a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 12 27

WWW.BACTUEEL.NL

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 39 JAARGANG weeknr:

40 jarig jarig 40 jubileum jubileum

02 juli 17 2020 02 MAART juli 2012 2012

Boekverkoop in bibliotheken Boekverkoop

AAggeennddaa

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones :::Seniorenmiddag Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen Zaterdag 77 juli juli viert viert ACV ACV vrouwen verenigingen ::FOpen ietsen gez.vrouwenver. Zaterdag : Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig de ::13.30 Seniorenmiddag uur vanaf het Plein Seniorenmiddag : Fietsen met jubileum. Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke jubileum. : : Joy4Kids vrouwen vrouwen verenigingen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in 114apr Fietsen orpsbelangen aug : :D met deledenvergadering gezamelijke Van11.00 11.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uurmogen mogen De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in vrouwen verenigingen Van vrouwen verenigingen Dronten geldt geldt echter echter een een speciale speciale actie: actie: voor voor €€ 5,5,- kunt kunt uu een het Koetshuis. Inloop 19.30 uur, Dronten een plastic plastic tas tas 15 aug :inSeniorenmiddag de coureurs in verschillende spec15 aug : Seniorenmiddag de coureurs in verschillende specmetromans romansen en informatieve informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor €€ 7,50 7,50 een een plastic Fietsen gezamelijke met plastic tas tas met met 23 20.00 Aanmelden om 23 aug aug ::aanvang Fietsen met met de deuur. gezamelijke taculaire klassen hun rijkunsten taculaire klassen hun rijkunsten vrouwen verenigingen jeugdboeken. vrouwen verenigingen lid te worden is ook mogelijk op de laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven jeugdboeken. 05 sept : Open dag Scharrelberg laten 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 Bijeenkomst zelf. Anbo 11 sept sept ::avond Bijeenkomst Anbo Circuitaan aan de de Biddingringweg Biddingringweg in in Circuit De boekverkoop boekverkoop isis tijdens tijdens openingstijden openingstijden in in de de bibliotheken bibliotheken Dronten, 11 De Dronten, 11 sept sept :: ledenavond ledenavond Passage Passage Biddinghuizen. De autocross is 212apr :::O Afdelingsavond ntspanningssessie 20.10 van -van 21.15, 12 sept Vrouwen nu Biddinghuizen. De autocross is sept Afdelingsavond Vrouwen nu Swifterbant en Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl 19 Seniorenmiddag speciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitge- Swifterbant en Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl 19 sept sept ::baan Seniorenmiddag 32 bij Cesartherapie Animee. speciaal 19 19 sept sept :: ZijActief ZijActief lezing lezing Ans Ans Schrijer Schrijer breidmet meteen eenduo-race duo-raceen enererwordt wordt breid 425apr Café Anbo 25 sept Bijeenkomst sept :::Repair Bijeenkomst Anbo geeindigd met een nieuw in het 25 sept viert “het geeindigd met een nieuw in het sept :::FIVN IVN viert “het jaar jaar van vande debij” bij”met met 725apr ietsen gez.vrouwenver. een levengeroepen geroepencaravanrace. caravanrace. In In en en een lezing lezing inin het het Koetshuis Koetshuis leven 03 03 okt okt 13.30 uur vanaf het Plein rondom een een tent tent kunt kunt uu genieten genieten rondom t/m 77 okt: Najaarsfeestweek t/mapr okt: Najaarsfeestweek Koetshuis Koetshuis 15 ::Seniorenmiddag 04 okt Open dag van een uitgebreid assortiment aan 04 okt : Open dag Scharrelberg Scharrelberg van een uitgebreid assortiment aan Met ingang van maandag 16 maart sluit De Meerpaal haar deuren en cancelt alle activiteiten voor zowel 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting 15 van Nu,Ontmoeting ledenavondininhet 07 apr okt : :Vrouwen Interreligieuze het versnaperingen en en erer zullen zullen veel versnaperingen Na34 34 jaar in het het onderwijs, onderwijs, waarvan 28 jaar opvoorstellingen, De Wingerd Wingerd gewerkt Koetshuis. De Meerpaal, Het Koetshuis,veel De Steiger alsjaar Inloophuis De Kans.waarvan Dit geldt28 voor alle lessen, 15 apr : M Na in jaar op De gewerkt Koetshuis. ledenavond eezingavondPassage de Blauwbaarden in extra aktiviteiten zijn voor jong en 09 okt : extra aktiviteiten zijn voor jong en inloopactiviteiten, verhuringen, etc. De sluiting in ieder geval tot 1 april van kracht. Iedereen die voor 09 okt : ledenavond Passage tehebben, hebben,blijft gaat juf juf Riet met met pensioen. pensioen. gaat Riet 09 Bijeenkomst Anbo Voorhof, aanvang oud,zoals een bungee bungee trampoline, tekaartjes 09 okt okt ::de Bijeenkomst Anbo 20.00 uur oud,zoals een trampoline, een voorstelling of leerlinguitvoering heeft gekocht, wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over 10 okt :: Afdelingsavond Vrouwen 10 okt Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu een V8-buggy, race simulator en 18 apr ::Joy4Kids een race simulator en hoe V8-buggy, en wat omtrent deze voorstelling (definitieve verplaatsing of annulering). Reeds gekochte bioscoop10 okt ZijActief workshop Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Tijdens de receptie 10 okt : ZijActief workshop Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Tijdens de receptie een klimwand en voor de aller14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis kaartjes kunnen geretourneerd worden, het reeds betaalde bedrag krijgt men retour. 21 gez.vrouwenver. een klimwand en voor de aller14 apr okt : :fietsen Benefietconcert in Colombinehuis willen we we uu de de gelegenheid gelegenheid geven geven haar haar de de hand hand te te schudden. schudden. De De 17 Seniorenmiddag 17 okt okt ::13.30 Seniorenmiddag kleinsten een een springkussen springkussen en en willen kleinsten uur vanaf het Plein receptie wordt wordt gehouden gehouden op op vrijdag vrijdag 13 13 juli juli van van 16.00uur 16.00uur tot tot 17.30uur. 23 okt : Bijeenkomst Anbo receptie 17.30uur. 23 okt : Bijeenkomst Anbo schminken. De maaltijden voor Tafeltje Dekje serviceplein@meerpaal.nl of be31 okt Afdelingsavond Vrouwen van nu schminken. 22 Workshop bonbons maken. 31 apr okt :::ZijActief, Afdelingsavond Vrouwen van nu 09 blijven bezorgd worden aan onze treffende contactpersoon binnen 09 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen De Meerpaal. De Meerpaal vraagt afnemers. 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen Eenzeer zeergeschikte geschikte"UIT-TIP" "UIT-TIP"voor voor Een 11 11 nov nov :: Benefietconcert Benefietconcert inin Colombinehuis Colombinehuis een ieder ieder die die op op zoek zoek isis naar naar begrip indien we niet direct kunnen 13 een 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo reageren gezien de grote drukte op Voor vragen kan men contact op13 spanning, sensatie, sensatie, spektakel spektakel en en 13 nov nov :: Ledenavond Ledenavond passage passage spanning, 13 nemen 13 nov nov :: IVN IVN lezing lezing over over bevers bevers plezier!met het Serviceplein van De dit moment. plezier! Staatsbosbeheerruimte StaatsbosbeheerruimteZ60 Z60 Meerpaal door een mail te sturen naar 17 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 21 21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 27 27 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 11 dec : advent/kerstavond 11 dec : advent/kerstavond Passage Passage 11 dec : Bijeenkomst Anbo 11 dec : Bijeenkomst Anbo 12 dec : Seniorenmiddag 12 dec : Seniorenmiddag 14 14 dec dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt 19 dec Vrouwen van nu 19beheerst dec :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Nederland is in rep en roer. Het coronavirus voor een groot deelvan onsnuda19 dec : ZijActief 19 dec : ZijActief kerstavond kerstavond

Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op te leen leen in in de de bibliotheken maar maar ook ook te te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van van romans bibliotheken romans tot tot kunstboeken tot tot kinderboeken. kinderboeken. Prima Prima geschikt geschikt om om mee mee te kunstboeken te nemen nemen op op vakantie. vakantie.

07 07 juli juli 18 10 juli 10 mrt juli 24 mrt 11 juli 11 juli 18 18 juli juli 26 juli 26 mrt juli 28

Update maatregelen Meerpaal m.b.t. juf hetRiet Coronavirus Afscheid Afscheid

Voorjaarsvergadering Dorpsbelangen gaat niet door

Mondkapjes?

In verband met het coronavirus roept de overheid op om sociale contacten te beperken. U zult begrijpen dat ook de voorjaarsvergadering van de Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen op woensdag 1 april onder de huidige omstandigheden niet doorgaat. Zodra er meer duidelijk is over hoe lang deze Coronacrisis gaat duren, laten we u weten wanneer de vergadering wel wordt gehouden.

Oproep: ‘Zorg voor elkaar’ Het bestuur van Dorpsbelangen roept alle inwoners van Biddinghuizen op de zo geroemde gemeenschapszin van de Biddinghuizenaren in de praktijk Zonne-Energie te brengen. Het motto voor de komende, voorlopig drie weken, zal zijn Zonne-Energie ‘zorg voor elkaar’. Daar bedoelen we bijvoorbeeld mee, haal boodschapmet Zonnepanelen met Zonnepanelen pen voor mensen die dat zelf niet kunnen of durven; als je toch kookt, kook 'uit' Biddinghuizen 'uit' dan een keerBiddinghuizen iets extra voor je oude alleenstaande buurman of buurvrouw. Ecosave Waar er vier eten, kunnen er ook vijf eten; houd je oudere dorpsgenoten een Ecosave beetje in desinds gaten,2001 gaan de gordijnen ’s ochtends wel open? Laten ze hun sinds 2001 hondje nog wel uit? Er zijn vast nog veel meer dingen te bedenken, met 0321 332038 zijn allen 0321 zijn we332038 creatief genoeg om van Biddinghuizen een nog zorgzaUweigen eigenstroom mere gemeenschap testroom maken. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar! Uw

gelijks leven. De eerste drie, vier pagina’s in de media gaan alleen maar over aantallen zieken, afgelaste evenementen, te nemen voorzorgsmaatregelen en al wat nog meer te melden is over het virus. Op radio en televisie van hetzelfde laken een pak. En hoe is het in Biddinghuizen? NLDoet is afgezegd. Er komt dit jaar bijna zeker nog een NLDoet, of misschien wordt het BiddinghuizenDoet genoemd. NLDoet zou afgesloten worden met een gezellig samenzijn met alle vrijwilligers uit Biddinghuizen die op de een of andere manier een bijdrage hebben geleverd aan alle activiteiten in ons fraaie dorp, denk FRENCH daarbij aan het Op Dreef Festival, MANICURE… FRENCH MANICURE… het sleepbootfestival, de Winterfair, de Sinterklaasintocht, de Koningsdagfestiviteiten, het Paasei zoeken en noem verder maar op. Want we mogen trots zijn op •• Natuurlijke mooie gelakte Natuurlijke mooie gelakte al die mensen die hun vrije tijd beschikbaar stellen om Biddinghuizen nog aannagels, of uw teennagels…! nagels, of uw teennagels…! trekkelijker te maken. Zonder die vrijwilligers bijvoorbeeld geen Dorpsbelangen, •• Basislak met een mooi Basislak met een mooi IJsvogel of Scharrelberg. Maar het gezelligewit samenzijn, een soort “dank je wel wit randje. randje. voor je inzet”, ging niet door. Het komt zeker• later dit jaar. Deze maand geen sport Durf uw handen te • Durf handen weer weer te en kerkdiensten meer. In de supermarkten hoorde ikuw medewerkers verzuchten dat laten zien. zien.ontzettend volle karren, ze dit nog nooit hadden meegemaakt. Lege laten schappen, •• Nu voor €€ 17,50 en… Nu voor maar 17,50 en… Dit gehaaste mensen. De AH kreet: ‘hamsteren’, werd iets maar te letterlijk genomen. nagellak Het setje nagellak krijgt krijgt terwijl de supermarktbranche in de krant keerHet opsetje keer benadrukt dat hamsteren er gratis bij!! niet nodig is. We lezen vaak selectief. Wat ik uu nog gezien erniet gratis bij!!heb in Biddinghuizen, zijn mondkapjes. Gelukkig zijn we daar (nog) te nuchter voor.

Bestuur Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Biddinghuizen

Joop de Jager

v.a.€€0,05 0,05 v.a.

Be Be Beautiful Beautiful Dreef Dreef 65 65 8256 8256AZ AZ Biddinghuizen Biddinghuizen 06 06 -- 53 53 62 6262 6224 24


DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

035-6245555. THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, heb meegedaan met een songJeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 van Teddy Scholten: ‘weet jeâ€?. De rest zong in het Engels. Met de gitarist uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden Spreekuur The Threema. blues, Toos, APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: GEZINSZORG: t/m vrij. 0320-233565; inloopspreekuur: donder0321-332575. 0321-332575. 08.30sport tot 17.00 uur: 0321-312881. ik en Ruud ter Weyde ( bekend van studio en langs de lijn) en waren HUISARTSENPRAKTIJK: dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, bestaan al 0321-331414. Icare Verpleging en verzorging HUISARTSENPRAKTIJK: MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. di. TANDARTS: 0321-331070. langer dan huisartsen, vijfentachtig jaar in Hilversum. zijn trad SPOEDLIJN voor hulp do. Het en vr. vanaccordeonspelers. 09.00-10.00 DitIkzijn 0522-279 745 van 07.00 totuur. 23.00 uur, FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. die kanop wachten tot de volgende telefonische spreekuren. 0321-333377 vrijniet veel in Hilversum en zat in Huizen al invoor een revue. tijden. Er werd soms 0900-8833 overige LOGOPEDIE: 0321-333493. werkdag: geruild nachtmet Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ikDIĂ‹TIST: ze. Toos zat alIcare inma. deLEEF: revuePlaats en door GROEPSPRAKTIJK Avond-, en weekenddienst: afspraken t/m vrij. 09.001, VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin gerold. 0900-3336333 Binnen kantoortijden: tot 12.00 tel. voedingsvragen 8224 AB uur; Lelystad, 0320-752650 ma.

Te l e f o o n n u m m e r s

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM Gicom BV

COMPOSTING Schilder SYSTEMS

Wandafw

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

Belt u naar

Mobiel 06 13 3

0321-382473. Voor bevallingen en 0321-331414 t/m8.30-17.00 vrij. 09.00 tot uur: t/mma.vrij.: uur,17.00 za.: 9.30-16.00 spoed: 06-53659191. 0320-237666. Met de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man de uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. TANDARTS: PSYCHISCHE SOCIALEgeorganiseerd NOOD: Gezinszorg: spreekuur ma.Amersfoort t/m vrij. Nederlands EN fietsroute langs de grenzen vanuit 0321-331070 GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN 035-6245555. Algemene klachtenlijn op werkdagen: 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. VERON ADMINI naar Den Helder over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: 0321-388220. werk: maandag van Maatschappelijk financiele administrati -APK keuring km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens in de krant als de THUISZORG ICARE 06-25547141 -Onderehoud en reparatie alle merken - belas Jeugdgezondheidszorg: centr. heel telef. jaarrekeningen 9.00-10.00 uurDRONTEN: en alle woensdagmiddag fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op fietspaden cijPOLITIEBURO -Lease service spreekuur ma.0321-333493 t/m vrij. 09.30 tot 12.00 van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel LOGOPEDIE: 0900-8844 fers en lijnen neer en ben regelmatig door de Rijkspolitie achterna gezeten. -Airco service uur: Een adres waar uw b spreekuren als telefonische -Schade reparatie 0320-233565; inloopspreekuur: donder- inloop GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: SENIOREN INFORMATIELOKET Plein 5 - 8256 AZ BIDD spreekuren: 0321-333377. -Laswerkzaamheden dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. 0321-382473. Voor bevallingen Spreekuur 13.00u tot 14.00u de nu Biddinghuizen: Toen Toos is en overleden DXWREHOHWWHULQJ in 2007 dacht ik: wat zoek op ik hier IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ -Accu's,banden en uitlaten Tel.: (0321) 330120 / 33 Icare Verpleging en verzorging DiÍtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot spoed: 06-53659191 woensdag in Het Koetshuis: zijn 0522-279 nog. Ik heb weltot naar mijn Dat komtEHOHWWHULQJ ook door DDQKDQJZDJHQV het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH -Wintersets incl. opslag YODJJHQ 745het vannu 07.00 23.00 uur,zin.12.00 0321-388710 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m dat CHIROPRACTIE: 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH -2 Wasboxen 0525-651810. vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. ue. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, EHGULMIVNOHGLQJ DE ZONNEBLOEM AFD. BIDDINGHUIZEN: Yarden Uitvaartverzekeringen EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS 8224 AB Lelystad, 0320-752650 PSYCHISCHE ENverhaal SOCIALE NOOD: ma. 0321-332387. Noorderbaan 10 Wil je ook je vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthÊ Vos 06 45 70 2348 YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN 035-6245555. uur of beroemd. Iedereen heeft een verhaal. Mail klachtenlijn dan naar REGIO DIERENAMBULANCE LELYSTAD Biddinghuizen Algemene op werkdagen: Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. ICARE 06-36293327 / 144 red een dier in THUISZORG hermaloohuis@kpnmail.com 388220. 08.30 tot 11.00 uur:GICOM 0321-312881. 0321 - 332484 tste JEUGDGEZONDHEIDSZORG DRONTEN: WIJKPOST Maatschappelijk werk: maandag van POLITIEBURO 0321-388910 SPREEKUUR WIJKAGENT www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur inenEducatief woensdagmiddag glo Inloopspreekuur 09008844. Centrum: BIDDINGHUIZEN: COMPOSTING van dinsdag 13.30-14.30 uur. Dit zijn van 13.00 –13.30 uur.zowel SENIOREN woensdag:INFORMATIELOKET 13.00-14.00 uur. de elke GICOM SYSTEMS inloop spreekuren als telefonische het ICARE Gicom BV Spreekuur di. do. 9.30 tot 11.30 uur: spreekuren: 0321-333377. VERPLEGING EN VERZORGING BUURTZORGen WIJKVERPLEGING Oogstweg 9 COMPOSTING DiÍtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 aar 0522-279745 van 7.00 tot 23.00 uur, tot 316899. BIDDINGHUIZEN 8256 BIDDINGHUIZEN 12.00 uur;SBtelef. voedingsvragen voor overige tijden. ma. t/m St.Deverliezenverwerken Helling 15 SYSTEMS Flevoland me 0900-8833 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 vrij. 09.00 totBV 17.00 uur: 0320-237666. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 8251 GH Dronten Gicom 0321-331377 op. THUISZORGWINKEL 2 ICARE LEEF: Telnr: 06-12373918 Oogstweg 9 installatie service onderhoud DE ZONNEBLOEM GEMEENTE DRONTEN *Banden 0 1, agLelystad, na- KLACHTENLIJN 3 in2012Plaats AB 8256 SB8224 BIDDINGHUIZEN Algemene klachtenlijn op 8.30-17.00 werkdagen: AFD. daar kom je verder mee BIDDINGHUIZEN ma. t/m vrij.: ALLERZORG, specialist in zorg thuis Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 aat 0320-752650 *Accu’s 388220. Noorderbaan 88,www.allerzorg.nl 8256 PR Biddinghuizen uur, za.: 09.30-16.00 uur. Tel: 0321-381826 0321-331655 of 331368. n elektrotechnisch hts POLITIEBURO DRONTEN: licht- en*Remmen krachtinstallaties tel. 0321 333310, fax. 0321 330101 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE was 0900- 8844. beveiliging SENIOREN INFORMATIELOKET DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen telecommunicatie or- Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Distributieriemen databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06dus 316899. Tel: 0624127084 -APK keuring *Koppakkingen n werktuigbouwkundig Flevoland Mijn St. verliezenverwerken -Onderehoud en reparatie alle merken53371293 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen loodgieterswerk 0321-331377 dragen ziekte is overleden, -Lease service Spreekuur Wijkagent Wijkpost wo- DE ZONNEBLOEM verwarming *Banden -Aircobegeleidster service PROTESTANTSE GEMEENTE nuitmuzikaal luchtbehandeling Biddinghuizen: -APKBIDDINGHUIZEN keuring Bij ons altijd AFD. -Schade reparatie BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s koeling -Onderehoud reparatie alle merken woensdag: 0321-331655 ofen331368. zomer/wintercheck gratis 13.00-14.00 uur. -Laswerkzaamheden Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, binnen en buiten schilderwerken -Lease service Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen www.wouda.nl Tel: 0321-848658, dominee@ -Accu's,banden en uitlaten -Airco service Joke DIERENBESCHERMING. v/d Meij behangen Biddinghuizen * glasvezel * sausen AFD.in APK incl. 29,50 all protestantsegemeentebiddinghuizen.nl -Wintersets opslag Schilderwerk - Beglazing *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten bij FLEVOLAND/NOORD-VELUWE -Schade reparatie 06Jolanda Aantjes - Lubbersen, -2 Wasboxen Tel: 0624127084 (0321) 38 60 60 Bel voor een vrijblijvende offerte -Laswerkzaamheden *Koppakkingen ver- 53371293 Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Wandafwerking - Houtsanering tel. 06-48462307 Biddinghuizen -Accu's,banden uitlaten ssen wensen deenfamilie Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Spreekuur Wijkagent Wijkpost de en -Wintersets incl. opslag Noorderbaan 10 e-mail: cobydeboer@planet.nl. Biddinghuizen: Reparatie en onderhoud en Gods kracht toe. ngs -2 Wasboxen woensdag:Biddinghuizen 13.00-14.00 uur. alle merken Zondag 8 juli

NRPSOHHWUHFODPHQO Machinebouw Transport techniek Trappen en balustrades Service in afvaltransport Aleksandar

Uw advertentie hier?

Ke rk diens t en

Airco service

1-1-2

Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Autoschade

om Poolse medewerkers nodig‌?? DAAR REDTenJEHoffLEVENS MEE 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Agrohulp kan u helpen !! 0321 332484 Noorderbaan 10 den Schilderwerk - Beglazing en bestuur van GICOM Dronten en Voor informatie kunt u bellen met: Wandafwerking Houtsanering www.autofaber.nl Biddinghuizen taxatie, schade Heilig Avondmaal viering Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 wenorganisatie Passage. O. ten Hoff tel 0591-549094 / en uitdeuken zonder spuiten, leenauto COMPOSTING 0321 332484 06-51558557 L. ten Hoff tel een beschikbaar. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ SYSTEMS 0321-326533 / 06-11310835 DAAR RED JE LEVENS MEE www.autofaber.nl En Belt 20u naarPastor: Giennes G. Nijland,Bies Ludgerusplein 2, Gicom BVHoff ,Prof. Zuurlaan Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Agrohulp Ten Dronten, tel. 0321-312456. En Oogstweg 9 Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 340 458 - 0321-331428 Tel: 0321 - 33 21 46 Biddinghuizen Mobiel 06 13Locatieraad: ( dhr. A. de 8256 SB BIDDINGHUIZEN in Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 ouw Stichting ant financiele administraties - ondernemingsplan installatie service onderhoud 332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl aar jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren daar kom je verder mee harrelberg VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Schildersbedrijf erk n elektrotechnisch Vrijdag 6 juli financiele administraties - ondernemingsplan installatie service onderhoud een licht- en krachtinstallaties Colofon: Een adres waar uw belangen voorop staan 10.00 uur: eigen voorganger J. Buiten ouw van Stichting De Scharrelberg jaarrekeningen belastingaangiften particulieren beveiliging daar kom je verder mee terWoCo viering Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN ddinghuizen, en het Redactieadres dierenpark de / Secretariaat: telecommunicatie Voor al uw schilder, behang en n elektrotechnisch etje Een adres waar uw belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 databekabeling ooiing. sauswerken. licht- en krachtinstallaties Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Zondag 8 juli zen n werktuigbouwkundig Tevens ook het kwartsen van muren.

1-1-2

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

beveiliging Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00Tel.: uur). (0321) 330120 / 330777 09.00 uur: eigen(0321) voorgangers -APK keuring - Fax: 330690 loodgieterswerk

in de weer om telecommunicatie hetverwarming laatste van het casco af Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud reparatie alle merken databekabeling -Lease service Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren gas, water en de elektriciteit aangesloten. luchtbehandeling n werktuigbouwkundig eel-Airco service koeling E-mail nnen met de loodgieterswerk afwerking en adres: inrichting. b.actueel@grafisch-bedrijf.nl -Schade reparatie d ik www.wouda.nl verwarming angshek bij de Osbornegroep geplaatst en -Laswerkzaamheden Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA rek. nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. luchtbehandeling -Accu's,banden en uitlaten bestrating. Binnen zijn de 35 vrijwilligers o.a. De Noord 8251 GK Dronten koeling nia -Wintersets incl. opslag 38 60 60de toilet- en onds glad maken(0321) en sauzen, Bij klachten over bezorging van B A kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 per-2 Wasboxen www.wouda.nl riciteit en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas eelKopij en Advertenties aanleveren voor zondagavond 22,00 uur De Noord 35 8251 GK Dronten * Deuren - ramen - kozijnen (0321) 38 60 60 Noorderbaan 10 * Bel voor een vrijblijvende offerte! lke gaf Druk:Druk: Drukkerij van der Wekken PrintOnMedia Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting De Scharrelberg WWW.GEERTSGLAS.NL bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 ing 2 Schade taxatie, schade reparatie, 2 gers voor hun inzet en www.autofaber.nl uitdeuken zonder spuiten, leenauto enthousiasme. Tevens een

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER

WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde; tel. 036-5224348.

Uw advertentie hier?

Zondag 8 juli 10.00 uur: Klaas van Denderen

VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het Odd Fellowhuis,


Na een moedig gedragen ziekte is overleden, Lian Steijn geeft lezing in bibliotheek en muzikaal begeleidster Naons eentrouwe moediglidgedragen ziekte is overleden,

Lezing “Kinderen en begeleidster Voeding – Jong binnen geleerd is oud en buiten schilderwerken ons trouwe lid en muzikaal Mevr. Joke v/d behangen * glasvezel * sausen gedaan� in Meij FlevoMeer Bibliotheek binnen en buiten schilderwerken Mevr. Joke v/d Meij

Bel voor een vrijblijvende offerte behangen * glasvezel * sausen

tel. 06-48462307 Biddinghuizen Het nieuwe is alweer volle gang en veel mensen zijn hopelijk nog bezig met hun goede voornemens Wijjaar zullen haarinmissen en wensen de familie voor een vrijblijvende offerte zoals afvallen of werken aan een gezonde leefstijl. In het verlengde hiervanBel geeft gewichtsconsulente Lian veel sterkte enen Gods kracht toe. 06-48462307 Steijn eenWij lezing overhaar “Kinderen Voeding – Jong want bijna 12%Biddinghuizen van de jeugd zullen missen en wensen de geleerd familieis oud gedaanâ€?,tel. Poolse medewerkers nodig‌?? (tussen 4-17 jaar) heeft overgewicht. De gratis lezing gehouden in de bibliotheek van veel sterkte en Gods kracht toe.wordt op drie avondenAgrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Dronten, BiddinghuizenLeden en Swifterbant. en bestuur van

ChristelijkeLeden vrouwenorganisatie Passage. tot een van gezonde leefstijl. Helaas Tijden en locaties en bestuur • FlevoMeer Bibliotheek Swifter- komt onder de jeugd overgewicht Christelijke vrouwenorganisatie Passage. bant – dinsdag 24 maart, aanvang voor. En als ouder wens je dit je

kind niet toe. Wat kun je er aan 19.30 uur • FlevoMeer Bibliotheek Dronten doen om je kind een gezonde leefmee te geven? – donderdagNieuwbouw 26 maart aanvang stijl Stichting 19.30 uur De BiddingScharrelberg Nieuwbouw Stichting Allereerst zal Lian vertellen over • FlevoMeer Bibliotheek huizen – dinsdag 31 maart, aan- wat kinderen in Nederland eten en De Scharrelberg drinken. De vraag op of dit volvangcasco 19.30 uur Het van de nieuwbouw van Stichting Derijst Scharrelberg doende is en volgens richtlijnen van (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, het de dierenpark de Het cascoen van de nieuwbouw van Stichting De Ook Scharrelberg de Schijf van Vijf. bespreekt Kinderen Voeding Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. voeding, eetTijdens de lezing, scouting die maximaal 1 Lian de invloed (Osbornegroep, Biddinghuizen, en het van dierenpark de gedrag, beweging en hoeveelheid uur zal duren, vertelt Scharrelberg) nadertgediplomeerd zijn druk voltooiing. Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer om het laatste van het casco af gewichtsconsulente Lian Steijn hoe slaap op overgewicht. Uiteindelijk te maken. verleidt Deze week zijn het gas, water deonderzoek, elektriciteitdat aangesloten. blijktenuit hoe eerder kinderen kunnen worden Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer laatste van casco af Beide verenigingen zijn druk begonnen met om de het afwerking en het inrichting. te maken.isDeze week het gas, water elektriciteit aangesloten. Zaterdag buiten o.a. zijn het toegangshek bijendede Osbornegroep geplaatst en Beide zijn metBinnen de afwerking en inrichting. er is eenverenigingen begin gemaakt metbegonnen de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toilet- en en er is een begin gemaakt metelektriciteit de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. doucheruimtes betegelen, enBinnen het luchtbehandelingssysteem aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toilet- en aanleggen. doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem aanleggen. Stichting De Scharrelberg

bedankt de vele vrijwilliStichting Scharrelberg gers voorDehun inzet en bedankt de vele vrijwillienthousiasme. Tevens een gers voor hun inzet en woord van dank aan de vele enthousiasme. sponsors, zowelTevens groot een als woord van dank aan materide vele klein, voor het vele sponsors, zowel groot als aal, materieel en gereedklein, voorterhet vele materischap dat beschikking is aal, materieel en gereedgesteld en de euro’s die we schap datontvangen. ter beschikking is mochten gesteld en de euro’s die we mochten ontvangen. Diverse materialen zijn er nog nodig om dit unieke project een geweldige

Poolse medewerkers Voor informatie kunt u nodig‌?? bellen met: Agrohulp Ten Hoff kan u helpen O. ten Hoff tel 0591-549094 / !!

met gezond eetgedrag begonnen Voor informatie u bellen met:hoe 06-51558557 L. ten Hoff tel wordt, hoe beter kunt het is. Alleen O. ten Hoff tel /0591-549094 / 0321-326533 06-11310835 doe je dat? Waar loop je tegenaan 06-51558557 L. ten Hoff teldat20je ,Prof. Zuurlaan enAgrohulp hoe kunTenjeHoff ervoor zorgen / 06-11310835 Biddinghuizen kind 0321-326533 een gezond eetgedrag ontwikAgrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 kelt? En hoe kunnen we de omgeBiddinghuizen ving van onze kinderen gezonder maken? Schildersbedrijf Lian zal voor de diverse leeftijden, J. Buiten Schildersbedrijf van basisschoolkinderen tot pubers, Voor al uw schilder, behang en Buiten informatie J. geven over hoe onze sauswerken. kinderen verleiden zijn tot Tevens het kwartsen van muren. Voorook alteuw schilder, behang en een gezonde leefstijl. Kortom: Jong gesauswerken. Tel. 333558, mob. 06-41670881 leerd is oud gedaan. Tevens ook het kwartsen van muren. Tel. 333558, mob. 06-41670881

* Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen * Bel voor een vrijblijvende offerte! * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 * Bel voor een vrijblijvende offerte! WWW.GEERTSGLAS.NL

Tel: 0321-848043 of 06-11017610 WWW.GEERTSGLAS.NL

BLONK BLONK

GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 KUNSTMEST - OPENBARE NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN WEEGBRUG TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234

uitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u Diverse materialen zijn er nog nodighelpen om diten unieke project een geweldige "! # de enthousiaste vrijwilligers komen /of wilt u geld doneren dan Triade en InteraktContour de gezonde tour uitstraling te geven. Heeft umet materiaal dat u niet meersamen gebruikt, wilt op u graag contact opnemen de penningmeester van Stichting "! # de vrijwilligers /of wilt tel. u geld0321-314537 doneren dan Deenthousiaste Scharrelberg: Jopie komen Stam- helpen van en Yperen, graag contact opnemen met de penningmeester van Stichting Een groep cliĂŤnten van InteraktContour kreeg afgelopen donderdag een voorlichting over gezonde voeding. penningmeester@osbornegroep.nl De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, tel. Mariska 0321-314537 Onder deskundige begeleiding van voedingsdeskundige van Brummen is het gesprek gevoerd over penningmeester@osbornegroep.nl Voor de voortgang foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl gezonde voeding enengezonde keuzes die gemaakt kunnen worden. De week ervoor is eenzelfde voorlichting gegeven aan cliĂŤnten van Triade. De bijeenkomsten worden georganiseerd in het kader van Gezonde LeefVoor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Stichting De Scharrelberg stijl Dronten, een programma waarbij wordt ingezet op het stimuleren van een gezonde leefstijl. Stichting De Scharrelberg “Onze cliĂŤnten zijn mensen die bij aan ontmoeten en gezond bezig in beweging problemen als gevolg van zijn. Mensen komen Kopij ervaren adres Biddinghuizen Actueel hersenletsel. Zij vinden niet of en ontdekken welke activiteit bij ze Kopijaansluiting adres Biddinghuizen Actueel pastâ€?, bevestigt RenĂŠ Langeslag comoeilijk bij dagelijks bestaande Kopij voor BA kan aangeleverd worden tot uiterlijk Ăśrdinator Meedoen en Sport bij Trisporten beweegactiviteitenâ€?, aldus zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer Kopij voor BArelatiemanager kanhetdagelijks worden uiterlijk geplaatst worden in komende nummer, maar wordt vervolgens ade, een organisatie dietot onder ander Alice Koffijberg bij aangeleverd zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer geplaatst in het eerst daarop nummer. levert. InteraktContour. Onder het volgende motto gehandicaptenzorg geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens voorlichting over gezonde ‘Gewoon endaarop actief volgende mee- Naast geplaatst ingezond hetaanleveren eerst nummer. Kopij wordt alleen per met e-mail. Het e-mail van BA op is voeding volgen adres nog activiteiten doen’ kennis gemaakt b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdaghet gebied van gezonde hapjes verschillende gezonde activiteiten Kopij aanleveren per e-mail. e-mail adres van BAmais middag.alleen Klachten over de bezorging: infoHet 0321-331042. ken, dansen, buitensport en wordt op het gebied van voeding en beweb.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagmiddag. over deActueel bezorging: kennis gemaakt met het gesteld aanbod gen. “HetKlachten beleven en ervaren draagtkaninfo Stichting Biddinghuizen niet0321-331042. aansprakelijk worden voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd Stichting Actueel kan niet aansprakelijk opdrachtenBiddinghuizen voor publicaties te weigeren zonder opgaaf vanworden reden. gesteld voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

  

 van Flevostar. Op termijn sluit ook Kwintes aan bij dit initiatief. 

$$$ ! !"

  Leefstijl Het programma Gezonde   

$$$ ! wordt uitgevoerd door De!" Meerpaal   

Welzijn en GGD Flevoland. Samen met partners uit de sectoren welzijn, HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING zorg, sport, gezondheid en bedrijfsleven worden initiatieven HEYBOERontplooid BV HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING 3 GROOTHANDEL IN die bijdragen aan een gezonde leefGEWASBESCHERMING BV stijl voor HEYBOER alle inwoners van de ge3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 3 IN 3 GROOTHANDEL ZAAIZADEN GEWASBESCHERMING meente Dronten. BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 0321-335033 FAX 0321-335048 3 ZAAIZADEN ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAXHAVENWEG 036-5224150 BIDDINGHUIZEN 22 0321-335033 FAX 0321-335048 ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

Ke rk diens t en PROTESTANTSE K e r kGEMEENTE diens t en PROTESTANTSE BIDDINGHUIZEN GEMEENTE

BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, PROTESTANTSE GEMEENTE Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ BIDDINGHUIZEN de Bunt protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Predikant: Ds tentenveld 19, Tentenveld 19,Bregman T:-0321 845324 Jolanda Aantjes Lubbersen, Tel: 0321-848658, dominee@ E: dominee@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Scriba: CobyDe deRepel Boer 9, tel.: 333535 Mw. C. Mw. de Boer, Jolanda Aantjes - Lubbersen, De Repelcobydeboer@planet.nl. 9, T: 0321 333535 e-mail: Klaversingel 48, tel. 323672. E: scribaat@pgbiddinghuizen.nlScriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 www.pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli e-mail: cobydeboer@planet.nl. 09.30 uur: mw.maart ds. R. van Haeringen, Woensdag 22 Zondag 8 juli Dronten In verband met het Coronavirus zijn er in week geen vieringen. 09.30 uur: mw. ds.viering R. van Haeringen, Heilig12 Avondmaal Dronten Heilig Avondmaal‘NORBERTUS’ viering R.K. PAROCHIE H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Pastor: A tel. . Huitink, Ludgerusplein 2, Dronten, 0321-312456. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, de a.huitink@pastoraalteam.com Schutter )tel. Pastoraatsgroep: 0321Dronten, 0321-312456. Locatieraad: 332401 ( mevr. A. Scholten )dhr. A. de Locatieraad: 0321-331428 0647841090 (Marjo Muller)(secretaris www.parochienorbertus.nl Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321Pastoraatgroep: 332401 mevr. A. Scholten ) 06 22 346(20 94 (Anton Mangnus) Vrijdag juli www.parochienorbertus.nl KESA (Kerk en Samenleving) 10.00 uur: eigen voorganger tel. 0320 -288219 en 0321 – 333627 Vrijdag 6 juli WoCo viering In verband Coronavirus zijn er in 10.00 uur: met eigenhet voorganger week 12 geen vieringen. WoCo Zondagviering 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers Zondag 8 juli WoCo viering Evangelische Gemeente Biddinghuizen 09.00 uur: eigen voorgangers E-mail: info@egbsite.nl WoCo viering Evangelische Gemeente Zeewolde www.egbsite.nl Secretariaat: Kwarts Diensten: 10:30 uur 35, 3893 ED Zeewolde; 036-5224348. Elke 2e t/mtel. 5e Gemeente zondag vd maand. Evangelische Zeewolde Locatie: Het Koetshuis Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zondag 8 juli Zeewolde; tel. 036-5224348. 10.00 uur: Klaas van Denderen Zondag 8 juli VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP 10.00 Klaas van Denderen VRIJZ.uur: GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND FLEVOLAND www.eigentijdsgeloven.nl Predikant: ds.Odd Johan de Wit, tel. Kerkdiensten: Fellowhuis, VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, De Ketting 6, Dronten FLEVOLAND De Veluwseds. Snees 20,de8251 www.eigentijdsgeloven.nl Predikant: Johan Wit, AJ tel.Dronten, tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, Tip van de redatie: OddVeluwse Fellowhuis, De Snees 20, 8251 AJ Dronten, Kijk op de site deze dienst wel of10.00 niet De Ketting 6 teofDronten. aanvang tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het doorgaat uur (tenzij anders vermeld) Odd Fellowhuis, 5-april - 10.00 uur De Ketting te E. Dronten. aanvang 10.00 dienst o.l.v.6da. de Lange Zondag 15anders juli vermeld) uur (tenzij 10.00 uur: Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Zondag 15 juli 10.00 uur: Turkse Mimar Moskee Dienst mw.drs. Manneke Klaversingel 93 Turkse o.l.v. Mimar Moskee 8256 BX Biddinghuizen Havenweg 3 Openingstijden: 14.00 Openingstijden: 14.00 uur uur tot 19.00 uur Turkse Mimar tot 19.00 uur Moskee Contactpersonen: Havenweg 3 Contactpersonen: Mustafa Yazici, Yazici, tel.: tel.: 06-51539221 Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Mustafa 06-53981975 BurhanGenc, Akce,tel.: tel.:06-47376121 0321-332458 Contactpersonen: Muhlis e-mail: hdvbiddinghuizen@vakif.nl burhan_66@live.nl Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 e-mail: Burhan Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n We ehuisartsen, k e n d dvoor i e nhulp s tedien niet Spoedlijn kan wachten tot de volgende werkdag:

Avond-, nacht- en weekenddienst: Spoedlijn huisartsen, voorkantoortijden: hulp die 0900 - 3336333 Binnen Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet niet kan wachten tot de volgende werkdag: 0321wachten - 331414 kan tot en de weekenddienst: volgende werkdag: Avond-, nachtAvond-, en weekenddienst: 0900 - nacht3336333 Binnen THUISVERPLEGING: Voorkantoortijden: spoedgeval0900 3336333 Binnen kantoortijden: 0321 -- 331414 len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelin0321 - 331414 genvoeding en uitleen van verpleegartiTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevalkelen: 0900-8833. len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, genvoeding enhulpverlening, uitleen van verpleegartiAPOTHEEK: spoedrecepten is Kringvragen m.b.t.Voor zuigelingenkelen: 0900-8833. apotheeken Biddinghuizen geopend; op voeding uitleen van verpleegartikelen: zaterdag vanVoor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur;is Buiten 0900-8833. APOTHEEK: Kringdeze openingstijden: 0321-312702. apotheek Biddinghuizen geopend; op APOTHEEK: Voor spoedrecepten kunt zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buitenu DIERENARTS: 0321-12152. bellen met Alphega apotheek deze openingstijden: 0321-312702. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: DIERENARTS: 0321-312152 0321-12152. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK VERZEKERINGEN MORGENLAND: 0321-700207 Bij bevallingen en spoedONROEREND06-21588775 GOED HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN

BELEGGINGEN ONROERENDVerloskundigen Dronten: 0321-382473. PENSIOENEN Bij bevallingen en spoedGOED 06-53659191 HYPOTHEKEN DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB BELEGGINGEN DRONTEN TELEFOONPENSIOENEN 0321-313774 FAX 0321-312611 DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3 3


Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur 2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 2

Afvalcontainer nodig?

Te l e f o o n n u m m e r s APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: www.vanwerven.nl/webshop 0321-332575. HUISARTSENPRAKTIJK: 0321-331414. TANDARTS: 0321-331070. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555.

THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

GICOM

Harderringweg16 Biddinghuizen 06-82509503 Voor uw Plant & Boom

Gicom BV

COMPOSTING SYSTEMS

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

-APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service -Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

Uw advertentie hier?

Yarden Uitvaartverzekeringen Matthé Vos 06 45 70 2348

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Marjo Algemene klachtenlijn Professioneel op en werkdagen: persoonlijk van Diepen 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerken en Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM *Banden AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s 0321-331655 of 331368.Overlijden melden: 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen 24 uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen *Distributieriemen www.jager-uitvaartbegeleiding.nl FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 *Koppakkingen 53371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost 4 Biddinghuizen:

Noorderbaan 10 Biddinghuizen 0321 - 332484 www.autofaber.nl

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Voorronde Nationale Voorleeswedstrijd in Dronten

Nayiesh Nazari en Martin de Haan door naar de Flevolandse Voorleeswedstrijd Op dinsdag 10 maart vond in de Meerpaal de voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd voor Dronten plaats. Nayiesh Nazari van de Schatkamer en Martin de Haan van het Christiaan Huygens zijn als winnaars uit de bus gekomen. Zij vertegenwoordigen Dronten tijdens de provinciale finale en wie weet wordt een van hen wel uitgeroepen tot De Nationale Voorleeskampioen 2020!

Spannend Alle kandidaten werden, aangemoedigd door hun klasgenootjes en ouders, om de beurt op het podium verwelkomt en kort aan het publiek voorgesteld. Vervolgens las elke kandidaat een fragment voor uit een zelf gekozen boek. Nayiesh koos voor het boek ‘Afgang’ van H. N. Kowitt. Martin las voor uit het boek ‘De gruwelijke generaal’ van Jozua Douglas. Tijdens het voorlezen heeft

de jury gelet op zaken als uitspraak, verstaanbaarheid en tempo. Ook het contact van de voorlezer met het publiek was belangrijk. In april gaan Nayiesh en Martin de strijd aan met de andere schoolwinnaars uit de provincie Flevoland tijdens de provinciale finale. De winnaar van deze finale gaat de provincie Flevoland vertegenwoordigen tijdens de landelijke finale in mei.

Update Paaseitjesverkoop 21 maart Kinderkoor Jong Leven Ook het kinderkoor is helaas genoodzaakt de jaarlijkse paasactiviteit niet door te laten gaan. Dit is dus zowel de huis aan huis actie, als de kraam naast de Voorhof. De kinderen komen graag volgend jaar weer bij u langs. We hopen dat u ons dan weer wilt steunen.

Uw advertentie hier?

Groetjes kinderen, juf Marieke en het bestuur. www.kinderkoorjongleven.nl 5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten.

Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparatie van sieraden en horloges.& of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische voet. Evt. via hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende klachten. www.muzitax.nl Bewust door Stratenmaker voor Oprit of Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar terras? stenen 3, leveren. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties van sieraden en horloges. Snoeien is Vakwerk Marc Custers matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Tel. Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 FOOTWORX –een MEDISCHE PEDICURE Na moedig gedragenDe ziekteTrimsalon is overleden, www.muzitax.nl voor Honden SalĂ­ Evers www.muzitax.nl De Kleine Kleine Allrounder, Allrounder, voor al al uw uw BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd in klussen in en om het huis. Voor vrijGediplomeerd trimster. ons trouwe lid en muzikaal begeleidster klussen in en om het huis. Voor vrijdiabetische-, reumatische-, spastische-, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. 06-38273917, trimsalonevers.nl blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. oncologische en alle andere risico330616, Voor uit Engels, 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uit het het Engels, Duits, Duits, voeten, met mogelijke vergoeding door Frans uu CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of of Russisch Russisch belt belt CAW de ziektekostenverzekeraars. Ook voor Vertaling & Vertaling & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook cosmetische voetbehandelingen. Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Karin Andringa Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Zonneweide 16, tel. 06-50405611, Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. Ook voor voor proeverijen. info@pedicurebiddinghuizen.nl Stratenmaker Wijnkoperij van Stratenmaker nodig nodig voor voor Oprit Oprit of of terterWijnkoperij van de de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc 2012ras? 2 Ook stenen 0 0leveren. 03 0Marc 2012 0 ag na www.vandelageweg.nl www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 0655797840 Ina's Hair-Service 55797840 Christelijke vrouwenorganisatie Passage. 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na Scoutingpad 9 Uw levensverhaal op www.inashairservice.nl Uw levensverhaal op papier. papier. Voor coniferen, heesters en sierlijke Uw coniferen, Voor een afspraakheesters belt u en sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/06bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 18484711 rink 18484711 info@schrijverij.net info@schrijverij.net rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16, 16, BidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, tel. 0320-288377. www.schrijverij.net dinghuizen, tel. 0320-288377. Openingstijden: Openingstijden: .. ma ma t/m t/m vrij vrij 13.00 13.00 -- 17.00 17.00 uur uur Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 17.00 Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur uur Jose Jose Gouwenberg Gouwenberg PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de het doet je goed en dat voel je! Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: DsMedex. Bregman tentenveld 19, Depositaire Mosselweg Voor uw binnen en buiten klusen binnen en buiten schilderwerken Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. Tel: onderhoudswerkzaamheden. 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 mob. 0610172196. Dagelijks om het laatste van het casco af 337030 of ofzijn mob.vrijwilligers 0610172196.druk in de weer Jolanda Aantjes - Lubbersen,

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Bel voor een vrijblijvende offerte

Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: te tel. maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Marc Custers Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, dia’s Videobanden, dia’s en en lp’s lp’s hier? e-mail: cobydeboer@planet.nl. Uw advertentie Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Quilten uw uu de doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het advertentie luchtbehandelingssysteem Uw Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoefthier? de deur deur Dronten Voor informatie kunt u bellen met: niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering Uw pedicure Biddinghuizen ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen voor o.a. voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel zoals diabetes, spastische, zoals diabetes, reuma, reuma, spastische, 0321-326533 / 06-11310835 oudere en verwaarloosde voet. oudere enTen verwaarloosde voet. Agrohulp Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Karin 06-50405611 Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 Biddinghuizen Info Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl TALPA, TALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845.

Schildersbedrijf Eiken en J. Buiten Eiken wijnvaten wijnvaten en regentonnen regentonnen ReginaState vatenhandel

/Jelly /Jelly Rolls Rolls en en benodigdheden.Neemt benodigdheden.Neemt uu snel kijkje Website en Stichting De Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt de morgen in R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ de bestelling bestelling morgen in huis huis hebben. hebben.

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

0321-326533 / 06-11310835 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

Schildersbedrijf J. Buiten

Noorderbaan38,Biddinghuizen Noorderbaan38,Biddinghuizen TT 0321 0321 -- 33 33 16 16 49 49 FF 0321 0321 -- 33 33 22 22 04 04 II www.hedibouw.nl www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en EE info@hedibouw.nl info@hedibouw.nl sauswerken.

Tevens ook het kwartsen van muren. Tel. 333558, mob. 06-41670881

* Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen * Bel voor een vrijblijvende offerte!

Tel: 0321-848043 of 06-11017610 WWW.GEERTSGLAS.NL

bedankt de vele vrijwilliPastor:gers G. Nijland, voor Ludgerusplein hun inzet 2,en Dronten, tel. 0321-312456. enthousiasme. Tevens een Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiWasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen.

BLONK Donateur worden?

ReginaState vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg Bremerbergweg 17 17 -- tel tel 334825 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

JA

Laat uw voeten deskundig verzorgen Baby op Kraamzorg nodig? Baby op komst? komst? Kraamzorg nodig? bij Medisch pedicuresalon ‘’Hellen’’ Bel KIDDO, Bel Kraamzorg Kraamzorg KIDDO,zijn uw Met ruim 20 jaar ervaring tel: 06 40 77 01 02 06 - 40 77 01 02 voeten intel: vertrouwde handen! Meer informatie: www.pedicuresalonhellen.nl Voor al naai en kunt uu Voor al uw uw en verstelwerk verstelwerk of direct eennaai afspraak maken Telefoon: tel:kunt 0321bellen met Mevr.Nijmeijer. bellen met Mevr.Nijmeijer. Telefoon: 333464 Parksingel 34 Biddinghuizen 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten advertentie hier? **Uw Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Oogstweg • 8256 SB Biddinghuizen Zeewolde; tel.7036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Zondag 8 juli Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen www.schaapholland.nl 10.00 uur: Klaas van Denderen Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. N 036-5222824 Secr.: HenriÍtte EHofman, S AJ Dronten, De Veluwse Snees 20, 8251 R tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het A N Odd Fellowhuis,TH E S De Ketting 6 S te Dronten. aanvangin10.00 specialist R N looduurDakbedekking, (tenzij A en zinkwerk, polyesterhars, U anders vermeld)

R O S Voor Dakwerk ILal uwR W SO L TenHepoxyhars, K I HWA onderhoud. S specialist in Zondag 15N juli W plamuren & 10.00 uur: polyesterhars, U U kunt vrijblijvend vragen: onderhoudsKo.l.v. Dienst mw.drs. Manneke epoxyhars, Bel 06- middelen 2141 6645 & plamuren

Wilsor kunstharsen

onderhoudsTurkse Mimar Moskee Noorderbaan 46-48 middelen Havenweg 3 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Openingstijden: 14.00 uur tot3319.00 Tel: 0321 11 67 uur Noorderbaan 46-48 Contactpersonen: Fax: 0321 33 10 74 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Mustafa Yazici, tel.: E-mail: 06-51539221 Tel: 0321 33 11 67 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 www.wilsor.nl Fax: 0321 33 10 74 e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL "! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door geE-mail: info@wilsor.nl Pianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. www.wilsor.nl Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Gemeente Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Vakantieopvang kan wachten tot de volgende werkdag: Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! De Waard BV Avond-, nachten weekenddienst: verleent Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag hierbij 8hierbij juli tot verleent tot schriftelijke schriftelijke wederopzegging wederopzegging machtiging machtiging aan: aan: Stichting Stichting Biddinghuizen Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 90 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de 0321 331414 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel - 8256 om van zijn / haar giro– of-bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan9016, 8256 AN HB Biddinghuizen, Biddinghuizen, Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten De Waard BV Bremerbergweg 16 Biddinghuizen groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. Bremerbergweg 16 -Biddinghuizen THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalLoonwerk en grondverzet groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. * Deuren ramen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 en Ruime len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal geĂŻnd. Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! Dit bedrag zal eenmaal eenmaal per per jaar jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiwww.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! Tel. 0321-331401 / Fax uitlaatmogelijkheden! Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Loonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Kopij adres Biddinghuizen Actueel Ruime binnenkennels met  

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is KringKantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! !"......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: T. 0321-332549 M. 06-51107527 Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... T. 0321-332549 06-51107527 De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA M.kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk   

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens

 

We e k e n d d i e n s t e n


FlevoMeer Bibliotheek sluit vestigingen In navolging van adviezen van de overheid is besloten tot sluiting van de vestigingen. In de bibliotheken is ook bij selfservice nog te veel sociaal contact en derhalve is besloten tot sluiting vanaf maandag 16 maart 2020. De uitleentermijn van materialen is aangepast. Alle boeken en geleende materialen mogen worden ingeleverd als de bibliotheken weer opengaan, zonder risico op boetes. Alle activiteiten, bijeenkomsten en cursussen gaan niet door. Leden kunnen gebruik maken van ebooks via de website van FlevoMeer

Bibliotheek. Via de Luisterbieb app is het voor iedereen mogelijk luisterboeken te downloaden, lidmaatschap van de bibliotheek is niet nodig. Het is helaas niet mogelijk te reserveren via de website of app. Via de website worden inwoners op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. www.flevomeerbibliotheek.nl

Maris Sonores Nieuws De KNMO, de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie, heeft de aangesloten verenigingen geadviseerd de repetities te annuleren tot eind maart. Wij van Maris Sonores volgen dat advies. Dat betekent dan wel dat we te weinig repetities hebben om een goed concert te kunnen verzorgen. Ons gepland voorjaarsconcert op zaterdag 11 april gaat daarom NIET DOOR. Onze excuses daarvoor. Het bestuur gaat bekijken of we misschien later dit jaar een concert kunnen geven. Heeft u nog potgrond nodig? Dat is te koop bij Jan Jochemsen, Het Erf 36, telefoon 06 28870396

Voedselbank Dronten blijft open Voedselbank Dronten blijft open zolang er voedsel is. Hij moet daarbij wel rekening houden met de uitbraak van het coronavirus. Daarom zijn er maatregelen genomen om de gezondheid van de klanten en de vrijwilligers te beschermen en verspreiding van het virus te voorkomen. Er wordt regelmatig nagegaan of een aanpassing van de maatregelen nodig is. Elke donderdag zal op de website van de voedselbank worden meegedeeld hoe de uitdeling op de vrijdag erna in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant zal gebeuren. Dat gebeurt ook in het Engels en Arabisch. De voedselbank probeert zijn klanten zo veel mogelijk ook persoonlijk te informeren. Hij roept de klanten op om de website in de gaten te houden en de aanwijzingen op te volgen. Het gaat er immers om om met elkaar te zorgen dat de voedselbank kan blijven werken. Wat zijn de maatregelen? Heb jij als klant koorts? Of klachten aan de luchtwegen? Ben je kortademig of moet je hoesten? Heb je contact gehad met iemand die het coronavirus heeft? Kom niet naar de voedselbank! Vraag iemand anders om je pakket op te halen: de komende drie weken gaat de voedselbank daar soepel mee om. Bij je bezoek aan de voedselbank wordt je temperatuur opgenomen. Heb je koorts, dan mag je er niet in. De voedselbank wil niet te veel klanten bij elkaar hebben. Houd je aan de tijd waarop je langs mag komen. Volg de instructies of kijk op de website (www.voedselbankdronten.nl).

GEEN REPETITIES DE BLAUWBAARDEN I.v.m. het coronavirus heeft het bestuur van piratenkoor De Blauwbaarden besloten om de repetities t/m 1 april te stoppen. Zodra er veranderingen zullen zijn, wordt dit bekend gemaakt via de media en de website.

Namens Maris Sonores, D.J. Dobma (PR)

Sport, Fun en leefstijl voor iedereen • Bootcamp • Sport tijdens en na zwangerschap • Seniorensport • SlowSports • Yoga www.vitaaloveral.nl 7


Dagan Verkruijssen Selim Yildiz Timothy Zillmer

Internet adres: http://www.basvoetbal.nl

VervangingVspelerspas: oetb al Teletekst Omroep Flevoland: Henri Bolmer pagina 658. Desiree Bosch Dirk van Dijk Oranjecamping volgeboekt Bart van Dongen Milan Geesten dan is het zo ver: op maandag 23 juli start de Nog een van paarder weken Jamieeditie van Houten tiende van het BAS Voetbal Jeugdkamp. Dit jaar is het thema Nigel Kerkhoff en wordt het kamp gehouden in Drenthe. Het “Oranjecamping” Peter Knol is klaar, de bus is geregeld. Binnenkort krijgen alle deelprogramma MarcKlaverjassen van bij nemers een Nieuwenhuijzen programmaboekje in de bus.BAS voetbal, Oosting EdoBAS leden en andere dorpsgenoten zijn van Danny Voor alle Schutte ouders / verzorgers van de deelnemers: denk eraan op tijd harte welkom. Djaimie te betalen. Vermeer Voor de E t/m C is het 55 euro p.p. Voor de F-jeugd is het 30Vrijdagavond euro p.p. Voor wie nog niet betaald heeft: het bedrag graag deze 27 maart Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. week overmaken op rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal Aanvang 20:00 (Uiterlijk 19:45 achter aanmelden) Let op: vergeet niet je naam op o.v.v. Jeugdkamp, naam speler en team. de foto te zetten! Kantine BAS Voetbal Jeugd/Seniorencommissie Voetbal Organisatie BAS BAS Voetbal Er worden Jeugdkamp 3 rondes Amsterdams met wisselende maat gespeeld, je kan dus ook alleen komen. Heb je op dit moment al vragen dan kan je altijd bellen op 0612674633, Pasfoto`s houdt de berichtgeving in Biddinghuizenvoor actueel in de gaten voor nadere berichtgeving.

spelerspassen - update

Nogmaals, iedereen is welkom, ook niet BAS leden. Al een aantal weken is via de site van BAS Voetbal te lezen welke spelers een pasfoto in moeten leveren. Helaas heeft nog maar een klein deel hier gehoor aan gegeven. Het inleveren van een pasfoto is verplicht. Wacht niet te lang meer, anders loop je risico dat je na de zomerstop niet vanaf het begin mee kunt spelen. Geen geldige pas = niet spelen.

Website: www.basgymnastiek.nl

Op het moment van schrijven hebben onderstaande spelers nog geen pasfoto ingeleverd en zij moeten dit zsm doen!

Alle activiteiten BAS Gymnastiek Nieuwe D-pupillen: afgelast

Sil Bosch Coronavirus: Dirk Bouma alle activiteiten BAS Gymnastiek afgelast tot en met 6 april Afgelopen donderdag 12 maart en zondag 15 maart hebben de ministers Stef Bregman in de persconferentie(s) verteld dat de maatregelen omtrent het CoronaChristiaan Burgers virus nog verder worden aangescherpt. Dit heeft ook gevolgen voor onze Lars Dodde vereniging. De lessen, trainingen en wedstrijden waren in eerste instantie Abdel El Achak tot 31 maart afgelast. Dat is nu verlengd tot en met in ieder geval 6 april. Ruben Gort Sven Huizinga We volgen hierin het advies van de KNGU, NOC NSF en het RIVM. We Rik Kromhout begrijpen dat dit voor iedereen een grote impact heeft, maar hopen op een ieders Bas van We Luenen begrip. hopen na die tijd weer met zijn allen in goede gezondheid te kunJorden Muntslag nen trainen. De ontwikkelingen gaan momenteel snel. Volg onze berichten op Roy Peet en de website voor de laatste ontwikkelingen. Meer informatie over Facebook het Coronavirus Leander Touw en de richtlijnen van de KNGU zijn te vinden op onder andere de website van de KNGU en uiteraard het RIVM. Dagan Verkruijssen Selim Yildiz Timothy Zillmer Vervanging spelerspas: Henri Bolmer Desiree Bosch Dirk van Dijk Bart van Dongen Milan van der Geest Jamie van Houten Nigel Kerkhoff Peter Knol Marc van Nieuwenhuijzen Uw Edo Oosting Danny Schutte Djaimie Vermeer

advertentie hier?

Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. Let op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal 8

Te nB nu i sd o

Nieuws en agenda van BAS Tennis contact: op secretariaat@basjudo.nl internet: www.bastennis.nl

0321-332827 Bas Judo BAS BUDO: Contact: Kantinedienst BAS tennis: www.basbudo.nl secretariaat@basbudo.nl www.basjudo.nl Afmelden trainingen: Dag Datum Tijd Bijz. Woensdag secretariaat Maandag 2-jul Jan de Ruiter 19.30 uurjudo: etiketten!! Nieuw judo pak: Trainers: wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert Dinsdag 3-jul André Smits Les 19.30 uur1 & 2 Daniël Wassenaar. basbudojudopak@gmail.com groep wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu----------jitsu: Jacco Woensdag 4-jul 2e Dan Donderdag 5-jul ---------- Les groep 3 & 4 Dolf Karelsen. Vrijdag 6-jul Jan-Roelf van der Stelt4e 19.30 Dan uur Zaterdag 7-jul ----------BGRATIS a s k e tPROEF b a l LES. Maak Zondag 8-jul ----------3x een afspraak via: Maandag 9-jul Christel secretariaat@basbudo.nl Swagemakers 19.30 uur Sleuteladres: Zaaiviool 11, Veenstra tel; 843262 19.30 uur Dinsdag 10-jul Wiebrand Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, Woensdag 11-jul ----------Woensdag: 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Techniektraining: Donderdag 12-jul ----------Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de Les 1:13-jul 17.00–17.45 Vrijdag Danny Versteegt 19.30 uur uur site groep van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Les groep 2:14-jul 17.45–18.30 Zaterdag ----------- uur Zondag 15-jul ----------Wedstrijdtraining: 18.30–19.15 5 Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur uur (voor geselecteerde 2 en 3) Dinsdag 17-jul judoka’s uit les groep----------Woensdag 18-jul ----------Les groep 3:19-jul 19.15–20.00 Donderdag ----------- uur Les groep 4:20-jul 20.00–21.15 Vrijdag ----------- uur Zaterdag 21-jul ----------Afmelden trainingen: Zondag 22-jul ----------Woensdag bij secretariaat@basbudo.nl (voor 16.45 uur). Maandag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur Dinsdag 24-jul ----------Woensdag 25-jul ----------Donderdag 26-jul ----------Vrijdag 27-jul ----------Zaterdag 28-jul ----------Zondag 29-jul ----------Maandag 30-jul Frank Bes 19.30 uur Dinsdag 31-jul -----------

Meer informatie: Besmetting corona bij tweede Daan Moelker, tel: 332902 Vo l l e y b a l e-mail: moelker@solcon.nl Lelystedeling vastgesteld LELYSTAD – 12/03/2020 GGD Flevoland maakt bekend dat een 61-jarige inwoner uit Lelystad is besmet met het nieuwe coronavirus. De man is opgenomen in het Flevoziekenhuis in Almere en verblijft in strikte isolatie.

BB C B i lj ar t

De man is op dinsdag 10 maart met klachten opgenomen in het Flevoziekenhuis in Almere. De patiënt voldeed bij binnenkomst niet aan de casusdefinitie voor het coronavirus. Toen na korte tijd uit nader onderzoek toch een verdenking van het coronavirus naar voren kwam, zijn alsnog alle beschermende isolatiemaatregelen genomen.

B ad min t on

Een kleine groep personen met wie de patiënt in het ziekenhuis in aanraking is geweest, is in beeld gebracht. Deze personen worden gedurende twee weken nauwkeurig gemonitord. Als zij klachten krijgen die passen bij het coronavirus, worden zij ook in isolatie geplaatst en getest op het virus. De contacten buiten contact: u d odoor de GGD Flevoland het ziekenhuisJworden in beeld gebracht. De man is secretariaat@basjudo.nl besmet geraakt via een vooralsnog onbekende bron. 0321-332827 Bas Judo Vragen en informatie www.basjudo.nl Afmelden trainingen: Inwoners met vragen over het coronavirus kunnen terecht op de website van het Woensdag judo: secretariaat RIVM: www.rivm.nl wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert Ook kunnen inwoners bellen met landelijke publieksinformatienummer 0800wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco 1351. Scholen, bedrijven en andere organisaties kunnen met vragen terecht bij de speciale website: www.rijksoverheid.nl/corona B anummer s k e tvan b aGGD l Flevoland is beschikbaar voor specifieke Het algemene vragen rondom gezondheid: 088-0029910. Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Correspondentieadres: Sandra Zaaivioolop11, GGD Flevoland adviseert om deScholtanus, landelijke richtlijnen te volgen. Dat betekent 8256 Tel. 843262 in de elleboog, na gebruik papieren vaakET de Biddinghuizen. handen wassen, niezen/hoesten Kijk voor allewegwerpen actuele informatie over wedstrijden, en tafelen op de zakdoekjes en het schudden van handen fluiten vermijden. site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl

5


Onze DorpsKwis 2020: Instructiemiddag zondag 26 april 2020 Dronten Op deze gezellige middag zullen we jullie het een en ander uitleggen en misschien geven wij wel een hint. Voor deze instructiemiddag verwachten wij minimaal 2 teamleden per team. LET OP, dit is de uiterlijke inschrijfdatum voor je team om een joker te bemachtigen! Verzamel een team van familie en vrienden, collega’s, binnen je vereniging of je straat en schrijf je in via onze site Onzedorpskwis.nl. Wij adviseren tenminste 15 tot 20 personen per team. Via onze website en social media zullen wij de exacte locatie en tijdstippen bekend maken. Kwisavond vrijdag 15 mei 2020 vanuit Swifterbant Dit is DE Kwisavond! De avond waar het allemaal om draait! Haal

het kwisboek op maak zoveel mogelijk opdrachten! Doe-opdrachten, multiple choice, open vragen, geluidsfragmenten, filmpjes, je kan het zo gek niet bedenken. Lever het Kwisboek wel weer op tijd in anders krijg je strafpunten đ&#x;˜‰ (en vergeet de geheime opdracht niet!!) Stel je team zo breed mogelijk samen en vergeet je hulplijnen niet! Via onze website en social media zullen wij de exacte locatie en tijdstippen bekend maken. Feestelijke prijsuitreiking zaterdag 13 juni Biddinghuizen; Het winnende team wordt op deze feestelijke prijsuitreiking bekend gemaakt! Dit is een gezellige avond met een avondvullend programma. Schrijf vóór 26 april je team in! Voor meer informatie zie onze website Onzedorpskwis.nl

Schrijf je team nu in! www.onzedorpskwis.nl Instructiemiddag Zondag 26 April 2020 (sluiting inschrijving)

ZEEAREND DOOD GEVONDEN BIJ HET ZWARTE MEER

KWISAVOND

Bij het Zwarte Meer is een dode zeearend gevonden. De doodsoorzaak moet nog worden vastgesteld. Op 11 maart is een zeearend dood gevonden aan de oever van het Zwarte Meer. De vogel gaat voor onderzoek naar de Wageningen Universiteit om de oorzaak van de dood vast te stellen.

Vrijdag 15 Mei 2020

Vertrouwde bewoner De vrouwelijke zeearend dook in 2010 op in het Zwarte Meer en is inmiddels een vertrouwde bewoner van het gebied. De vogel broedde hier vanaf 2015 en bracht verschillende jongen groot. De overleden zeearend is als jong in Duitsland geringd en was al zeker 10 jaar oud. Boswachter Tim Kreetz: “Heel verdrietig om deze vogel zo te vinden, zeker nu het broedseizoen bijna begint. Het is een raadsel wat er is gebeurd. Zeearenden kunnen heel oud worden, zeker 20 jaar. Er is geen schade aan het dier te zien�.

FEESTELIJKE PRIJSUITREIKING Zaterdag 13 Juni 2020

Grootste roofvogel De zeearend is een imposante en ook de grootste roofvogel van Nederland. Mensen noemen hem niet voor niets de ‘vliegende deur’. Hij leeft in waterrijke gebieden. “Als een zeldzame vogel als de zeearend in jouw natuurgebied komt leven is dat geweldig. Het zegt namelijk veel over de kwaliteit van de natuur. Des te treuriger is de dood van deze vogel� aldus Tim Kreetz. De uitslag van het onderzoek wordt over enkele weken verwacht.

Uw advertentie hier?

9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij er-8 de8 ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen 330616, mob. 06-11218658. Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 verversen GICOM loodgieterswerk www.schaapholland.nl Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst Telefoon 0321-335050 0321-335051 nieuwbouw - casco verwarming www.schaapholland.nl Plantweg 15 de Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling www.schaapholland.nl 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar www.schaapholland.nl het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk N menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek E R S- verhardingen Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl N *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde O Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 E R R Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten SEN LOGOPEDIE: 0321-333493. A SO 0624127084 (0321) 38 60 60 R 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler je zelf controleren H RS N *Koppakkingen L muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, hebmoet meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK A O S I T * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 E R R De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: S Hbouw S begeleiding voor A L verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles specialist in en VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl IN W TO festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje H R LS * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix A T specialist in renovatie van: polyesterhars, UI SS W N K specialist in LS Hpolyesterhars, Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. W N T schuren - bewaringen epoxyhars, UI van Teddy Scholten: ‘weet jeâ€?.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein polyesterhars, KU S specialist in CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06W epoxyhars, plamuren & woningen - verhardingen N K maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor epoxyhars, heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, polyesterhars, U PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net plamuren & onderhoudse.d. levering bouwmat. K plamuren & epoxyhars, 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net onderhoudsSchilderwerk Beglazing middelen ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren onderhoudsplamuren & worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom middelen Wilsor kunstharsen begeleiding voor -APK keuring middelen THUISZORG ICARE onderhoudsonderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking Houtsanering Noorderbaan 46-48 Wilsor kunstharsen kunnen we de uitgebloeide takken met de helft inkorten om zo een stevizelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. Wilsor kunstharsen middelen 8256 PR Biddinghuizen 46-48 -Lease service Noorderbaan langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad Noorderbaan 46-48 spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen Noorderbaan 38, Wilsor kunstharsen uitdeuken zonder spuiten, leenauto Tel: 0321 33 11 67 PR Biddinghuizen Biddinghuizen -Airco service 8256 8256 PR uur: 8085 SG Doornspijk Noorderbaan 46-48 JoseinGouwenberg T 0321 -een 33 16 49 Er werd soms 8256 PR Biddinghuizen Fax:0321 0321 vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in revue. Tel: 0321 3333 1110 6774 Tel: 33 11 67 beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: 8256 PR Biddinghuizen Noorderbaan 19-21 Naar de schoonheidsspecialiste, E-mail: info@wilsor.nl F 0321 33 22 04 Fax: 0321 33 10 74 T . 0321 – 33 16 49 0321 33 10 74 Mocht u tijdens een wandeling of fietstocht over de Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00 uur: 0321-333255. Tel: 0321 33 11 67 geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat al in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl het doet jeop goed voel I aan www.hedibouw.nl www.wilsor.nl www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icare Verpleging endat verzorging Fax: 0321 33 10 74 dan eens bij en school De je! Tamarisk: Hier I. de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, www.wilsor.nl Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 van tot 23.00 uur, E-mail: info@wilsor.nl haar ben ik745 erin gerold. www.wilsor.nl E340 . info@hedibouw.nl info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 zeker 13 E 458bepaalde - Tel: 0321 - 33 21 46 Tamarix net is07.00 uitgebloeid maar een schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833die voor overige tijden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 www.wilsor.nl Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen DiĂŤtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

Werkplaats focwa normen De Waard BV 0321volgens -BV 332484 De Waard normen De Waard BV Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl De Waard BV Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

Ploegschaar 58, Biddinghuizen Loonwerk en grondverzet grondverzet www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Loonwerk en Loonwerk en grondverzet www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Loonwerk en /grondverzet Tel. Fax0321-333189 0321-333189 Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax

Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189

Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV installatie service onderhoud

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling *Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

www.wouda.nl

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO LEKKERKERKER

MACHTIGINGSCOUPON

DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ

Autoschade

YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUVEHZHJ JHYHOUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS ZLM]HULQJ DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Schilderwerk -EHXUVZDQGHQ Beglazing IXOO FRORUV RQWZHUS à \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO EHZHJ ZLM]HULQJ YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV EHGULMIVNOHGLQJ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 JHYHOUHFODPH HQ RQWZHUS YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUVEHOHWWHULQJ EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU ]XLOHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Wandafwerking - EHGUXNNHQ Houtsanering Schade taxatie, schade reparatie, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 OLFKWUHFODPH HQ RQWZHUS Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto EHGULMIVNOHGLQJEHGUXNNHQ EHGUXNNHQVSDQGRHNHQ VSDQGRHNHQ LQ LQ IUDPH IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 EHGULMIVNOHGLQJ EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ HQ RQWZHUS RQWZHUS YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ beschikbaar. YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ DAAR RED JE LEVENS MEE Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie,

2012 2

0

0

03 0

2012

1-1-2

0

ag na 10

Belt u naar Giennes Bies

kn wa bew

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

â‚Ź6 bee Te Ei van ge â‚Ź Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 groot: â‚Ź......................................................... automatisch af te laten schrijven. Machinebouw Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geĂŻnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hemtechniek zoekt Machinebouw Transport Machinebouw SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Machinebouw Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, en alles van Hem verwacht.CV EN WATER

De vi De gez gez alle alle tele tele

Service inTelefoon afvaltransport Een adres waar uwNoorderbaan belangen voorop staan Biddinghuizen 0321 - 33 11 45 Noorderbaan88, 88,8256 8256PR PR Biddinghuizen Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 Korenmaaier 13-15 Noorderbaan 88, 8256 Biddinghuizen tel. fax. 0321 -- 330101 tel.0321 0321- -333310, 333310, fax.PR 0321 330101 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl Tel.: (0321) 330120 / tel. 330777 (0321) 330690 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 0321- -Fax: 333310, fax. 0321 - 330101

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Transport techniek Trappen en balustrades Transport techniek Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... DEALER ATAG en VERWARMING Trappen balustrades jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren Trappen balustrades DEALER ATAGen VERWARMING Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen Service in afvaltransport www.alphabiddinghuizen.nl Service in afvaltransport tel. 0321 - 333310, fax. 0321 - 330101 9

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Transport techniek De Bijbel Klaagliederen 3:25 financiele administraties -Bron: ondernemingsplan Service afvaltransport Trappeninen balustrades

8

8

8256 SK Biddinghuizen

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

E-mail: j.looman@hetnet.nl

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


Vijf vragen aan Yvonne den Boer van de Stichting Odd Fellows Boekenverkoop Dronten Winkel in Dronten uitgebreid met ‘Odd & Rare Books’Dronten- “Rebellen en Dwarsdenkers”; het boekenweek-thema past wel bij de Odd Fellows en ook bij de recente uitbreiding die hun winkel van ‘al eens gelezen boeken’ in het Drontense winkelcentrum heeft ondergaan. Tijdens de boekenweek begin maart stellen we vijf vragen aan Odd Fellow-lid Yvonne den Boer, voorzitter van de stichting die samen met ruim dertig vrijwilligers de Odd Fellows boekenwinkel runt. Waarom hebben jullie een boekenwinkel? Yvonne: “Over de Odd Fellows is veel te vertellen maar één van de dingen waar we ons op richten is het mooier en beter maken van de wereld. Dat doen we met kleine stapjes in onze eigen leefomgeving. We werken ook aan de ontwikkeling van onszelf en hebben vaak veel boeken, die we zijn begonnen te verkopen op markten en braderieën. De opbrengst is voor goede doelen die veel betekenen voor mensen of groepen mensen. Op een gegeven moment konden we hiervoor een leegstaand winkelpand gebruiken en daarmee onze verkoop en ook dus de donaties flink uitbreiden. Inmiddels verkopen we al ruim tien jaar boeken, werken we online én vanuit het derde winkelpand en is dit nu een vaste stek geworden aan Het Ruim 48, tegenover de fontein.”

Hoe komen jullie aan al die boeken? De boeken worden ingeleverd door gulle gevers uit de regio Dronten maar ook door Odd Fellows uit het hele land of door familieleden van Drontenaren uit het hele land. Als je aan het opruimen bent, is het dubbel fijn dat je boeken zowel een nieuwe bestemming krijgen als dat ze bijdragen aan een beetje geluk voor iemand die dat goed kan gebruiken via de donaties uit de opbrengst van de boeken. Wat hebben jullie nu veranderd in de winkel? “Omdat we zoveel verschillende boeken ontvangen, zitten daar ook wat oudere, unieke en meer bijzondere boeken bij. “Odd & Rare Books”, noemen we die. Deze boeken willen we ook graag verkopen en daarvoor hebben we het achterste gedeelte nu sfeervol ingericht, met mooie houten kasten en inrichting. Het motto is “Voor elk wat wils” dus ook de verzamelaar of liefhebber van een bijzonder of apart boek kan er iets vinden. Het is echt een afdeling voor snuffelaars geworden met een leestafel om even een boek wat beter te kunnen bekijken. Overigens hebben we ook veel bijzondere boeken te koop staan op onze website: www.sofbd.nl “

11


prik bord! Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week EEN MENS LIJDT HET MEEST, DOOR HET LIJDEN DAT HIJ VREEST, MAAR DAT NOOIT OP KOMT DAGEN ZO HEEFT HIJ MEER TE DRAGEN, DAN GOD TE DRAGEN GEEFT Ingezonden door Frea Bramer, waarvoor dank! Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Bericht voor onze lezers en adverteerders Na Pasen verschijnt Biddinghuizen Actueel op woensdag 15 april, niet al op dinsdag 14 april Na Pinksteren verschijnt Biddinghuizen Actueel op woensdag 3 juni ipv dinsdag 2 juni De H en A modeshow van a.s. vrijdag 20 maart in Het koetshuis vindt geen doorgang i.v.m. maatregelen rond het coronavirus. De paaseitjesactie van Kinderkoor Jong Leven op 21 maart gaat niet door i.vm. coronavirus Het bestuur van Chr. gemengd koor Zon en Zegen heeft besloten om de repetities t/m 31 maart a.s. te stoppen i.v.m. het coronavirus. Dit houdt ook in dat de Passie Zangavond van 5 april a.s. niet door zal gaan. Biddinghuizen Actueel wenst ieder die op welke wijze dan ook wordt getroffen door de gevolgen van het Coronavirus sterkte toe. Zorg voor elkaar!

Het eerste kievitsei van Flevoland Dinsdagmiddag 10 maart werd in Rutten het eerste kievitsei van Flevoland gevonden. De gelukkige vinder, Riekel Zijlstra van de Vogelwacht Rutten vond het ei op het land van boer Feddes, een boer die enthousiast meedoet met de bescherming van weidevogelnesten. Riekel is een fanatieke weidevogelvrijwilliger. Samen met andere vrijwilligers van de Vogelwacht Rutte struint hij de weilanden en akkers af op zoek naar nesten. Hij overlegt met de boeren hoe de nesten tijdens de werkzaamheden kunnen worden beschermd. “Twee jaar geleden vond ik ook het 1e ei in Flevoland, maar wel 2½ week later!” Het kievitseieren zoeken is hem met de paplepel ingegoten, vertelt hij verder. “Alle 12 de kinderen uit ons gezin trokken in het voorjaar de weilanden in om te zoeken. Mijn vader kan trots op me zijn”. Het eerste ei werd officieel gecontroleerd door Jan Nagel van Landschapsbeheer Flevoland. “Het land is dit voorjaar natuurlijk erg nat, maar de kieviten weten toch altijd een droog plekje te vinden” vertelt Jan. “Met het vinden van dit kievitsei is ook in Flevoland het weidevogelseizoen 2020 begonnen. Onze vrijwilligers trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouw-werkzaamheden”. Al heel lang bestaat in Nederland de traditie van het bekend maken van het vinden van het eerste kievietsei. Hoewel de eieren nu niet meer geraapt mogen worden, blijft de eer van het vinden van het eerste ei in elke provincie bestaan. En een ieder die het bericht leest of hoort, weet dat het voorjaar er aan komt!

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508

Profile for Biddinghuizen Actueel

Biddinghuizen Actueel - Jaargang 39 - Nummer 12  

Biddinghuizen Actueel - Jaargang 39 - Nummer 12  

Advertisement