Page 1

NOVEMBER 2018

Billedkunstens økonomiske rum Markedets samlede størrelse

Trine Bille og Flemming Olsen


2

Billedkunstens økonomiske rum Markedets samlede størrelse Publiceret: November 2018 Forsidefoto, øverst: Jacques-François-Joseph Saly, Rytterstatuen af Frederik V, 1768-1774. Foto: Jens Lindhe. Forsidefoto, nederst: Olafur Eliasson, Your rainbow panorama, 2011. Foto: Anders Trærup. Layout: LYMI DTP-Service CBS – Copenhagen Business School


3

INDHOLD FORORD ..................................................................................................................................... 7 Sammenfatning ...................................................................................................................... 9 1. Indledning ........................................................................................................................... 21 1.1 Baggrund ................................................................................................... 21 1.2 Formål og afgrænsning ............................................................................. 22 1.3 Data og metode .......................................................................................... 26 1.4 Rapportens opbygning .............................................................................. 28

KØB AF BILLEDKUNST .............................................................................................................. 29 2. Staten 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

.................................................................................................................................. 31 Statens Kunstfond ..................................................................................... 32 Det kongelige Akademi for de Skønne Kunstner – Akademiraadet ....... 39 Udlodningsmidlerne .................................................................................. 40 Udsmykning i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter – 1,5 pct.-reglen ............................................................................................ 44 Sammenfatning ......................................................................................... 51 To illustrationer ......................................................................................... 56

3. Regionerne ......................................................................................................................... 71 3.1 Regionernes praksis vedr. kunstnerisk udsmykning i forbindelse med kvalitetsfondsbyggerierne ................................................................. 72 3.2 Sammenfatning.......................................................................................... 78 3.3 Tre illustrationer ....................................................................................... 79 4. Kommunerne ...................................................................................................................... 87 4.1 Kommunernes køb af billedkunst............................................................. 87 4.2 Kommunernes indirekte støtte til billedkunst......................................... 98 4.3 Sammenfatning.......................................................................................... 99 4.4 Tre illustrationer ....................................................................................... 100 5. Kunstmuseerne .................................................................................................................. 119 5.1 Data og metode .......................................................................................... 119 5.2 Statslige og statsanerkendte kunstmuseer.............................................. 120 5.3 Øvrige kunstmuseer .................................................................................. 127 5.4 Sammenfatning ......................................................................................... 129


4

6. Kunstforeningerne ............................................................................................................ 133 6.1 Data og metode .......................................................................................... 133 6.2 Resultater................................................................................................... 134 6.3 Sammenfatning.......................................................................................... 142 7. De private fonde ................................................................................................................ 145 7.1 De danske fondes historie og betydning ................................................... 145 7.2 Data og metode .......................................................................................... 146 7.3 De store fondes bevillinger til billedkunst ............................................... 149 7.4 Sammenfatning ......................................................................................... 159 8. Virksomheder ..................................................................................................................... 163 9. Privatpersoner.................................................................................................................... 167 10. Udlandet ........................................................................................................................... 169 10.1 Internationale udstillinger og formidling af dansk billedkunst i udlandet ................................................................................................... 170

SALG AF BILLEDKUNST ............................................................................................................ 173 11. Gallerier og kunsthandlere ........................................................................................... 175 11.1 Et overblik over gallerier og kunsthandlere ............................................ 175 11.2 Data og metode .......................................................................................... 177 11.3 Galleriernes omsætning ............................................................................ 179 11.4 Sammenfatning ......................................................................................... 186 12. Kunstnersammenslutningerne ..................................................................................... 189 13. Øvrige udstillingssteder og kunsthaller ................................................................... 197 13.1 De fem store censurerede udstillinger ..................................................... 198 13.2 Foreningen af Kunsthaller i Danmark ..................................................... 200 13.3 Mindre, censurerede udstillinger og øvrige mindre udstillingssteder ........................................................................................ 202 13.4 Sammenfatning ......................................................................................... 203 14. Auktionshuse ................................................................................................................... 205 15. Direkte salg fra kunstner til køber ............................................................................. 209 16. Billedkunstnernes rettighedsindtægter ................................................................... 211 16.1 VISDA – Visuelle Rettigheder Danmark ................................................. 212 16.2 Andre rettigheder og vederlagsindtægter ................................................ 219 16.3 Sammenfatning ......................................................................................... 221


5

17. Markedets samlede størrelse ....................................................................................... 225 17.1 Den samlede omsætning ........................................................................... 225 17.2 Billedkunstnernes andel af den samlede omsætning .............................. 227 17.3 Rettighedsindtægter ................................................................................. 229 17.4 Kunstnernes indkomst fra legater og livsvarige finanslovsydelser....... 230 17.5 Indirekte støtte .......................................................................................... 230 17.6 Udviklingen i billedkunstens økonomiske rum i et 20-årigt perspektiv .................................................................................... 231 17.7 Sammenfatning ......................................................................................... 234 18. Billedkunstens økonomiske rum i et skandinavisk perspektiv ........................... 237 18.1 Kunstnernes beskatningsregler og -forhold i Danmark .......................... 237 18.2 Billedkunstens økonomi og rammebetingelser for billedkunsten i Norge ........................................................................................................ 239 18.3 Rammebetingelser for billedkunsten i Sverige ........................................ 247 18.4 Sammenfatning ......................................................................................... 254 19. Konklusion ........................................................................................................................ 257 19.1 Det samlede marked ................................................................................. 258 19.2 Hvordan kan markedet påvirkes? ............................................................ 258 19.3 Kunstnernes indtjening ............................................................................ 262 19.4 Inspiration fra Norge og Sverige .............................................................. 263 19.5 Hvorfor støtte og investere i billedkunst med offentlige midler? ........... 263 19.6 Forslag til fremtidig statistikindsamling ................................................. 265 Referencer ............................................................................................................................... 267 Interviews .................................................................................................. 269 Websider .................................................................................................... 269 Bilag ......................................................................................................................................... 271 Bilag 1. Oversigt over projekter med kunstnerisk udsmykning, som Bygningsstyrelsen har været ansvarlig for i perioden 2011-14 ....................... 273 Bilag 2. Oversigt over udviklingen i statens udgifter til billedkunst ............... 276 Bilag 3. Spørgeskema til kommunerne .............................................................. 280 Bilag 4. Kommunernes udgifter til billedkunst – undersøgelsens repræsentativitet ................................................................................................ 283 Bilag 5. Oversigt over kunstmuseerne og deres besvarelser ............................ 286 Bilag 6. Spørgeskema til kunstmuseerne .......................................................... 288 Bilag 7. Spørgeskema til kunstforeningerne ..................................................... 295 Bilag 8. Kunstforeningerne – undersøgelsens repræsentativitet ..................... 299 Bilag 9. Private fonde, der støtter billedkunst .................................................. 303 Bilag 10. Medlemmer af Dansk G ­ allerisammenslutning ................................. 304 Bilag 11. Spørgeskema til k ­ unstnersammenslutningerne ............................... 305 Bilag 12. Kunsthaller i Danmark ....................................................................... 308


6


2018 RAPPORT

7

FORORD

Hvordan er de økonomiske vilkår for billedkunsten og billedkunstnere i Danmark? Det er et tilbagevendende spørgsmål i debatten om kunstens vilkår. Med denne ­undersøgelse ønsker vi at bidrage med et aktuelt empirisk grundlag. Der er udgivet to publikationer fra projektet. Hvor denne publikation beskæftiger sig med billedkunstens økonomiske vilkår ved at se på markedets samlede størrelse, omhandler den anden billedkunstnernes økonomiske vilkår. Undersøgelsen er finansieret af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Billedkunst, Bikubenfonden og Ny Carlsbergfondet. Den er gennemført af Copenhagen Business School (CBS), Institut for Ledelse, Politik og Filosofi. Professor (mso), ph.d. Trine Bille har været ansvarlig for undersøgelsen, der er gennemført i et tæt samarbejde med forskningsassistent Flemming Olsen. Herudover har studentermedarbejderne Søren Nikolai Horndrup, Helena Sokol, Marie Nymand Frederiksen og Camilla Mengel Kaastrup bidraget til rapporten. I forbindelse med projektets gennemførelser har der været nedsat en referencegruppe bestående af: • • • •

Slots- og Kulturstyrelsen: Anette Østerby Statens Kunstfond: Gitte Ørskou, Bodil Nielsen og Peter Land Ny Carlsbergfondet: Karsten Ohrt og Jakob Fibiger Andreasen Bikubenfonden: Mette Marcus og Peter Kirkhoff Eriksen

Vi har endvidere involveret Billedkunstneres Forbund (BKF) i løbende dialog om projektet. Vi vil gerne takke alle, der har bidraget til denne undersøgelse, ikke mindst de mange kommuner, kunstmuseer, kunstforeninger og kunstnersammenslutninger, der har givet sig tid til at besvare vores forskellige spørgeskemaer. Uden deres medvirken var denne undersøgelse ikke blevet til. Desuden en stor tak til de enkeltpersoner, der har bidraget med deres viden undervejs. Dataindsamlingen og redaktionen er afsluttet september 2018.


8

2018 RAPPORTVi vil også gerne takke professor emeritus, dr.polit. Christian Hjorth-Andersen, Københavns Universitet, Økonomisk Institut, og professor Michael Møller, Copen­ hagen Business School, Institut for Finansiering, der begge har læst og kommenteret rapporten. Alle fejl og mangler er dog forfatternes egne. Frederiksberg, september 2018 Trine Bille


2018 RAPPORT

9

SAMMENFATNING

Undersøgelsens overordnede formål er at besvare følgende spørgsmål: Hvor stort er markedet for førstegangssalg af billedkunst af nulevende danske kunstnere i dag? Vores overordnede fokus i projektet er altså at undersøge de økonomiske vilkår for danske billedkunstnere. Dette har en række implikationer for undersøgelsens design: For det første afgrænses markedet, så der udelukkende er tale om førstegangssalg af værker af nulevende danske kunstnere, idet det er denne del af markedet, der kommer nulevende danske kunstnere til gode. Men dette udgør selvsagt kun en begrænset del af det samlede marked for billedkunst i Danmark. Ved denne afgrænsning ses der så vidt muligt bort fra følgende dele af markedet, da de ikke direkte berører nulevende danske kunstneres indtægter: • Videresalg af værker af nulevende danske kunstnere (dog medtages indtægter fra droit de suite) • Salg af afdøde danske kunstneres værker • Salg af udenlandske nulevende og afdøde kunstneres værker For det andet kan man skelne mellem den samlede omsætning på markedet og kunstnernes omsætning. Forskellen udgøres af den andel af omsætningen, som diverse mellemled eller “gatekeepers”, fx gallerier, får i indtægt ved salg af kunst. Køberne af kunst betaler en pris for et kunstværk, og en del af denne indtægt går til kunstnerne. Sælger kunstnerne selv direkte til køberne, går hele salgsprisen til kunstneren. I denne undersøgelse belyser vi både den samlede omsætning og den andel, der går til kunstnerne. For det tredje er kunstneres omsætning selvfølgelig ikke lig med deres indtjening, idet kunstnere vil have en række produktionsomkostninger i forbindelse med produktionen af deres værker. Det kan være udgifter til materialer, håndværkere, værksteder osv. Særligt ved store udsmykningsopgaver kan disse udgifter være ganske betydelige. Salys rytterstatue på Amalienborg Slotsplads har uden tvivl været dyr i produktionsomkostninger. Har kunstnerne egen virksomhed, vil disse udgifter imidlertid i mange tilfælde kunne trækkes fra i skat. Vores hovedfokus er således omsætningen af værker af nulevende danske kunstnere og herunder kunstneres andel af markedet. Men da kunstnernes indkomstforhold –


10

2018 RAPPORTog dermed også deres muligheder for at leve af deres kunst – også er direkte påvirket af tilgangen til offentlige og private legater og stipendier samt offentlige og private tilskud til kunstnernes omkostninger ved deres kunstneriske virke, vil vi også inddrage disse forhold i vores analyser. Vi skelner derfor mellem: • Markedet for billedkunst: Dette omfatter omsætningen af billedkunst herunder kunstnerisk udsmykning af nybyggerier • Legater og stipendier: Her er tale om, at billedkunstnere modtager indtægter i form af legater og stipendier uden krav om modydelser som fx produktionen af et værk, men for at kunstneren kan bruge tid på udvikling af sit kunstneriske virke. • Indirekte støtte til billedkunstnere: Defineres som de tilskud til kunstneriske omkostninger ved deres kunstneriske virke, der ikke har direkte effekt på markedet i form af egentlige indkøb, og som heller ikke har direkte betydning for den enkelte kunstners indkomst. Der kan fx være tale om tilskud til produktion, udstillingsvirksomhed, residencies eller værksteder. Disse tilskud har betydning for kunstnernes arbejdsvilkår, da der er tale om støtte i en eller anden form til kunstnernes produktionsvilkår eller formidling. Udgifter, som kunstnerne i vid udstrækning alternativt selv skulle have afholdt. Man kan også sige, at disse indirekte tilskud modsvares af den tilsvarende udgift, som alternativt skulle være dækket på anden måde (det vil i det fleste tilfælde sige af kunstnerens egen lomme). Det samlede marked for billedkunst i Danmark belyses ved så vidt muligt at opgøre den nuværende størrelsesorden af de forskellige muligheder for køb og salg af billedkunst, der er til rådighed på markedet. En opgørelse af markedet for billedkunst er ikke nogen simpel sag. Nogle dele af markedet lader sig lettest opgøre fra efterspørgselssiden, mens andre dele af markedet lettest lader sig opgøre fra udbudssiden, og endnu andre dele af markedet slet ikke lader sig belyse. Men der er også væsentlige dele af markedet, som det faktisk godt kan lade sig gøre at belyse og få et samlet overblik over. Vi belyser derfor markedet ved at se på både køb og salg, så godt det lader sig gøre. Det samlede køb af kunst Undersøgelsen viser, at det samlede køb af ny dansk billedkunst beløber sig til ca. 440 mio. kr. Heraf står staten for ca. 5 pct., kommunerne for ca. 6 pct., og regionerne for ca. 1 pct., som er udsmykning af de nye supersygehuse. I alt står det offentlige altså for omkring 12 pct. af markedet, mens kunstmuseerne står for ca. 2 pct.1 Det betyder, at den private del af markedet i alt udgør ca. 86 pct. Kunstforeninger står for ca. 7 pct. af markedet, de private fonde for ca. 6 pct., mens virksomhedernes andel udgør ca. 14 pct., udlandet aftager ca. 22 pct., og privatpersoner ca. 37 pct. af markedet. Kunstnerne får ikke glæde af hele omsætningen, idet der i nogle tilfælde er forskellige mellemled som fx gallerier, der tager en del af omsætningen. Vi er kommet frem til, at kunstnernes andel af omsætningen udgør omkring 315 mio. kr., svarende til 72 pct. af den samlede omsætning. 1

Dette beløb er fraregnet tilskud fra fonde, jf. kapitel 5.


2018 RAPPORT

11

Sammenligner vi med omsætningen for 20 år siden, tyder beregningerne på, at markedet er steget med godt 140 mio. kr. i faste priser, og det er den private del af markedet, der er steget. Alle omsætningstal er uden moms. TABEL 1. KØB AF NY DANSK BILLEDKUNST I MIO. KR. OG PROCENTFORDELING PÅ KØBERE I 1995/96 (2016-PRISER) OG I 2016

Omsætning Køb af billedkunst

1995/1996, 2016-priser

Prodent­

Procent­ fordeling

Omsætning

fordeling

købere

2016

købere, 2016

1995/19961

Kunstnernes

Procent-

estimerede

fordeling

andel af om-

købere,

sætningen,

kunstnernes

2016

andel, 2016

Statens udsmykning udsmykningscirku-

15

5%

11

2%

11

3%

21

7%

11

2%

11

3%

5

1,5 %

3

1%

3

1%

9-12

3%

12

3%

12

4%

17

5,5 %

15

3%

112

4%

6-7

2%

4

1%

4

1%

12

4%

10

2%

93

3%

Kunstforeninger

43-51

15 %

29

7%

254

8%

Private fonde

29-36

11 %

28

6%

185

6%

62

14 %

41

13 %

161

37 %

107

34 %

95

22 %

63

20 %

441

100 %

315

100 %

læret Statens kunstfond Staten andet, kulturfonden (1995) og huskunstnerordningen (2016) Kommunernes udsmykning Kommunerne, andet Amter/ regioner – udsmykning af sygehuse Kunstmuseerne (egen indkøbskonto)

Virksomheder Privatpersoner

132-149

6

46 %

Udlandet I alt

289-325

100 %

Kilder: Egen dataindsamling og Bille Hansen et al. (1998).

2 3 4 5 6 7

I de tilfælde, hvor omsætningen er opgivet i et interval, er gennemsnittet af omsætningen anvendt ved ­procentberegningen. Det er forudsat, at kommunerne køber ca. halvdelen af kunsten hos kunstneren og ca. halvdelen gennem gallerier. Kunstmuseerne køber ca. 25 pct. af ny dansk billedkunst gennem gallerier og på auktioner og resten hos kunstneren. Kunstforeningerne køber ca. 2/3 direkte hos kunstneren. De private fonde køber ca. 75 pct. af ny dansk billedkunst på gallerier eller auktioner og 25 pct. direkte hos kunstneren. I Bille Hansen et al. 1998 blev virksomheders, privatpersoners og udlandets køb ikke kortlagt specifikt. ­Derfor opgøres det i tabellen som et samlet beløb.


12

2018 RAPPORTNogle af aktørernes køb varierer meget fra år til år, hvorfor der i nogle tilfælde er benyttet et gennemsnit over en periode eller et repræsentativt år. Således er beløbet fra Staten udsmykning et gennemsnit for perioden 2011-2016, Kommuner udsmykning er fra 2014, og Regioner udsmykning er gennemsnit for perioden 2009-2025, Kunstmuseer er et gennemsnit fra perioden 2013-2016. Det samlede salg af billedkunst I opgørelsen af det samlede salg af billedkunst når vi frem til et samlet salg på ca. 490 mio. kr. Alle usikkerhederne taget i betragtning svarer det faktisk meget godt til det samlede køb. Af den samlede omsætning står gallerierne for ca. 2/3, mens det direkte salg fra kunstner i store træk udgør resten. De andre salgskanaler fylder ikke meget. Af den samlede omsætning udgør kunstneres andel ca. 320 mio. kr. svarende til 66 pct. Dette svarer også meget godt til de resultater, vi nåede frem til ved at se på det samlede køb. Sammenligner vi igen med omsætningen for 20 år siden, tyder beregningerne på, at markedet er steget med ca. 165 mio. kr. i faste priser. Det er særligt salget fra gallerier og kunsthandlere, der er steget. Beregningerne bygger på en række forudsætninger, som fremgår af rapporten, og der er dermed en række usikkerheder på tallene. Det gælder selvsagt både tallene fra 1996 og tallene fra 2016. Da datagrundlaget er bedre i 2016, må det dog antages, at disse tal er tættere på sandheden end tallene fra 1996. TABEL 2. SALG AF NY DANSK BILLEDKUNST (MIO. KR.), 2016-PRISER Omsætning i alt Salg af billedkunst

1995/96 (2016-priser)

Omsætning i

Kunstnernes

alt, 2016

andel, 2016

Direkte fra atelier/værksted

123

144

144

Gallerier og kunsthandlere

188

335

167

10

2

1,5

Kunsthal

4

1

1

Auktionshuse

?

2

1,5

Hjemmesider

?

6

6

325

490

321

Kunstnersammenslutninger

I alt

Kilder: Egen dataindsamling og Bille Hansen et al. (1998).


2018 RAPPORT

13

Det samlede marked Ved både at have opgjort omsætningen af ny dansk billedkunst fra efterspørgsels- såvel som fra udbudssiden, kan det derfor med nogen rimelighed estimeres, at: Værdien af det samlede marked for førstegangssalg af værker af nulevende danske kunstnere er af størrelsesordenen 440-490 mio. kr. Kunstnernes andel af den samlede omsætning af ny dansk billedkunst udgør i alt 315321 mio. kr. Da den samlede omsætning er estimeret til 440-490 mio. kr., betyder det, at kunstnere får omkring 2/3 af den samlede omsætning, mens resten går til salærer til gallerier o.l. Alle omsætningstal er uden moms. Hertil kommer, at billedkunstnerne samlet set har modtaget vederlag fra rettigheder for ca. 14 mio. kr. i 2016. Dette svarer til en stigning i markedet for billedkunst på ca. 100 pct. i løbende priser i løbet af de sidste 20 år. Væksten i bruttonationalproduktet i Danmark er til sammenligning steget med ca. 90 pct. (1088 mia. kr. i 1996 til 2100 mia. kr. i 2016). Væksten i markedet for billedkunst har derfor været en anelse større end væksten i bruttonationalproduktet i perioden 1996-2016.8 Legater og stipendier Billedkunstnerne har desuden en række indkomstmuligheder i form af legater, stipendier og livsvarige ydelser, i 2016 så det således ud: • • • • •

Legater og stipendier fra Statens Kunstfond: 19,5 mio. kr. Livsvarige finanslovsydelser: 11 mio. kr. Akademiraadets legater: 0,1 mio. kr. Legater fra private fonde: ca. 2,6 mio. kr. Legater og priser finansieret af kunsthallernes entréindtægter: ca. 0,1 mio. kr.

Alt i alt har billedkunstnerne modtaget legater, stipendier og hædersydelser på ca. 33,5 mio. kr. i 2016.

8

Jf. Danmarks Statistiks variabel NAN1.


14

2018 RAPPORTTABEL 3. SAMMENLIGNING AF ØKONOMIEN TIL LEGATER, STIPENDIER OG LIVSVARIGE YDELSER, 1995 (2016-PRISER) OG 2016 (MIO. KR.) 1995 (2016-priser)

2016

Legater uddelt af Statens Kunstfond

11

19,5

Livsvarige ydelser afsat på Finansloven

7,4

11

Legater uddelt af Akademiraadet

1,5

0,1

Legater uddelt af private fonde

?

2,6

Legater og priser uddelt af kunsthaller

?

0,1

19,9

33,3

I alt Kilder: Egen dataindsamling og Bille Hansen et al., 1998.

Vi har ikke oplysninger fra 1995 om uddelingen af legater og stipendier fra private fonde. Til gengæld fremgår det tydeligt, at staten yder et større beløb til legater og livsvarige ydelser, end det var tilfældet i 1995. Dette skyldes, at Folketinget d. 18.12.1997 vedtog Lov om ændring af Lov om Statens Kunstfond med det formål at udvide støtten til billedkunstnere med igangsætningsstipendier samt legater. Loven blev indfaset i årene 1998, 1999, 2000 og 2001. Indirekte støtte Der ydes forskellige former for indirekte støtte til billedkunsten. Dette har vi defineret som udgifter til det billedkunstneriske område, der ikke har direkte betydning for den enkelte kunstners indkomst. Der er fx tale om offentlige eller private fondes tilskud til udstillingsvirksomhed eller værksteder. Udgifter, der har betydning for kunstnerens arbejdsvilkår, idet der er tale om en eller anden form for støtte til kunstnernes produktionsforhold, formidling og markedsføring. Det skal bemærkes, at driftsstøtte til institutioner som kunstmuseer og kunsthaller ikke er medregnet. Med den valgte afgrænsning er der i alt ydet indirekte støtte til billedkunst på ca. 103 mio. kr. i 2016. TABEL 4. SAMMENLIGNING AF INDIREKTE STØTTE TIL BILLEDKUNSTEN FRA STAT, AMTER/ REGIONER OG KOMMUNER, 1995/1996 (2016-PRISER) OG 2016 (MIO. KR.) 1995/1996 (2016-priser) Staten Amter/regioner Kommuner Private fonde Kunsthaller I alt

2016

25

48,2

3

0

27-28

32

4*

19,9

-

1,2

59-60*

101,3

Note: * I 1995/96 indgik alene indirekte støtte fra Ny Carlsbergfondet. Tallet kan derfor ikke sammenlignes med 2016. Kilder: Egen dataindsamling og Bille Hansen et al., 1998.


2018 RAPPORT

15

Sammenlignet med 1995/96 er statens indirekte støtte til billedkunsten steget betydeligt. Den primære årsag hertil er, at Folketinget d. 21. maj 2001 vedtog den første Lov om Billedkunst i Danmark. Som en del af denne lov blev Billedkunstrådet nedsat, som fik til opgave at støtte billedkunstprojekter. Ved fuld indfasning rådede Billedkunstrådet over en ekstra bevilling på 10 mio. kr. til at støtte billedkunstprojekter. Den indirekte støtte fra private fonde blev ikke undersøgt i 1995/96. Kommunernes indirekte støtte er ligeledes steget. En forklaring herpå kan være, at kommunalreformen i 2007 overførte en række kulturopgaver fra amterne til kommunerne, og at der endvidere er kommet mere opmærksomhed på projekter med kunst og kultur i kommunerne og i byrummene. Dette har været en medvirkende faktor til, at der er afsat flere puljebeløb til projektstøtte i kommunerne. Hvordan kan markedet påvirkes? Markedet er ikke statisk men påvirket af en række determinanter, hvilket er illustreret i figur 1. FIGUR 1. MARKEDETS DETERMINANTER Markedet for billedkunst • Det offentliges indkøb • Privates indkøb • Ophavsrettigheder

6% Markedets determinanter

Udbudssiden • Kunstnernes samlede indtægter • Antallet af kunstnere

Kunstnernes indtægtsmuligheder

Udbudsdeterminanter

94 %

71 %

• Offentlige budgetter og politik på 44 % billedkunstområdet • Offentlige udsmykningsopgaver • Priserne på kunst • Regler vedr. skattemæssige fradrag og afskrivninger ved indkøb • Forvaltningen af ophavsrettigheder • Museernes kunstindkøb • Internationalisering • Etc.

% 56 % • 67 Arbejdsmarkedslovgivningen • Skatte- og afgiftsmæssige forhold • Legater og stipendier

69 % 53 %

Påvirkning af efterspørgselssiden Den offentlige del af markedet er selvfølgelig påvirket af de offentlige budgetter til kunst, både i staten og kommunerne. Undersøgelsen viser en tydelig tendens til, at produktionsstøtte (indirekte støtte) prioriteres i højere grad end køb af kunst, end det var tilfældet for 20 år siden. Det gælder både for kommunerne og staten og er en bevidst prioritering fra det offent­ liges side.


16

2018 RAPPORTAf særlig interesse er reglerne for udsmykning af statsligt byggeri, den såkaldte 1,5 pct.-regel. Jf. tabel 1 er der i løbet af de sidste 20 år sket et betydeligt fald i de beløb, der anvendes. En del af forklaringen herpå kan være, at flere statslige selskaber har en statslig ejerandel på under 50 pct., end det var tilfældet for 20 år siden, fx Københavns lufthavne A/S, og således ikke mere er omfattet af kunstcirkulæret. Vi har forsigtigt skønnet, at der skulle investeres yderligere 5 mio. kr. i kunstnerisk udsmykning, hvis der i forbindelse med samtlige anlægsarbejder i selskaber med statslig andel skulle investeres i kunstnerisk udsmykning. Museernes indkøb af ny dansk billedkunst afhænger selvfølgelig dels af deres offentlige bevillinger, dels af tilskud fra private fonde. Desuden afhænger det af deres prioritering af ny dansk kunst i forhold til kunst af afdøde kunstnere og udenlandske kunstnere. Kunstmuseerne har haft et samlet indkøb på 72,2 mio. kr. i årligt gennemsnit i perioden 2013-2016. Heraf er der indkøbt kunst af nulevende danske billedkunstnere for 23,3 mio. kr. Der er endvidere købt for 10,2 mio. kr. af nulevende udenlandske billedkunstnere. De resterende 38,7 mio. kr. er brugt til køb af billedkunst af afdøde billedkunstnere. Hvad angår den private del af markedet, vil den samlede omsætning være afhængig af den generelle økonomiske situation, som fx borgernes indkomst og virksomhedernes indtjening. Desuden vil det afhænge af prisudviklingen på kunst, samt igen hvordan kunst af nulevende danske kunstnere prioriteres i forhold til kunst af afdøde danske kunstnere og udenlandske kunstnere. Desuden vil det afhænge af de private fondes strategier og prioriteringer. Dette er forhold, som det er vanskeligt at påvirke politisk. Noget kan man dog gøre lovgivningsmæssigt, idet særlige skatteregler vedr. virksomhedernes skattemæssige fradrag og afskrivninger ved indkøb af kunst kan gøre det mere attraktivt for virksomhederne at investere i kunst. I den nuværende lovgivning9 har virksomheder mulighed for at fratrække eller afskrive investeringer ved førstegangssalg af originale værker købt hos kunstneren selv eller gennem galleri, så længe kunstneren ikke har en nærtstående relation til virksomhedens ejere. Hvis prisen ikke overstiger 13.000 kr., kan hele beløbet trækkes fra i skat i det år, hvor købet finder sted, og hvis beløbet er større, kan det som inventar fratrækkes med op til 25 pct. pr. år (Larsen, 2018). Hvor stor betydning disse regler reelt har for virksomhedernes køb, vides ikke. Som sagt, kan de dele af markedet, vi har afgrænset os fra have betydning for førstegangssalget af værker af nulevende danske kunstnere, idet fx værker af udenlandske kunstnere er en nær substitut. Påvirkninger på udbudssiden Kunstnernes indtægtsmuligheder vil ligeledes afhænge af en række faktorer.

9

Jf. Afskrivningsloven § 44A og § 44B.


2018 RAPPORT

17

Den første er selvfølgelig markedets (efterspørgslens) samlede størrelse, som vi har diskuteret ovenfor. Markedet er på den måde den samlede “kage”, der kan fordeles mellem den samlede stand af billedkunstnere. Hvor store indtægtsmuligheder den enkelte kunstner har, vil derfor også afhænge af, hvor mange kunstnere der er. I Bille et al. (2018) er vi nået frem til, at der nok er omkring 3.000 billedkunstnere i Danmark. Med et samlet marked på ca. 320 mio. kr. (kunstnernes andel), betyder det i gennemsnit ca. 106.000 kr. pr. kunstner.10 Da de 3.000 kunstnere er udvalgt på basis af en række kriterier (medlemskab af Billedkunstnernes Forbund, Kunstnersamfundet, en professionel kunstuddannelse og/eller modtagelse af legater fra Statens Kunstfond), kan der være kunstnere, der falder uden for vores definition, hvis de ikke opfylder nogen af de nævnte kriterier, men som har indkomst fra deres kunstneriske virke, og som derfor udgør en del af det samlede marked. Hvis der er flere end de 3.000 kunstnere, vil den gennemsnitlige indtægt til den enkelte kunstner selvklart bliver mindre. Tilgangen til kunstnerstanden kan i en vis grad reguleres politisk i forhold til forskellige ordninger og lovgivning, som hhv. fremmer og hæmmer mulighederne for, at man kan overleve som kunstner eller deltidskunstner. Der kan her være tale om forskel­ lige forhold: • Tilgangen og størrelsen af de offentlige og private stipendier og legater gør det muligt for kunstnere, som ikke kan klare sig på markedet, at få mulighed for at fordybe sig i og udvikle deres kunst. • Omfanget af den offentlige og private indirekte støtte til billedkunsten. Der kan fx være tale om tilskud til produktion, udstillingsvirksomhed, residencies eller værksteder. Disse tilskud har betydning for kunstnernes arbejdsvilkår, da der er tale om støtte i en eller anden form til kunstnernes produktionsvilkår eller formidling. Udgifter, som kunstnerne i vid udstrækning alternativt selv skulle have afholdt. Man kan også sige, at disse indirekte tilskud modsvares af den tilsvarende udgift, som alternativt skulle være dækket på anden måde (det vil i de fleste tilfælde sige af kunstnerens egen lomme). • Skattelovgivningens udformning, herunder fx reglerne om virksomhedsbeskatning og kunstnermoms. • Arbejdsmarkedslovgivningen, herunder fx fleksibiliteten i reglerne for at modtage dagpenge. • Fremme af entreprenørskabskompetencer blandt kunstnere, fx ved at undervise i dette på kunstakademierne. Det er også afgørende, hvor stor en del af den samlede omsætning der tilfalder mellemled som fx gallerier. Som forholdene er i dag, ser det ud, som om at kunstneres andel af markedet er ca. 2/3 af omsætningen, mens resten tilfalder mellemled og “gatekeepers” som gallerister. Det er muligt, at den andel, der tilfalder kunstnerne,

10 Det ligger tæt på resultatet i Bille et al. (2018), som viser, at kunstnernes samlede indtægter ved kunstnerisk virke er ca. 306 mio. kr.


18

2018 RAPPORTpå sigt vil stige, idet fx de nye digitale muligheder gør det nemmere for kunstnerne at markedsføre sig selv, og dermed vil kunstnerne muligvis i mindre grad være afhængige af mellemled. Alt dette kan have betydning for kunstnernes muligheder for at udøve deres kunstneriske virke og dermed også betydning for antallet af billedkunstnere. Men som Abbing (2002) har vist, vil mere gunstige økonomiske forhold for billedkunstnere generelt tiltrække flere kunstnere, fordi det er et erhverv, der er attraktivt for mange, og dermed vil gennemsnitsindkomsten for billedkunstnere altid ligge lavt. Kunstnernes indtjening Kunstnernes indtjeningsmuligheder vil således både være afhængige af den samlede efterspørgsel (markedet) og af en række forhold på udbudssiden, som dels påvirker deres indkomst, dels antallet af kunstnere. Vi har i denne rapport set på markedet og forholdene på indtægtssiden. Herudover skal man selvfølgelig være opmærksom på, at kunstnerne har en række produktionsomkostninger i forbindelse med produktionen af deres værker. I vores spørgeskemaundersøgelse i de danske billedkunstnere (Bille et al., 2018) har vi spurgt om kunstnernes produktionsomkostninger, som de har trukket fra i skat i form af fx leje af atelier/værksted, køb af IT-udstyr, transport, materialer mv. Resultatet viser, at billedkunstnerne i alt har haft fradragsberettigede udgifter for 112 mio. kr. Trækkes disse omkostninger fra det samlede marked (kunstnernes andel) på ca. 320 mio. kr., når vi frem til en samlet indtjening af størrelsesordenen 208 mio. kr. Inspiration fra Norge og Sverige På mange måder minder de økonomiske vilkår og de kulturpolitiske prioriteringer i forhold til billedkunsten om hinanden i de skandinaviske lande, men der er et par markante forskelle, hvor vi her vil nævne et par af de væsentligste. Den norske kunstafgift. Tilbage i 1948 vedtog Stortinget Lov om kunstafgift, som betyder, at salget af al original kunst beskattes med 5 pct. af salgsprisen, og provenuet tilføres Billedkunstens Hjelpefond, hvilket gør det muligt at uddele ca. 20 millioner DKK i form af stipendier til udøvende billedkunstnere. Da der samtidig afsættes ca. 50 mio. DKK til legater og stipendier på den norske finanslov og 40 mio. DKK årligt som betaling for, at borgerne kan se de værker, der er købt af det offentlige og er offentligt tilgængelige på finansloven til kollektiv udmøntning som stipendier, betyder dette, at niveauet for tildeling af stipendier var på ca. 110 mio. DKK i Norge sammenlignet med ca. 30 mio. DKK i Danmark i 2016. I Sverige ligger niveauet for statens udgifter til legater og stipendier lidt under niveauet i Danmark målt pr. indbygger. Individuel visnings-erstatning, eller “titta pengar”, udbetales til nulevende svenske billedkunstnere, der udstiller deres billedkunst i det offentlige rum. Ordningen svarer til biblioteksafgiften for forfattere, der honoreres for udlån af deres bøger fra et offentligt bibliotek. Betalingen udregnes efter et pointsystem, afhængig af værkets


2018 RAPPORT

19

pris, værkets placering, antal forventede beskuere. Der var i 2016 afsat 37,7 mio. SEK svarende til ca. 27 mio. DKK til fordeling. Hvorfor støtte og investere i billedkunst med offentlige midler? Omfanget af den offentlige støtte og investering i billedkunst er en politisk beslutning, og det ligger uden for rammerne af dette projekt at forsøge at vurdere, i hvilket omfang det offentlige bør støtte eller investere i kunst. Et par generelle betragtninger bør dog afslutningsvis nævnes. Kunst som offentligt gode Kunst i det offentlige rum kan anses for et offentligt gode, som mange kan have glæde af. Det kan fx være Bjørn Nørgaards “Tumlinger” ved Nordhavn, som mange mennesker kører forbi hver dag med toget. Spørgsmålet bliver, om det offentlige indkøber kunst i den størrelsesorden, som samfundet/borgerne efterspørger? Kunstens effekter på individer og samfund Kunst og kultur kan have en lang række effekter på dem, der oplever kunsten. Det kan være effekter i form af bedre forståelse af sig selv og andre, og påvirkning af holdninger, kreativitet, livskvalitet, æstetisk sans, social kritik mv. Det kan igen have betydning på samfundsniveau i form af påvirkninger på social sammenhængskraft, dannelse, demokrati, ytringsfrihed, diversitet og innovation. Disse effekter på samfundsniveau kommer hele samfundet, og ikke kun brugerne af kunst og kultur, til gode. Der er med andre ord tale om eksterne effekter af kunst og kultur, som kan repræsentere en samfundsmæssig værdi, som ligger ud over markedsværdien. Det kan derfor være hensigtsmæssigt for det offentlige at investere i kunst og kultur. Støtte til produktionen af ny kunst (legater og stipendier) Et væsentligt argument for offentlige legater og stipendier til kunstnere er, at det er nødvendigt med en underskov af kunstnere for at få de virkelig gode frem. Mange må prøve sig frem, før man ved, om de har et bæredygtigt talent (se fx Menger, 2006 og Abbing, 2002). Vi ved også fra mange eksempler fra kunsthistorien, fx van Gogh, at mange kunstnere, som ikke var anerkendte i deres samtid, blev verdensberømte i deres eftertid. Med andre ord er markedet ikke altid det rette til at understøtte den kunst, der viser sig at blive værdifuld. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at støtte produktionen af ny kunst ved at give legater og stipendier til kunstnere. Kunst, som ikke bliver efterspurgt i dag, vil måske blive det i fremtiden, jf. Caves (2000): Nobody knows, hvad der viser sig at blive af værdi. De skabende kunstnere som billedkunstnere har samlet set gennem tiden efterladt sig meget store værdier. Det findes ingen systematisk oversigt over, hvilken samlet værdi danske billedkunstnere har efterladt sig. Man kan måske også argumentere, som Hjorth-Andersen (2013, s. 310) har gjort: Hvis bare én kunstner, der får støtte fra Statens Kunstfond, formår at producere kunst af stor værdi, så kan denne værdi nemt opveje støtten til en hel generations kunstnere.


20

Kaspar Kaum Bonnén, What’s left has to save us, 2017. Ubberup Højskole. Foto: Charlotte Fogh Gallery.


Kapitel_1

2018 RAPPORT

21

1.

INDLEDNING

1.1 Baggrund 1998 udkom rapporten “Billedkunstens økonomiske rum – markedets samlede størrelse” (Bille Hansen et al., 1998). Det overordnede formål med undersøgelsen var at belyse de økonomiske vilkår for billedkunstfaget i Danmark. Rapporten var den første undersøgelse, der har belyst den samlede omsætning af billedkunst i Danmark. I rapporten analyseredes markedets samlede størrelse. Det samlede marked – både privat og offentligt – for billedkunst i Danmark blev belyst ved så vidt muligt at opgøre den daværende størrelsesorden af de forskellige indkomstkilder, der var til rådighed for billedkunstfaget (efterspørgslen fra private og det offentlige, kunstnerrettigheder m.m.). Billedkunstnernes muligheder for at opretholde deres erhverv med en rimelig levestandard, dvs. deres muligheder for at leve af kunsten, er selvsagt afhængig af efterspørgslen efter det produkt, de producerer – selve kunstværkerne. Den samlede efterspørgsel efter billedkunst er dels bestemt af det private marked, dvs. private borgeres og virksomheders efterspørgsel, og dels af det offentliges efterspørgsel samt den offentlige regulering af markedet. Omfanget af efterspørgslen (den private såvel som den offentlige) er ikke statisk, men er bestemt af en række faktorer, politikker og incitamenter, som kan påvirkes på flere forskellige måder. I kølvandet på denne undersøgelse (Bille Hansen et al., 1998) kom “Betænkning om Billedkunst” (Udvalget for Billedkunst, Kulturministeriet, 1998), og siden fulgte den første lov om billedkunst.11 Billedkunstens økonomiske vilkår er ikke blevet undersøgt i Danmark siden 1998. Der må formodes at være sket meget siden, fx på grund af nye digitale muligheder og en stigende internationalisering af markedet. Der er således behov for at belyse og undersøge, hvordan forholdene ser ud i dag. Derfor laves der nu en opfølgning på undersøgelsen fra 1998 for at undersøge, hvor stort markedet for billedkunst er i dag, og hvordan markedet har udviklet sig de sidste 20 år, herunder forskellige dele af markedet. Desuden diskuteres det, hvilke determinanter, politikker og faktorer der kan forklare denne udvikling.

11 Lov om Billedkunst vedtaget i Folketinget d. 21. maj 2001.


22

2018 RAPPORT

Kapitel_1

1.2 Formål og afgrænsning Undersøgelsens overordnede formål er at besvare følgende spørgsmål: Hvor stort er markedet for førstegangssalg af billedkunst af nulevende danske ­kunstnere i dag? Rapporten skal ses i sammenhæng med den anden rapport fra dette projekt, som omhandler de danske billedkunstneres arbejds- og levevilkår (Bille et al., 2018). Samlet set giver de 2 rapporter et overblik over de økonomiske vilkår for billedkunstfaget i Danmark. Vores overordnede fokus i projektet er at undersøge de økonomiske vilkår for danske billedkunstnere. Dette har en række implikationer for undersøgelsens design: For det første afgrænses markedet, så der udelukkende er tale om førstegangssalg af værker af nulevende danske kunstnere, idet det er denne del af markedet, der kommer nulevende danske kunstnere til gode. Men dette udgør selvsagt kun en begrænset del af det samlede marked for billedkunst i Danmark. Ved denne afgrænsning ses der så vidt muligt bort fra følgende dele af markedet, da de ikke direkte berører nulevende danske kunstneres indtægter: • Videresalg af værker af nulevende danske kunstnere (dog medtages indtægter fra droit de suite). • Salg af afdøde danske kunstneres værker • Salg af udenlandske nulevende og afdøde kunstneres værker Indirekte vil de dele af markedet, som vi afgrænser os fra, selvfølgelig have indflydelse på markedets størrelse, hvad angår førstegangssalg fra nulevende danske billedkunstnere, idet disse dele af markedet kan opfattes som substitutter for førstegangssalg fra nulevende danske billedkunstnere. Købes der fx mere udenlandsk kunst, kan det have betydning for salget af dansk kunst. FIGUR 1.1. DET TOTALE MARKED FOR BILLEDKUNST I DANMARK Førstegangssalg af

Videresalg af værker

Omsætningen af af­

Omsætningen af uden-

værker af nulevende

af nulevende danske

døde danske kunstne-

landske nulevende og af-

danske kunstnere

kunstnere

res værker

døde kunstneres værker

For det andet kan man skelne mellem den samlede omsætning på markedet og kunstnernes omsætning. Forskellen udgøres af den andel af omsætningen, som diverse ­mellemled eller “gatekeepers” som fx gallerier får i indtægt ved salg af kunst. Køberne af kunst betaler en pris for et kunstværk, og en del af denne indtægt går til kunstnerne. Sælger kunstnerne selv direkte til køberne, går hele salgsprisen til kunstneren. Dette er illustreret i figur 1.2. I denne undersøgelse belyser vi både den samlede omsætning og den andel, der går til kunstnerne.


Kapitel_1

2018 RAPPORT

23

FIGUR 1.2. OMSÆTNING AF BILLEDKUNST OG KUNSTNERNES INDTÆGTER Køb

6%

Salg

94 % Kunstnernes indtægter

71 %

Det offentlige • Staten • Regioner • Kommuner Kunstmuseer Private • Kunstforeninger • De private fonde • Virksomheder • Privatpersoner • Udlandet

44 %

67 % • Gallerier og 56 % kunsthandlere • Auktionshuse • Kunstnersammenslutninger • Udstillingssteder • Direkte salg fra kunstneren

69 %

53 %

• 40-60 % af salgsprisen • 5 % af salgsprisen • 65-86 % af salgsprisen • 70-100 % af salgsprisen • Hele salgsprisen

For det tredje er kunstneres omsætning selvfølgelig ikke lig med deres indtjening, idet kunstnere vil have en række produktionsomkostninger i forbindelse med produktionen af deres værker. Det kan være udgifter til materialer, håndværkere, værksteder osv. Særligt ved store udsmykningsopgaver kan disse udgifter være ganske betydelige. Salys rytterstatue på Amalienborg Slotsplads har uden tvivl været dyr i produktionsomkostninger. Har kunsterne egen virksomhed, vil disse udgifter imidlertid i mange tilfælde kunne trækkes fra i skat. Hvor vi i den anden rapport fra dette projekt ser på kunstnernes økonomiske arbejdsog levevilkår i forhold til deres indkomster og indtjening, er formålet med denne del af projektet ikke at belyse kunstnernes indtjening, men at se på værdien af den samlede omsætning af kunst (dvs. den samlede efterspørgsel efter kunst), og hvordan den fordeler sig på hhv. indkomst til kunstnerne og formidlere (“gaterkeepers”) som fx gallerier. Dette er illustreret i figur 1.3. FIGUR 1.3. KUNSTNERNES INDTÆGTER OG INDTJENING 6%

94 %

71 % 67 %

56 %

44 %

Kunstnernes indtægter Den samlede omsætning af værker af nulevende danske kunstnere (førstegangssalg) Indtægter til gallerier og andre mellemled

53 %

69 % Kunstnernes produktionsomkostninger

Kunstnernes indtjening/overskud


24

2018 RAPPORT

Kapitel_1

For det fjerde er markedet ikke statisk men påvirket af en række determinanter. FIGUR 1.4. MARKEDETS DETERMINANTER Markedet for billedkunst • Det offentliges indkøb • Privates indkøb • Ophavsrettigheder

6% Markedets determinanter

Udbudssiden • Kunstnernes samlede indtægter • Antallet af kunstnere

Kunstnernes indtægtsmuligheder

Udbudsdeterminanter

94 %

71 %

• Offentlige budgetter og politik på 44 % billedkunstområdet • Offentlige udsmykningsopgaver • Priserne på kunst • Regler vedr. skattemæssige fradrag og afskrivninger ved indkøb • Forvaltningen af ophavsrettigheder • Museernes kunstindkøb • Internationalisering • Etc.

% 56 % • 67 Arbejdsmarkedslovgivningen • Skatte- og afgiftsmæssige forhold • Legater og stipendier

69 % 53 %

Efterspørgselssiden vil fx være påvirket af: • Offentlige budgetter og politik på billedkunstområdet • Offentlige udsmykningsopgaver • Priserne på kunst • Reglerne vedr. skattemæssige fradrag og afskrivninger ved indkøb • Forvaltningen af ophavsrettigheder • Museernes kunstindkøb • Internationalisering af markedet Udbudssiden vil ligeledes være påvirket af forhold som: • Arbejdsmarkedslovgivning • Skatte- og afgiftsmæssige forhold for kunstnerne • Tilgangen til offentlige og private legater og stipendier • Offentlige og private tilskud til kunstnernes omkostninger ved deres kunstneriske virke fx produktion, værksteder, udstilling, formidling etc., Da det kan have betydning for kunstnernes indkomstmuligheder fra deres kunstneriske virke. For det femte er vores hovedfokus omsætningen af værker af nulevende danske kunstnere og herunder kunstneres andel af markedet. Men da kunstnernes indkomstforhold – og dermed også deres muligheder for at leve af deres kunst – også er direkte påvirket af tilgangen til offentlige og private legater og stipendier samt


Kapitel_1

2018 RAPPORT

25

offentlige og private tilskud til kunstnernes omkostninger ved deres kunstneriske virke, vil vi også inddrage disse forhold i vores analyser. Vi skelner derfor mellem: • Markedet for billedkunst: Dette omfatter omsætningen af billedkunst herunder kunstnerisk udsmykning af nybyggerier • Legater og stipendier: Her er tale om, at billedkunstnere modtager indtægter i form af legater og stipendier uden krav om modydelser som fx produktionen af et værk, men indtægten gives for at kunstneren kan bruge tid på udvikling af sit kunstneriske virke. • Indirekte støtte til billedkunsten: Defineres som de tilskud til kunstneriske omkostninger ved deres kunstneriske virke, der ikke har direkte effekt på markedet i form af egentlige indkøb, og som heller ikke har direkte betydning for den enkelte kunstners indkomst. Der kan fx være tale om tilskud til produktion, udstillingsvirksomhed, residencies eller værksteder. Disse tilskud har betydning for kunstnernes arbejdsvilkår, da der er tale om støtte i en eller anden form til kunstnernes produktionsvilkår eller formidling. Udgifter, som kunstnerne i vid udstrækning alternativt selv skulle have afholdt. Man kan også sige, at disse indirekte tilskud modsvares af den tilsvarende udgift, som alternativt skulle være dækket på anden måde (det vil i de fleste tilfælde sige af kunstnerens egen lomme). Derimod medtager vi ikke driftsstøtte til institutioner som fx kunstmuseer12, Akademiet for de Skønne Kunster eller de statslige tilskud til kunstuddannelserne. Disse driftsudgifter har selvfølgelig på et overordnet plan betydning for billedkunstområdet, men har ikke direkte betydning for markedet eller for kunstnernes indkomstmuligheder. Det kan selvsagt være vanskeligt at trække grænsen for, hvilke udgifter der ifølge denne definition skal medtages som indirekte støtte til billedkunstnere, men i lyset af undersøgelsens formål har vi i lighed med Bille Hansen et al. (1998) valgt ikke at medtage driftstilskud til institutioner. Afslutningsvis skal det nævnes, at der ikke er tale om en analyse af kunstens indhold eller kvalitet. Den indholdsmæssige side af kunsten diskuteres ikke, da det ligger uden for rammerne af dette projekt at lave nogle kvalitetsmæssige vurderinger i forhold til, hvilken kunst eller hvilke kunstnere der medtages. Der er med andre ord tale om et makrostudie, hvor markedet er den eneste selektionsmekanisme. Det vil sige, at undersøgelsen ikke er afgrænset til en bestemt gruppe billedkunstnere (som det er tilfældet i den anden rapport fra dette projekt (Bille et al., 2018)), men til den billedkunst, der bliver købt og solgt på markedet. Og det bør nævnes, at der med “billedkunst” menes det udvidede kunstbegreb, dvs. alle de kunstneriske billedkunstformer, der undervises i på Det Kgl. Danske Kunstakademi. Projektet vil give et bud på, hvordan man fremadrettet kan lave et løbende årligt statistisk grundlag, fx i form af årlige faste datainformationer fra Danmarks Statistik og evt. spørgeskemaer, så man kan få gentaget dele af undersøgelsen og dermed få en monitorering af feltet. 12 Derimod indgår kunstmuseernes indkøb af kunst selvsagt i undersøgelsen.


26

2018 RAPPORT

Kapitel_1

1.3 Data og metode Det samlede marked for billedkunst i Danmark belyses ved så vidt muligt at opgøre den nuværende størrelsesorden af de forskellige muligheder for køb og salg af billedkunst, der er til rådighed på markedet. En opgørelse af markedet for billedkunst er ikke nogen simpel sag. Nogle dele af markedet lader sig lettest opgøre fra efterspørgselssiden, mens andre dele af markedet lettest lader sig opgøre fra udbudssiden, og endnu andre dele af markedet slet ikke lader sig belyse. Men der er også væsentlige dele af markedet, som det faktisk godt kan lade sig gøre at belyse og få et samlet overblik over. Markedet for billedkunst kan i princippet undersøges ved at opgøre enten det samlede køb eller salg af billedkunst i Danmark. Det er imidlertid lettere sagt end gjort. Markedet for billedkunst er karakteriseret ved at være heterogent og ubelyst. Det datamateriale, der eksisterer, er yderst begrænset og mangelfuldt, og det er for store dele af markedet også yderst vanskeligt – for ikke at sige umuligt – at fremskaffe et brugbart datamateriale. Opgørelsen bygger derfor på indsamling af data fra en lang række forskellige kilder samt flere spørgeskemaundersøgelser. Denne kvantitative dataindsamling er desuden suppleret med en kvalitativ dataindsamling i form af en række interviews og samtaler med centrale nøglepersoner. Disse interviews har fungeret som en væsentlig informations- og inspirationskilde. Efterspørgslen kan opdeles i det offentliges køb af billedkunst og privates køb af billedkunst. Mulighederne for at indsamle brugbart datamateriale varierer meget for de forskellige dele af markedet. Generelt er den offentlige del af markedet langt lettere at belyse end den private del. Der sælges desuden kunst til virksomheder, privatpersoner og udlandet. Hvor denne del af markedet er vanskelig at belyse fra efterspørgselssiden, er det til en vis grad muligt at belyse disse dele af markedet fra udbudssiden. Dette hænger sammen med, at det, der bliver købt, også bliver solgt. Dvs. perfekte data for henholdsvis køb og salg af billedkunst skulle gerne give det samme resultat, hvad angår markedets samlede størrelse. Vi opgør alle tal uden moms. Offentlige indkøb Det offentlige kan påvirke størrelsen af markedet ved selv at købe billedkunst. Dette kan ske på flere måder. Det statsligt finansierede indkøb (bl.a. via Statens Kunstfond) belyses med udgangspunkt i de oplysninger, der findes forskellige steder i de offentlige regnskaber og andet offentligt tilgængeligt informationsmateriale. Kommunernes udgifter til billedkunst er blevet undersøgt via et spørgeskema til samtlige af landets kommuner.


Kapitel_1

2018 RAPPORT

27

Nok så interessant er imidlertid de statslige, kommunale og regionale udsmykningsopgaver. Herunder ikke mindst spørgsmålet om, hvordan den såkaldte 1,5 pct.-regel forvaltes. Ifølge Cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv. CIR. Nr. 9067 af 17/02/2014 i medfør af LOV nr. 228 af 19/05/1971 §§ 2 og 8, skal der afsættes 1,5 pct. af håndværkerudgifterne (eksklusive moms) til kunstnerisk udsmykning. Hvordan har udviklingen været i de midler, der benyttes til statslige udsmyknings­ opgaver i løbet af de sidste 20 år? Hvad har fx den øgede privatisering af statsvirksomheder betydet for antallet og størrelsen af de statslige udsmykningsopgaver? Hvad betyder det for omfanget af udsmykningsopgaver, når private entreprenører bygger, og staten lejer sig ind – i stedet for at staten er bygherre? Kunstmuseernes indkøb Kunstmuseernes indkøb af billedkunst belyses ved en spørgeskemaundersøgelse til kunstmuseerne i Danmark. Privates køb af billedkunst En ikke ubetydelig del af markedet udgøres af det private marked, dvs. salg til kunstforeninger, private fonde, virksomheder, privatpersoner og udlandet. Denne del af markedet er yderst vanskelig at få et overblik over. Man kan dog komme et stykke af vejen, først og fremmest hvad angår kunstforeningerne. Kunstforeningernes køb af billedkunst belyses således ved en spørgeskemaundersøgelse til landets kunstfor­ eninger. Den eneste metode, hvormed det er muligt at belyse privatpersoners, virksomheders og udlandets indkøb af kunst er ved en spørgeskemaundersøgelse til kunstnerne, hvilket er temaet for den anden rapport fra dette projekt (Bille et al., 2018). Data fra denne rapport anvendes til at belyse omfanget af denne private del af markedet. De private fonde udgør en væsentlig faktor på markedet. De står for en betydelig del af den samlede legat- og prisuddeling og har herudover et vist indkøb af værker. Der findes et utal af private legater, hvoraf nogle uddeles gennem Akademiet for de Skønne Kunster. Som regel drejer det sig dog kun om mindre beløb. Hvad angår køb, er den mest betydningsfulde fond Ny Carlsbergfondet, og herudover findes der et mindre antal store fonde, der også indkøber kunst. Salg af billedkunst En køber af billedkunst kan i princippet vælge at gøre sit indkøb via forskellige kanaler: • • • • •

Gallerier og kunsthandlere Salg fra øvrige udstillinger og udstillingssteder Kunstnersammenslutningernes udstillinger Auktionshuse, inklusive nethandel Direkte salg fra kunstnerne


28

2018 RAPPORT

Kapitel_1

Der findes et samlet tal for galleriernes omsætning i Danmarks Statistik. Disse data benyttes som udgangspunkt for en vurdering af omsætningens størrelse, hvad angår førstegangssalg fra nulevende danske kunstnere. Den eneste metode, hvormed det direkte salg fra kunstnerne til køberne kan undersøges, er en spørgeskemaundersøgelse til kunstnerne, hvilket belyses i den anden rapport fra dette projekt (Bille et al., 2018). Rettighedsindtægter Billedkunstnernes ophavsretsindtægter belyses ved at beskrive indtægterne og udbetalinger fra VISDA, herunder fra fotokopi, undervisning, billedlicens og følgeret. Desuden beskrives andre ophavsrettigheder, nemlig visningsvederlag, rådighedsbeløbet/biblioteksafgiften og droit morale. Ved hjælp af de indsamlede data gives der et samlet skøn på, hvor stort markedet for billedkunst er i dag. Dette sammenlignes med resultaterne af undersøgelsen fra 1998, hvor det samlede marked blev vurderet til ca. 225 mio. kr. (ca. 325 mio. i 2016 kr.), med henblik på at belyse udviklingen i de sidste 20 år (Bille Hansen et al., 1998).

1.4 Rapportens opbygning Rapporten består af 19 kapitler. I kapitel 2 – 10 belyser vi det samlede køb af billedkunst ved at undersøge udgifterne til billedkunst for staten, regionerne, kommunerne, kunstmuseerne, kunstforeningerne, de private fonde, virksomheder, privatpersoner og udlandet. I kapitel 11- 15 belyser vi det samlede salg af billedkunst ved at undersøge salget fra gallerier og kunsthandlere, kunstnersammenslutningerne, øvrige udstillingssteder og kunsthaller, auktionshuse og direkte salg fra kunstner til køber. I kapitel 16 belyses billedkunstneres rettighedsindtægter. I kapitel 17 samles trådene til en diskussion af markedets samlede størrelse, hvad angår førstegangssalg af værker af nulevende danske kunstnere. I kapitel 18 sammenlignes med forholdene for billedkunsten i Norge og i Sverige, og der konkluderes på hele undersøgelsen i kapitel 19.


Kapitel_1

2018 RAPPORT

KØB AF BILLEDKUNST

29


30

Hans E Madsen, Ă˜en, 2017. Erhvervsakademiet LillebĂŚlt, Odense. Deponeret af Ny Carlsbergfondet. Fotos: Jens Peter Engedal.


Kapitel_2

2018 RAPPORT

31

2.

STATEN

I dette kapitel belyses statens udgifter til billedkunst. Disse udgifter kanaliseres gennem mange forskellige institutioner og har helt forskellige karakter. Da formålet med denne rapport er at belyse markedet for billedkunst, vil vi skelne mellem udgifter, hvor staten får en direkte modydelse i form af et produkt (et egentlig indkøb), legater og stipendier, samt andre støtteordninger for billedkunsten. Vi vil derfor anvende følgende definitioner: • Statens indkøb af billedkunst Dette omfatter statens køb af billedkunst samt honorarer til billedkunstnere, i forbindelse med at de udfører kunstnerisk udsmykning af statens nybyggerier m.m. • Legater og stipendier Her er tale om, at billedkunstnere modtager økonomisk støtte uden krav om modydelser, således at kunstneren kan bruge tid på udvikling af sit kunstneriske virke. • Statens indirekte støtte til billedkunst Den indirekte støtte defineres som de udgifter til det billedkunstneriske område, der ikke har direkte effekt på markedet i form af egentlige indkøb, og som heller ikke har direkte betydning for den enkelte kunstners indkomst. Der kan fx være tale om statslige tilskud i form af produktionsstøtte samt støtte til formidling, udstillingsvirksomhed eller til værksteder. Driftsstøtte til institutioner er generelt ikke medregnet i rapporten. Det gælder fx driftsstøtte til kunstmuseer (hverken statslig eller kommunal) samt driftsstøtte til kunsthaller og andre udstillingssteder. I afsnit 2.1 redegøres for de statslige udgifter til billedkunst via Statens Kunstfond, i afsnit 2.2 beskrives Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunstner, og i afsnit 2.3 udlodningsmidlerne (tidligere tipsmidlerne), der bl.a. finansierer statens støtte til billedkunsten gennem huskunstnerordningen, de regionale kulturaftaler samt statens støtte til indsatser for småbørn, skolebørn og unge (tidligere Børnekulturens Netværk). I afsnit 2.4 belyses de statslige udgifter til kunstnerisk udsmykning i henhold til cirkulære om kunstnerisk udsmykning, ifølge hvilket der ved statslige byggerier skal


32

2018 RAPPORT

Kapitel_2

afsættes 1,5 pct. af de samlede håndværkerudgifter eksklusive moms til kunstnerisk udsmykning, og i afsnit 2.5 sammenfattes statens udgifter til billedkunst, og udviklingen i statens udgifter til billedkunst i de sidste 20 år beskrives. Kapitlet afsluttes i afsnit 2.6 med to illustrationer. Den første illustration beskriver processen med kunstnerisk udsmykning af Niels Bohr-bygningen på Københavns Universitet. Den anden illustration belyser, hvordan Metroselskabet har planlagt den kunstneriske udsmykning på de nye stationer på Sydhavnsbanen. Statens udgifter til visningsvederlag og tilskud fra biblioteksafgiften beskrives i kapitel 16. Her redegøres der for statens udgifter til refusion af museernes samt de statslige og statsstøttede kunsthallers og udstillingssteders samt Kulturministeriets institutioners udgifter til visning af billedkunst (visningsvederlag) samt støtte til bibliotekernes udlån af billedkunst (en del af biblioteksafgiften).

2.1 Statens Kunstfond Statens Kunstfonds formål er at fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Den tidligere Statens Kunstfond blev oprettet i 1956. I de første år omfattede Kunstfonden billedkunst, litteratur og musik, i 1969 blev kunsthåndværk og design tilføjet, i 1978 kom arkitektur til, og senere i 1994 film og scenekunst. Statens Kunstfond uddelte primært legater og stipendier og støttede endvidere kunst i det offentlige rum. Den nuværende Statens Kunstfond blev oprettet d. 1. januar 2014, da man samlede Statens Kunstfond og det daværende Statens Kunstråd i en samlet organisation med navnet Statens Kunstfond.13 Den nye Statens Kunstfond af 2014 består af: • 12 kunstfaglige udvalg • En bestyrelse • Et repræsentantskab Fondens arbejde foregår primært i de 12 udvalg, som på baggrund af ansøgninger fra kunstnere, kunstnergrupper, kunstformidlere og kunstinstitutioner uddeler omkring 500 mio. kr. om året til en lang række kunstneriske formål. Det overordnede kriterie for at opnå støtte fra Statens Kunstfond er ifølge fondens lovgrundlag kunstnerisk kvalitet.

13 Statens kunstråd blev oprettet i 2003, hvor Billedkunstrådet, Litteraturrådet, Statens Musikråd og Teaterrådet fusionerede. Statens kunstråd uddelte støtte til produktion og formidling.


Kapitel_2

2018 RAPPORT

33

To kunstfaglige udvalg støtter billedkunsten: Legatudvalget for Billedkunst og Projektstøtteudvalget for Billedkunst.14 Legatudvalget støtter primært billedkunsten ved honorering af kunstnere i form af legater og stipendier samt projekter med billedkunst i det offentlige rum, mens Projektstøtteudvalget for Billedkunst primært støtter muligheden for at realisere projekter og kun i lille grad direkte honorerer billedkunstnerne gennem udvalgets bevillinger. Legatudvalget varetager dermed primært de opgaver, som den tidligere Statens Kunstfond varetog, mens projektstøtteudvalget varetager de opgaver, som Billedkunstrådet varetog frem til 2014.15

2.1.1 Projektstøtteudvalget for Billedkunst Projektstøtteudvalget for Billedkunst har som sit overordnede mål at fremme samtidskunsten i Danmark og internationalt. Baseret på ansøgninger uddeler udvalget tilskud til produktion af værker, udstillinger, formidling, ophold på residencies og udenlandske kunstneres og kuratorers ophold i Danmark. Udvalget er endvidere ansvarligt for det danske bidrag til Venedig Biennalen. Udvalget består af 5 medlemmer. I 2016 havde Projektstøtteudvalget for Billedkunst i alt 48,3 mio. kr. til rådighed, jf. tabel 2.1, og udvalgets fordeling af tilskudsbeløbet fremgår af tabel 2.2. TABEL 2.1. PROJEKTSTØTTEUDVALGET FOR BILLEDKUNST, RÅDIGHEDSBELØB, 2016 (MIO. KR.) Finanslovsmidler

42,4

Udlodningsmidler

4,0

Tilbagefaldsmidler*

1,9

Til rådighed i alt

48,3

Note: *Tilbagefaldsmidler er projektstøttemidler fra tidligere år, som ikke er blevet anvendt. Kilde: Statens Kunstfonds årsberetning, 2016, s.72.

14 Statens Kunstfond: www.kunst.dk , besøgt d. 7.11.2018. 15 Interview med Theis Petersen, Statens Kunstfonds sekretariat i Slots- og Kulturstyrelsen d. 11.1.2018.


34

2018 RAPPORT

Kapitel_2

TABEL 2.2. PROJEKTSTØTTEUDVALGET FOR BILLEDKUNSTS BEVILLINGER 2016 (MIO. KR.) Tilskud til produktion, udstillinger og formidling. Der blev bevilget støtte til i alt 733 projekter. Den største bevilling til et projekt var på 500.000

29,1

kr., den mindste bevilling var på 1.000 kr. Støtte til udstillingsprogrammer. Der blev bevilget støtte til 15 udstil­ linger. I gennemsnit modtog udstillingerne tilskud på 750.000 kr.

8,1

Støtte til residencies. Der blev ydet støtte til 56 ophold, hvor kunstneren selv havde fundet stedet, og til 16 kunstnere til residencies, hvor Statens

2,8

Kunstfond har indgået aftaler. Støtte til kommunale billedkunstråd. Der blev ydet støtte til 16 billed­ kunstråd. Støtte til kunstnernes hjemmesider. Der blev i alt bevilget 54 tilskud. Støtte til galleriernes messedeltagelse. Der blev givet 15 støttebevil­ linger.

0,7 0,5 0,6

Støtte til kunstnernes research

0,9

Besøgsprogrammer

0,3

Venedig Biennalen

0,9

Projektstøtteudvalgets bevillinger i alt (uden bevillinger til driftsstøtte) Bevillinger til driftsstøtte til Overgaden og Den Frie Udstillingsbygning Bevillinger i alt

43,9 4,416 48,3

Kilde: Statens Kunstfonds årsberetning, 2016, s. 72.

Formålet med puljerne er at fremme billedkunsten og give danskerne kunst af høj kvalitet gennem støtte til primært produktioner, udstillinger og formidling. I forbindelse med en ansøgning kan en kunstner søge om maks. 4 ugers honorar med et ugentligt honorar på maks. 5.000 kr. Der kan endvidere søges om midler til aflønning af andre, fx håndværkere, samt til materialer, leje af udstyr samt rejseudgifter. I mange tilfælde kan udvalget kun bevilge en del af det ansøgte beløb, hvorfor kunstnerne ofte vælger at reducere honoraret eller helt undlade at få honorar for projektet. Ifølge Slots- og Kulturstyrelsen, der er sekretariat for Statens Kunstfond, udgør honorarer til kunstnere derfor en meget lille andel af projektstøtteudvalgets bevillinger.17 Dermed kan Projektstøtteudvalget for Billedkunsts bevillinger henføres til indirekte støtte til billedkunsten.

16 Vi har valgt ikke at medregne driftsstøtte til kunsthaller i den indirekte støtte til billedkunsten, da vi heller ikke medregner statens og kommunerne driftsstøtte til kunstmuseer. Projektstøtte til kunsthallernes udstillingsprogrammer er derimod medtaget, på samme måde som fondenes støtte til kunstmuseernes udstillinger og indkøb af kunstværker er medregnet. 17 Interview med Theis Petersen, Statens Kunstfonds sekretariat i Slots- og Kulturstyrelsen d. 11.1.2018.


Kapitel_2

2018 RAPPORT

35

Der kan nævnes tre eksempler på projekter, som projektstøtteudvalget har valgt at støtte i 2016, og som på hver sin måde viser, hvordan støttemidlerne bruges til at formidle billedkunsten og dermed understøtte billedkunstens fremme.18 1. Udvalget har valgt at prioritere særlig støtte til kunstnere, der selv formidler deres værker til børn og unge. Et eksempel herpå er, at børn er blevet introduceret til værket “Underskoven- gemmesteder” af billedkunstneren Michael Hansen i forbindelse med udstillingen” I skovens dybe stille ro” på Silkeborg Bad. 2. Udvalget har prioriteret støtte til billedkunst i det offentlige rum. Et eksempel herpå er støtten til kunstneren Arturo Herrera, som udførte et gavlmaleri som en del af Holbæk Art 2016, hvor der hvert andet år er fernisering af nye værker af samtidskunst i byens rum. Målsætningen er at give alle borgere mulighed for at møde moderne samtidskunst af høj kvalitet i øjenhøjde midt i hverdagslivet i byen (se endvidere afsnit 4.4.1). 3. Udvalget gav støtte til kunstfestivallen WELLCOME, som i løbet af to uger sejlede fra havn til havn på Lolland-Falster og besøgte i alt 8 byer. I hver by indbød projektet lokale husstande og foreninger til at deltage som “værter” for de kunstnere, der sejlede med i skibene. Deltagerne fik kunstnere på besøg, og kunstnerne benyttede det tætte samarbejde med deres værter som udgangspunkt for de værker, de skabte.

2.1.2 Legatudvalget for billedkunst Legatudvalget for Billedkunst uddeler arbejdslegater og treårige arbejdsstipendier en gang årligt efter ansøgning fra billedkunstnere. Udvalget foretager endvidere præmiering af billedkunstneriske værker eller udstillinger.19 Den øvrige del af udvalgets arbejdsområde vedrører kunst i det offentlige rum, hvor formålet “dels er at give borgere i hele landet mulighed for at møde kunst af høj kvalitet, dels virke igangsættende og stimulerende for kunstnernes produktion.”20 Udvalget indkøber kunstværker, som bliver udlånt til offentligt tilgængelige institutioner i Danmark. Udvalget samarbejder desuden om og fordeler bevillinger til at skabe kunstværker til det offentlige rum, og udvalget kan iværksætte egne initiativer på området. Endelig rådgiver udvalget om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri. Udvalget består af 5 medlemmer. I 2016 havde Legatudvalget for Billedkunst i alt 35,7 mio. kr. til rådighed, jf. tabel 2.3, og udvalgets fordeling af tilskudsbeløbet fremgår af tabel 2.4.

18 Eksemplerne er hentet fra Statens Kunstfonds årsberetning: 2016, s. 16ff. 19 Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning (Lov nr. 457 af 08/05/2013). 20 Bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum (BEK 592).


36

2018 RAPPORT

Kapitel_2

TABEL 2.3. STATENS KUNSTFONDS LEGATUDVALG FOR BILLEDKUNST, RÅDIGHEDSBELØB, 2016 (MIO. KR.) Finanslovsmidler Tilbagefaldsmidler I alt til rådighed

34,1 1,6 35,7

Kilde: Statens Kunstfonds årsberetning 2016, s. 72.

TABEL 2.4. LEGATUDVALGET FOR BILLEDKUNSTS BEVILLINGER 2016 (MIO. KR.) 3-årige arbejdsstipendier. Der blev bevilget 5 stipendier på hver 855.000 kr. Arbejdslegater. Der blev tildelt 169 legater på 50.000 kr., 28 legater på 75.000 kr., 25 legater på 100.000 kr. og 9 legater på 150.000 kr. Legater til 5 ældre fortjente kunstnere Præmieringer. Der blev tildelt 16 præmieringer. Støtte til kunst i det offentlige rum. Der blev tildelt støtte til 35 ­projekter.

4,3

14,4 0 0,8 7,9

Indkøb af kunst. Der blev indkøbt i alt 44 værker.

2,5

Indkøb af stedsspecifikke værker

2,0

Følgeudgifter af indkøbte værker

1,0

Udvalgets egne initiativer

2,8

Bevillinger i alt

35,7

Kilde: Statens Kunstfonds årsberetning, 2016, s. 10-16.

Kunstnerhonoraret udgør hovedparten af de afholdte udgifter til de 35 projekter, der har støttet kunst i det offentlige rum (kunstnerhonoraret udgjorde i 2016 5,4 mio. kr. ud af 7,9 mio. kr.), og i forbindelse med udvalgets egne initiativer udgjorde kunstnerhonoraret 1 mio. kr. ud af 2,75 mio. kr.21 I perioden 2016-19 har udvalget anlagt en strategi for videreudvikling af den danske kunstscene – herunder hvordan kunsten i højere grad kan komme til at præge samfundet og den enkelte borger.22 “Vi vil virke igangsættende!”, siger Søren Taaning, formand for Legatudvalget for Billedkunst. “Det er omdrejningspunktet for strategien.” Han forklarer: “Det, vi vil, er at bringe den drivkraft, der er på kunstscenen i dag, ud til et bredere publikum – også uden for kunstinstitutionerne. Vi vil virke igangsættende i forhold til meget forskellige typer af opgaver, hvor kunstnere går i dialog med modtagerne om at udvikle kunstopgaver, der har relevans og betydning lokalt. Vi har derfor fokus på processer, hvor vi sikrer en lokal forankring og samtidig udvider

21 Interview med projektleder Louise Staarup, Slots- og Kulturstyrelsen d. 11.1.2018. 22 Statens Kunstfond: www.kunst.dk/kunstomraader/billedkunst/udvalg/legatudvalget-for-billedkunst/ legatudvalget-for-billedkunst-vision-2016-2019/ besøgt d. 7.11.2017.


Kapitel_2

2018 RAPPORT

37

opfattelsen af, hvad kunst kan være, men også af, hvad kunst kan bidrage med i en given kontekst.”23 Der kan nævnes nogle eksempler på legatudvalgets prioriteringer i 2016: • Udvalget har støttet kunstnerisk nytænkning og anderledes møder med kunsten ved bl.a. omdannelsen af ankomstrummet til Køge Politistation, en vægudsmykning på Bispebjerg Psykiatri og et nyt bytorv til landsbyen Junget på Fursundegnen i Skive Kommune, hvor billedkunstneren Birgitte Ejdrup Kristensen har genanvendt mursten fra nedrevne forfaldne huse til genopbygning af et nyt samlingssted.24 • Statens Kunstfond har indgået samarbejde med skoleledelsen og lærerne på Hans Rømer Skolen på Bornholm, der har ønsket kunst til deres skole, så børnene kan møde den direkte i deres hverdag. Resultatet er en helhedsløsning, hvor skolen både modtager nyindkøbte værker til låns i en periode på minimum 5 år og desuden får udviklet fire nye stedsspecifikke værker, der passer til, men også udfordrer skolen. Fire yngre kunstnere: Kristian Schrøder, Anne Sofie Meldgaard, Esben Klemann og Rasmus Rosengaard har fået mulighed for at arbejde direkte med udgangspunkt i lokalerne på den bornholmske folkeskole og har skabt helt nye værker særligt til stedet. Værkerne er fulgt op med formidling og kommunikation og mere uddybende undervisningsmateriale.25 • Udvalget har arbejdet målrettet for at etablere partnerskaber med institutioner og organisationer. Det giver mulighed for sammen at udforske og skærpe opmærksomheden på samtidskunstens potentialer i det offentlige rum. I samarbejde med Metroselskabet har udvalget fået udviklet fem storskala-kunstprojekter, der på meget forskellig vis bliver integreret i arkitekturen og giver hver af de kommende metrostationer på Sydhavnslinjen i København sit eget særpræg. Når metrolinjen åbner i 2023, vil 15,5 mio. passagerer årligt få helt nye oplevelser på rejsen. Værkerne bliver realiseret med økonomisk støtte fra Det Obelske Familiefond og Villum Fonden. De to fonde har hver især bidraget med 8,5 millioner kroner til realisering af kunstværkerne, hvor legatudvalgets bevilling på 1 mio. kr. var et bidrag til igangsættelsen af projektet (se endvidere afsnit 2.6.2).26 • Udvalget har påbegyndt en undersøgelse af, hvordan kunst i bred forstand kan bidrage til at skabe social balance i og omkring udsatte boligområder. Statens Kunstfond vil over de kommende år indgå i samarbejde med udvalgte kommuner og boligorganisationer om at definere og realisere aktiviteter, hvor kunstnere konkret og specifikt udfolder kunstens igangsættende potentiale og skaber betydninger i direkte dialog med borgere. Det overordnede formål er at få udviklet konkrete eksempler til inspiration for kommuner, boligorganisationer og andre offentlige institutioner på, hvordan kunstnere med deres faglige tilgang til indhold, materia-

23 Statens Kunstfond: www.kunst.dk/lunstomraader/billedkunst/nyheder/2016/udvalg-vil-styrke-den-lokaleforankring-af-kunst-i-det-offentlige-rum-kopi-1/ , besøgt d. 7.11. 2017. 24 Statens Kunstfond: www.kunst.dk/i-fokus/aaret-der-gik-2017/legatudvalget-for-billedkunst/, besøgt d. 7.11. 2017. 25 Statens Kunstfond: www.kunst.dk/i-fokus/aaret-der-gik-2017/legatudvalg-for-billedkunst/ besøgt d. 7.11. 2017. 26 Statens Kunstfond: www.kunst.dk/i-fokus/aaret-der-gik-2017/legatudvalget-for-billedkunst/ besøgt d. 7.11.2017.


38

2018 RAPPORT

Kapitel_2

ler og sammenhænge kan bidrage til nye former for opgaveløsning, når det gælder både fysiske, sociale og strukturelle problemstillinger.27

2.1.3 Statens Kunstfonds hædersydelser Ifølge paragraf 4 stk. 1, i lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed kan Statens Kunstfond tildele hædersydelser til skabende kunstnere. Hæders­ ydelserne er indtægtsregulerede, og tildelingen, der er livsvarig, sker alene på grundlag af en vurdering af kvaliteten af den kunstneriske produktion.28 Bevillingen, der er afsat på Finansloven, dækker maksimalt 275 hædersydelser til alle kategorier af skabende kunstnere. I 2016 udgjorde antallet af billedkunstnere 91, og tilsammen modtog de ca. 11 mio. kr.29

2.1.4 Statens Kunstfonds samlede bevillinger til billedkunst Statens Kunstfonds samlede bevillinger på ca. 95 mio. kr. til billedkunsten i 2016 er fordelt med 11 mio. til køb af billedkunst, ca. 31 mio. kr. til legater og stipendier og ca. 48 mio. kr. til indirekte støtte i 2016, dertil kommer egentlig driftsstøtte, der ikke medregnes, på 4,4 mio. kr. jf. tabel 2.5, 2.6 og 2.7. TABEL 2.5. STATENS KUNSTFONDS KØB AF BILLEDKUNST, HONORERING AF BILLEDKUNSTNERE FOR SPECIFIKKE PROJEKTER, 2016 (MIO. KR.) Indkøb af 44 kunstværker – legatudvalget

2,5

Tilskud til indkøb af stedsspecifik kunst – legatudvalget

2,0

Støtte til 35 projekter med kunst i det offentlige rum, kunstnerhonorarer – legatudvalget Legatudvalgets egne initiativer, kunstnerhonorarer I alt

5,4 1,0 10,9

Kilde: Statens Kunstfonds årsberetning, 2016, s. 10-44.

TABEL 2.6. STATENS KUNSTFONDS UDGIFTER TIL LEGATER OG STIPENDIER TIL BILLEDKUNSTNERE 2016 (MIO. KR.) 3-årige stipendier – legatudvalget

4,3

Arbejdslegater – legatudvalget

14,4

Præmieringer – legatudvalget

0,8

Ældre fortjente kunstnere – legatudvalget

0,035

Livsvarige hædersydelser – Statens Kunstfond

11,0

I alt

30,5

Kilde: Statens kunstfonds årsberetning, 2016, s. 10-16.

27 Statens Kunstfond: www.kunst.dk/i-fokus/aaret-der-gik-2017/legatudvalget-for-billedkunst/ besøgt d. 7.11.2017. 28 Finansloven, § 21. Kulturministeriet 2016. 29 Kilde: Konsulent Jane Kjellin, Slots- og Kulturstyrelsen.


Kapitel_2

2018 RAPPORT

39

TABEL 2.7. STATENS KUNSTFONDS INDIREKTE STØTTE TIL BILLEDKUNST 2016 (MIO. KR.) Projektstøtteudvalget for Billedkunst (eksklusive driftsstøtte) Støtte til 35 projekter med kunst i det offentlige rum, udgifter ud over kunstnerhonorarer – Legatudvalget

43,9 1,5

Legatudvalgets egne initiativer – ud over kunstnerhonorarer

1,8

Følgeudgifter til indkøbte værker – Legatudvalget

1,0

I alt

48,2

Kilde: Statens Kunstfonds årsberetning, 2016, s. 17-44.

2.2 Det kongelige Akademi for de Skønne Kunstner – Akademiraadet Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunstners virksomhed udøves gennem Akademi­raadet. Akademiraadets opgaver er beskrevet i Kulturministeriets Bekendtgørelse nr. 306 af 18. maj 1999, af hvilken det fremgår, at: • Akademiraadets opgave er at virke for fremme af kunsten • Akademiraadet står til rådighed som statens og kommunernes rådgiver i kunstneriske spørgsmål og behandler henvendelser fra offentlige myndigheder • Akademiraadet kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden • Akademiraadet uddeler efter de fastsatte regler de medaljer, legater, præmier og priser, der henhører under Akademiet Akademiraadet har det formelle ejerskab af og ansvar for Kunstakademiets samling af kunst, der rummer ca. 600 værker (malerier, skulpturer, tegninger og medaljer mv.). Akademiraadet kan beslutte at udlåne værker fra samlingen til offentlige institutioner eller museer. Akademiraadets 12 medlemmer (6 arkitekter og 6 billedkunstnere) vælges af og blandt Akademiets 60 medlemmer, der er valgt af de ca. 1400 arkitekter og billedkunstnere i Kunstnersamfundet.


40

2018 RAPPORT

Kapitel_2

TABEL 2.8. AKADEMIRAADETS UDDELING AF LEGATER OG PRÆMIER TIL BILLEDKUNSTNERE, 2016 (1.000 KR.) Rejsestipendium, 1 kunstner

24,0

Rejsefond, tilskud til 5 billedkunstnere

17,5

Understøttelsesfond, 9 billedkunstnere

55,0

Præmiefond, 1 billedkunstner

2,4

Uddeling af andre legater for andre fonde, 13 billedkunstnere

30

Akademiraadets samlede uddelinger i 2016

229,4* 98,9

Note: *Da disse legater er finansieret fra anden side, medregnes de ikke i Akademiraadets uddelinger, men indgår i kapitlet om fondenes udgifter til billedkunst. Kilde: Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster – Akademiraadets årsrapport, 2016.

Akademiraadet har endvidere tildelt Thorvaldsen Medaljen til 3 billedkunstnere og Eckersberg Medaljen til 2 billedkunstnere i 2016.

