__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

3

Ονειδοςς νινυ μα ςν φαμςαψόςαμ ςνμ Μάιν ςνχ 2014, όςι ν ξιν μένυ ρε ηλικία δήμαπφνυ ςηυ Ελλάδαυ, ν φιλόλνγνυ, ν «απιρςεπόυ» αξόγνμνυ ςτμ εμβλημαςικομ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ, ςνχ Νίκνχ Τπχξιά και ςνχ Σάββα Σςαμαςιάδη, σα μεςέςπεξε ςνμ δημόριν διάλνγν ρε μνμόλνγν ύβπετμ, “λάρξηυ” και φχδαιόςηςαυ, με ρςόφν μα “δνλνφνμήρει” ςνμ φαπακςήπα όξνινχ ςνχ αρκεί κπιςική και μα δχρφημίρει δημόρια ςα ςνξικά ΜΜΕ ξνχ ελέγφνχμ ςημ εξνχρία ςνχ, όξτυ νπίψει ςν Δημνκπαςικό Σύμςαγμα ςηυ Ελλάδαυ για ςνμ Τύξν! ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σελίδες 4 & 5


2

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η λάμεπα απΰ λαςάρςθμα λξνςά ρςθν εσνιλή ξδΰ ρςθ Νέα Χαμλθδΰνα, θ ξπξία λαςαηπάζει ςθν λίνθρθ θμιζξπςθηξύ λαι βαν πξχ μεςαζέπξχν ςα λμξπιμαία απΰ ςξν Ωπτπΰ...


ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σ

Σ

3


4

Π

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γπάζει ξ Τάρξυ Κτνρςανςινίδθυ, π. ππΰεδπξυ Έντρθυ Γξνέτν, Διλθηΰπξυ.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τ

5

Η ρχηλελπιμένθ λαςαηηεμία ςτν Δθμξςον είφε απξρςαμεί λαι δθμξριεχσεί (ζχριλά) ρςξ ςεύφξυ Λαΐξχ ςθυ εζθμεπίδα μαυ

Π «ΝΤΡΟΠΗ»

ΔΓΝ ανεφΰμαρςε λαι ΔΓΝ ππΰλειςαι να ανεφςξύμε, ςθν λαςά ρχππξή ππξρπάσεια ςξχ λας’ επάηηεμμα ζιμξμΰηξχ, δθμάπφξχ ςθυ πΰμθυ, να «πξςίρει» ςθ νέα ηενιά, ςα παιδιά μαυ, με μιραμμξδξκία λαι «ςρξημανιρμΰ»… ΔΓΝ σα επιςπέγξχμε λαι ΔΓΝ ππέπει να επιςπέγξχν ξύςε ξι δθμΰςευ ςθυ ιρςξπιλήυ μαυ πΰμθυ, ξι απΰηξνξι (ςθυ ακιξππέπειαυ, ςθυ λξρμιΰςθςαυ, ςθυ λξχμςξύπαυ) ςτν ππξρζύητν πξχ δθμιξύπηθραν ςθν πΰμθ μαυ, «ζαρίψξχρευ» λαι αμαψξνιλέυ ρχμπεπιζξπέυ πξχ δθμθςθπιάψξχν λαι διφάψξχν ςθν ςξπιλή μαυ λξιντνία… ΔΓΝ σα χπξλύγξχμε, απΰ ςιυ -επιπέδξχ φαμαιςχπείξχ- ύβπειυ ςξχ δθμάπφξχ-ζιμξμΰηξχ ενανςίξν μαυ (αμμά λαι ςξχ ςύπξχ ηενιλά), λάςι πξχ δεν ρχνέβθ μΰνξ ρςξ δθμξςιλΰ ρχμβξύμιξ ςθυ 20θυ Ιξύνθ, αμμά ήςαν θ ρχνέφεια πμειάδαυ άμμτν ππξρβμθςιλον, ρχλξζανςιλον λαι φείπιρςξχ πξμιςιλξύ επιπέδξχ ρχμπεπιζξπέυ ςξχ λ. Βαριμΰπξχμξχ ρε δθμΰριευ ρχνεδπιάρειυ αμμά λαι ρε ρφΰμιά ςξχ ρςξ Facebook. ΔΓΝ ζξβΰμαρςε, ΔΓΝ σα ζιμτσξύμε, απΰ ςθν «ελρςπαςεία» αητηον πξχ κελίνθρε ξ δήμαπφξυ λαςά μεπίδαυ ςξχ ςύπξχ, ψθςονςαυ ςξχυ δελάδευ φιμιάδευ εχπο απξψθμίτρθ ηια δθμξριεύμαςα πξχ δεν ςξχ άπεραν…

οιος να το φανταζόταν τον Μάιο του 2014, ότι ο πιο νέος σε ηλικία δήμαρχος της Ελλάδας, ο φιλόλογος, ο «αριστερός» απόγονος των εμβληματικών ΑΡΙ΢ΣΕΡΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΣΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ, του Νίκου Σρυπιά και του ΢άββα ΢ταματιάδη, θα μετέτρεπε τον δημόσιο διάλογο σε μονόλογο ύβρεων, “λάσπης” και χυδαιότητας, με στόχο να “δολοφονήσει” τον χαρακτήρα όποιου του ασκεί κριτική και να δυσφημίσει δημόσια τα τοπικά ΜΜΕ που ελέγχουν την εξουσία του, όπως ορίζει το Δημοκρατικό ΢ύνταγμα της Ελλάδας για τον Σύπο!


6

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο

ςαν ξ δήμαπφξυ-ζιμΰμξηξυ ςθυ πΰμθυ μαυ, ξ λύπιξυ Άπθυ Βαριμΰπξχμξυ, ρχλξζανςξύρε ςξν ςξπιλΰ ςύπξ ρε δθμΰρια ανάπςθρή ςξχ ρςξ Facebook, ηια ςα μεηΰμενά «ρλάνδαμα» ΰπξχ -λαι λαμά- ςξπιλά ΛΛΓ «λάμχπςαν» ςθν διξίλθρθ Γαωςανά… Λάμιρςα ξ Δήμαπφξυ «έμπμελε» λαι ςξ… ηήπεδξ ςθυ ΑΓΚ λαι ςξ αζενςιλΰ ςθυ… ηια να «δέρει» λαμύςεπα ςθν ρχνθσιρμένθ ςξχ διφαρςιλή λαι πξμιςιλάνςιλθ ρπέλξχμα”! Όνειδξυ” ρςθν Δθμξλπαςιλή Ιρςξπία ςθυ πΰμθυ!


ενημερώσεις

Σκίαςη ςε πόρσες και παράτυρα

7


Profile for Fx-news.gr

Εφημερίδα Fx-news - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018  

Με πρωτοσέλιδο τίτλο: --«ΟΝΕΙΔΟΣ στη Δημοκρατική Ιστορία της πόλης μας!»: Ποιος να το φανταζόταν τον Μάιο του 2014, ότι ο πιο νέος σε ηλικία...

Εφημερίδα Fx-news - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018  

Με πρωτοσέλιδο τίτλο: --«ΟΝΕΙΔΟΣ στη Δημοκρατική Ιστορία της πόλης μας!»: Ποιος να το φανταζόταν τον Μάιο του 2014, ότι ο πιο νέος σε ηλικία...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded