Page 1

DE SCHAKEL 5 Brugklassers buigen zich over zwerfafval

7 Bibliotheek heeft meer ‘gezellige aanpakkers’ nodig

9

28 juli 2021

30

WWW.WEEKBLADDESCHAKEL.NL

11

WLTV houdt 28e Open Dubbeltoernooi

Erfgoed Brabant reikt nieuwe erfgoedprijzen uit

13 Doortje en Nol gaan na briljant voor platina

Gemeentenieuws EEN PUBLICATIE VAN DE GEMEENTE WAALRE

Gemeentenieuws EEN PUBLICATIE VAN DE GEMEENTE WAALRE

Cultuurbijdrage voor kinderen In 2020 en 2021 is het een

mogelijkheden zijn voor hun kin-

tijdje niet mogelijk geweest om op locatie lessen te volgen door het Coronavirus. Dat kan nu wel weer! Er is in 2021 geld beschikbaar gesteld door

Ook is het in sommige gevallen mogelijk om bijvoorbeeld een mu-

gemeente Waalre om kinderen van 0 tot en met 17 jaar,

ziekinstrument te lenen.

waarvan de ouders een laag

Hoe kan ik mijn kind

inkomen hebben, de mogelijkheid te bieden mee te doen

aanmelden?

aan culturele activiteiten.

Ouders met een laag inkomen kunnen hun kind aanmelden via

Gemeente Waalre vindt het be-

een CMD-consulent van de gemeente Waalre (Centrum voor Maatschappelijke Deelname), een

langrijk dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om in de vrije tijd

docent van school of Stichting Leergeld Valkenswaard en om-

plezier te halen uit bijvoorbeeld minimuminkomen is daarom geld

streken. Op de pagina www.waal-

niet voor alle kinderen vanzelf-

beschikbaar gesteld. Zij kunnen contact opnemen met een tus-

re.nl/cultuur-sportbijdrage leest u meer over de aanmelding.

sprekend. Voor ouders met een

senpersoon om te bekijken of er

muziek, dans, toneel, schilderen of musicallessen. Helaas is dit

Cultuurbijdrage voor kinderen

Online vragenuurtje Regionale Energiest

deren om lid te worden van een vereniging of om middelen (zoals een balletpakje) aan te schaffen.

Zie pagina 2 en 3 Online vragenuurtje Gemeenteraadnieuws Regionale Energiestrategie

Heb je vragen over de Regi-

voor inwon

onale Energiestrategie (RES)? Bezoek de online-vragenuur-

derdag 22 melden ka omre.nl/nie De energie

tjes georganiseerd door de Metropoolregio Eindhoven.

In 2020 en 2021 is het een tijdje niet mogelijk geweest

mogelijkheden zijn voor hun kinderen om lid te worden van een vereniging of om middelen (zoals een balletpakje) aan te schaffen. Ook is het in sommige gevallen

om op locatie lessen te volgen door het Coronavirus. Dat kan nu wel weer! Er is in 2021 geld beschikbaar gesteld door

mogelijk om bijvoorbeeld een muziekinstrument te lenen.

gemeente Waalre om kinderen van 0 tot en met 17 jaar, waarvan de ouders een laag

partij en zo ja welke partij dan het best bij ze past.

den vergadert de gemeenteraad niet. De eerste vergadeelsvormende bijeenkomst, is op 7 september aanstaan-

Gemeente Waalre vindt het belangrijk dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om in de vrije tijd

een CMD-consulent van de gemeente Waalre (Centrum voor Maatschappelijke Deelname), een docent van school of Stichting minimuminkomen is daarom geld beschikbaar gesteld. Zij kunnen contact opnemen met een tussenpersoon om te bekijken of er

Leergeld Valkenswaard en omstreken. Op de pagina www.waalre.nl/cultuur-sportbijdrage leest u meer over de aanmelding.

Aan de tafels van alle Waalrese partijen, AWB, VVD, D66, CDA,

gebied’’ in mijn gemeente? Wordt de omgeving wel betrokken bij de

ZW14, GroenLinks en PvdA, was het een gezellige drukte. De gein-

uitvoering van de plannen? Voor

Uw bericht in De Schakel

de. De gemeenteraad van Waalre wenst U een prettige

teresseerden vroegen de partijbesturen het hemd van het lijf over wat ze vinden van lokale issues,

gen van volgend jaar. Maar ook

hoe

kandidatenlijst

als die lijsten gevuld zijn, is er

in

komt en welke andere mogelijkheden er zijn om je steentje bij te

nog genoeg te doen in en rond de fracties. Ben je geïnteresseerd

het Huis van Waalre een politieke markt. Dit was ook de afslui-

dragen. We zijn benieuwd of men elkaar heeft weten te vinden!

in politiek? Kijk dan eens rond op www.waalre.nl/politiekactief. Daar

zomer!

Politieke Markt Waalre Onlangs organiseerden

we

je

op

een

ting van de cursus Politiek Actief,

deze en andere vragen worden de vragenuurtjes georganiseerd. De eerstvolgende online bijeenkomst

In de komende twee maanden vergadert de gemeenteraad niet. De eerste vergadering na de zomer, een oordeelsvormende bijeenkomst,

Waalre wenst U een prettige zomer!

Facebook

@Gemeent

met één of meerdere partijen of Twitter

@waalrege

nl). We helpen je graag om te kij-

Instagram

achter komen of ze actief zouden

@gemeente

menstellen van kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezin-

ken hoe jij mee kunt doen in onze politieke gemeenschap.

LinkedIn

Gemeente

WWW.WAALRE.NL/GEMEENTERAAD

• toegang tot vergaderdata, -stukken en –verslagen • informatie over spreekrecht • hoe kunt u invloed uitoefenen op het beleid? • contactadressen van fracties en raadsleden

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de

Azalealaan 18

kunt een afspraak maken via tel.:

volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure hebben ontvan-

- het kappen van een boom ten behoeve van de aanleg van een extra inrit (zaaknummer 196008), ingekomen

deze te bekijken. U kunt nog geen deze aanvraag, maar slechts reager

gen:

op 29 juni 2021.

bezwaren is mogelijk nadat het colle aanvraag heeft genomen. Dit besluit

Lissevenlaan 7

Oude Kerkstraat 28

- het verplaatsen van een inrit (zaaknummer 194914), ingekomen op 24 juni 2021. Parklaan 2 - het uitvoeren van grondwerkzaamheden (zaaknummer 195059), ingekomen op 25 juni 2021.

- het renoveren van het dak en plaatsen van een dakkapel, zonnepanelen en warmtepomp en het gasloos maken van een woonhuis (zaaknummer 196272), ingekomen op 30 juni 2021. De aanvragen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUN KEN Burgemeester en wethouders van W dat de volgende aanvraag voor een vergunning is ingetrokken:

Heeft u nieuws dat interessant is voor de lezers, laat het ons weten!

Aan de tafels van alle Waalrese

De energietransitie is volop gaande. Dat kan vragen oproepen. Wat betekent de “komst van een zoekgebied’’ in mijn gemeente? Wordt

partijen, AWB, VVD, D66, CDA, ZW14, GroenLinks en PvdA, was

de omgeving wel betrokken bij de uitvoering van de plannen? Voor

maal aan: inwoners, ondernemers en overheden. Daarom onderzoeken wij samen waar en hoe we het best duurzame elektriciteit kunnen opwekken in Nederland. Per regio wordt een strategie opgesteld: de

door Pien Buwalda Ine Mulders, de vrouw van Jacques, overleed op 22 november 2020 aan de spierziekte dystrofia myotonica, een zeldzame erfelijke ziekte. Kenmerken zijn het vertraagd ontspannen van aangespannen spieren (myotonie) en een langzaam toenemende spierzwakte (dystrofie). Ine’s vader was drager van de ziekte en gaf het door aan zijn dochter en zoon. De eerste verschijnselen openbaarden zich bij broer en zus tussen hun 40e en 45e. Aanpassingen “Je verandert mee met de ziekte”, vertelt Jacques. “Het ziekteproces gaat geleidelijk. Het is niet zo dat ze van de ene op de andere dag niets meer kon. Er kwamen aanpassingen in huis, een traplift, rolstoel, een rolla-

Regionale Energie Strategie. Lees het een gezellige drukte. De geindeze en andere vragen worden de meer over de energietransitie in teresseerden vroegen de partijbevragenuurtjes georganiseerd. De onze gemeente op www.waalre.nl/ sturen het hemd van het lijf over eerstvolgende online bijeenkomst duurzaamheid/energietransitie. wat ze vinden van lokale issues, gen van volgend jaar. Maar ook hoe Mulders je op een was kandidatenlijst als dieondanks lijsten gevuld zijn,was is erhet een groot dat, Ine al zo ver ze overleed. De opbrengsten van

tor. Je groeit er in mee. We zijn laat. Waalre komt en welke andere mogelijk- nog genoeg te doen in en rond in 2019 zelfs nogPolitieke met deMarkt caravan verzwakt dat ze op zondag 22 feest.” Terug in Nederland, meldt mijn actie draag ik dan over aan Onlangs organiseerden we in heden er zijn om je steentje bij te de fracties. Ben je geïnteresseerd naar Frankrijk geweest.” november op 69-jarige Jacques zich de CityRun die het Spierfonds, voor onderzoek het Huis van Waalre een politiedragen.overleed We zijn benieuwd of men in politiek? Kijk dan eensvoor rond op ke markt. Dit was ook de afsluivia: spierziekten. Loopgroep elkaar heeft hadden weten te vinden! www.waalre.nl/politiekactief. Daar door eenVolg leeftijd. “Wij niet in de georganiseerd werd col-ons ook naar ting van de cursus Politiek Actief, vind je ook de contactgegevens gaten dat het afscheid zo dichtlega op het Joriscollege waar hij Waalre heeft toegezegd dat alle Achteruit waaraan zeventwintig inwoners Doe jij mee in de politiek? van alle politieke partijen. Heb je Vorig jaar gingmeededen. Ine achteruit. hadden lesgeeft. Hij krijgt te opbrengsten van hun activiteiten Facebook @Gemeente waalre De cursisten en bij enke-was, De we politieke partijen haar staan nog altijd zo vragen? Leg dan gerust contact de smaak andere geinteresseerden maak- open voor mensen die op de één met één of meerdere partijen of Wat volgt is eenle lange weg van veel willen zeggen.” Ine is op 30 pakken en meldt zich aan als lid naar mijn actie gaan, zo mooi.” ten tijdens de politieke markt of andere manier willen meedoen. met de griffie van de gemeenteTwitter @waalregemeente spoedopnames,kennis weken een november begraven op NabijWaalre Loopgroep Waalre. Tijdens Wie de actie van Jacques Mulmet dein partijbesturen van Op dit 2020 moment zijn de partijberaad van (griffie@waalre. Instagram ders wil steunen, @gemeentewaalre de zeven Waalrese politieketuurbegraafplaats par- sturen druk bezig met het sa- in nl). Wehet helpen graag om te ontstaat kijSchoorsveld EKje Voetbal ineens kan dit doen ziekenhuis, weer naar huis, Deze inwoners konden er zo menstellen van kandidatenlijsten ken hoe jij mee kunt doen in onze thuisverpleging,tijen. advies voor een Heeze. het idee om de halve marathon via: LinkedIn Gemeente Waalre achter komen of ze actief zouden voor de gemeenteraadsverkiezin- politieke gemeenschap. verpleeghuis, advies voor een te lopen en zich te laten sponsorevalidatiecentrum en volgens 2007WWW.WAALRE.NL/GEMEENTERAAD ren, ter ere van Ine. “In novem- www.spieractie.nl/actie/jacques• toegang tot vergaderdata, -stukken en –verslagen • informatie over spreekrecht Jacques, vooral veel miscommuDe verbinding naar het hardlober is het een jaar geleden dat mulders • hoe kunt u invloed uitoefenen op het beleid? • contactadressen van fracties en raadsleden nicatie. Als voorbeeld vertelt hij: pen, is een heel verhaal. “In 2007 “Toen Ine naar een zorghotel in waren wij met onze geadopteerOirschot ging, viel ze ineens on- de kinderen op een zogenoemde der de zorg van de huisarts daar ‘rootsreis’ in Colombia waar zij en niet meer onder die van de vandaan komen. We vonden het eigen huisarts in Waalre. Deenene landmaken doorbekend alle dat verhalen, bedrei-18 Burgemeester wethouders zij de Azalealaan kunt een afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om volgende een omgevingsvergunning met toen - het kappen arts zei dit, de andere dataanvragen en nietsvoor gend. Het ELN was nog van een boom ten behoeve van de aanleg deze te bekijken. U kunt nog geen bezwaar indienen op een reguliere voorbereidingsprocedure hebben ontvaneen extra inrit (zaaknummer 196008), ingekomen deze aanvraag, maar slechts reageren. Het indienen van gebeurde zoals wij dat wilden. volop actief (Nationaalvan Bevrijgen: op 29 juni 2021. bezwaren is mogelijk nadat het college een besluit op de Ik wilde Ine thuis hebben met dingsleger, red.). Maar op een aanvraag heeft genomen. Dit besluit wordt gepubliceerd. Lissevenlaan 7 Oude Kerkstraat 28 thuisverpleging maar dan moest van de dagen in Bogota vielen - het verplaatsen van een inrit (zaaknummer 194914), - het renoveren van het dak en plaatsen van een dak- AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING INGETROKik een PersoonsGebonden Bud- de vele banieren in de stad op en ingekomen op 24 juni 2021. kapel, zonnepanelen en warmtepomp en het gasloos KEN get aanvragen. Maar dat2 kwam bleek dat er een marathon werd Parklaan maken van een woonhuis (zaaknummer 196272), inge- Burgemeesterof wethouders er! van Waalre maken bekend gs & pr enite Kom lan - het uitvoeren van grondwerkzaamheden (zaaknummer op 30 juni 2021. dat de volgende aanvraag voor een reguliere omgevingste laat.” gelopen. “Dan zoeven erkomen ineens rti ko ng elen miset 195059), ingekomen op 25 juni 2021. De aanvragen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U tik vergunning ingetrokken: Veel ar Ine Mulders was intussen al een aantal wedstrijdlopers voor!! tot 50% overgebracht naar Hospice De bij die binnen no time weer zijn Regenboog aan de Aalsterweg verdwenen maar daarna kwamen in Eindhoven. “Ik vond het er de recreatielopers. Wat heel opvreselijk”, zegt Jacques, “kaal en vallend was, dat er velen een Elke zondag open zo vreselijk sober, ik wilde haar bordje droegen met de naam van Valkenswaard Nieuwe Waalreseweg 199 thuis hebben.” Maar het was te iemand die verdwenen was. En

Bekendmakingen

SALE

Aanbiedingen zijn geldig van 28 juli t/m 3 augustus 2021 of zolang de voorraad strekt.

AALST – Tijdens de EK-wedstrijd tussen Engeland en Kroatië, nam Jacques Mulders de beslissing om tijdens de Marathon van Eindhoven, de 21,1 kilometer te lopen. Gesponsord, voor het Prinses Beatrix Spierfonds.

onze geme duurzaamh

met de griffie van de gemeenteraad van Waalre (griffie@waalre.

Halve marathon voor Spierfonds is op 7 september aanstaande. De gemeenteraad van

meer over

sturen druk bezig met het sa-

melden kan via www.energieregiomre.nl/nieuws. De energietransitie gaat ons alle-

Ter ere van zijn overleden vrouw Ine

wordt een Regionale

open voor mensen die op de één

Bezoek de online-vragenuurtjes georganiseerd door de Metropoolregio Eindhoven.

willen worden voor een politieke partij en zo ja welke partij dan het best bij ze past.

best duurza opwekken

of andere manier willen meedoen. Op dit moment zijn de partijbe-

WAALRE - De redactie maakt deze krant elke week met veel plezier en is altijd op zoek naar nieuwsberichten, bijzondere Bekendmakingen verhalen van en over mensen, sportberichten, leuke weetjes, tips, lezersfoto’s, activiteiten en de ‘bijzondere beroepen’. 

de zeven Waalrese politieke partijen. Deze inwoners konden er zo

deschakel@

ZOMERSTOP

ken wij sam

Volg ons ook via:

van alle politieke partijen. Heb je vragen? Leg dan gerust contact

Heb je vragen over dasmediacentrum.nl de Regi- voor inwoners vindt plaats op dononale Energiestrategie (RES)? derdag 22 juli om 20.00 uur. Aan-

Gemeenteraadnieuws Jacques Mulders bij de foto’s van zijn overleden echtgenote in de hal van zijn huis. (Foto: Pien Buwalda)

maal aan: en overhed

vind je ook de contactgegevens

Doe jij mee in de politiek? De politieke partijen staan altijd

waaraan zeventwintig inwoners meededen. De cursisten en enke-

kennis met de partijbesturen van

Hoe kan ik mijn kind aanmelden? Ouders met een laag inkomen kunnen hun kind aanmelden via

De energietransitie is volop gaande. Dat kan vragen oproepen. Wat betekent de “komst van een zoek-

dering na de zomer, een oor-

le andere geinteresseerden maakten tijdens de politieke markt

inkomen hebben, de mogelijkheid te bieden mee te doen aan culturele activiteiten.

plezier te halen uit bijvoorbeeld muziek, dans, toneel, schilderen of musicallessen. Helaas is dit niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Voor ouders met een

willen worden voor een politieke

ZOMERSTOP In de komende twee maan-


Gemeentenieuws EEN EEN PUBLICATIE PUBLICATIE VAN VAN DE DE GEMEENTE GEMEENTE WAALRE WAALRE

Interview met nieuwe exploitant Het Klooster Er kan weer gebruik worden gemaakt van Het Klooster. De nieuwe exploitant stelt zich voor. Ik ben Rudy van Nuland en ben samen met mijn vrouw Angela op dit moment druk bezig in- en rond Het Klooster. Ik ben de nieuwe exploitant in dit mooie pand. Als horecaondernemer ken ik veel mensen in Waalre. Samen met Twan Wijnen werk ik nu alweer zes jaar voor sporthal Hoeveland. Daarnaast beheer ik de kantine voor Sport Vereniging Stiphout vooruit. Groepen weten me gelukkig nu al te vinden voor Het Klooster, soms word ik meerdere keren op een dag gebeld. Dan checken leden van dezelfde vereniging of het écht zo is dat hun vereniging weer start in Het Klooster. De Volksuniversiteit organiseert op 4 september een open middag van 12.00-17.00 uur. Hier presenteren ze het cursusaanbod in de

vorm van een informatiemarkt. De officiële opening is 6 september 2021. Harrie de Greef van Seniorenvereniging Waalre heeft aangegeven dat op 7 september de senioren elkaar ontmoeten in Het Klooster. Tijd voor een pratje met elkaar. Een echt weerzien met koffie, thee en natuurlijk live muziek. Hierover volgt in het nieuwsblad van de Seniorenvereniging nog een artikel. We hebben in het pand de afgelopen weken al veel opgeruimd en in orde gemaakt. Ook buiten zie je als het goed is een duidelijk verschil. Het onkruid stond wel een meter hoog. De hagen zijn gesnoeid. Nu ziet het er tenminste weer netjes uit. We hebben al veel positieve reacties mogen ontvangen vanuit de buurt en via bekenden. En dat is natuurlijk ook heel goed, want

Online vragenuurtje Regionale Energiestrategie Heb je vragen over de Regionale Energiestrategie (RES)? Bezoek op donderdag 9 september het online vragenuurtje georganiseerd door de Metropoolregio Eindhoven. De afgelopen periode hebben gemeenteraden en besturen van provincie en waterschappen een reactie gegeven op de conceptversie van de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Alle input is meegenomen in de volgende versie. Deze is op woensdag 21 juli vrijgegeven en vind je op www.energieregiomre. nl onder het kopje ‘Waar staan we nu’. Dit is nog steeds een voorlopige versie. De komende twee maanden wordt gewerkt aan de definitieve versie van de 2.0. Deze wordt eind september gepubliceerd. Online vragenuurtje donderdag 9 september 2021 De energietransitie is volop gaande. Onze regio profiteert al jaren van duurzame energie van windmolens en zonneweides. Met de regionale energiestrategie gaan we meer energie opwekken uit zon en wind. Dit heeft gevolgen voor de leefomgeving. Dat kan vragen oproepen. Wat betekent de “komst van een zoekgebied’’ in mijn gemeente? Wordt de omgeving wel betrokken bij de uitvoering van de plannen? Voor deze en andere vragen worden de vragenuurtjes georganiseerd. De eerstvolgende online bijeenkomst

voor inwoners vindt plaats op donderdag 9 september om 20.00 uur (deze is verplaatst van donderdag 22 juli). Aanmelden kan via www. energieregiomre.nl/nieuws. Regionale Energiestrategie De energietransitie gaat ons allemaal aan: inwoners, ondernemers en overheden. Daarom onderzoeken wij samen waar en hoe we het best duurzame elektriciteit kunnen opwekken in Nederland. Per regio wordt een strategie opgesteld: de Regionale Energie Strategie. Besluitvorming over de definitieve RES 1.0 vindt vanaf oktober 2021 plaats door de gemeenteraden en de besturen van provincie en waterschappen. Lees meer over de energietransitie in onze gemeente op www.waalre.nl/duurzaamheid onder het kopje ‘energietransitie’.

we gaan na de vakantie weer volop draaien voor onze verenigingen en alle bezoekers. Eigenlijk zou de gym voor senioren vandaag al starten, maar vanwege het toenemend aantal Corona besmettingen vond men het veiliger om nog even thuis te blijven. We hebben al veel aanvragen ontvangen van clubs en verenigingen om elkaar na de vakantie weer te ontvangen. Ik ben dan ook blij om te kunnen melden dat op 2 augustus de repetities al starten van het Mannenkoor. Iets later zal de gym weer opstarten. Toen de kans voorbij kwam om uitbater te worden van Het Klooster, zag ik direct een mooie kans. Voor mij en zeker ook voor iedereen die gebruik gaat maken van deze mooie accommodatie. Op maandagen zal ik zelf ook veel in Het Klooster te vinden zijn. Mijn vrouw Angela helpt mee daar waar hulp even nodig

is. De avonden wisselen we af. Straks is er ook een vaste gastvrouw aanwezig op de dinsdag, woensdag en donderdag! En natuurlijk komt ze uit Waalre.

geval heel veel zin in om iedereen weer te ontmoeten. Graag tot ziens in Het Klooster! Mail ons gerust via kloosterwaalre1@gmail.com

Dankzij veel oproep personeel, komt het met de bezetting zeker wel goed. Wij hebben er in ieder

Hartelijke groet, Angela en Rudy


Gemeentenieuws EEN PUBLICATIE VAN DE GEMEENTE WAALRE

Voortgang Duurzaam door Waalre De nieuwe N69 wordt het alternatief voor doorgaand verkeer door de dorpskernen en lokale wegen van Waalre en Valkenswaard. Het doel is om de bereikbaarheid in de regio en de veiligheid en leefbaarheid in de dorpen te

verbeteren. Daarom nemen we ook in onze gemeente maatregelen. Dat doen we in het pro-

ject Duurzaam door Waalre: we nemen maatregelen om het verkeer op de doorgaande wegen te verminderen en het vrachtverkeer te weren. Tegelijk nemen we maatregelen om te voorkomen

dat het verkeer een andere weg zoekt en gaat sluipen door woonstraten die hier niet geschikt voor zijn. Als de nieuwe N69 in oktober klaar is, gaan in het voorjaar van 2022 de Valkenswaardseweg en de Eindhovenseweg in Waalre op de schop. Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Duurzaam door Waalre over de voortgang van deze werkzaamheden. Eindhovenseweg Aalst Het college van B&W stelde op 29 juni het voorlopig ontwerp voor de 1e fase van de herinrichting Eindhovenseweg / Valkenswaardseweg vast. Dit hebben we, ondanks de Coronamaatregelen, samen met inwoners opgesteld.

Vitaal dorpshart Aalst De realisatie van het vitaal dorpshart Aalst is op veel fronten in volle gang. Meer lezen? Scan de QR-code om de volledige nieuwsbrief Duurzaam door Waalre te lezen. Meer informatie over het project vind je op www. duurzaamdoorwaalre.nl. Alles over de voortgang van de nieuwe N69 kun je vinden op grenscorridorn69.nl.

Traverse Waalre-Dorp Er wordt hard gewerkt aan de Traverse Zuid Het nieuwe regenwaterriool en infiltratiesysteem zijn al aangelegd tot het midden van de Wollenbergstraat.

Bekendmakingen AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure hebben ontvangen: Sophiastraat 13a - het plaatsen van een overkapping (zaaknummer 202146), ingekomen op 12 juli 2021. Buijtenste meerken 13 - het legaliseren van een bijgebouw (zaaknummer 201354), ingekomen op 16 juli 2021. Koningin Wilhelminalaan 48 en 50 - het uitbreiden van een tweekapper middels het plaatsen van een kap (zaaknummer 201389), ingekomen op 16 juli 2021. Varendonk 2 - het uitbreiden van een woonhuis (zaaknummer 201552), ingekomen op 16 juli 2021. Gestelsestraat 46 - het uitbreiden van een woonhuis (zaaknummer 203230), ingekomen op 21 juli 2021. De aanvragen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om deze te bekijken. U kunt nog geen bezwaar indienen op deze aanvraag, maar slechts reageren. Het indienen van bezwaren is mogelijk nadat het college een besluit op de aanvraag heeft genomen. Dit besluit wordt gepubliceerd. KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN WABO Burgemeester en wethouders van Waalre maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken.

GEMEENTE WAALRE Postbus 10.000 5580 GA Waalre (040) 2282500 gemeente@waalre.nl www.waalre.nl @Waalregemeente facebook.com/GemeenteWaalre

Ansbalduslaan 29 - het verbouwen van 183600)

een

woonhuis

(zaaknummer

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 9 september 2021. VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Waalre maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend: Lissevenlaan 18 - het plaatsen van een damwand ten behoeve van grondkering en het plaatselijk ophogen van gronden (zaaknummer 189971), verzenddatum besluit 16 juli 2021. Vivaldilaan 8 - het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis (zaaknummer 179477), verzenddatum besluit 16 juli 2021. Parklaan 2 - het uitvoeren van grondwerkzaamheden (zaaknummer 195059), verzenddatum besluit 19 juli 2021. De beschikkingen liggen in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om deze te bekijken. Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken, daags na verzenddatum, bezwaar maken. Het bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 10.000, 5580 GA Waalre. Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost Brabant in ‘s- Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. VERKEERSBESLUITEN Burgemeester en wethouders van Waalre maken bekend dat zij als gevolg van de wegenverkeerswet 1994, het

BEZOEKADRES Koningin Julianalaan 19 5582 JV Waalre COLLEGE VAN B&W EN RAAD Koningin Julianalaan 19 5582 JV Waalre Voor een afspraak neemt u contact op met het bestuurssecretariaat, (040) 2282500.

reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (artikel 24) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB) het volgende verkeersbesluit hebben genomen: Grootveld - Het reserveren van 2 parkeerplaatsen gelegen in Grootveld tegenover nummer 43-45 enkel bestemd voor elektrische personenauto’s welke gebruikmaken van de aanwezige laadpaal. Knipperij - Het reserveren van 2 parkeerplaatsen gelegen in de Knipperij tegenover nummer 4-5 enkel bestemd voor elektrische personenauto’s welke gebruikmaken van de aanwezige laadpaal. Kapelaan van Lieroplaan - Het reserveren van 2 parkeerplaatsen gelegen in de Kapelaan van Lieroplaan kruising Gebr. De Koningplantsoen enkel bestemd voor elektrische personenauto’s welke gebruikmaken van de aanwezige laadpaal. Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken, na publicatie in de Schakel bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 10.000, 5580 GA Waalre. In het geval u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 90125, 5200 MA in ’s-Hertogenbosch. Waalre, 28 juli 2021. De gemeente publiceert haar bekendmakingen elektronisch op www.overheid.nl. De bekendmakingen in de Schakel zijn een extra service naast deze elektronische bekendmakingen.

OPENINGSTIJDEN De gemeente werkt alleen op afspraak. Openingstijden loket Burgerzaken Ma t/m vrij van 8.30 - 12.30 uur Do van 8.30 - 19.30 uur

CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME (040) 2282500 cmd@waalre.nl www.waalre.nl/cmd

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID Ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur Vrijdag van 8.30 - 12.30 uur

KLACHT OF MELDING Voor het doen van een melding of het indienen van een klacht ga naar www.waalre.nl.

GEMEENTENIEUWS Het gemeentenieuws vindt u ook op www.waalre.nl. De gemeentelijke pagina’s staan onder redactie van Team Communicatie.


SUPERSALE Matrasinruil en! k e w bij Beddenspecialist.nl

bij Beddenspecialist.nl

Tot totwel wel

50%

¤ 200,-

inruilvoordeel korting! op je nieuwe matras! op complete bedden, matrassen hoofdkussens, bedtextiel en veel meer * De actie voorwaarden vind je op www.beddenspecialist.nl

Kies voor je je nachtrust nachtrust Kies bewust bewust voor Uniek slaapgedrag Uniek slaapgedrag inzicht met inzicht®met SlaapID thuismeting SlaapID-thuismeting

Deskundig Deskundig en onafhankelijk en onafhankelijk advies advies

Jouw persoonlijke Jouw persoonlijke slaapoplossing slaapoplossing opop maat maat

Beddenspecialist

HOUBEN Bogardeind 67, 5664 EB Geldrop 040 286 2367 www.beddenspecialist-houben.nl

Uitstekende Uitstekende slaapgarantie slaapgarantie en slaapservice en slaapservice

OPENINGSTIJDEN MA GESLOTEN DI 09:00-18:00 WO 09:00-18:00 DO 09:00-21:00 VR 09:00-18:00 ZA 09:30-17:00

Wij zijn onderdeel van de Beddenspecialist.nl formule!


5

WEEKBLAD DE SCHAKEL | Woensdag 28 juli 2021

Brugklassers buigen zich over zwerfafval WAALRE - Twaalf vmbo-brugklassen van scholengemeenschap Were Di uit Valkenswaard hebben de afgelopen weken oplossingen bedacht voor het zwerfafvalprobleem. De beste ideeën zijn op de valreep van de zomervakantie beloond met een heuse award en andere mooie prijzen. De winnaars komen uit Waalre. Zwerfafval is al het afval dat niet in een afvalbak wordt gegooid. In Nederland gaat het vooral om blikjes en plastic flesjes, kauwgom, peuken van filtersigaretten en snoep- en chipsverpakkingen. Zwerfafval is een van de grote problemen van deze tijd. Al deze rommel vervuilt de bodem, dieren eten het op of raken erin verstrikt. Als het niet wordt opgeruimd, blijft zwerfafval tientallen jaren of nog veel langer in de natuur aanwezig. Reden voor de gemeente Valkenswaard en scholengemeenschap Were Di omhet programma ‘Zero Trash’ te lanceren, een educatief en creatief project waarbij leerlingen aan de slag gaan met het zwerfafvalprobleem. “De leerlingen krijgen een klus waarbij ze verschillende talenten moeten inzetten”, vertelt Femke van Gorkum van SNENS, dat het programma ontwikkeld heeft. “Ze moeten een originele oplossing bedenken voor het zwerfafvalprobleem in hun eigen omgeving én deze op een creatieve manier presenteren. Die uitdaging geven wij graag

Colofo n Weekblad de Schakel

Uitgever: DAS Mediacentrum Bezoekadres: Stationsstraat 103 | 5751 HD Deurne Ma t/m vrij: 08.00-17.00 uur T 0493-473578 www.weekbladdeschakel.nl Correspondentieadres: Stationsstraat 103 | 5751 HD Deurne Media-adviseur: T 0493-473578 E deschakelwaalre@dasmediacentrum.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende woensdag aanleveren vóór maandag 12.00 uur. Redactie: Pien Buwalda (Hoofdredacteur) M 06-57017064 E deschakel@dasmediacentrum.nl Maarten Driessen (Peelbelang) T 0493-352608 | M 06-13763686 E redactie@peelbelangonline.nl Jordy van de Brug (‘t Contact) T 0493-352609 | M 06-13762619 E redactie@hetcontact.nl Bram Vannisselroij (Weekblad voor Deurne) T 0493-352606 | M 06-46017681 E redactie@weekbladvoordeurne.nl

de aula van Were Di. Dat van Kamal Mohamad en Lucas Vaassen van klas kgk1f kreeg het hardste applaus en werd zo de winnaar. De twee ontvingen een award en bioscoopbonnen. Verder waren er voor de hele klas vrijkaartjes voor zwembad de Wedert. Goede voorlichting Docent Ellen Verbeek kijkt met een goed gevoel terug op het project: “Hopelijk hebben we een kiem gelegd voor de toekomst: dit is de generatie die straks de milieuproblemen moet gaan oplossen.”

‘We willen een stukje bewustwording creëren’

Kamal Mohamad (rechts) en Lucas Vaassen (midden). Links theaterdocent Lesly van Eldijk van SNENS. mee aan de leerlingen.” Rommelroulette Het project begon met het casinospel ‘Rommelroulette’. In dit spel leren de leerlingen spelenderwijs alle ‘facts and figures’ over de gevolgen van zwerfafval. Hoe lang duurt het voordat afval in het milieu is afgebroken? (Antwoord: kauwgom 20 jaar, aluminium blikje 100 jaar, plastic flesje 500 jaar, en glas een miljoen jaar) Hoe lang

houden we een plastic zak gemiddeld vast tot we hem weggooien? (12 tot 20 minuten) Hoeveel restafval produceert elke Nederlander per jaar? (230 kilo) Op basis van die informatie bedenken de leerlingen een creatieve oplossing. Ellen Verbeek is een van de docenten die het project begeleidde. “Zwerfafval is een herkenbaar verschijnsel voor brugklassers, ze komen het dagelijks tegen. Met Zero Trash willen we een stukje bewustwor-

Zomeractiviteiten in De Pracht WAALRE - Wie in Aalst blijft deze zomer hoeft zich niet te vervelen, want op drie woensdagmiddagen deze vakantie organiseert gemeenschapscentrum De Pracht leuke activiteiten voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Zo is er op 18 augustus een schuimparty, op 25 augustus een springkussenfestival en op 1 september de Prachtige Zomerspelen, een evenement. Deze middagen duren van 13.00 uur tot 16.00 uur, de bijdrage per activiteit is 4 euro. Aanmelden kan via de mail naar: depracht@depracht.nl, of via: 0402217400.  Kledingbeurs Op zaterdag 2 oktober is er van 10.00 uur tot 12.00 uur in De Pracht

Ding mee naar de titel Klimaatburgemeester

een gratis toegankelijke winterkledingbeurs en speelgoedbeurs. Voor de beurs zoekt het gemeenschapshuis nog enthousiaste vrijwilligers die op vrijdagavond en op zaterdag tijdens de beurs kunnen helpen. Op vrijdagavond pakken ze de spullen uit en richten de ruimte. Op de zaterdag helpen ze met de verkoop en het opruimen van de niet verkochte artikelen. Voor aanmelden of meer informatie, neem contact op via mail: kledingspeelgoedbeurs@depracht.nl

Mike slaagt met 8,5 en negens

Martin de Bruijne (Middenstandsbelangen) T 0493-352602 | M 06-29536173 E redactie@middenstandsbelangen.nl Berichten voor plaatsing op de ­eerstvolgende woensdag aanleveren vóór maandag 08.00 uur. Weekblad de Schakel Oplage: 8.700 exemplaren Verschijnt op woensdag in Waalre en Aalst. Bezorgklachten: Via onze website www.weekbladdeschakel.nl Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht. Deze krant is aangesloten bij:

ding creëren en hopelijk ook gedragsverandering. Dat je even nadenkt voordat je een plastic flesje in de berm smijt.” Twaalf vmbobrugklassen deden in groepjes mee aan het project. Zij werkten een idee uit om het afvalprobleem aan te pakken en presenteerden hun oplossing in een filmpje. Uit de twaalf beste filmpjes koos SNENS een top 3. Het beste filmpje bepaalden alle vmbo-brugklassers samen tijdens de grote finale in

Ook de gemeente Valkenswaard, geldschieter van het project, ondersteunt het van harte. Wethouder Theo Geldens: ‘Als je door Valkenswaard wandelt, word je gewoon verdrietig van al het zwerfafval. Dat hoort niet bij onze gemeente. Daarom hebben we ons ook aangesloten bij de landelijke campagne van Nederland Schoon en de Plastic Soup Foundation. We doen veel om zwerfafval tegen te gaan, en dit project helpt mee om de jeugd bewust te maken van dit probleem. Met goede voorlichting kun je niet vroeg genoeg beginnen.’

WAALRE - Mike van den Biggelaar is afgelopen week geslaagd voor het diploma Trompet A. Docente Rianne is trots op hem, zeker omdat in dit jaar ruim vijf maanden alleen maar online les werd gegeven.

Annemieke doet ook een gooi naar de titel ‘klimaatburgemeester’ door zonnepanelen op haar dak te plaatsen. (Foto: Erik Smits Photography) WAALRE - De allereerste Nationale Klimaatweek start op donderdag 28 oktober. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is hard op zoek naar ‘Klimaatburgemeesters’, zo ook in Waalre. In deze speciale klimaatweek laat de overheid zien wat er in Nederland allemaal al gebeurt, maar ook wat er nog nodig is om de klimaatdoelen van 2030 te halen. De campagne roept burgers, bedrijven en organisaties in héél Nederland op om bij te dragen aan een beter klimaat én om mee te doen met de Nationale Klimaatweek. Van scholen tot multinationals en van gemeenten

tot energiebedrijven en brancheorganisaties. In de week van 28 oktober spelen de Klimaatburgemeesters een belangrijke rol om de rest van Nederland te inspireren zich ook in te zetten. Ideale kandidaat De ideale klimaatburgemeester is iemand die zich inzet voor een beter klimaat door zijn eigen levensstijl aan te passen. Dat kan iets groots zijn of klein. Goedkoop of duur. Van het huis laten isoleren, tot minder voedsel verspillen. Of misschien iemand die een klimaatactie is gestart in de straat of wijk met de buren. Iemand aanmelden kan via de website: www. iedereendoetwat.nl/NKW


Profita presenteert:

LEDER OF STOF / MAATWERK / STA-OP-STOELEN

RELAXFAUTEUILS

Maakt u liever een afspraak? Dat stellen wij op prijs. https://www.profita.nl/advies

Wij kunnen u persoonlijk adviseren in onze showroom.

Corona update: We volgen de richtlijnen van het RIVM; kijk voor actuele informatie over onze winkelmogelijkheden op www.profita.nl

Deze r d leverbaa a a r r o o v Uit

In small, medium en large

GROTE KEUZE OPSTA FAUTEUILS

Vacature Verkoopadviseur https://www.profita.nl/vacatures.html

MEER DAN 100 MODELLEN IN ONZE SHOWROOM

Airco in de winkel

Maandag t/m zaterdag geopend Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

Nieuw: geheel uitklapbare voetensteun

uw WONINGINRICHTER Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 13 922 www.profita.nl

BEDDENSPECIAALZAAK KASTEN

MATRASSEN

BEDBODEMS

LEDIKANTEN

BOXSPRINGS

SLAAPKAMERS

Airco in de winkel

ONAFHANKELIJK SLAAPADVIES VOOR DE BESTE NACHTRUST

Promoset Treca Paris Edition Spéciale boxspring vanaf € 5.595,-Op afspraak: Inloopkasten, schuifdeurkasten en draaideurkasten op maat

Auping Tone boxspring vanaf € 4.805,-- € 3.495,--

Nieuw: Pullman Express boxspring Leeds:

NIEUW

incl. Auping Tone matras, Auping Tone topper, Auping Tone hoofdbord. Breedte 160 of 180 cm, Lengte 200 of 210 cm

* op matrassen en kussens Corona update: We volgen de richtlijnen van het RIVM; kijk voor actuele informatie over onze winkelmogelijkheden op www.profita.nl nu € 2.599,-- (vast) nu € 3.849,-- (verstelbaar)

*

Maandag t/m zaterdag geopend Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

Maakt u liever een afspraak? Dat stellen wij op prijs. https://www.profita.nl/advies

uw WONINGINRICHTER Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 13 922 www.profita.nl


7

WEEKBLAD DE SCHAKEL | Woensdag 28 juli 2021

‘We hebben meer gezellige aanpakkers nodig’ WAALRE - Bibliotheek Eindhoven, waar de bibliotheek Waalre onderdeel van uitmaakt, kreeg vorige week het vrijwilligerskeurmerk ‘Goed Geregeld’. De vrijwilligers zijn een belangrijke, drijvende kracht achter de bibliotheek. Zeker in Waalre. Daar kan vrijwilliger Marcelien André over meepraten.

om een nieuw knutselwerkje te verzinnen. Maar dat is ook leuk. Door het gewoon te gaan doen kom je er achter hoe iets werkt, daar kan je weer van leren”, vult de enthousiaste vrijwilliger aan. Aanpakker Op dit moment is de bibliotheek Waalre ook op zoek naar meerdere vrijwilligers. Naast het wekelijkse voorlezen op de woensdagmiddag, start de bibliotheek hier ook op de zaterdagochtend mee. Specifiek voor de zaterdag is het team op zoek naar uitbreiding. Daarnaast komt de bibliotheek graag in contact met mensen die interesse hebben in de functie van gast heer/vrouw bij de lezingen en workshops. Deze zijn vaak in de avonden of het weekend.

Marcelien is al jaren een van de vaste gezichten in de bibliotheek Waalre. Ze staat daar klaar om de klanten te helpen en de boeken op te ruimen, ze helpt bij het Taalcafé en bij het wekelijkse voorlezen en knutselen én is zo nu en dan gastvrouw bij de lezingen of workshops. “Soms is het veel, maar ik doe het allemaal graag”, licht ze toe. “Ik vind het heerlijk om onder de mensen te zijn. Om mensen te informeren. Om gastvrij te zijn.” Steeds meer activiteiten De bibliotheek in Waalre organiseert steeds meer activiteiten. Daarom is er behoefte om het vaste team uit te breiden. “We hebben meer gezellige aanpakkers nodig”, aldus Marcelien. “We hoeven niet perfect te zijn. Want als team leren we van elkaar, en pakken we dingen samen op. Ik ben zelf vrijwilliger geworden omdat ik met mijn hoofd bezig wilde blijven. In de bibliotheek is de ruimte en tijd om écht met andere mensen in

Marcelien André tijdens het wekelijkse voorleesuurtje op de woensdagmiddag. (Foto: Bibliotheek Waalre) contact te komen. Je leert de vaste klanten kennen. Zeker wanneer je gastvrouw bent, ontmoet je mensen die informatie zoeken, geïnteresseerd zijn in kennis. Je ontdekt wat er allemaal leeft in de samenleving, je kunt meedenken, in gesprek gaan. En je leert zelf natuurlijk ook veel doordat je de lezingen bijwoont. Win-win!” Het wekelijkse voorleesuurtje wordt onder de voorleesvrijwilligers verdeeld. Dit uurtje is op

woensdagmiddag van 15.00 uur tot 16.00 uur voor kinderen tot 8 jaar.

‘Ook op zaterdag starten wij met een voorleesuurtje’ Om de zoveel tijd is het de buurt aan Marcelien. “Elke voorlezer kiest zelf een boek. De ene

voorlezer is meer het type voor de stoere verhalen, de andere meer voor de lieve. Het is maar net wat bij je past, wat je goed kunt overbrengen.” “De kinderen vinden het heel leuk om na het luisteren te gaan knutselen, even met de handen bezig te zijn. Ik maak vooraf altijd een voorbeeld. Sommige kinderen maken dat precies na, anderen maken er juist heel creatief iets heel anders van. Het is soms een uitdaging

‘In de bibliotheek is de ruimte en tijd om écht met andere mensen in contact te komen’ Wie nieuwsgierig is naar één van deze functies kan contact opnemen met vrijwilligerscoördinator Els Koopman via de mail naar: vrijwilligers@bibliotheekeindhoven.nl of kijk voor meer informatie op: www.bibliotheekeindhoven.nl/werkenbij

Dier van de week – kitten Bear Een wensdag om nooit te vergeten zoekt een gouden mandje voor Sanne uit Waalre WAALRE - ‘Het was een dag om nooit te vergeten’ zegt Sanne (13) na afloop van haar allerliefste wens die is vervuld door Make-A-Wish Nederland. Ze had samen met haar drie beste vriendinnen een echte meidendag in Amsterdam. Sanne had leukemie en dankzij een stamceltransplantatie in september, is zij nu beter. Omdat haar vriendinnen haar steun en

toeverlaat zijn geweest tijdens haar ziekteproces, wilde Sanne met zijn viertjes een ‘supergave meidendag’ beleven. Begin deze maand werd Sanne en gezelschap opgehaald door een echte limousine om te gaan lunchen bij Brasserie Van Dam. De sfeer zat er meteen goed in en de meiden kletsen en lachten aan één stuk door. Na de lunch mochten de vriendinnen een nieuwe outfit kiezen en werden ze prachtig op-

gemaakt. Helemaal klaar voor de speciale optredens van de ‘Amsterdamse Zomer’. Ze genoten van alle optredens, in het bijzonder dat van zangeres Maan. De meiden kennen al haar liedjes en tijdens haar optreden werden alle nummers dan ook luidkeels meegezongen. Als kers op de taart mochten de vier dames nog met zangeres Maan op de foto en bleven na afloop in Amsterdam overnachten.

Kitten Bear is heel aanhankelijk en kan uren slapen maar is ook heel actief met spelen, jagen en stoeien. (Foto: Dierenbescherming) REGIO - Bear is één van de vele kittens die op zoek is naar een thuis. Bear is geboren op 1 mei met haar 2 zusjes en een broer en is inmiddels een flinke poes. Bear is een prachtige verschijning met haar witte sokjes en snoet. Wat ook bijzonder opvalt, is haar ontzettend zachte vacht, wat ze waarschijnlijk van haar vader heeft gekregen. Bear is net wat rustiger dan haar zusjes en kan al af en toe heerlijk bij je komen liggen slapen. Ze is erg aanhankelijk en spint als een dieselmotor als je haar aanhaalt. Als er gespeeld wordt is ze zeker van de partij en kan dan uren actief spelen, jagen en stoeien. Daarnaast is ze

ontzettend nieuwsgierig, altijd van de partij en een natuurlijke vliegenvanger door haar jagersinstinct. Bear verblijft nog in een gastgezin in de regio Eindhoven. Wie interesse in haar of een van de andere kittens heeft, kan contact opnemen met tel.nr: 088-811 35 25 (maandag, dinsdag en vrijdag tussen 13.00 uur 17.00 uur en op zaterdag tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Meer informatie over Bear en andere kittens is te vinden op: www.dierenbescherming.nl/dierenasiel/dierenopvangcentrumde-doornakker/dierenopvang/ asieldieren/katten#main-content

Sanne en haar vriendinnen samen met Bas Smit en Nicolette van Dam van Brasserie van Dam.


9

WEEKBLAD DE SCHAKEL | Woensdag 28 juli 2021

Het Eurocircuit blijft behouden voor regio VALKENSWAARD - Het Eurocircuit is een van de meest slepende kwesties in de Valkenswaardse politiek. Donkere wolken leken zich recentelijk samen te pakken boven het terrein. Een nieuw bestemmingsplan moet zorgen voor duidelijkheid over de toekomst van het circuit. De eerste stap werd vorige week gezet door de gemeenteraad in Valkenswaard.

Smetsstraat en de nieuwe N69, alsnog open te stellen voor alle verkeer. Dit moet zorgen voor een betere dagelijkse ontsluiting van het Eurocircuit.

‘Dit is niet het sluitstuk van het verhaal, maar slechts het begin van de lange weg die we nog te gaan hebben’

door Roy de Leijer Om te komen tot het nieuwe bestemmingsplan werden vijf scenario’s uitgewerkt. De raad koos voor scenario 2, wat betekent dat het huidige gebruik door de zes verenigingen van het Eurocircuit gelegaliseerd wordt. Daarvoor moet een nieuwe bestemmingsplanprocedure opgestart worden. Verenigingen Het besluit van de raad was bijna unaniem, alleen Susanne Peeters (Helder & Gedreven) kon niet instemmen met het gekozen scenario. Het nieuwe bestemmingsplan moet de basis leggen voor het toekomstige gebruik van het circuit en daarmee duidelijkheid bieden aan omwonenden en de zes verenigingen: Motorsport Vereniging Valkenswaard (MVV), Nederlandse Rallycrossvereniging (NRV), Wielerclub TWC De Kempen, BMX-fietsclub Lion d’Or, Het Sint Martinusgilde en Politiehondenvereniging De Verdediger.

De voorbereidingen voor de bestemmingsplanprocedure worden binnenkort opgestart. In het najaar wordt er meer duidelijk over het vervolgtraject.

De Grand Prix op het Eurocircuit vorig jaar. (Archieffoto: Jurgen van Hoof) Recent werd onder de inwoners van Valkenswaard al een enquête gehouden. Ruim driekwart van de deelnemers gaf daarin aan een toekomst te zien voor gemotoriseerde sporten op het circuit. Worsteling In de vergadering was de gemeenteraad aan zet om een besluit te nemen. Veel fracties worstelden met het maken van de juiste keuze. Een aantal partijen had aanvanke-

Falcons starten petitie voor outdoor basketbalveld

lijk de voorkeur voor scenario 5, of een ‘lightversie’ hiervan. Onder meer omdat dit verenigingen meer mogelijkheden zou bieden om zich door te ontwikkelingen en voor nieuwkomers om in te stappen. Volgens andere partijen kleven er aan het zogeheten combinatiescenario te veel onzekerheden en (juridische) risico’s. Ondanks het raadsbesluit zien veel fracties nog beren op de weg. Pieter van Rijkswijk (D66): “Dit is niet het sluitstuk

van het verhaal, maar slechts het begin van de lange weg die we nog te gaan hebben voordat er een definitief en goedgekeurd bestemmingsplan op tafel ligt.” Bereikbaarheid De bereikbaarheid van het Valkenswaardse circuit was een terugkerend thema tijdens de raadsvergadering vorige week. De raad besloot ‘het Haakje’, de verbindingsweg tussen de Mgr.

Veertig jaar oud Het huidige bestemmingsplan voor het terrein van het Eurocircuit is ruim veertig jaar oud. De regels zijn onduidelijk en leiden regelmatig tot een verschil van mening tussen gebruikers van het circuit, gemeente, omwonenden en milieuvereniging. Totdat er een nieuw toekomstplan en daarna een geactualiseerd bestemmingsplan is voor het terrein, zijn er veel lopende zaken waarbij verschillende partijen en de gemeente een rol hebben. De gemeente Valkenswaard heeft op haar website een speciale pagina waar meer informatie te vinden is over het Eurocircuit.

28e Sporthuis Olympia Open Dubbeltoernooi WAALRE - De Waalrese LTV organiseert dit jaar alweer het 28e Sporthuis Olympia Open Dubbeltoernooi. Gelukkig voor de organisatie mag het evenement doorgaan. Van zaterdag 7 augustus tot en met zondag 15 augustus is iedereen welkom op één van de grootste en meest smaakmakende tennistoernooien van de Kempen, waar de gratis lekkernijen voor deelnemers en toeschouwers verzorgd worden door diverse ‘hapjessponsoren’. Vanzelfspre-

kend volgt de organisatie daarbij de richtlijnen zoals die zijn opgesteld door het RIVM en de KNLTB. Een groot aantal spelers heeft zich inmiddels ingeschreven om te gaan strijden om de eer en de prijzen. In 18 categorieën zal worden gestreden om finaleplaatsen voor zondag 15 augustus af te dwingen. Dat het terecht een ‘open’ toernooi is, blijkt wel uit het feit dat veel deelnemers van andere verenigingen zich hebben ingeschreven. Het Open Dubbeltoernooi heeft als hoofdsponsor Sporthuis Olympia uit

Veldhoven. Samen met een aantal co-sponsoren maken zij ook dit jaar het toernooi weer mogelijk. Tijdens het toernooi zal onder andere ook een racketbespanner diverse malen aanwezig zijn en is er tenniskleding en ander tennismateriaal te koop. Meer informatie De organisatie hoopt tennisliefhebbers vanaf zaterdag 7 augustus op het WLTV-tennispark aan de Mr. Slootsweg 5 te ontmoeten. Meer informatie over het toernooi: www.wltv.nl

Leden van basketbalvereniging Valkenswaard Falcons zijn een petitie gestart voor een outdoor basketbalveld binnen de gemeente. VALKENSWAARD - Leden van basketbalvereniging Valkenswaard Falcons zijn een petitie gestart voor een outdoor basketbalveld binnen de gemeente. De leden hekelen dat er geen goed alternatief is gekomen voor de verdwenen velden bij de Don Bosco LTS zo’n 10 jaar terug. De leden bundelen de krachten met andere basketballers uit Valkenswaard en omgeving. ‘Al sinds de velden bij de LTS weg zijn, hebben we meermaals de vraag aan de gemeente gesteld om een fatsoenlijk basketbalveld in Valkenswaard aan te leggen. Tot nog toe is de gemeente hier nooit op ingegaan. Door corona

is nogmaals gebleken hoe weinig geschikte faciliteiten er in Valkenswaard zijn om buiten te basketballen’, schrijven de Falcons op Facebook. Daarom zijn ze een petitie zijn gestart, waarin ze de gemeente oproepen een goed veld aan te leggen. Dat wil zeggen: géén combinatie met voetbalgoals, goede baskets op de juiste hoogte, goede belijning en een goede ondergrond. Volgens de vereniging precies de punten waarbij het bij de eerdere aanleg van nieuwe velden is misgegaan. ‘Daarbij dreigt het veld bij ‘t Pumpke de komende jaren ook nog te verdwijnen door bouwplannen.’ Inmiddels is de petitie al ruim 300 keer ondertekend. Tekenen kan via www.petities.nl.

V.l.n.r. Kaat Steenhorst, Hilco Lecram, Madeleine Smulders, Gerard Oudshoorn en Annet Leijten.


10

Woensdag 28 juli 2021 | WEEKBLAD DE SCHAKEL

Warm of koud: dieren genieten van het weer WAALRE - De wisselvallige temperaturen lijken de dieren niet deren. Zij genieten volop van de zomer. Veel lezers schoten de afgelopen weken mooie plaatjes in de prachtige omgeving. Hieronder een overzicht van de leukste dierenfoto’s. Heeft u nou ook een leuke zomer – of dierenfoto gemaakt: stuur deze dan naar deschakel@dasmediacentrum.nl en wie weet ziet u uw foto terug in de krant. Een echtpaar ooievaars. (Foto: Erik van Asten)

Een fazant in het gras. (Foto: Gonny Smeulders)

Een schaap met een lammetje. (Foto: Ger Jansens)

Ganzen met kuikens. (Foto: Ger Jansens)

Twee Nijlganzen. (Foto: Gonny Smeulders)

Vlooiende paarden. (Foto: Erik van Asten)

Een vlinder. (Foto: Erik van Asten) De scholekster. (Foto: Wouter Cardoen)


11

WEEKBLAD DE SCHAKEL | Woensdag 28 juli 2021

Erfgoed Brabant reikt nieuwe erfgoedprijzen uit REGIO - Dit najaar reikt Erfgoed Brabant de erfgoedprijzen Brabants Lof & Brabantse BeLofte uit. Projectleider Dieuwertje de Nigtere: “We hopen dat er veel verschillende erfgoedprojecten worden ingediend, grote en kleine initiatieven, ontstaan uit verschillende culturen, gericht op diverse doelgroepen en meer.”

ding om actie te ondernemen. Diversiteit en inclusie moeten geen afvinklijstjes worden, maar bij Erfgoed Brabant willen we wel inzetten op een bewust proces richting inclusie. Bijvoorbeeld voor het samenstellen van de jury hebben we ook mensen van buiten ons netwerk gevraagd. Tijdens de eerste jurybijeenkomst bleek dit te zorgen voor een discussie over erfgoed vanuit verschillende perspectieven. Een mooie opmaat voor hoe het straks zal gaan bij het wegen van de ingediende projecten!”

Sinds 2015 reikte Erfgoed Brabant elke twee jaar de Brabantse Erfgoedprijs uit. Deze prijs is dit jaar vervangen door de prijzen Brabants Lof & Brabantse BeLofte. De directe aanleiding hiervoor is het traject rondom diversiteit, inclusie en toegankelijkheid dat Erfgoed Brabant anderhalf geleden is ingegaan. Met dit in het achterhoofd heeft de erfgoedprijs een nieuwe vorm gekregen. Een nieuw criterium is dat in het ingediende project deze drie uitgangspunt zijn.

Twee prijzen Een tweede belangrijk verschil met de Brabantse Erfgoedprijs is dat er nu twee prijzen zijn. Brabants Lof voor een project dat al in de steigers staat. En de aanmoedigingsprijs Brabantse BeLofte voor een concept of idee dat net dat steuntje in de rug nodig heeft om tot bloei te komen.

Dieuwertje de Nigtere tijdens een training. Foto: Ben Nienhuis. Driedeling Dieuwertje de Nigtere: “Dit gaat wat ons betreft om de driedeling fysieke, inhoudelijke en digitale toegankelijkheid. Ik hoop niet dat dit mensen afschrikt. Ook een project dat net gestart is en oog heeft voor één van deze drie vormen van toegankelijkheid, is welkom op de longlist van Brabants Lof & Brabantse BeLofte.” Brabants Lof & Brabantse BeLofte beloont projecten die oog hebben toegankelijkheid, maar

wil ook mensen en organisaties inspireren om met een inclusieve blik naar hun eigen project te kijken. Dieuwertje: “Het criterium ‘diversiteit, inclusie en toegankelijkheid’ kan voor indieners een reden zijn om te kijken op welk gebied hun project toegankelijker kan worden. Bijvoorbeeld door een nieuwe samenwerking aan te gaan of door een andere doelgroep te bedienen. En hoe mooi zou het zijn wanneer ingediende

IVN is trots op winnen prijs en zoekt vrijwilligers WAALRE - De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2021 is gewonnen door IVN Natuureducatie. Het IVN Valkenswaard-Waalre is trots en blij met deze erkenning. In Valkenswaard en Waalre zetten vrijwilligers van het IVN zich in voor natuur en cultuur. De prijs ziet IVN Valkenswaard-Waalre als een beloning voor deze inzet. Scholenwerkgroep Het IVN is een actieve vereniging. Zo biedt de scholenwerkgroep van Aalst voor alle groepen van de basisschool projecten aan om kinderen kennis te laten maken met de natuur en dat doen ze al

veertig jaar. In de toekomst willen ze dat graag blijven doen en daarom is de scholenwerkgroep op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Mensen die een of twee ochtenden per jaar mee willen doen aan educatieprojecten voor de groepen zes en zeven. Voor vragen of aanmelden, kunt u terecht bij de coördinator van de scholenwerkgroep Aalst, Chantal van der Strigt; oudenstrigt@hetnet.nl of 06-36050963.

Wijlaars viert 1-jarig bestaan

WAALRE - Wijlaars beregeningsmaterialen bestaat 1 jaar en om dat te vieren geven ze van tussen 2 en 7 augustus 10 procent korting op het gehele assortiment. U vindt de winkel aan de Van Dijklaan 33a Waalre.

projecten anderen en Erfgoed Brabant kunnen aanvonken om hun eigen project toegankelijker te maken!” Zoektocht Aan de slag gaan met toegankelijkheid is een proces, een zoektocht. Ook voor Erfgoed Brabant. Dieuwertje: “De projectgroep van Brabants Lof & Brabantse BeLofte bestaat uit witte, theoretisch geschoolde vrouwen. We

zijn ons ervan bewust dat dit van onze kant blinde vlekken tot gevolg kan hebben. Als iemand ons wijst op zo’n blinde vlek, willen wij graag luisteren en in gesprek, heel graag zelfs. Het is een bewustwordingsproces.” Bij het samenstellen van de jury liep de projectgroep ertegenaan dat in het netwerk van Erfgoed Brabant nog te weinig sprake is van diversiteit. Dieuwertje: “Dit was een eyeopener en een aanlei-

Project indienen Een project indienen kan tot 8 september 2021. Tijdens de Erfgoedontmoeting op 18 november 2021 worden de winnaars van Brabants Lof & Brabantse BeLofte bekend gemaakt. Alle ingediende projecten worden de komende maanden op de site van Erfgoed Brabant gepresenteerd. www.erfgoedbrabant.nl/erfgoedprijs 

Challenges in de zomermaanden REGIO - Regelmatig bewegen is gezond. Ook in de zomermaanden is het belangrijk om in beweging te blijven. Daarom organiseren Uniek Sporten Brabant (onderdeel van BrabantSport) en Uniek Sporten Zuid-Brabant deze zomer wekelijkse challenges.  Hiermee willen zij mensen met een beperking of chronische aandoening stimuleren om in beweging te blijven én het bewegen leuker maken. De challenges zijn uit te voeren tijdens een wandelof fietstocht en deelnemers maken iedere week kans op leuke prijzen. Iedere maandag Tot en met 13 september staat er iedere maandag een nieuwe challenge op www.unieksportenbrabant.nl. De challenges zijn laagdrempelig en kunnen uitgevoerd worden tijdens een wandel- of fietstocht. Denk bijvoorbeeld aan: maak een foto van je eerste wandeling, spot een dier tijdens je wandeling of fietstocht, deel jouw tip om wandelen of fietsen nog leuker te maken. Iedere week worden er één of meerdere prijzen verloot onder de deelnemers. Wandelen of fietsen  Tijdens de zomermaanden zijn veel verenigingen gesloten. Toch is het belangrijk om ook dan in beweging te blijven. Wandelen of fietsen is dan een goed alterna-

Uniek Sporten daagt uit om te bewegen met de leuke opdrachten tijdens de wandel- en fietschallenges. (Foto: Paul Raats) tief. Regelmatig wandelen of fietsen is goed voor hart- en bloedvaten, het verhoogt de weerstand en het draagt bij aan een goed humeur en een gezonde leefstijl.

‘De challenges zorgen voor een extra stimulans tot bewegen’ En een gezonde leefstijl is enorm belangrijk, zoals het afgelopen jaar ook wel is gebleken. Bovendien is zowel wandelen als fietsen laagdrempelig en kan iedereen het overal en op eigen niveau doen. De challenges zorgen voor een extra stimulans om iedere week te gaan wandelen

of fietsen. Uniek Sporten ZuidBrabant is één van de zeven sportloketten van Uniek Sporten Brabant. De beweegcoaches van Uniek Sporten Zuid-Brabant bieden het hele jaar door gratis hulp aan mensen met een beperking of aandoening bij het vinden van een passende sport of beweegvorm. Op de onderstaande website van Uniek Sporten Brabant zijn de contactgegevens van alle beweegcoaches te vinden: www.unieksportenbrabant.nl Direct een mail sturen is natuurlijk ook mogelijk: unieksporten@waalre.nl


FILMS DEZE ZOMER Agenda juli/aug

VACATURE-ALERT! Wil jij aan de slag als Media-adviseur? (24-36 uur) Als media-adviseur ben je verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van de samenwerking met je klanten in de regio. Je geeft advies en benut hierbij alle nieuwsmedia (print en online) die wij bieden, waarbij de wekelijkse nieuwsbladen Valkenswaards Weekblad + De Schakel en de bijbehorende nieuwssites een grote rol spelen. Om je klant volledig te ontzorgen breng je ook meteen de marketingdiensten onder de aandacht die uitgevoerd worden door onze marketingafdeling. Je hebt focus op klanttevredenheid, de te realiseren omzet en je houdt de regie op je accounts. Hierbij werk je nauw samen met je collega’s. Actief netwerken is een belangrijk onderdeel van je functie en jij bent daarom altijd op de hoogte van wat er speelt in de regio. Wij vragen • HBO werk- en denkniveau • minimaal 2 jaar werkervaring in een commerciële functie • een teamplayer met lef en een netwerker • klantgerichtheid, uitstekende communicatieve vaardigheden • affiniteit met nieuwsmedia en online • je bent resultaatgericht en je krijgt energie van samenwerken met collega’s en klanten Wij bieden • een marktconform salaris per 4-weken, waarvan de hoogte afhangt van je werkervaring • laptop, mobiele telefoon • flexibel werken, thuis en op kantoor • veel vrijheid en verantwoordelijkheid om je werk naar eigen inzicht te doen

Informatie en solliciteren? DAS Publishers! is onderdeel van Telstar Mediagroep. Bekijk de vacatures op werkenbijtelstarmediagroep.nl en solliciteer! Voor vragen over de functies kun je contact opnemen met Erhard Soeterbroek via erhard@telstar-uitgeverij.nl of 06- 22493672.

DAS

Publishers

Stationsstraat 103, 5751 HD Deurne

Do 29 juli, 15.30 u Vanaf ma 26 juli De Slag Om De Schelde (16+) Land Film | €(12+) 8,50 | pas € 7,..................................................... Film | € 8,50 | pas € 7,Do 29 juli, 20.00 u The Mauritanian (16+) Vanaf juli € 7,Film | €ma 8,5026| pas ..................................................... Quo Vadis, Aida? (12+) Vr 30 juli, 15.30 u Film € 8,50 | pas € 7,Land| (12+) Film | € 8,50 | pas € 7,..................................................... Vanaf wo 28 juli Vr 30 juli, 20.00 u The (16+) TinaMauritanian (AL) Film 8,50| pas | pas € 7,Film || €€8,50 € 7,..................................................... Ma 2 aug, 15.30 u Vanaf wo 29Aida? juli (12+) Quo Vadis, FilmSlag | € 8,50 7,De Om| pas De€Schelde (16+) ..................................................... Film € 8,50 | pas Ma 2| aug, 20.00 u € 7,Meskina (AL) Film | €do 8,50 pas € 7,Vanaf 30| juli ..................................................... TINA (AL) Di 3 aug, 15.30 u Film | € 8,50 Meskina (AL)| pas € 7,Film | € 8,50 | pas € 7,..................................................... Vanaf ma20.00 2 augustus Di 3 aug, u Meskina (AL) De Schelde (16+) De Slag Om Film || €€8,50 € 7,Film 8,50| pas | pas € 7,-

www.hofnar.nl

DELOKALEVERBINDER.NL

WEBSITES

Fruitbedrijf

WAAR REN JIJ MEE? GA NAAR RENTEGENKANKER.NL

Jan Janssen

Bergbosweg 17 - Budel (NL) Domein De Bever - Achel (BE)

ZELFPLUK VAN BLAUWE BESSEN IS IN! ontspanning midden in de natuur

VERSER DAN VERS EN EXTRA VOORDELIG IN PRIJS!

Vanaf 17 juli elke dag van 09.00 - 18.00 uur werkenbijtelstarmediagroep.nl

blauwebessenbudel.nl

Berberaapje MUSA Berberaapje Musa en haar moeder zijn gered uit een illegale fokkerij. Red dieren als Musa.

WWW.AAP.NL

Een beetje verbeelding doet wonderen. Kijk op cliniclowns.nl hoe.

Zie voor het laatste nieuws

www.weekbladdeschakel.nl


13

WEEKBLAD DE SCHAKEL | Woensdag 28 juli 2021

Doortje en Nol gaan voor platina VALKENSWAARD - Ondanks de gebruikelijke kwaaltjes op deze leeftijd voelen Nol en Doortje van der Maat-Timmermans zich nog best redelijk fit. Komende dinsdag vieren ze hun 65-jarig huwelijk.

ben doorkruist. Met de carnaval waren we bijna altijd thuis want dat feest wilden we niet missen. In 2002 werden we met een boerenkiel aan tot bruidspaar van het jaar gekozen. Daar waren we best trots op.”

door Ton van Helvoort Doortje is inmiddels 87 jaar en Nol zit al dicht tegen de 90 aan. Op 3 augustus is het echtpaar 65 jaar getrouwd en mag zich dan voortaan een briljant paar noemen. Hun appartement aan de Antwerpsebaan straalt rust en gezelligheid uit. “We hebben echt tot heden een mooi en goed leven gehad dat enigszins is overschaduwd door het overlijden van onze dochter Lizette, nu alweer veertien jaar geleden”, zegt Doortje. “Dat laat je nooit meer los. Er gaat geen dag voorbij of we denken nog aan haar. Met onze andere dochter en kleinkind Grutje zijn we natuurlijk erg blij.”

‘Er gaat geen dag voorbij of we denken nog aan haar’ Dansen bij Lugano Doortje en Nolleke, zoals hij nog altijd wordt genoemd, woonden in Aalst en gingen zoals zoveel jonge stelletjes in Valkenswaard

‘Op zo’n vraag hebben wij absoluut maar één antwoord: wij hebben geleefd!’ In zijn schaarse vrije tijd was Nolleke een verwoed motorcrosser. Dat was in de periode van Franske Sigmans die in zijn klasse vrijwel onverslaanbaar was.

Nol en Doortje van der Maat-Timmermans zijn dinsdag 65-jaar getrouwd. (Foto: Jurgen van Hoof) dansen bij Lugano. Doortje kwam uit een gezin van twaalf kinderen en bij Nolleke hadden ze er acht. Ze trouwden op 3 augustus 1956 op het gemeentehuis in Aalst en op 11 augustus in de kerk eveneens in Aalst. Ze woonden daar in een nogal groot huis en in die tijd was het hard aanpakken om redelijk te kunnen leven. “Ik durf van mezelf te zeggen”, zegt Nol, “dat ik altijd hard heb gewerkt. Ik was

Politie herstart onderzoek Dommelse coldcase DOMMELEN - Eind augustus 1989 vinden enkele voorbijgangers in een droge sloot in Dommelen het lichaam van Wies Hensen. De avond daarvoor is de 32-jarige Budelse voor het laatst gezien op de kermis in haar dorp. De vrouw is door een misdrijf om het leven gekomen, maar ook ruim 30 jaar later ontbreekt van de daders ieder spoor. Nu waagt de politie een nieuwe poging in de Dommelse coldcase. De politie kondigde vorige week een grote publiciteitscampagne aan om opnieuw aandacht te vragen voor de moord. Deze zal zich met name richten op de periode rondom de dag en plaats waar Hensen in 1989 verdween: de Budelse dorpskermis. Ofwel het laatste weekend van augustus. In die week vragen de politie en het Openbaar Ministerie (OM) zowel regionaal als landelijk op diverse manieren aandacht voor de zaak.

‘Er moeten mensen zijn die meer weten over haar dood’ ‘De campagne richt zich op iedereen die informatie heeft of denkt te hebben over de omstandigheden rond het overlijden van Wies Hensen. Want er moeten mensen zijn die meer weten over haar dood’, aldus de politie. Eerder werd een

aantal mannen opgepakt op verdenking van betrokkenheid, maar allen worden inmiddels niet meer als verdachte aangemerkt. De publiciteitscampagne gaat gepaard met een volgens de politie uniek middel dat nog niet eerder is ingezet: een VR-weergave van de plaats delict. ‘De plek waar Hensen is gevonden, wordt zorgvuldig nagebootst en met 360’ fotoapparatuur gereconstrueerd. Aan de hand van een forensisch rechercheur kun je deze plek door een VR-bril zien en kijken welke belangrijke sporen er zijn in het onderzoek’, schrijft de politie. De VR-weergave is te bekijken bij het Mobile Media Lab van de politie, dat staat opgesteld tijdens de aankomende kermis in Budel. Ook als de kermis onverhoopt wordt afgelast, bijvoorbeeld vanwege corona, reist het lab naar Budel af. Nieuwe informatie De politie werkt nu aan de voorbereiding op de campagne. Als deze straks van start gaat, wordt tevens nieuwe informatie in de zaak gedeeld. ‘De dood van Wies Hensen heeft de politie nooit losgelaten en door dit offensief hopen we dat het in Budel en omgeving, ruim dertig jaar na dato, opnieuw het gesprek van de dag zal worden waardoor tips en aanwijzingen naar boven zullen komen.’ Nu al informatie delen kan bij het coldcaseteam van de politie Oost-Brabant via 08006070 en anoniem via 0800-7000.

onder meer vijftien jaar dragline machinist. Daarnaast heb ik ruim vijftien jaar op een vrachtwagen gereden bij carrosseriefabriek Karsemakers. Dat heb ik zelfs tot mijn 78e jaar gedaan, gewoon omdat ik het geweldig vond om dat te doen. Ik ben nu eenmaal ´gene mens´ om de hele dag thuis te zitten.” Natuurlijk was ook Doortje altijd bezig en ze heeft echt honderden uren besteed aan het maken

van poppen in alle modellen en afmetingen. Nol: “Ik was daar heel gelukkig mee. Ik heb overigens ook nog een hobby en dat is puzzelen. Samen hebben we in het verleden mooie vakanties gemaakt onder meer naar de Canarische en Griekse eilanden.” Half Europa doorkruist “Zonder te overdrijven”, zegt Nol, “durf ik te zeggen dat we in al die jaren half Europa heb-

Platinafeest “We laten onze 65e trouwdag op 3 augustus rustig aan ons voorbijgaan. 60 jaar hebben we nog uitbundig gevierd met ruim 160 vrienden en kennissen. Intussen wonen we nu al vijftien jaar op ons huidige adres pal tegenover Kempenhof. Wij denken dat men geen betere overbuurman kan hebben.” Doortje en en Nolleke zijn optimistisch en gaan ervan uit dat ze het platinafeest ook zullen halen. Nol: “En ook dan zal ongetwijfeld weer de vraag worden gesteld: wat hebben jullie nog meer gedaan? Op zo’n vraag hebben wij absoluut maar één antwoord: wij hebben geleefd!”

Braziliaanse Beatriz zoekt gastgezin VALKENSWAARD - Beatriz uit Brazilië komt eind augustus naar Nederland. Ze doet komend schooljaar mee aan het uitwisselingsprogramma High School Holland van Travel Active. Tot de zomervakantie 2022 zoekt zij nog een gastgezin.  Het programma geeft buitenlandse scholieren de kans onderdeel uit te maken van de Nederlandse cultuur door ze een thuis te bieden en ze hier naar een middelbare school te laten gaan. Een culturele uitwisseling is niet alleen een avontuur

voor de buitenlandse scholier. Ook het gastgezin leert over de cultuur en inzichten die een buitenlandse scholier meebrengt. De zestienjarige Beatriz uit Brazilië heeft een passie voor fotografie. Daarnaast heeft ze een liefde voor koken en bakken en kan ze niet wachten tot ze typische Nederlandse gerechten kan maken. Van jongs af aan droomt ze ervan om in Europa naar school te gaan. “Ik geloof dat deze uitwisseling zoveel voordelen op zal leveren. Ik ga nieuwe mensen leren kennen, een andere taal leren spreken en een breder beeld

van de wereld krijgen”, vertelt ze. Beatriz is net als andere buitenlandse scholieren op zoek naar een gastgezin. De Braziliaanse wil naar Valkenswaard. Gedurende de uitwisseling worden het gastgezin en de student begeleid door een zogeheten ‘Local Coordinator’. Deze begeleider is de steun en toeverlaat van scholier en gastgezin en helpt met de kennismaking van de Nederlandse cultuur. Het gastgezin voorziet in kost en inwoning. De overige kosten zijn voor rekening van de scholier of Travel Active.

Jaarlijks komen jongeren naar Nederland om hun ‘High School Holland’-droom waar te maken.


r e m m Su s l a e D

bij Godfried de Vocht, De Echte Bakker

geldig t/m 22 augustus

Lemoncake

4,

samen

3,

29

Aardbeienzomerschelp

nu

8,

49

Roomboter Croissants

3 stuks

1,

99

Rozijnenbollen

4+2 GRATIS

Desemstokbrood

nu

meergranen of wit

1,

49

4+1

Hamburgerbroodjes

Puzzelservice / Persbelangen / 9P1063 6 7 8 10 11 1 2 3 4 5 Welk winwoord komt er in het balkje? 1 15

12 2

13

3

4

17 12

15 25

17

GRATIS

Godfried de Vocht

14 7

22

49

50

57

58 53

54 62

61 57 65

56 64 60

45

44 54

53

52 60

59 67

50 43

42 52 48

55

45

49

48

51 59

44 39

38

56

29

36 43

42

41

28

39 35

47

29

36 33

32

37

28 24 33

27

38

34 41

47 55

20

35 31 37

11

24

23

26

10 20

32

31

40

9

19 27

18

26 21

8 19

14 23

13 22

21 16

30 25

46 40 51 46

6 18

5

16

30

49

+ kruidenboter

K r u i s wo o rd p u z z e l

34

nu

Borrelbrood

Puzzelservice / Persbelangen / P1063

63 58

66 62

61

63

68 64

66

65

©67 Persbelangen P1063

68

© Persbelangen P1063 26

21

17

52

12

47

20

19

52

18

33

2

2 26 21 17 52 12 47 20 1912 ceintuur, 52 18 1433 HORIZONTAAL: 1 courant, 6 zangstem, stel, 15 vrijplaats, 17 rondedans, 19 apostel, 21 voordat, 22 kwaad, 24 onbezonnen en driest, 25 mond-en-klauwzeer (afk.), 26 kwartet, 28 boom, 30 werkplaats, 32 rivierbocht, 34 overlast, 35 ongelijk, 36 roomskatholieke titel, 37 zaterdag (afk.), 39 zangnoot, 41 ijzer (afk.), 42 top, 43 mand, 46 gebakje, 49 bodem tussen de oevers, 51 boerderijdieren, 52 loterijspel, 54 ten opzichte van (afk.), 55 Nederlandse Radio Unie (afk.), 57 hoofddeksel, 58 keel-neus en oortarts (afk.), 59 spijkerbroek, 61 grappenmaker, 62 prul, 64 mest, 66 karwei, 67 puistje, 68 plaats bij Zwolle. VERTICAAL: 1 erfelijkheidsdrager, 2 engerd, 3 gerstenat, 4 stoot, 5 voormiddag (Eng.), 7 voorzetsel, 8 aanstonds, 9 razzia, 10 gebrek, 11 kloosterzuster, 13 heraldische term, 16 schuimwijn, 17 stuurinrichting, 18 landengte, 20 bakvloeistof, 22 gedroogde hennep, 23 vroegere Chinese munt, 25 met andere woorden (afk.), 26 reisdocumenten, 27 bergplaats, 29 zendgemachtigde, 31 harsig sap, 33 kompasrichting, 38 scoutingleider, 39 natriumcarbonaat, 40 met medewerking van (afk.), 41 leeftocht, 42 beginner, 43 Indo-germaan, 44 conditietraining, 45 ten gevolge van (afk.), 47 dorp bij Apeldoorn, 48 karaat (afk.), 49 agrariër, 50 Europeaan, 53 gedorste en gepelde rijstkorrels, 56 bondgenootschap, 58 gezellig, 59 broodbeleg, 60 pakket, 62 groente, 63 bijwoord, 65 zangnoot, 66 vogel.

Winnaar vorige week M.G. Thijssen uit Waalre Proficiat! Winwoord: Levenswandel

De Echte Bakker Den Hof 82, Waalre Parkstraat 12a, Nuenen W.C. de Coevering 8, Geldrop Heuvel 50a, Geldrop Tongelresestraat 274, Eindhoven Heezerweg 310, Eindhoven

Trudostraat 2e, Eindhoven Wijngaardplein 52, Eindhoven Hoogstraat 116, Eindhoven Franz Leharplein 24, Eindhoven Hoofdstraat 39, Best Heistraat 3, Son

Uw oplossing op een briefkaart of via email, met naam- en adresgegevens moet bij ons binnen zijn voor maandag 8.00 uur: DAS Publishers, Stationsstraat 103, 5751HD Deurne. Email valkenswaardsweekblad@dasmediacentrum.nl Onder de goede inzendingen wordt wekelijks een cadeaubon verloot.


15

WEEKBLAD DE SCHAKEL | Woensdag 28 juli 2021

‘Het is mooi en afwisselend werk’ WAALRE - DAS Mediacentrum is met nieuwe titels zoals De Schakel de afgelopen maanden flink uitgebreid. Dat betekent dat het team ook wel wat versterking kan gebruiken. Tamar Palmen, inmiddels zeven jaar werkzaam als media-adviseur bij DAS Mediacentrum, over haar werk. Jij bent media-adviseur, wat maakt jouw werk zo leuk? “Het werk is heel afwisselend. Ik ben met veel verschillende mensen van allerlei branches in gesprek. Geen dag is hetzelfde. Ik kan mijn dag zelf indelen. De ene keer ga ik bij een aantal klanten langs en de andere keer doe ik weer binnendienst werkzaamheden. Die afwisseling en vrijheid maakt het voor mij heel leuk.” Wat deed je hiervoor? “Vanaf 2004 ben ik als accountmanager werkzaam in de uitgeverswereld, dus ik zit alweer 17 jaar in dit vak. Dat is een hele tijd, maar ik heb er dan ook veel plezier in. Sowieso spreekt de buitendienst mij erg aan, want voor deze tijd heb ik een aantal jaren als verkoper bij een kappersproduct gewerkt.” Is er veel veranderd? “Zeker. Vroeger deed ik alleen de verkoop voor de weekbladen. Later kwamen daar de online nieuwssites bij en inmiddels kan ik ook marketingdiensten aan

Kerk beri cht en Heilige Willibrorduskerk Aanspreekbare pastor: Diaken B.T.W.G.M. Leijtens Pastorie Waalre: Markt 23, Waalre. Tel. 040-2212732. Mailadres: info@willibrordus-waalre.nl

Tamar Palmen werkt alweer 7 jaar als media-adviseur bij DAS Mediacentrum en hoopt er binnenkort een collega bij te krijgen. klanten aanbieden nu er een marketingteam is. We gaan met de tijd mee en dat blijft ontwikkelingen meebrengen in mijn werk.” De krant wordt soms als stoffig gezien. Wat vind jij daarvan? “Ik kom uit een branche, waar mode een erg belangrijke rol speelt en toch heb ik destijds de overstap gemaakt naar de krant. Het is alles behalve stoffig. Ik kan de krant echt eigen maken met allerlei leuke specials. Ik heb ook inspraak over welke thema’s we extra aandacht gaan geven. En het blijft zeker niet alleen bij de krant bij ons, door het grote on- en offline aanbod dat ik kan aanbieden aan klanten, blijft het heel ac-

tueel en kan ik als media-adviseur meegaan in de ontwikkelingen.” Waaruit haal jij veel plezier? “De bijlage rondom de Kennedymars, meedenken met de voorbereidingen en dan een mooie special in de krant te hebben met erg mooie foto’s, artikelen en advertenties, dat geeft een goed gevoel.” Hoe is het team waarin je werkt? “We hebben een klein team van 10 collega’s. Dit maakt het erg persoonlijk en relaxt. Je werkt echt samen. Het zou fijn zijn als ons team versterking krijgt van een collega media-adviseur voor 24 tot 36 uur!”

REGIO - Het Pacte des Cygnes verzorgt op zondag 1 augustus de grote Brabantse PDC Rally. De start is om 08.30 uur en de eindtijd zal rond 17.00 uur zijn, afhankelijk van het aantal gekozen stops. Startlocatie is vanuit De Nieuwe Hof, Gorp aan de Ley 1 in Hilvarenbeek.   De rally is een echte speurtocht door het Brabantse land aan twee kanten van de landsgrens. Er is een mooie prijs te winnen en natuurlijk het Brabant Rally bord. De routebeschrijving wordt uitgereikt bij de start. Deelname kost 21,99 euro.  Tickets Meer informatie via mail naar: info@pactedescygnes. org. Tickets zijn te bestellen via: www.pactedescygnes.nl

Trouwring gevonden WAALRE - Op de parkeerplaats van het winkelcentrum tussen de Albert Heijn en Lidl is een trouwring gevonden. Een attente lezer mailde naar de krant, voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 06-19031929

7 op de 10 blijft Coronamelder deze zomer gebruiken

Eucharistische aanbidding; maandag tot en met vrijdag om 18.00 uur.

Kerkdienst: Elke zondag om 10.00 uur is er een fysieke kerkdienst en de mogelijkheid de onlineviering thuis te volgen.

Onze Lieve Vrouw Presentatiekerk Aanspreekbare pastor: Diaken B.T.W.G.M. Leijtens

Voorganger zondag 1 aug.: Ds. T. van Andel uit Valkenswaard www.adkerk.nl/agenda

Pastorie Aalst: Eindhovenseweg 63, Aalst-Waalre. Tel.: 040- 2212285. Mailadres: info@willibrord-aalst.nl Eucharistievieringen: zondag om 09.30 uur, maandag en vrijdag om 19.00 uur. Eucharistische aanbidding: woensdag 19.00 tot 20.00 uur.

Wegwijzer Dienst huisartsen De huisartsen uit Waalre nemen deel aan de dienstenstructuur van SHOKO in het Maxima MC in Veldhoven.

Dienst tandartsen De dienstdoende tandarts is, uitsluitend voor spoedgevallen, te bereiken via het centrale telefoonnummer: 0900-2041177.

REGIO - 69 procent van de mensen die de Coronamelder-app hebben gedownload blijft de app ook deze zomer gebruiken. Bijvoorbeeld tijdens een dagje weg of op vakantie in Nederland. Dit blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Motivaction. Door de app worden mensen die nog geen klachten hebben eerder gewaarschuwd dat zij in contact zijn geweest met iemand die corona blijkt te hebben. Ook als zij deze mensen niet kennen. Dit is extra belangrijk nu, gelet op de besmettelijkere deltavariant. Daarnaast komen we door de versoepelingen weer meer met elkaar in contact.

Het kan zijn dat mensen die op vakantie in Nederland zijn, in aanraking komen met buitenlandse toeristen. Ook dan is de kans groot dat de app gewoon werkt. Coronamelder werkt namelijk samen met apps uit elf andere Europese landen, waaronder de Duitse en Belgische. Gebruikers van de Nederlandse app ontvangen bijvoorbeeld ook meldingen als zij langere tijd dicht bij een Duitser zijn geweest die de Corona-WarnApp heeft geïnstalleerd en later positief is getest. Coronamelder blijft belangrijk, ook nu er steeds meer mensen gevaccineerd zijn. Iemand die tegen corona gevaccineerd is, kan het virus toch verspreiden.

Open Kerk: Vrijdag van 10.00-11.30 uur. Ontmoeting en gesprek: Vrijdag van 11.30-12.00 uur.

Bij spoedeisende medische klachten op maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 uur en 08.00 uur en het gehele weekend telefonisch bereikbaar onder: Tel.nr.: 040 – 2660505

De Coronamelder is te downloaden via de Appstore en Google Play Store. Meer informatie op: www.coronamelder.nl

Protestantse gemeente Agnus Dei Koningin Julianalaan 12 Waalre. Dominee Ferdinand Borger. Hij is bereikbaar van dinsdag tot en met zaterdag.

Eucharistievieringen: zondag 11.00 uur; dinsdag en donderdag om 12.00 uur.

Heilige Mis:

Brabantse PDC rally

zaterdag om 17.00 uur

Thuiszorg Verpleeg Collectief biedt alle vormen van zorg/verpleging: dagdelen vanaf 4 uur aaneengesloten; nachten; 24-uurszorg. Burgemeester Mollaan 28, 5582 CK in Waalre, tel.nr. (dag en nacht): 040-2215271. www.verpleegcollectief.nl Dynamo Jeugdwerk Waalre Dynamo Jeugdwerk biedt in Het Klooster en in De Pracht diverse activiteiten aan voor de jeugd. Meer info via de Facebookpagina: www.facebook.com/DynamoJeugdwerkWaalre Goed voor Mekaar Waalre Dé plek voor vrijwilligerswerk en informele hulp, zoals begeleid vervoer, hulp bij boodschappen en kleine klusjes, mantelzorg en bezoek- en belmaatjes. Telefo-

Trinity Church Eindhoven Church of England, De Pracht 1 in Aalst. Engelstalige vieringen: elke zondag 10.30 uur. Kindernevendiensten voor verschillende leeftijdsgroepen. Ook in het Nederlands mogelijk. Chaplain: Francis Noordanus, Assistant-Chaplain: Barbara Noordanus, tel.: 040-2450601. Lay-Minister: Jan Waterschoot, tel.: 040-2015040.

nisch bereikbaar via: 06-25762422 (ma. t/m vr.dag van 09.30-12.00 uur). Meer informatie: www.goedvoormekaarwaalre.nl

St. Wél! Welzijn de Kempen De welzijnsorganisatie die met vrijwilligers en professionals doet waar ze sterk in is; mensen ondersteunen die hulp nodig hebben. Van begeleiden naar erbij horen en weer meedoen. Eikenburg 2, 5521 HZ Eersel, Te bereiken via telefoonnummer: 0497-514746. www.welzijndekempen.nl

Bij overlijden Van der Stappen Uitvaartverzorging Vossenlaan 18 in Waalre, Te bereiken via telefoonnummer: 040-2212550, Website: www.vdstappen.nl

Uitvaartzorg Hans Raaijmakers, Emopad 56 in Geldrop, Te bereiken via telefoonnummer: 040-7808000, Website: www.hansraaijmakers.nl

Rian van Leest Uitvaartverzorging Rouwcentrum ‘t Dennehuys, Heistraat 62 in Waalre, Te bereiken via telefoonnummer: 040-2121071, Mailadres: info@rvlu.nl


jer Tuinan pot. 2.25 In 12cm

Ornithogalum Of Zuidewindlelie. 70cm hoog in 21cmpot. 9.99

Roosjes 2.99 p.st.

5.99

Of Platycodon. 2.25

29 . 1

1.49

1.29

SALE ! r e e it f ro p & s g n la Kom ing t r o k t e m n le e ik t r a Veel tot 50% !!

rigida Verbena ot. p In 23cm9 7.9

Tuinhortensia Of Hydrangea Macrophylla is verkrijgbaar in diverse kleuren. 14.99 p.st.

Zonnehoed Of Echinacea. In 17cm-pot. 6.99

3. 99

99 . 3

1+1 GRATIS

Campanula 4.99 p.s.t.

1+1 GRATIS

Valkenswaard Nieuwe Waalreseweg 199 | Elke zondag open!

Zie voorwaarden in de winkel. Aanbiedingen zijn geldig van 28 juli t/m 3 augustus 2021 of zolang de voorraad strekt. Niet geldig op actie artikelen.

Ballonklokje

Profile for Das Publishers!

De Schakel 27-07-2021  

De Schakel 27-07-2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded