Biddinghuizen Actueel - Jaargang 38 - Nummer 47

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 49 27

WWW.BACTUEEL.NL

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 38 JAARGANG weeknr:

40 jarig jarig 40 jubileum jubileum

Boekverkoop in bibliotheken Boekverkoop

02 juli 302DECEMBER juli 2012 2012 2019

AAggeennddaa

07 07 juli juli :: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones 510dec Fietsen ntspanningssessie 20.10 - 21.15 10 juli met juli :::O Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen Zaterdag 77 juli juli viert viert ACV ACV vrouwen verenigingen uur, baan 32 bij Cesartherapie Zaterdag 11 11 juli juli :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig de 18 juli : Seniorenmiddag 18 juli :Animee. Seniorenmiddag 26 juli Fietsen met jubileum. juli :::Repair FietsenCafé met de de gezamelijke gezamelijke jubileum. 726dec vrouwen vrouwen verenigingen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in 714dec aug : :Winterfair Fietsen met de gezamelijke Van11.00 11.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uurmogen mogen De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in vrouwen Van vrouwen verenigingen verenigingen Dronten geldt geldt echter echter een een speciale speciale actie: actie: voor voor €€ 5,5,- kunt kunt uu een 7 dec ::Lichtjestour Dronten een plastic plastic tas tas 15 aug Seniorenmiddag de coureurs in verschillende spec15 aug : Seniorenmiddag de coureurs in verschillende specmetromans romansen en informatieve informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor €€ 7,50 7,50 een een plastic tas met 23 aug : Fietsen met de met plastic tas met 10 23 dec aug : :Kerstviering Fietsen metPassage de gezamelijke gezamelijke taculaire klassen klassen hun hun rijkunsten rijkunsten taculaire vrouwen verenigingen jeugdboeken. vrouwen verenigingen jeugdboeken. 11 dec ::Zijaktief VanScharrelberg advent tot driekoningen laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven 05 sept Open dag laten 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 sept Anbo 11 lgemene ledenvergadering 11 dec sept ::: A Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Circuitaan aan de de Biddingringweg Biddingringweg in in Circuit De boekverkoop boekverkoop isis tijdens tijdens openingstijden openingstijden in in de de bibliotheken bibliotheken Dronten, 11 De Dronten, 11 sept sept :: ledenavond ledenavond Passage Passage Biddinghuizen. De autocross is Biddinghuizen, 12 sept :: Volkstuinvereniging Afdelingsavond Vrouwen van Biddinghuizen. De autocross is 12 sept Afdelingsavond Vrouwen vannu nu Swifterbant en Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl 19 Seniorenmiddag speciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitge- Swifterbant en Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl 19 sept sept :: 20.00 Seniorenmiddag uur, De Voorhof speciaal 19 19 sept sept :: ZijActief ZijActief lezing lezing Ans Ans Schrijer Schrijer breidmet meteen eenduo-race duo-raceen enererwordt wordt breid 13 erstconcert Vrouwenkoor de 25 sept Anbo 25 dec sept :::K Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo geeindigd met een nieuw in het 25 IVN van met geeindigd met een nieuw in het 25 sept sept ::Paradijsvogels, IVN viert viert “het “het jaar jaar vande debij” bij” met De Voorhof Aanvang een levengeroepen geroepencaravanrace. caravanrace. In In en en een lezing lezing inin het het Koetshuis Koetshuis leven 03 03 okt okt 20.00 uur entree 5 euro p.p rondom een een tent tent kunt kunt uu genieten genieten rondom t/m 77 okt: Najaarsfeestweek Koetshuis t/mdec okt: Koetshuis 13 : CNajaarsfeestweek hristmas 2019 Ahoy, met piratenkoor Foto: Redactie BHZNet.nl 04 okt van een uitgebreid assortiment aan 04 okt :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg van een uitgebreid assortiment aan 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting ininhet deInterreligieuze Blauwbaarden.Ontmoeting Aanvang: 20.00 uur 07 okt : het versnaperingen en er zullen veel versnaperingen en er zullen veel Na34 34jaar jaar in in het het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvan 28 28 jaar jaar op op De De Wingerd Wingerd gewerkt Koetshuis. Na gewerkt Koetshuis. inledenavond de Hoeksteen, Swifterbant extraaktiviteiten aktiviteitenzijn zijnvoor voorjong jongen en 09 okt : Passage extra 09 okt : ledenavond Passage te hebben, gaat juf Riet met pensioen. 09 okt Bijeenkomst 18 in de Voorhof oud,zoals een een bungee bungee trampoline, trampoline, te hebben, gaat juf Riet met pensioen. 09 dec okt ::: Seniorenmiddag Bijeenkomst Anbo Anbo oud,zoals 10 okt :: Afdelingsavond Vrouwen van nu 10 okt Afdelingsavond Vrouwen een V8-buggy, race simulator en 18 dec ::K ZijActief erstavondworkshop Vrouwen van Nu,van metnu een V8-buggy,7 december race simulator 10 okt Op zaterdag vindt en van 13Wij tot 20 uur de Biddinghuizer WinWij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Tijdens de receptie 10 okt : ZijActief workshop willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Tijdens de receptie een klimwand en voor de aller14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis Dubois in Colombinehuis een klimwand en jaar voor vindt de allerterfair plaats. Dit u de gezelligheid 14 okt :Martine Benefietconcert willen we weop de evenemententergelegenheid geven geven haar haar de de hand hand te te schudden. uu het de gelegenheid schudden. De De 17 okt 17 dec okt :::Z Seniorenmiddag Seniorenmiddag kleinsten een springkussen springkussen en en willen rein het Maaiveld. kleinsten een 22 on en Zegen:Anbo Kerstzangavond in de receptie wordt wordt gehouden gehouden op op vrijdag vrijdag 13 13 juli juli van van 16.00uur 16.00uur tot tot 17.30uur. 23 okt : Bijeenkomst receptie 17.30uur. 23 okt : Bijeenkomst Anbo schminken. 31 Afdelingsavond schminken. AanvangVrouwen 19.00 uurvan 31 okt okt ::Voorhof. Afdelingsavond Vrouwen vannu nu 09 De kerstman en kerstvrouw heten Verder is er nog een optreden van 09 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 410jan :::Repair Café zon 10 nov Boekenmarkt en zegen nov Boekenmarkt zon en zegen uEen graag welkom in de Blokhut zeergeschikte geschikteen "UIT-TIP" voor Spik & Span bij te wonen, kan je Een zeer "UIT-TIP" voor 11 11 nov nov :: Benefietconcert Benefietconcert inin Colombinehuis Colombinehuis van u gratis een je eigen broodjes bakken en bij de een dorpsbelangen ieder die die op opkunt zoek naar 13 nov Anbo een ieder zoek isis naar 13Heeft nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo u agendapunten? kop koffie, sensatie, thee of warme chocola13 spanning, spektakel en kraam van stichting de IJsvogel 13 nov nov :: Ledenavond Ledenavond passage passage spanning, sensatie, spektakel en 13 :: IVN lezing over bevers demelk 13 nov nov IVN lezing overons beversdoor. Geef ze aan plezier! krijgen. Vanaf circa 15:30 kun je iemand aanmelden voor een plezier! Staatsbosbeheerruimte StaatsbosbeheerruimteZ60 Z60 uur wordt de glühwein geschonken. “Winters steuntje in de rug” (in de 17 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht vorm van een kerstpakket) 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 21 U kunt lekker snuffelen op de bra21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 27 27 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo derie en de kofferbakmarkt. Diverse En vanaf 18 uur start de Lichtjes11 dec : advent/kerstavond 11 dec : advent/kerstavond Passage Passage koren en Maris Sonoris zorgen voor tour vanaf het Plein, een bonte stoet 11 dec : Bijeenkomst Anbo 11 dec : Bijeenkomst Anbo van versierde trekkers rijden dan een winterse muzikale omlijsting. 12 dec : Seniorenmiddag 12 dec : Seniorenmiddag 14 Er is werkelijk voor ieder wat wils! door ons dorp. 14 dec dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt 19 19 dec dec :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu Zo kunt u raden wie de “mysterie19 dec : ZijActief kerstavond 19 dec : ZijActief kerstavond kerstman” is, of het aantal kerst- Kortom, een vol programma met Tijdens een bijeenkomst in Wageningen kwam ik in gesprek met twee andere

Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op te leen leen in in de de bibliotheken maar maar ook ook te te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van van romans bibliotheken romans tot tot kunstboeken tot tot kinderboeken. kinderboeken. Prima Prima geschikt geschikt om om mee mee te kunstboeken te nemen nemen op op vakantie. vakantie.

Afscheid juf Riet Afscheid

Persbericht, Winterfair Biddinghuizen

Oh kom er eens kijken...

kransjes raden. Scoutinggroep Osborne heeft een indrukwekkende familieschommel en vergeet vooral niet hun traditionele oliebollen.

veel gezelligheid! Verkeer en veiligheid zie pagina 3

Met ontroering hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Zonne-Energie

Zonne-Energie met Zonnepanelen met Zonnepanelen Dhr. L. Oosterhoff 'uit' Biddinghuizen 'uit' Biddinghuizen Betrokken Ecosaveoud-voorzitter en oud-lid van ons koor. Ecosave sinds 2001 sinds 2001 Wij wensen zijn familie Gods troostende nabijheid toe. 0321 332038 0321 332038 Bestuur, leden en dirigent Uweigen eigenstroom stroom Uw Chr. gemengd koor "Zon en Zegen” v.a.€€0,05 0,05 v.a. Biddinghuizen

aanwezigen. Natuurlijk werd gevraagd waar ik woonde. Biddinghuizen zei ik. Een van mijn gesprekspartners vertelde dat hij daar ook had gewoond. Wat bij de ander de reactie uitlokte: “Je wist zeker niet hoe snel je er weer weg moest.” Ik keek hem wat geringschattend aan en vroeg of hij wel eens in Biddinghuizen geweest was. Nee, dat was niet het geval, maar hij woonde zelf in de Achterhoek en kon zich niet voorstellen dat iemand in Biddinghuizen wilde wonen. Ik kapte het gesprek maar af. Toen ik terugreed spookteFRENCH dit wel doorMANICURE… mijn hoofd. BiddingFRENCH MANICURE… huizen, of eigenlijk de hele polder heeft een groot imagoprobleem. Opvallend is dat dit niet veroorzaakt wordt door indrukken die menmooie zelf heeft opgedaan, •• Natuurlijke gelakte Natuurlijke mooie gelakte maar door vooroordelen. Vooroordelen die voornamelijk door media de wereld nagels, of uw teennagels…! nagels, of uw teennagels…! zijn ingeslingerd. Kreten als Lelijkstad, ik •zou in Almere niet dood gevonden • Basislak Basislak met met een een mooi mooi willen worden, voeden dat sentiment. En dat is eigenlijk heel triest. Waarom vorwit wit randje. randje. men mensen zich niet eerst zelf een oordeel, maar volstaan ze met “papegaaien?” •• Durf uw handen weer te uw handen Daardoor missen ze de ruimte, het groen, deDurf bossen, de frisse weer lucht, te de fraaie laten zien. laten zien. luchten en zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. In een volgende column •• Nu voor 17,50 en… NuBiddinghuizen voor maar maar €€heeft, 17,50en en… besteed ik nog wel eens aandacht aan alles wat ik noem nagellak maar een plaats, Doetinchem niet. Maar metHet eensetje Sinterklaasliedje in mijn achHet setje nagellak krijgt krijgt u bij!! terhoofd, zou ik tegen al die sceptici willen zeggen, “Oh kom u er er gratis gratis bij!!er eens kijken.....”. Joop de Jager

Be Be Beautiful Beautiful Dreef Dreef 65 65 8256 8256AZ AZ Biddinghuizen Biddinghuizen 06 06 -- 53 53 62 6262 6224 24


2012 2

0

0

03 0

2012Telefoon 0 ag na 20321-335051 Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen 0321-335050 www.schaapholland.nl 035-6245555. Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, hebwww.schaapholland.nl meegedaan met een song-

Te l e f o o n n u m m e r s Te l e f o o n n u m m e r s

Jeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands -APK keuring spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 -Onderehoud en reparatie alle merken van Teddy Scholten: ‘weet je�. De rest zong in het Engels. Met de gitarist -Lease service R EN uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We-Airco vormden The ThreeSblues, N Toos, service OAR 0320-233565; inloopspreekuur: R ENdonder-APK keuring 0321-332575. Bij ons altijd S ik en Ruud ter Weyde ( bekend van studio sport en langs de lijn) S -Schade reparatie E en waren R O R enH reparatie merken HUISARTSENPRAKTIJK: dag-Onderehoud 13.00 totL 14.00 uur: 0321-333255. S alle N zomer/wintercheck gratis A S -Laswerkzaamheden Iservice TO R E bestaan al R onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, 0321-331414. -Lease H S S A L S Icare Verpleging enspecialist verzorging in APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: -Accu's,banden en uitlaten O I W T R N H L TANDARTS: 0321-331070.jaar in Hilversum. -Airco service langer dan vijfentachtig Het zijn accordeonspelers. trad S 0321-332575. A I745 S Tincl. specialist inIk uur, APK 29,50 all polyesterhars, U 0522-279 07.00 tot in 23.00 -Wintersets opslag W N Svan Hspecialist FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: 06-28847141 FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. K in soms L -Schade reparatie HUISARTSENPRAKTIJK: W vrij veel op in Hilversum en zat in Huizen al in een revue. Er werd I Toverige polyesterhars, N epoxyhars, U -2 Wasboxen 0900-8833 voor tijden. LOGOPEDIE: 0321-333493. polyesterhars, KU S -Laswerkzaamheden specialist in 0321-331414. epoxyhars, plamuren & door Airco service Nzat al in K geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ik -Accu's,banden ze.W Toos deLEEF: revuePlaats en GROEPSPRAKTIJK Icare 1, epoxyhars, en uitlaten polyesterhars, U TANDARTS: 0321-331070. plamuren & onderhoudsK VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin 0321-332083. gerold. -Wintersets incl. opslag plamuren & 10 Noorderbaan epoxyhars, FYSIOTHERAPIE: 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. onderhoudsmiddelen Reparatie en onderhoud 0321-382473. Voor bevallingen en en Wasboxen onderhoudsLOGOPEDIE: 0321-333493. plamuren & t/m-2vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 middelen spoed: 06-53659191. Wilsor kunstharsen Biddinghuizen alle merken middelen GROEPSPRAKTIJK onderhoudsMet de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. Noorderbaan 46-48 de Wilsor kunstharsen VERLOSKUNDIGEN: Wilsor kunstharsen middelen 0321 - 332484 Noorderbaan 10 8256 PR Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: NOOD: Noorderbaan 46-48 Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. Nederlands fietsroute georganiseerd langs de grenzen vanuit Amersfoort Noorderbaan 46-48 0321-382473. Voor bevallingen en Wilsor kunstharsen Tel: 0321 33 11 67 035-6245555. PR Biddinghuizen Biddinghuizen 8256 PR spoed: 06-53659191. 08.30regen totwww.autofaber.nl 11.00 uur:8256 0321-312881. naar Den Helder over de Afsluitdijk. Veel en lekke banden. Die 1700 Noorderbaan 46-48 Biddinghuizen Fax: 0321 33 10 74 Tel: 0321 33 3311 1167 67 Tel: 0321 CHIROPRACTIE: 0525-651810. 8256 PR Biddinghuizen werk: maandag km had ik zelf eersteNOOD: gereden. Ik Maatschappelijk stond nog0321 wel eens in0321 de krant alsvan de E-mail: info@wilsor.nl THUISZORG ICARE Fax: 0321 3310 1074 74 0321 33 PSYCHISCHE EN als SOCIALE 332484 Tel: 33 11 67 Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag centr.heel telef. E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.wilsor.nl 035-6245555. Fax: 0321 33 10 74 Jeugdgezondheidszorg spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot tot 12.00 12.00 van 13.30-14.30 www.autofaber.nl uur. Ditinfo@wilsor.nl zijngezeten. zowel www.wilsor.nl E-mail: www.wilsor.nl Telefoon 0321-388 fers en lijnen neer910 en ben regelmatig door de Rijkspolitie achterna uur:

DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM GICOM

COMPOSTING COMPOSTING GICOM Schilder SYSTEMS SYSTEMS

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

NRPSOHHWUHFODPH QO

Gicom BV BV Gicom

Wandafw

Oogstweg99 Oogstweg COMPOSTING 8256SB SBBIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 8256 SYSTEMS Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Gicom BV

Belt u naar

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Mobiel Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

06 13 3

VERON ADMINI

financiele administrati -APK -APKkeuring keuring -Onderehoud alle -Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas jaarrekeningen -Lease -Leaseservice service -Airco service -Airco service -APK keuring Een adres waar uw b -Schade -Schadereparatie reparatie -Onderehoud en reparatie alle merken Plein 5 - 8256 AZ BIDD -Laswerkzaamheden -Laswerkzaamheden -Lease service -Accu's,banden Tel.: (0321) 330120 / 33 -Accu's,banden enuitlaten uitlaten -Airco service en -Wintersets incl. -Wintersets incl.opslag opslag -Schade reparatie -2 -2Wasboxen Wasboxen -Laswerkzaamheden

THUISZORG ICARE inloop spreekuren als telefonische Inloopspreekuur in Educatief Centrum: www.wilsor.nl 0320-233565; inloopspreekuur: donderdonderJeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuren: 0321-333377. elke dinsdag van 13.00 –0321-333255. 13.30 uur dag 13.00 tot uur: 0321-333255. Biddinghuizen: istotoverleden in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu spreekuur ma.14.00 t/mToen vrij. Toos 09.30 12.00 DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ Icare Verpleging en verzorging DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot uur: installatie service onderhoud zijn nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 745 inloopspreekuur: van 07.00 tot 23.00 uur, 23.00 uur, 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m 0320-233565; donderdat daar komRQWZHUS je verder 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO 09.00 FRORUV totEHXUVZDQGHQ Ă \HU mee ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. 17.00 uur: 0320-237666. Thuiszorgwinkel LEEF: Plaats Plaats 1, 1, vrij. ue. De Waard BV Icare Verpleging Icare en verzorging Yarden Uitvaartverzekeringen n elektrotechnisch EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS -Accu's,banden en uitlaten Yarden Uitvaartverzekeringen De Waard BV 8224 AB 745 Lelystad, 0320-752650 installatie service onderhoud 0320-752650 ma. De Waard -Wintersets incl. opslag 0522-279 van 07.00 tot 23.00 ma. uur, BV lichten krachtinstallaties Noorderbaan 10 Noorderbaan 10 Wil je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN -jeKLACHTENLIJN De Waard BV -2 Wasboxen 0900-8833 voor overige tijden. beveiliging daar kom verder mee uur of beroemd. Iedereen heeftPlaats een verhaal. Mail klachtenlijn dan naar Biddinghuizen Biddinghuizen Thuiszorgwinkel Icare LEEF: 1, Algemene op werkdagen: telecommunicatie Loonwerk en grondverzet grondverzet Yardenn elektrotechnisch Uitvaartverzekeringen Gezinszorg: spreekuur ma. t/m t/m vrij. vrij. Loonwerk en in 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. 388220. hermaloohuis@kpnmail.com databekabeling Loonwerk en grondverzet Noorderbaan 10 tot8.30-17.00 11.00 ag uur: na 0321-312881. 0321 201208.30 0vrij.: 3 lichten krachtinstallaties 0321-312881. 0321 -- 332484 332484 MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m uur, za.: 9.30-16.00 Loonwerk en /grondverzet tste Maatschappelijk n DRONTEN: werktuigbouwkundig Tel. Fax0321-333189 0321-333189 werk:maandag, maandag beveiliging Maatschappelijk maandag van van POLITIEBURO werk: Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax uur Biddinghuizen www.autofaber.nl *Olie verversen loodgieterswerk www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur enenwoensdagmiddag Tel. 8844. 0321-331401 / Fax 0321-333189 glo dinsdag, telecommunicatie woensdagmiddag donderdag vrijdag Gezinszorg: spreekuur ma. van t/m vrij. 0900Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 verwarming van uur. Dit zijn zijn zowel zowel SENIOREN databekabeling *Banden de 9.00-10.00 08.3013.30-14.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. 0321 - 332484 INFORMATIELOKET uur. Dit zijn telefonische luchtbehandeling inloop spreekuren als maandag telefonische telefonische n werktuigbouwkundig Maatschappelijk werk: van Spreekuur di. het spreekuren. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Accu’s 0321-333377 koeling spreekuren: www.autofaber.nl *Olie loodgieterswerk 9.00-10.00 0321-333377. uur enverversen woensdagmiddag DiĂŤtist: afspraken*Remmen ma. 09.00 tot 09.00 tot 316899. verwarming aar www.wouda.nl van 13.30-14.30 uur.t/mDitvrij.zijn zowel *Banden 12.00 telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m St. verliezenverwerken Flevoland luchtbehandeling inloopuur; spreekuren als telefonische me *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten vrij. 09.00 tot0321-333377. 17.00 uur: 0320-237666. 0320-237666. 0321-331377 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling spreekuren: op. 84 (0321) 38 60 60 dragen ziekte is overleden, 2 *Koppakkingen DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot DE ZONNEBLOEM installatie service installatie service onderhoud onderhoud *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN www.wouda.nl *Banden KLACHTENLIJN 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m PROTESTANTSE GEMEENTE ninmuzikaal begeleidster Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: AFD. BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee *Distributieriemen vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. De Noord 35 8251 GK Dronten BIDDINGHUIZEN aat 388220. *Accu’s Noorderbaan 88, PR Biddinghuizen 0321-331655 of 331368. n nelektrotechnisch (0321) 38 608256 60 Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, elektrotechnisch hts binnen en buiten schilderwerken POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: installatie service onderhoud GEMEENTE lichtdominee@ 2 tel. behangen 0321 - 333310, fax.DE0321 - 330101Tel: 0321-848658, licht-en enkrachtinstallaties krachtinstallaties Oogstweg VAN 8844.DRONTEN - KLACHTENLIJN DIERENAMBULANCE Joke 0900v/d Meij * glasvezel * sausen was beveiliging Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar *Remmen kom je verder mee protestantsegemeentebiddinghuizen.nl beveiliging SENIOREN INFORMATIELOKET INFORMATIELOKET Schilderwerk Beglazing SENIOREN DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen telecommunicatie 388220. di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Jolanda Aantjes - Lubbersen, or- Spreekuur telecommunicatie *Distributieriemen Bel voor een vrijblijvende offerte Spreekuur n elektrotechnisch 13.00u 14.00u de uur: Spreekuur di. en do. 9.30 totop 11.30 databekabeling POLITIEBURO DRONTEN: Wandafwerking -totHoutsanering Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06tel. 06-48462307 Biddinghuizen 316899. dus Schade taxatie, schade reparatie, licht- en krachtinstallaties Tel: 0624127084 316899. ssen en wensen de familie woensdag in Het Koetshuis: 09008844. Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen werktuigbouwkundig St. verliezenverwerken Flevoland beveiliging 53371293 St. verliezenverwerken Flevoland uitdeuken zonder spuiten, leenauto Mijn SENIOREN e-mail: cobydeboer@planet.nl. childerwerk -INFORMATIELOKET Beglazing Autoreparatiebedrijf 0321 388 710 *Olie loodgieterswerk Autoreparatiebedrijf *Olie verversen verversen loodgieterswerk 0321-331377 telecommunicatie en Gods kracht toe. 0321-331377 beschikbaar. Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Spreekuur Wijkagent Wijkpost woverwarming verwarming DE ZONNEBLOEM databekabeling Wandafwerking - Houtsanering DE ZONNEBLOEM Zondag 8 juli*Banden *Banden Poolse medewerkers nodig‌?? 316899. Schade taxatie, reparatie, ltuitu naar Giennes Bies luchtbehandeling Ploegschaar 7,schade 8256 SM Biddinghuizen luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen: AFD. BIDDINGHUIZEN n werktuigbouwkundig 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, St. verliezenverwerken Flevoland Aleksandar Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! *Accu’s koeling Aleksandar uitdeuken zonder spuiten, leenauto *Accu’s 0321332387. 0321-331655 331368. koeling Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 0321-331655 of 331368. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen loodgieterswerk biel 13 340 van 458 of - Tel: 0321 - 33 21 46 woensdag: en 06 bestuur 13.00-14.00 uur. 0321-331377 GICOM Dronten Oogstweg 22 met: beschikbaar. DIERENAMBULANCE *Remmen Voor informatie kunt u bellen Oogstweg www.wouda.nl verwarming DIERENAMBULANCE VAN DE DE *Remmen DIERENAMBULANCE www.wouda.nl DE ZONNEBLOEM VAN *Banden Heilig Avondmaal viering wenorganisatie Passage. u naar Giennes Bies AFD. DIERENBESCHERMING. luchtbehandeling O. ten Hoff tel 0591-549094 / DIERENBESCHERMING. AFD. Ploegschaar 7,Biddinghuizen 8256 SM Biddinghuizen AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen *Distributieriemen REGIO LELYSTAD De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing *Distributieriemen De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten Aleksandar bij *Accu’s koeling COMPOSTING FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ 0321-331655 331368. Tel. (0321) 330655, Faxten (0321) 06-51558557 L. Hoff 330691 tel FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel: 0624127084 (0321) el 06 1306-36293327 340 458 Tel: 0321 33 21 Tel: 0624127084 /of144 RED DDQKDQJZDJHQV EEN DIER (0321)38 3860 6060 60 *Koppakkingen YODJJHQ EHOHWWHULQJ SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH *Koppakkingen ‘NORBERTUS’ 53371293 DXWREHOHWWHULQJ IXOO VAN ZUDS DEUDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ verSYSTEMS Oogstweg 2 ZLM]HULQJ R.K. PAROCHIE DIERENAMBULANCE 53371293 Wandafwerking Houtsanering 0321-326533 / 06-11310835 *Remmen www.wouda.nl ADMINISTRATIEKANTOOR DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Gicom IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH DIERENBESCHERMING. AFD. de DXWREHOHWWHULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen *Distributieriemen dministraties -EHOHWWHULQJ ondernemingsplan De Noord 35 8251 GK Dronten YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Oogstweg 9 EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Biddinghuizen: YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Biddinghuizen: Biddinghuizen ngs Tel: 0624127084 (0321) 38 60 60 gen - belastingaangiften particulieren Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH 8256 SB BIDDINGHUIZEN YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ *Koppakkingen woensdag: 13.00-14.00 uur. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS 53371293 13.00-14.00 uur. woensdag: Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321om EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 DMINISTRATIEKANTOOR EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Spreekuur Wijkagent Wijkpost 332401 ( mevr. A. Scholten ) Buurtzorg Wijkverpleging YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Schilderwerk -- Beglazing waar uw belangen voorop Biddinghuizen staan ministraties - ondernemingsplan den Schilderwerk Beglazing YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Biddinghuizen: www.parochienorbertus.nl De Helling 15 56 AZ BIDDINGHUIZEN enen- belastingaangiften particulieren Wandafwerking woensdag: 13.00-14.00 uur. Wandafwerking - Houtsanering Houtsanering GH Dronten taxatie, schade Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 3301208251 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Vrijdag 6 juli en Telnr: 06-12373918 uitdeuken Machinebouw uitdeukenzonder zonderspuiten, spuiten,leenauto leenauto aar uw belangen voorop staan Schilderwerk Beglazing 10.00 uur: eigen voorganger een ouw van Stichting De Scharrelberg beschikbaar. beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN Machinebouw WoCo viering DAAR RED JE LEVENS MEE Wandafwerking Houtsanering Transport techniek DAAR -RED JE LEVENS Machinebouw Belt Schade taxatie, schadeBiddinghuizen reparatie, En / 330777 ddinghuizen, en dierenpark de Belt u naar naar Giennes Giennes Bies Bies Ploegschaar 0120 Fax:het (0321) 330690 MEE VoorMachinebouw al uw schilder, behang en u Ploegschaar7,7,8256 8256SM SM Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 En ooiing. Transport techniek Trappen en balustrades sauswerken. Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 Transport techniekMobiel 06 13Zondag 8 juli 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 beschikbaar. Transport techniek Tevens ook het kwartsen van muren. in 09.00 uur: eigen voorgangers -APK keuring DAAR RED JE LEVENS MEE Service inen afvaltransport Trappen en balustrades Belt u naar Giennes Bies Trappen balustrades Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen ant in de weer om het laatste van het casco af financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud en reparatie alle merken WoCo viering Trappen balustrades Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 - belastingaangiften -Lease service Service in afvaltransport aar watertel. gas, en0321 de elektriciteit aangesloten. Service in afvaltransport jaarrekeningen particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Airco service VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Service in afvaltransport VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Evangelische Gemeente Zeewolde erk nnen met de afwerking en PR inrichting. Noorderbaan 88, Biddinghuizen Noorderbaan 88,8256 8256 PR Biddinghuizen -Schade reparatie financiele -- ondernemingsplan Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED financiele administraties administraties ondernemingsplan 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. - -333310, fax. 0321 -- 330101 een Noorderbaan angshek bij de Osbornegroep geplaatst en tel.0321 0321 333310, fax. 0321 330101 Colofon: Een adres waar uw belangen voorop staan -Laswerkzaamheden jaarrekeningen -- belastingaangiften particulieren Zeewolde; tel. 036-5224348. jaarrekeningen belastingaangiften particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Accu's,banden en uitlaten ter- tel. 0321 bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Redactieadres / Secretariaat: -Wintersets incl. opslag 8 julivoorop Een waar belangen staan etje onds glad maken en sauzen, de toilet- en financiele - ondernemingsplan Een adres adresadministraties waar uw uwZondag belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 -2 Wasboxen Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 10.00 uur: Klaas van Denderen 5 -- 8256 AZ- belastingaangiften BIDDINGHUIZEN zen riciteit en het luchtbehandelingssysteem jaarrekeningen Plein 8256 * Voor het leveren en plaatsen van5alle soorten AZ glas BIDDINGHUIZEN particulieren Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00 uur). * Deuren - ramen - kozijnen Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Noorderbaan 10waar uwVRIJZ. * Bel voor een vrijblijvende offerte! GELOOFSGEMEENSCHAP belangen voorop staan Een adres FLEVOLAND Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Naaiatelier eelStichting De Scharrelberg Predikant:-Aaltje’s ds. Johan de Wit, tel. Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 WWW.GEERTSGLAS.NL E-mail adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl 036-5222824 Secr.: 69, HenriĂŤtte Parksingel 8256Hofman, GG d ik bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, Biddinghuizen Bank: Rabobank ‘Flevoland’ Bank:gers Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.BA nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. voor hun inzet en tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het www.autofaber.nl 0321-331562 nia enthousiasme. Tevens een Odd Fellowhuis, De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 Bij klachten over bezorging van B A kunt u bellen naar 0321-331042 / 06-21626345 06-18878508 perwoord van dank aan de vele en dinsdag uur (tenzijMaandag anders vermeld)

Machinebouw Transport techniek Trappen K e r kend i ebalustrades ns ten Service in afvaltransport Aleksandar

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER Autoschade

NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO 1-1-2 1-1-2

1-1-2

22 2

LEKKERKERKER Autoschade

Uw advertentie hier?

BLONK

eellke gaf

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE Schildersbedrijf J. Buiten

sponsors, zowel grootaanleveren als Kopij en Advertenties voor zondagavond 22,00 uur klein, voor het vele materiGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel Druk: en Druk: gereedDrukkerij van der Wekken PrintOnMedia KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG schap dat ter beschikking is service VERT.: J.installatie VOGELAAR - TEL. onderhoud 0321-331801 gesteld en de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. n

elektrotechnisch

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

12.00 u tot 16.30 u.

Zondag 15 julidagen op afspraak. Andere 10.00 uur: Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Turkse Mimar Moskee Havenweg 3


2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 3

Na een moedig gedragen ziekte is overleden, ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Na een moedig gedragen ziekte is overleden, Mevr. v/d Meij ons trouwe lid enJoke muzikaal begeleidster Wij zullen haar missen Mevr. Jokeen v/dwensen Meij de familie veel sterkte en Gods kracht toe. Wij zullen haar missen en wensen de familie Leden en en Gods bestuur van toe. veel sterkte kracht Christelijke vrouwenorganisatie Passage. Leden en bestuur van Christelijke vrouwenorganisatie Passage.

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Nieuwbouw Stichting Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg De Scharrelberg (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg (Osbornegroep, scoutingdruk Biddinghuizen, en laatste het dierenpark Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer om het van het cascode af Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. te maken. Deze week zijn het gas, water en de elektriciteit aangesloten.

Ke rk diens t en binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte binnen en buiten schilderwerken tel. 06-48462307 Biddinghuizen behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen Poolse medewerkers nodig‌??

Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Voor informatie kunt u bellen met:

Poolse nodig‌?? O. tenmedewerkers Hoff tel 0591-549094 / Agrohulp Ten HoffL.kan helpen 06-51558557 tenuHoff tel !!

