Page 1


BIRUCHIY Contemporary Art Project 015

Міжнародний симпозіум сучасного мистецтва БІРЮЧИЙ 015


2

Щиро вдячні за участь і підтримку проекту! Спонсори, меценати та партнери симпозіуму: Ігор Абрамович, Стелла Беньямінова, Роман Байлін, Георгій Білоіван, Антон Бондаренко, Ігор Буцикін, Руслан Васильєв, Максим Волошин, Юлія Волошина, Андрій Гогунський, Юрій Голота, Віктор Гордєєв, Інна Журавльова, Наталія Заболотна, Дмитро Заїка, Світлана Івахова, Віталій Івахов, Денис Калашников, Сергій Канцедал, Олег Клименко, Сергій Кодацький, Максим Кожем'яка, Римма Кожем'яка, Олександр Косяк, Олексій Кравчун, Дмитро Крикун, Серік Кушенов, Руслан Лавренюк, Альона Левченко, Андрій Любалін, Массімо Мелотті, Костянтин Мішуков, Паоло Нальдіні, Ліза Парола, Наталія Полуніна, Катерина Рай Соломія Савчук, Олександр Сазоненко, Олег Серовський, Володимир Скрипник, Олег Соколов, Андрій Стогній, Ганка Третяк, Олександр Федоренко, Костянтин Штицко, Микола Яценко. Персонал бази відпочинку «Золотий берег» і «Бірюк Бару», волонтери та однодумці: Микола Бескоровайний, Наталія Буруян, Тетяна Васильєва, Ольга Вачеля, Поліна Габідуліна, Каріна Глущенко, Андрій Головко, Вадим Камінський, Зінаїда Копишева, Микола Копишев, Віра Кузнєцова, Оксана Кулагіна, Людмила Леонюк, Марія Леонюк, Наталія Макеєва, Вадим Мержев, Юрій Міщенко, Наталія Назіна, Віра Стришко, Валентина Федоріна, Микита Шилімов. Працівники Іршанського гірничо-збагачувального комбінату та всі, хто сприяв проведенню резиденції «Іршанськ. Рекреація»: Сергій Броневицький, Віталій Васянович, Анатолій Грищенко, Крістіна Каленська, Давид Климчук, Олександр Литвинчук, Аня Олексієнко, Анатолій Рак, Ліза Римар, Тетяна Римар, Олег Рябий, Іван Смілковський.


3

We would like to express our deep gratitude for your participation and your contribution to the project! The sponsors, patrons and partners of the project: Igor Abramovych, Stella Beniaminova, Roman Baylin, Georgiy Biloivan, Anton Bondarenko, Igor Butsykin, Ruslan Vasyliev, Maksym Voloshyn, Yuliya Voloshyna Andriy Gogunskyi, Yuriy Golota, Viktor Gordeyev, Inna Zhuravliova, Natalia Zabolotna, Dmytro Zaika, Svitlana Ivakhova, Vitaliy Ivakhov,Denys Kalashnykov, Sergiy Kantsedal,Oleg Klymenko, Sergiy Kodatskyi, Maksym Kozhemyaka, Rimma Kozhemyaka, Oleksandr Kosyak, Oleksiy Kravchun, Dmytro Krykun, Serik Kushenov, Ruslan Lavrenyuk, Aliona Levchenko, Andriy Lubalin, Massimo Melotti, Konstiantyn Mishukov, Paolo Naldini, Lisa Parola, Natalia Polunina, Kateryna Ray, Solomiya Savchuk, Oleksandr Sazonenko, Oleg Serovskyi, Volodymyr Skrypnyk, Oleg Sokolov, Andriy Stogniy, Hanka Tretyak, Oleksandr Fedorenko, Konstiantyn Shtytsko, Mykola Yatsenko. The staff of the GOLD COAST recreation centre and BIRYUK BAR, volunteers and adherents: Mykola Beskorovaynyi, Natalia Buruyan, Tetyana Vasylieva, Olga Vachelia, Polina Gabidulina, Karina Glushchenko, Andriy Golovko, Vadym Kaminskiy, Zinaida Kopysheva, Mykola Kopyshev, Vira Kuznetsova, Oksana Kulagina, Lyudmila Leonyuk, Maria Leonyuk, Natalia Makeeva, Vadym Merzhev, Yuriy Mishchenko, Natalia Nazina, Vira Stryshko, Valentyna Fedorina, Mykyta Shylimov. The employees of the Irshansk mining factory and all others, who contributed to the ÂŤIrshansk. RecreationÂť residence to be held: Serhiy Bronevitsky, Vitaliy Vasyanovych, Anatoliy Gryshchenko, Kristina Kalenska, Davyd Klymchuk, Oleksandr Lytvynchuk, Ania Oleksiienko, Anatoliy Rak, Liza Rymar, Tetyana Rymar, Oleg Ryabyi, Ivan Smilkovsky.


4

Міжнародний симпозіум сучасного мистецтва БІРЮЧИЙ 015 Запорізька область Острів Бірючий База відпочинку «Золотий берег» «ЕкоБірючий» 18.05 — 02.06.2015 «Іршанськ. Рекреація» 05.07 — 19.07.2015 «Бірючий 10×15» 07.09 — 20.09.2015 Комісар проекту Геннадій Козуб Куратори Яніна Пруденко Наталія Маценко Ірина Лейфер Лізавета Герман Марія Ланько Массімо Мелотті Асистент з міжнародної комунікації Сергій Канцедал Прес-аташе Інга Естеркіна Упорядник каталогу Наталія Маценко Дизайн Закентій Горобйов Фотограф Анна Бекерська

Учасники «ЕкоБірючий»: Наталія Блок, Стас Волязловський, Володимир Гуліч, Жанна Кадирова, Дар'я Кольцова, Микита Кравцов, Юрій Кручак, Антон Лапов, Настя Лойко, Максим Мамсіков, Роман Михайлов, Вікторія Перевознікова, Денис Рубан, Павло Швидун, Аліна Якубенко, Альбіна Ялоза «Іршанськ. Рекреація»: Анна Бекерська, Назар Білик, Сергій Братков, Мирослав Вайда, Стас Волязловський, Володимир Гуліч, Андрій Зелинський, Юрій Єфанов, Жанна Кадирова, Віталій Кохан, Микита Кравцов, Антон Логов, Настя Лойко, Максим Мамсіков, Микола Маценко, Денис Рубан, Олексій Сай, Юрій Соломко, Олег Тістол, Аліна Якубенко, Apl315 «Бірючий 10×15»: Анна Бекерська, Ольга Березюк, Катерина Берлова, Назар Білик, Катерина Бучацька, Анна Валієва, «Відкрита група», Артем Волокітін, Стас Волязловський, Закентій Горобйов, Володимир Гуліч, Михайло Деяк, Скотт Еванс, Анна Єрмолаєва, Юрій Єфанов, Ігор Зайдель, Андрій Зелинський, Ілля Ісупов, Жанна Кадирова, Віталій Кохан, Настя Лойко, Тетяна Малиновська, Максим Мамсіков, Олекса Манн, Ніна Мурашкіна, Аліса Нікітінова, Марсель Онисько, Юрій Пікуль, Віктор Покиданець, Денис Рубан, Роберт Саллер, Джанлука і Массіміліано де Серіо, Оксана Солоп, Андрій Стегура, Джейсон Фідлер, Юрій Шабельніков, Аліна Якубенко, Олексій Яловега


5

BIRUCHIY Contemporary Art Project 015

Participants

Zaporizhia region Island Biruchiy GOLD COAST recreation centre

«EcoBiruchiy»: Natalia Blok, Stas Voliazlovskyi, Volodymyr Gulich, Zhanna Kadyrova, Daria Koltsova, Mykyta Kravtsov, Yuriy Kruchak, Anton Lapov, Nastya Loyko, Maksym Mamsikov, Roman Mykhailov, Viktoria Perevoznikova, Denys Ruban, Pavlo Shvydun, Alina Yakubenko, Albina Yaloza

«EcoBiruchiy» 18.05 — 02.06.2015 «Irshansk. Recreation» 05.07 — 19.07.2015 «Biruchiy 10×15» 07.09 — 20.09.2015 Project Commissar Gennadiy Kozub Curators Yanina Prudenko Natalia Matsenko Irina Leifer Lizaveta German Maria Lanko Massimo Melotti Assistant for international communication Serhiy Kantsedal Press Attache Inga Esterkina Cataloger Natalia Matsenko Design Zukentiy Gorobyov Photographer Anna Bekerska

«Irshansk. Recreation»: Anna Bekerska, Nazar Bilyk, Serhiy Bratkov, Myroslav Vayda, Stas Voliazlovskyi, Volodymyr Gulich, Andriy Zelynskyi, Yuriy Yefanov, Zhanna Kadyrova, Vitaliy Kokhan, Mykyta Kravtsov, Anton Logov, Nastya Loyko, Maksym Mamsikov, Mykola Matsenko, Denys Ruban, Oleksiy Sai, Yuriy Solomko, Oleg Tistol, Alina Yakubenko, Apl315 «Biruchiy 10×15»: Anna Bekerska, Olga Berezyuk, Kateryna Berlova, Nazar Bilyk, Kateryna Buchatska, Anna Valieva, "Open Group", Artem Volokitin, Stas Voliazlovskyi, Zukentiy Gorobyov, Volodymyr Gulich, Mykhailo Deyak, Scott Evans, Anna Jermolaewa, Yuriy Yefanov, Igor Zaidel, Andriy Zelynskyi, Illya Isupov, Zhanna Kadyrova, Vitaliy Kokhan, Nastya Loyko, Tetyana Malynovska, Maksym Mamsikov, Oleksa Mann, Nina Murashkina, Alice Nikitinova, Marsel Onysko, Yuriy Pikul, Viktor Pokydanets, Denys Ruban, Robert Saller, Gianluca and Massimiliano de Serio, Oksana Solop, Andriy Stegura, Jason Fidler, Yuri Shabelnikov, Alina Yakubenko, Oleksiy Yalovega


ЗМІСТ CONTENTS

08-09 10-11 12-13 14-15 16-17

Микола Барзіон Mykola Barzion Костянтин Кожем'яка Kostiantyn Kozhemyaka Олександр Косяк Oleksandr Kosyak Олег Красносельский Oleg Krasnoselskiy Геннадій Козуб Gennadiy Kozub

64-67 68-71 72-75 76-81 82-85

Яніна Пруденко Yanina Prudenko Учасники: Participants:

24-27 28-29 32-35

Наталія Блок Natalia Blok

36-41

Жанна Кадирова Zhanna Kadyrova Денис Рубан Denys Ruban

42-43 44-49 50-51 52-55 56-59 60-63

Дар'я Кольцова Daria Koltsova

Стас Волязловський Stas Voliazlovskyi Володимир Гуліч Volodymyr Gulich

Микита Кравцов Mykyta Kravtsov Юрій Кручак Yuriy Kruchak Антон Лапов Anton Lapov Настя Лойко Nastya Loyko Максим Мамсіков Maksym Mamsikov

Вікторія Перевознікова Viktoriia Perevoznikova Павло Швидун Pavlo Shvydun Аліна Якубенко Alina Yakubenko Альбіна Ялоза Albina Yaloza Іршанськ. Рекреація Irshansk. Recreation

ЕкоБірючий EcoBiruchiy

20-23

Роман Михайлов Roman Mykhailov

88-89 90-93

Олександр Примасюк Oleksandr Prymasyuk Наталія Маценко Natalia Matsenko Учасники: Participants:

94-95 96-101 102-107 108-111 112-113 114-117 118-121 122-125 126-129

Анна Бекерська Anna Bekerska

130-135

Віталій Кохан Vitaliy Kokhan

Назар Білик Nazar Bilyk Сергій Братков Serhiy Bratkov Мирослав Вайда Myroslav Vayda Стас Волязловський Stas Voliazlovskyi Володимир Гуліч Volodymyr Gulich Юрій Єфанов Yuriy Yefanov Андрій Зелинський Andriy Zelynskyi Жанна Кадирова Zhanna Kadyrova Денис Рубан Denys Ruban


136-139 140-145 146-149 150-153 154-155 156-159 160-163 164-167 168-173 174-181

Микита Кравцов Mykyta Kravtsov

184-185 186-187

Массімо Мелотті Massimo Melotti

Антон Логов Anton Logov Настя Лойко Nastya Loyko Максим Мамсіков Maksym Mamsikov Микола Маценко Mykola Matsenko Олексій Сай Oleksiy Sai Юрій Соломко Yuriy Solomko Олег Тістол Oleg Tistol Аліна Якубенко Alina Yakubenko Apl315 Бірючий 10 × 15 BIRUCHIY 10 × 15

Лізавета Герман Lizaveta German Марія Ланько Maria Lanko Учасники: Participants:

188-189 190-193 194-197 198-201 202-207

Анна Бекерська Anna Bekerska Ольга Березюк Olga Berezyuk Катерина Берлова Kateryna Berlova Назар Білик Nazar Bilyk Катерина Бучацька Kateryna Buchatska

208-211 212-215 216-219 220-223

Анна Валієва Anna Valieva Відкрита група The Оpen Group Артем Волокітін Artem Volokitin Стас Волязловський Stas Volyazlovskiy Ілля Ісупов Illia Isupov

224-227 228-231 232-235 236-237 238-241 242-245 246-249 250-251 254-255

Закентій Горобйов Zukentiy Gorobyov

256-259 260-263 264-267 268-271

Віталій Кохан Vitaliy Kokhan

Володимир Гуліч Volodymyr Gulich Михайло Деяк Mykhailo Deiak Скотт Еванс Scott Evans Анна Єрмолаєва Anna Jermolaewa Юрій Єфанов Yuriy Yefanov Ігор Зайдель Igor Zaidel Андрій Зелинський Andriy Zelynskyi Жанна Кадирова Zhanna Kadyrova Денис Рубан Denys Ruban

Настя Лойко Nastya Loyko Тетяна Малиновська Tetyana Malynovska Максим Мамсіков Maksym Mamsikov

272-275 276-277 278-281 282-285 286-289 290-291 292-293 294-297

Олекса Манн Olexa Mann

298-301 302-303 304-307

Оксана Солоп Oksana Solop

308-311 312-315

Юрій Шабельніков Yuriy Shabelnikov

316-319 320-321

Аліна Якубенко Alina Yakubenko

Ніна Мурашкіна Nina Murashkina Аліса Нікітінова Alice Nikitinová Марсель Онисько Marsel Onisko Юрій Пікуль Yuriy Pikul Віктор Покиданець Viktor Pokydanets Роберт Саллер Robert Saller Джанлука Де Серіо Gianluca De Serio Массіміліано Де Серіо Massimiliano De Serio

Андрій Стегура Andriy Stehura Джейсон Фідлер Jason Fidler Софія Нітух Sofia Nitukh

Алессандро Шараффа Alessandro Sciaraffa

Олексій Яловега Oleksiy Yalovega


8

Микола Барзіон Mykola Barzion меценат, колекціонер / patron of art and collector


9

Хочу розповісти історичний анекдот. Коли прем'єр-міністру Великобританії Вінстону Черчиллю в роки Другої світової війни запропонували урізати витрати на освіту й культуру, він відмовився зі словами: “А для чого тоді ми воюємо?...” Сáме це питання мені б хотілося поставити тим, хто править державою – для чого ми воюємо, якщо нас не цікавить культура? Є офіційна, мертва культура, яка припадає пилом у бідних, погано обладнаних музеях, культура гіпсових виливків і радянської “шароварщини”. І є культура жива, яку створюють все ще живі й здорові артисти тут і зараз. Мені соромно за те, що Міністерство культури, котре фінансується за рахунок платників податків, не змогло забезпечити участь України у Венеційському бієнале. І я пишаюся тим, що є ще в Україні меценати, приватна ініціатива, яка не дає живій культурі померти. Один з осередків живої української культури, справжнього національного мультикультурного продукту – наш “Бірючий”. Пишаюся тим, що причетний.

I should like to explore an idea attributed to the British Prime Minister Winston Churchill, during the Second World War. Apparently, when it was suggested to him that there should be a reduction in expenditure regarding education and culture, he refused and his reply was – “And for what are we fighting?” It is important, in my view, that this same question is put to those in power today, since what are we fighting for if not for culture? It is possible to identify an existing, dead culture which gathers dust within uninspiring museums, housing impoverished art collections. The culture of plaster casts and the Soviet “sharovarshchyna” is still evident. It is a far cry from a living culture which is fostered by an artistic intelligentsia seeking to promulgate a vision of modern society. I feel shame that the Ministry of Culture, which is funded by the taxpayers, failed to ensure the participation of Ukraine in the Venice Biennale. I feel pride that in Ukraine philanthropists and private initiatives help to maintain and promote a national and cultural identity. Close to the heart of a living Ukrainian culture is the truly national and multicultural product – our BIRUCHIY. I am proud to be a part of this mission.


10

Костянтин Кожем'яка Kostiantyn Kozhemyaka власник поліграфічної компанії Huss, президент Фонду ArtHuss / owner of the printing company Huss, president of ArtHuss Fund


11

Нерідко в спілкуванні з людьми бізнесу мені доводиться відповідати на питання, чи є контакт між артом і бізнесом. І чи можна сьогодні на сучасному мистецтві заробляти гроші. Якщо відійти від лірики й естетичних схлипувань, а зосередитися на прагматиці, я впевнено відповім: можна і потрібно! Проте не слід це розуміти буквально – як банальну купівлю-продаж. Тут важливо уявити собі умоглядний зв'язок: культурна країна – це захищена власність, чесні суди, громадянське суспільство, дієвий держапарат, сприятливий інвестиційний клімат і т. д. В Україні, де поетапно комунобільшовиками було фізично винищено носіїв традицій меценатства, – драматична ситуація війни актуалізувала відродження цих традицій з особливою гостротою. Вирішення цього завдання перш за все лежить на українській творчій інтелігенції та вітчизняній бізнес-еліті. Моя суб'єктивна думка: процес триває. А “Бірючий” – це один із таких проектів. Два роки тому я ініціював створення Благодійного фонду культурних ініціатив ArtHuss, основна місія якого – залучення вітчизняного бізнесу до процесу співпраці з сучасним українським мистецтвом. Я хочу наголосити на слові – СПІВРОБІТНИЦТВО. Мені категорично не подобається слово “підтримка”, в якому прозирає певна неповноцінність одних і перевага інших, що не відповідає дійсності і не сприяє комунікації. Слід зазначити, що як би не було нам усім важко (і бізнесу також), останнім часом – намітився конструктив у взаєминах і готовність створювати колаборацію для досягнення успіху в культурних проектах через синергію.

Often when I meet with businessmen I have to answer the question whether there is a link between art and business. Or whether it is possible today to make money on contemporary art. If you move away from the poetry and aesthetic sobs, and focus on pragmatics, I confidently answer: it can be and should be! However, this should not be taken literally – just as an ordinary sale. It is important to imagine a speculative link: what means cultural country – it is a protected property, honest courts, civil society, effective state management, favorable investment climate and so on. In Ukraine, where the communists physically exterminated all patronage traditions, – dramatic situation of war actualizes the revival of these traditions with particular acuteness. The solution to this problem primarily lies with the Ukrainian creative intellectuals and national business elite. My subjective opinion: the process is to continue. And BIRUCHIY is one of such projects. Two years ago I initiated the foundation of the Fund for Cultural Initiatives ArtHuss, the mission is to attract the domestic business to the cooperation process with modern Ukrainian art. I want to emphasize on the word COOPERATION. I strongly dislike the word “support”, in which a certain inferiority of some and advantage of others discern that is not true and not conducive to communication. It should be noted that if it has not been so difficult for us (and for businesses), recently we can see constructiveness in relationship and willingness to create collaboration to succeed in cultural projects through synergy.


12

Олександр Косяк Oleksandr Kosyak директор Іршанського гірничо-збагачувального комбінату / director Irshansk Mining and Processing Plant


13

“Хай росте” – таке оголошення Іршанського муніципалітету знайшли художники “Бірючого” цього літа поблизу міських ставків. Там йшлося про рішення не ловити рибу – аби випущені в воду мальки могли підрости. Це оголошення художникам запам'яталося. Запам'яталося воно й мені – тому що стало для мене символом нової України. Адже Іршанськ – маленьке місто, яких в Україні багато. Життя тут просте, розмірене: робота – дім – робота... Тому, коли наша компанія вирішила запросити до Іршанська сучасних українських художників, у нас було одне бажання – прикрасити життя городян, показати, як змінює творчість міське середовище. Всі, хто буває в Європі, обличчя якої – не пишні столиці, а такі маленькі містечка, як Іршанськ, – звертають увагу на те, як природно почувається мистецтво на вулицях, як воно прикрашає повсякденне життя. Ось це й хотілося нам зробити минулого літа в Іршанську. Коли у фіналі проекту “Іршанськ. Рекреація”, на День міста, ошатні іршанці з сім'ями рушили дивитися виставку, об'єкти, розташовані на території санаторію, – я зрозумів, що своєї мети ми досягли. А почалося все з того, що я, через обставини, виявився свідком того, як проходить на Азовському морі симпозіум сучасного мистецтва “Бірючий”, як працює цей вільний виставковий зал під відкритим небом, як художники створюють своє мистецтво.

