{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Agenda & Vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering van de Bewonersorganisatie Beijum (BOB)

maandag 23 maart 2015 Buurtcentrum De Kleihorn, Fultsemaheerd Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45 uur) Ook niet-leden zijn welkom

Contactgegevens: Bewonersorganisatie Beijum (BOB) p/a De Wegwijzer, Ypemaheerd 42, 9736 MA Groningen Telefoon: 050-5490303 (is telefoon van De Wegwijzer) Mail: BOB@beijum.org

1


Agenda. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Opening Vaststelling geldigheid vergadering Agendavaststelling Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur Vaststelling verslag ledenvergadering 22 september 2014 Vaststelling Inhoudelijk jaarverslag 2014 Vaststelling financieel verslag 2014  Toelichting + Jaarrekening 2014  Balans per 31-12-2014  Bevindingen kascontrolecommissie 8. Bespreken voortgangsrapportage voorjaar 2015 9. Diverse verkiezingen 10. Evt. verdere agendapunten, bij punt 3 vastgesteld 11. Rondvraag 12. Sluiting

Toelichting op de agenda. Bij agendapunt 2. Op basis van de presentielijst wordt vastgesteld hoeveel leden aanwezig zijn. Bij meer dan 10% is de vergadering altijd rechtsgeldig, bij minder niet. Dan wordt onderstaande passage uit de statuten gevolgd en moet minimaal 2/3e van de wel aanwezige leden voor doorgaan van de vergadering stemmen. Wordt dit percentage niet gehaalddan zal er een nieuwe vergadering uitgeschreven moeten worden Artikel 17 lid 8 van de Statuten inzake geldigheid ledenvergaderingen: Een besluit van de Algemene Ledenvergadering kan worden genomen indien tenminste een/tiende deel van het aantal stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is tenzij de aanwezige leden met twee/derde meerderheid van de stemmen anders beslissen. Bij agendapunten 5 t/m 9. De benodigde vergaderstukken zijn bijgevoegd De bevindingen en de verklaring van de kascommissie zullen ter vergadering kenbaar gemaakt worden.

2


Bewonersorganisatie Beijum (BOB) Agendapunt 5: Verslag van de ledenvergadering van de Bewonersorganisatie Beijum d.d. 22 september 2014 in buurtcentrum Het Heerdenhoes. Aanwezig volgens de presentielijst: 14 leden en 2 niet-leden. Afwezig met kennisgeving : 4 leden 1. Opening en agendavaststelling. De vergadering werd voorgezeten door Menno Fritsma. Er waren geen aanvullingen op de agenda. 2. Ingekomen stukken en Mededelingen. Naast de afmeldingen zijn er geen ingekomen stukken. 3. Verslag Algemene Ledenvergadering 24 maart 2014: geen bijzonderheden, vastgesteld. 4.Verslag Extra Ledenvergadering d.d. 16 juni 2014: geen bijzonderheden, vastgesteld. 5. Voortgangsrapportage 2014 van het bestuur. De voortgangsrapportage over het afgelopen half jaar werd nagenoeg zonder discussie vastgesteld. Werkgroep verkeer heeft na het afhaken van een lid nu maar een bezetting van 2 personen. Op een vast tijdstip vergaderen met twee man is niet zinvol, mede omdat er geen grote verkeerskwesties spelen. De werkgroep heeft zichzelf in een stand-by gezet. Verkeerskwesties worden naar het bestuur verwezen. 6. Werkplan 2015 van het bestuur. Inhoudelijk werkplan 2015 is nagenoeg zonder discussie vastgesteld. 7. Begroting 2015 + toelichting. De begroting van 2015 is volgens een nieuw stramien opgesteld. Gezien de duidelijke toelichting zijn hier geen inhoudelijke vragen aan de orde geweest en de begroting 2015 is vastgesteld. 8. Voorstel regeling status werkgroepen binnen de BOB. Het voorstel zorgt voor enige discussie. Een deel van de aanwezigen had geen behoefte om een regeling en bij de stemming om het voorstel onthielden zij zich van stemming. Zonder tegenstemming werd het voorstel van het bestuur aangenomen. 9. Verkiezingen bestuur. De vergadering is akkoord gegaan met de herbenoeming van Naomi Rumaloine als bestuurslid voor een nieuwe periode van 2 jaar. 10. Eventuele verdere agendapunten: geen 11. Rondvraag: geen 12. Sluiting: Het is een korte vergadering geweest en na een uur kon de voorzitter de vergadering sluiten. Agendapunt 6. 3


Inhoudelijk Jaarverslag bestuur BOB over 2014

Algemeen Het bestuur van de BOB is in de loop van 2014 verder uitgedund. Susan Veldman - van Waveren, die begin 2014 nog een time-out had genomen, heeft vanwege (te) drukke werkzaamheden uiteindelijk toch in de zomer haar bestuurslidmaatschap beëindigd en ook Mike Tomale (aspirant-bestuurslid) kreeg het (te) druk met zijn werk voor zijn eigen nieuwssite. Daarmee is nagenoeg al het werk in 2014 verricht door het viertal mensen van wie de namen onder dit verslag staan en heeft dat aantal de nodige consequenties gehad op wat wel en wat niet is en kon worden opgepakt. Met het aantal van vier nadert het bestuur de statutaire ondergrens van minimaal drie bestuursleden. Hoewel dit een technische benadering is geeft het wel de kwetsbaarheid aan van het huidige bestuur: bij ziekte, vakantie of afwezigheid wegens andere bezigheden is de bezetting dan minimaal.

