Midtpunkt 4-21

Page 1

mi dt p u n kt

N Æ RI N G S LI V S M A G A SI N E T F O R T R O N D H EI M S R E GI O N E N Å R G A N G 2 3 | N R. 4 – 2 0 2 1

A U R O R A K O T E N G:

St yr er st or ut b y g gi n g er i Ø st b y e n

V A L G 2 1: D ett e si er li st et o p p e n e o m n æri n g s p oliti k k

V

K Ni T M E N E R

H v a gj el d er n å ? L a g ar b ei d!


N y e l e d er utf or dri n g er ? Vi hj el p er d e g vi d er e.

M e d m a st er ut d a n ni n g fr a N T N U, f år d u f a gli g p åf yll, st ørr e n ett v er k o g e n f or m ell l e d er ut d a n ni n g s o m t ar d e g vi d er e i k arri er e n. All e v år e d elti d s st u di er er s a mli n g s b a s ert o g k a n k o m bi n er e s m e d j o b b. S e all e m uli g h et e n e p å v år e n ett si d er: w w w. nt n u. n o / vi d er e / n y e-l e d er utf or dri n g er

N T N U VI D E R E er vi d er e ut d a n ni n g o g d elti d s st u di er til p a s s et d e g s o m er i ar b ei d sli v et. Vi til b yr k ur s a v k ort er e ell er l e n gr e v ari g h et p å b a c h el or - o g m a st er ni v å i n n e n d e fl e st e f a g o mr å d er. U n d er vi s ni n g e n er fl e k si b el – oft e s o m e n k o m bi n a sj o n a v a kti vit et er p å n ett o g i nt e n si v e s a mli n g er. V e d N T N U blir d u u n d er vi st a v N or g e s fr e m st e f or s k er e o g f or el e s er e. nt n u. n o/ vi d er e


A D MI NI S T R A S J O N NI T B erit Ri a n A d mi ni str er e n d e dir e kt ør M o b: 9 5 0 3 1 8 8 5 E - p o st: b erit @ nitr. n o

I N N H OL D

B ør g e B ei s v å g N æri n g s p oliti s k l e d er M o b: 9 0 6 6 9 7 3 9 E - p o st: b or g e @ nitr. n o A n n e Kri sti n St e n e S e ni or A d vi c er, A T A C ar n et M o b: 4 5 8 3 7 1 3 1 E - p o st: a n n e @ nitr. n o

V A L G S T U DI O O M N Æ RI N G S P O LI TI K K

12- 25

04

NI T M E N E R

06

GJESTE K O M ME NTAR

08

EI E N D O M

12

V A L G 2 1: F R E M S K RI T T S P A R TI E T

14

V A L G 2 1: MI L J Ø P A R TI E T D E G R Ø N N E

16

V A L G 2 1: H Ø Y R E

18

V A L G 2 1: S E N T E R P A R TI E T

20

V A L G 2 1: R Ø D T

22

V A L G 2 1: V E N S T R E

24

V A L G 2 1: S O SI A LI S TI S K V E N S T R E P A R TI

26

E- S P O R T

T or g eir S øl s n e s M ar k e d s sj ef Mob : 901 57 799 E - p o st: t or g eir @ nitr. n o

H v a gj el d er n å? L a g ar b ei d! 2 9 år m e d m uli g h et er

A n n e Gr et h e S mi st a d L ei n S al g s- o g m e dl e m s a n s v arli g M o b: 9 2 0 4 8 9 7 0 E - p o st: a n n e gr et h e @ nitr. n o

N y b y g g er i Øst b y e n N æri n gsli v ets o m b u ds m a n n

K e n n et h St olt z K o m m u ni k a sj o n s a n s v arli g M o b: 9 8 6 6 6 5 9 6 E - p o st: k e n n et h @ nitr. n o

N ø k k el or d et er o mstilli n g St atsr å d m e d å p n e d ør er

M ari u s J o h n s e n K o m m u ni k a sj o n / m øt e k o or di n at or M o b: 4 5 0 4 4 5 1 4 E - p o st: m ari u s @ nitr. n o

St atsr å d m e d å p n e d ør er

- S n a k k fr a m yr k esf a g e n e

C hri sti a n H a u g e n N æri n g s ut vi kl er M o b: 4 8 2 3 9 9 4 8 E - p o st: c hri sti a n @ nitr. n o

S p år b o ost f or n æri n gsli v et P å l a g m e d milj ø et

Å p n er et m e k k a f or g a m er e

28

K ULT U R

30

P R O FI L E N

T or st ei n L a n g el a n d N æri n g s ut vi kl er M o b: 9 5 4 6 1 1 5 7 E - p o st: t or st ei n @ nitr. n o

K ult ur ell e vit a mi n pill er i p a n d e mi e n Ni Ts «l ati n a » t a k k er f or s e g

34

S A M A R B EI D S P A R T N E R: D A N S K E B A N K

35

S A M A R B EI D S P A R T N E R: T R Ø N D E R E N E R GI

36

K O MPETA NSE

38

N Y E M E D L E M M E R I NI T

39

A N N O N S E R E I MI D T P U N K T

H a n s P ett er Øi e n K v a m D a gli g l e d er Ni T M el h u s M o b: 9 8 2 4 4 1 2 3 E - p o st: h a n s p ett er @ nitr. n o

L a ns er er n y e b ær e kr a fti g e f o n d

M arit bl e m åll øs a v G ull v å g- m al eri

Ai n a Mi dt hj ell R e p p e D a gli g l e d er Ni T Mi dtr e G a ul d al M o b: 9 5 9 7 7 9 9 4 E - p o st: ai n a @ nitr. n o

- H o d el øst o g b ort k ast et

Ut gi v er: N æri n g sf or e ni n g e n i Tr o n d h ei m sr e gi o n e n P o st b o k s 7 7 8 S e ntr u m, 7 4 0 8 Tr o n d h ei m Tlf: 7 3 8 8 3 1 1 0 E - p o st: fir m a p o st @ nitr. n o

Å R G A N G 2 3 | N R. 4 – 2 0 2 1

E v a C hri sti n W a n g R e s e p sj o n / k o nt or M o b: 7 3 8 8 3 1 1 0 E - p o st: e v a @ nitr. n o

w w w.f a c e b o o k. c o m / n ari n g sf or e ni n g e n w w w. nitr. n o

TI P S O S S! k e n n et h @ nitr. n o R e d a kt ør: K e n n et h St olt z J o ur n ali st er: K e n n et h St olt z J a n - Ar e H a n s e n

F or si d ef ot o: K e n n et h St olt z F ot o d e n n e si d e n: K e n n et h St olt z Tr y k k: B K Tr y k k p art n er D e si g n: M ari u s J o h n s e n O p pl a g: 6. 2 0 0 I S S N: 1 8 9 3 - 1 1 3 8

I n g u n n R o k s et h D a gli g l e d er Nit I n dr e F o s e n M o b: 9 1 8 0 1 5 0 6 E - p o st: i n g u n n @ nitr. n o K a ar e H a g er u p D a gli g l e d er Ni T S k a u n o g Ni T M al vi k M o b: 4 0 0 0 6 0 3 7 E - p o st: k a ar e @ nitr. n o


NI T M E N E R

K e n n et h St olt z R e d a kt ør Mi dt p u n kt

D

ers o m d u h ar v ært s m å b ar nsf or el d er i l ø p et a v d et sist e ti år et, h ar d u s a n ns y nli g vis h ørt d e n l a g b y g g e n d e s a n g e n til gj e n g e n i S u p ertri o e n – m ars vi n et Li n ni, a n d u n g e n Mi n g Mi n g o g s kil p a d d e n T u c k s o m r eis er r u n dt o g hj el p er d yr s o m er i st or f ar e p å b ar n e- T V. H ar d u n o e n ft er e år p å b a k e n er n o k S u p ertri o e ns o p p m u ntr e n d e s a n g o g kr e ati v e pr obl e ml øs ni n g u kj e nt m at eri e. M e n d a er k a ns kj e uttr y k k et «s a m ar b ei d n år d u k a n, k o n k urr ér n år d u m å » m er gj e n kj e n n eli g. D et sist e er e n s u k s ess o p ps kri ft s o m j e g h ør er o m p å n æri n gsli vs k o nf er a ns er 1 0- 1 2 g a n g er i år et. D et h ør es tilf orl at eli g o g e n k elt ut. Gir d et s u k s ess, b ur d e fl er e gj ør e s å n n, er d et l ett å t a s e g s el v i å t e n k e. O g s å p ass er d et j o ut m er k et m e d F Ns b ær e kr a ft s m ål n u m m er 1 7 o m s a m ar b ei d f or å n å d e 1 6 f or e g å e n d e m ål e n e. P å n o e n o mr å d er k a n i mi dl erti d s a m ar b ei d v ær e fr y kt eli g vri e nt, j a, n est e n h elt u m uli g. P oliti k k e n, f or e k s e m p el, er a v o g til sli k. N å er d et v al g i gj e n, o g i k a m p e n o m m a kt e n er d et n o k s å lit e f o k us p å s a m ar b ei d. S el v o m m a n g e a v p arti e n e i d e uli k e bl o k k e n e f øl g er d e s a m m e h o v e dli nj er i p oliti k k e n, er

4

MI D T P U N K T

d et u e ni g h et e n e s o m bl ås es o p p. S kill eli nj er m al es m e d br e d p e ns el, s k ytt er gr a v er gr a v es d y p er e. St orti n gs p oliti k er n e s o m er v al gt i n n fr a Tr ø n d el a g, k all er vi r ett o g sl ett f or Tr ø nd el a gs b e n k e n. D et er ri kti g n o k i k k e e n b e n k d er m a n sitt er o g s pis er m at p a k k e n i f ell ess k a p m e ns dis k usj o n e n g år i vri g o g e n g asj ert o m h v or d a n d e n all er e d e br a h v er d a g e n f or tr ø n d er e fl est k a n gj ør es e n d a b e dr e. A k k ur at s å n n er d et n o k i k k e. Tr ø n d ers k e p oliti k er e s o m still er til v al g h ar o ft est et br e n n e n d e ø ns k e o m å bi dr a til f ell ess k a p et, o g at d e st år p å i v er v e n e si n e, er d et i n g e n s o m h elst t vil o m. I N æri n gsf or e ni n g e n er vi s å h el di g e å f å m øt e m a n g e a v t o p p oliti k er n e v år e m e d j e v n e m ell o mr o m, h el e år et – i k k e b ar e i v al g k a m p e n. I d ett e n u m m er et a v Mi dt p u n kt k a n d u l es e o m fl er e a v d e m s o m s k al r e pr es e nt er e oss i Tr o n d h ei msr e gi o n e n p å St orti n g et. D et er i fl n k e o g h y g g eli g e f ol k, all e s o m e n. M e n, d et er allti d et lit e m e n. D et h e n d er vi f øl er et s n e v a v mis u n n els e o g b e u n dri n g o v erf or v år e k oll e g a er i n æri n gsli v et i B erg e n- o g St a v a n g err e gi o n e n. S ærli g n år vi h ør er o m h v or d a n « d er es » r es p e kti v e b e n k er

s a ml er s e g p å t v ers a v p arti gr e ns e n e i st or e o g vi kti g e s a k er f or r e gi o n e n. Sli k o p p n år d e m y e i l a n d ets vi kti gst e b esl ut ni n gs ar e n a. Tr ø n d el a gs b e n k e n s a m ar b ei d er n o k m y e m er m ell o m v al g k a m p e n e e n n vi s er ut a d. D et er v el li k e v el sli k at o m m a n er v a nt til å l et e ett er f eil, f orst ørr e u e ni g h et er o g kr a ngl er, o g s n a k k e n e d h v er a n dr e, k a n d et k a ns kj e v ær e utf or dr e n d e å fi n n e f ell es pl attf orm er m a n k a n m øt es p å, o g s a k er m a n k a n e n es o m. Str at e gi e n e er f or l e n gst l a gt, o g n å m å p oliti k er n e f å l o v til å k o n k urr er e o m st e m m er o g v el g er n es g u nst i i n ns p urt e n a v v al g k a mp e n. M e n s n art k o m m er e n h v er d a g s o m f or h å p e ntli g vis g år m er i r et ni n g a v «s a mar b ei d n år d u k a n », o gs å f or p arti p oliti k er e i uli k e f ar g er. D el er a v n æri n gsli v et er f orts att h ar dt m erk et a v p a n d e mi e n, s o m e n n å i k k e er o v er. D erf or tr e n g er vi at all e g o d e kr e ft er i n n e n p oliti k k e n, ar b ei ds- o g n æri n gsli v et tr e k k er i s a m m e r et ni n g f or å l e d e oss tr y gt gj e n n o m f ar e n e s o m f orts att tr u er. H v a gj el d er n å? L a g ar b ei d! S u p ertri o e n h ar s kj ø nt d et.


R e k r utt e ri n g

Sli k h ar C o nt o i Tr o n d h ei m j o b b et a kti vt f or å ft n n e ri kti g e a n s att e K a m p e n o m d e kl o k e h o d e n e blir st a di g t øff er e. D a k a n d et v ær e s m art å t e n k e litt n ytt i f or bi n d el s e m e d r e kr utt eri n g s pr o s e s s e n. D et l ø nt e s e g f or r e g n s k a p s k o nt or et C o nt o. I ft ott e o g m o d er n e l o k al er i R a n h e m s v e g e n 9 fl n n er d u C o nt o. D e ni a n s att e h er er e n d el a v l a n d et s st ør st e f a g milj ø, o g j o b b er i s a m m e l o k al er s o m bl a nt a n n et Sti c o s. - Vi er et r e g n s k a p s k o nt or, s o m o g s å j o b b er m y e m e d r å d gi v ni n g, f ort ell er J a n- C hri sti a n S a k s vi k, d a gli g l e d er v e d C o nt o. H a n h ar o v er 2 0 år s erf ari n g i br a n sj e n o g h ar l e d et C o nt o i o v er ått e år. H elt si d e n d a h ar h a n b e n ytt et s e g a v Bj ør g Fj ell R e kr utt eri n g n år h a n tr e n g er n y e fti n k e m e n n e s k er p å pl a s s. R u n e Li e o g Bj ør g Fj ell R e kr utt eri n g er v el di g d y kti g e p å å o m still e s e g o g e k str e mt d y kti g e p å o ppf øl gi n g. D erf or er d e n å v år f a st e r e kr utt eri n g s p art n er, si er S a k s vi k. T o k gr e p - Ti dli g er e i år fl k k vi e n o p p si g el s e o g m ått e i n n i e n n y r e kr utt eri n g s pr o s e s s. D a v ar d et l ett å t a k o nt a kt m e d R u n e. Vi er st a di g i k o nt a kt m e d h a m, s el v ut e n o m r e kr utt eri n g s pr o s e s s e n e, o g h a n er n y s gj erri g o g i nt er e s s ert i å h ør e h v or d a n d et g år m e d o s s. D a er d et e n k elt å t a t el ef o n e n til h a m n år vi tr e n g er f ol k, si er S a k s vi k. D e n n e g a n g e n v ar Li e o g Bj ør g Fj ell R e kr utt eri n g t y d eli g p å at d et k u n n e l ø n n e s e g f or C o nt o å gj ør e n o e n n y e gr e p. O g S a k s vi k l ytt et.

- D et h a n dl et i b u n n o g gr u n n o m å v ær e m er kr e ati v o g b y m er p å o s s s el v. O p p d at er e hj e m m e si d e n v år m e d i nt er vj u er a v f ol k s o m j o b b er h er i d a g, d er d e d el er si n e ærli g e o g o p pri kti g e s y n s p u n kt er p å h v or d a n d et er å v ær e a n s att h o s o s s, si er S a k s vi k. - M ål et v ar at d e s o m v ar n y sgj erri g p å stilli n g e n e s k ull e h a m uli g h et e n til å k o m m e t ett er e i n n p å vir k s o m h et e n. At d e h ar e n m uli g h et til å s k aff e s e g et i n n bli k k i ar b ei d s pl a s s e n, l e g g er h a n til. O g S a k s vi k f ort ell er at r e s ult at et v ar o v er all f or v e nt ni n g. - Vi ft k k utr oli g m a n g e k v ali fl s ert e s ø k er e til stilli n g e n. M y e m er e n n f or v e nt et, o g j e g er si k k er p å at r å d e n e vi fl k k fr a Bj ør g Fj ell R e kr utt eri n g v ar e n vi kti g f a kt or, si er S a k s vi k. K o m m e t ett er e p å R å d e n e s o m R u n e Li e i Bj ør g Fj ell R e kr utt eri n g g a S a k s vi k o g C o nt o, h a n dl er i st or gr a d o m « e m pl o y er br a n di n g ». K ort f or kl art er e m pl o y er br a n di n g e n m et o d e f or å b y g g e o g st yr k e s el s k a p et s o m d ø m m e s o m ar b ei d s gi v er. Gj er n e gj e n n o m r el e v a nt o g s p e n n e n d e i n n h ol d, s o m vi s er fr e m ar b ei d s pl a s s e n p å e n g e n ui n o g ærli g m åt e. R u n e Li e m e n er at d et er vi kti g i d e n ti d a vi er i n å.

- Vi m å h a i b a k h o d et at 9 0 pr o s e nt a v m uli g e k a n di d at er s ø ker o p p i nf or m a sj o n o m p ot e n si ell e ar b ei d s gi v er e f ør d e e v e nt u elt s ø k er p å j o b b e n. D e vil s e h v e m s o m j o b b er d er, f å et i n ntr y k k a v ar b ei d s milj ø et o g h v a sl a g s b e drift d et er. D a er d et vi kti g å t a i br u k e m pl o y er br a n di n g f or å f å fr a m d ett e, si er Li e. Li e si er at e m pl o y er br a n di n g i k k e tr e n g er å v ær e ti d kr e v e n d e f or ar b ei d s gi v er n e. - M a n g e tr or k a n s kj e d ett e i k k e er n o e m a n r e k k er o v er i e n tr a v el ar b ei d s h v er d a g, m e n d et h a ndl er oft e o m s m å, m e n s m art e, gr e p. O g j e g er v el di g gl a d f or at J a n- C hri sti a n o g C o nt o h ørt e p å r å d e n e v år e o g gj or d e s o m vi a n b ef alt e, si er Li e. S a k s vi k v ar i k k e i t vil o m at d et v ar l urt å t a r å d e n e fr a Li e p å al v or. - Br a n sj e n v år o g s a mf u n n et e n dr er s e g h el e ti d e n. D a er d et vi kti g å f øl g e m e d i ti m e n. Bj ør g Fj ell R e kr utt eri n g o g R u n e h ar k u n n s k a p o g k o m p et a n s e s o m er s pi s s et m ot v år br a n sj e, si er S a k s vi k. - Ko mi gang nå E m pl o y er br a n di n g gj ør d et l ett er e f or b e drift e n di n å tiltr e k k e s e g d e ri kti g e k a n di d at e n e, if øl g e Li e.

- N år d et b å d e er e n k elt f or f ol k å s e h v or d a n ar b ei d s milj ø et o g f å et i n n bli k k i ar b ei d s h v er d a g e n, s å h ar d et e n eff e kt. H vi s m a n i till e g g blir kj e nt m e d v er di e n e til b e drift e n, blir d et o g s å e n kl er e å f å i n n m oti v ert e s ø k er e m e d d e r ett e e g e n s k a p e n e, si er Li e. - R u n e kj e n n er o s s g o dt fr a f ør o g v et h v a sl a g s p er s o n er vi er p å j a kt ett er. M e n m e d di s s e gr e p e n e vi gj or d e n å, fi k k k a n di d at e n e o g s å et e n d a b e dr e i n ntr y k k a v h v e m vi er. N o e s o m i gj e n gj or d e at vi ft k k e n h å n df ull m e d kj e m p e g o d e s ø k er e, s k yt er S a k s vi k i n n. E m pl o y er br a n di n g er et gr e p m a n b ør st art e m e d u a n s ett o m m a n s k al r e kr utt er e n å ell er litt s e n er e. - D et vi kti g st e er at m a n b ar e k o mm er i g a n g, o g m a n b ur d e gj ør e gr e p f ør m a n h ar r e kr utt eri n g s b eh o v. E n sli k pr o s e s s k a n kr e v e litt f o k u s i s e g s el v o g d a er d et gr eit å h a gj ort di s s e s m art e gr e p e n e i f or k a nt. D erf or vil j e g a n b ef al e all e o m å k o m m e i g a n g n å, si er Li e. - H vi s d u h ar s p ør s m ål o m e m pl o y er br a n di n g, ell er tr e n g er a n dr e g o d e r å d i f or bi n d el s e m e d r e kr utt eri n g, s å er d et b ar e å t a k o nt a kt m e d o s s, l e g g er Li e til a v sl ut ni n g s vi s. K o nt a kt o s s p å w w w. bj or gfj ell. n o ell er p å t el ef o n 7 3 5 6 1 6 0 0.


GJESTE K O M ME NTAR

2 9 år m e d m uli g h et er Ut vi kli n g e n a v l a v ut sli p p s s a mf u n n et vil gi o s s b å d e m uli g h et er o g utf or dri n g er i d e n e st e 2 9 år e n e, s kri v er str at e gi dir e kt ør T o nj e F o s s i E n o v a i si n gj e st e k o m m e nt ar.

N

or g e h ar gj e n n o m kli m al o v e n, P aris- a v t al e n o g N or g es kli m a a vt al e m e d E U, f or pli kt et s e g til å v ær e et l a v utsli p pss a mf u n n i 2 0 5 0. F or oss s o m tri v es i l a n ds k a p et d er m uli g h etsr o m m et er st ort, vil d et v ær e 2 9 år m e d h ar dt, m e n i ns pir er e n d e ar b ei d. L a v utsli p pss a mf u n n et h a n dl er o m m y e m er e n n l a v e utsli p p. D et h a n dl er o m å o mstill e e n v o k s e n d e ø k o n o mi s o m kr e v er ø kt f orbr u k a v e n er gi o g n at urr ess urs er, s a mti di g s o m vi b e h ol d er v er dis k a pi n g e n o g v elf er d e n vi h ar i d a g. I 2 0 5 0 s k al vi v ær e et l a v utsli p pss a mf u n n, i k k e et l a vi n nt e ksts a mf u n n. F or å n å m ålstr e k e n i 2 0 5 0 k a n n æri n gsli v et o g i n d ustri e n e nt e n gri p e m uli g h et e n til o mstilli n g, ell er bli t v u n g et til d et. Pr o d u kt er o g tj e n est er m å k u n n e vis e til å v ær e b å d e b ær e kr a fti g o g h a l a v e utsli p p. M y e er usi kk ert, m e n d et er h elt si k k ert at «li c e ns e t o o p er at e » i 2 0 5 0 f or uts ett er at all e b e dri fi er o g i n d ustri er h ar n ull- ell er s v ært l a v e utsli p p. T v a n g e n vil bl a nt a n n et s kj e i f or m a v at n y e pr o d u kt er o g f orr et ni n gs m o d ell er ut k o n k ur r er d a g e ns m ar k e d er. E n « gr ø n n er e » f or br uk er a df er d s ett er st er k er e f øri n g er f or pr o d u kt ut vi kli n g, o g kr a v e n e til fl n a nsi eri n g vil bi dr a til at d e gr ø n n e l øs ni n g e n e blir m er l ø n ns o m m e.

O F F E N T LI G O G P RI V A T S A M A R B EI D D et er allti d b e dr e å s ett e s e g i f ør ers et et f or o mstilli n g e n e n n å bli t v u n g et, o g al dri h ar vil k år e n e f or å gri p e m uli g h et e n e v ært b e dr e. B å d e i E U o g i N or g e s ett es d et a v st or e mi dl er til i n n o v asj o n o g t e k n ol o gi ut vi kli n g. N o e n l øs ni n g er er f orts att i k k e f u n n et o p p, a n dr e er p å i d ést a di et o g tr e n g er l a n g ti d m e d t e k n ol o gi ut vi kli n g a v l øs ni n g er o g v er -

6

MI D T P U N K T

di kj e d er, m e ns n o e n er f er di g m e d ut vi kli n g e n o g m å r e alis er e pr o d u kt et ell er l øs ni n g e n i m ar k e d et. O g d e all er ft est e tr e n g er hj el p til d e n n e ut vi kli n g e n. Et g o dt o g t ett s a m ar b ei d m ell o m d et pri v at e o g d et o ft e ntli g e h ar al dri v ært vi kti g er e. Li k e v el k a n vi al dri s u bsi di er e oss til l a v utsli p pss a mf u n n et. St øtt e til t e k n ol o gi ut vi kli n g er b ar e e n d el a v li vsl ø p et til et pr o d u kt ell er e n l øs ni n g. D e s o m s k a p er n y e pr o d u k t er o g l øs ni n g er m å h a s å st or tr o p å d et s el v, at d e er m e d å t a e n st or d el a v i n v est eri n g e n. S a mti di g s k al d et o fl e ntli g e vil bi dr a gj e nn o m vir k e mi d d el a p p ar at et, o g E n o v a vil s pill e e n vi kti g r oll e i s e nf as e t e k n ol o gi utvi kli n g o g ti dli g m ar k e dsi ntr o d u k sj o n. I till e g g m å m ar k e d et, m e d d et o ft e ntli g e i s piss e n, ett ers p ørr e l øs ni n g e n e sli k at v ol u m g år o p p o g pris e n e g år n e d. D et er f ørst n år s pr e d ni n gs p ot e nsi al et t as ut o g v ol u m et p å d e gr ø n n e l øs ni n g e n e g år o p p, at d e st or e utsli p psr e d u ksj o n e n e r e alis er es. RI V E N D E U T VI K LI N G El e ktri fls eri n g a v s ki p er et e ks e m p el p å e n t e k n ol o gi o g m ar k e dsl ø p s o m i n g e n f or uts å f or n o e n år si d e n, d er pri v at e o g o ft e ntli g e h ar s pilt h v er a n dr e g o d e. D e n f ørst e h el e l e ktris k e f er g e n – A m p er e – bl e b y g d i N or g e i 2 0 1 4 ett er e n o fl e ntli g k o n k urr a ns e. D et v ar st art e n p å e n ri v e n d e ut vi kli n g i h el e v er di kj e d e n s o m tr e n gs f or å f å til et sli kt t e k n ol o gis k s ki fl. I d a g er o v er 4 0 0 f art ø y h el- ell er d el el e ktri fis ert. S a m ar b ei d er n ø d v e n di g f or å l y k k es. N or g e h ar f or uts et ni n g er p å pl ass m e d e n st or o g i n n o v ati v m ariti m n æri n g m e d a kt ør er i h el e v er di kj e d e n fr a t e k n ol o gi ut vi kli n g o g s ki ps d esi g n, til r e d eri er o g et vir k e mi d d el a p p ar at f or i n n o v asj o n

o g t e k n ol o gi ut vi kli n g m e d m us kl er til å st øtt e o p p u n d er d e n n e ut vi kli n g e n. S å k a ns kj e vi k a n si at d e n est e 2 9 år e n e h a n dl er o m s a m ar b ei d. I n g e n vil al e n e l øs e d e n kr e v e n d e v ei e n til l a v utsli p pss a mf u n n et i 2 0 5 0; d et s kj er bl a nt a n n et m e d e n d a t ett er e s a m ar b ei d m ell o m pri v at e o g o fi e ntli g e. N or g e s o m et ri kt l a n d, m e d et o fl e ntli g vir k e mi d d el a p p ar at m e d g o d e r a m m er o g et fr e m o v erl e nt o g i n n o v ati vt n æri n gsli v, er v el di g g o dt s k o d d f or a k k ur at d et.

T o nj e F o s s, E n o v a •

Str at e gi dir e kt ør i E n o v a si d e n m ar s 2 0 2 0.

Ut d a n n et si vili n g e ni ør i p etr ol e u m s ø k o n o mi fr a U ni v er sit et et i St a v a n g er.

1 9 år s erf ari n g fr a olj ei n d u stri e n i uli k e p o si sj o n er o g s el s k a p er, bl a nt a n n et A k er B P A S A.

Ti dli g er e l e d er a v R e gi o n n or d i At e a.

St yr e m e dl e m i S M N o g S al M ar.

N yli g ut n e v nt a v R e gj eri n g e n s o m m e dl e m i Kli m a ut v al g et, s o m st art er sitt ar b ei d h ø st e n 2 0 2 1.


- Vi k a n al dri s u b si di er e o s s til l a v ut sli p p s s a mf u n n et.

F ot o: B err e

MI D T P U N K T

7


EI E N D O M

N y b y g g er i Øst b y e n A ur or a K ot e n g s k ull e bli h å n d b all pr o ff o g t a o p p k a m p e n m e d C a mill a H er r e m p å v e n str e k a nt e n p å l a n d sl a g et. Å g å i n n i f a mili e b e drift e n s o m ei e n d o m s ut vi kl er v ar d e fi niti vt i k k e pl a n e n. T E K S T O G F O T O: K e n n et h St olt z

8

MI D T P U N K T


- J

e g s k ull e e g e ntli g bli h å n d b alls pill er, s å j e g s ats et p å h å n d b all o g j o b b et d elti d i ft r m a et år et ett er vi d er e g åe n d e. D et v ar utr oli g kj e d eli g, s y nt es j e g d a. U n g e K ot e n g i n ns å i mi dl erti d g a ns k e r as kt at h u n i k k e k o m til å bli l a n dsl a g ets n y e v e nstr e vi n g. D er r e gj er er f orts att C a mill a Herr e m – 1 5 år o g 2 7 2 l a n ds k a m p er ett er d e b ut e n. A ur or a K ot e n g b e g y nt e i st e d et p å l ær er h ø ys k ol e n f or di h u n s k ull e gj ør e n o e e g et – f ør h u n ett er et p ar år p å s k ol e b e n k e n i n ns å at d et h ell er i k k e v ar l ær er h u n s k ull e bli. - J e g h us k er at j e g s att o g s kr e k p å kj ø kk e n b or d et hj e m m e h os f ar e n mi n f or di j e g v ar r e d d f or å i k k e l y k k es. D a s a h a n til m e g: ↓ S LI K VI L K O T E N G J E N S S E N B Y G G E P Å L E A N G E N. B y d el e n s o m s k al b y g g e s p å tr a v b a n e n vil h u s e 2. 0 0 0 l eili g h et er o g e n l a n g r e k k e s er vi c etil b u d o g f u n k sj o n er r u n dt tr e s e ntr al e a k s er, s o m ut b y g g er n e k all er A kti vit et s a k s e n, B y a k s e n o g N at ur a k s e n. (Ill u str a sj o n A kti vit et s a k s e n: K ot e n g B oli g)

« N å b e g y n n er d u b ar e h os oss, o g s å s k al vi f å d et h er til å bli arti g! ». S A T S E R T U N G T P Å B O LI G O g arti g er d et t y d eli g vis p å j o b b e n, f or A ur or a K ot e n g l er o ft e – o g h ø yt! I f a mili e b e dri fl e n s o m bl e st art et a v p a p p a I v ar b e g y nt e h u n m e d utl ei e a v n æri n gs eie n d o m i K ot e n g Ei e n d o m. S els k a p et h ar b y g g et e n ei e n d o ms p ort ef ølj e p å 6 0 ei e nd o m m er m e d 2 5 0. 0 0 0 k v a dr at m et er, s o m ei es h elt ell er s a m m e n m e d a n dr e a kt ør er. Ett er å h a bi dr att til tr e n y e tils k u d d til f a mili e n, st art et A ur or a å j o b b e m e d b oli g pr osj e kt er i 2 0 1 4 i t os p a n n m e d Ol e Bir g er Gi æ v er i K ot e n g B oli g. Si d e n h ar d et b all et p å s e g m e d st or e ei e n d o ms kj ø p, o ft e i s a mar b ei d m e d s p e k e m atf a mili e n J e nss e n. - I d a g ei er vi Grilst a d M ari n a s a m m e n m e d Je nss e n-f a mili e n o g S p ar e B a n k 1 S M N. Vi ei er L e a n g e n b u kt a- pr osj e kt et i H a a k o n VIIs g at e s a m m e n m e d O B O S o g J e nss e n, o g vi ei er L e a n g e n Tr a v b a n e s a m m e n m e d Je nss e n. S å n å er vi et a bl ert n e d e p å Grilst a d M ari n a m e d 2 0 a ns att e. Vi h ar et s els k a p s o m h et er K ot e n g J e nss e n, s o m s er v er d e

uli k e pr osj e kt e n e, f or kl ar er h u n. - N å er d u alts å d a gli g l e d er i K ot e n g B oli g ? - J a. O g i K ot e n g Je nss e n A S o g d e a n dr e s els k a p e n e, d a! D et er m a n g e d a gli g l e d er-titl er, m e n d et er v el e g e ntli g b ar e é n vir ks o mh et, s mil er K ot e n g. Ø N S K E R V A RI G E K V A LI T E T E R - F ort ell litt o m h v a vi k a n f or v e nt e oss a v L e a n g e n, d er d er e n å s k al tr a nsf or m er e de n g a mle tr a v b a ne n til e n helt n y, lite n b y del. - L e a n g e n er e n kj e m p e arti g pr os ess, o g d et er e n st or pl a n. D et er pl a nl a gt o v er 2. 0 0 0 b oli g er, n æri n g o g o fl e ntli g e s er vi c ef u n ksj on er. D et er o ft e ntli g b ar n e h a g e, h els e- o g v elf er dss e nt er. Vi s k al et a bl er e e n e g e n g å g at e, s o m er g a ns k e s p esi elt. J e g v et i k k e o m a n dr e b oli g o mr å d er m e d li g n e n d e visj o n o g a m bisj o n s o m vi h ar – d e n er g a ns k e t ø , fl s y n es j e g! Et a bl eri n g a v f ell esf u n ksj o n er s o m l e k er o m, f ors a mli n gsl o k al er, v er kst e d er o g gj est el eili g h et er s k al gj ør e d et attr a kti vt å b o m er k o m p a kt, o gs å f or b ar n ef a mili er, p å d et st or e o g bilfri e o mr å d et.

MI D T P U N K T

9


← B LI D, M E N B E S T E M T. Ett er f ot o s e a n s e n m e d Mi dt p u n kt st år m øt er m e d p oliti k er n e f or t ur. S pr e n gt s k ol e k a p a sit et tr u er m e d å st o p p e gr yt ef er di g e b y g g e pr o sj e kt er i s e ntr al e d el er a v b y e n. Uf or ut si g b ar e k o m m u n al e pl a n - o g r e g ul eri n g s pr o s e s s er k a n s ett e A ur or a K ot e n g s g o d e h u m ør o g t ål m o di g h et p å pr ø v e.

- N å j o b b er vi m e d e n di git al m o d ell s o m s k al f å f ol k til å f orst å visj o n e n v år. D e n k o m m er ut g a ns k e s n art, o p pl ys er K ot e n g til Mi dt p u n kt. - S o m b oli g ut vi kl er e si er d er e o ft e at d et k ost er b ar e 2- 3 pr os e nt m er å b y g g e m e d or d e ntli g k v alit et, o g d er e er o p pt att a v at d et s k al b y g g es sli k at m a n k a n v ær e st olt a v b y g g e n e i o v er h u n dr e år. H v a sl a gs k v alit et er ø ns k er d u å tilf ør e b y e n i pr osj e kt e n e d u er a ns v arli g f or ? - D et st art er all er e d e m e d pl a nl e g gi n g o g r e g ul eri n g a v o mr å d er, d er vi br u k er g o d e r e g ul eri n gs ar kit e kt er o g e g e n k u n ns k a p p å h us et. Vi er o p pt att a v h vil k e k v alit et er s o m er vi kti g e f or å f å et b oli g o mr å d e til å f u n g er e. O g vi er h el di g e s o m k a n j o b b e m e d st or e o mr å d er fr e mf or å b ar e j o b b e m e d ett o g ett b y g g. D et b et yr at vi k a n j ust er e h ø y d er ut fr a h v a s o m er br a f or h el e b oli g o mr å d et. D et h a n dl er o m å k u n n e s k a p e pri v at e o mr åd er, uts y n o g g o d e s olf or h ol d, p å e n br a m åt e f or h v er e n k elt l eili g h et, o g s a mti di g l a g e g o d e s osi al e tr e ft p u n kt er s o m er litt m er o fl e ntli g. K v alit et er et litt ft y kti g or d, m e n f or oss h a n dl er d et o gs å o m at vi b y g g er s oli d e b y g g s o m i s å st or gr a d s o m m uli g er v e dli k e h ol dsfri e sli k at d e h ol d er s e g fl n e o v er l a n g ti d. Vi pr ø v er å br u k e m y e t e glst ei n o g al u mi ni u ms pr o l ft er p å vi n d u e n e, s å d et s k al s e fl nt ut o m 6 0 år, o g o m 1 0 0 år. N o e a v d et m est b ær e kr a i fl g e vi k a n gj ør e er å b y g g e sli k at ti n g el d es m e d v er di g h et.

10

MI D T P U N K T

S O SI A L B Æ R E K R A F T - B ære kr a fi o g sir k ul ær ø k o n o mi er be greper vi st a di g o ft ere h ører o gs å i b y g g e br a nsje n. H v or d a n j o b b er d er e k o n kr et m e d d ett e? - B ær e kr a fi er i k k e h elt kl art d e fl n ert i b y g g e br a nsj e n. D et fi n n es ri kti g n o k e n m e n g d e st a n d ar d er, m e n i b oli gs e g m e nt et er d et mi n dr e a v d ett e, o g e n g o d d el uli k e s erti fl s eri n g er s o m h a n dl er m er o m u n ø dv e n di g o g k ost b art k o ns ul e nt ar b ei d. N år m a n b y g g er ett er Te k 1 7, s å b y g g er m a n g a ns k e t ett, o g d et o p pf yll er p å m a n g e m åt er t e k nis k e kr a v. Ell ers s er vi bl a nt a n n et p å t e k n ol o gis k e tilt a k s o m k a n ut gj ør e e n f ors kj ell. D et vi kti gst e vi k a n gj ør e er i mi dl erti d å b y g g e fi n e b y g g s o m st år s e g o v er ti d, o g b o milj ø er m e d s osi al b ær e kr a . fi F or b ær ekr a er i fi k k e b ar e milj ø, d et h a n dl er o gs å o m f ol k. J e g tr or vi s o m b y g g er b y d el er er n ø dt til å t a st ørr e a ns v ar f or s osi al b ær e kr a . fi M y e a v d et vi s k al i g a n g m e d p å L e a n g e n er å l a g e b y g g o g o mr å d er r u n dt m e d i nfr astr u kt ur s o m st øtt er o p p o m d e n n e s osi al e b ær ekr a fi e n j e g t e n k er p å, f ort ell er K ot e n g. B å d e f ar o g d att er K ot e n g e n g asj er er s e g i d e b att e n o m N y h a v n a. S els k a p ets h o v e dk o nt or i S ki p p er g at a li g g er si d e o m si d e m e d g a ml e D or a – mi dt i i n d ustri o mr å d et m a n i m a n g e år h ar ø ns k et å ut vi kl e til e n n y s e ntr u ms n ær b y d el. - H ar d er e pl a n er p å N y h a v n a? - Vi ei er S ki p p er g at a 1 4 s a m m e n m e d Tr o n d h ei m H a v n, o g vi ei er e n ei e n d o m r ett

o v er d o k k e n. D e n h ar vi pl a n er f or. Vi er kl ar o v er at Tr o n d h ei m H a v n o gs å j o b b er m e d h v or d a n d e s k al vi d er e ut vi kl e N y h a v n a, o g h å p er s el vf øl g eli g p å å k u n n e v ær e m e d o g bi dr a d er. D et er j o e n kj e m p es p e n n e n d e o g vi kti g d el a v b y e n v år. U T Å L M O DI G - Ti dli g ere i år ble K ote n g Eie n d o m til delt Tr o n d h ei m k o m m u n es B y g g es ki k ks pris f or Kr a m b u g at a 2 d er gr ü n d erf ell ess k a p et Di gs h ol d er til i s a m b o ers k a p m e d Kl e m ets kir k e n. H v a b et yr e n s å n n pris f or s els k a p et? - D et er s ki k k eli g arti g å bli s att pris p å, o g d et b et yr m y e at a n dr e v er ds ett er d et s a m m e s o m vi, o g i k k e mi nst ar kit e kt e n e, pr ø v er p å. F or å s ni ks kr yt e litt, fi k k vi h e d erli g o mt al e f or b oli g pr osj e kt e n e v år e i M ell o mil a p å s a m m e ti d. D et v ar o gs å v el di g st as. S å vi h å p er p å fl er e s å n n e, s mil er K ot e n g f or n ø y d. - H v a li k er d u b est m e d å j o b b e i n n e n ei e n d o ms ut vi kli n g ? - Je g li k er j o utf or dri n g er, h ar f ått v el di g m y e a ns v ar o g h ar m y e å br y n e m e g p å. J e g er s osi al o g li k er f ol k. O g j e g els k er ar kit e kt ur, o g er i nt er ess ert i b y g gi n g. S å n n s ett k a n d u si at j e g h ar e n p erf e kt j o b b, l er K ot e n g. H u n i n nr ø m m er h u mr e n d e at h u n i k k e kj e nn er s å v el di g m a n g e a n dr e n æri n g er, h ell er. - Je g tr or i h v ert f all i k k e j e g h a d d e e g n et m e g i e n br a nsj e h v or ti n g g år s a kt e, f or j e g er g a ns k e ut ål m o di g, f astsl år A ur or a K ot e n g.


MI D T P U N K T

11


V A L G 2 1: F R E M S K RI T T S P A R TI E T

N æri n gsli v ets o m b u ds m a n n « H v a er b e st f or n æri n g sli v et ? » S p ør s m ål et li g g er h el e ti d e n i b a k h o d et, si er Si v ert Bj ør n st a d. M e d ått e år b a k s e g p å St orti n g et h ar h a n o p p ar b ei d et s e g t y n g d e p å ut d a n ni n g o g f or s k ni n g, n æri n g o g fi n a n s. T E K S T: B ør g e B ei s v å g F O T O: M ari u s J o h n s e n


F

r P- er e n fr a Tr o n d h ei m h ar sitt et i ut d a nni n gs- o g f ors k ni n gs k o mit e e n, ft n a nsk o mit e e n, o g er n å til b a k e f or a n dr e g a n g i n æri n gs k o mit e e n. H v a m e n er h a n er d e vi kti gst e n æri n gss a k e n e Fr P h ar f ått gj e nn o m i l ø p et a v h a ns t o p eri o d er p å St orti ng et ? - D et er v a ns k eli g å tr e k k e fr e m e n k elts a k er o v er s å l a n g ti d, m e n o p pr ett els e n a v N y e Vei er er e n mil e p æl s o m h ar gj ort ut b y ggi n g a v s a mf er ds el til n o e h elt a n n et i d a g e n n h v a d et v ar f or 1 0- 1 5 år si d e n. D et at vi f år E 6 gj e n n o m n est e n h el e f yl k et – vi h ar s n art m ot or v ei fr a Osl o til St ei n kj er – d et b et yr n o e n år v ar er o g f ol k s k al tr y gt fr e m. S å h ar vi f o k us et p å k o m p et a ns e, c a m p us p å N T N U s o m n å blir r e alis ert. O c e a n S p a c e C e ntr e s o m vil v ær e kj e m p e vi kti g f or h a vn æri n g e n e o g f or Tr ø n d el a g i år e n e fr e mo v er. Vi h ar o gs å gj ort gr e p p å s k att e- o g a v gi ft ssi d e n, s o m r e d us ert s els k a pss k att fr a 2 8 til 2 2 pr os e nt s a mt r e d us ert f or m u es k att

← V A S K E E K T E LI B E R A LI S T. - Litt a v mi n mi sj o n s o m p oliti k er er å st yr e b e drift er o g f ol k mi n st m uli g. J e g still er til v al g f or å gi m e g s el v mi n dr e m a kt. N æri n g sli v et o g f ol k fl e st b ur d e h a f ått b e st e mt litt m er o v er s e g s el v o g si n e g e n h v er d a g, si er Si v ert Bj ør n st a d.

– d et tr or j e g o gs å b et yr m y e f or tr ø n d ers k e b e dri fl er. J e g h ar o gs å j o b b et m y e m e d virk e mi d d el a p p ar at et k n ytt et o p p m ot Tr ø nd el a g o g Tr o n d h ei m. S ærli g I n v esti n or, o g d et sist e år et Si v a. J e g tr or i k k e vi er f er di g e m e d k a m p e n e s o m st år d er. Je g m å b er ø m m e d er e i N æri n gsf or e ni n g e n s o m h ar t att e n v el di g a kti v r oll e i m ot St orti n g o g R e gj eri n g i diss e s a k e n e. D et er vi kti g at Tr o n d h ei m h ar n o e n n asj o n al e h o v e d k o nt or o g at i k k e alt m å til Osl o. D et er br a f or m a kts pr e d ni ng e n, m e n j e g tr or o gs å d et er br a f or d et ø vri g e n æri n gsli v et i Tr o n d h ei m o g Tr ø nd el a g.

- A bs ol utt, d erf or h ar Fr P d e sist e ått e år e n e bi dr att til m er e n n e n d o bli n g a v d e n æri n gsr ett e d e f ors k ni n gs vir k e mi dl e n e s o m gj ør d et e n kl er e f or n æri n gsli v et å v ær e m e d p å pr osj e kt er s a m m e n m e d h ø y er e ut d a nni n g o g f ors k ni n gs- o g ut d a n ni n gsi nstit usj o n er. Li k e v el s er vi at n æri n gsli v et i m a n g e a n dr e l a n d br u k er m er p e n g er p å f ors k ni n g o g ut vi kli n g. D et h a n dl er i k k e b ar e o m at st at e n s k al still e o p p m e d p e n g er. Me n st at e n k a n b y g g e f ors k ni n gsi nfr astr u kt ur s o m b e dri fi e n e k a n n ytti g gj ør e s e g a v. D et er n ett o p p d erf or d et er s å vi kti g at m a n f år r e alis ert s atsi n g er s o m O c e a n S p a c e C e ntr e.

