Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 44 27

WWW.BACTUEEL.NL

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 38 JAARGANG weeknr:

40 jarig jarig 40 Biddinghuizen, 25 oktober 2019

02 juli 29 02 OKTOBER juli 2012 2012 2019

Boekverkoop in bibliotheken Boekverkoop

jubileum jubileum Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te te leen leen in in de de Hallo lieveOp kinderen in Biddinghuizen bibliotheken maar ook te koop. De boeken variëren van romans tot

Zaterdag 77 juli juli viert viert ACV ACV bibliotheken maar ook te koop. De boeken variëren van romans tot Zaterdag kunstboeken totnaar kinderboeken. Prima geschikt om mee te op kunstboeken tot kinderboeken. Prima mee te nemen op Het is bijna zover, we zijn onderweg de stoomboot Nederland en hopengeschikt jullie opom zaterdag 16nemen november de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig met de vakantie. vakantie. weer allemaal te zien. We zijn zo benieuwd of jullie dan aan de Kade staan. Jullie zijn natuurlijk wat groter geworjubileum. jubileum. den, maar ik weet zeker dat we je nog wel herkennen. De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van 11.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uur mogen De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van Dronten geldt echter echter een speciale actie: voorschatkist 5,- kunt kunt een tas Het 11.00 schip is volgeladen met mogen pepernotenDronten en cadeautjes, en weeen hebben zelfsactie: een echte aanuu boord. Waarom geldt speciale voor €€ 5,een plastic plastic tas de coureursininverschillende verschillende specspecde metromans romans en informatieve informatieve boeken vullen, voor 7,50 een een tas met wecoureurs de schatkist meehebben naar Biddinghuizen blijft nog even eenboeken verrassing, maar het€€ 7,50 heeft ietsplastic te maken met met en vullen, voor plastic tas met taculaire klassen hun rijkunsten taculaire klassen hun rijkunsten “Hoog bezoek”. jeugdboeken. laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven jeugdboeken. laten Circuit aan de de Biddingringweg Biddingringweg inen zij heeft mij verteld dat ze 16 Circuit aan in Ik heb Rita deze week gesproken De boekverkoop boekverkoop isis tijdens tijdens openingstijden openingstijden in in de de bibliotheken bibliotheken Dronten, De Dronten, Biddinghuizen. De autocross autocross november aan de De Kade staat om de op te wachten. Ze heeft alvast Zie www.flevomeerbibliotheek.nl Biddinghuizen. isisbootSwifterbant en Biddinghuizen. Biddinghuizen. Swifterbant en Zie www.flevomeerbibliotheek.nl speciaal voor het jubileum jubileum uitgeeen filmpje gemaakt, die jullie allemaal kunnen zien op de facebookspeciaal voor het uitgebreidmet met een duo-raceen enererwordt wordt pagina vaneen Sinterklaasintocht Biddinghuizen en van Stichting de IJsbreid duo-race vogel. Vraag je een aan of in mama geeindigd met eenpapa nieuw in het hetof ze dit filmpje voor jullie willen geeindigd met nieuw opzoeken? leven geroepen caravanrace. In en leven geroepen caravanrace. In en rondom een een tent tent kunt kunt uu genieten genieten Afscheid juf Riet rondom Afscheid De zijn aan het oefenen om vanpieten eenuitgebreid uitgebreid assortiment aanstraks met jullie te kunnen dansen. van een assortiment aan versnaperingen en en erer zullen zullen veel veel versnaperingen Na34 34jaar jaar in in het het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvan 28 28 jaar jaar op op De De Wingerd Wingerd gewerkt Deze liedjes hoor ik hele jong dag: en Na gewerkt extraaktiviteiten aktiviteiten zijndevoor voor extra zijn jong en Welkomstdans te hebben, gaat juf Riet met pensioen. • Danspiet & Raak - De Sinterklaas te hebben, gaat juf Riet met pensioen. oud,zoals een een bungee bungee trampoline, trampoline, oud,zoals • Rommelpiet – Sinterklaas Skippybal een V8-buggy, V8-buggy, race simulator simulator en en een race • Danspiet - Pietengym Wij willen willen dit dit niet niet ongemerkt ongemerkt voorbij voorbij laten laten gaan. gaan. Tijdens Tijdens de Wij de receptie receptie een klimwand en voor de allereen klimwand en voor de allerwillen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De kleinstenjullie eenook springkussen en kleinsten een springkussen en Oefenen mee? receptie wordt wordt gehouden gehouden op op vrijdag vrijdag 13 13 juli juli van van 16.00uur 16.00uur tot tot 17.30uur. receptie 17.30uur. schminken. Het klinkt allemaal heel gezellig. schminken. Eenzeer zeergeschikte geschikte "UIT-TIP" voor Wij varen nog even"UIT-TIP" door en laten snel weer iets van ons horen. Een voor een ieder ieder die die op op zoek zoek isis naar naar een Groeten van Sinterklaas. spanning, sensatie, spektakel en en spanning, sensatie, spektakel plezier! plezier!

AAggeennddaa 07 07 juli juli 10 10 juli juli 2 nov 11 juli juli 711nov 18 18 juli juli 26 juli 26 juli 14 14 aug aug 9 nov 15 aug aug 915nov 23 23 aug aug 13 nov 05 sept 05 sept 11 11 sept sept 11 11 sept sept 12 12 sept sept 16 19 sept 19 nov sept 19 sept 19 nov sept 20 25 25 sept sept 25 sept 20 25 nov sept

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones :: Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen : vrouwen Repair Café verenigingen :: Open dag Open dag Scharrelberg Scharrelberg O ntspanningssessie 20.10 - 21.15 ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: Fietsen met uur, baanmet 32de bijgezamelijke Cesartherapie Fietsen de gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen Animee. verenigingen :: Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke verenigingen : vrouwen WC papier verkoop huis aan huis. vrouwen verenigingen :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag Najaarsconcert Maris Sonores ::: Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen verenigingen : vrouwen N ajaarsvergadering Dorpsbelangen :: Open dag Scharrelberg Open dag Scharrelberg in het Koetshuis aanvang 20.00 uur, :: Bijeenkomst Anbo Bijeenkomst Anbo :: ledenavond ledenavond Passage inloop 19.30Passage uur. :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu Sinterklaasintocht ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: ZijActief lezing Schrijer ZijActief lezing Ans Ans Schrijer Seniorenmiddag in de Voorhof :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo ::: IVN viert “het de met Z ijaktief IVN viertGezamenlijke “het jaar jaar van vanavond debij” bij”met met een lezing inin het een lezingBrandsma het Koetshuis Koetshuis Margriet

03 03 okt okt t/m 77 okt: Koetshuis 5t/m dec O ntspanningssessie 20.10 - 21.15 okt:: Najaarsfeestweek Najaarsfeestweek Koetshuis 04 okt dag Scharrelberg 04 okt :: Open Open dag Scharrelberg uur , baan 32 bij Cesartherapie 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting 07 okt : Interreligieuze Ontmoetingininhet het Koetshuis. Animee. Koetshuis. 09 okt : ledenavond Passage okt :: ledenavond 709dec Repair Café Passage 09 09 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 10 okt : Afdelingsavond Vrouwen 710dec Winterfair okt : Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 10 okt : ZijActief workshop 10 okt : ZijActief workshop 7 dec : Benefietconcert Lichtjestour in Colombinehuis 14 okt : 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 17 okt 17 dec okt :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 10 Kerstviering Passage 23 23 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 11 dec : Zijaktief Van advent tot driekoningen 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen van 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen vannu nu 09 nov : Boekenmarkt zon 09 nov : Boekenmarkt zon en en zegen zegende 13 dec K erstconcert Vrouwenkoor 10 10 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen Paradijsvogels, De Voorhof 11 inin Colombinehuis 11 nov nov :: Benefietconcert Benefietconcert Colombinehuis 13 Anbo 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Aanvang 20.00 uur entree 5 euro p.p 13 13 nov nov :: Ledenavond Ledenavond passage passage 13 nov 18 Seniorenmiddag in de Voorhof 13 dec nov ::: IVN IVN lezing lezing over over bevers bevers Staatsbosbeheerruimte Z60 Staatsbosbeheerruimte 18 dec : K erstavond Vrouwen van Z60 Nu, met 17 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen Martine Dubois 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 21 nov 21 dec nov ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 22 Zon en Zegen: Kerstzangavond in de 27 27 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 11 dec : advent/kerstavond Passage Voorhof. Aanvang 19.00 uur 11 dec : advent/kerstavond Passage 11 dec : Bijeenkomst Anbo 11 dec : Bijeenkomst Anbo 12 dec : Seniorenmiddag 12 dec : Seniorenmiddag 14 14 dec dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt 19 19 dec dec :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu 19 dec : ZijActief 19 dec : ZijActief kerstavond kerstavond

Onthulling bouwbord Op donderdag 31 oktober wordt op feestelijke wijze het bouwbord onthuld. Een mijlpaalwaar we met genodigden graag bij stilstaan. De kinderen van de scholen hebben hun steentje bijgedragen en mooie borden gemaakt. Deze borden worden dan ook voor iedereen zichtbaar.

Zonne-Energie Zonne-Energie met Zonnepanelen 'uit' Biddinghuizen 'uit' Biddinghuizen Het bord krijgt een prominente plaats op het kerkplein en zal u vast opvallen. Ecosave Dit betekent Ecosave dat we weer een stap verder zijn in de realisatie van een multifunctioneel gebouw. sinds 2001 sinds 2001 Op facebook (MFG Biddinghuizen) en Instagram (Infomfg2.nl) houden we u op de hoogte van de vorderingen, 0321 332038 0321 volgt u ons al? 332038 Uweigen eigenstroom stroom Uw Heeft u vragen? Neem v.a. € 0,05 v.a. € 0,05contact met ons op via het mailadres info@mfg2.nl Er wordt achter de schermen door alle betrokkenen hard gewerkt en eindelijk kunnen we dit met iedereen delen. met Zonnepanelen

FRENCH FRENCH MANICURE… MANICURE…

Heeft u agendapunten?

•• Natuurlijke Natuurlijke mooie mooie gelakte gelakte Geef ze aan ons door. nagels, of uw nagels, of uw teennagels…! teennagels…! •• Basislak Basislak met met een een mooi mooi wit wit randje. randje. •• Durf Durf uw uw handen handen weer weer te te laten zien. laten zien. •• Nu Nu voor voor maar maar €€ 17,50 17,50 en… en… Het Het setje setje nagellak nagellak krijgt krijgt u u er er gratis gratis bij!! bij!! Be Be Beautiful Beautiful Dreef Dreef 65 65 8256 8256AZ AZ Biddinghuizen Biddinghuizen 06 06 -- 53 53 62 6262 6224 24


2012 2

0

0

03 0

2012Telefoon 0 ag na 20321-335051 Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen 0321-335050 www.schaapholland.nl 035-6245555. Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, hebwww.schaapholland.nl meegedaan met een song-

