__MAIN_TEXT__

Page 1

3 9

Ξέφραγο αμπ αμπέλι 3


ΡΕΠΟΡΣΑΖ


ΡΕΠΟΡΣΑΖ

Α

3


4

ΠΑΙΔΕΙΑ


ΡΕΠΟΡΣΑΖ

5


6

ΕΚΛΟΓΕ΢ ‘19


ΕΚΛΟΓΕ΢ ‘19

7


8

ΕΚΛΟΓΕ΢ ‘19


ΕΚΛΟΓΕ΢ ‘19

Γ

νΰγει ςτν ππξρεφον αχςξδιξιλθςιλον ελμξηον λαι ςτν ελμξηον ηια ςθν ανάδεικθ ςτν μεμον ςξχ Γχπτπαωλξύ Κξινξβξχμίξχ ςξχ 2019 λαι αναζξπιλά με ςιυ μεςαβξμέυ πξχ σα ρχνςεμερσξύν ρςξχυ ελμξηιλξύυ λαςαμΰηξχυ με ςθν ξμξλμήπτρθ ςθυ ςπέφξχραυ δίμθνθυ ανασεοπθρθυ: Σςιυ ελμξηέυ ςξχ Λαΐξχ 2019 σα ιρφύρξχν ξι ελμξηιλξί λαςάμξηξι πξχ σα ππξλύγξχν με ςθν ξμξλμήπτρθ ςθυ ςπέφξχραυ δίμθνθυ ανασεοπθρθυ, με ςθν ξπξία σα ενρτμαςτσξύν ΰμευ ξι μεςαβξμέυ πξχ σα ρχνςεμερσξύν ρςξχυ ελμξηιλξύυ λαςαμΰηξχυ μέφπι λαι ςθν 28θ Φεβπξχαπίξχ 2019 (λαςαμθλςιλή θμεπξμθνία). Η ππξσερμία αχςή ιρφύει ειδιλΰςεπα λαι ηια λάσε μεςαβξμή ρςξχυ ειδιλξύυ ελμξηιλξύυ λαςαμΰηξχυ ςτν πξμιςον ςτν μξιπον λπαςον μεμον ςθυ Γχπτπαωλήυ Ψντρθυ πξχ διαμένξχν ρςθ φοπα μαυ λαι επισχμξύν να αρλήρξχν ςξ ελμξηιλΰ ςξχυ διλαίτμα ρςιυ ελμξηέυ αχςέυ. Βάρει ςξχ άπσπξχ 12 ςξχ π.δ. 26/2012 (Α 57) ξι Δήμαπφξι χπξφπεονξνςαι να πεπιμάβξχν ρςιυ λαςαρςάρειυ πξχ ρχνςάρρξχν λάσε θμεπξμξηιαλΰ δίμθνξ λάσε μεςαβξμή πξχ επέπφεςαι ρςξ δθμξςξμΰηιξ, ππξλειμένξχ αχςέυ να ενςαφσξύν αλξμξύστυ ρςξ απφείξ ςτν ελμξηιλον λαςαμΰητν. Οι Δήμαπφξι σα ππέπει να ρχμπεπιμάβξχν ρςιυ λαςαρςάρειυ αχςέυ ΰμευ ςιυ ρχνςεμερσείρευ μεςαβξμέυ μέφπι λαι ςιυ 28.2.2019. Ψςρι, ππξλειμένξχ να ηίνει ενρτμάςτρθ ΰμτν ςτν μεςαβξμον πξχ σα ππξλύγξχν απΰ ςιυ χπξβμθσείρευ αιςήρειυ, ρςξχυ δήμξχυ ςθυ Φοπαυ ή μέρτ ΚΓΠ, εζιρςάςαι θ ππξρξφή ορςε:

9

Α. Για ςιυ αιςήρειυ μεςαδθμΰςεχρθυ πξχ σα χπξβάμμξνςαι ρςιυ απμΰδιευ χπθπερίευ ςτν δήμτν λαςά ςιυ ςεμεχςαίευ θμέπευ ππιν απΰ ςθ μήκθ ςθυ αντςέπτ ππξσερμίαυ, λαι ιδίτυ λαςά ςθν λαςαμθλςιλή θμεπξμθνία, ξι ξιλείξι δήμξι να ππξβαίνξχν ρςθν άμερθ έλδξρθ ςτν ρφεςιλον απξζάρετν μεςαδθμΰςεχρθυ λαι ρςθν απξρςξμή ςξχυ με fax ρςξν δήμξ ππξέμεχρθυ ςξχ ελμξηέα, αχσθμεπΰν. Οι δήμξι απΰ ςξχυ ξπξίξχυ σα μεςαδθμξςεύξχν ξι ενδιαζεπΰμενξι (δήμξι ππξέμεχρθυ), ππέπει να ζπξνςίρξχν, με ςθν παπαμαβή ςθυ ρφεςιλήυ απΰζαρθυ, ηια ςθν άμερθ διαηπαζή ςτν ελμξηέτν αχςον απΰ ςξχυ ελμξηιλξύυ λαςαμΰηξχυ ςξχυ. Β. Τα Κένςπα Γκχπθπέςθρθυ Πξμιςον (ΚΓΠ) ππξυ ςα ξπξία λξινξπξιείςαι ςξ παπΰν,παπαλαμξύνςαι, ρύμζτνα με ςα αντςέπτ, να διαβιβάψξχν αχσθμεπΰν ςιυ αιςήρειυ μεςαδθμΰςεχρθυ με FAX ρςξχυ ξιλείξχυ δήμξχυ, ρχνξδεχΰμενευ απΰ ζτςξανςίηπαζα ςτν διλαιξμξηθςιλον λαι ρςθ ρχνέφεια να απξρςέμμξχν φτπίυ λασχρςέπθρθ λαι ςα ππτςΰςχπα αχςον. Γκχπαλξύεςαι ΰςι ξι αιςήρειυ μεςαδθμΰςεχρθυ λαι ςα ρφεςιλά διλαιξμξηθςιλά πξχ σα διαβιβάψξνςαι μέρτ FAX απΰ ςα ΚΓΠ, σα ππτςξλξμμονςαι λαι σα διελπεπαιονξνςαι επίρθυ λαςά ςξν ίδιξςπΰπξ. Λε βάρθ ςα αντςέπτ λαι έφξνςαυ χπΰγθ ςθν λαςαμθλςιλή ππξσερμία ςθυ 28θυΦεβπξχαπίξχ 2019, ξι απμΰδιξι χπάμμθμξι ςτν δήμτν σα ππέπει να ζπξνςίρξχν ηια ςθν άμερθ διελπεπαίτρθ ςτν αιςήρετν μεςαδθμΰςεχρθυ λαι ςτν μξιπον μεςαβξμον, ππξλειμένξχ ξι πξμίςευ να αρλήρξχν αππΰρλξπςα ςξ ελμξηιλΰ ςξχυ διλαίτμα.


10

Μ

ΡΕΠΟΡΣΑΖ

ΰνξ θ μέκθ «ΝΤΡΟΠΗ» μπξπεί να απξςχπορει ςθν ππαημαςιλή διάρςαρθ ςθυ αδιαζξπίαυ ρε βασμΰ «λξπξωδίαυ» ςθυ δθμξςιλήυ μαυ απφήυ ηια ένα ςΰρξ απμΰ ηια μια δθμξςιλή απφή «έπηξ», μα ςΰρξ πξμύ λξιντνιλά εχαίρσθςξ: Τθμ μετομομασία τθς διαδθμοτικής οδοα Άρτθς στθ Νέα Φιλαδέλζεια σε «οδΰ Υποπλοιάρχου Αμαστασίου Τουλίτσθ». Ο Υπξπμξίαπφξυ ήςαν μασθςήυ ςξχ 3ξχ ΓΓΛ Νέαυ Φιμαδέμζειαυ (Λίμςξυ Κξχνςξχπάυ), ένα παιδί ςθυ πεπιξφήυ μαυ... Λεςά ςξ ςπαηιλΰ ηεηξνΰυ ςθυ πςορθυ ςξχ εμιλξπςέπξχ ςξχ Πξμεμιλξύ Ναχςιλξύ ρςθ νήρξ Κίναπξυ (11.02.2016) λαι ςξ φαμΰ ςξχ Υπξπμξίαπφξχ Αναρςάριξχ (Τάρξχ) Τξχμίςρθ, πξμμξί δθμΰςευ ςθυ πΰμθυ μαυ εκέζπαραν ςθν επισχμία ςξχυ, ξ Δήμξυ ΦιμαδέμζειαυΦαμλθδΰναυ να μεςξνξμάρει ςθν ξδΰ Χπςθυ ςθυ Νέαυ Φιμαδέμζειαυ ρε «ΟΔΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΦΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥΛΙΤΣΗ». Λε ςθν ρχμβξμιλή αχςή λίνθρθ σα ήσεμαν, θ πΰμθ μαυ να ςιμήρει ςξν άςχφξ νέξ πξχ έδτρε ςθ ψτή ςξχ ηια ςθν παςπίδα. Η Γζθμεπίδα μαυ Fx-news (ένςχπθ & θμελςπξνιλή), αζξχηλπαψΰμενθ ςθν επισχμία ςξχυ, κελίνθρε λαμπάνια ηια ςθν ξνξμαςξδξρία ςθυ ξδξύ, με ςξ ΰνξμα ςξχ χπξπμξίαπφξχ Τάρξχ Τξχμίςρθ, αμμά διενήπηθρε λαι θμελςπξνιλή γθζξζξπία, δίνξνςαυ έςρι ςξ διλαίτμα λαι ρε ΰρξχυ δεν ρχμζτνξύν ή δεν ςξ λπίνξχν απαπαίςθςξ να επιμέκξχν. Σςα απξςεμέρμαςα ςθυ γθζξζξπίαυ θ ρχνςπιπςιλή πμειξγθζία πξχ ρχμμεςείφε (1.271 γήζοι-93,1%) επισχμξύρε ςθν μεςξνξμαρία ςθυ ξδξύ. Η λίνθρθ αχςή ςθυ εζθμεπίδαυ μαυ δεν είφε ρςΰφξ να δπαμαςξπξιήρει αλΰμθ πεπιρρΰςεπξ ςθν ςπαηιλή απομεια ξύςε να «ιλανξπξιήρει» άμμα ρχμζέπξνςα φπθριμξπξιονςαυ ςξν ανσποπινξ πΰνξ. Ανςισέςτυ απξςεμoύρε ςξν εμάφιρςξ ζΰπξ ςιμήυ ρε έναν άνσπτπξ ξ ξπξίξυ έπερε ηια ςθν παςπίδα εν οπα λασήλξνςξυ. Σ’ έναν άνσπτπξ διλΰ μαυ... Τα απξςεμέρμαςα ςθυ γθζξζξπίαυ ςα λαςασέραμε εηηπάζτυ ρςξ Δ.Σ ςθυ Τεςάπςθυ 16/03/2016 ππιν ςθν έναπκθ ςθυ ρχνεδπίαρθυ ΰπξχ λαι ψθςήραμε να ρχψθςθσεί τυ σέμα ελςΰυ θμεπθρίαυ διαςάκετυ ππξλειμένξχ να κελινήρξχν ξι διαδιλαρίευ ηια ςθν μεςξνξμαρία ςθυ ξδξύ. Ππξςείναμε επίρθυ, θ ξδΰυ πξχ σα μεςξνξμαρςεί να είναι θ ξδΰυ Χπςθυ ρε ρχνεννΰθρθ με ςξν Δήμξ Λεςαμΰπζτρθυ. Η ρχηλελπιμένθ ξδΰυ διαρφίψει ςθν ξδΰ Αναηεννήρετυ λαι είναι διαδθμξςιλή. Η επιμξηή πξχ ππξςείνξχμε δεν είναι ςχφαία. Ο άςχφξυ νέξυ πήηαινε ρφξμείξ ρςθ Νέα Φιμαδέμζεια λαι ξι δπαρςθπιΰςθςέυ ςξχ ήςαν ρςθν πΰμθ μαυ, αμμά θ παςπιλή ςξχ λαςξιλία (λαι ρήμεπα ςτν ηξνιον ςξχ) είναι ρςθν ξδΰ Χπςθυ, ρςθν πμεχπά πξχ ανήλει ρςθν Λεςαμΰπζτρθ. Σύμζτνα μάμιρςα με πμθπξζξπίευ ςθυ εζθμεπίδαυ μαυ, ήςαν λαι επισχμία ςθυ ξιλξηένειάυ ςξχ να μεςξνξμαρςεί ξ ρχηλελπιμένξυ δπΰμξυ. Ωρςΰρξ ππξυ μεηάμθ μαυ έλπμθκθ ξ ςΰςε Ππΰεδπξυ ςξχ Δ.Σ. λ. Γιοπηξυ Πάνξυ δεν έλανε λαμία αναζξπά λαςά ςθν διάπλεια ςθυ ρχψήςθρθυ ςτν ππξ θμεπθρίαυ διάςακθυ σεμάςτν! Καμία αναζξπά ξύςε λαν να

μαυ ενθμεπορει ΰςι ηια ςξν ένα ή ςξν άμμξ μΰηξ δεν σα ρχψθςθσεί!

Ο Δήμος Μεταμΰρζωσθς εμήρηθσε ΑΜΕΣΑ Τθν Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 ππαημαςξπξιήσθλε ςξ εςήριξ μνθμΰρχνξ ςξχ Υπξπμξιάπφξχ λαι ςα απξλαμχπςήπια μεςξνξμαρίαυ ςθυ μιρήυ… ξδξύ Χπςθυ (πξχ βπίρλεςαι ρςα ηετηπαζιλά ΰπια ςξχ Δήμξχ Λεςαμΰπζτρθυ), μεςά ςθν απΰζαρθ ςξχ Δθμξςιλξύ ρχμβξχμίξχ ςξχ Δήμξχ Λεςαμΰπζτρθυ. Για να μεςξνξμαρςεί θ άμμθ μιρή ξδΰυ Χπςθυ πξχ ανήλει ρςξν Δήμξ Ν. Φιμαδέμζειαυ-Ν. Φαμλθδΰναυ σα έππεπε να χπάπφει απΰζαρθ ςξχ Δθμξςιλξύ ρχμβξχμίξχ ΝΦ-ΝΦ… Λάμιρςα ρςθν ςΰςε ελδήμτρθ παπαβπέσθλε λαι ξ δήμαπφξυ ΝΦ-ΝΦ λ. Απθυ Βαριμΰπξχμξυ πξχ «απξλάμχγε» ςθν ξδΰ -ςθυ Λεςαμΰπζτρθυ…- μαψί με ςξν Δήμαπφξ Λεςαμΰπζτρθυ!!! Τπειυ μέπευ μεςά, ςθν Τεςάπςθ 15 Φεβπξχαπίξχ 2017 ρε ρχνεδπίαρθ ςξχ δθμξςιλξύ ρχμβξχμίξχ ςξχ Δήμξχ μαυ (ΝΦ-ΝΦ) απξζαρίρςθλε ξμΰζτνα θ: «Λεςξνξμαρία ςθυ διαδθμξςιλήυ ξδξύ Χπςθυ, Δθμ. Γνΰςθςαυ Ν.Φιμ/ζειαυ, ρε «ξδΰ Υπξπμξιάπφξχ Αναρςαρίξχ Τξχμίςρθ», βάρει ςθυ απισ. 6/2017 απΰζαρθυ ειρήηθρθυ ςξχ Σχμβξχμίξχ Δθμ. Κξινΰςθςαυ Ν. Φιμ/ζειαυ … Φαπαλςθπιρςιλΰ ςξ απΰρπαρμα ςθυ ξμιμίαυ ςξχ δθμάπφξχ ρςθν ρχνεδπίαρθ ηια ςξ ρχηλελπιμένξ σέμα: 15.02.2017: «Θεσονύμε υοέντ και καςήκνμ ματ και πεοήζαμα μα κάμνφμε αφρή ρθμ εμέοηεια, ςεσονύμε πστ καςφπρεοήπαμε (…) ηια λΰηνφτ άλλσμ ςεμάρσμ πνφ έμπαιμαμ πφμευξτ… ρν καςφπρεοήπαμε. Έζραπε ΰμστ θ πριημή πνφ πε πφμδφαπμΰ και με ρθμ κίμθπθ ρνφ Δήμνφ Μεραμΰοζσπθτ μα μερνμνμάπει ρθμ νδΰ πνφ κι εμείτ ζράπαμε πρν παοά πέμρε και έποεπε μα ρν κάμνφμε. Άοα νμΰζσμα μα ρν ψθζίπνφμε και ριτ επΰμεμετ μέοετ μα δινοηαμξπνφμε και ρθ μερνμνμαπία και πρν δικΰ ματ κνμμάρι με μια ρελερή ΰπστ αομΰχει πρν ςαμΰμρα ν νπνίντ ζνίρθπε πε δικΰ ματ πυνλείν, ήραμ έμα παιδί ρθτ πεοινυήτ ματ και ποαημαρικά μα εφυθςνύμε ρέρνιετ πεοιπρξπειτ μα μθμ επαμαλθζςνύμ πρν μέλλνμ. Να είμαι ν ρελεφραίντ.» Τρίτθ 5 Μαρτίου 2019. 748 θμέρες μετά τθμ απΰζασθ του Δ.Σ.ηια ςθν μεςξνξμαρία λαι λαμία μεςξνξμαρία δεν έφει ηίνει με… λαμία ςεμεςή! Τα λΰηια είμαι περιττά!!!


΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ

Κ

αςνικεί ρςη Νέα Φιλαδέλφεια αξό ςα φνιςηςικά ςνχ φπόμια, είμαι κασηγηςήυ γεπμαμικήυ γλορραυ και φιλνλνγίαυ, έφει μεγαλορει ρςη Γεπμαμία, είμαι ξαμςπεμέμνυ και ξαςέπαυ ςπιομ ξαιδιομ ξνχ φνιςνύμ ρςημ ξπτςνβάσμια, δεχςεπνβάσμια και ςπιςνβάσμια εκξαίδεχρη αμςίρςνιφα. «Η δνυλειά μας είμαι η μεγαλύρεοη εξέμδυπη», λέει. «Όλνι νι άλλνι “ρίρλνι” έοχνμραι και ξαοέοχνμραι!» Πνλύ λίγα αχςά ξνχ αμαφέπει ρε ρφέρη με αχςά ξνχ έφει κάμει μέφπι ςοπα! Μια μαςιά ρςν βινγπαφικό ςνχ ήςαμ απκεςή για μα με ξείρει! Ήςαμ μια διαφνπεςική ρχμέμςεχξη και νμνλνγο ξτυ εμςχξτριάρςηκα αξό ςν εξίξεδν και ςημ αμερόςηςα ςτμ αξαμςήρετμ. Έδτρε αξαμςήρειυ για όλα: για ςνχυ μένχυ, ςημ ςπίςη ηλικία, ςημ ξαιδεία και ςνμ ξνλιςιρμό, ςιυ δημνςικέυ ξαπαςάξειυ, ςν όπαμά ςνχ για ςν Δήμν Νέαυ Φιλαδέλφειαυ - Νέαυ Χαλκηδόμαυ κ.ά. Ο Αλέκνυ Γνύλαυ δεμ μάρηρε ςα λόγια ςνχ… Κάξνινι σα ικαμνξνιησνύμ, άλλνι σα εμνφλησνύμ…

11


Profile for Fx-news.gr

Eφημερίδα Fx-news - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019  

Κυκλοφορεί από την 25η Μαρτίου στο σύνολο της Νέας Φιλαδέλφειας & Νέας Χαλκηδόνας το νέο τεύχος (Μαρτίου) της έντυπης εφημερίδας Fx-news με...

Eφημερίδα Fx-news - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019  

Κυκλοφορεί από την 25η Μαρτίου στο σύνολο της Νέας Φιλαδέλφειας & Νέας Χαλκηδόνας το νέο τεύχος (Μαρτίου) της έντυπης εφημερίδας Fx-news με...

Advertisement