Communicatie en informatie Een fors deel van inzet en tijd in de eerste helft van het jaar is gaan zitten in de discussie rond het stoppen met de Beijumkrant. Op de reguliere ALV van maart is afgesproken dat het bestuur een aantal zaken verder zou onderzoeken maar op een extra ALV in juni is uiteindelijk het besluit genomen tot het stoppen met de krant. Dit besluit wekte – ook bij het bestuur - de nodige emoties op, vergde de nodige energie. Voor het besluit verwijzen we verder naar de verslagen van die beide ALV’s. Geconstateerd mag worden dat in de drie laatste nummers van de krant nauwelijks kopij van derden stond en het de nodige moeite kostte de krant te vullen. Met veel fotowerk en ‘opgeblazen’ kopij is het uiteindelijk wel gelukt de krant te vullen. Van bezorgers en redactie is op passende wijze afscheid genomen. Als onderdeel van genoemd besluit heeft het bestuur onderzocht in hoeverre de BOB naast een vernieuwde site nog op papier met de wijk kan (blijven) communiceren. Het idee voor een drie tot vier keer per jaar verschijnend magazine, georganiseerd en gefinancierd door de gezamenlijke deelnemende organisaties, kreeg echter nauwelijks respons. Een mini-magazine nauwelijks van een reclamefolder te onderscheiden – door en met slechts enkele instellingen heeft niet onze voorkeur: het is relatief duur en kost ook relatief veel tijd en inzet, ook vanuit de BOB. Het bestuur onderneemt hier geen verdere actie meer op. In de laatste maanden van 2014 is hard gewerkt aan het vernieuwen van de site. In korte tijd is een naar ons idee prima en prachtige site gemaakt, die begin januari ‘onthuld’ is door wijkwethouder Mattias Gijsbertsen. In het voorjaar werd het bestuur overvallen door het feit dat een drietal leden een verslag had geschreven over de relatie van de BOB met eerder opgestapte redactieleden. Dat dit groepje, dat eerder uit 6 personen bestond, gesprekken zou voeren met alle betrokkenen, was ons bekend. 4


Dat hun bevindingen op schrift werden gesteld zonder ons in kennis te stellen, zonder ons ook maar een concept ter becommentariëring te sturen, niet. Het bestuur heeft met een gesprek gehad met de opstellers en hun verslag voor kennisgeving aangenomen. Helaas heeft een van de andere partijen gemeend het – tegen alle afspraken in – toch openbaar te moeten maken. Het bestuur houdt zich wel aan de afspraak en onthoudt zich dan ook van verder openbaar commentaar. Met betrokken (drie) leden is wel de afspraak gemaakt dat ze deelnemen aan een groepje dat de communicatie van de BOB onder de loep neemt. Omdat nog slechts een enkele bijeenkomst is geweest, valt daarover in principe niets te melden.

Beijum aan de Bak – Wij(k)werken Als gevolg op het thema bij de viering van ons 30-jarig bestaan (in oktober 2013) heeft het bestuur in de eerste helft van 2014 het initiatief genomen om met de vrijwilligersorganisaties in de wijk van gedachten te wisselen over het onderwerp ‘bewonersbedrijven’. Bij de paar bijeenkomsten bleek dat er wel zeker draagvlak is voor een zo’n idee, maar dat de dragers voor zo’n project niet moeten worden gezocht in de kring van mensen die al (soms heel) veel actief zijn in de eigen organisatie. Maar het idee, om in bijvoorbeeld de leeggekomen Doefmat verschillende projecten onder te brengen waar de wijk profijt van kan hebben én die elkaar kunnen versterken, is de moeite waard om verder te onderzoeken. Direct na de zomer kwam het bericht dat vanuit een viertal stedelijke instellingen een vergelijkbaar plan was uitgedacht als dagbesteding voor, in eerste instantie, cliënten van deze instellingen. Die dan in hun eigen wijk aan de slag zouden gaan. Het zou dat najaar al van start gaan, in de Doefmat. Uiteindelijk, maar dat heeft de nodige gesprekken en andere inzet gekost, blijkt dat Wij(k)werken, zoals dit initiatief is genoemd, anders en op een veel kleinere schaal van start is gegaan. Ons bezwaar richt zich uiteraard niet tegen het idee van deze instellingen, maar het is fundamenteel anders dan een project waarin bewoners zeggenschap hebben en beslissen. Voor 2015 staat op de rol dat het bestuur verder gaat kijken hoe het plan voor een ‘bewonersbedrijf’ met zeggenschap van bewoners – niet van instellingen! – toch van de grond kan komen.

