Bizzup 2016 efterår online

Page 1

JESPER BUCH

#5 // Oktober 2016

Lizl Rand

Lær at spotte stress, angst og depression hos dine kollegaer. Lær psykisk førstehjælp !

+

Schou Larsen # Lasse - En holistiske drengerøv Forener drømmen om millionerne med meditation og åndelighed. Leif Carlsen

km manden: # 100 " du kan mere end du tror"


En midt- o lufthavn m ambitione En midt- og vestjysk Erhvervsvenlige tiltag og mer En midtv placering midt og i Jylland skal h En midtog vestjysk lufthavn med Karup Lufthavn lufthavn med lufthavn med ambitioner K ambitioner Erhvervsvenlige Erhvervsvenlige tiltag tiltag og og mere mere fokus fokus på på den den centrale centrale ambitioner placering placering midt midt ii Jylland Jylland skal skal hente hente flere flere passagerer passagerer til til ANNONCE

arup Lufthavn opgraderer sine faciliteter og skifter navn Den nye lufthavnschef, Frans Bjørn-Thygesen, skruer op og satser på vækst gennem bl.a. bedre forhold til erhvervsliv pagne som placerer lufthavnen på danmarkskortet.

Erhvervsvenlige tiltag og mere fokus på den centrale Karup Karup Lufthavn Lufthavn Lufthavnen er den hurtigste hovedvej mellem Midtjylland og Erhvervsvenlige tiltag placering midt i Jylland skal hente flere passagerer til og mere fokus p er vigtig for det danske, og især det midt- og vestjyske, erhver Karup Lufthavn på tværs af landet mere effektivt. Frans Bjørnplacering midtgørisamarbejde Jylland skal hente fler arup arup arupLufthavn Lufthavn Lufthavnopgraderer opgraderer opgraderersine sine sinefaciliteter faciliteter faciliteter og og ogskifter skifter skifternavn. navn. navn.

KK

Karup Lufthavn

lufthavnschef, og han sætter alt ind på at gøre lufthavnen me Den Den Dennye nye nyelufthavnschef, lufthavnschef, lufthavnschef,Frans Frans FransBjørn-Thygesen, Bjørn-Thygesen, Bjørn-Thygesen,skruer skruer skruerop op opfor for forambitionerne, ambitionerne, ambitionerne, og og ogsatser satser satserpå på på vækst vækst vækst gennem gennem gennem bl.a. bl.a. bedre bedre bedre forhold forhold forholdtil til tilerhvervslivet, erhvervslivet, erhvervslivet,og og ogen en enkamkamkamarup Lufthavn opgraderer sine faciliteter ogbl.a. skifter navn. ”Desværre er mange af fordelene ved vores lufthavn ukendt fo pagne pagne pagnesom som som placerer placerer placerer lufthavnen lufthavnen lufthavnen på på pådanmarkskortet. danmarkskortet. danmarkskortet. Den nye lufthavnschef, Frans Bjørn-Thygesen, skruer op for ambitionerne, kender til Karup Lufthavn og dens ideelle p og satser på vækst gennem bl.a. bedre forhold til erhvervslivet, ogarup en kamLufthavn opgraderersjællænderne sine faciliteter ogikke skifter navn. i Jylland. ” Derfor opgraderer lufthavnen nu sine faciliteter. De Lufthavnen Lufthavnener er erden den den hurtigste hurtigste hurtigstehovedvej hovedvej hovedvejmellem mellem mellemMidtjylland Midtjylland Midtjylland og ogKøbenhavn. København. København.Ruten Ruten Ruten pagne som placererLufthavnen lufthavnen på danmarkskortet. Den nye og lufthavnschef, Frans Bjørn-Thygesen, skruer op for ambitionerne, er er ervigtig vigtig vigtigfor for fordet det detdanske, danske, danske,og og ogisær især isærdet det detmidtmidtmidt-og og ogvestjyske, vestjyske, vestjyske,erhvervsliv, erhvervsliv, erhvervsliv,fordi fordi fordiden den den bedre konferencelokaler, så samarbejdspartnere fra Jylland o og satser på vækst gennem bl.a. bedre forhold til erhvervslivet, og en kamgør gør gørsamarbejde samarbejde samarbejde på på påmellem tværs tværs tværsafaf af landet landet landetmere mere mere effektivt. effektivt. Frans Frans Frans Bjørn-Thygesen Bjørn-Thygesen Bjørn-Thygesener er erny ny ny kan mødes og undgå spildtid. Lufthavnen er den hurtigste hovedvej Midtjylland ogeffektivt. København. Ruten pagne som lufthavnen på danmarkskortet. lufthavnschef, lufthavnschef, lufthavnschef, og og han han hanog sætter sætter sætter alt alt altind ind inderhvervsliv, på på påatat atgøre gøre gøre lufthavnen lufthavnen lufthavnen mere mere mereerhvervsvenlig. erhvervsvenlig. erhvervsvenlig. er vigtig for det danske, og især detog midtvestjyske, fordi den placerer Nyt navn skal placere lufthavnen på danmarkskorte gør samarbejde på tværs af landet mere effektivt. Frans Bjørn-Thygesen er ny Lufthavnen har i august måned skudt en kampagne iRuten gang un ”Desværre ”Desværre ”Desværre er er mange mange mange affordelene fordelene fordelene ved ved vedvores vores voresLufthavnen lufthavn lufthavn lufthavnukendt ukendt ukendt for formange mange mange –––især især isærhovedvej lufthavnschef, og han sætter alter ind på atafaf gøre lufthavnen mere erhvervsvenlig. er for den hurtigste mellem Midtjylland og København. ”Den Ukendte Lufthavn”. Her inviteres danskerne til at sjællænderne sjællænderne sjællændernekender kender kenderikke ikke ikketiltil tilKarup Karup KarupLufthavn Lufthavn Lufthavn og og dens dens densideelle ideelle ideelle placering placering midt midt erog vigtig for detplacering danske,midt og især det midt- og vestjyske, erhvervsliv, fordi denkomme Jylland. ”””Derfor Derfor Derfor opgraderer opgraderer lufthavnen lufthavnen lufthavnen nu nusine sine sinefaciliteter. faciliteter. faciliteter. Det Detbetyder betyder betyderbl.a. bl.a. bl.a. forslag, som kan hjælpe med at placere lufthavnen på danma ”Desværre er mangeiiiJylland. afJylland. fordelene vedopgraderer vores lufthavn ukendt nu for mange – især Det gør samarbejde på tværs af landet mere effektivt. Frans Bjørn-Thygesen er ny bedre bedre konferencelokaler, konferencelokaler, så så sådens samarbejdspartnere samarbejdspartnere samarbejdspartnere fra fra Jylland Jylland Jyllandog og oghovedstaden hovedstaden hovedstaden sjællænderne kenderbedre ikke konferencelokaler, til Karup Lufthavn og ideelle placeringfra midt lufthavnschef, og han sætter alt på at gøre lufthavnen mere erhvervsvenlig. ”Detind er meget problematisk, at vores potentielle passagerer ik kan kan kanmødes mødes mødes og og ogundgå undgå undgå spildtid. spildtid. spildtid. i Jylland.” Derfor opgraderer lufthavnen nu sine faciliteter. Det betyder bl.a. geografiske placering. Flere undersøgelser viser, at en lufthav bedre konferencelokaler, så samarbejdspartnere fra Jylland og hovedstaden af deved vigtigste for køb af flybillet. ” Frans Bjørn-Thyges er mange af fordelene voresfaktorer lufthavn ukendt for mange – især Nyt Nyt navn navn navnskal skal skalplacere placere placerelufthavnen lufthavnen lufthavnenpå på på”Desværre danmarkskortet danmarkskortet danmarkskortet kan mødes og undgåNyt spildtid. på, at placere lufthavnen i danskernes bevidsthed. Lufthavnen Lufthavnen Lufthavnenhar har hariiiaugust august augustmåned måned månedskudt skudt skudten en enkampagne kampagne kampagne i i i gang gang gang under under under navnet navnet navnet sjællænderne kender ikke til Karup Lufthavn og dens ideelle placering midt ”Den ”Den ”DenUkendte Ukendte UkendteLufthavn”. Lufthavn”. Lufthavn”. Her Her Herinviteres inviteres inviteresdanskerne danskerne danskernetiltil tilatat atkomme kommemed mednavnenavnenavneNyt navn skal placere lufthavnen på danmarkskortet i Jylland. ” komme Derformed opgraderer lufthavnen nu sine faciliteter. Det betyder bl.a. Kampagnen bliver afholdt på ukendtlufthavn.dk i samarbejde forslag, forslag, forslag, som som som kan kan kanhjælpe hjælpe hjælpe med med medatat atiplacere placere placere lufthavnen lufthavnen lufthavnen på pådanmarkskortet. danmarkskortet. danmarkskortet. Lufthavnen har i august måned skudt en kampagne gang under navnetpå bedre konferencelokaler, så samarbejdspartnere fra Jylland og hovedstaden DAT, som flyver ruten Karup-København. DAT støtter op om ti ”Den Ukendte Lufthavn”. Her inviteres danskerne til at komme med navnekan mødes og undgå spildtid. arbejder for at hæve antallet af afgange/ankomster, som i dag ”Det ”Det ”Detmed er er ermeget meget meget problematisk, problematisk, problematisk, atat atvores vores vores potentielle potentielle potentiellepassagerer passagerer passagererikke ikke ikkekender kender kendervores vores vores forslag, som kan hjælpe at placere lufthavnen på danmarkskortet. dagen. ”Det er nemlig vigtigt for erhvervsfolk, at de kommer f geografiske geografiske geografiskeplacering. placering. placering.Flere Flere Flereundersøgelser undersøgelser undersøgelserviser, viser, viser,atat aten en enlufthavns lufthavns lufthavnsplacering placering placeringer er erén én én den samme dag,” slutter Frans Bjørn-Thygesen. afaf afde de devigtigste vigtigste vigtigste faktorer faktorer faktorer for for forkøb køb køb afaf afflybillet. flybillet. flybillet. ”””Frans Frans Frans Bjørn-Thygesen Bjørn-Thygesen Bjørn-Thygesen er er erderfor derfor derforopsat opsat opsat ”Det er meget problematisk, at vores potentielle passagerer ikke kender voresskal placere Nyt navn lufthavnen på danmarkskortet på, på, på,Flere atat atplacere placere placere lufthavnen lufthavnen lufthavnen iiidanskernes danskernes danskernes bevidsthed. bevidsthed. bevidsthed. geografiske placering. undersøgelser viser, at en lufthavns placering er én Lufthavnen har i august måned skudt en kampagne i gang under navnet af de vigtigste faktorer for køb af flybillet.” Frans Bjørn-Thygesen er derfor opsat ”Den Ukendte Lufthavn”. Her inviteres danskerne til at komme med navneKampagnen Kampagnen Kampagnen bliver bliver bliverbevidsthed. afholdt afholdt afholdtpå på påukendtlufthavn.dk ukendtlufthavn.dk ukendtlufthavn.dkiiisamarbejde samarbejde samarbejdemed med medflyselskabet flyselskabet flyselskabet på, at placere lufthavnen i danskernes forslag, kan hjælpeog med at placere lufthavnen på danmarkskortet. DAT, DAT, DAT,som som somflyver flyver flyverruten ruten rutenKarup-København. Karup-København. Karup-København.DAT DAT DAT støtter støtter støttersom op op opom om om tiltagene, tiltagene, tiltagene, og og arbejder arbejder arbejder for foratat athæve hæve hæveantallet antallet antalletiafaf afafgange/ankomster, afgange/ankomster, afgange/ankomster, som som somiiidag dag dager er erop op optiltil til888om om om Kampagnen bliver afholdt påfor ukendtlufthavn.dk samarbejde med flyselskabet dagen. dagen. dagen. ”Det ”Det ”Deter er ernemlig nemlig nemligDAT vigtigt vigtigt vigtigt for for forerhvervsfolk, erhvervsfolk, erhvervsfolk, atat atde de de kommer kommerproblematisk, frem frem fremog og ogtilbage tilbage tilbage at vores potentielle passagerer ikke kender vores DAT, som flyver ruten Karup-København. støtter op om tiltagene, ogkommer ”Det er meget den densamme samme samme dag,” dag,” dag,”slutter slutter slutterFrans Frans FransBjørn-Thygesen. Bjørn-Thygesen. Bjørn-Thygesen. arbejder for at hæveden antallet af afgange/ankomster, som i dag ergeografiske op til 8 om placering. Flere undersøgelser viser, at en lufthavns placering er én dagen. ”Det er nemlig vigtigt for erhvervsfolk, at de kommer frem og tilbage af de vigtigste faktorer for køb af flybillet.” Frans Bjørn-Thygesen er derfor opsat den samme dag,” slutter Frans Bjørn-Thygesen.

K

K

på, at placere lufthavnen i danskernes bevidsthed. KARUP_OPSLAG.indd 1

Kampagnen bliver afholdt på ukendtlufthavn.dk i samarbejde med flyselskabet DAT, som flyver ruten Karup-København. DAT støtter op om tiltagene, og arbejder for at hæve antallet af afgange/ankomster, som i dag er op til 8 om dagen. ”Det er nemlig vigtigt for erhvervsfolk, at de kommer frem og tilbage den samme dag,” slutter Frans Bjørn-Thygesen.


GIV DEN UKENDTE LUFTHAVN ET NAVN

”Vi fik et helt år planlagt, mens vi sad i flyet. Og vi havde en kop kaffe – vi havde det hele stillet frem til os. Det var fedt!” Elke Marie Hou Carleton, erhvervskvinde og lufthavnsbruger

krp.dk


JESPER BUCH

DER ER MANGE GODE GRUNDE

TIL AT BLIVE MEDLEM

AF DANMARKS ENESTE

A-KASSE

KUN FOR SELVSTÆNDIGE HER KOMMER 5 AF DEM 1. Du bliver en del af Danmarks stærkeste netværk med fokus på sparring og forretningsudvikling. 2. Du får markedets bedste pensionsordning. 3. Du får gratis inkassoservice. 4. Du får adgang til 40 års erfaring i rådgivning af selvstændige. 5. Du får rabatter, der gør det nemmere at drive din forretning.

DU KAN LÆSE MERE OM VORES NETVÆRK PÅ DANA.DK/NETVAERK

578, KR. PR. MDR.

FULDT FRADRAG


FORORD / VELKOMST / KOLOFON

LEDER

INDHOLD

Støt andre

Arbejdspres er efterårets tema Alt for mange danskere lider af stress som følge af et for stort arbejdspres eller andre former for kriser, som påvirker vores liv. Denne udgave af Bizz Up Magasinet stiller skarpt på den mentale side af arbejdsglæden.

og styrk dig selv Side 8

Læs om Lizl Rand som giver gode råd om psykisk førstehjælp, Leif Carlsen, som selv har været helt ude på kanten, hvor søvn blev byttet ud med mere arbejde, men som i dag kan trække en streg i sandet og lade stress og dårlige vaner være fortid. Læs om hvordan man sagtens kan kombinere et karriereliv med ro, afslapning og tid til selvudvikling – eller livskunst, som Lasse Schou Larsen selv kalder det. Du kan høre alle tre fortælle hver deres historie til efterårets Bizz Up events i Skive og Struer. Rigtig god læsning – og husk - er du ikke tilfreds med din nuværende situation, så gør noget andet. Der er kun dig selv til at tage de valg, som gør dig lykkelig.

Psykolog Lizl Rand lærer dig at spotte krisetegn hos kollegaer

Leif Carlsen 100 km manden: "Du kan mere end du aner !"

Side 22

- En holistisk drengerøv Lasse Schou Larsen forener drømmen om millionerne

Side 52

Mere læsestof... Søren Vester: om ikke at være online.... side 14 Sammen er vi STERK’ere.............................. side 28 Robuste robotter................................................ side 30 Du kan ikke leve af at sælge biler.............. side 34 London Bazar / Herreværk........................... side 40

STIL & MODE: 5 ting til businessmanden- og kvinden........ side 42 Nybolig: Det' (ik) lige meget!............ side 44 Thise Mejeri: en historie om de rigtige huller i osten............... side 58

+ mange flere spændende artikler. God læselyst ! Rigtig godt Bizz Up efterår !

Lise Korsgaard & Elke Marie Hou-Carleton Bizz Up

Udgiver: Bizz Up Granvænget 41 7800 Skive Tlf. 22 25 93 02

Hvad er Bizz Up?

Bizz Up er netværksevents rundt omkring i landet. Netværksevents sammensmeltet af messestande, foredrag, overraskelser, afbrydelser og meget mere. Formålet er at skabe inspiration, netværk, sparring og forhåbentlig skabe forretning for en lang række iværksættere og etablerede virksomheder.

Ide og koncept: Bizz Up Redaktion: Lise Korsgaard og Elke Marie Hou-Carleton, kontakt@bizzup.dk Tekst: Majbritt Mikkelsen Foto: Ole Mortensen, Thomas Juul, Thomas Køser

Grafisk design & produktion: Berghof Grafisk Grafisk backup & web: This Zite Up Korrektur: May-Britt Hestehauge Berghof Tryk & grafisk efterbehandling: Toptryk Oplag: 4.000 stk. BIZZ UP / EFTERÅR 2016

5


PROGRAM JESPER BUCH

BIZZ UP STRUER 27. oktober 2016

Skal du med til Bizz Up i efteråret?

www.bizzup.k nemtilmeld.d

Program: Kl. 13.00 Check-in og snacks Kl. 13.20 Velkomst Kl. 13.30 Lasse Schou "Livskunst for drengerøve" Kl. 14.00 Netværkspause og kagebord Kl. 15.00 Lizl Rand - "Stress, nej tak!" Kl. 16.00 Tak for i dag

Lasse Schou

Lizl Rand

BIZZ UP SKIVE 10. november 2016 Program:

Leif Carlsen

Rundvisning Thise Mejeri

Kl. 13.00 Check-in og snacks Kl. 13.20 Velkomst Kl. 13.30 Rundvisning Thise Mejeri og foredrag Kl. 14.00 Netværkspause og kagebord Kl. 15.00 Leif Carlsen - Social Selling Kl. 16.00 Tak for i dag

Bizz Up Events Eventene skal forstyrre, flytte og provokere deltagerne til at tænke nyt og skævt i deres virksomhed samt se verden fra nye vinkler. Temaet for årets Bizz Up events er "Arbejdsmiljø og motivation"

6

BIZZ UP / EFTERÅR 2016LIZL RAND

Støt andre

og styrk dig selv »Lær at spotte stress, angst og depression hos dine kollegaer. Lær psykisk førstehjælp Tekst: Malene von Kiær, One Decision

ær hvordan du spotter krisetegn hos dine kollegaer, medarbejdere, pårørende og find ud af, hvordan du støtter mest hensigtsmæssigt. Og måske vigtigst af alt: Få din berøringsangst for svære samtaler til at forsvinde – og lad dit mod til at gøre en forskel vokse! Lizl Rand er certificeret instruktør i psykisk førstehjælp og fortæller her, hvorfor det er så vigtig og nemt at gøre en forskel. ”Tør du gøre en forskel? Hvornår har du sidst hjulpet et medmenneske, som du 8

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

havde en mistanke om ikke havde det så godt? Det kunne være en kollega, medarbejder, en ven, et familiemedlem, ” spørger Lizl Rand og svarer: ”Det er provokerende spørgsmål. For selvfølgelig ønsker vi alle at være der for hinanden. Desværre tør vi ofte ikke. Vi vil ikke blande os. Men faktisk kan vi utilsigtet være med til at gøre ondt værre ved at vende det døve øre til. Mit mål er ikke at give dig dårlig samvittighed. Tværtimod. Jeg ønsker at formidle håb og opmuntre til at hjælpe andre og minde om, at vi faktisk

kan gøre en kæmpe forskel ved blot at være nysgerrige og udvise, hvad jeg kalder akut medmenneskelighed, ” forklarer Lizl Rand, der udover at være underviser i psykisk førstehjælp også kan skrive forfatter og foredragsholder på visitkortet. Chefredaktør for fem magasiner Lizl Rand er uddannet psykoterapeut og journalist og har lang og bred erfaring i mediebranchen – bl.a. som chefredaktør for fem magasiner og bestyrelsesmedlem i Aller Media. Hun har skrevet bestselleren ”Kom stærk ud af din angst” og er aktuel


LIZL RAND

Foredragsholder til Bizz Up Struer: 27. oktober 2016 Lizl Rand ”Stress, nej tak !”

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

9


LIZL RAND

med en ny bog til pårørende ”Tæt på krise og sygdom” – kunsten at gøre en forskel og passe på sig selv. I Danmark får hver 3. af os på et tidspunkt en psykisk sygdom, og næsten 700.000 danskere har stress, angst og depression. Hver dag er 35.000 sygemeldt med stress. Ifølge WHO vil psykisk sygdom blive en endnu mere udbredt folkesygdom. Der er

derfor al mulig grund til at tage den mentale trivsel alvorligt. ”Jeg har som leder flere gange måtte yde psykisk førstehjælp. Jeg har håndteret personale, kollegaer og pårørende med angst, depression, stress og misbrug udi både hash og alkohol. Og i min nærmeste omgangskreds og på jobbet har jeg støttet folk, der pludselig har mistet eller

som er blevet pårørende, ” siger Lizl Rand, der skynder sig at tilføje, at det kan lyde voldsomt, men at det faktisk er episoder, som de fleste af os vil opleve. ”Mediebranchen er ikke speciel udfordret eller belastet i forhold til gennemsnittet. Mine eksempler viser blot, at risikoen for at opleve en situation, der kræver psykisk førstehjælp er langt større end ved fysisk førstehjælp, ” siger Lizl Rand. Et kursus der også vil forebygge Udover at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, vil Psykiatrifondens kursus også forebygge. Gennem to dage gennemgår Lizl Rand evidensbaseret viden, øvelser og viser film, der giver indsigt i bl.a. stress, angst, depression, misbrug. Kurset henvender sig til alle, der arbejder med mennesker: Ledere,

Lizl Rand holder foredrag i Falkoncersalen, hvor der er mødt et talstærkt publikum op for at høre hende fortælle om psykisk førstehjælp.


LIZL RAND

HR, tillidsfolk, sikkerhedsrepræsentanter, servicepersoner samt pårørende. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage – faktisk er det Psykiatrifondens håb, at det bliver lige så almindeligt at lære psykisk førstehjælp, som det er at kunne fysisk førstehjælp. ”Det er vigtigt at berolige med, at fordi man har været på kursus bliver man hverken psykolog eller i stand til at diagnosticere. Og man skal heller ikke yde terapi eller være ekspert udi den menneskelige psyke. På samme måde som man heller ikke er læge fordi man lærer fysisk førstehjælp. Men man bliver i stand til at hjælpe videre på en hensigtsmæssig måde. Jeg får fantastiske tilbagemeldinger fra tidligere kursister, der oplever, at kurset har gjort en kæmpe forskel, ” siger Lizl Rand.

opgaven måtte forsøge at hjælpe og støtte ham. Det resulterede i, at en af de tætteste medarbejdere oplevede det som så stort et pres, at hun til sidst blev sygemeldt med stress. Virksomheden havde pludselig en

de havde lavet en handlingsplan for lederen – men også for medarbejderne, der skulle fungere med en leder, der forståeligt var i krise. Medarbejderne burde være blevet klædt på – men endnu vigtigere – de skulle også have haft indsigt i, hvordan de passer på sig selv i processen, ” fortæller Lizl Rand, der understreger nødvendigheden af rettidig omhu.

I enhver organisation og virksomhed opstår der tidspunkter, hvor en medarbejder bliver udsat for en krise som f.eks. et dødsfald i familien, skilsmisse, sygdom eller lignende. gigantisk udfordring med blandt andet stort tab af viden, da både lederen og hans nærmeste ikke fungerede. Dette kunne være undgået ved, at virksomheden havde taget hånd om situationen. At

”Det handler ikke om at skulle være terapeut eller ekspert udi psykiatrien. For som leder eller kollega skal du ikke behandle eller yde terapi – du skal have overblikket og hjælpe og støtte, når der er nogen der har behov for det. Det handler om at handle i tide og være bevidst om, hvordan man skal handle i situationen.”

Hvor meget koster en medarbejder i krise? Udover medarbejderens tragiske situation kan det bringe en afdeling eller en virksom­ hed i knæ, hvis en medarbejders krise hånd­ teres forkert - eller slet ikke bliver håndteret. Lizl Rand, der har været leder i 12 år i medie­ branchen fortæller, at det er vigtigt at være klædt på til at hjælpe en medarbejder godt igennem krisen. I enhver organisation og virksomhed opstår der tidspunkter, hvor en medarbejder bliver udsat for en krise som f.eks. et dødsfald i familien, skilsmisse, sygdom eller lignende. Ved hjælp af en række redskaber vil du som leder kunne hjælpe din medarbejder i krise. Samtidig vil det øge bundlinjen mærkbart, fordi du på én gang - og med få redskaber - kan nedsætte antallet af sygedage markant. Lizl Rand har på mange måder og niveauer oplevet vigtigheden af at kunne håndtere kriser. ”I mit ledernetværk har jeg fulgt en leder, der efter sin kones dødsfald var stærkt påvirket i mange måneder efter. På alle måder reagerede denne leder i en større dansk virksomhed, fuldkommen som man kan forvente i så tragisk en situation. Lederens virksomhed evnede imidlertid ikke at tage hånd om ham og lod stå til, så det blev lederens nærmeste medarbejdere, der uden at være klædt på til

BOOK LIZL RAND

Vælg mellem flere forskellige temaer · Internt kursus i virksomhed eller åbne hold. Inkl. kursusmateriale & certifikat · Hvad koster en medarbejder i krise? · Psykiatrifondens kursus i psykisk førstehjælp Kontakt One Decision: info@onedecision.dk og tlf.: 3161 1700 Læs mere på Onedecision.dk

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

11


ENJOY LIMFJORDEN

Partnerskab på toppen Tekst: Majbritt Mikkelsen

Foto: Mette Johnsen. Venligst udlånt af Salling Camping

et nytter ikke noget, at du er kravlet hele vejen op af et bjerg for at plante dit flag på toppen, hvis du står deroppe som den eneste! For Peter Emsenhuber Graversen, leder af Enjoy Limfjorden, er der ingen tvivl om, at den væsentligste årsag til den stigende turisme i området skyldes partnerskab og stærkt samarbejde. ”Turister skeler ikke til kommunegrænser, når de er et sted i Danmark. De ser på området som ét samlet. Det er den tese, vi arbejder ud fra, og som vi har succes med.” Sådan lægger Peter Emsenhuber Graversen ud i snakken om Enjoy Limfjorden, der er et samarbejde mellem de 6 kommuner i den midt-, vest- og nordjyske del af Danmarkskortet; Holstebro, Lemvig, Morsø, Struer, Skive og Viborg. ”Vi arbejder sammen ud fra, at området har så mange forskellige ting at byde på, der supplerer hinanden genialt godt,” siger Peter, der har været leder af Enjoy Limfjorden siden 2015. ”Vi kan tilbyde en lang række aktiviteter, der rimer på vand og natur, og lidt længere inde i landet ligger de stærke handelsbyer, og den cocktail er en enorm styrke, når man vil trække turister til.” 12

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

Mulighedernes spillerum Alle 6 kommuner i Enjoy Limfjorden er trådt ind i fællesskabet med vidt forskellige historier, kulturer og vaner. Peters opgave er at samle trådene på tværs af disse skel og interesser og skabe resultater, som alle er begejstrede for. ”Det er klart, at der findes udfordringer i så bredt et samarbejde, men vi har fundet en sti, hvor vi holder fokus på, hvad vi kan, fremfor hvad vi ikke kan. Det giver et fælles fodslag, hvor vi tager opgaverne skridt for skridt og får ting til at ske – sammen,” fortæller Peter, der i øvrigt er opvokset i Salling og har en bred praktisk og organisatorisk erfaring indenfor turisme og oplevelser. Valfarten vokser Og hvordan går det så med den turisme? ”Det går godt!” slår Peter fast og fortsætter: ”Vi har solidt fat i hele værdikæden, hvilket gør, at vi oplever vækst. Også makroøkonomiske forhold gør sig gældende, hvor især tyskerne er kommet tilbage som følge af den stigende uro i Europa. De vil være, hvor der er trygt, og det er der i Danmark. Men den vigtigste årsag til fremgang er viljen til at danne partnerskaber, også nationalt. Når det går godt i Aarhus eller ved Vestkysten, går det også godt her – og omvendt. Turisterne

bliver inspireret af andre områder, og afstandene er korte, så hvis vi er åbne fremfor at ’holde på vores eget’, så kan vi i fællesskab løfte hele Danmark op til at være et endnu mere attraktivt turistmål.”

Fakta Enjoy Limfjorden startede som et EU projekt i 2013 Struer, Skive, Holstebro og Lemvig var de første kommuner i samarbejdet Målt på overnatninger er... Enjoy Limfjorden Danmarks 7. største destination med over 2,3 mio. overnatninger om året Fra 2014 til 2015 har der været 110.000 ekstra overnatninger hos destinationen 51% af alle turister i området er... danskere, imens de 49% er udenlandske Området har en turismeomsætning på ca. 3 mia., som ifølge VisitDenmark beskæftigelsesmæssigt betyder over 4.000 årsværk Enjoy Limfjorden Peter Emsenhuber Graversen Tlf.: 2530 1057, mail: peg@struer.dk www.enjoy-limfjorden.dk


GRAFISK DESIGN SKAL KOMMUNIKERE. IKKE BLOT SE GODT UD

Se eksempler på at kommunikere effektivt på www.berghof.dk

Resenvej 85 · 7800 Skive · tlf. 2068 5516 · info@berghof.dk ·www.berghof.dk


SØREN VESTER - OM IKKE AT VÆRE ONLINE...

14

BIZZ UP / EFTERÅR 2016


SØREN VESTER - OM IKKE AT VÆRE ONLINE...

Om IKKE at være online på dit, dut og DAT Det fede ved at sætte sig op i en flyvemaskine er, at man er tvunget til at tale sammen.

Tekst: Majbritt Mikkelsen Fotos: Thomas Køser an sidder klistret op af hinanden, og oveni det er man frataget muligheden for at sidde med snuden nede i "den skide telefon". Den unikke kombination finder man ikke i bussen, på færgen eller i toget – og sagt fra hjertet, så er det sgu da smart i dagens elektroniske Danmark! Søren Vester er tv-kendt designer i rum og møbler og farer i øjeblikket land og rige rundt for at lave optagelser til femte

sæson af programmet "I hus til halsen". Her hjælper han mennesker rundt om i landet med at gøre deres usælgelige huse salgbare. Søren er vild med flyveturen mellem Karup og København – en tur som for den muntre designers vedkommende er fast inventar i kalenderen og udelukkende forbundet med gode oplevelser: ”Jeg flyver frem og tilbage jævnligt og har både købt gulve og næsten solgt en bolig på den tur". BIZZ UP / EFTERÅR 2016

15


SØREN VESTER - OM IKKE AT VÆRE ONLINE...

Jeg har mit eget forholdsvis store firma på 72 kilo

liv for "en blandet landhandel". Han elsker friheden til selv at kunne vælge, hvilke opgaver han kaster sig ud i, som i praksis betyder, at han – udover at være på tv – blandt andet indretter restauranter, cafeer og butikker. Privat bor han på den gamle præstegård i Thise i Salling sammen med familien, der tæller hans kone, Dorthe og deres to drenge Holger på 10 år og Sigurd på 6. Søren er vild med livet på landet, som står i skærende kontrast til det storbyliv, som han levede for år tilbage, før han og Dorthe vendte næsen tilbage mod Jylland: ”Vi levede det ægte – og uden at fornærme nogen – lidt smarte københavnerliv blandt folk med tilbagestrøget hår og spidse sko. Det var vores omgangskreds dengang, hvor det hele gik noget stærkere".

