Rørkjøp-katalog 2020

Page 319

GLAVA

ISOLERING Byggteknisk forskrift (TEK 17) er en veiledning om tekniske krav til byggverk som er viktig å følge. Kravene om isolering av rør knyttet til bygningens varme- og distribusjonssystem, har til hensikt å gi god varmeøkonomi g jennom å begrense varmetapet. Ved å benytte en rørlegger fra Rørkjøpkjeden, har du garanti for at jobben blir g jort av en fagperson i henhold til g jeldende forskrifter.

16 | RØRKJØP

Teknisk_katalog_2020 V4.indd 16

24/02/2020 15:00