Page 1

NEWS

issue 01 | Jan-Feb 2013

ARIT RMUTL ฉบับ...

ปฐมฤกษ์

พิธีทำ�บุญสำ�นักวิทยบริการและหอสมุด มทร. ผอ.สำ�นักวิทยบริการฯ ร่วมงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัย 2556”

Tell Me More Online แนะนำ�การใช้ Tell Me More นักศึกษา ภาคพายัพ สำ�นักวิทยบริการฯ จัดโครงการฯ Tell me more สำ�หรับ นศ. เขตพื้นที่ตาก

ข่าวกิจกรรม

เกร็ดเล็กน่ารู้...AEC นศ. ร่วมสอบวัดผล พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม TMM แนะนำ�บริการ สำ�นักวิทยบริการฯ

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


2

ข่าวสาร เหตุการณ์ ความเคลื่อนไหว

สวท. มทร. ล้านนา

ข่าวกิจกรรม

ประจำ�เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2556


ข่าวก จิ กรรม

3

พิธีทำ�บุญสำ�นักวิทยบริการและหอสมุด มทร.ล้านนา เมื่อ...วันอังคารที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 09.59 น. ณ บริเวณโถง กลาง ชั้น.4 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จัดทำ�บุญ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำ�นวยการ สำ�นักวิทยบริการฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้รับเกียรติจากอาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำ�นวยการ จุด เทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีกรรม การนี้ได้รับความสนใจ ร่วมประกอบพิธีทำ�บุญ จากผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ อย่างพร้อม เพรียงกัน

กองบรรณาธิการ

อาจารย์เผ่าภิญโญ ฉิมพะเนาว์ อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร อาจารย์จักรภพ ใหม่เสน นายประเสริฐ เทพภาพ นายพีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์ นางสาวอนุธิดา มูลพงษ์

นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย นายทนงศักดิ แสนใจพรม นางสาวณหทัย เจริญเมือง นางสาวกัญญาภัทร ศรีสมนึก นายเอกพงษ์ เทปิน


4

ผอ.สำ�นักวิทยบริการฯ ร่วมงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัย 2556” อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำ�นวยการ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระหว่างวันที่ 18 -19 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ณ บริเวณข่วงกำ�แพง เมืองเวียงเจ็ดลิน ( โรงอาหาร ) มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โดย มี อาจารย์ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมงาน โดยกิจกรรม ภายในงาน ประกอบด้วย การประกอบพิธีทำ�บุญตักบาตรแด่พระภิกษุ สงฆ์จำ�นวน 9 รูป เพื่อทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาผู้วายชน มทร.ล้านนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สืบชะตา พิธีเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม และพิธีปฏิบัติ ธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ


5

สำ�นักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ร่วมกับ เขตพื้นที่ตาก จัดโครงการฯ Tell me more สำ�หรับนักศึกษา เมื่อ

เ วันที่ 18-19 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา สำ�นัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับเขตพื้นที่ตาก จัดโครงการฝึกอบรม การเข้าใช้งานโปรแกรมภาษา อังกฤษออนไลน์ Tell Me More ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ เขตพื้นที่ตาก โดยมีทีมวิทยากรจาก สำ�นักวิทยบริการฯ บรรยายให้ความรู้และแนะนำ� การใช้งาน เพื่อเป็นการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ และสร้างความเข้าใจของนักศึกษา เกี่ยวกับการ ใช้งานโปรแกรมดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจและ ให้ความร่วมมือในการทำ�กิจกรรมเป็นอย่างดีจาก นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯครั้งนี้


