Biddinghuizen Actueel - Jaargang 38 - Nummer 52

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 52 27

WWW.BACTUEEL.NL

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 38 JAARGANG weeknr:

40 jarig jarig 40 jubileum jubileum

02 juli 24 02 DECEMBER juli 2012 2012 2019

Boekverkoop in bibliotheken Boekverkoop

WEET WAT JE DOET VUURWERK IS GEEN SPEELGOED!

Zaterdag 77 juli juli viert viert ACV ACV Zaterdag de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig de jubileum. jubileum.

Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen te in Op te leen leen in de de Metalleen vriendelijke groet, bibliotheken maar maar ook ook te te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van romans bibliotheken van romans tot tot De Vuurwerkvrouwen kunstboeken tot tot kinderboeken. kinderboeken. Prima Prima geschikt geschikt om om mee mee te kunstboeken te nemen nemen op op vakantie. vakantie.

Zondag 19 januari: Preek van de Leek door

De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van11.00 11.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uurmogen mogen De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van DrontenPaul geldt echter een speciale actie: 5,- kunt u een plastic tas burgemeester Jean Gebben bij voor de€ Vrijzinnige decoureurs coureursininverschillende verschillende specspec- Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas de metromans romansen en informatieve informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor €€ 7,50 7,50 een plastic tas met met taculaire klassen klassen hun hunGeloofsgemeenschap rijkunsten Flevoland een plastic tas met taculaire rijkunsten jeugdboeken. jeugdboeken. laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven laten Als middelbare scholier was hijin al gebiologeerd door het verhaal van Nathan de Wijze van de Duitse schrijCircuit aan de de Biddingringweg Biddingringweg in Circuit aan De boekverkoop isis tijdens tijdens openingstijden openingstijden in in de bibliotheken bibliotheken Dronten, ver Gotthold Ephraïm Lessing is(1729-1781). De universele manier van denken en de het pleidooi voorDronten, menseBiddinghuizen. De autocross autocross is De boekverkoop Biddinghuizen. De Swifterbant en Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant en Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl lijkheid dat uit dit boek spreekt, raakte een snaar bij hem. speciaal voor het jubileum uitgespeciaal voor het jubileum uitgeHet het duo-race begin van een zoektocht die hem uiteindelijk via de gnostiek en de Vrijmetselarij naar het breidwerd meteen een ener erwordt wordt breid met duo-race en Thomas Evangelie zou leiden. Dat apocriefe evangelie (d.w.z. dat het niet gerekend wordt tot de canon van geeindigd met een nieuw in het geeindigd met een nieuw in het het Nieuwe Testament) vormt tot leven geroepen caravanrace. In en op de dag van vandaag een geestelijk ijkpunt voor hem. leven geroepen caravanrace. In en rondom een een tent tent kunt kunt uu genieten genieten Afscheid jufhalfRiet rondom Afscheid jaar burgemeester van ze iets te mel- een Over deze en andere zaken zal Jean tuiging, maar omdat van een uitgebreid assortiment aan van een uitgebreid assortiment aan Dronten. Daarvoor was hij onder den hebben. Gelovig zijn is geen Paul Gebben vertellen als hij in javersnaperingen ende zullen veel voorwaarde versnaperingen en ererLeek zullen veel burgemeester van Renkum, om kunnen preken, nuari de Preek van verzorgt Na34 34jaar jaar in in hetteonderwijs, onderwijs, waarvanmeer 28 jaar jaar op De De Wingerd Wingerd gewerkt Na het waarvan 28 op gewerkt extra aktiviteiten zijn voor jong en extra aktiviteiten zijn voor jong waarnemend burgemeester van maar je moet wel lef hebben. voor de afdeling Dronten van en de te tehebben, hebben, gaat juf Riet met pensioen. gaat juf Riet met pensioen. oud,zoals een eenGeloofsgemeenschap bungee trampoline, trampoline, Losser en wethouder voor de VVD Vrijzinnige oud,zoals bungee een V8-buggy, V8-buggy, race simulator van en bijlaten de gemeente Raalte. de receptie Flevoland. Naastrace het verzorgen een simulator en Wij willen willen dit dit niet niet ongemerkt ongemerkt voorbij voorbij gaan. Tijdens Tijdens Wij laten gaan. de receptie een klimwand en voor de allerHij studeerde bestuurskunde aanDe de de preek wil hij ons ook iets laten een klimwand en voor de allerwillen we we uu de de gelegenheid gelegenheid geven geven haar haar de de hand hand te te schudden. willen schudden. De Universiteit Twente. horen van een zijn springkussen muzikale favoriekleinsten een springkussen en kleinsten en receptie wordt gehouden op vrijdag 13 juli juli van van 16.00uur 16.00uur tot tot 17.30uur. 17.30uur. Paul is gehuwd en heeft twee ten en heeft hij liederen uitgezocht receptie wordt gehouden op vrijdag 13Jean schminken. schminken. kinderen. voor samenzang. Ontdek iets van de mens achter de"UIT-TIP" burgemeester Eenzeer zeergeschikte geschikte voor Een "UIT-TIP" voor en kom op die zondag 19 januari om een ieder op zoek is naar naar een ieder die op zoek is 10 uur naar het Odd Fellowhuis spanning, sensatie, spektakel en spanning, spektakel en in Dronten,sensatie, De Ketting 6 Dronten. plezier! plezier! Het belooft een boeiende morgen te worden. Wat is de Preek van de Leek? In de Preek van de Leek spreken mensen zich uit over wat hen beweegt en bezighoudt aan de hand van teksten uit de Bijbel of andere religieuze en/of filosofische teksten. De ‘leken’ zijn niet uitgekozen op hun deskundigheid of geloofsover-

Wie is Jean Paul Gebben? Jean Paul Gebben (1964) is sinds

Onze buurman

Hans Posthumus

Zonne-Energie Zonne-Energie Is op een te jonge leeftijd van 60 jaar overleden. met Zonnepanelen met Zonnepanelen Wij wensen Janneke, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. 'uit' Biddinghuizen 'uit' Biddinghuizen Ecosave Ecosave Buren van het Erf sinds 2001 Mario Oostermeyer sinds 2001 0321332038 332038Marcel & Gery de Bie 0321 Teus & Janice van Emmerik Uweigen eigenstroom stroom Uw Henk Scheffer v.a.€€0,05 0,05 v.a. Wim Smulders Frank Nickel & Jacomien Verhage

Info: www.eigentijdsgeloven.nl; ds. Anja van de Poppe 06-33656594 en Tineke Hiemstra 0321-313105

Geachte lezer Dit blad wordt wekelijks bezorgd op dinsdag of woensdag. In verband met de Kerstdagen doen we deze week ons uiterste best deze laatste Biddinghuizen Actueel van dit jaar op dinsdag bij iedereen in de bus te krijgen. Mocht dat in incidentele gevallen niet lukken, vragen wij hiervoor uw begrip. U ontvangt Biddinghuizen Actueel dan op 27 december.

AAggeennddaa 07 07 juli juli 410jan 10 juli juli 8 jan 11 juli 11 juli 18 18 juli juli 26 juli juli 126feb

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones :::Repair Fietsen met FietsenCafé met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen ::V Open rouwen van Nu, : Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg ::Nieuwjaarsbijeenkomst Seniorenmiddag Seniorenmiddag : Fietsen met FietsenCafé met de de gezamelijke gezamelijke : :Repair vrouwen vrouwen verenigingen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke 514feb rouwen met van Nu, Koffieochtend met aug : :V Fietsen de gezamelijke vrouwen vrouwen verenigingen verenigingen contactdames en contactleden van de 15 aug : Seniorenmiddag 15 aug : Seniorenmiddag 23 Fietsen 23 aug aug ::interessegroepen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen 12 feb ::Vrouwen van Nu, Jaarvergadering 05 sept Open dag Scharrelberg 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 sept Bijeenkomst 711mrt Café Anbo sept :::Repair Bijeenkomst Anbo 11 11 sept sept :: ledenavond ledenavond Passage Passage 10 gez.vrouwenver. 12 sept Afdelingsavond Vrouwen 12 mrt sept :::f ietsen Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 19 Seniorenmiddag 19 sept sept ::13.30 Seniorenmiddag uur vanaf het Plein 19 19 sept sept :: ZijActief ZijActief lezing lezing Ans Ans Schrijer Schrijer 24 gez.vrouwenver. 25 sept Bijeenkomst Anbo 25 mrt sept :::f ietsen Bijeenkomst Anbo 25 IVN 25 sept sept ::13.30 IVN viert viert “het jaar jaar vande debij” bij”met met uur “het vanaf het van Plein een een lezing lezing inin het het Koetshuis Koetshuis 403apr 03 okt okt : Repair Café t/m 77 okt: Najaarsfeestweek Koetshuis okt: Najaarsfeestweek Koetshuis 7t/m apr : f ietsen gez.vrouwenver. 04 okt 04 okt :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting uur vanaf het Plein ininhet 07 okt :13.30 Interreligieuze Ontmoeting het Koetshuis. Koetshuis. 15 apr ::Vrouwen van Passage Nu, ledenavond 09 okt ledenavond 09 okt : ledenavond Passage 09 okt Bijeenkomst Anbo 21 gez.vrouwenver. 09 apr okt :::f ietsen Bijeenkomst Anbo 10 Afdelingsavond Vrouwen van nu 10 okt okt ::13.30 Afdelingsavond uurworkshop vanaf hetVrouwen Plein van nu 10 okt : ZijActief 10 okt : ZijActief workshop 14 okt Benefietconcert inin Colombinehuis 214mei Café okt :::Repair Benefietconcert Colombinehuis 17 okt :: Seniorenmiddag 17 okt Seniorenmiddag 5 mei ::f ietsen gez.vrouwenver. 23 okt Bijeenkomst Anbo 23 okt : Bijeenkomst Anbo 31 Afdelingsavond Vrouwen uur vanaf het Plein van 31 okt okt ::13.30 Afdelingsavond Vrouwen vannu nu 09 09 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 19 gez.vrouwenver. 10 nov Boekenmarkt zon 10 mei nov :::f ietsen Boekenmarkt zon en en zegen zegen 11 Benefietconcert inin Colombinehuis 11 nov nov ::13.30 Benefietconcert Colombinehuis uur vanaf het Plein 13 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 213jun gez.vrouwenver. 13 nov Ledenavond passage nov :::f ietsen Ledenavond passage 13 IVN over bevers 13 nov nov ::13.30 IVN lezing lezing overhet bevers uur vanaf Plein Staatsbosbeheerruimte StaatsbosbeheerruimteZ60 Z60 617jun Café 17 nov Sinterklaasintocht nov :::Repair Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 20 jun nov : :f ietsen gez. avond 3 vrouwen verenigingen 16 gez.vrouwenver. 21 21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 27 nov : Bijeenkomst Anbo uur vanaf het Plein 27 nov :13.30 Bijeenkomst Anbo 11 dec :: advent/kerstavond Passage 11 dec advent/kerstavond Passage 30 jun ::f ietsen gez.vrouwenver. 11 dec Bijeenkomst Anbo 11 dec : Bijeenkomst Anbo 12 dec : Seniorenmiddag uur vanaf het Plein 12 dec :13.30 Seniorenmiddag 14 dec Kerstmarkt 14 jul dec :::f ietsen Kerstmarkt 14 gez.vrouwenver. van nu 19 dec : Afdelingsavond 19 dec : Afdelingsavond Vrouwen Vrouwen van nu 19 ZijActief uurkerstavond vanaf het Plein 19 dec dec ::13.30 ZijActief kerstavond 28 jul : f ietsen gez.vrouwenver. 13.30 uur vanaf het Plein 11 aug : f ietsen gez.vrouwenver. 13.30 uur vanaf het Plein 25 aug : f ietsen gez.vrouwenver. 13.30 uur vanaf het Plein FRENCH FRENCH MANICURE… MANICURE… 8 sept : f ietsen gez.vrouwenver. •• Natuurlijke 13.30 uurmooie vanaf hetgelakte Plein Natuurlijke mooie gelakte nagels, of uw 9 sep : Vrouwen van teennagels…! Nu, ledenavond nagels, of uw teennagels…! Basislak een 22••sept : f ietsenmet gez.vrouwenver. Basislak met een mooi mooi wit wit randje. randje. 13.30 uur vanaf het Plein • Durf uw weer Durf: Vrouwen uw handen handen weer te te 14•okt van Nu, ledenavond laten zien. laten zien. 18 nov : Vrouwen van Nu, ledenavond • Nu maar €€ 17,50 en… Nu voor maar 17,50 en… 16•dec :voor Vrouwen van Nu, Kerstavond Het Het setje setje nagellak nagellak krijgt krijgt u u er er gratis gratis bij!! bij!! Be Be Beautiful Beautiful Dreef Dreef 65 65 8256 8256AZ AZ Biddinghuizen Biddinghuizen 06 06 -- 53 53 62 6262 6224 24


2012 2

0

0

03 0

2012Telefoon 0 ag na 20321-335051 Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen 0321-335050 www.schaapholland.nl 035-6245555. Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, hebwww.schaapholland.nl meegedaan met een song-

Te l e f o o n n u m m e r s Te l e f o o n n u m m e r s

Jeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands -APK keuring spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 -Onderehoud en reparatie alle merken van Teddy Scholten: ‘weet je�. De rest zong in het Engels. Met de gitarist -Lease service R EN uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We-Airco vormden The ThreeSblues, N Toos, service OAR 0320-233565; inloopspreekuur: R ENdonder-APK keuring 0321-332575. Bij ons altijd S ik en Ruud ter Weyde ( bekend van studio sport en langs de lijn) S -Schade reparatie E en waren R O R enH reparatie merken HUISARTSENPRAKTIJK: dag-Onderehoud 13.00 totL 14.00 uur: 0321-333255. S alle N zomer/wintercheck gratis A S -Laswerkzaamheden Iservice TO R E bestaan al R onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, 0321-331414. -Lease H S S A L S Icare Verpleging enspecialist verzorging in APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: -Accu's,banden en uitlaten O I W T R N H L TANDARTS: 0321-331070.jaar in Hilversum. -Airco service langer dan vijfentachtig Het zijn accordeonspelers. trad S 0321-332575. A I745 S Tincl. specialist inIk uur, APK 29,50 all polyesterhars, U 0522-279 07.00 tot in 23.00 -Wintersets opslag W N Svan Hspecialist FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: 06-28847141 FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. K in soms L -Schade reparatie HUISARTSENPRAKTIJK: W vrij veel op in Hilversum en zat in Huizen al in een revue. Er werd I Toverige polyesterhars, N epoxyhars, U -2 Wasboxen 0900-8833 voor tijden. LOGOPEDIE: 0321-333493. polyesterhars, KU S -Laswerkzaamheden specialist in 0321-331414. epoxyhars, plamuren & door Airco service Nzat al in K geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ik -Accu's,banden ze.W Toos deLEEF: revuePlaats en GROEPSPRAKTIJK Icare 1, epoxyhars, en uitlaten polyesterhars, U TANDARTS: 0321-331070. plamuren & onderhoudsK VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin 0321-332083. gerold. -Wintersets incl. opslag plamuren & 10 Noorderbaan epoxyhars, FYSIOTHERAPIE: 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. onderhoudsmiddelen Reparatie en onderhoud 0321-382473. Voor bevallingen en en Wasboxen onderhoudsLOGOPEDIE: 0321-333493. plamuren & t/m-2vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 middelen spoed: 06-53659191. Wilsor kunstharsen Biddinghuizen alle merken middelen GROEPSPRAKTIJK onderhoudsMet de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. Noorderbaan 46-48 de Wilsor kunstharsen VERLOSKUNDIGEN: Wilsor kunstharsen middelen 0321 - 332484 Noorderbaan 10 8256 PR Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: NOOD: Noorderbaan 46-48 Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. Nederlands fietsroute georganiseerd langs de grenzen vanuit Amersfoort Noorderbaan 46-48 0321-382473. Voor bevallingen en Wilsor kunstharsen Tel: 0321 33 11 67 035-6245555. PR Biddinghuizen Biddinghuizen 8256 PR spoed: 06-53659191. 08.30regen totwww.autofaber.nl 11.00 uur:8256 0321-312881. naar Den Helder over de Afsluitdijk. Veel en lekke banden. Die 1700 Noorderbaan 46-48 Biddinghuizen Fax: 0321 33 10 74 Tel: 0321 33 3311 1167 67 Tel: 0321 CHIROPRACTIE: 0525-651810. 8256 PR Biddinghuizen werk: maandag km had ik zelf eersteNOOD: gereden. Ik Maatschappelijk stond nog0321 wel eens in0321 de krant alsvan de E-mail: info@wilsor.nl THUISZORG ICARE Fax: 0321 3310 1074 74 0321 33 PSYCHISCHE EN als SOCIALE 332484 Tel: 33 11 67 Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag centr.heel telef. E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.wilsor.nl 035-6245555. Fax: 0321 33 10 74 Jeugdgezondheidszorg spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot tot 12.00 12.00 van 13.30-14.30 www.autofaber.nl uur. Ditinfo@wilsor.nl zijngezeten. zowel www.wilsor.nl E-mail: www.wilsor.nl Telefoon 0321-388 fers en lijnen neer910 en ben regelmatig door de Rijkspolitie achterna uur:

DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM GICOM

COMPOSTING COMPOSTING GICOM Schilder SYSTEMS SYSTEMS

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

NRPSOHHWUHFODPH QO

Wandafw

Gicom BV BV Gicom

Oogstweg99 Oogstweg COMPOSTING 8256SB SBBIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 8256 SYSTEMS Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Gicom BV

Belt u naar

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Mobiel Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

06 13 3

VERON ADMINI

financiele administrati -APK -APKkeuring keuring -Onderehoud alle -Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas jaarrekeningen -Lease -Leaseservice service -Airco service -Airco service -APK keuring Een adres waar uw b -Schade -Schadereparatie reparatie -Onderehoud en reparatie alle merken Plein 5 - 8256 AZ BIDD -Laswerkzaamheden -Laswerkzaamheden -Lease service -Accu's,banden Tel.: (0321) 330120 / 33 -Accu's,banden enuitlaten uitlaten -Airco service en -Wintersets incl. -Wintersets incl.opslag opslag -Schade reparatie -2 -2Wasboxen Wasboxen -Laswerkzaamheden

THUISZORG ICARE inloop spreekuren als telefonische Inloopspreekuur in Educatief Centrum: www.wilsor.nl 0320-233565; inloopspreekuur: donderdonderJeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuren: 0321-333377. elke dinsdag van 13.00 –0321-333255. 13.30 uur dag 13.00 tot uur: 0321-333255. Biddinghuizen: istotoverleden in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu spreekuur ma.14.00 t/mToen vrij. Toos 09.30 12.00 DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ Icare Verpleging en verzorging DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot uur: installatie service onderhoud zijn nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 745 inloopspreekuur: van 07.00 tot 23.00 uur, 23.00 uur, 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m 0320-233565; donderdat daar komRQWZHUS je verder 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO 09.00 FRORUV totEHXUVZDQGHQ Ă \HU mee ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. 17.00 uur: 0320-237666. Thuiszorgwinkel LEEF: Plaats Plaats 1, 1, vrij. ue. De Waard BV Icare Verpleging Icare en verzorging Yarden Uitvaartverzekeringen n elektrotechnisch EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS -Accu's,banden en uitlaten Yarden Uitvaartverzekeringen De Waard BV 8224 AB 745 Lelystad, 0320-752650 installatie service onderhoud 0320-752650 ma. De Waard -Wintersets incl. opslag 0522-279 van 07.00 tot 23.00 ma. uur, BV lichten krachtinstallaties Noorderbaan 10 Noorderbaan 10 Wil je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN -jeKLACHTENLIJN De Waard BV -2 Wasboxen 0900-8833 voor overige tijden. beveiliging daar kom verder mee uur of beroemd. Iedereen heeftPlaats een verhaal. Mail klachtenlijn dan naar Biddinghuizen Biddinghuizen Thuiszorgwinkel Icare LEEF: 1, Algemene op werkdagen: telecommunicatie Loonwerk en grondverzet grondverzet Yardenn elektrotechnisch Uitvaartverzekeringen Gezinszorg: spreekuur ma. t/m t/m vrij. vrij. Loonwerk en in 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. 388220. hermaloohuis@kpnmail.com databekabeling Loonwerk en grondverzet Noorderbaan 10 tot8.30-17.00 11.00 ag uur: na 0321-312881. 0321 201208.30 0vrij.: 3 lichten krachtinstallaties 0321-312881. 0321 -- 332484 332484 MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m uur, za.: 9.30-16.00 Loonwerk en /grondverzet tste Maatschappelijk n DRONTEN: werktuigbouwkundig Tel. Fax0321-333189 0321-333189 werk:maandag, maandag beveiliging Maatschappelijk maandag van van POLITIEBURO werk: Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax uur Biddinghuizen www.autofaber.nl *Olie verversen loodgieterswerk www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur enenwoensdagmiddag Tel. 8844. 0321-331401 / Fax 0321-333189 glo dinsdag, telecommunicatie woensdagmiddag donderdag vrijdag Gezinszorg: spreekuur ma. van t/m vrij. 0900Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 verwarming van uur. Dit zijn zijn zowel zowel SENIOREN databekabeling *Banden de 9.00-10.00 08.3013.30-14.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. 0321 - 332484 INFORMATIELOKET uur. Dit zijn telefonische luchtbehandeling inloop spreekuren als maandag telefonische telefonische n werktuigbouwkundig Maatschappelijk werk: van Spreekuur di. het spreekuren. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Accu’s 0321-333377 koeling spreekuren: www.autofaber.nl *Olie loodgieterswerk 9.00-10.00 0321-333377. uur enverversen woensdagmiddag DiĂŤtist: afspraken*Remmen ma. 09.00 tot 09.00 tot 316899. verwarming aar www.wouda.nl van 13.30-14.30 uur.t/mDitvrij.zijn zowel *Banden 12.00 telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m St. verliezenverwerken Flevoland luchtbehandeling inloopuur; spreekuren als telefonische me *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten vrij. 09.00 tot0321-333377. 17.00 uur: 0320-237666. 0320-237666. 0321-331377 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling spreekuren: op. 84 (0321) 38 60 60 dragen ziekte is overleden, 2 *Koppakkingen DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot DE ZONNEBLOEM installatie service installatie service onderhoud onderhoud *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN www.wouda.nl *Banden KLACHTENLIJN 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m PROTESTANTSE GEMEENTE ninmuzikaal begeleidster Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: AFD. BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee *Distributieriemen vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. De Noord 35 8251 GK Dronten BIDDINGHUIZEN aat 388220. *Accu’s Noorderbaan 88, PR Biddinghuizen 0321-331655 of 331368. n nelektrotechnisch (0321) 38 608256 60 Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, elektrotechnisch hts binnen en buiten schilderwerken POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: installatie service onderhoud GEMEENTE lichtdominee@ 2 tel. behangen 0321 - 333310, fax.DE0321 - 330101Tel: 0321-848658, licht-en enkrachtinstallaties krachtinstallaties Oogstweg VAN 8844.DRONTEN - KLACHTENLIJN DIERENAMBULANCE Joke 0900v/d Meij * glasvezel * sausen was beveiliging Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar *Remmen kom je verder mee protestantsegemeentebiddinghuizen.nl beveiliging SENIOREN INFORMATIELOKET INFORMATIELOKET Schilderwerk Beglazing SENIOREN DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen telecommunicatie 388220. di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Jolanda Aantjes - Lubbersen, or- Spreekuur telecommunicatie *Distributieriemen Bel voor een vrijblijvende offerte Spreekuur n elektrotechnisch 13.00u 14.00u de uur: Spreekuur di. en do. 9.30 totop 11.30 databekabeling POLITIEBURO DRONTEN: Wandafwerking -totHoutsanering Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06tel. 06-48462307 Biddinghuizen 316899. dus Schade taxatie, schade reparatie, licht- en krachtinstallaties Tel: 0624127084 316899. ssen en wensen de familie woensdag in Het Koetshuis: 09008844. Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen werktuigbouwkundig St. verliezenverwerken Flevoland beveiliging 53371293 St. verliezenverwerken Flevoland uitdeuken zonder spuiten, leenauto Mijn SENIOREN e-mail: cobydeboer@planet.nl. childerwerk -INFORMATIELOKET Beglazing Autoreparatiebedrijf 0321 388 710 *Olie loodgieterswerk Autoreparatiebedrijf *Olie verversen verversen loodgieterswerk 0321-331377 telecommunicatie en Gods kracht toe. 0321-331377 beschikbaar. Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Spreekuur Wijkagent Wijkpost woverwarming verwarming DE ZONNEBLOEM databekabeling Wandafwerking - Houtsanering DE ZONNEBLOEM Zondag 8 juli*Banden *Banden Poolse medewerkers nodig‌?? 316899. Schade taxatie, reparatie, ltuitu naar Giennes Bies luchtbehandeling Ploegschaar 7,schade 8256 SM Biddinghuizen luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen: AFD. BIDDINGHUIZEN n werktuigbouwkundig 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, St. verliezenverwerken Flevoland Aleksandar Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! *Accu’s koeling Aleksandar uitdeuken zonder spuiten, leenauto *Accu’s 0321332387. 0321-331655 331368. koeling Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 0321-331655 of 331368. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen loodgieterswerk biel 13 340 van 458 of - Tel: 0321 - 33 21 46 woensdag: en 06 bestuur 13.00-14.00 uur. 0321-331377 GICOM Dronten Oogstweg 22 met: beschikbaar. DIERENAMBULANCE *Remmen Voor informatie kunt u bellen Oogstweg www.wouda.nl verwarming DIERENAMBULANCE VAN DE DE *Remmen DIERENAMBULANCE www.wouda.nl DE ZONNEBLOEM VAN *Banden Heilig Avondmaal viering wenorganisatie Passage. u naar Giennes Bies AFD. DIERENBESCHERMING. luchtbehandeling O. ten Hoff tel 0591-549094 / DIERENBESCHERMING. AFD. Ploegschaar 7,Biddinghuizen 8256 SM Biddinghuizen AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen *Distributieriemen REGIO LELYSTAD De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing *Distributieriemen De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten Aleksandar bij *Accu’s koeling COMPOSTING FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ 0321-331655 331368. Tel. (0321) 330655, Faxten (0321) 06-51558557 L. Hoff 330691 tel FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel: 0624127084 (0321) el 06 1306-36293327 340 458 Tel: 0321 33 21 Tel: 0624127084 /of144 RED DDQKDQJZDJHQV EEN DIER (0321)38 3860 6060 60 *Koppakkingen YODJJHQ EHOHWWHULQJ SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH *Koppakkingen ‘NORBERTUS’ 53371293 DXWREHOHWWHULQJ IXOO VAN ZUDS DEUDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ verSYSTEMS Oogstweg 2 ZLM]HULQJ R.K. PAROCHIE DIERENAMBULANCE 53371293 Wandafwerking Houtsanering 0321-326533 / 06-11310835 *Remmen www.wouda.nl ADMINISTRATIEKANTOOR DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Gicom IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH DIERENBESCHERMING. AFD. de DXWREHOHWWHULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen *Distributieriemen dministraties -EHOHWWHULQJ ondernemingsplan De Noord 35 8251 GK Dronten YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Oogstweg 9 EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Biddinghuizen: YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Biddinghuizen: Biddinghuizen ngs Tel: 0624127084 (0321) 38 60 60 gen - belastingaangiften particulieren Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH 8256 SB BIDDINGHUIZEN YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ *Koppakkingen woensdag: 13.00-14.00 uur. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS 53371293 13.00-14.00 uur. woensdag: Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321om EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 DMINISTRATIEKANTOOR EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Spreekuur Wijkagent Wijkpost 332401 ( mevr. A. Scholten ) Buurtzorg Wijkverpleging YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Schilderwerk -- Beglazing waar uw belangen voorop Biddinghuizen staan ministraties - ondernemingsplan den Schilderwerk Beglazing YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Biddinghuizen: www.parochienorbertus.nl De Helling 15 56 AZ BIDDINGHUIZEN enen- belastingaangiften particulieren Wandafwerking woensdag: 13.00-14.00 uur. Wandafwerking - Houtsanering Houtsanering GH Dronten taxatie, schade Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 3301208251 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Vrijdag 6 juli en Telnr: 06-12373918 uitdeuken Machinebouw uitdeukenzonder zonderspuiten, spuiten,leenauto leenauto aar uw belangen voorop staan Schilderwerk Beglazing 10.00 uur: eigen voorganger een ouw van Stichting De Scharrelberg beschikbaar. beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN Machinebouw WoCo viering DAAR RED JE LEVENS MEE Wandafwerking Houtsanering Transport techniek DAAR -RED JE LEVENS Machinebouw Belt Schade taxatie, schadeBiddinghuizen reparatie, En / 330777 ddinghuizen, en dierenpark de Belt u naar naar Giennes Giennes Bies Bies Ploegschaar 0120 Fax:het (0321) 330690 MEE VoorMachinebouw al uw schilder, behang en u Ploegschaar7,7,8256 8256SM SM Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 En ooiing. Transport techniek Trappen en balustrades sauswerken. Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 Transport techniekMobiel 06 13Zondag 8 juli 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 beschikbaar. Transport techniek Tevens ook het kwartsen van muren. in 09.00 uur: eigen voorgangers -APK keuring DAAR RED JE LEVENS MEE Service inen afvaltransport Trappen en balustrades Belt u naar Giennes Bies Trappen balustrades Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen ant in de weer om het laatste van het casco af financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud en reparatie alle merken WoCo viering Trappen balustrades Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 - belastingaangiften -Lease service Service in afvaltransport aar watertel. gas, en0321 de elektriciteit aangesloten. Service in afvaltransport jaarrekeningen particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Airco service VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Service in afvaltransport VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Evangelische Gemeente Zeewolde erk nnen met de afwerking en PR inrichting. Noorderbaan 88, Biddinghuizen Noorderbaan 88,8256 8256 PR Biddinghuizen -Schade reparatie financiele -- ondernemingsplan Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED financiele administraties administraties ondernemingsplan 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. - -333310, fax. 0321 -- 330101 een Noorderbaan angshek bij de Osbornegroep geplaatst en tel.0321 0321 333310, fax. 0321 330101 Colofon: Een adres waar uw belangen voorop staan -Laswerkzaamheden jaarrekeningen -- belastingaangiften particulieren Zeewolde; tel. 036-5224348. jaarrekeningen belastingaangiften particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Accu's,banden en uitlaten ter- tel. 0321 bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Redactieadres / Secretariaat: -Wintersets incl. opslag 8 julivoorop Een waar belangen staan etje onds glad maken en sauzen, de toilet- en financiele - ondernemingsplan Een adres adresadministraties waar uw uwZondag belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 -2 Wasboxen Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 10.00 uur: Klaas van Denderen 5 -- 8256 AZ- belastingaangiften BIDDINGHUIZEN zen riciteit en het luchtbehandelingssysteem jaarrekeningen Plein 8256 * Voor het leveren en plaatsen van5alle soorten AZ glas BIDDINGHUIZEN particulieren Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00 uur). * Deuren - ramen - kozijnen Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Noorderbaan 10waar uwVRIJZ. * Bel voor een vrijblijvende offerte! GELOOFSGEMEENSCHAP belangen voorop staan Een adres FLEVOLAND Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Het Inloophuis De Kans: samen met en voor elkaar! eelStichting De Scharrelberg Predikant:- Fax: ds. Johan de Wit, tel. Tel.: (0321) 330120 / 330777 (0321) 330690 WWW.GEERTSGLAS.NL E-mail adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Op deze dagen/ tijden kunt u zo binnen lopen: 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, d ik bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 De •Veluwse 8251 Dronten, 10 tot 14:30 uur • Vrijdag, 10 tot 12:15 uur Dinsdag,Snees 10 tot20, 14:30 uurAJ• Donderdag, Bank: Rabobank ‘Flevoland’ Bank:gers Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.BA nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. voor hun inzet en tel. 0321-338685Woensdag Kerkdiensten in het tijden afhankelijk van activiteiten www.autofaber.nl > flexibele nia enthousiasme. Tevens een Odd Fellowhuis, Daarnaast werken wij op afspraak in de middaguren. Voor iedereen die het gewoon gezellig vindt, De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 Bij klachten A kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 perwoord over van bezorging dank aanvandeB vele voor de anders leuke activiteiten en workshops; voor hen die advies of informatie nodig hebben; voor uur (tenzij vermeld)

