Page 1

Provi ncie West-Vlaanderen

Arrondissement Diksmuide STAD DIKSMUIDE UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING VAN 04.06.20T4 Aanwezig: Laridon Lies, Burgemeester; Vanlerberghe Kurt, Obin Martin, De Keyser Eric, Laleman Bart, Schepenen; Verhaeghe Johanna, Secretaris dd

28. Secretariaat 'Woumen

- Tijdelijke verkeersreglementen -

Organisatie tractorpulling te

op zaterdag 28 en zondag29 juni 2014' Vaststelling.

Het College, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet bekrachtigd bij de wet d.d.26.05.1989, inzonderheid op artikel 135 g 2, ingevoegd bij de wet d.d.27.05.1989, en op artikel 119 vemummerd bij de wet d.d.21.05.1989 en gewijzigd bij het KB d.d. 30.05.1989, bij de wet d.d. 13.05.1999 en d.d. 12.r2.2006; Gelet op artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op artikel 186 en 187 van het Gemeentedecreet; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het KB d.d. 16.03.1968, inzonderheid op artikel 12 gewijzigd bij het KB d.d. 30.12.1982; Gelet op het KB d.d. 01,12.1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op titel III gewijzigd bij de KB's d.d. 23.06.1978,25.11.1980, 08.04. 1 983, 0 1 .06. 1984, 25.03 .1987, 1 7.09. 1 98 8, 02.07 .1990 en 0l .02.1991 ; Gelet op het MB d.d. 11.10,1976waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de MB's d.d.

08.12.t977,23.06.1978, 14.12.1979,25.11,1980, 11.04.1983,01.06.1984,

17.09.1988,

20.07.1990, 01.02.1991 en 1 1.03.1991 ; Gelet op de organisatie van een tractorpulling op de terreinen van dhr. G. Roose, Hillestraat 2, 8600 Diksmuide (V/oumen) op zaterdag 28 en zondag 29 juni 2014, voor wie optreedt dhr. Luc Decroos, Grote Markt 29,8930 Menen; Gelet op het positief advies d.d. 28.05 .201 4 van de lokale politie PZ Polder; Overwegende dat naar aanleiding van deze organisatie bijzondere verkeersmaatregelen zijn vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het normale verkeer; Besluit: Artikel 1: Yanzaterdag2S juni20l4 om 12 uur tot en met zondag29 juni20l4 om 21 uur: parkeren in volgende straatgedeelten: $ f . is het verboden stil te staan en te - Hillestraat, gedeelte gelegen tussen de Woumenweg en de Koekuitstraat, - Kerkhofstraat, gedeelte gelegen tussen de Kerkhofstraat en de Woumenweg. Dit verbod wordt ter kennis gebracht door middel van de verkeersborden fig. E3. $2. is het verboden richting voor iedere bestuurder in de Hillestraat, gedeelte gelegen tussen de Woumenweg en de Koekuitstraat, in de richting Vy'oumenweg. Dit verbod wordt ter kennis gebracht door middel van de verkeersborden f,rg. Cl en F19, evenals door het verkeersbord gif. C3llDl op de uiteinden van de aanpalende straten. Art. 2: Overtreding van dit reglement wordt bestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen enlof met een geldboete van één tot vijfentwintig euro. Art. 3: Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne en aan de Griffier van de Politierechtbank te Veurne. Gedaan

inzittingten

date als boven.

Namens het College. De Secretaris, (get) Marie Herman

Voor eensluidend uittreksel, Diksmuide,

De Burgemeester, (get) Lies Laridon 10

juni 2014.


VERVOLG UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET COLLEGE - ZITTING VAN 04.06.2014 212

De Gemachtigde Ambtenaar de Nieuwe

V

Tijdelijk verkeersreglement Tractorpulling Woumen – 28 en 29 juni 2014  

Tijdelijk verkeersreglement "Tractorpulling Woumen" – 28 en 29 juni 2014

Tijdelijk verkeersreglement Tractorpulling Woumen – 28 en 29 juni 2014  

Tijdelijk verkeersreglement "Tractorpulling Woumen" – 28 en 29 juni 2014

Advertisement