Page 1


นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา อบรมภาษาอังกฤษออนไลน์และทักษะเทคโนโลยี สารสนเทศ

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการ นวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย ตนเอง ด้วยระบบ video streaming ผ่าน เครือข่าย Internet ของมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีพื้นฐาน และในฐานะหน่วย งานอุดมศึกษาที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามนโยบาย การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานบัณฑิต ได้ มอบหมายให้สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบ ในการดูแลและการจัดการห้องดังกล่าว ดังนั้นทางสำ�นักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้เปิดรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำ�แหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำ�นวน 8 ตำ�แหน่ง เพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใน การดูแล สนับสนุน การใช้งานของอาจารย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ เพื่อให้การ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาในการจัดการเรียน ดำ�เนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องจัดการอบรมเพื่อให้ การสอนทางภาษาอังกฤษและทางด้านต่าง ๆ ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ใหม่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมเป็นจำ�นวน 20 คน ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2556 ซึ่งการอบรมจะรวมไปถึงการอบรมยกระดับทักษะทางด้านการใช้งาน ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น โปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์และ ณ ห้องประชุมสำ�นักวิทยบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยฯ มีเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพและสามารถช่วยสนับสนุนการทำ�งานใน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะยาวอย่างต่อเนื่องต่อไป และห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริม ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

กองบรรณาธิการ อาจารย์เผ่าภิญโญ ฉิมพะเนาว์ อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร อาจารย์จักรภพ ใหม่เสน นายประเสริฐ เทพภาพ นายพีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์ นางสาวอนุธิดา มูลพงษ์

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย นายทนงศักดิ์ แสนใจพรม นางสาวณหทัย เจริญเมือง นางสาวกัญญาภัทร ศรีสมนึก นายเอกพงษ์ เทปิน

ARIT

MAG.

1


ข่าวกิจกรรม..

วิทยบริการฯ 6 พื้นที่ จับมือฯ ถ่ายทอดสด วิสัยทัศน์

ผู้สมควรดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี มทร.ล้านนา ด้วย ระบบ video streaming

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา สำ�นักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บริการถ่ายทอดสด การแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมควรดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี มทร.ล้านนา ด้วยระบบ video streaming ผ่านเครือข่าย Internet ของมหาวิทยาลัย ฯ จาก ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โดยทำ�การส่งสัญญาณไปยัง 6 เขตพื้นที่ ของ มหาวิทยาลัย ฯ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ ร่วมฟังการ แสดงวิสัยทัศน์ ของผู้สมควรดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าว

2

ARIT

MAG.

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

3

ARIT

MAG.


รองอธิการฯ บริหาร และสำ�นักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ต้อนรับพนักงานใหม่

ข่าวกิจกรรม.. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มทร.ล้านนา อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิม พะเนาว์ ผู้อำ�นวยการ ฯ พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สวท. มทร.ล้านนา ร่วมต้อนรับพนักงานใหม่ ตำ�แหน่ง นักเทคโนโลยี สารสนเทศ จำ�นวน 8 อัตรา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำ�นักวิทย บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา และผ่านระบบห้องประชุมทางไกล จาก 6 เขตพื้นที่ โดยบุคลากรทั้ง 8 อัตรา จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ส่วนงานของ วิทยบริการ ตามเขตพื้นที่ต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 6 แห่ง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

4

ARIT

MAG.

5

ARIT

MAG.


ข่าวกิจกรรม..

หัวหน้ากลุ่มงานเครือข่าย

แนะนำ�การใช้งาน Teleconference กศน.เชียงใหม่

วันนี้ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้น ไป นายประเสริฐ เทพภาพ หัวหน้ากลุ่มงานฯ และ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบเครือข่าย สวท.มทร.ล้านนา แนะนำ�และสาธิตวิธีการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการประชุมทางไกล (Teleconference) ณ ชั้น 4 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่เจ้าหน้าที่ สำ�นักงาน กศน.เชียงใหม่ เพื่อประชุมผู้บริหารสถาน ศึกษาและบุคลากรในสังกัด จำ�นวน 940 คน การนี้สำ�นักวิทย บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อำ�นวยความสะดวก แนะนำ� และสาธิตการใช้งานดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถ

6

ARIT

MAG.

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

7

ARIT

MAG.


รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ และสสว.

ประชุมร่วม สวท. หารือฯ ระบบนักศึกษาและหลักสูตร

วันนี้ 10 พฤษภาคม 2556 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ (สวท.) ร่วมกับ สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชุมปรึกษา หารือเกี่ยวกับระบบนักศึกษาและหลักสูตร เพื่อหาแนวทางการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและลดกระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติ งาน เน้นงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมี รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการ ปรึกษาหารือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ์ วงษ์พานิช ผู้อำ�นวยการ สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะ เนาว์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วม ประชุม และนายพีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม งานระบบสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำ�นักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน (สสว.) ณ ห้องผู้อำ�นวยการ ชั้น 4 สำ�นักวิทยบริการ

8

ARIT

MAG.

ข่าวกิจกรรม..

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

9

ARIT

MAG.


งานผลิตสื่อฯ สวท.มทร.ล้านนา

บักทึกภาพ แนะนำ�ตัว นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม..

ชมวีดีโอ

วันนี้ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา ดำ�เนินการบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว กับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ทั้ง 6 พื้นที่ ของมหาวิทยาลัย คือ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก พิษณุโลก และลำ�ปาง ณ ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation Center) อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ สำ�หรับการจัดทำ�สื่อวิดีทัศน์ สื่อโปสเตอร์ บัตรประจำ�ตัว อื่นๆ เพื่อแนะนำ� บุคลากร ทั้ง 8 อัตรา ให้เป็นที่รู้จัก กับกลุ่มงานดังกล่าว

10

ARIT

MAG.

11

ARIT

MAG.


Rmutl Arit Service บริการ สารสนเทศฯ เพื่อการประเมิน สมศ.

ข่าวกิจกรรม..

ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่ให้ บริการช่วยเหลือทางด้านระบบสารสนเทศและการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อรับการตรวจประเมิน สมศ. ของมหาวิทยาลัย ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

12

ARIT

MAG.

13

ARIT

MAG.


ข่าวกิจกรรม..

รองผู้อำ�นวยการฯ IT มทร.ล้านนา

ร่วมงาน WUNCA “ ครั้งที่ 27 “

เมื่อวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์ อักษร รองผู้อำ�นวยการฯ และบุคลากร กลุ่มงานทางด้านระบบ เครือข่าย สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมงาน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การดำ�เนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้ง ที่ 27 “ (Workshop on Uninet Network & Computer Application – WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งจะจัดขึ้น เป็นประจำ�ทุกปี ปีละสองครั้งโดยสมาชิกของเครือข่าย UniNet จะ หมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ สำ�หรับปีนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม กับสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับเป็นเจ้าภาพ วัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว ด้วยสำ�นักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาได้ดำ�เนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ พัฒนาการศึกษา (Inter-university Network : Uninet) โดยเป็นการ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

14

ARIT

MAG.

15

ARIT

MAG.


กลุ่มงานระบบสารสนเทศฯ วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา

จัดอบรมฯทักษะภาษาอังกฤษ แก่นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวกิจกรรม.. กลุ่มงานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนัก เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านภาษาอังกฤษ จากศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ บรรยายเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติ เพื่อเพิ่มศักยภาพ องค์ความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และนำ�ไปประยุกต์ใช้กับภาระ งานที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สวท.มทร.ล้านนา

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

16

ARIT

MAG.

17

ARIT

MAG.


ARIT SERVICE..

Rmutl Arit Service

18

MAG.

ARIT

หน่วยรับแจ้งปัญหา ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบสื่อสาร และ ระบบสารสนเทศ ของ มทร.ล้านนา ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อม บำ�รุง อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบสื่อสารต่าง ๆ ทั้ง 6 พื้นที่ ของมทร.ล้านนา แจ้งี้ ได้เลย ตามนี้ Fanpage :Rmutl Arit Servicehttps://www.facebook. com/RmutlAritService https://www.youtube.com/

19

MAG.

