magazyn CREATIVE VIBES 1/2019

Page 1


Redaktor wydania Jolanta Bieńkowska

Autorzy grafik i zdjęć okładka Adam Brodzki str. 5 Jolanta Bieńkowska str. 9 Julian Rzeźniczak str. 11, 13, 27 Adam Brodzki str. 17 Aleksandra Dymitrów, Marcin Petruszka str. 23 Marta Zając-Krysiak str. 31, 33 Sebastian Jasnoch str. 37 Mariusz Bruziek str. 39 Rafał Mirowski

Korekta językowa Anna Sobolewska

Wydawca BIZAKTYWNE Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Numer 1 / 2019 kwartalnik


2

6

14

20

28

34

Projekt zmiana, czyli CREATIVE VIBES Jędrzej Szynkowski

Marketingowe FLOW Aneta Famulska, Karolina Kołat

Badania UX jako podstawa humanizacji technologii Igor Pietrzak, Wojciech Daniłowicz

Robimy startupy w Łodzi Tomasz Szer, Izabela Borkowska #creativelodzpl SZYKIER Adrian Dałek, Sebastian Jasnoch

Centrum Kreatywności FABRYKA Filip Kaczmarski, Izabela Borkowska


PROJEKT: ZMIANA, CZYLI CREATIVE VIBES Morderca kreatywności, wycieczka w głąb mózgu i architektoniczne klocki… Ten wstęp wydaje się nie mieć sensu. A co, jeśli jest inaczej? Poznaj Creative Vibes – konferencję, która przełamuje schematy!

Ciężko o lepsze miejsce na organizację konferencji poświęconej kreatywności niż miasto promujące się hasłem „Łódź kreuje”. Creative Vibes całkowicie wpisuje się w to przesłanie. Inicjatywa daje przestrzeń dla różnorodności i łączenia odmiennych spojrzeń na twórczość w szerokim, często zaskakującym kontekście. Jędrzej Szynkowski psycholog, doradca zawodowy, trener


3 Być może konferencje kojarzą Ci się

jest wiele pytań, które czekają na odpo-

z nieczytelnymi wykresami w Power-

wiedzi – niezależnie od tego, czy spojrzy-

Poincie, którym towarzyszy monotonna

my na nią z perspektywy psychologii,

narracja. Ewentualnie - z odczytaniem

pedagogiki, czy nauk o zarządzaniu.

referatu, pełnego niezrozumiałych słów i wielokrotnie złożonych zdań. W każdym

Konferencja Creative Vibes

razie – z czymś średnio interesującym,

to inicjatywa, która łączy ze sobą,

prawda? Jeśli tak, to koniecznie wybierz

często przeciwstawne, sposoby

się na Creative Vibes, gdzie szybko przeko-

patrzenia na kreatywność,

nasz się, że wymienione wyżej spostrzeżenia to tylko relikt przeszłości. Zderzenie nauki i biznesu naprawdę może być

stwarzając przestrzeń do dyskusji i wzajemnych inspiracji.

pasjonujące! Od wykładów do TED Talks Najczęściej nadużywane słowo

i morderców kreatywności,

świata?

czyli nieustające poszukiwania

Trenerzy i specjaliści od rozwoju osobi-

Nieodłącznym towarzyszem konferencji

tego zapewniają, że „wszyscy jesteśmy

jest zmiana. Brałem udział w trzech odsło-

kreatywni”, rekruterzy codziennie dostają

nach tego wydarzenia i każda z nich wpro-

dziesiątki „kreatywnych” CV, „kreatywne”

wadzała nowe elementy programu. Twór-

są branże, miasta, a nawet… piłkarze, któ-

cy konferencji bawią się formułą spotkań.

rzy potrafią w miarę prosto kopnąć futbo-

W trakcie mojej krótkiej przygody z Creati-

lówkę. Wystarczy krótki internetowy rese-

ve Vibes, słuchałem wystąpień badaczy

arch, żeby przekonać się, że kreatywność

kreatywności i biznesowych praktyków.

to jedno z najczęściej nadużywanych słów

Oglądałem z bliska panele dyskusyjne

na świecie. Mimo popularności to temat,

ścierające różne perspektywy, a także pro-

któremu od dawna towarzyszy aura tajem-

wadziłem zajęcia, w których jednoczeń nie

niczości. Częściowo odpowiadają za to

brali udział studenci, wykładowcy i przed-

głęboko zakorzenione w wiedzy potocznej

siębiorcy. Przysłuchiwałem się kilkugo-

mity i półprawdy: to, że z kreatywnością

dzinnym sesjom tematycznym i prezentac-

rodzą się nieliczni geniusze; że ludzki

jom przypominającym swoją formą popu-

mózg możemy podzielić na twórczą

larne TED Talks. Rozmawiałem z twórcami

i analityczną półkulę; albo że dzieci są

start upów, trzymałem w dłoniach klocki

bardziej twórcze niż dorośli. Z drugiej

architektoniczne, a nawet… brałem udział

strony, w badaniach kreatywności wciąż

w warsztatach kulinarnych. Nieustające


4 poszukiwania i odwaga do wprowadzania

faktycznymi pomysłodawcami i realiza-

zmian w sprawdzonej formule konferen-

torami, a nie tylko wykonują narzucone

cyjnej to jeden z największych atutów

z góry polecenia. Co więcej – część z nich

Creative Vibes. I choć nie wszystkie ek-

wraca w charakterze prelegentów, którzy

sperymenty były udane, zdecydowanie

mogą podzielić się pierwszymi doświad-

częściej czułem się pozytywnie zaskoczo-

czeniami zawodowymi. Dla osób, które

ny niż zawiedziony. W pamięci zapadła mi

nadal zastanawiają się nad tym, jak będzie

szczególnie edycja, w której uczestnicy

wyglądać zderzenie z rynkiem pracy po

mieli okazję do przeprowadzenia śledztwa.

opuszczeniu murów uczelni, jest to świet-

Cel? Schwytanie mordercy kreatywności.

na okazja, żeby skonfrontować swoje

Miejsce? Escape Room i czekający w nim

wyobrażenia z realiami.

szereg zagadek. Na studencką kieszeń Bierny student? O organizatorach

Wpływ studentów na organizację Creative

Co jeszcze przemawia za Creative Vibes?

Vibes widać również w trosce o dostęp-

Jego organizatorzy. Zespół stojący za

ność wydarzenia – ceny biletów zdecy-

konferencją tworzą niemal wyłącznie

dowanie nadają się na każdą kieszeń.

studenci i świeżo upieczeni absolwenci,

To prawdopodobnie jedyne na rynku wy-

wspierani przez Jolantę Bieńkowską –

darzenie, w którym za kilkanaście złotych

opiekunkę Koła Kreatywności Biznesowej,

otrzymałem ciekawe prelekcje, angażują-

działającego przy Wydziale Zarządzania

ce warsztaty i materiały konferencyjne.

Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas gdy

Prawdę mówiąc, podczas pierwszej edycji,

szkołom wyższym zarzuca się zbytnie

w której brałem udział (jeszcze) jako

skupienie na teorii i oderwanie od realiów

słuchacz… więcej zapłaciłem za kupno

rynku pracy, a samych studentów często

książki jednego z prelegentów niż za samą

(nieco na wyrost) oskarża się o brak zaan-

wejściówkę.

gażowania i bylejakość, zespół Creative Vibes daje radę. Umiejętność pozyskiwa-

Konferencja Creative Vibes jest

nia partnerów i sponsorów, promocja

propozycją nie tylko dla pasjonatów

w mediach czy stworzenie zaplecza i ob-

marketingu, ale również dla

sługa imprezy, w której uczestniczy kilku-

wszystkich tych, którzy odczuwają

dziesięciu gości to umiejętności, które

głód wiedzy i mają w sobie odwagę

przydadzą się w większości przedsiębiorstw i organizacji. Tym bardziej cieszy, że studenci tworzący konferencję są jej

do stawiania nieoczywistych pytań.MARKETINGOWE FLOW Świat marketingu stale się zmienia. Coraz bliższe relacje z klientami, automatyzacja, chatboty... To tylko niektóre aspekty współczesnego marketingu, o których kilkanaście lat temu nikt by nie pomyślał. Jak nadążać za tymi pomysłami i rozwiązaniami?

Wywiad z Anetą Famulską, Managing Director Agencji Creative Flow, przeprowadziła Karolina Kołat


7 Niewątpliwie praca w branży marketingu

Dlaczego bycie otwartym na pomysły

jest pod tym względem wymagająca i cie-

klienta jest tak ważne?

kawa. Trzeba na bieżąco obserwować

To absolutna podstawa udanej współpra-

zmieniające się trendy, brać udział w kon-

cy. Jako agencja możemy wejść w rolę

ferencjach, śledzić prasę branżową oraz

eksperta, doradcy w zakresie marketingu,

różnego rodzaju case’y, które pojawiają

w tym: budowania strategii komunikacji

się na rynku polskim i międzynarodowym.

omnichannelowej, tworzenia spójnej iden-

Najlepszą lekcją jest jednak kontakt

tyfikacji wizualnej, optymalizacji budżetu

z klientem i jego branżą. Kiedy rozpoczy-

marketingowego i być wsparciem w in-

namy współpracę z nowym klientem,

nych ważnych dla klienta obszarach. Nie

najbardziej kluczowym momentem tego

możemy jednak w apodyktyczny sposób

procesu jest briefing, czyli dogłębna anali-

narzucać swojego spojrzenia na jego biz-

za potrzeb klienta, jego celów bizneso-

nes, bo to on finalnie podejmuje decyzje.

wych i marketingowych, zapoznanie się

Nie oznacza to uległości i ślepej akceptacji

z jego dotychczasową strategią działania,

pomysłów klienta. Jeśli się z czymś kate-

kanałami komunikacji, słabymi i mocnymi

gorycznie nie zgadzamy, komunikujemy to

stronami marki, produktu czy usługi.

otwarcie i uzasadniamy swoje stanowisko. Najważniejsze w tym procesie są ciągła

Bardzo istotną kwestią po stronie

wymiana opinii, dzielenie się wiedzą

agencji jest poznanie otoczenia

i wspólne dążenie do jednego celu. Op-

biznesowego naszego klienta,

rócz merytorycznych aspektów współpra-

zrozumienie jego branży, produk-

cy bardzo ważne jest też wspólne flow. Co

tów, procesów biznesowych.

to znaczy? Jeśli ludzie pracujący nad da-

To niezwykle twórczy i rozwijający proces, wymagający otwartości

nym projektem są na siebie otwarci, lubią się, szanują, wspierają, wtedy osiąganie celów jest szybsze i efektywniejsze.

i zaangażowania. Co jest podstawą współczesnego Na tym etapie przydają się również umie-

marketingu?

jętności miękkie takie jak elastyczność,

Jest to pytanie niezwykle ważne, a odpo-

komunikatywność, otwartość na dialog

wiedź na nie obszerna. W branży marke-

z klientem. Ponadto dobra współpraca

tingowej działam od 17 lat i czasami z nie-

to ciągła wymiana myśli, pomysłów i wza-

dowierzaniem patrzę na to, jak bardzo się

jemne dzielenie się wiedzą.

ona w tym czasie zmieniła.


8 Gdybym chciała zamknąć odpowiedź

nością się w niej odnajdzie. Gdybym miała

w jednym zdaniu, na pewno odpowie-

wymienić kilka istotnych cech charakteru,

działabym: jedyne, co jest pewne zarów-

które niewątpliwie predysponują do pracy

no w życiu, jak i w marketingu, to ZMIANA.

w marketingu, byłyby to na pewno kreatywność, otwartość i komunikatywność. Nie

Punktem wyjścia zawsze jest

należy pominąć też kwestii odporności na

obserwacja zmieniającego się

stres, gdyż niejednokrotnie działa się pod

dynamicznie otoczenia, ludzi,

wpływem dużej presji czasowej, tzw. dead-

ich przyzwyczajeń, potrzeb, tren-

line’ów. Ktoś, kto kocha adrenalinę, będzie

dów rynkowych i umiejętność

zadowolony. W naszej agencji bardzo ceni-

szybkiego reagowania na nie.

my to, że każdy może być tutaj sobą, nie musi udawać kogoś, kim nie jest. Akceptujemy się wzajemnie. Naszą siłą jest to,

Dalej należy dostrzec dwa oblicza obec-

że umiemy pracować zespołowo, jako

nej rzeczywistości. Z jednej strony auto-

grupa ludzi o różnych umiejętnościach,

matyzacja procesów, big data, groma-

charakterach, predyspozycjach i wieku.

dzenie danych o konsumentach, chatboty,

Wzajemne przenikanie się jest podstawą

a z drugiej relacje, autentyczny, bezpoś-

twórczego procesu, od którego zaczyna

redni dialog z człowiekiem, dogłębne poz-

się każdy nowy pomysł. To, co ja kocham

nanie jego potrzeb, motywacji, lęków.

w tej branży i dlatego jestem w niej już

Zrównoważenie tych dwóch światów,

od 17 lat, to ciągle nowe wyzwania, nowe

zbalansowanie ich i zaproponowanie

projekty i totalna wolność, niezależność,

klientowi dopasowanych do jego indywi-

możliwość kreowania nowych rozwiązań.

dualnych potrzeb rozwiązań to moja definicja współczesnego marketingu.

Znaczenie kreatywności podkreśliłaś już na początku. Jak ją rozumiesz?

Wróćmy do zorientowania w tren-

Kreatywność jest dla mnie umiejętnoś-

dach. Jest ono szczególnie ważne w

cią wychodzenia poza utarte schematy

agencji kreatywnej. Na czym jeszcze

i nieszablonowym myśleniem. To otwar-

opiera się praca w tej branży?

tość na rozwiązania, które z pozoru wy-

Praca w branży kreatywnej jest niezwykle

dawałyby się czasami bezsensowne,

twórcza i inspirująca. Każdy, kto szuka

bezużyteczne czy niemożliwe. Kreatyw-

ciągłego rozwoju, poszerzania horyzont-

ność to otwarty umysł i patrzenie na

tów, jest otwarty na nowe wyzwania, kon-

świat oraz otaczających nas ludzi

takt z ludźmi, pracę zespołową, z pew-

wieloaspektowo.10 Powinniśmy przyglądać się małym dzie-

wyzwania i wykorzystać swoją kreatyn-

ciom i uczyć się od nich, kiedy poznają

ność. Ponieważ jestem osobą otwartą

świat i wchłaniają go wszystkimi zmys-

na ludzi, energiczną i nie mogącą usie-

łami. Dzieci nie boją się próbować, doś-

dzieć w jednym miejscu, dość szybko zro-

wiadczać, dotykać, chyba że my, dorośli im

zumiałam, że to praca dla mnie. Praca

w tym przeszkadzamy. Edukacja w Polsce

która da mi możliwość rozwinięcia skrzy-

stopniowo zabija w nich kreatywność i tę

deł. Tak więc po 5-letnich studiach magis-

naturalną ciekawość świata. Wtłacza ich

terskich zaczęłam od nowa naukę, tym

na siłę w obowiązujące schematy i nie

razem w formie studiów podyplomowych

pozwala wyjść poza ustalone ramy. Dlate-

z różnych obszarów marketingu i zarzą-

go tak bardzo cenimy w naszej branży to,

dzania.

że tutaj możemy otworzyć nasze głowy i poczuć kreatywne flow na nowo :)

Zajmujesz się marketingiem od kilkunastu lat. Oprócz tego jesteś

Swoją karierę zawodową związałaś

wykładowcą akademickim oraz

z marketingiem. Dlaczego?

prowadzisz szkolenia i warsztaty.