0321-326533 / 06-11310835 Voor informatie kunt u bellen met: Agrohulp ,Prof. Zuurlaan O. ten Ten HoffHoff tel 0591-549094 / 20 Biddinghuizen 06-51558557 L. ten Hoff tel 0321-326533 / 06-11310835 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

Schildersbedrijf J. Buiten Schildersbedrijf Voor al uw schilder, behang en sauswerken. Tevens ookJ.hetBuiten kwartsen van muren.

Voor al uw schilder, behang en Tel. 333558, mob. 06-41670881 sauswerken. Tevens ook het kwartsen van muren. Tel. 333558, mob. 06-41670881

Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer het laatste van geplaatst het casco en af Zaterdag is buiten o.a. het druk toegangshek bij om de Osbornegroep te maken. Dezegemaakt week zijn gas, water Binnen en de elektriciteit aangesloten. er is een begin methet de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. Beide zijn /begonnen met maken de afwerking endeinrichting. aan hetverenigingen schilderen, muren plafonds glad en sauzen, toilet- en Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas er is een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. * Deuren - ramen - kozijnen aanleggen. * Bel voor een vrijblijvende offerte! aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toilet- en doucheruimtes betegelen, elektriciteit en hetStichting luchtbehandelingssysteem Tel: 0321-848043 of 06-11017610 * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas De Scharrelberg * Deuren - ramen - kozijnen WWW.GEERTSGLAS.NL aanleggen. Verkeer ende veiligheid bedankt vele vrijwilligers voor hun inzet en Om deze evenementen veilig te laten verlopen zijn De wij genoodzaakt Stichting Scharrelberg enthousiasme. Tevens een enkele wegen, kruisingen en parkeervakken af te sluiten voor al het bedankt de vele woord van dank aanvrijwillide vele verkeer. De lijnbus zal tijdens de afsluiting om hetvoor dorphun heen inzet rijden.en gers sponsors, zowel groot als enthousiasme. een klein, voorworden het Tevens vele materiop de vrijdagDe wegen en kruisingen worden af- De parkeervakken woord van dank aan vele materieel en gereeddecember afgesloten, het vergesloten door middel van hekken en avond 6aal, sponsors, zowel groot als datook ter beschikking is daarom om uw voertuig verkeersborden, ook zullen er ver- zoek is schap klein, voor het vele materien de euro’s dieuur. we te parkeren vanaf 21:00 keersregelaars bij aanwezig zijn om hier nietgesteld en gereedU kuntaal, uw materieel voertuig parkeren op dit alles veilig te begeleiden. mochten ontvangen. schap dat ter is vanbeschikking het educatief De afsluiting duurt op zaterdag 7 de parkeerplaats gesteld en de een euro’s die we centrum, de parkeerplaats achter de december van 14:00zijn – 23:00 uur. Diverse materialen er nog nodig om dit unieke project geweldige ontvangen. of meer 1 van de overige paruitstraling te geven. Heeft u materiaalAkkerhof dat umochten niet gebruikt, wilt u keerplaatsen buiten de afsluiting. Tijdens deze afsluiting is er geen de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan Inpenningmeester hetunieke onderstaande kaartje ziet u verkeer mogelijk, ook Diverse materialenopnemen zijnhulpdiensten er nogmet nodigdeom dit projectvan een geweldige graag contact Stichting welke wegen, kruisingen enwilt parzullen indien noodzakelijk omrijuitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, u De Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, tel. 0321-314537 keerstroken afgesloten worden. dan den. de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren penningmeester@osbornegroep.nl graag contact opnemen met de penningmeester van Stichting De Stamvan www.osbornegroep.nl Yperen, tel. 0321-314537 Voor Scharrelberg: de voortgang enJopie foto’s van de bouw: penningmeester@osbornegroep.nl

Kerk open tijdens de winterfair Stichting De Scharrelberg Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Het is een goede gewoonte dat de kerkzaal van De Voorhof geopend is tijdens De de Scharrelberg kerstmarkt, nu winterfair. Stichting Ook dit jaar is de kerkBiddinghuizen geopend. Loop gerust binnen. Om even te Kopij adres Actueel zitten, om een kaarsje aan te steken, voor een gesprek. Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk Iedereen harte welkom! Kopijis van adres Biddinghuizen Actueel zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer geplaatst het komende nummer, maar wordt De Voorhofworden is op 7 in december alleen via de hoofdingang op hetvervolgens kerkplein Kopij voor dagelijks bereikbaar. kerk isdaarop open van 16.00aangeleverd –nummer. 20.00 uur worden tot uiterlijk geplaatst inDe hetBA eerstkan volgende zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer geplaatst worden het komende nummer, maar adres wordt van vervolgens Graag ziens op 7indecember! Kopij tot alleen aanleveren per e-mail. Het e-mail BA is geplaatst in het eerst daarop volgende nummer. b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagNamens voorbereidingsgroep, middag. de Klachten over de bezorging: info 0321-331042. Tineke Kopij Stuifzand alleen aanleveren per e-mail. Het e-mail adres van BA is b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA kan wordt op dinsdag/woensdagStichting Biddinghuizen Actueel nietbezorgd aansprakelijk worden gesteld middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden. Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd

* Bel voor een vrijblijvende offerte!

Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Als organisatie zijn we ervan bewust dat uWWW.GEERTSGLAS.NL hinder ondervindt van de afsluitingen, we zullen er daarom al het mogelijke aan doen om de hinder voor u- te minimaliseren. GRANEN ZADEN - PEULVRUCHTEN - OPENBARE MochtKUNSTMEST u na het lezen van bovenWEEGBRUG staande nog vragen of opmerkingen VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 hebben, dan kunt uBIDDINGHUIZEN contact opneGRANEN - ZADEN NOORDERBAAN 91- -PEULVRUCHTEN KUNSTMEST - OPENBARE TEL.met 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 men de organisatie. Dennis vanWEEGBRUG der Jagt VerkeerscoVERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 Ăśrdinator St. de91IJsvogel dvanderNOORDERBAAN - BIDDINGHUIZEN TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 jagt@ijsvogel.net 06 23" ! 22 39 41 # Voor meer informatie over de lichtjestour en de winterfair kijkt u op onze facebook pagina`s. " ! #

BLONK BLONK

$$$ ! ! "

$$$ ! ! " Uw advertentie hier?

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

HEYBOER BV

PROTESTANTSE GEMEENTE PROTESTANTSE BIDDINGHUIZEN GEMEENTE BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ PROTESTANTSE GEMEENTE de Bunt protestantsegemeentebiddinghuizen.nl BIDDINGHUIZEN Tentenveld 19, T:-0321 845324 Jolanda Aantjes Lubbersen, Predikant: Ds48, Bregman tentenveld 19, E: dominee@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel tel. 323672. Scriba: Tel: dominee@ Scriba: CobyDe de Boer 9, tel.: 333535 Mw.0321-848658, C. Mw. de Boer, Repel De Repelcobydeboer@planet.nl. 9, T: 0321 333535 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl e-mail: E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Jolanda Aantjes - Lubbersen, www.pgbiddinghuizen.nl Klaversingel Zondag 8 juli48, tel. 323672. Scriba: Mw. de Boer, De Repel tel.: 333535 09.30C.uur: mw. ds. R. van9,Haeringen, Zondag 8 december - 10.00 uur e-mail: Drontencobydeboer@planet.nl. Voorganger: mw. ds. N.M. Drop, 2e advent Heilig Avondmaal viering Zondag 8 juli

Ke rk diens t en

09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Dronten R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP Heilig Avondmaal viering Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Pastor: . Huitink, Ludgerusplein 2, Dronten,A tel. 0321-312456. Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ a.huitink@pastoraalteam.com Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321Pastor: Nijland, 2, Locatieraad: 332401G. ( mevr. A. Ludgerusplein Scholten ) 0647841090 (Marjo Muller) secretaris Dronten, tel. 0321-312456. www.parochienorbertus.nl Pastoraatgroep: Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de 06 22 346)20 94 (Anton Mangnus) Schutter Pastoraatsgroep: 0321Vrijdag juli KESA (Kerk en Samenleving) 332401 ( mevr. A. Scholten ) 10.00 uur: eigen voorganger tel. 0320 -288219 en 0321 – www.parochienorbertus.nl 333627 WoCo viering Vrijdag - 10.00 uur Vrijdag 66 december juli Voorganger Dorothee van Leer Zondag 8 van juli 10.00 uur: eigen 1e vrijdag de voorganger maand Zaterdag 7 eigen december 09.00 uur: voorgangers WoCo viering Geen WoCoviering viering Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers Evangelische Gemeente Zeewolde Evangelische Gemeente Biddinghuizen Secretariaat: 35, 3893 ED WoCo vieringKwarts E-mail: info@egbsite.nl Zeewolde; tel. 036-5224348. www.egbsite.nl Evangelische Zeewolde Diensten: uur Zondag 8 10:30 juli Gemeente Secretariaat: ED Elke 2e t/m 5eKwarts zondag35, vd3893 maand. 10.00 uur: Klaas van Denderen Zeewolde; 036-5224348. Locatie: Hettel. Koetshuis Zondag 8 juli VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND 10.00 uur: Klaas van Denderen VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Predikant: ds. Johan de Wit, tel. FLEVOLAND 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP www.eigentijdsgeloven.nl De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, FLEVOLAND Kerkdiensten: OddKerkdiensten Fellowhuis, in het tel. 0321-338685 Predikant: ds. Johan de Wit, tel. De 6, Dronten OddKetting Fellowhuis, 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, www.eigentijdsgeloven.nl De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 De Sneesvermeld) 20, 8251 AJ Dronten, uurVeluwse (tenzij anders Zondag 15 december - 10.00 uur tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het Dienst o.l.v. da. F. Dijk Odd Fellowhuis, Zondag 15 juli De Ketting 10.00 uur: 6 te Dronten. aanvang 10.00 uur (tenzij vermeld) Dienst o.l.v.anders mw.drs. Manneke Turkse Mimar Moskee Zondag 15 juli Klaversingel 93 10.00 uur: Turkse Mimar Moskee 8256 BX Biddinghuizen Dienst o.l.v. mw.drs. Havenweg 3 14.00Manneke Openingstijden: uur Openingstijden: tot 19.00 uur 14.00 uur tot 19.00 uur Contactpersonen: Contactpersonen: Turkse MustafaMimar Yazici,Moskee tel.: 06-53981975 06-51539221 Mustafa Yazici, tel.: Havenweg 3 tel.: BurhanGenc, Akce, 0321-332458 Muhlis tel.:14.00 06-47376121 Openingstijden: uur tot 19.00 uur e-mail: hdvbiddinghuizen@vakif.nl burhan_66@live.nl e-mail: Contactpersonen: Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n