De Gerrit Krol-brug(gen) Voorjaar 2014 werd de BOB gevraagd deel te nemen aan de door de provincie in het leven geroepen klankbordgroep die gevormd werd om de plannen voor een nieuwe Krol-brug te bespreken. Het probleem is helder. De huidige Krol-brug is oud en afgeschreven en voldoet ook niet aan de eisen die inmiddels aan het kanaal worden gesteld. Er komt een nieuwe brug, betaald door Rijkswaterstaat, en de provincie Groningen regelt de boel. Tegelijk wordt op verzoek van de gemeente Groningen ook gekeken naar de ontsluiting van de noordoostkant van het centrum, vooral voor verkeer richting het UMCG. De klankbordgroep is een paar keer bij elkaar geweest en het bestuur heeft i.s.m. de provincie in het voorjaar een informatiebijeenkomst georganiseerd. Na een eerste inventarisatie van alle mogelijke oplossingen, zijn de ‘meest kansrijke’ overgebleven. Daarbinnen is het aantal varianten nog erg groot. Of er een nieuwe brug komt rond de Oosterhamrikzône voor alle verkeer, zal 5


vooral afhangen van de vraag of er door en/of vanuit de gemeente genoeg geld wordt gevonden om deze oplossing mogelijk te maken, een oplossing die wel de voorkeur heeft van nagenoeg alle partijen. In het andere geval wordt alleen de Krol-brug vervangen door een nieuwe brug voor alle verkeersmodaliteiten. Een nieuwe brug ligt er op zijn vroegst in 2019 zodat we nog jaren vastzitten aan de huidige brug(gen). In december bleek nog eens de kwetsbaarheid van de brug. Het lijkt erop, gesprekken met de nieuwe wethouder moeten dat nog bevestigen, dat het klimaat om het autoverkeer, in ieder geval het vrachtverkeer, nu al van de brug te halen, gunstig is. Ook in het kader van het fietsbeleid van de gemeente staat de Krol-brug hoog op het lijstje. In 2014 heeft, samen met de BHS, een eerste gesprek met de wethouder plaatsgevonden. Met de BHS is ook contact opgenomen met de andere kant van het kanaal, het WOK (Wijkoverleg Korrewegwijk) en de Professorenbuurt om te zien of we gevieren kunnen optrekken richting gemeente.

Heerdenpad en Oostelijke Ringweg Het bestuur constateert dat de nieuwe kruising bij Beijum-Zuid (geopend zomer 2013) ertoe geleid heeft dat het Heerdenpad veel veiliger aanvoelt dan voorheen nu het fietsviaduct voor een groot deel pal naast de weg ligt. Alleen het stuk tussen Berlageweg en de brug is hetzelfde gebleven. In 2014 zijn door de Projectgroep Oostelijke Ringweg nagenoeg alle maatregelen uitgevoerd zoals ze met de BOB zijn afgesproken. Ook het werk bij Beijum-Noord loopt volgens plan. Pas nadat ook de kruising bij het Boterdiep klaar is en de Noordzeebrug volledig in gebruik genomen is, kan beoordeeld worden of de totale operatie om de Oostelijke Ringweg aan te pakken, zijn vruchten heeft afgeleverd.

Kardinge Vanuit de BOB is een reactie gegeven op het bestemmingsplan voor Kardinge. Daarin maakten we bezwaar tegen het aanhouden van de voet van de heuvel als plek voor een (eventueel) hotel, de plek waar nu de skatebaan ligt. Bovendien vindt de BOB de locatie van het voormalig pannenkoekenhuis bij het Koerspad een geschikter locatie voor een horecavoorziening dan de hoek Parkallee-Kardingermaar. De locatie bij het Koerspad kan tevens als pleisterplaats voor fietsers dienen. Er is contact met een bewoner die in de gemeentelijke klankbordgroep zit rond het evenementenbeleid. Zoals bekend zorgen de (muziek)feesten bij de plas voor verdeelde reacties. De BOB heeft daar geen standpunt over, maar wil wel dat er heldere afspraken en procedures zijn voor evenementen, zeker die met geluid(soverlast). In het najaar is door de gemeente een informatiebijeenkomst georganiseerd om het plan van een ondernemer om in de plas een baan voor wakeboarden aan te leggen. Vooral vanuit de wijk Zilvermeer is daar verzet tegen. Voor ons is van belang dat de aanleg geen (gratis) recreatie in de weg mag staan en niet tot hinder en overlast van de andere bezoekers mag zorgen.

6


Nieuw Lokaal Akkoord en Gemeente 2014 was het laatste jaar van het Nieuw Lokaal Akkoord (NLA) waar nog projecten voor de wijk konden worden gefinancierd. Het stoppen van deze vorm van samenwerking tussen gemeente, corporaties en bewoners hoeft daarmee niet ten einde te zijn. Alle drie geledingen hebben de intentie uitgesproken om ook na 2014 met elkaar te blijven samenwerken, een afspraak die niet in alle NLA- wijken van de stad is gemaakt. Over de vorm en precieze inhoud wordt nog nader gesproken; de discussie is in 2014 niet afgerond. Zoals wellicht bekend is de armslag van gemeente en corporaties beperkt. De landelijke overheid dwingt corporaties om minder aan leefbaarheid te mogen doen en ook de gemeente heeft te maken met bezuinigingen en trekt zich verder terug. Dat biedt voor bewoners alle kansen zich nadrukkelijker te manifesteren als het gaat om de ontwikkelingen in en toekomst van hun wijk. Een vernieuwd NLA-team kan daar, net zoals de BOB, een belangrijke rol in gaan spelen, al zal dat nieuwe team ook over de nodige faciliteiten moeten beschikken, iets wat een bewonersorganisatie als de BOB al wel heeft. De veranderende rol van de gemeente heeft na de gemeenteraadsverkiezingen al een gezicht gekregen. Er komen wijkwethouders met in 2015 een klein, vanaf 2016 een ruimer budget. Die wijkwethouder (Beijum deelt haar wijkwethouder met alle andere wijken in het stadsdeel Oost) laat zich onder meer adviseren door een ambtelijk gebiedsteam waarin ook de ons bekende afdeling Stadsdeelcoördinatie is opgegaan. Vooralsnog is 2015 een proef-, een experimenteerjaar.

