Page 1

SEPTEMBER 2013

A great haircut starts with a great stylist.

Over 3400 salons in Canada/US, including 58 great Lower Mainland & Vancouver Island area locations. Canadian owned & operated.

Receive a More Rewards 100 point coupon with each haircut.

OnlineCheck-In

ClipNotes

Download our free app or visit greatclips.com.

Don’t just get a cut, get your haircut.

®

IT’S GONNA BE GREAT

®

®

IT’S GONNA BE GREAT greatclips.com | salonjobs.greatclips.com | greatclipsfranchise.com

Find us at

®


It’s hard to resist a great price for a haircut. ABBOTSFORD Gladwin Center UÊәxxʏ>`܈˜Ê,`Ê ­ œÀ˜iÀʜvʏ>`܈˜ÊEÊiœÀ}iÊiÀ}Õܘ®ÊUÊÈä{‡nx™‡™{™{

LANGLEY Walnut Grove UÊxäȇnn{äÊÓ£ä̅Ê-Ì°ÊUÊ­ iÝÌÊ̜Ê->Ûi‡"˜®Ê Èä{‡nnӇ™™Ç™

Ê S Ê umas Mountain Village Uʛ£xx‡ÓÎÈÓÊ7…>ÌVœ“Ê,`Ê Èä{‡nx™‡{Óää

MAPLE RIDGE Dewdney Trunk UÊÓΙn£Ê iÜ`˜iÞÊ/À՘ŽÊ,`ÊUÊÈä{‡{È·™Ó{{

BURNABY *>À>“œÕ˜ÌÊ/܈˜Ê/œÜiÀÃÊUÊ{ә™Êˆ˜}ÃÜ>ÞÊ ­£Ê£ÉÓÊLœVŽÃÊ7°ÊœvÊ7ˆˆ˜}`œ˜®ÊUÊÈä{‡{În‡{ääx

Ê ÊWestgate Centre UÊÓäΙxÊœÕ}…ii`ÊÜÞÊUÊ­ iÝÌÊ̜Ê->Ûi‡"˜®Ê Èä{‡{Èä‡ä£äÎ

CHILLIWACK Eagle Landing UÊnÓ{™Ê >}iÊ>˜`ˆ˜}Ê*ŽÜÞÊUÊÈä{‡Ç™x‡ÇÇǙ CLOVERDALE Cloverdale Crossing UÊ£ÇÇÓxÊÈ{̅ÊÛi°ÊUÊ­È{̅ÊÛiÊEÊ£ÇÇ̅Ê-Ì°®Ê ÇÇn‡xÇ£‡äÎäÈ COQUITLAM Cariboo Shopping Center UÊ{ÎxÊ œÀ̅Ê,`ÊUÊ­ iÝÌÊÌœÊ ÝÌÀ>Êœœ`Ã®Ê Èä{‡™Î£‡{ä{Ó

NANAIMO Longwood Station UÊxÇÇ£Ê/ÕÀ˜iÀÊ,`ÊUÊ­ i>ÀÊ œÃ̜˜Ê*ˆââ>®Ê Óxä‡Çx£‡nÈÎÎ NEW WESTMINSTER Royal Square Westminster UÊÓÈ Ê‡nääÊ>VLÀˆ`iÊ Û`Ê ­ iÝÌÊ̜Ê->viÜ>Þ®ÊUÊÇÇn‡Î™Ç‡Çäää

Ê G Ê randview Corners UÊ1˜ˆÌʛÈä‡ÓÓ{xÊ£Èä̅Ê-Ì°Ê ­"˜iÊLœVŽÊ-°ÊœvÊ7>“>ÀÌ®ÊUÊÈä{‡x{Ӈ{Î{È

