Biddinghuizen Actueel - Jaargang 38 - Nummer 45

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 45 27

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 38 JAARGANG weeknr:

40 jarig jarig 40 jubileum jubileum Zaterdag 77 juli juli viert viert ACV ACV Zaterdag de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig de jubileum. jubileum.

WWW.BACTUEEL.NL

02 juli 502NOVEMBER juli 2012 2012 2019

Boekverkoop in bibliotheken Boekverkoop Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op te leen leen in in de de bibliotheken maar maar ook ook te te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van van romans bibliotheken romans tot tot kunstboeken tot tot kinderboeken. kinderboeken. Prima Prima geschikt geschikt om om mee mee te kunstboeken te nemen nemen op op vakantie. vakantie.

AAggeennddaa 07 07 juli juli 10 10 juli juli 7 nov 11 juli 11 juli 18 18 juli juli 26 26 juli juli 9 nov 14 aug 14 aug 9 nov 15 aug 15 nov aug 13 23 23 aug aug

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones :: Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen : vrouwen O ntspanningssessie 20.10 - 21.15 verenigingen :: Open dag Scharrelberg Open dag32 Scharrelberg uur, baan bij Cesartherapie :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: Fietsen Animee.met Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen WC papier verkoop huis aan huis. ::: Fietsen met de gezamelijke Fietsen met de gezamelijke verenigingen : vrouwen Najaarsconcert Maris Sonores vrouwen verenigingen :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag N ajaarsvergadering Dorpsbelangen ::: Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen in het Koetshuis aanvang 20.00 uur, :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg inloop 19.30 Anbo uur. :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo :: ledenavond Passage ledenavond Passage Sinterklaasintocht :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu Seniorenmiddag in de Voorhof ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: ZijActief lezing Ans ZijActief lezingavond Ans Schrijer G ezamenlijke 3Schrijer :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo :: IVN viert de Vrouwenorganisaties, Margriet IVN viert “het “het jaar jaar van vanmet debij” bij”met met een lezing het Koetshuis een lezing inin hetVrouwen Koetshuis Brandsma, org.: van Nu

De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van11.00 11.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uurmogen mogen De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas decoureurs coureursininverschillende verschillende specspec- Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas de metromans romansen en informatieve informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor €€ 7,50 7,50 een een plastic met plastic tas tas met met taculaire klassen klassen hun hun rijkunsten rijkunsten taculaire jeugdboeken. jeugdboeken. laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven 05 laten 05 sept sept 11 11 sept sept Circuitaan aan de de Biddingringweg Biddingringweg in in Circuit De boekverkoop boekverkoop isis tijdens tijdens openingstijden openingstijden in in de de bibliotheken bibliotheken Dronten, 11 sept De Dronten, 11 sept 16 nov Biddinghuizen. De De autocross autocross isis 12 sept Biddinghuizen. 12 sept Swifterbant en Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant en Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl 20 19 sept speciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitge19 nov sept speciaal Persbericht, Sinterklaas is onderweg… 19 sept 19 nov sept breidmet meteen eenduo-race duo-raceen enererwordt wordt 20 breid 25 25 sept sept geeindigd met een nieuw in het geeindigd met een nieuw hetspannend, in de winkels liggen de pepernoten al weer lang in de schappen, 25 Heel voorzichtig wordt hetin weer 25 sept sept leven geroepen caravanrace.zijn In en en leven geroepen caravanrace. In en ook de chocoladeletters weer volop aanwezig. Een teken dat de gezelligste tijd van het jaar in aan- 03 okt 03 okt rondom een tent tent kunt kunt uu genieten genieten tocht is.een Vanzelfsprekend ook weer in Biddinghuizen. Afscheid Afscheid juf Riet rondom t/m 77 okt: Koetshuis 5t/m dec O ntspanningssessie 20.10 - 21.15 okt:: Najaarsfeestweek Najaarsfeestweek Koetshuis 04 dag Scharrelberg van een uitgebreid assortiment aan 04 okt okt :: Open Open dag Scharrelberg van een uitgebreid assortiment aan uur, baan 32 bijOntmoeting Cesartherapie 07 okt : Interreligieuze het versnaperingen en ereriszullen zullen veel dejaar sportzaal vanWingerd het Koetshuis gaan 07 okt : Interreligieuze Ontmoetingininhet verwelkomen met het spelen Zaterdag 16 november het weer zo- Pieten versnaperingen en veel Na34 34jaar jaar in in het het onderwijs, onderwijs, waarvanIn28 28 op De De gewerkt Koetshuis. Animee. Na waarvan jaar op Wingerd gewerkt Koetshuis. sinterklaasliedjes. Nadat Sinter- we tot 17.00 uur een gezellig feest 09 okt : ledenavond ver. komt met extraSinterklaas aktiviteiten zijnsamen voorjong jongzijn en van Passage extra aktiviteiten zijn voor en okt :: ledenavond tehebben, hebben, gaat gaat juf juf Riet Riet met met pensioen. pensioen. 709dec Repair Café Passage klaas welkom is geheten, gaan we sa- vieren. En iedereen is welkom, jong 09 Pieten in Biddinghuizen oud,zoals een bungee bungee aan. trampoline, te 09 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo oud,zoals een trampoline, 10 okt : Afdelingsavond Vrouwen 710dec Winterfair met de Pietenband de route door en oud. Om 15.00 uur zal de Sintsimulator voet aan wal okt : Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu een V8-buggy, V8-buggy, race en men een race simulator en 10 okt : ZijActief workshop Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Tijdens de receptie 10 okt : ZijActief workshop Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Tijdens de receptie Om 17.00 uur zwaaien we Sinterklaas het dorp lopen. zetten. Het zou geweldig zijn wan7 dec : Lichtjestour een klimwand en voor de aller14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis een klimwand en voor de aller14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis willen we u de de gelegenheid gelegenheid geven en haar de hand hand te geven haar de schudden. De de Pieten uit en te kanschudden. iedereen viaDe de 17 Ook dit we jaar ukomen we langs de Tas, neer alle kinderen uit Biddinghuizen okt 17 dec okt :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag kleinsten een springkussen springkussen en willen 10 Kerstviering Passage kleinsten een en receptie wordt gehouden op vrijdag vrijdag 13hoofdingang juli van van 16.00uur 16.00uur tot 17.30uur. 23 het Koetshuis verlaten. de Hooiberg en gehouden Garve. We op hopen veel 13 en omstreken weer op de kade staan receptie wordt juli tot 17.30uur. 23 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo schminken. 11 dec : Zijaktief Van advent tot driekoningen 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen van schminken. 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen vannu nu om de goedheiligman welkom te he- kinderen en natuurlijk ook vaders en Ben jij er ook bij? 09 nov : Boekenmarkt zon 09 nov : Boekenmarkt zon en en zegen zegende 13 dec K erstconcert Vrouwenkoor ten. Dit jaar hopen we van harte dat de moeders, oma’s en opa’s tijdens de 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen Eenzeer zeerzoveel geschikte "UIT-TIP" voor Een geschikte "UIT-TIP" voor Paradijsvogels, De Voorhof Tot dan, kinderen mogelijk verkleed ko- route te zien. 11 inin Colombinehuis 11 nov nov :: Benefietconcert Benefietconcert Colombinehuis een ieder ieder die die op zoekPiraat, naar Anbo een zoek isis naar men! Verkleed alsop Prinses, Sin- Op de Havenweg, bij uitgang parkeer- Het Sintteam van Stichting de IJs- 13 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Aanvang 20.00 uur entree 5 euro p.p 13 spanning, sensatie, spektakel en plaats, zal Maris Sonores ons weer vogel 13 nov nov :: Ledenavond Ledenavond passage passage terklaas of Piet dat zouspektakel geweldig zijn! spanning, sensatie, en 13 13 nov nov :: IVN IVN lezing lezing over over bevers bevers plezier! Dan gaan we er samen met Sinter- verwelkomen met sinterklaasliedjes plezier! Staatsbosbeheerruimte StaatsbosbeheerruimteZ60 Z60 17 klaas, de Pieten, Rita, de Pietenprinses en daarna gaan we met elkaar aan de 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen en de Piraat een groot feest van maken. achterzijde van het Koetshuis naar 21 21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag binnen. De zaal gaat pas open als de 27 27 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo Het programma ziet er als volgt uit: optocht is gearriveerd. Reden te meer 11 dec : advent/kerstavond 11 dec : advent/kerstavond Passage Passage 11 dec : Bijeenkomst Anbo 15.00 uur Aankomst Sinterklaas en de om mee te lopen en te genieten van 11 dec : Bijeenkomst Anbo 12 dec : Seniorenmiddag 12 dec : Seniorenmiddag de aandacht van alle Pieten die SinterPieten aan de Kade. 14 Stroopwafels 14 dec dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt Maris Sonores zal Sinterklaas en de klaas heeft meegenomen. 19 19 dec dec :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu 19 dec : ZijActief kerstavond

Zonne-Energie Zonne-Energie met Zonnepanelen met Zonnepanelen 'uit' Biddinghuizen 'uit' Biddinghuizen Ecosave Ecosave sinds 2001 sinds 2001 0321 332038 0321 332038 Uweigen eigenstroom stroom Uw v.a. € 0,05 v.a. € 0,05

dec : ZijActief kerstavond Sinds 1989 hebben we altijd vrij afgelegen 19 gewoond. Zo afgelegen dat er niet veel mensen aan de deur kwamen. Natuurlijk wel familie en vrienden om een ‘bakkie’ of een ‘borrel’ te doen. Ik bedoel mensen die komen collecteren of het geloof verkondigen. Bij hoge uitzondering kwam er een keer een man aan de deur om zelf gemaakte vogelhuisjes en eekhoornvoederhuisjes te verkopen. In eerste instantie leek het een aardige man, toen ik eenmaal een voerderhuisje voor eekhoorns had gekocht, werd hij minder vriendelijk en probeerde op een onaangename manier meer te verkopen. Ik deed dit niet, want weFRENCH hadden genoeg vogelhuisjes. Het MANICURE… FRENCH MANICURE… voederhuisje werd ook geen succes, want de deksel was zo zwaar dat er bij wijze van spreken drie eekhoorns nodig waren om••de deksel op temooie tillen om een pinda te Natuurlijke gelakte Natuurlijke mooie gelakte pakken. Maar terug naar Biddinghuizen. Nu we in de bebouwing wonen komen nagels, of uw teennagels…! nagels, of uw teennagels…! er veel meer mensen aan de deur. Toen ik een keer naar met de voordeur liep en open •• Basislak een mooi Basislak met een mooi deed, stonden er twee alleraardigste meisjes voor de deur. Of ik kinderpostzegels wit randje. witwel randje. wilde kopen. Natuurlijk wilde ik dat, maar ik had wat ontwikkelingen gemist. •• Durf uw weer te Durf uw handen handen weer te Alleen postzegels kon niet meer. Dus maar een alternatief gekocht, kaarten met laten zien. laten postzegels. Er ontstond een gezellig gesprek met dezien. meiden. Na de “administra•• Nu voor 17,50 en… Nu voorzemaar maar 17,50 en… tie”, namen we afscheid. Tien seconden later waren terug,€€er moest nog een Het setje krijgt stickertje op de deurpost, zodat iedereen kon zien wenagellak iets gekocht hadden. En, Hetdat setje nagellak krijgt u gratis zo zei ze nog snel bij het vertrek, “Binnenkort komen webij!! weer hoor, maar dan u er er gratis bij!! met stroopwafels”.

Joop de Jager

Be Be Beautiful Beautiful Dreef Dreef 65 65 8256 8256AZ AZ Biddinghuizen Biddinghuizen 06 06 -- 53 53 62 6262 6224 24


2012 2

0

0

03 0

2012Telefoon 0 ag na 20321-335051 Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen 0321-335050 www.schaapholland.nl 035-6245555. Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, hebwww.schaapholland.nl meegedaan met een song-

Te l e f o o n n u m m e r s Te l e f o o n n u m m e r s

Jeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands -APK keuring spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 -Onderehoud en reparatie alle merken van Teddy Scholten: ‘weet je�. De rest zong in het Engels. Met de gitarist -Lease service R EN uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We-Airco vormden The ThreeSblues, N Toos, service OAR 0320-233565; inloopspreekuur: R ENdonder-APK keuring 0321-332575. Bij ons altijd S ik en Ruud ter Weyde ( bekend van studio sport en langs de lijn) S -Schade reparatie E en waren R O R enH reparatie merken HUISARTSENPRAKTIJK: dag-Onderehoud 13.00 totL 14.00 uur: 0321-333255. S alle N zomer/wintercheck gratis A S -Laswerkzaamheden Iservice TO R E bestaan al R onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, 0321-331414. -Lease H S S A L S Icare Verpleging enspecialist verzorging in APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: -Accu's,banden en uitlaten O I W T R N H L TANDARTS: 0321-331070.jaar in Hilversum. -Airco service langer dan vijfentachtig Het zijn accordeonspelers. trad S 0321-332575. A I745 S Tincl. specialist inIk uur, APK 29,50 all polyesterhars, U 0522-279 07.00 tot in 23.00 -Wintersets opslag W N Svan Hspecialist FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: 06-28847141 FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. K in soms L -Schade reparatie HUISARTSENPRAKTIJK: W vrij veel op in Hilversum en zat in Huizen al in een revue. Er werd I Toverige polyesterhars, N epoxyhars, U -2 Wasboxen 0900-8833 voor tijden. LOGOPEDIE: 0321-333493. polyesterhars, KU S -Laswerkzaamheden specialist in 0321-331414. epoxyhars, plamuren & door Airco service Nzat al in K geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ik -Accu's,banden ze.W Toos deLEEF: revuePlaats en GROEPSPRAKTIJK Icare 1, epoxyhars, en uitlaten polyesterhars, U TANDARTS: 0321-331070. plamuren & onderhoudsK VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin 0321-332083. gerold. -Wintersets incl. opslag plamuren & 10 Noorderbaan epoxyhars, FYSIOTHERAPIE: 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. onderhoudsmiddelen Reparatie en onderhoud 0321-382473. Voor bevallingen en en Wasboxen onderhoudsLOGOPEDIE: 0321-333493. plamuren & t/m-2vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 middelen spoed: 06-53659191. Wilsor kunstharsen Biddinghuizen alle merken middelen GROEPSPRAKTIJK onderhoudsMet de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. Noorderbaan 46-48 de Wilsor kunstharsen VERLOSKUNDIGEN: Wilsor kunstharsen middelen 0321 - 332484 Noorderbaan 10 8256 PR Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: NOOD: Noorderbaan 46-48 Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. Nederlands fietsroute georganiseerd langs de grenzen vanuit Amersfoort Noorderbaan 46-48 0321-382473. Voor bevallingen en Wilsor kunstharsen Tel: 0321 33 11 67 035-6245555. PR Biddinghuizen Biddinghuizen 8256 PR spoed: 06-53659191. 08.30regen totwww.autofaber.nl 11.00 uur:8256 0321-312881. naar Den Helder over de Afsluitdijk. Veel en lekke banden. Die 1700 Noorderbaan 46-48 Biddinghuizen Fax: 0321 33 10 74 Tel: 0321 33 3311 1167 67 Tel: 0321 CHIROPRACTIE: 0525-651810. 8256 PR Biddinghuizen werk: maandag km had ik zelf eersteNOOD: gereden. Ik Maatschappelijk stond nog0321 wel eens in0321 de krant alsvan de E-mail: info@wilsor.nl THUISZORG ICARE Fax: 0321 3310 1074 74 0321 33 PSYCHISCHE EN als SOCIALE 332484 Tel: 33 11 67 Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag centr.heel telef. E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.wilsor.nl 035-6245555. Fax: 0321 33 10 74 Jeugdgezondheidszorg spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot tot 12.00 12.00 van 13.30-14.30 www.autofaber.nl uur. Ditinfo@wilsor.nl zijngezeten. zowel www.wilsor.nl E-mail: www.wilsor.nl Telefoon 0321-388 fers en lijnen neer910 en ben regelmatig door de Rijkspolitie achterna uur:

DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM GICOM

COMPOSTING COMPOSTING GICOM Schilder SYSTEMS SYSTEMS

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

NRPSOHHWUHFODPH QO

Gicom BV BV Gicom

Wandafw

Oogstweg99 Oogstweg COMPOSTING 8256SB SBBIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 8256 SYSTEMS Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Gicom BV

Belt u naar

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Mobiel Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

06 13 3

VERON ADMINI

financiele administrati -APK -APKkeuring keuring -Onderehoud alle -Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas jaarrekeningen -Lease -Leaseservice service -Airco service -Airco service -APK keuring Een adres waar uw b -Schade -Schadereparatie reparatie -Onderehoud en reparatie alle merken Plein 5 - 8256 AZ BIDD -Laswerkzaamheden -Laswerkzaamheden -Lease service -Accu's,banden Tel.: (0321) 330120 / 33 -Accu's,banden enuitlaten uitlaten -Airco service en -Wintersets incl. -Wintersets incl.opslag opslag -Schade reparatie -2 -2Wasboxen Wasboxen -Laswerkzaamheden

