Page 1


Tālmācības studiju kurss

STATISTIKA

Kursa autores: Mg. oec. I. Slavinska, MBA R. Zvirgzdiņa


Biznesa vadības koledža

INFORMĀCIJA UN IETEIKUMI TĀLMĀCĪBAS STUDENTIEM

1. Vispārīga informācija Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas Biznesa vadības koledžā (BVK) tiek īstenotas, izmantojot tālmācības metodi. Tālmācība ir atzīta par lietderīgāko izglītības ieguves formu strādājošajiem tāpēc, ka:  tā dod iespēju mācīties Jums vēlamajā vietā un laikā;  tā ir Jūsu iespēja apvienot mācības arī ar tādu darbu, kas saistīts ar biežiem komandējumiem, ar darbu maiņās, ar darbu, kurā ir nenormēts darba laiks;  tā ir iespēja kārtot eksāmenu vai ieskaiti jebkurā Jums piemērotā dienā un laikā;  tā ir iespēja saņemt konsultācijas, izmantojot elektronisko pastu;  studējošais katrā priekšmetā saņem īpaši veidotu izsmeļošu mācību grāmatu, kurā iekļauts viss studiju kursa saturs.

2. Studiju norise 2.1. Darbs ar tālmācības materiāliem Tālmācības studiju būtiska sastāvdaļa ir patstāvīgās studijas jeb darbs ar tālmācības materiāliem (grāmatām), kurus BVK speciālisti ir sagatavojuši tieši Jūsu vajadzībām. Ikvienā grāmatā Jūs varat atrast: •

būtiskāko Jums nepieciešamo informāciju, kas strukturēta nodarbībās;

nodarbības kopsavilkumu, lai nostiprinātu iegūtās zināšanas;

terminu skaidrojošo vārdnīcu;

vingrinājumus un pašpārbaudes jautājumus;

uzdevumu un vingrinājumu atbildes;

papildliteratūras sarakstu padziļinātai kursa apguvei;

pašpārbaudes testus un kontroluzdevumus, kas palīdz kursa apguvē.

STATISTIKA

7


Biznesa vadības koledža

Pievērsiet uzmanību apzīmējumiem (ideogrammām) kursa sākumā! Tie palīdzēs Jums apgūt kursa saturu. Studiju materiālā atradīsiet arī to kompetenču uzskaitījumu, ko Jūs iegūsiet vai attīstīsiet kursa apguves laikā. Strādājot ar tālmācības grāmatu, Jūs:  lasāt tekstu;  veicat uzdevumus;  atbildat uz jautājumiem, kas atrodami šajā tekstā;  uz lapas malām atzīmējat sev būtiskāko informāciju, dažādas piezīmes, radušos jautājumus u.tml.;  izmantojot kopsavilkumu katras nodarbības beigās, apkopojat svarīgāko informāciju;  lietojot terminu vārdnīcu, atkārtojat un aktualizējat būtiskākos terminus;  veicat vingrinājumus, atbildat uz pašpārbaudes jautājumiem, lai pārliecinātos par to, ka esat pilnībā izpratis/-usi un apguvis/-usi nodarbības saturu;  lasāt piedāvāto literatūru, ja vēlaties kursa saturu apgūt vēl dziļāk;  ja vēlaties, veicat pašpārbaudes testu (pareizās atbildes dotas lapas otrā pusē) vai izpildāt kontroluzdevumu, kas palīdz Jums nodarbībā iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praktiski. 2.2. Darbs klātienē Atkarībā no studentu skaita grupā, studiju kursa ietvaros paredzētas arī lekcijas un praktiskās nodarbības klātienē. Tās:  palīdz izprast teorētisko jautājumu atbilstību Jūsu individuālajai pieredzei, rosinot uz diskusijām, domu apmaiņu, kā arī dodot iespēju samērot savas zināšanas un prasmes ar citu grupas dalībnieku zināšanām un prasmēm;  ļauj Jums apzināties sevi jaunā sociālā vidē, kas rosina domāt, pilnveidoties profesionāli un personīgi.

8

STATISTIKA


Biznesa vadības koledža

 vienu reizi semestrī Jums ir iespēja saņemt arī attiecīgā kursa docētāja individuālas konsultācijas. Ja vēlaties saņemt individuālu konsultāciju, aicinām iepriekš pieteikties Studiju atbalsta centrā. 2.3. Darbs Moodle vidē 2.3.1. Kursa apguves laikā Jums tiek noteikta obligāta dalība MOODLE vides diskusijās. Tās:  dod iespēju teorētiskās zināšanas pielietot praksē, analizējot reālas problēmsituācijas un piedāvājot to risinājumus;  rosina domāt, pētīt, pilnveidot savas individuālās teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī veicina sadarbību ar citiem studentiem. 2.3.2. Pēc kursa apguves, saskaņā ar studiju plānu un grafiku, Jūs kārtojat ieskaiti vai eksāmenu:  tas notiek attālināti mācību vidē Moodle pēc sekmīgi novērtētas dalības diskusijā;  ieskaiti/ eksāmenu varat kārtot arī klātienē, iepriekš vienojoties par norises laiku ar savu koordinatoru Studiju atbalsta centrā;  ieskaites/ eksāmena rezultātus paziņo BVK mājaslapas profilā sadaļā “Atzīmes”.

