Agenda stukken alv 2015 september

Page 1

Bewonersorganisatie Beijum (BOB) Agenda + vergaderstukken Algemene Ledenvergadering donderdag 24 september 2015 Activiteitencentrum Trefpunt (Beijumerweg) 19.30 – uiterlijk 20.15 uur (aansluitend vindt het BOB-CafÊ plaats; iedereen is ook daar van harte welkom) Agenda. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Opening Mededelingen vanuit het bestuur Vaststelling verslag ALV maart 2015 Vaststellen werkplan (najaar) 2015/2016 Vaststellen begroting 2016 Bestuursverkiezing Rondvraag Alleen als daar, gezien de eindtijd van deze vergadering, nog ruimte voor is

8.

Sluiting

Hierna volgen de vergaderstukken bij de agendapunten 3 t/m 6.

1


Agendapunt 3: verslag Algemene Ledenvergadering 23 maart 2015 Bij het bespreken van het verslag van de ledenvergadering van 22 september 2014 is opgemerkt dat in de notulen de opmerking van de voorzitter omtrent de locatie Jaltadaheerd voor de buitenfitness niet in het verslag is opgenomen. Hierop zou later in de vergadering worden ingegaan. Bij het inhoudelijk jaarverslag 2014 werden bij de diverse rubrieken waar nodig toelichting gegeven en de actuele stand van zaken gegeven. Vanuit de zaal werd de relatie gelegd van de lage opkomst en het stoppen van de Beijumkrant en de onbekendheid van de site van de BOB. Er werden zowel vragen als suggesties geopperd hoe de bekendheid te promoten. Omtrent de thema wijkbedrijven werd vanuit de zaal geopperd dat de BOB met de professionele instellingen zou kunnen samenwerken, terwijl het bestuur van mening is dat de bewoners in deze het voortouw moeten nemen, alleen zo krijgen bewoners ook de zeggenschap. Volgens de zojuist verschenen nota over de fietsstrategie wordt de Korreweg een fietsstraat, waarbij de fietser ruimte krijgt, waarbij uit de zaal het plan werd geopperd de snellere fietsers gebruik maken van de weg en de gewone fietsers van de fietspaden. In tegenstelling tot het afgelopen jaar is het verslag over de werkgroep Groen en Grijs opgesteld door het bestuurslid die ook deel uitmaakt van de werkgroep Groen en Grijs. Voor het volgend jaar zal aan een lid van de werkgroep worden gevraagd om een verslag te maken. In het inhoudelijk jaarverslag werd vermeld dat de werkgroep Verkeer in een standby-modus verkeert. Vanaf begin 2015 houdt de werkgroep zich bezig met enkele knelpunten omtrent veiligheid op o.a. kruising Emigaheerd/Stoepemaheerd. Hierover zijn contacten met de gemeente. Gezien de magere bezetting – twee leden – wordt er niet vergadert maar wel gewerkt … Bij diverse zaken waren opmerkingen over het standpunt van de BOB omtrent een eventueel vervolg van het theaterproject. Het bestuur heeft duidelijk het standpunt ingenomen dat het wat haar betreft een eenmalig project is. De opmerkingen gingen over de stelligheid waarmee het standpunt is gebracht, het had wat coöperatiever kunnen zijn, volgens een enkel lid. Verdere opmerkingen gingen over het besluit van het bestuur om geen nieuwjaarsborrel te geven en over de brief die het bestuur op de BOBsite geplaatst heeft omtrent de gang van zaken rondom het Sinterklaasfeest 2014. De jaarrekening 2014 en toelichting gaven dit jaar geen aanleiding tot inhoudelijke vragen. Na de goedkeuring van de kascommissie is de jaarrekening 2014 vastgesteld. Als extra punt zou de voorzitter een presentatie houden die op de bijeenkomst met de wijkwethouder en bewonersorganisatie van Stadsdeel Oost d.d. 17 maart 2015 werd vertoond. Door tijdgebrek is dit niet doorgegaan. Na de pauze is de voortgangsrapportage 2015 aan de orde gekomen. Helaas kwam een inhoudelijke discussie niet van de grond daar vanuit de zaal vooral werd gerefereerd aan het gemis van de Beijumkrant en de onbekendheid van de site. Het bestuur stelt dat ze van de leden geen enkele respons heeft gekregen omtrent het hele gebeuren, behalve de twee keer dat er een ALV is. Men hoeft niet te wachten met reacties, op- en aanmerkingen, suggesties tot de ALV. Wat respons gedurende het hele jaar zou welkom zijn. Het idee van een BOB-cafe waarbij op informele wijze diverse zaken die de wijk aangaan aan de orde gesteld kunnen worden werd wel door de meeste aanwezigen welwillend aangehoord. Gewoon doen en zien hoe het uitpakt, leek de teneur. 2


Via een schriftelijke stemming werden de 2 aftredende en herkiesbare kandidaten voor het bestuur, John Veldman en Rein van der Velde, herkozen. (*) Verder is besloten om jaarlijks twee mensen voor de kascommissie te kiezen. Voor dit jaar zijn Jochem Atema en Luuk Jonker gekozen. (*) Na deze vergadering bestaat het bestuur uit de volgende personen: Johgn Veldman, Rein van der Velde, Naomi Rumaloine en Tiemen Wagenaar. Conform de statuten zal het bestuur onderling de functies verdelen.

Agendapunt 6: Bestuursverkiezing. Volgens de statuten worden bestuursleden voor een periode van twee jaar gekozen, dienen ze daarna af te treden, maar zijn ze terstond herkiesbaar. Bij deze vergadering treed Tiemen Wagenaar om die reden af maar stelt hij zich weer verkiesbaar. Over personen – en dus ook zijn kandidatuur - wordt schriftelijk gestemd.

3


Agendapunt 4: Werkplan (najaar) 2015/2016 De BOB halverwege 2015. Het totale aantal (actieve) leden van de BOB daalt. De werkgroep Verkeer ligt feitelijk stil, Groen en Grijs draait op enkele actieve leden en al enige tijd bestaat het bestuur uit slechts vier leden. Die naast het draaiende houden van de bewonersorganisatie annex vereniging ook de complete communicatie via de site verzorgt. Bovendien stijgt de leeftijd van de actieve kern jaarlijks met een jaar, wordt de BOB (mede daardoor) kwetsbaarder, dreigt een verdere vermindering van activiteiten. Wat het bestuur betreft is de ondergrens om nog als een volwaardige bewonersorganisatie te fungeren in zicht. De vernieuwing van de communicatie middels een betere website (inclusief facebook en twitter) maar ook een vernieuwing in de aanpak om de contacten met de wijk te verbeteren en te versterken middels de organisatie van het BOB-café, hebben tot op heden niet geleid tot een versterking van de (interne) organisatie. Hooguit gaan dezelfde mensen (nog) meer doen, evenmin een gezonde ontwikkeling. Conclusie 1: De BOB als organisatie moet versterkt. De BOB moet meer leden, meer leden moeten binnen de BOB actief worden. In het bestuur, in werkgroepen, bij de site, bij het BOB-café. Concreet: een ledenwerfcampagne, 1 of 2 webmaster(s), meer bestuursleden of andere personele ondersteuning van het bestuur, meer actieve leden die meer activiteiten helpen organiseren of ondersteunen (BOB-café, werkgroepen). De BOB en Beijum. De BOB heeft richting wijkorganisaties, stedelijke instellingen, gemeentelijke instanties en andere externe partijen middels talloze overlegsituaties al jaren een sterke positie opgebouwd en verkregen. De BOB is voor iedereen een serieuze en betrouwbare samenwerkingspartner. Maar een terugtrekkende overheid, opdrogen van geldstromen, meer aandacht voor ideeën en plannen van onderop leiden tot veranderingen. Het speelveld verandert doordat bekende en vaste (overleg)situaties meer en meer verdwijnen. Aandacht, interesse en inzet voor korte, flexibele, oneissue-onderwerpen zullen toenemen. Voor bewoners is de BOB niet de organisatie die als eerste ingeschakeld wordt. Via social media worden gelijkgestemden benaderd, vindt organisatie plaats. Tegelijk worden wielen weer uitgevonden, valkuilen over het hoofd gezien. Kennis en ervaring van organisaties als de BOB wordt niet benut. Dat vraagt ook van de BOB een andere focus op de wijk. Minder op de organisaties, meer op (individuele) bewoners. Het vraagt ook om andere methodes. De vernieuwde site maar ook de organisatie van het BOB-café passen daarin. Informele bijeenkomsten om wensen, problemen en ideeën van bewoners te inventariseren, te onderzoeken of en hoe de BOB daarin een rol kan spoelen, als organisatie van en voor bewoners. Met snelle communicatiemiddelen. Eind vorige eeuw hield de BOB regelmatig een enquête onder de bewoners, “Zonnig, hier en daar een bui”. Moet die weer van stal en in een modern jasje worden gestoken? Conclusie 2: De BOB moet vooral en meer de boer op, het oor te luisteren leggen bij bewoners. Maar dat kan alleen als (meer) leden zich daarvoor inzetten. Mensen die willen onderzoeken of de enquête in een nieuw jasje zin heeft en daaraan mee willen helpen.

4


De BOB: Vereniging of organisatie? De rol van de BOB wordt bepaald door het feit dat de BOB zowel een vereniging is, waar bewoners al dan niet lid van kunnen worden, alsmede een bewonersorganisatie die de leefbaarheid van Beijum wil bevorderen en daar zoveel mogelijk bewoners bij wil betrekken, zoals het ongeveer in de statuten staat. Het mag duidelijk zijn dat dit bestuur vooral kiest voor dat tweede en de verenigingszaken tot een absoluut minimum wil beperken. Met verantwoordingen en plannen betrekken ‘we’ de wijk niet bij de BOB, leert in ieder geval de opkomst van ledenvergaderingen van de afgelopen jaren. Vandaar een korte – statutair verplichte vergadering voor leden. Deze ledenvergadering is dan ook voorafgaand aan een bijeenkomst waar bewoners worden uitgenodigd. Om hun zegje te doen zonder dat daarvoor eerst een pak papier moet worden doorgewerkt. Informeel, zonder vergaderregels, maar ruimte voor tekst en uitleg vanuit de BOB, maar ook een luisterend oor. Conclusie 3: De BOB legt de prioriteit bij de contacten met bewoners en beperkt de statutair verplichte verplichtingen richting leden tot een (absoluut) minimum om zelf zo flexibel en slagvaardig mogelijke te kunnen optreden. Belangrijkste onderwerpen. Op de site is al meermalen verslag gedaan van de stand van zaken van onderwerpen waar het bestuur verder mee bezig is (geweest). Zie de bijlage voor een korte stand van zaken. Dat zullen vooral ook de onderwerpen zijn die in de komende periode de aandacht vragen: • De huidige en de nieuwe Gerrit Krol-brug • De nieuwbouw van Innersdijk en het daaraan gekoppelde accommodatiebeleid (WIJ-team, buurtcentra, kantoor BOB) • De gevolgen van aardbevingen en wat daaraan te doen • Bijdrage BOB aan nieuwe wijkinitiatieven zoals radio Beijum, het Beijum-Magazine van Leander en Sociale Long • Vervolg samenwerking partners uit het NLA (inhoud en constructie) • Overleg rond (afstemming van) de grotere wijkactiviteiten • Overleg met gemeente (wijkwethouder, gebiedsteam) Conclusie 4: Naast deze onderwerpen zal het bestuur de ontwikkelingen in de wijk volgen en indien nodig daar gepast op reageren. In dezelfde lijn is de begroting voor 2016 opgesteld. Wat wil dit bestuur? Het mag uit het voorgaande duidelijk worden dat dit bestuur voor zichzelf een doel met een deadline heeft gesteld. Het besturen van de BOB is geen hobby van een viertal ijdele bewoners die vooral kicken op de aandacht (‘zie ons eens goed doen’). Conclusie 5: Volgend voorjaar willen we zien dat de BOB versterkt is. In de lijn van wat hierboven beschreven is. Komen we dan echter tot de conclusie dat er geen vooruitgang is geboekt, vinden wij dat de BOB door de ondergrens is gezakt en gaat onderstaand viertal iets anders doen. Dus als de BOB op zoek is naar een nieuw bestuur ….. Naomi Rumaloine, Rein van de Velde, John Veldman, Tiemen Wagenaar 5