Accommodaties/MFC/Innersdijk In 2013 heeft de gemeente in het kader van de accommodatiebeleid in onderzoek laten doen onder instellingen, waaronder de BOB, in Beijum waarbij informatie rond het gebruik van diverse accommodaties is verzameld omtrent huur, gebruiksoppervlakte, soort werkzaamheden. Er zou eind 2013 een terugkoppeling plaatsvinden. Dit is in eerste instantie uitgesteld tot voorjaar 2014. Toen gebleken is dat de verantwoordelijke wethouder na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 niet meer terugkwam heeft men besloten de zaak over de verkiezingen heen te tillen. Echter eind 2014 heeft nog steeds geen adequate terugkoppeling over de verdere plannen m.b.t. de leegstaande/leegkomende gebouwen in Beijum plaatsgevonden. Aan Innersdijk wijden we maar een enkel woord. “We komen terug” is steeds de boodschap, maar wanneer en hoe? Een mogelijke beslissing werd afgelopen december weer uitgesteld tot voorjaar 2015.

Overleg met de gemeente Het BOB bestuur heeft in 2014 twee keer overleg gehad met de afdeling Stadsdeel coördinatie van de gemeente. De onderwerpen die aan de orde zijn gekomen betreffen de verkeerssituatie rondom de Gerrit Krolbruggen en (het ontbreken van) de handhaving , het accommodatiebeleid, situatie rondom het wel of niet terugkeren van Innersdijk, de situatie rondom de Lidl en de communicatie tussen de gemeente en werkgroep Groen en Grijs over dit onderwerp die niet 7


altijd soepeltjes verloopt. Ook het speelplekkenplan Beijum is item binnen het overleg. De werkgroep Groen en Grijs overlegt apart met Stadsdeelbeheerder Peter Homan. Werkgroep Groen en Grijs Om te komen tot het eerste concept bomenplan voor Beijum is, in het voor- en vervolgtraject, overleg geweest met de werkgroep Groen en Grijs. Na een goedbezochte en zinvolle inloopbijeenkomst is het gepresenteerde conceptplan enigszins aangepast en zal in de loop van 2015 begonnen worden met de uitvoering. Essentieel bij de uitvoering blijft een goede en duidelijke communicatie. De werkgroep zal hierop, evenals op de uitvoering, op toezien. De werkgroep heeft verder getracht nauwer betrokken te worden bij de situatie rondom de Lidl, (het illegaal plaatsen van winkelwagens aan de Stoepema- en Amkemaheerd en de geplaatste fietsenrekken in de doorgang). Uiteindelijk is hier eind 2014 schot in gekomen zodat er op kort termijn, jan. 2015, het gewenste overleg plaats kan vinden om een en ander duidelijk te stellen. Op uitnodiging van de gemeente zijn afgelopen zomer 2 werkgroepleden, samen met enkele ambtenaren, wethouder en vertegenwoordigster van wijkvereniging de Hoogte, op (werk)bezoek geweest in Almere bij een goed lopend project van zelfbeheer. Naar aanleiding van dit bezoek gaat de werkgroep samen met de Gemeente kijken of dit ook (gedeeltelijk) uitvoerbaar is in Beijum. De werkgroep heeft ook de vinger aan de pols gehouden aangaande het waterstructuurplan welke in 2015 zijn start gaat hebben in Beijum. Ook de uitvoering van dit project zal nauwlettend gevolgd worden. Verder zijn er, aangaande o.a. het onderhoud van de groenvoorzieningen in de wijk en de daar aan gerelateerde klachten, een flink aantal meldingen gedaan door de werkgroep bij stadsbeheer.

Werkgroep Verkeer In 2014 vindt realisatie plaats van de 30 km zones en bij de diverse oversteekplaatsen is de intensiteit van de verlichting aangepast en daar waar de verlichting ontbreekt geplaatst. Verder is de werkgroep zijdelings betrokken bij de situatie rondom de winkelwagens en fietsrekken die Lidl op eigen houtje en zonder overleg en goedkeuring van de gemeente heeft laten plaatsen. Op dit moment verkeert de werkgroep in een stand-by- modus. Enerzijds omdat de werkgroep maar 2 leden heeft en een vaste vergaderdatum niet zinvol is en er zijn op dit ogenblik geen grote verkeerskwesties aan de orde. Voor verkeerskwesties kan men zich tot het bestuur wenden.

