Page 1

Analiza wyników badań z 2018 r. Co mówią o preparatach fitogenicznych i ich opłacalności wyniki licznych doświadczeń w tym zakresie Keeping you naturally informed | Wydanie specjalne | Preparaty fitogeniczne

Fitogeniczne dodatki paszowe badania 2018


OH OCH3 CHO

CHO

CH2—CH=CH CH 2 Citronellal Citronellal Cinnamaldehyde Cinnamaldehyde

CH3

CH3

Eugenol

CH3

CH3

CH3

CH3

OH

H3C

CH3

Carvacrol Karwakrol

CH3 OH

OH CH3

H3C

HCH 3C3

Thymol

Tymol

OH HO CH3

Thymol

H 3C

HCH 3C 3

Menthol

Menthol

Mentol

CH3H3C

HCH 3C 3

CH3

Carvacrol Carvacrol

9

Badania fitogenicznych dodatków paszowych BIOMIN 2018

Co mówią nam o preparatach fitogenicznych i ich opłacalności wyniki licznych doświadczeń w tym zakresie

Wypowiedzi ponad siedmiuset profesjonalistów z agrobiznesu na temat zastosowania fitogenicznych dodatków paszowych (PFA) ujawniają wiele interesujących poglądów dotyczących motywacji zastosowania PFA.

OH

HO

4

Michael Noonan MBA Dyrektor Działu Produktów Fitogenicznych

Poprawa wydajności i jakości mięsa wynikająca z zastosowania fitogenicznych dodatków paszowych jest kluczem do lepszych wyników ekonomicznych.

2 SCIENCE & SOLUTIONS

OH OCH3

CH=CH—CHO CH=CH—CHO

CH2—CH=CH2 Eugenol

3

ol

OH

SPIS TREŚCI

BIOMIN

Eugen


OD WYDAWCY

Zastosowanie preparatów fitogenicznych wzrasta Fitogeniczne dodatki paszowe (PFA) są stosunkowo nowym dodatkiem na rynku pasz dla zwierząt. Wprowadzenie takiej nowości na rynek wymaga badań i prac rozwojowych, które trwają całe lata. BIOMIN jest zaangażowany w doskonalenie produktów fitogenicznych przez ostatnie trzydzieści lat, i to zaangażowanie kontynuuje do dzisiaj. Badania i prace rozwojowe trwają nadal, co daje pewność, że linia produktów Digestarom® jest najlepsza jak tylko to może być. Najważniejszym jest zbadanie, w jaki sposób dodatki paszowe sprawują się w produkcji przemysłowej. BIOMIN przeprowadził ostatnio po raz drugi Badania Fitogenicznych Dodatków Paszowych, w których zebrano wypowiedzi profesjonalistów przemysłu paszowego z całego świata na temat zastosowania PFA i wynikających z tego doświadczeń. Najbardziej wartościową informacją wynikającą z tego badania jest fakt, że 60% respondentów wyraziło chęć zwiększenia zastosowania PFA w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Fakt ten nie tylko wzmacnia znaczenie PFA w przemyśle produkcji pasz dla zwierząt, ale również pokazuje, jak bardzo wzrosła świadomość o skali korzyści, jakie może przynieść zastosowanie PFA. Produkty fitogeniczne opierają się na surowcach roślinnych o szerokim wachlarzu właściwości biologicznych, które przynoszą znaczący postęp w chowie zwierząt. Dwa najważniejsze powody przemawiające za zastosowaniem PFA, wyrażone przez respondentów w przeprowadzonych badaniach, to ich zdolność do wzmocnienia strawności pasz oraz ich działanie przeciwbakteryjne. Ponadto, PFA były przywoływane jako istotny element strategii zmniejszania ilości stosowanych antybiotyków w paszach. Oczekujemy, że fakt ten może być szczególnie interesujący w tych

ISSN: 2309-5954 Aby obejrzeć wydanie internetowe i poznać szczegóły, prosimy wejść na: http://magazine.biomin.net Aby uzyskać odbitki artykułów lub zaprenumerować magazyn Science & Solutions, prosimy skontaktować się z nami: magazine@biomin.net

regionach świata, gdzie stosowanie antybiotyków jako stymulatorów wzrostu zostało zabronione. W specjalnym wydaniu magazynu Science & Solutions, a także poprzez rozpowszechnianie wyników Badania PFA 2018 r., wyróżniamy również niektóre wyniki ostatnio przeprowadzonych doświadczeń w skali przemysłowej z użyciem Digestarom® w paszach dla drobiu. Doświadczenia pokazały wiele korzyści, gdy do paszy dodany jest Digestarom®, polegających na polepszeniu wskaźnika FCR, tempa przyrostu masy ciała, wskaźnika produktywności i poziomu nieśności. Podobne sukcesy zostały udokumentowane w licznych doświadczeniach z użyciem Digestarom® w paszach dla trzody chlewnej, przeżuwaczy i zwierząt hodowanych w akwafermach. BIOMIN jest zaangażowany w ciągłe doskonalenie produktów z linii Digestarom® w pełni skierowanej na potrzeby klientów. Rozpowszechnianie zgromadzonych przez nas informacji ma służyć temu, byście mogli w naturalny sposób kroczyć naprzód. Na koniec chcemy podziękować tym wszystkim, którzy brali udział w badaniach i życzyć naszym klientom na całym świecie dalszych sukcesów. Wasz Zespół BIOMIN Produkty Fitogeniczne

Wydawca: Ryan Hines, Caroline Noonan Współpracownicy: Michael Noonan MBA, Christine Hunger dr nauk roln., Carina Schieder DI (MSc), Thomas Weiland dr inż roln., Mathias Zaunschrim mgr., Plinio Barbarino dr nauk med. i Santa Maria Mendoza dr. Marketing: Herbert Kneissl, Karin Nährer Grafika: GraphX ERBER AG Badania: Franz Waxenecker, Ursula Hofstetter Wydawca: BIOMIN Holding GmbH Erber Campus, 3131 Getzersdorf, Austria Tel: +43 2782 8030, www.biomin.net

© Copyright 2018, BIOMIN Holding GmbH Wszystkie prawa są zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie dla celów handlowych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich poza wyjątkami wymienionymi w Copyright, Designs and Patents Act 1998. Wszystkie zamieszczone zdjęcia są własnością Biomin Holding GmbH lub zostały użyte na podstawie licencji. BIOMIN is part of ERBER Group

BIOMIN 3


Badania fitogenicznych dodatków paszowych BIOMIN 2018 r. Wypowiedzi ponad siedmiuset profesjonalistów z agrobiznesu na temat zastosowania fitogenicznych dodatków paszowych (PFA) ujawniają wiele interesujących poglądów dotyczących motywacji zastosowania PFA. Respondenci z ponad 80 krajów przedstawili w ramach Badania Fitogenicznych Dodatków Paszowych BIOMIN 2018 r. swoje poglądy na temat zastosowania fitogenicznych dodatków paszowych (PFA) w chowie zwierząt. Wypowiedzi żywieniowców, lekarzy weterynarii, właścicieli ferm, członków zarządów firm i konsultantów działających w branży żywienia zwierząt stanowiły ponad połowę wszystkich zebranych kwestionariuszy (tabela 1). Ogółem 758 respondentów z 87 krajów z całego świata (wykres 1) nadesłało swoje odpowiedzi do końca grudnia 2017 r. Znacząca grupa odpowiedzi zawierała wiele kluczowych informacji dotyczących podejmowania decyzji gospodarczych. Ponad trzy czwarte (82%) respondentów odpowiada za wybór surowców paszowych w swoich firmach. Przedstawiciele przemysłu paszowego i konsultanci stanowili 42% respondentów, następni byli pracownikami sektora drobiarskiego (21%), w tym produkcji brojlerów i jaj spożywczych, integratorów produkcji, stad

Tabela 1.

18.9%

Żywieniowcy

17.7%

Naukowcy/Badacze/Akademicy

14.1%

Sprzedaż/Marketing

9.6%

CEO/Właściciele/Dyrektorzy Zarządzający

9.4%

Konsultanci

8.7%

Hodowcy/właściciele

6.7%

Dyrektorzy produkcji zwierzęcej

5.9%

Inni

5.4%

Bezpieczeństwo Jakości/ Kontrola Jakości/ Prokurenci

3.6%

4 SCIENCE & SOLUTIONS

Europa, Środkowy Wschód i Afryka

Ameryka Płd. 35% 25%

22%

18%

Ameryka Płn. i Środkowa

Azja/Oceania

Źródło: Badanie Fitogenicznych Dodatków Paszowych, BIOMIN 2018 r.

Lekarze weterynarii

Źródło: Badanie Fitogenicznych Dodatków Paszowych, BIOMIN 2018 r.

Respondenci wg regionów

n = 735

Pozycja zawodowa respondentów

n = 758

Wykres 1.

reprodukcyjnych i zakładów wylęgowych oraz ferm indyczych. Respondenci z uczelni i instytutów badawczych stanowili 13%, jak to zostało pokazane na wykresie 2. Zebrane opinie zawierały poglądy respondentów reprezentujących producentów drobiu, trzody chlewnej, przeżuwaczy i akwakultury.