Bijlage bij het werkplan: Voortgangsrapportage 2015 Gerrit Krol-brug. Dit voorjaar werden we verrast dat de voorkeursvariant van de meeste leden van de klankbordgroep, van de baan is. Er komt nu een nieuwe Krol-brug voor alle verkeersmodaliteiten. Daarnaast onderzoekt de gemeente in hoeverre autoverkeer van de busbaanbrug gebruik kan maken. Voor de Krol-brug rest vooral de vraag naar de verkeersveiligheid voor fietsers. Betekent dat één breed tweerichtingenfietspad en loopbrug, of toch twee? En moeten auto’s en fietsen elkaar kruisen bij een nieuwe rotonde ter hoogte van de Oosterhamriklaan of – net zoals nu – bij de Ulgersmaweg? En wat betekent deze uitkomst voor de fietsstrategie van de gemeente, de status van de Korreweg? Dit najaar staat een beslissing over de Krol-brug gepland. Nieuwbouw Innersdijk en ‘derdengebouw’. Eind augustus kwam groen licht voor zowel de bouw van Innersdijk alsmede het zogenaamde ‘derdengebouw’. Op de begane grond daarvan komt de BIB (vervanging van het Heerdenhoes en de Kleihorn) en het WIJ-team. We hebben de BOB ook als partij aangemeld in deze verhuisoperatie. Gevolgen aardbevingen. In navolging van een bijeenkomst in Engelbert, organiseert de BOB gezamenlijk met de gemeente een bijeenkomst over (de gevolgen van) de aardbevingen. Op moment van schrijven van deze rapportage is een conceptdatum bekend en wordt verder aan de inhoud gewerkt. Nadere informatie is op moment van bespreken bekend. Wijkinitiatieven. Op verzoek van de redactie van radio Beijum heeft de BOB dit voorjaar een aantal bijdragen geleverd aan de uitzendingen. Of en hoe radio Beijum na de zomer een vervolg krijgt, wachten we af. Met Leander staat nog een afspraak op de rol om te praten over eventuele bijdrage van de BOB aan het Beijum-Magazine. Vervolg NLA. De bewonersleden van het voormalige NLA hebben afgelopen juni een bijeenkomst georganiseerd. De opkomst was bevredigend, maar of en hoe er een (vast) organisatiemodel uit komt rollen, is nog steeds de vraag. Grote Wijkactiviteiten. Door het wegvallen van het NLA is ook een fors deel van de financiering van grote wijkactiviteiten verdwenen. Diverse partijen, waaronder de BOB, hebben kritisch naar de bestaande activiteiten gekeken en voor 2015 een lagere eenmalige subsidie bij de wijkwethouder aangevraagd. Deze is toegezegd. Vraag voor 2015 is wel om samen met de wijkbewoners te bekijken welke activiteiten met welke mensen en andere middelen ook in 2016 kunnen plaatsvinden. Bij het komende Bruisend Beijum (begin oktober) verschijnt een Magazine waaraan ook de BOB een bijdrage levert. Overleg gemeente. Naast het reguliere overleg met stadsdeelcoördinatie (in voor- en najaar) hebben alle bewonersorganisaties in het stadsdeel dit voorjaar ook kennisgemaakt met de (gedeelde) wijkwethouder, Matthias Gijsbertsen. Vanzelf is tussendoor overleg over ontwikkelingen en kwesties, zoals over de zaak rond de Lentiswoningen aan de Onnemaheerd.