Diverse zaken 

Het theaterproject, waar al jarenlang geld van zowel de gemeente als de BOB voor op de plank lag, is in 2014 uiteindelijk opgevoerd met drie drukke voorstellingen. Hoewel er door 8


 

diverse mensen om een follow-up wordt gevraagd, laten de financiën van de BOB dat niet (meer) toe. Rond het verdwijnen van de beide pinautomaten van de ING (eind 2013) heeft de BOB meermalen de bank verzocht een nieuwe terug te plaatsen. Uiteindelijk kwam er een unit in de drogisterij, maar helaas alleen voor ING-klanten. Ook de automaat van de Rabo verdween uit het winkelcentrum, maar met de komst van een nieuwe in de kantoorboekhandel is de wijk niet direct van geld verstoken bij een storing. Op grond van de mager bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van januari 2014 (en de jaren daarvoor) heeft het bestuur besloten in het vervolg daarvan af te zien en om geld en energie anders in te zetten. Vanuit het bestuur wordt deelgenomen aan een overleg met De Expeditie om te zien hoe het staat met de plannen om de noodlokalen ook écht na maximaal twee jaar weg te halen. Een afspraak die met het bestuur van O2G2 is gemaakt, maar waar we, gezien allerlei ontwikkelingen in de school, niet weten hoe dat afloopt. De termijn van 2 jaar loopt zomer 2015 af. In februari 2014 zijn de gesprekken met de werkgroep Buitenfitness gestaakt, omdat de werkgroep aan een locatie binnen de Groene Long blijft vasthouden. In het kader van het opzetten van een sociaal wijkteam heeft het bestuur op uitnodiging twee keer om de tafel gezeten met diverse organisaties uit de wijk en vertegenwoordigers van de gemeente om van gedachten te wisselen.

Bestuur BOB, Naomi Rumaloine, Rein van der Velde, John Veldman Tiemen Wagenaar

9


Agendapunt 7

Financiële verantwoording boekjaar 2014

Het financieel jaarverslag, bestaande uit de toelichting en jaarrekening 2014 en de jaarbalans 2014, is door het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum goedgekeurd op 05 maart 2015 Voorzitter: J. Veldman Secretaris: N. Rumaloine Penningmeester: R.L. v.d. Velde Bestuurslid: T. Wagenaar

Toelichting bij het financieel jaarverslag 2014 van de Bewonersorganisatie Beijum

Toelichting op de Jaarrekening De jaarrekening is afgezet tegen de begroting van 2014, goedgekeurd door de ALV in september 2013. De jaarrekening laat zien dat het exploitatietekort van € 3744, - met € 846, - iets lager is uitgevallen, dan het in 2013 vastgesteld begrotingstekort van € 4590, -. Een aantal posten hebben een afwijkend resultaat, zowel negatief als positief. Organisatiekosten Telefoon/internet abonn: met € 351, - lager door verlaging van de abonnementskosten door KPN. Druk en kopieerwerk: Is € 652, - hoger uitgevallen dan begroot. Oorzaak is te zoeken in de kleur print mogelijkheid. Deze is ongewild, vaker door derden gebruikt dan men dacht. Dit is uit de tellerstand gebleken en niet voorzien. Bestuurskosten: met € 936, - lager dan begroot: Een te klein bestuur = ook minder kosten dan begroot. Maar we blijven positief! Af: Diversen: debiteuren 2013 die in 2014 zijn ontvangen. Activiteitenkosten ALV/wijkthema’s: € 686, - hoger uitgevallen dan begroot door factuur van 2013 ten laste van BOB 30 jaar welke in 2014 is voldaan. Is rekening mee gehouden op de balans 2013. Werkgroep Groen en Grijs: € 256, - meer vrijwilligersvergoeding dan begroot. Website: hogere eerste uitgaven door opzetten van nieuwe site. De nieuwe site was nog niet in de begroting 2014 opgenomen. Deze post is met € 839, - overschreden Ondersteuning wijkactiviteiten: € 500, - hoger door factuur van 2013 welke in 2014 is voldaan. Is rekening mee gehouden op de balans 2013 Werkplan: € 1014, - lager dan begroot, is rekening gehouden met het overschrijden van post ALV/wijkthema’s Huisvestingskosten: Huur pand: met € 357, - lager door ontvangen huurcompensatie van de verhuurder Kosten Wegwijzer: Deze zijn met € 719, - fors lager. Door volhardend te ageren tegen de veel te hoge administratiekosten die door de beheerder werden doorberekend, zijn deze uiteindelijk verlaagd en dit jaar gedeeltelijk gecompenseerd. Subsidies: Bij het opstellen van de begroting is weliswaar rekening gehouden met de 10% verlagingnorm van de gemeente, echter zijn wij uitgegaan van de laatst genoten subsidie en is er geen rekening gehouden met de berekingswijze van de gemeente voor toekenning van subsidies. De ontvangen subsidie voor 2014 is hierdoor € 1469, - lager uitgevallen.