THUISZORG ICARE inloop spreekuren als telefonische Inloopspreekuur in Educatief Centrum: www.wilsor.nl 0320-233565; inloopspreekuur: donderdonderJeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuren: 0321-333377. elke dinsdag van 13.00 –0321-333255. 13.30 uur dag 13.00 tot uur: 0321-333255. Biddinghuizen: istotoverleden in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu spreekuur ma.14.00 t/mToen vrij. Toos 09.30 12.00 DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ Icare Verpleging en verzorging DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot uur: installatie service onderhoud zijn nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 745 inloopspreekuur: van 07.00 tot 23.00 uur, 23.00 uur, 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m 0320-233565; donderdat daar komRQWZHUS je verder 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO 09.00 FRORUV totEHXUVZDQGHQ Ă \HU mee ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. 17.00 uur: 0320-237666. Thuiszorgwinkel LEEF: Plaats Plaats 1, 1, vrij. ue. De Waard BV Icare Verpleging Icare en verzorging Yarden Uitvaartverzekeringen n elektrotechnisch EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS -Accu's,banden en uitlaten Yarden Uitvaartverzekeringen De Waard BV 8224 AB 745 Lelystad, 0320-752650 installatie service onderhoud 0320-752650 ma. De Waard -Wintersets incl. opslag 0522-279 van 07.00 tot 23.00 ma. uur, BV lichten krachtinstallaties Noorderbaan 10 Noorderbaan 10 Wil je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN -jeKLACHTENLIJN De Waard BV -2 Wasboxen 0900-8833 voor overige tijden. beveiliging daar kom verder mee uur of beroemd. Iedereen heeftPlaats een verhaal. Mail klachtenlijn dan naar Biddinghuizen Biddinghuizen Thuiszorgwinkel Icare LEEF: 1, Algemene op werkdagen: telecommunicatie Loonwerk en grondverzet grondverzet Yardenn elektrotechnisch Uitvaartverzekeringen Gezinszorg: spreekuur ma. t/m t/m vrij. vrij. Loonwerk en in 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. 388220. hermaloohuis@kpnmail.com databekabeling Loonwerk en grondverzet Noorderbaan 10 tot8.30-17.00 11.00 ag uur: na 0321-312881. 0321 201208.30 0vrij.: 3 lichten krachtinstallaties 0321-312881. 0321 -- 332484 332484 MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m uur, za.: 9.30-16.00 Loonwerk en /grondverzet tste Maatschappelijk n DRONTEN: werktuigbouwkundig Tel. Fax0321-333189 0321-333189 werk:maandag, maandag beveiliging Maatschappelijk maandag van van POLITIEBURO werk: Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax uur Biddinghuizen www.autofaber.nl *Olie verversen loodgieterswerk www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur enenwoensdagmiddag Tel. 8844. 0321-331401 / Fax 0321-333189 glo dinsdag, telecommunicatie woensdagmiddag donderdag vrijdag Gezinszorg: spreekuur ma. van t/m vrij. 0900Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 verwarming van uur. Dit zijn zijn zowel zowel SENIOREN databekabeling *Banden de 9.00-10.00 08.3013.30-14.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. 0321 - 332484 INFORMATIELOKET uur. Dit zijn telefonische luchtbehandeling inloop spreekuren als maandag telefonische telefonische n werktuigbouwkundig Maatschappelijk werk: van Spreekuur di. het spreekuren. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Accu’s 0321-333377 koeling spreekuren: www.autofaber.nl *Olie loodgieterswerk 9.00-10.00 0321-333377. uur enverversen woensdagmiddag DiĂŤtist: afspraken*Remmen ma. 09.00 tot 09.00 tot 316899. verwarming aar www.wouda.nl van 13.30-14.30 uur.t/mDitvrij.zijn zowel *Banden 12.00 telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m St. verliezenverwerken Flevoland luchtbehandeling inloopuur; spreekuren als telefonische me *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten vrij. 09.00 tot0321-333377. 17.00 uur: 0320-237666. 0320-237666. 0321-331377 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling spreekuren: op. 84 (0321) 38 60 60 dragen ziekte is overleden, 2 *Koppakkingen DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot DE ZONNEBLOEM installatie service installatie service onderhoud onderhoud *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN www.wouda.nl *Banden KLACHTENLIJN 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m PROTESTANTSE GEMEENTE ninmuzikaal begeleidster Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: AFD. BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee *Distributieriemen vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. De Noord 35 8251 GK Dronten BIDDINGHUIZEN aat 388220. *Accu’s Noorderbaan 88, PR Biddinghuizen 0321-331655 of 331368. n nelektrotechnisch (0321) 38 608256 60 Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, elektrotechnisch hts binnen en buiten schilderwerken POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: installatie service onderhoud GEMEENTE lichtdominee@ 2 tel. behangen 0321 - 333310, fax.DE0321 - 330101Tel: 0321-848658, licht-en enkrachtinstallaties krachtinstallaties Oogstweg VAN 8844.DRONTEN - KLACHTENLIJN DIERENAMBULANCE Joke 0900v/d Meij * glasvezel * sausen was beveiliging Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar *Remmen kom je verder mee protestantsegemeentebiddinghuizen.nl beveiliging SENIOREN INFORMATIELOKET INFORMATIELOKET Schilderwerk Beglazing SENIOREN DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen telecommunicatie 388220. di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Jolanda Aantjes - Lubbersen, or- Spreekuur telecommunicatie *Distributieriemen Bel voor een vrijblijvende offerte Spreekuur n elektrotechnisch 13.00u 14.00u de uur: Spreekuur di. en do. 9.30 totop 11.30 databekabeling POLITIEBURO DRONTEN: Wandafwerking -totHoutsanering Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06tel. 06-48462307 Biddinghuizen 316899. dus Schade taxatie, schade reparatie, licht- en krachtinstallaties Tel: 0624127084 316899. ssen en wensen de familie woensdag in Het Koetshuis: 09008844. Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen werktuigbouwkundig St. verliezenverwerken Flevoland beveiliging 53371293 St. verliezenverwerken Flevoland uitdeuken zonder spuiten, leenauto Mijn SENIOREN e-mail: cobydeboer@planet.nl. childerwerk -INFORMATIELOKET Beglazing Autoreparatiebedrijf 0321 388 710 *Olie loodgieterswerk Autoreparatiebedrijf *Olie verversen verversen loodgieterswerk 0321-331377 telecommunicatie en Gods kracht toe. 0321-331377 beschikbaar. Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Spreekuur Wijkagent Wijkpost woverwarming verwarming DE ZONNEBLOEM databekabeling Wandafwerking - Houtsanering DE ZONNEBLOEM Zondag 8 juli*Banden *Banden Poolse medewerkers nodig‌?? 316899. Schade taxatie, reparatie, ltuitu naar Giennes Bies luchtbehandeling Ploegschaar 7,schade 8256 SM Biddinghuizen luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen: AFD. BIDDINGHUIZEN n werktuigbouwkundig 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, St. verliezenverwerken Flevoland Aleksandar Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! *Accu’s koeling Aleksandar uitdeuken zonder spuiten, leenauto *Accu’s 0321332387. 0321-331655 331368. koeling Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 0321-331655 of 331368. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen loodgieterswerk biel 13 340 van 458 of - Tel: 0321 - 33 21 46 woensdag: en 06 bestuur 13.00-14.00 uur. 0321-331377 GICOM Dronten Oogstweg 22 met: beschikbaar. DIERENAMBULANCE *Remmen Voor informatie kunt u bellen Oogstweg www.wouda.nl verwarming DIERENAMBULANCE VAN DE DE *Remmen DIERENAMBULANCE www.wouda.nl DE ZONNEBLOEM VAN *Banden Heilig Avondmaal viering wenorganisatie Passage. u naar Giennes Bies AFD. DIERENBESCHERMING. luchtbehandeling O. ten Hoff tel 0591-549094 / DIERENBESCHERMING. AFD. Ploegschaar 7,Biddinghuizen 8256 SM Biddinghuizen AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen *Distributieriemen REGIO LELYSTAD De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing *Distributieriemen De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten Aleksandar bij *Accu’s koeling COMPOSTING FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ 0321-331655 331368. Tel. (0321) 330655, Faxten (0321) 06-51558557 L. Hoff 330691 tel FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel: 0624127084 (0321) el 06 1306-36293327 340 458 Tel: 0321 33 21 Tel: 0624127084 /of144 RED DDQKDQJZDJHQV EEN DIER (0321)38 3860 6060 60 *Koppakkingen YODJJHQ EHOHWWHULQJ SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH *Koppakkingen ‘NORBERTUS’ 53371293 DXWREHOHWWHULQJ IXOO VAN ZUDS DEUDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ verSYSTEMS Oogstweg 2 ZLM]HULQJ R.K. PAROCHIE DIERENAMBULANCE 53371293 Wandafwerking Houtsanering 0321-326533 / 06-11310835 *Remmen www.wouda.nl ADMINISTRATIEKANTOOR DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Gicom IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH DIERENBESCHERMING. AFD. de DXWREHOHWWHULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen *Distributieriemen dministraties -EHOHWWHULQJ ondernemingsplan De Noord 35 8251 GK Dronten YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Oogstweg 9 EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Biddinghuizen: YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Biddinghuizen: Biddinghuizen ngs Tel: 0624127084 (0321) 38 60 60 gen - belastingaangiften particulieren Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH 8256 SB BIDDINGHUIZEN YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ *Koppakkingen woensdag: 13.00-14.00 uur. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS 53371293 13.00-14.00 uur. woensdag: Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321om EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 DMINISTRATIEKANTOOR EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Spreekuur Wijkagent Wijkpost 332401 ( mevr. A. Scholten ) Buurtzorg Wijkverpleging YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Schilderwerk -- Beglazing waar uw belangen voorop Biddinghuizen staan ministraties - ondernemingsplan den Schilderwerk Beglazing YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Biddinghuizen: www.parochienorbertus.nl De Helling 15 56 AZ BIDDINGHUIZEN enen- belastingaangiften particulieren Wandafwerking woensdag: 13.00-14.00 uur. Wandafwerking - Houtsanering Houtsanering GH Dronten taxatie, schade Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 3301208251 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Vrijdag 6 juli en Telnr: 06-12373918 uitdeuken Machinebouw uitdeukenzonder zonderspuiten, spuiten,leenauto leenauto aar uw belangen voorop staan Schilderwerk Beglazing 10.00 uur: eigen voorganger een ouw van Stichting De Scharrelberg beschikbaar. beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN Machinebouw WoCo viering DAAR RED JE LEVENS MEE Wandafwerking Houtsanering Transport techniek DAAR -RED JE LEVENS Machinebouw Belt Schade taxatie, schadeBiddinghuizen reparatie, En / 330777 ddinghuizen, en dierenpark de Belt u naar naar Giennes Giennes Bies Bies Ploegschaar 0120 Fax:het (0321) 330690 MEE VoorMachinebouw al uw schilder, behang en u Ploegschaar7,7,8256 8256SM SM Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 En ooiing. Transport techniek Trappen en balustrades sauswerken. Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 Transport techniekMobiel 06 13Zondag 8 juli 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 beschikbaar. Transport techniek Tevens ook het kwartsen van muren. in 09.00 uur: eigen voorgangers -APK keuring DAAR RED JE LEVENS MEE Service inen afvaltransport Trappen en balustrades Belt u naar Giennes Bies Trappen balustrades Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen ant in de weer om het laatste van het casco af financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud en reparatie alle merken WoCo viering Trappen balustrades Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 - belastingaangiften -Lease service Service in afvaltransport aar watertel. gas, en0321 de elektriciteit aangesloten. Service in afvaltransport jaarrekeningen particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Airco service VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Service in afvaltransport VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Evangelische Gemeente Zeewolde erk nnen met de afwerking en PR inrichting. Noorderbaan 88, Biddinghuizen Noorderbaan 88,8256 8256 PR Biddinghuizen -Schade reparatie financiele -- ondernemingsplan Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED financiele administraties administraties ondernemingsplan 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. - -333310, fax. 0321 -- 330101 een Noorderbaan angshek bij de Osbornegroep geplaatst en tel.0321 0321 333310, fax. 0321 330101 Colofon: Een adres waar uw belangen voorop staan -Laswerkzaamheden jaarrekeningen -- belastingaangiften particulieren Zeewolde; tel. 036-5224348. jaarrekeningen belastingaangiften particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Accu's,banden en uitlaten ter- tel. 0321 bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Redactieadres / Secretariaat: -Wintersets incl. opslag 8 julivoorop Een waar belangen staan etje onds glad maken en sauzen, de toilet- en financiele - ondernemingsplan Een adres adresadministraties waar uw uwZondag belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 -2 Wasboxen Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 10.00 uur: Klaas van Denderen 5 -- 8256 AZ- belastingaangiften BIDDINGHUIZEN zen riciteit en het luchtbehandelingssysteem jaarrekeningen Plein 8256 * Voor het leveren en plaatsen van5alle soorten AZ glas BIDDINGHUIZEN particulieren Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00 uur). * Deuren - ramen - kozijnen Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Noorderbaan 10waar uwVRIJZ. * Bel voor een vrijblijvende offerte! GELOOFSGEMEENSCHAP belangen voorop staan Een adres FLEVOLAND Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 eelStichting De Scharrelberg Naaiatelier Predikant:-Aaltje’s ds. Johan de Wit, tel. Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 WWW.GEERTSGLAS.NL E-mail adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl 036-5222824 Secr.: 69, HenriĂŤtte Parksingel 8256Hofman, GG d ik bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, Bank: Rabobank ‘Flevoland’ Biddinghuizen Bank:gers Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.BA nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. voor hun inzet en tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het www.autofaber.nl 0321-331562 nia enthousiasme. Tevens een Odd Fellowhuis, De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 Bij klachten over bezorging van B A kunt u bellen naar 0321-331042 / 06-21626345 06-18878508 perwoord van dank aan de vele uur (tenzijMaandag anders vermeld) en dinsdag

Machinebouw Transport techniek Trappen K e r kend i ebalustrades ns ten Service in afvaltransport Aleksandar

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER Autoschade

NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO 1-1-2 1-1-2

1-1-2

22 2

LEKKERKERKER Autoschade

Uw advertentie hier?

BLONK

eellke gaf

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE Schildersbedrijf J. Buiten

sponsors, zowel grootaanleveren als Kopij en Advertenties voor zondagavond 22,00 uur klein, voor het vele materiGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel Druk: en Druk: gereedDrukkerij van der Wekken PrintOnMedia KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG schap dat ter beschikking is service VERT.: J.installatie VOGELAAR - TEL. onderhoud 0321-331801 gesteld en de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. n

elektrotechnisch

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

12.00 u tot 16.30 u.

Zondag 15 juli dagen op afspraak. 10.00Andere uur: Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Turkse Mimar Moskee Havenweg 3


2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 3

Na een moedig gedragen ziektevoetbal, is overleden, BAS leden en andere Klaverjassen bij BAS ons trouwe lid en muzikaal begeleidster dorpsgenoten zijn van harte welkom.

Na een moedig gedragen ziekte is overleden, Mevr. v/d Meij Vrijdagavond 22 november ons trouwe lid enJoke muzikaal begeleidster

binnen en buiten schilderwerken * glasvezel * sausen Hebbehangen je op dit moment al vragen dan

de familie veel sterkte en Gods kracht toe. Er worden rondes haar Amsterdams Wij3 zullen missen en wensen de familie met wisselende maat gespeeld, je Leden en Gods bestuur van toe. veel sterkte en kracht kan dus ook alleen komen. Christelijke vrouwenorganisatie Passage. Leden en bestuur van Christelijke vrouwenorganisatie Passage.

Agrohulp Ten Hoff kan u helpenook !! Nogmaals, iedereen is welkom, nietVoor BAS leden. kunt u bellen met: informatie

Aanvang 20:00 (Uiterlijk 19:45 aanmelden) Wij zullen haar missen Mevr. Jokeen v/dwensen Meij Kantine BAS Voetbal

kanBel je voor altijdeen bellen op 0612674633, vrijblijvende offerte binnen buiten schilderwerken houdt de en berichtgeving in Biddingtel. 06-48462307 Biddinghuizen behangen * sausen huizen actueel* glasvezel in de gaten voor nadere Belberichtgeving. voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen Poolse medewerkers nodig‌??

Poolse nodig‌?? O. tenmedewerkers Hoff tel 0591-549094 / Agrohulp Ten HoffL.kan helpen 06-51558557 tenuHoff tel !!

0321-326533 / 06-11310835 Voor informatie kunt u bellen met: Agrohulp ,Prof. Zuurlaan O. ten Ten HoffHoff tel 0591-549094 / 20 Biddinghuizen 06-51558557 L. ten Hoff tel 0321-326533 / 06-11310835 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Eind oktober 2019 is het pasfotohokje en bijbehorende wisselautomaat uit het gemeentehuis Biddinghuizenverwijderd.

