Biddinghuizen Actueel - Jaargang 38 - Nummer 51

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 51 27

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 38 JAARGANG weeknr:

WWW.BACTUEEL.NL

02 juli 17 02 DECEMBER juli 2012 2012 2019

Persbericht 40 jarig jarig Boekverkoop 40 Boekverkoop in bibliotheken De organisatie van de winterfair is trots! jubileum jubileum Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op te leen leen in in de de

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones ::: Seniorenmiddag in de Voorhof Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen ::K Open erstavondverenigingen Vrouwen van Nu, met : Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg ::Martine Seniorenmiddag Dubois Seniorenmiddag : Fietsen met gezamelijke Fietsen met de deKerstzangavond gezamelijke in de : :Z vrouwen on en Zegen: vrouwen verenigingen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke 19.00 uur 14 aug :Voorhof. Fietsen Aanvang met de gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen 4 jan ::Repair Caféverenigingen 15 aug Seniorenmiddag 15 aug : Seniorenmiddag 23 aug 823jan rouwenmet van de Nu, aug :::V Fietsen Fietsen met de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen Nieuwjaarsbijeenkomst 05 sept : Open dag Scharrelberg 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 sept Bijeenkomst 111feb Café Anbo sept :::Repair Bijeenkomst Anbo 11 11 sept sept :: ledenavond ledenavond Passage Passage 512feb rouwen van Nu, Vrouwen Koffieochtend met 12 sept sept :::V Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 19 Seniorenmiddag 19 sept sept ::contactdames Seniorenmiddag en contactleden van de 19 19 sept sept :: ZijActief ZijActief lezing lezing Ans Ans Schrijer Schrijer 25 Bijeenkomst 25 sept sept ::interessegroepen Bijeenkomst Anbo Anbo 25 sept IVN “het jaar van 25 feb sept :::Vrouwen IVN viert viertvan “hetNu, jaar vande debij” bij”met met 12 Jaarvergadering een een lezing lezing inin het het Koetshuis Koetshuis 703mrt 03 okt okt : Repair Café t/m 77 okt: Najaarsfeestweek Koetshuis t/mmrt okt: Najaarsfeestweek Koetshuis 10 : f ietsen gez.vrouwenver. 04 okt 04 okt :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting uur vanaf het Plein ininhet 07 okt :13.30 Interreligieuze Ontmoeting het Koetshuis. Koetshuis. 24 mrt ::f ledenavond ietsen gez.vrouwenver. 09 okt Passage 09 okt : ledenavond Passage 09 Bijeenkomst Anbo uur vanaf het Plein 09 okt okt ::13.30 Bijeenkomst Anbo 10 okt :: Afdelingsavond Vrouwen 10 okt Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 4 apr ::Repair Café 10 okt ZijActief workshop 10 okt : ZijActief workshop 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 714apr gez.vrouwenver. okt : :f ietsen Benefietconcert in Colombinehuis 17 Seniorenmiddag 17 okt okt ::13.30 Seniorenmiddag uur vanaf het Plein 23 okt : Bijeenkomst Anbo 23 okt : Bijeenkomst Anbo 31 okt Afdelingsavond 15 van Nu, Vrouwen ledenavond 31 apr okt :::Vrouwen Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 09 09 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 21 gez.vrouwenver. 10 nov Boekenmarkt zon 10 apr nov :::f ietsen Boekenmarkt zon en en zegen zegen 11 Benefietconcert inin Colombinehuis 11 nov nov ::13.30 Benefietconcert Colombinehuis uur vanaf het Plein 13 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 13 13 nov nov :: Ledenavond Ledenavond passage passage 13 13 nov nov :: IVN IVN lezing lezing over over bevers bevers Staatsbosbeheerruimte StaatsbosbeheerruimteZ60 Z60 17 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 21 21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 27 27 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 11 dec : advent/kerstavond 11 dec : advent/kerstavond Passage Passage 11 dec : Bijeenkomst Anbo 11 dec : Bijeenkomst Anbo 12 dec : Seniorenmiddag 12 dec : Seniorenmiddag 14 14 dec dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt 19 dec Vrouwen van nu 19 dec :: Afdelingsavond Afdelingsavond nu Post.nl vermindert in rap tempo het aantal19 brievenbussen. Ik vindVrouwen dat hetvan in Biddec : ZijActief 19 dec : ZijActief kerstavond kerstavond

bibliotheken maar maarDe ook te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van van romans kerstman Enorm trots!7 juli viert ACV bibliotheken ook te romans tot tot Zaterdag Zaterdag 7 injuli viert ACV kunstboeken tot kinderboeken. Prima geschikt om mee te nemen op Er kon tijdens de Winterfair een gokje gewaagd worDe Winterfair Biddinghuizen was eenkunstboeken heel groot suctot kinderboeken. Prima geschikt om mee te nemen op de Flintstones haar haar 40 jarig jarig de vakantie. ces!Flintstones We zijn enorm trots 40 op het resultaat! Daarom wil- den, wie o wie was toch die mysterieuze kerstman? Het vakantie. jubileum. jubileum. len we dan ook graag iedereen die mee gewerkt heeft goede antwoord was onze eigen wijkagent Jaap Glastra. de goede inzendingen is €inmiddels prijswinnaar aan dit succes bedanken! De boeken boeken kosten kosten €€Uit 0,75 per stuk stuk en 10 10 voor voor € 6,-. 6,-. In In de deeen bibliotheek in 0,75 per en bibliotheek in Van11.00 11.00 uur totgaat 17.00 uurmogen mogen uit De Van tot 17.00 uur getrokken, en deze gelukkige winnaar heeft een bon Onze groteuur dank onder andere naar: Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,kunt u een plastic tas Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas de coureurs in verschillende specvan Jade City ontvangen. Hetcoureurs kerstgezin, de EHBO, Spik en Span,met Maris Sonoris, de in verschillende specromans en informatieve informatieve boeken vullen, voor voor €€ 7,50 7,50 een een plastic met romans en boeken vullen, plastic tas tas met met taculaire klassen hun rijkunsten rijkunsten de Lichtjestour, de hun koren, onze sponsoren, Dorpsbelantaculaire klassen jeugdboeken. jeugdboeken. laten(enzijn zijn op het Van Werven Werven gen iederop diehet we vergeten zijn) bedankt! laten Van Vrijwilligers Circuitaan aan de de Biddingringweg Biddingringweg in in Circuit De boekverkoop boekverkoop isis tijdens tijdens openingstijden in in de bibliotheken bibliotheken Dronten, De Dronten, Rest ons openingstijden nog alle, maar dan de ook alle vrijwilligers heel Kerstpakketten Biddinghuizen. De autocross is Biddinghuizen. De autocross is Swifterbant enisBiddinghuizen. Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant en Zie hartelijk te bedanken voor hun inzet. De kerstpakketten waren geweldig leuk! Deze actie speciaal voor het jubileum uitgespeciaal voor het jubileum uitgemogelijk gemaakt doorenAlbert Heijn Jan Schuurhuis Zonder jullie was dit echt niet mogelijk geweest! breidmet meteen eenduo-race duo-race wordt breid en ererwordt en aangevuld door Rose hairstyling, Twins, Foto Gery, In Biddinghuizen doen we het samen, geeindigd met een nieuw in het geeindigd metv.Bemmel, een nieuwHuishoudbeurs in het tante Suus, en Beatyful en dat was tijdens de Winterfair heel goed te zien! levengeroepen geroepencaravanrace. caravanrace. In In en en leven Change. rondom een tent tent kunt kunt uu genieten genieten Afscheid Riet rondom Fijne feestdagen en juf tot volgend jaar bij de diverse Ook dezeeen bedrijven willen we heel hartelijk bedanken. Afscheid vanpakketten eenuitgebreid uitgebreid assortiment aanbezorgd bij de men- activiteiten van de IJsvogel! van een assortiment aan De zijn afgelopen week versnaperingen en erer zullen zullen veel u verzekeren versnaperingen en veel sen die waren uitgeloot. Wij kunnen Na34 34jaar jaardat inze het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvan 28 28 jaar jaar op op De De Wingerd Wingerd gewerkt in het gewerkt extraerg aktiviteiten zijnvoor voorjong jongen en Na heel gewaardeerd werden! extra aktiviteiten zijn te hebben, gaat juf Riet met pensioen. te hebben, gaat juf Riet met pensioen. oud,zoals een een bungee bungee trampoline, trampoline, oud,zoals een V8-buggy, V8-buggy, race race simulator simulator en en een Wij willen willen dit dit niet niet ongemerkt ongemerkt voorbij voorbij laten laten gaan. gaan. Tijdens Tijdens de Wij de receptie receptie een klimwand en voor de allereen klimwand en voor de allerwillen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De kleinsten een een springkussen springkussen en en kleinsten receptie wordt wordt gehouden gehouden op op vrijdag vrijdag 13 13 juli juli van van 16.00uur 16.00uur tot tot 17.30uur. receptie 17.30uur. schminken. schminken. Eenzeer zeergeschikte geschikte"UIT-TIP" "UIT-TIP"voor voor Een een ieder ieder die die op op zoek zoek isis naar naar een spanning, sensatie, spektakel en spanning, sensatie, spektakel en plezier! plezier!