The announcement “Let it grow” was put by the Irshansk municipality the artists of BIRUCHIY found this summer near urban ponds. The announcement was about the decision not to fish so that young fish can grow in the water. The artists remembered this announcement. And I also remember it: because it has become for me a symbol of a new Ukraine. Due to the fact that Irshansk is a small town, there are many small towns in Ukraine. Life there is simple and settled: work – home – work... So when our company decided to invite to Irshansk modern Ukrainian artists, we had one goal: to make the citizen’s life more beautiful, to show how the creativity changes the urban environment. Everyone who has been to Europe, embodied not the lush capital, but small towns as Irshansk, pay attention how naturally art lives in the streets, how it decorates the everyday life. That is what we wanted to do last summer in Irshansk. When in the end of the project “Irshansk. Recreation” on the City’s Day the elegant citizens of Irshansk with families came to watch the exhibition, the objects located on the territory of the resort, – I realized that we achieved our goal. It began with BIRUCHIY Contemporary Art Project on the Azov Sea where I happened to be due to circumstances. I watched how this free entrance exhibition hall works in the open air, how the artists create their art.


14

Олег Красносельский Oleg Krasnoselskiy колекціонер / collector


15

Минулий рік нагадує мені фільм у прискореній перемотці: дуже багато подій спресовано ніби в один короткий кліп. Взагалі, українська історія саме така — то десятиліття тягнуться, не поспішаючи, з провінційної добродушною тягучістю, то раптом стрімко летять роки, як години, цінуючи кожну хвилину. По-моєму, українське сучасне мистецтво чудово відображає цю особливість української новітньої історії. Зовсим нещодавно мені здавалося, що я всіх знаю і з усіма знайомий в своєрідному світі художників, колекціонерів, арт-дилерів, галеристів. Сьогодні, однак, є відчуття, що зміни відбуваються дуже швидко — ледь встигаєш стежити за стрічкою Фейсбука. Якимось дивовижним чином виявилося, що “Бірючий”, зі своєю свободою, невимушеністю, неприйняттям офіціозу і казенної культури, а також скам'янілого академізму і пострадянської кон'юнктурщини — константа українського художнього життя. І це головне, що потрібно знати про “Бірючий”. За минулий рік відійшли в минуле ті чи інші інституції, їх місце зайняли нові. Незмінним залишається “Бірючий” — симпозіум, інституція, комуна, місце спілкування і творчості, місце, де художники запитують самі з себе за гамбурзьким рахунком. Сюди їдуть з усієї України, повертаються з Парижа і Берліна, приїжджають з Італії і Лондона. Білий пісок півострова Бірючий виявився дійсно благодатним ґрунтом.

The last year reminds me of a film like I am scrolling it quickly: as if many events are put in one short video. Generally, Ukrainian history is precisely like that – the decades are dribbling along at an easy pace with a provincial good nature, or suddenly the years are flying rapidly like hours. To my mind the Ukrainian contemporary art perfectly reflects this peculiarity of the Ukrainian contemporary history. Quite recently it seemed to me that I know everything and I am acquainted with everybody in this unique world of artists, collectors, art dealers, gallerists. However, today there is a feeling that the changes are coming up too fast – one can hardly manage to follow Facebook. Somehow surprisingly it appeared that “Biruchiy”, declaring its freedom, informality, non-acceptance of officialism and red-tapes, petrified academism and post-Soviet conjuncture – is the constant of the Ukrainian artistic life. And this is the main thing what has to be known about “Biruchiy”. For the last year, some or other institutions disappeared in the past, the new ones emerged. “Biruchiy” remains unchanged – the symposium, the institution, the commune, the place of communication and creative work. This is the place, where artists hold themselves to account by Hamburg reckoning. People come here from the whole Ukraine, they come back from Paris and Berlin, they arrive from Italy and London. A white sand of the Biruchiy Island appeared to be a really fertile ground.


16

Геннадій Козуб Gennadiy Kozub комісар проекту / project commissar


17

Минулого року “Бірючий” мусив доводити право мистецтва на існування під час війни. Цього року такої необхідності вже немає. Україна, як завжди, рухається своїм суто індивідуальним шляхом від одного епізоду буржуазної революції до іншого. А ми, як завжди, в процесі. Художники, революціонери через саму природу творчості – продовжують працювати. І “Бірючий” є свідченням цього: дедалі більше цікавих людей і дивовижних місць втягує до свого “чорного квадрату” наш симпозіум, він же й півострів. Звісно, минулого року десь на периферії свідомості майнула надія на новий уряд – адже художники захищали демократію разом з усіма. Майнула і зникла – як і раніше, ми сподіваємося лише на приватну ініціативу. Констатуємо ситуацію: мистецтво, національний культурний продукт і держава рухаються ніби паралельними курсами, ніде не перетинаючись. Хіба що в точках престижних міжнародних форумів, куди приїжджають художники, наші друзі, наші гості, наші колеги. Симпозіум “Бірючий” починався як приватна ініціатива – так само триває й далі. Ось уже до нас долучилися наші соратники з Іршанська, ось і європейські товариші підтягнулися... Робимо виставки, випускаємо журнал... Отже, ми продовжуємо.

Last year BIRUCHIY had to prove that the art has the right to exist even during the war. This year, this is no longer necessary. Ukraine, as always, is moving its purely individual way from one episode to another one of bourgeois revolution. And we, as always, are in the process. The artists, revolutionaries in the very nature of creativity, continue to work. And BIRUCHIY is evidence of this: more and more interesting people and amazing places are engaged in the “Black Square” of our symposium, it is a peninsula. Of course, last year somewhere on the periphery of consciousness, hope for the new government had flashed: because the artists defended democracy with all citizens. Flashed and disappeared – as before, we have hopes only on private initiatives. We see the situation like the art, the national cultural product and the state move parallel courses, never interfering. Except at the prestigious international forums, whereto the artists, our friends, our guests, our colleagues come. BIRUCHIY Contemporary Art Project was launched as a private initiative – this way it continues to live. Our colleagues from Irshansk have already joined us, as well as the European friends... We organize exhibitions, publish the magazine… So we continue.


18

18.05 — 02.06.2015


ECOBIRUCHIY

19


20

Яніна Пруденко Yanina Prudenko кураторка проекту “ЕкоБірючий”, кандидатка філософських наук доцентка кафедри культурології НПУ імені М. П. Драгоманова / Curator of the EcoBiruchiy project, PhD, Associate Professor of Cultural Studies Department in the National Pedagogical Dragomanov University


21


22

ЕкоБірючий. Запустити вовка – врятувати бичка!

EcoBiruchiy. To put a wolf – to save the goby!

Історія кураторського проекту ЕкоБірючий (травень 2015) почалася з участі Антона Лапова в резиденції BIRUCHIY Contemporary Art Project влітку 2013 року. Художника зацікавила заповідна зона, яка перебувала за парканом турбази, де проходила резиденція – Азово-Сиваський національний природний парк. Антон спробував потрапити на територію парку, та охоронець повідомив, що ввійти в заповідну зону можна лише з дозволу адміністрації парку, яка знаходиться в Генічеську. Дзвінки за номером, отриманим в охоронця, були марні.

The history of the curatorial project EcoBiruchiy (May 2015) started due to the participation of Anton Lapov in the residence BIRUCHIY Contemporary Art Project in summer 2013. The artist was interested in the reserved zone, behind the fence of the tourist center, where the residence was located – the Azov-Sivash National Nature Park. Anton tried to get to the park, but the security guard said that it is possible to enter into the protected zone only upon the permission of the administration, which is located in Genichesk. The telephone number given by the security guard never answered.

Після розповіді Антона й спілкування зі знайомими природоохоронцями, я зрозуміла, що національний парк був перетворений по суті на мисливське господарство, до цього – синів екс-президента України Віктора Януковича. Ця традиція була закладена на заповідній території о. Бірючий ще Микитою Хрущовим, мисливський будиночок якого, за легендою, досі існує в національному парку. Потрапивши 2014 року – на запрошення кураторів Сергія Канцедала й Наталії Маценко та комісара Геннадія Козуба – на резиденцію на о. Бірючий, разом із Антоном Лаповим, Аліною Якубенко й Георгієм Потопальським ми продовжили дослідження екологічної ситуації на острові. Ми побували на території нещодавно відновленого перешийка лиману, пересихання якого на багато років закрило доступ риби до місця нересту. Після закінчення резиденції було вирішено провести весняну резиденцію на Бірючому, головною темою якої стало б привернення уваги громадськості до екологічних проблем на острові й порушень заповідного режиму на території Азово-Сиваського національного природного парку. Художниками резиденції стали Аліна Якубенко, Антон Лапов, Юрій Кручак і Вікторія Перевознікова, а також група художників, запрошених комісаром Геннадієм Козубом, які підхопили екологічну тему резиденції.

Having heard the story told by Anton and communicated with familiar conservationists I understood that the national park was transformed substantially into the hunting sector – by the sons of ex-President of Ukraine Viktor Yanukovych. This tradition was established on the protected area of Biruchiy by Mykyta Khrushchev, the hunting lodge of which, according to the legend, is still located in the national park. Once in 2014 – upon the invitation of the curators Serhiy Kantsedal, Natalia Matsenko and Commissar Gennadiy Kozub – at the residence on the Biruchiy Island together with Anton Lapov, Alina Yakubenko and Georgiy Potopalskyi we continued to study the environmental situation in the island. We visited the area recently restored firth isthmus, which had dried out and for many years had been preventing the fish going to the spawning. After the end of the residence, it was decided to hold the spring residence on Biruchiy, the main theme of which would become drawing public attention to environmental problems and violations of the protected regime on the territory of the Azov-Sivash National Natural Park. The artists of the residence became Alina Yakubenko, Anton Lapov, Yuriy Kruchak and Viktoria Perevoznikova, as well as group of artists invited by the Commissar Gennadiy Kozub who caught up the environmental theme of the residence.

Перед запуском резиденції основний кістяк художньо-дослідницької групи зустрівся з директором Національного екологічного центру (Київ) – еко-активістом Володимиром Борейком, на рахунку якого десятки розроблених природоохоронних законопроектів. Захисник дикої природи розповів нам про те, що більшість українських заповідних територій, зокрема Азово-Сиваський національний природний парк, грубо порушують природоохоронні закони.

Before starting the residence the backbone of artistic and research group met with the director of the National Ecological Centre (Kyiv) – Eco-activist Volodymyr Boreyko, who developed many environmental laws. The Defender of Wildlife has told us that concerning the most of the Ukrainian protected areas, including the Azov-Sivash National Nature Park, the environmental laws are crudely violated.

До робочої групи резиденції також приєднався командир дружини охорони природи “Зубр” Павло Швидун, який продовжував консультувати робочу групу ЕкоБірючого з питань екологічних проблем і біоценозу острова. Зокрема, Павло розкрив етимологію слова “бірюк”, яке в тюркських мовах означає самотню відлюдькувату людину чи вовка. Як професійний еколог і біолог, Павло вважає, що вовки раніше були частиною біосистеми острова та пов'язує перевищення популяції копитних на території Азово-Сиваського національного природного парку з винищенням вовків, що й дозволило перетворити заповідну зону на мисливські угіддя. У свою чергу подібні “неприродні експерименти” істотно патологічно впливають на зміни біоценозу острова. За час резиденції Павло неодноразово закликав зробити еко-анархістський активістський жест і запустити вовка на заповідну територію. Cлоган “Запустити вовка!” був підхоплений художниками резиденції в іронічному ключі. Павло, як професійний фотограф, був також запрошений до фінальної виставки “ЕкоБірючого” (жовтень 2015, арт-простір SKLO) з роботами, які зафіксували еко-анархістські жести активістів – спалювання на заповідних територіях вишок, спеціально створених для відстрілу диких тварин. Діяльність Павла та його соратників привернула увагу художниці Аліни Якубенко, яка під час резиденції почала досліджувати теми персонального й анонімного (еко-анархістського) антропологічного фактора на заповідній території. В її відео еко-анархіст, знятий у контражурі, розповідає про свою діяльність. Поруч із відео, на фінальній виставці резиденції, Аліна також представила свої селфі, зроблені на території заповідного парку, що рефлексують на тему вторгнення і присвоєння цієї зони сучасною людиною.

The leader of the Nature Protection Group “Zubr” Pavlo Shvydun also joined the residence working group, who continued to advise EcoBiruchiy working group in relation to the environmental issues and ecological community of the island. In particular, Pavlo revealed insights into the etymology of the word Biryuk, which in Turkic means lonely unsociable person or wolf. As a professional ecologist and biologist, Pavlo believes that wolves have been previously part of the island biosystem and supposes that the excess of ungulate population on the territory of the AzovSivash National Nature Park with the extermination of wolves caused transformation of the protected zone into the hunting areas. In turn, these “natural experiments” significantly pathologically affect the changes of biocenosis of the island. During the residence, Pavlo repeatedly called on to make an eco-anarchist activist gesture and put a wolf in protected areas. The slogan “Put a wolf ” was taken up by the artists of the residence in an ironic way. Pavlo as a professional photographer, was also invited to the final exhibition of EcoBiruchiy (October 2015, art space SKLO) with works that fixed eco-anarchist activists gestures – burning towers specially designed for shooting wild animals in the protected areas. The activity of Pavlo and his associates drew the attention of the artist Alina Yakubenko, who during the residence began to explore the themes of personal and anonymous (eco-anarchist) anthropological factors in protected areas. In her video eco-anarchist shot contre-jour tells about his work. At the final exhibition of the residence with the video Alina also presented her selfie made in the territory of the protected park that reflected on the topic of invasion and appropriation of the zone by modern man. The artist Anton Lapov collected different natural data about the island


23

Художник Антон Лапов, збираючи різні природні дані острова (вологість, температура, атмосферний тиск і освітленість), замислився над питанням: якими методами і для чого ми досліджуємо заповідну природу – для того, щоб захистити її, чи для того, щоб її контролювати? Генеративна а/в інсталяція “The Habitables” Антона, представлена на фінальній виставці, – стала підсумком критичного осмислення художником альтернативних форм презентації результатів досліджень. Юрій Кручак на основі матеріалу, знятого на о. Бірючий, створив інтерактивну інсталяцію “Бірючий”, яка в формі художньої метафори продемонструвала (взаємо)вплив людини й природи, цифрового й живого. “Проект 4 × 4” Вікторії Перевознікової було розпочато на о. Бірючому в рамках резиденції і продовжено після неї – художниця зацікавилася екологічною діяльністю радіоаматорів (URFF), які досліджують флору й фауну України. Художники, які не входили безпосередньо в робочу групу ЕкоБірючого – Максим Мамсіков, Жанна Кадирова, Стас Волязловський, Микита Кравцов, Володимир Гуліч, Альбіна Ялоза, Наталія Блок – також долучилися до теми заповідності й екологізму в рамках резиденції. Альбіна в техніці гравюри зобразила череп дикої тварини, що лежить на скатертині між виделкою і ножем. Володимир Гуліч створив авторський варіант вольпертингера*, який, на відміну від класичного варіанту рогатого зайця, зображений художником у вигляді рогатого дикого кабана, на правому розі якого сидить сова. Живописні, графічні та відеороботи Микити Кравцова, Стаса Волязловського, Наталії Блок та інших учасників резиденції є іронічною реакцією художників на екологічну тему резиденції. У спільній картині Микити Кравцова й Максима Мамсікова людина, як причина екологічної катастрофи, зображена в ситуації жертви – величезна риба-бичок вилазить із моря, сунучи на крихітну людину, що прогулюється узбережжям. Разом зі слоганом “Запустити вовка!” на резиденції прижився і слоган “Врятувати бичка!”, що вочевидь надихнуло Стаса Волязловського на створення графіки “Біда Блять Бичків Бірючого”. Відео-арт “Клуб художників «Осетер»”, над яким спільно працювали Стас Волязловський, Микита Кравцов, Наталія Блок і Семен Храмцов, починається з інтерв'ю з художниками, які за сумісництвом є екологами: “Ластівка дохне, бичка менше стало. Порушений дисбаланс в природі!” – констатують Волязловський і Кравцов. У відео Наталії Блок “Приживальці” головні герої відео – Стас Волязловський і Роман Михайлов – досліджують новий вид невідомої біоформи, що розмножується в “півниках” на клумбах турбази. Проект Жанни Кадирової “На природі” – це естетизування сміття, що зазвичай забруднює навколишнє середовище. Дослідивши місцеві саморобні декоративні елементи на клумбах, художниця перетворила автомобільні покришки на лебедів і “запустила” їх на певний час поплавати на лиман, що знаходиться біля турбази резиденції і Азово-Сиваського національного природного парку. Восени 2015 року ці проекти були об'єднані у виставковому проекті “ЕкоБірючий”, що був представлений в арт-просторі SKLO (арт-менеджер проекту – Дана Брежнєва). В рамках виставкового проекту відбулася зустріч з еко-активістом Павлом Швидуном. Результатом резиденції стало також доповнення сторінки Вікіпедії «Азово-Сиваський національний природний парк» – розділом “Перевірка 9 травня 2015 року», де описано всі правопорушення, що мають місце в парку. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 _%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1% 8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0 %B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA

* Вольпертингер (нім. Wolpertinger) – химера, вигадана художниками Нового часу, що фігурує в різних фольклорних та літературних джерелах.

(humidity, temperature, pressure and light) and made a real wonder: by what methods and for what we explore the protected nature – in order to protect or control it? Anton’s generative installation “The Habitables” presented at the final exhibition was the result of critical re-evaluation by the artist of alternative forms of research results presentation. Yuriy Kruchak based on material filmed on the island Biruchiy created an interactive installation “Biruchiy”, demonstrating in the form of artistic metaphors a (mutual) influence of man and nature, digital and live. “Project 4 × 4” by Viktoria Perevoznikova was started on the island Biruchiy within the residence and continued after – the artist was interested in environmental activities of radio amateurs (URFF), exploring the flora and fauna of Ukraine. The artists who were not included directly in the EcoBiruchiy working group – Maksym Mamsikov, Zhanna Kadyrova, Stas Volyazlovskiy, Mykyta Kravtsov, Volodymyr Gulich, Albina Yaloza, Natalia Blok – also joined to the theme of ecologism and protected areas within the residence. Albina in the technique of engraving depicted a skull of a wild animal, lying on the tablecloth between a fork and knife. Volodymyr Gulich created the author's version of Wolpertinger*, which, in contrast to the classical version of horned rabbit, is depicted as a horned wild boar, on the right corner of which owl sits. Paintings, graphics and videos by Mykyta Kravtsov, Stas Volyazlovskiy, Natalia Blok and other members of the residence all of it is an ironic reaction of the artists to the environmental theme of the residence. On a joint picture of Mykyta Kravtsov and Maksym Mamsikov, a man as a cause of the environmental disaster is shown as a victim – a huge fishgoby comes out of the sea, coming on a tiny man walking along the coast. Along with the slogan “Put a wolf!” there is caught on the slogan “Save the goby!” that obviously inspired Stas Volyazlovskiy to create graphics “Fuck trouble of Biruchiy's gobies”. Video Art “Artists Club “Sturgeon”, on which worked together Stas Volyazlovskiy, Mykyta Kravtsov, Natalia Blok and Semen Khramtsov, begins with interviews with the artists who are also the environmentalists: “Swallow dies, goby has became less. Disturbed imbalance in nature!” – state Volyazlovskiy and Kravtsov. In the video by Natalia Blok “Pryzhyvaltsi” the protagonists of video – Stas Volyazlovskiy and Roman Mykhailov – explore a new kind of unknown bio-form that reproduces in the “cockerels” in the flowerbeds of the tourist center. The project “Outside” by Zhanna Kadyrova is aestheticization of garbage that usually pollute the environment. Having examined the local homemade decorative items in the flowerbeds, the artist transformed the auto-tyre casings into the swans and let them to swim for some time in the estuary, which is located near the tourist center of the residence and Azov-Sivash National Nature Park. In autumn 2015, these projects were presented at the exhibition project EcoBiruchiy, which was presented in the art space SKLO (the art manager of the project was Dana Brezhnieva). As part of the exhibition project there was a meeting with Pavlo Shvydun. As the result of the residence the Wikipedia article “Azov-Sivash National Nature Park” (Ukrainian edition) was added with the section “Inspection on May 9, 2015”, which describes all violations that take place in the park. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0% BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0 %B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0 %BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA

* Wolpertinger (German – Wolpertinger) – a chimera, imagined by artists of modern times, appearing in various folklore and literary sources.


Natalia Blok

Наталія Блок

24

Народилася у 1980 році в Херсоні. Закінчила Херсонське училище культури. Переможець фестивалю сучасного мистецтва “Terra Futura” (2007) та конкурсу гендерних медіа “Крона” (2014). Учасниця проектів групи “Тотем”, лідерка феміністичної організації “Інша”. Драматург, режисерка, авторка фото та відео. Живе та працює в Херсоні. Born in 1980 in Kherson. Graduated from Kherson school of culture. The winner of the festival of contemporary art “Terra Futura” (2007) and gender media contest “Krona” (2014). Participant of “Totem” group projects, the leader of the feminist organization “Insha”. The playwright, director, author of photo and video works. Lives and works in Kherson.