Te l e f o o n n u m m e r s Te l e f o o n n u m m e r s

Jeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands -APK keuring spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 -Onderehoud en reparatie alle merken van Teddy Scholten: ‘weet je�. De rest zong in het Engels. Met de gitarist -Lease service R EN uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We-Airco vormden The ThreeSblues, N Toos, service OAR 0320-233565; inloopspreekuur: R ENdonder-APK keuring 0321-332575. Bij ons altijd S ik en Ruud ter Weyde ( bekend van studio sport en langs de lijn) S -Schade reparatie E en waren R O R enH reparatie merken HUISARTSENPRAKTIJK: dag-Onderehoud 13.00 totL 14.00 uur: 0321-333255. S alle N zomer/wintercheck gratis A S -Laswerkzaamheden Iservice TO R E bestaan al R onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, 0321-331414. -Lease H S S A L S Icare Verpleging enspecialist verzorging in APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: -Accu's,banden en uitlaten O I W T R N H L TANDARTS: 0321-331070.jaar in Hilversum. -Airco service langer dan vijfentachtig Het zijn accordeonspelers. trad S 0321-332575. A I745 S Tincl. specialist inIk uur, APK 29,50 all polyesterhars, U 0522-279 07.00 tot in 23.00 -Wintersets opslag W N Svan Hspecialist FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: 06-28847141 FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. K in soms L -Schade reparatie HUISARTSENPRAKTIJK: W vrij veel op in Hilversum en zat in Huizen al in een revue. Er werd I Toverige polyesterhars, N epoxyhars, U -2 Wasboxen 0900-8833 voor tijden. LOGOPEDIE: 0321-333493. polyesterhars, KU S -Laswerkzaamheden specialist in 0321-331414. epoxyhars, plamuren & door Airco service Nzat al in K geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ik -Accu's,banden ze.W Toos deLEEF: revuePlaats en GROEPSPRAKTIJK Icare 1, epoxyhars, en uitlaten polyesterhars, U TANDARTS: 0321-331070. plamuren & onderhoudsK VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin 0321-332083. gerold. -Wintersets incl. opslag plamuren & 10 Noorderbaan epoxyhars, FYSIOTHERAPIE: 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. onderhoudsmiddelen Reparatie en onderhoud 0321-382473. Voor bevallingen en en Wasboxen onderhoudsLOGOPEDIE: 0321-333493. plamuren & t/m-2vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 middelen spoed: 06-53659191. Wilsor kunstharsen Biddinghuizen alle merken middelen GROEPSPRAKTIJK onderhoudsMet de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. Noorderbaan 46-48 de Wilsor kunstharsen VERLOSKUNDIGEN: Wilsor kunstharsen middelen 0321 - 332484 Noorderbaan 10 8256 PR Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: NOOD: Noorderbaan 46-48 Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. Nederlands fietsroute georganiseerd langs de grenzen vanuit Amersfoort Noorderbaan 46-48 0321-382473. Voor bevallingen en Wilsor kunstharsen Tel: 0321 33 11 67 035-6245555. PR Biddinghuizen Biddinghuizen 8256 PR spoed: 06-53659191. 08.30regen totwww.autofaber.nl 11.00 uur:8256 0321-312881. naar Den Helder over de Afsluitdijk. Veel en lekke banden. Die 1700 Noorderbaan 46-48 Biddinghuizen Fax: 0321 33 10 74 Tel: 0321 33 3311 1167 67 Tel: 0321 CHIROPRACTIE: 0525-651810. 8256 PR Biddinghuizen werk: maandag km had ik zelf eersteNOOD: gereden. Ik Maatschappelijk stond nog0321 wel eens in0321 de krant alsvan de E-mail: info@wilsor.nl THUISZORG ICARE Fax: 0321 3310 1074 74 0321 33 PSYCHISCHE EN als SOCIALE 332484 Tel: 33 11 67 Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag centr.heel telef. E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.wilsor.nl 035-6245555. Fax: 0321 33 10 74 Jeugdgezondheidszorg spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot tot 12.00 12.00 van 13.30-14.30 www.autofaber.nl uur. Ditinfo@wilsor.nl zijngezeten. zowel www.wilsor.nl E-mail: www.wilsor.nl Telefoon 0321-388 fers en lijnen neer910 en ben regelmatig door de Rijkspolitie achterna uur:

DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM GICOM

COMPOSTING COMPOSTING GICOM Schilder SYSTEMS SYSTEMS

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

NRPSOHHWUHFODPHQO

Wandafw

Gicom BV BV Gicom

Oogstweg99 Oogstweg COMPOSTING 8256SB SBBIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 8256 SYSTEMS Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Gicom BV

Belt u naar

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Mobiel Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

06 13 3

VERON ADMINI

financiele administrati -APK -APKkeuring keuring -Onderehoud alle -Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas jaarrekeningen -Lease -Leaseservice service -Airco service -Airco service -APK keuring Een adres waar uw b -Schade -Schadereparatie reparatie -Onderehoud en reparatie alle merken Plein 5 - 8256 AZ BIDD -Laswerkzaamheden -Laswerkzaamheden -Lease service -Accu's,banden Tel.: (0321) 330120 / 33 -Accu's,banden enuitlaten uitlaten -Airco service en -Wintersets incl. -Wintersets incl.opslag opslag -Schade reparatie -2 -2Wasboxen Wasboxen -Laswerkzaamheden

THUISZORG ICARE inloop spreekuren als telefonische Inloopspreekuur in Educatief Centrum: www.wilsor.nl 0320-233565; inloopspreekuur: donderdonderJeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuren: 0321-333377. elke dinsdag van 13.00 –0321-333255. 13.30 uur dag 13.00 tot uur: 0321-333255. Biddinghuizen: istotoverleden in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu spreekuur ma.14.00 t/mToen vrij. Toos 09.30 12.00 DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ Icare Verpleging en verzorging DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot uur: installatie service onderhoud zijn nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 745 inloopspreekuur: van 07.00 tot 23.00 uur, 23.00 uur, 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m 0320-233565; donderdat daar komRQWZHUS je verder 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO09.00 FRORUVtotEHXUVZDQGHQ Ă \HUmee ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. 17.00 uur: 0320-237666. Thuiszorgwinkel LEEF: Plaats Plaats 1, 1, vrij. ue. De Waard BV Icare Verpleging Icare en verzorging Yarden Uitvaartverzekeringen n elektrotechnisch EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS -Accu's,banden en uitlaten Yarden Uitvaartverzekeringen De Waard BV 8224 AB 745 Lelystad, 0320-752650 installatie service onderhoud 0320-752650 ma. De Waard -Wintersets incl. opslag 0522-279 van 07.00 tot 23.00 ma. uur, BV lichten krachtinstallaties Noorderbaan 10 Noorderbaan 10 Wil je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN -jeKLACHTENLIJN De Waard BV -2 Wasboxen 0900-8833 voor overige tijden. beveiliging daar kom verder mee uur of beroemd. Iedereen heeftPlaats een verhaal. Mail klachtenlijn dan naar Biddinghuizen Biddinghuizen Thuiszorgwinkel Icare LEEF: 1, Algemene op werkdagen: telecommunicatie Loonwerk en grondverzet grondverzet Yardenn elektrotechnisch Uitvaartverzekeringen Gezinszorg: spreekuur ma. t/m t/m vrij. vrij. Loonwerk en in 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. 388220. hermaloohuis@kpnmail.com databekabeling Loonwerk en grondverzet Noorderbaan 10 tot8.30-17.00 11.00 ag uur: na 0321-312881. 0321 201208.30 0vrij.: 3 lichten krachtinstallaties 0321-312881. 0321 -- 332484 332484 MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m uur, za.: 9.30-16.00 Loonwerk en /grondverzet tste Maatschappelijk n DRONTEN: werktuigbouwkundig Tel. Fax0321-333189 0321-333189 werk:maandag, maandag beveiliging Maatschappelijk maandag van van POLITIEBURO werk: Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax uur Biddinghuizen www.autofaber.nl *Olie verversen loodgieterswerk www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur enenwoensdagmiddag Tel. 8844. 0321-331401 / Fax 0321-333189 glo dinsdag, telecommunicatie woensdagmiddag donderdag vrijdag Gezinszorg: spreekuur ma. van t/m vrij. 0900Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 verwarming van uur. Dit zijn zijn zowel zowel SENIOREN databekabeling *Banden de 9.00-10.00 08.3013.30-14.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. 0321 - 332484 INFORMATIELOKET uur. Dit zijn telefonische luchtbehandeling inloop spreekuren als maandag telefonische telefonische n werktuigbouwkundig Maatschappelijk werk: van Spreekuur di. het spreekuren. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Accu’s 0321-333377 koeling spreekuren: www.autofaber.nl *Olie loodgieterswerk 9.00-10.00 0321-333377. uur enverversen woensdagmiddag DiĂŤtist: afspraken*Remmen ma. 09.00 tot 09.00 tot 316899. verwarming aar www.wouda.nl van 13.30-14.30 uur.t/mDitvrij.zijn zowel *Banden 12.00 telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m St. verliezenverwerken Flevoland luchtbehandeling inloopuur; spreekuren als telefonische me *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten vrij. 09.00 tot0321-333377. 17.00 uur: 0320-237666. 0320-237666. 0321-331377 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling spreekuren: op. 84 (0321) 38 60 60 dragen ziekte is overleden, 2 *Koppakkingen DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot DE ZONNEBLOEM installatie service installatie service onderhoud onderhoud *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN www.wouda.nl *Banden KLACHTENLIJN 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m PROTESTANTSE GEMEENTE ninmuzikaal begeleidster Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: AFD. BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee *Distributieriemen vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. De Noord 35 8251 GK Dronten BIDDINGHUIZEN aat 388220. *Accu’s Noorderbaan 88, PR Biddinghuizen 0321-331655 of 331368. n nelektrotechnisch (0321) 38 608256 60 Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, elektrotechnisch hts binnen en buiten schilderwerken POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: installatie service onderhoud GEMEENTE lichtdominee@ 2 tel. behangen 0321 - 333310, fax.DE0321 - 330101Tel: 0321-848658, licht-en enkrachtinstallaties krachtinstallaties Oogstweg VAN 8844.DRONTEN - KLACHTENLIJN DIERENAMBULANCE Joke 0900v/d Meij * glasvezel * sausen was beveiliging Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar *Remmen kom je verder mee protestantsegemeentebiddinghuizen.nl beveiliging SENIOREN INFORMATIELOKET INFORMATIELOKET Schilderwerk Beglazing SENIOREN DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen telecommunicatie 388220. di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Jolanda Aantjes - Lubbersen, or- Spreekuur telecommunicatie *Distributieriemen Bel voor een vrijblijvende offerte Spreekuur n elektrotechnisch 13.00u 14.00u de uur: Spreekuur di. en do. 9.30 totop 11.30 databekabeling POLITIEBURO DRONTEN: Wandafwerking -totHoutsanering Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06tel. 06-48462307 Biddinghuizen 316899. dus Schade taxatie, schade reparatie, licht- en krachtinstallaties Tel: 0624127084 316899. ssen en wensen de familie woensdag in Het Koetshuis: 09008844. Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen werktuigbouwkundig St. verliezenverwerken Flevoland beveiliging 53371293 St. verliezenverwerken Flevoland uitdeuken zonder spuiten, leenauto Mijn SENIOREN e-mail: cobydeboer@planet.nl. childerwerk -INFORMATIELOKET Beglazing Autoreparatiebedrijf 0321 388 710 *Olie loodgieterswerk Autoreparatiebedrijf *Olie verversen verversen loodgieterswerk 0321-331377 telecommunicatie en Gods kracht toe. 0321-331377 beschikbaar. Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Spreekuur Wijkagent Wijkpost woverwarming verwarming DE ZONNEBLOEM databekabeling Wandafwerking - Houtsanering DE ZONNEBLOEM Zondag 8 juli*Banden *Banden Poolse medewerkers nodig‌?? 316899. Schade taxatie, reparatie, ltuitu naar Giennes Bies luchtbehandeling Ploegschaar 7,schade 8256 SM Biddinghuizen luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen: AFD. BIDDINGHUIZEN n werktuigbouwkundig 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, St. verliezenverwerken Flevoland Aleksandar Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! *Accu’s koeling Aleksandar uitdeuken zonder spuiten, leenauto *Accu’s 0321332387. 0321-331655 331368. koeling Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 0321-331655 of 331368. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen loodgieterswerk biel 13 340 van 458 of - Tel: 0321 - 33 21 46 woensdag: en 06 bestuur 13.00-14.00 uur. 0321-331377 GICOM Dronten Oogstweg 22 met: beschikbaar. DIERENAMBULANCE *Remmen Voor informatie kunt u bellen Oogstweg www.wouda.nl verwarming DIERENAMBULANCE VAN DE DE *Remmen DIERENAMBULANCE www.wouda.nl DE ZONNEBLOEM VAN *Banden Heilig Avondmaal viering wenorganisatie Passage. u naar Giennes Bies AFD. DIERENBESCHERMING. luchtbehandeling O. ten Hoff tel 0591-549094 / DIERENBESCHERMING. AFD. Ploegschaar 7,Biddinghuizen 8256 SM Biddinghuizen AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen *Distributieriemen REGIO LELYSTAD De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing *Distributieriemen De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten Aleksandar bij *Accu’s koeling COMPOSTING FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ 0321-331655 331368. Tel. (0321) 330655, Faxten (0321) 06-51558557 L. Hoff 330691 tel FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel: 0624127084 (0321) el 06 1306-36293327 340 458 Tel: 0321 33 21 Tel: 0624127084 /of144 RED DDQKDQJZDJHQV EEN DIER (0321)38 3860 6060 60 *Koppakkingen YODJJHQ EHOHWWHULQJ SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH *Koppakkingen ‘NORBERTUS’ 53371293 DXWREHOHWWHULQJ IXOO VAN ZUDSDEUDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ verSYSTEMS Oogstweg 2 ZLM]HULQJ R.K. PAROCHIE DIERENAMBULANCE 53371293 Wandafwerking Houtsanering 0321-326533 / 06-11310835 *Remmen www.wouda.nl ADMINISTRATIEKANTOOR DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Gicom IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH DIERENBESCHERMING. AFD. de DXWREHOHWWHULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen *Distributieriemen dministraties -EHOHWWHULQJ ondernemingsplan De Noord 35 8251 GK Dronten YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Oogstweg 9 EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Biddinghuizen: YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Biddinghuizen: Biddinghuizen ngs Tel: 0624127084 (0321) 38 60 60 gen - belastingaangiften particulieren Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH 8256 SB BIDDINGHUIZEN YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ *Koppakkingen woensdag: 13.00-14.00 uur. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS 53371293 13.00-14.00 uur. woensdag: Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321om EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 DMINISTRATIEKANTOOR EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ Spreekuur Wijkagent Wijkpost 332401 ( mevr. A. Scholten ) Buurtzorg Wijkverpleging YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ Schilderwerk -- Beglazing waar uw belangen voorop Biddinghuizen staan ministraties - ondernemingsplan den Schilderwerk Beglazing YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ Biddinghuizen: www.parochienorbertus.nl De Helling 15 56 AZ BIDDINGHUIZEN enen- belastingaangiften particulieren Wandafwerking woensdag: 13.00-14.00 uur. Wandafwerking - Houtsanering Houtsanering GH Dronten taxatie, schade Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 3301208251 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Vrijdag 6 juli en Telnr: 06-12373918 uitdeuken Machinebouw uitdeukenzonder zonderspuiten, spuiten,leenauto leenauto aar uw belangen voorop staan Schilderwerk Beglazing 10.00 uur: eigen voorganger een ouw van Stichting De Scharrelberg beschikbaar. beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN Machinebouw WoCo viering DAAR RED JE LEVENS MEE Wandafwerking Houtsanering Transport techniek DAAR -RED JE LEVENS Machinebouw Belt Schade taxatie, schadeBiddinghuizen reparatie, En / 330777 ddinghuizen, en dierenpark de Belt u naar naar Giennes Giennes Bies Bies Ploegschaar 0120 Fax:het (0321) 330690 MEE VoorMachinebouw al uw schilder, behang en u Ploegschaar7,7,8256 8256SM SM Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 En ooiing. Transport techniek Trappen en balustrades sauswerken. Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 Transport techniekMobiel 06 13Zondag 8 juli 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 beschikbaar. Transport techniek Tevens ook het kwartsen van muren. in 09.00 uur: eigen voorgangers -APK keuring DAAR RED JE LEVENS MEE Service inen afvaltransport Trappen en balustrades Belt u naar Giennes Bies Trappen balustrades Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen ant in de weer om het laatste van het casco af financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud en reparatie alle merken WoCo viering Trappen balustrades Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 - belastingaangiften -Lease service Service in afvaltransport aar watertel. gas, en0321 de elektriciteit aangesloten. Service in afvaltransport jaarrekeningen particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Airco service VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Service in afvaltransport VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Evangelische Gemeente Zeewolde erk nnen met de afwerking en PR inrichting. Noorderbaan 88, Biddinghuizen Noorderbaan 88,8256 8256 PR Biddinghuizen -Schade reparatie financiele -- ondernemingsplan Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED financiele administraties administraties ondernemingsplan 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. - -333310, fax. 0321 -- 330101 een Noorderbaan angshek bij de Osbornegroep geplaatst en tel.0321 0321 333310, fax. 0321 330101 Colofon: Een adres waar uw belangen voorop staan -Laswerkzaamheden jaarrekeningen -- belastingaangiften particulieren Zeewolde; tel. 036-5224348. jaarrekeningen belastingaangiften particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Accu's,banden en uitlaten ter- tel. 0321 bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Redactieadres / Secretariaat: -Wintersets incl. opslag 8 julivoorop Een waar belangen staan etje onds glad maken en sauzen, de toilet- en financiele - ondernemingsplan Een adres adresadministraties waar uw uwZondag belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 -2 Wasboxen Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 10.00 uur: Klaas van Denderen 5 -- 8256 AZ- belastingaangiften BIDDINGHUIZEN zen riciteit en het luchtbehandelingssysteem jaarrekeningen Plein 8256 * Voor het leveren en plaatsen van5alle soorten AZ glas BIDDINGHUIZEN particulieren Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00 uur). * Deuren - ramen - kozijnen Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Noorderbaan 10waar uwVRIJZ. * Bel voor een vrijblijvende offerte! GELOOFSGEMEENSCHAP belangen voorop staan Een adres FLEVOLAND Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Het De Kans: samen met en voor elkaar! eelStichting De Scharrelberg Predikant: ds.Inloophuis Johan de Wit, tel. Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 WWW.GEERTSGLAS.NL E-mail adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Op deze dagen/ tijden kunt u zo binnen lopen: 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, d ik bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 De •Veluwse 8251 Dronten, 10 tot 14:30 uur • Vrijdag, 10 tot 12:15 uur Dinsdag,Snees 10 tot20, 14:30 uurAJ• Donderdag, Bank: Rabobank ‘Flevoland’ Bank:gers Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.BA nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. voor hun inzet en tel. 0321-338685Woensdag Kerkdiensten in het tijden afhankelijk van activiteiten www.autofaber.nl > flexibele nia enthousiasme. Tevens een Odd Fellowhuis, wij op afspraak in de middaguren. Voor iedereen die het gewoon gezellig vindt, De Daarnaast Ketting 6werken te Dronten. aanvang 10.00 Bij klachten A kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 perwoord over van bezorging dank aanvandeB vele voor de anders leuke activiteiten en workshops; voor hen die advies of informatie nodig hebben; voor uur (tenzij vermeld)

