102. 0493-353102.

•• Stultiens Stultiens Decoraties. Decoraties. Glas, Glas, spiegels spiegels en en beletteringen. beletteringen. Boerenkamplaan Boerenkamplaan 116, 116, 5712 5712 AH AH Someren. Someren. Fax/tel. Fax/tel. 0493-496512. 0493-496512. •• Wasmachine Wasmachine of of TV TV defect? defect? www.jehabe.nl. www.jehabe.nl. Jehabe Jehabe Service-specialist Service-specialist tel. tel. 0493-693367 0493-693367

•• Containers Containers nodig nodig voor voor bouwbouwen en sloopafval? sloopafval? Bel Bel Raijmakers Raijmakers Transport Transport BV BV Someren Someren 0493-490152. 0493-490152.

•• Mooie Mooie vakantiebungalows, vakantiebungalows, wifi, wifi, huurfietsen, huurfietsen, elec. elec. fietsen. fietsen. Geniet Geniet vakantie vakantie in in Denekamp. Denekamp. www.twentehuisjes.nl www.twentehuisjes.nl familie.meinders@yahoo.com familie.meinders@yahoo.com 0541-626578/ 0541-626578/ 06-39609666. 06-39609666.

•• De De Mobiele Mobiele Fietsspecialist Fietsspecialist Geert, Geert, uw uw adres adres voor voor Verkoop/Reparatie Verkoop/Reparatie van van nieuwe nieuwe en en gebruikte gebruikte fietsen! fietsen! Bel Bel 06-13666356. 06-13666356.

•• Babyborden Babyborden te te huur, huur, Stultiens Stultiens Decoraties Decoraties Someren. Someren. 0493-496512. 0493-496512.

•• Officiële Officiële pasfoto’s pasfoto’s bij bij uu thuis thuis gemaakt, gemaakt, voor voor paspoort, paspoort, ID ID of of rijbewijs; rijbewijs; 0493-353102, 0493-353102, Foka Foka Deurne. Deurne. •• Bij Bij Restaurant Restaurant de de Brabander Brabander 33 gangen gangen senioren-menu senioren-menu 10,80. 10,80. Wel Wel reserveren, reserveren, tel. tel. 0495-663466 0495-663466

•• Voor Voor al al uw uw schilderwerk schilderwerk binnen binnen en en buiten. buiten. Inlichtingen: Inlichtingen: 0492-331720 0492-331720 of of 06-53265973. 06-53265973. F.F. Moors Moors Lierop Lierop

•• Partij Partij gebruikte gebruikte klinkers klinkers te te koop. koop. Tel. Tel. 0493-691567 0493-691567

•• Gratis Gratis Offerte Offerte schilderwerk, schilderwerk, 06-20552192, 06-20552192, 35 35 jaar jaar ervaring. ervaring.

•• T.K. T.K. gebruikte gebruikte bouwmaterialen, bouwmaterialen, vloerplanken, vloerplanken, deuren, deuren, ramen, ramen, ijzeren ijzeren balken balken enz. enz. Verberne Verberne Meijelseweg Meijelseweg 37, 37, Beringe. Beringe. Tel. Tel. 077-3078609. 077-3078609.

•• Vaatwasser, Vaatwasser, wasautomaat, wasautomaat, droogautomaat, droogautomaat, kookplaat, kookplaat, koelkast, koelkast, inbouwapparatuur inbouwapparatuur defect? defect? Bel Bel 0493-695606 0493-695606 voor voor herstel. herstel. Bots Bots Witgoed Witgoed Service Service Asten. Asten.

•• Digitale Digitale foto’s foto’s afdrukken afdrukken op op Kodak Kodak papier, papier, direct direct klaar, klaar, Tot Tot A4 A4 formaat. formaat. Foka Foka Deurne, Deurne, Kerkstraat Kerkstraat 8. 8.

•• Haard/kachelhout Haard/kachelhout gezaagd gezaagd en en gekloofd gekloofd o.a o.a eik eik en en berk berk voor voor de de winter winter 2018/2019. 2018/2019. Ook Ook hout hout in in zakken. zakken. 06-23720617 06-23720617

•• Container Container te te huur. huur. Voor Voor puin, puin, snoeihout, snoeihout, zand zand enz. enz. àà 70,--. 70,--. Brengen Brengen en en halen halen in in regio regio Deurne Deurne 06-46256440. 06-46256440.

•• Gebakken Gebakken klinkers, klinkers, oude oude en en nieuwe. nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. Tel. 077-4662579 077-4662579 Meijel. Meijel.

“Groene Kunstmest”

•• Astens Astens Stucadoors Stucadoors Bedrijf Bedrijf voor voor al al uw uw stucadoor stucadoor en en sierpleisterwerken sierpleisterwerken bel bel Roland Roland van van den den Heuvel, Heuvel, tel. tel. 06-30609008 06-30609008 www.asbasten.nl www.asbasten.nl •• Auto Auto met met APK APK vanaf vanaf 450,-. 450,-. Tevens Tevens te te koop koop gevraagd gevraagd kleine kleine auto’s auto’s en en sloopauto’s. sloopauto’s. Tel. Tel. 0492-381631/ 0492-381631/ 06-20778602 06-20778602 www.twanvanhout.nl www.twanvanhout.nl

•• www.massagepraktijk www.massagepraktijk atteveld.nl atteveld.nl voor voor diverse diverse professionele professionele sportsport- en en ontspanningsmassages. ontspanningsmassages. Meteoorstraat Meteoorstraat 32, 32, 5751 5751 BM BM Asten. Asten. 06-47152324 06-47152324

Leveranciers van “Groene kunstmest” zijn: Mts Verhees

Bart Verhees • Someren • 06-26496813 • info@maatschapverhees.nl •• EetEet- en en frietaardappelen frietaardappelen te te

koop koop bij bij J. J. Leenders, Leenders, Bosweg Bosweg 33 Asten-Heusden. Asten-Heusden. 0493-697830. 0493-697830. Bleekerheide Openingstijden Openingstijden maandag, maandag, Richard v.d. Heuvel • Asten-Heusden • 06-53652851 • richard@bleekerheide.nl vrijdag vrijdag en en zaterdag zaterdag vanaf vanaf 8.30 8.30 uur. uur.

Mts van Heugten

Klusjes in in en en om om het het huis. huis. Alle Alle Willy van Heugten • Neerkant-Nederweert • 06-53739890•••Klusjes willy@vanheugtennederweert.nl

Vevar

klusjes klusjes groot groot en en klein. klein. Staaat Staaat uw uw klus klus lijstje lijstje te te vol? vol? Ik Ik los los het het op. op. 06-46070109 06-46070109

Maartin v.d. Velden • Ospel-Asten • 06-22247239 • maartin@vevar.eu

•• Astens Astens Stucadoors Stucadoors Bedrijf Bedrijf voor voor al al uw uw stucadoor stucadoor en en Informeer bij de leveranciers, vraag uw loonwerker naar desierpleisterwerken mogelijkheden sierpleisterwerken bel bel Roland Roland van van den den Heuvel, Heuvel, tel. tel. of neem contact op met van Helmond Loonbedrijf, Niels van Hoof 06-53320728, 06-30609008 06-30609008 www.asbasten.nl www.asbasten.nl

info@vanhelmondloonbedrijf.nl

•• Kookplaat, Kookplaat, vaatwasser, vaatwasser, wasautomaat, wasautomaat, droogautomaat, droogautomaat, inbouwapparatuur inbouwapparatuur defect? defect? Bel Bel 0493-695606 0493-695606 voor voor herstel. herstel. Bots Bots Wigoed Wigoed Service Service Asten. Asten.

•• Waterschade? Waterschade? plafonds,muren plafonds,muren als als NIEUW. NIEUW. Gratis Gratis offerte offerte voor voor verzekering! verzekering! Het Het Verfhuis Verfhuis 440788 440788

•• Cats Cats Aglow Aglow tribute tribute to to the the Cats. Cats. Profiteer Profiteer nu nu van van de de earlybirds. earlybirds. 13 13 april april Scc Scc Den Den Draai. Draai.

•• Overlast Overlast ongedierte?? ongedierte?? Bel Bel 0493-688006. 0493-688006.

•• Video, Video, Hi8 Hi8 en en DV DV bandjes bandjes overzetten overzetten op op DVD, DVD, Foka Foka Deurne Deurne 0493-353102. 0493-353102. •• Container Container en/of en/of grondverzet. grondverzet. Raijmakers-Leenen Raijmakers-Leenen levert levert het. het. Tel. Tel. 0493-490152. 0493-490152.

•• TOON TOON TINNEMANS TINNEMANS onderhoudsonderhouds- en en reparatiewerkzaamheden reparatiewerkzaamheden rond rond uw uw huis huis en en bedrijf. bedrijf. Tel. Tel. 0493-494862. 0493-494862.

•• Gebruikte Gebruikte banden banden vanaf vanaf 25,00 25,00 incl. incl. montage montage en en balanceren. balanceren. Te Te koop koop gevraagd gevraagd looploop- en en sloopauto’s. sloopauto’s. Direct Direct geld geld en en RDW RDW vrijwaring. vrijwaring. Thomassen Thomassen Auto’s Auto’s Haspelweg Haspelweg 37 37 Deurne Deurne tel. tel. 06-53926499. 06-53926499.

•• Te Te huur huur landbouwgrond landbouwgrond 06-13144138. 06-13144138.

•• Computerhulp, Computerhulp, computerles computerles of of computercursus computercursus nodig? nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Hans Berkers, Berkers, 0493-380229 0493-380229 of of 06-29315869. 06-29315869.

Nieuwbouw & Renovatie

•• Dia’s Dia’s inscannen, inscannen, zeer zeer goede goede Voegen en reinigen kwaliteit, kwaliteit, eigen eigen beheer, beheer, scherpe scherpe prijzen. prijzen. Ook Ook grote grote aantallen. aantallen. Uithakken en impregneren Foka Foka Deurne, Deurne, Kerkstraat Kerkstraat 8, 8, 0493-353102. 0493-353102.

Someren Tel. 06 53 21 23 57 E-mail r.martens99@chello.nl

Voordeel gebruik “Groene Kunstmest”: • Kosten besparend, vervanging reguliere dure kunstmest. • Opbrengst verhogend • Lage footprint door natuurlijke kringloop Toepasbaar op: • Gras •• Biologisch Biologisch vlees, vlees, puur, puur, • Aardappelen ambachtelijk ambachtelijk met met de de smaak smaak van van • Mais vroeger! vroeger! Varkens, Varkens, rund, rund, kip, kip, lamsvlees, lamsvlees, vele vele soorten soorten • Granen vleeswaren vleeswaren o.a. o.a. uit uit eigen eigen rokerij. rokerij. • Tuin- en akkerbouwgewassen Biologische Biologische aardappelen, aardappelen, uien, uien, appels, appels, eieren, eieren, boerenkaas, boerenkaas,

geitenkaas. geitenkaas. Geopend: Geopend: vrijdag vrijdag en en Toediening via: zaterdags zaterdags 10.00 10.00 tot tot 17.00 17.00 uur. uur. • Bouwland en graslandbemester Webwinkel Webwinkel en en ook ook bezorging. bezorging. • Ideaal om toe te voegen tijdens Sumiran Sumiran Biologische Biologische Boerderij Boerderij Broekstraat Broekstraat 5725 TL TL het sleepslangbemesten in 33 5725 Asten-Heusden Asten-Heusden 0493-440630 0493-440630 granen of grasland!www.sumiran.nl www.sumiran.nl • De “Groene kunstmest” bevat ureum en ammonium stikstof •• Bent Bent uu eigenaar eigenaar van van een een Opel Opel dan dan bent bent uu bij bij ons ons welkom welkom voor voor • Gemiddelde gehalte: elke elke reparatie, reparatie, storing storing of of - 0,0 tot 0,1 kg P205 onderhoudsbeurt. onderhoudsbeurt. Uw Uw Opel-specialist: Opel-specialist: Garage Garage Mark Mark - 5 tot 6,5 kg N Smits. Smits. Gespecialiseerd Gespecialiseerd in in jonge, jonge, - 6 tot 9 kg kali gebruikte gebruikte Opels. Opels. Hoofdstraat Hoofdstraat 74A, 74A, Liessel Liessel Tel. Tel. 0493-342144. 0493-342144.

Regelgeving “Groene kunstmest” : •• Vlooienmarkt Vlooienmarkt Deurne, Deurne, voor voor • Is Mineralenconcentraat het goede goede doel doel en en voor voor steun steun • Is goedgekeurd alshet kunstmest aan aan de de Wereldwijde Wereldwijde Duurzame Duurzame • Vooraf aanmelden Ontwikkelingsdoelen. bij RVO Ontwikkelingsdoelen. Verkoop Verkoop elke elke zaterdagmiddag zaterdagmiddag van van 14.00 14.00 • Schriftelijke overeenkomst met producent tot tot 16.00 16.00 uur. uur. • Ook voor derogatieOpruiming: bedrijvenOp zaterdag Opruiming: Op zaterdag 22 maart maart • Valt onder de uitrijperiode dierlijke mest en en zaterdag zaterdag 99 maart maart geldt geldt voor voor alle kleding, kleding,gebruiksnorm kledingaccessoires kledingaccessoires • Mestcode 120 metalle stikstof en en vloerkleden: vloerkleden: de de halve halve prijs. prijs. 100%, of mestcodeAanleveren 41 als dierlijke mest Aanleveren van van goederen goederen op op 80% stikstof woensdagmorgen woensdagmorgen van van 09.30 09.30 tot tot 12.00 12.00 uur uur en en op op zaterdag zaterdag van van 10.00 10.00 tot tot 16.00 16.00 uur, uur, Brouwhuisweg Brouwhuisweg 36 36 in in Vlierden, Vlierden, 0493-320302 0493-320302 Vanwege Vanwege ruimtegebrek ruimtegebrek en en een een veranderende veranderende markt markt kunnen kunnen wij wij

rioolontstopping

•• Rolluiken, Rolluiken, luifels, enluifels, rioolinspectie rioolontstoppingen en rioolinspectie vloerbedekking, vloerbedekking, lamellen, lamellen, (rol)gordijnen, (rol)gordijnen, jaloezien. jaloezien. Zeer Zeer Half Elfje 16, 5711 ES Someren, tel. (0493) 49 45 39 concurrerende concurrerende prijzen. prijzen. Gratis Gratis meten meten en en hangen. hangen. Willies Willies Stoffering, Stoffering, Braaksestraat Braaksestraat 10, 10, Helmond. Helmond. Tel. Tel. 0492-535901. 0492-535901. Kanaalstraat 101c, 5711 EG Someren, www.williesstoffering.nl www.williesstoffering.nl

tel. (0493) 49 45 39 www.rioolsomeren.nl

•• Hoogwerker Hoogwerker te te huur. huur. Werkhoogte Werkhoogte 14 14 meter. meter. Past Past door door een een poort. poort. www.driessenverhuur.nl www.driessenverhuur.nl Someren Someren 06-51439395. 06-51439395.

GEDROOGDE

KOEMEST

•• Ovens, Ovens, vaatwasser, vaatwasser, wasautowasautomaat, maat, droogautomaat, droogautomaat, kookplaat, kookplaat, koelkast, koelkast, inbouwapparatuur inbouwapparatuur defect? defect? Bel Bel 0493-695606 0493-695606 voor voor gehad willen hebben? Altijd al koemest herstel. herstel. (het bruine goud voor uw tuin) Bots Bots Witgoed Witgoed Service ServiceDat Asten Asten is geen probleem meer.

Uw leverancier van koemest zit in deze regio. Gevestigd in Deurne.

•• Biologisch Biologisch vers vers brood, brood, Voor meer en bestellingen kunt u kijken op ambachtelijk ambachtelijk bereid bereid in ininfo eigen eigen onze nieuwe website: biologische biologische bakkerij bakkerij op op de de www.brabantsekoemest.nl boerderij. boerderij. 100% 100% Speltbrood, Speltbrood, volkoren volkoren en en desem desem broden, broden, of mailen naar info@brabantsekoemest.nl stokbroden, stokbroden, glutenvrij glutenvrij brood, brood, naar 06-50227710. roggebrood, roggebrood, broodjes broodjesofen enbellen koekjes. koekjes. Elke Elke vrijdag vrijdag en en zaterdag zaterdag vers vers Verse mest van runderen en andere herkauwers bevatten gebakken, gebakken, Geopend Geopend van van 10.00 10.00 uur uur naast cellulose ontbindende bacteriën, actieve tot tot 17.00 17.00 uur uur Sumiran Sumiran biologische biologische spijsverteringsenzymen. Deze enzymen dragen bij boerderij, boerderij, Broekstraat Broekstraat 3, 3, 5725 5725 TL TL tot een snellere opwarming van de mest die de ontleding Asten-Heusden, Asten-Heusden, 0493-440630. 0493-440630. van organische materialen door micro-organismen in de bodem versnelt. Het eindresultaat van een betere afbraakAsten. van organisch materiaal, is het sneller •Kringloop •Kringloop EEN EEN AARDE AARDE Asten. vrijkomen van voedingsstoff en in de plant. Curiosa, Curiosa, boeken, boeken, meubels, meubels, kleding kleding

en en nog nog veel veel meer. meer. Wat wij ook verkopen is coniferen/haagplanten. Kijk voor Goed Goed en en goedkoop, goedkoop, kom kom kijken: kijken: coniferen/haagplanten ma ma 9-12; 9-12; woe woe 13-16; 13-16; do do 18. 18. op onze site www.mooieconiferen.nl.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 8

VANUIT DE PE door: Hans van de Laarschot Piet Linders uit de Zeilberg en Pietje Hikspoors uit Liessel waren niet de enigen die weken na de Duitse inval pas na een lange, barre tocht veilig thuiskwamen (zie De Peel onder vuur, aflevering 8). Op de overgang van 10 op 11 mei 1940 moesten de mannen van RI 27 (Vak Bakel) en RI 30 (Vak Asten) de Peel-Raamstelling verlaten. De terugtocht uit de Peel – tegen de zin van velen - was begonnen. De eerste bestemming was een niet-ingerichte stelling achter de Zuid-Willemsvaart. Ook van daar moest het al snel verder in de richting van Tilburg. Waar zou de terugtocht de jongens uit de Peel naartoe brengen? Zouden ze snel na de capitulatie van Nederland op 15 mei weer thuis zijn? Enkelen wel, anderen maakten nog een lange omzwerving door meerdere Europese landen. Sommigen trof het noodlot en zouden nooit meer thuiskomen. Via België naar Zeeland Als kapitein De Vries op 30 mei 1940 ‘zijn’ balans opmaakt, schat hij dat 60 tot 80 man van de soldaten uit de Peel in Duitsland gevangen wordt gehouden. Kapitein Van de Wilt weet ook niet meer, dan dat van zijn compagnie een gedeelte al bij Someren gevangen is genomen en dat anderen in Zeeland terecht zijn gekomen. Enkele van hen hebben Engeland bereikt. Tweede luitenant Van Kampen is het gelukt naar Engeland te ontkomen. Vanuit Wrottesley Park bij Wolverhampton, de legerplaats van de Prinses Irenebrigade, rapporteert hij in 1942 kort over zijn ervaringen tijdens de terugtocht uit de Peel op 11 mei na Best. Gedurende de verdere tocht was de weg een file van voertuigen: fietsers, auto’s, paard en wagen enz. Een file die wonder boven wonder nergens bleef steken. Langs den weg veel wrakken van voertuigen en gewonden tengevolge van mitraillerende Duitsche vliegtuigen. Tegen het vallen van de duisternis arriveerden we bij Tilburg, waar aan den rand van een bosch een colonne van 27 RI geformeerd werd, die in het donker vertrok, na uren in den nacht langs wegen gereden te hebben, die dikwijls versperd waren tengevolge van bombardementen kwamen tegen het aanbreken van de morgen van de 12e Mei bij Princenhage. Van hier ging de tocht later in den ochtend naar Antwerpen. Een dag later komen ze aan in Sas van Gent waar ze ingekwartierd worden en hen rust gegund is. Tot 16 mei, want dan gaat het weer België in.

Fraaie tekening van de afmars van de militairen van de Peel-Raamstelling, als omslag van het boek ‘Terugtocht uit de Peel’ van onderofficier bij het 27e Regiment Infanterie L. Huizingh, dat al in 1940 op de markt kwam. (Collectie Hans van de Laarschot)

Fransen helpen Wachtmeester Van ’t Schip, die gestationeerd was in de Peel-Raamstelling bij de twee Peelkanalen in Meijel, belandde op 15 mei in het Zeeuwse Schoondijke. Toen daar het bericht van de capitulatie rondging, was er grote onrust en ontsteltenis. Veel soldaten liepen huilend op straat. Ze konden niet geloven dat ons mooie land zo maar was overgegeven. Zeeland was echter nog uitgesloten van de overgave aan de Duitsers en dat gaf wat hoop. De soldaten werden verdeeld ondergebracht in allerlei dorpjes. Van ’t Schip kwam terecht op een boerderij in Zuidzande. Eten was er niet veel. ’s Middags ben ik er op uitgegaan en heb nog aardappelen gevorderd. Vond op ’t land nog een hoopje uien. Deze hebben we schoongemaakt en met de aardappelen gekookt. 4 pakken boter kreeg ik van den verplegings officier en zoo hebben we met 80 man heerlijk gegeten. Ook ieder 2 eieren, die waren er genoeg.

De Fransen, die naar Nederland waren opgerukt om te ondersteunen bij de verdediging tegen een Duitse inval, hadden het in Zeeland voor het zeggen. Zij lieten alle wapens en fietsen inleveren. In auto’s ging het op 16 mei naar Brugge.

De Pavon in 1948 met op de voorgrond vier overlevenden, die dat jaar teruggingen naar de onheilsplekken in Frankrijk. Goed is te zien dat het middenruim, waar Jan van Eijk uit Asten zich bevond, het zwaarst door het Duitse bombardement is getroffen. (Foto: collectie Annemie Swinkels-Nabben, Deurne)

Zondags trokken we met auto’s van Coolkerke door Brugge, Ostende, Nieuwpoort naar de Panne, ’t laatste plaatsje voor de Fransche grens. Onderweg niets dan vluchtelingen. In de Panne een onbeschrijfelijke wanorde; rijen auto’s 4 dik, stonden daar reeds anderhalve dag en er zat geen vooruitgang in en steeds kwam er meer bij. De Hollandsche militaire wagens zijn toen over de trambaan gereden en eenmaal door de Panne, konden wij verder trekken naar Duinkerken, waar we om 15.00 uur aankwamen. Wij werden gelegerd in groote loodsen van de Jean Bart-kazerne. Den eersten dag geen eten, den tweeden ook niets, later werd er nog wat brood verdeeld uit de Hollandsche auto’s, doch dit was voor de gelukkigen. Met de Pavon naar Engeland Van ’t Schip overleefde de ramp met het Franse vrachtschip de Pavon, dat soldaten naar het veilige Engeland ging brengen, en kon het verhaal navertellen. De Pavon lag in de haven van Duinkerken klaar om ruim 1.700 Nederlandse soldaten, waaronder mannen uit de Peel-Raamstelling, te verschepen. Een sleepboot bracht het naar de buitenhaven waar gewacht werd op de duisternis. Toen ’t donker werd, vertrok de boot. Om kwart over twaalf, bij helder weer en volop maanlicht, kwam een Duitsch jachtvliegtuig over en wierp de eerste bommen. Een onbeschrijflijke paniek volgde. Velen sprongen te water en verdronken. We trachtten de menschen te kalmeren door te roepen, dat het ’t afweergeschut van het schip was, doch dit hielp niet lang. Tot 8 maal toe is het vliegtuig teruggekomen en heeft steeds een bom laten vallen. 1 is er later gevonden op het achterdek, niet ontploft. Twee vielen er in de kapoklading, welke ging branden. Twee naast het schip, waar nog een gat gemaakt werd van circa anderhalve meter, juist boven de waterlijn. De laatste bom viel in het ruim, juist voor de commandobrug. Het heele schip dreunde en trilde den de uitwerking was vreeselijk. Naar schatting (het juiste getal is niet bekend) zijn hierbij 100 dooden en zeer veel gewonden. Toen was de paniek volkomen; alles klom in wilde angst naar het dek, verschillenden vielen door de open luiken van het benedenruim, ladders braken, er werd getrapt, geslagen en gevochten om boven te komen. Een reddingsboot was weldra overvol en sprongen er steeds van boord er in, totdat hij kantelde of brak en allen in de golven verdwenen.

Velen werden door de schroef gegrepen, want de machine werkte nog steeds door, wat een groot geluk mag worden genoemd, want hierdoor kon de kapitein het schip op het strand zetten, wat later bleek geheel droog te loopen. Doordat het schip in brand stond, is het vliegtuig niet meer teruggekomen. Peellanders op de Pavon Aan boord van de Pavon waren ook mannen uit de Peel zelf, zoals Jan van Eijk uit Asten. Hij bevond zich in het bovenste middenruim. Jan kon het stranden van de Pavon niet, zoals wachtmeester Van ’t Schip, navertellen.

Op 10 mei 1940 maakte hij de aanval van de Duitsers op de Maaslinie mee. Ongedeerd keerde Jan twee dagen later in Asten terug bij zijn vrouw en drie kinderen. Als dienstplichtige had hij zich echter te melden bij de legerleiding. Hij kwam terecht in de stroom Zeelandgangers en uiteindelijk in Frankrijk waar hij met de Pavon naar Engeland zou varen. De aanval van het Duitse jachtvliegtuig werd hem fataal. Petrus Johannes van Eijk (1910-1940) wordt herdacht op één van de plaquettes met namen van Astense oorlogsslachtoffers bij het monument in het Moussaultpark. Met Jan van Eijk bevonden zich ook zijn dorpsgenoten Frans Hoebens en Jan Stevens onder de Nederlandse militairen in Duinkerken. Andere Peellanders overleefden de ramp met de Pavon en kwamen via een grote omweg thuis. Wim van Loenhout uit Bergen op Zoom, maar kort na de oorlog Deurnenaar geworden, was gelegerd in de Peel-Raamstelling tussen Deurne en Ysselsteyn. Ook hij kwam via België en Zeeland en weer België in Duinkerken op de Pavon. Hij bevestigt het verhaal van Van ’t Schip. Er viel vier, vijf meter van ons vandaan een bom, die in het onderste ruim ontplofte. Het schip had twee ladingsruimen en wij lagen op een ijzeren dek. In het midden van het tussendek en het dek boven ons bevonden zich houdten balken waar de luiken op steunden. Toen de bom viel, kwamen de houten balken van het bovendek, met de jongens die

De Peel

daarop zaten, naar De Tweede Wereld beneden en vielen de periode 1940-19 bovenop de jongens die een verdieping Nu, 75 jaar later, sta lager op de balken zabevrijding. Een ja ten. Alle mannen die we in deze rubr daarop zaten, werden gebeurteni naar beneden gesleurd. Van algemene Er brak een ongelooflijke persoonlijke a paniek uit. Ik kan het eizich afspeeld genlijk niet goed navertellen. Someren, D Het was pikdonker en de een omge na de ander viel naar beneden. Je hoorde alleen maar geschreeuw en gejammer en mannen die om hulp van Onze Lieve Heer smeekten. Iedereen probeerde via een houten ladder naar boven te klimmen, maar die brak onder het gewicht. Ik meen dat ik Gerrit Timmermans naar beneden heb zien storten. Ik viel ook bijna, maar een soldaat trok aan mijn arm en zei “kom Willem, deze kant op. De lading katoen in het ruim onder ons is aan het branden en als we hier achterblijven stikken we.” Op het dek hielpen we met het verbinden van de gewonden. Er was onvoldoende verband en daarom stonden veel soldaten hun poeties [beenwindsels] af om de gewonden te verbinden. Aalmoezenier Lam uit Deurne Kapelaan Lam (1909-1981) van de Willibrordusparochie in Deurne was als hulpaalmoezenier niet alleen verbonden met de Peel-Raamstelling in het Vak Bakel (27 RI), maar zijn verzorgingsgebied ging tot aan de Maas. Zo’n 4.000 katholieke jongens waren in zijn gebied actief. Een te groot aantal voor persoonlijke zorg voor slechts één aalmoezenier. Na het lezen van de mis in Deurne wordt hij door zijn chauffeur op 10 mei 1940 naar de stellingen gereden. Allereerst naar het bataljon bij de commandopost. Alle katholieken willen biechten. Als dat zoo overal is, dan wordt dat ’n onbegonnen werk. Reken slechts één per minuut; 1200 mannen verspreid over een lengte van 15 km en de tijd is beperkt. Ieder afzonderlijk helpen, dat kán niet. Dus, generale absolutie. We gaan van de ene stelling naar de andere. Een eind verder staat een kruisbeeld. Ze knielen neer, de mannen, bij het kruisbeeld, rond hun pantserafweergeschut-, mitrailleur- en tirailleuropstellingen om de Absolutie te ontvangen. Zo gaat het die eerste oorlogsdag door. Hij verleent dan ook geestelijke bijstand aan soldaten van het Maas-bataljon. … en inderdaad, eerst met kleinere groepen, maar dan steeds meer, komen ze uit de Peel aanzetten. Velen, die nog niet in het vuur zijn geweest, hebben nog geen priester gezien. ’s Avonds wordt de kapelaan uit zijn bed getrommeld. Hij moet naar huize De Romein, het commandokwartier, waar hij hoort dat de Peel-Raamstelling ontruimd moet worden. Ook kapelaan Lam komt via de Zuid-Willemsvaart, Tilburg en Roosendaal in Zeeland terecht. Het is 13 mei. ’s Morgens gaan we op onderzoek naar onze mannen. Nog steeds komen nieuwe troepen aan, haast alle afkomstig uit de Peelstellingen. Met hen gaat de aalmoezenier via België naar Frankrijk en scheept zich in op de Pavon. Hij heeft er voor gekozen om met het schip te gaan, omdat de meeste soldaten

Op het rechtse paard luitenant E. Nabben achter zijn commandant en voor de manschappen van het Maasbataljon in Blerick tijdens de mobilisatie. (Foto: collectie Annemie Swinkels-Nabben)


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 9

Vandaag aflevering

EEL EUROPA IN

onder vuur

9

De Peel onder vuur

daarop uit Brabant

doorlog woedde in en Limburg komen. 944 ook in de Peel. Met de aalmoezenier van de vesting Zeeaan we stil bij onze land is hij dat overaar lang blikken eengekomen. Die zal riek terug op de de soldaten bijstaan die issen toen. over land verder zullen e verhalen tot trekken. Tijdens de rampanekdotes, die zalige vliegtuigaanval en den in Asten, daarna nam aalmoezenier Deurne en Lam zijn verantwoordelijkheid eving. voor de vele gewonden. Wim van

Loenhout vertelt hierover: Ik verwonderde me over de daadkracht van de aalmoezenier, die iedereen tot kalmte maande en de stervenden trachtte te troosten. De kapelaan hielp met het ontschepen van gewonden uit het op het strand vastgelopen schip. Toen hij ’s middags rond half 5 het schip verliet schatte hij het aantal achtergelaten doden op 70. De morgen erop vergezelde Lam het laatste gewondentransport naar Calais. In het ziekenhuis bezocht hij de al eerder gearriveerde gewonden. Daarna zette hij zich ten volle in bij de Franse autoriteiten om onderdak en verzorging voor de overige gestrande Nederlandse soldaten te krijgen. Dat verliep niet gladjes, maar het lukte hem wel. Toch krijgsgevangen Ongeveer 1.400 soldaten kregen op 23 mei onderdak in het Franse dorpje Coquelles. Een groot deel was uit de Peel, onder wie kapelaan Lam, Wim van Loenhout en luitenant Eed Nabben uit Sevenum, die het drama op de Pavon ook had meegemaakt. De Duitsers waren al zover opgerukt, dat de Nederlanders een dag later door hen krijgsgevangen werden gemaakt. Op 30 oktober 1948 schrijft Fernand van de Venne

++++++ Grens

----- Spoorlaan ----- Traject per spoor Traject per auto Traject te voet

Kaart met de route die L. Huizingh, auteur van ‘Terugtocht uit de Peel’, aflegde vanaf Deurne, door België, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland naar Maastricht. De route is grotendeels hetzelfde als die van de groep Lam. (Uit ‘Terugtocht uit de Peel’)

pastoor van Coquelles, die na de ramp ook bijstand had verleend. Officieel staan echter slechts 50 gesneuvelden geregistreerd. Van Coquelles voerden de Duitsers de krijgsgevangenen een dag later naar een provisorisch buitenkamp in Montreuil. De angst voor executie verdween toen de gevangenen diezelfde dag van de Duitse leiding te horen kregen, dat iedereen vrij was. Onder leiding van de eigen officieren mocht men naar huis. Kapelaan Lam nam vanzelfsprekend een groep onder zijn hoede. Het werd een lange reis met nare ervaringen; deels te voet, soms in vrachtauto’s en tenslotte met de trein. In Frankrijk en België langs plekken waar stevig gevochten was, met gesneuvelden en kapotte legervoertuigen tot gevolg. Beschietingen door Franse vliegtuigen, die hen voor Duitsers hielden. Een ontmoeting met een karavaan van meer dan honderdduizend krijgsgevangenen; Belgen, Engelsen, Fransen en Marokkanen. Onvriendelijke, vijandige Duitsers.

De foto van kapelaan M. Lam met een ’Zalig nieuwjaar’ en handtekening op de nieuwjaarskaart die Luitenant Nabben in januari 1941 ontving van de aalmoezenier. (Collectie Annemie Swinkels-Nabben)

uit Echt een brief naar zijn dienstmakker Eed Nabben. Van de Venne is met zeven oorlogsmaten en de weduwe Beunen het weekend ervoor terug naar Coquelles en de Pavon geweest en heeft de graven bezocht van de op 24 mei 1940 bij de gevangenneming gesneuvelden, onder wie vrijwilliger Beunen. De brief begint met: Beste Eed, Je herinnert je, dat de Fransen op ons begonnen te schieten toen we op 24 Mei 1940 door de Duitsers te Coquelles gevangen genomen werden. Daarbij zijn toen drie Nederlandse militairen gesneuveld in het klaverland tussen de boerderij en de holle weg waar we heen moesten. Met de brief stuurt Van de Venne foto’s mee van de boerderij en de op het strand wegroestende Pavon. De briefschrijver vertelt ook dat bij de ramp met de Pavon ongeveer 350 doden zijn gevallen. Dat hoorde hij van de Nederlandse

Op donderdag 30 mei was de groep van Lam aangekomen bij het Franse dorpje Irles. De daar verblijvende Vierde Infanteriedivisie van de Duitsers nam hen weer in krijgsgevangenschap. Met de trein kwamen ze in een kazerne in CharlevilleMézières terecht. De Peel kwam dichterbij, maar hun reis zou hen toch eerst nog ver van de Peel brengen. Van CharlevilleMézières ging het op 1 juni namelijk niet in noordelijke richting naar Nederland, maar naar het oosten. Eerst in vrachtauto’s naar het Belgische Neufchâteu en met de trein door Luxemburg naar Trier in Duitsland.

Waren ze op 10 mei vanuit de Peel naar het westen gegaan en uiteindelijk een kleine 300 kilometer van de Peel in Frankrijk uitgekomen. Op de weg naar huis van daaruit gingen ze ver onder de Peel door en belandden op 2 juni zo’n 250 kilometer zuidoostelijk van huis in Duitsland. In Trier trok de Grüne Polizei zich niets aan van de door de Duitse legerleiding bevolen vrije status van de Nederlandse soldaten. Wederom volgde krijgsgevangenschap in een barakkenkamp met tienduizenden krijgsgevangenen. Het was een flinke tegenvaller, dat ze niet meteen met de trein konden doorreizen naar Nederland. Na een aantal dagen speelde kapelaan Lam hoog spel. Hij vroeg of hij met de pauselijke nuntius in Berlijn mocht bellen voor bemiddeling voor vrijlating. Toen was het snel gedaan met de gevangenschap. Op zaterdag 8 juni kwamen ze met de trein doodvermoeid in Maastricht aan. Na de zondagse mis ging het, ook per trein, naar de Peel. Voor kapelaan Lam en de anderen die op 9 juni 1940 in de Peel terugkwamen, had de reis precies een maand geduurd, terwijl de strijd om Nederland slechts vijf dagen duurde.

Vanwege zijn inzet tijdens de terugtocht uit de Peel, bij de ramp met de Pavon en tijdens de thuisreis kreeg kapelaan Lam in 1947 het Kruis van Verdienste uitgereikt. Bronnen: - Nationaal Archief Den Haag (zie www. oorlog-depeel.nl | verslagen Duitse inval2) - Deurnewiki.nl - http://www.aandachtvoorgeschiedenis.nl/ tweede-wereldoorlog/pavon/pdf/lotgevallen-Lam-Van-Loenhout.pdf - Collectie Annemie Swinkels-Nabben, Deurne. - Hier herdenken wij al onze slachtoffers van oorlogsgeweld van 1940 tot heden. Asten, 2008. - http://www.zuidfront-holland1940.nl/ index.php?page= de-tragedie-met-de-pavon

Zie www.oorlog-depeel.nl voor meer informatie over de Peel-verdediging. Volgende week: Leven in een bezet land.

Lezers reageren op De Peel onder vuur

Met dank aan ...

Luitenant Eed Nabben met dienstmakkers bij de Maas.

De boerderij in het Franse Coquelles waar de Peelsoldaten in 1940 waren geïnterneerd. (Foto 1948, collectie Annemie Swinkels-Nabben)

Met dank aan mevrouw Annemie SwinkelsNabben, die al snel na het verschijnen van de eerste afleveringen van De Peel onder vuur de auteurs en redactie complimenteerde met het verschijnen van de reeks.

Zij is een dochter van luitenant Eed Nabben (Sevenum 1909-1994) en woonachtig in Deurne. Graag stelde ze foto’s, brieven en andere documenten uit de collectie van haar vader beschikbaar voor gebruik in de reeks.


CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 11 'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28'Tfebruari 2019 | pagina 10 • Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

Weekend-/vakantiekrachten Jezelf zijn , jezelf blijven

• Dia’s inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102.

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609. • Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006. • Te huur landbouwgrond 06-13144138. • Vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten.

Wij zoeken zorgtoppers! Wil jij graag in de weekenden en/of in de vakanties goed bijverdienen? Ga dan • Gratis Offerte schilderwerk, 06-20552192, 35 jaar ervaring. Witven of Eegelshoeve in aan de slag als zorgassistent in (woon)zorgcentrum Someren. Je hebt een leuke waarbij bewoners in de gezamenlijke • Cats job Aglow tribute tojethe Cats. Profiteer nu van bij de earlybirds. huiskamers ondersteunt en begeleidt de maaltijden. Ook verzorg je leuke 13 april Scc Den Draai. activiteiten. Iets voor jou? Ervaring of opleiding is niet nodig! • Video, Hi8 en DV bandjes

overzetten op DVD, www.WERKENBIJ.LANDVANHORNE.nl | 088 987 88 88 Foka Deurne 0493-353102.

• Partij gebruikte klinkers te koop. Tel. 0493-691567

• 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

• Stultiens Decoraties. Glas, spiegels en beletteringen. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Fax/tel. 0493-496512. • Wasmachine of TV defect? www.jehabe.nl. Jehabe Service-specialist tel. 0493-693367

Gezocht: Machinist (flexibel/op oproepbasis) • Bij Restaurant de Brabander 3 gangen senioren-menu 10,80. Wel reserveren, tel. 0495-663466

Driessen Verhuur BV is een klein flexibel bedrijf dat zich bezig houd met het Voor al uw schilderwerk hijsen en plaatsen van o.a.•binnen glas,enstaal, beton, natuursteen en prefab elementen buiten. Inlichtingen: 06-53265973. op plaatsen die met een 0492-331720 grote kraanof niet te bereiken zijn. Tevens kunnen we Moors Lierop met onze minihijskranen F.uiterst precies het materiaal plaatsen. • Digitale foto’s afdrukken op

Kodak papier, direct klaar, Tot A4 We verhuren ook compacte hoogwerkers tot 24 meter werkhoogte zowel met formaat. Foka Deurne, als zonder machinist/monteur. Kerkstraat 8. Container te huur. Voor puin, en op Facebook bij Driessen Neem even een kijkje op• www.driessenverhuur snoeihout, zand enz. à 70,--. Verhuur. De foto’s en berichten goede indicatie van ons werk weer. Brengen geven en haleneen in regio Deurne 06-46256440.

Vaak worden we gebeld met : Heb je morgen tijd? • Haard/kachelhout gezaagd en o.a door eik en berk de Ideaal als dit ingevuld kangekloofd worden eenvoor nauwkeurige flexibele kracht. winter 2018/2019. Ook hout in Tevens om vrije dagen van andere medewerkers in te vullen. zakken. 06-23720617 Uren in overleg. • Gebakken klinkers, oude en nieuwe. Zzp-ers en gepensioneerden zijn ook welkom om te reageren. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

Interesse? • Partij gebruikte klinkers te Neem contact met ons opkoop. via Tel. info@driessenverhuur.nl of 0493-691567 06-51439395. • Babyborden te huur, Stultiens Decoraties Someren. 0493-496512.

• Officiële pasfoto’s bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne.

• Klusjes in en om het huis. Alle Europrofiel is een vooruitstrevend en en innovatief bedrijf klusjes groot klein. Staaat uw gericht op de productie van hoogwaardige Luchtkanaalprofielen. klus lijstje te vol?Europrofiel Ik los het op.heeft in haar inmiddels lange bestaan een voorname en goede naam opgebouwd en is top-3 speler in Europa. 06-46070109 Onze constante innovatie, hoge kwaliteitsnormen en deskundigheid staan centraal en garant voor hoge kwaliteit op alle gebieden in de organisatie. • Astens Stucadoors Bedrijf voor al uw stucadoor en Wij zijn een informele organisatie met enthousiaste, betrokken en hardwerkende sierpleisterwerken bel Roland van den Heuvel, tel. medewerkers 06-30609008 www.asbasten.nl Om aan onze sterk groeiende vraag naar Luchtkanaalprofielen in Europa te Bedrijfop zoek naar: kunnen blijven voldoen zijn• Astens wij opStucadoors korte termijn voor al uw stucadoor en sierpleisterwerken bel Roland van den Heuvel, tel. 06-30609008 www.asbasten.nl

Een enthousiaste en betrokken Productiemedewerker

• Auto met APK vanaf 450,-. Wat kunnen wij jou bieden: Tevens te koop gevraagd kleine 1. Een jaarcontract met uitzicht verlenging. auto’s op en sloopauto’s. 0492-381631/ 06-20778602 2. Een contract voor 38 uurTel. per week. 3. De verantwoordelijkheidwww.twanvanhout.nl krijgen voor een van onze hoogwaardige productiemachines. • www.massagepraktijk 4. Opleidingsmogelijkheden en doorgroeimogelijkheden. atteveld.nl voor diverse Ben jij de hardwerkende enprofessionele enthousiaste medewerker die wij zoeken, dan zien sporten ontspanningsmassages. wij jouw reactie graag tegemoet. Meteoorstraat 32, 5751 BM Sollicitaties kun je richtenAsten. aan:06-47152324 Europrofiel, t.a.v. De heer H. Wiegers, info@waalstaal.nl, Dr. H. van Doorneweg 34, NL-5753 PM Deurne. te • Eet- en frietaardappelen koop bij J. Leenders, Bosweg 3 0493-314554, Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

• Gebruikte banden vanaf 25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto’s. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto’s Haspelweg 37 Deurne tel. 06-53926499.

www.waalstaal.nl

• Kookplaat, vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Wigoed Service Asten.

• TOON TINNEMANS onderhouds- en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. 0493-494862. • Onderhoud en plantadvies voor kleine tuinen en bedrijfsgroen Piet van de Laar, tel. 06-41824620

Tegelhandel, tegelwerken Neerkant. Elk formaat, kleur en prijs! www.slaats-tegelwerken.nl

• Containers nodig voor bouwen sloopafval? Bel Raijmakers Transport BV Someren 0493-490152.

• De Mobiele Fietsspecialist Geert, uw adres voor Verkoop/Reparatie van nieuwe en gebruikte fietsen! Bel 06-13666356. • Waterschade? plafonds,muren als NIEUW. Gratis offerte voor verzekering! Het Verfhuis 440788

CAN-PACK Group is één van de meest technologisch geavanceerde verpakkingsproducenten in Europa voor de bier-, frisdrank-, en voedingsmiddelenindustrie. CAN-PACK dankt haar uitstekende reputatie op de Europese en Midden-Oosten markten door haar klantgerichte focus, de hoge kwaliteit van de producten, de moderne productietechnologie en de operationele uitmuntendheid. In combinatie met de inzet van de betrokken en goed getrainde medewerkers, de korte levertijden en aantrekkelijke leveringsvoorwaarden opereert CANPACK succesvol in de markt. CAN-PACK heeft in 2017 een gloednieuwe drankblikfabriek op het industrieterrein in Helmond geopend. Wegens enorme groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers die de uitdaging willen aangaan om een succes te maken van deze nieuwe hightech fabriek.

MACHINE OPERATORS in 5 ploegen. Je komt te werken in een professionele en snelgroeiende organisatie met mogelijkheid tot verdere ontwikkeling. Je mag rekenen op enthousiaste collega’s die zorgen voor een dynamische en informele werksfeer. Wij bieden je bij aanvang een goed maandsalaris, afhankelijk van je kennis en ervaring. Naast de mogelijkheid op een vast dienstverband bieden wij je uitstekende arbeidsvoorwaarden. Wil jij graag werken in onze mooie Hightech fabriek? Houd je van afwisselende uitdaging en werk je graag in een internationaal team? Heb jij technisch inzicht, spreek je ook Engels en ben je fulltime beschikbaar? Dan hebben we jou nodig!

• Mooie vakantiebungalows, wifi, huurfietsen, elec. fietsen. Geniet vakantie in Denekamp. www.twentehuisjes.nl familie.meinders@yahoo.com 0541-626578/ 06-39609666.

Ben je nieuwsgierig en enthousiast geworden over deze vacature? Reageer dan snel en stuur je CV en motivatie brief naar onze HR-afdeling: e-mail: recruitment_nl@canpack.com

• Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144.

Tel: +31 492 768 067

•Kringloop EEN AARDE Asten. Curiosa, boeken, meubels, kleding en nog veel meer. Goed en goedkoop, kom kijken: ma 9-12; woe 13-16; do 18. -20.30; za 9-12. Molenakkers 11 Asten. Breng u spullen i.g.st, ook oud ijzer. Liever laten ophalen? Bel 06-41655003 www.eenaarde.nl

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630. • Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152.

• Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

Wij zoeken jou!

Wij zoeken jou! Magazijnmedewerker

Magazijnmedewerker Fulltime M/V Fulltime M/V

jij op zoek eenbaan leukebij baan een informeel familiebedri Ben jij opBen zoek naar eennaar leuke eenbijinformeel mouwen, werk je nauwkeurig en vind je mouwen, het prettig om binnen een familiebedrijf? Steek je graag de handen uit je werken? Aarzel dan niet langer… werk je nauwkeurig en vind je het prettig om binnen een klein/hecht team samen te werken? Aarzel dan niet langer…

Solliciteren?

Solliciteren? Mail je CV en motivatie naar: s.rademakers@kerasom.nl. Bel bij v Mail je CV en motivatie naar: s.rademakers@kerasom.nl. Bel bij vragen: 06 2487 5667.

• Ovens, vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willies Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

• Biologisch vlees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl

• Vlooienmarkt Deurne, voor het goede doel en voor steun aan de Wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Verkoop elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Opruiming: Op zaterdag 2 maart en zaterdag 9 maart geldt voor alle kleding, kledingaccessoires en vloerkleden: de halve prijs. Aanleveren van goederen op woensdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, Brouwhuisweg 36 in Vlierden, 0493-320302 Vanwege ruimtegebrek en een veranderende markt kunnen wij geen grote meubels, slaapkamers, kasten en tuinmeubilair meer aannemen. Dat geldt ook voor VHS-banden. Zie ook: www.vlooienmarktdeurne.nl

VACATURE: ALLROUND HOVENIER Hoveniersbedrijf Jos van Bommel houdt zich al meer dan 25 jaar bezig met een compleet pakket voor tuinontwerp, tuinaanleg en onderhoud. We werken regionaal voor particulieren en bedrijven. Meer informatie over ons vind je op onze website www.josvanbommel.nl Jouw taken

Wij vragen

Leiding geven in klein teamverband Aanleg van beregeningsinstallaties Allround particulier groenonderhoud Handmatige onderhoudswerkzaamheden Machinale onderhoudswerkzaamheden Aanleg van complete tuinen

Bij voorkeur een afgeronde hoveniersopleiding Je hebt aantoonbare relevante werkervaring als hovenier Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs BE Je bent netjes, hebt een representatieve uitstraling en hebt goede communicatieve vaardigheden Je bent gemotiveerd en serieus met je vak bezig Bij voorkeur leeftijd 30 jaar of ouder

Wij bieden: We bieden je een uitdagende baan in een open, professionele en plezierige cultuur waarin we samen werk maken. Gezondheid, continuïteit en veiligheid staan voorop. Naast een prettige werkomgeving kun je rekenen op: Marktconform salaris volgens CAO VHG Ontwikkelmogelijkheden Soort dienstverband: Voltijd (36-38u) Reageren kan via de mail (info@josvanbommel.nl) of via tel: 06 51 31 84 88 (Jos van Bommel) - 06 23 49 48 19 (Bart van Bommel)


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 11 'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 11

Vac a t u re s

• Kookplaat, vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Wigoed Service Asten.

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

• TOON TINNEMANS onderhouds- en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. 0493-494862.

• Dia’s inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102.

Vastgoedmaatschappij

Van der Loo bv

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609. • Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006. • Te huur landbouwgrond 06-13144138. • Vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten.

• Gratis Offerte schilderwerk, 06-20552192, 35 jaar ervaring.

• Cats Aglow tribute to the Cats. Profiteer nu van de earlybirds. 13 april Scc Den Draai. • Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102. • Partij gebruikte klinkers te koop. Tel. 0493-691567

• 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

• Onderhoud en plantadvies voor kleine tuinen en bedrijfsgroen Piet van de Laar, tel. 06-41824620

Gezocht: Machinist (32 of 40 uur) Tegelhandel, tegelwerken Neerkant. Elk formaat, kleur en prijs! www.slaats-tegelwerken.nl

Driessen Verhuur BV is een klein flexibel bedrijf dat zich bezig houd met het • Containers nodig voor bouwhijsen en plaatsen van o.a. glas, staal, beton, natuursteen en prefab elementen en sloopafval? Bel Raijmakers op plaatsen die met eenTransport grote kraan niet te bereiken zijn. Tevens kunnen we BV Someren met onze minihijskranen0493-490152. uiterst precies het materiaal plaatsen. • De Mobiele Fietsspecialist We verhuren ook compacte hoogwerkers Geert, uw adres voor tot 24 meter werkhoogte zowel met Verkoop/Reparatie van als zonder machinist/monteur. nieuwe en gebruikte fietsen! Bel 06-13666356.