AAggeennddaa 07 07 juli juli 18 10 juli 10 dec juli 18 dec 11 juli 11 juli 18 18 juli juli 26 juli 26 dec juli 22

Stilleven

Kerst Klaverjassen Op zaterdag 21 december om 20:00 uur (aanwezig 19:45 uur) wordt er in de kantine van BAS Voetbal Kerst Klaverjassen georganiseerd, iedereen is welkom, er wordt Amsterdams gespeeld in 3 rondes met wisselende maat. Je kan dus ook alleen komen. Voor het bekostigen van de prijzen en de hapjes gedurende de avond wordt Zonne-Energie Zonne-Energie een deelnemers bijdrage gevraagd van 5,– . Van tevoren opgeven is nodig en datmet kan twee manieren: metop Zonnepanelen Zonnepanelen

'uit' Biddinghuizen

'uit' Biddinghuizen 1. Naam invullen op de lijst die ligt in de kantine van BAS Voetbal Ecosave 2. Via eenEcosave mailbericht aan KlaverjassenBAS@outlook.com sinds2001 2001 sinds 0321 332038

332038 Nogmaals0321 iedereen is welkom, het Uweigen eigen stroomen ontstroom belooftUw weer een gezellige spannen avond te worden, v.a. € 0,05 v.a. € 0,05 “Geen mes op Tafel” avond.

dinghuizen nogal meevalt, maar dat komt misschien omdat wij tussen “twee brievenbussen in wonen”. Dat ze het aantal brievenbussen verminderen, is op zich niet zo gek. We versturen heel veel minder post dan pakweg tien jaar geleden. Als je de aantallen kerstkaarten ziet die we inmiddels minder versturen, snap je het Post.nl beleid wel. Het kan echter ook erg vervelend zijn als je een heel eind moet lopen of fietsen om een brief te posten. Maar goed, het is een niet te stoppen ontwikkeling. We doen steeds meer digitaal. En daarvoor heb je geen fysieke brievenbus nodig. Laatst werd ik aangenaamFRENCH getroffen. Bovenop de brievenbus MANICURE… FRENCH MANICURE… aan het einde van de Baan, bijna voor ‘de Kleine Huishoudbeurs’ stond een kinderschoentje. Een heel klein kinderschoentje. Kennelijk verloren een kindje •• Natuurlijke mooie gelakte Natuurlijke mooiedoor gelakte in een wagentje. Een aardige dorpsgenoot vond het schoentje. Twijfelde even wat nagels, of uw teennagels…! nagels, of uw teennagels…! te doen met het schoentje, keek om zich heen en zag demet brievenbus. Weet je wat, •• Basislak een mooi Basislak met een mooi dacht hij of zij, ik zet het schoentje er bovenop. Misschien ontdekte iemand thuis wit wit randje. randje. dat er een schoentje miste en besloot de gelopen route nog eensweer af te leggen. Of •• Durf uw handen te Durf uwIk handen dat heeft geleid tot het terugvinden van het schoentje? heb geenweer idee.te Maar het laten laten zien. zien.bewees voor mij dat ze prachtige stilleven van het schoentje op die brievenbus • Nu maar €€ 17,50 en… • Nu voor voor maarhierdoor 17,50een en… niet allemaal weggehaald moeten worden, want ze hebben nuttige Het Het setje setje nagellak nagellak krijgt krijgt dubbelfunctie. Al is het maar als prachtig stilleven. Joop de Jager

u u er er gratis gratis bij!! bij!!

Dit is mijn laatste column van 2019. Ik wens u fijne Kerstdagen en een fijn en65 vooral gezond Be Dreef 8256 AZ Be Beautiful Beautiful Dreef 65 8256 AZ 2020. Biddinghuizen 06 -- 53 53 62 6262 6224 24 Op 7 januari 2020 verschijnt mijn eerste column van hetBiddinghuizen nieuwe jaar. 06


2012 2

0

0

03 0

2012Telefoon 0 ag na 20321-335051 Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen 0321-335050 www.schaapholland.nl 035-6245555. Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, hebwww.schaapholland.nl meegedaan met een song-

Te l e f o o n n u m m e r s Te l e f o o n n u m m e r s

Jeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands -APK keuring spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 -Onderehoud en reparatie alle merken van Teddy Scholten: ‘weet je�. De rest zong in het Engels. Met de gitarist -Lease service R EN uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We-Airco vormden The ThreeSblues, N Toos, service OAR 0320-233565; inloopspreekuur: R ENdonder-APK keuring 0321-332575. Bij ons altijd S ik en Ruud ter Weyde ( bekend van studio sport en langs de lijn) S -Schade reparatie E en waren R O R enH reparatie merken HUISARTSENPRAKTIJK: dag-Onderehoud 13.00 totL 14.00 uur: 0321-333255. S alle N zomer/wintercheck gratis A S -Laswerkzaamheden Iservice TO R E bestaan al R onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, 0321-331414. -Lease H S S A L S Icare Verpleging enspecialist verzorging in APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: -Accu's,banden en uitlaten O I W T R N H L TANDARTS: 0321-331070.jaar in Hilversum. -Airco service langer dan vijfentachtig Het zijn accordeonspelers. trad S 0321-332575. A I745 S Tincl. specialist inIk uur, APK 29,50 all polyesterhars, U 0522-279 07.00 tot in 23.00 -Wintersets opslag W N Svan Hspecialist FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: 06-28847141 FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. K in soms L -Schade reparatie HUISARTSENPRAKTIJK: W vrij veel op in Hilversum en zat in Huizen al in een revue. Er werd I Toverige polyesterhars, N epoxyhars, U -2 Wasboxen 0900-8833 voor tijden. LOGOPEDIE: 0321-333493. polyesterhars, KU S -Laswerkzaamheden specialist in 0321-331414. epoxyhars, plamuren & door Airco service Nzat al in K geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ik -Accu's,banden ze.W Toos deLEEF: revuePlaats en GROEPSPRAKTIJK Icare 1, epoxyhars, en uitlaten polyesterhars, U TANDARTS: 0321-331070. plamuren & onderhoudsK VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin 0321-332083. gerold. -Wintersets incl. opslag plamuren & 10 Noorderbaan epoxyhars, FYSIOTHERAPIE: 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. onderhoudsmiddelen Reparatie en onderhoud 0321-382473. Voor bevallingen en en Wasboxen onderhoudsLOGOPEDIE: 0321-333493. plamuren & t/m-2vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 middelen spoed: 06-53659191. Wilsor kunstharsen Biddinghuizen alle merken middelen GROEPSPRAKTIJK onderhoudsMet de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. Noorderbaan 46-48 de Wilsor kunstharsen VERLOSKUNDIGEN: Wilsor kunstharsen middelen 0321 - 332484 Noorderbaan 10 8256 PR Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: NOOD: Noorderbaan 46-48 Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. Nederlands fietsroute georganiseerd langs de grenzen vanuit Amersfoort Noorderbaan 46-48 0321-382473. Voor bevallingen en Wilsor kunstharsen Tel: 0321 33 11 67 035-6245555. PR Biddinghuizen Biddinghuizen 8256 PR spoed: 06-53659191. 08.30regen totwww.autofaber.nl 11.00 uur:8256 0321-312881. naar Den Helder over de Afsluitdijk. Veel en lekke banden. Die 1700 Noorderbaan 46-48 Biddinghuizen Fax: 0321 33 10 74 Tel: 0321 33 3311 1167 67 Tel: 0321 CHIROPRACTIE: 0525-651810. 8256 PR Biddinghuizen werk: maandag km had ik zelf eersteNOOD: gereden. Ik Maatschappelijk stond nog0321 wel eens in0321 de krant alsvan de E-mail: info@wilsor.nl THUISZORG ICARE Fax: 0321 3310 1074 74 0321 33 PSYCHISCHE EN als SOCIALE 332484 Tel: 33 11 67 Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag centr.heel telef. E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.wilsor.nl 035-6245555. Fax: 0321 33 10 74 Jeugdgezondheidszorg spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot tot 12.00 12.00 van 13.30-14.30 www.autofaber.nl uur. Ditinfo@wilsor.nl zijngezeten. zowel www.wilsor.nl E-mail: www.wilsor.nl Telefoon 0321-388 fers en lijnen neer910 en ben regelmatig door de Rijkspolitie achterna uur:

DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM GICOM

COMPOSTING COMPOSTING GICOM Schilder SYSTEMS SYSTEMS

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

NRPSOHHWUHFODPH QO

Gicom BV BV Gicom

Wandafw

Oogstweg99 Oogstweg COMPOSTING 8256SB SBBIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 8256 SYSTEMS Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Gicom BV

Belt u naar

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Mobiel Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

06 13 3

VERON ADMINI

financiele administrati -APK -APKkeuring keuring -Onderehoud alle -Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas jaarrekeningen -Lease -Leaseservice service -Airco service -Airco service -APK keuring Een adres waar uw b -Schade -Schadereparatie reparatie -Onderehoud en reparatie alle merken Plein 5 - 8256 AZ BIDD -Laswerkzaamheden -Laswerkzaamheden -Lease service -Accu's,banden Tel.: (0321) 330120 / 33 -Accu's,banden enuitlaten uitlaten -Airco service en -Wintersets incl. -Wintersets incl.opslag opslag -Schade reparatie -2 -2Wasboxen Wasboxen -Laswerkzaamheden

THUISZORG ICARE inloop spreekuren als telefonische Inloopspreekuur in Educatief Centrum: www.wilsor.nl 0320-233565; inloopspreekuur: donderdonderJeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuren: 0321-333377. elke dinsdag van 13.00 –0321-333255. 13.30 uur dag 13.00 tot uur: 0321-333255. Biddinghuizen: istotoverleden in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu spreekuur ma.14.00 t/mToen vrij. Toos 09.30 12.00 DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ Icare Verpleging en verzorging DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot uur: installatie service onderhoud zijn nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 745 inloopspreekuur: van 07.00 tot 23.00 uur, 23.00 uur, 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m 0320-233565; donderdat daar komRQWZHUS je verder 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO 09.00 FRORUV totEHXUVZDQGHQ Ă \HU mee ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. 17.00 uur: 0320-237666. Thuiszorgwinkel LEEF: Plaats Plaats 1, 1, vrij. ue. De Waard BV Icare Verpleging Icare en verzorging Yarden Uitvaartverzekeringen n elektrotechnisch EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS -Accu's,banden en uitlaten Yarden Uitvaartverzekeringen De Waard BV 8224 AB 745 Lelystad, 0320-752650 installatie service onderhoud 0320-752650 ma. De Waard -Wintersets incl. opslag 0522-279 van 07.00 tot 23.00 ma. uur, BV lichten krachtinstallaties Noorderbaan 10 Noorderbaan 10 Wil je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN -jeKLACHTENLIJN De Waard BV -2 Wasboxen 0900-8833 voor overige tijden. beveiliging daar kom verder mee uur of beroemd. Iedereen heeftPlaats een verhaal. Mail klachtenlijn dan naar Biddinghuizen Biddinghuizen Thuiszorgwinkel Icare LEEF: 1, Algemene op werkdagen: telecommunicatie Loonwerk en grondverzet grondverzet Yardenn elektrotechnisch Uitvaartverzekeringen Gezinszorg: spreekuur ma. t/m t/m vrij. vrij. Loonwerk en in 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. 388220. hermaloohuis@kpnmail.com databekabeling Loonwerk en grondverzet Noorderbaan 10 tot8.30-17.00 11.00 ag uur: na 0321-312881. 0321 201208.30 0vrij.: 3 lichten krachtinstallaties 0321-312881. 0321 -- 332484 332484 MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m uur, za.: 9.30-16.00 Loonwerk en /grondverzet tste Maatschappelijk n DRONTEN: werktuigbouwkundig Tel. Fax0321-333189 0321-333189 werk:maandag, maandag beveiliging Maatschappelijk maandag van van POLITIEBURO werk: Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax uur Biddinghuizen www.autofaber.nl *Olie verversen loodgieterswerk www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur enenwoensdagmiddag Tel. 8844. 0321-331401 / Fax 0321-333189 glo dinsdag, telecommunicatie woensdagmiddag donderdag vrijdag Gezinszorg: spreekuur ma. van t/m vrij. 0900Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 verwarming van uur. Dit zijn zijn zowel zowel SENIOREN databekabeling *Banden de 9.00-10.00 08.3013.30-14.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. 0321 - 332484 INFORMATIELOKET uur. Dit zijn telefonische luchtbehandeling inloop spreekuren als maandag telefonische telefonische n werktuigbouwkundig Maatschappelijk werk: van Spreekuur di. het spreekuren. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Accu’s 0321-333377 koeling spreekuren: www.autofaber.nl *Olie loodgieterswerk 9.00-10.00 0321-333377. uur enverversen woensdagmiddag DiĂŤtist: afspraken*Remmen ma. 09.00 tot 09.00 tot 316899. verwarming aar www.wouda.nl van 13.30-14.30 uur.t/mDitvrij.zijn zowel *Banden 12.00 telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m St. verliezenverwerken Flevoland luchtbehandeling inloopuur; spreekuren als telefonische me *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten vrij. 09.00 tot0321-333377. 17.00 uur: 0320-237666. 0320-237666. 0321-331377 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling spreekuren: op. 84 (0321) 38 60 60 dragen ziekte is overleden, 2 *Koppakkingen DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot DE ZONNEBLOEM installatie service installatie service onderhoud onderhoud *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN www.wouda.nl *Banden KLACHTENLIJN 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m PROTESTANTSE GEMEENTE ninmuzikaal begeleidster Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: AFD. BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee *Distributieriemen vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. De Noord 35 8251 GK Dronten BIDDINGHUIZEN aat 388220. *Accu’s Noorderbaan 88, PR Biddinghuizen 0321-331655 of 331368. n nelektrotechnisch (0321) 38 608256 60 Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, elektrotechnisch hts binnen en buiten schilderwerken POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: installatie service onderhoud GEMEENTE lichtdominee@ 2 tel. behangen 0321 - 333310, fax.DE0321 - 330101Tel: 0321-848658, licht-en enkrachtinstallaties krachtinstallaties Oogstweg VAN 8844.DRONTEN - KLACHTENLIJN DIERENAMBULANCE Joke 0900v/d Meij * glasvezel * sausen was beveiliging Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar *Remmen kom je verder mee protestantsegemeentebiddinghuizen.nl beveiliging SENIOREN INFORMATIELOKET INFORMATIELOKET Schilderwerk Beglazing SENIOREN DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen telecommunicatie 388220. di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Jolanda Aantjes - Lubbersen, or- Spreekuur telecommunicatie *Distributieriemen Bel voor een vrijblijvende offerte Spreekuur n elektrotechnisch 13.00u 14.00u de uur: Spreekuur di. en do. 9.30 totop 11.30 databekabeling POLITIEBURO DRONTEN: Wandafwerking -totHoutsanering Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06tel. 06-48462307 Biddinghuizen 316899. dus Schade taxatie, schade reparatie, licht- en krachtinstallaties Tel: 0624127084 316899. ssen en wensen de familie woensdag in Het Koetshuis: 09008844. Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen werktuigbouwkundig St. verliezenverwerken Flevoland beveiliging 53371293 St. verliezenverwerken Flevoland uitdeuken zonder spuiten, leenauto Mijn SENIOREN e-mail: cobydeboer@planet.nl. childerwerk -INFORMATIELOKET Beglazing Autoreparatiebedrijf 0321 388 710 *Olie loodgieterswerk Autoreparatiebedrijf *Olie verversen verversen loodgieterswerk 0321-331377 telecommunicatie en Gods kracht toe. 0321-331377 beschikbaar. Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Spreekuur Wijkagent Wijkpost woverwarming verwarming DE ZONNEBLOEM databekabeling Wandafwerking - Houtsanering DE ZONNEBLOEM Zondag 8 juli*Banden *Banden Poolse medewerkers nodig‌?? 316899. Schade taxatie, reparatie, ltuitu naar Giennes Bies luchtbehandeling Ploegschaar 7,schade 8256 SM Biddinghuizen luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen: AFD. BIDDINGHUIZEN n werktuigbouwkundig 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, St. verliezenverwerken Flevoland Aleksandar Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! *Accu’s koeling Aleksandar uitdeuken zonder spuiten, leenauto *Accu’s 0321332387. 0321-331655 331368. koeling Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 0321-331655 of 331368. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen loodgieterswerk biel 13 340 van 458 of - Tel: 0321 - 33 21 46 woensdag: en 06 bestuur 13.00-14.00 uur. 0321-331377 GICOM Dronten Oogstweg 22 met: beschikbaar. DIERENAMBULANCE *Remmen Voor informatie kunt u bellen Oogstweg www.wouda.nl verwarming DIERENAMBULANCE VAN DE DE *Remmen DIERENAMBULANCE www.wouda.nl DE ZONNEBLOEM VAN *Banden Heilig Avondmaal viering wenorganisatie Passage. u naar Giennes Bies AFD. DIERENBESCHERMING. luchtbehandeling O. ten Hoff tel 0591-549094 / DIERENBESCHERMING. AFD. Ploegschaar 7,Biddinghuizen 8256 SM Biddinghuizen AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen *Distributieriemen REGIO LELYSTAD De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing *Distributieriemen De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten Aleksandar bij *Accu’s koeling COMPOSTING FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ 0321-331655 331368. Tel. (0321) 330655, Faxten (0321) 06-51558557 L. Hoff 330691 tel FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel: 0624127084 (0321) el 06 1306-36293327 340 458 Tel: 0321 33 21 Tel: 0624127084 /of144 RED DDQKDQJZDJHQV EEN DIER (0321)38 3860 6060 60 *Koppakkingen YODJJHQ EHOHWWHULQJ SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH *Koppakkingen ‘NORBERTUS’ 53371293 DXWREHOHWWHULQJ IXOO VAN ZUDS DEUDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ verSYSTEMS Oogstweg 2 ZLM]HULQJ R.K. PAROCHIE DIERENAMBULANCE 53371293 Wandafwerking Houtsanering 0321-326533 / 06-11310835 *Remmen www.wouda.nl ADMINISTRATIEKANTOOR DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Gicom IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH DIERENBESCHERMING. AFD. de DXWREHOHWWHULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen *Distributieriemen dministraties -EHOHWWHULQJ ondernemingsplan De Noord 35 8251 GK Dronten YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Oogstweg 9 EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Biddinghuizen: YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Biddinghuizen: Biddinghuizen ngs Tel: 0624127084 (0321) 38 60 60 gen - belastingaangiften particulieren Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH 8256 SB BIDDINGHUIZEN YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ *Koppakkingen woensdag: 13.00-14.00 uur. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS 53371293 13.00-14.00 uur. woensdag: Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321om EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 DMINISTRATIEKANTOOR EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Spreekuur Wijkagent Wijkpost 332401 ( mevr. A. Scholten ) Buurtzorg Wijkverpleging YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Schilderwerk -- Beglazing waar uw belangen voorop Biddinghuizen staan ministraties - ondernemingsplan den Schilderwerk Beglazing YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Biddinghuizen: www.parochienorbertus.nl De Helling 15 56 AZ BIDDINGHUIZEN enen- belastingaangiften particulieren Wandafwerking woensdag: 13.00-14.00 uur. Wandafwerking - Houtsanering Houtsanering GH Dronten taxatie, schade Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 3301208251 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Vrijdag 6 juli en Telnr: 06-12373918 uitdeuken Machinebouw uitdeukenzonder zonderspuiten, spuiten,leenauto leenauto aar uw belangen voorop staan Schilderwerk Beglazing 10.00 uur: eigen voorganger een ouw van Stichting De Scharrelberg beschikbaar. beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN Machinebouw WoCo viering DAAR RED JE LEVENS MEE Wandafwerking Houtsanering Transport techniek DAAR -RED JE LEVENS Machinebouw Belt Schade taxatie, schadeBiddinghuizen reparatie, En / 330777 ddinghuizen, en dierenpark de Belt u naar naar Giennes Giennes Bies Bies Ploegschaar 0120 Fax:het (0321) 330690 MEE VoorMachinebouw al uw schilder, behang en u Ploegschaar7,7,8256 8256SM SM Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 En ooiing. Transport techniek Trappen en balustrades sauswerken. Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 Transport techniekMobiel 06 13Zondag 8 juli 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 beschikbaar. Transport techniek Tevens ook het kwartsen van muren. in 09.00 uur: eigen voorgangers -APK keuring DAAR RED JE LEVENS MEE Service inen afvaltransport Trappen en balustrades Belt u naar Giennes Bies Trappen balustrades Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen ant in de weer om het laatste van het casco af financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud en reparatie alle merken WoCo viering Trappen balustrades Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 - belastingaangiften -Lease service Service in afvaltransport aar watertel. gas, en0321 de elektriciteit aangesloten. Service in afvaltransport jaarrekeningen particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Airco service VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Service in afvaltransport VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Evangelische Gemeente Zeewolde erk nnen met de afwerking en PR inrichting. Noorderbaan 88, Biddinghuizen Noorderbaan 88,8256 8256 PR Biddinghuizen -Schade reparatie financiele -- ondernemingsplan Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED financiele administraties administraties ondernemingsplan 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. - -333310, fax. 0321 -- 330101 een Noorderbaan angshek bij de Osbornegroep geplaatst en tel.0321 0321 333310, fax. 0321 330101 Colofon: Een adres waar uw belangen voorop staan -Laswerkzaamheden jaarrekeningen -- belastingaangiften particulieren Zeewolde; tel. 036-5224348. jaarrekeningen belastingaangiften particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Accu's,banden en uitlaten ter- tel. 0321 bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Redactieadres / Secretariaat: -Wintersets incl. opslag 8 julivoorop Een waar belangen staan etje onds glad maken en sauzen, de toilet- en financiele - ondernemingsplan Een adres adresadministraties waar uw uwZondag belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 -2 Wasboxen Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 10.00 uur: Klaas van Denderen 5 -- 8256 AZ- belastingaangiften BIDDINGHUIZEN zen riciteit en het luchtbehandelingssysteem jaarrekeningen Plein 8256 * Voor het leveren en plaatsen van5alle soorten AZ glas BIDDINGHUIZEN particulieren Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00 uur). * Deuren - ramen - kozijnen Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Noorderbaan 10waar uwVRIJZ. * Bel voor een vrijblijvende offerte! GELOOFSGEMEENSCHAP belangen voorop staan Een adres FLEVOLAND Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Aaltje’s Naaiatelier eelStichting De Scharrelberg Predikant: ds. Johan de Wit, tel. Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 WWW.GEERTSGLAS.NL E-mail adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl 036-5222824 Secr.:69, HenriĂŤtte Hofman, Parksingel 8256 GG d ik bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 De Veluwse Biddinghuizen Snees 20, 8251 AJ Dronten, Bank: Rabobank ‘Flevoland’ Bank:gers Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.BA nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. voor hun inzet en tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het www.autofaber.nl 0321-331562 nia enthousiasme. Tevens een Odd Fellowhuis, De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 Bij klachten over bezorging van B A kunt u bellen naar 0321-331042 / 06-21626345 06-18878508 perwoord van dank aan de vele uur (tenzij anders vermeld) Maandag en dinsdag

Machinebouw Transport techniek Trappen K e r kend i ebalustrades ns ten Service in afvaltransport Aleksandar

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER Autoschade

NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO 1-1-2 1-1-2

1-1-2

22 2

LEKKERKERKER Autoschade

Uw advertentie hier?

