a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 9 27

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 39 JAARGANG weeknr:

40 jarig jarig 40 jubileum jubileum Zaterdag 77 juli juli viert viert ACV ACV Zaterdag de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig de jubileum. jubileum.

WWW.BACTUEEL.NL

Boekverkoop in bibliotheken Boekverkoop Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op te leen leen in in de de bibliotheken maar maar ook ook te te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van van romans bibliotheken romans tot tot kunstboeken tot tot kinderboeken. kinderboeken. Prima Prima geschikt geschikt om om mee mee te kunstboeken te nemen nemen op op vakantie. vakantie.

De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van11.00 11.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uurmogen mogen De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas decoureurs coureursininverschillende verschillende specspec- Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas de metromans romansen en informatieve informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor €€ 7,50 7,50 een een plastic met plastic tas tas met met taculaire klassen klassen hun hun rijkunsten rijkunsten taculaire jeugdboeken. jeugdboeken. laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven laten Circuitaan aan de de Biddingringweg Biddingringweg in in Circuit De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Biddinghuizen. De De autocross autocross isis De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Biddinghuizen. Swifterbant en en Biddinghuizen. Biddinghuizen. Zie Zie www.flevomeerbibliotheek.nl www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant speciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitgespeciaal breidmet meteen eenduo-race duo-raceen enererwordt wordt breid geeindigd met met een een nieuw nieuw inin het het geeindigd 16 maart leven geroepen caravanrace. In enFilmavond geschiedschrijving leven geroepen caravanrace. In en rondom een een tent tent kunt kunt uu genieten genieten Afscheid juf Riet rondom Afscheid Dit jaar organiseert de Stichting vaneen eenuitgebreid uitgebreid assortiment aan Geschiedschrij- komstgeschenk in de vorm van één van de eerder uitvan assortiment aan ving in de gemeente Dronten, een filmavond in Het gegeven boeken. versnaperingen en en erer zullen zullen veel veel versnaperingen Na34 34jaar jaar in in het het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvan 28 28 jaar jaar op op De De Wingerd Wingerd gewerkt Koetshuis in Biddinghuizen. gewerkt extraaktiviteiten aktiviteitenzijn zijnvoor voorjong jongen en Na extra Datum: 16 maart te hebben, gaat juf Riet met pensioen. te hebben, gaat juf Riet met pensioen. oud,zoals een bungee trampoline, oud,zoals een bungee trampoline, De stichting nodigt iedereen uit om naar de verhalen te Tijd: 20.00 een V8-buggy, V8-buggy, race simulator enelkaarWij een simulator en Het Koetshuis in Biddinghuizen komen kijken enrace luisteren en met willen dit dit niet nietPlaats: ongemerkt voorbij laten laten gaan. Tijdens Tijdens de Wijherinneringen willen ongemerkt voorbij gaan. de receptie receptie een klimwand en voor de allerwww.geschiedschrijvingdronten.nl op te halen en te delen. De avond wel is er ueende gelegenheid een klimwand en voor de aller-is gratis, willen we geven haar de hand te schudden. De willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De kleinsten een springkussen springkussen en 0321-331578 / 0321-313105 collecte tereen bestrijding van de onkosten bij de uitgang. kleinsten en receptie wordt gehouden gehouden op vrijdag vrijdag 13 juli juli van van 16.00uur 16.00uur tot tot 17.30uur. receptie wordt op 13 17.30uur. schminken. Nieuwe donateurs ontvangen deze avond een welschminken. Eenzeer zeergeschikte geschikte"UIT-TIP" "UIT-TIP"voor voor Een een ieder ieder die die op op zoek zoek isis naar naar een spanning, sensatie, spektakel en spanning, sensatie, spektakel en plezier! plezier!

Oproep!!! Bijgaand een foto van het eerste exemplaar van Biddinghuizen Aktueel. De Stichting GeschiedschrijZonne-Energie ving wilZonne-Energie graag een foto van deze met Zonnepanelen uitgave opnemen in het jaarboek met Zonnepanelen 2020. Helaas is de kwaliteit van de 'uit' Biddinghuizen 'uit' Biddinghuizen foto niet voldoende om in het boek Ecosave op te nemen.Ecosave Daarom deze oproep: sinds 2001 Wie heeft een eerste uitgave van ons sinds 2001 weekblad en helpt332038 ons uit de brand? 0321

0321 332038 Uw eigen stroom Uw eigen Graag reacties naar stroom Liesbeth Busch v.a.€€0,05 0,05 0638297865v.a.

02 juli 25 02 FEBRUARI juli 2012 2012 2020

Jubilarissen Zon en Zegen Dinsdag 18 februari zijn 4 koorleden tijdens de jaarvergadering gehuldigd. Jaap Tip (40 jaar lid), Josca van Beek (25 jaar lid), Coos Tip (50 jaar lid) en Liesbeth Busch (50 jaar lid). Tevens trad Ada IJzerman af als secretaresse, iets wat zij 12 jaar is geweest. Karin van de Brink heeft deze taak overgenomen. Contact gaat via secretariaat@zonenzegen.nl

AAggeennddaa 07 07 juli juli 29 10 juli 10 feb juli 5 mrt 11 juli 11 juli 18 18 juli juli 26 juli juli 726mrt

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones :::Joy4Kids Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen verenigingen ::O vrouwen ntspanningssessie 20.10 - 21.15, : Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg ::baan Seniorenmiddag 32 bij Cesartherapie Animee. Seniorenmiddag : Fietsen met FietsenCafé met de de gezamelijke gezamelijke : :Repair vrouwen vrouwen verenigingen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke 10 ietsen gez.vrouwenver. 14 mrt aug : :F Fietsen met de gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen 13.30 uur vanaf het Plein 15 aug : Seniorenmiddag 15 aug : Seniorenmiddag 23 aug : Fietsen met 14 Fietsen Ldoet. Gezellig gezamenlijk klussen 23 mrt aug : :N met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen inOpen eigendag dorp. Aanmelden kan op 05 sept : Scharrelberg 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 Bijeenkomst 11 sept sept ::NLdoet.nl Bijeenkomst Anbo Anbo 11 11 sept sept :: ledenavond ledenavond Passage Passage 14 ud IJzer ophalenVrouwen op de buitenwegen 12 sept van 12 mrt sept :::OAfdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen vannu nu 19 Seniorenmiddag 19 sept sept ::t.b.v. Seniorenmiddag De Nieuwe Voorhof 19 19 sept sept :: ZijActief ZijActief lezing lezing Ans Ans Schrijer Schrijer 18 25 sept Bijeenkomst 25 mrt sept :::Seniorenmiddag Bijeenkomst Anbo Anbo 25 sept viert “het 25 mrt sept :::FIVN IVN viert “het jaar jaar van vande debij” bij”met met 24 ietsen gez.vrouwenver. een een lezing lezing inin het het Koetshuis Koetshuis 03 03 okt okt 13.30 uur vanaf het Plein t/m 77 okt: Najaarsfeestweek t/mmrt okt: Najaarsfeestweek Koetshuis Koetshuis 28 : Joy4Kids 04 okt 04 okt :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting 107apr Interreligieuze orpsbelangen ledenvergadering okt : :D Ontmoetingininhet het Koetshuis. Koetshuis. inledenavond het Koetshuis. Inloop 19.30 uur, 09 okt : Passage 09 okt : ledenavond Passage 09 Bijeenkomst 20.00Anbo uur. Aanmelden om 09 okt okt ::aanvang Bijeenkomst Anbo 10 Afdelingsavond Vrouwen van nu 10 okt okt ::lid Afdelingsavond Vrouwen te worden is ook mogelijkvan opnu de 10 okt : ZijActief workshop 10 okt : ZijActief workshop 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis zelf. 14 okt :avond Benefietconcert in Colombinehuis 17 okt Seniorenmiddag okt :::O 217apr Seniorenmiddag ntspanningssessie 20.10 - 21.15, 23 23 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 31 Afdelingsavond Vrouwen van 32 bij Cesartherapie 31 okt okt ::baan Afdelingsavond VrouwenAnimee. vannu nu 09 09 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 410apr Café zon 10 nov Boekenmarkt nov :::Repair Boekenmarkt zon en en zegen zegen 11 nov Colombinehuis nov :::PBenefietconcert Benefietconcert Colombinehuis 511apr assie ZangavondininChr. gemengd 13 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo Zon en Zegen in de Voorhof 13 Ledenavond passage 13 nov nov ::koor Ledenavond passage 13 IVN over 13 nov nov ::Aanvang IVN lezing lezing over bevers 19.00 uurbevers Staatsbosbeheerruimte StaatsbosbeheerruimteZ60 Z60 717apr ietsen gez.vrouwenver. 17 nov nov :::FSinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 20 nov :13.30 gez. avond 3 vrouwen uur vanaf het Pleinverenigingen 21 21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 27 nov : Bijeenkomst Anbo 15 27 apr nov : :Seniorenmiddag Bijeenkomst Anbo 11 dec advent/kerstavond Passage 11 apr dec :::Vrouwen advent/kerstavond Passage 15 van Nu, ledenavond 11 dec : Bijeenkomst 11 dec : Bijeenkomst Anbo Anbo 12 dec : Seniorenmiddag 18 12 apr dec : :Joy4Kids Seniorenmiddag 14 dec Kerstmarkt 14 apr dec :::fietsen Kerstmarkt 21 gez.vrouwenver. van nu 19 dec : Afdelingsavond 19 dec : Afdelingsavond Vrouwen Vrouwen van nu 19 dec : ZijActief uurkerstavond vanaf het Plein 19 dec :13.30 ZijActief kerstavond 2 mei : Repair Café 5 mei : F ietsen gez.vrouwenver. 13.30 uur vanaf het Plein 7 mei : O ntspanningssessie 20.10 - 21.15, baan 32 bij Cesartherapie Animee. 19 mei : F ietsen gez.vrouwenver. FRENCH FRENCH MANICURE… MANICURE… 13.30 uur vanaf het Plein Natuurlijke mooie 20••mei : Seniorenmiddag Natuurlijke mooie gelakte gelakte nagels, of uw 30 mei : Joy4Kids nagels, of uw teennagels…! teennagels…! •• Basislak een 2 jun : F ietsenmet gez.vrouwenver. Basislak met een mooi mooi wit wit randje. randje. 13.30 uur vanaf het Plein •• Durf uw handen te Durf: O handen weer weer 4 jun uw ntspanningssessie 20.10te- 21.15, laten zien. latenbaan zien. 32 bij Cesartherapie Animee. •• Nu voor maar €€ 17,50 Nu voor 17,50 en… en… 6 jun : Repairmaar Café Het Het setje setje nagellak nagellak krijgt krijgt 16 jun : F ietsen gez.vrouwenver. u u er er gratis gratis bij!! bij!! 13.30 uur vanaf het Plein 17 jun Be: Beautiful Seniorenmiddag Dreef 65 8256 AZ Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen Biddinghuizen 06 06 -- 53 53 62 6262 6224 24


DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

035-6245555. THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, heb meegedaan met een songJeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 van Teddy Scholten: ‘weet jeâ€?. De rest zong in het Engels. Met de gitarist uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden Spreekuur The Threema. blues, Toos, APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: GEZINSZORG: t/m vrij. 0320-233565; inloopspreekuur: donder0321-332575. 0321-332575. 08.30sport tot 17.00 uur: 0321-312881. ik en Ruud ter Weyde ( bekend van studio en langs de lijn) en waren HUISARTSENPRAKTIJK: dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, bestaan al 0321-331414. Icare Verpleging en verzorging HUISARTSENPRAKTIJK: MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. di. TANDARTS: 0321-331070. langer dan huisartsen, vijfentachtig jaar in Hilversum. zijn trad SPOEDLIJN voor hulp do. Het en vr. vanaccordeonspelers. 09.00-10.00 DitIkzijn 0522-279 745 van 07.00 totuur. 23.00 uur, FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. die kanop wachten tot de volgende telefonische spreekuren. 0321-333377 vrijniet veel in Hilversum en zat in Huizen al invoor een revue. tijden. Er werd soms 0900-8833 overige LOGOPEDIE: 0321-333493. werkdag: geruild nachtmet Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ikDIĂ‹TIST: ze. Toos zat alIcare inma. deLEEF: revuePlaats en door GROEPSPRAKTIJK Avond-, en weekenddienst: afspraken t/m vrij. 09.001, VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin gerold. 0900-3336333 Binnen kantoortijden: tot 12.00 tel. voedingsvragen 8224 AB uur; Lelystad, 0320-752650 ma.

Te l e f o o n n u m m e r s

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM Gicom BV

COMPOSTING Schilder SYSTEMS

Wandafw

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

Belt u naar

Mobiel 06 13 3

0321-382473. Voor bevallingen en 0321-331414 t/m8.30-17.00 vrij. 09.00 tot uur: t/mma.vrij.: uur,17.00 za.: 9.30-16.00 spoed: 06-53659191. 0320-237666. Met de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man de uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. TANDARTS: PSYCHISCHE SOCIALEgeorganiseerd NOOD: Gezinszorg: spreekuur ma.Amersfoort t/m vrij. Nederlands EN fietsroute langs de grenzen vanuit 0321-331070 GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN 035-6245555. Algemene klachtenlijn op werkdagen: 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. VERON ADMINI naar Den Helder over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: 0321-388220. werk: maandag van Maatschappelijk financiele administrati -APK keuring km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens in de krant als de THUISZORG ICARE 06-25547141 -Onderehoud en reparatie alle merken - belas Jeugdgezondheidszorg: centr. heel telef. jaarrekeningen 9.00-10.00 uurDRONTEN: en alle woensdagmiddag fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op fietspaden cijPOLITIEBURO -Lease service spreekuur ma.0321-333493 t/m vrij. 09.30 tot 12.00 van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel LOGOPEDIE: 0900-8844 fers en lijnen neer en ben regelmatig door de Rijkspolitie achterna gezeten. -Airco service uur: Een adres waar uw b spreekuren als telefonische -Schade reparatie 0320-233565; inloopspreekuur: donder- inloop GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: SENIOREN INFORMATIELOKET Plein 5 - 8256 AZ BIDD spreekuren: 0321-333377. -Laswerkzaamheden dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. 0321-382473. Voor bevallingen Spreekuur 13.00u tot 14.00u de nu Biddinghuizen: Toen Toos is en overleden DXWREHOHWWHULQJ in 2007 dacht ik: wat zoek op ik hier IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ -Accu's,banden en uitlaten Tel.: (0321) 330120 / 33 Icare Verpleging en verzorging DiÍtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot spoed: 06-53659191 woensdag in Het Koetshuis: zijn 0522-279 nog. Ik heb weltot naar mijn Dat komtEHOHWWHULQJ ook door DDQKDQJZDJHQV het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH -Wintersets incl. opslag YODJJHQ 745het vannu 07.00 23.00 uur,zin.12.00 0321-388710 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m dat CHIROPRACTIE: 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH -2 Wasboxen 0525-651810. vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. ue. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, EHGULMIVNOHGLQJ DE ZONNEBLOEM AFD. BIDDINGHUIZEN: Yarden Uitvaartverzekeringen EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS 8224 AB Lelystad, 0320-752650 PSYCHISCHE ENverhaal SOCIALE NOOD: ma. 0321-332387. Noorderbaan 10 Wil je ook je vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthÊ Vos 06 45 70 2348 YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN 035-6245555. uur of beroemd. Iedereen heeft een verhaal. Mail klachtenlijn dan naar REGIO DIERENAMBULANCE LELYSTAD Biddinghuizen Algemene op werkdagen: Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. ICARE 06-36293327 / 144 red een dier in THUISZORG hermaloohuis@kpnmail.com 388220. 08.30 tot 11.00 uur:GICOM 0321-312881. 0321 - 332484 tste JEUGDGEZONDHEIDSZORG DRONTEN: WIJKPOST Maatschappelijk werk: maandag van POLITIEBURO 0321-388910 SPREEKUUR WIJKAGENT www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur inenEducatief woensdagmiddag glo Inloopspreekuur 09008844. Centrum: BIDDINGHUIZEN: COMPOSTING van dinsdag 13.30-14.30 uur. Dit zijn van 13.00 –13.30 uur.zowel SENIOREN woensdag:INFORMATIELOKET 13.00-14.00 uur. de elke GICOM SYSTEMS inloop spreekuren als telefonische het ICARE Gicom BV Spreekuur di. do. 9.30 tot 11.30 uur: spreekuren: 0321-333377. VERPLEGING EN VERZORGING BUURTZORGen WIJKVERPLEGING Oogstweg 9 COMPOSTING DiÍtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 aar 0522-279745 van 7.00 tot 23.00 uur, tot 316899. BIDDINGHUIZEN 8256 BIDDINGHUIZEN 12.00 uur;SBtelef. voedingsvragen voor overige tijden. ma. t/m St.Deverliezenverwerken Helling 15 SYSTEMS Flevoland me 0900-8833 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 vrij. 09.00 totBV 17.00 uur: 0320-237666. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 8251 GH Dronten Gicom 0321-331377 op. THUISZORGWINKEL 2 ICARE LEEF: Telnr: 06-12373918 Oogstweg 9 installatie service onderhoud DE ZONNEBLOEM GEMEENTE DRONTEN *Banden 0 1, agLelystad, na- KLACHTENLIJN 3 in2012Plaats AB 8256 SB8224 BIDDINGHUIZEN Algemene klachtenlijn op 8.30-17.00 werkdagen: AFD. daar kom je verder mee BIDDINGHUIZEN ma. t/m vrij.: ALLERZORG, specialist in zorg thuis Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 aat 0320-752650 *Accu’s 388220. Noorderbaan 88,www.allerzorg.nl 8256 PR Biddinghuizen uur, za.: 09.30-16.00 uur. Tel: 0321-381826 0321-331655 of 331368. n elektrotechnisch hts POLITIEBURO DRONTEN: licht- en*Remmen krachtinstallaties tel. 0321 333310, fax. 0321 330101 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE was 0900- 8844. beveiliging SENIOREN INFORMATIELOKET DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen telecommunicatie or- Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Distributieriemen databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06dus 316899. Tel: 0624127084 -APK keuring *Koppakkingen n werktuigbouwkundig Flevoland Mijn St. verliezenverwerken -Onderehoud en reparatie alle merken53371293 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen loodgieterswerk 0321-331377 dragen ziekte is overleden, -Lease service Spreekuur Wijkagent Wijkpost wo- DE ZONNEBLOEM verwarming *Banden -Aircobegeleidster service PROTESTANTSE GEMEENTE nuitmuzikaal luchtbehandeling Biddinghuizen: -APKBIDDINGHUIZEN keuring Bij ons altijd AFD. -Schade reparatie BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s koeling -Onderehoud reparatie alle merken woensdag: 0321-331655 ofen331368. zomer/wintercheck gratis 13.00-14.00 uur. -Laswerkzaamheden Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, binnen en buiten schilderwerken -Lease service Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen www.wouda.nl Tel: 0321-848658, dominee@ -Accu's,banden en uitlaten -Airco service Joke DIERENBESCHERMING. v/d Meij behangen Biddinghuizen * glasvezel * sausen AFD.in APK incl. 29,50 all protestantsegemeentebiddinghuizen.nl -Wintersets opslag Schilderwerk - Beglazing *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten bij FLEVOLAND/NOORD-VELUWE -Schade reparatie 06Jolanda Aantjes - Lubbersen, -2 Wasboxen Tel: 0624127084 (0321) 38 60 60 Bel voor een vrijblijvende offerte -Laswerkzaamheden *Koppakkingen ver- 53371293 Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Wandafwerking - Houtsanering tel. 06-48462307 Biddinghuizen -Accu's,banden uitlaten ssen wensen deenfamilie Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Spreekuur Wijkagent Wijkpost de en -Wintersets incl. opslag Noorderbaan 10 e-mail: cobydeboer@planet.nl. Biddinghuizen: Reparatie en onderhoud en Gods kracht toe. ngs -2 Wasboxen woensdag:Biddinghuizen 13.00-14.00 uur. alle merken Zondag 8 juli

NRPSOHHWUHFODPHQO Machinebouw Transport techniek Trappen en balustrades Service in afvaltransport Aleksandar

Uw advertentie hier?

Ke rk diens t en

Airco service

1-1-2

Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Autoschade

om Poolse medewerkers nodig‌?? DAAR REDTenJEHoffLEVENS MEE 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Agrohulp kan u helpen !! 0321 332484 Noorderbaan 10 den Schilderwerk - Beglazing en bestuur van GICOM Dronten en Voor informatie kunt u bellen met: Wandafwerking Houtsanering www.autofaber.nl Biddinghuizen taxatie, schade Heilig Avondmaal viering Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 wenorganisatie Passage. O. ten Hoff tel 0591-549094 / en uitdeuken zonder spuiten, leenauto COMPOSTING 0321 332484 06-51558557 L. ten Hoff tel een beschikbaar. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ SYSTEMS 0321-326533 / 06-11310835 DAAR RED JE LEVENS MEE www.autofaber.nl En Belt 20u naarPastor: Giennes G. Nijland,Bies Ludgerusplein 2, Gicom BVHoff ,Prof. Zuurlaan Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Agrohulp Ten Dronten, tel. 0321-312456. En Oogstweg 9 Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 340 458 - 0321-331428 Tel: 0321 - 33 21 46 Biddinghuizen Mobiel 06 13Locatieraad: ( dhr. A. de 8256 SB BIDDINGHUIZEN in Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 ouw Stichting ant financiele administraties - ondernemingsplan installatie service onderhoud 332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl aar jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren daar kom je verder mee harrelberg VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Schildersbedrijf erk n elektrotechnisch Vrijdag 6 juli financiele administraties - ondernemingsplan installatie service onderhoud een licht- en krachtinstallaties Colofon: Een adres waar uw belangen voorop staan 10.00 uur: eigen voorganger J. Buiten ouw van Stichting De Scharrelberg jaarrekeningen belastingaangiften particulieren beveiliging daar kom je verder mee terWoCo viering Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN ddinghuizen, en het Redactieadres dierenpark de / Secretariaat: telecommunicatie Voor al uw schilder, behang en n elektrotechnisch etje Een adres waar uw belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 databekabeling ooiing. sauswerken. licht- en krachtinstallaties Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Zondag 8 juli zen n werktuigbouwkundig Tevens ook het kwartsen van muren.