"Du kan jo ikke undgå at komme i snak, altså medmindre du sætter dig til at sove eller bevist holder din mund". "Som flypassager er man tvunget ind i hinandens privatsfære, uanset hvem man er. Jeg har mødt alle typer mennesker på turene mellem Jylland og Sjællænd; ministre, forretningsmænd eller dem, som er på vej om på den anden side af kloden. Jeg har endda mødt en husmor, som var oppe at flyve for allerførste gang. Og det er jo dér, magien opstår og ting sker – når 16

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

mennesker kun har hinanden og ikke kan være online på dit, dut og dat.” Fra spidse sko til kedeldragt Søren Vester er 38 år og selvstændig erhvervsdrivende med gang i forretningen. ”Jeg har mit eget forholdsvis store firma på 72 kilo,” griner han skævt og henviser til, at der i firmaet kun er én – ham selv. Med en uddannelse fra Danmarks Designskole som designer i rum og møbler har Søren gang i mange forskellige projekter, hvorfor han da heller ikke tøver med at kalde sit

"Nu kører jeg rundt i en gammel "pizzaslæde" og drikker ikke helt så mange spande café latte. Dorthe og jeg svor ellers, at vi aldrig ville komme til at gå i træsko ned til købmanden efter morgenbrød, men der gik lige nøjagtigt halvandet år, før vi tog os selv i at stå en søndag eftermiddag i haven iført ens Kansas kedeldragter og blomstrede gummistøvler og faktisk syntes, at vi var ret lækre! Det er nogle andre ting, der tæller her,” slår Søren fast med sin jyske dialekt og fortsætter: ”Her er vi sammen på en anden måde, end vi var i København. Vi leger ikke med børnene. Vi arbejder og "makker". Jeg er stor fortaler for, at man skal "makke" med sine børn.” Thise – et seriøst smørhul "Og så er der fællesskabet på landet". Søren fortæller: ”Når man bor i Thise, er man del af et kæmpestort netværk. Der er nærmest


SØREN VESTER - OM IKKE AT VÆRE ONLINE...

tale om en legemliggørelse af Facebook. Alle ved, hvad alle laver, men på den gode måde". "Forleden ringede en af de ældre damer i byen til mig, imens jeg var på arbejde i Odense. Hun bor ved siden af havnen og havde set min gamle budcykel stå parkeret op af en lygtepæl, hvilket var helt korrekt, idet jeg et par dage tidligere havde været på cykel ned til havnen, men var blevet hentet i bil på grund af heftig regn". "En anden nabo havde samtidig set, at jeg var kørt af sted i bilen og vidste derfor, at jeg skulle være væk på arbejde i flere dage. Så de to havde fået arrangeret en bil og en trailer, og så skulle de ellers nok sørge for at få min cykel transporteret hjem. Det ville hun bare lige ringe for at sige.” Søren tager en kort pause og fortsætter: ”Sådan et samfund er guld værd". "Folk interesserer sig for hinanden og giver et nap med på kryds og tværs, henter børn og bare gør tingene uden altid at blive spurgt først. Man er afhængig af hinanden, og derfor kan man ikke være et røvhul eller en lurpasser, når man bor i et lille samfund som vores. I hvert fald ikke hvis man har tænkt sig at bo her længe. Her er nærværet og ordentligheden på sit højeste,” siger Søren, der udover at være medlem af borgerforeningen også er

engageret i den lokale idrætsforening, hvor han som tidligere gymnast er træner for "Brokholdet" – et hold for mænd i alderen 18-65 år, som kommer fra nær og fjern for at være sammen om gymnastikken. Flyveture og frihed Søren er eftertragtet i designerbranchen og har mange af sine kunder i København, for som han siger: ”Der er ikke én eneste af mine naboer, som vil købe mine ting, for "de ær for dyjer". Mine kunder køber mit hoved og derfor er mit primære marked i København". Det gør flyveturen med DAT til et genialt transportmiddel: ”Jeg oplever ingen afstand, selvom vi bor i Thise. Fra jeg kører ud af min indkørsel, og til jeg lander i udenrigsterminalen, går der to timer. Det betyder, at jeg altid når mine aftaler til tiden". "Der er faktisk langt større usikkerhedsfaktor ved at bo på Amager. Det er vildt nok! Men folk, som bor der, må jo trækkes med lange køer og mangel på parkeringspladser, imens vi andre kan nyde flyturen og en kop kaffe i godt selskab henover det smukke Danmark. Så for mig er dét at fragte mig rundt på denne måde ikke et problem – tværtimod så synes jeg kun, at det hele bliver langt sjovere. Turen er et fantastisk afbræk, som er med til at give mig en masse frihed og tid derhjemme. For det er jo der, jeg allerhelst vil være,”

Om Søren Vester: Søren Vester er 38 år og er født i Durup, Salling ved Skive. Han har foruden "I hus til halsen" på DR haft en finger med i tv-programmerne: "Vores genbrugshjem" på TV2, "Vesters Verden" på TV2 FRI og "Velkommen hjem" på TV3. Han har bl.a. indrettet Formel B, Uformel, Restaurant Palægade, Kählers Spisesalon, Kählers flagstore, Aarhus Central FoodMarket, Salling Bank, Viborg. m.fl. Søren Vester er jævnligt foredragsholder, hvor han snakker om design, indretning og iværksætteri. Og så er han indehaver af "Vesters Workshop", som er en online legeplads, hvor der er masser af inspiration fra Sørens arbejde. Se mere på www.vestersworkshop.dk

siger Søren og slutter: ”Det med at det er bøvlet at bo på landet, tror jeg for de flestes vedkommende handler om deres egne begrænsninger". "Jeg føler mig på ingen måde afskåret fra resten af Danmark. Tværtimod. Nutidens luksus er tid og overskud. Og der vinder vi altså herude på den sidste revle.”

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

17


SKÆG & SKØRE BRILLER

Var det prisen værd? e sidste 5 år har familien Lindemann lagt hele deres sjæl, det meste af deres fritid og en betydelig sum penge i udviklingen, produktionen, markedsføringen og salget af deres eget brætspil ’SKÆG & SKØRE BRILLER’. Da Annemette og hendes to sønner, Malthe og Thor fra Balling ved Skive, fik beskeden om, at de havde vundet den eftertragtede pris, som kun tildeles de bedste spil i Danmark, brød Annemette ud i tårer. ”For hvis nogen har fortjent det, så er det mine drenge”, lyder hendes forklaring. D. 24. september 2016 blev familien bag iværksætter-virksomheden Lindemann Creative Minds kåret som vinder af Guldbrikken i kate18

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

gorien ’Årets Selskabsspil 2016’ ved et Award Show under Comic Con-messen i Bella Centret i København. Statuetten, der er formet som en spillebrik og i massiv messing, er brætspillets danske ’Oscar’. Som vinder af Guldbrikken kan familien derfor godt forvente, at der kommer fart på forretningen. Derfor er det en meget glad Annemette, som kan fortælle: ”Da vi startede på det her, anede vi ikke, hvad vi gik ind til. Og heldigvis for det. For vi har virkelig arbejdet så hårdt på at realisere vores projekt. Et af vores store mål, var at vinde Guldbrikken. Selvom vi hele vejen har troet fuldt og fast på projektet og allerede havde fundet en plads i stuen til statuetten, så var det bare så overvældende og stort at vinde. Jeg er så stolt af det, vi har

skabt og lært sammen som familie ved at knokle røven ud af bukserne og ikke give op, selv når vi næsten ikke har orket mere.” Familien drives af en tro på, at alt er muligt, hvis man virkelig vil det. Men de understreger, at uden hjælp og opbakning fra deres netværk, ville det have været svært at gennemføre projektet. Og ja, det hele var prisen værd.

Info: Lindemann Creative Minds Telefon 51 35 38 61 info@skægogskørebriller.dk www.verdenssjovestespil.dk


Dit nye liv i

SKIVE OPLEV SKIVE I 360º

RENT LIV på Skiveegnen Her er meget grønnere. Langt mere blåt. Og en hel del mere liv, end du måske lige går og forestiller dig. Skive Kommune består af det kuperede Nordfjends, den frodige halvø Salling, moler-øen Fur og den gamle købstad Skive. Det naturskønne grønne præger ikke alene oplandet, men også Skive by med Krabbesholm Skov mod øst og Skive Å, der bugter sig i den brede ådal gennem byen. 190 km kystlinje omkranser det meste af kommunen. Det er rigtig meget vandkant til hver. Det udnytter de aktive skibonitter, sallingboer, furboer og fjandboer, som lever et aktivt liv ved vandet, på vandet, i vandet, under vandet. Også på fastlandet sker der en hulens masse. Skive Kommune har et af landets mest mangfoldige og aktive forenings- og fritidsliv. Danmarks Idrætsforbund (DIF) har kåret Skive som Danmarks Bedste Idrætskommune i den største og hidtil eneste undersøgelse af sin slags. Samtidig er Skive en levende egn med masser af kulturtilbud, ikke mindst musikken fylder en hel del. Med Musikskolen, Musikcollege, KULT’en, Skive Festival, Rock ved Åen, Kassehuset, Opera ved fjorden, koncerter i KulturCenter Limfjorden og Skive Theater forstummer musikken aldrig. Kulturen, naturen, det aktive liv – det er nogle af de bærende elementer i det, vi kalder for RENT LIV på Skiveegnen.

Oplev dit nye liv i Skive på liviskive.dk


JOBCENTER SKIVE

Du og jeg? Jobcenter Skive og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter har kigget hinanden dybt i øjnene med det sigte at få andre til at gøre det samme. Tekst: Majbritt Mikkelsen Foto: Privatfotos

Fakta · Ledigheden i Skive er pt. 2,5 % · På landsplan er ledigheden pt. 4,2 % · Skiveegnens virksomheder er innovative produktionsvirksomheder eksempelvis indenfor fødevare-, elektronik-, metal- og maskinindustrien, hvoraf mange er underleverandører til andre virksomheder. En række af disse virksomheder er førende indenfor offshore, vindkraft, klimastyring, elektronikkøling, automation mv. Jobcenterets hotline: 9915 7250

20

BIZZ UP / EFTERÅR 2016


JOBCENTER SKIVE

mrådet i og omkring Skive er præget af lav ledighed, og "parrets" fokus er at skabe de rette match mellem virksomheder og kandidater for på den måde at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Når den kvalificerede arbejdskraft ikke hænger på træerne, må man gå nye veje. Det er Jobcenter Skive og Skiveegnens Erhvervsog Turistcenter et levende eksempel på. Helle Svenningsen, som er virksomhedskonsulent hos Jobcenter Skives Virksomhedsservice, siger: ”Vi har et tæt samarbejde, hvor vores respektive viden og kompetencer bliver bragt i spil for at skabe kontakt mellem lokale virksomheder og kandidater, der ønsker at arbejde på Skiveegnen.” Helles "partner in crime" er Lotte Kronbæk, der

repræsenterer Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter i samarbejdet. Få din partner med Partnerskabet mellem Jobcenter Skive og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter har blandt andet udmøntet sig i konceptet PARTNER JOBmatch. Lotte fortæller: ”PARTNER JOBmatch er skabt ud fra at fastholde folk på Skiveegnen og trække flere til. Formålet er at hjælpe ægtefæller eller samlevere med også at komme i job i vores lokale virksomheder, hvis man overvejer at flytte til området, men det kun er den ene part, der arbejder på Skiveegnen. Vi ved, at det er et vigtigt parameter, at begge voksne i en familie er i stand til at få et job her, hvis de overvejer at flytte hertil. Derfor vil vi gerne gøre en ekstra indsats for, at folk enten vælger et nyt job, vælger at blive i sit nuværende job eller kan få deres partner med.” Hotline – en varm og vigtig linje En del af det nye koncept er en telefonisk hotline til jobcenteret. Her kan man som ægtefælle eller samlever få sparring om aktuelle jobmuligheder og virksomheder på Skiveegnen, få sparring på CV og få lavet en kompetenceprofil, som kan rundsendes til relevante virksomheder gennem Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenters nyhedsbrev. Helle, som man får i røret, når man ringer til Jobcenter Skive, siger: ”Udgangspunktet er at tiltrække kvalificeret arbejdskraft indenfor forskellige brancher og skabe de rette match mellem virksomheder og kandidater. Området har mangel på både akademikere, ufaglærte og faglærte. Det er vigtigt at pointere, at det ikke er et krav, at ægtefællen eller samleveren er ledig eller bor i kommunen for at gøre brug af tilbuddet.” Den telefoniske hotline på Jobcenter Skive har åbent alle hverdage fra 7-20. Lokal matchmaking Når den første kontakt er etableret, sætter Lotte og Helle sig efterfølgende sammen for at vurdere, hvilke virksomheder, der kunne

PARTNER JOBmatch er skabt ud fra at fastholde folk på Skiveegnen og trække flere til.

være relevante for kandidaten at komme i dialog med. Helle fortæller: ”Vi har stor viden om de lokale virksomheder. Derudover har Jobcenteret viden om arbejdsmarkedsområdet, og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter om vækst og udvikling. Summen af den viden gør, at vi i vid udstrækning er i stand til at lave et så optimalt match som muligt. Samarbejdet ser vi for værdifuldt, og vi holder virksomhedens og kandidatens ønsker og behov op mod hinanden kombineret med viden, netværk og lokalkendskab. Målet er ene og alene det perfekte match.” Fremtidens rekrutteringskanal Hvordan fremtidens arbejdsmarked ser ud for Skive og omegn, er svær at spå om, men hver femte virksomheden står for gerne at ville ansætte medarbejdere indenfor det næste år. ”Derfor håber Jobcenter Skive og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, at virksomhederne går helhjertet ind i konceptet og samarbejdet, og at de ser potentialet i både at kunne fastholde nuværende medarbejdere og rekruttere nye medarbejdere gennem PARTNER JOBmatch,” fortæller Helle. Lotte siger: ”Vi har flere projekter i gang med fokus på at øge kendskabsgraden til de virksomheder, der ligger i Skive, men det er helt klart, at vores aktuelle tiltag med at skabe gode og levedygtige match gennem direkte kontakt er der, hvor vi kommer til at lægge en stor arbejdsindsats her og nu.” BIZZ UP / EFTERÅR 2016

21


LEIF CARLSEN

22

BIZZ UP / EFTERÃ…R 2016


LEIF CARLSEN

m a e t t i og d

Du kan mere end du aner !

» Kan man gå fra 125 kilos dødsvægt til bare 12 måneder senere være i sit livs form og løbe 100 kilometer i træk ? Det er præcis hvad Leif Carlsen har gjort.

Foredragsholder til Bizz Up Skive: 10. november 2016 Leif Carlsen ”Social Selling”

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

23


LEIF CARLSEN

Leif Carlsen under 100 km løbet, mens han stadig er forholdsvis frisk.

Leif Carlsen er ved at gøre sig klar til 100 km løbet Leif Carlsen har netop gennemført 100 km løb. Det var en helt unik og smertefuld oplevelse. Livsstilsguruen Chris MacDonald motiverer Leif Carlsen under 100 km løbet.

eif Carlsen har en historie, der minder om mange andre i erhvervslivet. Han var ambitiøs, karriereorienteret, hårdtarbejdende og har altid elsket at arbejde med mennesker gennem ledelse og motivation. Det har bragt ham rundt i virksomheder som eksempelvis Dansk Supermarked, Fona, PC-Ware og HP, hvor han har haft en række ledende stillinger. Disse muligheder kom dog ikke uden store indsatser og ofre. I karrierens hellige navn begyndte Leif at lave en rigtig dårlig byttehandel: Han byttede nemlig søvn ud med flere arbejdstimer, ud fra et mantra om, at sove det kan man gøre, når man bliver gammel. Nu gælder det om at få knoklet igennem, og

to timers mindre søvn er lig med to timer mere til at skabe resultater i. Det samme gjorde sig gældende for motion, som heller ikke blev prioriteret. Det eneste, der var nok af, var mad. Masser af mad! Det siger næsten sig selv, at denne måde at se tingene på, er meget kortsigtet, og at det har nogle konsekvenser i form af, at Leif altid var træt, havde svært ved at koncentrere sig, kom i virkelig dårlig form og tog massivt på. Faktisk endte Leif med at veje 125 kilo! Alt dette havde selvfølgelig også en betydning for hans samlede performance, samtidigt med, at han altid skulle bruge weekenderne på at få indhentet bare lidt af

et massivt søvnunderskud fra den forgangne uge. I bund og grund var det kun et spørgsmål om tid, før det ville gå galt. Imidlertid var Leif heldig at møde livsstilsguruen Chris MacDonald i forbindelse med et foredrag i virksomheden. I den sammenhæng fik Leif et tilbud, som han ikke kunne sige nej til. Chris inviterede nemlig Leif til at deltage i ”Chris på Vægten” programmet, som løb hen over et helt år, og formålet var at hjælpe deltagerne til at tabe sig og få en sund livsstil, der skulle holde. Du kan mere end du aner ! I løbet af det år fik Leif ikke så lidt af en øjenåbner. For ikke alene tabte han en masse kilo, men gennem Chris MacDonalds måde at tænke i energi på, fik Leif øjnene op for, at du kan så meget mere end du aner – hvis du vel at mærke balancerer din energi. Ved at arbejde bevidst med hvor meget du sover, hvad og hvor meget du spiser og din mentale tilgang til livet i det hele taget, ja, så kan du faktisk gøre meget mere med dit liv. Da projektet startede vejede Leif ikke mindre end 125 kilo, men i løbet af de næste 12 måneder tabte Leif ikke alene næsten 40 kilo. Han kom også i sit livs form, og endte faktisk med at gennemføre et løb på ikke mindre end 100 kilometer i træk. Noget som han aldrig ville have troet, at han kunne blive i stand til at gennemføre. Et helt nyt liv Hele oplevelsen med Chris MacDonald gjorde, at Leif fik et helt nyt perspektiv på

24

BIZZ UP / EFTERÅR 2016


LEIF CARLSEN

livet, og hvad han skulle med det. Med alt det som Chris havde lært Leif i løbet af de 12 måneder, som projektet varede, valgte Leif at opsige et velbetalt direktørjob for at starte som selvstændig og arbejde med

#

Da projektet startede vejede Leif ikke mindre end 125 kilo. Men i løbet af projektet tabte Leif næsten 40 kilo. at skabe fornyet energi og motivation i virksomheder og hos individer. Leifs personlige mantra om, at du kan så meget mere end du tror, er således gået hen og blevet hans levevej. I dag er Leif Carlsen tilknyttet foredragsbureauet One Decision, og hjælper således virksomheder med at skabe ny positiv energi i eksempelvis salget, i innovationsprocesser, i servicesammenhænge eller i forhold til motivation i det hele taget.

