Page 1

Bydelsavisen

BRED ENIGHED OM OM ATBispebjerg INDUSTRIENS KULTURARV ER NOGET VÆRD

12. december 2018 12. årgang nr. 5

Bred enighed om værdien ved industriens kulturarv Der var bred enighed om værdien ved industriens kulturarv i Nordvest blandt borgerrepræsentationens politikere til Bispebjerg Lokaludvalgs debat 21 november med titlen ’Industriens kulturarv i Nordvest – hvordan bevarer vi den?’ Er industriens kulturarv værd at værne om? Har vi de rette planværktøjer? Og lytter vi til borgernes ønsker? Det var nogle af de spørgsmål, som blev stillet til Borgerrepræsentationens politikere under debatten. Lokaludvalget satte fokus på, hvad vi stiller op, når byudviklingen stiller krav om flere boliger og dermed ombygning eller nedrivning af gamle industribygninger. Politikerdebatten blev afholdt i Teater Nordvests fine historiske omgivelser på Rentemestervej. Teater Nordvest holder til i et tidligere maskinværksted, og har genanvendt bygningerne på ny som teater. Dette er et eksempel på potentialerne ved genanvendelse af tidligere industrielle bygninger.

I mødet deltog Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø), medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget Mette Annelie Rasmussen(B), Helle Bonnesen (C) og Jens-Kristian Lütken (V). Herudover deltog Martin Ancher fra Liberal Alliance og Kim Hjerrild fra Alternativet. Til venstre: Moderator Anne Kathrine Haarder

Opmærksomhed inden bygningerne er væk Mange medlemmer af Bispebjerg Lokaludvalg deltog ved mødet, og var spændt på at høre, hvordan politikerne stillede sig til bevarelse af de bedste eksempler på gamle industribygninger. Er man indstillet på at værne om Nordvests industrielle kulturarv? Bispebjerg Lokaludvalg efterlyste i denne debat kortlægning af, hvilke bygninger, rum og miljøer fra det gamle industriområde i Nordvestkvarteret, som har en sådan værdi, at det er værd at bevare for fremtiden. Og i givet fald hvad der kan gøres for at passe på værdierne. Under debatten var der bred enighed om, at industriens kulturarv er værd at bevare. Men hvordan det skulle ske, var der forskellige synspunkter på. Det er processen, der er behov for at kigge på, blev det sagt af flere af de inviterede politikere. Det blev oplyst, at Teknik – og Miljøudvalget har planlagt at tage spørgsmålet om bevaring i planlægning som en fremtidig temadrøftelse for mere konsekvent at inddrage det i sit fremtidige arbejde. AHe

Skab lokal tryghed - bliv en del af Natteravnene Brug tid på noget meningsfuldt, og vær med til at gøre dit nabolag til et bedre og tryggere sted at være - bliv Natteravn. Som frivillig i natteravnene vil man typisk bruge to aftener i kvartalet på at gå rundt i lokalområdet. Ruten er fastlagt på forhånd, og natteravnene færdes altid i grupper af tre. Alle frivillige i natteravnene får undervisning i de færdigheder, det tager at være Natteravn. De fem gyldne regler: 1. Natteravnene er synlige og observerer, de blander sig aldrig fysisk i uroligheder o. lign. - men tilkalder professionel hjælp om fornødent. 2. Natteravnene går altid i hold på tre i den karakteristiske gule beklædning. Helst med deltagelse af begge køn og forskellig baggrund, også etnisk. 3. Natteravnene færdes altid i det offentlige rum (på gaden, i bus eller tog)- aldrig inde, hvor de unge morer sig, i ungdomsklubber, værtshuse, diskoteker. 4. Natteravnene giver sig tid til at lytte og tale med børn og unge (på de unges initiativ), men uden at yde egentlig rådgivning. Det overlades efter situationen til professionelle i det lokale netværk eller de unges forældre, familie og bekendte. 5. Natteravnene hjælper “forulykkede” børn og unge - helst gennem deres venner og familie. Holdet følger ikke nogen hjem alene, og låner aldrig penge ud.

Nedlæggelse af gangtunnel? Gangtunnelen under Helsingørmotorvejen ved Ryparken Station har været overvømmet flere gange, og er svær at vedligeholde ordentligt. Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor overvejet at nedlægge tunnelen. Med bygning af cykelbroen langs jernbanen findes der nemlig nu en gang- og cykelforbindelse over motorvejen næsten lige ved siden af. Der er desuden passagemulighed både ved broen ved Emdrupvej og på Hans Knudsens Plads. Det har desuden ikke skortet på klager over, at tunnelen føles utryg, og at mange er bange for at bruge den. Men optællinger af trafik i tunnelen viser alligevel, at tunnelen bliver brugt af ganske mange. Formålet med at nedlægge tunnelen er at bruge den som vandreservoir, når motorvejen trues af oversvømmelse. Man har så adspurgt lokaludvalget, om vi vil være behjælpelig med af høre om holdninger hertil fra lokalområdet. Hvis du har gode argumenter for at tunnelen skal bevares (eller det modsatte), er du velkommen til at kontakte lokaludvalget og give din mening til kende. Det skal være inden 17. december. Skriv til: ZM9U@kk.dk

Vil du vide mere, eller vil du bare prøve en aftentur med Natteravnene på Bispebjerg? Samtidig kan du møde dine naboer, børn og unge, få motion og frisk luft. Ring til Ane Marie Henriksen på tlf. 60 63 75 85 og aftal tid og sted. PS: Der er også natteravne på Nørrebro og Østerbro,- se natteravnene.dk

Bispebjerg Bydelsavis side 1


Lokaludvalgets perspektiv Af Alex Heick Næste møde i Bispebjerg Lokaludvalg er onsdag 19. december kl. 19 i Kulturhuset, Tomsgårdsvej 35

Formand for Bispebjerg Lokaludvalg Bispebjerg Lokaludvalgs arbejdsplan for 2019 I denne tid gør man sig mange steder overvejelser om, hvad der skal se i 2019. Det gælder både private mennesker, virksomheder og i det offentlige. Også Bispebjerg Lokaludvalg har sådan set allerede en arbejdsplan for 2019 på plads. Virkeligheden plejer ganske vist altid at folde sig anderledes ude, end det man planlagde, men planer er alligevel en god ting, fordi det give muligheder for at forberede sig, og sætte penge og andre ressourcer af. Det er noget, som vi kender hver især fra vores eget liv.