2.3 Udlodningsmidlerne Tips- og lottomidlerne fik i 2010 navneforandring til udlodningsmidlerne, og Danske Lotteri og Spils overskud fordeles årligt til en lang række formål, herunder til idræt og kultur. Fordelingsnøglen er fastlagt af Folketinget. Kulturministeriet fordeler 81,24 pct., Undervisningsministeriet 1,61 pct., Børne- og socialministeriet 10,42 pct., Miljø- og fødevareministeriet 3,39 pct., Sundheds- og ældreministeriet 2,29 pct. og Uddannelses- og forskningsministeriet fordeler 0,39 pct.31 Af Bekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015 fremgår det, at 18,56 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne går til kulturelle formål.32 Denne andel udgjorde i 2016 i alt 283,1 mio. kr.33 Folketinget vedtog ved aktstykke 116 d. 23. juni 2016 fordelingen af midlerne til kulturelle formål. Heraf vedrører følgende udgiftsposter billedkunstens område: • 4 mio. kr. fordeles direkte til Statens Kunstfonds samlede budget. Der er således allerede redegjort for disse midler i afsnit 2.1 og i tabel 2.1 • 10,9 mio. kr. er afsat til huskunstnerordningen

30 Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunstner uddeler en række legater og midler fra forskellige fonde til billedkunstnere i henhold til legaternes/fondenes fundats. Der var i 2016 tale om Else og Henning Jensens legatpræmie, slagtermester Max Vørzner og hustrus kunstnerlegat, landskabsmaler Georg Tscherning og hustru Valborg Petersens mindelegat, billedhugger Edouard Eggeling og hustrus fond, Preben Siigers fond, Vilhelm Pachts kunstnerlegat og Ruth og Finn Torjussens fond. 31 Udlodningsmidler.dk: www.udlodningsmidler.dk , besøgt 16.1.2018. 32 Størstedelen af Kulturministeriets udlodningsmidler går til idrætten. Der er tale om støtte til DIF, DGI, Dansk Firmaidræt, Team Danmark, Lokale- og Anlægsfonden, Antidoping Danmark, Sport Event Danmark, Idrættens Analyse Institut samt andre mindre bevillinger til idrætspolitiske initiativer. 33 Retsinformation.dk: www.retsinformation.dk, besøgt d. 16.1.2018.


Kapitel_2

2018 RAPPORT

41

• Statens støtte til indsatser for børn, skolebørn og unge – tidligere Børnekulturens Netværk – tildeles 18,2 mio. kr. • 24,1 mio. kr. afsættes til “kultur for alle”. Disse penge uddeles gennem de regionale kulturaftaler De øvrige tildelinger af udlodningsmidler til kulturelle formål inden for Kulturministeriets område vurderes ikke at have betydning for billedkunstens økonomiske rum.34

2.3.1 Huskunstnerordningen Huskunstnerordningen har til formål at fremme børn og unges møde med den professionelle kunst i dagligdagen, ved at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet en eller flere professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstområder under Statens Kunstfond.35 Der var på Finansloven i 2016 afsat 10,9 mio. kr. af ministeriets udlodningsmidler til huskunstnerordningen. Heraf bruges 0,3 mio. kr. til administration af ordningen, mens de resterende 10,6 mio. kr. tildeles som honorarer til kunstnere inden for flg. seks kunstarter: arkitektur, billedkunst, kunsthåndværk og design, litteratur, musik og scenekunst. Der gives endvidere tilskud til tværfaglige projekter, hvor to eller flere af de nævnte kunstarter deltager. Der er i 2016 givet tilskud til kunstnerhonorar på 1,9 mio. kr. til billedkunstprojekter36 samt tilskud på i alt 5,8 mio. kr. til 65 tværfag_ lige projekter. I 44 af de 65 tværfaglige projekter indgik billedkunstnere, hvilket svarer til, at der medvirkede en billedkunstner i 2/3 af de tværfaglige projekter. Det har ikke været muligt at få oplyst honoreringen af de deltagende billedkunstnere, hvorfor vi har foretaget følgende skøn. Vi antager, at det samlede tilskud på 5,8 mio. kr. er ligeligt fordelt mellem de 65 projekter. Det betyder, at der er givet en samlet honorering på 3,9 mio. kr. til de 44 projekter, hvor der har medvirket en billedkunstner. Vi vælger derefter konservativt at skønne, at der i hvert projekt har deltaget i gennemsnit 3 kunstnere, hvoraf den ene har været billedkunstner. Det betyder, at der er givet et samlet honorar på 1,3 mio. kr. til billedkunstnere for deres medvirken i tværfaglige projekter under huskunstnerordningen. Det betyder, at der samlet er bevilget 1,9 mio. kr.+ 1,3 mio. kr.= 3,2 mio. kr. til billedkunstnere i 2016 fra huskunstnerordningen.

2.3.2 Støtte til indsatser for småbørn, skolebørn og unge (tidligere Børnekulturens ­Netværk) Kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen arbejder sammen med kommunerne om tre kunst- og kulturstrategier for henholdsvis børn i dagtilbud, skoler og de unge. Der ydes støtte til forskellige typer af projekter, der skaber organisatoriske forbindelser mellem dagtilbud, skoler og kulturinstitutionerne.

34 Moderniseringsstyrelsen: www.oes-cs.dk , besøgt d. 16.1.2018. 35 Statens Kunstfond: www.kunst.dk/huskunstnerordningen , besøgt d. 18.1.2018. 36 Kilde: Konsulent Jane Kjellin, Slots- og Kulturstyrelsen, d. 11.1.2018.


42

2018 RAPPORT

Kapitel_2

Der er tale om projekter af følgende karakter:37 • Hokus Pokus – Kultur i Fokus. Et projekt for ca. 300 børn i dagtilbud i Aabenraa kommune, hvor børnene på forskellig måde introduceres til kunst og kultur. Det er primært dagtilbud fra landområder og dagtilbud fra områder med socialt boligbyggeri, der deltager, da disse børn i mindre grad møder kulturtilbuddene sammen med deres familier. • En kuffert fuld af oplevelser. Der er et projekt for 150 dagtilbudsbørn i Nordbyen i Randers. Dette projekt arbejder som projektet i Aabenraa med at knytte kultur­ tilbud i et tættere og mere forpligtende samarbejde med områdets dagtilbud. • Rundt i kulturen i Horsens kommune. Projektet omfatter 165 børn fra 2 dagtilbud i Horsens kommune. Projektet knytter det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet tættere til biblioteket, kulturskolen og museerne. • Kulturtjenesten Thy. Formålet er at give børn i dagtilbud og skoler flere kultur­ oplevelser formidlet gennem kulturtjenesten. Der lægges vægt på, hvordan disse aktiviteter kan støtte børns læring og skabe lyst til flere kulturaktiviteter. • Kulturlaboratoriet i Kulturregion Fyn. Projektet arbejder med at tilbyde kultur og æstetiske læreprocesser til eleverne i de fynske skoler i et bredt samarbejde med de fynske kulturinstitutioner. Projektet understøtter den åbne skole. • Projektpionererne. Et projekt, der giver unge kompetencer, så de selv kan realisere kulturprojekter for andre unge. En række kommuner i Københavnsområdet del­ tager i projektet. Projekterne rummer billedkunstaktiviteter på forskellig måde, men støtten er mål­ rettet at opbygge netværk og en sammenhængende organisering af børns møde med kunsten. Det er hensigten, at støtten til projekterne kan være med til at støtte fødekæden til fremtidige udøvere og forbrugere af billedkunsten. Økonomiske midler til projekterne finansieres enten af de deltagende kommuner eller af Statens Kunstfond. Slots- og Kulturstyrelsens Børne- og Ungeteam har i samarbejde med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst igennem de sidste år arbejdet på at styrke tilbud om billedkunst til børn og unge. Børnekulturens Netværk fik i 2011 midler til at foretage en kortlægning af billedkunsten for, med og af børn og unge.38 Efterfølgende bevilgede Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for billedkunst 3,3 mio. kr. til foreningen “Børn, kunst og Billeder” til i en 3-årig periode fra 2014 til 2016 at oprette et kompetencecenter for børn og unge for at styrke billedkunstens møde med børn og unge. Kompetencecentret udgav i 2016 rapporten “Handlingsplan for børn, unge og billedkunst”.39 Det var en væsentlig målsætning for Kompetencecentret at arbejde for en ligestilling af billedkunsten i forhold til øvrige kunstarter. Derfor anbefalede Kompetencecentret, at der skabes et lovgrundlag for billedskolerne og talentområ37 Slots- og Kulturstyrelsen: www.slks.dk/boernekulturensnetværk/stoettedeprojekter, besøgt d. 18.1.2018 38 Pluss Leadership, 2011. 39 Handlingsplan for børn, unge og billedkunst, 2016, Kompetencecentret for Børn, Unge og Billedkunst, www.kbub.dk.


Kapitel_2

2018 RAPPORT

43

det på samme måde, som det er tilfældet med lovgivningen på musikskoleområdet. Rapporten anbefalede et større fokus på uddannede billedkunstlærere i folkeskolen samt en udvidelse af antallet af billedkunsttimer. Rapporten anbefalede endvidere mere tværgående samarbejde i form af flere forpligtende partnerskaber og kompetenceudvikling i faglige netværk, samt opsamling, formidling og koordinering af viden på billedkunstområdet.40

2.3.3 Kulturaftalerne Kulturaftalerne er en frivillig aftale, der kan indgås mellem kulturministeren og en gruppe kommuner.41 Tilsammen udgør kommunerne i aftalen en kulturregion.42 Formålet med kulturaftalerne er med udgangspunkt i et tværkommunalt samarbejde at sætte fokus på kunst og kulturlivet i det pågældende område og derved højne kvaliteten af såvel de etablerede som nye kulturtilbud og kulturinstitutioner. Kulturaftalen samfinansieres af de deltagende kommuner og staten. Regionerne kan også indgå i aftalerne inden for de kompetenceområder, der er tillagt regionerne. Der er indgået 13 kulturaftaler.43 Kulturaftalerne støtter på samme måde som midler til børnekulturen kun yderst begrænset billedkunsten direkte. Indirekte støtter kulturaftalerne imidlertid på en række områder billedkunstens vilkår. En gennemlæsning af de enkelte aftalers visioner, målsætninger og konkrete projekter viser nogle generelle temaer, som er med til at understøtte fødekæden til billedkunsten samt billedkunsten som erhverv. 44 En række af kulturaftalerne fokuserer fx på billedkunstens samspil med folkeskolerne med henblik på at støtte udviklingen af den åbne skole: • Aftalen på Bornholm beskriver målsætningen at skabe en sammenhængende skoletjeneste, der kan øge elevernes udbytte af kulturtilbud og udvikle kvaliteten af disse. • Kulturregion Midt- og Vestjylland sætter gennem kulturlaboratoriet fokus på talentudvikling og bredde initiativer i forhold til børn og unge. Alle børn skal møde kvalitet i områdets kulturinstitutioner, og de børn, der har særlige talenter inden for det kunstneriske felt, skal støttes i deres udvikling.

40 Kompetencecentret har ikke modtaget driftsbevilling efter den 3-årige projektperiode, men drives videre på frivillig basis af foreningen “ Børn, unge og billedkunst” oplyser konsulent Karen Marie Demuth. Foreningen søger at sikre, at centret fortsat kan være en platform for idéudvikling og projektudvikling Mht. de anbefalede lovgivningsmæssige ændringer for at ligestille billedkunstfaget med øvrige kunstarter er der ikke blevet fulgt op på anbefalingerne, oplyser Karen Marie Demuth (Telefonsamtale med Karen Marie Demuth d. 18.7.2018). 41 Slots- og Kulturstyrelsen: www.slks.dk, besøgt d. 23.1.2018. 42 Lov om regionale kulturaftaler af 29. december 1999. 43 Der er indgået kulturaftaler i flg. kulturregioner: Kulturregion Bornholm, Kulturregion Fyn, Kulturregion Kulturmetropolen, Kulturregion Kulturring Østjylland. Kulturregion Midt- og Vestjylland, Kulturregion Midtog Vestsjælland, Kulturregion Nordjylland, Kulturregion Storstrøm, Kulturregion Sønderjylland-Schleswig, Kulturregion Trekantområdet, Kulturregion Vadehavet, Kulturregion Østjysk Vækstbånd, Kulturregion Aarhus. 44 Slots- og Kulturstyrelsen: www.slks.dk/kulturaftaler, besøgt d. 23.1.2018.


44

2018 RAPPORT

Kapitel_2

Dette er blot to eksempler på, at kulturaftalerne arbejder for at støtte udviklingen af fødekæden til kunst og kultur. Målsætningen er både, at flere bliver kulturforbrugere som voksne, og at de, der har særlige evner, støttes i deres udvikling, så flere får muligheder for at blive udøvende kunstnere. Ligeledes har en række af kulturaftalerne målsætninger om at støtte udviklingen inden for de kreative erhverv: • I kulturaftalen med Aarhus kommune beskrives indsatsområdet “En levende og kunst- og kulturproducerende by i samspil med Europa” med fokus på vækstlag, talenter og professionelle kunstneres vilkår. • Kulturring Østjylland ønsker at skabe flere kreative platforme og værkstedsmuligheder for kunstnere, designere og øvrige kreative. Der vil endvidere blive fokuseret på udvikling og rådgivning i forhold til kreativ erhvervsvækst. Intentionerne er også at gøre kommunerne mere interessante for tilflyttere. • Kulturregion Storstrøm har industrihistorien som et af 3 indsatsområder. Her fokuseres på design og kunsthåndværk. Også ungekultur er i fokus i mange af aftalerne. Kulturmetropolen i Trekantområdet fokuserer på metropolens næste generation og støtter gennem forskellige projekter unge talenter og deres entreprenørskab, og Kulturmetropol Hovedstaden fokuserer på unge i samskabelse med kulturlivet. Kulturaftalernes direkte støtte til billedkunsten er minimal. Projekter inden for kulturaftalerne, der samarbejder med billedkunstnere, er finansieret af kommunale tilskud, som opgøres i afsnittet om kommunernes støtte til billedkunsten, eller af støtte fra Statens Kunstfond, hvor økonomien er opgjort tidligere i dette kapitel.

2.4 Udsmykning i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter – 1,5 pct.-reglen Kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri har sin rod i etableringen af Statens Kunstfond i 1956. Frem til 1983 var det en væsentlig opgave for Statens Kunstfond at yde økonomisk støtte til udsmykning af statsligt byggeri. Som følge af et stigende antal ansøgninger om støtte til Statens Kunstfond besluttede Folketinget fra 1983, at udgiften til kunstnerisk udsmykning i statens byggerier skulle være en del af byggesummen, så Statens Kunstfond kunne prioritere sin støtte til andre formål. Teknisk blev ordningen beskrevet i cirkulære om kunstnerisk udsmykning, der var gældende fra 1983 (Pedersen, 2017). Erhvervs- og Boligstyrelsen udsendte d. 17. februar 2004 et revideret cirkulære om kunstnerisk udsmykning i statens byggeri.45 Ifølge dette cirkulære skal der inden for 45 Retsinformation.dk – CIR. Nr. 9067 af 17/02/2004: www.retsinformation.dk/kunstcirkulæret.


Kapitel_2

2018 RAPPORT

45

byggebevillingen i forbindelse med statsligt byggeri afsættes et beløb til kunstnerisk udsmykning. Bestemmelserne gælder ikke kun nybyggeri, men også om- og tilbygninger. Bestemmelsen gælder endvidere, når den statslige byggebevilling finansierer ombygning eller tilbygning af privat byggeri, der lejes af staten. Endelig gælder bestemmelserne for byggeri til brug for institutioner, der modtager driftstilskud fra staten, når tilskuddet udgør mindst 50 pct. I det statslige byggeri, der er omfattet af cirkulæret, skal beløbet til kunstnerisk udsmykning svare til 1,5 pct. af håndværkerudgifterne ekskl. moms, som det er opgjort i byggebudgettet senest på tidspunktet for projektforslaget. Håndværkerudgifterne skal dog minimum udgøre 1 mio. kr. eksklusive moms, før beløbet til kunstnerisk udsmykning skal afsættes. Af cirkulæret fremgår endvidere, at den kunstneriske udsmykning fortrinsvis skal ske i de områder, hvortil offentligheden har adgang, eller i bygninger, som anvendes af et betydeligt antal ansatte. Det fremgår endvidere, at byggeriets egnethed for kunstnerisk udsmykning skal drøftes med Statens Kunstfond, og at disse drøftelser skal ske så tidligt som muligt og inden bygherrens godkendelse af projektforslaget. Udsmykningsopgaver under 250.000 kr. kan dog besluttes uden at bygherren forelægger forslaget for Statens Kunstfond. Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst rådgiver statslige bygherrer om kunstnerisk udsmykning jf. Cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv. I praksis varetages rådgivningen af de største statslige bygherrer (Bygningsstyrelsen og Forsvarets Ejendomsstyrelse) dog af kunstkonsulenter, som Legatudvalget har udpeget. Rådgivning af øvrige statslige bygherrer varetager legatudvalget principielt selv i det omfang, disse bygherrer henvender sig til fonden. Også i disse sager kan fonden dog vælge at udpege kunstkonsulenter til at yde rådgivning på deres vegne.46 Der er iværksat en proces, hvor Statens Kunstfond i dialog med de største statslige bygherrer (Bygningsstyrelsen og Forsvarets Ejendomsstyrelse) samarbejder om at opkvalificere arbejdet med kunst i tilknytning til statsligt byggeri, så den kunst, der bliver produceret, bliver oplevet som relevant, værdiskabende og kunstfagligt valid af bygherrer, brugere, politikere, offentlighed og kunstaktører.47

2.4.1 Statens udgifter til kunstnerisk udsmykning af byggeri Ansvaret for statens byggerier og dermed for overholdelsen af kunstcirkulæret er fordelt på en række ministerier og styrelser. Bygningsstyrelsen er bygherre for de statslige institutioner, der er omfattet af Statens Ejendomsadministration, herunder universiteter uden bygningsmæssigt selveje, de kunstneriske skoler under Kulturministeriet, kontorbyggeri for centraladministrationen, byggeri for domstole og politiet i Danmark, Grønland og Færøerne. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er med

46 Afsnit 6 om Statens Kunstfonds rådgivning i “Vejledning til cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri m.v.” 47 Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst: Møde 19. Tilgængelig på: https://www.kunst.dk/fileadmin/_kunst2011/user_upload/Dokumenter/Billedkunst/Referater_Legatudvalg/19._Moede_Legatudvalget_for_Billedkunst_14-15_september.pdf.


46

2018 RAPPORT

Kapitel_2

undtagelse af kontorbyggeriet ansvarlig i forhold til forsvarets egen byggevirksomhed, fx kasernerne. Justitsministeriet er ansvarligt for fængselsbyggerier under Kriminalforsorgen, Miljøministeriet for byggerier under Naturstyrelsen, Kulturministeriet for byggeprojekter under Slots- og Kulturstyrelsen og Banedanmark for deres byggerier under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.48 Der foreligger ikke en samlet registrering af statens udgifter og praksis vedrørende kunstcirkulæret. Vi har derfor valgt at bruge tre kilder for at skabe et så dækkende billede som muligt af omfanget af kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri. • Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 221 (alm. del) af 20. marts 2014, hvor finansministeren er blevet bedt om for hvert af årene fra 2004 til 2013 at oplyse de samlede udgifter i faste priser til opfyldelse af kravet om, at der skal afsættes et beløb på 1,5 pct. af håndværkerudgifterne eksklusivmoms til kunstnerisk udsmykning. • Rapporten “Kunst i det offentlige rum” af konsulentvirksomheden Manto A/S (nu Seismonaut), (2016). Rapporten kortlægger statens forbrug på kunstnerisk udsmykning for årene 2011 til 2014. • Ph.d.-afhandlingen “U/Skrevne regler. En undersøgelse af det kulturpolitiske fundament, de administrative rammer og den kunstfaglige legitimitet af den kunstneriske udsmykning under Kunstcirkulæret, af Lotte Sophie Lederballe Pedersen fra 2017. I afhandlingen findes en oversigt over realiserede udsmykninger fra 1. januar 2014 til 31. oktober 2016. Finansudvalget forespurgte d. 20. marts 2014 finansministeren om, hvilket beløb der havde været afsat kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri i årene 2004 til 2013 som følge af Kunstcirkulæret. Finansministerens svar af 14. juni 2014 fremgår af tabel 2.9.

48 Pedersen, 2017.


Kapitel_2

2018 RAPPORT

47

TABEL 2.9. UDGIFTER TIL OVERHOLDELSE AF KUNSTNERISK CIRKULÆRE I 2004-2013, 2014 PRISER (1.000 KR.) Klima, År

Forsvars-­

Justits­

Energi og

Kultur­

Miljø­

Transport-

ministeriet

ministeriet

Bygnings-

ministeriet

ministeriet

ministeriet

I alt

ministeriet 2004

1.100

500

6.330

0

182

0

8.112

2005

2.200

400

5.400

0

0

0

8.000

2006

3.000

0

4.980

0

0

0

7.980

2007

5.200

3.500

14.400

1.711

0

0

24.811

2008

4.800

100

360

6.602

0

6

11.868

2009

500

100

6.830

0

0

30

7.460

2010

1.400

200

9.480

54

0

0

11.134

2011

700

100

7.540

0

0

0

8.340

2012

900

0

8.860

0

0

0

9.760

2013

100

0

19.550

263

0

140

20.053

19.900

4.900

83.730

8.630

182

176

117.518

1.990

490

8.373

863

18

18

12

I alt Gennemsnit 2004-2013

Kilde: Svar fra finansminister Bjarne Corydon til Folketingets Finansudvalg d. 20. juni 2014.

Opgørelsen viser, at der i gennemsnit er brugt 12 mio. kr. om året til kunstnerisk udsmykning. Det fremgår endvidere, at Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har afholdt ca. 70 pct. af udgifterne, og Forsvarsministeriet ca. 17 pct. af udgifterne. Af svaret fremgår, at der er en vis usikkerhed forbundet med opgørelsen. Undervisningsministeriet har således oplyst, at ministeriet ikke er i besiddelse af oplysninger om, hvor meget de statslige selvejende institutioner og de selvejende institutioner på det fri område (frie grundskoler og gymnasier) har anvendt på den lovpligtige kunstneriske udsmykning. Af bilag 1 fremgår en oversigt over de projekter med kunstnerisk udsmykning, som Bygningsstyrelsen har været ansvarlig for i perioden 2011 til 2014. Konsulentvirksomheden Manto A/S (nu Seismonaut) gennemførte for Statens Kunstfond undersøgelsen “Kunst i det offentlige rum”.49 De af Manto indsamlede data bygger på oplysninger dels fra besvarelsen af finansudvalgets spørgsmål FIU 221 af 20. marts 2014, dels på materiale indsamlet fra ministerier og styrelser. Manto indhentede oplysninger fra følgende ministerier og styrelser: Transport- og Bygningsministeriet (Bygningsstyrelsen, Transport Koncern- og budgetenhed, Banedanmark), Forsvarsministeriet (Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse), Kulturministeriet 49 Manto A/S (2016).


48

2018 RAPPORT

Kapitel_2

(Slots- og Kulturstyrelsen og selvejende institutioner), Justitsministeriet (Kriminalforsorgen), Miljøministeriet (Naturstyrelsen) og Uddannelses- og Forskningsministeriet (Styrelsen for videregående uddannelser) om byggeprojekter i staten og afholdte udgifter til kunstnerisk udsmykning i årene 2011 til 2014. For så vidt angår selvejende institutioner, som modtager mere end 50 pct. statslig medfinansiering, kunne Manto kun medtage de institutioner, der administreres af Bygningsstyrelsen eller hører under Kulturministeriet. For de øvrige institutioner foreligger ikke registrerede data på ministerielt niveau. Dermed rummer Mantos opgørelse den samme usikkerhed i forhold til de selvejende institutioner, som det er tilfældet i finansministerens svar til finansudvalget. På baggrund af de indhentede oplysninger har Manto beregnet et gennemsnitligt beløb, der er anvendt til kunstnerisk udsmykning i perioden 2011 til 2014. TABEL 2.10. SAMLEDE UDGIFTER TIL KUNSTNERISK UDSMYKNING I STATEN I HENHOLD TIL KUNSTCIRKULÆRET, 2011-2014 År

Antal projekter

Udgifter (1.000 kr.)

2011

10

5.103

2012

18

11.836

2013

16

5.567

2014

23

21.731

Total

67

44.237

16,8

11.059

Gennemsnit Kilde: Manto A/S 2016.

I Pedersen (2017) fremgår det af en oversigt, at staten i 2014 afsluttede udsmykningsopgaver i henhold til kunstcirkulæret for 11.064.500 kr., i 2015 for 7.523.371, og i perioden 1.1.2016 til 31.10.2016 for i alt 19.299.130 kr. 50 51 52 Dette svarer til ca. 12,5 mio. kr. i gennemsnit pr. år for perioden på 2 år og 10 måneder. De tre kilder vedr. statens udgifter til kunstnerisk udsmykning oplister forskellige beløb i forhold til udgifterne fordelt på de enkelte år. Det skyldes dels, at der ikke er et overordnet datasæt om statens samlede udgifter til kunstnerisk udsmykning, dels, at der i nogle opgørelser er opgjort beløb i det år, hvor projektet økonomisk er blevet disponeret, mens udgiften i andre opgørelser fastsættes ved regnskabsafslutningen. Til gengæld er de tre opgørelser relativt enslydende mht. det gennemsnitlige årlige forbrug af statslige midler til kunstnerisk udsmykning – dog med en svag stigning inden for de seneste tre år.

50 I denne oversigt indgår 2 statslige selvejende institutioner. 51 Opgjort på baggrund af projekter under Bygningsstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Statens Kunstfond. 52 Hertil kommer et enkelt udsmykningsprojekt, hvor man pga. samfinansiering mellem Statens Kunstfond og statslig bygherre ikke kan udlede, hvor stor en andel af projektsummen som udgøres af 1,5 pct.-midler, og hvor stor en del der er finansieret af Statens Kunstfond.


Kapitel_2

2018 RAPPORT

49

Selvom opgørelsen af de statslige udgifter på denne baggrund ikke kan blive præcis, kan det dog på baggrund af de tre kilder med nogenlunde sikkerhed antages, at de statslige udgifter til kunstnerisk udsmykning udgør ca. 12 mio. kr. om året. I Manto A/S kortlægning fremgår, at 40 ud af 45 projekter i perioden 2011 til 2014 blev udført af danske billedkunstnere. Dette betyder, at ca. 90 pct. af projekterne er udført af danske billedkunstnere, hvorfor vi antager, at 11 mio. kr. i gennemsnit er blevet brugt til honorering af danske billedkunstnere for kunstnerisk udsmykning i statens byggerier. Det er imidlertid ikke muligt at opgøre, hvilken andel af købet på gennemsnitligt 11 mio. kr. årligt der tilfalder den enkelte kunstner, der udfører værket. Forklaringen herpå er, at kunstnerens rolle i forbindelse med udførelsen af den kunstneriske udsmykning er forskellig. I nogle tilfælde udføres udsmykningen som en samlet entreprise, som kunstneren er ansvarlig for. I disse tilfælde udgør betalingen for udsmykningen kunstnerens omsætning, som ikke må forveksles med kunstnerens fortjeneste. Omsætningen dækker også kunstnerens omkostninger ved udførelsen af udsmykningen, fx materialeforbrug og udførelses- og installeringsomkostninger. Disse omkostninger har kunstneren mulighed for at trække fra i skat i sin virksomhed. Først herefter kan kunstnerens indtjening beregnes, og denne opgøres først samlet, når virksomheden udarbejder årsregnskab. I andre tilfælde udføres opgaven som et skitseprojekt, hvor håndværkerne, der i forvejen har entreprisen på byggeriet, så står for selve udførelsen. I disse tilfælde betales et honorar til kunstneren for idéen, skitseprojekt samt evt. supplerende skitsering. Billedkunstnernes Forbund anbefaler her, at kunstneren honoreres med 25 pct. af omkostningerne ved projektet for idéen og skitseprojektet.

2.4.2 Kunstnerisk udsmykning hos statslige aktieselskaber eller selskaber med statslig ejerandel Af cirkulæret om kunstnerisk udsmykning i statens nybyggeri og ved større ombygninger fremgår, at forpligtelsen til at afsætte 1,5 pct. af håndværkerudgifterne ekskl. moms til kunstnerisk udsmykning også omfatter de statslige aktieselskaber eller virksomheder, hvor staten tilskud udgør mindst 50 pct. Til gengæld gælder den forpligtelse ikke for de selskaber, hvor statens ejerandel er under 50 pct. I de seneste 20 år er der sket en øget privatisering af tidligere statslige selskaber, hvilket har betydning for omfanget af virksomheder og institutioner, der er omfattet af 1,5 pct.-cirkulæret. Vi har fundet det interessant at undersøge, hvilken betydning det har haft, at flere selskaber er blevet udskilt som statslige aktieselskaber eller interessentskaber siden undersøgelsen af billedkunstens økonomiske vilkår fra 1998 (Bille Hansen et al., 1998). Statens virksomheder kan opdeles i følgende kategorier: 53

53 Finansministeriet: www.fm.dk/statensvirksomheder , besøgt d. 28.11.2016.


50

2018 RAPPORT

Kapitel_2

Selvstændige offentlige institutioner, hvor staten ejer 100 pct. af virksomheden: • Dan Pilot, DSB, Eksport Kredit Fonden, Energinet, Naviar, Nordsøenheden, Vækstfonden, Investeringsfonden for udviklingslande, Fjordforbindelsen Frederikssund. Statslige aktieselskaber: • Bornholmstrafikken Holding A/S (100 pct. statslig andel), Dansk Jagtforsikring (51 pct. statslig andel), Danske Spil A/S (80 pct. statslig andel), Det Danske klasselotteri (100 pct. statslig andel), Dong Energy A/S (50 pct. statslig andel), Finansiel Stabilitet A/S (100 pct. statslig andel), Statens Ejendomssalg A/S (100 pct. statslig andel), Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (55 pct. statslig andel), Sund og Bælt A/S (100 pct. statslig andel), TV2 DK A/S (100 pct. statslig andel). Øvrige selskaber med statslig andel: • Air Greenland A/S (statslig andel 25 pct.), Dansk Biblioteks Center A/S (statslig andel 39 pct.l), Københavns Lufthavne A/S (statslig andel 39 pct.), Metroselskabet IS (statslig andel 42 pct.), Hovedstadens letbane IS (statslig andel 40 pct.), NORDnet A/S (statslig andel 24 pct.), Post Nord AB (statslig andel 40 pct.), SAS AB (statslig andel 14 pct.), Udviklingsselskabet By og Havn I/S (statslig andel 5 pct.) Kategorien “øvrige selskaber med statslig andel” er altså ikke omfattet af cirkulæret. I denne kategori er det interessant at se lidt nærmere på Københavns Lufthavne A/S, Post Nord AB samt Metroselskabet IS, da de øvrige enten har uændrede ejerforhold i sammenligning med undersøgelsen fra 1998 eller vurderes at have ubetydelig anlægsaktivitet. Statsvirksomheden Københavns lufthavnsvæsen blev i 1990 til Københavns Lufthavne A/S ejet 100 pct. af staten. I 1993 solgte staten aktier i lufthavnen, så andelen blev reduceret til 75 pct., og i 1996 blev statens andel yderligere reduceret til 51 pct. for så i 2000 at blive reduceret til 34 pct. Andelen blev så frem til 2006 igen forøget til 39 pct., som fortsat er statens ejerandel.54 Københavns Lufthavne A/S var således i undersøgelsen fra 1998 (Bille Hansen, 1998) omfattet af cirkulæret om kunstnerisk udsmykning, mens dette ikke længere er tilfældet. Da Københavns Lufthavne med projektet Expanding CPH har planlagt en udbygning for i alt 20 mia. kr. i perioden 2017 til 2024 med en anlægsinvestering på i gennemsnit 2,5 mia. kr. om året for at skabe plads til i alt 40 mio. passagerer om året, ville det betyde en investering i kunstnerisk udsmykning på mellem 2,5 og 3 mio. kr. årligt afhængig af fordelingen mellem rådgivningsudgifter og håndværkerudgifterpr.år, hvis byggeriet havde været omfattet af cirkulæret om kunstnerisk udsmykning. 55 Vi har kontaktet Københavns Lufthavne A/S for nærmere at undersøge, hvilken praksis selskabet anvender i forbindelse med kunstnerisk udsmykning. Københavns lufthavn oplyser i en mail: “Der er ikke besluttet en bestemt praksis vedr. kunstnerisk udsmykning. Historisk har vi investeret en del i kunst i forbindelse med byggerier, men i de senere år har det været op til det enkelte projekt at integrere eventuel kunst i byggeriet. De seneste større 54 Københavns Lufthavne A/S: www.cph.dk/omcph/investor/aktieinformation/frastattilprivat, besøgt d.7.12.2017. 55 Pressemeddelelse fra Københavns lufthavn, december 2016.


Kapitel_2

2018 RAPPORT

51

projekter har prioriteret møbler som en del af det samlede indtryk af vores nye og renoverede bygninger.”56 Hvis lufthavnen var omfattet af kunstcirkulæret, ville det betyde, at lufthavnen i gennemsnit skulle investere 2,5 mio. kr. i kunstnerisk udsmykning i årene frem til 2024. Med hensyn til Post Nord indgik Post Danmark i undersøgelsen fra 1998 (Bille Hansen et al., 1998). Allerede i 1995 blev Post Danmark omdannet til et aktieselskab med særstatus af “selvstændig offentligt ejet virksomhed på særlige vilkår”, hvorefter det ikke var lovpligtigt for Post Danmark at følge cirkulæret længere. Post Danmark ønskede ikke at oplyse, hvor mange penge de anvendte til kunstnerisk udsmykning til 1998-undersøgelsen. Nu er Post Danmark fusioneret ind i Post Nord med en statslig andel på 40 pct. Med hensyn til Metroselskabet anlægges Metro-cityringen i perioden fra 2011 til 2019 med en anlægsomkostning på omkring 2 mia. kr. om året. Herefter følger udbygningen af metrostrækningen til Sydhavnen ligeledes med et anlægsbudget på omkring 2 mia. kr. om året. Hvis anlægsprojektet var omfattet af kunstcirkulæret, ville der i gennemsnit skulle udføres kunstnerisk udsmykning på 1,5 pct. af håndværkerudgifterne svarende til et beløb på mellem 2 og 2,4 mio. kr. i årligt gennemsnit i perioden 2011-19 som en del af anlægsomkostningerne. Vi har valgt at se lidt nærmere på selskabets praksis i forbindelse med dets projektering af 5 stationer på banen, der skal anlægges til Sydhavnen (se afsnit 2.6.2). Til dette projekt har Statens Kunstfond sammen med Det Obelske Familiefond og Villum Fonden bidraget med kunstner­ honorarer og kvalificering af processen med valg af kunstnere og skitseprojekter, mens Metroselskabet har bidraget med projektstyring, byggefaglig viden og teknisk hjælp til kunstnerne. Metroselskabet har sin egen anlægslov, i hvilken der ikke er afsat midler til kunstnerisk udsmykning. Udgiften til kunstnerisk udsmykning udgør samlet set 18 mio. kr., der udelukkende fondsfinansieres. Et forsigtigt skøn vil derfor være, at der ville blive investeret omkring 5 mio. kr. perår mere i kunstnerisk udsmykning i forbindelse med statslige anlægsprojekter, hvis også selskaber med en statslig andel på under 50 pct. var omfattet af 1,5pct.-cirkulæret.

2.5 Sammenfatning 2.5.1 De statslige bevillinger I dette kapitel har vi opgjort statens udgifter til billedkunsten i form af de statslige støtteordninger og statens udgifter til kunstnerisk udsmykning i forbindelse med større statslige anlægsarbejder. De samlede udgifter opdeles i indkøb og honorering af billedkunstnere, indirekte støtte, der har betydning for billedkunstens rammevilkår, samt legater, stipendier og hædersydelser.

56 Mail fra teknisk direktør i Københavns Lufthavne Christian Poulsen: d. 2.1.2018.


52

2018 RAPPORT

Kapitel_2

Staten indkøber billedkunst og honorerer billedkunstnere gennem de statslige ordninger for i alt 14,1 mio. kr. årligt. Staten yder endvidere i gennemsnit årligt 48,2 mio. kr. i indirekte støtte til billedkunsten. Denne støtte omfatter støtte til udstillinger og værksteder samt til projekter, der formidler billedkunsten, og støtter dermed indirekte kunstnernes produktionsvilkår. Endelig har staten årlige udgifter på i alt 30,6 mio. kr. til legater, stipendier og livsvarige hædersydelser. Statens udgifter til billedkunst er opsummeret i tabel 2.11. TABEL 2.11. STATENS UDGIFTER TIL BILLEDKUNST, 2016 (MIO. KR.) Statens Kunstfonds indkøb og honorarer samt huskunstnerpulje

14,1

Legater og stipendier og hædersydelser til billedkunstnere, Statens

30,6

Kunstfond og Akademiraadet Indirekte støtte, Statens Kunstfond

48,2

I alt

92,2

Kilder: Statens Kunstfonds årsberetning, 2016, og Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunsters årsrapport, 2016.

Det er interessant at undersøge, hvordan statens udgifter til billedkunst har udviklet sig i de sidste 20 år, siden sidste undersøgelse af markedet for billedkunst blev gennemført (Bille Hansen et al., 1998). TABEL 2.12. STATENS UDGIFTER TIL BILLEDKUNST FORDELT PÅ INDKØB, LEGATER OG STIPENDIER SAMT ANDEN INDIREKTE STØTTE FOR ÅRET 1995 OG 2016 (MIO. KR.) Indkøb

Legater og stipendier

1995 (2016-

1995 2016

priser) Statens Kunstfond

21,4

Tipsmidler

10,9

2016

priser)

10,9

19,5

7,4

11,0

1,5

48,2

12,5 0,2

Kunster Kulturfonden

(2016-

3,2

Akademiet for de Skønne

I alt

1995 2016

priser)

Livsvarige ydelser Huskunstnerordningen

(2016-

Indirekte støtte

0,1

5,3

28,2

2,4 2,7

14,1

18,4

30,6

17,6

Note: 1995-tallene er fremskrevet til 2016 niveau vha. Danmarks Statistiks Forbrugerprisindeks. Kilde: Bille Hansen et al., 1998.

48,2


Kapitel_2

2018 RAPPORT

53

Af tabel 2.12 fremgår en række markante ændringer i statens udgifter til billedkunst i løbet af de seneste 20 år: • De direkte udgifter til indkøb og honorarer falder fra 28,2 mio. kr. til 14,1 mio. kr. Der er dog en mindre usikkerhed i denne opgørelse, idet der i Projektstøtteudvalget for Billedkunsts støtte til billedkunstprojekter indgår en mindre andel, der er gået til direkte honorering af kunstnere. Det har imidlertid ikke været muligt at udskille dette beløb fra de samlede projektbevillinger. • Statens udgifter til legater, stipendier og livsvarige ydelser er steget fra 18,4 mio. kr. til 30,6 mio. kr. • Den indirekte støtte til billedkunsten er steget fra 17,6 mio. kr. til 48,2 mio. kr. Samlet er den statslige støtte ved Statens Kunstfond og Akademiraadet steget fra 64,2 mio. kr. i 1995 fremskrevet til 2016-prisniveau til 92,9 mio. kr. i 2016. Samtidig er der sket forskydninger, så en mindre andel af midlerne går til direkte køb af billedkunst, mens den indirekte støtte stiger med ca. 30 mio. kr. En væsentlig forklaring herpå er, at der i dag i højere grad ydes støtte til kunstnernes produktion af værker fremfor køb af disse. Samtidig er det dog vigtigt at være opmærksom på, at beløbet til indkøb af kunst varierer fra år til år, og vi har valgt at tage udgangspunkt i en sammenligning mellem indkøb i 1995 og i 2016. Endelig er støtte i form af legater og stipendier steget med ca. 12 mio. kr. i perioden fra 1995 TIL 2016. Da der er tale om en relativ stor stigning og store udsving i perioden, er der grund til at se nærmere på de politiske beslutninger, der ligger til grund for udviklingen i de sidste 20 år. Med udgangspunkt i finanslovene har vi udarbejdet en oversigt over udviklingen i de midler, der har været til rådighed for billedkunsten i perioden (bilag 2). I det følgende redegøres derfor for de mest betydelige ændringer, der er sket i statens udgifter til billedkunsten. Folketinget vedtog d. 18.12.1997 lov om ændring af lov om Statens Kunstfond. Lovens formål var dels at udvide Statens Kunstfonds støttevirksomhed med igangsætningsstipendier til fortrinsvis nyuddannede og yngre autodidakte kunstnere, dels at styrke kunstnernes økonomiske situation gennem en betydelig forøgelse af Statens Kunstfonds bevillinger til de allerede eksisterende støtteordninger. Loven blev økonomisk implementeret i finanslovene 1998, 1999, 2000 og 2001. I 1998 blev udvidelse dog finansieret med opsparede midler, mens bevillingen i 1999 blev forøget med 10 mio. kr., i 2000 med yderligere 5 mio. kr. og i 2001 med yderligere 5 mio. kr. Da det var forudsat i loven, at billedkunstområdet skulle tilgodeses med 50 pct. af ekstrabevillingerne, sker der således en tilførsel på 10 mio. kr. til legater. Igangsætningsstipendier til unge kunstnere blev afsat på en specifik konto og kommer således ud over væksten på 10 mio. kr. Kulturministeren havde forud for lovændringen om Statens Kunstfond allerede i juni 1996 nedsat “Udvalget for billedkunst”. Udvalget skulle analysere og vurdere behovet for en mere synlig sammenhæng i billedkunstpolitikken, herunder behovet


54

2018 RAPPORT

Kapitel_2

for en eventuel lov om billedkunst. Udvalget skulle endvidere behandle de kulturpolitiske støtteordninger for billedkunsten, herunder forholdet til Statens Kunstfond, samt ø­ vrige statslige og statsstøttede kulturpolitiske initiativer og ordninger på billedkunstområdet. Udvalget skulle endvidere behandle kunstmuseernes rolle i billedkunstformidlingen samt billedkunstens behov for rådgivende og koordinerende organer. Udvalget fremlagde sin betænkning om billedkunsten d. 3. august 1998.57 På baggrund af betænkningen afholdt Folketinget d. 23. marts 1999 debat om billedkunstens vilkår i Danmark og behovet for en egentlig lovgivning for billedkunsten. Betænkningen og den efterfølgende debat førte til, at kulturministeren d. 31. januar 2001 fremsatte lovforslag til Lov om billedkunst. Lovforslaget blev vedtaget d. 21. maj 2001, og allerede i 2001 blev de første elementer implementeret. Det blev besluttet at oprette et Billedkunstråd som et parallelt udvalg til Statens Musikråd, Teaterrådet og Litteraturrådet. Det blev endvidere besluttet at afsætte 22,2 mio. kr. på finansloven til Billedkunstrådets aktiviteter. Heraf var de 6 mio. kr. nye midler, mens 12,8 mio. kr. var overskud fra kontoen til igangsætningsstipendier til yngre kunstnere, og 4 mio. kr. var overførte ubrugte midler fra 2000. Det blev endvidere besluttet at forøge bevillingen med yderligere 10 mio. kr. fra 2002. Det fremgik af loven, at Billedkunstrådet ikke måtte tildele stipendier. Bevillingen i 2001 var samlet meget høj, hvilket skyldes, at opsparede midler blev aktiveret som følge af lovændringen. I 2003 fusionerer Billedkunstrådet med Statens Musikråd, Teaterrådet og Litteraturrådet i Statens Kunstråd. Økonomisk får det imidlertid ikke betydning for billedkunstområdet. I 2007 overflyttes 3 mio. kr. fra Kunstrådets konti til en særskilt konto til udstillingsvederlag. I 2014 fusionerer Statens Kunstråd ind i Statens Kunstfond, og der oprettes to udvalg for billedkunst. Legatudvalget for Billedkunst, der er en fortsættelse af Statens Kunstfonds udvalg for støtte til kunst i det offentlige rum og indkøbs- og legatudvalget, samt Projektstøtteudvalget for Billedkunst, der primært er en fortsættelse af Kunstrådets støtte til aktiviteter på billedkunstområdet. Opsummerende er der tale om en vækst i støtten over en 20-årig periode vedrørende: • Legater og stipendier på 10 mio. kr. mere ved fuld indfasning i 2001. Dette svarer til 12,9 mio. kr. i 2016. • Støtte til produktion, formidling og projekter inden for det billedkunstneriske område er i budgetterne for 2001 og 2002 samlet forøget med 16 mio. kr. Disse midler er overvejende gået til indirekte støtte til billedkunsten, hvilket er en væsentlig forklaring på den store vækst i den indirekte støtte i perioden. Dertil kommer, at 57 Betænkning nr. 1360 om Billedkunst af d. 3. august 1998.


Kapitel_2

2018 RAPPORT

55

ca. 14 mio. kr. nu bruges til indirekte støtte i form af produktionsstøtte mv., hvor dette beløb i 1995 blev brugt til køb af billedkunst, altså direkte støtte. Samlet er der kommet for ca. 30 mio. kr. flere statslige midler til støtte af billedkunsten i løbet af de sidste 20 år.

2.5.2 Kunstnerisk udsmykning af statens anlægsprojekter i henhold til cirkulære om kunstnerisk udsmykning Staten køber endvidere billedkunst i form af kunstnerisk udsmykning i forbindelse med statslige anlægsarbejder. Udgiften til kunstnerisk udsmykning er opgjort til 12 mio. kr. om året. Udgifterne til kunstnerhonorarer kan ikke udskilles specifikt, fordi udsmykningsprojekterne udføres efter forskellige modeller. En del udføres af kunstnerens virksomhed som en totalentreprise. Her modtager kunstnerens virksomhed en samlet betaling for produktionsomkostninger og kunstnerens honorar. I andre projekter leverer kunstneren et skitseforslag, som så udføres af fx de håndværksvirksomheder, der i forvejen står for byggeprojektet. BKF anbefaler i disse tilfælde, at billedkunstneren tager et honorar for skitse-/idéforslag på 25 pct. af omkostningerne ved projektet. Da vi ikke kender fordelingen mellem entrepriseprojekter og skitseforslag, og da vi ikke kan beregne kunstnernes fortjeneste ved entreprisen, vælger vi udelukkende at opgøre det beløb, staten og i de næste kapitler regionerne og kommunerne betaler for den kunstneriske udsmykning, selvom vi er klar over, at hele beløbet ikke tilfalder kunstneren. Fra Mantos undersøgelse ved vi, at 90 pct. af udsmykningen er foretaget af danske kunstnere. Dette betyder, at danske kunstnere i gennemsnit har modtaget 11 mio. kr. om året for kunstnerisk udsmykning for opgaver udført i henhold til cirkulæret om kunstnerisk udsmykning. (jf. afsnit 2.4). En sammenligning med tallene fra 1998-undersøgelsen viser et mindre fald i de gennemsnitlige årlige udgifter til kunstnerisk udsmykning, hvilket fremgår af tabellen herunder (Bille Hansen et al., 1998). TABEL 2.13. UDGIFTER TIL KUNSTNERISK UDSMYKNING I HENHOLD TIL 1,5 PCT.CIRKULÆRET, 1995 OG 2016 (MIO. KR.)

Kunstnerisk udsmykning i henhold til cirkulære om kunstnerisk udsmykning

1995 (2016-priser)

2016

14,4

12

Kunstnerisk udsmykning udført af danske billedkunstnere

11

Note: 1995-tallene er fremskrevet til 2016 niveau vha. Danmarks Statistiks Forbrugerprisindeks. Kilde: Bille Hansen et al. 1998 (1995-tal).

I 1995 fremgik det af kunstcirkulæret, at der skulle afsættes 1 pct. af de projekterede udgifter i de statslige byggeprojekter til kunstnerisk udsmykning. Den ene procent blev beregnet af byggeomkostningerne. I forbindelse med Folketingets høring om


56

2018 RAPPORT

Kapitel_2

billedkunstens vilkår, som der er redegjort for i afsnittet ovenfor, drøftede partierne også muligheden for at forøge den økonomiske ramme til kunstnerisk udsmykning. Der blev efterfølgende enighed blandt et flertal af Folketingets partier om at hæve procentdelen til 1,2 pct. af de samlede omkostninger inkl. moms. I forbindelse med den efterfølgende udmøntning af beslutningen blev det i cirkulæret i stedet beskrevet, at der skulle afsættes 1,5 pct. af håndværkerudgifterne ekskl. moms på projekteringstidspunktet.58 De 1,5 pct. ekskl. moms svarer imidlertid til 1,2 pct. af byggeomkostningerne inkl. moms. Der er således tale om, at der i udgangspunktet skal sættes flere penge af til kunstnerisk udsmykning. På trods af dette fremgår det af sammenligningen, at beløbet til kunstnerisk udsmykning er mindre end for 20 år siden. En del af forklaringen herpå kan være, at flere statslige selskaber har en statslig ejerdel på under 50 pct., end det var tilfældet i 1998-undersøgelsen, fx Københavns Lufthavne A/S, og således ikke mere er omfattet af kunstcirkulæret. Vi har forsigtigt skønnet, at der skulle investeres yderligere 5 mio. kr. i kunstnerisk udsmykning, hvis der i forbindelse med samtlige anlægsarbejder i selskaber med statslig andel skulle investeres i kunstnerisk udsmykning. En anden del af forklaringen kan være kommunalreformen i 2007, hvor stats­ hospitalerne overgik til regionerne. I denne forbindelse henvises til kapitlerne om kommunernes og regionernes køb af billedkunst. Endvidere er tallene behæftet med usikkerhed, da der hverken i 1998 eller nu findes en central oversigt over de statslige byggerier og udgifterne til kunstnerisk udsmykning. Endelig vil der selvfølgelig alt andet lige være udsving i den offentlige anlægsaktivitet afhængig af konjunkturerne.

2.5.3 Opsummering Statens samlede udgifter til køb af billedkunst herunder kunstnerisk udsmykning, legater og stipendier samt indirekte støtte til billedkunsten er samlet i perioden fra 1995/96 til 2015/16 steget fra 78,6 mio. kr. i 2016-priser (64,2 mio. kr. i direkte, indirekte støtte samt til legater og 14,4 til kunstnerisk udsmykning) til 104,9 mio. kr. (92,9 mio. kr. i direkte, indirekte støtte samt til legater og 12 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning) (Bille Hansen et al., 1998).

2.6 To illustrationer I dette afsnit har vi valgt nærmere at beskrive to store udsmykningsprojekter, der gennemføres i forbindelse med store statslige anlægsprojekter. Vi har dels valgt at beskrive den kunstneriske udsmykning i forbindelse med opførelsen af Niels Bohr 58 Et flertal i Folketinget vedtog i 1999 at forhøje procentsatsen til 1,2 pct. af bygningsudgiften inkl. moms. Dette blev dog først effektueret med cirkulærerevisionen i 2004, hvor beregningsgrundlaget af tekniske årsager blev ændret til 1,5 pct. ekskl. moms (jf. brev fra kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen til Folketingets Kulturudvalg: http:/webarkiv.ft.dk/?/samling/19991/udvbilag/kuu/almdel_bilag426.html.


Kapitel_2

2018 RAPPORT

57

Bygningen for Københavns Universitet, dels den kunstneriske udsmykning, der planlægges udført i forbindelse med anlægget af metrolinjen til Sydhavnen. De to projekter er ikke repræsentative for statslige udsmykningsprojekter, men derimod to meget store aktuelle projekter. Eksemplerne beskriver dels et byggeri, der er omfattet af cirkulæret om kunstnerisk udsmykning, dels et anlægsprojekt, der ikke er omfattet af cirkulæret, og hvor det er private fonde, der finansierer udsmykningen. Vi ønsker endvidere med disse eksempler at vise, hvilke muligheder den kunstneriske udsmykning giver for de borgere, der kommer til at få adgang til dels universitetsbygningen, dels de kommende metrostationer.

2.6.1 Kunstnerisk udsmykning af Niels Bohr-bygningen på Københavns Universitet Niels Bohr Bygningen for Københavns universitet er den hidtidige største byggeopgave. som Bygningsstyrelsen har stået for.59 Niels Bohr Bygningen er et nyt laboratorieog undervisningsbyggeri på i alt 52.000 kvadratmeter, der skal rumme universitetets fysiske, kemiske, datalogiske og matematiske fag på det Natur- og biovidenskabelige Fakultet. Niels Bohr Bygningen er placeret på begge sider af Jagtvej og består af i alt 9 tårne med mellemliggende atriumrum. De 6 tårne er placeret i forbindelse med universitetsparken, og de sidste 3 tårne er placeret på den anden side af Jagtvej mod Rådmandsgade. Det er Vilhelm Lauritzen A/S og Christensen & Co. Arkitekter A/S, der har tegnet byggeriet, og af dommerpanelets afgørelse fra 2010 fremgår begrundelsen for valget: “Den særlige formede tredimensionelle “troposfære” og de trapezformede forskerenheder bidrager til forståelsen af bygningens disponering, samtidig med at den tilbyder en særlig designoplevelse med varierede og fornemt formede rum med lange sammenbindende balkonforløb med filtreret dagslys gennem grønne vertikale atrier. Der er tale om en helt unik tværfaglig komposition med interessante interaktive kig, såvel internt på tværs i bygningen som ud af bygningen”.60 Arkitekturen signalerer hermed en tilknytning til naturvidenskaberne. Dette er videreført indvendigt, hvor de forskellige tårne beklædes med hvert sit metal, der refererer til det periodiske system. Tilsvarende er det i forbindelse med den kunstneriske udsmykning tilstræbt, at kunsten tager sit afsæt i eller lader sig inspirere af naturvidenskaberne. Der er i forbindelse med byggeriet afsat 11,5 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning i henhold til cirkulæret om kunstnerisk udsmykning. Derudover har Ny Carlsberg­ fondet bevilget 4 mio. kr. til Københavns Universitet, der medfinansierer en skulptur af den engelske kunstner Anthony Gormley.61 Bygningsstyrelsen har ønsket at integrere kunsten i byggeriet, så den kommer til at fremtræde stedsspecifik. Derfor blev der, umiddelbart efter at vinderprojektet for byg-

59 Beskrivelsen bygger på interview med projektleder Tyra Dokkedahl, Bygningsstyrelsen samt på publikationen “Kunst i bygninger”, Bygningsstyrelsen 2017; Samlet kunstplan for Niels Bohr Bygningen, Kunstudvalget for Niels Bohr Bygningen, 2012; præsentation af skitseforslag til integreret kunstprojekt i Niels Bohr Bygningen “Skywalk og tilstødende ankomstområder” ved Malene Bach, 2013. 60 Bygningsstyrelsen: https://www.bygst.dk/projekter/ku,-niels-bohr-bygningen/ , besøgt d. 18.9. 2017. 61 Den 6.10.2017 oplyste Politiken, at byggeomkostningerne på Niels Bohr Bygningen ville overskride bevillingen med ca. 60 pct. Disse merudgifter har imidlertid ikke fået betydning for den kunstneriske udsmykning, da beløbet til kunstnerisk udsmykning i henhold til cirkulære for kunstnerisk udsmykning skal afsættes senest ved projektforslaget. Det afsatte beløb er placeret på en separat konto og anvendes til formålet, og bygherre er ikke forpligtet til at afsætte yderligere midler som følge af merudgifterne.


58

2018 RAPPORT

Kapitel_2

geriet var kåret, nedsat et kunstudvalg bestående af repræsentanter fra Bygningsstyrelsen, Københavns Universitetet samt arkitekter og kunstkonsulenter. Kunstudvalget besluttede i december 2012 en samlet kunstplan for Niels Bohr Bygningen. Af denne fremgik, at der alt i alt skulle opføres 11 kunstværker. Et værk skulle opføres i storskala, et i mellemskala, 3 i en opgraderet lille skala, og yderligere 5 i lille skala. Udvalget besluttede at bede den engelske billedkunstner Anthony Gormley om at skabe en skulptur, der skulle placeres i det centrale gårdrum i stueplan ud mod Universitetsparken og tæt på indgang og på kantine og fællesarealer. Skulpturen er delvist finansieret af Ny Carlsbergfondets donation på 4 mio. kr., delvist af Bygningsstyrelsen. Kunstudvalget ønskede, at skulpturen skulle blive et visuelt pejlemærke i byggeriet og gerne en skulptur, som kan føles og kravles på.62 Mellemskala-projektet udføres af den danske billedkunstner Pernille With Madsen og skal i henhold til kunststrategien placeres i den underjordiske subway, der forbinder bygningerne under Jagtvej. Værket kommer til at udsmykke ankomststrøget, hvor byen møder campus samt cykelparkeringen. Kunstværket placeres således ligesom hovedværket i et område, hvor rigtig mange kommer til at opholde og bevæge sig. Pernille With Madsen udsmykker med kakler på væg63. Kunstplanen beskriver endvidere 9 værker placeret rundtomkring i bygningen som værker i lille skala. Heraf opgraderes de 3, da de placeres på steder, hvor der vil komme relativt flere forbipasserende, eller fordi de placeres på strategisk vigtige steder i bygningen. Et af disse værker er kunstnerisk udsmykning af skywalk’en over Jagtvej, der udsmykkes af den danske billedkunstner Malene Bach.

62 Samlet Kunstplan for Niels Bohr-bygningen, december 2012, s. 4. 63 Samlet Kunstplan for Niels Bohr-bygningen, december 2012, s. 6.


Kapitel_2

2018 RAPPORT

59

BILLEDE 1. SKYWALK’EN OVER JAGTVEJ, SOM FORBINDER BYGNINGERNE I NIELS BOHR INSTITUTET, KØBENHAVNS KØBENHAVNS UNIVERSITET – NIELS BOHR BYGNINGEN UNDER OPFØRSEL

Foto: Flemming Olsen. Arkitektonisk er broen tænkt som et vartegn for byggeriet og en port til København, når man kommer ad Jagtvej fra Østerbro, samtidig med at porten sammen med den underjordiske tunnel skaber forbindelse mellem de to store bygningsafsnit på hver sin side af Jagtvej. Malene Bachs udsmykning omfatter bunden af broen, som er synlig fra gadeplan, samt gulvet i broen, som er synligt for dem, der passerer broen. Samme geometriske former (trekanter, rektangler og kvadrater) går igen i begge udsmykninger, idet de enkelte figurer spejles, så udsmykning i gulvet i skywalk’en er symmetrisk med udsmykningen under broen. Samtidig taler disse geometriske figurer sammen med bygningens facader bestående af de krystallinske former i matte grå nuancer. Malene Bachs geometriske figurer farvelægges i 9 forskellige farvenuancer, der alle er tæt på en naturskala. Udsmykningen i gulvet fortsætter for enden af begge sider af broen ind i bygningerne, hvor der etableres opholdszoner med café- spots. Malene Bach forholder sig med sin udsmykning til det arkitektonisk grundlæggende begreb i Niels Bohr-bygningen: transparens. Det er hensigten, at man skal kunne


60

2018 RAPPORT

Kapitel_2

se ind i bygningen, når man passerer den på Jagtvej. På samme måde signalerer de spejlvendte geometriske mønstre under broen og på gulvet i broen, at man i princippet kan se ind. Men alligevel ikke. På denne måde ønsker Malene Bach at formidle, at selvom noget italesættes som transparent og gennemsigtigt, så er det ikke altid tilfældet. Transparensen og gennemsigtigheden er ofte en illusion. Rent teknisk udføres Malene Bachs udsmykning af de entreprenører, der i forvejen står for malerarbejde og gulvbelægning. Bygningsstyrelsen har på baggrund af Malene Bachs skitser implementeret kunstprojektet i byggesagen og indhentet tilbud på de forskellige arbejder i forbindelse med udbuddet. Meromkostningerne til kunstværket afholdes af kontoen for kunstnerisk udsmykning. Udgifterne beløber sig samlet til 506.000 kr., hvoraf honoraret til Malene Bach udgør 300.000 kr. 64 BILLEDE 2. SKYWALK’EN OVER JAGTVEJ FOTOGRAFERET FRA FORTOVET. UDSMYKNING AF MALENE BACH

Foto: Flemming Olsen. Den kunstneriske udsmykning ved indgangen fra Rådmandsgade opgraderes ligeledes. Her er det kunstneren Tommy Støckel, der står for udsmykningen. Kunst64 Præsentation af skitseforslag til integreret kunstprojekt i Niels Bohr-bygningen “ Skywalk og tilstødende ankomstområder ved coffee spots”, Malene Bach, 2013 samt interview med Tyra Dokkedahl, Bygningsstyrelsen.


Kapitel_2

2018 RAPPORT

61

strategien peger på ønsket om, at rummet skal fungere som velkomstrum fra Rådmandsgade. Det er strategisk vigtigt, at universitetet forbindes med lokalområdet, og derfor ønskes stor synlighed fra Rådmandsgade. Samtidig ønskes det, at kunstværket skaber sammenhæng mellem de tre etager ved hjælp af kunstnerisk udsmykning af den treetagers endevæg.65 Tommy Støckels værk er et kunstnerisk periodisk system. Det sidste opgraderede projekt placeres på 4. sal i bygningsafsnittet mellem Jagtvej og Rådmandsgade, og det udføres af kunstneren Marianne Hesselbjerg. Her placeres coffee spot for studerende og ansatte, samtidig med at der er udgang til tagterrasse. Derfor forventes det, at mange vil opholde sig i arealet. Marianne Hesselbjergs arbejder er kendetegnet ved, at hun lader omfanget af betydning i sine objekter og installationer stå åbent og ser det ukendte som potentiale. Dermed spiller hendes kunst sammen med essensen i forskningen, hvis resultater skaber ny viden.66 Endvidere gennemføres yderligere 6 projekter i lille skala. Disse projekter placeres i tekøkkener eller “coffee spots”, hvor studerende, undervisere og forskere mødes. Disse projekter spiller på forskellig måde sammen med de metaller, der beklæder dele af de pågældende bygninger. Det er kunstnerne Mads Gamdrup, Marie Søndergaard Lolk, Kasper Bonnén, Jette Geil, Emil Salto og kunstnergruppen Benandsebastian, der står for disse seks udsmykninger.67

2.6.2 Kunstnerisk udsmykning på metrostationer på den kommende Sydhavnsbane Anlæg af en metrobane har sin egen anlægslov, og derfor er anlæg af metroen ikke omfattet af cirkulære om kunstnerisk udsmykning, idet de enkelte udgiftsposter til anlægget fremgår direkte af loven.68 Det er derfor interessant at undersøge, hvordan overvejelser og beslutninger om kunstnerisk udsmykning træffes i forbindelse med anlæg af bane og stationer på den kommende Sydhavnsbane. Sydhavnsbanen bliver den 4. metrostrækning i Danmark. De to første er i drift fra Vanløse til henholdsvis lufthavnen og Vestamager. Cityringen åbner i 2019, og i 2021 forventes metroen at åbne forbindelse til Nordhavn, og to år senere planlægges strækningen til Sjælør Station (Sydhavnsbanen) at åbne. Metroselskabet fortæller, at de første metrostationer på strækningen fra Vanløse til lufthavnen/Vestamager blev designet i 1990’erne med et stramt nordisk arkitektonisk greb. Stationerne skulle fremstå stilistisk enkle og ens, så brugerne ikke var i tvivl om, at der var tale om en metrostation. Ved planlægningen af Cityringen og senere Nordhavnsbanen har man ønsket i et vist omfang at udfordre den stilistiske udformning og den ensartede fremtræden. Metro­ selskabet fortæller: “Vi har et ønske om at give vores brugere den bedste oplevelse, 65 66 67 68

Samlet Kunstplan for Niels Bohr-bygningen, Bygningsstyrelsen, december 2012, s. 8. Samlet Kunstplan for Niels Bohr-bygningen, Bygningsstyrelsen, december 2012, s. 12. Samlet Kunstplan for Niels Bohr-bygningen, Bygningsstyrelsen, december 2012, s. 14-20. Case-beskrivelsen bygger på interview med projektkoordinator Louise Nymann Jensen og chef for afdelingen for “Kunder og Naboer”, Hanne Tærsbøl Schmidt d. 11.9.2017 samt notat af 27.4.2017 fra Metroselskabet: “ Unik kunst rykker ind i stationerne på Sydhavnsmetroen.


62

2018 RAPPORT

Kapitel_2

når de skal med metroen. Nogle har udtrykt, at der mangler kunst på de nuværende metrostationer, og samtidig har vi oplevet, at flere giver udtryk for, at det er svært at orientere sig. Derfor arbejder vi med at trække byrummene ned på metrostationerne i Cityringen gennem materiale- og farvevalg. Fx bliver stationen på Frederiksberg Allé malet i grønne farver med reference til træerne på alléen. Ved Marmorkirken udformes vægbeklædningen, så den matcher Marmorkirkens vægge. Ved Vibenhus Runddel bliver stationens grundfarve hvid, som suppleres med forskellige stærke farver for at signalere, at her er adgang til fodbold og Fælledparken. Der er ikke tale om kunstnerisk udsmykning, men om, at farvesætningen som en del af arkitekturen kan være med til at informere publikum om, hvor de er henne, og give dem flere oplevelser undervejs”.69 Med anlægget af Sydhavnsbanen ønsker Metroselskabet at tage skridtet fuldt ud. I februar 2015 vedtog Folketinget anlægsloven for metrobanen til Sydhavnen. Direktionen igangsatte umiddelbart herefter et arbejde, der skulle undersøge, om og hvordan det ville kunne lade sig gøre at integrere kunst i forbindelse med anlægget af de 5 nye stationer. Målsætningen var at give gode kundeoplevelser, at invitere de mange rejsende til at besøge “et kunstmuseum”, at skabe ordentlige æstetiske udtryk og at tage afsæt i stedernes identitet. I den videre proces havde Metroselskabet et tæt samarbejde med Statens Kunstfond, som rådgav om, hvordan processen kunne sikre kunstnerisk kvalitet, mens Metro­ selskabets arkitekter og ingeniører sikrede, at de sikkerhedsmæssige regler og byggetekniske forhold blev iagttaget. Statens Kunstfond ydede en bevilling på 1 mio. kr. til projektudviklingen, og 10 kunstnere, som Statens Kunstfond pegede på, blev inviteret til at komme med skitseforslag. På baggrund af disse skitseforslag valgte bestyrelsen for Metroselskabet efter rådgivning fra Statens Kunstfond 5 projekter til videreudvikling og realisering med forbehold for, at der kunne findes finansiering til projekterne. Udgangspunktet for finansieringen var, at der ikke var afsat penge til kunstnerisk udsmykning i anlægsloven. Derfor kunne der kun afholdes udgifter til de materialer, der alligevel skulle indgå i byggeprojektet. Hvis en kunstner fx ville udsmykke med en flisemosaik, var der i forvejen sat midler af til vægbeklædning, hvorfor kun merudgifterne til anden vægbeklædning skulle finansieres. De ekstra omkostninger til kunstnerisk udsmykning af de 5 stationer blev herefter beregnet til 17 mio. kr. Der blev søgt fondsmidler til projekterne, og i starten af 2017 faldt den samlede finansiering på plads, idet Det Obelske Familiefond og Villum Fonden hver bevilgede 8,5 mio. kr. Der blev således afsat i alt 18 mio. kr. til projekterne. Af disse er der i første runde brugt 275.000 kr. til 10 skitseprojekter, og i anden runde brugt 125.000 kr. til skitseprojekt til de 5 kunstnere, der har vundet opgaverne. For selve udførelsen modtager hver kunstner et honorar på 400.000 kr., og 2 kunstnere får hver et tillæg for egen-

69 Interview med Hanne Tærsbøl Schmidt og Louise Nymann Jensen, Metroselskabet d. 11.9.2017.


Kapitel_2

2018 RAPPORT

63

produktion på 200.000 kr. Kunstnerhonorarerne bliver således samlet 2.800.000 kr. ud af de samlede omkostninger på 18.000.000 kr., svarende til 15,5 pct.70 Efter at finansieringen faldt på plads, er arbejdet med realisering af kunstværkerne startet. Processen er ny for både Metroselskab og for kunstnerne. For kunstnerne er der tale om en meget langstrakt proces, fordi kunsten integreres fuldt ud i byggeriet. Derfor vil en løbende dialog med kunstnerne blive prioriteret højt, samtidig med at der vil kunne blive lavet tests på mindre modeller. Det er i den proces helt afgørende, at der er et tæt samspil mellem arkitekter, ingeniører og kunstnere, da samspillet mellem de forskellige fagligheder sikrer det kunstneriske udtryk og budskab, samtidig med at udfordringer med sikkerhed, materialers holdbarhed og efterfølgende vedligeholdelsesudgifter iagttages. Kunstnernes arbejde vil dog primært finde sted i 2021 og 2022, hvilket er en uvant lang tidshorisont for kunstnere. Når de 5 nye metrostationer på Sydhavnslinjen åbner, kan passagererne for første gang opleve moderne kunst på helt tæt hold i de underjordiske stationsrum. De fem værker – og kunstnerne bag – er alle meget forskellige, og værkerne bliver skabt til den enkelte metrostation og får derfor sit helt eget udtryk. På de næste sider beskrives idéerne bag den kunstneriske udsmykning på de enkelte stationer. Havneholmen Station Superflex opfører værket SUPERMETRO. Superflex multiplicerer i værket seks forskellige elementer, som er kendt på en metrostation. Skraldespande, afgangstavler, informationsskærme, rejsekort-check-in-armatur, alarmtelefoner og ure monteres på vægge og i loftet. Derved bliver alle overflader på en og samme tid både loft, gulv og væg. SUPERMETRO bliver på den måde et oplevelsesrum af en ny dimension, der har sin egen tyngdelov og sin egen tid. På Havneholmen Station vil urene pludselig gå hurtigere, langsommere, baglæns og endda i stå for på den måde at understrege, at SUPERMETRO er et afvigende tids-rum. I metroen rejser vi igennem huller i jorden og mister vores fornemmelse af tid og rum. Metroen er en tidsmaskine, som opløser vores forståelse af rummet og bringer os ind i en tilstand af ingensteds-væren. SUPERMETRO redigerer den gældende tyngdelov”.71

70 Louise Nymann Jensen, Metroselskabet, interview d. 11.9.2017. 71 Metroselskabet, 2017: Pressemeddelelse “Unik kunst rykker ind i stationerne på Sydhavnsmetroen”.


64

2018 RAPPORT

Kapitel_2

BILLEDE 3. IDÉSKITSE TIL UDSMYKNING AF STATIONEN HAVNEHOLM UDARBEJDET AF SUPERFLEX

Foto: Metroselskabet. Enghave Brygge Station Pernille With Madsen er valgt til at stå for den kunstneriske udsmykning af stationen på Enghave Brygge. Idéforslaget tilstræber optimal integration med bygningen og består af tre typer elementer: • Betonelementer med indstøbte lyslederkabler, der placeres i tunnelen ved perronen • Natursten og betonelementer med indstøbte lyslederkabler, som placeres bag glaspaneler på perronen • Håndbearbejdede vægpaneler i terrakotta. Værket vil sammenkoble højteknologi, arkæologi og geologi. Pernille With Madsen siger: “De indsatte elementer er i lige så høj grad effekter, som de er motiver. En del af dem forestiller kun at være en del af et objekt, der fortsætter ud over det, man kan


Kapitel_2

2018 RAPPORT

65

se. De giver indtryk af at være noget, der minder om en blanding af arkæologiske fund, geologisk fænomen og science fiction-rekvisit. De er på den måde syntetiske konstruktioner, der ligner kulturelle aflejringer og derfor giver plads til en forestilling om historisk tid og rum.”72 BILLEDE 4. IDÉSKITSE TIL KUNSTNERISK UDSMYKNING AF STATIONEN ENGHAVE BRYGGE UDARBEJDET AF PERNILLE WITH MADSEN

Foto: Metroselskabet. Sluseholmen Station René Schmidts værk kommer til at bestå af to komponenter. Det ene er et enormt pendul i rustfri stål, der kommer til at hænge over rulletrappen og pege de rejsende ned mod den underliggende perron. Pendulet bliver opbygget af ståltrekanter, der reflekterer lyset i et væld af gråtoner. Den anden del kommer til at bestå af beton­ relieffer indstøbt i den store fritliggende betondrager over perronen. Reliefferne skal give associationer til månelandskaber, Alines eller fascinerende geologiske strukturer. På den ene side kommer værket til at matche metroens rene udtryk, fordi det består af metroens egne materialer: beton og stål. På den anden side vil værket eje rummet og give det et stærkt futuristisk islæt.

72 Metroselskabet, 2017: Pressemeddelelse “Unik kunst rykker ind i stationerne på Sydhavnsbanen”.


66

2018 RAPPORT

Kapitel_2

BILLEDE 5. IDÉSKITSE TIL UDSMYKNING AF STATIONEN SLUSEHOLM UDARBEJDET AF RENÉ SCHMIDT

Foto: Metroselskabet. Mozarts Plads Station Christian Schmidt-Rasmussen er valgt til at stå for den kunstneriske udsmykning af stationen på Mozarts Plads. I modsætning til de tidlige beskrevne stationer er stationen beliggende i det oprindelige Sydhavns-kvarter. Værket knytter sig i høj grad til stedet, idet værket tager udgangspunkt i et indgående kendskab til Københavns Sydhavn og områdets særkende som en slags provinsby med en udtalt tolerance over for socialt udsatte.73 Hele stationens vægbeklædning omdannes til et billedkunstværk, hvori kunstneren transformerer stemningen af både optimisme, entreprenørskab og armod i kvarteret til et mytologisk univers. De eneste konkrete referencer er kvarterets dyr: indavlede dansk-svenske gårdhunde, heste og brevduer. I et figurativt og farverigt formsprog på dybsort baggrund kobler kunstneren nutid og fremtid, hverdagens originalitet og uendelige mystik.74 Christian Schmidt-Rasmussen siger: “Dyrene giver en meget ligefrem form for poesi til kvarteret. Det har jeg tilladt mig at tolke ud i figuren Pegasus, som er et klassisk

73 Metroselskabet, 2017: Pressemeddelelse “Unik kunst rykker ind i stationerne på Sydhavnsmetroen”. 74 Metroselskabet, 2017: Pressemeddelelse “Unik kunst rykker ind i stationerne på Sydhavnsmetroen”.


Kapitel_2

2018 RAPPORT

67

symbol på poesien og den poetiske evne. Det andet tema er børnene, der om noget repræsenterer fremtiden. Men her er det en fremtid, hvor vi transformeres, hvor vi rejser ud mod stjernerne, ikke bare i overført betydning, men i praksis. Vi forandres til noget andet, mennesker træder ud af barndommen.”75 BILLEDE 6. IDÉSKITSE TIL UDSMYKNING AF STATIONEN MOZARTS PLADS UDARBEJDET AF CHRISTIAN SCHMIDT-RASMUSSEN

Kilde: Metroselskabet. Ny Ellebjerg Station Henrik Plenge Jakobsen udsmykker Ny Ellebjerg Station med terrakotta-paneler glaseret i en skala af blå nuancer – fra lys himmelblå i toppen til en dyb og mystisk midnats-himmelblå i bunden. De blå toner vil tilføje stationens arkitektur en både fantastisk og beroligende grundtone, der virker afslappende, åbner op for kommunikation og skaber følelsen af orden. Samtidig kan blåskalaen også ses som et spejlbillede af jordens atmosfære, hvilket fører frem til det centrale udsmykningselement på stationen – et geocentrisk astronomisk ur. Uret vil vise et præcist billede på nogle af himmellegemernes aktuelle position over Ny Ellebjerg Station.

75 Metroselskabet, 2017: Pressemeddelelse “ Unik kunst rykker ind i stationerne på Sydhavnsmetroen”.


68

2018 RAPPORT

Kapitel_2

Henrik Plenge Jakobsen siger: “ Det tidtagende ur, som vi kender det, er en klassisk togstationskomponent. Ny Ellebjerg metrostation får med dette værk et nyt og magisk ur, som rækker ud over den daglige rutine. Et ur, der peger på evigheden og giver publikum en hilsen fra verdensrummet.”76 BILLEDE 7. IDÉSKITSE TIL UDSMYKNING AF NY ELLEBJERG STATION UDARBEJDET AF HENRIK PLENGE JACOBSEN

Foto: Metroselskabet.

76 Metroselskabet, 2017: Pressemeddelelse “ Unik kunst rykker ind i stationerne på Sydhavnsmetroen”.


69


70

Rose Eken, VÌgmalerier til udsmykning af Museet Ragnarock – museum for pop, rock og ungdomskultur, 2018. I gave fra Ny Carlsbergfondet. Foto: Anders Sune Berg.


Kapitel_3

2018 RAPPORT

71

3.

REGIONERNE

Regionernes udgifter til indkøb af billedkunst relaterer sig primært til sygehusbyggeri, navnlig de 16 nye supersygehuse – de såkaldte kvalitetsfondsbyggerier. Derudover afholder regionerne byggeudgifter i relation til øvrige sygehuse samt til de relativt få meget specialiserede regionale institutioner, som regionerne fortsat har ansvaret for. Af regionernes regnskaber for 2014, 2015 og 2016 fremgår det, at i gennemsnit 95 pct. af regionernes anlæg har været på sundhedsområdet, mens de resterende 5 pct. har været til det specialiserede social- og specialundervisningsområde, regional udvikling og administration. Regionerne brugte i 2016 ca. 6 mia. kr. på anlægsarbejder. Heraf udgjorde kvalitetsfondsbyggerierne ca. 3,75 mio. kr., og de øvrige anlægsprojekter ca. 2,25 mio. kr.77 Vi vil derfor koncentrere os om kunstnerisk udsmykning i forbindelse med hospitalsbyggeri. I 2007 besluttede Folketinget at afsætte 25 mia. kr. i en kvalitetsfond til nybyggeri og opgraderinger af hospitaler i Danmark. Disse statslige midler blev sammen med regionale anlægsmidler afsat på Finansloven i 2009 til 16 kvalitetsfondsprojekter, således at der i alt blev afsat 41,4 mia. kr. Hospitalsbyggerierne realiseres over en 17-årig periode med første byggestart i 2009 på Skejby Universitetshospital, og der afsluttes med Bispebjerg Hospital i 2025.78 Oprindelig var byggeperioden planlagt afsluttet i 2022, men da visse projekter har måttet omprioriteres af hensyn til den økonomiske ramme og andre er blevet ramt af udfordringer på planområdet, er processen blevet forlænget. En samlet anlægssum på 41,4 mia. kr. til 16 kvalitetsfondsbyggerier med en anlægsperiode på samlet 17 år betyder, at der i gennemsnit bygges for 2,4 mia. kr. om året, idet byggesummen varierer fra 1 til 5 mia. kr. om året. Ud over de 16 kvalitetsfondsbyggerier bygger regionerne også på en række andre sygehuse i samme periode. Danske Regioner oplyser, at de ud over de 41,4 mia. kr. forventer at anvende 14,3 mia. kr. Dette sker enten i form af regionale anlægsbudgetter eller ved Offentligt-Privat Partnerskab. Det betyder, at den samlede anlægsinvestering på de regionale sygehuse/hospitaler vil være 55,7 mia. kr. fordelt over 17 år, svarende til i gennemsnit 3,3 mia. kr.79 Samlet udgør de statslige midler til sygehusbyggerier i den 17-årige periode 45 pct. og regionernes budgetter 55 pct.

77 Danske regioners årsregnskab 2014, 2015 og 2016. 78 Danske Regioner: www.e-pages.dk/regioner/118htm15 , besøgt d. 8.2.2018. 79 Mail fra Danske Regioner, Center for Styring, Økonomi og Sammenhæng d. 6.2.2018.


72

2018 RAPPORT

Kapitel_3

Vi har dannet os et overblik over, i hvilket omfang der afsættes midler til kunstnerisk udsmykning på hospitalsbyggerierne gennem forespørgsler til de byggeansvarlige på hospitalerne samt ved dokumenter, artikler og notater. Disse data bygger videre på en undersøgelse, som blev gennemført i 2015 (Manto, 2016), der på dette tidspunkt undersøgte regionernes praksis, når der skulle afsættes penge til kunstnerisk udsmykning, og endvidere forsøgte at estimere et samlet beløb for regionerne udgifter til kunstnerisk udsmykning. Siden 2015 er byggefasen blevet forlænget fra 2022 til 2025. Herudover er de beløb, der oprindelig blev afsat til kunstnerisk udsmykning, blevet reduceret, fordi byggeomkostningerne har været større end forventet, og der har måttet gennemføres besparelser. Det har i en del tilfælde betydet, at der er blevet sparet på den kunstneriske udsmykning. Dette fremgår af beskrivelserne i de kommende afsnit. I afsnit 3.3 viser vi 3 illustrationer: Ny Herlev Hospital, Gødstrup Nye Hospital og psykiatrien ved Skejby Hospital. Formålet med disse illustrationer er at give lidt kød og blod til de kvantitative data samt beskrive, hvilke overvejelser de enkelte syge­ huse gør sig om målet med og værdierne af den kunstneriske udsmykning.

3.1 Regionernes praksis vedr. kunstnerisk udsmykning i forbindelse med kvalitetsfondsbyggerierne Regionerne er ikke omfattet af kunstcirkulæret. Manto (2016) viser imidlertid, at alle regioner prioriterer økonomiske midler til kunstnerisk udsmykning i forbindelse med sygehusbyggerierne. 3 af regionerne har taget politisk beslutning om at afsætte en fast procentdel af byggesummen til kunstnerisk udsmykning, mens de resterende 2 regioner fastsætter budgettet til udsmykning ad hoc. TABEL 3.1. REGIONERNES AFSATTE BELØB TIL KUNSTNERISK UDSMYKNING VED ANLÆGSARBEJDER PÅ HOSPITALER/SYGEHUSE, 2016 Region

Fast procentdel af byggesum til kunstnerisk udsmykning

Region Nordjylland

0,5 % (dog maks. 500.000 kr.)

Region Midtjylland

Ad hoc

Region Syddanmark

0,5 %

Region Sjælland

Ad hoc

Region Hovedstaden Kilde: Manto, 2016.

1%


Kapitel_3

2018 RAPPORT

73

Manto (2016) viser endvidere, at regionerne i de fleste tilfælde prioriterer at investere i et eller få store kunstværker placeret på steder, hvor der kommer mange mennesker, fx ved indgangspartiet, fremfor mange mindre værker spredt over hele hospitalet. Der skelnes ikke skarpt mellem kunstnerisk udsmykning og øvrige forskønnelseselementer såsom lysindfald, farvevalg og andre æstetiske elementer i byggeriet. Derfor er det vanskeligt helt præcist at opgøre beløbet til kunstnerisk udsmykning. I 2008 vedtog Regionsrådet i Region Hovedstaden, at der ved byggeri skal afsættes 1 pct. af den skønnede anlægssum til kunstnerisk udsmykning. Regionsrådets begrundelse for at prioritere den kunstneriske udsmykning var, at æstetik og kunst er en vigtig faktor for byggeriets samlede arkitektoniske kvalitet. I forbindelse med mange af kvalitetsfondsbyggerierne er der udarbejdet eller bliver der udarbejdet kunststrategier. Dette arbejde støttes i en del tilfælde af Statens Kunstfond. Der er således stor opmærksomhed på, at kunsten kan gøre en forskel på hospitalerne for såvel patienter som pårørende og personale.80 Sygehusbyggerierne er endvidere på vidt forskellige udviklingsstadier, hvilket bevirker, at det er svært præcist at opgøre et årligt gennemsnitsforbrug til kunstnerisk udsmykning. De kvalitative interviews peger på, at udgiften vil stige hen mod afslutningen af byggeriet, da den kunstneriske udsmykning oftest udføres relativt sent i byggeprocessen. 81 Modsat presses anlægsbudgetterne på en del af byggerierne hen mod afslutningen af byggeprocessen, hvilket i en del tilfælde betyder, at beløbet til kunstnerisk udsmykning reduceres. Med disse forbehold viser tabel 3.2 en oversigt over udgifter til kunstnerisk udsmykning på de enkelte sygehuse.

80 Museet for Kunst i det Offentlige Rum, KØS, har i vinteren 2017/18 sat fokus på sygehuskunsten, idet museet har lavet en udstilling af 23 kunstprojekter på sygehuse. Samtidig præsenteres et forskningssamarbejde mellem KØS og sociologen Anette Stenslund, som har interviewet 600 patienter og pårørende fra fem forskellige hospitaler om deres oplevelser af kunsten på hospitalerne. Undersøgelsen giver ikke entydige svar og rummer både begejstrede og refleksive som kritiske personlige beretninger om oplevelsen af kunsten på hospitalerne: www.koes.dk, besøgt d. 9.2.2018. 81 “Kortlægning af markedet for dansk billedkunst.” Notat udarbejdet af Seismonaut for CBS, 2017.