Machinebouw Transport techniek Trappen K e r kend i ebalustrades ns ten Service in afvaltransport Aleksandar

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER Autoschade

NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO 1-1-2 1-1-2

1-1-2

22 2

LEKKERKERKER Autoschade

Uw advertentie hier?

BLONK

eellke gaf

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE Schildersbedrijf J. Buiten

sponsors, zowel grootaanleveren als Kopij en Advertenties voor zondagavond 22,00 uur klein, voor het vele materiGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel Druk: en Druk: gereedDrukkerij van der Wekken PrintOnMedia KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG schap dat ter beschikking is service VERT.: J.installatie VOGELAAR - TEL. onderhoud 0321-331801 gesteld en de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. n

elektrotechnisch

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

diegene die behoefte heeft aan een luisterend oor of praktische ondersteuning‌

Zondag 15 juli Loop eens binnen en laat u verrassen‌ de koffie/thee staat klaar! 10.00 uur: www.inloophuisdekans.nl • Havenweg 1 Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Turkse Mimar Moskee Havenweg 3


2012

0

Ke rk diens t en

Na een moedig gedragen ziekte is overleden, ons ag trouwe na 3 lid en muzikaal begeleidster

HOUD HET NETJES EN SCHOON Ke rk diens t en DAT IS TOCH MEER DAN GEWOON Mevr. Joke v/d Meij

Wij zullen haar missen en wensen de familie veel sterkte en Gods kracht toe. edragen ziekte is overleden, en muzikaal begeleidster Leden en bestuur van binnen en Passage. buiten schilderwerken Christelijke vrouwenorganisatie . Joke v/d Meij behangen * glasvezel * sausen Met vriendelijke groet,

issen en wensen de familie en Gods kracht toe.

De Vuurwerkvrouwen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen

Nieuwbouw Stichting Poolse medewerkers nodig‌?? Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! De Scharrelberg n en bestuur van

Voor informatie kunt u bellen met: O. ten Hoff tel 0591-549094 / Het casco van de nieuwbouw van Stichting DeL. Scharrelberg 06-51558557 ten Hoff tel (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het 0321-326533 /dierenpark 06-11310835 de Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

uwenorganisatie Passage.

zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af ouwDagelijks Stichting te maken. Deze week zijn het gas, water en de elektriciteit aangesloten. charrelberg Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Schildersbedrijf

binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen

Poolse medewerkers nodig‌??

PROTESTANTSE GEMEENTE Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! BIDDINGHUIZEN Voor informatie kunt utentenveld bellen met: Predikant: Ds Bregman 19, O. ten Hoff tel dominee@ 0591-549094 / Tel: 0321-848658, protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel Jolanda Aantjes - Lubbersen, 0321-326533 / 06-11310835 Klaversingel 48,Hoff tel. ,Prof. 323672. Scriba:20 Agrohulp Ten Zuurlaan Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Biddinghuizen e-mail: cobydeboer@planet.nl. Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Dronten Heilig Avondmaal viering

Schildersbedrijf J. Buiten

R.K.Voor PAROCHIE ‘NORBERTUS’ al uw schilder, behang en Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, sauswerken. Dronten, tel. 0321-312456. Tevens ook 0321-331428 het kwartsen van muren. Locatieraad: ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321Tel. 333558, mob. 06-41670881 332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl

Vrijdag 6 juli Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en 10.00 uur: eigen voorganger J. Buiten er is een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. ouw van Stichting De Scharrelberg WoCo viering aan het schilderen, muren / plafonds en sauzen, de toileten iddinghuizen, en het dierenpark de glad maken Voor al uw schilder, behang en tooiing.doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem sauswerken. *Zondag Voor het leveren 8 juli en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen Tevens ook het kwartsen van muren. aanleggen. 09.00 *uur: eigen Bel voor een voorgangers vrijblijvende offerte! k in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo viering Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting De Scharrelberg gas, water en de elektriciteit aangesloten. WWW.GEERTSGLAS.NL Evangelische Gemeente Zeewolde bedankt de vele vrijwillionnen met de afwerking en inrichting. Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED gers voor hun inzet en angshek bij de Osbornegroep geplaatst en Zeewolde; tel. 036-5224348. enthousiasme. Tevens een in FlevoMeer bestrating. Binnen Rondreizende zijn de vrijwilligers o.a. wensboom staat Zondag 8 juli woord van dank aan de vele fonds glad maken en sauzen, de toilet- en Bibliotheek in Biddinghuizen 10.00 uur: Klaas van Denderen sponsors, zowel groot als triciteit en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen klein, voor het- kozijnen vele materiOnder leiding van jongerenwer- gehuld* Bel in voor bonte kersttruien, pen weken langs- PEULVRUCHTEN de basisscholen een vrijblijvende offerte! ging GRANEN - ZADEN VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP aal, materieel en gereedKUNSTMEST - OPENBARE kers Michelle Knol en Sem Jagt, de (kerst)wensboom de afgelo- inFLEVOLAND Biddinghuizen. Alle leerlingen WEEGBRUG Tel: 0321-848043 06-11017610 schap dat terof beschikking is uit Stichting De Scharrelberg Predikant: ds. JohanDe de Tamarisk, Wit, tel. groep 8 van De WWW.GEERTSGLAS.NL VERT.: J. VOGELAAR TEL. 0321-331801 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, gesteld en de euro’s die we Schatkamer bedankt de vele vrijwilliNOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN en De Wingerd hebDe Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. gers voor hun inzet en ben hun persoonlijke wensen in de tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het enthousiasme. Tevens een Odd Fellowhuis, boom gehangen. Resultaat: verasDe Ketting 6 te mooie, Dronten. lieve aanvang 10.00 Diversewoord materialen zijn er nog leuke, wensen van dank aan denodig vele om dit unieke project een geweldige sende, uur (tenzij anders vermeld) uitstraling te geven. Heeftgroot u materiaal dat Nieuws u niet meer gebruikt, wilt u voor elkaar, voor de school en voor sponsors, zowel als Maris Sonores De rondreizende leefomgeving. " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan de klein, voor het vele materiZondag 15 juli GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN 10.00 uur: wensboom is tot 2 januari 2020 te Een inkijkje in de agenda van Maris Sonores: graag aal, contact opnemen met de penningmeester van Stichting materieel en gereedKUNSTMEST - OPENBARE Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke De Scharrelberg: Jopie Stamtel. 0321-314537 bewonderen in De FlevoMeer Bischap dat ter beschikking is van Yperen,WEEGBRUG bliotheek in Biddinghuizen. Komt u VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 penningmeester@osbornegroep.nl gesteld en deMaandagavond euro’s die we 23 december: NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN ook eenMimar kijkjeMoskee nemen? Turkse Kerstmuziek spelen bij De Tas. Daarna repetitie TEL. 0321-335353 TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. Havenweg 3 Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Dinsdagmiddag 24 december 17.00 uur: Contactpersonen: nodig om dit unieke project een geweldige opbouwen voor “Kerst onder de torenâ€? (op het Plein) Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Stichting De Scharrelberg materiaal dat u niet meer Verzamelen gebruikt, wilt u “Kerst onder de torenâ€? Burhan Akce, tel.: 0321-332458 19.45 voor " ! # e-mail: burhan_66@live.nl men helpen en /of wilt u geld doneren dan et de penningmeester van Stichting Woensdagochtend 25 december 07.15 uur: am- van Yperen, Verzamelen tel. 0321-314537 voor de Kerstaubade, in groepjes Kopij Kerstmuziek adres spelen Biddinghuizen

op diverse plekken in het Actueel dorp. p.nl

BLONK

BLONK

Maandagavond 30 december: Kopijwww.osbornegroep.nl voor BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk n de bouw: De op 22.00 een na uur. laatste repetitie Nieuwjaarsconcert. zondagavond Kopij wat voor laterhetbinnenkomt, kan niet meer geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens Het bestuur, de eerst dirigent en devolgende leden vannummer. Maris Sonores wensen alle lezers geplaatst in het daarop van Biddinghuizen Actueel

Kopij alleen aanleveren per e-mail. Het e-mail adres van BA is FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG EN GEZOND 2020 ddinghuizen Actueel

b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagmiddag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. $$$ ! ! " Namens Maris Sonores, ijks aangeleverd worden tot uiterlijk

D.J. Dobma (PR) Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld ij wat Stichting later binnenkomt, kan niet meer inhoudmaar en vorm vanvervolgens publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd mende voor nummer, wordt lgende opdrachten nummer. voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden. HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

e-mail. Het e-mail adres van BA is

We e k e n d d i e n s t e n

$$$ huisartsen, ! Spoedlijn voor! " hulpdie die niet niet Spoedlijn huisartsen, voor hulp kan wachten tot de volgende werkdag:

kan wachten tot de volgende werkdag: Avond-, nacht- en weekenddienst: Avond-, en weekenddienst: 0900 -nacht3336333 Binnen kantoortijden: 0900 3336333 Binnen kantoortijden: 0321 -- 331414 0321 - 331414 THUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinTHUISVERPLEGING: VoorGEWASBESCHERMING spoedgevallen, HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF genvoeding uitleenIN van verpleegartivragen m.b.t. en hulpverlening, zuigelingenkelen: 0900-8833. voeding enHEYBOER uitleen van verpleegartikelen: BV 0900-8833. 3 GROOTHANDEL IN APOTHEEK: Voor spoedrecepten is KringGEWASBESCHERMING apotheek Biddinghuizen geopend; op APOTHEEK: Voor spoedrecepten u 3 GESPECIALISEERD zaterdag van 15.30 tot 16.30LOONBEDRIJF uur; kunt Buiten bellen met 3 Alphega apotheek ZAAIZADEN deze openingstijden: 0321-312702. Biddinghuizen: 0321-312702. BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 0321-335033 FAX 0321-335048 DIERENARTS: 0321-12152. ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

PROTESTANTSE GEMEENTE PROTESTANTSE BIDDINGHUIZEN GEMEENTE BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ de Bunt protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Tentenveld 19, T:-0321 845324 Jolanda Aantjes Lubbersen, E: dominee@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Scriba: CobyDe deRepel Boer 9, tel.: 333535 Mw. C. Mw. de Boer, De Repelcobydeboer@planet.nl. 9, T: 0321 333535 e-mail: E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl www.pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli 09.30 uur: ds. R. van Haeringen, Dinsdag 24mw. december - 19.00 uur Dronten ds. M.L. van de Bunt, met WJV, Kerstavonddienst Heilig Avondmaal viering Woensdag 25-12-2019 - 10.00 uur ds. M.L. van de Bunt, 1ste kerstdag Donderdag 26-12-2019 - 10.00 uur R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Voorganger: ds. M. Ludgerusplein Schut Pastor: G. Nijland, 2, Zondag 29-12-2019 - 16.00 uur Dronten, 0321-312456. TOP 2000tel. dienst. Margriet v.d. Bunt Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. Dinsdag 31-12-2019 - 19.00 uur A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: Voorganger: niet bekend. 0321Zondag - 10.00 332401 5( januari mevr. A.2020 Scholten ) uur ds. M.L. van de Bunt www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP 10.00 uur: eigen voorganger Pastor: A . Huitink, Ludgerusplein 2, WoCo viering Dronten, tel. 0321-312456. a.huitink@pastoraalteam.com Locatieraad: Zondag 8 juli 0647841090 (Marjo Muller) secretaris 09.00 uur: eigen voorgangers Pastoraatgroep: WoCo viering 06 22 34 20 94 (Anton Mangnus) KESA (Kerk en Samenleving) tel. 0320 -288219 en 0321Zeewolde – 333627 Evangelische Gemeente Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zaterdag - 19.00 uur Zeewolde;28tel.december 036-5224348. Eindjaarsviering. Voorganger Ina Gaumans en Lauran Basiaansen Zondag 38januari juli Vrijdag - 10.00 uur Voorganger Pastor Huitink 1e vrijdag 10.00 uur: Klaas vanT. Denderen van de maand Zaterdag 4 januari - Geen viering VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND Evangelische Biddinghuizen Predikant: ds. Gemeente Johan de Wit, tel. E-mail: info@egbsite.nl 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, www.egbsite.nl De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, Diensten: 10:30 uur tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het Elke t/m 5e zondag vd maand. Odd 2e Fellowhuis, Locatie: Het Koetshuis De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 uur (tenzij anders vermeld) VRIJZ. ZondagGELOOFSGEMEENSCHAP 15 juli FLEVOLAND 10.00 uur: www.eigentijdsgeloven.nl Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Kerkdiensten: Odd Fellowhuis, De Ketting 6, Dronten www.eigentijdsgeloven.nl Turkse Mimar Moskee Havenweg 3 Zondag 5 januari - 10.00 uur Openingstijden: uurOdd tot Fellowhuis 19.00 uur Dienst o.l.v. ds. J.14.00 de Wit Contactpersonen: Dronten Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: Mimar burhan_66@live.nl Turkse Moskee Klaversingel 93 8256 BX Biddinghuizen Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Contactpersonen: Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Mustafa Yazici, tel.: 06-53981975 kan wachten volgende werkdag: Muhlis Genc, tot tel.:de 06-47376121 Avond-,hdvbiddinghuizen@vakif.nl nacht- en weekenddienst: e-mail: 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: 0321 - 331414

We e k e n d d i e n s t e n

THUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelingenvoeding en uitleen van verpleegartikelen: 0900-8833. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringapotheek Biddinghuizen geopend; op DIERENARTS: 0321-312152 zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten deze openingstijden: 0321-312702. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK DIERENARTS: 0321-12152. MORGENLAND: 0321-700207 Bij bevallingen en spoed 06-21588775 Verloskundigen Dronten: 0321-382473. Bij bevallingen en spoed 06-53659191 VERZEKERINGEN ONROERENDGOED HYPOTHEKEN BELEGGINGEN PENSIOENEN DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3 3


Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur 2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 2

Afvalcontainer nodig?

Te l e f o o n n u m m e r s www.vanwerven.nl/webshop APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: 0321-332575. HUISARTSENPRAKTIJK: 0321-331414. TANDARTS: 0321-331070. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555.

THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

GICOM

Harderringweg16 Biddinghuizen 06-82509503 Voor uw Plant & Boom

Gicom BV

COMPOSTING SYSTEMS

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Uw advertentie hier?

Sport, Fun en leefstijl voor iedereen

Yarden Uitvaartverzekeringen Matthé Vos 06 45 70 2348

• Bootcamp • Sport tijdens en na zwangerschap • Seniorensport • SlowSports • Yoga www.vitaaloveral.nl

Zien en ontzien

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Irene Algemene klachtenlijn op werkdagen: Nuiten 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerken en Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM AFD. BIDDINGHUIZEN 0321-331655 of 331368.Overlijden melden:Aleksandar 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN 24DE uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING.www.jager-uitvaartbegeleiding.nl AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 4Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen:

-APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service -Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

Noorderbaan 10 Biddinghuizen 0321 - 332484 www.autofaber.nl

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

*Olie verversen *Banden *Accu’s *Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Meer betalen voor afval, minder kilo's gratis wegbrengen BIDDINGHUIZEN - De afvalstoffenheffing in Dronten gaat volgend jaar met 19 procent omhoog. Dat betekent dat inwoners enkele tientjes meer moeten betalen. Ook gaat het aantal gratis kilo's dat naar de Milieustraat mag worden gebracht, omlaag van 300 naar 100 kilo. Wethouder Roelof Siepel van de ChristenUnie had al in februari een analyse van zijn afvalbeleid aangekondigd. Volgens VVD, PvdA, GroenLinks en CDA verdient het niet de schoonheidsprijs dat hij pas twaalf dagen voor de jaarwisseling zijn nieuwe beleid voor 2020 voorlegde aan de raad. Verschillende voorstellen tegen het nieuwe beleid werden echter donderdagavond verworpen. Alleen de drie raadsleden van PvdA en SP stemden tegen de voorgestelde tariefsverhogingen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd ook bekend dat de Milieustraat voortaan op zaterdag anderhalf uur eerder open gaat. Nu is dat nog om half 10, maar dat wordt 08.00 uur. De hekken sluiten dan wel eerder in de middag.

Foto: Redactie BHZNet.nl Bron: Omroep Flevoland Met dank aan Bhznet.nl

GEBRUIK JE VERSTAND DAN IS ER NIKS AAN DE HAND! Met vriendelijke groet, De Vuurwerkvrouwen

BUNGALOWPARK DE BREMERBERG TE BIDDINGHUIZEN zoekt in verband met pensionering van de huidige medewerkster een

Zelfstandig werkende receptioniste/adm. medewerkster voor maximaal 18 uur per week'

SalariĂŤring volgens de CAO recreatie'

Het werkrooster wordt in gezamenlijk overleg met de 2 aanwezige medewerksters ingevuld. Kennis van de Duitse en Engelse taal is een prĂŠ.

Uw sollicitatie met CV kunt uw richten aan het volgende adres: Bestuur Bungalowpark de Bremerberg Bijsselseweg 3 8256 RE Biddinghuizen of via email Bestuur@Bremerberg.nl

5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+ Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparatie van sieraden en horloges.& of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische voet. Evt. via hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende klachten. www.muzitax.nl Bewust door Stratenmaker voor Oprit of Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar terras? stenen 3, leveren. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties van sieraden en horloges. Snoeien is Vakwerk Marc Custers matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Tel. Schoonheidsspecialiste Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 Na een moedig gedragenDe ziekte is overleden, Honden Trimsalon SalĂ­ Evers www.muzitax.nl Kleine voor www.muzitax.nl Jose Gouwenberg De Kleine Allrounder, Allrounder, voor al al uw uw Gediplomeerd trimster.huis. klussen in ons trouwe lid en muzikaal klussenbegeleidster in en en om om het het huis. Voor Voor vrijvrijNaar de schoonheidsspecialiste, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. 06-38273917, trimsalonevers.nl blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. het doet je goed en dat voel je! 330616, Voor uit het Duits, 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uitMosselweg het Engels, Engels,3a, Duits, Depositaire Medex. Frans of Russisch belt u CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of Russisch belt u CAW Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Voor Kraamzorg in Biddinghuizen e.o. Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. Ook voor voor proeverijen. www.kraamzorghetmooiewonder.nl nodig 2012Stratenmaker 2 0 voor 0voor 03 of 0 2012 0 Wijnkoperij agvan nade Stratenmaker nodig Oprit of terterDaniĂŤlle Commandeur tel.Oprit Wijnkoperij van de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc www.vandelageweg.nl ras? Ook stenen leveren. Marc 0622636869 www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 06www.kraamzorgkiddo.nl 55797840 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na 55797840 Ria Bron tel.Christelijke 0640770102 vrouwenorganisatie Passage.

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten. zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

Uw Uw levensverhaal levensverhaal op op papier. papier. Voor Uw 0321-326533 / 06-11310835 Voor coniferen, coniferen, heesters heesters en en sierlijke sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeFOOTWORX – MEDISCHE PEDICURE De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/0618484711 info@schrijverij.net rink 16, BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd 18484711 info@schrijverij.net Biddinghuizen rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16,inBidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, 0320-288377. diabetische-, reumatische-, spastische-, www.schrijverij.net dinghuizen, tel. tel. 0320-288377. Openingstijden: oncologische en..alle andere risicoOpeningstijden: ma -- 17.00 uur voeten, met13.00 mogelijke vergoeding door ma t/m t/m vrij vrij 13.00 17.00 uur Schoonheidsspecialiste de ziektekostenverzekeraars. Ook voor zat. 08.00 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Jose Gouwenberg cosmetische voetbehandelingen. TT 0321 Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 16 49 49 PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Karincasco Andringavan de nieuwbouw van F 0321 -- 33 22 Het Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 33 22 04 04 BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! Zonneweide 16, tel. 06-50405611, II www.hedibouw.nl Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, enDs het de het doet je goed en dierenpark dat voel je! www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: Bregman tentenveld 19, Depositaire Medex. Mosselweg info@pedicurebiddinghuizen.nl Voor uw en binnen en schilderwerken buiten en EE info@hedibouw.nl binnen buiten Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijnklusvoltooiing. info@hedibouw.nl sauswerken. onderhoudswerkzaamheden. Tel: 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Tevens ook het kwartsen van muren. Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 of mob. 0610172196. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 337030 of mob. 0610172196. Jolanda Aantjes Lubbersen, Bel voor een vrijblijvende offerte Hair-Service Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: teIna's maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk Marc Custers tel. 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Custers Scoutingpad 9 Tuinen Zo!! Mw. C.en de Boer,Tel: De06-55797840 Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, www.inashairservice.nl Videobanden, dia’s dia’s en en lp’s lp’s e-mail: cobydeboer@planet.nl. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. Voor een afspraak belt u overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Quilten uw doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoeft uu de de deur deur Dronten Voor informatie kunt u bellen met: * Deuren - ramen - kozijnen niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering * Bel voor een vrijblijvende offerte! Uw pedicure Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u voor o.a. snel kijkje Website en Tel: 0321-848043 of 06-11017610 voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel Stichting De Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt WWW.GEERTSGLAS.NL zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. 0321-326533 / 06-11310835 bedankt de vele vrijwillioudere en verwaarloosde voet. Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, oudere enTen verwaarloosde voet. gers voor hun inzet en Agrohulp HoffKarin ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Dronten, tel. 0321-312456. Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 06-50405611 enthousiasme. Tevens een Biddinghuizen Info Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) TALPA, Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiTALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845. Wasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl Eiken 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! Eiken wijnvaten wijnvaten en en regentonnen regentonnen NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 ReginaState TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen. ReginaState vatenhandel vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg 17 tel 334825 Bremerbergweg 17 - tel 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Schildersbedrijf J. Buiten

Uw advertentie hier?

BLONK Donateur worden?

Schildersbedrijf J. Buiten

JA

Laat uw voeten deskundig verzorgen Baby op Kraamzorg nodig? Baby op komst? komst? Kraamzorg nodig? bij Medisch pedicuresalon ‘’Hellen’’ Bel KIDDO, Bel Kraamzorg Kraamzorg KIDDO,zijn uw Met ruim 20 jaar ervaring tel: 06 40 77 01 02 06 - 40 77 01 02 voeten intel: vertrouwde handen! Meer informatie: www.pedicuresalonhellen.nl Voor al naai en kunt uu Voor al uw uw en verstelwerk verstelwerk of direct eennaai afspraak maken Telefoon: tel:kunt 0321bellen met Mevr.Nijmeijer. bellen met Mevr.Nijmeijer. Telefoon: 333464 Parksingel 34 Biddinghuizen 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

Uw advertentie hier?

familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Oogstweg Kwarts 7 • 825635, SB3893 Biddinghuizen Secretariaat: ED Zeewolde; tel. 036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg Zondag 8www.schaapholland.nl juli 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon Fax 0321-335051 10.00 uur: 0321-335050 Klaas van Denderen www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND N Predikant: ds. Johan de Wit,E tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte S Hofman, R De Veluwse Snees 20, A 8251 AJ Dronten, N H tel. 0321-338685 Kerkdiensten E in het T S Odd Fellowhuis, S specialist in R N De Ketting A aanvang 10.00 polyesterhars, U 6 te Dronten. Dakbedekking, looden zinkwerk, H K uur (tenzij anders T vermeld) epoxyhars,

R O S R IL O Voor uw Dakwerk W al S L IHWA S en onderhoud. specialist in W plamuren & ZondagU 15N juli polyesterhars, onderhouds10.00Kuur: epoxyhars, U kunt vrijblijvend vragen: middelen Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke plamuren &

Bel 06- 2141 Wilsor6645 kunstharsen onderhoudsNoorderbaan 46-48

middelen Turkse Mimar Moskee 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Havenweg 3 Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 46-48 Openingstijden: 14.00 uur tot33 19.00 Fax: 0321 10 74uur 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Contactpersonen: E-mail: 0321 33 11 67 Mustafa Yazici,www.wilsor.nl tel.: Tel: 06-51539221 Fax: 0321 33 10 74 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 E-mail: info@wilsor.nl e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door gePianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting www.wilsor.nl graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, Gemeente tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Dewachten Waard BV werkdag: Vakantieopvang kan tot de volgende Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! Avond-, nachten weekenddienst: verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag 8 juli verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel -- 8256 om of de 0321 331414 De WaardenBV 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 9016, 8256 AN Biddinghuizen, om van van zijn zijn // haar haar giro– giro– of-bankrekening bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan90 8256AN HBBiddinghuizen, Biddinghuizen, Loonwerk grondverzet Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten Bremerbergweg 16 Bremerbergweg 16 Biddinghuizen * Deuren - ramen -Biddinghuizen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 Ruime en Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! www.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! uitlaatmogelijkheden! info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Ruime binnenkennels met Kantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! T. T. 0321-332549 0321-332549 M. M. 06-51107527 06-51107527

We e k e n d d i e n s t e n

groot: automatisch af te laten schrijven. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalgroot: â‚Źâ‚Ź......................................................... ......................................................... automatisch af te laten schrijven. len, m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal eenmaal per jaar geĂŻnd. Tel.vragen 0321-331401 / Fax Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiLoonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Mijn bankrekeningnummer is: is: ........................................................................... ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kring036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! ! " ......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens


Kerst en Nieuwjaar bij de kerken van De Voorhof Dinsdag 24 december – Kerstavond: 19.00 uur Gezinsviering met ds. Margriet van de Bunt. Mee voorbereid door de Kinderkerk en de Kinderwoorddienst 20.00 uur Welkom bij het Zingen onder de Toren! Dit jaar is dit op Het Plein, i.s.m. De IJsvogel 20.30 uur KerstVoetTocht - start op Het Plein 21.30 uur Kerstnachtviering Bonifatius Geloofsgemeenschap Woensdag 25 december – Eerste Kerstdag: 10.00 uur Feestelijke dienst met ds. Margriet van de Bunt, Protestantse Gemeente

Zaterdag 28 december: 19.00 uur Eindejaarsviering Bonifatius Geloofsgemeenschap

Vrijdag 3 januari – Eerste vrijdag van de maand 10.00 uur Viering met Pastoor T. Huitink Bonifatius Geloofsgemeenschap

Zondag 29 december: 10.00 uur Dienst met voorganger ds. M. Schut Protestantse Gemeente 16.00 uur TOP 2000 dienst in De Voorhof | Welkom vanaf 15.30 uur met ds. Margriet van de Bunt Protestantse Gemeente Dinsdag 31 december – Oudejaarsavond: 19.30 uur Eindejaarsviering voorbereid door gemeenteleden, Protestantse Gemeente

Zondag 5 januari – Nieuwjaarswensen: 10.00 uur Nieuwjaarsviering met na afloop Nieuwjaar wensen met ds. Margriet van de Bunt, Protestantse Gemeente

Schuif ook in 2020 aan bij Breicafé Dronten Ook in het nieuwe jaar kan iedereen aanschuiven bij het Breicafé in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Kom op vrijdagavond 3, 17 en 31 januari weer gezellig breien in de bibliotheek. Van 18.30 tot 20.30 uur ben je welkom om aan je handwerkproject te werken. Dit onder het genot van een kop koffie of thee bij het Serviceplein en natuurlijk elkaars gezelschap. Creatief in de bieb Na het succesvolle Brei- en haakcafé in Biddinghuizen en het Quiltcafé in Swifterbant heeft de bibliotheek in Dronten sinds 2019 ook een breicafé. Om de week komt deze groep bijeen in de bibliotheek om onder het genot van een kop koffie of thee aan de slag te gaan met het meegebrachte handwerkproject. Iedereen is welkom, ook om vragen te stellen, patronen uit te wisselen of om met hulp van anderen die lastige steek onder de knie te krijgen. Schuif gezellig aan op vrijdag 3, 17 en 31 januari en vergeet je handwerkproject niet.

GEBRUIK JE VERSTAND DAN IS ER NIKS AAN DE HAND! Met vriendelijke groet, De Vuurwerkvrouwen

Uw advertentie hier?

7


bal

----------Donderdag 12-jul Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur Zaterdag 14-jul ----------Internet adres: Zondag 15-jul ----------Nieuws en agenda van BAS Tennis http://www.basvoetbal.nl Te n n i s Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 Vo e t b a l Internet adres:Teletekst uur op internet: www.bastennis.nl Omroep Flevoland: Nieuws en agenda van BAS Tennis http://www.basvoetbal.nl Dinsdag 17-jul ----------pagina 658. T e n n i s V o e t b a l op internet: www.bastennis.nl Teletekst Omroep Flevoland: Woensdag 18-jul ----------pagina 658. Kantinedienst BAS tennis: Donderdag 19-jul ----------Oranjecamping volgeboekt DagBAS tennis: Datum Tijd Bijz. Vrijdag 20-jul ----------Kantinedienst Oranjecamping volgeboekt Maandag 2-jul Jan de RuiterTijd 19.30 uur etiketten!! Zaterdag 21-jul ----------Dag Datum Bijz. Nog een paar22-jul weken en dan is het zo ver:----------op maandag 23 juli start de Dinsdag André Smits19.30 uur 19.30 uur Zondag 2-jul Jan de3-jul Ruiter etiketten!! lke tiende editie van het BAS Voetbal Jeugdkamp. Ditstart jaarde is hetMaandag thema Woensdag een paar weken en 23-jul dan isJeroen het zoEngwerda ver: op maandag 23 uur juli 4-jul ----------Maandag 19.30 Dinsdag 3-jul André Smits 19.30 uur eineditie “Oranjecamping” en wordt het kamp gehouden in Drenthe. Het Donderdag 5-jul de van het BAS Voetbal Jeugdkamp. Dit ----------jaar is het thema Dinsdag 24-jul Woensdag 4-jul ----------- ----------is programma is klaar, de bus is geregeld. Binnenkort krijgen alle deel6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur Woensdagen wordt 25-jul het kamp gehouden ----------anjecamping” in Drenthe. Het Donderdag Vrijdag 5-jul ----------de Donderdag nemers eendeprogrammaboekje in de bus.Biddinghuizen Zaterdag 7-julvan der Stelt 19.30 uur ----------26-jul ----------Kerst Klaverjassen gramma is klaar, bus is geregeld. Binnenkort krijgen alle deel- Vrijdag 6-jul Jan-Roelf 8-jul 27-jul in de bus. ----------ers eenVrijdag programmaboekje Zaterdag Zondag 7-jul ----------- ----------Voor8 tafels alle ouders / verzorgers de deelnemers: denkhet eraan op tijd Met is er afgelopen zaterdagvan 21 december geklaverjast, was Zondag weer erg Maandag 9-jul Christel Swagemakers Zaterdag 28-jul ----------8-jul ----------- 19.30 uur te betalen. Voor E iswas heter55 euro p.p. Voorop de F-jeugd is gezellig naast dede hoofdprijzen voor elke deelnemer een attentie omhet de Dinsdag 10-jul Wiebrand 19.30 Veenstra Zondag 29-jul ----------r alle ouders /enverzorgers vant/mdeCdeelnemers: denk eraan tijd Maandag 9-jul Christel Swagemakers uur 19.30 uur Kerstdagen door te komen. Winnaar van de avond was Frans Middag met 5.610 30 euro p.p. Voor wie nog niet betaald heeft: het bedrag graag deze Woensdag 11-jul Maandag 30-jul Frank Bes 19.30 uur etalen. Voor de E t/m C is het 55 euro p.p. Voor de F-jeugd is het Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur ----------punten, 2ewie was nog Fred niet Knippenborg 5.320 punten en graag derde was Sietse voetbal de Boer Donderdag 12-jul as- p.p. week op rekeningnummer t.n.v. BAS Dinsdag 31-jul ----------euro Voorovermaken betaald met heeft: het11.25.72.219 bedrag deze Woensdag 11-jul ----------- ----------met 5.210 punten. De naam poedelprijs wasenvoor Jan Overeem. o.v.v. Jeugdkamp, speler team. 13-jul Danny Versteegt k overmaken op rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal Donderdag Vrijdag 12-jul ----------- 19.30 uur Uiteraard volgend jaar weer het Kerstklaverjassen in de kantine van BAS voetbal Zaterdag 14-jul v. Jeugdkamp, naam speler en team. 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur ----------waarbij alle dorpsbewoners welkom zijn. Noteer de datum alvast in deVrijdag agenda: Zondag 15-jul Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal Zaterdag 14-jul ----------- ----------Zaterdag 19 december 2020. Maandag 16-jul Liesbeth Luykx Vrijwilligersavond 2019 Zondag 15-jul ----------- 19.30 uur anisatie Jeugdkamp BAS Voetbal Meer informatie: Dinsdag 17-jul Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur ----------Moelker, tel: 332902 Naast het Kerst vrijdagen 7 februari, 27 maart en 24 Voklaverjassen l l e y b awordt l op deDaan Woensdag 18-jul ----------Pub-quiz, hapjes, drankjes, gezelligheid, nog meer spelletjes, e-mail: 17-jul ----------april 2020 ook klaverjasPasfoto`s avonden georganiseerd dusmoelker@solcon.nl noteer deze datumsDinsdag ook in je voor Donderdag 19-jul bitterballen, een presentje én de leukste vrijwilligers van Woensdag 18-jul ----------- ----------agenda. Zeker wanneer je in aanmerking wilt komen voor de klaverjas wisselbeVrijdag 20-jul ----------Biddinghuizen en omstreken: dat waren de ingrediënten van de Pasfoto`s voor Donderdag 19-jul ----------spelerspassen - deupdate ker. Hiervoor moet je overigens minimaal drie van vijf keer meegespeeld hebvan 2019! Zaterdag 21-jul vrijwilligersavond ----------Vrijdag 20-jul ----------ben. Er wordt Amsterdams gespeeld en elke ronde speel je met een ander samen, spelerspassen - update Zondag 22-jul belangrijk doel is gezellig kaarten zonder tafel.Voetbal te lezenZaterdag 21-jul ----------- ----------Al een aantal weken is via de site mes vanopBAS welke Wil jij deze volgend jaar niet missen? Maandag 23-jul Jeroen Engwerda B B C B i l j a r t Zondag 22-jul ----------- 19.30 uur spelers een is pasfoto moeten Helaasteheeft maar een klein Zet dan ook jouw talent, vaardigheden in ----------voor de gezelligste tennis- & en aantal weken via deinsite van leveren. BAS Voetbal lezennog welke Dinsdag 24-jul Maandag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur hier gehoor leveren. aan gegeven. Het van klein een pasfoto is padelclub van 25-jul de polder. ers een deel pasfoto in moeten Helaasvrijdagen heeftinleveren nog7 maar een Woensdag ----------Volgende rondes februari, Dinsdag 24-jul ----------verplicht. Wacht niet te lang meer, loop je risico isdat je na de Donderdag hier gehoor aan gegeven. Het inleveren van2020. een pasfoto 26-jul 27 maart en 24anders april Woensdag Wat 25-jul ----------- ----------is er o.a. te doen: zomerstop niet vanaf het begin mee kunt spelen. plicht. Wacht niet te lang meer, anders loop dat je na de Donderdag Vrijdag 27-jul Graag noteren in je uwrisico agenda 26-jul ----------- -----------Zaterdag onderhoud 28-jul erstop niet vanaf het begin mee kunt spelen. Vrijdag 27-jul ----------- ----------- wedstrijdtafel Ba d mspelen. in t on Geen geldige pas = niet 29-jul Zaterdag -Zondag 28-jul ----------- ----------schoonmaken Maandag 30-jul Frank Bes n geldige pas = niet spelen. Zondag 29-jul ----------- 19.30 uur kantinedienst Op het moment van schrijven hebben onderstaande spelers nog geen pas- -Dinsdag 31-jul ----------Maandag - (mede) 30-jul Frank Bes 19.30 uur organiseren van evenementen, toernooien foto van ingeleverd en hebben zij moeten dit zsm doen! het moment schrijven onderstaande spelers nog geen pas- Dinsdag - etc. 31-jul ----------contact: ingeleverd en zij moeten B uditdzsm o doen! Nieuwe D-pupillen: secretariaat@basjudo.nl Met een paar uurtjes hulp is jouw club superblij, Sil Bosch 0321-332827 uwe D-pupillen: dus meld je snel aan viaMeer info@bastennis.nl informatie: Bas BUDO: Contact: DirkJudo Bouma Bosch BAS Daan Moelker, tel: 332902 V o l l e y b a l Meer informatie: www.basbudo.nl secretariaat@basbudo.nl www.basjudo.nl Stef Bregman Afmelden trainingen: moelker@solcon.nl BAS Tennis & Padel wenst haar ledene-mail: en vrijwilligers fijne feestdagen! Bouma Daan Moelker, tel: 332902 Vo l l e y b a l Christiaan Burgers Woensdag judo: secretariaat Bregman e-mail: moelker@solcon.nl Nieuw judo pak: Trainers: wedstrijdsecr: Lars Dodde Vrijdag judo: Gert stiaan Burgers basbudojudopak@gmail.com Jiu Lesjitsu: groepJacco 1 & 2 Daniël Wassenaar. wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Abdel El Achak Dodde 2e Dan Ruben Gort el El Achak Les groep 3 & 4 Dolf Karelsen. BB C B i lj ar t en Gort Sven Huizinga 4e Dan Rik Kromhout B B C B i lj ar t n Huizinga Bas ketba l Bas van Luenen Kromhout 3x GRATIS PROEF LES. Maak een afspraak via: Jorden Muntslag secretariaat@basbudo.nl van Luenen Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Roy Peet en Muntslag Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, Leander Touw Peet Woensdag: B ad min t on 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Dagan Verkruijssen Techniektraining: nder Touw Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de B a d m i n ton Les groep 1: 17.00–17.45 uur Selim site vanYildiz BAS-basketball: www.basbasketball.nl an Verkruijssen Les groep 2: 17.45–18.30 uur Timothy Zillmer m Yildiz

othy Zillmer Wedstrijdtraining: 18.30–19.15 uur Vervanging spelerspas: (voor geselecteerde judoka’s uit les groep 2 en 3) Bolmer vangingHenri spelerspas: Desiree Bosch ri Bolmer Les groep 3: 19.15–20.00 uur Dirk van Dijk ree Bosch Les groep 4: 20.00–21.15 uur Bart van Dongen van Dijk Milan van der Geest van Dongen Afmelden trainingen: Jamie van Houten bij secretariaat@basbudo.nl (voor 16.45 uur). Woensdag an van der Geest Nigel Kerkhoff ie van Houten Peter Knol el Kerkhoff r Knol Marc van Nieuwenhuijzen Edo Oosting c van Nieuwenhuijzen OostingDanny Schutte Djaimie Vermeer ny Schutte

mie Vermeer Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. Let op: bij vergeet je naamParksingel achter op61. de foto te zetten! oto’s inleveren Allardniet Stuifzand,

op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal 8 d/Seniorencommissie BAS Voetbal

5

JE BENT EEN IDIOOT ALS JE MET VUURWERK KLOOT! Ju do

Ju do

contact: contact: secretariaat@basjudo.nl 0321-332827 secretariaat@basjudo.nl

Bas Judo 0321-332827 Afmelden trainingen: Bas Judo www.basjudo.nl Woensdag judo: secretariaat www.basjudo.nl Afmelden trainingen: wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert Woensdag judo: secretariaat wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl JiuGert jitsu: Jacco wedstrijdsecr: Vrijdag judo: wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl

Jiu jitsu: Jacco

Bas ketba l Bas ketba l

Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 8256 ET Biddinghuizen. Tel. Met843262 vriendelijke groet, Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de De Vuurwerkvrouwen 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl

5 5


Roeien voor het goede doel Op 14 december organiseerde CrossFit Dronten de marathon Roeien voor het goede doel. Tien teams en vier solisten roeiden 42 kilometer op een roeimachine. Een cheque met het inschrijfgeld werd op 19 december overhandigd door Ernst Grootoonk en Nick Holsappel (van CrossFit) aan Frits Rutgers en Hans Dorreboom (van de Voedselbank). De voedselbank is heel blij met het bedrag van â‚Ź 4175,- omdat de koel- en vriescontainers aan renovatie toe zijn. Die kunnen zo weer een marathon mee.

9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij erde ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling 330616, mob. 06-11218658. n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 verversen GICOM loodgieterswerk Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de nieuwbouw - casco verwarming Plantweg 15 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten LOGOPEDIE: 0321-333493. 0624127084 (0321) 38 60 60 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler moet je zelf controleren *Koppakkingen muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, heb meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding vooren bouw verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix renovatie van: Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. schuren - bewaringen van Teddy Scholten: ‘weet je”.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06woningen - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net e.d. - levering bouwmat. 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net Schilderwerk Beglazing ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom begeleiding voor -APK keuring THUISZORG ICARErevue. Het Revuegezelschap onderdeel ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking - Houtsanering kunnen wevan dede uitgebloeide takken zelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef.met de helft inkorten om zo een stevi-Lease service langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto -Airco service uur: 8085 SG Doornspijk JoseinGouwenberg T 0321 33 revue. 16 49 Er werd soms vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in -een beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: Noorderbaan 19-21 Naar de uschoonheidsspecialiste, F 0321 - 33 04 Mocht tijdens of fietstocht over deal22 Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00een uur:wandeling 0321-333255. geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging dan op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, haar ben ik erin gerold. E340 info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 13 458 Tel: 0321 33 21 46 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker een bepaalde schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833 voortel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen Diëtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

2012 2

Naam:

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

0

0

03 0

2012

0

1-1-2

kn wa bew

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl aliste Rietweg 74, Biddinghuizen, Tel: 0320-288196, www.sabilon.nl

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

installatie service onderhoud

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling

www.wouda.nl

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

MACHTIGINGSCOUPON

ag na 10

............................................................................................................................

Werkplaats focwa normen 0321volgens - 332484 normen Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Gediplomeerde schoonheidsspeci-

Schilderwerk - Beglazing Adres:............................................................................................................................................. Wandafwerking - Houtsanering

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

LEKKERKERKER Autoschade

Schade taxatie, schade reparatie,

Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto beschikbaar. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Belt u naar Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hem zoekt SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles van Hem verwacht.

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25

financiele administraties - ondernemingsplan Handtekening: ......................................................................................................................... DEALER ATAG VERWARMING jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren DEALER ATAG VERWARMING

www.alphabiddinghuizen.nl 9

Een adres waar uw belangen voorop staan Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

Telefoon 0321 - 33 11 45 Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl E-mail: j.looman@hetnet.nl

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Korenmaaier 13-15 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 8256 SK Biddinghuizen

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


Gebied voor carbid schieten vastgesteld BIDDINGHUIZEN - Rond de jaarwisseling mag er weer vuurwerk en carbid afgestoken worden. Dit mag alleen op de daarvoor geldende tijden en bij carbid daarnaast alleen op de aangewezen plaatsen. "Houd bij het afsteken van vuurwerk en carbid vooral rekening met elkaar en met dieren", schrijft de Gemeente Dronten op haar website Aangewezen plek carbidschieten binnen de bebouwde kom - Biddinghuizen: het evenemententerrein tussen de bomen langs de Dreef, tussen De Deel en de Verlengde Baan met als schietrichting De Repel. Er mag niet op het asfalt van het sportveld worden geschoten. Door gebieden aan te wijzen voor het carbidschieten wordt voorkomen dat er elders in de gemeente wordt geschoten en blijft geluid- en parkeerhinder beperkt. Ook kunnen de hulpdiensten zoals politie en brandweer op deze manier eventuele risico's beheersen. Buiten bebouwde kom Buiten de bebouwde kom mag met carbid worden geschoten op alle gebieden die privé-eigendom zijn én waar de eigenaar expliciet toestemming heeft gegeven om met carbid te schieten. Omliggende bebouwing en openbare wegen moeten dan wel op tenminste 50 meter afstand liggen van het schietpunt. Bijzondere voorwaarden voor carbidschieten De maximaal toegestane inhoud van de melkbussen of andere voorwerpen, waarmee het carbidschieten wordt uitgevoerd, is 50 liter. Tijdens het carbidschieten moet het deksel van de melkbus of ander schietvoorwerp met een touw of ketting voor de veiligheid vastgemaakt worden aan het schietvoorwerp zelf. Is dit niet mogelijk, dek het voorwerp waarmee geschoten wordt dan af met een bal of een prop lappen.

Foto: Redactie BHZNet.nl Het afsteken van vuurwerk mag alleen op 31 december 2019 van 18.00 uur tot 1 januari 2020 02.00 uur.

Bron: Gemeente Dronten. Met dank aan Bhznet.nl

Vragen over smartphones, tablets, laptops of het internet?

FlevoMeer Bibliotheek en SeniorWeb helpen je op weg tijdens Digicafé Je bent met de feestdagen verrast met een nieuwe laptop, smartphone of tablet, maar je weet nog niet goed hoe alles werkt. Hoe zet je er bijvoorbeeld apps op of hoe skype je met familie en vrienden? Al deze vragen beantwoorden de vrijwilligers van SeniorWeb tijdens het Digicafé op donderdag 2 en 16 januari 2020. Het Digicafé is een samenwerking tussen FlevoMeer Bibliotheek Dronten en SeniorWeb Dronten en vindt elke eerste en derde donderdag van de maand plaats in de bibliotheek. Geen vraag is te gek In het Digicafé kun je onder deskundige begeleiding oefenen en kosteloos advies vragen over laptop, tablet en smartphone. Ons uitgangspunt is dat

geen vraag te gek is. Neem bij voorkeur eigen apparatuur mee naar de bibliotheek. Dan leer je met tips en hulp van medewerkers wat voor jou specifiek het beste werkt. FlevoMeer Bibliotheek haal het beste uit jezelf Bij FlevoMeer Bibliotheek is iedereen welkom. Voer een goed gesprek, ontmoet nieuwe mensen of verbreed je kennis. Wij motiveren iedereen om het beste uit zichzelf te halen. Volg een computercursus, woon een lezing bij of kom met je (klein)kinderen genieten van een voorstelling. Persoonlijke ontwikkeling staat bij ons voorop en daar zetten wij ons elke dag weer voor in.

HET ENIGSTE WAT WIJ VRAGEN IS JE EEN BEETJE GEDRAGEN! Met vriendelijke groet, De Vuurwerkvrouwen

11


prik bord! Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week

Foto: Redactie BHZNet.nl

VREDE OP AARDE

18 openbare laadpalen in Biddinghuizen

Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

BIDDINGHUIZEN - De voorgestelde plekken voor openbare laadpalen in onze gemeente zijn bekend. Het gaat om 107 palen verspreid over Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. Deze laadpalen kunnen er op aanvraag komen. Ze zijn voor inwoners die niet de mogelijkheid hebben voor een oplaadpunt op hun eigen grond. In Biddinghuizen gaat het om 18 locaties.

Dit is de laatste Biddinghuizen Actueel van 2019. In januari 2020 verschijnt de eerste uitgave weer op 7 januari.

Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508

Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

De voedselbank is van Kerstmis tot en met Nieuwjaar gesloten. Op 27 december is er geen uitreiking van voedselpakketten of voedsel. De voedselbank wenst al zijn klanten, vrijwilligers en iedereen die hulp verleende, heel goede dagen en het allerbeste voor 2020.

De locaties zijn tot stand gekomen met input van de bewoners, die op inloopavonden en via een enquête hun stem hebben laten huren. Het voorgestelde plan ligt zes weken ter inzage. Wie het met een bepaalde locatie niet eens is, kan een zienswijze indienen. Locaties De locaties in Biddinghuizen liggen onder andere bij het sportpark, tegenover de moskee, bij het gezondheidscentrum, bij het kerkcentrum en bij Het Koetshuis. Kijk voor een volledig overzicht op https://laadkaart.mrae.nl (zoek op Biddinghuizen). Van de achttien locaties is er één al in bedrijf, de overige hebben de status 'voorkeurslocatie'. Kijk voor achtergrondinformatie op www.dronten. nl/laadpaal Met dank aan Redactie BHZNet.nl Foto: Redactie BHZNet.nl

OUD & NIEUW IS PAS ECHT VET ALS IEDEREEN GOED OPLET! Met vriendelijke groet, De Vuurwerkvrouwen

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

Biddinghuizen Actueel wenst iedereen goede Kerstdagen en een prachtig 2020!