6

วิทยากร สำ�นัก วิทยบริการฯ แนะนำ�การใช้

Tell Me More นักศึกษา ภาคพายัพ

วันพุธ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้อง

ปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ชัน้ ๒ อาคาร หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ นาง สาวณหทัย เจริญเมือง และนางสาวรส สุคนธ์ ศรีสมนึกผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้าน โปรแกรมพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ แบบออนไลน์ (Tell Me More Online) จากสำ � นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา บรรยายให้ความรู้ พร้อม การใช้งานให้กบั นักศึกษา เพือ่ พัฒนา ด้านภาษาอั งกฤษและเสริมทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และยังสามารถใช้ใน การเรียนและเตรียมสอบ TOEIC ต่อไป โดยแบ่งเป็นภาคเช้า คือ วศ.บ.คก ชัน้ ปี 3 และภาคบ่าย คือ บธ.บ.บช ชัน้ ปี 1(สมทบ) และชัน้ ปี 2(สมทบ) ,อศ.บ.คก ชัน้ ปี 2 (ปกติ), ศศ.บ.กท ชัน้ ปี 3(ข) ,วศ.บ.กษ ชัน้ ปี 4 ,และวศ.บ.ฟฟ.ส ชัน้ ปี 4(4ปี)


7

นักศึกษา สาขา การบัญชี ร่วม สอบวัดผล พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Tell Me More Online นางสาวณหทัย เจริญเมือง และ นางสาวรสสุคนธ์ ศรีสมนึ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ทางด้าน โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษา อังกฤษ แบบออนไลน์ (Tell Me More Online) จากสำ�นักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บรรยาย ให้ความรู้ พร้อมการใช้งานโปรแกรมดัง กล่าว กับนักศึกษา สาขาการบัญชี ชัน้ ปี 3ก. สมทบ (4ปี) คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ เพือ่ การสอบวัดผล การ พัฒนาด้านภาษาอังกฤษและเสริมทักษะ การ ฟัง พูด อ่าน เขียน วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฏิบตั ิ การคอมพิวเตอร์ ชัน้ ๒ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน นา ภาคพายัพ เชียงใหม่


8

Tell Me More Online

นักศึกษาวิศวะฯเครื่องกล ปี4 สอบวัดผล ทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More Online

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่4 เข้าร่วมสอบ วัดผล การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและเสริมทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารหอสมุด มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ด้วยโปรแกรม Tell me more online โดยมีนางสาวณหทัย เจริญเมือง ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน โปรแกรมดังกล่าว จาก สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา บรรยายให้ความรู้ พร้อมการใช้งาน

หากมีข้อสงสัยหรือสนใจเรียนรู้การใช้งาน โปรแกรมพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษแบบ ออนไลน์ (Tell Me More Online) ติดต่อได้ที่ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา โทร. 0-5392-1444 ต่อ 1624


9

นักศึกษาฯบัญชี ปี 2ข สอบวัดผล ทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More Online วันพุธ ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ นางสาวณหทัย เจริญเมือง และนางสาวกัญญาภัทร ศรีสมนึก ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน โปรแกรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ (Tell Me More Online) จากสำ�นักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บรรยายให้ความรู้ พร้อม แนะนำ�การใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ (Tell Me More Online) กับนักศึกษา สาขาการบัญชี ชั้นปี 2ข. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพื่อการสอบวัดผล การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและเสริมทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา


10

นศ. มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เข้าร่วมสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ Tell me more Online

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ได้จัดการ สอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell Me More Online

สำ�หรับนักศึกษา มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ สาขาออกแบบ สื่อสาร เอกออกแบบนิเทศศิลป์,เอกมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 3 และ 4 เวลา 10.00 - 11.00 น. และ 11.00 - 12.00 น. สาขาประติมากรรม ชั้นปีที่ 4 เวลา 13.30 -14.00 น. และสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ชั้น ปีที่ 1 ต่อเนื่อง เวลา 14.00 -15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารห้องสมุด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา โดย มี นางสาวณหทัย เจริญเมือง และนางสาวกัญญาภัทร ศรีสมนึก เจ้า หน้าที่ของสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้าน นา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบ ออนไลน์ (Tell Me More Online) ได้เข้าร่วมแนะนำ�การใช้งาน สร้าง ความเข้าใจพร้อมทั้งบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Tell me more เพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ซึ่งได้ รับความสนใจและให้ความร่วมมือในการทำ�กิจกรรมเป็นอย่างดีจาก นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ


11

นักศึกษาฯ จิตกรรม ปี ๓ วัดผลทักษะ ภาษาอังกฤษ Tell Me More Online นักศึกษา ชั้นปี่ที่ ๓ สาขาวิชาจิตรกรรม คณะ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารับการแนะนำ�การใช้งาน และทดสอบโปรแกรมพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ (Tell Me More Online) จาก นางสาวณ หทัย เจริญเมือง และนางสาวกัญญาภัทร ศรีสมนึก ผู้เชี่ยวชาญทาง ด้าน โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ (Tell Me More Online) สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ซึ่ง ลักษณะเฉพาะของตัวโปรแกรมดังกล่าว คือการสอบวัดผล การพัฒนา ด้านภาษาอังกฤษและเสริมทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเพื่อนำ� ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันต่อไป


12

Tell me more Online กับ นศ.มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เมือ่ พุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ทีผ่ า่ นมา สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษด้วย โปรแกรม Tell Me More Online สำ�หรับ นักศึกษา ณ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ชัน้ ๒ อาคารห้องสมุด มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เวลา 13.00 - 14.00 น. นักศึกษา ชัน้ ปีท่ี 4 สาขาภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเวลา 16.00 - 17.00 น. นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 สาขาการ จัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยมี นางสาวณหทัย เจริญเมือง และ นางสาวกัญญาภัทร ศรีสมนึก เจ้าหน้าที่ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านโปรแกรม ดังกล่าว แนะนำ�การใช้งาน เพือ่ สร้าง ความเข้าใจพร้อมทัง้ บรรยาย ให้ความรู้ เกีย่ วกับการใช้งาน เพือ่ เป็นการยกระดับ ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาต่ อ ไป

ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา


13

สอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ นศ.มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ กับ TMM Online สำ � นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell Me More Online สำ�หรับนักศึกษา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารห้องสมุด มทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 15.00 น. ประกอบด้วยนักศึกษาจาก สาขา ออกแบบมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ - ชั้นปีที่ 3 ภาคสมทบ , สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปี ที่ 2 ภาคปกติ - ชั้นปีที่ 3 ภาคสมทบ , และสาขาสถาปัตกรรมภายใน ชั้นปีที่ 3 - ชั้นปีที่ 4 โดย มี นางสาวณหทัย เจริญเมือง และนางสาวกัญญาภัทร ศรีสมนึก เจ้าหน้าที่ สำ�นักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมดังกล่าว แนะนำ�การใช้ งาน เพื่อสร้างความเข้าใจพร้อมทั้งบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน เพื่อเป็นการยกระดับ ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่อไป

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา


14

Tell Me More Online นศ. IMB มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เข้าทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ กับ TMM Online นำ�ไปเปรียบเทียบกับคะแนนตาม มาตรฐานภาษาสากล (TOEIC) เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารเรียน รวม ชั้น5 มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ สำ�นัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการสอบวัดผล สัมฤทธิ์ด้วยโปรแกรม Tell Me More Online เพื่อ ให้ นศ. IBM ชั้นปีที่ 3-4 ได้นำ�ผลการสอบไปใช้ใน การเปรี ย บเที ย บกั บ คะแนนตามมาตรฐานภาษา สากล (TOEIC) โดยมี นางสาวณหทัย เจริญเมือง และนางสาวกัญญาภัทร ศรีสมนึก เจ้าหน้าที่ สำ�นัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้าน นา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมดังกล่าว แนะนำ� การใช้งาน เพื่อสร้างความเข้าใจพร้อมทั้งบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน เพื่อเป็นการยกระดับ ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่อไป


15

นศ. คณะศิลปกรรมฯ ทดสอบ Tell me more (Online)