74

2018 RAPPORT

Kapitel_3

TABEL 3.2. OVERSIGT OVER KUNSTNERISK UDSMYKNING I FORBINDELSE MED ANLÆGSPROJEKTER PÅ SYGEHUSE, 2009-25 Region Hovedstaden Anlægssum

Afsat til kunstnerisk

Procentdel af

(mia. kr.)

udsmykning (mio. kr.)

­anlægssummen82

2,25

8,7

0,4 %

3,8

13

0,3 %

1,85

14

0,8 %

Hvidovre Hospital

1,45

5

0,3 %

Retspsykiatri ­Sct. Hans87

0,55

1

0,2 %

Bispebjerg Hospital88

2,95

8,5

0,3 %

Ny Psyk. Bispebjerg

1,040

3,9

0,4 %

Glostrup90

0,768

8

1,0 %

14,658

62,1

0,4 %

Region Hovedstaden Herlev Hospital83 Nyt Nordsjælland84 Rigshospitalet85 86

89

I alt

Kilde: Region Hovedstaden: Notat af 12.2.2018 med oplysninger om status pr. 31.12. 2017.

82 Procentandelen er opgjort af anlægssummen ekskl. moms. 83 Kontrakt om værket Plantacia med kunstnergruppen Superflex, indgået november 2017. Herlev Hospital har valgt kun at afsætte midler til kunstnerisk udsmykning til de arealer, hvor offentligheden har adgang, og ikke til fx rensningsanlæg, kølerum, servicebygning. Dette forklarer, at der kun er afsat 0,4 pct. af de samlede byggeudgifter, mens Herlev Hospital oplyser, at beløbet udgør 1 pct. af byggeudgifter, der relaterer sig til publikumsarealer. Kilde: Kunstnerisk udsmykning på Herlev Hospital, Superflex/pære, gulerod, kartoffel, hvidløg, jordbær og broccoli, nov. 2017, Herlev Hospital, samt interview med projektdirektør på Herlev Hospital og notat fra Region Hovedstaden d. 12.2.2018. 84 Oprindelig afsat 38 mio. kr. Regionsrådet besluttede pga. stigende budgetterede udgifter til byggeriet d. 14. juni 2016, at der afsættes en minimumsramme på 13 mio. kr. til integreret kunst. Vi har i vores kortlægning valgt at antage, at der ikke anvendes mere end 13 mio. kr. Kilde: Notat fra Region Hovedstaden, Budget og Byggestyring med svar på politikerspørgsmål fra Per Roswall, d. 19. august 2016, samt notat fra Region hovedstaden d. 12.2.2018. 85 Det fulde beløb til kunstnerisk udsmykning er disponeret. Kilde: Notat fra Region Hovedstaden d. 12.2.2018. 86 Hvidovre Hospital har afsat 4,3 mio. kr. af den oprindelige bevilling til kunstnerisk udsmykning til en reservepulje. I vores kortlægning antager vi, at midlerne ikke bliver brugt til kunstnerisk udsmykning, hvilket forklarer, at der kun er afsat 0,3 pct. Kilde: Notat fra Region hovedstaden d. 12.2.2018. 87 Retspsykiatri Sct. Hans har afsat 4,5 mio. kr. af den oprindelige kunstpulje til reserve. I vores kortlægning antages, at pengene ikke bruges til kunstnerisk udsmykning. Kilde: Notat fra Region Hovedstaden 12.2.2018. 88 20 mio. kr. af det oprindelige budget i kunstpuljen er i stedet afsat i en reservepulje. Kilde: Notat fra Region hovedstaden d. 12.2.2012. Vi har i vores kortlægning valgt at antage, at de 20 mio. ikke bruges til kunstnerisk udsmykning. 89 4 mio. kr. af den oprindelige kunstpulje er i stedet afsat i en reservepulje. Vi har i vores kortlægning valgt at antage, at beløbet ikke bruges til kunstnerisk udsmykning. Kilde: Notat fra Region hovedstaden 12.2.2018. 90 Pr. 31.12.2017 var 0,3 mio. kr. disponeret. Restbeløbet er fortsat afsat til kunstnerisk udsmykning og derfor medregnet i vores kortlægning. Kilde: Notat fra Region Hovedstaden d. 12.2.2018.


Kapitel_3

2018 RAPPORT

75

Region Sjælland Region Sjælland

Anlægssum (mia. kr.)

Afsat til kunstnerisk

Procentdel af

udsmykning (mio. kr.)

­anlægssummen

Psykiatrien Slagelse91

1,1

7

0,6 %

Slagelse Sygehus

0,7

4,5

0,6 %

Køge93

4,0

5

0,1 %

I alt

5,8

16,5

0,3 %

92

Kilder: Angivet i noter for de enkelte hospitaler.

Region Syddanmark Region Syddanmark Sygehus LillebæltKolding Sygehus94 Sønderjyllands ­SygehusAabenraa95 Odense Universitets­ hospital96 I alt

Anlægssum (mia. kr.)

Afsat til kunstnerisk

Procentdel af

­udsmykning (mio. kr.)

anlægssummen

0,9

2,6

0,3 %

1,264

3

0,2 %

6,3

15,7

0,25 %

8,464

21,3

0,25 %

Kilder: Angivet i noter for de enkelte hospitaler.

91 92 93 94 95 96

Kunsten finder plads i de nye hospitaler, dec. 2017, Danske regioner, www.godtsygehusbyggeri,dk. Kunsten finder plads i de nye hospitaler, dec. 2017, Danske regioner, www.godtsygehusbyggeri.dk. Kunsten finder plads i de nye hospitaler, dec. 2017, Danske regioner, www.godtsygehusbyggeri.dk. Mail fra Projektafdelingen for byggeri, Sygehus Lillebælt, d. 12.2.2018. www.sygehussonderjylland.dk/ Kunst på det nye sygehus. Stramme kunstbudgetter på de nye supersygehuse, Sundhedspolitisk Tidsskrift, nov. 2017.


76

2018 RAPPORT

Kapitel_3

Region Midtjylland Region Midtjylland

Anlægssum (mia. kr.)

DNV Gødstrup97

Afsat til kunstnerisk

Procentdel af

­udsmykning (mio. kr.)

­anlægssummen

3,222

1,7

0,05 %

98

0,1

0,5

0,5 %

Regionshospital Viborg99

1,05

1,0

0,1 %

DNU Skejby, somatisk100

6,35

5,2

0,08 %

DNU Skejby, Psykiatri

1,25

6

0,5 %

0,8

1,5

0,2 %

12,672

15,9

0,1 %

Afsat til kunstnerisk

Procentdel af

­udsmykning (mio. kr.)

­anlægssummen

Regionshospital Viborg

101

DNU, Skejby, Dansk Center for Partikelterapi102 I alt

Kilder: Angivet i noter for de enkelte hospitaler.

Region Nordjylland Region Nordjylland Aalborg Universitets ­hospital103 I alt

Anlægssum (mia. kr.)

4,1

Ikke besluttet

4,1

Kilde: Angivet i note.

De samlede forventede udgifter til kunstnerisk udsmykning i perioden 2009-2025 fremgår af tabel 3.3.

97 Mail fra specialkonsulent Ditte R. Rasmussen, projektsekretariatet DNV-Gødstrup, d. 24.1.2018. 98 Om udsmykning på Vestdansk Center for Rygmarvskade, mail fra projektafdelingen Regionshospital Viborg d. 8.2.2018. 99 Afsat til wayfinding med kunstnerisk udtryk, mail fra projektafdelingen Regionshospitalet Viborg d. 8.2.2018. 100 Mail fra kontorchef Anders Larsen, Aarhus Universitetshospital, d. 16.1.2018. 101 Mail fra kontorchef Anders Larsen, Aarhus Universitetshospital, d. 16.1.2018. 102 Mail fra kontorchef Anders Larsen, Aarhus Universitetshospital, d. 16.1.2018. 103 Som hovedregel afsætter regionen 0,5 pct. af byggesummen til kunstnerisk udsmykning, hidtil dog maks. 0,5 mio. kr. Regionsrådet har endnu ikke besluttet, hvad der skal bruges på kunstnerisk udsmykning. En kunststrategi er under udarbejdelse. Kilde: Kunsten finder plads i de nye hospitaler, dec. 2017, www.godtsygehusbyggeri.dk.


Kapitel_3

2018 RAPPORT

77

TABEL. 3.3. REGIONERNES FORVENTEDE UDGIFTER TIL KUNSTNERISK UDSMYKNING, 20092025 Region

Forventet forbrug i perioden 2009-2025 (mio. kr.)

Region Hovedstaden

62,1104

Region Sjælland

16,5

Region Syddanmark

21,3

Region Midtjylland

15,9

Region Nordjylland I alt

?105 115,8

Kilde: Sammentælling i tabel 3.2.

Hvis det antages, at Aalborg Universitetshospital afsætter ca. 5 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning, hvilket svarer til det gennemsnitlige forbrug på de øvrige hospitaler, så køber regionerne billedkunstnerisk udsmykning for samlet 120 mio. kr. over en 17-årig periode, svarende til ca. 7 mio. kr. om året i gennemsnit. Det er således rimeligt at antage, at regionerne køber billedkunst for i gennemsnit 7 mio. kr. årligt frem til 2025. Herefter vil beløbet sandsynligvis blive væsentligt mindre, idet 45 pct. af anlægsmidlerne til hospitalsbyggerier er ekstra kvalitetsfondsmidler afsat af staten, og at det endvidere må antages, at regionerne selv har investeret flere anlægsmidler end normalt i perioden. På denne baggrund er det vores vurdering, at købet af billedkunstnerisk udsmykning efter 2025 vil reduceres til et niveau på mellem 3 mio. kr. og 3,5 mio. kr. Det er imidlertid ikke alle kunstprojekterne, der udføres af danske billedkunstnere. Manto (2016) har undersøgt, i hvor stor udstrækning den billedkunstneriske udsmykning er blevet udført af danske billedkunstnere. Deres undersøgelse viste, at ud af 13 kunstnere, der har udført/udfører kunstnerisk udsmykning på sygehuse, var de 8 danske kunstnere, mens 5 var udenlandske. Det var således en udenlandsk kunstner, der i 38,5 pct. af tilfældene havde stået for den kunstneriske udsmykning. Hvis det antages, at denne fordeling også er gældende ved de kommende projekter, udgør betalingen for køb af kunstnerisk udsmykning af danske billedkunstnere på hospitalerne i gennemsnit 4,3 mio. kr. om året. Det er imidlertid kun en del af beløbet, der går til direkte honorering af billedkunstneren, men det er ikke muligt at adskille honorering af kunstneren og udgifter til materialer, fremstilling mv. Kunstnernes reelle indtjening vil derfor være mindre, idet omkostningerne skal trækkes fra.

104 Status fra Region Hovedstaden pr. 31.12.2017 i notat af 12.2.2018. 105 Der mangler oplysninger fra Aalborg Universitetshospital.


78

2018 RAPPORT

Kapitel_3

Processen i forhold til valg af kunstner varierer fra projekt til projekt. I nogle tilfælde træffer projektlederen beslutningen i et samarbejde med en kunstfaglig rådgiver. I andre regioner træffer et politisk udvalg beslutning om kunstneren på baggrund af kunstfaglig rådgivning. I endnu andre tilfælde træffer sygehusets direktion beslutningen på baggrund af en kunstfaglig rådgivning. Den kunstfaglige rådgivning varetages i en del tilfælde af Statens Kunstfond. I forbindelse med udsmykning på Sygehus Sønderjylland varetog Statens Kunstfond fx en rådgivende funktion ved projektets begyndelse, støttede økonomisk udarbejdelse af en strategi for en konkurrence mellem de tre inviterede kunstnere samt ydede rådgivning i forbindelse med valget af kunstner. Ved andre kvalitetsfondsbyggerier har private rådgivningsvirksomheder ydet kunstfaglig rådgivning. IN SITU har fx været den eksterne rådgiver på 5 kvalitetsfondsbyggerier (Manto A/S, 2016).

3.2 Sammenfatning Regionerne har i modsætning til de tidligere amter ingen driftsopgaver på kulturområdet, og de fleste amtslige institutioner overgik i forbindelse med kommunalreformen i 2007 til kommunal drift. Dette betyder, at regionerne ikke – som det var tilfældet med amterne – yder støtte til billedkunsten ud over til billedkunstnerisk udsmykning. Endvidere er antallet af bygninger, som regionerne har ansvaret for, i dag reduceret på social- og undervisningsområdet, da hovedparten af de amtslige institutioner er overgået til kommunal drift. Vores undersøgelse viser, at regionerne i gennemsnit bruger 7 mio. kr. årligt til kunstnerisk udsmykning i forbindelse med de nye supersygehuse. Dette høje niveau vil fortsætte frem til 2025, hvor det forventes, at kvalitetsfondsbyggerierne er afsluttet. Herefter vurderer vi, at niveauet for kunstnerisk udsmykning i forbindelse med regionernes sygehusbyggeri vil blive reduceret til mellem 3 og 3,5 mio. kr. årligt i 2017-prisniveau. Vores undersøgelse viser, at ca. 62 pct. af udsmykningsopgaverne på hospitalerne er udført af danske billedkunstnere. Vi har på denne baggrund estimeret de årlige gennemsnitlige udgifter til køb af danske billedkunstnere til 4,3 mio. kr. I tabel 3.4 sammenlignes disse udgifter med amternes udgifter til kunstnerisk udsmykning i 1998 (Bille Hansen et al., 1998).


Kapitel_3

2018 RAPPORT

79

TABEL 3.4. SAMMENLIGNING AF AMTERNES/REGIONERNES BRUG AF MIDLER TIL KUNSTNERISK UDSMYKNING, 1996 OG 2017 Amternes udgifter til kunstnerisk udsmykning i

Regionernes udgifter til kunstnerisk udsmykning

gennemsnit årligt i forbindelse med nybyggeri

i gennemsnit årligt i forbindelse med nybyggeri

1996

2017.

3 mio. kr. i 2017-priser106

7 mio. kr. Heraf 4,3 mio. kr. til danske billedkunstnere.

Amternes udgifter til anden kunstnerisk

Regionernes udgifter til anden kunstnerisk ud-

­udsmykning 1996

smykning 2017.

3 – 3,5 mio. kr.

Grundet strukturreformen er disse opgaver overgået til staten og kommunerne. En ubetydelig del kan dog gå til kunstindkøb til regionsgårde samt regionernes bygninger.

Amternes anden støtte til billedkunsten i 1996

Regionernes anden støtte til billedkunsten 2017.

3 mio. kr.

Grundet Strukturreformen er amternes kulturopgaver overgået til staten og kommunerne. Kilde: Bille Hansen et al. (1998).

Regionerne bruger således mindre på billedkunst, end amterne gjorde tilbage i 1998 pga. Strukturreformen, der flyttede kulturopgaverne væk fra amterne/regionerne. Disse udgifter afholdes nu for en stor del af staten og kommunerne. Vi har derfor i denne kortlægning udelukkende koncentreret os om kunstnerisk udsmykning i forbindelse med hospitalsbyggerier. Her viser kortlægningen følgende resultater:

3.3 Tre illustrationer I dette afsnit beskrives tre eksempler på kunstnerisk udsmykning på hospitalsbyggerier: • Kunstnerisk udsmykning på et helt nybygget hospital, der opføres nord for Herning, DNV-Gødstrup • Herlev Hospital, hvor der er tale om, at der tilbygges nyt akutafsnit og mor-barn-hospital til det eksisterende hospital • Kunstnerisk udsmykning i psykiatrien, her med eksempel fra byggeriet på Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, Skejby (DNU). 106 Beregnet ved forbrugerprisindekset fra Danmarks Statistik.


80

2018 RAPPORT

Kapitel_3

Gennem disse eksempler beskrives en region, der træffer beslutning om budgettet til kunstnerisk udsmykning ad hoc (Region Midtjylland), og en region, hvor der er truffet beslutning om at afsætte 1 pct. til kunstnerisk udsmykning (Region Hovedstaden). Vi beskriver endvidere overvejelser og valg af kunstneriske udsmykning i forhold til såvel somotologiensom til psykiatrien.

3.3.1 Kunstnerisk udsmykning på DNV-Gødstrup – Det nye Hospital i Vest107 DNV-Gødstrup opføres som nyt supersygehus af Region Midtjylland fra 2012 frem til 2020, hvor det forventes at åbne. Hospitalet skal erstatte de nuværende regionshospitaler i Ringkøbing, Tarm, Lemvig, Holstebro og Herning og bygges på helt bar mark. DNV-Gødstrup henvendte sig i december 2012 til Statens Kunstfonds udvalg for Kunst i det Offentlige Rum, fordi man ønskede at få udarbejdet en kunststrategi i forbindelse med byggeprogrammet. Udvalget besluttede at støtte projektet med 50.000 kr. og pegede på IN SITU til i samarbejde med hospitalsledelsen og Arkitema at udarbejde kunststrategien. IN SITUs rolle i projektet var at rådgive, udvikle strategi og give kunstfagligt input til processen. Hospitalsledelsen besluttede samtidig at nedsætte et kunstråd med 12 medlemmer som arbejdsgruppe for kunstkonsulenten. Kunststrategien tager udgangspunkt i visionen for DNV-Gødstrup. Her står bl.a. “hospitalet sikrer trivsel for patienter og medarbejdere ved at være funderet på evidensbaseret design, helende arkitektur og bæredygtige løsninger”.108 Arbejdet tog endvidere afsæt i forskningsprojektet “Helende arkitektur” (Frandsen et al., 2009) fra Aalborg Universitet, og bogen “Sansernes hospital” (Dirckinck-Holmfeld et al., 2007). Her peges der på forhold, man er blevet bevidst om, påvirker patienter, som fx akustik, lys, natur og kunst. Forskningsprojektet “Helende arkitektur” påviser bl.a., at behandlingens effekt kan påvirkes ved bevidst at arbejde med forskellige arkitektoniske virkemidler, og at disse kan påvirke både patienters og personalets fysiske adfærd positivt. Eksempelvis kan “good way finding” skabe ro i ankomstsituationer, mindske stress og skabe overblik, der gør det nemt for patienter og pårørende at finde rundt på hospitalet. Der peges endvidere på, at kunsten kan skabe visuelle distraktioner og oplevelser for patienter og pårørende samt ansatte og dermed øge det generelle velvære både i form af sansestimulering og som mental afledning. I forhold til det sidste peger projektet på, at kunsten kan indgå som positiv faktori forhold til smertebehandling. Kunststrategien anbefaler, at der sikres sammenhæng mellem kunststrategi, farvevalg og muligheden for at finde rundt på hospitalet. Derfor taler kunststrategien om treenigheden mellem kunst, farve og “way finding”. Her er det en klar fordel, at kunsten integreres i arkitekturen, byggematerialer og inventar, for hermed sikres

107 Beskrivelsen er udarbejdet på baggrund af interview d. 14.9.2017 med partnerne i IN SITU Jane Løvschall Dolmer, som er kunstkonsulent (projektleder) på projektet i Gødstrup, og kunstkonsulent, partner Trine Møller Madsen. IN SITU arbejder med rådgivning om og projektledelse af kunstnerisk udsmykning i virksomheder, institutioner og byrum. Beskrivelsen bygger endvidere på publikationen “Kunststrategi DNV-Gødstrup – Det Nye Hospital i Vest” (2013) samt revideret skitseforslag til integreret kunstudsmykning af foyer, DNV-Gødstrup af Erik A. Frandsen (2015). 108 Kunststrategi DNV-Gødstrup. Det nye Hospital i Vest, 2013, s. 4.


Kapitel_3

2018 RAPPORT

81

maksimal koordinering mellem kunst- og farvestrategi, samtidig med at denne koordinering kan spille sammen med hospitalets “way finding-strategi”. Kunststrategien beskriver en række steder, hvor der med fordel kan etableres kunst. Samtidig beskriver kunststrategien en række anbefalinger om udformningen af den kunstneriske udsmykning på de forskellige steder. Kunststrategien blev færdig i 2013 og kom til at danne grundlag for det videre arbejde med den kunstneriske udsmykning. Man var bevidst om, at strategien var ambitiøs i forhold til de økonomiske muligheder, og derfor prioriterede strategien udsmykningen af fællesarealerne, indgangspartier, foyeren samt kapellet højest og udsmykningen på de enkelte sengestuer lavest. Arbejdet med at realisere kunststrategien varetages af hospitalsledelsen og et kunstråd bestående af 12 medlemmer med repræsentanter fra ledelsen, læger og det sygeplejefaglige område, patientforening og eksterne faglige personer med en kunstfaglig baggrund. Kunstrådet udarbejdermed bistand fra IN SITU en kunstmanual, der i december 2014 introduceres som et styringsredskab. Manualen forholder sig til den konkrete byggeproces og rummer konkrete handlingsanvisninger for prioriteringer og igangsættelse af de enkelte projekter. Kunstmanualens vigtigste opgave er at sikre, at kunstprojektets og byggeriets tidsplaner er koordineret samt at budgetterne holder. Med baggrund i kunststrategien og kunstmanualen udsendes i april 2014 “Konkurrenceprogram for integreret kunstudsmykning af foyer – DNV-Gødstrup”, og der indbydes tre kunstnere til konkurrencen. Skitseforslagene fra de tre kunstnere bliver forelagt bedømmelsesudvalget, der består af både lokale fagfolk og eksterne fagdommere. Da der ikke opnås enighed i bedømmelsesudvalget, træffer hospitalsledelsen/ Region Midt beslutning om at udpege Erik A. Frandsen til at konkretisere sit skitseforslag. I forbindelse med udvælgelsen er flere rationaler i spil. Dels tages der hensyn til de kunstneriske kvalitetsparametre, der var formuleret i kunststrategien og i kunstmanualen, men der foretages også en række driftsmæssige vurderinger med hensyn til holdbarhed og krav til rengøring mv. Det er vægtningen af disse forskellige parametre, der bevirker, at der ikke kan opnås enighed i bedømmelsesudvalget, og at hospitalsledelsen derfor træffer beslutning om at gå videre med Erik A. Frandsens udsmykningsprojekt. I januar 2015 foreligger et revideret skitseforslag til integreret kunstudsmykning af foyer, og der indgås kontrakt. Som tidligere beskrevet har Region Midtjylland – i modsætning til fx Region Hovedstaden – ikke en officiel politik i forhold til, hvor mange midler der skal bruges på kunst i nyt byggeri, men har besluttet at træffe beslutning herom ad hoc. Der blev fra starten afsat 11 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning. Ambitionen var, at beløbet skulle fordobles igennem øgede bevillinger og fondstilskud, hvorefter beløbet ville svare til statens procentsats for kunstnerisk udsmykning i henhold til kunstcirkulæret.


82

2018 RAPPORT

Kapitel_3

Undervejs i byggeprojektet har hospitalet og bygherrerne måttet prioritere økonomisk. Det har betydet, at der ikke har kunnet øremærkes mere end 1,7 mio. kr. af anlægsbudgettet til kunstnerisk udsmykning109. Dette har bevirket, at der har været arbejdet målrettet med at rejse supplerende fondsstøtte til Erik A. Frandsens udsmykning af foyeren. Der er endvidere frem til efteråret 2017 indsamlet en kvart million til kunstnerisk udsmykning af kapellet, og Ny Carlsbergfondet har doneret et større beløb til skulpturen “Verden set oppefra”, der skal udføres af Olafur Eliasson ved indgangen til hospitalet.110 Forløbet viser, at implementeringen af kunststrategien udfordres af den økonomiske virkelighed. Kunststrategien synes imidlertid at have været et vigtigt styringsredskab samt et godt grundlag for dialog med forskellige fonde om støtte. BILLEDE 8. SKITSE TIL UDSMYKNING AF FOYER PÅ DNV-GØDSTRUP

Foto: Fra Erik A. Frandsens skitseforslag.

3.3.2 Kunstnerisk udsmykning i forbindelse med udbygningen af Herlev Hospital111 Herlev Hospital er kendt for kunstneren Paul Gernes’ totaludsmykning. Vægge og interiør er overalt på hospitalet dekoreret i et væld af stærke og klare farver. I hospitalets centrale områder er der store geometriske figurer på hele vægflader. Formgivningen og farvelægningen er udført ud fra idéen om, at hospitalet skal være et rart sted

109 Mail fra specialkonsulent Ditte Rask Rasmussen, projektsekretariatet DNV-Gødstrup d. 24.1.2018. 110 Pressemeddelelse fra Ny Carlsbergfondet d. 11.12.2017. 111 Beskrivelsen bygger på interview d. 6.9.20217 med projektdirektør Connie Barfod, Ny Herlev Hospital, samt uddrag af “Konkurrence Herlev Hospital – helhedsplan, nybyggeri, rådgivning” (2010), Herlev Hospital, og projektbeskrivelsen “Kunstnerisk udsmykning på Herlev Hospital. Superflex: Pære, gulerod, kartoffel, hvidløg, jordbær, broccoli”. November 2017.


Kapitel_3

2018 RAPPORT

83

at være. At farverne betyder noget for patienters og pårørendes velvære. Farverne på sengestuerne er bestemt af verdenshjørnerne, så farverne spiller sammen med dagslyset. På nordvendte stuer dominerer kølige blå og grønne farver. På sydvendte varme orange og røde farver, på østvendte gule og på vestvendte fersken- og abrikosfarvede vægge. I forbindelse med en større renovering af hjerteafdelingen på Herlev Hospital i 2012 blev Gernes’ farver fjernet fra væggene på gange og i stuerne. Dette medførte en stor debat, og resultatet blev, at hospitalet/Region Hovedstaden og Kulturministeriet/Kulturstyrelsen i fællesskab udarbejdede guidelines for, hvordan man fremover ville renovere på hospitalet med respekt for Poul Gernes’ kunstværk, samtidig med at de nødvendige moderniseringer kan ske. I forbindelse med kvalitetsfondsmidlerne blev det besluttet, at Herlev Hospital skulle udbygges til et supersygehus. I den forbindelse bygges der ny akutmodtagelse, mor-barn-hospital samt nyt parkeringshus. Det er på denne baggrund interessant at undersøge, hvilke beslutninger om kunstnerisk udsmykning der er taget i forbindelse med byggeriet på Herlev Hospital. Region Hovedstaden har truffet beslutning om, at man vil 1 pct. af anlægsudgifterne til kunstnerisk udsmykning, selvom regionen ikke lovgivningsmæssigt er forpligtet hertil. Derfor afsatte Herlev hospital allerede fra starten 8,7 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning, og udsmykningen blev beskrevet som en del af konkurrenceoplægget fra 2010. Heraf fremgår: “Kunstindtrykket er en vigtig parameter og indgår som en naturlig del i at skabe en overordnet poesi i arkitekturen. I hospitalssammenhænge kan kunst indgå som et positivt element i forhold til smertebehandling, men også i forhold til general velvære som sansestimulering eller mental afledning. Farver kan indgå som dele af et kunstværk, eller den samlede farvesætning kan i sig selv være et kunstværk. Både kunstværker, installationer og farvesætning kan også være en væsentlig del af et wayfinding-system. Målsætningen for udbygningen af Herlev Hospital er at arbejde med kunst på samme integrerede måde som i det nuværende hospital. Ikke ved at kopiere Poul Gernes’ arbejde, men ved at arbejde med et nutidigt udtryk.”112 Det blev således fra begyndelsen besluttet at afsætte 8,7 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning samt at integrere arbejdet med den kunstneriske udsmykning som en del af byggeprojektet og ikke som et vedhæng. Det er imidlertid interessant, at Herlev Hospital fortolker Region Hovedstadens beslutning om at afsætte 1 pct. af omkostningerne til kunstnerisk udsmykning sådan, at der kun afsættes 1 pct. af de budgetterede udgifter til den del af byggeriet, hvor der bliver offentlig adgang. Det betyder, at der ikke afsættes penge til servicebygning samt rensningsanlæg. Derved bliver der afsat 0,4 pct. af de samlede byggeudgifter.113 Herlev Hospital udpegede efter forslag fra Statens Kunstfond kunstneren Erik Steffensen som kunstkonsulent for hospitalet i hele processen. Erik Steffensen udarbejde112 Konkurrence Herlev Hospital. Helhedsplan, nybyggeri, rådgivning. Program 2010. Herlev Hospital. 113 Notat fra Region Hovedstaden af 12. februar 2018 vedr. forespørgsel om kunst i hospitalsbyggerier i region Hovedstaden.


84

2018 RAPPORT

Kapitel_3

de med afsæt i principperne i konkurrenceprogrammet et udbudsprogram til brug for valg af kunstnere til udsmykningsopgaven. Projektdirektør for udbygningen af Herlev Hospital Connie Barfod fortæller: “Vi har valgt at prioritere hovedparten af pengene til kunstnerisk udsmykning på udearealerne. Det har vi valgt, fordi vi gerne vil bruge kunsten til at skabe forbindelser mellem det nuværende hospital og det nye hospital. Vi har valgt at samarbejde med kunstnergruppen Superflex, der kommer til at opføre 7 installationer i form af kæmpe grønt­ sager eller frugter i stor skala fx en gulerod på 18 meter. Det betyder, at patienterne fra sengetårnet kan se ned på figurerne, som samtidig inviterer de patienter, der kan, og borgere til at gå rundt om dem eller kravle på dem. Figurerne vil reflektere lyset og sugedagslyset til sig, så de i kraft af det opsamlede lys kan blive synlige både inde- og udefra hospitalet om aftenen. Samtidig vil grøntsagerne eller frugterne kunne bruges som indgangsmarkører forskellige steder ved hospitalet og derved gøre det lettere at finde vej. Vi vil gerne med kunstværket invitere til bevægelse og motion, samtidig med at vi signalerer nogle sunde kostvaner på en anderledes måde. På den måde ser vi, at kunsten bidrager til at formidle vores sundhedsvision”.114 Indvendigt er det Henning Larsen Arkitekter, der arbejder med farvesætning samt med geometriske figurer visse steder på gulvbelægningen. Her bliver udelukkende tale om valg af farver, ikke egentlig kunstnerisk udsmykning. Hospitalet vil tage afsæt i nogle af Gernes’ farver og føre dem ud i de nye bygninger. Der vil ikke være tale om, at hele vægflader males, men linjer, der samtidig markerer vejen til bestemte steder på det nye sygehus. Hospitalet vil ligeledes bruge forskellige farver i de nye sengebygninger, der bliver runde. Elevatorerne mod de forskellige verdenshjørner vil få forskellige farver, så det bliver muligt at orientere sig. Connie Barfod oplyser til sidst, at beløbet til kunstnerisk udsmykning fra start har været afsat ved siden af det øvrige anlægsbudget. Uforudseelige udgifter ved selve byggeriet har derfor ikke reduceret budgettet til kunstnerisk udsmykning.

3.3.3 Kunstnerisk udsmykning af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien115 AUH Psykiatrien i Skejby opføres som et offentligt-privat-partnerskabsprojekt af hovedentreprenøren KPC og forventes at åbne i 2019. Det blev fra starten af byggeriet besluttet at arbejde med integreret kunst i byggeriet, og der blev tidligt i processen afsat 6 mio. kr. til den kunstneriske udsmykning. Dette skete på baggrund af en beslutning om at udarbejde en kunststrategi, der lå i forlængelse af den overordnede strategi for DNU, udarbejdet af DNU og Statens Kunstfond i fællesskab (2010). IN SITU blev tilknyttet som kunstfaglig rådgiver i processen. Bygherre, brugere (personale og patienter) og rådgivere (arkitekt) har været med til udarbejdelse af strategien og efterfølgende beslutninger om, hvilke kunstnere der skulle inviteres til at komme med forslag til udsmykning.

114 Interview med projektdirektør Connie Barfod, Herlev Hospital. 115 Beskrivelsen bygger på interview med partnerne i IN SITU, partner Trine Møller Madsen, der er kunstfaglig rådgiver på projektet, samt partner Jane Løvschall Dolmer, kunstkonsulent d. 14.9.2017.


Kapitel_3

2018 RAPPORT

85

Der udføres tre projekter: Kunstneren Tal R står for udsmykningen af fællesarealerne (foyer- og caféareal). Tal R blev udvalgt fra et felt af tre indbudte kunstnere. Tal R’s projekt tager afsæt i dels udvalgte værker fra Museum Ovartaci, der rummer patientkunst på det nuværende psykiatriske hospital Risskov, dels i Tal R’s egne malede fortolkninger, som males på væggene. Som et tredje element står Tal R også for specialdesignet inventar og farvesætning. Tal R’s kunstværk inddrager på denne måde tidligere patienters kunst i den kunstneriske udsmykning, hvilket var et af de afgørende elementer for bedømmelsesudvalget. Kunstnerduoen Randi & Katrine har bearbejdet et gårdrum og aktivitetsareal, der skal give børn i alderen 0-13 år med psykiske lidelser og udviklingsforstyrrelser mulighed for at lege og rekreere i et åbent, ikke-institutionelt miljø. Kunstprojektet møder børnene i øjenhøjde med forskellige visuelle og fysiske oplevelsesrum, tilpasset alderstrin og udvikling. Video- og installationskunstneren Eva Koch blev udvalgt til at stå for den kunstneriske udsmykning af det lukkede gårdrum i det retspsykiatriske afsnit. Her mødes brugerne af det 22 meter lange videoværk “Mit Hav” på den ene facade på fælleshuset, der viser meditative billeder af hav og horisont med referencer til Vesterhavet, Østersøen samt havet omkring Grønland. Ud over billeder vil installationen også rumme lyden af hav. Tankerne bag projektet er naturens og havets helende kraft samt det at skabe genkendelser fra brugernes egne naturoplevelser og give dem mulighed for at komme i kontakt med naturen i Retspsykiatriens begrænsende rammer. Installa­ tionen knytter endvidere bånd til det nuværende hospital i Risskov, hvor patienterne kan se ud over Aarhusbugten. De tre valgte projekter er alle eksempler på, hvordan patientgrupperne er tænkt ind, dels ved at der trækkes tråde til enkelte patienters egne kunstproduktioner, dels ved at kunsten gennem den valgte tematik kan virke helende på patienternes psykiske forhold. Ud over de 6 mio. kr., der blev afsat af byggeprojektet, er der rejst fondsstøtte til projekterne på 1 mio.116 kr. Beløbet er ikke blevet besparet undervejs i byggeprocessen.117

116 Mail fra kontorchef Anders Larsen, Aarhus Universitetshospital – Projektafdelingen DNU d. 16.1.2018. 117 Interview med kunstfaglig rådgiver og partner i IN SITU, Trine Møller Madsen.


86

Morten Medegaard Schelde, The Passage, 2016. NĂŚstved Politi. Foto: Anders Sune Berg.


Kapitel_4

2018 RAPPORT

87

4.

KOMMUNERNE

Kommunerne køber billedkunst i forbindelse med udsmykning af kommunale bygninger og i det offentlige byrum, støtter kunstforeningers og kommunale kunstfondes indkøb af kunst mv. Kommunerne støtter endvidere billedkunsten indirekte bl.a. ved at stille faciliteter til rådighed for billedkunstnere i form af værksteder og udstillingsfaciliteter. Vi har, som i resten af rapporten, undersøgt kommunernes udgifter fordelt på den direkte støtte i form af køb af billedkunst samt kommunernes indirekte støtte til billedkunsten i form af støtte til udstillinger samt værksteder for kunstnere, udgifter, som kunstnerne alternativt selv skulle have afholdt. Vi har desuden undladt at medtage den kommunale driftsstøtte til kunsthaller samt den kommunale driftsstøtte til kunstmuseer, da vi generelt ikke har medtaget driftsstøtte til fx museerne.

4.1 Kommunernes køb af billedkunst Kommunerne indkøber billedkunst til kunstnerisk udsmykning af nybyggeri og ombygninger samt billedkunst til udsmykning i kommunale ejendomme og i det offentlige rum. Kommunerne køber endvidere billedkunst til udstilling i kommunale ejendomme, og en del kommuner støtter kulturfonde, der står for indkøb af kunst til kommunerne. Det er imidlertid ikke muligt direkte at aflæse de kommunale budgetter til indkøb af billedkunst, idet de kommunale regnskaber ikke er en sådan detaljeringsgrad, at det er muligt at aflæse de kommunale udgifter til kunstnerisk udsmykning. Vi har derfor undersøgt omfanget af det kommunale køb af billedkunst og dermed den direkte kommunale støtte til billedkunsten gennem en spørgeskemaundersøgelse om kommunernes køb af billedkunst i forbindelse med kunstnerisk udsmykning i kommunale anlægsprojekter og i byrum, som konsulentvirksomheden Manto A/S har foretaget for Statens Kunstfond, og gennem en spørgeskemaundersøgelse, der har undersøgt omfanget af køb af billedkunst i øvrigt i kommunerne, som vi selv har stået for i forbindelse med projektet.


88

2018 RAPPORT

Kapitel_4

4.1.1 Kommunernes udgifter til indkøb af billedkunst til det offentlige rum og til udsmykning i forbindelse med anlægsprojekter Konsulentfirmaet Manto A/S (nu Seismonaut) gennemførte i efteråret 2015 en landsdækkende kortlægning af offentlig produktion af permanent kunst i det offentlige rum for Statens Kunstfond, og i den forbindelse blev der udsendt spørgeskema til alle landets kulturforvaltninger (Manto, 2016). I det følgende benyttes data fra denne undersøgelse118. Manto A/S udsendte et elektronisk spørgeskema til alle landets 98 kommuner og modtog svar fra 76 pct. af kommunerne. Af nedenstående tabeller fremgår det, hvordan besvarelserne fordeler sig på de 5 regioner samt fordelingen på kommune­ størrelse. TABEL 4.1. ANTAL BESVARELSE FRA DE ENKELTE KOMMUNER FORDELT PÅ REGIONER, 2014 Region

Kommuner, der har svaret

Samlet antal kommuner

Svarprocent

Hovedstaden

21

29

72 %

Midtjylland

15

19

79 %

Nordjylland

 7

11

64 %

Sjælland

15

17

88 %

Syddanmark

16

22

73 %

I alt

74

98

76 %

Kilde: Data indsamlet af Manto A/S (Manto, 2016).

TABEL 4.2. ANTAL BESVARELSER FORDELT PÅ KOMMUNESTØRRELSE, 2014 Indbyggertal

Besvaret

Antal kommuner i alt

Svarprocent

Under 30.000

19

25

  76 %

30.000 – 50.000

26

37

  70 %

50.000 – 120.000

25

32

  78 %

Over 120.000

 4

 4

100 %

I alt

74

98

  76 %

Kilde: Data indsamlet af Manto A/S (Manto, 2016).

Vi har undersøgt, om besvarelserne fra de 74 kommuner kan antages at være repræsentative for samtlige 98 kommuner i forhold til to parametre, nemlig kommunestørrelse og regional beliggenhed (bilag 4), og vi kan konkludere, at det synes at være

118 Den 12.10.2018 offentliggjorte Statens Kunstfond en opfølgende undersøgelse af kommunernes investeringer i og praksis vedr. kunst i det offentlige rum “Kunst i det offentlige rum – Kommunernes investeringer, praksis og motivation”, oktober 2018 udarbejdet af Seismonaut. Disse data er offentliggjort efter afslutningen af vores dataindsamling september 2018 og indgår derfor ikke i vores undersøgelse. Det skal dog anføres, at undersøgelsen viser, at de kommunale investeringer er steget fra 2014 til 2017, således at de kommunale investeringer eksklusive tilskud fra Statens Kunstfond og private fonde er ca. 4-5 mio. kr. højere end tallene i vores undersøgelse.


Kapitel_4

2018 RAPPORT

89

tilfældet. Desuden har Seismonaut (tidligere Manto A/S) i 2017 fulgt op på resultaterne med en kvalitetsvurdering gennem samtaler med repræsentanter fra tre kommuner.119 Udgifter i de enkelte kommuner er opgjort på baggrund af kommunernes indberettede tal for 2014. Kommunerne er samtidig blevet spurgt om, hvorvidt udgifterne i 2014 afveg fra tidligere år, og hvilke forventninger kommunerne havde til udgifterne for 2015. Samlet set viste resultaterne, at kommunernes svar for 2014 er dækkende i forhold til udgifterne i årene før og i forhold til forventningerne fremadrettet. 71 pct. af kommunerne har svaret, at de bruger penge på offentlig kunstproduktion af permanent karakter. Da undersøgelsen er repræsentativ, har Manto beregnet, at de 98 kommuner sammenlagt har iværksat 60 udsmykningsopgaver i 2014 til en gennemsnitspris på 254.000 kr. pr. projekt.120 og konkluderet, at kommunerne i alt _investerer ca. 15,2 mio. kr. i udsmykningsopgaver i 2014, og at niveauet for kommunale investeringer i 2014 er som i et gennemsnitsår. Tabel 4.3 viser, inden for hvilke økonomiske intervaller de enkelte kommuner har investeret i permanent kunst til det offentlige rum i 2014. TABEL 4.3. UDGIFTER TIL DE ENKELTE PROJEKTER TIL PERMANENT KUNST I DET OFFENTLIGE RUM, 2014 Andel af kommuner 500.000 – 2 mio. kr.

8 %, 6 kommuner

200.000 kr. – 500.000 kr.

20 %, 14 kommuner

50.000 kr. – 200.000 kr.

17 %, 12 kommuner

Under 50.000 kr.

26 %, 19 kommuner

0 kr.

29 %, 21 kommuner

Note: 72 kommuner har svaret. Kilde: Data indsamlet af Manto A/S (Manto, 2016).

Kommunerne bruger altså ca. 15 mio. kr. om året på kunstnerisk udsmykning og kunst i det offentlige rum. Spørgeskemaundersøgelsen fortæller imidlertid ikke, hvor stor en del af beløbet, der går til kunstnerens honorar. Den kunstneriske udsmykning udføres enten som en entreprise med en samlet sum for produktionsomkostninger og fortjeneste, eller som et skitseprojekt, som kunstneren honoreres for. Da kommunerne i spørgeskemaundersøgelsen også er blevet spurgt til omfanget af ekstern medfinansiering, er det muligt at beregne de udgifter, der er afholdt af de kommunale budgetter.

119 Kortlægning af markedet for dansk billedkunst. Notat udarbejdet af Seismonaut for CBS, 2017. 120 Data indhentet af Manto (Manto, 2016).


90

2018 RAPPORT

Kapitel_4

Kommunerne er blevet spurgt om, hvorvidt de har fået ekstern medfinansiering af kunst i det offentlige rum. 55 pct. (41 kommuner ud af 74 kommuner) har svaret ja, 28 pct. har svaret, at de ikke søger ekstern finansiering, mens 15 pct. har svaret ved ikke. De kommuner, der har fået ekstern finansiering, har søgt hos forskellige finansieringskilder, som det fremgår af tabel 4.4. TABEL 4.4. HOS HVILKE PARTER SØGER KOMMUNERNE EKSTERN MEDFINANSIERING TIL KUNST I DET OFFENTLIGE RUM (MULIGHED FOR FLERE SVAR), 2014 Finansieringsmulighed

Andel af kommunerne

Statens Kunstfond

83 %, 34 kommuner

Almennyttige fonde

68 %, 28 kommuner

Sponsorer

59 %, 24 kommuner

Andre kunststøtteordninger

51 %, 21 kommuner

Staten

15 %, 6 kommuner

EU Andre

2 %, 1 kommune 12 %, 5 kommuner

Note: 41 kommuner har svaret. Kilde: Data indsamlet af Manto A/S (Manto, 2016).

Af besvarelserne ses det, at Statens Kunstfond og de private fonde har relativ stor betydning i forhold til økonomisk støtte til kunstnerisk udsmykning i kommunerne. Vi har i kapitel 2 redegjort for, hvordan Statens Kunstfonds legatudvalg specifikt støtter kunst i det offentlige rum, og i kapitel 7 belyses de private fondes betydning for kunstnerisk udsmykning nærmere. Kommunerne er endvidere blevet spurgt om, hvor stor en andel af projektsummen til udsmykningsopgaver der typisk er blevet dækket af eksterne finansiering. TABEL 4.5. OVERSIGT OVER ANDELEN AF EKSTERN MEDFINANSIERING TIL KUNST I DET OFFENTLIGE RUM, 2014 Andel af projektsummen

Andel af kommuner

0%

41 %, 17 kommuner

1-20 %

17 %, 7 kommuner

21-40 %

4 %, 2 kommuner

41-60 %

17 %, 7 kommuner

61-80 %

13 %, 5 kommuner

81-100 %

7 %, 3 kommuner

Note: 41 kommuner har svaret. Kilde: Data indsamlet af Manto A/S (Manto, 2016).


Kapitel_4

2018 RAPPORT

91

Da spørgeskemaundersøgelsen kan antages at være repræsentativ, viser disse oplysninger, at ca. ¼ af kommunernes udgifter til udsmykningsopgaver er dækket af eksterne finansiering.121 Dette betyder, at omkring 25 pct. af de 15,2 mio. kr., som kommunerne bruger pr. år på kunstnerisk udsmykning, er finansieret af en ekstern part. Dette svarer til ca. 3,8 mio. kr. pr. år. Kommunerne har endvidere i deres spørgeskemabesvarelse oplyst, hvilke eksterne finansieringskilder der har ydet støtte til den kunstneriske udsmykning. Støtte fra Statens Kunstfond og fra private fonde udgør 56,6 pct. af den eksterne støtte. Da vi i kapitel 2 redegør for Statens Kunstfonds støtte til billedkunsten, og i kapitel 7 redegør for de private fondes støtte til billedkunsten, skal denne støtte ikke medregnes, når vi opgør det samlede marked for billedkunsten. Denne støtte udgør 2,2 mio. kr. i årligt gennemsnit. Den resterende støtte kommer fra sponsorer, det private erhvervsliv og andre. Værdien af denne støtte opgøres ikke i andre afsnit af vores kortlægning, hvorfor vi medtager denne støtte under kommunerne. Dette betyder, at kommunerne har investeret for 11,4 mio. kr. i kunstnerisk udsmykning i 2014, og at de har modtaget støtte fra sponsorer og andre støtteordninger ud over Statens Kunstfond og private fonde for 1,6 mio. kr., i alt 13 mio. kr., på kunstnerisk udsmykning i årligt gennemsnit. Som i kapitlerne om statens og regionernes kunstneriske udsmykning er vi ligeledes her bevidste om, at det ikke er det fulde beløb, der går til honorering af kunstnerne. Vi har imidlertid ikke data, der kan dokumentere kunstnernes indtjening og deres øvrige produktionsomkostninger. Spørgeskemaundersøgelsen fortæller heller ikke fuldt ud om kunstnernes nationalitet, idet dog lokal betydning vægtes i en tredjedel af projekterne om kunstnerne. De kvalitative interviews indikerer ligeledes, at hovedparten af de kunstnere, som kommunerne bruger, er danske.122 Vi vælger på denne baggrund at antage, at andelen af danske kunstnere, der udfører kunstnerisk udsmykning for kommunerne, er på 90 pct., som det er tilfældet ved statens udsmykninger. De kommunale investeringer i kunstnerisk udsmykning af kommunale anlægsprojekter og til billedkunst i det offentlige rum fremgår af tabel 4.6.

121 Vi har i bilag 4 redegjort for at kommunerne besvarelse er repræsentativ såvel mht. kommunestørrelses samt mht. hvilken region de er beliggende i. Da vi ikke fra Manto`s/Seismonaut`s undersøgelse har oplysninger om hvilke beløb til kunstnerisk udsmykning, der er ydet af fonde og andre eksterne parter, men kun oplysning om hvilken procentdel, der er finansieret af andre, og støttens fordeling mellem Statens Kunstfond, private fonde, det private erhvervsliv m.fl., har vi brugt disse oplysninger til at beregne os frem til hvilket beløb der er finansieret af eksterne parter, og specifikt hvilket beløb, der er finansieret af Statens Kunstfond og private fonde. Beløbets størrelse må derfor tages med forbehold for at der på trods af at besvarelserne er repræsentative, kan være forskelle på tilskud til kommuner der har svaret og de kommuner der ikke har svaret. I vores egen spørgeskemaundersøgelse af kommunernes øvrige støtte til billedkunsten har vi direkte spurgt til størrelsen af tilskud fra Statens Kunstfond og de private fonde. Kommunernes besvarelse tyder i denne undersøgelse ikke på signifikante forskelle på støtten til de store og til de mindre kommuner. På denne baggrund vurderer vi at beregningerne i de følgende afsnit er så valide som det er muligt. 122 Kvalitative interviews gennemført af Manto A/S (Manto, 2016).


92

2018 RAPPORT

Kapitel_4

TABEL 4.6. KOMMUNERNES GENNEMSNITLIGE ÅRLIGE INDKØB AF BILLEDKUNST TIL DET OFFENTLIGE RUM OG TIL UDSMYKNING I FORBINDELSE MED ANLÆGSPROJEKTER (MIO. KR.), 2014 Kommunernes udgifter til udsmykning inkl. medfinansiering

15,2 mio. kr.

Medfinansiering fra Statens Kunstfond og private fonde

2,2 mio. kr.

Kommunernes udgifter til udsmykning ekskl. medfinansiering fra Statens Kunstfond og private fonde Kommunernes udgifter til udsmykning ved danske billedkunstnere ekskl. medfinansiering fra Statens Kunstfond og private fonde

13 mio. kr.

12 mio. kr.

Kilde: Data indsamlet af Manto A/S (Manto, 2016).

Da kommunerne ikke er omfattet af det statslige kunstcirkulære, som det er tilfældet for statens byggevirksomhed, er det interessant at undersøge, om kommunerne har besluttet en fast praksis for, om der udføres kunstnerisk udsmykning, og i givet fald hvilken andel der afsættes til kunstnerisk udsmykning. Kommunerne er derfor blevet spurgt om, hvorvidt de har en fast praksis for, hvor stor en andel der afsættes. TABEL 4.7. PRAKSIS I KOMMUNERNE VEDR. KUNSTNERISK UDSMYKNING, 2014 Ja til fast praksis

29,7 %, 22 kommuner

Nej til fast praksis

70,3 %, 52 kommuner

I alt

100 %, 74 kommuner

Note: 74 kommuner har svaret. Kilde: Data indsamlet af Manto A/S (Manto, 2016).

De 22 kommuner, der har en fast praksis, har svaret på, efter hvilke kriterier denne udøves. TABEL 4.8. KRITERIER FOR FASTLÆGGELSE AF BELØB TIL KUNSTNERISK UDSMYKNING, 2014 Et fast årligt beløb En bestemt procentdel af byggesummen/ håndværkerudgifterne

29,7 %, 7 kommuner 18,2 %, 4 kommuner

En bestemt procentdel af anlægssummen

22,7 %, 5 kommuner

Andre kriterier

27,3 %, 6 kommuner

I alt

100 %, 22 kommuner

Note: 22 kommuner har svaret. Kilde: Data indsamlet af Manto A/S (Manto, 2016).

De kvalitative interviews, som er foretaget, peger imidlertid på, at flere kommuner har forsøgt at afsætte 1- 1,5 pct. af håndværkerudgifterne eller anlægssummen til


Kapitel_4

2018 RAPPORT

93

kunstnerisk udsmykning, men er gået bort fra det igen, fordi den kunstneriske del af et byggeprojekt ofte bliver nedprioriteret eller helt bortfalder undervejs i byggeprocessen grundet stram økonomi.123 Kommunerne er desuden blevet spurgt om, i hvilken type bygninger kommunerne primært udfører udsmykningsopgaver. Resultatet fremgår af tabel 4.9. Kommunerne prioriterer kunstnerisk udsmykning i bygninger, hvor der kommer relativt mange borgere, hvilket også er i overensstemmelse med de intentioner, der er formuleret i det statslige cirkulære om kunstnerisk udsmykning. TABEL 4.9. I HVILKE BYGNINGER DER ER PRIORITERET KUNSTNERISK UDSMYKNING (MULIGHED FOR FLERE SVAR), 2014 Byggeprojekt

Andel kommuner

Skoler

39 %, 27 kommuner

Kulturinstitutioner

36 %, 25 kommuner

Offentlig administration/rådhuse

29 %, 20 kommuner

Plejecentre og sundhedscentre

28 %, 19 kommuner

Dagtilbud

25 %, 17 kommuner

Idrætsanlæg

17 %, 12 kommuner

Uddannelsesinstitutioner

12 %,   8 kommuner

Boligbyggeri

  9 %,   6 kommuner

Note: 69 kommuner har svaret. Kilde: Data indsamlet af Manto A/S (Manto, 2016).

Der er stor forskel på, hvorvidt og hvordan kommunerne gør brug af kunstfaglig rådgivning i forbindelse med udsmykningsopgaver. Nogle kommuner har en kommunal kunstfond, hvor kunst- og kulturlivet udpeger kunstfaglige repræsentanter, som sammen med politiske valgte eller kulturadministratorer tager stilling. Andre kommuner har nedsat kunstråd, der udelukkende består af personer med kunstfaglig baggrund. Atter andre kommuner bruger Statens Kunstfond som rådgivere. Dette gælder særligt i de tilfælde, hvor Statens Kunstfond yder tilskud til den kunstneriske udsmykning. Kommunerne er blevet spurgt om, hvorvidt der er et kunstnerisk råd eller en fast arbejdsgruppe, der rådgiver ved kunstnerisk udsmykning.

123 Kortlægning af markedet for dansk billedkunst, notat, Seismonaut (2017).


94

2018 RAPPORT

Kapitel_4

TABEL 4.10. ET FAST RÅD/ARBEJDSGRUPPE MED HENBLIK PÅ KUNSTFAGLIG RÅDGIVNING, 2014 Kommunen har et fast råd/arbejdsgruppe

51,4 %, 38 kommuner

Kommunen har ikke et fast råd/arbejdsgruppe

48,6 %, 36 kommuner

I alt

100 %, 74 kommuner

Note: 74 kommuner har svaret. Kilde: Data indsamlet af Manto A/S (Manto, 2016).

De 36 kommuner, der ikke har et fast kunstråd eller en permanent nedsat arbejdsgruppe, er blevet spurgt om, om de nedsætter arbejdsgrupper/udvalg ad hoc ved de enkelte udsmykningsopgaver. TABEL 4.11. NEDSÆTTELSE AF RÅDGIVENDE UDVALG AD HOC MED HENBLIK PÅ KUNSTFAGLIG RÅDGIVNING, 2014 Kommunen nedsætter ad hoc

36,1 %, 13 kommuner

Kommunen nedsætter ikke ad hoc

44,4 %, 16 kommuner

Ved ikke

19,4 %, 7 kommuner

I alt

100 %, 36 kommuner

Note: 36 kommuner har svaret. Kilde: Data indsamlet af Manto A/S (Manto, 2016).

Kommuner, der har faste kunstråd/ arbejdsgrupper, eller som nedsætter arbejdsgrupper ad hoc, er blevet spurgt om sammensætningen af rådene/arbejdsgrupperne. Tabel 4.12 viser, at mange kommuner tilstræber en form for armslængde ved at have kunstnere og/eller kunstkonsulenter tilknyttet de rådgivende råd/udvalg, men der indgår også ofte embedsmænd og politikere. TABEL 4.12. SAMMENSÆTNING AF RÅDGIVENDE RÅD/UDVALG MED HENBLIK PÅ KUNSTFAGLIG RÅDGIVNING (MULIGHED FOR FLERE SVAR), 2014 Hvem indgår i råd/arbejdsgruppe.

Flere krydser muligt

Embedsmænd med kunstfaglig ekspertise

68,6 %, 35 kommuner

Embedsmænd med anden ekspertise, fx byggeteknisk

41,2 %, 21 kommuner

Politikere

45,1 %, 23 kommuner

Kunstnere

60,8 %. 31 kommuner

Eksterne kunstkonsulenter, fx kunsthistorikere, kuratorer, gallerister el.lign.

41,2 %, 21 kommuner

Borgere/brugere

25,5 %, 13 kommuner

Andre

21,6 %, 11 kommuner

Note: 51 kommuner har svaret. Kilde: Data indsamlet af Manto A/S (Manto, 2016).


Kapitel_4

2018 RAPPORT

95

Kommunerne er blevet spurgt om, hvilke kunstformer der er valgt, og hvad der især har haft betydning i forhold til valget af kunstner. Det fremgår af tabel 4.13, at de traditionelle kunstformer fortsat er de mest valgte kunstformer. Det fremgår endvidere, at den lokale forankring i forhold til valg af kunstner har betydning på samme niveau som national/international anerkendelse. TABEL 4.13. VALG AF KUNSTFORM I FORBINDELSE MED PERMANENT KUNST I DET OFFENTLIGE RUM (MULIGHED FOR FLERE SVAR), 2014 Kunstform Primært traditionelle kunstformer, fx skulptur, maler, grafik, fotografi. Primært nye kunstformer, fx lys, lyd, video, inter­ aktive værker. Omtrent ligelig fordeling mellem traditionelle og nye kunstformer.

73,9 %, 51 kommuner

5,8 %, 4 kommuner

20,3 %, 14 kommuner

Hvad har betydning i forhold til valg af kunstner Lokal kunstner

33,3 %, 23 kommuner

Talent

34,8 %, 24 kommuner

National/international anerkendelse

36,2 %, 25 kommuner

Kunstnerens popularitet Kunstneren underordnet, men værket passer til ­stedet.

2,9 %, 2 kommuner 47,8 %, 33 kommuner

Note: 69 kommuner har svaret. Kilde: Data indsamlet af Manto A/S (Manto, 2016).

Det er interessant at undersøge, hvilken rolle den kunstneriske udsmykning i byens rum og ved anlægsarbejder spiller i forhold til politiske målsætninger og politikimplementeringen i kommuner. Der er derfor spurgt om, hvem det er, der typisk tager initiativ til at igangsætte kunstprojekterne. Svarene fremgår af tabel 4.14. TABEL 4.14. INITIATIVTAGERE TIL KUNSTNERISK UDSMYKNING I KOMMUNERNE (MULIGHED FOR FLERE SVAR), 2014 Politikerne

41,9 %, 31 kommuner

Forvaltningen

55,4 %, 41 kommuner

Kunstnerisk råd/arbejdsgruppe

44,6 %, 33 kommuner

Museer og kulturinstitutioner

33,8 %, 25 kommuner

Kunstnere

32,4 %, 24 kommuner

Borgere

47,3 %, 35 kommuner

Andre

16,2 %, 12 kommuner

Note: 74 kommuner har svaret. Kilde: Data indsamlet af Manto A/S (Manto, 2016).


96

2018 RAPPORT

Kapitel_4

Kommunerne er endvidere blevet spurgt om, hvorfor de vælger at investere i kunst i det offentlige rum. TABEL 4.15. MÅLSÆTNINGER MED INVESTERINGEN I KUNST I DET OFFENTLIGE RUM (MULIGHED FOR FLERE SVAR), 2014 Forskønnelse af det offentlige rum.

75,4 %, 52 kommuner

Bedre livskvalitet til borgerne.

49,3 %, 34 kommuner

Almen dannelse.

18,8 %, 13 kommuner

Støtte til lokale kunstnere/lokalt kulturliv.

18,8 %, 13 kommuner

Styrkelse af byidentitet/branding.

52,2 %, 36 kommuner

Katalysator for økonomisk udvikling, fx turisme, ­kvartersløft eller bosætning. Andet.

15,9 %, 11 kommuner 18,8 %, 13 kommuner

Note:69 kommuner har svaret. Kilde: Data indsamlet af Manto A/S (Manto, 2016).

Kommunerne er også blevet spurgt om, hvorvidt kommunens udsmykningsopgaver er en del af den kulturpolitiske strategi i kommunen. TABEL 4.16. KUNST I DET OFFENTLIGE RUM SOM EN DEL AF KOMMUNENS KULTURPOLITISKE STRATEGI, 2014 En del af den kulturpolitiske strategi i kommunen

33,3 %, 23 kommuner

Ikke en del af den kulturpolitiske strategi i kommunen

65,2 %, 45 kommuner

Ved ikke

1,4 %, 1 kommune

Note: 69 kommuner har svaret. Kilde: Data indsamlet af Manto A/S (Manto, 2016).

De primære begrundelser for investering i kunst i det offentlige rum i kommunerne er forskønnelse af det offentlige rum og styrkelse af byidentitet/branding. Dette perspektiv beskrives nærmere i afsnit 4.4 med beskrivelser fra Holbæk, Odense og Vejen kommune, der alle på forskellig måde har fokus på disse perspektiver. Herudover svarer kun 1/3 del af kommunerne, at kunstnerisk udsmykning er en del af kommunernes kulturpolitiske strategier. Kun ganske få kommuner (4) oplyser, at de har en overordnet politik på billedkunstområdet. En kommune har udarbejdet en masterplan for kunst i det offentlige rum, 2 kommuner har udarbejdet retningslinjer og principper for støtte til billedkunsten fra billedkunstråd/kunstudvalg, og en kommune ser, at billedkunsten kan bidrage til at gøre kommunen til et arnested for skaberkraft og kan udfordre, hvad byrum og mødesteder kan. En del kommuner beskriver, at billedkunsten indgår i den overordnede kulturpolitik eller i de kommunale kulturstrategier.


Kapitel_4

2018 RAPPORT

97

4.1.2. Kommunernes øvrige indkøb af værker af danske billedkunstnere For at kunne belyse kommunernes køb af billedkunst ud over kunstnerisk udsmykning ved anlægsprojekter og billedkunst i det offentlige rum, har vi i februar og marts 2018 gennemført en spørgeskemaundersøgelse i landets 98 kommuner. Vi har spurgt om kommunernes udgifter til disse formål i 2016, og for at sikre, at 2016 ikke var et atypisk år, har vi endvidere spurgt til kommunernes forbrug i 2017 og det forventede forbrug/budget for 2018. 64 kommuner har svaret på, om de har haft udgifter til køb af værker af danske billedkunstnere eller til leje af billedkunst. TABEL 4.17. KOMMUNERNES ØVRIGE INDKØB AF BILLEDKUNST, 2016 Besvarelse Har ikke brugt penge på køb af kunst

Antal kommuner

Beløb (mio. kr.)

9 kommuner

0 kr.

51 kommuner

11,4

60 kommuner

11,4

Har angivet et beløb for køb af billedkunst (43 kommuner) eller et samlet beløb for køb og indirekte støtte (8 kommuner) til billedkunsten

124

Kommuner, der har svaret i alt Har ikke svaret på spørgeskemaet (34 kommuner) eller svaret ja til, at de køber billedkunst, men ikke

38 kommuner

oplyst beløb (4 kommuner) I alt

98 kommuner

Heraf støtte fra Statens Kunstfond og private

7,2 (estimeret) 18,6 3,6

­fonde125 Kommunale udgifter til indkøb af kunst ud over udgifter til kunstnerisk udsmykning ved anlægsprojekter og i byrum, ekskl. ekstern medfinansiering fra

98 kommuner

15

Statens Kunstfond og private fonde. Kilde: Spørgeskema til kommunerne (bilag 3).

I bilag 4 redegør vi nærmere for vores vurdering af undersøgelsens repræsentativitet på baggrund af kommunestørrelser og regionale tilhørsforhold. Vurderingen er, at de kommuner, der har svaret, er repræsentative for alle landets kommuner både mht. størrelse og regional placering. I de følgende afsnit redegøres nærmere for de enkelte beløb og beregninger i tabel 4.17.

124 For at beregne henholdsvis køb og indirekte støtte i de 8 kommuner har vi valgt at regne med den samme fordeling mellem køb og indirekte støtte som i de 43 kommuner, der har oplyst beløbene adskilt. Her er 36 pct. af udgifterne anvendt til indkøb af kunst og 64 pct. anvendt til indirekte støtte. 125 Denne støtte medregnes i kapitel 2 og kapitel 7, hvor henholdsvis statens og de private fondes støtte opgøres.


98

2018 RAPPORT

Kapitel_4

For de 60 kommuner, der har svaret på spørgsmålene, kan vi konkludere, at de bruger i alt ca. 11,4 mio. kr. årligt til køb og leje af billedkunst. Da vi ved, at besvarelserne er repræsentative, kan vi estimere, at de 98 kommuner har haft udgifter til øvrigt indkøb af kunst på 18,6 mio. kr. Da kommunerne endvidere for de flestes vedkommende har oplyst, at beløbet i 2016 har afspejlet et typisk år, kan vi konkludere, at kommunernes udgifter til formålet er omkring 18,6 mio. kr. På baggrund af kommunernes besvarelser har vi endvidere beregnet, at kommunerne samlet har modtaget ca. 7,3 mio. kr. i støtte fra anden side til køb af billedkunst. Heraf udgør Statens Kunstfonds og de private fondes støtte 3,6 mio. kr. Når vi beregner kommunernes samlede beløb til køb af anden billedkunst, fratrækker vi dette beløb, da dette medregnes i kapitel 2 og kapitel 7, hvor vi redegør for Statens Kunstfonds køb og de private fondes køb. Derfor bliver værdien af kommunernes køb af anden billedkunst beregnet til 15 mio. kr. i årligt gennemsnit. Kommunerne har oplyst, hvilke formål midlerne er gået til. Flere kommuner støtter et kommunalt billedkunstråd, der indkøber kunst til kommunerne. En række kommuner yder tilskud til kommunale kunstfonde, der indkøber kunst. Nogle kommuner køber kunst til ophængning i kommunale ejendomme, eller skulpturer til opstilling i kommunale bygninger, og en kommune oplyser, at den har støttet købet af lyskunst. En kommune oplyser at have indkøbt kunst, der efterfølgende udlånes til arbejdspladser. I forhold til visse af de nævnte formål er grænsen til udsmykning i forbindelse med kommunale anlægsprojekter eller til kunst i byrum ikke knivskarp. Dette gælder fx støtten til et lyskunstprojekt og til et vægmaleri, hvorfor der må tages et forbehold for enkelte overlappende aktiviteter i de 2 spørgeskemaundersøgelser.

4.2 Kommunernes indirekte støtte til billedkunst Kommunerne blev i samme spørgeskema spurgt til, om de på anden måde yder tilskud til professionel billedkunst, fx støtte til værksteder, materialer, udstillingssteder, legater samt projekter. Vi har, i overensstemmelse med resten af rapporten, ikke medtaget kommunal driftsstøtte til kunstmuseer, kunsthaller samt støtte i henhold til folkeoplysningsloven. Besvarelserne fremgår af nedenstående tabel 4.18.


Kapitel_4

2018 RAPPORT

99

TABEL 4.18. KOMMUNERNES INDIREKTE STØTTE TIL BILLEDKUNST, 2016 (MIO. KR.) Besvarelse

Antal kommuner

Beløb

50 kommuner

20,6

14 kommuner

0

Kommuner, der har svaret i alt

64 kommuner

20,6

Kommuner, der ikke har besvaret spørgeskemaet

34 kommuner

10,9 (estimeret)

I alt

98 kommuner

31,5

Kommuner, der har svaret og oplyst, hvor mange penge de i 2016 brugte på indirekte støtte til billedkunsten Kommuner, der har svaret, at de ikke har brugt penge i 2016 på indirekte støtte til billedkunsten

Kilde: Spørgeskema til kommunerne (bilag 3).

64 kommuner har svaret på spørgeskemaet. 50 ud af de 64 kommuner, der har svaret, har oplyst, at de bruger penge på anden kommunal støtte til billedkunsten, og det kan beregnes, at de samlet har brugt 20,6 mio. kr. til formålet i 2016. De fleste kommuner har angivet, at det svarer til det gennemsnitlige beløb, og det samlede gennemsnitlige beløb for årene 2016, 2017 og 2018 afviger dag også mindre end 5 pct. Vi har derfor valgt at beregne den samlede indirekte støtte til billedkunsten i alle 98 kommuner ud fra den gennemsnitlige støtte pr. kommune i de 64 kommuner, da vi har vurderet, at besvarelserne er repræsentative for kommunerne, se bilag 4. Dette giver samlet 31,5 mio. kr. kr. til anden kommunal støtte/indirekte støtte til billedkunsten. På baggrund af ovenstående kan vi endvidere konkludere, at den indirekte støtte i 2016 er retvisende i forhold til et gennemsnitligt forbrug over en årrække. Vi har desuden spurgt kommunerne, om de støtter private eller kommunale kunst­ foreninger. 62 kommuner har svaret på, om de støtter en privat eller kommunal kunstforening. 29 kommuner svarende til 47 pct. har svaret ja til, at de yder tilskud til en kunstforening. Kommunerne oplyser, at de i 2016 støttede kunstforeninger med 1,4 mio. kr., svarende til 49.700 kr. i gennemsnit pr. kommune. Da undersøgelsen kan antages at være repræsentativ, kan det estimeres, at i alt 46 kommuner må forventes at støtte kunstforeninger med et beløb på i alt 2,3 mio. kr.

4.3 Sammenfatning Sammenligner vi beløbene til kunstnerisk udsmykning i forbindelse med nybyggeri og større renoveringsprojekter samt kommunernes øvrige udgifter til køb af billedkunst og deres indirekte støtte til billedkunsten med 1998-undersøgelsen, ser resultatet således ud.


100

2018 RAPPORT

Kapitel_4

TABEL 4.19. KOMMUNERNES SAMLEDE UDGIFTER TIL PROFESSIONEL NY DANSK BILLEDKUNST, 1996 OG 2016 (MIO.KR.) 1996 (2016-priser), mio. kr. Udsmykning af bygge- og anlægsprojekter Anden kunstnerisk udsmykning

2016, mio. kr.

9 til 12 17

Udsmykning af bygge- og anlægsprojekter samt

12 mio. kr.126

kunst i det offentlige rum Anden indkøb af billedkunsten

15 mio. kr.127

Indirekte støtte til billedkunsten

27 til 28

32 mio. kr.

Udgifter til billedkunst i alt

53 til 57

59 mio. kr.

Kilder: Spørgeskema til kommunerne, Manto A/S, 2016 samt Bille Hansen et al. (1998).

Kommunernes samlede udgifter til indkøb af kunst og kunstnerisk udsmykning udgjorde mellem 26 og 29 mio. kr. i 1996 (2016-priser). Vores undersøgelse viser, at disse udgifter udgjorde 27 mio. kr. i 2016, og beløbet er således stort set uændret. Den indirekte støtte er steget fra 27- 28 mio. i 1996 (2016-priser) til 32 mio. kr. i 2016. Samlet er kommunernes udgifter til billedkunst i kommunerne altså steget fra 53-57 mio. kr. i 1996 (2016-priser) til ca. 59 mio. kr. i 2016.128 En del af forklaringen på denne vækst kan være kommunalreformen, der i 2007 overførte en række opgaver fra amterne til kommunerne. Der var dels tale om specialiserede institutioner, dels tale om, at amternes kulturopgaver blev delt mellem staten og kommunerne.

4.4 Tre illustrationer Spørgsmålet om billedkunst og den kulturpolitiske strategi vil i dette afsnit blive belyst gennem 3 illustrationer, hvor vi er gået tættere på de politiske overvejelser i forbindelse med billedkunsten i det offentlige rum, nemlig:

126 I henhold til tabel 4.6 bruger kommunerne gennemsnitligt 12 mio. kr. på køb af ny dansk billedkunst eksklusive fondsstøtte på 2,2 mio. kr. i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter samt kunst i det offentlige rum. 127 I henhold til tabel 4.17 bruger kommunerne gennemsnitligt 15 mio. kr. på køb af anden billedkunst, eksklusive fondsstøtte på 3,6 mio. kr. 128 Som nævnt i indledningen i dette kapitel viser Seismonauts undersøgelse “Kunst i det offentlige rumKommunernes investeringer, praksis og motivation”, oktober 2018, at kommunernes udgifter til køb af billedkunst til kunstnerisk udsmykning eksklusive fondsstøtte er 4 til 5 mio. kr. større i 2017 end i 2014. Da rapporten er offentliggjort, efter at vi har afsluttet dataindsamlingen, indgår disse tal ikke i vores undersøgelse.


Kapitel_4

2018 RAPPORT

101

• Odense Kommune (ca. 200.000 indbyggere). Odense bruger mange penge pr. borger på kunst i det offentlige rum (ca. 9 kr. pr. borger) og bruger kunststrategier bevidst i byudvikling, fx på havnen i Odense. • Holbæk Kommune (ca. 70.000 indbyggere). Holbæk bruger ca. 3,50 kr. pr. borger på kunst i det offentlige rum. Kommunens strategi er i høj grad bundet op på samvirke med civilsamfundet og armslængde-princippet. • Vejen Kommune (ca. 43.000 indbyggere). Vejen er primært en landkommune med centerbyen Vejen samt Rødding, Holsted og Brørup som mindre bysamfund. Kommunen bruger ca. 1,75 kr. pr. borger på kunstnerisk udsmykning. Kommunen anlægger ny bymidte i Vejen med nyt bibliotek og nyt rådhus.129 De tre kommuner repræsenterer land og by, stor by og købstad samt en forskellig økonomisk prioritering.

4.4.1 Holbæk Kommune og billedkunsten130 Det er en politisk målsætning at tilbyde Holbæk-borgere et mangfoldigt kunsttilbud, der er baseret på et højt kunstnerisk niveau, og som når ud til mange Holbækborgere – også de borgere, som normalt ikke besøger kunstmuseerne. Billedkunsten i byens offentlige rum har både sin egen selvstændige kunstneriske værdi samt instrumentelle og institutionelle værdier. Det er et politisk ønske at udnytte samspillet mellem den kunstneriske udsmyknings forskellige værdier, som ses som hinandens forudsætninger. Holbæk Kommune har ikke afsat et fast årligt beløb til kunst i det offentlige rum på kommunens budget. I stedet vælger byrådet at støtte udvalgte projekter økonomisk, når initiativtagerne bag har rejst penge fra fonde eller erhvervsvirksomheder. Holbæk kommune har ikke nedsat et billedkunstråd. I stedet er den kunstfaglige viden i center for Kultur og Fritid prioriteret, idet der er ansat to kunstfaglige konsulenter. Endvidere anvendes kuratorer i forbindelse med større udstillinger for at sikre høj kunstfaglig kvalitet. Derved sikres efter kommunens vurdering både en faglig kompetenceudvikling i Kultur og Fritid, samtidig med at der sikres dynamik gennem valget af forskellige kuratorer.131 I det følgende beskrives en række konkrete eksempler på, hvordan Holbæk kommune arbejder med billedkunsten. Holbæk ART – billedkunst i byrummet Holbæk ART opstod som græsrodsinitiativ i 2012 i Holbæk Østre Rotary Klub, hvor man ønskede at skabe et projekt, som kunne brande Holbæk, og som kunne bidrage til, at Holbæk kunne skille sig ud fra andre sjællandske købstæder. Med inspiration fra den italienske by Dozza nær Bologna opstod tanken om at skabe et udendørs kunstmuseum med originale kunstværker lavet specielt til Holbæk og det byrum, 129 Data indsamlet af Manto A/S (Manto, 2016). 130 Beskrivelsen er baseret på samtaler med kunstfaglig konsulent Sisse Østergaard Pedersen d. 9.8.2017 og kulturchef Brian Ahlquist d. 17.8.2017 samt dokumenter fra Holbæk Kommune. 131 Interview med Kulturchef Brian W Ahlquist.


102

2018 RAPPORT

Kapitel_4

værkerne indgår i. Initiativet fik opbakning fra lokalsamfundet og fra den etablerede kunstverden, og i 2014 stiftedes den selvejende institution Holbæk Art. Senere i 2014 kunne Holbæk Art præsentere de første 13 kunstværker udført for et samlet budget på 2,25 mio. kr. Bestyrelsen lagde vægt på høj kunstnerisk kvalitet. Derfor blev sammensætningen af de 13 værker foretaget af kunstneren John Kørner som kurator. Holbæk Kommune ydede et tilskud på 250.000 kr., og projektet blev endvidere støttet af Statens Kunstfond, af Region Sjælland samt af en anonym giver og ca. 50 forskellige virksomheder i Holbæk Kommune. To år efter blev en ny samling af billedkunst præsenteret i Holbæks byrum, denne gang kurateret af mag.art. Dina Vester Feilberg med i alt 7 nye kunstværker til et samlet budget på 1,3 mio. kr., hvoraf Holbæk Kommune støttede med 250.000 kr. Holbæk Art gentages i sommeren 2018 og er blevet godt forankret i lokalsamfundet, hvor samarbejdspartnere lægger mange frivillige timers arbejde i projektet. Projektet støttes endvidere af Kunsthøjskolen og af EUC Nordvestsjælland, og der samarbejdes med Holbæk Byforum og Visit Holbæk m.fl.132 Projektet er et eksempel på, hvordan den politiske målsætning om at tilbyde billedkunstneriske oplevelser til alle og sikre høj kunstnerisk kvalitet drevet af civilsamfund, erhvervsliv og understøttet af kommunen udmøntes. BILLEDE 9. GAVLMALERI AF ESKE KATH: “HOW FAR AWAY IS THE HORIZON PÅ BYSØPLADS”

Note: Værket var en del af Images Festivalen 2013 og dermed en forløber for Holbæk ART-projektet. Værket indgår i det urbane kunstmuseum i Holbæk. Foto: Flemming Olsen.

132 Holbæk Art – kunst i byrummet. Forlaget Holbæk Art, 2016.


Kapitel_4

2018 RAPPORT

103

Kunstnerisk udsmykning i nybyggeri Holbæk kommune har ingen fast praksis i forhold til kunstnerisk udsmykning i forbindelse med større bygningsrenoveringer eller anlæg af kommunale bygninger. Her træffes i stedet beslutninger ad hoc fra byggesag til byggesag, og der arbejdes på at skabe interesse for privat eller fondsbaserede tilskud. Et eksempel herpå er projekteringen af Holbæk Sportsby. Det er fonden Holbæk Sportsby, der står for opførelsen, og fonden har inviteret til et samarbejde med Statens Kunstfond og Holbæk Kommune om kunstnerisk udsmykning, der skal integreres i selve byggeriet. Statens Kunstfond har bevilget 1 mio. kr. i støtte til projektet, fordi fonden finder det interessant at tænke på kunstnerisk udsmykning som en helt integreret del af projekteringen og senere byggeriet. Statens Kunstfond spiller en aktiv rolle i hele processen, som er startet med, at parterne har talt sig frem til en fælles vision for, hvad kunsten skal bidrage til i Holbæk Sportsby. Visionen sætter fokus på ønsket om at tænke helhed og samskabelse, og det ønskes, at kunsten kommer til at forstærke udtrykket af det aktive liv. 3 kunstnere er på denne baggrund inviteret til at deltage i workshops og efterfølgende levere skitser til, hvordan de tænker, at visionen kan materialiseres. På baggrund heraf vil der blive truffet beslutning om, hvilken kunstner der skal stå for den billedkunstneriske udsmykning i Holbæk Sportsby.133 Der fokuseres på rammebetingelserne for billedkunsten i Holbæk Holbæk har målsætninger om at støtte rammebetingelserne for billedkunsten som et element i den politiske strategi for udviklingen i Holbæk Kommune. Denne målsætning understøttes af et stærkt billedkunstnerisk netværk og af et tydeligt fokus på fødekæden for fremtidige billedkunstnere. Holbæk billedskole, billedskolens samarbejde med Roskilde og Ringsteds billedskoler om overbygningstilbuddet Billedkunst Grund Kursus (BGK) og kunsthøjskolen har et tæt fagligt og fysisk samarbejde. Der tilbydes grundlæggende kursus i billedkunst samt tilbud om talenttræning, som bl.a. har ført til, at adskillige elever er blevet optaget på kunstneriske akademier. I Jyderup findes Vestsjælland Arbejdende Kunstværksteder med bronzestøberi, metalværksted, glasværksted og træværksted, og der er åbnet 2 gallerier, dels et lyd-/ kunstgalleri, dels et galleri, der præsenterer tegninger/skitser fra anerkendte kunstnere. Gallerierne drives af tidligere elever og af en lærer fra kunsthøjskolen i Jyderup.134 Lokale fonde bakker op om billedkunsten i Holbæk Holbæk Fonden vil med bidrag fra borgere og virksomheder give store idéer og visio­ ner luft under vingerne. Fonden støtter kulturprojekter med en idé og en volumen, der kan give byen og kommunen et løft. I forbindelse med udviklingen af den indre havn i Holbæk er det målsætningerne med afsæt i kulturhistorien og træskibsmiljøet at skabe en havn, hvor historien møder boliger, forretninger, cafémiljø samt kunst og kultur. Holbæk Fonden arbejder i den forbindelse med at rejse penge til en ny mastebro, der skal skabe forbindelser i havnen, nye byrum i havnen, og som samtidig skal være et kunstværk. Det er den internationalt anerkendte kunstner Mie Olise, der har

133 Interview med Brian W. Ahlquist. 134 Talentscreening. Billedkunst og Scenekunst. Afrapportering af Pluss for Holbæk talentråd, 2017.


104

2018 RAPPORT

Kapitel_4

skabt idéen. Hendes ønske er at skabe et “land mark”, som bliver et tydeligt vartegn på havnen i Holbæk. Det vil være muligt at se mastebroen fra bymidten i Holbæk, når den med sine 20 meter høje master refererer til Holbæks historie. Byrådet i Holbæk har besluttet at ville støtte projektet med 1 mio. kr., hvis det lykkes fonden at indsamle resten af beløbet til opførelse af mastebroen.135

4.4.2 Odense Kommune og billedkunsten136 Byrådets politik for kunst og kultur “Med odenseanerne i centrum” danner grundlag for politiske prioriteringer, når der investeres i kunst i det offentlige byrum eller i forbindelse med kunstnerisk udsmykning ved kommunale anlægsprojekter. Byrådet har vedtaget 4 kulturpolitiske målsætninger: • Kultur bidrager til menneskelig værdi og livskvalitet. I Odense skal man have mulighed for kulturoplevelser, som appellerer med høj kvalitet til mange. Odenseanerne skal udfordres, stimuleres og skærpes gennem mødet med kunst- og kulturlivet – gennem hele livet. • Kultur skaber vækst. Kulturlivet skal i endnu højere grad bidrage til et Odense i vækst og udvikling. Byens erhvervsliv skal kunne se pointen med attraktive kulturtilbud i byen. • Kultur danner fællesskaber. Kunst og kultur er det kit, der binder odenseanerne sammen og forener dem i fællesskaber, så de oplever, at de deltager og skaber sammen. Fælles oplevelser styrker de mellemmenneskelige relationer og følelsen af at høre til i Odense. • Kultur som dynamo for den mentale transformation til moderne storby. Kulturpolitikken skal stå i spidsen for den mentale transformation af Odense. Kunsten og kulturen skal lige være det lille skridt foran, mens vi hele tiden sikrer, at publikum kan følge med, og transformationen bliver på odenseanernes præmisser.137 Odense Kommune har ønsket at gøre arbejdet med erhvervelse og placering af kunstværker på Odense Kommunes udendørsarealer mere strategisk og målrettet. Derfor har Odense Kommune vedtaget et nyt administrationsgrundlag for erhvervelse og placering af kunstværker på Odense Kommunes udendørsarealer. Administra­ tionsgrundlaget beskriver kompetencefordelingen mellem Odense Bys Kunstfond, som indkøber kunst til det offentlige rum, og Odense Kommune, der dels er ansvarlig for kunstnerisk udsmykning i forbindelse med kommunale anlægsprojekter efter rådgivning fra Billedkunstrådet i Odense, dels er planmyndighed. I administrationsgrundlag for erhvervelse og placering af kunstværker på Odense Kommunes udendørsarealer beskrives endvidere de politiske målsætninger i forhold til kunst i det offentlige rum således:

135 Interview med Kulturchef Brian W. Ahlquist. 136 Beskrivelsen bygger på interview med chefkonsulent Nete Gedde Jacobsen og kulturkonsulent Henrik Kragh, Odense Kommune d. 15.8.2017, samt på dokumenter fra Odense Kommune. 137 Med odenseanerne i Centrum. By og Kulturudvalgets politik for kunst og kultur, Odense kommune, 2015.