Malene von Kiær fra One Decision mødte Leif tilbage i starten af 2015. Hun havde fået ham anbefalet som foredragsholder til et Team Rynkeby arrangement, hvor der skulle samles ind til fordel for Børnecancerfonden. Her fortalte Leif både levende og meget visuelt sin historie, og fik hver enkelt deltager til at reflektere over deres egen energi, og hvordan de brugte den – såvel privat som på jobbet. Sidenhen har One Decision haft Leif af sted på en lang række opgaver gående fra motivationsforedrag over til energiboost workshops samt i rollen som konferencier i forbindelse med konferencer – også internationale virksomheder har haft stor gavn af Leif, som også mestrer at afvikle foredrag samt konferencierrollen på engelsk. ”Leif har en unik profil på mange måder. Han har en mangeårig erfaring som erhvervsleder og ved, hvordan det er at have hånden på kogepladen. Han er praktikeren og dette kombineret med hans personlige historie gør, at han selv er 100 % tryg ved at stå på scenen, og samtidigt formår at begejstre og inspirere deltagerne uanset,

Leif Carlsen Før

Leif Carlsen Efter

Rejsen mod et nyt liv… Leif Carlsen er 49 år og født og opvokset i Mundelstrup ved Århus. I 2008 mødte Leif Chris MacDonald, der var med til at ændre sit liv. Leif skulle deltage i et nyt tv-program “Chris på Vægten“, hvor seeren fulgte en række danskere der foretog en livsstilsforandring.

om det drejer sig en mindre virksomhed med 30 ansatte eller en stor konference med 1.000 deltagere. Så når jeg sender Leif ud på en opgave, gør jeg det med den største tryghed. Jeg ved, at kunden og deltagerne får en super god oplevelse, hvor god energi og drive er i højsædet, og hvor de går derfra med konkrete idéer til, hvordan de kan få ny energi i hverdagen – både som individer og som et team” udtaler Malene von Kiær om Leif.

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

25


JESPER BUCH

Iværksættere på vej Iværksættere over Atlanten på vej

over Atlanten

For kun fire år siden startede iværksætterne Morten Bisgaard og Jacob Buksted analysevirksomheden Raw Milk, der indsamler rå data og transformerer dem til forskellige produkter. Siden har de indtaget otte europæiske lande med et unikt dialogværktøj til golf Players 1st og åbnet kontor i USA. Den første af tre For kun firemedarbejdere år siden startede iværksætterne Bisgaard og Jacob Buksted analysevirksomheden oversøiske er ansat – og imidtMorten har været med hele vejen over Atlanten. Raw Milk, der indsamler rå data og transformerer dem til forskellige produkter. Siden har de indtaget otte europæiske lande et unikt dialogværktøj til golf Players 1st og åbnet kontor i USA. Den første af tre IMIDT VAR MED OMmed BORD oversøiske medarbejdere imidt har været med hele vejen over ”Med Players 1st gik vi fraer atansat være – enog analysevirksomhed til at have fokus påAtlanten. softwareudvikling. imidt hjalp med en rådgiver, der har gjort os klogere på at drive en virksomhed, hvor it er dominerende. Det havde vi IMIDT VAR MED OM BORD hverken uddannelse eller erfaring til”, fortæller Morten Bisgaard. ”Med Players 1st gik vi fra at være en analysevirksomhed til at have fokus på softwareudvikling. imidt hjalp med enhar rådgiver, der har gjort os påhaft at drive er dominerende. Det havde vii Senest de to iværksættere fraklogere Raw Milk brugen forvirksomhed, en rådgiverhvor meditkendskab til virksomhedsdrift hverken uddannelse eller erfaring USA. En vækstinvestering fra imidttil”, harfortæller gjort detMorten muligt Bisgaard. at hyre en ekspert-mentor. ”Vi blev klædt på til at træffe beslutning om at etablere os i USA. Det har givet tryghed og betydet, at vi har Senest har de to iværksættere franu Raw Milk omkring haft brughele for en rådgiver med kendskab til virksomhedsdrift rykket betydeligt hurtigere. Vi har været virksomheden med imidt. Lige fra hjælp til mar-i USA. En vækstinvestering imidt har over gjortit-hjælp det muligt at hyre en ekspert-mentor. kedsføring, dengang vi varfra nystartede, til en eksport-mentor”, siger Morten Bisgaard. ”Vi blev klædt på til at træffe beslutning om at etablere os i USA. Det har givet tryghed og betydet, at vi har rykket betydeligt hurtigere. Vi har nu været omkring hele virksomheden med imidt. Lige fra hjælp til marEKSTERN RÅDGIVNING SÆTTER MOTOR PÅ BÅDEN kedsføring, vi varkontor nystartede, overhvor it-hjælp en eksport-mentor”, siger Morten Bisgaard. Raw Milk hardengang netop åbnet i Arizona, der ertil500 golfbaner mod 180 i Danmark.

EKSTERN RÅDGIVNING MOTOR PÅ BÅDEN ”Muligheden for at hiveSÆTTER kompetente rådgivere ind betyder virkelig meget for vores virksomhed. Det har Raw Milkprocessen har netop åbnet kontor der er 500 golfbaner mod 180 i Danmark. speedet op. Hvis vi ikkei Arizona, via imidthvor var kommet i kontakt med en it-rådgiver, var vi ikke i USA i dag, for det var via hans netværk, vi fik kendskab til vores nye mand i USA”, påpeger Morten Bisgaard. ”Muligheden hiveMilk kompetente rådgivere virkelig vores virksomhed. Det har Han forventer,foratatRaw i løbet af et halvt årsind tidbetyder har dobbelt så meget mangefor ansatte. Det vil sige 10 fastansatte. speedet op.påHvis vi ikke imidt var kommet i kontakt med en it-rådgiver, var vi ikke i USA i dag, Samtidigprocessen er Raw Milk vej til Newvia Zealand. for det var via hans netværk, vi fik kendskab til vores nye mand i USA”, påpeger Morten Bisgaard. Han forventer, at Raw Milk i løbet af et halvt års tid har dobbelt så mange ansatte. Det vil sige 10 fastansatte. Samtidig er Raw Milk på vej til New Zealand.

Fakta om Raw Milk: Navn: Raw Milk ApS

Antal ansatte: 5 fastansatte Fakta om Raw Milk: Navn: RawAnalyse Milk ApSog produktudvikling Branche: Antal ansatte: 5 fastansatte Kommune: Aarhus Branche: Analyse og produktudvikling www.rawmilk.dk Kommune: Aarhus www.rawmilk.dk Få fart på din virksomheds vækst besøg www.imidt.dk eller ring 70 15 16 18

Få fart på din virksomheds vækst besøg www.imidt.dk eller ring 70 15 16 18

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Den Europæiske Fond Den Europæiske Socialfond for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid

26

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

Annonce Raw Milk.indd 1

Vi investerer investerer i din fremtid Vi

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Den Europæiske Fond Den Europæiske Socialfond for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid

Vi investerer investerer09/09/2016 Vi i din fremtid

12.28


ONE DECISION

Vi er til for dig!

» Vi har nogle af landets bedste foredragsholdere Info: I efteråret præsenterer One Decision to skarpe foredragsholdere: Lizl Rand om psykisk førstehjælp og Leif Carlsen om at kunne mere ed man tror. Læs om begge personligheder her i magasinet. Se www.onedecision.dk for alle foredragsholdere og info.

Tekst: Lise Korsgaard år direktør Malene von Kiær skal svare på, hvorfor hun har så stor succes med foredragsbureauet, One Decision, er det uden tøven: ”Vi har nogle af landets bedste foredragsholdere. Vi sætter en ære i, at publikum bagefter tænker, at de har fået noget med sig, f.eks. ny viden, fornyet energi, en sjov oplevelse. De må ikke have følelsen af, at de har spildt tiden, ” forklarer Malene von Kiær, der udover fornem feedback fra kunderne også opnåede hædersbevisningen ved i 2015 at blive kåret som Årets bedste foredragsbureau. Men der er også en anden afgørende faktor, som spiller ind, for at et foredrag eller kursus

er vellykket: ”Vi gør meget ud af at rådgive kunderne, så vi får det bedste match. Der er kolossal forskel på, hvad det er, man forestiller sig. Vi har en bred vifte af foredragsholdere og temaer og kan ramme præcist dét, som vi aftaler, ” forklarer Malene von Kiær, der peger på, at netop dette nummer af Bizz Up viser spændvidden.

”Jeg har en solstråle historie fra en sekretær fra en virksomhed i Middelfart, der - kort efter at havde været på kursus hos Lizl Rand i psykisk førstehjælp fik brug for det. Hendes distrikschef havde oplevet en trafikulykke og fordi hun ikke havde berøringsangst, fik hun hjulpet ham. Historien var i øvrigt i Fyens Stiftstidende, ” siger Malene von Kiær.

Tidligere i magasinet kan du læse interviews med to af One Decisions foredragsholdere: Leif Carlsen, der er tidl. IT direktør, men nu foredragsholder og coach og har stor succes med sit energigivende foredrag og Lizl Rand, der er journalist, psykoterapeut og forfatter og underviser i psykisk førstehjælp.

Malene von Kiær har modtaget roser efter Leif Carlsens foredrag: ”Det er meget mere end et foredrag - det kan gøre en forskel. Det oplevede jeg, da en familie skrev til mig, at hans historie havde givet dem et nyt syn på tilværelsen, ” siger Malene von Kiær med et stort smil. ”Vi er til for dig. Og vi gør en forskel”.

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

27


STERK

Tekst: Majbritt Mikkelsen Foto: Fotograf Thomas Juul

Fakta · STERK blev etableret i april 2014 · Der er pt. 23 ansat i flexjob gennem STERK · Der findes pt. omkring ca. 300 socialøkonomiske virksomheder i Danmark, og der kommer hele tiden nye til Se mere på socialvirksomhed.dk

28

BIZZ UP / EFTERÅR 2016


STERK

Sammen er vi STERK’ere

Hos den socialøkonomiske virksomhed STERK i Silkeborg har man succes med at skabe arbejdspladser til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Indehaver Mona Gaardsdal erkender, at arbejdet er stort – men at gevinsten er betragteligt større eg arbejder for, at der på arbejdsmarkedet skal være en plads til alle. Jeg er samtidig af den klare holdning, at vi som samfund ikke kan ’stå på’ et stort lag af mennesker, som ikke deltager, men som er på offentlig forsørgelse.” Hun sidder dér med sit milde ydre, men man opdager hurtigt, at der inde bagved bor en moden og stålsat kvinde, som ikke er bleg for at smøge ærmerne op, skrive breve til ministeren eller gribe fat i byens ledende embedsmænd, hvis hun mener, at der er ting, som bør gribes anderledes an. STERK – et værdifuldt link På landsplan er der siden januar 2014 etableret 300 socialøkonomiske virksomheder i forskellige brancher. Så lad os lige få definitionen på plads; en socialøkonomisk virksomhed er en privat virk-

somhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår, men som bruger overskuddet til at skabe arbejdspladser for udsatte eller på anden måde at fremme særligt sociale og samfundsgavnlige formål. ”Jeg henvender mig til de mennesker, der har den mindste arbejdsevne – som ikke har så meget at byde ind med – og derfor har det svært med at finde deres plads på arbejdsmarkedet,” siger Mona Gaardsdal, som i STERK regi blandt andet driver kantinen på Silkeborg Business College og kiosken på Regionshospitalet Silkeborg. ”Kort fortalt; når man bliver ansat hos STERK, hjælper vi med en reel ansættelse i en given virksomhed. Arbejdsstyrken hos mig er i princippet ude af jobcenterregi, men alligevel ikke i stand til at varetage et fuldtidsjob. Det er dog vigtigt at pointere, at vi ikke er et socialt tilbud, men en arbejdsplads. De ansatte giver mig deres arbejdsindsats, som jeg formidler videre, hvorefter jeg giver dem en løn.” Fra uoverskueligt til nemt Og behovet findes. Mona Gaardsdal oplever mange virksomheder med brug for hjælp til serviceopgaver, som uden problemer ville kunne løses af mennesker i flexjob. Men i mange tilfælde bakker virksomhederne ud, før de overhovedet er kommet i gang. ”Udfordringen er, at virksomheden ofte ikke kan overskue den administration, der er forbundet med at have folk ansat i flexjob; kommunikationen med jobcenteret, opfølgning, sygdom, refusion af dagpenge osv.,” siger Mona og uddyber: ”Her kommer vi i spil og gør det så enkelt som muligt for virksomheden at ansætte folk i flexjob samt ikke mindst gør det til en god oplevelse for det menneske, som bliver ansat. Et konkret eksempel

på en ansættelse er en pige, der varetager et rengøringsjob hos en lokal virksomhed og som indgår i en helt normal hverdag blandt de øvrige ansatte. Når måneden så er omme, sender jeg en faktura til virksomheden på det antal timer, hun har været der. Er hun syg eller opstår der andre forhindringer, er det mig, der håndterer hele den administrative del. På den måde er det pludseligt både nemt og overskueligt for virksomheden at have en person ansat i flexjob.” Gevinster for alle Udover administrationsdelen, som løftes væk fra virksomhedens skrivebord, er der også andre gevinster ved at entrere med en socialøkonomisk virksomhed. Mona fortæller: ”Mange virksomheder har et ønske om at styrke deres CSR-profil. Én af måderne at gøre det er netop ved at have mennesker ansat, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Nu kan de blot vælge at gøre det gennem os, men resultatet i forhold til CSR er det samme.” Og så er der gevinsten for den ansatte: ”Når jeg ser og hører, hvad det gør ved den enkelte at komme ud på arbejdsmarkedet, giver det for alvor mening at drive socialøkonomisk virksomhed. Pludselig er der nogen, der forventer noget af dig; at du møder op, bidrager til fællesskabet, er social og leverer en indsats, som har betydning for andres arbejdsdag. Der kommer en retning på livet, og tingene bliver meningsfulde,” siger Mona: ”Jeg tror på, at der fremadrettet er et stort potentiale i socialøkonomiske virksomheder, men man kommer ikke sovende til det. Man skal have styr på sin virksomhedsprofil, turde tage sin kommune i ed og kende sine samarbejdspartnere godt. Man kan vel med rette sige, at man skal være… stærk.” BIZZ UP / EFTERÅR 2016

29


CONPLEKS

Robuste robotter

– fra nørdet idé til gennembrud på verdensplan

Fremtiden er lys – og teknologisk Conpleks er en virksomhed i konstant udvikling og med højteknologien i allerforreste række. Nye banebrydende projekter – blandt

De gode ideer skeler heldigvis hverken til størrelsen på virksomheden eller geografien

elvkørende linjemarkeringsrobotter til fodboldbaner, plæneklippere til ufremkommelige engarealer og førerløse markmaskiner. Scenen kunne snildt være taget ud af en film fra Hollywood, men det hele sker såmænd ’bare’ i Business Park Struer. Her bor Conpleks – en højteknologisk virksomhed, der udvikler selvkørende udendørs mobilrobotter til vidt forskellige formål. Det hele startede faktisk med en ikke-idé. Tom Simonsen, den ene af to indehavere af Conpleks i Struer, fortæller: ”Det er ikke den klassiske historie om to studerende, som har siddet flere år i en mørk kælder og arbejdet på at udvikle en kompliceret dims, som de ved en dag kommer til at revolutionere hele verden. Vi har begge to en fortid hos Ericsson, hvor vi har været vant til at udvikle produkter fremfor at opfinde dem. Som produktudviklingsselskab, hjælper vi derfor 30

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

andre mennesker og virksomheder med at få deres idé både sikkert og effektivt ud over rampen.” Banen er kridtet op! Som samarbejdspartner og katalysator gør Conpleks vejen fra idé til virkelighed kortere og mere direkte. Et konkret eksempel er den selvkørende GPS styrede linjemarkeringsrobot, der som den første i verden kridter fodboldbaner op hjulpet på vej af viden hentet hos Conpleks. Tom fortæller: ”Ideen kommer fra to unge forretningsfolk i Hjørring og deres firma Intelligent Marking. De havde ideen men kun begrænsede, tekniske forudsætninger for at fremstille produktet. Gennem vores fælles patentbureau blev vi koblet sammen, og siden har vi udviklet opkridtningsrobotten og hjulpet Intelligent Marking med at tage patent på opfindelsen – noget, som ingen andre i verden har gjort. Det kan man måske undre sig over, men ikke desto mindre er det tilfældet, at Intelligent Marking er de første i verden med en GPS styret linjemarkeringsrobot.”

andet i sportssektoren – er i støbeskeen. Udover at der blandt de ansatte i Conpleks er to, som i år har afsluttet deres Phd. studier indenfor robotteknologi, har virksomheden for kort tid siden stiftet søsterselskabet Conpleks Robotech. ”Vi har oprettet det nye selskab med henblik på at få 100% fokus på videreudviklingen og salget af robotløsningerne,” siger Tom og slutter: ”Dét, at vi gennem samarbejdet med flere danske og udenlandske universiteter kombinerer forskning og avanceret produktudvikling, er måske lidt usædvanligt set i forhold til både størrelsen og placeringen af vores virksomhed. Men de gode ideer skeler jo heldigvis ikke til hverken størrelse eller geografi. Så jo, vi er stolte af, at vi som en relativ lille virksomhed i Struer kan være med til at sætte markante teknologiske aftryk både lokalt og internationalt.”

Fakta: Conpleks blev etableret i 2010 af Tom Simonsen og Hans Knutsson og startede med fokus på landbruget og grøn teknologi Virksomheden ligger i Business Park Struer og beskæftiger i dag 12 medarbejdere, hvoraf 2 er phd.studerende indenfor robotteknologi Conpleks består af Conpleks Robotech og Conpleks Innovation


Svært at stå alene med store beslutninger Regnskab og revision er kun en del af revisorens opgave. Og det skal selvfølgelig være knivskarpt. Ingen tvivl om det. Det er rådgivningen - det at se mulighederne i det rette perspektiv - der virkelig tilføjer værdi til din revisors arbejde. Og din virksomheds fremtid. Ved at være helt tæt på dig, din virksomhed og det sted, hvor du driver virksomheden, kan vi hjælpe dig med at se og vurdere mulighederne. Når der budgetteres. Når der investeres. Når der skal tales med banken. Og når skatten skal passe.

Holstebro Hurup Nykøbing Mors Nørresundby/Aalborg Skive Struer Thisted

Revision Limfjord har røddernene solidt plantet i det nord- og vestjyske. Med 7 kontorer og 120 medarbejdere i området er vi altid tæt på dig, din virksomhed og din hverdag. Vi arbejder med regnskab, revision og rådgivning i øjenhøjde. Uden at gå på kompromis med vores faglige kompetencer og ønsket om at skabe værdi for din virksomhed. Revision Limfjord er medlem af Danske Revisorer - FSR, Revinet og Agrogruppen Danmark. Se mere på:

revisionlimfjord.dk

Ved Fjorden 25 7600 Struer Telefon 9617 7100 Mail struer@revisionlimfjord.dk

Vi er tættere på dig

Facebook.com/revisionlimfjord Linkedin.com/revisionlimfjord


SKIVEEGNENS ERHVERVS- OG TURISTCENTER

Danmark har et stærkt lag af virksomheder med produkter efterspurgt såvel nationalt som i mange tilfælde internationalt. I denne sammenhæng er Skive Kommune naturligvis ingen undtagelse. Tekst: Brian Krogh lere herboende virksomheder opererer oversøisk, enkelte er globalt markedsledende og rigtig mange har i mine øjne potentiale til betydelig vækst bl.a. via eksport. Et erhvervsbillede genkendeligt i mange kommuner. På samme måde har vi i Salling en stærk underskov af nye (iværksætter)virksomheder, som fødes ind i en global verden med afsætningskanaler, som ikke fandtes for bare få årtier 32

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

tilbage. Alt i alt et stærkt fundament for at skabe en ekstraordinær stærk erhvervskommune, hvis vi tør spille med alle brikker og gøre ting, vi måske ikke plejer at gøre. Ikke nok med, at vi skal turde spille med alle brikker, så skal vi også forstå at sætte dem rigtigt sammen. En øvelse som kræver både mod og en høj grad af samarbejde, involvering og "drive" på tværs af erhvervs-

livet lokalt. Personligt er dette en af de allerstørste motivationsfaktorer i arbejdet med at skabe den ekstraordinære stærke erhvervskommune. Som jeg ofte siger til folk - tænk sig alt det vi endnu ikke har prøvet i erhvervsfremmesystemet. Brikkerne, som jeg ser vi skal være bedre til at spille med, er, et anderledes fokus i vores iværksætterindsats, løbende fokus


SKIVEEGNENS ERHVERVS- OG TURISTCENTER

på rette ledelseskompetencer i virksomhedens livscyklus, aktiv brug af professionelle bestyrelser/mentorer, flere åbne innovationsprocesser, stærkere erfaringsudveksling såvel horisontalt som vertikalt imellem egnens virksomheder, styrket strategiske alliancer/samarbejder og måske vigtigst af alt – en kollektiv ”kommerciel sult”. Eller som jeg plejer at sige – at vi tager en anden målestok i brug, når vi måler os selv (benchmarker os ud af regionen og landet). I en globaliseret verden må vi ikke forfalde til at måle os selv meget lokalt. På iværksætterområdet drømmer jeg om, at vi udvikler camps/forløb, hvor vi hjælper hinanden med at spotte bæredygtige og skalerbare forretningsidéer ud fra tanken om, hvad verden har brug for. I min optik har vi nationalt skabt et lighedstegn imellem diverse innovationskonkurrencer og en stærk iværksætterkultur. En – i min optik – uheldig udvikling, da langt de fleste af disse innovationskonkurrencer i sidste ende ender med at hylde idéer helt uden forretningspotentiale. Derfor drømmer jeg om, at vi får sat forretningspotentiale, eksekvering, købmandsskab og almindelig forretningsforståelse tilbage i centrum i vores indsats. Med hensyn til ledelseskompetencer i virksomhedens livscyklus, så handler det om en erkendelse af vidt forskellige behov ledelsesmæssigt afhængig af virksomhedens modenhed. Erfaringsmæssigt det suverænt sværeste emne at bringe på banen og uden sidestykke også det største tabu i dansk erhvervsudvikling. Ikke desto mindre så er jeg fuldstændig overbevist om, at det store erhvervsmæssige løft i SMV segmentet ligger gemt her. Derfor ser

jeg også frem til, at vi – med det mod, det kræver at bringe dette emne ind i debatten – placerer virksomhedens modenhed og dertilhørende ledelsesmæssige behov centralt i vores tilgang til erhvervsudviklingen. Herunder også langt større brug af stærke professionelle bestyrelser og mentorer. I modsætning til denne tilgang hersker der (i store dele af erhvervsfremmesystemet) en tro på, at SMV segmentet kan ”træne sig” til vækst. Dette vil, efter min bedste overbevisning, kun i meget begrænset omfang være tilfældet og oftest føre til relativ svag vækst. Omkring de åbne innovationsprocesser, skarpere erfaringsudveksling, bedre brug af hinandens kompetencer og styrkede strategiske alliancer/samarbejder (for at komme på den større scene), så er mit mantra – tænk sig hvis vi lagde vores styrker og kompetencer bedre sammen? Tænk sig hvis vi løftede nogle af de tunge spørgsmål sammen? Tænk sig hvis vi troede på, at vi sammen kunne løfte større opgaver på et stort verdensmarked? Og vi valgte at sætte dette samspil i scene? Med involvering af diverse universiteter, GTS’er, eksperter osv.? Tænk sig den power, vi kunne aktivere. Det kommer vi til at kæmpe for fra Skive. Men det helt afgørende og ultimative punkt i al erhvervsudvikling er – hvilke ambitioner har vores lokale virksomheder? Hvilke virksomheder finder et udviklingsmiljø som dette spændende nok til at slå sig ned hos os? Har vi den indre styrke, vilje og motivation til at engagere os i sådan et erhvervsmæssigt løft? Det tror jeg personligt på at, vi har, og jeg glæder mig enormt til at deltage i udfoldelsen af en af Danmarks stærkeste erhvervskommuner (sammen med alle dem, som vil være med lokalt, regionalt og nationalt).

Brian Krogh:

Erhvervschef & souschef, Skive ”Jeg brænder for såvel iværksætteri som vækst og udvikling af etablerede virksomheder, og har altid lagt stor vægt på, at sætte virksomheden i centrum for indsatsen”.

Skiveegnens Erhvervsog Turistcenters (SET) indsats- og fokusområder Erhvervsservice målrettet vejledning Vi arbejder målrettet med vejledning af iværksættere og eksisterende virksomheder. Vi har stor viden om en lang række tilskudsog låneordninger og formidler ligeledes regionale virksomhedsordninger, ligesom vi tilbyder vejledning indenfor bl.a. markedsføring, salg og oplevelsesøkonomi. Events til inspiration og udvikling af egnens erhvervsliv Året igennem afholdes kurser, oplæg og faglige arrangementer for at inspirere og udvikle egnens erhvervsliv. Nogle arrangementer er forbeholdt vore medlemmer, mens andre er åbne for alle. Netværk i mange former til viden, sparing og forretning SET er tovholder for et antal virksomhedsnetværk, hvis medlemmer jævnligt mødes for at få ny viden og inspiration – med det formål at udvikle såvel sig selv som virksomheden. Turistservice til alle vores gæster SET varetager Skive Kommunes turistservice – både fysisk og digitalt. Branding og bosætning Rent Liv! er hovedbudskabet En af SETs opgaver er at markedsføre Skiveegnen udadtil som et godt sted at bo, besøge og drive virksomhed. Det sker gennem vore fire styrkepositioner jorden, energien, de lokale råvarer og det gode liv. Tilsammen kalder vi det Rent Liv!

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

33


BILERNES HUS

Du kan ikke leve af... at sælge biler, men…

Tekst: Majbritt Mikkelsen Foto: Bilernes Hus

år man rundt med en hed drøm om at blive mangemillionær på at sælge biler, gør man klogt i at have styr på både sig selv, sin strategi, baglandet og bankkontoen. Bilmarkedet er nemlig hysterisk, hvis man spørger Ivan Dyrlund, der er adm. direktør i Bilernes Hus i Silkeborg Sætter du dig i bilen og kører til Silkeborg og Bilernes Hus, er det med overhængende fare for at køre derfra med en underskrevet kontrakt og en afleveringsdato på din nye bil. Her kan man nemlig noget særligt. Adm. direktør Ivan Dyrlund siger: ”I dag er det en udfordring at tjene penge alene på at sælge biler, idet avancen bliver mindre 34

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

og mindre grundet en åbenlys slåskamp om markedsandele fra fabrikkernes side. Derfor er du nødt til at tænke hele vejen rundt om kunden og gøre bilkøb til en helstøbt oplevelse, hvis du vil have en be­ rettigelse i markedet.” 360 grader rundt Siden 2006 har det store hus med den lange facade ud til ringvejen tiltrukket bilkøbernes opmærksomhed. Her får du som kunde nemlig meget mere med dig hjem end ’bare’ nøglerne til din nye bil. Alle former for ydelser indenfor bilbranchen har man samlet under samme tag – netop for at kunne navigere sikkert igennem en særdeles omskiftelig branche, hvor

tendenser og lovgivning har indflydelse på den daglige drift. Foruden et stærkt udvalg af personbiler og varevogne til privat og erhverv finder du her et stort værksted, skadescenter, flere leasingmuligheder samt et serviceniveau i verdensklasse. ”Vores fornemmeste opgave er at gøre det let for vores kunder at være bilejere. Kvaliteten, servicen og ikke mindst det første møde med vores sælgere er altafgørende for, at vi overhovedet kan drive forretning,” siger Ivan med fasthed i stemmen. Tysk, japansk og alt det andet I Bilernes Hus er man forhandler af de fire mærker Volkswagen, Skoda, Kia og Nissan. ”De fire mærker supplerer hinanden rigtig


BILERNES HUS

Fakta Bilernes Hus blev stiftet i 2006 af Holger Helle, og er i dag ejet af Bjarne Nielsen, Herning. Huset er 38.000 m2 og har ca. 300 nye og brugte biler i indendørs salgsudstilling. De er autoriseret forhandler af Volkswagen, Skoda, Kia og Nissan samt autoriseret servicepartner for Audi, BMW, Fiat, Hyundai, Kia, Nissan, Skoda og Volkswagen. Bilernes Hus har 160 ansatte herunder 90 mand på værkstedet og reservedelslageret. Ivan Dyrlund kører i øjeblikket i sin syvende Skoda Superb.

Bilernes Hus Bizz Up Silkeborg - 26. april 2017

3 GODE RÅD fra Ivan, hvis du overvejer en fremtid i bilbranchen: Du skal turde at tage chancer og være omstillingsparat Vær bevidst om at skabe den rette ånd Sørg for at have lidt på kistebunden, når du starter

godt,” siger Ivan og fortsætter; ”sammen med dem har vi et stort udvalg af nyere, brugte biler som Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Kia, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Skoda, Volvo, Volkswagen m.fl. Derudover tilbyder vi specialbiler og forskellige typer leasingaftaler også til både privat og erhverv. Det brede sortiment af biler i høj kvalitet gør, at vi har kunder fra hele landet, for hvem det ikke betyder noget at køre til Silkeborg, så længe tingene er i orden.” Eftermarkedet skal spille Når du triller ud af matriklen hos Bilernes Hus, åbner der sig en række muligheder. Ivan siger: ”Vores eftermarked er enormt vigtigt. Der er her, tilliden til os skal nagles

fast ved, at vi yder en masse ekstra. Vi har f.eks. vejhjælp med i vores serviceaftaler, som betyder, at man får 24 timers vejhjælp året rundt i hele landet, så længe man overholder servicen på sin bil. Vi har også altid en bil til rådighed, så man kan komme hurtigt herfra, når man har afleveret sin bil på værkstedet. Det er alt sammen vores måde at sikre vores kunder et højt niveau af service og fleksibilitet, som rækker udover det normale og gør Bilernes Hus til en samarbejdspartner fremfor bare et salgssted.” Kærlighed til en vild branche Ivan selv er vokset op med foden på pedalen. Som 22-årig startede han hos Grønnes Biler i Silkeborg og har lige siden

bevæget sig rundt i branchen, men alle årene lokalt. Han elsker udfordringer – om end branchen som sagt er en kende hysterisk. ”Du skal hele tiden være klar til at vende skuden. Det, som kan være rigtigt i dag, kan være en katastrofe i morgen,” siger han og slår slutteligt fast: ”Og så elsker jeg livet blandt medarbejderne. Den bedste feedback er medarbejdere, der trives. For vores vedkommende betyder det også noget, at de er robuste. Og det er de! De har været med os også gennem svære tider og er vant til at træde til, være fleksible og stå sammen som hold. Det er fantastisk. Den ånd – og lidt på kistebunden – er den eneste vej frem i bilbranchen.” BIZZ UP / EFTERÅR 2016

35


Finansiering | Forsikring | Serviceaftale | Seriøs rådgivning

Tag motorvejen til

MIDTJYLLANDS FORETRUKNE BILHUS Mangler du også en ny eller nyere brugt bil? Vi har Danmarks største udvalg af de mest populære bilmærker i vores indendørs salgsudstilling. Find din favorit i Bilernes Hus i Silkeborg!

Bilernes Hus A/S | Bredhøjvej 5 | 8600 Silkeborg Tel. 72 100 200 | info@bilerneshus.dk | www.bilerneshus.dk

service i verdensklasse


HOLD DIN SOMMERFEST

BIZNIZ

På Skive Festival 2017 • 01 > 04 JUNI AD LIBITUM

DE PERFEKTE RAMMER

Personalefest i hyggelige og smukke rammer, med udsigt til fjorden og scene 1.

Mulighederne for din festpakke er mange. Nedenfor ser du vores 4 standard pakker! Er du til et frokostarrangement med spisning i ro og mag eller et aftenarrangement med fuld knald på musik og fest? Dét er op til dig – vi garanterer en uforglemmelig sommer oplevelse, der vil blive husket tilbage på i lang tid.

- til dig og dine kolleger

- ved bøgeskov og strand

Giv dine kolleger den bedst mulige oplevelse på Skive Festival, og nyd et koncept, hvor du ikke skal tænke på forplejningen - men bare læne dig tilbage og nyde selskabet.

DIN SOMMERFEST Dagsbillet, buffet og 2 timers øl, vand og vin ad libitum.........

Kr. 795,Kr. 645,-

Dagsbillet og buffet........................... Buffet og 2 timers øl, vand

Kr. 395,-

og vin ad libitum......................................

Kr. 195,-

Buffet..........................................................................

VED LIGE NE 1 SCE

Det er nødvendigt med billet til festivalpladsen, men såfremt nogle af dine medarbejdere allerede har købt billet, må du gerne lave en blandet ordre m/u festivalbillet.

Ved bestilling eller info kontakt: Charlotte Danefeld Pedersen, charlotte@skivefestival.dk FØLG OS PÅ WWW.SKIVEFESTIVAL.DK OG FB.COM/SKIVEFESTIVAL


FOTOGRAF OLE MORTENSEN

Lad dig ikke skyde

af hvem som helst! Tekst: Majbritt Mikkelsen Foto: Ole Mortensen

»  Uanset om det handler om en overskåren avocado eller Jyllands smukkeste brudepar, har du som fotograf ikke løst opgaven, hvis kunden ikke står tilbage med armene oppe over hovedet, når du er kørt. Så simpelt er det ifølge fotograf Ole Mortensen.