ARIT


Tip&Trick

Microsoft Outlook 2013 มีอะไรใหม่ สิ่งแรกที่คุณจะเห็นเมื่อเปิด Outlook คือรูปลักษณ์ใหม่ ดูแล้วสะอาดตากว่า แต่ก็ได้ รับการออกแบบเพื่อช่วยให้คุณเน้นไปที่สิ่งสำ�คัญด้วยมุมมองของอีเมล ปฏิทิน และ ที่ติดต่อที่เรียบง่าย

ตอบสนองได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการตอบกลับแบบอินไลน์

ใช้คำ�สั่งต่างๆ ในรายการข้อความสำ�หรับ การดำ�เนินการแบบด่วน

ตั้งค่าสถานะ ลบ หรือทำ�เครื่องหมายข้อความของคุณ ตอบกลับด้วยคลิกเดียวโดยพิมพ์การตอบกลับของคุณ ว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่านด้วยคำ�สั่งที่มีประโยชน์ใน ได้เลยใน บานหน้าต่างการอ่าน หรือเริ่มการสนทนา IM รายการข้อความ ของ Lync สำ�หรับการสนทนาแบบเรียลไทม์

สื่อสาร แสดงตัวอย่างข้อความในรายการข้อความ

รู้ได้อย่างรวดเร็วว่าจะอ่านและจัดการข้อความใดก่อน

นอกจากนี้ ด้วยปุ่ม ทั้งหมด และ ยังไม่ได้อ่าน ในกล่อง จดหมายเข้า คุณจะสามารถเน้นไปที่ข้อความที่คุณ ต้องการได้


Tip&Trick

Microsoft Outlook 2013 จัดการดู Peek

กำ�หนด กล่องจดหมายเข้า ของคุณเอง

เรียกดูกำ�หนดการณ์ การนัดหมาย หรือรายละเอียด เกี่ยวกับคนที่คุณกำ�ลังส่งอีเมลไปถึงได้อย่างรวดเร็ว

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ในกล่องจดหมายเข้าของคุณและย้ายไปมาเพื่อ สนับสนุนการทำ�งานในแบบคุณ

โดยที่ไม่ต้อง ตัวอย่างเช่น ต้องสลับจากอีเมล ไปยังปฏิทิน หรือโหมดอื่นๆ

สลับไปมาอย่างรวดเร็ว ระหว่างองค์ประกอบ หลักของ Outlook

คุณจะพบกับมุมมองจดหมาย ปฏิทิน บุคคล และงานที่ดูเป็น ระเบียบขึ้น ที่เหนือแถบสถานะตรงด้านล่างของหน้าจอ เพื่อง่าย ต่อการนำ�ทาง

ดูรายละเอียดที่ติดต่อของคุณทั้งหมดได้ในที่เดียว บัตรบุคคลจะรวบรวมรายละเอียดสำ�คัญเกี่ยวกับที่ติดต่อไว้ในที่เดียว รวมทั้ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ข้อมูลบริษัท การอัปเดตสื่อโซเชียล แม้กระทั่งว่าพวกเขาอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานอยู่หรือไม่ จากบัตรนี้ คุณสามารถจัดกำ�หนดการการประชุม ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือโทรหาพวกเขา ทำ�ให้บัตรนี้ เป็นเหมือนร้านค้าที่รวมทุกอย่างสำ�หรับทุกการติดต่อสื่อสาร

MAG.

ARIT

22

Outlook 2013 จะรวมการสนับสนุนที่มีอยู่แล้วภายในสำ�หรับ Exchange ActiveSync ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำ�เป็นต้องใช้ Add-in สำ�หรับ Hotmail Connector เพื่อเชื่อมต่อกับ Hotmail นอกจากนี้ ถ้าคุณใช้ งาน เพื่อวางแผนทุกๆ รายละเอียด ในชีวิตของคุณ ตอนนี้คุณสามารถซิงค์งาน Hotmail กับ Outlook เพื่อรวมแผนดังกล่าวเข้าด้วยกัน

เชื่อมต่อกับ Hotmail โดยไม่มี Add-in ใดๆ

ค้นหาค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ ในเวลาที่คุณ ต้องการ ค้นหาอีเมล สิ่งที่แนบมา การนัดหมายปฏิทิน และที่ติดต่อเพื่อ ค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

แดดจะออกหรือฝนจะตก คุณไม่จำ�เป็นต้องหาการพยากรณ์อากาศในประเทศเนื่องจากการพยากรณ์ นั้นมีอยู่ในมุมมอง ปฏิทิน พร้อมด้วยสภาพอากาศปัจจุบัน

ที่มา http://office.microsoft.com/th-th/outlook-help/

23

MAG.

ARIT


REVIEW

OPPO Find Clover สมาร์ทโฟนรองรับ 2 ซิมการ์ด ที่ครอบคลุมทุกการใช้งาน


แนะนำ�ฟังก์ชันการใช้งานบน OPPO Find Clover สมาร์ทโฟนรองรับ 2 ซิมการ์ด ที่ครอบคลุมทุกการใช้งาน

หลายต่อหลายคนที่รู้จัก OPPO Find Clover ว่า เป็นสมาร์ทโฟนที่ยอดเยี่ยมด้วยหน่วยประมวลผลแบบ QuadCore Processor ความเร็ว 1.2 GHz มาพร้อมหน่วยความจำ� RAM ขนาด 1 GB ระบบเสียงที่ยอดเยี่ยม และระบบ บริหารจัดการซิมอัจฉริยะ Smart 2 SIM แต่จริงๆ แล้ว OPPO Find Clover ยังมีฟังก์ชันที่ยอดเยี่ยมอื่นๆ ที่หลายๆ คนยังไม่ทราบ มาดูกันว่า OPPO Find Clover มีฟังก์ชันอะไรน่าสนใจบ้าง

MAG. MAG.

ARIT

26

27

MAG.

ARIT


เริ่มจากระบบปฎิบัติการ Android 4.2 Jelly Bean ที่มาพร้อม Interface รูปแบบใหม่ที่สวยงามและ ใช้งานได้ง่ายการออกแบบ ตัดขอบด้วยรูปทรงเรขาคณิตที่มีสีสันสดใส โดยจะเน้นรูปแบบ Theme ให้ดู เงียบสงบ แต่ยังความมีชีวิตชีวาไว้อยู่ด้วย สำ�หรับกล้องของ OPPO Find Clover แบ่งออกเป็น 2 ตัวคือ กล้อง ด้านหน้า ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล และกล้องด้านหลัง ความ ละเอียด 5 ล้านพิกเซล พร้อมการบันทึกวิดีโอระดับ HD 720p นอกจากนั้นยังมีลูกเล่นการถ่ายภาพเพื่อเพิ่มความสนุกสนานได้การ ถ่ายภาพได้ทั้งโหมดถ่ายภาพ Lomo, ถ่ายหน้าสวยด้วย Beauty Plus, โหมดพาโนราม่า และโหมดถ่ายภาพอื่นๆ ที่จะให้คุณสนุกสนานกับการถ่ายรูปได้เต็มที่ นอกจากนี้ ใน OPPO Find Clover ยังมีระบบ ตั้งค่าที่หลากหลายไม่เพียงจะจัดการระบบภาพและเสียงในเครื่องเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงระบบความปลอดภัย, ลูกเล่น แม้แต่ฟังก์ชัน หาเครื่องหายด้วย โดยมีการทำ�งานดังนี้

MAG. MAG.

ARIT

28 26

29 27

MAG.

ARIT


กำ�หนดเวลาเปิด/ปิดเครื่อง เป็นฟังก์ชันที่สามารถตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องอัตโนมัติ ช่วยประหยัดแบตเตอรี่ยามไม่ได้ใช้งาน อีก ทั้งยังไม่ต้องกังวลว่า จะลืมเปิดเครื่อง เพราะ OPPO Find Clover สามารถเปิดเครื่องได้เองโดย อัตโนมัติ ใช้งานได้โดยเข้าไปที่ ตั้งค่า>ทั่วไป>กำ�หนดเวลาเปิด/ปิดเครื่อง

การใช้ท่าทางการเคลื่อนไหว ฟังก์ชันที่จะใช้การเคลื่อนไหวสำ�หรับการควบคุมเครื่องแบ่งเป็น 2 ฟังก์ชันได้แก่ พลิกเครื่องเพื่อปิดเสียง และ Sleep Stay ที่จะสั่งให้ หน้าจอไม่ถูกปิดถ้าตรวจจับได้ว่ามีสายตาของเรามองอยู่ ใช้งานได้โดย เข้าไปที่ ตั้งค่า>ทั่วไป>การใช้ท่าทางการเคลื่อนไหว

วอลเปเปอร์วันพิเศษ เปลี่ยนภาพพื้นหลังให้เข้ากับเทศกาลต่างๆ เมื่อถึงวันนั้นๆ เช่น วันลอยกระทง หรือวันวาเลนไทน์ เป็นต้น ใช้งานได้โดยเข้าไปที่ ตั้งค่า>จอแสดงผล> วอลเปเปอร์วันพิเศษ

MAG. MAG.

