{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 2 27

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 39 JAARGANG weeknr:

WWW.BACTUEEL.NL

02 juli 702JANUARI 2020 juli 2012 2012

40 jarig jarig Boekverkoop in bibliotheken 40 Boekverkoop Inschrijving Onze Dorpskwis 2020 start op jubileum jubileum Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op te leen leen in in de de 1 januari 2020! bibliotheken maar ook ook te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van van romans bibliotheken maar te romans tot tot

Zaterdag 77 juli juli viert viert ACV ACV Zaterdag kunstboeken tot tot kinderboeken. kinderboeken. Prima Prima geschikt om om mee mee te kunstboeken te nemen nemen op op de Flintstones Flintstones haar 40 40 jarig jarig Dankzij de versterking van de organisatie is vanaf 1 januari de inschrijving geschikt geopend! de haar vakantie. vakantie. Door deze versterking kan het team dat belast is met de organisatie van de kwis, gescheiden werken van het jubileum. jubileum. team dat de denktank vormt. De organisatie kan nog wel versterking voor de denktank gebruiken. De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van11.00 11.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uurmogen mogen De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van Dronten geldt echter een speciale actie: voor €€ 5,5,- kunt kunt een tas voor eenteplastic plastic tas Aanmeldingen omuumee doen aan decoureurs coureursininverschillende verschillende specspec- Dronten geldt echter een speciale actie: de metromans romansen en informatieve informatieve boeken boeken vullen, vullen, voorkunnen € 7,50 7,50 gedaan een plastic tas met met voor € een plastic tas met de kwis worden via taculaire klassen hun rijkunsten taculaire klassen hun rijkunsten jeugdboeken. de website www.onzedorpskwis.nl. jeugdboeken. laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven laten Het inschrijfgeld is onveranderd 30 Circuitaan aan de de Biddingringweg Biddingringweg in in Circuit De boekverkoop boekverkoop isis tijdens tijdens openingstijden openingstijden in team. de bibliotheken bibliotheken Dronten, euro per De in de Dronten, Biddinghuizen. De De autocross autocross isis Biddinghuizen. Swifterbant en en Biddinghuizen. Biddinghuizen. Zie Zie www.flevomeerbibliotheek.nl www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant speciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitgespeciaal Ook in 2020 belooft het een spanbreidmet meteen eenduo-race duo-raceen enererwordt wordt breid nende kwis te worden, vol onvergeeindigd met met een een nieuw nieuw inin het het wachte aanwijzingen en hints voor geeindigd levengeroepen geroepencaravanrace. caravanrace. In In en en de geheime opdracht. Voor nieuwe leven rondom een een tent tent kunt kunt uu genieten genieten het aan te raden om het Afscheid juf isRiet rondom Afscheid teams kwisboek 2019 (op de website) te vaneen eenuitgebreid uitgebreidassortiment assortimentaan aan van bestuderen om een indruk te krijgen versnaperingen en en erer zullen zullen veel veel versnaperingen Na34 34jaar jaar in in het het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvanvan 28 jaar jaar op De De die Wingerd 28 op Wingerd gewerkt de vragen gesteldgewerkt zouden extraaktiviteiten aktiviteitenzijn zijnvoor voorjong jongen en Na extra te hebben, gaat juf Riet met pensioen. te hebben, gaat juf Riet met pensioen. kunnen worden. oud,zoals een een bungee bungee trampoline, trampoline, oud,zoals een V8-buggy, V8-buggy, race race simulator simulator en en een Wij willen willen dit dit niet niet ongemerkt ongemerkt voorbij voorbij laten gaan. gaan. Tijdens de receptie Belangrijk om Tijdens te weten: kwisWij laten de de receptie een klimwand en voor de allereen klimwand en voor de allerwillen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. avond is op vrijdag 15 mei, vóórDe die willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De kleinsten een een springkussen springkussen en en kleinsten receptie wordt wordt gehouden gehouden op op vrijdag vrijdag 13 13tijd julikomt van 16.00uur 16.00uur tot instructiemid17.30uur. er nog een receptie juli van tot 17.30uur. schminken. schminken. dag. Ook de slotavond kan al in de agenda worden genoteerd: zaterdag Eenzeer zeergeschikte geschikte"UIT-TIP" "UIT-TIP"voor voor 13 juni. Een een ieder ieder die die op op zoek zoek isis naar naar een spanning, sensatie, sensatie, spektakel spektakel en en spanning, plezier! plezier!

Leden van het nieuwe team van Onze Dorps Kwis wenst iedereen een spannend nieuwjaar toe!!!

Chemische reacties tijdens Vrijdag Blijdag Maak kennis met de wereld van atomen en moleculen. Deze Vrijdag Blijdag over Materie staat bol van de experimenten, maar hoe kom je erachter of je te maken hebt met een chemische reactie of niet? Vergeet je veiligheidsbril niet op te zetten, want….veiligheid boven alles! Deze Vrijdag Blijdag in FlevoMeer Bibliotheek Dronten is op 17 januari van 16.00 tot 17.00 uur. Haal snel je gratis kaartje, want vol=vol!

Zonne-Energie Zonne-Energie

Zintuigen op scherp met Zonnepanelen met Zonnepanelen Gebruik je zintuigen en kennis om te bepalen wat een chemische reactie is 'uit' Biddinghuizen tijdens'uit' demonstraties van de Mad Scientist en experimenteer er op los in je Biddinghuizen eigen groepje. Ecosave Ecosave

sinds 2001

sinds 2001 Over Vrijdag Blijdag 0321 332038 Iedere derde vrijdag van de maand is het Vrijdag Blijdag bij FlevoMeer Bi0321 332038 bliotheek Dronten. Vrijdag Blijdag worden er gratis activiteiten en Uw eigenTijdens stroom Uw eigen stroom voorstellingen gegeven die op het eerste gezicht gewoon lijken, maar toch v.a.€€0,05 0,05 v.a. best heel bijzonder zijn.

AAggeennddaa 07 07 juli juli :: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones 810jan rouwenmet van de Nu, 10 juli juli :::VFietsen Fietsen met de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen Nieuwjaarsbijeenkomst 11 11 juli juli :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg 18 juli : Seniorenmiddag 15 18 jan juli : :Seniorenmiddag Seniorenmiddag 26 juli : Fietsen met juli : :Repair FietsenCafé met de de gezamelijke gezamelijke 126feb vrouwen vrouwen verenigingen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke 514feb rouwen met van Nu, Koffieochtend met aug : :V Fietsen de gezamelijke vrouwen vrouwen verenigingen verenigingen contactdames en contactleden van de 15 aug : Seniorenmiddag 15 aug : Seniorenmiddag 23 Fietsen 23 aug aug ::interessegroepen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen 12 feb ::Vrouwen van Nu, Jaarvergadering 05 sept Open dag Scharrelberg 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 sept Bijeenkomst 19 11 feb sept :::Seniorenmiddag Bijeenkomst Anbo Anbo 11 11 sept sept :: ledenavond ledenavond Passage Passage 712mrt Café 12 sept Afdelingsavond Vrouwen sept :::Repair Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 19 sept Seniorenmiddag 19 mrt sept :::fietsen Seniorenmiddag 10 gez.vrouwenver. 19 19 sept sept :: ZijActief ZijActief lezing lezing Ans Ans Schrijer Schrijer uur vanaf het Plein 25 Bijeenkomst Anbo 25 sept sept ::13.30 Bijeenkomst Anbo 25 sept IVN 25 mrt sept :::Seniorenmiddag IVN viert viert “het “het jaar jaar van vande debij” bij”met met 18 een een lezing lezing inin het het Koetshuis Koetshuis 24 03 okt 03 mrt okt : fietsen gez.vrouwenver. t/m Najaarsfeestweek Koetshuis t/m 77 okt: okt:13.30 Najaarsfeestweek uur vanaf het Koetshuis Plein 04 okt 04 okt :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg 07 okt Interreligieuze 407apr Café Ontmoeting okt :::Repair Interreligieuze Ontmoetingininhet het Koetshuis. Koetshuis. 7 apr ::fledenavond ietsen gez.vrouwenver. 09 okt Passage 09 okt : ledenavond Passage 09 Bijeenkomst Anbo uur vanaf het Plein 09 okt okt ::13.30 Bijeenkomst Anbo 10 okt :: Afdelingsavond Vrouwen 10 okt Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 15 apr ::Seniorenmiddag 10 okt ZijActief workshop 10 okt : ZijActief workshop 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 15 van Nu, ledenavond 14 apr okt : :Vrouwen Benefietconcert in Colombinehuis 17 okt Seniorenmiddag 17 apr okt :::fietsen Seniorenmiddag 21 gez.vrouwenver. 23 okt : Bijeenkomst Anbo 23 okt : Bijeenkomst Anbo 31 Afdelingsavond Vrouwen uur vanaf het Plein van 31 okt okt ::13.30 Afdelingsavond Vrouwen vannu nu 09 09 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 210mei Café zon 10 nov Boekenmarkt nov :::Repair Boekenmarkt zon en en zegen zegen 11 nov Benefietconcert inin Colombinehuis nov :::fietsen Benefietconcert Colombinehuis 511mei gez.vrouwenver. 13 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo uur vanaf het Plein 13 Ledenavond passage 13 nov nov ::13.30 Ledenavond passage 13 13 nov nov :: IVN IVN lezing lezing over over bevers bevers Staatsbosbeheerruimte StaatsbosbeheerruimteZ60 Z60 17 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 21 21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 27 27 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 11 dec : advent/kerstavond 11 dec : advent/kerstavond Passage Passage 11 dec : Bijeenkomst Anbo 11 dec : Bijeenkomst Anbo 12 dec : Seniorenmiddag 12 dec : Seniorenmiddag 14 14 dec dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt 19 19 dec dec :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu 19 dec : ZijActief 19 dec : ZijActief kerstavond kerstavond

Tolerant

De champagneflessen zijn leeg, het vuurwerk is op en de laatste oliebollen zijn opgevoerd aan de vogeltjes: 2020 is begonnen. Wij hebben onze eerste jaarwisseling in Biddinghuizen meegemaakt. Zo’n eerste jaarwisseling is altijd een beetje afwachten. Hoeveel brievenbussen gaan de lucht in? Waren er vuurwerkincidenten? Was er vuurwerkoverlast? Terugkijkend durf ik te stellen dat het een gezellige en beschaafde jaarwisseling was. Natuurlijk was er heel oudejaarsdag geknal. Maar wat is de definitie van overlast? Te vroeg vuurwerk afsteken? Voor mij niet. FRENCH MANICURE… MANICURE… Dat deed ik vroeger zelf ook. Het verschil isFRENCH dat wij alleen maar rotjes en gillende keukenmeiden hadden. Tegenwoordig is het assortiment wat ruimer. Maar •• Natuurlijke mooie gelakte Natuurlijke gelakte ook toen ging je al voor oudjaarsavond met het vuurwerkmooie en aansteker op pad. nagels, of uw teennagels…! nagels, of uw Om 24.00 uur werd de aansteker ingeruild voor een sigaar. Pateennagels…! vond dat eigenlijk •• Basislak met mooi Basislak met een een mooi was er zonde, maar ma koos voor veiligheid. De pret met het kleinere assortiment randje. niet minder om. Carbidschieten kenden wij inwit Utrecht niet, maar daar zijn we wel wit randje. Durf uw gewend aan geraakt. Ook in Biddinghuizen•• een mooie traditie. weer Belangrijk Durf uw handen handen weer te te blijft dat het veilig gebeurt. En oh ja, vuurwerk islaten er niet om hulpverleners, mensen zien. laten zien. of dieren mee te bestoken. En de overlast ervaar je als minder, als je je tolerant •• Nu voor maar € 17,50 en… Nu voor maar € 17,50 en… opstelt en terugdenkt aan je eigen jeugd. EnHet laten we eerlijk zijn, rijden we op Het setje setje nagellak nagellak krijgt krijgt de Dreef altijd keurig 30 km? Nee toch, dan ben je ook inbij!! overtreding. Net zoals u u er er gratis gratis bij!! de ‘tevroegafstekers’. Ik wens u een goed, gezond en vooral ook tolerant 2020. Joop de Jager

Be Be Beautiful Beautiful Dreef Dreef 65 65 8256 8256AZ AZ Biddinghuizen Biddinghuizen 06 06 -- 53 53 62 6262 6224 24


Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 www.schaapholland.nl 035-6245555. Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen 2012 Telefoon 0 www.schaapholland.nl ag na 20321-335051 0321-335050 Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, hebwww.schaapholland.nl meegedaan met een song-

2012 2

0

0

03 0

Te l e f o o n n u m m e r s

Jeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands -APK keuring spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 -Onderehoud en reparatie alle merken van Teddy Scholten: ‘weet je�. De rest zong in het Engels. Met de gitarist -Lease service R EN uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We-Airco vormden The ThreeSblues, N Toos, service OAR 0320-233565; inloopspreekuur: R ENdonder-APK keuring 0321-332575. Bij ons altijd S ik en Ruud ter Weyde ( bekend van studio sport en langs de lijn) S -Schade reparatie E en waren R O R enH reparatie merken HUISARTSENPRAKTIJK: dag-Onderehoud 13.00 totL 14.00 uur: 0321-333255. S alle N zomer/wintercheck gratis A S -Laswerkzaamheden Iservice TO R E bestaan al R onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, 0321-331414. -Lease H S S A L S Icare Verpleging enspecialist verzorging in -Accu's,banden en uitlaten O I W T R N H L TANDARTS: 0321-331070.jaar in Hilversum. -Airco service langer dan vijfentachtig Het zijn accordeonspelers. trad S A I745 S Tincl. specialist inIk uur, APK 29,50 all polyesterhars, U 0522-279 07.00 tot in 23.00 -Wintersets opslag APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: W N Svan Hspecialist FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: 06-28847141 FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. K in soms L -Schade reparatie W vrij veel op in Hilversum en zat in Huizen al in een revue. Er werd I Toverige polyesterhars, N epoxyhars, U -2 Wasboxen 0321-332575. 0900-8833 voor tijden. LOGOPEDIE: 0321-333493. polyesterhars, KU S -Laswerkzaamheden specialist in epoxyhars, plamuren & door Airco service Nzat al in K HUISARTSENPRAKTIJK: geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ik -Accu's,banden ze.W Toos deLEEF: revuePlaats en GROEPSPRAKTIJK Icare 1, epoxyhars, en uitlaten polyesterhars, U 0321-331414. plamuren & onderhoudsK VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin gerold. -Wintersets incl. opslag plamuren & 10 Noorderbaan epoxyhars, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. TANDARTS: 0321-331070. onderhoudsmiddelen Reparatie en onderhoud 0321-382473. Voor bevallingen en en Wasboxen onderhoudsplamuren & t/m-2vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. middelen spoed: 06-53659191. Wilsor kunstharsen Biddinghuizen alle merken middelen onderhoudsLOGOPEDIE: 0321-333493. Met de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. Noorderbaan 46-48 de Wilsor kunstharsen Wilsor kunstharsen middelen GROEPSPRAKTIJK 0321 - 332484 Noorderbaan 10 8256 PR Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALEgeorganiseerd NOOD: NOOD: Noorderbaan 46-48 Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. Nederlands fietsroute langs de grenzen vanuit Amersfoort Noorderbaan 46-48 Wilsor kunstharsen VERLOSKUNDIGEN: Tel: 0321 33 11 67 035-6245555. PR Biddinghuizen Biddinghuizen 8256 PR 08.30regen totwww.autofaber.nl 11.00 uur:8256 0321-312881. naar Den Helder de Afsluitdijk. Veel en lekke banden. Die 1700 Noorderbaan 46-48 Biddinghuizen 0321-382473. Voorover bevallingen en Fax: 0321 33 10 74 Tel: 0321 33 3311 1167 67 Tel: 0321 8256 PR Biddinghuizen werk: maandag spoed: km had06-53659191. ik zelf als eerste gereden. Ik Maatschappelijk stond nog0321 wel eens in0321 de krant alsvan de E-mail: info@wilsor.nl THUISZORG ICARE Fax: 0321 3310 1074 74 0321 33 332484 Tel: 33 11 67 CHIROPRACTIE: 0525-651810. Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag centr.heel telef. E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.wilsor.nl Fax: 0321 33 10 74 Jeugdgezondheidszorg PSYCHISCHE NOOD: spreekuur ma.EN t/mSOCIALE vrij. 09.30 tot tot 12.00 12.00 van 13.30-14.30 www.autofaber.nl uur. Ditinfo@wilsor.nl zijngezeten. zowel www.wilsor.nl E-mail: www.wilsor.nl Telefoon 0321-388 fers en lijnen neer910 en ben regelmatig door de Rijkspolitie achterna 035-6245555. uur:

Te l e f o o n n u m m e r s

DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM GICOM

COMPOSTING COMPOSTING Schilder SYSTEMS SYSTEMS

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

NRPSOHHWUHFODPHQO

Gicom BV BV Gicom

GICOM

Wandafw

Oogstweg99 Oogstweg 8256SB SBBIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 8256 COMPOSTING Tel. 0321-332784 Tel.0321-332682/Fax 0321-332682/Fax 0321-332784

Gicom BV

SYSTEMS Belt

u naar

Oogstweg 9 Mobiel 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

06 13 3

VERON ADMINI

financiele administrati -APK -APKkeuring keuring -Onderehoud alle -Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas jaarrekeningen -Lease -Leaseservice service -Airco -Aircoservice service Een adres waar uw b -Schade -Schadereparatie reparatie -APK keuring Plein 5 - 8256 AZ BIDD -Laswerkzaamheden -Laswerkzaamheden -Onderehoud enen reparatie alle merken -Accu's,banden uitlaten Tel.: (0321) 330120 / 33 -Accu's,banden en uitlaten -Lease service -Wintersets incl. -Wintersets incl.opslag opslag -Airco service -2 -2Wasboxen Wasboxen -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