25

У мінливому світі, де кожного дня ми можемо зустріти нових сусідів, найкраща зброя для взаємодії з ними — це любов. Не бійтеся нового, спостерігайте і дихайте. Наталія Блок

In a changing world, where we can meet new neighbors every day, the best weapon to relate with them — Is love. Do not be afraid of the new, watch and breathe. Natalia Blok


26


Приживальці. Відео. 2015 Nesters. Video. 2015

27


Stas Voliazlovskyi

Стас Волязловський

28

Народився 1971 року в Херсоні. Лауреат Мистецької премії імені Казимира Малевича (2010). Графік, автор відео, фотографій та об'єктів. Співзасновник та учасник групи “Тотем”. Учасник групи “Рапани” (спільно з Семеном Храмцовим). Живе та працює в Херсоні. Born in 1971 in Kherson. The winner of the Kazimir Malevich Artist Award (2010). Graphic artist, author of video, photos and objects. Co-founder and member of the group “Totem”. Member of “Rapany” Group (together with Semen Khramtsov). Lives and works in Kherson.


29

Стас Волязловський та Семен Храмцов (група “Рапани”) за роботою Stas Voliazlovskyi and Semen Khramtsov (“Rapany” group at work)


30

Вирішення екологічної проблеми. Тканина, кулькова ручка. 200 × 150 см. 2015 Solution to Environmental Problem. Textile, ballpoint pen. 200 × 150 cm. 2015


Стас Волязловський, Микита Кравцов, Семен Храмцов, Наталія Блок. Клуб художників "Осетер". Відео. 2015 Stas Voliazlovskyi, Mykyta Kravtsov, Semen Khramtsov, Natalia Blok. Artists Club “Oseter”. Video. 2015

31


Volodymyr Gulich

Володимир Гуліч

32

Народився 1958 року в Туапсе (Росія). Закінчив Львівський державний інститут прикладного і декоративного мистецтва (нині Львівська національна академія мистецтв). Живописець, автор інсталяцій і перформансів, куратор. Учасниr групи “Артзебс”. Живе та працює в Запоріжжі. Born in 1958 in Tuapse (Russia). Graduated from Lviv State Institute of Applied and Decorative Arts (now Lviv National Academy of Arts). Painter, author of installations and performances, curator. Member of “Artzebs” Group. Lives and works in Zaporizhzhia.


Вольпертингер. Полотно, олія. 140 × 100 см. 2015 Wolpertinger. Oil on canvas. 140 × 100 cm. 2015

33


На хвилі. Полотно, олія. 100 × 100 см. 2015 On the Wave. Oil on canvas. 100 × 100 cm. 2015 34


Молодий місяць. Полотно, олія. 100 × 100 см. 2015 New Moon. Oil on canvas. 100 × 100 cm. 2015

35


Народилася 1981 року в Броварах, Київської області. Закінчила Державну художню середню школу імені Т. Г. Шевченка. Володарка премії імені Сергія Курьохіна (Санкт-Петербург), премії імені Казимира Малевича (Київ) та Головної Премії PinchukArtCentre (Київ). У 2012 році представляла Україну на Венеційській бієнале. Художниця, скульптор, учасниця групи “Р.Е.П”. Живе та працює в Києві. Born in 1981 in Brovary, Kyiv region. Graduated from Taras Shevchenko State Art School. The winner of the Sergey Kuryokhin Modern Art Award (St. Petersburg), the Kazimir Malevich Artist Award (Kyiv) and the Main PinchukArtCentre Prize (Kyiv). In 2012, Kadyrova represented Ukraine at the Venice Biennale. Painter, sculptor, member of the “R.E.S.”. Lives and works in Kyiv.

Denys Ruban

Денис Рубан

Zhanna Kadyrova

Жанна Кадирова

36

Народився 1982 року в Києві. Закінчив Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури. Художник, дизайнер. Співпрацює з Жанною Кадировою. Учасник численних виставкових проектів та резиденцій в Україні та за її межами. Живе та працює в Києві. Born in 1982 in Kyiv. Graduated from the National Academy of Fine Arts and Architecture. Painter, designer. Collaborates with Zhanna Kadyrova. Participant of numerous exhibition projects and residences in Ukraine and abroad. Lives and works in Kyiv.


37


38

Лебеді. Покришки, фарба. 2015 Swans. Tire covers, paint. 2015


39


40


Із серії "За парканом". Метал, дріт. 2015 From the series "Behind the Fence". Metal, wire. 2015

41


Daria Koltsova

Дар'я Кольцова

42

Народилась в 1987 році в Харкові. Закінчила Харківську державну академію дизайну і мистецтв. Переможниця конкурсу молодих художників МУХі 2015. Номінантка на Премію PinchukArtCentre 2015. Авторка інсталяцій та медіа-проектів, мистецтвознавець, кураторка візуальної програми фестивалю ГОГОЛЬFEST. Живе і працює в Києві. Born in 1987 in Kharkiv. Graduated from Kharkiv State Academy of Design and Arts. Winner of Young Artists Competition MUHi 2015. PinchukArtCentre Prize nominee in 2015. The author of installations and media projects, art critic, curator of visual programs of GOGOLFEST. Lives and works in Kyiv.


Поки Старший Брат спав. Інсталяція. Фото, дерево, метал. 400 х 80 х 120 см. 2015 While the Big Brother has been sleeping. Installation. Photo, wood, metal. 400 x 80 x 120 cm. 2015

43

У проекті за допомогою метафори й гумору відображено реальну політичну ситуацію в Україні. Фото сплячого відпочивальника на лавці було знято на березі Азовського моря –території, яка знаходилася під загрозою російської анексії, як Крим, – іншої української території на березі моря. Старший Брат – це метафора Росії, так само як мільйонів російських відпочивальників, які щороку приїжджають на українські узбережжя. Д ар'я Кольцова

In the project with the help of metaphor and humour is reflected the actual political situation in Ukraine. The picture of a vacationist sleeping on a bench was taken on the beach of the Sea of Azov – the territory that has been under threat of Russian annexation as it happened with Crimea – another Ukrainian territory by the sea. The Big Brother is a metaphor of Russia, as well as of millions of Russian vacationists coming every year to the Ukrainian seasides. Daria Koltsova


Mykyta Kravtsov

Микита Кравцов

44

Народився 1988 року в Ялті. Закінчив Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури. Живописець, графік, автор фотографій і літературних текстів. Учасник багатьох міжнародних проектів, симпозіумів, резиденцій в Україні та за її межами. Учасник паралельної програми Венеційського бієнале (2011). Живе і працює в Києві та Парижі. Born in 1988 in Yalta. Graduated from the National Academy of Fine Arts and Architecture. Painter, graphic artist, author of photos and literary texts. Participant of many international projects, symposia, residences in Ukraine and abroad. Participant of the parallel program of the Venice Biennale (2011). Lives and works in Kyiv and Paris.


45


Собака. Полотно, акрил. 120 × 60 см. 2015 Dog. Acrylic on canvas. 120 × 60 cm. 2015 46


Змія. Полотно, акрил. 120 × 60 см. 2015 Snake. Acrylic on canvas. 120 × 60 cm. 2015

47


48

Вивіска для бару. Фанера, акрил. ∅ 150 см. 2015 The Sign for the Bar. Plywood, acrylic. ∅ 150 cm. 2015


Курячі ноги. Полотно, олія. 150 × 97 см. 2015 Chicken Legs. Oil on canvas. 150 × 97 cm. 2015

49


Yuriy Kruchak

Юрій Кручак

50

Народився у 1973 році в Полтаві. Закінчив Полтавську художню школу, Харківське Державне художнє училище та Харківський художньо-промисловий інститут. Отримав ступінь магістра в Національній академії мистецтва і архітектури, Київ. Стажувався у Нюрнберзькій академії мистецтв. Лауреат фестивалю “NextFestival 007” (Вільнюс), переможець конкурсу візуальних мистецтв “EIDOS – 2006/07” (Київ). Автор фото, відео, інсталяцій, міждисциплінарних проектів. Один із засновників художньої некомерційної організації “Open Place”. Живе та працює в Києві. Born in 1973 in Poltava. Graduated from Poltava Art School, Kharkiv State Art School and Kharkiv Art and Industry Institute. Received a Master's degree at the National Academy of Arts and Architecture. Studied at the Nuremberg Academy of Fine Arts. The winner of the festival “NextFestival 007” (Vilnius), Visual Arts Competition “EIDOS – 2006/07” (Kyiv). The author of photo, video, installations, interdisciplinary projects. One of the founders of the art non-profit organization “Open Place”. Lives and works in Kyiv.


Бірючий. Інтерактивна аудіоінсталяція. 2015 Biruchiy. Interactive audio installation. 2015

51

Дійсно, весь світ, все живе, що оточує нас, всі розрізнені елементи мають певні взаємозв'язки між собою, чіткі значення. Та що буде, коли ми поєднаємо цифрову природу зі знаннями, які знаходяться поза межами нашого поля зору? Спираючись на відео та аудіоматеріал, який був відзнятий на Федотовій косі під час резиденції BIRUCHIY Сontemporary Art Project, інтерактивна аудіоінсталяція “Бірючий” за допомогою комп’ютерної програми встановлює певні взаємозв’язки між видимими і невидимими елементами, звуковою та візуальною картиною, живою та цифровою природою. Головна концепція роботи полягає в створенні звукового наративу, в окресленні звукової структури, де глядач, у залежності від місцезнаходження, може почути значно ширше поле інформації, або стати його частиною. Юрій Кручак

Indeed the whole world, every living thing that surrounds us, all isolated elements have certain interrelations between each other, distinct values. But what will happen if we combine digital nature with the knowledge that is situated beyond the boundaries of our sight line? Based on the video and audio material that was shot on Fedotova foreland during BIRUCHIY Сontemporary Art Project residency, the “Biruchiy” interactive audio installation with the help of a computer program establishes certain interrelations between visual and non-visual elements, sound and visual picture, live and digital nature. The main concept of the work lies in the creation of a sound narrative, delineation of sound structure where a viewer depending on his/her location can hear considerably wider field of information or become its part. Yuriy Kruchak


Anton Lapov

Антон Лапов

52

Народився 1984 року в Луганську. Закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія». Випускник курсу “Медіа-арт для практиків” Нової Художньої Школи (Київ) та 4-ої Літньої московської кураторської школи. Лауреат конкурсу молодих художників “МУХі 2015” (у складі групи “Суповий набір”). Художник, дослідник медіа, культуролог, куратор, координатор арт-кластера R+N+D, учасник колективу “Лабораторія Критичного Архівування”. Живе та працює в Києві. Born in 1984 in Lugansk. Graduated from the National University of "Kyiv-Mohyla Academy". Graduated of course “Media art for practitioners” of the New Art School (Kyiv) and 4th Moscow Summer Curator School. Winner of Young Artists Competition MUHi 2015 (as a member of “Supovyi nabir” group). Painter, media researcher, culture expert, curator, coordinator of art-cluster R+N+D, a member of “Laboratory of Critical Archiving” Group. Lives and works in Kyiv.


53

The Habitables. Міждисциплінарний проект. 2013 – 2015

The Habitables. Interdisciplinary project. 2013 – 2015

Проект "The Habitables" було започатковано восени 2013 року протягом резиденції BIRUCHIY Contemporary Art Project, що відбувається щорічно на о. Бірючий біля Азовського узбережжя України. Початковий напрям проекту було задано намаганням напрацювати міждисциплінарні методики дослідження екосистем за допомогою практик соніфікації та медіа-енвайронменталізму в ході конкретної польової роботи в унікальному природно-ландшафтному контексті Азово-Сиваського національного природного парку.

The “Habitables” Project was established in autumn 2013 during the residency of BIRUCHIY Contemporary Art Project that takes place annually on Biruchiy Island near Azov seaside of Ukraine. The initial project stream was set by the try to develop interdisciplinary methods of ecosystems research with the help of sonification practices and media environmentalism in the course of specific field work in a unique natural landscape context of the Azov-Sivash National Nature Park.

2013 У вересні 2013 року була реалізована перша підготовча фаза проекту топографічна розвідка та серія інфопроб у 6 (шести) довільних точках північної частини коси Бірючий острів. Були отримані екоакустичні фонограми, зроблено фото- й відеофіксацію, проведено збір речових об'єктів, а також реєстрацію мікрофлуктуацій температури та освітленості, за допомогою датчиків на платформі Arduino. Первинний аналіз, соніфікація та візуалізація даних була реалізована за допомогою програми Pure Data. Деякі попередні результати були продемонстровані у вигляді прототипу аудіовізуальної інсталяції в рамках виставки робіт учасників резиденції BIRUCHIY Contemporary Art Project 2013. 2015 У травні 2015 року польові роботи були продовжені в контексті реалізації проекту “ЕкоБірючий” (куратор – Яніна Пруденко). Протягом тижня було здійснено інтенсивне медіа-картографування місцевості з супутнім збором кліматичної та аудіовізуальної інформації. На відміну від попереднього етапу, цього року польові дослідження провадилися з дотриманням чіткішої методології. Основні зусилля були спрямовані на отримання інформаційних “зрізів” уздовж двох умовних ліній орієнтованих із заходу на схід, які було розбито на косі Бірючий острів, від двох довільно визначених початкових пунктів (реперів). На лініях, через кожні 100 метрів, було визначено відповідну кількість контрольних точок (лінія А – 10 точок, лінія Б – 3 точки), в яких здійснювалися інфопроби. В набір кожної проби входили екоакустичні фонограми, фотофіксація колористичних змін, а також реєстрація 4 кліматичних показників температури, атмосферного тиску, освітленості та вологості. В кожній із 13 точок такі інфопроби робилися протягом трьох добових проміжків, визначених загальною тривалістю світлового дня: “ранок” (04:00-06:00), “день” (11:30-13:30), “вечір” (18:00-19:30). Фонограми записувалися за допомогою рекордера Zoom H2n, фотофіксація здійснювалася камерою Canon EOS 1100D, кліматичні дані реєструвалися за допомогою мультисенсорного модуля TI CC2650 SensorTag та планшету DELL Venue 8* Таким чином, накопичений протягом двох польових сезонів масив даних становить базу для розробки методології “альтернативної топографії”, тобто нових способів представлення просторової інформації. Запропоноване інсталяційне рішення являє собою спробу вийти за межі позитивістської традиції дискретного представлення екстенсивно зібраних даних в умовно гомогенному контексті визначеному картезіанською парадигмою. Натомість, у даному випадку, аналітична модель дослідження представлена через генеративну аудіовізуальну систему, що має постійну поліваріантну потенцію розтягнуту в часі, та опосередковану співвідношенням вхідних параметрів, які автоматично комбінуються комп’ютерним алгоритмом. Антон Лапов

* Автор висловлює подяку українському представництву компанії DELL за технічну допомогу в реалізації проекту

2013 In September 2013 the first preparatory phase of the project – topographic reconnaissance and the series of info trials in 6 (six) random points of the north part of Biruchiy Island foreland was implemented. Eco acoustic phonograms were received, photo and video recording was made, and the collection of physical bodies, as well as the registration of temperature and lighting microfluctuation with the help of the sensors on Arduino platform was performed. The initial analysis, sonification and visualization of data were implemented with the help of the Pure Data program. Some previous results were demonstrated in the form of the prototype of audio visual installation within the frameworks of the exhibition of works of BIRUCHIY Contemporary Art Project 2013 residency participants. 2015 In May 2015 the field works were continued within the context of “EcoBiruchiy” project realization (the curator – Yanina Prudenko). During a week there was fulfilled an intensive media ground mapping with the accompanying collection of climate and audio visual information. Unlike the previous stage, this year the field investigations were performed in line with the more explicit methodology. The main efforts were directed to getting the informational “cuts” along the two conventional boundaries oriented from west to east that were set up on Biruchiy Island foreland from the two randomly defined starting points (ranging marks). On the lines, in every 100 meters there was defined the appropriate number of control points (line A – 10 points, line B – 3 points), where the info trials were performed. The set of each trial included the eco acoustic phonograms, photo recording of coloristic changes, and the registration of the 4 climate indices – temperature, atmosphere pressure, lighting and humidity. In each of the 13 points, such info trials were made during three daily intervals defined by the general length of daylight hours: “morning” (04:00-06:00), “day” (11:30-13:30), “evening” (18:00-19:30). The phonograms were recorded with the help of the Zoom H2n recorder, the photo recording was performed with the Canon EOS 1100D camera, the climate data was registered with the help of the TI CC2650 SensorTag multisensory module and the DELL Venue 8* tablet PC. Thus, the dataset accumulated during two field seasons makes up the base for the development of the “alternative topography” methodology, that is to say the new means of presentation of spatial information. The suggested installation decision is the try to go beyond the borders of positivistic tradition of discrete presentation of extensively collected data in a conditionally homogeneous context defined by the Cartesian paradigm. However in this case the analytical model of investigation is presented through a generative audio visual system that has a constant polyvariant potency extended in time and mediated by the interrelation of input parameters automatically combined by computer algorithm. Anton Lapov

* The author thanks to Ukrainian representative office of DELL company for technical support in realization of the project


54


The Habitables. Міждисциплінарний проект. 2013 – 2015 The Habitables. Interdisciplinary project. 2013 – 2015

55


Nastya Loyko

Настя Лойко

56

Народилася 1978 року в Запоріжжі. Закінчила Луганську художню школу та Запорізький національний університет. Учасниця групи “Артзебс”. Авторка фото, відео, інсталяцій. Живе та працює в Запоріжжі. Born in 1978 in Zaporizhzhia. Graduated from Luhansk Art School and Zaporizhzhia National University. Member of “Artzebs” Group. The author of photo, video, installations. Lives and works in Zaporizhzhia.


57


Тиха година. Відеоінсталяція. 2015 Nap Time. Video installation. 2015

Крило. Відеоінсталяція. 2015 Wing. Video installation. 2015 58


ПТН ПНХ. Відеоінсталяція. 2015 PTN GFY (Putin, go fuck yourself ). Video installation. 2015

На посту. Відеоінсталяція. 2015 At Watch. Video installation. 2015

59


Maksym Mamsikov

Максим Мамсіков

60

Народився в 1968 році у Києві. Закінчив Київську державну художню середню школу та Національну академію мистецтва і архітектури. 1999 року – резидент Академії мистецтв у Мюнхені. Переможець всеукраїнського конкурсу молодих художників “Старт” в номінації “Візуальне мистецтво” (2003). Живописець. З 2009 року роботи художника були продані на таких аукціонах, як Sotheby’s, Phillips та ін. Живе та працює в Києві. Born in 1968 in Kyiv. Graduated from the Kyiv State Art School and the National Academy of Arts and Architecture. Resident of the Academy of Arts in Munich (1999). The winner of the nationwide competition of young artists “Start” in the “Visual Arts” (2003). Painter. Since 2009, the artist's works have been sold at auctions such as Sotheby's, Phillips and others. Lives and works in Kyiv.


Без назви. Полотно, акрил. 60 × 120 см. 2015 Untitled. Acrylic on canvas. 60 × 120 cm. 2015

Без назви. Полотно, акрил. 60 × 120 см. 2015 Untitled. Acrylic on canvas. 60 × 120 cm. 2015

61


Без назви. Полотно, акрил. 140 × 100 см. 2015 Untitled. Acrylic on canvas. 140 × 100 cm. 2015 62


Максим Мамсіков, Микита Кравцов. Бірючий 2015. Полотно, акрил, олія. 60 × 120 см. 2015 Maksym Mamsikov, Mykyta Kravtsov. BIRUCHIY 2015. Acrylic and oil on canvas. 60 × 120 cm. 2015

63


Roman Mykhailov

Роман Михайлов

64

Народився у 1989 році в Чугуєві, Харківська область. Закінчив Харківську державну академію дизайну і мистецтв. Номінант на Премію PinchukArtCentre 2015. Володар спеціальної премії “Best Installation Award” в Saatchi Gallery, Лондон (2015). Автор живопису, об'єктів, інсталяцій. Живе та працює в Києві. Born in 1989 in Chuguiv, Kharkiv region. Graduated from Kharkiv State Academy of Design and Arts. Nominees for PinchukArtCentre Prize 2015. Winner of the Best Installation Award at Saatchi Gallery, London (2015). The author of paintings, objects, installations. Lives and works in Kyiv.


65


66

Тінь. Обвуглене дерево. 2015 Shadow. Charred wood. 2015


Від живопису до не-об'єкта. Полотно, цвяхи. 2015 From Painting to Non-Object. Canvas, nails. 2015

67


Viktoria Perevoznikova

Вікторія Перевознікова

68

Народилася 1987 року в Києві. Закінчила Міжнародний Соломонів університет (Київ), Школу візуальних комунікацій (Київ) та Школу візуального мистецтва “OpenArtSchool” (Київ). Навчається в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. Медіахудожниця. Живе та працює в Києві.

Born in 1987 in Kyiv. Graduated from International Solomon University (Kyiv), the School of Visual Communications (Kyiv) and the School of Visual Arts “OpenArtSchool” (Kyiv). Studies at the National Academy of Fine Arts and Architecture. Media artist. Lives and works in Kyiv.


69

4х4 – певний спосіб життя, що передбачає абсолютну взаємодію між собою і екосистемою. Це символ чотирьох стихій: землі, води, повітря і вогню, і чотирьох сторін світу: півночі, півдня, заходу, сходу. 44 – міжнародний радіоаматорський код. В основі ідеї проекту – міждисциплінарність, колаборація на межі. Можливість втручання інших сфер, галузей знань і кутів зору в еко-зону. Таким чином, внаслідок дослідження була знайдена Національна радіоаматорська дипломна програма “Українська Флора і Фауна” URFF. Реалізація проекту стартувала на острові Бірючому (Азово-Сиваський заповідник) і була продовжена на території Дніпровсько-Тетерівського заповідника. Під час дослідження була зібрана аудіо, фото- та відеодокументація. Вікторія Перевознікова

4х4 – a sort of way of life that stipulates absolute interaction between itself and the eco system. It is the symbol of the four powers: earth, water, air and fire, and the four cardinal points: north, south, west, east. 44 – internationalradio fan code. Interdisciplinarity, collaboration on the verge lies at the root of the project idea. The possibility of intervention of other areas, fields of knowledge and points of view into the eco zone. Thus, as a result of the investigation, the National radio fan diploma program “Ukrainian Flora and Fauna” URFF was found. The project implementation started on Biruchiy Island (Azov-Sivash Nature Park) and was continued on the territory of Dniprovsko-Teterivskyi Nature Park. During the investigation, audio, photo and video documentation was collected. Viktoria Perevoznikova


70


Проект 4х4. Фото, відео. 2015 Project 4x4. Photo, video. 2015

71


Pavlo Shvydun

Павло Швидун

72

Народився 1993 року на Київщині. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Фотограф. Біолог, природоохронець, альпініст. Із 2013 року керує Дружиною охорони природи “Зубр”. Живе та працює в Києві. Born in 1993 in Kyiv region. Graduated from Taras Shevchenko National University of Kyiv. Photographer. Biologist, environmentalists, climber. Since 2013 he manages the Nature Protection Group “Zubr”. Lives and works in Kyiv.


73

Мета проекту – максимально передати повстанський рух та радикальні дії щодо захисту природи людей, які керуються гаслом “Никаких компромиссов в защите Матери-Земли!” та часто цитують слова американського захисника дикої природи Генрі Торо: “Якщо закон порушує справедливість, то порушуйте закон”.

The goal of the project is to transfer to the maximum extent the insurrectionary movement and radical actions as for the protection of people nature who are motivated by the slogan “No compromises in protection of Earth Mother!” and often cite the words of American defender of wild nature Henry Thoreau: “If the law breaks the fairness, then break the law”.

Павло Швидун

Pavlo Shvydun


74


Вишки. Фотодокументація акції. 2015 Deer Stands. Photodocumentation of the action. 2015

75


Alina Yakubenko

Аліна Якубенко

76

Народилася 1983 року в Києві. Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури. Авторка живопису, відео, інсталяцій, фото. Працює з публічним простором, міським середовищем. Кураторка, учасниця групи “Р.Е.П.” та “Ubik”. Живе та працює в Києві. Born in 1983 in Kyiv. Graduated from National Academy of Fine Arts and Architecture. The author of paintings, videos, installations, photos. Works with public space, urban environment. Curator, member of “ R.E.S.” and “Ubik” groups. Lives and works in Kyiv.


77

Екоселфі – це одна з серій «Селфі», створена в Азово-Сиваському національному природному парку в 2015 році. Селфі-феномен масової культури – різновид автопортрета, суть якого полягає в зйомці самого себе на фотокамеру. Жанр селф-туризму відображає дійсне ставлення обивателя до навколишнього світу як тла для власної презентації. Природа тут відіграє другорядну роль і здебільшого знаходиться за спиною селфера. Заповідний статус стає золотою рамою, необхідність у збереженні якої зумовлюється її практичним і естетичним застосуванням. Завершує серію фотографій анонімне інтерв'ю з радикальним еко-активістом. Аутоеротичні знімки на відео контрастують із темним силуетом активіста, чия суспільно-політична позиція зобов'язує приховувати своє обличчя.

EcoSelfie is one of “Selfie” series created in Azov-Sivash National Nature Park in 2015. A Selfie phenomenon of mass culture is a kind of self-portrait whose main point lies in photographing of oneself with a camera. The genre of self-tourism reflects actual relation of a layman towards the world around as the background of one’s own presentation. Here, nature plays a secondary role and is located mostly behind the back of a selfie man. The reserved status becomes a golden frame, whose necessity in keeping is caused by its practical and aesthetical usage. An anonymous interview with a radical eco-activist finalizes the series of photographs. The auto-erotic pictures on the video offer a contrast to a dark shadow-figure of the activist, whose social and political position binds over to hide his/her face.

Аліна Якубенко

Alina Yakubenko


Екоселфі. Фото, відео. 2015 EcoSelfie. Photo, video. 2015 78


Бірючий. Полотно, акрил. 80 × 100 см. 2015 Biruchiy. Acrylic on canvas. 80 × 100 cm. 2015

Бірючий. Полотно, акрил. 80 × 100 см. 2015 Biruchiy. Acrylic on canvas. 80 × 100 cm. 2015

79


80

Бірючий. Полотно, акрил. 60 × 120 см. 2015 Biruchiy. Acrylic on canvas. 60 × 120 cm. 2015


Морозивко. Бетон, акрил. 30 × 50 см. 2015 Morozyvko (Ice Cream). Concrete, acrylic. 30 × 50 cm. 2015

81


Albina Yaloza

Альбіна Ялоза

82

Народилася у 1978 році в Харкові. Закінчила Харківське державне художнє училище та Харківську державну академію дизайну і мистецтв. Художниця-графік. Член Спілки художників України. Роботи зберігаються в Національному художньому музеї України, Харківському та Одеському художніх музеях. Живе та працює в Одесі. Born in 1978 in Kharkiv. Graduated from Kharkiv State Art College and Kharkiv State Academy of Design and Arts. Graphic Artist. Member of the Union of Artists of Ukraine. Her works are kept in National Art Museum of Ukraine, Kharkiv and Odessa Art Museums. Lives and works in Odessa.


83


84

З видом. Полотно, акрил, ліногравюра. 70 × 110 см. 2015 With Views. Acrylic on canvas, linocut. 70 × 110 cm. 2015


Бірюк-Бар. Полотно, акрил, ліногравюра. 70 × 100 см. 2015 Biryuk Bar. Acrylic on canvas, linocut. 70 × 100 cm. 2015

Натюрморт. Полотно, акрил, ліногравюра. 40 × 70 см. 2015 Still Life. Acrylic on canvas, linocut. 40 × 70 cm. 2015

85


Irshansk. Recreation


88

Олександр Примасюк Oleksandr Prymasyuk головний лікар санаторію-профілакторію ІГЗК / hief physician of the sanatorium-dispensary Irshansk Mining and Processing Plant


89

Минулого літа в нашому санаторії з'явилися художники – жили й працювали протягом двох тижнів. Так до нас в Іршанськ приїхав “Бірючий”. Це було для мене сильним враженням. І не тому, що я не бачив до цього прикладів міського мистецтва – навчався я в Києві, а в столиці є на що подивитися. Багато бачив і в Європі. Але вперше в житті у мене була можливість спостерігати процес зсередини – як створюються об'єкти мистецтва, як художники працюють. Я мав можливість поспілкуватися, наприклад, з Олегом Тістолом. Проте найцікавішим стало те, як така свого роду культурна інтервенція впливає на жителів Іршанська. Об'єкти мистецтва з'явилися не на екрані комп'ютера, не на телевізійній картинці, а прямо тут, серед нас. Наше життя – на свіжому повітрі, серед природи – ніби набуло третього виміру. Що стосується життя міста – то в Іршанську з'явилися свої пам'ятки. Наш санаторій – досить популярне місце. А тепер у переліку його переваг є ще й об'єкти мистецтва на нашій території. А Іршанськ з'явився на культурній карті України. Хотілося б продовжувати: у нас багато місця і досить гостинності, а в художників “Бірючого” – досить таланту й уяви.

Last summer, there were the artists in our resort. They lived and worked for two weeks. So BIRUCHIY came to us, to Irshansk. I was really impressed. And not because I have not seen before that examples of urban art – I studied in Kyiv and there is always something new to see in the capital. I saw a lot in Europe. But for the first time in my life I had the opportunity to observe the process from the inside: how to create art objects, how the artists work. I had the opportunity to talk, for example, with Oleg Tistol. But the most interesting was how this kind of cultural intervention affects the residents of Irshansk. The Art Objects were neither on the computer screen, nor a television picture, but right here, with us. Our life – outdoor surrounded by nature – seemed to get the third dimension. Concerning the life of the city itself, there appeared new sights in Irshansk. Our resort is pretty popular place. And now among many its advantages there appeared the art facilities on our territory. And Irshansk has been marked on the cultural map of Ukraine. I would like to continue: we have a lot of space and quite hospitality, and the artists of BIRUCHIY have enough talent and imagination.


90

Наталія Маценко Natalia Matsenko куратор проекту / the curator of the project


91


92

Хай росте. Проект «Іршанськ. Рекреація»

Let it grow. The “Irshansk. Recreation” Project

Останнім часом культурна децентралізація набуває в Україні все відчутнішої актуальності і за європейським прикладом дедалі більше арт-резиденцій опановують простір поза містами-мільйонниками.

Recently the cultural decentralization has been gaining more notable relevance in Ukraine, and by the European example more and more art-palaces master the area outside multi-million-strong cities.

Один із піонерів цього процесу в нашій країні – симпозіум «Бірючий». Після десяти років стабільного базування на Азовському узбережжі, «Бірючий» розширив власну географію, здійснивши культурну експансію на нові території. Плацдармом для інтервенції на північний захід стало містечко Іршанськ у Житомирській області, керівництво якого, прагнучи розвивати культурне життя поселення та інтегрувати його в національний мистецький простір, ініціювало приїзд до себе групи сучасних українських художників. На перетині інтересів місцевої влади Іршанська й організаторів «Бірючого» народилася ідея проекту «Іршанськ. Рекреація», перший «розвідувальний» етап якого відбувся у липні 2015 року.

One of the pioneers of this process in our country is the BIRUCHIY Contemporary Art Project. After 10 years of stable location on Azov coast, BIRUCHIY has enlarged its geography by fulfilling cultural expansion to new territories. The base for the intervention to the northwest became Irshansk town in Zhytomyr region, whose management striving to develop the cultural life of the population and integrate it into the national art area, initiated the visit of a group of modern Ukrainian painters to them. At the intersection of interests of the local authorities of Irshansk and the initiators of BIRUCHIY, the idea of “Irshansk. Recreation” project was born, whose first “reconnaissance” stage took place in July 2015.

Проект покликаний сприяти культурній рекреації містечка й регіону в цілому. Його стратегічний план передбачає довгострокову взаємодію сторін з інтеграцією в міське середовище та співпрацею з місцевим населенням. Цей задум має на меті розширення культурного простору та сприяння децентралізації і розвитку малих міст, поступовому подоланню прірви між культурними центрами та «периферією» в нашій країні.

The project is aimed at contribution to cultural recreation of the town and the region on the whole. Its strategic plan stipulates a long term cooperation of parties with the integration into a city environment and cooperation with local population. The purpose of this intention is to enlarge cultural area and contribute to decentralization and development of small towns, step-by-step overcoming a gap between cultural centers and “outskirts” in our country.

Промислове селище міського типу, засноване в 50-х роках на базі гірничо-збагачувального комбінату, з радянською назвою і неповними сімома тисячами населення, – спершу здавалося не надто підходящим простором для інтеграції сучасного мистецтва. Але після реального знайомства з містечком стало відчутно, що провінційність Іршанська носить не відстало-інертний характер, зазвичай притаманний пострадянській провінції, а має європейський відтінок – із камерністю, самодостатністю і толерантністю. Ми знайшли в Іршанську рідкісне і необхідне підґрунтя – відкритість місцевого населення і влади, готовність до інтерактиву й подальшого розвитку.

Industrial urban village established in 1950s on the base of the mining processing plant with soviet name and almost seven thousand of population, seemed to be quite an inappropriate area for the integration of modern art at first. But after real acquaintance with the town, it became noticeable that Irshansk provinciality is not of a backward inactive nature that is usually proper for post soviet province, but rather has a European colour, with seclusion, self-sufficiency and tolerance. In Irshansk we found rare and necessary subsoil – openness of local population and authority, readiness for interactivity and further development.

Все в Іршанську тримається на міцному скелеті ІГЗК (російською – монументальне ИГОК) – Іршанського гірничо-збагачувального комбінату, де працює третина населення містечка. Власне, саме його дирекція і проявила ініціативу щодо створення арт-резиденції в містечку. Далі – добре розгалужена як для такого невеликого селища інфраструктура – палац культури, дві загальноосвітні школи, школа мистецтв, спортивна школа, стадіон, магазини, декілька кафе та малесенька кав'ярня навпроти автостанції зі смачною кавою і доступними цінами, які киянину складно собі уявити. Радянський побут, що плавно наповнився європейськими звичками і неписаними правилами поведінки. Окремої уваги заслуговує наочна агітація в Іршанську, спрямована на самосвідомість та особисту відповідальність жителів. Серед оголошень можна зустріти досить оригінальні зразки, що серед іншого стали джерелом натхнення для художників:

Everything in Irshansk is held on a strong framework of IMPP (in Russian – monumental “IGOK”), the Irshansk mining processing plant, where one third of the town population works. Actually its management itself took the initiative as for the creation of an art residence in the town. Then a well branched infrastructure as for such little town – the palace of culture, two general education schools, the art school, sports school, the stadium, several cafeterias and a small coffee house in front of the bus station with a tasty coffee and reasonable prices which a Kyiv citizen can hardly imagine. A soviet mode of life that gradually filled with European customs and unwritten rules of behaviour. Visual propaganda in Irshansk is worth a separate notice, it is directed at self-consciousness and personal responsibility of citizens. Among the announcements one can meet quite original patterns that among others became the source of inspiration for painters:

«Іршанці! Ви дорожіть тим, що у вас є: ви любите своє селище, ви розумні люди, так зупиніть тих, хто паскудить!», або «За численними проханнями членів ГО «Ікра» ловити рибу в селищному озері в 2015 році заборонено. ХАЙ РОСТЕ. Заздалегідь вдячні».

“Irshansk citizens! Take care of what you have: you love your town, you are smart people, so stop those who does harm!” or “By popular requests of Public Association “Ikra” members, fishing in the town lake is forbidden in 2015. LET IT GROW. Thank you in advance”.

Подібно до карасів і коропів з іршанського озера, проект «Рекреація» передбачає подальший розвиток. Влітку 2015 року відбувся його перший етап – розвідка, знайомство з контекстом і підготовка ґрунту для подальшої інтеграції. Художники протягом двох тижнів працювали з локальним контекстом і матеріалом як смислово, так і естетично. Інтерпретували фактурні місцеві ландшафти (ліси, піщані пустелі, кар'єри, поклади граніту) і специфічну атмосферу – пострадянсько-європейську й індустріально-буржуазну водночас. Апропріювали характерний фольклор місцевої наочної агітації, відсилались до радянських пережитків та промислових агрегатів, до яких місцеві звикли від народження, а багато учасників проекту зіткнулися вперше.

Similarly to crucian carps and carps from Irshansk lake, the “Recreation” project stipulates further development. In summer 2015 its first stage, the reconnaissance, the acquaintance with context and preparation of soil for further integration, took place. During the two weeks the painters were working with local context and material both conceptually, as well as aesthetically. They interpreted a surface local landscapes (forests, sand deserts, quarries, granite deposits) and a special atmosphere – post soviet European and industrially bourgeois at the same time. They appropriated a distinctive folk art of local visual propaganda, referred to soviet vestiges and industrial aggregates which the locals got used to from their birth and many participants of the project came across for the first time.

До фінальної експозиції проекту увійшли живопис, графіка і фотографії Володимира Гуліча, Андрія Зелинського, Юрія Єфанова, Микити Кравцова, Антона Логова, Насті Лойко, Максима Мамсікова, Миколи Маценка, Юрія Соломка, Олега Тістола, Аліни Якубенко, юного Василя Сая,

Painting, graphic arts and photographs of Volodymyr Gulich, Andriy Zelynskyi, Yuriy Yefanov, Mykyta Kravtsov, Anton Logov, Nastya Loyko, Maksym Mamsikov, Mykola Matsenko, Yuriy Solomko, Oleg Tistol, Alina Yakubenko, young Vasyl Sai, Apl315 and his teenage co-authors Liza


93

Apl315 та його тінейдж-співавторів Лізи Римар, Ані Олексієнко, Давида Климчука й Крістіни Каленської, а також авторський гімн ІГЗК від Стаса Волязловського. Процес роботи художників та особливості іршанського побутування ретельно й вивірено фіксувала фотограф Анна Бекерська. Відеороботи на основі локального контексту і матеріалу створили Юрій Єфанов, Сергій Братков, Настя Лойко й Аліна Якубенко. Всі об'єкти, створені в рамках проекту, також базувалися на місцевому матеріалі. Інсталяції зі старих санаторних меблів, скульптури й об'єкти з дерева, металу та граніту, присвячені темі стосунків із радянською спадщиною та промисловій сутності Іршанська – центру титановидобування, його ландшафтам і природним ресурсам, – створили Назар Білик, Мирослав Вайда, Віталій Кохан, Антон Логов, Олексій Сай, Настя Лойко. Жанна Кадирова з допомогою Дениса Рубана залишила Іршанську свій фірмовий об'єкт із серії «Неявні форми», а найголовніше – проект скверу з монументом для міського простору, який затвердив для реалізації мер містечка. В цілому інтервенція художників, хоч і викликала занепокоєння та пересуди, отримала позитивний «фідбек» від місцевих. На тлі банальної і зазвичай передбачуваної реакції пересічного глядача на сучасне мистецтво здивувала доброзичливість і відсутність негативних коментарів у залишеній на виставці книзі відгуків. Конфліктна ситуація виникла лише навколо увінчаного п'ятикутними зірками «Павільйону Північної Кореї» Сергія Браткова. Тема тоталітаризму в будь-яких проявах сприймається в Іршанську гостро. Світоглядний конфлікт між іронічним мистецьким жестом і затятою громадянською позицією вилився в акт цензури/вандалізму з боку місцевого жителя, котрий зірвав фотографії північнокорейських торжеств в одній з альтанок «Павільйону Північної Кореї» і активно розшукував автора роботи, висловлюючи агресивні наміри, котрі, на щастя, не отримали втілення. Незважаючи на переважну відкритість і комунікабельність іршанців у повсякденному спілкуванні, початкові плани щодо творчої співпраці з місцевим населенням реалізувати вдалося лише частково. Спілкувалися іршанці охоче, та вступати у тісний контакт з приїжджими і долучатися до їхньої діяльності – виявилося справою, на яку наважитися складніше. Спроби задіяти місцевих художників у проекті не увінчалися успіхом, але натомість найсміливішою складовою соціуму, як завжди, виявилися діти. Невеличка група підлітків у співпраці та під керівництвом райтера і художника Apl315 створила колективні монументальні роботи на полотні та стінах місцевого спорткомплексу. Із приїздом художників до Іршанська, замість ідеї культурного місіонерства унаочнилася скоріше ситуація зіткнення двох культур – побутової і елітарної, колективної та індивідуалістської – різних і самодостатніх, але все ж здатних до комунікації. Зустрілися дві різних реальності і, придивившись одна до одної, з деякою осторогою потисли руки, відкриваючи простір для подальшої взаємодії.

*Роботи проекту (окрім скульптур та інсталяцій, що не підлягали транспортуванню) також були показані в Мистецькому Арсеналі (Київ) в рамках Форуму художніх проектів Art-Kyiv Contemporary восени 2015.

Rymar, Ania Oleksiyenko, Davyd Klymchuk and Kristina Kalenska and also the authors IMPP hymn from Stas Voliazlovskyi were included into the final exposition of the project. The process of painers' work and the peculiarities of Irshansk way of life were thoroughly and carefully recorded by the photograph Anna Bekerska. The video works on the base of local context and material were created by Yuriy Yefanov, Serhiy Bratkov, Nastya Loyko and Alina Yakubenko. All objects created within the frameforks of the project were also based on the local material. The installations from old sanatory furniture, sculptures and objects from wood, metal and granite are dedicated to the topic of relationships with soviet heritage and industrial nature of Irshansk — the center of titanium mining, its landscapes and natural resources, were created by Nazar Bilyk, Myroslav Vaida, Vitaliy Kokhan, Anton Logov, Oleksiy Sai, Nastya Loyko. Zhanna Kadyrova with the help of Denys Ruban left her branded object from the “Implicit forms” series to Irshansk, and what is most important — the project of square with the monument for the town area that was approved for implementation by the mayor of the town. On the whole although the painters' intervention caused anxiety and idle talks, it got a positive feedback from the locals. Against the background of commonplace and often predicted reaction of an average observer to modern art, the kindness and absence of negative comments in the exhibition guestbook surprised. A conflict situation only arose concerning the crowned with pentagrams “Pavilion of North Korea” of Serhiy Bratkov. The topic of totalitarianism in any manifestations is sharply perceived in Irshansk. A world outlook conflict between an ironical art gesture and avid public position resulted in the act of censorship/vandalism from the side of a local citizen who tore off the photographs of North Korean celebrations in one of the summerhouses of “Pavilion of North Korea” and actively searched for the author of the work expressing aggressive intentions that luckily did not realized. Despite the prevailing openness and sociability of Irshansk citizens in daily communications, the initial plans as for the art cooperation with local population were succeded to be partially realized. The citizens of Irshansk were readily communicating, but coming into a close contact with the visitors and joining their activity became the matter for which it was harder to risk. The tries to involve local painters in the project were not successful, however as usual children appeared to be the most courageous component of the society. A small group of youngsters in cooperation with and under the direction of the writer and painter Apl315 created collective monumental works on canvas and walls of the local sports facility. With the visit of painters to Irshansk instead of the idea of cultural missionary activities, rather the situation of the collision of the two cultures — common and elite, collective and individualistic, different and self-sufficient, but able to communicate, was visually demonstrated. The two different realities met, and having familiarized with each other shook their hands with a grain of caution, opening the area for further interaction.

