Page 1


inserción sociolaboral La

como respuesta a la enfermedad mental crónica en Bizkaia

Bizkaian Laneratzearen bitartez buruko gaixotasun mentalari emaniko erantzuna


MIRADAS BBK BEGIRADAK Dependencia · Discapacidad · Enfermedad. La inserción sociolaboral como respuesta a la enfermedad mental cronica en Bizkaia. Mendetasuna · Ezintasuna · Gaixotasuna. Bizkaian Laneratzearen bitartez buruko gaixotasun mentalari emaniko erantzuna. Mayo - 2010 EQUIPO TÉCNICO: ADOS CONSULTING


2. 2.1. 2.2.

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

4.

4

BIZKAIAN LANERATZEAREN BITARTEZ BURUKO GAIXOTASUN MENTALARI EMANIKO ERANTZUNA

6

ALGUNAS NOTAS SOBRE LA SALUD MENTAL Y LA ENFERMEDAD MENTAL CRÓNICA Salud mental y enfermedad mental. La enfermedad mental y el estigma asociado a la misma. Características de la enfermedad mental.

EL TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN BIZKAIA EN ENFERMEDAD MENTAL La Asistencia Psiquiátrica de Osakidetza en Bizkaia. El trabajo de Diputación Foral de Bizkaia con la enfermedad mental grave de curso crónico.

EL TRABAJO DEL TERCER SECTOR Fundación Eragintza. Fundación Argia. AVIFES, Asociación Vizcaína de familiares y enfermos psíquicos. Lantegi Batuak. Otras entidades que trabajan a favor de la salud mental.

12 13 14 16 22 23 34 40 41 44 48 50 53

EL APOYO DE BBK EN MATERIA DE SALUD MENTAL A LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR

58

EL IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL APOYO DE BBK A PERSONAS CON ENFERMEDADES MENTALES EN BIZKAIA

64

6.

RETOS DE FUTURO

68

7.

SÍNTESIS FINAL

72

8.

GLOSARIO

76

9.

ANEXO. DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE UTILIDAD.

80

10.

ÍNDICE DE TABLAS

88

11.

ÍNDICE DE GRÁFICOS

89

12.

BIBLIOGRAFÍA

90

5.

I

1.1. 1.2. 1.3.

PRESENTACIÓN

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

1.

PÁG.

I

ÍNDICE

3


PRESENTACIÓN


PRESENTACIÓN

Las personas afectadas por problemas de salud mental y sus familias, además de afrontar la incomprensión social, se encuentran ante una enfermedad que puede ser muy larga en el tiempo, ya que a diferencia, por ejemplo, de los trastornos neurodegenerativos, puede afectar a personas desde su juventud durante toda su vida.

Habida cuenta de la importancia de este trabajo, BBK forma parte del patronato de dos Fundaciones especializadas en este campo como son la Fundación Eragintza –fundada en 1983- y la Fundación Argia, que cumple 20 años en este 2010. Además, colabora activamente con otras organizaciones del Tercer Sector como AVIFES (Asociación Vizcaína de familiares y enfermos psíquicos), o Bizitegi, en programas específicos de atención a personas con trastornos mentales. Por todo ello, la presente publicación tiene por objetivo constituir una guía útil sobre los recursos existentes en Bizkaia para la rehabilitación sociolaboral de las personas con enfermedad mental, difundiendo los programas, centros y servicios existentes.

I

Se trata además de trastornos con gran incidencia social, ya que no solamente afectan a las personas que lo

Por ello, además de tratar desde el ámbito sanitario la prevención y tratamiento de las personas con trastornos mentales, es muy necesario disponer de una amplia gama de recursos que les ayuden en su rehabilitación e inserción sociolaboral.

I

En realidad, más que de enfermedad mental debería hablarse de trastornos mentales, habida cuenta de que se trata de un campo que aglutina un buen número de patologías de muy diversa índole, por lo que es muy difícil de definir de forma unitaria y hay que hablar de cada trastorno de forma particular e incluso individualizada ya que cada persona puede sufrirlas con síntomas diferenciados.

padecen, sino que es todo su entorno el que se ve afectado, tanto a nivel familiar, laboral, de amistades, etc.

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

Una de cada cuatro personas padece una enfermedad mental a lo largo de su vida1. A pesar de esta elevada incidencia, se trata de una patología estigmatizada en la sociedad actual y sobre la que existe un gran desconocimiento cuando no desinformación.

1 Díaz del Peral, D. 2007.

5


” BIZKAIAN LANERATZEAREN BITARTEZ BURUKO GAIXOTASUN MENTALARI EMANIKO ERANTZUNA


Buruko gaixotasun arruntaren barruan, antsietatea, depresioa eta beste zenbait gaitz sartzen dira. Iraupen luzea nahiz laburra izan dezaketen arren, azkenean sendatu egiten diren gaitzak dira. Horiexek dira Bizkaian dauden buruko gaixotasunik ohikoenak.

Bizkaian buruko gaixoei laguntzeko dauden baliabideak Bizkaian, buruko gaixoei arreta egiteko baliabide ugari daude. Hona hemen, labur bildurik:

Dependencia 路 Discapacidad 路 Enfermedad

Buruko gaixotasunetan, bi multzo handi bereizten dira, sintomak, indarra edo gizarte-eragina kontuan hartuta: buruko gaixotasun arrunta eta buruko gaixotasun larria, alegia.

Baina baliabiderik gehien behar dituzten eta ahalegin eta inbertsio handiagoak bideratzen zaizkienak eragin kronikoa duten buruko gaixotasun larriak dira (eskizofrenia, nahasmendu bipolarra eta abar). Gaitz horiexek dira, hain zuzen ere, gaixoei gizarteratzeko zein lanmerkatuan sartzeko oztoporik handienak sortzen dizkietenak.

I

Buruko gaixotasuna pertsonen arrazoibidearekin, portaerarekin eta errealitatea ezagutzeko edo norberaren biziegoerara moldatzeko gaitasunarekin zerikusia duten prozesuen asaldura da.

I

BIZKAIAN LANERATZEAREN BITARTEZ BURUKO GAIXOTASUN MENTALARI EMANIKO ERANTZUNA

7


Osakidetza. Ospitaleko eta ospitalez kanpoko zerbitzuak Osakidetzak ospitaleko eta ospitalez kanpoko sare garrantzitsua du, buruko gaixotasunen tratamendurako laguntza emateari begira, bereziki. Ospitalez kanpoko zerbitzuei dagokienez, Buruko Osasuneko 29 Zentrok osatzen dute sarea, izaera komunitarioko bitarteko beste egitura batzuek ez ezik. Bitarteko egitura horien inguruan, Osasunari buruzko 14/86 Legeak jasotzen duenez, bai erakunde publikoen, bai pribatuen erronka nagusia komunitateesparruko biztanleriaren buru-arazoei arreta egitea da, anbulatorio-mailako laguntza-baliabideak eta ospitaleratze partzialerako eta etxeko laguntzarako sistemek ospitaleratzeen beharra ahalik eta gehien gutxitu dezatela sustatuz.

Bizkaiko Foru Aldundia Buruko osasuna Bizkaiko Foru Aldundiaren lehentasunezko jarduketa-esparruetakoa da. Ildo horretan, Gizarte Ekintzarako 2008-2011 Plan Estrategikoan, “buruko gaixotasun larri kronikotik datozen beharrizan sozialei eta soziosanitarioei kasu egitea” ezarri du helburuen artean. Xede hori betetze aldera, honako ekintza hauek aurreikusi ditu Aldundiak: • Eguneko Zentroetako toki-eskaintza handitzea. • Intentsitate txikiko eta egonaldi luzeko baliabideak ugaritzea eta egoitzetako toki-kopurua handitzea. • Egoitza txikien sarea sortzea.

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

• Azpiegitura Plana garatzea.

8

Bizkaian, buruko gaixoentzako berariazko arreta ematen duten Bermeoko, Zaldibarreko eta Zamudioko ospitaleek osatzen dute ospitalez kanpoko sarea.

• Buruko gaixotasuna duen pertsonaren integrazioa sustatzea, lanerako zentroen eta enplegu-zentro berezien bitartez. • Buruko gaixoei lagun egiteko lanak

“Osasunari buruzko 1986ko Legeaz gero, bideratzea. Bizkaian, aurrerapauso garrantzitsuak eman • Buruko gaixotasunaren arloan, aidira buruko gaixoentzako tratamenduan. Ospitale psikiatrikoak oraindik badauden arren, ospitalez kanpoko sia sustatzea. laguntza-zerbitzuak biderkatu egin dira, Europako • Behar denean, tutoretza-zerbitzua Erkidegoko eredura / komunitate-eredura hurbilduz”. burutzea. (José Antonio de la Rica, Osakidetzako Buru Osasunerako Zerbitzuaren Arduraduna)


Aldundiak, horretarako, lan koordinatua egiten du bai Osakidetzarekin, bai Hirugarren Sektoreko erakundeekin, buruko osasunarekin loturiko arazoak hautemateko, orientazioa emateko eta arazoa zuzentzeko jarduketen bidez.

Gizarteko Esku Hartzerako Hirugarren Sektorea Bizkaian, Hirugarren Sektoreko erakundeek buruko gaixotasunaren inguruan egiten duten lana kalitate handikoa da, eta onespen publikoa merezi du. Hona hemen Bizkaian buruko osasunaren alde diharduten erakundeetako batzuk: • Avifes. 1986an sortu zen, irabazi-asmorik gabeko erakunde gisa, buruko gaixotasunak dituzten pertsonen senitarteko-talde baten ekimenez, baliabideak sortu

• Argia Fundazioa. Irabazi-asmorik gabeko erakundea da, eta 1990ean sortu zuten Algortako Hirukoiztarrek, zeinen patronatuan Bilboko Elizbarrutia eta BBK dauden. Fundazioak buruko gaixotasun kronikoak eta arazo psikikoak dituzten pertsonen alde dihardu, bai laguntzeko jardueren bidez, bai prebentzio, tratamendu, errehabilitazio eta gizarteratze zerbitzuak medio. Honako hauek dira Argiaren programetako batzuk: eguneko ospitale bat, tutoretzapeko 18 etxebizitza, Zurimendi egoitza, boluntariotza- eta aisia-programak, eta abar. • Eragintza Fundazioa. Irabazi-asmorik gabeko laguntza xede duen ongintzako fundazio hau 1991n sortu zuten Bizkaiko Foru Aldundiak, BBK-k eta CEBEKek, bilakaera luzeko buru-arazoak dituzten pertsonen errehabilitazioa eta gizarte- zein

I

rako Zuzendari Nagusia, Bizkaiko Foru Aldundia).

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

(Iñigo Pombo, Autonomia Pertsonalaren Sustapene-

beharra eta kolektiboak nozitzen duen gizarte-estigmaren ezeztapena aldarrikatzeko. Eguneko 6 zentro eta tutoretzapeko etxebizitzak kudeatu ez ezik, aisiaaukerak, etxez etxeko laguntza, laguntza psikologikoa, lege-aholkularitza, familientzako laguntza, informazioa eta orientazioa emateko programak garatzen ditu, bai eta Sendogarri deritzon programa ere.

I

“Hirugarren Sektoreko erakundeekin lankidetzan aritzea ez da proiektu bat finantzatzea, besterik gabe, arazoa hautematen den unetik bertatik bideratu eta konpondu arte jardutea baizik”.

9


lan-integrazioa sustatzeari begira. Fundazioaren jarduerarik aipagarrienak lanerako prestakuntza eta birgaitzea, eta enpresa-sustapena dira. • Beste erakunde batzuk. Aipatutakoez gain, buruko gaixoen eta berorien senitartekoen alde diharduen gizarte-sare zabala dago. Bertan ari dira lanean Bizitegi, Egunabar eta Altxa elkarteak eta OMIE Fundazioa, besteak beste.

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

“Hirugarren Sektoreko erakundeekiko lankidetza, proiektu zehatz bat diruz laguntzea baino zerbait gehiago da, prozesu osoan zehar ezagutzea eta laguntzea dakar, batez ere arlo teknikoan, diseinuaren hasierako faseetatik hasi eta programak burutu eta ebaluatu arte”.

10

(Jorge Morquecho, BBKren Gizarte Ekintzako zuzendaria)

BBK-k Buruko Osasunaren alde egiten duen ekarpena

Minusbaliotasunen eta Gaixotasunen Arloan, buruko gaixoen eta berorien senitartekoen bizi-kalitatea da BBKren helburu estrategikoetako bat.

Helburuok lortzearren, laguntza teknikoa eta ekonomikoa ematen dizkio BBK-k Bizkaiko gizartesareari. Ildo horretan, Argia eta Eragintza Fundazioetako kide da, eta, azken urteetan, besteak beste, Avifes, Bizitegi, Egunabar eta Altxa elkarteekin eta OMIE Fundazioarekin aritzen da elkarlanean, bai beraien proiektuak finantzatuz, bai baliabide teknikoak eta estrategikoak emanez. Euren proiektuak finantzatzeko, Gizarte Proiektuetarako urteko laguntza-deialdira aurkeztu ahal dira gizarte-erakundeak. Deialdiaren helburua, izan ere, gizarte-erakundeek Gizarte Bazterketa, Minusbaliotasunak eta Gaixotasunak, Garapenerako Lankidetza, Immigrazioa, Adinekoak, eta Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza esparruetan gauzatu nahi dituzten gizarte-ekintzako proiektuak garatzeko baliabideak ematea da. Deialdia 2001ean hasi zen, eta, harrezkero, 2.800.000 € baino gehiago –350.000 €-tik gora urteko, batez beste– eman ditu BBK-k, programaren bitartez, Hirugarren Sektoreko erakundeek buruko osasunaren esparruan garatutako gizarte-proiektuak gauzatzeko dirulaguntzetan.


Hein berean, honako erronka hauetan ere jarraitu behar da lanean:

“Zerbitzuak pertsona bakoitzaren inguruabarretarako moldatzea eta beraien bizi-kalitatea hobetzea da etorkizuneko erronka. Horixe da lan egin behar duguneko norabidea”.

(Iñigo Pombo, Autonomia Pertsonalaren Sustapenerako Zuzendari Nagusia, Bizkaiko Foru Aldundia).

I

Etorkizunari begira, gizarteko eragile guztiak daude ados buruko gaixotasunak dituzten pertsonen aldeko lanaren zabalkunde handiagoa egiten jarraitu beharrari dagokionez, gizarteak gaixotasunari dion beldurra eta berorrek dakarren estigma urritzearren.

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

Etorkizuneko erronkak

• Buruko osasunaren arloan, osasunlaguntzazko sistemaren oinarri komunitarioak finkatzea, tratamenduak ospitale-esparrutik ahalik eta gehien urruntzearren. • Buruko osasunarekin loturiko berariazko egoitza-baliabideen sarea zabaltzen jarraitzea. • Gizarte- eta lan-integraziorako jauzia eman dezaketen pertsonen kopurua ugaritzeko lanean segitzea. • Aisiarako eskaintza areagotzea.

I

Baina, hori guztia ez ezik, teknikaren alorreko baliabide estrategikoak ere jartzen ditu BBK-k Bizkaiko gizartesarearen eskura. Horra hor, Bolunta eta Ganbara, esaterako, hainbat zerbitzuk, azpiegiturak eta baliabidek osatutako konplexu modernoa.

11


1

” ALGUNAS NOTAS SOBRE LA SALUD MENTAL Y LA ENFERMEDAD MENTAL CRÓNICA


1

ALGUNAS NOTAS SOBRE LA SALUD MENTAL Y LA ENFERMEDAD MENTAL CRÓNICA

En primer lugar, es importante presentar los conceptos de salud mental y enfermedad mental / trastorno mental. La salud mental es la manera como se conoce, en términos generales, el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural, lo que garantiza su participación laboral, in-

telectual y de relaciones para alcanzar bienestar y calidad de vida. Salud mental, por lo tanto, como concepto global se ocupa no sólo del diagnóstico, el tratamiento y la asistencia médica de las personas, sino también de la prevención de las enfermedades mentales en la población.

