{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 5 27

WWW.BACTUEEL.NL

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 39 JAARGANG weeknr:

40 jarig jarig Boekverkoop 40 Boekverkoop Blauw Dronten in bibliotheken jubileum jubileum Op 20 januari, Blue Monday, ging Blauw Dronten van start. Een initiatief van Nancy (Chakti Op vrijdag vrijdag en zaterdag juli zijn boeken boeken niet Verschuure alleen te in Op 66 en zaterdag 77 juli zijn niet alleen te leen leen in de de

Total Body Center) en Natalie WillemsSturkenboom (VitaalOveral) de gemeente een van bibliotheken maar ook te te koop. koop. om De van boeken variëren Dronten van romans tot maar ook De boeken variëren van romans tot Zaterdag juli viert ACV ACV bibliotheken Zaterdag 77 juli viert de gelukkigste en gezondste leefgebieden ter wereld maken. Een zogenaamde ‘Blue zone’. kunstboeken tot kinderboeken. Prima geschikt om mee te nemen op kunstboeken tot kinderboeken. Prima geschikt om mee te nemen op de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig de vakantie. vakantie. jubileum. BlauwDronten zal de komende maanden activiteiten jubileum. organiseren waarbij devoor verschillende onderwerpen van De boeken kosten € 0,75 per per stuk stuk en 10 6,-. In In de de bibliotheek 0,75 voor €€ 6,-. bibliotheek in in aan en bod10komen. Van11.00 11.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uurmogen mogen De boeken kosten €gezondheid Van Dronten geldt geldt echter echter een een speciale speciale actie: actie: voor voor €€ 5,5,- kunt kunt uu een Dronten een plastic plastic tas tas de coureurs in verschillende specde coureurs in verschillende specmet romans en informatieve boeken vullen, voor €€een 7,50prachtige een plastic tas voor 7,50 een plastic tas met met Zo is erboeken al op vullen, 14 februari workshop taculaire klassen klassen hun hun rijkunsten rijkunsten met romans en informatieve taculaire jeugdboeken. jeugdboeken. ‘Vriendschapsvorming’ georganiseerd door Liane Wollaten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven laten fert van ‘Open je Hart’. Leer op een leuke en effectieve Circuitaan aan de de Biddingringweg Biddingringweg in in Circuit De boekverkoop boekverkoop isismanier tijdenshoe openingstijden in maken. de bibliotheken bibliotheken Dronten, je vrienden kan De tijdens openingstijden in de Dronten, Biddinghuizen. De autocross is Biddinghuizen. De autocross is Swifterbant en en Biddinghuizen. Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl Op 10 maartZie eenwww.flevomeerbibliotheek.nl lezing over de verschillende facetten Swifterbant speciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitgespeciaal van gezondheid waarbij jij op zoek gaat naar welke fabreidmet meteen eenduo-race duo-raceen enererwordt wordt breid cetten van gezondheid jij kan verbeteren. Isolde Roodgeeindigd met met een een nieuw nieuw inin het het geeindigd selaar zal je door middel van een uitgebreide test op levengeroepen geroepencaravanrace. caravanrace. In In en en weg helpen naar gezonder en wellicht gelukkiger leven. leven rondom een een tent tent kunt kunt uu genieten genieten Afscheid juf Riet rondom Afscheid vaneen eenuitgebreid uitgebreidassortiment assortimentaan aan Op 3 mei kan je met Mathilde de Smit en Natalie Wilvan lems een wandeling hetWingerd Wisentbos waarbij versnaperingen en en erer zullen zullen veel veel versnaperingen Na34 34jaar jaar in in het het onderwijs, onderwijs, waarvanmaken 28 jaar jaardoor op De De waarvan 28 op Wingerdingewerkt gewerkt zij de wandelaar laten ervaren wat bewegen de buiextraaktiviteiten aktiviteitenzijn zijnvoor voorjong jongen en Na extra tehebben, hebben, gaat gaat juf juf Riet Riet met met pensioen. pensioen. te tenlucht met een mens doet. oud,zoals een een bungee bungee trampoline, trampoline, oud,zoals En er komt nog meer! een V8-buggy, V8-buggy, race race simulator simulator en en een Wij willen willen dit dit niet niet ongemerkt ongemerkt voorbij voorbij laten laten gaan. gaan. Tijdens Tijdens de Wij de receptie receptie een klimwand en voor de allereen klimwand en voor de allerwillen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De BlauwDronten is te vinden op Facebook waar we ook kleinsten een springkussen springkussen en en kleinsten receptie wordt gehouden op vrijdag vrijdag 13 13 juli juli van van 16.00uur totmaken. 17.30uur. onze activiteitenkalender bekend zullentot Sluit je Blue zoneseen zijn gebieden waar mensen gemiddeld hetgehouden receptie wordt op 16.00uur 17.30uur. schminken. schminken. oudste worden. Ze hebben onder andere een rijk sociaal ook bij ons aan en mis niks! leven, bewegen veel op een natuurlijke manier en eten Eende zeer geschikte"UIT-TIP" "UIT-TIP"voor voor Een zeer geschikte Ben jij actief in de gemeente Dronten en wil jij ook uit natuur. een ieder ieder die die op op zoek zoek isis naar naar een iets over gezondheid komen vertellen? Neem contact spanning, sensatie, sensatie, spektakeldeen en BlauwDronten werktspektakel volgens principes van Positie- met ons op via Facebook! BlauwDronten wil ondernespanning, plezier! ve gezondheid. De pijlers Lichaamsfuncties, mentaal mers graag een podium geven. Alles gaat op basis van plezier! welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen vrijwillige inzet. Samen maken we Dronten een beetje en dagelijks functioneren vormen samen onze gezond- mooier. heid. Op www.iph.nl is het mogelijk een test te doen om te zien hoe jouw gezondheid ervoor staat.

– Ingezonden brief – Meer dan honderd procent ben ik het eens met de ingezonden brief van afgelopen week. Wij zijn in 2018 vanuit de stad naar het platteland verhuisd om meer van de rust, waarvan je verondersteld dat die er is, te kunnen genieten. We zijn nog lang niet met pensioen, staan modern in het leven en gunnen ieder ‘zijn ding’. Hoewel Biddinghuizen in veel opzichten aan onze verZonne-Energie Zonne-Energie wachtingen voldoet, zijn we erg geschrokken van de vuurwerkgekte die hier vanaf het begin van de kerstvamet Zonnepanelen met Zonnepanelen kantie tot eenBiddinghuizen paar weken in januari heerst. We zijn wel 'uit' 'uit' Biddinghuizen wat gewend, maar de mate en de duur van het geknal Ecosave zijn hier zo Ecosave extreem dat we afgelopen december vlak voor Oud &sinds Nieuw2001 besloten om een paar dagen weg te sinds 2001 gaan. Het bevreemd ons dat er geen handhaving plaats 0321 332038

0321 332038 Uweigen eigenstroom stroom Uw v.a. € 0,05 v.a. € 0,05

vindt. Daarnaast vinden we het verbazingwekkend dat rondlopende vuurwerk afstekende jongeren niet voor rede vatbaar zijn. En nog meer dat ouders dit toelaten. Want laten we eerlijk zijn daar begint handhaving toch; zij zijn de eersten die hun opgroeiende kinderen zouden moeten corrigeren of zijn ze misschien zelf te druk met vuurwerk afsteken en carbid schieten? Hoe kan het trouwens überhaupt dat er midden in de dorpskern carbid geschoten kan worden? Ik wil voorstellen om te inventariseren hoe veel Biddingers er tegen de huidige Oud & Nieuw-situatie zijn om met hopelijk een groot aantal dorpsgenoten naar de gemeente te stappen om verandering en vooral verbetering te eisen.

Naam afzender bij de redactie bekend

02 juli 28 02 JANUARI juli 2012 20122020

AAggeennddaa 07 07 juli juli 110feb 10 juli juli 5 feb 11 juli 11 juli 18 18 juli juli 26 26 juli juli

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones :::Repair Fietsen met FietsenCafé met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen ::VOpen rouwen van Nu, Koffieochtend met : Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg ::contactdames Seniorenmiddag en contactleden van de Seniorenmiddag :: Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke interessegroepen vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke 614feb Fietsen ntspanningssessie 20.10 - 21.15, aug : :O met de gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen baan 32 bijverenigingen Cesartherapie Animee. 15 aug : Seniorenmiddag 15 aug : Seniorenmiddag 23 aug Fietsen 12 van de Nu, Jaarvergadering 23 feb aug :::Vrouwen Fietsen met met de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen 19 feb ::Seniorenmiddag 05 sept Open dag Scharrelberg 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 sept Bijeenkomst 29 11 feb sept :::Joy4Kids Bijeenkomst Anbo Anbo 11 11 sept sept :: ledenavond ledenavond Passage Passage 512mrt Afdelingsavond ntspanningssessie 20.10 van -van 21.15, 12 sept Vrouwen nu sept :::O Afdelingsavond Vrouwen nu 19 Seniorenmiddag 19 sept sept ::baan Seniorenmiddag 32 bij Cesartherapie Animee. 19 19 sept sept :: ZijActief ZijActief lezing lezing Ans Ans Schrijer Schrijer 725mrt Café Anbo 25 sept Bijeenkomst sept :::Repair Bijeenkomst Anbo 25 sept viert “het 25 mrt sept :::FIVN IVN viert “het jaar jaar van vande debij” bij”met met 10 ietsen gez.vrouwenver. een een lezing lezing inin het het Koetshuis Koetshuis 03 03 okt okt 13.30 uur vanaf het Plein t/m 77 okt: Najaarsfeestweek Koetshuis t/mmrt okt: 14 : ONajaarsfeestweek ud IJzer ophalen opKoetshuis de buitenwegen 04 okt 04 okt :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting De Nieuwe Voorhof 07 okt :t.b.v. Interreligieuze Ontmoetingininhet het Koetshuis. Koetshuis. 18 mrt ::Seniorenmiddag 09 okt ledenavond Passage 09 okt : ledenavond Passage 09 okt Anbo 24 ietsen gez.vrouwenver. 09 mrt okt :::FBijeenkomst Bijeenkomst Anbo 10 Afdelingsavond Vrouwen van nu 10 okt okt ::13.30 Afdelingsavond uurworkshop vanaf hetVrouwen Plein van nu 10 okt : ZijActief 10 okt : ZijActief workshop 14 okt Benefietconcert 28 14 mrt okt ::: Joy4Kids Benefietconcert inin Colombinehuis Colombinehuis 17 okt :: Seniorenmiddag 17 okt Seniorenmiddag 2 apr ::O Bijeenkomst ntspanningssessie 20.10 - 21.15, 23 okt Anbo 23 okt : Bijeenkomst Anbo 31 Afdelingsavond Vrouwen van 32 bij Cesartherapie 31 okt okt ::baan Afdelingsavond VrouwenAnimee. vannu nu 09 09 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 410apr Café zon 10 nov Boekenmarkt nov :::Repair Boekenmarkt zon en en zegen zegen 11 nov Colombinehuis nov :::PBenefietconcert Benefietconcert Colombinehuis 511apr assie ZangavondininChr. gemengd 13 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo Zon en Zegen in de Voorhof 13 Ledenavond passage 13 nov nov ::koor Ledenavond passage 13 IVN over 13 nov nov ::Aanvang IVN lezing lezing over bevers 19.00 uurbevers Staatsbosbeheerruimte StaatsbosbeheerruimteZ60 Z60 717apr ietsen gez.vrouwenver. 17 nov nov :::FSinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 20 nov :13.30 gez. avond 3 vrouwen uur vanaf het Pleinverenigingen 21 21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 27 nov : Bijeenkomst Anbo 15 27 apr nov : :Seniorenmiddag Bijeenkomst Anbo 11 dec advent/kerstavond Passage 11 apr dec :::Vrouwen advent/kerstavond Passage 15 van Nu, ledenavond 11 dec : Bijeenkomst 11 dec : Bijeenkomst Anbo Anbo 12 dec : Seniorenmiddag 18 12 apr dec : :Joy4Kids Seniorenmiddag 14 dec Kerstmarkt 14 apr dec :::fietsen Kerstmarkt 21 gez.vrouwenver. van nu 19 dec : Afdelingsavond 19 dec : Afdelingsavond Vrouwen Vrouwen van nu 19 dec : ZijActief uurkerstavond vanaf het Plein 19 dec :13.30 ZijActief kerstavond 2 mei : Repair Café 5 mei : F ietsen gez.vrouwenver. 13.30 uur vanaf het Plein 7 mei : O ntspanningssessie 20.10 - 21.15, baan 32 bij Cesartherapie Animee. 19 mei : F ietsen gez.vrouwenver. FRENCH FRENCH MANICURE… MANICURE… 13.30 uur vanaf het Plein Natuurlijke mooie 20••mei : Seniorenmiddag Natuurlijke mooie gelakte gelakte nagels, of uw 30 mei : Joy4Kids nagels, of uw teennagels…! teennagels…! •• Basislak een 2 jun : F ietsenmet gez.vrouwenver. Basislak met een mooi mooi wit wit randje. randje. 13.30 uur vanaf het Plein •• Durf uw handen te Durf: O handen weer weer 4 jun uw ntspanningssessie 20.10te- 21.15, laten zien. latenbaan zien. 32 bij Cesartherapie Animee. •• Nu voor maar €€ 17,50 Nu voor 17,50 en… en… 6 jun : Repairmaar Café Het Het setje setje nagellak nagellak krijgt krijgt 16 jun : F ietsen gez.vrouwenver. u u er er gratis gratis bij!! bij!! 13.30 uur vanaf het Plein 17 jun Be: Beautiful Seniorenmiddag65 8256 AZ Be Beautiful Dreef Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen 06 -- 53 53 62 6262 6224 24 27 jun Biddinghuizen : Joy4Kids 06


DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

035-6245555. THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, heb meegedaan met een songJeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 van Teddy Scholten: ‘weet jeâ€?. De rest zong in het Engels. Met de gitarist uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden Spreekuur The Threema. blues, Toos, APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: GEZINSZORG: t/m vrij. 0320-233565; inloopspreekuur: donder0321-332575. 0321-332575. 08.30sport tot 17.00 uur: 0321-312881. ik en Ruud ter Weyde ( bekend van studio en langs de lijn) en waren HUISARTSENPRAKTIJK: dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, bestaan al 0321-331414. Icare Verpleging en verzorging HUISARTSENPRAKTIJK: MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. di. TANDARTS: 0321-331070. langer dan huisartsen, vijfentachtig jaar in Hilversum. zijn trad SPOEDLIJN voor hulp do. Het en vr. vanaccordeonspelers. 09.00-10.00 DitIkzijn 0522-279 745 van 07.00 totuur. 23.00 uur, FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. die kanop wachten tot de volgende telefonische spreekuren. 0321-333377 vrijniet veel in Hilversum en zat in Huizen al invoor een revue. tijden. Er werd soms 0900-8833 overige LOGOPEDIE: 0321-333493. werkdag: geruild nachtmet Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ikDIĂ‹TIST: ze. Toos zat alIcare inma. deLEEF: revuePlaats en door GROEPSPRAKTIJK Avond-, en weekenddienst: afspraken t/m vrij. 09.001, VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin gerold. 0900-3336333 Binnen kantoortijden: tot 12.00 tel. voedingsvragen 8224 AB uur; Lelystad, 0320-752650 ma.

Te l e f o o n n u m m e r s

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM Gicom BV

COMPOSTING Schilder SYSTEMS

Wandafw

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Belt u naar

Mobiel 06 13 3

0321-382473. Voor bevallingen en 0321-331414 t/m8.30-17.00 vrij. 09.00 tot uur: t/mma.vrij.: uur,17.00 za.: 9.30-16.00 spoed: 06-53659191. 0320-237666. Met de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man de uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. TANDARTS: PSYCHISCHE SOCIALEgeorganiseerd NOOD: Gezinszorg: spreekuur ma.Amersfoort t/m vrij. Nederlands EN fietsroute langs de grenzen vanuit 0321-331070 GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN 035-6245555. Algemene klachtenlijn op werkdagen: 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. VERON ADMINI naar Den Helder over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: 0321-388220. werk: maandag van Maatschappelijk financiele administrati -APK keuring km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens in de krant als de THUISZORG ICARE 06-25547141 -Onderehoud en reparatie alle merken - belas Jeugdgezondheidszorg: centr. heel telef. jaarrekeningen 9.00-10.00 uurDRONTEN: en alle woensdagmiddag fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op fietspaden cijPOLITIEBURO -Lease service spreekuur ma.0321-333493 t/m vrij. 09.30 tot 12.00 van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel LOGOPEDIE: 0900-8844 fers en lijnen neer en ben regelmatig door de Rijkspolitie achterna gezeten. -Airco service uur: Een adres waar uw b spreekuren als telefonische -Schade reparatie 0320-233565; inloopspreekuur: donder- inloop GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: SENIOREN INFORMATIELOKET Plein 5 - 8256 AZ BIDD spreekuren: 0321-333377. -Laswerkzaamheden dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. 0321-382473. Voor bevallingen Spreekuur 13.00u tot 14.00u de nu Biddinghuizen: Toen Toos is en overleden DXWREHOHWWHULQJ in 2007 dacht ik: wat zoek op ik hier IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ -Accu's,banden en uitlaten Tel.: (0321) 330120 / 33 Icare Verpleging en verzorging DiÍtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot spoed: 06-53659191 woensdag in Het Koetshuis: zijn 0522-279 nog. Ik heb weltot naar mijn Dat komtEHOHWWHULQJ ook door DDQKDQJZDJHQV het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH -Wintersets incl. opslag YODJJHQ 745het vannu 07.00 23.00 uur,zin.12.00 0321-388710 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m dat CHIROPRACTIE: 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH -2 Wasboxen 0525-651810. vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. ue. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, EHGULMIVNOHGLQJ DE ZONNEBLOEM AFD. BIDDINGHUIZEN: Yarden Uitvaartverzekeringen EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS 8224 AB Lelystad, 0320-752650 PSYCHISCHE ENverhaal SOCIALE NOOD: ma. 0321-332387. Noorderbaan 10 Wil je ook je vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthÊ Vos 06 45 70 2348 YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN 035-6245555. uur of beroemd. Iedereen heeft een verhaal. Mail klachtenlijn dan naar REGIO DIERENAMBULANCE LELYSTAD Biddinghuizen Algemene op werkdagen: Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. ICARE 06-36293327 / 144 red een dier in THUISZORG hermaloohuis@kpnmail.com 388220. 08.30 tot 11.00 uur:GICOM 0321-312881. 0321 - 332484 tste JEUGDGEZONDHEIDSZORG DRONTEN: WIJKPOST Maatschappelijk werk: maandag van POLITIEBURO 0321-388910 SPREEKUUR WIJKAGENT www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur inenEducatief woensdagmiddag glo Inloopspreekuur 09008844. Centrum: BIDDINGHUIZEN: COMPOSTING van dinsdag 13.30-14.30 uur. Dit zijn van 13.00 –13.30 uur.zowel SENIOREN woensdag:INFORMATIELOKET 13.00-14.00 uur. de elke GICOM SYSTEMS inloop spreekuren als telefonische het ICARE Gicom BV Spreekuur di. do. 9.30 tot 11.30 uur: spreekuren: 0321-333377. VERPLEGING EN VERZORGING BUURTZORGen WIJKVERPLEGING Oogstweg 9 COMPOSTING DiÍtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 aar 0522-279745 van 7.00 tot 23.00 uur, tot 316899. BIDDINGHUIZEN 8256 BIDDINGHUIZEN 12.00 uur;SBtelef. voedingsvragen voor overige tijden. ma. t/m St.Deverliezenverwerken Helling 15 SYSTEMS Flevoland me 0900-8833 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 vrij. 09.00 totBV 17.00 uur: 0320-237666. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 8251 GH Dronten Gicom 0321-331377 op. THUISZORGWINKEL 2 ICARE LEEF: Telnr: 06-12373918 Oogstweg 9 installatie service onderhoud DE ZONNEBLOEM GEMEENTE DRONTEN *Banden 0 1, agLelystad, na- KLACHTENLIJN 3 in2012Plaats AB 8256 SB8224 BIDDINGHUIZEN Algemene klachtenlijn op 8.30-17.00 werkdagen: AFD. daar kom je verder mee BIDDINGHUIZEN ma. t/m vrij.: ALLERZORG, specialist in zorg thuis Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 aat 0320-752650 *Accu’s 388220. Noorderbaan 88,www.allerzorg.nl 8256 PR Biddinghuizen uur, za.: 09.30-16.00 uur. Tel: 0321-381826 0321-331655 of 331368. n elektrotechnisch hts POLITIEBURO DRONTEN: licht- en*Remmen krachtinstallaties tel. 0321 333310, fax. 0321 330101 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE was 0900- 8844. beveiliging SENIOREN INFORMATIELOKET DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen telecommunicatie or- Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Distributieriemen databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06dus 316899. Tel: 0624127084 -APK keuring *Koppakkingen n werktuigbouwkundig Flevoland Mijn St. verliezenverwerken -Onderehoud en reparatie alle merken53371293 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen loodgieterswerk 0321-331377 dragen ziekte is overleden, -Lease service Spreekuur Wijkagent Wijkpost wo- DE ZONNEBLOEM verwarming *Banden -Aircobegeleidster service PROTESTANTSE GEMEENTE nuitmuzikaal luchtbehandeling Biddinghuizen: -APKBIDDINGHUIZEN keuring Bij ons altijd AFD. -Schade reparatie BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s koeling -Onderehoud reparatie alle merken woensdag: 0321-331655 ofen331368. zomer/wintercheck gratis 13.00-14.00 uur. -Laswerkzaamheden Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, binnen en buiten schilderwerken -Lease service Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen www.wouda.nl Tel: 0321-848658, dominee@ -Accu's,banden en uitlaten -Airco service Joke DIERENBESCHERMING. v/d Meij behangen Biddinghuizen * glasvezel * sausen AFD.in APK incl. 29,50 all protestantsegemeentebiddinghuizen.nl -Wintersets opslag Schilderwerk - Beglazing *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten bij FLEVOLAND/NOORD-VELUWE -Schade reparatie 06Jolanda Aantjes - Lubbersen, -2 Wasboxen Tel: 0624127084 (0321) 38 60 60 Bel voor een vrijblijvende offerte -Laswerkzaamheden *Koppakkingen ver- 53371293 Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Wandafwerking - Houtsanering tel. 06-48462307 Biddinghuizen -Accu's,banden uitlaten ssen wensen deenfamilie Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Spreekuur Wijkagent Wijkpost de en -Wintersets incl. opslag Noorderbaan 10 e-mail: cobydeboer@planet.nl. Biddinghuizen: Reparatie en onderhoud en Gods kracht toe. ngs -2 Wasboxen woensdag:Biddinghuizen 13.00-14.00 uur. alle merken Zondag 8 juli

NRPSOHHWUHFODPHQO Machinebouw Transport techniek Trappen en balustrades Service in afvaltransport Aleksandar

Ke rk diens t en

Airco service

1-1-2

Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Autoschade

om Poolse medewerkers nodig‌?? DAAR REDTenJEHoffLEVENS MEE 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Agrohulp kan u helpen !! 0321 332484 Noorderbaan 10 den Schilderwerk - Beglazing en bestuur van GICOM Dronten en Voor informatie kunt u bellen met: Wandafwerking Houtsanering www.autofaber.nl Biddinghuizen taxatie, schade Heilig Avondmaal viering Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 wenorganisatie Passage. O. ten Hoff tel 0591-549094 / en uitdeuken zonder spuiten, leenauto COMPOSTING 0321 332484 06-51558557 L. ten Hoff tel een beschikbaar. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ SYSTEMS 0321-326533 / 06-11310835 DAAR RED JE LEVENS MEE www.autofaber.nl En Belt 20u naarPastor: Giennes G. Nijland,Bies Ludgerusplein 2, Gicom BVHoff ,Prof. Zuurlaan Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Agrohulp Ten Dronten, tel. 0321-312456. En Oogstweg 9 Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 340 458 - 0321-331428 Tel: 0321 - 33 21 46 Biddinghuizen Mobiel 06 13Locatieraad: ( dhr. A. de 8256 SB BIDDINGHUIZEN in Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 ouw Stichting ant financiele administraties - ondernemingsplan installatie service onderhoud 332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl aar jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren daar kom je verder mee harrelberg VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Schildersbedrijf erk n elektrotechnisch Vrijdag 6 juli financiele administraties - ondernemingsplan installatie service onderhoud een licht- en krachtinstallaties Colofon: Een adres waar uw belangen voorop staan 10.00 uur: eigen voorganger J. Buiten ouw van Stichting De Scharrelberg jaarrekeningen belastingaangiften particulieren beveiliging daar kom je verder mee terWoCo viering Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN ddinghuizen, en het Redactieadres dierenpark de / Secretariaat: telecommunicatie Voor al uw schilder, behang en n elektrotechnisch etje Een adres waar uw belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 databekabeling ooiing. sauswerken. licht- en krachtinstallaties Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Zondag 8 juli zen n werktuigbouwkundig Tevens ook het kwartsen van muren.