6


7


Agendapunt 5: Begroting 2016 Op de volgende pagina treft u de begroting voor het jaar 2016 aan in de nieuwe format, zoals ook gebruikt door de Gemeente voor de vaststelling subsidie wijkorganisaties. De in te dienen begroting voor de Gemeente bestaat uit de drie hoofdrubrieken Communicatie, Activering en Algemeen. Alle uitgaven en inkomsten dienen aan een van deze hoofdrubrieken toegerekend te worden. Dit, indien van toepassing, op basis van een verdeelsleutel. (o.a. van toepassing op de uitgaven voor druk- en kopieerkosten, huur = huur voor Communicatie en Activatie). Algemeen • bestaat uit de organisatiekosten: kosten voor ondersteuning en administratie, telefoon, etc. Communicatie: • de kosten die gemaakt worden voor informatie verstrekking, zoals een krant en/of website, huur Activering: • de kosten, direct of indirect, die gemaakt worden ten behoeve van het ontplooien van activiteiten of het stimuleren van deze. Dit zijn kosten zoals bestuurskosten, werkgroepkosten, ledenvergaderingen, ondersteuning van heerden, ondersteuning wijkactiviteiten, werkplan overig en huur. Voor de totstandkoming van de te verwachten (maximale) subsidie, waarop de begroting jaar 2016 is gebaseerd, is de onderstaande berekening toegepast. Aantal inwoners 12.940 (peildatum 2013) x € 1,43 = € 18504, I.v.m. bezuiniging toegepaste correctie gemeente = € 1245, - -/Basis subsidie Algemene kosten = € 1500, Subsidie totaal € 18759, Inhoudelijke wijzigingen. Zoals u kunt zien is de begroting van 2016 (bijna) sluitend. Er zijn geen grote afwijkingen in de totalen van de 3 hoofdrubrieken wel in de kosten plaatsen, met name in de rubriek activering. De inhoudelijke afwijkingen hebben te maken met het gepresenteerde werkplan 2016 van de BOB. • De post “werkplan overig” is nader uitgesplitst en toe bedeeld aan de posten: Heerden- straatbijeenkomsten en Buurt- wijkactiviteiten, dit vanwege de weg die het (huidige) bestuur wil volgen met betrekking tot o.a. de sociale cohesie. • De post “bestuur/vergadering” is gebaseerd op de huidige, helaas te lage, bezetting. Namens het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum, Rein van der Velde, Penningmeester Communicatie

Wijkblad

Kosten

Baten

Saldo

Begr. 2015

1000

0

1000

1200

8


Flyers/folders Website

790

790

810

1610

1610

1780

Tussentelling

3400

0

3400

3790

Huisvestingkosten communicatie

2245

0

2245

2160

5645

0

5645

5950

Totalen

Activering

Kosten

Baten

Saldo

Begr. 2015

Werkgroep Groen en Grijs

1360

1360

1360

Werkgroep Verkeer

90

90

180

Heerden- straatbijeenkomsten

1150

1150

880

Stadsdeeloverleggen

50

50

50

Activiteiten ontmoeting, soc.Cohesie

1200

1200

1070

Algemene ledenvergadering

490

490

680

1885

1885

2480

1500

1500

500

Bestuursvergadering

Bestuur/vergaderingen

Buurt en Wijkactiviteiten Werkplan overig

600

600

1400

Huisvestingskosten activering

3275

3275

3240

Totalen

11600

11600

11840

Algemene kosten

Rente en bankkosten

Baten

Saldo

Begr. 2015

130

130

135

75

75

75

450

450

390

50

50

100

183

183

190

Onvoorzien

50

50

100

Kopieerkosten algemeen

380

380

260

Administratiekosten

120

120

100

Kantoorartikelen

75

75

150

1513

1500

vrijwilligersvergoeding algemeen Telefoon, internet Overige algemene kosten Huisvestingskosten (verzekering)

Totalen

Begroting 2015

Kosten

Totalen

0

1513

Kosten €

0

Subsidies

Saldo €

Begr. 2015

verschil

communicatie

5645

6041

396

-181

activering

11600

11218

-382

-1125

1513

1500

-13

0

18758

18759

1

-1306

algem. Kosten/basis subsidie Totalen

9


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.