1-1-2

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

beveiliging Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00Tel.: uur). (0321) 330120 / 330777 09.00 uur: eigen(0321) voorgangers -APK keuring - Fax: 330690 loodgieterswerk

in de weer om telecommunicatie hetverwarming laatste van het casco af Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud reparatie alle merken databekabeling -Lease service Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren gas, water en de elektriciteit aangesloten. luchtbehandeling n werktuigbouwkundig eel-Airco service koeling E-mail nnen met de loodgieterswerk afwerking en adres: inrichting. b.actueel@grafisch-bedrijf.nl -Schade reparatie d ik www.wouda.nl verwarming angshek bij de Osbornegroep geplaatst en -Laswerkzaamheden Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA rek. nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. luchtbehandeling -Accu's,banden en uitlaten bestrating. Binnen zijn de 35 vrijwilligers o.a. De Noord 8251 GK Dronten koeling nia -Wintersets incl. opslag 38 60 60de toilet- en onds glad maken(0321) en sauzen, Bij klachten over bezorging van B A kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 per-2 Wasboxen www.wouda.nl riciteit en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas eelKopij en Advertenties aanleveren voor zondagavond 22,00 uur De Noord 35 8251 GK Dronten * Deuren - ramen - kozijnen (0321) 38 60 60 Noorderbaan 10 * Bel voor een vrijblijvende offerte! lke gaf Druk:Druk: Drukkerij van der Wekken PrintOnMedia Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting De Scharrelberg WWW.GEERTSGLAS.NL bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 ing 2 Schade taxatie, schade reparatie, 2 gers voor hun inzet en www.autofaber.nl uitdeuken zonder spuiten, leenauto enthousiasme. Tevens een

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER

WoCo viering

Aaltje’s Naaiatelier

Evangelische Gemeente Zeewolde Parksingel GG Secretariaat: Kwarts 69, 35, 8256 3893 ED Zeewolde; tel.Biddinghuizen 036-5224348.

0321-331562

Zondag 8 juli 10.00 uur:Maandag Klaas van en Denderen dinsdag

12.00 u tot 16.30 u.

VRIJZ.Andere GELOOFSGEMEENSCHAP dagen op afspraak. FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het Odd Fellowhuis,


Ke rk diens t en PROTESTANTSE K e r kGEMEENTE diens t en PROTESTANTSE BIDDINGHUIZEN GEMEENTE

Na een moedig gedragen ziekte is overleden, en muzikaal begeleidster Naons eentrouwe moediglidgedragen ziekte is overleden, ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Mevr. Joke v/d Meij

Mevr. Joke v/d Meij Wij zullen haar missen en wensen de familie veel haar sterkte en Gods kracht toe. Wij zullen missen en wensen de familie veel sterkte en Gods kracht toe. Leden en bestuur van ChristelijkeLeden vrouwenorganisatie en bestuur van Passage.

Christelijke vrouwenorganisatie Passage.

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg

Het casco (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Scharrelberg) nadert zijn druk voltooiing. Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer om het laatste van het casco af te maken. Deze week zijn het gas, water en de elektriciteit aangesloten. Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer laatste van casco af Beide verenigingen zijn druk begonnen met om de het afwerking en het inrichting. te maken.isDeze week het gas, water elektriciteit aangesloten. Zaterdag buiten o.a. zijn het toegangshek bijendede Osbornegroep geplaatst en Beide zijn metBinnen de afwerking en inrichting. er is eenverenigingen begin gemaakt metbegonnen de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toilet- en en er is een begin gemaakt metelektriciteit de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. doucheruimtes betegelen, enBinnen het luchtbehandelingssysteem aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toilet- en aanleggen. doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem aanleggen. Stichting De Scharrelberg bedankt de vele vrijwilliStichting Scharrelberg gers voorDehun inzet en bedankt de vele vrijwillienthousiasme. Tevens een gers voor hun inzet en woord van dank aan de vele enthousiasme. sponsors, zowelTevens groot een als woord van dank aan materide vele klein, voor het vele sponsors, zowel groot als aal, materieel en gereedklein, voorterhet vele materischap dat beschikking is aal, materieel en gereedgesteld en de euro’s die we schap datontvangen. ter beschikking is mochten gesteld en de euro’s die we mochten ontvangen. Diverse materialen zijn er nog nodig om dit unieke project een geweldige uitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u Diverse materialen zijn er nog nodighelpen om diten unieke project een geweldige de enthousiaste vrijwilligers komen /of wilt u geld doneren dan uitstraling te geven. Heeft umet materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u graag contact opnemen de penningmeester van Stichting de vrijwilligers /of wilt tel. u geld0321-314537 doneren dan Deenthousiaste Scharrelberg: Jopie komen Stam- helpen van en Yperen, graag contact opnemen met de penningmeester van Stichting penningmeester@osbornegroep.nl De Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, tel. 0321-314537 penningmeester@osbornegroep.nl Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl

Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen

Poolse medewerkers nodig‌?? Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Poolse medewerkers Voor informatie kunt u nodig‌?? bellen met: Agrohulp Ten Hoff kan u helpen O. ten Hoff tel 0591-549094 / !! Voor informatie kunt u bellen met: 06-51558557 L. ten Hoff tel O. ten Hoff tel /0591-549094 0321-326533 06-11310835/ 06-51558557 ten Zuurlaan Hoff tel 20 Agrohulp Ten Hoff L. ,Prof. 0321-326533 / 06-11310835 Biddinghuizen Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

Schildersbedrijf J. Buiten Schildersbedrijf Voor al uw schilder, behang en J.sauswerken. Buiten

Tevens hetschilder, kwartsen van muren. Voorook al uw behang en sauswerken. Tel. 333558, mob. 06-41670881 Tevens ook het kwartsen van muren. Tel. 333558, mob. 06-41670881

* Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen * Bel voor een vrijblijvende offerte! * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 * Bel voor een vrijblijvende offerte! WWW.GEERTSGLAS.NL

Tel: 0321-848043 of 06-11017610 WWW.GEERTSGLAS.NL

BLONK BLONK

GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 KUNSTMEST - OPENBARE NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN WEEGBRUG TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234

 "! # 

  Maris Sonores Nieuws

Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Stichting De Scharrelberg Verandering Stichting De Scharrelberg Zon secretariaat

binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen binnen en buiten schilderwerken Bel voor een vrijblijvende offerte behangen * glasvezel * sausen tel. 06-48462307 Biddinghuizen

 "! # 

 

Op zaterdag 7 maart houden wij onze jaarlijkse potgrond-actie. Wij komen enadres ZegenBiddinghuizen Kopij Actueel 1 zal 

bij u aan de deur met de vraag of u potgrond wilt kopen. kost â‚Ź 4,00 en voor 3 zakken betaalt u â‚Ź 10,00. $$$ ! !" Na 12 jaar stop ik met het secretariKopij adres Biddinghuizen Actueel  

Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk   

aat van Chr. gemengd koor Zon en $$$ ! Vóór die tijd zullen leden van de vereniging bij de bewoners van!" de buitenzondagavond Kopij Zegen. Een taak22.00 die ikuur. met heel veelwat later binnenkomt, kan niet meer wegen langsgaan om te vragen of die ook potgrond willen bestellen. Kopij voor BA in kanhetdagelijks aangeleverd worden totvervolgens uiterlijk   

geplaatst worden komende nummer, maar wordt plezier heb mogen doen. Karin v/d u alvast de datum 11 april zondagavond uur. Kopij wat Noteert later binnenkomt, kan niet meerin uw agenda? geplaatst in het het22.00 eerst daarop volgende nummer. Brink heeft secretariaat overgegeplaatstViaworden in het komende nummer, maar wordt vervolgens nomen. secretariaat@zonenzeHET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING Op die dag geven wij ons voorjaarsconcert. geplaatst in het eersthaar daarop volgende nummer. gen.nl u met in contact. Kopij komt alleen aanleveren per e-mail. e-mail adres van BA is Koetshuis. DatHet concert zal plaatsvinden in Het HEYBOER BV HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING Bij deze wil ik iedereen bedanken b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagHoud hete-mail Maris Sonores Nieuws in de gaten voor3verdere informatie. GROOTHANDEL IN Kopij alleen aanleveren per e-mail. Het adres van BA is voor de prettige samenwerkingen. GEWASBESCHERMING middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. HEYBOER BV 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdag3 IN Namens Maris Sonores, 3 GROOTHANDEL ZAAIZADEN Met vriendelijke groet, GEWASBESCHERMING middag. Klachten over deActueel bezorging: BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 Stichting Biddinghuizen kaninfo niet0321-331042. aansprakelijk D.J. Dobma (PR) worden gesteld 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 0321-335033 FAX 0321-335048 Ada IJzerman 3 ZAAIZADEN voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAXHAVENWEG 036-5224150 BIDDINGHUIZEN 22 Stichting Actueel kan niet aansprakelijk opdrachtenBiddinghuizen voor publicaties te weigeren zonder opgaaf vanworden reden. gesteld 0321-335033 FAX 0321-335048 voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150 opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, PROTESTANTSE GEMEENTE Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ BIDDINGHUIZEN de Bunt protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Predikant: Ds tentenveld 19, Tentenveld 19,Bregman T:-0321 845324 Jolanda Aantjes Lubbersen, Tel: 0321-848658, dominee@ E: dominee@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Scriba: CobyDe deRepel Boer 9, tel.: 333535 Mw. C. Mw. de Boer, Jolanda Aantjes - Lubbersen, De Repelcobydeboer@planet.nl. 9, T: 0321 333535 e-mail: Klaversingel 48, tel. 323672. E: scribaat@pgbiddinghuizen.nlScriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 www.pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli e-mail: cobydeboer@planet.nl. 09.30 uur: mw. ds. R. van Zondag 1 maart - 10.00 uurHaeringen, Zondag Dronten 8 julimw. ds. M.L. van de Bunt Voorganger: 1ste 40dagen 09.30 uur: mw. ds.viering R.tijd van Haeringen, Heiligzondag Avondmaal Dronten Heilig Avondmaal‘NORBERTUS’ viering R.K. PAROCHIE H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Pastor: A tel. . Huitink, Ludgerusplein 2, Dronten, 0321-312456. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, de a.huitink@pastoraalteam.com Schutter )tel. Pastoraatsgroep: 0321Dronten, 0321-312456. Locatieraad: 332401 ( mevr. A. Scholten )dhr. A. de Locatieraad: 0321-331428 0647841090 (Marjo Muller)(secretaris www.parochienorbertus.nl Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321Pastoraatgroep: 332401 mevr. A. Scholten ) 06 22 346(20 94 (Anton Mangnus) Vrijdag juli www.parochienorbertus.nl KESA (Kerk en Samenleving) 10.00 uur: eigen voorganger tel. 0320 -288219 en 0321 – 333627 Vrijdag 6 juli WoCo viering Zaterdag februari - 18.00 uur 10.00 uur:29eigen voorganger Voorgangers Heleen van Es en WoCo viering Zondag 8 juli Elly Weijers 09.00 uur: eigen voorgangers Zondag 8 juli WoCo viering 09.00 uur: eigen voorgangers Evangelische Gemeente Biddinghuizen WoCo viering E-mail: info@egbsite.nl Evangelische Gemeente Zeewolde www.egbsite.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Diensten: uur Zeewolde;10:30 tel. Gemeente 036-5224348. Evangelische Zeewolde Elke 2e t/m 5eKwarts zondag35, vd3893 maand. Secretariaat: ED Locatie: Het Koetshuis Zondag 8 juli Zeewolde; tel. 036-5224348. 10.00 uur: Klaas van Denderen Zondag 8 juli 10.00 Klaas van Denderen VRIJZ.uur: GELOOFSGEMEENSCHAP VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. www.eigentijdsgeloven.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP 036-5222824 Odd Secr.: HenriĂŤtte Hofman, Kerkdiensten: Fellowhuis, FLEVOLAND De Dronten De Ketting Veluwse6, Snees 20,de8251 Predikant: ds. Johan Wit, AJ tel.Dronten, www.eigentijdsgeloven.nl tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, OddVeluwse Fellowhuis, De Snees 20, 8251 AJ Dronten, Zondag 1 maart - 10.00 uur De Ketting 6 te Dronten. aanvang tel. 0321-338685 in 10.00 het Dienst o.l.v.anders drs J. Kerkdiensten Knoop uur (tenzij vermeld) Odd Fellowhuis, De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 Zondag 15anders juli vermeld) uur (tenzij 10.00 uur: Turkse Mimar Moskee Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Zondag 15 juli Klaversingel 93 10.00BX uur: 8256 Biddinghuizen Dienst mw.drs. Openingstijden: 14.00Manneke uur Turkse o.l.v. Mimar Moskee tot 19.00 uur Havenweg 3 Contactpersonen: Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Turkse Mimar Mustafa Yazici, Moskee tel.: 06-53981975 Contactpersonen: Havenweg 3 tel.: 06-47376121 Muhlis Genc, Mustafahdvbiddinghuizen@vakif.nl Yazici, tel.: 06-51539221 Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur e-mail: Burhan Akce, tel.: 0321-332458 Contactpersonen: e-mail: burhan_66@live.nl Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n We ehuisartsen, k e n d dvoor i e nhulp s tedien niet Spoedlijn kan wachten tot de volgende werkdag:

Avond-, nacht- en weekenddienst: Spoedlijn huisartsen, voorkantoortijden: hulp die 0900 - 3336333 Binnen Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet niet kan wachten tot de volgende werkdag: 0321wachten - 331414 kan tot en de weekenddienst: volgende werkdag: Avond-, nachtAvond-, en weekenddienst: 0900 - nacht3336333 Binnen THUISVERPLEGING: Voorkantoortijden: spoedgeval0900 3336333 Binnen kantoortijden: 0321 -- 331414 len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelin0321 - 331414 genvoeding en uitleen van verpleegartiTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevalkelen: 0900-8833. len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, genvoeding enhulpverlening, uitleen van verpleegartiAPOTHEEK: spoedrecepten is Kringvragen m.b.t.Voor zuigelingenkelen: 0900-8833. apotheeken Biddinghuizen geopend; op voeding uitleen van verpleegartikelen: zaterdag vanVoor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur;is Buiten 0900-8833. APOTHEEK: Kringdeze openingstijden: 0321-312702. apotheek Biddinghuizen geopend; op APOTHEEK: Voor spoedrecepten kunt zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buitenu DIERENARTS: 0321-12152. bellen met Alphega apotheek deze openingstijden: 0321-312702. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: DIERENARTS: 0321-312152 0321-12152. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK VERZEKERINGEN MORGENLAND: 0321-700207 Bij bevallingen en spoedONROEREND06-21588775 GOED HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN

BELEGGINGEN ONROERENDVerloskundigen Dronten: 0321-382473. PENSIOENEN Bij bevallingen en spoedGOED 06-53659191 HYPOTHEKEN DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB BELEGGINGEN DRONTEN TELEFOONPENSIOENEN 0321-313774 FAX 0321-312611 DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3 3


18 juli : Seniorenmiddag 26 juli : Fietsen met de gezamelijke vrouwen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke uk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in vrouwen verenigingen e actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas 15 aug : Seniorenmiddag ken vullen, voor € 7,50 een plastic tas met 23 aug : Fietsen met de gezamelijke vrouwen verenigingen 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 sept : Bijeenkomst Anbo ningstijden in de bibliotheken Dronten, 11 sept : ledenavond Passage 12 sept : Afdelingsavond Vrouwen van nu ie www.flevomeerbibliotheek.nl 19 sept : Seniorenmiddag 19 sept : ZijActief lezing Ans Schrijer 25 sept : Bijeenkomst Anbo 25 sept : IVN viert “het jaar van de bij” met een lezing in het Koetshuis 03 okt t/m 7 okt: Najaarsfeestweek Koetshuis 04 okt : Open dag Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting in het aarvan 28 jaar op De Wingerd gewerkt Koetshuis. 09 okt : ledenavond Passage nsioen. 09 okt : Bijeenkomst Anbo 10 okt : Afdelingsavond Vrouwen van nu 10 okt : ZijActief workshop voorbij laten gaan. Tijdens de receptie 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis geven haar de hand te schudden. De 17 okt : Seniorenmiddag dag 13 juli van 16.00uur tot 17.30uur. okt Anbo2 2012 2 0 0 03 0 201223 0 : Bijeenkomst ag na 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen van nu 09 nov : Boekenmarkt zon en zegen 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 11 nov : Benefietconcert in Colombinehuis 13 nov : Bijeenkomst Anbo 13 nov : Ledenavond passage 13 nov : IVN lezing over bevers Staatsbosbeheerruimte Z60 17 nov : Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen Seniorenmiddag met21 nov of :zonder afspraak Actie: 27 nov : Bijeenkomst Anbo APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: 11 dec : advent/kerstavond Passage Tot eind mei: 0321-332575. 11 dec : Bijeenkomst Anbo HUISARTSENPRAKTIJK: 65+ knippen voor €10,12 dec : Seniorenmiddag 0321-331414. 14 dec : Kerstmarkt TANDARTS: 0321-331070. 19 dec : Afdelingsavond Vrouwen van nu 19 dec : ZijActief kerstavond FYSIOTHERAPIE: 0321-332083.

eid juf Riet

Te l e f o o n n u m m e r s

Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

Barbershop

Voor dames en heren,

Tel: 0321 – 384223 Ma-za 9:00 – 18:00

LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555.

THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

GICOM Verlengde baan 8, 8256 HB Biddinghuizen COMPOSTING 0321-331115 SYSTEMS Gicom BV www.rosehairstyling.nl Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

8 PASFOTO’S €10,– Officiële

** *

* 4 met bril plus 4 zonder bril €10,– ** Visum en buitlands ID voor 290 landen €15,–

www.pasfotodronten.nl

FRENCH MANICURE… • Natuurlijke mooie gelakte nagels, of uw teennagels…! • Basislak met een mooi wit randje. • Durf uw handen weer te laten zien. • Nu voor maar € 17,50 en… Yarden Uitvaartverzekeringen Het setje nagellak krijgt Matthé Vos 06 45 70 2348 u er gratis bij!!

Fotostudio voor portret- en familiefotografie Maar ook: Fotoprints, uitvergrotingen, (dia’s) scannen, -APK keuring retoucheren en restaureren van uw eigen beelden.-Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service

Bij Van Wonderen • De Redepassage -Airco 24-26service • Dronten • 0624498400 -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten Specialist -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen in:

Uw advertentie hier?

Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Marjo Algemene klachtenlijn Professioneel op en werkdagen: persoonlijk van Diepen 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerkenen Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM *Banden AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s 0321-331655 of 331368. Overlijden melden: 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen 24 uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen *Distributieriemen www.jager-uitvaartbegeleiding.nl FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 *Koppakkingen 53371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost 4 Biddinghuizen:

polyesterhars,

Noorderbaanepoxyhars, 10 Biddinghuizen plamuren & Noorderbaan 46 Biddinghuizen materialen 0321 Tel: 0321 33 11 67 - 332484 voor kunstnijverheid WWW.WILSOR.NL www.autofaber.nl

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Zaterdag 29 februari

Kinderkoor Jong Leven zoekt jouw! Hou jij ook van zingen?  Wil je leuke liedjes leren en fijn bewegen op muziek?  Kom dan aankomende vrijdag 28 februari, of op een andere vrijdag eens kijken bij ons gezellige kinderkoor. Elke vrijdag (behalve in de vakanties) kun je een gezellig uurtje zingen van 16.00-17.00 uur in Kerkcentrum De Voorhof.  Vanaf 5 jaar ben je van harte welkom! Er staan weer veel muzikale activiteiten op onze agenda, benieuwd welke dit zijn? Deze en alle andere informatie over ons koor staat op onze site www. kinderkoorjongleven.nl Groetjes van de kinderen en juf Marieke.

Biddinghuizen schoon

Het onderwerp van deze avond is: ‘WIE = WIE’. Hoe belangrijk is het om elkaar te helpen op school, in je klas, in je dorp of wanneer je ziet dat iemand buitengesloten wordt. Neem al je vriendjes en vriendinnetjes mee! kazda ostatnia sobote miesiaca. Sobota, 28 wrzesnia. Od 8.30 do 7.45. Darmowe wejscie! Kawa i herbata dla Twoich rodziców. Dla dzieci od 4 - 12 lat.

Vijf locaties voor ophalen PMD zakken BIDDINGHUIZEN - Vanaf nu kunt u op vijf plaatsen in de gemeente, uw gratis plastic zakken voor het PMD-afval ophalen. De plastic zakken kunt u ook bestellen via de website van de gemeente Dronten of de website van HVC. Op Zaterdag 21 maart wordt de landelijke Opschoondag gehouden en ook Biddinghuizen doet weer mee. Een ochtend lang wordt zwerfvuil in ons dorp opgeruimd. Voor materiaal wordt gezorgd; doe wel oude kleren aan. Er wordt gestart om 09.30 uur vanaf het Koetshuis. "We lopen diverse routes in en rondom ons dorp", aldus één van de organisatoren Julia Bobeldijk. Voor materiaal wordt gezorgd. "Om 12.15 uur komen we weer bij elkaar in het Koetshuis en daar staat wat lekkers klaar voor alle helpers". Opgave uiterlijk 16 maart via e-mail juliabobeldijk@hotmail.com. Telefonisch opgeven mag ook, via 06-53293554.

De gemeente vraagt u het PMD-afval in de plastic zakken aan te bieden, zodat het plastic niet wegwaait bij het legen van de containers. De vijf locaties Op de volgende adressen kunt u de afvalzakken ophalen: - (tijdelijke) gemeentehuis aan De Rede 58 in Dronten - Dorpshuis De Steiger, De Heraldiek 2A in Swifterbant - Dorpshuis Het Koetshuis, De Baan 33 in Biddinghuizen - Milieustraat, De Schipbeek 30 in Dronten - Gemeentewerf, De Reest 3-5 in Dronten Met dank aan BHZnet.nl

5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten.

Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellen� v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellen� v.d. Je reparatie van sieraden en horloges.& of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische voet. Evt. via hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende klachten. www.muzitax.nl Bewust door Stratenmaker voor Oprit of Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar terras? stenen 3, leveren. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties van sieraden en horloges. Snoeien is Vakwerk Marc Custers matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Tel. Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 FOOTWORX –een MEDISCHE PEDICURE Na moedig gedragenDeziekte is overleden, www.muzitax.nl www.muzitax.nl De Kleine Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al al uw uw BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd in klussen in en om het huis. Voor vrijons trouwe lid en muzikaal begeleidster klussen in en om het huis. Voor vrijdiabetische-, reumatische-, spastische-, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. oncologische en alle andere risico330616, Voor uit Engels, 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uit het het Engels, Duits, Duits, voeten, met mogelijke vergoeding door Frans of Russisch belt u CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of Russisch belt u CAW de ziektekostenverzekeraars. Ook voor Vertaling & Vertaling & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook cosmetische voetbehandelingen. Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Karin Andringa Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Zonneweide 16, tel. 06-50405611, Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. Ook voor voor proeverijen. info@pedicurebiddinghuizen.nl Stratenmaker Wijnkoperij van Stratenmaker nodig nodig voor voor Oprit Oprit of of terterWijnkoperij van de de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc 2012ras? 2 Ook stenen 0 0leveren. 03 0Marc 2012 0 ag na www.vandelageweg.nl www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 0655797840 Ina's Hair-Service 55797840 Christelijke vrouwenorganisatie Passage. 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na Scoutingpad 9 Uw levensverhaal op www.inashairservice.nl Uw levensverhaal op papier. papier. Voor coniferen, heesters en sierlijke Uw coniferen, Voor een afspraakheesters belt u en sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/06bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 18484711 rink 18484711 info@schrijverij.net info@schrijverij.net rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16, 16, BidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, tel. 0320-288377. www.schrijverij.net dinghuizen, tel. 0320-288377. Openingstijden: Openingstijden: .. ma ma t/m t/m vrij vrij 13.00 13.00 -- 17.00 17.00 uur uur Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 17.00 Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur uur Jose Jose Gouwenberg Gouwenberg PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de het doet je goed en dat voel je! Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: DsMedex. Bregman tentenveld 19, Depositaire Mosselweg Voor uw binnen en buiten klusen binnen en buiten schilderwerken Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. Tel: onderhoudswerkzaamheden. 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 mob. 0610172196. Dagelijks om het laatste van het casco af 337030 of ofzijn mob.vrijwilligers 0610172196.druk in de weer Jolanda Aantjes - Lubbersen,

Uw advertentie hier?

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Bel voor een vrijblijvende offerte

Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: te tel. maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Marc Custers Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, dia’s Videobanden, dia’s en en lp’s lp’s hier? e-mail: cobydeboer@planet.nl. Uw advertentie Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Quilten uw uu de doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het advertentie luchtbehandelingssysteem Uw Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoefthier? de deur deur Dronten Voor informatie kunt u bellen met: niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering Uw pedicure Biddinghuizen ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen voor o.a. voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel zoals diabetes, spastische, zoals diabetes, reuma, reuma, spastische, 0321-326533 / 06-11310835 oudere en verwaarloosde voet. oudere enTen verwaarloosde voet. Agrohulp Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Karin 06-50405611 Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 Biddinghuizen Info Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl TALPA, TALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845.

Schildersbedrijf Eiken en J. Buiten Eiken wijnvaten wijnvaten en regentonnen regentonnen ReginaState vatenhandel

/Jelly /Jelly Rolls Rolls en en benodigdheden.Neemt benodigdheden.Neemt uu snel kijkje Website en Stichting De Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt de morgen in R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ de bestelling bestelling morgen in huis huis hebben. hebben.

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

0321-326533 / 06-11310835 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

Schildersbedrijf J. Buiten

Noorderbaan38,Biddinghuizen Noorderbaan38,Biddinghuizen TT 0321 0321 -- 33 33 16 16 49 49 FF 0321 0321 -- 33 33 22 22 04 04 II www.hedibouw.nl www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en EE info@hedibouw.nl info@hedibouw.nl sauswerken.

Tevens ook het kwartsen van muren. Tel. 333558, mob. 06-41670881

* Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen * Bel voor een vrijblijvende offerte!

Tel: 0321-848043 of 06-11017610 WWW.GEERTSGLAS.NL

bedankt de vele vrijwilliPastor:gers G. Nijland, voor Ludgerusplein hun inzet 2,en Dronten, tel. 0321-312456. enthousiasme. Tevens een Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiWasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen.

BLONK Donateur worden?

ReginaState vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg Bremerbergweg 17 17 -- tel tel 334825 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

JA

Laat uw voeten deskundig verzorgen Baby op Kraamzorg nodig? Baby op komst? komst? Kraamzorg nodig? bij Medisch pedicuresalon ‘’Hellen’’ Bel KIDDO, Bel Kraamzorg Kraamzorg KIDDO,zijn uw Met ruim 20 jaar ervaring tel: 06 40 77 01 02 06 - 40 77 01 02 voeten intel: vertrouwde handen! Meer informatie: www.pedicuresalonhellen.nl Voor al naai en kunt uu Voor al uw uw en verstelwerk verstelwerk of direct eennaai afspraak maken Telefoon: tel:kunt 0321bellen met Mevr.Nijmeijer. bellen met Mevr.Nijmeijer. Telefoon: 333464 Parksingel 34 Biddinghuizen 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

Uw advertentie hier? familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Oogstweg • 8256 SB Biddinghuizen Zeewolde; tel.7036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Zondag 8 juli Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen www.schaapholland.nl 10.00 uur: Klaas van Denderen Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. N 036-5222824 Secr.: HenriÍtte EHofman, S AJ Dronten, De Veluwse Snees 20, 8251 R tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het A N Odd Fellowhuis,TH E S De Ketting 6 S te Dronten. aanvangin10.00 specialist R N looduurDakbedekking, (tenzij A en zinkwerk, polyesterhars, U anders vermeld)

R O S Voor Dakwerk ILal uwR W SO L TenHepoxyhars, K I HWA onderhoud. S specialist in Zondag 15N juli W plamuren & 10.00 uur: polyesterhars, U U kunt vrijblijvend vragen: onderhoudsKo.l.v. Dienst mw.drs. Manneke epoxyhars, Bel 06- middelen 2141 6645 & plamuren

Wilsor kunstharsen

onderhoudsTurkse Mimar Moskee Noorderbaan 46-48 middelen Havenweg 3 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Openingstijden: 14.00 uur tot3319.00 Tel: 0321 11 67 uur Noorderbaan 46-48 Contactpersonen: Fax: 0321 33 10 74 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Mustafa Yazici, tel.: E-mail: 06-51539221 Tel: 0321 33 11 67 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 www.wilsor.nl Fax: 0321 33 10 74 e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL "! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door geE-mail: info@wilsor.nl Pianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. www.wilsor.nl Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Gemeente Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Vakantieopvang kan wachten tot de volgende werkdag: Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! De Waard BV Avond-, nachten weekenddienst: verleent Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag hierbij 8hierbij juli tot verleent tot schriftelijke schriftelijke wederopzegging wederopzegging machtiging machtiging aan: aan: Stichting Stichting Biddinghuizen Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 90 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de 0321 331414 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel - 8256 om van zijn / haar giro– of-bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan9016, 8256 AN HB Biddinghuizen, Biddinghuizen, Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten De Waard BV Bremerbergweg 16 Biddinghuizen groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. Bremerbergweg 16 -Biddinghuizen THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalLoonwerk en grondverzet groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. * Deuren ramen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 en Ruime len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal geĂŻnd. Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! Dit bedrag zal eenmaal eenmaal per per jaar jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiwww.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! Tel. 0321-331401 / Fax uitlaatmogelijkheden! Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Loonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Kopij adres Biddinghuizen Actueel Ruime binnenkennels met  

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is KringKantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! !"......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: T. 0321-332549 M. 06-51107527 Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... T. 0321-332549 06-51107527 De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA M.kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk   

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens

 

We e k e n d d i e n s t e n


Maak je eigen animatiefilm

Workshop stop-motion in FlevoMeer Bibliotheek Dronten Ken je Toy Story, Shaun het Schaap of Buurman & Buurman? Dit zijn hele mooie animatiefilms. Wil jij weten hoe deze films gemaakt worden en zou jij graag je eigen animatiefilm willen maken? Doe dan op woensdag 4 maart van 15.00 tot 17.00 uur mee met de workshop stop-motion in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Daar leer je namelijk hoe je eenvoudig je eigen film in elkaar draait. Kaarten voor de workshop stop-motion kosten €5,- en zijn te verkrijgen via www.flevomeerbibliotheek.nl of bij de informatiebalie in de bibliotheek. Er is plaats voor maximaal 10 kinderen, vol = vol. Animatiefilm De workshop begint met een korte uitleg over animatiefilms en een aantal voorbeelden van films. Je kunt het namelijk zo gek niet bedenken of het kan in een animatiefilm. Een koe die parachute springt, happende scharen die een muntje achterna zitten, een sneeuwpop die tot leven komt, eigenlijk alles! Vervolgens werken de kinderen in groepjes hun eigen ideeën voor een verhaal uit tot een scenario dat ze gebruiken om een stop-motion film te maken op de iPad met behulp van klei, papier, tekeningen of Lego. Stop-motion Stop-motion is een oude filmtechniek en bestaat al bijna net zo lang als de film zelf. Bij stop-motion wordt een serie foto’s gemaakt van een voorwerp dat steeds een klein stukje verschoven wordt. Als die foto’s dan heel snel achter elkaar worden afgespeeld lijkt het net alsof het voorwerp in beweging komt. Tijdens deze workshop leren kinderen hoe ze de stop-motion techniek kunnen gebruiken om zelf films te maken op een tablet.

Warm...welkom voor Rob Triest! Flevoland is in het trotse bezit van een opleidingscollectief voor biodynamische landbouw, Warmonderhof. https://warmonderhof.nl Flevoland is ook in het trotse bezit van een imker, die niet alleen anders imkert, maar ook nog eens op ambachtelijke wijze bijenkorven vlecht. Zou het niet geweldig zijn, als deze twee elkaar een keer zouden ontmoeten? Het is geweldig, want die ontmoeting vindt al heel snel plaats.

21- eeuwse vaardigheden De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Een gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers en ICT gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. Kinderen hebben 21-eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. FlevoMeer Bibliotheek stimuleert en ondersteunt deze nieuwe basisvaardigheden. Over Bibliolab Bij Bibliolab kunnen kinderen meer leren over wetenschap en techniek. Met de workshop stop-motion leren kinderen een verhaal op een creatieve manier te vertellen door middel van nieuwe media. Door samen te werken leren kinderen hoe ze met behulp van een tablet en een stop-motion app hun eigen film kunnen produceren en monteren.

Op donderdag 5 maart, van 19.00 - 21.00uur geeft Rob hier een lezing over zijn werkwijze en beantwoord hij vragen. Bovendien geeft hij een demonstratie korfvlechten. Wilt U deze unieke imker een keer meemaken, kom dan langs op 5 maart. Locatie: Warmonderhof Wisentweg 10/12, 8251PC Dronten.

Uw advertentie hier?

Iedereen is welkom, entree en parkeren zijn gratis.

Sport, Fun en leefstijl voor iedereen • Bootcamp • Sport tijdens en na zwangerschap • Seniorensport • SlowSports • Yoga www.vitaaloveral.nl 7


Dinsdag 3-jul André Smits 19.30 uur Woensdag 4-jul ----------Donderdag 5-jul ----------Vrijdag 6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur Nieuws----------en agenda van BAS Tennis Zaterdag Te n 7-jul n is Vo e t b a l op internet: www.bastennis.nl Teletekst Omroep Flevoland: Zondag 8-jul ----------pagina 658. Voor alle ouders / verzorgers van de deelnemers: denk eraan op tijd Maandag 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur te betalen. Voor de E t/m C is het 55 euro p.p. Voor de F-jeugd is het Kantinedienst Dinsdag 10-jultennis: Wiebrand Veenstra 19.30 uur BAS Oranjecamping volgeboekt Uitslagen voetbal zaterdag februari 30 euro p.p. Voor BAS wie nog niet betaald heeft: het22 bedrag graag deze Dag Woensdag Datum 11-jul -----------Bijz. Tijd week overmaken op rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal Maandag 12-jul ----------Donderdag 2-jul Jan de Ruiter 19.30 uur etiketten!! Nog eenJeugdkamp, paar weken naam en danspeler is heten zoteam. ver: op maandag 23 juli start de Dinsdag Thuis Uit Uitslag o.v.v. Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 3-jul André Smits 19.30 uuruur ESC JO 19-1 BASJeugdkamp. JO 19-1 3-3 Woensdag tiende editie van het BAS Voetbal Dit jaar is het thema Zaterdag 4-jul 14-jul --------------------“Oranjecamping” en wordt het kamp gehouden in Drenthe. Het Donderdag Zondag 15-jul ----------Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal 5-jul ----------BAS JO19-2 ZeewoldeBinnenkort JO19-4 4-2 Vrijdag programma is klaar, de bus is geregeld. krijgen alle deelMaandag 6-jul 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uuruur BAS JO15-1 JO15-1 1-2 nemers een programmaboekje Hattem in de bus. Dinsdag 7-jul 17-jul ----------Zaterdag ----------Woensdag 8-jul 18-jul --------------------Pasfoto`s voordenk eraan op tijd Zondag Waarom isSwagemakers badminton Donderdag 19-jul ----------Voor alle ouders / verzorgers van de deelnemers: Maandag 9-jul Christel 19.30 uur zo leuk?? Vrijdag 20-jul ----------te betalen. Voor de E t/m C is het 55 euro p.p. Voor de F-jeugd is het Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur spelerspassen - update Tja zeg, dat is een lastige vraag! Het is niet echt één specifiek aspect Programma voetbal 29 februari Zaterdag 21-jul ----------30 euro p.p. Voor wieBAS nog niet betaald zaterdag heeft: het bedrag graag deze Woensdag 11-jul ----------waardoor het zo leuk is. Iedereen heeft wel weer een reden om dit spel Zondag 22-jul ----------week overmaken op rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal Donderdag 12-jul ----------Al een aantal weken is via de site van BAS Voetbal te lezen welke gaaf te vinden.19.30 uur Thuis Uit Tijd Maandag 23-jul Jeroen Engwerda o.v.v. Jeugdkamp, naam speler en team. Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur spelers een pasfoto in moeten BAS leveren. Helaas heeft nog maar een14:30 klein Dinsdag Reaal Dronten JO19-1 JO19-1 24-jul ----------Zaterdag 14-jul ----------Ontspanning of inspanning deel hier gehoor aan gegeven. inleveren van een pasfoto Unicum JO19-2 BAS Het JO19-2 15:00is Woensdag 25-jul ----------Zondag 15-jul ----------Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal is de combinatie van inspanning, ontspanning, vaardigheid, uitdaging en VSCO 17-1 Wacht niet te lang BAS 17-1 oefen verplicht. meer,JOanders loop je risico dat je 10.00 na de Het Donderdag 16-jul 26-jul ----------Maandag Liesbeth Luykx 19.30 uur vooral de gezelligheid. We hebben allemaal weleens gebadmintond. Is het niet WVF JO17-5 BAS JO17-2 11:00 zomerstop niet vanaf het begin mee kunt spelen. Vrijdag 27-jul ----------17-jul op de camping dan is het wel op de straat. Zo----------veel mogelijk keren naar elkaar Prins Bernhard JO15-1 BAS JO15-2G 9:30 Dinsdag Zaterdag In18-jul --------------------overslaan. de28-jul zaal wordt er met betere rackets en shuttles gespeeld, maar BAS Lelystad '67 JO12-3 9:00 Woensdag GeenJO12-1 geldige pas =Pasfoto`s niet spelen. voor Zondag 29-jul ----------19-julis natuurlijk dat je in de zaal ----------het grote verschil de shuttle juist zo min mogelijk BAS MO15-1 asv Dronten MO15-1 10:30 Donderdag Maandag 30-jul Frank Besmogelijk bij----------uur op de grond wilt Vrijdag 20-jul over wilt spelen en liefst zo snel je19.30 tegenstander WZC 2 BAS 2 12:00 spelerspassen update Op het moment van schrijven hebben onderstaande spelers nog geen pas- Zaterdag DinsdagEn dat 31-jul ----------21-jul ----------krijgen. is nog knap lastig en inspannend. DVS'33 JO10-2 BAS JO10-1 10:00 foto ingeleverd en zij moeten dit zsm doen! 22-jul ----------Swift'64 JO10-2 BAS JO10-2 10:00 Zondag Al een aantal weken is via de site van BAS Voetbal te lezen welke Maandag En heb je eenmaal vaardigheid een beetje19.30 onderuur de knie dan is elke partij 23-jul die Jeroen Engwerda BAS JO15-1 EFC'58 JO15-1 10:30 spelers eenD-pupillen: pasfoto in moeten leveren. HelaasJO13-1 heeft nog maar een klein Nieuwe ontzettend leuk om met elkaar te spelen: sportief, uitdagend en gezellig. Want 24-jul ----------BAS JO13-1 vv Tollebeek 10:00 Dinsdag deel hier gehoor aan gegeven. Het inleveren van een pasfoto is Woensdag Sil Bosch de lol die je erin hebt, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mensen 25-jul ----------Meer informatie: verplicht. Wacht niet te lang meer, anders loop je risico dat je na de Donderdag Dirk Bouma met wie je op26-jul de baan staat en daar omheen. Al ruim veertigtel: jaar332902 komt iedereen ----------Daan Moelker, V o l l e y b a l zomerstop niet vanaf het begin mee kunt spelen. met hetzelfde doel: plezier, iedereen in zijn waarde laten en lekker sporten. "We Stef Bregman e-mail: moelker@solcon.nl Vrijdag 27-jul ----------spelen steeds28-jul dubbelspel en iedereen speelt met iedereen. Tussendoor of na Christiaan Burgers Zaterdag ----------afloop gezellig bijpraten en wat drinken. Lijkt----------je dit wat? Je bent welkom en je Geen Larsgeldige Dodde pas = niet spelen. Zondag 29-jul mag 1 maand vrijblijvend meespelen. Abdel El Achak Maandag 30-jul Frank Bes 19.30 uur OpRuben het moment Gort van schrijven hebben onderstaande spelers nog geen pas- Dinsdag 31-jul ----------Krijgt Badminton ook jou in de greep? foto ingeleverd BB C B i lj ar t Sven Huizingaen zij moeten dit zsm doen! Nieuws en agenda van BAS Tennis Een leenracket is aanwezig, maar vergeet dan niet je zaalschoenen mee te Te n n i s op internet: www.bastennis.nl Rik Kromhout Nieuws en agenda van BAS Tennis nemen." TBas e nvan nD-pupillen: iLuenen s Nieuwe op internet: www.bastennis.nl SilJorden BoschMuntslag Voor meer info bel naar 0636292928 Meer informatie: Kantinedienst BAS tennis: Dirk Bouma Roy Peet Piet Scholtanus Daan Moelker, tel: 332902 DagBAS tennis: Datum Tijd Bijz. Extra mogelijkheid om Vo lBAS l e ybadminton bal tinedienst Stef Bregman e-mail: moelker@solcon.nl Leander Touw2-jul Jan de Ruiter www.basbadminton.nl Maandag 19.30 uur etiketten!! B a d m i n t o n Datum Tijd Bijz. Burgers padelcompetitie te spelen Dagan Verkruijssen de Christiaan Dinsdag André Smits19.30 uur 19.30 uur ndag 2-jul Jan de3-jul Ruiter etiketten!! Dodde Selim Yildiz ma Lars Woensdag 4-jul ----------dag Abdel 3-jul André Smits 19.30 uur afgelopen weken is er bij de KNLTB gebleken dat er ook behoefte is aan een El Achak Timothy Zillmer Het De Donderdag 5-jul ----------nsdag padelcompetitie 4-jul ----------die eerder start in het seizoen. Daarom is het vanaf nu mogelijk Gort eel- Ruben Vrijdag 6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur contact: derdagSven 5-jul ----------om in te schrijven voor de Triple Double Competitie. Deze competitie vindt plaats B B C B i l j aBru t do Huizinga Vervanging spelerspas: Zaterdag 7-jul ----------secretariaat@basjudo.nl ag Rik 6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur op vijf zondagen van 29 maart t/m 26 april, met inhaaldagen op 3 en 10 mei. Kromhout Henri Bolmer8-jul Zondag ----------0321-332827 dag Bas 7-jul ----------van Luenen Desiree Bosch9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur tijd Maandag Bas Judo BAS BUDO: Contact: ag ----------De8-jul Triple Double Competitie in het kort: Jorden Muntslag Dirk van Dijk het Dinsdag Wiebrand 19.30 Veenstra www.basbudo.nl secretariaat@basbudo.nl www.basjudo.nl spelers per10-jul team ndag Drie 9-jul Christel Swagemakers uur 19.30 uur Afmelden trainingen: Peet Bart vanWiebrand Dongen eze Roy Woensdag 11-julVeenstra Drie partijen: koppels A en B, B en19.30 C en A spelen ieder een partij dag 10-jul uuren C----------Woensdag judo: secretariaat Leander Touw Milan van Geest bal Donderdag 12-jul Nieuw judo pak: Trainers: spelerder speelt twee partijen ----------- ----------B a d m i n t o n wedstrijdsecr: nsdag Iedere 11-jul Vrijdag judo: Gert Dagan Verkruijssen Jamie van Houten Vrijdag 13-jul 19.30 uur basbudojudopak@gmail.com Jiu Lesjitsu: groepJacco 1 & 2 Daniël Wassenaar. thuisspelend team Danny heb je 1Versteegt baan----------nodig, gedurende 3 speelronden derdag Per 12-jul wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Selim Yildiz Nigel Kerkhoff Zaterdag 14-jul 2e Dan Partijen worden gespeeld gewonnen sets, met bij gelijke setstand een ag 13-jul Danny Versteegtom twee19.30 uur ----------Zillmer Les groep 3 & 4 Dolf Karelsen. Peter Knol Zondag 15-jul ----------supertiebreak (t/m 10 punten) als beslissende set dag Timothy 14-jul ----------- derde 4e Dan Iedere gewonnen partij telt als 1 punt Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur Marc van Nieuwenhuijzen ag 15-jul ----------contact: Dames enLiesbeth heren spelen met en tegen elkaar spelerspas: Dinsdag 17-jul ----------Jausdkoe t b a l Oosting Edo ndag Vervanging 16-jul Luykx 19.30 uurof gemengd. B secretariaat@basjudo.nl 3x GRATIS PROEF LES. Maak een afspraak via: Bolmer Woensdag 18-jul Danny Schutte dag Henri 17-jul ----------- ----------0321-332827 secretariaat@basbudo.nl De inschrijving voor de Triple Double competitie sluit op 29 februari en gaat Donderdag 19-jul ----------Desiree Bosch Djaimie Vermeer nsdag 18-jul ----------Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Judo alleen er voldoende inschrijvingen zijn. Hierbij zijn gelijkwaardigheid Bas Vrijdag vandoor Dijkals20-jul Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, derdagDirk 19-jul ----------- ----------www.basjudo.nl Afmelden trainingen: Woensdag: van teams en reistijd belangrijke criteria. Inschrijven * als compleet team* bij Zaterdag 21-jul bij Allard Stuifzand, -----------61. van Dongen 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Pasfoto’s inleveren Parksingel ag Bart 20-jul ----------Woensdag judo: secretariaat Techniektraining: Bert Keek. Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de Zondag 22-jul van vergeet der Geest Let op: niet je naam achter op de----------foto te zetten! dag Milan 21-jul ----------wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert Les 1: 17.00–17.45 uur lke site groep van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Maandag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur Jamie van Houten ag 22-jul ----------wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Les groep 2: 17.45–18.30 uur Jiu jitsu: Jacco ein Dinsdag 24-jul Nigel Kerkhoff Jeugd/Seniorencommissie Voetbal ndag 23-jul Jeroen Engwerda BAS 19.30 uur ----------is Woensdag Brr-competitie strart vrijdagavond 25-jul Peter Knol dag 24-jul ----------- ----------Wedstrijdtraining: 18.30–19.15 uur 5 de Donderdag 26-jul ----------van Nieuwenhuijzen nsdagMarc 25-jul ----------(voor geselecteerde judoka’s uit les groep 2 en 3) 28 februari Vrijdag Oosting 27-jul derdagEdo 26-jul ----------- ----------Bas ketba l Zaterdag 28-jul gaat de Brr-competitie ----------Schuttevrijdag ag Danny 27-jul ----------- van Les groep 3: 19.15–20.00 uur Aankomende start. Zondag 29-jul Les groep 4: Vermeer dag Djaimie 28-jul ----------Er worden tennisen padelwedstrijden gespeeld----------in verschillende poules. Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 20.00–21.15 uur Maandag 30-jul Frank Bes ----------19.30 uur uur. Aanstaande zijn er wedstrijden om 19.00 en 20.00 ag 29-jul vrijdag Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, as- Kom Dinsdag ----------Afmelden je aanmoedigen van eenuur drankje? 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 trainingen: ndag Pasfoto’s 30-jul Frank31-jul Besbijonder 19.30 inleveren Allardgenot Stuifzand, Parksingel 61. Woensdag bij secretariaat@basbudo.nl uur). op de Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, (voor fluiten16.45 en tafelen dag Let 31-jul ----------op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl tiende editie van het BAS Voetbal Jeugdkamp. Dit jaar is het thema “Oranjecamping” en wordt het kamp gehouden in Drenthe. Het programma is klaar, de bus is geregeld. Binnenkort krijgen alle deelInternet adres: nemers een programmaboekje in de http://www.basvoetbal.nl bus.

Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal Meer informatie: 8 Daan Moelker, tel: 332902 Vo l l e y b aMeer l informatie: e-mail: moelker@solcon.nl

5


Website: www.basgymnastiek.nl

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 9 maart 2020 Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, U bent van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering! Waar en wanneer? De ledenvergadering vindt plaats op maandag 9 maart 2020 om 20.00 uur in Kerkcentrum de Voorhof. Vanaf 19.45 staat de koffie voor u klaar. Komt u ook? Meldt u zich dan voor 7 maart aan via het e-mailadres secretariaat@basgymnastiek.nl. Tot dan! Het bestuur van BAS Gymnastiek

SchrijfCafé in FlevoMeer Bibliotheek Dronten Onder het genot van een kop koffie of thee je laten inspireren door het boek Ik ken mijn ikken van Karin Brugman, Judith Budde en Berry Collewijn. Op maandag 2 maart kan iedereen van 10.30 tot 12.30 uur zijn of haar pen laten spreken. De kosten voor dit SchrijfCafé zijn 15 euro. Koop snel je kaartje aan de balie of via www.flevomeerbibliotheek.nl. Met andere ogen De auteurs laten de lezer op een andere manier naar zichzelf kijken. Een mens heeft vele kanten die allemaal op een ander moment tevoorschijn lijken te komen. Die verschillende ikken laten zich vaak zien als dat innerlijke stemmetje dat je voortdurend vertelt wat je wel en niet goed doet. Eigenlijk praat je met niemand zoveel als met jezelf. Herkenbaar? In het SchrijfCafé van maart gaan we op verkenning naar onze ikken en hun functie. Voor iedereen die zichzelf beter wil leren kennen. Nieuwsgierig geworden? Schrijf gerust een keer mee. Je hoeft het boek niet gelezen te hebben, en je hoeft ook geen ervaring met schrijven te hebben. Je zult versteld staan waar de pen je brengt. Ontdekking per pen Elke maand organiseert FlevoMeer Bibliotheek Dronten samen met De Schrijverij een SchrijfCafé. Elk café staat op zichzelf, heeft een eigen thema en is toegankelijk voor wie zin heeft om een keer mee te schrijven en zichzelf via de pen beter wil leren kennen.

Opgroeicafé+ voor ouders van schoolgaande kinderen tot 18 jaar Wegens succes van het huidige Opgroeicafé voor ouders/verzorgers van kinderen van 0-4 jaar, is er sinds 2019 het Opgroeicafé+. Dit café is bedoeld voor ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen tot 18 jaar. Op dinsdag 3 maart ben je om 19.30 uur van harte welkom in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. De avonden zijn gratis en koffie en thee staat klaar. Wat is Opgroeicafé+ Opgroeicafé+ is een plek waar ouders/opvoeders van schoolgaande kinderen elkaar ontmoeten, ervaringen delen en informatie ontvangen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Erik: “Ik vind het belangrijk om van gedachten te wisselen en zeker over opvoeding. Het lijkt me heel fijn om bij elkaar te komen en te verbinden.” Bianca: “Het opgroeicafé is een mooie manier om informeel en in gezellige sfeer andere ouders/verzorgers te ontmoeten uit dezelfde woonomgeving en ervaringen te kunnen delen.”

Jeugdnatuurclub IVN

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Claudia Jansen (coördinator Opgroeicafés). Mail naar c.jansen@meerpaal.nl of bel naar 06-51536434.

Wij zijn op zoek naar kinderen die graag één keer per maand met ons mee willen om leuke en leerzame activiteiten in de natuur te doen. IVN Dronten heeft al een aantal jaar een jeugdnatuurclub in Swifterbant die op de 1e woensdagmiddag van de maand samen de natuur in gaan en daar leuke dingen te doen en te leren over de natuur. B.v. waterdiertjes zoeken, kijken naar vogels of paddenstoelen enz. Maar ook is er altijd tijd voor iets leuks of gaan we op bezoek bij b.v. een geitenboerderij of een vogelringstation. Normaal starten we vanaf de Hertenkamplaan in Swifterbant om 14:20 uur. Rond 15:50 uur is het afgelopen. Het is bestemd voor jongens en meisjes van 7-12 jaar en de kosten zijn € 10,00 per schooljaar. Extra informatie is te vinden op onze website www.ivn.nl/dronten. Inschrijven kan ook via onze website.

Uw advertentie hier?

Iedereen mag een keer gratis mee om te beleven hoe leuk het is. Kom daarom en neem je vriend of vriendin mee. 9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij er-8 de8 ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen 330616, mob. 06-11218658. Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 verversen GICOM loodgieterswerk www.schaapholland.nl Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst Telefoon 0321-335050 0321-335051 nieuwbouw - casco verwarming www.schaapholland.nl Plantweg 15 de Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling www.schaapholland.nl 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar www.schaapholland.nl het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk N menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek E R S- verhardingen Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl N *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde O Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 E R R Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten SEN LOGOPEDIE: 0321-333493. A SO 0624127084 (0321) 38 60 60 R 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler je zelf controleren H RS N *Koppakkingen L muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, hebmoet meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK A O S I T * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 E R R De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: S Hbouw S begeleiding voor A L verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles specialist in en VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl IN W TO festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje H R LS * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix A T specialist in renovatie van: polyesterhars, UI SS W N K specialist in LS Hpolyesterhars, Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. W N T schuren - bewaringen epoxyhars, UI van Teddy Scholten: ‘weet jeâ€?.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein polyesterhars, KU S specialist in CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06W epoxyhars, plamuren & woningen - verhardingen N K maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor epoxyhars, heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, polyesterhars, U PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net plamuren & onderhoudse.d. levering bouwmat. K plamuren & epoxyhars, 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net onderhoudsSchilderwerk Beglazing middelen ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren onderhoudsplamuren & worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom middelen Wilsor kunstharsen begeleiding voor -APK keuring middelen THUISZORG ICARE onderhoudsonderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking Houtsanering Noorderbaan 46-48 Wilsor kunstharsen kunnen we de uitgebloeide takken met de helft inkorten om zo een stevizelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. Wilsor kunstharsen middelen 8256 PR Biddinghuizen 46-48 -Lease service Noorderbaan langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad Noorderbaan 46-48 spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen Noorderbaan 38, Wilsor kunstharsen uitdeuken zonder spuiten, leenauto Tel: 0321 33 11 67 PR Biddinghuizen Biddinghuizen -Airco service 8256 8256 PR uur: 8085 SG Doornspijk Noorderbaan 46-48 JoseinGouwenberg T 0321 -een 33 16 49 Er werd soms 8256 PR Biddinghuizen Fax:0321 0321 vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in revue. Tel: 0321 3333 1110 6774 Tel: 33 11 67 beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: 8256 PR Biddinghuizen Noorderbaan 19-21 Naar de schoonheidsspecialiste, E-mail: info@wilsor.nl F 0321 33 22 04 Fax: 0321 33 10 74 T . 0321 – 33 16 49 0321 33 10 74 Mocht u tijdens een wandeling of fietstocht over de Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00 uur: 0321-333255. Tel: 0321 33 11 67 geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat al in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl het doet jeop goed voel I aan www.hedibouw.nl www.wilsor.nl www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icare Verpleging endat verzorging Fax: 0321 33 10 74 dan eens bij en school De je! Tamarisk: Hier I. de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, www.wilsor.nl Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 van tot 23.00 uur, E-mail: info@wilsor.nl haar ben ik745 erin gerold. www.wilsor.nl E340 . info@hedibouw.nl info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 zeker 13 E 458bepaalde - Tel: 0321 - 33 21 46 Tamarix net is07.00 uitgebloeid maar een schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833die voor overige tijden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 www.wilsor.nl Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen DiĂŤtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