W wieku 19-20 lat trudno mi było zdecy-

Kończąc studia, nie chciałam mieć poczu-

dować o tym, co chcę robić w życiu. Nie

cia, że straciłam pięć lat. To był wartościo-

umiałam dokładnie rozpoznać swoich

wy czas w życiu, jednak nie zaspokoiłam

potrzeb i predyspozycji. Miałam różne

potrzeby rozwoju. Pewne okoliczności ży-

pomysły na siebie i większość z nich krą-

ciowe, spotkania z ludźmi, stworzyły oka-

żyła wokół psychologii, socjologii, peda-

zję na powrót w obszar edukacji i wyko-

gogiki. Chciałam pracować z trudną mło-

rzystania umiejętności pedagogicznych.

dzieżą, uczestniczyć w procesie resoc-

Dostałam kilka propozycji prowadzenia

jalizacji. Myślałam też o logopedii. Osta-

warsztatów oraz udziału w konferencjach.

tecznie wybrałam kierunek pedagogiczny,

Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim

a pracę magisterską pisałam z psychologii

również przyszła sama. Wierzę, że przycią-

rozwojowej. Byłam idealistką i chciałam

gamy do siebie rzeczy, które chcemy robić.

zmienić pewne rzeczy w edukacji. Jednak

W moim przypadku są to chęć dzielenia

na studiach zorientowałam się, że niewiele

się wiedzą i praca z młodymi ludźmi, któ-

mogę zrobić. Na piątym roku studiów pod-

rzy według mnie mają ogromny potencjał.

jęłam pracę w agencji marketingowej i od-

Chciałabym, żeby na etapie studiów mieli

kryłam niezwykle ciekawy dla mnie obszar.

oni możliwość zetknięcia się z praktyka-

Czułam, że jest to branża, w której mogę

mi, z realnymi przykładami biznesowymi,

się rozwijać, podejmować wciąż nowe

z różnymi wyzwaniami i trudnościami.12 Studenci są też dla mnie dużą inspiracją,

Kim będą prowadzący?

ponieważ marketing bardzo się zmienia

Bardzo zależało mi na tym, żeby zaprosić

i w tej chwili pewne media, rozwiązania

do współpracy ludzi o wysokich kompe-

marketingowe, które dla młodego poko-

tencjach i dużym doświadczeniu, którzy

lenia są czymś oczywistym, dla mojego

od lat zajmują się marketingiem w jego

pokolenia, w tym dla wielu moich klientów,

różnych obszarach. Są to specjaliści

nie są tak intuicyjne.

w zakresie: strategii biznesowej, budowania planów marketingowych, kreacji, me-

Teraz angażujesz się w nowy projekt

diów społecznościowych, planowania

- Studium Menedżerskie na Wydziale

kampanii w Internecie, a także producent

Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

filmowy.

Jaka będzie jego tematyka?

Tak, studium menedżerskie - Pokaż Lwi

Kogo zapraszasz do wzięcia udziału?

Pazur. Tematyka dotyczy kreacji, strategii,

Zdecydowanie jest to bardzo szerokie

promocji.

grono odbiorców. Studium powstało z myślą o studentach oraz wszystkich

Celem jest stworzenie studium, po

tych, którzy chcą znaleźć swoje miejsce

którym studenci wyjdą z kompletną

w marketingu. Skierowane jest także do

wiedzą, jak zbudować silną markę.

osób pracujących już w branży, pragną-

Począwszy od przygotowania big

cych poszerzyć swoją wiedzę. Kolejną

idea tej marki, zbadania potrzeb

grupę adresatów tworzą wszyscy chcący

grupy docelowej, skonstruowania samego pomysłu na produkt/ usługę, poprzez szerokie spojrzenie omnichannelowe, zaplanowanie kanałów i stylu komunikacji, aż do zaplanowania całej identyfikacji wizualnej.

zmienić zawód, bo czują, że marketing jest ich powołaniem :) ANETA FAMULSKA marketngowiec, PR-owiec, wykładowca Niespożyta energia w pracy i morze pasji w życiu prywatnym. Od kilkunastu lat związana zawodowo i emocjonalnie ze światem marketngu i reklamy. Swoim zamiłowaniem dzieli się podczas warsztatów i szkoleń, a także jako wykładowca akademicki. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych agencjach reklamowych, gdzie

Chciałam, żeby osoba, która zrealizuje nasz autorski program, miała poczucie, że jest w stanie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, w marketingu lub kreacji.

zarządzała działami kreatywnymi. Budując Creatve Flow, postawiła na ludzi – zespół o zróżnicowanych kompetencjach. Po pracy nie zwalnia tempa. Podróżuje, jeździ konno, na snowboardzie i rolkach. Kocha życie.


WWW.POKAZLWIPAZUR.PL


BADANIA UX JAKO PODSTAWA HUMANIZACJI TECHNOLOGII Zastanawialiście się kiedyś, z czego wynika ciągła potrzeba optymalizacji procesów? Gdzie miał początek ten wyścig? Czemu firmy przeznaczają coraz wyższe budżety na działania UX'owe, na badania, research i całą otoczkę mającą na celu polepszenie doznań użytkownika? Co takiego zmieniło się w otaczającym nas świecie w ciągu ostatnich lat? Odpowiedź na te pytania, w naszym mniemaniu, jest dość prosta.

Igor Pietrzak, Wojciech Daniłowicz, The Humans.


15 Przesyt informacji

z główną informacją. To musi mieć sens.

Redundancja, szum informacyjny, jak-

Działania takie na pewno mają swoje

byśmy tego zjawiska nie nazwali, koniec

uzasadnienia w wynikach przeprowa-

końców skutkuje tym samym. Ogrom

dzonych badań”. Po czasie wnioskuję,

informacji jaki do nas dociera, doprowa-

że owszem, są badania, ale dotyczą one

dził do wykształcenia mechanizmów

potencjału reklamowego tych platform.

obronnych. Siedząc przy laptopie czy też używając smartfona, już nie czytamy.

Trendy, trendy

My skanujemy, rozpaczliwie szukamy naj-

Mówimy o nich co roku, przy okazji pod-

ważniejszych informacji pośród gąszczu

sumowań oraz prognoz na nadchodzące

reklam i działających rozpraszająco ele-

miesiące. Co roku oczekujmy rewolucji.

mentów. Próbujemy odnaleźć to, co dla

Zmian, które będą miały znaczenie. Po

nas najważniejsze. Niektórzy twierdzą,

pewnym czasie zauważamy, że rewolucja

że ludzkość zachorowała na coś w rodza-

nie nastąpiła, a my musimy obejść się

ju deficytu koncentacji. Trudno się z tym

smakiem. Owszem, pojawiają się świetne

stwierdzeniem nie zgodzić. Jednak nie

projekty. Jest ich nie mało. Jednak w ob-

stało się to bez powodu. Wystarczy odwie-

szarze serwisów skupiających największą

dzić pierwszy lepszy portal informacyjny.

liczbę odbiorów, nadal jest wiele pracy do

Mnogość clickbaitowych miniatur i tytu-

wykonania. Mówiąc o serwisach z dużą

łów, wplecione w treści reklamy artykułów

liczbą odbiorców, zatrzymajmy się na

sponsorowanych, wyskakujące powia-

chwilę przy Facebooku (tak wiem, mało

domienia. Oj, dzieje się. Smaczku dodaje

innowacyjny przykład ;) ). „Wspieramy

fakt, że historycznie wszystkie te zmiany

ludzi w budowaniu wspólnoty i łączeniu

były motywowane właśnie UX'owym

świata ze sobą” Tak brzmi,ogłoszone

podejściem, czyli optymalizacją, która

w 2017 roku misja firmy. Konfrontując

na celu miała wyjście naprzeciw odbiorcą.

wspomnianą przed chwilą misje firmy

Sam niejednokrotnie, na łamach prasy

z formą jaką obecnie ma portal, zmiana-

branżowej, na prośbę różnorakich portali

mi, jakie były i są wprowadzane oraz

oceniałem zmiany, które wprowadzane

drogę, jaką przebył od momentu powsta-

były właśnie pod kątem UXowym. Łapa-

nia, trudno mi się z tą misją zgodzić.

łem się na ten mechanizm i mówiłem:

Facebook przestał być portalem, gdzie

„Faktycznie! Przecież ten element nawi-

możemy śledzić ciekawe momenty z ży-

gacyjny jest mało popularny wśród od-

cia naszych znajomych. Powiem więcej,

biorców, dlatego schowali go tutaj. Za-

odnalezienie tych momentów w gąszczu

miast tego wyeksponowali kolejny tytuł

informacji, reklam, postów sponsorowa-


16 nych jest, dla mnie, obecnie niemożliwy.

innych elementów. Generalnie wszystko

Oczywiście, mogę sobie to ułatwić, próbo-

należy wyróżnić. W tym miejscu właśnie

wać wprowadzić porządek poprzez zmia-

pojawia się problem. Okazał się on jednak

nę ustawień czy też tworząc grupy użyt-

problemem do rozwiązania.

kowników. Nie zmienia to jednak faktu, że wejściowy feed wygląda mnie więcej

How the humans were born?

tak, jakby do kotła ze sponsorowanymi postami, publikacjami obserwowanych

Ideą nam przyświecającą jest

marek oraz kilkoma wiadomościami typu:

humanizacja technologii,

relacja z wesela cioci Grażyny, ktoś wrzu-

czyli wprowadzenie wszystkich

cił odbezpieczony granat.

– niezwykle ciekawych i przydatnych - teorii, metod,

Czy to oznacza, że idziemy w złym

analiz i badań mających swoje

kierunku?

korzenie w psychologii, socjologii,

Całe szczęście nie. Żyjemy w czasach,

a także filozofii do świata

w których do osób odpowiedzialnych za

marketingu i technologii.

projektowanie doświadczeń dotarło, że już dawno mamy za sobą moment, w któ-

W końcu odbiorcą jest człowiek. Rzą-

rym możemy dodawać kolejne elementy,

dzą nim emocje, mechanizmy od wieków

nic nie odejmując. Usuwanie elementów

rozpoznawane przez specjalistów wspom-

jest rozwojem! Szczególnie w kontekście

nianych dziedzin. Dlaczego więc po raz

wyzwania, jakim stało się utrzymanie

kolejny próbujemy wynaleźć koło? Wspom-

przez dłuższą chwilę uwagi odbiorcy.

niałem o trendzie minimalistycznym.

Nie możemy atakować go z każdej stro-

Czymże innym jest teoria brzytwy Ockha-

ny kolejnym, wizualnie istotnym komu-

ma, która znalazła swoje zastosowanie

nikatem. Wskazują na to ostatnie trendy

chociażby w ekonomii? Przykładów zas-

w projektowaniu, zwłaszcza w ekosys-

tosowań znanych już rozwiązań jest we

temie mobilnym. Oczywiście trendy,

wspomnianych naukach zdecydowanie

trendami, ale projektanci często w zde-

więcej. Dodatkowo z pomocą przychodzi

rzeniu z klientem, odbijają się od ściany.

nam technologia. Pozwala ona w znaczny

Nie zliczę sytuacji, w których dostawa-

sposób zwiększyć zakres zbieranych infor-

liśmy informację, że projekt jest bardzo

macji o tym, w jaki sposób persona, będą-

ładny, nowoczesny i generalnie wszystkim

ca przedstawicielem grupy docelowej,

się podoba… ale należałoby odrobinę

reaguje na dany produkt. Jakikolwiek by

wyróżnić tytuł, podtytuł, zdjęcie oraz kilka

on nie był – fizyczny czy digitalowy


\


18 - jesteśmy w stanie określić, które jego

ją nam wyjść poza ramy internetu. Wszys-

elementy budzą zainteresowanie, a które

tko za sprawą mobilnych wersji okularów.

są pomijane. Jesteśmy w stanie ustalić

Używając eyetrackingu, jesteśmy w stanie

także, czy emocje związane z naszym

odnaleźć potencjalnie najlepsze miejsce

produktem są takie, jakich byśmy oczeki-

do ustawienia tabliczek kierunkowych.

wali. Tutaj pojawia się metoda, przy której

Efektem tego będzie jasny i czytelny sys-

chciałbym się na chwilę zatrzymać.

tem oznaczeń, który z ogromną dozą prawdopodobieństwa wyeliminuje prob-

Eyetracking, czyli pozyskiwanie

lem. Jedno badanie i wyprodukowanie

informacji bezpośrednio od klienta.

kilku tabliczek może sprawić, że podróżni

W teorii najprostsza, w praktyce

korzystający z dworca, poczują komfort.

często pojmana

Wrócimy jednak z naszej wycieczki do świata cyfrowego, w którym znajdziemy

Jaki potencjał niesie ze sobą możliwość

równie wiele intuicyjnych zastosowań tej

zobaczenia na własne oczy, jak nasz pro-

metody. Oczywistą wartością jest to, że

dukt oddziałuje na klienta? Wyjdźmy poza

widzimy jasno i wyraźnie, czy klient znaj-

digital. Na świeże powietrze. Zapraszam

dzie elementy, które dla projektanta były

was na dworzec. Konkretnie na Dworzec

najważniejsze. Dowiadujemy się, w jaki

Łódź Fabryczna. Świeżo wyremontowany,

sposób odbiorca skanuje oczami serwis

odnowiony, ze świetnym, pojemnym par-

czy aplikację, co przykuwa jego uwagę na

kingiem. Co jeśli powiem wam, że 8 na 10

dłużej, a na co w ogóle nie zwraca uwagi.

pytanych osób, będąc tam po raz pierwszy,

Czy zaprojektowana ścieżka użytkownika

nie potrafiło na ten parking wjechać?

jest optymalna, czy może użytkownik ut-

Oczywiście, za drugim czy trzecim razem

knął na którymś z kroków. Tego typu dane

jest lepiej. Pierwsze doświadczenie użyt-

dostarczane są również przez dane anali-

kownika jest jednak fatalne. Chaos, źle

tyczne, bez udziału eyetrackingu. Jednak

umieszczone oznaczenia lub też, zupeł-

żadna analityka nie powie nam, gdzie nasz

ny ich brak. Pomyślcie, jak łatwo byłoby

użytkownik szukał wzrokiem rozwiązania

zoptymalizować doświadczenia osób,

napotkanej trudności. Mowa tu o badaniu

które zazwyczaj jadą tam na ostatnią

reakcji, które zachodzą często bez świado-

chwilę, w nerwach. Spotykają się tam

mości klienta i nie opiszą nam ich w feed-

z problemem, którego w swoim planie

backu udzielanym po badaniu. Dzieje się

nie uwzględnili, czyli zwyczajne zapar-

tak dlatego, że odbiorca sam nie zareje-

kowanie samochodu. Badania eyetrac-

strował faktu o tym, że w międzyczasie

kingowe, już od jakiegoś czasu, pozwala-

na chwilę spojrzał na inny button niż ten,


19 na który chciałby projektant. Badania

wniosków, które płyną z tych informacji

eyetrackingowe wnoszą do procesu pro-

oraz zarekomendowanie działań do wdro-

jektowego bezcenną wartość, pozwalają-

żenia. Bazując na zbieranym przez lata

cą odtworzyć ścieżki postrzegania wraz

doświadczeniu, wiedzy specjalistów

z punktami, na których koncentrowała się

z dziedziny socjologii i psychologii oraz

uwaga obserwatora. A to tylko wierzcho-

opracowanych przez nas metodach, od-

łek góry lodowej. Operując dostępnymi

krywamy dla naszych klientów niezagos-

metodami, przeprowadzając wywiady

podarowane obszary i określamy moż-

zgodnie z odpowiednio wypracowaną

liwości rozwoju ich produktu.

ścieżką socjologiczną czy po prostu rozmawiając z ludźmi, dochodzimy do ich

Ludzie są otwarci na zmiany.

realnych potrzeb. Tworzone przez nas

Zamiast podążać za trendami,

rozwiązania mogą odpowiadać na te

dajmy sobie szansę na ich

potrzeby. To niezwykle istotna kwestia,

kreowanie. Pójdźmy o krok dalej,

szczególnie w czasach, kiedy to ładny

dowiedzmy się, czego oczekuje

projekt przestał być zaletą, a stał się

klient i przygotujmy dla niego coś

standardem.

specjalnego. Jestem pewien, że on to doceni i się odwdzięczy.

Nasze rozwiązania niosą ze sobą wartość dodaną w postaci funkcjonalności skrojonej na miarę potrzeb grupy docelowej, a co za tym idzie, dają przewagę konkurencyjną naszym klientom.

Igor Pietrzak Dzięki doświadczeniu w projektowaniu aplikacji mobilnych oraz serwisów komercyjnych takich jak np. Orange, mBank oraz opracowywaniu rozmaitych procesów wewnętrznych, łączy umiejętności graficzne i analityczne. Nadal jest zaangażowany w zadania kreacyjno-graficzne,

Podsumowanie

Dziedziny badań, które możemy wykorzystywać przy działaniach UXowych, dają nam ogromne obszary do działania. Obszary, w których na pierwszy rzut oka, łatwo się zgubić. Rolą firm takich jak na-

gdyż praca UX, opracowywanie UI oraz zadania kreatywne to dziedziny mocno ze sobą powiązane. Wojciech Daniłowicz W swojej karierze zawodowej zajmował się niemalże każdą gałęzią działań digitalowych. Bogaty bagaż doświadczeń pozwala mu optymalizować procesy wewnątrz organizacji, ale również skutecznie nadzorować i koordynować

sza jest bezbolesne przeprowadzenie

prace operacyjne. Pracuje dla największych marek

klienta przez ten proces. Zdobycie dla

w Polsce i w Europie. Bierze czynny udział

niego informacji, które potencjalnie wydają się nie do zdobycia. Opracowanie

w procesach optymalizacyjnych z zakresu UX, tworzeniu audytów eksperckich oraz rekomendacji.


