Page 1

роорпИро┤ 14

ро│ 2

роЬройро╡r 2010

рпЖрокро╛роХ роЪро┐ро▒рокрод


தைலய$க பாரதி

கைல

மறதி

சாப' ,

த$க6

அைனவ(.

என8

இன9ய

ெபா$க ந வா8க6! இத+ ெபா$க தி(நாள9 , நம8 .<பதின,

jiytH

ந=பக6 ம>? ச@கதின(காக நம8 ெநAச$கள9 எ+ேபா8 அB

M.K.ரா

நிைறயC<!

அத

அB

ந ல

எ=ண$களாகD,

எ=ண$க6

ந ல

ெசய களாகD ெப(ெக<8+ ப'ரகாசமாகC<!

Jizj;jiytH கா ேவேகாபால

பாரதி கைல மற+ பண' மிக சிறத அEபவமாக உ6ள8. இத வாG+ைப ெகா<த அைனவ(. எ$கள8 நறிக6. தனல பாரா8, திறைமேயா<

nrayhsH; டாட கா

. சாரநாத

,izr;nrayhsH இராஜா அமிதலி$க

அ+பண'+Bட

உைழ.

நிவாகிகேளா<

ேச8

பண'யா>?வ8

என8

அதி)ட. பாரதி கைல மற நிவாகிக6 அைனவ(. என8 நறிக6. இத ஆ=< பாரதி கைல மறைத+ ெபா?தவைர மிகசிறத ஆ=<. நம8

ஹூ

ட

கேசrMட

இத

இன9ைச

.Lவ'னr

ஆ=ைட

8வகிேனா.

சிற+பான

ெம லிைச

.ழைதக6

ெபrேயாக6

nghUshsH

அைனவ( உ>சாகமாக மகிDட ப'ன9 ெச? வேதா. இத ஆ=<

நாராயண

வசத

,izg;nghUshsH ghUshsH G.N.ப'ரசா

Kd;dhs; jiytH இராஜ இராதாகி()ண

,izajs nrayhsHfs; பரவா* அனதராம +rதா சத-)

nraw;FO cWg;gpdHfs; வ'யா .மா N.ரமண'

jkpo;r;rhuy; MrpupaHfs; சதிரா க(ணாகர இராம ெசாகலி$க

jkpo;g;gs;sp xUq;fpizg;ghsH Dr.ேசா.ெசாகலி$க Dr.இரா.ேகாபாலகி()ண

(spring)

காலதி

மP =<ெமா(Qைற

ப'ன9

ெச?வர

உேதசி86ேளா. ஒ( ஆ=<.6 இ(Qைற ப'ன9 ெச வ8 இ8தா Qத Qைற! தி(மதி. ெசௗமியா, தி(. T.வ'. ச$கரநாராயண, தி(. சAசG U+ப'ரமண'ய ம>? இைளய நCசதிர சிகி .(சர= ேபாேறார8 சிறத

இைச

சாசேபா,

கேசrகைளM

தி(மதி.

கேசrகைளM

ேமV

கயா.மாrய'

ேகC<

நிைலயதினr

'லலிதா

மிக சிறத பல

தமி+

ரசிேதா.

தி(.

ெசைனைய

ப'ரபாவ'

நடன

பட$கைள

கr

வயலி

ேகாபா நாதி

ேபாற ேசத

நாடகைத

திைரய'Cேடா.

சர

வாதிய வதி

கான

க=<கள9ேதா.

தி(மதி.

உைமயா6

Q8 அவகைள ந<வராக ெகா=< 'ந-யா நானா' எற Uைவயான B8வைக வ'வாத

நிகசிைய

ெப(ைம+ப<8

அறிQக+ப<திேனா. வ=ண

'பாரதியா

மகாகவ' வ'ழா'

பாரதியாைர+

ஒைற+

பல

வ(ட$கX.+ப' ெகா=டாTேனா. பல வ(ட$கள9 Qத Qைறயாக, இதியாவ' 'சதிராய' Bக வ'Aஞான9 தி(. அ=ணா8ைர அவகXட கல8ைரயாTேனா. இ?

தமிழ

தி(நாளா

ெபா$க

தி(நாைள

ெகா=டாட

ZTய'(கிேறா! இE சிறத நிகசிக6 இன9தா வர இ(கிறன! பாரதி கைல மறதி 35-ஆவ8 ஆ=< நிைறD வ'ழாைவ இத ஆ=< மா

மாததி

ெகா=டாட

இ(கிேறா.

இத

நிகசிைய

ப'ரமா=டமாகிட த$க6 அைனவர8 ஒ8ைழ+ைபM நா<கிேறா. நா அைனவ(

ஒ>?ைமயாக

நி?,

நம8

ப=பா<

ம>?

கலாசாரதி

அ(ைமகைளM ெப(ைமகைளM அ<த தைலQைறய'ன(. ெகா=< ேசதிட உைழதி<ேவா! வாக தமி! வாக பாரத!

,iza jsk; www.bkmhouston.org

நறி !

kpd;dQ; ry; Q;ry;

அBட

info@bkmhouston.org

தமிசார - ஜனவr 2010

ரா.

1


ெபா$க Bதா=< வா8 ேமr ராஜா பன9 வ'லக ப'ண' ந-$க பய' .வ'ய பசி ந-$க வழிப'றக ைத மக6 வதாேள! Bதா=டாG மலதாேள! ஆதவைன .ப'<ேவா மAச6 .$.ம மலேரா< ேகாலமிC< B8+பாைன ஏ>றி .ரைவ ஒலி எL+ப'<ேவா. Bதrசி ெகாதி8+ ெபா$க Bதாைடஉ<தி .லமாதா வண$கி க(B இன9+B பகி8=< .மியT8 மகிேவாேம! கன9 தமிேழ! Qதமிேழ! ச$க தமிேழ! த-தமிேழ! "ைதமகேள, ந- எ? வாD வளQ ஈவாG" வாதேவ=< ந- அவைள ேபா>றேவ=< யா உைன. ெபா$கேலா! ெபா$க ! ப'ற. வழி ந லதாகC< தமிழைன ஆசி கிைடகC< இைறவ நைம காகC<.

தமிசார - ஜனவr 2010

2


அறிD களAசிய அ=ணா தமிதப' உலெக$கிV

உ6ள

தமி

மகளா

அேபா< “ேபரறிஞ

அ=ணா”

எறைழக+ப<

திராவ'ட

வ'Tெவ6ள9 தமிழக Qனா6 Qத வ மைறத சி.எ.அ=ணா8ைர (காAசீBர நடராஜ அ=ணா8ைர) அவகள9

_>றா=<

கடத

ஓரா=<

காலமாக

தமிழகதி

ெகா=டாட+பC<

வ(வத

ெபா(C<

இகC<ைர வைரய+ப<கிற8. அ=ணா

அவக6

தமிழைன

ெப>ெற<த

தவ+Bத வகள9

ஒ(வராகD

தமிச@கதி

தன9கர>ற தைலவராகD இ(த இ(பதா _>றா=T ஈ<இைணய>ற ஒ( மாெப( சாதைனயாள எறா

அ8

மிைகய' ைல.

தமிழ(.

தா

யா

எபைதM

தமி

ெமாழிய'

தாக

பாமரைனM

ெசறைடதிட ேவ=< எபைதM அறிD?திய ஆசா அவ. இளைமகால அறிஞ அ=ணா 15.09.1909ஆ நாள? காAசிBர தபதி.

நகr நடராச – ப$கா( அமா6 எE

ப'றதா. க வ' க>ேபா மிகசில எறி(த அதகாலதி

அ=ணா

அரசிய , ெபா(ள9ய

என

இ(

8ைறகள9

Q8கைல

பCட

க வ'ய' ேபராவ ெகா=ட ெப>றவ.

மாணவராக

இ(த

காலதிேலேய தQைடய தமி அறிவ'னாV ேபU ஆ>றலினாV இைளஞகைள கCT+ேபாCடவ. தமி மC<ம லா8 ஆ$கிலதிV அ=ணா ெப( Bலைம ெப>? வ'ள$கினா. “@தி சிறிதாய'E கீ தி ெபrதேறா” எபத>ேக>ப “உயரதி .6ளமானாV உ6ளதி உயரமாகேவ” வா8 காCTயவ அ=ணாவ' தர+ப'னைர

திைக+பைடய கவன9த

சிதைனM

மC<ம ல, ெசGத8.

ப=Tத

ேபU

இதிய

எனேவதா,

ேந(

எL8

8ைண

அ=ணாவ'

அவக6

தமிழகதி

க=டதி

கன9+

வ(ைக

“இவத

அைன8

க>?ெதள9ேதாைரM ேபசிைன

வரவ'

Z8

ைவக+பட

ேவ=Tயதா.” எ? Zறி ெசறா. ெபா8 வாைக அ=ணாDெக? வ.+ைப

ெபrய

ேசதவ எ?

தி(+ar

1934இ

.ல+ெப(ைம

Zறிெகா6வதி

நைடெப>ற

எ8Dமி ைல.

அவ

ெச$.த

தைம

ெப(மித

2ஆவ8

ெநசவாள

ெகா6பவ.

வாலிப

அவ

மாநாCT தா

ெபா8வாைக. அறிQகமானா. மாநாCT தன8 Qத ேமைட+ேபசாக தம8 ேபைச

எLதிைவ8+

QதQதலி

பTதா.

சதிதா.

அ$ேகதா

ப'ன

அவ

அவர8

தைத

ெபrயா

ெகா6ைகய'னா

அவகைள

ஈக+பC<

“ந-திகCசி”ய'

தைம

இைண8ெகா=< அத ப'B அகCசி “திராவ'ட கழக”மாக மாறி அதன9V ெசய வரராக பண'ெசG8 ெகா=T(ைகய' .. தைத ெபrயா அவகேளா< க(8ேவ?பா< ெகா=< அதன9லி(8 வ'லகி “திராவ'ட Qேன>ற

கழக” எE

தன9

அரசிய

இயக

க=டா.

தாGகழகதிலி(8

வ'ல.ேபா8

Zட

“க=ண -8ள9கேளா<” வ'ல.கிேறா எேற க=ண'யேதா< வ'லகி தி.க-D தி.,Q.க-D இரCைட.ழ 8+பாகி

ேபா

.றிேகா6கள9

ெசய ப<

என

Qதைமயான8.

அறிவ'தா. மா>?

க=ண'ய

“கடைம

இயக$கள9

கC<+பா<”

இ(+ேபாைரZட

எப8

“மா>றா

அவர8

ேதாCட8

ம லிைக. மணQ=<” எ? மதிகதவறவ' ைல. அேதாட லாம தைத ெபrயாr த-வ'ர கடD6 ம?+Bெகா6ைகையZட

மிதமாக

ைகயாள

வ'(ப',

“நா$க6

ஆமிகைத

அTெதாடரD

மாCேடா..

அத>காக ஆமிகவாதிகைள அறேவ ெவ?கD மாCேடா” எ?ைர8 ஜனநாயகைத ெபr8 மதித மன9த ேநய மா=Bெகா=டவராக திகதா. அறிஞ

அ=ணா

அTதC<

மகள9

ப'ரதிநிதியாக

இ(தா.

”ஏைழய'

சிr+ப'

இைறவைன

கா=ேபா” எற தம8 ெபாெமாழிய'@ல அவகைள Qேன>?வ8.. தம8 ெமாழி, இனதி>. தன9 அைடயாள கா=ப8ேம அவர8 அரசிய .றிேகாளாக இ(த8. தம8 .றிேகாX. ஏ>ப கCசிையM, நாCைடM

மிககவனமாக

தமிசார - ஜனவr 2010

ைகயா=<

வதா.

தைமM,

கCசிகாரகைளM

'சாமாயக6'

எ?

3


மகள9ைடேய

அறிQக+ப<திெகா=டா.

இதனா

அறிஞ

அ=ணாவ'

மP 8

ஒ(

நப'ைக

தமிழக

மகX.+ ப'றத8. இ?திய' தமிழக ஆCசிைய மக6 அவrட

ததன. ஆ 1967-இ நைடெப>ற ெபா8ேததலி

ெவ>றி ெப>? தமி நாCT ஆறாவ8 Qத வராக அrயைணய' அமதா அ=ணா. தQைடய ேநைம திறதாV ெகா6ைக உரதாV 'ெதனாC< காதி' எற ெப( சிற+ப'ைனM ெப>றா. .?கிய காலேம ஆCசி கCTலி அமதி(தாV தமிநாCT அரசிய ேபாைகேய BரCT+ேபாCடா; அரசிய ேமைடகைள தமி வள. அர$கமாக மா>றிகாCTனா. தமி உ6ளேதா< உணேவா< ஆCசி. வததா த ஆCசி காலதி எ?மி லாத அளD. தமிைழ Qப<திய ஆCசிைய வழ$கினா. ெமாழி+ப>? இதிைய உ6ளடகிய Qெமாழி திCடைத QறியT8 இ(ெமாழி திCடைத ெகா=< வ8 தமி ஆCசி ெமாழியாக ஆகD 8ைணயாக ஆ$கில அைமயD வழி வ.தா. தாG ப'6ைள. ெபயr<வ8 இய B.. ஆனா ப'6ைள தாG. ெபயrCட வரலா? நிகத8 1967-இ . ஆ, அ=ணா QதலைமசரானDட ெசைன மாகாணதி>. ""தமி நா<' எ? ெபய fCT தமிழE. ஒ( நா< உ=<, அ$. ேபச+ப< ெமாழி தமி, அ$. வாபவக6 தமிழக6 , அ$. ஆX ெமாழி தமி எபைத உல.. பைறசா>றினா.