We e k e n d d i e n s t e n

Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet kan wachten tot de volgende werkdag: Avond-, nacht- en weekenddienst: 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: 0321 - 331414 Spoedlijn huisartsen, voor Spoedlijn huisartsen, voor hulp hulp die die niet niet kan wachten wachten tot tot de de volgende volgende werkdag: werkdag: kan THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalAvond-, nacht- en weekenddienst: Avond-, en hulpverlening, weekenddienst: len, vragen m.b.t. zuigelin0900 - nacht3336333 Binnen kantoortijden: 0900 3336333 Binnen genvoeding en uitleen van kantoortijden: verpleegarti0321 --331414 kelen:- 0900-8833. 0321 331414 THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalAPOTHEEK: Voor hulpverlening, spoedrecepten is Kringlen, vragen m.b.t. zuigelinTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, genvoeding enhulpverlening, uitleen vangeopend; verpleegartiapotheek Biddinghuizen op vragen m.b.t. zuigelingenkelen: 0900-8833. zaterdag vanuitleen 15.30 van tot 16.30 uur; Buiten voeding en verpleegartikelen: deze openingstijden: 0321-312702. 0900-8833. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringapotheek Biddinghuizen DIERENARTS: 0321-12152.geopend; op APOTHEEK: zaterdag van Voor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur; kunt Buitenu bellen met Alphega apotheek deze openingstijden: 0321-312702. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. DIERENARTS: 0321-312152

VERZEKERINGEN ONROEREND-

3 GROOTHANDEL IN HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING GEWASBESCHERMING 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 3 ZAAIZADEN BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 3 GROOTHANDEL IN 0321-335033 FAX 0321-335048 GEWASBESCHERMING ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 036-5221250 FAX 036-5224150 3 ZAAIZADEN

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK GOED HYPOTHEKEN MORGENLAND: 0321-700207 BELEGGINGEN Bij bevallingen en spoedVERZEKERINGEN 06-21588775 PENSIOENEN

BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 0321-335033 FAX 0321-335048 ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

HEYBOER BV

ONROEREND-

GOED DE REDE 12 - Dronten: POSTBUS 83 - 8250 AB Verloskundigen 0321-382473. DRONTEN TELEFOON 0321-313774 Bij bevallingen en spoedHYPOTHEKEN 06-53659191 BELEGGINGEN FAX 0321-312611 PENSIOENEN

3 3


van een uitgebreid assortiment aan versnaperingen en er zullen veel extra aktiviteiten zijn voor jong en oud,zoals een bungee trampoline, een V8-buggy, race simulator en een klimwand en voor de allerkleinsten een springkussen en schminken.

Na 34 jaar in het onderwijs, waarvan 28 jaar op De Wingerd gewerkt te hebben, gaat juf Riet met pensioen. Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Tijdens de receptie willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De receptie wordt gehouden op vrijdag 13 juli van 16.00uur tot 17.30uur.

Een zeer geschikte "UIT-TIP" voor een ieder die op zoek is naar spanning, sensatie, spektakel en plezier!

Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur 2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 2

04 okt 07 okt

: Open dag Scharrelberg : Interreligieuze Ontmoeting in het Koetshuis. 09 okt : ledenavond Passage 09 okt : Bijeenkomst Anbo 10 okt : Afdelingsavond Vrouwen van nu 10 okt : ZijActief workshop 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 17 okt : Seniorenmiddag 23 okt : Bijeenkomst Anbo 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen van nu 09 nov : Boekenmarkt zon en zegen 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 11 nov : Benefietconcert in Colombinehuis 13 nov : Bijeenkomst Anbo 13 nov : Ledenavond passage 13 nov : IVN lezing over bevers Staatsbosbeheerruimte Z60 17 nov : Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 21 nov : Seniorenmiddag 27 nov : Bijeenkomst Anbo do 08.00-20.00 uur Passage 11 dec : advent/kerstavond vrij 08.00-21.00 uur 11 dec : Bijeenkomst Anbo 12 dec : Seniorenmiddag zat 08.00-20.00 uur 14 dec : Kerstmarkt uur zo 16.00-19.00 19 dec : Afdelingsavond Vrouwen van nu 19 dec : ZijActief kerstavond

Buitensport voor iedereen

• Bootcamp • sport tijdens en na zwangerschap • Seniorensport • Begeleiding bij burn-out APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: • Sportbegeleiding bij diabetes 0321-332575. Zonne-Energie www.vitaaloveral.nl HUISARTSENPRAKTIJK: met Zonnepanelen 0321-331414. TANDARTS: 0321-331070. 'uit' Biddinghuizen FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. Ecosave LOGOPEDIE: 0321-333493. Specialist GROEPSPRAKTIJK sinds 2001 in: VERLOSKUNDIGEN: 0321 332038 0321-382473. Voor bevallingen en polyesterhars, spoed:Uw 06-53659191. eigen stroom epoxyhars, CHIROPRACTIE: 0525-651810. 0,05 plamuren PSYCHISCHE SOCIALE NOOD: & Noorderbaanv.a. 46EN € Biddinghuizen 035-6245555. materialen voor

Te l e f o o n n u m m e r s

Tel: 0321 33 11 67

FRENCH GICOM MANICURE… • Natuurlijke mooie gelakte COMPOSTING nagels, of uw teennagels…! SYSTEMS • Basislak Gicom BVmet een mooi Oogstweg 9 wit randje. 8256 SB uw BIDDINGHUIZEN • Durf handen weer te Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 laten zien. • Nu voor maar € 17,50 en… Het setje nagellak krijgt u er gratis bij!!

Kaasboerderij De Polderzoom Elburgerweg 36 | 8251 RJ Dronten Tel. 06 228 055 20 | info@polderzoom.nl

Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24

www.polderzoom.nl

THUISZORG ICARE kunstnijverheid WWW.WILSOR.NL Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, Yarden Uitvaartverzekeringen 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. Staalwijk 8a , 8251 JX DrVos Matthé 06 45 70 2348 onten t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 T. 0321 - 31 39 31 uur E. info@komp leetreclame .nl Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. W W W.KOMPLEETRECLA ME. NL Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

Maakt

-APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service -Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

Noorderbaan 10

Verlengde baan 8, 8256 HB Biddinghuizen Biddinghuizen 0321-331115 0321 - 332484 www.rosehairstyling.nl

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Marjo Algemene klachtenlijn Professioneel op en werkdagen: persoonlijk van Diepen 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerkenen Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM *Banden AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s 0321-331655 of 331368. Overlijden melden: 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen 24 uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen *Distributieriemen www.jager-uitvaartbegeleiding.nl FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 *Koppakkingen 53371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost 4 Biddinghuizen:

www.autofaber.nl

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


7 december Repair Café weer in Biddinghuizen Het beviel prima, dat eenmalige Repair Café in Dronten op 16 november. Er was veel belangstelling, genoeg te repareren en er meldden zich zelfs enkele nieuwe techneuten aan. Maar a.s. zaterdag zijn de vrijwilligers weer present voor de Biddinghuizenaren in het Koetshuis, ook Drontenaren zijn weer welkom. De sinterklaastijd is weer voorbij, onze musicus past zich aan, we gaan alles proberen te repareren wat dit jaar kapot is gegaan. Het Repair Café in het Koetshuis is open elke 1e zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur. De toegang is vrij. De kosten: reserve onderdelen en verder wat u er voor wil geven.

VORDERING BOUW Wanneer u langs de Voorhof loopt, fietst of rijdt is er, zo op het eerste gezicht, weinig veranderd. Dat is natuurlijk niet zo! Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de fundering. De daarbij behorende werkzaamheden gaan ook gewoon door. Alles loopt nog steeds volgens planning, laten we hopen dat dit zo blijft! Op onze site staan mooie foto’s waarop goed te zien is hoe het gebouw vorm krijgt. Neem eens een kijkje; www. mfg2.nl Op facebook (MFG Biddinghuizen) en Instagram (Infomfg2.nl) houden we u ook op de hoogte van de vorderingen, volgt u ons al? Heeft u vragen? Neem contact met ons op via het mailadres info@ mfg2.nl

ZijActief- kerstavond Van adventstijd tot 4 koningen. Jan Bark, van museum in de zevende hemel, komt hierover vertellen. Voor deze avond moet u zich opgeven bij Josien Aanvang 18.30 in de voorhof

Floor Pol

Daniëlle Wesseling Daniëlle Wesseling Rolande Kempenaar Rolande Kempenaar Floor Pol

ONDERSCHEIDEND WONEN!

Rosemiek Harrewijn

T 0321-700207

T 0321-700207

E info@vpmorgenland.nl

E info@vpmorgenland.nl

Concept | Ontwerp | Uitvoering www.broekhuisstyling.nl

IIwww.vpmorgenland.nl www.vpmorgenland.nl

Elke zwangerschap is uniek

Ploegschaar 1c Biddinghuizen 5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+ Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparatie van sieraden en horloges.& of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische voet. Evt. via hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende klachten. www.muzitax.nl Bewust door Stratenmaker voor Oprit of Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar terras? stenen 3, leveren. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties van sieraden en horloges. Snoeien is Vakwerk Marc Custers matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Tel. Schoonheidsspecialiste Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 Na een moedig gedragenDeziekte is overleden, www.muzitax.nl www.muzitax.nl Jose Gouwenberg De Kleine Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al al uw uw klussen in ons trouwe lid en muzikaal klussenbegeleidster in en en om om het het huis. huis. Voor Voor vrijvrijNaar de schoonheidsspecialiste, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. het doet je goed en dat voel je! 330616, Voor uit het Duits, 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uitMosselweg het Engels, Engels,3a, Duits, Depositaire Medex. Frans of Russisch belt u CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of Russisch belt u CAW Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Voor Kraamzorg in Biddinghuizen e.o. Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. Ook voor voor proeverijen. www.kraamzorghetmooiewonder.nl nodig 2012Stratenmaker 2 0 voor 0voor 03 of 0 2012 0 Wijnkoperij agvan nade Stratenmaker nodig Oprit of terterDaniĂŤlle Commandeur tel.Oprit Wijnkoperij van de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc www.vandelageweg.nl ras? Ook stenen leveren. Marc 0622636869 www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 06www.kraamzorgkiddo.nl 55797840 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na 55797840 Ria Bron tel.Christelijke 0640770102 vrouwenorganisatie Passage.

Uw advertentie hier?