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อบรม การใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ (TMM Online) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11.00 น. – 15.00 น. ณ ชั้น 2 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารห้องสมุด จากคณะ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์ ได้แก่ นศ. สาขาวิชาเซรามิก ชั้นปีที่ 4 , สาขาวิชาเครื่องเรือน ชั้นปีที่ 3 , สาขาวิชาประติมากรรม ชั้นปีที่ 3 มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เข้าร่วมทดสอบ โดยมี นางสาวณหทัย เจริญเมือง และนางสาวกัญญาภัทร ศรีสมนึก เจ้าหน้าที่ สำ�นักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมดังกล่าว แนะนำ�การใช้งาน และสร้างความเข้าใจพร้อมทั้งบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน เพื่อเป็นการยกระดับทักษะ ภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่อไป


16

AEC

เกร็ดเล็กน่ารู้...

ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) Asean Economic Community History

สัญลักษณ์อาเซียน

คือ รูปรวงข้าว สีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลม สีขาวและสีน้ำ�เงินรวงข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ สีเหลือง : หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สีแดง : หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ สีขาว : หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีน้ำ�เงิน : หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ (The Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญา กรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศผู้ก่อตั้งแรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี 2527 บรูไน ก็ได้ เข้าเป็นสมาชิก ตามด้วย 2538 เวียดนาม ก็เข้าร่วมเป็นสมาชิก ต่อมา 2540 ลาวและพม่า เข้าร่วม และปี 2542 กัมพูชา ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำ�ดับที่ 10 ทำ�ให้ปัจจุบันอาเซียน เป็นกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ มีประชากร รวมกันเกือบ 500 ล้านคน จากนั้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ที่อินโดนีเซีย เมื่อ 7 ต.ค. 2546 ผู้นำ� ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย3 เสาหลัก คือ 1.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community:AEC) 2.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Socio-Cultural Pillar) 3.ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (Political and Security Pillar)


17

ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 10 ประเทศได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน สำ�หรับเสาหลักการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC )ภายในปี 2558 เพื่อให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ อย่างเสรี และเงินทุนที่เสรีขึ้นต่อมาในปี 2550 อาเซียนได้จัดทำ�พิมพ์เขียว เพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็นแผนบูรณาการงานด้าน เศรษฐกิจให้เห็นภาพรวมในการมุ่งไปสู่ AEC ซึ่งประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกิจในด้าน ต่าง ๆ พร้อมกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำ�เนินมาตรการต่าง ๆ จนบรรลุเป้าหมายใน ปี 2558 รวมทั้งการให้ความยืดหยุ่นตามที่ประเทศสมาชิกได้ตกลงกันล่วงหน้า ในอนาคต AEC จะเป็นอาเซียน+3 โดยจะเพิ่มประเทศ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เข้ามาอยู่ ด้วย และต่อไปก็จะมีการเจรจา อาเซียน+6 จะมีประเทศ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ อินเดียต่อไป คำ�ขวัญของอาเซียน คือ “ One Vision, One Identity, One Community.” หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม เดิมกำ�หนดเป้าหมายที่จะตั้งขึ้นในปี 2563 แต่ต่อมาได้ตกลงกันเลื่อนกำ�หนดให้เร็วขึ้นเป็น ปี 2558 และก้าวสำ�คัญต่อมาคือการจัดทำ�ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งมีผลใช้ บังคับแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2552 นับเป็นการยกระดับความร่วมมือของอาเซียนเข้า สู่มิติใหม่ในการสร้างประชาคม โดยมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งทางกฎหมายและมีองค์กรรองรับ การดำ�เนินการเข้าสู่เป้าหมายดังกล่าวภายในปี 2558

ที่มา : http://www.thai-aec.com


18

แนะนำ�บริการ สำ�นักวิทยบริการฯ


19


20


21


22


23


24


25


26


สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา http://arit.rmutl.ac.th/2552/

ARIT RMUTL News1  

ARIT RMUTL News / jan-feb-2013 (ฉบับปฐมฤกษ์) วารสารออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556