Neem even een kijkje www.driesssenverhuur.nl of op Facebook bij Driessen • Waterschade? Verhuur. De foto’s en berichten gevenplafonds,muren een goede indicatie van ons werk weer. als NIEUW. Gratis offerte voor verzekering! Het Verfhuis 440788

Functie-eisen: • Affiniteit met machines • In bezit van rijbewijs• BE Mooie vakantiebungalows, wifi, huurfietsen, elec. fietsen. • In bezit van VCA of de bereidheid dit te behalen

Geniet vakantie in Denekamp. www.twentehuisjes.nl familie.meinders@yahoo.com Heb je dit alles, heb je inzicht en houd je van uitdaging? 0541-626578/ 06-39609666.

Dan zijn wij op zoek naar jou!

• Bent u eigenaar van een Opel

dan op bentvia u bijinfo@driessenverhuur.nl ons welkom voor Neem dan contact met ons of 06-51439395. elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144.

• Stultiens Decoraties. Glas, spiegels en beletteringen. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Fax/tel. 0493-496512. • Wasmachine of TV defect? www.jehabe.nl. Jehabe Service-specialist tel. 0493-693367

Weekend-/vakantiekrachten •Kringloop EEN AARDE Asten. Curiosa, boeken, meubels, kleding en nog veel meer. zijnkom , jezelf GoedJezelf en goedkoop, kijken: blijven ma 9-12; woe 13-16; do 18. -20.30; za 9-12. Molenakkers 11 Asten. Breng u spullen i.g.st, ook oud ijzer. Liever laten ophalen? Bel 06-41655003 www.eenaarde.nl

• Bij Restaurant de Brabander 3 gangen senioren-menu 10,80. Wel reserveren, tel. 0495-663466

• Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop

Vastgoedmaatschappij

Van der Loo bv

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630.

• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8. • Container te huur. Voor puin, snoeihout, zand enz. à 70,--. Brengen en halen in regio Deurne 06-46256440.

GEZOCHT: KANJERS IN DE TECHNIEK

KANTERS OVER VAN HOOF GROEP De Van Hoof Groep bestaat uit drie metaalbedrijven met elk een eigen specialiteit: NIMA Speciaalwerk vervaardigt hoogwaardige mechanische componenten, Van Eijk Transmissie produceert uiterst nauwkeurige aandrijfcomponenten en HMF Nederland is sterk in esthetisch en constructief plaatwerk. Los van elkaar bieden ze het beste in de metaal, maar samen wordt een nog hoger niveau bereikt. De Van Hoof Groep is gevestigd in Asten, het centrum van Europa’s technologische kennisregio. Daar werken ervaren metaalspecialisten in een goed uitgerust machinepark aan de meest innovatieve opdrachten in de metaal.

• Haard/kachelhout gezaagd en gekloofd o.a eik en berk voor de winter 2018/2019. Ook hout in zakken. 06-23720617 • Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel. • Partij gebruikte klinkers te koop. Tel. 0493-691567

• Babyborden te huur, Stultiens Decoraties Someren. 0493-496512.

• Officiële pasfoto’s bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne.

Gezocht: zorgstudenten • Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152.

Ben jij student in opleiding tot verzorgende of verpleegkundige? En wil jij in • Hoogwerker te huur. de weekenden en/of vakanties extra ervaring opdoen én goed verdienen? Werkhoogte 14 meter. door poort. Dan is dit je kans! GaPast aan deeen slag in (woon)zorgcentrum Witven of Eegelshoeve in Someren.www.driessenverhuur.nl Je ondersteunt en begeleidt bewoners in ADL en Someren 06-51439395. HDL volgens het zorgplan. Enthousiast? Solliciteer direct. • Ovens, vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, www.WERKENBIJ.LANDVANHORNE.nl | 088 987 88 88 koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willies Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

• Klusjes in en om het huis. Alle klusjes groot en klein. Staaat uw klus lijstje te vol? Ik los het op. 06-46070109

WAT GAAT DE KANTER DOEN? De kanter mag wonderen verrichten op de mooie Trumpf kantbanken. Deze zijn uitgerust met hoekmeetsystemen en we hebben ze in verschillende maten van 1¼ tot 4 meter. Je werkt zelfstandig op basis van een tekening aan een diversiteit van producten. Voor al in kleinere series. En in diverse materialen. Leuk en afwisselend.

• Astens Stucadoors Bedrijf voor al uw stucadoor en sierpleisterwerken bel Roland van den Heuvel, tel. 06-30609008 www.asbasten.nl • Astens Stucadoors Bedrijf voor al uw stucadoor en sierpleisterwerken bel Roland van den Heuvel, tel. 06-30609008 www.asbasten.nl • Auto met APK vanaf 450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5751 BM Asten. 06-47152324

Uitdagend en afwisselend werk dus!

INTERESSE? Kijk op de website van de Van Hoof Groep WWW.VANHOOFGROEP.NL Of mail naar: geert@vanhoofgroep.nl t.a.v. Geert van de Kerkhof

• Eet- en frietaardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

• Gebruikte banden vanaf 25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto’s. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto’s Haspelweg 37 Deurne tel. 06-53926499.

VACATURE

• Biologisch vlees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl

timmerman • Vlooienmarkt Deurne, voor het goede doel en voor steun aan de Wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Verkoop elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Opruiming: Op zaterdag 2 maart en zaterdag 9 maart geldt voor Warebo Geveltechniek is gespecialiseerd in het alle kleding, kledingaccessoires en vloerkleden: de halve prijs. aanbrengen van diverse soorten gevelbekleding van Aanleveren van goederen op o.a. massief hout, Rockpanel, Volkern en Keramisch. woensdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, Wij zoeken een gemotiveerde ervaren timmerman Brouwhuisweg 36 in Vlierden, 0493-320302 die ons team wil komen versterken. Ben jij de Vanwege ruimtegebrek en een veranderende markt kunnen wij persoon die wij zoeken, stuur je cv naar: geen grote meubels, slaapkamers, info@warebo-geveltechniek.nl of neem kasten en tuinmeubilair meer aannemen. Dat geldt ook voor contact op met Bart van Bussel 0493-380118 VHS-banden. Zie ook: www.vlooienmarktdeurne.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 12

auto pagina FORD GESPECIALISEERD GVA GARAGE VINK ASTEN HEESAKKERWEG 22 0493-696962

OOK ANDERE MERKEN WELKOM

Wagenpark groeide vorig jaar 2,2 procent Het Nederlandse wagenpark telde op 31 december van het afgelopen jaar 8.787.283 personenauto’s, inclusief bedrijfsvoorraden. Dat is een plus van 2,2 procent ten opzichte van het totaal op de laatste dag van 2017, zo blijkt uit een analyse van Bovag. De export steeg met 12,1 procent naar 263.342 personenauto’s en de import van gebruikte auto’s nam met 4 procent toe tot 217.707 stuks.

- NIEUWE EN GEBRUIKTE BANDEN - VELGEN In 2018 werden in Nederland 443.812 nieuwe per-

sonenauto’s geregistreerd en ongeveer 205.000 Banden vanaf €25 ofwel gemonteerd voertuigen werden gesloopt uitgeschreven

FORD GESPECIALISEERD GVA GARAGE VINK ASTEN HEESAKKERWEG 22 0493-696962

OOK ANDERE MERKEN WELKOM

uit het kentekenregister, waardoor het totale wagenpark op bijna 8,8 miljoen uitkomt. De occasionverkoop bereikte in 2018 met 1.991.265 stuks een nieuw record en daarmee werd een stijging van 0,7 procent ten opzichte van 2017 genoteerd. 37,2 Vaarselstraat 10 -van 5711 RE Someren procent de occasions werd door particulieren onderling verhandeld en 62,8 procent van de tweeinfo@bandenhandelberkvens.nl dehands auto’s werd bij de vakhandel gekocht. De ruim 5.000 bij Bovag aangesloten autobedrijwww.bandenhandelberkvens.nl ven verkochten 611.877 gebruikte personenauto’s en dat is 8,6 procent meer dan in 2017. Daarnaast werden er vorig jaar in totaal 191.583 tweedehands bestelauto’s verhandeld in Nederland, oftewel 1,6 procent meer dan het jaar ervoor. De Bovag-leden noteerden een plus van 9,1 procent in vergelijking met 2017 en verkochten afgelopen jaar 38.937 lichte bedrijfswagens. De verkoop van nieuwe elektrische auto’s bedroeg in 2018 ruim 24.000 stuks en dat was een verdrievoudiging ten opzichte van 2017. Nederland telde op 31 december bijna 45.000 vol-elektrische personenauto’s.

Afspraak maken?

06-11859717

gespecialiseerd in Mercedes

Voor al uw reparaties aan uw Mercedes Benz bent u bij ons op het juiste adres. Ook voor in en verkoop van personen auto´s, lichte bedrijfswagens, Apk, Airco, 3D uitlijnen. Heesakkerweg 17, 5721 KM Asten Tel.: (0493) 691684 Mob.: 06 12188546 www.arnovanmierlo.nl

- NIEUWE EN GEBRUIKTE BANDEN - VELGEN www.autobedrijfswinkels.nl Banden www.autobedrijfswinkels.nl vanaf €25 Meijelseweg 62 -gemonteerd 5725 BC Asten-Heusden Meijelseweg 62 - 5725 BC Asten-Heusden

Afspraak maken?

06-11859717

Vaarselstraat 10 - 5711 RE Someren info@bandenhandelberkvens.nl www.bandenhandelberkvens.nl

www.autobedrijfswinkels.nl Meijelseweg 62 - 5725 BC Asten-Heusden www.autobedrijfswinkels.nl Meijelseweg 62 - 5725 BC Asten-Heusden

gespecialiseerd in Mercedes

Voor al uw reparaties aan uw Mercedes Benz bent u bij ons op het juiste adres. Ook voor in en verkoop van personen auto´s, lichte bedrijfswagens, Apk, Airco, 3D uitlijnen. Heesakkerweg 17, 5721 KM Asten Tel.: (0493) 691684 Mob.: 06 12188546 www.arnovanmierlo.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 13

Someren neemt voortrekkersrol op zich SOMEREN – Het gebruik van alcohol en drugs is bovengemiddeld in de gemeente Someren. Volgens de GGD brengt dit veel gezondheidsrisico’s met zich mee, maar ook risico op verslaving en tal van andere maatschappelijke gevolgen. De gemeente en GGD willen dit nu aanpakken. De komende twee jaar stelt de gemeenteraad 40.000 euro beschikbaar voor de ambitieuze ‘Integrale aanpak alcohol en drugs.’

door Jordy van de Brug Wethouder Theo Maas is trots op het plan en op de raad. “De afgelopen jaren was de aanpak teveel versnipperd. Openbare orde en veiligheid was vaak bezig met een zaak die alcoholgerelateerd was maar het verband met volksgezondheid werd niet gelegd. Het moet veel meer samenkomen om resultaat te bereiken. Dit plan zorgt ervoor dat instanties, maar ook horeca en organisatoren van evenementen samen gaan werken aan de oplossing.” De gemeenteraad stemde donderdag in met het plan om 40.000 euro beschikbaar te stellen. Ook werd er een projectleider aangesteld. Ellen van Bree mag zich de komende twee jaar vol richten op het project. “Vanuit mijn GGD-achtergrond ben ik blij dat ik een steentje kan bijdragen aan dit plan. We gaan voor een consequent beleid waar iedereen iets aan heeft. We willen gezellige, maar vooral ook veilige evenementen binnen de gemeente. Daar gaan we met iedereen over praten, maar ook handhaven is nodig zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Maas gaat samen met Van Bree voor verandering. “In regelgeving en handhaving nemen we onszelf serieuzer tegenwoordig. Ik ben trots

op de raad dat ze dit plan steunen. We willen dit met elkaar aanpakken. Als we onszelf serieus willen nemen en willen dat anderen ons serieus nemen, komen we niet meer weg met voorlichting en ‘foei, niet meer doen’. We moeten helder zijn in wat we van elkaar verwachten. Dat helpt ouders ook in de opvoeding.

Discussie

Het thema alcohol leeft in Someren. Het werd tijdens verschillende zittingsavonden vlak voor carnaval door menig prinsengarde aangesneden. Maas: “Het is natuurlijk satire, waar voornamelijk de traditie van alcohol drinken werd benoemd, maar ik was er wel blij mee. Het thema leeft en wordt tegenwoordig ook opgepakt door inwoners zelf die er tijdens bijeenkomsten samen over in gesprek gaan.” Dat de discussie op gang komt is goed nieuws volgens Van Bree en Maas. “Natuurlijk zit het bourgondische in onze traditie en cultuur. Alcohol is gezellig en gemoedelijk, maar zeer schadelijk als het teveel wordt gedronken. Met name voor de jongeren”, zegt Van Bree. En niet alleen voor jongeren. Uit cijfers van de GGD blijkt dat 75 procent van de volwassen inwoners van Someren dagelijks meer

Piet en Mien vieren platina jubileum

dan een glas drinkt. “Dat draagt soms bij aan vervelende situaties. Jaren geleden is de maatschappelijke schade berekend in deze regio. Schade door alcoholmisbruik, ziekteverzuim, vandalisme, ziektekosten, inzet ambulance en noem maar op. Dat bedrag liep op tot zo’n 100 miljoen euro. Dat is ongekend hoog”, zegt de wethouder. Beiden willen benadrukken dat het in Someren en met dit plan zeker niet om drooglegging gaat. Van Bree: “Zeker niet, we gaan echt niet ineens veel meer reguleren vanuit de overheid. We vinden het verenigingsleven en alle evenementen binnen Someren superbelangrijk. En alcohol op zich is niks mis mee, als het maar verantwoord gedronken wordt. Maar we willen bewustzijn creëren dat het ook anders kan. En dat je er ook bij hoort als je niet drinkt.” “Sterker nog als wij iets verbieden, verdwijnt het alleen maar uit het gezichtsveld en dat willen we natuurlijk helemaal niet. We willen de problemen juist zichtbaar en bespreekbaar maken”, vult Maas aan.

Indrinken

Een van de dilemma’s is het indrinken bij iemand thuis. Maas: “Dat is een lastig vraagstuk. Ouders moeten elkaar

daarop aanspreken, en dat is moeilijk. Soms wordt in keten zonder toezicht grenzeloos gedronken voordat jongeren op stap gaan. Soms komen ze dan al dronken aan bij een festival of horecagelegenheid, die vervolgens op de vingers worden getikt. Dat is natuurlijk geen goede zaak.” Sommige festivalorganisaties waren dat zo beu dat zij zelf met een voorstel kwamen om de leeftijdsgrens te verhogen. “Ik ben daar fel tegen. We moeten de evenementen juist toegankelijk maken voor de, bijvoorbeeld, 16- en 17-jarigen”, aldus de wethouder. “Hier zie ik ook een rol voor de horeca; maak eens een feestje van dat glaasje fris. “

Andere tijden

Voor de aanpak van de drugsproblematiek kwam de gemeente, samen met de GGD, met een nieuw fenomeen: ‘De drugskoffer’. Een koffer waar festivalgangers hun drugs, voordat ze het festivalterrein op gaan, in kunnen gooien zonder juridische gevolgen. Van Bree: De koffer is slechts een heel klein aspect van het grotere geheel. Ook de problemen rondom drugs moeten gezamenlijk worden opgepakt om er meer grip op te krijgen. Maas vult aan, “Bewustwording dat je

criminaliteit in stand houdt door het kopen van een pilletje bijvoorbeeld. Maar het moet ook duidelijk zijn dat de tijden van vroeger voorbij zijn. Het is voorgekomen dat er openlijk cocaïne gesnoven werd op straat, want dat doen wij hier toch gewoon in Someren. Gelukkig vervaagt dat idee steeds meer, maar we hebben nog een lange weg te gaan.”

Ambitie

Someren neemt bewust een voortrekkersrol op zich. Iemand moet het doen. De ambitie wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de omliggende gemeenten. Van Bree: “Verschillende gemeenten hebben al geïnformeerd of het project doorgaat. Ze zijn zeer geïnteresseerd in onze plannen. Het is ook een kwestie van durven investeren.” De wethouder wil de komende maanden een taboe doorbreken. “Het zit zo verankerd in onze cultuur. Het idee van ‘geen alcohol, geen plezier’ moet eruit. Zonder alcohol ben je geen slappe vent of vrouw. Een frisje kan ook. Het plan is geslaagd als wij met alle partijen samen een cultuuromslag teweegbrengen. Het gaat hier tenslotte om het grootste goed voor ieder mens, zijn gezondheid.”

Uniek Sporten de Peel blijft zich inzetten DEURNE - Iedereen een (passende) plek geven om te sporten met een beperking. Dat is waar Uniek Sporten de Peel en de peelgemeenten zich al ruim twee jaar voor inzet. De samenwerking wordt met drie jaar verlengd en om daarbij stil te staan verzamelden wethouder Helm Verhees, gedeputeerde Henri Swinkels en enkele buurtsportcoaches zich donderdagmiddag in de sporthal van Het Rijtven

door Bram Vannisselroij

Mien (l) en Piet (r) houden nog altijd onvoorwaardelijk van elkaar. (Foto: Marius van Deursen) SOMEREN - Afgelopen vrijdag vierden Piet en Mien Verhoijsen hun 70-jarige trouwdag. Een dag later werden ze in het zonnetje gezet door vrienden en familie tijdens een speciale receptie.

De beide 98-jarigen waren voor de gelegenheid weer even samen in hun geliefde Someren. De speciale receptie werd samen met naas-

ten goed gevierd. Ook burgemeester Blok kwam even op bezoek om het echtpaar te feliciteren met hun 70-jarige platina huwelijk.

Nirwana Tuinfeest maakt nieuwe namen bekend LIEROP - De organisatie van het Nirwana Tuinfeest heeft acht nieuwe namen bekend gemaakt die in augustus het podium zullen betreden in Lierop.

The Wombats, The Darkness, De Heideroosjes, Navarone, Pennywise, Monster Magnet, The Amazons

Met veel enthousiasme werkt een groep jongeren met een geestelijke beperking zich in het zweet deze middag in de gymzaal. Op het programma staat de 100 meter sprint. Niet op een atletiekbaan maar op speciale matjes, die in verbinding staan met een groot beeldscherm. Gelach en gejoel stijgt op als het startschot klinkt. Even verderop staan twee jongens op een boksbal met knipperende lichtjes te meppen. De jongeren hebben er zichtbaar plezier in. “Een prachtig project”, vindt ook wethouder Helm Verhees, die net klaar is met een digitale dansles. Sportloket Uniek Sporten de Peel probeert op zoveel mogelijk manieren om mensen met een beperking te laten sporten. Daarbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van de nieuwste snufjes. Een combinatie van gamen en

Wethouder Helm Verhees (midden) in de gymzaal van Het Rijtven. sporten, ook wel E-Fit genoemd, moet ervoor zorgen dat iedereen, zelfs in een rolstoel kan bewegen. Dat het nodig is, beaamt Daan Gardien, die het project samen met enkele collega’s begeleidt. “Sporten is hartstikke goed voor deze jongeren. Op deze manier kunnen ze op een speelse manier bewegen. Het enthousiasme is dan ook groot bij iedereen.” Eerder die dag kon er op golfbaan De Stippelberg in Bakel een balletje worden geslagen door mensen die normaal gesproken door hun handicap niet kunnen golfen. In Helmond start binnenkort op drie Oro-locaties een

Nieuwe speeltoestellen voor basisschool De Diamant SOMEREN - Vorige week donderdag heeft basisschool De Diamant in Someren nieuwe speeltoestellen in gebruik genomen. Burgemeester Blok en wethouder Schoolmeesters waren aanwezig om de toestellen officieel te openen.

De speeltoestellen zijn mede mogelijk gemaakt door onder andere de opbrengst van de winterfair, ou-

ders die hebben geholpen tijdens de montage, Ona en Elreka hekwerken voor de materialistische sponsoring

en Nona zijn toegevoegd aan de programmering van het Nirwana Tuinfeest in Lierop. Eerder werden al de namen bekendgemaakt van De Jeugd van Tegenwoordig, Gogol Bordello, Novastar en Voltage. Het festival aan de Meervensedijk wordt dit jaar gehouden van 9 tot en met 11 augustus.

Wilhelminaplein vol met kratten voor wereldrecord SOMEREN - Op carnavalsmaandag 4 maart vindt er aan het Wilhelminaplein in Someren, tussen café D'n Egelantier en cafetaria Queen Plaza, aan beide zijden van de weg een recordpoging krattenpolka plaats.

Theo Swinkels, Lyan Swinkels, Veronique Willemse en Sandra Kusters kwamen op het idee doordat ze steeds meer jeugd weg zagen trekken naar buurgemeente Asten. "We willen de jeugd graag in Someren houden. Middels deze recordpoging hopen wij dat ze lekker hier blijven feesten en meedoen aan de wereldrecordpoging", zegt Kusters. Wie

zelf een kijkje wil komen nemen ofwel meedoen kan vanaf 15.00 uur aansluitend aan de carnavalsoptocht door de Meerpoel terecht op het Wilhelminaplein. De organisatie rekent op ongeveer vierhonderd deelnemers. De bedoeling is dat iedereen met een leeg kratje bier in de hand meedanst op het liedje 'Krattenwals' van de Zware Jongens.

proef waar mensen met een beperking kunnen sporten via E-Fit. Het streven is om dat uit te breiden naar omringende gemeenten, waaronder Deurne. Omdat sporten met een beperking niet gemakkelijk is stak de provincie in 2016 geld in het oprichten van zogenaamde sportloketten om deze groep te stimuleren om (meer) te gaan bewegen. Ook in 2019 zullen buurtsportcoaches uit Deurne, Asten, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren zich inzetten om mensen met een beperking in beweging te krijgen.

De kinderen genieten zichtbaar van de nieuwe speeltoestellen. (Foto: Eric Driessen)

zoals hekwerk en beton. "De nieuwe speeltoestellen passen goed bij de uitstraling van de school. Ze zijn voor alle leeftijden en wij kunnen de nieuwe speeltoestellen inzetten tijdens verschillende bewegingsvormen bij natuurlijk bewegen", aldus een van de leerkrachten.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 14

De Rabobank Clubkas Campagne gaat weer van start! Schrijf jouw club in en maak clubdromen waar. Met de Clubkas Campagne stellen wij € 275.000 beschikbaar als extra ondersteuning voor het verenigingsleven in de regio van Rabobank Peelland Zuid. Bekijk de voorwaarden en schrijf jouw club in: www.clubkascampagne.nl/peellandzuid/inschrijven

Schrijf jouw club nu in!

n a k n e v j i r h c Ins 1 3 m / t 1 n a v t r a a m


28 februari 2019 We e k pagina 15

9

WWW.PEELBELANGONLINE.NL

Movement X zorgt voor kippenvel

SOMEREN - Ongeveer 600 toeschouwers zagen dinsdag een schitterende première van het evenement Movement X. Liefst 230 leerlingen gaven een spetterende show weg. Zang, dans, acrobatiek. Alles kwam voorbij in de show. Gedurende enkele maanden repeteerden het Varendonck College sector VMBO, samen met enkele basisschoolleerlingen van groep 8 om een prachtig geheel neer te zetten. Het publiek stond vaak genoeg op de banken bij de verschillende optredens. Menig toeschouwer verliet met kippenvel de kleurrijke zaal. Vanavond wordt de voorstelling nog een keer opgevoerd. De show begint om 20.00 uur. Er zijn nog kaarten beschikbaar. Deze kosten 6,50 euro en zijn contant af te rekenen bij de balie van het Varendonck College. (Foto: Marius van Deursen)

Politiek pleit voor meldpunt overlast

- Advertorial -

Horeca Asten krijgt zijn uurtje extra ASTEN – Bij wijze van proef mogen de kroegen in Asten één jaar lang in het weekend langer openblijven. De voltallige gemeenteraad stemde dinsdag in met een initiatiefvoorstel geïnitieerd door Algemeen Belang. Wel pleiten meerdere partijen voor een meldpunt voor overlast.

door Maarten Driessen Op vrijdag- en zaterdagavond moeten cafés straks uiterlijk om 3.00 uur sluiten, een uur later dan nu het geval is. De verruiming is een langgekoesterde wens van lokale horecaondernemers. Die hopen zo hun concurrentiepositie ten opzichte van andere dorpen te verbeteren. Bijvangst is dat de Astense jeugd mogelijk vaker in het eigen dorp blijft, een belangrijk argument voor initiatiefnemer van de proef Algemeen Belang. Die noemde het dinsdagavond wel essentieel dat iedereen zich aan de afspraken houdt. “Al-

leen dan kan het goed werken. We denken daarom aan een convenant waarmee alle betrokken partijen uit de voeten kunnen. Wie langs het potje pist, is afgewerkt. Die mag niet meer meedoen”, was fractievoorzitter Frans van Helmond resoluut.

Vergrootglas

Het voorkomen van extra overlast voor omwonenden is sowieso een belangrijk aandachtspunt. Zo ziet ook Leefbaar Asten de proef zitten, omdat alles daardoor onder een vergrootglas komt te liggen. “Wie doet wat en waar kunnen we van leren? Je kunt hier nooit slechter, maar alleen

maar beter van worden”, vond Math Vankan. Wel hoort de fractievoorzitter geluiden dat er nu te weinig met overlastklachten wordt gedaan. “Sommige bewoners zijn al geruime tijd gestopt met melden, omdat het toch niets uithaalt. Daarom denken we aan een centraal meldpunt voor klachten”, aldus Vankan, die veel bijval vanuit andere partijen kreeg. Zo vond D66-Hart voor Asten bij monde van Remco Wever dat zo’n meldpunt zelfs een voorwaarde voor de pilot zou moeten zijn. “Ook omdat de politie de invoering daarvan adviseert”, aldus Wever. Wanneer de proef precies van start gaat, is nog niet bekend. Wel beloofde wethouder Henk van Moorsel zo snel mogelijk met een voorstel te komen.