Dronten ondernemers nemen functie pasfotohokje over Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Deze machines komen niet meer terug in de tijdelijke huisvesting en ook nietSchildersbedrijf in het gemeentehuis nĂĄ de renovatie. Nieuwbouw Stichting J. Buiten Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg De Scharrelberg De ondernemers (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de waar u foto's Schildersbedrijf Waar kunt u nu terecht zult kunnen maken zijn te Voor al uw schilder, behang en

Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. De lokale ondernemers in het centrum nemen deze ta- vinden in De Redepassage (het overdekte sauswerken.gedeelte) van Het over. casco Stichting Scharrelberg Tevens ookJ.hetBuiten kwartsen van muren. ken Zij van zullendeooknieuwbouw om de beurt van open gaan tijdensDe het centrum in Dronten. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en laatste het dierenpark de avondopenstellingen vandruk het gemeentehuis. Voor al uw schilder, behang en Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer om het van het cascode af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Scharrelberg) zijn het voltooiing. sauswerken. te maken. Dezenadert week zijn gas, water en de elektriciteit aangesloten. Tevens ook het kwartsen van muren. Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer het laatste van geplaatst het casco en af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Zaterdag is buiten o.a. het druk toegangshek bij om de Osbornegroep Maris a Go-Go te maken. Dezegemaakt week zijn gas, water Binnen en Sonores de elektriciteit aangesloten. er is een begin methet de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, deinrichting. toilet- en Kaarten zijn te Zin in eenisavondje uit met muziek? Zaterdag buiten o.a. het mooie toegangshek bij het de Osbornegroep geplaatst enkoop bij Boekenhuys Van der Walle à ₏ doucheruimtes betegelen, elektriciteit en luchtbehandelingssysteem * Voorinhetde leveren en plaatsen alle Voorhof, soorten glas 6,50 (incl. consumptie pauze) en invanDe Kom danbegin naar ons najaarsconcert op zaterdag 9 novemer is een gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. * Deuren - ramen - kozijnen aanleggen. of ’s avonds aan de zaal à ₏ 8,00 (ook incl. consumptie). ber in De Voorhof. * Bel voor een vrijblijvende offerte! aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toilet- en Optredens van het fanfareorkest onder leiding van Wildoucheruimtes betegelen, elektriciteit en hetStichting luchtbehandelingssysteem Tel: 0321-848043 of 06-11017610 * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Scharrelberg Komt u ook? U bent van harte welkom! lem Jan Visser, het leerlingenorkest SMS, ook onder De * Deuren - ramen - kozijnen WWW.GEERTSGLAS.NL aanleggen. bedankt de vele vrijwillileiding van Willem Jan Visser, en het popkoor Join Up. * Bel voor een vrijblijvende offerte! Dobmaen(PR) gers voor Doeke hun inzet Tel: 0321-848043 of 06-11017610 In de pauze op vertoon van uw toegangskaartjeStichting een lek- De Scharrelberg enthousiasme. Tevens een WWW.GEERTSGLAS.NL bedankt de vele vrijwilliker kopje koffie of thee van Henk en Ria. woord van dank aan de vele gers voor zowel hun groot inzet als en sponsors, enthousiasme. Tevens een klein, voor het vele materiGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN woord van dank en aan gereedde vele aal, materieel KUNSTMEST Zwerfvuil opruimen voor Bas-voetbal en Zon en- OPENBARE Zegen. sponsors, zowel groot als WEEGBRUG schap dat ter beschikking is VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 klein, voor het vele materigesteld en deNueuro’s die GRANEN - ZADEN NOORDERBAAN 91-netjes -PEULVRUCHTEN BIDDINGHUIZEN hopen wijwe dat Biddinghuizen alles opruimt en Jarenlang hebben beide verenigingen het oud papier aal, materieel en gereedKUNSTMEST - OPENBARE 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. dat wij weinig kunnenTEL. vinden. opgehaald. WEEGBRUG schap dat ter beschikking is Maar na de papierkliko mochten we van de Gemeente VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 gesteldproject en de een euro’s die we NOORDERBAAN 91 -het BIDDINGHUIZEN Diverse materialen zijn er nog nodig om dit unieke Mochtgeweldige u zwerfafval zien liggen, neem dan mee naar Dronten de plastic zakken rondbrengen. TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 ontvangen. huis en stop De Gemeente heeft voor de uplastic zakken andere uitstraling te geven. Heeft materiaal dat een umochten niet meer gebruikt, wiltdituin uw container. " ! # oplossing gevonden, er komenkomen zuilenhelpen te staanenwaar dezeu geld doneren dan de enthousiaste vrijwilligers /of wilt Diverse materialen zijn er nog nodig dit unieke projectWij eenals geweldige verenigingen komen NIET elke maand langs plastic in zitten. Hoe dat werkt weten we niet. graag zakken contact opnemen met deom penningmeester van Stichting uitstraling te geven. Heeft materiaal u niet meer wilt toch u en0321-314537 we willen allemaal in een mooi schoon dorp De Scharrelberg: Jopie u Stamvandat Yperen, tel.gebruikt, " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan wonen! Maar de Gemeente wil wel dat wij voor het geld wat anpenningmeester@osbornegroep.nl ders doen. We moeten komende het zwerf- van Stichting graaggaan contact opnemen met de week penningmeester u ons mee om Biddinghuizen schoon te houden! vuil gaan verzamelen Jopie in de woonwijken. De Stamvan www.osbornegroep.nl Yperen, tel. Helpt 0321-314537 Voor Scharrelberg: de voortgang en foto’s van de bouw: Alvast hartelijk bedankt. penningmeester@osbornegroep.nl Dus als u mensen ziet lopen met een papiertang en vuilStichting De niszak een Scharrelberg reflecteren hesjevan aandedan is datwww.osbornegroep.nl een lid van Namens Voor deenvoortgang en foto’s bouw: BAS-voetbal en koor Zon en Zegen. de bovenstaande verenigingen.

BLONK BLONK

Stichting De Scharrelberg

Kopij adres Biddinghuizen Actueel

$$$ ! ! "

Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk

Kopij adres Biddinghuizen Actueel zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer * 4 met bril plus 4 zonder bril ₏10,– $$$ ! ! " OfficiÍle geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens ** Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk * ID ** Visum en buitlands geplaatst in het eerst daarop volgende nummer. zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer voor 290 landen ₏15,– HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING geplaatst worden in het komende nummer, maar adres wordt van vervolgens Kopij alleen aanleveren per e-mail. Het e-mail BA is HEYBOER BV geplaatst in het eerst daarop volgende nummer. b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagUw advertentie hier? 3 GROOTHANDEL IN HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING Fotostudio voor portreten familiefotografie GEWASBESCHERMING middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF Kopij alleen aanleveren per e-mail. Maar Het ook: e-mail adresuitvergrotingen, van BA is Fotoprints, (dia’s) scannen, HEYBOER BV 3 ZAAIZADEN b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA kan wordt bezorgd oprestaureren dinsdag/woensdagretoucheren en van uwgesteld eigen beelden. BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 3 GROOTHANDEL IN Stichting Biddinghuizen Actueel niet aansprakelijk worden 0321-335033 FAX 0321-335048 GEWASBESCHERMING middag. Klachten over depublicaties bezorging:van infoderden. 0321-331042. voor inhoud en vorm van Evenzo is BA OOGSTWEG 22 Bij Van Wonderen • Degerechtigd Redepassage 24-26ZEEWOLDE • 3Dronten • 0624498400 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 036-5221250 FAX 036-5224150 3 ZAAIZADEN opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden. BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld 0321-335033 FAX 0321-335048 voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd ZEEWOLDE OOGSTWEG 22

8 PASFOTO’S ₏10,–

www.pasfotodronten.nl

036-5221250 FAX 036-5224150

Ke rk diens t en PROTESTANTSE GEMEENTE PROTESTANTSE BIDDINGHUIZEN GEMEENTE BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ PROTESTANTSE GEMEENTE de Bunt protestantsegemeentebiddinghuizen.nl BIDDINGHUIZEN Tentenveld 19, T:-0321 845324 Jolanda Aantjes Lubbersen, Predikant: Ds48, Bregman tentenveld 19, E: dominee@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel tel. 323672. Scriba: Tel: dominee@ Scriba: CobyDe de Boer 9, tel.: 333535 Mw.0321-848658, C. Mw. de Boer, Repel De Repelcobydeboer@planet.nl. 9, T: 0321 333535 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl e-mail: E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Jolanda Aantjes - Lubbersen, www.pgbiddinghuizen.nl Klaversingel Zondag 8 juli48, tel. 323672. Scriba: Mw. de Boer, De Repel 9,Haeringen, tel.: 333535 09.30C.uur: ds. R. van Woensdag 6mw. november -19.00 uur e-mail: Drontencobydeboer@planet.nl. Voorganger: ds. M.L. van de Bunt, Dankdag Heilig Avondmaal viering Zondag 8 juli

Ke rk diens t en

09.30 uur: ds. R. -van Haeringen, Zondag 10 mw. november 10.00 uur ds. M.L. van de Bunt, H.A. Dronten R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Heilig Pastor:Avondmaal G. Nijland,viering Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Schutter ). Pastoraatsgroep: 0321-2, Pastor: A Huitink, Ludgerusplein Pastor: Nijland, 2, 332401G. (tel. mevr. A. Ludgerusplein Scholten ) Dronten, 0321-312456. Dronten, tel. 0321-312456. www.parochienorbertus.nl a.huitink@pastoraalteam.com Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Locatieraad: Schutter Pastoraatsgroep: 0321Vrijdag 6) juli 0647841090 (Marjo Muller) secretaris 332401 ( mevr. A. Scholten ) 10.00 uur: eigen voorganger Pastoraatgroep: www.parochienorbertus.nl 06 22 34 20 94 (Anton Mangnus) WoCo viering KESA (Kerk en Samenleving) Vrijdag 6 juli tel. 0320 -288219 en 0321 – 333627 Zondag 8 juli 10.00 uur: eigen voorganger Zondag 10 november - 15.00 uur 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering Voorgangers WoCo vieringDorothee van Leer en Rob Arentsen Koor Belcanto Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers Evangelische Gemeente Zeewolde Secretariaat: WoCo vieringKwarts 35, 3893 ED Evangelische Gemeente Biddinghuizen Zeewolde; tel. 036-5224348. E-mail: info@egbsite.nl www.egbsite.nl Evangelische Zondag 8 juli Gemeente Zeewolde Diensten: 10:30 uur 35, 3893 ED Secretariaat: Kwarts 10.00 Klaas van Denderen Elke 2euur: t/mtel. 5e 036-5224348. zondag vd maand. Zeewolde; Locatie: Het Koetshuis Zondag 8 juli VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND 10.00 uur: Klaas van Denderen Predikant: ds. Johan de Wit, tel. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, FLEVOLAND www.eigentijdsgeloven.nl tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het Predikant: ds. Odd Johan de Wit, tel. Kerkdiensten: Fellowhuis, Odd Fellowhuis, 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, De Dronten De Ketting Ketting 6, 6 te Dronten. aanvang 10.00 www.eigentijdsgeloven.nl De Sneesvermeld) 20, 8251 AJ Dronten, uurVeluwse (tenzij anders tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het Zondag 17 november - 10.00 uur Odd Fellowhuis, Zondag 15 juli Dienst o.l.v. da. H.A. van de Poppe De Ketting 10.00 uur: 6 te Dronten. aanvang 10.00 uur (tenzij vermeld) Dienst o.l.v.anders mw.drs. Manneke ZondagMimar 15 juliMoskee Turkse 10.00 Turkseuur: Mimar Klaversingel 93Moskee Dienst o.l.v. Havenweg 3mw.drs. Manneke 8256 BX Biddinghuizen Openingstijden: 14.00 14.00 uur uur tot 19.00 uur Openingstijden: Contactpersonen: tot 19.00 uur Moskee Turkse Mimar Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Contactpersonen: Havenweg 3 Burhan Akce, 0321-332458 Mustafa Yazici,tel.: tel.: 06-53981975 Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur e-mail: Genc, burhan_66@live.nl Muhlis tel.: 06-47376121 Contactpersonen: e-mail: hdvbiddinghuizen@vakif.nl Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n

We e k e n d d i e n s t e n

Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet kan wachten tot de volgende werkdag: Avond-, nacht- en weekenddienst: 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: 0321 - 331414 Spoedlijn huisartsen, voor Spoedlijn huisartsen, voor hulp hulp die die niet niet kan wachten wachten tot tot de de volgende volgende werkdag: werkdag: kan THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalAvond-, nacht- en weekenddienst: Avond-, en hulpverlening, weekenddienst: len, vragen m.b.t. zuigelin0900 - nacht3336333 Binnen kantoortijden: 0900 3336333 Binnen genvoeding en uitleen van kantoortijden: verpleegarti0321 --331414 kelen:- 0900-8833. 0321 331414 THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalAPOTHEEK: Voor hulpverlening, spoedrecepten is Kringlen, vragen m.b.t. zuigelinTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, genvoeding enhulpverlening, uitleen vangeopend; verpleegartiapotheek Biddinghuizen op vragen m.b.t. zuigelingenkelen: 0900-8833. zaterdag vanuitleen 15.30 van tot 16.30 uur; Buiten voeding en verpleegartikelen: deze openingstijden: 0321-312702. 0900-8833. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringapotheek Biddinghuizen DIERENARTS: 0321-12152.geopend; op APOTHEEK: zaterdag van Voor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur; kunt Buitenu bellen met Alphega apotheek deze openingstijden: 0321-312702. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. DIERENARTS: 0321-312152

VERZEKERINGEN ONROEREND-

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK GOED HYPOTHEKEN MORGENLAND: 0321-700207 BELEGGINGEN Bij bevallingen en spoedVERZEKERINGEN 06-21588775 PENSIOENEN ONROEREND-

GOED DE REDE 12 - Dronten: POSTBUS 83 - 8250 AB Verloskundigen 0321-382473. DRONTEN TELEFOON 0321-313774 Bij bevallingen en spoedHYPOTHEKEN 06-53659191 BELEGGINGEN FAX 0321-312611 PENSIOENEN

DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3 3


jubileum.