BLONK

eellke gaf

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE Schildersbedrijf J. Buiten

sponsors, zowel grootaanleveren als Kopij en Advertenties voor zondagavond 22,00 uur klein, voor het vele materiGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel Druk: en Druk: gereedDrukkerij van der Wekken PrintOnMedia KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG schap dat ter beschikking is service VERT.: J.installatie VOGELAAR - TEL. onderhoud 0321-331801 gesteld en de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. n

elektrotechnisch

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

12.00 u tot 16.30 u.

Zondag 15 juli Andere dagen op afspraak. 10.00 uur: Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Turkse Mimar Moskee Havenweg 3


2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 3

Ke rk diens t en

Na een moedig gedragen ziekte is overleden,

Hedidarts ons trouwe lid en muzikaal begeleidster OudejaarsNa een moedig gedragen ziekte is overleden, Mevr. v/d Meij ons trouwe lid enJoke muzikaal begeleidster darttoernooi Op oudejaarsdag (31haar december) Wij zullen missen Mevr. Jokeen v/dwensen Meij de familie wordt voor de 34e maal het oudesterkte en Gods kracht toe. jaarsdarttoernooi veelgeorganiseerd (voor de 31e in het Koetshuis), Wijkeer zullen haar missen en wensen de familie traditioneel zal er op dit toernooi Leden en Gods bestuur van toe. veel sterkte en kracht uitsluitend Tac-Tics worden geChristelijke Hedidarts vrouwenorganisatie Passage. speeld. Dartvereniging zal het toernooi der toernooien in bestuur van Leden en het Koetshuis organiseren.

Christelijke vrouwenorganisatie Passage.

In 2018 werd het toernooi gewonnen door Ane Sybesma & Peter van Foto: Nieuwbouw Stichting Redactie BHZNet.nl Gilst.

binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte binnen en buiten schilderwerken tel. 06-48462307 Biddinghuizen behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen Poolse medewerkers nodig‌??

Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Voor informatie kunt u bellen met:

Poolse nodig‌?? O. tenmedewerkers Hoff tel 0591-549094 / Agrohulp Ten HoffL.kan helpen 06-51558557 tenuHoff tel !!

0321-326533 / 06-11310835 Voor informatie kunt u bellen met: Agrohulp ,Prof. Zuurlaan O. ten Ten HoffHoff tel 0591-549094 / 20 Biddinghuizen 06-51558557 L. ten Hoff tel 0321-326533 / 06-11310835 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

De Scharrelberg Onderscheiding voor Cor Bonestroo Schildersbedrijf

Nieuwbouw Stichting Het toernooi begint net als in 2018 al omcasco 11.30 van uur (zaal open 11.00 van J. Buiten Het de nieuwbouw Stichting De Scharrelberg BIDDINGHUIZEN - Cor Bonestroo uit Biddinghuizen heeft woensDe uur). De organisatiescouting hoopt Scharrelberg zo Biddinghuizen, de fi- dagavondeneenhet (Osbornegroep, dierenpark de Schildersbedrijf koninklijke onderscheiding gekregen omdat hij 40 Voor al uw schilder, behang enjaar nales rond 16.00nadert uur te kunnen laten voor de vrijwillige brandweer actief is geweest. sauswerken. Scharrelberg) zijn voltooiing. plaatsvinden. Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg Tevens ookJ.hetBuiten kwartsen van muren. (Osbornegroep, scoutingdruk Biddinghuizen, en laatste hettotdierenpark de Voor al uw schilder, behang en Hij isom benoemd Lid Orde Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer het van in hetdecasco afvan Oranje-Nassau. Tel. 333558, mob. 06-41670881 Oliebol-trofee Scharrelberg) nadert zijn het voltooiing. sauswerken. te maken. Deze week zijn gas, water en de elektriciteit aangesloten. Ook dit jaar kan er naast de normale De onderscheiding werd hem opgespeld Tevens ook het kwartsen van muren. door burgemeester Jean Paul GebBeide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. prijzen gestreden worden om indede weer Dagelijks zijn vrijwilligers druk om hetzijn laatste van geplaatst het casco en af ben tijdens afscheidsreceptie in de brandweerkazerne. Tel. 333558, mob. 06-41670881 Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep Oliebol-trofee, dit is een te maken. Dezegemaakt week zijn toernooi het gas, water Binnen en de elektriciteit aangesloten. er is een begin de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. voor de afvallers van demet eerste ron- Bron: Omroep Flevoland Met dank aan BHZ,net Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. aan het schilderen, murenis /om plafonds den zodat er extra kans met glad maken en sauzen, de toilet- en Zaterdag buiten o.a. het elektriciteit toegangshek en bij het de Osbornegroep geplaatst en doucheruimtes betegelen, luchtbehandelingssysteem een beker isnaar huis te gaan. * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas er is een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. * Deuren - ramen - kozijnen aanleggen. * Bel voor een vrijblijvende offerte! aan het schilderen, plafonds glad maken en sauzen, de toilet- en Teams kunnen muren zich /opgeven doucheruimtes betegelen, elektriciteit en hetStichting luchtbehandelingssysteem bij Ane Sybesma (tel. 841158 / Tel: 0321-848043 of 06-11017610 * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas De Scharrelberg * Deuren - ramen - kozijnen WWW.GEERTSGLAS.NL aanleggen. 0653221791). Deelname is uitsluibedankt de vele vrijwilli* Bel voor een vrijblijvende offerte! tend voor mensen uit Biddinghuizen gers voor hun inzet en Tel: 0321-848043 of 06-11017610 of met een nauwe band hiermee. Stichting De Scharrelberg enthousiasme. Tevens een WWW.GEERTSGLAS.NL bedankt de vele vrijwilliwoord van dank aan de vele Kosten gers voor zowel hun groot inzet als en sponsors, De kosten bedragen ₏10, = per enthousiasme. Tevens een klein, voor het vele materiteam. Er is maximum aan het aantal GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN woord van dank en aan gereedde vele aal, materieel teams, dus wees er snel bij want vol KUNSTMEST - OPENBARE sponsors, zowel groot als WEEGBRUG schap dat ter beschikking is is vol. VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 klein, heteuro’s vele materigesteldvoor en de die we GRANEN - ZADEN NOORDERBAAN 91- -PEULVRUCHTEN BIDDINGHUIZEN aal, materieel en gereed- OPENBARE TEL. KUNSTMEST 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 Aanvang 11.00 uur. Het toernooi mochten ontvangen. WEEGBRUG schap dat ter beschikking is begint om 11.30 uur.  VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 gesteldproject en de een euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN Diverse materialen zijn er nog nodig om dit unieke geweldige TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 ontvangen. uitstraling te geven. Heeft u materiaal dat umochten niet meer gebruikt, wilt u

BLONK BLONK

DIENST Â Â

de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan Diverse materialenopnemen zijn er nogmet nodigdeompenningmeester dit unieke projectvan een geweldige graag contact Stichting uitstraling te geven. Heeft materiaal u niet meer wilt u De Scharrelberg: Jopie u Stamvandat Yperen, tel.gebruikt, 0321-314537 de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan penningmeester@osbornegroep.nl graag contact opnemen met de penningmeester van Stichting De Stamvan www.osbornegroep.nl Yperen, tel. 0321-314537 Voor Scharrelberg: de voortgang enJopie foto’s van de bouw: penningmeester@osbornegroep.nl

Uw advertentie hier?

" ! #

Zondag  29  december  16.00  uur  Voorganger:  ds.  Margriet  van  de  Bunt  " ! #

Stichting De Scharrelberg Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl

Stichting De Scharrelberg m.m.v.  Combo  Kopij adres Biddinghuizen Actueel

$$$ ! ! "

Kerkcentrum:  De  Voorhof  Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk

Kopij adres Biddinghuizen Actueel zondagavond 22.00 Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer Sport, Fun enuur. leefstijl  $$$ ! ! " iedereen geplaatstvoor worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk geplaatst in het eerst daarop volgende nummer. Kom  en  luister  naar  de  Â

zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING geplaatst worden in het komende nummer, maar adres wordt TOP  vervolgens 7  van  Kopij alleen aanleveren per e-mail. Het e-mail van BA is de  stemmers  HEYBOER BV geplaatst in het eerst daarop volgende nummer. • Bootcamp b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd Het  op cdinsdag/woensdagafĂŠ  is  open  vanaf  15.30  â€“  16.00  e3n  GROOTHANDEL na  de  dienst.IN  â€˘ Sport tijdens en na zwangerschap HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING GEWASBESCHERMING middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. • Seniorensport 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF Kopij alleen aanleveren per e-mail. Het e-mail adres van BA is HEYBOER BV 3 ZAAIZADEN • SlowSports b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA kan wordt bezorgd op dinsdag/woensdagBIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 3 GROOTHANDEL IN Stichting Biddinghuizen Actueel niet aansprakelijk worden gesteld • Yoga 0321-335033 FAX 0321-335048 GEWASBESCHERMING middag. Klachten over depublicaties bezorging:van infoderden. 0321-331042. voor inhoud en vorm van Evenzo is BA gerechtigd ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 www.vitaaloveral.nl 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 036-5221250 FAX 036-5224150 3 ZAAIZADEN opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden. BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld 0321-335033 FAX 0321-335048 voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

PROTESTANTSE GEMEENTE PROTESTANTSE BIDDINGHUIZEN GEMEENTE BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ PROTESTANTSE GEMEENTE de Bunt protestantsegemeentebiddinghuizen.nl BIDDINGHUIZEN Tentenveld 19, T:-0321 845324 Jolanda Aantjes Lubbersen, Predikant: Ds48, Bregman tentenveld 19, E: dominee@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel tel. 323672. Scriba: Tel: dominee@ Scriba: CobyDe de Boer 9, tel.: 333535 Mw.0321-848658, C. Mw. de Boer, Repel De Repelcobydeboer@planet.nl. 9, T: 0321 333535 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl e-mail: E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Jolanda Aantjes - Lubbersen, www.pgbiddinghuizen.nl Klaversingel Zondag 8 juli48, tel. 323672. Scriba: Mw. de Boer, De Repel 9,Haeringen, tel.: 333535 09.30C.uur: mw. ds. R.-van Zondag 22 december 10.00 uur e-mail: cobydeboer@planet.nl. Dronten ds. A. van Baarsen, 4e advent Zondag 22-12-2019 - 19.00 uur Heilig Avondmaal viering Zondag 8 juli Zon & Zegen 09.30 uur: mw. ds. R.- van Haeringen, Dinsdag 24-12-2019 19.00 uur Voorganger: ds. M.L. van de Bunt, Dronten R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ met WJV, Heilig Avondmaal Pastor: G.Kerstavonddienst Nijland,viering Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP Pastor: Nijland, 2, 332401AG. ( .mevr. A. Ludgerusplein Scholten ) Pastor: Huitink, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. www.parochienorbertus.nl Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de a.huitink@pastoraalteam.com Schutter Pastoraatsgroep: 0321Vrijdag 6) juli Locatieraad: 332401 ( mevr. A. Scholten ) 0647841090 (Marjo Muller) secretaris 10.00 uur: eigen voorganger www.parochienorbertus.nl Pastoraatgroep: WoCo viering 06 22 34 20 94 (Anton Mangnus) Vrijdag 6 juli KESA (Kerk en Samenleving) Zondag 8-288219 juli 10.00 uur: eigen voorganger tel. 0320 en 0321 – 333627 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering Zaterdag 21 december - 18.00 uur WoCo viering Voorganger Marijke Swagemakers en Jan Zondag de Winter8 juli Dinsdag 24eigen december - 21.30 uur 09.00 uur: voorgangers Evangelische Gemeente Zeewolde Kerstnachtviering. Voorganger Mangnus Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED WoCo viering en Anya Scholten Zeewolde; tel. 036-5224348. Eerste en tweede kerstdag geen viering Evangelische Zondag 8 juli Gemeente Zeewolde Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Evangelische Gemeente Biddinghuizen 10.00 uur: tel. Klaas van Denderen Zeewolde; 036-5224348. E-mail: info@egbsite.nl www.egbsite.nl Zondag 8 juli VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Diensten: 10:30 uur FLEVOLAND 10.00 van Denderen Elke 2euur: t/m Klaas 5e zondag vd maand. Predikant: Johan de Wit, tel. Locatie: Hetds. Koetshuis 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, FLEVOLAND tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Predikant: ds. Johan de Wit, tel. Odd Fellowhuis, FLEVOLAND 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 www.eigentijdsgeloven.nl De Sneesvermeld) 20, 8251 AJ Dronten, uurVeluwse (tenzij anders Kerkdiensten: Odd Fellowhuis, tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het De Ketting 6, Dronten Odd Fellowhuis, Zondag 15 juli www.eigentijdsgeloven.nl De Ketting 10.00 uur: 6 te Dronten. aanvang 10.00 uur (tenzij vermeld) Dinsdag 24anders december - 17.00 uur Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Dienst o.l.v. da. H.A. van Poppe Zondag 15 juli Kerkcentrum de Ark Dronten 10.00 Turkseuur: Mimar Moskee Dienst o.l.v.3mw.drs. Manneke Havenweg Turkse Mimar Openingstijden:Moskee 14.00 uur tot 19.00 uur Klaversingel 93 Contactpersonen: Turkse Mimar Moskee 8256 BX Biddinghuizen Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Havenweg 3 tel.: Openingstijden: 14.00 uur Burhan Akce, 0321-332458 Openingstijden: tot 19.00burhan_66@live.nl uur 14.00 uur tot 19.00 uur e-mail: Contactpersonen: Mustafa Yazici, Yazici, tel.: tel.: 06-53981975 06-51539221 Muhlis BurhanGenc, Akce, tel.: tel.: 06-47376121 0321-332458 e-mail: hdvbiddinghuizen@vakif.nl burhan_66@live.nl

Ke rk diens t en

We e k e n d d i e n s t e n

We e k e n d d i e n s t e n

Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet kan wachten tot de volgende werkdag: Avond-, nacht- en weekenddienst: 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: 0321 - 331414 Spoedlijn huisartsen, voor Spoedlijn huisartsen, voor hulp hulp die die niet niet kan wachten wachten tot tot de de volgende volgende werkdag: werkdag: kan THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalAvond-, nacht- en weekenddienst: Avond-, en hulpverlening, weekenddienst: len, vragen m.b.t. zuigelin0900 - nacht3336333 Binnen kantoortijden: 0900 3336333 Binnen genvoeding en uitleen van kantoortijden: verpleegarti0321 --331414 kelen:- 0900-8833. 0321 331414 THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalAPOTHEEK: Voor hulpverlening, spoedrecepten is Kringlen, vragen m.b.t. zuigelinTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, genvoeding enhulpverlening, uitleen vangeopend; verpleegartiapotheek Biddinghuizen op vragen m.b.t. zuigelingenkelen: 0900-8833. zaterdag vanuitleen 15.30 van tot 16.30 uur; Buiten voeding en verpleegartikelen: deze openingstijden: 0321-312702. 0900-8833. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringapotheek Biddinghuizen DIERENARTS: 0321-12152.geopend; op APOTHEEK: zaterdag van Voor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur; kunt Buitenu bellen met Alphega apotheek deze openingstijden: 0321-312702. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. DIERENARTS: 0321-312152

VERZEKERINGEN ONROEREND-

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK GOED HYPOTHEKEN MORGENLAND: 0321-700207 BELEGGINGEN Bij bevallingen en spoedVERZEKERINGEN 06-21588775 PENSIOENEN ONROEREND-

GOED DE REDE 12 - Dronten: POSTBUS 83 - 8250 AB Verloskundigen 0321-382473. DRONTEN TELEFOON 0321-313774 Bij bevallingen en spoedHYPOTHEKEN 06-53659191 BELEGGINGEN FAX 0321-312611 PENSIOENEN

DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3 3


26 juli : Fietsen met de gezamelijke vrouwen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke uk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in vrouwen verenigingen e actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas 15 aug : Seniorenmiddag ken vullen, voor € 7,50 een plastic tas met 23 aug : Fietsen met de gezamelijke vrouwen verenigingen 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 sept : Bijeenkomst Anbo ningstijden in de bibliotheken Dronten, 11 sept : ledenavond Passage 12 sept : Afdelingsavond Vrouwen van nu ie www.flevomeerbibliotheek.nl 19 sept : Seniorenmiddag 19 sept : ZijActief lezing Ans Schrijer 25 sept : Bijeenkomst Anbo 25 sept : IVN viert “het jaar van de bij” met een lezing in het Koetshuis 03 okt t/m 7 okt: Najaarsfeestweek Koetshuis 04 okt : Open dag Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting in het aarvan 28 jaar op De Wingerd gewerkt Koetshuis. 09 okt : ledenavond Passage ensioen. 09 okt : Bijeenkomst Anbo 10 okt : Afdelingsavond Vrouwen van nu 10 okt : ZijActief workshop voorbij laten gaan. Tijdens de receptie 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis geven haar de hand te schudden. De 17 okt : Seniorenmiddag dag 13 juli van 16.00uur tot 17.30uur. 23 okt : Bijeenkomst Anbo 2012 2 0 0 03 0 201231 okt 0 : Afdelingsavond ag na Vrouwen 2 van nu 09 nov : Boekenmarkt zon en zegen 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 11 nov : Benefietconcert in Colombinehuis 13 nov : Bijeenkomst Anbo Specialist 13 nov : Ledenavond passage 13 nov : IVN lezing over bevers in: Staatsbosbeheerruimte Z60 17 nov : Sinterklaasintocht polyesterhars, 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen epoxyhars, 21Uw nov :advertentie Seniorenmiddag hier? 27 nov : Bijeenkomst Anbo plamuren & Noorderbaan 46 APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: 11 dec : advent/kerstavond Passage Biddinghuizen materialen voor 0321-332575. Tel: 0321 33 11 67 11 dec : Bijeenkomst Anbo HUISARTSENPRAKTIJK: 12 dec : Seniorenmiddag kunstnijverheid WWW.WILSOR.NL 14 dec : Kerstmarkt 0321-331414. 19 dec : Afdelingsavond Vrouwen van nu TANDARTS: 0321-331070. 19 dec : ZijActief kerstavond FYSIOTHERAPIE: 0321-332083.

eid juf Riet

Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

Te l e f o o n n u m m e r s

LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555.

THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

GICOM Verlengde baan 8, 8256 HB Biddinghuizen COMPOSTING SYSTEMS 0321-331115 Gicom BV www.rosehairstyling.nl Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

FRENCH MANICURE… • Natuurlijke mooie gelakte nagels, of uw teennagels…! • Basislak met een mooi wit randje. • Durf uw handen weer te laten zien. • Nu voor maar € 17,50 en… Yarden Uitvaartverzekeringen Het setje nagellak krijgt Matthé Vos 06 45 70 2348 u er gratis bij!!

-APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service -Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

Uw advertentie hier?

Kaasboerderij De Polderzoom Elburgerweg 36 | 8251 RJ Dronten Tel. 06 228 055 20 | info@polderzoom.nl

Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24

www.polderzoom.nl

GEMEENTE DRONTEN -Professioneel KLACHTENLIJN Marjo Algemene klachtenlijn op en werkdagen: persoonlijk van Diepen 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerken en Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM *Banden AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s 0321-331655 of 331368.Overlijden melden: 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen 24 uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING.www.jager-uitvaartbegeleiding.nl AFD. Biddinghuizen *Distributieriemen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 *Koppakkingen 53371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost 4 Biddinghuizen:

Noorderbaan 10 Biddinghuizen 0321 - 332484 www.autofaber.nl

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Kerst en Nieuwjaar bij de kerken van De Voorhof Dinsdag 24 december – Kerstavond: 19.00 uur Gezinsviering met ds. Margriet van de Bunt. Mee voorbereid door de Kinderkerk en de Kinderwoorddienst 20.00 uur Welkom bij het Zingen onder de Toren! Dit jaar is dit op Het Plein, i.s.m. De IJsvogel 20.30 uur KerstVoetTocht - start op Het Plein 21.30 uur Kerstnachtviering Bonifatius Geloofsgemeenschap Woensdag 25 december – Eerste Kerstdag: 10.00 uur Feestelijke dienst met ds. Margriet van de Bunt, Protestantse Gemeente

Zaterdag 28 december: 19.00 uur Eindejaarsviering Bonifatius Geloofsgemeenschap

Vrijdag 3 januari – Eerste vrijdag van de maand 10.00 uur Viering met Pastoor T. Huitink Bonifatius Geloofsgemeenschap

Zondag 29 december: 10.00 uur Dienst met voorganger ds. M. Schut Protestantse Gemeente 16.00 uur TOP 2000 dienst in De Voorhof | Welkom vanaf 15.30 uur met ds. Margriet van de Bunt Protestantse Gemeente Dinsdag 31 december – Oudejaarsavond: 19.30 uur Eindejaarsviering voorbereid door gemeenteleden, Protestantse Gemeente

Zondag 5 januari – Nieuwjaarswensen: 10.00 uur Nieuwjaarsviering met na afloop Nieuwjaar wensen met ds. Margriet van de Bunt, Protestantse Gemeente

Bibliotheek aangepast open tijdens kerstvakantie Tijdens de kerstvakantie van 23 december tot en met 5 januari is FlevoMeer Bibliotheek in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant op aangepaste tijden open. Aangepaste openingstijden tijdens de kerstvakantie: Dronten Kerstavond 24 december 09.00 – 16.00 uur 1e Kerstdag 25 december gesloten 2e Kerstdag 26 december gesloten

Oudjaarsdag 31 december 09.00 – 16.00 uur Nieuwjaarsdag 1 januari gesloten Biddinghuizen Maandag t/m vrijdag 13.00 – 17.00 uur (ochtend gesloten) Kerstavond 24 december 13.00 – 16.00 uur 1e Kerstdag 25 december gesloten 2e Kerstdag 26 december gesloten Oudjaarsdag 31 december 13.00 – 16.00 uur Nieuwjaarsdag 1 januari gesloten

Swifterbant Kerstavond 24 december 14.00 – 16.00 uur 1e Kerstdag 25 december gesloten 2e Kerstdag 26 december gesloten Oudjaarsdag 31 december 14.00 – 16.00 uur Nieuwjaarsdag 1 januari gesloten Op de overige dagen gelden de normale openingstijden. Deze vind je op www.flevomeerbibliotheek.nl. 5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+ Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparatie van sieraden en horloges.& of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische voet. Evt. via hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende klachten. www.muzitax.nl Bewust door Stratenmaker voor Oprit of Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar terras? stenen 3, leveren. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties van sieraden en horloges. Snoeien is Vakwerk Marc Custers matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Tel. Schoonheidsspecialiste Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 Na een moedig gedragenDeziekte is overleden, www.muzitax.nl www.muzitax.nl Jose Gouwenberg De Kleine Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al al uw uw klussen in ons trouwe lid en muzikaal klussenbegeleidster in en en om om het het huis. huis. Voor Voor vrijvrijNaar de schoonheidsspecialiste, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. het doet je goed en dat voel je! 330616, Voor uit het Duits, 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uitMosselweg het Engels, Engels,3a, Duits, Depositaire Medex. Frans of Russisch belt u CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of Russisch belt u CAW Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Voor Kraamzorg in Biddinghuizen e.o. Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. Ook voor voor proeverijen. www.kraamzorghetmooiewonder.nl nodig 2012Stratenmaker 2 0 voor 0voor 03 of 0 2012 0 Wijnkoperij agvan nade Stratenmaker nodig Oprit of terterDaniĂŤlle Commandeur tel.Oprit Wijnkoperij van de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc www.vandelageweg.nl ras? Ook stenen leveren. Marc 0622636869 www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 06www.kraamzorgkiddo.nl 55797840 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na 55797840 Ria Bron tel.Christelijke 0640770102 vrouwenorganisatie Passage.

Uw advertentie hier?

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten. zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

Uw Uw levensverhaal levensverhaal op op papier. papier. Voor Uw 0321-326533 / 06-11310835 Voor coniferen, coniferen, heesters heesters en en sierlijke sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeFOOTWORX – MEDISCHE PEDICURE De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/0618484711 info@schrijverij.net rink 16, BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd 18484711 info@schrijverij.net Biddinghuizen rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16,inBidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, 0320-288377. diabetische-, reumatische-, spastische-, www.schrijverij.net dinghuizen, tel. tel. 0320-288377. Openingstijden: oncologische en..alle andere risicoOpeningstijden: ma -- 17.00 uur voeten, met13.00 mogelijke vergoeding door ma t/m t/m vrij vrij 13.00 17.00 uur Schoonheidsspecialiste de ziektekostenverzekeraars. Ook voor zat. 08.00 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Jose Gouwenberg cosmetische voetbehandelingen. TT 0321 Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 16 49 49 PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Karincasco Andringavan de nieuwbouw van F 0321 -- 33 22 Het Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 33 22 04 04 BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! Zonneweide 16, tel. 06-50405611, II www.hedibouw.nl Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, enDs het de het doet je goed en dierenpark dat voel je! www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: Bregman tentenveld 19, Depositaire Medex. Mosselweg info@pedicurebiddinghuizen.nl Voor uw en binnen en schilderwerken buiten en EE info@hedibouw.nl binnen buiten Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijnklusvoltooiing. info@hedibouw.nl sauswerken. onderhoudswerkzaamheden. Tel: 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Tevens ook het kwartsen van muren. Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 of mob. 0610172196. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 337030 of mob. 0610172196. Jolanda Aantjes Lubbersen, Bel voor een vrijblijvende offerte Hair-Service Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: teIna's maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk Marc Custers tel. 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Custers Scoutingpad 9 Tuinen Zo!! Mw. C.en de Boer,Tel: De06-55797840 Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, www.inashairservice.nl Videobanden, dia’s dia’s en en lp’s lp’s e-mail: cobydeboer@planet.nl. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. Voor een afspraak belt u overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Quilten uw doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoeft uu de de deur deur Dronten Voor informatie kunt u bellen met: * Deuren - ramen - kozijnen niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering * Bel voor een vrijblijvende offerte! Uw pedicure Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u voor o.a. snel kijkje Website en Tel: 0321-848043 of 06-11017610 voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel Stichting De Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt WWW.GEERTSGLAS.NL zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. 0321-326533 / 06-11310835 bedankt de vele vrijwillioudere en verwaarloosde voet. Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, oudere enTen verwaarloosde voet. gers voor hun inzet en Agrohulp HoffKarin ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Dronten, tel. 0321-312456. Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 06-50405611 enthousiasme. Tevens een Biddinghuizen Info Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) TALPA, Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiTALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845. Wasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl Eiken 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! Eiken wijnvaten wijnvaten en en regentonnen regentonnen NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 ReginaState TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen. ReginaState vatenhandel vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg 17 tel 334825 Bremerbergweg 17 - tel 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Schildersbedrijf J. Buiten

Uw advertentie hier?

BLONK Donateur worden?

Schildersbedrijf J. Buiten

JA

Laat uw voeten deskundig verzorgen Baby op Kraamzorg nodig? Baby op komst? komst? Kraamzorg nodig? bij Medisch pedicuresalon ‘’Hellen’’ Bel KIDDO, Bel Kraamzorg Kraamzorg KIDDO,zijn uw Met ruim 20 jaar ervaring tel: 06 40 77 01 02 06 - 40 77 01 02 voeten intel: vertrouwde handen! Meer informatie: www.pedicuresalonhellen.nl Voor al naai en kunt uu Voor al uw uw en verstelwerk verstelwerk of direct eennaai afspraak maken Telefoon: tel:kunt 0321bellen met Mevr.Nijmeijer. bellen met Mevr.Nijmeijer. Telefoon: 333464 Parksingel 34 Biddinghuizen 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

Uw advertentie hier?

familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Oogstweg Kwarts 7 • 825635, SB3893 Biddinghuizen Secretariaat: ED Zeewolde; tel. 036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg Zondag 8www.schaapholland.nl juli 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon Fax 0321-335051 10.00 uur: 0321-335050 Klaas van Denderen www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND N Predikant: ds. Johan de Wit,E tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte S Hofman, R De Veluwse Snees 20, A 8251 AJ Dronten, N H tel. 0321-338685 Kerkdiensten E in het T S Odd Fellowhuis, S specialist in R N De Ketting A aanvang 10.00 polyesterhars, U 6 te Dronten. Dakbedekking, looden zinkwerk, H K uur (tenzij anders T vermeld) epoxyhars,

R O S R IL O Voor uw Dakwerk W al S L IHWA S en onderhoud. specialist in W plamuren & ZondagU 15N juli polyesterhars, onderhouds10.00Kuur: epoxyhars, U kunt vrijblijvend vragen: middelen Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke plamuren &

Bel 06- 2141 Wilsor6645 kunstharsen onderhoudsNoorderbaan 46-48

middelen Turkse Mimar Moskee 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Havenweg 3 Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 46-48 Openingstijden: 14.00 uur tot33 19.00 Fax: 0321 10 74uur 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Contactpersonen: E-mail: 0321 33 11 67 Mustafa Yazici,www.wilsor.nl tel.: Tel: 06-51539221 Fax: 0321 33 10 74 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 E-mail: info@wilsor.nl e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door gePianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting www.wilsor.nl graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, Gemeente tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Dewachten Waard BV werkdag: Vakantieopvang kan tot de volgende Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! Avond-, nachten weekenddienst: verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag 8 juli verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel -- 8256 om of de 0321 331414 De WaardenBV 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 9016, 8256 AN Biddinghuizen, om van van zijn zijn // haar haar giro– giro– of-bankrekening bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan90 8256AN HBBiddinghuizen, Biddinghuizen, Loonwerk grondverzet Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten Bremerbergweg 16 Bremerbergweg 16 Biddinghuizen * Deuren - ramen -Biddinghuizen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 Ruime en Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! www.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! uitlaatmogelijkheden! info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Ruime binnenkennels met Kantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! T. T. 0321-332549 0321-332549 M. M. 06-51107527 06-51107527

We e k e n d d i e n s t e n

groot: automatisch af te laten schrijven. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalgroot: â‚Źâ‚Ź......................................................... ......................................................... automatisch af te laten schrijven. len, m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal eenmaal per jaar geĂŻnd. Tel.vragen 0321-331401 / Fax Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiLoonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Mijn bankrekeningnummer is: is: ........................................................................... ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kring036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! ! " ......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens


Time to shine ! Op woensdag 18 december is er een lichtjesoptocht van Basisschool De Schatkamer door Biddinghuizen. Alle kinderen zullen meelopen met hun eigen gemaakte lampion. De route staat hieronder. Wij vinden het leuk als onze route verlicht is en daarvoor hebben we uw hulp nodig. Woont u aan de route of staat u langs de route, dan vragen we u om lampjes, lataarns, kaarsjes en dergelijke langs de route neer te zetten of vast te houden. Zo maken we er samen een warme en gezellige optocht van. De optocht zal om 18:30 uur starten bij De Schatkamer en we eindigen ook bij De Schatkamer om 19:00 uur. Een warme groet, Alle kinderen van Basisschool De Schatkamer

Foto: Redactie BHZNet.nl

EuroParcs vecht weigering woonboten aan BIDDINGHUIZEN - De gemeente Dronten wil EuroParcs Resort Zuiderzee geen vergunning verlenen voor woonboten in de jachthaven aan het Veluwemeer. Het plan is de boten daar tijdelijk aan te meren. Het park heeft het weigeren van de vergunning donderdag bij de gemeente aangevochten. EuroParcs Resort Zuiderzee (voorheen Rivièra Beach) wil voor een periode van tien jaar 18 woonboten neerleggen in haar jachthaven in Biddinghuizen. De gemeente Dronten gelooft niet dat EuroParcs de boten na tien jaar ook daadwerkelijk weghaalt. Het gaat om luxe woonboten die het recreatiepark buitendijks wil aanmeren in de jachthaven. Er liggen al een paar van zulke luxe woonboten, maar als het aan EuroParcs ligt, worden dat er 18. De gemeente vreest dat de jachthaven op deze manier langzaam verandert in woongebied. "Als EuroParcs de jachthaven gaat gebruiken voor permanente bouwwerken, dan blijft er minder ruimte over voor plezierboten. En dat wil het college nadrukkelijk niet", aldus de gemeente. Volgens EuroParcs zijn het geen permanente bouwwerken, maar kunnen de woonboten zelfstandig varen. Bovendien wijst het bedrijf erop dat er in Nederland steeds minder plezierboten zijn en dat de jachthaven met 300 ligplekken ook in de toekomst voldoende ruimte biedt.

Routebeschrijving: We starten om 18:30 uur bij de Basisschool De Schatkamer en lopen naar De Akkerhof. Bij de kruising gaan we rechtsaf richting De Voor. Daarnaast gaan we de eerste weg links naar Het Plein. We lopen om het plein heen richting de Albert Heijn. Na de Albert Heijn nemen we de eerste weg naar rechts richting De Verlengde Baan. Aan het einde van de weg gaan we naar links. We lopen voorbij de Lidl richting De Hooiberg. Bij de kruising aan het eind van de weg gaan we naar links naar Het Erf. Bij de volgende kruising lopen we op de stoep op De Baan. We lopen de weg uit tot de parkeerplaatsen voor de school en lopen dan terug naar de ingang van de school.

Het is niet de eerste keer dat de gemeente in de clinch ligt met EuroParcs, al leek de strijdbijl begin dit jaar begraven. De commissie bezwaarschriften brengt binnen enkele weken advies uit aan het college over de bezwaren van EuroParcs. Bron: Omroep Flevoland Met dank aan BHZnet

Uw advertentie hier?

Uw advertentie hier?

7


de ma Het eel-

tijd het eze bal

lke ein is de

as-

Dinsdag 3-jul André Smits 19.30 uur Bas van Luenen Woensdag 4-jul ----------Jorden Muntslag Donderdag 5-jul ----------Roy Peet Internet adres: Vrijdag Touw 6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur en agenda van BAS Tennis http://www.basvoetbal.nl Leander Website: www.basbadminton.nl Te nBnai sd m i n t o n Nieuws V7-jul oetb al op internet: www.bastennis.nl Teletekst Omroep Flevoland: Zaterdag ----------Contact: info@basbadminton.nl Dagan Verkruijssen pagina 658. Zondag ----------Selim Yildiz 8-jul MaandagZillmer 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur Timothy Kantinedienst BAS tennis: Oranjecamping Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra volgeboekt 19.30 uur Dag Datum Tijd Bijz. contact: Woensdag 11-jul ----------Uitslagen BAS voetbal zaterdag 14 december Maandag Vervanging spelerspas: J u d o 2-jul Jan de Ruiter 19.30 uur etiketten!! secretariaat@basjudo.nl 12-jul en dan is het zo ver: op----------Donderdag Nog een paar weken maandag 23 juli start de Dinsdag Henri Bolmer 3-jul André Smits 19.30 uur 0321-332827 Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 Dit uur jaar is het thema Thuis Uit Uitslag tiende editie van het BAS Voetbal Jeugdkamp. Desiree Bosch Woensdag 4-jul ----------Bas Judo Zaterdag 14-julen wordt het ----------- in Drenthe. Het Hatto Heim BASkamp 1 1-0 Donderdag “Oranjecamping” gehouden Dirk van Dijk1 5-jul ----------www.basjudo.nl Afmelden trainingen: Zondag ----------- krijgen alle deelDos Kampen JO19-3 BAS JO19-2 4-0 Vrijdag programma is 15-jul klaar, de bus is geregeld. Binnenkort 6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur Bart van Dongen Woensdag judo: secretariaat Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur Heerde JO17-1 BAS JO17-1G 1-3 nemers een programmaboekje in de bus. Zaterdag 7-jul ----------Milan van der Geest Dinsdag ----------BAS JO17-2 17-jul Flevo Boys JO17-5 2-4 wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert Zondag 8-jul ----------Jamie van Houten wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl BAS JO12-1 Unicum JO12-4 4-3 Woensdag 18-jul -----------denk eraan op tijd Jiu jitsu: Jacco Voor alle ouders / verzorgers van de deelnemers: Maandag 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur Nigel Kerkhoff VVOG JO 13-2 BAS JO 13-1 2-6 Donderdag tePeter betalen. Voor19-jul de E t/m C is het 55 euro ----------p.p. Voor de F-jeugd is het Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur Knol Harde 't JO11-4 BAS JO11-2G afgelast Vrijdag 20-jul ----------30 euro p.p. Voor wie nog nietBatavia betaald'90 heeft: het bedrag graag deze ----------Marc van Nieuwenhuijzen BAS JO10-2G JO10-2 1-14 Woensdag 11-jul Zaterdag 21-jul ----------week overmaken op rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal Donderdag 12-jul ----------Edo Oosting Hatto Heim JO8-4 BAS JO8-1 13-4 B13-jul a s kDanny e t bVersteegt al Zondag 22-jul ----------o.v.v. Jeugdkamp, naam speler en team. Vrijdag 19.30 uur Danny Schutte Maandag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur Zaterdag 14-jul ----------Djaimie Vermeer Programma Dinsdag 24-julBAS voetbal zaterdag ----------- 21 december Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Zondag 15-jul Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal Correspondentieadres: Sandra Scholtanus,----------Zaaiviool 11, Woensdag 25-jul ----------Maandag 16-jul Liesbeth 19.30 uur leden Oproep voor 8256 ET Biddinghuizen. Tel.Luykx 843262 (niet) Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. Thuis Uit Tijd Donderdag 26-jul ---------------------fluiten en tafelen op de Kijk voor alle17-jul actuele informatie over wedstrijden, Let op: vergeet niet je naam achter foto te zetten! Thuis Uit op de ----------Tijd Dinsdag Vrijdag 27-jul Bas badminton site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Woensdag 18-jul ----------BAS JO17-1G Go Ahead K. JO17-2 14:30 Zaterdag 28-julPasfoto`s voor ----------Badminton voor jong en oud beginner of gevorderde speler ----------BAS JO15-1 29-jul VSCO '61 JO15-1 11:30 Donderdag 19-jul Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal Zondag ----------20-jul ----------BAS JO12-1 9:00 VrijdagWellicht spelerspassen -19.30 update Maandag 30-jul Frank Bes Hulshorst JO12-3 uur een mooie start om het nieuwe jaar sportief te beginnen 5 Zaterdag 21-jul ----------BAS JO8-1 Heerde JO8-1 10:30 Dinsdag 31-jul ----------Zondag 22-jul Fit, fast en----------fun! Al een aantal weken is via de site van BAS Voetbal te lezen welke Maandag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur spelers een pasfoto in moeten leveren. Helaas heeft nog maar een klein Dinsdag Om de twee24-jul weken is er gelegenheid om ----------je badmintonvaardigheden voor 21aandecember winterstop. deel hierNa gehoor gegeven. Het inleveren van een pasfoto is Woensdag 25-jul ----------senioren vanaf ca 18 tot 88 jaar te verbeteren. verplicht. Wacht niet te lang meer, anders je risico dat je na de Donderdag 26-jul ----------Meerloop informatie: Welke datum 20 december (laatste speeldatum voor 2019) Het bestuur van BAShet voetbal nodigt u Daan uit spelen. voor de nieuwjaarsbijeenkomst zomerstop niet vanaf begin mee kunt Moelker, tel: 332902 Vrijdag 27-jul ----------V o l l e y b a l Vrijdagavond vanaf 20.00uur. op zaterdag 4 januari 2020 in onze kantine Het moelker@solcon.nl Bastion. e-mail: Zaterdag 28-jul ----------Geen geldige pas = niet spelen. Zondag 29-jul ----------Het programma nieuwjaarsbijeenkomst op 4 januari 2020 zal als volgt zijn: Maandag 30-jul Frank Bes 19.30 uur Vrijspelen kan ook Voor en genodigden BAS voetbal en belangstellende: Op het leden moment van schrijven hebben onderstaande spelers nog geen pas- Dinsdag woensdagmiddag vanaf 13.30 uur tot 15.30 uur 31-jul ----------13.30 uur: Aanvang Nieuwjaarswedstrijd om de Van de Bend-cup foto ingeleverd en zij moeten dit zsm doen! (senioren instapniveau is makkelijk, gezellig met tussendoor een bakje 15.15 uur: Bremerbaailoop voor onze jeugd BB C B i lj ar t koffie) 16.00 uur: Aanvang Nieuwjaarsreceptie Nieuwe D-pupillen: 16.15 uur: Prijsuitreiking Van de Bend-cup en Bremerbaailoop Woensdagavond vanaf 20.00 uur tot 22.00 uur Sil16.30 Bosch uur: Nieuwjaarstoespraak informatie: Voor een ieder wie nog een rondje wilMeer spelen. Dirk Bouma Daan Moelker, 332902 V o l l e y b a l Na het spelen is er gelegenheid voor een hapje en eentel: drankje. Stef Bregman Tot slot e-mail: moelker@solcon.nl Christiaan Burgers Bestuur van BASBvoetbal a d mwenst i n t ou nallen prettige feestdagen en een mooi, Hoe meer spelers, hoe beter gezond en sportief 2020 toe. Lars Dodde Wij zijn een klein maar gezellige vereniging en Iedereen is welkom Abdel El Achak Probeer het gerust een keer een racket ligt voor je klaar Ruben Gort BLocatie BC B i lj ar t Sven Huizinga contact: koetshuis Rik Kromhout B u d o secretariaat@basjudo.nl Bas van Luenen Junioren: 0321-332827 Jorden Muntslag trainen elke vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.00uur Bas Judo BAS BUDO: Contact: Roy Peet www.basbudo.nl secretariaat@basbudo.nl www.basjudo.nl Afmelden trainingen: Leander Touw Woensdag judo: secretariaat B a d mFijn i nfeestdagen t o n toegewenst Nieuw judo pak: Trainers: Dagan Verkruijssen wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert Zet 10 januari 2020 vast in agenda voor het nieuwjaar toernooi basbudojudopak@gmail.com Jiu Lesjitsu: groepJacco 1 & 2 Daniël Wassenaar. Selim Yildiz wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl vrijdagavond om 20.00uur 2e Dan Timothy Zillmer Les groep 3 & 4 Dolf Karelsen. contact: 4e Dan Vervanging spelerspas: Ju do Wil je in de vrijdagwoensdag app of secretariaat@basjudo.nl wil je meer informatie Henri BolmerB a s k e t b a l stuur dan een berichtje of bel naar 0636292928 0321-332827 3x GRATIS PROEF LES. Maak een afspraak via: Desiree Bosch Piet Scholtanus BAS badminton Bas Judo secretariaat@basbudo.nl Dirk van Dijk Zaaiviool 11, tel; 843262 Sleuteladres: www.basjudo.nl Afmelden trainingen: Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, Bart van Dongen Woensdag: Woensdag judo: secretariaat 8256van ETder Biddinghuizen. Tel. 843262 Milan Geest Techniektraining: Vrijdag judo: Gert Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de wedstrijdsecr: Jamie van BAS-basketball: Houten Les 1: 17.00–17.45 uur wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl site groep van www.basbasketball.nl Jiu jitsu: Jacco Nigel Kerkhoff Les groep 2: 17.45–18.30 uur Peter Knol Wedstrijdtraining: 18.30–19.15 uur Marc van Nieuwenhuijzen 5 (voor geselecteerde judoka’s uit les groep 2 en 3) Edo Oosting Bas ketba l Danny Schutte Les groep 3: 19.15–20.00 uur Djaimie Vermeer Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Les groep 4: 20.00–21.15 uur Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. Afmelden trainingen: Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de Let op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! Woensdag bij secretariaat@basbudo.nl (voor 16.45 uur). site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal 8