Kapitel_4

2018 RAPPORT

105

“Odense kommune profilerer sig som en by med et rigt kulturliv, herunder også som en kommune, der i årenes løb har opstillet og fortsat opstiller kunstværker i det fælles offentlige rum. Tilsammen tilbyder disse en mangfoldighed af udsagn og fortællinger, som foruden at være en glæde for dem, som færdes omkring dem, kan bidrage til at bevare og skabe byrum og liv i Odense kommunes offentlige rum.” Odense Bys Kunstfond er en fond uafhængig af Odense Kommune, som jævnfør fundatsen har til formål at indkøbe skulpturer eller anden kunst til anbringelse i det offentlige rum. Derudover tager fonden sig af løbende registrering og vedligeholdelse af de kunstværker, der står i det offentlige rum, og fonden medvirker til fremme af kunst i det offentlige byrum, herunder større skulpturudstillinger. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, 3 udpeget af byrådet og 3 med faglig indsigt på området. Odense Billedkunstråd består af 4 medlemmer og er sammensat af billedkunstnere indstillet af Billedkunstnernes Forbund, af Det Fynske Kunstakademi, af Kunsthallen Brandts samt en arkitekt indstillet af Akademisk Arkitektforening. Rådet har til formål at rådgive Odense Kommune i forbindelse med kunstnerisk udsmykning af offentlige bygninger og anlæg. Rådet har endvidere til opgave at medvirke til afvikling af billedkunstneriske initiativer samt medvirke til synliggørelse af lokale billedkunstnere i Odense kommune. Rådet udarbejder endvidere indstillinger vedrørende ansøgninger om støtte til billedkunstneriske projekter og kan købe kunst for Odense Kommune efter anmodning.138 Odense Kommune opdeler kunsten i to hovedkategorier: • Værker, der i fortællende eller symbolsk form henviser til historiske begivenheder eller til personer med betydning for Odenses og/eller landets identitetsdannelse og udvikling. • Værker, som refererer til sig selv som kunstværker, og som har til formål at eksistere i deres egen ret, udsmykke og bidrage som medskabere af det offentlige rum. Odense Kommune ønsker at udvikle nye og tidssvarende former for kunst i det offentlige rum og herigennem være med til at øge aktivitet og diverse liv i kommunens offentlige rum. I et bymæssigt perspektiv ser Odense kommunesamspillet mellem kunstværket og omgivelserne som essentielt, da kunsten i det offentlige rum er et af de elementer, som bidrager til, at byrummet fungerer optimalt. Samtidig er Odense Kommune opmærksom på, at kunstværkerne i Odenses offentlige rum udgør en samlet fortælling om udviklingen inden for dansk billedkunst gennem de sidste 150 år.139

138 Administrationsgrundlag for erhvervelse og placering af kunstværker på Odense kommunes udearealer, 2017. 139 Interview med kulturkonsulent Henrik Kragh.


106

2018 RAPPORT

Kapitel_4

BILLEDE 10. “ELEFANTEN” AF KUNSTNEREN BRUNO MCDONALD, MIDLERTIDIGT OPSTILLET I PARKEN VED SLOTTET I ODENSE, SOMMEREN 2017

Foto: Flemming Olsen.

Elefanten af Bruno McDonald er et eksempel på kunstnerisk udsmykning, der bidrager til at udsmykke og medskabe byrummet i parken ved slottet i Odense. Værket har i sommeren 2017 været opstillet midlertidigt. Odense Kommune har besluttet en række kvalitetsparametre, som indgår i beslutningen om erhvervelse og placering: 140 • Værket skal have uomtvistelig værdi og være skabt af en uddannet eller anerkendt autodidakt kunstner fra den danske eller internationale kunstscene. Der skal være samspil mellem værkets indhold og form, og værket skal bidrage med et væsentligt og fornyende udsagn og/eller udtryk. Værket må gerne gøre brug af fornyende medier/materialer, eksempelvis lyd og lys. • Værket kan bidrage til byens eller byrummets fortælling eller være løftestang for udviklingen af nyt indhold/nye fortællinger i et kvarter eller i et byrum. Værket

140 Administrationsgrundlag for erhvervelse og placering af kunstværker på Odense Kommunes udearealer, 2017.


Kapitel_4

2018 RAPPORT

107

kan endvidere bidrage til oplevelsen af byrummets historie, kulturhistorien. Det vurderes, hvorvidt værket bidrager til byrummets eksisterende eller ønskede brug og funktion. Der lægges endvidere vægt på, at skalaforholdet mellem værket og byrummet harmonerer, samt hvordan værkets materialer spiller sammen med bygningernes materialer, hvor der både kan være tale om medspil og et bevidst valg om modspil. • Opstillingen af værket skal harmonere med planerne for området i form af kommuneplan, lokalplaner eller andre planer. Odense Kommune har med virkning fra 1. januar 2011 besluttet, at der ved nybyggeri, større moderniseringer og ombygninger i kommunale ejendomme og ved større anlægsprojekter afsættes 1 pct. af den samlede anskaffelsessum, som svarer til den budgetlagte bruttoudgift inkl. moms, i det godkendte projektforslag141 til kunstnerisk udsmykning. Odense Kommune ønsker med 1 pct.-ordningen at styrke kunstens synlighed i forbindelse med offentlige byggerier og anlæg.142 Der er fra 2012 til 2016 gennemført 29 projekter, hvor der har været afsat 1 pct. af byggesummen/anlægssummen til kunstnerisk udsmykning. Den samlede udgift hertil har været 9.123.000 kr. Der er udført kunstnerisk udsmykning på følgende byggeprojekter:143 TABEL 4.18. KUNSTNERISK UDSMYKNING GENNEMFØRT I ODENSE FRA 2012 TIL 2016 (1.000 KR.) Stibro over jernbanen ved Odense Station af kunstneren Anita Jørgensen

1.051

Munkebjergvejens forlængelse ved kunstneren Peter Holm

1.900

Havnebadet udført af Aslak Vibæk og Peter Døssing, kunstnergruppen AVPD Musik- og kulturhuset Odeon udført af kunstneren Henrik Plenge

350 3.340

Skolemoderniseringer

372

Stier og tunneller og vejanlæg

963

Byggemodninger

271

Øvrige kommunale institutioner

930

Samlet regnskab for kunstnerisk udsmykning i perioden 2012 til 2016

9.173

Kilde: Odense Kommune, kulturkonsulent Henrik Kragh.

141 1 pct.-ordningen. Retningslinjer for Odense Kommune, 2010. 142 1 pct.-ordningen. Retningslinjer for Odense Kommune, 2010. 143 Baseret på oplysninger fra Odense Kommune – oversigt over 1 pct.-projekter behandlet fra 2012 til november 2016, behandlet i Billedkunstrådet.


108

2018 RAPPORT

Kapitel_4

I det følgende beskrives et par af disse projekter nærmere. Light Sphere, Odense Havnebad. Med udgangspunkt i vinden og solen, som er hovedkræfter for et maritimt miljø, er Light Sphere et stedsspecifikt lysværk, der er placeret ved Odense Havnebad. Værket er med 5 meter undermast og 3 meter øvre mastedel det højeste punkt i havnebadet og er tænkt som et æstetisk omdrejningspunkt for havnen og havnebadet. I toppen af Light Spheres mast er monteret fire halvcirkelformede vinger, der hver for sig kan rotere om mastens akse, når det blæser. Sollyset afsætter i dagtimerne tonede aftryk i vingefladerne. Om natten er to af vingerne illumineret af lysbånd, således at skulpturen også i nattetimerne kan virke som et æstetisk omdrejningspunkt på havnen.144 BILLEDE 11. ODENSE HAVNEBAD MED LIGHT SPHERE UDFØRT AF KUNSTNERGRUPPEN AVPD

Foto: Flemming Olsen. Munkebjergvejens forlængelse. Odense Kommune åbnede i 2015 Munkebjergvejs forlængelse, så vejen blev forbundet med motorvejen. Billedkunstrådet udpegede sammen med Statens Kunstfond billedkunstneren Peter Holm til at stå for den kunstneriske udsmykning. Peter Holm opførte “En Skulpturgruppe – standardtræ 1 og 2”. Intentionen med værket er, at de enkle, stiliserede standardtræer bringer 144 www.avpd.net/light_sphere_2016.


Kapitel_4

2018 RAPPORT

109

maleriet ud i naturen, og at skulpturgruppen bliver et vartegnfor gående og cyklende på Brombærstien og for bilister på Munkebjergvejen.145 BILLEDE 12. “EN SKULPTURGRUPPE – STANDARDTRÆ 1 OG 2”, MUNKEBJERGVEJENS FORLÆNGELSE I ODENSE AF BILLEDKUNSTNEREN PETER HOLM.

Foto: Flemming Olsen. Stibro over banelegemet ved Odense Station forbinder byen med havnen. Den er for gående og for cyklister, og den kunstneriske udsmykning, som kunstneren Anita Jørgensen har stået for, er fuldstændig integreret i den æstetiske udformning af broen. Broens vartegn er en 30 meter høj pylon i højglanspoleret stål, som både bærer broens længste spænd, og som samtidig udgør et vartegn, der markerer broens forankring til byens centrum. Derfor benævnes broen også som Byens Bro146

145 www.odense.dk/munkebjergvej og www.peterholm.info. 146 www.bygtek.dk/artikel/byggeri/byens-bro.


110

2018 RAPPORT

Kapitel_4

BILLEDE 13. BYENS BRO I ODENSE UDSMYKKET AF KUNSTNEREN ANITA JØRGENSEN

Foto: Flemming Olsen. Odeon blev i 2017 indviet som nyt musik-, teater- og konferencehus i Odense umiddelbart ved siden af Odense Koncerthus og tæt ved H.C. Andersen-kvarteret og det nye område, der opstår ved Thomas B. Triges plads. Odense Billedkunstråd traf beslutning om, at kunstneren Henrik Plenge skulle stå for den kunstneriske udsmykning. Henrik Plenge opførte et klokkespil forgyldt med 24 karat bladguld opsat på Odeons facade. Det gyldne klokkespil med sine farvede figurer skiller sig ud fra resten af Odeons kliniske bygningsudtryk. Figurerne symboliserer de aktiviteter, der finder sted inde i huset, såsom dans, poesi, teater, musik og film. Det er hensigten, at klokkespillet skal være med til at give stedet identitet, når det illustrerer, hvad der sker inde i huset. Klokkespillet spiller to gange i døgnet, kl. 12 og kl. 18. Det er målet, at klokkespillet vil kunne tiltrække flere besøgende til Odeon.147 De 4 eksempler på, hvordan 1 pct.-ordningen har udmøntet sig i Odense, viser, at der i alle de store projekter har været fokuseret på, hvordan udsmykningen kan tage form af det stedsspecifikke. Samtidig er den kunstneriske udsmykning helt integreret i den æstetiske udformning af byggeriet. Derfor er de fleste billedkunstneriske udsmykninger skulpturelle. 147 TV2 Fyn: www.tv2fyn.dk/artikel/klokkespil , besøgt d. 10.10.2017.


Kapitel_4

2018 RAPPORT

111

Strategi for byomdannelsen af indre havn Det er et politisk ønske, at kunstværket/værkerne kan ses som en del af det “inkluderende byrum”, således at kunsten bidrager til, at flest mulige i området føler identitetsmæssig tilknytning til stedet. Politikerne peger i den forbindelse på, at det er en mulighed at udarbejde udsmykningsplaner for de områder i Odense, hvor der ikke findes eller findes meget lidt kunst i det offentlige rum. Kunsten vil i sådanne planer kunne bruges som “ løftestang” for et område og befordre øget liv samt understøtte stedets identitetsdannelse. Et eksempel på dette er kunststrategien, der er en del af udviklingsplaner på Odense Havn frem mod 2026. Denne kunststrategi beskrives nærmere i et efterfølgende afsnit.148 Industrivirksomheder flytter fra Odense Havn, og havnen er – som så mange andre byers havnearealer – under transformation. Byrådet traf i 2016 beslutning om rammerne for den fortsatte byomdannelse på havnen. Visionen er at skabe en tæt, mangfoldig og aktiv bydel for børnefamilier, singler, unge og ældre. En by for borgere, som søger fordelene ved at bo og arbejde midt i byen, hvor der samtidig er mulighed for at udleve et kulturelt og aktivt fritidsliv både til vands og til lands. I planen indgår udarbejdelse af en kunststrategi. Af byomdannelsesplanen fremgår: “En velovervejet brug af kunst og kultur i byomdannelsen kan være et stærkt og livgivende element i dannelsen af en aktiv, levende og interessant bydel. Der udarbejdes derfor en kunststrategi for byomdannelsen af indre havn. Formålet er at sikre, at kunsten medtænkes som en væsentlig medskaber af bylivet i den nye bydel. Midlertidige aktiviteter skal indtænkes i områdets udvikling.”149 For at skabe mere liv på havnen, mens den omdannes, har Odense Kommune siden 2010 sammen med private parter og foreninger etableret en række midlertidige aktiviteter på Byens Ø, der ligger i midten af Odense Havn. Et af de midlertidige tiltag er værket af gadekunstneren ROA, der kan ses på lang afstand på Byens Øs silo. Der er endvidere stillet arealer til rådighed for billedkunstnere, andre kunstnere og kulturaktører i en række containere opstillet på havnen. Dette skal bidrage til en række kunstneriske og kulturelle aktiviteter på havnen. Det er målsætningen i den kunststrategi, som forventes vedtaget i efteråret 2018 for byomdannelse af havnen for perioden 2018 til 2028, at en velovervejet brug af kunst og kultur i forbindelse med byudviklingen vil være et stærkt og livgivende element i dannelsen af en aktiv, levende og interessant bydel. Der lægges vægt på, at bydelens værdifulde spor – pakhuse, siloer, kraner mv. – fra en svunden tid skal søges bevaret og indarbejdet i tidssvarende anvendelsesmuligheder i forbindelse med kulturelle eller kunstneriske aktiviteter.

148 Interview med chefkonsulent Nete Gede Jacobsen og kulturkonsulent Henrik Kragh. 149 Forslag til Byomdannelsesplan 2.0, Odense Havn, december 2015, Odense Kommune.


112

2018 RAPPORT

Kapitel_4

Byomdannelsen i havnen omfatter 11 delområder. Der er opstillet en række principper for udarbejdelse af kunststrategien. Der skal være få permanente gerne markante værker og en række midlertidige værker. Der skal i værkerne tages et stedsspecifikt udgangspunkt. Det kulturelle liv på havnen skal være så forskelligartet, at det appellerer til alle fra byens smalle subkulturer til de brede fællesskaber. Derfor skal der både investeres i de gode designede byrum, samtidig med at der skabes plads til det “ustyrede” og det “alternative” bl.a. gennem faciliteter/zoner med midlertidige aktiviteter150. For at sikre disse principper beskriver kunststrategien for 2018 til 2028 derfor, at der søges opført 4 permanente værker af høj kunstnerisk kvalitet, samt at der søges afsat midler til aktiviteter af mere midlertidig karakter. Odense Byråd og Odense Havn har hver bevilget 250.000 kr. til igangsættelse af arbejdet med kunststrategien. Da Odense Kommune ikke selv er bygherre på havnen – ud over ved havnebadet, som er opført – afsættes der ikke midler i henhold til 1 pct.-cirkulæret. Derfor vil realisering af kunststrategien være afhængig af fondsstøtte.151

4.4.3 Vejen Kommune og billedkunsten152 Vejen Kommune blev dannet i forbindelse med kommunalreformen i 2007 af fire kommuner. I modsætning til de to forrige cases er der i Vejen ikke en entydig bymidte, idet kommunen består af en centerby, Vejen, og stationsbyerne Holsted og Brørup på banen til Esbjerg og Rødding, der ligger sydligt i kommunen. Vejen Kommune er dermed kendetegnet ved at bestå af fire byer og et stort opland. Samtidig er Vejen kendt for sit kunstmuseum. Det er disse forhold, der har gjort det interessant at se nærmere på, hvordan kommunen bruger billedkunst i det offentlige rum. Der er ikke politisk vedtaget en politik om, hvordan man i Vejen arbejder med kunstnerisk udsmykning. Idéerne fødes lokalt, og Vejen Kunstmuseum spiller i mange af projekterne en afgørende rolle. Der er således tale om en bottom up-proces. Kommunen har heller ikke en politik i forhold til, hvordan der udsmykkes kunstnerisk ved større nybyggerier og renoveringsprojekter. I stedet træffes beslutning herom i forbindelse med de konkrete anlægsprojekter. Vejen Kommune har besluttet at opføre et nyt rådhus, og der er samlet afsat 64 mio. kr. til selve byggeriet. Der er i forbindelse med beslutningen om byggeriet samtidig truffet beslutning om at afsætte 150.000 kr. specifikt til kunstnerisk udsmykning. Dette svarer til 0,25 pct. af byggesummen. Vejen Kommune planlægger endvidere at bygge nyt hovedbibliotek. På nuværende tidspunkt er der ikke afsat et specifikt beløb til kunstnerisk udsmykning af det nye bibliotek, men det er forhåbningen, at det vil være muligt at prioritere et beløb til kunstnerisk udsmykning af den samlede byggesum.

150 Forslag til Byomdannelsesplan 2.0., Odense Havn, december 2015, Odense Kommune. 151 Interview med chefkonsulent Nete Gedde Jacobsen. 152 Beskrivelsen bygger på interview med kultur- og fritidschef Henning Steen Jensen, Vejen kommune d. 14.11.2017.


Kapitel_4

2018 RAPPORT

113

Det er det politiske udvalg Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, der træffer den endelige beslutning om, hvem der skal stå for den kunstneriske udsmykning. Dette sker efter rådgivning fra Statens Kunstfond. Der nedsættes endvidere i nogle tilfælde en lokal arbejdsgruppe, der forbereder indstillingen til det politiske udvalg, og som har dialogen med repræsentanten fra Statens Kunstfond.153 “Sporet i Vejen – et oplevelsesforløb gennem byen” er et eksempel på, hvordan et projekt kan være med til at understøtte sammenhængskraft i lokalsamfundet. I 2011-2012 arbejdede Vejens aktører inden for erhvervsliv, handelsliv, kultur og fritid sammen med Vejen Kommune om en fælles vision for byens udvikling, som man kaldte “Vision Vejen”. Ud af denne vision besluttedes tre indsatsområder: “Det nysgerrige menneske”, “Livet i byen” og “Det nære erhvervsmiljø”. Samtidig opstod tanken og drømmen om at sammenkæde kommunen og kommunens attraktioner ved at udvikle en strækning til et sammenhængende oplevelses- og læringsforløb for det nysgerrige menneske og samtidig understøtte visionen om at skabe mere byliv. I 2015 blev arbejdet med “Sporet i Vejen” igangsat. Af projektbeskrivelsen fremgår: “Sporet skaber sammenhæng i Vejen og arbejder med udviklingen af en række forskellige byrum med hver deres profil”. Det er målsætningen at binde eksisterende attraktioner på en strækning fra Askov Højskole til Vejen og tværs gennem Vejen by sammen og derved gøre “bagsider” til “forsider”, så alle delstrækninger bliver interessante. Aktiviteterne sætter fokus på sundhed, læring og kommunens kernefortælling. Projektet fortsætter endvidere i mindre koncentreret grad fra Askov til Skibelund Krat og Kongeåen og fra Vejen Kunstmuseum nordpå ad Hærvejen til Præstevænget.154 Herunder ses det planlagte forløb i projektet “Sporet i Vejen”.

153 Interview med kultur og fritidschef Henning Jensen, Vejen kommune. 154 Vejen Kommune: www.vejen.dk/media/helhedsplan/sporet_i_vejen_et_oplevelsesforløb_gennem_byen , besøgt d. 28.11.2017.


114

2018 RAPPORT

Kapitel_4

BILLEDE 14. “SPORET I VEJEN – ET OPLEVELSESFORLØB GENNEM BYEN” FRA PROJEKTBESKRIVELSE, VEJEN KOMMUNE

Foto: Fra projektbeskrivelsen “Sporet i Vejen – et oplevelsesforløb gennem byen.” Projektet består af en oplevelseslinje, der i første omgang markeres som en rød linje samt en række nedslagspunkter, som alle er markeret på skitsen. På denne måde sammenkæder sporet vigtige historiske, kulturelle og rekreative attraktioner. En del af disse nedslag skal udføres som visuelle landmarks, der skal give lyst til at gå på opdagelse med hjerne og krop. Faciliteterne skal fungere skulpturelt i rummet og på denne måde være med til at lokke borgeren til aktivitet og deltagelse. Foreninger og enkeltpersoner er også tiltænkt en aktiv rolle i planlægningen og udførelsen af de enkelte projekter og som medskabere af liv i byrummene i form af arrangementer, kreative værksteder, markedspladser eller andet. I en række af nedslagene lægges særlig vægt på formidlingen af Vejens DNA. Dette kommer til udtryk, når egnens nyere historie formidles med højskolebevægelsen og dens betydning for folkeoplysning, dannelse og demokrati. I nedslag i projektet søges fx Grundtvigs tanker om en sund sjæl i et sundt legeme formidlet i en nutidig kontekst ved projektets fokus på sundhed og læring. Omkring højskolebevægelsen


Kapitel_4

2018 RAPPORT

115

og højskolen i Askov opstod en synergi mellem oplysning, erhvervsfolk og kunstnere. Samtidig er kunstneren Niels Hansen Jacobsen kendt for sine troldeskulpturer og grundlægger af museet i Vejen. Derfor indgår formidling af billedkunsten i en del af nedslagene, som er udført eller planlægges udført. Et konkret eksempel på dette er strækningen fra Askov til skoven i retning mod Vejen by. Rødding Højskole blev oprettet som den første højskole i Danmark tilbage i 1844. Efter 1864 fortsatte arbejdet med udvikling af den danske folkehøjskolebevægelse på Askov Højskole. Askov var datidens campus for uddannelse, folkeoplysning, netværk og idéudvikling. Dette medførte, at uddannelser til sløjdlærere og vævelærerinder voksede frem i Askov, som igen gav grundlag for etablering af virksomheder. Således virkede den verdenskendte væveproducent Anders Lervad og Søn i Askov frem til 2004, og i byen findes stadig virksomheder, der bygger på sammenstilling af opfindsomhed, viden og håndværk. Samtidig er den ældste væv i Danmark fundet i stationsbyen Holsted. Denne fortælling ønskes formidlet i nedslaget mellem Askov og Rødkjær på vejen til Præsteskoven. På strækningen etableres en løber af grafiske frimærker, der udformes med inspiration fra vævekunsten og dermed formidler fortællingen om vævningens betydning for Askov og Vejen kommune. Områdets skoler inddrages i processen. BILLEDE 15. “HÆRVEJENS TIDSTAVLE” OPHÆNGT PÅ GAVLEN AF KONFIRMANDHUSET VED BÆKKE KIRKE UDFØRT AF URSULA MUNCH-PEDERSEN

Foto: Vejen Kommune.


116

2018 RAPPORT

Kapitel_4

Et andet eksempel er nedslaget ved Vejen Kunstmuseum og museumshaven samt strækningen til Vejen Anlæg også kaldet Troldeparken. Museet rummer en meget stor keramiksamling, hvor kernen er billedhugger og keramiker Niels Hansen Jacobsens værker. Niels Hansen Jacobsen er født og opvokset i Vejen, men boede og arbejdede i en 10-årig periode i Paris, hvor han fik stor anerkendelse for sine skulpturer. I museumshaven er hans figurer “ Døden og moderen” samt “ En trold der vejrer Kristenblod” udstillet. Der er adgang til museumshaven døgnet rundt, og adgangen er gratis, hvorfor parken er en del af byrummet i Vejen. Som led i projektet “Sporet i ­Vejen” vil man udvikle en grøn promenade med udfoldelse af troldetemaet med troldebænke mv. Troldetemaet føres videre i Vejen anlæg. Her er udstillet 5 rare trolde, bl.a. den 3-hovedede trold, som er modelleret over trolde fra Birgit Bjerres bøger. Desuden findes der en trolde-legeplads og “ den syngende sten”, der udfordrer fantasien og musiske talenter. I projektet ønskes referencen til trolde i både Vejen anlæg og i Vejen Kunstmuseum styrket, og der ønskes anlagt en sansehave. Projekterne bidrager samlet til at formidle Vejens kulturhistoriske arv samt til at formidle billedkunsten.155 BILLEDE 16. TROLDESPRINGVANDET UDFØRT AF NIELS HANSEN JACOBSEN, VEJEN KUNSTMUSEUM

Note: Troldespringvandet i haven ved Vejen Kunstmuseum af Niels Hansen Jacobsen. Foto: Flemming Olsen.

155 Interview med museumsleder Teresa Nielsen.


Kapitel_4

2018 RAPPORT

117

Ved siden af disse eksempler på formidling af kulturhistorie og billedkunst i det offentlige rum etableres en række andre nedslag, der appellerer til bevægelse og samvær. Der er indtil nu investeret 50 mio. kr. inden for kultur- og fritidsområdet, og fremtidige projekter vil blive realiseret, i takt med at der er økonomi til anlægsprojektet, idet der ikke er afsat et fast beløb på budgettet. Projektet har imidlertid bevirket en større politisk interesse for brugen af bl.a. kunst og kultur i det offentlige rum, hvorfor det er kulturchefens vurdering, at der i fremtiden kan være en større politisk interesse i formuleringen af en politik for brug af kunst i det offentlige rum.156 Vejen Kunstmuseum har spillet en afgørende rolle som faglig sparringspartner i udvikling af de delprojekter, der bygger på kunst og kultur i det offentlige rum. Kunstmuseet har derfor en særlig betydning som drivkraft i forhold til skabelsen af ny kunst i det offentlige rum og formidlingen af denne og eksisterende kunst i by­ rummet.

156 Interview med Kultur- og Fritidschef Henning Steen Jensen.


118

Erik A. Frandsen, Mnemosyne, 2017. VUC Aarhus. Deponeret af Ny Carlsbergfondet. Fotos: Jens Peter Engedal.


Kapitel_5

2018 RAPPORT

119

5.

KUNSTMUSEERNE

I henhold til museumsloven skal museerne give befolkningen adgang til kultur- og naturarven og belyse den kultur- og naturhistoriske udvikling i Danmark og i verden omkring os. Dette sker gennem museernes udstillings- og formidlingsarbejde, deres forskning og videnskabelige dokumentation samt museernes bevaring og registrering af genstande. Kunstmuseerne indkøber i den forbindelse kunstværker, herunder også værker af nulevende danske kunstnere. Kunstmuseerne er henholdsvis statslige kunstmuseer, statsanerkendte kunstmuseer (kommunale, selvejende eller foreningsejede) eller øvrige kunstmuseer (kommunale, selvejende eller privatejede).157 Vi vil i dette kapitel redegøre nærmere for kunstmuseernes indkøb af billedkunst, herunder værker af nulevende danske billedkunstnere, og dermed kunstmuseernes betydning for markedet.

5.1 Data og metode Vi har gennem en spørgeskemaundersøgelse afdækket omfanget af kunstmuseernes gennemsnitlige indkøb af billedkunst på baggrund af museernes indkøb i årene 2013, 2014, 2015 og 2016. Af Billedkunstnernes Forbunds hjemmeside fremgår 70 registrerede kunstmuseer og samlinger, som alle har modtaget spørgeskemaet (spørgeskemaet er gengivet i bilag 5).158 Museerne er blevet spurgt om, hvorvidt de nogle gange køber billedkunst, samt hvor stort et beløb af deres eget budget de indkøber kunst for. Museerne er endvidere blevet spurgt, om de modtager supplerende midler udefra til indkøb af kunst, herunder statsligt tilskud, regionale tilskud, kommunale tilskud samt tilskud fra private fonde og sponsorstøtte fra erhvervslivet samt evt. støtte fra anden side. Museerne er endvidere blevet spurgt om, hvorvidt de køber ny billedkunst, og i givet fald hvor stort et beløb de indkøber ny billedkunst af danske og udenlandske bil-

157 Ifølge Slots- og Kulturstyrelsen: www.slks.dk/fakta-om-museerne/statslige-museer. 158 Billedkunstnernes Forbund: www.bkf.dk/web/guest/danske-museer-og-samlinger.


120

2018 RAPPORT

Kapitel_5

ledkunstnere for. Museerne er i forbindelse med deres køb af værker af nulevende billedkunstnere blevet spurgt, om de har købt direkte fra kunstneren, fra gallerier, på auktioner eller gennem andre. Analysen af kunstmuseernes indkøb er opdelt i to afsnit. I afsnit 5.2 redegør vi for de statslige og statsanerkendte kunstmuseer, og i afsnit 5.3 for de øvrige kunstmuseer.

5.2 Statslige og statsanerkendte kunstmuseer Der findes tre statslige kunstmuseer: • Statens Museum for Kunst, der er Danmarks nationalgalleri og hovedmuseum for billedkunst. Museet har til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske i og formidle både dansk og udenlandsk billedkunst. Museet yder i henhold til museumsloven159 bistand til øvrige statslige og statsanerkendte kunstmuseer. • Ordrupgaard-samlingen, der rummer Nordeuropas betydeligste samlinger af fransk og dansk kunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede. • Den Hirschsprungske Samling, der rummer en stor samling af dansk billedkunst fra 1800-tallet/ Guldalderen samt en samling malerier af Skagensmalerne. De 3 statslige museers driftsbudgetter fremgår af finansloven. De statsanerkendte museer modtager statslig støtte ifølge museumsloven. De statsanerkendte museer er enten selvejende, kommunalt ejede eller foreningsejede. Som følge af, at museerne modtager statslig støtte, fører Slots- og Kulturstyrelsen tilsyn med de statsanerkendte kunstmuseer. Museumsloven blev fra 2013 ændret, således at et samlet statsligt driftstilskud erstattede hidtidige forskellige ordninger for driftstilskud til statsanerkendte museer. Det statslige driftstilskud fastsættes i henhold til Bekendtgørelse om museer m.v. af 25. april 2013 i kapitel 4, paragraf 11 på grundlag af den bevilling, der er afsat på finansloven til formålet. Det statslige tilskud forudsætter, at museet modtager ikke-statslige driftstilskud (kommunale tilskud, tilskud fra EU, fonde, foreninger og private mv.). Det statslige tilskud kan maksimalt ud­gøre 50 pct. af museets driftsbudget, og museets ikke-statslige tilskud skal endvidere udgøre et minimumsbeløb, der årligt fastsættes i finansloven. I finansloven for 2016 fremgik det, at museet skulle have minimum 2 mio. kr. i tilskud fra ikke- statslig finansiering for at kunne opnå statsligt tilskud.160

159 Museumsloven 2013 kapitel 5, paragraf 12. www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162504. 160 De statslige, kommunale og andre driftsbevillinger til kunstmuseerne er ikke medtaget i undersøgelsen, da vi generelt ikke medtager driftstilskud til institutioner.


Kapitel_5

2018 RAPPORT

121

De statslige og statsanerkendte kunstmuseers samlede gennemsnitlige ­årlige indkøb af kunst. Der er i alt 38 statslige eller statsanerkendte kunstmuseer. Vi har spurgt disse kunstmuseer om deres samlede indkøb af billedkunst i årligt gennemsnit i perioden 2013 til 2016. 26 kunstmuseer har svaret på spørgsmålene om deres samlede gennemsnitlige kunstindkøb, samt hvor stor en del der er finansieret af deres eget budget, og hvilke gennemsnitlige tilskud museet har fået fra staten, kommunerne, private fonde, erhvervslivet og fra andre til indkøb af kunst. De resterende 12 kunstmuseer har ikke svaret på, hvor mange penge de bruger på indkøb af kunst, dog har 9 museer oplyst, at de ikke køber værker af nulevende danske billedkunstnere, mens de sidste 3 ikke har svaret på spørgeskemaet. Der er meget store variationer i, hvor meget de enkelte museer køber kunst for. Vi har derfor valgt at opdele de 26 museer, der har svaret på, hvor mange penge de gennemsnitligt bruger på kunstindkøb, i 3 grupper i forhold til størrelsen af deres indkøb: 1. Gruppe 1 (4 museer): Museer med et indkøb på mere end 5 mio. kr. i årligt gennemsnit: Statens Museum for Kunst, Louisiana, Kunsten i Aalborg og Arken. 2. Gruppe 2 (8 museer): Museer med et indkøb på mellem 0,5 mio. kr. til 5 mio. kr. i årligt gennemsnit: Aros Aarhus Kunstmuseum, Esbjerg kunstmuseum, Trapholt, Sorø Kunstmuseum, Museet for Samtidskunst, Heart, Brandts og Bornholms Kunstmuseum 3. Gruppe 3 (14 museer): Museer med et årligt indkøb på op til 0,5 mio. kr. i årligt gennemsnit: Ordrupgaard, Vejle Museerne, afdeling Vejle Kunstmuseum, Vend­syssel Kunstmuseum, Arbejdermuseet161, Vejen Kunstmuseum, Randers Kunst­museum, Holstebro Kunstmuseum, Kastrupgårdsamlingen, KØS, Horsens Kunstmuseum, Østfyns Museer, afdeling Johannes Larsen Museet, Fuglsang Kunstmuseum, Museum Sønderjylland, afdeling Kunstmuseet Brundlund Slot og Museum Sønderjylland, afdeling Tønder Kunstmuseum. Hertil kommer de 9 museer, der har svaret nej til, at de køber ny dansk billedkunst, men ikke svaret på deres kunstindkøb, og de 3 museer, der ikke har svaret på spørgeskemaet, i alt 12 museer, hvor det må antages, at de har et indkøb af billedkunst i et eller andet omfang. Baseret på museernes størrelse antager vi, at 5 kunstmuseer indkøber kunst som gennemsnittet i gruppe 2,162 og at 7 indkøber kunst som gennemsnittet i gruppe 3.163

161 Arbejdermuseet er et kulturhistorisk museum, men køber dansk kunst og indgår derfor i undersøgelsen. 162 Museerne Jorn, Nivaagaard, Den Hirschprungske Samling og Willumsen, Ny Carlsberg Glyptoteket. 163 Museum Salling afdeling Krydsfelt (tidligere Skive kunstmuseum), Ribe Kunstmuseum Designmuseet, Fåborg Kunstmuseum, Koldinghus, Himmerlands Kunstmuseum, Kunstmuseet Skovgaard og Skagen Kunstmuseum.


122

2018 RAPPORT

Kapitel_5

På baggrund heraf viser tabel 5.1 et estimat af kunstmuseernes samlede gennemsnitlige indkøb af billedkunst i årene 2013-2016. Her er tale om indkøb af værker af såvel afdøde kunstnere som af nulevende danske og udenlandske kunstnere. TABEL 5.1. KUNSTMUSEERNES SAMLEDE INDKØB AF KUNST, 2013-16 Samlede gennem­

Indkøb i gennemsnit

snitlige indkøb pr. år

pr. museum pr. år

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

Gruppe 1

55.857

13.964

4/4

Gruppe 2

 8.103

 1.013

8/8

Gruppe 3

 2.101

   150

14/14

 5.064

 1.013

 1.050

   150

72.175

 1.899

Kunstmuseer

Beregnet 5 museer = gruppe 2 Beregnet 7 museer = gruppe 3 I alt

Antal besvarelser/ antal museer

5 (estimeret ud fra gennemsnit gruppe 2 7 (estimeret ud fra gennemsnit gruppe 3 26/38 = 68 %

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til danske kunstmuseer.

De 2 statslige og de 24 statsanerkendte museer, der har besvaret, hvor meget de har købt billedkunst for, har samlet købt billedkunst for 66 mio. om året i gennemsnit i perioden 2013 til 2016. Hertil kommer indkøbet i museer, der ikke har besvaret spørgeskemaet, som vi har beregnet til ca. 6 mio. kr. Samlet køber kunstmuseerne billedkunst for 72 mio. kr. om året i gennemsnit. Her skal det understreges, at der er tale om såvel dansk som udenlandsk billedkunst, at der er tale om såvel ældre dansk billedkunst som ny dansk billedkunst, og at der er tale om køb, der er finansieret såvel af museerne selv – deres indkøbskonto – som af tilskud fra stat, kommuner, private fonde, det private erhvervsliv og fra anden side. Vi vil derfor nu se på, hvor stor en andel af de statslige og statsanerkendte museers indkøb, der går til indkøb af værker af nulevende kunstnere, herunder af nulevende danske billedkunstnere, da dette indkøb har betydning for markedet for billed­ kunsten. Museernes køb af kunst af nulevende billedkunstnere Kunstmuseerne er blevet spurgt om deres årlige gennemsnitlige køb af værker af nulevende danske og udenlandske billedkunstnere. 22 kunstmuseer har svaret, at de køber ny dansk billedkunst. 8 kunstmuseer har svaret, at de ikke køber kunst af nulevende billedkunstnere og er således ikke relevante i forhold til denne del af kortlægningen. De sidste 8 museer er kontaktet telefonisk, eller vi har søgt gennem informationer på museernes hjemmesider at afgøre, om museet køber værker af nulevende danske billedkunstnere. På baggrund af denne kontakt har vi vurderet, at 4 museer nogle gange køber billedkunst af nulevende billedkunstnere. Disse museers indkøb har vi beregnet ud fra gennemsnitskøbene


Kapitel_5

2018 RAPPORT

123

blandt de 22 museer, der har svaret. Det betyder, at i alt 26 statslige og statsanerkendte kunstmuseer er relevante i forhold til vores kortlægning om kunstmuseernes indkøb af ny billedkunst. Vi har på baggrund af besvarelserne fra de 22 kunstmuseer beregnet omfanget af de statslige og statsanerkendte kunstmuseers indkøb af kunst af nulevende danske billedkunstnere samt af nulevende udenlandske billedkunstnere. I gennemsnit udgør 26,5 pct. af deres indkøb værker af nulevende danske billedkunstnere, og 11,5 pct. værker af nulevende udenlandske billedkunstnere. Museernes indkøb af nulevende billedkunstnere fremgår af tabel 5.2. Vi har valgt at gruppere museerne i de samme grupper som i tabel 5.1. Tabellen viser kunst­ museernes indkøb af kunst af nulevende danske og nulevende udenlandske kunst­ nere opgjort i antal værker samt udgifter i årligt gennemsnit for perioden 2013 til 2016. Det fremgår af tabellen, at de udenlandske værker i gennemsnit er væsentlig dyrere end de danske værker. Hvor et dansk kunstværk i gennemsnit koster ca. 90.000 kr., koster et udenlandsk værk ca. 233.000 kr. Der købes desuden væsentlig flere danske end udenlandske værker af nulevende kunstnere. TABEL 5.2. STATSLIGE OG STATSANERKENDTE KUNSTMUSEERS INDKØB AF VÆRKER AF NULEVENDE BILLEDKUNSTNERE, GENNEMSNIT 2013-16 (MIO. KR.), FOR DE KUNSTMUSEER, DER HAR SVARET PÅ SPØRGSMÅLET

Kunstmuseer

Gruppe 1 4 museer Gruppe 2 8 museer Gruppe 3 10 museer I alt

Antal

Indkøb

­værker

(mio. kr.)

Danske

Danske

 76

Gns. indkøb

Antal

Indkøb

Gns. indkøb udenland-

Antal

danske

­værker

(mio. kr.)

værker pr.

Uden-

Uden­

museum

landske

landske

pr. museum

14,5

191.000

 9

8,4

930.000

 4

 61

 6,4

105.000

10

1,2

120.000

 8

109

 1,1

 10.000

23

0,2

  8.700

10

246

22

 89.430

42

9,8

233.000

22

ske værker ­besvarelser

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til danske museer.

Det er imidlertid ikke alle museer, der har svaret på spørgsmålet om køb af værker af nulevende kunstnere. Derfor har vi beregnet det estimerede indkøb i de 4 museer, der har oplyst, at de køber værker af nulevende billedkunstnere, men ikke oplyst beløb for købet, ud fra de gennemsnitlige indkøb i de 22 museer, der har oplyst deres indkøb i besvarelsen af spørgeskemaet.


124

2018 RAPPORT

Kapitel_5

TABEL 5.3. STATSLIGE OG STATSANERKENDTE KUNSTMUSEERS INDKØB AF VÆRKER AF NULEVENDE BILLEDKUNSTNERE, GENNEMSNIT 2013-16 (MIO. KR.), I ALT Indkøb (mio. kr.)

Indkøb (mio.kr.)

Nulevende danske

Nulevende udenlandske

­billedkunstnere

billedkunstnere

22

9,8

1,1

0,4

23,1

10,2

Museer, der har svaret i spørgeskemaet Beregnet indkøb for 4 museer, der ikke har svaret på spørgsmålet, men som køber ny billedkunst164 I alt Kilde: Museernes svar på spørgeskemaundersøgelse.

Kunstmuseerne indkøber således i alt kunst for ca. 72 mio. kr. i gennemsnit om året. Heraf går ca. • 23 mio. kr. (ca. 32 pct.) til indkøb af værker af nulevende danske billedkunstnere • 10 mio. kr. (ca. 14 pct.) til indkøb af værker af nulevende udenlandske billedkunstnere • Resten, dvs. 39 mio. kr. (ca. 54 pct.), går til indkøb af værker af afdøde kunstnere. Finansieringskilder til kunstindkøb De statslige og statsanerkendte kunstmuseer modtager tilskud til indkøb af kunst fra en række parter. Vi har derfor spurgt museerne om, hvorfra der modtages tilskud til indkøb af kunst og til den gennemsnitlige størrelse af disse tilskud. Af tabel 5.4 fremgår de statslige og statsanerkendte kunstmuseers samlede finansieringskilder. I tabellen er museerne opdelt i de tre grupper, som vi har anvendt i de forrige tabeller.

164 3 museer er beregnet som gruppe 3 med et køb på 110.000 kr. pr. museum af dansk kunst og 20.000 kr. af udenlandsk kunst. 1 museum er beregnet som gruppe 2 med et køb på 800.000 kr. af dansk kunst og 300.000 kr. af udenlandsk kunst.


Kapitel_5

2018 RAPPORT

125

TABEL 5.4. DE STATSLIGE OG STATSANERKENDTE KUNSTMUSEERS SAMLEDE FINANSIERINGSKILDER, 2013-16 (MIO. KR.) Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

I alt

Museernes eget budget

23 (42 %)

3 (33 %)

1 (50 %)

27 (41 %)

Statstilskud

0,4 (1 %)

0,4 (5 %)

0,1 (5 %)

1 (1 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

29 (52 %)

4 (54 %)

0,5 (23 %)

34 (52 %)

Tilskud fra erhvervsvirksomheder

0 (0 %)

0,2 (3 %)

0,4 (18 %)

0,6 (1 %)

Andre tilskud

3 (4 %)

0,4 (5 %)

0,1 (5 %)

3 (5 %)

56 (100 %)

8 (100 %)

2 (100 %)

66 (100 %)

Kommunale tilskud Private fonde

I alt

Note: Tabellen er baseret på de 22 statslige og statsanerkendte kunstmuseer, der har besvaret spørgeskemaet.

Af tabellen fremgår det, at de private fonde er en væsentlig bidragsyder, idet de bidrager med ca. halvdelen af finansieringen, mens museernes egne indkøbskonti finansierer i gennemsnit 41 pct. Når vi efterfølgende skal beregne det samlede køb/ marked for billedkunst, medregner vi kun museernes egen andel, da tilskud fra stat, kommuner og private fonde kortlægges i andre kapitler. Antager vi, at købet af værker af nulevende danske billedkunstnere finansieres med samme fordeling, som det er tilfældet for museernes samlede indkøb, kan vi beregne værdien af købet af værker af nulevende danske billedkunstnere, finansieret af ­museernes eget budget, til ca. 9,6 mio. kr. i årligt gennemsnit. De statslige og statsanerkendte kunstmuseers indkøbskanaler Museerne er også blevet spurgt om, hvor de indkøber deres billedkunst. Vi har spurgt, om de er købt direkte hos kunstneren, på galleri eller på auktion eller købt af andre. På baggrund af disse oplysninger har vi beregnet fordelingen af indkøb mellem de forskellige indkøbskanaler og værdien af indkøbene af værker af nulevende danske billedkunstnere. Beregningen fremgår af tabel 5.5.


126

2018 RAPPORT

Kapitel_5

TABEL 5.5. DE STATSLIGE OG STATSANERKENDTE KUNSTMUSEERS INDKØBSKANALER, 2016 (PCT. OG MIO. KR.) Indkøbskanaler

Procentdel af værker

Værdien af indkøb af nulevende ­danske billedkunstnere (mio.kr.)

Indkøbt direkte af kunstneren

  53 %

12,3

Indkøbt på galleri

  24 %

 5,5

Indkøbt på auktion

  3 %

 0,6

Indkøbt af andre

  20 %

 4,7

I alt

100 %

23,1

Note: Tabellen baseret på de 22 statslige og statsanerkendte kunstmuseer, der har besvaret spørgeskemaet.

Donationer af værker af ny dansk billedkunst Vi har endvidere spurgt museerne, om de har modtaget donationer af ny dansk billedkunst i årene 2013 til 2016. De museer, der har svaret, modtager i alt 411 værker i donationer, svarende til 18,7 donationer i årligt gennemsnit pr. museum. Af vores spørgeskemaundersøgelse fremgår endvidere antallet af værker som museerne i årligt gennemsnit har købt i perioden 2013 til 2016. Af besvarelserne fremgår, at ­museerne i årligt gennemsnit har købt 290 værker om året. Donationerne er primært fra fonde og privatpersoner, og disse donationer har således stor betydning for ­museernes samlinger. I tabel 5.6 er de gennemsnitlige årlige donationer til kunstmuseerne opdelt i de 3 grupperinger af museer, som vi har anvendt i de øvrige tabeller. TABEL 5.6. ANTAL GENNEMSNITLIGE DONATIONER AF NY DANSK KUNST TIL KUNSTMUSEER, 2013-16 Kunstmuseer Gruppe 1 (4 museer har besvaret) Gruppe 2 (8 museer har besvaret) Gruppe 3 (10 museer har besvaret) I alt

Antal donationer af ny dansk

Antal donationer i gennemsnit

­billedkunst, gennemsnit om året

om året pr. museum

132

33

157

20

122

12

411 Note: Tabellen bygger på de 22 statslige og statsanerkendte kunstmuseer, der har besvaret spørgeskemaet.

Tabellen viser, at de store museer modtager et større antal donationer i gennemsnit om året, end det er tilfældet for de mindre museer. For museer i alle 3 grupper spiller donationer en stor rolle som supplement til museernes indkøb.


Kapitel_5

2018 RAPPORT

127

Sammenfatning De statslige og statsanerkendte kunstmuseer indkøber i alt billedkunst for 72 mio. kr. om året. Dette køb omfatter såvel værker af afdøde kunstnere som værker af nu­ levende danske og udenlandske kunstnere. Købet af værker af nulevende danske kunstnere udgør 23 mio. kr. om året. Købet af værker af nulevende udenlandske billedkunstnere udgør 10 mio. kr. Museernes indkøb af billedkunst finansieres dels af museernes eget budget, dels af støtte fra stat, kommuner, private fonde, erhvervslivet eller fra anden side. Indkøbet af billedkunst finansieret af museernes eget budget udgør i gennemsnit 41 pct. af det samlede indkøb. Museerne bruger på baggrund heraf 9,6 mio. kr. af deres eget budget til indkøb af værker af nulevende danske billedkunstnere. Museerne køber deres kunst gennem forskellige indkøbskanaler. 53,4 pct. indkøbes gennemsnitligt direkte fra kunstneren, 23,7 pct. købes på gallerier, 2,6 pct. på auktioner og 20,3 pct. af andre. Vi regner med, at kunstnerne får 50 pct. af købet fra køb fra gallerier og auktioner, og det fulde beløb fra køb direkte af kunstneren eller på anden måde. Det giver en omsætning for nulevende danske billedkunstnere på 8,4 mio. kr. om året.

5.3 Øvrige kunstmuseer Der er udsendt spørgeskema til i alt 32 øvrige kunstmuseer. Det har imidlertid vist sig, at en stor del ikke køber billedkunst og derfor ikke er relevante for vores undersøgelse. Gennem besvarelser på spørgeskemaundersøgelsen og ved kontakter til en række museer er vi kommet frem til, at i alt 7 museer er relevante for vores kortlægning. Heraf har 2 kunstmuseer besvaret spørgeskemaet, mens 5 kunstmuseer har svaret ja til, at de nogle gange køber dansk billedkunst, men ikke besvaret spørge­ skemaet (se bilag 6). Der er tale om følgende museer: Hempel Glasmuseum og Museet for Religiøs Kunst har besvaret spørgeskemaet (gruppe 4), mens Det Nationale Fotomuseum, Fanø Kunstmuseum, Vestjyllands Kunstmuseum, Det Nationalhistoriske Museum på ­Frederiksborg Slot og Museet for Dansk Bladtegning (gruppe 5) telefonisk har oplyst, at de køber værker af nulevende danske billedkunstnere. De 2 “øvrige kunstmuseer”, der har besvaret hele spørgeskemaet, køber i alt billedkunst for 66.000 kr. året i gennemsnit for perioden 2013 til 2016. Der er udelukkende tale om køb af værker af nulevende danske billedkunstnere. Vi bruger disse svar til at beregne summen af indkøb i de 5 øvrige museer, der indkøber ny dansk kunst, og vil


128

2018 RAPPORT

Kapitel_5

derfor udelukkende beregne værdien af købet af værker for nulevende danske billedkunstnere, da det udelukkende er det, vi har fået oplysninger om, og da det endvidere er denne værdi, vi skal bruge til at opgøre det samlede marked for billedkunst. Købet af værker af nulevende danske billedkunstnere fremgår af tabel 5.7. TABEL 5.7. ØVRIGE KUNSTMUSEERS INDKØB AF VÆRKER AF NULEVENDE DANSKE BILLEDKUNSTNERE, 2013-16 (1.000 KR.) Museer

Årligt indkøb af ny dansk billedkunst

Gruppe 4 (fra spørgeskema)

 66

Gruppe 5 (beregnet)

165

I alt

231

Note: Spørgeskema til kunstmuseerne.

De 2 “øvrige kunstmuseer”, der har besvaret spørgeskemaet, oplyser i deres besvarelser, hvordan disse indkøb er finansieret. Museerne har finansieret deres indkøb med 80 pct. af museernes eget budget, og 20 pct. er finansieret af tilskud fra anden side. De oplyser endvidere, at de har købt deres værker direkte af nulevende danske billedkunstnere. Vi kan på denne baggrund beregne den andel af indkøbet, der indgår direkte i markedet, og som ikke opgøres i de øvrige kapitler, samt den andel, der tilfalder billedkunstnerne. Dette er vist i tabel 5.8. TABEL 5.8. ØVRIGE KUNSTMUSEERS INDKØB AF NY DANSK BILLEDKUNST OG KUNSTNERNES ANDEL, 2013-16 (1.000 KR.) Kunstmuseernes egenfinansiering af ny dansk kunst (80 pct. af det samlede indkøb) Kunstnernes andel (100 pct. købt direkte af kunstnerne)

185 185

Kilde: Spørgeskema til kunstmuseerne.

Da øvrige kunstmuseers indkøb af kunst af nulevende danske billedkunstnere er identisk med deres samlede indkøb af kunst, skal der tillægges 0,2 mio. kr. til omsætningen af såvel billedkunst i alt som til ny dansk billedkunst i de statslige og statsanerkendte museer, når det samlede marked skal opgøres. Der redegøres for det samlede marked i afsnit 5.4.


Kapitel_5

2018 RAPPORT

129

5.4 Sammenfatning Det samlede marked for indkøb af billedkunst til kunstmuseerne i Danmark kan herefter beregnes til følgende: TABEL 5.9. KUNSTMUSEERNES SAMLEDE INDKØB, 2013-16 (MIO.KR.) Indkøb i alt, statslige og statsanerkendte

72

Indkøb i alt, øvrige kunstmuseer

 0,2

Samlet indkøb af kunst

72,2

Indkøb af værker af nulevende danske billedkunstnere (statslige og statsanerkendte)

23,1

Indkøb af værker af nulevende danske billedkunstnere (øvrige museer)

 0,2

Samlet indkøb af værker af nulevende danske billedkunstnere

23,3

Heraf Indkøb fra museernes eget budget, statslige og statsanerkendte museer Heraf Indkøb fra museernes eget budget, øvrige museer Samlet indkøb af værker af nulevende danske billedkunstnere ­finansieret af museernes eget budget

 9,6  0,2   9,8

Kunstnernes andel165, statslige og statsanerkendte

 8,4

Kunstnernes andel, øvrige kunstmuseer

 0,2

Kunstnernes andel af samlet købet finansieret af kunstmuseernes eget budget, i alt

  8,6

Kilde: Spørgeskema til danske kunstmuseer.

I nedenstående tabel er foretaget en række sammenstillinger mellem 1998-undersøgelsen, der baserede sig på gennemsnit for årene 1993, 1994, 1995 og 1996, og den gennemførte spørgeskemaundersøgelse, der baserer sig på et gennemsnit for årene 2013, 2014, 2015 og 2016.166 Beløbene fra 1998-undersøgelsen er prisfremskrevet vha. Danmarks Statistiks Forbrugerprisindeks.

165 Kunstmuseerne køber 26,3 pct. på gallerier og auktioner og resten direkte hos kunstneren eller gennem andre. Vi har regnet med, at kunstnerne får 50 pct. af købet på gallerier og auktioner og 100 pct. på resten. 166 Bille Hansen et al., 1998.


130

2018 RAPPORT

Kapitel_5

TABEL 5.10. SAMMENLIGNING AF KUNSTMUSEERNES SAMLEDE KUNSTINDKØB I 1996 (2016-PRISER) OG 2013-2016167 Gennemsnit for årene 1993-96 (2016-priser)

Gennemsnit for årene 2013-16

Statslige og statsanerkendte kunstmuseers samlede årlige

40 mio. kr.

72 mio. kr.

48 %

41 %

11,6 mio. kr.

23 mio. kr.

28 %

32 %

1.4 mio. kr.

0,2 mio. kr.

0,8 mio. kr.

0,2 mio. kr.

53 %

85 %

18 mio. kr.

34 mio. kr.168

indkøb Indkøb fra museernes egen ­indkøbskonto Statslige og statsanerkendte museers årlige indkøb af værker af nulevende danske billed­ kunstnere Indkøb af værker af nulevende danske kunstnere i pct. af det samlede indkøb (statslige og statsanerkendte) Øvrige kunstmuseers samlede årlige indkøb Øvrige kunstmuseers samlede årlige indkøb af værker af nu­ levende danske billedkunstnere Indkøb af værker af nulevende danske kunstnere i pct. af det samlede indkøb (øvrige kunstmuseer) Samlede årlige støtte fra fonde til indkøb af billedkunst Note: Tal fra 1998-undersøgelsen (Bille Hansen et al., 1998).

Af tabel 5.10 ses det, at de statslige og statsanerkendte kunstmuseers samlede årlige indkøb er steget i faste priser fra 40 mio. kr. til 72 mio. kr. Samtidig er øvrige kunstmuseers samlede indkøb reduceret betydeligt i forhold til 1998-undersøgelsen. I forhold til det samlede marked har dette dog marginal betydning, da det samlede indkøb af de statslige og statsanerkendte museer udgør 72 mio. kr. og øvrige kunstmuseer kun udgør 0,2 mio. kr.

167 Danmarks Statistik: www.dst.dk/forbrugerprisindeks. 168 De 34 mio. kr. baserer sig på svar fra 22 ud af 26 statslige og statsanerkendte kunstmuseer. Tallet er derfor i underkanten. Endvidere har øvrige museers fondsstøtte ikke medregnet. Denne er imidlertid ubetydelig, da det samlede indkøb udgør 200.000 kr. og 80pct. heraf er finansieret af museerne eget budget.


Kapitel_5

2018 RAPPORT

131

Når de statslige og statsanerkendte kunstmuseers samlede finansieringskilder sammenlignes med 1996, ses, at museernes egen finansiering er faldet fra 48 pct. til 41 pct.169 Til gengæld er de private fondes andel steget. De private fonde har således fået større betydning i forhold til kunstmuseernes indkøb i løbet af de sidste 20 år. De private fonde yder en relativt større andel af finansieringen til indkøb af billedkunst. Tilskuddet til indkøb af billedkunst stiger fra 18mio. kr. i gennemsnit i årene 1993-1996 i 2016-priser til 34 mio. kr. i gennemsnit i årene 2013-2016. Samtidig ses en udvikling, hvor den procentvise andel, som museernes egen indkøbskonto/budget dækker, reduceres fra 48 pct. til 41 pct. Kunstmuseerne er med andre ord blevet mere afhængige af finansiering fra anden side. Ved sammenligning med undersøgelsen fra 1998 ses det, at færre museer har svaret, at de køber billedkunst.170 Til gengæld er det samlede indkøb steget. En del af forklaringen på dette er museumsreformen i 2013, hvor en del museer fusionerede til større museer. Ved sammenligning af, hvilke museer der har svaret i 1998 og nu, er fx Fyns Kunstmuseum er blevet en del af Brandts i Odense, Skive Museum er blevet en del af Krydsfelt Skive, og kunstmuseet i Åbenrå er blevet til Kunstmuseet Brundholm Slot, som er en del af Museum Sønderjylland.

169 Bille Hansen et al., 1998. 170 I 1996 var der ifølge museumshåndbogen 95 kunstmuseer, hvoraf der blev udsendt spørgeskemaer til 84 kunstmuseer. Heraf viste 27 øvrige kunstmuseer sig at være ikke relevante. 57 museer indgik således i undersøgelsen (Bille Hansen et al., 1998). BKF’s liste over kunstmuseer i 2016 viser 70 kunstmuseer, som har fået tilsendt vores spørgeskema. Heraf har det vist sig, at 33 ikke er relevante for undersøgelsen.


132

Mogens Otto Nielsen. Ravstrupvej, 2017. Foto: Fra Statens Kunstfonds arkiver.


Kapitel_6

2018 RAPPORT

133

6.

KUNSTFORENINGERNE

Der findes et stort antal kunstforeninger i Danmark, dels offentlige kunstforeninger, der er åbne for alle, dels firmakunstforeninger, der udelukkende er for de ansatte i offentlige eller private firmaer og organisationer. Kunstforeningernes formål er typisk at fremme interessen for kunst blandt medlemmerne og indkøbe kunst for kontingentbeløbene til bortlodning. Dvs. at kunstforeningerne, ud over at udbrede kend­skabet til kunst via udstillinger i virksomheden/organisationen samt arrangere udflugter og foredrag, indkøber kunstværker. De fleste kunstforeninger indkøber en hel del kunst i årets løb, som herefter bortloddes til medlemmerne på den årlige generalforsamling.

6.1 Data og metode Undersøgelsens overordnede formål er at belyse kunstforeningernes samlede kunstindkøb og udgifter til kunst. I undersøgelsen indgår de kunstforeninger, som web­ portalen KunstOnline.dk har registreret i deres årlige katalog over kunstforeninger i Danmark.171 Med udgangspunkt i kataloget fra KunstOnline.dk har vi udsendt et spørgeskema (bilag 7) til 513 kunstforeninger over hele landet. Hvor mange kunstforeninger der herudover eksisterer, vides ikke med sikkerhed, men det må antages, at langt de fleste kunstforeninger er omfattet af denne undersøgelse. I undersøgelsen fra 1996 blev der identificeret 486 kunstforeninger i Danmark, hvilket betyder, at antallet af kunstforeninger stort set er uændret (Bille Hansen et al., 1998). Spørgeskemaet er baseret på det skema, der blev sendt ud i forbindelse med undersøgelsen fra 1996, dog med enkelte justeringer. Inden udsendelsen af det endelige spørgeskema blev det diskuteret med Finn Mikkelsen, Sammenslutningen for Danske Kunstforeninger og formand for Korsør Kunstforening. På denne baggrund blev der foretaget mindre korrektioner af spørgeskemaet. Kunstforeningerne fik en periode på to uger til at besvare det udsendte spørgeskema. De kunstforeninger, der ikke havde besvaret spørgeskemaet efter tidsfristens udløb, fik tilsendt en skriftlig påmindelse, og endnu én, hvis de ikke havde besvaret spørgeskemaet en uge herefter.

171 Det anvendte katalog over kunstforeninger er fra juni 2016. KunstOnline.dk er en stor kunstportal, der er ejet af Flemming Jespersen og bliver produceret i samarbejde med webbureauet Intern1 ApS i Århus.


134

2018 RAPPORT

Kapitel_6

Af de 513 udsendte spørgeskemaer blev 252 besvaret, svarende til 49 pct. Derudover returnerede 32 af kunstforeningerne delvise besvarelser, svarerende til 6 pct. I undersøgelsen er de delvise besvarelser inkluderet, og på nogle spørgsmål er der derfor op til 284 besvarelser, hvilket svarer til en samlet svarprocent på 55 (se bilag 8). I bilag 8 vurderes desuden undersøgelsens repræsentativitet, og det konkluderes, at besvarelserne er repræsentative i forhold til kunstforeningernes størrelse, men ikke i forhold til, om de er åbne for alle interesserede eller interne, lukkede foreninger.

6.2 Resultater 6.2.1 Antal medlemmer 281 kunstforeninger har besvaret spørgsmålet om deres medlemstal. Disse kunstforeninger har et gennemsnitligt medlemstal på 145. Det mindste antal medlemmer i en kunstforening er Skolernes Kunstforening Århus, der har et medlemstal på 16 medlemmer172, mens det største antal medlemmer i en kunstforening er Kunstforeningen på OUH (Odense Universitetshospital), der har et medlemstal på 600.173 Kunstforeningerne kan groft opdeles i to kategorier: • Offentlige kunstforeninger, der er åbne for alle interesserede eksempelvis i en bestemt kommune (fx Birkerød Kunstforening). • Firmakunstforeninger, der er interne lukkede foreninger for de ansatte. Der kan både være tale om ansatte i offentlige/kommunale myndigheder eller institutioner (fx Brøndby Rådhus eller Miljøstyrelsen) eller i private firmaer (fx Danfoss eller LEO Pharma). 284 kunstforeninger har besvaret spørgsmålet, om der er tale om en intern, lukket forening, eller om foreningen er åben for alle interesserede. Heraf er ca. 1/4 af kunstforeningerne åbne for alle interesserede, mens 2/3 er interne, lukkede foreninger. Knap 1/10 af kunstforeningerne har angivet, at de hverken er åbne for alle eller internt lukkede, da nogle kunstforeninger eksempelvis har angivet, at skoler eller støttepersoner er medlemmer. Sammenlignet med kunstforeningernes medlemstal i 1996 er det gennemsnitlige medlemstal faldet fra 175 medlemmer i 1996 til 145 medlemmer i 2016. Andelen af åbne kunstforeninger er den samme som i 1996, mens andelen af lukkede kunstforeninger er faldet fra ca. 3/4 til 2/3, hvilket primært skyldes, at ca. 1/10 af kunstforeningerne har angivet, at kunstforeningen hverken er åben for alle eller internt lukkede (Bille Hansen et al., 1998).

172 Lantmännen Unibake Kunstforening er faktisk den mindste kunstforening, idet de har angivet, at de kun har 1 medlem, hvilket sandsynligvis er en fejl. 173 Holstebro personaleforening har i spørgeskemaet angivet, at de har 2400 medlemmer. Holstebro personaleforening er dog ikke kun en kunstforening, men en samlet personaleforening, hvor der også er et kunstudvalg, som indkøber og udlodder kunst til de 2400 medlemmer af personaleforeningen.


2018 RAPPORT

135

6.2.2 Typer af aktiviteter og arrangementer 281 kunstforeninger har besvaret spørgsmålet om, hvilke typer aktiviteter og arrangementer foreningen påtager sig. Heraf har 84 pct. (236) svaret, at de holder udstillinger med udvalgte kunstnere. I gennemsnit afholdes der 9,2 udstillinger pr. kunstforening i 2016, hvilket er det samme som i 1996 (ibid). Den kunstforening, der afholdt færrest udstillinger i 2016, afholdt ingen udstillinger, mens den kunstforening, der afholdt flest udstillinger, afholdt 30 udstillinger.174 Ligesom i 1996 er der dog en forholdsvis stor spredning i udstillingshyppigheden. FIGUR 6.1. ANTAL UDSTILLINGER PR. KUNSTFORENING, 2016 50 43

40 Antal foreninger

Kapitel_6

30 26 21

22

23 21

20 16

15

9

10 6

0

17

6

6

1

0

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

2

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20+

Antal udstillinger Kilde: Spørgeskemaundersøgelsen til kunstforeningerne.

Kunstforeningerne er desuden meget aktive med hensyn til indkøb til bortlodninger, auktioner eller lignende, hvilket gælder 94 pct. (263) af kunstforeningerne. Derudover afholder 64 pct. (180) af kunstforeningerne udflugter, 45 pct. (127) afholder foredragsaftener, og 20 pct. (58) afholder andre forskelligartede aktiviteter. Blandt disse kan bl.a. nævnes aktiviteter som vinsmagning, koncerter, teater, et årligt marked for kunst, malerkurser, filmaftener og konkurrencer som fx fotokonkurrencer, kunstkonkurrencer m.m. Sammenlignet med kunstforeningernes aktiviteter i 1996 er der sket et lille fald i andelen af kunstforeninger, der afholder udstillinger. I 1996 afholdt 96 pct. af kunstforeningerne udstillinger, mens kun 84 pct. af kunstforeningerne afholdt udstillinger i 2016 (Bille Hansen et al., 1998.).

174 En enkelt kunstforening har angivet, af de har afholdt 320 udstillinger, men det er sandsynligvis ikke 320 forskellige udstillinger, men det samlede antal udstillingsdage.


136

2018 RAPPORT

Kapitel_6

6.2.3 Kunstforeningernes indkøb og udstillingsleje Af de 236 kunstforeninger, der afholder udstillinger, har 226 svaret på spørgsmålet om, hvorvidt de betaler udstillingsleje eller har garantikøb hos de udstillede kunstnere – eller evt. begge dele. Heraf foretager 95 pct. (215) garantikøb, mens 6 pct. (14) betaler udstillingsleje, og 4 pct. (9) betaler hverken udstillingsleje eller foretager garantikøb. 2 pct. (5) gør noget andet som eksempelvis at låne kunst gratis fremfor at betale udstillingsleje eller gøre garantikøb. De køber dog ofte værker ved udstillingens slutning for at støtte nogle af kunstnerne. De 215 kunstforeninger, der gør garantikøb, har et gennemsnitligt garantikøb på ca. 4.700 kr. 175 Det mindste garantikøb er på 1.000 kr., mens det største garantikøb er på 10.000 kr. 218 kunstforeninger har svaret på spørgsmålet om størrelsen af kunstforeningens samlede køb hos de udstillende kunstnere. Disse kunstforeninger har et årligt gennemsnitskøb hos de udstillende kunstnere på ca. 45.000 kr.176 Det mindste samlede indkøb er på 0 kr., mens det største samlede indkøb er på 900.000 kr. Eftersom kunstforeningerne er repræsentative i forhold til deres størrelse, kan det antages, at 430 kunstforeninger i alt afholder udstillinger. I alt for alle kunstforeningerne kan det derfor estimeres, at de har indkøbt for ca. 19,3 mio. kr. hos udstillende kunstnere i 2016.177 261 kunstforeninger har besvaret spørgsmålet om størrelsen af det gennemsnitlige årlige indkøb hos gallerier og kunsthandlere. Disse kunstforeninger har et gennemsnitligt årligt indkøb hos gallerier og kunsthandlere på ca. 24.000 kr.178 Samlet set køber 471 kunstforeninger179 i alt derfor kunst hos gallerier og kunsthandlere for omkring 11,3 mio. kr. De 14 kunstforeninger, som betaler udstillingsleje, betaler i gennemsnit 6.000 kr. i udstillingsleje.180 Det største beløb er 42.000 kr., mens det mindste er på 4.500 kr. Samlet set betaler 21 kunstforeninger181 derfor udstillingsleje for 126.000 kr. i alt.

175 Baseret på 182 gyldige besvarelser. 176 Baseret på 169 gyldige besvarelser. 177 Da kunstforeningerne, der har besvaret spørgeskemaet, imidlertid ikke er repræsentative i forhold til, om de er åbne eller lukkede, har vi foretaget en beregning, der tager højde for de lukkede kunstforeningers underrepræsentativitet. Af bilag 8 fremgår det, at åbne kunstforeninger er overrepræsenteret i besvarelserne, og at disse køber for et mindre beløb end lukkede kunstforeninger. Hvis vi indregner disse forhold i estimatet for det samlede indkøb hos udstillende kunstnere i 2016, betyder dette, at kunstforeningerne har indkøbt for 19,5 mio. kr. Det betyder altså, at selvom kunstforeninger ikke er repræsentative på alle parametre, kunne det alligevel godt tyde på, at de er tilstrækkeligt repræsentative i forhold til indkøb. Derfor har vi i de følgende udregninger antaget, at besvarelserne er repræsentative for alle kunstforeninger. 178 Baseret på 232 gyldige besvarelser. 179 Dette er et estimat baseret på, at stikprøven er repræsentativ i forhold til kunstforeningernes størrelse, hvilket muliggør, at vi kan henføre stikprøvens resultater til den samlede population af kunstforeninger og dermed give et bud på antallet af kunstforeninger, der køber kunst hos gallerier og kunsthandlere. 180 Baseret på 13 gyldige besvarelser. 181 Dette er et estimat baseret på, at stikprøven er repræsentativ i forhold til kunstforeningernes størrelse, hvilket muliggør, at vi kan henføre stikprøvens resultater til den samlede population af kunstforeninger og dermed give et bud på antallet af kunstforeninger, der betaler udstillingsleje.


Kapitel_6

2018 RAPPORT

137

Opsummerende viser tabel 6.1 kunstforeningernes forskellige typer af indkøb i gennemsnit og i alt (under antagelse om repræsentativitet i besvarelserne): TABEL 6.1. KUNSTFORENINGERNES UDSTILLINGSLEJE, INDKØB I ALT HOS DE UDSTILLENDE KUNSTNERE OG INDKØB HOS GALLERIER OG KUNSTHANDLERE, 2016

Udstillingsleje til ­udstillende kunstnere Indkøb i alt hos de udstillende kunstnere Indkøb i alt hos gallerier og kunsthandlere Totalt indkøb182 Samlet indkøb af ny, dansk kunst

Gennemsnit pr.

Alle kunstforeninger

­kunstforening (kr.)

(mio. kr.)

 6.000

 0,1

45.000

19,3

24.000

11,3

75.000

30,7

-

29

Kilde: Spørgeskema til kunstforeningerne.

Til spørgsmålet om, hvor stor en andel af hhv. dansk og udenlandsk kunst kunstforeninger indkøbte i 2016, har 236 kunstforeninger angivet, at de i gennemsnit foretager 93 pct. af deres indkøb hos danske kunstnere. 242 kunstforeninger har angivet, at de i gennemsnit foretager 7 pct. af deres indkøb hos udenlandske billedkunstnere. Kunstforeningerne køber altså fortsat langt størstedelen af deres kunst hos danske kunstnere. Mens nogen kunstforeninger kun køber dansk kunst, udgør indkøb hos udenlandske kunstnere kun op til 50 pct. af det samlede køb hos de kunstforeninger, der også køber udenlandsk kunst. Da det totale indkøb af kunst blandt alle kunstforeninger beløber sig til 30,7 mio. kr. jf. tabel 6.1, og eftersom kunstforeninger opgiver, at de i gennemsnit foretager 93 pct. af deres indkøb af kunst hos danske billedkunstnere, betyder dette, at kunstforeningerne indkøber for ca. 29 mio. kr. ny dansk kunst i 2016.183

6.2.4 Professionelle eller amatører som udstillende kunstnere 208 kunstforeninger har besvaret spørgsmålet, om de udstillende kunstnere er professionelle og primært lever af deres kunst. Heraf har 51 pct. (107) svaret, at de udstiller omtrent lige mange professionelle kunstnere og kunstnere med anden hovedbeskæftigelse. Samtidig har 37 pct. (76) svaret, at de primært udstiller kunst lavet

182 Garantikøb overlapper med Indkøb i alt hos udstillende kunstnere og indregnes derfor ikke i det totale indkøb. 183 Eftersom kunstforeningers forhold mellem indkøbt kunst hhv. hos danske og udenlandske kunstnere ikke varierer nævneværdigt, er der ingen grund til at tro, at de kunstforeninger, der køber en relativ større andel kunst hos udenlandske kunstnere, køber for større beløb end de kunstforeninger, der køber en relativt større andel kunst hos danske kunstnere. Derfor kan vi med rette anvende kunstforeningernes gennemsnitlige andel af indkøbt kunst hos danske kunstnere i opgørelsen af det samlede køb af kunst hos nulevende danske kunstnere.


138

2018 RAPPORT

Kapitel_6

af professionelle kunstnere, mens 12 pct. (25) primært udstiller kunst lavet af kunstnere, der har deres primære indkomst fra andet end salg af deres kunst. Vi har undersøgt det gennemsnitlige garantikøb og kunstforeningens samlede køb hos de udstillende kunstnere for de kunstforeninger, der har svaret, at de primært afholder udstillinger med professionelle billedkunstnere, der lever af deres kunst. Af disse kunstforeninger har 59 svaret, at de har garantikøb hos de udstillede kunstnere. Disse kunstforeninger har et gennemsnitligt garantikøb på 5.000 kr., hvilket er stort set det samme som det totale gennemsnit. Tilsvarende har 76 af de kunstforeninger, der primært udstiller kunst lavet af professionelle kunstnere, besvaret spørgsmålet om kunstforeningens samlede køb hos de udstillende kunstnere. Disse kunstforeninger har et gennemsnitligt samlet indkøb på 53.000 kr., hvilket er mere end det totale gennemsnit på 45.000 kr. Det tyder derfor på, at professionelle kunstnere bliver honoreret lidt over gennemsnittet, når det kommer til indkøb i alt, men ikke når det kommer til garantikøb. 209 kunstforeninger har besvaret spørgsmålet om, hvordan kunstnere udvælges til kunstforeningens udstillinger. Kunstforeningerne havde her mulighed for at sætte kryds ved flere forskellige måder at udvælge kunstnere på samt beskrive, hvordan de udvælger kunstnere, hvis foreningens måde at udvælge kunstnere på ikke var beskrevet i spørgeskemaet. Heraf har 87 pct. (181) af kunstforeningerne svaret, at de får henvendelser fra kunstnere, som ønsker at udstille hos dem. Kunstnerne medsender typisk billedmateriale, så kunstforeningen kan danne sig et indtryk af, om deres kunst er et emne for foreningens udstillinger. 79 pct. (165) af kunstforeningerne svarede, at de foretager opsøgende arbejde. Der kan bl.a. være tale om udstillingsbesøg, gennemsyn af bøger og tidsskrifter, hvor man kan læse om nulevende danske kunstnere, samtaler med andre kunstforeninger eller indsendelse af forslag fra bl.a. medlemmer, der har hørt om en kunstner, man eventuelt efterfølgende tager kontakt til og besøger for at besigtige vedkommendes værker. 7 pct. (15) har angivet, at de benytter vandreudstillinger, mens 11 pct. (22) har svaret, at de anvender andre metoder til at udvælge kunstnere til kunstforeningens udstillinger. Herunder beskrives udvælgelsesmetoder som anbefalinger fra foreningens eget netværk, billedkunststuderende, internettet samt faste aftaler med gallerier, kunsthandlere og udstillere, grundet fx specifikt lokalt fokus.

6.2.5 Kunstforeningernes økonomi 259 kunstforeninger har besvaret spørgsmålet om, hvorvidt deres økonomi udelukkende baseres på medlemskontingenter. Heraf svarer lidt under halvdelen, 48 pct. (125), »ja«, mens lidt over halvdelen, 52 pct. (134), svarer »nej«. De kunstforeninger, som udelukkende baserer deres økonomi på medlemskontingenter, modtager i gennemsnit 58.000 kr. i medlemskontingenter, i alt 7,3 mio. kr.184 De kunstforeninger,

184 Baseret på 106 gyldige besvarelser.


Kapitel_6

2018 RAPPORT

139

som også baserer deres økonomi på tilskud, modtager i gennemsnit 48.000 kr.185 i medlemskontingent, dvs. i alt 6,4 mio. kr. Af de 134 kunstforeninger, hvis økonomi ikke udelukkende baseres på medlemskontingenter, har 128 angivet, at de modtager tilskud udefra.186 Heriblandt har 120 opgivet det samlede årlige tilskud, de har modtaget i 2016. Dette tilskud beløber sig samlet set til i alt ca. 4,4 mio.kr., svarende til et gennemsnitligt tilskud på ca. 37.000 kr. om året pr. kunstforening. Nogle kunstforeninger modtager tilskud flere steder fra, dvs. både fra regioner, kommuner, virksomheder/institutioner eller andet. Tabel 6.3 viser, hvorfra de kunstforeninger, som baserer deres økonomi på tilskud udefra, modtager deres tilskud, samt hvor store disse tilskud er: TABEL 6.3. KUNSTFORENINGERNES GENNEMSNITLIGE MODTAGNE TILSKUD SAMT TILSKUD I ALT, 2016 (FOR DE KUNSTFORENINGER, DER MODTAGER TILSKUD UDEFRA) Gennemsnit pr.

Alle kunstforeninger

­kunstforening (kr.)

(mio.kr.)

Kommunerne

35.000

1,3

Virksomheder/ institutioner

34.000

2,6

Private fonde

21.000

0,1

Andre

12.000

0,1

Samlet tilskud

37.000

4,4

Kilde: Spørgeskema til kunstforeningerne.

Note: Samlet tilskud summerer ikke tilskuddene fra de enkelte aktører, da hvert tilskud er beregnet ud fra sit eget spørgsmål, således at der ikke er tale om summering af tilskud, men blot afrapportering af svar på spørgsmålet om samlet tilskud. 29 pct. (37) af kunstforeningerne modtager tilskud fra kommunerne. Disse kunstforeninger modtager i gennemsnit 35.000 kr. i tilskud, dvs. kunstforeningerne modtager samlet set tilskud fra kommunerne på ca. 1,3 mio.kr.187 61 pct. (76) af kunstforeningerne modtager tilskud fra private virksomheder og institutioner. Hvis kunstforeningen eksempelvis er en lukket kunstforening, som er en personaleforening i en virksomhed eller institution, modtager kunstforeningen ofte tilskud herfra. Disse kunstforeninger modtager et samlet tilskud fra private virksomheder på ca. 2,6 mio. kr., svarende til et gennemsnitligt tilskud på ca. 34.000 kr. pr. kunstforening.

185 Baseret på 107 gyldige besvarelser. 186 Nogle kunstforeninger har opgivet, at de modtager støtte fra en aktør udefra, men angiver så 0 under, hvor meget de har modtaget herfra. Her antages det, at hvis en kunstforening har angivet 0, så modtager den ikke støtte herfra. 187 I spørgeskemaet til kommunerne rapporterer 27 kommuner, at de støtter kunstforeninger, hvoraf nogle kommuner støtter mere end kunstforeninger. Her støtter kommunerne i alt kunstforeningerne med 1,8 mio. kr., hvilket ligger tæt op ad, hvad kunstforeningerne rapporterer.


140

2018 RAPPORT

Kapitel_6

5 pct. (6) af kunstforeningerne modtager tilskud fra private fonde. Disse kunstforeninger modtager i gennemsnit ca. 21.000 kr., svarende til en samlet støtte fra private fonde på 126.000 kr. Endelig modtager 8 pct. (10) af kunstforeningerne tilskud fra andre tilskudsydere end de ovennævnte. Dette tilskud beløber sig til i alt 120.000 kr. svarende til i gennemsnit på 12.000 kr. pr. kunstforening.188 Ophør af fast statslig støtte Tidligere modtog kunstforeningerne en fast, finanslovshjemlet støtte via Sekretariatet for Vandreudstillinger, der koordinerede arbejdet i de tre vandreudstillingsorganisationer: Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger, Gymnasiernes Vandre­ udstillinger samt Seminariernes Vandreudstillinger. Således var Sekretariatet med til at fremme spredningen af kunst helt ude i lokalsamfundene, hvor trængte økonomiske kår ellers gjorde det svært for kunstnere at komme på udstilling (Bille Hansen et al., 1998, s. 134ff). Sekretariatets drift blev støttet af Kulturministeriets alment kulturelle tipsmidler via puljen “Diverse kunstudstillinger i provinsen”, der i 1997 eksempelvis havde et tilskud på 997.000 kr. Disse midler var faste på finansloven, hvilket sikrede en kontinuerlig statslig støtte til kunstforeningerne og ikke mindst kunstnerne, der var berettiget til 12 pct. årligt af deres udstillede værkers værdi (dog maksimalt 66.000 kr. om året) (ibid., s. 135). I dag er disse midler ikke længere øremærket vandreudstillingerne, og vandreudstillingsorganisationerne må søge midler hos Statens Kunstfond eller hos private sponsorer. Ophøret af denne faste statslige støtte har ifølge Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger “gjort produktionen af vandreudstillinger til de mange kunstforeninger i provinsen mere langsommelig og usikker.”189 Andre former for støtte Herudover har 253 kunstforeninger besvaret spørgsmålet om, hvorvidt man modtager andre former for støtte, der ikke kan gøres op i kroner og øre, fx arbejdsledige, der stilles til rådighed, gratis udstillingslokale eller lignende. Ca. halvdelen (126) angiver, at de modtager andre former for støtte, der ikke kan gøres op i kroner, mens den anden halvdel (127) angiver, at de ikke modtager en sådan støtte. De 126 kunstforeninger, der modtager anden støtte, angiver forskellige støtteformer: 93 pct. (115) angiver, at de gratis får stillet udstillingslokaler til rådighed, evt. inkl. lys/varme og pedelhjælp. Det drejer sig typisk om kantiner eller lokaler på arbejdspladser i øvrigt, forhaller og gangarealer i offentlige bygninger som fx rådhuse, sygehuse/hospitaler, biblioteker og undervisningsinstitutioner og i enkelte tilfælde lokaler på et lokalt museum.

188 Baseret på 10 gyldige besvarelser. 189 Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger: http://www.sdkunst.dk/vandreudstillinger/betingelser-for-kunstnerne/, besøgt d. 28.7.18.


Kapitel_6

2018 RAPPORT

141

13 pct. (16) angiver, at de får stillet gratis arbejdskraft til rådighed. Det drejer sig typisk om at få personer i jobtræning og arbejdsledige stillet til rådighed af kommunen, der fx kan fungere som kustoder. En del arbejde omkring kunstforeningerne finansieres ved, at arbejdet udføres i arbejdstiden, dvs. at arbejdspladsen betaler lønnen til fx sekretærhjælp, ophængning og nedtagning. 3 pct. (4) angiver, at de modtager særlige donationer fra det lokale erhvervs- og handelsliv i form af fx gratis forsikring i forbindelse med udstillinger, traktementer i forbindelse med ferniseringer/bortlodninger, kontante pengegaver og rejser. 6 pct. (8) angiver, at de får stillet gratis transport til rådighed. Det er især i forbindelse med afhentning og senere evt. aflevering af kunstnernes værker i forbindelse med udstillingerne. Derudover angiver 24 pct. (30), at de modtager anden form for støtte. 8 pct. (10) angiver, at bestyrelsen yder frivillig arbejdskraft, ligesom medlemmer af foreningen bidrager med gratis arbejdskraft som fx at stille op som kustode eller vagt. 4 pct. (5) angiver, at de modtager forplejning i forbindelse med generalforsamlinger og møder i kunstforeningens regi. 2 pct. (3) angiver, at de får stillet lokaler til rådighed i forbindelse med generalforsamling og opbevaring, og 2 pct. (3) angiver, at de får forsikring doneret af kommunen. Vi har ikke gjort noget forsøg på at udregne den kapitaliserede værdi af disse andre former for støtte, men der er ingen tvivl om, at de repræsenterer en betydelig værdi. Sammenlignes kunstforeningernes økonomi i 1996 med den i 2016, er der ca. 6 procentpoint flere kunstforeninger, der baserer deres økonomi udelukkende på medlemskontingenter i 2016 end i 1996 (hhv. 44 pct. og 38 pct.). I tabel 6.4 er kunstforeningernes tilskud udefra sammenlignet med den i 1996. TABEL 6.4. KUNSTFORENINGERNES ØKONOMI I 2016 SAMMENLIGNET MED 1996 (2016-PRISER) 1996 (2016-priser) Økonomisk støtte fra:

2016

Gennemsnit pr. kunstforening,

Gennemsnit pr. I alt (mio.kr.)

kunstforening

2016-priser (kr.)

I alt (mio.kr.)

(kr.)

Kommunerne

26.000

1,9

35.000

1,3

Amterne

23.000

0,3

-

-

46.000

6

34.000

2,6

Virksomheder/ institutioner Private fonde

-

-

21.000

0,1

Andre

29.000

0,8

12.000

0,1

Totalt tilskud

38.000

9

37.000

4,4

Kilde: Spørgeskema til kunstforeningerne og Bille Hansen et al., 1998.


142

2018 RAPPORT

Kapitel_6

Note: Samlet tilskud summerer ikke tilskuddene fra de enkelte aktører, da hvert tilskud er beregnet ud fra sit eget spørgsmål, således at der ikke er tale om summering af tilskud, men blot afrapportering af svar på spørgsmålet om samlet tilskud. 2016-priser er fremskrevet ved Danmarks Statistiks Forbrugerprisindeks. Det totale tilskud til kunstforeningerne er faldet drastisk siden 1996, hvor den samlede støtte ca. er blevet halveret. Dette skyldes primært, at antallet af kunstforeninger, som modtager støtte udefra, er faldet fra 239 i 1996 til 128 i 2016, idet kunstforeningerne ca. modtager den samme gennemsnitlige støtte. Dermed kan faldet i det samlede tilskud til kunstforeningerne forklares ved en halvering af kunstforeninger, som baserer deres økonomi på tilskud udefra, og omvendt flere kunstforeninger, som baserer deres støtte på medlemskontingenter. Kunstforeningernes samlede økonomi er altså stort set uændret i perioden 1996-2016, men der er sket en ændring i forhold til finansieringskilde, hvor kunstforeninger i 2016 i højere grad finansieres af medlemmer og ikke af tilskud fra kommuner, virksomheder, private fonde og andre.

6.3 Sammenfatning Vores spørgeskemaundersøgelse til de 513 kunstforeninger har vist, at disse kunstforeninger har et gennemsnitligt årligt indkøb i alt hos de udstillende kunstnere på ca. 45.000 kr. pr. kunstforening, samt et gennemsnitligt årligt indkøb hos gallerier og kunsthandlere på 24.000 kr. pr. kunstforening. Dette svarer til et samlet indkøb hos gallerier og kunsthandlere på ca. 11,3 mio. kr. om året hos de adspurgte kunstforeninger, samt et samlet årligt indkøb i alt hos de udstillende kunstnere på ca. 19,3 mio. kr., hvoraf det kan antages, at ca. 37 pct. går til professionelle kunstnere. Alt i alt køber kunstforeningerne således kunst for omkring 30,7 mio.kr. Idet kunstforeningerne i gennemsnit indkøber 93 pct. af al kunst hos danske billedkunstnere, betyder dette, at kunstforeningernes samlede indkøb af ny, dansk billedkunst i 2016 beløber sig til i alt 29 mio. kr. I tabel 6.5 sammenlignes kunstforeningernes køb af kunst med det samlede køb i 1996.


Kapitel_6

2018 RAPPORT

143

TABEL 6.5. KUNSTFORENINGERNES INDKØB AF KUNST SAMMENLIGNET MED 1996 (2016-PRISER) 1996 (2016-priser)

Garantikøb Udstillingsleje til udstillende kunstnere

2016

Gennemsnit pr.

Alle kunst­

Gennemsnit pr.

Alle kunst­

kunstforening

foreninger,

kunstforening

foreninger

(kr.)

(mio. kr.)

(kr.)

(mio. kr.)

5.000

-

4.700

-

3.000

1

6.000

0,1

52.000

22-26

45.000

19,3

32.000

14

24.000

11,3

87.000

36-40

75.000

30,7

Indkøb i alt hos de udstillende kunstnere Indkøb i alt hos gallerier og kunsthandlere Totalt indkøb Køb hos danske nu­ levende kunstnere

36-40190

29

Kilde: Bille Hansen et al., 1998 og spørgeskemaundersøgelsen til Kunstforeningerne. Note: 2016-priser er fremskrevet ved Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks.

Overordnet set er kunstforeningernes totale indkøb af ny dansk kunst faldet fra 3640 mio. kr. i 1996 til 29 mio. kr. i 2016, dvs. et fald på 7-11 mio. kr. i perioden svarende til et fald på 19-28 pct. (alle tal i 2016-priser) (Bille Hansen et al., 1998). Mest iøjnefaldende er faldet i kunstforeningernes udstillingsleje til udstillende kunstnere. Fra 1996 er dette faldet fra ca. 1 mio. kr. til 100.000 kr., dvs. et fald på 90 pct. Trods en dobbelt så høj gennemsnitlig udstillingsleje i 2016 sammenlignet med 1996 er der altså markant færre kunstforeninger, der betaler udstillingsleje. Det samlede indkøb pr. kunstforening hos udstillende kunstnere er faldet fra 22-26 mio. kr. i 1996 til 19,3 mio. kr. i 2016. dvs. et fald på 2,7-6,7 mio. kr. eller 12-26 pct. Ligeledes er kunstforeningernes indkøb i alt hos gallerier og kunsthandlere faldet fra 14 mio. kr. i 1996 til 11,3 mio. kr. i 2016, dvs. et fald på 2,7 mio. kr. eller 19 pct. Der er omtrent lige så mange kunstforeninger, der gør garantikøb, som der var i 1996. Det gennemsnitlige garantikøb pr. kunstforening i 2016 på 4.700 kr. er en anelse ­mindre end garantikøbet i år 1996 på 5.000 kr. Alt i alt kan det altså konkluderes, at kunstforeningernes indkøb af kunst er faldet betydeligt siden 1996.

190 Det antages her, at det totale indkøb i 1996 udelukkende bestod af ny, dansk kunst.


144

Bikubenfondens atelier. Foto: Natascha Thiara Rydvald.


Kapitel_7

2018 RAPPORT

145

7.

DE PRIVATE FONDE

De private fonde udgør en væsentlig faktor på markedet for ny, dansk billedkunst gennem indkøb af billedkunst og støtte til kunstnerisk udsmykning. Fondene står endvidere for en betydelig del af den samlede legat- og prisuddeling. Der findes en række store erhvervsdrivende fonde samt en række almene og fondslignende foreninger, der køber billedkunst, støtter kunstnerisk udsmykning samt billedkunsten indirekte fx med udstillingsstøtte og billedkunstnere med legat- og prisuddeling. I dette afsnit vil vi redegøre for fondenes økonomiske betydning for billedkunsten og billedkunstnernes vilkår, idet vi som i resten af rapporten skelner mellem: • Indkøb af billedkunst, herunder udsmykningsopgaver. Omfatter køb af billedkunst samt honorarer til billedkunstnere, der udfører kunstnerisk udsmykning fx i byrum. • Legater og stipendier samt prisuddelinger • Indirekte støtte, der ikke har en direkte effekt på markedet i form af indkøb, og som heller ikke har direkte betydning for den enkelte kunstners indkomst. Men der kan være tale om udgifter, som kunstnerne alternativt selv skulle have afholdt i forbindelse med markedsføring eller kunstproduktion, fx støtte til specifikke udstillingsprojekter og værksteder. I afsnit 7.1 redegøres kort for danske fondes historie og betydning for kunst og kultur. I afsnit 7.2 præsenteres vores data og metode, og i afsnit 7.3 redegøres for de fonde, der har størst betydning for billedkunsten samt deres uddelingspolitik. I afsnit 7.4 opsummeres fondenes samlede økonomiske betydning, dels i form af direkte køb, dels støtte i form af legater og stipendier samt indirekte støtte til billedkunstområdet.

7.1 De danske fondes historie og betydning Lund og Berg (2016) har beskrevet danske fondes udvikling og vækst med fokus på deres bidrag til kunst og kultur samt til forskning og videnskab i perioden 1901 til 2015. På baggrund af deres analyse af fondenes betydning for kunst og kultur beskriver vi i dette afsnit kort fondenes historiske udvikling og deres betydning for kunst og kultur. Allerede omkring 1900 fandtes der ca. 150 fonde i alt, hvoraf Carlsbergfondet, og senere Ny Carlsbergfondet, var meget betydelige i kraft af deres omfattende støtte


146

2018 RAPPORT

Kapitel_7

til videnskaberne, kunsten og kulturen. På trods af at den økonomiske krise i 30’erne påvirkede de økonomiske muligheder i samfundet, blev der fra de private fonde årligt uddelt 90-250 mio. kr. (2015-priser) til kunst og kultur frem til efter anden verdenskrig, hvor antallet af fonde var steget til omkring 200. I efterkrigstiden får den offentlige støtte til kunst og kultur større og større betydning, ikke mindst med Kulturministeriets oprettelse i 1961, og oprettelsen af Statens Kunstfond i 1964. Museerne blev statsanerkendte, og overskud fra tipsmidlerne blev uddelt til kulturelle formål. Selvom de private fondes bevillinger i denne periode kom til at udgøre en relativt mindre del af støtten til kunst og kultur, end det var tilfældet i første halvdel af det 20. århundrede, udgjorde fondenes samlede støtte til kultur og kulturelle formål over 500 mio. kr. i 1985 (2015-priser). En af forklaringerne på den betydelige vækst var, at antallet af erhvervsdrivende fonde voksede med 62 pct. i perioden 1963-1982 grundet favorable betingelser ved generationsskifte. Det var således kun relativt, at den offentlige støtte var blevet større i kraft af velfærdssamfundets opbygning. I absolutte tal var der for fondenes vedkommende tale om mere end en fordobling af deres donationer. Efter årtusindskiftet har fondene igen fået relativt større betydning for kunsten og kulturen sammenlignet med den offentlige støtte. Fondenes betydning er vokset som følge af den internationale finanskrise, der blev fulgt op af politiske beslutninger om budgetreduktioner og en voksende konkurrence om de offentlige midler. Selvom det offentliges støtte til kunst og kultur steg med omkring 10 pct. fra 1986 til 2015, så er perioden af mange blevet opfattet som en økonomisk nedgangsperiode. Perioden er samtidig karakteriseret ved, at en lang række nye store erhvervsdrivende fonde fik en dominerende rolle på markedet. De danske fondes samlede støtte til kunst og kultur er fra 2000 frem til 2015 steget fra en samlet sum på under 2,5 mia. kr. til omkring 9 mia. kr. (2015-priser). De private fonde har med andre ord fået stigende betydning for dansk kunst og kultur, og i de næste afsnit vil vi fokusere på deres betydning i forhold til billedkunsten.

7.2 Data og metode Det er vanskeligt at danne sig et billede af de danske fondes samlede støtte til billedkunst og deres indkøb af værker, herunder værker af nulevende danske kunstnere, da fondene ikke er forpligtet til at oplyse, til hvilke specifikke projekter der er bevilget penge. Danmarks Statistiks nye fondsstatistik fra 2016, der første gang blev publiceret i 2017, hjælper imidlertid med at danne dette overblik, da statistikken viser de sam-


Kapitel_7

2018 RAPPORT

147

lede fondsbevillinger efter formål. 191 Tabel 7.1 viser de bevilgede midler til billedkunst.192 TABEL 7.1. BEVILGEDE FONDSMIDLER TIL BILLEDKUNST, 2016 (MIO. KR.) Billedkunst Erhvervsdrivende fonde

 95

Almene fonde og fondslignende foreninger

 72

I alt

167

Kilde: Danmarks Statistik.193

Tabel 7.1 viser, at der i 2016 i alt er bevilget 167 mio. kr. i fondsmidler til billedkunst, hvoraf de 95 mio. kr. kom fra erhvervsdrivende fonde, og de 72 mio. kr. fra almene fonde og fondslignende foreninger. Erhvervsdrivende fonde ejer eller har bestemmende indflydelse over en erhvervsvirksomhed. Hvis en fond producerer varer, yder servicer eller sælger/udlejer ejendom, er den som udgangspunkt også erhvervsdrivende.194 For eksempel er Augustinusfonden en erhvervsdrivende fond, da direktør Ludvig Augustinus sikrede ejerskab af familiens tobaksvirksomhed igennem stiftelsen af fonden. Fondens formue er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue og kan ikke gå tilbage til stifter. De store erhvervsdrivende fonde har – ud over formålet at drive virksomhed ‒ ofte almennyttige formål med brede formålsparagraffer, der dækker over videnskabelige, humanitære, sociale og kulturelle/kunstneriske formål. Disse fonde kan ansøges om støtte, men støtter også uafhængigt af ansøgninger. Fondene støtter ofte kunstindkøb til museer, udsmykninger og støtte til billedkunstprojekter o.l. De almene fonde og fondslignende foreninger driver ikke virksomhed. Nogle af de større almene fonde deler større summer ud til almene formål, fx Ny Carlsbergfondet, der støtter kunst gennem indkøb og støtte til etablering af kunstnerisk udsmykning i det offentlige rum, mens de mindre ikke-erhvervsdrivende fonde hovedsageligt i henhold til deres fundats uddeler legater. Der er ofte tale om formuer fra afdøde personer, som ikke har haft arvinger, eller som ikke har ønsket, at deres formue skulle arves af deres efterkommere. De har i stedet valgt at testamentere arven til en fond, hvor forrentningen af arven skal benyttes til forskellige specifikke formål, fx at støtte billedkunstnere med legater. Oftest skal ansøgeren opfylde en række krav, som fx geografisk tilhørsforhold, familierelationer, køn eller alder.

191 Danmarks Statistik: www.statistikbanken.dk/fond05. Statistik om fordeling af støttekroner fra danske fonde i 2016, publiceret 2017. 192 Herudover findes kategorierne design, kunsthåndværk samt anden visuel kunst og design, som alle er relateret til billedkunst, men som vi ikke har medtaget, da det ligger uden for denne rapports formål. Der findes også en separat statistik over støtte til museernes renovering, byggeri og andet. Denne er ej heller inkluderet i vores undersøgelse. 193 Danmarks Statistik: www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable= FOND06&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree, besøgt d. 27.3.2018. 194 Erhvervsstyrelsen: www.erhvervsstyrelsen.dk/fonde, besøgt d.27.3.2018.


148

2018 RAPPORT

Kapitel_7

Danmarks Statistiks fondsstatistik gør det ikke muligt at skelne mellem bevillinger til indkøb af kunst (herunder nulevende danske kunstnere) og indirekte støtte til billedkunst. For at få et mere detaljeret billede af de store erhvervsdrivende fondes indkøb af billedkunst har vi derfor foretaget en rundspørge. I Kraft og Partners katalog ‘Den Danske Fondsanalyse’ findes en liste over de 25 største private fonde i Danmark, hvoraf vi har fundet, at 13 i henhold til deres fundats støtter kunst og kultur. 195 Det drejer sig om følgende fonde: Ny Carlsbergfondet, Nordeafonden, Augustinusfonden, Oticon Fonden, Det Obelske Familiefond, Knud Højgaards Fond, Bikubenfonden, A.P. Møller Fonden, Louis-Hansen Fonden, Salling Fondene, VELUX FONDEN, VILLUM FONDEN og OJD Fonden. Hertil har vi tilføjet 15. Juni Fonden og Beckett-Fonden samt Louisiana-Fonden, der ved søgning på internettet blev vurderet til at være blandt de betydelige private fonde, der støtter kunst, hvilket ligeledes fremgår af deres fundats. Vi har kontaktet disse 16 fonde samt yderligere undersøgt deres bevillinger på deres hjemmesider. Da fondenes bevillinger til forskellige formål kan variere betydeligt fra år til år, har vi valgt dels at spørge til uddelinger i 2016, for at kunne sammenligne med fondsstatistikken, men samtidig spørge til bevillinger i 2015, 2016 og 2017. Vi har fået svar fra følgende 8 fonde: Ny Carlsbergfondet, Nordeafonden, Augustinus­ fonden, Det Obelske Familiefond, Bikubenfonden, Louis-Hansen Fonden, Villum FONDEN og 15. Juni Fonden. I vores analyse af de fonde, der ikke har svaret, har vi ud fra deres hjemmeside forsøgt at danne os et overblik over disse fondes støtte til billedkunsten. Disse informationer har vi sammenholdt med den totale bevilling fra de private fonde til billedkunsten i henhold til Danmarks Statistiks fondsstatistik og derved forsøgt at få et overblik over fordelingen af fondenes bevillinger på de tre kategorier: 1) indkøb af kunst, 2) legater, stipendier og præmieringer samt 3) indirekte støtte. Dels er det kun halvdelen af fondene, der har svaret, dels kan der være usikkerhed i forhold til, om fondene har indberettet det beløb, de i 2016 har bevilget til billedkunst, eller om de i nogle tilfælde i stedet har indberettet det beløb, de har udbetalt til billedkunst i 2016. Beregningerne er dog med disse forbehold det nærmeste, vi kan komme i forhold til fondenes betydning for danske billedkunst. Legathåndbogen er en anden væsentlig kilde til at skabe et overblik over, hvilke fonde der findes, idet den indeholder informationer om fonde, legater og offentlige puljer.196 Under kategorien billedkunst kan det ses, hvilke fonde og puljer der yder støtte til billedkunst, hvornår der er ansøgningsfrister mv., men det fremgår ikke, hvilke bevillinger der er givet. Legathåndbogen giver os således heller ikke mulighed for at komme tættere på de enkelte fondes bevillinger til dansk billedkunst.

195 Kraft Partners (http://www.kraft-partners.dk/fonde/den-danske-fondsanalyse/). 196 Legatbogen: www.legatbogen.dk.


Kapitel_7

2018 RAPPORT

149

7.3 De store fondes bevillinger til billedkunst I dette afsnit redegøres for de store fonde og deres bevillinger til billedkunst på baggrund af de besvarelser, vi har fået fra fondene samt fra informationer fra fondenes hjemmesider. Ny Carlsbergfondet Ny Carlsbergfondet blev oprettet i 1902 af brygger Carl Jacobsen, da han skænkede bryggeriet Ny Carlsberg til Carlsbergfondet. Til gengæld betingede han, at Ny Carlsbergfondet hvert år skulle modtage en andel af det udbytte, Carlsbergfondet modtager af Carlsberg A/S. Ny Carlsbergfondet blev dermed en del af Carlsbergfondets struktur, der allerede bestod af Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, Glyptoteket og Carlsbergfondets Laboratorie. Men allerede i 1879 oprettede Carl Jacobsen sit første legat, Albertina-legatet, der var en hyldest til skulptøren Bertel Thorvaldsen. Med disse midler blev der opført 60 skulpturer i København. Således går Carl Jacobsens vision for en fremtidig by med kunst forud for grundlæggelsen af Ny Carlsbergfondet.197 I 1952 kunne Ny Carlsbergfondet fejre sit 50-års jubilæum samt sin position som en af de mest uddelende fonde, på trods af at fondet i midten af 1900-tallet havde skåret ned på sit tilskud til udsmykningsopgaver og indkøb. Fondets formål er at videreføre Carl Jacobsens arbejde inden for kunst, bl.a. med driften af Ny Carlsberg Glyptoteket, og generelt at fremme viden om og undersøgelsen af kunst. Ny Carlsberg Glyptoteket er det eneste museum, som fondet støtter direkte, mens andre museer modtager støtte i form af indkøb af kunst samt donationer og støtte til projekter. Ny Carlsbergfondet støtter hovedsageligt på følgende fire måder: 198 • Værkdonationer: museer kan ansøge Ny Carlsbergfondet om midler til indkøb af specifikke værker, hvorefter fondets bestyrelse vurderer, om ønsket er i overensstemmelse med museets profil og erhvervelsesstrategi. • Udsmykninger: her anvender fondet to fremgangsmåder. Den ene er projekter, hvor fondet i dialog med institutionen beder en kunstner om at skabe et nyt værk til offentligheden, og den anden er deponeringer, hvor fondet går ind og placerer værker, der allerede er blevet købt på auktioner eller diverse udstillinger. • Kunstforskning: igennem rejselegater og støtte til udgivelse af publikationer styrker fondet forbindelsen mellem universiteterne og museerne og stimulerer forskningsniveauet på museerne. • Fri pulje: til innovative og nytænkende projekter, som skal fremme billedkunstens betingelser og oplevelsen af kunst.

197 Lund og Berg (2016). 198 Ny Carlsbergfondet: www.ny-carlsbergfondet.dk/da/Om-fondet/Formaal-og-fundats/Saadan-arbejder-vi, besøgt d. 28.3.2018.


150

2018 RAPPORT

Kapitel_7

Ny Carlsbergfondet disponerede i 2016 over en sum til uddeling på 105 mio. kr.199 Beløbet har ifølge fondet ikke varieret meget i løbet af de seneste par år. Af dette beløb går en betydelig del til driften af Glyptoteket, og over en tredjedel går til indkøb af kunst af udenlandske og afdøde kunstnere. Fordelingen af disse fondsmidler ser således ud: • • • • • • • •

Kilder til Dansk Kunsthistorie KTDK: 1,8 mio. kr. Kunstindkøb til museer: 14,3 mio. kr. Udsmykninger: 37,9 mio. kr. Kunstindkøb til lager: 7,1 mio. kr. Stipendier, rejser, foredrag mv.: 7,8 mio. kr. Publikationer: 5,1 mio. kr. Glyptoteket, køb, drift og stipendiater: 23,9 mio. kr. Andre fundatsmæssige formål: 4,9 mio. kr.

I 2016 blev der i alt bevilget 102,8 mio. kr. De direkte indkøb af kunstværker gør Ny Carlsbergfondet unik blandt de private fonde på det billedkunstneriske marked i Danmark, da Ny Carlsbergfondet står for et stort indkøb af billedkunst, mens de andre fonde i højere grad fokuserer på at uddele priser, legater og anden indirekte støtte. Ny Carlsbergfondet koncentrerer sig hovedsageligt om at erhverve allerede færdige kunstværker, der senere skænkes bort til offentlige institutioner, offentlige pladser, museer eller lignende. Indkøbene bliver besluttet i fondets bestyrelse, og der er ikke i alle tilfælde taget stilling til, hvor værkerne skal placeres, ved værkets køb. I disse tilfælde deponeres værket hos fondet med henblik på efterfølgende donation. Med de store direkte indkøb af billedkunst udgør Ny Carlsbergfondet en væsentlig afsætningsmulighed for danske kunstnere. Samtidig spiller fondet en stor rolle for museer, offentlige institutioner og andre, der får skænket et kunstværk med henblik på at kunne præsentere dansk kunst for offentligheden. De udsmykninger, som Ny Carlsbergfondet påtager sig, er udelukkende på steder, hvor der er offentlig adgang, hvilket understreger fondets grundprincip om, at alle skal være i stand til at opleve og blive påvirket af kunsten.200 Vi har bedt Ny Carlsbergfondet om at oplyse os om deres førstegangserhvervelser af nulevende danske billedkunstnere i årene 2015, 2016 og 2017.201 Ny Carlsbergfondets indkøb af værker af nulevende danske kunstneres beløb sig til i alt 18,5 mio. kr. i 2016. Heraf er der indkøbt for 13,7 mio. kr. hos gallerier (75 pct.) og

199 Interview med Anne Krøigaard & Jakob Fibiger Andreasen, d. 16/1-18 samt opgørelse over bevillingskonto sendt på e-mail d. 23/1-18. 200 Ny Carlsbergfondet: www.ny-carlsbergfondet.dk/da/Om-fondet/Formaal-og-fundats/Saadan-arbejder-vi, besøgt d.28.3.2018. 201 Anne Krøigaard, Sekretariatsleder, Ny Carlsbergfondet, liste over værker købt samt støtte i øvrigt.


Kapitel_7

2018 RAPPORT

151

4,8 mio. kr. direkte hos de danske kunstnere (25 pct.). I det samlede køb på 18,5 mio. kr. indgår 4,5 mio. kr. til en enkel udsmykning af kunstneren FOS202 på HF-Centeret Efterslægten. 203 2016 var dog et atypisk år mht. fondets indkøb af dansk billedkunst, da der blev indkøbt mere udenlandsk kunst end normalt. I 2015 blev der således indkøbt for i alt 48,5 mio. kr., og i 2017 for 45,5 mio. kr. værker af nulevende danske kunstnere. 204 Fondet har således i gennemsnit købt ny dansk billedkunst for 37,5 mio. kr. om året i årene 2015-2017. I 2016 uddelte Ny Carlsbergfondet to kunstnerlegater a 100.000 kr., i alt 0,2 mio. kr. Bikubenfonden205 Bikubenfonden blev oprettet i 1989 og blev i 2010 fusioneret med BG Fonden. Begge har deres rødder i Sparekassen Bikuben fra 1857. Bikubenfondens kapital stammer fra fondens ejerandel i Sparekassen Bikuben og efterfølgende BG Bank. I dag har Bikubenfonden ikke større enkeltbeholdninger i bankaktier. Bikubenfonden tjener sine penge ved aktivt at investere i værdipapirer, Private Equity-fonde, Private ­Debt.-fonde, ejendomme og virksomheden Enkotec. Fonden giver en lang række bevillinger til det kulturelle område, men i modsætning til Ny Carlsbergfondet indkøber Bikubenfonden ikke kunst og støtter ikke billedkunstneres værkproduktion. Derimod støtter fonden udstillinger med udgangspunkt i billedkunst samt nyskabende formidlings- og udviklingsindsatser på danske kunstinstitutioner. Også residencies udgør en vigtig del af deres støtte. I København er der stor mangel på atelierpladser for nyuddannede kunstnere, og i 2014 etablerede Bikuben­fonden derfor et atelierprogram i Fondenes Hus målrettet nyuddannede kunstnere. En kunstkonsulent er tilknyttet og står for individuel rådgivning til kunstnerne i forbindelse med overgangen mellem studieliv og arbejdsliv. Man kan hvert år ansøge om tre pladser, som står til rådighed i 11 måneder pr. ansøger. Initiativet er en del af fondens strategi med fokus på talentudvikling. I 2016 vedtog Bikubenfonden en ny strategi på uddelingsområdet. Her fokuserede fonden sit strategiske område til aktuel billedkunst og scenekunst, mens kultur­ historie blev fravalgt som fokusområde. Med den nye strategi har Bikubenfonden fokus på at agere som en proaktiv og engagerende fond, der ikke blot yder enkeltstående bevillinger, men i høj grad også selv sætter initiativer i gang og inviterer til innovative samarbejder med organisationer. Den nye strategi betyder en længere tidshorisont og større bevillinger, samt at fonden følger virkningen og betydningen af sin støtte for at sikre økonomisk bæredygtighed i den enkelte indsats. I perioden 2015-2017 oplyser Bikubenfonden, at de har bevilget i alt 47,5 mio. kr. til organisationer og initiativer på billedkunstområdet. Bikubenfondens støtte til

202 Kunstnernavn for Thomas Poulsen. 203 Ny Carlsbergfondet: www.ny-carlsbergfondet.dk/da/Aktiviteter/Bevillinger/Bevillinger/Efterslaegten-FOS, besøgt d.28.3.2018. 204 Anne Krøigaard, Sekretariatsleder, Ny Carlsbergfonden. 205 www.bikubenfonden.dk og Nanna Marie Sigaard Helbo, Bikubenfonden.


152

2018 RAPPORT

Kapitel_7

billedkunsten sker primært i form af indirekte støtte. Blandt andet har fonden hvert år med Udstillingsprisen Vision inviteret museer, kunsthaller og andre udstillingsaktører til at deltage i konkurrencen om at få realiseret en visionær udstillingsidé. Vinderen modtager tre millioner kroner til at realisere sin idé. I 2016 gik Udstillingsprisen Vision til kunstnergruppen Sisters Hope i samarbejde med Den Frie. Desuden har fonden i perioden givet bevillinger til en række længerevarende formidlings- og udviklingsindsatser i forskellige danske kunstinstitutioner. Blandt andet har udstillingsstedet Skovsnogen modtaget 1,2 mio. til udvikling af institutionen, SMK har modtaget 6 mio. til nye publikumsrettede formidlingsaktiviteter,206 og kunsthallen DIAS har modtaget 1,4 mio. til et særligt program for digital kunst. I de seneste år har Bikubenfonden også været i gang med at udvikle Art Hub Copenhagen – et internationalt førende samlingspunkt for samtidskunsten i København. Ambitionen er at skabe innovative rammer for samtidskunstens udfoldelse. Initiativet er igangsat på baggrund af en større undersøgelse af billedkunstens rammer i Danmark. I tabel 7.2 har vi medtaget den del af Bikubenfondens støtte, der hører ind under de tre kategorier ”Indkøb”, ”Legater/ stipendier” og ”Indirekte støtte”. Augustinusfonden blev stiftet i 1942 af direktør Ludvig Augustinus. 207 Fonden støtter bl.a. uddannelse, viden og sociale formål, men størstedelen af støtten går til kunst og kultur, oftest inden for klassisk musik og kulturhistoriske formål som fx renovering af kalkmalerier.208 Fonden har også betydning for dansk billedkunst.209 Der er, som det er tilfældet med andre fonde, store variationer i fondens støtte. I 2016 blev der ikke givet bevillinger til store udstillinger med nulevende danske kunstnere og ej heller bevilget stor støtte til fx kirkeudsmykninger, hvilket Augustinusfonden ofte giver bevillinger til. Disse udføres altid af nulevende danske kunstnere og er forholdsvis store bevillinger.210 I gennemsnit er fondens direkte støtte til nulevende danske kunstnere på 2,6 mio. kr. i perioden 2015-2017. Dette inkluderer fx deres støtte til Jesper Christiansens udsmykning af Kierkegaard Retssalen i Københavns Byret, samt støtte til påbegyndelse af en skulpturel udsmykning ved Egmont Kollegiet. Deres indirekte støtte er beregnet til gennemsnitligt 4,1 mio. kr. i perioden 2015-2017, hvoraf udstillingsstøtte udgør 3,7 mio. kr. Det Obelske Familiefond blev stiftet i 1956. Fonden støtter kunst og kultur med ca. 40 mio. kr. gennemsnitligt pr. år fordelt på tre områder: samtidskunst, film og klassisk musik.211 Fondet støtter hovedsageligt kunsten ved at samarbejde med institutio­ ner og festivaler, der viser samtidskunst, og har endvidere fokus på talentudvikling og nyskabende, eksperimenterende områder af kunsten.

206 Beløbet til SMK er ikke medtaget i tabel 7.2, da vi i undersøgelsen ikke medregner museumsstøtte. 207 Seniorkoordinator Mette-Astrid Jessen, Augustinusfonden og www.augustinusfonden.dk. 208 Augustinusfonden: www.augustinusfonden.dk/projekter/kirke/, besøgt d. 5.6.2018. 209 Lund og Berg, 2016. 210 Mette-Astrid Jessen, seniorkoordinator i Augustinusfonden, e-mail 5/2-18. 211 Det Obelske Familiefond: www.obel.com.


Kapitel_7

2018 RAPPORT

153

Fondet har i perioden 2015-2017 støttet den kunstneriske udsmykning af det nye superhospital i Skejby samt Psykiatrisk Center i Ballerup. Dertil kommer en bevilling på 8,5 mio. kr. i 2017 til Metroselskabet I/S til udsmykningen af den kommende metro til Sydhavnen (se afsnit 2.6.2). Fondet har endvidere i 2016 tildelt en meget stor bevilling til Cloud City, der skal udføres som en 30 meter høj skulptur, der planlægges opført som et vartegn for Aalborg Kommunes kommende kunst- og kulturcenter på den tidligere spritgrund ved Aalborg Havn. Skulpturen opføres af den argentinske kunstner Tomás Saraceno og forventes at koste 100 mio. kr., hvoraf Aalborg Kommune har bevilget 25 mio. kr. Fondet uddelte endvidere udstillingsstøtte på 1,5 mio. kr. i 2016, og gennemsnitligt 2,7 mio. kr. for perioden 2015-2017. Louis-Hansen Fonden blev oprettet i 1969 og uddeler primært til almennyttige formål.212 Inden for kunst og kultur støtter de hovedsageligt museale aktiviteter samt litteratur og klassisk musik. Deres støtte til billedkunst specifikt er således begrænset. Fonden har i 2016 støttet med ca. 0,1 mio. kr. i direkte støtte i forbindelse med Reflektor Light Festival i Søndermarken. 15. Juni Fonden støtter en række formål, hovedsageligt med fokus på de danske landskabelige værdier, men støtter også kunst og kultur, da dette var stifternes interesse.213 Af fondens liste over bevillinger fremgår, at fonden har støttet indkøb af værker af nulevende danske billedkunstnere direkte med omkring 0,3 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning af foyer på Gødstrup supersygehus.214 Fonden uddelte dertil i udstillingsstøtte 0,8 mio. kr. i 2016, og gennemsnitligt 0,6 mio. kr. i perioden 2015-2017. VILLUM og VELUX Fondene har hovedsageligt fokus på videnskabelig forskning, men Villum Fonden støtter også en lang række kulturelle og kunstneriske projekter.215 I 2016 støttede fonden med 8,5 mio. kr. til udsmykning af Sydhavns kommende metro (se afsnit 2.6.2).216 Da der ikke har været andre bevillinger til billedkunsten i 2015-2017, har VILLUM FONDEN finansieret indkøb/udsmykning med 2,8 mio. kr. gennemsnitligt i perioden 2015-2017.

212 213 214 215 216

Annette Hågendal, Louis-Hansen Fonden. 15. Juni Fonden: www.15junifonden.dk. 15. Juni Fonden: www.15junifonden.dk/Projekter/Kunst-og-kultur, besøgt d. 5.6.2018. The Velux Foundations: www.veluxfoundation.dk/da. VILLUM og VELUX Fondenes bevillinger (https://www.epaper.dk/velux01/villum-fonden-og-velux-fonden_ aarsskrift-2017_web/) (http://veluxfoundations.dk/sites/default/files/20170109_vf-yearbook-2016-dkweb_0.pdf).


154

2018 RAPPORT

Kapitel_7

Nordeafonden217 støtter ifølge projektchef for kultur Niels Olsen primært billedkunsten indirekte via deres donationer til udstillinger. En stor del af støtten koncentrerer sig om digitale løsninger og digital formidling på museumsområdet. Fonden har endvidere i 2017 bevilget 17 mio. kr. til en kunstlegeplads ved museet Ordrupgaard. Bevillingen er gået til to nye kunstværker på legepladsen. De amerikanske kunstnere Doug og Mike Starn har opført værket Geometry of Innocence som en stor bambusskulptur, og den japanske arkitekt Terunobu Fujimori opfører en nyfortolkning af det japanske tehus. Andre fonde, der støtter kunst og kultur I det følgende beskrives andre fonde, der også støtter kunst og kultur, men som ikke har svaret specifikt på, hvor meget de bevilger til danske nulevende kunstnere, og hvor det heller ikke har været muligt at få oplysninger herom på fondenes hjemme­ sider: • Knud Højgaards Fond bevilgede udstillingsstøtte til bl.a. Statens Museum for Kunst og Designmuseet i 2015, samt til Museum Jorn og Ordrupgaard i 2016.218 Så vidt det kan ses ud fra deres bevillingsoversigter i årsrapporterne, bliver der ikke givet til individuelle danske kunstnere, medmindre det er igennem en institution med konkrete projekter.219 Det er ikke muligt at se, hvorvidt der er blevet givet mindre legater til de danske nulevende kunstnere. • Salling Fondene var bl.a. med til at realisere Aarhus’ skulpturudstilling Sculpture By the Sea i 2013, 2015 og 2017, hvor mange danske kunstnere deltog.220 • A.P. Møller Fonden fokuserer hovedsageligt på renovering, udvidelse og bedre udstillingsforhold for danske museer. De støtter til tider også større udsmykninger i samarbejde med kunstinstitutioner.221 • Beckett-Fonden støtter både udstillinger og kunstindkøb; fx donerede de i 2008 en Tal R-collage til Louisiana222. Der findes desværre ikke offentlig adgang til deres liste over bevillinger, og fondens støtte til danske nulevende kunstnere er derfor ukendt. • Oticon Fonden støtter ifølge deres hjemmeside hovedsageligt musik og film, men også i mindre grad udstillinger. 223 Det har ikke været muligt at få overblik over deres bevillinger til billedkunsten på fondens hjemmeside. • OJD Fonden (Annie og Otto Johs. Detlefs almennyttige fond) støtter kunst og kultur, men det har ikke været muligt på deres hjemmeside at se, hvilke projekter og med hvilke midler fonden har støttet.

217 www.nordeafonden.dk. 218 Knud Højgaard årsberetninger: https://www.khf.dk/wp-content/uploads/2013/12/KHF_aarsberetning_2016.pdf https://www.khf.dk/wp-content/uploads/2013/12/KHF_aarsberetning_2015_2.pdf. 219 Knud Højgaards uddelingspolitik: https://www.khf.dk/wp-content/uploads/2017/04/Uddelingspolitik-2016.pdf. 220 Salling Fondene: http://sallingfondene.dk/projekter/, besøgt d. 6.6.2018. 221 A. P. Møller Fonden: https://www.apmollerfonde.dk/projekter/, besøgt d.6.6.2018. 222 Beckett-Fonden: http://www.beckett-fonden.dk/?page=2, besøgt d.6.6.2018. 223 Oticon Fonden: http://www.oticonfonden.dk/om-fonden/, besøgt d. 6.6.2018.


Kapitel_7

2018 RAPPORT

155

• Louisiana-Fonden støtter udelukkende indkøb af kunst til Louisiana. Ifølge fonden224 er der ikke indkøbt kunst i 2016. Fonden oplyser, at indkøb varierer fra år til år, og at der i 2015 blev købt for 441.000 kr. Da vi således ikke har kunnet få en fuldstændig oversigt over de private fondes bevillinger til kunst og kultur, vil vi i stedet sammenholde summen af bevillinger, vi har fået oplyst fra fondene, og som fremgår af fondenes hjemmesider med den samlede bevilling i henhold til Danmarks Statistiks nye fondsstatistik.225 TABEL 7.2. ERHVERVSDRIVENDE FONDES UDDELINGER TIL BILLEDKUNST, 2016 (MIO. KR.)

Fond

Bevilling

Køb af

Køb af bil-

dansk

­ældre

ledkunst

billed­

dansk

af uden-

kunst af

billed­

landske

nulevende

kunst

nulevende

Indirekte støtte, udstillingsstøtte

Indkøb af “Lille Havfrue”;

Augustinus-

hovedværk til Museum

fonden

0,4

Jorn

Louis-Hansen Fonden

Køb af

Værkerhvervelse; “Efter Stormen” af Caspar D.

6

Friedrich Værkerhvervelse; “Hvide døre” af Vilhelm

2,2

­Hammershøi Værkerhvervelse; “Udsigt gennem en dør

1,4

til løbende figurer” af C.W. Eckersberg Værkerhvervelse; “Dreng med guldfisk” af Jais

0,1

Nielsen Reflektor Light Festival, Søndermarken

0,1

Digitalisering af bladtegninger på Museet for

0,8

Dansk Bladtegning Udstillingen “Monet. Ud af Impressionismen” på

4

Ordrupgaard

224 Mail fra økonomi- og administrationschef Carsten Skjøt, Louisiana-Fonden d. 3. maj. 2018. 225 www.statistikbanken.dk/fond05.

Legater/ stipendier og priser


156

2018 RAPPORT

Fond

Knud ­Højgaards Fond

Kapitel_7

Bevilling

Køb af

Køb af

Køb af bil-

dansk

­ældre

ledkunst

billed­

dansk

af uden-

kunst af

billed­

landske

nulevende

kunst

nulevende

Museum Jorn: Munch og

Indirekte støtte, udstillingsstøtte

Legater/ stipendier og priser

0,5

Jorn- udstilling Ordrupgaard: Udstillingen Monet. Ud af

0,5

impressionismen Ordrupgaard Sær­

0,5

udstillingen Pisarro Det Obelske

Læsø Kunsthal- opførsel

Familiefond

af Per Kirkeby-skulptur Psykiatrisk Center ­Ballerup udsmykning

0,1

0,3

Kunsthal Charlotten-

1,5

borg-udstillinger Kunstværket Cloud City226 af Tomás

50

­Saraceno Bikuben­ fonden

Udstillingsprisen Vision

3,0

Udstillingsstedet

1,2

Skovsnogen Digital kunst- Kunsthal

1,4

DIAS Residencies og atelier-

4,2

program mv. Erhvervsdrivende fonde

78,2

0,5

10,1

50

17,6

0

i alt Kilde: Fondenes hjemmesider samt henvendelser til fondene.

De erhvervsdrivende fonde, som vi har fået svar fra, eller hvor vi har kunnet finde oplysningerne om deres donationer til billedkunst på deres hjemmesider, har samlet

226 Cloud City er en 30 meter høj skulptur, der planlægges opført som et vartegn for Aalborg Kommunes kommende kunst- og kulturcenter på den tidligere spritgrund ved Aalborg Havn. Skulpturen opføres af den argentinske kunstner Tomás Saraceno og forventes at koste 100 mio. kr., hvoraf Aalborg Kommune har bevilget 25 mio. kr. Efter at Det Obelske Familiefond har bevilget 50 mio. kr., resterer 25 mio. kr., der ligeledes søges fondsfinansieret.


Kapitel_7

2018 RAPPORT

157

bevilget 78,2 mio. kr. til billedkunsten i 2016. I henhold til Danmarks Statistik bevilgede de erhvervsdrivende fonde i alt 95 mio. kr. til billedkunst. Oversigten er derfor ikke fuldt komplet, men den viser, at de erhvervsdrivende fonde uddelte følgende i 2016: • 0,5 mio. kr. køb af billedkunst af nulevende danske kunstnere og kunstnerisk udsmykning • 17,5 mio. kr. i indirekte støtte, primært til udstillingsstøtte • 10,1 mio. kr. til køb af kunst af afdøde kunstnere • 50 mio. kr. til køb af kunst af udenlandske billedkunstnere • 16,8 mio. kr., som ikke kan identificeres samt donationer, der falder udenfor de anvendte kategorier i tabel 7.2. Tabel 7.3 viser tilsvarende en oversigt over de ikke erhvervsdrivende almennyttige fondes donationer til billedkunst i 2016. TABEL 7.3. ALMENNYTTIGE FONDES OG FONDSLIGNENDE FORENINGERS UDDELINGER TIL BILLEDKUNSTEN, 2016 (MIO. KR.)

Fonde

Bevillinger

Ny Carlsberg-fon-

Kunstindkøb til museer og

det

til lager Udsmykninger

Køb af dansk

Køb af ældre

billedkunst

billedkunst

14

6,4

4,5

Køb af udenlandsk billedkunst

Indirekte støtte

Legater

33,4 0,2

Legater Indirekte støtte til udgivelse af bøger om nulevende

1,5

danske billedkunstnere Kunstnerisk udsmykning VILLUM FONDEN

af metrostationer på

8,5

­Sydhavnsbanen Kunstindkøb, ­udsmykning 15. Juni Fonden

af foyer på Gødstrup

0,3

hospital Indirekte støtte inkl.

0,8

­udstillingsstøtte Almennyttige fonde i alt

69,6

27,3

Kilde: Fondenes hjemmesider samt henvendelser til fondene.

6,4

33,4

2,3

0,2


158

2018 RAPPORT

Kapitel_7

De almennyttige fonde og fondslignende foreninger, som vi har fået svar fra, eller hvor vi har kunnet finde oplysninger om deres donationer til billedkunst på deres hjemmesider, har i 2016 samlet bevilget 69,6 mio. kr. til billedkunst. I henhold til Danmarks Statistiks Fondsstatistik har de almennyttige og fondslignende foreninger i alt bevilget 72 mio. kr. Vi antager, at forskellen mellem de 72 mio. kr. og de registrerede 69,6 mio. kr. alt overvejende kommer fra legater fra mindre fonde, der således har bevilget 2,4 mio. kr. På denne baggrund kan vi opgøre, at de almene fonde og fondslignende foreninger har bevilget følgende i 2016: • • • • •

indkøbt kunst af nulevende danske billedkunstnere for 27,3 mio. kr. støttet billedkunsten indirekte med 2,3 mio. kr. ydet legater for 0,2 mio. kr. samt 2,4 mio. kr., i alt 2,6 mio. kr. køb af kunst af afdøde kunstnere for 6,4 mio. kr. købt kunst af udenlandske billedkunstnere til udsmykningsopgaver for i alt 33,4 mio. kr.

Dette giver samlet bevillinger til billedkunsten for i alt 72 mio. kr. Som nævnt ovenfor i afsnittet om Ny Carlsbergfondets indkøb er der store forskelle på beløbenes størrelse fra år til år. Ny Carlsbergfondet købte således i 2016 dansk billedkunst for 18,5 mio. kr., mens fondet i 2015 købte dansk billedkunst for 48,5 mio. kr., og i 2017 for 45,5 mio. kr. Vi har derfor undersøgt de betydende fondes gennemsnitlige køb af dansk billedkunst, støtte i form af legater, stipendier og priser og deres indirekte støtte. Tabel 7.4 angiver fondenes gennemsnitlige køb, uddelinger af legater og priser samt indirekte støtte. TABEL 7.4. GENNEMSNITLIGE STØTTE TIL BILLEDKUNST AF NULEVENDE DANSKE BILLEDKUNSTNERE FRA DE 8 FONDE, DER UDDELER STØRST STØTTE, 2015-17 (MIO. KR.) Indkøb og honorar

Legater og priser

Indirekte støtte

37,5

0,2

4,3

0

0

15,8

Augustinusfonden

2,6

0

4,1

Det Obelske Familiefond

3,6

0

2,7

Louis-Hansen Fonden

0,2

0

0

15. Juni Fonden

0,2

0

0,6

VILLUM/VELUX-Fondene

2,8

0

0

0

0,2

14,3

46,9

0,4

41,8

Ny Carlsbergfondet Bikubenfonden

Nordeafonden I alt 8 fonde

Kilde: Fondenes hjemmesider samt henvendelser til fondene.


Kapitel_7

2018 RAPPORT

159

Når vi sammenligner tabellen med uddelingerne i 2016, tabel 7.3, viser det, at der generelt er store udsving fra år til år i fondenes uddelinger. De 8 fonde uddelte i årene 2015-2017 i gennemsnit 46,9 mio. kr. til indkøb og udsmykning, sammenlignet med 27,8 mio. kr. i 2016, og den indirekte støtte til billedkunsten udgjorde i årene 20152017 i gennemsnit 41,5 mio. kr., hvor der i 2016 blev uddelt 19,9 mio. kr. Vi bruger tallene fra 2016, når vi i kapitel 17 søger at beregne det samlede marked for billedkunst, idet vi kun har mulighed for at sammenligne fondenes oplysninger med fondsstatistikken for 2016, da det er første år, fondsstatistikken udgives. Tallene må derfor tages med forbehold for relativt store udsving fra år til år.

7.4 Sammenfatning Tabel 7.5 viser den samlede støtte fra de private fonde til billedkunsten i 2016. TABEL 7.5. DE PRIVATE FONDES SAMLEDE STØTTE TIL BILLEDKUNSTEN I 2016 (MIO. KR.) Direkte støtte, køb

Indirekte

af værker og

støtte i

kunstnerisk

Legater,

form af

udsmykning

stipendier

støtte til

af nuleven-

og priser

udstillinger,

de danske

værksteder

billed­

mv.

Køb af værker af ­afdøde ­danske billed­ kunstnere

Køb af ­billedkunst af uden­

I alt

landske kunstnere

kunstnere Erhvervsdrivende fonde

 0,5

  0

17,6

10,1

50

 78,2

27,3

0,2

 2,3

 6,4

33,4

 69,6

27,8

0,2

19,9

16,5

83,4

147,8

Almennyttige fonde og fondslignende foreninger I alt

Kilde: De private fondes hjemmesider samt telefoniske henvendelser og skriftlige svar fra fondene.

Der er således redegjort for i alt 147,8 mio. kr. ud af 167 mio. kr. i henhold til Danmarks Statistiks Fondsanalyse. I fordeling mangler således at blive redegjort for 19,8 mio. kr. På denne baggrund kan vi opgøre de private fondes støtte til det danske marked for billedkunsten i 2016 til:


160

2018 RAPPORT

Kapitel_7

TABEL 7.6. DE PRIVATE FONDES STØTTE TIL DET DANSKE MARKED FOR BILLEDKUNST I 2016 (MIO. KR.) Almennyttige fonde Erhvervsdrivende fonde

og fondslignende

I alt

­foreninger Direkte støtte til køb af værker af nulevende danske billedkunstnere

0,5

27,3

27,8

0

2,6

2,6

17,6

2,3

19,9

og kunstnerisk udsmykning Legater, stipendier og priser Indirekte støtte til billedkunst

Kilde: Fondenes hjemmesider samt telefonisk kontakt til fonde og skriftligt svar fra fonde.

I Bille Hansen et al. (1998) blev det konkluderet, at fondene i 1995 støttede dansk billedkunst med omkring 29-34 mio. kr. (2016-priser) i direkte køb, 0,4 mio. kr. (2016-priser) i legater, stipendier og priser samt 4 mio. kr. (2016 priser) i indirekte støtte i form af udstillingsstøtte m.m. Det var imidlertid dengang meget svært at danne sig et overblik over fondenes støtte, hvilket i dag også fortsat delvis er gældende. Med disse forbehold sammenligner vi i tabel 7.7 fondenes uddelinger til billedkunst i 1995 med 2016. TABEL 7.7. FONDENES STØTTE TIL BILLEDKUNST I 1995 (2016-PRISER) OG 2016, (MIO. KR.) Køb/honoKøb/hono-

Legater/

Indirekte

rar 1995,

rar 2016

priser 2016

2016

(2016priser)

Ny Carlsberg Erhvervsdrivende fonde

Legater/ priser 1995, (2016priser)

Indirekte 1995, (2016priser)

18,5

0,2

 1,5

21,9

0,4

4

 0,5

0

17,6

7-15

?

?

 8,8

2,4

 0,8

?

?

?

27,8

2,6

19,9

28,9-33,9

0,4

4

Almennyttige fonde og fondslignende foreninger, ekskl. Ny Carlsbergfondet. I alt

Kilde: Bille Hansen et al., 1998 vedr. 1995 tal. Alle tal er fremskrevet til 2016-priser.


Kapitel_7

2018 RAPPORT

161

Som beskrevet ovenfor er det ikke muligt at lave en komplet sammenligning, da datagrundlaget i 1995 var meget begrænset. Således kender vi ikke omfanget af legater og indirekte støtte bevilget af andre private fonde end Ny Carlsbergfondet i 1995. Endvidere er Danmarks Statistiks fondsstatistik på nuværende tidspunkt kun tilgængelig for året 2016. Fra fondenes indberetninger ved vi, at der er store forskelle på bevillinger til billedkunst fra år til år. Vi har således opgjort fondenes direkte støtte til ny dansk billedkunst i 2016 til 27,8 mio. kr., mens fondenes indberetninger for årene 2015,2016 og 2017 i gennemsnit viser en direkte støtte til ny dansk billedkunst på i gennemsnit 46,9 mio. kr. Det er derfor ikke muligt at dokumentere, at de private fonde køber mere dansk billedkunst og støtter den kunstneriske udsmykning i det offentlige rum mere nu, end det var tilfældet for 20 år siden, men de gennemsnitlige udgifter i årene 2015-2017 tyder på, at fondene har fået større betydning. Samtidig tyder registreringen af indirekte støtte på at være stigende, selvom der mangler indberetninger herfor i 1995. Dette underbygges af, at en række af fondene i deres betingelser for støtte lægger vægt på udstillings- og formidlingsstøtte, se fx afsnittet om Bikubefondens strategi inden for billedkunsten. Selvom tallene må tages med forbehold, da statistikken på nuværende tidspunkt er mangelfuld, så tyder det på, at fondene har fået større betydning for billedkunsten, hvorfor det vil være interessant at følge denne udvikling i årene fremover, og det vil med årene blive muligt igennem Legathåndbogen og fondsstatistikken at se udsvingene fra år til år og dermed komme tættere på en tydeligere udvikling af fondsstøtten til de danske nulevende billedkunstnere. Med hensyn til kunstnernes andel af markedet skal man være opmærksom på, at en væsentlig del af fondenes køb af billedkunst sker på gallerier. Ny Carlsbergfondet har i 2016 købt 75 pct. af deres værker på gallerier, og 25 pct. direkte hos kunstnere. Vi har ikke oplysninger fra andre fonde om deres købskanaler, men valgt at antage, at disse er som Ny Carlsbergfondets. Dette medfører, at kunstnernes andel fra salget på 27,8 mio. kr. i 2016 er i størrelsesordenen ca. 17 mio. kr. Ligeledes udgør kunstnernes gennemsnitlige andel fra salget i perioden 2015-2017 ca. 29 mio. kr.


162

Bikubenfondens atelier. PĂĽ billedet ses vĂŚrker af Matilde Duus og Martha Hviid, som arbejdede i Bikubenfondens atelier i 2016-2017. Foto: Matilde Duus.


Kapitel_8

2018 RAPPORT

163

8.

VIRKSOMHEDER

Det kan være svært at danne sig et præcist billede af virksomheders indkøb af billedkunst og udgifter til udsmykning o.l. Af ressourcemæssige årsager har vi ikke kunnet gennemføre en egentlig undersøgelse af virksomheders indkøb, og det er desuden tvivlsomt, hvorvidt en sådan undersøgelse ville føre til pålidelige resultater. Alligevel kan virksomhedernes indkøb af billedkunst vurderes indirekte via de danske billedkunstneres opgørelse af, hvem de sælger kunst til. I Bille et al. (2018) har vi gennemført en spørgeskemaundersøgelse til danske billedkunstnere, og data herfra kan benyttes til at vurdere virksomhedernes indkøb af kunst. Af de billedkunstnere, der sælger værker, er det 32 pct. der sælger kunst til virksomheder i Danmark. Der er en særlig høj andel blandt de ikke-kunstuddannede øvrige billedkunstnere (dvs. billedkunstnere uden nogen formel billedkunstneruddannelse, som ikke har modtaget legater fra Statens Kunstfond, og som ikke er medlemmer af Kunstnersamfundet), der sælger deres kunst til danske virksomheder. Heriblandt rapporterer hele 41 pct., at de sælger til virksomheder i Danmark. Bille Hansen et al. (1998) fandt ved en rundspørge til nogle af de største danske virksomheder vedr. deres indkøb af billedkunst i 1996, at det ofte er interne kunstforeninger, der står for indkøb af nye kunstværker til virksomheder, eksempelvis ved udsmykning og indvielse af nye lokaler. Omvendt er der selvfølgelig også nogle virksomheder, der har helt vandtætte skodder mellem en evt. kunstforenings og virksomhedens indkøb af kunst. Det må antages, at dette ikke har ændret sig væsentlig til i dag. Et estimat for det samlede førstegangssalg af billedkunst i 2016 viser, at virksomhederne her står for 13 pct. af det samlede køb af billedkunst. Dermed er virksomhederne den tredjestørste aftager af ny dansk billedkunst i 2016. Som det også pointeres af Bille Hansen et al. (1998), medfører det forhold, at virksomhedernes indkøb stærkt afhænger af nybygninger og restaureringer samt ansvarshavendes interesse for kunst, at virksomhedernes udgifter til kunstnerisk udsmykning typisk varierer meget fra år til år. Det er derfor interessant at se på billedkunstnernes opgørelse af salg af værker i et typisk år. Her er der 15 pct. af de sælgende kunstnere, der angiver at sælge kunst til virksomheder. Det skal selvfølgelig understreges, at dette estimat er en indirekte beregning af, hvor meget billedkunst virksomhederne indkøber, da det er opgjort fra udbudssiden. Men måske er det også det bedste mål, eftersom det kan være svært at få virksomhederne i tale om deres udgifter til køb af billedkunst.


164

2018 RAPPORT

Kapitel_8

Alt i alt kan det konkluderes, at lidt over en tredjedel af de billedkunstnere, der sælger kunst, der sælger værker til danske virksomheder, og at disse står for en pæn del af det samlede indkøb af billedkunst hos danske billedkunstnere. I kapitel 17 har vi estimeret, at der i alt blev solgt kunst til virksomhederne for ca. 62 mio. kr. i 2016 (tabel 17.1).


165


166

Christian Finne, Udsmykning af Rosborg Gymnasium, 2018. Rosborg Gymnasium. Foto: @stjernegaardgotografi.dk


Kapitel_9

2018 RAPPORT

167

9.

PRIVATPERSONER

Når private personers indkøb af kunst skal vurderes, benytter vi også data fra Bille et al. (2018), hvor vi har gennemført en spørgeskemaundersøgelse til danske billedkunstnere. Her viser resultaterne, at 81 pct. af de billedkunstnere, der sælger kunst, har solgt værker til privatpersoner i 2016. Det gør privatpersoner til den største køber af dansk billedkunst. Der er en særlig stor andel bland de pensionerede billedkunstnere samt de ikke-kunstuddannede øvrige billedkunstnere, der sælger deres værker til privatpersoner (hhv. 86 pct. og 87 pct.). Undersøgelsen finder yderligere, at privatpersoners indkøb af billedkunst i 2016 udgør 34 pct. Dermed står privatpersoner for langt det største indkøb af ny, dansk billedkunst set i forhold til andre mulige købere som staten, kommuner, kunstmuseer, private fonde mv. Dette underbygges endvidere af, at privatpersoner udgør hele 36 pct. af billedkunstnernes samlede salg i et typisk år. Man skal dog huske på, at ovenstående estimat af privates køb af billedkunst er baseret på billedkunstnernes indberetninger, og der således er en vis usikkerhed på tallene. Det kan dog med sikkerhed konkluderes, at privatpersoner er den type køber, som flest danske billedkunstnere sælger deres værker til, samtidig med at privatpersoner står for det samlet set største køb af ny dansk billedkunst. I kapitel 17 har vi estimeret, at der i alt blev solgt kunst til privatpersoner for ca. 161 mio. kr. i 2016 (tabel 17.1).


168

Mette Winckelman, Untitled (2), 2017. Foto: Fra Statens Kunstfonds arkiver.


Kapitel_10

2018 RAPPORT

169

10.

UDLANDET

Det er heller ikke uproblematisk at opgøre udlandets køb af ny dansk billedkunst. I 2016 solgte 29 pct. af de billedkunstnere, der sælger kunst, værker til udlandet, hvilket omfatter både udenlandske privatpersoner, virksomheder, institutioner mv.227 Det er særligt værker produceret af de kunstuddannede billedkunstnere og de kunstnere, som har modtaget legater fra Statens Kunstfond og/eller er medlemmer af Kunstnersamfundet, som har udlandets interesse. Med andre ord er der i høj grad tale om værker af professionelle kunstnere. Udlandets køb udgør en betydelig del af billedkunstnernes samlede salg af billedkunst, idet udlandet i 2016 står for et indkøb på 20 pct. af det samlede indkøb af ny dansk billedkunst. Det er altså ca. en tredjedel af de sælgende billedkunstnerne, som sælger værker til udlandet, samtidig med at udlandet udgør en femtedel af det samlede indkøb, hvilket tyder på, at udlandet køber forholdsvis dyre værker, når de køber ny, dansk billedkunst. Dette stemmer overens med de grupper af billedkunstnere, som udlandet hyppigst køber hos, nemlig de kunstnere, som må antages at producere relativt dyrere værker qua deres kunstuddannelse og/eller udmærkelser. I kapitel 17 har vi estimeret, at der i alt blev solgt kunst til udlandet for ca. 95 mio. kr. i 2016 (tabel 17.1). Galleriernes eksport i 2016 fremgår af kapitel 11. Her ses det, at de sikre gallerier (kategori 1) eksporterede for 30,2 mio. kr. i 2015. Gallerierne i kategori 2 eksporterer for 17,8 mio. kr. i 2015, og således eksporterede gallerierne kunst for i alt 48 mio. kr. Det er uklart, hvor stor en andel der er dansk kunst af nulevende danske kunstnere, men det må antages at være en væsentlig andel og formentlig væsentlig over 50 pct. Af Bille et al. (1998) fremgår det, at danske galleriers samlede eksport var i størrelsesordenen 10 mio. kr., hvilket dengang antagelig var førstegangssalg af værker af nulevende danske kunstnere. Dette svarer til 14,6 mio. kr. i 2016-priser. Heraf fremgår det, at eksporten af dansk kunst steget betydelig i perioden 1994-2015. Hertil kommer det salg, som danske kunstnere har via udenlandske gallerier og kunsthandlere.

227 Bille et al., 2018.


170

2018 RAPPORT

Kapitel_10

10.1 Internationale udstillinger og formidling af dansk billedkunst i udlandet Der tegner sig således et billede af en voksende internationalisering i handlen med billedkunst, hvilket bl.a. sker gennem danske galleriers deltagelse i internationale messer og ved billedkunstneres deltagelse i biennaler samt internationalt samarbejde i øvrigt. Vi vil i dette afsnit redegøre lidt nærmere for disse forhold. Danske galleriers deltagelse i internationale messer En række større danske gallerier udstiller på store internationale kunstmesser. Det er omkostningstungt for danske gallerier at deltage i disse internationale messer, da der er store udgifter til leje af stand, transport og forsikringer. Det er derfor de største danske gallerier, der har mulighed for at deltage i de store internationale messer. Der er tale om gallerier som Martin Asbæk Gallery, Nils Stærk og Nicolai Wallner, Christoffer Egelund og Galleri Oxholm, der henholdsvis har deltaget i kunstmessen Volta i New York og/eller i Basel, Basel Art i Basel eller i Miami samt i #Scope Art Fair i Miami” En anden stor international kunstmesse er Frieze, der afholder messer i London og i New York.228 De mindre gallerier vælger i stedet at deltage i mindre messer såsom START Air Fair229 eller Affordable Art Fair,230 der afholdes i forskellige lande, og hvor standene er billigere, og den kunst, der er repræsenteret på messerne, normalt ikke må koste mere end 50.000 kr. At være til stede på internationale messer er således vigtigt for den danske billedkunstbranche, og da Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme dansk samtidskunst i udlandet, støtter udvalget danske gallerier i forbindelse med promovering af danske kunstnere på internationale kunstmesser. Danske gallerier, der har indgået bindende tilsagn med en kunstmesse om deltagelse på den pågældende messe, kan søge om støtte, og det maksimale årlige støttebeløb/galleri er i 2018 på 45.000 kr. Det er endvidere muligt at søge Projektstøtteudvalget for Billedkunst om støtte til deltagelse på messer, som ikke er på listen, ved at indsende ansøgning til puljen “Produktion, udstilling og formidling”. Projektstøtteudvalget for Billedkunst bevilgede i 2016 samlet 622.000 kr. til galleriers messedeltagelse.231

228 www.artbasel.com, besøgt d. 16.9.2018,www.oxholm.dk, besøgt d. 16.9.2018, www.christofferegelund.dk, besøgt d. 16.9.2018,www.kunsten.nu/artguide/venue/martin-asbaek-gallery, besøgt d. 16.9.2018. www. frieze.com/fairs/friezelondon, besøgt d. 16.9.2018 og www.frieze.com, besøgt d. 16.9.2018. 229 www.startartfair.com, besøgt d. 16.8.2018. 230 www.affordableartfair.com, besøgt d. 16.9.2018. 231 Tabel 2.2.


Kapitel_10

2018 RAPPORT

171

Kunstbiennaler Der findes en række internationale bien- og triennaler, hvor danske kunstnere har mulighed for at udstille. En biennale er en udstilling, der afholdes hvert andet år, en triennale hvert tredje år. Den mest kendte er Venedig Biennalen, som er den ældste og største biennale, som med få afbrydelser har afholdt en international inviteret kunstudstilling siden sommeren 1895. Hovedudstillingen finder sted i Biennalens Central Pavillon og i det gamle militære anlæg Arsenal. Ud over hovedudstillingen udstiller en række lande i selvstændige pavilloner, herunder Danmark, der fik sin egen pavillon i 1932. Udstillingen i den danske pavillon støttes af Projektstøtteudvalget for Billedkunst, der i 2017 bevilgede 2,2 mio. kr. til Venedig Biennalen.232 Projektstøtteudvalget for Billedkunst beslutter, hvilken kunstner der skal stå for udstillingen i den danske pavillon. Ved udstillingen i 2017 udstillede kunstneren Kirstine Roepstoff under overskriften “influenza. theatre of glowing darkness”.233 Venedig Biennalen har gennem årene dannet forbillede for et antal voksende mindre og større kunstbiennaler verden over. • I 1951 åbnede Biennale de São Paulo i Brasilien. Der er nu afviklet 33 biennaler i São Paulo, hvorfor denne biennale naturligvis også har haft stor international betydning. • I slutningen af 1990’erne afholdtes den første biennale i Firenze, hvor 6 danske billedkunstnere udstillede i 2017.234 • I 1998 afholdtes den første kunstbiennale i Berlin,235 og 20 år efter er den 10. ­Berlin Biennale afholdt med mere end 100.00 besøgende. • Gøteborg International Biennal for Contemporary Art236 blev afholdt første gang i 2001 og er nu etableret som en betydende biennale for samtidskunst i Norden. Biennaler og triennaler er anledninger til, at danske billedkunstnere kan vise deres værker for et internationalt publikum. I nogle tilfælde udstiller kun en enkelt dansk kunstner, som det er tilfældet i Venedig, i andre tilfælde er der mulighed for, at flere danske billedkunstnere kan blive inviteret til at udstille.

232 Statens Kunstfonds Årsberetning 2017. 233 Støtten til og ansvaret for den danske pavillon ved Venedig Biennalen blev tilbage i 1995 varetaget af Center for Dansk billedkunst. Centret blev i 2001 nedlagt, da Statens Billedkunstråd blev oprettet. Opgaverne flyttede siden hen til Statens Kunstråd, og fra 2014 til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst. 234 www.florencebiennale.org/en/artist-2017, besøgt d. 15.1. 235 www.berlinbiennale.de, besøgt d. 16.9.2018. 236 www.biennalfoundation.org, besøgt d. 16.9.2018.


172

2018 RAPPORT

Kapitel_10

Den danske nationalkomité under International Association of Art, IAA International Association of Art, IAA, hører organisatorisk under UNESCO og blev stiftet i 1954. Det er organisationens formål at fremme kommunikationen mellem professionelle billedkunstnere med henblik på at støtte og styrke faglige, sociale og økonomiske interesser for billedkunstnere. Hvert land har en nationalkomité. Der er 65 lande, der er medlemmer af IAA, herunder Danmark. Den danske nationalkomité har sekretariat hos Billedkunstnernes Forbund i København. Medlemslandene samarbejder med en række andre lande, som kan deltage som observatører i arbejdet, så det internationale samarbejde omfatter ca. 110 lande. Hvor internationale kunstmesser og biennaler har som målsætning at vise billedkunst internationalt, er IAA’s målsætning at fokusere på internationalt samarbejde om kunstnernes arbejdsvilkår og internationale reguleringer vedr. kunstnernes rettigheder. IAA fungerer som et organ, hvor billedkunstnerne kan give udtryk for deres synspunkter og behov, således at dette kan danne grundlag for politiske beslutninger, som vedrører billedkunstnerne. Det er endvidere målsætningen at fremme kulturel udveksling mellem landene og dermed fremme kunstens frie bevægelighed.237

237 www.aiap-iaa.org, besøgt d. 16.9.2018.


Kapitel_10

2018 RAPPORT

SALG AF BILLEDKUNST

173


174

Maria Wæhrens, MY PAIN YOUR PAIN (3), 2017. Ubberup Højskole. Foto: Léa Nielsen.


Kapitel_11

2018 RAPPORT

175

11.

GALLERIER OG KUNSTHANDLERE

11.1 Et overblik over gallerier og kunsthandlere En stor del af de nulevende danske billedkunstneres salg sker gennem gallerier og kunsthandlere. Gallerier og kunsthandlere var tidligere meget forskellige i deres praksis, men grænserne mellem dem er mere udviskede i dag. Kunsthandlere adskilte sig tidligere fra gallerier ved, at de ikke almindeligvis havde skiftende separatudstillinger, der fremviste en eller flere nulevende kunstneres værker. De var derimod karakteriseret ved et meget stort udvalg af værker af mange forskellige kunstnere – både nulevende og afdøde. Værkerne varierede betragteligt i både alder og værdi, og derudover kunne kunsthandlerne også ofte være kombinerede med antikvariater eller forlag (Bille Hansen et al., 1998). Denne karakteristik er i et vist omfang stadig korrekt i dag, men da den tidligere interesseorganisation af kunsthandlere, Kunsthandlerforeningen af 1943, lukkede i 2008, markerede dette et vendepunkt for mange kunsthandlere. 238 Ifølge Claus Frederiksen, der har siddet i bestyrelsen i Kunsthandlerforeningen af 1943, er der i dag mange kunsthandlere, der udelukkende eller hovedsageligt sælger kunst af nulevende kunstnere. Dermed er forskellen mellem gallerier og kunsthandlere fortrinsvis karakteriseret ved antallet af kunstnere, hvis værker bliver solgt, idet kunsthandlere fortsat ofte sælger værker af mange forskellige kunstnere, mens gallerierne koncentrerer sig om færre. Gallerier er endvidere fortsat ofte meget fokuserede på udvikling af deres kunstnere, mens kunsthandlerne ofte stadig køber den største del af deres værker på auktion eller igennem private og dermed har mindre kontakt med kunstnerne. Gallerier er især karakteriseret ved et individuelt fastlagt, kontinuerligt mønster af separatudstillinger pr. år, der hver normalt varer 4-6 uger. De er derudover kendetegnet ved deres ønske om et langvarigt samarbejde med deres 10-20 udvalgte kunstnere, som binder sig mundtligt eller kontraktuelt. Oftest munder dette ud i en form for løfte til den enkelte kunstner om at blive vist på en eller flere gruppeudstillinger hvert år og et minimum antal af soloudstillinger inden for en fastlagt årrække. Alt efter deres ønskede profil i branchen vælger nogle gallerier at arbejde inden for bestemte dogmer, som fx udelukkende amerikanske kunstnere, men langt de fleste vælger en blanding af danske og udenlandske kunstnere, både uddannede og autodidakte.

238 Kilde: Telefonsamtale med galleriejer Claus Frederiksen, Kunstgalleriet Slagelse, 9/1-18.


176

2018 RAPPORT

Kapitel_11

Kunstnere kan være repræsenteret i flere gallerier, blot der er tilstrækkelig stor afstand mellem gallerierne, så konkurrence mellem gallerierne undgås. Dette betyder en større berøringsflade for kunstneren og dermed potentielt mere omtale og efterspørgsel, hvilket i sidste ende er godt for alle parter. For eksempel kan en enkelt kunstner godt være repræsenteret af gallerier i både København og Jylland, som hver især har opbygget lokale kundegrupper op, som ikke overlapper geografisk. Det skal dog siges, at mindre grupper af kunstentusiaster og kunstsamlere ikke opfatter distancen som et problem og ofte er kunder i gallerier landet over. Repræsentation på et galleri er ofte meget betydningsfuldt for de unge, nyuddannede eller autodidakte kunstnere, da de dermed kan koncentrere sig om udelukkende at skabe værker. Gallerierne står for alt, der drejer sig om indramning, markedsføring, forsikring, transport, ophængning og salg. Dette afspejles i priserne på kunstnerens værker, hvor galleriet typisk tager omkring 50 pct. af prisen i kommission. Prisen på værkerne fastsættes ofte i samarbejde med galleriet. De værker, der ikke sælges, bliver oftest i galleriet til senere salg eller bliver leveret tilbage til kunstneren. Galleri­ repræsentation indebærer derfor ofte, at kunstneren ikke sælger privat, da galleriet i så fald mister de penge, de har investeret i kunstnerne for at opbygge en værdi omkring deres ‘brand’. Forholdet mellem kunstner og galleri varierer meget i forhold til galleriets størrelse og kunstnerens ambition. Kunstnere skifter derfor til tider galleri, både for at lede efter et sted, hvor de måske passer bedre ind i galleriets profil, men også for at være sikre på, at deres gallerirepræsentation følger deres udvikling og priser, og hvor de vil blive opmuntret til at vokse. For eksempel var den danske kunstner Hans Henrik ­Fischer ofte udstillet i Galleri Bomhuset på Amager før 2010, mens han i dag udstiller hovedsageligt i Galleri Oxholm på Frederiksberg, samt i Galerie Wolfsen i Aalborg. Som følge af skiftet til større gallerier er han blevet vist flere gange på kunstmesser i ind- og udland, hvilket ikke er muligt på et mindre galleri.239 Dansk Galleri Sammenslutning (DGS) er en interessesammenslutning for danske gallerier og har i dag 48 medlemmer. En liste over medlemmer i DGS kan findes i bilag 10. For at blive medlem skal man opfylde en række krav:240 • • • •

arrangere udstillinger af nulevende kunstneres arbejder holde en god og kunstnerisk standard have drevet galleri i over to år godkendes af den årlige generalforsamling

Dansk Galleri Sammenslutning står for at arrangere én af de danske kunstmesser, Art Herning. 241 Derudover er individuelle medlemmer gået sammen i forskellige grupperinger om at arrangere niche-messer som fx CHART Art Fair.242 239 240 241 242

Samtale med billedkunstner Hans Henrik Fischer. Dansk Galleri Sammenslutning: http://www.danskgalleri.dk/. Art Herning: http://www.artherning.dk/. Chart Art Fair: www.chartartfair.com/chart-art-fair/, besøgt d. 16.1.2018.


Kapitel_11

2018 RAPPORT

177

Det er ikke længere nødvendigt at have et fysisk galleri med udstillinger. Gallerier, der udelukkende sælger online og nøjes med fysisk tilstedeværelse på udvalgte messer, bliver mere og mere udbredte, og ved at undgå mange af de udgifter, som kunsthandlere og gallerier har, kan de tilbyde kunstnerne en højere fortjeneste.243 Det er svært at kategorisere disse onlinegallerier som enten kunsthandel eller galleri. Nogle hjemmesider understreger deres meget høje kvalitet af værker, nøje udvalgt af deres kuratorer, mens andre sætter pris på et stort udvalg, der i kunstnerisk værdi er mindre konsistent.244 De seneste år er der endvidere opstået nye måder at sælge kunst. Ved udlejning af kunst til virksomheder er det er muligt for virksomheden at trække lejen fra som driftsomkostning.245 Nogle gallerier tilbyder, at hvis virksomheden køber værker for den “opsparede” leje inden for seks måneder, så vil 90 pct. af lejen tilbageføres, og købet vil kunne trækkes fra, da det bliver registreret som et normalt salg af kunstværker.246 Mange førstegangssalg af værker af danske kunstnere foregår således gennem gallerier, kunsthandlere og online, men i langt højere grad end før repræsenterer gallerierne også udenlandske kunstnere247. Dette skyldes, at både kunstnere og gallerier over hele verden igennem internettet og rejser bedre kan finde hinanden og udarbejde aftaler. Dertil kommer, at transportmulighederne af kunsten og sikkerheden ved dette er større og billigere end før. For eksempel rejser Galleri Rasmus ud i Europa hvert år i en måned og finder nye kunstnere; som regel er det nogle, der ikke før har udstillet i Danmark, men som har succes i deres hjemland.248 I de næste afsnit undersøger vi galleriernes omsætning, og dermed salg, for at afdække galleriernes betydning i forhold til det samlede marked for billedkunst.

11.2 Data og metode Fra det centrale virksomhedsregister (CVR), der indsamler data fra danske virksomheder, har vi gennem Danmarks Statistik indhentet data om galleriers og kunsthandleres salg.249 Registret kategoriserer gallerier og kunsthandlere under samme branchekode “Kunsthandel og gallerivirksomhed”,250 hvorfor det i registret ikke umiddelbart er muligt at adskille galleriers omsætning fra kunsthandlernes omsætning.

243 Kunstnernes.com: www.kunstnernes.com/info/, besøgt d.16.1.2018. 244 Sammenligning af http://www.danishgallery.dk/ og https://www.beautonart.dk/. 245 BDO Danmark: www.bdo.dk/getmedia/b95aea8d-8d48-4961-99e7-1b3755e68f60/kunst-med-skattefordele-2016.pdf.aspx. 246 Gallerie Ramus: www.gallerie-rasmus.dk/det-kan-vi-ogsa/leje-af-kunst, besøgt d. 16.1.2018. 247 Galleriejerne Bo Bjerregaard og Niels Stærk. 248 http://www.gallerie-rasmus.dk/om. 249 Statistikken bygger på momsoplysninger, der er indberettet til Skat. Statistikken indeholder oplysninger om indenlandsk salg og eksport (udenlandsk salg). (http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/firmaernes-koeb-og-salg---momsstatistik-- besøgt d. 26.10.2016). 250 Kunsthandel og gallerivirksomhed [47.78.40] (https://indberet.virk.dk/integration/ERST/Branchekode).


178

2018 RAPPORT

Kapitel_11

Fra CVR-registret har vi for årene 2011-2015 fået udtrukket samtlige virksomheder, der har kunsthandel og gallerivirksomhed som primær branche. Ikke alle virksomheder i denne branchekode fungerer imidlertid som gallerier i vores forstand. Vi har derfor opdelt alle virksomheder, der er registreret i denne branche, i 4 grupper af gallerier • Sikre gallerier: Gallerier, der er medlem af Dansk Gallerisammenslutning. Medlemskabet garanterer, at disse virksomheder med sikkerhed fungerer som egent­ lige gallerier.251 • Gallerier: Gallerier, hvor “galleri” indgår i virksomhedens navn. Idet galleri indgår i virksomhedens navn, kan vi med en vis sandsynlighed regne med, at de fleste af disse virksomheder også fungerer som egentlige gallerier. Der kan selvfølgelig være undtagelser, selvom der også kan være tilfælde, hvor virksomheden bruger betegnelsen galleri uden at fungere som sådan. Herudover indgår kunsthandlere, som vi ved, fungerer som gallerier, fx Clausens Kunsthandel. • Usikre gallerier: Denne dækker over en gråzone, hvor det er vanskeligt at afgøre, om virksomheden er en egentlig gallerivirksomhed og har førstegangssalg af nulevende kunsterne. Da der i dag er en flydende overgang mellem kunsthandlere og gallerier, har vi undersøgt mange af kunsthandlerne fra registret på internettet og dermed vurderet, om de fungerer som gallerier. Mange af kunsthandlerne har indramning som deres hovedvirksomhed og er derfor blevet fravalgt. I kategorien har vi medtaget: ™™ Virksomheder med “art” i navnet, men hvor de virksomheder, som åbenlyst ikke er gallerier, er frasorteret ™™ Virksomheder med “atelier” i navnet ™™ Virksomheder med “kunst” i navnet (der ikke kalder sig kunsthandel) ™™ Virksomheder med “studio” eller “atelier” i navnet, hvor navnet ikke yderligere giver udtryk for virksomhedens virke. • Irrelevante gallerier og kunsthandlere: I kategorien irrelevante gallerier og kunsthandlere er medtaget følgende kategorier virksomheder: ™™ Virksomheder, der har kunsthandel og gallerivirksomhed som bibeskæftigelse, da disse antages at have en for tilstrækkelig lille andel førstegangssalg af nu­ levende kunstnere til at have en betydning. ™™ Virksomheder, der primært er antikvitetshandlere eller beskæftiger sig med indramning eller salg af kunstmaterialer. ™™ Virksomheder med kunsthandel i navnet. Der er dog visse undtagelser, da fx Bredgade Kunsthandel er medlem af Dansk Galleri Sammenslutning og derfor medregnes i gruppe 1. ™™ Personnavne: virksomheder, der blot er opkaldt efter et personnavn uden noget virksomheds- eller gallerinavn. 251 www.danskgalleri.dk.


Kapitel_11

2018 RAPPORT

179

™™ ™™

Virksomheder, hvori ordet fond indgår. Restgruppen af virksomheder, der ud fra deres navn ikke tyder på at være tilknyttet hverken kunst eller gallerilignende aktivitet

Tabel 11.1 viser, hvor mange virksomheder der er placeret i hver af de fire kategorier i årene 2011 til 2015. Disse tal sammenlignes med data fra 1994 (Bille Hansen et al., 1998). TABEL 11.1. ANTAL GALLERIER OG KUNSTHANDLERE FORDELT PÅ 4 GRUPPER (2011-15 SAMT 1994) Kategori 4

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Sikre gallerier

Gallerier

Usikre gallerier

2011

48

293

152

352

  845

2012

48

277

146

332

  803

2013

48

252

147

318

  765

2014

48

240

148

339

  775

2015

48

239

152

390

  829

1994

35

215

210

712

1.172

År

Irrelevante

Total

­gallerier

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel samt Bille Hansen et al., 1998.

I 1994 var der 1172 gallerier og kunsthandlere, mens der i den givne periode 2011-15 er mellem 765-845 gallerier og kunsthandlere. Umiddelbart virker dette som et stort fald, men ser man nærmere på tallene, er der sket en stigning i antallet af gallerier i gruppe 1 og 2. Det største fald er i gruppe 4 (irrelevante gallerier), hvor der er en nedgang på over 300 virksomheder. Det store fald kan delvist skyldes, at der er “ryddet op” i statistikken. Antallet af virksomheder kan være påvirket af, at branchekoderne er revideret flere gange i perioden, hvorved der kan være sket ændringer i branchens afgrænsning. Branchen er endvidere rapporteret af virksomheden selv, så der kan også være ændringer i opfattelsen af, hvilken type virksomhed man er. 252

11.3 Galleriernes omsætning For de fire grupper af gallerier har vi indhentet oplysninger om den samlede omsætning i årene 2011-2015. Omsætningen er defineret som indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser, der kommer fra firmaets primære drift efter fradrag af pris-

252 E-mailkorrespondance med Claus Werner Andersen, Danmarks Statistik, d. 24/1-18.


180

2018 RAPPORT

Kapitel_11

nedslag, merværdi- og punktafgifter (herunder moms)253. Vi har endvidere indhentet oplysninger om galleriernes eksport, der defineres som salg af varer og tjenester til udlandet plus salg af andre varer og tjenester, der sælges momsfrit.254 Tabel 11.2 viser de fire gallerigruppers omsætning. Vi kan med nogen sikkerhed fastslå, at kategori 1 og 2 består af anerkendte eller semi-anerkendte gallerier, der primært sælger værker af nulevende danske kunstnere (førstegangssalg), mens der er større usikkerhed på gruppen af usikre gallerier. De usikre gallerier og de irrelevante gallerier er derfor sorteret fra i den videre analyse. TABEL 11.2. GALLERIERNES OMSÆTNING, 2011-2015 OG 1994 (MIO. KR.) 3.

4. Irrelevante

I alt (Gruppe

Usikre gallerier

gallerier

1+2)

117,0

52,9

166,1

265,6

157,6

118,1

46,4

151,7

285,7

2013

155,1

111,9

44,6

143,2

267

2014

179,2

103,8

41,3

155,0

283

2015

172,2

121,0

43,2

195,4

293,2

162,5

114,4

45,7

162,3

278,9

 50,3

 56,8

69,4

-

107,1

1. Sikre Gallerier

2. Gallerier

2011

148,6

2012

Gns. 201115

1994

Note: 1994-tallene er angivet i 2015-priser. Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel samt Bille Hansen et al., 1998.

Gallerierne kan vælge at bruge forskellige ordninger, når de sælger kunst, hvilket vil have indflydelse på omsætningens størrelse. Det er derfor vigtigt at skelne mellem kommissionssalg, anvisningssalg samt galleriernes videresalg. Momsen registreres forskelligt ved hver måde at sælge på, hvilket har betydning for fortolkningen af de indhentede omsætningstal. Kommissionssalg indebærer, at kunstneren har den fulde ejendomsret til værket, indtil salget er gennemført. Galleriet har til gengæld retten til at udstille, sælge og fakturere i galleriets navn. Handlen foregår i galleriets navn. Ved et sådant salg skal galleriet ifølge lovens almindelige regler betale moms af den fulde salgspris.255

253 Danmarks Statistik: https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/erhvervsdemografi/gfoms-3, besøgt d. 27.07. 2018. 254 Danmarks Statistik: www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/generel-firmastatistik/gf-eksp-3, besøgt d. 10.1.2018. 255 SKAT: www.skat.dk/skat.aspx?oid=150692, besøgt d. 17.1.2018.