ARIT

30 26

31 27

MAG.

ARIT


ค้นหาโทรศัพท์ เป็นการค้นหาโทรศัพท์เมื่อมีการสูญหาย สามารถแจ้งให้มีการเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนซิมการ์ด, การติดตามโทรศัพท์และสั่งคำ�สั่งต่างๆ เช่น ล็อคหน้าจอ, ลบข้อมูลทำ�ได้โดยไปที่ find.nearme.co.th สำ�หรับใช้งานทำ�ได้โดยเข้าไปที่ ตั้งค่า>ปลอดภัย>ค้นหาโทรศัพท์

ปกป้องความเป็นส่วนตัว เป็นฟังก์ชันล็อคแอพพลิเคชั่นที่เราไม่ต้องการให้คนอื่นๆ เห็น เมื่อเข้าฟังก์ชันนี้จะเป็นการ ลากเส้นเพื่อเข้ารหัสเพื่อตั้งรหัส เสร็จแล้วเราก็สามารถเลือกแอพพลิเคชั่นที่เราต้องการล็อกได้ ทันที สำ�หรับวิธีการใช้ทำ�ได้โดยเข้าไปที่ ตั้งค่า>ปลอดภัย>ปกป้องความเป็นส่วนตัว สิทธิ์การใช้งาน เป็นฟังก์ชันการอนุญาติการใช้งานฟังก์ชันติดต่อสื่อสารในเครื่องได้แก่ระบบการโทร, ข้อความ, Data, Wi-Fi, Mobile Data switch และ Wi-Fi switch โดยจะเป็นคำ�สั่งให้ อนุญาตการใช้งาน, ปฎิเสธการใช้งาน และถามทุกครั้งก่อนการใช้งาน สำ�หรับใช้งานทำ�ได้โดย เข้าไปที่ ตั้งค่า>ปลอดภัย>สิทธิ์การใช้งาน MAG. MAG.

ARIT

32 26

33 27

MAG.

ARIT


จัดการโปรแกรมเมื่อเครื่องเปิด เป็นฟังก์ชันสำ�หรับเปิด/ปิดการใช้งาน Data สำ�หรับโปรแกรมที่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มีประโยชน์คือ สามารถเปิด/ปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของแอพพลิเคชั่นที่ต้องเชื่อม ต่อตลอดเวลาอย่าง Line, Facebook เป็นต้น สำ�หรับใช้งานทำ�ได้โดยเข้าไปที่ ตั้ง ค่า>ปลอดภัย>จัดการโปรแกรมเมื่อเปิดเครื่อง

พื้นหลังแท้ เป็นฟังก์ชันที่จะกำ�หนดการแจ้งเตือนที่หน้าแรกของแอพพลิเคชั่นข้อความเช่น line, Whatsapp ว่าจะให้เป็นกล่องข้อความแสดงที่หน้าหลักหรือไม่ สำ�หรับใช้งานทำ�ได้โดยเข้าไป ที่ ตั้งค่า>ปลอดภัย>พื้นหลังแท้

สิทธิ์การใช้งาน เป็นข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และศูนย์บริการของ OPPO สำ�หรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ หลังการขาย โดยเข้าไปดูได้ที่ ตั้งค่า>ปลอดภัย>ข้อมูลบริการหลังการขาย ด้วยความสามารถที่หลากหลายช่วยให้ OPPO Find Clover เป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบ สนองการใช้งานได้ครอบคลุม อีกทั้งยังมีความปลอดภัยในการใช้งานสูง มั่นใจได้ว่าคุณจะได้ใช้สมาร์ทโฟนที่ทั้งประสิทธิภาพที่ยอด เยี่ยม และมีความปลอดภัยสูงอีกด้วย MAG. MAG.

ARIT

34 26

ที่มา http://www.thaimobilecenter.com/

35 27

MAG.

ARIT


เข้าสู่เว๊บไซต์

ARIT RMUTL NEWS 6  

August, 2013 วารสารออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำเดือนกรกฎาคม 2556

ARIT RMUTL NEWS 6  

August, 2013 วารสารออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำเดือนกรกฎาคม 2556

Advertisement