தமிழ இ லாத நாT ைல ஆனா தமிழEெக? ஒ( நாT ைல

எ? ஒgெவா( தமிLணவாளE வ(திவ( இgேவைளய' இைத நிைனதாவ8 ச>ேறE மகிD ெகா6ள ேவ=Tய8தா. ஆCசி

ெமாழி

இ(தா தா

தமிழாக

ஆCசி

இ(க

ெமாழி

ேவ=<ெமபைத

தமிழாக

மலர

வ>B?திய

QTM

அ=ணா, பய'>சி

எபைத

உண8

ெமாழி தமிழாக

தமிைழ+

பய'>சி

ெமாழியாக+பா<பCடா. அவr தமி உ6ளைத ப'வ( Z>? எ<8காC<கிற8. தமிழி பாட ெமாழி இ(க ேவ=< எ? ெசா வ8 இத நாCT தா ேதைவ+ப<கிற8. ஆ$கில நாCT ஆ$கில தா பாட

ெமாழி

எ?

ெசா ல

ேவ=Tய

ேதைவ ஏ>படவ' ைல.

எ$.

இ லாத

வ'ைத

இ$ேகதா

இ(கிற8 எறா. ெந>றிய' க(ைத

ேதகி

ேவழேவத

அறிைவ

ேதகி, ெநAசதி

ைவ8ெகா=<

வாதியத>ேக>ப.

வரைத ேதகி, வ>றாத

மைழேபா , ெசா>ெபாழிDகைள

U>றாம

U>?

த

நாவ'

ெபாழிதவ

க=ண' 8T+ப'ைன

நாX

அ=ணா ேதகி

வளQ?

எ?

ைவத

கவ'ஞ அ=ணா

h$கி கிடத தமி இனைத 8Tெதழ ெசGதா. 'ேபாr ெபr8 BரCசி' எப. அதைகய BரCசிைய தம8 நாவைமயாV எL8 திறைமயாV ஜனநாயகதி இ(த8.

@ல

எL8வ8

ெசG8காCTயவ.

ேபாலேவ

ஆ$கில

அவ ேமைடய'

உைரநைடைய+ ேபசினா.

ேபால

“தமிழ

அவர8

யா(.

உைரநைட தாழாம

-

அைம8 யாைரM

தாதாம , எவைரM Uர=டாம - எவராV Uர=ட+படாம , யா(. எசமானனாக இ லாம - உலகி எவ. அTைமயாக இ லாம ந வாD வாழ ேவ=< எபேத எ$கள8 தைலயாய ெகா6ைக” எறா. "தமி எற ெதாைமயானெதா( ெமாழி. ெசாதகார நா எபைத எனா மறக QTயா8. எEைடய

Qேனாக6

எத

ெமாழிய'

ேபசினாகேளா,

எEைடய

கவ'ஞக6

எத

ெமாழிய'

காவ'ய$கைளM த8வ$கைளM வழ$கினாகேளா; வ>றாத அறிD Uர$க$களாக வ'ள$கிய இலகண, இலகிய$கைள எத ெமாழிய'

நா$க6 ெப>றி(கிேறாேமா, அத தமி

ெமாழியாக ஆ. நா6வைரய' நா ஓயமாCேட."

ெமாழி ைமய அரசி ஆCசி

`எனெக? ந-$க6 கிைடத-க6; உ$கXெக?

நா கிைடேத. யா என ேபசினாV இத+ ப'ைண+ைப எவ என ெசGய QTM?' என Zறி கழகதினைரM தமிழகX6 அவைர வ'(BகிறவகைளM பாச கய'>றா அவ கCT+ப'ைணதா. கைல8ைற ஒ( காலதி நாடக$க6 எறாேல Bராண நாடக$க6தா எறி(தேபா8 அைதM மா>றிகாCட QTM

என நிiப'த

அறிஞ

அ=ணா

சில

Bதிய

உதிகைள

ைகயா=<

B8ைமயான

நாடக$க6

பல

எLதினா. அைவ திராவ'ட இயக ெகா6ைககைள வ'ளக+ பயபCடன. அவ எLதிய நாடக$கX6 'சிவாஜி க=ட இ8 ரா*ய'Q, 'ந-தி ேதவ மயக'Q சிறத ெகா6ைக நாடக$க6. அறிஞ அ=ணா எLதி

தமிசார - ஜனவr 2010

4


அைன8

வTவ$கள9V

எLதினா.

கவ'ைத, சி?கைத, .?நாவ , ெந<$கைத, நாடக$க6, திைரகைத,

உைரயாட க6 என இ+பT எLதிய அவ, வண'க ேநாகேதா< எதைனM எLதவ' ைல. அவ எL8க6 அைன8 ெகா6ைக சாேத இ(தன. “சCட ஒ( இ(Cடைற அதி வழகறிஞr வாதேம வ'ள.” ேபாற திைர+பட வசன$க6 அகாலகCட$கள9 மிக+ெப( வரேவ>ைப ெப>றன. ஈழதமிழ. ஈழதமிழ. ேநசகர ந- CTயவ இ? ேந>ற ல; அேற ப'ரசிைனைய ஆழமாக அறித நிைலய' , அறிD நிைலய'V உணD நிைலய'V ஈழதமிழ(காக .ர எL+ப'யவ ந அ=ணா. ஈழதமிழ சாப' உலக அர$கமாகிய ஐ. நா. மறதிV

ஈழதமிழகXகாக

அறிைககைள

அE+ப'

ஈழ

தமிழ

ப'ரசிைனைய

அைன8லக+

ப'ரசிைனயாகியவ நம8 அ=ணா. ஈழதமிழ சாப' அ=ணா .ரெலL+ப'யேபா8, அ+ேபா8 பா8கா+B அைமசராக

வ'ள$கிய

வ'.

ேக.

கி()ணேமன

இல$ைகய'

உ6நாC<

அரசியலி

தைலய'<வ8

Qைறய ல எ? Zறியேபா8, அறிஞ அ=ணா தனேக உrய தன9 நைடய' ெபாT ேபா< Qைறய' "கி()ணேமன ெபrய அரசிய அறிஞ எபைத நா ஏ>கிேற' எ? Zறிய அவ "எ வCT அயலவ ெவCகி

த

மைனவ'ைய

தைல.ன98

இ?க

ேவ?

அைண8

இட

ெச?

Qத

ெசாrகிற

ேபா8

வ'<ேவ. ஆனா ,அேத

நா பாகமாCேட, மாறாக,

அயலவ

தா

கணவ

எற

உrைமய' த மைனவ'ய' கLதி கதி ைவகிற ேபா8, அவ6 ஐேயா எ? அல?கிற ேபா8, நா பா8ெகா=T(க QTயா8. அ8 ேபா? தா எ தமிழ இல$ைகய' ெகாைல. ஆளாகிற ேபா8 நா பா8 ெகா=T(க QTயா8' எ? அ=ணா Zறிய ேபா8 அத>. கி()ணேமன பதி Zறியதாக நாடாXமற+ பதிேவCT எத .றி+B இ ைல. அதளவ'>. hGைமேயா<, ெதள9ேவா<, 8ண'ேவா<, ஈழதமிழ அழிைவ த<க Qைனதவ ந அ=ணா எபைத நா மறக QTயா8. பQக+ பகலவ அ=ணா சிைதவ'லா

எ=ணாத

க(ைத

8ைறேய

ஆகி

இ ைல.

சிதைன

கைதகளா ,

வ'(8

ைவ.

நாடகதா ,

கC<ைர

BைதயலாG

திறதா ,

வ'ள$கினா

ேபசா

அ=ணா.

அவ

உ=ைமய' இநாCT Bதிய சைமய>கார எ? Z?வ8 Q>? ெபா(8.இவ>ைறெய லா நிைனD ெகா=<தா ந தமி ெதற தி(. வ'. க.; அ=ணாைவ+ ப>றி அேற ேபா>றி+ பாTய பாடலி ; "அ=ணா 8ைரெயE அ=ண தமிநாC< வ=ணா அLெக<+ப' வாG ெமாழிய' ப=ணாவா சி>பெனL ேதாவ'யதி ெசgவரU நாவாய' அ>BதAf மாVமிெயறா<' எ? ேபா>றிய உைர ெவ? BகLைர

அ ல.

மாறாக

ெபா(6

ெபாதித

ெபாEைர

எபதைன

அ=ணாவ'

வாD

நம.

உணதிM6ள8. இ$.6ள

'ேய ' ப கைலகழக

பCடைத அள98

சிற+ப'8

உ6ள8.

இவ(. தமிநா<

'ச+ெப ேலா

அ=ணாமைல+

சி+' என+ப<

உயrய

ப கைலகழக

அறிஞ(.rய ஆ

1968

ஆ=T

அ=ணாD. இலகிய Qைனவ (Doctor of Literature) பCடைத வழ$கி அண' ேசத8. தமிநாCT தன9மன9தகேளா

அறிஞ

அ=ணா

இ(கமாCடாக6

எேற

அவகைள+ ெசா ல

ப>றி+

ேவ=<.

Bகபாடாத ஆனா

அவ

அரசிய உய'

இயக$கேளா

வாத காலதி

க<ைமயாக வ'மசிக+பCடா. அவ ஏ>?ெகா=ட ெகா6ைககX க<ைமயான தா.த கX. உ6ளாய'ன. மைறD அறிஞ அ=ணா அவக6 Qதலைமசராக 23 மாத$க6 தா இ(க QTத8. இ?திய' B>?ேநாG அவைர

Q>?ைகய'ட,

QTD>ற8.

தமிழக

தைன

மக6

அவ

தாகிய

B>?ேநாய'ட

மP 8 எgவளD

அைப

ேதா வ'

க=<

ைவதி(தன

03.02.1969- எபைத

அவர8

அவ

வாD

மைறதேபா8

அவக6 8T8T8 ஐேயா! எ? அலறிய காCசி சா? Z?. அறிஞ மைறதைதய<8 04.02.1969-இ ெவள9வத இதிய எ

ப'ர

ப'வ( தைல+B ெசGதிைய ெவள9ய'Cட8. 'If tears could bring back a man to

life Mr.Annadurai would be living again' (மகள9 அLைக ஒ( மன9தன9 உய'ைர மP Cக QTMெமறா தி(. அ=ணா8ைர மP =< எமிைடேய வாதி(+பா) எபேதயா..

தமிசார - ஜனவr 2010

5


அறிஞ

அ=ணா

மைற8

அவ.

இர$க

ZCட

ெசைன

கட>கைரய'

நைடெப>ற8.

அ+ேபா8 @தறிஞ இராஜாஜி அவக6. "When I was PrimeMinister of Undivided Madras Mr. Annadurai was a smart and small orator denying the God and religion." எ? .றி+ப'CC8 .றி+ப'டதக8. “எைதM தா$. இதய ேவ=<” எற ேபரறிஞ அ=ணா அவக6 மைறதேபா8 “இைதM தா$. இதய எமகி ைல அ=ணா” எ?ைரதவ எ=ண>ேறா. ஆ$கிலதிV, தமிழிV வாைக

1934-இ

ெதாட$கி

மாெப( 1969-இ

ேபசாளராக

திகத

ெதாடகதிேலேய

அறிஞ

அ=ணா

QT8வ'Cட8.

அவகள9

Uமா

35

ெபா8

ஆ=<கால+

ெபா8வாைகய' அறிஞ அ=ணா தமிழக8 அரசியைல மா>றிகாCTனா. அவ பதவ' வகித8

23

மாத$க6தா எறாV ந வழிேதாற க6 அவைர எ? நிைன8+ பாகிற Qைறய' வரலா? வா8கிற

வைகய'

தமிழன9

தமான

காகD

அவன9

தன98வைத

நிைலநாCடD

ெப(பா<பCடா.

சாேறாக6 Zறிய ெபாெமாழிக6 ெதா.+B: அனதா •

இ? ந லவனாG இ( நாைள சrதிரமாவாG.

இய>ைகய' நைடைய ப'ப>? அத இரகசிய ெபா?ைம.

ஆMைள நிணய'+ப8 ெசய க6, ஆ=<கள ல.

அைப வ'ைத+பவக6 நிமதிைய அ?வைட ெசGவ.

ஆழ+பழ. அமி8வ'டாேத வாழ+பழ. வLகிவ'டாேத.

Qய>சி எப8 நமா QTயா8 என நிைனயாதி(+ப8

மன9தாப'மானைத மிAசிய ஆமிக இ ைல.

ெசGயெதrதவ சாதிகிறா, ெதrயாதவ ேபாதிகிறா.

ெசா வ8 ெசGதைத மC<மாக இ(கC<.

மறகZடா8 ந லேதா நCB.

ஓ<வதி பயன9 ைல ேநரதி Bற+ப<வேத Qகிய.

ஒ(கண ேநர சிதைன, ஒ( மண' ேநர ெசா V.சம.

ேசாபV. ஒ( நா6 இட ெகா<தா அ<த நாைளM தி(Tவ'<.

கவைலய>ற எதிகாலதி>. க வ'ேய நிககால.

க=கள9 வ'(+பதி>ேக>பேவ காCசிக6 மலகிறன.

.ைறகைள UCT காC<பவ ந=ப.

