a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 8 27

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 39 JAARGANG weeknr:

40 jarig jarig 40 jubileum jubileum

WWW.BACTUEEL.NL

02 juli 18 02 FEBRUARI juli 2012 2012 2020

Boekverkoop in bibliotheken Boekverkoop

AAggeennddaa

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones :::Seniorenmiddag Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen Zaterdag 77 juli juli viert viert ACV ACV vrouwen verenigingen ::Joy4Kids Zaterdag : Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig de :: :O Seniorenmiddag Seniorenmiddag ntspanningssessie 20.10 - 21.15, : Fietsen met de jubileum. :baan Fietsen metCesartherapie de gezamelijke gezamelijke jubileum. 32 bij Animee. vrouwen vrouwen verenigingen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in 714mrt : :Repair Café aug Fietsen met de gezamelijke De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van11.00 11.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uurmogen mogen vrouwen verenigingen Van vrouwen verenigingen Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas 10 mrt ::FSeniorenmiddag ietsen gez.vrouwenver. aug decoureurs coureursininverschillende verschillende specspec- Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas 15 15 aug : Seniorenmiddag de metromans romansen en informatieve informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor €€ 7,50 7,50 een een plastic tas met 23 aug : Fietsen met de gezamelijke met plastic tas met uurmet vanaf Plein 23 aug :13.30 Fietsen dehet gezamelijke taculaire klassen klassen hun hun rijkunsten rijkunsten taculaire vrouwen verenigingen jeugdboeken. vrouwen verenigingen jeugdboeken. 14 mrt ::N Open Ldoet.dag Gezellig gezamenlijk klussen laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven 05 sept Scharrelberg laten 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 eigen dorp. Anbo Aanmelden kan op 11 sept sept ::inBijeenkomst Bijeenkomst Anbo Circuitaan aan de de Biddingringweg Biddingringweg in in Circuit De boekverkoop boekverkoop isis tijdens tijdens openingstijden openingstijden in in de de bibliotheken bibliotheken Dronten, 11 De Dronten, 11 sept sept :: ledenavond ledenavond Passage Passage Biddinghuizen. De autocross is 12 sept ::NLdoet.nl Afdelingsavond Vrouwen van Biddinghuizen. De autocross is 12 sept Afdelingsavond Vrouwen vannu nu Swifterbant en Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl 19 sept speciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitge- Swifterbant en Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl 19 mrt sept :::OSeniorenmiddag Seniorenmiddag 14 ud IJzer ophalen op de buitenwegen speciaal 19 19 sept sept :: ZijActief ZijActief lezing lezing Ans Ans Schrijer Schrijer breidmet meteen eenduo-race duo-raceen enererwordt wordt breid De Nieuwe Voorhof 25 Bijeenkomst Anbo 25 sept sept ::t.b.v. Bijeenkomst Anbo geeindigd met een nieuw in het 25 sept IVN geeindigd met een nieuw in het 25 mrt sept :::Seniorenmiddag IVN viert viert “het “het jaar jaar van vande debij” bij”met met 18 een levengeroepen geroepencaravanrace. caravanrace. In In en en een lezing lezing inin het het Koetshuis Koetshuis leven 24 03 okt 03 mrt okt : F ietsen gez.vrouwenver. rondom een een tent tent kunt kunt uu genieten genieten rondom t/m Najaarsfeestweek Koetshuis t/m 77 okt: okt:13.30 Najaarsfeestweek uur vanaf het Koetshuis Plein 04 okt van een uitgebreid assortiment aan 04 okt :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg van een uitgebreid assortiment aan 07 okt Ontmoeting ininhet 28 mrt ::: Interreligieuze Joy4Kids 07 okt Interreligieuze Ontmoeting het versnaperingen en er zullen veel versnaperingen en er zullen veel Na34 34jaar jaar in in het het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvan 28 28 jaar jaar op op De De Wingerd Wingerd gewerkt Koetshuis. Na gewerkt Koetshuis. 1 apr ::D ledenavond orpsbelangen ledenvergadering extraaktiviteiten aktiviteitenzijn zijnvoor voorjong jongen en 09 okt Passage extra 09 okt : ledenavond Passage te hebben, gaat juf Riet met pensioen. 09 Anbo het Koetshuis. Inloop 19.30 uur, oud,zoals een een bungee bungee trampoline, trampoline, te hebben, gaat juf Riet met pensioen. 09 okt okt ::inBijeenkomst Bijeenkomst Anbo oud,zoals 10 Afdelingsavond Vrouwen van 10 okt okt ::aanvang Afdelingsavond vannu nu een V8-buggy, race simulator en 20.00 uur.Vrouwen Aanmelden om een V8-buggy, race simulator en 10 okt : ZijActief workshop Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Tijdens de receptie 10 okt : ZijActief workshop Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Tijdens de receptie een klimwand en voor de aller14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis te worden is ook op de een klimwand en voor de aller14 okt :lid Benefietconcert in mogelijk Colombinehuis willen we we uu de de gelegenheid gelegenheid geven geven haar haar de de hand hand te te schudden. schudden. De De 17 Seniorenmiddag 17 okt okt ::avond Seniorenmiddag kleinsten een een springkussen springkussen en en willen kleinsten zelf. Anbo receptie wordt wordt gehouden gehouden op op vrijdag vrijdag 13 13 juli juli van van 16.00uur 16.00uur tot tot 17.30uur. 23 okt : Bijeenkomst receptie 17.30uur. 23 okt : Bijeenkomst Anbo schminken. 31 okt Vrouwen nu schminken. 231apr Afdelingsavond ntspanningssessie 20.10 van -van 21.15, okt :::O Afdelingsavond Vrouwen nu 09 09 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen baan 32 bij Cesartherapie Animee. 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen Eenzeer zeergeschikte geschikte"UIT-TIP" "UIT-TIP"voor voor Een 11 nov Benefietconcert inin Colombinehuis nov :::Repair Benefietconcert Colombinehuis 411apr Café een ieder ieder die die op op zoek zoek isis naar naar 13 een 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 13 spanning, sensatie, sensatie, spektakel spektakel en en 13 nov nov :: Ledenavond Ledenavond passage passage spanning, 13 13 nov nov :: IVN IVN lezing lezing over over bevers bevers plezier! plezier! Staatsbosbeheerruimte StaatsbosbeheerruimteZ60 Z60 17 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 21 21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 27 27 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 11 dec : advent/kerstavond 11 dec : advent/kerstavond Passage Passage Donderdag 13 februari hebben we een bijeenkomst gehouden voor alle 11 dec : Bijeenkomst Anbo 11 dec : Bijeenkomst Anbo toekomstige gebruikers van het MFG2. 12 dec : Seniorenmiddag 12 dec : Seniorenmiddag 14 De opkomst was fantastisch. Het bestuur heeft deze avond als zeer po14 dec dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt 19 :: Afdelingsavond Vrouwen van een flinke storm, tegenwoor19 dec decmet Afdelingsavond Vrouwen vannu nu sitief ervaren. We willen graag met alle gebruikers in gesprek blijven Eens in de zoveel tijd wordt ons land ‘verblijd’ 19 dec : ZijActief 19 decgewaarschuwd. : ZijActief kerstavond kerstavond dig met een naam! Gelukkig worden we vooraf Tuinstoelen wor-

Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op te leen leen in in de de bibliotheken maar maar ook ook te te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van van romans bibliotheken romans tot tot kunstboeken tot tot kinderboeken. kinderboeken. Prima Prima geschikt geschikt om om mee mee te kunstboeken te nemen nemen op op vakantie. vakantie.

07 07 juli juli 19 10 juli 10 feb juli 29 feb 11 juli 11 juli 18 juli 518mrt juli 26 26 juli juli

Afscheid juf Riet Afscheid

MFG2, het bruisende hart van Biddinghuizen.

IJverige dorpsgenoot

en we hebben op deze manier iedereen de gelegenheid gegeven om vragen te stellen. Zodra er belangrijk nieuws voor de toekomstige gebruikers is gaan we weer een avond organiseren. Uiteraard is het nog steeds mogelijk om uw vragen via onderstaand mailadres te stellen. We streven er naar deze zo snel mogelijk te beantwoorden. Op facebook (MFG Biddinghuizen) en Instagram (Infomfg2.nl) houden we u ook op de hoogte van de vorderingen, volgt u ons al? Heeft u vragen? Neem contact met ons op via het mailadres info@mfg2.nl Zonne-Energie

Zonne-Energie met Zonnepanelen met Zonnepanelen 'uit' Biddinghuizen 'uit' Biddinghuizen Ecosave Ecosave sinds 2001 sinds 2001 0321 332038 0321 332038 Uweigen eigenstroom stroom Uw v.a. € 0,05 v.a. € 0,05

den vastgezet, plantenbakken op een veilige plaats gestald, losse voorwerpen naar de schuur gebracht en evenementen afgezegd. Laat maar komen, we zijn er klaar voor. Op een zondag, tijdens het hoogtepunt van de storm zat ik noodgedwongen binnen. Ik behoor niet tot de waaghalzen die het spannend vinden om de elementen te tarten. Via de Facebookpagina ‘In en om Biddinghuizen’, zag ik dat een dorpsgenoot de stormzondag gebruikte om een oude DVD over ’50 jaar Biddinghuizen’ te digitaliseren en via Youtube openbaar te maken. Een geweldig idee. FRENCH MANICURE… FRENCH Als relatieve nieuwkomer in Biddinghuizen, heb ik genotenMANICURE… van de beelden. Mijn bewondering voor bijvoorbeeld mijn buren,• die bij de eerste bewoners hoorden, Natuurlijke Natuurlijke mooie mooie gelakte gelakte is alleen maar toegenomen. Dat waren echte• pioniers. Soms hoor je Biddinghuinagels, of uw teennagels…! nagels, uw teennagels…! zen is een pioniersdorp. Ja ten tijde van die video. Maaroftegenwoordig niet meer. •• Basislak met Basislak met een een mooi mooi Mooi vond ik de beelden van de Silo, voorzieningen allemaal onder één dak: eerst wit randje. een bank, liep je door een kapsalon, verderopwit eenrandje. textielzaak, daarna een kruide•• Durf weer Durf uw uw handen handen weer te te nier, vervolgens een fietswinkel (met ook gasfornuizen en koelkasten), weer een laten zien. bank en tot slot bakker Tietema. 60 Gezinnen laten woonden er in Biddinghuizen, stak zien. •• Nu 17,50 je de krant half in de brievenbus, belde de postbode aanmaar om je€€bestelling postzeNu voor voor maar 17,50 en… en… gels op te nemen. Geweldig toch, oh ja, natuurlijk ernagellak ook een patatfrietkraam. Het setje krijgt Het was setje nagellak krijgt Allemaal informatie die ik op heb gedaan dankzij storm Ciara. En natuurlijk u gratis bij!! u er er een gratis bij!! een ijverige dorpsgenoot. Dank! Joop de Jager

