{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 4 27

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 39 JAARGANG weeknr:

40 jarig jarig 40 jubileum jubileum Zaterdag 77 juli juli viert viert ACV ACV Zaterdag 17 januari 2020, dit is de druppel de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig de die de emmer doet overlopen, jubileum.nog knalde er vuurwerk jubileum. Vandaag en stegen de kruitdampen op in Van11.00 11.00 uurtot tot17.00 17.00uur uurmogen mogen Van uur onze straat. decoureurs coureursininverschillende verschillende specspecde taculaire klassen hun rijkunsten Belachelijk ! taculaire klassen hun rijkunsten laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven laten Officieel mag vuurwerk afsteken Circuitaan aan dejeBiddingringweg Biddingringweg in Circuit de in op 31 december De vanaf 18u tot is en Biddinghuizen. De autocross autocross is Biddinghuizen. nieuwjaarsdag in de loop van de speciaal voor het jubileum uitgespeciaal voor het jubileum uitgenacht. Dateen er enkele ongeduldigen breidmet met duo-race enererwordt wordt breid een duo-race en al een paar met dagen eerder beginnen geeindigd een nieuw in het het geeindigd met een nieuw in met het knallen, zorgt ervoor dat het leven geroepen caravanrace. In en leven geroepen caravanrace. en knallen inmiddels 3 weken In duurt! rondom een een tent tent kunt kunt uu genieten genieten rondom Schande. vaneen eenuitgebreid uitgebreidassortiment assortimentaan aan van versnaperingen en er zullen veel versnaperingen er zullenom veel Hierdoor ben ikenhelemaal en extraaktiviteiten aktiviteiten zijnvoor voorjong jongen en voorstander van zijn een knalvuurwerk extra oud,zoals een een bungee trampoline, VERBOD, direct ingaande en zwaar oud,zoals bungee trampoline, een V8-buggy, V8-buggy, race simulator en bestraft voor elke overtreding dieen er een race simulator nu nog komt en niet een halfzacht een klimwand en voor de allereen klimwand en voor de allerBuro Halt een maatregel, maar direct kleinsten een springkussen springkussen en€ kleinsten en 1000,boete zodat al het vuurwerkschminken. schminken.

– Ingezonden brief – Boekverkoop Boekverkoop in bibliotheken Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdagStop! juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op 77 juli te leen leen in in de de Knalvuurwerk

bibliotheken maar maar ook ook te te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van van romans bibliotheken romans tot tot kunstboeken tot kinderboeken. Prima geschikt om mee te nemen op Het knallen kunnen je kilomegeld daaraan op gaat (voor het kokunstboeken tot kinderboeken. Prima geschikt om mee tenog nemen op vakantie. mende jaar) Daarbij zeker ook een ters ver horen, dus in het dorp hoor vakantie. boete voor de ouders die hun kinde- je nog wel, maar geeft wel minder geluidsoverlast. ren niet in de hand €hebben. De boeken boeken kosten € 0,75 0,75 per per stuk stuk en en 10 10 voor €€ 6,-. 6,-. In In de de bibliotheek De kosten voor bibliotheek in in Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,kunt u een Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic plastic tas tas Ik hoop harteeen dat het bestuur en Ik dat en deinformatieve vuurwerk branche methoop romans boeken vullen, vullen, voorvan 7,50 met romans en informatieve boeken voor €€ 7,50 een plastic plastic tas tas met met haar eigen verantwoordelijkheid burgemeester en gemeenteraadslejeugdboeken. jeugdboeken. neemt om het knalvuurwerk en den zich dit ter harte willen nemen, knalpijlen niet meer aan te bieden want er moet concreet en cordaat De boekverkoop boekverkoop isis tijdens tijdens openingstijden openingstijden in in de de bibliotheken bibliotheken Dronten, De Dronten, worden. in verkoop. Dan gaat het ook niet opgetreden Swifterbant enin. Biddinghuizen. Zie Zie www.flevomeerbibliotheek.nl www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant en Biddinghuizen. meer de lucht Helaas durf ik dit stukje niet te onVanzelfsprekend, keihard en hoge dertekenen, bang dat de amokmastraffen voor diegene die illegaal en kers vuurwerk in m’n brievenbus gevaarlijk vuurwerk importeren, tot gooien of zelfs met geweld willen Afscheid juf Riet gevangenisstraf toe,Afscheid we zijn er klaar intimideren. mee na alle waarschuwingen. z’n allen kijken we uitgewerkt naar een Na34 34jaar jaar in in het het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvanMet 28 jaar jaar op De De Wingerd Na 28 op Wingerd gewerkt Tegelijk wilgaat ik ook aanbevelen om fijne sierlijke eindejaars feest dat te hebben, juf Riet met pensioen. te hebben, gaat juf Riet met pensioen. het keiharde traditionele carbiet- zonder knal feestelijker zal zijn ! Een mede Biddinger schieten NIET meerongemerkt in de dorpsWij willen dit niet niet voorbij laten gaan. Tijdens de Wij dit voorbij laten gaan. Tijdens de receptie receptie kernwillen gebeurt, maar ongemerkt liever op het willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De willen we u de gelegenheid haar bij de de hand te schudden. De redactie bekent industrieterrrein, vlak naast geven de Naam receptie wordt wordt gehouden gehouden op op vrijdag vrijdag 13 13 juli juli van van 16.00uur 16.00uur tot tot 17.30uur. receptie 17.30uur. brandweer.

Eenzeer zeergeschikte geschikte"UIT-TIP" "UIT-TIP"voor voor Een een ieder ieder die die op op zoek zoek isis naar naar een spanning, sensatie, spektakel en spanning, sensatie, spektakel en plezier! plezier!

Maris Sonores Nieuws Ons eerste publieke optreden van 2020 zit er op! Het inmiddels traditionele Nieuwjaarsconcert in De Meerpaal is achter de rug. OP zaterdag 18 januari traden voor een goed gevulde grote zaal achtereenvolgens fanfare Maris Sonores onder leiding van Willem Jan Visser, brassband Amor Musae onder leiding van Martijn de Lange Duister en Harmonie Eendracht onder leiding van Jan Maat op met een eigen programma. Na de pauze zaten de muzikanten als één grote groep op het podium en brachten nog een viertal nummers ten gehore, dit jaar gedirigeerd door onze dirigent Willem Jan Visser. De diverse muziekstukken werden aan elkaar gepraat door ladyspeaker Tineke Stuifzand. De optredens werden beloond met een luid applaus. Het was, zoals na afloop in de foyer werd gezegd “een geslaagde avond.” Zonne-Energie Zonne-Energie En nu gaan we aan de slag met de muziek voor ons jaarlijkse voorjaarsconmet Zonnepanelen cert inmet april.Zonnepanelen De muziekcommissie heeft inmiddels al een paar muziekstukken uitgezocht. Hierover later meer. 'uit' Biddinghuizen 'uit' Biddinghuizen

Ecosave

Voor die tijd Ecosave komen we nog bij u aan de deur voor onze jaarlijkse potgronsinds 2001 daktie. Dat sinds zal zijn2001 op zaterdag 7 maart. Ook daarover later meer. Namens Maris So 0321 332038 0321 332038

Uweigen eigenstroom stroom Uw v.a. € 0,05 v.a. € 0,05

02 juli 21 02 JANUARI juli 2012 20122020

WWW.BACTUEEL.NL

AAggeennddaa 07 07 juli juli 110feb 10 juli juli 5 feb 11 juli 11 juli 18 18 juli juli 26 26 juli juli

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones :::Repair Fietsen met FietsenCafé met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen ::VOpen rouwen van Nu, Koffieochtend met : Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg ::contactdames Seniorenmiddag en contactleden van de Seniorenmiddag :: Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke interessegroepen vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke 614feb Fietsen ntspanningssessie 20.10 - 21.15, aug : :O met de gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen baan 32 bijverenigingen Cesartherapie Animee. 15 aug : Seniorenmiddag 15 aug : Seniorenmiddag 23 aug Fietsen 12 van de Nu, Jaarvergadering 23 feb aug :::Vrouwen Fietsen met met de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen 19 feb ::Seniorenmiddag 05 sept Open dag Scharrelberg 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 sept Bijeenkomst 29 11 feb sept :::Joy4Kids Bijeenkomst Anbo Anbo 11 11 sept sept :: ledenavond ledenavond Passage Passage 512mrt Afdelingsavond ntspanningssessie 20.10 van -van 21.15, 12 sept Vrouwen nu sept :::O Afdelingsavond Vrouwen nu 19 Seniorenmiddag 19 sept sept ::baan Seniorenmiddag 32 bij Cesartherapie Animee. 19 19 sept sept :: ZijActief ZijActief lezing lezing Ans Ans Schrijer Schrijer 725mrt Café Anbo 25 sept Bijeenkomst sept :::Repair Bijeenkomst Anbo 25 sept IVN sept ::: Joy4Kids IVN viert viert “het “het jaar jaar van vande debij” bij”met met 825mrt een een lezing lezing inin het het Koetshuis Koetshuis 10 03 okt 03 mrt okt : F ietsen gez.vrouwenver. t/m Najaarsfeestweek Koetshuis t/m 77 okt: okt:13.30 Najaarsfeestweek uur vanaf het Koetshuis Plein 04 okt 04 okt :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg 07 okt Interreligieuze 18 07 mrt okt :::Seniorenmiddag Interreligieuze Ontmoeting Ontmoetingininhet het Koetshuis. Koetshuis. 24 mrt ::Fietsen gez.vrouwenver. 09 okt ledenavond Passage 09 okt : ledenavond Passage 09 Bijeenkomst 13.30 het PleinAnbo 09 okt oktuur::vanaf Bijeenkomst Anbo 10 okt :: Afdelingsavond Vrouwen van nu 10 okt Afdelingsavond Vrouwen nu 2 apr ::O ZijActief ntspanningssessie 20.10 -van 21.15, 10 okt workshop 10 okt : ZijActief workshop 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 32 bij Cesartherapie Animee. 14 okt :baan Benefietconcert in Colombinehuis 17 okt Seniorenmiddag okt :::Repair Seniorenmiddag 417apr Café Anbo 23 okt : Bijeenkomst 23 okt : Bijeenkomst Anbo 31 okt van 531apr assie ZangavondVrouwen Chr. gemengd okt :::PAfdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen vannu nu 09 09 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen Zon en Zegen in Voorhof 10 Boekenmarkt zon zegen 10 nov nov ::koor Boekenmarkt zon en ende zegen 11 Benefietconcert inin Colombinehuis 11 nov nov ::Aanvang Benefietconcert Colombinehuis 19.00 uur 13 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 713apr ietsen gez.vrouwenver. 13 nov passage nov :::FLedenavond Ledenavond passage 13 IVN over bevers 13 nov nov ::13.30 IVN lezing lezing overhet bevers uur vanaf Plein Staatsbosbeheerruimte StaatsbosbeheerruimteZ60 Z60 17 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 21 21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 27 27 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 11 dec : advent/kerstavond 11 dec : advent/kerstavond Passage Passage 11 dec : Bijeenkomst Anbo 11 dec : Bijeenkomst Anbo 12 dec : Seniorenmiddag 12 dec : Seniorenmiddag 14 14 dec dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt 19 19 dec dec :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu 19 dec : ZijActief 19 dec : ZijActief kerstavond kerstavond

Kerstbomenjacht

Het ging er, begin jaren zestig van de vorige eeuw, in de Utrechtse volkswijk Hoograven hard aan toe. Per wijk werden kerstbomen ingezameld. Die inzameling ging een stuk sneller als het lukte de voorraad van de naastliggende wijk ‘over te nemen’. Soms moest daarvoor worden gevochten. Niet met messen of stokken, maar gewoon met je handen. De schade was altijd beperkt, heimelijk waren we allemaal een beetje bang klappen te krijgen. Liep je toch een blauw oog op, moest je je thuis verantwoorden, met de kans dat je dan nog een pak slaag FRENCH MANICURE… kreeg. Tegenwoordig proberen gemeenten opFRENCH allerlei wijzeMANICURE… kerstbomen te laten inzamelen. Ze proberen de jeugd te stimuleren het voor hen te doen. Soms krijg •• Natuurlijke mooie gelakte Natuurlijke gelakte je een appel (in een fruitrijk gebied als Flevoland werkt datmooie niet echt), soms een nagels, of uw teennagels…! nagels, of uw teennagels…! patatbon. In het kader van het gezondheidsbeleid niet echt verantwoord. Vroeger •• Basislak met een mooi Basislak metniet eenmeer. mooi leverden wij de bomen niet in, maar verbranden ze. Dat mag Toch worrandje. den ze in Biddinghuizen ingezameld. Door dewit jeugd. Fietsend op de Dreef zag ik wit randje. uw weer een prachtig tafereel. Moeder en zoon op de•• Durf fiets. een touwtje geknoopt Durf Beiden uw handen handen weer te te aan de bagagedrager en aan dat touwtje werd een kerstboom voortgesleept. laten zien. laten zien. Prachtig hoe de moeder haar zoon hielp kerstbomen in maar te zamelen. Mijn moeder •• Nu €€ 17,50 en… Nu voor voor maar 17,50 en… deed dat niet. En dat voor 0,50 eurocent dieHet de gemeente per boom betaalt. Ik Het setje setje nagellak nagellak krijgt krijgt vroeg me af gaat de opbrengst in de spaarpot of wordt die direct gespendeerd. Het u u er er gratis gratis bij!! bij!! deed me wel weer denken aan vroeger: heerlijk kerstbomenjacht. Joop de Jager

Be Be Beautiful Beautiful Dreef Dreef 65 65 8256 8256AZ AZ Biddinghuizen Biddinghuizen 06 06 -- 53 53 62 6262 6224 24


DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

035-6245555. THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, heb meegedaan met een songJeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 van Teddy Scholten: ‘weet jeâ€?. De rest zong in het Engels. Met de gitarist uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden Spreekuur The Threema. blues, Toos, APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: GEZINSZORG: t/m vrij. 0320-233565; inloopspreekuur: donder0321-332575. 0321-332575. 08.30sport tot 17.00 uur: 0321-312881. ik en Ruud ter Weyde ( bekend van studio en langs de lijn) en waren HUISARTSENPRAKTIJK: dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, bestaan al 0321-331414. Icare Verpleging en verzorging HUISARTSENPRAKTIJK: MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. di. TANDARTS: 0321-331070. langer dan huisartsen, vijfentachtig jaar in Hilversum. zijn trad SPOEDLIJN voor hulp do. Het en vr. vanaccordeonspelers. 09.00-10.00 DitIkzijn 0522-279 745 van 07.00 totuur. 23.00 uur, FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. die kanop wachten tot de volgende telefonische spreekuren. 0321-333377 vrijniet veel in Hilversum en zat in Huizen al invoor een revue. tijden. Er werd soms 0900-8833 overige LOGOPEDIE: 0321-333493. werkdag: geruild nachtmet Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ikDIĂ‹TIST: ze. Toos zat alIcare inma. deLEEF: revuePlaats en door GROEPSPRAKTIJK Avond-, en weekenddienst: afspraken t/m vrij. 09.001, VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin gerold. 0900-3336333 Binnen kantoortijden: tot 12.00 tel. voedingsvragen 8224 AB uur; Lelystad, 0320-752650 ma.

Te l e f o o n n u m m e r s

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM Gicom BV

COMPOSTING Schilder SYSTEMS

Wandafw

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

Belt u naar

Mobiel 06 13 3

0321-382473. Voor bevallingen en 0321-331414 t/m8.30-17.00 vrij. 09.00 tot uur: t/mma.vrij.: uur,17.00 za.: 9.30-16.00 spoed: 06-53659191. 0320-237666. Met de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man de uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. TANDARTS: PSYCHISCHE SOCIALEgeorganiseerd NOOD: Gezinszorg: spreekuur ma.Amersfoort t/m vrij. Nederlands EN fietsroute langs de grenzen vanuit 0321-331070 GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN 035-6245555. Algemene klachtenlijn op werkdagen: 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. VERON ADMINI naar Den Helder over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: 0321-388220. werk: maandag van Maatschappelijk financiele administrati -APK keuring km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens in de krant als de THUISZORG ICARE 06-25547141 -Onderehoud en reparatie alle merken - belas Jeugdgezondheidszorg: centr. heel telef. jaarrekeningen 9.00-10.00 uurDRONTEN: en alle woensdagmiddag fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op fietspaden cijPOLITIEBURO -Lease service spreekuur ma.0321-333493 t/m vrij. 09.30 tot 12.00 van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel LOGOPEDIE: 0900-8844 fers en lijnen neer en ben regelmatig door de Rijkspolitie achterna gezeten. -Airco service uur: Een adres waar uw b spreekuren als telefonische -Schade reparatie 0320-233565; inloopspreekuur: donder- inloop GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: SENIOREN INFORMATIELOKET Plein 5 - 8256 AZ BIDD spreekuren: 0321-333377. -Laswerkzaamheden dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. 0321-382473. Voor bevallingen Spreekuur 13.00u tot 14.00u de nu Biddinghuizen: Toen Toos is en overleden DXWREHOHWWHULQJ in 2007 dacht ik: wat zoek op ik hier IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ -Accu's,banden en uitlaten Tel.: (0321) 330120 / 33 Icare Verpleging en verzorging DiÍtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot spoed: 06-53659191 woensdag in Het Koetshuis: zijn 0522-279 nog. Ik heb weltot naar mijn Dat komtEHOHWWHULQJ ook door DDQKDQJZDJHQV het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH -Wintersets incl. opslag YODJJHQ 745het vannu 07.00 23.00 uur,zin.12.00 0321-388710 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m dat CHIROPRACTIE: 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH -2 Wasboxen 0525-651810. vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. ue. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, EHGULMIVNOHGLQJ DE ZONNEBLOEM AFD. BIDDINGHUIZEN: Yarden Uitvaartverzekeringen EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS 8224 AB Lelystad, 0320-752650 PSYCHISCHE ENverhaal SOCIALE NOOD: ma. 0321-332387. Noorderbaan 10 Wil je ook je vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthÊ Vos 06 45 70 2348 YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN 035-6245555. uur of beroemd. Iedereen heeft een verhaal. Mail klachtenlijn dan naar REGIO DIERENAMBULANCE LELYSTAD Biddinghuizen Algemene op werkdagen: Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. ICARE 06-36293327 / 144 red een dier in THUISZORG hermaloohuis@kpnmail.com 388220. 08.30 tot 11.00 uur:GICOM 0321-312881. 0321 - 332484 tste JEUGDGEZONDHEIDSZORG DRONTEN: WIJKPOST Maatschappelijk werk: maandag van POLITIEBURO 0321-388910 SPREEKUUR WIJKAGENT www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur inenEducatief woensdagmiddag glo Inloopspreekuur 09008844. Centrum: BIDDINGHUIZEN: COMPOSTING van dinsdag 13.30-14.30 uur. Dit zijn van 13.00 –13.30 uur.zowel SENIOREN woensdag:INFORMATIELOKET 13.00-14.00 uur. de elke GICOM SYSTEMS inloop spreekuren als telefonische het ICARE Gicom BV Spreekuur di. do. 9.30 tot 11.30 uur: spreekuren: 0321-333377. VERPLEGING EN VERZORGING BUURTZORGen WIJKVERPLEGING Oogstweg 9 COMPOSTING DiÍtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 aar 0522-279745 van 7.00 tot 23.00 uur, tot 316899. BIDDINGHUIZEN 8256 BIDDINGHUIZEN 12.00 uur;SBtelef. voedingsvragen voor overige tijden. ma. t/m St.Deverliezenverwerken Helling 15 SYSTEMS Flevoland me 0900-8833 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 vrij. 09.00 totBV 17.00 uur: 0320-237666. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 8251 GH Dronten Gicom 0321-331377 op. THUISZORGWINKEL 2 ICARE LEEF: Telnr: 06-12373918 Oogstweg 9 installatie service onderhoud DE ZONNEBLOEM GEMEENTE DRONTEN *Banden 0 1, agLelystad, na- KLACHTENLIJN 3 in2012Plaats AB 8256 SB8224 BIDDINGHUIZEN Algemene klachtenlijn op 8.30-17.00 werkdagen: AFD. daar kom je verder mee BIDDINGHUIZEN ma. t/m vrij.: ALLERZORG, specialist in zorg thuis Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 aat 0320-752650 *Accu’s 388220. Noorderbaan 88,www.allerzorg.nl 8256 PR Biddinghuizen uur, za.: 09.30-16.00 uur. Tel: 0321-381826 0321-331655 of 331368. n elektrotechnisch hts POLITIEBURO DRONTEN: licht- en*Remmen krachtinstallaties tel. 0321 333310, fax. 0321 330101 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE was 0900- 8844. beveiliging SENIOREN INFORMATIELOKET DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen telecommunicatie or- Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Distributieriemen databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06dus 316899. Tel: 0624127084 -APK keuring *Koppakkingen n werktuigbouwkundig Flevoland Mijn St. verliezenverwerken -Onderehoud en reparatie alle merken53371293 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen loodgieterswerk 0321-331377 dragen ziekte is overleden, -Lease service Spreekuur Wijkagent Wijkpost wo- DE ZONNEBLOEM verwarming *Banden -Aircobegeleidster service PROTESTANTSE GEMEENTE nuitmuzikaal luchtbehandeling Biddinghuizen: -APKBIDDINGHUIZEN keuring Bij ons altijd AFD. -Schade reparatie BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s koeling -Onderehoud reparatie alle merken woensdag: 0321-331655 ofen331368. zomer/wintercheck gratis 13.00-14.00 uur. -Laswerkzaamheden Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, binnen en buiten schilderwerken -Lease service Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen www.wouda.nl Tel: 0321-848658, dominee@ -Accu's,banden en uitlaten -Airco service Joke DIERENBESCHERMING. v/d Meij behangen Biddinghuizen * glasvezel * sausen AFD.in APK incl. 29,50 all protestantsegemeentebiddinghuizen.nl -Wintersets opslag Schilderwerk - Beglazing *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten bij FLEVOLAND/NOORD-VELUWE -Schade reparatie 06Jolanda Aantjes - Lubbersen, -2 Wasboxen Tel: 0624127084 (0321) 38 60 60 Bel voor een vrijblijvende offerte -Laswerkzaamheden *Koppakkingen ver- 53371293 Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Wandafwerking - Houtsanering tel. 06-48462307 Biddinghuizen -Accu's,banden uitlaten ssen wensen deenfamilie Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Spreekuur Wijkagent Wijkpost de en -Wintersets incl. opslag Noorderbaan 10 e-mail: cobydeboer@planet.nl. Biddinghuizen: Reparatie en onderhoud en Gods kracht toe. ngs -2 Wasboxen woensdag:Biddinghuizen 13.00-14.00 uur. alle merken Zondag 8 juli

NRPSOHHWUHFODPHQO Machinebouw Transport techniek Trappen en balustrades Service in afvaltransport Aleksandar

Ke rk diens t en

Airco service

1-1-2

Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Autoschade

om Poolse medewerkers nodig‌?? DAAR REDTenJEHoffLEVENS MEE 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Agrohulp kan u helpen !! 0321 332484 Noorderbaan 10 den Schilderwerk - Beglazing en bestuur van GICOM Dronten en Voor informatie kunt u bellen met: Wandafwerking Houtsanering www.autofaber.nl Biddinghuizen taxatie, schade Heilig Avondmaal viering Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 wenorganisatie Passage. O. ten Hoff tel 0591-549094 / en uitdeuken zonder spuiten, leenauto COMPOSTING 0321 332484 06-51558557 L. ten Hoff tel een beschikbaar. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ SYSTEMS 0321-326533 / 06-11310835 DAAR RED JE LEVENS MEE www.autofaber.nl En Belt 20u naarPastor: Giennes G. Nijland,Bies Ludgerusplein 2, Gicom BVHoff ,Prof. Zuurlaan Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Agrohulp Ten Dronten, tel. 0321-312456. En Oogstweg 9 Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 340 458 - 0321-331428 Tel: 0321 - 33 21 46 Biddinghuizen Mobiel 06 13Locatieraad: ( dhr. A. de 8256 SB BIDDINGHUIZEN in Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 ouw Stichting ant financiele administraties - ondernemingsplan installatie service onderhoud 332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl aar jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren daar kom je verder mee harrelberg VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Schildersbedrijf erk n elektrotechnisch Vrijdag 6 juli financiele administraties - ondernemingsplan installatie service onderhoud een licht- en krachtinstallaties Colofon: Een adres waar uw belangen voorop staan 10.00 uur: eigen voorganger J. Buiten ouw van Stichting De Scharrelberg jaarrekeningen belastingaangiften particulieren beveiliging daar kom je verder mee terWoCo viering Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN ddinghuizen, en het Redactieadres dierenpark de / Secretariaat: telecommunicatie Voor al uw schilder, behang en n elektrotechnisch etje Een adres waar uw belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 databekabeling ooiing. sauswerken. licht- en krachtinstallaties Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Zondag 8 juli zen n werktuigbouwkundig Tevens ook het kwartsen van muren.

1-1-2

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

beveiliging Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00Tel.: uur). (0321) 330120 / 330777 09.00 uur: eigen(0321) voorgangers -APK keuring - Fax: 330690 loodgieterswerk

in de weer om telecommunicatie hetverwarming laatste van het casco af Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud reparatie alle merken databekabeling -Lease service Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren gas, water en de elektriciteit aangesloten. luchtbehandeling n werktuigbouwkundig eel-Airco service koeling E-mail nnen met de loodgieterswerk afwerking en adres: inrichting. b.actueel@grafisch-bedrijf.nl -Schade reparatie d ik www.wouda.nl verwarming angshek bij de Osbornegroep geplaatst en -Laswerkzaamheden Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA rek. nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. luchtbehandeling -Accu's,banden en uitlaten bestrating. Binnen zijn de 35 vrijwilligers o.a. De Noord 8251 GK Dronten koeling nia -Wintersets incl. opslag 38 60 60de toilet- en onds glad maken(0321) en sauzen, Bij klachten over bezorging van B A kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 per-2 Wasboxen www.wouda.nl riciteit en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas eelKopij en Advertenties aanleveren voor zondagavond 22,00 uur De Noord 35 8251 GK Dronten * Deuren - ramen - kozijnen (0321) 38 60 60 Noorderbaan 10 * Bel voor een vrijblijvende offerte! lke gaf Druk:Druk: Drukkerij van der Wekken PrintOnMedia Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting De Scharrelberg WWW.GEERTSGLAS.NL bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 ing 2 Schade taxatie, schade reparatie, 2 gers voor hun inzet en www.autofaber.nl uitdeuken zonder spuiten, leenauto enthousiasme. Tevens een

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER

WoCo viering

Het Inloophuis De Kans: samen met en voor elkaar!

Evangelische Gemeente Zeewolde Secretariaat: Kwarts Op 35,deze 3893dagen/ ED tijden kunt u zo binnen lopen: • Dinsdag, tot 14:30 uur • Donderdag, 10 tot 14:30 uur • Vrijdag, 10 tot 12:15 uur Zeewolde; tel.10 036-5224348. Woensdag > flexibele tijden afhankelijk van activiteiten Zondag 8 juli Daarnaast werken wij op afspraak in de middaguren. Voor iedereen die het gewoon gezellig vindt, 10.00 uur: Klaas van Denderen voor de leuke activiteiten en workshops; voor hen die advies of informatie nodig hebben; voor diegene die behoefte heeft aan een luisterend oor of praktische ondersteuning‌

VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Loop eens binnen en laat u verrassen‌ de koffie/thee staat klaar! FLEVOLAND www.inloophuisdekans.nl • Havenweg 1 Predikant: ds. Johan de Wit, tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte Hofman, De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het Odd Fellowhuis,


Na een moedig gedragen ziekte is overleden, 13 maart a.s. in De Voorhof in Biddinghuizen:

en muzikaal begeleidster Naons eentrouwe moediglidgedragen ziekte is overleden, De lid Oden Salomo en de Zandtovenaar: Het teken van het kruis ons trouwe envan muzikaal begeleidster binnen en buiten schilderwerken Mevr. Joke v/d Meij behangen * glasvezel * sausen en buiten schilderwerken programma van circa 1,5 uur. TijDe Oden van Salomo, een eeuw na Jezus tijd op aarde Het is een avondvullendbinnen Mevr. Joke v/d Meij behangen * 20 glasvezel Bel voor van een vrijblijvende offerte minuten* sausen zijn waar gezongen door Syrische christenen, staan bomvol beel- dens de avond is er een pauze tel. Biddinghuizen tegen betaling koffie enBel thee06-48462307 geschonken wordt. Ook zal er dende taal. Beelden gebruikt worden om de liefde Wij zullendiehaar missen en wensen de familie voor een vrijblijvende offerte een collecte zijn voor het van Kerk in Actie. en grootheid de Messias en en de Vader tekracht begrijpen. tel.werk 06-48462307 Biddinghuizen veel sterkte Gods toe. Wijvan zullen haar missen en wensen de familie Tijdens deze paas-tour wordt ingespeeld op deze prachPoolse medewerkers nodig‌?? sterkte Gods kracht toe. Toegangskaarten kosten ₏ 15 per stuk en zijn te koop tige beelden met veel niemand minderen dan de Zandtovenaar Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Poolse medewerkers nodig‌?? Gert van de Vijver! Hij kan als geen ander beelden Leden en bestuur van tot via www.zingenindekerk.nl Voor informatie kunt u bellen met:!! Hoff kan u te helpen maart te Ten bestellen (en betalen) leven laten Christelijke komen en zeLeden laten spreken. We zoomen in Tevens tot en met 4 Agrohulp vrouwenorganisatie en bestuur van Passage. O. ten Hoff tel 0591-549094 // 06(tweedescriba@gmail.com op het kruis die de weg heeft geopend voor de mensen bij Tineke Stuifzand Voor informatie kunt u bellen met: 06-51558557 L. ten Hoff tel Christelijke vrouwenorganisatie naar het paradijs. In verschillende beelden komt dit Passage. te- 38230298) O. ten Hoff tel 0591-549094 / 0321-326533 / 06-11310835 06-51558557 L. ten Hoff tel rug tijdens het concert; uitbundig maar ook verstillend. Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 0321-326533 door/ 06-11310835 Zingenindekerk. Vol energie maar ook in de rust. Een avond waarin het Dit concert wordt georganiseerd Biddinghuizen Agrohulp Ten Hoff ,Prof. ZuurlaanBid20 de Protestantse Gemeente publiek meegenomen wordt naar het hart van de Oden: nl in samenwerking met Biddinghuizen Nieuwbouw Stichtingdinghuizen het teken van het kruis.

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg De Scharrelberg

Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en hetDedierenpark de Het casco van de nieuwbouw van Stichting Scharrelberg Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af te maken. zijn Deze week zijn druk het gas, Dagelijks vrijwilligers in dewater weeren omdehetelektriciteit laatste vanaangesloten. het casco af Beide verenigingen met endedeafwerking inrichting. te maken. Deze weekzijn zijn begonnen het gas, water elektriciteitenaangesloten. Zaterdag is buiten o.a.zijn het toegangshek bij de en Beide verenigingen begonnen met de Osbornegroep afwerking engeplaatst inrichting. er is een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en aanis het muren plafonds glad Binnen maken zijn en sauzen, de toilet-o.a. en er eenschilderen, begin gemaakt met/ de bestrating. de vrijwilligers doucheruimtes betegelen, en maken het luchtbehandelingssysteem aan het schilderen, muren elektriciteit / plafonds glad en sauzen, de toilet- en aanleggen. doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem aanleggen.

Stichting De Scharrelberg bedankt deDevele vrijwilliStichting Scharrelberg gers voor hun inzet en bedankt de vele vrijwillienthousiasme. Tevens een gers voor hun inzet en woord van dankTevens aan de vele enthousiasme. een sponsors, groot als woord van zowel dank aan de vele klein, voor het vele materisponsors, zowel groot als aal, materieel en gereedklein, voor het vele materischapmaterieel dat ter beschikking is aal, en gereedgesteld en de euro’s die we schap dat ter beschikking is mochtenenontvangen. gesteld de euro’s die we mochten ontvangen. Diverse materialen zijn er nog nodig om dit unieke project een geweldige uitstraling te geven.zijn Heeft u materiaal u niet meer wilt u Diverse materialen er nog nodig omdat dit unieke projectgebruikt, een geweldige de enthousiaste vrijwilligers helpen u geld doneren dan uitstraling te geven. Heeft ukomen materiaal daten u /of nietwilt meer gebruikt, wilt u graag contact vrijwilligers opnemen komen met de penningmeester vandoneren Stichting de enthousiaste helpen en /of wilt u geld dan De Scharrelberg: Jopie met Stam-de van Yperen, tel. van 0321-314537 graag contact opnemen penningmeester Stichting penningmeester@osbornegroep.nl De Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, tel. 0321-314537 penningmeester@osbornegroep.nl Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Stichting De Scharrelberg Stichting De Scharrelberg

Kopij adres Biddinghuizen Actueel Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk zondagavond 22.00kan uur.dagelijks Kopij wataangeleverd later binnenkomt, meer Kopij voor BA wordenkan tot niet uiterlijk geplaatst worden het Kopij komende maar wordt zondagavond 22.00in uur. wat nummer, later binnenkomt, kan vervolgens niet meer geplaatst inworden het eerstindaarop volgende nummer, nummer. maar wordt vervolgens geplaatst het komende geplaatst in het eerst daarop volgende nummer. Kopij alleen aanleveren per e-mail. Het e-mail adres van BA is b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. wordt Het bezorgd op dinsdag/woensdagKopij alleen aanleveren perBA e-mail. e-mail adres van BA is middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagmiddag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud en vorm van publicaties derden. Evenzo isworden BA gerechtigd Stichting Biddinghuizen Actueel kanvan niet aansprakelijk gesteld opdrachten publicaties te weigeren reden. voor inhoudvoor en vorm van publicaties van zonder derden.opgaaf Evenzovan is BA gerechtigd opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

Schildersbedrijf Schildersbedrijf J. Buiten Voor al J. uw Buiten schilder, behang en

sauswerken. Voor al uw schilder, behang en Tevens ook het kwartsen van muren. sauswerken. Tel. 333558, 06-41670881 Tevens ook hetmob. kwartsen van muren. Tel. 333558, mob. 06-41670881

* Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen * Voor het leveren van alle soorten glas * Bel voor en eenplaatsen vrijblijvende offerte! * Deuren - ramen - kozijnen *Tel: Bel0321-848043 voor een vrijblijvende offerte! of 06-11017610 WWW.GEERTSGLAS.NL Tel: 0321-848043 of 06-11017610 WWW.GEERTSGLAS.NL

BLONK BLONK

GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN KUNSTMEST - OPENBARE GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN WEEGBRUG KUNSTMEST VERT.: J. VOGELAAR- -OPENBARE TEL. 0321-331801 WEEGBRUG NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234

 "! #  "! # 

    

 

$$$ !" ! 

  

$$$ ! !"   

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

HEYBOER BV 3 GROOTHANDEL IN HEYBOER BV GEWASBESCHERMING

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

3 GROOTHANDEL GESPECIALISEERDINLOONBEDRIJF 3 GEWASBESCHERMING ZAAIZADEN 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 0321-335033 FAX 0321-335048 3 ZAAIZADEN

ZEEWOLDE OOGSTWEG 2222 BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 036-5221250 FAX 0321-335048 036-5224150 0321-335033 FAX ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

Ke rk diens t en K e r kGEMEENTE diens t en PROTESTANTSE PROTESTANTSE GEMEENTE

BIDDINGHUIZEN PROTESTANTSE GEMEENTE BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, BIDDINGHUIZEN Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ de Bunt Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Tentenveld 19, T:-0321 845324 Tel: 0321-848658, dominee@ Jolanda Aantjes Lubbersen, E: dominee@pgbiddinghuizen.nl protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Scriba: Coby-De de Boer 9, tel.: 333535 Jolanda Aantjes Lubbersen, Mw. C. Mw. de Boer, Repel De Repel 9, T: 0321 Klaversingel 48, tel. 333535 323672. Scriba: e-mail: cobydeboer@planet.nl. E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 www.pgbiddinghuizen.nl e-mail: Zondagcobydeboer@planet.nl. 8 juli 09.30 uur: mw. ds.-R. van Haeringen, Zondag 26 januari 10.00 uur Zondag 8 juli Dronten Voorganger: mw. ds. E.Gruteke-Vissia 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Zondag 26 januariviering - 19.00 uur Heilig Avondmaal Dronten ds. M.L. van de Bunt, jeugddienst Heilig Avondmaal viering R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Dronten, tel. 0321-312456. Pastor: AG.. Nijland, Huitink, 2, de Pastor: Ludgerusplein Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. Dronten, 0321-312456. Dronten, 0321-312456. 0321Schutter tel. )tel. Pastoraatsgroep: a.huitink@pastoraalteam.com Locatieraad: 0321-331428 332401 ( mevr. A. Scholten( )dhr. A. de Locatieraad: Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321www.parochienorbertus.nl 0647841090 (Marjo Muller) secretaris 332401 ( mevr. A. Scholten ) Pastoraatgroep: www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 06 22 34 20 94 (Anton Mangnus) 10.00 (Kerk uur: eigen voorganger KESA en Samenleving) Vrijdag 6 juli WoCo viering tel. 0320 -288219 en 0321 – 333627 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering Zaterdag 25 januari - 18.00 uur Zondag 8 juliEls Renne en Lauren Voorganger: Basiaanse. Koor: Belcanto 09.00 uur: Taize eigenviering. voorgangers Zondag 8 juli WoCo viering 09.00 uur: eigen voorgangers Evangelische WoCo viering Gemeente Biddinghuizen E-mail: info@egbsite.nl Evangelische Gemeente Zeewolde www.egbsite.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Evangelische Gemeente Zeewolde Diensten: 10:30 uur Zeewolde; tel. 036-5224348. Secretariaat: ED Elke 2e t/m 5eKwarts zondag35, vd3893 maand. Zeewolde; tel. 036-5224348. Locatie: Koetshuis Zondag Het 8 juli 10.00 uur: Klaas van Denderen Zondag 8 juli 10.00 uur: Klaas van Denderen VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP GELOOFSGEMEENSCHAP VRIJZ. FLEVOLAND FLEVOLAND VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Predikant: ds. Johan de Wit, tel. www.eigentijdsgeloven.nl FLEVOLAND 036-5222824 Odd Secr.: HenriĂŤtte Hofman, Kerkdiensten: Fellowhuis, Predikant: ds. Johan Wit, AJ tel.Dronten, De Dronten De Ketting Veluwse6, Snees 20,de8251 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte www.eigentijdsgeloven.nl tel. 0321-338685 KerkdienstenHofman, in het De Snees 20, 8251 AJ Dronten, OddVeluwse Fellowhuis, tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het Zondag 26 januari - 10.00 uur 10.00 De Ketting 6 te Dronten. aanvang Zondagochtendgesprek Odd Fellowhuis, uur (tenzij anders vermeld) De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 uur (tenzij Zondag 15anders juli vermeld) 10.00 uur: Turkse Mimar Moskee Zondag 15 juli Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Klaversingel 10.00 uur: 93 8256 Biddinghuizen DienstBXo.l.v. mw.drs. Manneke Openingstijden: 14.00 uur Turkse Mimar Moskee tot 19.00 uur Havenweg 3 Contactpersonen: Turkse Mimar Moskee Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Mustafa Yazici, Havenweg 3 tel.: 06-53981975 Contactpersonen: Muhlis Genc, tel.:14.00 06-47376121 Openingstijden: uur tot 19.00 uur Mustafahdvbiddinghuizen@vakif.nl Yazici, tel.: 06-51539221 e-mail: Contactpersonen: Burhan Akce, tel.: 0321-332458 Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 e-mail: burhan_66@live.nl Burhan Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n W e e k e n d di e n s te n Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet

kan wachten tot de volgende werkdag: Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Avond-, nachten weekenddienst: kan tot deBinnen volgende werkdag: 0900wachten - 3336333 Spoedlijn huisartsen, voorkantoortijden: hulp die niet Avond-, nachten weekenddienst: 0321 331414 kan wachten tot de volgende werkdag: 0900 3336333 Binnen kantoortijden: Avond-, nacht- en weekenddienst: THUISVERPLEGING: Voor spoedgeval0321 - 331414 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelin0321 - 331414 THUISVERPLEGING: spoedgevalgenvoeding en uitleenVoor van verpleegartilen, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinkelen: 0900-8833. genvoeding en uitleen vanspoedgevallen, verpleegartiTHUISVERPLEGING: Voor kelen: 0900-8833. APOTHEEK: spoedrecepten is Kringvragen m.b.t.Voor hulpverlening, zuigelingenapotheeken Biddinghuizen geopend; op voeding uitleen van verpleegartikelen: APOTHEEK: Kringzaterdag vanVoor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur;is Buiten 0900-8833. apotheek Biddinghuizen geopend; op deze openingstijden: 0321-312702. zaterdag van Voor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur; kunt Buitenu APOTHEEK: DIERENARTS: 0321-12152. deze openingstijden: 0321-312702. bellen met Alphega apotheek Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. DIERENARTS: 0321-312152 VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK VERZEKERINGEN MORGENLAND: 0321-700207 Bij bevallingen en spoedONROEREND06-21588775 GOED VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN ONROEREND-

BELEGGINGEN Verloskundigen Dronten: 0321-382473. GOED PENSIOENEN Bij bevallingen en spoedHYPOTHEKEN 06-53659191 BELEGGINGEN DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB PENSIOENEN DRONTEN TELEFOON 0321-313774 DE REDE 12 POSTBUS 83 FAX 0321-312611 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3 3


Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur 2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 2

Afvalcontainer nodig?

Te l e f o o n n u m m e r s www.vanwerven.nl/webshop APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: 0321-332575. HUISARTSENPRAKTIJK: 0321-331414. TANDARTS: 0321-331070. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555.

THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

GICOM

Harderringweg16 Biddinghuizen 06-82509503 Voor uw Plant & Boom

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Uw advertentie hier?

Yarden Uitvaartverzekeringen Matthé Vos 06 45 70 2348

-APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service -Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

Noorderbaan 10 Biddinghuizen 0321 - 332484 www.autofaber.nl

Zien en ontzien

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Irene Algemene klachtenlijn op werkdagen: Nuiten 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerken en Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM AFD. BIDDINGHUIZEN 0321-331655 of 331368.Overlijden melden:Aleksandar 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN 24DE uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING.www.jager-uitvaartbegeleiding.nl AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 4Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen:

Gicom BV

COMPOSTING SYSTEMS

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

*Olie verversen *Banden *Accu’s *Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


De Nationale Voorleesdagen Beleef voorlezen met muziek in FlevoMeer Bibliotheek De Nationale Voorleesdagen 2020 Van woensdag 22 januari tot en met zaterdag 1 februari 2020 vinden voor de 17e keer De Nationale Voorleesdagen plaats. Een week lang zijn er allerlei voorleesactiviteiten bij FlevoMeer Bibliotheek. Daarnaast staan het Prentenboek van het Jaar Moppereend (Lemniscaat) en de andere negen prentenboeken uit de Prentenboeken Top 10 centraal tijdens de Voorleesdagen.

Meer weten over voorlezen of boekentips ontvangen? Kom dan langs bij één van de bibliotheken van FlevoMeer Bibliotheek. Op www.flevomeerbibliotheek.nl zijn alle voorleesactiviteiten en voorleesfeestjes te vinden.

Voorlezen met muziek Op woensdag 29 januari komt Anouk van DeVoorleeshoek.nl de mooiste verhalen voorlezen in de bibliotheek van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. En dit in combinatie met prenten en muziek. Beleef deze unieke combinatie om 11.00 uur in Biddinghuizen, 14.30 uur in Dronten en om 16.15 uur in Swifterbant. Haal snel jullie gratis kaartje op de website of bij de servicebalie. Anouk komt voorlezen aan kinderen van 2 tot 6 jaar. In FlevoMeer Bibliotheek Voorlezen maakt slimmer! Want voorlezen is goed voor de taalontwikkeling, zo komen peuters en kleuters in aanraking met nieuwe woorden, leren ze hoe een zin opgebouwd is en wordt hun woordenschat én taalbegrip vergroot. De tijd die ouders van 0- tot 6-jarige kinderen in 2018 aan voorlezen uit boekjes besteden, ligt op gemiddeld 27 minuten per dag. Dit is evenveel als in 2017, maar 14 minuten minder dan in 2016 (een daling van 34%). Daarom zijn, juist nu, De Nationale Voorleesdagen zo belangrijk. Wij stimuleren het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.

Klaverjassen bij BAS voetbal, BAS leden en andere dorpsgenoten zijn van harte welkom. Vrijdagavond 7 februari Aanvang 20:00 (Uiterlijk 19:45 aanmelden) Kantine BAS Voetbal Er worden 3 rondes Amsterdams met wisselende maat gespeeld, je kan dus ook alleen komen.

VA CA TU RE

Maatwerk sinds 1958

TECHNISCH TEKENAAR Je zal zorgen voor een optimale technische voorbereiding van de projecten. Je verzorgt het technisch tekenwerk in zowel 2D als 3D, de bouwaanvraag en neemt de projecten door met onze medewerkers in de fabriek. Enige ervaring met het tekenprogramma ‘Vectorworks’ is van belang.

Heb je op dit moment al vragen dan kan je altijd bellen met 0612674633.

Nogmaals, iedereen is welkom, ook niet BAS leden. Functie eisen

Enkele jaren werkervaring Vaardig in VectorWorks/AutoCAD Goede materiaalkennis

Wij bieden

Marktconform salaris Een gevarieerde functie Toekomstperspectief

Interesse? Bel 0321-331 472 of stuur een mail met

motivatie naar wendy@kraaikampwagenbouw.nl

WWW.KRAAIKAMPWAGENBOUW.NL 5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten.

Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparatie van sieraden en horloges.& of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische voet. Evt. via hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende klachten. www.muzitax.nl Bewust door Stratenmaker voor Oprit of Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar terras? stenen 3, leveren. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties van sieraden en horloges. Snoeien is Vakwerk Marc Custers matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Tel. Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 FOOTWORX –een MEDISCHE PEDICURE Na moedig gedragenDe ziekteTrimsalon is overleden, www.muzitax.nl voor Honden SalĂ­ Evers www.muzitax.nl De Kleine Kleine Allrounder, Allrounder, voor al al uw uw BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd in klussen in en om het huis. Voor vrijGediplomeerd trimster. ons trouwe lid en muzikaal begeleidster klussen in en om het huis. Voor vrijdiabetische-, reumatische-, spastische-, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. 06-38273917, trimsalonevers.nl blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. oncologische en alle andere risico330616, Voor uit Engels, 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uit het het Engels, Duits, Duits, voeten, met mogelijke vergoeding door Frans uu CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of of Russisch Russisch belt belt CAW de ziektekostenverzekeraars. Ook voor Vertaling & Vertaling & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook cosmetische voetbehandelingen. Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Karin Andringa Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Zonneweide 16, tel. 06-50405611, Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. Ook voor voor proeverijen. info@pedicurebiddinghuizen.nl Stratenmaker Wijnkoperij van Stratenmaker nodig nodig voor voor Oprit Oprit of of terterWijnkoperij van de de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc 2012ras? 2 Ook stenen 0 0leveren. 03 0Marc 2012 0 ag na www.vandelageweg.nl www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 0655797840 Ina's Hair-Service 55797840 Christelijke vrouwenorganisatie Passage. 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na Scoutingpad 9 Uw levensverhaal op www.inashairservice.nl Uw levensverhaal op papier. papier. Voor coniferen, heesters en sierlijke Uw coniferen, Voor een afspraakheesters belt u en sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/06bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 18484711 rink 18484711 info@schrijverij.net info@schrijverij.net rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16, 16, BidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, tel. 0320-288377. www.schrijverij.net dinghuizen, tel. 0320-288377. Openingstijden: Openingstijden: .. ma ma t/m t/m vrij vrij 13.00 13.00 -- 17.00 17.00 uur uur Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 17.00 Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur uur Jose Jose Gouwenberg Gouwenberg PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de het doet je goed en dat voel je! Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: DsMedex. Bregman tentenveld 19, Depositaire Mosselweg Voor uw binnen en buiten klusen binnen en buiten schilderwerken Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. Tel: onderhoudswerkzaamheden. 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 mob. 0610172196. Dagelijks om het laatste van het casco af 337030 of ofzijn mob.vrijwilligers 0610172196.druk in de weer Jolanda Aantjes - Lubbersen,

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Bel voor een vrijblijvende offerte

Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: te tel. maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Marc Custers Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, dia’s Videobanden, dia’s en en lp’s lp’s hier? e-mail: cobydeboer@planet.nl. Uw advertentie Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Quilten uw uu de doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het advertentie luchtbehandelingssysteem Uw Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoefthier? de deur deur Dronten Voor informatie kunt u bellen met: niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering Uw pedicure Biddinghuizen ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen voor o.a. voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel zoals diabetes, spastische, zoals diabetes, reuma, reuma, spastische, 0321-326533 / 06-11310835 oudere en verwaarloosde voet. oudere enTen verwaarloosde voet. Agrohulp Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Karin 06-50405611 Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 Biddinghuizen Info Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl TALPA, TALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845.

Schildersbedrijf Eiken en J. Buiten Eiken wijnvaten wijnvaten en regentonnen regentonnen ReginaState vatenhandel

/Jelly /Jelly Rolls Rolls en en benodigdheden.Neemt benodigdheden.Neemt uu snel kijkje Website en Stichting De Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt de morgen in R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ de bestelling bestelling morgen in huis huis hebben. hebben.

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

0321-326533 / 06-11310835 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

Schildersbedrijf J. Buiten

Noorderbaan38,Biddinghuizen Noorderbaan38,Biddinghuizen TT 0321 0321 -- 33 33 16 16 49 49 FF 0321 0321 -- 33 33 22 22 04 04 II www.hedibouw.nl www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en EE info@hedibouw.nl info@hedibouw.nl sauswerken.

Tevens ook het kwartsen van muren. Tel. 333558, mob. 06-41670881

* Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen * Bel voor een vrijblijvende offerte!

Tel: 0321-848043 of 06-11017610 WWW.GEERTSGLAS.NL

bedankt de vele vrijwilliPastor:gers G. Nijland, voor Ludgerusplein hun inzet 2,en Dronten, tel. 0321-312456. enthousiasme. Tevens een Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiWasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen.

BLONK Donateur worden?

ReginaState vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg Bremerbergweg 17 17 -- tel tel 334825 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

JA

Laat uw voeten deskundig verzorgen Baby op Kraamzorg nodig? Baby op komst? komst? Kraamzorg nodig? bij Medisch pedicuresalon ‘’Hellen’’ Bel KIDDO, Bel Kraamzorg Kraamzorg KIDDO,zijn uw Met ruim 20 jaar ervaring tel: 06 40 77 01 02 06 - 40 77 01 02 voeten intel: vertrouwde handen! Meer informatie: www.pedicuresalonhellen.nl Voor al naai en kunt uu Voor al uw uw en verstelwerk verstelwerk of direct eennaai afspraak maken Telefoon: tel:kunt 0321bellen met Mevr.Nijmeijer. bellen met Mevr.Nijmeijer. Telefoon: 333464 Parksingel 34 Biddinghuizen 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

Uw advertentie hier?

familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Oogstweg • 8256 SB Biddinghuizen Zeewolde; tel.7036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Zondag 8 juli Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen www.schaapholland.nl 10.00 uur: Klaas van Denderen Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. N 036-5222824 Secr.: HenriÍtte EHofman, S AJ Dronten, De Veluwse Snees 20, 8251 R tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het A N Odd Fellowhuis,TH E S De Ketting 6 S te Dronten. aanvangin10.00 specialist R N looduurDakbedekking, (tenzij A en zinkwerk, polyesterhars, U anders vermeld)

R O S Voor Dakwerk ILal uwR W SO L TenHepoxyhars, K I HWA onderhoud. S specialist in Zondag 15N juli W plamuren & 10.00 uur: polyesterhars, U U kunt vrijblijvend vragen: onderhoudsKo.l.v. Dienst mw.drs. Manneke epoxyhars, Bel 06- middelen 2141 6645 & plamuren

Wilsor kunstharsen

onderhoudsTurkse Mimar Moskee Noorderbaan 46-48 middelen Havenweg 3 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Openingstijden: 14.00 uur tot3319.00 Tel: 0321 11 67 uur Noorderbaan 46-48 Contactpersonen: Fax: 0321 33 10 74 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Mustafa Yazici, tel.: E-mail: 06-51539221 Tel: 0321 33 11 67 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 www.wilsor.nl Fax: 0321 33 10 74 e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL "! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door geE-mail: info@wilsor.nl Pianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. www.wilsor.nl Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Gemeente Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Vakantieopvang kan wachten tot de volgende werkdag: Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! De Waard BV Avond-, nachten weekenddienst: verleent Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag hierbij 8hierbij juli tot verleent tot schriftelijke schriftelijke wederopzegging wederopzegging machtiging machtiging aan: aan: Stichting Stichting Biddinghuizen Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 90 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de 0321 331414 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel - 8256 om van zijn / haar giro– of-bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan9016, 8256 AN HB Biddinghuizen, Biddinghuizen, Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten De Waard BV Bremerbergweg 16 Biddinghuizen groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. Bremerbergweg 16 -Biddinghuizen THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalLoonwerk en grondverzet groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. * Deuren ramen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 en Ruime len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal geĂŻnd. Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! Dit bedrag zal eenmaal eenmaal per per jaar jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiwww.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! Tel. 0321-331401 / Fax uitlaatmogelijkheden! Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Loonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Kopij adres Biddinghuizen Actueel Ruime binnenkennels met  

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is KringKantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! !"......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: T. 0321-332549 M. 06-51107527 Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... T. 0321-332549 06-51107527 De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA M.kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk   

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens

 

We e k e n d d i e n s t e n


Thijs Lijster in Filosofisch Café Dronten over ‘Kunst als ding dat denkt’ Het Filosofisch Café Dronten nodigt geïnteresseerden van harte uit voor een boeiende avond op vrijdag 31 januari a.s. met Thijs Lijster. Door werk van bekende kunstenaars te verbinden aan oude en nieuwe denkers, laat Thijs zien dat kunst niet alleen iets is om naar te kijken, of over na te denken, maar zelf ook een vorm van denken is. Ook verbindt hij dit met onderwerpen uit de cultuurfilosofie als zelfhulp en het financieel kapitalisme. De avond vindt plaats in het Odd Fellowhuis aan de Ketting 6 in Dronten en opgeven kan via info@filosofischcafedronten.nl De kunstenaars die Lijster onder de loep neemt zijn o.a. Maarten Baas, Marina Abramovic en Damien Hirst. Bij de filosofische denkers die hij bespreekt in zijn lezing neemt Walter Bejamin een rol in, een filosoof van Joodse afkomst met een bewogen levensverhaal en werk dat van invloed is op latere cultuurkritiek. Andere denkers die de revue passeren zijn o.a. Michel de Montagne en Boris Groys. Omdat Lijster zowel universitair docent kunst- als cultuurfilosofie is, kan hij in de lezing ook een beeld schetsen hoe het thema raakt aan uiteenlopende onderwerpen als de moderne ervaring van tijd, zelfhulp, post-truth, financieel kapitalisme en het antropoceen. Na deze boeiende avond zie je een kunstwerk niet meer alleen als een passief object, waar je

óver kunt spreken, denken, reflecteren en discussiëren. Het wordt een vorm van denken, letterlijk een denkvorm of denkbeeld. Het uitgangspunt van Thijs is dat kunst ‘terugdenkt.’ Geen eenrichtingsverkeer maar je krijgt ook iets terug en dit heeft ingrijpende gevolgen voor ons begrip van kunst, voor de praktijk van de kunstkritiek en voor de relatie tussen filosofie en kunst. Ofwel voor het kijken, het proeven en het denken.

Thijs Lijster (1981) is universitair docent kunst- en cultuurfilosofie aan de Faculteit der letteren van Rijksuniversiteit Groningen. Ook is hij postdoc onderzoeker aan het Culture Commons Quest van de Universiteit van Antwerpen. Hij studeerde Filosofie in Groningen en New York, ontving vele prijzen en publiceert regelmatig in kranten en tijdschriften als ‘De Groene Amsterdammer’, ‘Filosofie Magazine’ en ‘Metropolis M’. Ook heeft hij verschillende essays en boeken (mede) gepubliceerd. Wilt u bij deze avond zijn? Meldt u dan aan via info@filosofischcafédronten.nl De koffie en thee staan klaar om 19.30 en om 20.00 uur gaan we van start. Entree is € 7,50 p.p. te voldoen bij binnenkomst. In de pauze zijn drankjes verkrijgbaar. U bent van harte welkom in het Odd Fellow-huis aan de Ketting 6 in Dronten.

Sport, Fun en leefstijl voor iedereen

• Bootcamp • Sport tijdens en na zwangerschap • Seniorensport • SlowSports • Yoga www.vitaaloveral.nl 7


Internet adres: Internet adres: http://www.basvoetbal.nl http://www.basvoetbal.nl Internet adres: Teletekst Omroep Flevoland: Teletekst Omroep Flevoland: http://www.basvoetbal.nl pagina 658. pagina 658. Teletekst Omroep Flevoland: pagina 658.

Nieuws en en agenda vanvan BAS Tennis Nieuws agenda BAS Tennis TeTn i si s e nnn Vo aa ll op op internet: www.bastennis.nl Ve otebt b internet: www.bastennis.nl Nieuws en agenda van BAS Tennis Te n n i s Vo e t b a l op internet: www.bastennis.nl Kantinedienst BAS tennis: Kantinedienst BAS tennis: Oranjecamping volgeboekt Uitslagen BAS voetbal zaterdag 18 januari Oranjecamping volgeboekt Dag Datum Tijd Bijz. DagBAS tennis: Datum Tijd Bijz. Kantinedienst Oranjecamping volgeboekt Maandag 2-jul Jan de Ruiter 19.30 uur etiketten!! Maandag 2-jul Jan de RuiterTijd 19.30 Dag Datum Bijz. uur etiketten!!

Nog eeneen paar weken enen dan is het zozo ver: opop maandag 2323 julijuli start dede Dinsdag Thuis Uit Uitslag Nog paar weken dan is het ver: maandag start 3-jul André Smits uuruur Dinsdag André Smits19.30 uur19.30 19.30 Maandag 2-jul Jan de3-jul Ruiter etiketten!! BAS 1 Buitenboys 1 1-4 tiende editie van hethet BAS Voetbal Jeugdkamp. DitDit jaar is is hethet thema tiende editie van BAS Voetbal Jeugdkamp. jaar thema 4-jul ----------een paar weken en dan is het zo ver: op maandag 23 juli start de Dinsdag Woensdag Woensdag 4-jul ----------3-jul André Smits 19.30 uur BAS JO10-1 Unicum JO10-2 6-7 “Oranjecamping” enenwordt het gehouden in inDrenthe. “Oranjecamping” wordt hetkamp kamp gehouden Drenthe.Het Het Donderdag 5-jul ----------Donderdag 5-jul de editie van het BAS Voetbal Jeugdkamp. Dit jaar is het thema Woensdag 4-jul ----------- ----------BAS JO10-2 ASV Dronten JO10-3 3-12 programma is klaar, dede bus is geregeld. Binnenkort krijgen alle deelprogramma is klaar, bus is geregeld. Binnenkort krijgen alle deelVrijdag 6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur Vrijdag 6-jul Jan-Roelf van der Stelt anjecamping” en wordt het kamp gehouden in Drenthe. Het Donderdag 5-jul ----------- 19.30 uur BAS JO15-2 Owios JO15-2 4-5 nemers eeneen programmaboekje in in dede bus. Zaterdag 7-jul ----------nemers programmaboekje bus. Zaterdag 7-julvan der Stelt 19.30 uur ----------gramma is klaar, de bus is geregeld. BAS Binnenkort BAS JO12-1 JO12-2 krijgen alle deel- Vrijdag 14-3 6-jul Jan-Roelf Zondag 8-jul ----------Zondag 8-jul ers eenBAS programmaboekje in de bus.ESC JO9-2 JO 9-1 6-7 Zaterdag 7-jul ----------- ----------Voor ouders / verzorgers vanvandededeelnemers: 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur Voorallealle deelnemers:denk denkeraan eraanopoptijd tijd Maandag Maandag 9-jul Christel Swagemakers Batavia '90 ouders JO15-1 / verzorgersBAS JO15-1 4-2 Zondag 8-jul ----------- 19.30 uur te te betalen. Voor dede EE t/mt/m CC is is hethet 5555 euro p.p. Voor dede F-jeugd is is hethet Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur betalen. Voor euro p.p. Voor F-jeugd Dinsdag 10-jul Wiebrand 19.30 Veenstra ESC JO11-1 BAS JO11-1 10-1 alle ouders / verzorgers van de deelnemers: denk eraan op tijd Maandag 9-jul Christel Swagemakers uur 19.30 uur 30FC euro p.p. Voor wiewienog niet betaald heeft: hethetbedrag graag deze Woensdag 11-jul ----------30 euro p.p. Voor nog niet betaald heeft: bedrag graag deze Woensdag 11-jul ----------Horst JO9M BAS JO9-2 8-2 etalen. Voor de E t/m C is het 55 euro p.p. Voor de F-jeugd is het Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur week overmaken opop rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal 12-jul ----------week rekeningnummer t.n.v. BAS voetbal Donderdag 12-jul Zeewolde MO15-2 3-3 Donderdag uro p.p. Voorovermaken wie nog niet betaald BAS heeft:MO15-1 het11.25.72.219 bedrag graag deze Woensdag 11-jul ----------- ----------o.v.v. Jeugdkamp, naam speler enen team. Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur o.v.v. Jeugdkamp, naam speler team. Vrijdag 13-jul Danny Versteegt k overmaken op rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal Donderdag 12-jul ----------- 19.30 uur Zaterdag 14-jul ----------Zaterdag 14-jul ----------Programma BAS voetbal zaterdag 25 januari . Jeugdkamp, naam speler en team. Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur Zondag 15-jul ----------Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal 15-jul Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal Zaterdag Zondag 14-jul ----------- ----------Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur Maandag 16-jul Liesbeth Luykx Thuis Uit Tijd Zondag 15-jul ----------- 19.30 uur anisatie Jeugdkamp BAS Voetbal Dinsdag 17-jul ----------Rouveen SC 1 BAS 1 14:30 Dinsdag 17-jul Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur ----------18-jul ----------Sparta Nijkerk JO12-4 BAS JO12-1 8:30 Woensdag Woensdag 18-jul ----------Dinsdag 17-jul ----------voor Pasfoto`s voor Donderdag 19-jul ----------SDC Putten JO10-6 Pasfoto`s BAS JO10-2G 10:30 Donderdag 19-jul Woensdag 18-jul ----------- ----------20-jul ----------Terschuurse Boys 2 BAS 2 12:00 Vrijdag Vrijdag 20-jul Pasfoto`s voor spelerspassen - -update 19-jul ----------- ----------spelerspassen update Donderdag 21-jul ----------Nunspeet JO12-2 BAS JO12-2 10:00 Zaterdag Zaterdag 21-jul Vrijdag 20-jul ----------- ----------spelerspassen - update Berkum JO13-2 BAS JO13-1 10:00 Zondag 22-jul ----------Zondag 22-jul Zaterdag 21-jul ----------- ----------AlESC eeneen aantal weken is is viavia dede sitesite van BAS Voetbal te te lezen welke Al aantal weken van BAS Voetbal lezen welke Maandag JO15-3 BAS JO15-2 12:00 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur Maandag 23-jul Jeroen Engwerda Zondag 22-jul ----------- 19.30 uur spelers eeneen pasfoto in moeten leveren. Helaas heeft nog maar eeneen klein spelers pasfoto moeten leveren. Helaas maar klein Dinsdag OWIOS JO17-2 10:30 24-jul ----------en aantal weken is via deinsite vanBAS BASJO17-2 Voetbal teheeft lezennog welke Dinsdag 24-jul Maandag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur ----------deelHarde hier gehoor Het inleveren van is is Woensdag JO19-2 BAS JO19-2 15:00 hier gehooraan aangegeven. gegeven. Het inleveren vaneen eenpasfoto pasfoto 25-jul ----------ers een'tdeel pasfoto in moeten leveren. Helaas heeft nog maar een klein Woensdag 25-jul Dinsdag 24-jul ----------- ----------verplicht. Wacht niet te te lang meer, anders loop je je risico datdat je na dede Donderdag JO9-2 ESC JO9-4 10:30 verplicht. Wacht niet lang meer, anders risico na 26-jul ----------hier BAS gehoor aan gegeven. Het inleveren van loop een pasfoto is je Donderdag 26-jul Woensdag 25-jul ----------- ----------BAS JO9-1 Swift'64 JO9-1 10:30 Vrijdag zomerstop niet vanaf hethet begin mee kunt spelen. zomerstop niet vanaf begin mee spelen. 27-jul ----------licht. Wacht niet te lang meer, anders loopkunt je risico dat je na de Donderdag Vrijdag 27-jul 26-jul ----------- ----------BAS JO11-1 Unicum JO11-3 9:00 Zaterdag 28-jul ----------Dennis Kloosterman Zaterdag 28-jul erstopBAS niet vanaf het begin mee kunt spelen. Vrijdag 27-jul ----------- ----------JO15-1 Unicum JO15-2 10:30 Zondag Geen geldige paspas = niet spelen. Geen geldige = niet spelen. 29-jul ----------Zondag 29-jul ----------Zaterdag 28-jul ----------- van BAS JO8-1 Unicum JO8-4 10:30 Maandag Sportvrijwilliger 30-jul Frank Bes 19.30 uurhet Jaar! Maandag 30-jul Frank Bes n geldige pas = niet spelen. 29-jul ----------- 19.30 uur BAS JO19-1 Zeewolde JO19-1 spelers nog geenZondag 12:00 Op hethet moment vanvan schrijven hebben onderstaande pas31-jul ----------Op moment schrijven hebben onderstaande spelers nog geen pas- Dinsdag Dinsdag 31-jul ----------BAS JO17-1 en zij moeten dit asv JO17-1 14:30 Maandag 30-jul Frank Bes Tennis & Padel 19.30 Supertrots is BAS opuur één van haar vrijwilligers: Dennis foto ingeleverd zsmDronten doen! foto ingeleverd en hebben zij moeten dit doen! het moment van schrijven onderstaande spelersMO15-1 nog geen pas- Dinsdag BAS MO15-1 sc zsm Genemuiden 9:00 31-jul ----------Kloosterman is tijdens de sportverkiezingen van de Gemeente Dronten ingeleverd en zij moeten dit zsm doen! gekozen tot Sportvrijwilliger van het Jaar. Nieuwe D-pupillen: Nieuwe D-pupillen: SilSil Bosch Bosch uwe D-pupillen: Zoals Dennis treffend zei na het winnen van de prijs: 'Een prijs met mijn Meer informatie: Meer informatie: Dirk Bouma Moelker, tel:tel: 332902 naam, maar gericht aan iedereen die Daan helpt bij de evenementen en activiteiBosch Dirk Bouma Daan Moelker, 332902 V o l l e y b a l V o l l e y b a l Stef Bregman Meer informatie: e-mail: moelker@solcon.nl e-mail: moelker@solcon.nl ten op onze club." BoumaStef Bregman Daan Moelker, tel: 332902 Christiaan Burgers Vo l l e y b a l Christiaan Burgers Bregman e-mail: moelker@solcon.nl Lars Dodde Lars Dodde En zo is het! Gefeliciteerd Dennis namens alle leden, vrijwilligers en bestiaan Burgers Abdel El Achak stuur van BAS Tennis & Padel. DoddeAbdel El Achak Ruben Gort Ruben Gort el El Achak BB CCB B i l jia r tr t Sven Huizinga lj a BB en GortSven Huizinga RikRik Kromhout B B C B i l j a r t Maak kennis met padel! n Huizinga Kromhout Bas vanvan Luenen Bas Luenen Kromhout Jorden Muntslag Jorden Muntslag van Luenen BAS Tennis & Padel heeft sinds juni 2019 de beschikking over 2 padelRoy Peet Roy Peet en Muntslag banen. Om Biddinghuizen kennis te laten maken met deze vrij nieuwe Leander Touw aeen dd mieder i ni n tuit ot n Peet Leander Touw sport nodigenB wij B a m oomndeze sport te ontdekken. Dagan Verkruijssen Dagan Verkruijssen nder Touw B ad min t on Selim Yildiz Selim Yildiz Vrije & gratis inloop op vrijdagavond an Verkruijssen Timothy Zillmer Vanaf vrijdag 10 januari 2020 mag iedereen die dat wil komen kennismaken m YildizTimothy Zillmer met de padelsport. Iedere vrijdag vanaf 10 januari tot en met eind maart contact: othy Zillmer contact: Vervanging spelerspas: J uJeen dd o organiseren wij open 19.00 uur op ons park. Vervanging spelerspas: u o inloop vanafsecretariaat@basjudo.nl Henri Bolmer Uiteraard valt alles alleen tecontact: organiserensecretariaat@basjudo.nl als de banen bespeelbaar zijn. Dat Bolmer 0321-332827 vangingHenri spelerspas: J u d o 0321-332827 secretariaat@basjudo.nl betekent dus dat er bij regen / sneeuw of strenge vorst niet gespeeld kan Desiree Bosch Desiree Bosch Bas Judo ri Bolmer Bas Judo worden. 0321-332827 Dirk vanvan Dijk Dirk Dijk www.basjudo.nl Afmelden trainingen: ree Bosch www.basjudo.nl Afmelden trainingen: zullen dit tijdig communiceren met de belangstellenden. Bas Judo Wij Bart vanvan Dongen Bart Dongen Woensdag judo: secretariaat van Dijk Woensdag judo: secretariaat www.basjudo.nl Afmelden trainingen: Milan vanvan derder Geest Milan Geest wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert van Dongen wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert Geef je op! Woensdag judo: secretariaat Jamie vanvan Houten Jamie Houten wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl JiuJiu jitsu: Jacco n van der Geest wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Wij willen graag van te voren wetenjudo: wie erGert belangstelling heeft. Je belangjitsu: Jacco wedstrijdsecr: Vrijdag Nigel Kerkhoff Nigel Kerkhoff e van Houten stelling kun je aangeven middels een e-mail naar: wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco Peter Knol Peter Knol inloop.padel@bastennis.nl l Kerkhoff Marc vanvan Nieuwenhuijzen Marc Nieuwenhuijzen r Knol Edo Oosting Edo Oosting atea skunnen ksektebtverwelkomen. aa ll Wij hopenBjeB c van Nieuwenhuijzen b Danny Schutte OostingDanny Schutte B a(kunnen) s k e tZaaiviool bzorgen a l voor Djaimie Vermeer Wij padelrackets Djaimie Vermeer Sleuteladres: 11,11, tel; 843262 ny Schutte Sleuteladres: Zaaiviool tel; 843262 en padelballen. Je hoeft alleen je enthousiasme mee te nemen. Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11,11, Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool mie Vermeer Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 8256 ETET Biddinghuizen. Tel. 843262 Pasfoto’s inleveren bijbij Allard Stuifzand, Parksingel 61.61. 8256 Biddinghuizen. Tel. 843262 Pasfoto’s inleveren Allard Stuifzand, Parksingel Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, fluiten Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, enen tafelen opop dede Zien we joualle opactuele ons park?? Kijk voor informatie over wedstrijden, fluiten tafelen LetLet op:op: vergeet niet je je naam achter opop dede foto te zetten! vergeet naam achter 8256 ET site Biddinghuizen. Tel. 843262 oto’s inleveren bij Allardniet Stuifzand, Parksingel 61. foto te zetten! vanvan BAS-basketball: www.basbasketball.nl site BAS-basketball: www.basbasketball.nl Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal 8 55 d/Seniorencommissie BAS Voetbal

5


contact: secretariaat@basjudo.nl 0321-332827 Bas Judo BAS BUDO: Contact: www.basbudo.nl secretariaat@basbudo.nl www.basjudo.nl Afmelden trainingen: Woensdag judo: secretariaat Nieuw judo pak: Trainers: wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert basbudojudopak@gmail.com Jiu Lesjitsu: groepJacco 1 & 2 Daniël Wassenaar. wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl 2e Dan Les groep 3 & 4 Dolf Karelsen. 4e Dan

B udo

Bas ketba l

a s k e tPROEF b a l LES. Maak een afspraak via: 3xBGRATIS secretariaat@basbudo.nl Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, Woensdag: 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Techniektraining: Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de Les 1: 17.00–17.45 uur site groep van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Les groep 2: 17.45–18.30 uur Wedstrijdtraining: 18.30–19.15 uur (voor geselecteerde judoka’s uit les groep 2 en 3) Les groep 3: Les groep 4:

5

19.15–20.00 uur 20.00–21.15 uur

Afmelden trainingen: Woensdag bij secretariaat@basbudo.nl (voor 16.45 uur).

Training ‘Beweeglessen jonge kinderen’ voor medewerkers Kinderopvang Dronten Op maandag 20 januari worden enkele pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Dronten getraind in het geven van beweeglessen voor jonge kinderen. Deze training wordt verzorgd door JOGG Dronten in samenwerking met de Buurtsportcoaches van Sport in Dronten. Door de pedagogisch medewerkers te trainen zet Kinderopvang Dronten zich in om meer kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar al regelmatig in beweging te zetten. De samenwerking is tot stand gekomen doordat beiden partijen hetzelfde doel hebben, namelijk een gezonde omgeving creëren voor onze kinderen en daarmee een gezonde toekomst. Naast het feit dat de pedagogisch medewerkers worden getraind wordt er ook een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Kindervang Dronten, de gemeente Dronten en JOGG Dronten. Vanuit de gemeente zal wethouder Irene Korting hierbij betrokken zijn. Eerder sloot de Albert Heijn Dronten Centrum en West ook al aan bij JOGG Dronten. ‘’Door zoveel mogelijk publieke en private organisaties bij JOGG Dronten te betrekken, proberen we een grote beweging tot stand te brengen met wie we samen werken aan de gezondheid van onze jeugd’’, aldus Aylin van Duinen, JOGG-projectleider Dronten.

Aware Sports start met kickboksen voor kinderen in Swifterbant Aware Sports start speciaal voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar een Kickboksgroep in Swifterbant. Donderdag 30 januari is de eerste training in sporthal De Steiger. Tijdens naschoolse activiteiten die de buursportcoaches van Sport in Dronten organiseren, werd regelmatig de vraag gesteld om te voorzien in kickboksen. Nadat er clinics zijn georganiseerd op de basisscholen bleek er genoeg animo om trainingen op te starten. Huda Pater van Aware Sports geeft uitvoering aan de trainingen. Alle kinderen in de leeftijd tussen 6 en 12 jaar zijn welkom van 17.30 uur tot 18.30 uur in De Steiger. De eerste training is gratis en daarna wordt een contributie gevraagd van €3.75 per training of €15 per maand. Voor vragen of meer informatie kan contact opgenomen worden met Huda Pater via info@aware-sports.nl.

VA CA TU RE

Maatwerk sinds 1958

TIMMERMAN Mouwen opstropen en aan de slag. Als timmerman ben je een échte aanpakker. Vanaf de bouw van de constructie tot aan het plakken van de plinten, alles gaat met oog voor detail. Maatwerk staat bij ons voorop, we zijn pas klaar als de klant én wij tevreden zijn. Ga jij deze uitdaging aan?

Functie eisen

Uw advertentie hier?

Enkele jaren werkervaring In fysiek goede staat Een flexibele instelling

Wij bieden

Marktconform salaris Een gevarieerde functie Toekomstperspectief

Interesse? Bel 0321-331 472 of stuur een mail met

motivatie naar wendy@kraaikampwagenbouw.nl

WWW.KRAAIKAMPWAGENBOUW.NL 9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij er-8 de8 ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen 330616, mob. 06-11218658. Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 verversen GICOM loodgieterswerk www.schaapholland.nl Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst Telefoon 0321-335050 0321-335051 nieuwbouw - casco verwarming www.schaapholland.nl Plantweg 15 de Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling www.schaapholland.nl 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar www.schaapholland.nl het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk N menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek E R S- verhardingen Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl N *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde O Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 E R R Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten SEN LOGOPEDIE: 0321-333493. A SO 0624127084 (0321) 38 60 60 R 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler je zelf controleren H RS N *Koppakkingen L muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, hebmoet meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK A O S I T * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 E R R De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: S Hbouw S begeleiding voor A L verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles specialist in en VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl IN W TO festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje H R LS * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix A T specialist in renovatie van: polyesterhars, UI SS W N K specialist in LS Hpolyesterhars, Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. W N T schuren - bewaringen epoxyhars, UI van Teddy Scholten: ‘weet jeâ€?.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein polyesterhars, KU S specialist in CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06W epoxyhars, plamuren & woningen - verhardingen N K maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor epoxyhars, heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, polyesterhars, U PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net plamuren & onderhoudse.d. levering bouwmat. K plamuren & epoxyhars, 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net onderhoudsSchilderwerk Beglazing middelen ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren onderhoudsplamuren & worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom middelen Wilsor kunstharsen begeleiding voor -APK keuring middelen THUISZORG ICARE onderhoudsonderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking Houtsanering Noorderbaan 46-48 Wilsor kunstharsen kunnen we de uitgebloeide takken met de helft inkorten om zo een stevizelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. Wilsor kunstharsen middelen 8256 PR Biddinghuizen 46-48 -Lease service Noorderbaan langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad Noorderbaan 46-48 spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen Wilsor kunstharsen uitdeuken zonder spuiten, leenauto Tel: 0321 33 11 67 PR Biddinghuizen Biddinghuizen -Airco service 8256 8256 PR uur: 8085 SG Doornspijk Noorderbaan 46-48 JoseinGouwenberg T 0321 33 revue. 16 49 Er werd soms Fax:0321 0321 vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in -een Tel: 0321 3333 1110 6774 Tel: 33 11 67 beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: 8256 PR Biddinghuizen Noorderbaan 19-21 Naar de schoonheidsspecialiste, E-mail: info@wilsor.nl F 0321 33 22 04 Fax: 0321 33 10 74 0321 33 10 74 Mocht u tijdens een wandeling of fietstocht over de Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00 uur: 0321-333255. Tel: 0321 33 11 67 geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat al in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl het doet jeop goed voel www.hedibouw.nl www.wilsor.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icare Verpleging endat verzorging Fax: 0321 33 10 74 dan eens bij en school De je! Tamarisk: HierI aan de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, www.wilsor.nl Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 van tot 23.00 uur, E-mail: info@wilsor.nl haar ben ik745 erin gerold. www.wilsor.nl info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 zeker 13 E340 458bepaalde - Tel: 0321 - 33 21 46 Tamarix net is07.00 uitgebloeid maar een schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833die voor overige tijden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 www.wilsor.nl Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen DiĂŤtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

Werkplaats focwa normen De Waard BV 0321volgens -BV 332484 De Waard normen De Waard BV Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl De Waard BV Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

Ploegschaar 58, Biddinghuizen Loonwerk en grondverzet grondverzet www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Loonwerk en Loonwerk en grondverzet www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Loonwerk en /grondverzet Tel. Fax0321-333189 0321-333189 Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax

Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189

Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV installatie service onderhoud

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling *Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

www.wouda.nl

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO LEKKERKERKER

MACHTIGINGSCOUPON

DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ

Autoschade

YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUVEHZHJ JHYHOUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS ZLM]HULQJ DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Schilderwerk -EHXUVZDQGHQ Beglazing IXOO FRORUV RQWZHUS à \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO EHZHJ ZLM]HULQJ YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV EHGULMIVNOHGLQJ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 JHYHOUHFODPH HQ RQWZHUS YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUVEHOHWWHULQJ EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU ]XLOHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Wandafwerking - EHGUXNNHQ Houtsanering Schade taxatie, schade reparatie, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 OLFKWUHFODPH HQ RQWZHUS Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto EHGULMIVNOHGLQJEHGUXNNHQ EHGUXNNHQVSDQGRHNHQ VSDQGRHNHQ LQ LQ IUDPH IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 EHGULMIVNOHGLQJ EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ HQ RQWZHUS RQWZHUS YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ beschikbaar. YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ DAAR RED JE LEVENS MEE Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie,

2012 2

0

0

03 0

2012

1-1-2

0

ag na 10

Belt u naar Giennes Bies

kn wa bew

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

â‚Ź6 bee Te Ei van ge â‚Ź Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 groot: â‚Ź......................................................... automatisch af te laten schrijven. Machinebouw Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geĂŻnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hemtechniek zoekt Machinebouw Transport Machinebouw SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Machinebouw Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, en alles van Hem verwacht.CV EN WATER

De vi De gez gez alle alle tele tele

Service inTelefoon afvaltransport Een adres waar uwNoorderbaan belangen voorop staan Biddinghuizen 0321 - 33 11 45 Noorderbaan88, 88,8256 8256PR PR Biddinghuizen Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 Korenmaaier 13-15 Noorderbaan 88, 8256 Biddinghuizen tel. fax. 0321 -- 330101 tel.0321 0321- -333310, 333310, fax.PR 0321 330101 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl Tel.: (0321) 330120 / tel. 330777 (0321) 330690 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 0321- -Fax: 333310, fax. 0321 - 330101

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Transport techniek Trappen en balustrades Transport techniek Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... DEALER ATAG en VERWARMING Trappen balustrades jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren Trappen balustrades DEALER ATAGen VERWARMING Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen Service in afvaltransport www.alphabiddinghuizen.nl Service in afvaltransport tel. 0321 - 333310, fax. 0321 - 330101 9

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Transport techniek De Bijbel Klaagliederen 3:25 financiele administraties -Bron: ondernemingsplan Service afvaltransport Trappeninen balustrades

8

8

8256 SK Biddinghuizen

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

E-mail: j.looman@hetnet.nl

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


Bibliotheek en SeniorWeb geven cursus ‘Werken met de elektronische overheid’

Word Digisterker bij FlevoMeer Bibliotheek Dronten

De overheid werkt steeds meer digitaal en met een persoonlijke DigiD. Of het nu gaat om het aanvragen van zorg of huurtoeslag, het doorgeven van een verhuizing of om werk zoeken. Ook de aankondiging van het verdwijnen van de ‘blauwe envelop’ heeft bij mensen veel onrust veroorzaakt. Om iedereen te helpen wegwijs te worden in deze nieuwe situatie wordt vanaf donderdag 6 februari vier weken lang de gratis cursus Werken met de elektronische overheid gegeven in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Deze cursus wordt georganiseerd samen met SeniorWeb Dronten. Wegwijs in digitale overheid De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van anderhalf uur. Het is geen internetcursus, er wordt dus enige digitale ervaring verwacht van de deelne-

Driedorpenloop Swifterbant zaterdag 25-1-2020 Op zaterdag 25 januari organiseert atletiekvereniging Flevo Delta uit Dronten voor de 37e keer de DRIE dorpenloop in Swifterbant. Inschrijven kan vanaf 9:30 uur bij voetbalvereniging Swift aan de Sportweg 6 Swifterbant. Start locatie kruising Bosweg/ Randweg. De 1 kilometer voor jeugd t/m 12 jaar start om 10;30 uur. Om 10;45 uur wordt er gestart voor 3, 6, 9, 12 of 15 kilometer. Traditioneel zijn de scholen uit Swifterbant sterk vertegenwoordigd, veel ouders en Opa en Oma’s langs het parcours.

mers. Ook moet je in het bezit zijn van een e-mailadres. De cursus start op donderdag 6 februari. Er zijn 2 instapmomenten, gelijk vanaf les 1 of pas vanaf les 2. In de eerste les wordt er een DigiD aangemaakt. Als je al een DigiD hebt, kun je instappen vanaf les 2. Het tweede deel van de cursus begint op 13 februari. De lestijden zijn van 10.45 tot 12.15 uur in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Je kunt je aanmelden via de balie, of via www.flevomeerbibliotheek.nl. De lessen zijn gratis. Zie voor meer informatie over Digisterker ook: www.digisterker.nl Iedereen is uitgenodigd voor deze praktische cursus in FlevoMeer Bibliotheek Dronten op donderdag 6, 13, 20 en 27 februari.

Zaterdag 25  januari.   Een  gezellige  avond  van  

voor alle  kinderen  van  de  basisschool.  

Het onderwerp  van  deze  avond  is:  ‘Nieuwe  vrienden’.     We  gaan  bouwen  met  LEGO.  Bouwen  over  vriendschap,  zoals  in  Bijbelverhalen  OF  zelf  iets   verzinnen  dat  over  vriendschap  gaat  OF  samen  met  (nieuwe)vrienden  met  LEGO  bouwen   We  beginnen  om  18.30u.  Vanaf  18.15u  ben  je  welkom  in  het  Educatief  Centrum,  bij  de  bibliotheek.     Heb  je  tijd  en  zin  in  een  gezellige  avond  en  bouwen  met  LEGO…….Dan  ben  je  van  harte   welkom  op  zaterdag  25  januari  vanaf  18.15u.   Neem  gerust  al  je  vriendjes  en  vriendinnetjes  mee!    

Gezellige recreatieve loop voor iedereen. Voor info zie www.avflevodelta.nl Mail driedorpenloop@avflevodelta. nl Volgende loop is op 29 februari in Biddinghuizen, en op 28 maart in Dronten.

Uw advertentie hier?

11


Plastic Soup Foundation zet eerste juridische stappen tegen structurele plasticvervuiling AMSTERDAM - De naar schatting 24 miljoen plastickorrels die uit de lading van de MSC Zoe op de Nederlandse kust zijn aangespoeld, vormen een fractie van de onvoorstelbare hoeveelheden korrels die dag in dag uit door de plasticindustrie in het milieu worden ‘gemorst’. Elk jaar belanden in de Europese Unie ruim 8 biljoen van dit soort microplastics in de natuur, ofwel 23 miljard per dag.

De onderzoekers concluderen dat de vervuiling door plasticproducenten in Nederland en Vlaanderen in het productieproces totaal ontspoord is. ‘De vrijwillige gedragscode van de plasticindustrie, Ocean Clean Sweep, is vrijblijvend en volstrekt niet toereikend om dit probleem op te lossen’, zegt Princen. ‘De grootschalige en structurele omvang van de vervuiling duidt erop dat toezicht en effectieve handhaving al lange tijd ontbreken. Bestaande milieuwetten worden onvoldoende toegepast om de lekkage van plastickorrels naar het milieu aan te pakken en te voorkomen.’

prik bord! Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week MOGEN JE PROBLEMEN DIT JAAR NET ZO LANG DUREN ALS JE GOEDE VOORNEMENS Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508 Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Handhavingsverzoek De Plastic Soup Foundation heeft deze week daarom als eerste in Europa juridische stappen gezet om deze vorm van vervuiling te stoppen. Via milieuadvocaten Rogier Hörchner en Faton Bajrami is een handhavingsverzoek ingediend bij DCMR, de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en vijftien gemeenten in de regio Rijnmond. Het verzoek heeft onder andere als doel om de Rotterdamse plasticproducent Ducor Petrochemicals te dwingen de omgeving van het bedrijfsterrein schoon te maken en te houden. Op oevers in de directe nabijheid van Ducor Petrochemicals liggen vele tientallen miljoenen korrels. Omdat ongeveer de helft van de geproduceerde plasticsoorten niet in water blijft drijven, is in het handhavingsverzoek ook gevraagd om het rivierslib van de Rotterdamse haven te onderzoeken op plasticvervuiling. ‘Dit is pas het eerste in een reeks van beoogde handhavingsverzoeken. We zullen dit vaker gaan doen en desnoods via de rechter afdwingen dat de overheid haar werk gaat doen,’ aldus Westerbos. ‘Maar we beginnen met Rotterdam, de locatie het dichtst bij onze eigen Noordzee.’ Ducor en DCMR zijn overigens al langer op de hoogte van de plastic lekkage. Er is tot op heden nog niets opgeruimd en zelfs bij de poort van het bedrijf gaat het al mis. Een stille ramp De gevolgen van de vervuiling blijven niet beperkt tot de productielocaties. Via doorgaande wegen, het rioolstelsel en rivieren verspreiden de plastickorrels zich als een olievlek over zeeën en oceanen, waar opruimen ondoenlijk is. ‘Wereldwijd spoelen ze met miljoenen aan op oevers en stranden. Dat is de stille ramp die gaande is’, aldus Westerbos. Vogels en zeedieren die deze korrels voor voedsel aanzien, krijgen interne verwondingen, groeien langzamer en sterven zelfs de hongerdood omdat hun maag al is gevuld met plastic. Tevens is aangetoond dat de korrels chemicaliën aantrekken waardoor ze een giftige pil vormen voor de dieren die ze eten. Na verloop van tijd fragmenteren de korrels tot nog kleinere microplastics en eindigen in ons drinkwater, ons eten en de lucht die we inademen. Met alle mogelijke gevolgen voor onze menselijke gezondheid. Ook plastic in Natura 2000-gebieden Uit eerder onderzoek in het kader van het Schone Rivieren-project, waarin Plastic Soup Foundation participeert, bleek dat op bijna de helft van de meer dan 200 meetlocaties langs Maas en Waal plastickorrels zijn gevonden. Aanvullend onderzoek toont aan dat de oevers van de Westerschelde en de Grensmaas, beschermde Natura 2000-gebieden, zijn bezaaid met duizenden plastickorrels per vierkante meter. In Zeeland zijn op de oevers van de Westerschelde overal sporen van de vele plasticproducenten in de Antwerpse haven gevonden. Westerbos: ‘Ik roep de Europese Commissie op om deze natuurgebieden daadwerkelijk te gaan beschermen conform de Europese Habitatrichtlijn. Het is definitief afgelopen met ons vertrouwen dat de industrie dit zelf goed zal oplossen. Er zijn duidelijke regels nodig vanuit de overheid met harde consequenties.’ Amerikaanse plasticindustrie veroordeeld Ook in Amerika hebben organisaties zoals Plastic Soup Foundation én particulieren een juridische weg bewand, en met succes. In 2019 zijn een plasticfabrikant en een grote distributeur aangeklaagd wegens grootschalige vervuiling met plastickorrels: Formosa Plastics in Texas en Frontier Logistics in South Carolina. In Texas was het Diane Wilson, een gepensioneerde garnalenvisser, die haar omgeving steeds verder vervuild zag raken met plastickorrels en daarvan structureel bewijs verzamelde. Ze stapte naar de rechter en is in 2019 volledig in het gelijk gesteld. Formosa Plastics werd in het vonnis betiteld als ‘serial offender’. De fabrikant heeft ingestemd met een schikking van vijftig miljoen dollar wegens het jarenlang illegaal dumpen van miljarden plastickorrels in Lavaca Bay en andere waterwegen. Daarnaast heeft het bedrijf een zogenaamde ‘zero discharge’-belofte gedaan: het zal in de toekomst geen enkele nurdle uit het productieproces naar het milieu laten lekken en bovendien alle veroorzaakte vervuiling opruimen. Plastic Soup Foundation hoopt op soortgelijke resultaten in Nederland en de rest van Europa en werkt daartoe samen met Break Free From Plastic en The Great Nurdle Hunt.

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

Plastic Soup Foundation maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor mens, dier en milieu. Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: ‘Als je de omvang van verspilde korrels in Europa nog enigszins wilt behappen, moet je het omrekenen naar per seconde. Dan heb je het over ruim 265.000 korrels per seconde. Dat is een hele stevige hagelbui van plastic!’ Sterk vervuilde locaties in Rotterdam, Limburg en Antwerpen. Onderzoekers van de Plastic Soup Foundation, Michiel Princen en Robert Möhring, gingen in het afgelopen half jaar langs de fabrieken van grote internationale plasticproducenten op het industrieterrein Chemelot in Zuid-Limburg, in de haven van Rotterdam en in de haven van Antwerpen. De laatste is het grootste knooppunt van plasticproductie in Europa. Op deze locaties zijn producenten gevestigd als Sabic, Ineos, BASF, Borealis, Covestro en Ducor Petrochemicals. De enorme aantallen vers geproduceerde korrels die door de onderzoekers werden aangetroffen, zijn steeds op beeld vastgelegd. Monsters zijn als bewijs meegenomen. ‘We liepen meermaals over een tapijt van plastickorrels’, aldus Princen.

Profile for Biddinghuizen Actueel

Biddinghuizen Actueel - Jaargang 39 - Nummer 4  

Biddinghuizen Actueel - Jaargang 39 - Nummer 4  

Advertisement