Werkplaats focwa normen De Waard BV 0321volgens -BV 332484 De Waard normen De Waard BV Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl De Waard BV Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

Ploegschaar 58, Biddinghuizen Loonwerk en grondverzet grondverzet www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Loonwerk en Loonwerk en grondverzet www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Loonwerk en /grondverzet Tel. Fax0321-333189 0321-333189 Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax

Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189

Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV installatie service onderhoud

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling *Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

www.wouda.nl

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO LEKKERKERKER

MACHTIGINGSCOUPON

DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ

Autoschade

YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUVEHZHJ JHYHOUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS ZLM]HULQJ DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Schilderwerk -EHXUVZDQGHQ Beglazing IXOO FRORUV RQWZHUS à \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO EHZHJ ZLM]HULQJ YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV EHGULMIVNOHGLQJ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 JHYHOUHFODPH HQ RQWZHUS YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUVEHOHWWHULQJ EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU ]XLOHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Wandafwerking - EHGUXNNHQ Houtsanering Schade taxatie, schade reparatie, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 OLFKWUHFODPH HQ RQWZHUS Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto EHGULMIVNOHGLQJEHGUXNNHQ EHGUXNNHQVSDQGRHNHQ VSDQGRHNHQ LQ LQ IUDPH IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 EHGULMIVNOHGLQJ EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ HQ RQWZHUS RQWZHUS YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ beschikbaar. YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ DAAR RED JE LEVENS MEE Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie,

2012 2

0

0

03 0

2012

1-1-2

0

ag na 10

Belt u naar Giennes Bies

kn wa bew

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

â‚Ź6 bee Te Ei van ge â‚Ź Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 groot: â‚Ź......................................................... automatisch af te laten schrijven. Machinebouw Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geĂŻnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hemtechniek zoekt Machinebouw Transport Machinebouw SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Machinebouw Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, en alles van Hem verwacht.CV EN WATER

De vi De gez gez alle alle tele tele

Service inTelefoon afvaltransport Een adres waar uwNoorderbaan belangen voorop staan Biddinghuizen 0321 - 33 11 45 Noorderbaan88, 88,8256 8256PR PR Biddinghuizen Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 Korenmaaier 13-15 Noorderbaan 88, 8256 Biddinghuizen tel. fax. 0321 -- 330101 tel.0321 0321- -333310, 333310, fax.PR 0321 330101 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl Tel.: (0321) 330120 / tel. 330777 (0321) 330690 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 0321- -Fax: 333310, fax. 0321 - 330101

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Transport techniek Trappen en balustrades Transport techniek Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... DEALER ATAG en VERWARMING Trappen balustrades jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren Trappen balustrades DEALER ATAGen VERWARMING Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen Service in afvaltransport www.alphabiddinghuizen.nl Service in afvaltransport tel. 0321 - 333310, fax. 0321 - 330101 9

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Transport techniek De Bijbel Klaagliederen 3:25 financiele administraties -Bron: ondernemingsplan Service afvaltransport Trappeninen balustrades

8

8

8256 SK Biddinghuizen

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

E-mail: j.looman@hetnet.nl

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


OV-ambassadeurs aanwezig in FlevoMeer Bibliotheek Dronten Op woensdag 4 maart zijn er van 10.00 tot 11.30 uur OV-ambassadeurs aanwezig in FlevoMeer Bibliotheek Dronten om al uw vragen te beantwoorden over het reizen met het openbaar vervoer. Stel hier uw vragen over onder andere het reizen met de bus, trein, abonnementen en reisschema’s. Advies op maat Tijdens het inloopspreekuur krijgt u antwoord op al uw vragen over het reizen met het openbaar vervoer. Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samenreiskorting, welk abonnement past het beste bij mij? De OV-ambassadeurs geven graag advies op maat. Ook laten ze stap voor stap op de computer zien waar en hoe u uw reis kunt plannen.

Foto: Redactie BHZNet.nl

Natuurwandeling bij Strandgaperbeek BIDDINGHUIZEN - IVN Afdeling Dronten houdt op 27 februari aanstaande een natuurwandeling bij de Strandgaperbeek in Biddinghuizen. De beek loopt door tot voorbij Dorhout Mees. Voor de wandeling wordt echter gestart aan de andere kant, bij het begin van de beek aan de Bijsselseweg. Elke tweede dinsdag en elke vierde donderdag van de maand gaat de IVN wandelgroep op pad om de natuur in Dronten te verkennen. Deze keer gaat de wandeling naar de Strandgaperbeek, een circa 9 kilometer lange gegraven beek, die door bos en open (gras)land loopt. De beek wordt gevoed met regenwater én met kwelwater dat vanuit het Veluwemeer onder de dijk doorstroomt. De wandeling is voor leden van IVN Dronten. Aanmelden kan via https:// www.ivn.nl/afdeling/dronten/natuurwandelingen. Nieuwe leden kunnen ter kennismaking één keer meelopen, daarna kan men lid worden voor 15,= per jaar. De tocht start om 9.30 uur. Met dank aan Redactie BHZNet.nl

Werken in iCloud op je iPhone of iPad, hoe doe ik dat? Eens een iPhone, altijd een iPhone, is bij veel mensen het geval. Een ander merk komt er niet in. Vaak zie je dat er meer apparatuur van hetzelfde merk aangeschaft wordt, zoals in dit geval een iPad. Om op al je apparaten bij dezelfde informatie te kunnen, is er iCloud. ICloud is een gratis online opslagdienst. Leer hier alles over tijdens de workshop: Werken in iCloud op je iPhone of iPad, hoe doe ik dat? op maandag 2 maart van 14.00 tot 15.00 uur. Deze workshop wordt georganiseerd door FlevoMeer Bibliotheek Dronten en SeniorWeb. Tijdens deze workshop leggen de vrijwilligers van SeniorWeb uit wat iCloud precies inhoudt en wat je er allemaal in kunt opslaan. Denk hierbij aan foto’s, bestanden, en zelfs wachtwoorden. Na de uitleg ga je zelf aan de slag, vergeet dus niet je eigen iPhone en/of iPad mee te nemen. Leer nieuwe digitale vaardigheden Vandaag de dag gebeurt er steeds meer digitaal. E-mails vervangen geschreven brieven, we lopen allemaal met een telefoon of tablet en zelfs de papieren agenda is voor velen al geschiedenis. Om met deze ontwikkelingen mee te gaan, of om de nieuwsgierigheid te stillen, organiseert FlevoMeer Bibliotheek Dronten samen met SeniorWeb verschillende workshops waarin je oefent met deze nieuwe digitale vaardigheden.

Ga mee op proefreis Op verschillende momenten in het jaar organiseren de OV-ambassadeurs proefreizen. Samen met de OV-ambassadeurs en anderen maakt u een reis met bus en trein. U krijgt uitgebreid uitleg hoe alles werkt en al uw vragen worden beantwoord. Vraag de OV-ambassadeurs naar de eerst volgende proefreis. Meer informatie De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in diverse gemeenten. Naast inloopspreekuren organiseren zij ook informatiebijeenkomsten en proefreizen. Kijk op www.ervaarhetov. nl. voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten. Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130, of een e-mail sturen naar: ovambassadeur@ervaarhetov.nl.

Vier Internationale Vrouwendag in FlevoMeer Bibliotheek Dronten Huis voor Taal en de Soroptimistclub Flevoland vieren ook dit jaar internationale vrouwendag en wel op maandagavond 9 maart. Wij nodigen alle vrouwen van de gemeente Dronten uit om dit samen met ons te vieren. De gratis avond begint om 19.00 uur in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Vanwege de ruimte, is aanmelden noodzakelijk. Dit kan tot 5 maart via info@huisvoortaaldronten.nl. Dit jaar is het thema “vrijheid”. Vrijheid is niet voor alle vrouwen vanzelfsprekend. We staan stil bij de verschillen in betekenis. Want wat betekent vrijheid voor jou? We horen het graag. Om positief naar de toekomst te kijken en elkaar positieve energie te geven, wordt er ook een workshop Tai Chi gegeven. Wij hebben er zin in en we kijken uit naar deze gezamenlijke ontmoeting.

Uw advertentie hier?

11


Dronten intensiveert aanpak eikenprocessierups

Foto: Redactie BHZNet.nl

Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Intensivering Gemeente Dronten intensiveert de aanpak van de eikenprocessierups. Hiervoor worden bewezen effectieve beheermaatregelen uitgevoerd. In april en mei worden een aantal bomen behandeld met een biologisch middel waardoor de rupsen afsterven. Vanaf het moment dat de rupsen nesten vormen (vanaf mei) worden deze opgezogen. Daarnaast worden onder andere door het ophangen van nestkasten en het aanpassen van het maaibeheer natuurlijke vijanden als mezen en bepaalde insecten aangetrokken.

Spreuk van de week

Eikenprocessierups Op een groot aantal eikenbomen in Nederland worden in de maanden mei tot en met juli behaarde rupsen aangetroffen. Deze rupsen gaan 's nachts groepsgewijs – in processie – op zoek naar voedsel. Vandaar de naam eikenprocessierups. Na contact met de microscopisch kleine brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals hevige jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

ALS HET WEEKEINDE VOOR DE DEUR STAAT, DOE DAN METEEN OPEN

Meer informatie over de eikenprocessierups en de beheersing van overlast is te vinden op http://www.dronten.nl/eikenprocessierups.

Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508

Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Bron: Gemeente Dronten Met dank aan BHZnet.nl Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

prik bord!

BIDDINGHUIZEN - De laatste jaren is het aantal rupsen in de gemeente Dronten fors toegenomen. De aanpak wordt daarom de komende jaren geïntensiveerd. De eikenprocessierups werd in 2009 voor het eerst in de gemeente Dronten aangetroffen. In de afgelopen jaren zien we een forse toename van het aantal rupsen. Het aantal nesten is van 2017 op 2018 verdubbeld en van 2018 op 2019 verdrievoudigd. Dit komt overeen met de landelijke ontwikkeling van de eikenprocessierupsen. Uitroeiing van de eikenprocessierups is niet mogelijk. Er zal daarom, ook in de toekomst, sprake zijn van overlast.

Profile for Biddinghuizen Actueel

Biddinghuizen Actueel - Jaargang 39 - Nummer 9  

Biddinghuizen Actueel - Jaargang 39 - Nummer 9  

Advertisement