ந=பக6 மன9தன9 .ணைதகாC< க=ணாTக6.

நிககால ெசய கேள எதிகாலைத நிணய'கிறன.

நப'ைக. உணவள9தா சேதக$க6 சாகTக+ப<.

ேந>ைற வ'ட இ? வளேதா எற நப'ைக ெவ>றி.

QTதத>. QTயாதத>. இ(. இைடெவள9 உ?தி.

க>ப'+ப8 இர=< Qைற க>பத>. சம

ந- ேதடாதவைறய' ேநர கிைடகா8.

நாைள. எபைத இைற. ெசா லாேத.

அCைட வ=ண+பட: லாவ=யா Q.த

தமிசார - ஜனவr 2010

6


அத ஒ( நா6 ேபா8மா? ேபா8மா? சதிரா க(ணாகர "அைன" இத ஒ( உறD. ஏ இதைன Qதலிட? இலகிய கால ெதாC< இத ஓ உறD. சிற+ப'ட. "அைனM", ப'தாD Qனறி ெதGவ. "மாதா", ப'தா, .( ெதGவ. அப' சிறத8 எ8 எறா

அ8D

"தாG"

Qதைமயான8, சிற+ப'ட.

அேப.

இைவ

சிற+பான8மாக

தைத.

மC<

ஏ,

உ6ள8.

இ?

ந

தைதய

.ழைதகள9

.ழைதக6

தின

வள+ப' ,

எற

ெகா=டா<

ஒ?

அவக6

அைனய

இ(தேபா8,

ெவ>றிய'

தினேம

அைனேக

ப$கள9+ப' ைலயா?

சேதாஷமி ைலயா? Qகியமாக .ழைதகள9 அறிnCடலி தைதேக Qகிய ப$.. "அறிD. ஆசா தைத" எப. இ+பTய'(8 ஏ அைனேக ஓ சிற+ப'ட. "தாG" எற உறவ' சதிதா என? இத ஓ உறவ' உய'(. ந- ஒ( நா6 .றி8 நறிதா Zற QTMமா? ஒ(

ெப=

"தாG"

எற

இத

தானைத

அைடய

அவ6

இழ+பைவதா

எதைன?

எதைன?.

இதி

உணD, உறகQ எப8 அவX. சி? 8ள9ேய. நா Z? இத+ ெப= ந இதிய கலாசார+ெப=. Qதலி மைனவ' எற இடதி>. வ(ேபா8 அ+பா, அமாைவ வ'C< வ'ல.கிேறா எற ஒ( பய. த உய'rE

ேமலான

ெப>ேறாr

உறவ'

அறிDைரக6.

இைடெவள9

வ(வைத

அைனைதM

ஏ>?

உணகிறா6.

அவக6

B8

மன

இட,

B8

மகிLபT,

உறDக6.

தா

இ8ட

இத

இடதி

இ(கேவ=< எற ெபா?+B. எ$க அ+பா என. எத கCடைளM இC<ெகா<காதவ, நா க யாண ஆன ஒ( வாரதி ெசா லிய அ ல8 ைவத கCடைள. "க=, இ8வைர ந- இ(த8 ேவ?, இன9 ந- உைன மா>றிெகா=< வாழ+ பழகேவ=<" எ? சில ெநறிQைறகைள ெசானா. ந கலாசார+பT ஒgெவா( ெப= மகளாக இ(8, இெனா(வ மைனவ'யாக ஆ.ேபா8 வ( மா>ற$கேள அைவ. ஒ( ெப= மைனவ'யா.ேபா8 20,

25

வ(ட

ெகா6ளேவ=Tய

தன.+ கCடாய

ப'Tத,

தE6

ஒ(தி..

இ(த

இைறய

சில

நவன -

வ'(+ப$கைள நவ

நாகrக+ெப=

ேதைவ+பCடா ெசா கிறா6

மா>றி

"நா

எ

வ'(+ப+பTதா இ(+ ேப, எைன நா ஏ மா>றிெகா6ள ேவ=<" எ?. இத QTD எனெவ? இ? நா நிைறய கா=கிேறா. நா Z?வ8 இத Uததிர+ ெப=ைண+ ப>றிய ல. இ8ட, இத .<பதா வ'(+ப என, நா எ+பT இ(8ெகா=டா அ8 இவகள9 வ'(+பமா.. நா நைம இத fழL. தக எ+பT மா>றி ெகா6ளேவ=< எற எதைன, எதைன வ'ைட ெதrயா ேக6வ'க6 அவX6. B8 இடதி , B8 உறDகX.6, B8 .ழ+பதி தைன எதைனேயா மா>றிெகா=டாV இதி ெவ>றி எதைன ேப(.? இைவெய லா அவX6 ெகாAச Brப< Q அவ6 உடலிV மா>ற கா=கிறா6. தE6 இேனா உய'. இத>.தா அவ6 ெசGத தியாக$க6 எதைன? ஒ( ெப=ண' இதைன இழ+Bகள9 QTவ' அவ6 தாGைம+ேப அைடகிறா6. நமி இத ஜனனதி>. காரணமாகிறா6. நம.+ ப'T+பைவதா இத>. ப'T., அதனா நைம இத>. எ+ேபா8 ப'T. எ? அத சிr+ப' ஒ( ெவள9ச காகிறா6, உலக கா=கிறா6. அைதேய த உலகQ ஆகி தா வாகிறா6. இதனா தாேனா எனேவா இைறவE அ(6த8 "அமா" எற வாைதையேய அேமாக உய'கள9 Qத வாைதM ஆகினாேரா? ஆனா இத .ழைத வள8 ெபrயவக6 ஆன8, அவகளாV அ$கீ கrக+படாத ஆய'ர, ஆய'ர அைனய ந நாCT . இத தியாக தி(D(வா அைன. நறி Z?வ8 சrதாேனா? அத>ெக? ந- ஒ( நா6 .றிகD QTMேமா? இ? நா இ$. இ(. வாைக ேவ?. இத கட கடத நக+Bற வாைகய' இழ+ப'லி(8, .ழைத வள+B, .<ப+ ெபா?+B, ெபா(6 ஈCட என அைனதிV ஆ=,ெப= இ(வ( சம ப$. எ<கிறன. இத வாைக வ'ர வ'C< எ=ணZTய சில(ேக. ந ஊr இ? ஆதரவ>ற அைனய, Qதிேயா

இ லதி

அப'>.

ஏ$.

அைனய

என

எதைன?

இன9வ(

அைனய

தினதி

இவகXகாக, இவகள9 நிமதிகாக ைகZ+ப' இைறவன9ட ேவ=Tெகா6ேவா. ந .ழைதகX. "அைனய தின எப8, என. ந- நறி Zற அ ல, ஆதரவ>ற அைனயகXகாக நா அைனவ( ேவ=Tெகா6வத>காகேவ" எபைத க>ப'+ேபா.

தமிசார - ஜனவr 2010

7


தமிசார - ஜனவr 2010

8


ேதா>ற மா>ற .மா கேணச "ேதாறி> Bகெழா< ேதா?க - அஃதிலா ேதாறலி ேதாறாைம ந?" எப8

வ6Xவ

எ ேலா(

வா..

Bகேழா<

இத

ப'றக

.றX.

ேவ=<.

ெவள9+பைடயான

இ ைலெயறா

ெபா(ைள+

ப'றகாமேலேய

பாதா , இ(+ப8

"ப'ற.ேபாேத

ந ல8"

எபைத+

ேபால ேதா?. ப'ற. ேபாேத ஒ(வ எ+பT Bகேழா< ப'றக QTM? .ழைதகX

ப'ற.

ேபாேத

ஓரளD

Bகேழா<

ெப>ேறாக6 Bகேழா< வாதா , அவகள9

ப'றக

வாG+B

இ ைலெயறா ,

உ=<.

.ழைதக6 த வாநாள9 ைவய86 வாவா$. வா8, Bகேழா< மைறய ேவ=<.

ப'றத

இ+பTதா

பல( இத .றX. கால காலமாக+ ெபா(6 ேதT வ86ளன. .ழைதக6

தானாக

ேதா?வதி ைல.

அ+பTயானா ,

அவகள9

ெவள9

ேதா>றதி>.,

உ6

ேதா>றதி>. காரணமான ெப>ேறாக6, தாE BகLட வா8, த ப'6ைளகைளM BகLட வாழ வழி ெசGத ேவ=<. இ ைலெயறா , அத வ'ைதைய வ'ைதகாம இ(+பேத ந ல8 எபைத தா தி(வ6Xவ இத .றள9 .றி+ப'CT(க ேவ=<. ந தாய' க(வைறய' உ(வான ெநாTய' இ(ேத நம. வய8 ஆரப'தாV Zட, நா Uயமாக கா>ைற Uவாசி. ேநரதி இ(8 தா நம8 வய8 கணகிட+ ப<கிற8. அத+ ப'ற. நாைள எ=ண'+ ெப>ேறாகX, அேத ப'றத நாைள எ=ண'+ ப'6ைளகX கா8 ெகா=T(கிறாக6. ப'றத நா6 எப8, நா இத aமி தாைய ேநரTயாக QதமிCட நா6. Uவாசித நா6. .<பதி

நாேம நமகாக, Uததிர கா>ைற

ஒC<=ண' ேபா வாத ஒப8 மாத$கX. ஒGD தத ஓ உனத நா6.

வாL

நா,

ந

frயைன

ஒ(Qைற

U>றி,

மP =<

அேத

இட8.

frய

வத

நா6.

இய>ைகய'ேலேய இ8 ஓ இன9ய நனா6. என9E ப'றத நாள? ந வய8 ஒைற ZCT, பலr .ழைதகைள ேகCடா ,

வாவ' ெப(மகிசிைய அ ல8 சி? வ(தைத த( நாX இ8 தா.

மகிசிேயா< த வயைத 'நாேலகா ', 'ஐதைர', 'ஆேறQகா ' என கண. ெதrயாத நாள9ேலேய மிக கணகாக ெசா வாக6. ஆனா

ெகாAச

கண.

Brத

பல

ெபrயவகைள

ேகCடா ,

'அ?ப8கள9 ' வாவதாக த வயைத+ ப8+ பதாக+ ப>?தலிறி நா< ேபா8, Q8ைம இளைமைய ேத<வ8 இய>ைக தாேன!

தா

'நா>ப8கள9 ',

'ஐப8கள9 ',

ெசா வாக6. இளைம Q8ைமைய

வயைத+ ப>றி .றி+ப'ட ேவ=<மானா ,

கால வய8, ேதா>ற வய8, உட வய8, உ6ள வய8, எ=ண வய8, ஒ+பைன வய8, உயத வய8 என+ பலவ>ைற .றி+ப'டலா.

ஒgெவா( நாX இய>ைக நம. அள9த வரமா.. அ+பTெயன9 ஒgெவா(

வய8 நா ெப>ற Qq>? அ?ப8 ஐ8 வர$களா.. ஒ(

கால

கCட

பய+ப<வேத?

வைர,

ஒ(வ

ப'றத

நாைள

“QகாVேககி,

ேநாகி

எதிபாத

Qனைரய'

மன,

வ8, -

ப'

இற.

அகாலைர

கா

நாைள க=<

எ=ண'+ அAசாம

அைழ8, வ'கி இ(மாம வ'<தைல ெப>றா ”, அ8வ லவா QL வாவா.. "இறகிற நா6 ெதrதா , இ(கிற நா6 நரக ஆகிவ'<" எபாக6. ஆனா , உலகி ேதாறிய எ லா உய'கXேம, ப'றத நாேளா<, மைறM நாைளM

மறகாம ெகா=ேட வ(கிறன.

ப'ற+B எப8 ஒ( ேதா>ற எறா , இற+B எப8 Zட இெனா( ேதா>ற மா>றதி>கான Q நிகD தா.

சதிய'

ZCடைம+ேப

ஓ

உடலி

ேதா>ற

எறா ,

அ8

மைறM

ேபா8,

அழிவதி ைல;

இேனா உ(வ' மP =< ேதா?கிற8 என அறிவ'ய உண8கிற8. .ழைத+

ப(வ,

தாேன! ஏ வாவத>ேக’

இளைம+ ப(வ,

இய>ைகய' என

எ=ண',

வாலிப+

ப(வ,

ப(வ

மா>ற$களா

Qத

@U

Qத

Q8ைம+ ப(வ

தாேன, QTவான

Zட

ஒ(

வ'த ேதா>ற

பல உய'க6 ேதாறி மைறகிறன! @U

வைர,

வாL$க6!

உ

மா>ற

‘வாைக ப'ற

ேதா>ற

மா>ற$கைளM வாழ ைவM$க6!!

தமிசார - ஜனவr 2010

9


எ அ(ைம அமா ந+ப'ைன நடராஜ இ8 வைர பய8 கிடத என. இ+ேபா8 தா ெகாAச 8ண'ச வதி(கிற8. அமாைவ+ ப>றி எ8 ேகCடாV அ+பா எைன பயQ?தி அடகி வ'<வா. இன9ேம அ+பாவ' எத பதிைலM நா ஏ>க+ேபாவதி ைல. நா ஒ( QTD. வ8 வ'Cேட. அ+பாைவ+ ப'r8 ேபாG, அமா எ$. இ(தாV ேதT க=<ப'T+ப8 எபதி நா உ?தியாக இ(ேத. அ+பாD அமாD காதலி8 கல+B மண Br8 ெகா=டவக6. அ+பா, அமா இ(வr .<ப ப'னண'M மிகD

ெப(ைம+பட ZTயதாக இ(த8. பT+B, பண, ப=பா< - எ லா வ>றிV

ேம நிைலய' இ(தாக6. அ+பT+பCடவகள9 இ லற வாைக மிகD சிற+பாக இ(. எ? தா எ ேலா( நிைனதாக6. ஆனா நடதேதா யாவ(ேம எதி+பாகாத ஒ?. நா ப'ற8 ஐ8 வ(ட$க6 Zட QTவைடயாத நிைலய' இ(வ(. இைடேய மனதளவ' ப'rD ஏ>பC< வ'Cட8. ப'rD, சி? ப'ளவாகி, நாளைடவ' நிர+ப QTயாத ெப( ப'ளவ' ேபாG QT8 வ'Cட8. என. அத நிகDகள9 ஒ( சி? கீ ற Zட எgவளD நிைன8+ பா8, நிைனD. வரவ' ைல. "ெமமr பவ" - .ைறD எ? ெசா லலாமா? அ ல8 அத வய8 நிகDக6 எ8D "ெமமr" ெச கள9 பதியாம ேபாய'(கலா. இ8 அைனவ(. ெபா8வானதாகD இ(கலா. எEைடய ஐதாவ8 வயதி என நடத8, அ+பாD அமாD என காரண8காக ப'r8 ேபானாக6 எபைத எ+பTM க=< ப'T8வ'ட ேவ=< எ? மன 8TயாG 8Tத8. ெப>ற .ழைதைய கணவன9ட வ'C< வ'C<, எத தாM ேபாக மாCடாேள? எதைன ேபாராCட$க6, சசரDக6 ஏ>பCடாV .ழைதைய தாG தாேன ெசாத ெகா=டா<வா6! தன9ட தாேன .ழைத இ(க ேவ=< எ? ேபாரா<வா6? ஆனா இ$ேக, எ கைதய' எ லாேம வ'சிதிரமாக இ(கிறேத! எ தாG. எேம எதனா பாச இ லாம ேபாய'>?!. பதா=<க6 ேமலாகிM எ+பT ஒ( தாய' மன க லாக இ(க QTM! இதி உ6ள உ=ைமைய நா க=< ப'Tகாம வ'டேபாவதி ைல. அ+பா இ லாத ேநர$கள9 அ+பாவ' ைடrைய , கTத$கைள, ைப கைள எ லா ஆராய ஆரப'ேத. எத ஒ( சி? தகவV கிைடகவ' ைல. ஆனா அமா, அ+பா இ(வ( எ<8ெகா=ட ஒ( ேபாCேடா

மC< கிைடத8. அ8ேவ ேபா8. கடத

பதா=<களாக, ஒgெவா( நாX அமாைவ நிைன8 நிைன8 எ மன8.6 அLதி(கிேற. இன9 அழ+ேபாவதி ைல. அமாைவ க=< ப'Tேத த-(ேவ. அ+பாவ' ெசாத பத$க6, அமாவ' உறவ'னக6 - எ? ஒ( பCTயைல தயாr8 ப6ள9 Zட QT8 ேநர ேபாெத லா 8+பறிய ஆரப'ேத.

கிைட.

எத தகவV கிைடகவ' ைல. ஒ( நா6 த>ெசயலாக நிw

ேப+பr ஆமP க ெசா>ெபாழிவாளகள9 ேபCT ெவள9யாகி இ(த8. நாைல8 ேபr ஒ( ெப=மண' Zறி இ(த க(8 எைன மிகD பாதித8. 8றவற a=< ெப=கXகான ச@க அைம+ப' ெதா=டா>றி ெகா=T(+பதாக Zறிய அத+ெப=மண' தாய' பாசைத.றி8 ஒ( "ெஜ" கைதைய ெசா லி இ(தா6. ஒ( தாM மகE வ'பதி எதிபாரா8 இற8 வ'<கிறாக6 . இ(வr உய'ைர ப'T8 ெசற "எமதம" - தாG ெசாக8.ேபாக ேவ=< எ?, மக நரக8. ேபாக ேவ=< எ? த-+பள9கிறா. அத த-+ைப ேகCட தாG பதறி+ ேபாG, க=ண - வ'C< கத?கிறா6" எ மக சி?வயதி நிைறய .>ற$க6 Brதி(கிறா. அவE. இத த=டைன நியாயமானேத. அேத சமய நா ெசGத ந>ெசயV. ெசாக கிைடதி(கிற8 ..... இ(தாV எ மகைன ப'r8 நா ெசாக8.ேபாக மாCேட. நரகமானாV எ மகைன பா8 ெகா=ேட இ(+பதி தா என. உ=ைமயான ெசாக இ(கிற8." எ? Z?கிறா6. தாய' ெப(ைம ேபU கைதைய Zறிய அத ெப=மண'ைய அத நிமிடேம சதிக QTெவ<ேத. அ+பாவ'ட ெசா லாம வCைட வ'C< ெவள9ேயறி வ'Cேட. பதிrைக ஆபx

ேபாG அத ெப=ண'

Qகவrைய க=<ப'Tேத.

தமிசார - ஜனவr 2010

10


அ<த நா6 ைமf அ(ேக ெப=களா நடத+ப< ெதா=< நி?வனதி ேபாG இற$கிேன. சCைட+ ைபய' அ+பாD அமாD எ<8 ெகா=ட ேபாCேடாைவ பதிரமாக ைவதி(ேத. பதிrைகய' வதி(த ேபாCேடாைவ காCT, அத ெப=மண'ைய சதிக வதி(+பதாக Zறிேன. ச>? ேநரதி எைன அைழ8 ெச? அத ெப=ண' Qனா6 நி?தினாக6. நா நிைனத8 சrயாக ேபாய'>?. எ அமா தா!... "அமா" - எ? ெம லிய .ரலி கதறிவ'Cேட. எ க=கள9 க=ண - ெப(ெக<தைத நி?த QTயவ' ைல. "rலா

, rலா

" - எ? அமா எ Q8கி பrDட தCT

ெகா<தா6. நா ஆேவச8ட, ேபச Qயற ேபா8, உதCT ைக ைவ8, "உ

" - எ8D ேபச ேவ=டா. உ

சேதக$கைள நாேன நிவதி ெசGகிேற எறா6. உ அ+பாவ'>. எgவளேவா ந ல .ண$க6 இ(தாV ேகாப, ப'Tவாத எ? வ8 வ'Cடா ெகாAச Zட வ'C<

ெகா<க மாCடா. அ+பT ஒ(

@க .ண பைடதவ. சாதாரண .<ப ச=ைட. Zட 8+பாகி h.வா. அ? நடத8 ஒ( சாதாரண வா. வாத. அைத ெபr8 ப=ண', " .ழைதைய என9ட வ'C< வ'C< வCைடவ'C< ஓT வ'<. வ'வாகர8. ெரT ப=ண ேபாகிேற, ேவ? ஏதாவ8 ேபசினா நா த>ெகாைல ெசG8 ெகா6ளேவ எ? பய$கரமாக கதி ச=ைட ேபாCடா.

அவ(ைடய ப'Tவாத .ணைத

ந$கறித நா அவ ந- =ட நா6 வாழ ேவ=< எ? உைன அவrட வ'C< வ'C< இத ெதா=< நி?வனதி வ8 ேச8 வ'Cேட. ஆனாV ஒgெவா( நாX உைன ப>றிய தகவைல அறி8 ெகா=< தா இ(ேத. நா இ$. இ(+ப8 உ அ+பாD. ெதrM. அமாைவ சதிததி என. ஏ>பCட மகிசிைய அ+பாவ'ட பகி8ெகா6ள வ'(ப'ேன. "ஹேலா! நா தா ேபசேற. அமாைவ க=<ப'TUCேட ...." அத>.ேம அ+பா எைன+ ேபச வ'டவ' ைல. " ந- அமாZடேவ இ(8ேகா. இன9 எைன அ+பா எ? Z+ப'C< ெகா=< இ$ேக வரZடா8." "ெடா" - ெதாைலேபசி கCடாகிய8. இ+பTM ஒ( ப'Tவாத ேகாபமா? பதா=<கX.+ ப'ற.மா? வ'ய+Bேமலிட, அ(ைம அமாவ'

ைககைள+ ப>றிேன.

பாசிTg பாய'=C தி(மதி கிrஜா ராமநாத ஒ( ேஹாCடV. சா+ப'ட ெசறா

ஒ(வ. அவ(ைடய சாதாரண

உைடகைளM பைழய ெச(+ைபM

பா8 அ$. ேவைல ெசGத சவ அவைர சrயாக மதிகாம ஏேனா தாேனா எ? உணD பrமாறினா. வதவ சா+ப'C< QTத8 சவ(. 50 iபாG T+

ெகா<தா. சவ(. ஆசய. நறாக

கவன9தி(தா இE நிைறய ெகா<தி(+பாேர எ? வ(தினா. ஒ( வார கழி8 மP =< அவைர அ$. பாத சவ அவைர மிக நறாக உபசrதா. இத Qைற மC<ேம

சவ(. T+

அவ ெச Vேபா8 ெவ? ஒ( iபாG

ெகா<தா. ஒ? Brயாம Qழித சவrட அவ, இ? நா ெகா<த8

அ? ெசGத உபசr+B., அ? நா ெகா<த8 இ? ெசGத உபசr+B. எ? Zறினா. ந-தி:: ெகாAச தாமத ஆனாV ெசGத காrய$கX. பல கிைடேத த-(.

.<ப பUமரைத+ ேபாற8. அதி மைனவ' ேவ. கணவ அTமர. ப'6ைள ெச வ$க6 கிைளக6. அB இைலக6. க(ைண மலக6. அமரதி வ'ைளM பழ$க6 தா அறெசய க6. மர$க6 பலவ'தமான உய'கX., பறைவகX., மன9தகX. நிழV, கன9கX த(வ8 ேபால, நம8 .<ப எE மரதா ம>றவக6 பயெபற ேவ=<.

- வாrயா

தமிசார - ஜனவr 2010

11


தமிசார - ஜனவr 2010

12


அெமrக வ$கிக6 ெசGM Z8 ெநCT UCட8 - Uத க(+Bசாமி இத வ$கிக6 அT. Z8 ெசா லி மாளா8. இதைன. உய ெபா?+ப' இ(. தைலவக6 எ லா உலக ேபா>? க வ' நி?வன$கள9 த.தி சாறித ெப>றவக6. Qதலி க=ைண @T ெகா=< ெத(வ' நட+பவைனெய லா Z+ப'C< கட ெகா<தாக6. அவE. கடைன தி(+ப' தர வகி(கிறதா எ? பா. ெபா?+ப'லி(8 ெதrேத தவறினாக6. ப'ற. வ( கடைனM வரா கடைனM ஒறாG கல8 Z? ேபாC< Zவ' Zவ' வ'>றாக6. அத @ல தா$க6 வலிய+ ேபாG உ=டாகிய ஆபைதM Z? ேபாC< ெவள9ேய>றினாக6. கடக6 @கி+ ேபான ப' (தன9ைசயாக கC<+பா< ஏ8மி லாம ெசய பCட) தன9யா வ$கிக6 அரசிட ேபாG .Gேயா Qைறேயா எ? அT8 ெகா=டாக6. அெமrகா வ'ழி8 ெகா=< வr+ பணதிலி(8 நிவாரண நிதி ெகா<க ேவ=< எ? Qதலாள98வ சிதைனகைள @ைலய' ைவ8 வ'C< ெவCகமி லாம ெகAசினாக6. அரU Qேன ப'ேன பா8, Qகவாைய ெசாறி8 ெகா=<, அைரமனUட பண ெகா<தDட, அைத ைவ8 ெகா=< @கி+ ேபான கடகைள .ைறத வ'ைல. அ6Xவதி ெசலD ெசGதன. ெபா(ளாதார Qேன>றதி>. B8 Qய>சி எ? யாராவ8 B8 கட ேகCடா 'ேபாடா ேபா' எ? வ'ரCTனாக6. இதைன Z8. ேகலி. ப'ற. இழி ெசய க6 ெதாடகிறன. 'சிCTi+' எற வ$கி நி?வன கடத 15 மாததி Uமா 15 ப' லிய டால ந)ட அைடதி(கிறாக6. ஆனா சமP பதி 50 மி லிய டால ெகா<8 பளபளெவ? ெஜC வ'மான வா$கிய'(கிறாக6. அவகX. 345 ப' லிய டால நிவாரண ெகா<த க(nல காrயதrசி Z+ப'C< கT8 ெகா=T(கிறா. 'ெமr லிA' எற நி?வனதி ெபrய தைலகX. 4 ப' லிய டால ஊக ெதாைக ெகா<தி(கிறாக6. இத நி?வனதி தைலவ (ெபய: ஜா ைத) Uமா 1 மி லிய டால ெசலD ெசG8 சமP பதி தன8 அVவலகைத அழ. ப<தி ெகா=டாரா. ப'ரசைன ெபா8ஜன பAசாயதி>. வத8 பணைத தி(+ப' ெகா<8 வ'Cடாரா. அதிப ஒபாமா "இைவயைன8 ெபா?+ப'ைமய' உச. ெவCக+ பட ேவ=Tய வ'ஷய" எ? ேகாப+ பCT(கிறா. 'வா

CrC'T B8+ ெபய ேபராைச ெத( எ? மா>றி வ'டலா.

.?ெகL8+ Bதி வ'ைட.: ேமலி(8 கீ : 1) ஆதவ 2) மல 3) ஒளைவயா 4) சிதிர 5) கா8 6) ெபா$க 7) பாரதியா இடமி(8 வல: 1) ஜ லிகC< 2) வ6ள9ய+பா 3) க(B 4) சிதிைர 5) காைள 6) யா

தமிசார - ஜனவr 2010

13


Mன9தமிேழ! Mன9தமிேழ! இன9. மிதமிேழ! மிதமிேழ! வணக நா. கேணச & அ. Bகாr

󑈇󑉐ேகா󑌆󑊘 த󑉂󑌀 - ஓ󑊖 அ󑉉󑈅க󑊔 அ󑉉󑈅க󑊔 அ󑊒󑈑ெதா󑊈󑆓 இ󑊒󑈑வைர மா󑊗ற󑊄கைளேய நா󑊔 வா󑌀வா󑊕󑊓 ெப󑊗󑉉󑈉󑊃󑈴ேறா󑊔. இ󑊒󑈑 ந󑊔 󑈅󑊒 ஓ󑊖 இ󑉐󑊓பான மா󑊗ற󑊔 ந󑊔ைம மாற󑊅 ெசா󑊘󑉅 ‘அ󑊒󑈃ட󑊒’ அைழ󑊃󑈴ற󑆗. எ󑊑த மா󑊗ற󑈅󑊔 ெச󑊕யாமேலேய 󑈇󑉐ேகா󑆓󑊃󑆅 நா󑊔 மாறலா󑊔. ெவ󑈑மேன மா󑈑󑊔 அ󑊑த மா󑊗ற󑊐ைத󑈇󑊔 ெச󑊕யா󑈹󑈉󑊓ப󑆗 எ󑊓ப󑌆 ச󑉄? த󑉂󑌀󑊐தா󑊕 󑈃ல󑊔ெபய󑊖󑊑󑆗 ெகா󑊉ேட இ󑈉󑊃󑈴றா󑊙. அவ󑊙 󑈃ல󑊔ெபயரா 󑉆󑊈டா󑊘, அத󑊒 ெமா󑊐த இ󑈗󑊃󑆅󑊔 த󑉂ழ󑊖களா󑈴ய ந󑊔ைமேய வ󑊑󑆗 ேச󑈉󑊔. 󑈃ல󑊔ெபய󑊖󑊑தா󑊙 󑈃ல󑊔ெபய󑊖󑊑தா󑊙 󑈃ல󑊔ெபய󑊖󑊑தா󑊙 த󑉂󑌀󑊐தா󑊕 இளைமேயா󑆓󑊔 󑈃󑆗ைமேயா󑆓󑊔 தைல󑉀󑉂󑊖󑊑தா󑊙 த󑉂󑌀󑊐தா󑊕 ஓைசகளா󑊕 இ󑈉󑊑தவ󑊙தா󑊒 ஓைலக󑉈󑊘 ெபய󑊖󑊑தா󑊙 ஓைலகளா󑊕󑊓 ெபய󑊖󑊑ததனா󑊘 ச󑊄ககால󑊔 ெகா󑊉டா󑊙 ஓைலக󑉈󑊘 வா󑌀󑊑தவ󑊙தா󑊒 தா󑊙க󑈕󑊃󑆅󑊙 ெபய󑊖󑊑தா󑊙 தா󑊙க󑈕󑊃󑆅󑊙 ெபய󑊖󑊑ததனா󑊘 தர󑈸ெய󑊄󑆅󑊔 󑉀ைற󑊑தா󑊙 கா󑈴த󑊐󑈹󑊘 க󑉐󑊑தவ󑊙தா󑊒 க󑈸󑉐󑊃󑆅󑊙 ெபய󑊖󑊑தா󑊙 க󑈸󑉐󑊃󑆅󑊙 ெபய󑊖󑊑ததனா󑊘 அ󑊉டெவ󑉈 ெவ󑊒றா󑊙 அ󑉇󑊑󑈹󑆓வா󑊙 எ󑊒ேறா󑉄󑊒 நர󑊔ப󑈑󑊐󑆗 󑉀󑊒றா󑊙 இைணயெம󑊒ற ேமைடத󑉐󑊘 󑉂󑊒நடன󑊔 க󑊉டா󑊙 அய󑊘ெமா󑉇ைய󑊃 கல󑊑ேதாைர ெவ󑊈󑈴ேயாட ைவ󑊐தா󑊙 அழ󑆅󑊐த󑉂󑌀 அ󑈅த󑊐த󑉂󑌀 ஆ󑊈󑈶󑉤󑊉󑆓󑊔 ெப󑊗றா󑊙

வைல󑊓ப󑈹󑈙 (blogs), வைல󑊐 தள󑊄கெள󑊘லா󑊔 󑈇󑉐ேகா󑆓󑊅 󑈶ற󑆅கைள󑊐 த󑉐வா󑉐󑊘 உய󑊖󑊐󑈹 ெவ󑊗󑉉󑊅 󑈶ற󑆅க󑈕ட󑊒 பற󑊃󑈴󑊒றன. ஏ󑊒? எ󑊐தைன எ󑊐தைன எ󑈗󑊐󑆗󑊃 󑆅󑉉󑉥󑆓க󑊙 இ󑊓ேபா󑆗? அ󑊇ச󑊘, 󑈹󑌃󑈴, டா󑊓󑈃, டா󑊔󑈅, 󑉖󑊓󑈃, 󑆔󑊓󑈃, ேசா󑊓󑈃, வழவழா, ெகாழெகாழா. ேபா󑆗மடா சா󑉂. ஆளா󑈕󑊃󑆅 ஒ󑊒ைற ைவ󑊐󑆗󑊃 ெகா󑊉󑆓 அ󑌆󑊐󑆗󑊃

தமிசார - ஜனவr 2010

14


ெகா󑊙வ󑆗 ம󑉅󑊑󑆗󑉆󑊈ட󑆗. எ󑊘ேலா󑈉󑊔 ஒ󑊒றா󑊕 இைணய இ󑊒󑈑 󑈇󑉐󑊐த󑉂󑌀தா󑊒 ஒேர வ󑉇. இ󑈹󑊘 மா󑊗󑈑󑊃 க󑈉󑊐󑆗 எவ󑈉󑊃󑆅󑊔 இ󑈉󑊃க 󑈅󑌆யா󑆗. ஆனா󑊘 மா󑈑வ󑈹󑊘 கால தாமத󑊓 ப󑆓󑊐󑆗ேவா󑊔 எ󑊒󑈑 󑈶ல󑊖 󑆆󑈑வ󑈹󑊘 என󑊃󑆅 மா󑊗󑈑󑊃 க󑈉󑊐󑆗󑊉󑆓. 󑈇󑉐󑊐த󑉂󑌀 நா󑊔 க󑊉ட அ󑈉󑊇சாதைன - அைத󑊃 󑆅󑈗ம󑊄க󑉈󑊘 ெச󑊕ேவா󑊔 ெப󑈉󑊇ேசாதைன

மா󑊗󑈑󑊃க󑈉󑊐󑆗󑊃கைள மா󑊗󑉉ெய󑆓󑊃󑆅󑊔 ப󑈸󑉃󑊘 நா󑊒 󑈅ைன󑊑󑆗 ெசய󑊘ப󑊈󑆓 ெவ󑊗󑉉󑈇󑊔 க󑊉󑌆󑈉󑊃󑈴ேற󑊒. எனேவ 󑉂க 󑉆ைர󑉆󑊘 󑈇󑉐󑊐த󑉂󑌀󑊃 󑆅󑈗ம󑊄க󑊙 󑉡ப󑊄க󑊙 ஏ󑊗󑉉󑊐 󑉡பாவ󑉈ேய ெகா󑊉டா󑆓󑊔 எ󑊒ற ந󑊔󑉁󑊃ைக என󑊃󑆅󑊓 󑈄ரணமா󑊕 உ󑊉󑆓. 󑈹󑌃󑈴தா󑊒 நரகா󑆉ர󑊒 எ󑊒󑈑 ெசா󑊘󑈓󑊔ேபா󑆗 மன󑊔 க󑌂டமாக󑊐தா󑊒 இ󑈉󑊃󑈴ற󑆗. ஆனா󑊘, ேமேல ஏ󑈑வெத󑊒ப󑆗 ப󑌆கைள 󑉂󑈹󑊐󑆗󑊐தா󑊒. அ󑊇ச󑊘, 󑈹󑌃󑈴 1.6, 󑈹󑌃󑈴 1.7 எ󑊒பெத󑊘லா󑊔 ப󑌆க󑊙, ப󑌆க󑊙, ப󑌆க󑊙. 󑈇󑉐ேகா󑆓 எ󑊒ற நா󑊗கா󑉅ைய எ󑊈󑌆 󑉆󑊈டா󑊘, 󑉁றெக󑊘லா󑊔 த󑉂󑈗󑊃󑆅󑊅 ெச󑊄ேகா󑊘தா󑊒. 󑈶󑉅󑊃கா󑊒 ப󑊙ள󑊐தா󑊃󑆅󑊔 󑈶󑉅󑊖󑊃󑆅󑊔 󑈶கர󑊔 ெதா󑊈󑆓 ெமா󑉇󑊐ேத󑊒 󑆆󑆓 க󑊈󑌆 தைழ󑊃󑆅󑊔 த󑉂ேழ வா󑌀க ப󑉇󑊐ேதா󑊒 ப󑈸󑊑ேத ேபானா󑊒 பைக󑊐ேதா󑊒 பத󑉉󑊓 ேபானா󑊒 இ󑉇󑊐ேதா󑊒 󑈴󑉇󑊑ேத ேபானா󑊒 இற󑊓󑉁லா󑊐 த󑉂ேழ வா󑌀க வைல󑊃󑆅󑊙 ெமா󑉇கேளா 󑈀󑈑 வன󑊓பா󑊕󑊐 த󑉂󑉇ைன󑊓 பா󑈉 󑉀ைல󑊓ப󑈹󑊘 அ󑆗󑈙󑊔 ஒ󑊒󑈑 ெந󑊇ச󑈅󑊔 󑈄󑊃󑆅󑆗 க󑊉󑆓 அைழ󑊓󑈃󑊔 ெதா󑆓󑊓ேபா 󑉂󑊒󑈑 அ󑊒󑈃ட󑊒 ஒ󑊒󑈑த󑊘 ந󑊒󑈑 தைழ󑊓ப󑆗 த󑉂󑌀தா󑊒 எ󑊒ேபா󑊔 தரெமன ஒ󑊒ேற ெகா󑊙ேவா󑊔 உலக󑊐 த󑉂󑌀தா󑊒 உய󑈉󑆗 ஒ󑊒ேற த󑉂ெழன 󑈅ழ󑊄󑆅󑆗 வள󑊄க󑊙 ெகா󑉇󑊃󑆅󑊔 வனமா󑊕 வள󑈉󑆗 இைணய󑊐 த󑉂󑈗󑊔 கைல󑈇󑊔 த󑉂ழ󑉄󑊒 ப󑊉󑈃󑊔 கட󑊘க󑊙 தா󑊉󑌆ேய மல󑈉󑆗 󑆉ழ󑈓󑊔 ேகா󑊙க󑈕󑊔 󑉀󑊒ேற ெச󑊑த󑉂󑌀 ேக󑊈ேட ஆ󑆓󑆗 ஏழைர󑊃 ேகா󑌆󑊐 த󑉂ழைர ஈ󑊒றவ󑊙 எ󑊐தைன󑊓 ெப󑉄யவ󑊙 நாலைர 󑈀󑈑 ஆ󑊉󑆓க󑊙 󑈀󑊘க󑉈󑊘 அ󑊅சா󑊕 வா󑌀பவ󑊙

தமிசார - ஜனவr 2010

15


ேதா󑈕ர󑊔 ெகா󑊉ட ைம󑊑தரா󑊘 ெதா󑊘ைலக󑊙 󑉢󑊃க󑊓 ெப󑊗றவ󑊙 சாளர󑊔 󑈹ற󑊑ேத 󑈶󑉄󑊃󑈴றா󑊙 ெசா󑊃󑈴󑆓󑊔 இைணய󑊅 ெச󑈗ைம󑉃󑊘 பழைம󑊃 கைலக󑈕󑊔 ெகா󑊉டவ󑊙 󑈃󑆗ைம󑊃 க󑈸󑈇க󑊔 க󑊉டவ󑊙 இளைம 󑆅󑊒றா󑊐 த󑉂󑌀󑊐தா󑊕 இைணய󑊓 ெப󑈉ெவ󑉈 ெவ󑊒றா󑊙 த󑉂󑉇󑉐 ெம󑊘ல󑊅 சாவேதா 󑉡󑊓ெபா󑉉 󑉡󑊖󑊑ேத ேபாவேதா 󑉆󑉇கைள 󑉆󑉄󑊐ேத கா󑊉󑉣󑊖 ெவ󑊗󑉉󑉃󑊒 ெந󑊗󑉉󑉃󑊘 த󑉂ேழ

த󑉂󑉇󑊘 தகவ󑊘 ேத󑆓󑊔 ெதா󑉇󑊘 󑆙󑊈ப󑊔 󑈇󑉐ேகா󑌆󑊘தா󑊒 உ󑊙ள󑆗. அதாவ󑆗 மா󑊄󑆅மா󑊄ெக󑊒󑈑 நா󑊔 இைணய󑊃 󑆅󑈗ம󑊄க󑉈󑊘 எ󑈗󑈹󑊐 த󑊙󑈕󑈴ேறா󑊔. ஆனா󑊘 பைழயமட󑊘 எ󑆗󑈙󑊔 󑆗ழா󑉆னா󑊘 󑈴ைட󑊓ப󑈹󑊘ைல. 󑈇󑉐ேகாடாக இ󑈉󑊑தா󑊘, எ󑊑த󑊐 த󑉂󑌀󑊅 ெசா󑊘ைல இ󑊈󑆓󑊐 ேத󑌆னா󑈓󑊔, அ󑊑த󑊐 த󑉂󑌀󑊅ெசா󑊘 ந󑊔 󑆅󑈗ம மட󑊘 ஏேதா ஒ󑊒󑉉󑊘 இ󑈉󑊑தா󑊘, ந󑊅ெச󑊒󑈑 வ󑊑󑆗 󑉆󑈗󑊑󑆗󑉆󑆓󑊔. அதாவ󑆗 உலகளா󑉆 பைட󑊓󑈃க󑉈󑊒 󑉆சய󑊔 பர󑈙󑊔. த󑉂󑈗󑊔 ஆ󑊄󑈴ல󑊐ைத󑊓ேபால󑊐 ேத󑌆ய󑆗󑊔 த󑊈󑆓󑊓ப󑊈󑆓 󑉆󑆓󑊔. இ󑆗 த󑉂󑈗󑊔 த󑉂󑌀 எ󑈗󑆗󑊔 எ󑈗󑊐தாள󑊖க󑈕󑊔 வளர 󑉂க 󑉂க அவ󑈶ய󑊔. உதாரணமாக, "நா. கேணச󑊒" எ󑊒ேறா "அ󑊒󑈃ட󑊒 󑈃கா󑉄" எ󑊒ேறா "ெவ󑉈󑊅ச அைழ󑊓󑈃க󑊙" எ󑊒ேறா 󑈇󑉐ேகா󑌆󑊘 󑆆󑆅󑉈󑊘 த󑊈󑌆, ேத󑆓 ெபா󑊐தாைன󑊅 ெசா󑆓󑊃󑈴󑊓 பா󑈉󑊄க󑊙, 󑉀ைறய வா󑈶󑊃க󑊃 󑈴ைட󑊃󑆅󑊔! 󑉢󑊄க󑈕󑊔 ஹூ󑌃ட󑊒 பார󑈹 கைலம󑊒ற󑊔 நட󑊐󑆗󑊔 ஹூ󑌃ட󑊒த󑉂󑌀 󑆆󑆅󑊙󑆅󑈗ம󑊐󑈹󑊘 இைண󑊑󑆗 ப󑊄󑆅ெபறலாேம. ஹூ󑌃ட󑊒 த󑉂󑌀 󑆅󑈗󑉆󑊘 ேசர, 󑉂󑊒மடைல அ󑈁󑊓ப ேவ󑊉󑌆ய 󑈅கவ󑉄: houstontamil@googlegroups.com மட󑊘கைள󑊓 ப󑌆󑊃க இைணயதள󑊔: http://groups.google.com/group/houstontamil

பTததி ரசித8 தி(மதி கிrஜா ராமநாத

இைறவா! எ󑊒ைன அைம󑈹󑉃󑊒 வ󑌆வா󑊕 ஆ󑊃󑈴ய󑈉󑈕󑊔. பைக󑈇󑊙ள இட󑊐󑈹󑊘 அ󑊒ைப󑈇󑊔 தவ󑈑󑊙ள இட󑊐󑈹󑊘 ம󑊒󑉐󑊓ைப󑈇󑊔 󑉁ள󑈙󑊙ள இட󑊐󑈹󑊘 ஒ󑊗󑈑ைம󑈇󑊔 󑉁ைழ󑈇󑊙ள இட󑊐󑈹󑊘 உ󑊉ைமைய󑈇󑊔 ஐய󑈅󑊙ள இட󑊐󑈹󑊘 உ󑈑󑈹ைய󑈇󑊔 󑉆ர󑊃󑈹󑈇󑊙ள இட󑊐󑈹󑊘 ந󑊔󑉁󑊃ைக󑈇󑊔 இ󑈉󑈕󑊙ள இட󑊐󑈹󑊘 ஒ󑉈ைய󑈇󑊔 ம󑈑󑈕󑊙ள இட󑊐󑈹󑊘 ம󑈴󑌀󑊅󑈶ைய󑈇󑊔 த󑈉வா󑊕. இைறவா !!!!!!

தமிசார - ஜனவr 2010

16


மாறிவ( தமிநைட: தமிநைட: தினமண'ய'லி(8 உதாரண இரா. ேகாபாலகி()ண கீ கா தினமண'ய' ப'ரதிைய ெகாAச கவன9க ஆைச+ப<கிேற. இ8 1966 Tசப 17, சன9கிழைம ெவள9யான ப'ரதி.

Qதலி க=ண' ப<வ8 10 ைபசா. இதிV6ள ெசGதிைய+ ப>றிேயா அத க(ைத+ ப>றிேயா என. ஆவமி ைல. அ+ேபா86ள தமிைழ+ ப>றிய ஆவேம இதைன உ$கேளா< பகி8 ெகா6ள h=Tய8.

சr இ+ெபாL8 ெசGதி. வ(ேவா::

எதி க சிக ட உட பா : ச ப 22உ 22உ வா கி . அ ணா ைர அறிவி பா

ெச ைன. ச, 16— ெச ைன ரா ய தி ம ற எதி க சிக ட ெச ெகா ள ப ள ேத த உட பா விவர க ப றி ச ப 22உ வா கி அறி ைக ெவளியி வதாக தி. . க. தைலவ . . எ . அ ணா ைர இ நி ப களிட றினா . எ வள ெதா திக ம ற க சிக ெகா க ப கி றன எ ற விவர க ம ேம அ த அறி ைகயி இ . அேப சக களி ெபய கைள அ த த க சிகேள ெவளியி . தி வ ேகணி ெதா தி . ம. ெபா. சிவஞான தி ெகா க ப மா எ நி ப க ேக டேபா “அவைரேய ேக க ”எ . அ ணா ைர பதிலளி தா . உ திேயாக வமாக எதி

தமிசார - ஜனவr 2010

க சிக தம ஜாபிதா கைள ெவளியி வைரயி , தினசாி நீ க ஏதாவ கைதக க ெகா ேட யி கலா எ தமாஷாக றினா . . அ ணா ைரயி அறி ைக இ எதி பா க ப ட . ஆனா , இ த அறி ைகைய தயாாி க தன இ அவகாச இ ைல எ அவ விள கினா . . அ ணா ைர இ ம ைர ேபா வி 23உ வா கி தி பி வ வா . உட பா ப அெச பிளி 22 தான க த திர க சி , பா வ பிளா 9 தான க 6 தான க ேபா யிட எ விசாாி ததி ெதாிகிற . த திரா , பா வ பிளா 10 ேலா சபா தான க , ஒ தான ேபா யிட என ேதா கிற . எ ேபா யி வ எ ப இ விவாத தி இ கிற . இ ெபா வான நிைல. ஆனா சி மா த க இ க . அ த சில நா க பிற தி டவ டமாக ெதாி .

17


இத ேததலி ெவ>றி ெப>?தா 1966.+ ப' தி.Q.க. QதQதலாக தமிழகதி ஆCசிைய+ ப'Tத8.

அத ப'ன கா$கிர

இ?வைரய'லான

இ?வைர ஆCசிைய+ ப'Tக QTயவ' ைல.

அ? Qத

காலகCடதி எgவளD hர நைடQைற தமிழி மாறி வதி(கிற8 எப8

ஆசrய த(கிற8.

நிைறய வடெமாழிெசா>க6 மைற8 வ'Cடன.

இைறய நாCகள9 ஆ$கிலதி

தாக அதிகமாகி இ(+பைதM நா அறிேவா. ேம>க=ட ெசGதிய'லி(8 நைடQைறய' மாறிM6ள வாைதக6 பCTயைல+ பா+ேபா:

1966 ரா ய ெச ைன ரா ய அேப சக உ திேயாக ஜாபிதா க தமா அெச பிளி ேலா சபா தான க

வமாக

2009 மாநில தமி நா தி ேவ பாள இலாகா/ெதா தி வாாியாக ேவ பாள ப ய ைநயா (ேஜா ) ச டசைப பாரா ம ற ெதா திக

சr, இ+ெபாL86ள இைறய வாைதகைள+ பயப<தி ேம>க=ட ெசGதிைய அைம8+ பாகலா.

எ தி க சிக ட உ ட பா : ச ப 2 2 தி . அ ணா ைர அறி வி பா . ெச ைன . ச, 1 6 — தமி நா ம ற எ தி க சிக ட ெச ெகா ள ப ள ேத த உ ட பா வி வ ர க ப றி ச ப 2 2 அறி ைக ெவ ளி யி வ தாக தி . . க. த ைலவ தி . சி . எ . அ ணா ைர இ நி ப க ளி ட றி னா . எ வ ள ெதா தி க ம ற க சி க ெகா க ப கி றன எ ற விவ ர க ம ேம அ த அறி ைகயி இ . ேவ பா ள க ளி ெபய க ைள அ த த க சி கேள ெவ ளியி . தி வ ேகணி ெதா தி தி . ம . ெபா. சி வ ஞா ன தி ெகா க ப மா எ நி ப க ேக ட ேபா “ அவ ைரேய ேக க ” எ தி . அ ணா ைர பதில ளி தா . ெதா தி வா ாியா க எ தி க சி க தம ேவ பா ள ப ய ைல ெவ ளியி வ ைரயி , தி ன சாி நீ க ஏதாவ க ைதக க ெகா ேட யி க லா எ ேஜா அ தா . தி . அ ணா ைரயி அறி ைக இ எ தி பா க ப ட . ஆ னா , இ த அறி ைக ைய தயாாி க தன இ அவ கா ச இ ைல எ அவ விள கி னா . தி . அ ணா ைர இ ம ைர ேபா வி 2 3 தி பி வ வா . உட பா ப ச ட ச ைப 2 2 இ ட க ளி த தி ர க சி , ஃ பா வ பி ளா 9 இட க ளி , 6 இ ட களி ேபா யி ட எ விசா ாி த தி ெதாிகிற . த தி ரா , ஃ பா வ பி ளா 1 0 பா ரா ம ற ெதா தி களி , ஒ இட தி ேபா யி ட எ ன ேதா கிற . எ ேபா யி வ எ ப இ வி வாத தி இ கி ற . இ ெபா வான நி ைல . ஆனா சி மா த க இ க . அ த சி ல நா க பிற தி ட வ ட மாக ெத ாி .

தமிசார - ஜனவr 2010

18


தமிசார - ஜனவr 2010

19


தம சா

திர

மP ரா கா Zடா8!!! Zடா8 !!! Zடேவ Zடா8 1. 2.

BL$க அrசிய' சைமக+பCடைவகைள ெதGவ$கX. நிேவதன ெசGயZடா8. ஒ( ெதGவதி பட8ேகா வ'ரஹ8ேகா ேபாட+பCட மாைலைய ம>ற ெதGவதி பட8ேகா வ'ரஹ8ேகா ேபாடZடா8.

3.

ெதGவ

சனதிய' ஏ>ற+ப< த-பைத (தி(வ'ளைக) தைரய' ைவகZடா8. (தC< அ ல8

இைலய'மP 8 ைவகலா) 4.

ெதGவதி>.

வ'ளேக>? ேபா8 ஒ( எ=ைணைய ம>ற எ=ைண அ ல8 ெநGMட கல8

வ'ளேக>ற Zடா8. 5.

இர=<. ேம>பCட 8=<களாக உைடபCட ேத$காைய ெதGவ$கX. நிேவதன

6.

aைஜ அைறய' அல$காரமாக அைமக+ப< எெலCr (srய ) வ'ள.கைள ெதGவ வ'ரஹ

ெசGயZடா8. அ ல8 படதி மP 8 பC< ெகா=T(.மா? அைமகZடா8. 7.

எகாரணைத ெகா=< ஆலய$க6ம>? aைஜ அைறகள9 ெத>. திைச ேநாகி த-ப ஏ>றி

8.

மண'யT. ஓைசய' லாம எத aைஜையM ெசGயZடா8.

9.

ஒேர தமி மாததி இர=< அமாவாைசக6 வதா அத மாததி Uப நிகசிகைள நடத

ைவகZடா8.

Zடா8.

(இ8

அதிக மாச என+ப<)

10. aசண'காைய ெப=க6

உைடக Zடா8.

உபேயாகமான .றி+Bக6 .றி+Bக6 நிமலா ேவ 

.ழB உ+B கrகிறதா? கவைல ேவ=டா. ஆ+ப'ைள ந-ளமான 8=<களாக ந?கி .ழப' ேச8, இர=< நிமிட மிதமான fCT ைவகD. ஆ+ப'6 8=<க6 உ+ைப கிரகி8 ெகா6X. (கணவ ேம ேகாபமா? அத ஆ+ப'6 8=<கைள பrமாறD, கணவ Br8ெகா6வா "உ+ப'Cடவைள எெற? மறக மாCடா")எ=ைண fடா. ேபா8 ெதrகிறதா? எ=ைணMட ஒ( சிCTைக உ+B ேசகD.பxCiC உபேயாகி. ேபா8, பxCiC தைழகைள எறி8 வ'டாத-க6. கீ ைர சைம+ப8ேபா சைம8+மி(8வான "ஆெலC" ேவ=<மா? ஒ( QCைட., ஓ( ஆ+ப'ைள (சித நாகி>., ஒ( இதமான மி(8வான ஒதட இத ஆெலC.

பா($க6. (சியான, மிக ச8 மி.த கீ ைர தயா. டா, ஒ( 

a

a த=ண -, ஒ( சிCTைக கா

கி மி ேச8 நறாக அT8 ஆெலC ெசG8 பா($க6.

ெசா ேகாBர வ'ைட: 1) த- 2) ஒலி 3) ப லி 4) சிதிைர 5) சதிர 6) க?பலைக 7) கன9யா.மr

தமிசார - ஜனவr 2010

20


ஹிw

டன9 டன9 பன9மைழ

கவ'ைதக6

.மா கேணச

அன9தா ப'ரகா)

பற8வ( ந-ZCட ப(வநிைல மா>றதா சிற.கைள உ6ளடகி ேச8கர தாஇைண8 இற$கிவ( அழகின9ேல இய>ைகMேம வ'யதி<ேம! பறைவகX ப8$கிநி? பள9ெச? வ'யதி<ேம! ெவ6ைளநிற கபளமாG ெவள9ெய$. பரவ'நி? ெகா6ைளய'< அழ.. ேகாTஇைண ஆகி<ேமா?

தைல+B: தைல+B

அமா

இபதி ேத<கிேற அமாவ' தLவைல 8பதி - அவள9 மTைய ெவ>றிய' -அவள9 பாராCைட ேதா வ'ய' - அவள9 ஆ?தைல ஆனா -இ+ேபா8 கிைடகிற8 அமாவ' Bடைவ மC<ேம ஆ-அமாவ' அ(காைமய' இப, 8ப, ெவ>றி , ேதா வ' எ8D ெதrயவ' ைல என..

ப'6ைளகX ெவய'லண'8 ப'Tம=ணாG Qதமிட ெவ6ைளபன9 மன9தEேம

தைல+B: தைல+B

அ+பா

ேவடமிறி ப'ற+பாேன! ெவய' கால நஊr ெவ=பன9M ெபGததாேல .ய' ேபால பாTஆT .ள9கால காணாமக6 உய'ெகா V .ள9மற8 உ6ள9(8 ெவள9B.8

ேந>? வைர த+B. தா+பாளாக -க=Cேராலராக இ?- அவேர வாைக. கDசிலராக -அப'>. அைணயாக எ?ேம அவ கன9மரா _லகமாக -கண'ன9ய' இைணயதளமாக

பய'க=ட மைழேபால பாசQட ஆTனேர! .ள9ராைட உ<தாV ெகாAUஇள தாவர$க6 நள9னQட தைலதாதி நாண'யேத தமி+ெப=ணாG! 8ள9Zட அைசயாம h$.கிற aமர$க6

தைல+B: தைல+B கணவ கணவ க=T. அ+பாவாG அப'>. அமாவாG ப'Tவாததி>. .ழைதயாG ெமாததி -நானாக அவ .

வ'ழிகிற நாெள=ண' வ'ழிதி(+ேபா நாைளெய=ண'!

வ'< கைத வ'ைட: 1) ெவ$காய 2) Bைக 3) த-.சிக6 4) .ைட

தமிசார - ஜனவr 2010

21


மP =< மP =< கT Uத க(+Bசாமி என உ$க ைபய உ$கைளேய ேகாவ'தாE Z+ப'<றா ? நாதா ெசாேனேன ேப ெசா ல ஒ( ப'6ைள இ(காE. மா+ப'6ைள ேகாTய' Bர6றவ(E ெசா ற-$க, அ+Bற ஏ அவ(.+ ெபா= ெகா<க மாCேட$கறா$க? த=ண' அTUC<, எ+ப+பா( ெத(ேகாTய' Bர6றவE. யா சா ெபா= ெகா<+பா$க? ஆசிrய: 10 ேப ேச8 ஒ( கCTடைத 20 நா6ல கCடறா$க. அேத கCTடைத 20 ேப ேச8 கCTனா, எதைன நா6ல கC<வா$க? மாணவ : ஏ>கனேவ கCTன கCTடைத ஏ சா ம?பTM கCட? நா நிைன+ெபெத லா நடக ஆரப'தா என ஆ.? Tராப' ஜா ஆய'< அEபவ எப8 : வாைகய' ெதrேதா ெதrயாமேலா ெசGM பல தவ?கX. fCட+ப< ம>ெறா( ெபய. ேபா< மP CT$ எப8: QTெவ<க QTயாம .ழப' ேபாM6ள அதிகாr சக அதிகாrகைளM .ழ+Bவ8.. சா, ந-$க எத கடDைள .B<வ$க? க யாண8. QனாTயா, ப'னாTயா? க யாண8. QனாT ெசா V$கேள. க யாண8. QனாT, Q(க தா ெராப BT.. அ+ேபா ப'னாT. அ8 ஏ ேக.ற-$க, க யாண8. அ+Bற நா ேவ=டாத ெதGவ இ ைல

ஈ-ெமய' 8. நிமலா ேவ நா6ேதா? எ=ண>ற ஈ-ெமய' பT. என., தி(ப தி(ப பTக h=Tய ஈ-ெமய' இ8. பT8 இB?$க6. ெபா(தமான ெபய: டாட – ைவதியநாத

ஜாவலி ேராவ - ேவலாMத

ப டாட -ப லவ

ேபா ேராவ - தா=டவராய

லாய - ேகசவ

Uேமா ெர

வடஇதிய வகீ - பAசாப'ேகச

கிபாச - எதிரா*

ல - .=<ராg

க= ம(8வ - க=ணாய'ர நிw>றிஷன9 ஹி+னT

C – ஆேராகியசாமி

C - ெசாகலி$க

ைஹைலC ெபயக6:

வண அT+பவ – சிதிர.+த

Cைரவ - சாரதி

.Tகார - க6ளப'ரா

அCெடTg Cைரவ – பாதசாரதி

பாபாCT - நாக@தி

தமிசார - ஜனவr 2010

22


தமிசார - ஜனவr 2010

23


தாGலாதி மாrயம வ'ழா இரா கேணச ெச+டபஇ(பதி ஏழா ேததி பா$காகி ேஹாCடலி B.ேதா. மண' மதிய ஒ?. அ(ேக எெனன பாக இ(கிறன என ேகCட ேபா8 அ<த ெத(வ' ேகாய' ஒ? இ(+பைத அறிேதா. நகரதிந<ேவ இ(+பதா சிறிய ேகாய' தா. ஆனா அத மகிைம மிக+ெபrய8 எ? அறிேதா. எ$கX. ந ல ேவைள ேபாV!; பாகியQ Zட!! அ<த நா6 வ'ஜய தசமி. காள9 சதிய' iப அ லவா? ேகாலாகல8ட ேதr ஊவலதி>. எ லா வ'தமான தயாr+BகX QQரமாக நைட ெப>?ெகா=T(தன. ேகாய' ஒ( ெபrய சாைலய' அ(ேக உ6ள8. அத சாைலய' இ( பக$கள9V ெபா8 மக6 தத மனதி>.கத கடD6கள9 ெபாைமகைளM, எ லா வ'தமான a மாைலகXட அல$கr8 ஆய'ரகணகான த>காலிகமான சி? ேகாவ' க6 ேபால

ைவதி(தன..வ'நாயக, சிவ, பாவதி, 8ைக,

காள9, மகிசாUரமதன9, வ'), கி()ண, ஹEமா, நடராஜ, இராம, சீ தா, பாலாஜி, என எ லா கடD6 கX அ$. இ(தன. இgவா? அல$கrக+ பCட எ லா ெகாV ேபாற சி? ேகாய'லிV மதியதி இ(8 இரD வைர க>aர த-ப ஆராதைன இைட வ'டா8 நட8 ெகா=ேட இ(த8 . அதைகய கடD6 வணகதி ேபா8 அத ஊ மகள9 Qகதி க=ட அைமதிையM பதிையM ஆவைதM பா8 நா$க6 ப'ரமி8+ ேபாேனா. இரD ேத ஊவலதி>. எ$களா த$க QTயவ' ைல. இரD QLதிV நட.மா. எ$கX. அ<த நா6 வ'T காைல ேவ? ஊ(.+ ேபாக ேவ=T இ(தைமயா , ஊவல8ட சி? ேநரதா கழிக QTத8.

பC< 8ண'கைள தவ'+ேபா! இரா கேணச ஒ( பC< ேசைலைய

ெநGய ஏற.ைறய 50,000 பC<+ aசிகைள, அைவ உய'ேரா< இ(.ேபாேத, U<

த=ண -r காGசி ெகா ல ேவ=<. அ+ெப( பாவைத ந-$க6 ஏ>க தயாரா? Bலா உ=ண ேவ=டா எ? ெசா வத>. காரண, ந வாைவ ந-Tக ப'ற உய'ைர எபேத ஆ..

எ லா உய'கX சமேம.

ெகா லZடா8

ஒ( ேகாழிய' உய' ஒ( பC<+ aசிய' உய'(. சம

எ? ஏ>?ெகா=டா , ஒ( பC< ேசைலைய அண'வ8 Bலா உ=வைத+ேபா 50,000 ப$. தவ? அ லவா? "அஹிசா பC<" உ>பதிய' , அத பC<+ aசிகைள ெகா6ளாம பC< _ைல எ<கிறாக6. பC< 8ண'ய' அதிக ஆைச இ(தா , அஹிசா பC< வா$கி உ<8$க6. இைத+ப>றி ேமV ெதr8 ெகா6ள, இமாத "ஹி8ய'ச <ேட" (Hinduism Today) எற இதைழ+ பTM$க6.

தமிசார - ஜனவr 2010

24


Bதிய வைட கைத உமா வ'Uவனாத நா .ழைதகX. Qதலி ெசா லி ெகா<. காகா கைத தா இ8. அதி சி? மா>ற, இலகிய சிதைனயாள சாரதா நப' ஆiர ெசான கைத. நா Zறிய கைத, காகைத ஏமா>றி....பாC<+ பாட ெசா லி, வைடைய எ<8 ேபான8 நr. சிறி8 கால8.+ ப' காக ஏமாறாம வைடைய காலி ைவ8 ெகா=< பாT, நrைய ஏமா>றிய8 எேறா. இதிV6ள க(8 ஏமா>?த ந ல ந-தி இ ைலேய! இைதேய ேவ? Qைறயாக Zறலாேம.. ஒ( பாCT மரதTய' அ<+ைப @CT வைட Uட ஆரப'தா6. மரதி ேம அம8 ஒ( காக இைத+ பா8ெகா=T(த8. ஈர வ'றகானதா , @CTய அ<+B எrயாம பாCT க)ட+பட, மரதி இ(த காக, "பாCT! அ<+B எrயைலயா கவைல+படாேத, நா மரதி இ(. காGத U லிகைள உைட8+ ேபா<கிேற. அைத ைவ8 அ<+ைப எrய வ'< " எ? ெசா லி U6ள9கைள+ ேபாCட8. பாCTM க)டமிறி அ<+ைப எrயவ'C< வைடைய UCடா6. காகதிட, "இதா ந- U6ள9 உைட8+ ேபாCடத>. ஒ( வைட, சா+ப'<" எ? ெகா<க, காைகM வைடMட சேதாஷமாக பற8 ெசற8 இதனா க)ட+ப<ேவா(. உதவ' ெசGய ேவ=<. தி(டாம , அேபா< ெகா<+பைத வா$கி உ=ண ேவ=< எற ந- தி ெதrகிறத லவா?

தமிசார - ஜனவr 2010

25


ெகா8+ பேராCடா தமி கேணச ேதைவயான+ ெபா(Cக6: உைற (frozen) பேராCடா

1 பாெகC

உலத பCடாண'

½ க+

காரC

2 (ெபrய8)

பx

100 கிரா

ெவ$காய

1 (ெபrய8)

தகாள9

1 (ெபrய8)

பைச மிளகாG

3

இAசி

ஒ( 8=<

a=<

5 ப>க6

ம லிதைழ

சிறிதளD

வத ெபாT

1 ேதகர=T

ம லி+ ெபாT

1 ேதகர=T

கர மசாலா

¼ ேதகர=T

மAச6 ெபாT

சிறிதளD

உ+B

ேதைவயான அளD

ெசGQைற: உலத பCடாண'ைய 5 மண' ேநர ஊற ைவ8 ேவகைவகD. பCடாண' .ைழயாம பா8 ெகா6ளD. உைறத (frozen) பேராCடாைவ, .ள9+ பதன9ய'லி(8 (fridge) ெவள9ேய எ<8 ைவ8 அைறய' தCப ெவ+ப நிைல. (room temperature) வதDட, Uட ைவ8 சிறி8 சிறிதாக உதி8 ெகா6ளD. காரC, பx இர=ைடM சிறி8 சிறிதாக ெவCT ேவக ைவ8 ெகா6ளD. இAசி, a=ைட வ'Lதாக அைர8 ெகா6ளD. அ<+ப' வாணலிைய ைவ8 சிறி8 எ=ெணG வ'C< fடான8

இAசி a=< வ'Lதிைன வதகD.

வத$கியDட ம லி தைழைய ேச8 வதகD. வத$கியDட ெவ$காய, பைச மிளகாG ேச8 வதகி அத ப' தகாள9ையM ேச8 நறாக வதகD. ேச8 வத$கியDட மAச6 ெபாT, வத ெபாT, ம லி+ ெபாT, கர மசாலா ெபாT ேச8 எ=ைணய'

நறாக வதகD. மசாலா அைன8

ெவதDட காGகறிMட, பCடாண'M ேச8 கிளறD. த=ண - வ>? வைர நறாக கிளறி ப' உ+B ேச8 கைடசிய' உதி8 ைவத பேராCடாைவM ேச8 காGகறி மசாலாDட நறாக ேச( வைர சிறி8 ேநர கிளறD. இ8 எ ேலா( வ'(ப' சா+ப'< ஒ( வைக உணD ஆ.. .ழைதக6 மிகD வ'(ப' சா+ப'<வாக6. தய' பசTMட ேச8 சா+ப'Cடா Uைவ Z<. இத>. தன9யாக .(மா ேதைவய' ைல. சைம8 .<பேதா< உ=< மகிL$க6!

தமிசார - ஜனவr 2010

26


rpWtH g+q;fh எ த$ைக பாரதி லயா ராஜா என.+ப'Tத வ'ழா ப'.ேக.எமி "பாரதி வ'ழா". எEைடய எதைனேயா சிேநகிதிகX சிேநகிதகX ஆT+பாT ெகா=டாTய இத வ'ழாவ' எ த$ைக ேமஹா பாரதி ேவஷ ெகா=ட8 என. மிகD ரசி.பT இ(த8. நா "த-ராத வ'ைளயாC<+ப'6ைள" பாடV. நடன ஆTேன.

இத>காக Uனதா ஆT ஒ( மாத காலமாக பய'>சி ெகா<தாக6.

எEைடய அமாD மிகD ஆவ8ட ஊ.வ'தாக6. நா ெகாலப

-

இ(தி(கிேற, சிகாேகாவ' இ(தி(கிேற, ெடலவr இ(தி(கிேற, ஆனா , என. மிகD ப'Tதி(+ப8 ஹூ

ட தா. இ8ேபால வ'ழாக6 நிைறய வ8 ெகா=ேட இ(க

ேவ=< எப8 எEைடய ஆைச.

.?ெகL8+ Bதி லாவ=யா Q.த ேமலி(8 கீ : 1

1. frயன9 ம?ெபய (4)

1

2. aவ' ம?ெபய (3) 3. ஆதிfT ஆசிrய (4) 4. ஓவ'யதி ம?ெபய (5) 2

7

6

5. ெசவ'ய' ம?ெபய (2) 6. தமிழ தி(நா6 (4) 7. Q=டாU கவ'ஞ (5)

2

இடமி(8 வல:

4

1. ெபா$க வ'ைளயாC< (6) 2. .ழைத கவ'ஞ (6)

3

3. ைதமாததி>. இன9+B ேச+ப8 (4) 4. தமி வ(டதி Qத மாத (4) 5. வர- வ'ைளயாCT பயப< 6

5

வ'ல$. (2௦) 6. ப=ைடயகால இைசக(வ' (2)

3

வ'ைட: பக 13

தமிசார - ஜனவr 2010

27


தமிசார - ஜனவr 2010

28


தமிசார - ஜனவr 2010

29


தமிசார - ஜனவr 2010

30


தமிசார - ஜனவr 2010

31


Bதி ெதா.+B: சதிரா க(ணாகர

ெசா ேகாBர! ேகாBர! 1.

ஓெரL8 ெசா .

2.

சதைத .றி. ெசா .

3.

Uவr ஊவ8.

4.

Qத தமி மாத.

5.

மன9த ெச? இற$கிய 8ைணேகா6.

6.

வ.+பைற Uவr இ(+ப8.

7.

Qகட Z< இட.

1 2 3 4 5 6 7

வ'ைட: பக 20

வ'< கைத: கைத: 1.

ேதாைல உrதாV அழாத இவ உrதவைர க=ண- வ'டைவ+பா. அவ

யா?__________ 2.

Bற+பCட இட ெதrM, ேபாG ேச(மிட ெதrயா8. அ8 என?

3.

சினAசி? வCT சி+பாGக6 பல ேப. அவக6 யா? ______________

4.

ெவள9ய' வ'rM. வCT U($.. அ8 என? _______________

_______________

வ'ைட: பக 21

ெபா(தமான ெசா>கைள இைண8+ Bதிய ெசா>கைள உ(வா.க: த-

நCசதிர

@.

.ழைத

ெசGதி

Z<

வா

தா6

ைக

க=ணாT

ேத

ெபCT

தமிசார - ஜனவr 2010

32


рокро╛ро░родро┐ропро╛ ро╡ ро┤ро╛ рпЖродро╛ : роЗро░ро╛роо рпЖроЪро╛роХро▓ро┐роХ

роироо ро╣ро┐роЯ

рооро╛роироХро░ рокро╛ро░родро┐

роХрпИро▓рооро▒!родро┐

35-роЖро╡

роЖ#$

роиро┐рпИро▒рпИро╡

%рой'($,

рокро▓

роЖ#$роХ) рок ро▒ , 'рокро╛ро░родро┐ропро╛ ро╡ ро┤ро╛' роТ+ ,роЪрок 12, 2009 роЪрой'роХро┐ро┤рпИроороп+, рпЗроХ(, - роЪро┐рпЗроХро╛ ро░ро╛. рпЗроороиро┐рпИро▓рок/ро│'роп 1, роЙро▓рпЖроХроХро┐4

рпЗроХро╛ро▓ро╛роХро▓рооро╛роХ

5род6родро┐ро░!рпИрод7,

рпЖроХро╛#роЯро╛роЯрок(роЯ. родрооро┐ро┤

ро╡ро░!рпИрод7 8

род8 ро░!рпИрод7

роиро┐рпИро▒6родро┐: рои роороХро╛роХро╡ роЕ2роЪро▓ро┐ рпЖроЪ4!

ро╡рпИроХроп 1,

рпЖрои2роЪроХро│'1

рпЗроироЪро┐рпЗрокро╛ роЕро╡ро░

роо($роо1ро▓ро╛роо1,

роЙ/ро│роХро│'1

рокрпИроЯроХ) 

роО1ро▓ро╛ рпЖрок:рпИроо

рпЗроЪ ро╡#рог, роЗ=ро╡ ро┤ро╛рпИро╡ роЕрпИройро╡: роЗрпИрог6 рпЖроХро╛#роЯро╛,рой. роЗ6род ро╡ ро┤ро╛ родрооро┐> рок/ро│' ро┤6рпИродроХ/ роо($роо1ро▓ро╛ роЕрпИройро╡: родроХ/ родро┐ро▒рпИроороХрпИро│ рпЖро╡ро│'рок$!род роТ: ро╡ро╛?рокро╛роХ роЕрпИроо6род. рокро╛ро░родро┐ роХрпИро▓ рооро▒!родро┐ рпИрог рпЖрокро╛:ро│ро╛ро│ роЯро╛роЯ. роЬро┐. роО. рок ро░роЪро╛! роЕро╡роХ/ роиро┐роХ>.роЪро┐роХро╛рой роПBрокро╛$роХрпИро│ родро┐:роородро┐. роЪ6родро┐ро░ро╛

роХ:рогро╛роХро░,

родро┐:.

роЗро░ро╛роо рпЖроЪро╛роХро▓ро┐роХ роЖроХро┐рпЗропро╛

роЙродро╡ 7роЯ,

родрооро┐>

рок/ро│'

роЖроЪро┐rропроХ/ роЯро╛роЯ. рпЖроЪро╛роХро▓ро┐роХ, родро┐:. роЪроХ рпИро╡!родро┐ропроиро╛род, родро┐:. роХ:. рооро╛рог роХро╡ро╛роЪроХ, родро┐:. рпЗроХро╛рокро╛ро▓роХро┐:Eрог, родро┐:. роЪро┐ро╡ рооро╛ роЖроХро┐рпЗропро╛:роЯ роЗрпИрог6 роЪро┐ро▒рокро╛роХ. рпЖроЪ?родро┐:6родро╛. роиро┐роХ>.роЪро┐роп 1 родро┐:. рок. роЪроХро░, родро┐:. роиро╛. роХрпЗрогроЪ рооB+ роЯро╛роЯ. роЪро╛ро░роиро╛род роЖроХро┐рпЗропро╛ро░ рпЗрок.5 роороХро╛роХро╡ роп рокрпИроЯроХ) роХ> рооро╛рпИро▓ рпЗроЪ ро╡#рог роЕрпИроо6род. роЪро┐+ро╡ роЪро┐+рооро┐роп рокрпЗроХBро▒ 'рокро╛2роЪро╛ро▓ро┐ роЪрокрод' роиро╛роЯроХ, рпЗрок.5рпЗрокро╛(,, рокро╛ро░родро┐ропро╛ рооB+ рпЖроЪ1ро▓рооро╛рпИро╡рпЗрокро╛ро▓ роЙрпИроЯропро▓роХро╛ро░ роЕрог ро╡ , рокро╛роЯ1 роиро┐роХ>.роЪро┐роХ/ рооB+ рокро╛ро░родро┐ропро╛ рокро╛роЯ1роХ) роироЯрой роиро┐роХ>.роЪро┐роХ/ роЖроХро┐ропрпИро╡ роЕрпИройро╡: ро░роЪро┐! рокро╛ро░ро╛($ ро╡#рог, ро╡ ро┤ро╛F рпЖрок:рпИроо рпЗроЪ!родрой.

родрооро┐> рок/ро│' роЖроЪро┐rропроХро│ роЕрокрог рпИрок7, роЕро╡роХ/

ро┤6рпИродроХрпИро│! родропро╛ рпЖроЪ?родро┐:6род рпЗрои!родро┐рпИроп7, роиро┐роХ>.роЪро┐роХро│' родро░!рпИрод7 роЕрпИройро╡: рокро╛ро░ро╛(,рой. роЕрпИройро╡ро░ роХ#роХ) роХро╛роХ) роЪро┐6родрпИрой ро╡ :6родро╛роХ роЕрпИроо6род роЗ6роиро┐роХ>.роЪро┐роп роЗ+родро┐роп 1, родро┐:роородро┐. ро╡ !ропро╛ рооро╛, рпЗроо4 рокро▓ роЙ+рок ройроХро│ роЙродро╡ 7роЯ роПBрокро╛$ рпЖроЪ?родро┐:6род роЙрогF ро╡рпИроХроХ/ ро╡роп B+ ро╡ :6родро╛роХро┐роп. роЗ рпЗрокро╛ро▓ роиро╛ роЕрпИройро╡: роТB+рпИрооропро╛роХ, рокро╛ро░родро┐ропро╛ ро╡ ро┤ро╛рпИро╡ роТ=рпЗро╡ро╛ роЖ#$ рпЖроХро╛#роЯро╛роЯ рпЗро╡#$ роО+ рокро▓ рпЖро╡ро│'рокрпИроЯропро╛роХ Gро▒ро┐ропрпИрод рпЗроХ(роХ %,6род.


SIMHA TRAVELS IS YOUR ONE STOP SHOP FOR ALL YOUR TRAVEL NEEDS тАУ Flight tickets, hotels, tour packages, cruises etc., We can offer extremely competitive fares for travel worldwide. WE ALSO OFFER LOW CONSOLIDATER FARES FOR BUSINESS TRAVEL. CALL US TODAY TO GET A GREAT QUOTE - GUARANTEED AND YOU WILL GET FRIENDLY AND COURTEOUS SERVICE AS ALWAYS!!!!!

Contact Harini Sampath or Revathi Vasudevan Phone : 281-261-7129 Email : simhatravels@gmail.com

роиро▒ро┐ ... рокро╛ро░родро┐ роХрпИро▓ рооро▒!родро┐ роиро┐ро╡ро╛роХ Hро╡ 1 роЕроХ ро╡роХро┐ , родро┐:. рок ро░роЪро╛! роЕро╡роХ/, родро╛ рпЗро╡рпИро▓ рпЖроЪ?7 "ExxonMobil" роиро┐+ро╡рой Kро▓рооро╛роХ

$1500 роирпЖроХро╛рпИроЯ ро╡ро╛роХро┐

роЕро│'!родро┐:роХро┐ро▒ро╛ . роЗ6род роиро┐+ро╡рой!рпИрод7, рок ро░роЪро╛! роЕро╡роХрпИро│7 ро╡ро╛>!родро┐ ро╡рогроХро┐ роиро▒ро┐рпИроп! рпЖродrро╡ ! рпЖроХро╛/роХро┐рпЗро▒ро╛. рпЖроЪроЯрок рооро╛род рпЖро╡ро│'ро╡6род роЗродH , роЗ6род рпЖрокро╛роХ1 рооро▓: родро┐:роородро┐. ро▓ро╛ро╡#ропро╛ % 6род роЕро╡роХ/ роХ#роХрпИро│ роХро╡:рок,ропро╛рой роЕ(рпИроЯ рокроЯ!рпИрод ро╡рпИро░6 рпЖроХро╛$!родродро┐B роОроХро│' рооройрооро╛6род роиро▒ро┐роХ/.

TamilCharal-2009-10-R2 (Jan)  

TamilCharal-2009-10-R2 (Jan)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you