Machinebouw Transport techniek Trappen K e r kend i ebalustrades ns ten Service in afvaltransport Aleksandar

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER Autoschade

NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO 1-1-2 1-1-2

1-1-2

22 2

LEKKERKERKER Autoschade

Uw advertentie hier?

BLONK

eellke gaf

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE Schildersbedrijf J. Buiten

sponsors, zowel grootaanleveren als Kopij en Advertenties voor zondagavond 22,00 uur klein, voor het vele materiGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel Druk: en Druk: gereedDrukkerij van der Wekken PrintOnMedia KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG schap dat ter beschikking is service VERT.: J.installatie VOGELAAR - TEL. onderhoud 0321-331801 gesteld en de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. n

elektrotechnisch

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

diegene die behoefte heeft aan een luisterend oor of praktische ondersteuning‌

Zondag 15 juli Loop eens binnen en laat u verrassen‌ de koffie/thee staat klaar! 10.00 uur: www.inloophuisdekans.nl • Havenweg 1 Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Turkse Mimar Moskee Havenweg 3


2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 3

Na een moedig gedragen ziekte is overleden, ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Na een moedig gedragen ziekte is overleden, Mevr. v/d Meij ons trouwe lid enJoke muzikaal begeleidster

Ke rk diens t en binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte binnen en buiten schilderwerken

tel. 06-48462307 Biddinghuizen Wij zullen haar missen Mevr. Jokeen v/dwensen Meij de familie behangen * glasvezel * sausen Najaarsvergadering 2019 veel sterkte en Gods kracht toe. Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen Poolse medewerkers nodig‌?? De Algemene Vereniging Dorpsbelangen van Biddinghuizen van Wij zullen haarvoor missen en wensenBiddinghuizen de familie nodigt de inwoners Agrohulp Ten Hoff13kan u helpen om !! harte uit om aanwezig te zijn op de najaarsvergadering die gehouden wordt op woensdag november Leden en bestuur van veel sterkte en Gods kracht toe. Voor informatie kunt u bellen met: 20.00 uur in Het Koetshuis in Biddinghuizen. Christelijke vrouwenorganisatie Passage. Poolse nodig‌?? O. tenmedewerkers Hoff tel 0591-549094 / Agrohulp Ten HoffL.kan helpen 06-51558557 tenuHoff tel !! Agenda: Leden en bestuur van 0321-326533 / 06-11310835 Voor informatie kunt u bellen met: Christelijke vrouwenorganisatie Passage. Agrohulp ,Prof. Zuurlaan O. ten Ten HoffHoff tel 0591-549094 / 20

• Opening

• Mededelingen Nieuwbouw

Stichting • ZwembadDe de AlkScharrelberg – Richard Bossenbroek Nieuwbouw Stichting • MFG2 Wilfried Groot Koerkamp Het casco van –de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg De Scharrelberg (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de

Biddinghuizen 06-51558557 L. ten Hoff tel 0321-326533 / 06-11310835 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

Schildersbedrijf J. Buiten Schildersbedrijf Voor al uw schilder, behang en sauswerken. Tevens ookJ.hetBuiten kwartsen van muren.

• De Meerpaal – Welzijnswerkers Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg Pauze (Osbornegroep, scoutingdruk Biddinghuizen, en laatste het dierenpark Voor al uw schilder, behang en Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer om het van het cascode af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. sauswerken. te maken. Deze week zijn het gas, water en de elektriciteit aangesloten. • Uitreiking Gouden IJsvogel Tevens ook het kwartsen van muren. Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van geplaatst het casco en af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep • Nieuw te vormen werkgroep gebiedsgebonden bijdrage windmolens te maken. Dezegemaakt week zijn gas, water en de elektriciteit aangesloten. er is een begin methet de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Beide zijn /begonnen met maken de afwerking endeinrichting. aan het• verenigingen schilderen, plafonds glad en sauzen, toilet- en Gemeentemuren Dronten – Wat staat er op de planning voor Biddinghuizen in 2020 Zaterdag is buiten o.a. het elektriciteit toegangshek en bij het de Osbornegroep geplaatst en doucheruimtes betegelen, luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas er is een• Rondvraag begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. * Deuren - ramen - kozijnen aanleggen. * Bel voor een vrijblijvende offerte! aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toilet- en doucheruimtes elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem Verslagen van debetegelen, vorige najaarsvergadering kunt u downloaden/lezen op onze website: www.dorpsbelangen.net of Tel: 0321-848043 of 06-11017610 * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Stichting De Scharrelberg * Deuren - ramen - kozijnen WWW.GEERTSGLAS.NL aanleggen.per e-mail via secretariaat@dorpsbelangen.net. opvragen bedankt de vele vrijwilli* Bel voor een vrijblijvende offerte! gers voor hun inzet en Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting De Scharrelberg enthousiasme. Tevens een WWW.GEERTSGLAS.NL bedankt de vele vrijwilliwoord van dank aan de vele gers voor zowel hun groot inzet als en sponsors, enthousiasme. Tevens een klein, voor het vele materiKom breien en haken in FlevoMeer Bibliotheek Biddinghuizen GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN woord van dank en aan de vele aal, materieel gereedKUNSTMEST - OPENBARE sponsors, zowel als WEEGBRUG Creatieve middag ingroot bibliotheek schap dat ter beschikking is VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 klein, heteuro’s vele materigesteldvoor en de die we GRANEN - ZADEN NOORDERBAAN 91- -PEULVRUCHTEN BIDDINGHUIZEN engebied. gereed-Op maandag Er valt altijd iets te leren in de bibliotheek.aal, Ookmaterieel op ontvangen. creatief 4 en 18 zit de -november OPENBARE TEL. KUNSTMEST 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten WEEGBRUG schap dat en ter haakcafĂŠ beschikking leestafel weer goed vol tijdens het gezelligste breivanis Biddinghuizen. Schuif van 14.30 tot VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 gesteld en de euro’s die we 16.00 uur aan en werk onder het genot vanunieke een kopje koffie of thee aan je eigen brei- en/of Er is NOORDERBAAN 91 -haakwerk. BIDDINGHUIZEN Diverse materialen zijn er nog nodig om dit project een geweldige TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 deskundige begeleiding om je te helpen. mochten ontvangen. uitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u "! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan deskundige Ankie iedereen, van jong tot oud, die van Gezelligheid aan dezijn leestafel Diverse materialen er nogmet nodigdeom dit uniekebegeleiding projectvan een van geweldige graag contact opnemen penningmeester Stichting garant voor een fraai breien en haken houdt, meer hierover Breien en haken onderHeeft het genot van Zuiderwijk uitstraling te geven. u Stammateriaal dat Yperen, u nietstaat meer gebruikt, wilt u De lekker Scharrelberg: Jopie van tel. 0321-314537 resultaat. Het breien haakcafĂŠ is voor wil of het wellicht leren. een kopje koffie in de bieb. Als weten "! #wil de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan penningmeester@osbornegroep.nl er een brei- en haakcafĂŠ georganiseerd graag contact opnemen met de penningmeester van Stichting wordt, is het een gezellige boel aan de De Stamvan www.osbornegroep.nl Yperen, tel. 0321-314537 Voor Scharrelberg: de van voortgang enJopie foto’sErvan de bouw: leestafel de bibliotheek. wordt penningmeester@osbornegroep.nl driftig gebreid en gehaakt, patronen en tips vliegen over de tafel en er is Stichting De Scharrelberg Voortijd de voortgang van De de bouw: www.osbornegroep.nl ook om gezelligentefoto’s kletsen.

BLONK BLONK

Stichting De Scharrelberg

Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk Kopij adres Biddinghuizen Actueel zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens Kopij voor dagelijks aangeleverd geplaatst in hetBA eerstkan daarop volgende nummer. worden tot uiterlijk zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer geplaatst worden in het komende nummer, maar adres wordt van vervolgens Kopij aanleveren per e-mail. Het e-mail BA is Uw alleen advertentie hier? geplaatst in het eerst daarop volgende nummer. b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagmiddag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. Kopij alleen aanleveren per e-mail. Het e-mail adres van BA is b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA kan wordt op dinsdag/woensdagStichting Biddinghuizen Actueel nietbezorgd aansprakelijk worden gesteld middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden. Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd

    

 $$$ ! !"   

$$$ ! !"   

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

HEYBOER BV

PROTESTANTSE GEMEENTE PROTESTANTSE BIDDINGHUIZEN GEMEENTE BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ PROTESTANTSE GEMEENTE de Bunt protestantsegemeentebiddinghuizen.nl BIDDINGHUIZEN Tentenveld 19, T:-0321 845324 Jolanda Aantjes Lubbersen, Predikant: Ds48, Bregman tentenveld 19, E: dominee@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel tel. 323672. Scriba: Tel: dominee@ Scriba: CobyDe de Boer 9, tel.: 333535 Mw.0321-848658, C. Mw. de Boer, Repel De Repelcobydeboer@planet.nl. 9, T: 0321 333535 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl e-mail: E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Jolanda Aantjes - Lubbersen, www.pgbiddinghuizen.nl Klaversingel Zondag 8 juli48, tel. 323672. Scriba: Mw. de Boer, De Repel tel.: 333535 09.30C.uur: mw. ds. R. van9,Haeringen, Zondag 3 november -10.00 uur e-mail: Drontencobydeboer@planet.nl. Voorganger: ds. J. Swager, ZWO Heilig Avondmaal viering Zondag 8 juli Zondag 3 november -19.00 uur 09.30 uur:TaizĂŠ mw. ds. R. van Haeringen, Eredienst, Dronten R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Heilig Pastor:Avondmaal G. Nijland,viering Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. Pastor: A . Huitink, Ludgerusplein 2, de R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321Dronten, tel. 0321-312456. Pastor: Nijland, 2, 332401G. ( mevr. A. Ludgerusplein Scholten ) a.huitink@pastoraalteam.com Dronten, tel. 0321-312456. www.parochienorbertus.nl Locatieraad: Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de 0647841090 (Marjo Muller) secretaris Schutter Pastoraatsgroep: 0321Vrijdag 6) juli Pastoraatgroep: 332401 ( mevr. A. Scholten ) 10.00 uur: eigen voorganger 06 22 34 20 94 (Anton Mangnus) www.parochienorbertus.nl KESA en Samenleving) WoCo(Kerk viering tel. 03206-288219 en 0321 – 333627 Vrijdag juli Zondag 8 juli 10.00 uur: eigen1 voorganger Vrijdagmorgen november - Geen viering 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering Zaterdagavond WoCo viering 2 november - Allerzielen - 19.00 uur, Eigen voorgangers Zondag 8 juli 3 november - 15.00 uur, Zondagmiddag Eigenvoorgangers. Uitreiking doopduifjes 09.00 uur: eigen voorgangers Evangelische Gemeente Zeewolde Secretariaat: WoCo vieringKwarts 35, 3893 ED Zeewolde; tel. 036-5224348. Evangelische Gemeente Biddinghuizen Evangelische Zondaginfo@egbsite.nl 8 juli Gemeente Zeewolde E-mail: Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED 10.00 uur: tel. Klaas van Denderen www.egbsite.nl Zeewolde; 036-5224348. Diensten: 10:30 uur Elke 2e t/m 5e zondag vd maand. Zondag 8 juli VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Locatie: Het Koetshuis FLEVOLAND 10.00 uur: Klaas van Denderen Predikant: ds. Johan de Wit, tel. 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. Odd Fellowhuis, www.eigentijdsgeloven.nl 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, De Ketting 6 teOdd Dronten. aanvang 10.00 Kerkdiensten: Fellowhuis, De Veluwse Sneesvermeld) 20, 8251 AJ Dronten, uur (tenzij anders De 6, Dronten tel. Ketting 0321-338685 Kerkdiensten in het www.eigentijdsgeloven.nl Odd Fellowhuis, Zondag 15 juli De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 10.00 uur: Zondag 3 november - 10.00 uur uur (tenzij vermeld) Dienst o.l.v. o.l.v.anders mw.drs. Manneke Dienst ds. J. de Wit

Ke rk diens t en

Zondag 15 juli 10.00 Turkseuur: Mimar Moskee Dienst o.l.v. Manneke Havenweg 3mw.drs. Turkse Mimar Moskee Openingstijden: Klaversingel 93 14.00 uur tot 19.00 uur 8256 BX Biddinghuizen Contactpersonen: Turkse Openingstijden: 14.00 uur MustafaMimar Yazici,Moskee tel.: 06-51539221 Havenweg 3 tel.: 0321-332458 tot 19.00Akce, uur Burhan Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Contactpersonen: e-mail: burhan_66@live.nl Contactpersonen: Mustafa Yazici, tel.: 06-53981975 MustafaGenc, Yazici, tel.: 06-51539221 Muhlis tel.: 06-47376121 Burhan hdvbiddinghuizen@vakif.nl Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n

We e k e n d d i e n s t e n

Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet kan wachten tot de volgende werkdag: Avond-, nacht- en weekenddienst: 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: 0321 - 331414 Spoedlijn huisartsen, voor Spoedlijn huisartsen, voor hulp hulp die die niet niet kan wachten wachten tot tot de de volgende volgende werkdag: werkdag: kan THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalAvond-, nacht- en weekenddienst: Avond-, en hulpverlening, weekenddienst: len, vragen m.b.t. zuigelin0900 - nacht3336333 Binnen kantoortijden: 0900 3336333 Binnen genvoeding en uitleen van kantoortijden: verpleegarti0321 --331414 kelen:- 0900-8833. 0321 331414 THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalAPOTHEEK: Voor hulpverlening, spoedrecepten is Kringlen, vragen m.b.t. zuigelinTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, genvoeding enhulpverlening, uitleen vangeopend; verpleegartiapotheek Biddinghuizen op vragen m.b.t. zuigelingenkelen: 0900-8833. zaterdag vanuitleen 15.30 van tot 16.30 uur; Buiten voeding en verpleegartikelen: deze openingstijden: 0321-312702. 0900-8833. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringapotheek Biddinghuizen DIERENARTS: 0321-12152.geopend; op APOTHEEK: zaterdag van Voor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur; kunt Buitenu bellen met Alphega apotheek deze openingstijden: 0321-312702. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. DIERENARTS: 0321-312152

VERZEKERINGEN ONROEREND-

3 GROOTHANDEL IN HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING GEWASBESCHERMING 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 3 ZAAIZADEN BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 3 GROOTHANDEL IN 0321-335033 FAX 0321-335048 GEWASBESCHERMING ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 036-5221250 FAX 036-5224150 3 ZAAIZADEN

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK GOED HYPOTHEKEN MORGENLAND: 0321-700207 BELEGGINGEN Bij bevallingen en spoedVERZEKERINGEN 06-21588775 PENSIOENEN

BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 0321-335033 FAX 0321-335048 ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

HEYBOER BV

ONROEREND-

GOED DE REDE 12 - Dronten: POSTBUS 83 - 8250 AB Verloskundigen 0321-382473. DRONTEN TELEFOON 0321-313774 Bij bevallingen en spoedHYPOTHEKEN 06-53659191 BELEGGINGEN FAX 0321-312611 PENSIOENEN

3 3


Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur 2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 2

Afvalcontainer nodig? GICOM

Te l e f o o n n u m m e r s

COMPOSTING www.vanwerven.nl/webshop SYSTEMS

APOTHEEKHarderringweg16 BIDDINGHUIZEN: Biddinghuizen 0321-332575. 06-82509503 HUISARTSENPRAKTIJK: Voor uw Plant & Boom 0321-331414. TANDARTS: 0321-331070. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555. THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

Gicom BV

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

CITO Wij leveren en plaatsen ALLE soorten glas: * Isolatieglas * Veiligheidsglas * Glazen deuren * Douchedeuren * Spiegels etc

Yarden Uitvaartverzekeringen Matthé Vos 06 45 70 2348

T: 0321-324313 M: 0638-64264 www.citoglas.nl E : info@citoglas.nl

Noorderbaan 10 Biddinghuizen 0321 - 332484 www.autofaber.nl

installatie service onderhoud

Zien en ontzien

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Irene Algemene klachtenlijn op werkdagen: Nuiten 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerkenen Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 of 331368. Overlijden melden: 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE 24 uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen www.jager-uitvaartbegeleiding.nl FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 4Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen:

-APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service -Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

*Olie verversen *Banden *Accu’s *Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


2 november Repair Café In oktober bestond het Repair Café International, het idee is in Nederland ontstaan, 10 jaar. Inmiddels is het wereldwijde beweging geworden met 1940 Repair Cafés en… jawel ook 1 in Biddinghuizen! En dan te bedenken, dat er in Dronten-dorp nog geen Repair Café is. Ach ja, Biddinghuizen is toch vlakbij vanuit Dronten gezien. Maar toch wel fijn om in Biddinghuizen te wonen.

Zaterdag 9 november gaan een aantal mensen huis aan huis, in het dorp en ook de buitenwegen, WC papier verkopen. De netto opbrengst gaat naar “Onze Nieuwe Voorhof”. Met behulp van deze opbrengst kan het voor het hele dorp een mooi zalencentrum worden. Daarnaast zullen, naast beide geloofsgemeenschappen, ook diverse verenigingen weer een thuis vinden in dit zalencentrum, als oefenruimte of als concertzaal. Het is voor het hele dorp. Bezorging aan huis, makkelijker kunnen we het niet maken.

