a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 11 27

WWW.BACTUEEL.NL

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 39 JAARGANG weeknr:

40 jarig jarig 40 jubileum jubileum Zaterdag 77 juli juli viert viert ACV ACV Zaterdag de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig de jubileum. jubileum.

02 juli 10 2020 02 MAART juli 2012 2012

Boekverkoop in bibliotheken Boekverkoop

AAggeennddaa

Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op te leen leen in in de de bibliotheken maar maar ook ook te te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van van romans bibliotheken romans tot tot kunstboeken tot tot kinderboeken. kinderboeken. Prima Prima geschikt geschikt om om mee mee te kunstboeken te nemen nemen op op vakantie. vakantie.

07 07 juli juli :: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones 14 Fietsen Ldoet. Gezellig gezamenlijk klussen 10 juli met 10 mrt juli :::N Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen verenigingen invrouwen eigen dorp. Aanmelden kan op 11 11 juli juli :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg 18 juli : Seniorenmiddag 18 juli :NLdoet.nl Seniorenmiddag 26 juli met de 26 mrt juli :::OFietsen Fietsen de gezamelijke gezamelijke 14 ud IJzermet ophalen op de buitenwegen vrouwen vrouwen verenigingen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke De Nieuwe 14 aug :t.b.v. Fietsen met deVoorhof gezamelijke vrouwen vrouwen verenigingen verenigingen 18 mrt : Seniorenmiddag 15 15 aug aug :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 23 aug : Fietsen met 24 ietsen gez.vrouwenver. 23 mrt aug : :F Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen 13.30 uur vanaf het Plein 05 sept : Open dag Scharrelberg 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 sept Bijeenkomst 28 11 mrt sept ::: Joy4Kids Bijeenkomst Anbo Anbo 11 11 sept sept :: ledenavond ledenavond Passage Passage 112apr Afdelingsavond orpsbelangen ledenvergadering 12 sept Vrouwen sept :::D Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 19 19 sept sept ::inSeniorenmiddag Seniorenmiddag het Koetshuis. Inloop 19.30 uur, 19 19 sept sept :: ZijActief ZijActief lezing lezing Ans Ans Schrijer Schrijer 20.00Anbo uur. Aanmelden om 25 Bijeenkomst 25 sept sept ::aanvang Bijeenkomst Anbo 25 IVN de 25 sept sept ::lid IVN viert “het “hetisjaar jaar van debij” bij” met te viert worden ookvan mogelijk opmet de een een lezing lezing inin het het Koetshuis Koetshuis 03 03 okt okt avond zelf. t/m 7 okt: Najaarsfeestweek Koetshuis Koetshuis 2t/m apr 7 okt: :O Najaarsfeestweek ntspanningssessie 20.10 - 21.15, 04 04 okt okt :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting ininhet 32 bij Cesartherapie Animee. 07 okt :baan Interreligieuze Ontmoeting het Koetshuis. Koetshuis. 4 apr ::Repair Café Passage 09 okt ledenavond 09 okt : ledenavond Passage 09 okt Anbo 509apr assie Zangavond okt :::PBijeenkomst Bijeenkomst AnboChr. gemengd 10 Afdelingsavond Vrouwen van 10 okt okt ::koor Afdelingsavond vannu nu Zon en ZegenVrouwen in de Voorhof 10 okt : ZijActief workshop 10 okt : ZijActief workshop 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 19.00 uurin Colombinehuis 14 okt :Aanvang Benefietconcert 17 okt okt :::FSeniorenmiddag Seniorenmiddag 717apr ietsen gez.vrouwenver. 23 okt : Bijeenkomst 23 okt : Bijeenkomst Anbo Anbo 31 Afdelingsavond Vrouwen uur vanaf het Plein van 31 okt okt ::13.30 Afdelingsavond Vrouwen vannu nu 09 09 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 15 10 nov Boekenmarkt 10 apr nov :::Seniorenmiddag Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 11 nov Benefietconcert 11 apr nov :::Vrouwen Benefietconcert in Colombinehuis Colombinehuis 15 van Nu,inledenavond 13 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 15 Ledenavond eezingavondpassage de Blauwbaarden in 13 nov 13 apr nov :::M Ledenavond passage 13 lezing over 13 nov nov ::deIVN IVN lezingaanvang over bevers bevers Voorhof, 20.00 uur Staatsbosbeheerruimte StaatsbosbeheerruimteZ60 Z60 18 17 nov Sinterklaasintocht 17 apr nov :::Joy4Kids Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 20 apr nov : :fietsen gez. avond 3 vrouwen verenigingen 21 gez.vrouwenver. 21 21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 27 nov : Bijeenkomst Anbo uur vanaf het Plein 27 nov :13.30 Bijeenkomst Anbo 11 dec :: advent/kerstavond Passage 11 dec advent/kerstavond 2 mei ::Repair Café Anbo Passage 11 dec Bijeenkomst 11 dec : Bijeenkomst Anbo 12 dec 512mei redeswandeling v.a. 13.00 uur – dec ::: VSeniorenmiddag Seniorenmiddag 14 Kerstmarkt 14 dec dec :: WIBB Kerstmarkt 19 dec : Afdelingsavond 19 dec : Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu 19 dec kerstavond 519mei ietsen gez.vrouwenver. dec :::FZijActief ZijActief kerstavond 13.30 uur vanaf het Plein 7 mei : O ntspanningssessie 20.10 - 21.15, baan 32 bij Cesartherapie Animee. 19 mei : F ietsen gez.vrouwenver. 13.30 uur vanaf het Plein 20 mei : Seniorenmiddag FRENCH FRENCH MANICURE… MANICURE… 20 mei : M eezingavond de Blauwbaarden in •• Natuurlijke mooie de Voorhof, aanvanggelakte 20.00 uur Natuurlijke mooie gelakte nagels, of uw 30 mei : Joy4Kids nagels, of uw teennagels…! teennagels…! •• Basislak een 2 jun : F ietsenmet gez.vrouwenver. Basislak met een mooi mooi wit wit randje. randje. 13.30 uur vanaf het Plein •• Durf uw handen te Durf: O handen weer weer 4 jun uw ntspanningssessie 20.10te- 21.15, laten zien. latenbaan zien. 32 bij Cesartherapie Animee. •• Nu voor maar €€ 17,50 Nu voor 17,50 en… en… 6 jun : Repairmaar Café Het Het setje setje nagellak nagellak krijgt krijgt 12 jul : Interreligieuze bijeenkomst 14.00 uur u u er er gratis gratis bij!! bij!! – WIBB 16 jun Be: Beautiful F ietsen gez.vrouwenver. Be Beautiful Dreef Dreef 65 65 8256 8256AZ AZ Biddinghuizen 06 53 62 Biddinghuizen 06 --het 53Plein 6262 6224 24 13.30 uur vanaf

De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van11.00 11.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uurmogen mogen De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas decoureurs coureursininverschillende verschillende specspec- Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas de metromans romansen en informatieve informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor €€ 7,50 7,50 een een plastic met plastic tas tas met met taculaire klassen klassen hun hun rijkunsten rijkunsten taculaire jeugdboeken. jeugdboeken. laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven laten Circuitaan aan de de Biddingringweg Biddingringweg in in Circuit De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Biddinghuizen. De De autocross autocross isis De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Biddinghuizen. Swifterbant en en Biddinghuizen. Biddinghuizen. Zie Zie www.flevomeerbibliotheek.nl www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant speciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitgespeciaal breidmet meteen eenduo-race duo-raceen enererwordt wordt breid geeindigd met met een een nieuw nieuw inin het het geeindigd leven geroepen caravanrace. In en leven geroepen caravanrace. In en rondom een een tent tent kunt kunt uu genieten genieten Afscheid juf Riet rondom Afscheid vaneen eenuitgebreid uitgebreidassortiment assortimentaan aan van versnaperingen en en erer zullen zullen veel veel versnaperingen Na34 34jaar jaar in in het het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvan 28 28 jaar jaar op op De De Wingerd Wingerd gewerkt gewerkt extraaktiviteiten aktiviteitenzijn zijnvoor voorjong jongen en Na extra te hebben, gaat juf Riet met pensioen. te hebben, gaat juf Riet met pensioen. oud,zoals een een bungee bungee trampoline, trampoline, oud,zoals een V8-buggy, V8-buggy, race race simulator simulator en kijken Film in Het Koetshuis een en Wij willen willen dit dit niet niet ongemerkt voorbij laten laten gaan. gaan. Tijdens Tijdens de Wij ongemerkt voorbij de receptie receptie een klimwand en voor de allereen klimwand en voor de allerwillen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De kleinsten een springkussen springkussen en GeschiedschrijNieuwe ontvangen deze avond een welDit jaar organiseert de Stichting kleinsten een en receptie wordt wordt gehouden gehouden op donateurs vrijdag 13 13 juli juli van van 16.00uur 16.00uur tot 17.30uur. receptie op vrijdag tot 17.30uur. komstgeschenk in de vorm van één van de eerder uitving in de gemeente Dronten, een filmavond in Het schminken. schminken. Koetshuis in Biddinghuizen. Getoond worden o.a. gegeven boeken. filmpjes en foto’s over de drievoor dorpen, de Flevowand Eenzeer zeergeschikte geschikte "UIT-TIP" voor Een "UIT-TIP" etc. Gert Jandie vanopTilburg vertelt over de musicals en Datum: 16 maart een ieder zoek is naar een ieder die op zoek is naar Tijd: 20.00 laat beeldensensatie, daarvanspektakel zien. spanning, en spanning, sensatie, spektakel en Plaats: Het Koetshuis in Biddinghuizen plezier! plezier! Iedereen is welkom om te komen kijken en luisteren en zo met elkaar herinneringen op te halen en te delen. De www.geschiedschrijvingdronten.nl en avond is gratis, wel is er een collecte ter bestrijding van 0321-331578 / 0321-313105 de onkosten bij de uitgang.

Afsluiting 25 jaar Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten Ter afsluiting van ons feestjaar ’25 jaar Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten’ hebben wij een filmochtend georganiseerd op 29 februari in de bioscoop van De Meerpaal. Dit is mede mogelijk gemaakt dankzij een gift van de diaconie van de PG Biddinghuizen.

Zonne-Energie Zonne-Energie Genodigden waren in de eerste plaats de kinderen die met Zonnepanelen bij onsmet meedoen aan het leszwemmen. Zij mochten ouZonnepanelen ders, broertjes en zusjes uiteraard meenemen. 'uit' Biddinghuizen 'uit' Biddinghuizen Ecosave Aangezien deEcosave bioscoop veel mensen tegelijk een plaats sinds2001 2001 kan bieden,sinds hebben wij de overige beschikbare plekken aangeboden aan kinderen 0321 332038 0321 332038 uit de eigen netwerken van het bestuur. Ook zij mochten uiteraard de rest van het Uweigen eigenstroom stroom Uw gezin meenemen. v.a. € 0,05 v.a. € 0,05

Na afloop was er limonade en koffie met iets lekkers erbij. De reacties waren hartverwarmend.


DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

035-6245555. THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, heb meegedaan met een songJeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 van Teddy Scholten: ‘weet jeâ€?. De rest zong in het Engels. Met de gitarist uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden Spreekuur The Threema. blues, Toos, APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: GEZINSZORG: t/m vrij. 0320-233565; inloopspreekuur: donder0321-332575. 0321-332575. 08.30sport tot 17.00 uur: 0321-312881. ik en Ruud ter Weyde ( bekend van studio en langs de lijn) en waren HUISARTSENPRAKTIJK: dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, bestaan al 0321-331414. Icare Verpleging en verzorging HUISARTSENPRAKTIJK: MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. di. TANDARTS: 0321-331070. langer dan huisartsen, vijfentachtig jaar in Hilversum. zijn trad SPOEDLIJN voor hulp do. Het en vr. vanaccordeonspelers. 09.00-10.00 DitIkzijn 0522-279 745 van 07.00 totuur. 23.00 uur, FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. die kanop wachten tot de volgende telefonische spreekuren. 0321-333377 vrijniet veel in Hilversum en zat in Huizen al invoor een revue. tijden. Er werd soms 0900-8833 overige LOGOPEDIE: 0321-333493. werkdag: geruild nachtmet Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ikDIĂ‹TIST: ze. Toos zat alIcare inma. deLEEF: revuePlaats en door GROEPSPRAKTIJK Avond-, en weekenddienst: afspraken t/m vrij. 09.001, VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin gerold. 0900-3336333 Binnen kantoortijden: tot 12.00 tel. voedingsvragen 8224 AB uur; Lelystad, 0320-752650 ma.

Te l e f o o n n u m m e r s

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM Gicom BV

COMPOSTING Schilder SYSTEMS

Wandafw

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

Belt u naar

Mobiel 06 13 3

0321-382473. Voor bevallingen en 0321-331414 t/m8.30-17.00 vrij. 09.00 tot uur: t/mma.vrij.: uur,17.00 za.: 9.30-16.00 spoed: 06-53659191. 0320-237666. Met de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man de uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. TANDARTS: PSYCHISCHE SOCIALEgeorganiseerd NOOD: Gezinszorg: spreekuur ma.Amersfoort t/m vrij. Nederlands EN fietsroute langs de grenzen vanuit 0321-331070 GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN 035-6245555. Algemene klachtenlijn op werkdagen: 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. VERON ADMINI naar Den Helder over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: 0321-388220. werk: maandag van Maatschappelijk financiele administrati -APK keuring km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens in de krant als de THUISZORG ICARE 06-25547141 -Onderehoud en reparatie alle merken - belas Jeugdgezondheidszorg: centr. heel telef. jaarrekeningen 9.00-10.00 uurDRONTEN: en alle woensdagmiddag fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op fietspaden cijPOLITIEBURO -Lease service spreekuur ma.0321-333493 t/m vrij. 09.30 tot 12.00 van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel LOGOPEDIE: 0900-8844 fers en lijnen neer en ben regelmatig door de Rijkspolitie achterna gezeten. -Airco service uur: Een adres waar uw b spreekuren als telefonische -Schade reparatie 0320-233565; inloopspreekuur: donder- inloop GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: SENIOREN INFORMATIELOKET Plein 5 - 8256 AZ BIDD spreekuren: 0321-333377. -Laswerkzaamheden dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. 0321-382473. Voor bevallingen Spreekuur 13.00u tot 14.00u de nu Biddinghuizen: Toen Toos is en overleden DXWREHOHWWHULQJ in 2007 dacht ik: wat zoek op ik hier IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ -Accu's,banden en uitlaten Tel.: (0321) 330120 / 33 Icare Verpleging en verzorging DiÍtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot spoed: 06-53659191 woensdag in Het Koetshuis: zijn 0522-279 nog. Ik heb weltot naar mijn Dat komtEHOHWWHULQJ ook door DDQKDQJZDJHQV het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH -Wintersets incl. opslag YODJJHQ 745het vannu 07.00 23.00 uur,zin.12.00 0321-388710 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m dat CHIROPRACTIE: 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH -2 Wasboxen 0525-651810. vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. ue. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, EHGULMIVNOHGLQJ DE ZONNEBLOEM AFD. BIDDINGHUIZEN: Yarden Uitvaartverzekeringen EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS 8224 AB Lelystad, 0320-752650 PSYCHISCHE ENverhaal SOCIALE NOOD: ma. 0321-332387. Noorderbaan 10 Wil je ook je vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthÊ Vos 06 45 70 2348 YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN 035-6245555. uur of beroemd. Iedereen heeft een verhaal. Mail klachtenlijn dan naar REGIO DIERENAMBULANCE LELYSTAD Biddinghuizen Algemene op werkdagen: Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. ICARE 06-36293327 / 144 red een dier in THUISZORG hermaloohuis@kpnmail.com 388220. 08.30 tot 11.00 uur:GICOM 0321-312881. 0321 - 332484 tste JEUGDGEZONDHEIDSZORG DRONTEN: WIJKPOST Maatschappelijk werk: maandag van POLITIEBURO 0321-388910 SPREEKUUR WIJKAGENT www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur inenEducatief woensdagmiddag glo Inloopspreekuur 09008844. Centrum: BIDDINGHUIZEN: COMPOSTING van dinsdag 13.30-14.30 uur. Dit zijn van 13.00 –13.30 uur.zowel SENIOREN woensdag:INFORMATIELOKET 13.00-14.00 uur. de elke GICOM SYSTEMS inloop spreekuren als telefonische het ICARE Gicom BV Spreekuur di. do. 9.30 tot 11.30 uur: spreekuren: 0321-333377. VERPLEGING EN VERZORGING BUURTZORGen WIJKVERPLEGING Oogstweg 9 COMPOSTING DiÍtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 aar 0522-279745 van 7.00 tot 23.00 uur, tot 316899. BIDDINGHUIZEN 8256 BIDDINGHUIZEN 12.00 uur;SBtelef. voedingsvragen voor overige tijden. ma. t/m St.Deverliezenverwerken Helling 15 SYSTEMS Flevoland me 0900-8833 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 vrij. 09.00 totBV 17.00 uur: 0320-237666. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 8251 GH Dronten Gicom 0321-331377 op. THUISZORGWINKEL 2 ICARE LEEF: Telnr: 06-12373918 Oogstweg 9 installatie service onderhoud DE ZONNEBLOEM GEMEENTE DRONTEN *Banden 0 1, agLelystad, na- KLACHTENLIJN 3 in2012Plaats AB 8256 SB8224 BIDDINGHUIZEN Algemene klachtenlijn op 8.30-17.00 werkdagen: AFD. daar kom je verder mee BIDDINGHUIZEN ma. t/m vrij.: ALLERZORG, specialist in zorg thuis Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 aat 0320-752650 *Accu’s 388220. Noorderbaan 88,www.allerzorg.nl 8256 PR Biddinghuizen uur, za.: 09.30-16.00 uur. Tel: 0321-381826 0321-331655 of 331368. n elektrotechnisch hts POLITIEBURO DRONTEN: licht- en*Remmen krachtinstallaties tel. 0321 333310, fax. 0321 330101 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE was 0900- 8844. beveiliging SENIOREN INFORMATIELOKET DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen telecommunicatie or- Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Distributieriemen databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06dus 316899. Tel: 0624127084 -APK keuring *Koppakkingen n werktuigbouwkundig Flevoland Mijn St. verliezenverwerken -Onderehoud en reparatie alle merken53371293 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen loodgieterswerk 0321-331377 dragen ziekte is overleden, -Lease service Spreekuur Wijkagent Wijkpost wo- DE ZONNEBLOEM verwarming *Banden -Aircobegeleidster service PROTESTANTSE GEMEENTE nuitmuzikaal luchtbehandeling Biddinghuizen: -APKBIDDINGHUIZEN keuring Bij ons altijd AFD. -Schade reparatie BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s koeling -Onderehoud reparatie alle merken woensdag: 0321-331655 ofen331368. zomer/wintercheck gratis 13.00-14.00 uur. -Laswerkzaamheden Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, binnen en buiten schilderwerken -Lease service Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen www.wouda.nl Tel: 0321-848658, dominee@ -Accu's,banden en uitlaten -Airco service Joke DIERENBESCHERMING. v/d Meij behangen Biddinghuizen * glasvezel * sausen AFD.in APK incl. 29,50 all protestantsegemeentebiddinghuizen.nl -Wintersets opslag Schilderwerk - Beglazing *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten bij FLEVOLAND/NOORD-VELUWE -Schade reparatie 06Jolanda Aantjes - Lubbersen, -2 Wasboxen Tel: 0624127084 (0321) 38 60 60 Bel voor een vrijblijvende offerte -Laswerkzaamheden *Koppakkingen ver- 53371293 Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Wandafwerking - Houtsanering tel. 06-48462307 Biddinghuizen -Accu's,banden uitlaten ssen wensen deenfamilie Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Spreekuur Wijkagent Wijkpost de en -Wintersets incl. opslag Noorderbaan 10 e-mail: cobydeboer@planet.nl. Biddinghuizen: Reparatie en onderhoud en Gods kracht toe. ngs -2 Wasboxen woensdag:Biddinghuizen 13.00-14.00 uur. alle merken Zondag 8 juli

NRPSOHHWUHFODPHQO Machinebouw Transport techniek Trappen en balustrades Service in afvaltransport Aleksandar

Uw advertentie hier?

Ke rk diens t en

Airco service

1-1-2

Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Autoschade

om Poolse medewerkers nodig‌?? DAAR REDTenJEHoffLEVENS MEE 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Agrohulp kan u helpen !! 0321 332484 Noorderbaan 10 den Schilderwerk - Beglazing en bestuur van GICOM Dronten en Voor informatie kunt u bellen met: Wandafwerking Houtsanering www.autofaber.nl Biddinghuizen taxatie, schade Heilig Avondmaal viering Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 wenorganisatie Passage. O. ten Hoff tel 0591-549094 / en uitdeuken zonder spuiten, leenauto COMPOSTING 0321 332484 06-51558557 L. ten Hoff tel een beschikbaar. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ SYSTEMS 0321-326533 / 06-11310835 DAAR RED JE LEVENS MEE www.autofaber.nl En Belt 20u naarPastor: Giennes G. Nijland,Bies Ludgerusplein 2, Gicom BVHoff ,Prof. Zuurlaan Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Agrohulp Ten Dronten, tel. 0321-312456. En Oogstweg 9 Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 340 458 - 0321-331428 Tel: 0321 - 33 21 46 Biddinghuizen Mobiel 06 13Locatieraad: ( dhr. A. de 8256 SB BIDDINGHUIZEN in Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 ouw Stichting ant financiele administraties - ondernemingsplan installatie service onderhoud 332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl aar jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren daar kom je verder mee harrelberg VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Schildersbedrijf erk n elektrotechnisch Vrijdag 6 juli financiele administraties - ondernemingsplan installatie service onderhoud een licht- en krachtinstallaties Colofon: Een adres waar uw belangen voorop staan 10.00 uur: eigen voorganger J. Buiten ouw van Stichting De Scharrelberg jaarrekeningen belastingaangiften particulieren beveiliging daar kom je verder mee terWoCo viering Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN ddinghuizen, en het Redactieadres dierenpark de / Secretariaat: telecommunicatie Voor al uw schilder, behang en n elektrotechnisch etje Een adres waar uw belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 databekabeling ooiing. sauswerken. licht- en krachtinstallaties Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Zondag 8 juli zen n werktuigbouwkundig Tevens ook het kwartsen van muren.

1-1-2

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

beveiliging Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00Tel.: uur). (0321) 330120 / 330777 09.00 uur: eigen(0321) voorgangers -APK keuring - Fax: 330690 loodgieterswerk

in de weer om telecommunicatie hetverwarming laatste van het casco af Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud reparatie alle merken databekabeling -Lease service Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren gas, water en de elektriciteit aangesloten. luchtbehandeling n werktuigbouwkundig eel-Airco service koeling E-mail nnen met de loodgieterswerk afwerking en adres: inrichting. b.actueel@grafisch-bedrijf.nl -Schade reparatie d ik www.wouda.nl verwarming angshek bij de Osbornegroep geplaatst en -Laswerkzaamheden Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA rek. nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. luchtbehandeling -Accu's,banden en uitlaten bestrating. Binnen zijn de 35 vrijwilligers o.a. De Noord 8251 GK Dronten koeling nia -Wintersets incl. opslag 38 60 60de toilet- en onds glad maken(0321) en sauzen, Bij klachten over bezorging van B A kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 per-2 Wasboxen www.wouda.nl riciteit en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas eelKopij en Advertenties aanleveren voor zondagavond 22,00 uur De Noord 35 8251 GK Dronten * Deuren - ramen - kozijnen (0321) 38 60 60 Noorderbaan 10 * Bel voor een vrijblijvende offerte! lke gaf Druk:Druk: Drukkerij van der Wekken PrintOnMedia Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting De Scharrelberg WWW.GEERTSGLAS.NL bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 ing 2 Schade taxatie, schade reparatie, 2 gers voor hun inzet en www.autofaber.nl uitdeuken zonder spuiten, leenauto enthousiasme. Tevens een

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER

WoCo viering

Aaltje’s Naaiatelier

Evangelische Gemeente Zeewolde Parksingel GG Secretariaat: Kwarts 69, 35, 8256 3893 ED Zeewolde; tel.Biddinghuizen 036-5224348.

0321-331562

Zondag 8 juli 10.00 uur: Klaas van Denderen

Maandag en dinsdag 12.00 u tot 16.30 u. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Andere dagen op afspraak. FLEVOLAND

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het Odd Fellowhuis,


Na een moedig gedragen ziekte is overleden,

Aanmelden leerlingen ons trouwenieuwe lid en muzikaal begeleidster basisschool De Tamarisk Na een moedig gedragen ziekte is overleden,

Ouders/verzorgers van nieuwe in het schooljaar 2020 – 2021binnen vier jaar worden, nodigen we en buiten schilderwerken ons trouwe lid enkinderen, muzikaaldiebegeleidster Mevr. Joke v/d Meij uit voor een kennismaking en rondleiding op basisschool De Tamarisk. Rond het moment dat aangemelde behangen * glasvezel * sausen binnen en buiten schilderwerken kinderen daadwerkelijk naar De Tamarisk gaan volgt dan nog een startgesprek. Bel voor een vrijblijvende offerte

Mevr. Joke v/d Meij

behangen * glasvezel * sausen tel. 06-48462307 Biddinghuizen

Wij zullen haar missen en wensen devan familie In dit gesprek bespreken we o.a. de onderwijsbehoefte het kind en maken weBel afspraken de eerste offerte schoolvoor eenover vrijblijvende veel sterkte en Gods kracht toe. periode. tel. 06-48462307 Biddinghuizen Wij zullen haar missen en wensen de familie Poolse medewerkers nodig‌?? sterkte en Gods krachtkunt toe.u contact met ons opnemen. Om een afspraak veel te maken of informatie te krijgen Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Leden en bestuur van medewerkers Dit kan via: Telefoonnummer: 0321-331766 of mail naar: detamarisk@codenz.nlPoolse Voor informatie kunt u nodig‌?? bellen met: Ten Hoff kan u helpen Christelijke vrouwenorganisatie Passage. Op onze website www.detamarisk.nl treft u informatie over onze school aan. Agrohulp O. ten Hoff tel 0591-549094 / !! Leden en bestuur van Christelijke vrouwenorganisatie Passage.

Voor informatie kunt u bellen met: 06-51558557 L. ten Hoff tel O. ten Hoff tel /0591-549094 0321-326533 06-11310835/ 06-51558557 ten Zuurlaan Hoff tel 20 Agrohulp Ten Hoff L. ,Prof. 0321-326533 / 06-11310835 Biddinghuizen Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

KBSNieuwbouw De Wingerd: Stichting “Gewoon een bijzondere school� De Scharrelberg Nieuwbouw Stichting Schildersbedrijf De Scharrelberg J. Buiten casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg Schildersbedrijf

Het (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Scharrelberg) nadert zijn druk voltooiing. Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer om het laatste van het casco af

te maken. Deze week zijn het gas, water en de elektriciteit aangesloten. Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer laatste van casco af Beide verenigingen zijn druk begonnen met om de het afwerking en het inrichting. te maken.isDeze week het gas, water elektriciteit aangesloten. Zaterdag buiten o.a. zijn het toegangshek bijendede Osbornegroep geplaatst en Beide zijn metBinnen de afwerking en inrichting. er is eenverenigingen begin gemaakt metbegonnen de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toilet- en en er is een begin gemaakt metelektriciteit de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. doucheruimtes betegelen, enBinnen het luchtbehandelingssysteem aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toilet- en aanleggen. doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem aanleggen. Stichting De Scharrelberg bedankt de vele vrijwilliStichting Scharrelberg gers voorDehun inzet en bedankt de vele vrijwillienthousiasme. Tevens een gers voor hun inzet en woord van dank aan de vele enthousiasme. sponsors, zowelTevens groot een als Op vrijdag 28 februari was het een bijzondere basisschool de woord vanopdank aan materide vele klein,dag voor het vele Wingerd. Nadat de school in de afgelopen 7sponsors, jaren uitsluitend het logo zowel groot als aal, materieel en gereedvan het Educatief Centrum heeft gebruikt, gaat devoor school nu weer klein, veleook materischap dat terhet beschikking is een eigen logo hanteren. aal, materieel en gereedgesteld en de euro’s die we schap datontvangen. ter beschikking is mochten onze verschillen vooral In de afgelopen maanden is er hard vanuit gesteld en de euro’s die ook we gewerkt aan de totstandkoming van verbonden voelen met elkaar en met mochten ontvangen. Diverse materialen zijn er nog nodig om dit unieke project een geweldige de school. het nieuwe logo. uitstraling geven. u materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u Het nieuwetelogo heeftHeeft de vorm van Diverse zijn nodighelpen om unieke project geweldige Alsditouders deeen Wingerd ook een hele materialen bijzondere W. er nog de enthousiaste vrijwilligers komen en /of zien wilt uwegeld doneren dan uitstraling Heeft umet materiaal dat u niet meerbijzondere gebruikt, wilt u als een schoolâ€? De W iscontact uitte4 geven. stukken opgebouwd, graag opnemen de “gewoon penningmeester van Stichting de vrijwilligers komen en /of Jose wilt tel. uvan geld donerenZij dan benadrukt Brussel. is 4 Scharrelberg: stukjes hebben allemaal een helpen Deenthousiaste Jopie Stamvan Yperen, 0321-314537 graag contact opnemen met de penningmeester van Stichting actief betrokken bij de school als eigen kleur. penningmeester@osbornegroep.nl voorzitter van tel. de 0321-314537 MedezeggenDeze 4 stukken staan voor Stamde 4 van De Scharrelberg: Jopie Yperen, schapsraad. kernwaarden van deen school: penningmeester@osbornegroep.nl Voor de voortgang foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Josewww.osbornegroep.nl geeft aan dat de school deze • Warmte en betrokkenheid Voor de voortgang en foto’s van de bouw: Stichting Scharrelberg week een audit heeft gekregen, die • MeerDe dan alleen leren te vergelijken is met een inspectie• Ruimte voor verschillen Stichting De Scharrelberg bezoek. De kwaliteit van het onder• Samenhang wijs op de Wingerd is daarbij als Kopij adres Biddinghuizen De verschillende kleuren staan voor goed beoordeeld. Actueel de eigenheid van alle leerlingen, Kopij adres Biddinghuizen Actueel Volgens de directeur een beouders en teamleden. Directeur aangeleverd Kopij voor BA kan dagelijks worden is totdituiterlijk loning en waardering leerSergio van Dijk zegt hierover: “We zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kanvoor nietdemeer Kopij voor kanhetdagelijks worden totvervolgens uiterlijk krachten binnen de school, die zich vinden het ergBA belangrijk datkomende ieder- aangeleverd geplaatst worden in nummer, maar wordt zondagavond uur.inbrengen Kopij wat nummer. later binnenkomt, kan nietom meer dagelijks enorm inzetten de een zijn in eigenheid geplaatst het22.00 eerstkan daarop volgende kinderen goed begeleiden in hun binnen onze school.inInhet het komende logo is nummer, geplaatst worden maartewordt vervolgens ook te zienindat kleuren involgende elkaar ontwikkeling. geplaatst hetalle eerst daarop Kopij alleen aanleveren per e-mail.nummer. Het e-mail adres van BA is overlopen en met elkaar in verbinb.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op met dinsdag/woensdagschool wil de van slogan ding staan. Daarmee willenper we e-mail. la- DeHet Kopij alleen aanleveren e-mail adres BA“Geis middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. woon een bijzondere schoolâ€? beten zien dat we als school een hechb.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagte gemeenschap zijn, waarin we ons nadrukken dat zij de nadruk leggen middag. over deActueel bezorging: StichtingKlachten Biddinghuizen kaninfo niet0321-331042. aansprakelijk worden gesteld

voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd Stichting Actueel kan niet aansprakelijk opdrachtenBiddinghuizen voor publicaties te weigeren zonder opgaaf vanworden reden. gesteld voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

J. Buiten

Voor al uw schilder, behang en sauswerken. Tevens hetschilder, kwartsen van muren. Voorook al uw behang en sauswerken. Tel. 333558, mob. 06-41670881 Tevens ook het kwartsen van muren. Tel. 333558, mob. 06-41670881

* Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen * Bel voor een vrijblijvende offerte! * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 * Bel voor een vrijblijvende offerte! WWW.GEERTSGLAS.NL

Tel: 0321-848043 of 06-11017610 WWW.GEERTSGLAS.NL

BLONK BLONK

op voor hen hele vanzelfsprekende GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN zaken.

KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG GRANEN -dan ZADEN PEULVRUCHTEN Het gaatJ. VOGELAAR om -de wijze waarop VERT.: TEL. 0321-331801 KUNSTMEST - -OPENBARE 91 - BIDDINGHUIZEN weNOORDERBAAN met elkaar omgaan, WEEGBRUG de manier TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 waarop we met elkaar gemeenVERT.: J. VOGELAAR - TEL.een 0321-331801 NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN schap vormen, maar zeker ook de TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 wijze waarop we kinderen activeren voor het leren en de manier waarop "! we proberen aan te# sluiten bij de verschillende onderwijsbehoeften onze "! van leerlingen.# 

  

Mocht u benieuwd zijn naar de Wingerd dan kunt u altijd een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Hiervoor kunt u bellen met 0321-331329 of mailen naar s.vandijk@kbswingerd.nl

   

$$$ ! !" 