1-1-2

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

beveiliging Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00Tel.: uur). (0321) 330120 / 330777 09.00 uur: eigen(0321) voorgangers -APK keuring - Fax: 330690 loodgieterswerk

in de weer om telecommunicatie hetverwarming laatste van het casco af Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud reparatie alle merken databekabeling -Lease service Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren gas, water en de elektriciteit aangesloten. luchtbehandeling n werktuigbouwkundig eel-Airco service koeling E-mail nnen met de loodgieterswerk afwerking en adres: inrichting. b.actueel@grafisch-bedrijf.nl -Schade reparatie d ik www.wouda.nl verwarming angshek bij de Osbornegroep geplaatst en -Laswerkzaamheden Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA rek. nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. luchtbehandeling -Accu's,banden en uitlaten bestrating. Binnen zijn de 35 vrijwilligers o.a. De Noord 8251 GK Dronten koeling nia -Wintersets incl. opslag 38 60 60de toilet- en onds glad maken(0321) en sauzen, Bij klachten over bezorging van B A kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 per-2 Wasboxen www.wouda.nl riciteit en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas eelKopij en Advertenties aanleveren voor zondagavond 22,00 uur De Noord 35 8251 GK Dronten * Deuren - ramen - kozijnen (0321) 38 60 60 Noorderbaan 10 * Bel voor een vrijblijvende offerte! lke gaf Druk:Druk: Drukkerij van der Wekken PrintOnMedia Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting De Scharrelberg WWW.GEERTSGLAS.NL bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 ing 2 Schade taxatie, schade reparatie, 2 gers voor hun inzet en www.autofaber.nl uitdeuken zonder spuiten, leenauto enthousiasme. Tevens een

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER

WoCo viering

Aaltje’s Naaiatelier

Evangelische Gemeente Zeewolde Parksingel 8256ED GG Secretariaat: Kwarts 69, 35, 3893 Zeewolde; tel.Biddinghuizen 036-5224348.

0321-331562

Zondag 8 juli 10.00 uur:Maandag Klaas van en Denderen dinsdag

12.00 u tot 16.30 u.

VRIJZ.Andere GELOOFSGEMEENSCHAP dagen op afspraak. FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het Odd Fellowhuis,


Na een moedig gedragen ziekte is overleden, Sonores en Maris muzikaal begeleidster Naons eentrouwe moediglidgedragen ziekte is overleden,Nieuws ons trouwe lid en muzikaal begeleidster binnen schilderwerken “Is dat nou leuk, dat meespelen in een fanfare?â€?, wordt er wel eens gevraagd. Ja, en datbuiten is leuk! Gezellig met Mevr. instuderen, Joke v/d Meij behangen * glasvezel *vertolken sausen elkaar een nieuw muziekstuk of een al eerder gespeeld stuk opbinnen een nieuwe manier en buiten schilderwerken onder leiding van een enthousiaste Mevr. Jokedirigent. v/d Meij behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen Wij zullen haar missen en wensen de familie Bel voor een vrijblijvende offerte Benieuwd? Kom op maandag 3 februari en/of maandag 17 februari meedoen. Alstel. beginner/leerlingBiddinghuizen ben je welkom sterkte Gods kracht toe. en wensen de familie bespeeld, dan ben06-48462307 van 19.00Wij uur zullen totveel 19.45haar uur. missen Heben je al eerder een blaasinstrument je welkom van 19.45 uur tot Poolse medewerkers nodig‌?? 22.00 uur. We spelen De Voorhof. veelinsterkte en Gods kracht toe. Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Poolse medewerkers nodig‌?? Leden en bestuur van Voorvoor informatie kunt u bellen met:!! Opgeven kan via meespelen@marissonores.nl of via 06-14505394. Heb je voorkeur eenHoff instrument, geef het Agrohulp Ten kan u helpen Christelijke vrouwenorganisatie en bestuur O. ten Hoff tel 0591-549094 / door. Dan zorgen wij datLeden het instrument voor jevan klaarPassage. staat. Zie verder de poster in dit blad. Voor informatie kunt u bellen met: 06-51558557 L. ten Hoff tel Christelijke vrouwenorganisatie Passage. O. ten Hoff tel 0591-549094 / Namens Maris Sonores, D.J. Dobma (PR)

Nieuwbouw Stichting Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg De Scharrelberg

Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en hetDedierenpark de Het casco van de nieuwbouw van Stichting Scharrelberg Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af te maken. zijn Deze week zijn druk het gas, Dagelijks vrijwilligers in dewater weeren omdehetelektriciteit laatste vanaangesloten. het casco af Beide verenigingen met endedeafwerking inrichting. te maken. Deze weekzijn zijn begonnen het gas, water elektriciteitenaangesloten. Zaterdag is buiten o.a.zijn het toegangshek bij de en Beide verenigingen begonnen met de Osbornegroep afwerking engeplaatst inrichting. er is een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en aanis het muren plafonds glad Binnen maken zijn en sauzen, de toilet-o.a. en er eenschilderen, begin gemaakt met/ de bestrating. de vrijwilligers doucheruimtes betegelen, en maken het luchtbehandelingssysteem aan het schilderen, muren elektriciteit / plafonds glad en sauzen, de toilet- en aanleggen. doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem aanleggen.

Stichting De Scharrelberg bedankt deDevele vrijwilliStichting Scharrelberg gers voor hun inzet en bedankt de vele vrijwillienthousiasme. Tevens een gers voor hun inzet en woord van dankTevens aan de vele enthousiasme. een sponsors, groot als woord van zowel dank aan de vele klein, voor het vele materisponsors, zowel groot als aal, materieel en gereedklein, voor het vele materischapmaterieel dat ter beschikking is aal, en gereedgesteld en de euro’s die we schap dat ter beschikking is mochtenenontvangen. gesteld de euro’s die we mochten ontvangen. Diverse materialen zijn er nog nodig om dit unieke project een geweldige uitstraling te geven.zijn Heeft u materiaal u niet meer wilt u Diverse materialen er nog nodig omdat dit unieke projectgebruikt, een geweldige de enthousiaste vrijwilligers helpen u geld doneren dan uitstraling te geven. Heeft ukomen materiaal daten u /of nietwilt meer gebruikt, wilt u graag contact vrijwilligers opnemen komen met de penningmeester vandoneren Stichting de enthousiaste helpen en /of wilt u geld dan De Scharrelberg: Jopie met Stam-de van Yperen, tel. van 0321-314537 graag contact opnemen penningmeester Stichting penningmeester@osbornegroep.nl De Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, tel. 0321-314537 penningmeester@osbornegroep.nl Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Stichting De Scharrelberg Stichting De Scharrelberg

Kopij adres Biddinghuizen Actueel Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk zondagavond 22.00kan uur.dagelijks Kopij wataangeleverd later binnenkomt, meer Kopij voor BA wordenkan tot niet uiterlijk geplaatst worden het Kopij komende maar wordt zondagavond 22.00in uur. wat nummer, later binnenkomt, kan vervolgens niet meer geplaatst inworden het eerstindaarop volgende nummer, nummer. maar wordt vervolgens geplaatst het komende geplaatst in het eerst daarop volgende nummer. Kopij alleen aanleveren per e-mail. Het e-mail adres van BA is b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. wordt Het bezorgd op dinsdag/woensdagKopij alleen aanleveren perBA e-mail. e-mail adres van BA is middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagmiddag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud en vorm van publicaties derden. Evenzo isworden BA gerechtigd Stichting Biddinghuizen Actueel kanvan niet aansprakelijk gesteld opdrachten publicaties te weigeren reden. voor inhoudvoor en vorm van publicaties van zonder derden.opgaaf Evenzovan is BA gerechtigd opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

0321-326533 / 06-11310835 06-51558557 L. ten Hoff tel Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 0321-326533 / 06-11310835 Biddinghuizen Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

Schildersbedrijf Schildersbedrijf J. Buiten Voor al J. uw Buiten schilder, behang en

sauswerken. Voor al uw schilder, behang en Tevens ook het kwartsen van muren. sauswerken. Tel. 333558, 06-41670881 Tevens ook hetmob. kwartsen van muren. Tel. 333558, mob. 06-41670881

* Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen * Voor het leveren van alle soorten glas * Bel voor en eenplaatsen vrijblijvende offerte! * Deuren - ramen - kozijnen *Tel: Bel0321-848043 voor een vrijblijvende offerte! of 06-11017610 WWW.GEERTSGLAS.NL Tel: 0321-848043 of 06-11017610 WWW.GEERTSGLAS.NL

BLONK BLONK

GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN KUNSTMEST - OPENBARE GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN WEEGBRUG KUNSTMEST VERT.: J. VOGELAAR- -OPENBARE TEL. 0321-331801 WEEGBRUG NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234

 "! #  "! # 

    

 

$$$ !" ! 

  

$$$ ! !"   