10


Beijumkrant: De Beijumkrant inkomsten zijn met € 2245, - flink lager uitgevallen dan begroot. Door het niet meer maken, eerder dan verwacht, van de NLA pagina leverde dit een tekort op van €3200, -. Een verlies van € 400, - per uitgave. In de realisatie van € 2945, - zit een balans 2013 mutatie debiteuren van € 1550, - verwerkt. De totale Beijumkrant uitgaven zijn door het stoppen met de Beijumkrant, per 31 oktober jl., € 1413, - lager. In de uitgavenpost Druk/opmaakkosten is een balans 2013 mutatie debiteuren verwerkt van € 986, - . De uitgavenpost Beijumkrant diversen van € 714, -was niet begroot. Dit zijn gemaakte onkosten t.b.v. dankzegging voor de inzet van bezorgers en redactie van de Beijumkrant. Toelichting op de balans In het boekjaar 2014 is het eigen vermogen van € 5425, - op 01-01-2014 met € 2322, - afgenomen naar € 3103, - op 31-12-2014. Balansmutaties liquide middelen ING ING Kas

ING ING Kas

1-1-2014 Spaar Privé

8.683,00 4.199,00 83,00 12.965,00

31-12-2014 Spaar Privé

1.112,00 2.583,00 49,00 3.744,00 9.221,00

Exploitatie 2014 T.l.v. reservering 2014

Zoals uit de balans over het boekjaar 2014 blijkt is de Bewonersorganisatie Beijum, ondanks een negatief resultaat op de jaarrekening en de uitgaven t.l.v. het eigen vermogen (reservering 2014) nog steeds solvabel en beschikt over voldoende liquide middelen om aan haar verplichtingen te voldoen.

Namens het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum De penningmeester, Rein van der Velde

Inzicht en verantwoording van de totale uitgaven t.b.v. Theater project “Eigen Heerd is Goud Weerd” eerste project ontwerp (hangen en overlast € 560,00 2012 scenografie en eerste fase € 1.100,00 2013 repetitie tweede fase € 1.000,00 2014 repetitie +onkosten derde fase € 2.090,00 2014 onkosten en begeleiding Astrid Warntjes € 1.000,00 2014 licht en geluid € 700,00 2014 huur PKN De Bron € 275,00 2014 vrijwilligers vergoeding e.d.

€ 245,00 € 6.970,00 ontvangen bijdrage SDC (2012) ten laste van de BOB

11

€ 3.250,00 € 3.720,00

2014


Jaarrekening 2014

Begroting 2014 â‚Ź

Realisatie 2014 â‚Ź

Telefoon/internet abonn.

732

381

Kantoorartikelen

300

343

Druk- en kopieerwerk

1.700

2.352

Rente en bankkosten

135

126

Administratiekosten

200

150

Bijdragen en contributies

25

Kilometer vergoeding

190

249

Bestuurskosten

2.580

1.644

Kleine inventarisaanschaf

50

Software/Hardware

50

40

Overige organisatiekosten

150

65

Organisatiekosten

Diverse lasten

-

-

6.112

Af: diversen telefonie/Kopieerwerk

5.350

- 233Totaal Organisatiekosten

6.112

5.117

Activiteitenkosten Alv / Wijkthema's Flyers / folders

ALV en sociale cohesie

Werkgroep Groen en Grijs( SHV)

525 onkostenvergoeding

525

180

135 -

onkostenvergoeding

Web-site Overige activiteit./ werkplan

1.840 -

Bewonersondersteuning (Heerden) Werkgroep Verkeer Werkgroep Veiligheid

1.100

ondersteuning wijkactiviteiten werkplan

-

1.100

1.356

480

1.268

500

1.000

2.000

986

Diversen

- 51 Totaal activiteitenkosten

12

5.885

7.161


Begroting 2014 Buitengewone baten en lasten

Realisatie 2014 -

-

Huisvestingskosten Huur pand

4.080

3.723

Kosten Wegwijzer (o.a gas/licht/water/schoonmaak/alarminst)

1.250

531

Verzekeringen

170

177

Onderhoud en kleine inventarisaanschaffen

100

86

Overige huisvestingskosten

Subtotaal huisvestingskosten

5.600

4.517

1.000

1.000

4.600

3.517

Activering/communicatie/informatie

17.953

16.484

basis subsidie

1.500

1.500

19.453

17.984

Beijumkrantexploitatie

Begroting 2014

Realisatie 2014

Beijumkrant inkomsten:

5.190

2.945

12.636

8.978

Druk/ opmaakkosten

7.680

4.457

redactiekosten

1.656

1.057

bezorgkosten

3.300

2.750

Af: Incidentele huur Totaal huisvestingskosten

Subsidies

Totaal Exploitatiesubsidies

Af: Beijumkrant uitgaven

beijumkrant diversen

- 714 Totaal Beijumkrantexploitatie

13

7.446-

6.033-


Begroting 2014

Baten

Realisatie 2014

â‚Ź

â‚Ź

Exploitatiesubsidies

19.453

17.984

Opbrengst huur

1.000

1.000

Beijumkrant

5.190

2.945

25.643

21.929

Huisvestingskosten

5.600

4.517

Organisatiekosten

6.112

5.117

Activiteitenkosten

5.885

7.161

Beijumkrant

12.636

8.978

30.233

25.773

4.590-

3.844-

Totale baten Lasten

Totale lasten

Exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsvoering

Buitengewone baten: rente spaarrekening over 2013

100

Totaal exploitatie resultaat

14

4.590-

3.744-


Bewonersorganisatie Beijum

Financiële Financiëleverantwoording verantwoordingover overboekjaar boekjaar2014 2011 Balans Balans perper 31-12-2014 31-12-2013