H en A  Mode 

$$$ ! !" dames en heren   

MODESHOW VOORJAARSCOLLECTIE

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

HEYBOER BV Vrijdag 20 maart a.s. 3 GROOTHANDEL IN van 10.00 uur tot 12.00 uur GEWASBESCHERMING HEYBOER BVin 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF de 3 Tweede Kamer van IN 3 GROOTHANDEL ZAAIZADEN HET KOETSHUIS GEWASBESCHERMING BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 0321-335033 FAX 0321-335048 3 ZAAIZADEN ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAXHAVENWEG 036-5224150 BIDDINGHUIZEN 22 0321-335033 FAX 0321-335048 ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

Ke rk diens t en PROTESTANTSE K e r kGEMEENTE diens t en PROTESTANTSE BIDDINGHUIZEN GEMEENTE

BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, PROTESTANTSE GEMEENTE Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ BIDDINGHUIZEN de Bunt protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Predikant: Ds tentenveld 19, Tentenveld 19,Bregman T:-0321 845324 Jolanda Aantjes Lubbersen, Tel: 0321-848658, dominee@ E: dominee@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Scriba: CobyDe deRepel Boer 9, tel.: 333535 Mw. C. Mw. de Boer, Jolanda Aantjes - Lubbersen, De Repelcobydeboer@planet.nl. 9, T: 0321 333535 e-mail: Klaversingel 48, tel. 323672. E: scribaat@pgbiddinghuizen.nlScriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 www.pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli e-mail: cobydeboer@planet.nl. 09.30 uur: mw.maart ds. R.- 19.30 van Haeringen, Woensdag 11 uur Zondag Dronten 8 juliM.L. van de Bunt, Biddag Voorganger: Zondag 15 maart -viering 10.00 09.30 uur: mw. ds. R. vanuur Haeringen, Heilig Avondmaal Voorganger: mw. ds. M. van DoorneDronten Wolfs, 3e znd. 40-dagen Heilig Avondmaal‘NORBERTUS’ viering R.K. PAROCHIE Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. Pastor: Ludgerusplein Pastor: AG.. Nijland, Huitink, 2, de Schutter ) Pastoraatsgroep: Dronten, tel. tel. 0321-312456. 0321-312456. 0321Dronten, 332401 ( mevr. A. Scholten( )dhr. A. de Locatieraad: 0321-331428 a.huitink@pastoraalteam.com www.parochienorbertus.nl Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321Locatieraad: 332401 ( mevr. A. Scholten ) 0647841090 (Marjo Muller) secretaris Vrijdag 6 juli Pastoraatgroep: www.parochienorbertus.nl 10.00 uur: voorganger 06 22 34 20eigen 94 (Anton Mangnus) KESA en Samenleving) Vrijdag 6 juli WoCo(Kerk viering tel. 0320 -288219 en 0321 – 333627 10.00 uur: eigen voorganger WoCo Zondagviering 8 juli Donderdag 12 maart - 19.00 uur Meditatieve vieringvoorgangers Vastenmeditatie 09.00 uur: eigen Zaterdag Zondag 814 julimaart - 19.00 uur WoCo viering Voorganger Diaken A. van Boven 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering Gemeente Zeewolde Evangelische Evangelische Gemeente Biddinghuizen Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED E-mail: info@egbsite.nl Zeewolde; tel. Gemeente 036-5224348. Evangelische Zeewolde www.egbsite.nl Secretariaat: Kwarts Diensten: uur 35, 3893 ED Zondag 8 10:30 juli 036-5224348. Zeewolde; Elke 2e t/mtel. 5e zondag vd maand. 10.00 uur: van Denderen Locatie: HetKlaas Koetshuis Zondag 8 juli 10.00 Klaas van Denderen VRIJZ.uur: GELOOFSGEMEENSCHAP VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP www.eigentijdsgeloven.nl 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, FLEVOLAND Kerkdiensten: Odd Fellowhuis, De Veluwseds. Snees 20,de8251 Predikant: Johan Wit, AJ tel.Dronten, De 6, Dronten tel.Ketting 0321-338685 Kerkdiensten in het 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, www.eigentijdsgeloven.nl OddVeluwse Fellowhuis, De Snees 20, 8251 AJ Dronten, De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 tel. 0321-338685 Zondag 15 anders maart -Kerkdiensten 10.00 uur in het uur (tenzij vermeld) Odd Fellowhuis, Lezing 'Sterrenstof zijt gij...' De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 Zondag 15anders juli vermeld) uur (tenzij 10.00 uur: Dienst Mimar o.l.v. mw.drs. Turkse MoskeeManneke Zondag 15 juli Klaversingel 10.00 uur: 93 8256 BX Biddinghuizen Dienst mw.drs. Manneke Turkse o.l.v. Mimar Moskee Openingstijden: 14.00 uur Havenweg 3 tot 19.00 uur Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Turkse Mimar Moskee Contactpersonen: Contactpersonen: Mustafa Yazici, Havenweg 3 tel.: 06-53981975 MustafaGenc, Yazici, tel.: 06-51539221 Muhlis tel.: 06-47376121 Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Burhanhdvbiddinghuizen@vakif.nl Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: Contactpersonen: e-mail: burhan_66@live.nl Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n We ehuisartsen, k e n d dvoor i e nhulp s tedien niet Spoedlijn kan wachten tot de volgende werkdag:

Avond-, nacht- en weekenddienst: Spoedlijn huisartsen, voorkantoortijden: hulp die 0900 - 3336333 Binnen Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet niet kan wachten tot de volgende werkdag: 0321wachten - 331414 kan tot en de weekenddienst: volgende werkdag: Avond-, nachtAvond-, en weekenddienst: 0900 - nacht3336333 Binnen THUISVERPLEGING: Voorkantoortijden: spoedgeval0900 3336333 Binnen kantoortijden: 0321 -- 331414 len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelin0321 - 331414 genvoeding en uitleen van verpleegartiTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevalkelen: 0900-8833. len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, genvoeding enhulpverlening, uitleen van verpleegartiAPOTHEEK: spoedrecepten is Kringvragen m.b.t.Voor zuigelingenkelen: 0900-8833. apotheeken Biddinghuizen geopend; op voeding uitleen van verpleegartikelen: zaterdag vanVoor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur;is Buiten 0900-8833. APOTHEEK: Kringdeze openingstijden: 0321-312702. apotheek Biddinghuizen geopend; op APOTHEEK: Voor spoedrecepten kunt zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buitenu DIERENARTS: 0321-12152. bellen met Alphega apotheek deze openingstijden: 0321-312702. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: DIERENARTS: 0321-312152 0321-12152. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK VERZEKERINGEN MORGENLAND: 0321-700207 Bij bevallingen en spoedONROEREND06-21588775 GOED HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN

BELEGGINGEN ONROERENDVerloskundigen Dronten: 0321-382473. PENSIOENEN Bij bevallingen en spoedGOED 06-53659191 HYPOTHEKEN DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB BELEGGINGEN DRONTEN TELEFOONPENSIOENEN 0321-313774 FAX 0321-312611 DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3 3


n cn n n is edt et n n n el n e, n rn

De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas met romans en informatieve boeken vullen, voor € 7,50 een plastic tas met jeugdboeken. De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl

Afscheid juf Riet Na 34 jaar in het onderwijs, waarvan 28 jaar op De Wingerd gewerkt te hebben, gaat juf Riet met pensioen. Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Tijdens de receptie willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De receptie wordt gehouden op vrijdag 13 juli van 16.00uur tot 17.30uur. 2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 2

or ar n

Specialist in:

Uw Te ladvertentie e f o o n n u m mhier? ers APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: 0321-332575. HUISARTSENPRAKTIJK: 0321-331414. TANDARTS: 0321-331070. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CITO CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE Wij leverenEN enSOCIALE plaatsenNOOD: 035-6245555. ALLE soorten glas: THUISZORG ICARE * Isolatieglas Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 * Veiligheidsglas uur: * Glazen deuren 0320-233565; inloopspreekuur: donder* 13.00 Douchedeuren dag tot 14.00 uur: 0321-333255. * Spiegels Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, etc 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, T: 0321-324313 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. 0638-64264 t/mM:vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uurwww.citoglas.nl Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. E : info@citoglas.nl 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

polyesterhars, epoxyhars, plamuren &

Noorderbaan 46 Biddinghuizen Tel: 0321 33 11 67

materialen voor

WWW.WILSOR.NL

kunstnijverheid

vrouwen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke vrouwen verenigingen 15 aug : Seniorenmiddag 23 aug : Fietsen met de gezamelijke vrouwen verenigingen 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 sept : Bijeenkomst Anbo 11 sept : ledenavond Passage 12 sept : Afdelingsavond Vrouwen van nu 19 sept : Seniorenmiddag 19 sept : ZijActief lezing Ans Schrijer 25 sept : Bijeenkomst Anbo 25 sept : IVN viert “het jaar van de bij” met een lezing in het Koetshuis 03 okt t/m 7 okt: Najaarsfeestweek Koetshuis 04 okt : Open dag Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting in het Koetshuis. 09 okt : ledenavond Passage 09 okt : Bijeenkomst Anbo do 08.00-20.00 uur 10 okt Openingstijden : Afdelingsavond Vrouwen van nu 08.00-20.00 vrij 08.00-21.00 uur 10 okt ma : ZijActief workshopuur 14 okt di: Benefietconcert Colombinehuis 08.00-20.00inuur zat 08.00-20.00 uur 17 okt wo : Seniorenmiddag 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur 23 okt : Bijeenkomst Anbo 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen van nu 09 nov : Boekenmarkt zon en zegen 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 11 nov : Benefietconcert in Colombinehuis 13 nov : Bijeenkomst Anbo 13 nov : Ledenavond passage 13 nov : IVN lezing over bevers Staatsbosbeheerruimte Z60 17 nov : Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 21 nov : Seniorenmiddag 27 nov : Bijeenkomst Anbo 11 dec Verlengde : advent/kerstavondbaan Passage 8, 8256 HB Biddinghuizen 11 dec : Bijeenkomst Anbo COMPOSTING 0321-331115 12 dec : Seniorenmiddag SYSTEMS 14 dec : Kerstmarkt Gicom BV 19 dec : Afdelingsavond www.rosehairstyling.nl Vrouwen van nu Oogstweg 9 19 dec : ZijActief kerstavond

GICOM

8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

FRENCH MANICURE…

Yarden Uitvaartverzekeringen Matthé Vos 06 45 70 2348

• Natuurlijke mooie gelakte nagels, of uw teennagels…! • Basislak met een mooi wit randje. • Durf uw handen weer te laten zien. • Nu voor maar € 17,50 en… Het setje nagellak krijgt u er gratis bij!! Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Daniëlle Algemene klachtenlijn opBetrokken werkdagen: en warm Harsta - Franken 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerkenen Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM *Banden AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s 0321-331655 of 331368. Overlijden melden: 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen 24 uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen *Distributieriemen www.jager-uitvaartbegeleiding.nl FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 *Koppakkingen 53371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost 4 Biddinghuizen:

-APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service -Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

Uw advertentie hier?