TSAWWASSEN Bayside Village UÊ{ Ê££ÈÎÊxÈ̅Ê-ÌÊUÊ­ iÝÌÊ̜Ê->viÜ>Þ®Ê Èä{‡™{n‡£nnÎ

SURREY Boundary Park Plaza UÊÈÎxäÊ£Óä̅Ê-Ì°ÊUÊ­-VœÌÌÊ,œ>`ÉÈ{̅ÊÛi°®Ê Èä{‡x™{‡ÓÓÇ£

VANCOUVER Champlain Square UÊÇäÎnÊiÀÀÊ-Ì°ÊUÊ­ iÝÌÊ̜Ê-Ì>ÀLÕVŽÃ®Ê Èä{‡{ηÈnÈÇ

Ê ÊFleetwood Village UÊ£x™ÎäÊÀ>ÃiÀÊÜÞÊUÊ­ iÝÌÊ̜Ê®Ê Èä{‡xäLJÓx{Ç

Ê ÊDavie Street UÊ£È{™Ê >ۈiÊ-Ì°ÊUÊ­VÀœÃÃÊvÀœ“Êœ˜`œ˜Ê ÀÕ}Ã®Ê Èä{‡ÈäӇäxÇÇ

Ê ÊLondon Station UÊ£äÎÈÓʈ˜}ÊiœÀ}iÊÜÞÊ ­ iÌÜii˜Êœ˜`œ˜Ê ÀÕ}ÃÊEÊ-Ì>ÀLÕVŽÃ®ÊUÊÈä{‡xnӇșÓÇ

Ê ÊDunbar UÊ{{n{Ê Õ˜L>ÀÊ-Ì°ÊUÊ­ÌÊә̅ÊÛi°®ÊUÊÈä{‡ÇÎӇx£ÓÎ Ê ÊPoint Grey UÊ{{£ÈÊ7°Ê£ä̅ÊÛi°ÊUÊ­ i>ÀÊ->viÜ>Þ®ÊUÊÈä{‡ÓÓ£‡££nÎ

Ê N Ê ewton Village UÊÇÎn䇈˜}ÊiœÀ}iÊÜÞÊ ­ i>ÀÊ-Ì>ÀLÕVŽÃÊEÊ Ê,iÃÌ>ÕÀ>˜Ì®ÊUÊÈä{‡x{·ä£ä£

ANY HAIRCUT

newÊ ÊParkgate Village Uʛ££Ç‡££x£ÊÌÊ-iޓœÕÀÊ*ŽÜÞÊUÊÈä{‡™nn‡änxä

COURTENAY Courtenay UÊΣÇxÊ ˆvviÊÛi°Ê ­VÀœÃÃÊvÀœ“ÊÕÌÕÀiÊ-…œ«]ʜ˜Ê̅iÊ7>“>ÀÌÊ«>â>®ÊUÊÓxä‡ÎÎn‡™nää

PITT MEADOWS *ˆÌÌÊi>`œÜÃÊUÊ£Óx£nÊ>ÀÀˆÃÊ,`ÊUÊÈä{‡{Èx‡ÈÎÇÓ

LANGLEY Fraser Crossing UÊÓänÓ£ÊÀ>ÃiÀÊÜÞÊUÊÈä{‡xη£nΣ

Ê ÊScott Road Center UÊnänäÊ£Óä̅Ê-Ì°ÊUÊ­ iÝÌÊÌœÊ œ>Àʈ>˜Ì®Ê Èä{‡x™ä‡{Ó{Ç

Ê ÊPark & Tilford UÊÎÎÎÊ ÀœœŽÃL>˜ŽÊÛi°ÊUÊÈä{‡™nä‡Î£Çn

Ê W Ê est View Shopping Centre UÊÓÈä£Ê7iÃÌÊ6ˆiÜÊUÊ­ iÝÌÊ̜Ê->viÜ>Þ®Ê Èä{‡™nȇÇänn

LADNER Trenant Park Square UÊxÓÈ£Ê>`˜iÀÊ/À՘ŽÊ,`Ê ­ iÌÜii˜Êœ˜`œ˜Ê ÀÕ}ÃÊEÊ->viÜ>Þ®ÊUÊÈä{‡™{䇙££Ç

SOUTH SURREY 16th Avenue UʣȣÈÊ£xӘ`Ê-Ì°ÊUÊ­ iÝÌÊ̜Ê->ÜLÕVŽ½ÃÊ*ÕL®Ê Èä{‡xΣ‡näÇÇ

NORTH VANCOUVER Norgate Place UÊ£ÎÓxÊ>Àˆ˜iÊ À°ÊUÊ­ iÝÌÊÌœÊ œ>ÀÊ>ÀÌÊEÊ/œÞÃÊ»,»Ê1Ã®Ê Èä{‡™nn‡x{££

Ê W Ê estwood Plateau UÊ Ó‡£{£äÊ*>ÀŽÜ>ÞÊ Û`ÊUÊ­ i>ÀÊ®Ê Èä{‡{È{‡{nÇÇ

DUNCAN Beverly Corners Marketplace UÊÓÇxxÊ iÛiÀÞÊ-Ì°Ê ­ iÝÌÊ̜Ê-Ì>ÀLÕVŽ½Ã®ÊUÊÓxä‡x™Ç‡Óx{Ç

SURREY Ê ÊNordel Crossing UÊ£ÓänäÊ œÀ`iÊ7>ÞÊ ­ iÌÜii˜Ê->Ûi‡"˜Êœœ`ÃÊEÊ-…œ««iÀîÊUÊÈä{‡xÇӇÈΣä

PORT COQUITLAM -…>Õ}…˜iÃÃÞÊ-Ì>̈œ˜ÊUÊÓnxäÊ-…>Õ}…˜iÃÃÞÊ-Ì°Ê ­ iÝÌÊ̜Ê->viÜ>ÞÊEÊV œ˜>`½Ã®ÊUÊÈä{‡{È{‡{Ó{Ç Ê W Ê estwood Centre UÊÓÇ{nÊœÕ}…ii`ÊÜÞÊUÊ­ iÝÌÊ̜Ê-ÕLÜ>Þ®Ê Èä{‡™{x‡™näÎ RICHMOND Garden City SC Uʙ£ääÊÊ Õ˜`iÊ,`ÊUÊ­ iÝÌÊ̜ÊÊœœ`Ã®Ê Èä{‡ÓÇn‡ä£™n

CSM0AC3

CAMPBELL RIVER Mariner Square UʛΣäÊ£{ääÊ œ}ܜœ`Ê-Ì°ÊUÊÇÇn‡Î{ȇ{ä£Ó

RICHMOND Ironwood Plaza UÊ££ÈÈÈÊ-ÌiÛiÃ̜˜ÊÜÞÊUÊ­ i>ÀÊœ˜`œ˜Ê ÀÕ}Ã®Ê Èä{‡ÓÇ£‡nänä

3

$

OFF

Not valid with any other offers. Limit one coupon per customer. At participating Lower Mainland & Vancouver Island area salons. OFFER EXPIRES: November 29, 2013

Receive a More Rewards 100 point coupon with each haircut.

IT’S GONNA BE GREAT

®


It’s hard to resist a great price for a haircut. ABBOTSFORD Gladwin Center UÊәxxʏ>`܈˜Ê,`Ê ­ œÀ˜iÀʜvʏ>`܈˜ÊEÊiœÀ}iÊiÀ}Õܘ®ÊUÊÈä{‡nx™‡™{™{

LANGLEY Walnut Grove UÊxäȇnn{äÊÓ£ä̅Ê-Ì°ÊUÊ­ iÝÌÊ̜Ê->Ûi‡"˜®Ê Èä{‡nnӇ™™Ç™

Ê S Ê umas Mountain Village Uʛ£xx‡ÓÎÈÓÊ7…>ÌVœ“Ê,`Ê Èä{‡nx™‡{Óää

MAPLE RIDGE Dewdney Trunk UÊÓΙn£Ê iÜ`˜iÞÊ/À՘ŽÊ,`ÊUÊÈä{‡{È·™Ó{{

BURNABY *>À>“œÕ˜ÌÊ/܈˜Ê/œÜiÀÃÊUÊ{ә™Êˆ˜}ÃÜ>ÞÊ ­£Ê£ÉÓÊLœVŽÃÊ7°ÊœvÊ7ˆˆ˜}`œ˜®ÊUÊÈä{‡{În‡{ääx

Ê ÊWestgate Centre UÊÓäΙxÊœÕ}…ii`ÊÜÞÊUÊ­ iÝÌÊ̜Ê->Ûi‡"˜®Ê Èä{‡{Èä‡ä£äÎ

CHILLIWACK Eagle Landing UÊnÓ{™Ê >}iÊ>˜`ˆ˜}Ê*ŽÜÞÊUÊÈä{‡Ç™x‡ÇÇǙ CLOVERDALE Cloverdale Crossing UÊ£ÇÇÓxÊÈ{̅ÊÛi°ÊUÊ­È{̅ÊÛiÊEÊ£ÇÇ̅Ê-Ì°®Ê ÇÇn‡xÇ£‡äÎäÈ COQUITLAM Cariboo Shopping Center UÊ{ÎxÊ œÀ̅Ê,`ÊUÊ­ iÝÌÊÌœÊ ÝÌÀ>Êœœ`Ã®Ê Èä{‡™Î£‡{ä{Ó