C O C A C OL A F Å R F O R D EL E R - S k att er o g a v gi ft er p å vir k er n æri n gsliv et, o g er vi kti g e n æri n gs p olitis k e s a k er f or Ni T. H v a t e n k er Fr P o m d a g e ns s k att e- o g a v gi fl s ni v å? - S els k a ps k att e n er p å et f or n u i ft g ni v å. N å er d et g a ns k e li kt bl a nt d e n or dis k e l a nd e n e, o g d et b et yr at h vis utl e n di n g er s k al gj ør e i n v est eri n gs b esl ut ni n g er, o m m a n b ar e s er p å s els k a pss k att e n, s å er d et g a ns k e ett f ett o m d et gj ør es i N or g e, S v eri g e, D a n m ar k ell er Fi nl a n d. S å n n v ar d et i k k e f ør. D a h a d d e vi 2 8 pr os e nt s els k a pss k att, o g d e a n dr e n or dis k e l a n d e n e l å p å r u n dt 2 0 pr os e nt. S å m e n er vi at f or m u es k att e n, o g s ærli g p å ar b ei d e n d e k a pit al, m å fl er n es f or di d et gir e n k o n k urr a ns ef or d el f or utl e n di n g er s o m ei er b e dri fl er i N or g e. Et e ks e m p el j e g pl ei er å br u k e er ei er n e a v C o c a C ol a. D e b et al er i k k e f or m u es k att til N or g e, m e ns Os k ar S ylt e s o m h ar mi n er al v a n nf a bri k k e n si n i N or g e, h a n m å b et al e f or m u es k att b ar e f or di h a n er n ors k. O g f or di h a n m å b et al e f or m u es k att, b et yr d et at h a n m å t a p e n g er ut a v b e dri fi e n. B e dri ft e n blir mi n dr e s oli d, o g d et gir C o c a C ol a et k o n k urr a ns ef ortri n n. D et s y n es j e g i k k e at vi s k al gi d e m. Vi m å t a v ar e p å n ors k e ei er e, n ors k e ei er milj ø er.

VI L T E N K E I N Y E B A N E R - Fr P ø ns k er å ut vi d e N y e Vei ers p ort ef ølj e, o g h ar st or tr o p å d e n n e m o d ell e n. K a n d e n o v erf ør es til a n n e n i nfr astr u kt ur f or s a mf er ds el, s o m t o g ? - Vi s er v el di g st or k ost n a ds ø k ni n g p å i nfr astr u kt ur pr osj e kt er f or t o g. Je g tr or a bs ol utt at vi k u n n e h att br u k f or N y e B a n er ett er m o d ell a v N y e Vei er, s o m k u n n e h a utf or dr et o g gj ort ti n g litt a n n erl e d es e n n h v a B a n e N or o g j er n b a n e dir e kt or at et gj ør i d a g. M e n f or oss er d et vi kti gst e å si kr e at p e n dl er n e k o m m er tr y gt o g r as kt fr e m o gs å m e d t o g. D erf or h ar vi s a gt at d et vi kti gst e p å Tr ø nd er b a n e n i år e n e fr e m o v er er å b y g g e fi er e kr ys ni n gss p or sli k at r eis eti d e n g år n e d. - H vis Fr P gj ør et g o dt v al g o g h a v n er i e n p osisj o n s o m gir i n n fi yt els e; h v or d a n vil b e dri fi e n e i Tr o n d h ei msr e gi o n e n o g Tr ø n d el a g m er k e d et? - D e vil m er k e d et p å s a m m e m åt e s o m d e h ar gj ort d e sist e ått e år e n e, n år Fr P h ar h att m a kt o g m y n di g h et. D et er et h elt a n n et t e m p o i s a mf er ds els ut b y g gi n g e n i d a g. O g et a n n et s k att e- o g a v gi fi sr e gi m e i d a g s a mm e nli g n et m e d ti år si d e n. M e n d et all er vi kti gst e er at Fr P h el e ti d e n t e n k er p å h v ord a n p oliti k k e n vil sl å ut f or n æri n gsli v et. Altf or m a n g e p oliti k er e er o p pt att a v h v a vi s k al br u k e p e n g er p å. Altf or f å t e n k er p å h v or d a n vi s k al s k a fl e i n nt e kt er f or å fi n a nsi er e d ett e. Vi er h elt a v h e n gi g a v et v elf u ng er e n d e n æri n gsli v s o m s k a p er v er di er.

O M S TI L LI N G O G K O M P E T A N S E - H v or d a n kl ar er vi å s k a fi e n o k o g ri kti g k o m p et a ns e i n n i vir ks o m h et e n e v år e, fr a f a g ar b ei d er e n til P h. D ? - Vi m å s n a k k e o p p yr k esf a g et o g l e g g e til r ett e f or at d e s o m g år yr k esf a gli g s k al f å l o v til å h ol d e p å m e d d et d e li k er all er b est. Vi er litt f astl åst i 2 + 2 s yst e m et – f ørst 2 år p å s k ol e, o g s å 2 år ut e i b e dri . fl Vi m å h a r es p e kt f or at e n d el er s k ol el ei ett er 1 0 års ut d a n ni n g. D et k ost er s a mf u n n et m y e m er o m d e dr o p p er ut a v vi d er e g å e n d e s k ol e, e n n at vi l e g g er litt m er til r ett e sli k at b e dri fi o g el e v f år m øt es litt o fl er e o g ti dli g er e i l ø p et. Vi m å k o ns e ntr er e oss o m å ut d a n n e k o m p et a ns e s o m n æri n gsli v et tr e n g er. - D el er a v n æri n gsli v et st år o v erf or e n st or o mstilli n g i m er b ær e kr a fii g o g gr ø n n r et ni n g. F or å l y k k es tr e n gs d et b et y d eli g f o rs k ni n gsi n ns ats o g k o bli n g m ell o m f ors k ni n g o g n æri n gsli v?

D ett e er et r e di g ert ut dr a g fr a Ni Ts V A L Gst u di o. I nt er vj u et m e d Si v ert Bj ør nst a d k a n s es i si n h el h et p å N æri n gsf or e ni n g e ns Y o ut u b e- k a n al, F ac e b o o k-si d e, s a mt hj e m m esi d e nitr. n o.

MI D T P U N K T

13


V A L G 2 1: MI L J Ø P A R TI E T D E G R Ø N N E

N ø k k el or d et er o mstilli n g Milj ø p arti et D e Gr ø n n e s t o p p k a n di d at, hitt er v æri n g e n o g i n g e ni ør e n A s k I b s e n Li n d al, er o p pt att a v h v a vi s k al l e v e a v ett er olj e n. T E K S T: B ør g e B ei s v å g F O T O: K e n n et h St olt z

M

v er d e n r u n dt oss h ar o mstilt s e g o g b y g d n ytt n æri n gsli v. - I p arti pr o gr a m m et er M D G o p pt att a v m or g e n d a g e ns n æri n gsli v – f or di d er e vil gj ør e v el di g m y e a n n erl e d es e n n i d a g. K a n d u si litt o m d et? - J a, j e g er fr a Hitr a s el v, o g Ø yr e gi o n e n er v el di g n æri n gsr ett et, s p esi elt i n n e nf or o p p dr ett o g h a v br u k. D et s y n es j e g er et ft nt e k s e m p el p å e n n y, st or n æri n g m a n h ar H A R FLY T T E T D E B AT T E N - H v a er d et vi kti gst e M D G h ar n å d d b y g d o p p, s o m o gs å h ar g o dt a v å bli stilt gj e n n o m m e d f or n æri n gsli v et p å St orti n g et? h elt t y d eli g e kr a v fr a p olitis k h ol d f or å dri v e - Oi, d et er et st ort s p ørs m ål. J e g tr or b ær e kr a i fl g. N æri n g e n h ar et kj e m p e p ot e nd et vi kti gst e er at vi h ar ft ytt et d e b att e n k n yt- si al o g k a n bli ett a v d e st or e, n y e b ei n a å st å t et til kli m a pr o bl e m ati k k e n, o g k a ns kj e s p e- p å, gitt at m a n blir k vitt d et s o m h e n g er i gj e n si elt i n n e nf or olj e p oliti k k e n, m a n g e h a k k. a v b ar n es y k d o m m er. M a n m å l øs e s y k d o mVi k o m m er til et p u n kt h v or d et er o p pl a gt s pr o bl e m ati k k, r ø m ni n g, l us, f ôr pr o d u ksj o n at vi s k ull e h a o mstilt oss fr a d e n t u n g e o g sli k e ti n g. D ett e tr or j e g gj el d er f or ft er e a v h e n gi g h et e n vi i d a g h ar til f ossil e n er gi, n æri n g er: p oliti k er n e m å d ytt e i e n r et ni n g o g o v er til et m er di v ersi ft s ert n æri n gsli v. s o m gj ør at vi f år e n br a fr e mti d b å d e f or oss Alts å r ett o g sl ett b y g g e fl er e b ei n å st å p å ut s o m s a mf u n n o g f or n at ur milj ø et, m e n o gs å ifr a f ortri n n e n e N or g e h ar. H vis i k k e sitt er f or n æri n g e n e s el v. M D G er g a ns k e t e k n ovi m e d s kj e g g et i p ost k ass e n n år r est e n a v l o gi o pti mistis k e p å v e g n e a v n æri n gsli v et. a n g e vil kj e n n e A s k I bs e n Li n d al s o m e n a kti v l o k al p oliti k er i B yst yr et i Tr o n d h ei m. F ærr e v et k a ns kj e at h a n er ut d a n n et i n g e ni ør o g j o b b er i V ol u e, s o m ti dli g er e h et P o w el, i sitt si vil e li v. - O g n å s ats er d u p å å bli h elti ds p oliti k er p å St orti n g et. - D et er pl a n e n.

14

MI D T P U N K T

VI L S A T S E P Å B A T T E RI - H v or d a n vil n æri n gsli v et m er k e d et d ers o m M D G f år st ørr e i n n fl yt els e ett er v alg et? - Vi s k al p us h e p å i o mstilli n g e n v e k k fr a f ossil e n er gi. E n d el b e dri fl er i Tr o n dh ei m er t u n gt i n n e p å l e v er a n d ørsi d e n a v olj e o g g ass. S a mti di g h ar m a n s ett e n v ol ds o m vilj e, s p esi elt ett er 2 0 1 4, til å o mstill e s e g o g fi n n e n y e o mr å d er å s ats e p å. D et m å l e g g es til r ett e f or å vi d er e ut vi kl e k o m p et a ns e n s o m er b y g d o p p i n n e n olj e o g g ass, o g f å vri d d d et o v er p å n y e s atsi n g er. D et h ar vi st er k tr o p å. O g s å s k al vi b y g g e o p p n y e s a m m e n h e n g e n d e n æri n gs kj e d er – k a ns kj e s p esi elt i n n e nf or b att erii n d ustri. - M D G p ost ulerer at « D et s k al v ære d u ndr e n d e l ø n ns o mt å s k a p e v er di er s o m i k k e s k a d er kli m a et o g n at ur. » H v a k o n kr et h ar d er e i t a n k e n e? - L a m e g br u k e b att eri er i gj e n s o m et k o n kr et e ks e m p el. I r e vi d ert n asj o n al b u d-


↑ O P TI MI S T. Milj ø p arti et D e Gr ø n n e er i vi n d e n p å m e ni n g s m åli n g e n e, s o m f øl g e s n ø y e i v al g k a m pi n n s p urt e n. K a n s kj e er e n St orti n g s pl a s s i n n e nf or r e k k e vi d d e f or li st et o p p e n A s k I b s e n Li n d al.

sj ett f or esl o vi å r as k est m uli g b y g g e o p p l æri n gs milj ø e n e f or s p esi elt b att erii n g e ni ør e n e o g d er ett er e n b att erii n d ustri. D et er et h elt k o n kr et b e h o v s o m m a n h ar r o pt h ø yt o m h er i Tr ø n d el a g, o g j e g m e n er at vi m å f å tilstr e k k eli g st u di e pl ass er p å f elt et p å N T N U. Vi d er e h ar vi si d e n 2 0 1 3 s a gt at N or g e m å ut n ytt e h a n dli n gsr o m m et vi h ar f or å b y g g e o p p n y i n d ustri i n n e nf or h a vvi n d. St at e n m å si kr e g o d e vil k år f or e n f or utsi g b ar s atsi n g o g o p ps k al eri n g i n n e nf or n y e n æri n g er s o m b att erif a bri k k er o g h a vvi n d. - Er d er e villi g e til j ust eri n g er i s k att e- o g a v gi ft ss yst e m et s o m gj ør d et m er attr a kti vt å i n v est er e i diss e k o m m e n d e v e kst n æri n g e n e? - D et er r art at m a n h ar fr y kt eli g l a v t ers k el f or å gj ør e d ett e i f ossil i n d ustri, fr e mf or i m a n g e a v d e fr e mti dsr ett e d e n æri n g e n e. M a n tr e n g er d erf or s a m m e t y p e risi k o a v-

l ast ni n g o g f or utsi g b ar h et i n n e nf or e n s atsi n g p å b att erif a bri k k ell er p å u n d erst ell til o ft s h or e vi n d p ar k er, f or å t a n o e n e ks e m pl er. C O 2- a v gi fl e n s o m r e ft e kt er er d e r e ell e k ostn a d e n e v e d utsli p p, er e n a n n e n t y p e m e k anis m e. Vi m e n er at u n ø d v e n di g f or br u k o g utstr a kt sl øsi n g m e d v er dif ull e r ess urs er er ul e m p er f or s a mf u n n et s o m b ør pris es m y e h ø y er e e n n i d a g. M E R P Å KJ ØL - L a oss g å o v er til tr a ns p ort. M D G i vr er f or å fl ytt e m er g o ds o v er p å b a n e o g sj ø. H v a er l øs ni n g e n e f or at vi s k al f å til d et? - P å Hitr a h ar vi et g o dt e ks e m p el m e d k yst h a v n a. Ta k k et v ær e m y e l o k al st å- p åvilj e er d et n å r e g ul ær e u k e ntli g e a v g a n g er fr a Hitr a til N e d erl a n d m e d l a ks s o m ell ers s k ull e h a g ått p å v ei. S a mti di g s k a p er st at e ns st or e m ot or v ei pr osj e kt er e n f or v e nt ni n g o m m a n g e d o bli n g a v g o dstr a ns p ort e n p å v ei e n e v år e. D et ft n n es i n g e n h el h etli g str at e gis k s atsi n g p å å f å g o ds o v er p å sj ø. D et st år v el di g lit e o m sj ø i N asj o n al Tr a ns p ort pl a n. D et er f a ktis k h elt tr a gis k at vi s o m h a v n asj o n s ats er s å lit e p å sj ø. M e n M D G l e g g er o p p til å fl ytt e 8, 5 milli ar d er i n asj o n al tr a nsp ort pl a n o v er til sj ø; til o p pr ust ni n g a v k yst- o g i nfr astr u kt ur e n, o g m er pr e mi eri n g a v å f å g o ds o v er p å sj ø. Vi vil s a mti di g f å n e d utsli p p e n e fr a sj øtr a ns p ort e n. Diss e t o ti n-

g e n e til s a m m e n – et tr a ns p orts yst e m d er vi f år t u n g e b ul k v ar er o v er p å sj ø, s a mti di g s o m vi f år n e d utsli p p e n e – blir et g a ns k e br a ki n d er e g g. - Til g a n g p å k o m p et a ns e er utf or dr e n d e f or d el er a v n æri n gsli v et. H v a t e n k er d er e r u n dt n æri n gsr ett e d e ut d a n ni n g er i n n e nf or vi d er e g å e n d e s k ol e ni v å? - Vi m å f å fl er e u n g e til å st å ut ut d a nni n gsl ø p e n e si n e, o g s p esi elt n år m a n k o mm er til vi d er e g å e n d e. Vi h ar et v el di g t e or etis ert s k ol es yst e m i N or g e i d a g, o g m å i n ns e at d et er k a ns kj e f åt all et d ett e p ass er f or. I T ys kl a n d fi n n es d et e n or d ni n g d er d u g år f a gli nj e d er d u st art er i e n b e dri , ft o g s å f ullf ør er d u t e ori e n u n d er v eis. D et er litt s n u d d o p p n e d fr a v årt s yst e m, m e n d et f u n g er er v el di g g o dt. Vi m å å p n e f or å gi m er m a kt til l o k al e vi d er e g å e n d e s k ol er s o m kj e n n er b e h o v e n e i sitt o mr å d e, s o m Hitr a o g Fr ø y a. D er er d e r ett et m ot h a v br u k o g fi s k eri, o g f år m a n g e s ø k er e dit s o m ø ns k er å ut d a n n e s e g i n n e nf or f elt et. D a er d et s k ol e n l o k alt s o m v et b est h v or d a n d e s k al l e g g e o p p ut d a n ni n g e n. J e g tr or d et vill e bi dr att til fl er e h e n d er i j o b b o g f ærr e s o m f all er fr a.

MI D T P U N K T

15


V A L G 2 1: H Ø Y R E

St atsr å d m e d å p n e d ør er Di stri kt s - o g di git ali s eri n g s mi ni st er Li n d a H of st a d H ell el a n d er H ø yr e s s el v s kr e v n e f ør st e k a n di d at fr a S ør - Tr ø n d el a g til St orti n g s v al g et. 4 4 - åri n g e n fr a Kl æ b u k o m i n n p å St orti n g et s o m f a st v ar a f or B ør g e Br e n d e all er e d e i 2 0 0 1, o g h ar e n f art sti d p å dr ø yt 1 7 år s o m f ol k e v al gt p å ø v er st e t o p p ni v å. D e si st e s e k s år e n e s o m st at sr å d i Er n a S ol b er g s r e gj eri n g er. T E K S T: B ør g e B ei s v å g F O T O: Sti a n A a sj or d O m h olt

- H

v a er h o v e ds a k e n e H ø yr e h ar f ått gj e n n o m f or tr ø n d ers k

n æri n gsli v? - J a, d et er v el di g m y e! E n s a k s o m h ar st or b et y d ni n g o g vil s k a p e e n or m e ri n g vir k-

16

MI D T P U N K T

ni n g er er at H ø yr e i r e gj eri n g h ar f ått gj e nn o msl a g f or å s ats e p å o g vi d er e ut vi kl e N T N U. Je g er e n or mt st olt a v å r e pr es e nt er e Tr o n d h ei msr e gi o n e n o g k u n ns k a ps- o g t e kn ol o gi h o v e dst a d e n i N or g e. N år j e g s er all e

st u d e nt e n e s o m k o m m er hit, o g d et vri ml er a v a kti vit et i b y e n, s å si er d et n o e o m fr e mti ds o pti mis m e n. K u n ns k a ps gr u n nl a g et f or h v a N or g e s k al l e v e a v i fr e mti d e n, d e n y e gr ø n n e j o b b e n e – d e et a bl er es h er.


O g s å er d et s el vs a gt O c e a n S p a c e C e ntr e. D et h ar s kj e d d et t a kts ki fi e i s atsi n g e n p å f ors k ni n g o g ut d a n ni n g u n d er d e n n e r e gj eri n g e n. N or g e er v er d e nsl e d e n d e p å h a v. A v r ess urs e n e s o m fi n n es i h a v et s k al vi s k a p e d e n y e j o b b e n e. D et er h a v vi n d, d et er mi n er al ut vi n ni n g, d et er C C S, d et er h a v br u k et. D et vi k o m m er til å f å ut a v O c e a n S p a c e – i k k e b ar e f or Tr ø n d el a g o g N or g e, m e n f or r est e n a v v er d e n, f or å s k a p e d e n y e b ær ekr a i fi g e ar b ei ds pl ass e n e – j a, d et tr or j e g i k k e vi s kj ø n n er k o ns e k v e ns e n e a v. D et sist e j e g m å n e v n e er s a mf er ds el. J e g h a d d e et v el di g t ett o g g o dt s a m ar b ei d m e d d er e i N æri n gsf or e ni n g e n d a j e g v ar l e d er a v tr a ns p ort k o mit e e n fr a 2 0 1 3. Et a bl eri n g e n a v tr a ns p orts els k a p et N y e Vei er bi dr o til n o e a v d et j e g er m est st olt a v å h a f ått til s o m p oliti k er f or Tr ø n d el a g, n e mli g å f å h el e E 6 i n n i N y e Vei ers p ort ef ølj e. N å b y g g er vi 1 0 6 kil o m et er m e d fl r ef elts v ei, 1 1 0 k m/t gj e nn o m h el e Tr ø n d el a g. D et h ar e n or m b et y dni n g f or all e d e s m å o g m ell o mst or e e ks p ortb e dri fi e n e i Tr ø n d el a g. D et er j o i k k e n o e k o n k urr a ns ef ortri n n å b o ø v erst p å kl o d e n.

← K L A R F O R E T K O M P E T A N S E L Ø F T. - N å st yr k er vi yr k e sf a g o p pl æri n g e n. Et m e st er br e v m å h e n g e li k e h ø yt s o m e n m a st er gr a d, si er di stri kt s - o g di git ali s eri n g s mi ni st er Li n d a H of st a d H ell el a n d. St at sr å d e n o p pl e v er at n æri n g sli v et s b e h o v f or ar b ei d s kr aft er p å v ei til b a k e m ot ni v å e n e f ør p a n d e mi e n br øt ut.