ROBIMY STARTUPY W ŁODZI Współczesny świat to miejsce pełne zmian i nieoczekiwanych zdarzeń. Następuje w nim eksplozja pomysłów, niejednokrotnie dająca początek czemuś nowemu lub skłaniająca do dalszych udoskonaleń. Wachlarz rozwiązań, dla poprawy funkcjonalności i wygody życia, wydaje się być nieograniczony. Stąd wielu entuzjastów, chcących wykorzystać te możliwości, zaczyna z zainteresowaniem rozważać rozpoczęcie własnego biznesu. O problematyce startupów opowiadał Tomasz Szer – twórca społeczności „Robimy Startupy w Łodzi”, do której zapraszane są osoby rozwijające własne pomysły, chętne budować własną firmę.


21 Startup - jak go właściwie rozumieć?

dany produkt/usługa kosztuje? Wtedy

Istnieje wiele sposobów definiowania

wiadomo, że oferowany produkt ma dla

terminu stratup. Dla niektórych proble-

nich wartość i chcą za to zapłacić, co

matycznym staje się przypisanie tego

z punktu widzenia biznesu, daje dobrą

określenia działającej już na rynku firmie.

perspektywę. Dzięki takiemu podejściu

Inni natomiast uznają, że mianem tym

przedsięwzięcie ma szansę wejścia na

określa się przedsięwzięcia biznesowe,

rynek, a co za tym idzie, zdobycia możli-

które poszukują własnego modelu biznes-

wości finansowania dzięki wsparciu ze

owego.

strony funduszy inwestycyjnych. Oczywistym jest, że inwestorzy chętniej angażują

Startup jest projektem, który

się w projekt, który rokuje szybki zwrot,

mówiąc dosłownie, szuka sposobu

i co najważniejsze, duże prawdopodobień-

na zarabianie pieniędzy. Chcąc

stwo sukcesu finansowego. Początkujący

pozyskać w przyszłości oczekiwany

przedsiębiorca nie powinien odczuwać

zwrot kosztów, trzeba poszukiwać

presji związanej z pierwszą transakcją

efektywnego modelu biznesowego.

sprzedaży, bo miernikiem sukcesu jest

Nie jest to łatwe, bo każdy rynek

liczba użytkowników chcąca z produktu

wymaga indywidualnego podejścia.

korzystać.

Najważniejszy jest pomysł – bez tego nie da się myśleć o podjęciu

Branża technologiczna =

kolejnych kroków. Przy zakładaniu

popularność + opłacalność ?

startupu należy przede wszystkim

Jak zauważa Tomasz Szer, na pierwszym

zastanowić się: czy oferowaną

miejscu wśród profili branży startupowej

wartością przekonamy klienta?

plasuje się branża technologiczna. Chęć korzystania z nowoczesnych technologii

Pytanie pochodzące od potencjalnych

stale rośnie, a swoim zasięgiem obejmuje

klientów brzmi: czym jest nasz produkt/

nie tylko młodsze, ale i starsze pokolenia.

usługa? Świadczy ono o tym, że nasze

Dlaczego największą popularnością cieszą

rozwiązanie nie jest zrozumiałe dla klien-

się startupy uwzględniające wszelkie no-

tów i może nie być przyjęte przez rynek.

winki technologiczne? Odpowiedzią mogą

Każde przedsiębiorstwo niecieszące się

być inteligentne rozwiązania, które skute-

zainteresowaniem będzie musiało zam-

cznie przyciągają zainteresowanie użyt-

knąć swoją działalność. Startupowcy

kowników. Oczywiście takie projekty nie

powinni dążyć zatem do tego, by ich

należą do łatwych. Znacznie większym

przyszli klienci zadawali im pytanie: ile

wysiłkiem musi wykazać się startup, który


22 chciałby stworzyć swój własny, nowy pro-

na dużym budżecie. Z czasem, gdy przed-

dukt. Początkowo przedsięwzięcie skupia

sięwzięcie będzie posiadało przemyślany

się na wykonaniu prototypu. Należy pamię-

koncept wraz z wypracowanym modelem

tać, że prototyp nie staje się bezpośrednio

biznesowym i planem działania, poszerza-

przepustką do szybkich osiągnięć. Stwo-

ją się możliwości finansowania zewnęt-

rzenie prototypu niejednokrotnie wiąże się

rznego. W pierwszym stadium rozwoju

z poniesieniem dużych kosztów, które po-

przedsięwzięcia można zwrócić się o fi-

winny być skalkulowane na etapie opra-

nansowanie do Aniołów Biznesu, czyli

cowania projektu. Bez pokazania założeń

inwestorów prywatnych, finansujących

projektu ciężko jest bowiem rozmawiać

innowacyjne przedsięwzięcia we wczes-

z inwestorem, a tym bardziej zakończyć

nej fazie rozwoju. Wraz z minimalizacją

te rozmowy powodzeniem. Należy zatem

ryzyka interesariuszami stają się fundusze

przemyśleć, czy wysiłki podjęte na począt-

inwestycyjne. We wczesnym stadium roz-

ku przyniosą efekt w postaci możliwości

woju projektu możliwości sfinansowania

dalszego finansowania projektu. Taka

dalszych etapów pochodzą także od ka-

analiza przydaje się zwłaszcza, gdy chce-

pitału Venture Capital. Jak przy większości

my wejść na rynek, na którym istniejące

inwestycji kapitał ten budzi pewne wątpli-

firmy zaspokajają wystarczająco zapotrze-

wości. Problemem staje się tu oddanie

bowanie na rynku. Można tu więc posta-

autonomii na rzecz osób trzecich. Czy

wić nurtujące wielu pytanie: czy realizacja

jednak powinniśmy do tej kwestii podcho-

pomysłu na projekt musi wiązać się z wy-

dzić w sposób podejrzliwy? Instytucja

sokim kapitałem własnym?

dysponująca pieniędzmi musi mieć kontrolę nad rezultatami. Musi ona liczyć się

Kapitał własny a fundusze

z tym, że projekty w początkowym stadium

inwestycyjne

rozwoju mogą się nie udać i zainwesto-

Czy kapitał własny jest niezbędny? To

wane pieniądze zostaną stracone. Przyj-

zależy. Niemniej jednak, kapitał własny

muje się, że około 200 000 zł, to graniczna

dobrze jest mieć. Jego wielkość zależna

kwota na „eksperyment” biznesowy. Po-

jest od planowanych środków na finanso-

wyżej tej kwoty musi być plan, który zakła-

wanie przedsięwzięcia. Bez niego nie

da pokrycie kosztów nieudanego projektu

można wykonać choćby wspomnianego

zyskiem pochodzącym z innych przed-

wcześniej prototypu. Jest to też pierwsze

sięwzięć. Dlatego nie należy lekceważyć

finansowanie projektu, którym na tym eta-

wnikliwej oceny inwestora, gdyż on sam

pie nie jest zainteresowana szeroka gama

podejmuje ryzyko, angażując kapitał

odbiorców. Nie należy jednak skupiać się

w dany projekt.24 Czy kapitał to złoty środek dla

się podejmowania ryzyka, a odrzucenie

odniesienia sukcesu?

traktować, jako bodziec do refleksji. Otwartość na krytykę jest nieodłącznym

Plan działania warto zabezpieczyć

elementem, dzięki któremu projekt będzie

finansowo. Jest to niezbędne

ewaluował. Co zatem z osobami, które na

zwłaszcza, gdy projekt należy

pierwszy rzut oka nie posiadają cech re-

do ryzykownych. Należy liczyć się

kina biznesu? Czy własny startup pozos-

z tym, że na początkowym etapie

taje poza ich zasięgiem? Dzięki odpowied-

szansa na zdobycie środków

nim staraniom, każdą kompetencję można

z funduszy inwestycyjnych jest

nabyć. Tak też jest i w tym przypadku.

bardzo niska. W większości

Na początek należy pobudzić kreatywność

zakładanych stratupów to pomysł

dla generowania dużej liczby pomysłów.

bierze górę nad możliwościami

Chcąc uczyć się poprawnego sposobu

inwestycyjnymi. Stratupowcy

działania, można korzystać z dostępnej

powinni oba źródła finansowania

na rynku wiedzy poprzez wzorowanie się

projektu odpowiednio równoważyć,

na innych przedsięwzięciach. Nie jest ta-

aby nie ponosić niepotrzebnych

jemnicą, że wpływ na zachowania ma śro-

kosztów we wstępnej fazie.

dowisko, w którym żyjemy.