5


Informatieavond over wilde bijen en ecologisch natuurbeheer Deze winterperiode organiseert Landschapsbeheer Flevoland diverse informatieavonden over planten en dieren in relatie tot ecologisch groenbeheer. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om meer te leren over ecologisch natuurbeheer en hoe iedereen daar zelf een steentje aan kan bijdragen. De eerste avond over vleermuizen eind november 2019 werd goed bezocht. De 2e avond is in Lelystad op 14 januari 2020. Dan zijn “Wilde bijen” het thema. Wilde bijen zijn verantwoordelijk voor 80% van de bestuiving. Ze zijn daarom onmisbaar. Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 358 soorten is bedreigd. Op de website van Landschapsbeheer Flevoland (www.landschapsbeheer.net) kunt u zien welke maatregelen genomen kunnen worden voor de wilde bij. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Staand, dood hout en houtstapels bieden hen goede nestmogelijkheden Enkele bijensoorten knagen namelijk graag hun eigen

nestgang uit in dood hout. Hetzelfde geldt voor het maken en plaatsen van bijenhotels, rietbundels of rietmatten, de holle stengels worden gebruikt om eitjes te leggen. Steile randjes van leem, zand of wortelkluiten zijn weer aantrekkelijk voor graafbijen om te nestelen. Uiteraard hebben wilde bijen ook voedsel nodig. Aanplant van specifieke inheemse struiken en bomen is zeer zinvol. Mogelijkheden genoeg dus, als je maar rekening houdt met de 'wensen' van de wilde bijen. Deze informatieavond zit vol tips hoe je zelf actief de wilde kan helpen. Informatieavond 14 januari U bent van harte welkom op deze informatieavond over “Wilde Bijen” op dinsdagavond 14 januari van 19.30 tot 21.30uur. Na opgave ontvangt u een bevestiging en de locatie. U kunt zich tot 9 januari opgeven via flevoland@ landschapsbeheer.net. De locatie is afhankelijk van het aantal deelnemers, maar is in ieder geval op loopafstand van station Lelystad. 9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij erde ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling 330616, mob. 06-11218658. n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 verversen GICOM loodgieterswerk Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de nieuwbouw - casco verwarming Plantweg 15 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten LOGOPEDIE: 0321-333493. 0624127084 (0321) 38 60 60 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler moet je zelf controleren *Koppakkingen muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, heb meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding vooren bouw verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix renovatie van: Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. schuren - bewaringen van Teddy Scholten: ‘weet je”.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06woningen - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net e.d. - levering bouwmat. 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net Schilderwerk Beglazing ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom begeleiding voor -APK keuring THUISZORG ICARErevue. Het Revuegezelschap onderdeel ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking - Houtsanering kunnen wevan dede uitgebloeide takken zelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef.met de helft inkorten om zo een stevi-Lease service langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto -Airco service uur: 8085 SG Doornspijk JoseinGouwenberg T 0321 33 revue. 16 49 Er werd soms vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in -een beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: Noorderbaan 19-21 Naar de uschoonheidsspecialiste, F 0321 - 33 04 Mocht tijdens of fietstocht over deal22 Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00een uur:wandeling 0321-333255. geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging dan op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, haar ben ik erin gerold. E340 info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 13 458 Tel: 0321 33 21 46 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker een bepaalde schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833 voortel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen Diëtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

2012 2

Naam:

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

0

0

03 0

2012

0

1-1-2

kn wa bew

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl aliste Rietweg 74, Biddinghuizen, Tel: 0320-288196, www.sabilon.nl

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

installatie service onderhoud

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling

www.wouda.nl

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

MACHTIGINGSCOUPON

ag na 10

............................................................................................................................

Werkplaats focwa normen 0321volgens - 332484 normen Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Gediplomeerde schoonheidsspeci-

Schilderwerk - Beglazing Adres:............................................................................................................................................. Wandafwerking - Houtsanering

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

LEKKERKERKER Autoschade

Schade taxatie, schade reparatie,

Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto beschikbaar. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Belt u naar Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hem zoekt SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles van Hem verwacht.

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25

financiele administraties - ondernemingsplan Handtekening: ......................................................................................................................... DEALER ATAG VERWARMING jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren DEALER ATAG VERWARMING

www.alphabiddinghuizen.nl 9

Een adres waar uw belangen voorop staan Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

Telefoon 0321 - 33 11 45 Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl E-mail: j.looman@hetnet.nl

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Korenmaaier 13-15 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 8256 SK Biddinghuizen

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


11


prik bord! Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week LIEGEN IS DIEFSTAL

Maris Sonores Nieuws Het einde van het jaar nadert. Voor ons een tijd van druk oefenen: Om te beginnen de muziek voor Kerstavond, beter bekend als Kerst onder de Toren. Dan de kerstmuziek die wij op diverse plaatsen in het dorp ten gehore brengen in de ochtend van Eerste Kerstdag. Ook zetten we de muziek op de lessenaar die we gaan spelen tijdens het Nieuwjaarsconcert in de Meerpaal. Voor de pauze spelen harmonie Eendracht, brassband Amor Musae en fanfare Maris Sonores elk een eigen programma. Na de pauze vormen we één groot orkest en spelen we nog een aantal muziekstukken. Maris Sonores? Daar zit muziek in! Namens Maris Sonores, D.J. Dobma (PR)

Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Bericht voor onze lezers, publiceerders en adverteerders over het verschijnen van Biddinghuizen Actueel rond de feestdagen. De laatste editie van Biddinghuizen Actueel in 2019 komt uit op dinsdag 24 december. In januari 2020 verschijnt de eerste uitgave weer op 7 januari. Chr. gemengd koor Zon en Zegen organiseert op zondag 22 december een kerstzangavond in kerk- en zalencentrum De Voorhof in Biddinghuizen. Een avond vol samenzang met bekende en vertrouwde kerstliederen. Het koor zal ook eigen stukken zingen. Kom alvast in Kerststemming! Aanvang 19.00 uur, kerkzaal gaat om 18.30 uur open. Kerstavond Vrouwen van Nu Op woensdagavond 18 december komt Martine Dubois onze Kerstavond verzorgen, met verhaal en muziek. De contactgroep van Ada en Houkje verzorgen deze avond. Aanvang om: 19.45 uur, in De Voorhof De voedselbank is van Kerstmis tot en met Nieuwjaar gesloten. Op 27 december is er geen uitreiking van voedselpakketten of voedsel. De voedselbank wenst al zijn klanten, vrijwilligers en iedereen die hulp verleende, heel goede dagen en het allerbeste voor 2020.

JE BENT EEN IDIOOT ALS JE MET VUURWERK KLOOT!

Deze week in Biddinghuizen Actueel een berichtje van ‘De Vuurwerkvrouwen’ Kijk volgende week voor meer tips voor rond de jaarwisseling van deze vrouwen! Biddinghuizen Actueel feliciteert Cor Bonestroo van harte met het toekennen van een Koninklijke onderscheiding. Al 40 jaar bij de vrijwillige brandweer! Een geweldige prestatie.

Met vriendelijke groet, De Vuurwerkvrouwen

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508