Page 1

หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา คณะ สาขาวิชา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมและการวางแผน

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 1. ชื่อหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย

: หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ภาษาอังกฤษ : Master of Urban and Regional Planning Program in Urban and Environmental Planning

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็ม (ไทย) : การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม) (อังกฤษ) : Master of Urban and Regional Planning (Urban and Environmental Planning) ชื่อย่อ (ไทย) : ผ.ม. (การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม) (อังกฤษ) : M.U.R.P. (Urban and Environmental Planning) 3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี) การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต 5. รูปแบบของหลักสูตร 5.1 รูปแบบ  หลักสูตรปริญญาโท 5.2 ภาษาที่ใช้  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย ผ.ม.(การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.


5.3 การรับเข้าศึกษา  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอนเดือน.....มิถุนายน..........พ.ศ.2555........... ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ....8..../....2554...... เมื่อวันที่.......30...... เดือน.......สิงหาคม........ พ.ศ. ......2554........ ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ .....9.../...2554..... เมื่อวันที่.......28...... เดือน.......กันยายน........ พ.ศ. .....2554.......... 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2556 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา 1. นักผังเมือง 2. นักวิเคราะห์โครงการและวางแผน 3.อาจารย์ประจาในสถาบันอุดมศึกษา 4. นักวิจัย 5. นักวิชาการ 9. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา) เลขประจาตัวบัตร (ระบุตาแหน่งทางวิชาการ) ปีที่สาเร็จการศึกษา ประชาชน Ph.D. (Land Use Planning, 1. ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ Management, and Design), USA, x-xxxx-xxxxx-xx-x 2541

2. ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ 3. ดร.สาลินี ศุกลรัตนเมธี 4. ดร.ณัฏฐกิษฐ นบนอบ

Ph.D. (Urban Environmental Management), 2549 Ph.D.(Planning), USA, 2550 Ph.D. (Economics), USA, 2547

x-xxxx-xxxxx-xx-x x-xxxx-xxxxx-xx-x x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผ.ม.(การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.


หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1.1 ปรัชญา ศึกษาการบูรณาการความเข้าใจในสภาพเชิงกายภาพและเชิงคุณค่าของชุมชนเมือง กับความรูใ้ น เทคนิควิธี ทฤษฎีสมัยใหม่ในการวางแผน และปรัชญาการพัฒนา เพื่อกาหนดนโยบายและแนว ทางการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการในระดับเมืองและชุมชน โดยเน้นความทัดเทียม การพัฒนาสังคม และความยัง่ ยืนทางระบบนิเวศพร้อม ๆ กับความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะนาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1.2 ความสาคัญ การพัฒนาเมืองอย่างขาดรูปแบบเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและระดับโลก ความเข้าใจด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิในการแก้ปัญหาและการจัดเตรียมเพื่อการพัฒนาเมือง อย่างมีระบบ ช่วยแก้ปัญหาทิศทางการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมการอยู่อาศัยและ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 1.3 วัตถุประสงค์ 1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านการวางแผนชุมชนเมืองที่มีขีดความรู้ความสามารถและความ เชี่ยวชาญตามปรัชญาของหลักสูตร ด้านการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับแนวทางการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม และมีจริยธรรมทางวิชาชีพในการมุ่งมั่นให้บริการแก่ชุมชน มีทักษะใน การทาวิจัย มีทักษะด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์การวางแผน ภาคและเมือง เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 1.3.2 เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัยในสาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ในสาระอัน จะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาและสังคมโดยทั่วไป 1.3.3 เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยและให้บริการด้านวิชาการในด้านการวางแผนชุมชนเมือง และสภาพแวดล้อมแก่สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผ.ม.(การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.


หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 1. ระบบการจัดการศึกษา 1.1 ระบบ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาค การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน ให้กาหนดระยะเวลาโดยสัดส่วน เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ ข้อกาหนดต่าง ๆ ไปเป็นตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก.) 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ไม่มี 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ไม่มี 2. การดาเนินการหลักสูตร 2.1 วัน – เวลาในดาเนินการเรียนการสอน  วัน – เวลาราชการปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 2.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของ หลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ข้อกาหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ก.) 2.2.2 ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษา สุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาผังเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ ส่วนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของ คณะกรรมการประจาหลักสูตร ทั้งนี้ให้เป็นตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2.2.3 ผู้สมัครเข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 3.0 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) ขึน้ ไป หรือมีประสบการณ์การทางานหลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือให้เป็นไปตามความเห็นชอบของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผ.ม.(การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.


3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 3.1 หลักสูตร 3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 39 แผน ก แบบ ก 2 39 แผน ข 39

หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ ข. หมวดวิชาสัมมนา (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) ค. หมวดวิชาปรับพืน้ ฐาน (เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิต) (เฉพาะผู้ทไี่ ม่ผา่ นการทดสอบต้องลงวิชาปรับพื้นฐาน)

39 39 3 6

หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2 ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ ข. หมวดวิชาบังคับ ค. หมวดวิชาเลือก ง. หมวดวิชาสัมมนา (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) จ. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิต)

39 12 18 9 1 6

หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต

แผน ข ก. หมวดวิชาบังคับ ข. หมวดวิชาเลือก ค. หมวดวิชาสัมมนา (เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิต) ง. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ จ. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)

39 18 15 1 6 6

หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต

ผ.ม.(การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.