NANAIMO Longwood Station UÊxÇÇ£Ê/ÕÀ˜iÀÊ,`ÊUÊ­ i>ÀÊ œÃ̜˜Ê*ˆââ>®Ê Óxä‡Çx£‡nÈÎÎ NEW WESTMINSTER Royal Square Westminster UÊÓÈ Ê‡nääÊ>VLÀˆ`iÊ Û`Ê ­ iÝÌÊ̜Ê->viÜ>Þ®ÊUÊÇÇn‡Î™Ç‡Çäää

Ê G Ê randview Corners UÊ1˜ˆÌʛÈä‡ÓÓ{xÊ£Èä̅Ê-Ì°Ê ­"˜iÊLœVŽÊ-°ÊœvÊ7>“>ÀÌ®ÊUÊÈä{‡x{Ӈ{Î{È

TSAWWASSEN Bayside Village UÊ{ Ê££ÈÎÊxÈ̅Ê-ÌÊUÊ­ iÝÌÊ̜Ê->viÜ>Þ®Ê Èä{‡™{n‡£nnÎ

SURREY Boundary Park Plaza UÊÈÎxäÊ£Óä̅Ê-Ì°ÊUÊ­-VœÌÌÊ,œ>`ÉÈ{̅ÊÛi°®Ê Èä{‡x™{‡ÓÓÇ£

VANCOUVER Champlain Square UÊÇäÎnÊiÀÀÊ-Ì°ÊUÊ­ iÝÌÊ̜Ê-Ì>ÀLÕVŽÃ®Ê Èä{‡{ηÈnÈÇ

Ê ÊFleetwood Village UÊ£x™ÎäÊÀ>ÃiÀÊÜÞÊUÊ­ iÝÌÊ̜Ê®Ê Èä{‡xäLJÓx{Ç

Ê ÊDavie Street UÊ£È{™Ê >ۈiÊ-Ì°ÊUÊ­VÀœÃÃÊvÀœ“Êœ˜`œ˜Ê ÀÕ}Ã®Ê Èä{‡ÈäӇäxÇÇ

Ê ÊLondon Station UÊ£äÎÈÓʈ˜}ÊiœÀ}iÊÜÞÊ ­ iÌÜii˜Êœ˜`œ˜Ê ÀÕ}ÃÊEÊ-Ì>ÀLÕVŽÃ®ÊUÊÈä{‡xnӇșÓÇ

Ê ÊDunbar UÊ{{n{Ê Õ˜L>ÀÊ-Ì°ÊUÊ­ÌÊә̅ÊÛi°®ÊUÊÈä{‡ÇÎӇx£ÓÎ Ê ÊPoint Grey UÊ{{£ÈÊ7°Ê£ä̅ÊÛi°ÊUÊ­ i>ÀÊ->viÜ>Þ®ÊUÊÈä{‡ÓÓ£‡££nÎ

Ê N Ê ewton Village UÊÇÎn䇈˜}ÊiœÀ}iÊÜÞÊ ­ i>ÀÊ-Ì>ÀLÕVŽÃÊEÊ Ê,iÃÌ>ÕÀ>˜Ì®ÊUÊÈä{‡x{·ä£ä£

ANY HAIRCUT

newÊ ÊParkgate Village Uʛ££Ç‡££x£ÊÌÊ-iޓœÕÀÊ*ŽÜÞÊUÊÈä{‡™nn‡änxä

COURTENAY Courtenay UÊΣÇxÊ ˆvviÊÛi°Ê ­VÀœÃÃÊvÀœ“ÊÕÌÕÀiÊ-…œ«]ʜ˜Ê̅iÊ7>“>ÀÌÊ«>â>®ÊUÊÓxä‡ÎÎn‡™nää