I

1.1. SALUD MENTAL Y ENFERMEDAD MENTAL

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

En el presente capítulo se abordan conceptos fundamentales a la hora de entender qué es la salud mental y qué son las enfermedades mentales, trastornos sobre los que en la actualidad aún existe un importante desconocimiento. Asimismo, se muestra una descripción sobre las principales enfermedades mentales crónicas y los efectos que éstas tienen para quienes las padecen.

13


El objetivo fundamental de los servicios de atención para la salud mental consiste esencialmente en permitir a las personas con trastornos mentales vivir plenamente una vida normalizada. Por su parte, se considera que la enfermedad mental es una alteración de los procesos que tienen que ver con el razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o de

adaptarse a las condiciones de la vida de las personas. El concepto enfermedad mental aglutina un buen número de patologías o trastornos de muy diversa índole, por lo que es muy difícil de definir de una forma unitaria y es necesario hablar de cada enfermedad de forma particular e incluso individualizada, ya que cada persona puede sufrirlas con síntomas algo diferentes.

1.2. LA ENFERMEDAD MENTAL Y EL ESTIGMA ASOCIADO A LA MISMA

Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.)2 400 millones de personas en todo el mundo sufren trastornos mentales o neurológicos, por lo que su repercusión social, psicológica y económica es enorme. De hecho, cinco de los diez trastornos más discapacitantes que existen son de naturaleza psiquiátrica o tienen que ver con la salud mental.

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.)2 400 millones de personas en todo el mundo sufren trastornos mentales o neurológicos.

14

2 http://www.who.int/es/ 3 FEAFES. 2003.

Sin embargo, las enfermedades mentales siguen siendo muy desconocidas socialmente, debido esencialmente a la escasez de información e incluso al miedo ante lo que nos es desconocido. Este hecho ha generado un estigma social respecto a las personas con enfermedad mental, que tiene como consecuencia la marginación del colectivo, limitando así las posibilidades de un diagnóstico precoz, el acceso a un tratamiento adecuado y a políticas sanitarias y sociales en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía3. Tal y como señala la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Enfermos Mentales “demasiada


Las enfermedades mentales siguen siendo muy desconocidas socialmente, debido esencialmente a la escasez de información e incluso al miedo ante lo que nos es desconocido.

gente cree que la enfermedad mental es una debilidad o una culpa de la persona que la padece y no se reconoce como una enfermedad más, lo que verdaderamente es”4.

Las enfermedades mentales alteran las relaciones sociales, el trabajo, la educación de las personas que las padecen, pero contrariamente a lo que pudiera parecer, la mayoría de estas personas pueden llevar una vida normalizada, siempre y cuando cuenten con un tratamiento y un apoyo social apropiado. Es por ello tan necesario desarrollar campañas de sensibilización relativas a esta enfermedad, como las que anualmente se desarrollan en torno al Día Mundial de la Salud Mental.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

En 2009 y con la colaboración, entre otros, de Osakidetza, Diputación Foral de Bizkaia y BBK, tuvo lugar en la explanada del Museo Marítimo de Bilbao el Día Mundial de la Salud Mental en Euskadi bajo el lema “Abre tu mente”, para desterrar los falsos tópicos en torno a un colectivo que con los recursos sociales y sanitarios apropiados desarrolla su vida de forma normalizada y autónoma. Asimismo, se desarrolló un topaketa en la Universidad de Deusto en torno al tema “Enfermedad Mental de Curso Crónico y Servicios Sociales”, en el que participaron, entre otros, Osakidetza, Diputación Foral de Bizkaia, Avifes, Eragintza o Argia.

I

La jornada fue organizada por las Asociaciones de Familiares y Personas con enfermedad mental de Bizkaia (AVIFES), Gipuzkoa (AGIFES) y Araba (ASASAM) así como por la Federación de Euskadi de Familiares y Enfermos Psíquicos (FEDEAFES), Bizitegi, Fundación Argia y Fundación Eragintza, entre otras organizaciones.

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

Este acontecimiento anual, organizado por la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH) y respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), persigue mejorar la calidad de vida y defender los derechos de los más de 450 millones de personas que viven en el mundo con una enfermedad mental.

I

Cada 10 de Octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad en torno a la realidad de las personas con enfermedad mental y su percepción por parte de la sociedad.

4 FEAFES. 2003.

15


Y es que, en la gran mayoría de casos, estas personas superan la enfermedad, o bien son capaces de afrontar su situación gracias a la ayuda de familiares, amistades y profesionales, a pesar de que el trastorno perdure. Éste es en ocasiones un proceso largo y costoso, pues a la gravedad de la patología hay

que sumar la imagen negativa que la sociedad posee de este colectivo, que sufre el rechazo y la marginación. Tal y como afirma Domingo Díaz del Peral “el estigma social, basado en prejuicios y tópicos, impide la total recuperación del enfermo mental y le mantiene aislado en su enfermedad”5.

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL 1.3.1. Orígenes de la Enfermedad Mental que alteran el proceso de desarrollo de una persona. En muchas ocasiones, las personas más vulnerables a sufrir una enfermedad mental ven cómo el trastorno es desencadenado por la aparición de un hecho traumático: el fallecimiento de un familiar, una ruptura sentimental, o el consumo de drogas, por ejemplo.

Gráfico A: Factores que inciden en la enfermedad mental FACTORES BIOLÓGICOS

16

FACTORES PSICOLÓGICOS

ENFERMEDAD MENTAL

FACTORES SOCIALES Fuente: ARFES, Asociación Riojana de Familiares y Enfermos Psíquicos

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

Las enfermedades mentales tienen su origen en una multitud de factores, que van desde lo biológico (genético, neurológico) hasta lo ambiental (relaciones afectivas, familias) o lo psicológico. Así, se puede decir que muchas de las causas son confusas y, en definitiva, un trastorno mental es el resultado de unas circunstancias internas y externas

5 Díaz del Peral, D. 2007.


1.3.2. Tipos de Enfermedad Mental Existe una gran diversidad de trastornos mentales, muy distintos entre sí en cuanto a su sintomatología, intensidad o repercusión social. En todo caso, a la hora de tener que hacer una clasificación de los trastornos, la Organización Mundial de la Salud indica que existen dos grupos:

Existe una gran diversidad de trastornos mentales, muy distintos entre sí en cuanto a su sintomatología, intensidad o repercusión social.

Volviendo a la OMS, los trastornos mentales más habituales son según su prevalencia6 los siguientes:

6 Número de individuos que padecen una enfermedad por cada 100.000 personas.

I

Por su mayor gravedad e incidencia en la vida de la persona enferma y de su entorno, este último grupo es el centro de esta publicación y sobre los recursos y el trabajo que se realiza para la inserción sociolaboral de las personas que los padecen se hablará a continuación.

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

“ ”

• Trastorno mental grave. Se trata sobre todo de trastornos con una incidencia crónica, más desestructurantes para la vida de la persona.

Un 1% de la población mundial desarrolla esquizofrenia en algún momento de su vida.

I

• Trastorno mental común. Se trata esencialmente de trastornos de tipo neurótico, trastornos depresivos o adaptativos, y algunos trastornos de la personalidad con un inicio y un desarrollo más o menos duraderos, pero que finalizan con su curación.

17


I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

• Ansiedad. Es un trastorno caracterizado por sentimientos de aprehensión o miedos, al menos durante más de 6 meses, de preocupaciones excesivas y desproporcionadas ante situaciones reales de la vida, y acompañadas, según los casos, de irritabilidad, inquietud o impaciencia, dificultad para concentrarse, fatiga, tensión muscular, dificultad en conciliar el sueño. Este tipo de trastornos afectan en torno al 5 % de la población general, siendo el trastorno de ansiedad generalizada el más frecuente en atención primaria.

18

• Depresión. La depresión clínica es un trastorno del estado de ánimo en el que los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o ansiedad interfieren en la vida diaria durante un periodo prolongado. Una de cada 5 mujeres y uno de cada 10 hombres sufren depresión alguna vez. • Esquizofrenia. Este trastorno dificulta que la persona pueda diferenciar entre experiencias reales e irreales e impide, por tanto, pensar lógicamente, tener respuestas emocionales ajustadas y relacionarse con los demás. La esquizofrenia se manifiesta a través de oír o ver cosas que no existen (voces internas) o tomar como verdaderos hechos que no ocurren en la

realidad (pensar que se es perseguido o escuchado). Un 1% de la población mundial desarrolla esquizofrenia en algún momento de su vida. • Trastorno bipolar. Es una enfermedad mental del estado de ánimo que combina períodos cíclicos de excitabilidad (euforia, hiperactividad, autoestima desproporcionada) y fases de depresión (desesperanza, ansiedad, culpa), con cambios entre períodos muy bruscos (y a veces incluso solapados). Se calcula que el 0’5% de la población en España padece trastorno bipolar. • Anorexia nerviosa y bulimia. La anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por un rechazo a mantener un peso corporal mínimo y miedo a ganar peso. Por su parte, la bulimia es un trastorno alimentario que se caracteriza por episodios recurrentes de ingestión excesiva de alimentos, seguidos de métodos, tales como vomitar, el ejercicio excesivo o consumir laxantes, para evitar aumentar de peso. • Fobia. Es un trastorno caracterizado por la aparición de un temor irracional muy intenso y angustio-


• Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). Es un trastorno neurobiológico, con base genética provocado por un desequilibrio significativo de algunos de los transmisores del cerebro. Algunos síntomas se relacionan con la hiperactividad, impulsividad y la falta de atención,

1.3.3. Características de la enfermedad mental grave o crónica Algunas de las características principales entre aquellas personas con una enfermedad mental grave o crónica (de larga duración) son las siguientes: • Dificultades para el funcionamiento cognitivo. Esto es, dificultades de atención, percepción, concentración, procesamiento de información, etc. • Dificultades para el autocuidado. Estas personas tienen problemas

I

• Trastorno obsesivo compulsivo. Es un trastorno de ansiedad caracterizado por la presencia de obsesiones y que la persona intenta reducir o eliminar mediante comportamientos o actos mentales recurrentes.

• Trastorno por estrés postraumático. Trastorno que surge después de un evento traumático de tal magnitud (por ejemplo, sucesos vividos en una guerra, atentados, desastres naturales como terremotos o agresiones sexuales) que hacen que la persona reviva constantemente lo sucedido, se sienta culpa, se desarrolle ansiedad o se bloqueen aspectos traumáticos del acto.

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

• Trastorno límite de la personalidad. Se caracteriza por la impulsividad y la intensidad en las respuestas emocionales de la persona que padece el trastorno, su inestabilidad en el estado de ánimo y en sus relaciones. Los estudios indican que entre el 1% y el 2% de la población general podría estar afectada de trastorno límite de la personalidad.

manifestándose de forma diversa según la persona afectada. Se calcula que el número de afectados supera el 5% de la población infantil y juvenil.

I

so a determinadas personas, cosas o situaciones, lo que suele dar lugar a comportamientos de evitación. Las principales fobias son a situaciones sociales (fobia social), a sitios abiertos (agorafobia) o cerrados (claustrofobia), etc.

19


para manejarse en su entorno, desarrollar hábitos de vida saludables, etc. • Dificultades para la autonomía. Pueden darse problemas de administración, hábitos dependientes, escasa utilización de servicios, dificultades en el desempeño laboral… • Dificultades para el autocontrol. En ocasiones, estas personas presentan incapacidad para manejar situaciones de estrés, falta de competencia personal, etc.

Por todo ello, la enfermedad mental es recogida en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (más conocida como Ley de Dependencia)8. Concretamente, uno de los principios que inspira la Ley es “El establecimiento de las medidas adecuadas de prevención, rehabilitación, estímulo social y mental”.

Por tanto, la definición que la Ley hace de Dependencia recoge la enfermedad mental como uno de los elementos que puede generarla. Así, se define Dependencia como “el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

• Dificultades para el ocio y tiempo libre. Puede ocurrir que exista falta de motivación e interés, incapacidad para manejar su ocio y relacionarse con la comunidad, etc.7

Uno de los principios que inspira la Ley de Dependencia es el establecimiento de las medidas adecuadas de prevención, rehabilitación, estímulo social y mental.

20

7 ARFES. 2009 8 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia


Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

ción del grado de Dependencia “la capacidad de la persona para llevar a cabo por sí misma las actividades básicas de la vida diaria, así como la necesidad de apoyo y supervisión para su realización por personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental”.

I

Asimismo, incluye entre las necesidades de apoyo para la autonomía personal “las que requieren las personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad”, recogiendo entre los baremos de valora-

21


2

EL TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN BIZKAIA EN ENFERMEDAD MENTAL


2

EL TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN BIZKAIA EN ENFERMEDAD MENTAL La actuación pública en materia de salud mental en Bizkaia se divide entre las actuaciones llevadas a cabo por el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), y la Diputación Foral de Bizkaia, que trabajan de forma coordinada actuando en campos complementarios: las asistencias sanitaria y sociolaboral, conformando un siste-

atención extrahospitalario, a desarro-

modelo de prestación de servicios en

llar en la comunidad, utilizando to-

materia de Salud Mental de Osaki-

dos los ricos y variados recursos que

detza es el desarrollo de un modelo

la comunidad puede ofrecer para la

comunitario, en el que se viene tra-

curación del enfermo mental y, muy

bajando desde los años 80 y que

especialmente, para el desarrollo de

aboga por “dejar de prestar atención

programas de prevención de las en-

principal al sistema hospitalario […] y

fermedades mentales y de promoción

reorientar sus prioridades al nivel de

de la Salud Mental”9.

9 Departamento

de Sanidad y Seguridad Social, Gobierno Vasco. 1983

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

Uno de los objetivos estratégicos del

I

2.1. LA ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA DE OSAKIDETZA EN BIZKAIA

I

ma público de atención puntero en el conjunto del Estado.

23


Las líneas que han venido guiando la im-

A pesar de los evidentes avances que

plantación del modelo comunitario son:

este modelo ha generado desde su implantación, aún se perciben retos

• La integración de la Salud Mental en el sistema sanitario general. • El desarrollo de la red de Centros de Salud Mental.

claves, como el desarrollo adecuado de recursos de rehabilitación, las acciones de prevención, la integración entre los niveles intra y extrahospita-

• La instauración progresiva de alternativas a la hospitalización. • La integración de las Unidades de Agudos en los Hospitales Generales.

larios o el trabajo coordinado con los Servicios Sociales para impulsar la mejora de recursos en el ámbito laboral o residencial.

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

• El establecimiento de líneas de tra-

24

bajo y colaboración con otras insti-

A continuación, se va a presentar una

tuciones y organismos.

breve guía de los centros y servicios

• El incremento de los recursos en

existentes de Bizkaia para la atención

materia laboral, residencial y ocu-

a la salud mental, estableciendo un

pacional para los pacientes, etc.

perfil de los recursos existentes tan-

“Desde la promulgación de la Ley de Sanidad se han producido avances importantes en el tratamiento a las personas con enfermedad mental en Bizkaia. Aunque siguen existiendo hospitales psiquiátricos, se han multiplicado las estructuras intermedias de atención, acercándonos a un modelo comunitario”. (José Antonio de la Rica,

Responsable del Servicio de Salud Mental de Osakidetza)

to en atención hospitalaria como extrahospitalaria.

2.1.1. Un poco de historia La Asistencia Psiquiátrica en Bizkaia, hasta finales de los 70, estaba basada en la atención hospitalaria desde tres hospitales psiquiátricos y dos Centros de Salud Mental. No fue hasta superar esa década que se comenzó a crear una red de Centros de Salud Mental y fueron surgiendo Unidades de Psiquiatría en Hospitales Generales y alternativas a la hospitalización, como Centros y Hospitales de día, configurándose una estructu-


”“

“El presupuesto dedicado a la salud mental en Bizkaia ha crecido un 44% de media entre 1998 y 2007, hasta superar los 116 millones de euros”.

La CAPV fue la primera Comunidad Autónoma que integró la Asistencia Psiquiátrica en el Sistema Sanitario Nacional. ra dual de atención hospitalaria y ex-

La Salud Mental actualmente está

trahospitalaria, basada en el desarrollo

incluida, como área prioritaria, en

del modelo comunitario.

los Planes de Salud elaborados por el Departamento de Sanidad del

En 1983 se llevó a cabo el primer Plan

Gobierno Vasco para el período

de Reforma de la Asistencia Psiquiátri-

2002-2010,

ca del Estado, buscando desarrollar un

cado en 2004 el Plan Estratégico

modelo basado en la comunidad, la in-

de Salud Mental de Osakidetza

tegración en el sistema sanitario general,

2004/2008.

habiéndose

publi-

la sectorización de la asistencia, el desarrollo de programas específicos, y el fo-

Prueba de la importancia conferida a

mento de la formación e investigación.

la atención a la salud mental, es el constante incremento presupuestario asignado a este campo en la última

en 1985, ya que la CAPV fue la prime-

década, con un incremento en Bizkaia

ra Comunidad Autónoma que integró

del 44% en gastos e inversiones des-

la Asistencia Psiquiátrica en el Sistema

de 1998, superando los 116 millones

Sanitario Nacional.

de € en 2007.

Gráfico B: Gastos e Inversiones Hospitalarios y Extrahospitalarios en

Psiquiatría. Bizkaia 1998-2007

120 100

Millones

80 60 40 20 0 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

I

1998

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

Este carácter pionero quedó reforzado

Extrahospitalarios

Fuente: EUSTAT. 2008

Hospitalarios

25


2.1.2. La asistencia psiquiátrica extrahospitalaria en Bizkaia A comienzos de los ochenta se empezó a desarrollar una red de recursos asistenciales a nivel ambulatorio, que surgieron de iniciativas de la Diputación Foral de Bizkaia, del Gobierno Vasco a través de los programas de Salud Mental y Drogodependencias del Insalud, y de iniciativas municipales y ciudadanas (como los Módulos

La red de Salud Mental Extrahospitalaria de Bizkaia tiene entre sus líneas estratégicas la atención a los trastornos mentales graves y crónicos, el desarrollo de alternativas a la hospitalización, la detección precoz del maltrato infantil, los programas de reducción de daños en drogodependencias o el suicidio, entre otros.

Psicosociales). Todos estos recursos

La red de Salud Mental Extrahospi-

de diferentes instituciones se centrali-

talaria de Bizkaia es financiada por

zaron en Osakidetza (o se concertaron

parte del Departamento de Sanidad

con el Departamento de Sanidad) ya

de Gobierno Vasco y tiene entre sus

en 1990.

líneas estratégicas la atención a los

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

trastornos mentales graves y crónicos,

26

En el año 1992 se consolidó la Orga-

el desarrollo de alternativas a la hos-

nización de Servicios de Salud Mental

pitalización, la detección precoz del

Extrahospitalaria, cuya existencia ha

maltrato infantil, los programas de re-

permitido el desarrollo de un modelo

ducción de daños en drogodependen-

de asistencia psiquiátrica ambulatoria.

cias o el suicidio, entre otros.

Tabla 1: Gastos e Inversiones Hospitalarios y Extrahospitalarios en Psiquiatría. Bizkaia 1999-2007 1999 Extrahospitalarios

2001

2003

2005

2007

8.400.000 € 10.016.000 € 11.530.000 € 12.835.000 € 15.031.000 €

Hospitalarios

59.472.000 € 74.926.000 € 72.494.000 € 89.922.000 € 101.151.000 €

Total

67.872.000 € 84.942.000 € 84.024.000 € 102.757.000 € 116.182.000 €

Fuente: EUSTAT. 2008.


En los últimos veinte años, desde el desarrollo de la red de recursos asistenciales a nivel ambulatorio se ha producido un importante desarrollo de la red, lo que ha propiciado que un número creciente de ciudadanas y ciudadanos acudan a ella para tratamiento ambulatorio. Actualmente, la Organización está constituida por la red de 29 Centros de Salud Mental de Bizkaia y otras estructuras intermedias, que atienden áreas de Psiquiatría de personas Adultas, Psiquiatría In-

Desde la puesta en marcha de la red de atención extrahospitalaria, se puede apreciar un continuado incremento de la atención.

nos de 615.000 consultas al año en 2002 a más de 667.000 en 2008.

fantojuvenil y Alcoholismo y otras

Los centros se concentran principal-

Drogodependencias.

mente en el Gran Bilbao agrupando

el Duranguesado, las Encartaciones

en marcha de la red de atención

y la zona de Gernika-Bermeo. Al

extrahospitalaria, se puede apre-

final de la publicación puede en-

ciar un continuado incremento de

contrarse una guía completa de la

la atención, pasando de algo me-

ubicación de estos recursos.

Tabla 2: Red Asistencial Extrahospitalaria. Consultas 2002-2008. 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Primera Consulta

18.931

19.133

19.230

18.491

17.855

17.734

18.596

Todas Consultas

614.779

643.477

631.881

637.169

633.672

633.738

667.199

Fuente: Osakidetza (2002-2009)

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

la red se refiere, desde la puesta

I

bién existen centros en áreas como

I

casi al 85% de los centros. TamEn cuanto a cifras de utilización de

27


Tabla 3: Consultorios de salud mental, por comarcas. Bizkaia. 2007 Comarca

Número de consultorios

Porcentaje

0

0,0%

22

84,6%

Duranguesado

1

3,8%

Encartaciones

1

3,8%

Gernika-Bermeo

2

7,7%

Markina-Ondarroa

0

0,0%

Arratia-Nervión Gran Bilbao

Plentzia-Mungia Total

0

0,0%

26

100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de EUSTAT. 2008.

Además de los Centros de Salud Mental existen en Bizkaia otras estructuras intermedias de atención a personas con enfermedad mental, como son los hospitales de día, los centros de día y centros de día infantiles y las comunidades terapéuticas. También al final de esta publicación puede consultarse la ubicación de estos servicios.

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

2.1.3. La atención hospitalaria en Bizkaia

28

En los últimos veinte años se ha producido un importante desarrollo de la red de atención sanitaria a nivel ambulatorio.

• Servicios Asistenciales: Con Unidades de Corta Estancia (con un objetivo de estancia de 17 días), Media (60 días) y Rehabilitación (90 días), Psicogeriatría, asesoría y evaluación psicológica, rehabilitación comunitaria,

reinserción

sociofamiliar,

La atención extrahospitalaria se com-

asesoría sobre problemas sociales,

bina con la atención hospitalaria. Hoy

familiares y administrativos, etc.

en día, en Bizkaia existe una red pública con tres hospitales situados en

• Servicios Docentes y de Investiga-

Zamudio, Bermeo y Zaldibar dedica-

ción: Con prestaciones en materias

dos en exclusiva a la atención de la

de psiquiatría, psicología, trabajo

salud mental hospitalaria que propor-

social, enfermería y farmacología,

ciona atención sociosanitaria, espe-

tanto a nivel docente como de in-

cialmente en dos ámbitos:

vestigación.


Todos los ingresos en la red de hospitales de salud mental se hacen de forma

Algunos datos sobre la atención hospitalaria en Bizkaia

programada por derivación de otros recursos, bien a través de los recursos

La atención hospitalaria en Bizkaia

de atención extrahospitalaria (como los

se centra principalmente en la cober-

Centros de Salud Mental) bien por tras-

tura prestada a través de los centros

lado entre las distintas unidades de los

hospitalarios de Osakidetza, que cu-

hospitales (según las necesidades de

bren más del 80% de los casos de

atención específica de cada persona).

salud mental del Territorio Histórico, si bien comienza a ser reseñable la

Además en Bizkaia, hospitales como el

importancia de las entidades asegu-

de Basurto, Cruces y Galdakao cuentan

radoras privadas, con un 12,5% del

con un servicio de Psiquiatría propio.

total de casos.

Gráfico C: Personas enfermas atendidas por finalidad, régimen económico y periodo. 2007 0,7%

0,9%

5,8%

12,5% Particulares Entidades aseguradoras privadas Osakidetza Mutua Foral, Sasfal, etc Entidades colaboradoras de la S. Social

Tabla 4: Personas enfermas atendidas por finalidad, régimen económico

y periodo. 2007

Bizkaia

Porcentaje 5,8%

159

A cargo de entidades aseguradoras privadas

12,5%

342

A cargo de Osakidetza

80,1%

2.195

0,7%

19

Particulares

A cargo de Mutua Foral, Sasfal, etc.

Total

Entidades colaboradoras de la S. Social

0,9%

26

Total

100%

2.742

Fuente: EUSTAT. 2008.

I

Fuente: EUSTAT. (2008).

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

80,1%

29


El número de camas en Psiquiatría

mayor claridad atendiendo a la pro-

por cada 1.000 habitantes en Biz-

gresiva reducción en cuanto al nú-

kaia se ha mantenido en los últimos

mero de camas en las unidades, por

años en 0,5 ligeramente por debajo de la media de la CAPV y con una tendencia progresivamente decreciente. A nivel estatal, se ha dado una reducción de la cobertura, ya que se ha pasado de 0,56 camas a 0,41 en el período que abarca de 1997 a 2007. Esta tendencia decreciente en cuanto al número de camas en atención hospitalaria se puede apreciar con

ejemplo, de corta y larga estancia.

“Si se comparan los datos de camas por habitante con los del entorno europeo, Bizkaia se sitúa en mejor posición que países como Suecia, Hungría, Chipre o Italia, aunque por debajo de otros como Dinamarca, Austria o Reino Unido”.

Tabla 5: Camas por 1.000 habitantes. Psiquiatría.

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

CAPV

30

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,8

0,8

0,9

0,8

0,8

Bizkaia

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

España

0,56

0,53

0,53

0,52

0,51

0,50

0,49

0,48

0,46

0,46

0,41

Fuente: Elaboración propia a partir de EUSTAT (2008) y EUROSTAT (2009)

Tabla 6: Camas en Unidades Hospitalarias según tipo. 2002-2008. 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

246

243

239

237

240

241

238

---

20

19

19

19

19

19

Media Estancia

126

132

132

132

130

130

127

Rehabilitación

62

62

62

62

62

62

62

570

565

554

549

537

535

526

Corta Estancia. Personas Adultas Corta Estancia. Infancia

Larga Estancia y Gerontopsiquiatría Fuente: Osakidetza (2003-2008).


En todo caso, si se comparan los

como Suecia, Hungría, Chipre o

datos de camas por habitante con

Italia, aunque por debajo de otros

los del entorno europeo, Bizkaia se

como Dinamarca, Austria o Reino

sitúa en mejor posición que países

Unido.

Gráfico D: Camas por 1.000 habitantes. Psiquiatría. Comparativa con

Europa. Año 2007.

Italia

0,116

Chipre

0,265

Hungría

0,305

España

0,417

Suecia

0,491

Bizkaia

0,5

Dinamarca

0,51

Austria

Reino Unido

Polonia

0,587 0,66 0,666

CAPV

Irlanda

Finlandia

0,885

Luxemburgo

0,907

Francia

0,912

Noruega

0,948

Holanda

1,369

Bélgica

1,689

0

0,5

1

1,808 1,5

2

Fuente: Elaboración propia a partir de EUSTAT (2008) y EUROSTAT (2009). Suecia (2006). Resto de Datos (2007). Datos de Bizkaia y CAPV (EUSTAT). Resto de datos (EUROSTAT).

I

Malta

0,863

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

0,8

31


A pesar de ese menor ratio de camas por habitante, el índice de ocupación en Bizkaia es muy similar al de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que en 2007 se situó en ambos casos en un 95%, si bien en Bizkaia ha ido creciendo de forma progresiva desde 1997. Tabla 7: Psiquiatría. Índice de ocupación (%) 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

CAPV

95,4% 97,0% 96,1% 96,7% 96,6% 96,7% 97,3% 99,1% 96,0% 94,5% 95,0%

Bizkaia

88,5% 94,2% 94,6% 93,5% 96,8% 96,5% 97,8% 97,4% 96,5% 96,7% 95,1%

Fuente: Eustat 2008

Gráfico E: Índice de ocupación (%). 1997-2007 100%

95%

90%

85% 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

CAPV

2005

2006

2007

Bizkaia

Fuente: Eustat. 2008

I

90%

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

Gráfico F: Personas enfermas ingresadas en red pública por territorio. 1997-2007 100%

32

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,0% 1997

1998

1999

2000

Bizkaia Público

Fuente: EUSTAT (2008)

2001

2002

2003

2004

2005 CAPV Público

2006

2007


Esta ocupación se distribuye princi-

En todo caso, es reseñable el progresi-

palmente en centros públicos, que

vo y sostenido aumento de la presencia

soportan más de las tres cuartas

privada, que ha ido ganando terreno

partes de las personas con trastornos

desde 1997 (año en el que solamente

mentales ingresadas en centros hos-

un 14,2% de las personas con enfer-

pitalarios (concretamente, un 75,8%

medad mental estaban ingresadas en

en 2007).

centros privados), llegando a un 24,2% del total en 2007.

Tabla 8: Psiquiatría. Personas enfermas ingresadas por periodo y tipo de centro. 1997-2007 1997

1998

1999

Público (Absoluto) 2.030 1.991 1.671 Público (%) Privado (Absoluto)

2000

2001

2002

2003

1.615 1.593 1.503 1.593

2004

2005

2006

2007

1.474 1.467 1.472 1.516

85,8% 85,6% 82,7% 81,1% 80,5% 78,7% 77,9% 75,1% 75,3% 74,9% 75,8% 336

334

350

376

386

407

451

488

481

493

483

Privado (%)

14,2% 14,4% 17,3% 18,9% 19,5% 21,3% 22,1% 24,9% 24,7% 25,1% 24,2%

Total

2.366 2.325 2.021

1.991 1.979 1.910 2.044

1.962 1.948 1.965 1.999

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

Fuente: Elaboración propia a partir de EUSTAT (2008)

33


Gráfico G: Psiquiatría. Personas enfermas ingresadas según titularidad del centro. 1997-2007 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,0% 1997

1998

1999

2000

2001

2002

Público

2003

2004

2005

2006

2007

Privado

Fuente: EUSTAT (2008)

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

2.2. EL TRABAJO DE DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA CON LA ENFERMEDAD MENTAL GRAVE DE CURSO CRÓNICO

34

Desde el año 2001, en el que Dipu-

• La creación del Instituto Tutelar, ya

tación Foral de Bizkaia decidió que

que los problemas de tutela en ca-

la salud mental y el cuidado de las

sos de incapacitación legal pueden

personas con enfermedad mental de-

ser frecuentes y graves. Creado para

berían ser objeto de su actuación, se

dar una tutela legal a las personas

han dado una serie de medidas de

declaradas incapaces, mediante un

gran calado en la atención de la salud

modelo diseñado en el que la enti-

mental, como han sido:

dad pública pueda ser este tutor.

• El reconocimiento a las personas

Hoy en día, la salud mental es uno

con enfermedad mental como co-

de los campos prioritarios de actua-

lectivo necesitado de atención por

ción de Diputación Foral de Bizkaia,

parte de los Servicios Sociales.

tal y como se muestra con su presencia en el Plan Estratégico de Acción

• La atención al colectivo desde los siste-

Social 2008-2011, con un objetivo

mas sanitario y social de forma coordi-

específico dedicado a este colectivo y

nada entre las distintas Administracio-

distintas actuaciones programadas de

nes con competencia en este asunto.

2008 a 2011.


Tabla 9: Plan Estratégico de Acción Social de DFB 2008-2011. Objetivo 2.3.

Atender las necesidades sociales y socio sanitarias derivadas de la enfermedad mental grave de curso crónico

Actuaciones

Indicadores

Periodo

Incrementar la oferta de plazas de Centros de Día

Nº de plazas creadas

2008-2011

Incrementar los recursos y plazas residenciales de baja intensidad y larga estancia

Nº de plazas creadas

2008-2011

Crear una red de mini-residencias

Nº de mini-residencias Nº de plazas creadas

2008-2011

Desarrollar el Plan de Infraestructuras

Ejecución del Plan de Infraestructuras

2008-2011

Fomentar la integración de la persona con enfermedad mental a través de los centros ocupacionales y centros especiales de empleo

Nº de personas beneficiarias

2008-2011

Realizar labores de acompañamiento social a personas con enfermedad mental

Desarrollo de la figura de asistente personal (definición del perfil de asistente personal y puesta en marcha de la figura) Nº de personas atendidas

Fomentar el ámbito de ocio y tiempo libre en el mundo de la enfermedad mental

Nº de personas atendidas anualmente Nº de convenios o programas subvencionados Presupuesto destinado

2009-2011

Ejercer el servicio de tutela en los casos que sean necesarios

Nº de tutelas

2008-2011

Colaboración entre Administraciones

competencias en materia de atención

Desde Diputación Foral de Bizkaia se

a las personas con trastornos menta-

trabaja activamente con Gobierno Vas-

les. Esta colaboración interinstitucio-

co, ampliando el espacio sociosanita-

nal queda perfectamente recogida en

rio, para mejorar las prestaciones en

el Plan Estratégico de Acción Social

este campo de forma coordinada en-

2008-2011 de Diputación Foral de

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

tre las distintas Administraciones con

Bizkaia.

I

I

2009-2011

Fuente: Plan Estratégico de Acción Social 2008-2011. DFB.

35


Tabla 10: Plan Estratégico de Acción Social de DFB 2008-2011. Objetivo 2.8.

Potenciar el espacio sociosanitario en coordinación con el Departamento de Sanidad creando los servicios necesarios. Algunas Actuaciones

• Analizar y ampliar los perfiles de atención sociosanitarios • Externalizar personas con enfermedad mental a servicios sociales • Actualizar los protocolos de tratamientos psiquiátricos y psicológicos de personas menores de edad Fuente: Plan Estratégico de Acción Social 2008-2011. DFB.

Para estas actuaciones, se dispone

a sus competencias en salud mental se

de distintas herramientas de trabajo,

realiza a través del trabajo coordinado

como el Consejo Vasco de Atención

con las Entidades del Tercer Sector. Es

Sociosanitaria, presidido por el Con-

un contacto permanente que se mate-

sejero de Sanidad, con presencia de

rializa en actuaciones que van desde la

las Diputaciones Forales.

detección de un problema en relación a la salud mental hasta la orientación y

A un nivel más concreto, esta cola-

solución del mismo.

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

boración con Osakidetza se centra

36

en un trabajo constante y continuado

Esta colaboración se articula en va-

con la gerencia y dirección médica de

rias líneas de actuación en la forma

los diferentes centros hospitalarios y,

de distintas estructuras de apoyo a las

sobre todo, con la dirección de asis-

personas con enfermedad mental.

tencia psiquiátrica de Osakidetza. • La red de centros de día con Avifes Este sistema tiene traducción en mate-

y el hospital de día de la Fundación

ria de coste económico, ya que práctica-

Argia, que supone un incremento

mente todas las estructuras de atención

constante de la red asistencial de

a las personas con enfermedad mental

plazas para personas afectadas.

estén cofinanciadas al 50% por parte de Diputación Foral de Bizkaia.

• La inserción sociolaboral de las personas con enfermedad mental, me-

Colaboración con el Tercer Sector

diante colaboraciones con entidades

En la actualidad, el trabajo directo de

del Tercer Sector como Lantegi Ba-

Diputación Foral de Bizkaia en relación

tuak y la Fundación Eragintza.


• El plan de externalización de pa-

• Viviendas tuteladas, para aquellas

cientes residentes en psiquiátri-

personas que por la situación de

cos, que tiene como objetivo que

desarrollo de la enfermedad cuentan

este colectivo sea atendido por otros

con un menor nivel de autonomía.

dispositivos menos estigmatizantes y para el que se han habilitado estructuras concretas.

• Mini-residencias, para personas que por sus características físicas y psíquicas no encuentran en los dos modelos

• El nuevo modelo de mini-residen-

anteriores los recursos que necesitan.

cias, como un recurso específico para personas con enfermedad

En un último estadio, competencia

mental que no encontraban en las

de Osakidetza, se encontrarían los

residencias tradicionales un modelo

Hospitales Psiquiátricos, para aque-

de atención adaptado a sus carac-

llas personas que tienen unas nece-

terísticas.

sidades mayores de atención y que no pueden valerse por sí mismas de

Como se aprecia, todas las actuacio-

forma autónoma.

ciales se combina –en la medida de

siempre a través de la vivienda y la

las necesidades y posibilidades de la

actividad laboral y ocupacional.

persona usuaria- con el apoyo de distintos recursos terapéuticos como son

Así, se ha construido un completo sistema de prestaciones públicas, que facilita una atención a la carta en función de las necesidades de cada persona, a través de distintos recursos: • Convivencia con los propios familiares, para las personas con menor necesidad de atención, con el apoyo –si fuera necesario- de un Centro de Día.

los Centros Ocupacionales y los Cen-

tros Especiales de Empleo.

Todas las actuaciones de Diputación Foral de Bizkaia en materia de salud mental buscan la integración social de este colectivo, siempre a través de la vivienda y la actividad laboral y ocupacional.

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

Esta estructura de recursos residen-

la integración social de este colectivo,

I

en materia de salud mental buscan

I

nes de Diputación Foral de Bizkaia

37


Tabla 11: Diferencias entre un Centro Especial de Empleo y un Taller Ocupacional CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO Figura jurídica

Servicio social. Empresa (pueden adoptar cualquier forma jurídica). No tendrán en ningún caso, carácter de Pueden carecer o no de ánimo de lucro. centros de trabajo. Sin ánimo de lucro.

Decreto regulador

2273/1985

2274/1985

Actividades

Actividades laborales PRODUCTIVAS y REMUNERADAS.

Actividades laborales NO PRODUCTIVAS (objetos, productos o servicios que no sean objeto de operaciones de mercado) y NO REMUNERADAS.

Titulares

Administraciones Públicas, bien directamente o en Administraciones públicas o instituciones colaboración con otros organismos, Entidades, o personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes o personas jurídicas privadas SIN ÁNIMO que tengan capacidad jurídica y de obrar para ser DE LUCRO. empresarios.

Personas trabajadoras

Podrán incorporarse como trabajadores a los Centros Especiales de Empleo las personas minusválidas físicas, psíquicas y sensoriales, definidas en el artículo 7.º de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, previa resolución motivada de los equipos multiprofesionales de valoración en la que se determinen sus posibilidades de integración real y capacidad de trabajo, y según lo dispuesto en el Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio , por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajen en los Centros Especiales de Empleo.

Podrán incorporarse a un taller ocupacional aquellas personas valoradas como discapacitadas y en edad laboral que dispongan de una resolución motivada del equipo multiprofesional sobre la necesidad de integración en un centro ocupacional por no ser posible en una empresa o en un centro especial de empleo, dada la acusada minusvalía temporal o permanente.

Finalidad

Asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieAsegurar los servicios de terapia ocuparan sus trabajadores discapacitados, a la vez que cional y de ajuste personal y social a las integrar el mayor número posible de personas personas con discapacidad. discapacitadas al régimen de trabajo normalizado.

Relación

Relación laboral

I Dependencia · Discapacidad · Enfermedad I 38

TALLER OCUPACIONAL

Relación no laboral

Fuente: RD 2273/1985 y 2274/1985

Por tanto, y a modo de resumen, pue-

ción, haciendo ver a la sociedad que

de concluirse que todas estas actua-

no suponen ningún riesgo social y

ciones tratan de integrar socialmente

que deben tener las mismas oportuni-

al colectivo de personas con trastor-

dades sociales y laborales que el resto

nos mentales y evitar su estigmatiza-

de las personas.


“Es prioritario luchar contra el estigma que trata a personas con enfermedad mental como peligrosas. Merecen el mismo trato que el resto de la sociedad y para ello se trabaja diariamente con el fin de hacer comprender que son, en general, perfectamente capaces de llevar una vida normalizada. Tenemos que lanzar un mensaje a la sociedad que transmita claramente que todas las personas tienen derecho a tener las mismas oportunidades”. (Iñigo Pombo, director general para la Promoción de la Autonomía Personal, Diputación Foral de Bizkaia)

Finalmente, reseñar que también a tra-

• Residir legalmente en territorio español

vés de Diputación Foral de Bizkaia se

y haberlo hecho durante 5 años, de los

gestionan las pensiones no contribu-

cuales 2 deberán ser inmediatamente

tivas de invalidez para el caso de las

anteriores a la fecha de solicitud.

personas con enfermedad mental que

• Estar afectada por una minusvalía o

tengan reconocida una minusvalía su-

enfermedad crónica en un grado igual

perior al 65%.

o superior al 65%. • Carecer de rentas o ingresos suficien-

PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ

tes. Para el año 2010, la cuantía de las

es una prestación económica periódica

pensiones tanto de jubilación como

que se reconoce por padecer un deter-

de invalidez, en su modalidad no con-

minado grado de minusvalía y carecer

tributiva, queda fijada en 4.755,80 €

de rentas o ingresos suficientes.

íntegros anuales10.

Podrán ser beneficiarias de la misma

Estas pensiones son incompatibles

aquellas personas que padezcan defi-

con las pensiones del fondo de bien-

ciencias, previsiblemente permanentes,

estar social (FBS) y con los subsidios

de carácter físico o psíquico, congénitas

de garantía de ingresos mínimos y por

o no, que anulen o modifiquen su capa-

ayuda de tercera persona de la Ley de

cidad física, psíquica o sensorial.

Integración Social de los Minusválidos (LISMI), así como con la percepción de la asignación económica de pro-

tes requisitos:

tección a la familia por hijas o hijos

• Ser mayor de 18 y menor de 65 años.

con minusvalía.

I

Para ello, deberán cumplir los siguien-

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

La pensión no contributiva de invalidez

10

Real Decreto 2007/2009, 23 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2010.

39


3

EL TRABAJO DEL TERCER SECTOR


3

EL TRABAJO DEL TERCER SECTOR Además del trabajo realizado por Osakidetza y Diputación Foral de Bizkaia en la asistencia a personas con enfermedad mental, es imprescindible para la inserción de estas personas en la comunidad la labor que realizan sus familias a través de las organizaciones no gubernamentales. Se presentan a continuación algunas de estas entidades y la labor que desarrollan a nivel de Bizkaia:

3.1. FUNDACIÓN ERAGINTZA

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

Atiende anualmente a unas 500 personas, en su mayoría con esquizofrenia, centrándose su actividad en el área formativa con el objetivo de rehabilitar el funcionamiento psicosocial de la persona, recuperando habilidades sociales y previniendo su deterioro.

I

Su financiación proviene de Bilbao Bizkaia Kutxa, de la cual Eragintza es Obra Social en colaboración, y de Diputación Foral de Bizkaia. De esta forma se consigue que los servicios de rehabilitación sociolaboral ofrecidos desde la Fundación sean gratuitos.

I

La Fundación Eragintza es una Fundación de carácter benéfico asistencial sin ánimo de lucro, fundada en 1991 por BBK, Diputación Foral de Bizkaia y CEBEK, con el objetivo de promover la rehabilitación y la reinserción sociolaboral de las personas con trastornos mentales de larga evolución.

41


Desde Eragintza desarrollamos un plan individualizado de trabajo con cada persona usuaria, destinado a potenciar sus capacidades y reducir sus déficits, integrando formación y empleo, y siempre enfocándose en la persona en función de sus inquietudes y deseos. (Joaquim Meissner, gerente de Eragintza)

Acceso

Para acceder a los programas de Eragintza es necesaria una derivación de los centros de Salud Mental de Osakidetza (ver capítulo 2) o bien de la red de psiquiatría privada.

• Apoyo psicológico. Mediante una entrevista previa y evaluación posterior se establecen las orientaciones precisas para el/la usuario/a en concreto, como podrían ser los diferentes cursos o actividades que son ofertadas por la Fundación. • Formación. La fundación imparte 21 cursos formativos como primer paso en la rehabilitación sociolaboral. En función de las diferentes necesidades o el bagaje académico-profesional de los/ as usuarios/as acceden a los cursos de informática, diseño gráfico, auxiliar administrativo, idiomas, cultura, acompañamiento a la tercera edad o habilidades sociales.

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

Para poder ser derivado a través de estos canales, es necesario cumplir una serie de requisitos: ser mayor de 18 años, que la persona esté motivada y tenga apoyo familiar o social, tenga ausencia de conductas conflictivas y cumpla su tratamiento terapéutico.

Principales Actividades Entre sus principales campos de actuación, destacan:

42

• Formación ocupacional (laboral). En la fundación se desarrollan centros ocupacionales (talleres ocupacionales), en los que las personas usuarias aprenden un oficio. • Promoción empresarial. Desde la Fundación también se persigue la promoción de empresas de economía social, de cara a la inserción sociolaboral real de las personas usuarias.


I

Finalmente, la Fundación cuenta con Lavanindu, un centro especial de empleo fundado conjuntamente con AVIFES (Asociación Vizcaína de Familiares de Enfermos Psíquicos) en 1993 y que realiza actividades de lavandería industrial para hoteles, hospitales, residencias, etc. En él se da trabajo a 102 personas, de las cuales 54 tienen una enfermedad mental. Estas personas se encuentran apoyadas por 4 monitores y monitoras, con formación y experiencia de auxiliares de psiquiatría.

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

Además, Eragintza tiene cinco centro ocupacionales: encuadernación, hostelería, jardinería, cableado y lavandería. En estos centros ocupacionales las personas usuarias aprenden un oficio y realizan actividades dirigidas al mercado abierto, tal y como viene

indicado en la tabla informativa anterior.

I

Recursos de la Fundación Eragintza cuenta con un centro de rehabilitación sociolaboral en Bilbao donde se produce la acogida y valoración de las personas; se ofrece una formación básica, sociolaboral y laboral, apoyo psicológico y apoyo en la búsqueda y mantenimiento de empleo normalizado.

43


profundas, patologías duales, otros trastornos psicóticos, etc.

Servicios de la Fundación Argia Esta Fundación cuenta con los siguientes programas:

3.2. FUNDACIÓN ARGIA

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

ARGIA es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1990 por los Padres Trinitarios de Algorta, que trabaja con personas afectadas por enfermedades mentales crónicas y trastornos psíquicos. En 1993, BBK entra a formar parte de su patronato, al que posteriormente se suma la Diócesis de Bizkaia.

44

La misión de ARGIA es servir al interés general mediante la puesta en marcha de actividades asistenciales y servicios para la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por enfermedades mentales crónicas y trastornos psíquicos, colaborando en su caso, con otras organizaciones e instituciones, para el desarrollo de tales actividades. El perfil de las personas usuarias atendidas desde la Fundación incluye principalmente personas afectadas por esquizofrenia (en más de un 80%), aunque también depresiones

• Hospital de día. Ubicado en el antiguo seminario de los PP Trinitarios de Algorta en Getxo, trabaja los ámbitos de la atención sanitaria, psicológica, social y pastoral de manera individualizada. • Atención sanitaria. Para este servicio cuentan con personal médico y de enfermería que realizan consultas médicas, control y administración de medicamentos, atención primaria, educación para la salud, autocuidados y apoyo familiar. • Atención psicológica. Se realizan consultas terapéuticas, grupos de habilidades sociales, grupos psicoterapéuticos, manejo de estrés, autoestima. Para los familiares organizan un programa psicoeducativo, grupos de apoyo y atención individualizada. • Atención social. Realiza apoyo especializado a nivel individual, familiar y de grupos formativos de personas usuarias.


• Residencia: Además, recientemente se ha abierto la residencia Zurimendi en el Municipio de Galdames, de 18 plazas, propiedad de la Fundación Eragintza en la que la Fundación Argia desempeña su gestión, una muestra más de la colaboración existente entre los distintos agentes que trabajan en materia de salud mental. Este equipamiento era una clara necesidad en Bizkaia, ya que las residencias generalistas no se ajustaban a las necesidades y atenciones demandadas por estas personas. • Voluntariado. Este programa está orientado a las personas que de forma altruista quieran colaborar con la Fundación, incorporando acciones formativas y de capacitación. • Tiempo libre. Tiene el objetivo de ofrecer un espacio normalizador y social para disfrutar del Tiempo Libre en compañía de compañeros y compañeras, usando los recursos existentes en Bizkaia.

I

• Pisos Tutelados. Argia cuenta con una red de diecinueve pisos, ubicados en Bilbao y Barakaldo. Cada uno forma una unidad convivencial de cuatro a seis personas usuarias afectadas de enfermedad mental grave y crónica con un nivel suficiente de autonomía. Los pisos están organizados en modelos de baja, media o alta autonomía según las necesidades de apoyo y control, y en ellos se prestan servicios de acompañamiento, control de las tomas de medicación, seguimiento de los pacientes con los Centros de Salud Mental y Hospitales de Día, actividades de tiempo libre y fin de semana, etc.

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

• Programa de actividades ocupacionales y talleres. Estas actividades son el fundamento de la metodología rehabilitadora ocupacional, mediante la búsqueda de dos objetivos básicos: recuperar, incorporar y dotar de funcionalidad y social al usuario y ocupar un espacio sano que amortigüe la sintomatología positiva y negativa de la enfermedad.

(Nerea Loizaga, gerenta de Argia)

I

• Atención pastoral. Se llevan a cabo, para quienes así lo deseen, grupos de encuentros, celebraciones y apoyos personales.

La presencia de los equipamientos de Argia está completamente integrada en la vida cotidiana de su entorno. Por ejemplo, las personas usuarias de la residencia de Galdames están perfectamente integrados en la vida diaria del municipio.

45


Financiación de Argia Al tratarse de un espacio sociosanitario, servicios como el Hospital de Día, los Pisos Tutelados y la Residencia son cofinanciados tanto por Osakidetza como por Diputación Foral de Bizkaia.

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

Además, se establecen distintos canales de colaboración con BBK, como son:

46

• La financiación de infraestructuras. Así, a principios de los años 90, se procedió a la firma de un convenio de colaboración con la Fundación Argia a través del cual BBK se comprometió a la financiación de las obras previstas para la remodelación de los locales donde la Fundación realizaba sus actividades, para mejorar la calidad de la atención y ampliar el número de personas que podían beneficiarse de sus servicios, aportando más de 300 millones de pesetas de la época (1.800.000 €). • BBK también presta apoyo técnico a la Fundación en materia legal, de comunicación, estudio de nuevas iniciativas a la hora de calcular costes, etc. • El acceso a Banca Solidaria, para obtener condiciones de fi-

nanciación preferentes a través de la Fundación BBK Solidarioa. • La financiación de proyectos sociales a través de la Convocatoria Anual de Proyectos Sociales. A día de hoy, a través de este programa, se ha financiado las siguientes actividades: • Programa de equipamiento e infraestructuras. • Programa de Apoyo domiciliario • Aula informática • Campañas de Difusión y Comunicación.

Con BBK hay una relación muy fluida y de confianza. Nos da mucha seguridad que estén detrás apoyándonos, no solamente a nivel económico, sino también técnico. (Nerea Loizaga, Gerenta de Argia)

Además, uno de los programas innovadores que BBK financiará en 2010 será el Programa de Apoyo Domiciliario, una nueva experiencia piloto que busca aumentar el nivel de autonomía de aquellas personas usuarias, retrasando su ingreso en pisos tutelados, manteniéndose en sus domicilios de origen y por tanto reforzando su pertenencia comunitaria.


FUNDACIÓN BBK SOLIDARIOA En el transcurso del ejercicio 2003, BBK puso en marcha una iniciativa que aúna las vertientes social y financiera de la actividad de la entidad. En junio de ese año, la Asamblea General acordó la creación de BBK Solidarioa Fundazioa. BBK Solidarioa es una iniciativa de BBK a favor de las personas en riesgo o situación de exclusión social. Entre otros fines, nace para fortalecer el tejido de entidades sociales sin ánimo de lucro, con las que colabora directamente en la gestión de la actividad, para facilitar la inserción social y laboral de personas que se encuentran en situación o riesgo de marginalidad. Una de las principales actuaciones previstas

sociales que trabajan a favor de la inclusión social. Por tanto, BBK Solidarioa supone un tercer apoyo que amplía el abanico de ayudas que BBK pone a disposición de las entidades del Tercer Sector, junto a otras herramientas de apoyo económico (como el Programa de Proyectos Sociales) o en el plano técnico (mediante Bolunta y Ganbara).

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

contemplando la financiación de los agentes

I

procesos que favorecen la inclusión social,

I

en su Plan Estratégico es la financiación de

47


3.3. AVIFES Asociación Vizcaína de Familiares y Enfermos Psíquicos AVIFES surge en 1986 como Asociación sin ánimo de lucro, a partir de la iniciativa de un grupo de familiares de personas con enfermedad mental que consideran la necesidad de agruparse para reivindicar la generación de recursos y la eliminación del estigma social que padece este colectivo.

• Pisos tutelados. Tienen como fin potenciar la autonomía personal y social de las personas con enfermedad mental, potenciando la adquisición, mejora y mantenimiento de habilidades de la vida diaria, así como de otras dimensiones como el ocio, el empleo, las relaciones personales, etc.

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

Esta entidad social tiene como misión apoyar a las personas con enfermedad mental de Bizkaia y a sus familias para alcanzar su autonomía personal y mejorar su calidad de vida.

48

AVIFES cuenta con más de 1.300 personas socias y una plantilla de 45 profesionales, además de una red de voluntariado que colaboran en hacer posible los siguientes servicios y programas, que atienden a una media de 500 personas usuarias: • Centros de día. Destinadas a prestar apoyos para promover la autonomía personal y social de las personas con enfermedad mental en la edad adulta. Al final de esta publicación puede consultarse la ubicación de estos centros.

• Ocio y tiempo libre. A través de las actividades de ocio y tiempo libre normalizado se ofrece ayuda adecuada a las personas con enfermedad mental con el fin de que mejore su satisfacción personal, su calidad de vida y de ampliar su red de apoyos y sus relaciones personales.


• Apoyo a familias. Este servicio ofrece una diversidad de programas a las familias con el objetivo de formarles y dotarles de estrategias y recursos que contribuyan a mejorar la convivencia familiar, como son la escuela de familias, preescuela, escuela de reciclaje, talleres formativos Geurea y grupos de autoayuda.

(Itziar Ceballos, Gerenta de AVIFES)

BBK es uno de los principales organismos que colaboran en la financiación de AVIFES, aportando fondos a proyectos como el servicio jurídico o el programa de tiempo libre, pero que también contribuye a la construcción y renovación de infraestructuras y locales, además de colaborar en las actividades de difusión y sensibilización que desarrolla la entidad social.

I

• Asesoramiento jurídico. Se ofrece asesoramiento jurídico especializado en las diferentes áreas del derecho (sociolaboral, civil y penal).

“BBK es un compañero de viaje fundamental para AVIFES, nos aporta tranquilidad no solamente en lo económico, sino también en el plano técnico, por lo que no les consideramos únicamente como una entidad financiadora, sino como unos colaboradores necesarios, a quienes les importa lo que hacemos”

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

• Apoyo psicológico. A través de este apoyo se pretende prevenir y/o detectar de forma rápida agudizaciones de la enfermedad, facilitar su contención, favorecer la aceptación de la enfermedad y el conocimiento de sus síntomas y mejorar habilidades cognitivas y sociales.

• Información y orientación. Entre otras tareas, se atienden las consultas de personas afectadas por enfermedad mental y familiares con relación a los servicios ofrecidos por AVIFES, sobre otros recursos sustitutivos y/o complementarios disponibles en el entorno, etc.

I

• Programa Sendogarri. Intervención psicocial en el domicilio. Ofrece apoyos a nivel preventivo, psicoeducativo y de acompañamiento social a las personas con enfermedad mental y a sus familias en su unidad convivencial, atendiendo a sus características y perfiles personales.

49


3.4. LANTEGI BATUAK

Esta entidad crea y gestiona actividades industriales y de servicios, que posibilitan a las personas seguir un itinerario de inserción sociolaboral, que abarca desde la orientación y la formación, a los centros ocupacionales y especiales de empleo de incluso el empleo ordinario.

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

Entre sus principales servicios, cabe destacar:

50

Lantegi Batuak es una organización no lucrativa con más de 25 años de experiencia, cuyo objetivo es generar oportunidades laborales preferentemente para personas con discapacidad intelectual de Bizkaia, si bien, conscientes de la grave problemática de inserción laboral de las personas con enfermedad mental, también ha conseguido generar empleo para este colectivo.

“Actualmente en Bizkaia hay un grave problema de inserción laboral en el colectivo de personas con enfermedad mental, que supera a la problemática que tradicionalmente ha tenido la discapacidad intelectual. (Txema Franco, Gerente de Lantegi Batuak)

• Servicio de Orientación. Lantegi Batuak es centro de orientación colaborador de Lanbide, que mediante entrevistas personales orienta a la persona hacia los puestos laborales más acordes a sus características. • Servicio ocupacional. Su objetivo es proporcionar atención a las personas con discapacidad intelectual en el ámbito sociolaboral mediante programas de capacitación para el trabajo y de desarrollo personal y social. • Centro Especial de Empleo (CEE). En un centro especial de empleo trabajan personas con discapacidad intelectual, física, sensorial y enfermedad mental realizando tareas en su red de 19 talleres, en las brigadas de servicios que operan en Bizkaia o en colaboración con empresas normalizadas.


I

Tabla 12: Personas con enfermedad mental registradas por Lantegi Batuak Concepto

Hombres Mujeres

Total

741

390

1.131

Alumnos/as que han seguido cursos de formación

86

33

119

Personas trabajando en Lantegi Batuak

82

47

129

Personas en lista de espera (con orientación a empleo)

49

36

85

Solicitudes recibidas

Fuente: Zerbitzuan (2008)

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

• Formación y desarrollo. La formación es, junto con la orientación y la propia capacitación profesional adquirida a través del trabajo, uno de los pilares que sustentan el desarrollo sociolaboral de las personas con discapacidad. En la entidad se llevan a cabo diversas acciones formativas, prelaborales o de carácter continuo, destinadas a potenciar las capacidades de las personas formadas.

A nivel específico de personas con enfermedad mental, en Lantegi Batuak se ha creado empleo para 129 personas, si bien la demanda de plazas es muy superior, como se puede apreciar en la tabla inferior. Conscientes de esa situación, desde la organización se está trabajando en colaboración con las administraciones públicas y con otras entidades del Tercer Sector, como Avifes, para ir incrementando paulatinamente el volumen de personas empleadas con enfermedad mental.

I

• Empleo con apoyo. A diferencia de los CEE, en el empleo con apoyo la empresa incorpora a una persona con discapacidad en su plantilla y Lantegi Batuak apoya a la persona para darle formación específica en el puesto de trabajo y un seguimiento permanente. En estos casos, también se ayuda a la empresa a evaluar el puesto, identificar a las personas más adecuadas y resolver todas las dudas sobre las subvenciones aplicables.

Para acceder a un proceso de Inserción Laboral en Lantegi Batuak, la persona con un trastorno mental deberá venir derivada desde los Centros de Salud Mental de Osakidetza.

51


Para lograr un proceso de inserción laboral exitoso con personas con enfermedad mental, desde Lantegi Batuak se han detectado diez claves11: 1. Creación de una red de apoyos naturales en el puesto de trabajo a través de la capacitación específica de los profesionales en intervención sociolaboral con personas con enfermedad mental. 2. La motivación de los usuarios/as hacia el empleo, a través de un proceso de orientación y formación. 3. Buena conciencia de la enfermedad y adscripción a tratamiento psiquiátrico y farmacológico. 4. Una formación prelaboral acorde a intereses e historia laboral, donde desarrollar hábitos básicos de trabajo y habilidades de relación sociolaboral.

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

En general, las personas con enfermedad mental empleadas en Lantegi Batuak, valoran muy positivamente su trabajo (un 70%), tienen claro que el empleo les ayuda a mejorar su calidad de vida (un 80%) y tienen unos indicadores de rendimiento de tipo medio-alto.

I 52

5. La adecuación del puesto de trabajo a las características y capacidades de la persona. 6. El establecimiento de sistemas de seguimiento de la evolución del trabajador/a. 7. El grado de satisfacción de la persona con el puesto de trabajo. 8. Contar con apoyo externo de carácter social (asociación de familiares e instituciones competentes) y sanitario (red de centros de salud mental). 9. Programación de la intervención familiar con el fin de que familiares de usuario/as sean agentes activos de apoyo y colaboración en el proceso de integración sociolaboral. 10. Inserción a través de estructuras de apoyo, adecuadas y flexibles en cuanto a los itinerarios (formación, CO, CEE, EO, etc.).

11 Zerbitzuan (2008)


3.5. OTRAS ENTIDADES QUE TRABAJAN A FAVOR DE LA SALUD MENTAL 3.5.1. 3.5.2.

Es en este último campo donde implementa proyectos específicos para personas con enfermedad mental en grave riesgo de exclusión. También desarrolla tareas con personas en prisión, toxicomanías, prisión, etc. Para estos colectivos dispone de pisos de inserción, centros de día, talleres de acceso al mercado laboral, servicios de orientación y una empresa de inserción12.

Esta asociación tiene su sede social en Ganbara, el Centro de Recursos Asociativos promovido por BBK en la calle Ronda del Casco Viejo de Bilbao. Desde la asociación se proporciona fundamentalmente apoyo emocional y estratégico fundamentalmente, como una alternativa de apoyo social complementaria a los recursos ya existentes. • Área de Información y Orientación. Busca informar a las personas usuarias sobre todo tipo

12 Ver nº 2 Miradas BBK Begiradak. Las empresas de inserción. Un instrumento contra la exclusión

social en Bizkaia.

I

Es una asociación dirigida a personas en situación de exclusión social que tiene como fin facilitar itinerarios de incorporación y normalización social. Trabaja en el ámbito del desarrollo comunitario y también en la atención directa a personas.

Egunabar, la Asociación Vizcaína de Personas Usuarias de Psiquiatría pretende ofrecer una alternativa de apoyo social, a través de un proyecto de Autoapoyo-Autoayuda para personas afectadas por algún trastorno o enfermedad mental y que se conviertan en agentes activos y responsables de la promoción de su salud e integración social.

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

Bizitegi se fundó en 1980 en el barrio de Otxarkoaga de Bilbao, si bien en la actualidad trabaja en toda la ciudad. En 1997 fue reconocida como entidad de utilidad pública.

EGUNABAR, Asociación Vizcaína de Personas Usuarias de Psiquiatría

I

BIZITEGI, Asociación para el apoyo e inserción de personas en situaciones desfavorecidas

53


I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

de servicios y recursos existentes y atendiendo de forma directa a nivel individual, familiar y grupal en las demandas, necesidades e intereses, programando también conferencias, seminarios y jornadas sobre salud mental.

54

• Área de Sensibilización y Promoción Social. Se realizan campañas y actividades de sensibilización-promoción social dirigidas a modificar la actitud de la población hacia la enfermedad mental, mejorar los servicios y la asistencia, promover la igualdad de oportunidades, etc.

que evite sentimientos de fracaso y rechazo, compartir los sentimientos y experiencias facilitando la toma de conciencia de los propios problemas y abriéndose a nuevas estrategias y respuestas de afrontamiento, proporcionar modelos de conducta positivos reforzando los éxitos, aumentar la autonomía personal ayudando al desarrollo de las habilidades, aumentar la red de relaciones naturales, creando vínculos amistosos y prestar apoyo a la familia en situaciones de ingresos hospitalarios o en recaídas de la enfermedad.

• Área de Apoyo Sociofamiliar y Socioterapéutico. Entre sus objetivos, tiene prestar apoyo emocional, promocionar un sentido de identidad personal normalizado

• Área de Ocio y Tiempo Libre. El ocio constituye un recurso fundamental de integración social, por lo que desde esta asociación se busca su potenciación.


BOLUNTA Y GANBARA Bolunta es la agencia para el voluntariado y la participación social en Bizkaia, un centro orientado a promocionar el voluntariado y el asociacionismo solidario en Bizkaia, ofreciendo servicios integrales, gratuitos y de calidad al servicio de las entidades sin ánimo de lucro, de las personas voluntarias y de todas aquéllas que quieran iniciarse en el voluntariado. Ganbara, es un nuevo servicio de Bolunta que nace para incentivar la creación de tejido social e impulsar el trabajo de las entidades solidarias de Bizkaia. Es un moderno complejo de servicios, infraestructuras y recursos a disposición de las entidades sin ánimo de lucro, que pueden hacer uso de ellos con carácter temporal o puntual para el desarrollo de sus actividades. Sus objetivos, son:

gias de recursos y servicios en el campo social.

Ronda s/n. Bilbao. 48005. Bilbao • Tel.: 94 656 92 00 • ganbara@ganbara.net •www.ganbara.net

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

cios para la gestión de las entidades sociales. • Promocionar el trabajo en red y favorecer las siner-

I

• Facilitar infraestructuras, recursos técnicos y servi-

I

• Promover el asociacionismo solidario en Bizkaia.

55


3.5.3. Fundación vasca para la investigación en salud mental (OMIE)

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

La “Fundación Vasca para la Investigación en Salud Mental / Osasun Mentalaren Ikerketarako Ezarkundea” OMIE, se constituyó como fundación cultural privada sin ánimo de lucro en 1979.

56

Los objetivos principales de OMIE son investigar los factores que concurren en la Salud Mental de la Población, contribuir a la formación de las personas directa o indirectamente relacionadas con el campo de la Psiquiatría, colaborar desinteresadamente en la prestación de asistencia psiquiátrica, sensibilizar a la población acerca de la problemática de la Salud Mental, organizar y colaborar en Congresos y Reuniones Científicas y editar publicaciones relacionadas. Para la realización de estos objetivos, esta entidad trabaja, principalmente, en el campo de la enseñanza, y desde 1979, organiza cursos de formación para profesionales de la Salud Mental. Entre ellos: residencia en Salud Mental para Postgraduados, el Programa de Formación en Técnicas Grupales y curso de experiencia grupal para profesionales de la Enseñanza.

Además, OMIE se dedica a la investigación en el ámbito de la salud mental, destacar las siguientes investigaciones realizadas de forma total o parcial: estudio sobre las urgencias psiquiátricas en el País Vasco, 1992; Investigación sobre la situación de los enfermos mentales en los Hospitales Psiquiátricos, realizada a petición del Ararteko en 1992; Investigación sobre el síndrome del quemado en Psiquiatría, etc.

3.5.4. Asociación para la promoción de la salud de niños y adolescentes (ALTXA) La Asociación Cultural y Asistencial sin ánimo de lucro para la Promoción de la Salud de Niños y Adolescentes “Altxa” se constituyó en 1993. Los objetivos principales de la asociación son la promoción de la sensibilización hacia los factores que concurren en la Salud Mental de la infancia y adolescencia, el desarrollo de actividades asistenciales, de formación y de investigación relacionadas con el tratamiento, prevención, e integración social de infancia y adolescencia afectada por dificultades psicológicas, y con los profesionales e instituciones que trabajan en este ámbito, así como el ofrecimiento de cursos de formación destinados a la


• Organización de actividades científicas, desarrolladas en for-

• Actividades asistenciales. Para el desarrollo de estas actividades la asociación cuenta con un equipo de atención precoz, con la unidad de tarde Aita Menni y con un centro de tarde infantojuvenil.

I

• Organización de actividades docentes: Actividades como los Cursos de Psicopatología y Psicoterapia de niños y adolescentes y Cursos de Habilitación para profesores y personal de guardería.

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

Para ello, desde esta asociación se realizan las siguientes actividades:

ma de seminarios, ponencias, jornadas, etc. de carácter abierto para estudiantes o profesionales interesados/as. La escolaridad y el desarrollo de la personalidad, 2007; Psicopatología, disfunciones en la parentalidad, 2007, etc.

I

formación de terapeutas acreditados por la Federación Europea de Asociaciones de Psicoterapia.

57


4

EL APOYO DE BBK EN MATERIA DE SALUD MENTAL A LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR


4 EL APOYO DE BBK EN MATERIA DE SALUD MENTAL A LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR

económica de BBK con el Tercer Sector de Intervención Social se focaliza, además de en su presencia en los órganos de gobierno de las Fundaciones Eragintza y Argia, a través del Programa de Apoyo a Proyectos Sociales. Es una de las

apuesta estratégica de BBK para apo-

yar la iniciativa privada sin ánimo de lucro en materia de Obra Social. Su

tiene como objetivo aportar recursos

por el gran número de iniciativas que

a los proyectos de acción social de

ha contribuido a poner en marcha.

las entidades sociales en los ámbi-

Hasta 2009 se habían aprobado y

tos de interés definidos, contribuir al

apoyado económica y técnicamente

fortalecimiento del tejido asociativo,

un total de 2.074 proyectos, desti-

fomentar la participación de la so-

nando más de 44 millones de euros,

ciedad general en la acción social, y

de los cuales más de 18.000.000 €

acercarse al tejido social, al que se

han ido destinados específicamente a

reconoce un papel determinante en

proyectos relacionados con discapa-

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

importancia viene dada tanto por la

los procesos de cambios sociales.

cidades y enfermedades.

I

iniciativas de mayor calado dentro

Este programa nació en 2001, como

I

La principal vía de colaboración

Este programa nació en 2001, como apuesta estratégica de BBK para apoyar la iniciativa privada sin ánimo de lucro en materia de Obra Social.

de la Acción Social de BBK, que

dotación económica que supone como

59


Hasta 2009 se habían aprobado y apoyado económica y técnicamente un total de 2.074 proyectos, destinando más de 44 millones de euros, de los cuales más de 18.000.000 € han ido destinados específicamente a proyectos relacionados con discapacidades y enfermedades. operación al Desarrollo, Inmigración,

líneas de acción: Exclusión Social,

Personas Mayores e Investigación,

Discapacidades y enfermedades, Co-

Desarrollo e Innovación.

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

Las ayudas se diversifican en seis

60

Tabla 13: Apoyo a proyectos sociales. Porcentaje de financiación, según

línea de actuación. 2002-2009

Áreas

Porcentaje

Exclusión social

26,9%

Discapacidades y enfermedades

41,5%

Personas Mayores Inmigración Cooperación al desarrollo I+D+I en acción social TOTAL Fuente: BBK (2009)

7,9% 8,5% 10,5% 4,6% 100,0%


La mayor parte de las ayudas económicas han ido destinadas al campo de las discapacidades y enfermedades, habiéndose aprobado un total de 954 proyectos distintos, con un total de 674 organizaciones no lucrativas desde 2001 a 2009 por más de 18.300.000 €.

Tal y como se observa en la ta-

de la importancia que BBK otorga

bla anterior, la mayor parte de las

a este ámbito de trabajo, habién-

ayudas económicas han ido des-

dose aprobado un total de 954

tinadas al campo de las discapa-

proyectos distintos, con un total de

cidades y enfermedades, ya que

674 organizaciones no lucrativas

equivalen a más del 40% de las

desde 2001 a 2009 por más de

subvenciones aprobadas, prueba

18.300.000 €.

4,6%

26,9%

8,5% 7,9%

41,5% Exclusión social Personas Mayores Cooperación al desarrollo Fuente: BBK. (2009).

Discapacidades y enfermedades Inmigración I+D+I en acción social

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

10,5%

I

según línea de actuación. 2002-2009

I

Gráfico H: Apoyo a proyectos sociales. Porcentaje de financiación,

61


Tabla 14: Convocatoria Ayudas a Proyectos Sociales. 2001-2009 ONL’s Proyectos participantes presentados Discapacidades y Enfermedades

674

2.194

ONL’s con proyectos aprobados

Proyectos aprobados

Subvención aprobada

196

954

18.348.473

Fuente: BBK (2009)

En el ámbito de la salud mental, Obra Social BBK ha colaborado desde el inicio del programa de proyectos sociales con distintas asociaciones de Bizkaia en el desarrollo de diferentes proyectos dirigidos a personas con algún trastorno mental como las Fundaciones ARGIA y ERAGINTZA, la Asociación Vizcaína de Familiares y Enfermos Psicológicos (AVIFES), la Asociación Bizitegi, la Asociación I

para la Investigación en Salud Men-

I

(EGUNABAR), la Fundación Vasca

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

Vizcaína de Usuarios de Psiquiatría

62

tal (OMIE), entre otras entidades.

Desde el inicio de la convocatoria en 2001, BBK ha aportado a proyectos sociales de entidades del Tercer Sector relacionados con la salud mental más de 2.800.000 €, algo más de 350.000 € anuales.


Respecto a las actuaciones concretas

dades referenciales de esta CC.AA.

con las que se ha colaborado, éstas

en materia de Salud Mental. Así,

tienen que ver principalmente con

en Valencia se ha colaborado con la

proyectos de rehabilitación de infra-

Asociación para la Salud Integral del

estructuras orientadas a la prestación

Enfermo Mental (ASIEM), en Alican-

de servicios a personas con enferme-

te con la Asociación de Familiares y

dad mental, proyectos destinados a

Personas con Enfermedad Mental de

formar a personas con enfermedad

Elche, Crevillente, Santa Pola e Isla

mental facilitando así su incorpora-

de Tabarca (ASFEME) y en Castellón

ción al mercado laboral y proyectos

con la Asociación de Familiares para

dedicados a mejorar el ocio de estas

la Defensa de los Derechos de los

personas, una de las mayores caren-

Enfermos Mentales (AFDEM).

cias detectadas por las organizaciones del Tercer Sector.

Los proyectos en los que se ha colaborado con estas entidades en 2009

Otra prueba de la especial impor-

han trabajado en las siguientes di-

tancia que BBK confiere al trabajo

recciones:

en pro de la salud mental, es que también fuera del Territorio Histórico

• Escuela de Familias - Atención in-

de Bizkaia, BBK apoya igualmente

tegral individualizada a enfermos y

como la Comunidad Valenciana,

dirigida a personas con enferme-

Aragón o Castilla la Mancha.

dad mental crónica y a sus familias.

Quizás por su mayor dimensión, el

• Rehabilitación e integración de

principal ejemplo de esa implicación

personas con enfermedad mental

sea la triple actuación desarrollada

• Campaña de sensibilización para

en 2009 en la Comunidad Valencia-

la celebración del Día Mundial de

na, trabajando con tres de las enti-

la Salud Mental.

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

• Atención psicosocial y domiciliaria I

cuidadores.

Sector de este ámbito en CC.AA.

I

proyectos entre entidades del Tercer

63


5

” EL IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL APOYO DE BBK A PERSONAS CON ENFERMEDADES MENTALES EN BIZKAIA


5

EL IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL APOYO DE BBK A PERSONAS CON ENFERMEDADES MENTALES EN BIZKAIA

Esto es así, ya que en cuanto a ci-

mental conlleva una elevada inver-

fras de utilización de la red se refie-

sión social en Bizkaia, realizada por

re, desde la puesta en marcha de la

los distintos agentes que trabajan

red de atención extrahospitalaria, se

con la misma, como son Osakide-

ha dado un continuado incremento

tza, Diputación Foral de Bizkaia, las

de las consultas, que pasaron en

entidades del Tercer Sector o la Obra

Bizkaia de algo más de 136.000 en

Social de BBK.

1997 a más de 150.000 en 2007,

Por ejemplo, el presupuesto dedicado por Osakidetza a la salud mental en

La atención a personas en materia

Bizkaia ha crecido un 44% de media

de salud mental es un excelente

entre 1998 y 2007, hasta superar

ejemplo de colaboración interinstitu-

los 116 millones de euros ese último

cional, ya que Gobierno Vasco y Di-

año, destinado a la red de centros

putación Foral de Bizkaia financian

hospitalarios y extrahospitalarios de

en la mayor parte de las ocasiones

este Territorio Histórico.

al 50% los recursos de atención a

I

casi un 10% de incremento.

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

La atención en materia de salud

65


El impacto en el PIB de Bizkaia de las aportaciones económicas de BBK a proyectos, actividades e infraestructuras relacionadas con la enfermedad mental en Bizkaia es de en torno al millón y medio de euros anual.

(en pisos tutelados y residencia) o las más de 500 personas atendidas por la Fundación Eragintza en sus actividades de formación e inserción laboral. Por su parte, desde el inicio de la convocatoria de proyectos sociales en 2001, BBK ha aportado a proyectos sociales de entidades del

este colectivo, colaborando además

Tercer Sector más de 2.800.000 €,

activamente con las organizaciones

algo más de 350.000 € anuales.

del Tercer Sector.

También pertenece al patronato de las Fundaciones Argia y Eragintza,

da respuesta a las necesidades so-

en las que además de aportar fon-

ciolaborales de las personas con

dos colabora con apoyo técnico y

enfermedad mental en Bizkaia. Un

facilitando acceso a banca solidaria

ejemplo son las más de 100 plazas

a través de la Fundación BBK Soli-

residenciales de Fundación Argia

darioa.

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

Y es que el Tercer Sector también

66

Tabla 15: Impacto en el PIB de Bizkaia de las aportaciones de BBK

en materia de Salud Mental

Concepto Aportaciones a Fundación Eragintza Aportaciones a Fundación Argia Aportaciones a Proyectos Sociales de Enfermedad Mental Media Anual destinada a Enfermedad Mental Fuente: BBK (2006)

Impacto en PIB de Bizkaia 1.047.000 € 34.892 € 350.000 € 1.431.892 €


taciones económicas de BBK a

los proyectos del Tercer Sector, que

proyectos, actividades e infra-

quizás no sean cuantificables en tér-

estructuras relacionadas con la

minos económicos pero que sin su

enfermedad mental en Bizkaia es

ayuda humana muchos de ellos no

de en torno al millón y medio de

serían posibles y otros tendrían una

euros anual.

menor calidad.

I

el papel del voluntariado en todos

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

Finalmente, es necesario destacar

el PIB de Bizkaia de las apor-

I

De esta forma, el impacto en

67


6

RETOS DE FUTURO


6

RETOS DE FUTURO

“Hacer más visible la realidad de la enfermedad mental grave, evitar la estigmatización e integrar a las personas afectadas es uno de los retos más importantes que tenemos como sociedad”. (Jorge Morquecho, director de Obras Sociales BBK)

I

Todos los agentes coinciden de forma unánime en que se debe seguir trabajando en hacer una mayor difusión del trabajo a favor de las personas que padecen enfermedad mental, para reducir el miedo que la sociedad tiene hacia la enfermedad.

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

Para ello se necesita además de recursos y equipamientos, acabar con la estigmatización social que sufre el colectivo de personas con enfermedad mental, a las que en general se les asocia una serie de

problemáticas sociales que en la inmensa mayoría de las ocasiones no son reales.

I

Tal y como recoge la Ley General de Sanidad 14/86 en su capítulo III sobre salud mental, el principal reto para las entidades tanto públicas como privadas que se dedican a trabajar en este ámbito es la atención a problemas de salud mental de la población en el ámbito comunitario, potenciando los recursos asistenciales a nivel ambulatorio y los sistemas de hospitalización parcial y atención a domicilio, que reduzcan al máximo posible la necesidad de hospitalización.

69


Cuando la sociedad comprende la realidad, las cosas cambian y la acogida es positiva. Son notorios los casos de equipamientos para personas con algún trastorno mental que pudieron despertar recelos en sus inicios, pero que tras años de permanencia en un barrio o municipio están perfectamente integrados en la vida de la zona.

A nivel más concreto, hay otros campos de actuación que se vislumbran claramente como retos de actuación en los próximos años.

Esta desinformación en torno a la enfermedad mental tiene además otra consecuencia negativa, ya que las personas con enfermedad mental padecen una sensación de culpabilización generalizada que no favorece para nada su recuperación, de hecho, en muchas ocasiones impide incluso que acudan a los servicios médicos que precisan.

• Aumentar la estabilidad en los recursos de atención, para que no haya cambios constantes en la vida de las personas atendidas. Para ello, por ejemplo es necesario seguir aumentando la red de recursos residenciales específicos en materia de salud mental (especialmente en cuanto a pisos tutelados y residencias específicas para este colectivo así como de atención a las personas en sus domicilios familiares).

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

• Asentar las bases comunitarias del sistema de atención sanitaria en salud mental, alejando los tratamientos lo máximo posible del ámbito hospitalario.

70

“Es necesario disminuir el estigma asociado al concepto de trastorno mental, educando, normalizando y evitando prejuicios en la prensa, en la sociedad, etc.” (José Antonio de la Rica,

Responsable del Servicio de Salud Mental de Osakidetza)


”“

• Finalmente, cabe destacar la necesidad de aumentar la oferta de ocio y tiempo libre, una asignatura pendiente para este colectivo, ya que además de la reducida oferta existente, cabe destacar que al tratarse de personas con muy escasos ingresos tienen grandes dificultades para acceder a la oferta normalizada de ocio.

I

• También se debe seguir trabajando en aumentar el volumen de personas que pueda dar el salto a la inserción sociolaboral. Actualmente, la cobertura en cuanto a empleo protegido es elevada, pero deben aumentarse los esfuerzos destinados a la inserción sociolaboral a través del empleo normalizado.

(Txema Franco, Gerente de Lantegi Batuak)

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

(Itziar Ceballos, Gerenta de AVIFES)

“El empleo tiene una gran influencia en la autoestima de las personas, ya que llegan con muchas inseguridades, pero con capacidades, y el empleo les ayuda a valorar sus capacidades y reducir sus inseguridades”.

I

“El tema de la vivienda es algo sobre lo que hay trabajar mucho, en la actualidad el 85% de las personas con enfermedad mental viven con sus familias. En pocos años se prevé que aparezca un problema grave en este ámbito ya que el modelo de familia está variando”.

71


7

SÍNTESIS FINAL


7

Por un lado, Osakidetza dispone desde hace casi treinta años de una amplia red de atención sanitaria que combina los recursos hospitalarios con los extrahospitalarios, que permiten a la persona atendida permanecer en su entorno comunitario a través de la red de Centros de Salud Mental

A nivel específico de Bizkaia, la Diputación Foral de Bizkaia tiene la Salud Mental como uno de los campos prioritarios de actuación, atendiendo las necesidades sociales y socio sanitarias derivadas de la enfermedad mental grave de curso crónico, fomentando estructuras residenciales y de atención diurna

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

Prueba de la importancia que se le confiere a la calidad en la atención a la salud mental en la CAPV, es que ésta fue la primera Comunidad Autónoma que integró la Asistencia Psiquiátrica en el Sistema Sanitario Nacional y que la Salud Mental actualmente está incluida, como área prioritaria, en los Planes de Salud del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

I

La asistencia en materia de Salud Mental existente en Bizkaia y en general en la CAPV puede ser considerada como referencial a nivel estatal, al combinar una amplia cobertura en materia sanitaria, residencial y de inserción sociolaboral, en un ejemplo de colaboración interinstitucional entre Osakidetza, Diputación Foral de Bizkaia, BBK y las organizaciones del Tercer Sector.

I

SÍNTESIS FINAL

73


(centros de día, miniresidencias, pisos tutelados, etc), sistemas laborales y ocupacionales (centros ocupacionales, centros especiales de empleo, etc), de ocio y tiempo libre y de tutela, prioritariamente a través de la colaboración con el Tercer Sector de Intervención Social.

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

Y es que es importante destacar el papel tan activo del Tercer Sector en Bizkaia en materia de atención a la enfermedad mental, desarrollado entre otras entidades por las Fundaciones Argia y Eragintza, o las asociaciones AVIFES y Bizitegi, todas ellas apoyadas por BBK en sus actividades.

74

De hecho, BBK tiene la atención a la salud mental como una de sus áreas preferentes de atención en materia de intervención social, bien formando parte del propio patronato de algunas organizaciones (como es el caso de las fundaciones Argia y Eragintza) como a través, de su programa anual de proyectos sociales financiando actividades de carácter social en el Territorio Histórico de Bizkaia. Concretamente, desde 2001 Obra Social BBK ha subvencio-

nado proyectos en el campo de la salud mental por valor de más de 2.800.000 €, en áreas de actuación como la rehabilitación de infraestructuras orientadas a la prestación de servicios a personas con enfermedad mental, proyectos destinados a formar a personas con enfermedad mental facilitando así su incorporación al mercado laboral o proyectos dedicados a mejorar el ocio de estas personas, que tal y como se destacaba en el capítulo anterior, es uno de los principales retos de futuro. Esta colaboración siempre ha ido alineada con los objetivos y actuaciones de la Administración Pública, siguiendo el principio de subsidiariedad que rige todas las acciones de la Obra Social de BBK, trabajando de forma coordinada los agentes públicos, de cara a no duplicar servicios ni establecer recursos que no estén alineados con el interés público, aunando así esfuerzos para conseguir una mayor eficacia y rentabilidad social en la prestación de servicios sociales. Un claro ejemplo de esta colaboración es la Fundación Eragintza, fundada por BBK, Diputación Foral de Bizkaia y CEBEK.


“BBK entiende la acción social como una contribución vocacional al bienestar y al desarrollo de la sociedad, diseñando nuevos programas y complementando la actuación de otras instituciones públicas y privadas allí donde éstas no pueden llegar. Para ello, trabajamos en el desarrollo de infraestructuras y la generación de recursos que mejoren las condiciones de vida de todos los colectivos sociales de Bizkaia, desfavorecidos o no, colaborando de forma estrecha y decidida con todos los agentes públicos y privados involucrados”.

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

(Jorge Morquecho, director de Obras Sociales BBK)

I

Por último, sólo queda dar las gracias a todas las personas que han colaborado en la elaboración de esta publicación: el Departamento de Sanidad de Gobierno Vasco, el Departamento de Acción Social de Diputación Foral de Bizkaia, las Fundaciones Argia y Eragintza y la Asociación Vizcaína de familiares y enfermos psíquicos (AVIFES).

75


8

GLOSARIO


8 GLOSARIO

Centro Especial de Empleo. Según el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, los Centros Especiales de Empleo son aquellos cuyo objetivo principal sea el de realizar un trabajo

CIE-10: Décima versión de la Clasificación estadística internacional de enfermedades y otros problemas de salud, y determina los códigos utilizados para clasificar las enfermedades y una amplia variedad de signos, síntomas, hallazgos anormales, denuncias, circunstancias sociales y causas externas de daños y/o enfermedad. DSM-IV: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la

I

Centro Ocupacional. Según el Decreto 2274/1985, los Centros Ocupacionales son aquellos medios adecuados para la superación de los obstáculos que encuentran los minusválidos en el proceso de la integración laboral, cuando por su minusvalía no puedan acceder al empleo en una empresa o en un centro especial de empleo.

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD). Son aquellas actividades que permiten a la persona adaptarse a su entorno y mantener una independencia en la comunidad; incluyen actividades como telefonear, comprar, cocinar, cuidar la casa, utilizar transportes, manejar la medicación, manejar el dinero, etc. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Artículo 2.3.

productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado, y teniendo como finalidad el asegurar el empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores minusválidos, a la vez que sea un medio de integración del mayor número de minusválidos al régimen de trabajo normal.

I

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABDV). Son aquellas actividades que permiten a la persona desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales como el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, [...] y ejecutar órdenes o tareas sencillas. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Artículo 2.3.

77


Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos que contiene una clasificación de los trastornos mentales y proporciona descripciones claras de las categorías diagnósticas, con el fin de que los clínicos y los investigadores de las ciencias de la salud puedan diagnosticar, estudiar e intercambiar información y tratar los distintos trastornos mentales. Función cognitiva: Es la habilidad de percibir, pensar y aprender, funciones fundamentales del cerebro.

Orientación Ocupacional13. Es el proceso estructurado terapéutico, en el que participan diferentes agentes, que tiene por objeto la prevención, rehabilitación y/o compensación de las deficiencias que se producen en todas las actividades de la ocupación humana, mediante la facilitación y clarificación de toda la información relevante, para que tras el análisis de dicha información relativa al propio conocimiento personal y al mundo ocupacional externo que rodea al sujeto, éste pueda llegar a una toma de decisiones que le permitan ser conductor de sus actividades, logrando el mayor grado de eficacia, autonomía, satisfacción e integración.

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

Incapacidad laboral. Determinación legal por la que una persona no está capacitada para realizar una actividad laboral.

78

13 Sánchez,

A. 2002

Pensión No Contributiva. Es una prestación económica periódica que se reconoce por padecer un determinado grado de minusvalía y carecer de rentas o ingresos suficientes. Pueden ser beneficiarias de la misma aquellas personas que padezcan deficiencias, previsiblemente permanentes, de carácter físico o psíquico, congénitas o no, que anulen o modifiquen su capacidad física, psíquica o sensorial que cumplan los siguientes requisitos: Ser mayor de 18 y menor de 65 años, residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante 5 años, de los cuales 2 deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud, estar afectada por una minusvalía o enfermedad crónica en un grado igual o superior al 65%, carecer de rentas o ingresos suficientes. Prevalencia: Proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una característica determinada en un momento o en un periodo de tiempo determinado. En el caso que ocupa esta publicación, se refiere al número de individuos que padecen una enfermedad por cada 100.000 personas. Psicosis: Trastorno mental mayor, de origen emocional u orgánico, que produce un deterioro de la capacidad de pensar, responder emocionalmente, recordar, comunicar e interpretar la realidad.


Servicios de ajuste personal y social. Servicios que procuran a las personas con discapacidad una mayor habilitación personal y una mejor adaptación en su relación laboral. Sustancias Psicoactivas: Sustancias naturales o artificiales que alteran las emociones y percepciones de la persona que las consume.

Trastorno grave de personalidad: Patrón de relación, percepción, comportamiento y pensamiento permanente e inflexible de tal gravedad que impide que la persona que lo padece se relacione plenamente con el entorno. Trastornos afectivos: Perturbación del comportamiento, de la comunicación y de la adaptación, que implica el control y la expresión de la afectividad; tales como fobias, angustias, hiperemotividad, etc. Trastornos psicóticos: Patologías en las que se presentan como principal característica síntomas psicóticos.

I

Terapia Cognitiva: La terapia cognitiva es un sistema de psicoterapia basado en una teoría de la psicopatología que mantiene que la percepción y la estructura de la experiencias del individuo determinan sus sentimientos y conducta15.

Tercer Sector: Organizaciones de carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades que responden a criterios de solidaridad, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales.

I

Rehabilitación psicosocial. La rehabilitación psicosocial se define como aquel proceso cuya meta global es ayudar a las personas con discapacidades psiquiátricas a reintegrarse en la comunidad y a mejorar su funcionamiento psicosocial de modo que les permita mantenerse en su entorno social en unas condiciones lo más normalizadas e independientes que sea posible14 .

Terapia ocupacional. Aquellas actividades o labores, no productivas, realizadas por personas con discapacidad o enfermedad, de acuerdo con sus condiciones individuales, bajo la orientación del personal técnico del centro encaminadas a la obtención de objetos, productos o servicios que no sean, regularmente, objeto de operaciones de mercado.

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

Rehabilitación laboral. Proceso especifico, estructurado e individualizado dirigido a ayudar y preparar a las personas con enfermedad mental a favorecer su acceso y mantenimiento en el mundo laboral

14 Rodríguez, 15 Beck,

A. 1997. 1963.

79


80

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

9

ANEXO. DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE UTILIDAD


9 ANEXO. DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE UTILIDAD A continuación, se presentan las direcciones y teléfonos de distintos recursos de atención para personas

con enfermedad mental en Bizkaia, tanto de la Administración Pública, como de Entidades del Tercer Sector.

Recursos de la Administración Pública

Fuente: Osakidetza. (2009)

Pza. Bombero Etxaniz Plaza Aoiz s/n Ercilla, 4 Camino Villabaso, 24 - Lonja Novia Salcedo, 9 C/ La Naja, 5 Pza. Zumarraga s/n Pl. Belategi, 6-7 Zizeruene, 1 Jon Arrospide, 24 Bajo Avda. Madariaga 63 Felicidad, 9 Berriotxoa, 2 Antonio Trueba, 17 Avda. del Minero, 1 Pza. Coscojales, 9 Avda. Murrieta, 70 Pza. Euskadi, s/n Nagusia, s/n Gástela, 7 Areilza, 4 Arriputzueta, s/n Bizkaia Kalea, 38 Tximelarre, 3 San Juan, 1 Gorbea, 1 Ibarrondo, s/n San Nicolás, 2 Alangobarri, 7 bis

946006920 944759472 944230049 944449859 944273366 944163622 944007700 944211717 944007699 944444249 944471033 946007835 944388505 946007790 946007638 944832080 944936290 946007590 946007343 944260379 946884010 946032892 946007433 944565216 946035811 944545009 946007148 944911500 944910322

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

Teléfono

I

Centro Salud Mental B. Etxaniz (Bilbao) Módulo Psicosocial S. Ignacio (Bilbao) Centro de Salud Mental Ercilla (Bilbao) Módulo Psicosocial Rekalde (Bilbao) Centro Salud Mental Novia Salcedo (Bilbao) Módulo Psicosocial Auzolan (Bilbao) Centro de salud Mental Ajuriagerra (Bilbao) Equipo infanto juvenil Haurrentzat (Bilbao) Centro Salud Mental Otxarkoaga (Bilbao) Centro de drogodependencias Etorkintza (Bilbao) Centro de drogodependencias Gizakia (Bilbao) Centro de Salud Mental Barakaldo Centro de Salud Mental Barakaldo Berriotxoa Centro de Salud Mental Sestao Centro de Salud Mental Ortuella Centro de Salud Mental Santurtzi Centro de Salud Mental Herribitarte (Portugalete) Centro de Salud Mental Zalla Centro de Salud Mental Basauri Centro de Salud Mental Basauri Gaztela Centro de Salud Mental Bermeo Centro de Salud Mental Durango Centro de Salud Mental Galdakao Centro de Salud Mental Infantojuvenil Galdakao Centro de Salud Mental Gernika Centro de Salud Mental Derio Centro de Salud Mental Erandio Centro de Salud Mental Uribe Adultos Algorta Centro de Salud Mental Infanto-juvenil Uribe Algorta

Dirección

I

Centros de Salud Mental Extrahospitalaria. Bizkaia. Nombre

81


Estructuras Intermedias en Salud Mental de Bizkaia. Hospitales de Día, Centros de Día y Comunidades Terapéuticas. Nombre

Dirección

Teléfono

Hospitales de día Ajuriagerra-Osakidetza (S.M.E.B)

Pza. de Zumarraga, s/n

944007700

Basauri Osakidetza (S.M.E.B)

Gástela, 1 bajo

944261950

Basurto Osakidetza

Avda. Montevideo, 18

944006066

Barakaldo Hospital de día

Etxatxu, 31 – 3ª planta

946552580

Barakaldo Hospital de día de Rehabilitación

Etxatxu, 31 – 1ª planta

946552575

Bermeo Osakidetza

Tonpoi Bidea, s/n

946029010

Durango Osakidetza

Am. Landako Arriputzueta, s/n

946818640 946007149

Erandio Osakidetza Garamendi Osakidetza

Gr. Vicente Garamendi, 3 bajo

944337902

Ortuella Osakidetza

Avda. del Minero, 1

946353500

Uribe Osakidetza

San Nicolás, 2

944693000

Hospital Zamudio

Bº Arteaga, 45

944006500

Camino Goietxas, 18

944535219

Fundación Argia (concertado)

Trinidad, 11

944911946

Avifes Bilbao (concertado)

Barriada Sarrikue, s/n

944456256

Avifes Santurtzi (concertado)

J. Mª. Barandiarán, 45 bajo

944831069

Bizitegi (concertado)

Irumineta, 28 bajo

944239515

Gernika Osakidetza + Avifes

San Juan, 1

946035811

Centro de día Infantil C. Educativo terapéutico La Ola Centros de día

946080756

Sestao-Osakidetza Zizeruene, 1 Otxarkoaga

944123229

Comunidad Terapéutica Manuene

Bº Basaras, 27

944558169

Gizakia (concertado)

Avda Madariaga, 63 lonja

944471033

Etorkintza (concertado)

San Francisco, 85-1º izda

944447458

Izarra (concertado) Comunidad terapéutica

Fuente: Osakidetza. (2009)


Hospitales Psiquiátricos de Bizkaia Nombre

Dirección

Teléfono

Hospital de Bermeo

Tonpoi Bidea, s/n 48370 Bermeo

946029000

Hospital de Zaldibar

Avda. Bilbao, s/n 48250 Zaldibar

946032800

Hospital de Zamudio

Barrio Arteaga, nº 107 48016 Zamudio

946032800

Fuente: Osakidetza. (2009)

Unidades Psiquiátricas en Hospitales de Bizkaia Nombre

Dirección

Teléfono

Hospital de Basurto

Avda. de Montevideo, 18

944006066

Hospital de Cruces

Pza. de Cruces, s/n

946006077

Hospital de Galdakao

Bº Labeaga, s/n

944007101

Fuente: Osakidetza. (2009)

Instituto Tutelar de Bizkaia DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA C/ Alameda Rekalde 18, 3º. 48009 Bilbao

bte@bizkaia.net http://www.tutoretza.bizkaia.net/

Gestión de Pensiones no Contributivas de Invalidez DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Nicolás Alkorta nº 4. 48004. Bilbao. Tfno: 944 068 000 www.bizkaia.net

I

Fax: 94 608 3679

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

Tfno: 94 608 3740

83


Recursos del Tercer Sector Fundación Eragintza C/ Iruña, 17 48014-Bilbao Tlf: 944 231 693 Fax: 944 233 517 eragintza@eragintza.org www.eragintza.org Recurso

Horario

Capacidad

Acogida y valoración, Centro de Tel: 94 4231693 apoyo psicológico, 9:00-14:00 Iruña, 17 48014 Bilbao (Metro Rehabilitación Fax: 94 4233517 formación y apoyo 15:30-18:30 Deusto-Salida Iruña) Sociolaboral eragintza@eragintza.org al empleo (club de de Bilbao trabajo)

370 usuarios/as

Jardinería: mantenimiento de Centro Bo/ Etxerre, 16 Ocupacional jardines de empresas, 48970 Basauri (Bizkaia) de Jardinería residencias, particulares... Centro Ocupacional de Cableado

Actividad

Montajes de circuitos eléctricos

Dirección

Bo/ Etxerre, 16 48970 Basauri (Bizkaia)

94 4408040

9:00-14:00

24 usuarios/a

94 4408040

15:15-18:15

20 usuarios/as

Tlf: 609593196

8:15 - 15:15

10 usuarios/as

LAVANINDU S.L.

Lavandería industrial

84

Polígono Industrial Martiartu, Nº18 B,48480. Arrigorriaga Iruña, 17 48014 Bilbao (Metro Deusto-Salida Iruña)

Club Trabajo

Orientación Laboral

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

Centro Polígono Industrial Martiartu, Ocupacional Lavandería industrial no18 B,48480. Arrigorriaga de Lavandería

Contacto

Fuente: Osakidetza. (2009)

Tlf: 94 6713911 Fax: 94 6713940

Mañana: 7:00-14:30 Lunes a Viernes Tarde: 102 14:30-21:30 trabajadores/as Lunes y Martes 14:30 - 21:00 Miércoles a Viernes 13 - 20 h. Sábado

Tel: 94 4231693 Grupo 1. Fax: 94 4233517 Lunes y Martes eragintza@eragintza.org Grupo 2. Jueves y Viernes 10-12h

120 usuarios/as


Fundación Argia Iraskundea Trinidad, nº 11, 48993 Algorta – Getxo. Bizkaia Tfno: 94 460 70 12 contacta@fundacionargia.org www.fundacionargia.org

AVIFES, Asociación Vizcaína de familiares y enfermos psíquicos C/Santutxu, 40 Bajo. 48004. Bilbao Tlf: 944456256 Fax: 944132151 http://www.avifes.org info@avifes.org

Localidad

Teléfono

Santutxu nº 40, bajo Nafarroa, s/n Iparragirre, 54 (Lonja) Plaza 1º de Mayo, s/n Sabino Arana, 16 – 18 Bº Lusa, s/n

48004 48340 48300 48530 48980 48850

Bilbao Amorebieta Gernika Ortuella Santurce Zalla

94 445 62 56 635 721 256 94 625 74 46 94 664 15 53 94 483 10 69 94 667 17 69

Lantegi Batuak Oficinas Centrales Txorierri Etorbidea, nº 12. 48180 Loiu Tel.: 944 535 999 Fax: 944 536 248 info@lantegi.com www.lantegi.com Centro de Empleo Iparragirre, 60. 48010 Bilbao Tlf: 944 436 441 infobilbao@lantegi.com Centro OLA BBK Goietxa Bidea, 18. 48150 Sondika Tlf: 944 537 066 orientacionola@lantegi.com

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

CP

I

Dirección

I

Centros de Día de AVIFES

85


Bizitegi, Asociación para el apoyo e inserción de personas en situaciones desfavorecidas Irumineta, 28 Bajo. 48004. Bilbao. Tlf: 94 412 65 76 bizitegi@bizitegi.org http://www.bizitegi.org/

Fundación Vasca para la investigación en Salud Mental (OMIE) Travesía de Ramón y Cajal 2, 48014 Bilbao Tlfno. 94 422 38 24 f.omie@arrakis.es www.fundacionomie.org

Egunabar. Asociación Vizcaína de Usuarios de Psiquiatría Hotel de Asociaciones Ganbara. Ronda s/n. 48005. Bilbao Tlfs: 94 656 92 01 - 690 77 88 44 egunabar@egunabar.com http://www.egunabar.com/

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

Asociación para la promoción de la Salud de Niños y Adolescentes (ALTXA)

86

Barrainkua, 16. 48009 Bilbao 94 423 75 50 altxa@altxa.com www.altxa.com

GANBARA. Espacio Asociativo. Ronda s/n (Frente al nº 5). 48005. Bilbao Tlf.: 94 656 92 00 ganbara@ganbara.net www.ganbara.net

BOLUNTA. Agencia para el Voluntariado y la Participación Social Ronda s/n (Frente al nº 5). 48005. Bilbao Tlf.: 94 416 15 11 www.bolunta.org bolunta@bolunta.org


87

I

Dependencia 路 Discapacidad 路 Enfermedad

I


10 ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Gastos e Inversiones Hospitalarios y Extrahospitalarios en Psiquiatría. Bizkaia. 1999-2007

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

Tabla 2: Red Asistencial Extrahospitalaria. Consultas. 2002-2008

88

Tabla 9: Plan Estratégico de Acción Social de DFB 2008-2011 Tabla 10: Plan Estratégico de Acción Social de DFB 2008-2011

Tabla 3: Consultorios de salud mental, por comarcas. Bizkaia. 2007

Tabla 11: Diferencias entre un Centro Especial de Empleo y un Taller Ocupacional

Tabla 4: Personas enfermas atendidas por finalidad, régimen económico y periodo. 2007

Tabla 12: Personas con enfermedad mental registradas por Lantegi Batuak

Tabla 5: Camas por 1.000 habitantes. Psiquiatría.

Tabla 13: Apoyo a proyectos sociales. Porcentaje de financiación, según línea de actuación. 2009

Tabla 6: Camas en Unidades Hospitalarias según tipo. 2002-2008. Tabla 7: Psiquiatría. Índice de ocupación (%). Tabla 8: Psiquiatría. Personas enfermas ingresadas por periodo y tipo de centro. 1997-2007

Tabla 14: Convocatoria Ayudas a Proyectos Sociales. 2001-2009 Tabla 15: Impacto en el PIB de Bizkaia de las aportaciones de BBK en materia de Salud Mental.


11 ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico E: Índice de ocupación (%) 1997-2007

Gráfico B: Gastos e Inversiones Hospitalarios y Extrahospitalarios en Psiquiatría. Bizkaia 1998-2007

Gráfico F: Personas enfermas ingresadas en red pública por territorio. 1997-2007

Gráfico C: Personas enfermas atendidas por finalidad, régimen económico y periodo. 2007

Gráfico G: Psiquiatría. Personas enfermas ingresadas según titularidad del centro. 1997-2007

Gráfico D: Camas por 1.000 habitantes. Psiquiatría. Comparativa con Europa. Año 2007

Gráfico H: Apoyo a proyectos sociales. Porcentaje de financiación, según línea de actuación. 2009

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

Gráfico A: Factores que inciden en la enfermedad mental

89


90

I

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad

I

12

BIBLIOGRAFÍA


12

Dependencia · Discapacidad · Enfermedad I

ASOCIACIACIÓN RIOJANA DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSÍQUICOS ARFES. www.arfes.org ASSOCIACIO CATALANA D’AJUDA I INVESTIGACIO DEL TRASTORN LIMIT DE LA PERSONALITAT (ACAI-TLP). www.acai-tlp.com BBK (1993), “Informe financiero 1992”. Bilbao Bizkaia Kutxa. BBK (1994), “Informe financiero 1993”. Bilbao Bizkaia Kutxa. BBK (1995), “Informe financiero 1994”. Bilbao Bizkaia Kutxa. BBK (1996), “Informe financiero 1995”. Bilbao Bizkaia Kutxa. BBK (1997), “Informe financiero 1996”. Bilbao Bizkaia Kutxa. BBK (1998), “Informe financiero 1997”. Bilbao Bizkaia Kutxa. BBK (1999), “Informe financiero 1998”. Bilbao Bizkaia Kutxa. BBK (2000), “Informe financiero 1999”. Bilbao Bizkaia Kutxa. BBK (2000), “Informe financiero 1999”. Bilbao Bizkaia Kutxa. BBK (2001), “Informe financiero 2000”. Bilbao Bizkaia Kutxa. BBK (2002), “Informe financiero 2001”. Bilbao Bizkaia Kutxa. BBK (2003), “Informe financiero 2002”. Bilbao Bizkaia Kutxa. BBK (2004), “Informe financiero 2003”. Bilbao Bizkaia Kutxa. BBK (2005), “Informe financiero 2004”. Bilbao Bizkaia Kutxa. BBK (2005), “Memoria de sostenibilidad 2004”. Bilbao Bizkaia Kutxa. BBK (2006), “Código de responsabilidad social empresarial”. Bilbao Bizkaia Kutxa, Bilbao. BBK (2006), “Informe de Obra Social 2005”. Bilbao Bizkaia Kutxa. BBK (2006), “Plan Estratégico de la Obra Social de BBK (2005–2007)”. Bilbao Bizkaia Kutxa, Bilbao. BBK (2006), “Política de responsabilidad social”. Bilbao Bizkaia Kutxa, Bilbao. BBK (2007), “BBK (1907 – 2007) Cien años de compromiso con el desarrollo económico y el bienestar de Bizkaia”. Bilbao Bizkaia Kutxa, Bilbao. BBK (2007), “Informe de Obra Social 2006”. Bilbao Bizkaia Kutxa. BBK (2007), “Plan Estratégico de la Obra Social de BBK (2008–2010)”. Bilbao Bizkaia Kutxa, Bilbao. BBK (2008), “Informe de Obra Social 2007”. Bilbao Bizkaia Kutxa. BBK (2008), “Las personas mayores exigen un envejecimiento activo y saludable”. Bilbao Bizkaia Kutxa, Bilbao.

I

BIBLIOGRAFÍA

91


I Dependencia · Discapacidad · Enfermedad I 92

BBK (2009), “Informe de Obra Social 2008”. Bilbao Bizkaia Kutxa. BECK, A. “Thinking and depression I. Idiosyncratic content and cognitive distorsion”. Archives of general psychiatric, 2, 324-333, 1963 BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. Corrección de errores del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. Real Decreto 2007/2009, 23 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2010. DECRETO FORAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 29/2009, de 24 de febrero, por el que se regula el régimen de acceso al servicio público foral de residencias para personas mayores dependientes y las condiciones de prestación del servicio en estancia permanente. DECRETO FORAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 30/2009, de 24 de febrero, por el que se acuerda la aplicación y se regula el precio público por la prestación del servicio público foral de residencias en estancia permanente. DECRETO FORAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 7/2009, de 27 de enero, por el que se modifica el artículo 12 del Decreto Foral 145/2001, regulador del sistema de acceso a centros de día para personas mayores dependientes de titularidad de la Diputación Foral de Bizkaia; a plazas conveniadas o concertadas en centros de día para personas mayores dependientes; y de la concesión de ayudas económicas individuales para el ingreso en plazas no conveniadas o concertadas en centros de día para personas mayores dependientes. DÍAZ DEL PERAL, DOMINGO. “El estigma de la enfermedad mental”. En EL PAÍS 15/05/2007. DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA. Plan Estratégico de Acción Social 2008-2011. ERAGINTZA. “Informe Anual 2008”. EUSTAT. Gasto corriente en salud por proveedores y financiación (miles de euros). En www.eustat.es EUSTAT. Gasto corriente en salud por proveedores y sectores institucionales (miles de euros). En www.eustat.es EUSTAT. Gastos por territorio, tipo de establecimiento y conceptos de gasto (miles de euros) (desde 1998). En www.eustat.es EUSTAT. Gastos por territorio, tipo de establecimiento y conceptos de gasto (miles de euros) (1993 1997). En www.eustat.es EUSTAT. Nº de centros por ámbitos territoriales y tipo de establecimiento. En www.eustat.es


I Dependencia · Discapacidad · Enfermedad I

EUSTAT. Nº de centros por territorio y servicios complementarios. En www.eustat.es EUSTAT. Personal por territorio, tipo de establecimiento y categoría. En www.eustat.es FANTOVA, FERNANDO. “Tercer Sector e Intervención Social”. PPC. 2005 FEAFES, Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Enfermos Mentales: “Salud mental y medios de comunicación. Guía de estilo”. 2003 FRANCO, TXEMA. “Claves en la inserción laboral de personas con enfermedad mental”. En Zerbitzuan nº 44. SIIS. 2008 GOBIERNO VASCO. DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL. Plan de Asistencia Psiquiátrica y Salud Mental. Informe de la Comisión Asesora presidida por el Profesor J. Ajuriaguerra. 1983 GOBIERNO VASCO. Plan Estratégico de Salud Mental de Osakidetza. 2004/2008. 2004 LEY 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales. LEY 14/1086, de 25 de abril, General de Sanidad. LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud”. 2007. MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. “Informe anual del Sistema Nacional de Salud 2007 – País Vasco”. 2008 OSAKIDETZA. Memoria 2003. 2004. En http://www.osanet.euskadi.net/ OSAKIDETZA. Memoria 2004. 2005. En http://www.osanet.euskadi.net/ OSAKIDETZA. Memoria 2005. 2006. En http://www.osanet.euskadi.net/ OSAKIDETZA. Memoria 2006. 2007. En http://www.osanet.euskadi.net/ OSAKIDETZA. Memoria 2007. 2008. En http://www.osanet.euskadi.net/ OSAKIDETZA. Memoria 2008. 2009. En http://www.osanet.euskadi.net/ RODRÍGUEZ, ABELARDO. “Rehabilitación laboral de personas con trastornos mentales crónicos”. Pirámide. Madrid. 1997 RUIZ SÁNCHEZ, JUAN JOSÉ / IMBERNON GONZALES, JUAN JOSÉ. “Como afrontar los problemas emocionales con Terapia Cognitiva”. ESMD-UBEDA. 1996. en http://www.psicologia-online.com SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, OSCAR. “Rehabilitación laboral de personas con enfermedad mental”. www.psicosocialart.es. 2002

93


Bizkaian Laneratzearen bitartez buruko gaixotasun mentalari emaniko erantzuna  
Bizkaian Laneratzearen bitartez buruko gaixotasun mentalari emaniko erantzuna  

La inserción sociolaboral de las personas con enfermedad mental crónica en Bizkaia

Advertisement