3.1.3 รายวิชา หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิต) 02267001 02267002

การวางแผนเมืองเบื้องต้น FUNDAMENTAL URBAN PLANNING สถิติเพื่อการวางแผน STATISTICAL ANALYSIS FOR PLANNING

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 3 (3- 0 - 6)

3 (3- 0- 6)

หมวดวิชาบังคับ 02267101 02267102 02267103 02267104 02267105 02267106

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 3 (3 - 0 - 6)

เศรษฐศาสตร์สังคมเมือง URBAN SOCIO-ECONOMICS การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งชุมชนเมือง URBAN INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION PLANNING นโยบายและการบริหารสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง URBAN ENVIRONMENTAL POLICY AND MANAGEMENT ระเบียบวิธีวิจัย RESEARCH METHODOLOGY ทฤษฎีการวางแผนและพัฒนา PLANNING AND DEVELOPMENT THEORY การวางแผนเมืองขั้นสูง ADVANCED URBAN PLANNING

3 (2 - 2 - 5) 3 (3 - 0 - 6) 3 (3 - 0 - 6) 3 (3 - 0 - 6) 3 (2- 2 - 5)

หมวดวิชาเลือก 02267201 02267202 02267203 02267204

การวางแผนการขนส่งและการใช้ที่ดินขั้นสูง ADVANCED TRANSPORTATION AND LAND USE PLANNING ระบบนิเวศเมืองกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน URBAN ECOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT นโยบายที่ดนิ และเคหะการอย่างยั่งยืน SUSTAINABLE LAND AND HOUSING POLICY การวางแผนการพัฒนาพืน้ ที่อยู่อาศัยในเมือง URBAN RESIDENTIAL DEVELOPMENT PLANNING

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 3 (2 - 2 - 5) 3 (3 - 0 - 6) 3 (3 - 0 - 6) 3 (3 - 0 - 6)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง) ผ.ม.(การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.


02267205 02267206 02267207 02267208 02267209 02267210 02267211 02267212 02267213 02267214

ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบชุมชนเมืองสาหรับนักวางแผน INTRODUCTION TO URBAN DESIGN FOR PLANNERS การวิจัยพฤติกรรมกับสภาพแวดล้อมเมือง URBAN ENVIRONMENT AND BEHAVIOR RESEARCH การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว TOURISM DEVELOPMENT PLANNING การสารวจระยะไกลสาหรับการวางแผน REMOTE SENSING FOR PLANNING ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับการวางแผน GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR PLANNING เทคนิควิธีการวิเคราะห์การวางแผนเชิงปริมาณ QUANTITATIVE PLANNING ANALYSIS METHODS การศึกษาพิเศษ 1 SPECIAL STUDIES 1 การศึกษาพิเศษ 2 SPECIAL STUDIES 2 การศึกษาพิเศษ 3 SPECIAL STUDIES 3

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 02267301 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก 1 THESIS 1 PLAN A 1 02267302 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก 1 THESIS 2 PLAN A 1 02267303 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก 1 THESIS 3 PLAN A 1 02267304 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก 1 THESIS 4 PLAN A 1 02267305 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก 2 THESIS 1 PLAN A 2 02267306 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก 2 THESIS 2 PLAN A 2 หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

3 (2 - 2 - 5) 3 (2- 2- 5) 3 (2 - 2 - 5) 3 (2 - 2 - 5) 3 (2 - 2 - 5) 3 (2 - 2 - 5) 3 (3 - 0 - 6) 3 (0 - 6 - 3) 3 (0 - 6 - 3) 3 (0 - 6 - 3)

9 (0 - 18 - 0) 9 (0 - 18- 0) 9 (0 - 18 -0) 12 (0 - 24 -0) 3 (0 - 6 - 0) 9 (0 - 18 - 0)

ผ.ม.(การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.


02267401 02267402

การศึกษาอิสระ 1 INDEPENDENT STUDY 1 การศึกษาอิสระ 2 INDEPENDENT STUDY 2

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 3 (0 - 6 - 0) 3 (0 - 6 – 0)

หมวดวิชาสัมมนา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 1 (0 - 3 - 0)

02267501 สัมมนา 1 SEMINAR 1 02267502 สัมมนา 2 SEMINAR 2 02267503 สัมมนา 3 SEMINAR 3 02267504 สัมมนาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม SEMINAR IN URBAN AND ENVIRONMENTAL PLANNING

1 (0 - 3 - 0) 1 (0 - 3 - 0) 1 (0 - 3 - 0)

หมวดวิชาทดสอบความรอบรู้ 99022673

การสอบประมวลความรู้ COMPREHENSIVE EXAMINATION

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง) -

ผ.ม.(การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

มคอ.2 M.Urban ลง web  

หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักส...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you