inloop spreekuren als telefonische Inloopspreekuur in Educatief Centrum: www.wilsor.nl 0320-233565; inloopspreekuur: donderdonderelke dinsdag 13.00 13.30 uur THUISZORG ICARE spreekuren: 0321-333377. dag 13.00 totvan 14.00 uur:–Toos 0321-333255. 0321-333255. Biddinghuizen: Toen is overleden in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. DiĂŤtist: Icare Verpleging en verzorging afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot installatie service onderhoud zijn nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 23.00 uur, uur, 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m uur: dat daar komRQWZHUS je verder 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO09.00 FRORUVtotEHXUVZDQGHQ Ă \HUmee ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH 17.00 uur: 0320-237666. 0320-233565; inloopspreekuur: donderThuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, Plaats 1, vrij. ue. De Waard BV Yarden Uitvaartverzekeringen n elektrotechnisch EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Yarden Uitvaartverzekeringen dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. De Waard BV 8224 AB Lelystad, 0320-752650 installatie service onderhoud 0320-752650 ma. ma. De Waard BV lichtkrachtinstallaties Noorderbaan Noorderbaan 10 10 Wilvrij.: jeVerpleging ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 Icare enuur, verzorging YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ MatthĂŠ Vos 06en 45 70KLACHTENLIJN 2348 t/m 8.30-17.00 za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN De Waard BV beveiliging daar kom je verder mee 0522-279 745 Iedereen van 07.00 tot 23.00 uur of beroemd. heeft eenuur, verhaal. Mail klachtenlijn dan naar Biddinghuizen Biddinghuizen Algemene op werkdagen: telecommunicatie Loonwerk en grondverzet grondverzet 0900-8833 voor overige tijden. Gezinszorg: spreekuur ma. t/m n elektrotechnisch t/m vrij. vrij. Loonwerk en in hermaloohuis@kpnmail.com databekabeling Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 388220. Loonwerk grondverzet uur: 0321-312881. 0321 201208.30 0 tot 11.00 ag na 3 lichtenen krachtinstallaties 0321-312881. 0321 -- 332484 332484 Yarden Uitvaartverzekeringen Loonwerk en /grondverzet tste Maatschappelijk n DRONTEN: werktuigbouwkundig 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. Tel. 0321-331401 Fax0321-333189 0321-333189 werk: maandag beveiliging Maatschappelijk maandag van van POLITIEBURO werk: maandag, Tel.MatthĂŠ 0321-331401 / Fax Noorderbaan 10 Vos 06 45 70 2348 www.autofaber.nl *Olie verversen loodgieterswerk t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur enenwoensdagmiddag Tel. 8844. 0321-331401 / Fax 0321-333189 glo dinsdag, telecommunicatie woensdagmiddag 0900donderdag vrijdag van Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 uur verwarming van 13.30-14.30*Banden uur. Dit zijn zijn zowel zowel databekabeling Biddinghuizen de 9.00-10.00 uur. Dit zijnals telefonische Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. SENIOREN INFORMATIELOKET luchtbehandeling inloop spreekuren telefonische telefonische n werktuigbouwkundig het spreekuren. Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Accu’s 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. 0321-333377 koeling 0321 - 332484 spreekuren: 0321-333377. *Olie verversen loodgieterswerk Maatschappelijk werk: DiĂŤtist: afspraken*Remmen ma. t/mmaandag vrij. 09.00 tot 09.00van tot 316899. verwarming aar www.wouda.nl www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag *Banden 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m St. verliezenverwerken Flevoland luchtbehandeling me van 09.00 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten vrij. tot 17.00 uur: 0320-237666. 0320-237666. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling op. inloop spreekuren als telefonische 0321-331377 84 (0321) 38 60 60 dragen ziekte is overleden, 2 *Koppakkingen installatie service installatie service onderhoud onderhoud DE ZONNEBLOEM spreekuren: 0321-333377. *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN www.wouda.nl *Banden KLACHTENLIJN PROTESTANTSE GEMEENTE ninmuzikaal begeleidster DiĂŤtist: afspraken ma. t/m 09.00 tot AFD. BIDDINGHUIZEN Algemene klachtenlijn opvrij. werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: daar kom je verder mee *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten BIDDINGHUIZEN aat 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m Noorderbaan 388220. *Accu’s 88, PR Biddinghuizen 0321-331655 of 331368. n nelektrotechnisch (0321) 38 608256 60 Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, elektrotechnisch vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. hts binnen en buiten schilderwerken POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: lichtkrachtinstallaties dominee@ 2 tel. behangen 0321 - 333310, fax.DE0321 - 330101Tel: 0321-848658, licht-en en*Remmen krachtinstallaties Oogstweg DIERENAMBULANCE VAN 8844. Joke 0900v/d Meij * glasvezel * sausen was installatie beveiliging protestantsegemeentebiddinghuizen.nl beveiliging service onderhoud GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN DIERENBESCHERMING. AFD. SENIOREN INFORMATIELOKET INFORMATIELOKET Schilderwerk Beglazing SENIOREN Biddinghuizen telecommunicatie Jolanda Aantjes - Lubbersen, or- Spreekuur telecommunicatie Bel voor een vrijblijvende offerte Algemene klachtenlijn optot daar *Distributieriemen kom je verder mee Spreekuur di. en 9.30 11.30 14.00u op de uur: Spreekuur 13.00u di. en do. do. 9.30 totwerkdagen: 11.30 uur: databekabeling Wandafwerking -totHoutsanering Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06tel. 06-48462307 Biddinghuizen 388220. 316899. dus Schade taxatie, schade reparatie, Tel: 0624127084 316899. ssen en wensen de familie woensdag in Het Koetshuis: n elektrotechnisch Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen POLITIEBURO DRONTEN: werktuigbouwkundig St. Flevoland 53371293 St. verliezenverwerken verliezenverwerken Flevoland uitdeuken zonder spuiten, leenauto Mijn licht- en krachtinstallaties e-mail: cobydeboer@planet.nl. childerwerk - Beglazing Autoreparatiebedrijf 0321 388 710 *Olie loodgieterswerk Autoreparatiebedrijf *Olie verversen verversen 09008844. loodgieterswerk 0321-331377 en Gods kracht toe. 0321-331377 beschikbaar. beveiliging Wijkagent Wijkpost woverwarming SENIOREN INFORMATIELOKET verwarming DE Wandafwerking - Houtsanering Spreekuur DE ZONNEBLOEM ZONNEBLOEM Zondag 8 juli*Banden *Banden telecommunicatie Poolse medewerkers nodig‌?? Schade taxatie, reparatie, ltuitu naar Giennes luchtbehandeling Spreekuur di. en do.Bies 9.30 tot 11.30 uur: Biddinghuizen: Ploegschaar 7,schade 8256 SM Biddinghuizen luchtbehandeling AFD. AFD. BIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN databekabeling 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Aleksandar Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! *Accu’s koeling Aleksandar uitdeuken zonder spuiten, leenauto *Accu’s 0321332387. 316899. 0321-331655 331368. koeling Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 0321-331655 of 331368. biel 13 340 van 458 of - Tel: 0321 - 33 21 46 woensdag: en 06 bestuur 13.00-14.00 uur. GICOM Dronten n werktuigbouwkundig St. verliezenverwerken Flevoland Oogstweg 2 beschikbaar. DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen Voor informatie kunt u bellen met: Oogstweg 2 www.wouda.nl DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen DIERENAMBULANCE www.wouda.nl Autoreparatiebedrijf *Olie verversen loodgieterswerk Heilig Avondmaal viering 0321-331377 wenorganisatie Passage. u naar Giennes DIERENBESCHERMING. O. ten Hoff tel 0591-549094 / DIERENBESCHERMING. AFD. Ploegschaar 7,Biddinghuizen 8256 SM Biddinghuizen Biddinghuizen *Distributieriemen LELYSTADBies AFD. verwarming De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing *Distributieriemen DEDXWREHOHWWHULQJ ZONNEBLOEM De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten bij REGIO *Banden COMPOSTING FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Tel. (0321) 330655, Faxten (0321) 06-51558557 L. Hoff 330691 tel FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel: 0624127084 luchtbehandeling (0321) 38 el 06 1306-36293327 340 458 Tel: 33 21 Tel: 0624127084 AFD. BIDDINGHUIZEN / 1440321 RED DDQKDQJZDJHQV EEN DIER (0321) 3860 6060 60 *Koppakkingen YODJJHQ EHOHWWHULQJ SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH *Koppakkingen R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ 53371293 DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ verSYSTEMS Aleksandar *Accu’s 53371293 Wandafwerking Houtsanering koeling 0321-326533 / 06-11310835 0321-331655 of 331368. ADMINISTRATIEKANTOOR DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Gicom IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH de DXWREHOHWWHULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Oogstweg 2ZLM]HULQJ DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen www.wouda.nl dministraties -EHOHWWHULQJ ondernemingsplan YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Oogstweg 9 EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Biddinghuizen: YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Biddinghuizen: Biddinghuizen ngs DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen gen - belastingaangiften particulieren Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH 8256 SB BIDDINGHUIZEN *Distributieriemen YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ De Noord 35 8251 GK Dronten woensdag: 13.00-14.00 uur. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS woensdag: 13.00-14.00 uur. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321om EHGULMIVNOHGLQJEHGUXNNHQ EHGUXNNHQVSDQGRHNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel: 0624127084 DMINISTRATIEKANTOOR (0321) 38 60 60 EHGULMIVNOHGLQJ LQ EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS RQWZHUS YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ *Koppakkingen 53371293 332401 ( mevr. A. Scholten ) Buurtzorg Wijkverpleging YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ Schilderwerk -- Beglazing waar uw belangen voorop Biddinghuizen staan ministraties - ondernemingsplan den Schilderwerk Beglazing YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ www.parochienorbertus.nl De Helling 15Wijkagent Spreekuur Wijkpost 56 BIDDINGHUIZEN en belastingaangiften particulieren Wandafwerking en-AZ Wandafwerking - Houtsanering Houtsanering GH Dronten taxatie, schade Biddinghuizen: Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 3301208251 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Vrijdag 6 juli 06-12373918 en Telnr: uitdeuken woensdag: 13.00-14.00 uur. Machinebouw uitdeukenzonder zonderspuiten, spuiten,leenauto leenauto aar uw belangen voorop staan 10.00 uur: eigen voorganger een ouw van Stichting Dein zorg Scharrelberg beschikbaar. Allerzorg, specialist thuis beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN Schilderwerk Beglazing Machinebouw WoCo viering DAAR RED JE LEVENS MEE Transport techniek DAAR JE LEVENS 0321-381826 www.allerzorg.nl Machinebouw Belt En / Tel: ddinghuizen, en dierenpark de Belt u naar naar Giennes Giennes Bies Bies Ploegschaar 0120 330777 -RED Fax:het (0321) 330690 MEE VoorMachinebouw al uw schilder, behang en u Ploegschaar7,7,8256 8256SM SMBiddinghuizen Biddinghuizen Wandafwerking - Houtsanering Tel. (0321) 330655, Fax 330691 En Schade taxatie, schade reparatie, ooiing. Transport techniek Trappen en balustrades sauswerken. Tel. (0321) 330655, Fax(0321) (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 -- Tel: Transport techniekMobiel 06 13Zondag 8 juli 340 458 458 Tel: 0321 0321 -- 33 33 21 21 46 46 Transport techniek uitdeuken zonder spuiten, leenauto Tevens ook het kwartsen van muren. in 09.00 uur: eigen voorgangers -APK keuring Service inen afvaltransport Trappen en balustrades Trappen balustrades beschikbaar. ant in de weer om het laatste van het casco financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 333558,en mob. 06-41670881 en reparatie alle merken WoCo viering Trappen balustrades DAAR RED JE MEEaf -Onderehoud Noorderbaan 88,LEVENS 8256 PR Biddinghuizen Belt u naar Giennes Bies -Lease service Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Service in afvaltransport aar watertel. gas, en0321 de elektriciteit aangesloten. Service in afvaltransport jaarrekeningen belastingaangiften particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Airco Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 service VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Service in afvaltransport Mobiel 06 13Evangelische 340 458 - Tel: 0321 -Zeewolde 33 21 46 VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Gemeente erk nnen met de afwerking en PR inrichting. Noorderbaan 88, Biddinghuizen Noorderbaan 88,8256 8256 PR Biddinghuizen -Schade reparatie financiele -- ondernemingsplan Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED financiele administraties administraties ondernemingsplan 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. - -333310, fax. 0321 -- 330101 een Noorderbaan angshek bij de Osbornegroep geplaatst en tel.0321 0321 333310, fax. 0321 330101 Colofon: Een adres waar uw belangen voorop staan -Laswerkzaamheden jaarrekeningen -- belastingaangiften particulieren Zeewolde; tel. 036-5224348. jaarrekeningen belastingaangiften particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Accu's,banden en uitlaten ter- tel. 0321 bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Redactieadres / Secretariaat: -Wintersets incl. opslag 8 julivoorop Een uw belangen staan etje onds glad maken en sauzen, de toilet- en Een adres adres waar waar uwZondag belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 VERON ADMINISTRATIEKANTOOR -2 Wasboxen Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 10.00 uur: Klaas van Denderen 5 -- 8256 AZ BIDDINGHUIZEN zen riciteit en het luchtbehandelingssysteem Plein 8256 AZ * Voor het leveren en plaatsen van5alle soorten glas BIDDINGHUIZEN financiele administraties - ondernemingsplan Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00 uur). * Deuren - ramen - kozijnen Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 jaarrekeningen particulieren Noorderbaan 10 - belastingaangiften * Bel voor een vrijblijvende offerte! VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren adres waar uwPredikant: belangen voorop staan Biddinghuizen Tel: 0321-848043 Een of 06-11017610 Het De Kans: samen met en voor elkaar! eelStichting De Scharrelberg ds.Inloophuis Johan de Wit, tel. WWW.GEERTSGLAS.NL E-mail adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Op deze dagen/ tijden kunt u zo binnen lopen: 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, d ik bedankt de vele vrijwilli0321 - Tel.: 332484 (0321) 330120 / 330777 - Fax: 330690 De •Veluwse Snees 8251 Dronten, 10 tot 14:30 uur • Vrijdag, 10 tot 12:15 uur Dinsdag, 10 (0321) tot20, 14:30 uurAJ• Donderdag, Bank: Rabobank ‘Flevoland’ Bank:gers Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.BA nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. voor hun inzet en tel. 0321-338685Woensdag Kerkdiensten in het tijden afhankelijk van activiteiten www.autofaber.nl > flexibele nia enthousiasme. Tevens een Odd Fellowhuis, Daarnaast werken wij op afspraak in de middaguren. Voor iedereen die het gewoon gezellig vindt, De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 Bij klachten A kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 perwoord over van bezorging dank aanvandeB vele voor de anders leuke activiteiten en workshops; voor hen die advies of informatie nodig hebben; voor uur (tenzij vermeld)

Machinebouw Transport techniek Trappen K e r kend i ebalustrades ns ten Service in afvaltransport Aleksandar

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER Autoschade

NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO 1-1-2

1-1-2

1-1-2

22 2

LEKKERKERKER Autoschade

Uw advertentie hier?

BLONK

eellke gaf

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE Schildersbedrijf J. Buiten

sponsors, zowel grootaanleveren als Kopij en Advertenties voor zondagavond 22,00 uur klein, voor het vele materiGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel Druk: en Druk: gereedDrukkerij van der Wekken PrintOnMedia KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG schap dat ter beschikking is service VERT.: J.installatie VOGELAAR - TEL. onderhoud 0321-331801 gesteld en de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. n

elektrotechnisch

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

diegene die behoefte heeft aan een luisterend oor of praktische ondersteuning‌

Zondag 15 juli Loop eens binnen en laat u verrassen‌ de koffie/thee staat klaar! 10.00 uur: www.inloophuisdekans.nl • Havenweg 1 Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Turkse Mimar Moskee Havenweg 3


Na een moedig gedragen ziekte is overleden,

Seniorenmiddag Muizenissen en muzikaal begeleidster Naons eentrouwe moediglidgedragen ziekte is overleden, tijdens Vrijdag Blijdag ons trouwe lid en muzikaal met Kennenbegeleidster jullie AndrĂŠ van Theater Het @penstaartje nog? De afgelopen binnen en buiten schilderwerken Mevr. Joke v/d Meij behangen * glasvezel * sausen jaren was hij in FlevoMeer Bibliotheek te zien met zijn voorstellingen stamppotbuffet over ‘De mooiste vis van de zee’, ‘Rupsje binnen en buiten schilderwerken Nooitgenoeg’ en ‘Muziek Mevr. Joke v/d Meij behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerteen Poppen uit de Koffer’. In 2020 keert AndrĂŠ met zijn Theater Het @ op Wij 15zullen januari. tel. 06-48462307 Biddinghuizen haar missen en wensen de familie

Bel voor een vrijblijvende offerte penstaartje terug in FlevoMeer Bibliotheek, dit keer met de voorstelling Biddinghuizen veel haar sterkte en Gods kracht toe. zullen en wensen deKom familie ‘Muizenissen’. je kijken op vrijdagtel. 1006-48462307 januari om 16.00 uur? De eersteWij seniorenmiddag inmissen 2020 op 15 januari. veel Jolanda Aantjes Poolse medewerkers nodig‌?? sterkte en Gods kracht toe. Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! komt dan vertellen over haar werk Muizenissen Poolse medewerkers nodig‌?? Leden en bestuur van Muizenissen is een spannende voorstelling voorinformatie kinderen van en ouen wonen in Hall en omgeving. Voor kunt u 3bellen met: Agrohulp Ten Hoff kan u jaar helpen !! ChristelijkeLeden vrouwenorganisatie Passage. en bestuur vanneemt der. AndrĂŠ dit keer zijn vrouw Els mee; zij Hoff begeleidt de voorstelling O. ten tel 0591-549094 / Voor informatie kunt u bellen met: met live draaiorgelmuziek. piepkleine probleempjes. AansluitendChristelijke is er een Nieuwjaars 06-51558557 L. ten Hoff tel vrouwenorganisatie Passage. Muizenissen betekenen O. ten Hoff tel 0591-549094 / op zolder! In een spannend drankje en een stamppotbuffet. Voor AndrĂŠ heeft zo’n probleempje: er zitten muizen 0321-326533 / 06-11310835 06-51558557 L. ten Hoff tel op Ten te lossen. Of dat gaat lukAgrohulp Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 dit buffet kunt u zich op kunt geven kat-en-muis-spel probeert hij zijn probleempje 0321-326533 / 06-11310835 Biddinghuizen bij Marrie Schaap (332340) tot 10 ken? Dat zie je in de voorstelling ‘Muizenissen’. Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Januari. De kosten voor dit buffet zij Biddinghuizen Nieuwbouw Stichting Over Vrijdag Blijdag â‚Ź 8.00. Stichting tweede vrijdag van de maand is het Vrijdag Blijdag bij FlevoMeer BiOm 14.30 staatNieuwbouw in de De VoorhofScharrelberg de kof- Iedere Schildersbedrijf bliotheek Biddinghuizen. Tijdens Vrijdag Blijdag worden er gratis activiteifie en thee voor u klaar. De Scharrelberg ten en voorstellingen gegeven die op het eerste gezicht gewoon lijken, maar Alle senioren uit Biddinghuizen zijn Schildersbedrijf J. Buiten Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg toch best heel bijzonder zijn. van harte welkom. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en hetDedierenpark de Voor al J. uw Buiten schilder, behang en Het casco van de nieuwbouw van Stichting Scharrelberg Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. sauswerken. (Osbornegroep, en het dierenpark de te verkrijgen Kaarten voor Vrijdag Blijdag zijn www.flevomeerbiblioVoor vervoer kunt uscouting bellen met Biddinghuizen, Voor alvia uw schilder, behang en TevensBibliotheek ook het kwartsen van muren. Biddinghuizen Scharrelberg) nadert zijn voltooiing.theek.nl of bij de informatiebalie in FlevoMeer Dini Grimme (331583) sauswerken. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Tevens ook het kwartsen van muren. te maken. zijn Deze week zijn druk het gas, Dagelijks vrijwilligers in dewater weeren omdehetelektriciteit laatste vanaangesloten. het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Beide verenigingen met endedeafwerking inrichting. te maken. Deze weekzijn zijn begonnen het gas, water elektriciteitenaangesloten. Zaterdag is buiten o.a.zijn het toegangshek bij de en2019 Kerstpakkettenactie Beide verenigingen begonnen met de Osbornegroep afwerking engeplaatst inrichting. er is een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en Het een goede traditie dat debestrating. Werkgroep Kerkzijn en sauzen, Samenleving van de Bonifatius geloofsgemeenschap Bidaanisis het schilderen, muren / de plafonds glad Binnen maken en de toileten er een begin gemaakt met de vrijwilligers o.a. dinghuizen en de Diaconieelektriciteit van de Protestantse Gemeente Biddinghuizen *tegen het einde van het jaar hun doucheruimtes betegelen, en maken het luchtbehandelingssysteem Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas aan het schilderen, muren / plafonds glad en sauzen, de toilet- en gezamenlijke Kerstpakkettenactie houden. * Deuren - ramen - kozijnen aanleggen. doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren van alle soorten glas * Bel voor en eenplaatsen vrijblijvende offerte! * Deuren - ramen - kozijnen aanleggen. Hartelijk dank aan eenieder die heeft bijgedragen aan De bedoeling van de actie is om aan die Biddinghuizena* Bel voor een vrijblijvende offerte! Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting De Scharrelberg WWW.GEERTSGLAS.NL Ook tijdens deze ren een attentie te geven die dat om wat voor reden dan deze actie van en voor Biddinghuizen. bedankt de vele vrijwilliTel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting Scharrelberg donkere dagen is maar weer gebleken: we doen het saook kunnen gebruiken. De actie gaat uit van giften in de De WWW.GEERTSGLAS.NL gers voor hun en de men veleininzet vrijwilliBiddinghuizen! vorm van kerstpakketten die weggegeven mogenbedankt worden enthousiasme. gers voor hunTevens inzet een en dan wel financiĂŤle bijdragen waarvoor de kerstattenties woord van dank aan dede vele Namens ingekocht kunnen worden. Op de oproepen die enthousiasme. daarvoor Tevens een Werkgroep KeSa: Ina Graumans sponsors, groot als graumans.j@planet.nl en de Diaconie: Miep van Hoof zijn gedaan is weer ruimhartig gereageerd. Dat heeft woord van zowel dank aan de vele klein, voorzowel het vele materirmvanhoof@kpnmail.nl ervoor gezorgd dat de Kerstpakketten actie ooksponsors, dit jaar groot als GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN weer aan haar doelstelling heeft beantwoord. klein, aal, materieel en gereedKUNSTMEST - OPENBARE voor het vele materiGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN WEEGBRUG schap dat ter beschikking is aal, materieel en gereedKUNSTMEST VERT.: J. VOGELAAR- -OPENBARE TEL. 0321-331801 gesteld en de euro’s die we WEEGBRUG NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN schap dat ter beschikking is VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochtenenontvangen. gesteld de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN Nieuwe winkel mochten met ontvangen. de vertrouwde basis! TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 Diverse materialen zijn er nog nodig om dit unieke project een geweldige Klamer Fietsen, eenHeeft begrip als het gaat om kwaliteit en service! uitstraling te geven. u materiaal u niet meer wiltAan u de Baan in Biddinghuizen vind je Diverse materialen zijn er nog nodig omdat dit unieke projectgebruikt, een geweldige de deze week geheel vernieuwde winkel vol Specialized racefietsen, mountainbikes, E-bikes, "!Gazelle # de vanaf enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan uitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u stadsfietsen en Lifestyle fietsen endeookpenningmeester de Lifestyle fietsen van Cortina en de Alpina kinderfietsen staan in graag contact opnemen met van Stichting "! # de showroom. enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan de De Scharrelberg: Jopie met Stam-de van Yperen, tel. van 0321-314537 graag contact opnemen penningmeester Stichting penningmeester@osbornegroep.nl De Scharrelberg: Stamvan Yperen, Afgelopen jaar hebbenJopie het logo, de huisstijl en de bui-tel. 0321-314537 penningmeester@osbornegroep.nl tenkant van de winkel een nieuwe look en feel gekreVoorNu de voortgang en foto’s vantotaal de bouw: www.osbornegroep.nl gen. is ook de binnenkant vernieuwd. Deze vernieuwde winkelenisfoto’s te bewonderen vanaf vrijdag Voor de voortgang van de bouw: www.osbornegroep.nl Stichting Scharrelberg 10 januariDe 2020. De klant wordt vrijdagmorgen vanaf 9.00uur uitgenodigd om een kijkje te komen Stichtingvan Deharte Scharrelberg  nemen, uiteraard staat de vertrouwde kop koffie klaar mĂŠt wat lekkers om alle vernieuwingen te vieren. 

BLONK BLONK

  

Kopij adres Biddinghuizen Actueel

 

Zaterdagmorgen om 10uurBiddinghuizen is er dan De Openingsrit op Actueel $$$ !" Kopij adres ! 

de racefiets. mooie ronde van ca 75km Kopij voor We BArijden kaneen dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk   

$$$ ! !" en bij terugkomst staatuur. er dan uiteraard een lunch klaar zondagavond 22.00 Kopij wataangeleverd later binnenkomt, kan niet meer Kopij voor BA kan dagelijks worden tot uiterlijk   

voor de deelnemers. Aanmelden hiervoor is niet nodig! geplaatst worden het Kopij komende maar wordt zondagavond 22.00in uur. wat nummer, later binnenkomt, kan vervolgens niet meer Contactinfo: geplaatst inworden het eerst volgende nummer. geplaatst indaarop het komende nummer, maar wordt vervolgens Wilfred & Marie-JosĂŠ Klamer U bent dus meer dan welkom om de nieuw ingerichte