Activa

31-12-2014

31-12-2013

0

0

Vaste activa

Vlottende activa debiteuren liquide middelen Totaal

€ 98,00 € 3.744,00

€ 1.907,00 € 12.965,00

€ 3.842,00

€ 14.872,00

Passiva

31-12-2014

Eigen vermogen Reserve

€ 3.103,00

Kortlopende schulden crediteuren € reserveringen € Totaal

739,00 -

31-12-2013

5.425,00

€ €

3.547,00 5.900,00

€ 3.842,00

€ 14.872,00

31-12-2014

31-12-2013

Toelichting op de Balans Activa

31-12-2014

Passiva

31-12-2013

Vlottende activa Wijkteam NLA (krant) sdc (krant) Zaakjes (krant) Stiel Rente S.K.S.G. Debiteur overig Subtotaal

Liquide middelen Kleine kas Postbank Zakelijk

Kortlopende schulden € € € € € € €

45,00 53,00 -

€ € € € € € €

98,00

€ 1.907,00

€ 49,00 € 1.112,00

€ €

100,00 700,00 190,00 44,00 140,00 133,00 600,00

Biblionet BIB Noordpers

€ € €

84,00 84,00 -

€ € €

246,00 1.706,00 985,00

Ricoh website

€ €

469,00 102,00

€ €

610,00 -

Subtotaal €

739,00

3.547,00

-

710,00

Reserveringen Theaterstuk >draaiboek

83,00 4.199,00

15


Agendapunt 8: Voortgangsrapportage voorjaar 2015 De voortgangsrapportage voor de voorjaarsvergadering bevat meestal een korte opsomming van zaken die zich in januari en februari hebben voorgedaan. Het voegt weinig toe aan het jaarverslag. Dit jaar niet zo’n rapportage. Bij de bespreking van het jaarverslag zullen we op onderdelen ook de actualiteit toelichten. Deze keer kiezen we voor een voortgangsrapportage die wat meer ingaat op de ontwikkelingen in de BOB en Beijum zoals we die als bestuur in het afgelopen jaar hebben gezien. En hebben we een voorstel. Als bestuur hebben we het afgelopen jaar aardig veel last gehad van ‘gedoe’. Van ‘gedoe’ rond het stoppen met de Beijumkrant, maar ook van ‘gedoe’ rond een verslag van een drietal leden van de BOB zelf. Dat er binnen de BOB stevig gediscussieerd mag en kan worden, spreekt vanzelf, evenals het feit dat blijkbaar onze zogenaamde onafhankelijke wijkmedia daar hun eigen draai aan geven. We hebben in de afgelopen tijd veel gesprekken gevoerd met mensen van buiten de wijk, zoals politici, professionals van instellingen, ambtenaren, collega bewonersorganisaties. Die zeggen dat het ‘gedoe’ niet goed is voor onze wijk maar stellen onze inbreng, houding en instelling wel degelijk op prijs. Omdat we goed geïnformeerd zijn, kennis van zaken hebben, omdat we dingen signaleren en oppakken en er voor opkomen dat daar wat aan gebeurt. Zo houden we zelf de moed er ook in. Dit alles neemt niet weg dat het met de BOB allemaal wat minder gaat dan voorheen. Het aantal leden daalt, het aantal binnen de BOB actieve leden daalt en bestaat op dit moment uit nauwelijks meer dan het bestuur en de werkgroep Groen&Grijs, een werkgroep die in die wijkmedia de laatste tijd trouwens ook uiterst kleurrijk wordt neergezet. Dit is niet als zielig verhaal bedoeld, we hoeven geen schouderklopje of lintje, maar het bestuur heeft in het afgelopen jaar nauwelijks tot geen positieve feedback gekregen. We ontvangen wel eens een enkele mail van een al actief lid met de vraag of het bestuur wel bezig is met een bepaalde kwestie of dat het bestuur toch echt iets aan een bepaalde kwestie moet doen. Er is de afgelopen tijd veel veranderd door maatregelen van de overheid, ook van de gemeente. Die veranderingen gaan in rap tempo door, en vragen van een bewonersorganisatie steeds weer hoe die daarop moet inspelen. Er spelen in en rond Beijum nog genoeg zaken waarvoor het goed is dat er een organisatie als de BOB is, die zaken structureel signaleert. Dat is iets wat bij een wijkorganisatie past en hoort. Die daarin gevoed wordt door de wijk en haar bewoners. Niet om alles voor hen op te lossen, maar om dat samen te doen, om ondersteuning aan te bieden. Als de BOB die positie en die rol wil blijven innemen, moet de BOB zich in die zin vernieuwen. We hebben als bestuur flink wat tijd geïnvesteerd en behoorlijk wat werk verzet. Naast alle andere zaken die in het inhoudelijk jaarverslag genoemd worden, hebben we in korte tijd een naar ons idee prima site van de grond getild. Op communicatievlak een uitstekende opvolger van de krant, een middel dat eerder en meer de mogelijkheid biedt tot reageren, tot interactie. We hebben Facebook, gebruiken Twitter steeds meer. We hebben nu de mediamiddelen van deze 16


tijd, we moeten nu op zoek naar methodes van deze tijd om de wijkbewoners (inclusief leden van de BOB) bij onze activiteiten betrekken. En omgekeerd. Hoe betrekken we de BOB bij de zaken die in de wijk spelen en die van invloed zijn op de leefbaarheid. Wat zijn de thema’s waar we op wijkniveau wat aan kunnen doen en hoe maken we dat voor iedereen zichtbaar? We denken dat het wel een goed idee zou zijn om bijvoorbeeld (twee?)maandelijks een ‘BOBcafé’ te organiseren. Op een doordeweekse avond en voor alle wijkbewoners. In zo’n BOB-café kan het over meerdere onderwerpen gaan maar de grootste winst moet gaan zitten in veel snellere en kortere lijnen, interactie tussen de BOB en de wijk, een veel snellere check of we als BOB op de goede lijn zitten, de goede dingen doen, de dingen op een goede manier doen. Het is geen spreekuur, geen (formele) vergadering, maar kent een vrije inloop. Maar wel met globaal programma met inhoud, inhoud die van te voren via de site is aangekondigd, inhoud waarvoor bepaalde mensen (heerden?) speciaal op worden geattendeerd, voor worden uitgenodigd. Maar ook met de mogelijkheid tot improvisatie en aanpassing als de actualiteit of de situatie daarom vraagt. Een dergelijke idee vereist ook organisatorische aanpassingen (een actueel mailbestand alleen al voor de persoonlijke uitnodigingen), vereist een goede communicatie vooral via onze vernieuwde site (*). De BOB moet – ook en misschien zelfs juist - met weinig actieve mensen nog uitnodigender zijn dan voorheen. Minder formeel en gesloten, maar losser, opener en transparanter. Dat is een aanpak die aansluit bij de huidige tijd. En daar horen ook de middelen van deze tijd bij. Nu wil het toeval dat twee van de vier huidige bestuursleden op deze ledenvergadering statutair moeten aftreden. Maar dat is ook niet meer dan een toevallige omstandigheid. Als bestuur verbinden we ons alle vier aan wat in deze rapportage is neergezet. De koers daarvan is niet tot achter de komma uitgewerkt, maar het geeft wel degelijk een richting aan. Hier willen we ons hard voor maken, hier willen we ons voor inzetten. Als hoogste orgaan binnen de vereniging BOB beslist de ledenvergadering, deze ledenvergadering, over deze rapportage, met daarin dit voorstel, een soort van ‘aanpassing’ van het werkplan voor 2015 als je het formeel wilt benaderen. Instemming met deze rapportage, met dit voorstel betekent dus niet dat alleen het bestuur zich met de uitvoering gaat bemoeien. Instemming betekent ook dat datzelfde bestuur van de leden mag verwachten dat ze meewerken. Meedenken over de inhoud van de voorgestelde ‘BOBcafés’, daar (regelmatig) komen, buren, vrienden en kennissen meenemen. Maar ook meehelpen bij de uitwerking van zaken die aan de orde komen, in het voorbereiden daarvan. Maart 2015, Bestuur BOB (*) NB. Over de site gesproken: Nagenoeg niemand heeft in de afgelopen 2 maanden ook maar ergens op gereageerd. Wordt de site eigenlijk wel bekeken of gelezen? Wordt het alleen geconsumeerd? Wordt alles voor zoete koek aangenomen en geslikt? Desinteresse?

17


Agendapunt 9: Mutaties bestuur en kascontrolecommissie. Voorstellen tot mutaties: Bestuur. Statutair treden Rein van der Velde en John Veldman af als bestuurslid. Zij zijn formeel herkiesbaar en ook verkiesbaar. Kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie bestond uit Jochem Atema, Luuk Jonker en Koos Ottes. Koos heeft kortgeleden zijn lidmaatschap beĂŤindigd en heeft niet aan de controle deelgenomen. Onze huidige praktijk, 3 leden die elk voor drie jaar gekozen worden bij elk jaar 1 nieuw lid, is ruimer dan wat de statuten voorschrijven; zie onder. Die praktijk is nu doorbroken. We stellen voor om de commissie in het vervolg volgens de statuten in te stellen, dus jaarlijks in maart 2 mensen benoemen die de controle voor het dan lopende jaar doen. Ter vergadering moeten dus minimaal twee leden zich beschikbaar te stellen.

Ter informatie. Artikel 10.1 van de statuten inzake de duur van het bestuurslidmaatschap: Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste elf personen, die door de algemene ledenvergadering uit de leden worden benoemd. Deel artikel 10.4 van de statuten inzake zittingstermijn bestuursleden: Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn/haar benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende(n) is (zijn) terstond herkiesbaar. Artikel 10.5 van de statuten inzake de functieverdeling binnen het bestuur: Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en indien gewenst een plaatsvervangend voorzitter, secretaris en penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in ĂŠĂŠn persoon verenigd zijn. De overige functies worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld.

Artikel 15.3 van de statuten inzake de kascontrolecommissie: De jaarrekening dient te worden gecontroleerd door een telkenjare voor het volgend jaar door de algemene ledenvergadering uit de leden te benomen commissie van tenminste twee personen en na deze controle te worden behandeld en te worden vastgesteld in de voor 1 mei te houden algemene ledenvergadering. In deze vergadering dient de vorenbedoelde commissie een verslag uit te brengen van haar bevindingen. NB. Vanwege subsidievoorwaarden houden wij deze vergadering voor 1 april.

18


19

Profile for BOB

Agenda en stukken alv 23 maart 2015  

Agenda en stukken alv 23 maart 2015  

Profile for bobbeijum
Advertisement