Na etapie tworzenia prototypu nie wska-

Warto zatem szukać okazji do

zane jest ponoszenie wysokich kosztów.

spotykania osób, które poprzez

Tworzenie tego właściwego wiąże się

własne działania stanowią wzór

z wieloma próbami. Dlatego należy roz-

do naśladowania, nie tylko w życiu

ważnie kalkulować kapitał na start. Ale

biznesowym, ale również

czy sam kapitał wystarczy dla odniesienia

prywatnym. Osoby odnoszące

sukcesu? Zdecydowanie nie. Zadaniem

sukces w biznesie, najczęściej

stratupowców jest dotrzeć z opisem pro-

posiadają własne pasje, pozwalają-

jektu do potencjalnych interesariuszy tak,

ce odpowiednio równoważyć

aby dostrzegli w nim wartość i sens. Niez-

zaangażowanie w projekt. To osoby

będne do tego są kompetencje miękkie,

ciekawe świata, chętnie czerpiące

tak często pomijane w rozmowach o start-

szeroką wiedzę, zainteresowane

upach. Osoba rozpoczynająca swoją

procesem własnego rozwoju.

przygodę w biznesie nie powinna zamykać

Taki styl życia bez wątpienia

się na opinie dotyczące projektu. Start-

pozwala na zdrowe podejście

upowiec powinien szukać okazji, nie bać

do pracy.


25 Udany startup? Bardzo proszę!

spotkań skierował swój produkt na rynki

Startup to początkowa faza organizacji

krajów zachodnich, w których tego typu

przedsięwzięcia, którą da się przejść

projekt miał szansę na rozwój. Pomysł

z powodzeniem, należy tylko pamiętać

okazał się być nietuzinkowy, z konkretnym

o tym, że dużo zależy od tego, w jaki spo-

zastosowaniem w praktyce. Obecnie To-

sób podejdziemy do naszych działań.

masz Nigot z powodzeniem produkuje i sprzedaje na rynkach zagranicznych.

Wiedza, determinacja, upór

Przy budowie modelu biznesowego istotną

(ale z możliwością korekty!) powinny

kwestią powinno być także przemyślane

być na stałe zapisane w pracy nad

posiadanie współpracowników. Lubimy

istniejącym projektem. Dobrze jest

dbać o strefę komfortu, dlatego otaczamy

też nie zdawać się tylko na własną

się ludźmi, z którymi łączy nas podobny

wiedzę, a szukać pomocy u innych

sposób myślenia. Wielu startupowców bu-

i czerpać z niej jak najwięcej.

dując zespół uważa przyjaciół za podstawowy filar tworzenia współpracy z uwagi

Nie bez powodu cykliczne spotkania

na sympatię i zaufanie, jakim ich darzy.

organizowane przez Tomasza Szera cie-

Jest to błąd, bo często silne relacje emoc-

szą się takim powodzeniem. Poruszane

jonalne łączące członków grupy nie poz

kwestie skłaniają do dyskusji, a pomys-

walają na eliminację podstawowych błę

łodawca wydarzenia zachęca uczestników

dów działania organizacji. Powinniśmy

do przedstawienia własnych opinii i kon-

zatem wyjść poza swoją prywatną, znaną

frontowania ich z innymi punktami widze-

przestrzeń w celu poszukiwania osób

nia. Pomaga to zyskać świadomość tego,

z cechami odpowiednimi z perspektywy

że projekt nie zawsze musi być odebrany

biznesu. Oczywiście nie należy przekreśl-

tak, jakbyśmy tego chcieli. Niekiedy oka-

lać szans bliskiego przyjaciela na dobrego

zuje się być bezużyteczny, a czasem zbyt

partnera do pracy, zwłaszcza że nie tak

wczesny na efektywne wejście na rynek.

łatwo znaleźć chętnych, kompetentnych

Tak było w przypadku Tomasza Nigoty,

współpracowników na samym starcie pro-

konstruktora maszyn i urządzeń, którego

jektu. Należy jednak ciągle mieć na uwa-

pomysłem był hol rowerowy umożliwia-

dze perspektywę życia organizacji i doko-

jący holowanie roweru pełnych rozmiarów

nywać wyborów personalnych w oparciu

przez drugi rower. Tomasz Nigot odkrył

o nią. Kapitał ludzki zasadniczo determi-

niszę rynkową, w Polsce charakteryzującą

nuje prawidłowe funkcjonowanie przed-

się małym zainteresowaniem klientów.

sięwzięcia. Dla prosperowania biznesu

Jednak po konsultacji z uczestnikami

potrzebne są m.in. umiejętności z zakresu:


26 zarządzania finansami, zarządzania orga-

Czy można zatem powiedzieć, że studia

nizacją, marketingu, wykorzystywania

w jakikolwiek sposób nas ograniczają?

techniki, czy skutecznej sprzedaży, itp.

Oczywiście, że nie! To doskonały czas

Tak też było w przypadku Tomasza Nigoty.

na przygotowanie się do świata biznesu.

Wiele obszarów działalności, jak: technologia wykonania produktów gotowych,

Dodatkowa działalność podejmo-

promocja działalności i sprzedaż nie by-

wana na uczelni zawsze zaowocuje

łoby tak efektywnych, gdyby nie osoby

doświadczeniem mającym wartość

odpowiednio przygotowane do pełnienia

dodaną. Taką drogę wybrał

tego typu funkcji. Skoro wiadomo, że pro-

Sebastian Górecki, który brał aktyw-

fesjonalizm i zaangażowanie ma zasad-

ny udział w projektach, pozwalają-

niczy wpływ na powodzenie projektu, to

cych mu m.in. rozwinąć się w ob-

czy wiek odgrywa tu istotną rolę? Jak

szarze marketingu. Pozyskane,

wspomnieliśmy wcześniej, Tomasz Szer

w czasie studiów oraz działalności

zaprasza na swoje spotkania osoby w róż-

uczelnianej, umiejętności dały po-

nym wieku. Jednak poczynione przez nie-

czątek budowie inteligentnych uli.

go obserwacje sugerują, że większy poten-

Przedsięwzięcie oparte zostało na

cjał istnieje w projektach prowadzonych

szlachetnej idei ratowania pszczół,

przez osoby dojrzałe. Osoby w średnim

które zagrożone są wyginięciem.

wieku posiadają wystarczający kapitał

Przykład Sebastiana potwierdza, że

własny lub są w stanie zgromadzić go za

umiejętności zdobyte na poziomie

pomocą zasady 3F (Family, Friends &

akademickim znacząco przyczynią

Fools). Posiadają również doświadczenie,

się do dobrego przygotowania do

nabyte dzięki dotychczasowej aktywności

startu w biznesie.

zawodowej. Czy to jednak oznacza, że młodzi ludzie nie powinni pokładać nadziei w myśli o założeniu własnego startupu? Entuzjaści tej dziedziny to najczęściej studenci, ograniczeni nie tyle niewielkim doświadczeniem, co brakiem cza-su przez realizowanie bieżących spraw na uczelni. Rozwój pomysłu wymaga ciągłego zainteresowania i poświęcenia, a w końcu ciężko o nim mówić, gdy do życia studenta zawita ulubiony okres w życiu, czyli sesja.

Rozmowa z Tomaszem Szerem przybliżyła wartości, sposób postępowania i doświadczenia związane z założeniem startupu. Uwidacznia, jak złożona jest decyzja o założeniu własnego biznesu. Startup to złożony projekt. Dla uzyskania efektów potrzebne są praca, pasja, determinacja i wiele innych czynników opierających się o kolektywną współpracę na drodze do osiągania sukcesu. Życzymy powodzenia w tworzeniu startupu! Izabela Borkowska#creativelodzpl SZYKIER coffee & bistro Unikalna kawiarnia stworzona w zabytkowej kamienicy w sercu Ĺ odzi.


29 Łódź w XIX wieku była jednym z naj-

spotkań i wspólnego biesiadowania ro-

ważniejszych polskich ośrodków

botników z mistrzami fabrycznymi i bryga-

przemysłowych. Nazywana wów-

dzistami. Popularne były zabawy tanecz-

czas przez wielu „polskim Manche-

ne. Miasto odwiedzały cyrki budzące zain-

terem”, zasłynęła z fabrykanckich

teresowanie wśród mieszkańców. Dzięki

fortun i walk robotników o byt.

fabrykantom powstawały parki miejskie

Jednak Łódź była wtedy przede

dające miejsce do wypoczynku oraz orga-

wszystkim istotnym ośrodkiem

nizacji wydarzeń, takich jak koncerty.

industrializacji i globalizacji. Już

Łodzianie chętnie spędzali w nich popo-

wówczas życie w mieście toczyło

łudnia, między innymi pływając łódkami

się całą dobę, zupełnie jak we

po stawach.

współczesnym świecie. Być może była to zasługa stale pracujących

Miasto rozwijało się dynamicznie dzięki

fabryk, w których cykl pracy wyno-

koegzystencji różnych grup narodowych,

sił 12 godzin.

społecznych, zawodowych. Do miasta przybywali tkacze, kupcy, rzemieślnicy

Ruch przechodniów w mieście ma co-

i fabrykanci z Niemiec, Śląska czy Czech.

dziennie kilka faz odmiennych. Do dnia

Z nieuprzemysłowionych miast przybywa-

gwizd fabryk zwołuje dziesiątki tysięcy

li Żydzi oraz polscy rolnicy szukający no-

robotników, wytwarzających „czarny” ruch

wego, lepszego źródła utrzymania. Z racji

uliczny, w godzinach przedpołudniowych

tego, że miasto znajdowało się pod zabo-

uwijają się kupcy, komiwojażerowie, w po-

rem rosyjskim, przebywali na jego terenie

łudnie – wyludniający fabryki robotnicy,

także urzędnicy carscy. Wszyscy ci miesz-

często rozsiadają się w bramach domów,

kańcy tworzyli niepowtarzalny charakter,

gdzie zjadają dostarczane im obiady.

dzięki któremu Łódź zyskała określenie

W godzinach popołudniowych większe

„miasta czterech kultur”2. W latach 1864–

ożywienie sprawiają postrojone damy

1914 liczba mieszkańców wzrosła niemal

łódzkie, w wykwintnych pojazdach, lub

12-krotnie (z około 40 tys. do 478 tys.)3.

pieszo, zażywające przechadzki po ulicy

Przekonanie o możliwości lepszego życia

Piotrkowskiej1.

w mieście fabrykantów nadało Łodzi miano ziemi obiecanej.

Charakterystyczne były dni wypłat tygodniówek. Zaludniały się wówczas gospody

Wśród nowych obywateli Łodzi był Ezra

położone przy Piotrkowskiej i w bocznych

Szykier. Urodzony w 1843 roku w Poddę-

uliczkach. Czasem dochodziło tam do

bicach chłopiec, który jako dorosły


30 mężczyzna stanie się największym eks-

przechowywane między innymi beczki

porterem śledzi oraz importerem koszer-

ze śledziami, którymi handlowano na

nych win, śliwowic i okowit. Ezra to także

pobliskim targu.

filantrop wspierający łódzkie szpitale i domy dziecka. Na zlecenie Ezry i jego mał-

Kolejnym elementem wyróżniającym obec-

żonki Sury architekt Piotr Brukalski w roku

nie to miejsce są polichromie odkryte we

1896 zaprojektował, a następnie w latach

frontowej części domu. Przed remontem

1896-1901 wybudował narożną neorene-

w tym pomieszczeniu mieścił się sklep

sansową kamienicę przy ul. Północnej 1/3.

mięsny.

Budynek pamiętający czasy, kiedy to po

Udało nam się szczegółowo je odtworzyć.

przeciwnej stronie ulicy Północnej stały

Dzięki temu możemy zobaczyć, jak wyglą-

podobne mu zabudowania, które zostały

dało pomieszczenie sklepu w XIX wieku -

wyburzone podczas II wojny światowej

cieszy się konserwator. – Widziałbym tu

w związku z utworzeniem getta. Obecnie

cukiernię, kawiarnię, lokal, w którym będzie

znajduje się na tym terenie Park Staromiej-

można cieszyć się pięknym wnętrzem,

ski, nazywany przez Łodzian potocznie

a przez okna zerkać na Park Staromiejski –

Parkiem Śledzia (nazwa pochodzi praw-

mówi Mariusz Kurman, konserwator zabyt-

dopodobnie od zlokalizowanego w tym

ków, człowiek, który w kamienicy przy Pół-

miejscu targu rybnego, na którym królował

nocnej przywrócił klimat dawnej Łodzi5.

solony śledź). Na parterze kamienicy Szy-

To dzięki jego kilkumiesięcznej pracy

kierów sklep prowadzili Izrael Rybojad

wnętrze kamienicy Szykiera ma sznyt jak

oraz Chaim Szczycki handlujący wyrobami

sto lat temu. Te wszystkie zdobienia były

pończoszniczymi i rękawiczkami firmy

bardzo zniszczone, ale szczęśliwie ktoś

"Estonia". Od strony ulicy Północnej arty-

obniżył sufit i dzięki temu zachowały się

kuły papiernicze sprzedawał Salomon

w oryginale. Odsłoniliśmy pierwotny wygląd

Altman, a w jednej z piwnic powstała roz-

ścian i sufitów razem z kolorystyką i wzo-

lewnia piwa4. Ta najniższa kondygnacja

rami malowideł6. Farbę na ścianach pos-

w okresie powojennym nie stanowiła po-

tarzono, dzięki temu pomieszczenie od-

wierzchni użytkowej, dlatego dopiero pod-

znacza się skromną elegancją.

czas generalnego remontu przeprowadzonego w 2015 roku w ramach programu

1 grudnia 2018 roku kamienica Szykierów

„Mia100 Kamienic” okazało się, że budy-

dostała nową szansę, została wydzierża-

nek posiada zbytkowe, gotyckie pomiesz-

wiona przez młode i ekscentryczne mał-

czenia piwniczne o łącznej powierzchnia

żeństwo Paulinę Nadel i Sebastiana

500m². Przypuszcza się, że były w nich

Jasnocha.32 Nowi właściciele lokalu ukończyli

dobrze ich ugościsz, przekażesz energię

Wydział Aktorski Państwowej

i uczucie, to stworzysz im swoiste „przed-

Wyższej Szkoły Filmowej, Telewi-

łużenie salonu”, to oni do Ciebie wrócą

zyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera

i odwdzięczą się tym samym. Tak Sebas-

w Łodzi. Ich marzeniem było stwo-

tian opisuje swoje odczucia i wizję, zapy-

rzenia miejsca kulturowego, kultu-

tany o to, w jaki sposób zamierza prowa-

ralnego i kultowego - swoistej „oazy

dzić swoje bistro. Muzyka jazzowa, blues,

artystycznej” przy kawie. Miejsca,

przedwojenna i alternatywa w połączeniu

gdzie artyści będą mogli spotykać

z eleganckim stylem kamienicy ma two-

się z fanami, a kawa będzie tylko

rzyć atmosferę niczym z filmu Woodiego

dodatkiem do relacji nawiązujących

Allena „O północy w Paryżu”. Ma przenosić

się między nimi. Kawiarnia tętni

uczestników w magiczną podróż w czasie.

życiem, nie jest kopią tego, co mod-

Przy cyklicznych swingach, koncertach

ne, tylko wyznacza swoje własne

i spotkaniach można odnieść wrażenie,

trendy. Paulina i Sebastian stale

jakby duch Szykiera nigdy go nie opuścił,

ją rozwijają, tworzą indywidualny

a sami właściciele wręcz zachęcają go,

klimat. Budują wizerunek swój

by pozostał z nimi jak najdłużej.

i lokalu. Ich zdaniem Szykier nadal

Jeżeli wchodzimy z butami w czyjąś

prowadzi swoją działalność, jednak

kamienicę, to ogłośmy światu, że tak jest.

obecnie śledź nie jest beczkowany

Adrian Dałek

a butelkowany w formie piwa! (dzięki współpracy z łódzką Piwoteką).

Łódź jest jednym z najciekawszych miast na świecie, ma swoje piękne strony i bogatą historię, jest miastem kontrastowym pod względem kulturowym, gospodarczym, społecznym i architektonicznym. Miasto, które w swojej brzydocie jest jeszcze nie do końca odkryte, a ciągle zaskakuje i odkrywa swoje piękno. Sztuką nie jest docenić to, czym się już wszyscy zachwycają, sztuką jest odnaleźć nowe miejsce i zachwycić nim innych. Sukces tkwi w ludziach, jeśli

Źródła: 1 https://tytus.edu.pl/2018/08/23/wsrod-dymow-i-pylu-jakzyli-robotnicy-w-xix-wiecznej-lodzi/, dostęp 02.09.2019 2 https://www.wprost.pl/tygodnik/66179/Lodz-czterechkultur.html, dostęp 02.09.2019 3 https://naszahistoriablog.wordpress.com/w-xixwiecznej-lodzi/, dostęp 28.08.2019 4 http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/41283,lodzkamienica-przy-ul--polnocnej-1-3.html, dostęp na dzień 29.08.2019 5 https://lodz.wyborcza.pl/lodz/56,35136,19053236, polnocna-1-3,,2.html, dostęp 15.09.2019 6 https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodz/cennepolichromie-w-dawnym-sklepie-miesnym-w-lodzi/55yqc22, dostęp 15.09.2019CENTRUM KREATYWNOŚCI FABRYKA Łódź chce się rozwijać i być rozwijana! To dlatego od stycznia można dnaleźć na jej mapie Centrum Kreatywności Fabryka miejsce dedykowane wszystkim zainteresowanym nietuzinkowym podejściem do pracy i ciekawym spędzaniem czasu wolnego. W poznaniu tej wyjątkowej przestrzeni towarzyszył nam Filip Kaczmarski – manager.


35 Idea powstania i działania

jeszcze większej energii do działania.

Z inicjatywą założenia kreatywnej przes-

Motywy puzzli, mchu i innych zielonych

trzeni wyszły: ZIPSEE Cyfrowa Polska oraz

akcentów tworzą atmosferę skupienia i

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, na

wyciszenia.

terenie której CK Fabryka ma swoje lokum. Z jej otwarciem wiązała się niepewność,

CK Fabryka jest miejscem

kogo to miejsce może zainteresować.

stawiającym na zaawansowaną

Stąd holistyczne podejście, które ma za-

technologię, o czym świadczą

chęcać do samorozwoju w każdej dzie-

urządzenia, z których może

dzinie. Można tu spotkać osoby, działa-

korzystać każdy gość. Monitory

jące w obszarze technologii, biznesu, no-

z zakrzywionym ekranem – dla

wych mediów oraz kultury, muzyki i sztuki.

wysokiej jakości pracy bez

Każdy jest mile widziany. CK Fabryka

zniekształceń obrazu, elektronicz-

wspiera Polskę Kulturalną – projekt ma-

ne flipcharty – bez trwałego zapisu

jący na celu przybliżenie wartości, jakie

tymczasowych danych, sprzęt do

niesie za sobą polskie kino i utrwalenie

VR–u, aby móc testować aplikację,

w pamięci bohaterów starszych produkt-

Biblioteka Samsunga i YouTuba.

cji. Stąd na ścianach, cyklicznie, można

Cztery telewizory i ich wzajemna

zobaczyć zdjęcia aktorów zaangażowa-

łączność pozwala na zintegrowaną

nych w życie projektu. CK Fabryka oferuje

współpracę. Dzięki obecności

miejsca do pracy oraz organizacji spotkań

telefonów dedykowanych,

prelekcyjnych i warsztatowych. Jak prze-

podłączonych do telewizyjnych

konuje Filip przestrzeń doskonale spraw-

ekranów istnieje możliwość emisji

dzi się m.in. do pracy zdalnej, coworkingu

różnych treści w tym samym czasie.

czy rozmów biznesowych. Sprzyja temu charakterystyczny design daleko odbie-

Dlatego CK Fabryka to miejsce często wy-

gający od tradycyjnego podejścia tzw.

bierane do prowadzenia wideokonferencji.

szarego biura. Pomysł aranżacji powstał

Poza tym stworzono tzw. Strefę Młodego

we współpracy z projektantem ściśle

Twórcy - odrębny kącik rozwoju dla każ-

współpracującym z firmą Samsung, któ-

dego, kto chciałby rozpocząć swoją karie-

ra jest fundatorem wyposażenia Centrum

rę w mediach społecznościowych, tworząc

Kreatywności. Dwupoziomowe wnętrze

filmy na YouTubie. Dlatego jeżeli czujesz,

z otwartą przestrzenią łączy w sobie

że twój sprzęt nie pozwala ci być prawdzi-

wygodę stanowisk z różnorodną i nie-

wym profesjonalistą, CK Fabryka znalazła

wymuszoną gamą kolorów, co dodaje

na to rozwiązanie. Jeżeli masz dosyć nag-


36 rywania w nudnej przestrzeni, obecny tu

dedykowanych jedynie kobietom. Centrum

GreenScreen czeka na Ciebie! W otoczeniu

Kreatywności daje możliwość odbycia serii

Soundboxów stwórz niezapomniany mate-

warsztatów pod okiem ekspertów z zakre-

riał i zdobywaj kolejnych obserwujących!

su np. swobodnego poruszania się po

Choć z zewnątrz CK Fabryka wygląda nie-

programie Java Script. Zajęcia prowadzo-

pozornie, to w środku jest to miejsce tęt-

ne w bardzo ciekawy i inspirujący sposób

niące życiem. Z miesiąca na miesiąc pow-

łączyły teorię z dużą dawką praktyki. Zain-

staje coraz ciekawszy harmonogram, ob-

teresowanie okazało się tak duże, że ogra-

fitujący w wydarzenia o różnorodnej

niczona ilość miejsc okazała się niewys-

tematyce.

tarczająca i organizatorzy już planują kolejną odsłonę tego projektu.

Prelekcje i warsztaty dotyczą zagadnień od rozwoju osobistego

W duchu EKO

po uzyskanie kompetencji

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, jak

w dziedzinie zaawansowanych

ważne staje się wzięcie odpowiedzialności

technologii. Prelegenci zgłaszają

za otaczającą nas przyrodę. Obecna i po-

swoje propozycje kolejnych

garszająca się jakość życia na naszej pla-

wydarzeń. CK Fabryka poszukuje

necie daje powody do wielu przemyśleń

także, chętnych do przekazania

i zasmucających wniosków.

swojej wiedzy zainteresowanym. Wstęp na wszystkie prelekcje/

CK Fabryka nie chce być kojarzona

warsztaty jest całkowicie bezpłatny.

z produkcją dużej ilości odpadów, które nie podlegają utylizacji

Obserwując odbywające się tu wydarzenia,

i stanowią dodatkowe obciążenie

można śmiało powiedzieć, że cieszą się

dla środowiska. Dlatego w tym

dużym zainteresowaniem. Jak przyznaje

miejscu nie ma drukarki, bo

Filip: wybór poruszanych kwestii wynika

wyposażenie techniczne miejsca

z zainteresowań konkretnych grup najlicz-

pozwala na skuteczną wizualizację

niej aktywnych w CK Fabryka i dotyczy no-

informacji. Służy do tego między

woczesnych technologii. Jeden z ostat-

innymi elektroniczny flipchart.

nich projektów, dziejących się w przes-

Nie spotkamy tu także plastikowych

trzeni Fabryki, bazuje na dziedzinie IT

kubków czy talerzy.

i porusza ważną kwestię łamania stereotypów. Mowa tu o zajęciach z rozwoju osobistego, programowania i robotyki38 Wszystko zastąpione jest ekologicznymi

CK Fabryka to przestrzeń pełna nowatorskich

odpowiednikami, takim jak talerze z otrę-

pomysłów, kierująca się ciągłym rozwojem.

bów, które nie tylko zachęcają estetycz-

Słowa nie oddadzą jednak tego, co czeka na

nym wyglądem i zerową szkodliwością dla

chętnych po przekroczeniu progu budynku.

środowiska, ale przede wszystkim akcen-

Jeśli więc zastanawiasz się, gdzie ciekawie

tują wartości Centrum Kreatywności. Do-

spędzić czas wolny, poszukujesz ścieżki

wodem zaangażowania CK Fabryka w spo-

samorozwoju czy po prostu szukasz oto-

łeczną troskę o otoczenie był czynny udział w dwutygodniowej akcji rozpoczętej 13 października. Od roku data ta funkcjonuje oficjalnie pod nazwą Dnia bez Elektrośmieci. Z tej okazji CK Fabryka zachęcała do wyrzucania zbędnego sprzętu elektronicznego do specjalnie przeznaczonego kontenera. Akcja zakończona po 2 tygodniach miała pobudzić świadomość tego, jak ważnym jest odpowiedzialne pozbywanie się odpadów poprzez korzystanie z odpowiednio przystosowanych do tego miejsc. CK Fabryka kieruje także apel do wszystkich organizatorów wydarzeń z przewidzianym poczęstunkiem o przemyślany dobór firm cateringowych starających się dbać o biodegradowalne rozwiązanie. Wszystko po to, aby kooperacja przebiegała w duchu szacunku do otaczającego nas środowiska, w walce o dobre życie dla przyszłych pokoleń.

czenia inspirującego do pracy i odpoczynku, mury CK Fabryka czekają na Ciebie! Izabela Borkowska
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.