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

HEYBOER BV 3 GROOTHANDEL IN HEYBOER BV GEWASBESCHERMING

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

3 GROOTHANDEL GESPECIALISEERDINLOONBEDRIJF 3 GEWASBESCHERMING ZAAIZADEN 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 0321-335033 FAX 0321-335048 3 ZAAIZADEN

ZEEWOLDE OOGSTWEG 2222 BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 036-5221250 FAX 0321-335048 036-5224150 0321-335033 FAX ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

Ke rk diens t en K e r kGEMEENTE diens t en PROTESTANTSE PROTESTANTSE GEMEENTE

BIDDINGHUIZEN PROTESTANTSE GEMEENTE BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, BIDDINGHUIZEN Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ de Bunt Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Tentenveld 19, T:-0321 845324 Tel: 0321-848658, dominee@ Jolanda Aantjes Lubbersen, E: dominee@pgbiddinghuizen.nl protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Scriba: Coby-De de Boer 9, tel.: 333535 Jolanda Aantjes Lubbersen, Mw. C. Mw. de Boer, Repel De Repel 9, T: 0321 Klaversingel 48, tel. 333535 323672. Scriba: e-mail: cobydeboer@planet.nl. E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 www.pgbiddinghuizen.nl e-mail: Zondagcobydeboer@planet.nl. 8 juli 09.30 uur: mw. ds.- R. van uur Haeringen, Zondag 2 10.00 Zondag 8 februari juli Dronten Voorganger: mw. ds. B.L. Jongkind 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Werelddiaconaat Heilig Avondmaal viering Dronten Heilig Avondmaal viering R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Pastor: A tel. . Huitink, Ludgerusplein 2, R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Dronten, 0321-312456. Dronten, 0321-312456. Pastor: G.tel. Nijland, Ludgerusplein 2, de Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. a.huitink@pastoraalteam.com Dronten, 0321-312456. 0321Schutter )tel. Pastoraatsgroep: Locatieraad: Locatieraad: 0321-331428 332401 ( mevr. A. Scholten( )dhr. A. de 0647841090 (Marjo Muller) secretaris Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321www.parochienorbertus.nl Pastoraatgroep: 332401 ( mevr. A. Scholten ) 06 22 34620 www.parochienorbertus.nl Vrijdag juli94 (Anton Mangnus) KESA (Kerk en Samenleving) 10.00 uur: eigen voorganger tel. 0320 -288219 en 0321 – 333627 Vrijdag 6 juli WoCo viering 10.00 uur: eigen voorganger Zaterdag 1 februari - 18.00 uur WoCo vieringAnne Marie Swater, Lector Voorganger: Zondag juli Kees van8turnhout Vrijdag 7 februari - 10.00 uur 09.00 uur: eigen voorgangers Zondag 8 juli Eucharistieviering. Voorganger Pastor WoCo viering uur:Swam eigen voorgangers T09.00 van der Zaterdag 8 februari - Geen viering WoCo viering Evangelische Gemeente Zeewolde Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Evangelische Biddinghuizen Evangelische Gemeente Zeewolde Zeewolde; tel. Gemeente 036-5224348. E-mail: info@egbsite.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED www.egbsite.nl Zeewolde; tel. 036-5224348. Zondag 8 juli Diensten: 10:30 uur 10.00 uur: Klaas van Denderen Elke 2e t/m 5e zondag vd maand. Zondag 8 juli Locatie: HetKlaas Koetshuis 10.00 uur: van Denderen VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Predikant: ds. Johan de Wit, tel. FLEVOLAND FLEVOLAND 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, www.eigentijdsgeloven.nl Predikant: ds. Johan Wit, AJ tel.Dronten, De Veluwse Snees 20,de8251 Kerkdiensten: Odd Fellowhuis, 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het De 6,Snees Dronten De Veluwse 20, 8251 AJ Dronten, OddKetting Fellowhuis, www.eigentijdsgeloven.nl tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 Odd Fellowhuis, uur (tenzij anders vermeld) Zondag 2 februari - 10.00aanvang uur De Ketting 6 te Dronten. 10.00 ds. J.(tenzij Koornstra uur Zondag 15anders juli vermeld) 10.00 uur: Zondag 15 juli Dienst Mimar o.l.v. mw.drs. Turkse MoskeeManneke 10.00 uur: 93 Klaversingel DienstBXo.l.v. mw.drs. Manneke 8256 Biddinghuizen Turkse Mimar Moskee Openingstijden: 14.00 uur Havenweg 3 tot 19.00 uur Turkse Mimar Moskee Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Contactpersonen: Havenweg 3 tel.: 06-53981975 Contactpersonen: Mustafa Yazici, Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur MustafaGenc, Yazici, tel.: 06-51539221 Muhlis tel.: 06-47376121 Contactpersonen: Burhanhdvbiddinghuizen@vakif.nl Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 e-mail: burhan_66@live.nl Burhan Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n W e e k e n d di e n s te n Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet

kan wachten tot de volgende werkdag: Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Avond-, nachten weekenddienst: kan tot deBinnen volgende werkdag: 0900wachten - 3336333 Spoedlijn huisartsen, voorkantoortijden: hulp die niet Avond-, nachten weekenddienst: 0321 331414 kan wachten tot de volgende werkdag: 0900 3336333 Binnen kantoortijden: Avond-, nacht- en weekenddienst: THUISVERPLEGING: Voor spoedgeval0321 - 331414 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelin0321 - 331414 THUISVERPLEGING: spoedgevalgenvoeding en uitleenVoor van verpleegartilen, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinkelen: 0900-8833. genvoeding en uitleen vanspoedgevallen, verpleegartiTHUISVERPLEGING: Voor kelen: 0900-8833. APOTHEEK: spoedrecepten is Kringvragen m.b.t.Voor hulpverlening, zuigelingenapotheeken Biddinghuizen geopend; op voeding uitleen van verpleegartikelen: APOTHEEK: Kringzaterdag vanVoor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur;is Buiten 0900-8833. apotheek Biddinghuizen geopend; op deze openingstijden: 0321-312702. zaterdag van Voor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur; kunt Buitenu APOTHEEK: DIERENARTS: 0321-12152. deze openingstijden: 0321-312702. bellen met Alphega apotheek Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. DIERENARTS: 0321-312152 VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK VERZEKERINGEN MORGENLAND: 0321-700207 Bij bevallingen en spoedONROEREND06-21588775 GOED VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN ONROEREND-

BELEGGINGEN Verloskundigen Dronten: 0321-382473. GOED PENSIOENEN Bij bevallingen en spoedHYPOTHEKEN 06-53659191 BELEGGINGEN DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB PENSIOENEN DRONTEN TELEFOON 0321-313774 DE REDE 12 POSTBUS 83 FAX 0321-312611 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3 3


n cn n n is edt et n n n el n e, n rn

De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas met romans en informatieve boeken vullen, voor € 7,50 een plastic tas met jeugdboeken. De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl

Afscheid juf Riet Na 34 jaar in het onderwijs, waarvan 28 jaar op De Wingerd gewerkt te hebben, gaat juf Riet met pensioen. Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Tijdens de receptie willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De receptie wordt gehouden op vrijdag 13 juli van 16.00uur tot 17.30uur. 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na 2

or ar n

Te l e f o o n n u m m e r s Verlengde baan 8, 8256 HB Biddinghuizen APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: 0321-332575. 0321-331115 HUISARTSENPRAKTIJK: www.rosehairstyling.nl 0321-331414. TANDARTS: 0321-331070. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555. THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad,De0320-752650 Kaasboerderij Polderzoomma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uurElburgerweg 36 | 8251 RJ Dronten Tel. 06 228 055 20 | info@polderzoom.nl Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. www.polderzoom.nl Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

Yarden Uitvaartverzekeringen Matthé Vos 06 45 70 2348

26 juli : Fietsen met de gezamelijke vrouwen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke vrouwen verenigingen 15 aug : Seniorenmiddag 23 aug : Fietsen met de gezamelijke vrouwen verenigingen 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 sept : Bijeenkomst Anbo 11 sept : ledenavond Passage 12 sept : Afdelingsavond Vrouwen van nu 19 sept : Seniorenmiddag 19 sept : ZijActief lezing Ans Schrijer 25 sept : Bijeenkomst Anbo 25 sept : IVN viert “het jaar van de bij” met een lezing in het Koetshuis 03 okt t/m 7 okt: Najaarsfeestweek Koetshuis 04 okt : Open dag Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting in het Koetshuis. 09 okt : ledenavond Passage Openingstijden 09 okt : Bijeenkomst Anbo 08.00-20.00Vrouwen uur van nu 10 okt ma : Afdelingsavond 10 okt di: ZijActief workshop 08.00-20.00 uur 14 okt wo : Benefietconcert Colombinehuis 08.00-20.00in uur 17 okt : Seniorenmiddag 23 okt : Bijeenkomst Anbo 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen van nu 09 nov : Boekenmarkt zon en zegen 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 11 nov : Benefietconcert in Colombinehuis 13 nov : Bijeenkomst Anbo 13 nov : Ledenavond passageSpecialist 13 nov : IVN lezing over bevers Staatsbosbeheerruimte Z60 in: 17 nov : Sinterklaasintocht polyesterhars, 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 21 nov : Seniorenmiddag epoxyhars, 27 nov : Bijeenkomst Anbo plamuren & Noorderbaan 46 11 dec : advent/kerstavond Passage Biddinghuizen materialen voor 11 Bijeenkomst Anbo Tel:dec 0321: 33 11 67 12 dec : Seniorenmiddag kunstnijverheid WWW.WILSOR.NL 14 dec : Kerstmarkt 19 dec : Afdelingsavond Vrouwen van nu 19 dec : ZijActief kerstavond

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

GICOM Uw advertentie hier? Gicom BV

COMPOSTING SYSTEMS

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

CITO FRENCH MANICURE… • Natuurlijke mooie gelakte nagels, of uw teennagels…! • Basislak met een mooi wit randje. • Durf uw handen weer te laten zien. • Nu voor maar € 17,50 en… Het setje nagellak krijgt u er gratis bij!! Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Daniëlle Betrokken Algemene klachtenlijn op werkdagen: en warm Harsta - Franken 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerkenenFlevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM *Banden AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s 0321-331655 of 331368. Overlijden melden: 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen 24 uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen *Distributieriemen www.jager-uitvaartbegeleiding.nl FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 *Koppakkingen 53371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost 4 Biddinghuizen:

Wij leveren en plaatsen ALLE soorten glas:

-APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken * Isolatieglas -Lease service -Airco service * Veiligheidsglas -Schade reparatie * Glazen deuren -Laswerkzaamheden * Douchedeuren -Accu's,banden en uitlaten * Spiegelsincl. opslag -Wintersets -2etc Wasboxen

Noorderbaan 10 Biddinghuizen 0321 - 332484 www.autofaber.nl

T: 0321-324313 M: 0638-64264 www.citoglas.nl E : info@citoglas.nl

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Repair Café: hé wat ? Na ruim 4 jaar is het nog voor veel Biddinghuizers onduidelijk wat dat is, een Repair Café. Het is toch wat met die vreemde talen, je wordt maar gedwongen de hele dag bezig te zijn met downloaden en smartphones, met de VAR en BBQ, met facebook, bites en pixels. Vroeger was het veel makkelijker, je slikte een tablet, maar nu kijk je er op. En de rijwielhersteller werd fietsenmaker en heeft nu een bike-repair shop. Zelfs repareren komt uit het frans, net als café trouwens. In het Repair Café wordt geen alcohol geschonken maar koffie en ook thee. Dus café, theehuis, herstelsoos, er wordt in ieder geval met elkaar gerepareerd. Dat kost geen geld, wel tijd, geduld en inzet. Gezellig samen streven naar herstel, dat is het dus. Vergeef ons de naam. Het Repair Café in het Koetshuis is open elke 1e zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur. De toegang is vrij. De kosten: wat je er voor wil geven. Dus welkom op 1 februari. Voor verdere info zie https://repaircafe.biddinghuizen.org

Foto: Bestpictures.nl, Sander van der Kolk

Foto’s overzetten van mobiel of tablet naar pc, hoe doe ik dat? Klaverjassen bij BAS voetbal, BAS leden en andere dorpsgenoten zijn van harte welkom. Vrijdagavond 7 februari Aanvang 20:00 (Uiterlijk 19:45 aanmelden) Kantine BAS Voetbal Er worden 3 rondes Amsterdams met wisselende maat gespeeld, je kan dus ook alleen komen. Heb je op dit moment al vragen dan kan je altijd bellen met 0612674633.

Nogmaals, iedereen is welkom, ook niet BAS leden.

Ons fototoestel zit vandaag de dag in onze broekzak of handtas in de vorm van onze mobiele telefoon. Erg handig, want bijna niemand gaat meer zonder mobiel de deur uit. Zo heb je altijd een camera bij de hand om dat onverwachte moment vast te leggen. Maar wat ga je met de foto’s doen? Op je telefoon laten staan is ook zo zonde. Daarom organiseren FlevoMeer Bibliotheek Dronten en SeniorWeb de gratis workshop: Foto’s overzetten van mobiel naar pc, hoe doe ik dat? Op maandag 3 februari krijg je van 14.00 tot 15.00 uur uitleg over hoe dit in zijn werk gaat. Deze workshop is alleen gericht op Android-toestellen. Tijdens deze workshop leggen de vrijwilligers van SeniorWeb uit hoe je zelf je foto’s van je mobiele telefoon kunt overzetten naar laptop of pc. Hierna kun je ze laten afdrukken of er een mooi fotoboek van maken. Leer nieuwe digitale vaardigheden Vandaag de dag gebeurt er steeds meer digitaal. E-mails vervangen geschreven brieven, we lopen allemaal met een telefoon of tablet en zelfs de papieren agenda is voor velen al geschiedenis. Om met deze ontwikkelingen mee te gaan, of om de nieuwsgierigheid te stillen, organiseert FlevoMeer Bibliotheek Dronten samen met SeniorWeb verschillende workshops waarin je oefent met deze nieuwe digitale vaardigheden.

Uw advertentie hier?

5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten.

Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellen� v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellen� v.d. Je reparatie van sieraden en horloges.& of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische voet. Evt. via hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende klachten. www.muzitax.nl Bewust door Stratenmaker voor Oprit of Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar terras? stenen 3, leveren. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties van sieraden en horloges. Snoeien is Vakwerk Marc Custers matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Tel. Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 FOOTWORX –een MEDISCHE PEDICURE Na moedig gedragenDeziekte is overleden, www.muzitax.nl www.muzitax.nl De Kleine Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al al uw uw BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd in klussen in en om het huis. Voor vrijons trouwe lid en muzikaal begeleidster klussen in en om het huis. Voor vrijdiabetische-, reumatische-, spastische-, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. oncologische en alle andere risico330616, Voor uit Engels, 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uit het het Engels, Duits, Duits, voeten, met mogelijke vergoeding door Frans of Russisch belt u CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of Russisch belt u CAW de ziektekostenverzekeraars. Ook voor Vertaling & Vertaling & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook cosmetische voetbehandelingen. Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Karin Andringa Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Zonneweide 16, tel. 06-50405611, Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. Ook voor voor proeverijen. info@pedicurebiddinghuizen.nl Stratenmaker Wijnkoperij van Stratenmaker nodig nodig voor voor Oprit Oprit of of terterWijnkoperij van de de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc 2012ras? 2 Ook stenen 0 0leveren. 03 0Marc 2012 0 ag na www.vandelageweg.nl www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 0655797840 Ina's Hair-Service 55797840 Christelijke vrouwenorganisatie Passage. 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na Scoutingpad 9 Uw levensverhaal op www.inashairservice.nl Uw levensverhaal op papier. papier. Voor coniferen, heesters en sierlijke Uw coniferen, Voor een afspraakheesters belt u en sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/06bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 18484711 rink 18484711 info@schrijverij.net info@schrijverij.net rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16, 16, BidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, tel. 0320-288377. www.schrijverij.net dinghuizen, tel. 0320-288377. Openingstijden: Openingstijden: .. ma ma t/m t/m vrij vrij 13.00 13.00 -- 17.00 17.00 uur uur Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 17.00 Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur uur Jose Jose Gouwenberg Gouwenberg PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de het doet je goed en dat voel je! Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: DsMedex. Bregman tentenveld 19, Depositaire Mosselweg Voor uw binnen en buiten klusen binnen en buiten schilderwerken Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. Tel: onderhoudswerkzaamheden. 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 mob. 0610172196. Dagelijks om het laatste van het casco af 337030 of ofzijn mob.vrijwilligers 0610172196.druk in de weer Jolanda Aantjes - Lubbersen,

Uw advertentie hier?

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Bel voor een vrijblijvende offerte

Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: te tel. maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Marc Custers Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, dia’s Videobanden, dia’s en en lp’s lp’s hier? e-mail: cobydeboer@planet.nl. Uw advertentie Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Quilten uw uu de doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het advertentie luchtbehandelingssysteem Uw Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoefthier? de deur deur Dronten Voor informatie kunt u bellen met: niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering Uw pedicure Biddinghuizen ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen voor o.a. voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel zoals diabetes, spastische, zoals diabetes, reuma, reuma, spastische, 0321-326533 / 06-11310835 oudere en verwaarloosde voet. oudere enTen verwaarloosde voet. Agrohulp Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Karin 06-50405611 Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 Biddinghuizen Info Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl TALPA, TALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845.

Schildersbedrijf Eiken en J. Buiten Eiken wijnvaten wijnvaten en regentonnen regentonnen ReginaState vatenhandel

/Jelly /Jelly Rolls Rolls en en benodigdheden.Neemt benodigdheden.Neemt uu snel kijkje Website en Stichting De Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt de morgen in R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ de bestelling bestelling morgen in huis huis hebben. hebben.

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

0321-326533 / 06-11310835 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

Schildersbedrijf J. Buiten

Noorderbaan38,Biddinghuizen Noorderbaan38,Biddinghuizen TT 0321 0321 -- 33 33 16 16 49 49 FF 0321 0321 -- 33 33 22 22 04 04 II www.hedibouw.nl www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en EE info@hedibouw.nl info@hedibouw.nl sauswerken.

Tevens ook het kwartsen van muren. Tel. 333558, mob. 06-41670881

* Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen * Bel voor een vrijblijvende offerte!

Tel: 0321-848043 of 06-11017610 WWW.GEERTSGLAS.NL

bedankt de vele vrijwilliPastor:gers G. Nijland, voor Ludgerusplein hun inzet 2,en Dronten, tel. 0321-312456. enthousiasme. Tevens een Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiWasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen.

BLONK Donateur worden?

ReginaState vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg Bremerbergweg 17 17 -- tel tel 334825 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

JA

Laat uw voeten deskundig verzorgen Baby op Kraamzorg nodig? Baby op komst? komst? Kraamzorg nodig? bij Medisch pedicuresalon ‘’Hellen’’ Bel KIDDO, Bel Kraamzorg Kraamzorg KIDDO,zijn uw Met ruim 20 jaar ervaring tel: 06 40 77 01 02 06 - 40 77 01 02 voeten intel: vertrouwde handen! Meer informatie: www.pedicuresalonhellen.nl Voor al naai en kunt uu Voor al uw uw en verstelwerk verstelwerk of direct eennaai afspraak maken Telefoon: tel:kunt 0321bellen met Mevr.Nijmeijer. bellen met Mevr.Nijmeijer. Telefoon: 333464 Parksingel 34 Biddinghuizen 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

Uw advertentie hier?

familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Oogstweg • 8256 SB Biddinghuizen Zeewolde; tel.7036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Zondag 8 juli Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen www.schaapholland.nl 10.00 uur: Klaas van Denderen Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. N 036-5222824 Secr.: HenriÍtte EHofman, S AJ Dronten, De Veluwse Snees 20, 8251 R tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het A N Odd Fellowhuis,TH E S De Ketting 6 S te Dronten. aanvangin10.00 specialist R N looduurDakbedekking, (tenzij A en zinkwerk, polyesterhars, U anders vermeld)

R O S Voor Dakwerk ILal uwR W SO L TenHepoxyhars, K I HWA onderhoud. S specialist in Zondag 15N juli W plamuren & 10.00 uur: polyesterhars, U U kunt vrijblijvend vragen: onderhoudsKo.l.v. Dienst mw.drs. Manneke epoxyhars, Bel 06- middelen 2141 6645 & plamuren

Wilsor kunstharsen

onderhoudsTurkse Mimar Moskee Noorderbaan 46-48 middelen Havenweg 3 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Openingstijden: 14.00 uur tot3319.00 Tel: 0321 11 67 uur Noorderbaan 46-48 Contactpersonen: Fax: 0321 33 10 74 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Mustafa Yazici, tel.: E-mail: 06-51539221 Tel: 0321 33 11 67 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 www.wilsor.nl Fax: 0321 33 10 74 e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL "! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door geE-mail: info@wilsor.nl Pianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. www.wilsor.nl Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Gemeente Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Vakantieopvang kan wachten tot de volgende werkdag: Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! De Waard BV Avond-, nachten weekenddienst: verleent Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag hierbij 8hierbij juli tot verleent tot schriftelijke schriftelijke wederopzegging wederopzegging machtiging machtiging aan: aan: Stichting Stichting Biddinghuizen Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 90 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de 0321 331414 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel - 8256 om van zijn / haar giro– of-bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan9016, 8256 AN HB Biddinghuizen, Biddinghuizen, Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten De Waard BV Bremerbergweg 16 Biddinghuizen groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. Bremerbergweg 16 -Biddinghuizen THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalLoonwerk en grondverzet groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. * Deuren ramen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 en Ruime len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal geĂŻnd. Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! Dit bedrag zal eenmaal eenmaal per per jaar jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiwww.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! Tel. 0321-331401 / Fax uitlaatmogelijkheden! Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Loonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Kopij adres Biddinghuizen Actueel Ruime binnenkennels met  

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is KringKantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! !"......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: T. 0321-332549 M. 06-51107527 Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... T. 0321-332549 06-51107527 De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA M.kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk   

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens

 

We e k e n d d i e n s t e n


Informatieavond weidevogels in Flevoland Deze winterperiode organiseert Landschapsbeheer Flevoland diverse informatieavonden over planten en dieren in relatie tot bescherming en beheer. Geïnteresseerden zijn op donderdagavond 30 januari van harte welkom om meer te horen en te leren over weidevogels, hun leefomgeving en hun bescherming. Weidevogels zijn kenmerkend voor Nederland. Kievit, grutto, tureluur en scholekster zijn wel de bekendste soorten. Ieder voorjaar laten ze zich nadrukkelijk zien en horen boven de velden tijdens hun prachtige baltsvluchten. Ook in Flevoland komen ze voor, echter in lagere dichtheden dan bijvoorbeeld in de veenweidegebieden in Nederland. Flevoland bestaat overwegend uit akkerland en daar broeden onze Flevolandse weidevogels dan ook veelvuldig. Op plekken langs de dijken waar veel kwel voorkomt, zijn de hoogste dichtheden te vinden. De aantallen akker- en weidevogels nemen echter sterk af. Waar ligt dat nu aan? Veel boeren en vrijwilligers dragen weidevogels een warm hart toe. Samen zijn ze intensief bezig om deze vogels, die in het voorjaar veelal op nog onbewerkt bouwland zijn gaan broeden, te helpen. Zo lopen nesten minder gevaar bij agrarische voorjaarswerkzaamheden. Maar helpt deze nestbescherming voldoende om meer eieren uit te laten komen? En worden de uitgekomen

kuikens ook groot? Is het alleen de predatie of zijn er ook ander factoren te noemen die zorgen dat het slecht gaat met weidevogels? Op deze informatieavond zal Jan Nagel van Landschapsbeheer een toelichting geven over de stand van zaken betreffende de weidevogels in Flevoland. Hij vertelt u graag over het leven van de weidevogels, welke problemen de vogels tegenkomen en welke beschermmaatregelen geboden kunnen worden. Informatieavond 30 januari U bent van harte welkom op deze informatieavond over “Weidevogels in Flevoland” op donderdagavond 30 januari. Locatie: Ferguson Farm (Fam Bokma), Onderduikerspad 16, Espel. Aanvang lezing 20.00 uur. Zaal open om 19.45uur. U kunt zich tot 27 januari opgeven via flevoland@landschapsbeheer.net

Sport, Fun en leefstijl voor iedereen • Bootcamp • Sport tijdens en na zwangerschap • Seniorensport • SlowSports • Yoga www.vitaaloveral.nl 7


Internet adres: Internet adres: http://www.basvoetbal.nl http://www.basvoetbal.nl Internet adres: Teletekst Omroep Flevoland: Teletekst Omroep Flevoland: http://www.basvoetbal.nl pagina 658. pagina 658. Teletekst Omroep Flevoland: pagina 658.

Nieuws en en agenda vanvan BAS Tennis Nieuws agenda BAS Tennis TeTn i si s e nnn Vo aa ll op op internet: www.bastennis.nl Ve otebt b internet: www.bastennis.nl Nieuws en agenda van BAS Tennis Te n n i s Vo e t b a l op internet: www.bastennis.nl Kantinedienst BAS tennis: Kantinedienst BAS tennis: Oranjecamping volgeboekt Uitslagen BAS voetbal zaterdag 25 januari Oranjecamping volgeboekt Dag Datum Tijd Bijz. DagBAS tennis: Datum Tijd Bijz. Kantinedienst Oranjecamping volgeboekt Maandag 2-jul Jan de Ruiter 19.30 uur etiketten!! Maandag 2-jul Jan de RuiterTijd 19.30 Dag Datum Bijz. uur etiketten!!

Nog eeneen paar weken enen dan is het zozo ver: opop maandag 2323 julijuli start dede Dinsdag Thuis Uit Uitslag Nog paar weken dan is het ver: maandag start 3-jul André Smits uuruur Dinsdag André Smits19.30 uur19.30 19.30 Maandag 2-jul Jan de3-jul Ruiter etiketten!! Rouveen SCvan 1 van BASJeugdkamp. 1 Jeugdkamp. 3-5 tiende editie hethet BAS Voetbal DitDit jaar is is hethet thema tiende editie BAS Voetbal jaar thema 4-jul ----------een paar weken en dan is het zo ver: op maandag 23 juli start de Dinsdag Woensdag Woensdag 4-jul ----------3-jul André Smits 19.30 uur Sparta Nijkerk JO12-4 BAS JO12-1 5-6 “Oranjecamping” enenwordt het gehouden in inDrenthe. “Oranjecamping” wordt hetkamp kamp gehouden Drenthe.Het Het Donderdag 5-jul ----------Donderdag 5-jul de editie vanPutten het BAS Voetbal Jeugdkamp. Dit jaar is het thema Woensdag 4-jul ----------- ----------SDC BAS JO10-2G 4-4 Vrijdag programma isJO10-6 klaar, dede bus is geregeld. Binnenkort krijgen alle deelprogramma is klaar, bus is geregeld. Binnenkort krijgen alle deel6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur Vrijdag 6-jul Jan-Roelf van der Stelt anjecamping” en wordt het kamp gehouden in Drenthe. Het Donderdag 5-jul ----------- 19.30 uur Terschuurse Boys 2 BAS 2 bus. 2-5 nemers eeneen programmaboekje in in dede Zaterdag 7-jul ----------nemers programmaboekje bus. Zaterdag 7-julvan der Stelt 19.30 uur ----------gramma is klaar,JO12-2 de bus is geregeld. BAS Binnenkort Nunspeet JO12-2 krijgen alle deel- Vrijdag 8-2 6-jul Jan-Roelf Zondag 8-jul ----------Zondag 8-jul ers eenBerkum programmaboekje in de bus.BAS JO13-1 JO13-2 1-1 Zaterdag 7-jul ----------- ----------Voor 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur Vooralle alleouders ouders/ verzorgers / verzorgersvan vandeJO15-2 dedeelnemers: deelnemers:denk denkeraan eraanopoptijd tijd Maandag Maandag 9-jul Christel Swagemakers ESC JO15-3 BAS 0-4 Zondag 8-jul ----------- 19.30 uur te te betalen. Voor dede EE t/mt/m CC is is hethet 5555 euro p.p. Voor dede F-jeugd is is hethet Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur betalen. Voor euro p.p. Voor F-jeugd Dinsdag 10-jul Wiebrand 19.30 Veenstra OWIOS/ JO17-2 BAS JO17-2 4-3 alle ouders verzorgers van de deelnemers: denk eraan op tijd Maandag 9-jul Christel Swagemakers uur 19.30 uur 30't30euro p.p. Voor wiewienog niet betaald heeft: hethetbedrag graag deze Woensdag 11-jul ----------euro p.p. Voor nog niet betaald heeft: bedrag graag deze Woensdag 11-jul ----------Harde JO19-2 BAS JO19-2 3-10 etalen. Voor de E t/m C is het 55 euro p.p. Voor de F-jeugd is het Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur week overmaken opop rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal 12-jul ----------week overmaken rekeningnummer t.n.v. BAS voetbal Donderdag 12-jul BAS JO9-2 13-0 Donderdag uro p.p. Voor wie nog niet betaald ESC heeft:JO9-4 het11.25.72.219 bedrag graag deze Woensdag 11-jul ----------- ----------o.v.v. Jeugdkamp, naam speler enen team. Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur o.v.v. Jeugdkamp, naam speler team. BAS JO9-1 Unicum JO9-6 6-2 Vrijdag 13-jul Danny Versteegt k overmaken op rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal Donderdag 12-jul ----------- 19.30 uur Zaterdag 14-jul ----------BAS JO11-1 Unicum JO11-3 5-2 Zaterdag 14-jul ----------. Jeugdkamp, naam speler en team. Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur 15-jul ----------Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal BAS JO15-1 Unicum JO15-2 9-0 Zondag Zondag 15-jul Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal Zaterdag 14-jul ----------- ----------16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur BAS JO8-1 Unicum JO8-4 4-4 Maandag Maandag 16-jul Liesbeth Luykx Zondag 15-jul ----------- 19.30 uur anisatie Jeugdkamp BAS Voetbal 17-jul ----------BAS JO19-1 Zeewolde JO19-1 1-3 Dinsdag Dinsdag 17-jul Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur ----------BAS JO17-1 asv Dronten JO17-1 1-5 Woensdag 18-jul ----------Woensdag 18-jul ----------Dinsdag 17-jul ----------Pasfoto`s voor BAS MO15-1 sc Genemuiden MO15-1 2-1 Donderdag Pasfoto`s voor 19-jul ----------Donderdag 19-jul Woensdag 18-jul ----------- ----------Vrijdag 20-jul ----------20-jul Pasfoto`s voor - -update spelerspassen Donderdag Vrijdag 19-jul ----------- ----------spelerspassen update Zaterdag 21-jul ----------Programma BAS voetbal zaterdag 1 februari Zaterdag 21-jul Vrijdag 20-jul ----------- ----------spelerspassen - update Zondag 22-jul ----------Zondag 22-jul Zaterdag 21-jul ----------- ----------AlThuis Uit eeneen aantal weken is is viavia dede sitesite van BAS Voetbal te te lezen welke Al aantal weken van BAS Voetbal lezen welke Tijd Maandag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur Maandag 23-jul Jeroen Engwerda Zondag 22-jul ----------- 19.30 uur spelers pasfoto in moeten leveren. Helaas nog maar eeneen klein spelers pasfoto moeten leveren. Helaas maar klein Dinsdag BAS 1 eeneen 1 heeft 14:30 24-jul ----------en aantal weken is via deinsite vanHulshorst BAS Voetbal teheeft lezennog welke Dinsdag 24-jul Maandag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur ----------deel hier gehoor Het inleveren van is is Woensdag 2 hier Hulshorst 12:00 deel gehooraan aangegeven. gegeven. Het inleveren vaneen eenpasfoto pasfoto 25-jul ----------ers eenBAS pasfoto in moeten leveren. Helaas heeft2 nog maar een klein Woensdag 25-jul Dinsdag 24-jul ----------- ----------verplicht. niet te te lang meer, anders loop je je risico datdat je na dede Donderdag 7 Wacht BAS 3 anders 15:00 verplicht. Wacht niet lang meer, risico na 26-jul ----------hier VVOP gehoor aan gegeven. Het inleveren van loop een pasfoto is je Donderdag 26-jul Woensdag 25-jul ----------- ----------BAS JO19-1 OWIOS JO19-1 12:00 Vrijdag zomerstop niet vanaf hethet begin mee kunt spelen. zomerstop niet vanaf begin mee spelen. 27-jul ----------licht. Wacht niet te lang meer, anders loopkunt je risico dat je na de Donderdag Vrijdag 27-jul 26-jul ----------- ----------asv Dronten JO19-4 BAS JO19-2 14:30 Zaterdag 28-jul ----------Zaterdag 28-jul erstopZeewolde niet vanafJO17-2 het begin mee kuntBAS spelen. Vrijdag 27-jul ----------- ----------13:30 Zondag Geen geldige paspas = niet spelen. Geen geldige = niet spelen. JO17-1G 29-jul ----------Zondag 29-jul Zaterdag 28-jul ----------- ----------BAS JO17-2 Wissel JO17-1G 11:00 Maandag 30-jul Frank Bes 19.30 uur Maandag 30-jul Frank Bes n geldige pas = niet spelen. Zondag 29-jul ----------- 19.30 uur Stroe JO15-1 van schrijven hebben BAS onderstaande JO15-1 10:15 Op hethet moment spelers nog geen pas31-jul ----------Op moment van schrijven hebben onderstaande spelers nog geen pas- Dinsdag Dinsdag BAS JO15-2G en zij moeten dit Nunspeet JO15-4 9:00 Maandag 30-jul Frank31-jul Bes 19.30 uur ----------foto ingeleverd zsm doen! foto ingeleverd en hebben zij moeten dit zsm doen! het moment van schrijven onderstaande spelers nog geen pas- Dinsdag Zeewolde JO13-2 BAS JO13-1 8:30 31-jul ----------ingeleverd zij moeten dit zsm doen! BASen JO12-1 Lelystad '67 JO12-3 9:00 Nieuwe D-pupillen: Nieuwe D-pupillen: Wissel JO12-1 BAS JO12-2 9:00 Lever je oude tennisballen in bij SilHatto Bosch Sil Bosch Heim JO11-1 BAS JO11-1 8:30 uwe D-pupillen: Meer Meer informatie: Dirk Bouma BAS Tennis &informatie: Padel! Dirk Bouma JO10-1 CSV '28 JO10-6 10:30 Daan Moelker, tel:tel: 332902 Bosch BAS Daan Moelker, 332902 V o l l e y b a l V o l l e y b a l Stef Bregman BAS Tennis & Padel doetMeer mee informatie: mete-mail: een mooie actie rondom het ABN moelker@solcon.nl VVOG JO10-6G BAS JO10-2G 9:00 Stef Bregman e-mail: moelker@solcon.nl Bouma Daan Moelker, tel: 332902 AMRO World Tennis Tournament. Christiaan Burgers Vo l l e y b a l DVS'33 Ermelo JO9-3 BAS JO9-1 9:00 Christiaan Burgers Bregman moelker@solcon.nl Per jaar worden 300 miljoene-mail: tennisballen geproduceerd die niet of nauweLars Dodde BAS JO9-2 VVOP JO9-3 10:30 Lars Dodde stiaan Burgers lijks worden gerecycled. Daarin kunnen we verandering in brengen. In het VIOS V. JO8-1 BAS JO8-1 9:00 Abdel El Achak Abdel El Achak DoddeBAS kader daarvan is er een inzamelbak op ons park geplaatst om ‘oude ballen’ MO13-1 Sparta Nijkerk MO13-2 9:00 Ruben Gort Ruben Gort el El Achak te B verzamelen. Dus als je nog wat setjes thuis hebt liggen die je eigenlijk B C B i l j a r t Sven Huizinga C gebruikt B i l j a rkun t je ze deponeren in de speciale verzamelbak. Dit BBmeer en GortSven Huizinga niet RikRik Kromhout Kromhout B B C B i l j a r t n Huizinga geldt uiteraard ook voor ‘oude’ padel ballen. Bas vanvan Luenen Bas Luenen De bak staat inmiddels in ons clubhuis. Kromhout Jorden Muntslag Jorden Muntslag van Luenen Roy Peet Roy Peet en Muntslag Leander Touw Leander Touw BB aa dd mm i ni n t ot n Peet on Dagan Verkruijssen Dagan Verkruijssen nder Touw Jaaragenda BAS Tennis & Padel B a d m i n t o n Selim Yildiz Selim Yildiz an Verkruijssen Timothy Zillmer 2020 m YildizTimothy Zillmer

othy Zillmer Vervanging spelerspas: Vervanging spelerspas: Henri Bolmer Bolmer vangingHenri spelerspas: Desiree Bosch Desiree Bosch ri Bolmer Dirk vanvan Dijk Dirk Dijk ree Bosch Bart vanvan Dongen Bart Dongen van Dijk Milan vanvan derder Geest Milan Geest van Dongen Jamie vanvan Houten Jamie Houten n van der Geest Nigel Kerkhoff Nigel Kerkhoff e van Houten Peter Knol Peter Knol l Kerkhoff Marc van Nieuwenhuijzen r Knol Marc van Nieuwenhuijzen Edo Oosting Edo Oosting c van Nieuwenhuijzen Danny Schutte OostingDanny Schutte Djaimie Vermeer Djaimie Vermeer ny Schutte

mie Vermeer Pasfoto’s inleveren bijbij Allard Stuifzand, Parksingel 61.61. Pasfoto’s inleveren Allard Stuifzand, Parksingel LetLet op:op: vergeet niet je je naam achter opop dede foto te te zetten! vergeet niet naam achter foto zetten! oto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61.

op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal 8 d/Seniorencommissie BAS Voetbal

contact: contact: uJ u dd oo Vr 10 januariJ2020 Nieuwjaarstoernooi / receptie secretariaat@basjudo.nl contact: secretariaat@basjudo.nl senioren 0321-332827 J u d o 21 feb t/m 27 0321-332827 secretariaat@basjudo.nl Vrijdagavonden maart Brr competitie Bas Judo Bas Judo28 maart 0321-332827 Openingstoernooi Zaterdag www.basjudo.nl Afmelden trainingen: www.basjudo.nl Afmelden trainingen: Tennis Bas Judo Week 14 t/m 22 Voorjaarscompetitie Woensdag judo: secretariaat Woensdag judo: secretariaat Week 21 t/m 26 Voorjaarscompetitie Padel www.basjudo.nl Afmelden trainingen: wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert Woensdagen in mei/juni (avond) Zomeravondcompetitie Woensdag judo: secretariaat wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl JiuJiu jitsu: Jacco wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Donderdag 28 mei t/m maandag 1 juni Pinkstertoernooi 2020 jitsu: Jacco wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert Maandag 15 t/m zondag 21 juni Clubkampioenschappen Mix en wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco Enkel Nog te bepalen Padel Open 2020 aa svrijdag ksekteb11 aseptember ll Zaterdag 5Bt/m Clubkampioenschappen Padel B tb a dubbel B a s37k et/mtZaaiviool b a l 11, tel; 843262 & Week Sleuteladres: Sleuteladres:43 Zaaiviool 11, tel; 843262 Najaarscompetitie Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11,11, Zaterdag 14 november Sluitingstoernooi Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 8256 ETET Biddinghuizen. Tel. 843262 Zaterdag 28 november Vrijwilligersavond 8256 Biddinghuizen. Tel. 843262 Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, fluiten Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, enen tafelen dede Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten tafelen op Vrijdag 8 januari 2021 Nieuwjaarstoernooi / op receptie 8256 ET site Biddinghuizen. Tel. 843262 vanvan BAS-basketball: www.basbasketball.nl site BAS-basketball: www.basbasketball.nl senioren Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl

55 5


tiende editie van het BAS Voetbal Jeugdkamp. Dit jaar is het thema “Oranjecamping” en wordt het kamp gehouden in Drenthe. Het programma is klaar, de bus is geregeld. Binnenkort krijgen alle deelnemers een programmaboekje in de bus. Voor alle ouders / verzorgers van de deelnemers: denk eraan op tijd Maak kennis te betalen. Voor de E t/m C is het 55 met euro p.p.padel! Voor de F-jeugd is het 30 euro p.p. Voor wie nog niet betaald heeft: het bedrag graag deze BAS Tennis & Padel heeft sinds juni 2019 de beschikking over 2 padelweek overmaken op rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal banen. Om Biddinghuizen kennis te laten maken met deze vrij nieuwe o.v.v. nodigen Jeugdkamp, naam speler en deze team.sport te ontdekken. sport wij een ieder uit om Organisatie Jeugdkamp Voetbal Vrije & gratis inloop opBAS vrijdagavond Vanaf vrijdag 10 januari 2020 mag iedereen die dat wil komen kennismaken met de padelsport. Iedere vrijdag vanaf 10 januari tot en met eind maart organiseren wij een open inloop vanaf 19.00 uur op ons park. Pasfoto`s Uiteraard valt alles alleen te organiseren alsvoor de banen bespeelbaar zijn. Dat betekent dusspelerspassen dat er bij regen / sneeuw of strenge vorst niet gespeeld kan - update worden. Wij zullen dit tijdig communiceren met de belangstellenden. Al een aantal weken is via de site van BAS Voetbal te lezen welke spelers een pasfoto in moeten leveren. Helaas heeft nog maar een klein Geef je op! deelwillen hier graag gehoor gegeven. van heeft. een pasfoto is Wij vanaan te voren weten Het wie erinleveren belangstelling Je belangverplicht. niet te lang meer, anders loop je risico dat je na de stelling kunWacht je aangeven middels een e-mail naar: inloop.padel@bastennis.nl zomerstop niet vanaf het begin mee kunt spelen. Wij hopen je tepas kunnen verwelkomen. Geen geldige = niet spelen. Wij (kunnen) zorgen voor padelrackets en padelballen. Je hoeft alleen je Op het moment van schrijven hebben onderstaande spelers nog geen pasenthousiasme mee te nemen. foto ingeleverd en zij moeten dit zsm doen! Zien we jou op ons park?? Nieuwe D-pupillen: Sil Bosch Dirk Bouma Stef Bregman Christiaan Burgers Lars Dodde Abdel El Achak Ruben Gort Burgemeester leest voor tijdens Sven Huizinga Rik Kromhout Nationale Voorleesdagen in Bas van Luenen FlevoMeer Bibliotheek Jorden Muntslag Roy Peet Op woensdag Leander Touw22 januari was het zover, de start van de Nationale Voorleesdagen. Tien dagen lang draait alles om voorlezen en de mooiste boeDagan Verkruijssen ken voor de allerkleinsten. In de bibliotheek van Dronten, BiddinghuiSelim Yildiz zen en Swifterbant is dit voorleesfeest vorige week woensdag feestelijk Timothy met Zillmer geopend een heerlijk voorleesontbijt. Vervanging In alle drie de spelerspas: bibliotheken kwamen de kinderen van Kinderopvang Dronten op Henri Bolmer bezoek voor een lekker ontbijt met overheerlijke krentenbol van bakkerij TieDesiree tema, en Bosch om te genieten van het prentenboek van het jaar ‘Moppereend’. Dit Dirk van Dijk verhaal over een mopperende eend die met niemand wil spelen werd in Biddinghuizen voorgelezen Bart van Dongen door Shirley, een vrijwilligster van de dierenambulance, in Dronten doorder wijkagent Milan van Geest Suzanne en in Swifterbant door burgemeester Gebben. Drie topvoorlezers, Jamie van Houtenwant alle kinderen hingen aan hun lippen. Nigel Kerkhoff Kom Peterkijken Knol naar Moppereend Je kunt Moppereend voorlezen, maar ook bekijken! Lot Bobbink heeft het Marc van Nieuwenhuijzen prentenboek omgetoverd tot een prachtige voorstelling. Tijdens de Nationale Oosting komt ze langs in de drie bibliotheken om deze voorstelling te Edo Voorleesdagen Dannyvoor Schutte spelen de kinderen van de kinderopvang. Vraag de leidsters wanneer de Djaimie Vermeer voorstelling voor hun groep op het programma staat. Vrijdag 24 januari speelde ze deze voorstelling ook in een uitverkocht Avontura Dronten. Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. Let vieren op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! Wij het voorlezen Jonge kinderen vinden het heerlijk om naar verhalen te luisteren en voorlezen is waardevol voor hun taalontwikkeling. Ze leren nieuwe woorden, Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal vergroten hun taalbegrip en leggen hiermee de basis voor het leren lezen. Voorlezen maakt dus van kleintjes grote lezers. Om het voorlezen extra leuk te maken, leest Anouk van De Voorleeshoek op 29 januari onder andere het prentenboek ‘De grote vijf’ voor in combinatie met klassieke muziek. Een unieke combinatie. Kijk op www.flevomeerbibliotheek.nl voor de locaties en tijden. De voorleesfilmpjes van De Voorleeshoek zijn ook gratis te bekijken voor bibliotheekleden via 0-6.jeugdbibliotheek.nl. Nog geen lid? Kinderen tot zes jaar krijgen tijdens deze dagen een gratis lidmaatschap met een klein cadeautje.

Woensdag 4-jul ----------Donderdag 5-jul ----------Vrijdag 6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur Zaterdag 7-jul ----------Zondag 8-jul ----------Maandag 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur Woensdag 11-jul --------------------Donderdag 12-jul Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur Zaterdag 14-jul ----------Zondag 15-jul ----------Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur Dinsdag 17-jul ----------Woensdag 18-jul ----------Donderdag 19-jul ----------Vrijdag 20-jul ----------Zaterdag 21-jul ----------Zondag 22-jul ----------Maandag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur Foto: Flevonice - met toestemming gebruikt Dinsdag 24-jul ----------Woensdag 25-jul ----------Wintertriathlon bij Flevonice Donderdag 26-jul ----------Vrijdag 27-jul - Over twee weken, op ----------BIDDINGHUIZEN zaterdag 8 februari, wordt Zaterdag 28-jul ----------- Wintertriathlon gevanaf 8.30 uur de derde editie van de Flevonice Zondag 29-jul leggen die dag schaatsend, ----------houden. Deelnemers fietsend en hardlopend Maandag Besverschillende19.30 uurworden gestart en in een parcours30-jul af. ErFrank kan op tijden Dinsdag ----------verschillende31-jul categorieën. De organisatie van het evenement ligt in handen van MV Moves, dat hierbij samenwerkt met de Nederlandse Hartstichting. informatie: Vorig jaar kreeg de organisatie te makenMeer met nat en winderig weer, waardoor Daan Moelker, tel: 332902 V o l l e y b a l het parcours drastisch moest worden aangepast er alleen gebruik gemaakt e-mail: en moelker@solcon.nl kon worden van de 400m schaatsbaan. Dit jaar zal, als de weergoden geen roet in het eten gooien, de lange schaatsbaan gebruikt kunnen worden. Vervolgens wordt er met de ATB een 5km-parcours afgelegd over graslanden en hellingen. Tot slot is er een fun- en trailrun parcours van 2,5 km.

BB C B i lj ar t

B BdeClangste B i l jvariant a r t kiest, schaatst 25km, fietst 15km en loopt 7,5km. Wie Kijk voor meer informatie en inschrijven https://mv-moves.nl/flevonice/. Met dank aan redactie BHZNet.nl

B ad min t on contact: secretariaat@basjudo.nl 0321-332827 Bas Judo BAS BUDO: Contact: www.basbudo.nl secretariaat@basbudo.nl www.basjudo.nl Afmelden trainingen: Woensdag judo: secretariaat Nieuw judo pak: Trainers: wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert basbudojudopak@gmail.com Jiu Lesjitsu: groepJacco 1 & 2 Daniël Wassenaar. wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl 2e Dan Les groep 3 & 4 Dolf Karelsen. 4e Dan

B udo

Bas ketba l

a s k e tPROEF b a l LES. Maak een afspraak via: 3xBGRATIS secretariaat@basbudo.nl Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, Woensdag: 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Techniektraining: Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de Les 1: 17.00–17.45 uur site groep van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Les groep 2: 17.45–18.30 uur Wedstrijdtraining: 18.30–19.15 uur (voor geselecteerde judoka’s uit les groep 2 en 3) Les groep 3: Les groep 4:

5

19.15–20.00 uur 20.00–21.15 uur

Afmelden trainingen: Woensdag bij secretariaat@basbudo.nl (voor 16.45 uur).

9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij er-8 de8 ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen 330616, mob. 06-11218658. Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 verversen GICOM loodgieterswerk www.schaapholland.nl Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst Telefoon 0321-335050 0321-335051 nieuwbouw - casco verwarming www.schaapholland.nl Plantweg 15 de Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling www.schaapholland.nl 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar www.schaapholland.nl het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk N menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek E R S- verhardingen Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl N *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde O Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 E R R Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten SEN LOGOPEDIE: 0321-333493. A SO 0624127084 (0321) 38 60 60 R 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler je zelf controleren H RS N *Koppakkingen L muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, hebmoet meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK A O S I T * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 E R R De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: S Hbouw S begeleiding voor A L verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles specialist in en VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl IN W TO festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje H R LS * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix A T specialist in renovatie van: polyesterhars, UI SS W N K specialist in LS Hpolyesterhars, Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. W N T schuren - bewaringen epoxyhars, UI van Teddy Scholten: ‘weet jeâ€?.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein polyesterhars, KU S specialist in CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06W epoxyhars, plamuren & woningen - verhardingen N K maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor epoxyhars, heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, polyesterhars, U PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net plamuren & onderhoudse.d. levering bouwmat. K plamuren & epoxyhars, 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net onderhoudsSchilderwerk Beglazing middelen ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren onderhoudsplamuren & worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom middelen Wilsor kunstharsen begeleiding voor -APK keuring middelen THUISZORG ICARE onderhoudsonderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking Houtsanering Noorderbaan 46-48 Wilsor kunstharsen kunnen we de uitgebloeide takken met de helft inkorten om zo een stevizelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. Wilsor kunstharsen middelen 8256 PR Biddinghuizen 46-48 -Lease service Noorderbaan langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad Noorderbaan 46-48 spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen Wilsor kunstharsen uitdeuken zonder spuiten, leenauto Tel: 0321 33 11 67 PR Biddinghuizen Biddinghuizen -Airco service 8256 8256 PR uur: 8085 SG Doornspijk Noorderbaan 46-48 JoseinGouwenberg T 0321 33 revue. 16 49 Er werd soms Fax:0321 0321 vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in -een Tel: 0321 3333 1110 6774 Tel: 33 11 67 beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: 8256 PR Biddinghuizen Noorderbaan 19-21 Naar de schoonheidsspecialiste, E-mail: info@wilsor.nl F 0321 33 22 04 Fax: 0321 33 10 74 0321 33 10 74 Mocht u tijdens een wandeling of fietstocht over de Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00 uur: 0321-333255. Tel: 0321 33 11 67 geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat al in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl het doet jeop goed voel www.hedibouw.nl www.wilsor.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icare Verpleging endat verzorging Fax: 0321 33 10 74 dan eens bij en school De je! Tamarisk: HierI aan de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, www.wilsor.nl Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 van tot 23.00 uur, E-mail: info@wilsor.nl haar ben ik745 erin gerold. www.wilsor.nl info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 zeker 13 E340 458bepaalde - Tel: 0321 - 33 21 46 Tamarix net is07.00 uitgebloeid maar een schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833die voor overige tijden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 www.wilsor.nl Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen DiĂŤtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

Werkplaats focwa normen De Waard BV 0321volgens -BV 332484 De Waard normen De Waard BV Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl De Waard BV Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

Ploegschaar 58, Biddinghuizen Loonwerk en grondverzet grondverzet www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Loonwerk en Loonwerk en grondverzet www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Loonwerk en /grondverzet Tel. Fax0321-333189 0321-333189 Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax

Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189

Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV installatie service onderhoud

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling *Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

www.wouda.nl

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO LEKKERKERKER

MACHTIGINGSCOUPON

DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ

Autoschade

YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUVEHZHJ JHYHOUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS ZLM]HULQJ DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Schilderwerk -EHXUVZDQGHQ Beglazing IXOO FRORUV RQWZHUS à \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO EHZHJ ZLM]HULQJ YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV EHGULMIVNOHGLQJ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 JHYHOUHFODPH HQ RQWZHUS YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUVEHOHWWHULQJ EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU ]XLOHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Wandafwerking - EHGUXNNHQ Houtsanering Schade taxatie, schade reparatie, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 OLFKWUHFODPH HQ RQWZHUS Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto EHGULMIVNOHGLQJEHGUXNNHQ EHGUXNNHQVSDQGRHNHQ VSDQGRHNHQ LQ LQ IUDPH IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 EHGULMIVNOHGLQJ EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ HQ RQWZHUS RQWZHUS YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ beschikbaar. YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ DAAR RED JE LEVENS MEE Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie,

2012 2

0

0

03 0

2012

1-1-2

0

ag na 10

Belt u naar Giennes Bies

kn wa bew

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

â‚Ź6 bee Te Ei van ge â‚Ź Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 groot: â‚Ź......................................................... automatisch af te laten schrijven. Machinebouw Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geĂŻnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hemtechniek zoekt Machinebouw Transport Machinebouw SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Machinebouw Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, en alles van Hem verwacht.CV EN WATER

De vi De gez gez alle alle tele tele

Service inTelefoon afvaltransport Een adres waar uwNoorderbaan belangen voorop staan Biddinghuizen 0321 - 33 11 45 Noorderbaan88, 88,8256 8256PR PR Biddinghuizen Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 Korenmaaier 13-15 Noorderbaan 88, 8256 Biddinghuizen tel. fax. 0321 -- 330101 tel.0321 0321- -333310, 333310, fax.PR 0321 330101 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl Tel.: (0321) 330120 / tel. 330777 (0321) 330690 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 0321- -Fax: 333310, fax. 0321 - 330101

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Transport techniek Trappen en balustrades Transport techniek Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... DEALER ATAG en VERWARMING Trappen balustrades jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren Trappen balustrades DEALER ATAGen VERWARMING Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen Service in afvaltransport www.alphabiddinghuizen.nl Service in afvaltransport tel. 0321 - 333310, fax. 0321 - 330101 9

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Transport techniek De Bijbel Klaagliederen 3:25 financiele administraties -Bron: ondernemingsplan Service afvaltransport Trappeninen balustrades

8

8

8256 SK Biddinghuizen

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

E-mail: j.looman@hetnet.nl

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


OV-ambassadeurs aanwezig in bibliotheek Dronten. Foto: Ervaar het OV

Maandelijks inloopspreekuur voor senioren met vragen over reizen met het openbaar vervoer

OV-ambassadeurs aanwezig in FlevoMeer Bibliotheek Dronten Op woensdag 5 februari zijn er van 10.00 tot 11.30 uur OV-ambassadeurs aanwezig in FlevoMeer Bibliotheek Dronten om vragen te beantwoorden over het reizen met het openbaar vervoer. Stel hier uw vragen over onder andere het reizen met de bus, trein, abonnementen en reisschema’s. Advies op maat Tijdens het inloopspreekuur krijgt u antwoord op al uw vragen over het reizen met het openbaar vervoer. Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samenreiskorting, welk abonnement past het beste bij mij? De OV-ambassadeurs geven graag advies op maat. Ook laten ze stap voor stap op de computer zien waar en hoe u uw reis kunt plannen. Ga mee op proefreis Op verschillende momenten in het jaar organiseren de OV-ambassadeurs proefreizen. Samen met de OV-ambassadeurs en anderen maakt u een reis met bus en trein. U krijgt uitgebreid uitleg hoe alles werkt en al uw vragen worden beantwoord. Vraag de OV-ambassadeurs naar de eerst volgende proefreis.

Meer informatie De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in diverse gemeenten. Naast inloopspreekuren organiseren zij ook informatiebijeenkomsten en proefreizen. Kijk op www.ervaarhetov. nl. voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten. Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130, of een e-mail sturen naar: ovambassadeur@ervaarhetov.nl.

Ontmoet en deel ervaringen met andere ouders/verzorgers

Opgroeicafé+ voor ouders van schoolgaande kinderen tot 18 jaar Wegens het succes van het huidige Opgroeicafé voor ouders/verzorgers van kinderen van 0-4 jaar, is er sinds 2019 het Opgroeicafé+. Dit café is bedoeld voor ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen tot 18 jaar. Op dinsdag 4 februari ben je om 19.30 uur van harte welkom. De avonden zijn gratis en koffie en thee staat klaar. Wat is Opgroeicafé+ Opgroeicafé+ is een plek waar ouders/opvoeders van schoolgaande kinderen elkaar ontmoeten, ervaringen delen en informatie ontvangen op het gebied van opvoeden en opgroeien.

Erik: “Ik vind het belangrijk om van gedachten te wisselen en zeker over opvoeding. Het lijkt me heel fijn om bij elkaar te komen en te verbinden.” Bianca: “Het opgroeicafé is een mooie manier om informeel en in gezellige sfeer andere ouders/verzorgers te ontmoeten uit dezelfde woonomgeving en ervaringen te kunnen delen.” Voor meer informatie, kun je contact opnemen met Claudia Jansen (coördinator Opgroeicafés). Mail naar c.jansen@meerpaal.nl of bel naar 06-51536434.

11


Stichting Kunstraad Dronten richt nieuwe expositie in.

: Aeres Bedrijventrum : De Drieslag 30, 8251 JZ Dronten : 9 februari tot 1 juli 2020 : maan- t/m vrijdag van 9 tot 17 uur : 9 februari 2020 van 13 tot 14 uur in de Aeres Hogeschool Dronten, aan de overzijde De Drieslag 4. Hierna gaan van 14 tot 15 uur de deuren van het Aeres Bedrijvencentrum open.

De Stichting Kunstraad Dronten (SKD) stelt zich ten doel om de inwoners van Dronten en daarbuiten op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met kunst. Hiervoor richt de SKD diverse exposities in met zowel kunstenaars uit de regio als ver daarbuiten. De SKD stelt het op prijs als u in uw media aandacht aan deze expositie wilt besteden. Voor deze nieuwe expositie in de Aeres Bedrijvencentrum.heeft de SKD de volgende kunstenaars geselecteerd: Luc Houweling – Diemen, schilderijen Ellen Lodder-Veurman – Dronten, quilts Ada van der Meij – Swifterbant, schilderijen

prik bord! Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week ALS JE HET GELUK Z’N GANG LAAT GAAT, HOEF JE ER NIET NAAR TE ZOEKEN Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508 Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Luc Houweling Mijn werk is overwegend (sur)realistisch. Ik ga uit van invallen en associaties en de behoefte om situaties te ‘verschuiven’, te ensceneren. De voorstellingen zijn doorwerkt en tekenachtig van stijl. Steeds meer krijgt de omgeving een abstracte uitstraling die de realistische elementen versterken en waarmee ik hoop de fantasie van de kijker te prikkelen www.luchouweling.nl

Ellen Lodder Haar creativiteit komt uit de opvoeding, een moeder die altijd bezig was met haar naaimachine en ook erg van borduren hield. Een vader die winters een hele schapenvacht zat weg te spinnen. Zelf heb ik de opleiding bloemsierkunst gedaan maar uiteindelijk bleef de textiel toch trekken. Vooral het Art quilten gaf vrijheid en ruimte om van alles te ontdekken een lange mooie weg die nog steeds oneindig is. Ik teken en schilder graag en probeer dat weer over te brengen in mijn quilts.Mijn quilts maak ik allemaal met de naaimachine,maar vrij borduren op mijn quilts doe ik ook graag.

Ada van der Meij Geboren in Leidschendam en sinds 1998 woonachtig in Swifterbant. Naast mijn drukke werkzaamheden als bloemiste zocht ik destijds vooral rust. Daarom ben ik in 2000 bij Anaat Grohath uit Lelystad begonnen met aquarellen. Ik heb nooit een gedegen opleiding gehad in tekenen, destijds heel veel zelf uitgeprobeerd. Later ben ik bij Atelier De Zwanebloem (Kees Aalbers) in Swifterbant begonnen met schilderen in acrylverf. Daar heb ik ook de twaalf sterrenbeelden gemaakt. Op dit moment schilder ik op de vrijdagmorgen in Swifterbant en krijg les van Jan Reijmerink en gebruik het liefste olieverf Kijk op de website, www.kunstraaddronten.nl voor informatie over al onze exposities.

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

Expositie info: Expositie Adres Periode Openingstijden Vernissage

Profile for Biddinghuizen Actueel

Biddinghuizen Actueel - Jaargang 39 - Nummer 5  

Biddinghuizen Actueel - Jaargang 39 - Nummer 5  

Advertisement