Behalve dat het fijn is om bezoekers met defecte spullen te helpen (wat in 50% van de gevallen een goed resultaat heeft) is het ook fijn als zich nieuwe vrijwilligers aanmelden met een technische knobbel. Als vrijwilliger hoef je geen professor te zijn, maar wel handig graag, en nieuwsgierig en vindingrijk. Want vrijwilligers leren van elkaar, kennis en ervaring. Zo is er het laatste jaar meer deskundigheid gekomen wat betreft computers en smartphones. Natuurlijk kunt u ook weer terecht met alle (maar geen fietsen en kleding) andere defecte spullen, maak ze even schoon, zoek de handleiding op en neem evt. hulpstukken mee. Ook met vragen over technische kwesties bent u welkom, er is koffie en muziek. Het Repair Café in het Koetshuis is open elke 1e zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur. De toegang is vrij. De kosten: wat u er voor wil geven. Zie verder: https://repaircafe.biddinghuizen.org

De Meerpaal organiseert Dag van de Mantelzorg Zaterdag 9 november is het de Dag van de Mantelzorg. Een dag waarop we extra aandacht hebben voor de mantelzorgers in de gemeente Dronten. De organisatie, bestaande uit de gemeente Dronten, InteraktContour, Mantelkring, Ladies Circle Flevoland en De Meerpaal Welzijn, heeft dit jaar een interactief programma samengesteld waaraan deelnemers zelf een invulling kunnen geven. De middag start om 13.00 uur en is rond 17.30 uur afgelopen. Deelname aan deze dag is geheel gratis. “Na een gezamenlijke ontvangst gaan de deelnemers aan de slag met hun zelfgekozen workshop”, vertelt Marion Driesman van De Meerpaal. “Het aanbod is dit jaar weer zeer divers en deelnemers kunnen kiezen uit maar liefst tien workshops. Van rustgevende workshops als (hand)massage en yoga tot actieve workshops zoals een fitness workout voor je hersenen of bloemschikken; er is voor ieder wat wils.” De middag wordt afgesloten met een hapje, drankje en live muziek van de Jazz & Funkbank. Het volledige workshopoverzicht is terug te vinden op de website van De Meerpaal. Aanmelden Zorgt u intensief voor een naaste, een buur of vriend? Dan bent u als mantelzorger van harte welkom op deze dag in De Meerpaal. Aanmelden kan eenvoudig door een mail te sturen naar mantelzorgdronten@meerpaal.nl of middels een appje naar 06 51 40 39 94. Aanmelden kan tot 4 november.

Maris Sonores Nieuws Hebt u onze poster al zien hangen bij de winkels in ons dorp? Mooi hè? Minstens zo mooi wordt de muziek die u kunt beluisteren op ons najaarsconcert. Dat concert is op zaterdag 9 november in De Voorhof. Alle donateurs zijn daar van harte welkom, maar natuurlijk ook iedereen die (nog) geen donateur is. Misschien wilt u dat wel worden? Optredens van ons fanfareorkest onder leiding van Willem Jan Visser, ons leerlingenorkest SMS, ook onder leiding van Willem Jan Visser, en het popkoor Join Up. Kaarten zijn te koop bij Boekenhuys Van der Walle à € 6,50 (incl. consumptie in de pauze) en in De Voorhof, of ’s avonds aan de zaal à € 8,00 (ook incl. consumptie). Komt u ook? Doeke Dobma (PR)

Zaterdag 2 november staan de kunstenaars klaar om hun werk te tonen. Na het grote succes van verleden jaar wordt dit jaar weer een interculturele kunstmarkt georganiseerd in samenwerking met Flevomeer Bibliotheek Dronten. Er is een zeer gevarieerd aanbod: sieraden, keramiek, schilderijen, droommozaïek, moodboards, creatief drukwerk, een sneltekenaar, workshops en demonstraties van diverse technieken. Er zullen werken van de kunstenaars worden verloot. Loten a 5 euro kunnen tijdens de Kunstmarkt gekocht worden, Dit jaar laten ook jonge kunstenaars hun talenten zien. Onder de enthousiaste leiding van Jan Reijmerink zijn zij na een aantal workshops klaar om hun talenten te tonen en te verkopen. Wethouder Ton van Amerongen opent de Kunstmarkt om 12.00 uur. De AZC band zal het geheel met hun muziek en zang omlijsten. Het belooft een feestje te worden! Waar: Flevomeer Bibliotheek Dronten 2e etage en De Meerpaal Serviceplein De Rede 80, 8251 EX Dronten Plan uw route Wanneer: zaterdag 2 november 2019 Openingstijden: 11.00 tot 15.00 uur 5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+ Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparatie van sieraden en horloges.& of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische voet. Evt. via hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende klachten. www.muzitax.nl Bewust door Stratenmaker voor Oprit of Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar terras? stenen 3, leveren. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties van sieraden en horloges. Snoeien is Vakwerk Marc Custers matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Tel. Schoonheidsspecialiste Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 Na een moedig gedragenHonden ziekteTrimsalon is overleden, SalĂ­ Evers al uw www.muzitax.nl De www.muzitax.nl Jose Gouwenberg De Kleine Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al uw Gediplomeerd klussen in om ons trouwe lid en muzikaal klussenbegeleidster in en en trimster. om het het huis. huis. Voor Voor vrijvrijNaar de schoonheidsspecialiste, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. 06-38273917, trimsalonevers.nl blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. het doet je goed en dat voel je! 330616, mob. 06-11218658. Voor vertalingen uit het Engels, Duits, 330616, mob. 06-11218658. Voor vertalingen uit het Engels, Duits, Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Frans belt uu CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of of Russisch Russisch belt CAW Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Voor Kraamzorg in Biddinghuizen e.o. Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. Ook voor voor proeverijen. www.kraamzorghetmooiewonder.nl nodig 2012Stratenmaker 2 0 voor 0voor 03 of 0 2012 0 Wijnkoperij agvan nade Stratenmaker nodig Oprit of terterDaniĂŤlle Commandeur tel.Oprit Wijnkoperij van de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc www.vandelageweg.nl ras? Ook stenen leveren. Marc 0622636869 www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 06www.kraamzorgkiddo.nl 55797840 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na 55797840 Ria Bron tel.Christelijke 0640770102 vrouwenorganisatie Passage.

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten. zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

Uw Uw levensverhaal levensverhaal op op papier. papier. Voor Uw 0321-326533 / 06-11310835 Voor coniferen, coniferen, heesters heesters en en sierlijke sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeFOOTWORX – MEDISCHE PEDICURE De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/0618484711 info@schrijverij.net rink 16, BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd 18484711 info@schrijverij.net Biddinghuizen rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16,inBidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, 0320-288377. diabetische-, reumatische-, spastische-, www.schrijverij.net dinghuizen, tel. tel. 0320-288377. Openingstijden: oncologische en..alle andere risicoOpeningstijden: ma -- 17.00 uur voeten, met13.00 mogelijke vergoeding door ma t/m t/m vrij vrij 13.00 17.00 uur Schoonheidsspecialiste de ziektekostenverzekeraars. Ook voor zat. 08.00 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Jose Gouwenberg cosmetische voetbehandelingen. TT 0321 Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 16 49 49 PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Karincasco Andringavan de nieuwbouw van F 0321 -- 33 22 Het Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 33 22 04 04 BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! Zonneweide 16, tel. 06-50405611, II www.hedibouw.nl Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, enDs het de het doet je goed en dierenpark dat voel je! www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: Bregman tentenveld 19, Depositaire Medex. Mosselweg info@pedicurebiddinghuizen.nl Voor uw en binnen en schilderwerken buiten en EE info@hedibouw.nl binnen buiten Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijnklusvoltooiing. info@hedibouw.nl sauswerken. onderhoudswerkzaamheden. Tel: 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Tevens ook het kwartsen van muren. Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 of mob. 0610172196. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 337030 of mob. 0610172196. Jolanda Aantjes Lubbersen, Bel voor een vrijblijvende offerte Hair-Service Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: teIna's maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk Marc Custers tel. 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Custers Scoutingpad 9 Tuinen Zo!! Mw. C.en de Boer,Tel: De06-55797840 Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, www.inashairservice.nl Videobanden, dia’s dia’s en en lp’s lp’s e-mail: cobydeboer@planet.nl. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. Voor een afspraak belt u overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Quilten uw doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoeft uu de de deur deur Dronten Voor informatie kunt u bellen met: * Deuren - ramen - kozijnen niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering * Bel voor een vrijblijvende offerte! Uw pedicure Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u voor o.a. snel kijkje Website en Tel: 0321-848043 of 06-11017610 voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel Stichting De Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt WWW.GEERTSGLAS.NL zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. 0321-326533 / 06-11310835 bedankt de vele vrijwillioudere en verwaarloosde voet. Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, oudere enTen verwaarloosde voet. gers voor hun inzet en Agrohulp HoffKarin ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Dronten, tel. 0321-312456. Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 06-50405611 enthousiasme. Tevens een Biddinghuizen Info Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) TALPA, Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiTALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845. Wasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl Eiken 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! Eiken wijnvaten wijnvaten en en regentonnen regentonnen NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 ReginaState TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen. ReginaState vatenhandel vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg 17 tel 334825 Bremerbergweg 17 - tel 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Schildersbedrijf J. Buiten ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR

Uw advertentie hier?

Uw advertentie hier?

BLONK Donateur worden?

Schildersbedrijf J. Buiten

JA

Laat uw voeten deskundig verzorgen Baby op Kraamzorg nodig? Baby op komst? komst? Kraamzorg nodig? bij Medisch pedicuresalon ‘’Hellen’’ Bel KIDDO, Bel Kraamzorg Kraamzorg KIDDO,zijn uw Met ruim 20 jaar ervaring tel: 06 40 77 01 02 06 - 40 77 01 02 voeten intel: vertrouwde handen! Meer informatie: www.pedicuresalonhellen.nl Voor al naai en kunt uu Voor al uw uw en verstelwerk verstelwerk of direct eennaai afspraak maken Telefoon: tel:kunt 0321bellen met Mevr.Nijmeijer. bellen met Mevr.Nijmeijer. Telefoon: 333464 Parksingel 34 Biddinghuizen 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

Uw advertentie hier?

familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Oogstweg Kwarts 7 • 825635, SB3893 Biddinghuizen Secretariaat: ED Zeewolde; tel. 036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg Zondag 8www.schaapholland.nl juli 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon Fax 0321-335051 10.00 uur: 0321-335050 Klaas van Denderen www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND N Predikant: ds. Johan de Wit,E tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte S Hofman, R De Veluwse Snees 20, A 8251 AJ Dronten, N H tel. 0321-338685 Kerkdiensten E in het T S Odd Fellowhuis, S specialist in R N De Ketting A aanvang 10.00 polyesterhars, U 6 te Dronten. Dakbedekking, looden zinkwerk, H K uur (tenzij anders T vermeld) epoxyhars,

R O S R IL O Voor uw Dakwerk W al S L IHWA S en onderhoud. specialist in W plamuren & ZondagU 15N juli polyesterhars, onderhouds10.00Kuur: epoxyhars, U kunt vrijblijvend vragen: middelen Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke plamuren &

Bel 06- 2141 Wilsor6645 kunstharsen onderhoudsNoorderbaan 46-48

middelen Turkse Mimar Moskee 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Havenweg 3 Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 46-48 Openingstijden: 14.00 uur tot33 19.00 Fax: 0321 10 74uur 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Contactpersonen: E-mail: 0321 33 11 67 Mustafa Yazici,www.wilsor.nl tel.: Tel: 06-51539221 Fax: 0321 33 10 74 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 E-mail: info@wilsor.nl e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL "! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door gePianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting www.wilsor.nl graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, Gemeente tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Dewachten Waard BV werkdag: Vakantieopvang kan tot de volgende Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! Avond-, nachten weekenddienst: verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag 8 juli verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel -- 8256 om of de 0321 331414 De WaardenBV 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 9016, 8256 AN Biddinghuizen, om van van zijn zijn // haar haar giro– giro– of-bankrekening bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan90 8256AN HBBiddinghuizen, Biddinghuizen, Loonwerk grondverzet Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten Bremerbergweg 16 Bremerbergweg 16 Biddinghuizen * Deuren - ramen -Biddinghuizen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 Ruime en Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! www.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! uitlaatmogelijkheden! info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Ruime binnenkennels met Kantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! T. T. 0321-332549 0321-332549 M. M. 06-51107527 06-51107527

 

We e k e n d d i e n s t e n

groot: automatisch af te laten schrijven. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalgroot: â‚Źâ‚Ź......................................................... ......................................................... automatisch af te laten schrijven. len, m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal eenmaal per jaar geĂŻnd. Tel.vragen 0321-331401 / Fax Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiLoonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Mijn bankrekeningnummer is: is: ........................................................................... ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... Kopij adres Biddinghuizen Actueel  

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kring036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! !"......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk   

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens


Werkgroep Scholenproject actief De werkgroep Scholenproject van Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten verzorgt al vele jaren gastlessen over mensen met een beperking. Deze lessen zijn bedoeld voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool en andere scholen met kinderen van 9 t/m 12 jaar. Scholen kunnen zich vrijwillig aanmelden voor dit project. Op donderdag 7 november a.s. gaat de werkgroep Scholenproject weer van start. De groep gaat naar de Samenwerkingsschool ‘De Brandaris’ in Dronten-Zuid. Op deze school wordt de gastles gegeven in alle groepen van de bovenbouw. Bedoeling van de les is de leerlingen bewust te maken van hoe het is om een beperking te hebben. Dit gebeurt door het vertonen van een dvd met de titel ‘Heb jij ook een handicap?’ Deze dvd gaat over een groep leerlingen met verschillende beperkingen. Zij vertellen over hun beperkingen en talenten en hoe ze met elkaar rekening houden. Na deze vertoning gaat de werkgroep met de leerlingen in gesprek en vervolgens worden diverse doeopdrachten uitgevoerd, waardoor de leerlingen zelf beleven hoe het is (voelt) als je een beperking hebt. Zo oefenen ze bijvoorbeeld met rolstoelen en rollators en werken ze met het Brailleschrift. Op deze manier doen de leerlingen ervaringen op en denken ze na over hun beeldvorming rondom mensen met een beperking. Uit ervaring blijkt dat deze lessen een positieve invloed hebben op de kinderen. Jaren later kunnen ze zich deze les nog herinneren. Dit schooljaar doen zeven scholen mee. De andere zes scholen worden in het voorjaar van 2020 bezocht. Scholen kunnen zich nog aanmelden voor 2020 bij leo.boersma@hetnet.nl.

Opgroeicafé+ voor ouders van schoolgaande kinderen tot 18 jaar Wegens succes van het huidige Opgroeicafé voor ouders/verzorgers van kinderen van 0-4 jaar, richten FlevoMeer Bibliotheek en De Meerpaal Welzijn zich nu op Opgroeicafé+, bedoeld voor ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen tot 18 jaar. Op dinsdag 5 november start het Opgroeicafé+ om 19.30 uur. De avonden zijn gratis toegankelijk en koffie en thee staat klaar. Wat is Opgroeicafé+ Opgroeicafé+ is een plek waar ouders/opvoeders van schoolgaande kinderen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen delen en informatie ontvangen op het gebied van opvoeden en opgroeien. In een ontspannen sfeer wordt er gepraat over een bepaald onderwerp. Dinsdag 5 november staat het onderwerp ‘loslaten’ centraal. Tijdens deze avond kijken we welke vragen er zijn om daarna met elkaar in gesprek te gaan. Enkele voorbeelden zijn: ‘Hoe vrij laat ik de kinderen in de digitale wereld? Wanneer laat ik mijn kind alleen buiten spelen?’ Wil je liever anoniem een vraag indienen? Stuur dan voor 5 november een e-mail naar c.jansen@meerpaal.nl.

Maandelijks inloopspreekuur voor senioren met vragen over reizen met het openbaar vervoer

OV-ambassadeurs aanwezig in FlevoMeer Bibliotheek Dronten Op woensdag 6 november zijn er van 10.00 tot 11.30 uur OV-ambassadeurs aanwezig in FlevoMeer Bibliotheek Dronten om vragen te beantwoorden over het reizen met het openbaar vervoer. Stel hier uw vragen over onder andere het reizen met de bus, trein, abonnementen en reisschema’s. Advies op maat Tijdens het inloopspreekuur krijgt u antwoord op al uw vragen over het reizen met het openbaar vervoer. Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samenreiskorting, welk abonnement past het beste bij mij? De OVambassadeurs geven graag advies op maat. Ook laten ze stap voor stap op de computer zien waar en hoe u uw reis kunt plannen. Ga mee op proefreis Op verschillende momenten in het jaar organiseren de OV-ambassadeurs proefreizen. Samen met de OV-ambassadeurs en anderen maakt u een reis met bus en trein. U krijgt uitgebreid uitleg hoe alles werkt en al uw vragen worden beantwoord. Vraag de OV-ambassadeurs naar de eerst volgende proefreis. Meer informatie De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in diverse gemeenten. Naast inloopspreekuren organiseren zij ook informatiebijeenkomsten en proefreizen. Kijk op www.ervaarhetov.nl. voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten. Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130, of een e-mail sturen naar: ovambassadeur@ervaarhetov.nl.

CDA houdt open inloop in Biddinghuizen Dinsdagavond 05 november vergadert de CDA fractie in De Voorhof te Biddinghuizen. Voorafgaand aan deze vergadering is er van 19.15– 19.45 uur een open inloop voor leden en niet leden. Inwoners van Biddinghuizen zijn welkom met vragen en opmerkingen.

Tijdens de inloop zijn CDA bestuursleden, fractieleden en burgerraadsleden aanwezig om inwoners te woord te staan. Vragen of aanwezigheid vooraf aanmelden kan, maar is niet noodzakelijk. Voor informatie kan een bericht worden gezonden naar: info@cdadronten.nl

Erik: “Ik vind het belangrijk om van gedachten te wisselen en zeker over opvoeding. Het lijkt me heel fijn om bij elkaar te komen en te verbinden.” Bianca: “Het opgroeicafé is een mooie manier om informeel en in gezellige sfeer andere ouders/verzorgers te ontmoeten uit dezelfde woonomgeving en ervaringen te kunnen delen.” Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Claudia Jansen (coördinator Opgroeicafés). Mail naar c.jansen@meerpaal.nl of bel naar 06-51536434.

Uw advertentie hier?

7


Voor alle ouders / verzorgers van de deelnemers: denk eraan op tijd te betalen. Voor de E t/m C is het 55 euro p.p. Voor de F-jeugd is het 30 euro p.p. Voor wie nog niet betaald heeft: het bedrag graag deze adres: week overmaken op rekeningnummerInternet 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal http://www.basvoetbal.nl o.v.v. Jeugdkamp, naam speler en team. Vo e t b a l Teletekst Omroep Flevoland:

Maandag 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur Woensdag 11-jul --------------------Donderdag 12-jul en agenda van BAS Tennis n i sDanny VersteegtNieuws Vrijdag Te n 13-jul 19.30 uur op internet: www.bastennis.nl Zaterdag 14-jul ----------pagina 658. Zondag 15-jul ----------Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal Kantinedienst BAS Maandag 16-jultennis: Liesbeth Luykx 19.30 uur Oranjecamping volgeboekt Dag Tijd Dinsdag Datum 17-jul ----------- Bijz. Uitslagen BAS voetbal zaterdag 26 oktober Maandag Jan de Ruiter 19.30 uur etiketten!! Woensdag 2-jul 18-jul ----------Nog een paar weken enPasfoto`s dan is het zo ver: op maandag 23 juli start de Dinsdag voor André Smits 19.30 uur Donderdag 3-jul 19-jul ----------Thuis Uit Uitslag tiende editie van het BAS Voetbal Jeugdkamp. Dit jaar is het thema Woensdag 4-jul ----------Vrijdag 20-jul ----------spelerspassen - update Zwolsche Boys 1 en wordt het BASkamp 1 3-1 Donderdag “Oranjecamping” gehouden in Drenthe. Het ----------Zaterdag 5-jul 21-jul ----------BAS 2 DVS'33 Ermelo 5 1-1 Vrijdag programma is klaar, de bus is geregeld. Binnenkort krijgen alle deel6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur Zondag 22-jul ----------Batavia '90 4 BAS 3 2-1 Al eeneen aantal weken is via de sitebus. van BAS Voetbal te lezen welke Zaterdag nemers programmaboekje in de Maandag 7-jul 23-jul Jeroen Engwerda ----------19.30 uur BAS JO19-2 Kampen JO19 3-0 spelers een pasfoto in moeten Dos leveren. Helaas heeft nog maar een klein Zondag 8-jul ----------24-jul ----------BAS JO17-1G Dos de Kampen JO17 denk 1-3is Dinsdag deelalle hier gehoor aan gegeven. Het inleveren van een Voor ouders / verzorgers van deelnemers: eraanpasfoto op tijd Maandag 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur Woensdag 25-jul ----------BAS JO17-2 Unicum JO17-5 2-2 Wacht niet meer, anders je de risico dat jeis na te verplicht. betalen. Voor de E t/mteClang is het 55 euro p.p.loop Voor F-jeugd hetde Dinsdag Wiebrand Veenstra 19.30 uur Donderdag 10-jul 26-jul ----------Hierden JO15-1G BAS JO15-1 6-2 zomerstop het begin mee kunt spelen. 30Epe euro p.p. niet Voorvanaf wie nog nietBAS betaald heeft: het bedrag graag deze 11-jul ----------Vrijdag 27-jul ----------JO15-3 JO15-2G 7-3 Woensdag week 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal ----------Zaterdag 12-jul 28-jul ----------BASovermaken JO13-1 op rekeningnummer Urk JO13-3 1-5 Donderdag Geen geldige pasnaam = nietspeler spelen. o.v.v. Jeugdkamp, en team.'67 JO12-3 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur Zondag 29-jul ----------BAS JO12-1 Lelystad Afgelast Vrijdag ----------Maandag 14-jul 30-jul Frank Bes 19.30 uur SVI JO11-5 BAS JO11-2G 1-11 Zaterdag Op het moment van schrijven hebben ----------Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal Dinsdag 15-jul 31-jul ----------BAS JO10-1 Bataviaonderstaande '90 JO10-1 spelers nog geen pas5-3 Zondag zsmJO10-2G doen! foto ingeleverd 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur VVOG JO10-6G en zij moeten dit BAS 6-11 Maandag 17-jul ----------asv Dronten JO9-3 BAS JO9-1 8-0 Dinsdag BAS JO9-2 WHC JO9-4 1-10 Woensdag 18-jul Nieuwe D-pupillen: ----------Pasfoto`s voor BAS JO8-1 IJVV JO8-3 5-7 Donderdag 19-jul ----------Sil Bosch Meer informatie: Genemuiden MO13 BAS MO13-1 0-4 Vrijdag 20-jul ----------Dirk Bouma spelerspassen - update Daan Moelker, tel: 332902 V o l l e y b a l Zaterdag 21-jul ----------Stef Bregman e-mail: moelker@solcon.nl Zondag 22-jul ----------Christiaan Burgers Al een aantal weken is via de site van BAS Voetbal te lezen welke Maandag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur Lars Dodde spelers een pasfoto in moeten leveren. Helaas heeft nog26 maar een klein Dinsdag Programma BAS voetbal zaterdag oktober 24-jul ----------Abdel El Achak deel hier gehoor aan gegeven. Het inleveren van een pasfoto is Woensdag 25-jul ----------Ruben Gort verplicht. Wacht niet te lang meer, anders loop je risico dat je na Tijd de Donderdag 26-jul Thuis Uit ----------B B C B i l j a r t Sven Huizinga zomerstop mee kunt BAS 1 niet vanaf het beginElspeet 1 spelen. 14:30 Vrijdag 27-jul ----------Rik Kromhout BAS 2 Zwart Wit '63 3 12:00 Zaterdag 28-jul ----------Bas van Luenen Geen geldige Zeewolde 6 pas = niet spelen. BAS 3 15:00 Zondag 29-jul ----------Jorden Muntslag Hierden JO19-1 BAS JO19-1 14:30 Maandag 30-jul Frank Bes 19.30 uur Roy Peet Genemuiden BAS onderstaande JO19-2 14:30 Dinsdag Op het momentSC vanJO19-2 schrijven hebben spelers nog geen pas31-jul ----------Leander Touw IJVV JO17-2 JO17-1G 12:30 B ad min t on foto ingeleverd en zij moeten dit BAS zsm doen! Dagan Verkruijssen BAS JO17-2 VVOG JO17-3 12:00 SelimJO15-1 Yildiz BAS VVOG JO15-2 10:30 Nieuwe D-pupillen: Timothy'90 Zillmer Batavia JO15-3 BAS JO15-2G 8:30 Sil Bosch BAS JO13-1 Hierden JO13-2 9:00 Meer informatie: Contact: contact: Dirk Bouma Daan Moelker, tel: 332902 Zeewolde JO12-2 BAS JO12-1 10:30 Vervanging spelerspas: secretariaat@basjudo.nl Vo l B l euydboa l secretariaat@basjudo.nl Stef Bregman e-mail: moelker@solcon.nl asv Dronten JO11-5 BAS JO11-2G 9:45 06-41503424 Henri Bolmer 0321-332827 Christiaan Burgers BAS JO10-2G ESC JO10-4 10:30 Desiree Bosch BasJudo Budo Bas Lars Dodde BAS Nunspeet JO9-2 10:30 Afmelden trainingen: Dirk JO9-1 van Dijk www.basbudo.nl www.basjudo.nl Afmelden Abdel El Achak Nunspeet JO9-4G BAS JO9-2 8:45 Dinsdag entrainingen: woensdag Bart van Dongen Woensdag judo: secretariaat Ruben HattoGort Heim JO8-3 BAS JO8-1 8:30 bij secretariaat Wedstrijdsecr: Milan van der Geest Bwedstrijdsecr: B C B i lj ar t Vrijdag judo: Gert Sven Huizinga Swift '64 MO15-1 BAS MO15-1 10:30 wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jamie van Houten wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Go Ahead K. MO13-1 BAS MO13-1 8:30 Jiu jitsu: Jacco Rik Kromhout Nigel Kerkhoff Bas van Luenen Peter Knol BAS BUDO: Contact: Jorden Muntslag Marc van Nieuwenhuijzen www.basbudo.nl secretariaat@basbudo.nl Roy Peet Edo Oosting Ba t bi natlo n Trainers: Leander Touw Bsakdem Nieuw judo pak: Danny Schutte Dagan Verkruijssen Ontspanningssessie basbudojudopak@gmail.com Les groep 1 & 2 Daniël Wassenaar. Djaimie Vermeer Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Selim Yildiz Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, 2e Dan Zaaiviool 11, Donderdagavond op 7 november wordt een ontspanningssessie met klankschaTimothy Zillmer 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Les groep 3 & 4 Dolf Karelsen. Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. len gegeven bij Cesartherapie Animee. Kom tot rust na de dagelijkse drukte. Van Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, 4e Dan fluiten en tafelen op de contact: Let op: niet je naam achter 20.15 tot vergeet 21.15 ervaart u liggend het op de foto te zetten! Vervanging spelerspas: J u d o www.basbasketball.nl site van BAS-basketball: secretariaat@basjudo.nl rustgevende 3x GRATIS PROEF LES. Maak een afspraak via: Henri Bolmereffect en na een goede 0321-332827 Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal nachtrust voelt u zich weer helemaal secretariaat@basbudo.nl Desiree Bosch Bas Judo energiek. Uw eerste keer kunt u gratis 5 Dirk van Dijk www.basjudo.nl Afmelden trainingen: ervaren. Woensdag: Bart van Dongen Woensdag judo: secretariaat Techniektraining: Milan Geest wedstrijdsecr: Weesvan vander harte uitgenodigd op 7 noVrijdag judo: Gert Les groep 1: 17.00–17.45 uur Jamie vanaan Houten vember, de Baan 32 te Biddingwedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu17.45–18.30 jitsu: Jacco uur Les groep 2: Nigel Kerkhoff huizen. Peter Knol Wedstrijdtraining: 18.30–19.15 uur Marc Nieuwenhuijzen Voorvan meer informatie of aanmel(voor geselecteerde judoka’s uit les groep 2 en 3) Edo Oosting ding: Bas ketba l www.cesartherapieanimee.nl Danny Schutte Les groep 3: 19.15–20.00 uur info@cesatherapieanimee.nl Djaimie Vermeer Les groep 4:Zaaiviool Sleuteladres: 11, tel; 843262 20.00–21.15 uur Tel.: 06-57371561 Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 trainingen: Afmelden Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. Kijk voor alle actuelebij informatie over wedstrijden,( fluiten en tafelen Woensdag secretariaat@basbudo.nl voor 16.45 uur). op de Let op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal 8

5


de e ma a Het et ell-

ijd d het et eze e bal al

lke e ein n is is de e

ass-

TTeennnni si s

Nieuws en agenda van BAS Tennis Nieuws en agenda van BAS Tennis op internet: www.bastennis.nl op internet: www.bastennis.nl

Kantinedienst BAS tennis: Kantinedienst BAS tennis: Dag Datum Tijd Bijz. Dag Datum Tijd BAS Tennis & Padel bedankt Maandag 2-jul Jan de Ruiter 19.30 uur Bijz. etiketten!!de Maandag 2-jul Jan de Ruiter 19.30 uur etiketten!! Dinsdag 3-jul AndréRabobank Smits 19.30 uur stemmers Clubsupport Dinsdag 19.30 uur Woensdag 3-jul 4-julAndré Smits ----------Woensdag 4-jul ----------Donderdag 5-jul ----------We zijn erg blij met het bedrag wat we ontvingen van Rabobank ClubsupDonderdag 5-jul ----------Vrijdag 6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur port. Vrijdag 6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur Zaterdageen feestelijke 7-jul ----------Tijdens avond in Lelystad werd door het bestuur van BAS Zaterdag 7-jul ----------Zondag& Padel 8-jul ----------Tennis de cheque in ontvangst genomen. Zondag 8-jul ----------Maandag 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur Maandag 9-jul Christel uur Een bedrag van EUR 179,12Swagemakers omVeenstra rackets te19.30 kopen voor Dinsdag 10-jul Wiebrand 19.30 uurde jeugd, zodat zij ook Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur kennis kunnen 11-jul maken met tennis en padel. Woensdag ----------Woensdag ----------Donderdag 11-jul 12-jul ----------Donderdag 12-jul Dus heb je op ons gestemd: erg bedankt!!----------Vrijdag 13-jul Dannyheel Versteegt 19.30 uur Vrijdag 19.30 uur Zaterdag 13-jul 14-julDanny Versteegt ----------Zaterdag 14-jul ----------Zondag 15-jul ----------Zondag ----------Maandag 15-jul 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur Dinsdag 17-jul ----------Dinsdag 17-jul ----------Woensdag 18-jul -----------spelen Vrienden en familie Woensdag ----------Donderdag 18-jul 19-jul ----------Donderdag 19-jul ----------belangrijke rol bij het Vrijdag 20-jul ----------Vrijdag ----------Zaterdag 20-jul 21-jul ----------bespreekbaar maken van Zaterdag 21-jul ----------Zondag 22-jul ----------Zondag 22-jul ----------Maandag 23-jul Jeroen Engwerda klachten 19.30 uur psychische Maandag 23-jul uur Dinsdag 24-julJeroen Engwerda 19.30 ----------Dinsdag 24-jul ----------Vrijwel alle 25-jul Flevolanders kennen Woensdag ----------Woensdag ----------wel iemand 25-jul met (signalen van) een Donderdag 26-jul ----------Donderdag 26-jul ----------psychische aandoening zoals een Vrijdag 27-jul ----------Vrijdag 27-jul ----------depressie, Zaterdag angst28-julof paniekstoor----------Zaterdag ----------nis. Toch is 28-jul het taboe om hierover Zondag 29-jul ----------Zondag 29-jul ----------te praten groot. Veel mensen Maandag 30-jul Frank Bes met 19.30 uur Maandag 30-jul Beshet las19.30 uur psychische vinden Dinsdag klachten 31-julFrank ----------Dinsdag 31-julaan te kaarten bij ----------tig dit onderwerp mensen in hun omgeving. Daarom start staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) de najaarscampagne ‘Hey! Het is oké, maak het bespreekbaar’ Meer informatie: Daaninformatie: Moelker, tel: 332902 met specialeVaandacht eyybbvoor l de rol Meer Daan Moelker, tel: 332902 e-mail: moelker@solcon.nl Vooen l llelfamilie. aalWant van vrienden zij e-mail: moelker@solcon.nl kunnen het gesprek over psychische Tijdens de campagne delen Jorinde en klachten op gang brengen. andere ervaringsdeskundigen samen Bijna 1 op de 5 volwassenen krijgt ooit met hun naasten hun verhaal om het BCleven CBBitelijlmaken inB een angst- belang van praten over psychische Bzijn B aj arBij tr tmet of paniekstoornis. depressie gaat klachten te benadrukken. Op de verhet om 1 op de 20 volwassenen. Toch nieuwde website heyhetisoke.nl staan Toch vinden zij het lastig het gesprek tips die helpen het gesprek te beginhierover te openen. Ruim de helft van nen. de mensen met angst- of paniekklacht onn Over Hey! Het is oké ten (50%) of depressieve BBaaddmmigevoelens ni nt o (54%) zou het prettig vinden wanneer Met de campagne ‘Hey! Het is oké, een vriend of familielid het initiatief maak het bespreekbaar’ werkt VWS neemt om over hun situatie te praten*. samen met veel partijen die actief zijn dit terrein, zoals de Angst Dwang En dat begint vaak met een simpele op contact: Juuddmensen o hebben contact: en Fobie stichting, MIND, GGD vraag: Hey…? Veel secretariaat@basjudo.nl J o GHOR, Samen Sterk zonder Stigma minder last van hun psychische stoor- secretariaat@basjudo.nl 0321-332827 en verschillende professionals uit de nis Baswanneer Judo zij hierover praten. Soms 0321-332827 is erover Bas Judo praten genoeg, maar er zijn geestelijke gezondheidszorg. Deze www.basjudo.nl Afmeldenmaakt trainingen: campagne deel uit van ‘Hey! ook mensen die professionele hulp Afmelden www.basjudo.nl trainingen: Woensdag judo: secretariaat Het is oké’judo: om praten over psychische nodig hebben. Praten over psychische Woensdag secretariaat wedstrijdsecr: Vrijdag judo: te Gert aandoeningen normaliseren en het klachten helpt ook bij het wegnemen Vrijdag wedstrijdsecr: judo: Gert wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco taboe hierop te doorbreken. van schaamte en zelfstigma. wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco Bij Jorinde (28) hielp praten over haar psychische klachten. “Mijn klachten begonnen met aanhoudende t baal l en resulteerden in oververmoeidheid, paBBaasskkeetsomberheid b niek- en angstaanvallen. Door gesprekken met mijn Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel;realiseerde 843262 ik mij dat ik er mocht zijn, onvriendin Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Correspondentieadres:danks Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, mijn paniek, gedachtes en11, emoties. Dit gaf mij Correspondentieadres: Sandra Zaaiviool 8256 ET Biddinghuizen. Tel. Scholtanus, 843262 de kracht hulp te zoeken”. 8256 Biddinghuizen. Tel. 843262 KijkET voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de Kijk alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de sitevoor van BAS-basketball: www.basbasketball.nl site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl

5

5

Genealogisch onderzoek via internet, hoe doe ik dat? Je bent benieuwd naar je familiegeschiedenis en wil via het internet op zoek naar je voorouders. Welke websites kun je hiervoor gebruiken en hoe werken deze precies? Jouw stamboomonderzoek begint op maandag 4 november. Vrijwilligers van SeniorWeb leggen dan van 14.00 tot 15.00 uur uit hoe je genealogisch onderzoek via het internet kunt uitvoeren. Tijdens deze informatiemiddag leggen de vrijwilligers van SeniorWeb uit welke verschillende websites er zijn en hoe je deze het beste kunt gebruiken. Een goed begin van een interessante zoektocht. Neem eventueel een laptop mee om meteen zelf aan de slag te gaan. Leer nieuwe digitale vaardigheden Vandaag de dag gebeurt er steeds meer digitaal. E-mails vervangen geschreven brieven, we fotograferen met onze smartphones en ook op vakantie of tijdens het fietsen is onze telefoon nooit ver weg. Om met deze ontwikkelingen mee te gaan, organiseert FlevoMeer Bibliotheek Dronten in samenwerking met SeniorWeb verschillende informatiebijeenkomsten waarbij er ingegaan wordt op deze nieuwe digitale vaardigheden. Denk hierbij aan apps voor fietsknooppunten en digitale nalatenschap.

Workshop: knutsel een lampion van afval Natuur en Milieu Federatie Flevoland (NMFF) heeft november uitgeroepen tot Maand van de Verlichting. Niet zo gek, want het is al vroeg donker, de lampen gaan aan en de kaarsjes worden aangestoken. Samen met FlevoMeer Bibliotheek Dronten wordt hier aandacht aan gegeven in de vorm van een workshop. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen op woensdag 6 november een lampion van afval knutselen in de bibliotheek. Haal snel je gratis kaartje, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Verlicht je afval Met Sint Maarten voor de deur is iedereen druk bezig met zijn of haar lampion. Elk jaar zien we de mooiste creaties langskomen, maar dit jaar zien we graag nog meer eigen geknutselde lampionnen tijdens Sint Maarten. Daarom kan iedereen die niet op school een lampion knutselt op woensdag 6 november in de bibliotheek in Dronten een lampion maken. En dat van afval. Saai? Echt niet! Maak bijvoorbeeld een minion van een melkpak, een vlinder van een wc- of keukenrol, een inktvis van een fles, of wat dacht je van koekiemonster van een frisdrankfles. Er liggen genoeg leuke voorbeelden en materialen voor je klaar. Heb je zelf thuis lege flessen, yoghurt- of melkpakken, wc-rollen of dozen liggen? Neem ze mee en tover ze om tot jouw lampion. Zo maken we niet alleen een mooie lampion, maar zorgen we ook voor minder afval. Er zijn twee workshop momenten. De eerste ronde begint om 14.00 uur, de tweede ronde om 15.00 uur. Haal snel je kaartje! 9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij erde ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling 330616, mob. 06-11218658. n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 verversen GICOM loodgieterswerk Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de nieuwbouw - casco verwarming Plantweg 15 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten LOGOPEDIE: 0321-333493. 0624127084 (0321) 38 60 60 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler moet je zelf controleren *Koppakkingen muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, heb meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding vooren bouw verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix renovatie van: Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. schuren - bewaringen van Teddy Scholten: ‘weet je”.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06woningen - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net e.d. - levering bouwmat. 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net Schilderwerk Beglazing ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom begeleiding voor -APK keuring THUISZORG ICARErevue. Het Revuegezelschap onderdeel ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking - Houtsanering kunnen wevan dede uitgebloeide takken zelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef.met de helft inkorten om zo een stevi-Lease service langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto -Airco service uur: 8085 SG Doornspijk JoseinGouwenberg T 0321 33 revue. 16 49 Er werd soms vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in -een beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: Noorderbaan 19-21 Naar de uschoonheidsspecialiste, F 0321 - 33 04 Mocht tijdens of fietstocht over deal22 Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00een uur:wandeling 0321-333255. geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging dan op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, haar ben ik erin gerold. E340 info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 13 458 Tel: 0321 33 21 46 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker een bepaalde schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833 voortel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen Diëtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

2012 2

Naam:

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

0

0

03 0

2012

0

1-1-2

kn wa bew

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl aliste Rietweg 74, Biddinghuizen, Tel: 0320-288196, www.sabilon.nl

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

installatie service onderhoud

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling

www.wouda.nl

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

MACHTIGINGSCOUPON

ag na 10

............................................................................................................................

Werkplaats focwa normen 0321volgens - 332484 normen Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Gediplomeerde schoonheidsspeci-

Schilderwerk - Beglazing Adres:............................................................................................................................................. Wandafwerking - Houtsanering

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

LEKKERKERKER Autoschade

Schade taxatie, schade reparatie,

Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto beschikbaar. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Belt u naar Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hem zoekt SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles van Hem verwacht.

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25

financiele administraties - ondernemingsplan Handtekening: ......................................................................................................................... DEALER ATAG VERWARMING jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren DEALER ATAG VERWARMING

www.alphabiddinghuizen.nl 9

Een adres waar uw belangen voorop staan Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

Telefoon 0321 - 33 11 45 Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl E-mail: j.looman@hetnet.nl

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Korenmaaier 13-15 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 8256 SK Biddinghuizen

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


Foto: Filmdepot

Flavour & Film met The Violin Player Kom genieten van de filmreeks Flavour & Film. Iedere maand programmeert De Meerpaal een prachtige film gecombineerd met een arrangement. Op donderdag 7 en vrijdag 8 november is de film The Violin Player te zien in Dronten in combinatie met een wijn-, koffie- of luncharrangement. The Violin Player is een romantisch drama over het opgeven van dromen en je laten leiden door ambitie. De veelgeprezen violiste Karin moet haar carrière beëindigen na een auto-ongeluk. Karin begint met lesgeven aan jonge violisten. Hierbij leert ze de 20 jaar jongere veelbelovende student Antti kennen in wie ze dezelfde passie herkent. Als ze verliefd worden ontstaat een gepassioneerde affaire waarbij Karin veel op het spel zet. De drang

om de top te bereiken en hun passie om de beste te zijn vereist echter ook vele opofferingen. Reserveren De aanvang voor het wijnarrangement op donderdag 7 november is 18.45 uur. Een filmkaartje, inclusief een glas wijn en een versnapering in

de pauze, kost € 12,50 per persoon. De aanvang voor het koffiearrangement op vrijdag 8 november is om 10.00 uur. De prijs hiervoor is € 10,- per persoon. Daarna start om 12.00 uur het luncharrangement. De prijs voor de film inclusief lunch is € 19,- per persoon (incl. 1 consumptie). Tickets zijn verkrijgbaar via het Serviceplein in De Meerpaal of online via www.meerpaal.nl/ film. De bioscoopkassa op het Serviceplein is geopend op maandag tot en met woensdag van 09.00 tot 17.00 uur, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 20.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 20.30 uur.

15 november Vrijdag Blijdag Mad Science! voor kinderen 6-9 jaar Dino’s in FlevoMeer Bibliotheek Dronten Leer alles over deze prehistorische beesten tijdens Vrijdag Blijdag Hoe kan het dat wij weten hoe dinosaurussen eruit hebben gezien, wat ze aten en hoe ze leefden, terwijl mens en dino nooit samen hebben geleefd? Kinderen komen tijdens de Vrijdag Blijdag op 15 november alles te weten over deze reusachtige beesten, die iedereen tot de verbeelding spreken. Wil je zeker zijn van een plekje? Haal dan snel je gratis kaartje via de website, www.flevomeerbibliotheek.nl of bij de balie. De Vrijdag Blijdag begint om 16.00 uur. Mad Science! Onder begeleiding van Mad Science! leren kinderen van alles over dinosaurussen. Bijvoorbeeld wat het verschil is tussen ‘gestorven’ en ‘uitgestor-

ven’, maar ook wat een fossiel is en hoe je dat kunt opgraven. Ook leren ze hoe ze aan de tanden van een dino kunnen zien of het een vleeseter of een planteneter was. De kinderen gaan als echte paleontologen aan de slag tijdens deze Vrijdag Blijdag om alles te ontdekken over dinosaurussen. Elke derde vrijdag van de maand is het feest in de bieb in Dronten met Vrijdag Blijdag! Tijdens Vrijdag Blijdag worden er gratis activiteiten en voorstellingen gegeven die op het eerste gezicht gewoon lijken, maar toch best heel bijzonder zijn.

11


Kerstpakkettenactie 2019 De afgelopen jaren hebben de Werkgroep Kerk en Samenleving van de Bonifatius geloofsgemeenschap Biddinghuizen en de Diaconie van de Protestantse Gemeente Biddinghuizen kerstpakketten in ontvangst mogen nemen om deze te verspreiden onder Biddinghuizenaren die wat extra's kunnen gebruiken. In vervolg op dit initiatief willen zij weer een beroep op u doen. Daarbij willen ze overigens benadrukken dat ze uitsluitend als 'doorgeefluik' fungeren. Eenieder die bij voorbaat weet een kerstpakket te ontvangen en dit wil afgeven voor de Kerstpakkettenactie wordt verzocht dit, indien mogelijk, voor 8 december kenbaar te maken bij de Diaconie of de Werkgroep Kerk en Samenleving. Het kerstpakket mag geen alcoholhoudende drank bevatten. Daarnaast is het ook mogelijk om een geldbedrag te storten ten behoeve van deze actie. Het rekeningnummer is NL74 RABO 0304 0765 54 ten

name van Stichting Bonifatius geloofsgemeenschap kerk en samenleving in Biddinghuizen o.v.v. 'Kerstpakkettenactie 2018'. Het is fijn indien u ook dit gebaar voor 8 december wilt maken. In de loop der jaren is gebleken dat het aantal te bezoeken adressen blijft stijgen. Help de initiatiefnemers en steun deze actie. Namens de Werkgroep KeSa: Ina Graumans graumans.j@planet.nl en de Diaconie: Miep van Hoof rmvanhoof@kpnmail.nl

Word Digisterker bij FlevoMeer Bibliotheek Dronten

Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week HET PLEZIERIGE AAN HERINNERINGEN IS DAT JE KAN KIEZEN Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508 Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Woensdagavond 13 november is de Najaarsvergadering van Dorpsbelangen in het Koetshuis, aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom, ook indien u niet lid bent. Noteert u alvast de datum? Het bestuur van Dorpsbelangen. In de week van 28 oktober tot en met 2 november wordt er gecollecteerd voor het Diabetes Fonds. Er zijn nog een paar collectanten nodig. Wanneer u zich wilt aanmelden als collectant, kunt u bellen met Ina Graumans: 06-30501120.

De overheid werkt steeds meer digitaal en met een persoonlijke DigiD. Of het nu gaat om het aanvragen van zorg of huurtoeslag, het doorgeven van een verhuizing of om werk zoeken. Ook de aankondiging van het verdwijnen van de ‘blauwe envelop’ heeft bij mensen veel onrust veroorzaakt. Om iedereen te helpen wegwijs te worden in deze nieuwe situatie wordt vanaf donderdag 14 november vier weken lang de gratis cursus Werken met de elektronische overheid gegeven in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Deze cursus wordt georganiseerd samen met SeniorWeb Dronten. Wegwijs in digitale overheid De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van anderhalf uur. Het is geen internetcursus, er wordt dus enige digitale ervaring verwacht van de deelnemers. Ook moet je in het bezit te zijn van een e-mailadres. De cursus start op donderdag 14 november. Er zijn 2 instapmomenten, gelijk vanaf les 1 of pas vanaf les 2. In de eerste les wordt er een DigiD aangemaakt. Als je al een DigiD hebt, kun je instappen vanaf les 2. Het tweede deel van de cursus begint op 21 november. De lestijden zijn van 10.45 tot 12.15 uur in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Je kunt je aanmelden via de balie, of via www.flevomeerbibliotheek.nl. De lessen zijn gratis. Zie voor meer informatie over Digisterker ook: www.digisterker.nl Iedereen is uitgenodigd voor deze praktische cursus in FlevoMeer Bibliotheek Dronten op donderdag 14, 21, 28 november en 5 december.

Leer alles over deze prehistorische beesten tijdens Vrijdag Blijdag Hoe kan het dat wij weten hoe dinosaurussen eruit hebben gezien, wat ze aten en hoe ze leefden, terwijl mens en dino nooit samen hebben geleefd? Kinderen komen tijdens de Vrijdag Blijdag op 15 november alles te weten over deze reusachtige beesten, die iedereen tot de verbeelding spreken. Wil je zeker zijn van een plekje? Haal dan snel je gratis kaartje via de website, www.flevomeerbibliotheek.nl of bij de balie. De Vrijdag Blijdag begint om 16.00 uur. Mad Science! Onder begeleiding van Mad Science! leren kinderen van alles over dinosaurussen. Bijvoorbeeld wat het verschil is tussen ‘gestorven’ en ‘uitgestorven’, maar ook wat een fossiel is en hoe je dat kunt opgraven. Ook leren ze hoe ze aan de tanden van een dino kunnen zien of het een vleeseter of een planteneter was. De kinderen gaan als echte paleontologen aan de slag tijdens deze Vrijdag Blijdag om alles te ontdekken over dinosaurussen. Elke derde vrijdag van de maand is het feest in de bieb in Dronten met Vrijdag Blijdag! Tijdens Vrijdag Blijdag worden er gratis activiteiten en voorstellingen gegeven die op het eerste gezicht gewoon lijken, maar toch best heel bijzonder zijn.

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

prik bord!

Profile for Biddinghuizen Actueel

Biddinghuizen Actueel - Nummer 44  

Biddinghuizen Actueel - Nummer 44  

Advertisement