38

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

er er aldrig blevet taget så mange fotos, som der gør i disse år. Samtidig har man jo nærmest været frosset ned, hvis man i dag ikke har en video på sit website eller Facebook side. Video fanger opmærksomheden på sin helt egen måde, og derfor ser jeg de to ting som et genialt supplement til hinanden. Video er kommet for at blive, men kan i min optik ikke stå alene,” siger Ole Mortensen, der driver selvstændig fotografvirksomhed i Holstebro. Stol på dit produkt Han rager godt op i landskabet og har sin helt egen jyske facon, denne Ole. Og i forlængelse af snakken om video som det nye sort, vil han gerne slå én ting fast: ”Foto bliver aldrig umoderne. Men når jeg siger, at der aldrig er blevet taget så mange fotos som netop nu, så er der omvendt heller aldrig blevet taget så mange dårlige og intetsigende fotos som nu. Nettet flyder over med billeder taget af dem, jeg kalder, køkkenbordsfotografer. Og det kan selvfølgelig umiddelbart se ud til at presse os, der lever af at fotografere, men i og med at der ligger så mange

fotos tilgængeligt, bliver det nemmere for almindelige mennesker at gennemskue, hvad der er ordentligt håndværk og hvad der er ’amatørskud’.” Og netop det at holde fast i sit håndværk og holde snuden i sporet er ifølge Ole den væsentligste årsag til hans egen succes. Han siger: ”Som fotograf – og i øvrigt i alle andre brancher – er man nødt til at tro på sit produkt. Hvis du ikke formår at levere et ordentligt produkt fra start, kan du ligeså godt lade være. Et godt produkt, uanset om det handler om fotos, nylonstrømper eller spegepølse, er ikke unikt – men er blot en forudsætning for overhovedet at eksistere. Dertil kommer alle de parametre, som du vil skille dig ud på og som gør, at folk vælger netop dig herunder service, fleksibilitet osv.” Den usynlige signatur I fotobranchen handler det derudover et langt stykke hen ad vejen om at have en personlig signatur – det lille fingeraftryk, der gør, at man skiller sig ud fra mængden af andre dygtige fotografer. Eller hva’? ”Signatur? Sådan én har jeg faktisk ikke,”


FOTOGRAF OLE MORTENSEN

Ole Mortensen skyder en masse opgaver "on location", men har også eget studie i Holstebro.

overrasker Ole og fortsætter: ”Eller måske er den bare usynlig. Det kan lyde som en kliché, men det vigtigste for mig er at gå ind i folk med træsko på og få dem til at slappe af og ikke gøre tingene mere kompliceret end nødvendigt. Jeg opfinder heller ikke en masse setups og kunstige kulisser, men bruger de ting, der findes på stedet. Det tvinger mig til at tænke hurtigt og kreativt på samme tid og giver ofte rigtigt gode resultater. Det handler også om respekten for kundens tid og penge. Det nytter ikke noget, at jeg har brug for at sætte mig over i et

for dyr – og ikke nødvendigvis bedre. Jeg prøver at være skarp lige her og nu, og det fungerer. I hvert fald for mig.” Dyrt sparet Lad os lige vende tilbage til det med pris. For når budgettet er stramt, kan det være mere end fristende at spare en fyr som Ole væk: ”Som fotograf er den evige udfordring at få folk til at forstå, at pris og kvalitet hænger sammen. Og især som opstartsvirksomhed kan det være nærliggende at klare billeddelen selv. Men vil du fremstå professionelt og har et professionelt produkt, er det altafgørende også at fremstå sådan. Potentielle

# Et godt produkt, uanset om det handler

om fotos, nylonstrømper eller spegepølse, er ikke unikt – men er blot en forudsætning for overhovedet at eksistere. hjørne og tænke krøllede tanker en hel time eller holde maratonmøder for at diskutere og involvere, hvordan vi skal gribe opgaven an. Så bliver jeg hurtigt alt

kunder afkoder lynhurtigt den manglende sammenhæng, hvorfor det kan være ekstremt dyrt sparet ikke at få lavet professionelle fotos én gang for alle,” siger Ole og

slutter: ”Jeg oplever ofte, at folk kommer til mig efter at have forsøgt sig med en amatør, og der har de jo allerede én gang brugt tiden på at sætte håret og trække i tøjet. Og så er vi tilbage ved, at den fedeste fotoopgave er dén, hvor du leverer en vare, som gør kunden glad. Så derfor… lad være med at lade dig skyde af hvem som helst!”

OM OLE: ·4 4 år og født i Ringkøbing · F otograf i Holstebro ·U ddannet fagfotograf fra Aarhus tekniske skole · F irmaet "Fotograf Ole Mortensen" stiftet i 1998 ·C heffotograf i 18 år ved Tilsted Communikation · S elvstændig fotograf fra 2013 ·K året til Årets fotograf i 2011 og 2012 i Dansk Fotografisk Forening ·D et bedste ved jobbet: Friheden og afvekslingen Se mere på www.olemortensen.dk

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

39


LONDON BAZAR / HERREVÆRK

Viscose bluse Rue de Femme kr. 499,Stretch blazer PBO kr. 999,Bukser Gustav kr. 999,-

Jeans Tommy Hilfiger kr. 900,Skjorte Lindbergh kr. 500,Blazer PBO kr. 2.000,-

Redaktionen gav London Bazar og Herreværk til opgave at klæde Maria og Jesper fra Nybolig, Struer på i de nyeste og smarte collectioner.

40

BIZZ UP / EFTERÅR 2016


LONDON BAZAR / HERREVÆRK

Tøj med kant – på kanten Tekst: Elke Marie Hou-Carleton Foto: Thomas Juul

#

Sanserne bliver provokeret og fingerspidserne jubler når de rører silke, cashmere og blød bomuld der hænger fra bøjlerne. Næsen aner duften af læder – og chili. Og øjnene frydes. Med farver. Med bling. Med rustik indretning. Og med et glas vin der venter på at blive nydt.

et tøjunivers på Limfjordens kant, i midten af Lydens By Struer, sanser man, at normen bliver brudt. At her hedder kunden ikke hr. og fru Jensen - men hver og én er helt unik og behandles således. Når man træder ind i London Bazar eller Herreværk i Struer fornemmer man, at man bliver medlem af en klub. En klub der omfavner vores forskelligheder og gør shopping til en oplevelse, krydret med en stærk service og vejledning. For hos London Bazar og Herreværk har man tænkt anderledes, hvordan man driver en forretning med tøj. Her handler det ikke om, at man køber bestemte mærker med bestemte snit til en bestemt kundekreds, men mere om, at man sammensætter tøjet forskelligt, alt efter hvem man står overfor. Her er der nemlig plads til alle – der vel og mærke elsker tøj og kvalitet. London Bazar Indkøberne hos London Bazar er vilde med kontraster i det rå og feminine og tøj med kant. Kontrasterne som helt klart ses og fornemmes blandt bøjlerne, hvor man finder både styles til business-kvinden, lækre sager til fritiden og ”the little black dress” til festen. Og ligesom de var små gaver, pakker øjnene tasker, smykker og andre lækre sager op som man går rundt i butikken. Det er kærlighed ved først blik.

Kærlighed kan også købes på londonbazar.dk, og hvor man også kan tilmelde sig et nyhedsbrev. Herreværk Hos Herreværk er det ikke en støvet affære at købe tøj og sko. Det er en oplevelse for sanserne. Her kan man sidde ved pejsen og nyde et glas vin og læse det nyeste mandeblad, eller betragte de lækre snit, farver og mønstre på tøjet - inderst til yderst, ure, designerprodukter f.eks. en cool brandslukker eller chiliprodukter fra Chili Claus. Herreværk ynder desuden at arrangere forskellige events for herrerne, f.eks. whiskysmagning og personalarrangementer m.v. Virksomheder er velkomne til at henvende sig for firmaaftaler og profil-/arbejdstøj samt personaleaftener.

London Bazar... er modetøj til kvinder i alle aldre - også online. har åbent døgnet rundt. Få leveret dine varer eller bestil og afhent i butikken. Se mere på www.londonbazar.dk

Herreværk... er en anderledes herretøjsbutik. Herreværk giver mænd og drenge i Struer en anderledes oplevelse, når der skal købes tøj og sko. De arrangerer gerne forskellige events for herrer.

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

41


STIL & MODE

Copper Smillow By NOGEL kr. 699,En pyntepude med indbygget holder til tablet eller smartphone

Herresko Herrreværk kr. 1.400,-

Herreur Herrreværk kr. 885,-

5 ting til business manden Trådløse hovedtelefoner B&O Beoplay H8 kr. 3.699,-

Computertaske Still Nordic kr. 1.300,Pris er hentet hos: Herreværk fra Struer. Dedikeret herretøjs-ekspert.

42

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

Pris er hentet hos: Bremdal Radio fra Struer. B&O-eksperter siden 1978. www.bremdal-radio.dk


STIL & MODE

5 ting til business kvinden To Go Click Krus Stelton kr. 199,Reducerer behovet for engangskrus med en klik-funktion, så du kan åbne og lukke med én hånd.

Bine croco støvle London Bazar kr. 999,Streaminghøjttaler B&O A1 kr. 1.999,Pris er hentet hos: Bremdal Radio fra Struer. B&O-eksperter siden 1978. www.bremdal-radio.dk

Liz hvid skjorte London Bazar kr. 499,-

Copper Smillow By NOGEL kr. 699,En pyntepude med indbygget holder til tablet eller smartphone

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

43


NYBOLIG, STRUER

44

BIZZ UP / EFTERÃ…R 2016


NYBOLIG, STRUER

Det’ (ik)

lige meget ! Der er ikke meget Jeppe K over Jesper Gammelmark og resten af holdet fra Nybolig i Struer.

Tekst: Majbritt Mikkelsen Foto: Thomas Juul

er er der stillet skarpt på den ligefremme og gennemskuelige tilgang til køber og sælger, og der er atter fremgang i boligsalget. Især de unge har rettet blikket mod Struer. For det er nemlig ”ik’ lige meget”, i hvilket område, man køber hus og slår sig ned med familien. Maria Kongsgaard Ottesen, der er én ud af 3 sælgere hos Nybolig i Struer, siger: ”Det kan lyde som en kliché, men vi kan mærke, at de nære værdier er blevet vigtige for folk igen – og måske endnu vigtigere end tidligere. Man har travlt i hverdagen, så det at komme tilbage til rødderne og være tæt på naturen, hvor der er højt til loftet og ro til at være sammen som familie, har enorm høj prioritet. Det kan komme til udtryk på mange forskellige måder; nogle vil have plads til dyr, andre vil gerne gå på jagt. Nogle er vilde med at dyrke grøntsager, imens flertallet gerne bare vil have noget mindre larm. Storbylivet med cafeer og masser af Leben

findes jo stadigvæk, selvom man flytter til Struer; hvis bare man gider at sætte sig i sin bil og køre en tur.” Ungt tilløb fra andre byer Meen, helt ærligt. Kan det virkelig være SÅ sexet at flytte til Struer? Maria fortæller: ”Tallene siger i hvert fald, at det er – hvis ikke sexet – så i hvert fald på vej til at blive det. Jeg oplever mange unge mennesker, der kommer fra såvel Holstebro som Aarhus, fordi de netop ønsker en bolig i smukke omgivelser, og som de rent faktisk kan betale. Prisniveauet i Struer er betragteligt lavere, end det er i mange andre byer i Jylland. Aarhus er et krævende område at navigere i som huskøber. Og kigger man længere østpå, stikker det helt af. Ifølge Boligsiden er kvadratmeterprisen i runde tal tre gange så høj i Roskilde, som den er her". Sommer i Danmark Men det er ikke kun villaer til de unge familier, der i øjeblikket ryger over disken hos Maria og kollegaerne hos Nybolig. ”Vi oplever en

enorm stigning i salget af sommerhuse. Især Toftum Bjerge er attraktivt. De fleste købere er modne par med større børn, som i stedet for at rejse sydpå, hvor det måske i disse år føles knapt så trygt som tidligere, vælger at investere i et sommerhus,” fortæller Maria, før hun slutter: ”Fælles for begge typer huskøb er dog, at vi er gode til at vejlede om, hvordan man kommer videre med sin drømmehandel i kraft af gode lokale samarbejdspartnere blandt banker osv. Det netværk skaber tryghed for køberen og en god relation til os som mæglere.”

3 gode grunde til at købe bolig i Struer: Lave huspriser Vand, natur, fred og ro 1 times kørsel til Karup – og vupti, så er du i København!

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

45


COWORK KLITMØLLER

Tekst: Lasse Højgaard Foto: Privatfoto

» 5% af de unge familier i storbyerne drømmer om at flytte ud af byen. Det er noget af det første Rasmus Fejerskov og Rasmus Johnsen fortæller mig, da vi sidder bænket i Cowork Klitmøller. asmus Fejerskov er indehaver af Westwind Klitmøller. Butikken med tilhørende surfskole har han drevet siden 2005. Rasmus Johnsen driver sin egen projekt-, kommunikations- og rådgivningsvirksomhed og har boet i byen siden 2006. De to har på forskellig vis været væsentlige drivkræfter bag skabelsen af Cold Hawaii – et fænomen, som har skabt tilflytning og udvikling i den lille by på kanten af havet. Nu har de slået sig sammen om at ombygge og udbygge det gamle mekanikerværksted i Klitmøller. Den ny bygning skal rumme Cowork Klitmøller og Guesthouse Klitmøller.

Cowork Klitmøller skal give flere mulighed for være en del af og bidrage til at skabe et stærkt og interessant arbejds- og iværksættermiljø i Klitmøller. Stedet tæller lige nu ni faste arbejdspladser, som alle er besatte. Med det nye sted bliver der plads ti. Hertil kommer ti fleksible pladser, som er til mennesker udefra, der kommer til byen, når vinden blæser eller bølgerne står.

Cowork Klitmøller huser foruden Rasmus Johnsen lige nu syv selvstændige erhvervsdrivende: en grafiker og en tøjdesigner, som også driver design-butikken Slowworks, en fotograf, en dokumentarist, indehaveren af Muse Knitware, en medstifter af Whipperkids. Hertil kommer to fjernarbejdspladser, som bruges af en konsulent fra Cowi og en konsulent fra Deloitte.

Guesthouse Klitmøller tilbyder med sine otte dobbeltværelser og to dobbeltværelser med hems mulighed for at overnatte i værelser i høj kvalitet til en fair pris. Resultatet bliver mere plads til at arbejde, indgå i nye netværk eller bare hænge ud sammen , efter en surftur eller en tur i Thy Nationalpark – uanset om man bor i Klitmøller eller ej.

Cowork Klitmøller lejer pladser ud til gennem­ rejsende ca. 100 dage om året og med ska­belsen af Guesthouse Klitmøller, kommer det tal helt sikkert til at stige i de kommende år, ligesom det også er et mål, at Klitmøller skal have sin andel af de 5% i form af tilflyttere, som her kan finde en unik kombination af hav, stor natur og innovativt erhvervsliv.

Fakta Find mere information: www.cowork-klitmoller.dk www.guesthouse-klitmoller.dk www.klitmoller.westwind.dk www.rjohnsen.com www.slowworks.dk

46

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

www.superschwarz.dk www.mettejohnsen.dk www.museknitwear.dk www.whipperkids.dk www.peteralsted.dkBRANDT REVISION

Vi elsker iværksættere De er nemlig fødekilden til samfundet i form af nye idéer, arbejdspladser og fremtidig vækst i samfundet, som vi alle nyder godt af.

