Page 1

Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea Domnului

„Iată, v-am spus de mai înainte. Deci, de vă vor zice vouă: Iată este în pustie, să nu ieșiți; iată este în cămări, să nu credeți. Căci precum fulgerul iese de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului.” (Mat. 24/25-27.)

Ca fulgerul care iese de la răsărit, așa este venirea Domnului Selecție de texte din Cuvântul lui Dumnezeu pe această temă. Împărăția Mea Eu am asemănat-o și cu pildele cele firești, dar pildele firești nu sunt veșnice, tată, sunt doar închipuirea celor veșnice. Ați văzut ce a făcut prințul lumii, că l-a lipit pe om de cele văzute ale sale, ale prințului lumii, măi copii. Și acum, la sfârșitul său, prințul lumii și-a făcut o mașinărie și a deschis o fereastră a celor văzute și a încântat cu ea toată făptura, (Televiziunea și internetul, n.r.) și se uită omul la această fereastră și uită de cer omul, și se uită la încurcarea limbilor de pe pământ, care se văd prin această fereastră. Dar Eu îl voi păcăli și voi întoarce această armă împotriva lui, că Mă voi folosi de arma lui și de fereastra lui, și voi strecura prin ea lucrarea Duhului Sfânt și vederea vieții cerești pe care o lucrez peste tine și o întocmesc peste tine, Israele, poporul Meu de azi. Iată, am venit să-ți arăt prin fereastra aceasta, (Ecranul, monitorul, n.r.) să-ți arăt mărturia sărbătorii tale cu Mine la praznicul Înălțării, la praznicul lui Verginica și al satului lui Verginica. Eu am de întors pe toate spre cele ce nu se vor mai strica în veac, dar stai la școala Duhului Sfânt, măi poporul Meu, stai, fiule, și învață bine, ca să iei coroniță și dar și premiu de mântuire, Israele. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, din 18-071994 *** O, poporul Meu, poporul Meu, tu nu știi, tată, zbuciumul Meu, tu nu știi lupta Mea pentru tine ca să te pot pregăti la asemănare cu Mine, ca să Mă pot aduna lângă tine, și pe tine să te pot aduna lângă Mine, căci cine se aseamănă se adună. Lumea zice că Eu n-am să mai vin, dar tu, Israele, să veghezi ca fecioarele cele înțelepte și să nu te iei după lume, că lumea nu știe ce înseamnă împlinirea Scripturilor. Vorbele lumii nu se împlinesc, dar Scriptura se împlinește. O, fiilor, mereu v-am spus: ieșiți din lume! De ce v-am spus mereu așa? Cel ce stă în lume, acela aude de la lume și nu mai ia aminte ca să audă de la Dumnezeu. Cel ce stă în lume crede ceea ce aude și ceea ce vede. Ferice ție, Ierusalime care M-ai ascultat să ieși din lume și să stai cu Mine și cu șoapta Mea peste tine, că iată, din șoaptă s-a făcut cuvânt rostit de pe acoperișuri, după cum scrie Duhul Sfânt din Scripturi. Eu nu se putea să țin ascunsă taina Mea și pe poporul tainei Mele, cu care sunt coborât pe pământ ca să pregătesc venirea Mea cea de a doua. Venirea Mea cea de a doua va face să creadă în Dumnezeu tot omul care a căutat să creadă și să spună că nu este Dumnezeu, și tot iudeul care s-a luat după minciuna plătită cu mulți bani ca să fie împrăștiată peste poporul care M-a răstignit, căci mai-marii poporului iudeu M-au răstignit. De ce M-au răstignit? M-au răstignit pentru că erau mari, și ca să domnească ei peste cei mici, și ca să sugă din lâna oilor și din sângele mieilor lor. M-au răstignit ca să-și acopere fărădelegile lor și să nu aibă cine le vindeca ranele fărădelegilor lor. 1


Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea Domnului

O, venirea Mea cea de a doua va fi cea mai mare zi din zilele Domnului, că nu va mai fi atunci decât Domnul biruitor, iar toți cei ce n-au crezut și nu cred vor rămâne biruiți și vor crede în Dumnezeu, Cel ce vine, Cel ce are trup fără de moarte, Cel ce a biruit moartea cu viața dumnezeirii Lui. Venirea Mea cea de a doua va lucra ca fulgerul care străbate cerul de la o margine la alta. Venirea Mea va fi cu toată strălucirea cerească descoperită în lumină ca a fulgerului, fiilor, căci învelișul se va da în lături și va cădea omul din picioare așa cum au căzut străjerii care erau puși la mormântul învierii Mele. Israele, Israele, am spus că cine nu crede nu va ajunge să vadă, după cum străjerii puși la mormântul învierii Mele nu au văzut nimic din ziua Domnului, căci ziua Domnului cade pe om din picioare. Israele, să fii fiu al Domnului, să fii copil al credinței, ca să fii păstrat pentru lumină, căci fiii luminii, fiii zilei Domnului vor sta în lumină și o vor primi și nu se vor topi de strălucirea luminii Domnului. Sună la uși arătarea Mea cea de la sfârșitul veacurilor omului. Sună, și omul nu aude, dar tu ești martorul Meu care vei mărturisi pentru Mine că am sunat la toate ușile, la toate porțile, la dealuri și la munți, la soare și la lună și la toate stihiile de pe pământ care nu sunt deprinse cu glasul Făcătorului. Tu, poporul Meu, strigă să vină Domnul. Strigă, fiule, ca să vin, ca să răspund strigătului tău și să vin; să vin și să te găsesc cu Mine și cu cele din dreapta. Eu Mă sălășluiesc cu duhul păcii Mele în duhul tău, popor al Domnului. Eu trag din greu să te ocrotesc, dar ajută-Mă să te ocrotesc. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Învierii Domnului, din 14-04-1996 *** E sărbătoare de cer pe pământ, e serbare de veac nou, de cer nou și de pământ nou și de om nou, născut din cuvântul cel de sus. E sărbătoare la români, țara întoarcerii Mele la oameni, și din care Mi-am luat un popor ca să-l am curat și așezat înaintea glasului cuvântului Meu, care vine cu norii. Vin la tine, Israele mic, luat din români ca să fii poporul Meu. Vin și Mă fac veste peste pământ, Mă fac cu tine veste și poveste, poporul Meu. Mă fac veste nouă, și am cu Mine sfinți și slavă de îngeri, și tainele Mele sunt mari, și cuvântul Meu străpunge văzduhul ca fulgerul care iese de la răsărit și se arată până la apus. Pace ție, poporul Meu, căci tu ai cuvântul Meu, tu cunoști glasul Meu. Pace ție, și stai întru Mine veghind, că mulți vor veni și vin în numele Meu, și pe mulți vor amăgi, și mulți se vor sminti și se vor vinde, căci fărădelegea e mare, și din pricina ei iubirea de Dumnezeu se stinge, dar cei răbdători vor birui, căci Evanghelia cuvântului Meu cel nou și vestea împărăției Mele se va vesti și povesti în toată lumea spre mărturie, și apoi Eu vin văzut, (Vezi tema: „Venirea în chip văzut”, n.r.) și toate se vor sfârși, și Eu voi fi, și mulți vor fugi la munți, căci scris este: «Îngerii Mei vor aduna pe cei aleși de la o margine la alta a cerului, în sunet de trâmbiță, la glasul cuvântului Meu», și va fi ca în vremea lui Noe, că nimeni nu va ști ziua aceea. Ca și atunci va fi, căci oamenii mâncau și beau și nunteau și n-au știut până în ziua urgiei. (Vezi tema: „Ca în vremea lui Noe”, n.r.) O, fericit ești tu, Israele, slugă credincioasă, care stai veghind înaintea Domnului tău! Veghează, fiule Israele, și stai întru venirea Mea, că Eu vin. Fii atent mereu, că se ridică mereu hristoși mincinoși și prooroci amăgitori, și vor da semne mari, și minuni mari vor face pentru amăgirea celor amăgiți și pentru încercarea credinței tale, poporul Meu, dar tu să nu ieși, să nu crezi decât în Mine, Care vin ca fulgerul care iese de la răsărit și se arată până la apus. Tu să fugi când auzi de semne și de minuni, că este scris în Scripturi că vor fi spre amăgirea 2


Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea Domnului

multora. Tu să fii umilit și smerit, fiule, că oamenii cei mincinoși vor veni și vor fi slăviți de oameni, și mulți vor umbla după ei, dar voi slavă de la oameni să nu căutați, așa cum am grăit Eu: «Cel ce caută slava lui, acela vorbește de la sine, nu de la Dumnezeu, iar cel ce caută slava lui Dumnezeu, acela este de la Dumnezeu». Cei iubitori de slavă sunt prooroci mincinoși, că ei nu știu smerenia Mea și lucrarea Mea. O, Israele, Eu nu caut slava Mea, ci a Celui ce M-a trimis, și așa să lucrezi și tu, și să te ferești de oamenii slavei deșarte, care n-au nimic din Mine. Tu să veghezi și iar să veghezi înaintea Mea vestindu-Mă pe Mine oamenilor, căci Eu sunt slava ta, Israele. Amin. … E sărbătoare de sfinți în Israel pe pământ. Nimeni pe pământ nu mai știe să facă sărbătoare de sfinți. (Vezi „Unde sunt serbările sfinților” n.r.) Oamenii pomenesc zile de sfinți și slujesc idolilor în zilele sfinților. Oamenii se sărbătoresc pe ei în zilele sfinților, și oamenii beau și mănâncă și nuntesc ca în vremea lui Noe, dar cuvântul Meu vine peste pământ și se face veste și vine. Precum fulgerul iese de la răsărit și se arată până la apus, așa Se vestește pe Sine Cuvântul lui Dumnezeu. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei mucenițe Varvara, din 17-121996 *** Se mângâie sfinții în tine, Israele, că le e dor, fiule scump. Vin sfinții cu Mine la tine. Fii atent ce-ți spun, că îți spun cele proorocite în Scripturi. Vin sfinții cu Mine la tine. Vine Domnul tău cu zecile de mii de sfinți la tine, și toată slava aceasta se va vedea văzută în curând. (Vezi „Slava Domnului”, n.r.) Curând, curând se va vedea slava Lui, precum fulgerul care iese de la răsărit și se arată până la apus; curând, curând se va arăta, curând, curând se va vedea. Amin. Asemănatu-s-a împărăția cerurilor cu tine, Israele scump, slugă credincioasă, căci veniva Stăpânul și te va găsi veghind și îți va spune: «Intră în bucuria Domnului tău!». Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Nicolae, din 19-121996 *** Eu, Cel născut din Fecioară acum două mii de ani între oameni, Mă nasc azi cuvânt în ieslea cuvântului Meu din mijlocul tău, țară Românie. Mă nasc cuvânt, Păstor tainic, Care păstorește neamurile pământului cu toiag de fier, cu cuvânt tainic, care nu se vede, dar se aude glasul lui, precum fulgerul se aude după lumina lui. Eu sunt Lumina lumii, Care S-a arătat acum două mii de ani, și din ea se naște glasul ei, cuvântul ei. Eu sunt lumina cea mai dinainte de lumină, sunt lumina cea din vremea luminii și sunt lumina cea de după lumină. Eu sunt taina Tatălui pe pământ cu oamenii, … Eu sunt cu zi de naștere, cu sărbătoare de naștere vin în cartea ta, Verginico, fiică fecioară, în care s-a născut cuvântul Meu în vremea de sfârșit a tainei Mele între oameni. (Vezi tema „Trâmbițele apocaliptice” , n.r.) M-am născut trup din Fecioara mama Mea, și din tine cuvânt, și am rămas cuvânt în mijlocul poporului tău pe care l-ai născut din cuvântul Meu în tine, căci dacă M-am născut cuvânt, iată, Cel ce Se naște este, și Se naște Cel ce naște; Se naște 3


Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea Domnului

și naște, Se naște ca să nască fii Cuvântul, și seminția Mea va fi ca stelele în veci, Verginico, fiică născătoare de fii. – O, Tu, Cel ce Te-ai născut din Fecioară trup de prunc, și din mine duh de cuvânt, Tu ești sămânța, Doamne, Tu ești sămânța trupului și a cuvântului Tău, că Te-ai însămânțat ca să Te naști trup și ca să Te naști cuvânt, și ca să fii Fiul Omului, trup și cuvânt, Fiule al Tatălui și al mamei Fecioare și al meu, o, Domnul meu, Care Te-ai născut din mine cuvânt; Tu, Cel ce Te-ai însămânțat în pieptul meu duh și cuvânt, Fiule al omului! O, cine dintre oameni s-ar fi putut smeri așa ca Tine? O, atât de mult Te-ai smerit, că ai venit din cer și ai intrat în pieptul meu, și gura mea Te năștea cuvânt, că Tu erai Cel ce Te nășteai, Cel ce Te făceai cuvânt înaintea poporului Tău, o, Dumnezeule tainic, Păstor tainic! Zilele nașterii Tale sunt cu Tine cuvânt în mijlocul lui Israel cel azi, născut din Tine, Păstor tainic. O, cine mai poate lua azi viața acestui prunc, Care Se naște cuvânt în ieslea Sa, în poporul cel născut din cuvântul Său în mine? O, ce tainic ești Tu, Cel ce Te naști mereu! Tainică e taina Ta, Cuvinte Doamne. Ca fulgerul care iese de la răsărit și se arată până la apus, ca fulgerul e taina Ta, și nimeni n-o poate strivi, căci așa este venirea Ta, și împotriva venirii Tale cine poate birui, Doamne Cuvinte, Care ca fulgerul vii? Fulgerul se arată și se ascunde, și după el vine vuietul lui și se aude, dar fulgerul, născătorul vuietului lui, nu se mai vede; se ascunde, și rămâne glasul lui, care se aude. Fulgerul și glasul lui. Domnul și cuvântul Lui. Lumina și șoapta ei și glasul ei apoi, căci Domnul este lumina care o clipă se arată, și din ea se naște glasul Lui, glasul ei, că Domnul este lumina care se vede și care nu se vede. … O, e sărbătoare cerească de naștere nouă! Îngerașii cerului cântă slavă Celui născut acum două mii de ani între oameni, și cântă îngerașii colindă nouă, de veac nou, de naștere nouă, că ei văd că au venit zilele nașterii din nou a lumii, naștere din Cuvântul, Pruncul Cel născut acum două mii de ani între oameni. Cel ce S-a arătat lumină acum două mii de ani Se naște azi cuvânt, glas al luminii care s-a arătat atunci, ca fulgerul care se arată și se ascunde și rămâne glasul lui care se aude, Păstor tainic, cuvânt tainic care nu se vede, dar se aude glasul lui, precum glasul fulgerului se aude după ce fulgerul se ascunde. O, ce tainică e taina cuvântului Meu, care se naște azi în tine, țară Românie! Ca fulgerul care iese de la răsărit și se arată până la apus, ca fulgerul e taina Mea, și nimeni n-o poate strivi, că așa este venirea Mea, și împotriva venirii Mele cine poate birui? Ca fulgerul Mă nasc și vin. Fulgerul se arată și se ascunde, și după el vine vuietul lui și se aude glasul lui, dar fulgerul, născătorul vuietului lui nu se mai vede; se ascunde și rămâne glasul lui care se aude; fulgerul și glasul lui; Domnul și cuvântul Lui; lumina și glasul ei apoi. Amin. O, e sărbătoare cerească de naștere nouă! Îngerașii cerului cântă slavă Celui născut acum două mii de ani între oameni, și cântă îngerașii colindă nouă, de veac nou, de naștere nouă, că ei văd că au venit zilele nașterii din nou a lumii, naștere din Cuvântul, Pruncul Cel născut acum două mii de ani între oameni. Cel ce S-a arătat lumină acum două mii de ani Se naște azi cuvânt, glas al luminii care s-a arătat atunci, ca fulgerul care se arată și se ascunde și rămâne glasul lui care se aude, Păstor tainic, cuvânt tainic care nu se vede, dar se aude glasul lui, precum glasul fulgerului se aude după ce fulgerul se ascunde. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Nașterii Domnului, din 07-01-1997 *** 4


Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea Domnului

O, oameni ai bisericii, voi, cei ce nu credeți sau vă faceți că nu credeți că Eu sunt acest cuvânt, voi nu credeți pentru că nu sunteți gata ca să vin. Voi nu credeți pentru că nu vă place să împliniți cuvântul Meu care spune: «Privegheați!». Voi nu vă pregătiți pentru venirea Mea, și de aceea vă vine bine să ziceți că nu credeți că Eu vin cuvânt pe pământ, ca fulgerul care străbate de la răsărit la apus, nu cum zic proorocii mincinoși: „Iată-L, este în pustie; iată-L, este în cămări!“. Nu așa, ci ca fulgerul străbat văzduhul și vestesc Evanghelia cea veșnică la toată făptura precum este scris, și strig: «Temeți-vă de Dumnezeu și vă închinați Celui ce a făcut cerul și pământul!», căci vin curând. Voi, oameni ai bisericii, care citiți în cărțile sfinților părinți, căutați în ele și vedeți că ei au scris ce este azi în bisericile voastre, și au scris și despre cel ce stă azi pe picioare pentru Mine. Au scris părinții despre îngerii întunecați care se dau îngeri ai luminii. Și cine sunt acești îngeri întunecați? Sunt cei ce trăiesc în desfrâuri și în fărădelegi, ascunși sub podoaba sfințeniei, stând împotriva adevărului, care este curat și care vădește fărădelegea cea ascunsă. Dar cuvântul Meu a venit să judece pe cele făcute la întuneric, iar îngerii luminii sunt cei ce fac voile Mele între oameni, și cu care Eu merg din loc în loc să-Mi trezesc și săMi culeg pe cei ce sunt ai Mei, și ale căror nume sunt scrise de la întemeierea lumii în Cartea Vieții. Amin. Eu sunt Cel ce sunt. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a patra după Paști, a slăbănogului, din 18-05-1997 *** Mă nasc cuvânt la ieslea cuvântului Meu din România, țara venirii Mele cu sfinții, țara întoarcerii Mele după două mii de ani. (Vezi tema „România - Noul Ierusalim - Noul Canaan”, n.r.) Numele ei este „țara strălucirii“, nume rostit prin prooroci, și adevărată este proorocia aceasta, căci Eu strălucesc de pe cerul ei peste pământ de la margini la margini. Ea este dimineața Mea. Dis-de-dimineață aleargă cuvântul Meu spre ea, căci scris este în Scripturi: «Eu sunt steaua strălucitoare cea de dimineață», și vin la ea să Mă fac binevestire în ea, și duhul ei și mireasa din ea zic: „Vino!“. Amin, amin, amin. Iată, vin, și sunt întru venirea Mea peste ea, și Mi-am așezat în ea scaunul de judecată, cuvântul Meu care Mă vestește venind pentru vii și pentru morți, căci împărăția Mea va fi fără de sfârșit, și vin să Mi-o pregătesc. Vin cu cei din cer, căci cei de pe pământ își pregătesc venirea lor, nu pe a Mea. Este scrisă în Scripturi venirea Mea, și se tem oamenii de ea și nu Mi-o pregătesc, și nu vor să se pregătească pentru ea. Dar Eu sunt întru venirea Mea și vin venind, căci cine poate opri fulgerul ca să nu se vadă când el taie cerul și vine și se vede tăind întunericul cu strălucirea lui cea de foc, de șapte ori mai strălucitor decât lumina zilei, precum scrie în Scripturi? Iată țara venirii Mele! Ea strălucește pe pământ de șapte ori mai mult decât ziua, căci lumina ei sunt Eu, Domnul; Eu și cuvântul Meu. Ea este pântecele în care Eu Îmi însămânțez cuvântul Meu, ca să răsar din ea cu venirea Mea. Ea este nașterea din nou a lumii, și zic din ea popoarelor: veniți la ieslea cuvântului Meu din România și luați din ea nașterea din nou, nașterea cea de sus, căci cuvântul Meu aceasta zice: «Cine nu se va naște din cer, de sus, acela nu va fi cu împărăția Mea». Iată legea cea nouă. Ea este venirea Mea cu sfinții și pentru sfinți. Sfințenia din om va ieși întru întâmpinarea Mea și Îmi va deschide, 5


Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea Domnului

și omul Mă va vedea, căci scris este în Scripturi: «Fără sfințenie nimeni nu va vedea pe Domnul». Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Nașterii Domnului, din 07-01-2000. *** O, copilași primitori, care Mă primiți cu cuvântul la voi! S-a scurs timpul tot, și Eu trebuie să vin desăvârșit, ca să-Mi fac toată venirea pentru care trudesc de șapte mii de ani. Am mers din greu drumul Meu de la cer la pământ, și apoi după om. N-am putut să grăiesc Eu peste tot pământul în toată vremea, că oamenii n-au avut și n-au urechi, și nu se dau Mie oamenii. Grăiam cu cei ce aveau urechi, și apoi îi trimiteam cu vestirile cele de la Mine. O, greu mai ajungeam cu vestea cea din cer din loc în loc, aproape și departe, și mersul apostolilor Mei era cu pasul, era ca pasul. Dar azi, Eu trebuie să merg repede ca fulgerul, că și diavolul merge repede, și Eu merg după el, și pe drumul lui merg, și cu carele lui merg, ca să-i fiu pe cale și în cale și să-Mi fac lucrarea cea împotriva lui și să-l trag pe om de sub stăpânirea lui. Merg ca fulgerul, de la apus și până la răsărit, și de la răsărit până la apus, și ajung într-o clipă cu cuvântul venirii Mele, că Mă folosesc de drumul omului (inclusiv internetul, n.r.) ca să-l presar din urmă cu cele de la Mine, cu cele din cer, și omul să le audă. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Spiridon, din 25-122000 *** Iată țara strălucirii pe care a văzut-o de departe proorocul Daniel, pământul cel de la început, pământul român din care Eu am luat pământ cu mâna și l-am făcut pe omul cel zidit de mâna Mea. Iată noua Mea țară, noul Meu ogor în care am însămânțat sămânța veacului cel nou, veac ceresc pe pământ, Noul Ierusalim. Așa se numește veacul cel nou: Noul Ierusalim. Amin, amin, amin. Deschideți Scripturile, voi, fii ai oamenilor, și veți găsi în ele venirea Mea cu veacul cel nou, coborât din cer pe pământ. Și iată venirea Mea, că sunt cuvântând din mijlocul pământului român peste pământ, și merge cuvântul Meu ca fulgerul de la răsărit până la apus, căci venirea Mea așa vine, ca fulgerul, precum scrie în Scripturi. Cel ce însetează, să vină și să bea din apa Mea, și să fie viu apoi, și să nu mai înseteze apoi, că iată, omul însetează mereu. Bea și însetează iar, căci apa este la Mine, nu la el. Să vină omul la Mine și să bea. Și dacă nu vrea să vină, să nu vină, căci scris este: «Cine este sfânt, să se sfințească încă, și cine este spurcat, să se spurce și mai mult», că venirea Mea vine ca un fur, și cel ce nu-i venit spre ea, nu mai are vreme să vină. O, fii ai oamenilor, răscumpărați vremea, că zilele sunt grele. Așa vă învață Scriptura. Deschideți Scripturile, voi, fii ai oamenilor, și veți găsi în ele că Eu vin, și veți înțelege de ce vin Eu. Vin, că este scris să vin după cele două mii de ani de la înălțarea Mea la Tatăl. M-am dus la Tatăl ca să vin și să pregătesc de lângă Tatăl locașul venirii Mele. Și am venit, și Mi lam pregătit, și Mi-l pregătesc, și Mi-l curățesc, și Mi-l slăvesc, ca să vadă toți împărații pământului locașul venirii Mele: pământul român. Acest pământ curând, curând va fi cu totul al Meu, iar cei ce vor fi pe el se vor face sfinții Mei, neam sfânt și împărătesc, popor după chipul și asemănarea Mea, căci așa este în casa Tatălui Meu. Amin. 6


Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea Domnului

O, copii ai venirii Mele, vine venirea Mea. Zidiți-vă în taina veacului cel nou și fiți ziditori și spuneți tuturor celor ce locuiesc pe pământ că vine venirea Mea. Un ceas, și vin, iar veacul cel nou care vine cu Mine, se numește Noul Ierusalim. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu peste soborul de la ieslea cuvântului, din 01-012001 *** Lucrarea peste pământ a cuvântului Meu cheamă omul la cele ce vor fi pe pământ curând, curând. Eu poruncesc pământului să fie curat. Amin. Să fie împodobit în duh de sărbătoare pentru venirea Mea. Amin. Să fie sfânt și curat pământul, că slava venirii Mele vine pe el curând, curând. Vine cu vecia, care așteaptă de șapte mii de ani cerul cel nou și pământul cel nou și pe cei drepți care vor împodobi veacul ce va să fie și viața din el. Amin. Cuvântul Meu este facere nouă. Cuvântul Meu nu trece așa cum trec cuvintele omului. Cuvântul Meu e împlinire, căci poartă în el împlinirea lui. Amin. Să fie curat pământul pentru împlinirea pe el a cuvântului Meu cel de cer nou și pământ nou. Amin. Să fie casă lui Dumnezeu pământul, ca să poposească cerul pe pământ în chip văzut, în slavă văzută, în slava veacului ce va să fie. Amin. Venirea Mea vine cu cuvântul care pătrunde ca fulgerul de la răsărit până la apus ca să arate omului glasul cuvântului Meu. Întâi se arată fulgerul pe cer, și apoi glasul lui. Întâi vine Cuvântul pe pământ, și apoi trupul Lui, și apoi trupul Meu, cel care a înviat din răstignire acum două mii de ani. Trupul Meu cel înviat își pregătește venirea din cer pe pământ în chip văzut. Cerul cel nevăzut, care Mă ține pe Mine acum ca să nu Mă vadă omul, cerul este tronul Meu, și își va arăta slava curând, curând, că este scris acest cuvânt ca să se împlinească. Amin. (Vezi tema: „Cerul - scaunul de domnie, pământul - așternut picioarelor omul îndumnezeit”, n.r.) O, bine este să am Eu, Domnul, cu ce călători pe pământ ca să-Mi fac lucrarea. Eu prin cuvântul Meu am dat mereu să adun omul sub mantia Mea și să-l ocrotesc. Am lucrat cuvântul Meu prin profeți. Am venit Eu Însumi apoi pentru om. M-am dus apoi la Tatăl pentru om, și iarăși am venit, și strig cu cuvântul pe om Eu Însumi, nu prin profeți. Îl chem pe om sub cortul Meu, și el aude, dar nu vine. Nu vine omul la viață, și Eu trebuie să curăț pământul de pustiul de pe el și să-i deschid omului ochii și să-i destup urechile, căci curând, curând îngerii vor dănțui și vor cânta cu sfinții Mei venirii Mele și vor zice: „Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului!“. Amin. Atunci omul nu va mai avea voia lui ca să poată veni atunci la Mine. Atunci numai voia Mea va fi în cer și pe pământ. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Vasile cel Mare, din 14-01-2001 *** Să se deschidă pe pământ porțile Mele ca să intru cuvânt în cartea Mea din vremea aceasta! Eu sunt Cel ce sunt. Amin, amin, amin. (Vezi tema: „Cartea Mielului”, n.r.) Scrieți pe pământ, fiilor care Îmi sunteți porți, scrieți pe pământ, iar îngerii Mei să scrie în cer ziua de pomenire a proorocului Meu Ilie, ziua în care Eu, Domnul, Fiul Tatălui Savaot, trâmbițez de la margini la margini venirea Mea, venirea Fiului Omului, căci precum fulgerul 7


Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea Domnului

iese de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Amin. (Vezi tema: „Enoh și Ilie”, n.r.) Cuvântul venirii Mele curge din gura Mea în mijlocul poporului român, și curând, curând scriu pe pământ și în cer praznicul cincizecimii cuvântului Meu care vine cu norii deasupra pământului român începând cu anul 1955. Cuvântul Meu care curge din gura Mea în vremea aceasta de apoi, este venirea Mea, venirea Fiului Omului pe norii cerului cu putere și cu slavă multă, iar puterea și slava este cuvântul Meu, și cu suflarea gurii lui peste pământ Mi-am pregătit popor mireasă din neamul român, pământul celei de a doua veniri a Fiului Omului. Amin. (Vezi tema: „Precum S-a suit, așa și vine, cu norii vine”, n.r.) Scrieți în cartea Mea cu voi, copii născuți din cuvântul celei de a doua veniri a Mea de lângă Tatăl cuvânt pe pământ, scrieți pe pământ ziua de pomenire a marelui prooroc Ilie când Eu, Domnul, prin lucrarea Mea cu voi și prin lucrul la care v-am așezat pentru vestirea venirii Mele, binecuvintez de lângă Tatăl și de lângă voi ieșirea voastră cu Mine peste tot pământul și propovăduirea Evangheliei venirii Mele care se vestește pe sine prin puterea cuvântului Meu din ea, iar proorocul Ilie este îngerul care vestește, după cum cuvintează Scriptura care spune: «Eu, Domnul, vă trimit pe Ilie proorocul înainte de venirea Mea cea mare și înfricoșătoare. El va întoarce inima părinților către fii, și inima fiilor către părinți, ca să nu vin să lovesc țara cu blestem». Ca fulgerul care iese de la răsărit și se arată până la apus, așa se arată astăzi venirea Mea la voi, cuvântul Meu care curge din gura Mea de aproape cincizeci de ani, și cu care Mi-am pregătit un popor, și venirea Mea la el, și locul venirii Mele și slava lui, căci locul ieslei cuvântului Meu și toate împrejurimile lui care sunt și care vor fi și care încununează de jur împrejur ieslea cuvântului Meu, acest loc este tainicul munte al Domnului, și spre care se vor îndrepta de-acum multe, multe inimi, și multe, multe priviri, și multe, multe popoare ca să privească și să ia legile sfințeniei, căci scris este în prooroci pentru vremea aceasta: «Și în zilele cele de apoi muntele templului Domnului va fi înălțat peste piscurile munților și mai sus decât dealurile, și spre el se vor îndrepta popoarele și vor zice: „Veniți să ne suim în muntele Domnului, și Domnul ne va învăța căile Sale și să mergem pe cărările Sale, căci din Sion va ieși legea, și cuvântul lui Dumnezeu, din Ierusalim“». Amin. Binecuvântată să fie ziua aceasta și lucrarea ei, căci astăzi desfac cerurile ca să se vadă scaunul de judecată, (Vezi tema: „Judecata”, n.r.) cuvântul Meu care adună înaintea Mea toate neamurile de pe pământ, ca să le arăt lucrarea Mea, cea de a doua venire a Mea, tainica Mea împărăție peste ucenicii Mei din mijlocul neamului român, căci pământul român a fost ales dintru început ca să împlinesc pe el taina Noului Ierusalim, taină păstrată în Tatăl pentru facerea din nou a lumii, pentru împlinirea Scripturilor de cer nou și de pământ nou, taina venirii Fiului Omului după șapte veacuri de la facerea cea dintâi a lumii. Amin. Iată, vin și scriu pe pământ și în cer, cer nou și pământ nou pe pământul român, căci am spus prin prooroci: «Încă o dată voi clătina cerul și pământul, încă o dată voi alege Ierusalimul». Amin. Ierusalimul este locul Meu de odihnă. Ierusalimul este taină a venirii Mele. Aceasta înseamnă Ierusalimul, așa cum a însemnat acum două mii de ani taina aceasta. Amin. Grăiesc cuvânt peste Israelul cel după trup, pentru fiii lui Iacov, după semințiile lor, căci a venit vremea milostivirii și pentru ei. Le amintesc de cuvântul Meu prin prooroci, și care 8


Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea Domnului

spune: «Cine va putea îndura ziua venirii Lui? Cine se va putea ține bine când El Se va arăta? Căci El este ca focul topitorului și ca leșia nălbitorului, și Se va așeza să lămurească și să curețe pe fiii lui Iacov, și îi va lămuri ca pe aur și argint, ca să aducă ei Domnului jertfă întru dreptate». (Vezi „Focul apocaliptic”, n.r.) Le amintesc și le spun: «Eu sunt Domnul și nu M-am schimbat, și voi n-ați încetat să fiți fiii lui Iacov. Din zilele părinților voștri voi v-ați depărtat de la poruncile Mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă, întoarceți-vă către Mine, și Mă voi întoarce și Eu către voi. Întoarceți-vă și veți vedea că voi deschide la dorința voastră stăvilarele cerului și vă voi da cu multul binecuvântare spre binele vostru, și Eu voi avea îndurare de voi precum are un om față de fiii săi care-i slujesc, și atunci voi veți vedea deosebirea între cel drept și cel păcătos, între cel care slujește pe Dumnezeu și cel care nu-L slujește, că iată, vine ziua care arde ca un cuptor, și cei care fac fărădelegi vor fi ca paiele, iar pentru cei care se tem de numele Meu va răsări soarele dreptății, și ei vor călca peste cei răi în ziua când Eu voi face judecată. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, slujitorul Meu, căruia i-am dat porunci și rânduieli pentru voi în muntele Horeb. Și iată, Eu vă trimit pe Ilie proorocul», precum este scris în Scripturi. Amin, amin, amin. Iar tu, Ierusalime român, binecuvintează Evanghelia venirii Mele peste pământ, căci cei ce binevestesc vor avea plată de prooroci. Mergi, Ierusalime, iar mersul tău, care binevestește cea de a doua venire a Mea și împărăția Mea cu tine, să meargă ca fulgerul care iese de la răsărit și se arată până la apus, precum este scris de venirea Fiului Omului cu putere și cu slavă multă, cu cuvântul Lui de peste tine, Ierusalime român, Ierusalime nou, popor de fii credincioși Scripturilor venirii Mele. Proorocul Ilie este cu duhul tău, Israele român, copil al făgăduinței făcute de Mine peste Avraam. Duhul tău să fie în duhul lui, precum duhul lui este în Duhul Meu, ca să vestim venirea Fiului Omului, venirea Mea și masa Mea cu tine pe pământ, și vom serba praznicul cincizecimii coborârii cuvântului Meu, praznicul slavei Mele și al Duhului Sfânt, Care este în Tatăl și în Mine și în tine, Ierusalime nou. Au trecut doisprezece ani de când Eu, Domnul, și cu tine și cu arhiereul Meu ales din biserica lumii am bătut țărușul împărăției Mele cea văzută, pe pământ, și am așezat în mijlocul pământului român chivotul Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim, scaunul Meu de judecată, pietricica cea albă pe care am scris: Cuvântul lui Dumnezeu, și care a fost neluată în seamă de ziditori, dar pentru tine ea este de mare preț, căci ai fost credincios. Și dacă au trecut doisprezece ani, Eu Mă ridic și chem spre acest munte pe cele douăsprezece seminții ale lui Iacov și le dau acest semn și le vestesc lor slava Mea, și mâna Mea se va arăta slujitorilor Mei, iar urgia, vrăjmașilor Mei. Amin. (Vezi tema: „Semnul Fiului Omului”, n.r.) Trâmbițez de la margini la margini venirea Mea, venirea Fiului Omului, căci am zis acum două mii de ani: «Precum fulgerul iese de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi venirea Fiului Omului», și astăzi s-a împlinit această Scriptură, căci ca fulgerul de repede merge peste pământ vestea cuvântului împărăției cerurilor, care cheamă pe tot omul sub vița și sub smochinul ei, (Vezi tema: „Împărăția cerurilor nu vine în chip văzut”, n.r.) căci am spus acum două mii de ani: «Va veni Fiul Omului pe norii cerului cu putere și cu slavă multă și va trimite pe îngerii Săi cu sunet mare de trâmbiță și vor aduna pe cei aleși ai Lui din cele patru vânturi, de la marginile cerurilor până la celelalte margini, și atunci, din doi care vor fi în țarină, unul se va lua, și altul se va lăsa, și din două care vor măcina la moară, una se va lua, și alta se va lăsa, și în ceasul în care nu vor gândi Fiul Omului va veni», și Domnul va împlini cuvântul Său peste pământ. Amin. (Vezi tema: „Răpirea bisericii”, n.r.) 9


Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea Domnului

S-a scris în cer și pe pământ această zi, ziua sărbătorii marelui prooroc Ilie, pe care lam luat la cer cu car și cu cai de foc ca să-l păstrez pe el pentru ziua venirii Mele care este ca fulgerul. Am făcut din el îngerul fulgerului venirii Mele, înaintemergătorul slavei cuvântului Meu care vine cu norii și care este ca tunetul, care fulgerează mai întâi, de la răsărit până la apus, și apoi se aude glasul lui. Mă port cu el de la marginile cerurilor până la celelalte margini și Mă vestesc în ziua aceasta peste tot pământul. Amin. Să audă și să vadă popoarele și să se înveselească și să creadă venirea Mea, înveselindu-se de ea, și să ia ele din râul vieții, care se dă în dar celui ce însetează după venirea Mea, după cuvântul Meu care curge din Noul Ierusalim. Amin. Noul Ierusalim este taina venirii Mele. Aceasta înseamnă Noul Ierusalim. Noul Ierusalim este Domnul și fiii Săi, cei luați din poporul român ca să facă din ei popor mireasă, și din pământul român să facă Domnul sala nunții Sale și masa cea de nuntă în ea. (Vezi „Nunta Mielului”, n.r.) Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-2003 *** Învățătura Mea de peste voi se duce ca fulgerul peste tot și prinde rod mult în cei ce-și doresc mântuirea, iar voi să Mă ajutați să vin și să pun povața vieții veșnice mereu peste voi, ca să fie aici Dumnezeu-Cuvântul, Care să-l învețe pe om calea, adevărul și viața cu Mine, fiilor. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din duminica vameșului și a fariseului, din 24-022013 ***

(Cuvântul lui Dumnezeu la Cetatea Sfânta Noul Ierusalim. www.noul-ierusalim.ro) (Selecția textelor și sublinierile cu caractere îngroșate aparțin redactorului.) (Vezi reportaj Noul Ierusalim . http://www.youtube.com/watch?v=RYtAdycLhU&feature=gv ) ***

Pe aceeași temă din alte surse V-am explicat astfel cât am putut de clar în ce va consta întoarcerea Mea printre oamenii de pe acest pământ. La cea de-a doua venire a Mea pe pământ, nu Mă voi mai naște ca un copil dintrun trup de femeie, căci trupul Meu va rămâne de-a pururi transfigurat. Eu sunt Spiritul etern și nu voi mai avea niciodată nevoie de un corp la fel ca cel pe care l-am îmbrăcat atunci când m-am întrupat pe pământ. Mai întâi, voi veni într-o formă invizibilă, îmbrăcat în ‚norii cerului’. Altfel spus, la început Mă voi apropia de umanitate prin intermediul clarvăzătorilor, al înțelepților și al noilor profeți. În acele vremuri viitoare, fetele vor face și ele profeții, iar tinerii vor avea vise premonitorii care vor anunța Întoarcerea Mea. Mulți oameni îi vor asculta și o vor apuca pe calea cea dreaptă, dar majoritatea îi va numi nebuni și nu îi va crede, la fel cum s-au întâmplat lucrurile și în cazul profeților din vechime. Din când în când, voi trezi anumiți oameni, cărora le voi dicta – prin cuvinte pe care ei le vor auzi în inima lor – tot ce s-a petrecut în timpul prezenței Mele active pe pământ, în 10


Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea Domnului

mijlocul vostru. În acele vremuri viitoare, marea majoritate a oamenilor vor ști să scrie și să citească, așa că vor avea acces la aceste cuvinte divine. În această manieră, învățătura Mea se va putea răspândi pe pământ mult mai rapid decât este posibil la ora actuală, prin mesageri trimiși în numele Meu. În acele vremuri, în care voi trezi personal noi profeți și clarvăzători, pe pământ vor exista mari tulburări și suferințe, așa cum nu au mai existat vreodată până atunci. De dragul Celor Aleși, nu voi îngădui însă ca aceste tulburări să dureze prea mult, pentru a nu fi afectați ei înșiși pe calea lor către mântuire. Oricum, la început nu voi apărea personal în această regiune (care în acele vremuri va fi locuită doar de păgânii cei mai ignoranți), în care acum sunt prigonit de acolo-acolo de către evrei și de către Templu, mai rău ca un criminal sau ca un păgân. În schimb, în țările de pe celălalt continent, locuite la ora actu-

ală a păgâni, voi crea o nouă Împărăție, a Păcii, Armoniei, Iubirii și Credinței Veșnice. Cei care vor păși în Lumina Mea nu se vor mai teme niciodată de moartea trupului lor, aflându-se într-un contact permanent cu îngerii cerului. Pământul îmi aparține în totalitate Mie, și Eu știu cel mai bine care vor fi regiunile în care Întoarcerea Mea va fi cu adevărat benefică. În acele vremuri, oamenii vor putea comunica unii cu ceilalți cu viteza fulgerului, dintr-un capăt la celălalt al pământului, folosindu-se de spiritele focului și ale apei. La fel, vor putea călători dintr-un punct în altul mai rapid decât vânturile mânate de furtună. Puse în mișcare de aceleași forțe, vasele lor se vor deplasa pe oceane la fel de rapid. De aceea, veștile despre Întoarcerea Mea se vor răspândi

pe pământ cu iuțeala fulgerului, ajungând chiar și în Asia. Se pune însă întrebarea: vor fi crezute oare aceste vești de păgânii orbi și surzi care vor trăi pe acest continent? Răspunsul Meu e simplu: nu vor fi crezute până când nu îl voi purifica printr-o Mare Judecată Universală! Marele și Noul Ierusalim Eu sunt acea coloană de lumină (referire la un fenomen luminos anterior, pe care Domnul îl interpretează pentru apostolii Săi, revelându-le corespondența spirituală a acestuia),

întors din cer pe acest pământ, sub forma Cuvântului Meu Viu, pe care îl voi așeza în viitor în inimile tuturor celor care Mă vor iubi și care vor respecta Poruncile Mele. La aceia voi veni în persoană și Mă voi revela lor. În acest fel, ei vor primi o cunoaștere nouă, primită direct de la Dumnezeu. Împărțirea coloanei în nenumărate părți componente simbolizează revelarea semnificației spirituale profunde a tuturor Cuvintelor și Învățăturilor Mele, pe care le-am oferit oamenilor încă de la începuturile timpului, prin gura patriarhilor, a profeților, iar acum chiar prin propria Mea gură. Din numeroasele revelații ale semnificației spirituale profunde a Cuvântului lui Dumnezeu se va forma apoi o lumină mare și o doctrină a vieții care va coborî din ceruri asupra ființelor umane. Cei care vor respecta Noua Învățătură vor păși de-a pururi în Noul Ierusalim, bucurându-se de o beatitudine nesfârșită, fără măsură, scop sau finalitate. Căci Eu Însumi voi fi alături de ei, iar ei se vor bucura de nenumăratele splendori ale iubirii, înțelepciunii și omnipotenței Mele. Începând din acest moment al căderii vechiului Ierusalim și până la înălțarea Noului Oraș al Domnului pe pământ, lumina de care se vor bucura oamenii va fi foarte palidă. Cât de curând, pe pământ vor apărea o sumedenie de profeți și preoți falși, care vor predica în numele 11


Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea Domnului

Meu, făcând miracole efemere și orbindu-i pe oameni. Cu ajutorul liderilor națiunilor, Anticristul va deveni foarte convingător, făcând lucruri care i-ar putea determina chiar și pe Aleșii Mei să îngenuncheze în fața noului Baal, dacă Eu aș permite acest lucru. De aceea, voi trimite în acele timpuri mari cataclisme asupra oamenilor, așa cum nu au mai fost văzute vreodată sub soare. Baal va fi astfel învins, la fel ca și prostituata Babilonului, iar lumina cuvântului viu va pătrunde în inimile multor oameni, alinându-i și mântuindu-i pe cei oprimați și încercați, care se vor bucura nespus și îmi vor slăvi numele. În acele timpuri, mulți oameni vor ajunge să comunice cu spiritele cerului, care îi vor instrui ca maeștri, revelându-le toate secretele Vieții Eterne trăite întru Dumnezeu, așa cum vi le-am revelat chiar Eu la cea de-a treia venire a Mea, când ați putut vedea oameni intrând și ieșind prin cele 12 porți. De acum înainte, cele 12 porți nu se vor mai referi la cele 12 triburi ale lui Israel, ci la cele 12 principii ale Învățăturilor Mele, din care va fi construit noul oraș. Acestea sunt alcătuite din cele 10 porunci ale lui Moise, la care se adaugă cele două porunci ale iubirii date de Mine. Acestea sunt unicele porți prin care oamenii viitorului vor putea intra în Orașul iluminat al lui Dumnezeu. Numai cei care vor respecta aceste porunci vor putea pătrunde în noul oraș, unde vor primi dreptul la viața eternă. Cei care nu le vor respecta nu vor intra în noul oraș. Nu întâmplător, cele 12 feluri de pietre prețioase din care au fost construite zidurile noului oraș se referă tot la cele 12 porunci divine. Aceste 12 porunci nu reprezintă doar porțile prin care oamenii viitorului vor putea intra în orașul vieții și al luminii, ci și un zid de protecție împotriva puterilor iadului și ale materialismului, care nu le vor putea distruge niciodată. După cum ați putut observa, pietrele din care era alcătuit zidul străluceau fără pereche, în nenumărate culori. Această viziune se traduce prin faptul că cele 12 porunci sunt conținute în întreaga Înțelepciune Divină, care nu va putea fi atinsă de oameni decât respectând aceste porunci. Căci în ele este conținută întreaga înțelepciune a lui Dumnezeu, deci implicit și puterea derivată din Acesta, căci în aceste porunci se ascunde Voința Divină Atotputernică, și implicit cea mai înaltă libertate care poate fi atinsă vreodată. Altfel spus, cei care vor pune întru totul la unison Voința lui Dumnezeu prin respectarea poruncilor vor deveni una cu puterea și cu libertatea divină, renăscând spiritual și devenind Copiii lui Dumnezeu, la fel de perfecți ca și Tatăl lor ceresc. Respectați așadar poruncile până la cel mai mic detaliu și urmăriți să atingeți perfecțiunea chiar aici, pe pământ, pentru a deveni la fel ca Tatăl vostru din ceruri. Veți putea astfel să faceți ceea ce fac Eu acum, ba chiar lucruri mai mari decât cele făcute de Mine. Dacă veți reuși acest lucru, veți putea deveni cetățeni ai Noului Ierusalim chiar înainte de vreme. (Extras din Marea Evanghelie a lui Ioan)

12

A doua venire a Domnului Iisus Hristos - Ca fulgerul, aşa este venirea Domnului  

"O, ce tainică e taina cuvântului Meu, care se naşte azi în tine, ţară Românie! Ca fulgerul care iese de la răsărit şi se arată până la apus...

Advertisement