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten. zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

Uw Uw levensverhaal levensverhaal op op papier. papier. Voor Uw 0321-326533 / 06-11310835 Voor coniferen, coniferen, heesters heesters en en sierlijke sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeFOOTWORX – MEDISCHE PEDICURE De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/0618484711 info@schrijverij.net rink 16, BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd 18484711 info@schrijverij.net Biddinghuizen rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16,inBidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, 0320-288377. diabetische-, reumatische-, spastische-, www.schrijverij.net dinghuizen, tel. tel. 0320-288377. Openingstijden: oncologische en..alle andere risicoOpeningstijden: ma -- 17.00 uur voeten, met13.00 mogelijke vergoeding door ma t/m t/m vrij vrij 13.00 17.00 uur Schoonheidsspecialiste de ziektekostenverzekeraars. Ook voor zat. 08.00 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Jose Gouwenberg cosmetische voetbehandelingen. TT 0321 Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 16 49 49 PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Karincasco Andringavan de nieuwbouw van F 0321 -- 33 22 Het Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 33 22 04 04 BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! Zonneweide 16, tel. 06-50405611, II www.hedibouw.nl Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, enDs het de het doet je goed en dierenpark dat voel je! www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: Bregman tentenveld 19, Depositaire Medex. Mosselweg info@pedicurebiddinghuizen.nl Voor uw en binnen en schilderwerken buiten en EE info@hedibouw.nl binnen buiten Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijnklusvoltooiing. info@hedibouw.nl sauswerken. onderhoudswerkzaamheden. Tel: 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Tevens ook het kwartsen van muren. Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 of mob. 0610172196. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 337030 of mob. 0610172196. Jolanda Aantjes Lubbersen, Bel voor een vrijblijvende offerte Hair-Service Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: teIna's maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk Marc Custers tel. 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Custers Scoutingpad 9 Te Koop: Kerstbomen Tuinen Zo!! Mw. C.en de Boer,Tel: De06-55797840 Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, www.inashairservice.nl Videobanden, dia’s dia’s en en lp’s lp’s in vele soorten en maten. e-mail: cobydeboer@planet.nl. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. Voor een afspraak belt u overzetten op DVD. Op zaterdag 7 dec. bij het Maaiveld, 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 Zondag 8 juli op 14 dec. bij de winkels en op de Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl woensdagmiddagmarkt. 09.30 uur: mw. ds. R. van www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Quilten uw hobby is uu de deur doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het Wilt u opluchtbehandelingssysteem een moment boom, * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Als Quilten uwander hobby is hoeft hoefteen de deur Dronten Voor informatie kunt u bellen met: * Deuren - ramen - kozijnen uit voor leukste Quiltstoffen belniet gerust Ennede Wouda aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering * Bel voor een vrijblijvende offerte! Uw pedicure Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u Mob. 0653-775097 of ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u voor o.a. snel kijkje Website en Mail:een woudae@xs4all.nl Tel: 0321-848043 of 06-11017610 voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel Stichting De Scharrelberg snel een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt WWW.GEERTSGLAS.NL zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. 0321-326533 / 06-11310835 bedankt de vele vrijwillioudere en verwaarloosde voet. Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, oudere enTen verwaarloosde voet. gers voor hun inzet en Agrohulp HoffKarin ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Dronten, tel. 0321-312456. Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 06-50405611 enthousiasme. Tevens een Biddinghuizen Info Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) TALPA, Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiTALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845. Wasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl Eiken 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! Eiken wijnvaten wijnvaten en en regentonnen regentonnen NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 ReginaState TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen. ReginaState vatenhandel vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg 17 tel 334825 Bremerbergweg 17 - tel 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Schildersbedrijf J. Buiten

Uw advertentie hier?

BLONK Donateur worden?

Schildersbedrijf J. Buiten

JA

Laat uw voeten deskundig verzorgen Baby op Kraamzorg nodig? Baby op komst? komst? Kraamzorg nodig? bij Medisch pedicuresalon ‘’Hellen’’ Bel KIDDO, Bel Kraamzorg Kraamzorg KIDDO,zijn uw Met ruim 20 jaar ervaring tel: 06 40 77 01 02 06 - 40 77 01 02 voeten intel: vertrouwde handen! Meer informatie: www.pedicuresalonhellen.nl Voor al naai en kunt uu Voor al uw uw en verstelwerk verstelwerk of direct eennaai afspraak maken Telefoon: tel:kunt 0321bellen met Mevr.Nijmeijer. bellen met Mevr.Nijmeijer. Telefoon: 333464 Parksingel 34 Biddinghuizen 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

Uw advertentie hier?

familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Oogstweg Kwarts 7 • 825635, SB3893 Biddinghuizen Secretariaat: ED Zeewolde; tel. 036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg Zondag 8www.schaapholland.nl juli 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon Fax 0321-335051 10.00 uur: 0321-335050 Klaas van Denderen www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND N Predikant: ds. Johan de Wit,E tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte S Hofman, R De Veluwse Snees 20, A 8251 AJ Dronten, N H tel. 0321-338685 Kerkdiensten E in het T S Odd Fellowhuis, S specialist in R N De Ketting A aanvang 10.00 polyesterhars, U 6 te Dronten. Dakbedekking, looden zinkwerk, H K uur (tenzij anders T vermeld) epoxyhars,

R O S R IL O Voor uw Dakwerk W al S L IHWA S en onderhoud. specialist in W plamuren & ZondagU 15N juli polyesterhars, onderhouds10.00Kuur: epoxyhars, U kunt vrijblijvend vragen: middelen Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke plamuren &

Bel 06- 2141 Wilsor6645 kunstharsen onderhoudsNoorderbaan 46-48

middelen Turkse Mimar Moskee 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Havenweg 3 Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 46-48 Openingstijden: 14.00 uur tot33 19.00 Fax: 0321 10 74uur 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Contactpersonen: E-mail: 0321 33 11 67 Mustafa Yazici,www.wilsor.nl tel.: Tel: 06-51539221 Fax: 0321 33 10 74 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 E-mail: info@wilsor.nl e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door gePianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting www.wilsor.nl graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, Gemeente tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Dewachten Waard BV werkdag: Vakantieopvang kan tot de volgende Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! Avond-, nachten weekenddienst: verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag 8 juli verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel -- 8256 om of de 0321 331414 De WaardenBV 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 9016, 8256 AN Biddinghuizen, om van van zijn zijn // haar haar giro– giro– of-bankrekening bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan90 8256AN HBBiddinghuizen, Biddinghuizen, Loonwerk grondverzet Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten Bremerbergweg 16 Bremerbergweg 16 Biddinghuizen * Deuren - ramen -Biddinghuizen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 Ruime en Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! www.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! uitlaatmogelijkheden! info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Ruime binnenkennels met Kantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! T. T. 0321-332549 0321-332549 M. M. 06-51107527 06-51107527

We e k e n d d i e n s t e n

groot: automatisch af te laten schrijven. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalgroot: â‚Źâ‚Ź......................................................... ......................................................... automatisch af te laten schrijven. len, m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal eenmaal per jaar geĂŻnd. Tel.vragen 0321-331401 / Fax Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiLoonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Mijn bankrekeningnummer is: is: ........................................................................... ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kring036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! ! " ......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens


“Acceptatie” als onderwerp van

Schrijfcafé in FlevoMeer Bibliotheek Dronten

Onder het genot van een kop koffie of thee je laten inspireren door het boek Wat het hart verwoest van John Boyne. Op maandag 9 december kan iedereen van 10.30 tot 13.00 uur zijn of haar pen laten spreken. De kosten voor dit Schrijfcafé zijn 15 euro. Koop snel je kaartje aan de balie of via www.flevomeerbibliotheek.nl. In Wat het hart verwoest volgen we de hoofdpersoon Cyril gedurende zijn hele leven. Hij groeit op in een excentriek pleeggezin in conservatief katholiek Ierland. Zijn halve leven worstelt hij met zijn homoseksualiteit en pas als hij echt uit de kast is gekomen, kan hij zich laten zien als de mooie persoonlijkheid die hij in feite is. Hoe authentieker een mens is, hoe plezieriger. Maar wanneer zijn we authentiek? Acceptatie van wie we werkelijk zijn maakt gelukkig, maar soms is er een half mensenleven nodig om zover te komen. In dit schrijfcafé gaan we per pen op zoek naar ons authentieke zelf en onthullen daarmee weer een stukje van ons levenspad. Nieuwsgierig geworden? Schrijf gerust een keer mee. Je hoeft het boek van Boyne niet gelezen te hebben. En je hoeft ook geen ervaring met schrijven te hebben. Je zult versteld staan waar de pen je brengt. Ontdekking per pen Elke maand organiseert FlevoMeer Bibliotheek Dronten samen met De Schrijverij een Schrijfcafé. Elk café staat op zichzelf, heeft een eigen thema en is toegankelijk voor wie zin heeft om een keer mee te schrijven en zichzelf via de pen beter wil leren kennen.

Maris Sonores Nieuws “Was heel leuk gedaan vanavond. Bedankt!” “We hebben genoten! Dank aan alle kids.” “Leuke en gezellige avond! Dank aan iedereen die zijn o haar steentje heeft bijgedragen.” Een paar van de reacties die ik ontving na het slotconcert van het Scholenproject afgelopen vrijdag. En inderdaad, het was leuk. Als coördinator van het Scholenproject ben ik ontzettend trots op wat de 9 koperblazertjes, de 4 trommelaars en de 2 marching-bellspelers hebben laten horen na 8 lessen. Een knappe prestatie! Op het moment van schrijven van dit stukje (zondagavond 18.30 uur) zijn er in ieder geval al vier aanmeldingen binnen van kinderen die willen doorgaan met de lessen. Drie kinderen moesten er nog even over nadenken. Zaterdag 7 december aanstaande laat Maris Sonores zich horen op de Winterfair. We spelen om 17.30 uur en om 19.00 uur. Komt u luisteren? Kunt u ook meteen die heerlijke zelfgemaakte bonbons kopen die aan de kraam van Maris Sonores worden verkocht. U steunt er onze en uw muziekvereniging mee! Namens Maris Sonores, D.J. Dobma (PR)

Ingezonden bericht

Vogelleed Afgelopen week een bericht in dagblad Trouw wat me zeer aansprak. In onze tuin worden al jaren lang ieder voorjaar nesten leeggehaald door ‘buurkatten’. Een treurig gezicht zo’n dood vogeltje op je straatje te zien liggen. En waarom loopt ( en poept) die kat in onze tuin? Omdat de kattenliefhebbers vinden dat het “natuurlijk“ is dat ze buiten lopen. Dit geeft ergernis en veel vogelled. Bedenk dat als in de broedtijd één oudervogel wegvalt het hele broedsel ten dode is opgeschreven. Daarom een vriendelijk verzoek om uw kat binnen te houden vooral s’nachts.

Uw advertentie hier?

7


Rik Kromhout Bas van Luenen Jorden Muntslag Internet adres: Roy Peet http://www.basvoetbal.nl Leander Touw Vo e t b a l Teletekst Omroep Flevoland: Dagan Verkruijssen pagina 658. Selim Yildiz TimothyOranjecamping Zillmer volgeboekt

en agenda van BAS Tennis Te nBnai sd m i n t o n Nieuws Website: www.basbadminton.nl op internet: www.bastennis.nl