Baza użytkowników Ponad połowa respondentów (51%) wskazuje, że stosuje obecnie PFA jako część realizowanego przez nich programu żywienia drobiu lub zwierząt hodowlanych. 11% respondentów stosowało PFA w przeszłości i obecnie nie używa ich, natomiast 38% nigdy nie stosowało PFA (wykres 3). Informacje od respondentów z obszaru Azja-Oceania wskazują, że wykorzystanie PFA w tym regionie jest najwyższe BIOMIN


Wykres 2.

Myrcene

Rodzaj działalności zawodowej respondentów

Limonene

Ocimene

a-Pinene

˘3 Carene

Linalool

Konsultanci 22% CH2OH

H

H

Produkcja indyków 1%

CH2OH

CH2OH

OH

Tucz 1% Akwakultura, produkcja lub dostawca 1% OH

Geraniol

Nerol

Wytwórnie pasz/premiksów 17%

Citronellol

Menthol Borneol Stada reprodukcyjne/produkcja prosiąt 3%

Stada reprodukcyjne 3% Wytwórnie Pasz 3% Integrator produkcji trzody chlewnej 4%

OH CH2OH

Fermy przeżuwaczy/integrator 4%

CH3

CH3

C =CH—CH 2 ¥ CH 2 —C=CH—CHO

Produkcja jaj 5%

CH3

Badacze/Instytucje akademickie 13% b-Terpineol

O

Citral

Farnesol

Carvone

Integrator produkcji drobiu 6% Produkcja brojlerów 7%

Inne 10%

OH OCH3

n = 758

Źródło: Badanie Fitogenicznych Dodatków Paszowych, BIOMIN CHO2018 r.

Citronellal

CH=CH—CHO Cinnamaldehyde

CH3

Eugenol

Czy obecnie stosujesz fitogeniczne dodatki paszowe?

Nie, nieCH3 stosowałem PFA OH

H3C

CH2—CH=CH2

Wykres 3.

CH3

Thymol

w porównaniu do innych kontynentów i wynosi 65%. W krajach Ameryki Płd. większość (53%) respondentów podaje, że stosuje PFA, natomiast w Ameryce Płn. i Środkowej mniej niż połowa (47%). Respondenci z Europy, Środkowego Wschodu i Afryki informują, że w mniejszym stopniu stosują PFA, ale 43% z nich podaje, że aktualnie stosuje fitogeniczne dodatki paszowe. Żywieniowcy na swoich portalach zalecają stosowanie PFA, przy czym 65% żywieniowców przedstawia się jako użytkujący PFA, następni są lekarze weterynarii (56%), właściciele biznesowi, członkowie zarządów firm i dyrektorzy zarządzający (55%). Wg prowadzonej działalności 70% producentów pasz stosuje PFA, natomiast spośród wytwórni pasz PFA stosuje 63%. Warto zwrócić uwagę, że PFA są dodawane do 3-5% pasz dla zwierząt produkowanych rocznie ogółem na świecie.

HO

CH3 OH

Tak, obecnie stosuję PFA

38%

H 3C

CH3

H3C

Menthol

CH3

Carvacrol

51%

11% Nie, ale stosowałem PFA wcześniej n = 758 Źródło: Badanie Fitogenicznych Dodatków Paszowych, BIOMIN 2018 r.

To sugeruje, że grupa respondentów nie stanowiła w pełni reprezentatywnej próby wszystkich producentów pasz i zwierząt na świecie. Jednakże podział na dwie mniej więcej jednakowe grupy tych, co stosują dodatek PFA i tych, co go nie stosują, dostarcza przydatnego porównania motywacji i poglądów między tymi dwoma grupami. BIOMIN 5


BADANIE FITOGENICZNYCH DODATKÓW PASZOWYCH BIOMIN 2018 r.

Wykres 4. Najważniejsze powody, dla których respondenci stosowali PFA

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Działanie przeciwbakteryjne Wzmocnienie strawności Stymulowanie wzrostu Strategia zastępowania ASW Poprawa FCR Większe spożycie paszy Redukcja emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego Poprawa jakości mięsa/tusz Stosowanie łącznie z ASW Dobre doświadczenia z przeszłości Skuteczniejsze wykorzystanie składników pokarmowych Inne

n = 1428 Źródło: Badanie Fitogenicznych Dodatków Paszowych, BIOMIN 2018 r.

Motywacje przemawiające za stosowaniem PFA Oddziaływanie przeciwbakteryjne PFA było najbardziej popularnym motywem zachęcającym do zastosowania PFA, podawanym przez 50,1% respondentów (wykres 4). Wzmocnienie strawności było kolejnym ważnym powodem stosowania PFA podawanym przez 49,6% respondentów. Respondenci używali PFA jako stymulatora wzrostu (46,3%), jako preparatów zastępujących antybiotykowe stymulatory wzrostu w strategii zastępowania AGP naturalnymi preparatami (38,9%), ze względu na ich właściwości przeciwzapalne (38,9%) oraz dla poprawienia wskaźnika wykorzystania paszy FCR (30,2%).

Działanie przeciwbakteryjne Fitogeniczne dodatki paszowe znane są ze swoich właściwości przeciwbakteryjnych, szczególnie przeciwko bakteriom Gramujemnym. Respondenci z Afryki Płd. byli najbardziej przekonani do PFA ze względu na ich właściwości antybakteryjne (53,8%), następnie z Europy, Środkowego Wschodu i Afryki (50,6%), Ameryki Płn. i Środkowej (48,7%) oraz Azji/Oceanii (44,8%).

Wzmocnienie strawności Specyficzne składniki roślinne mogą poprawiać strawność poprzez wspieranie wydzielania kwasów żółciowych, śluzu i śliny, a także poprzez wzmacnianie aktywności enzymów. Respondenci z Ameryki Płn. i Środkowej (56,4%) oraz z Europy, Środkowego Wschodu i Afryki (56,8%) oświadczyli, że stosują PFA ze względu na ich zdolność do wzmocnienia procesów trawienia. Natomiast respondenci z Azji/Oceanii i Ameryki Płd. (w podobnej liczbie 44,8%) wskazali na poprawę strawności jako motywu do stosowania PFA w paszach.

6 SCIENCE & SOLUTIONS

Stymulowanie tempa wzrostu Oddziaływanie PFA jako stymulatorów wzrostu wynika z kombinacji ich własności antyseptycznych, przeciwzapalnych, antyoksydacyjnych i wzmagających trawienie. Stymulowanie tempa wzrostu przez PFA cieszyło się największym uznaniem wśród profesjonalistów z Europy, Środkowego Wschodu i Afryki (55,6%, następnie Ameryki Płn. i Środkowej (48,7%), Azji/Oceanii (44,8%) i Ameryki Płd. (40,7%).

Strategia zastępowania ASW PFA mogą odgrywać ważną rolę w holistycznym podejściu do redukcji ilości stosowanych antybiotyków, które obejmuje bioasekurację, szczepienia, zarządzanie fermą i poprawę żywienia. 62% respondentów objętych badaniem wskazało, że oczekują zmniejszenia ilości antybiotyków używanych w fermowym chowie zwierząt w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Z informacji od respondentów z Azji/Oceanii wynikało, że częściej niż w innych regionach świata zastępowali oni ASW preparatami PFA, następnie z Ameryki Płd. (43,4%), Ameryki Płn. i Środkowej (32,1%) i w końcu z Europy, Środkowego Wschodu i Afryki (23,5%).

Poprawa FCR Zastosowanie PFA o odpowiedniej recepturze pozwala poprawić FCR nawet o pięć punktów. Umiarkowane wsparcie poprawiające FCR stwierdzono we wszystkich regionach. Poprawa FCR została wskazana jako główny powód zastosowania PFA przez profesjonalistów w Ameryce Płn. i Środkowej (33,3%), następnie w Europie, Środkowym Wschodzie i Afryce (32,1%), Ameryce Płd. (29%) i Azji/Oceanii (27,6%). BIOMIN


Wykres 5. Jaki produkt fitogeniczny stosujesz? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Produkty fitogeniczne wyprodukowane metodami przemysłowymi Własne mieszanki olejków i ziół Nie jestem pewien n = 419 Źródło: Badanie Fitogenicznych Dodatków Paszowych, BIOMIN 2018 r.

Użycie PFA w połączeniu z ASW

Działanie przeciwzapalne

Respondenci z Ameryki Płd. byli najbardziej zainteresowani Znaczne ilości energii mogą być stracone z powodu stanu użyciem PFA w połączeniu z antybiotykowymi stymulatorami zapalnego: energii, która mogłaby być wykorzystana na wzrost wzrostu ASW (26,9%), w porównaniu do tych z Azji/Oceanii i wydajność. Zastosowanie związków pochodzenia roślinnego, (18,4%), Ameryki Płn. i Środkowej (12,8%) oraz Europy, takich jak PFA, które zwalczają stany zapalne, jest z tego powodu Środkowego Wschodu i Afryki (7,4%). możliwą do wykonania nieantybiotykową metodą stymulującą Limonene a-Pinene Ocimene ˘3 Carene Myrcene wzrost zwierząt w chowie fermowym. Dobre doświadczenia z przeszłości Działanie przeciwzapalne PFA było przytaczane dużo częściej Przemysłowi profesjonaliści z Ameryki Płn. i Środkowej przez respondentów z Europy, Środkowego Wschodu i Afryki przywiązywali większą wagę do dobrego doświadczenia (55,6%) w porównaniu do innych regionów. Respondenci ze stosowania PFA w przeszłości (21,8%) w porównaniu do z Ameryki Płn. i Środkowej przytaczali działanie przeciwzapalne CH2OH H swoich odpowiedników w innych regionach, takich jak Europa, w 38,5%, następnie z Azji/Oceanii w 33,% i z Ameryki Płd. w 33,1%. Środkowy Wschód i Afryka (17,3%), Azja/Oceania (14,9%) CH2OH H CH2OH i Ameryka Płd. (11%). Większe spożycie paszy Fitogeniczne dodatki paszowe mogą poprawiać smakowitość Geraniol paszy i z tego powodu zwiększać spożycie paszy, co jest szczególnie pożądane u młodych zwierząt, lub wtedy, gdy wyjadanie jest mniejsze z powodu gorszej smakowitości paszy lub gdy jest to pasza lecznicza. Poprawa spożycia paszy była szczególnie wysoko oceniana przez respondentów z Europy, OH Środkowego Wschodu i Afryki (27,2%) i Ameryki Płn. i Środkowej (23,1%) w porównaniu do tych z Azji/Oceanii (19,5%) i Ameryki Płd. (15,2%).

OH

Citronellol Skuteczniejsze wykorzystanie Menthol składników pokarmowych

Nerol

Borne

Zastosowanie PFA jako czynnika wspierającego wykorzystanie pożywienia było najbardziej popularne w Europie, Środkowym Wschodzie i Afryce (17,3%), następnie w Ameryce Płd. (15,9%), Ameryce Płn. i Środkowej (12,8%) i Azji/Oceanii (8%). CH2OH

CH

3 CH3 Produkty przemysłowo zmieszane C =CH—CH 2 ¥ CH 2 —C=CH—CHO najszerzej faworyzowane CH3

Redukcja emisji zanieczyszczeńb-Terpineol do środowiska naturalnego Ponieważ PFA poprawia strawność paszy i jej wykorzystanie, to mniej paszy jest potrzebne do wyprodukowania jednej jednostki surowców żywnościowych (mięso, jaja lub mleko), co oznacza, że zanieczyszczenie środowiska naturalnego przez zwierzęta w chowie fermowym jest niższe. Interesujące jest, że ten czynnik był najczęściej przytaczany CHO przez respondentów z Azji/Oceanii (28,7%), następnie z Ameryki Płn. i Środkowej (23,1%), Ameryki Płd. (18,6%) i Europy, Środkowego Wschodu i Afryki (9,9%). Citronellal

L

Citral Farnesol Spośród respondentów, którzy aktualnie stosują PFA, 86% kupiło

Carvo

produkty przemysłowo zmieszane dostarczone przez producentów dodatków paszowych, podczas gdy 20% stosowało własne mieszanki olejków i ziół, a kolejne 3% nie było pewnych co do pochodzenia PFA, które stosowali (wykres 5). Respondenci OH mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź i wyniki badań wskazują, że niektórzy respondenci łączyli produkty przemysłowo zmieszane ze swoimi własnymi mieszankami olejków i ziół. CH=CH—CHO

CH2—CH Eugenol

Cinnamaldehyde

Poprawa jakości mięsa i tusz Zastosowanie PFA może być korzystne w odniesieniu do charakterystyki jakości mięsa, co stanowi dodatkowy profit do tych korzyści, jakie dają poprawa strawności i wykorzystania paszy. Użycie PFA w celu poprawienia jakości mięsa i tuszy znalazło największe powodzenie wśród respondentów z Azji/Oceanii (26,4%) i Europy, Środkowego Wschodu i Afryki (24,7%), następnie z Ameryki Płd. (15,2%) oraz Ameryki Płn. i Środkowej (14,1%). H3C

CH3

Thymol

CH3

CH3

OH OH CH3

HO H 3C Menthol

CH3

H3C

CH3

Carvacrol

BIOMIN 7


BADANIE FITOGENICZNYCH DODATKÓW PASZOWYCH BIOMIN 2018 r.

