PLEC IES SANTA MARGALIDA

Page 1

iessantamargalida.org

Pla de lectura

Document aprovat en el claustre de dia 23 de maig de 2012


Índex 1. Introducció.............................................................................................................................3 2. Les competències vinculades a la lectura....................................................................................3 3. Diagnòstic inicial.....................................................................................................................4 3.1 Quines són les necessitats formatives?.................................................................................4 3.2 Quines estratègies per a la millora de les competències vinculades a la lectura contempla la concreció curricular?................................................................................................................5 3.3. Com es fomenta la lectura al centre?..................................................................................5 3.4. Com es realitza la formació als usuaris?..............................................................................6 3.5. Quin és el perfil lector de la comunitat educativa?................................................................6 3.6. De quins recursos i infraestructures disposem? ...................................................................6 3.7. Quins són els recursos externs?.........................................................................................6 4. Objectius...............................................................................................................................6 5. Metodologia............................................................................................................................7 6. Responsables i funcions...........................................................................................................8 7. Recursos................................................................................................................................9 7.1. Recursos interns...............................................................................................................9 7.2. Recursos externs..............................................................................................................9 8. Difusió del pla de lectura........................................................................................................10 9. Avaluació, revisió i propostes de millora...................................................................................10 9. Marc legal............................................................................................................................11 10. Bibliografia.........................................................................................................................12

2/16 DC080202-0


1. Introducció La finalitat de l'ensenyament a secundària és proporcionar a l'alumnat les competències bàsiques que l'ajudin a desenvolupar-se dins la societat actual. La lectura és un factor fonamental per al seu desenvolupament i, juntament amb altres processos intel·lectuals, faciliten el desenvolupament personal i l’adquisició dels aprenentatges. El PLEC és el conjunt d’objectius, metodologies i estratègies que ens permetran promoure l'aprenentatge de la lectura, l'aprenentatge a través de la lectura i el gust per llegir en el nostre alumnat. És doncs, una eina per apropar-se a la lectura amb una mirada més àmplia, que implica tots els docents i, la necessitat de vincular l’aprenentatge de la lectura al treball curricular i disciplinar. La proposta que reflectim en aquest projecte parteix, d'una banda, d'una àmplia anàlisi documental 1, i d'altra banda, d'un diagnòstic inicial del centre.

2. Les competències vinculades a la lectura En aquest apartat pretenem acotar l'àmbit d'acció del PLEC i concretar quines són les competències a sobre les quals incidirem, la qual cosa ens facilitarà la determinació d'estratègies per a desenvoluparles, així com el disseny d'instruments i procediments per avaluar-les. Diferenciem tres àmbits (veure Figura 1): 1. La competència lectora vinculada a la competència en comunicació lingüística. La CL suposa comprendre i emprar textos de diferent tipologia, reflexionar-hi i implicar- se en la seva lectura per assolir els objectius propis, desenvolupar el coneixement i totes les potencialitats personals que faran possible participar de manera conscient, crítica, responsable i cívica en una societat democràtica. Les habilitats sobre les quals centrarem la nostra acció a través del PLEC en aquesta competència són: •

IDENTIFICAR el sentit global i el propòsit de textos escrits.

SELECCIONAR en textos escrits les informacions pertinents per als objectius proposats, extreure informacions concretes o precises de textos escrits, realitzant les inferències que siguin necessàries.

INTERPRETAR de manera crítica el contingut de textos escrits.

UTILITZAR ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ de diversos tipus de textos escrits.

COMPRENDRE el VOCABULARI bàsic de textos escrits, buscar el seu significat quan és necessari i deduir el significat contextual de les paraules.

2. La competència informacional, part integrant de la competència referida al tractament de la informació i competència digital. Les habilitats sobre les quals incidirem són2: 1 Hem consultat els portals web del Ministerio de Educación, Cultura y deporte (http://www.mcu.es/libro/MC/PFL/index.html), la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (http://llegirib.ieduca.caib.es/), la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (www.plec.es), el Departament d'Ensenyament (http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/bib/be3/index), així com algunes obres: García Guerrero (2012) i IFLA (2005). 2 Habilitats basades en la proposta que es realitza a la plataforma “Competència informacional a l'aula”: Competència informacional a l'aula. Recuperat 29 Març 2012, des de https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/ i les aportacions que realitza el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/home) i Batlle, C., et al. (http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/bib/be2/index)

3/16 DC080202-0


CERCAR informació (identificar la necessitat d'informació, dissenyar el procés de recerca, organitzar la cerca,...). Respon a la pregunta: Què cerc i per què?

LOCALITZAR la informació (elecció de les fonts d'informació, elecció de les eines de cerca, aplicació de les estratègies de cerca en funció del tipus de consulta,...). Respon a la pregunta: Com i on trobaré la informació?

RECUPERAR la informació (valorar la utilitat, seleccionar per qualitat, obtenir la informació, citar les fonts,...).

3. El gust per llegir, que si bé no és una competència, és una actitud essencial per a la formació integral de l'alumnat.

Figura 1: Àmbits d'intervenció del PLEC

3. Diagnòstic inicial La descripció del centre i l'entorn es detalla al PEC del centre. Abans d’iniciar l'elaboració d'aquest document PLEC, hem realitzat una anàlisi de la situació actual en què es troba el foment de la lectura en el nostre centre. Hem analitzat com treballam les estratègies i procediments per a millorar la competència lectora (l’aprenentatge de la lectura), el tractament de la informació i competència digital, el gust per llegir, la formació d’usuaris, el perfil lector, l’estat de la biblioteca escolar i els recursos externs de què disposam. La finalitat d'aquesta anàlisi es conèixer l'estat que ens trobam quant el foment de la lectura, la qual cosa ens permetrà implementar estratègies per millorar les competències vinculades a la lectura del nostre alumnat. El resultat d'aquesta anàlisi és el següent: 3.1 Quines són les necessitats formatives? Hi ha una opinió generalitzada entre el professorat de les mancances de l'alumnat a l'hora de cercar

4/16 DC080202-0


informació per als treballs que se'ls encomanen des de les diferents matèries. També respecte al tractament que es fa d'aquesta informació i de les fonts que utilitzen. En moltes ocasions usen fonts poc fiables de la qual recuperen la informació sense criteri crític. És usual també que l'alumnat faci del copiar-traduir-enganxar una manera habitual de confeccionar els seus treballs, on el plagi és una conducta excessivament comú. D'altra banda la cita de les fonts d'informació sol ser deficient i l'alumnat se sol limitar a reproduir la URL dels llocs webs que visita. En aquest context, el desenvolupament de la competència informacional esdevé una estratègia fonamental per la millora de l'aprenentatge. D'altra banda, el professorat en general coincideix en assenyalar que l'alumnat té dificultats per processar la informació quan llegeix, extreure les idees principals, sintetitzar texts, resumir, etc., per la qual cosa una intervenció adreçada a la millora de la comprensió lectora és fa imprescindible. 3.2 Quines estratègies per a la millora de les competències vinculades a la lectura contempla la concreció curricular? El centre té objectius, estratègies i procediments definits o sistematitzats per treballar l'aprenentatge de la lectura (entès com una progressió ascendent en l'adquisició de la comprensió lectora, i una ampliació de la capacitat de llegir textos i imatges cada cop més complexos per part de l'alumnat). Aquests objectius queden reflectits en la concreció curricular d'ESO aprovat el 29 de juny de 2011. Dins la competència en comunicació lingüística hi ha dos indicadors a on l'alumnat ha de comprendre i interpretar correctament una informació escrita determinada i expressar-se per escrit amb adequació, coherència, cohesió i correcció. Per tant, en les diferents matèries es realitza alguna activitat en que l'alumne llegeixi, comprengui i interpreti un text escrit (notícia de diari, relat,...). El tractament de la informació i la competència digital és un dels eixos principals del projecte educatiu de centre. Les tasques que es realitzen per assolir aquesta competència venen donades a la Concreció curricular d'ESO. Dins la concreció es donen tres indicadors que es treballen durant tota l'etapa educativa: •

La recerca, contrasta i selecció de les fonts diverses (implica un treball de recerca que impliqui l'ús de fonts bibliogràfiques i/o orals). Per fer l'activitat tenen en compte l'adequació, la varietat i la fiabilitat de les fonts utilitzades.

Organització, relació, anàlisi i síntesi de la informació objecte de recerca. Implica la presentació d'un treball de recerca emprant tants fonts bibliogràfiques, orals com digitals. Per tant, l'alumnat fa un treball estructurat, relacionar la informació que ha obtingut de les diferents fonts, té una actitud crítica i reflexiva i una capacitat de síntesi.

Comunica la informació i els coneixements adquirits fent ús de recursos expressius que incorporin els diferents llenguatges i tècniques específiques de cada matèria, a més de les TIC. Implicarà la presentació d'un treball de recerca emprant processador de text, presentacions, full de calcul, vídeo, so, fotografia, mural, debat.... En aquest indicador es té en compte l'adequació, la capacitat de comunicar i la creativitat.

Tots aquests indicadors es poden agrupar sota una mateixa acció: la realització per part de l'alumne d'un treball de recerca (preferiblement a 3r o 4t d'ESO i amb caràcter interdisciplinar). Les seves característiques es concreten en la competència per aprendre a aprendre. 3.3. Com es fomenta la lectura al centre? En el centre tenim sistematitzat algunes activitats per fomentar la lectura. Per la diada de Sant Jordi s'ha realitzat intercanvi de llibres, una exposició de llibres que han influenciat, taller de poesia... A més, amb col·laboració amb la llibreria Bergas, es posa una paradeta per vendre llibres durant la setmana de Sant Jordi. En ocasió d'aquesta diada, la comissió d'activitats extraescolars, conjuntament amb els

5/16 DC080202-0


departaments lingüístics realitzen actes i activitats. Cada curs acadèmic es realitza, en col·laboració amb l'àrea de cultura de l'ajuntament de Santa Margalida, el Concurs Literari Joan Mascaró a on tot l'alumnat del centre hi pot participar elaborant les seves produccions literàries (relat curt i poesia). A primer cicle d'ESO es va crear una biblioteca d'aula i durant l'hora d'estudi es dedicava a llegir llibres de forma individualitzada. 3.4. Com es realitza la formació als usuaris? Alumnat: A principi de curs els alumnes de primer d'ESO visiten la biblioteca escolar. El coordinador de biblioteca realitza una xerrada informativa sobre l'organització i funcionament de la biblioteca. Al segon trimestre es fa una visita guiada a la biblioteca municipal, normalment es fa durant una hora de tutoria. La finalitat d'aquestes activitats formatives es donar a conèixer el funcionament i els recursos existents que dona aquest servei. Professorat: Al professorat de guàrdia de biblioteca es fa una reunió informativa explicant les normes i funcionament de la biblioteca. Famílies: Actualment no es realitzen activitats formatives per les famílies. 3.5. Quin és el perfil lector de la comunitat educativa? Amb les activitats que es duen a terme per fomentar la lectura és podrien fer una idea del perfil de l'alumnat, malgrat tot no tenim cap instrument quantificable per poder dir les característiques del perfil de l'alumnat. Referent al professorat i a les famílies, no tenim dades per poder identificar el perfil lector d'aquests dos grups que formen part de la comunitat educativa. 3.6. De quins recursos i infraestructures disposem? Infraestructures i recursos (Veure annex I: inventari) 3.7. Quins són els recursos externs? Es realitza una reunió anual amb la responsable de la biblioteca del municipi. Se li lliura el llistat de lectures obligatòries del centre per a què les biblioteques del municipi disposin d'alguns exemplars pel préstec. S'acorda que l'alumnat del centre realitzarà durant el curs una visita a la biblioteca municipal de Santa Margalida.

4. Objectius Els objectius del PLEC són: 1. Desenvolupar les competències bàsiques vinculades a la lectura (comprensió lectora i informacional). 2. Fomentar l'hàbit lector, el gust per la lectura i la cultura literària.

6/16 DC080202-0


3. Potenciar l'ús adequat dels recursos bibliogràfics i digitals, així com dels espais destinats a la lectura i a la recerca de la informació (biblioteca, biblioteca d'aula...). 4. Implicar altres agents de la comunitat educativa en el projecte educatiu del centre (administració local, coordinació amb escoles de primària, famílies...). 5. Facilitar al professorat eines per al tractament i la recerca d'informació i per al plantejament d'activitats d'ensenyament-aprenentatge a l'aula vinculades a la lectura.

5. Metodologia El PLEC és un projecte que es desenvoluparà al llarg de 3 anys (2012-2014) i constitueix el marc de referència a partir del qual es concretaran accions dins la programació general anual de cada curs. En aquest apartat definim les estratègies metodològiques adreçades a l'assoliment dels objectius generals. OBJ

1

ESTRATÈGIES •

Elaboració d'un pla de continguts, temporitzat per cursos, adreçat al desenvolupament de la competència lectora i informacional (tractament de la informació i competència digital).

Reconversió de les sessions d'activitat d'estudi assistit de primer i segon d'ESO en sessions adreçades al desenvolupament de la competència lectora i informacional.

Determinació d'accions concretes (i sempre que sigui possible interdisciplinars) en les programacions didàctiques de cada matèria.

Implementació de proves d'avaluació externes (PISA, proves de diagnòstic..) i internes, relatives a l'assoliment de competències relacionades amb la lectura.

Realització d'activitats adreçades a la formació d'usuaris.

Implementació d'accions al foment de la lectura adreçades a l'alumnat NESE.

Organització d'activitats lúdiques entorn a la lectura (premi literari Joan Mascaró i Fornés, celebració de Sant Jordi, xerrades amb escriptors, realització de tallers,etc.).

Creació d'un clima lector amb la implicació de tota la comunitat educativa.

Foment de l'ús de la biblioteca a través de l'organització d'activitats de dinamització

Elaboració de la normativa de biblioteca i actualització del ROF en aquest sentit.

Organització i gestió del fons bibliogràfic de les aules-matèria per part dels departaments didàctics

Gestió i catalogació del fons bibliogràfic amb el programa Abies

Elaboració d'un blog per a la dinamització de la biblioteca escolar.

Difusió del fons bibliogràfic a través de la web, blog, revista escolar,...

Integració d'un procés de biblioteca dins el sistema de gestió de qualitat.

Reunions periòdiques de coordinació amb els responsables de l'administració.

2

3

4

7/16 DC080202-0


5

Realització d'activitats adreçades a la formació d'usuaris.

Coordinació amb els responsables de les biblioteques i altres organismes amb fons documental del municipi.

Coordinació amb les escoles de primària.

Inclusió d'activitats de formació per al professorat en el pla anual de formació.

6. Responsables i funcions Per aconseguir l'eficàcia d'aquest pla és imprescindible que cada ensenyant assumeixi que la lectura forma part dels objectius i continguts de totes i cadascuna de les àrees del currículum i, a més, que s’ha de treballar des del centre amb la col·laboració activa de les famílies i d’altres institucions com poden ser les biblioteques públiques i les administracions. L'òrgan que gestionarà la implantació i desenvolupament del PLEC serà una comissió constituïda a aquest efecte i que estarà constituïda per: •

Un coordinador (que serà el mateix que el de biblioteca).

Un cap d'estudis.

Els caps de departament de les àrees lingüístiques.

El professorat que vulgui participar-hi activament.

Les funcions de la comissió són: •

Elaborar la programació anual del PLEC i avaluar-la per a incorporar-la a la memòria.

Extreure i analitzar els resultats de les proves relacionades amb les competències lectora i informacional (avaluació de diagnòstic,...).

Extreure i analitzar la informació vinculada al PLEC obtinguda a través de les enquestes (professorat, alumnat, i famílies).

Recollir les necessitats lectores i d'informació de tota la comunitat educativa.

Donar suport i difusió dels projectes i activitats que es desenvolupen a partir del PLEC i estan relacionades en la competència informacional, lectora i el gust per llegir.

Proposar activitats a principi de curs amb la finalitat de fomentar la lectura i l'ús de la biblioteca.

Assessorar a membres de la comunitat educativa en aspectes relacionats amb la competència lectora, lingüística i el gust per llegir.

Les responsabilitats del coordinador són: •

Impulsar el PLEC.

Redactar la programació anual i la memòria.

Organitzar els espais i recursos de la biblioteca escolar, i vetllar pel desenvolupament del projecte de biblioteca

8/16 DC080202-0


Facilitar informació al professorat, a l'alumnat i a tota la comunitat educativa sobre els recursos disponibles pel desenvolupament de les competències relacionades amb el PLEC.

Preparar, organitzar i difondre instruments i materials específics de suport al professorat.

Orientar, facilitar i difondre materials i eines a l'alumnat relacionades amb la competència lectora i informacional.

Establir canals de coordinació amb els serveis educatius, la biblioteca pública i altres institucions i organismes de la comarca.

Controlar el procés de biblioteca en el marc del sistema de gestió de qualitat.

7. Recursos En aquest apartat fem una relació dels recursos interns i externs que ens facilitaran el desenvolupament del PLEC. 7.1. Recursos interns •

Biblioteca d'aula-matèria: cada aula disposa d'un fons bibliogràfic, que consta d'obres de referència (diccionaris) i llibres de lectura. plantejar a CCP, aportacions de l'alumnat, dels departaments...

Biblioteca del centre: la biblioteca consta d'ordinadors, connexió a internet. Els documents estan catalogats informàticament amb el programa Abies. Està oberta cada dia, de les 9h del matí fins a les 14:00h, atesa pel professorat pertinent. Espai d'estudi, lloc de consulta, xerrades, autors, interpretacions,...

Aules d'informàtica: el centre disposa de dues aules d'informàtica amb connexió internet.

Pissarres digitals: Les aules de primer cicle d'ESO disposen de pissarres digitals

Material audiovisual: el centre disposa de càmeres digitals, de vídeo i projectors mòbils

Aula d'audiovisuals: l'aula té un projector, dvd, etc., a més de connexió internet.

Ordinadors portàtils: cada passadís del bloc de primer cicle i de segon cicle disposa d'ordinadors portàtils.

Web del centre: hi ha un enllaç al catàleg de la biblioteca del centre i de la biblioteca municipal.

Bloc de la biblioteca.

7.2. Recursos externs •

Biblioteca pública de Santa Margalida, Can Picafort i Son Serra: aquestes biblioteques ofereixen activitats adreçades tant a l'alumnat, professorat i famílies.

Llibreries de la comarca: la llibreria organitzen activitats per facilitar a l'alumnat la tria del seu llibre d'aula, cedeixen llibres per exposicions, venda de llibres per la diada de Sant Jordi...

Recursos en línia tant del centre com d'altres administracions o entitats.

CEP Inca: ofereix cursos relacionats en el foment de la lectura, organització i gestió de biblioteques escolars...

9/16 DC080202-0


Tecnologies de la informació i de comunicació i la lectura: recerca de llibres, articles, publicacions periòdiques, ús de diccionaris, enciclopèdies, atles online.

8. Difusió del pla de lectura El PLEC estarà accessible a tota la comunitat educativa a través de la web del centre i del bloc de la biblioteca escolar. A més, a la biblioteca escolar hi haurà una còpia del document en paper. www.iessantamargalida.org www.bibliotecaiessantamargalida.blogspot.com

9. Avaluació, revisió i propostes de millora. En aquest apartat determinem els instruments i procediments que ens han de permetre valorar el grau d'assoliment dels objectius del projecte. Val a dir que aquests objectius es concretaran anualment a la PGA fins a la total implantació del PLEC. En aquesta concreció anual es determinaran els indicadors per a la mesura. A la Taula 1 relacionem els objectius amb els instruments d'avaluació que s'aplicaran:

10/16 DC080202-0


Objectius

Procediments i instruments d'avaluació

Desenvolupar les competències bàsiques vinculades a la lectura

Avaluació diagnòstica a 2n d'ESO

Realització d'una prova a l'alumnat sobre competència lectora i informacional durant el darrer curs de l'ESO (basada en proves externes del tipus PISA i implementada, sempre que sigui possible en alguna àrea lingüística)

Fomentar l'hàbit lector, el gust per la lectura i la cultura literària.

Enquesta general de l'alumnat a través de l'aula virtual.

Potenciar l'ús adequat dels recursos bibliogràfics i digitals, així com dels espais destinats a la lectura i a la recerca de la informació (biblioteca, biblioteca d'aula...).

Registre de préstec de la biblioteca del centre.

Valoració dels responsables de la biblioteca.

Implicar altres agents de la comunitat educativa en el projecte educatiu del centre (administració local, coordinació amb escoles de primària, famílies...).

Actes de les reunions de coordinació amb altres agents de la comunitat educativa.

Facilitar al professorat eines per al tractament i la recerca d'informació i per al plantejament d'activitats d'ensenyament-aprenentatge a l'aula vinculades a la lectura

Enquesta general del professorat a través de l'aula virtual.

Valoració de la formació.

Taula 1: Procediments i instruments d'avaluació

La valoració dels resultats obtinguts i la seva anàlisi i interpretació la realitzarà anualment la comissió del PLEC i es reflectirà a un apartat específic de la memòria del centre. Al llarg del curs els diferents departaments didàctics, la CCP i la comissió del PLEC podran realitzar els ajusts convenients per tal d'assolir els objectius establerts a l'inici de curs.

9. Marc legal •

Llei orgànica 2/2006 (LOE), de 3 de maig. http://www.educacion.es/dctm/mepsyd/horizontales/prensa/documentos/2008/loe.pdf? documentId=0901e72b80027758 (article 113)

Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears (article 10)

11/16 DC080202-0


10. Bibliografia Ministerio de Educación , Cultura y deporte. Pla de foment de la lectura. Recuperat gener 2012., des de http://www.mcu.es/libro/MC/PFL/index.html Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Educació, cultura i universitats. Recuperat gener 2012, des de http://llegirib.ieduca.caib.es/

Biblioteques escolars IB.

Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Ministerio de Cultura. PLEC: proyecto de lectura para centros escolares. Recuperat gener 2012, des de www.plec.es Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament. Bundó, D. BE3 - La Biblioteca escolar 3: El Pla de Lectura de Centre (PLEC). Recuperat gener 2012, des de http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/bib/be3/index Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament. Blasco, A., et al. Competència informacional a l'aula. Recuperat gener 2012, des de https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/home Batlle, C., et al. - La Biblioteca escolar 2: La Competència Informacional des de la biblioteca escolar. Recuperat gener 2012, des de http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/bib/be2/index IFLA. (2005). Directrius IFLA/UNESCO per a la biblioteca escolar. Col·legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya. García Guerrero, José. (2012) Contribución de la biblioteca escolar al fomento de la lectura . Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Educación.

Annex I: Inventari La biblioteca està situada al bloc B de l'institut i és un espai d’ús exclusiu. Consta de dos espais diferenciats, a la part superior es troba l'àrea dels ordinadors i a la planta baixa s'ubica la zona de consulta, lectura i estudi.. A un costat de la biblioteca hi ha una gran finestral, amb vista al pati, que li dóna molta llum natural durant tot el dia. Disposa del següent equipament: - 1 taula de recepció - 8 taules d'estudi (2 per ordinadors) - 36 cadires de diferent format. - 33 prestatgeries. - 2 butaques - 1 tauler d'anuncis - 1 expositor de revistes - 2 armaris vitrina - 1 carro - 7 ordinadors (6 de consulta i 1 per gestió) i una impressora laser connectats en xarxa - 1 deshumificador

12/16 DC080202-0


- 3 radiadors (dos d'oli i un elèctric) - 3 papereres.

–ANNEX

II: Propostes d'activitats

Les activitats que es duran a terme es concretaran en la PGA de cada curs escolar o en le PD del departament que realitzi una activitat en concret. A continuació esmentam una sèrie d'activitats que es podrien dur a terme.

· Som actors i actrius Descripció: L'alumnat que cursa l'optativa de teatre representen diferents obres literàries o part d'elles en la Festa de Nadal i de final de curs.

· La Revista escolar Descripció: Un grup d'alumnes amb la coordinació d'un o més professors elaboraran i publicaran la revista on també es pot incoure una secció referent a recomanacions o crítiques de llibres,...

· Tauler de notícies i curiositats ( Sabies que….) Descripció: L'alumnat seleccionaria de la premsa o d’internet algunes notícies destacades o d'interès per ells i els exposarien al tauler de notícies de la Biblioteca. Al taulell també s’exposaran curiositats (Ex: Sabies que ..... ), escrites per ells amb la intenció d’informar als altres. Es podria fer un recull d’aquestes anualment. (Encarregat de coordinar-ho: coordinador de biblioteca).

· Maletes viatgeres Descripció: Cada grup classe de primer cicle disposa d’una maleta amb llibres i CDs i cada divendres se l’emportarà de préstec un alumne-família fins el dijous següent per a què aquests facin lectura familiar a casa. Es tracta d'implicar a les famílies amb la lectura. Una altra varietat és poder disposar de les maletes que ...

· Bibliopati. Descripció: Es tracta d’oferir a les hores d’esplai un racó on l'alumnat que vulgui pugui gaudir de la lectura (un còmic, revista, ...)

· Concurs Literari Joan Mascaró i Fornés. Descripció: Per Sant Jordi es fa un concurs literari a nivell de centre on l'alumnat elaborarà una producció literària.

· Realització d’un punt de llibre.

13/16 DC080202-0


Descripció: es plantejaria un taller on l'alumnat elaboraria un punt de llibre. S'exposarien per a què tots poguéssin compartir la seva creativitat.

· Realització d’un taller de felicitacions nadalenques. Descripció: es plantejaria un taller de Nadal on l'alumnat elaboraria felicitacions. S'exposarien per a què tots poguéssin compartir la seva creativitat.

· Realització d’un taller de còmics, auques,... Descripció: es plantejaria una tasca on l'alumnat elaboraria els seus propis còmics. S'exposarien per a què tots poguéssin compartir la seva creativitat.

· Introducció a la Biblioteca . La primera visita Descripció : l'alumnat de primer cicle i els nouvinguts realitzaran una visita a la biblioteca de l’escola en les sessions de tutoria, per primera vegada, amb l’objectiu de que es familiaritzin amb aquesta, que coneguin al responsable, el qual els hi explicarà les normes de funcionament, l'organització,...

· Visita a la biblioteca municipal o a altres. Descripció : realitzar una visita a la biblioteca municipal o a altres biblioteques amb el fi d’aconseguir que l'alumnat la conegui i en pugui fer ús. La visita serà guiada i es podria plantejar alguna activitat.

· Visita a l'arxiu municipal. Descripció : realitzar una visita a l'arxiu municipal amb la finalitat que l'alumnat el conegui. La visita serà guiada pel tècnic de cultura.

· Biblioteca d’aula. Descripció: L’activitat consisteix en dinamitzar la biblioteca d’aula: dedicar temps a la lectura en hores d' estudi assistit, poder-ne fer préstec, intercanvi entre aules, aportació de llibres usats per part de l'alumnat, inclure produccions literàries seves.

· Biblioteca oberta al municipi. Descripció: Aquesta biblioteca podria estar oberta per les tardes de dilluns a dijous de 17 a 19 h.

· Cercàlia: Aprendre a no perdre's https://sites.google.com/site/badiella3/tasca Descripció: Aquesta activitat serveix per conèixer l'organització de la biblioteca del centre. És una tasca en parelles.

14/16 DC080202-0


· Xerrades: escriptors, pintors, etc. Descripció: es tractaria d'organitzar per part del departament visites d'alguns escriptors,... dels mateixos llibres que se'ls encomanin o d'altres.

· Berenars poètics. Descripció: durant el temps d'esplai alumnat del centre farà una lectura poètica d'una temàtica concreta.

· Orientació bibliogràfica i documental a l’alumnat de 2n de Batxillerat en el treball de recerca i comentaris de texts.

· La biblioteca informa... Descripció: s'inclouria una secció per les novetats de la biblioteca del centre. · La teva empremta.

1.Xerrada memòria històrica – esport – científic 2.Mercadet de llibres 3.Premi fotogràfic: fomentar la lectura 4.Logotip biblioteca 5.Llegir contes a l'aula: de secundària a primària, de 2n cicle a 1r cicle... 6.Lectura oral: recitar poesia, llegir un llibre conjuntament 7.El blog de la lectura 8.Recerca de llibres de lectura a través de les TIC: www.quellegeixes.cat, www.gremidellibreters.cat, http://llegirib.ieduca.caib.es/ · Celebració d'algunes diades amb acompanyament de produccions literàries. - 10 de desembre: dia dels Drets Humans. - 17 de gener: Sant Antoni - 30 de gener: dia escolar de la no-violència i la Pau. - Darrer divendres de gener: - Dia del centre, que cada any té una temàtica diferent. - 8 de març: dia de la Dona - 21 de març: dia mundial de la poesia - 22 de març: dia mundial de l'aigua

15/16 DC080202-0


- 23 de març: dia mundial de la meteorologia - 23 d’abril: dia del Llibre - 5 de juny: dia mundial del medi ambient.

16/16 DC080202-0


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.