Be Be Beautiful Beautiful Dreef Dreef 65 65 8256 8256AZ AZ Biddinghuizen Biddinghuizen 06 06 -- 53 53 62 6262 6224 24


DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

035-6245555. THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, heb meegedaan met een songJeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 van Teddy Scholten: ‘weet jeâ€?. De rest zong in het Engels. Met de gitarist uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden Spreekuur The Threema. blues, Toos, APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: GEZINSZORG: t/m vrij. 0320-233565; inloopspreekuur: donder0321-332575. 0321-332575. 08.30sport tot 17.00 uur: 0321-312881. ik en Ruud ter Weyde ( bekend van studio en langs de lijn) en waren HUISARTSENPRAKTIJK: dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, bestaan al 0321-331414. Icare Verpleging en verzorging HUISARTSENPRAKTIJK: MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. di. TANDARTS: 0321-331070. langer dan huisartsen, vijfentachtig jaar in Hilversum. zijn trad SPOEDLIJN voor hulp do. Het en vr. vanaccordeonspelers. 09.00-10.00 DitIkzijn 0522-279 745 van 07.00 totuur. 23.00 uur, FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. die kanop wachten tot de volgende telefonische spreekuren. 0321-333377 vrijniet veel in Hilversum en zat in Huizen al invoor een revue. tijden. Er werd soms 0900-8833 overige LOGOPEDIE: 0321-333493. werkdag: geruild nachtmet Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ikDIĂ‹TIST: ze. Toos zat alIcare inma. deLEEF: revuePlaats en door GROEPSPRAKTIJK Avond-, en weekenddienst: afspraken t/m vrij. 09.001, VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin gerold. 0900-3336333 Binnen kantoortijden: tot 12.00 tel. voedingsvragen 8224 AB uur; Lelystad, 0320-752650 ma.

Te l e f o o n n u m m e r s

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM Gicom BV

1-1-2

COMPOSTING Schilder SYSTEMS

Wandafw

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

DAAR RED JE LEVENS MEE

Belt u naar

Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

Mobiel 06 13 3

0321-382473. Voor bevallingen en 0321-331414 t/m8.30-17.00 vrij. 09.00 tot uur: t/mma.vrij.: uur,17.00 za.: 9.30-16.00 spoed: 06-53659191. 0320-237666. Met de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man de uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. TANDARTS: PSYCHISCHE SOCIALEgeorganiseerd NOOD: Gezinszorg: spreekuur ma.Amersfoort t/m vrij. Nederlands EN fietsroute langs de grenzen vanuit 0321-331070 GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN 035-6245555. Algemene klachtenlijn op werkdagen: 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. VERON ADMINI naar Den Helder over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: 0321-388220. werk: maandag van Maatschappelijk financiele administrati -APK keuring km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens in de krant als de THUISZORG ICARE 06-25547141 -Onderehoud en reparatie alle merken - belas Jeugdgezondheidszorg: centr. heel telef. jaarrekeningen 9.00-10.00 uurDRONTEN: en alle woensdagmiddag fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op fietspaden cijPOLITIEBURO -Lease service spreekuur ma.0321-333493 t/m vrij. 09.30 tot 12.00 van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel LOGOPEDIE: 0900-8844 fers en lijnen neer en ben regelmatig door de Rijkspolitie achterna gezeten. -Airco service uur: Een adres waar uw b spreekuren als telefonische -Schade reparatie 0320-233565; inloopspreekuur: donder- inloop GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: SENIOREN INFORMATIELOKET Plein 5 - 8256 AZ BIDD spreekuren: 0321-333377. -Laswerkzaamheden dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. 0321-382473. Voor bevallingen Spreekuur 13.00u tot 14.00u de nu Biddinghuizen: Toen Toos is en overleden DXWREHOHWWHULQJ in 2007 dacht ik: wat zoek op ik hier IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ -Accu's,banden en uitlaten Tel.: (0321) 330120 / 33 Icare Verpleging en verzorging DiÍtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot spoed: 06-53659191 woensdag in Het Koetshuis: zijn 0522-279 nog. Ik heb weltot naar mijn Dat komtEHOHWWHULQJ ook door DDQKDQJZDJHQV het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH -Wintersets incl. opslag YODJJHQ 745het vannu 07.00 23.00 uur,zin.12.00 0321-388710 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m dat CHIROPRACTIE: 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH -2 Wasboxen 0525-651810. vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. ue. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, EHGULMIVNOHGLQJ DE ZONNEBLOEM AFD. BIDDINGHUIZEN: Yarden Uitvaartverzekeringen EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS 8224 AB Lelystad, 0320-752650 PSYCHISCHE ENverhaal SOCIALE NOOD: ma. 0321-332387. Noorderbaan 10 Wil je ook je vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthÊ Vos 06 45 70 2348 YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN 035-6245555. uur of beroemd. Iedereen heeft een verhaal. Mail klachtenlijn dan naar REGIO DIERENAMBULANCE LELYSTAD Biddinghuizen Algemene op werkdagen: Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. ICARE 06-36293327 / 144 red een dier in THUISZORG hermaloohuis@kpnmail.com 388220. 08.30 tot 11.00 uur:GICOM 0321-312881. 0321 - 332484 tste JEUGDGEZONDHEIDSZORG DRONTEN: WIJKPOST Maatschappelijk werk: maandag van POLITIEBURO 0321-388910 SPREEKUUR WIJKAGENT www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur inenEducatief woensdagmiddag glo Inloopspreekuur 09008844. Centrum: BIDDINGHUIZEN: COMPOSTING van dinsdag 13.30-14.30 uur. Dit zijn van 13.00 –13.30 uur.zowel SENIOREN woensdag:INFORMATIELOKET 13.00-14.00 uur. de elke GICOM SYSTEMS inloop spreekuren als telefonische het ICARE Gicom BV Spreekuur di. do. 9.30 tot 11.30 uur: spreekuren: 0321-333377. VERPLEGING EN VERZORGING BUURTZORGen WIJKVERPLEGING Oogstweg 9 COMPOSTING DiÍtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 aar 0522-279745 van 7.00 tot 23.00 uur, tot 316899. BIDDINGHUIZEN 8256 BIDDINGHUIZEN 12.00 uur;SBtelef. voedingsvragen voor overige tijden. ma. t/m St.Deverliezenverwerken Helling 15 SYSTEMS Flevoland me 0900-8833 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 vrij. 09.00 totBV 17.00 uur: 0320-237666. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 8251 GH Dronten Gicom 0321-331377 op. THUISZORGWINKEL 2 ICARE LEEF: Telnr: 06-12373918 Oogstweg 9 installatie service onderhoud DE ZONNEBLOEM GEMEENTE DRONTEN *Banden 0 1, agLelystad, na- KLACHTENLIJN 3 in2012Plaats AB 8256 SB8224 BIDDINGHUIZEN Algemene klachtenlijn op 8.30-17.00 werkdagen: AFD. daar kom je verder mee BIDDINGHUIZEN ma. t/m vrij.: ALLERZORG, specialist in zorg thuis Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 aat 0320-752650 *Accu’s 388220. Noorderbaan 88,www.allerzorg.nl 8256 PR Biddinghuizen uur, za.: 09.30-16.00 uur. Tel: 0321-381826 0321-331655 of 331368. n elektrotechnisch hts POLITIEBURO DRONTEN: licht- en*Remmen krachtinstallaties tel. 0321 333310, fax. 0321 330101 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE was 0900- 8844. beveiliging SENIOREN INFORMATIELOKET DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen telecommunicatie or- Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Distributieriemen databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06dus 316899. Tel: 0624127084 -APK keuring *Koppakkingen n werktuigbouwkundig Flevoland Mijn St. verliezenverwerken -Onderehoud en reparatie alle merken53371293 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen loodgieterswerk 0321-331377 dragen ziekte is overleden, -Lease service Spreekuur Wijkagent Wijkpost wo- DE ZONNEBLOEM verwarming *Banden -Aircobegeleidster service PROTESTANTSE GEMEENTE nuitmuzikaal luchtbehandeling Biddinghuizen: -APKBIDDINGHUIZEN keuring Bij ons altijd AFD. -Schade reparatie BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s koeling -Onderehoud reparatie alle merken woensdag: 0321-331655 ofen331368. zomer/wintercheck gratis 13.00-14.00 uur. -Laswerkzaamheden Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, binnen en buiten schilderwerken -Lease service Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen www.wouda.nl Tel: 0321-848658, dominee@ -Accu's,banden en uitlaten -Airco service Joke DIERENBESCHERMING. v/d Meij behangen Biddinghuizen * glasvezel * sausen AFD.in APK incl. 29,50 all protestantsegemeentebiddinghuizen.nl -Wintersets opslag Schilderwerk - Beglazing *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten bij FLEVOLAND/NOORD-VELUWE -Schade reparatie 06Jolanda Aantjes - Lubbersen, -2 Wasboxen Tel: 0624127084 (0321) 38 60 60 Bel voor een vrijblijvende offerte -Laswerkzaamheden *Koppakkingen ver- 53371293 Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Wandafwerking - Houtsanering tel. 06-48462307 Biddinghuizen -Accu's,banden uitlaten ssen wensen deenfamilie Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Spreekuur Wijkagent Wijkpost de en -Wintersets incl. opslag Noorderbaan 10 e-mail: cobydeboer@planet.nl. Biddinghuizen: Reparatie en onderhoud en Gods kracht toe. ngs -2 Wasboxen woensdag:Biddinghuizen 13.00-14.00 uur. alle merken Zondag 8 juli

NRPSOHHWUHFODPHQO Machinebouw Transport techniek Trappen en balustrades Service in afvaltransport Aleksandar

Uw advertentie hier?