Gratis rådgivning

Brandt Revision står til rådighed med gratis indledende rådgivning. Her vil der være tid til at komme i dybden med spørgsmål og nuværende udfordringer. Brandt Revision giver altid minimum 2 timers gratis rådgivning til nye iværksættere i forbindelse med opstart af virksomheden. Se mere på www.brandtrevision.dk

48

BIZZ UP / EFTERÅR 2016


BRANDT REVISION

et er en selvfølge at betingelserne og vilkårene skal være optimale for iværksætterne. Vi skal som samfund og erhvervsliv støtte op om denne gruppe – ikke kun for deres, men også for vores egen skyld. Iværksætteri Hvad er iværksætteri? For de fleste kommer der et klart billede på nethinden af en nystartet virksomhed, der med trange kår og stram likviditet, kæmper sig igennem opstartsfasen med en arbejdsiver og passion som ingen ende vil tage – og så tilmed i døgndrift. Men det er kun en type iværksætter. Det er mindst lige så vigtigt, at de etablerede virksomheder også deltager i iværksætteriet i form af tiltag til udvikling af nye forretningsområder, samt investeringer i udviklingen af nye produkter. Det foregår i stor stil i det danske erhvervsliv i såvel de mindre virksomheder såvel som de helt store – og med succes endda. Et godt eksempel kunne være Dansk Biotechnologi. Hos Brandt Revision & Rådgivning støtter vi op om alle former for iværksætteri, fra den helt nye iværksætter som starter fra bunden til de større virksomheder i SMV segmentet (Små og mellemstore virksomheder), som er vores primære kundegruppe. En af de mere spændende opgaver som revisor er netop arbejdet med iværksættere. Det er utrolig givende at hjælpe nye selvstændige erhvervsdrivende i gang, selvom økonomien, set fra revisors side, desværre ikke altid står mål med indsatsen, dels på grund af den stramme økonomi nye virksomheder er underlagt, de gratis timer vi tilbyder, opstartsomkostninger og forhøjede

risiko for tab på tilgodehavender på nyetablerede virksomheder. Vi betragter dog disse udgifter og en stor del af den tid vi bruger på iværksættere, som en investering i fremtiden og en del af vores fødekæde. Med den rette hjælp får vi på denne måde hjulpet mange nye virksomheder i gang, vi rådgiver dem grundigt, så de ikke begår de klassiske begynderfejl og dermed kommer godt fra start, hvilket jo er alfa omega for en hver nystartet virksomhed. Men det stopper ikke her – innovation og virksomhedsudvikling stopper aldrig! Derfor står vi også parat til at hjælpe virksomhederne efter de første år med videreudvikling af virksomheden, samt udvikling af spinoffs i form af nye grene og forretningsområder i virksomhederne. Det er for revisoren mindst lige så tilfredsstillende at se disse virksomheder udvikle sig og vokse sig store, som det er at hjælpe de helt nye i gang. Samarbejdet med revisoren Brug din revisor optimalt – gør du det, tjener du penge hver gang du besøger din revisor! At spørge i tide er en vigtig forudsætning, rettidig omhu er især vigtigt, f. eks. i forbindelse med skatte- eller regnskabslovgivningen. Nogle handlinger kan ikke efterfølgende fortrydes skattemæssigt og det kan gå hen at blive endog meget dyrt. I de værste tilfælde kan fejl betyder helt op til tredobbelt beskatning af det samme beløb. Sæt dig i et rimeligt omfang selv ind i reglerne – spørg Google. Gør dig selv nogle nøje overvejelse om den konkrete situation. På denne måde opnås en stor tidsbesparelse, når man sidder hos revisoren og

taxameteret kører. Kommunikationen vil så være mere klar og forståelsen bedre. Det bliver muligt at stille de ”rigtige” og ”frække” spørgsmål til revisoren og at få konkret svar på det man ønsker. Husk man når rigtig langt med almindelig sund fornuft, men ikke altid når det kommer til skatte- og momsmæssige spørgsmål, hvor logisk tankegang desværre ikke altid er brugbar. Kend dig selv Som iværksætter er det vigtigt, at man kender sine egne begrænsninger og søger den rigtige hjælp i tide. Langt de fleste iværksættere finder hurtigt ud af, at der er rigeligt med opgaver og udfordringer i forbindelse med opstarten og de første års drift. Det kan derfor være en god idé at få ekstra hjælp til f. eks. bogføring og regnskabsdelen i opstartsfasen, for så på et senere tidspunkt selv at overtage flere opgaver, når tiden tillader det. Vi bliver tit mødt med argumentet ”det har man ikke råd til som iværksætter” – det er dog en misforståelse – du har ikke råd til at lade være! Hvis man som iværksætter selv udfører opgaverne halvhjertet på grund af tidspres og manglende interesse, risikerer man nemmest enten at snyde sig selv, lave fejl som koster mere at genoprette end at lave rigtigt fra starten, eller bare ikke får solgt nok kerneydelser i virksomheden. Alle delene bør indgå i vurderingen af prisen for ekstern hjælp, ikke kun på de regnskabsmæssige områder men i alle virksomhedens opgaver. Tag en dialog med revisoren omkring disse forhold, i mange tilfælde kan man nå langt med små simple procedurer i dagligdagen. BIZZ UP / EFTERÅR 2016

49


BUSINESS PARK STRUER

BusinessPark Struer – en teknologisk rugekasse BusinessPark Struer er der fuld blus under dét, man kalder Inkubator- og vækstmiljøet. Der er især sat spotlys på teknologivirksomheder, som ved at bo i BusinessParken får al den hjælp og vejledning, der skal til for at sætte gang i hjulene. Vi har mødt to af dem – og Parkens leder – for en kort bemærkning ”Inkubatorfunktionen er en slags rugekasse, hvor vi tager imod, coacher og vejleder iværksættere, primært indenfor teknologi. Vi sætter dem i kontakt med de rette samarbejdspartnere, som kan hjælpe dem videre, uanset om det handler om kapital, personlig udvikling, jura, markedsføring eller andet relevant,” siger Leif Herner, leder af BusinessParken og ansvarlig for coach- og netværksdelen af opstartsvirksomhederne. En ren succes på hjul En af de successer, der er udklækket i rugekassen, er OOG Company. Bag firmaet, som udvikler kørestolshjulrensere, står Thomas T. Larsen og Rune Dalgaard – to fyre, som fik en genial idé den dag, det gik op for dem, at 50

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

man som kørestolsbruger ikke har muligheden for at tørre skoene/hjulene af, når man kommer ind ad en dør. I dag er de qua deres bopæl i BusinessParken tæt på gennembrud med et unikt produkt, som spås et stort nationalt og internationalt potentiale blandt andet på sygehuse, klinikker, plejehjem mv. ”Den væsentligste årsag til at vi er godt på vej, er helt klart det inkubatormiljø, der findes i BusinessPark Struer. Alle vores samarbejdspartnere bor under samme tag, og meget af den sparring og rådgivning, vi får sker henover frokosten. Vi skal ikke ud og hente konsulenttimer eller andet, der gør en proces lang, tung og dyr. Vi bor dør om dør med alle de kompetencer, vi har brug for.” Give og få hjælp LED Energy Saver med Axel Stephansen og Ulrich Gregersen som indehavere er også en af de virksomheder, der mærker fordelene ved inkubatormiljøet. Virksomheden, som sælger LED belysning til erhverv, har kun eksisteret i et halvt år, men har allerede travlt. ”Vi er kommet hurtigt og sikkert ud af starthullerne netop på grund af huset her. Man kommer

ind under huden på hinanden og kan få hjælp med det samme,” siger Ulrich Gregersen. ”Et konkret eksempel er en henvendelse fra en potentiel kunde på en stor ordre, men hvor jeg havde brug for sparring, før jeg sagde ja til samarbejdet. Den sparring kunne jeg få i huset med det samme, og så var vi i gang. Samtidig kan jeg få lov at give min hjælp tilbage til andre, der måtte have behov for noget af det, jeg kan. Her er åbne arme og kanongod karma hele vejen rundt!”

Fakta: · BusinessPark Struer blev etableret i 2010 · Inkubator- og Vækstmiljøet startede i 2015 og er støttet af Midtjysk Inkubatorprogram · Der er i alt ca. 48 virksomheder i Business Parken med i alt ca. 110 arbejdspladser · Siden starten af 2015 har 110 iværksætter været igennem ”Start Vækst” kontoret. Heraf har 26 været flyttet ind og tilknyttet Inkubatorfunktionen · Målet er, at 50% af virksomhederne i Parken skal være indenfor teknologi Se mere på www.businessparkstruer.dk


I STRUER GØR LYDEN EN FORSKEL! I STRUER ER DER LYD I VORES DNA. VI HUSER NOGLE AF VERDENS FØRENDE LYDVIRKSOMHEDER OG LYDKOMPETENCER. VI VIL VÆRE DANMARKS BEDSTE STED FOR VIRKSOMHEDER, DER ARBEJDER MED LYD. DET ER DERFOR, VI ER LYDENS BY. Samtidig byder vores kulturinstitutioner på lyd i verdensklasse. Struers biograf Apollon er Danmarks bedste, når det gælder lyd. I Lyduniverset på Struer Museum, kan du lege, opleve og lære dig til viden om lydens og høresansens forunderlige verden. Spillestedet Folkets Hus, har altid lyd i verdensklasse – også når nogle af Danmarks bedste kunstnere gæster byen. Kommunens 136 km kystlinje langs Limfjorden og landskabet omkring byder på lydoplevelser med lavere styrke. Her kan du finde roen og lytte til naturens stemmer!

INNOVATION CAMP

FOLKETS HUS STRUER

LYDUNIVERSET

APOLLON STRUER

LIMFJORDEN

DER ER GOD GRUND TIL AT LYTTE TIL STRUER!

LYDENSBY.DK WWW.FACEBOOK.DK/STRUERLYDENSBY


LASSE SCHOU LARSEN

En holistisk

drengerøv med millionærdrømme I en alder af 26 år stod Lasse som medejer af en stor IT-virksomhed, havde 150 ansatte, kørte i luksusbiler og levede et liv de fleste kun tør drømme om. Tekst: Lise Korsgaard Foto: Kenn Hansen og privatfotos

52

BIZZ UP / EFTERÅR 2016


LASSE SCHOU LARSEN

oget var imidlertid ikke rigtigt. Selvom omstændighederne noget nær var optimale, følte Lasse et tomrum og konstant uro. "Det gik op for mig, at jeg ikke hvilede i mig selv. Jeg var aldrig tilfreds, og det blev aldrig godt nok. Min barndom med en alkoholisk mor havde sat sine spor, måtte jeg erkende. Derfor startede jeg på min livs største udfordring med at få bearbejdet mine dæmoner". En rejse som har stået på i 10 år, og som blandt andet resulterede i en bog, som den selvudnævnte drengerøv udkom med for 4 år siden. ”Livskunst for drengerøve” fortæller Lasses historie med hans succesfulde karriere, hans opvækst og så kommer han med værktøjer, han selv benytter i dagligdagen for at optimere hans livskvalitet. ”Min påstand er, at man sagtens kan være karriereorienteret, jagte det næste forretningseventyr, være en drengerøv og samtidig have den åndelige og holistiske del med – det ene behøver ikke at udelukke det andet. En torsdag aften kan sagtens stå på en times meditation, for dernæst at gå over til Nik og Jay med ”Boing Boing”. Lederansvar hele livet Som 14-årig blev han supervisor for andre unge i en pakkeafdeling, senere som destinationschef på en stor skisports-destination og i 2006 som partner og produktionsdirektør i hvad der dengang var en af Danmarks største udbydere af hjemmeside løsninger. Netop hans karriere i online virksomheden Skandiaweb var den klassiske IT-historie fra nullerne, hvor altid gik voldsomt stærkt.

”På halvandet år startede vi salgsafdelinger op i Århus, Aalborg og Odense. Og da vi havde så stor succes i Danmark, ja så skulle Sverige og Tyskland da også erobres. Det

Lasses virksomhed blev blandt andet købt på baggrund af Stein Baggers luftkastel. Lasse husker tydeligt den efterfølgende tid: ”Presset blev pludselig meget hårdere.

» Vækst og nye markeder koster penge - mange penge. Pludselig var hullet i kassen så stort, at der skulle hentes investorer bare for at overleve. skete inden for samme tidsinterval. Vi tænkte ikke så meget over det- vi gjorde det bare”, beretter den nu 35-årige københavner. Højt at flyve... Men vækst og nye markeder koster penge - mange penge. Pludselig var hullet i kassen så stort, at der skulle hentes investorer bare for at overleve. ”Det var virkelig surrealistisk. Vi havde 7-8.000 kunder i Danmark, vi havde skaffet små 2.000 kunder i Sverige og godt 1.000 i Tyskland på under et år. Og alligevel måtte vi dreje nøglen i det svenske og Danmark blødte kraftigt”, mindes den tidligere produktionsdirektør. Heldigvis for Lasse og den resterende ejerkreds havde deres daværende direktør held med at finde en investor, som så store muligheder i forretningsmodellen. Det blev JMI Invest. Stein Bagger og Co. Dette skulle vise sig at blive skelsættende for Lasse og de andre partnere. JMI var som bekendt dem, der ejede en stor andel af IT Factory med Stein Bagger i spidsen. De købte sig ind i Skandiaweb seks måneder før skandalen rullede, så deres andel i

Hullet skulle fyldes op efter Stein, og det udmøntede sig i endnu dårligere beslutninger”. Én efter én røg de gamle ejere ud, og Lasse stod som den sidste tilbage fra ejerkredsen. Det hele endte med, at Lasse blev bortvist og mistede sin ejerandel i efteråret 2011. "De havde mistanke til, at jeg var ved at starte konkurrerende virksomhed op i det jyske. Det var en sandhed med modifikationer, men indrømmet – jeg begik nogle dumme fejl. Det var super hårdt. Og der var jeg lige blevet far et år forinden. Jeg var dog aldrig i tvivl om, at jeg ville rejse mig qua min fortid”. Drømmene om at vende tilbage til en succesfuld virksomhed som medejer ligger ikke langt væk. Lige nu har Lasse gang i et online projekt, som han forventer lanceret i starten af 2017. ”Det kombinerer forretningsmodellen fra mit tidligere virke og så med det, der ligger mig mest nært. Nemlig at gøre en forskel for andre”, slutter den holistiske drengerøv.

Lasse sammen med sin datter Lotus

Ejerkredsen på tur til Miami

Cruise til Bahamas

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

53


CARLETON LEGAL CONSULTING

Din underskrift er dit løfte Tekst: Elke Marie Hou-Carleton, Jurist Carleton Legal Consulting Foto: Fotograf Ole Mortensen

Det gør vi ikke. Det er ikke nødvendigt. Stoler du ikke på mig? Mit ord er mit ord. Der er aldrig sket noget. Lad os give hinanden håndtryk. om iværksætter og virksomhedsejer bliver man ofte mødt med indvendinger og forklaringer om, hvorfor man ikke skal eller ikke har behov for at indgå en skriftlig aftale, når man nu endelig samler modet til sig og beder om sådan én. Og oftest, med et træk på skuldrene og en 54

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

vis undren fra den ene part, får disse ”kutymer” lov til at styre det videre samarbejde – indtil de ikke længere kan.

nær imellem, og mellem virksomheden og leverandører, distributører, forhandlere, producenter, konsulenter m.v.

Når det kommer til kommercielle transaktioner, dvs. handlinger mellem erhvervsdrivende bør man altid indgå en skriftlig aftale, hvor man ridser de vigtigste forhold op - medejere, anpartshavere og aktio-

Hvorfor er en underskrift så vigtigt? Tiderne skifter, behov ændrer sig, folk forandrer sig og erindringer falmer. Derfor når man som virksomhed indleder et samarbejde, er det vigtigt, at man får vilkårene,


CARLETON LEGAL CONSULTING

»E n aftale er mere end et stykke papir, som parterne kan flagre med og gøre gældende overfor hinanden, når man ikke synes, at det går godt.

En skriftlig aftale er grundloven for et samarbejde. Den er relationsskabende og danner rammen for, hvordan parterne vil arbejde sammen og agere overfor hinanden. Den er forventningsafstemmende. Den fortæller, hvad der er vigtigt for hver part, og hvordan man optimalt vil kunne indfri hinandens forventninger og opfylde hinandens behov. Den belyser hvad parterne forventer af hinanden og samarbejdet. En aftale er mere end bare et stykke papir som parterne kan flagre rundt med, og gøre gældende overfor hinanden, når man ikke synes, at det går godt. Den burde ikke anvendes som en pisk man har i redskabsrummet til at kunne true med, når ens forventninger ikke bliver indfriet, men hellere som en motor, der driver samarbejdet.

som man er blevet enige om, skrevet ned i en skriftlig erkendelse. I en aftale hvor man ”for evigt” bevarer parternes forståelse af de indbyrdes aftalte rettigheder og pligter, præciserer hvem opnår hvilke fordele og til hvilken omkostning, og opstiller en mekanisme for, hvordan en aftale kan afsluttes samt hvad man skal gøre, hvis tingene ikke går som forventet.

Ja, en skriftlig aftale vil beskytte dig. Det vil beskytte dig mod potentielle (rets)krav, herunder fra en part, der hævder, at din virksomhed har overtrådt en aftale – særligt en mundtlig eller stiltiende. Ja, en skriftlig aftale vil også hjælpe dig, hvis den anden part har misligholdt sin del af aftalen. En skriftlig aftale er mest af alt en tillidserklæring. Den er bevis på, at vi stoler på hinanden og ønsker hinanden det bedste. At vi vil sikrer hinanden, idet det er vigtigt, at begge parters behov opfyldes og mødes. Når det alligevel går galt Selv om man har bygget et godt juridisk fundament op omkring et samarbejde, kan det stadig gå galt. Som sagt, kan alt ændre sig. Ting går ikke altid som planlagt. En god skriftlig aftale indeholder derfor altid en plan for, hvad man vil gøre, hvis det går galt.

Der kan være aftalt forskellige løsningsmodeller – alt efter de konkrete forhold. Men alle aftaler burde som udgangspunkt stille krav om en indbyrdes dialog, inden man træffer en beslutning om for eksempel at indlede en retssag for at gøre sine rettigheder – eller den andens forpligtigelser – gældende i henhold til aftalen eller afslutte samarbejdet. For at kunne gøre en aftale gældende overfor en anden part, dvs. at fremsætte et juridisk krav, kræver det, at der er indgået en bindende aftale, som man kan dokumentere eller bevise. Her spiller skriftligheden en stor rolle og letter beviskravet betragteligt. Tillid i underskriften At indgå en aftale er at afgive et løfte til en anden. Et løfte er bindende når man afgiver det. Et løfte, der accepteres i sin helhed er i ”acceptens øjeblik” bindende for alle. Det er i dette øjeblik, når løfterne er accepteret, at man burde sætte sin ære på spil ved at sætte sin underskrift på aftalen. Dette er den største tillidserklæring, du kan give.