D et at vi f år l e v ert v ar er r as kt til m ar k e d e n e er h elt a v gj ør e n d e. Vi f år m er tr a ft k ksi k k er v ei, m er kli m a v e n nli g v ei, o g i k k e mi nst e n v ei s o m gj ør at v ar er tr a ns p ort er es r as k er e f or b e dri ft er i Tr o n d h ei msr e gi o n e n. - A n dr e n æri n gs p olitis k e s a k er f or H ø yr e i d e n n e v al g k a m p e n? - Vi s k al gj ør e d et e n kl er e å et a bl er e gr ü n d er vir ks o m h et. Vi tr e n g er fl er e e ntr epr e n ør er. M e d mi n dr e olj ei n nt e kt er fr e mo v er s k al vi li k e v el o p pr ett h ol d e v elf er ds niv å et v årt, ft n a nsi er e s y k e hj e m, s y k e h us o g s k ol er. D a m å p e n g e n e k o m m e fr a et st e d. O g d e k o m m er fr a j o b b e n e i pri v at s e kt or – i k k e fr a st at e n, s o m n o e n tr or. Vi m å pr od us er e k a k e n f or at vi k a n f å l o v til å d el e d e n ut. D a m å fl er e s ats e p å å s k a p e si n e g e n ar b ei ds pl ass o g ar b ei ds pl ass f or m a n g e a n dr e. F R Y K T E R E Ø S- M O T S T A N D E R N E - H v or d a n s k al g r ü n d er n e kl ar e å e ks p ort er e l øs ni n g e n e si n e ut i v er d e n? - N å h ar vi n ett o p p ut ar b ei d et e n n y e k s p ortstr at e gi. N or g e k a n h e v d e s e g o g l y k k es i nt er n asj o n alt i d e n n y e gr ø n n e i n d ustri e n m e d n y e gr ø n n e j o b b er. Vi er d ess ut e n bl a nt n asj o n e n e i v er d e n s o m li g g er l e n gst fr e m m e p å di git alis eri n g. N å r ull er vi ut 5 G. All e b e dri ft er, vir ks o m h et er, h usst a n d er s k al f å h ø y h asti g h ets br e d b å n d i n n e n 2 0 2 5. D et er vi kti g f or m e g s o m di git alis eri n gs mi nist er å f å p å pl ass d e n di git al e k o m p et a ns e n o g gr u n n m ur e n v år. M e n d et j e g fr y kt er all er m est n å, o g s o m n est e n gj ør m e g s ø v nl øs s el v o m j e g h ar et v el di g g o dt s o v e hj ert e, er d e s o m vil h a oss ut a v E Ø S- a vt al e n. D et er k a ns kj e d et vi kti gst e n æri n gs p olitis k e vir k emi d d el et vi h ar s o m lill e N or g e. At vi kl art e å f å p å pl ass e n sli k a vt al e d e n g a n g e n, d et er n est e n i k k e til å f att e. D et er j o d e n s o m gj ør at vi k a n s el g e v ar er til et m ar k e d p å 5 0 0 milli o n er s a m m e nli k n et m e d 5 milli o n er. T o a v tr e p arti er s o m vil i r e gj eri n g m e d Ar b eid er p arti et, S V o g S P, h ar pr o gr a mf est et at m a n vil r ef or h a n dl e E Ø S- a vt al e n. E n r ef orh a n dli n g – j a, d et f or uts ett er f ørst ut m el di n g. D et er mi n st ørst e fr y kt f or n æri n gsli v et. F or d et n æri n gsli v et i Tr o n d h ei msr e gi o n e n o g Tr ø n d el a g tr e n g er, er f or utsi g b ar h et. - H v a m e d s k att er o g a v gi fl er ? - Vel di g m a n g e i n æri n gsli v et st e m m er p å H ø yr e, o g j e g tr or at d et f ørst o g fr e mst i k k e er p å gr u n n a v e n k elts a k er. D et h a n dl er k a ns kj e li k e m y e o m at vi er f or utsi g b ar e, o g at vi vil h a et l a vt s k att e- o g a v gi fl s ni v å f or b e dri fi e n e v år e. F or vi k a n i k k e gj ør e d et

v a ns k eli g er e f or l o k al e ei er e å dri v e b e dri ft i N or g e, s a m m e nli g n et m e d ut e nl a n ds k e. F or m u es k att-s p ørs m ål et fr e mstill es i h v er v al g k a m p s o m e n s k att f or d e ri k e – o g d et er j o h elt f eil. D et h a n dl er o m å fi er n e n o e a v f or m u es k att e n p å ar b ei d e n d e k a pit al, s o m vi ø ns k er å pri orit er e i d e n n e p eri o d e n. D et er f or di gr ü n d er e o g ei er e s k al i n v est er e i b e dri fl e n si n o g s k a p e n y e ar b ei ds pl ass er. Vi k a n i k k e f orts ett e å f a v oris er e ut e nl a n ds k ei ers k a p s o m sli p p er d e n n e ur ettf er di g e s k att e n. Å P N E D Ø R E R S P O LI TI K K - H v or d a n s k al vi ut vi kle i nfr astr u kt ure n i f yl k et s ett m e d H ø yr es ø y n e? - Vi b y g g er E 6 h elt fr a Uls b er g til St ei nkj er, d et er h o v e d p uls år e n v år. M e n vi m å o gs å s ats e p å f yl k es v ei er. B e dri fi e n e li g g er j o p å R ør os, i T y d al e n, p å Ørl a n d et o g Fr ø y a. N å h ar vi f or esl ått n o e h elt n ytt, n e mli g at fl n a nsi eri n g a v f yl k es v ei er i k k e b ar e o v erl at es til f yl k es k o m m u n e n s el v, m e n at o gs å st at e n s k al h a e n f or pli kt els e i h v ert st atsb u dsj ett m e d å bi dr a til v e dli k e h ol d, ut b y ggi n g o g at vi s k al t a v ar e p å o g f yll e h ull e n e i asf alt e n r u n dt o m kri n g i f yl k et. Vi m å h a e n h a v n s o m s ør g er f or at vi f år g o ds fr a kt et r as kt n o k, o g e n g o d h a v n ei nfr astr u kt ur. O g s å h ar vi d et til b a k e v e n d e n d e s p ørs m ål et o m g o dst er mi n al, d er m a n i k k e kl ar er å bli e ni g e. H ø yr e ø ns k er å et a bl er e n y g o dst er mi n al p å H ei m d al i n n e nf or a ns v arli g e ø k o n o mis k e r a m m er. D et s k a p er dis k usj o n, m e n d et er v årt l o d d s o m p oliti k er e å s kj ær e gj e n n o m o g si at d ett e er vi kti g f or r e gi o n e n. N y g o dst er mi n al vil fi ytt e m er g o ds o v er p å b a n e o g sj ø, s a mti di g k a n vi ut vi kl e i n dr e l fi et e n Br att ør a, s o m i d a g st år o p pl ast et m e d c o nt ain er e. Tr o n d h ei m vil bli n o e h elt a n n et e n n d et er i d a g, h vis m a n f år ut vi kl et o mr å d et. D ett e h e n g er s a m m e n, o g d erf or er s a mf er ds els p oliti k k o gs å b y ut vi kli n g o g kli m a p oliti k k. - H v or d a n vil tr ø n d ers k n æri n gsli v m er k e d et o m H ø yr e gj ør et g o dt v al g ? - Tr ø n d ers k n æri n gsli v s k al vit e at d e f orts att allti d h ar e n å p e n d ør i n n til oss i H ø yr e p å St orti n g et, o g i r e gj eri n g. Vi er v el di g o p pt att a v å v ær e t ett p å n æri n gsli v et. D erf or br u k er j e g v el di g, v el di g m y e ti d p å å v ær e ut e i b e dri fi er f or å s n a k k e m e d a ns att e o g l e d er e. D et er b ar e å ri n g e, m ail e o g t a k o nt a kt n år s o m h elst – H ø yr e still er allti d o p p f or n æri n gsli v et i Tr ø n d el a g.

MI D T P U N K T

17


V A L G 2 1: S E N T E R P A R TI E T

Kl ar f or c o m e b a c k - Vi br u k er m y e ti d i N or g e p å å di s k ut er e h v a d et er vi i k k e s k al h ol d e p å m e d, i st e d et f or å f o k u s er e p å h v or d a n vi k a n bli b e dr e til d et vi gj ør. F a kt u m er at n or s k ø k o n o mi o g pr o d u k sj o n er h ø y e ff e kti v, t e k n ol o gi s k dr e v et o g m er r e s s ur s e ff e kti v e n n m a n g e a n dr e st e d er i v er d e n. T E K S T: B ør g e B ei s v å g F O T O: M ari u s J o h n s e n o g K e n n et h St olt z

← S A M S PI L L S- P A R TI E T. E n m er a kti v st at, o g b e dr e s a m s pill m ell o m b y g d o g b y, m ell o m Tr o n d h ei m o g r e st e n a v Tr ø n d el a g. D et l o v er Ol a B ort e n M o e d er s o m S e nt er p arti et k o m m er til m a kt e n i s e pt e m b er.

D

et si er Ol a B ort e n M o e – f ørst e n estl ed er i S e nt er p arti et, k ylli n g b o n d e, pl attf or msj ef o g O K E A- m e d gr ü n d er, o g b yst yr e m e dl e m i Tr o n d h ei m. 4 5- å ri n g e ns p olitis k e C V h ar blitt fr y kt eli g l a n g si d e n h a n bl e i n n v al gt i s o m l o k al p oliti k er i B yst yr et all er e d e s o m 1 9- åri n g. I d e n n e s a m m e nh e n g e n n e v n er vi t o p eri o d er p å St orti n g et,

18

MI D T P U N K T

d er h a n bl a nt a n n et s att i e n er gi- o g milj øk o mit e e n, o g v ar l e d er a v n æri n gs k o mit e e n. D e ft est e h us k er n o k o gs å B ort e n M o e s o m olj e- o g e n er gi mi nist er i 2 0 1 1- 2 0 1 3. Ett er e n s el v p ål a gt p a us e fr a ri ks p oliti k k e n er list et o p p e n fr a L ei nstr a n d p å n y kl ar til å tr e i n n i d e n st ørst e p olitis k e m a n esj e n.

BY O G LA ND - H v a vil d u si er d e vi kti gst e n æri n gss ak e n e s o m S e nt er p arti et h ar j o b b et f or, o g o gs å f ått gj e n n o msl a g f or d e sist e p ar p eri o d e n e p å St orti n g et? - J e g tr or d et er ri kti g å p e k e p å e n o mf att e n d e s atsi n g p å s a mf er ds el o g o ft e ntli g k o m m u ni k asj o n, d et v ar j o e n o p ptr a ppi n g s o m st art et i d e n r e gj eri n g e n s o m vi d elt o k i, o g s o m sitt e n d e r e gj eri n g h ar vi d er ef ørt o g i nt e nsi v ert. D et er g o dt å s e at d et b y g g es s å p ass m y e v ei, o g s p esi elt r u n dt st a m v ei n ett et. D et s o m h e n g er litt ett er, er f yl k es v ei n ett et, d er m a n h ar et v ol ds o mt v e dli k e h ol ds ett ersl e p o v er h el e l a n d et. S å h ar d u e n di git al i nfr astr u kt ur s o m j e g m e n er er u h yr e vi kti g. U a ns ett o m d u dri v er t e k n ol o gi b e dri i fl Tr o n d h ei m s e ntr u m, ell er er m el k e pr o d us e nt i B u d al e n, s å tr e n g er d u et g o dt n ett, f or di ti n g o g f u n ksj o n er er a ut om atis ert o g kr e v er m ass e vis a v d at a kr a . ft B e dr e ut b y g gi n g o g i m pl e m e nt eri n g a v n y e t e k n ol o gi er er utr oli g vi kti g. S e nt er p arti et er o gs å v el di g o p pt att a v s a ms pill i h el e f yl-


k et. Tr o n d h ei m s k al ut vi kl e s e g o g v ær e et n at urli g l o k o m oti v i r e gi o n e n, m e n d et tr e n gs s a ms pill m e d d et s o m s kj er i h el e f yl k et, h v or d et o ft e er n at ur b as ert n æri n gsli v s o m li g g er i b u n n. E nt e n d u dri v er m e d o p p dr ett i Ytr e N a m d al e n, ell er p å Hitr a o g Fr ø y a, ell er o m d et er l a n d br u k et, s k o g br uk et, N ors k e s k o g, i n d ustri e n p å Or kl a n d o g H ei m. D ett e s a ms pill et m å a n er kj e n n es o g f orst ås, f or d er li g g er m y e a v l øs ni n g e n e f or h v a vi s k al gj ør e fr e m o v er, o g h v or d a n vi s k al kl ar e å l y k k es m e d gr ø n n o mstilli n g. B E H O V E T F O R E N E R GI - I p arti pr o gr a m m et s kri v er d er e at n y i n d ustri v e kst i N or g e kr e v er e n h elt a n n e n p olitis k vilje e n n d a g e ns. H v a i n ne b ærer dette, o g h v a vil S e nt er p arti et gj ør e a n n erl e d es? - D et er t o ti n g s o m h e n g er litt s a m m e n m e d h v er a n dr e. D et e n e er til g a n g e n p å e n er gi, s o m er gr u n n pl a n k e n i et h v ert ø k on o mis k s yst e m. Vi kj e n n er d et g o dt fr a v årt e g et l a n d; d et v ar i k k e m y e f art h er f ør vi l ært e oss å ut n ytt e f oss ef all e n e o g v a n n kr aft e n. S å h ar m a n t att d et vi d er e m e d olj e o g g ass, o g d e sist e år e n e m e d vi n d kr a . ft N å er d et v ol ds o m m e a m bisj o n er p å n y e t e k n ol ogi er o g pr o d u k sj o n er s o m m a n ø ns k er i N or g e. D et sist e n ær e e ks e m p el et er k a ns kj e b att erif a bri k k e n s o m k a n h a v n e i Tr ø n d el a g. E n sli k b att erif a bri k k br u k er li k e m y e str ø m s o m Tr o n d h ei m, ell er m er. Vi k o m m er til å tr e n g e m y e m er f or n y b ar e n er gi h vis vi s k al hi v e ut o g erst att e d e f ossil e e n er gi kil d e n e. - Tr e n g er vi i k k e m er f or n y b ar kr a fl u a ns ett?

- D et er d et vi gj ør. O g tr e n g er e n d a m er o m vi s k al r e alis er e st or e n y e pl a n er ut e n å hi v e n o e a n n et ut. Kr a ft e n m å pr o d us er es et st e d. Vi h ar t att st or e l ø fl p å f or n y b ar kr a ft pr o d u ksj o n i N or g e d et sist e ti år et. D et h ar blitt ø k e n d e o mstri dt, vil j e g si, o g d et er i n g e nti n g s o m t y d er p å at d et er st e m ni n g f or å br u k e n o e s ærli g m er a v l a n d ar e al e n e v år e, e nt e n d et er til vi n d kr a fl ell er v a n nkr a . J fl e g tr or d et n est e st or e f or N or g e si n d el li g g er i h a v et. Gj er n e i et s a m ar b ei d m e d n æri n g e n e s o m all er e d e er d er, s o m olj e o g g ass, d er m a n k a n s k a p e s y n er gi er k n ytt et til h a v vi n d. D ett e dis k ut er es lit e i n ors k o fi e ntli g h et. D et h a n dl er k a ns kj e o m at m a n s a n ns y nli g vis m å t a n o e n u b e h a g eli g e v al g. D et a n dr e h o v e d p o e n g et h a n dl er o m e n e n d a m er a kti v st at. N å h ar vi s o m s a mf u n n h e v et a m bisj o ns ni v å e n e v ol ds o mt h v a gj eld er kli m a m ål, o g s k al m a n k o m m e dit, m å n y e t e k n ol o gi er l a g es, d e m å k o m m ersi alis er es, d e er n ø dt til å i n d ustri alis er es. D a m å vi a ks e pt er e at st at e n t ar e n m er a kti v r oll e e n n h v a d e n h ar gj ort ti dli g er e. BE D REI NF R AST R U KT U R - S e nter p artiet vil s o m de ft este a n dre p artie ne fi ytt e m er v ar etr a ns p ort o v er fr a v ei til j er nb a n e o g sj ø. H v or d a n vil d er e l øs e d ett e? - D a m å k a p asit et e n p å j er n b a n e n ø k es v ol ds o mt. D et tr e n gs fl er e kr ys ni n gss p or, m e n d et er fi as k e h als er i b e g g e e n d e n e. D u h ar j o g o dst er mi n al- dis k usj o n e n h er i Tr o n d h ei m, k a p asit ets utf or dri n g e n e p å Al n a br u, o g m a n g el p å tilstr e k k eli g k a p asit et

u n d er Osl o. D ett e er et st ort p usl es pill å l øs e. D et er i mi dl erti d o gs å gj er n e sli k, at i d e n gr a d vi kl ar er å ø k e k a p asit et e n p å j er n b an estr e k ni n g e n e v år e, s å er d et allti d p ers o nt o g e n e s o m f år pri orit et. D et tr or j e g o gs å vil v ær e bil d et fr e m o v er. Vi ø ns k er h y p pi g er e a v g a n g er o g k ort er e r eis eti d. Vi m å n o k kj ør e s å m y e g o ds s o m vi b ar e kl ar er p å j er n b a n e n, m e n s a mti di g s kj er d et n å e n d el s p e n n e n d e r u n dt l o gisti k k- kj e d e n f or b åt. - H vis S e nt er p arti et n å ett er v al g et k o mm er i p osisj o n – h v or d a n vil v år e m e dl e msb e dri fl er m er k e d et? - S e nt er p arti ets vi kti gst e bi dr a g fr e mo v er k o m m er til å v ær e å vi d er ef ør e o g i nt e nsi v er e s atsi n g e n p å i nfr astr u kt ur br e dt i h el e N or g e, b å d e v ei, b a n e o g l u . fi D et k o m m er til å v ær e e n r e gj eri n g s o m s er h el e r e gi o n e n v år litt m er e n n h v a sitt e n d e r e gj eri n g h ar gj ort, m e n er j e g, o g d et er vi kti g f or Tr o n dh ei m at d et g år g o dt i r est e n a v Tr ø n d el a g. D et h ar allti d v ært e n s y m bi os e m ell o m Tr o n d h ei m o g o ml a n d et. D er er d et ett er mitt s kj ø n n et st ort uf orl øst p ot e nsi al fr e md el es, s o m vi m å s ør g e f or å t a ut. S å tr or j e g at m a n k o m m er til å o p pl e v e e n st at s o m er n o e m er fr e m o v erl e nt o g villi g til å t a m er risi k o f or at vi s k al f å fr e m d e t e k n ol o gis k e l øs ni n g e n e o g f or h å p e ntli g vis d e n y e i n d ustri e v e nt yr e n e s o m vi all e s a m m e n ø ns k er. D ett e er et r e di g ert ut dr a g fr a Ni Ts V A L Gst u di o. I nt er vj u et m e d Ol a B ort e n M o e k a n s es i si n h el h et p å N æri n gsf ore ni n g e ns Y o ut u be- k a n al, F ac e b o o k-si de, s a mt hj e m m esi d e nitr. n o.

MI D T P U N K T

19


V A L G 2 1: R Ø D T

- S n a k k fr a m yr k esf a g e n e R ø dt s t o p p k a n di d at H e g e B a e N y h olt er f or kj e m p er f or i n d u stri ar b ei d er n e s k år o g s at si n g p å fl er e f a g ar b ei d er e. T E K S T: B ør g e B ei s v å g F O T O: K e n n et h St olt z

H

e g e B a e N y h olt er b ar n e v er ns p e d a g o g m e d m ast er gr a d i t v errf a gli g e k ult urst u di er, o g h ar v ært f yl k esti n gs p oliti k er f or R ø dt si d e n 2 0 1 9. N å si kt er h u n m ot L ø v eb a k k e n. H u n m e n er at R ø dt h ar l ø ft et o p p i n d ustri p oliti k k e n o g tr or d et er p ositi vt at ft er e f år v ær e m e d å ei e si n e g e n ar b ei ds pl ass. - H v a er d e vi kti gst e n æri n gs p olitis k e s a k e n e f or R ø dt i v al g k a m p e n? - R ø dt er v el di g o p pt att a v ar b ei dsli v, o g ar b ei dsli v et g år j o h å n d i h a ns k e m e d n æri n gs p oliti k k e n. D et h a n dl er o m vil k år e n e f or d e s o m j o b b er i v ar e h a n d el e n, l a n dbr u k et ell er fl s k e o p p dr ett et. M e n o gs å all e vi a n dr e, s o m k a ns kj e i k k e dir e kt e st år i n æri n gsj o b b e n e, m e n s o m er f or br u k er e. D e n all er vi kti gst e s a k e n f or R ø dt er k a m p e n m ot f ors kj ells- N or g e, s o m o gs å gri p er i n n i n æri n gs p oliti k k e n. - H v a s k al vi l e v e a v i fr e mti d e n, o g h v ord a n t e n k er R ø dt å l e g g e til r ett e f or fr e m v o ks e n d e n æri n g er i N or g e? - P å ett ti ds p u n kt m å olj e al d er e n a vsl utt es p å gr u n n a v kli m a- o g milj ø pr o bl e m er i v er d e n. D a m å vi s ør g e f or at k o m p et a ns e n s o m er o p p ar b ei d et h os bl a nt a n n et olj e arb ei d er e o g l e v er a n d øri n d ustri e n blir i v ar et att o g vi d er e ut vi kl et, m e n o gs å at f ol k h ar e n j o b b å g å til. D et er kj e m p e vi kti g. St at e n s k al k u n n e br u k e n o e n a v all e olj e milli ard e n e til å sti m ul er e gr ø n n i n d ustri. F ors k e

20

MI D T P U N K T

p å h v a s o m er m uli g å ut vi kl e, h v or d a n vi k a n t a i br u k k o m p et a ns e n i n n i a n n e n t y p e i n d ustri. - D er e ø ns k er å br u k e d el er a v olj ef o n d et f or e ks e m p el til i nfr astr u kt ur b y g gi n g i N or g e, s o m j er n b a n e? - J a, d et st e m m er. D et er v el di g d u mt å br u k e ri k d o m m e n N or g e h ar p å b ørs, ell er å i n v est er e i h a n dl e g at er i utl a n d et. R ø dt t e n k er at d et er l ur er e å br u k e i h v ert f all d el er a v d et h er hj e m m e til å r ust e o p p j er nb a n e n ett et. O g s k al vi kl ar e e n o mstilli n g i n n e nf or i n d ustri e n til e n gr ø n n i n d ustri, s å er vi n ø dt til å i n v est er e. D et s kj er i k k e a v s e g s el v. I N or g e h ar vi k o m p et a ns e n, vi h ar p e n g e n e, o g vi h ar f ors k ni n gs milj ø s o m k a n j o b b e fr a m d e g o d e l øs ni n g e n e s o m k a n s ør g e f or at vi k a n h a et gr ø nt o g b ær e kr a i ft g s a mf u n n i år e n e s o m k o m m er o gs å. - D er e s kri v er i pr o gr a m m et at s k att evir k e mi dl e n e b ør br u k es til å st yr e ut vi kli ng e n f or de k o m me n de v e kst n æri n g e ne i ø ns k et r et ni n g ? - R ø dts s k att e p oliti k k h a n dl er h elt e n k elt o m at d e f å i s a mf u n n et s o m vir k eli g tj e n er st or e p e n g er s k al b et al e m er. D e all er fl est e priv at p ers o n er s k al b et al e mi n dr e ell er b ar e litt m er. St at e ns i n nt e kt er m å br u k es h e nsi ktsm essi g o g l urt, b å d e f or å b y g g e o p p uli k e n æri n g er, m e n o gs å å b y g g e o p p d et o ft e ntli g e til d et b e dr e. F or vi er h elt a v h e n gi g e a v e n v elf u n g er e n d e o fl e ntli g d el i s a mf u n n et

s o m s ør g er f or at d et er g o d e b ar n e h a g er til u n g e n e, g o d e s k ol er til b ar n o g u n g d o m m er, o g at d et er n o e n s o m t ar v ar e p å d e g n år d u er s y k. - H v a t e n k e r R ø dt o m å st y r k e f ors k ni n gsi n ns ats e n i N or g e i n n e nf or s p esifi k k e f elt er, f or e ks e m p el n æri n gsr ett et f ors k ni n g ? - Vi m å st yr k e all e o mr å d er. D et er et s kri k e n d e b e h o v ett er f a g ar b ei d er e, s å vi tr e n g er fl er e u n g e s o m v el g er f a g ut d a n n els er s o m k a n g å s o m l ærli n g, o m d et er p å El k e m p å T h a ms h a v n, p å A k er Ver d al ell er o m d et er p å h els e h us et p å Ø y a. Vi ø ns k er o gs å å st yr k e h ø y er e ut d a n ni n g. M y e i nt er ess a nt f ors k ni n g m å st yr k es, l ø fi es fr e m o g br u k es s a mf u n ns n ytti g. - H v or d a n s k al ft er e u n g d o m m er f å hj el p til å v el g e ri kti g o g k o m m e s e g ut i ar b ei dsliv et? - Å fr e ms n a k k e yr k esf a g e n e er kj e m p evi kti g. D a j e g v ar u n g fi k k j e g h ør e at h vis d u i k k e v et h v a d u s k al bli, t a st u di es p esi alis eri n g. D et si es f orts att. J e g t e n k er at h vis d u i k k e v et h v a d u s k al bli – t a e n f a g ut d a nni n g, d a. S å k a n d u h ell er t a p å b y g gi n g s e n er e. F yl k es k o m m u n e n, s o m er d e s o m f or mi dl er l ærli n g er, o g n æri n gsli v et, m å s n a k k e b e dr e s a m m e n. E n a n n e n vi kti g f a kt or f or å s k a p e st a bilit et, tr y g g h et o g si k k erh et i ar b ei dsli v et, er fl er e h el e stilli n g er. - Neste te m a: tr a ns p ort, l o gisti k k o g s a mf er ds el.


