{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 3 27

WWW.BACTUEEL.NL

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 39 JAARGANG weeknr:

40 jarig jarig 40 jubileum jubileum Zaterdag 77 juli juli viert viert ACV ACV Zaterdag de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig de jubileum. jubileum. Van11.00 11.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uurmogen mogen Van decoureurs coureursininverschillende verschillende specspecde taculaire klassen hun rijkunsten taculaire klassen hun rijkunsten laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven laten Circuitaan aan de de Biddingringweg Biddingringweg in in Circuit Biddinghuizen. De De autocross autocross isis Biddinghuizen. speciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitgespeciaal breidmet meteen eenduo-race duo-raceen enererwordt wordt breid geeindigd met met een een nieuw nieuw inin het het geeindigd leven geroepen caravanrace. In en leven geroepen caravanrace. In en rondom een een tent tent kunt kunt uu genieten genieten rondom vaneen eenuitgebreid uitgebreidassortiment assortimentaan aan van versnaperingen en er zullen veel versnaperingen en er zullen veel extraaktiviteiten aktiviteitenzijn zijnvoor voorjong jongen en extra oud,zoals een een bungee bungee trampoline, trampoline, oud,zoals een V8-buggy, V8-buggy, race race simulator simulator en en een een klimwand en voor de allereen klimwand en voor de allerkleinsten een een springkussen springkussen en en kleinsten schminken. schminken.

02 juli 14 02 JANUARI juli 2012 20122020

Boekverkoop in bibliotheken Boekverkoop Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op te leen leen in in de de bibliotheken maar maar ook ook te te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van van romans bibliotheken romans tot tot kunstboeken tot tot kinderboeken. kinderboeken. Prima Prima geschikt geschikt om om mee mee te kunstboeken te nemen nemen op op vakantie. vakantie. De boeken boeken kosten kosten €€ 0,75 0,75 per per stuk stuk en en 10 10 voor voor €€ 6,-. 6,-. In In de de bibliotheek De bibliotheek in in Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,kunt u een Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic plastic tas tas metromans romansen en informatieve informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor €€ 7,50 7,50 een een plastic met plastic tas tas met met jeugdboeken. jeugdboeken. De boekverkoop boekverkoop isis tijdens tijdens openingstijden openingstijden in in de de bibliotheken bibliotheken Dronten, De Dronten, Swifterbant en en Biddinghuizen. Biddinghuizen. Zie Zie www.flevomeerbibliotheek.nl www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant

Afscheid juf Riet Afscheid Na34 34jaar jaar in in het het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvan 28 28 jaar jaar op op De De Wingerd Wingerd gewerkt Na gewerkt te hebben, gaat juf Riet met pensioen. te hebben, gaat juf Riet met pensioen. Wij willen willen dit dit niet niet ongemerkt ongemerkt voorbij voorbij laten laten gaan. gaan. Tijdens Tijdens de Wij de receptie receptie willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De De receptie wordt wordt gehouden gehouden op op vrijdag vrijdag 13 13 juli juli van van 16.00uur 16.00uur tot tot 17.30uur. receptie 17.30uur.

Eenzeer zeergeschikte geschikte"UIT-TIP" "UIT-TIP"voor voor Een een ieder ieder die die op op zoek zoek isis naar naar een spanning, sensatie, spektakel en spanning, sensatie, spektakel en plezier! plezier!

Word een echte whizzkid in FlevoMeer Bibliotheek Biddinghuizen Workshop bouwen en programmeren met LEGO Wil jij leren programmeren? En vind je het leuk om met Lego te bouwen? Dan is de workshop Lego WeDo echt iets voor jou. Deze workshop is speciaal voor kinderen vanaf 7 jaar die meer willen leren over programmeren en hun ideeën graag werkelijkheid zien worden. De workshop in Biddinghuizen is op woensdag 22 januari van 15.00 tot 17.00 uur en kost € 5,-. Koop je kaartje via de website, www.flevomeerbibliotheek.nl of bij de balie. Lego WeDo Met Lego WeDo leren kinderen programmeren op viZonne-Energie suele wijze. Ze worden aangemoedigd om hun grenzen Zonne-Energie op creatief gebied te verleggen, onderzoek te doen, te met Zonnepanelen met Zonnepanelen ontwerpen en hun ideeën te delen met leeftijdsgenoten. 'uit' Biddinghuizen En dit'uit' allesBiddinghuizen met een doos legostenen en de programEcosave meermogelijkheden van de iPad. Tijdens Lego WeDo Ecosave kunnen de kinderen lessen volgen of vrij bouwen om zo sinds 2001 sinds 2001 de mogelijkheden van het programmeren te ontdekken.

0321332038 332038 0321 Uweigen eigenstroom stroom 21e-eeuwse vaardigheden Uw De maatschappij verandert v.a. € 0,05 v.a. € 0,05 door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en net-

werksamenleving. Een gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers en ICT gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. Kinderen hebben 21eeeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. FlevoMeer Bibliotheek stimuleert en ondersteunt deze nieuwe basisvaardigheden. Over Bibliolab Bij Bibliolab kunnen kinderen meer leren over wetenschap en techniek. Met de workshop Lego WeDo leren kinderen een probleem te analyseren en op te lossen door goed in ‘stapjes’ te denken: een probleem in kleinere stukken opdelen en daar oplossingen voor verzinnen, om zo het hele vraagstuk op te lossen. Deze werkwijze is multi-inzetbaar en goed toepasbaar op vakken als rekenen en wiskunde. Ook kunnen kinderen de wondere wereld van het 3D-printen ontdekken. Kijk op onze website voor meer informatie.

AAggeennddaa 07 07 juli juli 15 10 juli 10 jan juli 1 feb 11 juli 11 juli 18 juli 518feb juli 26 26 juli juli

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones :::Seniorenmiddag Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen ::Repair Caféverenigingen : Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg :: :VSeniorenmiddag rouwen van Nu, Koffieochtend met Seniorenmiddag :: Fietsen met gezamelijke Fietsen met de de contactdames en gezamelijke contactleden van de vrouwen vrouwen verenigingen verenigingen 14 Fietsen 14 aug aug ::interessegroepen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwenvan verenigingen 12 feb : Vrouwen Nu, Jaarvergadering 15 15 aug aug :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 23 aug : Fietsen met 19 23 feb aug : :Seniorenmiddag Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen 7 mrt ::Repair CaféScharrelberg 05 sept Open dag 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 sept Bijeenkomst Anbo 10 gez.vrouwenver. 11 mrt sept :::fietsen Bijeenkomst Anbo 11 11 sept sept :: ledenavond ledenavond Passage Passage uur vanaf het Plein van 12 Afdelingsavond Vrouwen 12 sept sept ::13.30 Afdelingsavond Vrouwen vannu nu 19 sept Seniorenmiddag 19 mrt sept :::Seniorenmiddag Seniorenmiddag 18 19 19 sept sept :: ZijActief ZijActief lezing lezing Ans Ans Schrijer Schrijer 24 gez.vrouwenver. 25 sept Bijeenkomst Anbo 25 mrt sept :::fietsen Bijeenkomst Anbo 25 IVN 25 sept sept ::13.30 IVN viert viert “het jaar jaar vande debij” bij”met met uur “het vanaf het van Plein een een lezing lezing inin het het Koetshuis Koetshuis 403apr 03 okt okt : Repair Café t/m 77 okt: Najaarsfeestweek Koetshuis okt: Najaarsfeestweek Koetshuis 7t/m apr : fietsen gez.vrouwenver. 04 okt 04 okt :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting uur vanaf het Plein ininhet 07 okt :13.30 Interreligieuze Ontmoeting het Koetshuis. Koetshuis. 15 apr ::Seniorenmiddag 09 okt ledenavond Passage 09 okt : ledenavond Passage 09 okt Bijeenkomst Anbo 15 van Nu, ledenavond 09 apr okt :::Vrouwen Bijeenkomst Anbo 10 okt :: Afdelingsavond Vrouwen 10 okt Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 21 apr ::fietsen gez.vrouwenver. 10 okt ZijActief workshop 10 okt : ZijActief workshop 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis uur vanaf het 14 okt :13.30 Benefietconcert in Plein Colombinehuis 17 okt Seniorenmiddag okt :::Repair Seniorenmiddag 217mei Café Anbo 23 okt : Bijeenkomst 23 okt : Bijeenkomst Anbo 31 okt Afdelingsavond Vrouwen 531mei gez.vrouwenver. okt :::fietsen Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 09 09 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen uur vanafzon heten Plein 10 Boekenmarkt zegen 10 nov nov ::13.30 Boekenmarkt zon en zegen 11 nov Benefietconcert inin Colombinehuis 11 mei nov :::fietsen Benefietconcert Colombinehuis 19 gez.vrouwenver. 13 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo uur vanaf het Plein 13 Ledenavond passage 13 nov nov ::13.30 Ledenavond passage 13 nov IVN 13 mei nov :::Seniorenmiddag IVN lezing lezing over over bevers bevers 20 Staatsbosbeheerruimte StaatsbosbeheerruimteZ60 Z60 217jun gez.vrouwenver. 17 nov Sinterklaasintocht nov :::fietsen Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 20 nov :13.30 gez. avond 3 vrouwen uur vanaf het Pleinverenigingen 21 21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 27 nov : Bijeenkomst Anbo 627jun Café Anbo nov : :Repair Bijeenkomst 11 dec advent/kerstavond Passage 11 jun dec :::fietsen advent/kerstavond Passage 16 gez.vrouwenver. 11 dec : Bijeenkomst 11 dec : Bijeenkomst Anbo Anbo 12 dec : Seniorenmiddag uur vanaf het Plein 12 dec :13.30 Seniorenmiddag 14 dec Kerstmarkt 14 jun dec :::Seniorenmiddag Kerstmarkt 17 19 dec : Afdelingsavond 19 dec : Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu 19 dec ZijActief kerstavond 30 gez.vrouwenver. 19 jun dec :::fietsen ZijActief kerstavond 13.30 uur vanaf het Plein 14 jul : fietsen gez.vrouwenver. 13.30 uur vanaf het Plein 28 jul : fietsen gez.vrouwenver. 13.30 uur vanaf het Plein 11 aug : fietsen gez.vrouwenver. FRENCH FRENCH MANICURE… MANICURE… 13.30 uur vanaf het Plein Natuurlijke mooie 19••aug : Seniorenmiddag Natuurlijke mooie gelakte gelakte nagels, of uw 25 aug : fietsenofgez.vrouwenver. nagels, uw teennagels…! teennagels…! •• Basislak met een 13.30 uur vanaf hetmooi Plein Basislak met een mooi wit randje. wit randje. 8 sept : fietsen gez.vrouwenver. •• Durf uw weer te Durf13.30 uw handen handen weer uur vanaf het Plein te laten zien. laten zien. van Nu, ledenavond 9 sep : Vrouwen •• Nu voor maar Nu voor maar €€ 17,50 17,50 en… en… 16 sep : Seniorenmiddag Het Het setje setje nagellak nagellak krijgt krijgt 22 sept : fietsen gez.vrouwenver. u u er er gratis gratis bij!! bij!! 13.30 uur vanaf het Plein 14 okt Be: Beautiful Vrouwen van Nu,65ledenavond Dreef 8256 AZ Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen Biddinghuizen 06 06 -- 53 53 62 6262 6224 24


DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

035-6245555. THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, heb meegedaan met een songJeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 van Teddy Scholten: ‘weet jeâ€?. De rest zong in het Engels. Met de gitarist uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden Spreekuur The Threema. blues, Toos, APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: GEZINSZORG: t/m vrij. 0320-233565; inloopspreekuur: donder0321-332575. 0321-332575. 08.30sport tot 17.00 uur: 0321-312881. ik en Ruud ter Weyde ( bekend van studio en langs de lijn) en waren HUISARTSENPRAKTIJK: dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, bestaan al 0321-331414. Icare Verpleging en verzorging HUISARTSENPRAKTIJK: MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. di. TANDARTS: 0321-331070. langer dan huisartsen, vijfentachtig jaar in Hilversum. zijn trad SPOEDLIJN voor hulp do. Het en vr. vanaccordeonspelers. 09.00-10.00 DitIkzijn 0522-279 745 van 07.00 totuur. 23.00 uur, FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. die kanop wachten tot de volgende telefonische spreekuren. 0321-333377 vrijniet veel in Hilversum en zat in Huizen al invoor een revue. tijden. Er werd soms 0900-8833 overige LOGOPEDIE: 0321-333493. werkdag: geruild nachtmet Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ikDIĂ‹TIST: ze. Toos zat alIcare inma. deLEEF: revuePlaats en door GROEPSPRAKTIJK Avond-, en weekenddienst: afspraken t/m vrij. 09.001, VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin gerold. 0900-3336333 Binnen kantoortijden: tot 12.00 tel. voedingsvragen 8224 AB uur; Lelystad, 0320-752650 ma.

Te l e f o o n n u m m e r s

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM Gicom BV

COMPOSTING Schilder SYSTEMS

Wandafw

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Belt u naar

Mobiel 06 13 3

0321-382473. Voor bevallingen en 0321-331414 t/m8.30-17.00 vrij. 09.00 tot uur: t/mma.vrij.: uur,17.00 za.: 9.30-16.00 spoed: 06-53659191. 0320-237666. Met de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man de uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. TANDARTS: PSYCHISCHE SOCIALEgeorganiseerd NOOD: Gezinszorg: spreekuur ma.Amersfoort t/m vrij. Nederlands EN fietsroute langs de grenzen vanuit 0321-331070 GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN 035-6245555. Algemene klachtenlijn op werkdagen: 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. VERON ADMINI naar Den Helder over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: 0321-388220. werk: maandag van Maatschappelijk financiele administrati -APK keuring km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens in de krant als de THUISZORG ICARE 06-25547141 -Onderehoud en reparatie alle merken - belas Jeugdgezondheidszorg: centr. heel telef. jaarrekeningen 9.00-10.00 uurDRONTEN: en alle woensdagmiddag fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op fietspaden cijPOLITIEBURO -Lease service spreekuur ma.0321-333493 t/m vrij. 09.30 tot 12.00 van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel LOGOPEDIE: 0900-8844 fers en lijnen neer en ben regelmatig door de Rijkspolitie achterna gezeten. -Airco service uur: Een adres waar uw b spreekuren als telefonische -Schade reparatie 0320-233565; inloopspreekuur: donder- inloop GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: SENIOREN INFORMATIELOKET Plein 5 - 8256 AZ BIDD spreekuren: 0321-333377. -Laswerkzaamheden dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. 0321-382473. Voor bevallingen Spreekuur 13.00u tot 14.00u de nu Biddinghuizen: Toen Toos is en overleden DXWREHOHWWHULQJ in 2007 dacht ik: wat zoek op ik hier IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ -Accu's,banden en uitlaten Tel.: (0321) 330120 / 33 Icare Verpleging en verzorging DiÍtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot spoed: 06-53659191 woensdag in Het Koetshuis: zijn 0522-279 nog. Ik heb weltot naar mijn Dat komtEHOHWWHULQJ ook door DDQKDQJZDJHQV het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH -Wintersets incl. opslag YODJJHQ 745het vannu 07.00 23.00 uur,zin.12.00 0321-388710 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m dat CHIROPRACTIE: 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH -2 Wasboxen 0525-651810. vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. ue. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, EHGULMIVNOHGLQJ DE ZONNEBLOEM AFD. BIDDINGHUIZEN: Yarden Uitvaartverzekeringen EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS 8224 AB Lelystad, 0320-752650 PSYCHISCHE ENverhaal SOCIALE NOOD: ma. 0321-332387. Noorderbaan 10 Wil je ook je vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthÊ Vos 06 45 70 2348 YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN 035-6245555. uur of beroemd. Iedereen heeft een verhaal. Mail klachtenlijn dan naar REGIO DIERENAMBULANCE LELYSTAD Biddinghuizen Algemene op werkdagen: Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. ICARE 06-36293327 / 144 red een dier in THUISZORG hermaloohuis@kpnmail.com 388220. 08.30 tot 11.00 uur:GICOM 0321-312881. 0321 - 332484 tste JEUGDGEZONDHEIDSZORG DRONTEN: WIJKPOST Maatschappelijk werk: maandag van POLITIEBURO 0321-388910 SPREEKUUR WIJKAGENT www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur inenEducatief woensdagmiddag glo Inloopspreekuur 09008844. Centrum: BIDDINGHUIZEN: COMPOSTING van dinsdag 13.30-14.30 uur. Dit zijn van 13.00 –13.30 uur.zowel SENIOREN woensdag:INFORMATIELOKET 13.00-14.00 uur. de elke GICOM SYSTEMS inloop spreekuren als telefonische het ICARE Gicom BV Spreekuur di. do. 9.30 tot 11.30 uur: spreekuren: 0321-333377. VERPLEGING EN VERZORGING BUURTZORGen WIJKVERPLEGING Oogstweg 9 COMPOSTING DiÍtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 aar 0522-279745 van 7.00 tot 23.00 uur, tot 316899. BIDDINGHUIZEN 8256 BIDDINGHUIZEN 12.00 uur;SBtelef. voedingsvragen voor overige tijden. ma. t/m St.Deverliezenverwerken Helling 15 SYSTEMS Flevoland me 0900-8833 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 vrij. 09.00 totBV 17.00 uur: 0320-237666. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 8251 GH Dronten Gicom 0321-331377 op. THUISZORGWINKEL 2 ICARE LEEF: Telnr: 06-12373918 Oogstweg 9 installatie service onderhoud DE ZONNEBLOEM GEMEENTE DRONTEN *Banden 0 1, agLelystad, na- KLACHTENLIJN 3 in2012Plaats AB 8256 SB8224 BIDDINGHUIZEN Algemene klachtenlijn op 8.30-17.00 werkdagen: AFD. daar kom je verder mee BIDDINGHUIZEN ma. t/m vrij.: ALLERZORG, specialist in zorg thuis Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 aat 0320-752650 *Accu’s 388220. Noorderbaan 88,www.allerzorg.nl 8256 PR Biddinghuizen uur, za.: 09.30-16.00 uur. Tel: 0321-381826 0321-331655 of 331368. n elektrotechnisch hts POLITIEBURO DRONTEN: licht- en*Remmen krachtinstallaties tel. 0321 333310, fax. 0321 330101 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE was 0900- 8844. beveiliging SENIOREN INFORMATIELOKET DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen telecommunicatie or- Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Distributieriemen databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06dus 316899. Tel: 0624127084 -APK keuring *Koppakkingen n werktuigbouwkundig Flevoland Mijn St. verliezenverwerken -Onderehoud en reparatie alle merken53371293 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen loodgieterswerk 0321-331377 dragen ziekte is overleden, -Lease service Spreekuur Wijkagent Wijkpost wo- DE ZONNEBLOEM verwarming *Banden -Aircobegeleidster service PROTESTANTSE GEMEENTE nuitmuzikaal luchtbehandeling Biddinghuizen: -APKBIDDINGHUIZEN keuring Bij ons altijd AFD. -Schade reparatie BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s koeling -Onderehoud reparatie alle merken woensdag: 0321-331655 ofen331368. zomer/wintercheck gratis 13.00-14.00 uur. -Laswerkzaamheden Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, binnen en buiten schilderwerken -Lease service Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen www.wouda.nl Tel: 0321-848658, dominee@ -Accu's,banden en uitlaten -Airco service Joke DIERENBESCHERMING. v/d Meij behangen Biddinghuizen * glasvezel * sausen AFD.in APK incl. 29,50 all protestantsegemeentebiddinghuizen.nl -Wintersets opslag Schilderwerk - Beglazing *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten bij FLEVOLAND/NOORD-VELUWE -Schade reparatie 06Jolanda Aantjes - Lubbersen, -2 Wasboxen Tel: 0624127084 (0321) 38 60 60 Bel voor een vrijblijvende offerte -Laswerkzaamheden *Koppakkingen ver- 53371293 Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Wandafwerking - Houtsanering tel. 06-48462307 Biddinghuizen -Accu's,banden uitlaten ssen wensen deenfamilie Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Spreekuur Wijkagent Wijkpost de en -Wintersets incl. opslag Noorderbaan 10 e-mail: cobydeboer@planet.nl. Biddinghuizen: Reparatie en onderhoud en Gods kracht toe. ngs -2 Wasboxen woensdag:Biddinghuizen 13.00-14.00 uur. alle merken Zondag 8 juli

NRPSOHHWUHFODPHQO Machinebouw Transport techniek Trappen en balustrades Service in afvaltransport Aleksandar

Ke rk diens t en

Airco service

1-1-2

Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Autoschade

om Poolse medewerkers nodig‌?? DAAR REDTenJEHoffLEVENS MEE 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Agrohulp kan u helpen !! 0321 332484 Noorderbaan 10 den Schilderwerk - Beglazing en bestuur van GICOM Dronten en Voor informatie kunt u bellen met: Wandafwerking Houtsanering www.autofaber.nl Biddinghuizen taxatie, schade Heilig Avondmaal viering Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 wenorganisatie Passage. O. ten Hoff tel 0591-549094 / en uitdeuken zonder spuiten, leenauto COMPOSTING 0321 332484 06-51558557 L. ten Hoff tel een beschikbaar. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ SYSTEMS 0321-326533 / 06-11310835 DAAR RED JE LEVENS MEE www.autofaber.nl En Belt 20u naarPastor: Giennes G. Nijland,Bies Ludgerusplein 2, Gicom BVHoff ,Prof. Zuurlaan Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Agrohulp Ten Dronten, tel. 0321-312456. En Oogstweg 9 Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 340 458 - 0321-331428 Tel: 0321 - 33 21 46 Biddinghuizen Mobiel 06 13Locatieraad: ( dhr. A. de 8256 SB BIDDINGHUIZEN in Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 ouw Stichting ant financiele administraties - ondernemingsplan installatie service onderhoud 332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl aar jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren daar kom je verder mee harrelberg VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Schildersbedrijf erk n elektrotechnisch Vrijdag 6 juli financiele administraties - ondernemingsplan installatie service onderhoud een licht- en krachtinstallaties Colofon: Een adres waar uw belangen voorop staan 10.00 uur: eigen voorganger J. Buiten ouw van Stichting De Scharrelberg jaarrekeningen belastingaangiften particulieren beveiliging daar kom je verder mee terWoCo viering Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN ddinghuizen, en het Redactieadres dierenpark de / Secretariaat: telecommunicatie Voor al uw schilder, behang en n elektrotechnisch etje Een adres waar uw belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 databekabeling ooiing. sauswerken. licht- en krachtinstallaties Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Zondag 8 juli zen n werktuigbouwkundig Tevens ook het kwartsen van muren.

1-1-2

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

beveiliging Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00Tel.: uur). (0321) 330120 / 330777 09.00 uur: eigen(0321) voorgangers -APK keuring - Fax: 330690 loodgieterswerk

in de weer om telecommunicatie hetverwarming laatste van het casco af Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud reparatie alle merken databekabeling -Lease service Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren gas, water en de elektriciteit aangesloten. luchtbehandeling n werktuigbouwkundig eel-Airco service koeling E-mail nnen met de loodgieterswerk afwerking en adres: inrichting. b.actueel@grafisch-bedrijf.nl -Schade reparatie d ik www.wouda.nl verwarming angshek bij de Osbornegroep geplaatst en -Laswerkzaamheden Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA rek. nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. luchtbehandeling -Accu's,banden en uitlaten bestrating. Binnen zijn de 35 vrijwilligers o.a. De Noord 8251 GK Dronten koeling nia -Wintersets incl. opslag 38 60 60de toilet- en onds glad maken(0321) en sauzen, Bij klachten over bezorging van B A kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 per-2 Wasboxen www.wouda.nl riciteit en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas eelKopij en Advertenties aanleveren voor zondagavond 22,00 uur De Noord 35 8251 GK Dronten * Deuren - ramen - kozijnen (0321) 38 60 60 Noorderbaan 10 * Bel voor een vrijblijvende offerte! lke gaf Druk:Druk: Drukkerij van der Wekken PrintOnMedia Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting De Scharrelberg WWW.GEERTSGLAS.NL bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 ing 2 Schade taxatie, schade reparatie, 2 gers voor hun inzet en www.autofaber.nl uitdeuken zonder spuiten, leenauto enthousiasme. Tevens een

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER

WoCo viering

Aaltje’s Naaiatelier

Evangelische Gemeente Zeewolde Parksingel GG Secretariaat: Kwarts 69, 35, 8256 3893 ED Zeewolde; tel.Biddinghuizen 036-5224348.

0321-331562

Zondag 8 juli 10.00 uur:Maandag Klaas van en Denderen dinsdag

12.00 u tot 16.30 u.

VRIJZ.Andere GELOOFSGEMEENSCHAP dagen op afspraak. FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het Odd Fellowhuis,


Na een moedig gedragen ziekte is overleden, en Hoop muzikaal begeleidster in Naons eentrouwe moediglidgedragen ziekte isBange overleden,Dagen! ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Het klimaat, de hedendaagse zorg in deenwereld. binnen buiten schilderwerken Mevr. Joke v/d Meij behangen * glasvezel * sausen binnen en buiten schilderwerken Gert Jan Kramer, hoogleraar Duurzame energievoorziening, aan de universiteit Utrecht, bekommerd Mevr. Joke v/d Meij behangen * glasvezel * sausen Bel voorineen vrijblijvende offerte zich over energietransitie, duurzame energie en CCS (koolstof afvang en opslag). tel. 06-48462307 Biddinghuizen Wij zullen haar missen en wensen de familie Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen veel haar sterkte en Gods kracht toe. Wij zullen missen en de familie In wensen samenwerking met muziek- en tekstcompositie Menens, gecomPoolse medewerkers nodig‌?? veel sterkte en Gods kracht toe. poneerd door Heleen van Els, geeft Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Poolse medewerkers nodig‌?? Leden en bestuur van Professor Gert Jan Kramer de lezing Voor informatie kunt u bellen met:!! Agrohulp Ten Hoff kan u helpen ChristelijkeLeden vrouwenorganisatie en bestuur van Passage.en energieKlimaatverandering O. ten Hoff tel 0591-549094 / Voor informatie kunt u bellen met: transmissie: Hoop in bange dagen. 06-51558557 L. ten Hoff tel Christelijke vrouwenorganisatie Passage. O. ten Hoff tel 0591-549094 / Donderdag 23 januari 20:00 – 22:00 uur, Ludgeruskerk, 2, 8251 GA DronNieuwbouw Ludgerusplein Stichting ten. Entree ₏5,-

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg

Deze lezing is voorbereiding op het project Menens, dat te volgen is op De Scharrelberg Facebook, Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg dat vier concerten geeft om 15:00 uur: (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en hetDedierenpark de Het casco vanLudgeruskerk, de nieuwbouw vanzondag Stichting Scharrelberg zondag 8 maart Dronten, 15 maart Petruskerk, LeScharrelberg) nadert zijn voltooiing. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de lystad, zondag 22 maartnadert Lutherse de Zwaan, Kampen, Scharrelberg) zijnkerk voltooiing. Dagelijks vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af zondag 29 zijn maart De voorhof, Biddinghuizen. te maken. Deze week zijn het gas, Dagelijks zijn vrijwilligers druk in dewater weeren omdehetelektriciteit laatste vanaangesloten. het casco af Beide verenigingen met endedeafwerking inrichting. te maken. Deze weekzijn zijn begonnen het gas, water elektriciteitenaangesloten. Zaterdag is buiten o.a.zijn het toegangshek bij de en Beide verenigingen begonnen met de Osbornegroep afwerking engeplaatst inrichting. er is een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en aanis het muren plafonds glad Binnen maken zijn en sauzen, de toilet-o.a. en er eenschilderen, begin gemaakt met/ de bestrating. de vrijwilligers doucheruimtes betegelen, en maken het luchtbehandelingssysteem aan het schilderen, muren elektriciteit / plafonds glad en sauzen, de toilet- en aanleggen. doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem

aanleggen.

Stichting De Scharrelberg bedankt deDevele vrijwilliStichting Scharrelberg gers voor hun inzet en bedankt de vele vrijwillienthousiasme. Tevens een gers voor hun inzet en woord van dankTevens aan de vele enthousiasme. een sponsors, groot als woord van zowel dank aan de vele klein, voor het vele materisponsors, zowel groot als aal, materieel en gereedklein, voor het vele materischapmaterieel dat ter beschikking is aal, en gereedgesteld en de euro’s die we schap dat ter beschikking is mochtenenontvangen. gesteld de euro’s die we Kaasboerderij De Polderzoom mochten ontvangen. Elburgerweg 36 | 8251 RJ Dronten Diverse materialen zijn er nog nodig om dit unieke project een geweldige Tel. 06 228 055 20 | info@polderzoom.nl uitstraling te geven.zijn Heeft u materiaal u niet meer wilt u Diverse materialen er nog nodig omdat dit unieke projectgebruikt, een geweldige dewww.polderzoom.nl enthousiaste vrijwilligers helpen u geld doneren dan uitstraling te geven. Heeft ukomen materiaal daten u /of nietwilt meer gebruikt, wilt u graag contact vrijwilligers opnemen komen met de penningmeester vandoneren Stichting de enthousiaste helpen en /of wilt u geld dan De Scharrelberg: Jopie met Stam-de van Yperen, tel. van 0321-314537 graag contact opnemen penningmeester Stichting penningmeester@osbornegroep.nl De Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, tel. 0321-314537 penningmeester@osbornegroep.nl Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Specialist

Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl in: Stichting De Scharrelberg polyesterhars,

Stichting De Scharrelberg

epoxyhars,

Kopij adres Biddinghuizen Actueel materialen voor Kopij adres Biddinghuizen Actueel kunstnijverheid WWW.WILSOR.NL Noorderbaan 46 Biddinghuizen Tel: 0321 33 11 67

plamuren &

Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk zondagavond 22.00kan uur.dagelijks Kopij wataangeleverd later binnenkomt, meer Kopij voor BA wordenkan tot niet uiterlijk geplaatst worden het Kopij komende maar wordt zondagavond 22.00in uur. wat nummer, later binnenkomt, kan vervolgens niet meer geplaatst inworden het eerstindaarop volgende nummer, nummer. maar wordt vervolgens geplaatst het komende geplaatst in het eerst daarop volgende nummer. Kopij alleen aanleveren per e-mail. Het e-mail adres van BA is b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. wordt Het bezorgd op dinsdag/woensdagKopij alleen aanleveren perBA e-mail. e-mail adres van BA is Uw advertentie hier? middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagmiddag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud en vorm van publicaties derden. Evenzo isworden BA gerechtigd Stichting Biddinghuizen Actueel kanvan niet aansprakelijk gesteld opdrachten publicaties te weigeren reden. voor inhoudvoor en vorm van publicaties van zonder derden.opgaaf Evenzovan is BA gerechtigd opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

0321-326533 / 06-11310835 06-51558557 L. ten Hoff tel Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 0321-326533 / 06-11310835 Biddinghuizen Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

Schildersbedrijf Schildersbedrijf J. Buiten Voor al J. uw Buiten schilder, behang en

sauswerken. Voor al uw schilder, behang en Tevens ook het kwartsen van muren. sauswerken. Tel. 333558, 06-41670881 Tevens ook hetmob. kwartsen van muren. Tel. 333558, mob. 06-41670881

* Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen * Voor het leveren van alle soorten glas * Bel voor en eenplaatsen vrijblijvende offerte! * Deuren - ramen - kozijnen *Tel: Bel0321-848043 voor een vrijblijvende offerte! of 06-11017610 WWW.GEERTSGLAS.NL Tel: 0321-848043 of 06-11017610 WWW.GEERTSGLAS.NL

BLONK BLONK

GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN KUNSTMEST - OPENBARE GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN WEEGBRUG KUNSTMEST VERT.: J. VOGELAAR- -OPENBARE TEL. 0321-331801 WEEGBRUG NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234

 "! #  "! # 

    

 

$$$ !" ! 

  

$$$ ! !"   

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

HEYBOER BV 3 GROOTHANDEL IN HEYBOER BV GEWASBESCHERMING

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

3 GROOTHANDEL GESPECIALISEERDINLOONBEDRIJF 3 GEWASBESCHERMING ZAAIZADEN 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 0321-335033 FAX 0321-335048 3 ZAAIZADEN

ZEEWOLDE OOGSTWEG 2222 BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 036-5221250 FAX 0321-335048 036-5224150 0321-335033 FAX ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

Ke rk diens t en K e r kGEMEENTE diens t en PROTESTANTSE PROTESTANTSE GEMEENTE

BIDDINGHUIZEN PROTESTANTSE GEMEENTE BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, BIDDINGHUIZEN Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ de Bunt Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Tentenveld 19, T:-0321 845324 Tel: 0321-848658, dominee@ Jolanda Aantjes Lubbersen, E: dominee@pgbiddinghuizen.nl protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Scriba: Coby-De de Boer 9, tel.: 333535 Jolanda Aantjes Lubbersen, Mw. C. Mw. de Boer, Repel De Repel 9, T: 0321 Klaversingel 48, tel. 333535 323672. Scriba: e-mail: cobydeboer@planet.nl. E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 www.pgbiddinghuizen.nl e-mail: Zondagcobydeboer@planet.nl. 8 juli 09.30 uur: mw. ds.-R. van Haeringen, Zondag 19 januari 10.00 uur Zondag 8 juli Dronten Voorganger: ds M.L. van deHaeringen, Bunt, 09.30 uur: mw. ds. R. van Week de Eenheid Heilig van Avondmaal viering Dronten Heilig Avondmaal viering R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Pastor: A tel. . Huitink, Ludgerusplein 2, R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Dronten, 0321-312456. Dronten, 0321-312456. Pastor: G.tel. Nijland, Ludgerusplein 2, de Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. a.huitink@pastoraalteam.com Dronten, 0321-312456. 0321Schutter )tel. Pastoraatsgroep: Locatieraad: Locatieraad: 0321-331428 332401 ( mevr. A. Scholten( )dhr. A. de 0647841090 (Marjo Muller) secretaris Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321www.parochienorbertus.nl Pastoraatgroep: 332401 ( mevr. A. Scholten ) 06 22 34620 www.parochienorbertus.nl Vrijdag juli94 (Anton Mangnus) KESA (Kerk en Samenleving) 10.00 uur: eigen voorganger tel. 0320 -288219 en 0321 – 333627 Vrijdag 6 juli WoCo viering 10.00 uur: eigen voorganger Zaterdag 18 januari - 18.00 uur WoCo vieringA. van Boven Voorganger: Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers Zondag 8 juli WoCo viering 09.00 uur: eigen voorgangers Evangelische Gemeente Biddinghuizen E-mail: info@egbsite.nl WoCo viering Evangelische Gemeente Zeewolde www.egbsite.nl Secretariaat: Kwarts Diensten: 10:30 uur 35, 3893 ED Evangelische Zeewolde Zeewolde; 036-5224348. Elke 2e t/mtel. 5e Gemeente zondag vd maand. Secretariaat: Kwarts Locatie: Het Koetshuis35, 3893 ED Zeewolde; tel. 036-5224348. Zondag 8 juli 10.00 uur: Klaas van Denderen Zondag 8 juli 10.00 uur: Klaas van Denderen VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND FLEVOLAND www.eigentijdsgeloven.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Predikant: ds.Odd Johan de Wit, tel. Kerkdiensten: Fellowhuis, FLEVOLAND 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, De Ketting 6, Dronten Predikant: ds. Johan de Wit, AJ tel.Dronten, De Veluwse Snees 20, 8251 www.eigentijdsgeloven.nl 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het De Snees -20, 8251uur AJ Dronten, Zondag 19 januari 10.00 OddVeluwse Fellowhuis, tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het Preek van de met aanvang 10.00 De Ketting 6 Leek te Dronten. Burgemeester Gebben Odd Fellowhuis, uur (tenzij anders vermeld) De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 uur (tenzij Zondag 15anders juli vermeld) 10.00 uur: Turkse Mimar Moskee Zondag 15 juli Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Klaversingel 10.00 uur: 93 8256 Biddinghuizen DienstBXo.l.v. mw.drs. Manneke Openingstijden: 14.00 uur Turkse Mimar Moskee tot 19.00 uur Havenweg 3 Contactpersonen: Turkse Mimar Moskee Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Mustafa Yazici, Havenweg 3 tel.: 06-53981975 Contactpersonen: Muhlis Genc, tel.:14.00 06-47376121 Openingstijden: uur tot 19.00 uur Mustafahdvbiddinghuizen@vakif.nl Yazici, tel.: 06-51539221 e-mail: Contactpersonen: Burhan Akce, tel.: 0321-332458 Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 e-mail: burhan_66@live.nl Burhan Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n W e e k e n d di e n s te n Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet

kan wachten tot de volgende werkdag: Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Avond-, nachten weekenddienst: kan tot deBinnen volgende werkdag: 0900wachten - 3336333 Spoedlijn huisartsen, voorkantoortijden: hulp die niet Avond-, nachten weekenddienst: 0321 331414 kan wachten tot de volgende werkdag: 0900 3336333 Binnen kantoortijden: Avond-, nacht- en weekenddienst: THUISVERPLEGING: Voor spoedgeval0321 - 331414 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelin0321 - 331414 THUISVERPLEGING: spoedgevalgenvoeding en uitleenVoor van verpleegartilen, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinkelen: 0900-8833. genvoeding en uitleen vanspoedgevallen, verpleegartiTHUISVERPLEGING: Voor kelen: 0900-8833. APOTHEEK: spoedrecepten is Kringvragen m.b.t.Voor hulpverlening, zuigelingenapotheeken Biddinghuizen geopend; op voeding uitleen van verpleegartikelen: APOTHEEK: Kringzaterdag vanVoor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur;is Buiten 0900-8833. apotheek Biddinghuizen geopend; op deze openingstijden: 0321-312702. zaterdag van Voor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur; kunt Buitenu APOTHEEK: DIERENARTS: 0321-12152. deze openingstijden: 0321-312702. bellen met Alphega apotheek Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. DIERENARTS: 0321-312152 VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK VERZEKERINGEN MORGENLAND: 0321-700207 Bij bevallingen en spoedONROEREND06-21588775 GOED VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN ONROEREND-

BELEGGINGEN Verloskundigen Dronten: 0321-382473. GOED PENSIOENEN Bij bevallingen en spoedHYPOTHEKEN 06-53659191 BELEGGINGEN DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB PENSIOENEN DRONTEN TELEFOON 0321-313774 DE REDE 12 POSTBUS 83 FAX 0321-312611 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3 3


vrouwen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke vrouwen verenigingen 15 aug : Seniorenmiddag 23 aug : Fietsen met de gezamelijke vrouwen verenigingen 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 sept : Bijeenkomst Anbo 11 sept : ledenavond Passage 12 sept : Afdelingsavond Vrouwen van nu 19 sept : Seniorenmiddag 19 sept : ZijActief lezing Ans Schrijer 25 sept : Bijeenkomst Anbo 25 sept : IVN viert “het jaar van de bij” met een lezing in het Koetshuis 03 okt t/m 7 okt: Najaarsfeestweek Koetshuis 04 okt : Open dag Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting in het Koetshuis. 09 okt : ledenavond Passage 09 okt : Bijeenkomst Anbo do 08.00-20.00 uurVrouwen van nu 10 okt : Afdelingsavond vrij 08.00-21.00 uur 10 okt : ZijActief workshop 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis zat 08.00-20.00 uur 17 okt : Seniorenmiddag zo 16.00-19.00 uur 23 okt : Bijeenkomst Anbo 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen van nu 09 nov : Boekenmarkt zon en zegen 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 11 nov : Benefietconcert in Colombinehuis 13 nov : Bijeenkomst Anbo 13 nov : Ledenavond passage 13 nov : IVN lezing over bevers Staatsbosbeheerruimte Z60 17 nov : Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 21 nov : Seniorenmiddag 27 nov : Bijeenkomst Anbo 11 dec advent/kerstavond Passage Verlengde baan 8, 8256 HB ::Biddinghuizen 11 dec Bijeenkomst Anbo COMPOSTING 12 dec : Seniorenmiddag 0321-331115 SYSTEMS 14 dec : Kerstmarkt Gicom BV www.rosehairstyling.nl 19 dec : Afdelingsavond Vrouwen van nu Oogstweg 9 19 dec : ZijActief kerstavond

De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van 11.00 uur tot 17.00 uur mogen Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas de coureurs in verschillende specmet romans en informatieve boeken vullen, voor € 7,50 een plastic tas met taculaire klassen hun rijkunsten jeugdboeken. laten zijn op het Van Werven Circuit aan de Biddingringweg in De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Biddinghuizen. De autocross is Swifterbant en Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl speciaal voor het jubileum uitgebreid met een duo-race en er wordt geeindigd met een nieuw in het leven geroepen caravanrace. In en rondom een tent kunt u genieten Afscheid juf Riet van een uitgebreid assortiment aan versnaperingen en er zullen veel Na 34 jaar in het onderwijs, waarvan 28 jaar op De Wingerd gewerkt extra aktiviteiten zijn voor jong en te hebben, gaat juf Riet met pensioen. oud,zoals een bungee trampoline, Openingstijden een V8-buggy, race simulator en 08.00-20.00 Wij willen dit niet ongemerkt voorbij latenma gaan. Tijdens uur de receptie een klimwand en voor de allerdi 08.00-20.00 uur willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De wo 08.00-20.00 uur kleinsten een springkussen en receptie wordt gehouden op vrijdag 13 juli van 16.00uur tot 17.30uur. schminken. 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na 2 Een zeer geschikte "UIT-TIP" voor een ieder die op zoek is naar spanning, sensatie, spektakel en plezier!

Maakt

Te l e f o o n n u m m e r s APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: 0321-332575. HUISARTSENPRAKTIJK: 0321-331414. TANDARTS: 0321-331070. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555.

Staalwijk 8a , 8251 JX Dron ten T. 0321 - 31 39 31 E. info@komp leetreclame .nl W W W.KOMPL EE TRECLAM E. NL

GICOM

8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Floor Pol

Daniëlle Wesseling Daniëlle Wesseling Rolande Kempenaar Rolande Kempenaar Floor Pol

Rosemiek Harrewijn THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. Zonne-Energie spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: met Zonnepanelen 0320-233565; inloopspreekuur: donderT 0321-700207 'uit' Biddinghuizen T 0321-700207 dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. IcareE Verpleging en verzorging info@vpmorgenland.nl Ecosave E info@vpmorgenland.nl 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, sinds 2001tijden. IIwww.vpmorgenland.nl 0900-8833 voor overige www.vpmorgenland.nl Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 0321 332038 Yarden Uitvaartverzekeringen 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. Uw eigen stroom Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur v.a. € 0,05 Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. Elke zwangerschap is uniek 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Marjo Algemene klachtenlijn Professioneel op en werkdagen: persoonlijk van Diepen 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerkenen Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM *Banden AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s 0321-331655 of 331368. Overlijden melden: 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen 24 uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen *Distributieriemen www.jager-uitvaartbegeleiding.nl FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 *Koppakkingen 53371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost 4 Biddinghuizen:

FRENCH MANICURE… -APK keuring mooie gelakte • Natuurlijke -Onderehoud en reparatie alle merken nagels, of uw teennagels…! -Lease service • Basislak -Airco servicemet een mooi wit randje. -Schade reparatie -Laswerkzaamheden • Durf uw handen weer te -Accu's,banden en uitlaten laten zien. -Wintersets incl. opslag Nu voor maar € 17,50 en… -2• Wasboxen

Het setje nagellak krijgt u er gratis bij!!

Noorderbaan 10 Biddinghuizen Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24 0321 - 332484 www.autofaber.nl

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Wij zijn fan van voorlezen!

Feestelijke Nationale Voorleesdagen in FlevoMeer Bibliotheek Van woensdag 22 januari tot en met zaterdag 1 februari zijn het weer bijzondere Voorleesdagen in FlevoMeer Bibliotheek. Tien dagen lang draait alles om voorlezen en mooie boeken voor de allerkleinsten. Het Prentenboek van het jaar is Moppereend van Joyce Dunbar. Kom naar een voorstelling of zoek de mooiste prentenboeken uit voor thuis. Het kan allemaal! Kom kijken naar Moppereend Op vrijdag 24 januari trappen we het feestje af op een bijzonder leuke locatie, Avontura Dronten! Kom om 10.00 uur kijken naar de voorstelling ‘Moppereend’ gespeeld door Lot Bobbink. Deze voorstelling is voor kinderen van 2 tot 4 jaar en is gebaseerd op het Prentenboek van het jaar en gaat over een eend die erg mopperig is, omdat de vijver is opgedroogd en ze niemand heeft om mee te spelen. Boven haar hoofd verschijnt een klein grijs mopperwolkje. Ze ontmoet allerlei dieren, maar die spelen spelletjes die eend niet leuk vindt. Het wolkje wordt groter en groter, totdat het zo groot is dat het uitbarst in een enorme regenbui. Alle dieren spelen in de regen en na de regen komt de regenboog in al haar kleuren. De voorstelling is gratis, maar je hebt wel een kaartje nodig. Haal deze snel via www. flevomeerbibliotheek.nl of de servicebalie in de bibliotheek. Wij vieren het voorlezen Jonge kinderen vinden het heerlijk om naar verhalen te luisteren en voorlezen is waardevol voor hun taalontwikkeling. Ze leren nieuwe woorden, ver-

Klaverjassen bij BAS voetbal, BAS leden en andere dorpsgenoten zijn van harte welkom. Vrijdagavond 7 februari Aanvang 20:00 (Uiterlijk 19:45 aanmelden) Kantine BAS Voetbal Er worden 3 rondes Amsterdams met wisselende maat gespeeld, je kan dus ook alleen komen. Heb je op dit moment al vragen dan kan je altijd bellen met 0612674633.

Nogmaals, iedereen is welkom, ook niet BAS leden.

groten hun taalbegrip en leggen hiermee de basis voor het leren lezen. Voorlezen maakt dus van kleintjes grote lezers. Daarom hebben we op woensdag 29 januari Anouk van De Voorleeshoek uitgenodigd om te mooiste verhalen te komen voorlezen in de bibliotheek. En dit in combinatie met prenten en muziek. Beleef deze unieke combinatie om 11.00 uur in Biddinghuizen, 14.30 uur in Dronten en om 16.00 uur in Swifterbant. Haal snel jullie gratis kaartje op de website of bij de servicebalie. Anouk komt voorlezen aan kinderen van 2 tot 6 jaar. Ook kun je elke dag samen met je kind de Prentenboeken top 10 ontdekken in de bibliotheek. Ze liggen allemaal voor jullie klaar samen met een bijpassend spelletje, kleurplaat of knuffel. Deze prentenboekenestafette maakt voorlezen extra leuk! Voorlezen, hoe doe je dat? Iedereen kan voorlezen. Maar zoek je wat extra tips om het nog leuker te maken? Kom dan naar het Opgroeicafé op 17 januari in Dronten en 28 januari in Swifterbant. Wij vertellen je dan alles over hoe je een voorleestopper wordt. Beide Cafés beginnen om 10.00 uur. De Nationale Voorleesdagen belooft weer een leuk feestje te worden met de mooiste verhalen. Iedereen is welkom en de entree is gratis. Verder kunnen alle kinderen tot zes jaar tijdens deze dagen een gratis lidmaatschap met een klein cadeautje afhalen.

Foto: Redactie BHZNet.nl

Gemeente zet in op vroege signalering schulden BIDDINGHUIZEN - De gemeente Dronten gaat de komende jaren actief inwoners benaderen die te diep in de schulden dreigen te komen. Door eerder contact te zoeken moet voorkomen worden dat de problemen uit de hand lopen. Mensen met betaalachterstanden kunnen op verschillende manieren hulp krijgen. Het plan van Dronten is niet nieuw, in andere gemeenten wordt deze aanpak al toegepast. De organisatie PLANgroep helpt gemeenten daarbij en zal daarom ook in Dronten ingezet worden. Energieleveranciers en zorgverzekeraars kennen haar werkwijze en zullen daarom eerder meewerken bij het oplossen van schulden. Dronten moet nog wel kiezen tussen twee aanbieders die een automatiseringsprogramma hebben waarmee in kaart gebracht kan worden waar mensen allemaal schulden hebben. Vaak is er sprake van meerdere kleine schulden, die bij elkaar toch een hoog bedrag vormen. Nu blijven deze mensen vaak nog buiten beeld. Gemeenten krijgen van de landelijke overheid de verplichting om meer te doen voor mensen met schulden. Inwoners kunnen zelf om hulp vragen maar de gemeente moet ook hulp bieden bij signalen van schuldeisers dat er achterstanden zijn. Deze nieuwe regels gaan naar verwachting begin 2021 in. Bron: Omroep Flevoland. Met dank aan BHZnet.nl 5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten.

zijn Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Klusbedrijf"" In Johan Bramer Laat uw deskundig In balans balans zijn '''' Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook Voetreflexpraktijk Irene Kets ning en rust te ervaren. www.groenteboerteun.nl Binnen en buiten schilderwerk gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Voetreflexpraktijk Irene Kets Joy Joy 44 life, life, ning en rust te ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparatie van sieraden en horloges. Noorderbaan 51, of bel 06-22910097 Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische & Noorderbaan 51, Brake-Bom. Gespec. in Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis halen en brengen. Fruithandel Beek tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. ziekenBiddinghuizen. wie goed in Reumatische voet. Evt. via via het hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, 06-30280529, voelt, fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, burn-out, RSI, RSI, regelmatig regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. Ter info, hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren klachten. www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.muzitax.nl Bewust door www.voetreflexpraktijkirenekets.nl Stratenmaker voor Oprit of gediplomeerde leraar. Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Ruim 30 jaar Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim 30 jaar terras? stenen 3, leveren. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties sieraden en horloges. Snoeien is van Vakwerk Marc matie 0341-266806. reparaties van sieraden enCusters horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 Gratis halen en brengen. Tuinen Gratis en Zo!!halen Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl en brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in Klusbedrijf Johan Bramer. zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Voor uw binnen en buiten klus- en Dronten Tel. 0321-318011 Schoonheidsspecialiste Dronten Tel. 0321-318011 Na een moedig gedragenDeziekte is overleden, onderhoudswerkzaamheden. www.muzitax.nl www.muzitax.nl Jose Gouwenberg De Kleine Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al al uw uw Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. klussen in ons trouwe lid en muzikaal klussenbegeleidster in en en om om het het huis. huis. Voor Voor vrijvrijNaar de schoonheidsspecialiste, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. 337030 of mob. 0610172196. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. het doet je goed en dat voel je! 330616, mob. 06-11218658. Voor vertalingen uit het Engels, Duits, binnen en buiten schilderwerken 330616, mob. 06-11218658. Voor vertalingen uit het Engels, Duits, Depositaire Medex. Mosselweg Frans belt uu 3a, CAW Mevr. Joke v/d Meij behangen * glasvezel * sausen Frans of of Russisch Russisch belt CAW Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Bel voor een vrijblijvende offerte Ook Heerlijke Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse Afrikaanse wijnen wijnen tel. 06-48462307 Biddinghuizen Wij zullen haar missen en wensen de familie direct van de importeur FOOTWORX – MEDISCHE PEDICURE direct van de importeur Ook veel sterkte toe.proeverijen. BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd in en Gods kracht Ook voor voor proeverijen. wegbebakening, schade en reparatie Stratenmaker nodig of wegbebakening, schade en reparatie Wijnkoperij van diabetische-, spastische-, Stratenmakerreumatische-, nodig voor voor Oprit Oprit of terterPoolse medewerkers nodig‌?? Wijnkoperij van de de Lageweg Lageweg machinebouw en besturingsechniek ras? Ook stenen leveren. Marc machinebouw en besturingsechniek 2012oncologische 2 Ook stenen 0alle 0 03 0Marc 2012 0 ag na www.vandelageweg.nl ras? leveren. en andere risicoAgrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custersmet Tuinen en vergoeding Zo!!Leden Tel: door 06voeten, mogelijke Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen 55797840 Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen 55797840 de ziektekostenverzekeraars. Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Christelijke vrouwenorganisatie Passage. 2012 2 0 0 Ook 03voor 0 2012 0 ag na O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl cosmetische voetbehandelingen. Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Uw levensverhaal op papier. 06-51558557 L. ten Hoff tel Uw levensverhaal op papier. Karinconiferen, Andringa Voor Uw 0321-326533 / 06-11310835 Voor coniferen, heesters heesters en en sierlijke sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. Zonneweide 16, tel. 06-50405611, bomen De Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 bomen moet moet uu naar naar kwekerij kwekerij AaldeAaldeDe Schrijverij.Tel. Schrijverij.Tel. 0321-332423/060321-332423/06info@pedicurebiddinghuizen.nl 18484711 info@schrijverij.net rink 18484711 info@schrijverij.net Biddinghuizen rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16, 16, BidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, www.schrijverij.net dinghuizen, tel. tel. 0320-288377. 0320-288377. Openingstijden: Openingstijden: .. ma vrij Ina's Hair-Service ma t/m t/m vrij 13.00 13.00 -- 17.00 17.00 uur uur Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 17.00 Scoutingpad 9 Noorderbaan38,Biddinghuizen Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Jose Gouwenberg www.inashairservice.nl TT 0321 Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 16 49 49 PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Voor casco een afspraak F 0321 -- 33 22 Het van belt deu nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 33 22 04 04 BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! 06-23762800 II www.hedibouw.nl Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, enDs het de het doet je goed en dierenpark dat voel je! www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: Bregman tentenveld 19, Depositaire Medex. Mosselweg Voor uw en binnen en schilderwerken buiten en EE info@hedibouw.nl binnen buiten Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijnklusvoltooiing. info@hedibouw.nl sauswerken. onderhoudswerkzaamheden. Tel: 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Tevens ook het kwartsen van muren. Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 of mob. 0610172196. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 337030 of mob. 0610172196. Jolanda Aantjes Lubbersen, Bel voor een vrijblijvende offerte Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: te tel. maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Marc Custers Custers Tuinen Zo!! Mw. C.en de Boer,Tel: De06-55797840 Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, Videobanden, dia’s dia’s en en lp’s lp’s e-mail: cobydeboer@planet.nl. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Quilten uw doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoeft uu de de deur deur Dronten Voor informatie kunt u bellen met: * Deuren - ramen - kozijnen niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering * Bel voor een vrijblijvende offerte! Uw pedicure Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u voor o.a. snel kijkje Website en Tel: 0321-848043 of 06-11017610 voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel Stichting De Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt WWW.GEERTSGLAS.NL zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. 0321-326533 / 06-11310835 bedankt de vele vrijwillioudere en verwaarloosde voet. Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, oudere enTen verwaarloosde voet. gers voor hun inzet en Agrohulp HoffKarin ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Dronten, tel. 0321-312456. Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 06-50405611 enthousiasme. Tevens een Biddinghuizen Info Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) TALPA, Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiTALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845. Wasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl Eiken 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! Eiken wijnvaten wijnvaten en en regentonnen regentonnen NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 ReginaState TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen. ReginaState vatenhandel vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg 17 tel 334825 Bremerbergweg 17 - tel 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

Uw advertentie hier?

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Uw advertentie hier?

Schildersbedrijf J. Buiten

Uw advertentie hier?

BLONK Donateur worden?

Schildersbedrijf J. Buiten

JA

Laat uw voeten deskundig verzorgen Baby op Kraamzorg nodig? Baby op komst? komst? Kraamzorg nodig? bij Medisch pedicuresalon ‘’Hellen’’ Bel KIDDO, Bel Kraamzorg Kraamzorg KIDDO,zijn uw Met ruim 20 jaar ervaring tel: 06 40 77 01 02 06 - 40 77 01 02 voeten intel: vertrouwde handen! Meer informatie: www.pedicuresalonhellen.nl Voor al naai en kunt uu Voor al uw uw en verstelwerk verstelwerk of direct eennaai afspraak maken Telefoon: tel:kunt 0321bellen met Mevr.Nijmeijer. bellen met Mevr.Nijmeijer. Telefoon: 333464 Parksingel 34 Biddinghuizen 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

Uw advertentie hier?

familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Oogstweg • 8256 SB Biddinghuizen Zeewolde; tel.7036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Zondag 8 juli Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen www.schaapholland.nl 10.00 uur: Klaas van Denderen Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. N 036-5222824 Secr.: HenriÍtte EHofman, S AJ Dronten, De Veluwse Snees 20, 8251 R tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het A N Odd Fellowhuis,TH E S De Ketting 6 S te Dronten. aanvangin10.00 specialist R N looduurDakbedekking, (tenzij A en zinkwerk, polyesterhars, U anders vermeld)

R O S Voor Dakwerk ILal uwR W SO L TenHepoxyhars, K I HWA onderhoud. S specialist in Zondag 15N juli W plamuren & 10.00 uur: polyesterhars, U U kunt vrijblijvend vragen: onderhoudsKo.l.v. Dienst mw.drs. Manneke epoxyhars, Bel 06- middelen 2141 6645 & plamuren

Wilsor kunstharsen

onderhoudsTurkse Mimar Moskee Noorderbaan 46-48 middelen Havenweg 3 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Openingstijden: 14.00 uur tot3319.00 Tel: 0321 11 67 uur Noorderbaan 46-48 Contactpersonen: Fax: 0321 33 10 74 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Mustafa Yazici, tel.: E-mail: 06-51539221 Tel: 0321 33 11 67 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 www.wilsor.nl Fax: 0321 33 10 74 e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL "! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door geE-mail: info@wilsor.nl Pianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. www.wilsor.nl Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Gemeente Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Vakantieopvang kan wachten tot de volgende werkdag: Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! De Waard BV Avond-, nachten weekenddienst: verleent Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag hierbij 8hierbij juli tot verleent tot schriftelijke schriftelijke wederopzegging wederopzegging machtiging machtiging aan: aan: Stichting Stichting Biddinghuizen Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 90 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de 0321 331414 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel - 8256 om van zijn / haar giro– of-bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan9016, 8256 AN HB Biddinghuizen, Biddinghuizen, Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten De Waard BV Bremerbergweg 16 Biddinghuizen groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. Bremerbergweg 16 -Biddinghuizen THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalLoonwerk en grondverzet groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. * Deuren ramen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 en Ruime len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal geĂŻnd. Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! Dit bedrag zal eenmaal eenmaal per per jaar jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiwww.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! Tel. 0321-331401 / Fax uitlaatmogelijkheden! Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Loonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Kopij adres Biddinghuizen Actueel Ruime binnenkennels met  

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is KringKantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! !"......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: T. 0321-332549 M. 06-51107527 Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... T. 0321-332549 06-51107527 De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA M.kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk   

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens

 

We e k e n d d i e n s t e n


Bij 8 op de 10 Flevolanders blijft een deel van de cadeaus ongeopend Stichting Jarige Job roept heel Nederland op cadeautjes mee te geven aan de PostNL-pakketbezorger zodat ieder kind een mooie verjaardag kan vieren 7 januari 2020 - De drukke feestmaand is achter de rug en de maand van goede voornemens is aangebroken. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlandse ouders het belangrijk vindt dat alle kinderen in Nederland hun verjaardag kunnen vieren met een cadeau.1 Nu belandt er na de feestdagen in Flevoland bij acht op de tien kinderen een deel van de cadeaus ongeopend in de kast. Bij 5% van de Flevolanders gaat het zelfs om vier ongeopende cadeaus per kind. Deze cadeaus kunnen vanaf vandaag gratis verstuurd worden naar Stichting Jarige Job. Samen met PostNL zorgen ze er voor dat deze cadeautjes terecht komen bij kinderen die anders geen cadeau krijgen voor hun verjaardag. Bijna zes op de tien Nederlanders (58%) vieren zowel Sinterklaas als kerst met presentjes, dit blijkt uit representatief onderzoek van Stichting Jarige Job uitgevoerd door Dynata. Dat zorgt eind van de feestmaand voor een flinke berg aan cadeautjes. De helft van de kinderen krijgt meer dan vijf cadeaus tijdens de feestdagen. En een op de tien krijgen zelfs meer dan tien cadeautjes. Bij zeven op de tien kinderen belandt een deel van de cadeaus dan ook ongeopend in de kast. Dit komt in de helft van de gevallen omdat zij te veel cadeaus hebben gekregen. Prachtige verjaardagsbox Alle pakjes komen terecht bij kinderen die het thuis wat minder breed hebben. Met de ingeleverde cadeautjes wordt voor deze kinderen een prachtige verjaardagsbox samengesteld met onder andere slingers, taart én traktaties om ook in de klas hun verjaardag te kunnen vieren. Zijn er geen cadeautjes overgebleven? Koop dan een cadeautje extra. Bij Bruna is het in januari mogelijk een cadeautje te kopen en direct af te geven voor Stichting Jarige Job. Meedoen? Zo werkt het! Op postnl.nl/mooigebaar kan iedereen een verzendlabel downloaden om het pakket gratis te versturen. Het nieuwe, ongebruikte cadeau dient in de originele verpakking te zitten en verpakt te worden in een doos met daarop het PostNL-verzendlabel. Het pakket kan meegegeven worden aan de pakketbezorger wanneer die een pakket aflevert of afgegeven worden bij een PostNLlocatie. De actie loopt tot en met 31 januari. 1

Het representatieve onderzoek naar cadeaugedrag in Nederland onder 1.000 ouders met kinderen tussen de 4 en 12 jaar is uitgevoerd in opdracht van Stichting Jarige Job en PostNL door Dynata.

Windpark Noordoostpolder Foto: Redactie BHZNet.nl

Gemeente overzag gevolgen Windplan Groen niet volledig

BIDDINGHUIZEN - De gemeente Dronten had zich veel eerder moeten realiseren wat de gevolgen zouden zijn van plaatsing van de windmolens van Windplan Groen in Dronten. Dat zegt wethouder Roelof Siepel in reactie op de grote teleurstelling onder bewoners van de dorpskernen en het buitengebied. Zij maakten bezwaar tegen een aantal uitzonderlijk hoge windmolens dat dicht tegen de bebouwing aan komt te staan. De plannen van initiatiefnemer Windkoepel Groen zijn desondanks niet aangepast. Het rijk dat de plannen regisseert, heeft besloten de bezwaren aan de kant te schuiven. De gemeente had in het hele proces een bemiddelende rol. Siepel beseft nu dat de gesprekken eerder hadden moeten gaan over de gevolgen van het plan: "Dat had misschien niet tot een andere uitkomst geleid, maar had wel kunnen voorkomen dat nu initiatiefnemers, bewoners van de dorpskernen én bewoners van het buitengebied en overheden op deze manier soms ook wel tegenover elkaar staan." 'Ongeloofwaardige politiek' Rutger Steenbeek van de Actiegroep Windmolens Biddinghuizen vindt de uitspraak van wethouder Siepel dat de gemeente niet goed in de gaten had wat de gevolgen van de windmolenplannen waren: "erg zorgelijk". "Dit is wel waar de maatschappij tegenaan loopt en de politiek wordt ongeloofwaardig met dit soort besluiten. Er moet goed nagedacht gaan worden hoe je dit soort ingrijpende plannen in de toekomst gaat aanpakken. De bevolking moet vroegtijdig en op een goede manier worden ingelicht", vindt Steenbeek. Hij voegt daar aan toe: "Siepel deelt dus onze conclusie, dat het jammer is hoe dit allemaal is gelopen". Raad van State laatste strohalm De gemeente probeerde de afgelopen periode Windkoepel Groen te verleiden de plannen te wijzigen, om zo de omwonenden tegemoet te komen. Maar alle voorgestelde veranderingen sneuvelden volgens wethouder Siepel op technische of financiële gronden. Alleen een uitspraak van de Raad van State kan er nog voor zorgen dat de plannen veranderd moeten worden. In totaal vijftien inwoners en organisaties zijn naar de Raad gestapt, maar het is nog niet bekend wanneer de zaak dient. Bron: Omroep Flevoland. Met dank aan BHZnet.nl

Sport, Fun en leefstijl voor iedereen • Bootcamp • Sport tijdens en na zwangerschap • Seniorensport • SlowSports • Yoga www.vitaaloveral.nl 7


Zondag 15-jul ----------Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur Dinsdag 17-jul ----------Internet adres: Woensdag 18-jul ----------Internet adres: Nieuws en en agenda vanvan BAS Tennis http://www.basvoetbal.nl Nieuws agenda BAS Tennis Pasfoto`s voor http://www.basvoetbal.nl T e n n i s Donderdag 19-jul ----------T e n i s Vo aa l l Internet adres: n op op internet: www.bastennis.nl Teletekst Omroep Flevoland: Ve otebt b internet: www.bastennis.nl Teletekst Omroep Flevoland: Vrijdag 20-jul Nieuws en agenda----------van BAS Tennis http://www.basvoetbal.nl pagina pagina 658. -658.update Te n n i s 21-jul Vo e t bspelerspassen al op internet: www.bastennis.nl Teletekst Omroep Flevoland: Zaterdag ----------pagina 658. Kantinedienst BAS tennis: Zondag 22-jul ----------Kantinedienst BAS tennis: Oranjecamping volgeboekt Uitslagen BAS voetbal zaterdag 18 te januari Oranjecamping volgeboekt Al een aantal weken is via de site van BAS Voetbal lezen welke Dag Maak kennis padel! Datum Tijd Bijz. Maandag 23-jul Jeroen Engwerda met 19.30 Dag Datum Tijd uur Bijz. Kantinedienst BAS tennis: spelers een pasfoto in moetenvolgeboekt leveren. Helaas heeft nog maar een klein Maandag Oranjecamping 2-jul Jan de Ruiter 19.30 uur Dinsdag 24-jul ----------Maandag 2-jul Jan de RuiterTijd 19.30 uuretiketten!! etiketten!! Dag Datum Bijz. Nog eeneen paar weken en dan is het zoHet ver: opop maandag julijuli start dede BAS Tennis3-jul &25-jul Padel heeft sinds juni 2019----------de uur beschikking over 2 padeldeel hier gehoor aan gegeven. inleveren van23een pasfoto is Dinsdag Thuis Uit Uitslag Nog paar weken en dan is het zo ver: maandag 23 start André Smits Woensdag Dinsdag 3-jul André Smits19.30 uur19.30 19.30 uur Maandag 2-jul Jan de Ruiter etiketten!! banen. Om Biddinghuizen kennis te laten maken met deze vrij nieuwe BAS 1 Buitenboys 1 14:30 tiende editie van het BAS Voetbal Jeugdkamp. Dit jaar is het thema verplicht. Wacht niet te lang meer,Jeugdkamp. anders loop Dit je risico dathet je thema na de Woensdag tiende editie van is het Voetbal jaarde is 4-jul ----------Donderdag 26-jul ----------een paar weken en dan hetBAS zo ver: op maandag 23 juli start Woensdag ----------Dinsdag 3-julnodigen André 4-jul Smits 19.30 uur sport sport wij een ieder uit om deze te ontdekken. BAS 2 Wilsum 2 12:00 “Oranjecamping” en wordt het kamp gehouden in Drenthe. Het zomerstop niet vanaf het begin mee kunt spelen. “Oranjecamping” en wordt het kamp gehouden in Drenthe. Het Donderdag 5-jul ----------Vrijdag 27-jul ----------Donderdag 5-jul de editie van het BAS Voetbal Jeugdkamp. Dit jaar is het thema Woensdag 4-jul ----------BAS JO10-1 JO10-2 10:30 programma is klaar, dede bus is geregeld. Binnenkort krijgen alle deelprogramma is klaar, bus isUnicum geregeld. Binnenkort krijgen alle deel- Vrijdag 6-jul Jan-Roelf vanvan derder Stelt 19.30 uuruur Zaterdag 28-jul ----------Vrijdag 6-jul Jan-Roelf Stelt 19.30 anjecamping” en wordt het kamp gehouden in Drenthe. Het Donderdag 5-jul& gratis inloop op vrijdagavond ----------Vrije BAS JO10-2 ASV Dronten JO10-3 10:30 nemers een programmaboekje in in dede bus. Geen geldige pas = niet spelen. Zaterdag 7-jul ----------nemers een programmaboekje bus. Zondag 29-jul ----------Zaterdag 7-jul gramma is klaar, de bus is geregeld. ESC Binnenkort Vanaf 10 januari iedereen BAS JO13-1 JO13-2 krijgen alle deel- Vrijdag 9:00 6-julvrijdag Jan-Roelf van der2020 Steltmag 19.30 uur die dat wil komen kennismaken Zondag 8-jul ----------Maandag 30-jul Frank Bes uurtot en met eind maart Zondag 8-jul Iedere ----------ers eenBAS programmaboekje in de bus.'t Harde JO17-2 met de padelsport. vrijdag vanaf 1019.30 januari JO17-2 12:00 Zaterdag 7-jul ----------Voor allealle ouders / verzorgers deelnemers: opoptijd Op moment van hebben onderstaande spelers nog geen pas9-jul Christel Swagemakers 19.30 uuruur Dinsdag 31-jul ----------Voorhet ouders / schrijven verzorgersvan vandeJO19-3 de deelnemers:denk denkeraan eraan tijd Maandag Maandag 9-jul Christel Swagemakers 19.30 organiseren wij een open inloop vanaf 19.00 uur op ons park. BAS JO19-2 WVF 14:30 Zondag 8-jul ----------te foto betalen. Voor de EzijE t/m C is dit hethet 5555 euro p.p. Voor dede F-jeugd is is hethet Dinsdag moeten zsm doen! ingeleverd ende 10-jul Wiebrand 19.30 uuruur bespeelbaar zijn. Dat te betalen. Voor is euro p.p. Voor F-jeugd Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 Uiteraard valt alles alleen te Veenstra organiseren als de banen BAS JO9-1 ESC JO9-2 10:30 alle ouders / verzorgers vant/mdeCdeelnemers: denk eraan op tijd Maandag 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur 3030euro p.p. Voor wiewienog betaald heeft: hethetbedrag graag deze 11-jul nogniet niet betaald deze Woensdag Woensdag 11-jul ----------betekent dus dat erVeenstra bij regen / 19.30 sneeuwuurof----------strenge vorst niet gespeeld kan JO15-1 BAS JO15-1 9:00 etalen. Batavia Vooreuro de'90 Ep.p. t/mVoor C is het 55 euro p.p. Voorheeft: de F-jeugdbedrag is het graag Dinsdag 10-jul Wiebrand week overmaken op rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal Nieuwe D-pupillen: Donderdag 12-jul ----------week overmaken op rekeningnummer t.n.v. BAS voetbal Donderdag 12-jul ----------worden. DOS Kampen JO19-1 12:15 uro p.p. Voor wie nog niet betaald BAS heeft:JO19-1 het11.25.72.219 bedrag graag deze Woensdag 11-jul ----------o.v.v. Jeugdkamp, naam speler enen team. 13-jul Danny Versteegt uuruur Sil Bosch o.v.v. Jeugdkamp, naam speler team. t.n.v. BAS voetbal Donderdag Wij zullen dit tijdig communiceren met de19.30 belangstellenden. ESC JO11-1 BAS JO11-1 10:00 Vrijdag Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 k overmaken op rekeningnummer 11.25.72.219 12-jul ----------Meer informatie: Zaterdag 14-jul ----------Dirk Bouma FC Horst JO9M BAS JO9-2 10:00 Zaterdag 14-jul ----------Daan Moelker, tel: 332902 . Jeugdkamp, naam speler en team. Vrijdag 13-jul Danny V15-jul oVersteegt l l e y b a l 19.30 uur ----------Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal Stef Bregman Geef je op!15-jul Zeewolde MO15-2 BAS MO15-1 13:00 Zondag e-mail: moelker@solcon.nl Zondag ----------Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal Zaterdag 14-jul ----------Maandag 16-jul Liesbeth Luykx uur Wij willen graag van te voren weten wie 19.30 er belangstelling heeft. Je belangChristiaan Burgers Maandag 16-jul Liesbeth Luykx Zondag 15-jul ----------- 19.30 uur anisatie Jeugdkamp BAS Voetbal stelling kun17-jul je17-jul aangeven middels een e-mail naar: Dinsdag ----------Lars Dodde Dinsdag ----------Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur inloop.padel@bastennis.nl Woensdag 18-jul ----------Abdel El Achak 18-jul Dinsdag Woensdag 17-jul ----------- ----------Pasfoto`s voor Pasfoto`s voor Donderdag 19-jul ----------Ruben Gort Donderdag 19-jul Woensdag Wij 18-jul ----------- ----------hopen je te kunnen verwelkomen. Vrijdag 20-jul ----------B B C B i l j a r t Sven Huizinga Vrijdag 20-jul Pasfoto`s voor spelerspassen update 19-jul ----------- ----------spelerspassen - update DonderdagZaterdag 21-jul ----------Zaterdag 21-jul Rik Kromhout Vrijdag 20-jul -----------en ----------Wij (kunnen) zorgen voor padelrackets padelballen. Je hoeft alleen je spelerspassen - update Zondag 22-jul ----------Zondag 22-jul Bas van Luenen Zaterdag 21-jul ----------- ----------AlAl eeneen aantal weken is is viavia dede sitesite van BAS Voetbal te te lezen welke enthousiasme meeJeroen te nemen. aantal weken van BAS Voetbal lezen welke Maandag 23-jul Engwerda 19.30 uur Maandag 23-jul Jeroen Engwerda Jordeneen Muntslag Zondag 22-jul ----------- 19.30 uur spelers pasfoto in in moeten leveren. Helaas heeft nog maar eeneen klein spelers een pasfoto moeten leveren. Helaas heeft nog maar klein Dinsdag 24-jul ----------en aantal weken is via de site van BAS Voetbal te lezen welke Dinsdag 24-jul ----------Royhier Peet gehoor aan gegeven. Het inleveren van een pasfoto Maandag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur Zien we jou op ons park?? deel is is Woensdag deel hier gehoor leveren. aan gegeven. van klein een pasfoto 25-jul ----------ers een Leander pasfoto in moeten Helaas Het heeftinleveren nog maar een Woensdag 25-jul ----------Touw Dinsdag 24-jul ----------verplicht. Wacht niet te lang meer, anders loop je risico dat je na de B a d m i n t o n verplicht. Wacht niet teHet langinleveren meer, anders loop je risico isdat je na de Donderdag 26-jul ----------hier gehoor aan gegeven. van een pasfoto Donderdag 26-jul ----------Dagan Verkruijssen Woensdag 25-jul ----------zomerstop niet vanaf hethet begin mee kunt spelen. zomerstop niet vanaf begin mee spelen. Vrijdag 27-jul ----------licht. Wacht niet te lang meer, anders loopkunt je risico dat je na de Donderdag Vrijdag 27-jul Selim Yildiz 26-jul ----------- ----------Zaterdag 28-jul ----------Zaterdag 28-jul erstop Timothy niet vanaf het begin mee kunt spelen. Zillmer Vrijdag 27-jul ----------- ----------Geen geldige paspas = niet spelen. Geen geldige = niet spelen. Zondag 29-jul ----------Zondag 29-jul ----------Zaterdag 28-jul ----------contact: Maandag 30-jul Frank Bes 19.30 uur Maandag 30-jul Frank Bes n geldige pas = niet spelen. spelerspas: Zondag 29-jul ----------- 19.30 uur B udo OpVervanging hethet moment vanvan schrijven hebben onderstaande spelers nog geen passecretariaat@basjudo.nl 31-jul ----------Op moment schrijven hebben onderstaande spelers nog geen pas- Dinsdag Henri Bolmeren zij moeten dit zsm doen! Maandag Dinsdag 30-jul Frank31-jul Bes 19.30 uur ----------foto ingeleverd 0321-332827 foto ingeleverd en hebben zij moeten dit zsm doen! het moment van schrijven onderstaande spelers nog geen pas- Dinsdag 31-jul ----------Desiree Bosch Bas Judo BAS BUDO: Contact: ingeleverd en zij moeten dit zsm doen! Dirk van Dijk Nieuwe D-pupillen: www.basbudo.nl secretariaat@basbudo.nl www.basjudo.nl Afmelden trainingen: Nieuwe D-pupillen: van Dongen SilBart Bosch Woensdag judo: secretariaat Sil Bosch uwe D-pupillen: Meer informatie: Milan van der Geest Meer informatie: Nieuw judo pak: Trainers: Dirk Bouma wedstrijdsecr: Vrijdag judo:tel: Gert Dirk Bouma Daan Moelker, 332902 Bosch Jamie Daan Moelker, 332902 V o l l e y b a l van Houten V o l l e y b a l basbudojudopak@gmail.com Les groep 1 & 2tel: Daniël Wassenaar. Stef Bregman wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Meer informatie: e-mail: moelker@solcon.nl Jiu jitsu: Jacco Stef Bregman e-mail: moelker@solcon.nl BoumaNigel Kerkhoff 2e Dan Daan Moelker, tel: 332902 Christiaan Burgers Vo l l e y b a l Christiaan Burgers Bregman e-mail: moelker@solcon.nl Les groep 3 & 4 Dolf Karelsen. Peter Knol Lars Dodde Lars Dodde stiaan Burgers 4e Dan Marc van Nieuwenhuijzen Abdel El El Achak Abdel Achak DoddeEdo Oosting Bas ketba l Ruben Gort Ruben Gort 3x GRATIS PROEF LES. Maak een afspraak via: el El Achak Danny Schutte B B C B i l jia r tr t secretariaat@basbudo.nl Sven Huizinga B C B lj a Sven Huizinga B en GortDjaimie Vermeer Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 RikRik Kromhout B B C BCorrespondentieadres: i lj ar t n Huizinga Kromhout Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, Bas vanvan Luenen Woensdag: Bas Luenen Kromhout 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. Jorden Muntslag Techniektraining: Jorden Muntslag Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de van Luenen Let op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! Roy Peet Les 1: 17.00–17.45 uur Roy Peet site groep van BAS-basketball: www.basbasketball.nl en Muntslag Les groep 2: 17.45–18.30 uur Leander Touw Leander Touw BB aa dd mm i ni n t ot n Peet Jeugd/Seniorencommissie on BASnieuwe Voetbal Ben jij ons pareltje? Dagan Verkruijssen Dagan Verkruijssen nder Touw Wedstrijdtraining: 18.30–19.15 uur B a d m i n t o n 5 Selim Yildiz Selim Yildiz an Verkruijssen Vind jij voetballen ook zo leuk en wil je (voor geselecteerde judoka’s uit les groep 2 en 3) Timothy Zillmer Timothy Zillmer m Yildizlater net zo goed worden als Stefanie, Frenkie of Lieke? contact: othy Zillmer Les groep 3: 19.15–20.00 uur contact: Vervanging spelerspas: Ju do Vervanging spelerspas: Les groep 4: J u d o contact: secretariaat@basjudo.nl 20.00–21.15 uur secretariaat@basjudo.nl Henri Bolmer Henri Bolmer dan eens sfeer proeven bij BAS Voetbal; 0321-332827 vangingKom spelerspas: J u d o 0321-332827 secretariaat@basjudo.nl Desiree Bosch Desiree Bosch de parel van de polder! Bas Judo Afmelden trainingen: ri Bolmer Bas Judo 0321-332827 Dirk vanvan Dijk Dirk Dijk Woensdag bij secretariaat@basbudo.nl (voor 16.45 uur). www.basjudo.nl Afmelden trainingen: ree Bosch www.basjudo.nl Afmelden trainingen: Bas Judo Bart van Dongen Met je vriendjes of vriendinnetjes samen in Bart van Dongen Woensdag judo: secretariaat van Dijk Woensdag judo: secretariaat www.basjudo.nl Afmelden trainingen: een team wedstrijdjes Milan vanvan der Geest Milan der Geest spelen en trainen om wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert van Dongen wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert steeds beter in voetballen te worden. Samen Woensdag judo: secretariaat Jamie vanvan Houten Jamie Houten wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco n van der Geest wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco winnen of verliezen en samen juichen bij een wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert Nigel Kerkhoff Nigel Kerkhoff e van Houten doelpunt. Superleuk toch? wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco Peter Knol Peter Knol l Kerkhoff Marc vanvan Nieuwenhuijzen Marc Nieuwenhuijzen r Knol Kom een maand gratis meetrainen en misschien ontdekken we in jou wel Edo Oosting Edo Oosting BB aa s ksektebt b aa ll c van Nieuwenhuijzen een nieuw pareltje! Danny Schutte OostingDanny Schutte B a s k e tZaaiviool b a l 11, tel; 843262 Djaimie Vermeer Djaimie Vermeer Sleuteladres: Jongens en meisjes vanaf 5 jaar zijn van harte welkom. ny Schutte Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11,11, Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool Voor meer informatie kun je terecht bij: mie Vermeer Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 8256 ETET Biddinghuizen. Tel. 843262 Pasfoto’s inleveren bijbij Allard Stuifzand, Parksingel 61.61. 8256 Biddinghuizen. Tel. 843262 Pasfoto’s inleveren Allard Stuifzand, Parksingel Sico Oerlemans Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, fluiten Kijk voor allealle actuele informatie over wedstrijden, enen tafelen opop dede Kijk voor actuele informatie over wedstrijden, fluiten tafelen Let op: vergeet niet je je naam achter opop dede foto te zetten! 06 – op: 10822516 Let vergeet naam achter 8256 ET site Biddinghuizen. Tel. 843262 oto’s inleveren bij Allardniet Stuifzand, Parksingel 61. foto te zetten! vanvan BAS-basketball: www.basbasketball.nl site BAS-basketball: www.basbasketball.nl wedstrijdsecretariaat@basvoetbal.nl Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal 8 55 d/Seniorencommissie BAS Voetbal Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal

5


9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij er-8 de8 ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen 330616, mob. 06-11218658. Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 verversen GICOM loodgieterswerk www.schaapholland.nl Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst Telefoon 0321-335050 0321-335051 nieuwbouw - casco verwarming www.schaapholland.nl Plantweg 15 de Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling www.schaapholland.nl 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar www.schaapholland.nl het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk N menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek E R S- verhardingen Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl N *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde O Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 E R R Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten SEN LOGOPEDIE: 0321-333493. A SO 0624127084 (0321) 38 60 60 R 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler je zelf controleren H RS N *Koppakkingen L muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, hebmoet meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK A O S I T * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 E R R De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: S Hbouw S begeleiding voor A L verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles specialist in en VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl IN W TO festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje H R LS * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix A T specialist in renovatie van: polyesterhars, UI SS W N K specialist in LS Hpolyesterhars, Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. W N T schuren - bewaringen epoxyhars, UI van Teddy Scholten: ‘weet jeâ€?.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein polyesterhars, KU S specialist in CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06W epoxyhars, plamuren & woningen - verhardingen N K maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor epoxyhars, heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, polyesterhars, U PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net plamuren & onderhoudse.d. levering bouwmat. K plamuren & epoxyhars, 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net onderhoudsSchilderwerk Beglazing middelen ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren onderhoudsplamuren & worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom middelen Wilsor kunstharsen begeleiding voor -APK keuring middelen THUISZORG ICARE onderhoudsonderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking Houtsanering Noorderbaan 46-48 Wilsor kunstharsen kunnen we de uitgebloeide takken met de helft inkorten om zo een stevizelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. Wilsor kunstharsen middelen 8256 PR Biddinghuizen 46-48 -Lease service Noorderbaan langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad Noorderbaan 46-48 spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen Wilsor kunstharsen uitdeuken zonder spuiten, leenauto Tel: 0321 33 11 67 PR Biddinghuizen Biddinghuizen -Airco service 8256 8256 PR uur: 8085 SG Doornspijk Noorderbaan 46-48 JoseinGouwenberg T 0321 33 revue. 16 49 Er werd soms Fax:0321 0321 vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in -een Tel: 0321 3333 1110 6774 Tel: 33 11 67 beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: 8256 PR Biddinghuizen Noorderbaan 19-21 Naar de schoonheidsspecialiste, E-mail: info@wilsor.nl F 0321 33 22 04 Fax: 0321 33 10 74 0321 33 10 74 Mocht u tijdens een wandeling of fietstocht over de Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00 uur: 0321-333255. Tel: 0321 33 11 67 geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat al in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl het doet jeop goed voel www.hedibouw.nl www.wilsor.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icare Verpleging endat verzorging Fax: 0321 33 10 74 dan eens bij en school De je! Tamarisk: HierI aan de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, www.wilsor.nl Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 van tot 23.00 uur, E-mail: info@wilsor.nl haar ben ik745 erin gerold. www.wilsor.nl info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 zeker 13 E340 458bepaalde - Tel: 0321 - 33 21 46 Tamarix net is07.00 uitgebloeid maar een schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833die voor overige tijden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 www.wilsor.nl Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen DiĂŤtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

Werkplaats focwa normen De Waard BV 0321volgens -BV 332484 De Waard normen De Waard BV Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl De Waard BV Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

Ploegschaar 58, Biddinghuizen Loonwerk en grondverzet grondverzet www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Loonwerk en Loonwerk en grondverzet www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Loonwerk en /grondverzet Tel. Fax0321-333189 0321-333189 Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax

Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189

Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV installatie service onderhoud

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling *Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

www.wouda.nl

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO LEKKERKERKER

MACHTIGINGSCOUPON

DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ

Autoschade

YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUVEHZHJ JHYHOUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS ZLM]HULQJ DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Schilderwerk -EHXUVZDQGHQ Beglazing IXOO FRORUV RQWZHUS à \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO EHZHJ ZLM]HULQJ YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV EHGULMIVNOHGLQJ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 JHYHOUHFODPH HQ RQWZHUS YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUVEHOHWWHULQJ EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU ]XLOHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Wandafwerking - EHGUXNNHQ Houtsanering Schade taxatie, schade reparatie, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 OLFKWUHFODPH HQ RQWZHUS Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto EHGULMIVNOHGLQJEHGUXNNHQ EHGUXNNHQVSDQGRHNHQ VSDQGRHNHQ LQ LQ IUDPH IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 EHGULMIVNOHGLQJ EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ HQ RQWZHUS RQWZHUS YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ beschikbaar. YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ DAAR RED JE LEVENS MEE Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie,

2012 2

0

0

03 0

2012

1-1-2

0

ag na 10

Belt u naar Giennes Bies

kn wa bew

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

â‚Ź6 bee Te Ei van ge â‚Ź Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 groot: â‚Ź......................................................... automatisch af te laten schrijven. Machinebouw Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geĂŻnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hemtechniek zoekt Machinebouw Transport Machinebouw SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Machinebouw Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, en alles van Hem verwacht.CV EN WATER

De vi De gez gez alle alle tele tele

Service inTelefoon afvaltransport Een adres waar uwNoorderbaan belangen voorop staan Biddinghuizen 0321 - 33 11 45 Noorderbaan88, 88,8256 8256PR PR Biddinghuizen Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 Korenmaaier 13-15 Noorderbaan 88, 8256 Biddinghuizen tel. fax. 0321 -- 330101 tel.0321 0321- -333310, 333310, fax.PR 0321 330101 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl Tel.: (0321) 330120 / tel. 330777 (0321) 330690 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 0321- -Fax: 333310, fax. 0321 - 330101

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Transport techniek Trappen en balustrades Transport techniek Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... DEALER ATAG en VERWARMING Trappen balustrades jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren Trappen balustrades DEALER ATAGen VERWARMING Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen Service in afvaltransport www.alphabiddinghuizen.nl Service in afvaltransport tel. 0321 - 333310, fax. 0321 - 330101 9

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Transport techniek De Bijbel Klaagliederen 3:25 financiele administraties -Bron: ondernemingsplan Service afvaltransport Trappeninen balustrades

8

8

8256 SK Biddinghuizen

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

E-mail: j.looman@hetnet.nl

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


In vogelvlucht: kerstbomen versnipperen en vuurwerkafval inleveren. Op woensdag 8 januari konden de kinderen van Biddinghuizen kerstbomen en vuurwerkafval inleveren. Partijen groter dan 25 st. konden worden aangemeld en dan op locatie worden versnipperd. Kleinere aantallen konden worden ingeleverd aan De Havenweg, naast Het Koetshuis. Iedere ingeleverde kerstboom leverde â‚Ź 0,50 op en voor iedere ingeleverde vuurwerkzak werd â‚Ź 1,00 betaald. Groenaannemer Donker groep die de groenvoorziening onderhoudt in het dorp was deze dag met een versnipperaar en een aantal medewerkers aanwezig om de kerstbomen te versnipperen en het vuurwerkafval in ontvangst te nemen. De eerste partij was bij de fam. Sijbesma aan De Binnenhaven. Hier waren ruim 40 kerstbomen verzameld. Onder toezicht van

de jonge verzamelaar werden de kerstbomen versnipperd en alles netjes opgeruimd. De tweede partij was bij de fam. Van Straaten aan De Cultuursingel. De gehele achtertuin lag vol met verzamelde kerstbomen. 5 kinderen hadden aardig hun best gedaan met het verzamelen van kerstbomen uit het dorp. Hier werden ruim 175 stuks kerstbo-

men versnipperd. ‘s Middags werden bij De Havenweg ruim 60 kerstbomen aangeboden en versnipperd. Hier kon ook vuurwerkafval ingeleverd worden dit ging om ca. 50st. In totaal zijn er deze middag 275 kerstbomen versnipperd en werden er 50 zakken vuurwerkafval ingeleverd: ten opzichte van vorig jaar is dit een stijging van 50 st. kerstbomen.

Door de jaren heen is er een tabel bijgehouden van de hoeveelheid kerstbomen en vuurwerkafval. 2011 200st. 2012 160st. 2013 175st. 2014 200st. 2015 250st. 2016 260st. 2017 200st. 2018 160st. 2019 225st. 2020 275st.

11


prik bord! Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week IN DE DUISTERNIS VAN DE STORM KAN ALLEEN DE WAARHEID HAAR PAD VERLICHTEN. Ingestuurd door Frea Bramer, waarvoor dank! Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Biddinghuizen Actueel wenst iedereen een prachtig 2020!

Maris Sonores Nieuws Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508

Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Ik wil even de beide schrijvers van de ingestuurde stukjes, zowel Lumnika Triest als ook Joop de Jager, complimenteren. Wat een aardige stukjes schrijven jullie. Het verhaaltje over de trip naar Texel, bijvoorbeeld, is echt leuk geschreven. Bedankt voor jullie inbreng.

Als u dit leest, hebben wij onze generale repetitie(s) voor het Nieuwjaarsconcert achter de rug. Maandag hebben we onder leiding van onze dirigent Willem Jan Visser de muziek geoefend die wij voor de pauze spelen. Dinsdagavond waren we in Dronten, om daar samen met harmonie Eendracht en brassband Amor Musae de muziekstukken nog een keer te oefenen die we na de pauze als één groot orkest ten gehore brengen. Dat gezamenlijk oefenen hebben we maandag 6 januari ook al een keer gedaan, toen in ons ‘clubgebouw’ De Voorhof. Machtig mooi om te horen, hoe ruim 60 muzikanten dan klinken. Wilt u dat ook ervaren? Kom dan zaterdag aanstaande, 19 januari naar De Meerpaal. Genieten gegarandeerd! Namens Maris Sonores, D.J. Dobma (PR)

Beste doppenspaarders! We willen jullie bedanken dat jullie in 2019 weer met ons doppen hebben gespaard. Samen hebben we 7 ton doppen opgehaald. De doppen opbrengst van heel Nederland is €64.000. Dit bedrag gaat ten goeden komen aan kngf geleidenhonden. We hopen natuurlijk dat jullie in 2020 weer samen met ons mee willen sparen. De doppen mogen ingeleverd worden op boshof 14. Groetjes, Sabina van Pouderoijen En (hond) pasje

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

Sip Winnubst

Profile for Biddinghuizen Actueel

Biddinghuizen Actueel - Jaargang 39 - Nummer 3  

Biddinghuizen Actueel - Jaargang 39 - Nummer 3  

Advertisement