Ke rk diens t en

Airco service

1-1-2

Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Autoschade

om Poolse medewerkers nodig‌?? DAAR REDTenJEHoffLEVENS MEE 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Agrohulp kan u helpen !! 0321 332484 Noorderbaan 10 den Schilderwerk - Beglazing en bestuur van GICOM Dronten en Voor informatie kunt u bellen met: Wandafwerking Houtsanering www.autofaber.nl Biddinghuizen taxatie, schade Heilig Avondmaal viering Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 wenorganisatie Passage. O. ten Hoff tel 0591-549094 / en uitdeuken zonder spuiten, leenauto COMPOSTING 0321 332484 06-51558557 L. ten Hoff tel een beschikbaar. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ SYSTEMS 0321-326533 / 06-11310835 DAAR RED JE LEVENS MEE www.autofaber.nl En Belt 20u naarPastor: Giennes G. Nijland,Bies Ludgerusplein 2, Gicom BVHoff ,Prof. Zuurlaan Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Agrohulp Ten Dronten, tel. 0321-312456. En Oogstweg 9 Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 340 458 - 0321-331428 Tel: 0321 - 33 21 46 Biddinghuizen Mobiel 06 13Locatieraad: ( dhr. A. de 8256 SB BIDDINGHUIZEN in Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 ouw Stichting ant financiele administraties - ondernemingsplan installatie service onderhoud 332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl aar jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren daar kom je verder mee harrelberg VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Schildersbedrijf erk n elektrotechnisch Vrijdag 6 juli financiele administraties - ondernemingsplan installatie service onderhoud een licht- en krachtinstallaties Colofon: Een adres waar uw belangen voorop staan 10.00 uur: eigen voorganger J. Buiten ouw van Stichting De Scharrelberg jaarrekeningen belastingaangiften particulieren beveiliging daar kom je verder mee terWoCo viering Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN ddinghuizen, en het Redactieadres dierenpark de / Secretariaat: telecommunicatie Voor al uw schilder, behang en n elektrotechnisch etje Een adres waar uw belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 databekabeling ooiing. sauswerken. licht- en krachtinstallaties Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Zondag 8 juli zen n werktuigbouwkundig Tevens ook het kwartsen van muren.

1-1-2

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

beveiliging Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00Tel.: uur). (0321) 330120 / 330777 09.00 uur: eigen(0321) voorgangers -APK keuring - Fax: 330690 loodgieterswerk

in de weer om telecommunicatie hetverwarming laatste van het casco af Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud reparatie alle merken databekabeling -Lease service Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren gas, water en de elektriciteit aangesloten. luchtbehandeling n werktuigbouwkundig eel-Airco service koeling E-mail nnen met de loodgieterswerk afwerking en adres: inrichting. b.actueel@grafisch-bedrijf.nl -Schade reparatie d ik www.wouda.nl verwarming angshek bij de Osbornegroep geplaatst en -Laswerkzaamheden Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA rek. nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. luchtbehandeling -Accu's,banden en uitlaten bestrating. Binnen zijn de 35 vrijwilligers o.a. De Noord 8251 GK Dronten koeling nia -Wintersets incl. opslag 38 60 60de toilet- en onds glad maken(0321) en sauzen, Bij klachten over bezorging van B A kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 per-2 Wasboxen www.wouda.nl riciteit en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas eelKopij en Advertenties aanleveren voor zondagavond 22,00 uur De Noord 35 8251 GK Dronten * Deuren - ramen - kozijnen (0321) 38 60 60 Noorderbaan 10 * Bel voor een vrijblijvende offerte! lke gaf Druk:Druk: Drukkerij van der Wekken PrintOnMedia Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting De Scharrelberg WWW.GEERTSGLAS.NL bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 ing 2 Schade taxatie, schade reparatie, 2 gers voor hun inzet en www.autofaber.nl uitdeuken zonder spuiten, leenauto enthousiasme. Tevens een

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER

WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde; tel. 036-5224348. Zondag 8 juli 10.00 uur: Klaas van Denderen VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het Odd Fellowhuis,

Barbershop Voor dames en heren, met of zonder afspraak

Tel: 0321 – 384223 Ma-za 9:00 – 18:00


Ke rk diens t en PROTESTANTSE K e r kGEMEENTE diens t en PROTESTANTSE BIDDINGHUIZEN GEMEENTE

Na een moedig gedragen ziekte is overleden, en muzikaal begeleidster Naons eentrouwe moediglidgedragen ziekte is overleden, ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Mevr. Joke v/d Meij

Mevr. Joke v/d Meij Wij zullen haar missen en wensen de familie veel haar sterkte en Gods kracht toe. Wij zullen missen en wensen de familie veel sterkte en Gods kracht toe. Leden en bestuur van ChristelijkeLeden vrouwenorganisatie en bestuur van Passage.

Christelijke vrouwenorganisatie Passage.

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg

Het casco (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Scharrelberg) nadert zijn druk voltooiing. Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer om het laatste van het casco af te maken. Deze week zijn het gas, water en de elektriciteit aangesloten. Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer laatste van casco af Beide verenigingen zijn druk begonnen met om de het afwerking en het inrichting. te maken.isDeze week het gas, water elektriciteit aangesloten. Zaterdag buiten o.a. zijn het toegangshek bijendede Osbornegroep geplaatst en Beide zijn metBinnen de afwerking en inrichting. er is eenverenigingen begin gemaakt metbegonnen de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toilet- en en er is een begin gemaakt metelektriciteit de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. doucheruimtes betegelen, enBinnen het luchtbehandelingssysteem aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toilet- en aanleggen. doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem aanleggen. Stichting De Scharrelberg bedankt de vele vrijwilliStichting Scharrelberg gers voorDehun inzet en bedankt de vele vrijwillienthousiasme. Tevens een gers voor hun inzet en woord van dank aan de vele enthousiasme. sponsors, zowelTevens groot een als woord van dank aan materide vele klein, voor het vele sponsors, zowel groot als aal, materieel en gereedklein, voorterhet vele materischap dat beschikking is aal, materieel en gereedgesteld en de euro’s die we schap datontvangen. ter beschikking is mochten gesteld en de euro’s die we mochten ontvangen. Diverse materialen zijn er nog nodig om dit unieke project een geweldige uitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u Diverse materialen zijn er nog nodighelpen om diten unieke project een geweldige de enthousiaste vrijwilligers komen /of wilt u geld doneren dan uitstraling te geven. Heeft umet materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u graag contact opnemen de penningmeester van Stichting de vrijwilligers /of wilt tel. u geld0321-314537 doneren dan Deenthousiaste Scharrelberg: Jopie komen Stam- helpen van en Yperen, graag contact opnemen met de penningmeester van Stichting penningmeester@osbornegroep.nl De Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, tel. 0321-314537 Groene kerkdienst penningmeester@osbornegroep.nl Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl

binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen binnen en buiten schilderwerken Bel voor een vrijblijvende offerte behangen * glasvezel * sausen tel. 06-48462307 Biddinghuizen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen

Poolse medewerkers nodig‌?? Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Poolse medewerkers Voor informatie kunt u nodig‌?? bellen met: Agrohulp Ten Hoff kan u helpen O. ten Hoff tel 0591-549094 / !! Voor informatie kunt u bellen met: 06-51558557 L. ten Hoff tel O. ten Hoff tel /0591-549094 0321-326533 06-11310835/ 06-51558557 ten Zuurlaan Hoff tel 20 Agrohulp Ten Hoff L. ,Prof. 0321-326533 / 06-11310835 Biddinghuizen Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

Schildersbedrijf J. Buiten Schildersbedrijf Voor al uw schilder, behang en J.sauswerken. Buiten

Tevens hetschilder, kwartsen van muren. Voorook al uw behang en sauswerken. Tel. 333558, mob. 06-41670881 Tevens ook het kwartsen van muren. Tel. 333558, mob. 06-41670881

* Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen * Bel voor een vrijblijvende offerte! * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 * Bel voor een vrijblijvende offerte! WWW.GEERTSGLAS.NL

Tel: 0321-848043 of 06-11017610 WWW.GEERTSGLAS.NL

BLONK BLONK

GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 KUNSTMEST - OPENBARE NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN WEEGBRUG TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234

 "! # 

 zaterdag 29 februari 18.00 uur Voorhof 

Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Stichting De Scharrelberg

 "! # Twee leden het Menens-ensemble die bij de kerken in Biddinghuizen betrokken zijn, hebben samen een Stichting Devan Scharrelberg kerkdienst gemaakt.

Kopij adres Biddinghuizen Actueel

  

Elly Weijers en Heleen van Els kozen voor de titel: Dag Schepping!? $$$ ! !" Met een vraagen een uitroepteken, omdat de dringende vraag nu is: is het vaarwel wereld omarmen Kopij adres Biddinghuizen Actueel of we al het Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk   

leven? Gaan we door los van de natuur of verbinden we ons weer met de aarde? $$$ ! !" zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer Kopij voor BA in kanhetdagelijks aangeleverd worden totvervolgens uiterlijk   

geplaatst komende nummer, maar wordt Een vieringworden om stil te staan en saamhorigheid en kracht te vinden. zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meeris uitgenodigd! geplaatst in het eerst daarop volgende nummer. Voor klimaat ontkenners, klimaatdrammers en andersgezinden : iedereen geplaatst worden onder in het komende nummer, maar wordt vervolgens Het koor Belcanto leiding van Hetty de Ruig zal muzikaal de dienst ondersteunen. HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING geplaatst in hetaanleveren eerst daaropper volgende Kopij alleen e-mail.nummer. Het e-mail adres van BA is HEYBOER BV en Deze viering is bedoeld als bezinning vooraf aan deop uitvoering van de koorcompositie over de ecocide HET MEEST Menens, KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd dinsdag/woensdag3 GROOTHANDEL IN Kopij alleen aanleveren per e-mail. Het e-mail adres van BA is de mens, die op zondag 29 maart 15.00 uur in de Voorhof zal plaats vinden. GEWASBESCHERMING middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. HEYBOER BV 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdag3 GROOTHANDEL IN 3 ZAAIZADEN Zie voor meer info:over facebook: Menens info en www.heleenvanels.wordpress.com GEWASBESCHERMING middag. bezorging: BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 StichtingKlachten BiddinghuizendeActueel kan niet0321-331042. aansprakelijk worden gesteld

voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd Stichting Actueel kan niet aansprakelijk opdrachtenBiddinghuizen voor publicaties te weigeren zonder opgaaf vanworden reden. gesteld voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 0321-335033 FAX 0321-335048 3 ZAAIZADEN ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAXHAVENWEG 036-5224150 BIDDINGHUIZEN 22 0321-335033 FAX 0321-335048 ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, PROTESTANTSE GEMEENTE Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ BIDDINGHUIZEN de Bunt protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Predikant: Ds tentenveld 19, Tentenveld 19,Bregman T:-0321 845324 Jolanda Aantjes Lubbersen, Tel: 0321-848658, dominee@ E: dominee@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Scriba: CobyDe deRepel Boer 9, tel.: 333535 Mw. C. Mw. de Boer, Jolanda Aantjes - Lubbersen, De Repelcobydeboer@planet.nl. 9, T: 0321 333535 e-mail: Klaversingel 48, tel. 323672. E: scribaat@pgbiddinghuizen.nlScriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 www.pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli e-mail: cobydeboer@planet.nl. 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Zondag 23 februari - 10.00 uur Zondag Dronten 8 julimw. ds. M.L. van de Bunt Voorganger: Zondag 23 februari - 19.00 uur 09.30 uur: mw. ds.viering R. van Haeringen, Heilig Avondmaal ds. S.P. Roosendaal uit Lelystad Dronten Heilig Avondmaal‘NORBERTUS’ viering R.K. PAROCHIE Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP Dronten, tel. 0321-312456. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: A . Huitink, Ludgerusplein 2, de Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Schutter ) Pastoraatsgroep: Dronten, tel. 0321-312456. 0321a.huitink@pastoraalteam.com 332401 ( mevr. A. Scholten ) Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Locatieraad: www.parochienorbertus.nl Schutter ) Pastoraatsgroep: 03210647841090 (Marjo Muller) secretaris 332401 ( mevr. A. Scholten ) Pastoraatgroep: Vrijdag 6 juli www.parochienorbertus.nl 06 22 34 20 94 (Anton Mangnus) 10.00 (Kerk uur: eigen voorganger KESA en Samenleving) Vrijdag 6-288219 juli WoCo viering tel. 0320 en 0321 – 333627 10.00 uur: eigen voorganger Zaterdag 22 februari - 18.00 uur WoCo Zondagviering 8 juliMarijke Swagemaker en Voorgangers Lauran Basitaansen 09.00 uur: eigen voorgangers Woensdag 26 februari - 19.00 uur Zondag 8 juli WoCo viering Voorganger Anne Marie Swater 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering Gemeente Zeewolde Evangelische Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Evangelische Biddinghuizen Zeewolde; tel. Gemeente 036-5224348. Evangelische Gemeente Zeewolde E-mail: info@egbsite.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED www.egbsite.nl Zondag 8 juli Zeewolde; tel. 036-5224348. Diensten: 10:30 uur 10.00 van Denderen Elke 2euur: t/m Klaas 5e zondag vd maand. Zondag Het 8 juli Locatie: Koetshuis 10.00 Klaas van Denderen VRIJZ.uur: GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, FLEVOLAND FLEVOLAND De Veluwseds. Snees 20,de8251 Predikant: Johan Wit, AJ tel.Dronten, www.eigentijdsgeloven.nl tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, Kerkdiensten: Odd Fellowhuis, OddVeluwse Fellowhuis, De Snees 20, 8251 AJ Dronten, De Ketting 6, Dronten De Ketting 6 te Dronten. aanvang tel. 0321-338685 Kerkdiensten in 10.00 het www.eigentijdsgeloven.nl uur (tenzij anders vermeld) Odd Fellowhuis, De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 Zondag 1 maart - 10.00 uur Zondag 15anders juli Dienst o.l.v. drs J. Knoop uur (tenzij vermeld) 10.00 uur: Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Zondag 15 juli 10.00 uur: Turkse Mimar MoskeeManneke Dienst mw.drs. Turkse o.l.v. Mimar Klaversingel 93Moskee Havenweg 3 8256 BX Biddinghuizen Openingstijden: 14.00 uur uur tot 19.00 uur Openingstijden: 14.00 Turkse Mimar Moskee Contactpersonen: tot 19.00 uur Havenweg 3 Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Contactpersonen: Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Burhan Akce, Mustafa Yazici,tel.: tel.:0321-332458 06-53981975 Contactpersonen: e-mail: Genc, burhan_66@live.nl Muhlis tel.: 06-47376121 Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 e-mail: Burhanhdvbiddinghuizen@vakif.nl Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n We ehuisartsen, k e n d dvoor i e nhulp s tedien niet Spoedlijn kan wachten tot de volgende werkdag:

Avond-, nacht- en weekenddienst: Spoedlijn huisartsen, voorkantoortijden: hulp die 0900 - 3336333 Binnen Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet niet kan wachten tot de volgende werkdag: 0321wachten - 331414 kan tot en de weekenddienst: volgende werkdag: Avond-, nachtAvond-, en weekenddienst: 0900 - nacht3336333 Binnen THUISVERPLEGING: Voorkantoortijden: spoedgeval0900 3336333 Binnen kantoortijden: 0321 -- 331414 len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelin0321 - 331414 genvoeding en uitleen van verpleegartiTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevalkelen: 0900-8833. len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, genvoeding enhulpverlening, uitleen van verpleegartiAPOTHEEK: spoedrecepten is Kringvragen m.b.t.Voor zuigelingenkelen: 0900-8833. apotheeken Biddinghuizen geopend; op voeding uitleen van verpleegartikelen: zaterdag vanVoor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur;is Buiten 0900-8833. APOTHEEK: Kringdeze openingstijden: 0321-312702. apotheek Biddinghuizen geopend; op APOTHEEK: Voor spoedrecepten kunt zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buitenu DIERENARTS: 0321-12152. bellen met Alphega apotheek deze openingstijden: 0321-312702. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: DIERENARTS: 0321-312152 0321-12152. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK VERZEKERINGEN MORGENLAND: 0321-700207 Bij bevallingen en spoedONROEREND06-21588775 GOED HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN

BELEGGINGEN ONROERENDVerloskundigen Dronten: 0321-382473. PENSIOENEN Bij bevallingen en spoedGOED 06-53659191 HYPOTHEKEN DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB BELEGGINGEN DRONTEN TELEFOONPENSIOENEN 0321-313774 FAX 0321-312611 DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3 3


Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur 2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 2

nodig? TAfvalcontainer el efoonnumm ers APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: www.vanwerven.nl/webshop 0321-332575. HUISARTSENPRAKTIJK: 0321-331414. TANDARTS: 0321-331070. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555.

THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

GICOM

Harderringweg16 Biddinghuizen 06-82509503 Voor uw Plant & Boom

Gicom BV

COMPOSTING SYSTEMS

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

CITO Wij leveren en plaatsen ALLE soorten glas: -APK keuring * Isolatieglas -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service * Veiligheidsglas -Airco service * Glazen deuren -Schade reparatie * Douchedeuren -Laswerkzaamheden * Spiegels -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag etc -2 Wasboxen

Yarden Uitvaartverzekeringen Matthé Vos 06 45 70 2348

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Daniëlle Algemene klachtenlijn opBetrokken werkdagen: en warm Harsta - Franken 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerken en Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM *Banden AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s 0321-331655 of 331368.Overlijden melden: 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen 24 uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen *Distributieriemen www.jager-uitvaartbegeleiding.nl FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 *Koppakkingen 53371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost 4 Biddinghuizen:

T: 0321-324313 M: 0638-64264 www.citoglas.nl E : info@citoglas.nl

Noorderbaan 10 Biddinghuizen 0321 - 332484 www.autofaber.nl

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Nieuw in Biddinghuizen!

Voor dames en heren Openingstijden: Maandag t/m zaterdag 9:00 tot 18:00 uur Telefoonnummer 0321- 384223 • Knippen • Scheren incl. knippen • Kinderen t/m 11 jaar • Scheren

€ 15,€ 25,€ 11,€ 10,-

Maris Sonores Nieuws Afgelopen maandag, 17 februari organiseerde Maris Sonores haar tweede meespeelavond. Op het moment dat ik dit schrijf (zondag 18.00 uur) weet ik nog niet hoe dat was. Op de eerste meespeelavond op 3 februari waren er een paar ‘gastspelers’ en die deden enthousiast mee. Op zaterdag 7 maart houden wij onze jaarlijkse potgrond-actie. Wij komen bij u aan de deur met de vraag of u potgrond wilt kopen. 1 zal kost € 4,00 en voor 3 zakken betaalt u € 10,00. In de weken daarvoor zullen leden van de vereniging bij de bewoners van de buitenwegen langsgaan om te vragen of die ook potgrond willen bestellen. Zoals al eerder gemeld zijn wij begonnen met het instuderen van de muziek voor ons concert. Dat concert zal plaatsvinden op zaterdag 11 april in Het Koetshuis.

De Oden van Salomo en de Zandtovenaar Op 13 maart a.s. komen de Oden van Salomo samen met de Zandtovenaar naar De Voorhof in Biddinghuizen. Op moment van schrijven zijn er al bijna 200 kaarten verkocht voor deze avond. Wilt u er ook bij zijn? Wacht dan niet te lang met het reserveren van uw kaarten! Kaarten kosten € 15 per stuk en zijn te reserveren via www.zingenindekerk.nl > gospel > oden van salomo. Tijdens deze avond zal er een collecte voor het werk van Kerk in Actie zijn. Zingen in de Kerk is een initiatief van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie. Het concert in De Voorhof wordt mede georganiseerd door de Protestantse Gemeente Biddinghuizen.

Houd het Maris Sonores Nieuws in de gaten voor verdere informatie. Namens Maris Sonores, D.J. Dobma (PR)

Uw advertentie hier?

5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten.

Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparatie van sieraden en horloges.& of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische voet. Evt. via hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende klachten. www.muzitax.nl Bewust door Stratenmaker voor Oprit of Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar terras? stenen 3, leveren. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties van sieraden en horloges. Snoeien is Vakwerk Marc Custers matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Tel. Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 FOOTWORX –een MEDISCHE PEDICURE Na moedig gedragenDe ziekteTrimsalon is overleden, Honden SalĂ­ Evers al uw www.muzitax.nl www.muzitax.nl De Kleine Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al uw BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd in Gediplomeerd trimster. klussen in en om het huis. ons trouwe lid en muzikaal begeleidster klussen in en om het huis. Voor Voor vrijvrijdiabetische-, reumatische-, spastische-, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. 06-38273917, trimsalonevers.nl blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. oncologische en alle andere risico330616, mob. 06-11218658. Voor vertalingen uit het Engels, Duits, 330616, mob. 06-11218658. Voor vertalingen uit het Engels, Duits, voeten, met mogelijke vergoeding door Frans uu CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of of Russisch Russisch belt belt CAW de ziektekostenverzekeraars. Ook voor Vertaling & Vertaling & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook cosmetische voetbehandelingen. Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Karin Andringa Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Zonneweide 16, tel. 06-50405611, Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. Ook voor voor proeverijen. info@pedicurebiddinghuizen.nl Stratenmaker Wijnkoperij van Stratenmaker nodig nodig voor voor Oprit Oprit of of terterWijnkoperij van de de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc 2012ras? 2 Ook stenen 0 0leveren. 03 0Marc 2012 0 ag na www.vandelageweg.nl www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 0655797840 Ina's Hair-Service 55797840 Christelijke vrouwenorganisatie Passage. 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na Scoutingpad 9 Uw levensverhaal op www.inashairservice.nl Uw levensverhaal op papier. papier. Voor coniferen, heesters en sierlijke Uw coniferen, Voor een afspraakheesters belt u en sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/06bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 18484711 rink 18484711 info@schrijverij.net info@schrijverij.net rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16, 16, BidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, tel. 0320-288377. www.schrijverij.net dinghuizen, tel. 0320-288377. Openingstijden: Openingstijden: .. ma ma t/m t/m vrij vrij 13.00 13.00 -- 17.00 17.00 uur uur Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 17.00 Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur uur Jose Jose Gouwenberg Gouwenberg PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de het doet je goed en dat voel je! Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: DsMedex. Bregman tentenveld 19, Depositaire Mosselweg Voor uw binnen en buiten klusen binnen en buiten schilderwerken Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. Tel: onderhoudswerkzaamheden. 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 mob. 0610172196. Dagelijks om het laatste van het casco af 337030 of ofzijn mob.vrijwilligers 0610172196.druk in de weer Jolanda Aantjes - Lubbersen,

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Bel voor een vrijblijvende offerte

Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: te tel. maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Marc Custers Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, dia’s Videobanden, dia’s en en lp’s lp’s hier? e-mail: cobydeboer@planet.nl. Uw advertentie Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Quilten uw uu de doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het advertentie luchtbehandelingssysteem Uw Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoefthier? de deur deur Dronten Voor informatie kunt u bellen met: niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering Uw pedicure Biddinghuizen ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen voor o.a. voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel zoals diabetes, spastische, zoals diabetes, reuma, reuma, spastische, 0321-326533 / 06-11310835 oudere en verwaarloosde voet. oudere enTen verwaarloosde voet. Agrohulp Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Karin 06-50405611 Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 Biddinghuizen Info Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl TALPA, TALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845.

Schildersbedrijf Eiken en J. Buiten Eiken wijnvaten wijnvaten en regentonnen regentonnen ReginaState vatenhandel

/Jelly /Jelly Rolls Rolls en en benodigdheden.Neemt benodigdheden.Neemt uu snel kijkje Website en Stichting De Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt de morgen in R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ de bestelling bestelling morgen in huis huis hebben. hebben.

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

0321-326533 / 06-11310835 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

Schildersbedrijf J. Buiten

Noorderbaan38,Biddinghuizen Noorderbaan38,Biddinghuizen TT 0321 0321 -- 33 33 16 16 49 49 FF 0321 0321 -- 33 33 22 22 04 04 II www.hedibouw.nl www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en EE info@hedibouw.nl info@hedibouw.nl sauswerken.

Tevens ook het kwartsen van muren. Tel. 333558, mob. 06-41670881

* Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen * Bel voor een vrijblijvende offerte!

Tel: 0321-848043 of 06-11017610 WWW.GEERTSGLAS.NL

bedankt de vele vrijwilliPastor:gers G. Nijland, voor Ludgerusplein hun inzet 2,en Dronten, tel. 0321-312456. enthousiasme. Tevens een Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiWasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen.

BLONK Donateur worden?

ReginaState vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg Bremerbergweg 17 17 -- tel tel 334825 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

JA

Laat uw voeten deskundig verzorgen Baby op Kraamzorg nodig? Baby op komst? komst? Kraamzorg nodig? bij Medisch pedicuresalon ‘’Hellen’’ Bel KIDDO, Bel Kraamzorg Kraamzorg KIDDO,zijn uw Met ruim 20 jaar ervaring tel: 06 40 77 01 02 06 - 40 77 01 02 voeten intel: vertrouwde handen! Meer informatie: www.pedicuresalonhellen.nl Voor al naai en kunt uu Voor al uw uw en verstelwerk verstelwerk of direct eennaai afspraak maken Telefoon: tel:kunt 0321bellen met Mevr.Nijmeijer. bellen met Mevr.Nijmeijer. Telefoon: 333464 Parksingel 34 Biddinghuizen 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten advertentie hier? *Uw * Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Oogstweg • 8256 SB Biddinghuizen Zeewolde; tel.7036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Zondag 8 juli Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen www.schaapholland.nl 10.00 uur: Klaas van Denderen Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. N 036-5222824 Secr.: HenriÍtte EHofman, S AJ Dronten, De Veluwse Snees 20, 8251 R tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het A N Odd Fellowhuis,TH E S De Ketting 6 S te Dronten. aanvangin10.00 specialist R N looduurDakbedekking, (tenzij A en zinkwerk, polyesterhars, U anders vermeld)

R O S Voor Dakwerk ILal uwR W SO L TenHepoxyhars, K I HWA onderhoud. S specialist in Zondag 15N juli W plamuren & 10.00 uur: polyesterhars, U U kunt vrijblijvend vragen: onderhoudsKo.l.v. Dienst mw.drs. Manneke epoxyhars, Bel 06- middelen 2141 6645 & plamuren

Wilsor kunstharsen

onderhoudsTurkse Mimar Moskee Noorderbaan 46-48 middelen Havenweg 3 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Openingstijden: 14.00 uur tot3319.00 Tel: 0321 11 67 uur Noorderbaan 46-48 Contactpersonen: Fax: 0321 33 10 74 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Mustafa Yazici, tel.: E-mail: 06-51539221 Tel: 0321 33 11 67 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 www.wilsor.nl Fax: 0321 33 10 74 e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL "! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door geE-mail: info@wilsor.nl Pianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. www.wilsor.nl Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Gemeente Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Vakantieopvang kan wachten tot de volgende werkdag: Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! De Waard BV Avond-, nachten weekenddienst: verleent Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag hierbij 8hierbij juli tot verleent tot schriftelijke schriftelijke wederopzegging wederopzegging machtiging machtiging aan: aan: Stichting Stichting Biddinghuizen Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 90 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de 0321 331414 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel - 8256 om van zijn / haar giro– of-bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan9016, 8256 AN HB Biddinghuizen, Biddinghuizen, Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten De Waard BV Bremerbergweg 16 Biddinghuizen groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. Bremerbergweg 16 -Biddinghuizen THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalLoonwerk en grondverzet groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. * Deuren ramen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 en Ruime len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal geĂŻnd. Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! Dit bedrag zal eenmaal eenmaal per per jaar jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiwww.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! Tel. 0321-331401 / Fax uitlaatmogelijkheden! Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Loonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Kopij adres Biddinghuizen Actueel Ruime binnenkennels met  

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is KringKantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! !"......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: T. 0321-332549 M. 06-51107527 Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... T. 0321-332549 06-51107527 De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA M.kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk   

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens

 

We e k e n d d i e n s t e n


Statushouders op gezonde ontdekkingsreis in de Drontense supermarkt Een groep statushouders was donderdag jl. te gast bij de Albert Heijn in Dronten-Centrum voor een gezonde supermarktrondleiding. Onder deskundige begeleiding van voedingsdeskundige Mariska van Brummen maakten de deelnemers kennis met de Nederlandse supermarkt en is het gesprek gevoerd over gezonde voeding. De supermarktrondleiding werd georganiseerd in het kader van Gezonde Leefstijl Dronten, een programma waarbij wordt ingezet op het stimuleren van een gezonde leefstijl. De groep statushouders volgt een inburgertraject bij Totaal Onderwijs en in die hoedanigheid werd meegedaan aan de supermarktrondleiding. “Dit is een mooie verbinding tussen de lesstof, het dagelijks leven en een maatschappelijk doel” aldus Merlijn Kamerling, docent van Totaal Onderwijs. Voorafgaand aan de rondleiding werd tijdens een spel stil gestaan bij de schijf van vijf en welke voedingsproducten daarbij horen. Tijdens de rondleiding werd

ingegaan op het lezen van etiketten, het verschil tussen gezonde en ongezonde producten en de indeling van de supermarkt. Het programma Gezonde Leefstijl wordt uitgevoerd door De Meerpaal Welzijn en GGD Flevoland. Samen met partners uit de sectoren welzijn, zorg, sport, gezondheid en bedrijfsleven worden initiatieven ontplooid die bijdragen aan een gezonde leefstijl voor alle inwoners van de gemeente Dronten.

Informatieve avond over rugstreeppadden Landschapsbeheer Flevoland organiseert dit winterseizoen informatieavonden waarbij specifiek wordt ingegaan op de leefwijze van dieren die wij tegen kunnen komen in de tuin of op het erf. Zo kan een ieder het deze dieren naar de zin maken om ze beter te kunnen beschermen. Na de avonden over wilde bijen en vleermuizen zal op dinsdagavond 25 februari de avond gaan over het leven van de rugstreeppad. Rugstreeppadden ontwaken in april overal in Flevoland. In Europa is deze Rode lijstsoort zeldzaam, maar in de Flevolandse polder hoor je de paddenmannen al van grote afstand roepen in de poelen. Waarom doen ze het zo goed in Flevoland? Tijdens deze avond krijgt u informatie over de leefomgeving en het voedselzoekgedrag van de rugstreeppad, de noodzakelijke bodem en (pionier) begroeiingen. Bent u nieuwsgierig geworden, dan zien wij u graag in Lelystad waar de lezing wordt gegeven. Opgeven via flevoland@landschapsbeheer.net. (opgave uiterlijk voor maandag 20 februari). Na opgave volgt de exacte locatie, afhankelijk van het aantal deelnemers.

Uw advertentie hier?

Sport, Fun en leefstijl voor iedereen • Bootcamp • Sport tijdens en na zwangerschap • Seniorensport • SlowSports • Yoga www.vitaaloveral.nl 7


“Oranjecamping” en wordt het kamp gehouden in Drenthe. Het programma is klaar, de bus is geregeld. Binnenkort krijgen alle deelnemers een programmaboekje in de bus.

Te n n i s

Nieuws en agenda van BAS Tennis

Te n n/ iverzorgers s internet: www.bastennis.nl van deopdeelnemers: denk eraan op tijd Voor alle ouders en agenda van BAS Tennis Tteebetalen. n n i s Voor de E t/m Nieuws C is het 55 euro p.p. Voor de F-jeugd is het op internet: www.bastennis.nl 30 euro p.p. Voor wie nog niet betaald heeft: het bedrag graag deze Kantinedienst BAS tennis: week overmaken op rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal DagBAS tennis: Datum Tijd Bijz. Extra mogelijkheid om tinedienst o.v.v. Jeugdkamp, naam speler en team. Maandag 2-jul Jan de RuiterTijd 19.30 uur etiketten!! Datum Bijz. teuur spelen de Dinsdag padelcompetitie 3-jul André Smits19.30 uur 19.30 ndag 2-jul Jan deJeugdkamp Ruiter etiketten!! Organisatie BAS Voetbal ma Woensdag 4-jul ----------dag 3-jul Andréweken Smitsis er bij de KNLTB 19.30 uur afgelopen gebleken dat er ook behoefte is aan een Het De Donderdag 5-jul ----------nsdag padelcompetitie 4-jul ----------die eerder start in het seizoen. Daarom is het vanaf nu mogelijk eel- Vrijdag 6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur derdag om 5-jul ----------in te schrijven voor de Triple Double Competitie. Deze competitie vindt plaats Zaterdag 7-jul ----------dag 6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uurmetvoor op vijf zondagen van 29Pasfoto`s maart t/m 26 april, inhaaldagen op 3 en 10 mei. 8-jul rdag Zondag 7-jul ----------- ----------tijd Maandag spelerspassen - update 9-julCompetitie Christel Swagemakers uur dag ----------De8-jul Triple Double in het kort: 19.30 het Drie Dinsdag Wiebrand 19.30 Veenstra spelers per10-jul team ndag 9-jul Christel Swagemakers uur 19.30 uur eze Drie Woensdag 11-jul ----------Al10-jul een aantal weken de van Voetbal tepartij lezen welke partijen: koppels A enisB,via B en Csite en A en CBAS spelen ieder een dag Wiebrand Veenstra 19.30 uur bal Donderdag 12-jul Iedere speler speelt twee partijen spelers een pasfoto in moeten leveren. Helaas heeft nog maar een klein nsdag 11-jul ----------- ----------Vrijdag 13-jul 19.30 uur thuisspelend team Danny heb jegegeven. 1Versteegt baan----------nodig, 3 speelronden deel hier gehoor aan Hetgedurende inleveren van een pasfoto is derdag Per 12-jul Zaterdag 14-jul ----------Partijen worden gespeeld om twee gewonnen sets, metjebijrisico gelijkedat setstand verplicht. Wacht niet te lang 19.30 meer, uur anders loop je na een de dag 13-jul Danny Versteegt Zondag 15-jul ----------(t/m 10 punten) als beslissende derde set rdag supertiebreak 14-jul ----------zomerstop niet vanaf het begin mee kunt spelen. Iedere gewonnen partijLiesbeth telt als 1 Luykx punt Maandag 16-jul dag 15-jul ----------- 19.30 uur Dames en heren spelen met en tegen elkaar Dinsdag 17-jul ----------ndag Geen 16-jul Liesbeth 19.30 uurof gemengd geldige pasLuykx = niet spelen. inschrijving18-jul voor de Triple Double competitie sluit op 29 februari en gaat Woensdag ----------dag De 17-jul ----------alleen door als19-jul er voldoende inschrijvingen zijn. Hierbij zijn gelijkwaardigheid Donderdag ----------nsdag Op 18-jul ----------het moment van schrijven hebben nog geen pasvan teams en reistijd criteria.onderstaande Inschrijven * spelers als compleet team* bij 20-jul belangrijke --------------------derdag Vrijdag 19-jul moeten dit zsm doen! foto ingeleverd en zij Bert Keek. Zaterdag 21-jul ----------dag 20-jul ----------Zondag 22-jul rdag 21-jul ----------- ----------Nieuwe D-pupillen: lke Maandag 23-jul Jeroen Engwerda dag 22-jul ----------- 19.30 uur Sil Bosch Maak kennis ein Dinsdag padel! 24-jul ----------ndag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uurmet Dirk Bouma is Woensdag 25-jul ----------dag 24-jul ----------Stef Bregman de BAS Tennis & 26-jul Padel heeft sinds juni 2019 de beschikking over 2 padelbanen. nsdag Donderdag 25-jul Burgers ----------- ----------Christiaan Om Biddinghuizen kennis te laten maken met deze vrij nieuwe sport nodigen wij Vrijdag 27-jul ----------derdag Lars 26-jul ----------Dodde een ieder uit om28-jul deze sport te ontdekken. Zaterdag dag 27-jul ----------- ----------Abdel El Achak 29-jul ----------rdag Zondag 28-jul Ruben Gort 30-jul Frank Bes ----------- 19.30 uur Maandag Vrije & gratis dag 29-jul ----------- inloop op Sven Huizinga asndag Dinsdag 30-jul Frank31-jul Bes 19.30 uur ----------Rik Kromhout vrijdagavond dag 31-jul ----------Bas van Luenen Vanaf 10 januari 2020 mag iedereen die dat wil komen kennismaken met Jordenvrijdag Muntslag de padelsport. Iedere vrijdag vanaf 10 januari tot en met eind maart organiseren Roy Peet wij een open inloop vanaf 19.00 uur op onsMeer park.informatie: Leander Touw Daan Moelker, tel: 332902 o l lalleen e y bteaorganiseren l informatie: Uiteraard valtValles als de banen bespeelbaar zijn. Dat beMeer Dagan Verkruijssen e-mail: moelker@solcon.nl tekent dus dat er bij regen / sneeuw of strenge vorst niet gespeeld kan worden. Daan Moelker, tel: 332902 V o l lYildiz ey bal Selim e-mail: moelker@solcon.nl Wij zullenZillmer dit tijdig communiceren met de belangstellenden. Timothy

Woensdag 4-jul ----------Donderdag 5-jul ----------Vrijdag 6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur Zaterdag 7-jul ----------Internet adres: http://www.basvoetbal.nl Zondag 8-jul ----------V9-jul o e tChristel b a l Swagemakers Teletekst Omroep Flevoland: Maandag 19.30 uur pagina 658. Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur Woensdag 11-jul ----------Kant Oranjecamping volgeboekt Uitslagen 12-jul BAS voetbal zaterdag ----------- 15 februari Donderdag Dag Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur Maan Nog een paar weken maandag 23 juli start de Dinsd Thuis Uit Uitslag Zaterdag 14-jul en dan is het zo ver: op ----------BAS 1 Zwolsche Boys 1 Dit jaar is het thema 2-0 Woen tiende editie van het BAS Voetbal Jeugdkamp. Zondag 15-jul ----------BAS 2 DSV '61 2 gehouden 0-1 Dond “Oranjecamping” wordt Luykx het kamp Maandag 16-julenLiesbeth 19.30 uur in Drenthe. Het SDC Puttenis11 BAS 3 Binnenkort 1-4 Vrijd programma klaar, de bus is geregeld. Dinsdag 17-jul ----------- krijgen alle deelBAS JO19-1 Oene JO19-1 4-0 Woensdag 18-jul nemers een programmaboekje in de bus. ----------Zater BAS JO17-2 19-jul Oene JO17-1 4-1 Donderdag ----------Zond VVOP BASdeJO15-1 2-3 Vrijdag 20-jul -----------denk eraan op tijd Voor alleJO15-1G ouders / verzorgers van deelnemers: Maan BAS JO15-2G Lelystad '67 JO15-4 2-6 teZaterdag betalen. Voor21-jul de E t/m C is het 55 euro ----------p.p. Voor de F-jeugd is het Dinsd ESC JO13-2 BAS JO13-1 1-5 22-jul ----------30Zondag euroJO12-2 p.p. Voor wie nog nietasv betaald heeft: het bedrag graag deze BAS Dronten JO12-5 1-3 Woen Maandag 23-jul Engwerda 11.25.72.219 19.30 uurt.n.v. BAS voetbal Dond week overmaken op Jeroen rekeningnummer Vaassen JO11-1G BAS JO11-1 7-1 Dinsdag ----------o.v.v. naam speler Wissel en team. BASJeugdkamp, JO10-1 24-jul JO10-1 4-4 Vrijd Woensdag 25-jul Zeewolde JO9-4 BAS JO9-1 ----------1-3 Zater Donderdag 26-jul BAS Voetbal ----------Organisatie Jeugdkamp BAS JO9-2 DVS'33 Ermelo JO9-4 4-7 Zond Vrijdag Wissel JO8-1 27-jul BAS JO8-1 ----------7-4 Maan Zaterdag ----------BAS MO13-1 28-jul DVS'33 Ermelo MO13-1 7-2 Dinsd Zondag 29-jul ----------Woen voor Maandag 30-jul Pasfoto`s Frank Bes 19.30 uur Dond Dinsdag 31-jul Vrijd spelerspassen -----------update Zater Zond Al een aantal weken is via de site van BAS Voetbal te lezen welke Maan spelers een pasfoto in moeten leveren. Helaas heeft nog maar een klein Dinsd informatie: voetbal zaterdag deel Programma hier gehoor aanBAS gegeven. Het Meer inleveren van 22 eenfebruari pasfoto is Woen Daan Moelker, tel: 332902 Vo lniet l e yteblang a l meer, anders verplicht. Wacht loop je risico dat je na de Dond e-mail: moelker@solcon.nl Thuis Uit Tijd zomerstop niet vanaf het begin mee kunt spelen. BAS JO19-2 Zeewolde JO19-4 14:30 Vrijd BAS JO15-1 Hattem JO15-1 11:00 Zater Geen geldige pas = niet spelen. Zond Maan Verder geen officiële wedstrijden van wegen voorjaarsvakantie. Op B hetBmoment hebben onderstaande spelers nog geen pas- Dinsd C B i lvan j a schrijven rt foto ingeleverd en zij moeten dit zsm doen!

Nieuwe D-pupillen: Sil Bosch Dirk Bouma B ad min t on Stef Bregman Christiaan Burgers Lars Dodde Abdel El Achak contact: Ruben Gort Vervanging spelerspas: B udo secretariaat@basjudo.nl Sven Huizinga Henri B B Bolmer C B i l j a r t Geef je op! 0321-332827 Kromhout Desiree B C BWij i l j a r Bosch t graag van te voren weten wie er belangstelling heeft. Je belangstelling Rik Bas Judo BAS BUDO: Contact: Bas van Luenen Dirkwillen van Dijk www.basbudo.nl secretariaat@basbudo.nl www.basjudo.nl Afmelden trainingen: kun je aangeven middels een e-mail naar: inloop.padel@bastennis.nl Jorden Muntslag Bart van Dongen Woensdag judo: secretariaat Roy Peetjudo pak: Milan van der Geest Nieuw Trainers: wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert Wij hopen je te kunnen verwelkomen. Leander Touw Jamie van Houten basbudojudopak@gmail.com Lesjitsu: groepJacco 1 & 2 Daniël Wassenaar. wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu B a d m i n t o n Dagan Verkruijssen Nigel Kerkhoff 2e Dan Wij (kunnen) zorgen voor padelrackets en padelballen. Je hoeft alleen je enthouad min t on Selim Yildiz Les groep 3 & 4 Dolf Karelsen. PeterBKnol siasme mee te nemen. Timothy Zillmer 4e Dan Marc van Nieuwenhuijzen Edo Oosting Zien we jou op contact: ons park?? BGRATIS a s k e tPROEF b a l LES. Maak een afspraak via: Vervanging 3x spelerspas: Danny Schutte J u d o secretariaat@basjudo.nl secretariaat@basbudo.nl contact: Henri Bolmer Zaaiviool 11, Djaimie Vermeer Sleuteladres: tel; 843262 Ju do 0321-332827 secretariaat@basjudo.nl Desiree Bosch Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, Bas Judo Woensdag: 0321-332827 Dirk vanETDijk 8256 Biddinghuizen. Tel. 843262 Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. www.basjudo.nl Techniektraining: Afmelden trainingen: Judo Let Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de Bart van Dongen op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! Les 1: 17.00–17.45 uur Woensdag judo: secretariaat site groep van www.basbasketball.nl w.basjudo.nl Afmelden trainingen: Milan van BAS-basketball: der Geest Les groep 2: 17.45–18.30 uur wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert Woensdag judo: secretariaat Jamie van Houten Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco strijdsecr: Vrijdag judo: Gert Nigel Kerkhoff Wedstrijdtraining: 18.30–19.15 uur 5 strijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco Peter Knol (voor geselecteerde judoka’s uit les groep 2 en 3) Marc van Nieuwenhuijzen Edo LesOosting groep 3: 19.15–20.00 uur Bas ketba l Les groep 4: 20.00–21.15 uur Danny Schutte Uw advertentie hier? Bas ketba l Djaimie Vermeer Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Afmelden trainingen: Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, teladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Woensdag bij secretariaat@basbudo.nl Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel(voor 61. 16.45 uur). 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 respondentieadres: Sandra Scholtanus, 11, Kijk voor alle actuele informatieZaaiviool over wedstrijden, fluiten en tafelen op de Let op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! 6 ET Biddinghuizen. Tel. 843262www.basbasketball.nl site van BAS-basketball: voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal van BAS-basketball: www.basbasketball.nl 8 5

5

BB

Bas J www

weds weds

Sleut Corr 8256 Kijk site v


Heb jij sportschoenen geschikt voor de zaal Dan heeft BAS Badminton een racket klaarliggen.

Wil jij iets meer leren dan alleen campingbadminton, dan is dit jou kans. Probeer één maand gratis

Fit, fast en fun! Senioren leeftijd vanaf 18jaar Om de twee weken is er gelegenheid om je badmintonvaardigheden v oor senioren vanaf ca 18 tot 88 jaar te verbeteren. Welke datums: 28 februari 13 en 27 maart Vrijdagavond vanaf 20.00uur. Vrijspelen kan ook woensdagmiddag vanaf 13.30uur tot 15.30 uur (senioren instapniveau is makkelijk, gezellig met tussendoor een bakje koffie) Woensdagavond vanaf 20.00uur tot 22.00uur Voor een ieder wie nog een rondje wil spelen. Na het spelen is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Hoe meer spelers, hoe beter. Wij zijn een klein maar gezellige vereniging en Iedereen is welkom. Probeer het gerust, een racket ligt eventueel voor je klaar. Een eigen racket kun je natuurlijk ook meenemen. (Schoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan) Locatie koetshuis Junioren: trainen elke vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur Wil je in de vrijdagwoensdag app of wil je meer informatie stuur dan een berichtje of bel naar 0636292928 Piet Scholtanus BAS badminton

Foto: Redactie BHZNet.nl

Boeren Flevoland: eerst industrie aanpakken in stikstofproblematiek BIDDINGHUIZEN - Eerst de industrie aanpakken en dan pas de boeren. Dat geluid lieten Flevolandse boeren donderdagavond horen in Swifterbant tijdens een door de provincie georganiseerde bijeenkomst over de aanpak van de stikstofproblematiek. Gedeputeerde Harold Hofstra begrijpt de kritiek van de boeren maar zei wel dat 'alle sectoren, dus ook de boeren moeten meewerken aan de oplossing van het probleem.' Vorige week maakte de landelijke overheid bekend dat er een slordige 500 miljoen beschikbaar is voor het uitkopen van boerenbedrijven bij kwetsbare natuurgebieden of voor boeren die willen verduurzamen. Het is nog onduidelijk of Flevolandse boeren in aanmerking komen voor die regeling, maar melkveehouder Gerben Oordt uit Biddinghuizen ziet het sowieso niet zitten. "We volgen al jaren de duurzame weg", zegt Oordt. Hij is niet van plan om te verduurzamen en gaat z'n bedrijf ook niet van de hand doen. Oordt denkt dat innovaties binnen de landbouw beter zijn voor de sector en bovendien misschien wel zorgen voor minder uitstoot van stikstof. Boer Jacob Brouwer vindt dat boeren, in tegenstelling tot de industrie, juist een positieve rol spelen in de stikstofproblematiek. "Wij hebben wat uitstoot maar we hebben ook de groene ruimte in beheer waar veel zuurstof geproduceerd wordt." Volgende week woensdag is er weer een landelijke actiedag van boeren tegen de kabinetsplannen. Boer Oordt. "Ik weet niet of ik naar Den Haag ga, want ik heb zelf een bedrijf, maar ik sta absoluut achter de actie". Bron: Omroep Flevoland Met dank aan BHZnet

Biddinghuizen krijgt EK-arena: BAS en IJsvogel beklinken samenwerking BIDDINGHUIZEN - BAS Voetbal, Stichting De IJsvogel en het organisatiecomité van de voetbalarena in Biddinghuizen hebben vrijdagavond de samenwerking beklonken. Voorzitters Hein Grafhorst, Jan Schuurhuis en Martijn Steenbeek zetten hun krabbel onder de overeenkomst. Voetballend Nederland maakt zich op voor het EK van aankomende zomer en dat geldt ook voor Biddinghuizen. Traditiegetrouw wordt er rond een eindtoernooi een aardappelschuur omgebouwd tot stadion, waar zo'n vijfhonderd supporters de wedstrijden van Oranje op grote schermen kunnen volgen. Vrijdagavond werd het startsein gegeven

Steenbeek namens de organisatie. "De eerste vergaderingen zijn alweer geweest en de eerste plannen liggen klaar. Over het thema kan ik nog niet veel zeggen, over een naam wordt nog nagedacht. Maar het komt ongetwijfeld weer goed. Biddinghuizen krijgt in de zomer weer een mooi voetbalfeest!", aldus Steenbeek. Foto: Redactie BHZNet.nl in de kantine van BAS Voetbal, waar een samenwerkingsovereenkomst werd getekend tussen BAS Voetbal, Stichting De IJsvogel en de organisatoren. Aan tafel zaten Hein Grafhorst (voorzitter BAS Voetbal), Jan Schuurhuis (De IJsvogel) en Martijn

De eerste wedstrijd is op 14 juni om 21:00 uur, als Nederland in de Johan Cruijff Arena aantreedt tegen Oekraïne. Organisatiecomité EK 2020 / Met dank aan Redactie BHZNet.nl

9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij er-8 de8 ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen 330616, mob. 06-11218658. Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 verversen GICOM loodgieterswerk www.schaapholland.nl Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst Telefoon 0321-335050 0321-335051 nieuwbouw - casco verwarming www.schaapholland.nl Plantweg 15 de Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling www.schaapholland.nl 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar www.schaapholland.nl het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk N menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek E R S- verhardingen Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl N *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde O Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 E R R Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten SEN LOGOPEDIE: 0321-333493. A SO 0624127084 (0321) 38 60 60 R 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler je zelf controleren H RS N *Koppakkingen L muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, hebmoet meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK A O S I T * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 E R R De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: S Hbouw S begeleiding voor A L verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles specialist in en VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl IN W TO festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje H R LS * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix A T specialist in renovatie van: polyesterhars, UI SS W N K specialist in LS Hpolyesterhars, Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. W N T schuren - bewaringen epoxyhars, UI van Teddy Scholten: ‘weet jeâ€?.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein polyesterhars, KU S specialist in CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06W epoxyhars, plamuren & woningen - verhardingen N K maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor epoxyhars, heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, polyesterhars, U PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net plamuren & onderhoudse.d. levering bouwmat. K plamuren & epoxyhars, 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net onderhoudsSchilderwerk Beglazing middelen ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren onderhoudsplamuren & worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom middelen Wilsor kunstharsen begeleiding voor -APK keuring middelen THUISZORG ICARE onderhoudsonderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking Houtsanering Noorderbaan 46-48 Wilsor kunstharsen kunnen we de uitgebloeide takken met de helft inkorten om zo een stevizelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. Wilsor kunstharsen middelen 8256 PR Biddinghuizen 46-48 -Lease service Noorderbaan langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad Noorderbaan 46-48 spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen Noorderbaan 38, Wilsor kunstharsen uitdeuken zonder spuiten, leenauto Tel: 0321 33 11 67 PR Biddinghuizen Biddinghuizen -Airco service 8256 8256 PR uur: 8085 SG Doornspijk Noorderbaan 46-48 JoseinGouwenberg T 0321 -een 33 16 49 Er werd soms 8256 PR Biddinghuizen Fax:0321 0321 vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in revue. Tel: 0321 3333 1110 6774 Tel: 33 11 67 beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: 8256 PR Biddinghuizen Noorderbaan 19-21 Naar de schoonheidsspecialiste, E-mail: info@wilsor.nl F 0321 33 22 04 Fax: 0321 33 10 74 T . 0321 – 33 16 49 0321 33 10 74 Mocht u tijdens een wandeling of fietstocht over de Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00 uur: 0321-333255. Tel: 0321 33 11 67 geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat al in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl het doet jeop goed voel I aan www.hedibouw.nl www.wilsor.nl www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icare Verpleging endat verzorging Fax: 0321 33 10 74 dan eens bij en school De je! Tamarisk: Hier I. de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, www.wilsor.nl Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 van tot 23.00 uur, E-mail: info@wilsor.nl haar ben ik745 erin gerold. www.wilsor.nl E340 . info@hedibouw.nl info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 zeker 13 E 458bepaalde - Tel: 0321 - 33 21 46 Tamarix net is07.00 uitgebloeid maar een schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833die voor overige tijden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 www.wilsor.nl Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen DiĂŤtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

Werkplaats focwa normen De Waard BV 0321volgens -BV 332484 De Waard normen De Waard BV Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl De Waard BV Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

Ploegschaar 58, Biddinghuizen Loonwerk en grondverzet grondverzet www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Loonwerk en Loonwerk en grondverzet www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Loonwerk en /grondverzet Tel. Fax0321-333189 0321-333189 Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax

Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189

Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV installatie service onderhoud

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling *Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

www.wouda.nl

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO LEKKERKERKER

MACHTIGINGSCOUPON

DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ

Autoschade

YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUVEHZHJ JHYHOUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS ZLM]HULQJ DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Schilderwerk -EHXUVZDQGHQ Beglazing IXOO FRORUV RQWZHUS à \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO EHZHJ ZLM]HULQJ YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV EHGULMIVNOHGLQJ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 JHYHOUHFODPH HQ RQWZHUS YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUVEHOHWWHULQJ EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU ]XLOHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Wandafwerking - EHGUXNNHQ Houtsanering Schade taxatie, schade reparatie, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 OLFKWUHFODPH HQ RQWZHUS Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto EHGULMIVNOHGLQJEHGUXNNHQ EHGUXNNHQVSDQGRHNHQ VSDQGRHNHQ LQ LQ IUDPH IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 EHGULMIVNOHGLQJ EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ HQ RQWZHUS RQWZHUS YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ beschikbaar. YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ DAAR RED JE LEVENS MEE Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie,

2012 2

0

0

03 0

2012

1-1-2

0

ag na 10

Belt u naar Giennes Bies

kn wa bew

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

â‚Ź6 bee Te Ei van ge â‚Ź Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 groot: â‚Ź......................................................... automatisch af te laten schrijven. Machinebouw Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geĂŻnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hemtechniek zoekt Machinebouw Transport Machinebouw SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Machinebouw Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, en alles van Hem verwacht.CV EN WATER

De vi De gez gez alle alle tele tele

Service inTelefoon afvaltransport Een adres waar uwNoorderbaan belangen voorop staan Biddinghuizen 0321 - 33 11 45 Noorderbaan88, 88,8256 8256PR PR Biddinghuizen Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 Korenmaaier 13-15 Noorderbaan 88, 8256 Biddinghuizen tel. fax. 0321 -- 330101 tel.0321 0321- -333310, 333310, fax.PR 0321 330101 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl Tel.: (0321) 330120 / tel. 330777 (0321) 330690 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 0321- -Fax: 333310, fax. 0321 - 330101

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Transport techniek Trappen en balustrades Transport techniek Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... DEALER ATAG en VERWARMING Trappen balustrades jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren Trappen balustrades DEALER ATAGen VERWARMING Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen Service in afvaltransport www.alphabiddinghuizen.nl Service in afvaltransport tel. 0321 - 333310, fax. 0321 - 330101 9

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Transport techniek De Bijbel Klaagliederen 3:25 financiele administraties -Bron: ondernemingsplan Service afvaltransport Trappeninen balustrades

8

8

8256 SK Biddinghuizen

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

E-mail: j.looman@hetnet.nl

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


Foto: Redactie BHZNet.nl

Wethouder over vliegveld: wij zijn geen actiegroep BIDDINGHUIZEN - Burgemeester en wethouders van Dronten gaan inwoners niet actief informeren over procedures voor schadeclaims rond Lelystad Airport. "Wij zijn een overheidsorgaan en geen actiegroep", zei VVD-wethouder Irene Korting donderdagavond in antwoord op vragen van fractievoorzitter Paul Vermast van GroenLinks. Op 1 april eindigt de termijn voor het insturen van een zogenoemde 'stuitingsbrief' aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over Lelystad Airport. Met zo'n brief kan het recht op schadevergoeding voor bijvoorbeeld de waardevermindering van een woning zeker worden gesteld. Dat geeft geen zekerheid dat er uiteindelijk een schadevergoeding wordt uitbetaald, maar de indiener houdt wel de mogelijkheid om die aan te vragen. Gemeenten als Heerde en Hattem ondersteunen hun inwoners actief daarbij en hebben een voorbeeldbrief op hun website gezet. Vermast vroeg of Dronten dat ook wil doen. Wethouder Korting wees erop dat er op het oude land ook gemeenten zijn die géén hulp bieden. Zelf is zij eveneens niet van plan om hier een rol in te

spelen: "Wij zien dit niet als onze rol. Het gaat om een besluit van de rijksoverheid en zo moeten collega-overheden niet met elkaar omgaan." "Een teleurstellende reactie, al komt het ook niet helemaal onverwacht", antwoordde Paul Vermast. Hij vindt dat het college moet opkomen voor de belangen van haar inwoners: "Maar daarin verschillen wij van opvatting." Op de website van Groen Links Dronten kunt u een voorbeeldbrief vinden. Bron: Omroep Flevoland Met dank aan BHZnet.

ANBO ‘wapent’ ouderen tegen WhatsApp-fraude In 2019 is de schade die mensen opliepen door oplichting via WatsApp verdrievoudigd in vergelijking met het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de Fraudehelpdesk. Vorig jaar werden honderden mensen slachtoffers van WhatsApp-fraude. Samen zijn zij voor meer een miljoen euro opgelicht. ANBO zet fors in om ouderen te ‘wapenen’ tegen dit soort online oplichting. De Fraudehelpdesk waarschuwt dat de oplichters steeds slimmer worden in hun bedrog. De vaakst voorkomende vorm van WhatsApp-fraude is de truc waarbij een oplichter zich voordoet als een bekende, zoals een goede vriend, zoon of dochter. Ze kapen de al bestaande WhatsApp-accounts van slachtoffers door voicemails te hacken. WhatsApp-fraude voorkomen Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Wij horen steeds vaker dat met name ouderen slachtoffer worden van oplichting via WhatsApp. Onze tip is om nooit zomaar geld naar iemand over te maken als dat aan je wordt gevraagd. Probeer eerst zekerheid te krijgen of het wel ‘in de haak is’. Bel de persoon met het nummer waarop je hem of haar normaal belt (het nummer uit je eigen adresboek). Dan valt een oplichter meteen door de mand. Kun je die persoon niet direct telefonisch bereiken? Maak dan geen

geld over. Of stel de 'bekende' een vraag waarop een oplichter het antwoord niet kan weten." Veiligheidscheck als wapen tegen oplichting Liane den Haan: “Naast tips hoe je online criminaliteit (zoals via WhatsApp) voorkomt, doen we nog veel meer. Onze goed opgeleide veiligheidsconsulenten komen – op afspraak – bij mensen thuis voor een Veiligheidscheck. Tijdens die check krijgen mensen advies op maat hoe zij naast de veiligheid in en om de woning, zich ook kunnen weren tegen babbeltrucs (als iemand aan de deur probeert je op te lichten) én online veiligheid.” Veiligheids10Daagse met workshops in het hele land Naast deze Veiligheidschecks bij mensen thuis, organiseert ANBO van 30 maart t/m 16 april a.s. een Veiligheids10Daagse: op allerlei verschillende plekken in het land kunnen ouderen meedoen aan workshops over veiligheid. We organiseren deze 10-daagse samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de Politie, de Rabobank, ABN AMRO, Google, ING, Interpolis, Startpagina.nl, gemeenten en de Risk Factory’s in Twente en Venlo. Online criminaliteit, zoals fraude via WhatsApp, daarbij ook aan de orde.

11


Opgroeicafé+ voor ouders van schoolgaande kinderen tot 18 jaar Wegens succes van het huidige Opgroeicafé voor ouders/verzorgers van kinderen van 0-4 jaar, is er sinds 2019 het Opgroeicafé+. Dit café is bedoeld voor ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen tot 18 jaar. Op dinsdag 3 maart ben je om 19.30 uur van harte welkom in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. De avonden zijn gratis en koffie en thee staat klaar. Wat is Opgroeicafé+ Opgroeicafé+ is een plek waar ouders/opvoeders van schoolgaande kinderen elkaar ontmoeten, ervaringen delen en informatie ontvangen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Erik: “Ik vind het belangrijk om van gedachten te wisselen en zeker over opvoeding. Het lijkt me heel fijn om bij elkaar te komen en te verbinden.” Bianca: “Het opgroeicafé is een mooie manier om informeel en in gezellige sfeer andere ouders/verzorgers te ontmoeten uit dezelfde woonomgeving en ervaringen te kunnen delen.”

Bibliotheek vol levende verhalen Kijk en luister naar Verhalen uit het AZC Op zaterdag 29 februari kan iedereen komen luisteren en kijken naar Verhalen uit het AZC. Bewoners van het AZC Dronten brengen door middel van theater, dans, muziek en beeldende kunst verhalen tot leven. Deze gratis culturele beleving begint om 14.30 uur in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. De vrouw centraal De afgelopen zes weken zijn Krist Akkermans en Jose de Haan, twee jonge makers uit Zwolle, aan de slag gegaan met een aantal bewoners van het AZC Dronten omtrent het thema “Vrouw”. Wat betekent het om een vrouw te zijn? Wie zien zij als sterke vrouwelijke rolmodellen? Hoe belangrijk zijn de vrouwen in hun levens? Al deze vragen en meer hebben geleid tot korte performances van verschillende disciplines. Theater, dans, muziek en beeldende kunst komen bij elkaar om deze verhalen in beeld te brengen. Op het podium staan: Amaal, Angelina, Felix, Mahila, Mary, Shaghayegh

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Claudia Jansen (coördinator Opgroeicafés). Mail naar c.jansen@meerpaal.nl of bel naar 06-51536434.

prik bord! Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week EEN BOOSDOENER ZIT GEVANGEN IN ZIJN EIGEN KWAAD, MAAR DE RECHTVAARDIGE LEEFT BLIJ EN ZINGT VAN VREUGDE.

Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508

Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

Ingezonden door Frea Bramer, waarvoor dank!

Profile for Biddinghuizen Actueel

Biddinghuizen Actueel - Jaargang 39 - Nummer 8  

Biddinghuizen Actueel - Jaargang 39 - Nummer 8  

Advertisement