Prijswinnaars Reflectionday ASTEN - Vijf basisscholen in de gemeente Asten hebben dit schooljaar deelgenomen aan Reflectionday. Doel van het project is het verbeteren van de verkeersveiligheid. 660 basisschoolleerlingen uit Asten hebben zo kennisgenomen van het belang van zichtbaarheid en reflectie in het verkeer.

In het gebied regio Eindhoven deden in totaal 57 basisscholen mee. Aan Reflectionday was ook een wedstrijd gekoppeld. Onder grote belangstelling van trotste ouders, opa’s en oma’s, leerkrachten en vele kinderen vond donderdag 21 februari de regionale prijsuitreiking van Reflectionday plaats. Daarbij werden meer dan honderd prijzen uitgereikt. Drie kinderen uit Asten kregen een prijs. Vanuit de Lambertusschool: Guus Arts en Myrthe Maas en vanuit de Bonifatiusschool Cristiano Beekman.

Van den Berk & Kerkhof makelaars breidt team van bedrijfsmakelaars uit AARLE-RIXTEL - De markt van bedrijfsmatig vastgoed is volop in beweging. Van den Berk & Kerkhof, met een kantoor in Best en Aarle-Rixtel, groeit met deze ontwikkelingen mee. Om de zakelijke markt nog beter van dienst te kunnen zijn, breidt het team van bedrijfsmakelaars zich uit.

Per februari jl. is Frank van der Ligt het nieuwe gezicht bij Van den Berk & Kerkhof en komt hij het team van de bedrijfsmakelaars in Aarle-Rixtel versterken. Met ruime kennis en ervaring van de zakelijke markt is Frank een perfecte aanvulling binnen het team. Frank werkte eerder voor o.a. de Rabobank als accountmanager Zakelijke Relaties en heeft als directeur bij Gerrits & Van Gulick notarissen op operationeel en commercieel niveau een bijdrage geleverd aan uitbreiding en positionering van dit kantoor. Zijn ervaring in de zakelijke dienstverlening, in combinatie met zijn affiniteit voor (bedrijfsmatig) vastgoed, vormen een uitstekende basis voor zijn werkzaamheden binnen Van den Berk & Kerkhof. Net als Frank, zijn de makelaars van Van den Berk & Kerkhof doeners, met de nodige inhoudelijke bagage. Betrokken bij de klant en met veel kennis en kunde in huis. Het gaat goed met Van den Berk & Kerkhof, al kijkt het bedrijf wel terug op een bewogen jaar; een feestelijk jaar waarin het 50-jarig bestaan werd gevierd. Echter ook een jaar dat verdrietig werd afgesloten nadat Albert

Schimmel, mede-eigenaar van Van den Berk & Kerkhof geheel onverwachts op 57-jarige leeftijd overleed aan een hartstilstand. Ondanks dat het op het kantoor nooit meer hetzelfde wordt, heeft iedereen de draad weer opgepakt en leeft de visie van Albert in alle medewerkers voort; kennis, kunde en kwaliteit dat is wat u van Van den Berk & Kerkhof mag verwachten. Bij de makelaars van Van den Berk & Kerkhof vindt u een persoonlijke partner, een makelaar die daadwerkelijk iets toevoegt. Een steun en toeverlaat die op een creatieve, inhoudelijke en bewogen manier uw belangen behartigt. Een makelaar waarbij u zich thuis voelt. Van den Berk & Kerkhof is al 50 jaar stevig geworteld in de regio. Heeft u behoefte aan een deskundige taxatie of wenst u advies bij de aankoop, verkoop of verhuur van (bedrijfsmatig) vastgoed, ons team van Bedrijfsmakelaars staat voor u klaar. Ook voor de bemiddeling in en taxatie van woningen en agrarisch vastgoed, advies bij onteigening, planschade, nadeelcompensatie en herbestemming kunt u bij Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs terecht, tel. 0492-386600.

100 gram

Frikandel

40 stuks - Van Reusel Normaal 16,89

11,11 De drie Astense winnaars met links de kartrekker van het project Jan van Schijndel en rechts verkeersveiligheidsambassadeur van Metropoolregio Eindhoven Theo Martens.

www.diepvriesspecialist.nl Aanbieding geldig t/m dinsdag 5 maart 2019

Team van bedrijfsmakelaars; vlnr Paul Hullegie, Erwin van der Zanden en Frank van der Ligt.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 16

Carnaval in Someren SOMEREN – Carnaval in de gemeente Someren start vrijdag om 20.11 uur traditioneel met de sleuteloverdracht in De Ruchte. Daarna is het tijd voor allerlei carnavalsactiviteiten en optochten van de zes carnavalsverenigingen binnen de gemeente Someren: De Meerpoel, De Pompers en Locomotion uit Someren, De Plattevonder uit Someren-Eind, De Keijepaol uit Someren-Heide en De Kaauw Voetjes uit Lierop. Hieronder een overzicht van de activiteiten.

Na wekenlange training moet het maandag gebeuren. Elf man gaan precies elf mijl (17,5 kilometer) lopen. Op atletiekbaan 't Jasper Sport beginnen de heren om 08.00 uur aan hun lange tocht in de 'conga line'. De vereniging gaat voor ongeveer 34 rondjes op de atletiekbaan, dan is de afstand van 13 kilometer bereikt en het wereldrecord voor De Meerpoel. Het huidi-

Donderdag

20.30 uur: Concert Carnavalesk.

Vrijdag

18.30 uur: Carnavalsviering in de Lambertuskerk. 12.30 uur: Afhalen prins Lukas I. 14.00 uur: Kloenkfestival in de tent op het Wilhelminaplein. 21.30 uur: Afsluiting in de residentie Ons Café.

Zondag

Vanaf vrijdag barst het carnaval in alle hevigheid los. (Foto: Frans Klaus) 22.15 uur: Huldiging jubilarissen. Aansluitend een muzikaal gastoptreden.

Zondag

14.00 uur: Zummerse Klûntocht rond alle cafés aan het Wilhelminaplein. 20.00 uur: Uitreiking Klûntocht in de tent. 23.00 uur: Afsluiting in residentie.

11.00 uur: Gezamenlijke brunch bij In d’n Herberg. 14.11 uur: Deelname aan optocht Someren-Eind. 20.00 uur: Top of een Flop bij In d’n Herberg.

Maandag

Maandag

08.00 uur: Begin wereldrecordpoging polonaise. 14.00 uur: Meerpoel-optocht. 20.45 uur: Bezoek aan CV De Pompers bij In d’n Herberg. 23.30 uur: Afsluiting in de residentie.

Dinsdag

10.11 uur: Spek ète in de residentie. 11.11 uur: Theeconcert De Flodderbône. 15.15 uur: Sluiting jeugdcarnaval in De Ruchte. 21.11 uur: Overdracht Sleutelspaan. 21.30 uur: Sluitingsbal. 22.11 uur: Overdracht sleutel residentie Ons Café.

Woensdag

19.00 uur: Askruisje halen. 20.11 uur: Haring happen in de residentie.

De Pompers Donderdag

20.30 uur: Concert Carnavalesk.

Vrijdag

18.30 uur: Gezamenlijke carnavalsmis in Lambertuskerk.

Zaterdag

12.00 uur: Afhalen jeugdprins Olaf. 13.30 uur: Afhalen prins Engelbert I 15.00 uur: Officiële opening carnaval. 18.00 uur: Prinsenreceptie.

Optochten in de regio Vrijdag 13.00 uur op Het Rijtven Zaterdag 14.00 uur in Lierop Zondag 13.30 uur in Deurne 13.30 uur in Neerkant 14.00 uur in Liessel 14.11 uur in Someren-Eind Maandag 11.30 uur in Vlierden 13.00 uur in De Rips 13.30 uur in Brouwhuis 13.45 uur in Zeilberg 14.00 uur in Someren 14.00 uur in Bakel 14.30 uur in Asten Dinsdag 14.00 uur in Helenaveen 14.00 uur in Milheeze 14.11 uur in Griendtsveen

De Meerpoel wil wereldrecord verbreken SOMEREN - Carnavalsvereniging De Meerpoel gaat op carnavalsmaandag 4 maart proberen het wereldrecord ‘langste afstand polonaise’ proberen te verbreken.

De Meerpoel

Zaterdag

Carnaval

14.00 uur: Deelname optocht Someren Dorp. 15.00 uur: Krattenpolka op het Wilhelminaplein. 20.00 uur: Bezoek aan CV De Meerpoel.

Dinsdag

13.30 uur: Jeugdmiddag bij In d’n Herberg. 17.11 uur: Afsluiting jeugdcarnaval. 20.00 uur: Sluitingsbal in de residentie. 22.30 uur: Afsluiting carnaval 2019.

Woensdag

18.30 uur: Askruisje halen in Lambertuskerk 20.00 uur: Haringhappen bij In d’n Herberg.

Locomotion Vrijdag

18.30 uur: Gezamenlijk carnavalsviering in Lambertuskerk.

Zaterdag

14.00 uur: Aanwezigheid bij Grouwt Kloenkfestival op het Wilhelminaplein. 20.15 uur: Bezoek prinsenreceptie bij CV De Pompers bij In d’n Herberg. 22.30 uur: Afsluiting in residentie Uncle Buck.

Zondag

11.11 uur: Brunch in Uncle Buck. 14.11 uur: Aftrap Zummerse Kluntocht. 15.00 uur: Optredens groepen voor jury in de Kloenktent. 19.15 uur: Plork en de Aannemers in de Kloenktent. 23.00 uur: Afsluiting in residentie.

Maandag

11.11 uur: Prins ophalen met de wagen + Prinsenontbijt. 15.00 uur: De optocht. 16.00 uur: Record-challenge Krattenpolka. 19.00 uur: Prijsuitreiking optocht en DJ T&T in de Kloenktent.

Dinsdag

11.11 uur: Flodderbône.

Woensdag

20.00 uur: Haringhappen in residentie Uncle Buck.

Zondag

14.11 uur: Plattevonder-optocht. 19.00 uur: Prijsuitreiking optocht in gemeenschapshuis De Einder.

Maandag

10.00 uur: Dauwkwèke d’Einder Muzikanten bij Partycentrum de Platte Vonder.

Dinsdag

15.00 uur: Kindermiddag bij Partycentrum de Platte Vonder. 19.00 uur: Sluiting jeugdcarnaval bij gemeenschapshuis De Einder. 22.00 uur: Sluiting carnaval bij het carnavalsmonument. 22.49 uur: Sluiting carnaval bij Partycentrum de Platte Vonder.

De Keijepaol Vrijdag

18.30 uur: Carnavalsviering in Lambertuskerk

Zaterdag

15.00 uur: Ophalen boerenbruidspaar 17.00 uur: Officiële opening carnaval bij de Keijepoal. 17.30 uur: Boerenbuffet in residentie Heidehof. 19.00 uur: Boerenbruiloft in Heidehof. Aansluitend is het Boerenbruiloftsfeest ook bij Zaal Heidehof.

Zondag

11.00 uur: Ontbijtbuffet in residentie. 14.11 uur: Deelname aan optocht CV De Plattevonder. 15.30 uur: Jeugdactiviteit in ’t Hei Huukske. 19.30 uur: Kolderavond in residentie Heidehof.

Maandag

14.15 uur: Afhalen prins Hans II en prinses Margo. 15.00 uur: Beddenrace voor alle leeftijden.

Dinsdag

13.00 uur: Afhalen jeugdprinses Femke I. 14.00 uur: Jeugdmiddag in residentie. 17.30 uur: Amerikaans hamburgerbuffet in residentie. 19.00 uur: Bekendmaking Kei van de Hei 2019. Aansluitend het afsluitingsbal in de Heidehof.

De Kaauw Voetjes Zaterdag

14.00 uur: Aanvang optocht. Aansluitend optocht-bal bij zaal Van Oosterhout.

Zondag

De Plattevonder

10.00 uur: Carnavals-mis. 12.00 uur: Boerenkoffietafel en Jeugdboerenbruiloft bij café Van Oosterhout.

Vrijdag

Maandag

18.30 uur: Gezamenlijke carnavalsviering in Lambertuskerk.

Zaterdag

15.00 uur: Début Bal bij Komokus. 17.15 uur: Opening carnaval bij het carnavalsmonument. 17.30 uur: Carnavalsbuffet in gemeenschapshuis De Einder.

11.00 uur: Tik’m aandag.

Dinsdag

14.00 uur: Klenvoetjesbal bij café Van Oosterhout. 19.00 uur: Afsluiting Jeugdcarnaval.

Woensdag

18.45 uur: Askruisje halen.

ge wereldrecord staat namelijk op 12,62 kilometer. Om het te vieren zullen de heren richting Someren 'lopen' om de precieze elf mijl te voltooien en het feest compleet te maken. Wie de mannen wil komen aanmoedigen is vanaf 08.00 uur van harte welkom op de atletiekbaan aan de Potackerweg. Rond 13.00 uur is het de bedoeling dat er richting Someren gelopen wordt.

Klunen langs cafés in Someren SOMEREN – Nu er weer geen Elfstedentocht lijkt te komen en er niet gekluund kan worden, besloten de samenwerkende Kasteleins Wilhelminaplein, in samenwerking met De Meerpoel en Locomotion, een heuse Zummerse Klûntocht te organiseren. Op carnavalszondag 3 maart is iedereen van harte welkom om mee te doen aan de interactieve kroegentocht.

door Jordy van de Brug Drie jaar geleden was men het erover eens dat het tijd werd voor vernieuwing tijdens carnaval in Someren-Dorp. Miranda Schweren, een van de initiatiefnemers, zag dat het tijd was voor een boost. “Het is een tendens van deze tijd. We zien carnaval niet groeien, eerder afnemen. We moesten het carnaval in Someren een boost geven en zorgen dat mensen in Someren zouden blijven.” De voorgaande jaren bleek het idee van het Grouwt Zummers Kloenk Festival al een succes. Daar komt nu de Zummerse Klûntocht bij. Deze vervangt het Reundje Meerpoel. Schweren: “Het Grouwt Zummers Kloenk Festival krijgt een vervolg dit jaar, maar nu is ook carnavalszondag aan de beurt. Om 14.11 uur kunnen de deelnemers zich melden bij het startloket in de tent. Hier kun je een persoonlijk startbewijs kopen of een groepskaart

Bartlehiem

Het woord klunen is afkomstig van de Friese Elfstedentocht, alwaar deelnemers met hun schaatsen aan een stukje over land moesten lopen om hun tocht te kunnen volbrengen. Gelukkig hoeven de deelnemers op de carnavalszondag niet met schaatsen aan door Someren te lopen, maar wordt het een kroegentocht in de sfeer van de Elfstedentocht. “Je mag bij elk deelnemend café beginnen. Daar drink je overal twee consumpties, en dan moet je een spel doen. Niet verplicht, maar wel leuk om mee te doen. Het is een diversiteit aan spellen, bijvoorbeeld een zenuwspiraal, een sneeuwballengevecht, skilatten lopen. Alles een beetje gericht op de sneeuw en de klun”, zegt Schweren. De deelnemende kroegen en kraampjes rondom het plein worden omgedoopt tot de steden van de tocht der tochten, met natuurlijk de start en finish in de tent, wat Leeuwarden voorstelt. “Inspanning kost energie, daarom kun je bij de kraampjes op het plein snert, broodjes worst en glühwein of warme chocomel krijgen, dit is bij de inschrijfprijs van zes euro inbegrepen. Kinderen tot

12 jaar zijn overigens gratis”, zegt de initiatiefneemster. Ook qua aankleding zullen de deelnemers zich in een winters Friesland wanen, met onder andere het bekende bruggetje van Bartlehiem.

Trofee

Er kan net als bij de echte Elfstedentocht een kruisje worden verdiend. Dan moet de deelnemer wel aan elk spel hebben meegedaan en overal zijn kaart gestempeld hebben. Uiteraard valt er ook wat te winnen. Mocht je als groep mee doen aan de kluntocht kun je in elk café met je groep een opdracht uitvoeren, in vorm van Oudhollandse spellen, waar je punten voor scoort. Daarnaast loopt er een razende reporter rond die aan groepen punten toekent voor ludiek verklede en gezellige groepen. Voordat je de finish over vliegt, kun je in Leeuwarden een act opvoeren tussen 15.00 en 18.00 uur, die geheel aansluit bij het vrije thema van je groep. De winnaar ontvangt een bult consumpties en de ‘Unieke Henk Angenent Wisseltrofee’. Rond 19.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats en start de feestavond met feestband Plork en de Aannemers. Deelnemende cafés: Ons Café, Uncle Buck, D’n Egelantier, Wapen van Someren en Hotel Centraal (S.K. Wilhelminaplein) en de tent op het plein.

Prinsenreceptie De Pompers SOMEREN - Carnavalsvereniging De Pompers organiseert zaterdag 2 maart hun jaarlijkse prinsenreceptie.

Vanaf 18.00 uur is iedereen van harte welkom om prins Engelbert I, prinses Mariëtte, adjudant Helma en Hofmeester Maarten te komen feliciteren. De receptie zal worden gehouden in de residentie In d'n Herberg in Someren.

Tik' m aandag bij De Kaauw Voetjes LIEROP - Carnavalsvereniging De Kaauw Voetjes organiseert in samenwerking met café De Ontmoeting dit jaar een geheel nieuw evenement. De Tik ‘m aandag.

Het evenement blijkt nu al een groot succes. In een mum van tijd gaven maar liefst 300 mensen zich op en daarmee waren alle tafels direct bezet. Echter betekent dat niet dat er geen mensen meer bij kunnen volgens de organisatie. Tik ‘m aandag

begint op maandag 4 maart om 13.30 uur. Vanaf dan worden er bizarre opdrachten uitgevoerd welke afgewisseld worden met een super mega Carna Cantus met live muziek van de Lieropse Koepelbloazers. Zelfs voor de allerkleinste zal er van alles te beleven zijn. Vroeg in de avond zal het feest zich voortzetten in het café met diverse artiesten zoals Duo Starlight, Zanger Bas, De Koepelbloazers en aan de draaitafel Party dj Danny Maltha. De entree is geheel gratis.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 17

Carnaval

Bonte Avond met veel Lierops talent LIEROP - Carnavalsvereniging De Kaauw Voetjes hield afgelopen weekend weer hun bonte avonden. Het publiek zag veel Lierops talent op het podium.

Na de opening door Prins Jan IV, met aan zijn zijde prinses Rina en adjudant Mike, kwamen traditioneel de jeugdhoogheden met hun gevolg op het podium voor een kort optreden waarin ze enthousiast meedeinden op de klanken van het lied ‘Op en Neer’ (heen en weer). De presentatie was dit jaar in voortreffelijke handen van Bart Sijbers die het ‘op z’n Barts’ prima invulde wat het publiek wel kon waarderen. Na het optreden van de jeugd was het de beurt aan de Buurmannen. Ondanks dat Sandra, Willy, Klaas, Eric en Jan niet allemaal meer échte buurmannen zijn, zat het buurmannen-dna er nog steeds goed in. In het lied ‘Wat zou je doen’ spatte de zang- en acteertalenten van de vijf er vanaf. Ook de afsluiting over ‘likken’ op de ‘bas’-klanken van Pink Panther mocht er zijn. Daarna was het de beurt aan de dansgroep. Zij gaven een prima optreden zoals ze dat al jaren doen. Slap maakte de Lieropse optredens voor de pauze compleet met veel bijval van het publiek. Met een combinatie van film, spel en interactie met het publiek lieten ze zien hoe hun ‘probleem’ binnen Slap opgelost werd door de Rijdende Rechter (Piet van Bommel). In een goed en leuk gemonteerde film pakte de groep de overvloed aan Van Lieshouten aan binnen hun club. Ze wilden per direct een van Lieshouten-stop.

Nieuwe groep

Na de pauze was het de beurt aan een nieuwe Lieropse groep ‘Hard tegen Hard’. De muziekkeuze bij ouders en kinderen is vaak niet hetzelfde. Zo ook bij zoon Mike en vader Geert Sanders. Wat de ver-

Stewardess Truus van Boven vermaakt het publiek. (Foto: Marius van Deursen) schillen waren werd in de loop van hun optreden steeds duidelijker. De rock-‘n-roll, hardrock, heavy metal van papa Geert tegen de uit de punk ontstane hardcore van zoon Mike met 160-200 beats per minuut. Om dit live te laten horen was een groot deel van de slagwerkgroep ingezet met melodische en andere slagwerk-attributen, ondersteund door de vette bas van Geert Slegers. Na alle succesvolle Lieropse optredens was het tijd voor de buitendorpse acts, te beginnen met tonprater Koop Drost. Je kan nauwelijks voorstellen, maar toch was het vrijdag en zaterdag het geval. Een Drent, uit Zuidwolde in Lierop in de ton. Hij bleef zelfs in Lierop overnachten om het Lieropse publiek twee dagen achter elkaar in echt Drents dialect te kunnen vermaken.

Narrenkap

Na Koop Drost kwam de winnaar

van de zilveren Narrenkap, Boy Janssen, als stewardess Truus van Boven in de ton. Dat was ook de buut waarmee hij dit jaar de Narrenkap gewonnen had. Hij vertelde met veel humor over de belevenissen in de lucht. De afsluiter was voor Niks en ’n Bietje. Zij brachten een combinatie van zwets en zang waarbij ze de pech hadden dat hun ‘zwets’ niet kon tippen aan wat tijdens deze avond al was getoond. Met hun liedjes wisten ze de zaal nog wel in beweging te krijgen en zelfs burgemeester Blok kon tijdens hun optreden nog een selfie met ze maken. Op het einde van de avond werd nog afscheid genomen van Tonnie van Lierop. Zij stopt in de commissie van de Bonte Avond. Met de carnavalskraker van Prins Jan en adjudant Mike, begeleid door de ook weer voortreffelijke Koepelbloazers, werd door alle medewerkers en artiesten de avond goed afgesloten.

Jeugdcarnaval In Asten, Heusden en Ommel zijn diverse carnavalsactiviteiten voor de jeugd. Een overzicht.

Asten

Zaterdag 14.00: Jeugd/Familiebal van Jeugd Carnaval Asten in gemeenschapshuis De Klepel. Duurt tot 17.00 uur. 20.30 uur: Project Klojo, alcoholvrije party bij Pesos voor jongeren vanaf de tweede klas op het middelbaar onderwijs tot 18 jaar. Duurt tot 00.30 uur. Zondag 14.00: Jeugd/Familiebal van Jeugd Carnaval Asten in gemeenschapshuis De Klepel. Duurt tot 17.00 uur. 20.30 uur: Stuiterbal van JCA in zaal Zegers, voor de jeugd vanaf groep 8 tot en met 15 jaar. Duurt tot 23.30 uur. Maandag 20.30 uur: Project Klojo, alcoholvrije party bij Pesos voor jongeren vanaf de tweede klas op het middelbaar onderwijs. Duurt tot 00.30 uur. Dinsdag 14.00 uur: Jeugd/Familiebal Jeugd-

carnaval Asten (JCA) in gemeenschapshuis De Klepel. Duurt tot 17.00 uur. 20.30 uur: Stuiterbal van JCA in zaal Zegers, voor de jeugd vanaf groep 8 tot en met 15 jaar. Duurt tot 23.30 uur.

Heusden

Vrijdag 12.30 uur: Schoolcarnaval met optocht Antoniusschool. Jeugdprinses Laura en jeugdvorstin Janske gaan voorop. 18.00 uur: Receptie jeugdprins en jeugdvorst in gemeenschapshuis Hart van Heuze. Zaterdag 18.00 uur: Jeugdbal in café De Canadees. Duurt tot 21.00 uur.

Ommel

Vrijdag 10.11 uur: Het hijsen van de vlag op het Onze Lieve Vrouweplein met aansluitend de schooloptocht en het schoolbal.

Reundje Klot is Hot!

Deelnemers aan het Reundje Klot vorig jaar. (Foto: Marius van Deursen)

Carnavalsprogramma Asten, Heusden en Ommel van Hoek. 23.11 uur: Carnaval 2019 wordt uitgeluid op het bordes van het gemeentehuis, waar prins Joost I de sleutel van Klotland teruggeeft aan burgemeester Vos.

Zaterdag 14.11 uur: Carnavalsmis in de O.L. Vrouwe Praesentatiekerk in Ommel. 15.11 uur: Voetbal en korfbal-bal in zaal De Pelgrim. Maandag 18.00 uur: Afterparade Party in zaal De Pelgrim. Dinsdag 14.00 uur: Dolle Dinsdag met bloaskapel d’Ommelaers in gemeenschapshuis De Kluis.

De Plekkers

De Peelvrujters

ASTEN - Carnaval 2019 staat voor de deur. De verenigingen uit Asten, Heusden en Ommel hebben weer een bomvol carnavalsprogramma’s klaarstaan. Hieronder zie je waar je De Klot en De Plekkers uit Asten, De Peelvrujters uit Heusden en de r’Ommelpotters uit Ommel de komende dagen kunt vinden.

