LÄRA Stockholm #2/2022

Page 14

SAMTALET Sissela Nutley

”Mer skärm­tid ger sämre språk” Digitala medier gör att barn och unga sover för lite, ogillar sina kroppar och får svårt att ­koncentrera sig i skolan. Ändå kan de inte stå emot tekniken. – Den vill bli använd så mycket som möjligt, säger ­hjärnforskaren Sissela Nutley. Men hon vet hur lärarna kan hjälpa ­eleverna att ta kontroll. Text KATARINA BJÄRVALL Foto ULRICA ZWENGER

akom och bortom Nya Karolinska Solnas högblanka glasfasader brer Karolinska Institutet ut sig i ett backigt myller av gamla röda tegel­ byggnader. Tur då att man har en app som visar vägen och till slut säger med ett betryggande tonfall: ”Du är framme vid målet”. Ja, här ligger Institutionen för klinisk neuroveten­ skap dit Sissela Nutley är knuten och där hon forskar på deltid. År 2011 disputerade hon på hur de kogni­ tiva förmågorna förändras hos barn som spelar data­ spel eller musikinstrument. Sedan dess har hon för­ djupat sig i hjärnans formbarhet eller plasticitet under påverkan av dataspel och sociala medier. Hon har skrivit boken ”Distraherad – hjärnan, skärmen och krafterna bakom” och i en studie för Statens medie­ råd har hon och hennes kollega Lisa Thorell också kartlagt vilka effekter barns och ungas användning av digitala medier har på psykisk hälsa. Vad var det som från början fick dig att intressera dig för detta? 14

– Mitt forskningsområde är ju hjärnans plasticitet: hur mycket förändras man om man gör något i stor omfattning? Och så såg jag hur mycket tid jag lade på mobilen och hur insugna mina barn blev i det. Som plasticitetsforskare är det omöjligt att inte tänka att vi blir påverkade om vi gör något, vad som helst, tre timmar om dagen. – Men i stället för att skamma ungdomar och säga ”sluta håll på med sociala medier” eller ”sluta gejma” så ska vi fokusera på att hjälpa dem att hitta balansen. För i dag går det digitala ut över våra skyddsfaktorer. Om vi börjar med barns och ungdomars lärande, alltså uppmärksamhet, arbetsminne och långtidsminne. Hur påverkas det av användningen av digitala medier?

– Min bok heter ju ”Distraherad” av en anledning. Det handlar om att vår uppmärksamhet är så pass begrän­sad att det krävs bara lite för att vi ska bli distra­ herade. Man ser att när en elev i klassrummet byter akti­vitet i sin dator och börjar titta till exempel på Youtube så störs koncentrationen för alla i synfältet. Det blir en spridningseffekt som inte händer om någon bör­ jar rita i ett block. Sådant behöver lärare ta hänsyn till. ► Nr 2 2022


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.