3. Studiju atbalsta sistēma Studiju atbalsts ir mērķtiecīgi radīta sistēma, kuras galvenais uzdevums ir palīdzēt Jums adaptēties tālmācības studiju vidē, sasniegt iecerētos rezultātus, iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību. Pirms studiju uzsākšanas un studiju laikā Jums palīdz BVK Studiju atbalsta centra koordinatori, kuri kvalitatīvi sniedz atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar: •

tālmācības grāmatām (kur, kad un kādā veidā tās saņemt, kā ar tām pareizi strādāt, cik daudz laika jāpatērē optimāla rezultāta sasniegšanai);

kārtību, kādā notiek klātienes nodarbības un konsultācijas;

eksāmenu kārtošanu, vērtēšanas sistēmu un kārtību u.tml.

Studiju kursa saturu Jums palīdz apgūt koledžas mācībspēki. Izmantojiet viņu palīdzību klātienes nodarbībās un konsultācijās! STATISTIKA

9


Biznesa vadības koledža

Studiju laikā Jūsu rīcībā ir BVK bibliotēka, kurā varat atrast literatūru vai noskatīties mācību videofilmas, kas nepieciešamas kursa dziļākai apguvei. BVK studenta apliecība ļauj Jums izmantot arī citu bibliotēku pakalpojumus.

4. Kā vislabāk mācīties? Iesakām vienas nodarbības apgūšanai veltīt 90 minūtes dienā. Studijas vēlams organizēt šādi: •

izlasiet materiālu, uzrakstiet atbildes uz jautājumiem tekstā (uzdevumiem, kas apzīmēti ar , pareizās atbildes dotas nodarbības beigās);

lappušu malās atzīmējiet sev būtiskāko informāciju (izmantojiet šīs piezīmes praktiskajās nodarbībās klātienē vai individuālo konsultāciju laikā);

pievērsiet uzmanību konstatējumiem, kas izvietoti uz lapas malām, jo tajos vēlreiz akcentēta svarīgākā doma. Tos ērti izmantot, atkārtojot apgūto vai gatavojoties eksāmenam;

vēlreiz pārlasiet nodarbības saturu, pievērsiet uzmanību kopsavilkumam un terminu skaidrojumam;

atsauciet atmiņā iepriekš apgūto, atbildiet uz pašpārbaudes jautājumiem, salīdziniet savas atbildes ar kursa autora piedāvātajām atbildēm, kas atrodamas nodarbības beigās;

uzrakstiet pašpārbaudes testa vai kontroluzdevumu atbildes / risinājumus;

gatavojoties klātienes lekcijām un praktiskajām nodarbībām, iepazīstieties ar papildliteratūru,

sistematizējiet

savas

zināšanas,

sagatavojiet

jautājumus

diskusijām.

Pašpārbaudes jautājumi un uzdevumi Nodarbību noslēgumā ir uzdevumi, kas domāti sevis pārbaudei. Iesakām atbildēt uz paškontroles jautājumiem un veikt paredzētos uzdevumus nodarbības tekstā. Šie uzdevumi paredzēti tikai Jūsu prasmju pašvērtējumam. Par savas atbildes precizitāti varat pārliecināties katras nodarbības beigās, papildu informāciju varat gūt konsultācijās

10

STATISTIKA


Biznesa vadības koledža

vai praktiskajās nodarbībās, uzdodot konkrētus jautājumus un pārrunājot radušos problēmu.

Pašpārbaudes testi Rūpīgi izlasiet testa jautājumus! Nesteidzieties! Izmantojiet šos jautājumus kā mācību plānu, kas palīdz pievērst uzmanību galvenajam nodarbībā! Vēlreiz pārlasiet studiju materiālu un pārliecinieties, vai visiem jautājumiem esat veltījis / -usi pietiekami daudz uzmanības. Mēģiniet formulēt savu atbildi! Pēc tam salīdziniet savu atbildi ar piedāvātajiem variantiem un atbilžu lapā atzīmējiet to, kurš visprecīzāk atspoguļo Jūsu domas! Salīdziniet savas atbildes ar pareizajām, kas dotas pēc testa!

Vēlam sekmes studijās!

STATISTIKA

11


Biznesa vadības koledža

Apzīmējumi

APZĪMĒJUMI

!

svarīgi iegaumēt

?

vērts padomāt

uzdevumi, uz kuriem atbildes atradīsiet nodaļā “Uzdevumu atbildes”

Σ

nodarbības kopsavilkums

terminu skaidrojošā vārdnīca

vingrinājumi, uzdevumi un pašpārbaudes jautājumi

uzdevumu atbildes

ieteicamā literatūra

tests

STATISTIKA

13


Biznesa vadības koledža

Uzruna

Cienījamās studentes un godātie studenti!

