LÄRA Stockholm #5/2020

Page 4

LIKVÄRDIGHET Södermalmsskolan

Lust,

,

Ett kortspel som liknar vändåtta är väldigt populärt bland eleverna. Här Povel Helmerson (till vänster) och Noah Stjärnqvist tillsammans med specialpedagog Christina Hjelm. 4

Nr 5 2020


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.