↑ M Ø T E R V E L G E R N E. R ø dt er ri g g et f or h e kti s k e u k er m e d v al g k a m p i b o d e n si n i N or dr e g at e. H å p et er å k a pr e e n St orti n g s pl a s s f or H e g e B a e N y h olt.

- Ti d vis k a n m a n k o m m e i k o n i ft kt. M a n ø ns k er m er gr ø n n e l u n g er, o g n o e n g a n g er er d et i k o n i ft kt m e d v ar el e v er a ns e n, f or e k s e m p el, s å d er er vi n ø dt til å fl n n e b al a ns e n. Vi m e n er j o at m a n m å «t ål e » å b å d e h a e n a kti v i n d ustri h a v n o g i n d ustri t ett p å b y e n. F or d et h a n dl er o m å sli p p e å f or ft ytt e g o ds o v er l e n gr e str e k ni n g er. Vi m å l e g g e til r ett e f or å f å m er e g o ds o v er p å s ki p o g j er n b a n e. S a mti di g b ør m a n s e o m m a n k a n b e gr e ns e h v or m y e ti n g s k al f or fl ytt es o gs å. H a i n d ustri e n n ær e sli k at v ar er l ett k a n fr a kt es til d e s o m tr e n g er d et. - Vel di g m y e a v pr o d u ksj o n e n i Tr ø nd el a g s kj er i k k e n ø d v e n di g vis i Tr o n d h ei m, m e n v ar er s k al gj er n e i n n o m Tr o n d h ei m f ør d et s e n d es vi d er e ut i l a n d et ell er d e n st or e vi d e v er d e n. E n d el a v d ett e tr a ns p ort er es p å et f yl k es v ei n ett s o m i k k e er all v er d e n... - J a, n å h ar m a n j o h att t o N or g ess o mr e m e d gl e d e n a v å h u m p e r u n dt i f yl k et f or å si d et s å n n. D et er h elt o p pl a gt at f yl k es v ein ett et i Tr ø n d el a g o g i l a n d et f or ø vri g er i d årli g st a n d. D et v ar et sj a k ktr e k k a v St at e n o g R e gj eri n g e n å o v erf ør e a ns v ar et til f yl k et ut e n at d et f ul gt e s å m y e m er p e n g er m e d.

D et kr e v er i n n m ari m y e p e n g er å r ust e o p p f yl k es v ei n ett et, o g vi m e n er d et b ør gj ør es i st e d et f or d e n st orstilt e m ot or v ei ut b y g gi n g e n s o m p å g år n å. F or cir k a 1 0 pr os e nt a v h v a d et k ost er å b y g g e ut m ot or v ei e n, k u n n e m a n f ått f ullj ust ert o p p d a g e ns f yl k es v ei n ett. Å s ør g e f or tr y g g e o g g o d e v ei er f or b å d e pri v at bilist er o g yr k essj åf ør er er o p pl a gt kj e m p e vi kti g. - H v or d a n vil tr ø n d ers k n æri n gsli v m er k e d et d ers o m R ø dt gj ør et br a k v al g o g d u k o m m er i n n p å St orti n g et? - D e vil m er k e d et i f or m a v at vi er et p arti s o m er o p pt att a v å l ytt e o g å ft n n e d e g o d e l øs ni n g e n e s o m er br a f or f ol k. Vi ø ns k er å sti m ul er e til d et gr ø n n e s ki fl et. I till e g g h ar vi å p n e d ør er f or f a g b e v e g els e n. Tr ø n d el a g vil o p pl e v e å h a e n t als p ers o n s o m er til gj e n g eli g.

D ett e er et r e di g ert ut dr a g fr a Ni Ts V A L Gst u di o. I nt er vj u et m e d He g e B a e N y h olt k a n s es i si n h el h et p å N æri n gsf ore ni n g e ns Y o ut u be- k a n al, F ac e b o o k-si de, s a mt hj e m m esi d e nitr. n o.

MI D T P U N K T

21


V A L G 2 1: V E N S T R E

S p år b o ost f or n æri n gsli v et V e n str e vil f ort s att v ær e p å l a g m e d gr ü n d er e, s m å o g m ell o m st or e b e drift er. T E K S T: B ør g e B ei s v å g F O T O: Sti a n A a sj or d O m h olt

V

e nstr es f ørst e k a n di d at f or S ør- Tr ø n d el a g v al g distri kt, J o n G u n n es, h ar l a gt b a k s e g flr e år s o m St orti n gs m a n n, ett er e n v al gt hrill er i 2 0 1 7 s o m g a v h a m pl ass p å et utj e v ni n gs m a n d at. H v a m e n er h a n s el v er d et vi kti gst e Ve nstr e h ar f ått til p å v e g n e a v tr ø n d ers k n æri n gsli v i d e n n e p eri o d e n? - F or å b e g y n n e litt o v er or d n et, s å h ar vi s e n k et s k att e ni v å et f or b e dri fl e n e. D et m est e a v n æri n gsli v et g år s å d et s us er. S el vf øl g eli g h ar p a n d e mi e n pr e g et oss, o g e n k elt e n æri n g er m y e h ar d er e e n n a n dr e. M e n j e g tr or d e fi est e n æri n g er b å d e i Tr ø n d el a g o g r est e n a v l a n d et k o m m er til å o p pl e v e e n ft ott ut vi kli n g fr e m o v er. E L E R F R E M TI D E N - H v a er d e vi kti gst e n æri n gs p olitis k e s a k e n e f or Ve nstr e i v al g k a m p e n? - D et er å s ats e p å d e s m å o g m ell o mst or e b e dri fi e n e. Gr ü n d er p oliti k k e n er utr o li g vi kti g f or Ve nstr e. D et tr e n gs g o d e or dni n g er o g k a pit al sli k at fl er e t ør å s ats e p å i d e e n si n o g t ar sj a ns e n p å å st art e si n e g e n b e dri fi. S k att e- o g a v gi fls p oliti k k e n er vi kti g e v er kt ø y f or å f å fi er e gr ü n d er b e dri fi er o g n y e s els k a p er. S ærli g i n n e nf or milj øt e k n ol o gi o g f ossilfri e l øs ni n g er s o m f or e ks e m p el vi s er h os R olls R o y c e i Tr o n d h ei m, er d et vi kti g at St at e n st øtt er o p p b å d e p å s k att e- o g a v gi fissi d e n, m e n o gs å p å a ns k a fi els er. - H v or d a n t e n k er Ve nstr e å f å b y g g et i nfr astr u kt ur s o m er n ø d v e n di g f or å k o m m e oss o v er til d e n y e fr e m dri fist e k n ol o gi e n e s o m el o g h y dr o g e n ell er bi o dri vst o fi ? - D et vi h ar k o m m et l e n gst p å er el bils atsi n g, l a d estr u kt ur o g d e ti n g e n e d er. Ve n str e m ast e o m at vi g å o v er til el bil er all er e d e f or 1 5- 2 0 år si d e n, o g at f ossilfri e bil er er fr e mti d e n. Vi m å i n nr ø m m e at d et t o k i k k e a v i b e g y n n els e n. M e n n å h ar d e fl est e o p pd a g et at fr e mti d e n er el e ktris k. Vi m å tr e k k e fr e m Tesl a f or d e n f a nt astis k e r e v ol usj o n e n d e h ar dr e v et fr a m i bili n d ustri e n. N or g e h ar 22

MI D T P U N K T

p å si n si d e v ært l e d e n d e p å å tilr ett el e g g e f or el bilr e v ol usj o n e n. D et h ar v ært et f a nt astis k e ks p eri m e nt, s a mti di g s o m at vi h ar l y kt es. - Vil dere f ortsette s atsi n g e n p å vir k e mi dl er s o m gj ør at n æri n gsli v et o gs å i st ørr e gr a d k a n t a i br u k diss e fr e m dri ftst e k n ol o gi e n e? - D et vi kti gst e er i n n kj ø ps m a kt e n til d et o ft e ntli g e, i k k e mi nst p å s a mf er ds els o mr åd et. Vi m å si at i n n e n 2 0 2 5 s k al d et i k k e g å n o e n f ossil dr e v n e b uss er i N or g e. O g i h v ert f all i k k e i e n b y s o m Tr o n d h ei m, s o m tr e n g er e n d a fl er e b uss er. El e ktris k e f er g er er d et s a m m e – d et er b ar e 5- 6 år si d e n m a n b e g y nt e, m e d f yl k es k o m m u n e n s o m e n st or p å dri v er. N å er d et 8 0 f er g er s o m tr a ft k k er er fl or dstr e k ni n g e n e i N or g e. D et er sli k vi m å j o b b e. N ors k t e k n ol o gi k n ytt et til el e ktri ft-

s eri n g m ariti mt gir o gs å st or e e ks p ort m uli g h et er, m e n er G u n n es. F O R T G A N G P Å S KI N N E R - O mstilli n g o g d et gr ø n n e s ki fi et kr e v er k a pit al. M e n d et kr e v er o gs å l a n gsi kti g f ors k ni n gsi n ns ats o g t ett k o bli n g m ell o m f ors k ni n g, ut vi kli n gs milj ø e n e, n æri n gsli v et. Ø ns k er Ve nstr e å st øtt e d e n n e n æri n gsr ett e d e f ors k ni n g e n? - J a, d et er ri kti g o g vi kti g. B å d e n år d et gj el d er dir e kt e F o U- mi dl er, alts å f ors k ni n g o g ut vi kli n gs mi dl er i n n i f or e k s e m p el N T N U- milj ø et, i n n til Si nt ef, o g i n n til b e dri ft e n e. M e n o gs å S k att ef u n n- or d ni n g e n f or h v er e n k elt b e dri ft er vi kti g. J e g h ar s el v j o b b et i e n b e dri ft s o m dr e v m e d ut vi kli n g


a v d at a pr o d u kt er, P o w el, o g S k att ef u n n v ar e n m e g et br a or d ni n g sli k at vi i k k e bl e s å h ar dt s k att e b el ast et n år vi kl art e å vi d er e utvi kl e pr o d u kt e n e v år e. - D u h ar j o b b et m y e m e d s a mf er ds el i år e n e p å ti n g et. H v orf or i hi m m el e ns n a v n g år d et s å tr e gt m e d Tr ø n d er b a n e n? - H a h a h a, j a, d et k a n d u si! M e n: d et h ar s kj e d d m er d e ftr e sist e år e n e e n n d e f ørti f or a n. Vi h ar f ått n y e st asj o n er, o g n å k o mm er n y e t o gs ett s o m t ar d o b b elt s å m a n g e p ass asj er er, o g er m y e m er kli m a v e n nli g e, f or d e g år b å d e p å el o g di es el. M ål et er å s ki ft e ut diss e di es el m ot or e n e m e d b att eri ell er h y dr o g e n m e d ti d e n. S å d et er e n ut vi k li n g, o g d et h ar Ve nstr e v ært m e d å p å vir k e d e sist e år e n e. - S a kte g år det o gs å me d g o dstr a ns p orte n s o m vi ø ns k er å f å v e k k fr a v ei e n. H v a s k al til f or å fl ytt e m er g o ds o v er p å b a n e o g sj ø? - G o dstr a ft k k e n l å v el di g l a n gt n e d e, m e n n å g år d et o p p o v er ett er at n æri n g e n h ar f ått st øtt e. E k s e m p el vis h ar C o o p, A s k o o g R e m a f u n n et g o d e t e k nis k e l øs ni n g er o g tr a ns p ort er er m y e m er a v v ar e n e si n e m e d t o g n å, e n n h v a d e gj or d e f or b ar e k ort ti d si d e n. P å si kt m å m a n ut vi d e kr ys ni n gss p or e n e sli k at m a n f år l e n gr e t o g s o m er m er e fl e kti v e o g l ø n ns o m m e å kj ør e.

- O g h vis Ve nstr e f år d et s o m d er e vil, s å blir d et et a bl ert et N y e B a n er, ett er m o d ell a v N y e Vei er ? - N å s k al N y e Vei er f å pr ø v e s e g p å j er nb a n e b y g gi n g, ett er d e n f a nt astis k e ut vi kli ng e n d e h ar h att m e d billi g er e v ei, l e n gr e str e k ni n g er o g h urti g er e gj e n n o mf øri n g. Str e k ni n g e n S a n d vi k a- H ø n ef oss er f ørst ut. D et blir s p e n n e n d e m e d k o n k urr a ns e f or B a n e N or. S å f år m a n s e ett er h v ert o m vi s k al h a et n ytt s els k a p, ell er o m N y e Vei er f år ft er e j er n b a n e pr osj e kt er s o m s k al gj e n n o mf ør es.

- H vis v al g et g år Ve nstr es v ei; h v or d a n vil tr ø n d ers k n æri n gsli v m er k e p arti ets tilst e d e v ær els e p å St orti n g et i k o m m e n d e p eri o d e? - Vi vil v ær e o fi e nsi v e i b u ds k a p et o m at Tr ø n d el a g er e n b ær e bj el k e o g e n g o d pl ass å v ær e. M a n m å v ær e litt fr e m p å, b å d e vi p oliti k er n e, m e n o gs å l o k al b ef ol k ni n g e n: « H er er d er e v el k o m n e, k o m hit o g s k a p b e dri ft er! » P å d et o mr å d et tr or j e g at a n dr e l a n ds d el er h ar v ært m er e nt usi astis k e e n n oss, s å l a n gt. D ett e er et r e di g ert ut dr a g fr a Ni Ts V A L Gst u di o.

L ÆR AV A N DRE I nt er vj u et m e d J o n G u n n es k a n s es i si n h el h et p å - V år e m e dl e ms b e dri fl er si er at til g a n g N æri n gsf or e ni n g e ns Y o ut u b e- k a n al, F ac e b o o k-si d e, p å rele v a nt k o m pet a nse er et hi n der f or vi dere s a mt hj e m m esi d e nitr. n o. ut vi kli n g. Å f å f att i d e ri kti g e f ol k e n e til ri kti g ti d, gj el d er h elt fr a f a g ar b ei d er o g o p p til d o kt or gr a d. H v or d a n s k al vi kl ar e å f yll e p å m e d k o m p et a ns e i n n i et n æri n gsli v i v e kst? - P å d e n e n e si d e n m å vi s el v s ør g e f or å ut d a n n e d e n ri kti g e k o m p et a ns e n. O g s å tr e n g er vi litt hj el p ut e nfr a. H el di g vis h ar vi E Ø S- a vt al e n. F or å t a et e ks e m p el fr a ut b y g gi n g a v i nfr astr u kt ur o g s a mf er ds el, h ar N y e Vei er b å d e s p a ns k e o g it ali e ns k e s els k a p s o m hj el p er d e m, s el v o m d e fl est e a v e ntr e pr en ør e n e s o m b y g g er v ei e n e v år e er n ors k e. Me n k a ns kj e h ar vi n o e å l ær e a v a n dr e l a n d, vi o gs å.

← P å vi p p e n Ett er fir e år s o m f ol k e v al gt p å St orti n g et, m e d pl a s s i Tr a n s p ort - o g k o m m u ni k a sj o n s k o mit e e n, er V e n str e s J o n G u n n e s s p e nt p å o m v el g er n e gir h a m n y tillit.

• N DT

(s v eis e k o ntr oll)

• S v eis ei n g e ni ør

G r ø n ø r v ei e n 5 8, 7 3 0 0 O r k a n g e r w w w. m s gt e c h n ol o g y . n o e p o st: sti g @ m s gt e c h n ol o g y. n o T el ef o n: 9 0 5 9 0 0 8 2

• S erti fis eri n g a v s v eis er e • S v eis e pr os e d yr er MI D T P U N K T

23


V A L G 2 1: S O SI A LI S TI S K V E N S T R E P A R TI

På l a g m e d milj ø et Tr ø n d er s k n æri n g sli v h ar alt å tj e n e p å e n a m bi si ø s kli m a p oliti k k, m e n er L ar s H alt br e kk e n, S Vs f ør st e k a n di d at f or S ør - Tr ø n d el a g. D e n m a n g e åri g e l e d er e n a v N at ur v er nf or b u n d et bl e v al gt i n n p å St orti n g et i 2 0 1 7. D er h ar h a n v ært et m e g et s y nli g o g a kti vt m e dl e m i e n er gi - o g milj ø k o mit e e n. T E K S T: B ør g e B ei s v å g F O T O: M ari u s J o h n s e n

- D

et er litt s m år ot h er i i n n g a n gsp arti et o g b ar e n a k k ur at n å, H v a er d et vi kti gst e S V h ar o p p n å d d f or n æri n gsli v et i p eri o d e n? - Vi h ar bi dr att til å f å f art p å d e n gr ø n n e o mstilli n g e n a v N or g e. J e g vil tr e k k e fr e m et h elt k o n kr et e k s e m p el s o m S V t o k i niti ati v til p å St orti n g et i 2 0 1 8. D et v ar at all e cr uis es ki p s o m s k al i n n til N or g e, o g s o m k o mm er i n n i diss e v er d e ns ar v ft or d e n e v år e, m å s eil e utsli p psfritt i n n fr a 2 0 2 6. E n ti n g er j o å f å sl utt p å s o mr e n e m e d s v art r ø y k o v er G eir a n g er ft or d e n. M e n d et at vi stilt e d ett e kr a v et i 2 0 1 8 gj or d e at vi fl k k i n v est eri n g er i b att erif a bri k k er s o m s k al v ær e m e d p å å si kr e n ull utsli p psl øs ni n g er i s ki psf art e n. Vi h ar f ått e n ut vi kli n g a v ar b ei ds pl ass er i n n e nf or m ariti m n æri n g, s o m bi dr ar til d e n gr ø n n e o mstilli n g e n. S å d et er et v e dt a k j e g er g a ns k e st olt a v at vi, s o m o p p osisj o ns p arti, ft k k m e d et e nst e m mi g St orti n g p å. - VI K A N L Ø S E K LI M A K RI S E N - H v a t e n k er d u er d e vi kti gst e s a k e n e f or S V i d e n n e v al g k a m p e n, s o m vil b er ør e Ni Ts m e dl e ms b e dri fl er ? - D e vi kti gst e s a k e n e er kli m a o g e n r ettf er di g f or d eli n g a v l a n d ets r ess urs er. S er m a n p å kli m as a k e n, k a n m a n v el g e å gr a v e s e g n e d n år m a n s er h v or h å pl øs sit u asj o n e n er. D et er b ar e é n ti n g j e g fr y kt er m er e n n d e d ystr e r a p p ort e n e fr a F Ns kli m a p a n el, o g d et er at a p ati e n o g h å pl øs h et e n s k al t a o v erh å n d. J e g er o v er b e vist o m at vi k a n l øs e kli m a kris e n, o g vi k a n o gs å s k a p e ar b ei dspl ass er, f å n æri n gsi n nt e kt er, o g f å e n g o d v elf er dsst at p å b a k gr u n n a v d e l øs ni n g e n e. J e g tr or at Tr ø n d el a g o g n æri n gsli v et h ar alt å tj e n e p å e n a m bisi øs kli m a p oliti k k. H er ut vi kl er vi bl a nt a n n et n ull utsli p psl øs ni n g er f or ft ytr a fl k k e n. R olls R o y c e – s o m b y g g er fl y m ot or er – v al gt e å l e g g e sitt i nt er n asj o n al e 24

MI D T P U N K T

f ors k ni n gsl a b or at ori u m f or n ull utsli p ps fi y til Tr o n d h ei m. E ur o p as, k a ns kj e v er d e ns, st ørst e bi o g assf a bri k k li g g er p å S k o g n. I Tr ø n d el a g er vi bl a nt d e f ørst e til å ut vi kl e n ull utsli p psl øs ni n g er i f art ø y f or k yst ft s k e o g o p p dr etts n æri n g e n. Si e m e ns p å Sl u p p e n pr o d us er er b att eri er f or n ull utsli p pstr a nsp ort e n, o g diss e b e dri fi e n e vil tj e n e p å at d et still es kr a v o m n ull utsli p p. D a vil d u k u n n e s k a p e fl er e ar b ei ds pl ass er o g st ørr e i n nt e kt er, n ett o p p p å gr u n n a v at d et er et kr a v o m n ull utsli p psl øs ni n g er s o m j e g tr or Tr ø n d el a g vir k eli g k a n st å i t et p å. I till e g g h ar vi k u n ns k a psi nstit usj o n e n e m e d Si nt ef o g N T N U i s piss e n, s o m o gs å er h elt a v gj ør e n d e i milj ø k a m p e n fr e m o v er – f or e k s e m p el n år vi s n a k k er o m C O 2-f a n gst o g l a gri n g. G R Ø NT S K AL L Ø N N E S E G - S k att e- o g a v gi fi ss yst e m et er e n s e ntr al d el i d e n gr ø n n e o mstilli n g e n, f or S V ? - J a, vi vil at milj øl øs ni n g e n e s k al l ø n n e s e g. D et s k al l ø n n e s e g å v el g e n ull utsli p psl øs ni n g e n e, o g f or ur e ns ni n g k o m m er til å bli d yr er e. I e n o v er g a n gs p eri o d e vil n ull utsli p psl øs ni n g e n e v ær e d yr er e i n ntil d e blir l ø n ns o m m e. D erf or ø ns k er vi å bi dr a til å s m ør e d ett e m ar k e d et m e d st atli g e mi dl er gj e n n o m f or e ks e m p el e n gr ø n n st atli g i n v est eri n gs b a n k, s o m d a s k al bi dr a til d et s o m p o p ul ært k all es d et gr ø n n e s ki fl et. - S V m e n er vi s k al s ett e e n sl utt d at o f or olj e- o g g ass n æri n g e n. H v or d a n k o m p e ns er er vi f or f all i i n nt e kt er o g ar b ei ds pl ass er f or tr ø n d ers k e b e dri fi er s o m b er ør es? - Ta K v ær n er Ver d al f or e ks e m p el, s o m h ar pr o d us ert olj e pl attf or m er i m a n g e år. D e h ar s piss k o m p et a ns e p å i nst all asj o n er i h a v et. D e n k o m p et a ns e n k a n br u k es til å pr o d us er e o fi s h or e i nst all asj o n er f or vi n dkr a . fi D et vil si kr e ar b ei ds pl ass e n e i Ver d al fr e m o v er n år v er d e n k o m m er til å ett er-

→ T Ø F T, M E N L Ø N N S O M T. S V s li st et o p p L ar s H alt br e k k e n l o v er e n t ø ff er e milj ø p oliti k k o m p arti et k o m m er i p o si sj o n. S a mti di g m e n er h a n at tr ø n d er s k n æri n g sli v h ar all e f or ut s et ni n g er f or å tj e n e g o dt p å d et gr ø n n e s kift et.


s p ørr e mi n dr e olj e o g g ass. F or d et gj ør v er d e n n år P aris a vt al e n s k al o p pf yll es. D a m å vi s ør g e f or å v ær e i s piss e n, o g er m e d p å å pr o d us er e diss e n ull utsli p psl øs ni n g e n e. S å k a n m a n j o t e n k e s e g e n h elt a n n e n str at e gi, d er vi b ar e f orts ett er m e d olj e- o g g asspr o d u k sj o n s o m f ør, o g s å kj ø p er vi C O 2- k v ot er i a n dr e l a n d. D et vi d a i r e alit et e n gj ør, er at vi ft n a nsi er er d e n gr ø n n e o mstilli n g e n i a n dr e l a n d, o g vi mist er ar b ei ds pl ass e n e vi s k al l e v e a v i fr e mti d e n o g e ks p orti n nt e kt e n e vi s k al h a i fr e mti d e n. L a oss h ell er b e g y n n e n å, o g s ør g e f or at vi f år ar b ei ds pl ass er o g fr e mti di g e e ks p orti n nt e kt er a v d ett e. M E R P Å EL - S Vs p arti pr o gr a m er v el di g t y d eli g p å at N or g e s k al el e ktri fi s er es – fr a f ossilt til el e ktris k, ell er k a ns kj e h y dr o g e n o g a n dr e utsli p psfrie f or mer, i k k e mi nst i n ne nf or tr a nsp orts e kt or e n. O g d a m å vi j o i n n o m Tr ø nd er b a n e n. Vi s y n es d et g år litt tr e gt m e d j er n b a n ei nfr astr u kt ur e n i Tr ø n d el a g. H v a t e n k er d u? - H a h a h a – j e g er h elt e ni g m e d N æri n gsf or e ni n g e n! - H v or d a n s k al m a n f å f ort g a n g ?