Ja cilvēks vēlas noteikt savu veselības stāvokli, viņš dodas pie ārsta un veic dažādas analīzes diagnozes noteikšanai. Lai saprastu, kāds „veselības stāvoklis” ir uzņēmumam vai kādas ir tā attīstības iespējas, arī jāveic analīzes, tikai statistiskās analīzes, jo parametrus par uzņēmumu iegūstam skaitļu valodā jeb statistiskās informācijas veidā. Statistisko pētījumu veikšanai zinātnieki ir izveidojuši virkni dažādas formulas, kuras pirmajā brīdī var likties šausminošas, taču tikpat šausminoši mums liktos pieraksti ķīniešu valodā. Apgūstot šīs formulas, mēs varam gūt iespēju ātri un pietiekami precīzi iegūt atbildes uz mūs interesējošiem jautājumiem, tādēļ, sastopoties ar tām, centīsimies izvairīties no negatīvām emocijām, bet mēģināsim iepazīties ar tām kā ar labiem draugiem un palīgiem. Šo nodarbību mērķis ir palīdzēt izprast savā uzņēmumā notiekošos procesus un parādības un rast iespēju ietekmēt notiekošo, lai sasniegtu savu iecerēto rezultātu.

Vēlam veiksmi mācību procesā un profesionālās karjeras izaugsmē!

Mag.oec. Inta Slavinska un MBA Rosita Zvirgzdiņa

STATISTIKA

15


Biznesa vadības koledža

1. nodarbība

1. STATISTIKA, TĀS NOZĪME UZŅĒMĒJDARBĪBĀ Terminu skaidrojošā vārdnīca ..................................................................... 19 1. Statistikas būtība un īpatnības ................................................................. 21 2. Statistikas galvenie uzdevumi ................................................................. 23 3. Svarīgākās statistikas metodes................................................................. 24 Kopsavilkums .............................................................................................. 29 Vingrinājumi un pašpārbaudes jautājumi .................................................... 31 Uzdevumu atbildes ...................................................................................... 33 Ieteicamā literatūra ...................................................................................... 35 Tests ............................................................................................................ 47

Šajā nodarbībā Jūs iegūsiet zināšanas, kas palīdzēs:  izprast, kas ir „statistika” un kādēļ tā nepieciešama;  uzzināt, kādi ir galvenie statistikas uzdevumi;  gūt priekšstatu, kādas ir statistikas metodes un kā tās izmantot.

STATISTIKA

17


1. nodarbība

18

Biznesa vadības koledža

STATISTIKA


Biznesa vadības koledža

TERMINU SKAIDROJOŠĀ VĀRDNĪCA

1. nodarbība

Dinamika – attīstība laika posmā. Metodoloģija – paņēmienu, veidu un metožu sistēma, ko izmanto konkrētu jautājumu izpētē vai risināšanā. Statika – miera vai līdzsvara stāvoklis. Statistika – darbības nozare un zinātne, kas nodarbojas ar masveida parādību un procesu izpēti. Statistiskā kopa – izpētei pakļautie objekti, subjekti vai parādības.

STATISTIKA

19


1. nodarbība

20

Biznesa vadības koledža

STATISTIKA


Biznesa vadības koledža

1. nodarbība

STATISTIKAS BŪTĪBA UN ĪPATNĪBAS

1.

Vārds ‘statistika’ radies no latīņu valodas vārda status, kas nozīmē noteikts lietu stāvoklis. Pašreiz terminu ‘statistika’ lieto dažādās nozīmēs:  darbības nozare, kura nodarbojas ar statistisko datu iegūšanu, apstrādi un analīzi;  zinātne, kura izstrādā teorētiskos atzinumus un metodes statistikas praksei; Statistika ir zinātne, kas pētī masveida parādības un procesus, cenšoties atklāt un izzināt tajos notiekošās statistiskās likumsakarības. 

!

dati (rādītāji) – bieži uzņēmuma darbinieki vārdu „statistika” attiecina uz datiem, kurus uzrāda dažādās atskaitēs, publicē krājumos un presē.

Ar ko Jums saistās vārds ‘statistika’? Vai savā darbā saskaraties ar statistikas informāciju vai statistikas darbībām? .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................

?

Statistikas kā zinātnes priekšmeta galvenās īpatnības: 1. Statistika galvenokārt pēta masveida sociāli ekonomiskās parādības, un tās izpētes objekts ir statistiskā jeb pētāmā kopa.

!

Pētāmai kopai raksturīgas šādas pazīmes:  masveidīgums – pētāmā parādība ir pietiekami izplatīta. Piemēram: Tiek pētīti procesi uzņēmumā, rajonā, valstī vai iedzīvotāju grupā, nevis kāds atsevišķs indivīds. 

vienveidīgums – pētāmā kopa un tās indivīdi ir savstarpēji salīdzināmi.

Piemēram: Latvijas pensionāru vidējie ieņēmumi vai strādājošo vidējā darba alga, vai nozares uzņēmuma saražotais produkcijas apjoms utt. 

zināmas vērtības – pētāmo parādību un objektus var raksturot ar zināmām vārdiskām vai skaitliskām nozīmēm.

Piemēram: Darba spējīgo iedzīvotāju skaits Latvijā ir 55% no visiem iedzīvotājiem vai arī bezdarba līmenis veido 7% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.

STATISTIKA

21


1. nodarbība

Biznesa vadības koledža

atsevišķās kopas vienības ir savstarpēji saistītas.

Piemēram: Tie ir viena rajona, vienas valsts vai viena uzņēmuma darbinieki vai citi subjekti vai objekti. 

jebkurā pētāmajā kopā pastāv zināmas variācijas jeb atšķirības.

Piemēram: Jebkurā pētāmajā teritorijā vai sociālajā grupā pastāvēs vecuma, dzimuma, ieņēmumu vai nodarbinātības u.c. atšķirības.

?

Kādēļ, Jūsuprāt, statistika pēta masveida parādības? .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................

!

2. Statistika pēta sabiedrisko parādību un procesu kvantitatīvo pusi noteiktos vietas un laika apstākļos. Līdz ar to katrai pētāmajai kopai un tās indivīdiem piemīt:  skaitliskā noteiktība – to var raksturot ar noteiktu skaitlisku lielumu;  kvantitatīvās un kvalitatīvās puses vienotība – katrs skaitliskais lielums tiek papildināts ar vārdisko informāciju, kas raksturo skaitliskā lieluma piederību un laiku. Piemēram: SIA „Mārpuķīte” strādājošo skaits 2007. gadā ir 15 cilvēki.

!

3. Tā raksturo sabiedrisko parādību struktūru (uzbūvi, izvietojumu, izkārtojumu). Struktūru var pētīt:  pēc dažādām pazīmēm – iedzīvotāju vecuma, dzimuma, tautības, izglītības, nodarbinātības un citām pazīmēm;  pēc vienas pazīmes – bērnu skaits ģimenē, vidējie ienākumi, dzīves apstākļi u.c.;  pēc tās izmaiņām un novirzes no salīdzinājumu bāzes.

! 22

4. Tiek pētītas izmaiņas telpā (statika) un laikā (dinamikā):  statika – miera vai līdzsvara stāvoklis.  dinamika – attīstība laika posmā.

STATISTIKA


Biznesa vadības koledža

1. nodarbība

Pētot izmaiņas laikā, pievērš uzmanību šādiem jautājumiem:  parādības līmeņa lieluma noteikšana noteiktā laika brīdī vai periodā;  vidējā līmeņa noteikšana;  izmaiņu lielumu un tempu noteikšana;  izmaiņu pamattendences un likumsakarību noteikšana;  statistiskās prognozes izstrādāšana. Kādēļ, Jūsuprāt, daudzus procesus jāpēta dinamikā? Ko šāds pētījums dod uzņēmuma vadītājam? .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................

?

5. Statistika pēta sabiedrisko parādību sakarības. Svarīgākais ir izzināt cēloņu un seku savstarpējās sakarības, lai iedarbotos uz sabiedriskām parādībām, lai tās izmainītu sabiedrības interesēs.

!

2. STATISTIKAS GALVENIE UZDEVUMI Mūsdienās statistikas zinātne ir ieņēmusi stabilu vietu pārējo zinātņu vidū. Latvijā statistikas darbību un zinātni vada Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde (CSP). Lielu daļu statistisko darbu veic arī citas institūcijas, īpaši Latvijas Banka, Finanšu ministrija, Satiksmes ministrija u.c., vācot, apkopojot un analizējot statistiskos rādītājus par savu un savā pakļautībā esošo institūciju un procesu norisēm. Galvenie Centrālās statistikas pārvaldes uzdevumi:  veidot vienotu, uz starptautiski atzītiem metodoloģijas principiem pamatotu statistiskās informācijas sistēmu par sabiedrībā notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām, vidi un procesiem. Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā arī Latvijas CSP ir daļa no kopējās Eiropas statistikas (EUROSTAT) sistēmas;  apkopot un analizēt iegūto statistisko informāciju;  informēt sabiedrību par šo informāciju, to publicējot. Katru gadu Centrālais statistikas birojs publicē virkni CSP savākto, apkopoto un izanalizēto datu, kuru tālāka izmantošana lielā mērā var palīdzēt uzņēmējiem orientēties konkrētās norisēs un pieņemt kvalitatīvākus lēmumus. Vienīgā problēma ir tā, ka šādu informatīvu krājumu sagatavošana ir laikietilpīgs process un daudzos gadījumos publicētā informācija, salīdzinot ar praktiskajām norisēm, ir zaudējusi aktualitāti;  nodrošināt Saeimu, valsts un pašvaldības institūcijas un sabiedrību ar statistisko informāciju lēmumu pieņemšanai, kā arī domu apmaiņas veicināšanai. STATISTIKA

Latvijā statistikas darbību organizē Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde.

CSP viens no uzdevumiem ir veidot vienotu informācijas sistēmu.

23


1. nodarbība

?

Biznesa vadības koledža

Kādēļ, Jūsuprāt, LR Centrālajai statistikas pārvaldei jāiekļaujas vienotajā EUROSTAT sistēmā? .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Statistikas kā zinātnes galvenie uzdevumi:  sociāli ekonomisko parādību līmeņa un struktūras izpēte, lai noteiktu, cik būtiska ir konkrētā parādība, cik liela ir tās izplatība un kas to veido;  sociāli ekonomisko parādību un procesu savstarpējo sakarību izpēte, lai izprastu, kas ir konkrēto parādību un procesu ierosinātāji un kādas darbības būtu jāveic, lai pastiprinātu vēlamos procesus un neitralizētu nevēlamos;  sociāli ekonomisko parādību dinamikas izpēte, lai noteiktu, kā konkrētās parādības vai procesi attīstās un kāda gaidāma to iespējamā attīstība nākotnē.

3. SVARĪGĀKĀS STATISTIKAS METODES

!

Statistisko pētījumu veikšanai un datu apstrādei ir izveidota metodoloģija, kurā ietverts metožu un paņēmienu kopums, ar kuru palīdzību tiek nodrošināta veiksmīga statistiskās informācijas ieguve, apstrāde un interpretācija. 1. Dialektiskā metode – visas parādības tiek pētītas savstarpējā saistībā, kustībā, izmaiņās un attīstībā, kā to aplūkojām pirmajā nodaļā, runājot par statistikas īpatnībām. 2. Monogrāfiskā metode – detalizēti tiek pētīta atsevišķa parādība vai kopas vienība, piemēram, pētījumam tiek pakļauta konkrēta nozare vai konkrēta parādība. Piemēram: Latvijas iedzīvotāju ieņēmumi, pētot tos dažādos aspektos – dinamikā, teritoriālā griezumā, pa vecuma, nodarbinātības grupām utt. 3. Masveida novērošanas metode – informācijas iegūšana par notiekošajiem un mūs interesējošajiem procesiem pietiekami plašā apjomā, lai atbilstu pirmajā nodaļā aplūkotajai masveidības īpatnībai. Par šo jautājumu runāsim arī turpmākās nodarbībās, kad aplūkosim jautājumu par izlasi un datu iegūšanu. 4. Grupēšanas un tabulu metode – informācijas apstrāde un sagatavošana secinājumu iegūšanai, par kuru vairāk runāsim nodarbībā par grupēšanas metodes izmantošanu.

24

STATISTIKA


Biznesa vadības koledža

5. Analīzes metode – kopsavilkuma rezultātā iegūto rādītāju apstrāde. Šī metode ir viena no darbietilpīgākajām un tiek veikta vairākos posmos:  faktu konstatācija un to novērtējums, kura laikā dati tiek savākti un tiek novērtēta to ticamības pakāpe;  parādību raksturīgāko īpašību un cēloņu noteikšana, ko veic ar dažādām papildu metodēm, kā, piemēram, tabulu, grupēšanas u.c.;  parādību salīdzināšana ar citām, kuras pieņemtas par salīdzinājuma bāzi – normatīvām, plānotajām, citās valstīs novērotajām parādībām u.c.;  hipotēzes, secinājumu un priekšlikumu formulēšana. Lai iegūtu informāciju par parādībām un procesiem, tiek veikta novērošana.

1. nodarbība

Lai iegūtu informāciju par parādībām un procesiem, tiek veikta novērošana.

Novērošanu var veikt ar dažādām metodēm: 1. Pēc reģistrācijas regularitātes:  nepārtrauktā novērošana, kad process tiek nepārtraukti kontrolēts, piemēram, informācijas ievadīšana iedzīvotāju reģistrā;  periodiskā novērošana, piemēram, tautas skaitīšana, ko veic reizi desmit gados, un citas periodiskās novērošanas;  vienreizējā novērošana, kad tiek pētīti jautājumi, kas var būt aktuāli tikai noteiktā laika posmā, piemēram, tematiska iedzīvotāju anketēšana zinātniskā pētījuma (diplomdarba) veikšanai. 2. Pēc aptveršanas pilnīguma:  pilnā novērošana, kad tiek novērota un apsekota visa statistiskā kopa, piemēram, visi uzņēmuma darbinieki vai pilsētas iedzīvotāji;  nepilnā novērošana, kad apsekojums tiek veikts izlases kārtībā, pētot tikai daļu no visas kopas. Šī metode turpmāk tiks iztirzāta sīkāk. 3. Pēc secības:  primārā novērošana, kad informācija tiek iegūta tieši notikuma vietā un brīdī;  sekundārā novērošana, kad informāciju par konkrētu notikumu iegūstam no šī notikuma apraksta vai uzskaites dokumentos, vai citos informācijas avotos. 4. Moduļu pētīšana – tā ir specifiska metode, kad atsevišķu parādību pētīšanai speciāli tiek izveidoti tematiski moduļi, piemēram, realitātes šovi, kuros zināmā mērā noslēgtā vidē tiek pētītas savstarpējās attiecības vai noteiktu procesu attīstība. 5. Monitorings – regulāra informācijas vākšana par konkrētu jautājumu, piemēram, laika monitorings, vasaras periodā peldvietu monitorings u.c. Kādas statistikas metodes Jūs izmantojat savā uzņēmumā (darbavietā) informācijas vākšanai, apkopošanai un apstrādei? .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................

?

STATISTIKA

25


1. nodarbība

Biznesa vadības koledža

!

Lai statistiskā novērošana būtu kvalitatīva un iegūtā informācija tālāk izmantojama analīzes metodes izmantošanai, tā jāveic pārdomāti un šādos posmos: 1. Novērošanas sagatavošana. Šajā posmā jāveic šādi darbi:  jāprecizē novērošanas mērķis, jo no tā skaidrības un konkrētības būs atkarīga visa turpmākā darba efektivitāte;  jāizvirza hipotēze, jo tā noteiks objektu un vienību skaita izvēli;  novērošanas programmas izstrāde, īpaši tad, ja šajā darbā iesaistīti vairāki cilvēki;  veidlapu un to aizpildīšanas instrukciju izveide, kas ļaus jau informācijas vākšanas procesā to daļēji sistematizēt, bet aizpildīšanas instrukcija nodrošinās identiskas informācijas ievietošanu veidlapas konkrētās rindās un ailēs, jo veidlapu tabulās bieži nevar ievietot plašu skaidrojošu tekstu;  novērošanas laika izvēle, kas arī ir svarīgs faktors veiksmīgam iznākumam, piemēram, tautas skaitīšanu veic ziemā, kad visi cilvēki lielāko tiesu uzturas mājās utt. Nav arī ieteicams ierasties pēc informācijas uzņēmuma grāmatvedībā laikā, kad tur notiek intensīva atskaišu sagatavošana. 2. Datu savākšana. 3. Datu sagatavošana apstrādei. Bieži savāktā informācija jāgrupē, jāanalizē vai citādi jāsagatavo, lai tā būtu vieglāk izmantojama tālākai apstrādei, īpaši, ja datu apstrādi veicam ar datorprogrammu palīdzību. 4. Novērošanas pilnveidošanas priekšlikumu izstrāde.

?

Salīdziniet savu veikto informācijas vākšanas procesu ar teorētiski aprakstīto! Norādiet uz atšķirībām un pamatojiet, kādēļ tādas ir bijušas! .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................

!

Informācijas ieguves procesā ļoti svarīgi ir nodrošināt novērošanas precizitāti jeb iegūto rādītāju atbilstību to realitātes lielumiem. Novērošanas procesā var rasties šādas kļūdas:  reģistrācijas nejaušās kļūdas – šādas kļūdas var rasties, katram pārrakstoties vai nejauši informāciju ierakstot ne tai paredzētā vietā;  reģistrācijas sistemātiskās kļūdas saistās ar noteikumu neizpratni vai reģistrāciju veicošās personas uztveres īpatnībām, piemēram, cilvēkam ir tendence skaitļa 32 vietā rakstīt 23 vai līdzīgi;  reprezentācijas nejaušās kļūdas rodas, ja informāciju iegūstam par izpētē nepakļautu vai nepiemērotu objektu, piemēram, jautājumu par darba apstākļiem konkrētā uzņēmumā kļūdas pēc esam uzdevuši cilvēkam, kurš šajā uzņēmumā atrodas nejauši;  reprezentācijas sistemātiskās kļūdas saistāmas ar apzinātu darbību tendenciozai faktu sagrozīšanai.

26

STATISTIKA


1. nodarbība

Biznesa vadības koledža

Šo iemeslu dēļ jāveic rūpīga novērošanas materiālu kontrole. Kontroli var veikt pēc:  aptveršanas pilnības – pārbaudot, vai informācija iegūta par pilnīgi visiem sākotnēji paredzētajiem objektiem vai parādībām;  aizpildīšanas pilnības – pārbaudot, vai izveidotajās veidlapās un tabulās aizpildītas visas rindas un ailes;  skaitļošanas (matemātiskā) kontrole – tās laikā matemātiski pārbauda skaitlisko informāciju ar iepriekš izstrādātu algoritmu palīdzību;  loģiskā kontrole – tās laikā loģiski izvērtē, vai iegūtā informācija par vienu objektu vai konkrētu parādību nav pretrunīga, piemēram, tautas skaitīšanā varētu pārbaudīt informāciju pēc vārda, dzimuma, dzimšanas gada un nodarbošanās.

!

Izmantojot loģisko kontroli, atrodiet kļūdas un pamatojiet tās!

?

Vārds, uzvārds Iveta Apse Jānis Apse Ansis Roze Anna Zariņa Dace Pliene

Dzimums sieviete vīrietis vīrietis vīrietis sieviete

Dzimšanas gads 1973 2071 1956 1937 1958

Nodarbošanās strādniece strādnieks bezdarbnieks skolniece pensionāre

.......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Kādas kļūdas esat konstatējis savā informācijas vākšanas procesā un kādēļ tās radušās? .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................

STATISTIKA

?

27


1. nodarbība

28

Biznesa vadības koledža

STATISTIKA


Biznesa vadības koledža

KOPSAVILKUMS

1. nodarbība

Terminu “statistika“ lieto dažādās nozīmēs:  darbības nozare, kura nodarbojas ar statistisko datu iegūšanu, apstrādi un analīzi;  zinātne, kura izstrādā teorētiskos atzinumus un metodes statistikas praksei;  dati (rādītāji), kurus uzrāda dažādās atskaitēs, publicē krājumos un presē. Statistikas darbība saistās ar vairākām īpatnībām, no kurām galvenās ir:  statistika pēta masveida sociāli ekonomiskos procesus un parādības;  statistika pēta sabiedrisko parādību un procesu kvantitatīvo pusi noteiktos vietas un laika apstākļos;  tā raksturo sabiedrisko parādību struktūru;  tiek pētītas izmaiņas telpā (statika) un laikā (dinamika);  statistika pēta sabiedrisko parādību savstarpējās sakarības. Latvijā statistikas darbību un zinātni organizē un vada Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde (CSP). Galvenie Centrālās statistikas pārvaldes uzdevumi:  veidot vienotu, uz starptautiski atzītiem metodoloģijas principiem pamatotu statistiskās informācijas sistēmu;  apkopot un analizēt iegūto statistisko informāciju;  informēt sabiedrību par šo informāciju, to publicējot;  nodrošināt Saeimu, valsts un pašvaldības institūcijas un sabiedrību ar statistisko informāciju lēmumu pieņemšanai. Statistisko pētījumu veikšanai un datu apstrādei izveidota metodoloģija, kurā ietilpst metožu un paņēmienu kopums, ar kuru palīdzību tiek nodrošināta veiksmīga statistiskās informācijas ieguve, apstrāde un interpretācija. Lai iegūtu informāciju par parādībām un procesiem, tiek veikta novērošana. Informācijas ieguves procesā ļoti svarīgi nodrošināt novērošanas precizitāti jeb iegūto rādītāju atbilstību to realitātes lielumiem. Lai nodrošinātu datu kvalitāti un novērošanas precizitāti, jāveic rūpīga novērošanas materiālu kontrole.

STATISTIKA

29


1. nodarbība

30

Biznesa vadības koledža

STATISTIKA


1. nodarbība

Biznesa vadības koledža

VINGRINĀJUMI UN PAŠPĀRBAUDES JAUTĀJUMI 1. uzdevums Atzīmējiet pareizo atbildi! 1. Statistika ir tikai darbības nozare.

Jā/Nē

2. Statistika galvenokārt pēta masveida sociāli ekonomiskās parādības. Jā/Nē 3. Pētāmajām kopām jābūt vienveidīgām.

Jā/Nē

4. Pētāmajās kopās var pastāvēt variācijas.

Jā/Nē

5. Statistika parādības pēta tikai dinamikā.

Jā/Nē

6. Statistika nenodarbojas ar prognožu izstrādāšanu.

Jā/Nē

7. Statistika ar informāciju nodrošina tikai Saeimu.

Jā/Nē

8. Informācijas apstrādei izmanto monogrāfisko metodi.

Jā/Nē

9. Regulāru informāciju iegūst ar monitoringa palīdzību.

Jā/Nē

10. Iegūto informāciju pārbauda tikai ar loģisko kontroli.

Jā/Nē

2. uzdevums Pabeidziet teikumus, izmantojot piedāvātos atbilžu variantus! 1. Statistika ir zinātne, kas ................................................................................ .......................................................................................................................... 2. Vienveidīgums nozīmē, ka ........................................................................... .......................................................................................................................... 3. Jebkurā pētāmajā kopā.................................................................................. .......................................................................................................................... 4. Kvantitatīvās un kvalitatīvās puses vienotība nozīmē, ka ............................ .......................................................................................................................... 5. Svarīgākais statistiskajos pētījumos ir .......................................................... .......................................................................................................................... 6. Statistikas uzdevums ir ................................................................................ .......................................................................................................................... 7. Novērojot un apsekojot visu statistisko kopu, ............................................. .......................................................................................................................... 8. Veicot apsekojumus izlases kārtībā, ............................................................ .......................................................................................................................... 9. Informācijas ieguves procesā ļoti svarīgi ..................................................... .......................................................................................................................... 10. Neiegūstot informāciju par visiem iepriekš paredzētajiem objektiem, ..... ..........................................................................................................................

STATISTIKA

31


1. nodarbība

Biznesa vadības koledža

Teikuma turpinājumu varianti A. sociāli ekonomisko parādību un procesu savstarpējo sakarību izpēte. B. netiek nodrošināta aptveršanas pilnība. C. pētī masveida parādības un procesus. D. katrs skaitliskais lielums tiek papildināts ar vārdisko informāciju. E. tiek veikta pilnā novērošana. F. pastāv zināmas variācijas jeb atšķirības. G. izzināt cēloņu un seku savstarpējās sakarības. H. nodrošināt novērošanas precizitāti. I. pētāmā kopa un tās indivīdi ir savstarpēji salīdzināmi. J. tiek veikta nepilnā novērošana.

32

STATISTIKA


1. nodarbība

Biznesa vadības koledža

UZDEVUMU ATBILDES 31. lpp. 1. uzdevums 1. Nē; 2. Jā; 3. Jā; 4. Jā; 5. Nē; 6. Nē; 7. Nē; 8. Nē; 9. Jā; 10. Nē.

2. uzdevums 1. C

2. I

STATISTIKA

3. F

4. D

5. G

6. A

7. E

8. J

9. H

10. B

33


1. nodarbība

34

Biznesa vadības koledža

STATISTIKA


Biznesa vadības koledža

IETEICAMĀ LITERATŪRA 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. nodarbība

Arhipova Irina, Bāliņa Signe. Statistika ekonomikā un biznesā: risinājumi ar SPPS un MS Excel. Rīga, 2006., 337 lpp. Arhipova Irina, Bāliņa Signe. Statistika ekonomikā: risinājumi ar SPPS un MS Excel. Rīga, 2003., 327 lpp. Goša Zigrīda, Ciemiņa Inta. Statistika. Rīga, 1998., 131 lpp. Goša Zigrīda. Statistika. Rīga, 2001., 344 lpp. Krastiņš Oļģerts, Ciemiņa Inta. Statistika. Rīga, 2003., 267 lpp. Vergina Gita, Kārkliņa Valentīna. Statistika ekonomistiem. Rīga: Kamene, 2003., 90 lpp.

STATISTIKA

35


1. nodarbība

36

Biznesa vadības koledža

STATISTIKA


Biznesa vadības koledža

TESTS

1. nodarbība

Atbilžu tabulā testa beigās ar aplīti apvelciet pareizās atbildes. Katram jautājumam iespējama VIENA pareiza atbilde.

1. Statistika ir: A. zinātne; B. darbības nozare; C. abas atbildes ir pareizas. 2. Kurš apgalvojums ietver prasību par atsevišķās kopas vienību savstarpējo saistību? A. statistika pēta masveida sociāli ekonomiskās parādības; B. statistika pēta sabiedrisko parādību un procesu kvantitatīvo pusi noteiktos vietas un laika apstākļos; C. statistika pēta izmaiņas telpā un laikā. 3. Pētāmās parādības skaitliskā noteiktība nozīmē to, ka: A. pētāmā parādība raksturojama ar noteiktu skaitli; B. tiek pētīts noteikts parādību skaits; C. var pētīt tikai parādības, kuras izsakāmas skaitliski. 4. Grupēšanas un tabulu metodi izmanto, lai: A. detalizēti pētītu atsevišķas parādības vai kopas vienības; B. sagatavotu informāciju secinājumu iegūšanai; C. veiktu parādību novērošanu. 5. Novērošanas sagatavošanas posmā neveic: A. mērķa noteikšanu; B. novērošanas programmas izveidi; C. datu automatizētu apstrādi. 6. Ja cilvēks bieži pārrakstās, vācot informāciju, tā būs: A. reprezentācijas nejaušā kļūda; B. reģistrācijas sistemātiskā kļūda; C. reģistrācijas nejaušā kļūda. 7. Lai pārbaudītu aizpildīšanas pilnību, pārbauda: A. vai savākta informācija par visiem objektiem; B. vai informācija ierakstīta pareizi; C. vai aizpildīta visa prasītā informācija. 8. Jūs vācat informāciju par uzņēmuma darbinieku nostrādātajām darba stundām no darba uzskaites veidlapām. Tā būs: A. primārā novērošana; B. sekundārā novērošana; C. monitorings.

STATISTIKA

37


1. nodarbība

Biznesa vadības koledža

9. Ja detalizēti tiek pētītas atsevišķas parādības vai kopas vienības, izmanto: A. dialektisko metodi; B. monogrāfisko metodi; C. masveida novērošanas metodi. 10. Statistikas kā zinātnes galvenie uzdevumi nav: A. sociāli ekonomisko parādību un procesu ietekmes uz konkrētu uzņēmumu izpēte; B. sociāli ekonomisko parādību līmeņa un struktūras izpēte; C. sociāli ekonomisko parādību un procesu savstarpējo sakarību izpēte.

38

STATISTIKA


1. nodarbība

Biznesa vadības koledža

TESTS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

STATISTIKA

39


1. nodarbība

Biznesa vadības koledža

TESTA ATBILDES

40

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

STATISTIKA


Statistika  

Ja cilvēks vēlas noteikt savu veselības stāvokli, viņš dodas pie ārsta un veic dažādas analīzes diagnozes noteikšanai. Lai saprastu, kāds „v...

Statistika  

Ja cilvēks vēlas noteikt savu veselības stāvokli, viņš dodas pie ārsta un veic dažādas analīzes diagnozes noteikšanai. Lai saprastu, kāds „v...

Advertisement