Noorderbaan 10 Biddinghuizen 0321 - 332484 www.autofaber.nl

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Porseleinzwam, foto: Dick van de Graaf

Nog één keer In vogelvlucht

September 2007 was de eerste ‘In vogelvlucht’; nu 12,5 jaar later nog één keer, en dat is de laatste. Wat gaat de tijd toch snel als je achterom kijkt. Hoe ouder je wordt des de sneller lijkt de tijd dan wel te gaan. Ik vond het geweldig leuk om natuuritems te schrijven. Daarbij kwam ook nog eens dat fotograferen een grote hobby van mij is dus wat is er dan mooier om een item te maken over wat er zoal rondom Biddinghuizen groeit en bloeit. Vele facetten kwamen aan bod. Als ik iets tegenkwam in Biddinghuizen had ik vaak gelijk al weer een idee voor een onderwerp voor in vogelvlucht. Dit kon gaan over wat we destijds deden met de mannen van de groenvoorziening. Op deze manier konden we bij u brengen waarom we iets op een bepaalde manier deden. Vaak was ook de manier waarop diverse planten en dieren leven en groeien onderwerp van deze rubriek. Als ik ergens liep of bij de jaarvergadering van dorpsbelangen was dan

kreeg ik toch wel vaak te horen: “Dat is die man van de gemeente Dronten die het item van in vogelvlucht maakt”. Ik vond het bijzonder mooi de kennis die ik heb op deze manier door te geven. Mooi ook hoe vervolgens de mensen zelf rondom Biddinghuizen de verhalen achter in vogelvlucht in de praktijk tegen konden komen. Nu, na 12,5 jaar is het goed geweest. Ik zal best nog weleens een item voor BHZnet en Biddinghuizen Actueel schrijven maar niet meer ieder maand. Het is goed geweest om op deze manier de natuur rondom Biddinghuizen in beeld te hebben gebracht. Dick van de Graaf

5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten.

Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellen� v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellen� v.d. Je reparatie van sieraden en horloges.& of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische voet. Evt. via hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende klachten. www.muzitax.nl Bewust door Stratenmaker voor Oprit of Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar terras? stenen 3, leveren. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties van sieraden en horloges. Snoeien is Vakwerk Marc Custers matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Tel. Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 FOOTWORX –een MEDISCHE PEDICURE Na moedig gedragenDeziekte is overleden, www.muzitax.nl www.muzitax.nl De Kleine Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al al uw uw BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd in klussen in en om het huis. Voor vrijons trouwe lid en muzikaal begeleidster klussen in en om het huis. Voor vrijdiabetische-, reumatische-, spastische-, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. oncologische en alle andere risico330616, Voor uit Engels, 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uit het het Engels, Duits, Duits, voeten, met mogelijke vergoeding door Frans of Russisch belt u CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of Russisch belt u CAW de ziektekostenverzekeraars. Ook voor Vertaling & Vertaling & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook cosmetische voetbehandelingen. Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Karin Andringa Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Zonneweide 16, tel. 06-50405611, Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. Ook voor voor proeverijen. info@pedicurebiddinghuizen.nl Stratenmaker Wijnkoperij van Stratenmaker nodig nodig voor voor Oprit Oprit of of terterWijnkoperij van de de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc 2012ras? 2 Ook stenen 0 0leveren. 03 0Marc 2012 0 ag na www.vandelageweg.nl www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 0655797840 Ina's Hair-Service 55797840 Christelijke vrouwenorganisatie Passage. 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na Scoutingpad 9 Uw levensverhaal op www.inashairservice.nl Uw levensverhaal op papier. papier. Voor coniferen, heesters en sierlijke Uw coniferen, Voor een afspraakheesters belt u en sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/06bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 18484711 rink 18484711 info@schrijverij.net info@schrijverij.net rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16, 16, BidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, tel. 0320-288377. www.schrijverij.net dinghuizen, tel. 0320-288377. Openingstijden: Openingstijden: .. ma ma t/m t/m vrij vrij 13.00 13.00 -- 17.00 17.00 uur uur Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 17.00 Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur uur Jose Jose Gouwenberg Gouwenberg PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de het doet je goed en dat voel je! Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: DsMedex. Bregman tentenveld 19, Depositaire Mosselweg Voor uw binnen en buiten klusen binnen en buiten schilderwerken Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. Tel: onderhoudswerkzaamheden. 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 mob. 0610172196. Dagelijks om het laatste van het casco af 337030 of ofzijn mob.vrijwilligers 0610172196.druk in de weer Jolanda Aantjes - Lubbersen,

Uw advertentie hier?

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Bel voor een vrijblijvende offerte

Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: te tel. maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Marc Custers Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, dia’s Videobanden, dia’s en en lp’s lp’s hier? e-mail: cobydeboer@planet.nl. Uw advertentie Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Quilten uw uu de doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het advertentie luchtbehandelingssysteem Uw Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoefthier? de deur deur Dronten Voor informatie kunt u bellen met: niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering Uw pedicure Biddinghuizen ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen voor o.a. voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel zoals diabetes, spastische, zoals diabetes, reuma, reuma, spastische, 0321-326533 / 06-11310835 oudere en verwaarloosde voet. oudere enTen verwaarloosde voet. Agrohulp Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Karin 06-50405611 Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 Biddinghuizen Info Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl TALPA, TALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845.

Schildersbedrijf Eiken en J. Buiten Eiken wijnvaten wijnvaten en regentonnen regentonnen ReginaState vatenhandel

/Jelly /Jelly Rolls Rolls en en benodigdheden.Neemt benodigdheden.Neemt uu snel kijkje Website en Stichting De Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt de morgen in R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ de bestelling bestelling morgen in huis huis hebben. hebben.

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

0321-326533 / 06-11310835 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

Schildersbedrijf J. Buiten

Noorderbaan38,Biddinghuizen Noorderbaan38,Biddinghuizen TT 0321 0321 -- 33 33 16 16 49 49 FF 0321 0321 -- 33 33 22 22 04 04 II www.hedibouw.nl www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en EE info@hedibouw.nl info@hedibouw.nl sauswerken.

Tevens ook het kwartsen van muren. Tel. 333558, mob. 06-41670881

* Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen * Bel voor een vrijblijvende offerte!

Tel: 0321-848043 of 06-11017610 WWW.GEERTSGLAS.NL

bedankt de vele vrijwilliPastor:gers G. Nijland, voor Ludgerusplein hun inzet 2,en Dronten, tel. 0321-312456. enthousiasme. Tevens een Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiWasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen.

BLONK Donateur worden?

ReginaState vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg Bremerbergweg 17 17 -- tel tel 334825 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

JA

Laat uw voeten deskundig verzorgen Baby op Kraamzorg nodig? Baby op komst? komst? Kraamzorg nodig? bij Medisch pedicuresalon ‘’Hellen’’ Bel KIDDO, Bel Kraamzorg Kraamzorg KIDDO,zijn uw Met ruim 20 jaar ervaring tel: 06 40 77 01 02 06 - 40 77 01 02 voeten intel: vertrouwde handen! Meer informatie: www.pedicuresalonhellen.nl Voor al naai en kunt uu Voor al uw uw en verstelwerk verstelwerk of direct eennaai afspraak maken Telefoon: tel:kunt 0321bellen met Mevr.Nijmeijer. bellen met Mevr.Nijmeijer. Telefoon: 333464 Parksingel 34 Biddinghuizen 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

Uw advertentie hier? familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Oogstweg • 8256 SB Biddinghuizen Zeewolde; tel.7036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Zondag 8 juli Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen www.schaapholland.nl 10.00 uur: Klaas van Denderen Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. N 036-5222824 Secr.: HenriÍtte EHofman, S AJ Dronten, De Veluwse Snees 20, 8251 R tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het A N Odd Fellowhuis,TH E S De Ketting 6 S te Dronten. aanvangin10.00 specialist R N looduurDakbedekking, (tenzij A en zinkwerk, polyesterhars, U anders vermeld)

R O S Voor Dakwerk ILal uwR W SO L TenHepoxyhars, K I HWA onderhoud. S specialist in Zondag 15N juli W plamuren & 10.00 uur: polyesterhars, U U kunt vrijblijvend vragen: onderhoudsKo.l.v. Dienst mw.drs. Manneke epoxyhars, Bel 06- middelen 2141 6645 & plamuren

Wilsor kunstharsen

onderhoudsTurkse Mimar Moskee Noorderbaan 46-48 middelen Havenweg 3 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Openingstijden: 14.00 uur tot3319.00 Tel: 0321 11 67 uur Noorderbaan 46-48 Contactpersonen: Fax: 0321 33 10 74 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Mustafa Yazici, tel.: E-mail: 06-51539221 Tel: 0321 33 11 67 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 www.wilsor.nl Fax: 0321 33 10 74 e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL "! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door geE-mail: info@wilsor.nl Pianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. www.wilsor.nl Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Gemeente Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Vakantieopvang kan wachten tot de volgende werkdag: Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! De Waard BV Avond-, nachten weekenddienst: verleent Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag hierbij 8hierbij juli tot verleent tot schriftelijke schriftelijke wederopzegging wederopzegging machtiging machtiging aan: aan: Stichting Stichting Biddinghuizen Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 90 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de 0321 331414 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel - 8256 om van zijn / haar giro– of-bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan9016, 8256 AN HB Biddinghuizen, Biddinghuizen, Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten De Waard BV Bremerbergweg 16 Biddinghuizen groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. Bremerbergweg 16 -Biddinghuizen THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalLoonwerk en grondverzet groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. * Deuren ramen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 en Ruime len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal geĂŻnd. Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! Dit bedrag zal eenmaal eenmaal per per jaar jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiwww.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! Tel. 0321-331401 / Fax uitlaatmogelijkheden! Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Loonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Kopij adres Biddinghuizen Actueel Ruime binnenkennels met  

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is KringKantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! !"......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: T. 0321-332549 M. 06-51107527 Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... T. 0321-332549 06-51107527 De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA M.kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk   

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens

 

We e k e n d d i e n s t e n


Maris Sonores Nieuws Het was heerlijk weer, toen wij om 10 uur zaterdagochtend op pad gingen met onze potgrond. En het bleef heerlijk weer, en de penningmeester had en stralend gezicht toen wij klaar waren met de verkoop in het dorp. Bedankt iedereen die onze vereniging heeft gesteund door het kopen van zakken potgrond. Bedankt iedereen, leden en niet-leden, die hebben geholpen met de verkoop. Met zijn allen hebben we ongeveer 1600 zakken verkocht. De penningmeester is druk aan het rekenen wat er na aftrek van de kosten overblijft voor de kas. Heeft u ons gemist zaterdag? Wilt u toch nog potgrond kopen? Dat kan bij Jan Jochemsen, Het Erf 36, telefoon 06 28870396 En noteert u alvast de datum zaterdag 11 april in uw agenda? Op die dag geven wij ons voorjaarsconcert. Dat concert zal plaatsvinden in Het Koetshuis. Houd het Maris Sonores Nieuws in de gaten voor verdere informatie. Namens Maris Sonores, D.J. Dobma (PR)

Jaarlijkse paaseitjes verkoop Beste inwoners van Biddinghuizen. Op zaterdag 21 maart is de jaarlijkse paaseitjes verkoop van Kinderkoor Jong Leven. Van 10.00 t/m 13.00 uur zullen de kinderen in de meeste straten van het dorp langskomen. Helaas zijn er niet voldoende kinderen om alle straten in het dorp te lopen. Er word gezorgd voor een kraampje waar u de paaseitjes kunt afhalen. Dit zal ook mogelijk zijn van 10.00 t/m 13.00 uur. Volgende week zullen wij vermelden waar dit verkooppunt zal zijn en welke straten niet gelopen kunnen worden. De eitjes worden verkocht in zakjes van 200 gram (mix van puur, wit en melk) 1 zakje kost € 2,50 en 3 zakjes voor €6,00. Uw bijdrage zal worden gebruikt voor aanschaf van de nieuwe polo’s/logo van het kinderkoor. Tevens bestaat het kinderkoor in augustus 55 jaar, en deze mijlpaal willen we ook graag vieren met de kinderen. Het bestuur hoopt dat u de actie weer wilt steunen. Bedankt groetjes van de kinderen en bestuur Kinderkoor Jong Leven. www.kinderkoorjongleven.nl

Maak je eigen animatiefilm

Workshop stop-motion in FlevoMeer Bibliotheek Biddinghuizen Ken je Toy Story, Shaun het Schaap of Buurman & Buurman? Dit zijn hele mooie animatiefilms. Wil jij weten hoe deze films gemaakt worden en zou jij graag je eigen animatiefilm willen maken? Doe dan op woensdag 18 maart van 15.00 tot 17.00 uur mee met de workshop stop-motion in FlevoMeer Bibliotheek Biddinghuizen. Daar leer je namelijk hoe je eenvoudig je eigen film in elkaar draait. Kaarten voor de workshop stopmotion kosten €5,- en zijn te verkrijgen via www.flevomeerbibliotheek. nl of bij de informatiebalie in de bibliotheek. Er is plaats voor maximaal 10 kinderen, vol = vol. Animatiefilm De workshop begint met een korte uitleg over animatiefilms en een aantal voorbeelden van films. Je kunt het namelijk zo gek niet bedenken of het kan in een animatiefilm. Een koe die parachute springt, happende scharen die een muntje achterna zitten, een sneeuwpop die tot leven komt, eigenlijk alles! Vervolgens werken de kinderen in groepjes hun eigen ideeën voor een verhaal uit tot een scenario dat ze gebruiken om een stop-motion film te maken op de iPad met behulp van klei, papier, tekeningen of Lego. Stop-motion Stop-motion is een oude filmtechniek en bestaat al bijna net zo lang als de film zelf. Bij stop-motion wordt een serie foto’s gemaakt van een voorwerp dat steeds een klein stukje verschoven wordt. Als die foto’s dan heel snel achter elkaar worden afgespeeld lijkt het net alsof het voorwerp in beweging komt. Tijdens deze workshop leren kinderen hoe ze de stop-motion techniek kunnen gebruiken om zelf films te maken op een tablet. 21- eeuwse vaardigheden De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Een gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers en ICT gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. Kinderen hebben 21-eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. FlevoMeer Bibliotheek stimuleert en ondersteunt deze nieuwe basisvaardigheden. Over Bibliolab Bij Bibliolab kunnen kinderen meer leren over wetenschap en techniek. Met de workshop stop-motion leren kinderen een verhaal op een creatieve manier te vertellen door middel van nieuwe media. Door samen te werken leren kinderen hoe ze met behulp van een tablet en een stop-motion app hun eigen film kunnen produceren en monteren.

Sport, Fun en leefstijl voor iedereen • Bootcamp • Sport tijdens en na zwangerschap • Seniorensport • SlowSports • Yoga www.vitaaloveral.nl 7


Dinsdag 3-jul André Smits 19.30 uur Woensdag 4-jul ----------Donderdag 5-jul ----------Vrijdag 6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur Nieuws en----------agenda van BAS Tennis ZaterdagTe n7-jul n is Vo e t b a l op internet: www.bastennis.nl Teletekst Omroep Flevoland: Zondag 8-jul ----------pagina 658. Voor alle ouders / verzorgers van de deelnemers: denk eraan op tijd Maandag 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur te betalen. Voor de E t/m C is het 55 euro p.p. Voor de F-jeugd is hetKantinedienst Dinsdag BAS 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur tennis: Oranjecamping volgeboekt Uitslagen voetbal zaterdag maart 30 euro p.p. Voor BAS wie nog niet betaald heeft: het 7bedrag graag dezeDagWoensdagDatum 11-jul Tijd ----------Bijz. week overmaken op rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbalMaandag Donderdag 2-jul12-jul Jan de Ruiter 19.30----------uur etiketten!! Nog een paar weken ennaam dan is het zo op maandag 23 juli start de Dinsdag Thuis Uit Uitslag o.v.v. Jeugdkamp, speler enver: team. Vrijdag 3-jul13-jul 19.30 AndréDanny SmitsVersteegt 19.30 uur uur Swift editie '64 1 van het BAS Voetbal BASJeugdkamp. 1 3-0 Woensdag tiende Dit jaar is het thema Zaterdag 4-jul14-jul --------------------Elspeet 2 BAS 2 3-3 Donderdag “Oranjecamping” en wordt kamp gehouden in Drenthe. Het Zondag 5-jul15-jul ----------Organisatie Jeugdkamp BAShet Voetbal ----------BAS 3 asv Dronten 8 1-2 Vrijdag programma is klaar, de bus is geregeld. Binnenkort krijgen alle deelMaandag 6-jul16-jul Liesbeth Luykx Jan-Roelf van der Stelt 19.3019.30 uur uur SEH JO19-1 3-0 nemers een programmaboekje BAS in deJO19-1 bus. Dinsdag 7-jul17-jul ----------Zaterdag ----------BAS JO19-2 Espel JO19-1 0-4 Woensdag8-jul18-jul ----------Zondag ----------BAS JO17-1G Hierden JO17-1 0-0 Pasfoto`s voor Donderdag 19-jul ----------Waarom is badminton Voor alle ouders / verzorgers van de deelnemers: denk eraan op tijd Maandag 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur zo leuk?? BAS JO15-1 Robur et Velocitas JO15-2 3-6 Vrijdag 10-jul 20-jul ----------te betalen. Voorspelerspassen de E t/m C is het 55 euro p.p.- Voor de F-jeugd is het Dinsdag Wiebrand Veenstra 19.30 uur update BAS JO13-1 Dos Kampen JO13-1 0-4 Tja zeg,11-jul dat21-jul is een lastige vraag! Het is ----------niet----------echt één specifiek aspect Zaterdag 30BAS euroJO12-1 p.p. Voor wie nog nietUnicum betaaldJO12-4 heeft: het bedrag graag deze 7-4 Woensdag waardoor het22-jul zo leuk is. Iedereen heeft wel weer een reden om dit spel Zondag ----------week overmaken op rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal ----------VSCO '61 aantal JO12-2 JO12-2 4-2 Donderdag 12-jul Al een weken is viaBAS de site van BAS Voetbal te lezen welke gaaf te vinden. Maandag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 o.v.v. Jeugdkamp, naam speler Hatto en team. Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur uur BAS JO11-1 HeimHelaas JO11-2 spelers een pasfoto in moeten leveren. heeft nog maar een 3-2 klein Dinsdag 24-jul ----------14-jul ----------IJVV BAS JO10-1 8-3 isZaterdag deelJO10-1 hier gehoor aan gegeven. Het inleveren van een pasfoto Ontspanning of25-jul inspanning Woensdag15-jul ----------Zondag ----------Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal VVOG JO10-4G BAS JO10-2G 3-6 is de combinatie van inspanning, ontspanning, vaardigheid, uitdaging en verplicht. Wacht niet te lang meer, anders loop je risico dat je na de Het Donderdag 26-jul ----------16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur BAS JO9-1 Reaal Dronten JO9-4 3-2 Maandag vooral de gezelligheid. We hebben allemaal weleens gebadmintond. Is het niet zomerstop niet vanaf het begin mee kunt spelen. Vrijdag 17-jul 27-jul --------------------Sparta Nijkerk JO9-7 BAS JO9-2 5-3 Dinsdag opZaterdag de camping dan is het wel op de straat. Zo veel mogelijk keren naar elkaar 28-jul ----------BAS JO8-1 Harde 't JO8-1 1-12 Woensdag 18-jul ----------overslaan. In de zaal wordt er met betere rackets en shuttles gespeeld, maar Geen geldige pasPasfoto`s = niet spelen. voor Zondag 19-jul 29-jul ----------Dwingeloo MO15-1 BAS MO15-1 0-2 Donderdag ----------het grote verschil is natuurlijk dat je in de zaal de shuttle juist zo min mogelijk Maandag 20-jul 30-jul Frank Bes 19.30 uur Victoria Boys MO13-1 BAS MO13-1 3-2 Vrijdag over wilt spelen en liefst zo snel mogelijk bij----------je tegenstander op de grond wilt spelerspassen - update Op het moment van schrijven hebben onderstaande spelers nog geen pas-Zaterdag Dinsdag ----------21-jul ----------krijgen. En dat is31-jul nog knap lastig en inspannend. foto ingeleverd en zij moeten dit zsm doen! Zondag 22-jul ----------Al een aantal weken is via de site van BAS Voetbal te lezen welke Maandag 23-jul die Jeroen Engwerda Programma BAS voetbal zaterdag 14 maart En heb je eenmaal vaardigheid een beetje19.30 onderuur de knie dan is elke partij spelers een pasfoto in moeten leveren. Helaas heeft nog maar een klein Dinsdag Nieuwe D-pupillen: 24-jul ----------ontzettend leuk om met elkaar te spelen: sportief, uitdagend en gezellig. Want deel gehoor aan gegeven. Het inleveren van een pasfoto Tijd is Woensdag Silhier Bosch 25-jul ----------Thuis Uit de lol die je erin hebt, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mensen Meer informatie: verplicht. Wacht niet te lang meer, anders de Donderdag Dirk BAS 1 Bouma Hattem 1 loop je risico dat je na14:30 met wie je op26-jul de baan staat en daar omheen. Al ruim veertig jaar iedereen ----------Daan Moelker, tel: komt 332902 Vo l l e y b a l zomerstop niet vanaf het begin VVOG mee kunt Stef2 Bregman e-mail: moelker@solcon.nl BAS 3 spelen. 12:00 Vrijdag met hetzelfde27-jul doel: plezier, iedereen in zijn waarde laten en lekker sporten. "We ----------Christiaan7 Burgers Hoevelaken BAS 3 15:00 Zaterdag spelen steeds28-jul dubbelspel en iedereen speelt met iedereen. Tussendoor of na ----------Geen geldige pas = niet spelen. Reaal Dronten JO19-1 BAS JO19-1 12:00 Zondag afloop gezellig bijpraten en wat drinken. Lijkt----------je dit wat? Je bent welkom en je Lars Dodde 29-jul Olympia'28 JO19-1 BAS JO19-2 12:30 Maandag mag 1 maand30-jul vrijblijvend Abdel El Achak Frank meespelen. Bes 19.30 uur BAS JO17-1G EFC onderstaande '58 JO17-1 spelers nog geen pas14:30 Dinsdag Op het moment Ruben Gort van schrijven hebben 31-jul ----------CSV '28Huizinga JO15-3 JO15-1 10:45 Krijgt foto ingeleverd en zij moeten dit BAS zsm doen! B BBadminton C B i l j aookr tjou in de greep? Sven BAS Elspeet JO15-1 9:00 Een leenracket is aanwezig, maar vergeet dan niet je zaalschoenen mee te RikJO15-2G Kromhout BAS JO13-1 VSCO '61 JO13-1 9:00 nemen." Nieuwe D-pupillen: Bas van Luenen Go Ahead K. JO12-3 BAS JO12-1 8:30 Sil Bosch Jorden Muntslag BAS JO12-2 Lelystad '67 JO12-4 10:30 Voor meer info bel naar 0636292928 Meer informatie: DirkRoy Bouma Peet Daan Moelker, tel: 332902 csv Apeldoorn JO11-3 BAS JO11-1 8:30 Piet Scholtanus Vo lBAS l e ybadminton bal Stef Bregman e-mail: moelker@solcon.nl Leander Touw BAS JO10-1 Reaal Dronten JO10-1G 10:30 www.basbadminton.nl B a d m i n t o n Christiaan Burgers DaganJO10-6 Verkruijssen Unicum BAS JO10-2G 9:45 Lars Dodde Yildiz asvSelim Dronten JO9-5 BAS JO9-1 9:45 Abdel El Achak Timothy Zillmer BAS JO9-2 SDV Barneveld JO9-6 10:30 Ruben GortJO8-2G Nunspeet BAS JO8-1 8:45 contact: BAS MO15-1 spelerspas: Staphorst MO15-1 10:30 B B C B i l j a rBt u d o Sven Huizinga Vervanging secretariaat@basjudo.nl BAS MO13-1 Hierden MO13-1 9:00 Rik Kromhout Henri Bolmer 0321-332827 Bas Desiree van Luenen Bosch Bas Judo BAS BUDO: Contact: Jorden DirkMuntslag van Dijk www.basbudo.nl secretariaat@basbudo.nl www.basjudo.nl Afmelden trainingen: RoyBart Peetvan Dongen Woensdag judo: secretariaat Leander MilanTouw van der Geest Nieuw judo B pak: Trainers: a d m i n t o n wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert Dagan Verkruijssen Jamie van Houten basbudojudopak@gmail.com Jiu Lesjitsu: groepJacco 1 & 2 Daniël Wassenaar. wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Selim Yildiz Nigel Kerkhoff 2e Dan Timothy Les groep 3 & 4 Dolf Karelsen. PeterZillmer Knol 4e Dan Marc van Nieuwenhuijzen Vervanging spelerspas: JBuadsok e t b a l contact: Oosting EdoKlaverjassen bij BAS voetbal, secretariaat@basjudo.nl 3x GRATIS PROEF LES. Maak een afspraak via: Henri Bolmer Danny Schutte BAS leden en andere dorpsgenoten zijn van 0321-332827 secretariaat@basbudo.nl Desiree Bosch Djaimie Vermeer Zaaiviool 11, tel; 843262 Bas Sleuteladres: Judo harte welkom. Dirk van Dijk Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, www.basjudo.nl Afmelden trainingen: Woensdag: BartPasfoto’s van Dongen 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. Woensdag judo: secretariaat Techniektraining: Vrijdagavond 27 maart Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de Milan Geest Letvan op:der vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gertuur Les 1: 17.00–17.45 site groep van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Aanvang 20:00 (Uiterlijk 19:45 aanmelden) Jamie van Houten wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Les groep 2: 17.45–18.30 Jiu jitsu: Jacco uur Kantine BAS Voetbal Nigel Kerkhoff Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal Peter Knol Wedstrijdtraining: 18.30–19.15 uur 5 Er worden 3 rondes Amsterdams met wisselende maat gespeeld, je kan dus Marc Nieuwenhuijzen (voor geselecteerde judoka’s uit les groep 2 en 3) ook van alleen komen. Edo Oosting Bas ketba l Danny Les groep 3: 19.15–20.00 uur Heb jeSchutte op dit moment al vragen dan kan je altijd bellen op 0612674633, Les groep Zaaiviool 4: 20.00–21.15 uur Djaimie Vermeer houdt de berichtgeving in Biddinghuizen actueel in de gaten voor nadere Sleuteladres: 11, tel; 843262 Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, berichtgeving. 8256 ET Biddinghuizen. Tel. Afmelden 843262 trainingen: Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. bij secretariaat@basbudo.nl (voor en 16.45 uur).op de Kijk voor alleWoensdag actuele informatie over wedstrijden, fluiten tafelen Nogmaals, iedereen is naam welkom, ook niet BAS leden. Let op: vergeet niet je achter op de foto te zetten! site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl tiende editie van het BAS Voetbal Jeugdkamp. Dit jaar is het thema “Oranjecamping” en wordt het kamp gehouden in Drenthe. Het programma is klaar, de bus is geregeld. krijgen alle deelInternetBinnenkort adres: nemers een programmaboekje in de bus. http://www.basvoetbal.nl

Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal 8

5


Met bijna 900.000 bezoekers per jaar bruist FlevoMeer Bibliotheek Bijna 900.000 bezoekers weten jaarlijks FlevoMeer Bibliotheek te vinden. In lijn met de landelijke trend daalt het aantal leden en uitleningen licht. Het lenen van e-books stijgt geleidelijk.

Belastingdienst en partners bieden hulp bij belastingaangifte in Flevoland In maart en april spreekuren en voorlichtingen in Flevoland Utrecht, 6 maart 2020 – Het is weer aangiftetijd. Tot 1 mei kunnen mensen aangifte doen. Voor iedereen die zelf geen aangifte kan doen, bieden de Belastingdienst en partners op verschillende manieren hulp. Bijvoorbeeld bij belastingkantoren en in bibliotheken. Daardoor is in heel het land ondersteuning altijd dichtbij. Tot op heden zijn er al bijna 30.000 afspraken gemaakt voor hulp bij aangifte. De Belastingdienst begrijpt dat belastingaangifte soms ingewikkeld kan zijn. Daarom biedt de Belastingdienst zelf hulp via de website, social media, de Belastingtelefoon en op 29 locaties in het land. Om iedereen dichtbij huis hulp te bieden, kunnen mensen ook terecht bij zo’n 700 maatschappelijk dienstverleners die (vrijwel) belangeloos hulp bij aangifte bieden. Het gaat hierbij om maatschappelijke organisaties, sociaal werkers, wijkcentra, bibliotheken en buurthuizen, formulierenbrigades, studenten en vak- en ouderenbonden. Een overzicht van belastingspreekuren, voorlichtingen en het maken van een afspraak bij bibliotheken bij u in de buurt vindt u in de Gids Voor Nederland. Ook kunnen mensen gebruik maken van fiscaal intermediairs.

Over ons Iedereen is welkom in de zeven bibliotheken van FlevoMeer Bibliotheek voor ontmoeting, gezelligheid en inspiratie ongeacht opleiding, kleur, leeftijd, inkomen of geloof. Wij bieden iedereen gelijke kansen om zich persoonlijk te ontwikkelen en actief mee te doen in de samenleving. Wij zetten ons elke dag in voor taal, leesplezier en het leren van noodzakelijke (digitale) vaardigheden. FlevoMeer Bibliotheek heeft vestigingen in de gemeenten Lelystad, Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. We hebben 102 medewerkers in dienst, 63.000 leden, ruim 900.000 bezoekers per jaar en organiseren jaarlijks ruim 3.500 activiteiten. 24/7 welkom via flevomeerbibliotheek.nl, Facebook, Twitter en LinkedIn. Wij werken graag samen Dit doen we niet alleen, maar samen met 195 partners in het werkgebied zoals de vijf gemeenten, welzijns- en culturele organisaties, bedrijven, vrijwilligers en inwoners en 177 onderwijsinstellingen. Samen ontwikkelen we de dienstverlening en bieden we een programma aanbod voor iedereen. Dit programma is gericht op persoonlijke ontwikkeling en ontmoeting. Samen bieden we cursussen en trainingen voor taalvaardigheden, leesplezier, digitale vaardigheden, inburgering, participatie en kennisdeling.

Vorig jaar bezochten 87.000 mensen tijdens de aangifteperiode een van de balies van de Belastingdienst voor hulp bij aangifte. Dat leverde in totaal 67.000 ingediende aangiften op. DigiD-machtigingscode aanvragen Iedereen die de belastingaangifte door iemand anders laat doen, heeft een DigiD-machtiging nodig. Hierdoor hoeven persoonlijke DigiD-gegevens niet te worden gedeeld. Wie vorig jaar een machtigingscode heeft gebruikt, kreeg de code automatisch thuisgestuurd.

Het is nog de hele week Boekenweek! Bij besteding van € 15,00 aan boeken krijg je het

Is dat niet het geval? Vraag dan een machtigingscode aan. Wie een DigiD heeft, kan zelf online binnen enkele minuten een machtigingscode opvragen. Telefonisch aanvragen kan ook via de DigiD-helpdesk (088 123 6555). De aanvrager ontvangt de machtigingscode dan binnen een week per post. Als er ook voor de fiscaal partner aangifte gedaan wordt, is voor deze persoon een aparte machtiging nodig.

Boekenweekgeschenk ‘Leon & Juliette’ van Anne-

Ga voor meer informatie over hulp bij aangifte naar belastingdienst.nl/aangifte. Zie voor de Gids van Nederland belastingdienst.gidsvoornederland.nl.

trein op vertoon van dit Boekenweekgeschenk!

jet van der Zijl GRATIS. (OP=OP) Zondag 15 maart reis je bovendien gratis met de

9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij er-8 de8 ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen 330616, mob. 06-11218658. Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 verversen GICOM loodgieterswerk www.schaapholland.nl Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst Telefoon 0321-335050 0321-335051 nieuwbouw - casco verwarming www.schaapholland.nl Plantweg 15 de Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling www.schaapholland.nl 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar www.schaapholland.nl het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk N menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek E R S- verhardingen Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl N *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde O Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 E R R Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten SEN LOGOPEDIE: 0321-333493. A SO 0624127084 (0321) 38 60 60 R 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler je zelf controleren H RS N *Koppakkingen L muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, hebmoet meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK A O S I T * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 E R R De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: S Hbouw S begeleiding voor A L verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles specialist in en VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl IN W TO festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje H R LS * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix A T specialist in renovatie van: polyesterhars, UI SS W N K specialist in LS Hpolyesterhars, Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. W N T schuren - bewaringen epoxyhars, UI van Teddy Scholten: ‘weet jeâ€?.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein polyesterhars, KU S specialist in CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06W epoxyhars, plamuren & woningen - verhardingen N K maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor epoxyhars, heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, polyesterhars, U PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net plamuren & onderhoudse.d. levering bouwmat. K plamuren & epoxyhars, 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net onderhoudsSchilderwerk Beglazing middelen ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren onderhoudsplamuren & worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom middelen Wilsor kunstharsen begeleiding voor -APK keuring middelen THUISZORG ICARE onderhoudsonderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking Houtsanering Noorderbaan 46-48 Wilsor kunstharsen kunnen we de uitgebloeide takken met de helft inkorten om zo een stevizelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. Wilsor kunstharsen middelen 8256 PR Biddinghuizen 46-48 -Lease service Noorderbaan langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad Noorderbaan 46-48 spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen Noorderbaan 38, Wilsor kunstharsen uitdeuken zonder spuiten, leenauto Tel: 0321 33 11 67 PR Biddinghuizen Biddinghuizen -Airco service 8256 8256 PR uur: 8085 SG Doornspijk Noorderbaan 46-48 JoseinGouwenberg T 0321 -een 33 16 49 Er werd soms 8256 PR Biddinghuizen Fax:0321 0321 vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in revue. Tel: 0321 3333 1110 6774 Tel: 33 11 67 beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: 8256 PR Biddinghuizen Noorderbaan 19-21 Naar de schoonheidsspecialiste, E-mail: info@wilsor.nl F 0321 33 22 04 Fax: 0321 33 10 74 T . 0321 – 33 16 49 0321 33 10 74 Mocht u tijdens een wandeling of fietstocht over de Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00 uur: 0321-333255. Tel: 0321 33 11 67 geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat al in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl het doet jeop goed voel I aan www.hedibouw.nl www.wilsor.nl www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icare Verpleging endat verzorging Fax: 0321 33 10 74 dan eens bij en school De je! Tamarisk: Hier I. de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, www.wilsor.nl Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 van tot 23.00 uur, E-mail: info@wilsor.nl haar ben ik745 erin gerold. www.wilsor.nl E340 . info@hedibouw.nl info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 zeker 13 E 458bepaalde - Tel: 0321 - 33 21 46 Tamarix net is07.00 uitgebloeid maar een schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833die voor overige tijden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 www.wilsor.nl Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen DiĂŤtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

Werkplaats focwa normen De Waard BV 0321volgens -BV 332484 De Waard normen De Waard BV Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl De Waard BV Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

Ploegschaar 58, Biddinghuizen Loonwerk en grondverzet grondverzet www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Loonwerk en Loonwerk en grondverzet www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Loonwerk en /grondverzet Tel. Fax0321-333189 0321-333189 Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax

Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189

Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV installatie service onderhoud

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling *Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

www.wouda.nl

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO LEKKERKERKER

MACHTIGINGSCOUPON

DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ

Autoschade

YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUVEHZHJ JHYHOUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS ZLM]HULQJ DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Schilderwerk -EHXUVZDQGHQ Beglazing IXOO FRORUV RQWZHUS à \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO EHZHJ ZLM]HULQJ YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV EHGULMIVNOHGLQJ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 JHYHOUHFODPH HQ RQWZHUS YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUVEHOHWWHULQJ EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU ]XLOHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Wandafwerking - EHGUXNNHQ Houtsanering Schade taxatie, schade reparatie, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 OLFKWUHFODPH HQ RQWZHUS Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto EHGULMIVNOHGLQJEHGUXNNHQ EHGUXNNHQVSDQGRHNHQ VSDQGRHNHQ LQ LQ IUDPH IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 EHGULMIVNOHGLQJ EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ HQ RQWZHUS RQWZHUS YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ beschikbaar. YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ DAAR RED JE LEVENS MEE Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie,

2012 2

0

0

03 0

2012

1-1-2

0

ag na 10

Belt u naar Giennes Bies

kn wa bew

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

â‚Ź6 bee Te Ei van ge â‚Ź Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 groot: â‚Ź......................................................... automatisch af te laten schrijven. Machinebouw Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geĂŻnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hemtechniek zoekt Machinebouw Transport Machinebouw SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Machinebouw Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, en alles van Hem verwacht.CV EN WATER

De vi De gez gez alle alle tele tele

Service inTelefoon afvaltransport Een adres waar uwNoorderbaan belangen voorop staan Biddinghuizen 0321 - 33 11 45 Noorderbaan88, 88,8256 8256PR PR Biddinghuizen Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 Korenmaaier 13-15 Noorderbaan 88, 8256 Biddinghuizen tel. fax. 0321 -- 330101 tel.0321 0321- -333310, 333310, fax.PR 0321 330101 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl Tel.: (0321) 330120 / tel. 330777 (0321) 330690 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 0321- -Fax: 333310, fax. 0321 - 330101

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Transport techniek Trappen en balustrades Transport techniek Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... DEALER ATAG en VERWARMING Trappen balustrades jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren Trappen balustrades DEALER ATAGen VERWARMING Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen Service in afvaltransport www.alphabiddinghuizen.nl Service in afvaltransport tel. 0321 - 333310, fax. 0321 - 330101 9

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Transport techniek De Bijbel Klaagliederen 3:25 financiele administraties -Bron: ondernemingsplan Service afvaltransport Trappeninen balustrades

8

8

8256 SK Biddinghuizen

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

E-mail: j.looman@hetnet.nl

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


Foto: Cor van der Waal

Geniet van de kleurrijke polder van 10 april tot en met 5 mei 2020 Tulpenroute Flevoland breidt uit naar Almere Liefhebbers uit binnen- en buitenland kunnen tussen 10 april en 5 mei genieten van prachtige tulpenvelden in de buitengebieden van de gemeente Dronten, Lelystad, Zeewolde en voor het eerst ook in Almere. De zesde editie van Tulpenroute Flevoland is dan een feit. Nieuw dit jaar is de uitbreiding naar het buitengebied van Almere. ‘We werken naar de Floriade in 2022 toe’, aldus Herman Vermeer, voorzitter van Tulpenroute Flevoland. ‘De wereldlandbouwtentoonstelling zal heel veel internationale gasten verwelkomen. Die willen natuurlijk ook graag het gebied in en wij hebben iets prachtigs om te laten zien.’ Begonnen als Tulpenroute Dronten, haakten naast de gemeente Almere de afgelopen vijf jaar ook de gemeente Lelystad en Zeewolde aan. ‘We

zijn blij dat we dit mogelijk kunnen maken dankzij sponsoren en de gemeenten.’ Bezoekers kunnen dit jaar niet alleen de prachtige tulpen ervaren, er zijn ook tal van activiteiten rondom de tulpenroute. Zo is er vier weken lang een paviljoen op het Tulpeiland in Zeewolde, waar men niet alleen iets lekkers kan eten en drinken. Er zijn ook optredens van lokale muziekverenigingen en er is ook allerlei informatie over Flevoland te vinden.’

Op de website van Tulpenroute Flevoland is een overzicht van de activiteiten langs de routes te vinden. De lijst met activiteiten wordt wekelijks aangevuld. Eind maart staan de verschillende routes op de website en worden de routebordjes uitgezet. ‘Dit gebeurt allemaal door vrijwilligers. Ik ben trots op de betrokkenheid van iedereen. Samen iets neerzetten… en bezoekers laten genieten van al dat moois op de voormalige zeebodem. Daar doen we het voor!’ Meer informatie over Tulpenroute Flevoland en de activiteiten: www.tulpenrouteflevoland.nl

Maak je eigen haargel met coole kleuren en glitters

Haar in de krul tijdens Vrijdag Blijdag Gebruik jij ook altijd gel om je haren in bedwang te houden? Of vind je het leuk om eens een andere haarkleur te hebben? Kom dan naar de Vrijdag Blijdag over Haargel maken, dan leer je alles over dit goedje en ga je het ook nog eens zelf maken! Deze Vrijdag Blijdag in Dronten is op 20 maart van 16.00 tot 17.00 uur. Haal snel je kaartje via flevomeerbibliotheek.nl of de balie. Gel maken Het lijkt zo gewoon het goedje dat je dagelijks in je haar smeert, maar weet jij eigenlijk wel wat er in zit? En is dat ook daadwerkelijk goed voor je? En welke trucjes past de fabrikant toe om jou een potje gel te laten kopen? Een

leuke workshop over koopgedrag en chemie! De workshop wordt gegeven door Alberte Jonkers. Alberte is opgeleid als Apothekersassistente en weet alles van de chemische processen van verschillende goedjes. Tijdens de workshop vertelt ze wat er gebeurt als je verschillende stoffen met elkaar mengt. Over Vrijdag Blijdag Iedere derde vrijdag van de maand is het Vrijdag Blijdag bij FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Tijdens Vrijdag Blijdag worden er gratis activiteiten en voorstellingen gegeven die op het eerste gezicht gewoon lijken, maar toch best heel bijzonder zijn.

11


prik bord! Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week SOMS BETAAL JE HET MEEST VOOR DINGEN DIE GRATIS ZIJN. Ingezonden door Frea Bramer, waarvoor dank! Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508

Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Wie helpt het hospice? Voor de huis-aan-huis collecte voor hospice Dronten van 13 t/m 18 april zijn we nog op zoek naar collectanten. Is dit iets voor jou/u? Aanmelden kan via het formulier op onze site: https://www.hospicedronten.nl/collecte/ Deze week kunt u in dit blad de laatste aflevering lezen van de Rubriek Vogelvlucht. Biddinghuizen Actueel dankt Dick de Graaf en Jolanda Noome voor de vele afleveringen van Vogelvlucht die wij mochten plaatsen!

Van 7 t/m 15 maart 2020 is het weer Boekenweek in FlevoMeer Bibliotheek. Rebellen & Dwarsdenkers Het thema van De Boekenweek 2020 is Rebellen en Dwarsdenkers’’. Het Boekenweekgeschenk wordt dit jaar geschreven door Annejet van der Zijl. Özcan Akyol schrijft het Boekenweekessay. De 85ste Boekenweek staat in het teken van hen die ons voorstellingsvermogen vergroten: de rebellen en dwarsdenkers. Het lezen van boeken zet namelijk aan tot nadenken, zodat lezers begrip ontwikkelen voor anderen en minder vasthouden aan vooroordelen. Van de dromerige dwarsdenker die veilig thuis afreist naar een andere wereld tot de rebel die zijn messcherpe pen als wapen gebruikt tegen de status quo. In de literatuur is er ruimte voor al die geluiden. Het lef van schrijvers om taboes te doorbreken en een steen in de vijver te gooien is van levensbelang voor onze samenleving. Daarom koesteren we de vrijheid die door schrijvers genomen wordt om tegen de stroom in te werken, om dwars en vervelend te zijn, onaangepast en onafhankelijk. FlevoMeer Bibliotheek De mooiste boeken vind je in de bibliotheek. Met het grote aanbod is er volop keuze voor iedereen. Tijdens De Boekenweek zijn speciale displays ingericht ter inspiratie en gemak. Verschillende auteurs komen op bezoek in de bibliotheken. Bert Wagendorp is aanwezig bij het Boekenweekdictee in FlevoMeer bibliotheek Noordoostpolder en Stella Bergsma in de bibliotheek in Zeewolde. Speciaal voor jongeren van het Almere college is Khalid Boudou te gast in de bibliotheek te Dronten. Kijk voor alle activiteiten op www.flevomeerbibliotheek.nl

De maandelijkse seniorenmiddag op 18 maart staat in het teken van Pasen. Er is deze middag een liturgie met liederen, gedichten, lezingen, een meditatie en een verhaal. Met medewerking van ds. Margriet v.d. Bunt en Tijn Bouw. Aansluitend is er een broodmaaltijd waarvoor u zich op kunt geven bij Marrie Schaap (332340) tot 13 maart. De kosten voor dit buffet zij € 6.50 Om 14.30 staat in de Voorhof de koffie en thee voor u klaar. Alle senioren uit Biddinghuizen zijn van harte welkom. Voor vervoer kunt u bellen met Dini Grimme (331583)

Kaarten voor De Boekenweek zijn te verkrijgen via www.flevomeerbibliotheek.nl of bij de informatiebalies in FlevoMeer Bibliotheek.

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

Seniorenmiddag met paasliturgie en broodmaaltijd op 18 maart 2020.

Over ons FlevoMeer Bibliotheek: waar je welkom bent, een goed gesprek kunt voeren, kennis en cultuur haalt, brengt en deelt, elkaar ontmoet en jezelf kunt zijn.

Profile for Biddinghuizen Actueel

Biddinghuizen Actueel - Jaargang 39 - Nummer 11  

Biddinghuizen Actueel - Jaargang 39 - Nummer 11  

Advertisement