- Vi er n ø dt til å pri orit er e p e n g e n e i n n e nf or s a mf er ds elss e kt or e n b ort fr a d e st or e m ot or v ei e n e. D et er k a ns kj e i k k e d et d er e h elst ø ns k er å h ør e, m e n d et er n å d et vi ø ns k er. Vi m å pri orit er e el e ktri ft s eri n g a v Tr ø n d er b a n e n h elt o p p til St ei n kj er, o g gj er n e vi d er e til Gr o n g. O g s å m å vi s e h v a vi k a n gj ør e m e d N or dl a n ds b a n e n f or å o p p n å n ull utsli p p o g m er e fl e kti vit et. M e n d et er e n a n n e n j er n b a n estr e k ni n g i Tr ø nd el a g s o m o ft e blir litt gl e mt, o gs å a v N æri n gsf or e ni n g e n, o g d et er R ør os b a n e n. Vi ø ns k er å el e ktri fl s er e o g r ust e o p p R ør osb a n e n, sli k at d et k a n g å ft er e t o g d er. D et vil v ær e br a f or oss s o m er v el di g gl a d i å r eis e til R ør os o g g å p å s ki d er i p ås k e n, m e n vi kti g er e er d et at o m m a n el e ktri fl s er er o g r ust er o p p R ør os b a n e n, h ar vi i r e alit et e n e n t o-s p ors g o ds b a n e fr a Tr o n d h ei m m ot østl a n ds o mr å d et: gj e n n o m G u d br a n ds d al e n o g gj e n n o m Øst er d al e n. N æri n gsli v et v et at k u n d e n e ett ers p ør st a di g m er milj ø v e n nli g e v ar er, o gs å h v or d a n d e blir tr a ns p ort ert, o g d a m å vi s o m p oliti k er e s ør g e f or å l e g g e til r ett e f or at n æri n gsli v et k a n fr a kt e v ar e n e p å m est m uli g milj ø v e n nli g m åt e. - H v or d a n vil n æri n gsli v et i Tr o n d hei msre gi o ne n mer k e det h vis S V k o m mer i p osisj o n ett er v al g et?

- Je g tr or n æri n gsli v et i Tr ø n d el a g k o mm er til å m er k e d et m e d at vi f år e n t ø fl er e milj ø p oliti k k. D et vil bli m er l ø n ns o mt å s ats e p å milj øl øs ni n g e n e. D et vil bli et st ørr e m ar k e d o g fi er e ar b ei ds pl ass er k n ytt et til pr o d u ksj o n a v diss e l øs ni n g e n e. J e g m e n er i mi dl erti d at tr ø n d ers k n æri n gsli v er s v ært g o dt r ust et til å st å i s piss e n f or e n o mstilli n g s o m d et gr ø n n e s ki ft et i n n e b ær er. D ett e er et r e di g ert ut dr a g fr a Ni Ts V A L Gst u di o. I nt er vj u et m e d L ars H alt br e k k e n k a n s es i si n h el h et p å N æri n gsf ore ni n g e ns Y o ut u be- k a n al, F ac e b o o k-si de, s a mt hj e m m esi d e nitr. n o.

MI D T P U N K T

25


E- S P O R T

Å p n er et m e k k a f or g a m er e 4 5. 0 0 0 kr o n er. D et er b uti k k pri s e n p å h v er a v d e 1 0 0 g a mi n g - P C e n e s o m st år kl ar e i kj el l er e n til J ot u n h ei m e n e - s p ort i Kj ø p m a n n s g at a. T E K S T O G F O T O: J a n - Ar e H a n s e n

- D

et er litt s m år ot h er i i n n g a n gsp arti et o g b ar e n a k k ur at n å, m e n d et er s å n n d et s k al v ær e. D et vi kti gst e er at h el e m as ki n p ar k e n st år kl ar. T o m m y Pe d ers e n, st yr el e d er i J ot u n h ei m e n, t ar e n p ust i b a k k e n. D et er t ors d a g 1 9. a u g ust o g e n k n a p p h al vti m e til å p ni n g kl o kk e n 1 5. - D et er d e n n e d a g e n vi h ar j o b b et fr a m m ot i n est e n ett år. - Er d u s p e nt? P E D E R S E N S MI L E R. - J a, d et er kl art. S a mti di g v et vi at d ett e er et u ni kt k o ns e pt s o m h ar v ært ett ers p urt l e n g e i b y e n. B å d e a v i h u g a g a m er e o g d e s o m er litt m er tilf el di g o p pt att a v d at as pill, f astsl år h a n.

L A V T E RS K EL R es ult at et h ar blitt n est e n 7 0 0 k v a dr at m et er f or d elt o v er t o et asj er d er s pilli n g, arr a n g em e nt, t ur n eri n g er o g str e a mi n g pr o d u ksj o n s k al st å i s e ntr u m. B ar, mi n gl e o mr å d er o g l o u n g e er o gs å e n d el a v o p pl e v els e n. - Vi ø ns k er å b y g g e e n l a v t ers k el h er. V ær e et st e d d er s pill e nt usi ast er o g d e s o m b ar e er n ys gj erri g e k a n m øt es, u n d erstr e k er Pe d ers e n, s o m til b yr m er e n n 2 0 0 f ors kj elli g e s pilltitl er. K o ns e pt et h ar e ksist ert ti dli g er e, m e n i l a n gt mi n dr e s k al a. S p a c e b ar, b ar e et dr ø yt st ei nk ast l e n g er o p p i Kj ø p m a n ns g at a, v ar et li g n e n d e st e d p å st art e n a v 2 0 0 0-t all et i n ntil d et l a i n n år e n e ett er f e m år. - D et h ar s kj e d d e n or mt m y e i n n e n g a mi n g k ult ur e n si d e n d e n g a n g. E-s p ort er

i d a g n o e s o m s p e n n er vi dt p å t v ers a v al d er, b a k gr u n n o g kj ø n n, m e n er Pe d ers e n. E S TI M E R E R E N MI L LI O N I M Å N E D E N D et er m e dl e m m e n e i e-s p ort t e a m et Mi dg ar d m e d b as e i Tr o n d h ei m, s o m st år b a k s atsi n g e n o g s o m ei er m aj orit et e n a v a ksj e n e i J ot u n h ei m e n e-s p ort A S. E n st or d el a v o p pst arts k a pit al e n bl e h e nt et i n n p å b e g y n n esl e n a v 2 0 2 1 gj e n n o m e n k a m p a nj e i F ol k ei n v est. - I nt er ess e n v ar o p pl ø ft e n d e st or. 2 9 6 p ers o n er t e g n et s e g a ksj er til e n v er di a v ft r e milli o n er kr o n er, f or kl ar er Pe d ers e n. F orr et ni n gs m o d ell e n er tr e d elt: utl ei e a v g a mi n g- P C er p å ti m e ell er a vt al e b asis, s erv eri n g o g s p o ns or at er.

← J O T U N H EI M E N E- S P O R T-

S E N T E RI KJ Ø P M A N N S G ATA ÅP NET D ØRE NE DE N NE UKA

St yr el e d er T o m m y P e d er s e n til b yr n e st e n 7 0 0 k v a dr at m et er f or d elt o v er t o et a sj er d er s pilli n g, arr a n g e m e nt, t ur n eri n g er o g str e a mi n g pr o d u k sj o n st år i s e ntr u m. B ar, mi n gl e o mr å d er o g l o u n g e er o g s å e n d el a v o p pl e v el s e n. 26

MI D T P U N K T


J ot u n h ei m e n h ar s oli d e n æri n gsli vs a kt ør er s o m bl a nt a n n et S p ar e B a n k 1 S M N, N T E o g E C D a hls Ei e n d o m i r y g g e n. - H vil k e s u m m er h ar d er e b u dsj ett ert m e d d et f ørst e år et? - Vi h ar s o m m ål å o ms ett e f or o m l a g e n milli o n kr o n er i m å n e d e n. D et er et esti m at, vi br yt er tr oss alt h elt n y gr u n n i Tr o n d h ei m. Vir k s o m h et e n å p n er d ør e n e m e d 1 5 a ns att e. K A S T E R G A M L E S T E R E O T Y PI E R D at as pilli n d ustri e n o ms ett er i d a g gl o b alt f or 1 2. 0 0 0 milli ar d er kr o n er årli g, o g h ar p ass ert l ft mi n d ustri e n m e d g o d m ar gi n. Fl er e h u n dr et alls milli o n er s er p å e-s p ort j e v nli g, o g e n d a fl er e s pill er d at as pill s el v p å f ors kj elli g e m e di u m. O g N or g e li g g er h ø yt o p p e p å list a. Bil d et a v d at as pill er e n s o m e n k vis et e t e n åri n g m e d d årli g e s osi al e a nt e n n er b a k e n P C i kj ell er e n til f or el dr e n e si n e, er l a n gt p å v ei vis k et ut. - D e n st er e ot y pis k e g a m er e n e ksist er er e g e ntli g i k k e l e n g er ? - N ei. D et k a n li k e gj er n e v ær e e n v o ks e n k vi n n e s o m e n g utt u n g e, si er h a n. J ot u n h ei m e n e-s p ort ø ns k er å r ett e s e g m ot b å d e pri v at o g b e dri ft s m ar k e d et. - D et er litt t e a m b uil di n g i d ett e? - Helt kl art. E g n e t ur ni n g er i C o u nt erstri k e ell er F ort nit e f or a ns att e i e n b e dri fl ft ks er vi l ett, l e g g er h a n til. M O N S T E R M A S KI N E R E n h e i fl g C or e i 9- 1 1 9 0 0 k pr os ess or m e d ått e kj er n er. S p e nsti g e 3 2 G B D D R 4 R a m. O g s el v e r osi n e n i P C- p øls a – et N VI DI A G e F or c e R T X 3 0 9 0 gr a ft k k ort. D ett e er s p esi fl k asj o n er s o m gj ør s el v dr e v n e s pill e nt usi ast er v åt e i bli k k et. F or d e n ui n n vi d d e h ør es d ett e k a ns kj e ut s o m o p pr a msi n g a v tilf el di g e t all o g b o kst a v er, m e n d et b es kri v er n o e n a v k o m p o n e nt e n e i d e 1 0 0 P C e n e s o m J ot u n h ei m e n h ar i n v est ert i. D ett e er m o nst er m as ki n er s o m kj ør er d e n y est e o g all er m est r ess urs kr e v e n d e s pill e n e l e k e n d e l ett. - Vi h ar d e r å est e P C e n e s o m fl n n es i m ark e d et, a vsl utt er Pe d ers e n si k k ert.

↑ H E F TI G. N y s at si n g e n til b yr m o n st er m a s ki n er s o m kj ør er d e n y e st e o g all er m e st r e s s ur s kr e v e n d e s pill e n e l e k e n d e l ett.

↑ H A R T R U A. - Vi h ar s o m m ål å o m s ett e f or o m l a g e n milli o n kr o n er i m å n e d e n. D et er et e sti m at, vi br yt er tr o s s alt h elt n y gr u n n i Tr o n d h ei m, si er T o m m y P e d er s e n, st yr el e d er i J ot u n h ei m e n e - s p ort s e nt er i Kj ø p m a n n s g at a.

1 1 H Y G G E LI G E O G K L O K E I T- H O D E R S Ø K E R L EI E T A K E R E TI L V Å R T L O F T! Vi h ar fl er e l ys e o g fi n e k o nt or p å v årt l oft i I n n h err e d s v ei e n 6 1 D o g s ø k er a n dr e tri v eli g e o g kr e ati v e vir k s o m h et er til å f yll e di s s e. H u s et er fr a 1 9 1 6 o g h ar e n l a n g hi st ori e s o m f a bri k kl o k al e f or Tr o n d hj e m s Pr e s er vi n g C o m p a n y ( Tr o n d hj e m Pr e s er vi n g A S). L o k al et h ar kj ø k k e n, t o al ett o g m øt er o m, s a mt h ei s o g p ar k eri n g. K o nt a kt d a gli g l e d er, M er et e Wi st A d d e p å tlf. 9 5 7 6 3 0 0 4 ell er s e n d e n e p o st til p o st @i niti o. n o v e d i nt er e s s e.


K ULT U R

K ult ur ell e vit a mi n pill er i p a n d e mi e n K ult ur n æri n g e n e er p å v ei til b a k e ett er e n k n allt ø ff ti d. M e n s el v u n d er i n n gri p e n d e k or o n a b e gr e n s ni n g er st o p p et i k k e m u si k k e n h elt å s pill e. D et k a n gr ü n d er o g d a gli g l e d er i D or a 3, B ørr e J o h n s e n, f å e n d el a v ær e n f or. A v K e n n et h St olt z

P

å s n a u e f e m år h ar k ult urf or mi dl er n e D or a 3 blitt e n s v ært s y nli g s u ks ess hist ori e f or k ult ur n æri n g e n i b y e n. H v or d a n st art et d et ? B ørr e J o h ns e n m øtt e Mi dt p u n kt til e n pr at o g b y e ns b est e k a n el b oll e p å i d yllis k e L a d e k ai a, s o m h ar f ått et o p ps vi n g s o m k ult ur ar e n a m e d d e n drifti g e l a d e g utt J o h ns e n s o m i vri g m e ds pill er. - J e g j o b b et m a n g e h err e ns år i U ni v ers al M usi c s o m dir e kt ør f or s al g o g m ar k e d. Ett er 2 2 år v ar j e g l ei a v u k e p e n dli n g til Osl o. J e g vill e til b a k e til Tr o n d h ei m o g v ær e h er h el e ti d e n. D a m ått e j e g j o ft n n e p å n o e. Hel e li v et mitt h ar e g e ntli g b est ått a v k ult ur, m e d r eis er o g k o ns ert ar e n a er o v er h el e v er d e n. S å t a n k e n bl e å ft n n e p å n o e li k n e n d e i Tr o n dh ei m, e n k ult urf or mi dli n gss e ntr al, s o m m at eri alis ert e s e g i D or a 3. S U KSESS K O NSEPT Gj e n n o m h u n dr e vis a v arr a n g e m e nt er h ar s els k a p et s att l y d o g f ar g e til Tr o n d h ei m; tit us e n er h ar l øst bill ett til alt fr a n ett v er kst ur er o g p o p q ui z, til k u nst utstilli n g er o g k o ns ert er m e d b å d e u n g e, l o k al e t al e nt er, et a bl ert e k u nst n er e o g st or e stj er n e artist er. Artist i n R esi d e n c e- k o ns e pt et p å Brit a n ni a H ot el h ar blitt e n n asj o n al s n a k kis, i k k e mi nst s o m et kj ær k o m m e nt p ust e h ull i e n kr e v e n d e ti d f or artist er o g et k ult ur h u n gri g p u bli k u m. - Je g v ar s å h el di g å kj e n n e h ot ell dir e kt ør Mi k a el F ors eli us fr a f ør, o g j e g h a d d e n o e n i d e er til h v or d a n d et f a nt astis k e r o m m et P al m e h a v e n k u n n e f yll es m e d br a i n n h ol d. Artist i n R esi d e n c e- k o ns e pt et er i ns pir ert a v L as Ve g as, d er artist e n e fl ytt er i n n p å h ot ell et o g j o b b er p å k v el d e n e i e n p eri o d e, f ort ell er J o h ns e n e n g asj ert. - H v a h ar A rtist i n R esi d e nc e b et y d d f or D or a 3 – o g f or Brit a n ni a H ot el, tr or d u?

28

MI D T P U N K T


← D R Ø M M E R O M E N G A M M E L H E L T. B ørr e J o h n s e n o g k oll e g e n e i D or a 3 h ar l a gt til r ett e f or stj er n e b e s ø k o g mi n n e v er di g e o p pl e v el s er p å k u n st - o g k ult ur s c e n e n i Tr o n d h ei m. N å dr ø m m er k ult urf or mi dl e r e n o m å l o k k e Br y a n F err y til b y e n s o m Arti st i n R e si d e n c e i P al m e h a v e n. O g h v orf or i k k e j a z z stj er n e n Di a n a Kr all b a k kl a v er et ? H er i s a mt al e m e d I n gri d Bj ør n o v i f or bi n d el s e m e d h e n n e s o p ptr e d e n s o m Arti st i n R e si d e n c e i P al m e h a v e n. F ot o: K e n n et h St olt z o g M ari u s J o h n s e n

- F or D or a 3 h ar d et b et y d d fr y kt eli g m y e. M e n j e g tr or d et h ar b et y d d m y e f or Brit a nni a o gs å. D et bri n g er litt «st ar d o m », glitt er o g st as i n n d er, m e d kj e nt e f ol k. K o ns e pt et h ar f ått f a nt astis k m y e o mt al e. Gj est er r eis er i n n til Tr o n d h ei m o g Brit a n ni a f or å g å i P al m e h a v e n o g o p pl e v e n y d eli g m at o g ft ott e artist er. H OL DT HJ UL E N EI G A N G D et er i n g e n h e m m eli g h et at k ult urli v et o g e v e nt br a nsj e n h ar v ært st er kt r a m m et a v p a n d e mi e n. D or a 3 h ar li k e v el l y kt es i å h ol d e hj ul e n e i g a n g gj e n n o m d et m est e a v ti d e n ett er m ars 2 0 2 0. - D et v ar s å kl art v a ns k eli g d a d et st e n gt e h elt n e d. M e n ett er h v ert s o m d et b e g y nt e d et å å p n e s e g f or i n ntil 2 0 0 m e n n es k er p å i n n e n d ørs arr a n g e m e nt, p ass et d et e g e ntli g ft nt m e d k o ns e pt e n e vi all er e d e h a d d e h ol dt p å m e d e n st u n d p å Brit a n ni a o g L a d e k ai a, f ort ell er J o h ns e n. - H v a er d et b est e m e d å j o b b e i d e n n e br a nsj e n? - D et er at m a n f år j o b b e m e d fr y kt eli g kr e ati v e f ol k, s o m o fl e er ut a d v e n dt e o g h ar e n hist ori e å f ort ell e.

- H ø y d e p u n kt er i D or a 3 s å l a n gt, f or d e g p ers o nli g ? - T o g a n g er h ar j e g h ol dt p å å piss e p å m e g i f or bi n d els e m e d Artist i n R esi d e n c e. D a Å g e s k ull e h a m e d s e g h el e Tr o n d h ei mss olist e n e i n n p å e n lit e n s c e n e, t e n kt e j e g: « K o m m er d ett e til å f u n k e ? ». O g d et gj or d e j o d et! E n lit e n st u n d ett er k o m S us a n n e S u n df ør, s o m i k k e h a d d e h ol dt k o ns ert er p å tr e år. Ett er mi n m e ni n g N or g es k a ns kj e ft ott est e artist. S å s k ull e h u n pl uts eli g st å p å d e n lill e s c e n e n i P al m e h a v e n, m e n d et f u nk et d et ò g. H u n t o k r o m m et o g d e n i nti m e st e m ni n g e n i s al e n. T o st or e o p pl e v els er s o m er bl a nt h ø y d e p u n kt e n e f or m e g, s mil er B ørr e J o h ns e n. N Æ RI N G M E D RI N G VI R K NI N G E R K ult ur n æri n g e n e s k a p er i k k e b ar e g o d e o p pl e v els er f or p u bli k u m, m e n bi dr ar o gs å til ø kt a kti vit et i n n e n br a nsj er s o m h ot ell o g r est a ur a nt, l ys/l y d o g tr a ns p ort. - H ar d u t e n kt o v er d e ø k o n o mis k e ri n gvir k ni n g e n e D or a 3 h ar s k a pt? J o h ns e n dr ar litt p å d et. - J e g t e n k er i k k e s å m y e p å d et. M e n j e g er j o kl ar o v er at k ult ur e n e g e ntli g bi dr ar

m e d b et y d eli g v er dis k a pi n g. Vi er e n g a ns k e lit e n a kt ør, m e n i ti d e n m e d k or o n a b e gr e ns ni n g er h ar vi h att o m l a g 2 5. 0 0 0 gj est er b ar e p å Brit a n ni a. Tar vi m e d arr a n g e m e nt e n e p å L a d e k ai a t ell er vi n ær m er e 3 0. 0 0 0 s o m h ar f ått u n d er h ol d ni n g u n d er k or o n a p erio d e n. N år diss e gj er n e br u k er 1. 0 0 0 kr o n er ell er m er h v er i till e g g til bill ett e n, s å blir d et j o p e n g er, p å p e k er k ult ur gr ü n d er e n, s o m h ar si g n ert artist er i elit e kl ass e n til n o k e n st or k o ns ert h øst i Tr o n d h ei m. S p ørs m ål o m h v or f e m årsj u bil a nt e n D or a 3 st år f e m år fr e m i ti d, er m er vri e nt å s v ar e p å. - Je g tr or f orts att vi h ol d er p å m e d k ult ur, gj er n e i k o m bi n asj o n m e d m at, s o m vi gj ør i d a g. D et vir k er s o m at f ol k h ar l ært s e g å li k e d et. M e n h v or vi er o m f e m år ? N ei, j e g t e n k er i k k e s å n n. S å l a n gt p ers p e kti v o g pl a nl e g gi n g er j e g d årli g p å. « H v a k a n vi f å til i m or g e n, d a? » er m er sli k j e g j o b b er – o g d et h ar f u n k et br a, d et, a vsl utt er D or a 3-sj ef e n f or n ø y d.

MI D T P U N K T

29


P R O FI L E N

Ni Ts «l ati n a » t a k k er f or s e g N æri n g sf or e ni n g e n s a d mi ni str a sj o n s sj ef o g l e d er f or i nt er n a sj o n al e a kti vit et er, A n n e K at hri n e Will u m s e n, gi k k o v er i p e n sj o ni st e n e s r e k k er i j uli. A v K e n n et h St olt z

- J

e g si er til m e g s el v at j e g h ar f eri e e n n å, s mil er d e n n y b a kt e p e nsj o nist e n n år h u n ø ns k er v el k o m m e n til h ytt ep ar a dis et p å Fr ost a – s el vs a gt m e d d e n l e g e nd aris k e Fr ost a b oll e n til k a ft e n. A n n e K at h l e g g er i k k e s kj ul p å at h u n gr u er s e g til h v er d a g e n ut e n d e f ast e r uti n e n e i N æri n gsli v ets H us. - D et g år si k k ert br a, m e n j e g er v a nt til a ns v ar, l a n g e ar b ei ds d a g er o g m y e a kti vit et. - H v or d a n er d et å pl uts eli g b est e m m e f ullt o g h elt o v er e g e n ti d? H v a t e n k er d u å br u k e d a g e n e til fr e m o v er ? - D et h ar j e g i k k e n o e g o dt s v ar p å. D et er si k k ert m y e j e g k a n bi dr a m e d, m e n j e g h ar r ett o g sl ett i n g e n pl a n, f astsl år h u n til Mi dt p u n kt. H J E R T E F O R L A TI N - A M E RI K A S e ns o m m er i d et n y b y g d e l yst h us et i h a g e n p å Fr ost a er i k k e d et v erst e st e d et å n yt e n at ur e n o g ft n n e e n n y li vsr yt m e. M e n h elst s k ull e h u n h a v ært i sitt a n dr e f eri e p ar a dis L as Pe ñit as p å Ni c ar a g u as v est k yst n å, d er e n u b e b y g d t o mt m e d f er di g e ar kit e ktt e g ni n g er v e nt er p å e n pr osj e ktl e d er. T o mt e n i d e n lill e fls k erl a n ds b y e n m e d 1. 5 0 0 i n n b y g g er e kj ø pt e h u n i 2 0 1 2. - Pl a n e n v ar å b y g g e h us i l ø p et a v et p ar-tr e år, m e n d oll ar e n h ar st e g et s å m y e, s å vi f år s e. Je g s k ull e gj er n e h a b y g d o g b o d d d er h al v e år et, si er h u n bli dt. N å er d et i mi dl erti d s n art t o år si d e n sist e b es ø k, d et h ar p a n d e mi e n s ør g et f or. L a n d et h ar d ess ut e n o p pl e v d ø k e n d e s osi al ur o o g mis n ø y e d e sist e år e n e, m e d o p pt ø y e n e i 2 0 1 8 s o m e n al v orli g v e k k er. M a n g e fr y kt er n y e ur oli g h et er o p p m ot v al g et i n o v e m b er. Va ns k eli g h et er til tr oss – A n n e K at h els k er d et e n kl e li v et o g m e nt alit et e n i Ni c ar a g u a. - F ol k er s å s nill e o g o ms or gsf ull e. Ni c ar a g u a s kill er s e g fr a d e a n dr e l a n d e n e i L ati n- A m e ri k a. 30

MI D T P U N K T

6 8- åri n g e n m e d h o v e df a g i s p a ns k s pr å k o g - S els k a p et h ar st ort s ett e ks p ert er s o m k ult ur b ur d e vit e h v a h u n s n a k k er o m. I e n er v et eri n ær er o g f ysi ol o g er, m e n vi m a n gl er st or d el a v yr k es k arri er e n h ar n ett o p p d e n n e k o m p et a ns e p å s pr å k o g L ati n- A m eri k a, v er d e ns d el e n v ært s e ntr al f or h e n n e. f ort alt e dir e kt ør e n p å j o b bi nt er vj u et. D er m e d v a r j e g pl ut s eli g r e gi o nsj ef f or S VI N, K Y L LI N G O G V E R P E H Ø N E R L ati n- A m eri k a f or s els k a p ets d yr ef ôr pr o F u n d a m e nt et bl e l a gt gj e n n o m u ni v ersit ets - d u kt er til s vi n, k ylli n g o g v er p e h ø n er! ut d a n ni n g i Tr o n d h ei m, Osl o o g Gr a n a d a. I 1 9 8 2 bl e h u n a ns att s o m s a ks b e h a n dl er i LI V E T I K O F F E R T E ks p ortr å d et m e d a ns v ar f or L ati n- A m eri k a. A n n e K at h r eist e fr a M e xi c o i n or d til C hil e D e n est e s e k s år e n e r eist e h u n r u n dt p å i s ør o g b es ø kt e f ar m e n e m e d d e l o k al e o p p dr a g f or b e dri ft er til pri m ært Ve n e z u el a, r e pr es e nt a nt e n e f or flr m a et. I Me xi c o s e n dt e C ol o m bi a, E c u a d or o g n o e i Br asil. O p p - d e n l o k al e b oss e n et s k ar pt br e v til t o p pl eg a v e n e k u n n e s p e n n e fr a å u n d ers ø k e r e k e- d els e n m e d b es kj e d o m at d et sl ett i k k e gi k k m ar k e d et i E c u a d or til å l es e s e g o p p p å a n at u n g e Will u ms e n s k ull e h a d e n n e stilli n g e n, f or di 1) h u n v ar d a m e, o g 2) h u n t olli m p ortr e gl er f or al u mi ni u msf oli e. - S o m fll ol o g ut d a n n et k a n d u j o e g e nt- h a d d e i k k e s å k alt t e k nis k ut d a n n els e o g v ar li g n ull o m b usi n ess, s mil er h u n s kj el ms k. d er m e d i k k e f a gli g k v ali fis ert. M e n er m a n l y d h ør, m ott a g eli g o g h ø fti g, s å M e n tillit e n bl e t y d eli g vis et a bl ert, i k k e er d et utr oli g h v or l a n gt m a n k a n k o m m e. mi nst gj e n n o m s pr å k, h u m or o g d e n st or e S pr å k o g k ult ur er o fl e ess e nsi elt f or å l y k k es årli g e m ess e n m e d d a nsi n g til l a n gt p å n att. ut e. D a h u n ett er tr e år s k ull e o v er i e n n y stilli n g, - Br e d d e n i d et vi dr e v m e d v ar st or, o g gi k k d et i gj e n et br e v fr a M e xi c o til t o p pl ej e g l ært e v el di g m y e o m uli k e br a nsj er o g d els e n m e d e n kl ar b es kj e d fr a s a m m e m a n n: o m L ati n- A m eri k a p å 8 0-t all et. E n utr oli g - D et g år i k k e a n at S e ñ or a Will u ms e n i nt er ess a nt o g gi v e n d e ti d, o p ps u m m er er sl utt er! h u n. - D e er v el di g o p pt att a v r el asj o n er i N e d g a n gsti d er i sist e h al v d el a v n e v nt e ti år L ati n- A m eri k a. O g d et er e n e n or m f or d el gj or d e at n ors k e b e dri fl er fi k k st a di g mi n dr e å kj e n n e s pr å k o g k ult ur. L ati n a m eri k a n er n e a kti vit et i o mr å d et. D a d et d u k k et o p p e n v ar i k k e gl a d e i å s n a k k e f orr et ni n g er p å e n g els k d e n g a n g. a n n o ns e i a vis a fr a A p ot h e k er n es L a b or at ori u m f or S p e ci al pr æ p ar at er A S, ø y n et A n n e K at h e n m uli g h et til å f orts ett e k arri er e n i nt er n asj o n alt. S els k a p et v ar st or e p å d yr e h els e pr o d u kt er, alts å tils et ni n gsst o ft er f or d yr ef ôr, o g v ar p å ut ki k k ett er e n v et eri n ær ell er er n æri n gsf y→ S o m m er p ar a di s. si ol o g. I till e g g v ar d et e n f or d el o m v e d k o m Ut si kt til fj or d e n o g F o s e n al p e n e m e n d e k u n n e s p a ns k o g kj e nt e litt til fr a h ytt a p å Fr o st a, s o m h ar v ært L ati n- A m eri k a. i A n n e K at hri n e Will u m s e n s F e m mi n utt er f ør s ø k n a dsfrist e n gi k k ut, f a mili e si d e n 1 9 5 0 -t all et. tr o p p et A n n e K at h o p p p å h o v e d k o nt or et i F ot o: K e n n et h St olt z Osl o – o g fi k k stilli n g e n.


MI D T P U N K T

31


- N å h ar d u v ært h er é n g a n g, s å f år vi s e o m d u k o m m er til b a k e, s a e n k u n d e i C ol o m bi a til m e g e n g a n g. U n d erf orst ått o m d e k u n n e st ol e p å m e g. I 1 9 9 1 ft k k A n n e K at h til b u d o m å o v ert a m ar k e ds a ns v ar et f or h u m a n bi oti k a – e n f orfr e m m els e fr a d yr ef ôr, i o g m e d at d et n å i n n e b ar s al gs a ns v ar et f or h el e v er d e n. D et bl e e n p eri o d e m e d e n d a m er r eisi n g o g m øt er. F usj o n er o g ft sj o n er gj or d e at s els k ap et h a v n et p å N e w Y or k- b ørs e n, o g s ki fl et n a v n til Al p h ar m a. Fr a pl atti n g e n p å Fr ost a h us k er h u n til b a k e p å e n ti d m e d o mf att e n d e pr os ess er o g m y e p e n dli n g. Tr o n d h ei m – Osl o – K ø b e n h a v n o g ut i r est e n a v v er d e n. - Til sl utt bl e d et f or m y e, o g j e g m øtt e v e g g e n. D et v ar et v el di g ur oli g li v. J e g t ålt e i k k e s y n et a v v er k e n e n k o ft ert ell er e n fl ypl ass l e n g er. J e g s a o p p j o b b e n o g pr ø v d e å ft n n e ut h v a j e g s k ull e bli n år j e g bl e st or. D a h u n f orl ot t o p pj o b b e n i Al p h ar m a i 1 9 9 9 h a d d e h u n l e v d 1 7 år s a m m e n h e n g e n d e m er ell er mi n dr e i e n k o fl ert, p å fl y pl ass er, allti d p å f art e n. TI L B A K E I T R O N D H EI M N o m a d etil v ær els e n m ått e vi k e f or m er b of ast h et i hj e m b y e n. M e n p ers p e kti v o g o p p g a v er v ar f orts att dr ei d m ot d et i nt er n a-

sj o n al e f orr et ni n gsli v et i uli k e r oll er. D a h u n bl e a ns att i N æri n gsf or e ni n g e n i 2 0 0 9 s o m l e d er f or Mi dt n ors k H a n d els k a mm er, v ar a m bisj o n e n e h ø y e p å v e g n e a v tr ø nd ers k n æri n gsli v. - J e g h ar allti d v ært i nt er ess ert i f orr etni n gs k ult ur o g k ult urf ors kj ell er i i nt er n asj on al b usi n ess. D et er et s å vi kti g o g u n d erv ur d ert t e m a å s ett e s e g i n n i. H v a s k al til f or å l y k k es i d e uli k e m ar k e d e n e ut e nf or v år e g e n d ørst o k k ? D et h ar j e g f ors ø kt å utf ors k e o g gi p åf yll til n æri n gsli v et r e gi o n alt, gj e nn o m e ks p ortfr o k ost er o g a n dr e a kti vit et er. Ti dli g p å 2 0 1 0-t all et v ar st ørr e d el e g asj o n er m e d n æri n gsli v et ut e nl a n ds n ær m est e n årli g f or et e els e f or N æri n gsf or e ni n g e n; H a m b ur g, Br uss el, S h a n g h ai o g B eiji n g v ar bl a nt st ed e n e s o m fi k k b es ø k a v tr ø n d ers k n æri n gsli v i n n e nf or h els e, r eis eli v, vi n d kr a , t ft e k n ol ogi b e dri fi er o g a n dr e b e dri fl er. D e sist e år e n e h ar m a n slitt litt m e d å f å o p p i nt er ess e n o g e n g asj e m e nt et f or i nt er n asj on al e f orr et ni n gs m uli g h et er, m e n er Will u ms e n. - J a, d et h ar n o k blitt m er t u n gr o d d. J e g h ar i n ntr y k k a v at tr ø n d ers k n æri n gsli v er m er f or n ø y d m e d d et vi h ar h er hj e m m e. Vi li g g er f orts att et st y k k e b a k d e a n dr e st or b ye n e p å i nt er n asj o n alis eri n g. D e ut alli g e a m b ass a d e b es ø k e n e i Dr o n ni n-

g e ns g at e 1 2 h ar d et o gs å blitt f ærr e a v. - Vi fi k k m a n g e a m b ass a d ør b es ø k, j a, fr a n ær o g fl er n. M e n d et v ar n o k o fi e r e n e h ø i fi g h ets visitt er f or å k u n n e r a p p ort er e hj e m at d e h ar h att m øt er m e d C h a m b er of C o m m er c e a n d I n d ustr y, l er Will u ms e n. - H v or d a n vil d u o p ps u m m er e di n e 1 2 år i Ni T ? - Utr oli g gi v e n d e! J e g s y n es j e g h ar l ært s å m y e, b å d e n år d et gj el d er r el asj o n er o g k o m p et a ns e, t a k k et v ær e all e d e fi n e m e nn es k e n e j e g h ar m øtt fr a m a n g e br a nsj er. O g s å m å d u f å m e d at j e g er kj e m p ei m p o n ert o v er all e s o m still er o p p p å d u g n a ds b asis f or f ell ess k a p et. D et er h elt f a nt astis k. Fr a mitt st åst e d o p pl e v er j e g at Ni T h ar f ått e n st er k r oll e r e gi o n alt. Je g tr or vi er vi kti g e f or v el di g m a n g e. - N o e d u vil s a v n e? - J e g k o m m er til å s a v n e f a gr å ds m e dl e m m e n e « mi n e » m est. M y e blir n o k h elt gr eit å i k k e b e h ø v e å f or h ol d e s e g til o gs å, m e n j e g k o m m er til å f øl g e m e d p å n æri n gsli vssi d e n e i a vis e n e, o g s ærli g p å d e b e drift e n e j e g h ar f ått t ett est f or h ol d til. P å d e n a n n e n si d e s ett er j e g pris p å fri h et e n, o g k u n n e t e n k e m e g å r eis e n år j e g vil, dit j e g vil. M e n n å h ar j o p a n d e mi e n s att e n gr e ns e f or d et. F or el ø pi g.

T A K K F O R I N N S A T S E N! M a n g e vil m er k e at A n n e K at h g år o v er i p e n sj o ni st e n e s r e k k er. H u n h ar h att uli k e r oll er gj e n n o m 1 2 år i Ni T: l e d er f or h a n d el s k a m m er et, i nt er n a sj o n al l e d er o g a d mi ni str a sj o n s sj ef. I till e g g h ar h u n h el e ti d e n h ar v ært k o or di n at or f or fl er e a v v år e f a gr å d. S el v h ar j e g kj e nt A n n e K at h si d e n st u di eti d e n d a vi st u d ert e fr a n s k o g s p a n s k s a m m e n p å u ni v er sit et et, o g i d e si st e år e n e h ar vi alt s å j o b b et t ett s a m m e n. J e g h ar s att st or pri s p å A n n e K at h s i n n s at s o g e n g a sj e m e nt i Ni T. H u n h ar v ært e n vi kti g bi dr a g s yt er til at vi h ar n å d d m ål e n e vi h ar s att o s s. J e g h å p er o g tr or at h u n vil fi n n e s e g g o dt til r ett e i p e n sj o ni sttil v ær el s e n. H u n er j o b å d e fl e k si b el o g til p a s ni n g s d y kti g, o g h ar m er e n n n o k å h e n g e fi n gr e n e i b å d e hj e m m e o g p å h ytt a, o g ett er h v ert i h e n n e s kj ær e Ni c ar a g u a. P å v e g n e a v o s s all e i Ni T: T u s e n t a k k f or s a m ar b ei d et, o g l y k k e til vi d er e!

Bil d et e k st o g f ot o: B erit Ri a n

32

MI D T P U N K T


L e v er di n b e drift a v ti m er ? D a er et g o dt ti m er e gi str eri n g s s y st e m n ø k k el e n til o v er si kt o g k o ntr oll i pr o sj e kt e n e di n e!

R a s k o g ri kti g ti m er e gi str eri n g - h v er g a n g!

Vil d u vit e m er ? U nit 4 T & E e n k elt @ u nit 4. c o m | m: + 4 7 9 8 0 9 7 8 0 0 htt p s://ti m e a n d e x p e n s e. u nit 4. c o m


A R TI K K E L F R A S A M A R B EI D S P A R T N E R: D A N S K E B A N K

L a n s er er n y e b ær e kr afti g e f o n d

L e d er f or Pri v at e We alt h M a n a g e m e nt i D a ns k e B a n k, si er J a ni c k e U d b y e L ø v a as.

D

a n s k e B a n k s at s er p å e n gr ø n n er e fr e mti d, o g til b yr n å all e k u n d er å i n v e st er e s p ar e p e n g e n e si n e i b ær e kr afti g e f o n d.

F or å i m øt e k o m m e d e n ø k e n d e ett er s p ør s el e n ett er b ær e kr afti g e i n v e st eri n g s pr o d u kt er, til p a s s er D a n s k e B a n k s e k s D a n s k e I n v e st -i n d e k sf o n d, sli k at d e i n v e st er er i s el s k a p er s o m h ar m ål o m å r e d u s er e e g et C O 2 a vtr y k k. Di s s e s e k s f o n d e n e blir n å k at e g ori s ert i o v er e n s st e m m el s e m e d arti k k el 9 i E U s r å d sf or or d ni n g o m b ær e kr aft sr el at ert e o p pl y s ni n g er.

34

MI D T P U N K T

S T O R T A N S V A R, S T O R E M U LI G H E T E R - Vi vil gj ør e d et l ett er e f or k u n d e n e v år e – b å d e pri v at e o g i n stit u sj o n ell e – å i n v e s t er e i d e n gr ø n n e o m stilli n g e n, si er J a ni c k e U d b y e L ø v a a s, s o m l e d er Pri v at e W e alt h M a n a g e m e nt i D a n s k e B a n k, o g f ort s ett er: - K u n d e n e f or v e nt er at vi i n v e st er er p e n g e n e d er e s p å e n a n s v arli g m åt e, o g d et er n o e vi t ar p å al v or. Å f or v alt e s å m y e p e n g er gir o s s et st ort a n s v ar, m e n d et er o g s å e n m uli g h et f or o s s til å bi dr a i n n m ot s el s k a p er s o m ø n s k er å bi dr a til å r e d u s er e sitt C O 2 - a vtr y k k o g d er m e d r e d u s er e kli m af or a n dri n g e n e, si er h u n.

L øv a as p å p e k er at b ær e kr aft sf o k u s et ikke er n o e s o m s k al g å p å vir k e k u n d e n es a v k a st ni n g n e g ati vt, s n ar er e t v ert i m ot. B e drift er s o m t e n k er b ær e kr aft ti dli g vil v ær e m er attr a kti v e f or i n v e st or er e n n d e s o m i k k e vil / kl ar er / ø n s k er å o m still e s e g. - D E T S TI L L E S B Æ R E K R A F TI G E K R A V S el s k a p er s o m i k k e ø n s k er å til p a s s e s e g f or h v or d a n vir k s o m h et e n s k al m øt e d et gr ø n n e s kift et, vil p å si kt i k k e v ær e i nt er e s s a nt e å i n v e st er e i f or D a n s k e B a n k l e n gr e, s k al vi tr o d e n pri s vi n n e n d e sj ef sf or v alt er e n L ar s Eri k M o e n. H a n f or v alt er bl a nt

a n n et ti år et s b e st e n or s k e a k sj ef o n d m ålt i m er a v k a st ni n g, D a n s k e I n v e st N or g e V e k st. - I fr e mti d e n still e s d et m er o g m er kr a v til s el s k a p e n e. D et b et yr at s el s k a p er s o m i d a g i k k e dri v e s b ær e kr afti g vil f å st er k er e ø k o n o mi s k e kr a v m ot s e g i fr e mti d e n. F or o s s er d et vi kti g at s el s k a p e n e p å et ti dli g ti d s p u n kt ut vi kl er s e g i ri kti g r et ni n g, sli k at k u n d e n e dr ar n ytt e a v d et. Vi h ar 2 0 0 - 3 0 0 m øt er årli g m e d s el s k a p e n e vi h ar i n v e st ert i, h v or vi di s k ut erer b å d e uli k e f a kt or er f or a v k a st ni n g, m e n o g s å f a kt or er f or b ær e kr aft st år h ø yt p å a g e n d a e n, si er M o e n.


A R TI K K E L F R A S A M A R B EI D S P A R T N E R: T R Ø N D E R E N E R GI

M arit bl e m åll ø s a v G ull v å g - m al eri

Fr a v e nstr e: K o ns er n dir e kt ør K o m m u ni k asj o n o g s a mf u n ns a ns v ar Sti g T or e L a u g e n, k o ns er nsj ef St ål e Gj ers v ol d, s ki dr o n ni n g M arit Bj ør g e n, m er k e v ar e- o g s p o ns orsj ef Eli Fl a k n e o g bill e d k u nst n er H å k o n G ull v å g.

G

a v e n fr a Tr ø n d er E n er gi til M arit Bj ør g e n, ett er n e st e n ti år s o m a m b a s s a d ør, f alt vir k eli g i s m a k h o s s ki dr o n ni n g a.

E n t y d eli g r ørt M arit Bj ør g e n a v d u k et ti dli g er e i s o m m er et p ortr ett a v s e g s el v – e n g a v e fr a Tr ø n d er E n er gi, s o m t a k k f or alt h u n h ar gitt i o g ut e nf or s ki s p or et i l ø p et a v d e n e st e n ti år e n e h u n h ar v ært k o n s er n et s a m b a s s a d ør o g s a m ar b ei d s p art n er. P ortr ett et er m alt a v Tr o n d h ei m s - k u n st n er e n Håkon G ull v å g. — M arit h ar allti d st ått fr e m s o m e n j or d n ær o g v er dif ull a m b a s s a d ør f or o s s. H u n h ar v ært vi kti g f or k o n s er n et o g i k k e mi n st s o m f or bil d e

f or b ar n o g u n g e i r e gi o n e n. Ett er all e di s s e år e n e ø n s k et vi å gj ør e st a s p å M arit s o m t a k k f or et s v ært g o dt s am ar b ei d – gi h e n n e n o e h elt s p e si elt, si er m er k e v ar e - o g s p o n s or sj ef i Tr ø n d er E n er gi, Eli Fl a k n e. H u n h a d d e i k k e s ett p or tr ett et s el v, f ør h u n i et f øl el s e s m e s si g st er kt ø y e bli k k a v d u k et m al eri et i H å k o n G ull v å g s at eli er p å H o s pi t al sl ø k k a n i Tr o n d h ei m. — B e kl a g er at j e g bl e m åll ø s... J e g kj e n n er i gj e n m e g. D et er j o m e g, f a st sl o Bj ør g e n m e n s h u n str e v d e litt m e d å fi n n e d et r ett e or d e n e. M al eri et p å 1, 4 0 x 1, 4 0 m et er vi s er s ki dr o n ni n g a i sitt e n d e p o sit ur m e d f ol d e d e h e n d er, i G ull v å g s v el kj e nt e p ortr ett stil o g f ar g e p al ett.