Blandt de vigtigste punkter på vores program kan nævnes at arbejde for at der etableres et ordentligt Nørrebro Torv ved stationen, og for etablering af et Lundehustorv i den østligste del af Emdrup. Desuden skal der holdes et antal borgermøder om lokalplaner og problemer, som endnu ikke kendes. Og vi skal uddele puljemilder efter ansægning (se nedenfor) og skrive høringssvar på alt mellem himmel og jord, når bare det vedrører Bispebjerg Bydel. Mange af disse emner og sager er velkendte for den flittige læser af Bydelsavisen. En mere finurlig sag er at prøve at udarbejde et forslag til overdækning af Helsingørmotorvejen ved Emdrupvej broen.

Herved kunne dels skabes en indgangsportal, så bilisterne på motorvejen opdager, at nu er de ankommet til København. Samtidig kunne det støjdæmpe, binde lokalområdet lidt tættere sammen ligesom i gamle dage, og måske der kunne skabes en lille park eller noget andet rart. Teknisk skal det være en let og billig konstruktion. Realismen i projektet kan altid diskuteres, men sommetider får gode idéer vinger og kommer til at flyve selvom ingen havde forventet det. Og uden frisk gå-på-mod kommer man ingen vegne. Intet tyder på, at trafikken på Helsingørmotorvejen bliver mindre med tiden, og når Nordhavsvejen om 1020 år bliver første del af den østlige motorvej rundt om København, vil trafikken stige endnu mere. Derfor er det vigtigt, at tanken om overdækning af motorvejen bliver tænkt. Lige netop på dette sted passerer den nemlig i en slugt, hvilket er en åben invitation til overdækning. To arkitektfirmaer har vist interesse for at udarbejde et idéprojekt. Et andet lidt skævt projekt er en forureningsanalyse på større indfaldsveje. Undersøgelserne er færdige, og rapporten skal snart præsenteres. Projektet udarbejdes i samarbejde med Nørrebro Lokaludvalg og de dygtige folk i Nørrebro Miljøpunkt. Lokaludvalgsmøder er åbne Alle kan møde op til et lokaludvalgsmøde. Det første kvarter af mødet er forbeholdt spørgetid fra borgerne, og også du er altid velkommen. Mødedagsordener kan ses på www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk. Og lad mig på lokaludvalgets vegne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul og et godt nyt år. Alex Heick

Hjemme på Grønningen Plads til både hyggelig baghavestemning og det lange blik med højt til himlen. Grønningen skal udvikles og klimasikres, og du kan være med Af Mette Rojker. Områdefornyelse Nordvest Hjemme på Grønningen ”Hvor føler vi os hjemme, hvad skal der til for at vi føler os hjemme? Er der steder i byen, hvor vi føler os mere hjemme end andre?” Det var aftenens samtaleemne til arbejdsgruppemødet for Grønningen i november. ”Jeg vil føle mig hjemme på Grønningen, hvis det bliver mere personligt” sagde en naboerne til Grønningen, mens en anden fremhævede, at stedet gerne må indbyde til, at forskellige mennesker vil bruge parken Samtalerne gav udtryk for, at fremtidens Grønning både skal kunne føles storslået og give plads til udfoldelse og aktiviteter, og samtidig være hjemligt og give plads til hyggezoner. ”Vi er mange som bor lige her, og det er lidt vores alles baghave”. Udvikling af fremtidens bypark I efteråret tildelte Københavns politikere 27,7 mio. kr. til den nye bypark på Grønningen. Den første fase af udviklingen er i gang, hvor områdefornyelsen skriver programmet, der er den opgave, som arkitekterne skal arbejde ud fra, når de skal tegne forslaget til fremtidens Grønning. Grønningens arbejdsgruppe er med til at formulere, hvad Grønningen skal være for et sted. Hvilken stemning skal der være? Hvordan drømmer vi om at bruge stedet i fremtiden? Og er der

Information om Bispebjerg Lokaludvalgs puljemidler

Bydelsavisen Bispebjerg afbonontiem lis Nostui telarte ex susUdgives cae et gratus

Bispebjerg Lokaludvalg ICIENAM.......................... Rentemestervej 76$5555 2400 København NV ICIENAM...................................................................$5555 www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk ICIENAM..................................................................... Mobil: 26 25 10 17 5555

Af Alex Heick. Formand for Bispebjerg Lokaludvalg Næste ansøgningsfrist til bydelspuljen: Fredag 1. februar kl. 12. 00

(555) 555-5555

Har du en idé til at gøre Bispebjerg Bydel til en sjovere, grønnere, tryggere og mere attraktiv bydel, kan du søge om økonomisk støtte fra Bispebjerg Bydelspulje. Puljen fordeler årligt 2,5 millioner kroner til lokale projekter. Der kan ansøges fire gange om året.

Udgives i samarbejde med minby.dk

Hvem kan søge? Borgere, grupper, foreninger, organi-

ICIENAM...................................................................$5555

Alex Heick (ansvarshavende) oplag cirka 90 000 Kontakt: bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk eller alexheick@dadlnet.dk

ULLA SGO

NULLA FEU (555) 555-5555

særlige udfordringer, som skal håndteres for at vi vil tage stedet til os? Programmet skal være færdigt slut marts 2019, hvorefter arkitekterne kan begynde at tegne på forslaget til den nye bypark.

Sæt kryds i kalenderen Her er en oversigt over de kommende møder og aktiviteter for arbejdsgruppen vedrørende Grønningen. FÆLLESSPISNING OG LYSFEST Tirsdag 15. januar 2019 kl. 17-20 Kom til fællesspisning på Tagensbo Skole og vær med til at sætte lys på Grønningen. Vi sætter fokus på belysning, og tester, hvordan lyset påvirker stemningen på Grønningen. Husk tilmelding. ARBEJDSGRUPPEMØDE Tirsdag 29. januar 2019 kl. 17-19 Om visioner og målsætninger for Grønningen - hvad skal Grønningen være for et sted? ARBEJDSGRUPPEMØDE Mandag 25. februar 2019 kl. 17-19 Arbejdsgruppen præsenteres for og drøfter programmet for den nye bypark på Grønningen. Skriv gerne til Sara på JF8C@kk.dk om du kommer eller send en sms til 2146 9536

sationer, netværk eller institutioner kan søge om støtte til aktiviteter, der afvikles i Bispebjerg for borgere i Bispebjerg. Eksterne aktører, der ikke hører hjemme i bydelen, kan sagtens søge om støtte, hvis projektet kommer bydelens borgere tilgode. Lokale aktører prioriteres dog højst. Hvad kan der søges om støtte til? Bispebjerg Lokaludvalg støtter aktiviteter, der styrker bydelens sociale og kulturelle ressourcer, øger borgernes demokratiske involvering, forskønner bydelen, og/eller samler borgere på tværs af social og etnisk baggrund. Der kan således øges om støtte til en bred vifte af forskellige formål. I vurderingen af ansøgninger lægger Lokaludvalget vægt på, at puljemidlerne kommer store grupper af borgere til gode, og at der er en rimelig medfinansiering eks. i form af egen arbejdskraft. ’Læs mere på Bispebjerg Lokaludvalgs hjemmeside: www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk

Bispebjerg Bydelsavis side 2

Bispebjergkorets Julekoncert

Bispebjergkoret afholder julekoncert ONSDAG den 12. december, kl. 19 i kapellet/kirken ved Bispebjerg Hospital. Indgang fra Tuborgvej 235 Kom og hør julens dejlige sange og syng sammen med koret. Alle er velkomne, og koret byder på en forfriskning efter koncerten. Koret optager gerne nye medlemmer. Kom og vær med og få lyst til at være en af os. Koret kan kontaktes på mail utev@tdcadsl. dk eller mobil 5115 6113. På glædeligt genhør Bispebjergkoret


Aktiviteter i Lundehus kirke

Af Ebbe Lauridsen

Nyt fra Agendaforening Nordvest Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8 Af Tom Jørgensen, Agendaforeningen Karens Hus på Bispebjerg Bakke 8 - Stedet hvor miljøinteresserede mødes”. www.agendaforening-nordvest.dk Skovplantning i byen På trods af den tilstundende vintertid er vi ved at genplante skov i nærheden af Karens Hus i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen. Det er en særlig glæde at plante lidt skov midt i byen. Har du lyst at give en hånd med, så kontakt Tom på 26538091. Du er også velkommen til vores kommende gratis arrangementer i Karens Hus, Bispebjerg bakke 8: Tirsdag 15. januar kl.19: Foredrag med historiker Carsten Hess om den historiske baggrund for ”gør det selv” tanken Baggrunden er den oprindelige livsnødvendige husflid med eksempler på, hvordan denne kom til udtryk i perioden ca. 1750 - 1850. Husfliden blev i 1881 en ideologisk folkebevægelse med Dansk Husflidsselskab. Men lever husfliden stadig? Kan den bruges til noget i dag? Foredraget er muliggjort med støtte fra Bispebjerg Lokaludvalg. Lørdag 19. januar kl. 13: Kryddersnaps Vi smager hinandens hjemmelavede kryddersnapse, og udveksler ”fiduser”. Vært er Jørgen Martinus, Grøn Hverdag og Tom Jørgensen, Agendaforening Nordvest. Kom også gerne selvom du ikke har eget produkt endnu! Det er nemt og godt. Smag og duft konserveres, og det kan ofte konkurrere med de købte varer. Der vil være lidt håndmadder for 30 kr. kontant for at undgå dram på tom mave. Se alle planlagte aktiviteter på www.agendaforening-nordvest.dk

Julekoncert “Luk julefreden ind” Tirsdag 18. december kl. 19.30 Koncert med ensemblet ”De lyse stemmer”. Aftenens program byder på skønne danske og engelske julesange. Ensemblet består af Christine Reuther, Trine Heide og Anna Louise Pedersen, akkompagneret af pianist og organist David Bendix Nielsen.” Nytårsmøde med Jacob Holdt. ”Om at sige JA”. Torsdag 17. januar kl. 19.30 Jacob Holdt behøver næppe nærmere præsentation. Han blev landskendt, da han rejste USA tyndt sammen med Søren Pind. Det blev til en række TV udsendelser, som blev vist på DR1 som optakt til præsidentvalget i 2012, og det siger en del om Jacob Holdt, at Pind undervejs skiftede holdning til flere spørgsmål og var på nippet til at opgive sin støtte til republikanernes Mitt Romney og i stedet bakke op om demokraternes Ba-

rack Obama. Sit kendskab til USA grundlagde Jacob Holdt i 70’erne, da han blaffede rundt i USA og fotograferede livet hos USA’s fattige befolkning. Jacob Holdt vil tale om ”at sige ja og integrere os med hinanden”. Hvad dét kan resultere i, kan alle interesserede høre mere om den 17. januar kl. 19.30. Der dækkes festligt op med rødvin og ost. Deltagelse er gratis.

bliver gennemgået hver gang. Kontakt: Maj Vinding: 6199 7053 Pris: 200 kr. for 10 gange, tilmelding ved fremmøde. Start 7. januar.

Babysalmesang Onsdage fra 10.30 – 11.15 At synge, lege, danse og vugge med sit barn giver et helt særligt nærvær. For børn i alderen 3-12 måneder. Nye hold begynder i januar. Tilmelding via www.lundehuskirke.dk.

Morgensang Tirsdage fra 9.15 – 10.00 Fællessang ved flyglet. Der synges især fra højskolesangbogen, men enhver kan ønske netop sin yndlingssang. For dem, der har tid og lyst, er der også en kop kaffe/te og en bolle med syltetøj kl. 10.00, når sangen slutter.

Juleaften for børn. Mandag 24. december kl. 12.00. Juleevangeliet fortalt for børn i musik, ord og sang. En stemningsfuld og anderledes julegudstjeneste i børnehøjde, men også kan nydes af voksne. Ved sognepræst Lars Petersen og musikmedarbejder Sofie Schelde.

Mørkning. Månedens første tirsdag 16.30-17.00 Før det elektriske lys holdt var det almindeligt at holde mørkning. Man gjorde noget særligt ud af skumringstimen, hvor lys og mørke er til stede på én gang, tvelys, kaldte man det nogle steder. I Lundehus markeres skumringstimen i vintermånederne den første tirsdag i måneden, når der er aftensang i kirkens stemningsfulde rum. Lundehus kirkes kor synger musik, der tændes lys og synges salmer. Aftensangen varer fra 16.30 – 17.00, lige nok til at lade hvilen falde på sig og gå inspireret ud til aftenen.

Internationale kædedanse. Mandage fra 10-12 i menighedssalen Maj Vinding instruerer, og dansene

Lundehuskoret Et kor for alle, der kan lide at synge. Koret øver hver torsdag kl. 17.00 – 19.00, og det består af 20 sangglade mænd og kvinder i alle aldre. Koret holder en årlig sangcafé, og deltager to gange om året ved søndagens gudstjeneste. Nye medlemmer optages løbende, så kig forbi og se, om det kunne være noget for dig.

Vær med i fællesskabet i Bellahøj Kirke Torsdag d. 13. december kl. 19.00 Filmaften: Den skyldige, dansk film fra 2018. Efter filmen er der snacks og snak om filmen. Fri entré.

Få tid til dit barn

Fredag d. 14. december kl. 12.00

Rytmik og salmer for 1-6 årige ved Anette Riis. Se hjemmesiden for tilmelding og betaling. Hver lørdag kl. 9.30 + 10.30 Kan du lide at male med akryl?

Deltag gratis i malerværkstedet hver lørdag kl. 13. Kontakt Lisbeth Nitze, tlf. 35 85 67 69 (kl. 8-10) eller via lisbethnitze@outlook.dk

Læs mere på www.bellahoejkirke.dk

Torsdag d. 10. januar kl. 19.00 Filmaften. ”Den hundredårige, der kravlede ud af vinduet og forsvandt”, svensk film fra 2013. Efter filmen er der snacks og snak om filmen. Fri entré. Tirsdag d. 15. januar kl. 17.00 Mænd, mad og mening. Mænd laver mad, spiser sammen og taler om aktuelle emner (50 kr.).

Fredagscaféens juleafslutning med flæskesteg og risalamande. Pris: 60 kr. Tilmelding på 24 62 19 30.

Fredag d. 18. januar kl. 14.00 Fredagscafé med tidligere koncert- og teatersanger Kurt Dahl. Kaffebord: 20kr.

Gratis strikkecafé

Sorggruppe ved Marianne Meyer

Vi mødes hver mandag kl. 13, hvor vi strikker og hygger. Kontakt evt. Ulla Stærmose på 40 11 36 67.

Du kan kontakte Marianne mellem kl. 17-19 på tlf. 40 97 55 20.

Gratis Yoga for krop og sind

KirkeYoga kræver ingen forudsætninger og du kan deltage når det passer dig. Tidspunkt: Hver torsdag kl. 8.30 + 10.00. og fredag kl. 8.30 (start 9/10. januar) med efterfølgende te/kaffe. Underviser: Hanna Smidt. Tilmelding nødvendig: (max. 12 deltagere pr. hold) på 30 82 46 63 eller hanna.smidt@gmail.com

Bellahøj Kirke Frederikssundsvej 125A Brønshøj

Emdrupvej 22 Ombygning overholder reglerne Af enhedschef Mette Hesthaven Teknik- og Miljøforvaltningen

Nyt fra Grundtvigs Kirke

I sidste udgave af Bispebjerg Bydelsavis kritiserede formanden for Ny Ryvang Villakvarters Vejlaug, Henrik Fischer, ombygningen af Emdrupvej 22. Han beskriver Villakvarterets forsøg på at få kommune, bygherre og Planklagenævn til at gribe ind over for ombygningen som Davids kamp mod Goliath. Fischer skriver blandt andet, at ”det er en væsentlig ændring af vores kvarter, som burde have krævet udarbejdelse af en lokalplan, hvilket vi usagligt blev nægtet!”

male bebyggelsesprocent til 110 medfører ikke et krav om udarbejdelse af ny lokalplan. Desuden ligger ejendommen i bydelscenter ”Emdrupvej”, der blandt andet gør det muligt at etablere dagligvarebutikker på op til 1500 m², hvilket er overholdt.

Teknik og Miljøforvaltningens vurdering Planklagenævnet har ikke truffet afgørelse endnu. Alligevel vil jeg gerne svare på kritikken: Teknik- og Miljøforvaltningen skal blandt andet vurdere, om et projekt har et så stort omfang og medfører så væsentlige ændringer af det bestående miljø, at der er pligt til at udarbejde en lokalplan. Denne ejendom ligger imidlertid i et område, der i kommuneplanen er udlagt til boliger og serviceerhverv, og en forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 75 til 91 i et område, hvor kommuneplanen fastlægger den maksi-

Allerede butik på grunden før dette Der var allerede dagligvarebutik på ejendommen, og fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse forudsætter hverken byggetilladelse eller udarbejdelse af lokalplan. Heller ikke trafikforholdene i området er ændret væsentligt. Anvendelsen af en del af ejendommen til bolig er ny, men dette er også i overensstemmelse med kommuneplanen - det gælder også den øgede bygningshøjde, der maksimalt må være 20 m, og som nu er ca. 13,5 m. Derfor er det forvaltningens vurdering, at der hverken var grundlag for at give afslag til projektet eller for at udarbejde en ny lokalplan.

Af Ulrike von Rosen Det nye butikscenter på Emdrupvej 22

Bispebjerg Bydelsavis side 3

Stemningsfuld luciagudstjeneste i Grundtvigs Kirke torsdag 13. december kl. 17 Lysende luciapiger og stjernedrenge indtager en helt mørk Grundtvigs Kirke, når der er luciagudstjeneste torsdag den 13. december kl. 17. Efter gudstjenesten, som varer ca. en halv time, er der luciabrød og saftevand/kaffe til alle.

Juleklassikeren over dem alle:

Händels Messias Tirsdag 18. og onsdag 19. december kl. 19.30 Hvælvingerne i Grundtvigs Kirke løfter sig til de virtuose, festlige og smukke arier og korsatser. Grundtvigs Kirkes 16 mands professionelle solistkor og 15 mands barokorkester opfører juleklassikeren over dem alle: Messias af Händel. Koncerterne opføres tirsdag den 18. december og onsdag den 19. december, begge dage kl. 19.30. Koncertmester er Tinne Albrectsen, og dirigent er Mads Høck. Billetter til 150 kr. kan købes på www.billetto.dk og på kirkekontoret. Hvis der er overskydende billetter, kan de købes i indgangen – dørene åbnes kl. 18.30.