Contact: info@basbadminton.nl

Kantinedienst BAS tennis: Dag Datum Tijd Bijz. Uitslagen BAS voetbal zaterdag 30 november contact: Maandag 2-jul Jan de Ruiter 19.30 uur etiketten!! Vervanging spelerspas: J u d o secretariaat@basjudo.nl Nog een paar weken en dan is het zo ver: op maandag 23 juli start de Dinsdag 3-jul André Smits 19.30 uur Henri Bolmer Thuis Uit Uitslag 0321-332827 tiende editie van het BAS Voetbal Jeugdkamp. Dit jaar is het thema Woensdag 4-jul ----------Desiree Bosch Bas Judo 5-jul ESC 1 BASkamp 1 1-2 Donderdag “Oranjecamping” en wordt het gehouden in Drenthe. Het ----------Dirk van Dijk Unicum 3 is klaar, de bus is geregeld. BAS 2 Binnenkort krijgen alle deel1-1 Vrijdag www.basjudo.nl Afmelden trainingen: programma 6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur Bart Dongen BASvan 3 een 5 1-3 Woensdag judo: secretariaat nemers programmaboekje Unicum in de bus. Zaterdag 7-jul ----------Milan van der Geest BAS JO19-1 SVI JO19-2 4-0 wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert Zondag 8-jul ----------Jamie van Houten RKOalle JO19-1 BASdeJO19-2 1-1 wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu19.30 jitsu: uur Jacco Voor ouders / verzorgers van deelnemers: denk eraan op tijd 9-jul Christel Swagemakers Nigel BAS Kerkhoff JO17-2 Hierden JO17-2 0-6 Maandag te betalen. Voor de E t/m C is het 55 euro p.p. Voor de F-jeugd is het Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur BAS Knol JO15-1 Lelystad '67 JO15-2 5-2 Peter 30BAS euroJO15-2G p.p. Voor wie nog nietGobetaald het bedrag graag deze ----------Ahead heeft: K. JO15-4 7-1 Woensdag 11-jul Marc van Nieuwenhuijzen week overmaken op rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal Donderdag 12-jul ----------BAS JO13-1 Zeewolde JO13-3 6-1 Edo Oosting B13-jul a s kDanny e t bVersteegt al o.v.v. Jeugdkamp, naam speler Lelystad en team.'67 JO12-4 Vrijdag 19.30 uur BAS JO12-1 9-0 Danny Schutte 14-jul ----------asv Dronten JO11-2 BAS JO11-1 4-1 Zaterdag Djaimie Vermeer Sleuteladres:15-jul Zaaiviool 11, tel; 843262 ----------Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal WZC Wapenveld JO11-4 BAS JO11-2G 3-3 Zondag Correspondentieadres: Sandra Scholtanus,19.30 Zaaiviool 16-jul Liesbeth Luykx uur 11, BAS JO10-2G Rood-Wit '58 JO10-3 10-6 Maandag trek toernooi 8256Sinterklaas-racket ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. 17-jul -----------fluiten en tafelen op de BAS JO9-1 Zwart Wit '63 JO9-2 6-0 Dinsdag Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, Let op:JO9-5M vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! 29 november was WHC BAS JO9-2 1-16 Woensdag 18-jul ----------- succesvol site Van van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Pasfoto`s voor WHC JO8-3 BAS JO8-1 21-0 Donderdag 19-jul ----------Jeugd/Seniorencommissie Een zeer grote opkomst heeft ervoor gezorgd Lelystad '67 MO15-2 BAS Voetbal BAS MO15-1 0-7 Vrijdag 20-jul -----------dat wij een mooi herinspelerspassen - update nering hebben gemaakt van het laatste ----------toernooi in 2019 Genemuiden SC MO13-1 BAS MO13-1 4-1 Zaterdag 21-jul 5 Zondag 22-jul ----------Al een aantal weken is via de site van BAS Voetbal te lezen welke Maandag Een klein 30 ervaren en minder ervaren spelers hebben gestreden voor de 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur spelers een pasfoto inBAS moetenvoetbal leveren. Helaas heeft nog een klein Dinsdag eer en de prijzen. Programma zaterdag 7 maar december 24-jul ----------deel hier gehoor aan gegeven. Het inleveren van een pasfoto is Woensdag 25-jul ----------De jeugd was zeer goed vertegenwoordigd, eenieder had een medespeler verplicht. Wacht niet te lang meer, anders loop je risico dat je na Tijd de Donderdag Thuis Uit 26-jul ----------meegenomen. Papa’s opa’s mama’s vrienden broertjes en zussen waren in zomerstop niet vanaf het begin mee kunt spelen. BAS 1 Oene 1 14:30 Vrijdag 27-jul ----------grot getale meegekomen en onmisbaar om er een mooi toernooi van te BAS 2 ESC 3 12:00 Zaterdag 28-jul ----------maken. Onder leiding van de trainer Erik wolf waren de koppels via racket Geen geldige Hierden 6 pas = niet spelen. BAS 3 15:00 Zondag 29-jul aan elkaar gekoppeld----------trek als tegenstander en kregen 10 minuten de tijd om BAS JO19-1 CCW '16 JO19-1 12:00 Maandag 30-jul Frank Bes op de grond19.30 uurlaten vallen. Smashes en de shuttle bij de tegenstander te doen BAS asv Dronten JO19-4 14:30 Dinsdag Op het JO19-2 moment van schrijven hebben onderstaande spelers nog geen pas31-jul ----------spectaculaire slagen werden afgewisseld door de mooiste missers. Reaal Drontenen JO17-1 JO17-1G 11:30 foto ingeleverd zij moeten dit BAS zsm doen! Tussen de wedstrijden door werden de pepernoten met het grootste gemak Nunspeet JO17-3 BAS JO17-2 11:00 verslonden en dat ging een stuk makkelijker dan met sommige tegenstanBAS JO15-2G Swift '64 JO15-2 9:00 Nieuwe D-pupillen: ders. Met minimale verschillen werden de wedstrijden beslist en werden de JO13-2 BAS JO13-1 9:00 SilEpe Bosch winnaarspunten verzameld. Horst FC JO12-3 BAS JO12-1 10:00 Meer informatie: Dirk Bouma Moelker, tel: 332902 BAS JO11-1 IJVV JO11-2 9:00 V o l l emooi y ba l hebbenDaan Al met al hebben rally’s ertoe geleid dat er een 3 koppels met Stef Bregman e-mail: moelker@solcon.nl BAS JO11-2G CSV '28 JO11-5 9:00 de prijzen mee vandoor zijn gegaan Christiaan Burgers FC Horst JO10-6M BAS JO10-2G 9:45 Lars Dodde Harde 't JO9-1 BAS JO9-1 8:30 Abdel Achak BAS El JO9-2 OWIOS JO9-2 10:30 Ruben Gort BAS JO8-1 asv Dronten JO8-3 10:30 BB C B i lj ar t Sven BASHuizinga MO15-1 Batavia '90 MO15-1 10:30 Rik Kromhout Bas van Luenen Jorden Muntslag Roy Peet Kerst Leander Touw Klaverjassen B ad min t on Dagan Verkruijssen Op zaterdag 21 december wordt er in de Selim Yildiz kantineZillmer van BAS Voetbal Kerst KlaverTimothy jassen georganiseerd, iedereen is welkom, er wordt Amsterdams gespeeld in contact: Vervanging spelerspas: Ju do 3 rondes met wisselende maat. Je kan secretariaat@basjudo.nl Henri Bolmer dus ook alleen komen. 0321-332827 Desiree Bosch Bas Judo Dirk van Voor hetDijk bekostigen van de prijzen en de www.basjudo.nl Afmelden trainingen: Bart van gedurende Dongen de avond wordt een deelhapjes Woensdag judo: secretariaat Milan vanbijdrage der Geest nemers gevraagd van 5,-- . Van tewedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert vorenvan opgeven Jamie Houtenis nodig en dat kan op twee manieren: wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco Nigel Kerkhoff Nummer 1 Jennie en Amber. Nummer 2 Erjan en Gert. 1. Naam Peter Knolinvullen op de lijst die ligt in de kantine van BAS Voetbal Nummer 3 Anneke en Wim 2. Via een mailbericht aan KlaverjassenBAS@outlook.com Marc van Nieuwenhuijzen Vlnr Amber Jennie Anneke Wim Erjan en Gert Edo Oosting Bas ketba l Nogmaals iedereen is welkom, het Danny Schutte belooft weer een gezellige en ontDjaimie Vermeer Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 spannen avond te worden, “Geen Zet vast in je agenda Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, mes op Tafel” avond. Nieuwjaars-toernooi 10 januari 2020 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de Let op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal 8

5


contact: secretariaat@basjudo.nl 0321-332827 Bas Judo BAS BUDO: Contact: www.basbudo.nl secretariaat@basbudo.nl www.basjudo.nl Afmelden trainingen: Woensdag judo: secretariaat Nieuw judo pak: Trainers: wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert basbudojudopak@gmail.com Jiu Lesjitsu: groepJacco 1 & 2 Daniël Wassenaar. wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl 2e Dan Les groep 3 & 4 Dolf Karelsen. 4e Dan

B udo

Bas ketba l

a s k e tPROEF b a l LES. Maak een afspraak via: 3xBGRATIS secretariaat@basbudo.nl Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, Woensdag: 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Techniektraining: Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de Les 1: 17.00–17.45 uur site groep van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Les groep 2: 17.45–18.30 uur Wedstrijdtraining: 18.30–19.15 uur (voor geselecteerde judoka’s uit les groep 2 en 3) Les groep 3: Les groep 4:

5

19.15–20.00 uur 20.00–21.15 uur

Afmelden trainingen: Woensdag bij secretariaat@basbudo.nl (voor 16.45 uur).

Geslaagde Sinterklaasactie Ook dit jaar hebben onze leden weer hun best gedaan om zoveel mogelijk speculaasjes, speculaastaartjes of de bekende speculaasbrok te verkopen. Fijn om te zien dat zoveel dorpsgenoten, opa’s, oma’s, buren, ooms en tantes en alle andere belangstellenden onze vereniging een warm hart toedragen. Speciale dank ook naar Bakkerij Tietema voor de heerlijke, ambachtelijke producten en het mogelijk maken van deze actie. Maar natuurlijk ook de activiteitencommissie voor het opzetten en uitvoeren van de actie, de verkopende leden, maar vooral ook alle kopers. Bedankt voor jullie steun aan BAS Gymnastiek!

Opgroeicafé in FlevoMeer Bibliotheek Dronten Op dinsdag 10 december is er weer een Opgroeicafé in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Van 10.00 tot 11.30 uur kunnen ouders/verzorgers van kinderen tot 4 jaar aanschuiven om ervaringen, tips en verhalen uit te wisselen. Het Opgroeicafé is gratis te bezoeken. De organisatie van het Opgroeicafé bestaat uit FlevoMeer Bibliotheek en De Meerpaal Welzijn. Informatie en ervaringen delen Het Opgroeicafé is een plek waar ouders/opvoeders elkaar ontmoeten, ervaringen delen en informatie krijgen op het gebied van opvoeden en opgroeien. In een ontspannen sfeer, onder het genot van een kopje koffie of thee, is iedereen van harte welkom. Neem je kind gerust mee. Er is speelgoed aanwezig en er zijn mooie prentenboeken om voor te lezen of te lenen. Aanmelden is niet nodig.

Volkskerstzang Dronten wordt AmaZing KerstEvent Op 21 december aanstaande vindt in De Meerpaal in Dronten het AmaZing KerstEvent plaats. De Werkgroep Dronten Zingt! organiseert dit jaar voor de 18e keer een jaarlijks terugkerend kerstevenement. De Meerpaal stelt in samenwerking met Gemeente Dronten jaarlijks haar theater beschikbaar voor dit evenement voor alle inwoners van de gemeente Dronten. De zaal is open vanaf 18:45 uur, aanvang AmaZing KerstEvent om 19:15 uur. Kerstmuziek is voor veel mensen herkenbaar en daarom een mooie manier om de kerstdagen aan te kondigen. Dronten zingt! organiseert daarom ieder jaar een kerstevenement. Op 21 december is iedereen van harte welkom in het theater van De Meerpaal om de kerstperiode te beginnen met verhalen, muziek, dans en zang. De editie van 2019 belooft weer een bijzondere te worden; het kerstverhaal wordt verteld, omlijst door muziek, dans en zang in een wat moderner jasje gestoken. Er komen zeer talentvolle artiesten: de dansacademie van de Meerpaal, meidenkoor C-Us-Sing, jongerenkoor Vocal Flavour, mezzosopraan Berber Vis met pianiste Hanke Scheffer en Harmonie Eendracht. En het publiek speelt een belangrijke rol, want zij zijn onderdeel van het geheel. Zo wordt het AmaZing KerstEvent een belevenis voor iedereen. Voor een kaartje wordt een vergoeding van drie Euro gevraagd. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de kassa van de Meerpaal of via de website www.meerpaal.nl/theater.

Informatiebijeenkomst in FlevoMeer Bibliotheek Dronten

OV-ambassadeurs geven uitleg over reizen openbaar vervoer

Op donderdag 12 december is iedereen welkom tijdens de informatiebijeenkomst Ervaar het OV! Van 14.00 tot 16.00 uur vertellen OVambassadeurs alles over het reizen met trein en bus. Zo gaan ze onder andere in op de verschillende abonnementen, de OV-chipkaart en het opvragen van reisschema’s. Deze bijeenkomst is gratis te bezoeken. De koffie en thee staat klaar om 13.45 uur. Ervaar het OV! Tijdens de informatiebijeenkomst krijgt u antwoord op al uw vragen over het reizen met het openbaar vervoer. Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samenreiskorting, welk abonnement past het beste bij mij? De OV-ambassadeurs leggen het u allemaal uit. Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u toch meer weten over het openbaar vervoer? Op 8 januari 2020 start er weer een nieuwe reeks van maandelijkse OV inloopspreekuren in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Meer informatie De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren. Naast inloopspreekuren organiseren zij ook informatiebijeenkomsten en proefreizen. Kijk op www.ervaarhetov.nl. voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten. Voor vragen kunt u bellen met 0384540130, of een e-mail sturen naar: ovambassadeur@ervaarhetov.nl. Haal het beste uit jezelf FlevoMeer Bibliotheek ondersteunt iedereen bij het ontwikkelen van zelfverzekerdheid en zelfredzaamheid. Iedereen is welkom om iets nieuws te leren of extra kennis op te doen. Volg een cursus, kom met je (klein)kind naar een voorstelling of verlies jezelf in een goed boek. Wij zijn er voor jou en helpen je graag de volgende stap te zetten.

9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij erde ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling 330616, mob. 06-11218658. n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 verversen GICOM loodgieterswerk Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de nieuwbouw - casco verwarming Plantweg 15 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten LOGOPEDIE: 0321-333493. 0624127084 (0321) 38 60 60 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler moet je zelf controleren *Koppakkingen muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, heb meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding vooren bouw verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix renovatie van: Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. schuren - bewaringen van Teddy Scholten: ‘weet je”.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06woningen - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net e.d. - levering bouwmat. 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net Schilderwerk Beglazing ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom begeleiding voor -APK keuring THUISZORG ICARErevue. Het Revuegezelschap onderdeel ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking - Houtsanering kunnen wevan dede uitgebloeide takken zelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef.met de helft inkorten om zo een stevi-Lease service langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto -Airco service uur: 8085 SG Doornspijk JoseinGouwenberg T 0321 33 revue. 16 49 Er werd soms vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in -een beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: Noorderbaan 19-21 Naar de uschoonheidsspecialiste, F 0321 - 33 04 Mocht tijdens of fietstocht over deal22 Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00een uur:wandeling 0321-333255. geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging dan op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, haar ben ik erin gerold. E340 info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 13 458 Tel: 0321 33 21 46 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker een bepaalde schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833 voortel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen Diëtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

2012 2

Naam:

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

0

0

03 0

2012

0

1-1-2

kn wa bew

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl aliste Rietweg 74, Biddinghuizen, Tel: 0320-288196, www.sabilon.nl

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

installatie service onderhoud

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling

www.wouda.nl

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

MACHTIGINGSCOUPON

ag na 10

............................................................................................................................

Werkplaats focwa normen 0321volgens - 332484 normen Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Gediplomeerde schoonheidsspeci-

Schilderwerk - Beglazing Adres:............................................................................................................................................. Wandafwerking - Houtsanering

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

LEKKERKERKER Autoschade

Schade taxatie, schade reparatie,

Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto beschikbaar. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Belt u naar Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hem zoekt SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles van Hem verwacht.

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25

financiele administraties - ondernemingsplan Handtekening: ......................................................................................................................... DEALER ATAG VERWARMING jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren DEALER ATAG VERWARMING

www.alphabiddinghuizen.nl 9

Een adres waar uw belangen voorop staan Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

Telefoon 0321 - 33 11 45 Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl E-mail: j.looman@hetnet.nl

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Korenmaaier 13-15 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 8256 SK Biddinghuizen

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


Proefjes doen met huis-, tuin- en keukenmateriaal in bieb Biddinghuizen

Vrijdag Blijdag Mad Science HTK-wetenschappen

Denk je aan chemische reacties, dan denk je aan explosies, mondkapjes, veiligheidsbrillen en giftige stoffen. Maar dat het veel eenvoudiger kan, laat Mad Science zien tijdens de Vrijdag Blijdag op 13 december om 16.00 uur in Biddinghuizen. Want zonder dat je het in de gaten hebt, zie je misschien wel tientallen chemische reacties per dag! Je fiets roest een beetje, je vader bakt een eitje, je zusje maakt cupcakes… Allemaal chemische processen. Tijdens Vrijdag Blijdag leer je hier nog veel meer over. Haal snel je gratis kaartje via de website, www.flevomeerbibliotheek.nl of bij de balie.

Vlammende pinda Mad Science laat tijdens de Vrijdag Blijdag de verborgen energie van een pinda zien. Alles wat we doen in het leven heeft energie nodig en dit halen we uit onze voeding. Maar de verschillende soorten voedsel hebben een grotere of kleinere voedingswaarde voor ons, afhankelijk van de hoeveelheid voedingsstoffen die ze bevatten. Zo kan een chocoladereep genoeg energie bevatten voor een ​​hele dag, maar er zitten niet veel voedingsstoffen in. Bij een pinda zit dat heel anders in elkaar. Meer weten? Kom naar de Vrijdag Blijdag!

Huis-, tuin- en keukenmateriaal Kinderen leren tijdens de Vrijdag Blijdag met Mad Science aan de hand van allerlei onderzoekjes met huis-tuin-en-keukenmateriaal dat chemische reacties en natuurkundige processen vaak vlak voor hun neus afspelen. Zo doen we een zetmeelproef, maken we kennis met ‘oppervlaktespanning’ en experimenteren we met de dichtheid van verschillende vloeistoffen uit het keukenkastje.

Over Vrijdag Blijdag Iedere tweede vrijdag van de maand is het Vrijdag Blijdag bij FlevoMeer Bibliotheek Biddinghuizen. Tijdens Vrijdag Blijdag worden er gratis activiteiten en voorstellingen gegeven die op het eerste gezicht gewoon lijken, maar toch best heel bijzonder zijn.

Woensdag 18 december BiblioLab Lego WeDo In FlevoMeer Bibliotheek Biddinghuizen voor kinderen 7+ jaar Wil jij graag leren programmeren met LEGO? Dan is de workshop Lego WeDo echt iets voor jou. Deze cursus is speciaal voor kinderen die het leuk vinden om met LEGO te bouwen en meer willen leren over programmeren. De workshop is op 18 december van 15.00 tot 17.00 uur en kost € 5,-. Koop je kaartje via de website, www.flevomeerbibliotheek.nl of bij de balie. Lego WeDo Met Lego WeDo kunnen kinderen leren programmeren op visuele wijze. Ze worden aangemoedigd om hun grenzen op creatief gebied te verleggen, onderzoek te doen, te ontwerpen en hun ideeën te delen met leeftijdsgenoten. En dit alles met een doos legostenen en de programmeermogelijkheden van de iPad. Tijdens Lego WeDo kunnen de kinderen vrij bouwen en de mogelijkheden van het programmeren ontdekken. 21e-eeuwse vaardigheden De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Een gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers en ICT gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. Kinderen hebben 21e-eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. FlevoMeer Bibliotheek stimuleert en ondersteunt deze nieuwe basisvaardigheden. Over Bibliolab Bij Bibliolab kunnen kinderen meer leren over wetenschap en techniek. Met de workshop Lego WeDo leren kinderen een probleem te analyseren en op te lossen door goed in ‘stapjes’ te denken: een probleem in kleinere stukken opdelen en daar oplossingen voor verzinnen, om zo het hele vraagstuk op te lossen. Deze werkwijze is multi-inzetbaar en goed toepasbaar op vakken als rekenen en wiskunde.

Versier een kerstboom met de 3D-pen Elke woensdag kun je van 14.00 tot 16.00 uur aan de slag met de 3D-printer in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Op woensdag 18 december staat het BiblioLab in het teken van Kerst. De vrijwilligers hebben 3D-kerstbomen uitgeprint die je mag versieren met de 3D-pen. Maak kerstballen, slingers, sterren of takjes waarmee je het boompje kunt optuigen. Je krijgt een theelichtje op batterij mee naar huis om de kerstboom feestelijk te verlichten. Deze middag is gratis, maar geef je wel op via de website of aan de balie. Er zijn maar een beperkt aantal kerstboompjes beschikbaar.

Haal het beste uit jezelf FlevoMeer Bibliotheek draagt er aan bij dat elke inwoner zelfverzekerd en zelfredzaam in het leven staat. Volg een cursus, kom met je (klein)kind naar een voorstelling of verlies jezelf in een goed boek. Jij staat centraal en wij helpen je graag de volgende stap te zetten.

11


prik bord! Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week HET LEVEN IS ALS EEN BOS, RECHTDOOR KAN NOOIT.

GESLAAGDE PRESENTATIE BOEK ‘Van de wieg tot het graf’ De grote zaal van kerkcentrum ‘ De Open Hof’ zat maandagavond 26 november bomvol met donateurs van de Stichting Geschiedschrijving in de gemeente Dronten. Met een afwisselend programma o.a. door het vertonen van films en de verhalen van dokter van Veelen en Sippie Monsma, werd toegewerkt naar het hoogtepunt van de avond: de presentatie van het jaarboek 2019. Het boek behandelt de Gezondheidszorg in de gemeente Dronten in de periode 1960-1988 en heeft als titel: Van de wieg tot het graf. Het eerste exemplaar werd door de voorzitter van de stichting, Frits Schmidt, uitgereikt aan de ex- wethouder onderwijs, Fred van Kuik. In het dikke boek met veel foto ’s worden de verhalen door de mensen van het eerste uur verteld. De boeken zijn te koop bij Voster in Dronten, Boekenhuys van der Walle in Biddinghuizen en Primera in Swifterbant voor slechts € 17,50 per stuk. Donateurs van de stichting krijgen het boek gratis.

Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Bericht voor onze lezers, publiceerders en adverteerders over het verschijnen van Biddinghuizen Actueel rond de feestdagen. De laatste editie van Biddinghuizen Actueel in 2019 komt uit op dinsdag 24 december. In januari 2020 verschijnt de eerste uitgave weer op 7 januari. Gevonden voorwerpen Huissleutel voorzien van kattenkop (poezen-hoofd) Wie de kleuren hiervan weet kan de sleutel ophalen: De Sjees 5 Tel.: 332405

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508