PITT MEADOWS *ˆÌÌÊi>`œÜÃÊUÊ£Óx£nÊ>ÀÀˆÃÊ,`ÊUÊÈä{‡{Èx‡ÈÎÇÓ

LANGLEY Fraser Crossing UÊÓänÓ£ÊÀ>ÃiÀÊÜÞÊUÊÈä{‡xη£nΣ

Ê ÊScott Road Center UÊnänäÊ£Óä̅Ê-Ì°ÊUÊ­ iÝÌÊÌœÊ œ>Àʈ>˜Ì®Ê Èä{‡x™ä‡{Ó{Ç

Ê ÊPark & Tilford UÊÎÎÎÊ ÀœœŽÃL>˜ŽÊÛi°ÊUÊÈä{‡™nä‡Î£Çn

Ê W Ê est View Shopping Centre UÊÓÈä£Ê7iÃÌÊ6ˆiÜÊUÊ­ iÝÌÊ̜Ê->viÜ>Þ®Ê Èä{‡™nȇÇänn

LADNER Trenant Park Square UÊxÓÈ£Ê>`˜iÀÊ/À՘ŽÊ,`Ê ­ iÌÜii˜Êœ˜`œ˜Ê ÀÕ}ÃÊEÊ->viÜ>Þ®ÊUÊÈä{‡™{䇙££Ç

SOUTH SURREY 16th Avenue UʣȣÈÊ£xӘ`Ê-Ì°ÊUÊ­ iÝÌÊ̜Ê->ÜLÕVŽ½ÃÊ*ÕL®Ê Èä{‡xΣ‡näÇÇ

NORTH VANCOUVER Norgate Place UÊ£ÎÓxÊ>Àˆ˜iÊ À°ÊUÊ­ iÝÌÊÌœÊ œ>ÀÊ>ÀÌÊEÊ/œÞÃÊ»,»Ê1Ã®Ê Èä{‡™nn‡x{££

Ê W Ê estwood Plateau UÊ Ó‡£{£äÊ*>ÀŽÜ>ÞÊ Û`ÊUÊ­ i>ÀÊ®Ê Èä{‡{È{‡{nÇÇ

DUNCAN Beverly Corners Marketplace UÊÓÇxxÊ iÛiÀÞÊ-Ì°Ê ­ iÝÌÊ̜Ê-Ì>ÀLÕVŽ½Ã®ÊUÊÓxä‡x™Ç‡Óx{Ç

SURREY Ê ÊNordel Crossing UÊ£ÓänäÊ œÀ`iÊ7>ÞÊ ­ iÌÜii˜Ê->Ûi‡"˜Êœœ`ÃÊEÊ-…œ««iÀîÊUÊÈä{‡xÇӇÈΣä

PORT COQUITLAM -…>Õ}…˜iÃÃÞÊ-Ì>̈œ˜ÊUÊÓnxäÊ-…>Õ}…˜iÃÃÞÊ-Ì°Ê ­ iÝÌÊ̜Ê->viÜ>ÞÊEÊV œ˜>`½Ã®ÊUÊÈä{‡{È{‡{Ó{Ç Ê W Ê estwood Centre UÊÓÇ{nÊœÕ}…ii`ÊÜÞÊUÊ­ iÝÌÊ̜Ê-ÕLÜ>Þ®Ê Èä{‡™{x‡™näÎ RICHMOND Garden City SC Uʙ£ääÊÊ Õ˜`iÊ,`ÊUÊ­ iÝÌÊ̜ÊÊœœ`Ã®Ê Èä{‡ÓÇn‡ä£™n

CSM0AC3

CAMPBELL RIVER Mariner Square UʛΣäÊ£{ääÊ œ}ܜœ`Ê-Ì°ÊUÊÇÇn‡Î{ȇ{ä£Ó

RICHMOND Ironwood Plaza UÊ££ÈÈÈÊ-ÌiÛiÃ̜˜ÊÜÞÊUÊ­ i>ÀÊœ˜`œ˜Ê ÀÕ}Ã®Ê Èä{‡ÓÇ£‡nänä

3

$

OFF

Not valid with any other offers. Limit one coupon per customer. At participating Lower Mainland & Vancouver Island area salons. OFFER EXPIRES: November 29, 2013

Receive a More Rewards 100 point coupon with each haircut.

IT’S GONNA BE GREAT

®


SEPTEMBER 2013

A great haircut starts with a great stylist.

Over 3400 salons in Canada/US, including 58 great Lower Mainland & Vancouver Island area locations. Canadian owned & operated.

Receive a More Rewards 100 point coupon with each haircut.

OnlineCheck-In

ClipNotes

Download our free app or visit greatclips.com.

Don’t just get a cut, get your haircut.

®

IT’S GONNA BE GREAT

®

®

IT’S GONNA BE GREAT greatclips.com | salonjobs.greatclips.com | greatclipsfranchise.com

Find us at

®

October 31, 2013  

Section w of the October 31, 2013 edition of the Peace Arch News