*The works from the project (except for sculptures and installations that can not be transported) were also shown at Mystetskyi Arsenal (Kyiv) in the Forum of art projects Art-Kyiv Contemporary in autumn 2015.


Anna Bekerska

Анна Бекерська

94

Народилася в 1987 році в Сімферополі. Навчалася в Таврійському національному університеті імені В. Вернадського. Фотограф, художник. Живе та працює в Запоріжжі. Born in 1987 in Simferopol. Studied at the Taurida National V. I. Vernadsky University. Photographer, painter. Lives and works in Zaporizhzhya.


Серед сірого каміння. Фотоколаж. 2015 Among Gray Stones. Photo collage. 2015

Піщаний кар'єр. Фотоколаж. 2015 Sandpit. Photo collage. 2015

95


Nazar Bilyk

Назар Білик

96

Народився в 1979 році в Києві. Закінчив Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука та Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури, де викладає з 2005 року. Скульптор, автор об’єктів та інсталяцій. Живе та працює в Києві. Born in 1979 in Kyiv. Graduated from Kyiv State Institute of Decorative and Applied Art and Design named after M. Boychuk and the National Academy of Fine Arts and Architecture, where he has taught since 2005. Sculptor, author of objects and installations. Lives and works in Kyiv.


97


Все золото міста. Граніт, позолота, h – 160 cм. 2015 All Gold of the City. Granite, gilt, h – 160 cm. 2015 98


Дороговказ. Граніт, h – 160 cм. 2015 Pointer. Granite, h – 160 cm. 2015

99


100


101

Дороговказ. Граніт, h – 160 cм. 2015 Pointer. Granite, h – 160 cm. 2015


Serhiy Bratkov

Сергій Братков

102

Народився в 1960 році в Харкові. Закінчив Харківську художню школу імені І. Рєпіна та Харківський політехнічний інститут. Учасник бієнале в Сан-Пауло та Венеційської бієнале. У 2010 році отримав головний приз премії сучасного мистецтва «Інновація» (Москва). З 2011 року викладає в Московській школі фотографії та мультимедіа імені О. Родченка. Фотограф, автор відео, скульптур, інсталяцій та перформансів. Живе та працює в Москві. Born in 1960 in Kharkiv. Graduated from the Kharkiv Art School named after I. Repin and Kharkiv Polytechnic Institute. Participant of Biennale in Sao Paulo and Venice Biennale. Won the main prize of the Contemporary Art Award "Innovation" (Moscow, 2010). Since 2011, he has taught at the Rodchenko Moscow School of Photography and Multimedia. Photographer, author of videos, sculptures, installations and performances. Lives and works in Moscow.


103

Павільйон Північної Кореї. Інсталяція, фото. 2015 Pavilion of North Korea. Installation, photo. 2015


104


Павільйон Північної Кореї. Інсталяція, фото. 2015 Pavilion of North Korea. Installation, photo. 2015

105


Сергій Братков, Стас Волязловський. Земля пухом. Відео. Тривалість 1:50 хв. 2015 Serhiy Bratkov, Stas Voliazlovskyi. Rest in Peace. Video. Duration 1:50 min. 2015

Сергій Братков, Стас Волязловський. Діра. Відео. Тривалість 1:45 хв. 2015 Serhiy Bratkov, Stas Voliazlovskyi. Hole. Video. Duration 1:45 min. 2015 106

Сергій Братков, Стас Волязловський. Послухай, Міхалич. Відео. Тривалість 1:57 хв. 2015 Serhiy Bratkov, Stas Voliazlovskyi. Listen, Michalych. Video. Duration 1:57 min. 2015


Без назви. Фото. 2015 Untitled. Photo. 2015

107

Бандерівець. Фото. 2015 Banderivets. Photo. 2015

Геша. Фото. 2015 Gesha. Photo. 2015


Myroslav Vayda

Мирослав Вайда

108

Народився в 1977 році у Великому Березному (Закарпаття). Закінчив Ужгородський коледж мистецтв імені А. Ерделі та Львівську національну академію мистецтв. Стипендіат програми “Gaude Polonia” Міністерства культури Республіки Польща (2009). Автор об’єктів, інсталяцій та перформансів, живописець. Cпівзасновник та учасник мистецької формації “КОМА”. Живе та працює в Києві. Born in 1977 in Velykyi Bereznyi (Transcarpathia). Graduated from Uzhgorod College of Arts named after A. Erdeli and Lviv National Academy of Arts. Scholar of program "Gaude Polonia" of the Ministry of Culture of the Republic of Poland (2009). Author of objects, installations and performances, painter. Co-founder and member of the art formation "COMA". Lives and works in Kyiv.


109


110

Мирослав Вайда (за участі Віталія Кохана). Багатства рідного краю (Хай росте!). Металевий профіль, дерево, емаль. 2015 Myroslav Vayda (with the participation of Vitaliy Kokhan). Wealth of Native Land (Let grows!). Metal profiles, Tree, enamel. 2015


Зоря Титан. Дерево, емаль. 2015 Star Titan. Tree, enamel. 2015

111


Stas Voliazlovskyi

Стас Волязловський

112

Брав участь також у проекті “ЕкоБірючий”. Дивіться сторінку 28 Also participated in the project "EcoBiruchiy". See page 28


Посвята. Бавовняна тканина, кулькова ручка. 140 × 110 см. 2015 Dedication. Cotton fabric, ball pen. 140 × 110 cm. 2015

113


Volodymyr Gulich

Володимир Гуліч

114

Брав участь також у проекті “ЕкоБірючий”. Дивіться сторінку 32 Also participated in the project "EcoBiruchiy". See page 32


Ландшафт для героя. Полотно, акрил. 200 × 150 см. 2015 Landscape for a Hero. Acrylic on canvas. 200 × 150 cm. 2015

115


116


Хвостосховище. Диптих. Полотно, акрил. 70 × 70 см кожна. 2015 Tailing Pond. Diptych. Acrylic on canvas. 70 × 70 cm each. 2015

117


Yuriy Yefanov

Юрій Єфанов

118

Народився в 1990 році в Запоріжжі. Закінчив Київський національний університет культури і мистецтв. Режисер, автор відео, фото, живопису. Живе та працює в Києві. Born in 1990 in Zaporizhzhya. Graduated from Kyiv National University of Culture and Arts. Director, author of videos, photos and paintings. Lives and works in Kyiv.


119


Irshansk. Impression. Відео. 2015 Irshansk. Impression. Video. 2015 120


ИГОК. Фотографія. 2015 IGOK. Photo. 2015

Кар'єр № 8. Фотографія. 2015 Quarry No.8. Photo. 2015

121


Andriy Zelynskyi

Андрій Зелинський

122

Народився в 1972 році в Дніпропетровську. Закінчив Дніпропетровський державний університет. Художник, лектор, співзасновник та учасник мистецького об'єднання “Університет” та групи “Євростандарт”. Живе та працює в Києві. Born in 1972 in Dnipropetrovsk. Graduated from Dnipropetrovsk State University. The artist, lecturer, co-founder and member of the art association "University" and "European standard" group. Lives and works in Kyiv.


123

Палац культури "Титан" взимку. Полотно, акрил. 80 × 100 см. 2015 Palace of Culture "Titan" in Winter. Acrylic on canvas. 80 × 100 cm. 2015


Хай росте. Полотно, акрил. 100 × 80 см. 2015 Let grows. Acrylic on canvas. 100 × 80 cm. 2015 124


125

2:1. Полотно, акрил. 100 × 100 см. 2015 2:1. Acrylic on canvas. 100 × 100 cm. 2015


Брали участь також у проекті “ЕкоБірючий”. Дивіться сторінку 36 Also participated in the project "EcoBiruchiy". See page 36

Denys Ruban

Денис Рубан

Zhanna Kadyrova

Жанна Кадирова

126


127


128


Камера спостереження. Із серії “Неявні форми”. Камера спостереження, дерев'яний каркас, гіпсокартон, цемент. 2015 Surveillance Camera. From the series "Implicit Forms". Surveillance camera, wooden frame, drywall, cement. 2015

129


Vitaliy Kokhan

Віталій Кохан

130

Народився в 1987 році в Сумах. Закінчив Сумське вище училище мистецтв і культури імені Д. Бортнянського та Харківську державну академію дизайну і мистецтв. Живописець, графік, автор об’єктів та інсталяцій, фотографій, відео та ленд-арт робіт. Живе та працює в Харкові. Born in 1987 in Sumy. Graduated from Sumy higher school of Arts and Culture named after D. Bortniansky and Kharkiv State Academy of Design and Arts. Painter, graphic artist, author of objects and installations, photographs, video and land art works. Lives and works in Kharkiv.


131


Без назви. Граніт. 2015 Untitled. Granite. 2015 132


133

Без назви. Рельєф. Дерево, мішана техніка. 110 × 240 см. 2015 Untitled. Relief. Wood, mixed media. 110 × 240 cm. 2015


134


Об'єкт дизайну. Дерево, граніт. 2015 Design Object. Wood, granite. 2015

135


Mykyta Kravtsov

Микита Кравцов

136

Брав участь також у проекті “ЕкоБірючий”. Дивіться сторінку 44 Also participated in the project "EcoBiruchiy". See page 44


137

Туга за восьмим номером (Бірючий). Полотно, акрил. 100 × 120 см. 2015 Longing for the Eighth Number (Biruchiy). Acrylic on canvas. 100 × 120 cm. 2015


Акваріум начальника рудника. Полотно, акрил. 150 × 180 см. 2015 Aquarium of Mine Head. Acrylic on canvas. 150 × 180 cm. 2015

Акваріум начальника рудника 2. Полотно, акрил. 70 × 70 см. 2015 Aquarium of Mine Head 2. Acrylic on canvas. 70 × 70 cm. 2015 138


Пальці-вбивці 2. Полотно, акрил. 100 × 120 см. 2015 Fingers Killers 2. Acrylic on canvas. 100 × 120 cm. 2015

Пальці-вбивці 1. Полотно, акрил. 100 × 160 см. 2015 Fingers Killers 1. Acrylic on canvas. 100 × 160 cm. 2015

139


Anton Logov

Антон Логов

140

Народився в 1984 році в місті Роздільна, Одеської області. Закінчив Одеське державне художнє училище імені М. Б. Грекова та Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури. Автор живопису, об'єктів, інсталяцій. Живе та працює в Києві. Born in 1984 in Rozdilna, Odessa region. Graduated from Grekov Odessa Art School and the National Academy of Fine Arts and Architecture. Author of paintings, objects, installations. Lives and works in Kyiv.


141

Фонтан ілюзій. Інсталяція. 2015 Fountain of Illusions. Installation. 2015


142

Іршанськ. Кар'єр. Полотно, мішана техніка. 120 × 100 см. 2015 Irshansk. Quarry. Canvas, mixed media. 120 × 100 cm. 2015


Повітря. Полотно, мішана техніка. 120 × 100 см. 2015 Air. Canvas, mixed media. 120 × 100 cm. 2015

Асфальт. Полотно, мішана техніка. 40 × 30 см. 2015 Asphalt. Canvas, mixed media. 30 × 40 cm. 2015

143

Пісок. Полотно, мішана техніка. 70 × 70 см. 2015 Sand. Canvas, mixed media. 70 × 70 cm. 2015


144


145

Трансфер. Інсталяція. 2015 Transfer. Installation.2015


Nastya Loyko

Настя Лойко

146

Брала участь також у проекті “ЕкоБірючий”. Дивіться сторінку 56 Also participated in the project "EcoBiruchiy". See page 56


Сяйво бункера. Диптих. Фотографія. 2015 Bunker Shine. Diptych. Photo. 2015

147


148

Хвостосховище. Відеоінсталяція. 2015 Tailing Pond. Video installation. 2015


Самоцвіти. Граніт, хустка. 2015 Gems. Granite, kerchief. 2015

149


Maksym Mamsikov

Максим Мамсіков

150

Брав участь також у проекті “ЕкоБірючий”. Дивіться сторінку 60 Also participated in the project "EcoBiruchiy". See page 60


151


Із серії "В пошуках сюжету". Полотно, акрил. 40 × 30 см. 2015 From the series "In Search of the Plot". Acrylic on canvas. 40 × 30 cm. 2015

Із серії "В пошуках сюжету". Полотно, акрил. 150 × 180 см. 2015 From the series "In Search of the Plot". Acrylic on canvas. 150 × 180 cm. 2015 152


Із серії "В пошуках сюжету". Полотно, акрил. 120 × 100 см. 2015 From the series "In Search of the Plot". Acrylic on canvas. 120 × 100 cm. 2015

Із серії "В пошуках сюжету". Полотно, акрил. 30 × 40 см. 2015 From the series "In Search of the Plot". Acrylic on canvas. 30 × 40 cm. 2015

153


Mykola Matsenko

Микола Маценко

154

Народився в 1960 році в селі Прутівка Івано-Франківської області. Закінчив Республіканську художню середню школу імені Т. Г. Шевченка та Львівський державний інститут прикладного і декоративного мистецтва (нині Львівська національна академія мистецтв). Співзасновник та учасник творчого об'єднання “Нацпром” (спільно з О. Тістолом). Автор живопису, фотографій, інсталяцій, скульптур і перформансів. Живе та працює у Черкасах і Києві. Born in 1960 in the village Prutivka, Ivano-Frankivsk region. Graduated from Shevchenko State Art School and Lviv State Institute of Applied and Decorative Arts (now Lviv National Academy of Arts). Co-founder and member of the creative association "Natsprom" (together with O. Tistol). Author of paintings, photographs, installations, sculptures and performances. Lives and works in Cherkasy and Kyiv.


Невичерпний ресурс. Полотно, акрил. 180 × 150 см. 2015 Inexhaustible Resource. Acrylic on canvas. 180 × 150 cm. 2015

155


Oleksiy Sai

ОЛексій Сай

156

Народився в 1975 році в Києві. Закінчив Київський художньо-промисловий технікум та Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури. Автор робіт, створених за допомогою комп’ютерної програми Excel, фотографій, живопису, об’єктів та інсталяцій. Живе та працює в Києві. Born in 1975 in Kyiv. Graduated from Kyiv Art and Industry College and the National Academy of Fine Arts and Architecture. Author of works created by a computer program Excel; author of photographs, paintings, objects and installations. Lives and works in Kyiv.


157


158


159

Титановидобування. Рельєф. Дерево, емаль, авторська техніка. 110 × 200 см. 2015 Titanium Mining. Relief. Tree, enamel, author media. 110 × 200 cm. 2015


Yuriy Solomko

Юрій Соломко

160

Народився в 1962 році в Криму. Закінчив Краснодарське художнє училище та Київський державний художній інститут (нині Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури). Художник року в сфері сучасного мистецтва на Міжнародному арт-фестивалі “Золотий перетин”, Київ (1997). Живописець, графік. Живе і працює в Києві. Born in 1962 in Crimea. Graduated from Krasnodar Art College and Kyiv State Art Institute (now the National Academy of Fine Arts and Architecture). Artist of the year at the International Art Festival "Golden Section", Kyiv (1997). Painter and graphic artist. Lives and works in Kyiv.


161


Риба. Папір, олівець. 84 × 95 см. 2015 Fish. Paper, pencil. 84 × 95 cm. 2015

Рука. Папір, олівець. 84 × 95 см. 2015 Hand. Paper, pencil. 84 × 95 cm. 2015 162


Старики. Папір, олівець. 84 × 95 см. 2015 Old Men. Paper, pencil. 84 × 95 cm. 2015

Кінь. Папір, олівець. 84 × 95 см. 2015 Horse. Paper, pencil. 84 × 95 cm. 2015

163


Oleg Tistol

Олег Тістол

164

Народився в 1960 році в селищі Врадіївка Миколаївської області. Закінчив Республіканську художню середню школу (Київ) та Львівський державний інститут прикладного і декоративного мистецтва (нині Львівська національна академія мистецтв). Учасник бієнале в Сан-Пауло та Венеційської бієнале. Співзасновник творчих об'єднань “Вольова межа національного постеклектизму”, “Нацпром” та “Університет”. Автор живопису, графіки, фотографій, скульптури та об'єктів. Живе та працює в Києві. Born in 1960 in the village Vradiivka, Mykolaiv region. Graduated from Republican Art School (Kyiv) and Lviv State Institute of Applied and Decorative Arts (now Lviv National Academy of Arts). Participant of Biennale in Sao Paulo and Venice Biennale. Co-founder of the creative associations “The strong-willed face of national post-eclecticism”, “Natsprom” and “University”. Author of paintings, drawings, photographs, sculptures and objects. Lives and works in Kyiv.


165


Іршанськ. Лазня. Полотно, акрил. 100 × 100 см. 2015 Irshansk. Bathhouse. Acrylic on canvas. 100 × 100 cm. 2015 166


Іршанськ. Вул. Шевченка. Полотно, акрил. 150 × 180 см. 2015 Irshansk. Shevchenko str. Acrylic on canvas. 150 × 180 cm. 2015

167


Alina Yakubenko

Аліна Якубенко

168

Брала участь також у проекті “ЕкоБірючий”. Дивіться сторінку 76 Also participated in the project "EcoBiruchiy". See page 76


Селфі. Серія фотографій. 2015 Selfie. Series of photos. 2015

169


Із серії “Берізки”. Полотно, акрил. 30 × 40 см. 2015 From the series "Birches". Acrylic on canvas. 30 × 40 cm. 2015 170


Із серії “Берізки”. Полотно, акрил. 100 × 160 см. 2015 From the series "Birches". Acrylic on canvas. 100 × 160 cm. 2015

Із серії “Берізки”. Полотно, акрил. 30 × 40 см. 2015 From the series "Birches". Acrylic on canvas. 30 × 40 cm. 2015

171


Берізка. Відео. 2015 Birch. Video. 2015 172


Берізки. Серія фотографій. 2015 Birches. Series of photos. 2015

173


APL315

174

Народився 1986 року в Краснодарі (Росія). Закінчив Одеський національний університет імені І. Мечникова. Живописець, графік, автор інсталяцій, райтер. Живе та працює в Одесі. Born in 1986 in Krasnodar (Russia). Graduated from Odessa I. I. Mechnikov National University. Painter, graphic artist, author of installations, writer. Lives and works in Odessa.


175


Apl315, Єлизавета Римар, Аня Олексієнко, Давид Климчук, Крістіна Каленська. Магія рептилій. Полотно, акрил, аерозольні фарби. 150 × 300 см. 2015 Apl315, Yelizaveta Rymar, Anya Oleksiyenko, Davyd Klymchuk, Kristina Kalenska. Magic of reptiles. Acrylic on canvas, spray paints. 150 × 300 cm. 2015 176


Магія рептилій. 2015 Magic of Reptiles. 2015

177


178


Магія рептилій. 2015 Magic of Reptiles. 2015

179


180


181

Apl315, F3C. Іршанськ. 2015 Apl315, F3C. Irshansk. 2015


182


183

BIRUCHIY 10 × 15


184

Массімо Мелотті Massimo Melotti куратор, керівник Центру нових медіа музею Castello di Rivoli, керівник проекту обміну резидентами між симпозіумом “Бірючий” та інтернаціональною програмою резиденцій RESÓ / curator, the head of the New Media Center of Castello di Rivoli Museum, the head of the project for exchange between the residebts of BIRUCHIY and international residency program RESÓ


185

Будь-який кураторський проект безпосереднім чином пов'язаний із тематикою часу і простору. Це особливо актуально у випадку художників, які приїжджають на Бірючий вперше. Не знаючи специфіку цього місця, вони стикаються з його унікальним просторово-часовим виміром, що застиг між рівниною та морем. Тут простір і час стають фундаментальними елементами, з якими художники працюють згідно з індивідуальною поетикою та інструментами вираження. Алессандро Шараффа досліджує світ за допомогою звуку – основного елементу його художньої практики. Екзистенційне занурення, через яке художник сприймає навколишню дійсність і заряджається її аурою, стає головною єднальною ланкою його проекту. Інакший підхід застосовують Джанлука й Массіміліано де Серіо. Візуальні художники та автори художніх фільмів, вони сприймають оточення за допомогою зображень, що фіксують індивідуальні та колективні історії людей, котрі населяють це місце, й прочитуються в дуальному ключі – емоційному та візуальному – який розкриває всю глибину дослідження об'єкта. Внаслідок різних обставин, які часто мають визначальний вплив на підсумковий результат, Алессандро Шараффа зміг дозволити собі тотальне занурення в дивовижну атмосферу Бірючого, спонукавшись численними стимулами, даними рештою учасників симпозіуму. Брати де Серіо, які приїхали на Бірючий дещо пізніше, після участі у Венеційському кінофестивалі, навпаки, несподівано для себе зіткнулися з новим емоційним напруженням, пов’язаним із новизною місця, що активно залучало з перших секунд. Для них Бірючий постав як незвідана територія, повна нерозкритих можливостей для художнього висловлювання. У підсумку, роботи італійських художників, створені на Бірючому, незважаючи на відмінність у підходах і методах авторів, взаємодоповнювали одна одну. Екзистенційний звуковий досвід, згенерований Шараффою, безпосередньо пов'язаний із фотографічним фокусом братів де Серіо, який вони використовували для аналізу навколишнього середовища. Історії, розказані на Бірючому, стали точкою відліку для Шараффи, який у властивому йому дусі організував “sleeping concert” – перформанс, де подих моря нерозривно пов'язаний із вібраціями та снами учасників резиденції. Тепер, у який би контекст її не занурювали, ця спеціально створена інсталяція буде нести на собі печатку цього досвіду, в якому індивідуальні почуття стають частиною глобального дихання космосу. Де Серіо реалізували на Бірючому серію полароїдних фотографій. Вибір цього медіума абсолютно не випадковий, оскільки він чітко маніфестує не лише видиме, а й несе на собі відбиток часу, внутрішньої пам'яті цього місця. Постає властивий безмежний краєвид, позначений присутністю самотніх коней у безкінечному просторі, собак, що гуляють берегом моря, поглядом підлітка, який розчиняється у фігурі літнього рибалки. З'єднання різних вимірів, які випливають із реальності, покликане оживити пам'ять колективних та індивідуальних оповідей, що розігруються на сцені театру історії місця без часу.

Any curatorial project is directly connected with the subject of time and space. It is especially relevant in case of painters who arrive to BIRUCHIY for the first time. Not knowing the unique features of this place, they face its exceptional space-temporal dimension that froze between the plain and the sea. Here space and time become the fundamental elements with which painters work according to their individual poetics and instruments of expression. Alessandro Sciaraffa investigates the world with the help of sound – the main element of his art practice. Existential immersion, through which the painter perceives the surrounding reality and cheers himself up with its aura, becomes the main uniting link of his project. Another approach is applied by Gianluca and Massimiliano De Serio. Being visual painters and the authors of feature films, they perceive surroundings with the help of pictures that fix individual and collective stories of people who populate this place, and are read in a dual sense – emotional and visual, that reveal the whole depth of the investigation of the object. As a result of different circumstances that often have a determinative influence on the final result, Alessandro Sciaraffa could afford himself a total immersion into amazing atmosphere of BIRUCHIY, having being motivated by numerous incentives given by the rest of the participants of the symposium. De Serio brothers who came to Biruchiy a while later, after participation in Venetian film festival, conversely, to their own surprise faced a new emotional pressure related to the novelty of this place that actively attracted from the first seconds. For them BIRUCHIY appeared as an uncharted territory, full of undiscovered possibilities for art expression. Eventually, the works of Italian painters created on BIRUCHIY despite the difference in the approaches and methods of the authors, complemented each other. Existential sound approach generated by Sharaffa, is directly connected with the photographic focus of De Serio brothers that they used for the analysis of the environment. Stories told on Biruchiy, became the starting point for Sciaraffa who in the mood peculiar to him, arranged the “sleeping concert” – a performance where a breath of the sea is closely connected with vibrations and dreams of the participants of the residency. Now, being immersed in any context, this specially created installation will bear the signature of this experience, where individual feelings become a part of global breathing of cosmic space. De Serio implemented a series of Polaroid photographs on Biruchiy. The choice of this medium is absolutely non-casual as it distinctly demonstrates not only visible, but also bears the stamp of time, internal memory of this place. The peculiar illimitable landscape arises that is marked by the presence of lonely horses in an endless space, dogs that walk along the sea shore, glance of a teenager who is dissolved in a figure of an aged fisherman. The combination of different dimensions that emerge from the reality is called for reviving the memory of collective and individual narratives being played out on the stage of a theatre of history of place without time.


186

Лізавета Герман

Марія Ланько

Lizaveta German

Maria Lanko

співкуратор проекту "1000-km View"/ co-curator of the project "1000-km View"

співкуратор проекту "1000-km View"/ co-curator of the project "1000-km View"


187

1000-km View: від Стрия до Азовського моря на катамарані

1000-km View: from Stryi to the Azov Sea on the catamaran

У вересні 2014 року художники "Відкритої групи" в рамках резиденції BIRUCHIY Contemporary Art Project встановили на узбережжі Азовського моря дорожній знак – подібний до тих, які використовуються для позначення початку/закінчення населеного пункту на трасах. "Населений пункт" на цьому знаку називався "Відкрита галерея". Аналогічний знак був синхронно встановлений на березі річки Стрий в однойменному місті – найближчому виході до води від Львова, де більшість постійних учасників групи живуть і працюють. Таким чином художники проклали дорогу між двома точками свого перебування в конкретний момент часу. Простір "Відкритої галереї" включив у себе водне полотно річок, їх береги, окремі будівлі, цілі населені пункти та навіть акваторії Чорного й Азовського морів.

In September 2014, the artists of the Open Group within BIRUCHIY Contemporary Art Project installed on the coast of the Sea of Azov a road sign – similar to those used to mark the beginning / end of the village on highways. “Settlement” on the sign is called “Open Gallery”. A similar sign was installed simultaneously on the Stryi river bank in the same city – the nearest way to water from Lviv, where the majority of the permanent members of the group live and work. Thus artists paved the road between two points of their stay at a particular time. The space of “Open Gallery” includes water bed of rivers, their banks, individual buildings, entire towns and even the Black and Azov Seas.

Ця робота отримала назву "Галерея на відрізку дороги №2" і стала першим символічним простором із проекту "Відкрита галерея", який неможливо було охопити поглядом. Художники й раніше освоювали різні місця, окреслюючи їх межі за допомогою різних художніх "втручань", а також активно залучаючи до їх "наповнення" нових учасників – художників і не-художників. Так простором (для) мистецтва ставали лісова галявина, Арсенальна площа в центрі Львова, покинута сторожка в Карпатах, пішохідна вулиця в Берліні. Але тільки останню галерею не змогли "відвідати" навіть самі художники. У листопаді 2014 року куратори Ірина Лейфер з Амстердама й колектив Лізавети Герман і Марії Ланько запропонували учасникам "Відкритої групи" спробувати пройти і побачити їх "Галерею на відрізку дороги №2". Так народився проект “1000-km View”, підтриманий програмою Tandem Ukraine. 24 серпня 2015 року "Відкрита група" в складі 12-ти учасників спустила на воду річки Стрий саморобний катамаран з амбітним завданням – допливти на судні до точки впадання Дністра в Чорне море. До складу екіпажу увійшли троє постійних членів групи – Юрій Білей, Павло Ковач, Станіслав Туріна (Антон Варга незримо брав участь у проекті з Нью-Йорка), куратори Ірина Лейфер, Лізавета Герман та Марія Ланько, художники з Амстердама Йеспер Буурсінк і Артур ван Беєк, відеооператори Сергій Клепач і Валерій Кумановський, фахівець із виживання Станіслав Палун, організатор сплаву Олександр Попко. Під час сплаву щоденні справи команди включали в себе управління судном, організацію табору та приготування їжі, прибирання стоянок від сміття, дослідження міст і сіл на берегах річок, запис розмов з їхніми жителями, колекціонування фотографій річки і матеріальних артефактів з особистих архівів людей, а також роботу над колективно режисованим фільмом. Час від часу група стикалася з ковбоєм – дивним персонажем, який іноді приєднувався до загального процесу, але при цьому завжди залишався відчуженим і незворушним. 8 вересня 2015 року катамаран пристав до розмитого дощами глинистого берега в селі Атаки Чернівецької області, що ознаменувало собою завершення першої частини перформативної акції "1000-km View", основною метою якої є фізичне подолання "Галереї на відрізку дороги №2" і спостереження її експозиції. Далі буде.

This work is called “Gallery of the road segments No.2” and became the first symbolic space of the “Open Gallery” project that it is impossible to embrace the eye. Artists previously have mastered various places, outlining their limits through various artistic “interventions” and actively involved new participants – artists and non-artists to their “filling”. So space (for) art became a clearing in the woods, Arsenal square in the center of Lviv abandoned lodge in the Carpathian Mountains, pedestrian street in Berlin. But last gallery could not “visit” even the artists themselves. In November 2014 the curators Irina Leifer from Amsterdam and team of Lizaveta German and Maria Lanko proposed to the members of the Open Group try to go and see “Gallery of the road segments No.2”. Thus was born the project "1000-km View", supported by Program Tandem Ukraine. On August 24, 2015, the Open Group composed of 12 members floated out self-made catamaran on the river Stryi with an ambitious goal – to swim on the ship to the point of confluence of Dniester to the Black Sea. The crew includes three permanent members – Yuriy Biley, Pavlo Kovach, Stanislav Turina (Anton Varga invisibly was involved in the project from New York), curators Irina Leifer, Lizaveta German and Maria Lanko, artists from Amsterdam Jesper Buursink and Arthur van Beek, videographers Sergiy Klepach and Valeriy Kumanovskyi, survivalist Stanislav Palun, and rafting organizer Oleksandr Popko. During this rafting daily affairs of the team include boat management, camp organization and cooking, cleaning parking lots of debris, study the towns and villages on the river banks, recording conversations with their residents, collecting pictures of the river and material artifacts from the personal archives of people and work on collectively directed film. From time to time, the group faced with a cowboy – a strange character who sometimes joined to the overall process, but always remained alienated and impassive. On September 8, 2015 the catamaran moored to the washed out by rains clay shore in the village Ataky of Chernivetska Region that marked the completion of the first part of the performative action “1000-km View”, which main goal is physical overcoming of the “Gallery of the road segments No.2” and observing its exposition. To be continued.


Anna Bekerska

Анна Бекерська

188

Брала участь також у проекті “Іршанськ. Рекреація”. Дивіться сторінку 94 Also participated in the project “Irshansk. Recreation”. See page 94


З видом на море. Фотоколаж. 2015 Overlooking the Sea. Photo collage. 2015

189


Olga Berezyuk

Ольга Березюк

190

Народилася в 1981 році у Вітебську (Білорусь). Закінчила Вітебський художньо-технологічний університет. Авторка живопису та графіки. Живе і працює в Києві. Born in 1981 in Vitebsk (Belarus). Graduated from Vitebsk Art and Technology University. The author of paintings and graphics. Lives and works in Kyiv.


191

Бірючий. Полотно, акрил. 60 × 100 см. 2015 Biruchiy. Acrylic on canvas. 60 × 100 cm. 2015


192

Хвилі. Полотно, акрил. 100 × 140 см. 2015 Waves. Acrylic on canvas. 100 × 140 cm. 2015


Лиман. Полотно, акрил. 100 × 100 см. 2015 Firth. Acrylic on canvas. 100 × 100 cm. 2015

193


Kateryna Berlova

Катерина Берлова

194

Народилася в 1986 році в Дніпропетровську. Закінчила Дніпропетровський театрально-художній коледж та Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. Авторка живопису, відео, об'єктів, інсталяцій. Живе та працює у Києві. Born in 1986 in Dnipropetrovsk. Graduated from the Dnipropetrovsk Theatre and Art College and Kyiv State Institute of Decorative and Applied Art and Design named after M. Boychuk. The author of paintings, video, objects, installations. Lives and works in Kyiv.


195


196

Із серії “Після пейзажу”. Полотно, акрил. 120 × 80 см. 2015 From the series “After Landscape”. Acrylic on canvas. 120 × 80 cm. 2015


Із серії “Після пейзажу”. Полотно, акрил. 100 × 140 см. 2015 From the series “After Landscape”. Acrylic on canvas. 100 × 140 cm. 2015

Із серії “Після пейзажу”. Полотно, акрил. 100 × 140 см. 2015 From the series “After Landscape”. Acrylic on canvas. 100 × 140 cm. 2015

197


Nazar Bilyk

Назар Білик

198

Брав участь також у проекті “Іршанськ. Рекреація”. Дивіться сторінку 96 Also participated in the project “Irshansk. Recreation”. See page 96


199

Портрет зварювальника Колі. Метал. 103 × 80 см. 2015 Portrait of Welder Kolya. Metal. 103 × 80 cm. 2015


200


Випадковості. Бетонні палі, фарба. 2015 Accidents. Concrete piles, paint. 2015

201


Kateryna Buchatska

Катерина Бучацька

202

Народилася в 1987 році в Києві. Закінчила Діжонську вищу школу мистецтв (Франція) та Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури. Лауреат міжнародного фестивалю сучасної скульптури “Kyiv Sculpture Project” (2012). Авторка живопису, графіки, скульптури та об'єктів. Живе та працює в Києві. Born in 1987 in Kyiv. Graduated from Dijon Superior School of Art (France) and the National Academy of Fine Arts and Architecture in Kyiv. The winner of the international festival of contemporary sculpture “Kyiv Sculpture Project” (2012). The author of paintings, drawings, sculptures and objects. Lives and works in Kyiv.


203

Предмети зроблені в ангарі. 2015 Things made in the Hangar. 2015


204

Із серії “Пісочниця”. Полотно, олія. 100 × 140 см. 2015 From the series “Sand-pit”. Oil on canvas. 100 × 140 cm. 2015


205

Онуфрій. Полотно, олія. 100 × 100 см. 2015 Onufrii. Oil on canvas. 100 × 100 cm. 2015


Із серії “Пісочниця”. Полотно, олія. 38 × 38 см. 2015 From the series “Sand-pit”. Oil on canvas. 38 × 38 cm. 2015

Із серії “Пісочниця”. Полотно, олія. 150 × 150 см. 2015 From the series “Sand-pit”. Oil on canvas. 150 × 150 cm. 2015 206


207

Без назви. Лендарт. 2015 Untitled. Land art. 2015


Anna Valieva

Анна Валієва

208

Народилася у 1984 році в Києві. Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури. Лауреатка Всеукраїнського конкурсу фонду культури “Нові імена України” (1999). Переможниця Всеукраїнського конкурсу за підтримки Міністерства культури України “Форум творчої молоді” (2007). Живописець. Живе та працює в Києві. Born in 1984 in Kyiv. Graduated from the National Academy of Fine Arts and Architecture. The winner of Ukrainian Contest of the Cultural Foundation “New Names of Ukraine” (1999). The winner of the All-Ukrainian competition supported by the Ministry of Culture of Ukraine “Creative Youth Forum” (2007). Painter. Lives and works in Kyiv.


209


Без назви 1. Полотно, акрил. 100 × 100 см. 2015 Untitled 1. Acrylic on canvas. 100 × 100 cm. 2015

210

Без назви 2. Полотно, акрил. 100 × 100 см. 2015 Untitled 2. Acrylic on canvas. 100 × 100 cm. 2015


Без назви. Полотно, акрил. 180 × 140 см. 2015 Untitled. Acrylic on canvas. 180 × 140 cm. 2015

211
The Оpen Group

Відкрита група

212

Заснована 2012 року у Львові. Основоположниками групи є: Євген Самборський, Антон Варга, Юрій Білей, Павло Ковач, Станіслав Туріна, Олег Перковський. Наразі учасниками групи є: Антон Варга, Юрій Білей, Павло Ковач, Станіслав Туріна. До основного складу учасників Відкритої групи тимчасово долучаються інші автори, поки їхній спільний проект актуальний. Володарі Головної Премії PinchukArtCentre 2015. Робота групи базується на дослідженнях питань взаємодії та комунікації між людьми, художниками, ситуацією та простором. Open Group was founded in 2012 in Lviv. The founders are Eugene Samborsky, Anton Varga, Yuriy Biley, Pavlo Kovach, Stanislav Turina, Oleg Perkovsky. Currently, members of the group are Anton Varga, Yuriy Biley, Pavlo Kovach, Stanislav Turina. The main composition of participants of the group is temporarily joined by other authors, while their joint project is relevant. The winners of the Main PinchukArtCentre Prize 2015. The Open Group’s work is based on the research on the interaction and communication between people, artists, situation and space.

1000-km View: від Стрия до Азовського моря на катамарані

1000-km View: from Stryi to the Azov Sea on the catamaran

Проект є результатом співпраці незалежних кураторів Ірини Лейфер (Амстердам) та колективу Лізавети Герман і Марії Ланько (Київ), Open Ateliers Zuidoost (Амстердам) і BIRUCHIY Contemporary Art Project (Україна) в рамках програми Tandem Ukraine. Співавторами проекту є художники Артур ван Беєк і Йеспер Буурсінк (Амстердам), відеооператори Сергій Клепач і Валерій Кумановський (Київ), організатор сплаву Олександр Попко і фахівець із техніки виживання Станіслав Палун (travel4friends, Київ). Всі вони увійшли до складу "Відкритої групи" на період реалізації проекту.

The project is a collaboration of independent curators Irina Leifer (Amsterdam) and team of Lizaveta German and Maria Lanko (Kyiv), Open Ateliers Zuidoost (Amsterdam) and BIRUCHIY Contemporary Art Project (Ukraine) under the program Tandem Ukraine. Co-curators of the project are artists Arthur van Beek and Jesper Buursink (Amsterdam), videographers Sergiy Klepach and Valeriy Kumanovskyi (Kyiv), organizer of the trip Oleksandr Popko and survivalist Stanislav Palun (travel4friends, Kyiv). They all joined the “Open Group” for the period of project implementation.

Tandem Ukraine: програма обміну менеджерів культури є ініціативою European Cultural Foundation (Амстердам) та MitOst (Берлін). Програма реалізується організаціями MitOst та “Інша Освіта” (Київ), за підтримки Федерального міністерства закордонних справ (Берлін) у рамках "Діалогу змін".

Tandem Ukraine: Cultural Managers Exchange Program has been initiated by the European Cultural Foundation (Amsterdam) and MitOst (Berlin). The program is implemented by organizations MitOst and “Other Education” (Kyiv), supported by the Federal Foreign Office (Berlin) under “Dialogue for Change”.

Детальний опис прооекту дивіться на сторінці 187

For detailed project description see page 187


213


214


215


Artem Volokitin

Артем Волокітін

216

Народився в 1981 році в Есхарі, в Харківській області. Закінчив Харківську державну академію дизайну і мистецтв. Переможець Міжнародного конкурсу візуальних мистецтв для творчої молоді фонду “Ейдос”. Володар Головної Премію PinchukArtCentre 2009. Живописець, автор фотографій та відео. Живе та працює в Харкові. Born in 1981 in Eskhar in Kharkiv region. Graduated from Kharkiv State Academy of Design and Arts. The winner of International Visual Arts Competition for Creative Youth of the Eidos Foundation. Owner of the Main PinchukArtCentre Prize 2009. Painter, author of photos and videos. Lives and works in Kharkiv.


217


218

Діорама. Південь 1. Полотно, олія. 40 × 240 см. 2015 Diorama. South 1. Oil on canvas. 40 × 240 cm. 2015


219

Діорама. Південь 2. Полотно, олія. 40 × 120 см. 2015 Diorama. South 2. Oil on canvas. 40 × 120 cm. 2015


Ilya Isupov

Ілля Ісупов

Stas Volyazlovskiy

Стас Волязловський

220

Народився в 1971 році у Василькові, Київської області. Закінчив Державну художню середню школу ім. Т. Г. Шевченка. Володар премії міжнародного конкурсу молодих художників “Arts Link” (США, 1994). Живописець, графік, автор об'єктів та відео. Живе та працює в Києві.

Брав участь також у проектах “ЕкоБірючий” та “Іршанськ. Рекреація”. Дивіться сторінки 28, 112 Also participated in the projects “EcoBiruchiy” and “Irshansk. Recreation”. See pages 28, 112

Born in 1971 in Vasylkiv, Kyiv region. Graduated from the Taras Shevchenko State Art School. Winner of the International Competition of Young Artists Award “Arts Link” (USA, 1994). Painter, graphic artist, author of objects and video works. Lives and works in Kyiv


221

Ілля Ісупов, Стас Волязловський. Віра. 2015 Illia Isupov, Stas Volyazlovskiy. Vira. 2015


222

Ілля Ісупов, Стас Волязловський. Надія. 2015 Illia Isupov, Stas Volyazlovskiy. Nadiya. 2015


223

Ілля Ісупов, Стас Волязловський. Людмила. 2015 Illia Isupov, Stas Volyazlovskiy. Lyudmyla. 2015


Zukentiy Gorobyov

Закентій Горобйов

224

Народився в 1984 році в Луганську. Закінчив Луганський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. Автор графіки та живопису. Стріт-артист і дизайнер. Живе та працює в Києві. Born in 1984 in Lugansk. Graduated from Taras Shevchenko National University of Luhansk. The author of graphics and paintings. Street artist and designer. Lives and works in Kyiv.


225


Сили природи. Земля. Мішана техніка. 100 × 150 см. 2015 Forces of nature. Earth. Mixed media. 100 × 150 cm. 2015

Сили природи. Вогонь. Мішана техніка. 100 × 150 см. 2015 Forces of nature. Fire. Mixed media. 100 × 150 cm. 2015 226


Сили природи. Вода. Мішана техніка. 100 × 150 см. 2015 Forces of nature. Water. Mixed media. 100 × 150 cm. 2015

Сили природи. Вітер. Мішана техніка. 100 × 150 см. 2015 Forces of nature. Wind. Mixed media. 100 × 150 cm. 2015

227


Volodymyr Gulich

Володимир Гуліч

228

Брав участь також у проектах “ЕкоБірючий” та “Іршанськ. Рекреація”. Дивіться сторінки 32, 114 Also participated in the projects “EcoBiruchiy” and “Irshansk. Recreation”. See pages 32, 114


Армія квітів. Із проекту “Армія квітів”, посвята Василю Антонюку. Полотно, олія 120 × 200 см. 2015 Army of Flowers. From the "Army of Flowers", dedication to Vasyl Antonyuk. Oil on canvas, 120 × 200 cm. 2015

229


230

Поцілунок. Полотно, акрил. 150 × 200 см. 2015 Kiss. Acrylic on canvas. 150 × 200 cm. 2015


Шура. Полотно, акрил. 100 × 60 см. 2015 Shura. Acrylic on canvas. 100 × 60 cm. 2015

231


Mykhailo Deiak

Михайло Деяк

232

Народився в 1984 році в селі Золотарьово в Закарпатській області. Закінчив Ужгородський коледж мистецтв імені А. Ерделі та Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури. Живописець. Живе та працює в Києві. Born in 1984 in the village Zolotaryovo in Zakarpattya region. Graduated from Uzhgorod College of Arts named after A. Erdeli and the National Academy of Fine Arts and Architecture. Painter. Lives and works in Kyiv.


Без назви. Полотно, олія. 140 × 100 см. 2015 Untitled. Oil on canvas. 140 × 100 cm. 2015

233


Без назви. Полотно, олія. 180 × 140 см. 2015 Untitled. Oil on canvas. 180 × 140 cm. 2015 234


Без назви 2. Полотно, олія. 180 × 140 см. 2015 Untitled 2. Oil on canvas. 180 × 140 cm. 2015

235


Scott Evans

Скотт Еванс

236

Народився в 1979 році в Солт-ЛейкСіті, штат Юта, США. Отримав ступінь бакалавра історії мистецтв у Державному університеті Вебера та провадив культурні дослідження віденських зенітних башт люфтваффе (Flaktürme) і їх місця в австрійській культурній пам'яті. Співавтор ряду робіт Анни лаєвої. Мистецтвознавець, дослідник, художник. Живе та працює у Відні. Born in 1979 in Salt Lake City, Utah, USA. Received a BA degree in History of Art at the Weber State University and held cultural studies of Vienna Luftwaffe flak towers (Flaktürme) and their place in the Austrian cultural memory. Co-author of several works of Anna Jermolaewa. Art critic, researcher, artist. Lives and works in Vienna.


Маніпулюючи валютою. Двоканальне відео. 78 оформлених банкнот. 2015 Manipulating Currency. Two-channel video. 78 framed banknotes. 2015

237

Ці роботи показують, що, змінюючи кут зору на зображених на банкнотах обличчях, можна виявити фальшиву суть цих символів, які зазвичай використовуються для просування визначеної культурної ідентичності та економічної програми. Ця робота також служить як виклад, що оповідає про історичні події, які рухались людьми, та змінює наративи довкола цих осіб, достатньо «канонізованих» у культурній пам'яті, аби з'явитися на валюті (як форма самої валюти). Саме тому її назва – це іронічний недвозначний вираз. Робота існує як форма ностальгії, з багатьма зображеннями старих режимів чи старих валют, які змушують задуматися про те, що людські суспільства обирають для зображень своїх банкнот, що мають позначати ці особи, і що це означає в соціально-політичній сфері економіки. Скотт Еванс

These works show that, by changing the point of perspective on the faces of icons on paper banknotes, someone can reveal the false nature of these symbols that are usually used by those to promote a certain cultural identity and economic agenda. The work also serves as a statement telling about the human-driven histories, the changing narratives surrounding those figures, who are so “canonized” in cultural memory that they appear on currency (as a form of currency itself ). This is why its title is a tongue-in-cheek triple entendre. The work exists as a form of nostalgia, with many images from old regimes or old currencies, which make someone to think what human societies choose to put on their banknotes, what these figures are supposed to signify, and what that means in the socio-political sphere of the economy. Scott Evans


Anna Jermolaewa

Анна Єрмолаєва

238

Народилася в 1970 році в Санкт-Петербурзі, Росія. Закінчила Віденський університет та Віденську академію образотворчих мистецтв. Володарка Römerquelle-Preis (1999), Призу визнання імені професора Хільди Гольдшмідт (2000), SCA Kunstpreis (2000), Pfann-Ohmann-Preis (2002), Ursula Blickle Förderpreis (2002), нагороди “Видатний художник” (2011). Авторка фото та відеоробіт. Живе та працює у Відні. Born in 1970 in St. Petersburg, Russia. Graduated from the University of Vienna and the Academy of Fine Arts Vienna. The owner of RömerquellePreis (1999), ProfessorHilde-GoldschmidtAward (2000), SCA Kunstpreis (2000), Pfann-Ohmann-Preis (2002), Ursula Blickle Förderpreis (2002), “Outstanding artist” award (2011). The author of photo and video works. Lives and works in Vienna.


239


Двійник Кремля. Відео. Тривалість 21 хв. 2009 Kremlin Double. Video. Duration 21 min. 2009

240

Локація 1: Москва, 2008, Червона площа – установа, яка, як ніщо інше, втілює державну владу та її військову присутність – ми маємо думати лише про демонстрацію м'язів на щорічному військовому параді 9 травня. Локація 2: Туреччина, Анталія – готель «Kremlin Palace», двійник московського «оригіналу», але побудований 2003 року як курорт: сонце, море і вдосталь оголення. 70% гостей – це туристи з Росії чи колишніх республік СРСР. У своїй відео-роботі Анна Єрмолаєва розповідає історію цієї унікальної копії та її жителів. (Георг Шоллхаммер, 2009) У відео-роботі Анни Єрмолаєвої «Двійник Кремля» у Москві, точніше на Червоній площі, – став головною установою як архітектурний символ міста і всієї Росії. Друга локація – це «Kremlin Palace» в Анталії, дуже популярний серед росіян готель типу «все включено», де можна їсти, пити, спати й приймати сонячні ванни біля басейну навпроти копій Кремля і собору Василія Блаженного. Крім гостей готелю, що описують свій відпочинок на сайті, існує двійник Кремля, який описує своє життя як політика та колишнього інженера. (Анна Ебнер, 2009)

Location 1: Moscow, 2008, Red Square, a setting that embodies state power and its ceremonial presence like no other – we need only think of the display of muscle at the military parade there on May 9th every year. Location 2: Turkey, Antalya – the Kremlin Palace Hotel, a "doppelganger" of the Moscow original completed in 2003 – but as a resort: sun, sea and plenty of bare skin. 70% of the guests are tourists from Russia or the former republics of the USSR. In her video work Anna Jermolaewa tells the tale of this unique replica and its residents. (Georg Schöllhammer, 2009) In Anna Jermolaewa's video-work “Kremlin Doppelganger (Kremlin Double)” in Moscow, or to be more precise the Red Square, has become the main-setting, as an architectural symbol of the city and for whole Russia. The second location is “The Kremlin Palace Hotel” in Antalya, a very popular All Inclusive Hotel among Russians where you can eat, drink, sleep and take a sun bath next to the pool in a reproduction of the Kremlin and the Saint Basil’s Cathedral. In addition to the hotel guests, who describe their holidays, there is the Kremlin double at the original site, who describes his life as a politician and retired engineer. (Anna Ebner, 2009) украинский текст:


Без назви (Бірючий, осінь 2015). Фотографія. 120 × 90 см. 2015 Untitled (Biruchiy, Autumn 2015). Photo. 120 × 90 cm. 2015

241


Yuriy Yefanov

Юрій Єфанов

242

Брав участь також у проекті “Іршанськ. Рекреація”. Дивіться сторінку 118 Also participated in the project “Irshansk. Recreation”. See page 118


243


21 вересня. Полотно, акрил. 120 × 80 см. 2015 September 21. Acrylic on canvas. 120 × 80 cm. 2015 244


Історія Х. Полотно, акрил. 120 × 80 см. 2015 Story X. Acrylic on canvas. 120 × 80 cm. 2015

245


Igor Zaidel

Ігор Зайдель

246

Народився у 1965 році в Москві. Навчався у Московському архітектурному інституті та Університеті мистецтв у Берліні. Входив до мистецького угрупування “Нічні красунчики” (разом із Вадимом Фішкіним). Живописець, графік, дизайнер. Живе та працює в Берліні. Born in 1965 in Moscow. Studied at the Moscow Architectural Institute and the University of Arts in Berlin. He was a member of the Artistic Group “Nichni krasunchyky” (together with Vadim Fishkin). Painter, graphic artist, designer. Lives and works in Berlin.


247


Ігор Зайдель (за участі Ольги Березюк і Закентія Горобйова). Kaban Biruchiy. Із проекту “Protected Animal Butcher Charts”. Полотно, акрил. 100 × 140 см. 2015 Igor Zaidel (with the participation of Olga Berezyuk and Zukentiy Gorobyov). Kaban Biruchiy. From the project “Protected Animal Butcher Charts”. Acrylic on canvas. 100 × 140 cm. 2015 248


Ігор Зайдель (за участі Ольги Березюк і Закентія Горобйова). Biruchiy olen'. Із проекту “Protected Animal Butcher Charts”. Полотно, акрил. 100 × 140 см. 2015 Igor Zaidel (with the participation of Olga Berezyuk and Zukentiy Gorobyov). Biruchiy Olen'. From the project “Protected Animal Butcher Charts”. Acrylic on canvas. 100 × 140 cm. 2015

249


Andriy Zelynskyi

Андрій Зелинський

250

Брав участь також у проекті “Іршанськ. Рекреація”. Дивіться сторінку 122 Also participated in the project “Irshansk. Recreation”. See page 122


Б15. Раритет. Полотно, акрил. 140 × 100 см. 2015 B15. Rarity. Acrylic on canvas. 140 × 100 cm. 2015

251


252

Б2 – посол миру. Полотно, акрил. 150 × 200 см. 2015 B2 – Peace Envoy. Acrylic on canvas. 150 × 200 cm. 2015


B2. Assassin's Tango. Полотно, акрил. 150 × 200 см. 2015 B2. Assassin's Tango. Acrylic on canvas. 150 × 200 cm. 2015

253

Б2. Найкращий вигляд. Полотно, акрил. 150 × 200 см. 2015 B2. The Best Image. Acrylic on canvas. 150 × 200 cm. 2015


Брали участь також у проектах “ЕкоБірючий” та “Іршанськ. Рекреація”. Дивіться сторінки 36, 126 Also participated in the projects “EcoBiruchiy” and “ Irshansk. Recreation”. See pages 36, 126

Denys Ruban

Денис Рубан

Zhanna Kadyrova

Жанна Кадирова

254


255

Без назви. Інсталяція. 2015 Untitled. Installation. 2015


Vitaliy Kokhan

Віталій Кохан

256

Брав участь також у проекті “Іршанськ. Рекреація”. Дивіться сторінку 130 Also participated in the project “Irshansk. Recreation”. See page 130


Хвиля. Дерево, метал, емаль. 2015 Wave. Wood, metal, enamel. 2015

257


Сидячи при дорозі (із вражень, отриманих в заповіднику). Мішана техніка. 100 × 100 см. 2015 Sitting by the Road (of Impressions received in the Reserve). Mixed media. 100 × 100 cm. 2015

Натюрморт з рукою і діленням. Мішана техніка. 120 × 60 см. 2015 Still Life with Hand and Dividing. Mixed media. 120 × 60 cm. 2015 258


Робота, пов'язана з пам'яттю 1. Мішана техніка. 120 × 80 см. 2015 Work associated with Memory 1. Mixed media. 120 × 80 cm. 2015

Місяць, квітка і дим вдалині. Мішана техніка. 60 × 100 см. 2015 Moon, Flowers and Smoke far way. Mixed media. 60 × 100 cm. 2015

259

Робота, пов'язана з пам'яттю 2. Мішана техніка. 130 × 90 см. 2015 Work associated with Memory 2. Mixed media. 130 × 90 cm. 2015


Nastya Loyko

Настя Лойко

260

Брала участь також у проектах “ЕкоБірючий” та “Іршанськ. Рекреація”. Дивіться сторінки 56, 146 Also participated in the projects “EcoBiruchiy” and “ Irshansk. Recreation”. See pages 56, 146


261


Поклик квітів. Фанера, клейонка, акрил. 130 × 180 см. 2015 Flowers Call. Plywood, oilcloth, acrylic. 130 × 180 cm. 2015

262

Проект “Армія квітів”

Project “Army of flowers”

Проект присвячений художнику Василю Антонюку і його роботам, зробленим на “Бірючому” в 2008 році – “Борька 1” і “Борька 2”. Проект включає перформанс, живопис, відео, об'єкти. Перформанс відбувся на весняному симпозіумі сучасного мистецтва “Бірючий” 18 – 31.05.2015. У ньому брали участь: Володимир Гуліч, Жанна Кадирова, Микита Кравцов, Сергій Кодацький, Настя Лойко, Денис Рубан, Віталій Очеретяний, Семен Храмцов, Геннадій Козуб, Маша Шаповал, Олександр Мамсіков.

The project is dedicated to the artist Vasyl Antonyuk and his works made at “Biruchiy” in 2008 – “Borka 1” and “ Borka 2”. The project includes performances, painting, video, objects. The performance was held at the Spring Symposium “Biruchiy” 18 – 05.31.2015. It was attended by: Volodymyr Gulich, Zhanna Kadyrova, Mykyta Kravtsov, Sergiy Kodatskiy, Nastya Loyko, Denys Ruban, Vitaliy Ocheretyaniy, Semen Khramtsov, Gennadiy Kozub, Masha Shapoval, Oleksandr Mamsikov.


Поклик квітів. Із проекту “Армія квітів”, посвята Василю Антонюку. Відео. Документація перформансу. Музичний супровід: Олексій Макет. 2015 Flowers Call. From the project “Army of Flowers”, dedication to Vasyl Antonyuk. Video. Documentation of performance. Musical accompaniment: Oleksiy Maket. 2015

263


Tetyana Malynovska

Тетяна Малиновська

264

Народилася в 1980 році в Одесі. Закінчила Севастопольську художню школу та Харківську державну академію дизайну і мистецтв. Живописець, авторка об’єктів та інсталяцій. Живе та працює в Харкові. Born in 1980 in Odessa. Graduated from the Art School in Sevastopol and Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts. Painter, author of objects and installations. Lives and works in Kharkiv.


Тетяна Малиновська, Олена Воронежська. Небезпечна трапеза 4. Полотно, олія. 130 × 90 см. 2015 Tatyana Malynovska, Olena Voronezhska. Dangerous Meal 4. Oil on canvas. 130 × 90 cm. 2015

Тетяна Малиновська, Олена Воронежська. Небезпечна трапеза 3. Полотно, олія. 130 × 90 см. 2015 Tetyana Malynovska, Olena Voronezhska. Dangerous Meal 3. Oil on canvas. 130 × 90 cm. 2015

265


266

Pearl. Полотно, олія. 150 × 200 см. 2015 Pearl. Oil on canvas. 150 × 200 cm. 2015


267

Тетяна Малиновська, Ніна Мурашкіна, Олена Воронежська. Із циклу “Must Have”. Прикраса 1. Полотно, олія. 150 × 200 см. 2015 Tetyana Malynovska, Nina Murashkina, Olena Voronezhska. From the series “Must Have”. Garniture 1. Oil on canvas. 150 × 200 cm. 2015


Maksym Mamsikov

Максим Мамсіков

268

Брав участь також у проектах “ЕкоБірючий” та “Іршанськ. Рекреація”. Дивіться сторінки 60, 150 Also participated in the projects “EcoBiruchiy” and “ Irshansk. Recreation”. See pages 60, 150


Кайт. Полотно, акрил. 100 × 100 см. 2015 Kite. Acrylic on canvas. 100 × 100 cm. 2015

269


Горизонт. Полотно, акрил. 140 × 100 см. 2015 Horizon. Acrylic on canvas. 140 × 100 cm. 2015 270


271

Море. Полотно, акрил. 100 × 140 см. 2015 Sea. Acrylic on canvas. 100 × 140 cm. 2015


Olexa Mann

Олекса Манн

272

Народився в 1978 році в Аннабі (Алжир). Закінчив Дніпропетровський театрально-художній коледж та Львівську національну академію мистецтв. Художник, куратор, один із засновників галереї “Бактерія” (Київ). Живе та працює в Києві. Born in 1978 in Annabi (Algeria). Graduated from Dnipropetrovsk Theatre and Art College and Lviv National Academy of Arts. Painter, curator, co-founder of the gallery “Bacteria” (Kyiv). Lives and works in Kyiv.


Оновлена людина 1. Полотно, акрил. 140 × 100 см. 2015 Renewed Human 1. Acrylic on canvas. 140 × 100 cm. 2015

273


Оновлена людина 2. Полотно, акрил. 140 × 100 см. 2015 Renewed Human 2. Acrylic on canvas. 140 × 100 cm. 2015 274


Оновлена людина 3. Полотно, акрил. 140 × 100 см. 2015 Renewed Human 3. Acrylic on canvas. 140 × 100 cm. 2015

275


Nina Murashkina

Ніна Мурашкіна

276

Народилася в 1985 році в Донецьку. Закінчила Донецьке художнє училище, Харківську державну академію дизайну і мистецтв та Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури. Також закінчила Краківську художню академію ім. Яна Матейки. Живописець, графік. Живе та працює в Києві. Born in 1985 in Donetsk. Graduated from Donetsk Art School, Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts, the National Academy of Fine Arts and Architecture. Also graduated from Jan Matejko Academy of Fine Arts in Kraków. Painter, graphic artist. Lives and works in Kyiv.


277

Nostalgia. Полотно, акрил. ∅ 220 см. 2015 Nostalgia. Acrylic on canvas. ∅ 220 cm. 2015


Alice Nikitinová

Аліса Нікітінова

278

Народилася в 1979 році в Жатці, Чехія. Закінчила Державну художню середню школу імені Т. Г. Шевченка та Празьку академію образотворчих мистецтв. Навчалася на факультеті образотворчого мистецтва Університету Кастильї-Ла Манчі (Куенка, Іспанія) Авторка живопису, графіки, інсталяцій. Живе та працює в Празі. Born in 1979 in Žatec, Czech Republic. Graduated from the Taras Shevchenko State Art School and Prague Academy of Fine Arts. Studied at the Faculty of Fine Arts at the University Castilla-La Mancha (Cuenca, Spain). Author of paintings, graphics, installations. Lives and works in Prague.


Скетчі. Папір, акрил. 15 × 20 і 15 × 40 см. 2015 Sketches. Paper, acrylic. 15 × 20 і 15 × 40 cm. 2015

279


Пожежне відро. Полотно, олія. 100 × 60 см. 2015 Fire Bucket. Oil on canvas. 100 × 60 cm. 2015 280


281

Електропроводка. Полотно, олія. 100 × 100 см. 2015 Wiring. Oil on canvas. 100 × 100 cm. 2015


Marsel Onisko

Марсель Онисько

282

Народився в 1977 році в Ужгороді. Закінчив Ужгородський національний університет. Живописець, графік, автор інсталяцій, засновник мистецького журналу “Panic Button”. Живе та працює в Ужгороді. Born in 1977 in Uzhgorod. Graduated from Uzhgorod National University. Painter, graphic artist, author of installations, the founder of art magazine “Panic Button”. Lives and works in Uzhgorod.


283


Нащадок 1. Полотно, акрил. 100 × 60 см. 2015 Descendant 1. Acrylic on canvas. 100 × 60 cm. 2015 284


Нащадок 2. Полотно, акрил. 100 × 60 см. 2015 Descendant 2. Acrylic on canvas. 100 × 60 cm. 2015

285


Yuriy Pikul

Юрій Пікуль

286

Народився в 1983 році в Києві. Навчався в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури, яку добровільно залишив у 2005 році. Художник, член групи МММ. Живе та працює в Києві. Born in 1983 in Kyiv. Studied at the National Academy of Fine Arts and Architecture that left on his own motion in 2005. Painter, a member of MMM group. Lives and works in Kyiv.


287


288

Чорний колір. Полотно, олія. 150 × 200 см. 2015 Black color. Oil on canvas. 150 × 200 cm. 2015


289

Червоний колір. Полотно, олія. 150 × 200 см. 2015 Red color. Oil on canvas. 150 × 200 cm. 2015


Viktor Pokydanets

Віктор Покиданець

290

Народився в 1961 році в Заложцях, Тернопільської області. Закінчив Одеський державний педагогічний інститут ім. К. Ушинського. Живописець, графік. Живе та працює в Миколаєві. Born in 1961 in Zalozhtsi, Ternopil region. Graduated from Odessa State Pedagogical Institute named after K. D. Ushinsky. Painter, graphic artist. Lives and works in Mykolaiv.


Пінг-понг. Диптих. Полотно, акрил. 60 × 120 см. 2015 Ping Pong. Diptych. Acrylic on canvas. 60 × 120 cm. 2015

291


Robert Saller

Роберт Саллер

292

Народився 1967 року в Ужгороді. Закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва. Учасник арт-групи “Poptrans”. Учасник численних арт-проектів в Україні та поза її межами. Працює в жанрі станкового живопису. Живе і працює в Ужгороді. Born in 1967 in Uzhgorod. Graduated from Uzhgorod College of Applied Arts. Participant of art group "Poptrans". Participated in numerous art projects in Ukraine and abroad. Works in easel painting. Lives and works in Uzhgorod.