Metody stosowania

Wykres 8.

Respondenci preferowali zastosowanie PFA w paszy (61%) w porównaniu do stosowania w wodzie do picia (8%), chociaż wielu respondentów wybierało oba sposoby podawania PFA (25%) (wykres 6).

Zakres zastosowania PFA i faza produkcji zwierząt

Zamiar stosowania PFA w najbliższych 12 miesiącach

Nie jestem pewien Zmniejszone

Respondenci byli pytani o to, jaki procent ich zwierząt otrzymywało PFA w poszczególnych fazach cyklu produkcyjnego. Wskazali oni, że zakres zastosowania fitogenicznych dodatków paszowych miał równomierny rozkład, co zostało pokazane na wykresie 7. Prawie 40% respondentów

Na tym samym poziomie

18% 1%

21%

60%

Zwiększone

Wykres 6. n = 390

Preferowany sposób podawania PFA

Źródło: Badanie Fitogenicznych Dodatków Paszowych, BIOMIN 2018 r.

Nie jestem pewien

paszy

6% wodzie do picia

61%

8%

25% paszy i w wodzie do picia

Zamiar zwiększenia zastosowania PFA

n = 388 Źródło: Badanie Fitogenicznych Dodatków Paszowych, BIOMIN 2018 r.

Wykres 7. Jaki procent twoich stad otrzymuje PFA? nie wiem Mniej niż 20% 9% 80 - 100%

wskazało, że większość ich zwierząt otrzymała PFA, natomiast więcej niż jedna czwarta respondentów zastosowała PFA dla 20-49% zwierząt. Pozostała czwarta część respondentów stosowała PFA dla mniej niż 20% zwierząt. Najczęściej PFA stosowano w pierwszych siedmiu dniach życia kurcząt w produkcji brojlerów, w okresie wychowu kurek na nioski i do stad reprodukcyjnych, dla prosiąt ssących do odsadzenia i krów w fazie laktacji, jak również dla cieląt bydła mlecznego i mięsnego.

Gdy respondenci byli pytani o ich przyszłościowe plany, większość z nich (60%) wskazywała, że planują zwiększyć zastosowanie PFA w okresie następnych 12 miesięcy. 21% zamierza utrzymać dotychczasowy poziom zastosowania PFA, natomiast 18% nie miało zdania na ten temat. Zaledwie 1% planowało zmniejszenie zastosowania PFA (wykres 8). Przedstawione powyżej zamierzenia wskazują na silny wzrost zapotrzebowania w skali globalnej na PFA dla zwierząt w chowie fermowym i są potwierdzeniem prognoz, wg których wartość sprzedaży PFA w 2023 r. przekroczy 1 mld USD.

PFA wyprodukowane metodami przemysłowymi oferują liczne korzyści, w tym:

26% 20%

• solidne metody kontroli jakości dają pewność, że produkt końcowy zawiera odpowiednią ilość substancji aktywnych 19%

50 - 79%

n = 390 Źródło: Badanie Fitogenicznych Dodatków Paszowych, BIOMIN 2018 r.

8 SCIENCE & SOLUTIONS

• receptura może być tak dostosowana, aby zoptymalizować korzyści dla danego gatunku zwierząt

26%

20 - 49%

• kapsułkowanie zapewnia odpowiednie dotarcie substancji fitogenicznych do tych miejsc w przewodzie pokarmowym zwierząt, gdzie są one potrzebne • termostabilność zapewnia odporność na niekorzystne warunki procesu granulowania BIOMIN


Co mówią nam o preparatach fitogenicznych i ich opłacalności wyniki licznych doświadczeń Poprawa wydajności i jakości mięsa wynikające z zastosowania fitogenicznych dodatków paszowych są kluczowe dla uzyskania lepszych wyników ekonomicznych. Nasza wiedza naukowa dotycząca zastosowania fitogenicznych dodatków paszowych (PFA), lub preparatów roślinnych, znacząco wzrosła w ostatnich dziesięcioleciach. W tym samym czasie wzrosło doświadczenie BIOMIN w praktycznym stosowaniu PFA dzięki współpracy z producentami pasz i zwierząt poszukujących sposobów na osiągnięcie lepszej wydajności. Ogółem w tych latach wykonano 64 doświadczenia w skali przemysłowej, w których wykorzystano PFA do suplementacji pasz dla różnych gatunków drobiu. Poniżej przedstawiamy przegląd wyników uzyskanych w ostatnio przeprowadzonych doświadczeniach.

Nauka Substancje pochodzenia roślinnego, zwłaszcza olejki eteryczne uzyskiwane z ziół i przypraw, znane są jako posiadające szeroki zakres właściwości biologicznej aktywności, dzięki

STRESZCZENIE • Fitogeniczne dodatki paszowe to preparaty zawierające składniki pozyskiwane z ziół charakteryzujące się szerokim zakresem aktywności biologicznej • Digestarom® z BIOMIN został zastosowany w ponad 64 przemysłowych doświadczeniach na drobiu • Poprawę przyrostów masy ciała, FCR, wskaźnika produktywności oraz poziomu nieśności można przypisać suplementacji PFA.

Michael Noonan MBA Dyrektor Działu Produktów Fitogenicznych

którym mogą być zastosowane w nowoczesnej produkcji zwierzęcej. Właściwości te to między innymi aktywność przeciwutleniająca, przeciwzapalna, antybakteryjna i wzmacniająca strawność. Sposoby działania PFA u zwierząt oparte są na badaniach akademickich. Olejki eteryczne prawdopodobnie mogą poprawiać status immunologiczny ptaków (Reisinger et al., 2011). Suplementacja produktami PFA paszy dla brojlerów wykazała poprawę strawności białka, tłuszczów, wapna i fosforu (Amad et al., 2011; Mountzouris et al., 2011). Najważniejsze jest to, że dodatek PFA może poprawić wydajność i produktywność ptaków dzięki poprawie wykorzystania paszy (Windisch et al., 2008). Dodatkowo korzyści z zastosowania PFA, wynikające z badań naukowych, zostały poddane ocenie w przemysłowych doświadczeniach przeprowadzonych w różnych warunkach produkcyjnych.

Wyniki doświadczeń: brojlery Wyniki 17 przemysłowych doświadczeń z brojlerami przeprowadzonych w ciągu ostatnich pięciu lat w różnych miejscach na świecie pokazują, że produktywność i ekonomia produkcji brojlerów może ulec poprawie poprzez dodanie do paszy PFA w postaci Digestarom®, BIOMIN (wykres 1). Średni przyrost masy ciała brojlerów w 17 doświadczeniach, w których zastosowano Digestarom®, uległ poprawie zwiększając końcową masę ciała (BW) kurcząt o 3,6%; poprawie uległy też wykorzystanie paszy o 4,6% i wskaźnik produktywności (PI) o 9,5% (PI = % przeżywalności ptaków x kg żywca / wiek ptaków w dniach / FCR x 100). Zwrot nakładów inwestycyjnych wyniósł nawet 5:1 w zależności od warunków poszczególnych doświadczeń. BIOMIN 9


CO MÓWIĄ NAM O PREPARATACH FITOGENICZNYCH I ICH OPŁACALNOŚCI WYNIKI LICZNYCH DOŚWIADCZEŃ

Wykres 1. Podsumowanie doświadczeń na brojlerach z zastosowaniem Digestarom®, poprawa wydajności (%)

Poprawa wydajności (%)

20 15 10 5 0 -5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-10 -15 Liczba doświadczeń Końcowe BW

FCR

PI

Źródło: BIOMIN

Oprócz parametrów wydajności, takie wskaźniki jakości tuszki i mięsa jak uzysk mięśnia piersiowego, końcowe pH mięsa oraz wyciek naturalny poprawiły się o 1,3%, 1,7% i 10,7% odpowiednio. Nie należy pomijać tych parametrów i wskaźników, gdyż poprawa jakości mięsa może poprawić wyniki ekonomiczne po suplementacji PFA o dalsze 10%, co stwierdzono w ostatnim przypadku u integratora przerabiającego 50 mln brojlerów rocznie (wykres 2). Co więcej, gdy przypatrzono się emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego, producenci brojlerów stwierdzili mniejszy poziom emisji CO2, NH3 i odorów ze swoich kurników, co jest konsekwencją wprost lepszej strawności składników pokarmowych. Jeśli więcej składników pokarmowych jest absorbowanych w przewodzie pokarmowym, to mniej składników przechodzi do odchodów, dzięki czemu mniej amoniaku wytwarzanego przez bakterie trafia do środowiska naturalnego. Patrząc z perspektywy warunków pracy obsługi i dobrostanu ptaków fakt ten stanowi kolejną korzyść dla pracowników i zwierząt.

Wyniki doświadczeń: stada reprodukcyjne i kury nioski W jedenastu przemysłowych doświadczeniach przeprowadzonych w stadach reprodukcyjnych i kur niosek wpływ Digestarom® na funkcjonowanie przewodu pokarmowego przejawiał się w większej liczbie zniesionych jaj, lepszej charakterystyce jaj i wyższej wylęgowości (wykres 3). Po dodaniu Digestarom® do paszy wskaźnik nieśności w jedenastu doświadczeniach poprawił się o 2,6%, a FCR o 4,5%. Innym interesującym odkryciem w tych doświadczeniach było to, że pomimo większej średniej wielkości jaj, wytrzymałość skorup nie pogorszyła się, co jest konsekwencją lepszej strawności składników mineralnych zawartych w paszy.

1 0 SCIENCE & SOLUTIONS

Wnioski Fitogeniczne dodatki paszowe charakteryzują się szerokimi właściwościami biologicznej aktywności, obejmującymi działania przeciwutleniające, przeciwzapalne, antybakteryjne i wzmacniające strawność. Suplementacja dodatkiem PFA pasz dla brojlerów powoduje poprawę masy ciała, FCR i wskaźnika produktywności, polepszając jednocześnie różne wskaźniki jakości mięsa. U niosek suplementacja PFA prowadzi do zwiększenia poziomu nieśności i poprawy FCR nie pogarszając jakości skorup jaj.

Literatura Amad, A.A., Maenner, K., Wendler, K.R., Neumann, K. and Zentek, J. 2011. Effects of a phytogenic feed additive on growth performance and ileal nutrient digestibility in broiler chickens. Poultry Science. 90:2811-2816. Mountzouris, K.C., Paraskevas, V., Tsirtsikos, P., Palamidi, I., Steiner, T., Schatzmayr, G. and Fegeros, K. 2011. Assessment of a phytogenic feed additive effect on broiler growth performance, nutrient digestibility and caecal microflora composition. Animal Feed Science Technology. 168:223-231. Reisinger, N., Steiner, T., Nitsch, S., Schatzmayr, G. and Applegate, T.J. 2011. Effects of a blend of essential oils on broiler performance and intestinal morphology during coccidial vaccine exposure. Journal of Applied Poultry Research. 3:272-283. Windisch, W., Schedle, K., Plitzner, C. and Kroismayr, A. 2008. Use of phytogenic products as feed additives for swine and poultry. Journal of Animal Science. 86:E140-E148. BIOMIN


Wykres 2. Poprawa jakości mięsa brojlerów (%) po zastosowaniu Digestarom® , średnia z 17 doświadczeń

12

10.7

Procent poprawy (%)

10 8 6 4 2

1.7

1.3

0 Uzysk mięśnia piersiowego

Ocimene Końcowe pH mięsa

Myrcene

Limonene

a-Pinene Wyciek˘3zCarene mięśnia piersiowego

Linaloo

Źródło: BIOMIN

CH2OH

H

Wykres 3. H doświadczeniach po podaniu CH2OH Digestarom® Wydajność stad reprodukcyjnych i kur niosek lepsza w 11

16

O

CH2OH OH

Geraniol

Nerol

Citronellol

Menthol

Borneol

14

Procent poprawy (%)

12 10

OH

8

CH2OH

6 4

CH3

CH3

C =CH—CH 2 ¥ CH 2 —C=CH—CHO

CH3

b-Terpineol

Citral

Farnesol

Carvone

2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

OH

OCH3

Liczba doświadczeń CHO

CH=CH—CHO

n Poziom nieśności

n FCR

CH2—CH=CH Źródło: BIOMIN

Citronellal

Eugenol

Cinnamaldehyde

CH3

CH3

CH3

OH OH H3C Thymol

CH3

HO H3C Menthol

CH3

H3C

CH3

Carvacrol

BIOMIN 1 1


Twoja kopia Science & Solutions

Digestarom DC ®

The Feed Converter.

Skontaktuj się z nami: 22 610 85 19 e-Mail: office.pl@biomin.net

Digestarom® DC zapewnia krystaliczne czyste korzyści Twoim zwierzętom • Najnowsza innowacja w fitogenach poprawiająca spożycie paszy • Formuła o potrójnym działaniu dla lepszej wydajności • Unikalna technologia BIOMIN® Duplex Capsule dla optymalnej konwersji paszy www.thefeedconverter.com

Naturally ahead

BIOMIN

Fitogeniczne dodatki paszowe badania 2018  

Analiza wyników badań z 2018 r.; Co mówią o preparatach fitogenicznych i ich opłacalności wyniki licznych doświadczeń w tym zakresie

Fitogeniczne dodatki paszowe badania 2018  

Analiza wyników badań z 2018 r.; Co mówią o preparatach fitogenicznych i ich opłacalności wyniki licznych doświadczeń w tym zakresie