Page 1

Antonio Fraguas Fraguas: Letras Galegas 2019 Escolma bibliográfica na Biblioteca Intercentros de Lugo - USC

Actas do Simposio de Antropoloxía: In memoriam Fermín Bouza Brey: Santiago de Compostela, 10, 11 e 12 de setembro de 1992. En Bouza Brey F., Fraguas Fraguas A., González Reboredo X. M. e Fidalgo Santamariña X. A. (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Antropoloxía mariñeira: Actas do Simposio Internacional Xosé Filgueira Valverde: Pontevedra 10-12 de xullo, 1997. En Filgueira Valverde X., Fraguas Fraguas A. e Calo Lourido F. (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Fraguas

Fraguas,

A.

(1953). Geografía

de

Galicia.

Santiago

de

Compostela: Porto. Fraguas Fraguas, A. (1993). La Galicia insólita, tradiciones gallegas. Sada: Edicións do Castro. Fraguas Fraguas, A. (1996). As cousas de Antonio de Insuela. Santiago de Compostela: Compostela.


Fraguas Fraguas, A. (1996). A festa popular en Galicia. Sada: Edicións do Castro. Fraguas Fraguas, A. (2008). Real Sociedad Económica de Amigos del País de

Santiago:

primera

época

1784-1813-1821.

Santiago

de

Compostela: Grafisant. Reproducción da edición pola Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago, Santiago, 1986. Fraguas Fraguas, A., López García, X., Aneiros Díaz, R., e Salgado, D. (2006). Polas catro témporas: colaboracións en La Voz de Galicia e O Correo Galego: (1992-1999). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. González Pérez, C. (1998). Antonio Fraguas Fraguas: profesor, xeógrafo, historiador, antropólogo, galego de ben. Vigo: Ir Indo. El Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos: inauguración, antecedentes, el edificio, guía de las instalaciones, trabajos publicados (1947). En Legaz Lacambra L., Sánchez Cantón F. J., Ibáñez Martín J., Filgueira Valverde X. e Fraguas Fraguas A. (eds.), Santiago de Compostela: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Patronato Menéndez Pelayo. Leira, X., Abalo, J. L., Bóveda Alvarez, X. L., Fernández del Riego, F., Fraguas Fraguas, A., Gil Lorenzo, X. M. et al. (2004). Alexandre Bóveda: unha crónica da Galiza mártir. Meira (Pontevedra): Acuarela Comunicación.

Profile for Biblioteca Intercentros

Escolma bibliográfica Antonio Fraguas Fraguas na Biblioteca Intercentros: Letras Galegas 2019  

Escolma bibliográfica Antonio Fraguas Fraguas na Biblioteca Intercentros: Letras Galegas 2019  

Advertisement