De Klot

Vrijdag 16.00 uur: Lerarenbal in café ’t Spektakel, georganiseerd door de Bolhoeden van De Klot. Zaterdag 15.00 uur: Carnavalsmuziek op de Klotlandse beiaard door Rosemarie Seuntïens. 18.30 uur: Carnavalsgezinsmis in de H. Maria Presentatiekerk in Asten, met Vocal Surprise en de Asteiner Bloaskapel. Zondag 12.00 uur: Officiële sleuteloverdracht op het bordes van het gemeentehuis. Burgemeester Vos overhandigt de sleutel aan prins Joost I. 12.30 uur: Start van Reundje Klot. Groepen en individuen leggen een route af langs diverse Astense cafés. 19.11 uur: Prijsuitreiking Reundje Klot op de Markt. Maandag 10.30 uur: Prinsenreceptie voor prins Joost I in gemeenschapshuis De Klepel. 14.30 uur: Carnavalsoptocht in Klotland. Prijsuitreiking vindt plaats in gemeenschapshuis De Klepel, waar de deelnemers muzikaal worden onthaald. Dinsdag 12.00 uur: Stunt van de Aauw-Prinsen van De Klot met het Linie-ijzer bij het huis van prins Joost I. 16.00 uur: Optreden van AauwPrinsenorkest in residentie Zaal Jan

Zaterdag 18.30 uur: Carnavalsgezinsmis in de H. Maria Presentatiekerk in Asten, met Vocal Surprise en de Asteiner Bloaskapel. 20.30 uur: Onderscheiding van de jubilarissen in residentie Het Wapen van Asten. 21.30 uur: Aastese Carnavalscantus in residentie Het Wapen van Asten. Zondag 11.11 uur: Opening carnaval met het ophangen van De Plekker in residentie Het Wapen van Asten. 12.00 uur: Opening carnaval op het bordes van het gemeentehuis. Dinsdag 12.30 uur: Gezamenlijke brunch in residentie Het Wapen van Asten. 23.45 uur: Afsluiting carnaval 2019 in residentie Het Wapen van Asten.

De r’Ommelpotters

Vrijdag 10.11 uur: Het hijsen van de vlag op het Onze Lieve Vrouweplein met aansluitend de schooloptocht, het schoolbal en het ziekenbezoek. 20.30 uur: Vurgloeien mi Music on Demand in zaal De Pelgrim.

Zaterdag 17.00 uur: Stamppothappen in gemeenschapshuis Hart van Heuze. 18.30 uur: Carnavalsmis in de Antoniuskerk in Heusden. 20.00 uur: Officiële opening carnaval bij het beeld van de Peelwerker op het Vorstermansplein. 21.00 uur: Carnaval in partycentrum De Pandoer. Zondag 10.30 uur: Beoordelingen gevelversieringen door prins Gert I en zijn gevolg. 15.00 uur: Vrujters Festival in gemeenschapshuis Hart van Heuze, plus kleurplatenwedstrijd. 20.00 uur: Nacht van Ut Groot in café Vorstermans. Maandag 20.30 uur: Doetumnao, meezingavond in café De Canadees. Dinsdag 10.30 uur: Huldiging gouden paren in partycentrum De Pandoer. 14.00 uur: The Battle of Heuze in café Vorstermans. 20.30 uur: Prijsuitreiking van Vein de Pandoer in café De Canadees. 23.11 uur: Sluiting van carnaval 2019 bij de Peelwerker.

ASTEN – Het jaarlijkse succesnummer van carnavalsstichting De Klot staat komende zondag weer op de rol: het Reundje Klot. De kroegentocht zorgt steevast voor een bonte stoet door het centrum van Asten. Thema dit keer is ‘Reundje Klot is Hot!’.

Want hoe die bonte stoet er ongeveer uitziet, wordt hoofdzakelijk door het thema bepaald. Vorig jaar dienden deelnemers zich nog binnen het thema ‘Reundje Klot Around the World’ te verkleden. Dat zorgde voor uiteenlopende creaties, van ballonvaarder tot raketjes en van Japanners tot indianen.

En ook Klotlumbus was van de partij (zie foto). Ook dit jaar dingen bezoekers van het Reundje Klot mee om de prijzen. Een vakjury bepaalt namelijk wie binnen het thema het beste, leukste en het origineelste is verkleed. Zondag om 19.11 uur worden op spectaculaire wijze de winnaars bekendgemaakt.

Carnavalswedstrijd bij NWC ASTEN – Een heuse traditie: de carnavalswedstrijd bij NWC Asten. Vrijdagavond nemen de G-teams van de voetbalclub het weer op tegen de selectie. Aangemoedigd door onder meer carnavalsvereniging De Plekkers,

boerenkapel De Turvers uit Heusden en de raad van elf van Kans Plus. De wedstrijd op sportpark ’t Root begint om 19.00 uur. Na afloop vindt er tot 23.00 uur nog een carnavalsbal plaats in de kantine van NWC.

Eerste keer 'Début bal' bij OJC Komokus SOMEREN-EIND - Carnavalsvereniging De Plattevonder organiseert zaterdag 2 maart in samenwerking met OJC Komokus een geheel nieuw evenement. Het 'Début bal'.

Le Début betekent letterlijk ‘het begin’, in dit geval wordt dus het begin van de carnaval bedoeld. Ook horen we er ‘buut en ‘debuut’ in, dit wordt door de vereniging verder uitgewerkt in de komende jaren. Samen met de jeugd vanaf groep 8 van de basisschool tot 18 jaar starten De Plattevonder het carnaval met onder andere battles

van de jeugd met de rest van de carnavalsvereniging, afgewisseld met carnavalsmuziek en veel polonaises. Iedereen is welkom, ook buiten de vereniging en natuurlijk ook ouders, familie, buren, vrienden en kennissen. Het evenement vindt plaats bij OJC Komokus aan de Nieuwendijk en begint om 15.00 uur.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 18

Carnavalsfeest in Asten en Someren Zaterdag: Feestbeest Stefan Remmers

Residentie C.V. De Pompers

(gezellige meezingers)

Zoekte veul sfeer en gein? Alle dagen vanaf Dangeopend m oete ge12:00 baiuurde Pom pers zijn!!!

VanafVIEREN 18.00 uurMetdeverschillende receptie op zotterdig, CARNAVAL Party DJ’s!Flop op zondig, Bunch & Top of een ZOALS HET HOORT!

Carnaval 2019

D’n optocht op mondig, Kinderbal en afsluitingsbal op dinsdig Vrijdag 1 maart Tot ut herringhappen op d'n woensdig. HET FEEST

BARST LOS! Ut zal ein grout fist zijn mi Prins Engelbert d’n 1e, Zaterdag maart Prinses2 Mariëtte,

Adjudant Helma, Hofmeester Maarten, Jeugdprins Olaf d’n 1e, Jeugd adjudant Dirk, ZOMERCARNAVAL! Braziliaanse sfeer meten Braziliaanse Markiezen Tim Sanne en alle Pompers en Pomperinnekes, danseressen m.m.v. D.J. Rien. Zondag 3 maart

Voor m eer info: w w w .cvdepom perssom eren.nl

REUNDJE KLOT MiHOT’ de carnaval veul drank mèr gin eten. ‘IS Maandag 4 maart

OPTOCHTENBAL Carnaval vieren zoals het hoort

Dinsdag 5 maart

DOLLE DINSDAG

Vanaf 21.00 uur DJ BomPA & de Mens

Woensdag 6 maart

Zondag: D’n Optocht met onze DJ

-03

VRIJDAG 01

nch, diner en

or lu Geopend vo

borrel!

Feest maar mee

02-03 ZATERDAG

E

Maandag:

18- party 1 T R A P O C T K LOJ

met onze DJ

PROJJAN VAN HTE CAFE E ENIGE EC D DAG 03-03 N O Z PARTY R E T TIESKES F A + T J E K LO Dinsdag: Mi de

Strakkeketting

D EUje N Rkun Natuurlijk deze carnaval e acts! rprisavond suelke

Binnen samen

met lokaal talent!

&

s Prinses Tessa. e DJ’en afsluitenM met diversCarl et Prins

04-03 MAANDAG

L FAMILIEBA

DE

RESIDENTIE

VOND MAANDAGA

P R OJ EC T K

L

VAN DE

18- party 2 PLATTEVONDER T R A P O J O Nieuwendijk 53 Someren-Eind

Postel 27, 5711 ET Someren, 0493-492061, www.indenherberg.nl

HARING HAPPEN Vanaf 20.00 uur

Dinsdag 05-03 zijn we gesloten. Vanaf woensdag 06-03 zijn we er weer, tot dan!

www.engel-asten.nl

Zaterdag: Feestbeest Stefan Remmers (gezellige meezingers)

Met Carnaval zijn wij alle dagen geopend: •

Zaterdag 2 maart

vanaf 12.00 uur

Zondag 3 maart

vanaf 12.00 uur

Maandag 4 maart vanaf 16.00 uur

Dinsdag 5 maart

Woensdag 6 maart gesloten

vanaf 16.00 uur

Reserveren voorkomt teleurstellingen: 0492-331475

Carnavalstip! “Kip in ’t Bakkie” Voorgerechtenplateau met 5 gerechtjes - Half Haantje met aardappelwedges, groente en appelmoes - Verrassingsdessert

Alleen per complete tafel (behalve kindergerechten) € 22,50 p.p. De Hoijse hoeve… natuurlijk genieten

www.hoijsehoeve.nl Hoijserstraat 20, Someren • T 0492-331475

Zondag:

-03 VRIJDAG 01

D’n Optocht

l!

iner en borre

or lunch, d Geopend vo

02-03 ZATERDAG

PRO

met onze DJ

Maandag:

rt Feest mee 18- pamaar 1 T R A P O J O L K met onze DJ J EC T y

DE ENIGE E

CHTE

3-03 CAFE JAN VAN RTY A ZONDAG 0 P R E T F A L OT + K E J D N U E R ! TIESKES surprise acts iverse DJ’s &

Dinsdag: Mi de

Strakkeketting Binnen samen

Met d

Natuurlijk kun je deze carnaval elke avond afsluiten met Prins Carl en Prinses Tessa.

04-03 MAANDAG

L FAMILIEBA

VOND MAANDAGA

PRO

met lokaal talent!

DE

18- part 2 T R A P O VAN DE J J EC T K LO

RESIDENTIE y

PLATTEVONDER Nieuwendijk 53 Someren-Eind

Dinsdag 05-03 zijn we gesloten. Vanaf woensdag 06-03 zijn we er weer, tot dan!


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 19

Carnavalsfeest in Asten en Someren DAUWKWEKKE

OP 4 MAART BIJ ROCK&ROLL - VUR DE LOL

carnavalsmaandag om 7.30 uur met gratis mik en eier ludieke spellen met mooie prijzen om 8.00 uur live muziek

carnaval zondag 3 maart

van Ronald van der Lee

THE ROCKING COASTERS

urste keer in Vrujtersland

IN ZAAL: van oosterhout AANVANG: van 19.00 tot 23.00 uur ADRES: van dongenstraat 18 lierop ENTREE: helemaal gratis

dit moet je meemaken

elvis, cliff and the shadows, willy and his giants & indo rock enz., pure sixsties

ROB MANDERS JEFFREY VAN HELVOIRT JULIAN SIEBEN PIET KROL

tot dan in Asten-Heusden

0492 331217

ZOATTERDIG = GEWOON GEZELLIG Gewoon lekker eten & drinken aan de bar met de Cl... ZONDIG = ZWETSEN Zanikmorgen, -middag en -avond aan d’n toog MOANDIG = BITTERBAL Volle bak feest met café “de Blauwe Stier” Polonaise van goeie muziek, drank & gratis bitterballen DINSDIG = JUUPKES Pintelieren: Jupiler á € 2,00

Alle dage goe eten, drinken met goeie muziek. Onbeperkt snitsel/friet of hete kip/friet voor slechts € 12,11 p.p. Zoals d’n ‘aauuuwe’ altijd zi: “Tis mer op 2 ploatse gezellig, thus en bai De Claes”.

DAUWKWEKKE OP 4 MAART BIJ

ROCK&ROLL - VUR DE LOL

carnavalsmaandag carnaval zondag 3 maart om 7.30 uur

elvis, cliff and the shadows, willy and his giants & indo rock enz., pure sixsties

met gratis mik en eier THE ROCKING COASTERS ludieke spellen met mooie prijzen

ROB MANDERS JEFFREY VAN HELVOIRT JULIAN SIEBEN PIET KROL

IN ZAAL: van oosterhout AANVANG: van 19.00 tot om23.00 8.00uur uur live muziek ADRES: van dongenstraat 18 lierop van Ronald van der Lee ENTREE: helemaal gratis ENTREE

0492 331217 urste keer in Vrujtersland dit moet je meemaken tot dan in Asten-Heusden


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 20

Carnavalsfeest in Asten en Someren Alle dagen geopend vanaf 12:00 uur

Zaterdag 2 maart

vanaf 12.00 uur

Zondag 3 maart

vanaf 12.00 uur

Zoekte veul sfeer en gein? Dan m oete ge bai de Pom pers zijn!!! HET FEEST Vrijdag 1 maart

• Maandag 4 maart vanaf 16.00 uur ZOATTERDIG =•GEWOON GEZELLIG Dinsdag 5 maart vanaf 16.00 uur Gewoon lekker• eten & drinken de bar met de Cl... Woensdag 6aan maart gesloten

BARST Vanaf LOS!18.00 uur de receptie op zotterdig, Zaterdag 2 maart

ZONDIG = ZWETSEN Zanikmorgen, -middag en -avond aan d’n toog Reserveren voorkomt teleurstellingen: 0492-331475 MOANDIG = BITTERBAL Volle bak feest met café “de Blauwe Stier” Voorgerechtenplateau met 5 gerechtjes Polonaise van goeie muziek, drank & gratis - Half Haantje met bitterballen aardappelwedges, groente en appelmoes - Verrassingsdessert

Carnavalstip! “Kip in ’t Bakkie” Alleen per completeDINSDIG tafel= JUUPKES Pintelieren: (behalve kindergerechten) € 22,50 Jupiler p.p.á € 2,00 Alle dage goe eten, drinken met goeie muziek. Onbeperkt snitsel/friet of hete kip/friet voor slechts € 12,11 p.p. De Hoijse hoeve… natuurlijk genieten

Zoals d’n ‘aauuuwe’ altijd zi: “Tis mer op 2 ploatse www.hoijsehoeve.nl gezellig, thus en bai De Claes”. Hoijserstraat 20, Someren • T 0492-331475

CARNAVAL VIEREN Met verschillende DJ’s! Residentie C.V.PartyDe Pompers ZOALS HET HOORT!

Carnaval 2019

Met Carnaval zijn wij alle dagen geopend:

Bunch & Top of een Flop op zondig,

ZOMERCARNAVAL! D’n optocht op mondig, Braziliaanse sfeer met Braziliaanse danseressen

Kinderbal en afsluitingsbal op dinsdig Tot ut herringhappen op d'n woensdig. Zondag 3 maart

Ut zal ein grout fist zijn mi Prins Engelbert d’n 1e, REUNDJE KLOT Prinses Mariëtte, Adjudant Helma, Hofmeester Maarten, ‘IS HOT’ e

Jeugdprins Olaf d’n 1 , Jeugd adjudant Dirk, Markiezen Tim en Sanne en alle Pompers en Pomperinnekes, OPTOCHTENBAL m.m.v. D.J. Rien. Carnaval vieren zoals het hoort Maandag 4 maart

Voor m eer info: w w w .cvdepom perssom eren.nl

Dinsdag 5 maart

DOLLE DINSDAG Mi de carnaval veul drank mèr gin eten. Vanaf 21.00 uur DJ BomPA & de Mens

Woensdag 6 maart

HARING HAPPEN Vanaf 20.00 uur

www.engel-asten.nl

Postel 27, 5711 ET Someren, 0493-492061, www.indenherberg.nl

Sp ort

Vreugde bij handbaldames na behalen titel zonde spanning, hebben wij in het begin al de start gemaakt door de voorsprong te pakken. We gingen er lekker in en de wedstrijd liep ook lekker”, zegt speelster Anke van Horne. Zij vond het leuk om tegen M.H.V. ’81 kampioen te worden. “Ze staan niet ver onder ons. Tegen een concurrent de titel pakken is altijd mooi.”

SOMEREN – Met nog drie wedstrijden te gaan hebben de handbaldames van Handbal Someren het kampioenschap al binnen weten te slepen. Afgelopen zondag rekenden zij in hun eigen Postel af met concurrent M.H.V ’81 uit Mill.

door Veerle Rutten “Bij mij zal je geen stress zien”, zei trainer Eric-Jan Hermans voor de wedstrijd. Hij heeft er vertrouwen in, de dames zijn immers al twee jaar lang ongeslagen in de thuiswedstrijden en het seizoen verloopt vooralsnog blessurevrij. “Dat is fijn want zo blijft het team op sterkte.” Hermans begon in augustus al met het trainen. In de bossen kwamen hij en de dames op zondagochtenden bijeen. “Hier gaat het dan om de teambuilding. Niemand heeft echt wat te doen op zondagochtend tien uur, dus waarom niet samen trainen”, lacht de winnende coach. Het seizoen van de kampioen begon moeizaam met een gelijkspel, maar verder verloopt het vlekkeloos. Al werd er ook nog een keer verloren. Hermans: “Het mooie aan deze competitie is dat de teams onder ons elkaar de punten afpakten. De nummers twee tot en met vijf haalden de punten weg bij elkaar waardoor wij een grote voorsprong konden opbouwen.”

Fel

Zondag was het dan zover. In een zeer drukbezochte sporthal, onder andere burgemeester Blok kwam op bezoek, begonnen de dames aan de wedstrijd. Vanaf minuut een was de ploeg van Hermans wakker. Kampioensstress was er niet te bespeuren. Met een aanvallende opstelling beginnen de dames krachtig aan de wedstrijd tegen M.H.V. ’81. Ze komen er snel uit en zijn snel terug voor de verdediging. Aanvallen van de tegenstander worden tegengehouden door de keepster of geblokt en onderschept door de veldspelers. Someren komt makkelijker door de verdediging van M.H.V.

Hoofdklasse

Aankomend zaalseizoen zullen de dames weer uitkomen in de Hoofdklasse. Speelster van het damesteam Lian van den Boomen heeft daar ook vol vertrouwen in. “Als we als team bij elkaar blijven heb ik goede hoop dat we goed kunnen spelen en niet weer hoeven te degraderen.” Vrijdag 8 maart spelen de dames hun volgende wedstrijd. In de kwartfinale van de beker nemen ze het dan op tegen Apollo uit Son en Breugel. De wedstrijd begint om 19.30 uur.

Heren

Het toegestroomde publiek zag de dames de titel in de wacht slepen. (Foto: Marius van Deursen) ’81 en dit brengt de dames al snel op een 7-2 voorsprong. Maar de dames uit Mill laten zich niet kennen en willen niet zomaar meewerken aan een Somerens feestje, dit leidt tot een ruststand van 14-10.

Groot applaus

Na een korte rustpauze staat de teller weer op dertig minuten en beginnen de dames aan de tweede helft. M.H.V. ’81 heeft hun verdediging versterkt en Someren komt er moeizaam meer doorheen en de ballen die er doorheen komen worden tegengehouden door de keepster. Na een stroef begin staat het na tien minuten nog ‘slechts’ 16-13. De stress van het kampioenschap lijkt

er dan toch even in te zitten. Een penalty en een break-out zorgen echter weer tot wat rust bij het team van Hermans en Someren loopt weer wat uit. De laatste vijf minuten maakt ook Ilse Berkers-Wijnen, wie enkele maanden niet heeft kunnen spelen, weer haar opwachting. Met een daverend applaus stapt de keepster weer de goal in. Met succes, want M.H.V. ’81 komt niet meer tot scoren. Met 28-19 op het scorebord blaast de scheidsrechter de wedstrijd af. De dames vliegen elkaar in de armen en mogen zich kampioen in de eerste klasse noemen. De ploeg van Hermans krijgt na afloop uit handen van burgemeester Blok een medaille.

Gezonde spanning

De wedstrijd bevatte alles: gele kaarten, twee minuten straf, penalty’s en break-outs. Aanvoerster Ingrid van den Boomen had alle vertrouwen in de wedstrijd, maar voelde toch wel wat stress: “We zijn als team gegroeid en daardoor hebben we een mooie wedstrijd kunnen spelen. Er was wel spanning, maar wel een gezonde spanning.” Hermans keek tevreden terug op de wedstrijd “Het ging zoals ik gehoopt had.” “We bleven als team er met zijn allen voor werken en zijn de wedstrijd ingegaan alsof het een normale wedstrijd was”, vult Veerle Kusters, keepster van het team, aan. “Ondanks de spanning, wel een ge-

Waar de dames al kampioen zijn, moeten de heren nog even wachten. Afgelopen zondag werd er echter wel weer een belangrijke horde genomen. In De Postel versloeg het team van de teruggekeerde coach Frits Aspers nummer vier Achilles ’95 uit Veldhoven met 32-23. De tegenstander had vrijwel de gehele wedstrijd niks in te brengen. Achilles liep vanaf de eerste seconde achter de feiten aan. Someren speelde snel en behendig en bleek vastberaden om de dag nog feestelijker te maken. Bij rust stond de teller al op 19-10. Het team van Aspers schakelde in de tweede helft een tandje terug, maar de Veldhovenaren kwamen geen stap dichterbij. Door de overwinning blijft Someren aan kop in de tweede klasse. Zaterdag 16 maart spelen de Somerenaren hun volgende wedstrijd. In Moergestel neemt de ploeg het dan op tegen Roef. De tegenstander verloor tot nu toe al zijn negentien wedstrijden. De wedstrijd begint om 20.45 uur.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 21

Rondje langs de velden

Sp ort

SV Someren hard onderuit in Eersel EERSEL - SV Someren is weer terug op aarde. In Eersel werd zondag met 3-0 verloren van concurrent EFC. Zo werd de succesreeks van de afgelopen weken ruw verstoord.

Op een hoofdveld van bedenkelijke kwaliteit was het spelbeeld voor rust navenant. De bal stuiterde alle kanten op met veel foutieve passes tot gevolg. De spanning was voelbaar en met name Someren leek met de handrem aangetrokken te spelen op een 0-0 resultaat. Een schot van Koen de Louw, goed gepareerd door EFC-doelman Poeliejoe, en aan de andere kant een uithaal van Max van Limpt over het doel, waren de hoogtepunten van een matig eerste bedrijf. Al meteen na rust kreeg de typische 0-0 wedstrijd een plotselinge wending. In buitenspelpositie mocht EFC-er Anwar Janssen doorgaan. Met een harde uithaal liet hij doelman Maarten Werts kansloos. Scheidsrechter Martens uit Luyksgestel negeerde het vlagsignaal en de blauwwitte protesten en kende het doelpunt zelfverzekerd toe. De Somerense aanvoerder ontving nog een gele kaart als toetje - niet omdat hij onheus taalgebruik bezigde of de arbiter te dicht benaderde, maar ‘omdat hij uit zijn doel kwam rennen’.

Forceren

Someren probeerden geforceerd de achterstand ongedaan te maken. Diverse omzettingen bij Someren hadden niet het gewenste effect. Na een uur spelen, viel aan de andere kant de 2-0. Dennis van Sambeeck schoot de bal uit een vrije trap knap in de linkerbenedenhoek. Nadat verdediger Oelse Venhuizen was gewisseld voor aanvaller Devi Fondon kreeg

SV Someren staat weer met beide benen op de grond. (Foto: Jan van den Broek) Someren meteen het deksel op de neus. Anwar Janssen stond vrij bij de tweede paal en kopte zijn team op 3-0. Dat was de definitieve genadeklap voor de Somerenaren. De koploper verloor terecht van - een na rust beter - EFC. Dat Someren voor het eerst met de Helmond Sport-bus reisde, was wellicht al een veeg teken, maar de betwiste 1-0 in Eersel was ongetwijfeld veel crucialer.

Door de nederlaag heeft Someren het winnen van de twee periodetitel niet meer in eigen hand. RKVVO heeft – met nog één wedstrijd te gaan – de leiding overgenomen. Vanwege het carnaval zal er volgende week geen competitieprogramma zijn. Zondag 10 maart gaat het team van Dominik Vergoossen op bezoek bij middenmoter Braakhuizen.

NWC nog steviger aan kop ASTEN - NWC heeft de koppositie sinds afgelopen zondag nog steviger in handen. De oranjehemden deelden de punten met een fanatiek spelend Helmondia (1-1), terwijl achtervolger Liessel ten onder ging tegen laagvlieger Blerick.

Door deze resultaten heeft NWC een voorsprong van zeventien punten opgebouwd, ondanks het puntverlies tegen de Helmondse nummer drie. Het gelijkspel leverde wel tevreden gezichten op aan Astense zijde. De ploeg van Roel Nabuurs begon sterk aan de eerste minuten. NWC schoot uit de startblokken en kwam snel op een 0-1 voorsprong. Op slag van rust

was het steeds sterker spelende Helmondia steeds dichter bij een treffer. Uiteindelijk viel deze ook na een goed benutte rebound.

Tandvlees

Ook na rust had NWC het moeilijk in Helmond. De formatie van Nabuurs kreeg tegenstand van een fel en fanatiek spelend Helmondia, dat NWC weinig ruimte verschafte. Kansen waren dan ook schaars, terwijl de roodzwarten regelmatig voor het Astense doel opdoken. Rechtsback Ruud Leenen was een kwartier na rust de reddende engel door een vrije trap van Tom Hertogs, die koers zette richting de kruising, op de doellijn weg te

Midwintertoernooi bij Tennishal Asten ASTEN - Tennishal Asten hield vorige week het jaarlijkse Midwintertoernooi. In de hoogste categorie ging het Somerense koppel Isabelle van den Bosch en Frank de Leeuw met de eerste prijs aan de haal.

Het was de zevende editie van het Midwintertoernooi, met ruim honderdzestig deelnemers uit de regio. Zo werd in diverse categorieën gespeeld. De winnaars per categorie zijn: Monica Valentino en Koen Schlangen (GD 4), Patrick Rademackers en Sem de Werdt (HD 6), Daniëlle Dominicus en Mirjam Verspeek

koppen. In de situatie daarna kopte Letwory tegen de paal. In het resterende half uur controleerden de gasten het duel wel wat beter, maar grote mogelijkheden creëerden de oranjehemden niet. De voorwaartsen konden nauwelijks in stelling gebracht worden, iets dat eigenlijk alleen via de counter gebeurde. Helmondia hield de lijstaanvoerder met passie en strijd in bedwang en NWC kon genoegen nemen met het zwaarbevochten punt, zeker gezien de resultaten op de andere velden. De manschappen van Nabuurs noteerden evenals eerder dit seizoen in Asten een remise tegen de Helmondse equipe, die Liessel tot op twee punten is genaderd. Na de carnaval hervat NWC de competitie op 10 maart tegen laagvlieger MVC’19 in Maasbree.

Aniek Nouwen op Algarve Cup

REGIO – De weersomstandigheden afgelopen weekend waren ideaal voor een paar mooie potjes voetbal. Onder een stralende zon boekte SSE zijn grootste overwinning van het seizoen en nam Ondo alvast een voorschot op de titel. Tijd voor een rondje langs de velden.

Ondo-SV Lierop

Op sportpark De Heikamp stond er afgelopen zondag opnieuw een topper op het programma voor de ploegen van Mark Lommen en Roy Manders. Vorige week verspeelde Ondo nog twee belangrijke punten in Someren-Eind tegen nummer drie SSE. SV Lierop kon inlopen, maar liet ook punten liggen. In eigen huis ging het met 1-3 onderuit tegen nummer vier RKSVO. Afgelopen zondag waren beide teams eraan gelegen dat er gewonnen werd. SV Lierop moest winnen om bij te blijven in de top van de vierde klasse E en Ondo wilde winnen om de Lieroppenaren van zich af te schudden in de titelstrijd. Vanaf minuut een leek de ploeg van Lommen het meest wakker. Na vier minuten was het al raak voor Ondo. Willem Slaats was attent en tikte de 1-0 binnen. Nog in de eerste helft werd het 2-0. Na iets meer dan een half uur spelen schoot Rudi Nijssen onberispelijk de 2-0 tegen de touwen. De ploeg van Roy Manders had tot dan toe nog niks in kunnen brengen. Hoe anders was dat aan het begin van de tweede helft. SV Lierop schoot uit de startblokken en speelde uitstekend. Het goede spel resulteerde in een strafschop voor de Lieroppenaren, maar Ralf van de Laar zag zijn inzet gestopt worden door Ondo-keeper Luuk van de Boer. Ondo kwam daarna niet meer in gevaar en maakte zelfs via Bart Loomans in de absolute slotfase nog de 3-0. Ondo heeft inmiddels een groot gat gecreëerd naar de nieuwe nummer twee SSE. De ploeg van Lommen staat tien punten voor. SV Lierop haakt voorlopig even af in de titelstrijd en zakt naar de vierde plaats met inmiddels veertien punten achterstand op de ploeg uit Heusden. Zondag 10 maart hervatten beide teams de competitie. Ondo neemt het dan thuis op tegen laagvlieger FC Oda uit Weert. SV Lierop speelt een uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat SV Altweerterheide uit Weert.

SSE

Het was een prettige zondag voor de toeschouwer van SSE. De ploeg van William van Moorsel boekte op hun eigen sportpark De Heikampen de grootste overwinning van het seizoen. In Someren-Eind werd het 6-1 voor de paars-witten. Al in de tweede minuut was het raak voor de ploeg van Van Moorsel. Jacky Janssen maakte de snelle 1-0. Nog voor rust stond het al 4-0. Ruud Briels, Erwin Altena en opnieuw Jacky Janssen tekenden voor de riante voorsprong. In de tweede helft gebeurde er lange tijd weinig. Een kwartier voor tijd was het Erwin

Olympia Boys

De mannen van Dennis Wouterse weerden zich kranig tegen VV Mariahout. In Ommel gingen beide ploegen gelijk op in de eerste helft. Toch scoorde Mariahout middels een strafschop. In de tweede helft ging de ploeg van Wouterse op zoek naar de gelijkmaker. Die vonden ze via Brent Vulders. De speler van Olympia Boys schoot schitterend raak. De mannen van Wouterse probeerde door te drukken, maar kregen de deksel op de neus: 1-2. In de hectische slotfase drong Olympia Boys nog aan maar kwam het niet tot scoren, het eindigde de wedstrijd met tien man na rood voor Merijn van Bussel. Door de nederlaag blijft de ploeg uit Ommel laatste in de vierde klasse F. Zondag 10 maart neemt Olympia Boys het op tegen concurrent ASV ’33 uit Aarle-Rixtel.

SVSH

De toeschouwers op sportpark De Plagge werden niet verwend. In Someren-Heide bleef het tegen VV Hulsel een bloedeloze 0-0. Beide teams gingen vol voor de overwinning. Mede omdat de derde plaats in de vijfde klasse op het spel stond. Het team van Niels Roijakkers kreeg in de eerste helft goede mogelijkheden om op 1-0 te komen, maar was niet scherp genoeg. Een kwartier voor tijd dacht SVSH via Bram van Mierlo op voorsprong te komen, maar hij zag zijn doelpunt afgekeurd worden wegens vermeend buitenspel. Door het gelijkspel blijft SVSH op een derde plaats staan. 10 maart speelt SVSH de volgende competitiewedstrijd. Op sportpark De Plagge neemt het team van Roijakkers het op tegen nummer twee De Weebosch uit Bergeyk.

Carnaval

Aankomend weekend is er geen competitieprogramma vanwege het carnaval. Zondag 10 maart rolt de bal weer. Ook de dames van ST Someren/NWC komen dan weer in actie.

Olympia Boys weerde zich kranig tegen VV Mariahout. (Foto: Marius van Deursen)

Nieuwe rik- en toepkoning

(DD 6), Hariëtte Verkuijl en Dirk Sistermans (GD 6), Bart van Bree en Jan van Dijk (HD 7), Hilde van Pelt en Floor Slegers-van Pelt (DD 7), Nicole van Heugten en Dennis Thoer (GD 7), Rob Groothusen en Math Verkoulen (HD 8), Wendy Eijsbouts en Cindy Vogels (DD 8) en Petra en Jurgen van Horssen (GD 8).

ASTEN – Rinie Arts en Eric Joosten jr. zijn de nieuwe rik- en toepkoning van Asten.

De twee wonnen vorige week de open Astense rik- en toepkampioenschappen, georganiseerd door het

Aniek Nouwen (midden) met Vivianne Miedema en Lieke Martens. (Foto: KNVB)

Monica Valentino en Koen Schlangen wonnen in hun categorie.

Altena die eindelijk weer wat leven in de brouwerij bracht. FC Oda deed nog iets terug, maar het slotakkoord was voor SSE. Roel Smits schoot de 6-1 binnen. Door de overwinning nestelt de ploeg uit Someren-Eind zich op een stevige tweede plaats in de vierde klasse E op tien punten van koploper Ondo, al heeft SSE nog een wedstrijd tegoed. 10 maart hervat de ploeg uit Someren-Eind de competitie. In Sterksel neemt het team het dan op tegen de gelijknamige club. De tegenstander wist nog geen punt te pakken in de competitie.

DEURNE - Aniek Nouwen is voor de derde keer opgeroepen voor de Oranje Leeuwinnen. De Deurnese verdediger neemt met Oranje deel aan de Algarve Cup in Portugal. Nouwen, die nog steeds op haar officiële debuut wacht, is de enige PSV-speelster die opgenomen is in de oranje-selectie. Gisteren speelde het team van Sarina Wiegmans tegen Spanje. Volgende week maandag volgt een wedstrijd tegen Polen. De wedstrijd begint om 18.30 en wordt live uitgezonden op Veronica.

Winnaars Rinie Arts (l) en Eric Joosten jr.

Sint Jorisgilde. In gemeenschapshuis De Klepel eindigden Harrie van de Voort en Henk Bankers respectievelijk als tweede en derde bij het toepen. Arts werd bij het rikken opgevolgd door Piet Vriens en Jos van Oosterhout.


13 april Scc Den Draai.

'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 22

• Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop • Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8. • Container te huur. Voor puin, snoeihout, zand enz. à 70,--. Brengen en halen in regio Deurne 06-46256440.

Eenv

uw p

oudig

akke

en sn

en op

onze

el

t ver

halen

wink

zend in

en

el

Aangepaste openingstijden Carnaval • •

Maandag 4 maart: 08.30-12.00 uur Dinsdag 5 maart: 08.30-12.00 uur

Zandstraat 25 5712 XX Someren T. 0493 491 525 www.tbv-isidorus.nl

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK KAUWENBERG KAUWENBERG

Lid Org. Tandprothetici Lid Ned. Org. Lid Ned. Ned. Lid Org. Ned.Tandprothetici Org. Tandprothetici Tandprothetici

F.C.T. Kauwenberg tandprotheticus F.C.T. Kauwenberg tandprotheticus

Peter tandprotheticus LidSchoemaker Ned. Org. Lid Ned. Org. Tandprothetici Tandprothetici Lid Ned. Ned. Org. Lid Org. Tandprothetici Tandprothetici

Vo o r : Vo o r :

- Voor: Al uw gebitsprotheses Voor: - Al uw gebitsprotheses Voor: - Voor: “Klik-prothese” - -“Klik-prothese” Al uw gebitsprotheses van uw gebitsprothese -- Al Algebitsprotheses uw gebitsprotheses Reparaties van uwworden gebitsprothese Al --uw uw-Reparaties gebitsprotheses (kan op gewacht na afspraak) (kan op gewacht worden na afspraak) “Klik-prothese” -- “Klik-prothese” - --Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars “Klik-prothese” “Klik-prothese” - Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars -- Reparaties van uw e van uw -- Reparaties Reparaties vangebitsprothese uw gebitsprothese gebitsprothese e Sint Reparaties van uw gebitsprothese 1 Jozefstraat 1, 5721 1 Sint Jozefstraat 1, 5721 GM GM Asten Asten (kan op gewacht worden na afspraak) (kan op gewacht worden na afspraak) (kan op gewacht worden na afspraak) Tel: 0493-697443 (kan- op gewacht worden na afspraak) Tel: 0493-697443 declaratie bij zorgverzekeraars - Rechtstreekse Rechtstreekse declaratie bij diverse diverse zorgverzekeraars -- Rechtstreekse declaratie bij zorgverzekeraars Rechtstreekse declaratie bij diverse diverse zorgverzekeraars

ee 1e Sint Jozefstraat 1, 5721 GM Asten 1 Sint Jozefstraat 1, 5721 Asten 38,1,5721 GL Asten 1Julianastraat Sint Jozefstraat 5721 GMGM Asten e

38,1,5721 1Julianastraat Sint Jozefstraat 5721GL GMAsten Asten Tel: 0493-697443 Tel: 0493-697443 Tel: 0493-697443 Tel: 0493-697443 Tel: Tel:0493-697443 0493-697443

Vo o r : Vo o r : - Algemene tandheelkunde - Algemene tandheelkunde - Implantologie - Implantologie - Esthetische oplossingen - Esthetische oplossingen - Bleken - Bleken - Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars - Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars

Te huur Peelweg 11a - Meijel Insc Insc hrijv hrijv e en n van van ni ni euw euw e e patië patië nt nt2e en n is is k Potveldmogelij ± 4.400 m mogelij k 2 1 Jozefstraat 1, Asten ± 1.800 1 Sint Sint Kas Jozefstraat 1, 5721 5721 GM GM m Asten Tel. Tel. 0493-697443, 0493-697443, Voor: Voor: Tel. 06-23652718 Email: info@tandartsenpraktijkd epolders.nl Email: info@tandartsenpraktijkd epolders.nl - Algemene tandheelkunde e e

• Haard/kachelhout gezaagd en gekloofd o.a eik en berk voor de winter 2018/2019. Ook hout in zakken. 06-23720617

• Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102. • Partij gebruikte klinkers te koop. Tel. 0493-691567

• 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

• Stultiens Decoraties. Glas, spiegels en beletteringen. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Fax/tel. 0493-496512. • Wasmachine of TV defect? www.jehabe.nl. Jehabe Service-specialist tel. 0493-693367

mogelijk mogelijk

1ee Sint Jozefstraat 1, 5721 GM

• Mooie vakantiebungalows, wifi, huurfietsen, elec. fietsen. Geniet vakantie in Denekamp. www.twentehuisjes.nl familie.meinders@yahoo.com 0541-626578/ 06-39609666.

• Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144.

• Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152.

FEESTJE??

Inschrijven van nieuwe patiënten is is Inschrijven nieuwe mogelijk Inschrijven van van mogelijk nieuwe patiënten patiënten isis

06-20552192, 35 jaar ervaring.

• Cats Aglow tribute to the Cats. Profiteer nu van de earlybirds. 13 april Scc Den Draai.

1 Sint Jozefstraat 1, 5721 GM Asten Asten Tel. e Tel. 0493-697443, 0493-697443, 11e Sint Jozefstraat 1,1, 5721 Sint Jozefstraat 5721 GM GM Asten Asten Email: info@tandartsenpraktijkdepolders.nl Email: info@tandartsenpraktijkdepolders.nl Tel. 0493-697443, ik sta voor u klaar! Bel me op 06 10711289.

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630.

verzekering! Het Verfhuis 440788

•Kringloop EEN AARDE Asten. Curiosa, boeken, meubels, kleding en nog veel meer. • Gebakken klinkers, oude en Goed en goedkoop, kom kijken: • Hoogwerker te huur. nieuwe. Verder maart • Bij Restaurant de Brabander ma in 9-12; woe 13-16; do 18. Werkhoogte 14 meter. 3 gangen senioren-menu 10,80. -20.30; za 9-12. Molenakkers 11 Past door een poort. ma. 04.03.19 www.vanwoeziksierbestrating.nl za. 09.03.19 di. 12.03.19 Tel. 077-4662579 Meijel. Wel reserveren, tel. 0495-663466 Asten. Breng u spullen i.g.st, ook www.driessenverhuur.nl Carnaval: oud ijzer. Liever laten ophalen? Someren 06-51439395. • Partij gebruikte klinkers te • Voor al uw schilderwerk Mini Disco XXL Angela Groothuizen I, Tonya Bel 06-41655003 koop. Tel. 0493-691567 Sleuteloverdracht / carnaval binnen en buiten. Inlichtingen: www.eenaarde.nl • Ovens, vaatwasser, wasautocarnaval voor de kids muziektheater0492-331720 of 06-53265973. film vr. 01.03.19 maat, droogautomaat, kookplaat, • Babyborden te huur, F. Moors Lierop koelkast, inbouwapparatuur Sprookjesbal • Biologisch vers brood, / carnaval Stultiens Decoraties Someren. defect? Bel 0493-695606 voordi. 05.03.19 Het waargebeurde Een middag met gratis ambachtelijk bereid in eigen 0493-496512.In de voorstelling• ‘Lueke Digitale foto’s afdrukken op herstel. biologische bakkerij op de verhaal is eenBots hilarisch pannenkoeken voor binge’ grijpt Angela KodakGrootpapier, direct klaar, Tot A4 Witgoed en Service Asten boerderij. 100% Speltbrood, • Officiële pasfoto’s bij u thuis formaat. Foka Deurne, volkoren en desem broden, aandoenlijk portret van de kids, een showteam met haar gemaakt, voorhuizen paspoort, je, ID ofsamenKerkstraat 8. stokbroden, glutenvrij brood, • Rolluiken, luifels, Theater: Foka een buitenbeentje met een van Djez by Stacy’s, rijbewijs; 0493-353102, muzikale kompaan Nico roggebrood, broodjes en koekjes. vloerbedekking, lamellen, Deurne. Container te huur. Voor puin, Elke vrijdag en zaterdag vers (rol)gordijnen, jaloezien. ZeerRob scheepers groot talent. Het laat een Hofkapel De Meerpoel, Brandsen, bij de •snoeihout, kladden / uitverkocht zand enz. à 70,--. gebakken, Geopend van 10.00 uur concurrerende prijzen. Gratis wo. 13.03.19 Brengen regio Deurne evenwicht tussen candycorner, ranjabar, met verhalen enen halen inuniek tot 17.00 uur Sumiran biologische meten en hangen. Willies • Klusjes in en om mooie het huis. Alle 06-46256440. Stoffering, Braaksestraat 10, Christel boerderij, de Laat /Broekstraat uitverkocht3, 5725 TL klein. Staaat humor, geweld en ontroeeen ballonnenclownklusjes en groot en liedjes overuw haar plek in Asten-Heusden, 0493-440630. Helmond. Tel. 0492-535901. vr. 15.03.19 klus lijstje te vol? Ik los het op. • Haard/kachelhout gezaagd en Oscar ring zien. nominatie de schminkmeiden maken www.williesstoffering.nl 06-46070109 de wereld. Een prachtige gekloofd o.a eik en berk voor de Klassiek• in de Ruchte Container en/of grondverzet. dein beste actrice. deze middag compleet! muzikale avond.winter 2018/2019.voor Ook hout zo. 17.03.19 Raijmakers-Leenen levert het. • Astens Stucadoors Bedrijf zakken. 06-23720617 Tel. 0493-490152. • Biologisch vlees, puur, > 14:00 aanvangvoor al uw stucadoor en Easy & Free / muziektheater ambachtelijk met de smaak van sierpleisterwerken bel Roland van 22, 23, 24, 28, 29, 30 & 31.03.19 • Gebakken klinkers, oude en > Gratis entree den Heuvel, tel.www.deruchte.nl - Facebook @deRuchte vroeger! Varkens, rund, kip, • Hoogwerker te huur. nieuwe. lamsvlees, vele soorten Werkhoogte 14 meter. 06-30609008 www.asbasten.nl www.vanwoeziksierbestrating.nl Past door een poort. vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Tel. 077-4662579 Meijel. www.driessenverhuur.nl Biologische aardappelen, uien, • Astens Stucadoors Bedrijf Someren 06-51439395. appels, eieren, boerenkaas, voor al uw stucadoor en • Partij gebruikte klinkers te geitenkaas. Geopend: vrijdag en sierpleisterwerken bel Roland van koop. Tel. 0493-691567 zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. den Heuvel, tel. • Ovens, vaatwasser, wasautoWebwinkel en ook bezorging. 06-30609008 www.asbasten.nl maat, droogautomaat, kookplaat, • Babyborden te huur, Sumiran Biologische Boerderij koelkast, inbouwapparatuur Stultiens Decoraties Someren. Broekstraat 3 5725 TL defect? Bel 0493-695606 voor • Auto met APK vanaf 450,-. 0493-496512. Asten-Heusden 0493-440630 herstel. Tevens te koop gevraagd kleine www.sumiran.nl Bots Witgoed Service Asten auto’s en sloopauto’s. • Officiële pasfoto’s bij u p.p. thuis compleet verzorgd feest. (Vraag naar de voorwaarden) Vanaf €19,Tel. 0492-381631/ 06-20778602 gemaakt, voor paspoort, ID of www.twanvanhout.nl • Vlooienmarkt Deurne, Tel. voor 06-55140501 • Rolluiken, luifels, rijbewijs; 0493-353102, Foka Partycentrum Hellendoorn, het goede doel en voor steun vloerbedekking, lamellen, Deurne. aan de Wereldwijde Duurzame (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer • www.massagepraktijk Ontwikkelingsdoelen. Verkoop concurrerende prijzen. Gratis atteveld.nl voor diverse meten en hangen. Willies • Klusjes in en om het huis. Alle elke zaterdagmiddag van 14.00 professionele sport- en Stoffering, Braaksestraat 10, tot 16.00 uur. ontspanningsmassages. klusjes groot en klein. Staaat uw Helmond. Tel. 0492-535901. Opruiming: Op zaterdag 2 maart Meteoorstraat 32, 5751 BM klus lijstje te vol? Ik los het op. www.williesstoffering.nl Asten. 06-47152324 en zaterdag 9 maart geldt voor 06-46070109 alle kleding, kledingaccessoires www.pietvanmierlo.com en vloerkleden: de halve prijs. www.pietvanmierlo.com • Eet- en frietaardappelen te • 8mm spoelen overzetten op • Astens Stucadoors Bedrijf Aanleveren van goederen op dvd, Bel Foka Deurne koop bij J. Leenders, Bosweg 3 • Biologisch vlees, puur, voor al uw stucadoor en woensdagmorgen van 09.30 tot 0493-353102. Asten-Heusden. 0493-697830. ambachtelijk met de smaak van sierpleisterwerken bel Roland van 12.00 uur en op zaterdag van Openingstijden maandag, vroeger! Varkens, rund, kip, den Heuvel, tel. 10.00 tot 16.00 uur, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 lamsvlees, vele soorten 06-30609008 www.asbasten.nl • Container en/of grondverzet. Brouwhuisweg 36 in Vlierden, uur. vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Raijmakers-Leenen levert het. 'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 11 0493-320302 Biologische aardappelen, uien, Tel. 0493-490152. • Astens Stucadoors Bedrijf Vanwege ruimtegebrek en een • Gebruikte banden vanaf 25,00 appels, eieren, boerenkaas, voor al uw stucadoor en veranderende markt kunnen wij incl. montage en balanceren. •sierpleisterwerken Kookplaat, vaatwasser, geitenkaas. Geopend: vrijdag en bel Roland van Hi8 en DV bandjes • Video, Computerhulp, computerles geen grote meubels, slaapkamers, wasautomaat, Te koop gevraagd loop- en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. den Heuvel, tel.droogautomaat, overzetten op DVD,nodig? of computercursus kasten en tuinmeubilair meer inbouwapparatuur defect? Bel sloopauto’s. Direct geld en RDW Webwinkel en ook bezorging. 06-30609008 www.asbasten.nl Foka Deurne 0493-353102. www.wegwijsopdecomputer.nl aannemen. Dat geldt ook voor 0493-695606 voor herstel. vrijwaring. Thomassen Auto’s Sumiran Biologische Boerderij Hans Berkers, 0493-380229 of VHS-banden. Zie ook: Bots Wigoed Service Asten. Haspelweg 37 Deurne tel. Broekstraat 3 5725 TL 06-29315869. • Auto met APK vanaf 450,-. • Onderhoud en plantadvies voor www.vlooienmarktdeurne.nl 06-53926499. Asten-Heusden 0493-440630 Tevens te koop gevraagd kleine kleine tuinen en bedrijfsgroen Piet www.sumiran.nl •auto’s TOONenTINNEMANS sloopauto’s. •van Dia’s zeer goede de inscannen, Laar, tel. 06-41824620 onderhoudsen 06-20778602 Tel. 0492-381631/ kwaliteit, eigen beheer, scherpe reparatiewerkzaamheden rond www.twanvanhout.nl • Vlooienmarkt Deurne, voor prijzen. Ook grote aantallen. • Babyborden te huur, uw huis en bedrijf. Tel. het goede doel en voor steun Foka Deurne, Kerkstraat 8, Stultiens Decoraties Someren. 0493-494862. aan de Wereldwijde Duurzame 0493-353102. • www.massagepraktijk 0493-496512. Ontwikkelingsdoelen. Verkoop atteveld.nl voor diverse •professionele Onderhoud en plantadvies voor elke zaterdagmiddag van 14.00 sporten • T.K. gebruikte bouwmaterialen, kleine tuinen en bedrijfsgroen Piet Tegelhandel, deuren, tegelwerken tot 16.00 uur. ontspanningsmassages. vloerplanken, ramen, van de Laar, tel.32, 06-41824620 Neerkant. Opruiming: Op zaterdag 2 maart Meteoorstraat 5751 BM ijzeren balken enz. Verberne Elk formaat, kleur en prijs!Tel. Asten. 06-47152324 en zaterdag 9 maart geldt voor Meijelseweg 37, Beringe. www.slaats-tegelwerken.nl alle kleding, kledingaccessoires Tegelhandel, tegelwerken 077-3078609. en vloerkleden: de halve prijs. Neerkant. • Eet- en frietaardappelen te Elk formaat, kleur en prijs! Aanleveren van goederen op koop bij J. Leenders, Bosweg 3 • Overlast ongedierte?? www.slaats-tegelwerken.nl woensdagmorgen van 09.30 tot Asten-Heusden. 0493-697830. Bel 0493-688006. 12.00 uur en op zaterdag van Openingstijden maandag, 10.00 tot 16.00 uur, en zaterdag vanafbouw8.30 •vrijdag Containers nodig voor • Te huur landbouwgrond Brouwhuisweg 36 in Vlierden, uur.sloopafval? Bel Raijmakers en 06-13144138. 0493-320302 Transport BV Someren Vanwege ruimtegebrek en een 0493-490152. • Gebruikte banden vanaf 25,00 • Vaatwasser, wasautomaat, veranderende markt kunnen wij droogautomaat, kookplaat, incl. montage en balanceren. koelkast, inbouwapparatuur geen grote meubels, slaapkamers, TeDekoop gevraagd loop- en • Mobiele Fietsspecialist defect? Bel 0493-695606 voor kasten en tuinmeubilair meer sloopauto’s. Direct geld en RDW Geert, uw adres voor herstel. aannemen. Dat geldt ook voor vrijwaring. Thomassen Verkoop/Reparatie van Auto’s Bots Witgoed Service Asten. VHS-banden. Zie ook: Haspelweg 37 Deurne tel. nieuwe en gebruikte fietsen! www.vlooienmarktdeurne.nl 06-53926499. Bel 06-13666356. • Gratis Offerte schilderwerk,

Voor: Algemene tandheelkunde Voor:-- Implantologie - Implantologie -- Algemene tandheelkunde Algemene tandheelkunde -- Esthetische oplossingen Esthetische oplossingen -- Implantologie Implantologie -- Bleken Blekenoplossingen -- Esthetische Esthetische oplossingen -- Rechtstreekse Rechtstreekse declaratie declaratie bij bij diverse diverse zorgverzekeraars zorgverzekeraars -- Bleken Bleken -- Rechtstreekse declaratie bij zorgverzekeraars Rechtstreekse declaratievan bij diverse diverse zorgverzekeraars Inschrijven nieuwe patiënten Hulp nodig met SCHildeRen, BeHAngen of HoutRot RepARAtie?