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING geplaatst inalhet daarop volgende nummer. winkel met deeerst nieuwste technologieĂŤn, waaronder de Baan 30 Kopij alleen Match-tower, aanleveren per e-mail.assortiment Het e-mail is 8256van AXBA Biddinghuizen geavanceerde uitgebreid aan adres HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING HEYBOER BV b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. wordt bezorgd op dinsdag/woensdagTel:van 0321-330331 accessoires ĂŠn aanleveren 2020-fietsenper te BA komen bekijken vanaf Kopij alleen e-mail. Het e-mail adres BA is 3 GROOTHANDEL IN HEYBOER BV GEWASBESCHERMING middag.10Klachten overBelangrijk de bezorging: 0321-331042. vrijdag januari as. teinfo weten is datopdedinsdag/woensdagb.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BAomwordt bezorgd 3 GROOTHANDEL GESPECIALISEERDINLOONBEDRIJF vertrouwde gezichten, en service middag. Klachten overkwaliteit de bezorging: info onveranderd 0321-331042. www.klamerfietsen.nl 3 GEWASBESCHERMING ZAAIZADEN 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF zijn gebleven. BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk info@klamerfietsen.nl worden gesteld 0321-335033 FAX 0321-335048 3 ZAAIZADEN voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld 036-5221250 FAX 0321-335048 036-5224150 0321-335033 FAX opdrachten publicaties te weigeren reden. voor inhoudvoor en vorm van publicaties van zonder derden.opgaaf Evenzovan is BA gerechtigd ZEEWOLDE OOGSTWEG 22

opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

036-5221250 FAX 036-5224150

Ke rk diens t en K e r kGEMEENTE diens t en PROTESTANTSE PROTESTANTSE GEMEENTE

BIDDINGHUIZEN PROTESTANTSE GEMEENTE BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, BIDDINGHUIZEN Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ de Bunt Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Tentenveld 19, T:-0321 845324 Tel: 0321-848658, dominee@ Jolanda Aantjes Lubbersen, E: dominee@pgbiddinghuizen.nl protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Scriba: Coby-De de Boer 9, tel.: 333535 Jolanda Aantjes Lubbersen, Mw. C. Mw. de Boer, Repel De Repel 9, T: 0321 Klaversingel 48, tel. 333535 323672. Scriba: e-mail: cobydeboer@planet.nl. E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 www.pgbiddinghuizen.nl e-mail: Zondagcobydeboer@planet.nl. 8 juli 09.30 uur: mw. ds.-R. van Haeringen, Zondag 12 januari 10.00 uur Zondag 8 juli Dronten Voorganger: mw. J. Aantjes-Lubbersen 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Zondag 12 januariviering - 19.00 uur Heilig Avondmaal Dronten Eredienst TaizĂŠ viering Werkgroep Heilig Avondmaal viering R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Pastor: A tel. . Huitink, Ludgerusplein 2, R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Dronten, 0321-312456. Dronten, 0321-312456. Pastor: G.tel. Nijland, Ludgerusplein 2, de Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. a.huitink@pastoraalteam.com Dronten, 0321-312456. 0321Schutter )tel. Pastoraatsgroep: Locatieraad: Locatieraad: 0321-331428 332401 ( mevr. A. Scholten( )dhr. A. de 0647841090 (Marjo Muller) secretaris Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321www.parochienorbertus.nl Pastoraatgroep: 332401 ( mevr. A. Scholten ) 06 22 34620 www.parochienorbertus.nl Vrijdag juli94 (Anton Mangnus) KESA (Kerk en Samenleving) 10.00 uur: eigen voorganger tel. 0320 -288219 en 0321 – 333627 Vrijdag 6 juli WoCo viering 10.00 uur: eigen voorganger Zaterdag 11 januari - 18.00 uur WoCo vieringCorrie Holanders Voorganger: Zondag 8 juli Ontmoeting rond het woord 09.00 uur: eigen voorgangers Zondag 8 juli WoCo viering 09.00 uur: eigen voorgangers Evangelische Gemeente Biddinghuizen E-mail: info@egbsite.nl WoCo viering Evangelische Gemeente Zeewolde www.egbsite.nl Secretariaat: Kwarts Diensten: 10:30 uur 35, 3893 ED Evangelische Zeewolde Zeewolde; 036-5224348. Elke 2e t/mtel. 5e Gemeente zondag vd maand. Secretariaat: Kwarts Locatie: Het Koetshuis35, 3893 ED Zeewolde; tel. 036-5224348. Zondag 8 juli 10.00 uur: Klaas van Denderen ZondagGELOOFSGEMEENSCHAP 8 juli VRIJZ. 10.00 uur: Klaas van Denderen FLEVOLAND VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP www.eigentijdsgeloven.nl FLEVOLAND Odd Fellowhuis, Kerkdiensten: VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Predikant: ds.Dronten Johan de Wit, tel. De Ketting 6, FLEVOLAND 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, www.eigentijdsgeloven.nl Predikant: ds. Johan Wit, AJ tel.Dronten, De Veluwse Snees 20,de8251 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Zondag 19 januari - 10.00 uurHofman, tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het De 20, 8251 AJ Dronten, Preek van deSnees Leek met OddVeluwse Fellowhuis, Burgemeester Gebben tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 Odd Fellowhuis, uur (tenzij anders vermeld) De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 Turkse Mimar Moskee uur (tenzij vermeld) Zondag 15anders juli Klaversingel 93 10.00 uur: 8256 BX 15 Biddinghuizen Zondag juli Dienst o.l.v. mw.drs. Openingstijden: 14.00Manneke uur 10.00 uur: tot 19.00 uur Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Contactpersonen: Turkse Mimar Moskee Mustafa Yazici, Havenweg 3 tel.: 06-53981975 Muhlis Genc, 06-47376121 Turkse Mimartel.: Moskee Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur e-mail: hdvbiddinghuizen@vakif.nl Havenweg 3 Contactpersonen: Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Contactpersonen: Burhan Akce, tel.: 0321-332458 Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 e-mail: burhan_66@live.nl Burhan Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n W e e k e n d di e n s te n Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet

kan wachten tot de volgende werkdag: Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Avond-, nachten weekenddienst: kan tot deBinnen volgende werkdag: 0900wachten - 3336333 Spoedlijn huisartsen, voorkantoortijden: hulp die niet Avond-, nachten weekenddienst: 0321 331414 kan wachten tot de volgende werkdag: 0900 3336333 Binnen kantoortijden: Avond-, nacht- en weekenddienst: THUISVERPLEGING: Voor spoedgeval0321 - 331414 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelin0321 - 331414 THUISVERPLEGING: spoedgevalgenvoeding en uitleenVoor van verpleegartilen, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinkelen: 0900-8833. genvoeding en uitleen vanspoedgevallen, verpleegartiTHUISVERPLEGING: Voor kelen: 0900-8833. APOTHEEK: spoedrecepten is Kringvragen m.b.t.Voor hulpverlening, zuigelingenapotheeken Biddinghuizen geopend; op voeding uitleen van verpleegartikelen: APOTHEEK: Kringzaterdag vanVoor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur;is Buiten 0900-8833. apotheek Biddinghuizen geopend; op deze openingstijden: 0321-312702. zaterdag van Voor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur; kunt Buitenu APOTHEEK: DIERENARTS: 0321-12152. deze openingstijden: 0321-312702. bellen met Alphega apotheek Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. DIERENARTS: 0321-312152 VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK VERZEKERINGEN MORGENLAND: 0321-700207 Bij bevallingen en spoedONROEREND06-21588775 GOED VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN ONROEREND-

BELEGGINGEN Verloskundigen Dronten: 0321-382473. GOED PENSIOENEN Bij bevallingen en spoedHYPOTHEKEN 06-53659191 BELEGGINGEN DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB PENSIOENEN DRONTEN TELEFOON 0321-313774 DE REDE 12 POSTBUS 83 FAX 0321-312611 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3 3


Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur 2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 2

Afvalcontainer nodig?

Te l e f o o n n u m m e r s www.vanwerven.nl/webshop APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: 0321-332575. HUISARTSENPRAKTIJK: 0321-331414. TANDARTS: 0321-331070. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555.

THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

GICOM

Harderringweg16 Biddinghuizen 06-82509503 Voor uw Plant & Boom

Gicom BV

COMPOSTING SYSTEMS

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

CITO Wij leveren en plaatsen ALLE soorten glas: * Isolatieglas * Veiligheidsglas * Glazen deuren * Douchedeuren * Spiegels etc

Yarden Uitvaartverzekeringen Matthé Vos 06 45 70 2348

T: 0321-324313 M: 0638-64264 www.citoglas.nl E : info@citoglas.nl

Zien en ontzien

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Irene Algemene klachtenlijn op werkdagen: Nuiten 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerken en Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM AFD. BIDDINGHUIZEN 0321-331655 of 331368.Overlijden melden:Aleksandar 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN 24DE uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING.www.jager-uitvaartbegeleiding.nl AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 4Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen:

-APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service -Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

Noorderbaan 10 Biddinghuizen 0321 - 332484 www.autofaber.nl

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

*Olie verversen *Banden *Accu’s *Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


‘Overlevering’ als onderwerp van Schrijfcafé in FlevoMeer Bibliotheek Dronten Onder het genot van een kop koffie of thee je laten inspireren door het boek Weg naar huis van Yaa Gyasi. Op maandag 13 januari kan iedereen van 10.30 tot 12.30 uur zijn of haar pen laten spreken. De kosten voor dit Schrijfcafé zijn 15 euro. Koop snel je kaartje aan de balie of via www.flevomeerbibliotheek.nl. In Weg naar huis lezen we over zeven generaties. Met elke generatie verstrijkt de tijd. Het verhaal speelt in Ghana en in Amerika, en de kloof tussen blank en zwart speelt een grote rol. Elke generatie vindt eigen oplossingen voor problemen die zich in hun leven voordoen, aangepast aan de personen en aan de tijd. In het verhaal is prachtig te lezen hoe veel van generatie op generatie wordt doorgegeven, zelfs zonder dat mensen zich daarvan bewust zijn. Dat geldt

ZIJ-ACTIEF: 8 JANUARI 2020 Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. Nadat we elkaar alle goeds gewenst hebben , houdt Marianne Alting-Brooijmans een lezing met als thema: Een reis door de wereld van licht en kleur. Aanvang 19.45 in de Voorhof

natuurlijk ook voor ons. Verdriet, vreugde, zelfs de beroepen van onze voorouders, onbewust spelen ze allemaal nog een rol in ons leven. Daarom ga je in dit Schrijfcafé per pen op verkenningstocht naar de dingen die je hebt meegenomen uit je voorgeschiedenis, dingen die nu nog actueel zijn. Nieuwsgierig geworden? Schrijf gerust een keer mee. Je hoeft het boek van Gyasi niet gelezen te hebben. En je hoeft ook geen ervaring met schrijven te hebben. Je zult versteld staan waar de pen je brengt. Ontdekking per pen Elke maand organiseert FlevoMeer Bibliotheek Dronten samen met De Schrijverij een Schrijfcafé. Elk café staat op zichzelf, heeft een eigen thema en is toegankelijk voor wie zin heeft om een keer mee te schrijven en zichzelf via de pen beter wil leren kennen.

Nieuwjaarsbijeenkomst Vrouwen van Nu Op woensdagavond 8 januari komt dhr. Huite Zonderland uit Lemmer ons vertellen over “Epke, de weg van een Olympisch Kampioen” De contactgroep van Jannie en Margot verzorgen deze avond. Aanvang om: 19.45 uur, in De Voorhof

Coby Mol-Maurer ereburger gemeente Dronten • Internet Nieuws - Actuele berichten • Coby Mol-Maurer ereburger gemeente Dronten

Het college van B en W van gemeente Dronten heeft mevrouw Coby MolMaurer benoemd tot ereburger van de gemeente. De benoeming vindt plaats op voordracht vanuit de samenleving. Uit handen van burgemeester Jean Paul Gebben ontving mevrouw Mol-Maurer de felbegeerde legpenning, en de daaraan verbonden titel. De burgemeester roemde mevrouw Mol-Maurer om haar jarenlange vrijwillige inzet op vele fronten. Zo is zij sinds 1987 vrijwilliger bij ASVD veld- en zaalvoetbal, in verschillende rollen. Zij is zichtbaar, actief en betrokken bij wedstrijden en verenigingsactiviteiten en een voorbeeld voor de volgende generatie. Door haar grote netwerk is mevrouw Mol-Maurer van grote waarde voor de sponsorcommissie van de Samenloop voor Hoop. Zij is daar al vanaf het ontstaan bij betrokken. Tijdens de gehele Samenloop is mevrouw Mol-Maurer aanwezig om te zorgen dat de sponsoren, vrijwilligers en deelnemers niets tekortkomen.

Zorg met liefde en aandacht

Vertrouwd bij u thuis In de ideale wereld zou u geen zorg nodig hebben. Maar als u dan toch zorg nodig heeft, dan het liefst met zo min mogelijk invloed op uw dagelijks leven.

Daarnaast is mevrouw Mol-Maurer sinds 2009 gastvrouw bij de polikliniek in Dronten (via Johanniter Stichting). Ze verwelkomt daar de bezoekers met koffie of thee, biedt hen een luisterend oor en wijst hen de weg. Ook is zij gastvrouw bij Sanquin Bloedbank, waarbij ze de donoren warm verwelkomt. Sinds dit jaar organiseert mevrouw Mol-Maurer ook de activiteitenmiddag voor bewoners van Het Tussendek, waarbij ze externe gasten uitnodigt voor ontmoeting met de bewoners.

Daarom bieden de medewerkers van het team in Biddinghuizen u de zorg die u nodig heeft, rekening houdend met uw manier van leven en persoonlijke

Al met al een bezige bij, die zich onderscheidt door de veelzijdigheid aan activiteiten en de duur ervan.

We leveren zorg zoals we ook voor onze naasten zouden

aandacht.

doen. Gewoon, zoals het hoort. Kunnen we u helpen of heeft u vragen? Tel: 0321-381826

Uw advertentie hier? WWW.ALLERZORG.NL 5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten.

zijn Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Klusbedrijf"" In Johan Bramer Laat uw deskundig In balans balans zijn '''' Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook Voetreflexpraktijk Irene Kets ning en rust te ervaren. www.groenteboerteun.nl Binnen en buiten schilderwerk gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Voetreflexpraktijk Irene Kets Joy Joy 44 life, life, ning en rust te ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparatie van sieraden en horloges. Noorderbaan 51, of bel 06-22910097 Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische & Noorderbaan 51, Brake-Bom. Gespec. in Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis halen en brengen. Fruithandel Beek tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. ziekenBiddinghuizen. wie goed in Reumatische voet. Evt. via via het hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, 06-30280529, voelt, fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, burn-out, RSI, RSI, regelmatig regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. Ter info, hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren klachten. www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.muzitax.nl Bewust door www.voetreflexpraktijkirenekets.nl Stratenmaker voor Oprit of gediplomeerde leraar. Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Ruim 30 jaar Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim 30 jaar terras? stenen 3, leveren. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties sieraden en horloges. Snoeien is van Vakwerk Marc matie 0341-266806. reparaties van sieraden enCusters horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 Gratis halen en brengen. Tuinen Gratis en Zo!!halen Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl en brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in Klusbedrijf Johan Bramer. zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Voor uw binnen en buiten klus- en Dronten Tel. 0321-318011 Schoonheidsspecialiste Dronten Tel. 0321-318011 Na een moedig gedragenDe ziekte isAllrounder, overleden, Honden Trimsalon SalĂ­ Evers onderhoudswerkzaamheden. www.muzitax.nl Kleine voor al uw www.muzitax.nl Jose Gouwenberg De Kleine Allrounder, voor al uw Gediplomeerd trimster.huis. Voor vrijVoor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. klussen in ons trouwe lid en muzikaal klussenbegeleidster in en en om om het het huis. Voor vrijNaar de schoonheidsspecialiste, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. 06-38273917, trimsalonevers.nl 337030 of mob. 0610172196. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. het doet je goed en dat voel je! 330616, mob. 06-11218658. Voor vertalingen uit het Engels, Duits, binnen en buiten schilderwerken 330616, mob. 06-11218658. Voor vertalingen uit het Engels, Duits, Depositaire Medex. Mosselweg Frans belt uu 3a, CAW Mevr. Joke v/d Meij behangen * glasvezel * sausen Frans of of Russisch Russisch belt CAW Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Bel voor een vrijblijvende offerte Ook Heerlijke Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse Afrikaanse wijnen wijnen tel. 06-48462307 Biddinghuizen Wij zullen haar missen en wensen de familie direct van de importeur FOOTWORX – MEDISCHE PEDICURE direct van de importeur Ook veel sterkte toe.proeverijen. BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd in en Gods kracht Ook voor voor proeverijen. wegbebakening, schade en reparatie Stratenmaker nodig of wegbebakening, schade en reparatie Wijnkoperij van diabetische-, spastische-, Stratenmakerreumatische-, nodig voor voor Oprit Oprit of terterPoolse medewerkers nodig‌?? Wijnkoperij van de de Lageweg Lageweg machinebouw en besturingsechniek ras? Ook stenen leveren. Marc machinebouw en besturingsechniek 2012oncologische 2 Ook stenen 0alle 0 03 0Marc 2012 0 ag na www.vandelageweg.nl ras? leveren. en andere risicoAgrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custersmet Tuinen en vergoeding Zo!!Leden Tel: door 06voeten, mogelijke Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen 55797840 Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen 55797840 de ziektekostenverzekeraars. Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Christelijke vrouwenorganisatie Passage. 2012 2 0 0 Ook 03voor 0 2012 0 ag na O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl cosmetische voetbehandelingen. Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Uw levensverhaal op papier. 06-51558557 L. ten Hoff tel Uw levensverhaal op papier. Karinconiferen, Andringa Voor Uw 0321-326533 / 06-11310835 Voor coniferen, heesters heesters en en sierlijke sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. Zonneweide 16, tel. 06-50405611, bomen De Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 bomen moet moet uu naar naar kwekerij kwekerij AaldeAaldeDe Schrijverij.Tel. Schrijverij.Tel. 0321-332423/060321-332423/06info@pedicurebiddinghuizen.nl 18484711 info@schrijverij.net rink 18484711 info@schrijverij.net Biddinghuizen rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16, 16, BidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, www.schrijverij.net dinghuizen, tel. tel. 0320-288377. 0320-288377. Openingstijden: Openingstijden: .. ma vrij Ina's Hair-Service ma t/m t/m vrij 13.00 13.00 -- 17.00 17.00 uur uur Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 17.00 Scoutingpad 9 Noorderbaan38,Biddinghuizen Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Jose Gouwenberg www.inashairservice.nl TT 0321 Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 16 49 49 PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Voor casco een afspraak F 0321 -- 33 22 Het van belt deu nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 33 22 04 04 BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! 06-23762800 II www.hedibouw.nl Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, enDs het de het doet je goed en dierenpark dat voel je! www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: Bregman tentenveld 19, Depositaire Medex. Mosselweg Voor uw en binnen en schilderwerken buiten en EE info@hedibouw.nl binnen buiten Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijnklusvoltooiing. info@hedibouw.nl sauswerken. onderhoudswerkzaamheden. Tel: 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Tevens ook het kwartsen van muren. Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 of mob. 0610172196. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 337030 of mob. 0610172196. Jolanda Aantjes Lubbersen, Bel voor een vrijblijvende offerte Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: te tel. maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Marc Custers Custers Tuinen Zo!! Mw. C.en de Boer,Tel: De06-55797840 Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, Videobanden, dia’s dia’s en en lp’s lp’s e-mail: cobydeboer@planet.nl. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Quilten uw doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoeft uu de de deur deur Dronten Voor informatie kunt u bellen met: * Deuren - ramen - kozijnen niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering * Bel voor een vrijblijvende offerte! Uw pedicure Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u voor o.a. snel kijkje Website en Tel: 0321-848043 of 06-11017610 voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel Stichting De Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt WWW.GEERTSGLAS.NL zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. 0321-326533 / 06-11310835 bedankt de vele vrijwillioudere en verwaarloosde voet. Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, oudere enTen verwaarloosde voet. gers voor hun inzet en Agrohulp HoffKarin ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Dronten, tel. 0321-312456. Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 06-50405611 enthousiasme. Tevens een Biddinghuizen Info Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) TALPA, Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiTALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845. Wasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl Eiken 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! Eiken wijnvaten wijnvaten en en regentonnen regentonnen NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 ReginaState TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen. ReginaState vatenhandel vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg 17 tel 334825 Bremerbergweg 17 - tel 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Uw advertentie hier?

Schildersbedrijf J. Buiten

Uw advertentie hier?

BLONK Donateur worden?

Schildersbedrijf J. Buiten

JA

Laat uw voeten deskundig verzorgen Baby op Kraamzorg nodig? Baby op komst? komst? Kraamzorg nodig? bij Medisch pedicuresalon ‘’Hellen’’ Bel KIDDO, Bel Kraamzorg Kraamzorg KIDDO,zijn uw Met ruim 20 jaar ervaring tel: 06 40 77 01 02 06 - 40 77 01 02 voeten intel: vertrouwde handen! Meer informatie: www.pedicuresalonhellen.nl Voor al naai en kunt uu Voor al uw uw en verstelwerk verstelwerk of direct eennaai afspraak maken Telefoon: tel:kunt 0321bellen met Mevr.Nijmeijer. bellen met Mevr.Nijmeijer. Telefoon: 333464 Parksingel 34 Biddinghuizen 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Oogstweg • 8256 SB Biddinghuizen Zeewolde; tel.7036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Zondag 8 juli Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen www.schaapholland.nl 10.00 uur: Klaas van Denderen Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. N 036-5222824 Secr.: HenriÍtte EHofman, S AJ Dronten, De Veluwse Snees 20, 8251 R tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het A N Odd Fellowhuis,TH E S De Ketting 6 S te Dronten. aanvangin10.00 specialist R N looduurDakbedekking, (tenzij A en zinkwerk, polyesterhars, U anders vermeld)

R O S Voor Dakwerk ILal uwR W SO L TenHepoxyhars, K I HWA onderhoud. S specialist in Zondag 15N juli W plamuren & 10.00 uur: polyesterhars, U U kunt vrijblijvend vragen: onderhoudsKo.l.v. Dienst mw.drs. Manneke epoxyhars, Bel 06- middelen 2141 6645 & plamuren

Wilsor kunstharsen

onderhoudsTurkse Mimar Moskee Noorderbaan 46-48 middelen Havenweg 3 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Openingstijden: 14.00 uur tot3319.00 Tel: 0321 11 67 uur Noorderbaan 46-48 Contactpersonen: Fax: 0321 33 10 74 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Mustafa Yazici, tel.: E-mail: 06-51539221 Tel: 0321 33 11 67 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 www.wilsor.nl Fax: 0321 33 10 74 e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL "! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door geE-mail: info@wilsor.nl Pianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. www.wilsor.nl Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Gemeente Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Vakantieopvang kan wachten tot de volgende werkdag: Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! De Waard BV Avond-, nachten weekenddienst: verleent Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag hierbij 8hierbij juli tot verleent tot schriftelijke schriftelijke wederopzegging wederopzegging machtiging machtiging aan: aan: Stichting Stichting Biddinghuizen Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 90 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de 0321 331414 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel - 8256 om van zijn / haar giro– of-bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan9016, 8256 AN HB Biddinghuizen, Biddinghuizen, Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten De Waard BV Bremerbergweg 16 Biddinghuizen groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. Bremerbergweg 16 -Biddinghuizen THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalLoonwerk en grondverzet groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. * Deuren ramen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 en Ruime len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal geĂŻnd. Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! Dit bedrag zal eenmaal eenmaal per per jaar jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiwww.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! Tel. 0321-331401 / Fax uitlaatmogelijkheden! Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Loonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Kopij adres Biddinghuizen Actueel Ruime binnenkennels met  

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is KringKantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! !"......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: T. 0321-332549 M. 06-51107527 Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... T. 0321-332549 06-51107527 De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA M.kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk   

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens

 

We e k e n d d i e n s t e n


Texel op een winterse dag Dat de Flevopolder eens het grootste kunstmatige eiland ter wereld was, wist ik. En dat Nederland vijf Waddeneilanden heeft, heb ik tijdens mijn inburgeringscursus geleerd. Maar dat een bezoekje aan het grootste Waddeneiland me zo zou verrassen...nee, dat kon ik toen nog niet weten. Het was een dag vlak voor kerst. Mijn man en ik hadden gepland, op deze dag een uitstapje te maken. Het was een grijze en regenachtige dag, niet echt een dag, om iets te gaan ondernemen. Maar ja, het was nou eenmaal gepland, dus vooruit maar... Na een lange trip bereikten we Den Helder, waar de veerboot naar Texel op ons wachtte. Ondanks, dat het geen hoogseizoen was, stonden de twee autodekken vol, met zowel auto’s als vrachtwagens. Nadat we onze auto geparkeerd hadden, namen we de trap naar boven, naar de salon. Ik was zo nieuwsgierig, dat ik alles liever met eigen ogen wilde zien, in plaats van met mijn mobiel foto’s te gaan maken. Ik genoot van de zeemeeuwen, die tegen het grijze decor van lucht en zee de enige levende wezens leken te zijn. Ik genoot van het luxe interieur van de salon. En van de verscheidenheid aan passagiers, buitenlandse toeristen, en Nederlanders, die wellicht een bezoekje aan hun familie brachten, om samen kerst te vieren, of truckers, die hun vracht op het eiland kwamen afleveren. Kortom, het was een hele nieuwe ervaring voor me, dit boottochtje. Ik werd zo in beslag genomen door al die nieuwe indrukken, dat ik mijn mobiel geen blik waardig keurde. Ineens verscheen het eiland in de verte, en kondigde de luidspreker aan, dat de bestemming bijna was bereikt. We liepen weer naar beneden. Tot onze verbazing stonden er twee jongemannen achter onze auto te wachten. Nog voor we iets konden zeggen, nam de jongste, ik schat hem een jaar of 20, met een brede lach het woord: " Is deze van U, mevrouw?". Ik kon mijn ogen niet geloven.....hij had mijn telefoon in zijn hand. Ik was sprakeloos ...hoe kan dit? Er kwam zelfs geen bedankje over mijn lippen, ik was met stomheid geslagen. Blijkbaar begreep hij dat, en vertelde, dat hij de telefoon naast het portier van de auto had gevonden. Ze hadden samen staan wachten, om de mobiel aan de rechtmatige eigenaar te overhandigen. Ik mompelde een paar

woorden als bedankje. "Niets bijzonders, mevrouw, zo hoort het toch?" Intussen had ik mezelf hervonden, en antwoordde: "Ja, dat klopt, maar het gebeurd lang niet altijd zo...." Mijn man liep naar de auto, en haalde er twee potten honing uit. We hebben altijd wat potten honing bij ons, want je weet maar nooit, dat bleek nu maar weer. Nu was het de beurt aan de jongemannen, om verbaasd te zijn. Mijn man overhandigde de potten met een plechtig: "Als teken van dankbaarheid, en als stimulans, dit eerlijke gedrag voort te zetten." Met een glimlach van oor tot oor lopen de twee naar hun vrachtwagen, en stappen in, elk een pot honing stevig vastgeklemd. Door het open gedraaide raam roept de jongste ons nog toe: "Je ziet...wie goed doet, goed ontmoet". Zijn blauwe ogen straalden. Wat een warm welkom had dit eiland ons door middel van deze twee chauffeurs toebereid. Met deze twee eerlijke vinders in ons achterhoofd genoten we van Texel, van het prachtige landschap, de ruige zee, de zilte duinen en de typisch Texelse huizen. De schapen, die, weer of geen weer, graasden in hun weiden, wekten onze bewondering. En dan waren er nog de rust en de ruimte, die dit eiland bood. Al was deze dag grauw en grijs geweest, zo op het eerste gezicht, voor ons had dit uitje een gouden rand. Niet alleen had Texel een onuitwisbare indruk gemaakt, ook de eerlijkheid van de twee chauffeurs had ons hart geraakt. Het was een dag uit duizenden. Lumnika Triest-Kaceli

Doppen sparen voor Assistancedogs Nationale Doppenactie Stichting Bultersmekke Assistancedogs is sinds 2013 actief met de doppen-spaaractie. Met de opbrengst worden assistentiehonden opgeleid voor degene die geen vergoeding krijgen van instanties. Wilt u helpen doppen inzamelen; neem dan contact op met: Dominique Kuiper-Schreuder Het Erf 56 8256DC Biddinghuizen 06210608163

Uw advertentie hier?

Sport, Fun en leefstijl voor iedereen • Bootcamp • Sport tijdens en na zwangerschap • Seniorensport • SlowSports • Yoga www.vitaaloveral.nl 7


lke ein dede is ma a de Het et l-el-

dijd ashet et eze ze bal al

lke ke ein n isis dede

ass-

Zaterdag 14-jul ----------Zondag 15-jul ----------Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur Dinsdag 17-jul ----------Nieuws agendavan vanBAS BASTennis Tennis Woensdag Te 18-jul ----------Nieuws enenagenda n n i s Te n n i s internet: www.bastennis.nl opopinternet: www.bastennis.nl Donderdag 19-jul ----------Vrijdag 20-jul ----------Zaterdag 21-jul ----------Kantinedienst BAS tennis: Kantinedienst BASpadel tennis: Maak kennis met Zondag 22-jul ----------- Bijz. Dag Tennis & Datum Tijd Dag Datum Bijz. 2 padelbanen. BAS Padel heeft sinds juni 2019 deTijd beschikking Maandag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur uur over Maandag 2-jul Jan de Ruiter 19.30 etiketten!! Maandag 2-jul Jan de Ruiter 19.30 uurnieuwe etiketten!! Om Biddinghuizen kennis te laten maken met deze vrij sport nodigen wij Dinsdag 24-julAndré Smits ----------Dinsdag 3-jul 19.30 uur Dinsdag 3-jul André Smits 19.30 uur een ieder uit om deze sport te ontdekken. Woensdag 4-jul 25-jul ----------Woensdag ----------Woensdag 4-jul ----------Donderdag 5-jul 26-jul ----------Donderdag ----------Donderdag ----------Vrije Inloop5-jul Vrijdag 27-julJan-Roelf van der Stelt 19.30 ----------Vrijdag 6-jul uurkomen kennismaken met Vanaf vrijdag6-jul 10 januari 2020 van magder iedereen dat uur wil Vrijdag Jan-Roelf Stelt die 19.30 Zaterdag 28-jul ----------Zaterdag 7-jul vrijdag vanaf 10 januari--------------------de padelsport.7-jul Iedere tot en met eind maart organiseren Zaterdag Zondag 29-julvanaf 19.00 uur op ons park. ----------Zondag 8-jul ----------wij een open 8-jul inloop Zondag ----------Maandag 30-jul Frank Bes 19.30 uur Maandag 9-jul 9-julChristel ChristelSwagemakers Swagemakers19.30 19.30uur uur Maandag Dinsdag 31-jul Wiebrand Veenstra ----------IJs en weder dienende Dinsdag 10-jul 19.30 uur Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur Uiteraard alles banen bespeelbaar zijn. Dat beWoensdagvalt11-jul 11-julalleen te organiseren als de ----------Woensdag ----------tekent dus dat12-jul er bij regen / sneeuw of strenge ----------vorst niet gespeeld kan worden. Donderdag 12-jul ----------Donderdag Voor alle leden van BAS badminton Wij zullen dit tijdig communiceren met de belangstellenden. Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur Badminton voor jong en oud beginner of gevorderde speler Zaterdag 14-jul 14-jul ----------Zaterdag ----------Meer informatie: Geef je op Moelker, tel: 332902 Zondag 15-jul ----------Zondag 15-jul ----------V ovan l l eteyvoren b aweten l wie erDaan Sportief het nieuwe jaar in Wij willen graag belangstelling moelker@solcon.nl Maandag 16-jul Liesbeth Luykx e-mail: 19.30 uur heeft. Je belangstelling Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur kun je aangeven middels een e-mail naar: Dinsdag 17-jul ----------Dinsdag 17-jul ----------Nieuwjaars-toernooi 10 januari 2020 inloop.padel@bastennis.nl Woensdag 18-jul 18-jul ----------Woensdag ----------Donderdag 19-jul ----------Donderdag ----------Vrijdagavond aanvang bakje koffie 19.30uur. Wij hopen je 19-jul te kunnen verwelkomen. Vrijdag 20-jul ----------Locatie koetshuis Vrijdag 20-jul ----------B(kunnen) B C B21-jul i21-jul l j a rvoor t padelrackets en padelballen. Zaterdag -----------Je hoeft alleen je enthouZaterdag ----------Wij zorgen Zondagmee te22-jul 22-jul ----------De jeugdspelers hebben eerst nog training tot ca 20.00uur en kunnen na Zondag ----------siasme nemen. Maandag 23-jul 23-julJeroen JeroenEngwerda Engwerda 19.30uur uur een kleine versnapering nog een uurtje meespelen. Maandag 19.30 Dinsdag 24-jul ----------Dinsdag 24-jul ----------Zien we jou op ons park?? Met jong en oud het nieuwe jaar beginnen. Na het toernooi willen wij het Woensdag 25-jul 25-jul ----------Woensdag ----------gezamenlijk afsluiten met een borrel en een hapje Donderdag 26-jul 26-jul ----------Donderdag ----------B a d m i n t o n Vrijdag 27-jul ----------Vrijdag 27-jul ----------Tot vrijdag 10-01-2020 Zaterdag 28-jul 28-jul ----------Zaterdag ----------Zondag 29-jul ----------Zondag 29-jul ----------Maandag 30-jul 30-julFrank FrankBes Bes 19.30uur uur Maandag 19.30 contact: Wil je in de vrijdagwoensdag app of wil je meer informatie Dinsdag 31-jul ----------B udo Dinsdag 31-jul ----------secretariaat@basjudo.nl stuur dan een berichtje of bel naar 0636292928 Piet Scholtanus BAS badminton 0321-332827 Bas Judo BAS BUDO: Contact: www.basbudo.nl secretariaat@basbudo.nl www.basjudo.nl Afmelden trainingen: Meer informatie: Woensdag judo: secretariaat Meer informatie: Daan Moelker, tel:332902 332902 Nieuw judo Trainers: Daan Moelker, tel: ol llel eyybbaal l wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert VVopak: e-mail: moelker@solcon.nl e-mail: moelker@solcon.nl basbudojudopak@gmail.com Lesjitsu: groep 1 & 2 Daniël Wassenaar. wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu Jacco 2e Dan Maris Sonores Nieuws Les groep 3 & 4 Dolf Karelsen. 4e Dan Het bestuur, de dirigent en de leden van Maris Sonores wensen alle lezers van Biddinghuizen Actueel een gelukkig en gezond 2020. B a s k e t b a l laj ar rt t PROEF LES. Maak een afspraak via: 3x BBBBCC BB i lijGRATIS Wij willen u bedanken voor de vele positieve reacties die wij via Facebook, secretariaat@basbudo.nl Whatsapp en mondeling ontvingen naar aanleiding van ons optreden op de Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 vroege ochtend van Eerste Kerstdag. Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, Woensdag: 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Techniektraining: Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de “We lagen er op te wachten” , “We hadden expres het raam opengezet” , Les 1: 17.00–17.45 uur site groep van BAS-basketball: www.basbasketball.nl “Heerlijk om zo wakker te worden.” t onn 17.45–18.30 uur Les groep 2: BBaa ddmmi ni nt o Ook kregen we reacties als: “We hebben niets gehoord”, “Ze zijn niet bij ons in de straat geweest”. Wedstrijdtraining: 18.30–19.15 uur 5 (voor geselecteerde judoka’s uit les groep 2 en 3) Dat laatste kan kloppen. Ons dorp wordt groter, onze vereniging helaas contact: niet. Dus moeten we onze tijd en routes anders indelen. contact: Les groep 3: JJuudd 19.15–20.00 uur oo secretariaat@basjudo.nl We hopen dat u daar begrip voor heeft. secretariaat@basjudo.nl Les groep 4: 20.00–21.15 uur 0321-332827 0321-332827 Namens Maris Sonores, BasJudo Judo Bas Afmelden trainingen: D.J. Dobma (PR) www.basjudo.nl Afmelden trainingen: www.basjudo.nl Afmelden trainingen: Woensdag bij secretariaat@basbudo.nl (voor 16.45 uur). Woensdagjudo: judo:secretariaat secretariaat Woensdag wedstrijdsecr: Vrijdagjudo: judo:Gert Gert wedstrijdsecr: Vrijdag wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiujitsu: jitsu:Jacco Jacco wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu

t baal l BBaasskkeet b Sleuteladres:Zaaiviool Zaaiviool11, 11,tel; tel;843262 843262 Sleuteladres: Correspondentieadres:Sandra SandraScholtanus, Scholtanus,Zaaiviool Zaaiviool11, 11, Correspondentieadres: 8256ET ETBiddinghuizen. Biddinghuizen.Tel. Tel.843262 843262 8256 Kijkvoor vooralle alleactuele actueleinformatie informatieover overwedstrijden, wedstrijden,fluiten fluitenenentafelen tafelenopopdede Kijk sitevan vanBAS-basketball: BAS-basketball:www.basbasketball.nl www.basbasketball.nl site 8

55

Uw advertentie hier?


Word een echte whizzkid in FlevoMeer Bibliotheek Biddinghuizen

Workshop bouwen en programmeren met LEGO

Wil jij leren programmeren? En vind je het leuk om met Lego te bouwen? Dan is de workshop Lego WeDo echt iets voor jou. Deze workshop is speciaal voor kinderen vanaf 7 jaar die meer willen leren over programmeren en hun ideeën graag werkelijkheid zien worden. De workshop in Biddinghuizen is op woensdag 22 januari van 15.00 tot 17.00 uur en kost € 5,-. Koop je kaartje via de website, www.flevomeerbibliotheek.nl of bij de balie. Lego WeDo Met Lego WeDo leren kinderen programmeren op visuele wijze. Ze worden aangemoedigd om hun grenzen op creatief gebied te verleggen, onderzoek te doen, te ontwerpen en hun ideeën te delen met leeftijdsgenoten. En dit alles met een doos legostenen en de programmeermogelijkheden van de iPad. Tijdens Lego WeDo kunnen de kinderen lessen volgen of vrij bouwen om zo de mogelijkheden van het programmeren te ontdekken. 21e-eeuwse vaardigheden De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Een gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers en ICT gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. Kinderen hebben 21e-eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. FlevoMeer Bibliotheek stimuleert en ondersteunt deze nieuwe basisvaardigheden. Over Bibliolab Bij Bibliolab kunnen kinderen meer leren over wetenschap en techniek. Met de workshop Lego WeDo leren kinderen een probleem te analyseren en op te lossen door goed in ‘stapjes’ te denken: een probleem in kleinere stukken opdelen en daar oplossingen voor verzinnen, om zo het hele vraagstuk op te lossen. Deze werkwijze is multi-inzetbaar en goed toepasbaar op vakken als rekenen en wiskunde. Ook kunnen kinderen de wondere wereld van het 3D-printen ontdekken. Kijk op onze website voor meer informatie.

9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij erde ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling 330616, mob. 06-11218658. n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 verversen GICOM loodgieterswerk Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de nieuwbouw - casco verwarming Plantweg 15 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten LOGOPEDIE: 0321-333493. 0624127084 (0321) 38 60 60 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler moet je zelf controleren *Koppakkingen muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, heb meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding vooren bouw verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix renovatie van: Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. schuren - bewaringen van Teddy Scholten: ‘weet je”.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06woningen - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net e.d. - levering bouwmat. 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net Schilderwerk Beglazing ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom begeleiding voor -APK keuring THUISZORG ICARErevue. Het Revuegezelschap onderdeel ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking - Houtsanering kunnen wevan dede uitgebloeide takken zelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef.met de helft inkorten om zo een stevi-Lease service langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto -Airco service uur: 8085 SG Doornspijk JoseinGouwenberg T 0321 33 revue. 16 49 Er werd soms vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in -een beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: Noorderbaan 19-21 Naar de uschoonheidsspecialiste, F 0321 - 33 04 Mocht tijdens of fietstocht over deal22 Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00een uur:wandeling 0321-333255. geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging dan op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, haar ben ik erin gerold. E340 info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 13 458 Tel: 0321 33 21 46 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker een bepaalde schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833 voortel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen Diëtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

2012 2

Naam:

Uw advertentie hier?

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

0

0

03 0

2012

0

1-1-2

kn wa bew

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

installatie service onderhoud

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling

www.wouda.nl

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

MACHTIGINGSCOUPON

ag na 10

............................................................................................................................

Werkplaats focwa normen 0321volgens - 332484 normen Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl

Schilderwerk - Beglazing Adres:............................................................................................................................................. Wandafwerking - Houtsanering

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

LEKKERKERKER Autoschade

Schade taxatie, schade reparatie,

Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto beschikbaar. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Belt u naar Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hem zoekt SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles van Hem verwacht.

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25

financiele administraties - ondernemingsplan Handtekening: ......................................................................................................................... DEALER ATAG VERWARMING jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren DEALER ATAG VERWARMING

www.alphabiddinghuizen.nl 9

Een adres waar uw belangen voorop staan Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

Telefoon 0321 - 33 11 45 Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl E-mail: j.looman@hetnet.nl

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Korenmaaier 13-15 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 8256 SK Biddinghuizen

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


Foto: Redactie BHZNet.nl

Ploeteren in de blubber bij obstakelloop BIDDINGHUIZEN - De vijfde editie van de obstakelloop Ice Survived werd zaterdag gehouden op het terrein van Flevonice vlakbij Biddinghuizen.

Met een temperatuur van 8 graden was het warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar, maar de snijdende wind maakte het voor veel deelnemers toch tot een fikse uitdaging.

Zo'n 250 deelnemers deden mee aan de loop. Ze konden kiezen voor een parcours van 3, 6 of 9 kilometer. Tijdens de loop moesten deelnemers over obstakels klimmen en door de modder tijgeren.

Bron: Omroep Flevoland Met dank aan BHZnet.nl

Uw advertentie hier?

11


prik bord! Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week MOGEN JE PROBLEMEN DIT JAAR NET ZO LANG DUREN ALS JE GOEDE VOORNEMENS Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Biddinghuizen Actueel wenst iedereen een prachtig 2020!

Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508

Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Toeval? Zoveel dingen in ons leven gebeuren ogenschijnlijk toevallig. Ik kan haast niet geloven dat dat allemaal zomaar is. Wat als ik niet de vader van mijn kinderen maar een andere man was tegengekomen? Of helemaal geen man? Wat als ik wel was ingeloot voor de studie die ik zo graag had willen doen? Wat als ik ooit terug was gekeerd naar mijn geboortedorp? Hoe zou mijn leven er dan nu hebben uitgezien? Het zijn natuurlijk academische vragen, want dat is nu eenmaal niet gebeurd. Ik heb het leven geleefd dat achter me ligt. Natuurlijk had ik meer levens in me gehad, andere levens, maar door een samenspel van factoren heb ik die niet opgepakt en heb ik ook niks gemist. Elke meer of minder ingrijpende gebeurtenis heeft richting gegeven, heeft me soms gedwongen een ander pad te kiezen. Dat geldt voor ons allemaal. Als bijvoorbeeld je partner overlijdt, dan ga je door een periode van diepe rouw, maar als het goed is, pak je na verloop van tijd de draad geleidelijk aan weer op. Dat wil zeggen: een andere draad dan die je samen met je partner spon, want zo wordt het nooit meer. Je pad is veranderd en – ook al zou je misschien wel alles willen geven om dit overlijden ongedaan te maken – er ontstaat ruimte voor één van de vele andere levenspaden die je altijd al in je had. Als je maatje niet van reizen hield, heb je je daar wellicht zonder moeite en uit liefde bij aangepast. Het kan zijn dat je die reislust nu wel gaat oppakken en dat leidt weer tot nieuwe ervaringen. Of je kiest een sport, een hobby of een auto die je samen nooit gekozen zou hebben. En elk van die keuzes verandert meer in je leven dan je op het eerste oog zou denken. Elke gebeurtenis is het begin van een kettingreactie en zet je daardoor op nieuwe sporen. En dat gaat je hele leven zo door, ongeacht je leeftijd. Een mensenpad is een kleurrijk pad. We leven slechts een paar van de ontelbare kleurencombinaties en elke toevallige gebeurtenis geeft, naast vreugde of verdriet, voeding aan de kans om opnieuw te kiezen. Toeval geeft ons de kans om een leven te leiden waar we achteraf hopelijk blij op terug kunnen kijken, omdat veel van onze kleuren het levenslicht hebben mogen zien. Welke paden en welke kleuren heeft u inmiddels al geleefd? De Schrijver

Termijn voor schadeclaim Lelystad Airport verloopt

Door nadeelcompensatie aan te vragen kan hiervoor een vergoeding worden geclaimd die kan oplopen tot duizenden euro's per adres. Zo'n vergoeding aanvragen is nog best lastig: je moet kunnen aantonen welke schade je daadwerkelijk lijdt, bijvoorbeeld met een woningtaxatie dat je woning of pand minder waard is geworden door de uitbreiding van Lelystad Airport. Deze claims worden beoordeeld waarna de minister besluit over de toekenning. Pels merkt op dat het traject van de uitbreiding van Lelystad Airport zolang duurt dat hierdoor het recht op schadevergoeding vervalt op 1 april 2020. Hij roept op tot het sturen van een zogenaamde 'stuitingsbrief' om het recht tot schadevergoeding te behouden zodat later, bijvoorbeeld aan de hand van geluidsmetingen, alsnog een onderbouwde schadeclaim kan worden ingestuurd. De stuitingsbrief is te downloaden op de website www.vliegopuitbiddinghuizen.nl. 'Kwestie van downloaden, naam invullen en opsturen' aldus Frank Pels.

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

BIDDINGHUIZEN - Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden. "Na 5 jaar verjaart het recht op schadevergoeding" meldt Frank Pels namens SATL (Samenwerkend actiegroepen). " Duizenden woningen en bedrijven rondom Lelystad Airport zullen vermoedelijk minder waard worden als gevolg van de geluidsoverlast van Lelystad Airport". Hij denkt hierbij aan het buitengebied onder de vliegroutes, Dronten-West, Biddinghuizen en Swifterbant.

Profile for Biddinghuizen Actueel

Biddinghuizen Actueel - Jaargang 39 - Nummer 2  

Biddinghuizen Actueel - Jaargang 39 - Nummer 2  

Advertisement