Carleton Legal Consulting Juridisk rådgivning du har behov for - til priser der er gennemskuelige og overkommelige. Lær hvordan du bliver en stærkere forhandler på www.carleton.dk Følg også Carleton på Facebook.

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

55


MENY KAFFE I VIBORG

Tak for kaffe! Der er én – og kun én af kollegaerne i virksomheden, som under ingen omstændigheder – what so ever – må gå ned. ...Kaffemaskinen! Tekst: Majbritt Mikkelsen Foto: Keld Bærnholdt Lund

ør den det, er fanden løs. Vi har mødt Rasmus Jønsson fra MENY Kaffe i Viborg til en snak om, hvordan de holder deres kunders vigtigste medarbejder godt kørende. ”Mange af vores kunder betragter kaffemaskinen som en tro kollega og lægger ikke skjul på, at den er deres vigtigste medarbejder. 56

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

Alle andre maskiner må gerne gå ned, men er der ingen kaffe, er man tæt på sympatistrejke,” lyder det med antræk til et grin fra Rasmus Jønsson, som er den ene af tre indehavere af MENY Kaffe i Viborg, der dækker det meste af Midtjylland. Ikke desto mindre er det virkeligheden. Vi danskere kører langt på literen, hvis bare det er kaffe, der hældes på motoren i løbet af en arbejdsdag.

Hurtig udrykning til patienten MENY Kaffe er en landsdækkende kæde med i alt 16 destinationer fordelt udover det danske landkort. Filosofien i MENY Kaffe, hvis historie rækker helt tilbage til 70’erne er, at være tæt på kunderne. Rasmus siger: ”Det nytter ikke noget, at vi først kan komme og redde ’patienten’ engang i næste uge, for så breder panikken sig for alvor. Som teknikere


MENY KAFFE I VIBORG

”Lige nu er trenden, at folk vil have noget, hvor de fornemmer hele processen og kan høre lyden og nyde duften af bønnerne, der bliver kværnet.”

og leverandører af kaffe skal vi befinde os i nærområdet hele tiden og kunne dukke op hos kunden helst samme dag eller allersenest dagen efter. Det gælder både i reparationsøjemed for at få maskinen op at køre igen, men også i forhold til leverancer af varer. Med hensyn til det sidste, leverancerne, bliver nye kunder ofte overraskede over, at det ikke koster ekstra, at vi hurtigt kan komme forbi med et par kasser kaffe, hvis de er løbet tør. Kort kommandovej Det er ikke kun de korte distancer, der skaber trofaste kunder. Hos MENY Kaffe har man aktivt fravalgt et ellers oplagt mellemled. Rasmus fortæller: ”Vi gør ikke brug af fragtmænd, men kører selv de faste vareture ud til vores kunder og fylder op. Så hvis kunden mod forventning har fået leveret for meget af én vare, så slipper de for bøvlet og udgifterne ved at skulle sende det tilbage gennem en fragtmand. Vi tager bare varen med retur,

når vi kommer næste gang. Gevinsterne ved den løsning er, at kunden slipper for det ekstra arbejde, og vi får dialogen – måske endda over en kop kaffe. Den løsning er med til at styrke relationen. Og så er vi nået langt.” Langsom eller hurtig kaffe? Hos MENY Kaffe beskæftiger vi os med kaffe af god kvalitet. ”Vi sælger kun kaffe af egne mærker,” fortæller Rasmus og tilføjer: ”Nogle varianter produceres på eksternt kafferisteri, men mærket er stadig MENY. Vi indkøber selv kaffen, hvorefter de forarbejder, formaler og pakker kaffen for os. Vi har alle typer kaffe; malet kaffe, hele bønner og Instant kaffe. Lige nu er trenden, at folk vil have noget, hvor de fornemmer hele processen og kan stå og høre lyden og nyde duften af bønnerne, der bliver kværnet, eller også skal det gå hurtigt med at få kaffe i koppen. Derfor er hele bønner og Instant kaffe populært i øjeblikket. Kaffe med (meget) mere Selvom navnet mest dufter af kaffe, så er MENY Kaffe mere end det. ”Vi er stærke

indenfor bl.a. thé, vand, engangsartikler, rengøringsartikler, papirløsninger, drikkecacao og kuvertchokolade. Især vand både på flasker og i automater er in lige nu, og der leverer vi forskellige løsninger, som kan holde væskebalancen på sporet,” siger Rasmus imens han hælder en dampende varm kop kaffe op til en slutbemærkning: ”Vi leverer løsninger til alle slags kunder lige fra enkeltmandsfirmaet til de hele store virksomheder eller fabrikker. Vi tror på, at kaffe er kommet for at blive. Lad os bare sig det sådan.”

Fakta: ·M ENY Kaffe blev grundlagt i 1971 ·E jerkredsen i MENY Kaffe Viborg ApS er Thomas Andersen, Rasmus Jønsson og Kristian Jønsson. · I Jylland har kæden 11 afdelinger. Derudover er der en afdeling på Fyn og fire på Sjælland. ·H os MENY Kaffe kan du købe eller leje maskiner og automater, hvor der kan brygges på kander eller i kopper ·M ENY Kaffe står for service af alle typer maskiner, bryganlæg og automater foruden vandkølere, kildevandskølere, saft- og slush ice maskiner

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

57


THISE MEJERI

Thise Mejeri

– en historie om de rigtige huller i osten Tekst: Majbritt Mikkelsen Foto: Arkivfotos fra Thise Mejeri

#

Der er masser af huller i (Vesterhavs) osten hos Thise Mejeri. Vi har mødt administrerende direktør Poul Pedersen til en snak om smagen af økologi, BMWsyndromet, træsko og modet til at lave fejl.

58

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

ommer du til hovedstaden og stikker hovedet ned i stort set hvilken som helst velassorteret køledisk, kan du ikke undgå at støde ind den økologiske ’Vesterhavsost’ fra Thise Mejeri. Den gule ost, som er fast i formen, har med sin karakteristiske salte smag fejet benene væk under enhver madelsker med hang til oste, der skiller sig ud fra mængden uden at sætte køleskabet på den anden ende med dårlig lugt og sveddråber på indersiden af osteklokken. 'Vesterhavsost’ fra Thise Mejeri er hot. Den er trendy. Den er dét, de unge vil ha’! Æ ophav Når du så har købt og betalt for osten og triller 379 kilometer vestpå, lander du der, hvor det gule vidunder kommer fra. Thise i Salling. Landsbyen med sine færre end 200 indbyggere er til at overse, hvis man

ikke når at sagtne farten på landevejen mellem Sundsøre og Roslev. Landevejen ER Thise, og det er da også her, Thise Mejeri ligger placeret. Mejeriet, som er et andelsmejeri med 70 andelshavere, og som i dag beskæftiger 235 medarbejdere, ledes af Poul Pedersen, som hvis man kan tale om at have fået komælk ind med modermælken, må være ’sådan en’. Pouls far, P.E. Pedersen, startede Thise Mejeri tilbage i 1988 sammen med syv håbefulde, økologiske landmænd, som en dag bankede på hans dør for at få deres økologiske mælk tappet på kartoner hos det, der dengang hed Mejeriet Dybbækdal. Resten er historie og kan findes i kølediskene over hele Danmark i form af mælk, kærnemælk, skyr, smør, oste osv. Og Poul, ja han går stadigvæk rundt oppe i Thise. En god idé er ikke altid nok Når man får Poul i tale, tager det lige nøjagtigt under ét sekund at spore, at me-


THISE MEJERI

Thise Mejeri Vært for Bizz Up Skive - 10. november Glæd jer til at høre Thises historie – og så er der selvfølgelig en rundvisning på dagen.

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

59


THISE MEJERI

»O g så handler det

sgu om smagen! Vel er Thise Mejeri økologisk. Det garanterer jeg dig for, og vi kunne aldrig drømme om at være andet. Men økologi er et langt stykke hen ad vejen en hygiejnefaktor, så hvis smagen ikke følger med, kan du lige så godt pakke sammen. Administrerende direktør Poul Pedersen Thise Mejeri

jeriets administrerende direktør er af den solide slags, der ikke lader sig imponere af hvad som helst. Han ved, hvor han vil hen og er klar i spyttet om den væsentligste årsag til mejeriets succes: ”Det gode ved Thise er… at det ligger i Thise – og dertil i Nordvestjylland, hvor man dengang tilbage i 80´erne absolut ikke syntes, at økologi var nogen verdensopfindelse. Vi fandt ret hurtigt ud af, at hvis vi gik og regnede med, at vi var noget særligt, bare fordi vi hældte økologisk mælk på pæne kartoner, så kunne vi godt tro om igen. I Salling er det utrolig dårlig stil at forestille sig, at man skal have 50 øre mere for en liter mælk, bare fordi den er økologisk. Så imens mentaliteten var helt anderledes længere øst på, var den lokale begejstring 60

BIZZ UP / EFTERÅR 2016

for økologi lidt længe om at vinde indpas. Lad os bare sige det sådan. Men det har været sundt og lærerigt for os med den form for jysk modvind fra begyndelsen.” Det er sgu smagen! ”Og så handler det sgu om smagen! Vel er Thise Mejeri økologisk. Det garanterer jeg dig for, og vi kunne aldrig drømme om at være andet. Men økologi er et langt stykke hen ad vejen en hygiejnefaktor, så hvis smagen ikke følger med, kan du lige så godt pakke sammen. Jeg glemmer aldrig første gang, det for alvor gik op for mig, at vi stod foran lidt af en opgave. Der var vi begyndt at producere kærnemælk på den gode, gammeldags facon og havde inviteret folk på smagsprøver i butikken.

Pludselig kom der en af de konventionelle landmænd ind af døren, du ved, sådan en god, solid venstrebonde, som i hvert fald ikke syntes, at økologi var noget at skrive hjem om. Men han dristede sig alligevel til at smage på kærnemælken, hvorefter han stille konstaterede: ’Jamen, det er da æ’ så gal, selvom det ær økologisk!’ Og det princip har vi kørt efter lige siden. Vi kan bræge og hyle op alt det, vi overhovedet orker omkring økologi, men den gode smag er og bliver forudsætningen for, at du har et holdbart produkt, som folk vil købe – også på trods af, at det er økologisk,” kommer det med et ironisk glimt i øjet fra Poul. Stoltheden lever Man skal spidse ører, når man først har fået talt ham varm. Og måske er netop den ildhu og begejstring endnu en årsag til, at Thise Mejeri har formået at både at overleve og leve i en ellers trængt branche, hvor de store aktører sidder hårdt på markedet. ”Jeg tror derudover, at en af vores væsentlige styrker, er vores bagland,” siger Poul og uddyber: ”Bestyrelsen består udelukkende af landmænd – og leveran-


THISE MEJERI

Om Thise Mejeri:

Thise Mejeri blev stiftet i 1988. · Thise Mejeri ejes af 70 andelshavere, som alle leverer økologisk mælk til mejeriet · Bestyrelsen består udelukkende af landmænd · I 1997 fusionerede Thise Mejeri med Grindsted Mejeri. Thise Mejeri har desuden et datterselskab i Holland, hvorfra der produceres ost og UHT mælk til især Holland. · Virksomheden beskæftiger 240 medarbejdere, hvoraf de 235 arbejder i Thise. · Thise Mejeri har et bredt sortiment indenfor mælk, smør, yoghurt, kærnemælk, skyr, cremefraiche og ikke mindst oste herunder ’Vesterhavsost’.

dører til mejeriet – som alle er stærke i troen og ønsker, at Thise Mejeri bevarer et godt ry hele vejen rundt. Det betyder noget for dem, når de sidder til bords ved en rund fødselsdag i Kolding eller Kalundborg, at de kan være stolte, når folk spørger til, hvad de laver og deres svar er ’Jamen, A kommer fra Thise Mejeri!’, og folk så siger ’Hold da kæft! I gør det sgu godt deroppe!’ Den form for stolthed og begejstring kommer man langt med. Samtidig med, at man selvfølgelig opfører sig ordentligt, og der er penge på bogen, så vi fortsat kan være konkurrencedygtige. Specielt den sidste del er især bankerne glade for.” Styr på strukturen Men hvad er det så lige, der skal til for at komme op i den liga, hvor Thise Mejeri befinder sig? Mejeriet oplever stabil vækst, har glade medarbejdere og ikke mindst en solid ledelse. Hvad er opskriften på det, om man må være så fri? Ifølge Poul hersker der ingen tvivl om, at det i stor udstrækning handler om at have sin organisation på plads, hvis man ønsker at vækste. ”Nu mener jeg jo ikke, at man skal vækste alene for vækstens skyld. Men er det vækst, man ønsker, er det livsvigtigt at have styr på og ikke mindst evne at tilpasse sin organisation løbende. Det involverer i sagens natur også én selv, idet man går fra én rolle til en ny og til en ny igen. Jeg har selv oplevet overgangen fra at være igangsætter til at være administrator, hvilket for manges vedkommende kan være svært. Man har vænnet sig til at være ’Ole Opfinder’ og have fingrene nede i kagedejen, men pludselig ser man sig selv

i – for mit vedkommende – skjorte og sko fremfor træsko og hvid kittel. Der kræver et skarpt blik for, at man får placeret de rette mennesker på rette sted – og ikke mindst, at man selv lærer at slippe kontrollen og holde op med at tro, at man skal klare det hele fremfor at lede igennem sine ledere. Det er unødvendigt at sige her, at tillid er altafgørende for, at man kan gå sikkert igennem en omstrukturering af virksomheden som følge af stigende vækst.” BMW-syndromet Som følge af snakken om vækst og økonomi drejer samtalen med Poul sig ind på dét at være iværksætter. Han siger: ”Jeg mener som sagt ikke, at vækst er et mål i sig selv. Jeg mener det endda så meget, at det står skrevet på vores hjemmeside. Og jeg ved godt, at det for mange iværksætteres vedkommende handler om at tjene en farlig masse penge i en vældig fart, fordi så har man succes og råd til at købe den dyre bil eller hvad ved jeg. Men hvad så, når man er nået dertil, hvor man har købt den dyre bil? Hvad er næste skridt så? Det er her, jeg synes, at nogle har tendensen til at blive selvfede og dovne, og det er dét, jeg kalder BMW-syndromet. Det er et farligt sted at befinde sig, fordi man – i min optik – har glemt værdierne og den egentlige årsag til, at vi har brug for iværksættere og levedygtige virksomheder i Danmark; nemlig dén at vi skal skabe arbejdspladser og producere varer eller ydelser, som på den lange bane skaber værdi for flere end bare os selv.” Hullerne i osten Tilbage til osten. For der må da være ’huller i osten’ hos Thise Mejeri. Historien

Vesterhavsosten Vesterhavsosten er en Fromage Terroirs fremstillet på mælken fra 8-9 nøje udvalgte gårde syd for Lemvig. Osten lagres i 20-30 uger øst for Bovbjerg Fyr, tæt på Vesterhavet, hvorefter den bliver fragtet hjem til Thise og bliver ’nurset’, før den er klar til salg.

om den jyske leder, der kører rundt i en gammel Audi og er ligeglad med fine titler og vækst for vækstens skyld, kan da ikke gå igennem livet som forretningsmand uden, at der laves fejl. ”Ork, nej, der er masser af huller i osten hos os!” slår Poul hurtigt fast med høj stemme. ”Der sker fejl hele tiden. Hvis det ikke er med det ene, så er det med det andet. Her er en stor produktion med masser af elektronik indblandet, som skal køre non-stop. Så jo, vi har bestemt udfordringer, men vi er jo kun mennesker, for pokker. Jeg skælder ikke ud, men accepterer fejl, når der er gode forklaringer samt en garanti om, at de ikke gentager sig. Man skal have modet til at lave fejl. Dem, der påstår, at de ikke laver fejl, de laver slet ingenting. Så jo, der er skam huller i osten hos Thise Mejeri – det handler bare om, at det er de rigtige!” BIZZ UP / EFTERÅR 2016

61


FORÅRET i Bizz Up

Den lille mod de store - når livsværket får vokseværk!

Bizz Up

Hedensted d. 14. juni

Bizz Up

Silkeborg d. 26. april

Bizz Up

Bjerringbro d. 4. maj

I foråret 2017 kan du møde Svend Brodersen fra Gram Slot, Brian Sørensen fra CULT og flere inspirerende foredragsholdere, når Bizz Up eventene kommer til Silkeborg (26/4), Bjerringbro (4/5) og Hedensted (14/6). Begivenhederne kan findes på bizzup.nemtilmeld.dk

Hold øje med bizzup.dk for informationer omkring:

BIZZ UP VIP 2017 62

BIZZ UP / EFTERÅR 2016NYD DEN TID DU SPARER, NAR DU FLYVER OVER KØEN OP TIL 8 AFGANGE

OM DAGEN KARUP KØBENHAVN

VI SÆTTER PRIS PÅ TIDEN SE MERE PÅ DAT.DK