Asten. Breng u spullen i.g.st, ook oud ijzer. Liever laten ophalen? Bel 06-41655003 www.eenaarde.nl

• Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

SCHildeRSBedRiJf RoBeRt mAndeRS

m. 06 10711289 t. 0493 692500

• Partij gebruikte klinkers te koop. Tel. 0493-691567

KRuiSKenSweg 54 5721Kd ASten

e. info@RoBeRtmAndeRS.nl i. www.RoBeRtmAndeRS.nl

• 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

Tel. 0493-697443, Email: Email: info@tandartsenpraktijkdepolders.nl info@tandartsenpraktijkdepolders.nl

• Stultiens Decoraties. Glas, spiegels en beletteringen. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Fax/tel. 0493-496512. • Wasmachine of TV defect? www.jehabe.nl. Jehabe Service-specialist tel. 0493-693367

• Bij Restaurant de Brabander 3 gangen senioren-menu 10,80. Wel reserveren, tel. 0495-663466

al meer dan 30 jaar een waarborg voor kwaliteit

• Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop • Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8. • Container te huur. Voor puin, snoeihout, zand enz. à 70,--. Brengen en halen in regio Deurne 06-46256440. • Haard/kachelhout gezaagd en gekloofd o.a eik en berk voor de

• Waterschade? plafonds,muren als NIEUW. Gratis offerte voor verzekering! Het Verfhuis 440788

• Mooie vakantiebungalows, wifi, huurfietsen, elec. fietsen. Geniet vakantie in Denekamp. www.twentehuisjes.nl familie.meinders@yahoo.com 0541-626578/ 06-39609666.

• Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144.

•Kringloop EEN AARDE Asten. Curiosa, boeken, meubels, kleding en nog veel meer. Goed en goedkoop, kom kijken: ma 9-12; woe 13-16; do 18. -20.30; za 9-12. Molenakkers 11 Asten. Breng u spullen i.g.st, ook oud ijzer. Liever laten ophalen? Bel 06-41655003 www.eenaarde.nl

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 28 februari 2019 | pagina ?? 'T CONTACT/PEELBELANG 23

2019

- Advertorial -

Eve n e m e n t e n

Carnaval Funtime viert carnaval bij OJC Comeet

Het is weer tijd voor carnaval bij Funtime. Zaterdag 2 maart is het van 19.30 uur tot 22.00 uur weer groot feest in de Comeet. De organisatie hoopt dat iedereen verkleed naar het feest toe komt. Er zijn prijzen te winnen voor de leukste carnavalskleding. De entree is gratis. Een consumptie kost slechts 0.80 cent.

The Rocking Coasters in Zaal Van Oosterhout

Carnavalszondag 3 maart staat van 19.00 uur tot 23.00 uur in het teken van de band The Rocking Coasters. De coverband speelt nummers van Elvis, Cliff and the Shadows, Willy and his Giants en nog veel meer. Iedereen is zondag van harte welkom aan de Van Dongenstraat 18 in Lierop. De entree is gratis.

Carnaval in De Ruchte Concert Carnavalesk

Het ‘Concert Carnavalesk’ van Muziekvereniging Somerens Lust is niet meer weg te denken aan de vooravond van het jaarlijkse carnavalsfeest. Dit jaar al voor de 5e keer. Het concert nodigt je uit tot meedeinen en meezingen. Vanavond vindt de vijfde editie plaats. Het concert begint om 20.30 uur en kost 7,50 euro.

Officiële sleuteloverdracht

Op vrijdagavond 1 maart gaat carnaval 2019 officieel van start in De Ruch-

te. Bij deze sleuteloverdracht zijn zes carnavalsverenigingen van Someren aanwezig: De Meerpoel, De Pompers, De Plattevonder, De Keijepaol, De Kaauwvoetjes en nieuw dit jaar: CV Locomotion, de jongste carnavalsvereniging van Someren. Na de officiële sleuteloverdracht door burgemeester Dilia Blok is er de prijsuitreiking van de best versierde buurt. De entree is gratis. Het bijzondere moment begint om 20.00 uur.

Mini disco XXL

Dit jaar is op de maandagmiddag een vernieuwd programma: een Mini Disco XXL. Zo zijn er deze middag gratis pannenkoeken voor de kinderen en zal het showteam van Djez by Stacy’s een optreden geven. DJ Danny zorgt voor de beste carnavalsliedjes. De prinselijke hofkapel is aanwezig samen met de jeugdhoogheden en jeugdraad van elf van CV De Meerpoel. De disco begint om 14.00 uur en is volledig gratis.

Sprookjesbal

Tijdens de laatste dag van het carnaval wordt het thema ‘sprookjes’ uit de kast gehaald. Dit is de kans om al je sprookjes kleren nog een keer aan te doen. DJ Danny zorgt er deze middag opnieuw voor dat er nog voor de laatste keer goed gefeest kan worden en alle voetjes van de grond komen. En voor de lekkerbekjes staat de candycorner en ranjabar er ook nog. Het sprookjesbal begint om 14.30 uur en de entree is gratis.

Uitgaan In de Vinyling Rob & Willem helpen gasten van café

Lezingen Klimaatverandering IVN Asten-Someren houdt vandaag (donderdag) een lezing over klimaatverandering, verzorgd door Ad Havermans. Hij gaat in op vragen zoals: wat is er precies aan de hand? Wordt het natter of droger en stijgt de temperatuur? En hoe staat het met de beschikbaarheid van water? Zo wordt er ingegaan op neerslag bezien vanuit de weerkunde. Tot slot plaats Havermans klimaatverandering in het bredere kader van duurzaamheid. De lezing begint om 20.00 uur en wordt gehouden in IVN-gebouw De Stulp aan de Ostaderstraat 30 in Asten. De entree is gratis.

Open avond sterrenwacht De Jan Paagman Sterrenwacht in Asten is vrijdagavond geopend voor het publiek. Iedereen kan dan zonder voorafgaande afspraak een bezoek brengen. Het programma begint om 19.00 uur met een lezing verzorgd door Matt Verhaegh. Daarna gaat de groep naar het Pieterse planetarium, waar Martin Prick zal presenteren hoe sterren en planeten aan het uitspansel bewegen. Tot slot wordt de koepel opengedraaid voor een blik op het hemelgewelf. De entree bedraagt 4 euro voor volwassen en 2 euro voor kinderen tot en met 16 jaar. De sterrenwacht ligt aan de Ostaderstraat 28.

ASTEN – Muziekvereniging Jong Nederland Asten maakt zich op voor alweer de vijfde editie van MJNA over de Toppers Carnavalesk. Het meezingfeest wordt komende zaterdag in gemeenschapshuis De Klepel gehouden. “Alles komt voorbij, van ‘Mien waar is m’n feestneus’ tot ‘Sweet Caroline’.

door Maarten Driessen

Extra spectaculair

Ook voor de lustrumeditie blijft het concept ongewijzigd. De Toppers zingen, het A-orkest begeleidt, en het publiek kan meezingen met de tekst die op diverse schermen wordt getoond.

Dinsdagavond vond de generale repetitie plaats. (Foto: Marius van Deursen) “Het is wel zo dat we dit jaar extra uitpakken. Elke gast krijgt tegen inlevering van het kaartje aan de kassa een exclusieve MJNA over de Toppers Carnavalssjaal. Ook zijn er een aantal effecten tijdens de show die het extra spectaculair maken, en de zaal wordt nog feestelijker aangekleed dan in de afgelopen jaren het geval was. Het wordt dus nog net iets meer over de

top dan normaal”, aldus Sonnemans. De zaal is zaterdag vanaf 20.00 uur geopend. Voordat de Toppers van wal steken, speelt eerst nog het dweilorkest Blusswerruk uit Eindhoven. Hoewel de verkoop hard gaat, zijn er nog enkele tickets verkrijgbaar. Kaarten kosten 10 euro per stuk en zijn in de voorverkoop te halen bij Primera Asten.

Carnaval in de horeca ASTEN/SOMEREN – Naast de diverse carnavalsverenigingen pakt ook de horeca in Asten en Someren deze carnaval uit. Een overzicht. Pesos Pesos in Asten start de carnaval zaterdag met Project Klojo Part 1, een carnavalsfeest voor de jeugd. Part 2 staat vervolgens maandagavond op het programma. Zondag is Pesos een van de deelnemende horecagelegenheden aan het Reundje Klot, met daarna nog een afterparty. Tot slot vindt maandag het Familiebal plaats. Vorstermans Café Vorstermans in Heusden is maandag de gastheer tijdens het Dauwkwekke. Om 7.30 uur is er gratis brood en eieren en worden er ludieke spellen gespeeld. Vanaf 8.00 uur klinkt er vervolgens livemuziek van Ronald van der Lee. D’n Egelantier Café D’n Egelantier start vrijdag met Carnavival, met muziek van het Egelantier DJ Team. Zaterdag staat de Retro Disco Night op de planning, inclusief verlichte dansvloer en lasershow. DJ Giovanni zorgt een dag later voor de muziek tijdens de Zummerse Kluntocht. Maandag, tijdens Ut Zotte Narrenbal, doen DJ Davey en DJ Patrick dat. D’n Egelantier

sluit de carnaval op dinsdag af met de Carnavals Biercantus, met optredens van Ricky Berkers, Dj Patrick en DJ Jixxx. In d’n Herberg Volop feest in de residentie van C.V. De Pompers deze carnaval. Met zaterdag vanaf 18.00 uur de receptie, en zondag Bunch & Top of een Flop. Op dinsdag staat het kinder- en afsluitingsbal op de rol en In d’n Herberg sluit op woensdag af met haringhappen. De Platte Vonder Carnavalszaterdag staat bij De Platte Vonder in Someren-Eind in het teken van Festival Carnaval. Van 14.00 uur tot 2.00 uur is er in twee ‘area’s’ muziek te horen. Op de mainstage komt die muziek onder andere van De Heeren Van, De Buren van de Brandweer en De Sjieke Bazen. Met eveneens vanaf 14.00 uur een carnavals-biercantus. Daarnaast is er nog het Grolsch Feestcafé met optredens van feestzanger Ronald, Dj Kinn en de Einder Muzikanten. Tickets zijn verkrijgbaar via www.plattevonder. nl en aan de dagkassa. De Platte Vonder komt tevens met de Mega Malle Maandag, met diverse carnavaleske activiteiten. Ook komen echte carnavalskrakers voorbij zoals die van Zanger Bas, Toeter Thijs en Rudi & Carrell. De Mega

In de maand maart zijn er verrassende open ateliers en mooie exposities.

Deurne Uit de Kunst!

Overig

Hét meezingfeest van carnaval Asten

Voor iedere editie worden zowel lokale als regionale toppers binnengehaald. Voor de aankomende lustrumeditie zijn dat Astenaren Leo van Bussel, Mariel van Horssen, Toon Feijen, Petra Martens, Hans Strijbosch en Mariëlle Kivits, plus Erik van den Akker uit Budel. “De Klepel zal weer het toneel zijn van het grootste meezingfeest van de Astense carnaval. De Toppers brengen samen met het A-orkest een programma van twee uur, met meezingers die iedereen kent. Alles komt voorbij, van ‘Mien waar is m’n feestneus tot ‘Sweet Caroline’. En een dj neemt het vervolgens over waarna de avond nog tot in de late uurtjes duurt”, zegt trompettist Loek Sonnemans van MJNA.

In het kader van het thema van Deurne Palet van De Peel in 2019, ‘Deurne Uit de Kunst!’ worden tal van evenementen, activiteiten en bijzondere tentoonstellingen georganiseerd.

’t Spektakel in Asten tijdens carnaval komende zaterdag in de Vinyling. Het dj-duo draait alleen maar vinyl, en dansschoenen zijn verplicht. Aanvang om 20.00 uur, de toegang is gratis.

Malle Maandag duurt van 9.30 uur tot 18.00 uur. Pedro’s Tapas Bar Ook Pedro’s Tapas Bar in Someren-Eind is tijdens de carnaval geopend. Met onder meer op maandag ‘café de Blauwe Stier’, met een polonaise aan goede muziek, drank en gratis bitterballen. Op alle carnavalsdagen kunnen gasten tevens onbeperkt schnitzel met friet of hete kip met friet eten voor slechts 12,11 euro. Zaal Van Oosterhout Zaal Van Oosterhout in Lierop staat zondag in het teken van Rock & Roll Vur De Lol, met een optreden van The Rocking Coasters. Zij spelen onder andere nummers van Elvis, Cliff and the Shadows en Willy & his Giants. Het programma duurt van 19.00 uur tot 23.00 uur, de toegang is gratis. Jan van Tieskes Café Jan van Tieskes in Someren-Eind krijgt zaterdag feestbeest Stefan Remmers op bezoek, die voor gezellige meezingers zal zorgen. Vervolgens draait er op zondag, de dag van de optocht in Someren-Eind, een dj. Diezelfde dj is ook maandag van de partij. Jan van Tieskes sluit de carnaval op dinsdag af met De Strakke Ketting Band en lokaal talent.

Het Blauwe uurtje in de Mariapeel van Emelie Jegerings.

OAD Hans Cillessen en Anja Kerskes-Vermeulen

De Open Atelier Dagen sluiten aan bij Deurne Uit de Kunst! 2019 met elk laatste weekend van de maand open ateliers bij steeds andere kunstenaars. Eind maart is het de beurt aan Catharina Driessen en Emelie Jegerings. Ook Hans Cillessen en Anja Kerskes-Vermeulen houden open atelier. Ontwerper Hans Cillessen maakt design objecten. Hij ontwerpt in Corian composiet. Hij is gespecialiseerd in het maken van unieke inlegpatronen bijvoorbeeld in opbergdoosjes, klokken en lamparmaturen. Tijdens de OAD laat Cillessen zien hoe hij te werk gaat, naast precisie apparatuur komt er veel handwerk en een zorgvuldige kleurenselectie aan te pas. Anja Kerskes-Vermeulen tekent en schildert. Ze werkt graag met soft pastelkrijt in combinatie met pastelpotloden. Ze maakt onder meer portretten van mens en dier. Anja en Hans houden 30 en 31 maart open atelier in het atelier van Cillessen aan de Peellandsingel 78 in Deurne, van 11.00 tot 17.00 uur.

OAD in de Mariapeel: Catharina Driessen en Emelie Jegerings

Beeldend kunstenaar Catharina Driessen is gespecialiseerd in het portretteren van paarden, koeien en ook mensen. Haar werk is divers, losse kleurige werken worden afgewisseld door rustige strakke beelden. Emelie Jegerings ontwikkelde zich van decoratieschilder tot beeldend kunstenaar. Haar portretten en mensfiguren verbeeldt ze in levendige en contrasterende kleuren in een dynamische omgeving. Catharina en Emilie houden open atelier in de Mariapeel. Op 30 en 31 maart zijn zij van 11.00 tot 17.00 uur te vinden bij het Biologisch Station aan de Koolweg 36a, Helenaveen. Hier is een kleine expositie te zien van in De Peel gemaakt werk. Voorts geven beide kunstenaressen uitleg over het werken in de open lucht en hoe zij dit koppelen aan hun figuratieve werk. Op zondagmiddag is er een gids van Staatsbosbeheer aanwezig, ze verzorgt rondleidingen en geeft informatie over de Mariapeel.

Duo-expositie De Peel in Licht

Catharina Driessen en Emelie Jegerings exposeren ook samen in museum De Wieger. Onder de titel De Peel in Licht zijn prachtige peellandschappen te zien. De

kunstenaressen zijn afgelopen twee jaar regelmatig De Peel ingetrokken om dit bijzondere natuurgebied in al haar facetten weer te geven. De peellandschappen zijn van 17 maart tot en met 5 mei zijn in het groot en klein atelier van De Wieger te bewonderen, sommigen in combinatie met recente figuratieve schilderijen, waarin nieuw opgedane inzichten op het gebied van licht en kleur zijn verwerkt. De Wieger is geopend woensdag t/m zondag, 12.00-17.00 uur.

Podiumkunsten

Het Lenteconcert van Animato vindt plaats op zaterdag 23 maart in Den Draai, i.s.m. Vela Monte en 2 gastkoren. Projectkoor Vox Humana geeft op 23 en 24 maart twee concerten in de kapel van het kloosterhotel in Deurne. Het concertprogramma omvat 500 jaar klassieke koormuziek. Makandra viert op 31 maart haar 20-jarig jubileum met de voorstelling ‘Passie voor wereldmuziek’ in het cultuurcentrum. In de Concertcyclus is op zondag 31 maart jong muziektalent uit het Deurnes voorgezet onderwijs te horen in de Protestantse kerk.

Kunstcafé met Joep Coppens

Op donderdag 28 maart is jubilerend beeldend kunstenaar Joep Coppens te gast in het kunstcafé in De Wieger. Hij geeft een toelichting op de komende tentoonstellingen Drie maal Coppens in Beeld die zowel in De Wieger als in het gemeentehuis Deurne op 15 mei van start gaan. In die exposities is werk van Joep Coppens, Els Coppens en Martien Coppens te zien.

Exposities in het teken van Deurne Uit de Kunst!

In het Toon Kortooms Museum loopt tot en met 30 april een expositie van de Deurnese Illustrator Henk Kneepkens. Hij illustreerde vele boeken van streekromanschrijver Toon Kortooms. Museum Techniek met ’n Ziel heeft t/m 15 maart schilderijen van Lenie van de Westerlo-van Kuijlenburg in de Wientjeskamer. Vanaf 16 maart tot en met 1 mei is deze expositieruimte ingericht met olieverfschilderijen van Annie Driessen-Iwanov. De Mooiste Modernisten en De Wereld van Hendrik Wiegersma lopen tot en met zondag 5 mei in De Wieger.

Meer informatie over evenementen, activiteiten en exposities in het themajaar vind je op www.deurneuitdekunst.nl

Cursussen Gezonde Balans

Ben je de weg kwijt op het gebied van voeding? Wil je graag wat kilootjes kwijt? Heb je minder zelfvertrouwen? Ben je misschien op zoek naar een Gezonde Balans? Voedingscoach Ivon van den Berkmortel kan je hierbij helpen. Door middel van gesprekken en oefeningen word je je bewust van je voedingspatroon, van gewoontes en wat voeding met je doet. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak, neem contact op met Het Levensatelier via info@hetlevensatelier.nl. Het Levensatelier is gevestigd aan de Burgemeester Wijnenstraat 9 in Asten.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 24

Fam i l i e b e ri ch t e n

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen.

Welkom lief meisje!

Isa Margaretha Hendrika Geboren op 15-02-2019

Grote broer: Cas Trotse ouders: Frank en Lieke Kuunders - Wullems Groenveld 43 5752 BH Deurne

Trots en gelukkig zijn wij met de geboorte van

TIES VAN GENNIP

Na vele fijne jaren die wij met hem hadden, moeten we nu met veel verdriet afscheid nemen van ons pa,

19 februari l 21:09 UUR l 52 CM l 3550 GRAM

Gerard van den Heuvel

zoon van Henry van Gennip & Suzanne Slegers broertje van Nikki

Miranda 30 Jaar!

Pa zou volgende week zijn 65e verjaardag vieren. Helaas heeft dit niet zo mogen zijn. We zijn diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefdevolle jeugd die hij ons heeft geschonken.

Corrie

1 Maart ben je de klos, dan ga je op de Os!!

Gefeliciteerd!

Cornelia Catharina Joanna Maria

Danny,Patricia,Hilke,Willem

(O)ma Riek 80 jaar !!

Oud.......... ben je nu bedonderd, 80 is nog lang geen 100 !

Proficiat!!

24 juni 1922

Ut Keske

Wij wensen het Prinsenpaar van De Pompers

Prins Engelbert d’n eerste en Prinses Mariëtte

‘n hele geweldige

Carnaval De Familie’s

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5751 BM Asten. 06-47152324

Als ge mèr vur elkoar zurrigt, dan kumt ut allemoal goe… Liefste mam en allerliefste oma, we laten je los maar voor altijd verbonden.

Martens-Nefkens 25 februari 2019 echtgenote van

Lies Philipsen - Claessen * Asten, 29 september 1932

Toon Martens † Marijke en Piet van Rens-Martens Chrisje en Jeroen, Meike, Daantje, Tuur Joost en Lieke, Romain, Étienne Wieneke en Rick, Lehte, Boris Kees Martens en Clema Verstijnen Toon en Ivonne Daan en Karlijn

Elly en Peet Inge en Lars, Sara Tjeu

De afscheidsdienst zal worden gehouden op zaterdag 2 maart om 14.00 uur in de aula van Uitvaartcentrum Someren Asten, Acaciaweg 26 te Someren. Samenkomst in de ontvangstruimte waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. Na afloop hopen wij u te ontmoeten tijdens een informeel samenzijn. Later deze dag zullen wij mama als gezin naar het crematorium brengen. Mama hield erg van bloemen, maar er is ook gelegenheid om een donatie te doen aan afdeling Den Dreef van Het Rijtven, waar Wim nu zijn thuis heeft gevonden. Hiervoor zijn er collectebussen aanwezig bij het condoleanceregister.

• Partij gebruikte klinkers te koop. Tel. 0493-691567

• De Mobiele Fietsspecialist Geert, uw adres voor Verkoop/Reparatie van nieuwe en gebruikte fietsen! Bel 06-13666356.

• TOON TINNEMANS onderhouds- en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. 0493-494862.

Wilhelmien en Tjeu Marlies, Simone, Karina Jan en Dayane Teun en Rozan, Mara en Koen, Janne

Mama is thuis, wilt u daar afscheid van haar nemen, bel ons dan op 06-20033423.

• Vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten.

Sjaak Philipsen †

Wim Martens

Albert van Cuijckstraat 73, 5721 JN Asten

• Partij gebruikte klinkers te koop. Tel. 0493-691567

† Liessel, 24 februari 2019

echtgenote van

Moeder, schoonmoeder, oma Corrie en omaatje van

Je kinderen en kleinkinderen.

Omdat ze er nog zo jong uit ziet als een vergeet-mij-nietje, Staat ze iets later in de krant dit grietje. We zullen je leeftijd niet verklappen, maar ook jij kan aan deze dans niet ontsnappen. Ze heeft ondertussen alles wat haar hartje begeert, Femke alsnog van harte gefeliciteerd!

Jorien & Peter Johan Michel, Femke, Zoë en Vince

Lieve Mama, je bent gegaan zoals je was, sterk en onafhankelijk.

• Astens Stucadoors Bedrijf voor al uw stucadoor en sierpleisterwerken bel Roland van den Heuvel, tel. 06-30609008 www.asbasten.nl • Astens Stucadoors Bedrijf voor al uw stucadoor en sierpleisterwerken bel Roland van den Heuvel, tel. 06-30609008 www.asbasten.nl

• Mooie vakantiebungalows, wifi, huurfietsen, elec. fietsen. Geniet vakantie in Denekamp. www.twentehuisjes.nl familie.meinders@yahoo.com 0541-626578/ 06-39609666.

• Gratis Offerte schilderwerk, 06-20552192, 35 jaar ervaring.

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609. • Kookplaat, vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Wigoed Service Asten. • Auto met APK vanaf 450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

Inie en Tonnie Jeroen en Kamila, Sebastian Eric en Christel Karin en Elroy Lisa, Luuk Marc Loon 18 5757 AC Liessel De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 1 maart om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk te Liessel, waarna wij haar te rusten leggen bij ons pap op het parochiekerkhof. Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, dan hopen wij u toch te bereiken met deze kennisgeving.

Als je van iemand houdt, heeft alles nog meer zin. -Paulo Coelho-

Verdrietig, maar erg dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis dat nog vrij plotseling van ons is heengegaan

Toos Leesberg - van der Wielen echtgenote van

Dolf Leesberg

uitvaartbegeleiding

van den Boom Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

Asten-Someren || 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl Asten-Heusden www.uitvaartvandenboom.nl

*Schijndel, 26-07-1937

† Asten, 23-02-2019

Dolf Leesberg Marjolein en Piet Jorg en Marianne, Max en Lieke Vincent en Astrid Iris en Tim, Sander en Brechje, Joost en Isis, Noortje Rob en Mandy Justus, Nelson Sander en Yvonne Tim, Bas en Renske, Isa Maurits en Petra Koen en Ellen, Fleur en Wilko, Bram Michiel en Bianca Stijn, Vince, Rick Schooteindseweg 10 5756 BD Vlierden De uitvaart was op 28 februari in de St. Willibrorduskerk te Vlierden, waarna de crematie in stilte heeft plaatsgevonden.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 25

Fam i l i e b e ri ch t e n Denk aan mij terug maar niet in de dagen van pijn en verdriet Denk aan mij terug in de stralende zon hoe ik was toen ik alles nog kon Bedroefd omdat wij hem voortaan moeten missen, maar heel dankbaar voor de vele mooie herinneringen die ons altijd zullen bijblijven, delen wij u mede dat, in de leeftijd van 85 jaar, van ons is heengegaan ons pap, schoonvader en lieve opa

Tjeu van den Boogaert echtgenoot van

Mien van Houts † Theo Willy en Miriam Nancy en Peter-Jan Mathijs Danny en Mandy Laura en Twan, Kato Linda en Diego, Donna, Deano Bert

Bloemen zijn net als het leven, soms bloeien ze lang, soms maar even. Toen het leven weer vreugde bracht, verloor de bloem haar kracht. Na een liefdevolle verzorging in Woonzorgcentrum Huize Witven is, na een welbesteed leven, rustig en vredig van ons heengegaan mijn lieve zus, tante en oudtante

Corr.- adres: Steenoven 7, 5712 NC Someren-Eind De afscheidsdienst zal worden gehouden in de aula van Uitvaartcentrum Someren Asten, Acaciaweg 26 te Someren, op vrijdag 1 maart om 11.00 uur. Samenkomst in de ontvangstruimte waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. Later deze dag zullen wij ons pap, in besloten kring, begeleiden naar het crematorium.

zeggen wij u hartelijk dank. Een speciaal woord van dank voor dokter Naus en medewerkers van de Zorgboog voor al hun goede zorgen. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De bes lam u

het Wilhelminaplein. Asten: Let op!

Asten: Iedere zaterdag Iedere zaterdag en donderdag van 12.00 tot 20.00 uur op vanhet11.30-20.00 Koningsplein.uur

Koningsplein NIET GOED, GELD TERUG Voor bestellingen Voor bestellingen en 06-30931681 reserveringen 06-30931681

Some

Neven en nichten

UW BOEKHOUDING, ONZE ZORG

Correspondentieadres: Familie Eijsbouts-Wijgerse Uranusstraat 9 5721 BN Asten We namen afscheid van haar op donderdag 28 februari in de aula van Uitvaartcentrum Someren Asten. De crematie heeft in stilte plaatsgevonden.

Elastische kousen, steunkousen

• Startersbegeleiding • Verzorgen van uw boekhouding/administratie • Loonadministratie • Aangifte voor alle belastingen • Fiscaal advies en herstructurering • Samenstellen jaarstukken

José Maas

Bewonderingswaardig was zijn levenskracht. Na een leven dat vooral gekenmerkt werd door hard werken en zorgen voor zijn gezin, bleef hij na de dood van zijn vrouw verward achter en op zoek naar het verleden. Helaas hebben we nu afscheid moeten nemen van ons pap en opa

Jan van Bussel

Hij overleed in de leeftijd van 84 jaar. Deurne: John en Yvonne Melanie Sander

vrijdag v he

Wat kunnen wij u bieden voor uw onderneming:

Fellenbeemd 78 Someren (0493) 49 34 50

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek (ook in de avonduren).

• Wasmachine of TV defect? www.jehabe.nl. Jehabe Service-specialist tel. 0493-693367

A T M W C

• Stultiens Decoraties. Glas, spiegels en beletteringen. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Fax/tel. 0493-496512.

Postelstraat 22, 5711 EN Someren 0493-473717 info@taksomeren.nl www.taksomeren.nl Henry Tinnemans en Claire Witlox

Ast

van 1

• Klusjes in en om het huis. Alle klusjes groot en klein. Staaat uw klus lijstje te vol? Ik los het op. 06-46070109

• Bij Restaurant de Brabander 3 gangen senioren-menu 10,80. Wel reserveren, tel. 0495-663466

• Cats Aglow tribute to the Cats. Profiteer nu van de earlybirds. 13 april Scc Den Draai.

• Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

• Dia’s inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102.

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

Mierlo: Marcel en Joyce Bibi Bente Londen: Arjan en Margaret Isabel 13 februari 2019 Correspondentieadres: Thijssestraat 21, 5751 BX Deurne e-mail: johnvanbussel@live.nl

NIET G Voo reserve

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 19 februari 2019.

Deurne, 21 februari 2019

De warme belangstelling, de vele kaarten en bloemen zijn een enorme steun voor de familie geweest. Hartelijk dank daarvoor.

dag je: urt oens u p w d o Inlo eerste maan 0 uur 3 e e r d e 14. ied van 0 tot 0 13. van

uitvaartverzorging

Tel. 0495-632848 www.arlene-uitvaart.nl Sandra Slegers

Koningsplein 24 - Asten - 0493-381554

www.uitvaartamore.nl

• Container te huur. Voor puin, snoeihout, zand enz. à 70,--. Brengen en halen in regio Deurne 06-46256440. • Containers nodig voor bouwen sloopafval? Bel Raijmakers Transport BV Someren 0493-490152.

Specialist en trendsetter in duurzame grafmonumenten Altijd interessante aanbiedingen Groot assortiment grafaccessoires

• Te huur landbouwgrond 06-13144138.

• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8. • Officiële pasfoto’s bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne.

NOTEN Grafmonumenten

LAAGSTE PRIJSGARANTIE BIJ ONS SLAAGT U ALTIJD

TE HUUR: Bedrijfsverzamelgebouw met diverse gerenoveerde bedrijfsruimtes op industrieterrein ’t Vaartje in Someren-Eind. De ruimtes zijn voorzien van een kantoor- en toiletruimte. Huurprijs vanaf € 625,- ex btw per maand. Hal 1) Bedrijfsruimte van 215m2 Hal 2) Bedrijfsruimte van 213m2 Hal 3) Bedrijfsruimte 600m2 met 300m2 kantoorruimte Meer info: neem contact op met Wijnen Vastgoed. 0493-842775 * www.wijnen-vastgoed.nl * info@wijnen-vastgoed.nl

Grafmonumenten Asbestemming Onderhoud Restauratie Gravendienst

Begraafplaatsbeheer www.notengrafmonumenten.nl

WIJNENVASTGOED OP ZOEK NAAR BEDRIJFSRUIMTE?

Voor een persoonlijk afscheid

Marly van Eckendonk

Ook voor het lossnijden van uw oude grasmat.

uit Nieuw-Zeeland. Iedere vrijdag en zondag van 11.30-21.00 uur en Someren: Iedere dinsdag Wilhelminaplein vrijdag van 12.00 tot 21.00 uur op

Dora Wijgerse-Hogeveen

Mariet van Bussel-Thijs

Nolda van de Mortel-Klaus

Bel voor meer info naar: M. Den Dekker Someren Tel. 0495-663303 - gsm 06-20028632

Döne

Döner Kebab Safé De beste Turkse specialiteiten, Someren: lamsvlees of kalfsvlees

* Zwammerdam, 8 september 1929 † Someren, 23 februari 2019

weduwnaar van

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van onze moeder, oma en ouwe oma

Renovatie van uw oude gazon of voor aanleg nieuw gazon.

Annie Hogeveen

Zijn handen hebben hard gewerkt Zijn hart heeft liefgehad

Geldrop, 22 februari 2019

M. DEN DEKKER GAZON

info@notengrafmonumenten.nl

Churchilllaan 121 - 5705 BK Helmond - 0492 525705

Boerenkamplaan 96 5712 AH Someren-Eind E mail: info@greijmans.nl Tel: 0493 49 29 62 www.greijmans.nl

Staalwerk voor woningbouw en bedrijfsgebouwen Zowel voor nieuwbouw als renovatie Hekwerken en frames


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 26

IVN huldigt jubilarissen

ASTEN/SOMEREN - IVN Asten-Someren huldigde onlangs tijdens de jaarvergadering tien jubilarissen. Zo zijn P. Heesakkers, A. Winkelmolen, A. Heesakkers, S. Timmermans, G. van Stekelenburg, L. van Dijck en J. Deelen allen 25 jaar lid van de vereniging. En ook A. Brouwers en A. van Uffelen ontvingen een bos bloemen, beiden zijn al 40 jaar voor het IVN actief. Tot slot kon de vereniging ook nog een gouden jubilaris noteren, want J. van der Spek is al een halve eeuw present. De gouden jubilaris ontbreekt op de foto, evenals L. van Dijck en J. Deelen.

Inschrijven

Heilight Parade DEURNE - De dertiende editie van de Heilight Parade komt er aan. Op zaterdag 30 maart trekt opnieuw een verlichte stoet van praalwagens door de straten van Sint Jozefparochie. Inschrijven kan nog tot 16 maart.

Inschrijfformulieren en het reglement zijn te vinden op de website www.heilightparade.nl. Startplaatsen zijn beperkt en op basis van keuringen zal wel of geen toelating plaats vinden. Ook staat er weer een

after party op het programma. De Deurnese formatie PD the Next is deze avond van de partij. De After Party met prijsuitreiking is in zalencentrum Van Bussel aan de St. Jozefstraat 77 in Deurne.

Klok & Peel presenteert doe-tocht ASTEN – Tijdens de carnavals­ vakantie kunnen kinderen een leuke, leerzame doe-tocht lopen bij Museum Klok & Peel in Asten. Onderwerp is de wulp, de wachter van de Peel.

dichtbij kan worden bekeken én beluisterd. Zo valt de gebogen snavel op, evenals zijn lokroep. Kinderen kunnen tevens leren (stelt)lopen zoals de wulp, en eten verzamelen net zoals de vogel doet.

De vogelsoort vliegt bij gevaar hoog in de lucht en waarschuwt zijn soortgenoten en andere dieren op de grond. Maar de wulp heeft het moeilijk. Sinds de jaren tachtig is het aantal wulpen met bijna de helft afgenomen. 2019 is daarom uitgeroepen tot Jaar van de Wulp, om zo de vogel weer onder de aandacht te brengen. Bij Klok & Peel is sinds kort de museumzaal ‘De bewoonde Peel’ geopend. Hier kunnen bezoekers ge-

Puzzeltocht

Huisartsen

Bij spoedgevallen, avond-, nacht- en weekenddienst: de centrale huisartsenpost bij het Elkerliek in Helmond: tel. 0900-8861. Spoedpost huisartsen Geldrop: alleen bereikbaar buiten praktijkuren van de eigen huisarts: ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen. Telefoon eveneens: 0900-8861.

Apotheken

Alphega apotheek Floralaan 28 in Asten, tel. 0493-694343. Op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur. Buiten deze openingstijden voor spoedgevallen: de apotheek in het Elkerliek in Helmond aan de Wesselmanlaan 25, tel. 0492-595983. In het weekend vanaf vrijdag 12.00 uur is de tandartsenkring Deurne/ Asten/Someren/Bakel bereikbaar, alleen voor zéér dringende gevallen die niet kunnen wachten tot na het weekend. Tel. 06-22094316.

Buurtbemiddeling

Voor geluidsoverlast en problemen met de buren: Buurtbemiddeling DAS: 06-27856865 of asten@bemiddeling.nu.

GGD Brabant-Zuidoost

Kerk b e ri ch t e n R.K. Franciscusparochie Asten-Someren H. Maria Presentatiekerk Asten Zaterdag Carnavalsmis Gebedsviering mmv Vocal Suprice /A.B.K. Intenties: Martien Loomans,oude Prins van de Klot; Frans Vlemmix vw verj. en Willy Kusters, vader v Prinses Jolinda; Henk Heijligers vw verj. Zondag 11.00: Eucharistieviering mmv Mariakoor. Intenties: Piet v Helmond; Toos Berkers- Aarts; Johanna Sophia de Boer –Assendelft en overleden familie. Bidden wij voor de kindjes die 10 maart gedoopt worden. Mas van Horrik en Nodin Welten. Woensdag 19.30 Aswoensdag Eucharistieviering mmv Jozefkoor, uitreiking askruisje. Donderdag 18.30: Eucharistieviering Kapel Missiezusters. Intentie: Tot welzijn van de gehele Franciscusparochie en kerk. H. Antonius van Paduakerk Heusden Zaterdag 2 maart: 17.00 uur: Viering in de Poolse taal. 18.30 uur: Woorden Communiedienst, mmv de carnavalsvereniging. Intenties; Wim van Bussel, Cor van Bussel. Woensdag 6 maart: Aswoensdag, 18.30 uur woord en communiedienst mmv het kerkkoor. Met ingang vanaf heden zijn misintenties € 12,50. Toevoeging van maximaal 4 namen € 2,50 extra O.L. Vrouw Praesentatie Ommel Zaterdag 14.11 uur: Carnavalsmis m.m.v. blaaskapel d`Ommelaers; 17.30 uur rozenhoedje; 18.00 uur H. Mis op de 8e zondag door het jaar: Zizi Bouwmans. Zondag 09.00 uur rozenhoedje; 09.30 uur H. Mis op de 8e zondag door het jaar met zang v.h. koor Sint Secilia uit Ommel + koffie/thee drinken na de H. Mis: Harrie en Leen Kersten-Bots en de zonen Henk en Frits, Marinus en Willem v. Eijk v.w. de verj. v. Willem, Wilhemina v. Overbeek-v. Vroonhoven v.w. haar verj., Jan Loverbos en zoon Johan v.w. zijn sterfdag. Maandag 08.30 uur H. Mis: voor het welzijn v.d. jonge mensen. Dinsdag 08.30 uur H. Mis: voor het welzijn v.d. gezinnen en de alleenstaande.

Woensdag 08.30 uur Aswoensdag (Vasten-en onthoudingsdag) 08.30 uur H. Mis met oplegging v.h. askruisje; 19.00 uur H. Mis met samenzang + oplegging v.h. askruisje: om zegen over de Veertigdagentijd. Donderdag 08.30 uur H. Mis: voor de intenties uit het intentieboek v. Maria v. Ommel; Vrijdag: 08.30 uur H. Mis: voor vrede in de wereld en in de gezinnen, Theo van Overbeek v.w. zijn geboortedag.

luiden horen van vogels uit onze leefomgeving. Waaronder dus ook de wulp, die tijdens de doe-tocht van

In fo e n di enst en

Tandartsen

De Heilight Parade trekt 30 maart door de straten van Sint Jozefparochie.

De wulp.

Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: 112. Voor aanvraag vervoer: 040-2332135.

Zorgboog

Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging. Of voor zorg na behandeling in het ziekenhuis. Of voor een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp: neem contact op met het kruiswerk van de Zorgboog. In kleine wijkteams wordt hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag. Tel. 0900-8998636 of zorgboog.nl.

Ook voor informatie over zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

Politie

Bureau Helmond is geopend van maandag t/m vrijdag: 9.00-21.00 uur, op zaterdag en zondag 9.00-18.00 uur. Aangifte doen kan ook online via www.politie.nl. Alarmnummer: 112. Geen spoed: 0900-8844. Meld misdaad anoniem: 0800-7000.

Bloedafname

Het Elkerliek ziekenhuis heeft een bloedafnamelocatie in medisch centrum Campanula aan de Floralaan 30, ingang Lienderweg in Asten. Op werkdagen van 8.00 tot 11.00 uur. Trombosedienst op werkdagen van 8.00 tot 10.00 u.

Onis Welzijn

Onis Welzijn voor vragen over welzijn, (mantel)zorg, meedoen, wonen of inkomen in Asten en Someren. Tel. 0493-441234, e-mail info@oniswelzijn.nl<mailto:info@oniswelzijn. nl.

Lev-groep

De Lev-groep is er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werk, echtscheiding en geldzaken en werkt wijkgericht met vrijwilligers. Asten: 0493-693889. Zie ook levgroep.nl. De crisisdienst van Levgroep is tijdens en buiten kantoortijden bereikbaar via tel. 0492-598989.

Savant Zorg

Voor persoonlijke verzorging, verpleging, activerende begeleiding, ondersteunende begeleiding, verpleeghuiszorg, verblijf, huishoudelijke verzorging en maaltijdservice. Ook voor acute zorg 24 uur per dag zeven dagen per week: tel. 0492572000, op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Voor nieuwe aanmeldingen: CIZ Veldhoven, tel. 040-2549999.

Dierenartsen

Dierenartsenpraktijk De Eenhoorn, Ommelsveld 25 Asten, tel. 0493689715. Dierenartsenpraktijk Asten, Dijkstraat 1 Asten, tel. 0493-691330. Ook voor spoed.

Dierenambulance

Opvang zwerfdieren: Dierenbescherming Zuidoost-Brabant. De dierenambulance rijdt voor huisdieren, kleine landbouwdieren en voor in het wild levende dieren die in nood zijn. De meldkamer dierenhulp is bereikbaar via 0900-1120000. Dierenambulances rijden niet voor dode dieren. Melding daarvan kan bij de gemeente of in het weekend bij de politie.

Acteon Thuiszorg

Huishoudelijke ondersteuning in het kader van de WMO. In 24 gemeenten waaronder de Peelgemeenten. Tel. 040-2487740 of zie www. acteonthuiszorg.nl.

Vogelasiel

Voor opvang vogels: Stichting Vogelasiel Someren eo, Philipsbosweg 7 in Lierop. Tel. 06-29799316 of vogelasiel-someren.nl.

Thuiszorg, Samen verder

Voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of begeleiding, tel 0492-476001. Zie ook www.thuiszorgsamenverder.nl. Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06 49438319.

Poetszorg, poetsen met een praatje

Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland. Zie www.poetszorg.nl, tel: 0642677878.

K r u i s wo o rd puzzel Puzzelservice / Persbelangen / P0454 Puzzelservice / Persbelangen / P0454 Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 schilderij, 6 huiveringwekkend, 11 eigen aan de elite, 12 jaloers-

Lambertus Someren Vrijdag 18.30 uur Carnavalsmis met CV De Meerpoel. Zondag 9.30 uur H. Mis St. Lambertus Dameskerkkoor Liza Truijen-v Horne; Maria v Vlerken-Steeghs; Wim Maas vw jaargetijde; Jo de Haas-v Gelder vw verjaardag Aswoensdag 18.00 uur H. Mis St. Lambertus Dameskerkkoor.

heid, 13 boeldag, 14 onvruchtbaar door

Eegelshoeve Someren Zaterdag 19:00 uur H. Mis. Intentie: Toon Kuijpers

50 in het begin, 52 kenteken, 54 klein, 55

Sonnehove Someren Maandag geen H. Mis.

oon, 62 kledder, 63 plankier.

H. Naam Jezus Lierop Zondag 3 maart Carnavalsmis 10.00 uur mis in Koepelkerk, mmv A Capella. Overleden ouders Meulendijks en zonen Thomas en Toon, Jan en Hanna van Lierop-Vlemmix, Sjef en Ciska Berkers-van Eijk, Tonnie en Mart van Lierop, Theo Loomans. Woensdag: Aswoensdag 19.00 uur mis in Koepelkerk.

VERTICAAL: 1 bronchie, 2 talentvol, 3 vo-

O.L.Vrouw Tenhemelopneming Someren-Eind Zaterdag 2 maart om 18.00 uur H. mis in de Einder, ingang Lambertusstraat. Geen intenties:

handvat, 35 diva, 37 speciale uitdrukking,

Kapel Sluis XIII Someren-Eind Zondag 3 maart: Communieviering 10.15 uur.

58 regelmaat.

Protestantse kerk Asten | Someren Zondag 3 maart. Dienst in Someren, Speelheuvelplein. Aanvang 10.00 uur. Voorganger is ds Claessens, predikant te Horst.

Kinderen vanaf 8 jaar kunnen de puzzeltocht zelfstandig afleggen, jongere deelnemers worden door hun ouders of grootouders een handje geholpen. Museum Klok & Peel is van zondag tot en met dinsdag gesloten, daarna kan de jeugd aan de slag. Naast de entreeprijs van het museum hoeft voor de doe-tocht niets extra’s te worden betaald. Het museum ligt aan de Ostaderstraat 23.

droogte, 15 lof, 16 windwijzer, 19 video, 21 mispunt, 24 van e e n kleur, 26 pek,

1 1

2 2

3 3

36 kampeerartikel, 38 langs, 40 raam, 42 drasland, 45 bijwoord, 47 borrel, 49 pronk,

gel, 4 lijkend op, 5 afrit, 6 enema, 7 melkklier, 8 kwelling, 9 roofvogel, 10 roeiwedstrijd, 17 kwestie, 18 chemisch element, 20

spaan, 30 deel van het gezicht, 32 rond 38 dierendokter, 39 afslijting, 41 dicht, 43

7 7

8 8

9 9

10 10

13 13 14 14

16 16

17 17

18 18

24 24

15 15 19 19

29 29

20 20

34 34 39 39

45 45

35 35 40 40

50 50

55 55

32 32

41 41

33 33 37 37

42 42 48 48

52 52

51 51

43 43

57 57

59 59

44 44

49 49 53 53

56 56

23 23

28 28

36 36

47 47

46 46

22 22

27 27 31 31

30 30

38 38

21 21

26 26

25 25

54 54 58 58

60 60 61 61

opening, 22 persoonlijk voornaamwoord, 23 touwdraaierij, 25 naar beneden, 27 roei-

6 6

12 12

Europeaan, 57 vroegere onderwijsvorm, 59 overblijfsel, 60 aftrek, 61 geen enkel pes-

5 5

11 11

28 schrijfgips, 29 wegnemen, 31 breuk, 33 desoxyribo nucleic acid, 34 familielid,

4 4

62 62

63 63

© Persbelangen P0454 © Persbelangen P0454

leuning, 44 zwengel, 46 koude lekkernij, 48 trapas, 51 methode, 53 brok, 56 verbond,

Winnaar vorige week

Nellie van Helmond uit Asten Proficiat!! Winwoord: UNIVERSITEIT

8 8

11 11

34 34

45 45

15 15

44 44

42 42

22 22

33 33

14 14

Uw oplossing moet bij ons binnen zijn vóór dinsdag 12.00 uur: advertenties@hetcontact.nl advertenties@peelbelangonline.nl Onder de goede inzendingen wordt wekelijks een cadeaubon van €10,- verloot.

3 3

6 6


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 27

0141284

SLAGERIJ 180x119.66BOUWMANS De kop is er weer af

Es geht loooosss!!!! Donderdag t/m zaterdag, 28 februari t/m 2 maart

Tel. 077 - 308 28 57

• Alle soorten schnitzels, lekkerrrrr, • Shoarmavlees, carnavalseten ten top, • Worstenbroodjes, de lekkerste, • Rauwe ham, uit eigen rokerij,

Bouwplannen?

Wij leveren graag al uw bouwmaterialen!

Opslagruimte huren voor goederen, voorraad, inboedel etc.

Als vrijwilliger iets bijzonders betekenen voor iemand met dementie? Kom naar een van de informatiebijeenkomsten - 19.00-20.30u Maandag 18 maart Tel. 077 - 308 28 57 woonzorgcentrum Berkenheuvel – Ananz, Grote Bos 8, Geldrop Maandag 25 maart Dorpshuis ‘t Perron, Schoolstraat 48, Heeze

Verwarmd en bewaakt. www.boxs-it.nl Tel. 0493-381718 • Gebruikte banden vanaf 25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto’s. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto’s Haspelweg 37 Deurne tel. 06-53926499.

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630.

Aanmelden: vrijwilligers.ananz@st-anna.nl Meer info: 088 – 567 77 00

Beton van uw betonspecialist! Wij leveren op uw opgegeven adres!

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willies Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

• Biologisch vlees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl

• Speklapjes, naturel en gemarineerd, • Ribcarbonades, smakelijk stukje varkensvlees,

1 kilo 5.99 100 gram 0.59 1 voor 2.95 2 voor 5.50

Let op: dinsdag 5 maart zijn wij gesloten i.v.m. carnaval, woensdag 6 maart weer normaal geopend.

Let op: Gourmet, barbecue, partypan, fondue, buffet, wok, steengrill, braai, we hebben het allemaal! Let op: allerlei kant&klaar gerechten voor een makkelijke carnaval: lasagne, gehaktballen, gebakken spareribs en kuikenbouten, etc etc

www.facebook.com/slagerijbouwmansdeurne Zeilbergsestraat 50 • Deurne • T: 0493-312636 I: www.slagerijbouwmans.nl • E: info@slagerijbouwmans.nl

Poetszorg.nl

06 14 82 72 00

• Vlooienmarkt Deurne, voor het goede doel en voor steun aan de Wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Verkoop elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Opruiming: Op zaterdag 2 maart en zaterdag 9 maart geldt voor alle kleding, kledingaccessoires en vloerkleden: de halve prijs. Aanleveren van goederen op woensdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, Brouwhuisweg 36 in Vlierden, 0493-320302 Vanwege ruimtegebrek en een veranderende markt kunnen wij geen grote meubels, slaapkamers, kasten en tuinmeubilair meer aannemen. Dat geldt ook voor VHS-banden. Zie ook: www.vlooienmarktdeurne.nl

•Kringloop EEN AARDE Asten. Curiosa, boeken, meubels, kleding en nog veel meer. Goed en goedkoop, kom kijken: ma 9-12; woe 13-16; do 18. -20.30; za 9-12. Molenakkers 11 Asten. Breng u spullen i.g.st, ook oud ijzer. Liever laten ophalen? Bel 06-41655003 www.eenaarde.nl

varendonck.nl

• Haard/kachelhout gezaagd en gekloofd o.a eik en berk voor de winter 2018/2019. Ook hout in zakken. 06-23720617

• Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144.

Dinsdag t/m donderdag, 6 en 7 maart

Specialiteit: • Rookworstwrap, een hele brok voor de carnaval,

1 uurtje per week

• Eet- en frietaardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

kilo 7.98 kilo 4.99 zak 10 stuks 8.99 100 gram 1.49

AANMELDEN?

DAT KAN 11 EN 12 MAART! MAANDAG 11 MAART 2019 18.30 - 21.00 uur Beatrixlaan 25, Asten 18.30 - 21.00 uur Kanaalstraat 14, Someren DINSDAG 12 MAART 2019 16.00 - 17.30 uur en 18.30 - 21.00 uur Beatrixlaan 25, Asten 16.00 - 17.30 uur en 18.30 - 21.00 uur Kanaalstraat 14, Someren

VARENDONCK. GEWOON EEN GOEDE SCHOOL!


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 28 februari 2019 | pagina 28

Al ruim 45 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

Lekker zitten?... ... Welkom bij Teun Arts.

4 tot en me 10 maart g t esl vanaf 12 m oten aa weer geope rt nd

relaxfauteuils met sta- op hulp Ruim 90 modellen Veelal uit voorraad leverbaar

relaxfauteuils op draaivoet Ruim 230 modellen

Lekker zitten?... ... Welkom bij Teun Arts.

Banken en bankstellen Ruim 40 modellen Veelal met relaxfunctie

Onze openingstijden: Di, Wo & Do 10:00 - 17:30, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00 tel.: 0485 - 45 29 86 www.teunarts.nl Boersestraat 11, 5454NG, Sint Hubert. In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.

info@teunarts.nl

Profile for Das Publishers!

Peelbelang 28-02-2019  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Asten en omstreken

Peelbelang 28-02-2019  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Asten en omstreken