26 juli : Fietsen met de gezamelijke vrouwen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van 11.00 uur tot 17.00 uur mogen vrouwen verenigingen Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas 15 aug : Seniorenmiddag de coureurs in verschillende specmet romans en informatieve boeken vullen, voor € 7,50 een plastic tas met 23 aug : Fietsen met de gezamelijke taculaire klassen hun rijkunsten vrouwen verenigingen jeugdboeken. laten zijn op het Van Werven 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 sept : Bijeenkomst Anbo Circuit aan de Biddingringweg in De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, 11 sept : ledenavond Passage Biddinghuizen. De autocross is 12 sept : Afdelingsavond Vrouwen van nu Swifterbant en Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl 19 sept : Seniorenmiddag speciaal voor het jubileum uitge19 sept : ZijActief lezing Ans Schrijer breid met een duo-race en er wordt 25 sept : Bijeenkomst Anbo geeindigd met een nieuw in het 25 sept : IVN viert “het jaar van de bij” met een lezing in het Koetshuis leven geroepen caravanrace. In en 03 okt rondom een tent kunt u genieten t/m 7 okt: Najaarsfeestweek Koetshuis 04 okt : Open dag Scharrelberg van een uitgebreid assortiment aan 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting in het versnaperingen en er zullen veel Na 34 jaar in het onderwijs, waarvan 28 jaar op De Wingerd gewerkt Koetshuis. extra aktiviteiten zijn voor jong en 09 okt : ledenavond Passage te hebben, gaat juf Riet met pensioen. 09 okt : Bijeenkomst Anbo Openingstijden do 08.00-20.00 uur oud,zoals een bungee trampoline, 10 okt : Afdelingsavonduur Vrouwen van nu ma 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 een V8-buggy, race simulator en 10 okt : ZijActief workshop Wij willen dit niet ongemerkt voorbij latendigaan. Tijdensuur de receptie 08.00-20.00 zat 08.00-20.00 uur een klimwand en voor de aller14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis willen we u de gelegenheid geven haar wo de 08.00-20.00 hand te schudden. De uur zo 16.00-19.00 uur 17 okt : Seniorenmiddag kleinsten een springkussen en receptie wordt gehouden op vrijdag 13 juli van 16.00uur tot 17.30uur. 23 okt : Bijeenkomst Anbo schminken. 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen van nu 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na 2 09 nov : Boekenmarkt zon en zegen 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen Een zeer geschikte "UIT-TIP" voor 11 nov : Benefietconcert in Colombinehuis een ieder die op zoek is naar 13 nov : Bijeenkomst Anbo 13 nov : Ledenavond passage spanning, sensatie, spektakel en 13 nov : IVN lezing over bevers plezier! Staatsbosbeheerruimte Z60 17 nov : Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 21 nov : Seniorenmiddag 27 nov : Bijeenkomst Anbo Staalwijk 8a , 8251 JX Dron ten 11 dec advent/kerstavond Passage T. 0321 - 31 39 APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: Verlengde baan 8, 8256 HB ::Biddinghuizen COMPOSTING 31 11 dec Bijeenkomst Anbo E. info@komp 0321-332575. leetreclame .nl SYSTEMS 12 dec : Seniorenmiddag 0321-331115 HUISARTSENPRAKTIJK: W W W.KOMPL 14 dec : Kerstmarkt Gicom BV EE TRECLAM www.rosehairstyling.nl 0321-331414. E. NL 19 dec : Afdelingsavond Vrouwen van nu Oogstweg 9 TANDARTS: 0321-331070. 19 dec SB: ZijActief kerstavond 8256 BIDDINGHUIZEN

Afscheid juf Riet

Maakt

Te l e f o o n n u m m e r s

FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK Specialist VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en in: spoed: 06-53659191. polyesterhars, CHIROPRACTIE: 0525-651810. epoxyhars, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555. plamuren & Noorderbaan 46 Biddinghuizen Tel: 0321 33 11 67

Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

FRENCH MANICURE…

materialen voor

THUISZORG ICARE kunstnijverheid WWW.WILSOR.NL Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 Zonne-Energie uur: met Zonnepanelen 0320-233565; inloopspreekuur: donderBuitensport voor iedereen dag 13.00 14.00 uur: 0321-333255. 'uit'totBiddinghuizen Icare Verpleging en verzorging Ecosave 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833sinds voor overige 2001tijden. • Bootcamp Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, • sport en332038 na zwangerschap 0321 8224 ABtijdens Lelystad, 0320-752650 ma. eniorensport t/m• Svrij.: 8.30-17.00 za.: 9.30-16.00 Uw eigen uur, stroom uur• Begeleiding bij burn-out v.a. € bij0,05 Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. • Sportbegeleiding diabetes 08.30 tot www.vitaaloveral.nl 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

GICOM

-APK keuring • Natuurlijke -Onderehoud en mooie reparatiegelakte alle merken nagels, of uw teennagels…! -Lease service -Airco servicemet een mooi • Basislak -Schade reparatie wit randje. -Laswerkzaamheden • Durf uw handen weer te -Accu's,banden en uitlaten laten zien. -Wintersets incl. opslag -2• Wasboxen Nu voor maar € 17,50 en…

Yarden Uitvaartverzekeringen Matthé Vos 06 45 70 2348 Elburgerweg 36 | 8251 RJ Dronten

Kaasboerderij De Polderzoom Tel. 06 228 055 20 | info@polderzoom.nl

www.polderzoom.nl

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Marjo Algemene klachtenlijn Professioneel op en werkdagen: persoonlijk van Diepen 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerken en Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM *Banden AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s 0321-331655 of 331368.Overlijden melden: 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen 24 uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen *Distributieriemen www.jager-uitvaartbegeleiding.nl FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 *Koppakkingen 53371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost 4 Biddinghuizen:

Het setje nagellak krijgt u er gratis bij!!

Noorderbaan 10 Biddinghuizen Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ 0321 - 332484 Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24 www.autofaber.nl

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Zaterdag 09 november tussen 10 en 14 uur Bosch Car Service SRT GRATIS Wintercheck!

PLAATSING BOUWBORD Op donderdag 31 oktober hebben wethouder Ton van Amerongen, oud-voorzitter van stichting MFG 2 Henk Stoer en een aantal kinderen het bouwbord voor het MFG-gebouw in Biddinghuizen onthuld. Op dit bord staat informatie over de betrokken partijen. Bovendien hebben zij de borden onthuld die de kinderen gemaakt hebben. De borden zijn prachtig beschilderd en hebben een plaatsje gekregen aan de bouwhekken. Zo ziet het er tijdens de verbouwing allemaal wat aantrekkelijker uit De onthulling van het bouwbord betekent het officiële startschot voor de ver- en nieuwbouw van een multifunctioneel gebouw voor de inwoners van Biddinghuizen. Omdat er heel veel werk is verzet om tot de realisatie van een gebouw te komen waar Biddinghuizen weer vele jaren mee vooruit kan, hebben de stichting MFG 2 en de Protestantse Gemeente Biddinghuizen besloten om de plaatsing van het bouwbord op een feestelijke manier plaats te laten vinden. Alle relaties en toekomstige gebruikers waren uitgenodigd om dit heugelijke feit mee te komen vieren. In het nieuwe gebouw zullen alle verenigingen en sportclubs die nu actief zijn een plaatsje krijgen. Momenteel wordt er gewerkt aan de verbouwing van de kerkzaal. Op facebook (MFG Biddinghuizen) en Instagram (Infomfg2.nl) houden we u op de hoogte van de vorderingen, volgt u ons al? Heeft u vragen? Neem contact met ons op via het mailadres info@mfg2.nl

Wat gaat het worden? Dikke pakken sneeuw? Gladde wegen? Misschien dat we zelfs weer kunnen schaatsen? We weten het werkelijk niet. Wat wel zeker is, is dat de winter weer voor de deur staat. De eerste kleine speldenprikjes zijn weer uitgedeeld en de eerste voorruiten zijn alweer gekrabd. Daarmee veranderen ook de weersomstandigheden. Dit vraagt om extra aandacht voor uw veiligheid op de weg. Wilt u de kans op bijvoorbeeld slipgevaar zo veel mogelijk verkleinen? Laat uw auto dan goed nakijken en maak een afspraak voor onze Wintercheckdag! Inmiddels is onze Wintercheckdag al een “traditie” in Biddinghuizen. Onder het genot van een beker warme chocolademelk mét slagroom of een ouderwets lekkere kop erwtensoep wordt uw auto door onze monteurs gecontroleerd voor de winter. Oh en de soepkop? Die mag u meenemen, zo denkt u nog eens aan ons! Uw auto wordt onder andere gecheckt op de volgende onderdelen: • Banden en bandenspanning • Remmen • Airco • Ruitenwissers • Vloeistoffen • Accu Wij adviseren u om een afspraak te maken, maar uiteraard kunt u ook zonder afspraak bij ons terecht op 09 november tussen 10 en 14 uur! De kans dat u dan wat langer moet wachten is echter wel groot. Autoschade Dronten Een sterretje in uw voorruit kan door temperatuurverschillen uitgroeien tot een heuse scheur, met alle gevolgen van dien. Tijdens onze Wintercheckdag staan er mensen klaar van Autoschade Dronten. Een sterretje in uw voorruit kan ter plaatse gerepareerd worden, maar ook voor een taxatie van uw schade staan de kundige schadeherstellers uit Dronten voor u klaar! www.autoschadedronten.nl Om gebruik te maken van de gratis wintercheck op onze Wintercheckdag kunt u een afspraak maken door te bellen naar 0321-33 55 90, of online https://www.srtgroep.nl/afspraak-maken.html Met vriendelijke groet, Het team van Bosch Car Service SRT Biddinghuizen

Floor Pol

ONDERSCHEIDEND WONEN!

Daniëlle Wesseling Daniëlle Wesseling Rolande Kempenaar Rolande Kempenaar Floor Pol Rosemiek Harrewijn

T 0321-700207

T 0321-700207

E info@vpmorgenland.nl

Concept | Ontwerp | Uitvoering www.broekhuisstyling.nl Ploegschaar 1c Biddinghuizen

E info@vpmorgenland.nl

IIwww.vpmorgenland.nl www.vpmorgenland.nl

Elke zwangerschap is uniek

5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+ Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparatie van sieraden en horloges.& of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische voet. Evt. via hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende klachten. www.muzitax.nl Bewust door Stratenmaker voor Oprit of Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar terras? stenen 3, leveren. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties van sieraden en horloges. Snoeien is Vakwerk Marc Custers matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Tel. Schoonheidsspecialiste Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 Na een moedig gedragenDeziekte is overleden, www.muzitax.nl www.muzitax.nl Jose Gouwenberg De Kleine Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al al uw uw klussen in ons trouwe lid en muzikaal klussenbegeleidster in en en om om het het huis. huis. Voor Voor vrijvrijNaar de schoonheidsspecialiste, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. het doet je goed en dat voel je! 330616, Voor uit het Duits, 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uitMosselweg het Engels, Engels,3a, Duits, Depositaire Medex. Frans of Russisch belt u CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of Russisch belt u CAW Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Voor Kraamzorg in Biddinghuizen e.o. Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. Ook voor voor proeverijen. www.kraamzorghetmooiewonder.nl nodig 2012Stratenmaker 2 0 voor 0voor 03 of 0 2012 0 Wijnkoperij agvan nade Stratenmaker nodig Oprit of terterDaniĂŤlle Commandeur tel.Oprit Wijnkoperij van de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc www.vandelageweg.nl ras? Ook stenen leveren. Marc 0622636869 www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 06www.kraamzorgkiddo.nl 55797840 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na 55797840 Ria Bron tel.Christelijke 0640770102 vrouwenorganisatie Passage.

Uw advertentie hier?

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten. zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

Uw Uw levensverhaal levensverhaal op op papier. papier. Voor Uw 0321-326533 / 06-11310835 Voor coniferen, coniferen, heesters heesters en en sierlijke sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeFOOTWORX – MEDISCHE PEDICURE De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/0618484711 info@schrijverij.net rink 16, BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd 18484711 info@schrijverij.net Biddinghuizen rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16,inBidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, 0320-288377. diabetische-, reumatische-, spastische-, www.schrijverij.net dinghuizen, tel. tel. 0320-288377. Openingstijden: oncologische en..alle andere risicoOpeningstijden: ma -- 17.00 uur voeten, met13.00 mogelijke vergoeding door ma t/m t/m vrij vrij 13.00 17.00 uur Schoonheidsspecialiste de ziektekostenverzekeraars. Ook voor zat. 08.00 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Jose Gouwenberg cosmetische voetbehandelingen. TT 0321 Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 16 49 49 PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Karincasco Andringavan de nieuwbouw van F 0321 -- 33 22 Het Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 33 22 04 04 BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! Zonneweide 16, tel. 06-50405611, II www.hedibouw.nl Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, enDs het de het doet je goed en dierenpark dat voel je! www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: Bregman tentenveld 19, Depositaire Medex. Mosselweg info@pedicurebiddinghuizen.nl Voor uw en binnen en schilderwerken buiten en EE info@hedibouw.nl binnen buiten Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijnklusvoltooiing. info@hedibouw.nl sauswerken. onderhoudswerkzaamheden. Tel: 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Tevens ook het kwartsen van muren. Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 of mob. 0610172196. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 337030 of mob. 0610172196. Jolanda Aantjes Lubbersen, Bel voor een vrijblijvende offerte Hair-Service Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: teIna's maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk Marc Custers tel. 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Custers Scoutingpad 9 Tuinen Zo!! Mw. C.en de Boer,Tel: De06-55797840 Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, www.inashairservice.nl Videobanden, dia’s dia’s en en lp’s lp’s e-mail: cobydeboer@planet.nl. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. Voor een afspraak belt u overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Quilten uw doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoeft uu de de deur deur Dronten Voor informatie kunt u bellen met: * Deuren - ramen - kozijnen niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering * Bel voor een vrijblijvende offerte! Uw pedicure Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u voor o.a. snel kijkje Website en Tel: 0321-848043 of 06-11017610 voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel Stichting De Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt WWW.GEERTSGLAS.NL zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. 0321-326533 / 06-11310835 bedankt de vele vrijwillioudere en verwaarloosde voet. Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, oudere enTen verwaarloosde voet. gers voor hun inzet en Agrohulp HoffKarin ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Dronten, tel. 0321-312456. Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 06-50405611 enthousiasme. Tevens een Biddinghuizen Info Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) TALPA, Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiTALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845. Wasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl Eiken 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! Eiken wijnvaten wijnvaten en en regentonnen regentonnen NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 ReginaState TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen. ReginaState vatenhandel vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg 17 tel 334825 Bremerbergweg 17 - tel 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Schildersbedrijf J. Buiten ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR

Uw advertentie hier?

Uw advertentie hier?

BLONK Donateur worden?

Schildersbedrijf J. Buiten

JA

Laat uw voeten deskundig verzorgen Baby op Kraamzorg nodig? Baby op komst? komst? Kraamzorg nodig? bij Medisch pedicuresalon ‘’Hellen’’ Bel KIDDO, Bel Kraamzorg Kraamzorg KIDDO,zijn uw Met ruim 20 jaar ervaring tel: 06 40 77 01 02 06 - 40 77 01 02 voeten intel: vertrouwde handen! Meer informatie: www.pedicuresalonhellen.nl Voor al naai en kunt uu Voor al uw uw en verstelwerk verstelwerk of direct eennaai afspraak maken Telefoon: tel:kunt 0321bellen met Mevr.Nijmeijer. bellen met Mevr.Nijmeijer. Telefoon: 333464 Parksingel 34 Biddinghuizen 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

Uw advertentie hier?

familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Oogstweg Kwarts 7 • 825635, SB3893 Biddinghuizen Secretariaat: ED Zeewolde; tel. 036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg Zondag 8www.schaapholland.nl juli 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon Fax 0321-335051 10.00 uur: 0321-335050 Klaas van Denderen www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND N Predikant: ds. Johan de Wit,E tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte S Hofman, R De Veluwse Snees 20, A 8251 AJ Dronten, N H tel. 0321-338685 Kerkdiensten E in het T S Odd Fellowhuis, S specialist in R N De Ketting A aanvang 10.00 polyesterhars, U 6 te Dronten. Dakbedekking, looden zinkwerk, H K uur (tenzij anders T vermeld) epoxyhars,

R O S R IL O Voor uw Dakwerk W al S L IHWA S en onderhoud. specialist in W plamuren & ZondagU 15N juli polyesterhars, onderhouds10.00Kuur: epoxyhars, U kunt vrijblijvend vragen: middelen Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke plamuren &

Bel 06- 2141 Wilsor6645 kunstharsen onderhoudsNoorderbaan 46-48

middelen Turkse Mimar Moskee 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Havenweg 3 Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 46-48 Openingstijden: 14.00 uur tot33 19.00 Fax: 0321 10 74uur 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Contactpersonen: E-mail: 0321 33 11 67 Mustafa Yazici,www.wilsor.nl tel.: Tel: 06-51539221 Fax: 0321 33 10 74 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 E-mail: info@wilsor.nl e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door gePianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting www.wilsor.nl graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, Gemeente tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Dewachten Waard BV werkdag: Vakantieopvang kan tot de volgende Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! Avond-, nachten weekenddienst: verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag 8 juli verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel -- 8256 om of de 0321 331414 De WaardenBV 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 9016, 8256 AN Biddinghuizen, om van van zijn zijn // haar haar giro– giro– of-bankrekening bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan90 8256AN HBBiddinghuizen, Biddinghuizen, Loonwerk grondverzet Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten Bremerbergweg 16 Bremerbergweg 16 Biddinghuizen * Deuren - ramen -Biddinghuizen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 Ruime en Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! www.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! uitlaatmogelijkheden! info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Ruime binnenkennels met Kantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! T. T. 0321-332549 0321-332549 M. M. 06-51107527 06-51107527

We e k e n d d i e n s t e n

groot: automatisch af te laten schrijven. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalgroot: â‚Źâ‚Ź......................................................... ......................................................... automatisch af te laten schrijven. len, m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal eenmaal per jaar geĂŻnd. Tel.vragen 0321-331401 / Fax Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiLoonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Mijn bankrekeningnummer is: is: ........................................................................... ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kring036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! ! " ......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens


Odd Fellows Dronten organiseert bridgedrive voor Hospice DRONTEN – Op zaterdagmiddag 30 november a.s. kunnen alle bridgespelers uit de wijde omgeving van Dronten meedoen aan een bridgedrive in het Denksportcentrum in Dronten. De gehele opbrengst gaat naar het Hospice in Dronten. De Odd Fellows organiseren dit samen met de Algemene Bridge Club Drontne. Vanaf 12.30 uur is de ontvangst en om 13.30 uur starten we met de drive onder leiding van de Algemene Bridge Club. Net als in voorgaande jaren, bridgen de deelnemers in twee lijnen: Een lijn voor thuis - en beginnende bridgers en een lijn voor verenigingsbridgers. Beide lijnen spelen afzonderlijk topintegraal. De verenigingsbridgers spelen deze middag 24 spellen en de thuis- en beginnende bridgers 18 spellen. De kosten bedragen €. 25,00 per paar. De bridgedrive voor het goede doel vindt voor de 8e keer plaats. Dit keer willen we een steentje bijdragen aan het in stand houden van het Hospice in Dronten. Naast betaalde krachten, werken er in het Hospice circa 100 vrijwilligers. Jaarlijks is er ruim € 30,000,- nodig in giften e.d. Graag dragen de Odd Fellows daar met deze bridgedrive aan bij. Bent u of kent u een bridger? Doe mee en geef u op bij Jan Bruins via janwbruins@hetnet.nl Opgave is mogelijk tot en met 25 november 2019.

Waarom neemt deze koperwiek een bad?

Foto: Dirk de Haan

Lezing Diergedrag door IVN Als je door de natuur loopt zie je de vreemdste zaken. Dikwijls hebben die te maken met het een of andere dier. Als u hier meer over wilt weten kom dan op donderdag 21 november naar een lezing over diergedrag en de relatie van dieren met planten. Veel verschillende gedragingen en relaties komen deze avond aan bod o.a. vliegen, vlinders, libellen, vogels, zoogdieren enz. Soms zijn in een keten meerdere dieren en planten nodig om een cyclus rond te krijgen. De lezing wordt gegeven door Dirk de Haan. De bijeenkomst wordt gehouden in basisschool De Aquamarijn, Ketting 16 te Dronten. De avond begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19:30 uur. De toegang is €3,00. Voor donateurs en leden van IVN-afdeling Gemeente Dronten is het gratis.

WC papierverkoop op 9 november Zaterdag 9 november gaat een aantal mensen huis aan huis WC papier verkopen in het dorp en ook aan de buitenwegen. Een aantal jaren geleden gebeurde dit door World Servants, daar zijn dit jaar geen acties voor in Biddinghuizen. Deze keer is de opbrengst van het WC papier voor “Onze Nieuwe Voorhof”. Net zoals eerder dit jaar de grote dienstenveiling komt ook deze actie ten goede aan de verbouw en inrichting van de nieuwe kerkzaal (De Nieuwe Voorhof). De Protestantse Gemeente draagt zelf alle kosten van verbouw en inrichting en daarom organiseert de gemeente verschillende acties om extra inkomsten te genereren. En als alles straks klaar is, zal ook de parochie - net als dat nu al het geval is - vieringen houden in de kerkzaal van de protestantse gemeente. Daarnaast zullen ook diverse verenigingen weer een thuis vinden in de kerkzaal, als oefenruimte of als concertzaal. Het komt dus uiteindelijk ten goede aan het hele dorp. 1 pak WC papier bestaat uit 8 rollen en de prijs ervan is: 1 pak € 2.80, 3 pakken € 8.00 en 7 pakken € 19.00 Het WC papier wordt bij jullie thuis gebracht, makkelijker kunnen we niet maken. Van te voren bestellen? Of andere vragen? Neem contact met de organisatie via actie@pgbiddinghuizen.nl

Sint Maarten maandag 11 november Maandagavond is het weer zo ver in Biddinghuizen. Dan is het 11 november. Sint Maarten. Talloze kinderen gaan dan in de vroege avonduren weer langs de huisdeuren met een versje en een lampion. U kunt ze verblijden met snoepgoed. Dorpsbelangen Biddinghuizen

Gelieve voor koffie/thee een eigen mok mee te brengen.

Uw advertentie hier?

7


Voor alle ouders / verzorgers van de deelnemers: denk eraan op tijd te betalen. Voor de E t/m C is het 55 euro p.p. Voor de F-jeugd is het 30 euro p.p. Voor wie nog niet betaald heeft: het bedrag graag deze adres: week overmaken op rekeningnummerInternet 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal http://www.basvoetbal.nl o.v.v. Jeugdkamp, naam speler en team. Vo e t b a l Teletekst Omroep Flevoland:

Maandag 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur Woensdag 11-jul --------------------Donderdag 12-jul en agenda van BAS Tennis n i sDanny VersteegtNieuws Vrijdag Te n 13-jul 19.30 uur op internet: www.bastennis.nl Zaterdag 14-jul ----------pagina 658. Zondag 15-jul ----------Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal Kantinedienst BAS Maandag 16-jultennis: Liesbeth Luykx 19.30 uur Oranjecamping volgeboekt Dag Tijd Dinsdag Datum 17-jul ----------- Bijz. Uitslagen BAS voetbal zaterdag 2 november Maandag Jan de Ruiter 19.30 uur etiketten!! Woensdag 2-jul 18-jul ----------Nog een paar weken enPasfoto`s dan is het zo ver: op maandag 23 juli start de Dinsdag voor André Smits 19.30 uur Donderdag 3-jul 19-jul ----------Thuis Uit Uitslag tiende editie van het BAS Voetbal Jeugdkamp. Dit jaar is het thema Woensdag 4-jul ----------Vrijdag 20-jul ----------spelerspassen - update BAS 1 Elspeet 1 gehouden 2-2 Donderdag “Oranjecamping” en wordt het kamp in Drenthe. Het ----------Zaterdag 5-jul 21-jul ----------BAS 2 Zwart WitBinnenkort '63 3 4-0 Vrijdag programma is klaar, de bus is geregeld. krijgen alle deel6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur Zondag 22-jul ----------Zeewolde 6 BAS 3 4-0 Al eeneen aantal weken is via de sitebus. van BAS Voetbal te lezen welke Zaterdag nemers programmaboekje in de Maandag 7-jul 23-jul Jeroen Engwerda ----------19.30 uur Hierden JO19-1 JO19-1 2-2 spelers een pasfoto in moeten BAS leveren. Helaas heeft nog maar een klein Zondag ----------Dinsdag 8-jul 24-jul ----------Genemuiden SC JO19 BASdeHet JO19-2 afgelast deelalle hier gehoor aan gegeven. inleveren denk van een Voor ouders / verzorgers van deelnemers: eraanpasfoto op tijd is Maandag 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur Woensdag 25-jul ----------IJVV JO17-2 BAS JO17-1G afgelast Wacht niet meer, anders je de risico dat je te verplicht. betalen. Voor de E t/mteClang is het 55 euro p.p.loop Voor F-jeugd is na hetde Dinsdag Wiebrand Veenstra 19.30 uur Donderdag 10-jul 26-jul ----------BAS JO17-2 VVOG JO17-3 0-9 zomerstop het begin mee kunt spelen. 30BAS euroJO15-1 p.p. niet Voorvanaf wie nog nietVVOG betaald heeft: het bedrag graag deze 11-jul ----------Vrijdag 27-jul ----------JO15-2 5-3 Woensdag week overmaken op rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal ----------Zaterdag 12-jul 28-jul ----------Batavia '90 JO15-3 BAS JO15-2G 0-5 Donderdag Geen geldige pasnaam = nietspeler spelen. o.v.v. Jeugdkamp, en team.JO13-2 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur Zondag 29-jul ----------BAS JO13-1 Hierden 11-1 Vrijdag ----------Maandag 14-jul 30-jul Frank Bes 19.30 uur Zeewolde JO12-2 BAS JO12-1 afgelast Zaterdag Op Dronten het moment van schrijven hebben onderstaande spelers nog geen pas----------Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal Dinsdag 15-jul 31-jul ----------asv JO11-5 BAS JO11-2G 7-4 Zondag zsm doen! foto ingeleverd 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur BAS JO11-1 en zij moeten dit ESC JO11-2 2-2 Maandag 17-jul ----------BAS JO10-2G ESC JO10-4 9-7 Dinsdag BAS JO9-1 Nunspeet JO9-2 geen uitslag Woensdag 18-jul Nieuwe D-pupillen: ----------voor Nunspeet BAS JO9-2 14-4 Donderdag 19-jul ----------Sil BoschJO9-4G Pasfoto`s Meer informatie: Hatto Heim JO8-3 BAS JO8-1 10-2 Vrijdag 20-jul ----------Dirk Bouma spelerspassen - update Daan Moelker, tel: 332902 V o l l e y b a l Swift '64 MO15-1 BAS MO15-1 0-7 Zaterdag 21-jul ----------Stef Bregman e-mail: moelker@solcon.nl Go Ahead K. MO13-1 BAS MO13-1 1-3 Zondag 22-jul ----------Christiaan Burgers Al een aantal weken is via de site van BAS Voetbal te lezen welke Maandag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur Lars Dodde spelers een pasfoto in moeten leveren. Helaas heeft nog maar een klein Dinsdag 24-jul ----------Abdel El Achak deel hier gehoor aan gegeven. Het inleveren van een pasfoto is Woensdag 25-jul ----------Ruben Gort verplicht. Wacht nietBAS te langvoetbal meer, anders loop je risico dat je na de Donderdag 26-jul Programma zaterdag 9 november ----------B B C B i l j a r t Sven Huizinga zomerstop niet vanaf het begin mee kunt spelen. Vrijdag 27-jul ----------Rik Kromhout Thuis Uit Tijd Zaterdag 28-jul ----------Bas van Luenen Geen geldige Hattem 1 pas = niet spelen. BAS 1 14:30 Zondag 29-jul ----------Jorden Muntslag DSV '61 2 BAS 2 12:15 Maandag 30-jul Frank Bes 19.30 uur Roy Peet BAS SDC onderstaande Putten 11 spelers nog geen pas14:30 Dinsdag Op het 3 moment van schrijven hebben 31-jul ----------Leander Touw BAS JO19-2 JO19-3 14:30 B ad min t on foto ingeleverd en zij moeten dit WVF zsm doen! Dagan'tVerkruijssen Harde JO17-1 BAS JO17-1G 10:15 Selim 'tYildiz Harde JO17-2 BAS JO17-2 11:30 Nieuwe D-pupillen: Timothy Zillmer BAS JO15-2G Nunspeet JO15-4 9:00 Sil Bosch Batavia '90 JO13-1 BAS JO13-1 8:30 Meer informatie: Contact: contact: Dirk Bouma Daan Moelker, tel: 332902 Reaal Drontenspelerspas: JO12-1 BAS JO12-1 10:00 Vervanging secretariaat@basjudo.nl Vo l B l euydboa l secretariaat@basjudo.nl Stef Bregman e-mail: moelker@solcon.nl Hulshorst JO11-1 BAS JO11-1 10:15 06-41503424 Henri Bolmer 0321-332827 Christiaan Burgers BAS JO11-2G Nunspeet JO11-4 9:00 Desiree Bosch BasJudo Budo Bas Lars Dodde Wilsum BAS JO10-1 10:00 Afmelden trainingen: Dirk vanJO10-1 Dijk www.basbudo.nl www.basjudo.nl Afmelden Abdel El Achak BAS DVS'33 Ermelo JO10-5 10:30 Dinsdag entrainingen: woensdag Bart JO10-2G van Dongen Woensdag judo: secretariaat Ruben Gort BAS JO9-1 ESC JO9-2 10:30 bij secretariaat Wedstrijdsecr: Milan van der Geest Bwedstrijdsecr: B C B i lj ar t Vrijdag judo: Gert Sven Huizinga IJVV JO9-5M BAS JO9-2 8:45 wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jamie van Houten wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl asv Dronten JO8-2G BAS JO8-1 9:45 Jiu jitsu: Jacco Rik Kromhout NigelMO15-1 Kerkhoff BAS Flevo Boys MO15-2 10:30 Bas van Luenen PeterMO13-1 Knol BAS BUDO: Contact: BAS Harde 't MO13-1 9:00 Jorden Muntslag Marc van Nieuwenhuijzen www.basbudo.nl secretariaat@basbudo.nl Roy Peet Edo Oosting Ba t bi natlo n Trainers: Leander Touw Bsakdem Nieuw judo pak: Danny Schutte Dagan Verkruijssen basbudojudopak@gmail.com Les groep 1 & 2 Daniël Wassenaar. Djaimie Vermeer Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Selim Yildiz Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, 2e Dan Zaaiviool 11, Timothy Zillmer 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Les groep 3 & 4 Dolf Karelsen. Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. Kijk voor alle actuele informatie overcontact: 4e Dan wedstrijden, fluiten en tafelen op de Let op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! Vervanging spelerspas: J u d o www.basbasketball.nl site van BAS-basketball: secretariaat@basjudo.nl 3x GRATIS PROEF LES. Maak een afspraak via: Henri Bolmer 0321-332827 Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal secretariaat@basbudo.nl Desiree Bosch Bas Judo 5 Dirk van Dijk www.basjudo.nl Afmelden trainingen: Woensdag: Bart van Dongen Woensdag judo: secretariaat Techniektraining: Milan van der Geest wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert Les groep 1: 17.00–17.45 uur Jamie van Houten wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu17.45–18.30 jitsu: Jacco uur Les groep 2: Nigel Kerkhoff Peter Knol Wedstrijdtraining: 18.30–19.15 uur Marc van Nieuwenhuijzen (voor geselecteerde judoka’s uit les groep 2 en 3) Edo Oosting Bas ketba l Danny Schutte Les groep 3: 19.15–20.00 uur Djaimie Vermeer Les groep 4:Zaaiviool Sleuteladres: 11, tel; 843262 20.00–21.15 uur Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 trainingen: Afmelden Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. Kijk voor alle actuelebij informatie over wedstrijden,( fluiten en tafelen Woensdag secretariaat@basbudo.nl voor 16.45 uur). op de Let op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! Plantweg 17 site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl

ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR

www.srtgroep.nl

Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal 8

8256 SC Biddinghuizen 0321 - 33 55 90

5


de e ma a Het et ell-

ijd d het et eze e bal al

lke e ein n is is de e

ass-

TTeennnni si s

Nieuws en agenda van BAS Tennis Nieuws en agenda van BAS Tennis op internet: www.bastennis.nl op internet: www.bastennis.nl

Kantinedienst BAS tennis: Kantinedienst BAS tennis: Dag Datum Tijd Bijz. Dag Datum Bijz. Clubheld het Jaar: Maandag 2-jul Jan de Ruiter van Tijd 19.30 uur etiketten!! Maandag 2-jul de Ruiter 19.30 uur etiketten!! Dinsdag 3-julJan André Smits 19.30 uur stem op Dennis! Dinsdag 19.30 uur Woensdag 3-jul 4-julAndré Smits ----------Woensdag 4-jul ----------Donderdag 5-jul ----------Dennis Kloosterman is genomineerd----------als Clubheld van het Jaar! Donderdag 5-jul Vrijdag 6-jul Jan-Roelfterecht, van dermaar Stelt dat 19.30 uur Volgens ons volkomen zien Vrijdag 6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur we graag terug in Zaterdag 7-jul de stemmen!----------Zaterdag 7-jul ----------Zondag 8-jul ----------Zondag 8-jul ----------Maandagmeer 9-jul Christel uur de kans dat hij een geEn....hoe stemmen onze Swagemakers clubheld krijgt,19.30 hoe groter Maandag Christel Swagemakers uuruur heel verzorgd9-jul feest voor de club wint! Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 19.30 Dinsdag 19.30 uur Woensdag 10-jul 11-julWiebrand Veenstra ----------Woensdag 11-jul ----------Stemmen is geheel gratis en kan tot en met 2 december 2019, 12.00 uur. Donderdag 12-jul ----------Donderdag ----------Hierbij om te stemmen: www.clubheldvanhetjaar.nl/dennis-kloosterman Vrijdagde link12-jul 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur Vrijdag 19.30 uur Zaterdag 13-jul 14-julDanny Versteegt ----------Zaterdag ----------Met sportieve14-jul groet, Zondag 15-jul ----------Zondag ----------Maandag 15-jul 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur Annette Fidder-van Asselt Dinsdag 17-jul ----------Dinsdag 17-jul ----------BAS Tennis & Padel Woensdag 18-jul ----------Woensdag ----------Donderdag 18-jul 19-jul ----------Donderdag 19-jul ----------Vrijdag 20-jul ----------Vrijdag ----------Zaterdag 20-jul 21-jul ----------Zaterdag 21-jul ----------Zondag 22-jul ----------Zondag ----------Maandag 22-jul 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur Maandag 23-jul 19.30 uur Dinsdag 24-julJeroen Engwerda ----------Dinsdag 24-jul ----------Woensdag 25-jul ----------Woensdag ----------Donderdag 25-jul 26-jul ----------Donderdag 26-jul ----------Vrijdag 27-jul ----------Vrijdag ----------Zaterdag 27-jul 28-jul ----------Zaterdag 28-jul ----------Zondag 29-jul ----------Zondag ----------Maandag 29-jul 30-jul Frank Bes 19.30 uur Maandag 30-jul 19.30 uur Dinsdag 31-julFrank Bes ----------Dinsdag 31-jul -----------

VVool llel eyybbaal l

Meer informatie: Meer Daaninformatie: Moelker, tel: 332902 Daan Moelker, tel: 332902 e-mail: moelker@solcon.nl e-mail: moelker@solcon.nl

wedstrijdsecr: wedstrijdsecr: wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl

Een leven lang leren Dat je nooit te oud bent om te leren bewijst mevrouw Fong. Als 70-jarige voelt ze zich zelfverzekerder dan ooit nu ze zelf mails kan versturen en kan WhatsAppen met haar kleinkinderen. ‘Mijn leven is veranderd sinds ik ben begonnen bij het Open Leercentrum’, zegt mevrouw Fong. ‘Ik heb de kans gezien en ik heb hem gepakt. Als ik thuis blijf zitten, leer ik ook niks’. Onder begeleiding van vrijwilligers heeft mevrouw Fong leren werken met de computer, haar telefoon beter leren begrijpen en is ze een stuk zelfstandiger geworden. Het Open Leercentrum is er voor jou In het Open Leercentrum bepaal jij wat je wilt leren. Dit kan op allerlei gebieden zoals de computer, het internet, rekenen, theorie examen, maar ook over gezondheid en de samenleving. Vrijwilligers staan klaar om je te helpen. Ook voor het invullen van formulieren of het aanvragen van toeslagen kun je elke dinsdagmiddag langskomen. Moeite met de Nederlandse taal? Dan is het Open Leercentrum er voor jou.

“Liefde” als onderwerp van Schrijfcafé in FlevoMeer Bibliotheek Dronten Onder het genot van een kop koffie of thee je laten inspireren door het boek Vloed van Suzan Smit. Op maandag 11 november kan iedereen van 10.30 tot 13.00 uur zijn of haar pen laten spreken. De kosten voor dit Schrijfcafé zijn 15 euro. Koop snel je kaartje aan de balie of via www.flevomeerbibliotheek.nl.

Ontdekking per pen Elke maand organiseert FlevoMeer Bibliotheek Dronten samen met De Schrijverij een Schrijfcafé. Elk café staat op zichzelf, heeft een eigen thema en is toegankelijk voor wie zin heeft om een keer mee te schrijven. Nieuwsgierig geworden? Kom vooral meeschrijven. Ervaring met of talent voor schrijven is niet nodig. Iedereen kan het. Wel vragen wij om zelf pen en papier mee te nemen.

t onn BBaaddmmi ni nt o

Bas Judo Bas Judo www.basjudo.nl www.basjudo.nl

Het Formulierenhuis van FlevoMeer Bibliotheek Dronten gaat vanaf nu verder onder de naam Open Leercentrum Dronten. Iedereen is welkom om te leren wat hij of zij graag wil leren. Het Open Leercentrum is elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur geopend in de Rode zaal van de Meerpaal.

In Vloed kiest de hoofdpersoon, een vriendin van dichteres Henriette Roland Holst, haar eigen geliefde. Zeer tegen de zin van haar welgestelde vader. Het verhaal gaat over hoop en wanhoop, over het maken van eigen keuzes en over de kracht van de liefde. Per pen gaan we op zoek naar de liefde die we in ons eigen leven tegenkomen, en welke keuzes we daarin maken. Wat betekent geliefd zijn in uw leven?

BBBBCCBBi lijlaj ar tr t

JJuuddoo

Een leven lang leren bij Open Leercentrum Dronten

contact: contact: secretariaat@basjudo.nl secretariaat@basjudo.nl 0321-332827 0321-332827

Opgroeicafé in FlevoMeer Bibliotheek Dronten

Afmelden trainingen: Afmelden trainingen: Woensdag judo: secretariaat Woensdag judo: secretariaat Vrijdag judo: Gert Vrijdag judo: Gert Jiu jitsu: Jacco Jiu jitsu: Jacco

Op dinsdag 12 en 26 november is er weer een Opgroeicafé in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Van 10.00 tot 11.30 uur kunnen ouders/ verzorgers van kinderen tot 4 jaar aanschuiven om ervaringen, tips en verhalen uit te wisselen. Het Opgroeicafé is gratis te bezoeken. De organisatie van het Opgroeicafé bestaat uit FlevoMeer Bibliotheek en De Meerpaal Welzijn.

t baal l BBaasskkeet b Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, Correspondentieadres: Sandra Zaaiviool 11, 8256 ET Biddinghuizen. Tel. Scholtanus, 843262 8256 Biddinghuizen. Tel. 843262 KijkET voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de Kijk alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de sitevoor van BAS-basketball: www.basbasketball.nl site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl

Informatie en ervaringen delen Het Opgroeicafé is een plek waar ouders/opvoeders elkaar ontmoeten, ervaringen delen en informatie krijgen op het gebied van opvoeden en opgroeien. In een ontspannen sfeer, onder het genot van een kopje koffie of thee, is iedereen van harte welkom. Neem je kind gerust mee. Er is speelgoed aanwezig en er zijn mooie prentenboeken om voor te lezen of te lenen. Aanmelden is niet nodig.

5

9

5


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij erde ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling 330616, mob. 06-11218658. n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 verversen GICOM loodgieterswerk Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de nieuwbouw - casco verwarming Plantweg 15 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten LOGOPEDIE: 0321-333493. 0624127084 (0321) 38 60 60 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler moet je zelf controleren *Koppakkingen muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, heb meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding vooren bouw verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix renovatie van: Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. schuren - bewaringen van Teddy Scholten: ‘weet je”.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06woningen - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net e.d. - levering bouwmat. 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net Schilderwerk Beglazing ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom begeleiding voor -APK keuring THUISZORG ICARErevue. Het Revuegezelschap onderdeel ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking - Houtsanering kunnen wevan dede uitgebloeide takken zelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef.met de helft inkorten om zo een stevi-Lease service langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto -Airco service uur: 8085 SG Doornspijk JoseinGouwenberg T 0321 33 revue. 16 49 Er werd soms vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in -een beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: Noorderbaan 19-21 Naar de uschoonheidsspecialiste, F 0321 - 33 04 Mocht tijdens of fietstocht over deal22 Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00een uur:wandeling 0321-333255. geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging dan op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, haar ben ik erin gerold. E340 info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 13 458 Tel: 0321 33 21 46 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker een bepaalde schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833 voortel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen Diëtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

2012 2

Naam:

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

0

0

03 0

2012

0

1-1-2

kn wa bew

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl aliste Rietweg 74, Biddinghuizen, Tel: 0320-288196, www.sabilon.nl

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

installatie service onderhoud

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling

www.wouda.nl

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

MACHTIGINGSCOUPON

ag na 10

............................................................................................................................

Werkplaats focwa normen 0321volgens - 332484 normen Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Gediplomeerde schoonheidsspeci-

Schilderwerk - Beglazing Adres:............................................................................................................................................. Wandafwerking - Houtsanering

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

LEKKERKERKER Autoschade

Schade taxatie, schade reparatie,

Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto beschikbaar. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Belt u naar Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hem zoekt SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles van Hem verwacht.

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25

financiele administraties - ondernemingsplan Handtekening: ......................................................................................................................... DEALER ATAG VERWARMING jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren DEALER ATAG VERWARMING

www.alphabiddinghuizen.nl 9

Een adres waar uw belangen voorop staan Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

Telefoon 0321 - 33 11 45 Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl E-mail: j.looman@hetnet.nl

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Korenmaaier 13-15 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 8256 SK Biddinghuizen

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


Een Sfeervolle Kerstfair! Inner Wheel Dronten nodigt u uit op vrijdag 15 november 2019 van 11.00 - 16.00 uur Feestelijk tafellinnen & leuke cadeaus voor Sint en Kerst Koffie, thee, gebak, bijpraten Neem gerust uw vriendinnen mee. Er is helaas geen PIN aanwezig Locatie: Odd Fellowhuis, De Ketting 6, 8251 LD Dronten Contactpersoon: Geralda Zwaneveld | 0647400151 Opbrengst is bestemd voor onderstaande doelen: Speel- en beleeftuin ‘De Roode Draak’ te Biddinghuizen en Stichting Hulphond de entree is gratis

Een Impressie

11


In vogelvlucht: de schijnaardbei Ik stelde mijzelf de vraag wat er nu nog als kruidenvegetatie zou bloeien langs de bosrand. Nu viel het mij op dat langs de bosrand langs De baan een kruipplantje groeit dat wel heel erg veel lijkt op de aardbei.

Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week ALS DE ZON ONDERGAAT, NEEMT ZE DE SCHADUW VAN DE DAG MEE. Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508 Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Woensdagavond 13 november is de Najaarsvergadering van Dorpsbelangen in het Koetshuis, aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom, ook indien u niet lid bent. Noteert u alvast de datum? Het bestuur van Dorpsbelangen. Rolita Verón en haar pony Esmee werden op 1 november eerste tijdens de ponyspringwedstrijd bij de Heuvelruiters te Wezep. Van harde gefeliciteerd Rolita!

Er zijn 2 soorten bosaardbeien namelijk de bosaardbei en de schijnaardbei. Er zijn een aantal duidelijke verschillen tussen beide: • De bloesem van de schijnaardbei is geel in plaats van wit • De aardbeitjes van de schijnaardbei staan omhoog, terwijl de bosaardbei duidelijk hangt. • Het kroontje van de schijnaardbei is veel groter. De schijnaardbei doet mij denken aan de aardbei die we kennen van de volkstuin echter is deze veel kleiner. En de smaak van de schijnaardbei is flauw en smaakloos. Valt dat even tegen. Denk je zo laat in het seizoen nog te genieten van een aardbeitje is deze helemaal niet lekker van smaak. De plant is als sierplant geïmporteerd uit Azië en nu niet meer weg te denken uit onze bosstroken. De plant voelt zich thuis langs vochtige, beschaduwde bosranden. Ze vermeerderen zich door uitlopers. Als ze op de goede plek staan heb je zomaar ineens een groen tapijt. Mocht je de plant in je eigen tuin aanplanten let dan wel op want het kan een woekeraar zijn. Dick van de Graaf

Eenmalig Repair Café in Dronten 16 november Om ook Drontenaren warm te maken voor de zegeningen van een Repair Café organiseert het Repair Café Biddinghuizen eenmalig een Repair Café in Dronten in het winkelcentrum SuyderSee op zaterdag 16 november. Het doel is om te laten zien wat er gebeurt in een Repair Café, wat er gerepareerd kan worden en wat de mogelijkheden zijn. Bezoekers kunnen niet alleen komen met hun defecte spullen, maar ook onderzoeken of zij hun technische knobbel kunnen inzetten als vrijwilliger. Biddinghuizers kunnen familie, kennissen, collega’s die in Dronten wonen wijzen op deze mogelijkheid: 16 november van 10-12 uur in de winkel van het Energieloket, de Reling 5. De organisatie is mogelijk dankzij de Natuur en Milieu Federatie Flevoland.

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

prik bord!