OMRÅDEFORNYELSE

N O R DV E S T

2016-2021

OMRÅDEFORNYELSE NORDVEST er et samarbejde mellem kvarterets lokale kræfter og Københavns Kommune. Sammen har vi udarbejdet en kvarterplan. Områdefornyelsen er støttet af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og løber fra 2016-2021. VIL DU VÆRE MED? Du har mulighed for at være med i adskillilige arbejdsgrupper eller deltage som frivillig til arrangementer og mindre projekter - skriv til os på nordvest@tmf.kk.dk Følg os på Facebook www.facebook.com/nordvest.omf og på vores hjemmeside: www.kk.dk/omraadefornyelsenordvest

Ny NV-ekspert guider:

Det skal du i december! Nordvest har fået en ny ekspert. Gennem de sidste måneder har områdefornyelsens praktikant, Laura, vandret Frederiksborgvej tynd i jagten på hverdagsfortællinger. Her guider hun dig igennem julemåneden. 1. NORDVEST VILDESTE JULEPYNT Hvis du står ved busstoppestedet på Frederiksborgvej/Birkedommervej kan du måske se noget blinke inde fra gården i AABs boligafdeling. Det er Kjeld Brix og hans kone, som hvert år pynter hele deres have op med alverdens julepynt - og klart et besøg værd! 2.YOGA I DANSEKAPPELLET Hvis man trænger til en pause fra juleræset, så vil jeg anbefale en tur på yogamåtten. Både tirsdag, torsdag og fredag morgen åbner Dansekapellet dørene op for solhilsner og det er en dejlig måde at starte dagen på.

Laura anbefaler en snak i baren hos Café Tomsgård, Birkedommervej 3

3. JUL PÅ CAFÉ TOMSGÅRD Om du er til en kold juleøl eller en kop kolbekaffe, så sidder der altid gode folk klar i baren til en hyggelig snak på Café Tomsgård. En af ejerne, Allan, har også fortalt mig, at de holder åbent juleaften med nisser og julepynt, så det er også værd at overveje hvis man mangler selskab juleaften.

U D ST I L L I N G 24 TIMER PÅ FREDERIKSBORGVEJ Lige nu er Laura i gang med at samle de mange hverdagsfortællinger fra Frederiksborgvej til en gadeudstilling i krydset ved Meny.

Kom til åbning d. 10. januar kl. 15.00 Kjelds juleudsmykning i gården ved Toldskrivervej

Bispebjerg Bydelsavis side 4


HAR OPFUNDET, UDVIKLER, PROGRAMLÆGGER OG PRÆSENTERER TEATER NORDVEST

TEATER

FORÅRSPROGRAM 2019

JANUAR

Maria Bonita

Teatergruppen Batida Alder: fra 11 år Mandag 7/1 til onsdag 9/1 kl. 10.00 + 12.00 Torsdag 10/1 kl. 19.30 · Fredag 11/1 kl. 10.00 + 12.00 Mandag 14/1 kl. 10.00 + 12.00 BATIDAS TEATERHUS

Verdenshistorier

Teatergrad Alder: 2,5 - 5 år Onsdag 16/1 kl. 9.30 + 10.45 BATIDAS TEATERHUS

MARIA BONITA

BATIDA

Maria Bonita vokser op i et fattigt, feudalt samfund med udsigt til hårdt arbejde, mange børnefødsler og tidlig død. Men en dag møder hun bandelederen Lampiao…

BATIDA

ABEN OSVALD Egon Mathiesens børnebogsklassiker som musikalsk forestilling. Den lille Osvald har en hemmelig drøm om et lykkeligt abeliv – og et stort rødt æble. Men æblet skal Den Store Abe have, og Osvald skal bare varte ham op hele tiden.

TEATER REFLEKSION

I NATTENS LYS Mens solsorten synger, gør alle sig klar til natten. Hr. Nat begynder sin vågerunde. Alle sover – undtagen én. ”Jeg kan ikke sove”, siger pigen. Ved hjælp af lidt månestøv slutter hun sig til Hr. Nat.

FEBRUAR 1-2-3-nU...

Art Hotel Alder: 0 - 3 år Tirsdag 19/2 kl. 9.30 + 10.30 BATIDAS TEATERHUS

I nattens lys

Teater Refleksion Alder: 3 - 6 år Onsdag 27/2 kl. 9.30 + 11.00 BATIDAS TEATERHUS

MARTS

1-2-3 nU...

ART HOTEL

Skyer der svæver over byer… en gravko der laver en kæmpe stor bunke jord, lige til at kravle op i… en sommerfugl der ikke kan fanges… et æble man skal hoppe højt for at nå… vil du være med ? 1-2-3-nU…

BATIDA

SPAGHETTI

Man bliver høj af spaghetti, siger de to lange. Og så koger de spaghetti efter alle kunstens regler. Deres nabo, der ikke er spor høj, men lille, tyk og forfærdeligt sulten, vil gerne spise med.

Aben Osvald

Pigespejdernes dramapatrulje opfører

Teatergruppen Batida Alder: 3 - 8 år Mandag 4/3 til fredag 8/3 kl. 9.30 + 11.00 BATIDAS TEATERHUS

JUNGLEBOGEN

En gammel herre med kæmpestore vinger

Mowgli, Baloo, Shere Khan og seks intrigante pigespejdere. Pigespejdernes dramapatrulje skal opføre Junglebogen på den årlige jamboree. Vi følger livet i patruljen og prøverne op til premieren, og det går ikke stille for sig.

Moaser Theatre Group / IRAN Alder: fra 10 år Tirsdag 12/3 kl. 10.00 + 19.00 Onsdag 13/3 kl. 10.00 + 12.00 BATIDAS TEATERHUS

Den store bog om at blive væk Teatergruppen Batida Alder: 5 - 9 år Mandag 25/3 til torsdag 28/3 kl. 9.30 + 11.00 BATIDAS TEATERHUS

APRIL

Pigespejdernes dramapatrulje opfører JUNGLEBOGEN Teatergruppen Batida Alder: 8 - 12 år tirsdag 9/4 til torsdag 11/4 kl. 10.00 +12.00 fredag 12/4 kl 9.00 + 10.45 BATIDAS TEATERHUS

Spaghetti

Teatergruppen Batida Alder: 3 - 8 år Mandag d. 29/4 + tirsdag d. 30/4 kl. 9.30 + 11.00 BIBLIOTEKET

BATIDA

Verdens historier Pigen Soleima er ikke som de fleste. Soleima er nemlig biblioteksalf. Og alfer har som bekendt ikke brug for at sove. Derfor har hun aldrig prøvet, men hun vil så gerne! Heldigvis bor Soleima på biblioteket med reoler, der bugner af bøger. Og hun elsker at gå på opdagelse i dem.

THE MOASER THEATRE COMPANY / IRAN

TEATERGRAD

EN GAMMEL HERRE MED KÆMPESTORE VINGER Pludselig en dag dukker en gammel herre med enorme vinger op i landsbyen. Hvem er han? Er han mon en engel? Og hvad skal man stille op med ham? Moaser Theatre Group fra Iran gæster Danmark med den prisvindende forestilling baseret på Gabriel García Marquez’ fortælling.

BATIDA

DEN STORE BOG OM AT BLIVE VÆK

Hvis nogen andre, f.eks. ens søster, bliver væk, er det helt forfærdeligt. Men hvis man så også selv bliver væk, mens man leder efter den, der først blev væk, er det endnu værre. Eller måske endnu mere eventyrligt! Det er i hvert fald sådan det er i denne her historie!

SPILLESTEDER FORÅRET 2019: BATIDAS TEATERHUS Rentemestervej 25 A, 2400 København NV BIBLIOTEKET Rentemestervej 76, 2400 København NV

HAR OPFUNDET, UDVIKLER, PROGRAMLÆGGER OG PRÆSENTERER TEATER NORDVEST

BILLETTERNE ER GRATIS! – men billetbestilling er nødvendig Billetbestilling foregår KUN på mail: info@batida.dk

Du er sikret billetterne, når du modtager en bekræftelse fra os

Bispebjerg Bydelsavis side 5


DET SKER PÅ BIBLIOTEKET

BIBLIOTEKET • RENTEMESTERVEJ 76 • 2400 KØBENHAVN NV • WWW.BIBLIOTEK.KK.DK/BIB

FERIECAMP I BISPEBJERG I JULEFERIEN Gratis aktiviteter for børn og unge i alderen 3 - 17 år.

TIRSDAG 22. JAN. · KL. 10.00 - 10.30

BABYMASSAGE

MOSTER ZILETTES BØRNESHOW

12., 13., 26. & 27. JAN.

LØRDAG 26. JAN. KL. 10 - 11: 1 1/2 - 3 ÅR MED EN VOKSEN KL. 11 - 12: 4 - 6 ÅR MED EN VOKSEN

Med tips til at løsne stivhed i nakke og ryg. For gravide og forældre med babyer 0 - 8 mdr. Pris: 45 kr. www.billetto.dk

BAG OM KUNSTHISTORIENS MESTERVÆRKER: BAROKKENS MESTRE

Dybdegående maleteknisk kursus. Sted: Kulturhuset, Tomsgårdsvej 35, lok. A, 2400 København NV. Pris: 800 kr. www.billetto.dk MANDAG 14. JAN. · KL. 10.00 - 10.35

BIO FOR BØRN

Vi viser nye og gamle børnefilm. For børn fra 3 år. Gratis adgang. Tilmelding på tlf. 2939 8419. SØNDAG 20. JAN. · KL. 11.00 - 13.00

LIG&LYT TIL MAREN UTHAUG

Sange og teater for de 2 - 5 årige. Gratis adgang. Tilmelding på tlf. 2939 8419.

BIBLOLEG: RONJA RØVERDATTER

Leg med Legefabrikken. Pris: 25 kr. pr. barn. www.billetto.dk SØNDAG 27. JAN. · KL. 10.00 - 14.00

FAMILIEVÆRKSTED: PEDDERSEN & FINDUS

Byg, opfind, leg og hit på. For børn og deres voksne. Gratis adgang. Ingen tilmelding.

JANUAR

FREDAG 11. JAN. · KL. 10.30 - 11.30

I Grøndal Multicenter Hvidkildevej 64, 2400 København NV Prøv blandt andet ballet, klatring, hip hop, trampoliner og meget mere. Se programmet på www.feriecamp.kk.dk

MANDAG 28. JAN. · KL. 10.00 - 12.00

BØRNEVÆRKSTED: PEDDERSEN & FINDUS

Byg, opfind, leg og hit på. For de 5 - 8 årige. Gratis adgang. Tilmelding på tlf. 2939 8419.

BIBLIOTEKET ønsker god jul & godt nytår

ONSDAG 30. JAN. · KL. 9.30 - 10.15

EVENTYRFORTÆLLING

BIBLIOTEKETs eventyrfortæller, Hanne, fortæller historier for de 4 - 5 årige. Gratis adgang. Tilmelding på tlf. 2939 8419.

BIBLIOTEKET er LUKKET MANDAG 24. DECEMBER TIRSDAG 25. DECEMBER ONSDAG 26. DECEMBER MANDAG 31. DECEMBER TIRSDAG 1. JANUAR

MANDAGE · KL. 17.00 - 21.00

HÅNDARBEJDE PÅ BIBLIOTEKET Gratis adgang. Ingen tilmelding.

Medbring eget håndarbejde. Opstart 14. jan. Gratis adgang. Ingen tilmelding.

MANDAG 21. JAN. · KL. 18.00 - 20.00

TIRSDAGE · KL. 18.00 - 21.00

STRIK 8-TALLER

TEGNING PÅ BIBLIOTEKET

For øvede strikkere. Pris: 50 kr. www.billetto.dk

Torsdag 27. december til søndag 30. december.

it-caféen holder juleferie 21. december - 6. januar

Lær klassiske tegneteknikker. Medbring eget tegnegrej. Opstart 15. jan. Pris: 50 kr. via MobilePay. Ingen tilmelding.

lektiehjælpen holder juleferie 18. december - 6. januar biblioteket Rentemestervej 76 2400 nv

Læs mere om arrangementerne på www.bibliotek.kk.dk/bib www.facebook.com/BIBLIOTEKETrentemestervej

På BIBLIOTEKET finder du også LEKTIECAFÉ Caféen er et tilbud til børn og voksne under uddannelse. Mandage og onsdage kl. 16.00 - 18.00 kan du få hjælp til lektierne eller til at arbejde selvstændigt med opgaverne. Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig. Du finder lektiecaféen i Børn & Unge biblioteket på 1. sal.

BIBLIOTEKET Rentemestervej 76 2400 København NV KONTAKT (BIBLIOTEKET ONLINE): Tlf. 3366 6000 E-mail: bibliotek@kff.kk.dk bibliotek.kk.dk/bib facebook.com/BIBLIOTEKETrentemestervej

Åbningstider Mandag - fredag kl. 8.00 - 22.00 Lørdag & søndag kl. 8.00 - 15.00

Åbningstider Borgerservice Mandag - fredag kl. 10.00 - 16.00

Biblioteksbetjening Mandag - fredag kl. 13.00 - 18.00 Lørdag kl. 11.00 - 14.00

Bispebjerg Bydelsavis side 6

IT-CAFÉ Tilbuddet er for alle, og du skal bare møde op. Her kan du i dit eget tempo lære om Internettet, e-mail, tekst- og billedbehandling m.v. Det er frivillige, der hjælper dig, og det er gratis. Du finder IT-caféen i foyeren i stueetagen mandage, tirsdage og torsdage kl. 10.00 - 14.00. SKRIVEKLUBBER Vær med når vi deler vores egne tekster med hinanden. Skriveklub vol. 1 onsdage kl. 9.00 - 11.00. Kontakt Katrine: kls_p93@hotmail.com Skriveklub vol. 2 tirsdage kl. 19.30 - 21.30. Kontakt Søren: soerenhoerlyk@gmail.com


GLÆD DIG TIL FORÅRSSÆSON 2019 OCEAN OF OUR MOTION DATO Torsdag 10. januar til søndag 13. januar BILLET Fra kr. 40/kr. 145 Gæstespil og debutforestilling af DeLeónCompany. MYOPIC TIME DATO Torsdag 24. januar til lørdag 26. januar BILLET Fra kr. 40/kr. 135 Gæstespil af Sparrow Dance v. Esther Wrobel.

POETISK DEBUTFORESTILLING AF TALENTFULD, UNG KOREOGRAF ÅBNER DET NYE ÅR I DANSEKAPELLET

NO SEX – EN VERDEN AF KØN DATO Onsdag 30. januar og torsdag 31. januar BILLET Kr. 40/kr. 175

Med koreograf Jens Schyth Brøndum i spidsen debuterer det moderne dansekompagni DeLeónCompany med stykket OCEAN OF OUR MOTION på Dansekapellet 10.-13. januar 2019.

være del af et fællesskab om kunst. Fordi kunst betyder, at vi som mennesker kommer frem i verden og i livet. Det er nok det vigtigste, der er,” siger Jens Schyth Brøndum og fortsætter:

Jens Schyth Brøndum er på vej frem på den danske dansescene – og som up-and-coming koreograf sætter han nu sin første, store forestilling på dansekortet.

”OCEAN OF OUR MOTION er en danseforestilling med mennesker, for mennesker, af mennesker.”

Gæstespil af Black Box Company. OMVENDT DATO Søndag 3. februar BILLET Kr. 50 Gæstespil for børn af Nycirkuskompagniet og Teater Kimone. DIGT MED MIG DATO Tirsdag 12. og onsdag 13. februar PRIS Gratis Gæstespil for børn og unge af NOWHERELAND og Kunst ud til Folket DÝPID DATO Torsdag 14. februar til lørdag 16. februar BILLET Kr. 75 Gæstespil af Andrea Joensen og Miran Ugljen.

OCEAN OF OUR MOTION er en poetisk rejse fyldt med lys, lyd og kropslighed. ”Forestillingen er en sanselig oplevelse og poetisk rejse, der udforsker individets fortabelse i en gruppe af mennesker,” siger Jens Schyth Brøndum. Med bølgende bevægelser opsluges individet i et brølende menneskehav af kroppe, og danseforestillingen sætter spot på at leve livet i relation til andre. Dans er for alle Stykket OCEAN OF OUR MOTION er for publikum, der vil se en moderne danseforestilling, der pirrer nysgerrigheden og rammer midt i hjertekuglen. ”Dans er for alle. Og jeg vil give publikum frihed til bare at opleve – at alle kan få den samme fornemmelse af at

DANSEFEBER VINTERCAMP DATO Mandag 11. til torsdag 14. februar ENTRÉ Gratis

Dansekompagniet, DeLeónCompagny, har nu åbnet op for deres egen træning med workshops og åbne morgenklasser i Dansekapellet. Det skaber samarbejder, kunstnerisk flow og samhørighed med kompagniet. Platformen er også med til at financiere kompaniets forestillinger sammen med sponsorater.

FAKTA OM OCEAN OF OUR MOTION: KOREOGRAF Jens Schyth Brøndum i samarbejde med danserne DANSERE Stina Strange Thue Tobiasen, Frederik Levin Jensen, Nikoline Due, Jens Schyth Brøndum KOMPONIST Donald Beteille DATO Torsdag 10. januar til søndag 13. januar TID tor-fre kl. 19.30, lør-søn kl. 16 VARIGHED Ca. 45 min. BILLET Fra kr. 40/kr. 145 ALDER Fra 14 år og op

Bliv ramt af dansefeber – DANSEFEBER VINTERCAMP handler om dans, dans og atter dans. For børn og unge mellem 3-20 år. KNUD ROMERS ABC DATO Torsdag 14. marts og fredag 15. marts BILLET Fra kr. 50/kr. 100 Gæstespil for børn af BaggårdTeatret, Den Fynske Opera og sART Danseteater.

Om Jens Schyth Brøndum og DeLeónCompany Danser og koreograf, Jens Schyth Brøndum, har bl.a. vundet KOREOGRAFIKONKURRENCEN i Dansekapellet, hvor han også har deltaget i TAKE THE STAGE i flere år. Han danser for Uppercut Danseteater på forestillingerne TRO og VILDHEKS på Østre Gasværk Teater og er fast kompagnidanser hos Sita Ostheimer Company i Berlin.

Jens Schyth har bl.a. danset på Boulder Ballet School i USA og er uddannet fra Den Danske Scenekunstskole.

Forestillingen er blevet til med støtte fra Statens Kunstfond, Dansk Skuespillerforbund, Knud Højgaards Fond og Le Fix.

DREAMS OF BRAZIL DATO Fredag 1. til tirsdag 5. marts BILLET Kr. 50 Gæstespil for børn af Roots Dance Art og Meire de Oliveira. DANCE SCIENCE DENMARK SYMPOSIUM 2019 DATO Lørdag 6. april BILLET Fra kr. 500/kr. 1.400 via mail til info@dancescience.dk KOREOGRAFIKONKURRENCEN 2019 DATO Lørdag 13. april BILLET Kr. 100

LÆS MERE PÅ DANSEKAPELLET.DK Nyt program ude i uge 51

BISPEBJERG I BEVÆGELSE Tak for en forrygende sæson og glædelig jul YOGA, MODERNE 60+, RYTMIK, HIP HOP 60+ VERDENSDANS FOR KVINDER og GI' SLIP OG DANS Ferielukket fra uge 52. Sæson 2019 starter uge 2 frem til uge 25. Åbent for tilmeldinger nu. Se www.dansekapellet.dk

Bispebjerg Bydelsavis side 7


Sikker skolevej i NV Nyt fra Kulturnet Af Jette Varn FERNISERING OG JAZZ I KULTURHUSET Fredag 11. januar kl. 14.00

FDF’ere juler igennem på julelejr Af Henriette Sø Hele 79 børn og voksne fra FDF Utterslev var i weekenden afsted på julelejr. Lejren fandt sted i Store Klaus i Stenløse, og undervejs blev der tid til alle former for julehygge. FDF Utterslev mødes normalt på Streyf i Utterslev Mose, men gennem året er der en række lejre, hvor de mange FDF’ere rejser udenbys, og julelejren er en fast tradition, hvor julen skydes i gang for alvor. - Der er altid max hygge, når vi er på julelejr, og både børn og voksne nyder en weekend med fokus på samvær og friluftsliv, siger Michael Løwe Jensen, der er kredsleder i FDF Utterslev.

I løbet af weekenden blev der spillet teater, hørt historier og klippet juleklip, ligesom der både var arrangeret juleløb, hvor børnene som nissefamilier skulle samarbejde om at løse en række opgaver på tid og et natløb, hvor de største børn i nattens mulm og mørke skulle finde en række poster. Desuden blev der tid til masser af udendørs hygge med bålaktiviteter og madlavning i det fri. FDF Utterslev har netop modtaget 16.000 kroner fra Nordeafonden til at fremme friluftsaktiviteterne i foreningen til glæde for mange børn i Københavns Nordvestkvarter.

Vi byder velkommen til 2 lokale billedkunstnere: Tanya Fessel og Svend Lassen. Tanya kommer oprindelig fra Ukraine, og har boet her i snart i 22 år. Hun er uddannet musikpædagog (violin) fra sit hjemland. Tanya fortæller om sit forhold til maleriet: Maleprocessen giver ro, og jeg kan få inspiration i hverdagen til at skabe et nyt værk. Det jeg bedst kan lide ved processen, er at man hele tiden er i udvikling. Jeg betragter det samtidig som en del af min personlige udvikling.

Tanya Fessel Tanya udstiller sammen med Svend, der jo er daglig gæst i Kulturhuset. Han har udstillet før, men er et godt gensyn værd - og siden sidst er der kommet mangle flere billeder til. Med årets første udstilling får vi en ny og dejlig bekræftelse på, hvor mange lokale billedskabere, vi har her i Nordvest. Og så får vi – takket være tilskud fra Lokaludvalget – igen besøg af en tidligere lokal kunstner: Jazz og blues musikeren Leif Willumsen. Leif købte sig for et par år siden en ”stuga” i de sydsvenske skove. Her har han ro til at komponere, men dejligt, at han en gang imellem kommer forbi vores bydel. Glæd jer til en inspirerende eftermiddag i Kulturhuset på Tomsgårdsvej 35. Gerne tilmelding til mail: foreningen.kulturnet@ gmail.com eller sms tlf.: 2213 8710 Entré incl. kaffe/te m. kage: Kr. 30.- Vin kan købes.

Jul i Københavnstrup

På lejren blev to nye Dutch Ovne således testet til at bage æbleskiver og kanelsnegle til stor glæde for alle. - Vi er meget glade for al den opbakning, vi får fra forskellige sider til vores arbejde med FDF. Mere end 120 børn er i dag medlemmer af FDF Utterslev, og det er et helt særligt fællesskab, som vi er glade for at kunne tilbyde til så mange børn, siger Michael Løwe Jensen. Foto: FDF Utterslev

Af Rolf Plant Fredag, lørdag og søndag til og med 23. december kan du og hele familien få en hyggelig oplevelse i et lille, lokalt julemarked. På pladsen “Københavnstrup”, kan man købe juletræer i alle størrelser, nyt og gammelt julepynt samt lækkerier glögg, æbleskiver, og vafler. Københavnstrup ligger i en lille lavning lige nord for Emdrup station. Man kan køre i bil ned på pladsen, og har du ikke bil, så kan du låne en trækvogn til at fragte dit juletræ hjem. Julemarkedet i Københavnstrup har åbent alle fredage, lørdage og søndage kl. 10 - 18. Adressen er Lundebakken 1, 2400 København NV. Læs mere på www.københavnstrup.dk. Bispebjerg Bydelsavis side 8

Af Helle Bonnesen Medlem af Borgerrepræsentationen for Konservative Medlem af Børne og Ungdomsudvalget Medlem af beskæftigelses og Integrationsudvalget Hverdagen skal fungere både for borgerne i København, for familierne og for skolebørnene. De kommende skolebørn i NV står imidlertid overfor en situation, hvor hverdagen kan komme til at betyde længere skoleveje og at blive hevet væk fra sit lokale nærmiljø og vennerne på vejen. Hvert forår gennemgår Borgerrepræsentationens Børn og Ungeudvalg skoledistrikterne. I år var ingen undtagelse. Mens det var nogenlunde smertefrit at tilpasse i både Ørestad og på Vesterbro, står Nordvest tilbage som området uden nemme løsninger. Det er især Utterslev Skole, som er tæt på at sprænges på grund af elevsøgningen, og puslespillet for flere andre skoler, f.eks. Tagensbo Skole, Utterslev Skole, Bellahøj Skole og Grøndalsvænget Skole er også svært at få til at hænge sammen. Mange skoler har længe udvist fleksibilitet og vilje til at løse problemer. Men der er grænser for, hvor længe vi kan udsætte beslutningen om skoledistrikter.

Det gælder derfor om at få alle kortene på bordet før vi træffer så væsentlig en beslutning, som skoledistrikter har for børnefamilierne. Hvad betyder nye bebyggelser i områderne for skolesøgningen? Har vi overset muligheden for udbygning? For nyligt har privatskolen Iqra mistet sit statstilskud til at drive privatskole. Hvor mange elever vil det pludseligt betyde, at skolerne i Nordvest skal overtage. Kan vi overhovedet tilbyde ordentlige skoleveje, som er sikre og indbydende? Hvis ikke vi finder en god og acceptabel løsning, så kan vi ende med, at flere bliver kørt i skole i stedet for at gå/cykle, og at flere vælger privatskoler. For Konservative skal privatskoler være et tilvalg, ikke et fravalg af folkeskolen. Og det kan det ende med at blive her. Sikker skolevej er helt centralt. Vi kan simpelthen ikke tilbyde familier og skolebørn, at vejen til skolen er lang og farlig. Der skal være plads til familien i København. Også til de små medlemmer.

Profile for Bispebjerg Lokaludvalg

Bispebjerg bydelsavis - December 2018  

Bispebjerg bydelsavis - December 2018  

Advertisement