293

Ловля тунця. Стромболі. Полотно, акрил. 150 × 200 см. 2015 Tuna Fishing. Stromboli. Acrylic on canvas. 150 × 200 cm. 2015


Massimiliano De Serio

Массіміліано Де Серіо

Gianluca De Serio

Джанлука Де Серіо

294

Брати-близнюки, народилися в 1978 році в Турині, Італія. Володарі численних національних та міжнародних кінопремій. Учасники багатьох персональних та колективних виставок із фільмами та відео-інсталяціями. Викладають у Туринському Університеті (DAMS), Новій Академії образотворчого мистецтва (NABA) в Мілані та Міланській державній школі. В 2012 заснували асоціацію допомоги кіно Piccolo Cinema. Учасники Венеційського кінофестивалю (2015). Автори фільмів, відео та інсталяцій. Живуть та працюють в Турині. Twin brothers, born in 1978 in Turin, Italy. Won numerous national and international film awards. Participants of many personal and collective exhibitions with films and video installations. The both teach in the University of Turin (DAMS), New Academy of Fine Arts (NABA) in Milan and the Milan public school. In 2012 they founded the association of supporting cinema – Piccolo Cinema. Participants of Venice Film Festival (2015). The authors of films, videos and installations. They live and work in Turin.


Джанлука і Массіміліано Де Серіо. Саша. Серія полароїдних фотознімків. 2015 Gianluca and Massimiliano De Serio. Sasha. Polaroid series of photos. 2015

295


296


Джанлука і Массіміліано Де Серіо. Саша. Серія полароїдних фотознімків. 2015 Gianluca and Massimiliano De Serio. Sasha. Polaroid series of photos. 2015

297


Oksana Solop

Оксана Солоп

298

Народилася в 1980 році в Луганську. Закінчила Луганський коледж культури і мистецтв та Харківську державну академію дизайну і мистецтв. Авторка графіки, об'єктів, інсталяцій. Живе та працює в Харкові. Born in 1980 in Lugansk. Graduated from Lugansk College of Culture and Arts and the Kharkiv State Academy of Arts and Design. The author of graphics, objects, installations. Lives and works in Kharkiv.


Робоча модель № 16. Фанера. 115 × 115 × 115 см. 2015 Working Model No.16. Plywood. 115 × 115 × 115 cm. 2015

299


Не запливай за буйки. Полотно, акрил. 100 × 140 см. 2015 Do not swim for the Buoys. Acrylic on canvas. 100 × 140 cm. 2015

Лірична. Полотно, акрил. 100 × 140 см. 2015 Lyric. Acrylic on canvas. 100 × 140 cm. 2015 300


301

Містер Бірючий. Полотно, акрил. 140 × 100 см. 2015 Mr. Biruchiy. Acrylic on canvas. 140 × 100 cm. 2015


Andriy Stehura

Андрій Стегура

302

Народився в 1969 році в Запоріжжі. Закінчив Ужгородський коледж мистецтв імені А. Ерделі. Автор живопису, графіки, об'єктів. Живе і працює в Ужгороді. Born in 1969 in Zaporizhzhia. Graduated from Uzhgorod College of Arts named after A. Erdeli. The author of paintings, graphics, objects. Lives and works in Uzhgorod.


92 дні літа. Полотно, акрил. 90 × 130 см. 2015 92 Days of Summer. Acrylic on canvas. 90 × 130 cm. 2015

14 днів на Бірючому. Полотно, акрил. 90 × 130 см. 2015 14 Days at Biruchiy. Acrylic on canvas. 90 × 130 cm. 2015

303


Народився в 1973 році в Квінсленді, Австралія. Отримав ступінь бакалавра мистецтв в області фотографії в Квінслендському коледжі мистецтв, де опанував не лише фотографію, а й аудіовізуальні медіа, такі як звук, відео та цифрові інтерактивні платформи. Співорганізатор і куратор фестивалю “Brisbane Fringe Multimedia Arts Festival” (Брисбен, 1994). Британський і австралійський художник і фотограф. Нещодавно переїхав до Львова. Зараз працює над проектом “10/?” у співпраці з Софією Нітух. Born in 1973 in Queensland, Australia. Received a Bachelor degree of Arts in Photography at the Queensland College of the Arts where he gained proficiency not only in photography, but also in a variety of audio/visual media such as sound, video and digital interactive platforms. Co-organizator and curator of the Brisbane Fringe Multimedia Arts Festival (Brisbane, 1994). British/ Australian artist and photographer. Having recently relocated to Lviv, Jason is currently in development of the “10/?” project in a collaboration with Sofia Nitukh.

Sofia Nitukh

Софія Нітух

Jason Fidler

Джейсон Фідлер

304

Народилася 1994 року в Калуші, Івано-Франківської області. Зараз навчається у Львівській національній академії мистецтв (2012–2016). Теоретик мистецтва. Створює спільні проекти з українськими та зарубіжними художниками. Працювала співорганізатором фестивалів “Колесо” і “Деталь-3” в рамках проектів аматорського театру “ЛюбАрт”. Працювала у проекті відкритої галереї “ПРАВДА,Б”. Живе і працює у Львові. Born in 1994 in Kalush (Ivano-Frankivsk region). Studies at the Lviv National Academy of Arts (2012–2016). Theorist of art. Makes collaborative projects with Ukrainian and international artists. Worked as a coorganizer of festivals "WHEEL" and "Detail-3" within the LubArt amateur theatre projects. Worked at the open-minded gallery project "PRAVDA,B". Lives and works in Lviv.


305

10ˣ15 і «10÷?». В чому «сіль»?

10ˣ15 and “10÷?”. What is the “salt” (the essence)?

«Под холмами этих долин можно различить очертания вздутых ребер, длинные ство¬лы обличают скрытые под ними спинные хребты, плоские и хищные черепа встают из моря…» М. Волошин

“Under the hills of the valleys you can recognize the shape of swollen ribs, long trunks expose hidden spines, flat and predatory skull rise out of the sea …” M. Voloshin

Хто? Чому так? В чому «сіль»?

Who? Why so? What is the “salt” (the essence)?

«10÷?» − це проект-діалог, результат колаборації практика (Джейсон Фідлер, художник, Лондон) та теоретика (Софія Нітух, мистецтвознавець, Львів). На Бірючому вперше, та інспірація місця дала поштовх до спільного проекту. Не залишили «слідів», лише «позбирали» та «скомпілювали». Наш запит – відкрита пропозиція художникам, дозвіл на деформацію, можливо навіть знищення фізичної форми їхнього твору та презентація «реінкарнації» на фінальній виставці як окремої роботи. Ці інтервенції, деформації є варіативними для кожного твору; навмисні, для виділення специфіки взаємозв’язку форми та концепції, їх розщеплення всередині/зсередини; нова семантика в критиці нових об’єктів, що виросли на кістяках «перших». Усі маніпуляції разом створюють ряд нових творів, візуальний діалог «нутрощів» роботи (форми та ідеї), так само, як і наш діалог з іншими митцями. Адже дискусія артикулюється загальнозрозумілою мовою концептуального мистецтва, чи не так? Кожне «перетворення» (з нашої ініціативи, але в співпраці з автором) сконцентроване на відокремленні концепції і поточного фізичного стану, засобом спеціального та символічного фізичного «переродження». Ніби першопочаткова форма вивільняє ідею, скидає «лати». Саме в статусі сироти можливе це глибинне дослідження: концепція, сильні/ слабкі сторони, актуальність, ясність, якість і т. д. Ключове завдання деформації з нашої ініціативи – викриття і доведення митцем (а не його «робочою командою») ваги та характеру об’єкта. Наше «найулюбленіше» − реконфігурація концепції через фізичні зміни твору, набуття альтернативного значення та його критика. Процеси деформації, що пов’язують специфічні механічні зміни, приводять до іншого погляду на концепцію, іншого погляду через маніпуляцію причинно-наслідкової динаміки між формою і її семантикою – ми намагаємось звернути особливу увагу на точках перетину ідеї та матеріалу, на лінії передачі змін фізичної складової на концепції. Нам цікаво зрозуміти походження цієї пристрасної оборони форми, почути аргументи, переконати і бути переконаними. Ми не мали (і не маємо, оскільки це процес) жодних критеріїв вибору митця (насамперед, учасники Бірючого), а мали одні й ті ж питання, запис і обговорення при готовності та згоді, без часових чи будь-яких інших обмежень. Досягнення нашого проекту – глибинний та конкретизований дискурс із митцем про його роботу на Бірючому, альтернативну експозицію, ідею, втілення, можливості/обмеження «переродження». Насамперед, ми хотіли відвертого діалогу з художником про його «сіль», створення ряду особистісних референцій, самокритичних нотаток «у себе». Аби наш запит став поштовхом до пошуків важливих питань та відповідей, вирішень критичних проблем. Уже ж кричав Бойс: «Варто застерегти від бездумних перетворень. Почнемо з себе. Запитаємо себе про причини, що примушують нас відректися минулого. Знайдемо ідеї, що покажуть нам, у якому напрямку рухатись». На нашу пропозицію була різна реакція. Аргументи всіх і кожного важливі. Зібрані інтерв’ю, як старт проекту, підбираються до статусу зрізу сучасного мистецтва в Україні (без претензій на універсальність, догму тощо). Чому не «українське сучасне мистецтво», а «сучасне мистецтво в Україні»? Оскільки «вартові» Бірючого за 10 років залучили до співпраці чимало іноземних митців. До СПІВПРАЦІ безпосередньої, творчої, якомога комфортніше локалізованої, вільної ¬¬– без формальностей – з морем, сонцем, лиманом у поміч (а не як готові «натюрморти»), з кураторами, критиками, теоретиками. Досі вишукуємо «сіль».

“10÷?” is a project-dialogue, the result of collaboration of a practitioner (Jason Fidler, the artist, London) and theorist (Sofia Nitukh, art historian, Lviv). Firstly at the Biruchiy, but inspiration of place gave impetus to the joint project. Do not left “traces”, only “collected” and “compiled”. Our request is an open offer to artists, permit for deformation, possibly even destruction of a physical form of their work and presentation of “reincarnation” in the final exhibition as a separate work. These interventions, deformations are variative for each piece; intentional to identify the specific relationship of form and concept, their splitting inside / outside; new semantics in the criticism of new objects, which grew by skeletons of “the formers”. All manipulations together create a series of new works, visual dialogue of work “insides”, as well as our dialogue with other artists. Because discussion is articulated by a common language of conceptual art, is not it? Each “transformation” (from our initiatives, but in collaboration with the author) is concentrated on separating the concept and the current physical condition through a special physical and symbolic “rebirth”. As if the original form liberates the idea, throws off “armor”. The deep investigation (concept, strengths / weaknesses, relevance, clarity, quality and so on) is possible only in the orphan status. The key task of deformation on our initiative is the discovery and proof of the significance and nature of the object by the artist (not his “working team”). Our “favorite” is the reconfiguration of the concept through the physical changes in the work, finding alternative meaning and its criticism. The deformation processes connecting the specific mechanical changes lead to a different view on the concept, different view through the manipulation of causal dynamics between form and its semantics – we try to focus on the points of intersection of ideas and material, transmission line of changes in the physical component of the concept. We want to understand the origin of this passionate defense of form, to hear arguments, convince and be convinced. We had no (and have not has, as it is “in process”) criteria for selection of the artist (primarily the “Biruchiy” members), and had the same questions, record and discussions in case of readiness and consent, without time or any other restrictions. The achievement of our project is a deep and concretized discourse with the artist about his work at the “Biruchiy”, alternative exposure, idea, implementation, capabilities / limitations “rebirth”. First of all, we wanted a frank dialogue with the artist about the essence, creating a number of personal references, self-critical notes “in themselves”. That your request has become a impetus to the search for important questions and answers, solutions of critical problems. As Beuys stated: “It is necessary to warn against thoughtless transformation. We have to start with yourself. Should ask ourselves about the reasons that make us deny the past. Should find ideas that will show us where to go.” Our proposal had different reaction. Arguments of everyone are important. The collected interviews as the start of the project, are selected to the status of contemporary art in Ukraine (excluding claims to universality, dogma, etc.). Why is not a “Ukrainian contemporary art”, but “contemporary art in Ukraine”? As the “guardians” of Biruchiy for 10 years have attracted to cooperation many foreign artists. To direct, creative COLLABORATION, as comfortable localized as possible, without formalities – with the sea, the sun, the estuary to help (rather than as ready “still lifes”), curators, critics, theorists. We are still seeking the salt.

Джейсон Фідлер Софія Нітух

Jason Fidler Sofia Nitukh


306


Джейсон Фідлер, Софія Нітух. “10÷?”. Міждисциплінарний проект. 2015 Jason Fidler, Sofia Nitukh. “10÷?”. Interdisciplinary project. 2015

307


Yuriy Shabelnikov

Юрій Шабельніков

308

Народився в 1959 році в Таганрозі (Росія). Закінчив Ростовське художнє училище імені М. Грекова. З 2009 викладає в школі сучасного мистецтва “Вільні майстерні” при Московському музеї сучасного мистецтва. Двічі входив до шорт-листа премії Кандинського (Москва). Художник, куратор, член товариства “Искусство или смерть”. Живе та працює в Москві. Born in 1959 in Taganrog (Russia). Graduated from Rostov Art College named after M. Grekov. Since 2009 he has taught at School of Contemporary Art “Free Workshops” at the Moscow Museum of Modern Art. Twice he was included in the short-list of Kandinsky Award (Moscow). Painter, curator, member of society “Arts or Death”. Lives and works in Moscow.


309

Небесні кактуси. Повітряні кульки, квіткові горщики, ґрунт. 2015 Heaven Cacti. Balloons, flower pots, soil. 2015


310

“С каждым днём всё радостнее жить (60 років потóму)”. Цифровий друк, акрил. 110 × 150 см. 2015 “With each passing day it is happily to live (60 years later)”. Digital printing, acrylic. 110 × 150 cm. 2015


Без назви. Полотно, олія. 120 × 80 см. 2015 Untitled. Oil on canvas. 120 × 80 cm. 2015

311


Alessandro Sciaraffa

Алессандро Шараффа

312

Народився в 1976 році в Турині, Італія. Отримав ступінь у галузі архітектури в Туринському політехнічному університеті та диплом Академії Домус за курс “Проектування виставки”. Володар премій: “Premio libero Ferretti” ректорату Університету Анкони (2003), “Premio Odisseo” Торгово-промислової палати Турина (2005), “Komet” Фонду Штокхаузена в Кюртені, Кельн (2006). Працює над дослідженнями мультимодальності та сенсорного досвіду. Живе й працює в Турині. Born in 1976 in Turin, Italy. Completed a degree in Architecture at the Polytechnic University of Turin and received a diploma for the course “Designing the exhibition” at the Domus Academy. Owner of the “Premio libero Ferretti”, Ancona University Rectorate, Ancona (2003), “Premio Odisseo” Chamber of Commerce, Turin (2005), “Komet”, Stockhausen Music Foundation, Kurten, Cologne (2006). Works on research into multimodality and sensory experiences. Lives and works in Turin.


313

Процес запису матеріалу для аудіоінсталяції. Опис роботи дивіться на сторінці 185. The process of recording the material for the audio installation. Work description see on page 185.


314


315


Alina Yakubenko

Аліна Якубенко

316

Брала участь також у проектах “ЕкоБірючий” та “Іршанськ. Рекреація”. Дивіться сторінки 76, 168 Also participated in the projects “EcoBiruchiy” and “ Irshansk. Recreation”. See pages 76, 168


317


Без назви. Полотно, акрил. 60 × 100 см. 2015 Untitled. Acrylic on canvas. 60 × 100 cm. 2015

Без назви. Полотно, акрил. 60 × 100 см. 2015 Untitled. Acrylic on canvas. 60 × 100 cm. 2015 318


319

Без назви. Полотно, акрил. 100 × 100 см. 2015 Untitled. Acrylic on canvas. 100 × 100 cm. 2015


Oleksiy Yalovega

Олексій Яловега

320

Народився в 1980 року в Полтаві. Закінчив Харківську академію дизайну і мистецтв. Автор живопису, графіки, фото, відео, об'єктів та інсталяцій. Живе і працює в Харкові. Born in 1980 year in Poltava. Graduated from the Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts. The author of paintings, drawings, photos, videos, objects and installations. Lives and works in Kharkiv.


Бірючий 2015. Пластик, маркер. 20 × 50 см. 2015 Biruchiy 2015. Plastics, marker. 20 × 50 cm. 2015

321


322

Міжнародний симпозіум сучасного мистецтва БІРЮЧИЙ 015 Українською та англійською мовами Комісар проекту Геннадій Козуб Куратори Яніна Пруденко Наталія Маценко Ірина Лейфер Лізавета Герман Марія Ланько Массімо Мелотті Асистент з міжнародної комунікації Сергій Канцедал Упорядник каталогу Наталія Маценко Дизайн Закентій Горобйов Обкладинка: оформлення — Закентій Горобйов фото — Анна Бекерська Фотограф Анна Бекерська Інші фото надали: Вікторія Алексєєва, Микола Барзіон, Назар Білик, Сергій Братков, “Відкрита група”, Томас Драшан, Анна Єрмолаєва, Ольга Касянюк, Костянтин Кожемяка, Геннадій Козуб, Олег Красносельський, Софія Нітух, Дмитро Пашко, Олексій Товпига, Джейсон Фідлер, Павло Швидун. Редактор Олена Єгорушкіна Прес-аташе Інга Естеркіна PR-спеціаліст Олена Сперанська Додрукова підготовка Денис Артеменко Друк Фамільна друкарня Huss

Тираж 1500 Можливі неточності інформації щодо учасників та їхніх робіт не є навмисними, наперед щиро перепрошуємо.


323

BIRUCHIY Contemporary Art Project 015 In English and Ukrainian languages Project Commissar Gennadiy Kozub Curators Yanina Prudenko Natalia Matsenko Irina Leifer Lizaveta German Maria Lanko Massimo Melotti Assistant for international communication Serhiy Kantsedal Cataloger Natalia Matsenko Design Zukentiy Gorobyov Cover: design — Zukentiy Gorobyov photo — Anna Bekerska Photographer Anna Bekerska Other photos provided by: Viktoria Alekseeva, Mykola Barzion, Nazar Bilyk, Serhiy Bratkov, "Open Group", Thomas Drasсhan, Anna Jermolaewa, Olga Kasyanuk, Kostiantyn Kozhemyaka, Gennadiy Kozub, Oleg Krasnoselskyi, Sofia Nitukh, Dmytro Pashko, Oleksiy Tovpyha, Jason Fidler, Pavlo Shvydun. Editor Olena Yegorushkina Press Attache Inga Esterkina PR specialist Olena Speranska Prepress Denys Artemenko Printing Family printing house Huss

Edition 1500 Any inaccuracies that may be found concerning the participants and their works are unintentional, we apologize for any inconvenience caused.


Національна академія мистецтв України ІНС ТИТ У Т ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИС ТЕЦТВА Велика виставкова зала Київ, вул. Щорса (Євгена Коновальця), 18-Д www.mari.kiev.ua (044) 529-2051, (044) 529-4677

Mari AD 2013 for Biruchiy.indd 5

12.11.2013 19:18:40


International Network for Artist Residencies and Educational Programs

RESÒ is a network for international residencies, mobilising

artists using an IN and OUT format. Founded, supported and promoted by The Foundation for Modern and Contemporary Art – CRT of Turin , it was established in 2010 for joint-projects involving a number of contemporary art institutions in Piedmont. Initial collaborations for the active residencies featured the urban centres of Cairo, Rio de Janeiro, San Paulo, New Delhi and Cali along with the partners in Piedmont. Together they developed a platform specialising in the geography of art which is open and receptive to research and in-depth study of the contemporary. Between 2010 and 2014 the RESÒ programme has seen the involvement of: Paola Anziché, Franco Ariaudo,

Fatma Bucak, Ottavia Castellina, Giorgio Cugno, Dina Danish, Massimiliano and Gianluca De Serio, Frame Works Collective, Eva Frapiccini, Malak Helmy and Nida Ghouse, Francesca Macrì and Irene Pittatore, Jasmina Metwaly, Magdi Mostafa, Amilcar Packer, Alessandro Quaranta, Santiago Reyes Villaveces, Beto Shwafaty, Luisa Ungar, Sunil Vallu and Cosimo Veneziano.

In 2014 with the special project RESÒ/LAB – a form of short residency open to young artists and curators – the program has involved the Ukranian artists Vitalii Kokhan, Ivan Svitlychnyi with the curator Sergii Kantsedal. The RESÒ platform is promoted and supported by

The Foundation for Modern and Contemporary Art – CRT of Turin and consists of: Accademia Albertina delle

Belle Arti, Turin; CESAC - Centro Sperimentale per le Arti Contemporanee, Caraglio; Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea; Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, Biella; GAI – Associazione Circuito Giovani Artisti Italiani, Turin; Eco and Narciso, Provincia di Torino; Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin; Fondazione Spinola Banna per l’Arte, Poirino; PAV – Parco Arte Vivente, Turin.

www.reso-network.net


BuyArtGallery | BUYART.GALLERY | BUYARTGALLERY@GMAIL.COM


Profile for BIRUCHIY contemporary art

Biruchiy symposium 2016  

Annual 2016 catalogues of BIRUCHIY contemporary art project

Biruchiy symposium 2016  

Annual 2016 catalogues of BIRUCHIY contemporary art project

Advertisement