Bj ør g e n h ar s el v sitt et m o d ell f or k u n st n er e n. — J e g fi k k vit e at G ull v å g s k ull e m al e et p ortr ett a v m e g f or tr e år si d e n, d a j e g b e st e mt e f or å a v sl utt e s at si n g e n p å l a n d sl a g et. D et er e n st or ær e, o g j e g er st u m a v b e u n dri n g o v er r e s ult a t et. J e g er s v ært t a k k n e mli g f or d e n n e g a v e n o g f or d et l a n g e, g o d e s a m ar b ei d et j e g h ar h att m e d Tr ø n d er E n er gi, si er Bj ør g e n. Tr ø n d er E n er gi s k o n s er n s j ef St ål e Gj er s v ol d v ar o g s å s v ært f or n ø y d m e d r e s ult a t et – o g i k k e mi n st m ott a k er e n s r e a k sj o n. — N år H å k o n t a k k et j a til d ett e o p p dr a g et, er d et i n g e n b e dr e g a v e å gi e n n et p ortr ett s o m f ø y er h e n n e i n n i e n r e k k e a v c el e br e p er s o n-

li g h et er, p ortr ett ert a v é n a v l a n d et s fr e m st e k u n st n er e. M arit bl e t y d eli g r ørt, d et m å j e g si at j e g o g s å bl e. A v d u ki n g e n v ar et st er kt ø y e bli k k, si er Gj er s v ol d. V ei e n fr a m til d et f er di g e r e s ult at et h ar v ært s p e n n e n d e, b å d e f or k u n st n er e n o g m ot t a k er e n. — J e g h ar p ortr et t ert kj e nt e, n or s k e p er s o nli g h et er i o v er f ørti år, m e n al dri f ør e n atl et s o m M arit. J e g h ar f or e k s e m p el m alt e n g å e n d e k o n g e, m e n v al gt e å h a M arit sitt e n d e i d ett e m al eri et, s o m er v al gt ut s o m s el v e g a v e n. M e n d et uttr y k k er li k e v el e n kr aft o g st yr k e, s o m r e pr e s e nt er er M arit, f or kl art e G ull v å g. N å er m al eri et hj e m m e h o s M arit i O sl o. MI D T P U N K T

35


K O MPETA NSE

H o d el øst o g b ort k ast et M a n g e i n n v a n dr er e m e d t u n g k o m p et a n s e o g k u n n s k a p st år i j o b b er d e er o v er k v ali fi s ert f or. N å st år N æri n g sf or e ni n g e n i s pi s s e n f or pr o sj e kt et Tr o n d h ei m O p p ort u nit y s o m s k al k o bl e 2 0 n ø y e ut v al gt e m e nt e er m e d s a m m e a nt all tr ø n d er s k e n æri n g sli v sl e d er e.

T E K S T O G F O T O: J a n - Ar e H a n s e n


N

år N æri n gsf or e ni n g e n i Tr o n d h ei msr e gi o n e n s p ør b e dri ft er o g vir k s o mh et er i Tr ø n d el a g o m h v a d e s er p å s o m d e n st ørst e hi n dri n g e n f or v e kst o g l ø n ns o m h et, s v ar er m a n g e «r e kr utt eri n g a v r el e v a nt k o mp et a ns e ». Sli k h ar d et v ært i e n årr e k k e. D et ø ns k er d et ft er k ult ur ell e m e nt or- o g l e d er pr osj e kt et Tr o n d h ei m O p p ort u nit y å gj ør e n o e m e d. - Et pr o bl e m f or n æri n gsli v et h ar v ært å f a n g e o p p d e n n e k o m p et a ns e n. M a n g e i n n v a n dr er e p å si n si d e h ar o fl e s m å n ett v er k o g b e gr e ns et k u n ns k a p r u n dt pr os ess e n e i d et n ors k e ar b ei dsli v et. V årt m ål er å k o bl e diss e o p p m ot h v er a n dr e, si er a d mi nistr er e n d e dir e kt ør i Ni T, B erit Ri a n, o g pr osj e ktl e d er f or Tr o n d h ei m O p p ort u nit y, Eil e e n Br a n ds e g g. - D et er b ort k ast et o g h o d el øst å i k k e a n v e n d e all e d e g o d e h o d e n e s o m ft n n es, l e g g er d e til. OPPL Ø F T E N D E R ESP O NS Pr o gr a m m et r ett er s e g m ot m e n n es k er i Tr o n d h ei msr e gi o n e n s o m h ar fl er k ult ur ell b a k gr u n n, h ø y er e ut d a n ni n g ell er f a g br e v, b e h ers k er n ors k m u ntli g o g s o m h ar a m bisj o n o m å t a s e ntr al e p osisj o n er i ar b ei dsli v o g s a mf u n n.

Diss e s k al k o bl es o p p m ot erf ar n e m e nt or er i n æri n gs- o g ar b ei dsli v et s o m h ar n ett v er k, br a nsj e k u n ns k a p o g m oti v asj o n. Tr o n d h ei m O p p ort u nit y s k al g å o v er tr e år, m e ns h v ert a v pr o gr a m m e n e h ar e n v ari g h et p å ett år. - O p pst art e n s kj e d d e i b e g y n n els e n a v a u g ust, f ort ell er Br a n ds e g g. - H v or d a n h ar r es p o ns e n v ært? Ri a n s mil er g o dt. - O v er v el d e n d e p ositi v. Vi h ar f ått m e d oss 5 2 erf ar n e m e nt or er fr a tr ø n d ers k n æri n gsli v, o g 5 4 s ø k er e m e d ft er k ult ur ell b a k gr u n n. D a s n a k k er vi k vi n n er o g m e n n fr a bl a nt a n n et Afri k a, A si a o g E ur o p a m e d m e g et h ø y ut d a n ni n g o g st er k f a g b a k gr u n n, si er h u n. Br a n ds e g g u n d erstr e k er v er di e n f or b å d e n æri n gsli v, d elt a g er e o g Tr o n d h ei m g e n er elt. - B e dri fl er f år til g a n g p å k o m p et a ns e s a mti di g s o m i n n v a n dr er e f år st er k er e yr k esf a gli g f otf est e. I till e g g st yr k er d et Tr o n d h ei m si n p osisj o n s o m k u n ns k a ps- o g t e k n ol o gih o v e dst a d, m e n er h u n. B R U K E R B E R G E N S O M M AL Tr o n d h ei m O p p ort u nit y er et s a m ar b ei d m ell o m k o m m u n e n, f yl k es k o m m u n e n, N A V o g N æri n gsf or e ni n g e n i Tr o n d h ei msr e-

gi o n e n, o g h ar et tils v ar e n d e pr o gr a m fr a B er g e n s o m m al. - B er g e n O p p ort u nit y er i n n e i sitt a n dr e år, o g d er h ar d et vir k eli g t att a v. D e h ar m e g et g o d s ø k n a d til pr o gr a m m et, o g k a n all er e d e vis e til m a n g e s u ks ess hist ori er, f orkl ar er Ri a n. - N æri n gsli v et o p pf att er d et s o m m at n ytti g ? - H elt kl art. I Tr o n d h ei m s o m i B er g e n vil d et bli t att i n n 2 0 m e nt e er o g 2 0 m e nt or er p å h v ert a v d e årli g e m e nt or- o g l e d er ut vi kli n gs pr o gr a mm e n e. - Vi h ar f ått i n n m a n g e s p e n n e n d e s ø k er e all er e d e. D et er m e g et br a m e d t a n k e p å at pr o gr a m m et er h elt f ers kt o g kj e n ns k a p e n til Tr o n d h ei m O p p ort u nit y fr e m d el es er g a ns k e b e gr e ns et, l e g g er Br a n ds e g g e n g asj ert til. M e nt or er o g d elt a g er e h ar s o m m ål å m øt es j e v nli g til m e nt ors a mt al er o g k v el dss a mli n g er. - N æri n gsf or e ni n g e n h ar i till e g g o v er 1 5 0 m øt er, s e mi n ar er o g arr a n g e m e nt er årli g. D ett e er o gs å n at urli g e ar e n a er f or d elt a g er n e i Tr o n d h ei m O p p ort u nit y, p å p ek er Ri a n.

← K o bl er k o m p et a n s e. Pr o sj e ktl e d er f or Tr o n d h ei m O p p ort u nit y, Eil e e n Br a n d s e g g (t. v.), o g a d mi ni str er e n d e dir e kt ør i Ni T, B erit Ri a n.

V Å R E H O V E D S A M A R B EI D S P A R T N E R E:

S a m ar b ei d s p art n er e I n dr e F o s e n:

S a m ar b ei d s p art n er S k a u n:

S a m ar b ei d s p art n er e M al vi k:

S a m ar b ei d s p art n er Kl æ b u:

S a m ar b ei d s p art n er e M el h u s:

S a m ar b ei d s p art n er e Mi dtr e - G a ul d al:


N Y E M E D L E M M E R I NI T

A K E R S O L U TI O N S A S

T o n e B u ar ø P ett er s e n L o k asj o nsl e d er

N Y E M E D L E M M E R I NI T

CI M O N M E DI C A L A S T or m o d T h o m s e n

C E O / D a gli g l e d er

t o n e. b u ar o. p ett er s e n @ a k er s ol uti o n s. c o m w w w. a k er s ol uti o n s. c o m tlf: 6 7 5 1 3 0 0 0

t or m o d.t h o m s e n @ ci m o n m e di c al. c o m w w w. ci m o n m e di c al. c o m tlf: 4 1 4 1 3 4 2 3

A k er S ol uti o n s l e v er er i nt e gr ert e l ø s ni n g er, pr o d u kt er o g tj e n e st er til d e n gl o b al e e n er gi br a n sj e n. Vi m uli g gj ør l a v k ar b o n olj e - o g g a s s pr o d u k sj o n, o g ut vi kl er f or n y b ar e l ø s ni n g er f or å m øt e fr e mti d e n s e n er gi b e h o v. V e d å k o m bi n er e i n n o v ati v e di git al e l ø s ni n g er o g f or ut si g b ar pr o sj e kt gj e n n o mf øri n g, a k s el er er er vi o v er g a n g e n til e n b ær e kr afti g e n er gi pr o d u k sj o n. A k er S ol uti o n s h ar r u n dt 1 5. 0 0 0 a n s att e i m er e n n 2 0 l a n d. D et er i d a g 4 0 0 p er s o n er s o m j o b b er p å Tr o n d h ei m s k o nt or et.

Ci m o n M e di c al er et m e di si n s k ultr al y d s el s k a p i Tr o n d h ei m s o m ut vi kl er b a n e br yt e n d e D o p pl er ultr al y dt e k n ol o gi f or m åli n g a v bl o d gj e n n o m str ø m ni n g. S el s k a p et s f ør st e pr o d u kt N e o D o p pl er, br u k e s til o v er v å k ni n g a v bl o d gj e n n o m str ø m ni n g i hj er n e n h o s ti dli g f ø dt e o g kriti s k s y k e b ar n. T e k n ol o gi e n er b a s ert p å ultr al y df or s k ni n g fr a N T N U, o g d et er gj e n n o mf ørt kli ni s k e st u di er p å St. Ol a v s H o s pit al o g O sl o U ni v er sit et s s y k e h u s s o m gj ør at s el s k a p et all er e d e er i g a n g m e d g o d kj e n ni n g s pr o s e s s e n o g f or v e nt er å st art e s al g a v N e o D o p pl er i b e g y n n el s e n a v 2 0 2 2.

ELT O R Q U E AS

J a h n H er ol d H a n s e n O ftc e M a n a g er

j a h n. h a n s e n @ elt or q u e. c o m w w w. elt or q u e. c o m tlf: 9 0 9 9 5 9 6 8

Elt or q u e A S ut vi kl er, pr o d u s er er o g s el g er fj er n st yrt e v e ntil st yri n g s s y st e m er til s ki p, o ff s h or e i n st all a sj o n er o g pr o s e s s a nl e g g p å l a n d. S el s k a p et s h o v e d k o nt or li g g er p å L a d e i Tr o n d h ei m m e d d att er s el s k a p er i Ki n a, Si n g a p or e o g U S A. Vi h ar ut vi kl et e n r e k k e n y s k a p e n d e pr o d u kt er s o m h ar f ått g o dt f otf e st e i d et m ariti m e m ar k e d et, o g m er e n n 1 0 5. 0 0 0 a v v år e el e ktri s k e a kt u at or er er i n st all ert o m b or d p å o v er 1. 0 0 0 s ki p o v er h el e v er d e n. Elt or q u e s l ø s ni n g er er s v ært e n er gi e ff e kti v e o g k a n er st att e et h v ert k o n v e n sj o n elt s y st e m, s å f or o s s er s v ar et o p pl a gt – fr e mti d e n er el e ktri s k! T R O N D H EI M BI L K O L L E K TI V S A

L eif T or e A n d er s s e n D a gli g l e d er

i nf o @tr o n d h ei m - bil k oll e kti v. n o

w w w.tr o n d h ei m - bil k oll e kti v. n o tlf: 9 2 0 7 2 8 9 3

T B K f eir er 2 5 år s j u bil e u m i 2 0 2 1, o g er or g a ni s ert s o m et s a m vir k e. Pr. j u ni 2 0 2 1 h ar vi 2. 6 0 0 br u k er e ( a n d el s ei er e m e d u n d er br u k er e), 1 1 0 bil er ( el bil er, p er s o n o g v ar e bil er), 5 0 o p p stilli n g s pl a s s er. T B K s k al d e k k e all e b e h o v f or bil, v ær e til gj e n g eli g 2 4 / 7, o g r e d u s er e b e h o v f or p ar k eri n g s pl a s s er v e d at f ol k i b y e n d el er p å milj ø v e n nli g e bil er.

38

MI D T P U N K T

F R E M M R Å D GI V NI N G A S

DI GI T A L M E DI C A L S U P P L Y N O R W A Y A S ( K R Y)

B e n e di ct e Gr ytt e D a hl D a gli g l e d er b e n e di ct e @ kr y. n o w w w. kr y. n o tlf: 2 3 6 5 3 4 3 0

Kr y er E ur o p a s l e d e n d e l e v er a n d ør a v di g it al e h el s etj e n e st er. 3 0 0. 0 0 0 a n s att e i n or s k e b e drift er er all er e d e d e k k et a v Kr y si n e tj e n e st er. V e d å k o m bi n er e t e k n ol o gi m e d h ø y m e di si n s k k v alit et, gir vi ar b ei d st a ker n e h el s e hj el p e n d e tr e n g er, n år o g h v or d et p a s s er d e m. Vi til b yr bl a nt a n n et l e g e o g p s y k ol o g hj el p o v er vi d e o o g ut vi d er st a di g til b u d et v årt. Kr y h ar n yli g et a bl ert e n t e st kli ni k k f or C o vi d - 1 9 p å Tr o n d h ei m L uft h a v n, V ær n e s.

G RI E G I N V E S T O R A S

B ørr e G u n d er s e n D a gli g l e d er

St ei n ar Lill e S e ni or r å d gi v er

Fr e m m r å d gi vi n g er et r å d gi vi n g s s el s k a p s o m hj el p er vir k s o m h et er m e d å t a ut sitt p ot e n si al. Vi j o b b er m e d å s k a ff e i n n si kt o g b e sl ut ni n g s gr u n nl a g, str at e gi s k r å d gi vi n g o g f a silit eri n g, o g ut vi kli n g a v l e d er e o g e n k elt m e n n e s k er s o m dri v kr aft f or st er k e pr e st a sj o n er. V år e r å d gi v er e er f a gli g st er k e m e d a m bi sj o n er, s oli d erf ari n g, n ett v er k o g k o m p et a n s e. S el s k a p et h ar ø k e n d e o p p dr a g s m e n g d e o g er p å ut ki k k ett er e n ell er fl er e r å d gi v er e s o m ø n s k er å f or st er k e e g n e o g k u n d er s pr e st a sj o n er i s a m s pill m e d ø vri g e k oll e g er.

Gri e g I n v e st or er e n u a v h e n gi g i n v e st eri n g s r å d gi v er f or i n stit u sj o n ell e i n v e st or er s o m s a ml et h ar o v er 1 0 0 milli ar d er til f or v alt ni n g. I Tr ø n d el a g h ar vi o p p dr a g s gi v er e i n n e nf or b å d e pri v at o g o ff e ntli g s e kt or, stift el s er, s a mt f a mili e ei d e i n v e st eri n g s s el s k a p er. V år e o p p dr a g s gi v er e h ar gj e n n o m Gri e g E ni g m a til g a n g til f ull gj e n n o ml y s ni n g a v all e i n v e st eri n g er, h er u n d er f or h ol d r u n dt b ær e kr aft o g a n s v arli g e i n v e st eri n g er.

b orr e @fr e m m. n o w w w.fr e m m. n o tlf: 9 1 5 9 1 0 3 0

VI L L A VI K A A S

R o n ni e S n ei s e n D a gli g L e d er

r o n ni e. s n ei s e n @ vill a vi k a. n o w w w. vill a vi k a. n o tlf: 9 8 2 5 6 1 3 2

Vill a Vi k a A S er e n pri v at b ar n e v er n si n sti t u sj o n s o m bl e et a bl ert i 1 9 9 7. V årt s el s k a p h ar i n n g ått o p p dr a g s a vt al e m e d B uf et at ( B ar n e -, u n g d o m s - o g f a mili e e n h et e n). Vill a Vi k a A S h ar i d a g i o v er k a nt a v 6 0 a n s att e.I v årt t er a p e uti s k e ar b ei d m e d b e b o er n e l e g g er vi st or v e kt p å f y si s k e a kti vit et er i n at ur e n. I till e g g h ar vi st ort f o k u s p å å et a bl er e e n g o d s k ol e h v er d a g. Vi ar b ei d er u n d er m ott o et: all e h ar mi ni m u m ett t al e nt.

St ei n ar.lill e @ gri e g. n o w w w. gri e gi n v e st or. n o tlf: 4 1 4 5 9 4 0 0

A NDRE

H ei m d al f y si k al s k e tr e ni n g s s e nt er A S M o m e nt u m T e c h n ol o gi e s A S R e v s n e s H ol di n g A S


A n n o n s er e i Mi dt p u n kt Bli s ett a v Tr ø n d el a g s st ør st e vir k s o m h et er i n æri n g sli v s m a g a si n et Mi dt p u n kt! O v er 8 5 pr o s e nt a v v år e 1 2. 0 0 0 l e s er e o p p gir at d e h ar l e d er a n s v ar i si n vir ks o m h et, n o e s o m gj ør Mi dt p u n kt til e n m ålr ett et a n n o n s e k a n al m ot b e drift s m ar k e d et. M a g a si n et s e n d e s dir e kt e til n æri n g sli v sl e d er e, p oliti k er e o g a n dr e s e ntr al e b e sl ut ni n g st a k er e.

MI D T P U N K T 2 0 2 1

V EI L E D E N D E F O R M A T E R O G P RI S E R

A N N O N S E F RI S T

U T GI S

F O R M AT E R

Nr. 5

1. o kt o b er

o kt o b er

1/ 1 b a ksi d e ( 2 1 0 x 2 5 0):

2 0. 0 0 0,-

Nr. 6

1. d e s e m b er

d e s e m b er

1 / 1 si d e, si d e 2:

2 0. 0 0 0, -

1 / 1 h el si d e:

1 9. 0 0 0, -

2 / 3 si d e:

1 3. 0 0 0, -

1 / 2 si d e:

1 0. 0 0 0, -

1 / 3 si d e:

7. 0 0 0, -

1 / 4 si d e:

6. 0 0 0, -

1 / 6 si d e:

4. 0 0 0, -

K O N T A K TI N F O A N N O N S E S A L G: A n n e Gr et h e S mi st a d L ei n S al g s - o g m e dl e m s a n s v arli g 9 2 0 4 8 9 7 0 / a n n e gr et h e @ nitr. n o

P RI S E R

D et gi s 1 5 pr o s e nt r a b att v e d 2 - 3 i n nr y k k, o g 2 0 pr o s e nt r a b att v e d 4 - 6 i n nr y k k. All e pri s er er e k s kl. m v a.

A N N O NS E F O R M AT E R

1/ 2 si d e

1/ 4 si d e

1/ 1 h elsi d e

210 x 148 m m

210 x 74 m m

210 x 297 m m

2/ 3 si d e

1/ 3 si d e

1/ 6 si d e

130 x 297 m m

70 x 297 m m

70 x 148 m m


R et ur a dr ess e: N æri n gsf or e ni n g e n i Tr o n d h ei msr e gi o n e n P ost b oks 7 7 8 S e ntr u m 7 4 0 8 Tr o n d h ei m

N Æ RI N G S LI V E T S H U S M A L VI K


Fr e mti d e n e r h e r. H v a gj ø r d u m e d d e n ?


V el k o m m e n til m øt e pl a s s e n f o r all e s o m el s k e r t e k n ol o gi. F or 1 7. g a n g i n vit er er vi til At e a C o m m u nit y. D ett e er e n ar e n a f or l æri n g, i n s pir a sj o n, d eli n g o g di al o g. Vi til b yr et f a gli g o g l o k alt pr o gr a m m e d si st e n ytt i n n e nf or t e k n ol o gi. Bli i n s pir er t o g f å e n g o d d o s e f a gli g p åf yll o g o p p d at eri n g er fr a d e fr e m st e e k s e p er t e n e i br a n sj e n. I år k a n d u d elt a p å C o m m u nit y i fl er e b y er o v er h el e N or g e. D u k a n d elt a e nt e n f y si s k ell er di git alt. M el d d e g p å At e a C o m m u nit y all er e d e n å. Bli r d u m e d ?


Vi di s k ut e r e r: D e n g o d e b r u k e r o p pl e v el s e n H v or d a n l a g e tj e n e st er o g I T-l ø s ni n g er s o m s k a p er g o d e o p pl e v el s er f or br u k er n e ? « Alt s o m e n tj e n e st e » H v or f or ei e n år m a n k a n l ei e ? D et er l ø n n s o mt, s k al er b ar t, si k k er t, b ær e kr afti g o g fl e k si b elt D at a d r e v et ut vi kli n g o g i n n o v a sj o n H v or d a n ut n ytt e d at a f or å s k a p e d e g o d e br u k er o p pl e v el s e n e o g v ær e fr e mti d sr ett et ?


4. o kt o b e r St a v a n g er

1 3. o kt o b e r

O sl o, Dr a m m e n, Kri sti a n s a n d o g Alt a

2 0. o kt o b e r

B er g e n, S a n d efj or d o g Ål e s u n d

2 5. o kt o b e r

Tr o n d h ei m, B o d ø o g Tr o m s ø

. n e d o k R Q n n a k S pro gra m met o g Se d deg på! mel