Kapitel_11

2018 RAPPORT

181

Anvisningssalg foregår i kunstnerens navn, og kunstneren har ejendomsretten til kunstgenstanden, indtil salget sker. Det er således en forudsætning, at galleriet kun medvirker som formidler i forbindelse med salget, og at galleriet har en aftale med kunstneren om salg. Galleriet betaler kun moms af den provision, der tages for galleriets medvirken i salget af værket, altså et formidlingshonorar. Galleriet anses nemlig for at have leveret en ydelse til kunstneren i form af lokaler, bistand ved salg mv. Derved indgår kunstnerens andel af salget ikke i galleriets omsætning.256 Fakturaen i forbindelse med salget skal udstedes af kunstneren. Kunstneren kan dog også lade galleriet udstede fakturaen i kunstnerens navn.257 Videresalg af galleriets egne værker finder sted, når galleriet har købt et værk af en kunstner for derefter at sælge det videre i galleriets navn. I dette tilfælde kan der vælges mellem to momsordninger. Normalt skal der ved videresalg af galleriets købte værker betales moms af den fulde salgspris, men i 1994 blev der hjemmel for brugtmomsordningen, der skulle forhindre, at der blev betalt moms af den samme vare flere gange.258 Brugtmomsordningen gør det muligt for gallerier at købe et værk hos en kunstner og ved et efterfølgende salg kun betale moms af den avance, der er i forbindelse med salget. Denne ordning bliver dels brugt til at købe og derefter sælge værker af internationale kunstnere, da den udenlandske kunstner ellers skal CVR-registreres, eller til salg af kunstværker, som galleriet har købt af en kunde eller af danske kunstnere til senere videresalg. Brugtmomsordningen er frivillig, og gallerierne vurderer selv ved hvert enkelt videresalg, hvorvidt de vil bruge denne eller ej. Ofte vælger gallerierne kun brugtmomsordningen ved salg til privatpersoner, for hvis kunden er en momsregistreret virksomhed, og værkerne bliver brugt til udsmykning af virksomheden, så har virksomheden som udgangspunkt fradragsret for momsen.259 Gallerierne er kun forpligtet til at opgive deres bruttofortjeneste i deres årsregnskaber i henhold til årsregnskabslovens paragraf 32.260 Bruttofortjenesten er et sammendrag af nettoomsætningen, vareforbrug og andre eksterne omkostninger, og i de tilfælde, hvor virksomheder kun skal oplyse bruttofortjeneste, beregnes virksomhedens omsætning normalt ved hjælp af firmaernes momsindberetninger.261 Men da momssatserne på gallerier er forskellige, afhængigt af om der er tale om anvisningssalg, brug af brugtmomsordningen eller salg med almindelig momssats, betyder det, at de indhentede omsætningstal fra Danmarks Statistik ikke fuldt ud indeholder værkernes samlede salgsværdi, eftersom omsætningen i gallerier, der har solgt værker som anvisningssalg, kun indeholder galleriets andel af salget. Dermed fremgår den reelle værdi af solgte værker ikke nødvendigvis af omsætningstallene, og det må

256 Gennem flere samtaler med gallerister og regnskabsansvarlige er det bekræftet, at kunstnerens andel ved anvisningssalg ikke er en del af galleriets omsætning. 257 SKAT: http://skat.dk/skat.aspx?oid=150692, besøgt d. 17.1.2018. 258 SKAT: http://skat.dk/skat.aspx?oID=1921230&chk=214955, besøgt d. 17.1.2018. 259 SKAT: http://skat.dk/skat.aspx?oid=150692, besøgt d. 17.1.2018. 260 Paragraf 32. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175792. 261 Danmarks Statistik: https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/generel-firmastatistik/gfoms-3, besøgt d. 17.1.2018.


182

2018 RAPPORT

Kapitel_11

derfor forsøges at fastslås, hvilken type salg der er tale om i de forskellige gallerikategorier. Desuden skal det nævnes, at galleriernes omsætningstal også må formodes at indeholde salg af grafik og reproduktioner. Det antages dog, at dette udgør en mindre andel af omsætningen, men da vi ikke har mulighed for at sortere dette fra, kan resultaterne fra galleriernes omsætning være et mindre overvurderet skøn. Omsætningen for gallerierne i kategori 1 Medlemmerne i Dansk Galleri Sammenslutning (DGS), og dermed af de sikre gallerier i kategori 1, er karakteriseret ved at være relativt store, samt at de har længere­ varende samarbejder med både deres danske og internationale kunstnere, hvorfor både de danske og internationale kunstnere typisk er CVR-registrerede, hvorved deres salg kan ske som anvisningssalg. Vi kan derfor med nogen rimelighed antage, at salget i denne kategori primært består af anvisningssalg, som kan være værker af både danske og udenlandske kunstnere.262 For at kunne frasortere det udenlandske salg fra det danske har vi blandt et udvalg af gallerier263 tilhørende kategori 1 undersøgt, hvor stor en andel af galleriets omsætning der kommer fra salg af værker af danske kunstnere. I gennemsnit beretter gallerierne om, at 55 pct. af omsætningen kommer fra salg af dansk kunst. På denne baggrund vurderer vi, at dansk kunst udgør 55 pct. af den samlede omsætning. Det antages desuden, at delingsforholdet af den samlede salgspris mellem kunstner og galleri i gennemsnit er 50/50 på tværs af gallerierne, hvilket betyder, at omsætningstallene fra Danmarks Statistik i denne kategori kun repræsenterer galleriernes fortjeneste, da de som sagt kun skal betale moms heraf (grundlaget for Danmarks Statistiks omsætningsberegning), fordi der er tale om anvisningssalg.264 For at finde den samlede omsætning, dvs. de solgte værkers reelle værdi, må kunstnernes fortjeneste tillægges galleriernes omsætning. Tabel 11.3 viser den samlede omsætning, galleriernes omsætning samt danske kunstneres omsætning ved salg af ny dansk kunst blandt de sikre gallerier.

262 Denne antagelse underbygges af galleriejer Nils Stærk, der oplyser, at 90 pct. af hans salg er anvisningssalg, men at dette inkluderer en stor del af salg af hans internationale kunstnere, der alle er CVR-registrerede. 263 Der er tale om gallerierne: Charlotte Fogh, Galerie Birch, Galerie MøllerWitt, Galerie Pi, Galleri NB Viborg, Gallery Hjort, Gallery Poulsen, Galleri Nils Stærk, Galleri Christoffer Egelund og Galleri Franz Pedersen. Det vides ikke, hvorvidt disse gallerier er repræsentative for kategori 1. 264 Delingsforholdet aftales individuelt mellem kunstner og galleri, men i denne rapport har vi valgt at bruge den mest udbredte provision, nemlig 50 pct. Det er også denne procentdel, der er brugt i rapporten fra 1998 (Bille Hansen et al., 1998).


Kapitel_11

2018 RAPPORT

183

TABEL 11.3. OMSÆTNING FOR GALLERIER I KATEGORI 1, 2011-15 (MIO. KR.) Danske Antal gallerier

Galleriernes

Den samlede

­kunstneres

omsætning

omsætning

omsætning (55 pct.)

Den samlede omsætning af dansk kunst

2011

48

148,6

297,2

81,7

163,5

2012

48

157,6

315,2

86,7

173,4

2013

48

155,1

310,2

85,3

170,6

2014

48

179,2

358,4

98,6

197,1

2015

48

172,2

344,4

94,7

189,4

48

163

325

89

179

Gennemsnit i perioden 2011-15 Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel, beregning.

Af tabellen fremgår det, at den gennemsnitlige samlede omsætning af ny dansk kunst i gallerierne i kategori 1 beløb sig til 189,4 mio. kr. i 2015, dvs. godt 10 mio. kr. mere end gennemsnittet for perioden 2011-2015. Heraf udgør danske kunstneres omsætning 94,7 mio. kr. Tabellen viser også, at det samlede salg af ny dansk kunst gennem de sikre gallerier er steget i perioden 2011-2015 med 25,9 mio. kr., dvs. ca. 16 pct. Omsætningen for gallerierne i kategori 2 Med hensyn til gallerierne i kategori 2 har vi spurgt næstformand for DGS, Charlotte Fogh, om procentdelen for anvisningssalg samt sammenhængen mellem anvisningssalg og førstegangssalg af værker af nulevende danske kunstnere.265 Det er hendes vurdering, at der i kategori 2 primært bliver solgt dansk kunst som anvisningssalg, da mange af disse mindre gallerier ikke har ressourcer til længerevarende samarbejde med udenlandske kunstnere, eftersom transport og forsikring ville fylde for meget i budgettet. Hun vurderer, at 60 pct. af salget er anvisningssalg, og at dette derfor hovedsageligt er førstegangssalg af dansk billedkunst. De resterende 40 pct. af omsætningen består af kommissionssalg og videresalg. Da vi ikke har mulighed for at vurdere, hvad de resterende 40 pct. af salget består af, er det samlede bud på omsætningen blandt gallerierne i kategori 2 et konservativt estimat. Også i denne kategori antages, at delingsforholdet mellem galleri og kunstner er 50/50. Da anvisningssalg i denne kategori antages udelukkende at være førstegangssalg af ny dansk kunst, svarer 60 pct. af de indhentede omsætningstal altså til hhv. galleriernes omsætning og kunstnernes omsætning, og summen svarer til den samlede omsætning af ny dansk billedkunst. Tabel 11.4 viser galleriernes omsætning, billedkunstnernes omsætning samt den samlede omsætning af ny dansk kunst. 265 Telefonsamtale med næstformand i DGS Charlotte Fogh, d. 20/3-18.


184

2018 RAPPORT

Kapitel_11

TABEL 11.4. OMSÆTNING FOR GALLERIER I KATEGORI 2, 2011-2015 (MIO. KR.) Galleriernes ­omsætning af dansk Antal gallerier

Galleriernes

kunst/

­omsætning

danske kunstnernes omsætning

Den samlede ­omsætning af ny dansk kunst

(60 pct.) 2011

293

117,0

70,2

140,4

2012

277

118,1

70,9

141,8

2013

252

111,9

67,1

134,2

2014

240

103,8

62,3

124,6

2015

239

121

72,6

145,2

260

114,4

68,6

137,2

Gennemsnit i perioden 2011-15 Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel, beregning.

Af tabel 11.4 fremgår det, at den samlede omsætning af ny dansk kunst for gallerierne i kategori 2 beløb sig til 145,2 mio. kr. i 2015, dvs. 8 mio. kr. over gennemsnittet for perioden 2011-2015. Heraf var billedkunstnernes andel ca. 73 mio. kr. Tabellen viser ligeledes, at omsætningen af dansk billedkunst blandt disse gallerier stort set har været uændret i perioden. Sammenlignet med omsætning af ny dansk kunst blandt de sikre gallerier ses det, at der bliver solgt en smule mindre dansk kunst gennem gallerierne i kategori 2. De enkelte galleriers gennemsnitlige omsætning Galleriernes gennemsnitlige omsætning varierer ikke meget fra år til år, hvilket ses i tabel 11.5, der viser en oversigt over den gennemsnitlige omsætningsudvikling i perioden 2011-2015 for gallerier i kategori 1 og 2.


Kapitel_11

2018 RAPPORT

185

TABEL 11.5. GALLERIERNES GENNEMSNITLIGE OMSÆTNING, 2011-2015 OG 1994 (2015-PRISER) (MIO. KR.) Gennemsnitlig omsætning Antal gallerier i alt

Sikre gallerier

Gallerier

(kategori 1)

(kategori 2)

2011

341

3,1

0,4

2012

325

3,3

0,4

2013

300

3,2

0,5

2014

288

3,7

0,5

2015

287

3,5

0,5

306

1,3

0,38

1994 (2015-priser)

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel, samt Bille Hansen et al., 1998.

Det ses, at den gennemsnitlig årlige omsætning for gallerierne i kategori 1 er steget med ca. 2 mio. siden 1994. Galleriernes eksport Af omsætningsstatistikken fremgår det, hvor stor en del af omsætningen der er gået til eksport, dvs. at denne værdi er inkluderet i omsætningstallene ovenfor. Dette kan både være salg af danske kunstneres værker til udlandet og udenlandske kunstnere, hvis værker bliver solgt til udlandet igennem et dansk galleri. Eksport er ikke belagt med moms. Tabel 11.6 viser en oversigt over eksportomsætningen i de forskellige kategorier af gallerier og kunsthandlere. Yderligere sammenlignes der med eksporten i 1994, der er fremskrevet til 2015-priser. Det vides ikke, hvor stor en andel af eksporten der udgøres af værker af nulevende danske kunstnere, men det må antages at være en betydelig andel.


186

2018 RAPPORT

Kapitel_11

TABEL 11.6. GALLERIERNES EKSPORT, 2011-2015 OG 1994 (2015-PRISER) (MIO. KR.) Eksport (mio. kr.) I alt: Gruppe 1 +

1. Sikre Gallerier

2. Gallerier

2011

24,3

 1,5

25,8

2012

22

 8,6

30,6

2013

28,8

 7,7

36,5

2014

40,5

 6,4

46,9

2015

30,2

17,9

48,1

29,2

 8,4

37,6

 7,1

 8,2

15,3

Gruppe 2

Gennemsnit i perioden 2011-15

1994 (2015-priser)

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel, samt Bille Hansen et al., 1998.

Det kan konstateres, at der er sket en stigning i eksport blandt de sikre gallerier i ­perioden fra 2011 til 2015 sammenlignet med den tilsvarende eksport fra 1994, hvilket vidner om en tiltagende internationalisering og dermed mere salg i udlandet. Eksporten i de to kategorier varierer meget fra år til år, men et gennemsnit i perioden 2011-2015 viser, at de sikre gallerier i kategori 1 eksporterer dansk billedkunst for en værdi, der er ca. fire gange større, end det var tilfældet i 1994. Derimod eksporterer gallerierne i kategori 2 på samme niveau med 8,4 mio. kr. i gennemsnit i perioden 2011-2015 sammenlignet med 8,2 mio. kr. i 1994. Den samlede stigning i eksport i danske gallerier fra 15,3 mio. kr. i 1994 til 37,6 mio. kr. i perioden 2011-2015 kan altså således tilskrives de sikre gallerier i kategori 1.

11.4 Sammenfatning Vi har i vores analyse af galleriernes omsætning opstillet en række antagelser, som har været nødvendige for at skønne over omsætningen af ny dansk billedkunst samt kunstnernes omsætning via gallerier: • Gallerierne i kategori 1 og 2 har primært førstegangssalg af billedkunst • Omkring 55 pct. af omsætningen for gallerierne i kategori 1 stammer fra førstegangssalg af værker af danske kunstnere • Omkring 60 pct. af omsætningen for gallerierne i kategori 2 er anvisningssalg, som vi antager er førstegangssalg af værker af danske billedkunstnere. • Kunstneren får 50 pct. af den samlede salgspris


Kapitel_11

2018 RAPPORT

187

Med udgangspunkt i disse antagelser har vi beregnet den samlede omsætning af ny dansk kunst fra gallerierne i kategori 1 og 2 samt billedkunstnernes omsætning. Resultaterne er vist i tabel 11.7. TABEL 11.7. DEN SAMLEDE OMSÆTNING AF DANSK KUNST SAMT BILLEDKUNSTNERNES OMSÆTNING, 2011-2015 (MIO. KR.) Den samlede omsætning af ny dansk billedkunst

Billedkunstnernes omsætning

2011

303,9

151,9

2012

315,2

157,6

2013

304,8

152,4

2014

321,7

160,9

2015

334,6

167,3

316

158

Gennemsnit i perioden 2011-15 Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel, beregning.

I perioden 2011 til 2015 har billedkunstnernes gennemsnitlige omsætning ved salg af værker gennem gallerier udgjort 158 mio. kr. I samme periode udgjorde den samlede omsætning af ny dansk kunst i gennemsnit 316 mio. kr. om året. Disse beløb var dog højere i 2015 sammenlignet med resten af perioden, hvor billedkunstnernes indtjening lå på 167,3 mio. kr., mens den samlede omsætning lå på 334,6 mio. kr. Disse tal er naturligvis blot skøn. Som vi har redegjort for, er der mange faktorer, som kan påvirke dette, bl.a. andelen af provision til gallerierne, størrelsen af anvisningssalget i kategorierne, brug af brugtmomsordningen og videresalg af værker samt salg af reproduktioner. Sammenlignet med resultaterne i Bille et al. (1998) ses det, at der er sket en stigning i kunstnernes indtjening fra salg igennem gallerier. Hvis man fremskriver kunstnernes andel på 66 mio. kr. i 1994 til 2015-priser, ville kunstnernes andel ligge på 99 mio. kr. I 2015 udgjorde kunstnernes andel 167,3 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 68,3 mio. kr. svarende til en stigning på knap 70 pct.


188

Mette Gitz-Johansen, Kammer, 2016. Københavns Universitet (KUA2). Foto: Torben Petersen.


Kapitel_12

2018 RAPPORT

189

12.

KUNSTNERSAMMENSLUTNINGERNE

Kunstnersammenslutningerne er kunstnernes egne sammenslutninger, hvor en gruppe af kunstnere går sammen om en årligt tilbagevendende udstilling, hvorfra værkerne sælges direkte. De fleste kunstnersammenslutninger er baseret på andelstanken, hvor udgifterne til udstillingerne afholdes af alle medlemmerne. De danske kunstnersammenslutninger repræsenterer en særlig dansk udstillingsform, som er forholdsvis ukendt i det øvrige Europa, herunder også i de øvrige nordiske lande. I det følgende gives en kort beskrivelse af den historiske baggrund for de danske kunstnersammenslutninger.266 I 1883 åbnede den nyopførte Udstillingsbygning ved Charlottenborg, landets første udstillingssted. I de første år organiseredes udstillingsvirksomheden i den nyopførte bygning ved Charlottenborg hovedsageligt af folk med tilknytning til Akademiet for de Skønne Kunster. Dette forhold afspejledes i den kunst, der blev udstillet, idet værker af fx Fynboerne, som i dag regnes for en nationalskat, og af Vilhelm Hammershøi og Paul Gauguin blev afvist. Man var med andre ord fastlåst i et bestemt syn på kvalitetskunst. I protest mod den etablerede kunstverden omkring Akademiet for de Skønne Kunster og Udstillingsbygningen ved Charlottenborg oprettedes den første kunstnersammenslutning “Den Frie Udstilling” i 1891 som en protest mod den etablerede kunstverden. Hermed blev monopolet brudt omkring censurkomitéen, og Charlottenborg var ikke længere enerådende som smagsdommer i dansk udstillingsliv. Den Frie Udstilling holdt fra 1893 til i egen bygning, og efter nogen omflytning endte man i J.F. Willum­ sens træbygning over for Østerport Station. Den Frie var altså en udstillingsfacilitet, men det var også et udstillingsfællesskab mellem en gruppe kunstnere, der følte sig beslægtede. Det blev fortrinsvis gennem sådanne udstillingsfællesskaber, at danske kunstnere herefter skabte kontakt med potentielle købere. Divergerende meninger og holdninger, især mellem Den Frie Udstillings yngre og ældre medlemmer, bl.a. i spørgsmålet om optagelse af nye medlemmer, skabte efter 25 år grundlaget for dannelsen af endnu en kunstnersammenslutning, Grønningen (1915). Herefter blev der dannet flere betydelige grupper: Decembristerne (1928), Den Fynske Forårsudstilling (1929), Corner (1932), Koloristerne (1932) og Kammeraterne (1934). Senere opstod yderligere en del store og små sammenslutninger, og andre forsvandt. Det var i høj grad de 266 Redegørelsen bygger på Andersen, 1989, Barbusse ,1996 og Rasmussen, 2016.


190

2018 RAPPORT

Kapitel_12

forskellige kunstneriske udtryksformer og kammeratlige tilhørsforhold, der grupperede kunstnerne og dannede grundlaget for de kunstnersammenslutninger, der findes i dag. Det, der karakteriserer kunstnersammenslutninger, er bl.a. fraværet af eget udstillingshus. I stedet lejer man sig ind en gang om året, fx i Den Frie Udstillingsbygning eller i andre udstillingsbygninger. Et andet karakteristikum ved kunstnersammenslutningerne er, at det er kunstnerne selv, der varetager arbejdet med udstillingerne, i stedet for, som det er kutyme i udlandet, at få lønnede kunstkyndige til at gøre det. Kunstnerne formidler med andre ord selv deres kunst. De fleste sammenslutninger fungerer rent praktisk som en gruppe af kunstnere, der går sammen for at afholde fælles udstillinger, hvor omkostningerne deles, således at entréindtægterne m.m. samt en vis procentdel af den enkelte kunstners salg indgår i en fælles pulje til at dække bl.a. leje af udstillingslokaler, annoncering og katalog. I de sidste 25 år har kunstnersammenslutningerne mistet noget af deres betydning. Der er kommet flere gallerier og kunsthaller, og kunstmuseerne afholder flere udstillinger med nutidskunst, end det tidligere var tilfældet. I 2006 omdannedes Charlottenborg til en kunsthal, og alle aftaler om kunstnersammenslutningers faste årlige udstillinger på Charlottenborg fra 2007 og frem blev opsagt.267 Det har skabt udfordringer for kunstnersammenslutningers mulighed for at finde udstillingssteder og har været med til, at deres betydning for kunstsalget er blevet mindre. Kunstnersammenslutningernes udstillinger giver sjældent overskud. Tidligere kunne kunstnersammenslutningerne modtage støtte fra tipsmidlerne efter indstilling af Akademiraadet, mens kunstnersammenslutninger nu efter lovændringen om Statens Kunstfond i 2013 kan søge tilskud til udstillingsvirksomhed hos Projektstøtteudvalget for Billedkunst.268 Projektstøtteudvalget har således afsat en særskilt pulje, som unge billedkunstnere kan søge i et til to år for at komme i gang med udstillingsvirksomhed. Projektstøtteudvalget for Billedkunst støtter endvidere visse kunstnersammenslutningers udstillinger og har bevilget driftsstøtte til Den Frie Udstillingsbygning, fordi bygningen er til rådighed for en række kunstnersammenslutningers udstillinger. På trods af denne udvikling er der dog stadig en række aktive kunstnersammenslutninger, og Billedkunstnernes Forbund, der er sekretariat for paraplyorganisationen Kunstnersammenslutningernes Samråd, har til vores undersøgelse fremsendt liste over følgende 19 kunstnersammenslutninger.

267 Bekendtgørelse om Charlottenborg (2006). 268 Lov nr. 458 af 14.5.2013 – Lov om Statens Kunstfonds virksomhed.


Kapitel_12

2018 RAPPORT

191

TABEL 12.1. DANSKE KUNSTNERSAMMENSLUTNINGER, 2016 Årlig udstilling i Helligåndshuset på Strøget i København Kunstnersammenslutningen Cirklen

samt udstillinger rundt i landet. Stiftet i 2003. www.artcirklen.dk

Kunstnersammenslutningen Corner Kunstnersammenslutningen Cromisterne

Årlig Udstilling på Sophienholm, Lyngby, samt aktiv i ­Danmark og i udlandet. Stiftet i 1932. www.corner.dk Årlig udstilling i Odsherred, Nykøbing Sjælland. Stiftet i 1942. www.cromisterne.dk

Kunstnersammenslutningen

Årlig udstilling i “Den Frie Udstillingsbygning”. Stiftet i

­Decembristerne

1928. www.decembristerne.dk Danmarks ældste kunstnersammenslutning stiftet i 1891.

Kunstnersammenslutningen “ Den Frie”

Arrangerer en årlig udstilling i “ Den Frie Udstillingsbygning”. www.denfrieudstilling.dk Årlig udstilling i påsken oftest i kunstbygningen Filosof-

Den Fynske Forårsudstilling

gangen i Odense. Stiftet i 1929. www.denfynskeforaarsudstilling.dk

Kunstnersammenslutningen Den Gyldne Grænselandsudstillingen Kunstnersammenslutningen Grønningen Kunstnersammenslutningen Guirlanden Kunstsammenslutningen Jylland Kunstnersammenslutningen Koloristerne Kunstnersammenslutningen Maj 93 Kunstnersammenslutningen Mult Kunstnersammenslutningen Pro Kunstnersammenslutningen Transit

Nu årlig udstilling i Rundetårn i København. Fra 1992 til 2006 på Charlottenborg. Stiftet i 1992. www.dengyldne.dk Årlig udstilling i Aabenraa. Desuden udstillinger i grænselandet. www.graenselandsudstillingen.dk Stiftet i 1915. Udstiller i “Den Frie Udstillingsbygning”. www.gronningen.dk Udstiller i Vestjylland. Stiftet i 1970’erne. www.guirlanden.dk 23 kunstnere. Udstiller i Kunsthal Aarhus www.ksjylland.dk Arbejder med tre hovedområder: malerier, skulpturer og grafik. www.koloristerne.dk Udstiller i Helligåndshuset, Strøget Stiftet i 1993. www.maj93.dk Udstiller i Helligåndshuset, Strøget, København. Stiftet i 1971. www.mult.dk Sidst udstillet i 2016 på Gammelgård i Herlev. www.pro-arte.dk International kunstnersammenslutning dannet af 3 danske billedkunstnere i 1980. Stiftet i 1942. Arrangerer årlig kunstudstilling i

Vrå-udstillingen

­Kunstbygningen Vrå. www.kunstbygningenvraa.dk/vraa-udstillingen

Kunstnersammenslutningen Åbne Døre Kunstnersammenslutningen Riimfaxe

Udstiller en gang årligt på Godsbanen i Aarhus. Stiftet i 2015. www.aabnedoere.dk Udstiller en gang om året forskellige steder i Danmark. Stiftet i 1959. www.riimfaxe.com

Kilde: Billedkunstnernes Forbund: www.bkf.dk/kunstnersammenslutninger.


192

2018 RAPPORT

Kapitel_12

I dette afsnit vil vi beskrive kunstnersammenslutningernes økonomiske betydning. Vi har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle de danske kunstnersammenslutninger vedrørende deres omsætning og udgifter i forbindelse med afholdelse af udstillinger. Undersøgelsen bygger på Billedkunstnernes Forbunds fremsendte liste over kunstnersammenslutninger i Danmark. For at undgå atypiske år med ekstraordinære indtægter eller udgifter er kunstnersammenslutningerne blevet bedt om oplysninger over en femårig periode fra 20122016. Af de 19 adspurgte sammenslutninger har de 10 besvaret hele spørgeskemaet, og 2 har besvaret dele af spørgeskemaet. Formålet er at belyse kunstnersammenslutningernes samlede omsætning ved de afholdte udstillinger, samt deres udgifter i forbindelse med afholdelse af deres udstillinger. 10 kunstnersammenslutninger har besvaret hele spørgeskemaet, og af deres besvarelser fremgår, at de samlet i perioden 2012-2016 har afholdt 12 udstillinger i gennemsnit om året. I forbindelse med disse udstillinger har de haft et salg på 1,1 mio. kr. i årligt gennemsnit. Heraf har kunstnerne i gennemsnit fået 71 pct. af omsætningen, svarende til 791.000 kr. i årligt gennemsnit, mens resten er gået til omkostninger i forbindelse med udstillingerne. Samtidig viser besvarelserne, at kunstnersammenslutningerne samlet har haft større omkostninger ved afholdelse af udstillingerne end de beløb, salget har indbragt. Der har samlet været udgifter på et årligt gennemsnit på 1,8 mio. kr. ved de 10 kunstnersammenslutningers 12 årlige udstillinger. Dette betyder, at der har været i gennemsnit omkostninger på 182.000 kr. pr. kunstnersammenslutning, eller 152.000 kr. pr. afholdt udstilling. Disse udgifter er finansieret af i gennemsnit 29 pct. af salget ved udstillingerne samt af indirekte støtte fra Statens Kunstfond, private fonde og af sponsorater fra erhvervslivet. Vi antager, at de kunstnersammenslutninger, der ikke har svaret, også har et årligt salg i forbindelse med deres udstillinger. Vi har vurderet, om spørgeskemaundersøgelsen er repræsentativ, ved at sammenligne størrelsen på den gennemsnitlige kunstnersammenslutning med størrelsen på de kunstnersammenslutninger, der ikke har svaret. De 19 kunstnersammenslutninger, der har modtaget spørgeskemaet, har i gennemsnit et medlemstal på 24,6 medlemmer, mens de 10 kunstnersammenslutninger, der har svaret, har et medlemstal på i gennemsnit 26,1 medlemmer. Da vi ikke har andre indikatorer, der kan pege på, om de 10 kunstnersammenslutningers besvarelser er repræsentative for de 19 kunstnersammenslutninger, vælger vi at antage dette, selvom grundlaget herfor er usikkert. Tabel 12.2 viser et estimat for kunstnersammenslutningernes samlede salg.


Kapitel_12

2018 RAPPORT

193

TABEL 12.2. OMSÆTNINGEN VED SALG FRA KUNSTNERSAMMENSLUTNINGERS UDSTILLINGER, KUNSTNERENS ANDEL SAMT OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED UDSTILLINGERNE I ÅRLIGT GENNEMSNIT FOR 2012-2016, (1.000 KR.)

Antal udstillinger i gennemsnit

10 kunstnersammenslutninger, der har svaret

Andel af omsætningen, der går til kunstnerne

Gennem-

Gennemsnitligt årligt

Kunstner-

snitlige

salg på ud-

andel

udgifter ved

stillingerne

1.000 kr.

­udstillingerne 1.000 kr.

1.000 kr.

12

71 %

1.114

   791

1.822

11

71 %

1.003

   712

1.640

23

71 %

2.117

1.503

3.462

9 kunstnersammenslutninger, der ikke har svaret Beløbene er estimerede I alt

Note: Medlemstal for de kunstnersammenslutninger, der ikke har svaret, er indhentet gennem kunstnersammenslutningernes hjemmesider. Kilde: Spørgeskema til kunstnersammenslutningerne.

De 1,1 mio. i årligt salg fra de 10 sammenslutninger svarer til et gennemsnit på 110.000 kr. pr. sammenslutninger og 93.000 kr. pr. udstilling. Gennemsnitlig omsætning pr. udstilling sammenholdt med udgifter Kunstnersammenslutninger har ikke overskud på deres udstillinger. Kunstnersammenslutningers besvarelser viser, at de 10 kunstnersammenslutninger, der har svaret, samlet bruger 708.000 kr. mere om året på at afholde udstillinger i forhold til deres omsætning ved salget. Disse udgifter finansieres for en del af kunstnersammenslutningernes vedkommende ved fondsbevillinger fra enten Statens Kunstfond eller fra private fonde. Ligeledes svarer flere kunstnersammenslutninger, at medlemmers egen betaling, kontingenter og bidrag fra støttemedlemmer er med til at finansiere udstillingerne. Flere kunstnersammenslutninger angiver, at udstillingerne i højere grad er en mulighed for et udstillingsvindue til formidling af deres kunst, end det er en mulighed for overskud ved salg. Kunstforeningerne har en række udgifter i forbindelse med afholdelse af deres udstillinger. Der er tale om leje af lokaler, der for flere kunstnersammenslutningers vedkommende angives at være store. Foreningerne har endvidere udgifter til annoncering, kataloger, forsikringer, porto, transport, samt til ferniseringer og arrangementer i forbindelse med deres udstillinger. Langt de fleste arbejdstimer lægges gratis, men nogle kunstnersammenslutninger har udgifter til vagter ved udstillingerne, og en enkelt kunstnersammenslutning honorerer en kurator i forbindelse med udstillinger. Kunstnerne modtager en aftalt procentdel af salget for deres værker. Denne procentdel varierer fra 40 pct. i et enkelt tilfælde til 90 pct. i den kunstnersammenslutning, der yder den største andel. Gennemsnitligt betaler kunstnersammenslutningen 71 pct. af salgsbeløbet til kunstneren. De 10 kunstnersammenslutninger, der har svaret,


194

2018 RAPPORT

Kapitel_12

har en samlet årlig omsætning på 1,1 mio. kr. Når vi antager, at de kunstnersammenslutninger, der har svaret, er repræsentative for alle, betyder det, at de 19 kunstnersammenslutninger samlet har en årlig omsætning på 2,1 mio. kr. Heraf modtager kunstnerne i gennemsnit 71 pct. svarende i gennemsnit til 1,5 mio. kr. om året i forbindelse med kunstnersammenslutningernes udstillinger. I 1996 havde en kunstnersammenslutning i gennemsnit et salg pr. år på 290.000 kr. (2016-priser) (Bille Hansen et al., 1998). I 2016 udgør salget i gennemsnit pr. år 110.000 kr. For hver udstilling udgjorde salget i 1996 i gennemsnit 274.000 kr. (2016-priser). Dette beløb er i 2016 faldet til 93.000 kr. pr. udstilling. Kunstnersammenslutningerne havde i 1996 gennemsnitlige udgifter pr. år på 191.000 kr. (2016-priser) (ibid.). Det betød, at kunstnersammenslutningerne netto tjente 99.000 kr. i 2016-priser i forbindelse med deres udstillinger. Omkostningerne i 2016 er beregnet til 182.000 kr. om året. Omkostningerne i de to undersøgelser er dermed på næsten samme niveau, men på grund af det betydeligt lavere salg har kunstnersammenslutningerne i dag i gennemsnit et underskud på deres udstillinger på 71.000 kr., som de finansierer med fondsstøtte, medlemmernes egen betaling og bidrag fra støtteforeninger mv. I tabel 12.3 sammenlignes tallene for 1996 (2016-priser) og 2016. TABEL 12.3. KUNSTNERSAMMENSLUTNINGERNES SALG, OMKOSTNINGER OG ANDEL TIL KUNSTNERNE VED SALG, 1996 (2016-PRISER) OG 2016 (KR.)

Gennemsnitligt salg pr. år Gennemsnitligt salg pr. udstilling Gennemsnitlige ­omkostninger pr. år Salgsindtægter i alt270

1996 (2016-priser)269

2016

290.000 kr.

111.000 kr.

274.000 kr.

  93.000 kr.

191.000 kr.

182.000 kr.

10,3 mio. kr.

2,1 mio. kr.

8,5 mio. kr.

1,5 mio. kr.

Indtægter til kunstnerne af de samlede salgs­ indtægter271 Kilder: Spørgeskema til kunstnersammenslutningerne og Bille Hansen et al., 1998.

269 Beløbene omregnet til 2016-priser vha. Forbrugerprisindekset fra Danmarks Statistik. 270 Der er i begge opgørelser regnet med, at de kunstnersammenslutninger, der ikke har svaret, har samme gennemsnitlige omsætning. 271 Kunstnerne fik i gennemsnit 83 pct. af omsætningen i 1996-undersøgelsen og 72 pct. af omsætningen i 2016.


Kapitel_12

2018 RAPPORT

195

Det fremgår af tabel 12.3, at kunstnersammenslutningernes betydning for markedet for billedkunst er reduceret markant inden for de sidste 20 år. Dette skyldes dels, at indtægterne ved salg er faldet markant, men det har også stor betydning, at der er blevet færre kunstnersammenslutninger. I 1996 indgik i alt 37 kunstnersammenslutninger i undersøgelsen, mens der i 2016 kun er 19 kunstnersammenslutninger tilbage. En del kunstnere har dermed fundet nye afsætningsveje for deres billedkunst. Udgifterne i forbindelse med afholdelse af udstillinger er nogenlunde konstant, men da salget er væsentligt lavere pr. udstilling, betyder det, at kunstnerne må betale en større procentdel af deres salg til fælles omkostninger. I 2016 betaler kunstnerne således i gennemsnit 29 pct. af deres salg, mens de kun betalte 17 pct. i gennemsnit i 1996. Samlet udgør omsætningen ved salg 2,1 mio. kr. i årligt gennemsnit, mens billedkunstneres andel af kunstnersammenslutningernes salg udgår i alt 1,5 mio. kr. årligt. Der er således ikke tvivl om, at kunstnersammenslutningerne spiller en mindre rolle for billedkunstnernes indtjening, end det var tilfældet for 20 år siden.


196

Bodil Nielsen, Udsmykning til Skanderborg Gymnasium, 2018. Skanderborg Amtsgymnasium. Foto: Lars Bay.


Kapitel_13

2018 RAPPORT

197

13.

ØVRIGE UDSTILLINGSSTEDER OG KUNSTHALLER

Formålet med dette afsnit er at give et bud på omfanget af salg af værker af nulevende danske kunstneres salg fra udstillinger, udstillingssteder og kunsthaller, som ligger ud over salget via kunstnersammenslutningerne, gallerier og kunsthandlere. For at danne os et overblik over de udstillingssteder, der viser og eventuelt sælger værker af danske nulevende billedkunstnere, har vi via søgninger på internettet, Foreningen af Kunsthaller i Danmark og Billedkunstnernes Forbund fundet en del større udstillingssteder, censurerede udstillinger og kunstbygninger, såsom: • Censurerede udstillinger, de fem store, der giver de udstillende kunstnere point i forbindelse med optagelse i Billedkunstnernes Forbund. ™™ Charlottenborgs Forårsudstilling ™™ Den Frie – Kunstnernes Efterårsudstilling ™™ Kunsthal Aarhus – Kunstnernes Påskeudstilling ™™ Janus Vestjyllands Kunstmuseum – Kunstnernes Sommerudstilling ™™ Nordkraft – Nordkraftudstillingen • Udstillingssteder, der er medlemmer af Foreningen af Kunsthaller i Danmark (16): ™™ Brandts 13 ™™ Den Frie Udstillingsbygning ™™ Fotografisk Center ™™ Galleri Image ™™ Gl. Holtegaard ™™ Kunstcenteret Silkeborg Bad ™™ Kunstforeningen Gl. Strand ™™ Kunsthal 44 Møen ™™ Kunsthal Charlottenborg ™™ Kunsthal Aarhus ™™ Kunsthal Nord ™™ Nikolaj Kunsthal ™™ Overgaden Institut for Samtidskunst ™™ Rønnebæksholm ™™ Sophienholm ™™ Viborg Kunsthal • Mindre censurerede udstillinger og øvrige mindre udstillingssteder, fx rådhuse, cafeér, biblioteker og tilsvarende. Det har ikke været muligt inden for projektets ramme at udarbejde en komplet liste over alle disse mindre udstillingssteder og udstillinger.


198

2018 RAPPORT

Kapitel_13

13.1 De fem store censurerede udstillinger De fem store censurerede udstillinger tjener flere formål. De bliver afholdt årligt, og de er alle pointgivende i forhold til optagelse som medlem i BKF. De er åbne for indsendelse af værker fra offentligheden, hvilket gør dem til et redskab for bl.a. autodidakte kunstnere, der gerne vil have deres værker bedømt og udstillet. Deltagelse på udstillingerne samt modtagelse af priserne på udstillingen kan være vigtige i kunstnernes CV, idet det kan medvirke til yderligere udstillinger eller støtte i form af legater eller andre priser. Processen foregår ved, at kunstnerne indsender deres værker mod en mindre betaling, hvorefter en jury, nedsat af udstillingen, bedømmer værkerne alene ud fra kunstneriske kvalitetskriterier. På alle udstillinger arbejdes der med enhedscensur, hvor et samlet censurpanel tager stilling til samtlige indsendte værker.272 Derudover er censurpanelet også ansvarlig for kurateringen af værkerne. Udstillingerne er salgsudstillinger, og der opkræves et gebyr på mellem 20-35 pct. af salgsprisen for at dække udstillingsudgifter som fx varme, forsikring, produktion af kataloger og andet marketingmateriale m.m. Vi har sendt et lille spørgeskema ud til de fem censurerede udstillinger. Vi fik svar fra fire af dem, nemlig Kunstnernes Efterårsudstilling på Den Frie, Kunstnernes Sommerudstilling i Janus Kunstbygningen, Kunstnernes Påskeudstilling i Aarhus Kunsthal og Nordkraftudstillingen i Aalborgs kunsthal, Nordkraft. Den samlede omsætning ved disse udstillinger ses i tabel 13.1.

272 Kunstnernes Efterårsudstilling: https://www.ke-udstilling.dk/ke17/censurering http://www.kp-spring.dk/TEST_Hvad_er_KP_Spring.html, besøgt d. 8.5.2018.


Kapitel_13

2018 RAPPORT

199

TABEL 13.1. OMSÆTNING VED DE STORE CENSUREREDE UDSTILLINGER I 2016 SAMMENLIGNET MED 1996 2016 Omsætning (1.000 kr.)

Gennemsnitsår (1.000 kr.)

Charlottenborg Forårs­udstilling Kunsthal Aarhus

Kunstnernes Salær (pct.)

­andel (1.000 kr.)

30 % 0274

26,3

35 %

0

12

12

30 %

8

20

20

20 %

16

Nordkraft Nordkraft­udstillingen

0

0

35 %

0

I alt

32

58,3

Kunstnernes Påske­udstilling273 Den Frie Udstillingsbygning Kunstnernes Efterårs­udstilling Janus Vestjyllands Kunstmuseum Kunstnernes ­Sommerudstilling

24

1996 (2016-priser) Omsætning (1.000 kr.) Charlottenborg Forårsudstilling Efterårsudstilling Den Frie Udstillingsbygning Kunstnernes Efterårsudstilling Aarhus Kunstbygning Kunstnernes Påskeudstilling Kunstbygningen Tistrup Kunstnernes Sommerudstilling I alt

Gennemsnitsår

Kunstnernes Salær (pct.)

(1.000 kr.)

andel (1.000 kr.)

119,7

162

25 %

89,8

13

81,7

25 %

9,8

219

229

10-20 %

175-197

105

114

25 %

78,8

71,5

108

15-20 %

56-64

528,6

695

410-439

Note: 1996-tal er fremskrevet vha. Forbrugerprisindekset fra Danmarks Statistik. Kilde: Spørgeskema samt Bille Hansen et al., 1998.

Der er stort set tale om de samme censurerede udstillinger i 1996 og i 2016. Aarhus Kunstbygning er i dag Aarhus Kunsthal, og Kunstbygningen Tirstrup er i dag Janus, Vestjyllands Kunstmuseum. På Charlottenborg afholdes nu kun en årlig censureret udstilling, forårsudstillingen. Eneste nye censurerede udstilling er Nordkraftudstillingen i Aalborg. Samlet er der 5 store årlige censurerede udstillinger i såvel 1996 som i 2016. 273 Det er foreningen Kunstnernes Påskeudstilling, der tager salær, ikke Kunsthal Aarhus. 274 I 2016 var der kun salg på udstillingen SPRING, hvor Kunsthal Aarhus ikke tager provision. Dette er en undtagelse, da der i 2015 blev solgt for 4.700 kr., 2017 for 21.700 kr. og i 2018 for ca. 52.000 kr. Gennemsnittet er således beregnet ud fra de andre år.


200

2018 RAPPORT

Kapitel_13

Tabel 13.1 viser, at de censurerede udstillinger har fået mindre betydning for de danske billedkunstneres økonomi. I 2016 blev der blevet solgt for i alt 32.000 kr., hvoraf kunstnerne efter betaling af institutionens salær fik ca. 24.000 kr. Da omsætningen ved disse udstillinger ikke er højere, antager vi ikke, at de manglende informationer fra Charlottenborg Forårsudstilling vil ændre afgørende ved resultatet. I 1996 blev der solgt for over 500.000 kr., hvoraf kunstnerne fik over 400.000 kr. (2016-priser). Tallene viser, at de censurerede udstillinger i højere grad har en symbolsk betydning end betydning i forhold til salg.

13.2 Foreningen af Kunsthaller i Danmark Foreningen af Kunsthaller i Danmark (FKD) blev grundlagt i 1992, og i dag tæller foreningen 16 medlemmer spredt ud over hele landet.275 FKD arbejder for en øget synlighed og øget politisk tyngde. FKD påpeger selv, at etableringen af kunsthaller de sidste 20 år og omorganiseringen af udstillingssteder til kunsthaller, afspejler en ændring i kunstscenen, hvor kunsthaller nu indtager en væsentlig og definerende rolle, i særdeleshed i forhold til vækstlaget og samtidskunstformidling. Kunsthallerne er blevet en vigtig del af den samlede fødekæde og en væsentlig faktor i forbindelse med talentudvikling. 276 Kunsthaller er en relativ ny betegnelse i Danmark. Modsat et museum har kunst­ haller ikke nogen fast samling, men har i stedet 4-11 udstillinger hvert år, hoved­ sageligt af samtidskunst. Udstillingerne kan være kuraterede af inviterede danske eller internationale kuratorer eller kunstnere, eller de kan være internt planlagte. Fordi kunsthallerne ikke har en fast samling, der skal indkøbes til og plejes, er de i stand til at eksperimentere frit med form og indhold. Udstillingerne er ikke salgsudstillinger, og kunsthallerne spiller derfor rollen som formidlere og facilitatorer. Kunstnerne kan udfolde sig selv på nye måder, ofte med materialer og værker, der ikke normalt vil blive vist på gallerier, hvor kunsten skal være salgbar, eller på museer, som ofte kræver, at kunstneren er anerkendt. Kunsthallerne har dertil et stort netværk af gallerister, samlere og andre nøglepersoner, som de inviterer til udstillinger. Det kan være afgørende for unge kunstnere, fordi deres værker her bliver placeret og synlige i en struktureret og anerkendt kontekst. Kunsthallerne kommissionerer værker, dvs. støtter kunstnerne i at lave nye produk­ tioner. Det sikrer dels, at kunstneren får realiseret nye værker, dels, at kunstneren har et værk, som han/hun kan sælge efterfølgende. Udstillingerne kan også blive præmieret eller købt af fonde, og kunstneren kan modtage legater fra fonde i forbindelse med en specielt interessant udstilling. Kunsthallerne er endvidere i den situation, at de er meget tætte på lokalbefolkningen, men samtidig kan vise både danske og store internationale kunstnere.277 275 Foreningen af Kunsthaller i Danmark: http://kunsthaller.dk/. 276 Kilde: Interview med formanden for FDK, Dina Vester Feilberg, d. 5/4 2018. 277 Kilde: Interview med formanden for FDK Dina Vester Feilberg, d. 5/4 2018.


Kapitel_13

2018 RAPPORT

201

Ud over udstillingerne påtager kunsthallerne sig ofte opgaver i forhold til sparring med nyuddannede og unge kunstnere. De kan få hjælp til, hvordan man engagerer publikum og sætter udstillinger op, og hvordan man søger fondsstøtte. Kunsthallernes struktur og forretningsmodeller er meget forskellige fra institution til institution. Brandts 13 er fx selvejende, en del er kommunale, Gl. Holtegaard er en fond, og Kunsthal Charlottenborg hører organisatorisk under Kulturministeriet, da den er en del af Kunstakademiet. Finansieringsmodellerne varierer således fra kunsthal til kunsthal. To kunsthaller får statsstøtte, nemlig Charlottenborg og Den Frie Udstillingsbygning, mens hovedparten af kunsthallerne får kommunal støtte. Herudover er der mange, der har en egenfinansiering i form af entréindtægter. Kunsthallernes økonomiske støtte til danske nulevende billedkunstnere sker primært i form af forskellige slags honorarer (udstilling og opsætning, samt for undervisning eller foredrag). Dertil kommer visningsvederlag og støtte til produktion og indramning af værker. Kunsthallerne kan også give støtte til rejseomkostninger. Til nogle udstillinger bliver der produceret et katalog, som repræsenterer den fysiske refleksion af udstillingen, og som ofte bliver sendt rundt til andre institutioner. Dertil står kunsthallen for promovering, annoncering og events i løbet af udstillingen, bl.a. netværksmiddage og ferniseringer. Dog er den vigtigste funktion deres formidlende og faciliterende rolle i forhold til senere salg og udvidelse af kunstnerens netværk, erfaring og viden. Udstillinger i kunsthaller kan være et springbræt til modtagelse af legater og præmieringer samt yderligere interesse fra gallerier og museer. Vi har udsendt et mindre spørgeskema til samtlige 16 kunsthaller i Danmark, hvor vi har spurgt til deres økonomiske støtte til billedkunsten. Vi har som i resten af rapporten opdelt deres udgifter til billedkunst i 3 kategorier: 1) Indkøb i form af honorarer i forbindelse med udstillinger, da dette i en del tilfælde omfatter produktion af kunst i form af installationskunst eller også omfatter en honorering for at skabe en udstilling af deres billedkunst. Vi har ikke medtaget visningsvederlag, da dette refunderes af Kulturministeriet og derfor opgøres i kapitel 16 om vederlag. 2) indirekte støtte, som omfatter udgifter til produktion af kataloger, markedsføring af deres udstillinger i øvrigt, medfinansiering af produktioner, støtte til rejseudgifter mv., udgifter, som kunstnerne ellers skulle have afholdt. 3) Legater og uddeling af priser. Når vi opgør kunsthallernes økonomiske betydning for markedet og for rammevilkårene for billedkunsten, tager vi højde for, at kunsthallerne primært er finansieret af driftstilskud og projekttilskud fra henholdsvis staten eller kommuner samt i en del tilfælde af tilskud fra fonde. Denne økonomi opgør vi i kapitlerne 2, 4 og 7. Den resterende del af kunsthallernes budget kommer fra entréindtægter, indtægter fra udleje mv. I 2013 udarbejdede Foreningen af Danske Kunsthaller et benchmark, der opgjorde, at kunsthallerne i gennemsnit finansierede 17 pct. af deres budgetter ved andre indtægter (entré, udleje mv.). Foreningens formand, Dina Vester Feilberg, oplyser, at


202

2018 RAPPORT

Kapitel_13

der ikke findes nyere tal, men at det er hendes vurdering, at andre indtægter i dag udgør mindst 20 pct. af budgetterne.278 Vi medregner på denne baggrund 20 pct. af de indberettede tilskud til billedkunsten i vores opgørelse af markedets størrelse i tabel 13.2. TABEL 13.2. KUNSTHALLERNES DIREKTE OG INDIREKTE STØTTE TIL BILLEDKUNSTEN SAMT STØTTE I FORM AF LEGATER OG PRISER, SAMT ANDELEN HERAF, DER PÅVIRKER MARKEDET I 2016 (MIO. KR.) Andel af støtten, der finansieres Samlet indberettede støtte

af kunsthallernes entréindtægter mv.

Indkøb

5,0

1,0

Indirekte støtte

5,8

1,2

Legater og priser

0,4

0,08

Kilde: spørgeskemaundersøgelse blandt danske kunsthaller.

Kunsthallerne har således betydning for markedet for ny dansk billedkunst, men en stor del af støtten genereres gennem støtte fra henholdsvis staten og kommunerne samt i en del tilfælde de private fonde. I bilag 12 er der udarbejdet en oversigt over kunsthallerne og deres hovedfinansieringskilder. Disse driftstilskud medregnes dog ikke i vores samlede opgørelse.

13.3 Mindre, censurerede udstillinger og øvrige mindre udstillingssteder De mindre, censurerede udstillinger bliver arrangeret på mange steder som fx biblio­ teker og kulturcentre overalt i landet. De mindre, censurerede udstillinger er også ofte årligt tilbagevendende, og de er offentligt åbne for ansøgninger. Ingen af disse giver optagelsespoint til BKF. Der er endvidere en række mindre udstillingssteder, som det er umuligt at få et samlet overblik over. Disse inkluderer rådhuse, caféer, biblioteker, gymnasier, kirker m.m., hvor der med mere eller mindre regelmæssige mellemrum bliver udstillet kunst. Salg og salær bliver aftalt mellem udstillingssted og kunstner, men som regel går hele omsætningen til kunstneren, og kunstnerens omsætning herfra kan derfor kategoriseres som direkte salg fra kunstner til køber, og det indgår dermed i opgørelsen i kapitel 15.

278 Telefonsamtale med formanden for FDK, Dina Vester Feilberg, d. 6.8.2018.


Kapitel_13

2018 RAPPORT

203

I 1998 blev det igennem oplysninger fra fem mindre udstillinger fastslået, at der var tale om en beskeden omsætning, hvoraf kunstnernes andel lå på ca. 17.500 kr. (2016-priser) om året. Vi har i denne rapport ikke forsøgt at lave en oversigt over de mindre, censurerede udstillingers omsætning, idet det må forventes at denne omsætning er indregnet under salget direkte fra kunstneren i kapitel 15.

13.4 Sammenfatning Det kan konkluderes, at salget fra de statsanerkendte censurerede udstillinger samt fra kunsthaller ikke har nogen videre betydning for markedet. Det betyder imidlertid ikke, at de ikke på anden vis har stor betydning for kunstnerne. De statsanerkendte censurerede udstillinger har først og fremmest symbolsk værdi, mens kunsthallerne også har stor betydning i forhold til at synliggøre særligt unge kunstneres værker.


204

Tina Maria Nielsen, GENERATIONS (Nokia 6031, 2006), 2017. Foto: Charlotte Fogh Gallery.


Kapitel_14

2018 RAPPORT

205

14.

AUKTIONSHUSE

I dette afsnit redegøres for auktionshusenes førstegangssalg af værker af danske nulevende billedkunstnere. I auktionshuset mødes udbud og efterspørgsel direkte, og dermed har sælger mulighed for at opnå den bedste pris fra de købere, der er interesseret. Det glæder også for auktionshusenes onlinesalg. Auktionshuse er karakteriseret ved deres forskelligartede salg, der inkluderer antikviteter, smykker, kunst, møbler m.m. Disse genstande kan sælges både på fysiske auktioner eller online. Genstandene bliver vurderet af auktionshusenes specialister, hvilket kan ske ved personligt fremmøde eller igennem deres online vurderingsservice. Der bliver taget mellem 15-20 pct. i salgssalær, og der kan forekomme yderligere startgebyrer.279 På auktionshusene er der hovedsageligt tale om sekundært salg af genstande i form af videresalg, hvor auktionshuset er facilitator for salg og hjælper med at finde den rigtige kunde. Når der er tale om videresalg af kunstværker, har billedkunstneren ifølge den danske lov om droit de suite (følgeretsvederlag) ret til 5 pct. af hammerslagsprisen ved erhvervsmæssigt videresalg280. Der redegøres for kunstnernes indtægter af følgeretsvederlag i kapitel 16. Selvom førstegangssalg således ikke er almindeligt ved en auktion, så kan det alligevel forekomme i visse tilfælde. Det kan fx være unge, ukendte kunstnere, som ikke har en aftale med et galleri og derfor finder, at onlineauktioner kan være en god salgskanal. Andre gange afholdes velgørende auktioner, hvor førstegangssalg sælges fradragsberettiget.281 Vi har kontaktet 15 fysiske auktionshuse og yderligere 2 onlineauktioner og spurgt dem, om de på deres auktioner sælger kunst af nulevende danske billedkunstnere. På baggrund heraf kan vi konkludere, at der kun er to af disse, der har et betydeligt salg af nulevende danske kunstneres værker, nemlig Bruun Rasmussen Auktionshus og Lauritz.com.

279 Lauritz.com: https://www.lauritz.com/da/salgsvilkaar/a154/6/4/, besøgt d. 18.4.2018. Auktionshuset: http://auktionshuset.com/side/salgsbetingelser, besøgt d. 18.4.2018. Bruun Rasmussen: http://www.bruun-rasmussen.dk/vfs/static/guide/sell_cost.html?tg=classic, besøgt d. 18.4.2018. 280 Visuelle Rettigheder Danmark: http://visda.dk/foelgeret/, besøgt d. 17.4.2018. 281 Brun Rasmussen: https://bruun-rasmussen.dk/m/news/1081.html, besøgt d. 18.4.2018.


206

2018 RAPPORT

Kapitel_14

Bruun Rasmussen282 har oplyst os, at deres førstegangssalg af dansk billedkunst ligger på højst 1 pct. af deres samlede hammerslagssalg af kunst, hvilket i 2016 udgjorde 109 mio. kr. uden salgssalær. Bruun Rasmussen har således haft førstegangssalg af dansk billedkunst for 1,09 mio. kr. Tillægges salgssalæret på 16 pct., betyder det, at omsætningen af ny dansk billedkunst fra Bruun Rasmussen ligger på 1,3 mio. kr.283 Det andet auktionshus, Lauritz.com, har ikke ønsket at deltage i undersøgelsen, og vi kan derfor ikke vurdere omfanget af deres førstegangssalg af værker af nulevende danske kunstnere. På deres hjemmesides oversigt over salg af moderne kunst kan man observere, at der hovedsageligt er tale om videresalg af værker af afdøde kunstnere, men at der også her er et mindre førstegangssalg, som vi vil antage er mindre end hos Bruun Rasmussen.284

282 Kilde: Kasper Nielsen, Vurderings- og salgsdirektør, Bruun Rasmussen. 283 Kilde: Kasper Nielsen, Vurderings- og salgsdirektør, Bruun Rasmussen. 284 www.lauritz.com.


207


208

Kirstine Vaaben, Uden titel, 2014. Syddansk Universitet. Foto: Jeanette Phillipsen.


Kapitel_15

2018 RAPPORT

209

15.

DIREKTE SALG FRA KUNSTNER TIL KØBER

Omfanget af kunstnernes direkte salg fra kunstner til køber, uden mellemled, estimeres med udgangspunkt i vores spørgeskemaundersøgelse til billedkunstnere, som der er redegjort for i den anden rapport fra dette projekt (Bille et al., 2018). I 2016 solgte 58 pct. af de billedkunstnerne, der sælger kunst, værker direkte fra deres eget atelier eller værksted. Dette gør sig i særlig høj grad gældende for de ikke-kunstuddannede øvrige billedkunstnere samt de pensionerede billedkunstnere, hvoraf hhv. 68 pct. og 61 pct. sælger deres værker direkte fra eget atelier eller værksted. Af billedkunstnernes samlede salg udgjorde salg fra billedkunstnerens eget atelier ­eller værksted 45 pct. i et 2016, mens det i et typisk år udgør 42 pct. af billedkunstnernes samlede salg. Det direkte salg gennem eget atelier eller værksted udgør således en betydelig del af det samlede salg af ny dansk billedkunst. Det kan dermed konkluderes, at over halvdelen af de danske billedkunstnere, der sælger kunst, sælger deres værker gennem eget atelier eller værksted. I kapitel 17 har vi estimeret det samlede salg fra kunstner til køber til ca. 144 mio. kr. (tabel 17.2). Kunstnerne rapporterer også, at ca. 2 pct. af deres samlede indtægter fra salg af værker kommer fra onlinesalg, eksempelvis gennem kunstnernes eller deres kunstforeningers egne hjemmesider. På baggrund af denne fordeling estimeres det, at billedkunstnernes onlinesalg i 2016 udgjorde ca. 6 mio. kr.


210

Mogens Otto Nielsen, WALK OVER, 2017. Fjerritslev Gymnasium. Foto: Morten Barker.


Kapitel_16

2018 RAPPORT

211

16.

BILLEDKUNSTNERNES RETTIGHEDSINDTÆGTER

Billedkunst er i modsætning til mange andre kulturgoder (fx litteratur og musik) generelt karakteriseret ved: • Der eksisterer typisk kun et eksemplar; originalen.285 Der eksisterer kun en original af et maleri eller en skulptur i modsætning til en bog, som trykkes i mange eksemplarer, hvor det ene eksemplar ikke er bedre end de andre. • Kopier er en dårlig substitut for originalen. En reproduktion vil typisk være en dårlig substitut for det originale maleri, hvorimod en fotokopi af en bog i mange tilfælde kan være en god substitut for et eksemplar af bogen. Det betyder, at en billedkunstners økonomiske indtjeningsmuligheder i mindre grad er afhængig af ophavsrettigheder end andre kunstarter. Med andre ord består billedkunstnernes væsentligste indtjeningsmuligheder i salg af det originale kunstværk, idet mulighederne for eksemplarspredning og kopiering er begrænsede. I modsætning hertil kommer fx en forfatters væsentligste indkomst fra eksemplarspredning og evt. kopiering af det originale manuskript. Når dette er sagt, har billedkunstnere imidlertid også nogle indtjeningsmuligheder fra forskellige anvendelser af deres værker, hvilket betyder, at billedkunstnere såvel som andre kunstnere har behov for en ophavsretslig beskyttelse. I 1837 fik malere og billedhuggere første gang en retsbeskyttelse, som indebar en eneret til deres værker. Siden er ophavsretsloven ændret mange gange, senest i 2014.286 Alle kunstværker er omfattet og beskyttet af oprethavsloven, så længe kunstneren lever og indtil 70 år efter dennes død. De ophavsretspenge, der udbetales gennem ophavsretsorganisationen VISDA, er statistisk velbelyste. Det gælder kunstnernes ophavsret i forbindelse med fotokopi, undervisning, billedlicens og følgeret. Kunstnerens individuelt aftalte ophavsretsindtægter, uden om VISDA, fx i forbindelse med reproduktion, findes der derimod ikke noget samlet overblik over.

285 Litografier, grafik og bronzefigurer er nogle undtagelser. 286 Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161582, besøgt d.14.5.2018.


212

2018 RAPPORT

Kapitel_16

16.1 VISDA – Visuelle Rettigheder Danmark VISDA beskytter billedkunstneres økonomiske rettigheder, inklusive individuel rettighedsforvaltning, der sørger for, at kunstværker bliver beskyttet i udlandet. VISDA repræsenterer i dag 6.926 nulevende danske kunstnere og 2.644 afdøde danske kunstnere, der repræsenteres af arvinger. I 2016 blev der udbetalt vederlag til 4.202 nulevende danske kunstnere og 1.897 arvingsrepræsentanter.287 VISDAs definition af billedkunstnere omfatter bl.a. billedhuggere, bladtegnere, fotografer, grafiske designere, illustratorer, installationskunstnere, kunstfotografer, kunsthåndværkere, litografer, malere, pressefotografer, tegnere, tegneserieskabere og videokunstnere.288 VISDA udspringer af Copydan, der i 2017 blev til syv selvstændige rettighedsorganisationer, der alle varetager forskellige områders interesser.289 VISDA varetager billedkunstneres rettigheder på følgende områder: • Fotokopi • Undervisning • Billedlicens (tidligere Reproduktion) • Følgeret (droit de suite)

16.1.1 Forskellige typer licensaftaler i VISDA Vederlagene for fotokopi, undervisning og billedlicens er alle omfattet af licensregler, der beskytter kunstnernes værker ved brug i forskellige sammenhænge. Der findes flere forskellige typer af licensaftaler, der imødekommer forskellige behov. En licensaftale er en aftale mellem to parter, hvor en indehaver af en rettighed (licensgiver) giver en anden virksomhed eller person (licenstager) tilladelse til at udnytte rettigheden mod betaling (licensafgift). Der er ved en licensaftale tale om en overdragelse til brug og ikke til eje. Ved en licensaftale får licenstager kun retten til at råde over rettigheden på den måde, som vilkårene i licensaftalen fastlægger.290 Der findes følgende licenstyper:291 • Enkeltklarering: Hvis der er tale om brug af billeder i en enkeltstående sammenhæng, fx et maleri, der skal vises i foldere eller på plakater og merchandise, har man brug for en enkeltklarering. VISDA kan cleare billedrettighederne for kunstnere, der har tilmeldt sig VISDAs reproduktionsafdeling.

287 Derudover repræsenterer VISDA ca. 160.000 udenlandske kunstnere igennem udenlandske søsterorganisa­ tioner. Kilde: Bo Tieldal, administrationschef, VISDA, e-mail 19/1-18. 288 Visuelle Rettigheder Danmark: https://www.visda-online.dk/tilmeld/kunstner/401061virke.aspx. 289 De øvrige områder er: Verdens TV, Copydan Tekst & Node, AVU-medier, Copydan Kultur Plus, Copydan Arkiv og Fællesforeningen (back office). 290 Patent- og Varemærkestyrelsen: http://www.ip-handelsportal.dk/aftaleindgaaelse/valg-af-aftale/licens­ aftaler.aspx, besøgt d. 15.5.2018. 291 Visuelle Rettigheder Danmark: http://visda.dk/licenstyper/, besøgt d. 15.5.2018.


Kapitel_16

2018 RAPPORT

213

• Totalaftale: Til mere omfattende brug tilbyder VISDA en totalaftale. Igennem en sådan aftale kan man få alle rettigheder clearet på en gang – for alle kunstnere over hele verden. Dette gælder, uanset om kunstneren er omfattet af en organisa­ tion eller ej. Juridisk set er der tale om en aftalelicens. En sådan licens forudsætter, at brugeren har indgået aftale om en værksudnyttelse med en ophavsretsorganisation som fx VISDA. Dog gælder dette ikke, hvis nogen af de aftalesluttende parter har nedlagt forbud mod værkets udnyttelse. Aftalelicensen indebærer derudover, at brugerne må udnytte andre værker af samme art, selvom ophavsmændene til disse værker står uden for organisationen og således ikke repræsenteres af denne, herunder værker af udenlandske ophavsmænd. VISDA er godkendt af Kulturministeriet til at indgå denne type licensaftaler på vegne af alle billedskabere i verden.292 Et eksempel på en kunde med en totalaftale er Danmarks Radio. Denne slags aftale gør, at Danmarks Radio sikrer, at de frit kan bruge kunstværker i alle deres produktioner. • Årslicens: Endelig tilbyder VISDA en årslicens, hvilken er rettet mod fx museer, der bruger billeder af mange forskellige kunstnere på flere platforme. Årslicensen omfatter værker skabt af kunstnere fra hele verden. Denne slags aftale bliver også ofte brugt af online-medier eller mindre TV-stationer.

16.1.2 Fotokopi Billedkunstnere har krav på vederlag for billedandelen af fotokopiering af ophavsretligt beskyttede værker. Aftalerne om fotokopi er baseret på et samarbejde, hvor Copydan Tekst & Node på vegne af VISDA opkræver vederlag for fotokopiering af billeder i tekstuel kontekst. Copydan Tekst & Node har indgået aftaler med uddannelsesinstitutioner, erhvervsvirksomheder, offentlig administration, sogne, andre trossamfund og biblioteker.293 Det er også dem, der fordeler og udbetaler vederlag til identificerede rettighedshavere, kaldet billedautorer. Hvis der ingen kreditering er, bliver vederlagene udbetalt til VISDA. Billedautorer er en betegnelse, der dækker over bl.a. billedkunstnere, illustratorer, fotografer osv., og værker kan inkludere alt fra en tegning af et fysikforsøg til en kopi af et maleri.294 Af de samlede indbetalinger står uddannelsessektoren for ca. 91 pct., mens erhverv står for 8 pct., og andre institutioner for 1 pct.295 Tabel 16.1 viser udbetalingen af vederlag for fotokopi til billedautorer. Der var i alt 10,4 mio. kr. i fotokopivederlag til udbetaling i 2016. Heraf blev der udbetalt i alt 0,2 mio. kr. til nulevende danske billedautorer og 0,6 mio. kr. til billedautorer i udlan-

292 Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=129901, § 50. 293 Copydan Tekst & Node Årsrapport, https://tekstognode.dk/sites/default/files/2948-14%20%C3%85rsrapport%202016%20-%20Tekst%20og%20Node.pdf%20671545_1_1.PDF. 294 Kilde: Vibeke Andersen, Afdelingschef Research & Dokumentation, Copydan Tekst & Node, e-mail 16/2-18. 295 Kilde: Årsrapport https://tekstognode.dk/sites/default/files/2948-14%20%C3%85rsrapport%202016%20 -%20Tekst%20og%20Node.pdf%20671545_1_1.PDF.


214

2018 RAPPORT

Kapitel_16

det. 9,6 mio. kr. blev hensat til senere fordeling.296 Det skal noteres, at de 0,2 mio. kr. udbetalt til nulevende danske kunstnere er udbetalt af Copydan Tekst & Node297 og ikke af VISDA. TABEL 16.1. UDBETALING AF FOTOKOPIVEDERLAG, 2016 (MIO. KR.) Nulevende

Udenlandske

Hensat til ­senere

­danske kunstnere

autorer

fordeling

Mio. kr.

0,2

0,6

9,6

10,4

Procent

2%

6%

92 %

100 %

Udbetalt til

I alt

Kilde: Bo Tieldal, administrationschef, VISDA, e-mail d. 21/2-18, Vibeke Andersen, afdelingschef, Copydan Tekst & Node, 23/2-18.

16.1.3 Undervisning Billedkunstnere har krav på at blive betalt et vederlag, hvis deres værk, der er ophavsretligt beskyttet, bliver downloadet eller benyttet online til undervisning, foredrag m.m. Licensdækningen af undervisningssektorens brug af digitale billeder startede i 2008, og i dag har stort set alle institutioner en aftale, der gør dem i stand til at bruge digitale billeder i undervisningen.298 Der blev i 2016 udbetalt i alt 17,3 mio. kr. i undervisningsvederlag. Heraf blev der udbetalt 1,2 mio. kr. til udenlandske autorer, 2,1 mio. kr. til arvingsrepræsentanter, 5,5 mio. kr. til øvrige autorer (fx illustratorer og fotografer) og 1,2 mio. kr. til nulevende danske kunstnere. Hensættelserne ligger her på i alt 7,3 mio. kr. TABEL 16.2. UDBETALING AF UNDERVISNINGSVEDERLAG, 2016 (MIO. KR.) ­Nulevende Udbetalt til

­danske ­kunstnere

Arvings­ repræsentanter

Øvrige ­autorer (fotografer etc.)

Udenlandske autorer

Hensat til senere

I alt

fordeling

Mio. kr.

1,2

2,1

5,5

1,2

7,3

17,3

Procent

7%

12 %

31 %

7%

42 %

100 %

Kilde: Bo Tieldal, administrationschef, VISDA, e-mail d. 21/2-18.

Tabel 16.3 viser fordelingen af indbetalingen fra forskellige institutioner. Priserne varierer fra 16 til 22 kr. pr. elev pr. år, hvor de højeste priser er forbeholdt de højere læreanstalter.299 296 Hensættelserne lå i 2016 på et usædvanligt højt niveau, hvilket skyldes, at VISDA pga. nye EU-regler introduceret i 2016 har måttet iværksætte en række tilpasninger af fordelingssystemet. Dette arbejde, som endnu ikke er tilendebragt, har medført en forsinkelse i fordeling og udbetaling af en del af vederlagene fra Fotokopi og Undervisning. Hensættelserne vil komme til udbetaling, når tilpasningerne er klar, dvs. senest i 2019. 297 Kilde: Vibeke Andersen, afdelingschef Research & Dokumentation, Copydan Tekst & Node, e-mail 23/2-18, og Bo Tieldal, administrationschef, e-mail 21/2-18. 298 VISDAs årsrapport, 2016: http://visda.dk/wp-content/uploads/2017/04/Copydan-Billeder-%C3%A5rsrapport-2016.pdf. 299 Visuelle Rettigheder Danmark: http://visda.dk/undervisning/grundskoler/ Visuelle Rettigheder Danmark: http://visda.dk/undervisning/universiteter-og-handelshoejskoler/, besøgt d.16.5.2018.


Kapitel_16

2018 RAPPORT

215

TABEL 16.3. INDBETALING FORDELT PÅ UNDERVISNINGSINSTITUTIONER, 2013 (MIO. KR.) Uddannelseskategori

Indbetalt (pct.)

Grundskole (inkl. fri-, ungdoms- og efterskoler)

58

Ungdomsuddannelser, VUC, SOSU og erhvervsuddannelser

25

Videregående uddannelser

16

Kreative uddannelser og øvrige I alt

1 100

Kilde: Bo Tieldal, administrationschef, VISDA, e-mail d. 21/2-18.

Som det kan ses i tabel 16.3, ligger grundskolerne i toppen som dem, der står for over halvdelen af indbetalingerne, mens ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser står for en fjerdedel, og de videregående uddannelser for en sjettedel.

16.1.4 Billedlicens (tidligere Reproduktion) Ifølge ophavsretsloven har billedkunstneren (ophavsmanden) eneret til at fremstille eksemplarer af sine værker og gøre dem tilgængelige for offentligheden. Reproduk­ tion af kunstværker i bøger, andre trykte medier samt de elektroniske medier kræver således samtykke fra ophavsmanden eller dennes arvinger. Ønsker fx en udgiver eller en forelægger at anvende en reproduktion af et kunstværk som illustration i en bog, skal den pågældende søge om ophavsmandens tilladelse og betale et vederlag for udnyttelsen. Størrelsen af vederlaget afhænger af anvendelsens art, størrelse på reproduktionen, og hvor stort et oplag der ønskes. Hos VISDA er der faste priser for reproduktionen af alle slags offentliggjorte kunstværker, inkl. skulptur, installation og fotografi. Priserne varierer afhængigt af mediets natur (museums-, forlags- eller andre udgivelser), hvilken slags print der er tale om (postkort, plakat, merchandise etc.), og om det er gengivet i elektroniske medier som fx i TV. Derudover er det også afhængigt af, hvor i skriftet eller bogen værket bliver gengivet. For eksempel varierer prisen i 2018 mellem 2.757 og 6.835 kr. ved forlagsudgivelser, hvor værket er på forsiden, alt efter om der bliver udgivet under 500 eller over 50.000 eksemplarer, i forhold til hvis værket er på bagsiden, hvor man skal betale mellem 1.400 og 3.469 kr. for samme udgivelsesinterval.300 Tabel 15.4 viser, at der i alt blev udbetalt 5,4 mio. kr. i billedlicens til både udenlandske og danske rettighedshavere. Heraf gik 1,2 mio. kr. til udenlandske autorer, 1,8 mio. kr. til arvingsrepræsentanter og 1,8 mio. kr. til nulevende danske kunstnere. Der er hensat 0,6 mio. kr. til senere fordeling.

300 VISDA prisliste: http://visda.dk/wp-content/uploads/2018/02/Prisliste-januar-2018-.pdf.


216

2018 RAPPORT

Kapitel_16

TABEL 16.4. UDBETALING AF BILLEDLICENSVEDERLAG, 2016 (MIO. KR.) Nulevende Udbetalt til

danske kunstnere

Mio. kr.

Arvings­ repræsentanter

1,8

1,8

33 %

33 %

Øvrige ­autorer (foto­ grafer osv.) 0

Udenlandske autorer

Hensat til senere

I alt

fordeling

1,2

0,6

5,4

22 %

12 %

100 %

Procent af samlede vederlag Kilde: Bo Tieldal, administrationschef, VISDA, e-mail d. 21/2-18.

16.1.5 Visning af billeder i TV Der skal også betales billedlicens, når værker vises i TV. Dette er ofte omfattet af en totalaftale, som TV-kanalerne har med VISDA, således at de frit kan bruge kunstværker og lignende i deres produktioner. Hvis de ikke har en licensaftale, ligger prisen pr. kunstværk for TV-, DVD- og biografvisning i Danmark og udland på 300 kr. pr. værk. Tabel 16.5 viser, at der i 2016 blev udbetalt i alt 1,3 mio. kr. i vederlag for visning i TV, heraf 0,2 mio. til udenlandske billedautorer, 0,3 mio. til arvingsrepræsentanter og 0,8 mio. kr. til danske nulevende kunstnere. TABEL 16.5. UDBETALING AF VEDERLAG FOR VISNING I TV, 2016 (MIO. KR.) Nulevende Udbetalt til

danske kunstnere

Arvingsrepræsentanter

Mio. kr.

0,8

0,3

Procent

62 %

23 %

Øvrige autorer (fotografer etc.) 0

Udenlandske autorer 0,2 15 %

Hensat til senere

I alt

fordeling 0

1,3 100 %

Kilde: Bo Tieldal, administrationschef, VISDA, e-mail d. 21/2-18.

16.1.6 Kulturelle formål Et bidrag på 10 pct. af det samlede vederlag, der er indbetalt fra undervisning og fotokopi, bliver overført til VISDAs pulje til kulturelle formål og bliver dermed ikke individuelt fordelt.301 Disse midler bruges til forskellige almene formål til støtte af kunstnerne. Både Billedkunstnernes Forbund og Danske Billedkunstneres Fagforening er blandt de organisationer, 302 som får tildelt midlerne, og pengene bliver fx brugt til internationalt arbejde til fremme af ophavsretlige ordninger i lande, hvor udenlandske kollegaer ikke får betaling for fotokopiering og anden brug af ophavs­ retlige materiale, eller til støtte af retshjælp til rettighedshaverne.303 301 Folketinget: http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l77/index.htm, besøgt d. 15.5.2018. Visuelle Rettigheder Danmark: http://visda.dk/fordeling-af-rettighedsmidler/, besøgt d. 15.5.2018. 302 Visuelle Rettigheder Danmark: http://visda.dk/wp-content/uploads/2018/02/Transparensoversigt-kulturelle-midler2013-2017.pdf, besøgt d. 15.5.2018. 303 Visuelle Rettigheder Danmark: http://visda.dk/wp-content/uploads/2018/02/Manual-Kulturelle-midler-fra-VISDA.pdf, besøgt d. 15.5.2018.


Kapitel_16

2018 RAPPORT

217

Af undervisningsmidlerne på i alt 17,3 mio. kr. er der således afsat ca. 1,7 mio. kr. til kulturelle formål, og af midlerne fra Fotokopi på i alt 10,2 mio. kr. er der afsat ca. 1 mio. kr. Der er i alt afsat 2,7 mio. kr. til kulturelle formål i 2016. Disse midler figurerer under hensættelser i tabel 16.1 og 16.2.

16.1.7 Følgeret (droit de suite)304 Prisen på kunstværker kan stige ved videresalg fra én køber til den næste, og ifølge den gældende lovgivning om følgeretsvederlag modtager kunstneren et vederlag af salgsprisen ved erhvervsmæssigt videresalg. Ifølge ophavsretsloven har ophavsmanden ret til vederlag ved erhvervsmæssigt videresalg af eksemplarer af kunstværker, herunder malerier, collager, tegninger, graveringer, tryk, litografier, skulpturer, vægtæpper, keramisk kunst, glaskunst og fotografiske værker (følgeretsvederlag). Dette omfatter eksemplarer af kunstværker, som er udført i ét eksemplar eller i et begrænset antal af ophavsmanden selv eller med dennes tilladelse. Vederlaget består af en procentdel af hammerslagsprisen. Der bliver kun betalt vederlag, hvis prisen på kunstværket overstiger 300 euro ekskl. moms (ca. 2.250 kr.), og vederlaget for et enkelt værk kan ikke overstige 12.500 euro (ca. 93.750 kr.).305 Vederlagene bliver beregnet på følgende måde:306 • 5 pct. af den del af salgsprisen, der ligger under 50.000 euro • 3 pct. af den del af salgsprisen, der ligger mellem 50.000 og 200.000 euro • 1 pct. af den del af salgsprisen, der ligger mellem 200.000 og 350.000 euro • 0,5 pct. af den del af salgsprisen, der ligger mellem 350.000 og 500.000 euro • 0,25 pct. af den del af salgsprisen, der ligger over 500.000 euro307 Indbetalingen af følgeretsvederlaget kommer fra udenlandske forvaltningsinstitutioner (12 pct.), auktionshuse (80 pct.) og gallerier og kunsthandlere (8 pct.).308 Tabel 16.6 viser, at der i 2016 blev udbetalt i alt 7,6 mio. kr. i følgeretsvederlag til danske og udenlandske kunstnere igennem VISDA. Heraf gik 1,3 mio. kr. til udenlandske kunstnere, 3,2 mio. kr. til arvingsrepræsentanter og 2 mio. kr. til danske nulevende kunstnere. 1,1 mio. kr. blev hensat til senere fordeling.

304 Der er en stor økonomisk-teoretisk litteratur om følgeret (fx Rottenberg, 1975; Filer, 1984; McCain, 1989, 1994; Santagata, 1994), hvor den dominerende holdning er, at markedet ville være bedre foruden. 305 Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164796 § 38, Stk. 2. 306 Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164796 § 38, Stk. 3. 307 Priserne er eksklusive moms. 308 Bo Tieldal, administrationschef, VISDA, e-mail 3071-18.


218

2018 RAPPORT

Kapitel_16

TABEL 16.6. UDBETALING AF FØLGERETSVEDERLAG, 2016 (MIO. KR.) Nulevende Udbetalt til

danske kunstnere

Arvingsrepræsentanter

Øvrige (fotografer

Hensat Udland

etc.)

til senere

I alt

betaling

Mio. kr.

2,0

3,2

0

1,3

1,1

7,6

Procent

26 %

43 %

0

17 %

14 %

100 %

Kilde: Bo Tieldal, administrationschef, VISDA, e-mail d. 21/2-18.

16.1.8 Sammenfatning De samlede indbetalinger til VISDA var på 61,2 mio. kr. i 2016 (eksklusive renter).309 Heraf blev der brugt 8,9 mio. kr. i administrationsomkostninger, Copydan Tekst & Node udbetalte 10,5 mio. kr. (inklusive 0,2 mio. kr. til danske nulevende kunstnere), og der var i alt hensat 18,6 mio. kr. til senere fordeling.310 I alt blev der udbetalt 23,2 mio. kr. til danske og udenlandske rettighedshavere under kategorierne Fotokopi, Undervisning, Billedlicens, TV og Følgeret (jf. tabel 16.1, 16.2, 16.4, 16.5 og 16.6). Dertil kommer de 0,2 mio. kr. udbetalt til billedkunstnere af Copydan Tekst & Node (tabel 16.1). Udbetalingerne fordelte sig således: • 4,5 mio. kr. til udenlandske rettighedshavere • 6 mio. kr. til nulevende danske rettighedshavere (inklusive 0,2 mio. kr. i fotokopi, udbetalt af Copydan Tekst & Node) • 7,4 mio. kr. til danske rettighedshaveres arvinger • 5,5 mio. kr. til øvrige billedautorer (fotografer, illustratorer m.fl.) I alt blev der udbetalt vederlag til 6.101 danske kunstnere og arvingsrepræsentanter i 2016. Fordelingen på beløbsintervaller fremgår af tabel 16.7. Heraf fremgår det tydeligt, at det er et fåtal af kunstnerne, der havde stor økonomisk glæde af de udbetalte vederlag. Over 62 pct. af kunstnerne fik under 1.000 kr., og under 1 pct. fik over 50.000 kr.

309 VISDAs årsberetning fra 2016: http://visda.dk/wp-content/uploads/2017/04/Copydan-Billeder-%C3%A5rsrapport-2016.pdf. 310 Hensættelserne i 2016 lå på et usædvanligt højt niveau, hvilket skyldes, at VISDA pga. nye EU-regler introduceret i 2016 har måttet iværksætte en række tilpasninger til fordelingssystemet. Dette arbejde, som endnu ikke er tilendebragt, har skabt en forsinkelse i fordeling og udbetaling af en del af vederlagene på Fotokopi og Undervisning. Hensættelserne vil komme til udbetaling, når tilpasningerne er klar, dvs. senest i 2019. I alt lå hensættelserne på 18,6 mio. kr. i 2016.


Kapitel_16

2018 RAPPORT

219

TABEL 16.7. UDBETALTE VEDERLAG FORDELT PÅ BELØBSINTERVALLER, 2016 Beløb i kr.

Antal (nulevende)

Antal (arvinger)

<1000

2.636

1.207

1000-50.000

1.536

689

32

1

4.202

1.897

>50.000 Total

Kilde: Bo Tieldal, administrationschef, VISDA, e-mail d. 19/1-18.

Udviklingen i VISDAs udbetalinger i perioden 2009 – 2015 fremgår af figur 16.1, som viser, at udbetalingerne er steget markant i denne årrække. Figuren viser, at der er sket en stigning på næsten 31 mio. kr. i perioden. Kategorien Undervisning blev oprettet i 2008 og står for i alt 19,2 mio. kr. i 2016. FIGUR 16.1. VISDAS UDBETALINGER 2009-2015 (MIO. KR.) 60 53,2

50

47,3

48,4

2013

2014

43,0

40

37,9

36,6

30 22,3

20 10 0 2009

2010

2011

2012

2015

Kilde: Copydan Billedkunst Årsberetning, 2015: https://issuu.com/copydanbilledkunst/docs/__rsberetning15.

16.2 Andre rettigheder og vederlagsindtægter 16.2.1 Visningsvederlag Visningsvederlag er beskrevet i en lovbekendtgørelse fra 2013.311 Nulevende billedkunstnere, kunsthåndværkere og designere, der har kunstnerisk hovedvirke i Danmark, er berettigede til visningsvederlag, når de udstiller på de udstillingssteder, der er omfattet af denne ordning. Ordningen gælder for institutioner under Kulturministeriet samt statslige, statsanerkendte og statsstøttede museer og kunsthaller, 311 Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145445.


220

2018 RAPPORT

Kapitel_16

herunder bl.a. Overgaden, Charlottenborg og Den Frie Udstillingsbygning. Visnings­ vederlaget er rent juridisk en lejebetaling for kunstnere for udlån af deres værker. Det er kun ikke-afhændede værker, der udløser et udstillingsvederlag. Kulturministeriet afsætter årligt et beløb på finansloven til visningsvederlag – i 2016 var dette beløb 3,4 mio. kr.312 Ordningen fungerer sådan, at udstillingsstederne kan søge om refusion af de udgifter, de har haft i det forgangne år. Kunstnerne får 1 pct. af værkets værdi pr. måned i højst seks måneder, og beløbet kan ikke overstige 7.500 kr. om måneden. Uanset værkets værdi er minimumsvederlaget 2.500 kr. Man kan i dette tilfælde lidt firkantet sammenligne udstillingen af værker med en form for reproduktion, idet man så at sige mangfoldiggør kunstværket for offentlig­­ heden ved at gøre det tilgængeligt for et større publikum. Hvis der også skulle betales vederlag for afhændede værker, ville der rent juridisk være tale om et visningsretsvederlag. I Danmark udbetales der ikke visningsretsvederlag, men andre lande, fx Norge, har en sådan ordning (se kapitel 18).313

16.2.2 Biblioteksafgiften Biblioteksafgift udbetales til billedkunstnere for bogillustrationer, tegneserier og billedbøger, hvis bøgerne står på bibliotekerne. I 2016 var der til den almindelige biblioteksafgift afsat et budget på 182 mio. kr.314 Heraf udbetales størstedelen til forfattere og oversættere, mens en mindre andel udbetales til illustratorer, der ud over billedkunstnere også omfatter fotografer m.fl. Det vides ikke med sikkerhed, hvor stor en andel af den almindelige biblioteksafgift der går til danske illustratorer og billedkunstnere. I 2017 fordeltes 8,6 pct. af biblioteksafgiften til sekundære bidragsydere, oversættere, illustratorer, billedkunstnere og fotografer m.fl. Der blev således tildelt 15,7 mio. kr. til hele gruppen af illustratorer, fotografer m.fl., og et forsigtigt skøn er, at 25 pct. af dette beløb, som i 2016 udgjorde 3,9 mio. kr., er gået til billedkunstnere. Herudover afsættes der årligt på finansloven et rådighedsbeløb for billedkunst til fordeling efter ansøgning til billedkunstnere, der er repræsenterede på bibliotekerne med originalkunst, grafik, fotografier eller plakater, som er udgivet i Danmark.315 I 2016 udgjorde dette rådighedsbeløb 182.000 kr., hvilket blev udbetalt til 86 kunstnere.316 Det udbetalte beløb pr. person lå imellem 500 og 11.300 kr. En tredjedel af

312 Statens Kunstfond: https://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/refusion-af-udgifter-til-visningsvederlagsordningen-1/, besøgt d. 17.5.2018. 313 Bildende Kunstneres Forening Hordaland: http://bkfh.no/rettigheter-og-plikter/, besøgt d. 17.5.2018. Norske Billedkunstnere (NBK): https://www.norskebilledkunstnere.no/stotteordninger/, besøgt d. 1.7.5.2018. 314 Finansloven 2016. 315 Slots- og Kulturstyrelsen: https://slks.dk/biblioteker/biblioteksafgift/raadighedsbeloeb-for-billedkunst/ saadan-fordeles-raadighedsbeloeb-for-billedkunst/, besøgt d. 2.5.2018, og e-mailkorrespondance med Pia Sobieski, specialkonsulent hos SLKS, d. 4/5-18 – vedlagt dokument. 316 E-mailkorrespondance med Pia Sobieski, specialkonsulent hos SLKS, d. 4/5-18 – vedlagt dokument.


Kapitel_16

2018 RAPPORT

221

kunstnerne får under 1.000 kr., en anden tredjedel får mellem 1.000 og 2.100 kr., og langt den største andel af den sidste tredjedel får under 5.000 kr. Kun en enkelt kunstner fik udbetalt 11.300 kr.

16.2.3 Droit morale Droit morale, den ideelle beskyttelse, består i en navnangivelsesret samt en respekt-ret. Det første er kunstnerens ret til at kræve sig navngivet i overensstemmelse med god skik, dels på eksemplarer af værket, dels når værket fx fremvises offentligt. Hvis andre fx optrykker værket i en bog eller som reproduktion, skal kunstneres navn altid angives. Respektretten giver kunstneren ret til at modsætte sig, at værket ændres eller vises på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens kunstneriske anseelse eller egenart. Digitaliseringsteknologien har i højere grad gjort det sværere for billedkunstnere at kontrollere, om deres værker, der gengives digitalt, bliver krediteret eller krænket.

16.3 Sammenfatning Tabel 16.8 viser udbetalingen af vederlag til de danske nulevende kunstnere. TABEL 16.8. UDBETALTE VEDERLAG TIL NULEVENDE DANSKE KUNSTNERE, 1995 (2016-PRISER) OG 2016, MIO. KR.

Følgeret

1995 (individuel

1995 (kollektiv

fordeling)

fordeling)

2016-priser

2016-priser

0,58

Fotokopi

fordeling)

0,2

-

1,8

Fandtes ikke

1,2

TV

0,04

0,8

Total, vederlag

0,62

Billedlicens Undervisning

Biblioteksafgiften til

0,5

6

0,16

4,1

?

3,4

Total, øvrige vederlag

0,16

7,5

I alt

0,78

billedkunstnere Visningsvederlag

2016 (udbetaling til kulturelle formål)

2 0,5

Reproduktion

2016 (individuel

0,5

13,5

Kilder: Bille Hansen et al., 1998 samt Bo Tieldal, administrationschef, VISDA e-mail d. 21/1-18.

1,0

1,7

2,7

2,7


222

2018 RAPPORT

Kapitel_16

Opkrævning af vederlag for reproduktion blev først etableret i 1995. I 2016 blev der udbetalt 1,8 mio. kr. til danske nulevende kunstnere i billedlicens. I 1995 blev der udbetalt 1,7 mio. kr. (2016-priser) i følgeretsvederlag, hvoraf ca. 29 pct., svarende til 0,4 mio. kr., blev udbetalt til 195 danske kunstnere. I 2016 blev der udbetalt ca. 2 mio. kr. til danske nulevende kunstnere. I 1995 fandtes kategorien Undervisning ikke. Den nye kategori er vokset meget hurtigt over få år og er blevet en væsentlig del af vederlagsudbetalingen. I 2011 lå udbetalingen af undervisningsvederlag til alle rettighedshavere på 14,3 mio. kr., og fire år senere blev der udbetalt ca. 19,6 mio. kr. Forklaringen ligger i, at der over de sidste par år er blevet udarbejdet aftaler med de resterende skoler. Omkring 1,2 mio. kr. af de samlede undervisningsindtægter bliver udbetalt til danske nulevende kunstnere. Alt i alt kan det konkluderes, at der er sket en væsentlig stigning i de samlede vederlagsindtægter til de danske nulevende kunstnere.


223


224

Christian Lemmerz, Lazarus, 2017. Bispebjerg Hospital. Deponeret af Ny Carlsbergfondet. Foto: Jens Peter Engedal.


Kapitel_17

2018 RAPPORT

225

17.

MARKEDETS SAMLEDE STØRRELSE

Det samlede offentlige og private marked for billedkunst i Danmark er i de foregående kapitler blevet belyst ved så vidt muligt at opgøre alle de indkomstkilder, der er til rådighed for billedkunstfaget, samt det samlede køb og salg af billedkunst. I dette kapitel samles trådene til en diskussion af markedets samlede størrelse, hvad angår førstegangssalg af værker af nulevende danske kunstnere, idet der foretages et kvalificeret forsøg på at opgøre det samlede marked for ny dansk billedkunst i 2016 på baggrund af de indsamlede data. I kapitlet redegøres endvidere for de samlede midler til billedkunstnere i form af legater, stipendier og livsvarige finanslovsydelser samt den samlede indirekte støtte til billedkunst. Denne støtte defineres som de udgifter til det billedkunstneriske område, der ikke har direkte effekt på markedet i form af egentlige indkøb, og som heller ikke har direkte betydning for den enkelte kunstners indkomst. Det kan være fx tilskud til udstillingsvirksomhed eller til værksteder – udgifter, som kunstnerne ellers selv skulle have afholdt. For at opnå så præcist et billede som muligt af markedets omfang opgøres markedet dels fra efterspørgselssiden, dvs. købet af ny dansk billedkunst ved offentlige såvel som private aktører, dels fra udbudssiden, dvs. salget af ny, dansk kunst via gallerier og kunsthandlere, kunsthaller, kunstnerdrevne udstillingssteder, kunstnersammenslutninger, auktionshuse, onlinesalg og salg direkte fra kunstnerens eget atelier eller værksted. Det samlede køb og salg af ny dansk billedkunst bør teoretisk set konvergere fuldstændigt, men fordi køb og salg er baseret på forskellige kilder med tilhørende forskellige usikkerheder, forventes de to størrelser at afvige en smule fra hinanden. Tallene underbygger dog hinanden. I det følgende opgøres markedet først som den samlede omsætning i 2016. Herefter gives der et bud på, hvor stor en andel af den samlede omsætning som tilfalder kunstnerne.

17.1 Den samlede omsætning Tabel 17.1 giver her et overblik over det samlede køb af ny dansk billedkunst i 2016.


226

2018 RAPPORT

Kapitel_17

TABEL 17.1. KØB AF NY DANSK BILLEDKUNST, 2016* (MIO. KR.) Kunstnernes Køb baseret på indsamlet Køb af billedkunst

­indberetning

statistik fra Danmarks

Købt hos

af

Statistik og spørge­

kunstner

­fordeling317

skemaundersøgelser

Købet på gallerier eller andre

Beregnet på baggrund af kunstnernes

I alt

indberetning

Staten, udsmykning i henhold til

2,5 %

11

11

11

2%

11

11

11

1,5 %

3

3

3

6%

12

12

12

1%

15

7,5

2%

4

4

Kunstmuseer

5%

10

7

3

10

Kunstforeninger

5%

29

18

11

29

28

7

21

28

1,5 pct.-reglen Statens Kunstfond PCT.Staten andet (huskunstnerordningen) Kommuner, udsmykning af ­nybyggeri/kunst i det offentlige rum Kommuner andet Regioner udsmykning af nybyggeri

Private fonde

8%

7,5

15 4

Virksomheder

13 %

?

50 %

50 %

62

62

Privatpersoner

34 %

?

50 %

50 %

161

161

Udlandet

20 %

?

50 %

50 %

95

95

100 %

123

318

441

I alt

Note: *Nogle af aktørernes køb varierer meget fra år til år, hvorfor der i nogle tilfælde er benyttet et gennemsnit over en periode eller et repræsentativt år. Således er beløbet fra Staten, udsmykning af nybyggeri, et gennemsnit fra perioden 2011-2016, Kommuner, udsmykning af nybyggeri, er fra 2014, Regioner, udsmykning af nybyggeri, er gennemsnit fra perioden 2009-2025, og Kunstmuseer er et gennemsnit fra perioden 2013-2016. Kilde: Tallene er baseret på ovenstående kapitlers tal.

Af søjlen “Køb baseret på officiel statistik + spørgeskemaer” fremgår de beløb, som vi er kommet frem til i de foregående kapitler i denne rapport. Søjlen “Kunstnernes indberetning af fordeling” stammer fra vores spørgeskemaundersøgelse til danske billedkunstnere (Bille et al., 2018). Heraf fremgår det, hvordan kunstneres omsætning ved salg fordeler sig på købere. Baseret på disse procentandele har vi beregnet kunstnernes omsætning fra salg til virksomheder, privatpersoner og udlandet, da vi ikke har andre informationer om disse indtægter. 317 Fra Bille et al., 2018.


Kapitel_17

2018 RAPPORT

227

Tallene viser, at det samlede køb af ny dansk billedkunst i alt beløber sig til ca. 440 mio. kr. Efter samme metode opgøres det samlede førstegangssalg af dansk billedkunst, som det fremgår af tabel 17.2. Søjlen “Kunstnernes indberetning af fordeling” stammer fra vores spørgeskemaundersøgelse til danske billedkunstnere (ibid.). Heraf fremgår det hvordan kunstneres omsætning ved salg fordeler sig på salgskanaler. Baseret på disse procentandele har vi beregnet kunstnernes omsætning salg direkte fra atelier/værksted, da vi ikke har andre informationer om dette salg. TABEL 17.2. FØRSTEGANGSSALG AF VÆRKER AF NULEVENDE DANSKE KUNSTNERE, 2016 (MIO. KR.) Kunstnernes Salgskanal

indberetning af fordeling

Køb baseret på indsamlet

Beregnet på

­statistik fra Danmarks

baggrund af

­Statistik og spørgeskema­

kunstnernes

undersøgelser

indberetning

Direkte fra atelier/værksted

45 %

Gallerier og kunsthandlere

45 %

335

335

Kunstnersammenslutninger

3%

2

2

Kunstnerdrevet udstillingssted

2%

0

0

Kunsthal

2%

1

1

Auktionshuse

1%

2

2

Hjemmesider

2%

I alt

100 %

144

I alt

340

144

6

6

150

490

Kilde: Tallene er baseret på ovenstående kapitlers tal.

Det samlede førstegangssalg af værker af nulevende danske billedkunstnere beløb sig til ca. 490 mio. kr. Ved både at have opgjort omsætningen af ny dansk billedkunst fra efterspørgsels- såvel som fra udbudssiden, kan det derfor med nogen rimelighed estimeres, at: Værdien af det samlede marked for førstegangssalg af værker af nulevende danske kunstnere er af størrelsesordenen 440-490 mio. kr.

17.2 Billedkunstnernes andel af den samlede omsætning I dette afsnit ser vi nærmere på, hvor stor en andel af denne omsætning der går til billedkunstnerne. Her ser vi alene på kunstnernes andel af markedet, mens indtæg-


228

2018 RAPPORT

Kapitel_17

ter til fx gatekeepers som gallerister ikke medregnes. Tabel 17.3 viser kunstnernes andel af det samlede køb. TABEL 17.3. KUNSTNERNES ANDEL AF DET SAMLEDE KØB AF BILLEDKUNST, 2016 (MIO. KR.)

Køb af billedkunst

Kunstnernes

Køb baseret på

­indberetning af

officiel statistik +

fordeling

spørgeskemaer

Beregnet køb på baggrund af billedkunstnernes oplyste

I alt (estimeret)

fordeling

Staten Udsmykning i hen-

2,5 %

11

11

2%

11

11

1,5 %

3

3

6%

12

12

1%

11

11

2%

4

4

Kunstmuseer322

5%

9

9

Kunstforeninger323

5%

25

25

Private fonde324

8%

18

18

Virksomheder

13 %

?

41

41

Privatpersoner

34 %

?

107

107

Udlandet

20 %

?

63

63

100 %

104

211

315

hold til 1,5 pct.reglen318 Statens Kunstfond Staten andet (huskunstnerordningen) Kommuner, udsmykning af nybyggeri/ kunst i det offent­ lige rum319 Kommuner andet320 Regioner udsmykning af nybyggeri321

I alt

Kilde: Tallene er baseret på ovenstående kapitlers tal.

Tabel 17.4 viser kunstnernes andel af det samlede førstegangssalg af værker af nu­ levende danske kunstnere.

318 I gennemsnit for årene 2011-2016. 319 2014. 320 2016. 321 I årligt gennemsnit i perioden for kvalitetsfondsbyggerier i perioden 2009-2025. 322 I årligt gennemsnit i perioden 2013-2016. 323 2016. 324 2016.


Kapitel_17

2018 RAPPORT

229

TABEL 17.4. KUNSTNERNES ANDEL AF DET SAMLEDE FØRSTEGANGSSALG, 2016 (MIO. KR.)

Salgskanal

Kunstnernes

Salg baseret på

­indberetning

officiel statisk +

af fordeling

spørgeskemaer

Beregnet salg på baggrund af billedkunstnernes oplyste fordeling

ret)

Direkte fra atelier/værksted

45 %

?

Gallerier og kunsthandlere

45 %

167

167

Kunstnersammenslutninger

3%

1,5

1,5

Kunstnerdrevet udstillingssted

2%

0

0

Kunsthal

2%

1

1

Auktionshuse

1%

1,5

1,5

Hjemmesider

2%

?

6

100 %

171

150

I alt

144

I alt (estime-

144

6

321

Kilde: Tallene er baseret på ovenstående kapitlers tal.

Opgjort fra salgssiden udgør kunstnernes andel af omsætningen altså 321 mio. kr. Sammenlignes tabel 17.3 og 17.4, ses det, at der er rimelig god overensstemmelse imellem det beregnede samlede køb og salg i forhold til den andel, der tilfalder kunstnerne. Hvor vi fra købssiden har estimeret et samlet køb på 315 mio. kr., har vi fra salgssiden estimeret et samlet salg på ca. 321 mio.kr. Det er derfor rimeligt at antage, at: Kunstnernes andel af den samlede omsætning af ny dansk billedkunst udgør i alt 315321 mio. kr. Da den samlede omsætning er estimeret til 440-490 mio. kr., betyder det, at kunstnere får omkring 2/3 af den samlede omsætning, mens resten går til salærer til gallerier o.l.

17.3 Rettighedsindtægter Billedkunstneres økonomiske indtjeningsmuligheder er i mindre grad afhængige af ophavsrettigheder end andre kunstarter, idet den væsentligste andel af indtjeningen kommer fra salg af det originale kunstværk, da mulighederne for eksemplarspredning og kopiering er begrænsede. I modsætning hertil kommer fx en forfatters væsentligste indkomst fra eksemplarspredning og eventuel kopiering af det originale manuskript. Når dette er sagt, har billedkunstnere imidlertid også nogle indtjeningsmuligheder fra forskellige anvendelser af deres værker, herunder fremvisning og kopiering:


230

2018 RAPPORT

Kapitel_17

• • • •

Indtægter fra VISDA: 6 mio. kr. Visningsvederlag refunderet af Slots- og Kulturstyrelsen: 3,4 mio. kr. Udstillingsleje fra kunstforeningerne: 0,1 mio. kr. Biblioteksafgiften: 4,1 mio. kr.

Samlet har billedkunstnerne modtaget vederlag fra rettigheder for ca. 13,6 mio. kr. i 2016.

17.4 Kunstnernes indkomst fra legater og livsvarige finanslovsydelser Billedkunstnerne har desuden en række indkomstmuligheder i form af legater, stipendier og livsvarige ydelser: • • • • •

Legater og stipendier fra Statens Kunstfond: 19,5 mio. kr. Livsvarige finanslovsydelser: 11 mio. kr. Akademiraadets legater: 0,1 mio. kr. Legater fra private fonde: ca. 2,6 mio. kr. Legater og priser finansieret af kunsthallernes entréindtægter: ca. 0,1 mio. kr.

Alt i alt har billedkunstnerne modtaget legater, stipendier og hædersydelser på ca. 33,3 mio. kr. i 2016.

17.5 Indirekte støtte Der ydes forskellige former for indirekte støtte til billedkunstnere. Dette har vi defineret som udgifter til det billedkunstneriske område, der ikke har direkte betydning for den enkelte kunstners indkomst. Der er fx tale om offentlige eller private fondes tilskud til udstillingsvirksomhed eller værksteder. Udgifter, der har betydning for kunstnerens arbejdsvilkår, idet der er tale om en eller anden form for støtte til kunstnernes produktionsforhold, formidling og markedsføring: 1. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst: ca. 43,9 mio. kr. • Indirekte støtte fra Statens Kunstfonds legatudvalg: 4,3 mio. kr. • Kommunernes indirekte støtte i form af værksteder, udstillingsfaciliteter og projektstøtte: ca. 32 mio. kr. • De private fondes indirekte støtte til udstillinger og formidling af billedkunst: ca. 19,9 mio. kr. • Kunsthallernes indirekte støtte til kunstnernes udarbejdelse af kataloger, opstilling af udstillinger mv.: 1,2 mio. kr. Alt i alt er der ydet indirekte støtte til billedkunst på ca. 101,3 mio. kr. i 2016.


Kapitel_17

2018 RAPPORT

231

Det skal bemærkes, at driftsstøtte til institutioner som kunstmuseer og kunsthaller ikke er medregnet.

17.6 Udviklingen i billedkunstens økonomiske rum i et 20-årigt perspektiv Vi har undervejs i rapporten sammenlignet billedkunstens økonomiske vilkår i dag med for 20 år siden (Bille et al., 1998), og i dette afsnit samles hovedtallene for at kunne belyse udviklingen på det samlede marked for billedkunst over en 20-årig periode (Bille Hansen et al., 1998). TABEL 17.5. SAMMENLIGNING AF ÅRLIGT KØB, 1995/1996 (2016-PRISER) OG 2016 (MIO. KR.)

Statens Kunstfond, udsmykning og indkøb (1995) Kulturfonden (1995)

1995/1996

2016

21325

11

5326

Huskunstnerordningen 1 pct. -1,5 pct.-ordningen – staten Kommuner

3 15327

11

26-29328

27

Amter/Regioner

6-7

Kunstmuseerne

12

4

329

10

330

Kunstforeninger

43-51331

29

De private fonde

29-36332

28

Virksomheder Privatpersoner

62 132–148

Udlandet Køb i alt

161 95

289-325

333

441

Kilder: Egen dataindsamling og Bille Hansen et al., 1998.

Det fremgår af tabel 17.5, at det køb af billedkunst og dermed den samlede omsæt325 Statens Kunstfond bevilgede 14,5 mio. kr. i 1995-prisniveau. 326 Kulturfonden bevilgede 3,6 mio. kr. i 1995-prisniveau. 327 Staten brugte i 1995 10 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning. Dette er fremskrevet til 2016-priser vha. forbrugerprisindekset. 328 Kommunerne brugte i 1996 18-20 mio. kr. til udsmykning af anlægsprojekter og anden indkøb af kunst. Dette er fremskrevet til 2016-priser vha. forbrugerprisindekset. 329 Amterne brugte i 1996 4-5 mio. kr. til indkøb af billedkunst i alt. Dette er fremskrevet til 2016-priser vha. forbrugerprisindekset. 330 Kunstmuseerne købte i årene 1993-1995 billedkunst for 8 mio. kr. i årligt gennemsnit. 331 Kunstforeningerne købte i 1996 kunst for 25-28 mio. kr. 332 De private fonde købte i 1996 billedkunst for mellem 30-35 mio. kr. 333 I kortlægningen (Bille Hansen et al.,1998) anslås det samlede beløb ved udelukkende førstegangssalg af nulevende danske billedkunstnere til at være på mellem 200 mio. kr. og 225 mio. kr. i 1996-prisniveau.


232

2018 RAPPORT

Kapitel_17

ning over den 20-årige periode fra 1996 til 2016 er vokset med 115-150 mio. kr. Dette ser ud til at skyldes en vækst i privatpersoners, virksomheders og udlandets køb af billedkunst, da den offentlige del af markedet samt kunstforeningernes indkøb er faldet. Ser vi på udviklingen i salget af billedkunst fra 1996 til 2016, tyder udviklingen på en stigning på omkring 160 mio. kr., hvor den væsentligste stigning findes i salget fra gallerier og kunsthandler med i alt ca. 140 mio. kr. Da disse omsætningstal baserer sig på tal fra Danmarks Statistik, må de antages at være forholdsvis pålidelige, på trods af at det bygger på en række forudsætninger, og der desuden er nogle usikkerheder mht., hvilke gallerier og kunsthandlere der bør medtages (se kapitel 11). Tabel 17.6 viser, hvordan salget gennem forskellige salgskanaler har udviklet sig i perioden. TABEL 17.6. SAMMENLIGNING AF DET ÅRLIGE SALG, 1996 (2016-PRISER) OG 2016 (MIO. KR.) 1996

2016

Gallerier og kunsthandlere

188334

335

Kunstnersammenslutninger

10

2

4336

1

(22)337

-

101338

144

Auktionshuse

?

2

Onlinesalg

?

6

325

490

Øvrige udstillingssteder inkl. ­kunsthaller Direkte salg fra kunstner til køber (“sort salg”) Direkte salg fra kunstners værksted/atelier

I alt

335

Kilder: Egen dataindsamling og Bille Hansen et al., 1998.

Da vi antager, at en væsentlig del af salget til privatpersoner, virksomheder og udlandet sker gennem gallerier, underbygger det vores beregninger. Dette svarer til en stigning i markedet for billedkunst på ca. 100 pct. i løbende priser i løbet af de sidste 20 år. Væksten i bruttonationalproduktet i Danmark er til sammenligning steget med ca. 90 pct. (1088 mia. kr. i 1996 til 2100 mia. kr. i 2016).

334 I kortlægningen (Bille Hansen et al., 1998) er kunstnernes andel af salg fra gallerier og kunsthandlere vurderet til 130 mio. kr. i 1994-prisniveau. 335 Kunstnersammenslutningernes gennemsnitlige årlige salg i perioden 1992-1996 blev opgjort til 7 mio. kr. i 1996-prisniveau. 336 Salget fra øvrige udstillingssteder inkl. kunsthaller udgjorde i 1996 2,5 mio. kr. i 1996-prisniveau. 337 Det vurderede “sorte salg” fra kunstner til køber blev i (Bille Hansen et.al., 1998) vurderet til 15 mio. kr. i 1996-prisniveau. 338 Det vurderede salg direkte fra kunstner til køber udgjorde i 1996 70 mio. kr. i 1996-prisniveau.


Kapitel_17

2018 RAPPORT

233

Væksten i markedet for billedkunst har derfor været en anelse større end væksten i bruttonationalproduktet i perioden 1996-2016.339 Tabel 17.7 viser udviklingen i legater, stipendier og livsvarige ydelser. TABEL 17.7. SAMMENLIGNING AF ØKONOMIEN TIL LEGATER, STIPENDIER OG LIVSVARIGE YDELSER, 1995 (2016-PRISER) OG 2016 (MIO. KR.)

Legater uddelt af Statens Kunstfond Livsvarige ydelser afsat på finansloven Legater uddelt af Akademiraadet Legater uddelt af private fonde Legater og priser uddelt af kunsthaller I alt

1995

2016

11,

19,5

340

7,4341

11

1,5342

0,1

?

2,6

?

0,1

19,9

33,3

Kilder: Egen dataindsamling og Bille Hansen et al., 1998.

Først med Danmarks Statistiks fondsstatistik at det er blevet muligt at vurdere omfanget af uddelinger til billedkunsten fra de ikke erhvervsdrivende fonde.343 Vi kan derfor ikke sammenligne omfanget af legater fra de private fonde med 1995. Der er imidlertid grund til at antage, at de også i 1995 havde et betydeligt omfang. Til gengæld fremgår det tydeligt, at staten yder et større beløb til legater og livsvarige ydelser, end det var tilfældet i 1995. Dette skyldes, at Folketinget d. 18.12.1997 vedtog Lov om ændring af Lov om Statens Kunstfond med det formål at udvide støtten til billedkunstnere med igangsætningsstipendier samt legater. Loven blev ind­ faset i årene 1998, 1999, 2000 og 2001. Samlet er der ca. 13,6 mio. kr. mere til rådighed om året til legater, stipendier og livsvarige ydelser til billedkunstnere i Danmark. Tabel 17.8 viser udviklingen i den indirekte støtte til billedkunst gennem offentlige og private bevillinger. Vi har defineret den indirekte støtte som støtte til udgifter, som billedkunstnerne ellers selv skulle have afholdt, fx støtte til udstillinger og værk­ steder.

339 340 341 342 343

Jf. Danmarks Statistiks variabel NAN1. Legater uddelt af Statens Kunstfond 7,5 mio. kr. i 1995-prisniveau. Livsvarige ydelser afsat på finansloven 5 mio. kr. i 1995-prisniveau. Legater uddelt af Akademiraadet i 1 mio. kr. i 1995-prisniveau. Danmarks Statistik: www.statistikbanken.dk/fond05. Statistik over fordeling af støttekroner fra danske fonde i 2016, publiceret 2017.


234

2018 RAPPORT

Kapitel_17

TABEL 17.8. SAMMENLIGNING AF INDIREKTE STØTTE TIL BILLEDKUNSTEN FRA STAT, AMTER/ REGIONER OG KOMMUNER, 1995/1996 (2016-PRISER) OG 2016 (MIO. KR.) 1995/1996 (2016-priser)

2016

25344

48,2

Staten Amter/regioner Kommuner I alt

3

345

0

28-29346

32

56-57

80,2

Kilder: Egen dataindsamling og Bille Hansen et al., 1998.

Sammenlignet med 1995/96 er statens indirekte støtte til billedkunsten steget betydeligt. Den primære årsag hertil er, at Folketinget d. 21. maj 2001 vedtog den første Lov om Billedkunst i Danmark. Som en del af denne lov blev Billedkunstrådet nedsat, som fik til opgave at støtte projekter med billedkunstnere. Ved fuld indfasning rådede Billedkunstrådet over en ekstra bevilling på 10 mio. kr. til at støtte billedkunstprojekter.347 Kommunernes indirekte støtte er ligeledes steget. Med kommunalreformen i 2007 overtog kommunerne en række kulturopgaver fra amterne, og der er kommet mere opmærksomhed på projekter med kunst og kultur i kommunerne og i byrummene. Dette har været en medvirkende faktor til, at der er afsat flere puljebeløb til projektstøtte i kommunerne.

17.7 Sammenfatning Det samlede marked for billedkunstnerne udgør mellem 440 og 490 mio. kr. Heraf modtager kunstnerne en andel på mellem omkring 315 – 325 mio. kr. om året. Alle tal er uden moms. Den relative fordeling blandt køberne har ændret sig, så købet fra privatpersoner, virksomheder og fra udlandet har været stigende, mens det offentliges indkøb har været svagt faldende eller konstant i perioden. Også salgskanalernes betydning har ændret sig. Salget fra gallerier er steget markant inden for de sidste 20 år.

344 I dette beløb indgår tips- og lottomidler. Kulturfondens støtte til Charlottenborg, Gl. Dok, Overgaden og Center for Dansk Billedkunst. Staten brugte 21,8 mio. kr. til formålet i 1995-prisniveau. 345 Amterne støttede billedkunsten indirekte med 2 mio. kr. i 1996-prisniveau. 346 Kommunerne støttede billedkunsten indirekte med 19-20 mio. kr. i 1996-prisniveau. 347 Senere fusionerede Billedkunstrådet med andre kunstråd til Statens Kunstråd, og i 2014 blev Statens Kunstråd en del af Statens Kunstfond, og dets aktiviteter blev videreført af Projektstøtteudvalget for Billedkunst.


Kapitel_17

2018 RAPPORT

235

Der er i perioden blevet afsat relativt flere økonomiske midler til legater, stipendier og livsvarige ydelser til billedkunstnere. Samlet set yder staten i dag ca. 10 mio. kr. mere ud over prisfremskrivningen til dette formål. Denne udvikling skyldes Folketingets beslutning om ændring af Lov om Statens Kunststøtte, hvor flere midler til legater, stipendier og livsvarige ydelser blev prioriteret. Den indirekte støtte til billedkunsten er ligeledes steget betydeligt i perioden med ca. 20 mio. kr. i årligt gennemsnit. Folketinget vedtog i d. 21. maj 2001 den første Lov om Billedkunst i Danmark. Med denne lov blev Billedkunstrådet nedsat, og der blev afsat ca. 10 mio. kr. ekstra til rådets aktiviteter, som var bestemt som projektstøttemidler til billedkunsten.


236

Tal R, Fugle flyver af og til bort, 2016. Skive Gymnasium & HF. Deponeret af Ny Carlsbergfondet. Foto: Jens Peter Engedal.


Kapitel_18

2018 RAPPORT

237

18.

BILLEDKUNSTENS ØKONOMISKE RUM I ET SKANDINAVISK PERSPEKTIV I dette kapitel redegør vi for udvalgte temaer i forhold til billedkunstens økonomi og rammebetingelser i Norge og Sverige. Det er ikke ambitionen at give et fuldstændigt billede af billedkunstens økonomiske rum i Norge og i Sverige. Det ligger uden for dette projekts rammer. Men vi vil fokusere på udvalgte temaer, der enten beskriver forskellige måder at yde støtte på, eller temaer hvor det er muligt at sammenligne data. Vi vil bl.a. se på: • Støtte til kunst i det offentlige rum • Honorering for arbejdet med kunstudstillinger, hvor kunstnerne kompenseres for en del af deres tidsforbrug i forbindelse med opstilling og gennemførelse af en udstilling • Legat- og stipendieordninger • Honorarer til kunstnere for udstilling af kunst i det offentlige rum Vi redegør endvidere for det samlede marked for køb/salg af billedkunst. Da de metoder, der er anvendt i Danmark, Norge og i Sverige til at beskrive markedets størrelse er forskellige, er det ikke ud fra redegørelsen muligt at lave sammenligninger af markedets størrelse. Endelig redegør vi for de særlige skatteforhold, der gør sig gældende for billed­ kunsten i Danmark, Norge og Sverige.

18.1 Kunstnernes beskatningsregler og -forhold i Danmark I udgangspunktet beskattes billedkunstneres indkomst efter samme regelsæt som andre personer, men eftersom billedkunstneres indkomst ofte er sammensat af forskellige indtægter fra forskellige kilder, er det ofte uklart, hvilke indkomstkategorier billedkunstnernes forskelligartede indtægter tilhører, og dermed efter hvilke beskatningsregler de skal beskattes. I skatteadministrativ praksis opdeles billedkunstneres indkomst i fire kategorier: 1) lønmodtagere og pensionister, 2) selvstændigt erhvervsdrivende, 3) honorarmod­ tagere og 4) personer, der driver ikke-erhvervsmæssig virksomhed (hobbyvirksom-


238

2018 RAPPORT

Kapitel_18

hed). Honorarmodtagere er en stadig voksende gruppe af kunstnere, som ikke entydigt er lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende, da de har indtægter fra flere forskellige kilder ved kortvarige projekter og beskæftigelser. Dette skyldes den stigende tendens på arbejdsmarkedet til, at billedkunstnere tilknyttes som konsulenter og freelancere, hvor der ofte er tvivl om, hvorvidt billedkunstneren er ansat eller selvstændig, eller hvorvidt der er tale om erhvervsmæssig virksomhed eller honorarvirksomhed. Det har betydning, hvordan kunstnernes indkomster kategoriseres. Tabel 18.1 beskriver de skattemæssige konsekvenser for de fire forskellige indkomstkategorier. TABEL 18.1. SKATTEMÆSSIGE KONSEKVENSER VED DE FIRE INDKOMSTKATEGORIER

Maks. skatteværdi af fradrag

Lønmodtager

Selvstændig

Honorarmodtager

Hobbyvirksomhed

26,6 %

56,5 %

52,7 %

52,7 %

Ja Særlige beskatningsordninger

Nej

Virksomheds­

Ja, men kun

Ja, men kun

ordning

for skabende

for skabende

Kapitalafkast­

­kunstnere:

­kunstnere:

ordning

Udligningsordning

Udligningsordning

Udligningsordning Ja, af bruttoløn AM-bidrag

ekskl. pensions­

Ja, af netto­

Ja, af brutto­

bidrag ved ar-

resultat

resultat

Ja

Ja

Nej

Nej

Dokumenterede

Dokumenterede

­udgifter, maks.

­udgifter, maks.

Dokumenterede

Dokumenterede

26.800 kr./årlig

26.800 kr./årlig

udgifter

udgifter

Nej

bejdsgiverordning Modregning og fremførsel af ­underskud

Rejseudgifter

Kilde: Inspiration fra tabel i Skouby, 2018, s. 13.

Tabellen viser de skattemæssige konsekvenser for, hvordan kunstnernes indkomst bliver kategoriseret. Eksempelvis er der stor forskel på, om en kunstners virksomhed anerkendes som en erhvervsmæssig virksomhed og ikke en hobbyvirksomhed, da kunstneren i så fald kan benytte virksomhedsordningen til beskatning af indtægter, hvilket kan være favorabelt for kunstneren i forhold til beskatning af almindelig personindkomst. Underskud kan også både modregnes og fremføres i erhvervsmæssige virksomheder, hvilket ikke gælder for hobbyvirksomheder.


Kapitel_18

2018 RAPPORT

239

Kunstnermoms Hvad angår merværdiafgift (moms), er kunstnerne omfattet af særlige favorable ­regler, idet billedkunstneres førstegangssalg af egne værker er omfattet kunstnermomsordningen jf. Momsloven § 30, stk. 3. Ordningen om kunstnermoms gælder alle kunstnere, der sælger egen produktion af kunstværker. Billedkunstneres førstegangssalg af originale værker er fritaget fra moms, så længe omsætningen ikke overstiger 300.000 kr., i modsætning til almindelige erhvervsvirksomheder, der skal momsregistreres, når omsætningen overstiger 50.000 kr.348 Herefter bliver kunstneren momspligtig for resten af året samt det efterfølgende år. Almindeligvis er momssatsen 25 pct., men for førstegangssalg af kunst beregnes den udgående moms ved førstegangsalg kun af 20 pct. af salgssummen, hvilket svarer til en effektiv momssats på kun 5 pct. (Skouby, 2018, s. 85). Særlige skatteregler vedr. virksomheders køb af kunst Eftersom værdien af et kunstværk i skattemæssig fortolkning normalt ikke forringes, kan virksomheder normalt ikke fratrække udgifter til kunst i deres regnskab. Men som en indirekte støtte til kunsten findes særlige regler, som muliggør fratrækning eller afskrivning af udgift til køb af kunstværker. Disse særlige regler gælder førstegangssalg af originale kunstværker købt direkte hos kunstneren eller hos et galleri, så længe kunstneren ikke på nogen måde er nærtstående til virksomhedens ejere. Hvis en virksomhed køber en sådant kunstværk, og hænger eller stiller det op i virksomhedens lokaler, kan udgifterne til kunstværket afskrives ligesom inventar efter saldometoden med op til 25 pct. om året. Overstiger prisen på kunstværket ikke 13.500 kr., kan hele beløbet fratrækkes i det år, det er købt. Også udgifter til kunstnerisk udsmykning af virksomhedens bygninger, dvs. kunst der er indlejret i bygningens struktur, kan afskrives med 4 pct. om året.349 Disse særlige regler har til formål at gøre det mere attraktivt for virksomheder at indkøbe ny kunst til udsmykning af bygninger eller lokaler.

18.2 Billedkunstens økonomi og rammebetingelser for billedkunsten i Norge350 I dette afsnit redegøres for undersøgelser om markedet for billedkunst i Norge samt for en række støtteordninger til billedkunsten i Norge.351 Som beskrevet i indledningen til kapitel 18 er der ikke tale om en fuldstændig redegørelse af markedet for billedkunst i Norge samt de norske støtteordninger. Der er også anvendt forskellige

348 Billedkunstnernes Forbund: http://www.bkf.dk/aftaler/kunstnermoms-og-almindelig-moms/, [26-06-2018]. 349 BDO – Viden om: Kunst med skattefordele: https://www.bdo.dk/getmedia/b95aea8d-8d48-4961-99e71b3755e68f60/kunst-med-skattefordele-2016.pdf.aspx, [26-06-2018]. 350 Afsnittet om billedkunsten i Norge er kvalitetssikret af Marianne Berger Marjanovic, Norsk Kulturråd. 351 Vi baserer gennemgangen på kortlægningen “ Kunst i tall 2016 “, der er udarbejdet af Rambøll for Norsk Kulturråd, samt det norske Kulturdepartements Melding om visuel kunst til Stortinget 2011/12, og budgetforslag vedr. kulturområdet 2018 fra den norske regering, hvori regnskabstal for 2016 foreligger.


240

2018 RAPPORT

Kapitel_18

metoder samt definition af billedkunstnere i undersøgelserne. Det er derfor heller ikke muligt at lave direkte sammenligninger på baggrund af afsnittet. Vi har i stedet valgt at beskrive udvalgte støtteordninger i Norge, der beskriver politiske prioriteringer i Norge, samt beskrive de norske støtteordninger til kunst i det offentlige rum og redegøre for en undersøgelse af det norske marked for billedkunst.

18.2.1 Kunst i det offentlige rum Der er i Norge – som i Danmark – en lang tradition for kunstnerisk udsmykning i forbindelse med offentligt byggeri. I 1976 oprettede Stortinget Udsmykningsfonden, og det blev samtidig formuleret som en målsætning, at der skulle afsættes 1 pct. af byggesummen til kunstnerisk udsmykning inden for den enkelte byggesag. Ordningen blev evalueret i Stortingsmeldingen “Kultur i tiden” (1991-1992), og i den forbindelse blev det påpeget, at den samlede andel af udgifter til kunstnerisk udsmykning i statsligt byggeri var faldende, og at udsmykning blev anset for vigtigere i nogle byggesager end i andre. Dette medførte, at det fra 1998 blev besluttet, at midler til kunstnerisk udsmykning automatisk skulle indarbejdes i det enkelte byggeprojekt. Samtidig blev der indført en trinvis skala fra 0,5 pct. til 1,5 pct., hvor procentdelen, der afsattes til kunstnerisk udsmykning, var afhængig af faktorer som typen af byggeriet, byggeriets beliggenhed, antal brugere og graden af offentlig adgang. Samtidig blev der indført en mulighed for, at statslige institutioner i lejede bygninger eller i ældre bygninger kunne søge om midler til indkøb af kunst. Omlægningen medførte et øget budget til kunstnerisk udsmykning i statsligt byggeri i årene efter, men efterfølgende er en del institutioner faldet ud af ordningen på grund af privatiseringer. I 2007 blev Udsmykningsfonden for offentligt byggeri ændret til institutionen Kunst i det Offentlige Rom (KORO),352 der nu er den norske stats fagorgan for kunst i det offentlige rum og den største producent af kunst i det offentlige rum i Norge. KOROs ansvarsområde er kunstproduktion, kunstforvaltning og kunstformidling, og virksomheden fungerer derved som kompetencecenter for kunst i det offentlige rum. KORO har ansvaret for kunstprojekter i statens byggevirksomhed. Dertil kommer, at KORO yder tilskud til kunstprojekter i kommuner og i fylkeskommuner (KOM-ordningen), og til kunst i det offentlige udendørs rum (URO-ordningen) samt til kunstprojekter i lejede bygninger og i ældre statslige bygninger (LES-ordningen). KORO brugte i henhold til regnskab for 2016 27,6 mio. NOK til at udføre og støtte kunstnerisk udsmykning.353 Kunst i kommunale og fylkeskommunale bygninger finansieres primært af den kommunale sektor. En række kommuner har retningslinjer med en fast procentdel af byggesummen, der afsættes til kunstnerisk udsmykning i forbindelse med nybyggeri. Procentandelen af byggesummen ligger på mellem 0,5 pct. og 2 pct. I meldingen om visuel kunst354 nævnes det, at enkelte kommuner og fylkeskommuner satser specielt 352 www.koro.no, besøgt d. 16.8.2018. 353 Budgetforslag for 2018, kapitel 321, kunstnerøkonomi, regnskabstal for 2016, Den Norske Regering. 354 Melding om Visuel Kunst, Kulturdepartementet, 2011/12.


Kapitel_18

2018 RAPPORT

241

på kunst i det offentlige rum. Trondheim Kommune afsætter fx 1,25 pct. af kommunens totale investeringsbudget og har opbygget en af Norges største samlinger af samtidskunst i det offentlige rum. KORO kan give tilskud til den kunstneriske udsmykning. KORO bidrager i så fald med op til 1/3 af det afsatte budget til kunstnerisk udsmykning. Kommunernes egen andel var i 2012 på i alt 28,2 mio. NOK. 50 kommunale projekter søgte støtte, og KORO bevilgede støtte til 25 projekter på i alt 9,5 mio. NOK af KOROs budget i tillæg til de kommunale bidrag på 28,2 mio. NOK (22,1 mio. DKK). TABEL 18.2. OFFENTLIGE MIDLER TIL KUNST I DET OFFENTLIGE RUM I NORGE OG DANMARK, 2016 (MIO. KR.)

Statsligt byggeri og støtte til kunst i det offentlige rum

Norge355 (mio. DKK)

Danmark (mio. DKK)

21,3

19,9356

Regioner Fylkekommuner og kommuner I alt

7 21,7

13

43

39,9

Kilde: Budgetforslag for 2018, med regnskabstal fra 2016 vedr. KORO og kapitel 2,3 og 4 i denne rapport.

Investeringer i kunst i det offentlige rum er lidt højere i Norge end i Danmark. I Norge udgjorde investeringerne 8,30 kr. pr. borger, mens investeringerne udgjorde 7 kr. pr. borger i Danmark.

18.2.2 Støtte til kunstudstillinger og kunstnernes medvirken ved kunstudstillinger Den norske kulturpolitik lægger vægt på at støtte udstillingsvirksomhed og kunstnernes medvirken ved kunstudstillinger. Meldingen om Visuel Kunst foreslog i 2011/12 en omlægning og udbygning af eksisterende tilskudsordninger til den visuelle kunst med henblik på en øget professionalisering og styrkelse af billedkunstfeltet og en sikring af tilbud om udstilling af visuel kunst af høj kvalitet til alle brugergrupper og i hele landet.357 Efterfølgende er der skabt puljer til udstillingshonorarer og til arrangørstøtte til kunstnerdrevne udstillingssteder og kunstfestivaller, som supplement til puljen til udstillingsstipendier, der blev oprettet i 1994. I det følgende redegøres for de tre puljer. Udstillingsstipendier Der har siden 1994 været afsat midler til udstillingsstipendier til billedkunstnere. Hensigten er at styrke kvalitet og professionalitet i udstillingsarbejdet og desuden prioritere udstillinger i områder med manglende udstillingstilbud. Det fremgår af

355 Beløbene omregnet til danske kroner, kurs 77,12. 356 Udgifter i henhold til cirkulære om kunstnerisk udsmykning og støtte fra Statens Kunstfond til kunst i det offentlige rum. 357 Meldingen om Visuel Kunst, Kulturdepartementet 2011/12.


242

2018 RAPPORT

Kapitel_18

Meldingen om Visuel Kunst, at der i 2011 var afsat 4,1 mio. NOK til ordningen, hvoraf de 3,8 mio. NOK er gået direkte til udstillingsstipendier til kunstnerne.358 Udstillingshonorarer Der igangsattes i 2014 et pilotprojekt med udstillingshonorarer ved statsligt støttede visningssteder for visuel kunst. Ordningen skal bidrage til et højere indtjenings­ niveau blandt kunstnerne, og samtidig synliggøre kunstinstitutionernes ansvar for at honorere kunstnere. Ordningen fortsætter som pilotprojekt til og med 2018, hvor den skal evalueres. Der blev i 2016 tildelt 6 mio. NOK til ordningen.359 Arrangørstøtte til kunstnerdrevne visningssteder og ved kunstfestivaller Fra 2015 er der afsat 15 mio. NOK til arrangørstøtte ved kunstnerdrevne visnings­ steder og ved kunstfestivaller. Det fremgår af Norsk Kulturråds årsberetning for 2015, at målsætningen med ordningen er at øge kvaliteten i udstillingerne og skabe større grad af sikkerhed for langtidsplanlægning af programmer for fremtidige udstillinger, udviklingen af disse samt driften af udstillingerne. Det er endvidere målsætningen at stimulere visningen af national og international samtidskunst og stimulere til nyskabende udstillinger for et bredt sammensat publikum. Ordningen giver større muligheder for at honorere kunstnerne i forbindelse med deres arbejde med udstillinger.360 I Danmark yder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg støtte til kunstudstillinger. Der blev i 2016 samlet bevilget 29,1 mio. kr. i samlet tilskud til produktion, udstillinger og formidling. Der foreligger ikke data på fordelingen mellem støtten til produk­ tion, udstillinger og formidling, da støtteformålene er delvist overlappende (se tabel 2.2 Projektstøtteudvalget for Billedkunsts bevillinger 2016).

18.2.3 Kunstnerstipendier Kunstafgiftens bidrag I 1948 vedtog Stortinget Lov om kunstafgift. I samme forbindelse blev Billedkunstnernes Hjelpefond oprettet. Fonden opkræver, ifølge loven om kunstafgift, 5 pct. af al offentlig omsætning af original kunst i Norge med en salgspris på over 2.000 NOK. Afgiften går til fonden, som tilbagefører pengene i form af stipendier til kunstnere, varige tilskud til kunstnere og særlig økonomisk støtte til økonomisk trængte kunstnere eller deres efterladte. Af årsberetningen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond 2016 fremgår fordelingen af fondens midler:

358 Meldingen om Visuel Kunst, Kulturdepartementet 2011/12. 359 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-kud-20172018/id2574640/sec2#KAP4_ch3, besøgt d. 16.8.2018. 360 Norsk Kulturråd. Det kollegiale organ. Årsrapport 2015 s 15.


Kapitel_18

2018 RAPPORT

243

TABEL 18.3. FORDELING AF MIDLER FRA BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND (BKH) 2016 (MIO. NOK) Støttens formål

Økonomisk tildeling

Varig støtte til kunstnere over 60 år og deres efterladte

11,9

Kunstnerstipendier, ældre kunstnere

 2,8

Udstillingstilskud til ældre kunstnere

 1,2

Kunstnerstipendier (1- og 3-årige)

 7,6

Stipendier til kunststuderende

 0,9

Kunstpriser

 0,6

Tildelinger til delegerede i BKH

 1,4

Tilskud til fremme af norsk billedkunst

 0,9

Mindeudstillinger

 0,1

Gæsteatelier

 0,3

I alt

27,7

Kilde: Årsberetning 2016: Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Af tabellen fremgår, at hovedparten af Bildende Kunstneres Hjelpefonds uddelinger sker i form af varig støtte og legater, i alt 25 mio. NOK eller 19,6 mio. DKK. De resterende uddelinger er i form af indirekte støtte til billedkunsten i Norge. Billedkunstnernes Vederlagsfond Det norske Storting tiltrådte d. 2. april 1993 lov om vederlag for visning af billedkunst og kunsthåndværk mv.361 Loven indebærer, at billedkunstnere og kunsthåndværkere honoreres for de værker, der findes i det offentlige rum. Ordningens formål er at sikre enkeltkunstnere en kompensation for samfundets fortsatte brug af deres arbejder efter det offentliges erhvervelse. Staten afsætter på statsbudgettet midler til ordningen og har indgået aftale med billedkunstnernes forening om vilkår for fordeling af midlerne. Der er i 2018 afsat 58 mio. kr. til fordeling. Midlerne fordeles for billedkunstnernes vedkommende gennem Billedkunstnernes Vederlagsfond. Fordelingen sker kollektivt og altovervejende i form af stipendier, i 2018 51,9 mio. NOK. Resten går til støtte til organisationer og administration af ordningen.362

361 www.stortinget.no/saksside.Besøgt d. 16.10.2018. 362 Mail fra Billedkunstnernes Vederlagsfonds sekretær, advokat Hilde Sjeggestad, d. 16.10.2018.


244

2018 RAPPORT

Kapitel_18

Fonden er dermed en væsentlig aktør og tilskudspartner i forhold til den visuelle kunst i Norge. I 2018 har Fonden ydet følgende stipendier:363 • • • • • • •

3-årige stipendier til 270.000 NOK om året til 15 modtagere = 4,1 mio. NOK 3-årige stipendier til 235.000 Nok om året til 7 modtagere = 1,6 mio. NOK 2-årige stipendier til 270.000 NOK om året til 20 modtagere = 5,4 mio. NOK 1-årigt stipendium til 270.000 NOK om året til 150 modtagere = 22,5 mio. NOK 1-årigt stipendium til 235.000 kr. om året til 19 modtagere = 4,5 mio. NOK 1-årigt stipendium til 100.000 NOK om året til 110 modtagere = 11 mio. NOK Stipendium til seniorkunstnere til 125.000 NOK om året til 19 modtagere = 2,4 mio. NOK • 1 mindestipendium til 400.000 NOK, 0,4 mio. NOK I alt er der således uddelt stipendier for 51,9 mio. NOK svarende til 40,8 mio. DKK af Billedkunstnernes Vederlagsfond. Statslige stipendier Der er endvidere afsat midler til statslige stipendier på den norske finanslov. Der er dels afsat midler til ordinære arbejdsstipendier på et beløb, der i 2017 udgjorde 246.000 NOK om året, dels midler til arbejdsstipendier for yngre/nyetablerede billedkunstnere, ligeledes på 246.000 NOK om året. Dertil kom 3,9 mio. NOK afsat til diverse stipendier til etablerede billedkunstnere og 5,8 mio. NOK til diverse stipendier til yngre/nyetablerede kunstnere. Diverse stipendier ydes til etablering, kurser, rejser, fordybelse, materialer, udstyr, markedsføring mv. og har dermed til formål at bidrage til den kunstneriske virksomhed. I Danmark ydes denne form for støtte af Projektstøtteudvalget for Billedkunst. Der blev i 2017 uddelt 134 ordinære arbejdsstipendier og 130 stipendier til yngre/nyetablerede billedkunstnere, i alt for 65 mio. NOK.364 Stipendier til billedkunstnere i Danmark og Norge Der er således markant forskel på niveauet for tildeling af stipendier i Danmark og Norge, hvilket fremgår af tabel 18.4.

363 www.norskebilledkunstnere.no/tildeling. Besøgt d. 17.8.2018. 364 http://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/arsrapport-kulturradet-2017. Besøgt d. 17.8.2018.


Kapitel_18

2018 RAPPORT

245

TABEL 18.4. LEGATER/STIPENDIER I NORGE OG DANMARK, 2016 (MIO. DKK)

Statslige legater/­stipendier Stipendier fra Kunstnernes Hjelpefond Stipendier fra Billed­ kunstnernes Vederlagsfond I alt.

Norge (DKK)365

Danmark

 50,1

30,5

 19,6

 40,8 110,5

30,5

Kilde: Bildende Kunstneres Hjelpefond og Det norske Kulturråd samt kapitel 2 og 7 i denne rapport.

18.2.5 Omsætningen af visuel kunst i Norge Norsk Kulturråd har ønsket at skabe viden om omsætningen i henholdsvis musik-, litteratur-, visuelle kunst- og scenekunstbranchen i Norge. Rambøll har til dette formål udviklet en analysemodel til måling af omsætningen inden for kulturbrancherne, og fra 2015 blev data om den visuelle kunst inkluderet.366 Den samlede omsætning bliver for alle fire kunstarter beregnet ved at indsamle data inden for tre hovedkategorier: salgsindtægter, visningsindtægter, vederlagsindtægter. I det følgende vil vi fokusere på hovedresultaterne fra undersøgelsen om omsætningen i den visuelle kunst. Kortlægningen af omsætningen sker med afsæt i Norsk Kulturråds definition af ­visuel kunst: det visuelle kunstfelt omfatter udtryk som maleri, fotografi, kunsthåndværk, tegning, grafik, skulpturer, video/film/dokumentar, installationer, stedsspecifikke og relationelle udtryk, lydkunst, performance, netkunst, streetart, graffiti, tegne­ serier, artist, bøger, brug af det offentlige rum. Norsk Kulturråds definition på visuel kunst er således bredere end den definition, vi har valgt i vores analyse, idet vi ikke har medtaget kunsthåndværk og video/film/ dokumentar. I den norske undersøgelse defineres omsætningen som det beløb, forbrugerne betaler for at købe forskellige former for visuel kunst. Det betyder, at avancerne hos gallerier, kunsthandlere og salærer på auktioner indgår i den samlede omsætning. Endvidere medregnes visningsindtægter i omsætningen. Visningsindtægter defineres som de indtægter, publikum betaler for at se/opleve visuel kunst, fx entréindtægter på kunstmuseerne. I omsætningen indgår desuden vederlagsindtægter, der tilfalder ophavsrettighedspersoner eller organisationer, der fordeler vederlagsindtægter kollektivt.

365 Omregnet til danske kroner kurs 77,12. 366 Halmrast et al., 2017: Kunst i tall 2016. Omsætning av musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst, Norsk Kulturråd 2017.


246

2018 RAPPORT

Kapitel_18

Endvidere medtager den norske undersøgelse videresalg samt salg af udenlandsk kunst, såvel førstegangssalg som videresalg. De forskellige definitioner på omfanget af billedkunst/visuel kunst og metodiske forskelle gør naturligvis, at markedet for billedkunst ikke umiddelbart kan sammenlignes i de to undersøgelser. Med disse forbehold vil vi redegøre nærmere for de norske data. Den samlede omsætning af visuel kunst i Norge var i 2016 2.178 mio. NOK, svarende til 1.708 mio. DKK. eksklusive moms. TABEL 18.5. DEN SAMLEDE OMSÆTNING AF BILLEDKUNST I NORGE, 2016 EKSKLUSIVE MOMS (MIO. KR.)

Salg af visuel kunst Visningsindtægter Vederlagsindtægter I alt

Omsætning (mio. NOK)

Omregnet til mio. DKK

2.033

1.593

108

85

38

30

2.178

1.708

Kilde: Halmrast et al 2016.

Omsætningen fra salg af visuel kunst på 2.033 mio. NOK fordelt på hovedgrupper fremgår af tabel 18.7. TABEL 18.6. SAMLEDE INDTÆGTER FRA SALG AF VISUEL KUNST I 2016, INKLUSIVE EKSPORT, EKSKLUSIVE MOMS (MIO. KR.) Indtægter fra salg (mio. NOK)

Omregnet til mio. DKK

Offentligt salg over 2.000 kr.

715

560

Offentligt salg under 2.000 kr.

53

42

155

121

515

404

1.438

1.127

594

466

2.033

1.593

Privat salg fra eget atelier Salg af importeret visuel kunst Samlede salg på det norske marked Eksport af visuel kunst Samlede omsætning fra salg Kilde: Halmrast et al., 2016.


Kapitel_18

2018 RAPPORT

247

Offentligt salg er alt salg af visuel kunst, der ikke sker direkte fra privatperson til privatperson. I Norge skelnes mellem offentligt salg og privatsalg af hensyn til beregning af kunstafgiften, idet der ikke betales kunstafgift ved privat salg. Der skelnes endvidere mellem offentligt salg med en salgspris på mere end 2.000 kr. eksklusive moms og offentligt salg op til 2.000 kr., da der først betales kunstafgift for offentligt salg på mere end 2.000 kr. Den indberettede værdi af offentligt salg er inklusive galleriers og andre formidleres omsætning og fortjeneste og er således ikke sammenlignelig med kunstnerens indtjening ved salg. Salget indeholder endvidere både førstegangssalg og videresalg, og den samlede omsætning ved salg indeholder også værdien af salg af udenlandske værker. Da den visuelle kunstbranche endvidere defineres bredere i den norske undersøgelse, end tilfældet er i vores undersøgelse, er det ikke muligt at lave en sammenligning af værdien af førstegangssalg af ny billedkunst i Norge og Danmark.

18.2.7 Beskatningsforhold for kunstnere i Norge Som i Danmark beskattes norske billedkunstnere ligeledes på forskellig måde, afhængigt af om de er selvstændigt næringsdrivende som billedkunstnere, modtager honorarer eller er ansatte med lønindkomst. Det fremgår af Norske Billedkunstneres hjemmeside, at hovedparten af de norske billedkunstnere er organiseret som selvstændigt erhvervsdrivende. Men som i Danmark har mange billedkunstnere en indkomst, der er sammensat af overskud fra selvstændig virksomhed, honorarer og anden lønindkomst. Der er mulighed for at overføre over-/underskud fra år til år i kunstnerens virksomhed, som det er tilfældet i Danmark. Ifølge norsk lovgivning skal kunstnere ikke betale moms for salg af egne originale værker. Dette gælder også, når omsætningen sker gennem mellemmand, fx galleri, i kunstnerens eget navn. Ligeledes er salg af originale værker gennem kunstforeninger, der sælger på vegne af kunstneren, momsfrie. Der er udarbejdet retningslinjer, der skal sikre, at det kan dokumenteres, at salget sker på vegne af kunstneren. Der er ikke som i Danmark en øvre grænse for momsfritagelse.

18.3 Rammebetingelser for billedkunsten i Sverige367 Den svenske regering besluttede november 2016 at få udarbejdet en udredning om de statslige indsatser og vilkårene for professionelle kunstnere. Udredningen skulle vurdere de statslige indsatsers bidrag til at nå de kulturpolitiske mål og foreslå eventuelle ændringer i indsatserne for at tilpasse dem til de nuværende behov og forudsætninger.368

367 Afsnittet om Sverige er kvalitetssikret af Stefan Ahlenius, The Swedish Arts Grants Commitee. 368 Statens offentliga utredningar, SOU 2018:23 “ Konstnär – oavsett villkor?”, Stockholm 2018.


248

2018 RAPPORT

Kapitel_18

Udredningen blev afleveret til Statsrådet og Kulturdepartementet i foråret 2018 og beskriver derfor meget aktuelle forhold for kunstnere i Sverige og foreslår en række tiltag for at styrke de professionelle kunstneres virke i Sverige. Kunstnernes Rigsorganisation har i 2017 gennemført en undersøgelse af billedkunstbranchen i Sverige. Undersøgelsen er udført af Volante Research og gennemført i samarbejde med Bildupphovsrätt, Svenska Galleriforbund, Kunstnercentrum Øst, kunsthåndværkcentrum, det svenske kunstnerforbund og Sveriges Kunstforeninger.369 Undersøgelsen beskriver den svenske billedkunstbranches omsætning. Undersøgelsen definerer kunstbranchen bestående af to hovedgrupper. Den første gruppe udgøres af de aktører, der skaber kunst. Den anden gruppe er bredere og omfatter dem, hvis virksomhed på en eller anden måde bidrager til at formidle kunsten, fx gallerier, kunsthandlere, auktionshuse, kunsthaller, museer samt ophavsretlige ordninger. Dertil kommer gruppen af købere, der udgøres af staten, regioner, kommuner, museer, kunsthaller, kunstforeninger, private herunder samlere m.m. Det er første gang, at der i Sverige er gennemført en sådan analyse, og udgangspunktet har været at beskrive den svenske kunstbranche samt at udvikle målemetoder, der fremadrettet kan følge udviklingen inden for billedkunstbranchen i Sverige. Vi vil i de følgende afsnit trække de vigtigste punkter i relation til billedkunsten frem.

18.3.1 Salg af billedkunst Gallerier og kunsthandleres omsætning I 2016 udgjorde galleriernes og kunsthandlernes omsætning i alt 1.321 mio. SEK i form af såvel førstegangssalg, videresalg og salg af udenlandsk kunst. Heraf udgjorde omsætningen i Sverige 806 mio. SEK., svarende til 61 pct., og 515 mio. SEK udgjordes af eksport, svarende til 39 pct. Eksportandelen er steget fra 17 pct. til 39 pct. i perioden fra 2008 til 2016.370 Det er ikke muligt ud fra statistikken at adskille omsætningen i gallerierne fra omsætningen hos kunsthandlerne, da omsætningen af Statistiske Centralbyrån (SCB) opgøres samlet, ligesom det er tilfældet i Danmark i Danmarks Statistiks opgørelser. Rapporten fastslår, at gallerierne hovedsagelig står for førstegangssalg, hvor hovedopgaven er at sammenknytte kunstneren med køber til værket, hvilket indebærer et stort markedsføringsarbejde i form af udstillinger, events og deltagelse i udenlandske messer. Kunsthandlerne varetager til gengæld hovedsagelig andenhåndssalg. Der er i perioden fra 2008 til 2015 blevet færre gallerier og kunsthandlere i Sverige. I 2008 var der i alt 923 gallerier, mens antallet i 2015 udgjorde 809.

369 Konstbranchen i siffror 2017, udarbejdet af Volante Research for Konstnärernas Riksorganisation, 2017. 370 Konstbranchen i siffror 2017, udarbejdet af Volante Research for Konstnärernas Riksorganisation, 2017, s 15.


Kapitel_18

2018 RAPPORT

249

Langt hovedparten af de svenske gallerier og kunsthandlere drives som enkeltmandsvirksomheder, hvilket var tilfældet for 82,7 pct. af gallerier og kunsthandlere i 2016. Omsætningen i de svenske gallerier var i 2015 1.321 mio. SEK svarende til 927 mio. DKK.371 Da den svenske undersøgelse omfatter alle gallerier, medtager vi, for at kunne sammenligne med de danske gallerier, omsætningen for alle 4 kategorier af gallerier, og ikke, som vi gjorde i kapitel 11, kun de to sikre kategorier. Omsætningen for alle 4 kategorier i Danmark var i 2015 531,8 mio. DDK. Korrigerer vi endvidere for forskellen i indbyggertallet (Sverige 9,9 mio. indbyggere, Danmark 5,7 mio. indbyggere)372 kommer vi frem til, at Sveriges omsætning er 93,63 kr. pr. indbygger sammenlignet med Danmarks omsætning på 93,30 kr. pr. indbygger i 2015. Eksporten fra danske gallerier og kunsthandlere udgjorde i 2015 34 pct. af omsætningen. Som i Sverige steg eksportandelen fra de danske gallerier i perioden fra 2011 til 2015. Vi kan således konkludere, at omsætningerne hos gallerier og kunsthandlere i den svenske kunstbranche er på niveau med omsætningen i den danske, og at andelen af eksport af kunst hos gallerier og kunsthandlere stort set er på samme niveau i Danmark og i Sverige.

18.3.2 Køb af billedkunst Det offentliges indkøb af kunst I Sverige afsættes et fast beløb til Statens Kunstråd i Regeringens kulturbudget, på den årlige finanslov til kunstnerisk udsmykning i forbindelse med statslige byggeprojekter og kunst i det offentlige rum, som statslige byggerier kan søge fra. Sverige har endvidere en 1 pct.-regel, der skal sikre, at der også afsættes midler til kunstnerisk udsmykning i forbindelse med nybyggeri i kommunerne og regioner/landsting. Denne regel er på forskellige måder indskrevet i styringsdokumenter eller tilsvarende dokumenter i kommuner, regioner/landsting. I modsætning til i Danmark omfatter regelgrundlaget således al offentligt byggeri. I tabel 18.8 er oplistet det offentliges køb af billedkunst i Sverige i 2016.

371 Vi anvender kurs 72,2, der var kursen på svenske kroner d. 20. juni 2018. 372 Befolkningstal i 2016.


250

2018 RAPPORT

Kapitel_18

TABEL 18.8. DET OFFENTLIGES INDKØB AF KUNST I 2016 I SVERIGE I HENHOLD TIL 1 PCT.REGLEN (MIO. KR.) Mio. SEK

Mio. DKK

72

52

22,8

16,5

9,6

6,9

4,8

3,5

35,2

25,4

Kirker/samfund

3,6

2,6

Øvrige

1,2

0,9

149,2

107,7

Kommuner Landsting/regioner

373

Boligselskaber/Fastighetsbolag Museer og kunsthaller Statens Konstråd

I alt

Kilde: Kunstbranchen i siffror, Kunstnernes Riksorganisation, Sverige, 2017 og Statens Konstråd, Årsredovisning, 2016.

Det er Statens Konstråd, som har budget til kunstnerisk udsmykning i statens bygninger samt til støtte til kunst i det offentlige rum/kunstnerisk udsmykning i kommuner, regioner/landsting og boligafdelinger. Hovedparten af de kommunale og regionale udgifter finansieres dog kommunalt eller regionalt. Statens Konstråd brugte i 2016 35,2 mio. SEK svarende til 25,4 mio. DKK på kunstnerisk udsmykning og kunst i det offentlige rum.374 Statens Konstråd er derfor en betydningsfuld indkøber af billedkunst og kunstnerisk udsmykning. Myndigheden har ca. 100.000 værker i sin samling, hvoraf 90 pct. er placeret rundtomkring i offentlige bygninger og byrum. Kunstrådet skal opfylde en del kriterier i forbindelse med sine indkøb af og placering af kunst. Indkøbene skal afspejle samtidens forskellige kunstudtryk, have høj kunstnerisk kvalitet, repræsentere en jævn kønsfordeling over tid og skal placeres blandt forskellige aktører og i regioner over hele landet. Ved sammenligning af vores undersøgelse med de svenske data tegner der sig følgende billede, når vi korrigerer for befolkningernes størrelse.

373 Landsting og regioner er regionale aktører. Tidligere benævntes alle som landsting, men en række landsting er nu ændret til regioner. 374 Statens Konstråd, Årsredovisning 2017, side 8.


Kapitel_18

2018 RAPPORT

251

TABEL 18.9. DET OFFENTLIGES INDKØB AF KUNST TIL KUNSTNERISK UDSMYKNING I DANMARK OG I SVERIGE I HENHOLDSVIS STATEN, REGIONER OG KOMMUNER, 2016 (MIO. DKK) Indkøber

Sverige

Danmark

25,4 mio. DKK

22,4 mio. DKK.375

2,57 DKK pr. borger

3,92 DKK pr. borger

16,5 mio. DKK

7 mio. DKK.

1,66 DKK pr. borger

1,22 DKK pr. borger

52 mio. DKK

15 mio. DKK

5,25 DKK pr. borger

2,63 DKK pr. borger

93,3 mio. DKK

44,4 mio. DKK

9,48 DKK pr. borger

7,79 DKK pr. borger

Staten Statens konstråd/ Statens Kunstf. Statslige myndigheder Staten pr. borger Regioner/landsting Regioner/landsting pr. borger Kommuner Kommuner pr. borger I alt I alt pr. borger

Kilde: Statens offentliga utredningar, SOU 2018:23 “ Konstnär – oavsett villkor?”, Stockholm 2018 samt kapitel 2,3 og 4.

Det fremgår af sammenligningen, at Sverige bruger lidt flere midler pr. borger på kunstnerisk udsmykning end Danmark. Der er navnlig tale om, at kommuner og landsting/regioner investerer flere midler i kunstnerisk udsmykning, end det er tilfældet i Danmark. Årsagen hertil er, at 1 pct.-cirkulæret også er gældende i regioner/ landsting og kommuner og indarbejdet i deres styringsdokumenter. Endvidere har regioner/landsting i Sverige fortsat et ansvar for den regionale kulturpolitik. Kunstforeningers indkøb I Sverige findes ligesom i Danmark en lang tradition med kunstforeninger. Der er som i Danmark to typer kunstforeninger: Almene kunstforeninger og kunstforeninger på arbejdspladser. I 2016 indkøbte kunstforeninger i Sverige kunst for i alt 58,6 mio. SEK, svarende til 42,2 mio. DKK. Dette beløb er som i Danmark blevet mindre gennem de sidste år. Dette hænger sammen med, at antallet af kunstforeninger er reduceret fra 1.600 foreninger i 1999 til 688 foreninger i 2016. Det er imidlertid primært kunstforeningerne på arbejdspladser, der er blevet færre af, da antallet er reduceret fra ca. 1.300 i 1999 til 356 i 2016. Antallet af almene kunstforeninger har til gengæld ligget på ca. 300 gennem hele perioden. Forklaringen på det store fald i kunstforeningerne på arbejdspladserne kan være, at der i 2007 blev afsagt en dom, så skattefradrag kun kan gå til administration af kunstforeningen, ikke til indkøb af værker til udlodning, hvilket er kommet til at betyde, at modtagere af kunst bliver beskattet af deres gevinst.

375 Indkøb af kunstværker 2,5 mio. kr. og kunst i det offentlige rum 7,9 mio. kr. gennem Statens Kunstfond og 12 mio. kr. vedr. kunstnerisk udsmykning af statens nybyggerier, i alt 22,4 mio. kr.


252

2018 RAPPORT

Kapitel_18

Rapporten har endvidere opgjort, at 500 af de i alt 688 kunstforeninger ligger uden for Stockholm og Gøteborg, hvorfor kunstforeningerne er vigtige formidlere af kunst i de mindre bynære områder. I Danmark køber kunstforeningerne kunst for 5,39 DKK pr. indbygger kr. i 2016, og i Sverige for 4,26 DKK. pr. indbygger.

18.3.3 Honorering af kunstnere for opstilling/udstilling af kunst Individuel visnings-erstatning (titta pengar) Ordningen modsvarer biblioteksordningen, hvor forfattere modtager penge fra staten, for at deres bøger kan udlånes fra bibliotekerne. Den individuelle visnings-­ erstatning beregnes ud fra et pointsystem, som er afhængigt af en række faktorer. Hvor meget værket er solgt for, hvor værket placeres i det offentlige rum i forhold til, hvor synligt det er, og hvor mange der forventes at se værket. Fx giver en placering på en togstation mere end en placering på et rådhus. Individuel visnings-erstatning gives til kunstnere, hvis værker er solgt til i hovedsagen offentlige aktører med henblik på permanent udstilling i det offentlige rum. Ordningen omfatter “erstatning” for værker, der er købt af kommuner, landsting og regioner, samt øvrige statslige myndigheder og kirker. “Erstatningen” beregnes på baggrund af en fast årlig statslig bevilling, som i 2016 udgjorde 37,7 mio. SEK til fordeling blandt billedkunstnere og kunsthåndværkere. I modsætning til følgeretten tildeles visnings-erstatningen kun til nulevende kunstnere, og det er et krav, at kunstneren driver sin virksomhed i Sverige. I 2016 modtog 3.760 kunstnere “visnings-erstatning”. Det laveste beløb var 500 SEK, og det højeste beløb var 42.000 SEK årligt. Beløbet til “visnings-erstatning” svarer til 27,2 mio. DKK, og ordningen findes ikke i Danmark. Medvirken- og Udstillingserstatning (MU-avtalet) Aftalen om Medvirken- og Udstillingserstatning til kunstnere i Sverige (MU-avtalet) er en rammeaftale for kunstneres honorering for deres medvirken og udstilling ved udstillinger. Aftalen er indgået mellem den svenske stat og en række kunstnerorganisationer, herunder Kunstnernes Rigsorganisation, og trådte i kraft i 2009. Aftalen bygger på to delaftaler. Aftalen om udstillingserstatning er basseret på ophavsretligt grundlag, og er basseret på objektive kriterier, som udstillingens størrelse og varighed. Medvirkenerstatningen er til gengæld til forhandling mellem arrangør og kunstner, men signalerer at kunstnerens medvirken skal vurderes og honoreres. Målsætningen med medvirkenerstatningen er at skabe bedre forudsætninger for, at billed- og formkunstnere får betaling for udført arbejde. MU-avtalet er bindende for de statslige institutioner, og aftalen er endvidere vejledende for andre arrangører med offentlig finansiering. Af aftalen fremgår, at der i forbindelse med udstillinger indgås en aftale med kunstneren om dennes medvirken inden, under og efter udstillingen, fx arbejde


Kapitel_18

2018 RAPPORT

253

med katalog, ophængning, montering, deltagelse i arrangementer under udstillingen og opgaver efter udstillingen. Aftalen giver dog ikke garanti for, at kunstnerens arbejde eller den medgåede tid honoreres, men aftalen er en god ramme til drøftelserne om honorering af kunstnernes medvirken. Der findes ikke på samme måde i Danmark en bindende aftale for honorering af kunstnere for deres medvirken ved udstillinger i statslige eller statsstøttede udstillingssteder. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg yder dog støtte til arbejde i forbindelse med udstillinger, men det er ikke muligt at udskille det beløb, som kunstneren modtager i honorering for arbejdet med udstillingen.

18.3.4 Bidrag og stipendier Kunstnerbidrag, virksomhedsbidrag og arbejdsstipendier skiller sig ud fra andre støtteformer ved ikke at være koblede til en specifik opgave eller projekt. Der er således ikke krav om modydelser. Det fremgår af “Konstnär – oavsett villkor?”376, at der i 2016 blev tildelt 73,3 mio. SEK til billedkunstnere og kunsthåndværkere i form af 1-, 2- eller 5-årige arbejdsstipendier eller legater til støtte til udviklingsarbejder, inter­ nationalt samarbejde mv. Beløbet svarer til 51,7 mio. DKK, eller 5,22 DKK pr. indbygger. I Danmark udbetales der i alt 30,5 mio. DKK til billedkunstnere svarende til 5,35 DKK pr. indbygger. Da budgettet i Sverige både er målrettet billedkunstnere og formkunstnere (i Sverige bruges betegnelsen formkunstnere, som inkluderer mere end kunsthåndværkere), kan beløbene ikke umiddelbart sammenlignes, men alligevel er udgifterne pr. indbygger lidt højere i Danmark end i Sverige.

18.3.5 Beskatningsforhold for kunstnere Som i Danmark kan svenske billedkunstnere opdele deres indtægter i forskellige typer og beskattes herefter. Dette kræver, at kunstneren har en virksomheds-skatteordning, som gør, at det er muligt både at modtage lønindkomst og blive beskattet heraf med A-skat, samtidig med at indkomsten fra firmaet beskattes som virksomhedsskat og betales af kunstneren selv. Den kunstneriske virksomhed kræver, at det er selve kunsten, der er produktet. I tillæg til disse produkter kan opgaver, der har en naturlig tilknytning til den kunstneriske virksomhed, ligeledes beskattes som virksomhed, mens øvrige opgaver beskattes som lønindkomst. Som i Danmark er det muligt at overføre under-/overskud i virksomheden fra år til år. Det er endvidere muligt at indsætte overskuddet på en konto i virksomheden i op til 5 år, uden at det beskattes som indtægt. 376 Statens offentliga utredningar, SOU 2018:23 “ Konstnär – oavsett villkor?”, Stockholm 2018.


254

2018 RAPPORT

Kapitel_18

Når kunstneren selv sælger sit værk, er det momsfrit til et beløb på 336.000 kr. om året. Salg uden moms forudsætter, at kunstneren selv står for salget, eller at galleriet sælger i kunstnerens navn.377 Skatteforholdene er således meget ens i Danmark og Sverige.

18.4 Sammenfatning På mange måder er de økonomiske vilkår og de kulturpolitiske prioriteringer ved­ rørende billedkunsten ens i de skandinaviske lande. Der er dog også væsentlige forskelle. Legater og stipendier Loven om kunstafgift i Norge, hvor salget af original kunst beskattes med 5 pct. af salgsprisen og provenuet tilføres Billedkunsten Hjelpefond, gør det muligt, at fonden kan uddele for ca. 20 millioner DKK primært i form af stipendier til udøvende billedkunstnere. Den norske stat afsætter endvidere 50,1 mio. DKK til statslige legater og stipendier. Sammenlignet hermed afsætter den danske stat 30,5 mio. DKK til danske billedkunstnere, der fordeles af Statens Kunstfonds Legatudvalg. Dertil kommer i Norge stipendier, der udbetales af Billedkunstnernes Vederlagsfond. Kunst i det offentlige rum Både Norge og Sverige bruger lidt flere penge på kunst til det offentlige rum i kommuner, fylkekommuner/landsting og regioner, end det er tilfældet i Danmark, men der er ikke afgørende forskelle. I Sverige er retningslinjen om at bruge 1 pct. af byggesummen til kunstnerisk udsmykning indarbejdet i styringsdokumenter i regioner/landsting og kommuner. Det betyder, at regioner og kommuner bruger flere penge pr. borger til kunstnerisk udsmykning/kunst i det offentlige rum. Endvidere har såvel Norge som Sverige egentlige kompetencecentre for kunst i det offentlige rum. Disse centre yder rådgivning vedr. kunstnerisk udsmykning og har mulighed for at yde supplerende støtte til projekter i kommuner eller regioner. I Danmark støttes og rådgives vedr. kunstnerisk udsmykning af Statens Kunstfonds Legatudvalg samt Slots- og kulturstyrelsen. Legatudvalget for Billedkunst bevilgede 377 www.konstnarnamden.se. Besøgt d. 21.8.2018.


Kapitel_18

2018 RAPPORT

255

i 2016 7,9 mio. kr. i støtte til projekter med kunst i det offentlige rum (se tabel 2.6 Legatudvalget for Billedkunsts bevillinger 2016). Honorering for kunst der er opstillet i det offentlige rum (titta pengar) I Sverige ydes honorering af billed- og formkunstnere, der har solgt et værk til det offentlige, og værket er tilgængeligt for offentligheden. Der var i 2016 afsat 37,7 mio. SEK/ 26,6 mio. DKK til formålet. Ordningen er parallel til biblioteksordningen, hvor forfattere får honorering får antal udlån af deres bøger mv. I den individuelle visnings-erstatning ydes kunstneren et honorar, der er afgjort af værkets værdi, dets placering og dermed det antal borgere, der har mulighed for at se værket. Støtte til udstillingsvirksomhed I såvel Norge som Sverige er der opmærksomhed på, at billedkunstneren honoreres for arbejdet med at forberede, gennemføre og efterbehandle en udstilling. I Sverige er der indgået aftale mellem kunstnernes organisation og staten ved MU-avtalet, der er gældende for statsejede og statsstøttede udstillingssteder, og som samtidig signalerer, at kunstnerens arbejde skal honoreres. I Norge er der gennem de seneste år afsat flere statslige midler til at støtte ud­ stillingsvirksomhed, herunder honorering af kunstnerne. I Danmark yder Projektstøtteudvalget for Billedkunst støtte til produktion, udstilling og formidling af billedkunst.


256

FOS, Your Succes is Your Amnesia, 2016. HF-Centret Efterslægten, København. I gave fra Ny Carlsbergfondet. Foto: Torben Eskerod.


Kapitel_19

2018 RAPPORT

257

19.

KONKLUSION

Undersøgelsens overordnede formål er at besvare følgende spørgsmål: Hvor stort er markedet for førstegangssalg af billedkunst af nulevende danske ­kunstnere i dag? Vores hovedfokus er således omsætningen af værker af nulevende danske kunstnere og herunder kunstneres andel af markedet. Men da kunstnernes indkomstforhold – og dermed også deres muligheder for at leve af deres kunst – også er direkte påvirket af tilgangen til offentlige og private legater og stipendier, samme offentlige og private tilskud til kunstnernes omkostninger ved deres kunstneriske virke, vil vi også inddrage disse forhold i vores analyser. Vi skelner derfor mellem: • Markedet for billedkunst: Dette omfatter omsætningen af billedkunst herunder kunstnerisk udsmykning af nybyggerier. • Legater og stipendier: Her er tale om, at billedkunstnere modtager indtægter i form af legater og stipendier uden krav om modydelser som fx produktionen af et værk, men som gives, for at kunstneren kan bruge tid på udvikling af sit kunstneriske virke. • Indirekte støtte til billedkunstnere: Defineres som de tilskud til kunstneriske omkostninger ved deres kunstneriske virke, der ikke har direkte effekt på markedet i form af egentlige indkøb, og som heller ikke har direkte betydning for den enkelte kunstners indkomst. Der kan fx være tale om tilskud til produktion, udstillingsvirksomhed, residencies eller værksteder. Disse tilskud har betydning for kunstnernes arbejdsvilkår, da der er tale om støtte i en eller anden form til kunstnernes produktionsvilkår eller formidling. Udgifter, som kunstnerne i vid udstrækning alternativt selv skulle have afholdt. Man kan også sige, at disse indirekte tilskud modsvares af den tilsvarende udgift, som alternativt skulle være dækket på anden måde (det vil i de fleste tilfælde sige af kunstnerens egen lomme). Det samlede marked for billedkunst i Danmark belyses ved så vidt muligt at opgøre den nuværende størrelsesorden af de forskellige muligheder for køb og salg af billedkunst, der er til rådighed på markedet. En opgørelse af markedet for billedkunst er ikke nogen simpel sag. Nogle dele af markedet lader sig lettest opgøre fra efterspørgsels­siden, mens andre dele af markedet lettest lader sig opgøre fra udbudssiden, og endnu andre dele af markedet slet ikke lader sig belyse. Men der er også væsentlige dele af markedet, som det faktisk godt kan lade sig gøre at belyse og få et samlet overblik over. Vi belyser derfor markedet ved at se på både køb og salg, så godt det lader sig gøre.


258

2018 RAPPORT

Kapitel_19

19.1 Det samlede marked Ved både at have opgjort omsætningen af ny dansk billedkunst fra efterspørgsels- såvel som fra udbudssiden, kan det derfor med nogen rimelighed estimeres, at: Værdien af det samlede marked for førstegangssalg af værker af nulevende danske kunstnere er af størrelsesordenen 440-490 mio. kr. Alle tal er uden moms. Kunstnernes andel af den samlede omsætning af ny dansk billedkunst udgør i alt 315-321 mio. kr. Da den samlede omsætning er estimeret til 440-490 mio. kr., betyder det, at kunstnere får omkring 2/3 af den samlede omsætning, mens resten går til salærer til gallerier o.l. Hertil kommer, at billedkunstnerne samlet set har modtaget vederlag fra rettigheder for ca. 14 mio. kr. i 2016. Billedkunstnerne har modtaget legater, stipendier og hædersydelser på ca. 38 mio. kr. i 2016. Men den valgte afgrænsning er der i alt ydet indirekte støtte til billedkunst på ca. 103 mio. kr. i 2016.

19.2 Hvordan kan markedet påvirkes? Markedet er ikke statisk men påvirket af en række determinanter, hvilket er illustreret i figur 1.


Kapitel_19

2018 RAPPORT

259

FIGUR 19.1. MARKEDETS DETERMINANTER Markedet for billedkunst • Det offentliges indkøb • Privates indkøb • Ophavsrettigheder

6% Markedets determinanter

Udbudssiden • Kunstnernes samlede indtægter • Antallet af kunstnere

Kunstnernes indtægtsmuligheder

Udbudsdeterminanter

94 %

71 %

• Offentlige budgetter og politik på 44 % billedkunstområdet • Offentlige udsmykningsopgaver • Priserne på kunst • Regler vedr. skattemæssige fradrag og afskrivninger ved indkøb • Forvaltningen af ophavsrettigheder • Museernes kunstindkøb • Internationalisering • Etc.

% 56 % • 67 Arbejdsmarkedslovgivningen • Skatte- og afgiftsmæssige forhold • Legater og stipendier

69 % 53 %

Påvirkning af efterspørgselssiden Den offentlige del af markedet er selvfølgelig påvirket af de offentlige budgetter til kunst, både i staten og kommunerne. Undersøgelsen viser en tydelig tendens til, at produktionsstøtte (indirekte støtte) prioriteres i højere grad end køb af kunst, end det var tilfældet for 20 år siden. Det gælder både for kommunerne og staten og er en bevidst prioritering fra det offent­ liges side. Af særlig interesse er reglerne for udsmykning af statsligt byggeri, den såkaldte 1,5 pct.-regel. Jf. tabel 1 i sammenfatningen og tabel 2.13 i kapitel 2 er der i løbet af de sidste 20 år sket et betydeligt fald i de beløb, der anvendes. En del af forklaringen herpå kan være, at flere statslige selskaber har en statslig ejerdel på under 50 pct., end det var tilfældet for 20 år siden, fx Københavns Lufthavne A/S, og således ikke mere er omfattet af kunstcirkulæret. Vi har forsigtigt skønnet, at der skulle investeres yderligere 5 mio. kr. i kunstnerisk udsmykning, hvis der i forbindelse med samtlige anlægsarbejder i selskaber med statslig andel skulle investeres i kunstnerisk udsmykning. Museernes indkøb af ny dansk billedkunst afhænger selvfølgelig dels af deres offentlige bevillinger, dels af tilskud fra private fonde. Desuden afhænger det af deres prioritering af ny dansk kunst i forhold til kunst af afdøde kunstnere og udenlandske kunstnere. Kunstmuseerne har haft et samlet indkøb på 72,2 mio. kr. i årligt gennemsnit i perioden 2013-2016. Heraf er indkøbt kunst af nulevende danske billedkunstnere for 23,3 mio. kr., hvoraf ca. er 10 mio. kr. finansieret af kunstmuseernes eget budget.


260

2018 RAPPORT

Kapitel_19

Hvad angår den private del af markedet, vil den samlede omsætning være afhængig af den generelle økonomiske situation som fx borgernes indkomst og virksomhedernes indtjening. Desuden vil det afhænge af prisudviklingen på kunst, samt igen hvordan kunst af nulevende danske kunstnere prioriteres i forhold til kunst af afdøde danske kunstnere og udenlandske kunstnere. Desuden vil det afhænge af de private fondes strategier og prioriteringer. Dette er forhold, som det er vanskeligt at påvirke politisk. Noget kan man dog gøre lovgivningsmæssigt, idet særlige skatteregler vedr. virksomhedernes skattemæssige fradrag og afskrivninger ved indkøb af kunst kan gøre det mere attraktivt for virksomhederne at investere i kunst. I den nuværende lovgivning har virksomheder mulighed for at fratrække eller afskrive investeringer ved førstegangssalg af originale værker købt hos kunstneren selv eller gennem galleri, så længe kunstneren ikke har en nærtstående relation til virksomhedens ejere.378 Hvis prisen ikke overstiger 13.000 kr., kan hele beløbet trækkes fra i skat i det år, hvor købet finder sted, hvis beløbet er større, kan det som inventar fratrækkes med op til 25 pct. pr. år. Hvor stor betydning disse regler reelt har for virksomhedernes køb, vides ikke. Som sagt kan den del af markedet, vi har afgrænset os fra, have betydning for førstegangssalget af værker af nulevende danske kunstnere, idet fx værker af udenlandske kunstnere er en nær substitut. Baseret på tallene for følgeret (droit de suite) kan en del af det marked, vi har afgrænset os fra, beregnes. Resultat fremgår af tabel 19.1. TABEL 19.1. VÆRDIEN AF DEN DEL AF MARKEDET, SOM IKKE VEDRØRER FØRSTEGANGSSALG AF VÆRKER AF NULEVENDE DANSKE KUNSTNERE, 2016 (MIO. KR.) Udbetalt følgeretsvederlag Videresalg af værker af nulevende danske kunstnere Arvingsrepræsentanter Videresalg af værker af udenlandske kunstnere

Samlet værdi379

2,0

40

3,2

64

1,3

26

Førstegangssalg af værker af udenlandske kunstnere

?

Videresalg af værker, hvor ophavsmanden er død for mere end 70 år

?

siden I alt

?

Kilde: Bo Tiedal, administrationschef i VISDA, e-mail d. 21.2-2018 og egen beregning.

378 Larsen, 2018. 379 Dette er beregnet under forudsætningen, at følgeretsvederlaget udgør 5 pct. af salgsprisen. Det er ikke helt korrekt, idet følgeretsvederlaget reduceres for den andel af salgsprisen, som ligger over 50.000 EUR. Den angivne værdi er derfor lettere overvurderet.


Kapitel_19

2018 RAPPORT

261

Vi kender ikke omfanget af førstegangssalg af værker af udenlandske kunstnere i Danmark, samt videresalg af værker, hvor omhavsmanden er død for mere end 70 år siden. Men tabellen viser, at den del af markedet, vi har afgrænset os fra, ikke er ubetydelig. Påvirkninger på udbudssiden Kunstnernes indtægtsmuligheder vil ligeledes afhænge af en række faktorer. Den første er selvfølgelig markedets (efterspørgslens) samledes størrelse, som vi har diskuteret ovenfor. Markedet er på den måde den samlede “kage”, der kan fordeles mellem den samlede stand af billedkunstnere. Hvor store indtægtsmuligheder den enkelte kunstner har, vil derfor også afhænge af, hvor mange kunstnere der er. I Bille et al. (2018) er vi nået frem til, at der nok er omkring 3.000 billedkunstnere i Danmark. Med et samlet marked på ca. 320 mio. kr. (kunstnernes andel), betyder det i gennemsnit ca. 106.000 kr. pr. kunstner. Da de 3.000 kunstnere er udvalgt på basis af en række kriterier (medlemskab af Billedkunstnernes Forbund, Kunstnersamfundet, en professionel kunstuddannelse og/eller modtagelse af legater fra Statens Kunstfond), kan der være kunstnere, der falder uden for vores definition, hvis de ikke opfylder nogen af de nævnte kriterier, men som har indkomst fra deres kunstneriske virke, og som derfor udgør en del af det samlede markedet. Hvis der er flere end de 3.000 kunstnere, vil den gennemsnitlige indtægt til den enkelte kunstner selvklart bliver mindre. Tilgangen til kunstnerstanden kan i en vis grad reguleres politisk i forhold til forskellige ordninger og lovgivning, som hhv. fremmer og hæmmer mulighederne for, at man kan overleve som kunstner eller deltidskunstner. Der kan her være tale om forskellige forhold: • Tilgangen og størrelsen af de offentlige og private stipendier og legater gør det muligt for kunstnere, som ikke kan klare sig på markedet, at få mulighed for at fordybe sig i og udvikle deres kunst. • Omfanget af den offentlig og private indirekte støtte til billedkunstnere. Der kan fx være tale om tilskud til produktion, udstillingsvirksomhed, residencies eller værksteder. Disse tilskud har betydning for kunstnernes arbejdsvilkår, da der er tale om støtte i en eller anden form til kunstnernes produktionsvilkår eller formidling. Udgifter, som kunstnerne i vid udstrækning alternativt selv skulle have afholdt. Man kan også sige, at disse indirekte tilskud modsvares af den tilsvarende udgift, som alternativt skulle være dækket på anden måde (det vil i de fleste tilfælde sige af kunstnerens egen lomme). • Skattelovgivningens udformning, herunder fx reglerne om virksomhedsbeskatning og kunstnermoms. • Arbejdsmarkedslovgivningen, herunder fx fleksibiliteten i reglerne for at modtage dagpenge. • Fremme af entreprenørskabskompetencer blandt kunstnere, fx ved at undervise i dette på kunstakademierne.


262

2018 RAPPORT

Kapitel_19

Det er også afgørende, hvor stor en del af den samlede omsætning der tilfalder mellemled som fx gallerier. Som forholdene er i dag, ser det ud, som om at kunstneres andel af markedet er ca. 2/3 af omsætningen, mens resten tilfalder mellemled og “gatekeepers” som gallerister. Det er muligt, at den andel, der tilfalder kunstnerne på sigt, vil stige, idet fx de nye digitale muligheder gør det nemmere for kunstnerne at markedsføre sig selv, og dermed vil kunstnerne muligvis i mindre grad være afhæn­ gige af mellemled. Alt dette kan have betydning for kunstnernes muligheder for at udøve deres kunstneriske virke og dermed også betydning for antallet af billedkunstnere. Men som Abbing (2002) har vist, vil mere gunstige økonomiske forhold for billedkunstnere generelt tiltrække flere kunstnere, fordi det er et erhverv, der er attraktivt for mange, og dermed vil gennemsnitsindkomsten for billedkunstnere altid ligge lavt.

19.3 Kunstnernes indtjening Kunstnernes indtjeningsmuligheder vil således både være afhængige af den samlede efterspørgsel (markedet) og af en række forhold på udbudssiden, som dels påvirker deres indkomst, dels antallet af kunstnere. Vi har i denne rapport set på markedet og forholdene på indtægtssiden. Herudover skal man selvfølgelig være opmærksom på, at kunstnerne har en række produktionsomkostninger i forbindelse med produktionen af deres værker. I vores spørgeskemaundersøgelse i de danske billedkunstnere (Bille et al., 2018) har vi spurgt om kunstnernes produktionsomkostninger, som de har trukket fra i skat i form af fx leje af atelier/værksted, køb af IT-udstyr, transport, materialer mv. Resul­ tatet viser, at billedkunstnerne i alt har haft fradragsberettigede udgifter for 112 mio. kr. Trækkes disse omkostninger fra det samlede marked (kunstnernes andel) på ca. 320 mio. kr., når vi frem til en samlet indtjening af størrelsesordenen 208 mio. kr. TABEL 19.2. PRODUKTIONSOMKOSTNINGER FOR ALLE (DEFINERET SOM OMKOSTNINGER FRATRUKKET I SKAT), 2016 Totalt beløb i

Gennemsnit i analyseudvalg

Antal kunstnere

(kr.)

­population (3.028 kunstnere) (mio. kr.)

Analyseudvalg

37.000

1.000

112

Personer med CVR-nr.

81.000

  379

 93

Personer uden CVR-nr.

10.000

  612

 19

Kilde: Spørgeskemaundersøgelsen til billedkunstnerne (Bille et al., 2018).


Kapitel_19

2018 RAPPORT

263

19.4 Inspiration fra Norge og Sverige På mange måder minder de økonomiske vilkår og de kulturpolitiske prioriteringer af billedkunsten om hinanden i de Skandinaviske lande, men der er et par markante forskelle, hvor vi her vil nævne et par af de væsentligste. Tilbage i 1948 vedtog Stortinget Lov om kunstafgift, som betyder, at salget af al original kunst beskattes med 5 pct. af salgsprisen, og provenuet tilføres Billedkunstens Hjelpefond, hvilket gør det muligt at uddele ca. 20 millioner DKK i form af stipendier til udøvende billedkunstnere. Staten afsætter samtidig ca. 50 mio. DKK til legater og stipendier på den norske finanslov. Staten afsætter yderligere ca. 40 mio. DKK på finansloven, der af Billedkunstnernes Vederlagsfond fordeles kollektivt til billedkunstnere i form af stipendier som kompensation for visning af billedkunst i det offentlige rum. Dette betyder, at n ­ iveauet for tildeling af stipendier samlet er på ca. 110 mio. DKK i Norge. Til sammenligning var der i 2016 afsat ca. 30 mio. DKK på finansloven, som fordeltes af Statens kunstfonds Legatudvalg. I Sverige ligger niveauet for statens udgifter til legater og stipendier lidt under ­niveauet i Danmark målt pr. indbygger. Individuel visnings-erstatning, eller “titta pengar”, udbetales til nulevende svenske billedkunstnere, der udstiller deres billedkunst i det offentlige rum. Ordningen svarer til biblioteksafgiften for forfattere, der honoreres for udlån af deres bøger fra et offentligt bibliotek. Betalingen udregnes efter et pointsystem, afhængig af værkets pris, værkets placering, antal forventede beskuere. Der var i 2016 afsat 37,7 mio. SEK svarende til 27 mio. DKK til fordeling.

19.5 Hvorfor støtte og investere i billedkunst med offentlige midler? Omfanget af den offentlige støtte og investering i billedkunst er en politisk beslutning, og det ligger uden for rammerne af dette projekt at forsøge at vurdere, i hvilket omfang det offentlige bør støtte eller investere i kunst. Et par generelle betragtninger bør dog afslutningsvis nævnes. Kunst som offentligt gode Kunst i det offentlige rum kan anses for et offentligt gode, som mange kan have glæde af, uden at de betaler for det i et omfang, der står mål med den værdi, kunsten repræsenterer for dem. Det kan fx være Bjørn Nørgaards “Tumlinger” ved Nordhavn, som mange mennesker kører forbi hver dag med toget. Spørgsmålet bliver, om det offentlig indkøber kunst i den størrelsesorden, som samfundet/borgerne efterspørger?


264

2018 RAPPORT

Kapitel_19

Kunstens effekter på individer og samfund Kunst og kultur kan have en lang række effekter på dem, der oplever kunsten. Det kan være effekter i form af bedre forståelse af sig selv og andre, påvirkning af holdninger, kreativitet, livskvalitet, æstetisk sans, social kritik mv. Det kan igen have betydning på samfundsniveau i form af påvirkninger af social sammenhængskraft, dannelse, demokrati, ytringsfrihed, diversitet og innovation. Disse effekter på samfundsniveau kommer hele samfundet, og ikke kun brugerne af kunst og kultur, til gode. Der er med andre ord tale om eksterne effekter af kunst og kultur, som kan ­repræsentere en samfundsmæssig værdi, som ligger ud over markedsværdien. Det kan derfor være hensigtsmæssigt for det offentlige at investere i kunst og kultur. Støtte til produktionen af ny kunst (legater og stipendier) Et væsentligt argument for offentlige legater og stipendier til kunstnere er, at det er nødvendigt med en underskov af kunstnere for at få de virkelig gode frem. Mange må prøve sig frem, før man ved, om de har et bæredygtigt talent (Menger, Abbing). Vi ved også fra mange eksempler fra kunsthistorien, fx van Gogh, at mange kunstnere, som ikke var anerkendte i deres samtid, blev verdensberømt i deres eftertid. Med andre ord er markedet ikke altid det rette til at understøtte den kunst, der viser sig at blive værdifuld. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at støtte produktionen af ny kunst ved at give legater og stipendier til kunstnere. Kunst, som ikke bliver efterspurgt i dag, vil måske blive det i fremtiden, jf. Caves (2000): Nobody knows, hvad der viser sig at blive af værdi. De skabende kunstnere som billedkunstnere har samlet set gennem tiden efterladt sig meget store værdier. Det findes ingen systematisk oversigt over, hvilken samlet værdi danske billedkunstnere har efterladt sig. Af Møller og Nielsen (1999) fremgår en oversigt over værdien af 6 maleres samlede produktion. Listen ser således ud (mio. kr.). TABEL 19.3. VÆRDIEN AF 6 DANSKE MALERES SAMLEDE PRODUKTION (MIO. KR.) 1999-priser

2016-priser

1.419

1.921

Krøyer

460

623

Juel

295

399

Hammershøi

206

279

Eckersberg

160

217

Købke

138

187

2.678

3.625

Jorn

I alt Kilde: Møller og Nielsen (1999, s. 113).

I 1999 var der tale om en samlet værdi på 2,7 mia. kr. af disse 6 maleres produktioner. Værdien i 2016-priser er 3,6 mia. kr. Der er selvfølgelig sket ændringer i priserne siden, og prisforholdene mellem malerne kan også have ændret sig. Der findes desværre, så vidt vides, ikke nogen tilsvarende aktuel oversigt. Men pointen er klar: De store kunstnere efterlader sig meget store værdier. Vilhelm Hammershøis maleri


Kapitel_19

2018 RAPPORT

265

“Stue. Lilla vægge. Interiør med kvinde ved klaveret” er det danske maleri, der er ­blevet solgt til den højeste pris. På Sotheby’s auktion i New York i november 2017 blev det solgt ved hammerslag til 33,6 mio. kr.380 Man kan måske også argumentere, som Hjorth-Andersen (2013, s. 310) har gjort: Hvis bare én kunstner, der får støtte fra Statens Kunstfond, derfor formår at producere kunst af stor værdi, så kan denne værdi nemt opveje støtten til en hel generations kunstnere. Noget andet er, hvordan denne værdi bliver fordelt.

19.6 Forslag til fremtidig statistikindsamling Denne rapport baserer sig på en lang række statistiske kilder og spørgeskemaundersøgelser. Det er ikke en undersøgelse, der er let at få gentaget, så man kan få en løbende opfølgning og monitorering af feltet. Det er dog muligt for en lang række af de forhold, vi har undersøgt, løbende at følge udviklingen, da de bygger på offentlige data. Det gælder først og fremmest: • Statens udgifter til billedkunst • Gallerier og kunsthandleres omsætning • Kunstnerrettigheder. Herudover vil det være gavnligt, hvis der kunne etableres en løbende registrering vedr. offentlige udsmykningsopgaver, det gælder både i staten og kommunerne. Kunstmuseernes udgifter til indkøb af værker af nulevende danske kunstnere kunne indgå i deres årlige beretninger. Endelig åbner den ny fondsstatisk fra Danmarks Statistik mulighed for, at man i højere grad end tidligere kan følge de private fondes bevillinger til området.

380 www.kunstnyt.dk.


266


Kapitel_19

2018 RAPPORT

267

REFERENCER

Abbing, Hans (2002): Why Are Artists Poor? The Exceptional Economy of the Arts, Amsterdam University Press. Alper, Neil and G.W. Wassall (2006): Artists’ Careers and Their Labor Markets, I: Handbook of the Economics of Arts and Culture, ed. Victor Ginsburgh and David Throsby, Serie: Handbook of Economics 25, North-Holland, Amsterdam. Andersen, Ingelise Krarup m.fl. (1989): Dansk billedkunst fra magi til galleri. ­Systime. Bach, Malene (2013): Skitseforslag til integreret kunstprojekt i Niels Bohr Bygningen “Skywalk og tilstødende ankomstområder”, København. Barbusse, Marianne (1996): Danske kunstnersammenslutninger. Gyldendal. Bille, Trine (2012): Creative Labor: Who are they? What do they do? Where do they work? A discussion based on a quantitative study from Denmark, I: Chris Mathieu (ed.): Careers in Creative Industries, Routledge, New York. Bille, Trine, Ana Alacovska, Andrea Baldin, Søren Horndrup og Rikke Hornbæk Mikuta (2018): Billedkunstens økonomiske rum: Danske billedkunstneres økonomiske arbejds- og levevilkår. Copenhagen Business School. Bygningsstyrelsen (2017): Kunst i bygninger. København. Caves, R. (2000): Creative Industries: Contracts between Arts and Commerce, ­Harvard University Press, Cambridge MA. Caves, R. (2000): Creative Industries: Contracts between Arts and Commerce, ­Harvard University Press, Cambridge MA. Caves, R. (2000): Creative Industries: Contracts between Arts and Commerce, ­Harvard University Press, Cambridge MA. Det Kongelige Akademi For De Skønne Kunstner, Akademiraadet (2016): Årsrapport 2016, Kulturministeriet, København. Dirckinck-Holmfeld, K., L. Heslet & P.M. Hornung (2007): Sansernes hospital, København. DNV-Gødstrup, Region Midtjylland (2013): Kunststrategi: Det nye Hospital i Vest. DNV-Gødstrup (2014): Integreret kunstudsmykning af foyer. Skitse af Erik A. ­Frandsen, 2014 og revideret skitse 2015. Frandsen, A.K., M.F. Mullins, C. Ryhl, M.B. Folmer, L.B. Fich, T.B Øien, N.L. Sørensen (2009): Helende arkitektur. Aalborg Universitet. Frey, Bruno S. og Werner W. Pommerehne (1989): Muses & Markets. Explorations in the Economics of the Arts, Basil Blackwell, Oxford. Halmrast, H.H., P.B. Refsli & J.M. Sjøvold (2017): Kunst i tall 2016. Kunstrådet, Oslo. Hansen Bille, T., Ibsen, C.P., Bess-Nielsen, M. (1998): Billedkunstens Økonomiske Rum – markedets samlede størrelse. AKF Forlaget, København.


268

2018 RAPPORT

Kapitel_19

Heian, Mari T., Knut Løyland og Bård Kleppe (2015): Kunstnerundersøkelsen 2013, Telemarksforskning-Bø. Heian, Mari T., Knut Løyland og Per Mangset (2008): Kunstnernes aktivitet, arbeidsog inntektsforhold 2006, Telemarksforskning-Bø. Hjorth-Andersen, C. (2013): Hvad koster kulturen? Kbh.: Djøf Forlag. Holbæk Art (2016): Holbæk Art – kunst i byrummet, Forlaget Holbæk Art, Holbæk 2016. Holbæk Kommune (2016): Holbæk kommunes Kultur og fritidspolitik, Holbæk 2016. Klamer, A. (2011): Cultural Entrepreneurship, Review of Austrian Economics, vol. 24 (2), 141-156. Kulturministeriet (2004-12): Beskæftigelsesrapporter, Kulturministeriet. Kulturministeriet (2016): Handlingsplan for børn, unge og billedkunst. Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst. Tilgængelig på: www.slks.dk/kulturaftaler. Larsen, Jesper (2018): Viden om – skat og moms: Kunst med skattefordele. BDO ­Danmark. Lund, Anker Brink & Christian Edelvold Berg (2016): Dansk Fondshistorie, Djøf Forlag. Manto A/S (2016): Kunst i det offentlige rum. Nationalt overblik over offentlig økonomi, praksis og formål, Statens Kunstfond. Mathieu, Chris (ed., 2012): Careers in Creative Industries, Routledge, New York. Melding til Stortinget nr. 23 (2012): Melding til Stortinget om visuell kunst, Kulturdepartementet, Oslo. Menger, P. M. (2006): Artistic Labor Markets: Contingent Work, Excess Supply and Occupational Risk Management, I: Handbook of the Economics of Arts and C ­ ulture, ed. Victor Ginsbrugh and David Throsby, Serier: Handbook of Economics 25, North-Holland, Amsterdam. Metroselskabet (2017): Unik kunst rykker ind i stationerne på Sydhavnsbanen, ­København. Møller M. & N.C. Nielsen (1999): Kunst økonomisk set. Gyldendal. Norsk Kulturråd (2016): Årsrapport 2015, Oslo. Odense Kommune (2011): Notat: 1 %-ordningen – retningslinjer for Odense kommune, Odense 2011. Odense Kommune (2015): Med Odenseanerne I Centrum, By og Kulturudvalgets ­politik for kunst og kultur, Odense 2015. Odense Kommune (2015): Byomdannelsesplan 2.0, Odense havn, Odense 2015. Odense Kommune (2017): Administrationsgrundlag for erhvervelse og placering af kunstværker på Odense kommunes udendørsarealer, Odense 2017. Pedersen, Lotte Sophie Lederballe (2017): U/Skrevne regler. En undersøgelse af det kulturpoliske fundament, de administrative rammer og den kunstfaglige legitimitet af kunstnerisk udsmykning under kunstcirkulæret, ph.d.-afhandling, København. Pluss Leadership (2011): Børn/Unge og Billedkunst: Kortlægning af situationen vedrørende billedkunst for, med og af børn og unge. Rasmussen, Jesper (2016): Hvad skal vi med kunstnersammenslutninger? Tilgængelig på: https://kunsten.nu/journal/skal-vi-kunstnersammenslutninger/. Region Hovedstaden (2010): Konkurrence Herlev Hospital, Helhedsplan, Nybyggeri, Rådgivning, Program.


Kapitel_19

2018 RAPPORT

269

Samlet kunstplan for Niels Bohr Bygningen, 2012, København. Seismonaut (2017): Notat: Kortlægning af markedet for dansk billedkunst, Seismonaut, København. Seismonaut (2018): Kunst i det offentlige rum – Kommunernes investeringer, praksis og motivation. Skouby, Gitte (2018): Kunstnernes beskatning 2018, Dansk kunstnerråd, København. Statens Kunstfond (2016): Årsberetning 2016, København. Tilgængelig på: www.kunst.dk/økonomi. Statens Kunstfond (2017): Årsberetning 2017, København. Tilgængelig på: www.kunst.dk/økonomi. Statens Konstråd (2018): Årsredovisning 2017, Stockholm. Statens offentliga utredningar (2018): Konstnär – oavsett vilkor?, 2018, Stockholm. Throsby, David (2001): Economics and Culture, Cambridge University Press, ­Cambridge. Volante research (2017): Konstbranchen i siffror 2017, Stockholm.

Interviews Interview med kunstfaglig konsulent Tyra Dokkedahl, Bygningsstyrelsen d. 4.9.2017. Interview med projektkoordinator Louise Nymann Jensen og afdelingschef Hanne Tærsbøl Schmidt, Metroselskabet, d. 11.9.2017. Interview med Louise Straarup, Slots- og Kulturstyrelsen, d. 11.1.2018. Interview med Jane Kjellin, Slots- og Kulturstyrelsen, d. 11.1. 2018. Interview med Theis Petersen, Slots- og Kulturstyrelsen, d. 11.1.2018. Interview med projektdirektør Connie Barfod, Herlev Hospital d. 7.9.2017. Interview med partner, kunstkonsulent Jane Løvschall Dolmer og partner, kunstkonsulent Trine Møller, In Situ, København d. 14.9.2017. Interview med kunstfaglig konsulent Sisse Østergaard, Holbæk kommune d. 10.8.2017. Interview med kulturchef Brian W. Ahlquist, Holbæk kommune d. 17.8.2017. Interview med chefkonsulent Nette Gedde Jacobsen og kulturkonsulent Henrik Kragh, Odense kommune d. 15.8.2017. Interview med Kultur- og fritidschef Henning Steen Jensen, Vejen kommune d. 14.11.2017.

Websider 15. Juni Fonden (www.15junifonden.dk). Altinget (www.altinget.dk). A.P. Møller Fonden (www.apmollerfonde.dk). BDO (www.bdo.dk). Billedkunstnernes Forbund (www.bkf.dk). Bikubenfonden (www.bikubenfonden.dk). Bruun Rasmussen (www.bruun-rasmussen.dk).


270

2018 RAPPORT

Kapitel_19

Danmarks Statistik (www.dst.dk). Dansk Galleri Sammenslutning (http://www.danskgalleri.dk/). Den norske regering (www.regjeringen.no). Det Obelske Familiefond (www.obel.com). Erhvervsstyrelsen (www.erhvervsstyrelsen.dk/). Folketinget (www.ft.dk). Galleri Christoffer Egelund (www.christofferegelund.dk). Galleri Oxholm (www.oxholm.dk). IP Handelsportal (www.ip-handelsportal.dk). Kraft Partners (www.kraft-partners.dk). Kunstbiennalen Florence (www.florencebiennale.org). Kunstbiennalen Berlin (www.berlinbinnale.de). Kunsten Nu (www.kunsten.nu). Kunstmessen Art Basel (www.artbasel.com). Kunstmessen Frieze (www.frieze.com). Kunstmessen Start Air Fair (www.startairfair.com). Kunstmessen Affordable Art Fair (www.affordablefair.com). KunstnernĂŚvnet (www.kunstnarnamden.se). Legatbogen (www.legatbogen.dk). Norsk KulturrĂĽd (www.kulturraadet.no). Norske Billedkunstnere (www.norskebilledkunstnere.no). Ny Carlsbergfondet (www.ny-carlsbergfondet.dk). Retsinformation (www.retsinformation.dk). Sallingfondene (www.sallingfondene.dk). SKAT (www.skat.dk). TAX (www.tax.dk). Tekst og Node (www.tekstognode.dk). VISDA (www.visda.dk). VELUX Foundations (www.veluxfoundations.dk). Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk). Statens Kunstfond (www.kunst.dk/). Statistikbanken (www.statistikbanken.dk).


Kapitel_19

2018 RAPPORT

271

BILAG 1. Oversigt over projekter med kunstnerisk udsmykning, som Bygningsstyrelsen har været ansvarlig for i perioden 2011-14 2. Oversigt over udviklingen i statens udgifter til billedkunst 3. Spørgeskema til kommunerne 4. Kommunernes udgifter til billedkunst – undersøgelsens repræsentativitet 5. Oversigt over kunstmuseer 6. Spørgeskema til kunstmuseerne 7. Spørgeskema til kunstforeningerne 8. Kunstforeningerne – undersøgelsens repræsentativitet 9. Private fonde, der støtter billedkunst 10. Medlemmer af Dansk Gallerisammenslutning 11. Spørgeskema til kunstnersammenslutninger 12. Kunsthaller i Danmark 13. Spørgeskema til kunsthallerne 14. Oversigt over auktionshuse


272

2018 RAPPORT

Amalie Smith, Machine Learning I, II, III, 2018. Ă&#x2DC;restad Gymnasium. Foto: David Stjernholm.

Kapitel_19


Kapitel_Bilag 1

2018 RAPPORT

273

Bilag 1.

OVERSIGT OVER PROJEKTER MED KUNSTNERISK UDSMYKNING, SOM BYGNINGSSTYRELSEN HAR VÆRET ANSVARLIG FOR I PERIODEN 2011-14 Kunde

Bygning

Kunstner

Værkstype

År (af

Randers Politi

Østjyllands Politi

Erik Steffensen

Litografi

2011

13.320,00

Jytte Høy

Skulptur

2011

Claus Egemose

Glas

2011

700.000,00

Design

2011

689.500,00

2011

725.000,00

Installation

2011

750.000,00

Skulptur

2011

700.000,00

2012

1.790.291,00

Campus Holmen

Danneskjold ­Samsøes Allé

Projektsum

Institut for KU

Mindre Husdyrs ­Sygdomme

KU

KU

Institut for Skov og Landskab Institut for Skov og Landskab

Torben ­Schønherr & Marianne ­Grønnov Marianne Grønnov

Skulptur, ­Installation

CSS og KUBIS med KU

det Samfunds-

Jørgen Carlo

videnskabelige

Larsen

Fakultet SDU

Domstolsstyrelsen

Domstolsstyrelsen

OU 37 Retten på ­Frederiksberg Domhuset i ­Thorshavn

Niels Erik ­Gjerdevik Steven Scott

Lys, ­Installation

Gudrid Poulsen

Skulptur

2012

47.894 ,00

Justitsministeriet

Civilstyrelsen

Ruth Campau

Maleri (væg)

2012

125.300,00

Kolding Politi

Politiet i Kolding

Karin Oleson

Maleri

2012

56.000,00

Glostrup Telia

Henrik Elnegaard,

Bygning

Flenting

Maleri

2012

148.000,00

Installation

2012

241.275,00

Maleri

2012

750.000,00

Rigspolitiet

Sønderjyllands Rigspolitiet

Politikreds

Karin Oleson

­Horsens AU

Handelshøjskolen

Kristoffer ­Hultenberg


274

2018 RAPPORT

Kapitel_Bilag 1

Kunde

Bygning

AU

Handelshøjskolen

AU AU SDU

Domstolsstyrelsen

Kunstner

Værkstype

Rikke Ravn

Skulptur,

­Sørensen

­design

INANO

Malene Landgreen

INANO Institut for Statskundskab, OU 40 Retten i ­Holstebro

År (af

Projektsum

2012

1.500.000,00

Maleri, Glas

2012

1.300.000,00

Tina Maria Nielsen

Skulptur

2012

800.000,00

Claus Carstensen

Maleri

2012

1.000.000,00

2012

728.000,00

2012

422.000,00

2012

315.462,00

2012

859.546,00

2012

387.000,00

2012

920.000,00

Ann Sophie Stærk

Maleri,­ Installation

Domstolsstyrelsen

Retten i Herning

Jørgen Pedersen

Domstolsstyrelsen

Retten i Herning

Torgny Wilcke

Domstolsstyrelsen

Retten i Kolding

Eske Kath

Domstolsstyrelsen

Retten i Kolding

Peter Brandes

Domstolsstyrelsen

Retten i Holbæk

Tine Ratzer

Justitsministeriet

Københavns Byret

Morten Buch

Malerier

2013

27.061,00

Michael Pedersen

Maleri

2013

81.500,00

Maleri

2013

29.048,00

Tony Oursler

Skulptur, Lys

2013

450.000,00

Michael Mørk

Installation

2013

750.000,00

2013

500.000,00

Nordjyllands Politi

Nordjyllands Politi Frederikshavn

Transport­

Vejdirektoratet

Kirsten

ministeriet

Middelfart

­Rudiengård

AU

Institute of ­Advanced Studies

Skulptur Skulptur, ­Installation Maleri, ­Installation Keramik Maleri, ­Installation

Ny FødevarebygKU

ning, Biovidenskabeligt Fakultet

Lys,

KU

KUA2

Jacob Kirkegaard

KU

KUA2

Eva Koch

Video

2013

500.000,00

KU

KUA2

Tumi Magnusson

Video

2013

500.000,00

KU

KUA2

Vinyl Terror of

Collage,

Horror

­Installation

2013

500.000,00

René Schmidt

Relief

2013

900.000,00

Viera Collaro

Installation

2013

500.000,00

2014

350.000,00

SDU

SDU

KEBMIN

Institut for Idræt og Biomekanik Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Slotsholmgade 2-6

Malene Bach

­Installation

Farvesætning og spejl


Kapitel_Bilag 1

2018 RAPPORT

Kunde Statsministeriet

275

Bygning

Kunstner

Rigsombuddet på

Sven Havsteen-­

Færøerne

Mikkelsen

Undervisningsmini- Undervisnings­ steriet RUC RUC SDU

ministeriet

Ruth Campau

Værkstype

År (af

Maleri

2014

35.000,00

2014

175.000,00

2014

1.000.000,00

2014

82.500,00

2014

800.000,00

Gulv/væg

2014

900.000,00

Installation

2014

700.000,00

2014

3.300.000,00

2014

2.000.000,00

Udsmykning af trappeopgang

Institutterne NSM

Eva Steen

Skulptur på

og ENSPAC

­Christensen

væg

Bachelorhus B21

Uffe Holm

Absorbenter

Universitets­ biblioteket

Kirstine Vaaben

Collage på væg

Projektsum

Afdeling for SDU

­cancer og

Signe Guttormsen

­inflammation SDU

SDU

Naturvidenskabe-

Marie Kølbæk

ligt Fakultet

­Iversen

Campus Kolding

Tobias Rehberger

Installation – væg og facade

Institut for AAU

Kemi, Miljø og ­Bioteknologi

Ellen Hyllemose


276

2018 RAPPORT

Kapitel_Bilag 2

Bilag 2.

OVERSIGT OVER UDVIKLINGEN I STATENS UDGIFTER TIL BILLEDKUNST I perioden 1996 til 2016 gennem Statens Kunstfond, og i perioden 2001 til 2013 ligeledes Billedkunstrådet/Statens Kunstråd (mio. kr.) Folketinget vedtog d. 18.12.1997 Lov om ændring af lov om Statens Kunstfond. Lovens formål var dels at udvide Statens Kunstfonds støttevirksomhed med igangsætningsstipendier til fortrinsvis nyuddannede og yngre autodidakte kunstnere, dels at styrke kunstnernes økonomiske situation gennem en betydelig forøgelse af Statens Kunstfonds bevillinger til de allerede eksisterende støtteordninger. Loven blev økonomisk implementeret i finanslovene 1998, 1999, 2000 og 2001. I 1998 blev udvidelsen dog finansieret med opsparede midler, mens bevillingen i 1999 blev forøget med 10 mio. kr., i 2000 med yderligere 5 mio. kr., og i 2001 med yderligere 5 mio. kr. Da det var forudsat i loven, at billedkunstområdet skulle tilgodeses med 50 pct. af ekstra­ bevillingerne, sker der således en tilførsel på 10 mio. kr. til legater. Igangsætnings­ stipendier til unge kunstnere blev afsat på en specifik konto og kommer således ud over væksten på 10 mio. kr. Kulturministeren havde forud for lovændringen om Statens Kunstfond allerede i juni 1996 nedsat “Udvalget for billedkunst”. Udvalget skulle analysere og vurdere behovet for en mere synlig sammenhæng i billedkunstpolitikken, herunder behovet for en eventuel lov om billedkunst. Udvalget skulle endvidere behandle de kultur­ politiske støtteordninger for billedkunsten, herunder forholdet til Statens Kunstfond, samt ø­ vrige statslige og statsstøttede kulturpolitiske initiativer og ordninger på billedkunstområdet. Udvalget skulle endvidere behandle kunstmuseernes rolle i billedkunstformidlingen samt billedkunstens behov for rådgivende og koordinerende organer. Udvalget fremlagde sin betænkning om billedkunsten d. 3. august 1998.381 På baggrund af betænkningen afholdt Folketinget d. 23. marts 1999 debat om billedkunstens vilkår i Danmark og behovet for en egentlig lovgivning for billedkunsten. Betænkningen og den efterfølgende debat førte til, at kulturministeren d. 31. januar 2001 fremsatte lovforslag til Lov om billedkunst. Lovforslaget blev vedtaget d. 21. maj 2001, og allerede i 2001 blev de første elementer implementeret. Det blev besluttet at oprette et Billedkunstråd som et parallelt udvalg til Statens Musikråd, Teaterrådet og Litteraturrådet. Det blev endvidere besluttet at afsætte 22,2 mio. kr. på finansloven til Billedkunstrådets aktiviteter. 381 Betænkning nr. 1360 om Billedkunst af d. 3. august 1998.


Kapitel_Bilag 2

2018 RAPPORT

277

Heraf var de 6 mio. kr. nye midler, mens 12,8 mio. kr. var overskud fra kontoen til igangsætningsstipendier til yngre kunstnere, og 4 mio. kr. var overførte ubrugte midler fra 2000. Det blev endvidere besluttet at forøge bevillingen med yderligere 10 mio. kr. fra 2002. Det fremgik af loven, at Billedkunstrådet ikke måtte tildele stipendier. Bevillingen i 2001 var samlet meget høj, hvilket skyldes, at opsparede midler blev aktiveret som følge af lovændringen. I 2003 fusionerer Billedkunstrådet med Statens Musikråd, Teaterrådet og Litteraturrådet i Statens Kunstråd. Økonomisk får det imidlertid ikke betydning for billedkunstområdet. I 2007 overflyttes 3 mio. kr. fra Kunstrådets konti til en særskilt konto til udstillingsvederlag. I 2014 fusionerer Statens Kunstråd ind i Statens Kunstfond, og der oprettes to udvalg for billedkunst. Legatudvalget for billedkunst, der er en fortsættelse af Statens Kunstfonds udvalg for støtte til kunst i det offentlige rum, og Indkøbs- og Legatudvalget, samt Projektstøtteudvalget for Billedkunst, der primært er en fortsættelse af Kunstrådets støtte til aktiviteter på billedkunstområdet. Opsummerende er der tale om en vækst i støtten over en 20-årig periode vedrørende: • Legater og stipendier på 10 mio. kr. mere ved fuld indfasning i 2001. Dette svarer til 12,9 mio. kr. i 2016. • Budgettet til Støtte til produktion, formidling og projekter inden for det billedkunstneriske område er i 2001 og 2002 samlet forøget med 16 mio. kr. Disse midler er overvejende gået til indirekte støtte til billedkunsten, hvilket er en væsentlig forklaring på den store vækst i den indirekte støtte i perioden. Dertil kommer, at ca. 14 mio. kr. bruges til indirekte støtte i form af produktionsstøtte mv., hvor dette beløb i 1995 blev brugt til køb af billedkunst, altså direkte støtte. Samlet er der således kommet for ca. 30 mio. kr. flere statslige midler til støtte af billedkunsten. I tabellen herunder er redegjort for udviklingen i statslige midler til billedkunsten fra 1996 til 2016.


278

2018 RAPPORT

Kapitel_Bilag 2

År

Statens Kunstfond

Beløb

1996

Udsmykning

10,6

Indkøb og legater

10,1

Udsmykning

10,5

Indkøb og legater

9,9

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Udsmykning

11,5

Indkøb og legater

10,8

Udsmykning

19,7

Udsmykning

12,1

Indkøb og legater

20,5

Udsmykning

10,7

Indkøb og legater

20,1

Indkøb og legater

Udsmykning

9,5

Indkøb og legater

17

9,6

Indkøb og legater

17,6

Indkøb og legater

59,2

69,7

64,3 33,1

Offentlige rum

10,4

Indkøb og legater

19,3

63 33,3

Offentlige rum

10,6

Indkøb og legater

19,6

61,1 30,9

Offentlige rum

10,5

Indkøb og legater

20,1

Produktion, formidling

53,0

43,4

20,2

Produktion, formidling 2008

22,2

11

Produktion, formidling 2007

32,6

35,5

Produktion, formidling 2006

33,7

32,7

Udsmykning

Udsmykning

22,3

22

Produktion, formidling 2005

20,4

13,9

Produktion, formidling 2004

20,7

7,5

Produktion, formidling 2003

I alt

14

Indkøb og legater

Udsmykning

Kunstrådet

62,7 31,7


Kapitel_Bilag 2

2018 RAPPORT

279

År

Statens Kunstfond

Beløb

2009

Offentlige rum

11,3

Indkøb og legater

20,8

Produktion, formidling 2010

Offentlige rum

11,5

Indkøb og legater

21,0

Offentlige rum

11,8

Indkøb og legater

21,4

Offentlige rum Indkøb og legater

2015

2016

66,9

12 21,8

68,5 34,7

Offentlige rum

12,5

Indkøb og legater

22,6

Produktion, formidling 2014

65,5

33,7

Produktion, formidling 2013

64,9

33,0

Produktion, formidling 2012

I alt

32,8

Produktion, formidling 2011

Kunstrådet

70,4 35,3

Projektstøtteudvalget

46,7

Legatudvalget

34,4

Projektstøtteudvalget

47,2

Legatudvalget

34,7

Projektstøtteudvalget

48,3

Legatudvalget

35,7

Kilde: Finanslovene 1996 til 2016.

382 Inklusive overførte tilbagefaldsmidler på 3,5 mio. kr.

81,1

81,9

84,0382


280

2018 RAPPORT

Kapitel_Bilag 3

Bilag 3.

SPØRGESKEMA TIL KOMMUNERNE

Kommunens navn: 1. Kommunal støtte til billedkunstbranchen Støtter kommunen den professionelle billedkunstbranche? For eksempel ved støtte til en lokal kunstforening eller en intern personalekunstforening, udlejning af værksteder til billedkunstnere, materialer, kommunale legater til billedkunstnere, løn til professionelle billedkunstnere i kommunale billedskoler eller støtte til drift af udstillingssteder eller andre kunstprojekter o.l. Da CBS allerede har data om kunstnerisk udsmykning ved kommunale anlægsprojekter og til indkøb af kunst i det offentlige rum, skal disse ikke oplyses her.

 Ja  Nej a. Hvis ja, hvor mange penge blev der brugt til disse formål i 2016? kr. b. Yder kommunen tilskud til en kunstforening?

 Hvis ja, hvilken kunstforening?  Nej c. Hvis ja, hvor stort er det årlige tilskud?

kr.

d. Til hvilke andre aktiviteter er der i 2016 blevet givet tilskud? Aktivitet: kr. kr.


Kapitel_Bilag 3

2018 RAPPORT

281

kr. kr. kr. e. Var tilskuddet i 2016 gennemsnitligt eller ekstraordinært?

 Gennemsnitligt  Ekstraordinært f. Hvor mange penge brugte kommunen i 2017? Hvor meget forventes der at blive brugt i 2018?

2017:

kr.

2018:

kr.

2. Kunst- og kulturpulje. Har kommunen en særlig kunst- og kulturpulje til finansiering af bl.a. ovenstående områder?

 Ja:  Nej: Hvis ja, hvor stor var så denne pulje i regnskab 2016? Hvilke formål blev denne pulje anvendt til?

3. Tilskud til billedkunsten fra anden side. Har kommunen modtaget tilskud fra staten eller fra private i forbindelse med opstilling/køb af kunst i kommunen, f.eks. fra fonde, pengeinstitutter, private erhvervsdrivende eller fra Statens Kunstfond?

 Ja  Nej


282

2018 RAPPORT

Kapitel_Bilag 3

Hvis ja, hvor stort var det eventuelle årlige tilskud i 2016? Private fonde: Pengeinstitutter: Private erhvervsdrivende: Statens Kunstfond: Andre (hvilke)? Hvor stort var det samlede tilskud i 2016?

4. Kommunens politik på billedkunstområdet Har kommunen en overordnet politik på billedkunstområdet?

 Ja  Nej Hvis ja, hvad er så hovedtrækkene i denne politik?

På forhånd tak for din medvirken. Venlig hilsen Trine Bille


Kapitel_Bilag 4

2018 RAPPORT

283

Bilag 4.

KOMMUNERNES UDGIFTER TIL BILLEDKUNST – UNDERSØGELSENS REPRÆSENTATIVITET Vores undersøgelser bygger dels på en spørgeskemaundersøgelse, som Manto A/S har gennemført, hvor de dels har spurgt til kommunernes køb af billedkunst til kunstnerisk udsmykning ved nybyggeri og større ombygninger, dels til kommunernes køb af billedkunst til kunstnerisk udsmykning i det offentlige rum. 74 kommuner har besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 76 pct. Vi har endvidere selv gennemført en spørgeskemaundersøgelse om kommunernes ø­ vrige køb af billedkunst samt om kommunernes indirekte støtte i øvrigt til billedkunsten. I denne undersøgelse blev der indsamlet besvarelser fra 64 kommuner, hvilket svarer til en svarprocent på 65. Eftersom vi er interesserede i at kunne generalisere vores resultater til alle kommuner i Danmark, undersøger vi her, om der eksisterer systematiske forskelle mellem de kommuner, som har besvaret spørgeskemaerne, og hele populationen, dvs. alle kommuner. Dette gøres for at sikre, at der ikke er en selektionsbias i vores besvarelser, som gør, at resultaterne eksempelvis er for høje eller for lave estimater af populationens sande værdier. Med andre ord undersøger vi her, om vores besvarelser er repræsentative for samtlige 98 kommuner i Danmark. Til dette sammenligner vi de kommuner, der har besvaret spørgeskemaet, med alle kommuner på tværs af to parametre: kommunens størrelse målt på indbyggertal og i hvilken region kommunen ligger.383 Disse parametre er valgt, da de også blev benyttet i Mantos undersøgelse. Tabel A og B viser fordelingen af kommuner i Mantos undersøgelse i hhv. besvarelserne og for alle kommuner på tværs af kommunens størrelse, samt i hvilken region kommunen ligger:

383 Vi har foretaget t-tests for at undersøge, hvorledes de forskelle i andele, som vi kan observere på tværs af region og indbyggertal, er signifikante. En t-test beregner en teststørrelse, t, som tager udgangspunkt i de to gruppers relative andele mellem kategorierne i hver variabel. Hvis en teststørrelse er stor, er den undersøgte forskel signifikant, hvorimod en lille værdi indikerer, at forskellen skyldes tilfældigheder.


284

2018 RAPPORT

Kapitel_Bilag 4

TABEL A. FORDELINGEN AF KOMMUNER BLANDT ALLE KOMMUNER OG I BESVARELSER FORDELT PÅ, I HVILKEN REGION KOMMUNEN LIGGER I. MANTOS SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Region

Alle kommuner

Alle kommuner

Besvarelser, antal

Besvarelser, pct.

Frekvens

Procent

Frekvens

Procent

Nordjylland

10

  10 %

 7

  9 %

Midtjylland

20

  20 %

15

  20 %

Syddanmark

22

  22 %

16

  22 %

Hovedstaden

29

  30 %

21

  28 %

Sjælland

17

  17 %

15

  20 %

Total

98

100 %

74

100 %

Note: Tallene afrundet til hele tal. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse Manto A/S.

TABEL B. FORDELING AF KOMMUNER BLANDT ALLE KOMMUNER OG I BESVARELSERNE FORDELT PÅ KOMMUNERNES STØRRELSE (I BEFOLKNINGSTAL) Størrelse

Alle kommuner

Alle kommuner

Besvarelser, antal

Besvarelser, pct.

Frekvens

Procent

Frekvens

Procent

Til 29.999

25

  26 %

19

  26 %

30.000-49.999

34

  35 %

26

  35 %

50.000-199.000

35

  36 %

25

  34 %

Fra 200.000

 4

  4 %

 4

  5 %

Total

98

100 %

74

100 %

Tallene afrundet til hele tal. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse Manto A/S.

Tabel C og D viser fordelingen af kommuner i vores undersøgelse i hhv. besvarelserne og for alle kommuner på tværs af kommunens størrelse, samt i hvilken region kommunen ligger:


Kapitel_Bilag 4

2018 RAPPORT

285

TABEL C. FORDELING AF KOMMUNER BLANDT ALLE KOMMUNER OG I BESVARELSER FORDELT PÅ, I HVILKEN REGION KOMMUNEN LIGGER (VORES SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE) Region

Alle kommuner

Kommuner i besvarelserne

Frekvens

Procent

Frekvens

Procent

Nordjylland

10

10

 6

 9

Midtjylland

20

20

13

20

Syddanmark

22

22

17

27

Hovedstaden

29

30

15

23

Sjælland

17

17

13

20

Total

98

100*

64

100*

Note: *Tallene i tabellen er afrundet. Kilde: Spørgeskemaundersøgelsen til kommunerne.

TABEL D. FORDELING AF KOMMUNER BLANDT ALLE KOMMUNER OG I BESVARELSER FORDELT PÅ KOMMUNENS STØRRELSE (I INDBYGGERTAL) Indbyggertal

Alle kommuner

Kommuner i besvarelserne

Frekvens

Procent

Frekvens

Procent

Op til 29.999

25

26

14

22

30.000-49.999

34

35

23

36

50.000-199.999

35

36

23

36

Over 200.000

 4

 4

 4

 6

Total

98

100*

64

100*

Note: *Tallene i tabellen er afrundet. Kilde: Spørgeskemaundersøgelsen til kommunerne.

Af tabel A og C fremgår det, at der ingen signifikante forskelle er mellem kommunerne i besvarelserne og alle kommuner, når det kommer til, hvilken region kommunerne ligger i. Region Hovedstaden ligger dog på kanten til at være underrepræsenteret i besvarelserne inden for konventionelle usikkerhedsmål.384 Samme konklusioner udspringer fra tabel B og D, hvor der heller ingen signifikante forskelle er mellem kommunerne i besvarelserne og alle kommuner, når det kommer til kommunestørrelse målt på indbyggertal. Dermed kan resultaterne fra kommunerne i besvarelserne generaliseres til samtlige kommuner i Danmark med en vis statistisk sikkerhed.

384 Inden for 95 pct.-konfidensintervaller.


286

2018 RAPPORT

Kapitel_Bilag 5

Bilag 5.

OVERSIGT OVER KUNSTMUSEERNE OG DERES BESVARELSER Nedenstående liste viser, hvilke museer der indgår i undersøgelsen samt deres ­respektive svarstatus. Kunstmuseum

Svarstatus

CLAY Danmarks Keramikmuseum

Besvaret spørgeskema

Danmarks Fotomuseum

Besvaret spørgeskema

VejleMuseerne

Besvaret spørgeskema

Vendsyssel Kunstmuseum

Besvaret spørgeskema

Glasmuseet Ebeltoft

Besvaret spørgeskema

Hempel Glasmuseum

Besvaret spørgeskema

Heltborg kunstmuseum

Besvaret spørgeskema

Davids Samling

Besvaret spørgeskema

Kirsten Kjær Museum

Besvaret spørgeskema

Kunstmuseet i Tønder

Besvaret spørgeskema

Koldinghus

Besvaret spørgeskema

Hygum Kunstmuseum

Besvaret spørgeskema

Himmerlands Kunstmuseum

Besvaret spørgeskema

Jens Søndergaards Museum

Besvaret spørgeskema

Skovgaard Museet

Besvaret spørgeskema

Rudolph Tegners Museum og Statuepark

Besvaret spørgeskema

Mediemuseet

Besvaret spørgeskema

Malergården

Besvaret spørgeskema

Odsherreds Kunstmuseum

Besvaret spørgeskema

Museet for Religiøs Kunst

Besvaret spørgeskema

Storm P. Museet

Besvaret spørgeskema

Arbejdermuseet

Besvaret spørgeskema

AROS Kunstmuseum

Besvaret spørgeskema

Skagens Museum

Besvaret spørgeskema

Sorø Kunstmuseum

Besvaret spørgeskema

Statens Museum for Kunst

Besvaret spørgeskema

Thorvaldsens Museum

Besvaret spørgeskema


Kapitel_Bilag 5

2018 RAPPORT

287

Kunstmuseum

Svarstatus

Trapholt

Besvaret spørgeskema

Vejen Kunstmuseum

Besvaret spørgeskema

Louisiana – Museum of Modern Art

Besvaret spørgeskema

Museet for Samtidskunst

Besvaret spørgeskema

Ny Carlsberg Glyptotek

Besvaret spørgeskema

Randers Kunstmuseum

Besvaret spørgeskema

HEART Herning Museum of Contemporary Art

Besvaret spørgeskema

Faaborg Museum

Besvaret spørgeskema

J.F. Willumsens Museum

Besvaret spørgeskema

Holstebro Kunstmuseum

Besvaret spørgeskema

Kunsten – Museum of Modern Art Aalborg

Besvaret spørgeskema

Kastrupgårdsamlingen

Besvaret spørgeskema

Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum

Besvaret spørgeskema

KØS Museum for kunst i det offentlige rum

Besvaret spørgeskema

Arken, museet for moderne kunst

Besvaret spørgeskema

Brandts

Besvaret spørgeskema

Bornholms Kunstmuseum

Besvaret spørgeskema

Designmuseum Danmark

Besvaret spørgeskema

Den Hirschsprungske Samling

Besvaret spørgeskema

Esbjerg Kunstmuseum

Besvaret spørgeskema

Johannes Larsen Museet

Delvist besvaret

Museum Horsens

Delvist besvaret

Ordrupgård

Delvist besvaret

Kunstmuseet Brundlund Slot

Delvist besvaret

Fuglsang Kunstmuseum

Delvist besvaret

Museet Holmen

Ikke besvaret

Det Nationale Fotomuseum

Ikke besvaret

Fanø Kunstmuseum

Ikke besvaret

Krydsfelt Skive – Museum Salling

Ikke besvaret

Oluf Høst Museet

Ikke besvaret

Vestjyllands Kunstmuseum

Ikke besvaret

Øregaard Museum

Ikke besvaret

Thorvaldsens Samling på Nysø

Ikke besvaret

Ribe Kunstmuseum

Ikke besvaret

Museum Jorn

Ikke besvaret

Nivaagårds Malerisamling

Ikke besvaret


288

2018 RAPPORT

Kapitel_Bilag 6

Bilag 6.

SPØRGESKEMA TIL KUNSTMUSEERNE

De følgende spørgsmål omhandler museets erhvervelser, og midler til erhvervelser, af ny dansk billedkunst. Med billedkunst forstår vi alle former for billedkunst, det vil sige ikke blot malerier og grafik, men også skulpturer, installationer med mere. Erhverver/køber museet nogle gange ny dansk kunst? (1) (2)

 Ja  Nej

Museets indkøbskonto: Hvor stor var museets indkøbskonto til kunst i følgende år? (Angives i kr.) 2013 2014 2015 2016

Modtager museet nogle gange supplerende midler udefra til indkøb af kunst? (1) (2)

 Ja  Nej

Har museet modtaget supplerende midler udefra til indkøb af kunst? (6) (5) (4) (2) (7) (3)

     

Statslige tilskud Regionale tilskud Kommunale tilskud Tilskud fra private fonde Sponsorstøtte fra erhvervslivet Andre, hvem?

Hvor mange midler har museet modtaget i statslige tilskud til indkøb i følgende år? (Angives i kr.) Angiv 0 i tilfælde af, at der er nogle år, hvor museet ikke har modtaget statslige tilskud til indkøb.


Kapitel_Bilag 6

2018 RAPPORT

289

Ved manglende oplysninger angives intet. 2013 2014 2015 2016

Hvor mange midler har museet modtaget i regionale tilskud til indkøb i følgende år? (Angives i kr.) Angiv 0 i tilfælde af, at der er nogle år, hvor museet ikke har modtaget regionale tilskud til indkøb. Ved manglende oplysninger angives intet. 2013 2014 2015 2016

Hvor mange midler har museet modtaget i kommunale tilskud til indkøb i følgende år? (Angives i kr.) Angiv 0 i tilfælde af, at der er nogle år, hvor museet ikke har modtaget kommunale tilskud til indkøb. Ved manglende oplysninger angives intet. 2013 2014 2015 2016


290

2018 RAPPORT

Kapitel_Bilag 6

Hvor mange midler har museet modtaget fra private fonde til indkøb i følgende år? (Angives i kr.) Angiv 0 i tilfælde af, at der er nogle år, hvor museet ikke har modtaget tilskud fra private fonde til indkøb. Ved manglende oplysninger angives intet. 2013 2014 2015 2016

Hvor mange midler har museet modtaget fra sponsorer fra erhvervslivet til indkøb i følgende år? (Angives i kr.) Angiv 0 i tilfælde af, at der er nogle år, hvor museet ikke har modtaget tilskud fra private fonde til indkøb. Ved manglende oplysninger angives intet. 2013 2014 2015 2016

Hvor mange midler har museet modtaget fra andre til indkøb i følgende år? (Angives i kr.) Angiv 0 i tilfælde af, at der er nogle år, hvor museet ikke har modtaget tilskud fra andre til indkøb. Ved manglende oplysninger angives intet. 2013 2014 2015 2016


Kapitel_Bilag 6

2018 RAPPORT

291

Museets erhvervelser af ny billedkunst fra 2013 til 2016: Hvor stor en del af museets samlede midler til indkøb af kunst er anvendt til erhvervelser af værker af nulevende kunstnere i følgende år? (Angiv i procent) Angiv 0 i tilfælde af, at der er nogle år, hvor museet ikke har anvendt nogen midler på indkøb af værker af nulevende kunstnere. 2013 2014 2015 2016

Hvor mange kunstværker af nulevende kunstnere har museet købt i følgende år? (Angiv antal). Angiv 0 i tilfælde af, at der er nogle år, hvor museet ikke har gjort sig nogen erhvervelser.

Af danske kunstnere

Af udenlandske kunstnere

2013

2014

2015

2016

Hvor har museet foretaget indkøb af værker af nulevende danske kunstnere? (1) (2) (3) (4)

   

Direkte fra kunstneren Hos gallerier På auktioner Andet, hvorfra?


292

2018 RAPPORT

Kapitel_Bilag 6

Hvor mange erhvervelser af danske kunstværker er foretaget direkte fra kunstneren i følgende år? (Angiv antal) Angiv 0 i tilfælde af, at der er nogle år, hvor der ikke er foretaget erhvervelser af ­danske kunstværker hos kunstneren.

Af danske kunstnere

Af udenlandske kunstnere

2013

2014

2015

2016

Hvor mange erhvervelser af danske kunstværker er foretaget hos gallerier i følgende år? (Angiv antal) Angiv 0 i tilfælde af, at der er nogle år, hvor der ikke er foretaget erhvervelser af ­danske kunstværker hos gallerier. 2013 2014 2015 2016

Hvor mange erhvervelser af danske kunstværker er foretaget på auktioner i følgende år? (Angiv antal) Angiv 0 i tilfælde af, at der er nogle år, hvor der ikke er foretaget erhvervelser af ­danske kunstværker gennem auktioner. 2013 2014 2015 2016


Kapitel_Bilag 6

2018 RAPPORT

293

Hvor mange erhvervelser af danske kunstværker er foretaget gennem andre i følgende år? (Angiv antal) Angiv 0 i tilfælde af, at der er nogle år, hvor der ikke er foretaget erhvervelser af danske kunstværker gennem andre. 2013 2014 2015 2016

Ny dansk kunst doneret til museet: Hvor mange nye kunstværker har museet fået doneret i følgende år? (Angiv antal) Angiv 0 i tilfælde af, at der er nogle år, hvor museet ikke har fået doneret nye kunstværker. 2013 2014 2015 2016

Midler til andet end indkøb: Har museet modtaget supplerende midler til andet end indkøb af kunst? (1) (2)

 Ja  Nej

Hvorfra har museet modtaget supplerende midler til andet end indkøb af kunst? Vælg gerne flere (6) (5) (4) (2) (7) (3)

     

Statslige tilskud Regionale tilskud Kommunale tilskud Tilskud fra private fonde Sponsorstøtte fra erhvervslivet Andre, hvem?


294

2018 RAPPORT

Kapitel_Bilag 6

Andre kommentarer?

Tak for besvarelsen.


Kapitel_Bilag 7

2018 RAPPORT

295

Bilag 7.

SPØRGESKEMA TIL KUNSTFORENINGERNE

Hvor mange medlemmer har kunstforeningen?

Hvilke typer af medlemmer har kunstforeningen? Vælg gerne flere (1) (2)

 

Kun personlige Andre, hvilke

Er kunstforeningen en intern forening, der er lukket for interesserede udefra, eller kan alle interesserede (fx borgere i kommunen) optages som medlemmer? (1) (2) (3)

  

Foreningen er åben for alle Foreningen er lukket Andet, beskriv:

Hvilken type aktiviteter og arrangementer påtager kunstforeningen sig? Vælg gerne flere (1) (3) (2) (4) (5)

 Udstillinger med udvalgte kunstnere  Indkøb til bortlodning, auktioner e.l.  Udflugter  Foredragsaftner  Andet, hvilke:

Hvor mange udstillinger afholdt kunstforeningen i 2016?

Havde kunstforeningen i 2016 et garantikøb hos de udstillende kunstnere, eller betalte foreningen en udstillingsleje? Vælg gerne flere. (1) (2) (3)

 Udstillingsleje  Garantikøb  Andet, beskriv

Hvor meget betalte kunstforeningen i udstillingsleje i 2016? (Angiv i kr.)


296

2018 RAPPORT

Kapitel_Bilag 7

Hvor stort var det gennemsnitlige garantikøb hos de udstillende kunstnere i 2016? (Angiv i kr. pr. kunstner)

Hvor stort var kunstforeningens køb hos udstillende kunstnere i alt i 2016? (Angiv i kr.) Ved intet køb angiv 0

Hvor stort var kunstforeningens indkøb hos gallerier og kunsthandlere i alt i 2016? (Angiv i kr.) Ved intet indkøb angiv 0

Baseres kunstforeningens økonomi udelukkende på medlemskontingenter? (1) (2)

 Ja  Nej

Hvor meget modtog kunstforeningen samlet i medlemskontingenter i 2016?

Hvor modtog kunstforeningen tilskud fra i 2016? Og hvor stort var dette tilskud? (Angiv i kr.) (1)

Kommunen: Kr.

(2)

Regionen: Kr.

(3)

Virksomheden/ institutionen: Kr.

(4)

Private fonde: Kr.

(5)

Andet: Kr.

Samlet årligt tilskud i 2016


Kapitel_Bilag 7

2018 RAPPORT

297

Modtager kunstforeningen andre former for støtte, der ikke kan opgøres i kr. og øre, fx arbejdsledige, der stilles til rådighed, gratis udstillingslokale e.l.? (1) (2)

 Ja  Nej

Hvorfra modtager kunstforeningen andre former for støtte, der ikke kan opgøres i kr. og øre? Vælg gerne flere (1)

 Gratis udstillingslokale (fx kantiner eller lokaler på arbejdsplads, forhaller, gangarealer, biblioteker og undervisningsinstitutioner o.l.)

(4)

 Gratis arbejdskraft (fx personer i jobtræning, arbejdsledige stillede til rådighed af kommunen o.l.)

(2)

 Donationer fra det lokale erhvervsliv i form af gratis forsikring i forbindelse med udstillinger o.l.

(3) (5)

 

Gratis transport Andet, hvad:

Hvordan udvælges kunstnere primært til kunstforeningens udstillinger? Vælg gerne flere (1) (2)

 Henvendelse fra kunstnere, der ønsker at udstille hos foreningen  Kunstforeningen foretager opsøgende arbejde (udstillingsbesøg, gennemsyn af bøger og tidsskrifter, samtale med andre kunstforeninger, indsendelse af forslag fra medlemmer o.l.)

(3) (4)

 Benyttede vandreudstillinger  Andet

Hvilken type billedkunstnere er de udstillende kunstnere primært? (1) (2) (3)

 Professionelle billedkunstnere, der primært lever af deres kunst  Kunstnere, der har deres primære indkomst fra andet end salg af deres kunst  Vi udstiller omtrent lige mange professionelle billedkunstnere og kunstnere med anden hovedbeskæftigelse

Hvor stor en andel af kunst indkøbt i 2016 var fra henholdsvis udenlandske kunstnere og danske kunstnere? (Angiv i procent) (Hvis den præcise andel ikke kendes, angiv da et skøn) Danske kunstnere Udenlandske kunstnere


298

2018 RAPPORT

Kapitel_Bilag 7

Andre kommentarer


Kapitel_Bilag 8

2018 RAPPORT

299

Bilag 8.

KUNSTFORENINGERNE – UNDERSØGELSENS REPRÆSENTATIVITET Af tabel A fremgår det, hvor mange kunstforeninger der har besvaret de enkelte spørgsmål. TABEL A. ANTAL BESVARELSER AF ENKELTE SPØRGSMÅL, KUNSTFORENINGER Spørgsmål Besvarelser i alt (inklusive delvist

Antal besvarelser

Antal gyldige ­besvarelser

284

-

Spg. 1: Antal medlemmer

281

-

Spg. 2: Medlemstyper

284

-

Spg. 3: Åben/lukket forening

284

-

Spg. 4: Foreningens aktiviteter

281

-

Spg. 5: Antal udstillinger i 2016

236

235

Spg. 6: Garantikøb eller udstillingsleje

226

-

Spg. 7: Udstillingsleje i 2016

 14

  6

Spg. 8: Garantikøb i 2016

210

208

257

228

261

178

259

-

254

252

Spg. 13a: Tilskud fra kommunen

 42

  37

Spg. 13b: Tilskud fra regionen

 11

  2

Spg. 13c: Tilskud fra virksomheder

 86

  76

Spg. 13d: Tilskud fra fonde

 14

  6

Spg. 13e: Tilskud fra andet

 21

  10

Spg. 14: Samlet årligt tilskud

125

120

Spg. 15: Andre former for støtte

253

-

besvaret)

Spg. 9: Samlet køb hos udstillende kunstnere Spg. 10: Samlet køb hos gallerier og kunsthandlere Spg. 11: Medlemskontingenter Spg. 12: Indkomst i 2016 fra medlemskontingenter


300

2018 RAPPORT

Kapitel_Bilag 8

Spørgsmål Spg. 16: Hvorfra kommer andre former for støtte Spg. 17: Udvælgelse af kunstnere Spg. 18: Professionelle/amatørkunstnere Spg. 19: Udenlandsk/dansk kunst

Antal besvarelser

Antal gyldige ­besvarelser

124

-

209

-

208

-

284

Kilde: Spørgeskema til kunstforeningerne.

På grund af den relativt lave svarprocent i spørgeskemaet er der foretaget en vurdering af repræsentativiteten af de kunstforeninger, som har besvaret spørgeskemaet, for at kunne lave et estimat over samtlige kunstforeningers indkøb af kunst. For at vurdere de kunstforeninger, der har besvaret spørgeskemaet med den samlede population af kunstforeninger, sammenlignes de to populationer af kunstforeninger på to parametre: Om de er åbne eller lukkede kunstforeninger og deres størrelse.385 Disse to parametre er valgt, eftersom vi ikke har andet data på de frafaldne kunstforeninger end navn og kontaktoplysninger samt anden offentligt tilgængelig information. Vurdering af frafald mellem åbne og lukkede kunstforeninger Parameteret åben/lukket angiver, hvorvidt kunstforeningen er lukket for interesserede udefra eller åben for alle. På baggrund af de kunstforeninger, der har besvaret spørgeskemaet, kan frafaldne kunstforeninger karakteriseres som åbne, enten hvis 1) kunstforeningens navn eller kontaktoplysninger indikerer, at den ikke er tilknyttet en virksomhed, kommunal arbejdsplads eller anden organisation, eller hvis 2) kunstforeningen har en hjemmeside, hvorigennem alle interesserede kan tilmelde sig. I tabel B og C ses fordelingen af åbne og lukkede kunstforeninger i hhv. besvarelserne og for hele populationen.

385 Vi har foretaget t-tests for at undersøge, hvorledes de forskelle i andele, som vi kan observere på tværs af variablene åben/lukket og kunstforeningsstørrelse, er signifikante. En t-test beregner en teststørrelse, t, som tager udgangspunkt i de to gruppers relative andele mellem kategorierne i hver variabel. Hvis en teststørrelse er stor, er den undersøgte forskel signifikant, hvorimod en lille værdi indikerer, at forskellen skyldes tilfældigheder.


Kapitel_Bilag 8

2018 RAPPORT

301

TABEL B. OVERSIGT OVER ÅBNE OG LUKKEDE KUNSTFORENINGER I ALT OG I BESVARELSERNE Er kunstforeningen åben eller lukket?

Alle kunstforeninger

Besvarelser

Frekvens

Procent

Frekvens

Procent

Åben

113

 22

 79

 28

Lukket

373

 73

182

 64

Ukendt/ Andet

 27

  5

 23

  8

Total

513

100

284

100

Kilde: Spørgeskema til kunstforeningerne.

28 pct. (79) af de kunstforeninger, der har besvaret spørgeskemaet, er åbne for alle, mens det samme gør sig gældende for 22 pct. af alle kunstforeningerne. Der er dermed en signifikant overrepræsentation af åbne kunstforeninger blandt besvarelserne. I vurderingen af kunstforeningernes samlede køb af kunst kan vi derfor med nogen rimelighed vurdere, hvad overrepræsentationen af åbne kunstforeninger i besvarelserne betyder for estimatet af kunstforeningernes indkøb af kunst. TABEL C. ÅBNE OG LUKKEDE KUNSTFORENINGERS GENNEMSNITLIGE INDKØB HOS HENHOLDSVIS UDSTILLENDE KUNSTNERE SAMT GALLERIER OG KUNSTHANDLERE I ÅR 2016 (KR.) Gennemsnitligt indkøb hos

Gennemsnitligt indkøb hos

udstillende kunstnere i år

gallerier og kunsthandlere

2016

i år 2016

Åbne kunstforeninger

27.000

 3.000

Lukkede kunstforeninger

44.000

33.000

Total

71.000

36.000

Note: Tabellen er baseret på 185 kunstforeninger, som har besvaret spørgsmålet om indkøb hos udstillede kunstnere samt 215 kunstforeninger, som har besvaret spørgsmålet om indkøb hos gallerier og kunsthandlere. Gennemsnittene er inkluderet kunstforeninger, som har svaret 0. Kilde: Spørgeskema til kunstforeningerne.

Åbne kunstforeninger har i gennemsnit pr. kunstforening købt for 27.000 kr. hos udstillende kunstnere. Lukkede kunstforeninger har i gennemsnit pr. kunstforening købt for 44.000 kr. hos udstillende kunstnere. Lukkede kunstforeninger har altså i gennemsnit et højere indkøb hos de udstillende kunstnere end åbne kunstforeninger på knap 17.000 kr. Det samme gør sig gældende, når der ses på kunstforeningernes indkøb hos gallerier og kunsthandlere. Her har åbne kunstforeninger et gennemsnitligt indkøb pr. kunstforening på 3.000 kr., mens de lukkede kunstforeninger har et gennemsnitligt indkøb pr. kunstforening på 33.000 kr. Lukkede kunstforeninger køber altså i gennemsnit kunst hos gallerier og kunsthandlere for 30.000 kr. mere end åbne kunstforeninger.


302

2018 RAPPORT

Kapitel_Bilag 8

Vurdering af frafald mellem store/ små eller mellem kunstforeninger Parameteret størrelse angiver, hvorvidt en kunstforening er stor eller lille/mellem. Parameteret er medtaget for at kvalificere besvarelsernes repræsentativitet under den forventning, at jo større en kunstforening er, desto flere penge indkøbes der kunst for. Blandt de kunstforeninger, som har besvaret spørgsmålet om medlemsantal, defineres en kunstforening som lille/mellemstor, hvis dens medlemstal er mindre end 100, og som stor, hvis dens medlemstal er større end dette. Blandt de frafaldne kunstforeninger defineres en kunstforening som lille/mellemstor, hvis den er en personaleforening i en virksomhed, kommune eller anden organisation, samtidig med at denne har færre end 250 medarbejdere ansat.386 Det omvendte forhold karakteriserer en stor kunstforening. På baggrund af besvarelserne kan kunstforeninger desuden karakteriseres som store, hvis deres navn begynder med en by, eksempelvis “Ebeltoft” efterfulgt af ordet “Kunstforening”. I tabel D ses fordelingen af små/mellemstore og store kunstforeninger i hhv. besvarelserne og frafaldet. TABEL D. OVERSIGT OVER STORE OG SMÅ KUNSTFORENINGER I ALT OG I BESVARELSERNE Kunstforeningens størrelse

Alle kunstforeninger

Besvarelser

Frekvens

Procent

Frekvens

Procent

Stor

279

 54

153

 54

Lille/mellemstor

224

 44

131

 46

Uidentificerbar

 10

  2

  0

  0

Total

513

100

284

100

Kilde: Spørgeskemaundersøgelsen til kunstforeningerne.

46 pct. (131) af de kunstforeninger, der har besvaret spørgeskemaet, er små/mellemstore, mens det samme gør sig gældende for 44 pct. (224) af alle kunstforeninger. Dvs. at der ingen signifikant forskel er på størrelsen mellem de kunstforeninger i besvarelserne og samtlige kunstforeninger. Besvarelserne kan derfor på baggrund af dette parameter bruges til at beregne kunstforeningernes samlede indkøb af kunst.

386 jf. Danmarks Statistiks definition af små og mellemstore virksomheder: http://www.smvportalen.dk/ Om-smvportalen/definition-af-smv.


Kapitel_Bilag 9

2018 RAPPORT

303

Bilag 9.

PRIVATE FONDE, DER STØTTER BILLEDKUNST Fondens/fondets navn

Besvaret vores henvendelse

Ny Carlsbergfondet

Ja

Nordeafonden

Ja

Augustinusfonden

Ja

Oticon Fonden

Nej

Det Obelske Familiefond

Ja

Knud Højgaards Fond

Nej

Bikubenfonden

Ja

A.P. Møller Fonden

Nej

Louis-Hansen Fonden

Ja

Salling Fondene

Nej

VELUX

Nej

VILLUM

Ja

Beckett-Fonden

Nej

15. Juni Fonden

Ja

OJD Fonden

Nej

Kilde: E-mailkorrespondancer med individuelle fonde.


304

2018 RAPPORT

Kapitel_Bilag 10

Bilag 10.

MEDLEMMER AF DANSK ­GALLERISAMMENSLUTNING Andersen Contemporary Charlotte Fogh Gallery Edition Copenhagen Galleri Asbæk Galerie Birch Edeling Galeri Graphique Moderne Galerie Leif Jensen Galerie Mikael Andersen Galerie Moderne Silkeborg Galerie MøllerWitt Galleri Pi Galerie Provence Galleri Weinberger Galerie Wolfsen Galleri Bo Bjerggaard Galleri Bruno Dahl Galerie Egelund Galleri DGV Galleri Elise Toft Galleri Franz Pedersen Galleri Gl. Lejre Galleri Henrik Kampmann Galleri Jacob Bjørn

Galleri NB Viborg Forlaget Nordenvind Galleri Profilen Galleri Progres Gallerie Sankt Gertrud Galleri Specta Galleri Susanne Ottesen Galleri Syd Gallerie Rasmus Peter Galleriet Jørgen Østergaard Galleri Hjorth Gallery Poulsen Hans Alf Gallery Galleri KANT Galleri Lien Marie Kirkegaard Gallery Martin Asbæk Gallery Niels Stærk V1 Gallery BREDGADE KUNSTHANDEL Galerie Helth Galleri Benoni Tom Christoffersen Hostrup-Pedersen & Johansen


Kapitel_Bilag 11 2018 RAPPORT

305

Bilag 11.

SPØRGESKEMA TIL ­KUNSTNERSAMMENSLUTNINGERNE Hvor mange medlemmer har kunstnersammenslutningen?

Hvor ofte holdes der udstillinger? (1) (2)

 

Mindre end en gang om året Flere gange om året, hvor mange?

Hvor stor var den samlede omsætning i form af salg ved alle de udstillinger, der blev afholdt i følgende år? (Angives i kr.) (Hvis der ikke blev afholdt udstilling i det pågældende år, angives 0) 2012 2013 2014 2015 2016

Hvor stor en procentandel af omsætningen går til de udstillende kunstnere? (Angiv i procent)


306

2018 RAPPORT

Kapitel_Bilag 11

Hvor store var udgifterne i forbindelse med alle de udstillinger, der blev afholdt i følgende år? (Angives i kr.) (Hvis der ikke blev afholdt udstilling i det pågældende år, angives 0) 2012 2013 2014 2015 2016

Hvilke typer af udgifter er der i forbindelse med afholdelse af udstillinger?

Hvordan finansiers disse udgifter?


Kapitel_Bilag 11 2018 RAPPORT

307

Ã&#x2DC;vrige kommentarer


308

2018 RAPPORT

Kapitel_Bilag 12

Bilag 12.

KUNSTHALLER I DANMARK En del af museet Brandts, støttet af Odense Kommune og diverse fonde. Brandts er det eneste kunstmuseum i Danmark med en tilhørende kunsthal, Brandts 13. Der vises ny og eksperimenterende Brandts 13, Odense

dansk og international kunst, herunder fotokunst. Brandts modtog i 2016 i alt 18,2 mio. kr. i driftsstøtte fra Odense Kommune. Det er ikke muligt ud fra regnskaberne at se, hvor stor en andel der er gået til kunstmuseet, og hvor stor en del der er gået til kunsthallen. Selvejende institution, grundlagt i 1996 af Københavns Kommune

Fotografisk Center. København

og Kulturby 96. Ligger i Kødbyen. Støttet af Københavns Kommune. Fo- tografisk Center modtager et årligt tilskud på 0,8 mio. kr. fra Københavns kommune.

Den Frie Udstillingsbygning, København

Ejet af kunstnersammenslutningen Den Frie Udstilling. Modtager driftstilskud fra Statens Kunstfond og Kulturministeriet på i alt 2,4 mio. kr. i perioden 2018-21. Ligger på Oslo Plads i København. Eksisteret siden 2009, placeret i et tidligere kraftvarmeværk i

Kunsthal Nord, Aalborg

­Aalborg. En kommunal institution, der modtager driftsstøtte fra Aalborg kommune. Aalborg kommune yder et driftstilskud på 1,5 mio. kr. til kunsthal Nord. Galleri Image er en kunsthal for fotobaseret kunst, der blev oprettet

Galleri image, Aarhus

i 1977. Placeret i Aarhus. Støttet af Aarhus Kommune med 0,4 mio. kr. og diverse fonde, herunder Statens Kunstfond Kunsthal for ny og ældre kunst. Beliggende i Rudersdal Kommune.

Gl. Holtegaard, Rudersdal

Siden 1993 primært drevet af private midler fra Breda Fonden. Modtager støtte fra Rudersdal kommune samt udstillingsstøtte fra en række fonde. Rudersdal yder et driftstilskud på 2,8 mio. kr. Selvejende institution. Stiftet i 1992 på initiativ af Silkeborg

Kunst Centret Silkeborg Bad,

kommune, Silkeborg Teater, turistforeningen for Gjern og Silkeborg

Silkeborg

og Realkredit DK. Har til huse i kurstedet Silkeborg Bad. Modtager tilskud til driften fra Silkeborg Kommune på 3,3 mio. kr. årligt. Sponsorerne udgør fundamentet for Kunstforeningen Gl. Strand.

Kunstforeningen Gl. Strand,

Disse kaldes Arts Partners. Københavns Kommune yder tilskud på

København

2,2 mio. kr. ud af et samlet budget på ca. 13 mio. kr. Dertil kommer fondsstøttet og sponsoreret udstillingsstøtte. Kunsthallen åbnede i 2007 og er ejet af kunstforeningen 44 Møen.

Kunsthal 44 Møen, Vordingborg

Modtager udstillingsstøtte fra fonde og Vordingborg Kommune. ­Vordingborg Kommune har støttet med 65.000 kr.


Kapitel_Bilag 12 2018 RAPPORT

309

Udstillingssted for samtidskunst. En del af Det Kongelige Danske Kunstakademi. Charlottenborg er fra 1. september 2012 lagt samKunsthal Charlottenborg, ­København

men med Det Kongelige Akademis billedkunstskoler. På finansloven for 2016 er foretaget en skønsmæssig fordeling af det samlede budget på 55,7 mio. kr., således at 9,6 mio. kr. er afsat til Kunsthal Charlottenborg. Modtager derudover støtte til udstillinger fra fonde og sponsorer. Udstillingssted for samtidskunst i centrum af Aarhus. Grundlagt i 1917 på initiativ af bestyrelsen for Aarhus Kunstforening af 1847. I

Kunsthal Aarhus, Aarhus

dag udgør de to kunstforeninger KA Venner og Foreningen for Professionelle Kunstnere og Kunsthåndværkere grundlaget for kunsthallens bestyrelse. Aarhus Kommune yder driftsstøtte på 2,8 mio. kr. Ud­ stillinger støttes af Aarhus Kommune og en række fonde. Nikolaj Kunsthal er drevet af Københavns Kommune. Københavns Kommune har dermed det overordnede ansvar for driften af Nikolaj

Nikolaj Kunsthal, København

Kunsthal og yder driftstilskud. Kunsthallen viser eksperimenterende dansk og international samtidskunst. Københavns Kommune har afsat 12,6 mio. kr. til drift af kunsthallen. Overgaden præsenterer omkring 10 årlige udstillinger af ny dansk og

Overgaden, Institut for

international samtidskunst. Overgaden er en selvejende institution.

­Samtidskunst, København

Har eksisteret siden 1986. Årsregnskabet skal godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg, der yder driftstilskud. Rønnebæksholm er en kunsthal, der ligger på herregården Rønnebæksholm i Næstved Kommune. Der vises 4 årlige udstillinger med

Rønnebæksholm, Næstved

hovedvægt på samtidskunst. Rønnebæksholm er en kulturinstitution i Næstved Kommune og driver billedskolen Storstrøm. Modtager driftstilskud fra Næstved Kommune på 3 mio. kr. årligt. Sophienholm ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune og viser udstillinger

Sophienholm, Lyngby-Taarbæk

– i respekt for datidens kulturelle aktiviteter på stedet. Lyngby-Taarbæk Kommune yder driftstilskud på 1 mio. kr. Viborg Kunsthal har eksisteret siden 1994 og har særligt fokus på

Viborg Kunsthal, Viborg

den levende og skabende kunst. Kunsthallen råder endvidere over kunstskole, kunstnerresidency og to atelierer. Viborg Kunsthal modtager driftstilskud fra Viborg Kommune.


310

Profile for Bikubenfonden

Billedkunstens økonomiske rum – Markedets samlede størrelse  

Billedkunstens økonomiske rum – Markedets samlede størrelse  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded