Page 1

Woensdag 12 februari 2014 • 59e jaargang nr. 7

Project Z

3

Opheffing wijkraden

3

Carnaval

14

Raad Asten

18

taxi bestellen? 49 31 11 - bellen! voor al Uw taxi Groepsvervoer Ziekenvervoer rolstoelvervoer en toUrinGcar service.

taxibedrijf stienen someren b.v.

Zondag geopend van 12.00 tot 18.00 uur

Commissaris Wim van de Donk

Openingstijden: maandag - donderdag 08.30-20.00 uur, vrijdag 08.30-21.00 uur, zaterdag 08.00-20.00 uur

BIZOB bespaart gemeenten geld

Tien jaar professionele inkoop Tien jaar geleden staken de secretarissen van gemeenten in Zuidoost-Brabant de koppen bij elkaar om te bekijken of de inkoop gezamenlijk kon plaats vinden. Van de aanwezige gemeenten durfde ongeveer de helft, tien gemeenten, waaronder Someren en Asten, de stap te nemen. Er werd een stichting opgericht, waarvan burgemeester Veltman uit Someren voorzitter werd. Het bestuur van de stichting BIZOB (Bureau Inkoop ZuidoostBrabant), bestond verder uit vertegenwoordigers van de diverse gemeenten. Bij de aankondiging van dit nieuwe initiatief voorspelde burgemeester Alfred Veltman in de Somerense raad, dat het voordeel misschien 25 duizend euro per jaar kon bedragen. De burgemeester werd ingehaald door de werkelijkheid: de besparing door gezamenlijke inkoop loopt in de tonnen. Inkoop behelst veel meer dan potloden en papier: het gaat ook om softwarepakketten, om zorg, om jeugdhulpverlening, om bedrijfswagens, enz. Allemaal artikelen waarbij veel voordeel bij een groter volume is te behalen. Inmiddels zijn achttien gemeenten aangesloten bij BIZOB. Daarnaast werken gemeenten uit andere delen van Brabant samen met BIZOB. Ook instanties als de Veiligheidsregio (gezamenlijke brandweer) en de Omgevingsdienst kopen via BIZOB in, waar 35 personeelsleden werken. De inkoopcombinatie BIZOB is niet de oudste inkoopcombinatie van gemeenten in Nederland, wel de meest bekende en wellicht de meest succesvolste. Zo succesvol, dat er voorlichting gegeven wordt aan landen met een nieuwe democratie. Daarnaast is BIZOB tweede geworden in een wedstrijd voor Europese innovatie. Alle reden om het tienjarig bestaan feestelijk te vieren. Jubileum Vorige week donderdag kwamen gemeentebestuurders, medewerkers van BIZOB en de commissaris van de Koning, Wim van de Donk bijeen in De Ruchte voor de jubileumviering. De voorzitter van BIZOB, burgemeester Alfred Veltman van Someren ging in op het belang van BIZOB: “Inkoop wordt ingewikkelder en kennis van zaken wordt steeds beVervolg op pagina 2

’t Contact is een uitgave van Boerenbond Deurne Uitgeverij B.V. Officieel advertentie- en mededelingsblad voor Someren. Advertentie- en mededelingsblad voor Asten. Redactie Postbus 60 • 5710 AB Someren Tel.: 0493 47 35 78 • Fax: 0493 47 35 83

Rijsemus | Asten | Burg. Ruttenplein 4 | T: 0493 68 82 15

4 Saucijzen

Het dagelijks bestuur van het WMO-platform: v.l.n.r. Sjaak Zonnenberg, Willie Jonkers (professioneel ondersteuner) Lydeke Veldhuis, Jo Swinkels en Jan van de Water, Roos Barten en Bets van de Mortel ontbreken op de foto.

5de 6de 7de en 8ste gratis. Geldig tot en met zaterdag.

WMO-Raad Someren

Thomas Koppens, keurslager

Iedereen kan meedenken De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) regelt, dat inwoners met en zonder beperking van Someren en andere gemeenten in Nederland zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven. Dat leven moet van goede kwaliteit zijn. Daarvoor wordt zo nodig en waar het kan een beroep gedaan op familie en bekenden. De gemeente ondersteunt en faciliteert als dat nodig is. Daar zit de grote uitdaging; kwaliteit van leven is wat de mensen waar het om gaat zelf voelen en dat is bij iedereen anders. “De overheid heeft de plicht bij het invoeren van de WMO inspraak te bewerkstelligen. Anderzijds hebben de burgers ook de plicht mee te denken met de overheid”, aan het woord is Jan van de Water, voorzitter van de WMO-Raad Someren. Voor de rol van de raad is het zoeken: wat is in het belang van de burger en wat niet? Bij de invoering van de WMO was de instelling van een platform of een adviesraad niet verplicht. De gemeente Someren vindt inspraak belangrijk, met name de wethouder Theo Maas hecht hier grote waarde aan. De meeste gemeenten regelen de inspraak via een WMO raad of Platform. De belangrijkste taak is het waarborgen van de inspraak van de burgers, inspraak bij de besluiten en gevraagd en ongevraagd adviseren. Jan van de Water: “Die functie ontaardt gemakkelijk, want er gaat enorm veel tijd zitten in het doornemen van dikke pakken papier. De WMO is er voor iedere burger en daarom is het contact met die burger, de achterban om de wensen te inventariseren en deze weer over te brengen naar de gemeente heel belangrijk. De gemeente kan die wensen weer beoordelen en in het beleid opnemen”. Net zoals de gemeenten werken ook de WMOraden binnen het Peelgebied samen en vullen elkaars expertise aan. Samenwerking Het was voor de invoering van de WMO al duidelijk de gemeenten kunnen het niet alleen, ze moeten samenwerken. Alleen zo kunnen gemeenten specialisten op verschillende gebieden inhuren, vooral op onderdelen, die niet zo vaak voorkomen. Politiek is het heel lastig enerzijds samenwerken, anderzijds veel aandacht besteden aan specifieke wensen van de achterban. Jan van de Water: “Er is nog veel te weinig doorgedacht over de gevolgen. De participatiegedachte is nog niet aanwezig. Kijk bijvoorbeeld naar de verzorgingstehuizen. Er komt straks leegstand en de beleidsmakers hebben er nog geen idee van, wat ze ermee aan moeten”.

Administratie Kerkstraat 2a 5711 GV Someren Tel.: 0493 47 35 78 • Fax: 0493 47 35 83 E-mail: info@hetcontact.nl Homepage: www.hetcontact.nl

Inspraak Voor inspraak op specifieke taakvelden zijn al structuren ontwikkeld, nu is het zaak om ook andere instellingen bij de WMO-Raad te betrekken, zoals wijk- en dorpsraden en sportverenigingen. Dat is nodig om de raad een brede basis te geven. Daarnaast is het ook belangrijk om te laten zien, wat er gebeurt, als er geen inspraak is. De gemeente Someren heeft de WMO-Raad een eigen budget gegeven, waarmee de raad professionele ondersteuning kan inhuren. En om zo breed mogelijk infobijeenkomsten te organiseren om de burger te informeren en te enthousiasmeren voor deelname in de WMO-raad. Jan van de Water: “Op die manier kunnen we zelf regelen hoe we de inwoners van Someren kunnen bereiken en betrekken bij het beleid. Want we kunnen altijd mensen gebruiken, om de ondersteunende en initiatiefnemende rol van de WMO-raad vorm en inhoud te geven. Iedereen, die daarover ideeën heeft is welkom”. Ideeën of verzoeken tot nadere toelichting kunnen de Somerenaren mailen naar janwater@kpnmail.nl Organisatie De WMO-Raad telt momenteel veertien leden. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf personen. Via het bestuur van de WMO-Raad lopen alle aanvragen voor adviezen en ook het doorspelen van ongevraagde adviezen. De invulling van de adviezen loopt via drie plat-

Someren • www.koppens.keurslager.nl

Marcel Louwers, keurslager Asten • www.louwers.keurslager.nl

1 Webshop 2 Winkels Altijd dichtbij!

zie pagina 4 en 5

info@ hetcontact.nl www. hetcontact.nl

Elke zaterdag is UPC bij Expert Asten aanwezig voor al uw vragen

Vervolg op pagina 2

Oplage 15.300 exemplaren Advertentietarieven en/of ingezonden mededelingen: € 0,28 per mm. Op voorpagina speciale tarieven. Tarieven: excl. 21% b.t.w. Bij contract belangrijke reductie. Contactjes (uitsluitend bij vooruitbetaling): tot 10 woorden € 3,00; elk woord meer € 0,30.

Verspreidingsgebied Someren, Asten, Heusden, Lierop, Ommel, Someren-Eind en Someren-Heide


Pagina 2

Woensdag 12 februari 2014

..vervolg van pagina 1

Iedereen kan meeden 

forms Leefbaarheid, Zorg en Welzijn en Jeugd en gezin. Leefbaarheid houdt zich onder meer bezig met maatschappelijke voorzieningen, veiligheid, sport, vervoer en zelfredzaamheid. Zorg en Welzijn met mantelzorg, vrijwilligers, voorzieningen, wet-

geving, AWBZ en geestelijke gezondheidszorg. Jeugd en Gezin is het terrein van de jeugd, van gezondheidszorg tot opvang, van vervoer tot passende onderwijs.

..vervolg van pagina 1

Tien jaar professionele inkoop professionele inkoop langrijker. Zeker in de beginjaren was er bij gemeenten weinig kennis van zaken. Door de professionele inkoop groeit ook de kennis bij de gemeenteambtenaren. BIZOB adviseert gemeenten, die vervolgens zelf een besluit nemen. Bij de inkoop gaat de keuze voor kwaliteit boven de keuze voor omvang. De slogan ‘Massa is kassa’ heeft plaatsgemaakt voor kwaliteitsdenken. Waarde is naast prijs een belangrijk aspect bij de inkoop. Social return en duurzaamheid zijn tien jaar na de oprichting belangrijke aspecten bij de inkoop. BIZOB werkt op het snijpunt van overheid en markt: BIZOB werkt hier met veel kennis en enthousiasme”. Samen sterker De Commissaris van de Koning, prof. dr. Wim van de Donk had veel complimenten voor BIZOB: “Als je kennis deelt, word je er samen sterker door. De overheid is bij de inkoop niet alleen marktpartij, maar heeft meervoudige doelstellingen. De vraag is steeds hoe kopen we slim in, met daarbij de gedachte, dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit. Inkoop heeft ook aspecten als integer handelen, resultaten op langere termijn en merkwaardige goederen. Denk daarbij aan inkoop van zorg, waarbij de kwaliteit van de producten afhankelijk is van de kwaliteit van de consumptie. Aspecten

bij inkoop zijn: integriteit, relatie met regionale werkgelegenheid, transparante processen, en de bijdrage aan de maatschappij. Dat levert dilemma’s op, want de afdeling gemakkelijke oplossingen is gesloten”. Hogeschoolwerk Prof. dr. Arjan van Weele van de T.U. Eindhoven waagde een blik in de toekomst: “Inkopen is hogeschoolwerk met veel stakeholders en veel doelstellingen. Het is een vak, dat niet aan amateurs kan worden overgelaten. De overheidsinkoop gaat om een bedrag van 350 miljoen euro. Gezamenlijke inkoop kan 17% besparen. Belangrijke aspecten voor de toekomst zijn daarbij de maatschappelijke betrokkenheid van de gemeenten en de samenwerking. Een samenwerkingsverband zorgt voor kennis, die gemeenten niet kunnen bekostigen. Zeker belangrijk in de toekomst als 55% van het gemeentelijk budget naar het sociale domein gaat, waarbij kennisintensieve diensten moeten worden ingekocht. Bij leveranciers moet de kennis maximaal benut worden. Daarnaast moeten gemeenten ervoor zorgen niet ten koste van anderen in te kopen, zoals schoonmakers, die onder het minimumloon betaald worden”.

www.hetcontact.nl

 Hulp nodig bij het invul-

len van uw belastingaangifte? Ton Maas Assurantiën 0493-493684.

 Kwaliteit Graszoden aan-

leggen. Gazon inzaaien, vervangen. Bestratingen, tuinonderhoud, aanleg. zonder BTW mogelijk. Info 06-23429800.

 Inbouw-apparaat vervangen. Bel 0493-695606, vakkundig ingebouwd. Bots Witgoed service

Vrijdag 14 februari: Lezing werkgroep Multimedia I.V.N. Asten-Someren. Aanvang 20.00 uur in het I.V.N.-gebouw De Stulp, Ostaderstraat 30, 5721 WC Asten. Thema: Blauwgraslanden door Ad Brouwers. Zaterdag 15 februari: Haardhoutdag bij BC De Pelen. Van 10.00 tot 16.00 uur bij BC De Pelen wordt er hout voor haard of houtkachel verkocht. Hout wordt aangeboden in stammen van 2 meter en kost € 55.00 per kuub. Telefoon: 0495-641497 Zaterdag 15 februari: Toneel De Ketelbinkies. Aanvang 19.30 uur in Gemeenschapshuis De Kluis, Kluisstraat, 5724 AD Asten. Titel: De Aspirientjeswaterval geschreven door Mart Moors. Zaterdag 15 februari: Zanggroep In Between verzorgt viering kerk Heusden, aanvang 19.00 uur. Het thema van deze viering is “aandacht”. Zondag 16 februari: Winterse Stiltewandeling Groote Peel. Vertrek 11.00 uur bij BC De Pelen. Duur: 2 uur. Telefoon: 0495641497. Zondag 16 februari: Expositie Galerie Ave Maria, Vorstermansplein Heusden met werk van Jacques Madou. Geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Dinsdag 18 februari: Lezing Veilig en Alert. Aanvang 20.00 uur in de Lambertsschool, Zonnehof 2, 5721 AZ Asten. Thema: Veilig en Alert. Gemeente Asten en EHBO Asten. Deelname gratis. Woensdagmiddag 19 februari: Jacques van der Velden verzorgt tussen 13.30 en 15.30 uur een bijeenkomst over het uitpluizen van je eigen familiegeschiedenis in Erfgoedpunt De Peel. Donderdag 20 februari Beeldherkenning Asten van 10.00 tot 12.00 uur in Erfgoedpunt De Peel met Willy van Vlerken.

 Verloren: sleutelbos omg.

Jan Linders Someren. Tel. 06-16105237.

 Eet- en frietaardappelen

bij J. Leenders, Antoniusstraat 12 Asten-Heusden. Tel. 0493-691892.

 Minigraver verhuur en

Grondwerken Frans van der Zanden B.V. Voor in en om uw huis/tuin, minimale doorgang 75 cm breed. Tuin spitten, zwembad uitgraven, trampoline ingraven. Ook voor sloopwerkzaamheden zoals vloeren en muren. Tel. 06-23572012, www.vanderzandenminigraver.nl

 Inkomstenbelasting 2013. Wij verzorgen voordelig uw aangifte IB-2013 bij u aan huis! Bel voor een afspraak: HBV-Belastingadvies voor de regio ZuidOost-Brabant. Tel: 0493-472345 en/of (mobiel): 06-30737101.

Schenking herinneringsboom 50 jaar I.V.N. Asten-Someren In het kader van de feestelijkheden rond het 50-jarig jubileum van het I.V.N. Asten-Someren, ter ere van de vele vrijwilligers, wordt op vrijdag 14 februari a.s. om 15.00 uur een herinneringsboom (rode beuk) door de gemeente Someren en Asten aan het I.V.N. geschonken. Wethouder Willy Hanssen van de gemeente Someren en wethouder Theo Martens van de gemeente Asten zijn bij de schenking aanwezig. De boom staat in het ontwikkelingsgebied aan de Keelvenweg waar de toekomstige locatie van een informatiecentrum zal komen. Bij de boom wordt een plaquette geplaatst.

Laatste ronde wintercollectiekoopjes

1/2 prijs

Het adres voor een goed schoenadvies, vorm en kwaliteit. pas t me

Kanters-Vinken v.o.f. Schoenhandel Orthopedisch schoentechniek

Kerkstraat 19 - 5711 GT Someren. Telefoon: (0493) 49 14 18


Woensdag 12 februari 2014

Pagina 3

Astense wijkraden stoppen De Astense wijkraden houden op te bestaan. Na jarenlange inzet in de wijken, het realiseren van initiatieven, het adviseren van de gemeente en het betrekken van burgers bij diverse projecten komt hier een einde aan. De reden is dat de voorbije jaren veel projecten zijn opgepakt en initiatieven met succes zijn gerealiseerd. De komst van diverse platforms, het minderen van het aantal nieuwe initiatieven en ook het teruglopen van de bezetting in de besturen, speelde hierbij een belangrijke rol. Onderzocht is of het eventueel vormen van 1 dorpsraad voor Asten mogelijk een goed alternatief was om invulling te geven aan burgerparticipatie in Asten. Helaas bleek dit, evenals het doorgaan in de huidige vorm (met vier wijkraden), geen optie. Burgerparticipatie Het stoppen van de wijkraden betekent niet dat er geen ruimte meer is voor burgerinitiatieven of burgerparticipatie. In tegendeel. Bij nieuwe projecten worden geïnteresseerden en belanghebbenden individueel, via sociale media of bestaande andere platforms gevraagd naar hun mening. Dat gebeurde de laatste jaren al steeds vaker op deze manier.

     

        

Gemak, duurzaamheid en veiligheid

Dorpsraden blijven De dorpsraden Heusden en Ommel functioneren goed en blijven bestaan. Ze hebben voldoende onderwerpen op de agenda, worden gesteund en gevonden door de dorpsbewoners en de bezetting in het bestuur is voldoende om goed te blijven functioneren.

 

    

  

  Sierwerk op maat • Poorten (automatisch) naar uw idee of ons ontwerp

TE KOOP

Boerenkamplaan 96 • Someren-Eind Tel. 0493-492962 • Fax 0493-496985

GROENE EN RODE BEUKEN UIT EIGEN KWEKERIJ LEVERBAAR VAN 40 CM. TOT 250 CM. NU OOK TE LEVEREN SPECIALE BEUKENPOTGROND.

info@greijmans.nl • www.greijmans.nl

 

            

Boomkwekerij Engelen

Nieuwendijk 83, Someren Tel. 0493-491248, www.boomkwekerijengelen.nl

STEVENS TELEVISIES Prijsknaller

ACTIEPRIJZEN!

uw LED TV adres

SAT - DVD - HOME CINEMA

Prijsknaller

 Inkomstenbelasting 2013. Wij verzorgen voordelig uw aangifte IB-2013 bij u aan huis! Bel voor een afspraak: HBV-Belastingadvies voor de regio ZuidOost-Brabant. Tel: 0493-472345 en/of (mobiel): 06-30737101.  Inbouw-apparaat defect. Bel 0493-695606 voor snel herstel. Bots Witgoed Service.  Voor al uw schilderwerk

Sony KDL42W805 TV

107cm, 400 Hz XR Bravia LED TV, Full HD, Wifi Smart TV, 4x HDMi, 3D incl 4x bril, USB, X-Reality PRO, DVB-T/S/Ci+ 2 jaar garantie van 899,-

beperkt aantal

€ ???.-

Philips 47PFL5038 TV

119cm, 300 Hz, Full HD LED TV, Ambilight 2, Wifi Smart TV, USB, 3D incl 6x bril, Micro Dimming, 24 W, 3x HDMi, DVB-T/Ci+, 3 jaar garantie

Grootschoterweg 105-107 Budel-Schoot - (NL) 0031(0)495 49 36 16 www.stevensbudelschoot.nl

ma-wo-do 10.00-18.00 10.00-18.00 uur/di uur/di gesloten gesloten ma-wo-do vr 10.00-20.00 10.00-20.00 uur/ uur/ za za 10.00-17.00 10.00-17.00 uur uur vr

van 999,-

beperkt aantal

€ 719.-

binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 0653265973. F. Moors, Lierop.

 Hulp nodig bij het invul-

len van uw belastingaangifte? Ton Maas Assurantien 0493-493684.

SAMSUNG SONY LG PHILIPS LED TV’S NU EXTRA VOORDELIG

 Klussenbedrijf, metsel,-

Prijsinfo niet telefonisch/per e-mail.

 Tweedehands merkkleding Asten www.artimie.nl

meer acties kijk op onze site!

timmer,- en renovatiewerk. T. Maas, tel: 493450.

• U wilt uw ontslaguitkering of een tot uitkering komende lijfrentepolis aanwenden voor aankoop van een lijfrente en U wenst naast een hoge uitkering een goed advies? • U wenst een hypotheek tegen scherpe rente, een arbeidsongeschiktheids- of ziektekosten verzekering? • U zoekt voor uw bedrijf / OR ondersteuning bij herziening van de pensioenregeling? Zo ja, wendt U zich dan tot de specialist op het gebied van pensioen-, lijfrente- en overige levensverzekeringen

Mr. H.C.M.

Looijmans belastingkundige

Nieuwendijk 70 tel 0493-440115

5712 EN Someren fax 0493-440116

PROJECT Z, is zelf durven, zelf kiezen, zelf leven In het kader van lokaal gezondheidsbeleid voor jeugd en jongeren van de gemeenten Someren en Asten, heeft het jongerenwerk een speciaal programma ontwikkeld, genaamd PROJECT Z. Hieronder staat omschreven wat het programma inhoudt. Onis is op zoek naar jongeren die aan deze pilot mee willen doen. Meer informatie is te vinden op www.oniswelzijn.nl/index.php/jongerenwerk/ project-z. PROJECT Z is een zelfontwikkelingsprogramma voor jongeren tussen de 14-18 jaar. Het is een programma van 3 maanden waarbij een groep van maximaal 8 jongeren aan de slag gaan met persoonlijke doelstellingen.PROJECT Z staat in het teken van zelfontplooiing, zelfontwikkeling, zelfbewustwording. PROJECT Z leert jongeren zelf te durven, zelf te kiezen en zelf te leven. PROJECT Z gaat over zelfstandig worden en stimuleert jongeren hun eigen pad te kiezen voor een gezond en gelukkig leven. PROJECT Z is bedoeld voor jongeren,……….. Met matige tot slechte conditie, met gewichtsproble-

men, die moeite hebben met grenzen stellen en ‘nee’ zeggen, die meer weerbaar willen zijn, die bewust willen kiezen, die gezond(er) willen leven of die communicatie- en confrontatietraining willen. Het programma van PROJECT Z richt zich op zowel het fysieke als mentale aspect van het leven van de jongeren. De groep jongeren zullen in zekere mate zelf de inhoud van het programma bepalen. Bij de start van PROJECT Z wordt per individu persoonlijke doelstellingen omschreven. Hier zal gedurende het programma aan gewerkt worden, als individu én als groep. PROJECT Z biedt jongeren de kans om zichzelf te ontwikkelen en deel te nemen aan een transformerend groepsproces. PROJECT Z gaat actief aan de slag met de groep jongeren met ‘life style activiteiten en bootcamptraining. Het motto is ‘Samen doen en ervaren. Zelf reflecteren en leren” Bootcamp training 1 keer per week met full body workout van een uur, fysieke en mentale training, sporten in de buitenlucht, trainen in groepsverband, zorgt voor teambuilding, uitdaging, competitie en motivatie, snel fit worden en eventueel afvallen, zelf trainen op niveau van sportief kunnen en het beste uit jezelf te halen. Life style activiteiten 2 keer per maand met kookworkshop en eetgewoonten, persoonlijke- en groepscoaching, sociale vaardigheidstraining, weerbaarheid training volgens Rots en Watermethodiek, gesprekken en activiteiten rondom diverse thema’s zoals studie- en beroepskeuze, social media, kiezen van vrienden, verslaving, roken, drinken en uitgaan.


Pagina 4

Woensdag 12 februari 2014

 

   

OPENINGSTIJDEN ROND RON INFORMATIEAVONDEN “WILDE JE FEESTDAGEN MET ME BOUWEN?”

                         

                                                      

Wil je met me bouwen?

                                             

     

                               

                            

                                                   

                                            

                                                   

                            

                                





      

       

   

                                               

            

     

         

              

   

       

      

                     

OVERZICHT ACTIVITEITEN                                                        

        

     

  

                                   

                                       

BRABANTS STUDENTEN GILDE ZOEKT GASTGEZINNEN                                                         

   

   

www.someren.nl/bouwkavels

                     

    

                                                            

                                                            

                                                                                                                

BETER GEBRUIK DRUKRIOOL BUITENGEBIED                                                                                                  

                                                                                                     

                                 

                                

    

MELD U AAN VOOR EEN GRATIS ERFBELANTINGSPLAN                                                                 

                                               

                                    

                                

       


Woensdag 12 februari 2014

VRIJWILLIGER VAN MATCHMENTOR WORDEN – GEWOON DOEN!                                                                                                                                           

                                                                                                    

           

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN                                                                                  

Bekendmakingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                          

                                                                      

Omgevingsvergunningen                                                                                                                                                                                                             

                       

Pagina 5

                                              

                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

WWW.SOMEREN.NL


Pagina 6

Woensdag 12 februari 2014

Met het oog op de raadsverkiezingen Nog ruim een maand te gaan voor de verkiezingen. Dat betekent, dat er door diverse partijen politieke avonden worden georganiseerd. De politiek op de koffie bij de KBO Asten/Ommel Sinds geruime tijd komen de KBO-leden van Asten/Ommel iedere dinsdagmorgen, tussen 10.00 en 12.00 uur, naar Café van Hoek om bij te praten en nieuwtjes uit te wisselen en uiteraard om een kop koffie/thee te drinken. Dinsdag 18 februari zijn de gemeenteraadsfracties uitgenodigd. Het is de bedoeling dat de ouderen van Asten in een informele omgeving kennis kunnen nemen van de visie en de standpunten van de Astense politieke partijen. Het bestuur van de KBO is van mening dat het goed zou zijn, dat we straks een nieuwe gemeenteraad krijgen die weet wat er onder de ouderen leeft en zich realiseert dat er een grote groep ouderen is, die een bijdrage kan leveren aan de participatiemaatschappij.

In ronde twee mogen de partijen één van hun jongere kandidaten laten spreken op het podium. Ronde drie draait om het belang van nieuwe aanwas binnen de partijen. Tenslotte is er een ludieke finale. De toegang is gratis. Meer informatie is te vinden op: www. Jonosh.nl PGA/PvdA Asten De ledenvergadering vindt plaats maandag 24 februari in De Beiaard om 20.00 uur. Op de agenda de stand van zaken campagne. Leefbaar Asten Donderdag 13 februari houdt LeefbaarAsten haar achterbanvergadering ter voorbereiding op de komende commissievergaderingen. De vergadering vindt plaats in de klepel en begint om 20.00 uur Op de agenda o.a.: Regionaal transitiearrangement Kadernota participatiewet Diverse bestemmingsplannen waaronder Manege Prins-Willem-Alexander Verlenen toestemming aangaan gemeenschappelijke regeling Peel 6.1

Verkiezingsdebat in OJC Jonosh Om jongeren klaar te stomen voor de komende gemeenteverkiezingen, organiseert OJC Jonosh een verkiezingsdebat voor Astense jeugd. Dit vindt plaats op vrijdag 21 februari 2014 om 20:00 uur, in jongerencentrum OJC Jonosh te Heusden. Alle politieke partijen van Asten zullen op deze avond vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is nachtburgemeester Nicky Waals aanwezig. Gespreksleider is Huub van Horik.

Politiek Café Zummers Belang CDA Dinsdag 18 februari om 20.00 uur organiseert Zummers Belang CDA een politiek café in Gemeenschapshuis De Weijers, Ter Hofstadlaan 77 Someren Zummers Belang CDA wil graag met allerlei betrokkenen in debat gaan over de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten. Hoe kijken mantelzorgers, gemeente en zorgaanbieders aan tegen toekomstbestendige zorg? Welke mogelijkheden en welke grenzen zien zij en waar ligt de verbinding tussen de verschillende partijen?

Het programma bestaat uit vier verschillende rondes. In de eerste ronde komen onderwerpen als starterswoningen, werkgelegenheid en uitgaansgelegenheden aan bod. Jongeren kunnen ook zelf onderwerpen aandragen. Partijleden mogen reageren.

Twee ervaringsdeskundigen, John Bankers en Ivonne Berkers, zullen een korte lezing houden over het onderwerp en aansluitend krijgen aanwezigen de gelegenheid om hun mening te geven. Gespreksleider is Martie Jeuken.

MOTIVO

JOUW SMAAK VOOR ELK BUDGET Ieder zijn smaak. Daarom hebben we speciaal voor u een breed assortiment aan keukens in diverse stijlen. Zo vindt u bij ons de keukenmerken Motivo, Pronorm, SieMatic en Systemat. Hierdoor vindt u altijd de keuken van uw smaak EN ALTIJD DIRECT VOOR DE JUISTE PRIJS. Bezoek dus nu een van onze zes inspirerende keukenshowrooms. BERGEIJK

DEURNE

HEERLEN

DE WATERLAAT 8

STATIONSSTRAAT 67

IN DE CRAMER 148A

T0497 552882

T0493 441111

T045 5506550

SOMEREN-EIND

TILBURG

VEGHEL

BOERENKAMPLAAN 143

APHRODITESTRAAT 2

CORRIDOR 7

T0493 441111

T013 5784444

T0413 312200

SieMatic alleen in Bergeijk, Heerlen en Tilburg.

WWW.NUVAKEUKENS.NL

GRATIS CONTROLE AUTO UITLIJNEN?     

    

  

   

 

    

      

                     

 Heb je 1x per 2 weken

poetshulp nodig? Bel. 0626523222.

 Laser- en inktjetcartridges

en donorrollen voor printers, copiers en faxen. Zeer scherp geprijsd. B&L Someren 0493-440280.

 Te koop: allerlei tuin-

handgereedschap, stratenmakers gereedschap, Stok snoeizaag van 6m. lengte, tafelcirkelzaag. Figuurzaag elektrisch, gegalvaniseerde buien, leiboom installatie 5m. hoog en 10m. breed, bouwlamp standaard 4m. hoog, automatische tuinslag op roller 20m. Tel. 0493-493040, 0618860739.

 Containers nodig voor

bouw- en sloopafval? Bel Raijmakers Transport B.V. Someren. 0493-490152.

PRONORM

         

 Wij willen alle bewoners van de Wijk Waterdael van harte uitnodigen voor de openbare vergadering van wijkraad Waterdael op maandag 17 februari in de multifunctionele ruimte van OBS de Ranonkel van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Waterdael groeit en bloeit Wat kunt u doen voor meer groen?

Hoe ziet het nieuwe groenbeleid van de gemeente eruit voor de komende jaren en hoe kunt u optimaal genieten van uw eigen tuin? De gemeente Someren en Dhr Peters van Groei & Bloei aan het woord met informatie, tips en plannen voor een groen Waterdael. Dus kom langs, de koffie staat klaar! Agenda: 1. Opening; introductie wijkraad en korte terugblik 2013 2. Mededelingen Ranonkel en Brigantijn over bredere inzet schoolvoorzieningen 3. Presentatie gemeente groenbeleid en overige inrichting - Pauze 4. Groei & Bloei, Martien Peters; tips voor onderhoud tuin en gazon 5. Rondvraag en opmerkingen 6. Sluiting Voor meer informatie of suggesties kunt u mailen naar wijkraadwaterdael@gmail.com

S I E M AT I C

S Y S T E M AT

KOM NU VOOR DE COLLECTIE VAN 2014 NAAR NUVA KEUKENS


Woensdag 12 februari 2014

Pagina 7

 Reiki cursussen en be-

handelingen volgens traditioneel systeem. Geïnspireerd door Inge Mommers gegeven door Inger Janssen. Tel. 0493-843004.

 Hulp nodig bij het invul-

Het meest uitgebreide aanbod bouwkavels in Noord-Brabant tegen de laagste prijs Voor uitgebreid advies en informatie bel: 06-53191515

vooRuimte r Ru im naakomt te rut Kijk op o nze oe! v o w data or voor ebsite per p de rojec t

Meld u aan op onze site voor de voorjaarsborrel op 12 maart

www.ruimtevoorruimte.com

len van uw belastingaangifte? Ton Maas Assurantiën 0493-493684.

 Autobedrijf Leo Hoeben APK en reparatie alle merken www.autobedrijfleohoeben.nl 491862.  Computerhulp, compu-

terles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 0629315869.

 16 febr. vlooienmarkt.

Sporthal de Heiberg, Heerseweg 49, Veldhoven. 9-16 uur. 120 kramen bomvol! € 2 p.p. 06-20299824.

 Te huur: kamers voor arbeidsemigranten in Asten. Tel 06-28058100.  Container en/of grond-

verzet, Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152.

NWC start met ERIMA Voetbaldagen tijdens zomervakantie 2014 Op 19,20 en 21 augustus organiseert NWC Asten een voetbalactiviteit voor de jeugd in Asten en omgeving. Tijdens de drie fantastische voetbaldagen staat techniektraining, plezier, sportiviteit, voetbalbeleving en gezonde voeding centraal. Deze voetbaldagen staan onder professionele begeleiding van Maurice Graef (ex-profvoetballer van zowel RODA JC en VVV Venlo), de gediplomeerde trainers van NWC en sportstudenten van de Fontys Sporthogeschool uit Eindhoven. Dat techniektraining en spelplezier hand in hand gaan, komt tot uitdrukking bij het WK toernooi, het boardingvoetbal, de penaltybokaal, het gatenschieten en het voetbalgolf. Uniek is het gebruik van Global

B r a B a n T

                     

Goals en Smartgoals. Dit zijn nieuwe (technologische) hulpmiddelen die gebruikt worden bij voetbaloefeningen. Tijdens de voetbaldagen zal hier volop gebruik van worden gemaakt. Aan deze activiteit kunnen zowel jongens als meiden deelnemen in de leeftijd van 7 t/m 14 jaar. Goed of minder goed dat maakt tijdens de voetbaldagen niet uit. Tijdens de voetbaldagen is iedere deelnemer drie dagen lang een profvoetballer! Inmiddels is de inschrijving voor de ERIMA Voetbaldagen geopend. Meer hierover op de website van NWC Asten (www.nwc-asten.nl). Gegevens evenement: Locatie: NWC Asten, Beatrixlaan 72, 5721 LZ Asten Periode: Laatste week zomervakantie 19, 20 en 21 augustus, dagelijks van 10.00 –15.30 uur Doelgroep: Voetballers vanaf 7 t/m 14 jaar, maximaal 130 deelnemers Kosten: p.p. € 85,-- (inclusief tenue + voetbal) Organisatie: NWC Asten i.s.m. VELD7. De inschrijftermijn sluit op 1 juni 2014.

 Carnavalskleding kopen, even bij “Een Aarde” binnenlopen. Achter de kerk in Asten. Maandag 19-20 uur. Woensdag 14-15.30 uur. Spullen op laten halen, bel 0647655003.

OPRUIMING ! Heel veel carnavalsartikelen voor de helft van de prijs

CarnavaLSkLeDing vanaF € 5,

Fun-fopshop Offermansstraat 4, Lierop Schuin tegenover de kerk, onderdeel van De Broekenparty

www.fun-fopshop.nl

 Container huren, grond-

werk, sloopwerk. Volmering Someren, tel. 0493491800.

TOON TINNEMANS onderhouds- en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. 0493494862.

Uithakken oud voegwerk • Gevelreiniging •Voegen • Impregneren

Brabants Studenten Gilde houdt Landdagen Someren-Eind Van 3 t/m 6 april 2013 staat er van alles te gebeuren in Someren-Eind. Dan organiseert het Brabants Studenten Gilde van Onze Lieve Vrouw (afgekort BSG) namelijk de Landdagen in Someren-Eind. Een schitterend weekend, georganiseerd door studenten voor het dorp. Het BSG is een kleine studentenvereniging voor studenten die studeren in Wageningen en (bijna) allemaal uit Brabant komen. De doelstelling van het BSG is om contacten te leggen tussen bewoners en studenten in Brabant. Ieder jaar organiseert het BSG daarom een vierdaags evenement, de zogenoemde Landdagen, in een klein dorp in Brabant. Meestal is dit een dorp waar één van de bestuursleden vandaan komt, zo ook dit jaar.

                                    

Het BSG verblijft 4 dagen, van donderdag tot en met zondag, in het Landdagendorp en organiseert hier allerlei activiteiten voor de lokale bevolking. Dit doet het BSG in samenwerking met lokale verenigingen en organisaties. Zo is er een thema-avond met als thema: ‘Ondernemen met de buren’ i.s.m. de ZLTO, een ouderenochtend i.s.m. de KBO, een kindermiddag voor groep 7 en 8 van basisschool de Vonder, een Heilige Mis, een d’Endse bonte avond met Eindse artiesten, een eierrugby-wedstrijd en tot slot een feestavond bij ’t Bruisend d’End. Heel Someren-Eind is natuurlijk van harte uitgenodigd! Meer weten over het BSG of de Landdagen? Dinsdag 18 februari houdt het BSG een Informatieavond bij ’t Bruisend d’End. Tijdens deze avond vertellen BSG’ers over de Landdagen en kunnen belangstellenden vragen stellen. Vanaf 20.30 staat de koffie klaar. Meer informatie: www.hetbsg.nl, of contact opnemen met het bestuur van het BSG via bsg@wur.nl. Brabants Studenten Gilde zoekt gastgezinnen Omdat het contact met de bevolking tijdens de Landdagen centraal staat, wordt traditioneel bij gastgezinnen gegeten. Dit is altijd erg gezellig en levert verrassende gesprekken op. Ook dit jaar hopen de studenten weer terecht te kunnen bij een aantal gastgezinnen, dit keer in Someren-Eind. Zij eten wat de pot schaft en uiteraard doen zij de afwas. Er worden gezinnen gezocht voor Donderdag 3 april, 17:30 uur Vrijdag 4 april (lunch), 12:15 uur. Vrijdag 4 april, 17:30 uur. Zaterdag 5 april, 18:30 uur. Er komen twee of drie studenten eten. Het is mogelijk voor meerdere dagen op te geven. De organisatoren zorgen voor steeds andere studenten. Opgeven kan met een e-mail naar bsg@wur.nl.

   

    

Ben jij een vrouw met ambitie?        

         

Wij hebben plaats voor vrouwen die willen werken in de Wellness- en Gezondheids Branche. Voor info: info@vrouwenkiezenvoorkansen.nl 06 – 57 87 75 25


Pagina 8

Woensdag 12 februari 2014

Huisartsen: Telefoonnr. bij spoedgevallen, avond-, nachten weekenddienst: 17.00 - 8.00 uur: 0900-8861. Apotheken: Mediq apotheek Someren, Postelpark 11, tel. 0493-495954. Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.30 uur. Mediq Apotheek Evers, Wilhelminaplein 6, tel. 491123: geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.30 uur. Voor spoedgevallen buiten deze openingsuren is de centrale dienstapotheek in Helmond bereikbaar onder nummer: 0492-43 29 06. BENU apotheek Kerkstraat, Kerkstraat 6B, tel. 440836: geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.30 uur. Buiten deze openingstijden kunt u zich voor spoedgevallen wenden tot de dienstapotheek in het Elkerliekziekenhuis te Helmond, tel. 0492-432906. Tandartsen: Alleen voor zéér dringende gevallen die niet kunnen wachten tot na het weekend. Algemeen telefoonnummer dienstdoende tandarts: 06-22094316. Verloskundigen: Verloskundigenpraktijk Someren-Asten Floralaan 26 Asten. Tel. 0493-493318 De Zorgboog: Heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging en/of verpleging? Heeft u zorg nodig na behandeling in het ziekenhuis. Of heeft u behoefte aan een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp? Dan bent u bij het kruiswerk van de Zorgboog aan het juiste adres! In kleine wijkteams bieden wij hulp en ondersteuning, afgestemd op uw zorgvraag. Tel: 0900-899 86 36 (€0,01 per minuut) of

www.zorgboog.nl Ook voor informatie over onder meer zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg kunt u bij de Zorgboog terecht. Tel: 0900-899 86 36 (€0,01 per minuut) of www.zorgboog.nl. Buurtzorg: Buurtzorg biedt verzorging en verpleging thuis. Vergoeding volgens AWBZ. 24-uur bereikbaar voor vragen en bestaande zorgvragen. Ook voor nieuwe zorgvragen kunt u rechtstreeks bellen. Ons telefoonnummer is 06-12745040. Voor verdere informatie zie www.buurtzorgnederland.com Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Veterinair Centrum Someren, Slievenstraat 16, tel. 44 10 44. Vlas Veterinair (paarden) 06-12042307. Maatschappelijk werk, LEVgroep Laan ten Roode 71c, Someren. 1e verdieping. Op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 - 17.30 uur op één centraal nr. 0492 - 598989. Spreekuren zijn vervallen. Men kan zich aanmelden via het centrale nr. Na 17.30 uur en in het weekend kunt u bellen met de bereikbaarheidsdienst 040 - 2530350. Echtscheidingsspreekuur: één keer per 2 weken op maandag van 17.00 - 19.00 uur. Telefonisch aanmelden. Sociaal Raadsliedenwerk: iedere woensdag inloopspreekuur van 13.00 - 14.00 uur en telefonisch van 14.00 - 15.00 uur via 0493 - 441400. Centraal kantoor LEVgroep: Penningstraat 55, 5701 MZ Helmond, 0492 - 598989. Thuiszorg: Savant Zorg. Savant biedt verzorging (persoonlijke), verpleging, activerende begeleiding, ondersteunende begeleiding, verpleeghuiszorg (behandeling), verblijf, huishoudelijke verzorging en maaltijdservice. Ook voor acute zorg 24 uur per dag zeven dagen per week. U kunt ons bereiken via de

zorgcentrale tel. 0492 - 572000, op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Voor nieuwe aanmeldingen kunt u bellen met CIZ Veldhoven, tel. 040 - 2549999. Vanaf 1 oktober 2006: bloedafname in Someren t.b.v. huisartsen, verloskundigen, trombosedienst, THEMA diensten en specialisten. Dagelijks van 8.15 tot 10.00 uur in het gebouw van Zorgboog, kruiswerk. Thuiszorg Stichting Land van Horne: Stichting Land van Horne biedt thuiszorg in Someren vanuit woonzorgcentrum Eegelshoeve. Voor meer informatie belt u op werkdagen tussen 8 en 18 uur: T 0800 33 33 888. Ook kunt u kijken op www.landvanhorne.nl. Voor acute zorgvragen zijn we 24 uur per dag bereikbaar via: T 0800 33 33 888.

POLITIE SOMEREN Wilhelminaplein 1, 5711 EK Someren. Openingstijden bureau: Maandag t/m vrijdag 11.00 – 12.00 uur. Indien gesloten: Afdelingsbureau Asten, Planker 20, 5721 VG Postadres: Postbus 78, 5720 AB Asten. Geopend: Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur Zaterdag: 10.00 – 16.00 uur Zondag: gesloten ALARMNUMMER 1-1-2 GEEN SPOED – WEL POLITIE 0900-8844 (lokaal tarief) Fax bureau Asten: 0493-350399 Digitaal contact: www.politiesomeren.nl Meld misdaad anoniem: 0800-7000 Dierenambulance: 0492-384750/06-24575953 Pauluskerk Someren Op werkdagen om 09.00 uur Eucharistieviering. Zondag 16 februari 09.30 Corde et Animo. Intenties voor het weekend: Delshad Shamoen vw sterfdag.

H. Jozef Someren-Heide Zondag 16 febr. Om 11.00 H.Mis. Intentie: Toon van Rooy v.w. Verjaardag en sterfdag. Overl. Fam Kanters-Aarts en Sjaak de zoon vw sterfdag. Misdienaars: Sanne en Aukje v.d. Boer.

H. Naam Jezus Lierop Zaterdag 18.30: H Mis. Zondag 10.00: H Mis; Koor: Par Kerkkoor; Intenties: Overleden ouders Meulendijks en zonenen Thomas en Toon; Pastoor Martien v Asten; Tilly MeeuwsVerweerden; Driek vd Ven; Piet Verberne; Dora Smits- Bosch vw verjaardag; Martien vd Eijnden vw sterfdag en verjaardag; Overl ouders vd Schouw- Eijmberts, kleinkind Esther en Wim; Martien vd Einden en overl fam; Jan v Seggelen vw sterfdag; Piet Verberne vw verjaardag en sterfdag. Woensdag is er geen H Mis in Henricushof. Kapel sluis 13 Someren-Eind Zondag 16 februari GEEN HEILIGE MIS in verband met jeugd prinsenreceptie Lambertusparochie Donderdag 19.00 uur geen intenties. Zaterdag 19.00 uur Combocantorij Cees en Anna v Rijsewijk-Sonnemans; Maria SeverensGoossens; Eddy vd Loo vw Valentijnsdag; overl oud Slegers-Verberne, kinderen en kleinkinderen; Wim Maas; Frans Bruijstens vw verjaardag en zoon Jan; Monique Thijs vw sterfdag en opa en oma Thijs, opa en oma Steijvers Zondag 10.00 uur Dameskerkkoor Nel Maas-vd Moosdijk; Piet en Nel Meeuws-v Lierop en kleinzoon John. Overleden Tonny v Bree-v Eijk O.L. Vrouw Tenhemelopneming Someren-Eind ATTENTIE: H.mis van zaterdagavond begint voortaan om 18.00 uur. Zaterdag 15.februari om 18.00 uur H.mis in de voormalige Mariaschool, Nieuwendijk. Intenties: Petronella, Henrika en Henricus Borsboom; Jo de GrootHuijskens; Hubertus Michiels, Albertina Michiels-Kraak en overl.fam.leden; Overl.fam. leden Bollen-Raassens; Tot een bijzondere intentie fam.v. Eijk. Protestantse kerk Zondag 16 februari. 10.00 uur dienst in Someren . Voorganger is Ds. B.J. Van Haarlem, predikant te Eindhoven. Na de dienst bent u uitgenodigd een kopje koffie/thee te komen drinken in het gemeentecentrum achter de kerk.

 Container huren, grond Spullen aanbieden of ko-

pen, even bij “Een Aarde” binnenlopen. Ook oud ijzer is welkom. Brand 14, Asten. Maandag 11-15 uur, zaterdag 10-12 uur. Spullen op laten halen, bel 0641655003

 Biologisch vlees natuur-

lijk verantwoord! Rund, varkens, lams, kip, kalkoen verkrijgbaar, vers gesneden ham, bacon, rookvlees, spek op de boerderij gerookt Biologische boerderij Sumiran, Sengersbroekweg 95725 TK Asten-Heusden, 0493440630. Webwinkel en bezorging zie www.sumiran.nl

 Biologisch vlees natuur-

lijk verantwoord! Rund, varkens, lams, kip, kalkoen verkrijgbaar, vers gesneden ham, bacon, rookvlees, spek op de boerderij gerookt Biologische boerderij Sumiran, Sengersbroekweg 95725 TK Asten-Heusden, 0493440630. Webwinkel en bezorging zie www.sumiran.nl

 Hulp nodig bij het invul-

len van uw belastingaangifte? Ton Maas Assurantiën 0493-493684.

 Kookplaat defect. Bel 0493-695606 voor snel herstel. Bots Witgoed Service.  Hulp nodig bij het invul-

len van uw belastingaangifte? Ton Maas Assurantiën 0493-493684.

 Tegelzetter voor al uw tegelwerk, zowel binnen als buiten, inclusief natuursteen. M. Ketelaars K.T.S. Tegelzettersbedrijf. Tel./fax 0493-473095 06-20531923, m.ketelaars8@upcmail.nl  Cadeaubonnen vanaf 5 euro vindt u bij ‘t Weverke in de Molenstraat. Tel. 492092.

werk, sloopwerk. Volmering Someren, tel. 0493491800.

TOON TINNEMANS onderhouds- en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. 0493494862.

 Spullen aanbieden of ko-

pen, even bij “Een Aarde” binnenlopen. Ook oud ijzer is welkom. Brand 14, Asten. Maandag 11-15 uur, zaterdag 10-12 uur. Spullen op laten halen, bel 0641655003

 Mooie gebruikte fietsen met garantie bij de Mobiele fietsspecialist Geert, tel. 0613666356.

   

APK voor maar € 25,Incl. afmeldkosten en lichtafstelling. Bij een onderhoudsbeurt is er een

gratis uitleenauto beschikbaar.

Uw auto is bij ons in goede handen.


Woensdag 12 februari 2014

Echtscheidingsspreekuur: één keer per 2 weken op maandag van 17.00 - 19.00 uur, lokatie Laan ten Roode 71c, Someren. Telefonisch aanmelden. Centraal kantoor LEVgroep: Penningstraat 55, 5701 MZ Helmond, 0492 - 598989.

behoefte aan een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp? Dan bent u bij het kruiswerk van de Zorgboog aan het juiste adres! In kleine wijkteams bieden wij hulp en ondersteuning, afgestemd op uw zorgvraag. Tel: 0900-899 86 36 (€0,01 per minuut) of www.zorgboog.nl Ook voor informatie over onder meer zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg kunt u bij de Zorgboog terecht. Tel: 0900-899 86 36 (€0,01 per minuut) of www.zorgboog.nl.

Huisartsen: Telefoonnummer bij spoedgevallen, avond-, nacht- en weekenddienst: 17.00 - 8.00 uur: 0900-8861. Apotheken: Openingstijden apotheek Asten: maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.30 uur. Buiten deze uren is voor spoedrecepten de dienstapotheek Peelland geopend bij het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond (naast de centrale huisartsenpost), telefoon: 0492 432906.

Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Asten - van den Eijnde Dijkstraat 1, 5721 AM Asten Tel: 0493-691330, www.dapasten.nl Dierenartsenpraktijk De Eenhoorn, Ommelsveld 25, 5721 VT Asten, tel. 0493-689715, www.dap.1h.nl Vlas Veterinair (paarden) 06-12042307

Tandartsen: Alleen voor zéér dringende gevallen die niet kunnen wachten tot na het weekend. Algemeen telefoonnummer dienstdoende tandarts: 06-22 09 43 16.

Maatschappelijk werk, LEVgroep Floralaan 26, Asten. Op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 - 17.30 uur op één centraal nr. 0492 - 598989. Spreekuren zijn vervallen. Men kan zich aanmelden via het centrale nummer. Na 17.30 uur en in het weekend kunt u bellen met de bereikbaarheidsdienst 040 - 2530350.

Verloskundigen: Verloskundigenpraktijk Someren, Kerkstraat 6, Someren, tel. 0493-493318. De Zorgboog: Heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging en/of verpleging? Heeft u zorg nodig na behandeling in het ziekenhuis. Of heeft u

n e t n n e e l t a n t e l w a u o w B u n e o t B n e l a HZTOCHT t E C G O w Z E u G o B nten

Planker 20, 5721 VG Asten Postadres: Postbus 78, 5720 AB Asten. Geopend: Maandag t/m vrijdag : 09.00 – 17.00 uur Zaterdag : 10.00 – 16.00 uur Zondag : gesloten

Dierenambulance: 0492-384750/06-24575953

R.K.Angelusparochie Asten-Heusden-Ommel H. Maria Presentatiekerk Asten zaterdag 18.30: eucharistieviering mmv Volkszang Intenties: Christ Warnar; Piet Strik vw sterfd; Sjeng en Mieke v Oosterhout en zoon Hans vw verj Sjeng en Mieke; Chris Stevens; Giel v Ruijven; Anna VervoordeldonkSleegers; Will en Toos Peeters; Wanda Teresa Maas-Zabtocka. zondag 10.30: eucharistieviering mmv Mariakoor Intenties: Albert Verberne mnd; Frans Geenen; Tonia v Gaal-

Nu aanmelden ar voor schoolja

2014-2015

Binnenjaren enkele jaren Binnen jaren Binnenenkele enkele Binnen enkele krijgen we in de bouw krijgen we in de jaren bouw krijgen we in de bouw krijgen we in de bouw te maken met grote te maken maken met met grote grote te te maken met grote personeelstekorten.personeelstekorten. Kies Kies personeelstekorten. Kies daarom voor een daarom voor een baan metKies baan met personeelstekorten. daarom voor een baan met toekomst! toekomst!

WERKEN EN LEREN WERKEN EN LEREN

n Wij vullen uw belasting

aangifte snel en discreet in vanaf € 25,- p.p. M.G. Assurantiën, telefoonnummer: 0493-479092, mobielnummer: 0624802413.

SBRH Bouw-en en Infra RegioRegio Helmond SBRH BouwInfraOpleidingen Opleidingen Helmond SBRH Bouwen Infra n Opleidingen SBRH Bouwen Mierlo Infra Opleidingen Regio Helmond Goorsedijk Goorsedijk66te te Mierlo Goorsedijk 6 te Mierlo Goorsedijk 6 te Mierlo Tel.Tel. 0492 05 Tel. 0492- --66 66 55 55 05 05 0492 66 55 Tel. 0492 - 66 55 05 info@sbrh.nl info@sbrh.nl info@sbrh.nl n www.sbrh.nl www.sbrh.nl info@sbrh.nl

Helmond Gevraagd: Regio Nette metselaar 0493-491386.

www.sbrh.nl

eGEnZOtCeHn BouwtalTimmermannen T

daarom voor toekomst! een baan met Straatmakers www.sbrh.nl Timmermannen Straatmakers Wij zoeken jonge gemotiveerde toekomst! Timmermannen Wij zoeken jongemensen gemotiveerde die in de praktijk opgeleid Vaklieden Wegenbouw Metselaars Straatmakers willen worden tot een vakman in de Timmermannen Vaklieden mensen die in de praktijk opgeleid Wij zoeken jonge gemotiveerde Wegenbouw Metselaars Monteurs Infratechniek bouw of infratechniek. Wij bieden Tegelzetters willen worden tot een vakman in de mensen die gemotiveerde in deMBO-vakopleiding praktijk opgeleid Wij zoeken een jonge gedegen Vaklieden Wegenbouw Monteurs Infratechniek Metselaars bouw of infratechniek. Wij bieden MiddenkaderTegelzetters met uit ineen willen worden totbestaande eenopgeleid vakman de mensen die in devergoeding praktijk een gedegen MBO-vakopleiding 4 daagse werkweek met 1 dag theorie. functionaris bouween of infratechniek. Wij MiddenkaderTegelzetters Bouw Monteurs Infratechniek met vergoeding bestaande uitvakman een willen worden tot inbieden de

Elektrische fietsen alle merken, uitstekende service, volledige garantie bij Mobiele Fietsspecialist Geert, tel. 06-13666356.

Straatmakers n Carnavalskleding kopen, Vakliedeneven Wegenbouw bij “Een Aarde” binMetselaars nenlopen. Achter de kerk WERKEN EN LEREN een1 dag gedegen MBO-vakopleiding 4bouw daagse werkweek met theorie. Monteurs Infratechniek of infratechniek. Wij bieden functionaris Bouw in Asten. Maandag 19-20 Tegelzetters Middenkadermet vergoeding bestaande uit een eenvragen gedegen MBO-vakopleiding uur. Woensdag 14-15.30 uur. Wij minimaal een VMBO-met 1 dag theorie. 4 daagse werkweek Spullen op laten halen, bel Middenkaderfunctionaris Bouw met vergoeding diploma. Leerlingen bestaande van HAVO, uit een 0641655003. VMBO kaderwerkweek en theoretische leerweg 4 daagse met 1 dag theorie. Wij vragen minimaal een VMBOfunctionaris Bouw volgen een verkort traject: een 3-jarige diploma. Leerlingen van HAVO, Wij vragen minimaal een VMBOdiploma. Leerlingen van HAVO, VMBO kader en theoretische leerweg Binneneenenkele jareneen 3-jarige volgen verkort traject: krijgen 3weopleiding in de bouw niveau tot VAKMAN! te maken met grote Meld je aan, wij hebben interessante personeelstekorten. Kies doorgroeimogelijkheden! daarom voor een baan met toekomst! opleidingSBRH totis lidVAKMAN! van Bouwmensen / Inframensen

SBRH Bouw- en Infra Opleidingen Regio Helmond Goorsedijk 6 te Mierlo Schilders Regio Peelland Tel. 0492Opleiding - 66 55 05 Goorsedijk 6 te Mierlo info@sbrh.nl Tel. 0492 66 55 05 www.sbrh.nl info@sorpeelland.nl

Verdeuzeldonk; Jac Knapen; Overl ouders Berkvens vd Einden; Leo en Riet vd Aa-Smit nms de buurt; Jan vd Waarsenburg; Tonnie Heijligers-Bennenbroek vw verj mnd; Janus en Anneke Verhees-Verbeten en schoonzoon Huub Janssen. maandag t/m vrijdag 18.00: vespers. Donderdag 18.30: eucharistieviering Intentie: Toos Wijnen-vd Waerden vw sterfd; Leo en Annie Hoefnagels-Meulendijks; Harrie en Riek Verberne-v Moorsel. H. Antonius van Paduakerk Heusden Zaterdag 19.00: woord en communiedienst, In Between: Johan Verberne; Annie vd Eijnde-v Thiel vw huwdag; Mien Gorissen-Michels; Karel Lammers; Jan en Anneke Mennen-Vlemmix vw sterfdag vader; Marinus en Trees vd Loo-Gommans; Jan en Tonny Driessen-v Loon; Toon en Miet Berkvens-v Geffen en Indy; Marjo Jacobs nms In Between. Zondag 9.15: eucharistieviering: Mia vd Heuvel-v Heugten. 13.00: Poolse viering.

Meld misdaad anoniem: 0800-7000 ALARMNUMMER 1-1-2 GEEN SPOED – WEL POLITIE 0900-8844 (lokaal tarief) Fax bureau Asten: 0493-350399 Digitaal contact: www.politieasten.nl

BouwtaleGEWERKEN ZOCHT EN LEREN EN LEREN WERKEN GEZOCHT

Pagina 9

O.L. Vrouw Praesentatie Ommel Zaterdag 18.15: H. Mis: Wim Maas uit Someren. Zondag 10.00: H. Mis mmv koor St Cecilia: ter dankbare herinnering aan Lenie v Lieshout-Franssen, overl echtgenotes, overl fam Slegers–Vinken, overl fam Verbaarschot– v Heugten, Helena v Lierop–vd Zanden en dochter Anny. 11.15: doopsel Demi Kivits. Maandag 8.30: H. Mis voor de jonge mensen. Dinsdag 8.30: H. Mis voor de gezinnen en alleenstaanden. 19.00: Uur v Aanbidding vh H. Sacrament + Rozenhoedje. Woensdag 8.30: H. Mis voor de overledenen. Donderdag 8.30: H. Mis voor de intenties uit de Mariatroon. Vrijdag 8.30: H. Mis om geduld en vertrouwen.

Busan Quintet met kamermuziek in Someren Zaterdag 15 februari om 20:00 uur vindt er een concert met kamermuziek plaats in de Protestantse kerk in Someren. Het concert wordt georganiseerd door de oud-Somerenaar Steven Geraads samen met de collega’s van het Busan Quintet. Klassieke muziek in een mooi kerkje, in een intieme ambiance. Kaarten kosten €15. Het Busan Quintet Busan Quintet bestaat uit: Judith Verona Martín, viool, David Cabezón, viool, Maria Sofia Espiga Fonseca, altviool, Timothée Busch, cello, Steven Geraads, klarinet . Op het programma staan werken van R. Schumann (18101856): Fantasiestücke (bew. G. van Keulen) A. Dvorzák (1841-1904): Strijkkwartet nr.12 in F op. 96, “het Amerikaanse” C.M. von Weber (1786-1826): Klarinetkwintet in Bes op. 34.

BezoeOpleiding n Stalen balken, hoekproSchilders k de ORegio penPeelland Dag: fielen, kokers, strip enz., Timmermannen Assistent SchildersGoorsedijk enStraatmakers Schilders 6 te Mierlo voor u direct uit voorraad Tel. Vaklieden 0492 - 66 55 05Wegenbouw Metselaars willen worden tot een vakman in de niveau 3 infratechniek. opleiding tot VAKMAN! op maat gezaagd. (ook op VMBO kader enbouw theoretische leerweg info@sorpeelland.nl Monteurs Infratechniek Wij bieden Schilders Opleiding Regio Peelland Tegelzetters SBRH is lid van Bouwmensen /ofInframensen Meldtraject: jegedegen aan, wij een hebben interessante zaterdagmorgen). Spuieen MBO-vakopleiding volgen een verkort 3-jarige Goorsedijk 6 te Mierlo Middenkadermet vergoeding bestaande uit een ten van al uw staalwerk in Assistent Schilders en Tel. Schilders doorgroeimogelijkheden! niveau 3 opleiding tot VAKMAN! 4 daagse werkweek met 1 dag theorie. 0492 66 55 05 functionaris Bouw Schilders Opleidinggrote Regio Peelland spuitcabine. 15x10 (naast Meld je aan, wijWijhebben interessante info@sorpeelland.nl VMBOmeter. Ook transport met Goorsedijk 6 te Mierlo SBRH vragen is lid van minimaal Bouwmenseneen / Inframensen diploma. Leerlingen van HAVO, doorgroeimogelijkheden! open vlakke oplegger tot 10 niveau 3 Wij jevragen minimaal VMBOVMBOinteressante kader eneen theoretische leerweg Meld aan, wij hebben Wij zoeken jonge gemotiveerde doorgroeimogelijkheden! volgen een eenopgeleid 3-jarige mensen dieverkort invan detraject: praktijk diploma. Leerlingen HAVO,

SBRH is lid van

DEDE ZAAK ZAAK ANDERE ANDERE (naast (naast Jos Bayens Jos Bayens optiek)optiek) DE ANDERE ZAAK Jos Bayens optiek) DE DE ZAAK ZAAK ANDERE ANDERE Biedt Biedt aan: aan: Assistent Schilders en Schilders (naast (naast Jos Bayens Jos Bayens optiek)optiek) DE ANDERE ZAAK Biedt aan: (naast Jos Bayens optiek) - Alle monturen - Alle monturen 35,- 35,Assistent Schilders en Schilders - Alle monturen DE 35,- -Biedt aan: aan: ZAAK ANDERE Een complete -Biedt Een complete bril voor brilmaar voor maar 57,57,DE ZAAK ANDERE Biedt aan: (naast Jos Bayens optiek) (naast Jos Bayens optiek) - Een complete bril voor-- Een maar 57,Alle monturen Alle monturen 35,complete -- Een complete bril35,metbril krasbestendige, met krasbestendige, Alle monturen 35,DE ZAAK ANDERE -- Een complete bril met- krasbestendige, Een complete - Een complete bril voor bril voor maar 57,57,DE ZAAK ANDERE vuilafstotende vuilafstotende en ontspiegelde enmaar ontspiegelde glazen glazen Biedt aan: Biedt aan: HEERLIJK (naast Jos Bayens optiek) optiek) (naast Jos Bayens 21 februari 2014 16.00 - 20.0 0 uur

Tel. 0492 - 66 55 05 meter en max. 5 ton. Staalinfo@sorpeelland.nl constructies voor woningSchilders Opleiding Regio Peelland

VMBO kader en theoretische leerweg volgen een verkort traject: een 3-jarige niveau 3 opleiding tot VAKMAN! Bouwmensen / Inframensen Meld je aan, wij hebben interessante doorgroeimogelijkheden!

bouw/bedrijfshallen. Van Gerwen Metaal b.v. Boerenkamplaan 94 Someren. Tel. 0493-491736.

Goorsedijk 6 te Mierlo Tel. 0492 - 66 55 05 info@sorpeelland.nl

SBRH is lid van Bouwmensen / Inframensen

Assistent Schilders en Schilders

(keuze uit(keuze meer dan uit meer 500 dan monturen) 500 monturen) (keuze uit meer dan 500 monturen) (keuze uit(keuze meer dan uit meer 500 dan monturen) 500 monturen) (keuze uit meer dan 500 monturen)

- Een complete bril voor- Een maarcomplete 57,vuilafstotende en ontspiegelde glazen 89,89,voor voor - Een complete bril metbril krasbestendige, met krasbestendige, 89,voor (keuze uit meer danuit500 Alle monturen 35,(keuze meermonturen) dan 500 monturen) Alle monturen 35,- Een complete bril met- krasbestendige, vuilafstotende vuilafstotende en en ontspiegelde glazen glazen Een multifocale - Een multifocale brilontspiegelde met bril VARIANT met VARIANT glazen glazen

CARNAVALS STRIKKE

aan: aan: vuilafstotende en glazen - Een multifocale brilontspiegelde met VARIANT glazen 89,89,185,185,voor maar voor maar -Biedt Een complete bril voor maar 57,-Biedt Een complete bril voor maar 57,89,185,voor maar (keuze uit meer danuit500 Alle monturen 35,(keuze meermonturen) dan 500 monturen) Alle monturen 35,| | multifocale multifocale bril met bril VARIANT met VARIANT glazen glazen -- Een complete met krasbestendige, complete bril met krasbestendige, -- Een computer - bril Een computer bril variabele met variabele sterkte sterkte

Markt 10 5721 GE Asten T. 0493-691552 I.info@slagerijhoeben.nl - Een computer multifocale brilmet met VARIANT glazen 185,185,voor maar voor maar - bril Een complete bril voor maar 57,- variabele Een complete bril voor maar 57,vuilafstotende en185,ontspiegelde glazen vuilafstotende en ontspiegelde glazen sterkte 185,Goulash soep

4.98

Witlofschotel met beenham

voorwaarden (zie voorwaarden in de winkel Tot (zie ziens bij in de winkel

TotTel/fax ziens bij - 492833 Tel/fax 0493 - 0493 492833 Speelheuvelstraat 7a s in 5711 AS Someren (zie voorwaarden de winkel Tel/fax 0493 - 492833

3 + 1 GRATIS!

DE ANDERE ZAAK DE(zieANDERE ZAAK voorwaarden (zie voorwaarden in de winkel in de winkel Tot ziens Tot bij ziens bij

Speelheuvelstraat Someren 7aAS s 5711 AS Someren (zie voorwaarden inSpeelheuvelstraat de winkel 7a s 5711 - 492833 Tel/fax 0493 - 492833 DE Tel/fax ZAAK ANDERE DE0493 ZAAK ANDERE

Speelheuvelstraat 7a s 5711 AS Someren

Speelheuvelstraat 7avoorwaarden s in 5711 AS Someren Speelheuvelstraat s in 5711 AS Someren (zie voorwaarden de7a winkel (zie de winkel

Tot ziens bij

Postelstraat 6d Someren - 0493 - 47 13 14 Markt 10 Asten - 0493 - 69 60 44

1.69

0493 - 492833 DE Tel/fax ZAAK ANDERE 185,- 185,Speelheuvelstraat Speelheuvelstraat 7a s 5711 7a sAS 5711 Someren AS Someren

Valentijnschnitzels

0493 - 492833 DE Tel/fax ZAAK ANDERE

100 gram

DE 6.25 4 + 1Speelheuvelstraat GRATIS! - Een Tot ziens bijDE Tel/fax Tel/fax 0493 - 0493 492833 - 492833 7a s 5711 Someren DE ZAAK ZAAK ANDERE ANDERE computer brilASmet variabele sterkte - Een computer bril met variabele sterkte Tel/fax 0493 - 492833

Valentijnpaté

Tot ziens bij

DE DE ZAAK ZAAK ANDERE ANDERE multifocale bril met VARIANT glazen multifocale bril met VARIANT glazen - Een computer bril met variabele sterkte - Een computer bril met variabele sterkte ZAAK ANDERE Tot ziens Tot ziens bij 5711 bij 185,voor maar 185,voor maar 185,185,Speelheuvelstraat Speelheuvelstraat 7a s 5711 7a sAS Someren AS Someren

Gehaktbal

Speelheuvelstraat 7a s in 5711 AS Someren (zie voorwaarden de winkel

500 gram

1.25

(zie voorwaarden in de winkel

per liter

185,voorcomplete 89,-met voorcomputer - Een krasbestendige, complete bril metbril krasbestendige, -89,Een - bril Een computer variabele met variabele sterktesterkte vuilafstotende en ontspiegelde vuilafstotende ontspiegelde Een multifocale bril meten VARIANT glazenglazen - 100 Een computer- bril met sterkte - variabele Een multifocale bril metglazen VARIANT glazen 185,185,gram Tot ziens Tot ziens bij bij 89,89,- 185,185,voor maar voor 185,maar voor maar 185,Hoebie’s


Pagina 10

Woensdag 12 februari 2014

v.d.Heuvel 55,21%; 5de ep. Frieda & Theo v. Cranenbroek 53,82%. C-lijn.1ste.dms. Elly de Leeuw & Leentje Schmitz 63,33%; 2de ep Joke & Stephan Janssen 56,25%; 3de ep. Tinie & Frans v. Duppen 55,83%; 4de ep. Betsy & Karel Vogels 55,00%; 5de dms. Joop Hanssen & Toos v.d.Vorst 54,17%. Zondag 16 februari 2014 4de zitting 4de competitie ’13-’14: In De Vurherd. Aanvang 19.30 uur. Aan en afmelden 0492-332244.

Jasper Sport

Zondag 9 februari - Limbra cross-wedstrijd Avé Leudal cross: Lange cross 9,225 km: Ad Meeuws 43.45; Jan v/d Rijdt 44.15(2eM60);Piet Jaspers 47.49(3eM60); Eddy Geboers 47.32; Jan Meeuws 48.18; Lauran Bouwmans 52.00; Luud Zeegers 55.14. In het eindklassement van de Limbra competitie waren er bij de senioren 2 podiumplaatsen: Jan v/d Rijdt 1e plaats en Piet Jaspers 2e plaats bij de mannen 60 jaar (beiden lid van ’t Jasper Sport). Zondag 9 februari - Avé Leudalcross te Haelen: Msen. Lange cross: 8 Eddy Geboers 47.32 min. M50 lange cross: 10 Jan Meeuws 48.18 min., 11 Lauran Bouwmans 52.00 min. M55 lange cross: 5 Ad Meeuws 43.45 min. M60 lange cross: 2 Jan v.d. Rijdt 44.15 min., 3 Piet Jaspers 47.49 min. JA: 3 Sjoerd Raijmakers 20.08 min. JB: 3 Wessel Raijmakers 21.29 min. MB: 7 Karlijn Raijmakers 17.01 min. MC: 1 Hannah Clercx 10.37 min. JD: 12 Maarten Clercx 11.33 min. MD: 2 Jette Winkelman 6.43 min., 18 Janna Doumpas 8.04 min., 29 Famke Hurkmans 10.15 min. JPA: 4 Guus Winkelman 6.51 min., 23 Stefan Clercx 8.16 min., 25 Willem Hurkmans 8.26 min. Einduitslag Limbracrosscompetitie 2013-2014: M sen. Lange cross: 10 Eddy Geboers 1129 pnt. M40 lange cross: 9 John Lans 993 pnt. M50 lange cross: 7 René Wijnen 1270 pnt. M55 lange cross: 6 Ad Meeuws 1280 pnt. 9 Luud Zegers 1055 pnt. M60 lange cross: 1 Jan v.d. Rijdt 2325 pnt, 2 Piet Jaspers 2100 pnt. JA: 2 Sjoerd Raijmakers 2350 pnt. JB: 2 Wessel Raijmakers 2320 pnt. JD: 10 Maarten Clercx 1985 pnt. MB: 6 Karlijn Raijmakers 2190 pnt. MC: 1 Hannah Clercx 2695 pnt. MD: 2 Jette Winkelman 2585 pnt., 24 Janna Doumpas 980 pnt., JPA: 1 Guus Winkelman 2660 pnt., 18 Stefan Clercx 1639 pnt., 26 Willem Hurkmans 1164 pnt.

Biljart Club De Veteranen Stand bandstoten Groep A 3 februari: J. Eijsermans (gem.1,83) 8-21; A Swinkels (1,21) 8-16; W Thijssen (0,96) 7-15; C v Deurzen (2,14) 7-14; L Verschaeren(1,28)6-11; W Bolk (1,85) 6-10; T vd Wallen (1,15) 7-10; P Vriens (1,15) 7-10;F Deerns (1,11) 8-10; P Aarts (1,32) 8-6;J vd Zanden(1,66)6-5. Stand bandstoten Groep B 4 februari: T Crooymans (gem.0,74) 9-19; J Haazen (0,86) 9-18; P vd Laar (1,25) 8-17; P Kusters (0,95) 8-17; H v Vlerken(0,71) 8-16;W Sleegers(1,13) 8-15; J de Bruijn (0,98) 8-13; G Joosten (0,59) 8-10; L Vlemmix (0,64) 6-9; H Fens (0,82) 7-9; W Moors (0,77) 7-9; M vd Ven (0,81) 8-9; M Lomans (0,51) 8-9; H Kooistra (0,61) 8-7;S. Hurkmans (0,83) 4-6; P Volleberg (0,63) 6-6; T Joosten (0,55) 8-5; T Claessens (0,76) 8-4. Stand bandstoten Groep C 5 februari: L v Kol (gem.0,58) 12-26; W Donkers (0,61)11-22; M vd Ven (0,55) 8-21; J v Eijk (0,72) 9-18; F Welten (0,45) 9-18; F Vossen (0,65) 10-18;G Lamberts (0,63) 10-16; T Frenken (0,31) 10-16; M v Lierop (0,65)1216; P v Otterdijk (0,70) 11-15;G v Asten(0,61) 13-14; T Bouwmans (0,56) 8-11; H d Laat (0,50) 10-11; L Manders (0,37) 8-10; W v Kol (0,36) 4-9; F Aarts (0,68) 10-9; R Rhoe (0,41) 9-3.

A.B.C. de Peel Asten Uitslag 27 januari: A groep: 1e Mariet v.d. Aa & Henk v. Oosterhout 60,42 %; 2e Ton Althuizen & Jos Bongers 58,68 %; 3e Goof d. Jong & Hennie Dam 55,56%. B groep: 1e Leny Opdam & Johan Cranendonk 67,50%; 2e Jo v. Horssen & Nell Dorenbos 60,00%; 3e Petra v.d. Reek & Gerry Kwarten 53,33%. Bridge Instuif De Ruchte Uitslag van 7 februari: 1.Rob Hermens/Toos van Asten 60,76%; 2. Frans Cuunders/Toos van Bree 57,64%; 3./4. Hadewych van Grol/Marjan Verhoeven en Thea Looijmans/Anselma v. d. Voort 57,29%; 5./6. Jan Cranenbroek/Jan v.

d. Boomen en Diny Kuipers/Joke Leushuis 56,94%. De volgende bridgemiddag is op vrijdag 14 februari om 13.30 uur. Hart v.Heuze Uitslagen dinsdag 4 februari: Groep A: 1 Nelly en Martien Waals 72,50%; 2. Jo Kerstens en Tiny Koolen 54,17%; 3 Frans Kooijmans-Piet Meulendijks 53,13%; 3. Mia en Lou Berkers 53,13%; 5 Rikie Adriaans-Elly Arts 52,50%. Groep B: 1. Ietje en Frits Aarts 66,67%; 2 Max Huig-Thieu Wijnen 54,58%; 3. Ineke v.Dijk-Lia de Jong 54,17%; 3. Ans Daniels-Jan Kuijpers 54,17%; 5 Herma Jansen-Jo Kersten 58,75% B.C. Helder Alert/De Weijers. Woensdag de uitslag van het 4e blok 5e zitting 5 februari: A lijn: 1. Nellie van Galen/Nelly Janssen 56,92 %. 2. Tilly Kuijpers/Jos van der Broek 54,50 %. 3. Tonnie/Huub Manders 53,75 %. 4. Mariet van Bragt/Harrie van Gemert 53,67 %. 5. Truus Cranenbroek/ Mieke van Helmond 51,74 %. B lijn: 1. Cor de Haas/Gerard Lenssen 60,83 %. 2. Nelly van Heugten/Mariet Welten 60,42 %. 3. Maria/Jan van den Boomen 57,92 %. 4. Marietje de Haan//Jo van Heugten 56,25 %. 5. Corry Derix/Jan Hurkmans 52,50 %. C lijn: 1. Tini Bennenbroek/Marian van de Boogaert 71,67 %. 2. Rien/Frans Adams 62,92 %. 3. Petra van Horne/Annie Peeters 56,67 %. 4 /5. Jan Cranenbroek/Frans Welten en Riek van den Boomen/Nellie Jonkers 54,58 %. Afmelden is verplicht woensdag tussen 15.00 en 18.00 uur bij Nelly Janssen en b.g.g. Francien Leenen. Donderdag de uitslag van het 5e blok de 1e zitting 6 februari: A lijn: 1. Nellie van Galen/Benny van Thiel 66,50 %. 2. Noor Raymakers/Ton Vogels 57,92 %. 3. Annemiek Leemans/ Gerard Lenssen 56,67 %. 4. Ans Jacobs/ Jo Kerstens 56,50 %. 5. Toon de Bruijn/ Jacques Thaens 56,25 %. Afmelden is verplicht bij Toon de Bruijn en b.g.g. Tiny Koolen donderdags tot 11.00 uur. Vrijdag de uitslag van het 5e blok de 2e zitting 7 februari: A lijn: 1. Wil Leenen/Martien Madou 55,90 %. 2. Riet Besseling/Elly Slegers 55,56 %. 3. Anny/Gerrit Sanders 55,21 %. 4 /5. Tilly Kuijpers/Benny van Thiel en Riky van der Kampen/Jo Kerstens 54,51 %. B lijn: 1. Toon de Bruijn/Jacques Thaens 63,04 %. 2. Dorine Bakermans/Ria Spoor 62,75 %. 3. Annie Schürgers/Tiny Koolen 60,25 %. 4. Truus/Piet van Diepen 56,08 %. 5. Toos van der Vorst/Jan Hurkmans 55,10 %. Afmelden is verplicht vrijdag vóór 11.00 uur bij Tilly Kuijpers en b.g.g. Jeanne van Schijndel. B.C.S.E. ’06. De uitslag van het 5e blok de 1e zitting 6 februari: A lijn: 1. Marianne/Martien Adriaans 62,08 %. 2. Maria/Gerard Warmerdam 56,67 %. 3 /4. Huub Manders/Frans Wijnen en Tonnie Manders/Annemie Urlings 55,83 %. 5. Riet Besseling/Thea Looijmans 53,75 %. B lijn: 1. Truus Cranenbroek/ Mieke van Helmond 58,33 %. 2. Nico van den Broek/Frits van Seggelen 53,82 %. 3. Tim Janssen/Frits Winkelmolen 53,47 %. 4. Martien Lemmen/Harrie van Otterdijk 52,78 %. 5 /6. Trees Bennenbroek/Elly de Leeuw en Jo Kerstens/Jeanne van Schijndel 52,43 %. C lijn: 1. Nettie Hendrikx/ Berthy Henkes 57,50 %. 2 /3 /4. Marian/ Jan Verhoeven en Gerry van Bussel/Elly van der Vleuten en Henny Leenders/Ans Wijnen 57 %. 5. Mien/Ad Roozen 54,58 %. Programma 13 februari om 19.45 uur: Competitie bridgen in de zaal bij Jan van Tieskes in Someren-Eind. Alle leden zijn verplicht zich af te melden donderdags vóór 18.00 uur tel. 06-17156347. B.C.Koliebri Lierop Uitslag zondag 9 febr. 3de zitting, 4de competitie 2013-2014: A-lijn.1ste ep. Annemie & Luc Grasveld 59,61%; 2de dms. Toos Smits & Martje v.d.Pol 54,67%; 3de dms. Mieke Heijblom & Ria Megens 53,60%; 4de ep. Leny & Antoon Meulendijks 52,95%; 5de hrn Martien & Gerard v.d.Heuvel 52,89%. Blijn. 1ste dms. Toos & Francien Leenen 63,89%; 2de hrn. Harrie & Corné Martens 57,36%; 3de ep. Hannie & Guus v.Gogh 57,22%; 4de dms. Geria v.d.Wiel & Mieke

Ouderen bridge Uitslag 4 februari Lijn A: 1e Lenie Janssen & Leidi Geurtsen 56,3%; 2/3e Jaan v. Bussel & Mien Wulf 55%; 2/3e Leo Clevis & Evert Manders 55%; 4e Nellie v. Dijk & Leny Opdam 52,3%; 5e Martien Madou & Harrie Wulf 51,35%. Lijn B: 1e Addy Donker & Nell Dorenbos 60,4%; 2e Elly Schrijvers & Maria Aarts 55,8%; 3e Paul .d. Bercken & Johan Cranendonk 55%; 4e Willemien Berkvens & Mien Meeuwis 54,2%; 5e Maria Bakens & Dinie Nooijen 52,5%. Iedere dinsdagmiddag: In de Beiaard te Asten, inschrijven van 12.45-13.10 uur. Aanvang 13.15 uur. Op 4 maart (carnaval) geen bridge. Informatie: tel. 0493-696700 of 0493-692469. Gastspelers zijn welkom

Handbalsomeren.nl Uitslagen: Handbal Someren DS1–Marsna 19-23; Handbal Someren HA1-Bergeijk HA1 2222. Programma zaterdag 15 februari: Blerick DB1-Handbal Someren DB1 13:50uur; M.H.V. ‘81 DC1-Handbal Someren DC1 13:30uur; Tremeg D1-Handbal Someren D1 15:55uur. Programma zondag 16 februari: R.H.V. DS1-Handbal Someren DS1 13:05uur; Lido DS2-Handbal Someren DS2 12:20uur; M.H.V. ‘81 HA1-Handbal Someren HA1 12:45uur.

DOS Uitslagen woensdag 5 februari: DOS MW1 – De Treffers MW1 7-10 Zaterdag 8 februari: SVSH E1 – DOS E1 0-7; DOS D1 – Klimop D2 3-2; KSV/SVSH C3 – DOS C1 1-7; DOS B2 – Flash B1 3-5; Rust Roest B1 – DOS B1 2-7 Zondag 9 februari: Kraanvogels 1 – DOS 2 10-3; BIO 1 – DOS 1 15-10 Programma woensdag 12 februari: DOS MW1 – Olympia MW1 20.00 Zaterdag 15 februari: DOS E1 – Swift E2 11.00; KSV D1 – DOS D1 10.00; DOS C1 – ZSV C1 12.00; DOS B1 – Swift B2 13.00 Zondag 16 februari: DOS 2 – Midako 1 09.30; DOS 1 – Neca 1 10.45 Woensdag 19 februari: De Eendracht MW1 – DOS MW1 19.35 Kv Klimop Uitslagen 8 februari: SVSH-Klimop F 1-2; Eendracht-Klimop E2 0-1;Gazelle E1-Klimop E1 1-17; Roka D1Klimop D1 3-5; Dos D2-Klimop D2 3-2; DKB C1-Klimop C1 1-4; Klimop C2-Odisco C1 4-3; Melmac 1-Klimop 1 17-9 Uitslagen 9 februari: SDO 5-Klimop 2 18-6 Programma 15 februari: PSV E1-Klimop E1 10.00 uur; Klimop D2Gazelle D1 14.00 uur; Tilburg C3-Klimop C1 12.00 uur; Rooi C2-Klimop C2 13.00 uur; NKV 3-Klimop 2 13.30 uur Uitslagen 15 februari: PSV E1-Klimop E1; Klimop D2-Gazelle D1; Tilburg C3-Klimop C1; Rooi C2-Klimop C2; NKV 3-Klimop 2 Programma 21 februari: Klimop C2-Stormvogels C3 18.30 uur Programma 22 februari: ZSV D1-Klimop D2 9.00 uur; Blauw Wit D1-Klimop D1 11.00 uur KV Olympia Uitslagen 5 februari: Midweek 1: Olympia-DOT 8-7: Recreanten; vrij Uitslagen 8 februari: Olympia E vrij; Olympia D-Corridor 3-7; DOT-Olympia C2 verzet naar 10 februari; Olympia C1-Lottum 13-5 Uitslagen 9 februari: Sen 3: Olympia-Lottum 9-4; Sen 2: Olympia-Celeritas 9-13; Sen 1: Olympia-de Horst 9-10 Programma 12 februari: Midweek 1: DOS-Olympia 20.00 uur in Geldrop: Recreanten: vrij Programma 15 februari: Olympia E-ZSV 10.00 uur in de Schoolstraat; Olympia D vrij; De EendrachtOlympia C2 vrij; De Treffers-Olympia C1 16.30 uur in de Peelhorst Deurne Programma 16 februari: Sen 3: Quick Up-Olympia 13.00 uur in Oef-

felt; Sen 2: BIO-Olympia 16.30 uur in Veldhoven; Sen 1: Rooi-Olympia 11.15 uur in St. Oedenrode

Paardensportvereniging Someren-eind Uitslagen Brabantse Kampioenschappen springen voor pony’s in Oosteind Categorie DE klasse M: Gera van de Boer met Vanessa S uitgesloten. Categorie AB klasse L: Cielke Vinken met Carlien 3de ( 2x foutloos) Cielke is met Carlien afgevaardigd naar de Nederlandse Kampioenschappen in Ermelo PSV St. Martinus Uitslagen 8 februari KNHS Regio Brabant Kampioenschappen springen pony’s te Oost-Eind: Julia v Vlerken behaalde met haar pony Luckie een 9e prijs in de klasse DB, ze reden een dubbel ronde nul ; In de klasse BB behaalde Tycho vd Heijden met zijn pony Racha een 7e plaats en was ook twee maal foutloos, Jade Thaens was helaas uitgebeld.

Attv’71 Astense Tafeltennis vereniging Uitslagen Junioren en Senioren Sen:Attv 1-Een en twintig 5 8-2;Attv 2-Renata 6 6-4;Deurne 5-Attv 3 3-7; Jun:Attv 1-Flash 3 5-5 Programma week 7 Sen:TIOS 9-Attv 1;Een en twintig 6-Attv 2;Attv 3-Unicum 11; Jun:TIOS 3-Attv 1 Uitslagen ook op www.attv71.nl

Triatlon

Triathlon de Punderman Uitslagen Indoor Triathlon Nuenen 8 februari: Henry Verbugt 323.68 punten;Peter Serné 311,33 punten; René Wijnen 292,02 punten; Henri Koolen 284,75 punten; Els de Vries 281,34 punten; Jos Verberne 275,4 punten; Eric Joosten 274,82 punten; Wim Breugelmans 272,66 punten; Jos Meeuws 268,47 punten; Bert Damen 267,02 punten

Turnvereniging Someren C.O.S. Uitslagen competitiewedstrijden 8 en 9 februari: Onderbouw D1 (derde divisie) tegen Gympoint Schijndel: 1e plaats: Maud van Zoggel met 52.800 punten, 2e plaats Jade van der Weerden met 50.650 punten, derde plaats Emma Serné met 49.800 punten, vierde plaats Dana Hendriks met 48.950 punten, vijfde plaats Esra Thijssen met 48.650 punten. Bovenbouw derde divisie tegen De Meere Boxmeer:: 1e plaats Maureen van de Akker met 43.700 punten, tweede plaats Sam van Elst met 43.550 punten, derde plaats Britt van de Plas met 43.375 punten.

Olympia Boys Uitslagen 8 februari Olympia Boys B1–SPV B1 5-0; Olympia Boys C1–ZSV C3G NB; Milheezer Boys D2G–Olympia Boys D1 afgelast; ZSV E5– Olympia Boys E1 afgelast; SV Brandevoort F7–Olympia Boys F1 afgelast. Veteranen Olympia Boys-Stiphout Vooruit 6-3 Uitslagen 9 februari Grashoek 1–Olympia Boys 1 afgelast; Mierlo Hout 4–Olympia Boys 2 uitgesteld; Olympia Boys 3–Neerkandia 4 1-3; Olympia Boys 4–Milheezer Boys 3 0-3. Programma 15 februari Someren B5-Olympia Boys B1 15.00; NWC C3-Olympia Boys C1 13.00; Olympia Boys D1–SC Helmondia D4 12.00; Olympia Boys E1–NWC E8 10.30; Olympia Boys F1– Mifano F3 9.30. Mierlo Hout-Olympia Boys 16.00. veteranen. Programma 16 februari Olympia Boys 1–Lierop 1 14.30; Olympia Boys 2–RKPVV 4 11.30; NWC 9-Olympia Boys 3 10.00; SVSH 4-Olympia Boys 4 12.00. SSE Uitslagen Senioren 9 februari; SSE1-Neerkandia1 6-2; SSE2-Deurne4 1-2; rk PVV4-SSE3 afgelast; Maarheeze5-SSE4 1-2; SSE5-SVSH2 4-4; Leveroy4-SSE6 afgelast; Heksenberg dames1-SSEdames1 3-5; Programma Senioren 16 februari; Helenaveen1-SSE1 14.30u; NWC4-SSE2 10.00u; SSE3-ONDO3 11.00u; SSE4RKMSV6 12.00u; Lierop3-SSE5 11.30u; SSE6-MMC weert 10.00u; SSE dames1vrij; Uitslagen jeugd 8 februari; ELI A1-SSE A1 afgelast; SSE B1-Schijndel B2 2-1; SSE B2-Bruheze B2 1-0; SSE C1Bruheze C2 4-2; NWC C4-SSE C2 1-2; Mierlo-hout D4-SSE D1 6-1; sv Brandevoort

E2-SSE E1 0-8; SSE E2-Someren E4 1-1; SSE E3-ZSV E6 6-6; MULO F4-SSE F1 afgelast; Elsendorp/Fiducia F1-SSE F2 afgelast; Programma jeugd 15 februari; SSE A1-ASV’33 A1 14.45u; Someren B2-SSE B1 15.00u; Boekel sport B3-SSE B2 14.45u; sv Brandevoort C1-SSE C1 15.00u; SSE C2sv Brandevoort C2 13.00u; SSE D1-Someren D4 12.15u; SSE E1-Deurne E3 10.30u; Mierlo-hout E4-SSE E2 9.30u; NWC E11SSE E3 9.15u; SSE F1-NWC F4 9.30u; SSE F2-ZSV F3 9.30u; SV Someren Programma zondag 16 februari: Someren-Wittenhorst 14.30u, Nulandia 2-Someren 2 11.45u, Schijndel 2-Someren 3 11.00u, Mulo 2-Someren 4 11.00u, Someren 5-ZSV 3 12.00u, Someren 6-Brevendia 4 10.00u, Someren 7-Helenaveen 2 12.00u, DESM 5-Someren 8 09.30u, Someren 9-SVSH 3 10.00u, SVSH 2-Someren 10 12.00u, Someren 11-Stiphout Vooruit 7 11.00u, Someren 12-SjVV 6 12.00u, Bruheze 7-Someren 13 10.30u, Stiphout Vooruit 4-Someren 14 10.00u, afd dames Someren VR 2-Merefeldia VR 1 10.00u, Someren VR 3-NWC VR 1 11.00u Uitslagen zondag 9 februari: Vr Someren-OJC Rosmalen afgelast; Someren 2-UDI 19/2 1-3; Someren 3-HVCH 2 2-1; Someren 4-Volharding 3 3-1; FC Cranendonck 5-Someren 7 4-1; Laar 7-Someren 9 2-2; Someren 10-RKPVV 5 1-2; Mierlo Hout VR 2-Someren VR 2 1-8; Uitslagen jeugd zaterdag 8 februari: Someren A2-Neerkandia A1 6-0;Someren B1-Sportclub Irene B1 0-1; Venhorst B1-Someren B5 3-4; Eijsden C1-Someren C1 0-4; Someren C2-Mifano C2 2-5; Someren D1FC Maasgouw D1G 1-1; Gemert D2-Someren D2G 3-1;Someren D4G-ZSV D2G 1-4; Someren D6G-Rood Wit’62 D5 4-1; NWC E2-Someren E2 13-0; Mierlo Hout E7-Someren E3G 2-10; SSE E2G-Someren E4G 1-1; Someren F1-ASV’33 F2 7-0; Someren F2-Deurne F2 3-2; Someren F5-ZSV F2 1-2; Someren F7-Brandevoort F15 12-0. Programma jeugd zaterdag 15 februari: Someren A1-Sparta’25 A1; Venhorst A1Someren A2; Someren A3G-NWC A3; Someren A4-Avanti`31 A3; Orion B1Someren B1; Someren B2-SSE B1; Rood Wit’62 B2-Someren B3; Blauw Geel’38 B5Someren B4G; Someren B5-Olympia Boys B1; Someren MB1-Sparta’18 MB1; Someren C1-DVO C1; NWC C2-Someren C2; ZSV C3G-Someren C3; Mifano C4-Someren C4G; Someren C5G-Bruheze C3; Helden D1-Someren D1; Someren D2G-Bavos D1; Someren D3G-Rood Wit’62 D4; SSE D1Someren D4G; Someren D5G-Stiphout Vooruit D4G; S.V. Brandevoort D4G-Someren D6G; Someren E1-Erp E1; Someren E2-Lierop E1; Someren E3G-Neerkandia E2; Someren E4G-ZSV E2; Someren E5GRood Wit’62 E4; ZSV E6G-Someren E6G; S.V. Brandevoort F2-Someren F1; Bruheze F2-Someren F2; Someren F3G-Bruheze F3; Someren F4-S.V. Brandevoort F7; NWC F7-Someren F5; Someren F6-Elsendorp/ Fiducia F1; Stiphout Vooruit F8-Someren F7; mini`s Someren 1+2-NWC 5+6; SJVV 1+2-Someren 3+4.

ASC Programma Nevobo, zaterdag 15 februari: 11.45u: Saturnus/Hendriks Coppelmans JA1–Livoc Liessel JA1; 17.00u: HVC DS2– ASC DS2; 18.30u: Tupos DS4–ASC DS1; Programma Nevobo, maandag 17 februari: 20.00u: VC Fortutas DS2–ASC DS1; Uitslagen Recreanten: 3 februari: ASC D1–Alcides D1: 2-1; 3 februari: ASC H1–DKJO H1: 2-2; 6 februari: ASC D2–Nuvo’68 D4: 1-2; Programma Recreanten: 19 februari, 21.00u: Skandia D2–ASC D2; 19 februari, 21.30u: Tamar H2–ASC H1;

SZS Uitslagen 7 februari hoofdklasse: Postel 2-Willem Bos 2-4; Snackpoint-Berkvens 1-2; AGAterras-vZoggel 1 3-4. 1e klasse: Topparty-Lintermans 3-4; Acfis-Breukers 6-1; Centersnacks–Loomans 3-1; vGennipPeer 1-2. 2e klasse: Boemelaer 2-Plein5 1-7; Zunneke-Elofer 2-7; vZoggel 2-Bruisend End 4-5; Postel 1-Kanters 3-2; RoadhoiskeGreenco 3-5; CustersWebdesign–BekenVerstappen 0-8. Programma 14 februari De Postel: 18.30: Peer–Centersnacks; 19.03: vGennip–Breukers; 19.34: Frietwagen/Verleto–Loomans; 20.05: Centraal-Bruisend End; 20.36: Custers/Webdesign-vZoggel 2; 21.07: Deska/Markt8–Topparty; 21.38: Boemelaer 1–Willem Bos; 22.09: Zunneke–Boemelaer 2; 22.40: vrij. Varendonck: 20.35: Greenco-Elofer; 21.07: Roadhoiske Kanters; 21.38: Acfis–Lintermans; 22.09: vrij.


Woensdag 12 februari 2014

Pagina 11

uw Knip d be appe e bo ste lta n din art uit g v gr en an atis haa 10 op l eu na ro.

Actie geldig t/m zondag 23 februari 2014

Gratis appeltaart van de beste bakker van Someren

BO N

Roomboter appeltaart 600 gram 3.99 *Gratis bij besteding van 10 euro en inlevering van deze bon.

GRATIS

*

0 8.00 - 20.00 uur 8.00 - 21.00 uur 8.00 - 20.00 uur 12.00 - 18.00 uur

m tijdelet glasbijke ak

Ke rk st ra at

n aa pl m ka en er Bo

Openingstijden Maandag t/m woensdag Donderdag - vrijdag Zaterdag Zondag

n aa eb v o Lo

Lo ov eb aa n

www.janlinders.nl

s i t a r Gparkeren

tel Pos

Jan Linders Someren Kerstraat 30d

Laan t en

Ro

00

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Komm erstraa t


Woensdag 12 februari 2014

€ 35 p.p. VITELLO TONNATO-VELLUTATA DI ASTICE Dun gesneden kalfsfilet gegarneerd met een creme van tonijn- Veloute’van verse kreeft





Pagina 12

PACCHERI ALLO SCARPARIELLO Paccheri pasta met verse tomaten, olijfolie, parmezaanse kaas en verse basilicum SALMONE AL PESTO-FILETTO AL BAROLO Zalm van de grill met pestosaus- Ossenhaas met barolo wijnsaus DOLCE DI SAN VALENTINO Italiaanse cake met een creme van aardbeien

Prins bernhardstraat 22 Asten tel. 0493-381982 www.trattoriaaglioeolio.nl

36 NIEUWE REN STRIPLAC KLEU

COMPLEET PAKKET INCLUSIEF LEDLAMP Starterskit € 98,NIEUW

Bloemisterij Vlemmix al meer dan 50 jaar HET adres voor al uw - Boeketten - snijbloemen - Planten - Bloemstukken - Grafwerk - Bruidswerk - Keramiek - Cadeauartikelen enz.

Starterskit french € 119,-

Nagel & Parfum Studio Astrid

Kouterstraat 22 - Someren. Tel. 06-30377137

Verras je Valentijn op 14 februari met een prachtig boeket bloemen.

Op 14 februari gratis bezorgen in asten en someren

Deze week 25 tot 70% korting op diverse aardewerkpotten voor binnen (op=op).

14 februari: vergeet je Valentijn niet!

Bloemisterij Vlemmix Boerenkamplaan 69, Someren, 0493 - 491458

Grote keuze valentijnsboeketten Tuincentrum WIJNEN v.o.f. Hazeldonk 12 - 5721 TA ASTEN - Tel. 0493 - 69 21 63

www.wijnenasten.nl


Woensdag 12 februari 2014

De vroegere kerk van Asten op het Koningsplein

Lezing De Vonder

Kadaster werpt helder licht op het verleden Een rijke, nauwkeurige en openbaar toegankelijke bron voor historisch onderzoek is het Kadaster. Sinds 1832 registreert het alle belangrijke gegevens over met name onroerende zaken, gebouwen en grond. Aan de hand van kaarten en registers kunnen we ons nu voorstellen hoe het was om rond te lopen door de dorpen in de eerste helft van de negentiende eeuw. Waar de huizen stonden, wie er woonde. Of er bossen waren, akkers of weilanden. Wat het Kadaster is, wat er in de grotendeels geautomatiseerde archieven zit en hoe die schat aan cultuurhistorische informatie te gebruiken valt, wordt woensdag 19 februari toegelicht in een lezing voor heemkundekring De Vonder Asten-Someren. De lezing vindt plaats in de zaal van hotel Centraal aan het Wilhelminaplein in Someren en wordt ge-

20% korting

Alleen op woensdag 12 t/m zaterdag 15 februari 2014 ontvangt u 20% korting op alles*!

Raijmakers

50% 50% 50%

DAMES DAMESJEANS HEREN 2e KAMERJASSEN de laatste KOOPJESREK voor hem en haar shirts, truien, tunieks, enz.

uiteenlopende series

truien, vesten, bloeses

 Hulp nodig bij het invul-

len van uw belastingaangifte? Ton Maas Assurantiën 0493-493684.

 Kookplaat

defect. Bel 0493-695606 voor snel herstel. Bots Witgoed Service. met garantie bij de Mobiele fietsspecialist Geert, tel. 0613666356.

oP ALLES

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

de laatste

 Mooie gebruikte fietsen

*

* Actievoorwaarden: zie in de winkel en niet op cadeaubonnen, geneesmiddelen, babyvoeding tot 6 mnd. en acties.

LAATSTE OPRUIMING DAMES-HEREN € 50,lederen jassen

geven door Maan Verheijen, oud-medewerker van het Kadaster. Voor de pauze gaat hij in op het moderne bedrijf dat het Kadaster is en op de veelheid aan interessante producten die ook particulieren er kunnen afnemen. Hoofdmoot van zijn verhaal is de niet te onderschatten functie van het Kadaster bij historisch onderzoek. Om dit te illustreren, geeft hij voorbeelden van dichtbij, uit Asten en Someren. De bezoekers krijgen informatie over welke gegevens op dit moment beschikbaar zijn en de spreker legt uitvoerig uit hoe de digitale systemen te gebruiken zijn, zodat belangstellenden er zelf mee aan de slag kunnen. Via de kadastrale archieven valt bijvoorbeeld onderzoek te doen naar de bouwhistorie van panden, de eigendomssituatie en de begrenzingen van percelen, de veldnamen en plaatselijke aanduidingen, de akten van eigendomsovergang, hypotheken en nog veel meer. Precisiewerk De instelling van het kadaster was indertijd een maatregel om belastbare opbrengsten te kunnen bepalen. Het meetwerk gebeurde vrij precies, met behulp van kettingen. Niet op de centimeter nauwkeurig, maar groter dan vijf centimeter waren de afwijkingen niet. Zo kunnen genealogen scherp in beeld krijgen wat vroegere familiebezittingen behelsden, bijvoorbeeld waar opa en oma woonden en hoe groot hun huis was. Ook voor grootschaliger onderzoek zijn de gegevens te gebruiken; zo is bijvoorbeeld de opkomst en ondergang van de keramische industrie en de mijnbouw uitgewerkt aan de hand van gegevens die het Kadaster door de jaren heen heeft vastgelegd. De lezing begint om acht uur en is gratis toegankelijk voor leden van De Vonder. Niet-leden betalen drie euro.

Pagina 13

 Hulp nodig bij het invul-

len van uw belastingaangifte? Ton Maas Assurantiën 0493-493684.

(ver)Bouwen?? Jan Meeuws Timmerwerken. Vraag vrijblijvend een offerte. Bel 0493-494494 of 0646278485 of kijk op www. janmeeuws.net

stuk

kassakorting kassakorting

€ 10,€ 15,-

Adverteren in ’t Contact! Dé kwaliteitskrant van Someren en Asten

Dat kan! U kunt uw advertentie opdracht dinsdag vóór 10.00 uur als volgt opgeven!

’t Contact Kerkstraat 2a, 5711 GV Someren Postbus 60, 5710 AB Someren per telefoon: (0493) 47 35 78 per fax: (0493) 47 35 83 of per e-mail: info@hetcontact.nl

Rapalje

+support act: Hillbilly Hayride Celtic Folk Night

kassakorting

za. 22.02.14

de Ruchte raakt!

muziektheater

Postelstraat 31 • Someren • Tel. 493448 • www.da.nl

ZijActief Ommel Dinsdag 18 februari om 20.00 uur organiseert vrouwenvereniging ZijActief Ommel een thema-avond in gemeenschapshuis “De Kluis” Kluisstraat 19 te Ommel. Nell Ketelaars verzorgt een lezing over mindfulness. Mindfulness wordt wel omschreven als “Het bewust en zonder oordeel aandacht geven aan het moment”. Wie deze vaardigheid trainen kan beter observeren wat zich in zijn lichaam geest voordoet, zonder dat dit direct anders hoeft te zijn. Nell Ketelaars van Rebalincingpraktijk Nederweert, zal deze avond meer vertellen en laten ondervinden wat mindfulness is. Ook niet leden zijn welkom op deze avond. Voor diegene die geen lid zijn van ZijActief Ommel wordt een bijdrage van € 2,50 gevraagd. Vrijwilligerswerk met een uitkering, kan dat? Donderdag 20 maart van 10.00 tot 12.00 uur organiseert Onis Vrijwilligerscentrale een lezing over vrijwilligerswerk speciaal voor mensen met een uitkering uit Asten en Someren. Deelnemers krijgen informatie over de tegenprestatie en de rol die vrijwilligerswerk speelt bij het vinden van betaald werk. De tegenprestatie is verplicht, vrijwilligerswerk is vrijwillig. Toch wordt vrijwilligerswerk ook gezien als te-

genprestatie. Vrijwilligerswerk maakt je kwaliteiten zichtbaar, zorgt ervoor dat je nieuwe dingen leert, vergroot je netwerk en draagt bij aan je zelfvertrouwen. Vrijwilligerswerk doe je bij een organisatie waar je wordt gewaardeerd en waar andere vrijwilligers het fijn vinden dat je je inzet. Een echte win-winsituatie dus. Mensen met een bijstandsuitkering of een WW-uitkering zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomst die wordt gehouden in de Ruchte in Someren. De bijeenkomst is gratis (breng 1 euro mee voor een kop koffie of thee). Opgeven voor 13 maart bij Onis Vrijwilligerscentrale, Carien van Eijden, (0493) 44 12 56 of c.vaneijden@oniswelzijn.nl. Heilights in Someren-Heide Van vrijdag 13 juni t/m zondag 15 juni zal Someren-Heide voor een groot deel in het teken staan van het muzikale spektakel ‘Heilights’, georganiseerd door fanfare en drumband ‘St. Jozef’. Deze vereniging zal tevens de muzikale hoofdrol spelen in het gebeuren, maar ook een aantal zangers en zangeressen en een combo zullen er te horen en te zien zijn. De muziekkeuze is geënt op ‘proms’ concerten en vormt een bonte mix van Adele tot Led Zeppelin. De fanfare en drumband zijn dus duidelijk de rode draad in het programma. Bij enkele nummers is er begeleiding door zang en/of combo. En af en toe zal het accent juist meer op zang/combo liggen en hebben de fanfare/ drumband meer de begeleidende rol. Kortom een afwisselend geheel. Heilights vindt plaats in een tot concerthal

omgetoverde loods van Loonbedrijf v.d. Tillaar aan de Smulderslaan 26 in Someren-Heide. Op vrijdag 13 juni begint het voorprogramma. In de loods kan er dan op een grootbeeldscherm worden gekeken naar de WK voetbal-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Spanje. Op zaterdag 14 juni vindt dan om 20:00 de aftrap plaats voor het eerste Heilights concert. De tweede uitvoering is op zondag 15 juni, aanvang 15:00. De kaartverkoop zal binnenkort starten. Kaarten zijn verkrijgbaar voor €15.- per stuk. Informatie: www.fanfaresomerenheide. nl/heilights. Thema-avond Werkgroep Dendrologie van Groei & Bloei Donderdag 20 februari organiseert de werkgroep Dendrologie van Groei & Bloei afd, Asten-Someren een themabijeenkomst over de “onderwereld” van bomen. Als we bomen zien, zien we eigenlijk maar de helft van de boom. Er zit namelijk nog een hele wereld onder de grond. Hoe blijven bomen staan? Wat doen wortels? Welke soorten wortels zijn er? Hebben wortels geur of kleur? Zijn wortels voor mens of dier eetbaar? Een boeiende wereld waar Chris van der Wurff en Huub van den Boomen veel over kunnen vertellen. De bijeenkomst, die voor iedereen toegankelijk is, wordt gehouden in het Klok en Peel Museum, Ostaderstraat 23 in Asten. Aanvang 20.00 uur. Voor leden van Groei & Bloei is de toegang gratis, niet- leden betalen € 2,-

Jubileumboek Fanfare Sancta Maria. Tijdens het openingsconcert van het jubileumjaar van Fanfare Sancta Maria in januari is het jubileumboek gepresenteerd. Dit boek “Fanfare Sancta Maria vereeuwigd in woord en beeld” is samengesteld door de leden Riky Bakermans, Emmie Berkers, Frans Martens en Koos van de Mortel. Het is een aanvulling op het boek dat met het 75- jarig bestaansfeest is gemaakt. Honderd jaar fanfare is ook honderd jaar verhalen en geschiedenis. Foto’s uit de tijd dat deze een zeldzaamheid waren tot de overvloed aan foto’s uit het huidige tijdperk. Van de tijd, dat de kasstukken op de achterkant van een sigarendoos werden vastgelegd tot de minutieuze verantwoording die nodig is voor de eisen van de eenentwintigste eeuw. Het geheel is een onderhoudende blik over het honderdjarige bestaan van Fanfare Sancta Maria, met een kort overzicht van de historie, veel gesprekken met leden en oud-leden en vooral veel foto’s van het verleden en van de laatste jaren. Het jubileumboek is in een beperkte oplage uitgebracht en momenteel zijn er nog een klein aantal beschikbaar voor belangstellenden. Deze kunnen het boek, tegen een geringe vergoeding, bestellen bij het secretariaat van Fanfare Sancta Maria (telefoon 0493-342647) of via de website www.fanfaresanctamaria.nl door het sturen van een bericht aan het secretariaat.


Pagina 14

Woensdag 12 februari 2014

den, familie, buurt en carnavalsverenigingen met de bloaskapellen. Dit is allemaal te doen bij Cafe Jan van Hoek en de aanvang is 13:30 uur.

Jeugdprinses Nicole van Asten

Carnavaleske agenda Nicole Koolen Jeugdprinses in Asten Onder toeziend oog van De Klot en De Plekkers werd de nieuwe jeugdprinses van Asten onthuld. Prinses Nicole I is de dochter van Marcel en Anja Koolen en het zusje van Richard en Sandra. Zij zit in groep 8 van basisschool St.-Lambertus. Zij speelt klarinet in het B-orkest van harmonie St.-Cecilia en manege Heijligers is haar tweede thuis. Prinses Nicole I is dol op haar paarden Diesel en Lotte.Jeugdprinses Nicole I wordt bijgestaan door vorst Niels, ceremoniemeester Sven en de Jeugdraad van Elf. Kindermiddag CV De Plekkers. Zaterdag 15 februari is een gezellige kindermiddag georganiseerd door CV De Plekkers uit Asten. Lekker carnavallen met een DJ die samen met de Prins en zijn gevolg de stemming erin zal krijgen. Deze middag staat ook in het teken van het 44 jarig jubileum. Er is een ballonnenwedstrijd met leuke prijsjes en de allerkleinsten zullen ook niet vergeten worden. Dit alles is te doen in Cafe de Peer en de aanvang is 14:00 uur. De toegang is gratis. Zondag 23 februari is de prinsenreceptie van CV De Plekkers uit Asten. Dit is een middag voor iedereen om Prins Richard I en Prinses Els te feliciteren. Altijd gezellig door de aanwezigheid van vele vrien-

Efkes Veurpreuve Zondagmiddag 16 februari vindt voor de vierde maal het culinaire Klot-evenement plaats ‘Efkes VeurPruuve’ . Net als in de voorafgaande jaren staat het evenement in het teken van het maken van een gezellige, culinaire wandeltocht door Asten, een soort van ‘Happen & Stappen.’ Dit jaar kiezen sw organisatoren voor een wat andere aanpak: alle deelnemers zullen elkaar namelijk tijdens drie ‘gerechtmomenten’ ontmoeten waarbij er gezellige (live) muziek zal zijn. Ook bij de andere gangen staat heerlijk eten voorop, vergezeld van aangenaam vermaak. Het thema dit jaar is ‘Gi Rood”. Verkleden mag, maar hoeft niet. De Klot is Carnaval, en daarom krijgt ook de 4e editie van Efkes Veurpruuve een thema mee. Voor ieder die wil, dit is geen verplichting, mag u zich als individu of als groep uitleven. Alles mag, niets hoeft. Het evenement is inmiddels uitverkocht. De Pompers Zaterdag 15 februari wordt de 21ste Gala-zanikavond van C.V. “de Pompers” georganiseerd. Ook dit jaar zijn kosten noch moeite gespaard om er een gezellige Pompers avond van te maken. Dit alles met oPrins Cor d’n 2e en Prinses Janny, Adjudant Geert, de voltallige raad van elf en natuurlijk vorst Toon. Artiesten die optreden zijn: Rob Scheepers, Harry Hens, René van Boxtel en Jan Strik. Het amusement wordt verzorgd door: Trio Niks Gelogge, Starlights Dansgroep uit Asten en de dansmarietjes van Dansstudio Starlights, De Spetters en de prinsengarde. De avond wordt begeleidt door de muzikale noten van Brassband “Moi Zat”. Kaarten à € 11,-- zijn nog verkrijgbaar bij: café-zaal-brasserie “In d’n Herberg” Postel 27 te Someren Tankstation Huub Lemmen Boerenkamplaan 36 te Someren A. Meeuws tabak- en gemakswinkel Kerkstraat 18 te Someren.

  ‘t Inne 2, 6021 DA Budel Tel: 0495-493232

gelwerk, zowel binnen als buiten, inclusief natuursteen. M. Ketelaars K.T.S. Tegelzettersbedrijf. Tel./fax 0493-473095 06-20531923, m.ketelaars8@upcmail.nl  Cadeaubonnen vanaf 5 euro vindt u bij ‘t Weverke in de Molenstraat. Tel. 492092.  Wasautomaat defect. Bel 0493-695606 voor snel herstel. Bots Witgoed Service  Bouwen of verbouwen?

Bouwmachineverhuur Van der Weerden v.o.f. Randweg 7, Someren. Tel. 0493496083. www.vdweerden.nl  Vaatwasser defect. Bel

0493-695606 voor snel herstel Bots Witgoed Service.

 EHBO-BLS/AED-EHBKBHV-Acute zorg Voor meer informatie: Petra van Bussel-Kusters info@zorgdidact.org Tel. 06-12746036 www.zorgdidact.org  Heuva reiniging & coa-

ting. Dakreiniging & coating, damwand reiniging & coating, gevelreiniging & impregneren, vloerreiniging, stallen reiniging. Tel. 0628230356 www.heuvareiniging.nl

 Hulp nodig bij het invul-

len van uw belastingaangifte? Ton Maas Assurantiën 0493-493684.

 Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 0651439395.  Feestje: huur staantafels 4 Euro. Barkrukken 1,25 Euro. Tent vanaf 35 euro. karaoke 40,- euro tel. 0492-510855. www.ikgeefeenfeestje.nl  Witgoed en metaal wordt GRATIS opgehaald. Te huur koelwagen. Tel. 0612840693.  Een frietwagen op uw

Dag winter. Hallo lente! Doe mee met de speciale kassabon actieweken van Jumbo Welten Someren en fiets de lente in met één van de twee te winnen Gazelle Paris Plus fietsen! Meedoen is eenvoudig. Deponeer uw kassabon met een minimale besteding van 15 euro*, voorzien van uw naam & telefoonnummer in de daarvoor bestemde inleverbussen in de winkel en u maakt kans op deze prachtige prijs.

feest?!! Voor meer informatie en reserveringen: www. frietexpress.nl of tel. 0493693222.

 Wij vullen uw belasting aangifte snel en discreet in vanaf € 25,- p.p. M.G. Assurantiën, telefoonnummer: 0493-479092, mobielnummer: 0624802413.  Gevraagd: Nette metse-

laar 0493-491386.

 Elektrische fietsen alle

merken, uitstekende service, volledige garantie bij Mobiele Fietsspecialist Geert, tel. 06-13666356.

KOM & WIN EEN PRACHTIGE GAZELLE FIETS *Actie loopt van woensdag 12-02-2014 t/m dinsdag 11-03-2014 en is alleen geldig bij Jumbo Welten Someren. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

 Carnavalskleding kopen, even bij “Een Aarde” binnenlopen. Achter de kerk in Asten. Maandag 19-20 uur. Woensdag 14-15.30 uur. Spullen op laten halen, bel 0641655003.  Stalen balken, hoekpro-

fielen, kokers, strip enz., voor u direct uit voorraad op maat gezaagd. (ook op zaterdagmorgen). Spuiten van al uw staalwerk in grote spuitcabine. 15x10 meter. Ook transport met open vlakke oplegger tot 10 meter en max. 5 ton. Staalconstructies voor woningbouw/bedrijfshallen. Van Gerwen Metaal b.v. Boerenkamplaan 94 Someren. Tel. 0493-491736.

 GRATIS offerte schilder-

werk 06-20552192, speciale prijs. Schilders sinds 1978.

 Droogautomaat defect.

Bel 0493-695606 voor snel herstel Bots Witgoed Service

(ver)Bouwen?? Jan Meeuws Timmerwerken. Vraag vrijblijvend een offerte. Bel 0493-494494 of 0646278485 of kijk op www. janmeeuws.net

 Bouwen of verbouwen?

Bouwmachineverhuur Van der Weerden v.o.f. Randweg 7, Someren. Tel. 0493496083. www.vdweerden.nl

In samenwerking met:

Hallo

 Hulp nodig bij het invul-

Someren, Speelheuvelstraat 5

 info@notarisopdelaak.nl

 Tegelzetter voor al uw te-

len van uw belastingaangifte? Ton Maas Assurantiën 0493-493684.

www.notarisopdelaak.nl

Dementie/Misbruik van ouderen Notaris, ik heb een artikel gelezen over dementie en misbruik van ouderen, wat moet ik me hier bij voorstellen. Geachte, ik zal u een voorbeeld schetsen door middel van een waargebeurd verhaal. Mevrouw was vroeger orthodontist en hoogleraar  aan de universiteit in Utrecht. Nu is ze 88 jaar en  lijdt ze aan dementie. Een 22-jarige achterneef was enkele jaren gele-  den bereid om zich over haar te ontfermen en  hij kwam vrijwel dagelijks bij haar over de vloer. Hij was het zogenaamde zorgzame type. Op een  zeker moment komt het gesprek bij het onderwerp het vermogen van tante terecht en hoe dit vermogen te beschermen ten opzichte van de belastingdienst. De achterneef komt met het slimme plan dat hij gaat trouwen met tante in wettelijke gemeenschap van goederen, zodat hij al door het huwelijk recht heeft op de helft van het vermogen van tante. Het leeftijdsverschil tussen tante en achterneef is bijna 60 jaar. Het voorgestelde huwelijk wordt voltrokken in 2008. Bij het huwelijk was de familie van de achterneef aanwezig, de advocaat van de achterneef en natuurlijk de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Begin oktober 2013 kwam deze zaak in de landelijke kranten, nadat was gebleken dat de achterneef een half miljoen euro van het vermogen van de dementerende tante/echtgenote had weggesluisd. De familie van tante was niet op de hoogte van het huwelijk geweest, en het is nu nog de vraag of de financiële schade die tante heeft geleden nog kan worden hersteld. De advocaat van de achterneef die het plan met de achterneef had bedacht, is geschorst. Het huwelijk van tante is door de rechter nietig verklaard, de curator van de demente tante is een procedure tegen de achterneef gestart, en nu maar hopen dat het geld nog terug komt naar tante. Het zijn geen op zich zelf staande zaken. Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks 200.000 ouderen worden mishandeld, en het gaat in 30.000 gevallen om financieel misbruik. Dit is niet alleen een verschijnsel dat in Nederland voorkomt, in Amerika kent men De Elder abuse awareness day. Van de 30.000 financiële misbruikgevallen worden er per jaar maar 1.000 gevallen echt gemeld. Financieel misbruik van ouderen kan ook allerlei vormen aannemen. Dat begint heel eenvoudig door wat extra geld te pinnen van de rekening van de demente moeder door de lieve dochter, die er jammer genoeg deze maand even krap bij zit, tot het volledig lichamelijk en geestelijk isoleren van een oudere. Bij ouderen die dement en kwetsbaar zijn geworden, gebeurt het ook dat een familielid of een mantelzorger het testament of het huis op een andere naam laten zetten om te voorkomen dat de nalatenschap over meerdere mensen moet worden gedeeld. Vaak is er bij financieel misbruik sprake van een glijdende schaal. Het doen van boodschappen en het meenemen van een extra pak hagelslag voor zichzelf. Later worden alle priveboodschappen met de betaalpas van de oudere afgerekend en op het laatst wordt de gehele spaarrekening geplunderd. Inmiddels zijn alle alarmbellen gaan rinkelen. Het onderwerp staat volop in de schijnwerpers. De overheid stimuleert ouderen om mishandeling bespreekbaar te maken. Verpleegkundigen, artsen en andere beroepsbeoefenaars krijgen trainingen om signalen te herkennen en bijvoorbeeld te letten op plotselinge of onverklaarbare geldopnamen bij de bank of er verdwijnen waardevolle spullen uit het huis. Ook onverklaarbare tekorten aan geld, het ontstaan van schulden, huurachterstanden, grote belangstelling van familie voor geld of bezittingen en het weigeren van informatie over de financiële situatie, kunnen signalen zijn. Belangrijk is het dat  alle beroepsgroepen die  in aanraking komen met financieel ouderen misbruik deze signalen  oppikken, want u wilt toch ook niet bestolen worden als u oud bent.

Adverteren in ’t Contact!

Dé kwaliteitskrant van Someren en Asten

Dat kan!

U kunt uw advertentie opdracht dinsdag vóór 10.00 uur als volgt opgeven!

’t Contact Kerkstraat 2a, 5711 GV Someren Postbus 60, 5710 AB Someren per telefoon: (0493) 47 35 78 per fax: (0493) 47 35 83 of per e-mail: info@hetcontact.nl  Stultiens Decoraties in glas, spiegels en beletteringen, Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren, fax/tel. 0493-496512.

 Feestje: huur staantafels 4 Euro. Barkrukken 1,25 Euro. Tent vanaf 35 euro. karaoke 40,- euro tel. 0492-510855. www.ikgeefeenfeestje.nl


Woensdag 12 februari 2014

Sportverslagen SVSH/KSV verliest cruciaal duel Afgelopen weekend vond een degradatieduel plaats tegen Stormvogels 1 in Luyksgestel. Beide ploegen hadden 9 punten en deelden een zevende, en dus de op een na laatste plek in de competitie. Winst betekende dus een grotere zekerheid om in de hoofdklasse te kunnen blijven. SVSH/KSV wist de wedstrijd te openen door het eerste doelpunt te maken. Stormvogels kon hier snel op reageren met drie doelpunten waardoor het spel bij SVSH/KSV moeizamer verliep. SVSH/KSV ging de rust in met een stand van 9-7 voor Stormvogels. Een verschil van twee doelpunten, dit betekende dat er nog van alles mogelijk was. De tweede helft werd met deze instelling gestart. Nadat Stormvogels de voorsprong vergrootte, bleef SVSH/ KSV achter de feiten aanlopen. Toch lukte het om dicht bij de winst te komen, SVSH/KSV kwam namelijk op een voorsprong. Door enkele slordigheden en belangrijke details werd de winst net voor het eindsignaal voor de neus van SVSH/KSV weggepakt door Stormvogels. Er staan nog twee wedstrijden op de planning van SVSH/KSV waarin er nog vier punten behaald moeten en kunnen worden om zich veilig te stellen in de hoofdklasse. Lierop – ONDO 1-0 (0-0) Koploper Lierop ging fanatiek van start tegen middenmotor ONDO. Binnen tien minuten waren er een viertal Lieropse kansjes te noteren. Daarna zwakte het Lieropse spel af en hielden de gasten uit Heusden vrij gemakkelijk stand. Hoewel Lierop een veldoverwicht behield waren de beste kansen in de eerste helft voor ONDO. Zo had Thijs Haasen in de 20e minuut de bal voor het inschieten, maar hij raakte het leer maar half. En Mark Berkers raakte kort voor de rust met een kopbal de deklat. Waar de Lieropse supporters na de thee een offensief van de thuisploeg verwachtten, ging het net andersom. Het waren de geelroden die het Lieropse doel onder vuur namen, het leek af en toe wel prijsschieten. Maar keeper Lars van Grotel deed wat een keeper moet doen, hij hield alles tegen. Lierop liet nauwelijks nog goed voetbal zien, behalve in de 68e minuut. Een uitval werd ingeleid door Arthur Bukkems die de meegelopen Dirk van Vlokhoven aanspeelde. Dirk kapte een mannetje uit en gaf een subliem steekpassje op Ralf van de Laar die met een lage schuiver doelman van Berlo kansloos liet, 1-0. ONDO bleef jagen en keihard werken, maar slaagde er niet meer in nog echt gevaarlijk te worden. De voor Daan Kuijpers ingevallen Nick van de Sluijs had ONDO de nekslag kunnen toebrengen toen hij aan het einde van een van de weinig geslaagde Lieropse combinaties vrij voor het ONDO-doel kwam. Hij stuitte echter op doelman van Berlo. Zodoende bleef het tot de laatste seconden van de wedstrijd spannend. Scheidsrechter Heuijerjans gaf gele kaarten

aan Mark Berkers van ONDO en Rik Duijmelinck van Lierop. Olympia 1 verliest nipt van kampioen De Horst Zondag kwam De Horst op bezoek. Bij winst was De Horst kampioen, maar Olympia heeft de punten ook nog hard nodig. De vorige wedstrijd was Olympia kansloos, dus dat wilde de club recht zetten. Het eerste doelpunt viel aan Ommelse kant. En tot de 5-5 ging het gelijk op. Het was wel iedere keer De Horst dat op voorsprong kwam, maar Olympia wist daar haar doelpunt steeds tegenover te zetten. Toch haalde Olympia nog steeds niet haar niveau, de kansen werden niet benut, verdedigend werd teveel en ook te makkelijk weggeven en de concentratie was er ook nog niet. De Horst wist nog voor de rust het eerste gaatje te slaan; 5-7. Ook na rust startte Olympia niet fel genoeg, aanvallen waren te kort en de communicatie in de verdediging ontbrak. Toch wist Olympia het eerste doelpunt na de rust te maken. Daarna was het woord weer aan De Horst, dat kon uitlopen tot 6-9. Olympia wist nog 3x tot scoren te komen, terwijl De Horst dat nog maar 1x deed. Door de voorsprong was dat echter genoeg voor het kampioenschap in de Hoofdklasse A; 9-10. Een nipt verlies, wellicht onnodig, waardoor Olympia de laatste 2 zaalwedstrijden nog vol aan de bak moest. Volgende week gaan de Ommelse korfbalsters op bezoek bij KV Rooi. SVSH verliest ruim van SV Egchel Beide teams begon ietwat afwachtend aan de wedstrijd en creëerden weinig kansen. SVSH leek de wedstrijd wat naar zich toe te trekken en kreeg een paar kansen. Deze spaarzame kansen troffen geen doel. Na 25 minuten werd er door SVSH onrustiger gevoetbald waardoor Egchel beter in de wedstrijd kwam. In de 32e minuut werd een vrije trap net buiten de zestien meter door Egchel binnen geschoten, 1-0. Nu was SVSH de draad even kwijt en was het Egchel dat hiervan profiteerde. In de 42e minuut werd een uittrap van doelman van de Boomen onderschept en schoot de bal over de doelman binnen, 2-0. Na rust probeerde SVSH meer druk te zetten en hield Egchel op hun eigen helft. Maar opnieuw ontbrak het aan kansen om te scoren. Eindelijk in de 69e minuut was het Ruud van de Kerkhof die van afstand de bal goed binnen schoot en hiermee SVSH weer wat perspectief bood, 2-1. Egchel kwam er af en toe uit met gevaarlijke counters. In de 80e minuut ging de spits van Egchel slim liggen binnen de zestien meter wat hem een penalty opleverde. Deze werd goed binnen geschoten en daarmee was de wedstrijd beslist, 3-1. SVSH ging nog steeds op zoek naar een doelpunt maar miste hierin de overtuiging om te winnen/gelijk spelen waar het de gehele wedstrijd min of meer aan ontbrak. 2 minuten voor tijd werd de buitenspel val nog omzeild door Egchel en bepaalde zo de eindstand op 4-1.

 Te koop brandganzen,

paardenhoef bekapbox, kleine kieper 3 ton. Tel. 0493-491386.

 Babyborden te huur, Stultiens Decoraties Someren 0493-496512.  Hulp nodig bij het invul-

len van uw belastingaangifte? Ton Maas Assurantiën 0493-493684.

 Stultiens Decoraties in glas, spiegels en beletteringen, Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren, fax/tel. 0493-496512.  Hulp nodig bij het invul-

len van uw belastingaangifte? Ton Maas Assurantiën 0493-493684.

 Hulp nodig bij het invul-

len van uw belastingaangifte? Ton Maas Assurantiën 0493-493684.

 Kwaliteit Graszoden aan-

leggen. Gazon inzaaien, vervangen. Bestratingen, tuinonderhoud, aanleg. zonder BTW mogelijk. Info 06-23429800.

 Inbouw-apparaat vervangen. Bel 0493-695606, vakkundig ingebouwd. Bots Witgoed service  Verloren: sleutelbos omg.

Jan Linders Someren. Tel. 06-16105237.

 Eet- en frietaardappelen

bij J. Leenders, Antoniusstraat 12 Asten-Heusden. Tel. 0493-691892.

 Minigraver verhuur en

Grondwerken Frans van der Zanden B.V. Voor in en om uw huis/tuin, minimale doorgang 75 cm breed. Tuin spitten, zwembad uitgraven, trampoline ingraven. Ook voor sloopwerkzaamheden zoals vloeren en muren. Tel. 06-23572012, www.vanderzandenminigraver.nl

 Inkomstenbelasting 2013. Wij verzorgen voordelig uw aangifte IB-2013 bij u aan huis! Bel voor een afspraak: HBV-Belastingadvies voor de regio ZuidOost-Brabant. Tel: 0493-472345 en/of (mobiel): 06-30737101.  Inbouw-apparaat defect. Bel 0493-695606 voor snel herstel. Bots Witgoed Service.  Voor al uw schilderwerk

binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 0653265973. F. Moors, Lierop.

 Hulp nodig bij het invul-

len van uw belastingaangifte? Ton Maas Assurantien 0493-493684.

 Klussenbedrijf, metsel,-

timmer,- en renovatiewerk. T. Maas, tel: 493450.

 Tweedehands merkkleding Asten www.artimie.nl  Babyborden te huur, Stultiens Decoraties Someren 0493-496512.

   

  

   



    rijden    ziekenfondsen,  Wij voor alle  voor zakelijk  en  particulier,  vliegveldtaxi valys,  rolstoel en  weekendvervoer.  Touringcar  vervoer  van 90 15 tot 90 persoons toeringcars. 

                          

* Diepvriezers en Koelkasten grote partij opgekocht: forse extra korting: Véél koelkasten en diepvriezers fors afgeprijsd. Koelkasten vanaf 139 euro, vrieskasten vanaf 149 euro. Wasdrogers en vaatwassers nu vanaf 179 euro. Grootste keus bij EP:Jeuken. * Wasdrogers en vaatwassers vanaf 179 euro, Gasfornuizen vanaf 279 euro,magnetrons vanaf 49,- combie magnetrons nu 99 euro.

* Grote partij INBOUW APPARATUUR en WITGOED-APPARATEN: met forse korting ! Inbouw koelkasten 87 cm hoog nu 229 euro. Inbouw VAATWASSER nu 299 euro! Inbouw kookplaten keramisch vanaf 259. Nu extra hoge korting. Inbouw apparaten Liebherr gratis 7 jaar garantie ! ! ! * Stuntprijzen voor véél wasautomaten: Miele vanaf 799 euro, wasdrogers vanaf 179 euro. * INRUIL apparaten: Gasfornuis Pelgrim 95 euro, wasautomaten Miele vanaf 100 euro, wasdrogers vanaf 100 euro, inbouw inductie kookplaat 275 euro, inruil vrieskast liebherr 6 laden nofrost met garantie.

EP: Jeuken

TV-Video-Hifi-Telecom-Satelliet-Multimedia-Huishoudelijke apparatuur

Pr. Bernhardstraat 17 - 5721 GA Asten - Tel. (0493) 69 33 88 Winkel open: 09.30-18.00 uur. Vrijdag van 09.30-21.00 uur. Zaterdag van 10.00-17.00 uur.

's Maandags gehele dag gesloten. Middagpauze 12.30 - 13.30 gesloten.

EP: ElectronicPartner

Energie en zonnepanelen

ZummerePower start project gezamenlijk inkopen ZummerePower wil zoveel mogelijk projecten opstarten voor het opwekken van schone, duurzame energie in de gemeente Someren. Het tweede traject gezamenlijke inkoop zonnepanelen gaat nu van start. De vorige keer zijn zestien burgers ontzorgd. Zummerepower heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding kunnen bedingen. De kennis en deskundigheid worden nu voor een tweede traject benut. Aanmelden kan via de website www.zummerepower.nl of een mail sturen naar keesdeelen@zummerepower.nl Overdag produceren sommige Somerenaren al schone duurzame energie. Anderen hebben op dit moment daar nog niet de (financiële) mogelijkheden voor, maar willen toch bijdragen aan een schoner klimaat. Die inwoners van Someren kunnen zich aansluiten bij een groene energiemaatschappij voor de levering van stroom en gas via het net. De coöperatie heeft met Greenchoice een overeenkomst gesloten voor de gezamenlijke levering van groene elektriciteit en gas van eigen bodem dat voor CO2 wordt gecompenseerd door de aanplant van bomen. Zummerepower heeft gekozen voor Greenchoice omdat dit bedrijf echt stappen zet die de Nederlandse markt vergroenen. En het slaagt erin dit tegen een scherp tarief aan te bieden met behoud van een goede dienstverlening. Alle stroomproducten zijn in combinatie met 100 % bosgecompenseerd gas. Via de website www.zummerepower.nl kunnen belangstellenden zich aanmelden bij Greenchoice. Meer info: Ans van der Velden-Coolen ansvandervelden@zummerepower.nl.

Laat het voorjaar maar komen.

  

       

* Opruimingsactie: LED TV met DVD nu slechts 149 euro. Nu forse korting op véél TV’s en andere apparaten in de winkel. Kom kijken voor meer koopjes. Korting tot 70%

Het tuincentrum waar u alles vindt

  

         

FINALE OPRUIMING TOT 70% KORTING

Groenrijk Asten

 

                      

Pagina 15

   

   



Mooi groot assortiment kamerplanten en binnenpotterie. De sfeer- en cadeauafdeling is helemaal vernieuwd met de laatste trends. Strooi nu kalk op uw gazon 20 kg DCM kalk 200 m2

€ 10,60

Bloembollen op pot, violen en primula’s voor kleur in uw buitenpotten. A.s. vrijdag en zaterdag voor iedere betalende klant een narcis of hyacint op pot gratis.   Voorste Heusden 10 Asten-Heusden 0493-693058 www.groenrijk.nl


Pagina 16

Woensdag 12 februari 2014

Sauna’s Trappen Terrassen Projecten Badkamers Zwembaden Open haarden Natuursteen vloeren

Brugstraat 29, 5712 AX Someren Telefoon: (+31) 0493 - 44 08 02 Fax:

(+31) 0493 - 44 08 03

E-mail: info@natuursteen-vloeren.nl | Internet: www.natuursteen-vloeren.nl

  

     

    

      

             

                                  

           

                   

VAN ERRUPIM 40 JAAR ERVARING!      

DE GROOTSTE IN DE REGIO

   

M WAND EN VLOERTEGELS OP VOORRAAD MEER DAN 200.000----2

60%

U KUNT DUS METEEN AAN DE SLAG!

KORTINGEN TOT WEL

Van Erp tegels keukens & sanitair                



OPENINGSTIJDEN:        


Woensdag 12 februari 2014

Pagina 17

Boerenkamplaan Someren Telefoon: 0493 725 www.lommensomeren.nl Boerenkamplaan 5712 AA Telefoon: 493 725 Boerenkamplaan Someren Telefoon: 0493 493 4930493 725WWW.LOMMENSOMEREN.NL www.lommensomeren.nl Boerenkamplaan 41 4141 5712 AA Someren Someren Telefoon: 0493 493 725 Fax: Fax: 0493 0493 490 490 450 450 BOERENKAMPLAAN SOMEREN TEL.: 0493-493725

Al 25 vertrouwde adres Al meer meer dan dan 25 jaar jaar het het adres voor voor al al uw uw •• Wanden vloertegels Wandenvertrouwde vloertegels

Boerenkamplaan Someren Telefoon: 0493 725 www.lommensomeren.nl Boerenkamplaan 5712 AA Telefoon: 493 725 Boerenkamplaan Someren Telefoon: 0493 493 4930493 725WWW.LOMMENSOMEREN.NL www.lommensomeren.nl Boerenkamplaan•41 41 5712 AA Someren Someren Telefoon: 0493 493 725 Fax: Fax: 0493 0493 490 490 450 450 BOERENKAMPLAAN 41 SOMEREN 0493-493725 Sanitair enTEL.: badkamermeubels

• Sanitair en badkamermeubels •• ••Wanden Wandvloertegels Wandenen vloertegels Wandenvloertegels vloertegels Al meer dan 25 jaar het vertrouwde adres • Vloerverwarming •• ••Sanitair en badkamermeubels Sanitair en badkamermeubels Al meer dan 25 jaar het vertrouwde adres voor voor al al uw uw Wanden vloertegels • Vloerverwarming Sanitair enenen badkamermeubels Sanitair badkamermeubels Wandvloertegels • Vloerverwarming • Vloerverwarming Laat nu uw verbouwen •••Complete installatie badkamers Vloerverwarming Vloerverwarming Openingstijden: vrij• •badkamer 10.00-20.00 uur, zat 10.00-16.00 uur Sanitair en badkamermeubels installatie badkamers •Complete Sanitair en badkamermeubels • Wanden vloertegels • Wanden vloertegels •• ••Complete installatie badkamers Complete installatie badkamers • Wanden vloertegels • Wanden vloertegels Complete installatie badkamers Complete installatie badkamers en bespaar••15% btw op werkzaamheden* •• Tegelwerken •• Vloerverwarming Tegelwerken badkamermeubels Sanitair en badkamermeubels •• ••en Tegelwerken Tegelwerken Vloerverwarming • •Sanitair Sanitair en badkamermeubels Sanitair en badkamermeubels Tegelwerken Tegelwerken •• ••Vloerverwarming Vloerverwarming •• Complete installatie badkamers Vloerverwarming Vloerverwarming Complete installatie badkamers Tegeloutlet Someren • Complete installatie badkamers • Complete installatie badkamers Tegeloutlet Someren • •Complete installatie badkamers Complete installatie badkamers •• Tegelwerken Tegelwerken Boerenkamplaan 41 Someren www.lommensomeren.nl • •Tegelwerken Tegelwerken

Tegeloutlet Someren

Tegels v.a. www.lommensomeren.nl

2 5 € ,m Tegels v.a. www.lommensomeren.nl €5,- m2

Boerenkamplaan 41 Someren • •Tegelwerken Tegelwerken open: vrijdag van 10.00 - 20.00 uur

open: vrijdag van 10.00 - 20.00 uur Tegeloutlet Someren en -- 16.00 Tegeloutlet Someren en zaterdag zaterdag van van 10.00 10.00 16.00 uur uur

Boerenkamplaan Boerenkamplaan 41 41 Someren Someren open: open: vrijdag vrijdag van van 10.00 10.00 -- 20.00 20.00 uur uur en zaterdag van 10.00 16.00 en zaterdag van 10.00 - 16.00 uur uur

staander_Adv_Lommen_3x110_ZW_MB.indd 1 staander_Adv_Lommen_3x110_ZW_MB.indd 1

24-11-2010 09:12:14 24-11-2010 09:12:14

staander_Adv_Lommen_3x110_ZW_MB.indd 1 staander_Adv_Lommen_3x110_ZW_MB.indd 1

24-11-2010 09:12:14 24-11-2010 09:12:14

Tegels v.a.

€5 ,- m2 Wist u dat....

Ik ook hele mooie wand- en plafondpanelen verkoop? In onze showroom laat ik ze graag aan u zien. Bjorn

Online bestellen shop.onthoutons.nl Of kom naar de nieuwe showroom Ter Hofstadlaan 46 Someren of bel Tel: 0493 696027

M NIEUW OP DE

ARKT:

Visco-gel

Matrassen Kom kijken en ervaar een nieuw slaapgenot!

U wilt toch niet alleen een mooi bed!? Maar ook een goed persoonlijk advies! Uw beddenspeciaalzaak in de regio w w w. va n d e n e i j n d e. n l Nieuwendijk 60 - Someren-Eind Tel: 0493-491254 - Fax: 0493-490291 Meubelen, slapen, vloeren, raamdecoratie, rolluiken, zonneschermen, screens, verandadaken en horren.


Pagina 18

Woensdag 12 februari 2014

Anita Davids

Confrontatie met Anita Davids

”Schilderen is een passie” Gedurende het hele jaar exposeren Somerense kunstenaars in het gemeentehuis. De titel Confrontaties verbindt de werken. Een confrontatie, letterlijk ontmoeting van twee hoofden of voorkanten, kan zowel positief als negatief uitwerken. Als twee legers met elkaar geconfronteerd worden, kunnen de burgers zich bergen, maar als twee kunstenaars de confrontatie met elkaar aangaan, ontstaan er nieuwe inzichten en vernieuwende kunst. In Someren loopt het allemaal zo’n vaart niet, maar de kennismaking met zo veel verschillende uitingen van kunst in Someren is indrukwekkend. Gedurende het hele jaar worden exposerende kunstenaars in ’t Contact voor het voetlicht geplaatst. Anita Davids is geen onbekende in het gemeentehuis, het prachtige schilderij van de Koning en de Koningin is van haar: Meedoen is Hartstikke leuk. Het is boeiend en inspirerend om te zien hoe andere kunstenaars bezig zijn. Eigenlijk kwam dat er nooit zo van. Ik was druk met opleiding en werk. Alle energie ging daarin zitten”.

 Spullen aanbieden of ko-

pen, even bij “Een Aarde” binnenlopen. Ook oud ijzer is welkom. Brand 14, Asten. Maandag 11-15 uur, zaterdag 10-12 uur. Spullen op laten halen, bel 0641655003  Biologisch vlees natuur-

                                                                                     

                             

 Hulp nodig bij het invul-

len van uw belastingaangifte? Ton Maas Assurantiën 0493-493684.

 Tegelzetter voor al uw tegelwerk, zowel binnen als buiten, inclusief natuursteen. M. Ketelaars K.T.S. Tegelzettersbedrijf. Tel./fax 0493-473095 06-20531923, m.ketelaars8@upcmail.nl

lijk verantwoord! Rund, varkens, lams, kip, kalkoen verkrijgbaar, vers gesneden ham, bacon, rookvlees, spek op de boerderij gerookt Biologische boerderij Sumiran, Sengersbroekweg 95725 TK Asten-Heusden, 0493440630. Webwinkel en bezorging zie www.sumiran.nl

 Cadeaubonnen vanaf 5 euro vindt u bij ‘t Weverke in de Molenstraat. Tel. 492092.

 Hulp nodig bij het invul-

 Vaatwasser defect. Bel

 Kookplaat defect. Bel 0493-695606 voor snel herstel. Bots Witgoed Service.

 Wasautomaat defect. Bel 0493-695606 voor snel herstel. Bots Witgoed Service

len van uw belastingaangifte? Ton Maas Assurantiën 0493-493684.

     

 Mooie gebruikte fietsen met garantie bij de Mobiele fietsspecialist Geert, tel. 0613666356.

0493-695606 voor snel herstel Bots Witgoed Service.

           

                                                                   

                                                                                               

Rapalje

+support act: Hillbilly Hayride Celtic Folk Night

za. 22.02.14

muziektheater

de Ruchte raakt!

Astense raad snel klaar met vergadering De gemeenteraad van Asten had vorige week niet veel tijd nodig om de zes agendapunten te behandelen. Het voorstel tot toekenning van subsidie aan de Atlant Groep voor de uitvoering van de Wet Sociale werkvoorziening en de herziene begroting van het SRE waren hamerstukken, dat wil zeggen, dat ze zonder commentaar werden aangenomen. Dat zou ook gebeurt zijn met de nota integraal jeugdbeleid, als daar niet een foutje in stond. Wat er in de nota staat komt niet overeen met het integraal huisvestingsbeleid van de gemeente. Dat moest via een amendement rechtgetrokken worden. Ook de verordening maatschappelijke ondersteuning moet nog aangepast worden. Mw. Berkers-Lemmen, D66, had problemen met de afdwingbaarheid van huishoudelijke zorg. De gemeente mag zich niet bemoeien met de taakverdeling binnen een huishouden en voorkomen moet worden, dat de gemeente de dienst uitmaakt binnen een huishouden. Wethouder Huijsmans gaf aan dat de goede tekst in de toelichting staat. De verordening wordt nog aangepast. Fietsenstalling Jaarlijks bekijkt de gemeente, welk onderhoud er

Inspiratie Anita Davids schildert naar oude meesters: “Ik haal mijn inspiratie vooral bij oude Italiaanse meesters als Rafaël en Botticelli, de Vlaamse primitieven als de gebroeders Van Eijk en de Hollandse meesters uit de zeventiende eeuw. Ik bewonder vooral het vakmanschap van deze schilders. Schilderen is bij hun gebaseerd op techniek en ambacht. De laatste jaren krijg ik steeds meer belangstelling voor schilderen als ambacht. Dat wil ik graag onder de aandacht brengen. Creativiteit zit er wel genoeg bij de meeste mensen, de vraag is alleen: hoe krijg ik het uit de verf? Wat doe je met verf, wat voor mogelijkheden biedt de verf en hoe kun je je op verschillende manieren uitdrukken? Ik begeleid met mijn schilderlessen andere mensen meer zichzelf te worden. Schilderen is een middel voor innerlijke groei en bewustwording”. Ondernemer Anita Davids werd geboren in een ondernemersgezin in Budel: “Metaalconstructie. Mijn vader was autodidact en heel ambachtelijk. Hij was heel pragmatisch in het bedenken van oplossingen. Daarin kwam heel zijn creativiteit tot uiting. Ik heb veel bewondering voor mijn vader, vooral omdat hij zichzelf het vak eigen gemaakt heeft”. Anita schildert al dertig jaar. Ze woont 22 jaar in Someren, waar ze twee winkels had: “Daarin deed ik alles met vorm en kleur en met mensen. Dat is de rode draad in mijn leven. Ik leerde schilderen bij Michel van den Einden. Veertien jaar geleden heb ik het roer omgegooid en ben gaan werken met hoogbegaafde kinderen. In de praktijk heb ik geleerd aan te sluiten bij mensen en ze te motiveren en te coachen. Toch blijft schilderen de hoofdmoot. Steeds als ik mezelf de vraag stel: wat is leuk om te doen, is het antwoord schilderen. De drive om door te gaan is groot. Er is een onuitputtelijke bron van inspiratie met steeds andere thema’s en je legt de lat steeds hoger. Voor mij is schilderen meer dan een mooi plaatje maken: het is een passie”.

                                     

     

                              

nodig is bij de verschillende scholen. Dat resulteert in het onderwijshuisvestingsprogramma. In dat programma staat alles door elkaar, van het vervangen van een lichtkoepel (nog geen €.500,-) tot het vernieuwen van een overdekte fietsenstalling bij basisschool Voordeldonk à raison van bijna vijftigduizend euro. De stalling is bedoeld voor vijftig fietsen, dus de kosten zijn bijna duizend euro per fiets, rekende Van Egmond, VVD, voor. Ook mw. Berkers-Coolen, Leefbaar Asten,vond het veel geld, hoewel ze de intentie onderschreef, dat de stalling moet passen bij de omgeving, en het schoolgebouw. Volgens wethouder Marten is het allemaal niet zo duur: “Voor de stalling is ongeveer twintig duizend euro nodig, de rest zijn bijkomende kosten. Mogelijk kunnen Prodas, de school en de ouders ook een bijdrage leveren”. Schoorvoetend ging de hele raad, ook de VVD akkoord met de uitgave. Hindert 2 De heer Van Helmond wil van de intensieve veehouderij op Hindert 2 een paardenbedrijf maken en er drie ruimte-voor-ruimte woningen bijbouwen. De raad zag het plan wel zitten. Kanttekeningen waren er van de heer Janssen, PGA/PvdA, die veel verstening zag, maar wel minder fijnstof en van de heer van den Boomen, Lefbaar Asten,k wilde verfraaien met houtwallen en gepotdekselde stallen. och ging de raad unaniem akkoord met het voorstel.


Woensdag 12 februari 2014

INBOUWVOORDEEL

Opgeven voor zeskamp Asten In het weekend van 20,21 en 22 juni wordt in Asten de jaarlijkse zeskamp georganiseerd voor alle verenigingen, vriendengroepen en clubs uit de regio Asten, Someren en Deurne op het evenemententerrein aan de Lienderweg in Asten. De organisatioe ligt in handen van buurtvereniging Het Liender, buurtvereniging De Paddestoel en buurtvereninging Den Hemelberg. De zeskamp wordt georganiseerd voor junioren en seniorenteams. Voor vele deelnemers is de zeskamp geen onbekend begrip. De deelname aan de zeskamp kost slechts voor een juniorenteam € 30,00 en voor een seniorenteam € 50,00. De zeskamp gaat op vrijdagavond 20 juni van start voor de junioren met het alom bekende playbackavond met als thema carnaval in Rio. De zaterdagmorgen en middag staan in het teken voor de juniorenspelen. Op zaterdagavond 21 juni is het de beurt aan de seniorenteams met als dit jaar het thema carnaval in Rio. Door de teams wordt er dan Live gezongen. Dit belooft een groot spektakel te worden waarbij gezelligheid voorop staat. Op zondag 22 juni worden de seniorenspelen gespeeld met het touwtrekken als rode draad. Informatie via zeskampasten@hotmail.com. De organisatoren zorgen voor een inschrijfformulier. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Sander Beckers, secretaris Zeskamp Asten onder telefoonnummer 06-54965025. Alle teams uit de regio zijn welkom. Let op de uiterlijke inschrijfdatum is 15 maart aanstaande.

Catch Rijschool al jarenlang een begrip SupeR aanbieding Ris Rijlessen pakket a: 30 rijlessen van 60 minuten Ris boek deeltoets 3 (tussentijdse Toets) deeltoets 4 (examen) Theorie Ticket (online theorie oefen)

prijs: € 1250,00

Ris Rijlessen pakket b: 40 rijlessen van 60 minuten Ris boek deeltoets 3 (tussentijdse Toets) deeltoets 4 (examen) Theorie Ticket (online theorie oefen)

prijs: € 1650,00 Losse Rijles € 40,50 Ook automaat

Catch automotive Rijschool Hoogertstraat 8 5711 XM Someren 0493493666 0614816159

Miele KM6115 Inductie kookplaat Een zwartglazen inductiekookplaat met EasyControl Plus-frontbediening. Deze plaat heeft 4 inductiekookzones. De kookplaat heeft kinderbeveiliging en beschikt over een pangrootte herkenning.

NU: € 929,=

Gratis inbouw

Miele Oven H2160

Belleweg 11, Someren Telefoon: 0493 440788

    1 liter      

Hete lucht oven, boven en onder warmte. Zeer eenvoudige reiniging. Minder vingerafdrukken dmv cleansteel. Koel front, tegen verbranding.

NU: € 639,=

Voor particulier en onze openingstijden neem contact op via www.hetverfhuis.com

Gratis inbouw

De krachtigste snoerloze stofzuiger

DC62 Animalpro wordt aangedreven door de nieuwste Dyson digitale motor V6, met 50% meer kracht dan DC45 om de krachtigste snoerloze stofzuiger te creëren. Dankzij 2 Tier Radial™ cyclonen en de nieuwste gemotoriseerde vloerzuigmond met koolstofvezelharen verwijdert DC62 Animalpro fijn stof en vuil van alle vloertypen. DC62 Animalpro heeft een extra gemotoriseerde miniborstel voor lastige taken.

NU: € 449,=

FLOREFFESTRAAT 11 - 5711 AA SOMEREN - TEL. (0493) - 49 12 04 Hifi - TV - Huishoudelijk apparatuur - Satellietapparatuur - Telecom Technische dienst - Officieel Miele dealer - Bosch VIP Dealer EP: ElectronicPartner

               

Dealer

Miele - Loewe - Bosch - AEG - Siemens - Samsung - Sony - Smeg - Dyson - Panasonic - Philips

 Hulp nodig bij het invul-

len van uw belastingaangifte? Ton Maas Assurantiën 0493-493684.

 Kwaliteit Graszoden aan-

   

leggen. Gazon inzaaien, vervangen. Bestratingen, tuinonderhoud, aanleg. zonder BTW mogelijk. Info 06-23429800.

 Inbouw-apparaat vervangen. Bel 0493-695606, vakkundig ingebouwd. Bots Witgoed service  Verloren: sleutelbos omg.

Jan Linders Someren. Tel. 06-16105237.

 Eet- en frietaardappelen

bij J. Leenders, Antoniusstraat 12 Asten-Heusden. Tel. 0493-691892.

Kom naar onze showroom en profiteer nu van onze showroomKorting van totaal € 50.000,-!!

Het B-team van Showgroep Somerens Lust neemt zaterdag 15 februari deel aan het Kampioenschap der lage landen. De top van Nederland, België en Luxenburg strijdt voor de titel: Kampioen der lage landen. Alex Tobben, Nicole Reuvers, Lieke Vereijken, Yvonne van Otterdijk, Kim van Lieshout en Lynn Weekers gaan hun uiterste best doen om deze titel te bemachtigen en goud voor Nederland binnen te slepen. De meiden schrijven geschiedenis. Dit is de eerste keer dat Somerens Lust zich heeft geplaatst voor het Benelux Kampioenschap. Showgroep Somerens Lust kreeg zaterdag 25 januari een training van de Nederlandse Bondscoach Annelies van Kempen om de laatste puntjes op de i te zetten. Ze zijn er nu helemaal klaar voor. Zaterdag 15 februari om 16:00 is de beurt aan Somerens Lust in sporthal ‘De Slagen’ in Waalwijk.

NU: € 599,=

EP: van Otterdijk

Rolluiken Screens Somfy alarmsystemen

   

Showgroep Somerens Lust naar Kampioenschap der lage landen

Miele Inbouw Koelkast

De Miele K 511 i-2 is volledig integreerbaar. Deze koelkast heeft een energieklasse A+ en verbruikt 128 kWh/jaar. U heeft 153 liter koelinhoud en kunt gebruik maken van 3 verplaatsbare draagplateaus, 1 flessenvak en 3 vakken.

Iedere zaterdag open van 8.30 t/m 15.30 uur

   

De showgroep

Pagina 19

unieK totaalConCept: · leveren van laatste nieuwe Demo moDellen met hoge Kortingen na wens samengestelD reChtstreeKs van faBrieKen van o.a. merCeDes-Bmw-auDivolKswagen · ooK verzorgen wiJ voor u terugroep-aCties + faBrieKsgaranties van o.a. merCeDes-Bmw-auDi-volKswagen · volleDig ingeriChte werKplaats voor onDerhouD van merCeDes personen- en liChte BeDriJfswagens en ooK voor alle overige merKen · sChaDeherstel met originele laKKen van alle automerKen · gunstige Carmeleon autoverzeKeringen met aansChafwaarDegarantie en geen eigen risiCo · gunstige finanCieringen/leasemogeliJKheDen

voor veel minDer gelD riJDt u ooK een praChtige ’veugen’-merCeDes oCCassion !!! voor meer info: www.auto-veugen.nl

al 45 Jaar een Begrip in De regio!!! IN TOTAAL € 10.000 KORTING OP ONZE 4 MERCEDES ML 270 CDI: VAN BOUWJAAR 2002 TOT EN MET 2004

ssANgYONg REXTON 270Xdi AUTOMAAT ZWART METALLiC/LEdEREN BEKLEdiNg-sLECHTs 112.000KM-1E EigCOMpLEET-2005 NU ZEER sCHERp gEpRiJsd !!!!

eXClusief in maart in onze showroom!!! De nieuwe merCeDes C-Klasse en De in BeperKte oplage geproDuCeerDe merCeDes Cla 45 amg 4-matiC eDition 1.

Lochtstraat 41-45, 6035 BM Ospel (Bij Nederweert) Tel. 0495-64 12 03 OpENiNgsTiJdEN: Ma. t/m vr.: 08.15-18.00 u. Za.: 10.00-16.00 u.

Jeugd aan zet Vierde voorronde Bandwedstrijd bij OJC Comeet. Voor de derde keer komt OJC Comeet met het open podium voor bands onder de naam Battle for Bands. Ook dit jaar zullen er weer vier voorrondes zijn en uiteindelijk een finale om te bepalen wie de beste band van het seizoen 2013-2014 wordt. Zaterdag 15 februari zal de vierde voorronde plaatsvinden in de Wocom jongerenzaal van OJC Comeet. Deelnemers voor deze vierde voorronde zijn: Roast (party rock coverband uit Someren e.o.) Hour Zero (melodische rockband uit de omgeving van Breda) Emptyfield (classic rock band uit de omgeving van Deurne) She’s Back (pop & rock coverband uit Geldrop e.o.) en als laatste The Shed (pop/rock band uit Someren e.o.) Ook dit jaar zijn er tijdens elke voorronde twee prijzen te winnen nl. een jury prijs en een publieksprijs. Dus is er een band bij die jij wilt steunen kom dan OJC Comeet en stem op je favoriet. Aanvang van de avond 20.00 uur tot 2.00 uur.

Knotwilgen staan er weer prima bij Afgelopen zaterdag waren ongeveer 15 mensen actief aan de Korteweg in Someren. Langs de slootranden werden wilgen geknot. Knotwilgen zijn van oudsher de bomen langs de slootranden in Brabant. Het hout en de tenen werden voor van alles gebruikt lompen en manden zijn de belangrijkste en bekendste producten.De gemeente Someren stimuleert de aanplant van knotwilgen. De stichting Summers Landschap helpt jaarlijks mee met het onderhoud van de wilgen. Want hoewel de aanplant van de wilgen letterlijk een fluitje van een cent is (je steekt een stek in de grond en de natuur doet de rest) is onderhoud belangrijk. Iedere drie jaar moeten de wilgen geknot worden, dat wil zeggen, dat alleen de stam over blijft. Summers Landschap heeft gezorgd voor een mooie rij geknotte wilgen aan het eind van de Korteweg in Someren-Eind.


Pagina 20

Woensdag 12 februari 2014

Wat zijn we trots! Onze zoon en broertje is geboren!

KOEN

Joseph Martinus Rick Linders & Marieke van Gerwen Tijn en Fenna De weerden 10, 5712 LT Someren.

                                                         

    

 

    

          

                                     

Greetje, van harte gefeliciteerd, al weer 30 jaar, daar gaat al je wild en jong haar. Veel mannenharten heeft ze op hol gebracht, want versieren ligt in haar macht. Maar nu is ze van een skatje voorzien, dus hoeft ze de os niet van dichtbij te zien.

 

                                          

DANKBETUIGING Wij willen iedereen bedanken voor uw medeleven tijdens het overlijden van

XXX DEE(G)D

Jan Lemmen

Döner Kebab Safé

                       

                                                     

Someren: Iedere dinsdag en vrijdag van 12.00 tot 21.00 uur op het Wilhelminaplein. Asten: Iedere zaterdag van 12.00 tot 20.00 uur op het Koningsplein. NIET GOED, GELD TERUG Voor bestellingen en reserveringen 06-30931681

 Reiki cursussen en be-

handelingen volgens traditioneel systeem. Geïnspireerd door Inge Mommers gegeven door Inger Janssen. Tel. 0493-843004.

 Heb je 1x per 2 weken

poetshulp nodig? Bel. 0626523222.



 Laser- en inktjetcartridges

                   

 Te koop: allerlei tuin-

                                              

Onze dank gaat vooral uit naar het personeel van Sonnehove en team Novicare, die hem de laatste jaren verzorgd hebben.

De beste Turkse specialiteiten, lamsvlees of kalfsvlees uit Nieuw-Zeeland.

en donorrollen voor printers, copiers en faxen. Zeer scherp geprijsd. B&L Someren 0493-440280.

handgereedschap, stratenmakers gereedschap, Stok snoeizaag van 6m. lengte, tafelcirkelzaag. Figuurzaag elektrisch, gegalvaniseerde buien, leiboom installatie 5m. hoog en 10m. breed, bouwlamp standaard 4m. hoog, automatische tuinslag op roller 20m. Tel. 0493-493040, 0618860739.

 Containers nodig voor

bouw- en sloopafval? Bel Raijmakers Transport B.V. Someren. 0493-490152.

 Hulp nodig bij het invul-

len van uw belastingaangifte? Ton Maas Assurantiën 0493-493684.

 

 Autobedrijf Leo Hoeben APK en reparatie alle merken www.autobedrijfleohoeben.nl 491862.

Fam. Lemmen

 Computerhulp, compu-

Bedankt

S.V. Ondo bedankt “Bij Willem” voor de sponsorbijdrage

terles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 0629315869.

Bedankt

Wij willen iedereen bedanken die ons gouden feest tot een onvergetelijke dag heeft gemaakt. De mooie bloemen, vele kaarten, de leuke versiering door de buurt en de huiskamerviering door pastoor Heefer hebben zeerzeker hieraan bijgedragen. Met onze kinderen, kleinkinderen en partners, en alle verdere aanwezigen kunnen we terugkijken op een geweldige dag, die uitstekend werd verzorgd door Herberghe De Coeckepan te Lierop. Tjeu en Bets Swinkels

  

 16 febr. vlooienmarkt.

Sporthal de Heiberg, Heerseweg 49, Veldhoven. 9-16 uur. 120 kramen bomvol! € 2 p.p. 06-20299824.

 Te huur: kamers voor arbeidsemigranten in Asten. Tel 06-28058100.  Container en/of grond-

verzet, Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152.

 Carnavalskleding kopen, even bij “Een Aarde” binnenlopen. Achter de kerk in Asten. Maandag 19-20 uur. Woensdag 14-15.30 uur. Spullen op laten halen, bel 0647655003.  Container huren, grond-

werk, sloopwerk. Volmering Someren, tel. 0493491800.

Deze jongen met z’n lange plekhoar, is nu al weer

TOON TINNEMANS onderhouds- en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. 0493494862.

30 jaar

 Heuva reiniging & coa-

De vriendengroep.

Aan de zijkant geen haar Maar wel eindelijk

18 jaar

Proficiat van je 3 mannen

Hiep hiep hoera, oma Truus

90 jaar!!

Heel veel liefs, kleinkinderen fam. Malschaert.

Deze Astenaar als Veghelse ambtenaar heeft het goed voor elkaar met zijn

40 jaar

Groetjes je familie

ting. Dakreiniging & coating, damwand reiniging & coating, gevelreiniging & impregneren, vloerreiniging, stallen reiniging. Tel. 0628230356 www.heuvareiniging.nl

Kom je beschuit met muisjes eten? De geboorte van jullie baby; een onvergetelijke gebeurtenis die je het liefst zo snel mogelijk deelt met familie en vrienden. Dat kún je doen via je Facebook status of een WhatsApp’je. Maar zeg nou zelf; er gaat toch niets boven een geboortekaartje? Eigen ontwerp, of een keuze uit onze geboortekaartjescollecties? Met plezier draagt Drukkerij Claessens een steentje bij aan dat prille geluk.

Boerenkamplaan 5a | 5712 AA Someren | (0493) 49 47 76 | info@mooidrukwerk.info | www.mooidrukwerk.info


Woensdag 12 februari 2014

Ton van Roy Groentechniek Dé STIHL specialist bij u in de buurt!!

uitvaartbegeleiding

van den Boom

Wij staan voor uitstekende service zoals u van ons gewend bent, met daarbij snelle en vakkundige reparatie. Wij hebben reeds 25 jaar ervaring met reparatie en verkoop van tuin- park en wegenbouwmachines.

Samen met jou geeft uitvaartbegeleiding

Wij leveren alle merken tuin- en parkmachines en daarnaast ook nog scooters. Dit alles tegen ongekend lage prijzen. Daarnaast worden alle machines gratis opgehaald en thuisgebracht.

van den Boom zorgvuldig vorm aan een

Ook deze week hebben wij weer spectaculaire aanbiedingen!!

persoonlijk afscheid. Zodat je met een goed gevoel kunt terugkijken.

Asten-Heusden | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl

• Altijd spectaculaire kortingen op STIHL machines! zoals: • STIHL BR550 rug bladblazer van € 745,- incl. BTW nú voor maar € 579,- incl. • STIHL HS81R heggenschaar van € 629,- incl. BTW nú voor maar € 529,- incl. • Milano Scooter incl. rijklaar maken en kenteken nú voor maar € 999,- incl. • Winterbeurt gazonmaaier incl. filter, olie, slijpen en bougie voor € 49,- incl. • Winterbeurt zitmaaier incl. o.a. filters, olie, slijpen, bougie, smeren, controle, proefdraaien en arbeidsloon.(slijtdelen niet inbegrepen) Nú al vanaf € 150,- incl. • Scooterbeurt incl. bougie, olie en kleppen stellen nú voor maar € 49,- incl. • Ketting slijpen nú voor maar € 6,- incl.

U kunt ons bereiken via: 0493-494078

De R is weer in de maand.. ..de R van rolluiken!

• • •

BTW BTW BTW BTW

Pagina 21

Inbraakwerend Geluidswerend Isolerend

(minder stookkosten)

Nú nog et geplaatst m op TW B 6% ten! arbeidskos

Grebbe 30 5711 KV Someren T (0493) 47 30 03 www.vanhoutszonnewering.nl

BTW BTW BTW

Tevens uw vertrouwd adres voor raamdecoraties, buitenzonwering, Velux® dakramen, horsystemen, carports en terrasoverkappingen.

Ambachten 7, 5711 LC Someren

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies aan huis!

Elastische kousen,  EHBO-BLS/AED-EHBK-

Transportbedrijf

A. Kanters

bedankt voor de leerzame ochtend m.b.t.

Het dodehoekproject

Leerlingen, leraren en verkeerswerkgroep Mariaschool Someren.

BHV-Acute zorg Voor meer informatie: Petra van Bussel-Kusters info@zorgdidact.org Tel. 06-12746036 www.zorgdidact.org  Heuva reiniging & coa-

ting. Dakreiniging & coating, damwand reiniging & coating, gevelreiniging & impregneren, vloerreiniging, stallen reiniging. Tel. 0628230356 www.heuvareiniging.nl

 Hulp nodig bij het invul-

len van uw belastingaangifte? Ton Maas Assurantiën 0493-493684.

 Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 0651439395.

Gefeliciteerd met het 5-jarige jubileum Het personeel

TINNEMANS ADMINISTRATIE KANTOOR

Wat kunnen wij u bieden • startersbegeleiding • verzorgen van uw boekhouding • verzorging complete loonadministratie • diverse belastingaangiften • samenstellen jaarstukken

voor uw eenmanszaak, v.o.f. of b.v. Voor een vrijblijvend gesprek bel ons (0493-473717) en maak een afspraak, dat kan ook ‘s avonds. Henry Tinnemans & claire wiTlox Postelstraat 22, 5711 en Someren site: www.taksomeren.nl email: info@taksomeren.nl

José Maas

Fellenbeemd 78 Someren (0493) 49 34 50

              



van den Eijndelaan 1b E info@wijnen-vastgoed.nl I www.wijnen-vastgoed.nl 5712 BS Someren T 0493 842775

TE KOOP / TE HUUR KORTEWEG 18a SOMEREN

 Feestje: huur staantafels 4 Euro. Barkrukken 1,25 Euro. Tent vanaf 35 euro. karaoke 40,- euro tel. 0492-510855. www.ikgeefeenfeestje.nl  Witgoed en metaal wordt GRATIS opgehaald. Te huur koelwagen. Tel. 0612840693.  Een frietwagen op uw

feest?!! Voor meer informatie en reserveringen: www. frietexpress.nl of tel. 0493693222.

 Wij vullen uw belasting aangifte snel en discreet in vanaf € 25,- p.p. M.G. Assurantiën, telefoonnummer: 0493-479092, mobielnummer: 0624802413.  Gevraagd: Nette metse-

uw boekhouding, onze zorg !!

steunkousen en pedicure op tel. afspraak

laar 0493-491386.

 Elektrische fietsen alle

merken, uitstekende service, volledige garantie bij Mobiele Fietsspecialist Geert, tel. 06-13666356.

 Carnavalskleding kopen, even bij “Een Aarde” binnenlopen. Achter de kerk in Asten. Maandag 19-20 uur. Woensdag 14-15.30 uur. Spullen op laten halen, bel 0641655003.

Modern en luxe afgewerkt vrijstaand landhuis met vrijstaande garage, schuur, paardenstallen en weiland en grote achtertuin. Mogelijkheid tot inruil van uw eigen woning. • Het huis is gebouwd in 2007 en er is gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen. • Ruime woonkamer (ca. 75m2) met natuurstenen vloer, gashaard en stucwerk wanden- en plafonds. • Open luxe keukeninrichting v.v. diverse apparatuur met kookeiland en schuifdeuren naar de achtertuin • Slaap- en luxe badkamer op de begane grond. • Aparte kantoorruimte aanwezig op de begane grond. • 1e verdieping met 5 ruime slaapkamers, aparte toiletruimte en 2e badkamer. • Prachtig perceel van bijna 5000m2 met paardenstallen (6x12m) en ruime schuur (8x5,25m). • Geheel geïsoleerde vrijstaande garageruimte v.v. tegelvloer en extra bergzolder. • Inhoud 1000m3, perceel 4778 m2. • Huurprijs € 1.450,- per maand. Huurtermijn maximaal 2 jaar. Voorkeur voor korte huurperiode.

Vraagprijs € 649.000,- k.k. / Huurprijs € 1.450,- per maand.

 Stalen balken, hoekpro-

fielen, kokers, strip enz., voor u direct uit voorraad op maat gezaagd. (ook op zaterdagmorgen). Spuiten van al uw staalwerk in grote spuitcabine. 15x10 meter. Ook transport met open vlakke oplegger tot 10 meter en max. 5 ton. Staalconstructies voor woningbouw/bedrijfshallen. Van Gerwen Metaal b.v. Boerenkamplaan 94 Someren. Tel. 0493-491736.

 GRATIS offerte schilderwerk 06-20552192, speciale prijs. Schilders sinds 1978.  Droogautomaat defect.

Bel 0493-695606 voor snel herstel Bots Witgoed Service

 Te koop brandganzen, paardenhoef bekapbox, kleine kieper 3 ton. Tel. 0493-491386.  Babyborden te huur, Stultiens Decoraties Someren 0493-496512.

Marcel Louwers en de Astense winnaars

Keurslagers sturen prijswinnaars naar de film De nieuwste hit voor de jeugd op filmgebied is de film ‘Het regent gehaktballen’. De keurslagers Thomas Koppens uit Someren en Marcel Louwers uit Asten hebben daarop ingespeeld. Kinderen uit Asten en

Thomas Koppens en de Somerense winnaars Someren mochten een kleurplaat inleveren. Afgelopen weekend werden de prijzen overhandigd: twee vrijkaartjes voor de film met daarbij popcorn en limonade. Marcel Louwers overhandigde de kaartjes aan Lizzy Driessen en Joep Verouden. Thomas Koppens gaf de kaartjes aan de zussen Roos en Sien de Lange en Martijn Donkers.


Pagina 22

Woensdag 12 februari 2014

deskundig undig

betaalbaar

dichtbij

MAXI ACTIE KNALLERS!  



L50460FL

399

1400 TOEREN WASAUTOMAAT

• Sensorgeregelde waterdosering. • Looptijd indicatie en startuitstel. • Beveiligd tegen overlopen.

6

Kilo

A

Timer

B C D E F G

A

8

MA XI ACT IE 

SAMSUNG

285

UE32EH5000

81 CM FULL HD LED TV

• Kristalheldere Full HD beelden. • Wide Color Enhancer Plus: levendigere kleuren. • Films kijken vanaf uw USB apparaat. A

A

B C D E F G

MAXI ACTIE 

PANASONIC

TXL39E6E

FULL HD LED SMART TV

• 100 Hz voor snelle, vloeiende beelden. • Unieke online beleving op uw TV.

475

 

MAXI ACTIE 

ACER

NXMEPEH004

15.6 INCH NOTEBOOK

• Intel Dual Core i3-3217U processor (1.8 GHz). • Intel HD Graphics 4000 video, Bluetooth, HDMI.

10 JAAR

GARANTIE

475



op de motor

MA XI ACT IE

MA XI ACT IE

 MAXI ACTIE 

SAMSUNG

1400 TOEREN WASAUTOMAAT

WF70F5E5U4W

• Tot liefst 70% energiebesparing. • Waterstopslang, uitgestelde eindtijd. • Koolborstelloze, digitale inverter motor.

7

Kilo

A B C D E F G

A

Timer

B C D E F G

A



499

EDY

A

A

B C D E F G

225

EDWD4001

VEELZIJDIGE WASDROGER • Overzichtelijk bedieningspaneel. • Links / rechts draaiende trommel. • Royale vulopening. A

6

B C

Kilo

ASUS



D E F G

B

ME180A1A014A

8 INCH MEMOPAD TABLET

• 1.6 GHz Quad Core processor. • 5 MP camera, 1.2 MP front camera, Bluetooth.



A

 



KENWOOD

M313

MICRO-SYSTEEM + MP3 WEERGAVE • FM Tuner met RDS, krachtige geluidsweergave. • MP3 / WMA / CD-R/RW weergave.

MAXI ACTIE KOEL / VRIES COMBINATIE

• Inhoud vriezen: 35 liter. • Inhoud koelen: 97 liter. • HxBxD: 124,6 x 47,5 x 51,3 cm.

MAXI ACTIE

WHIRLPOOL



SLDD2202

199

WBE3111A+W

KOEL / VRIES COMBINATIE

• Koelruimte 194 liter. • Vriesruimte 113 liter. • HxBxD: 175 x 59.5 x 64 cm.

MAXI ACTIE

BOSCH



WTW84170FG

295

WARMTEPOMPDROGER, 7 KILO

• Extra zuinig: energieklasse A+! • Volledig elektronisch gestuurd. • Zelfreinigende condensor.





BOSCH

HGV423124NL

GAS/ELEKTRO FORNUIS

299

ELECTROLUX ESF63012W

AAA-KLASSE VAATWASSER

335   

ZBA15020SV

INBOUW KOELER



295

SOMEREN: Kanaalstraat 4B DEURNE: Kruising Stationsstraat / Heuvelstraat   

MAXI ACTIE

598



FRITEL

MAXI ACTIE

ZANUSSI

GARANTIE

FR1455

3 LITER FRITEUSE

• 3-voudige beveiliging tegen oververhitting. • Volledig demonteerbaar, eenvoudige reiniging.

59



MAXI ACTIE 

10 JAAR





MAXI ACTIE

95



INBOUW: voor elk budget de juiste keuze!





  

MAXI ACTIE  

SYNN-LUX

215

MAXI ACTIE

MAXI ACTIE

BOSCH

SMU50L15EU

INBOUW VAATWASSER



499

SAMSUNG STOFZUIGER



VCC5670V3W

• 2000 watt vermogen. • Actieradius van 9,2 meter. • Hepa 11 filter.

HELMOND: Kerkstraat 41

 



59 

AEG

32

39

M

8C

=9

                     

MA XI ACT IE

H= C IN

M 1C

H INC

Publicatie Contact wk07 2014  

Publicatie Contact wk07 2014