Biddinghuizen Actueel - Jaargang 38 - Nummer 42

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 42 27

WWW.BACTUEEL.NL

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 38 JAARGANG weeknr:

40 jarig jarig 40 jubileum jubileum Zaterdag 77 juli juli viert viert ACV ACV Zaterdag de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig de jubileum. jubileum.

Boekverkoop in bibliotheken Boekverkoop Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op te leen leen in in de de bibliotheken maar maar ook ook te te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van van romans bibliotheken romans tot tot kunstboeken tot tot kinderboeken. kinderboeken. Prima Prima geschikt geschikt om om mee mee te kunstboeken te nemen nemen op op vakantie. vakantie.

De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van11.00 11.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uurmogen mogen De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas decoureurs coureursininverschillende verschillende specspec- Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas de metromans romansen en informatieve informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor €€ 7,50 7,50 een een plastic met plastic tas tas met met taculaire klassen klassen hun hun rijkunsten rijkunsten taculaire jeugdboeken. jeugdboeken. laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven laten Circuitaan aan de de Biddingringweg Biddingringweg in in Circuit De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Biddinghuizen. De De autocross autocross isis De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Biddinghuizen. Swifterbant en en Biddinghuizen. Biddinghuizen. Zie Zie www.flevomeerbibliotheek.nl www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant speciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitgespeciaal breidmet meteen eenduo-race duo-raceen enererwordt wordt breid geeindigd met met een een nieuw nieuw inin het het geeindigd leven geroepen caravanrace. In en WC papierverkoop huis aan huis op 9 november leven geroepen caravanrace. In en rondom een een tent tent kunt kunt uu genieten genieten Afscheid juf Riet rondom Afscheid Zaterdagmorgen 9 november gaan een aantal mensen huis aan huis in het dorp en ook de buitenwegen van eenuitgebreid uitgebreidassortiment assortiment aan van een aan WC papier verkopen. versnaperingen en en erer zullen zullen veel veel versnaperingen Na34 34jaar jaar in in het het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvan 28 28 jaar jaar op op De De Wingerd Wingerd gewerkt gewerkt extraaktiviteiten aktiviteitenzijn zijnvoor voorjong jongen en Na extra te hebben, gaat juf Riet met pensioen. te hebben, gaat juf Riet met pensioen. De netto opbrengst gaat naar “Onze Nieuwe Voorhof”. oud,zoals een een bungee bungee trampoline, trampoline, oud,zoals een V8-buggy, V8-buggy, race race simulator simulator en en een Wij willen dit dorp niet ongemerkt ongemerkt voorbij laten laten gaan. In Tijdens de Met behulp van deze opbrengst kan het voor het hele een mooi zalencentrum worden. dit zalencentrum Wij willen dit niet voorbij gaan. Tijdens de receptie receptie een klimwand en voor de allereen klimwand voor verenigingen de allerwillen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De zullenendiverse weer een thuis vinden om te oefenen of hun concerten te geven. willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De kleinsten een een springkussen springkussen en en kleinsten receptie wordt wordt gehouden gehouden op op vrijdag vrijdag 13 13 juli juli van van 16.00uur 16.00uur tot tot 17.30uur. receptie 17.30uur. schminken. schminken. WC papier bezorgt aan huis, makkelijker kunnen we het niet maken. Eenzeer zeergeschikte geschikte"UIT-TIP" "UIT-TIP"voor voor Een een ieder ieder die die op op zoek zoek isis naar naar een spanning, sensatie, spektakel en spanning, sensatie, spektakel en plezier! plezier!

Een berichtje van uw wijkagent “Dag allemaal, Hierbij weer eens een berichtje van uw wijkagent. Zoals u allemaal weet is de sloop van de Voorhof inmiddels begonnen. Hierdoor zijn er een aantal parkeerplaatsen bij school weg en is het ook drukker dan normaal. Dit doordat er mensen aan het werk zijn met daarbij horend vrachtverkeer en ander zwaar materiaal. Daarnaast wordt het weer ook weer minder en zie ik dus een toename van ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen. Dit resulteert in een toename van het aantal auto’s bij school, wat de veiligheid van de kinderen niet ten goede komt. Ik krijg dan ook klachten van mensen over het gebruik – of misschien beter misbruik – van de Kiss & Ride strook bij de school.

Zonne-Energie Zonne-Energie

Zoals het woord al aangeeft is het de bedoeling dat je met Zonnepanelen bij eenmet KissZonnepanelen & Ride strook alleen stopt, je kind uit laat 'uit' Biddinghuizen stappen, eenBiddinghuizen kus geeft en vervolgens weer doorrijdt. 'uit' Het is dus nietEcosave de bedoeling dat je de auto daar parkeert Ecosave en vervolgens mee de school in gaat en 5 minuten later sinds2001 2001 weer terug sinds komt bij je auto om weg te rijden. 0321 332038 Gelet op de klachten die hierover binnen zijn gekomen 0321 332038 kunt u er vanuit gaan, dat wij – politie – daar extra toeUw eigen stroom Uw eigen stroom zicht gaan houden.

v.a.€€0,05 0,05 v.a.

02 juli 15 02 OKTOBER juli 2012 2012 2019

Dit toezicht kan u 95 Euro (exclusief administratiekosten) gaan kosten. Eigenlijk hoop ik dat de veiligheid van de kinderen voor u zo belangrijk is dat u de auto in de daarvoor bestemde vakken gaat parkeren. Mocht ik me daarin echter vergissen kan die boete misschien een reden zijn om dat toch maar te gaan doen. Wees dan ook verstandig en parkeer uw auto in de vakken als u met uw kind mee naar binnen wilt en gebruik de Kiss & Ride strook alleen waarvoor hij bestemd is. Groeten, Jaap Glastra Wijkagent Biddinghuizen.”

AAggeennddaa 07 07 juli juli 10 10 juli juli 16 okt 11 juli 11 okt juli 16 18 18 juli juli 26 juli 26 juli

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones :: Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen : vrouwen Seniorenmiddag in de Voorhof verenigingen :: Open dag Open dag Scharrelberg Scharrelberg L edenavond Vrouwen van Nu, dhr. ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: Fietsen met de gezamelijke Louwsma gezonde kijk op Fietsen metmet deeen gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen het weermet de gezamelijke 14 aug : Fietsen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke verenigingen 19 okt : vrouwen Z on en Zegen: Jubileumconcert vrouwen verenigingen 15 15 aug aug :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 55 jarigmet bestaan in de Voorhof. 23 aug : Fietsen de 23 aug : Fietsen met de gezamelijke gezamelijke vrouwen vrouwen verenigingen Aanvang verenigingen 20.00 uur 05 05 sept sept :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg 211nov Repair Café Anbo 11 sept sept ::: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo 11 sept : ledenavond Passage 11 sept : ledenavond Passagehuis aan huis. 9 nov WC papier verkoop 12 12 sept sept :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu 919nov Najaarsconcert Maris Sonores 19 sept sept ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 19 sept lezing Schrijer 19 nov sept :: ZijActief ZijActief lezing Ans AnsDorpsbelangen Schrijer 13 N ajaarsvergadering 25 25 sept sept :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 25 viert “het van bij” in het Koetshuis aanvang uur, 25 sept sept :: IVN IVN viert “het jaar jaar vande de20.00 bij”met met een lezing inin het een lezing het Koetshuis Koetshuis inloop 19.30 uur. 03 03 okt okt t/m 77 okt: 16 SinterklaasintochtKoetshuis t/mnov okt:: Najaarsfeestweek Najaarsfeestweek Koetshuis 04 okt :: Open dag 04 okt Open dag Scharrelberg Scharrelberg 20 nov :Interreligieuze Seniorenmiddag in de Voorhof 07 okt : Ontmoeting 07 okt : Interreligieuze Ontmoetingininhet het 20 nov :Koetshuis. Z ijaktief Gezamenlijke avond met Koetshuis. 09 okt : ledenavond Passage 09 okt : ledenavond Passage Margriet Brandsma 09 09 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 10 okt : Afdelingsavond Vrouwen 710dec Repair Café okt : Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 10 okt : ZijActief workshop 10 okt : ZijActief workshop 7 dec : Benefietconcert Winterfair 14 okt : in Colombinehuis 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 17 okt okt :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 717dec Lichtjestour 23 23 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 10 dec : Kerstviering Passage 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen 31 okt : Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 09 nov : Boekenmarkt zon 09 nov : Boekenmarkt zon en entotzegen zegen 11 dec Zijaktief Van advent driekoningen 10 10 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 13 K erstconcert Vrouwenkoor de 11 nov inin Colombinehuis 11 dec nov ::: Benefietconcert Benefietconcert Colombinehuis 13 Anbo 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Paradijsvogels, De Voorhof 13 13 nov nov :: Ledenavond Ledenavond passage passage 13 IVN over bevers 20.00 entree 5 euro p.p 13 nov nov :: Aanvang IVN lezing lezing overuur bevers Staatsbosbeheerruimte Z60 Staatsbosbeheerruimte Z60 18 dec : Seniorenmiddag in de Voorhof 17 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 18 K erstavond vanverenigingen Nu, met 20 dec nov :: gez. avond Vrouwen 3 vrouwen 21 21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag Martine Dubois 27 nov : Bijeenkomst Anbo 27 nov : Bijeenkomst Anbo 11 dec Passage 22 Zon en Zegen: Kerstzangavond 11 dec dec :: advent/kerstavond advent/kerstavond Passage in de 11 Anbo 11 dec dec :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Voorhof. Aanvang 19.00 uur 12 dec : Seniorenmiddag 12 dec : Seniorenmiddag 14 14 dec dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt 19 19 dec dec :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu 19 dec : ZijActief 19 dec : ZijActief kerstavond kerstavond

FRENCH FRENCH MANICURE… MANICURE… •• Natuurlijke Natuurlijke mooie mooie gelakte gelakte nagels, of uw nagels, of uw teennagels…! teennagels…! •• Basislak Basislak met een een mooi mooi Heeft u met agendapunten? wit wit randje. randje. Geefuwzehanden aan ons door. •• Durf Durf uw handen weer weer te te laten zien. laten zien. •• Nu Nu voor voor maar maar €€ 17,50 17,50 en… en… Het Het setje setje nagellak nagellak krijgt krijgt u u er er gratis gratis bij!! bij!! Be Be Beautiful Beautiful Dreef Dreef 65 65 8256 8256AZ AZ Biddinghuizen Biddinghuizen 06 06 -- 53 53 62 6262 6224 24


2012 2

0

0

03 0

2012Telefoon 0 ag na 20321-335051 Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen 0321-335050 www.schaapholland.nl 035-6245555. Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, hebwww.schaapholland.nl meegedaan met een song-

Te l e f o o n n u m m e r s Te l e f o o n n u m m e r s

Jeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands -APK keuring spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 -Onderehoud en reparatie alle merken van Teddy Scholten: ‘weet je�. De rest zong in het Engels. Met de gitarist -Lease service R EN uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We-Airco vormden The ThreeSblues, N Toos, service OAR 0320-233565; inloopspreekuur: R ENdonder-APK keuring 0321-332575. Bij ons altijd S ik en Ruud ter Weyde ( bekend van studio sport en langs de lijn) S -Schade reparatie E en waren R O R enH reparatie merken HUISARTSENPRAKTIJK: dag-Onderehoud 13.00 totL 14.00 uur: 0321-333255. S alle N zomer/wintercheck gratis A S -Laswerkzaamheden Iservice TO R E bestaan al R onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, 0321-331414. -Lease H S S A L S Icare Verpleging enspecialist verzorging in APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: -Accu's,banden en uitlaten O I W T R N H L TANDARTS: 0321-331070.jaar in Hilversum. -Airco service langer dan vijfentachtig Het zijn accordeonspelers. trad S 0321-332575. A I745 S Tincl. specialist inIk uur, APK 29,50 all polyesterhars, U 0522-279 07.00 tot in 23.00 -Wintersets opslag W N Svan Hspecialist FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: 06-28847141 FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. K in soms L -Schade reparatie HUISARTSENPRAKTIJK: W vrij veel op in Hilversum en zat in Huizen al in een revue. Er werd I Toverige polyesterhars, N epoxyhars, U -2 Wasboxen 0900-8833 voor tijden. LOGOPEDIE: 0321-333493. polyesterhars, KU S -Laswerkzaamheden specialist in 0321-331414. epoxyhars, plamuren & door Airco service Nzat al in K geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ik -Accu's,banden ze.W Toos deLEEF: revuePlaats en GROEPSPRAKTIJK Icare 1, epoxyhars, en uitlaten polyesterhars, U TANDARTS: 0321-331070. plamuren & onderhoudsK VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin 0321-332083. gerold. -Wintersets incl. opslag plamuren & 10 Noorderbaan epoxyhars, FYSIOTHERAPIE: 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. onderhoudsmiddelen Reparatie en onderhoud 0321-382473. Voor bevallingen en en Wasboxen onderhoudsLOGOPEDIE: 0321-333493. plamuren & t/m-2vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 middelen spoed: 06-53659191. Wilsor kunstharsen Biddinghuizen alle merken middelen GROEPSPRAKTIJK onderhoudsMet de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. Noorderbaan 46-48 de Wilsor kunstharsen VERLOSKUNDIGEN: Wilsor kunstharsen middelen 0321 - 332484 Noorderbaan 10 8256 PR Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: NOOD: Noorderbaan 46-48 Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. Nederlands fietsroute georganiseerd langs de grenzen vanuit Amersfoort Noorderbaan 46-48 0321-382473. Voor bevallingen en Wilsor kunstharsen Tel: 0321 33 11 67 035-6245555. PR Biddinghuizen Biddinghuizen 8256 PR spoed: 06-53659191. 08.30regen totwww.autofaber.nl 11.00 uur:8256 0321-312881. naar Den Helder over de Afsluitdijk. Veel en lekke banden. Die 1700 Noorderbaan 46-48 Biddinghuizen Fax: 0321 33 10 74 Tel: 0321 33 3311 1167 67 Tel: 0321 CHIROPRACTIE: 0525-651810. 8256 PR Biddinghuizen werk: maandag km had ik zelf eersteNOOD: gereden. Ik Maatschappelijk stond nog0321 wel eens in0321 de krant alsvan de E-mail: info@wilsor.nl THUISZORG ICARE Fax: 0321 3310 1074 74 0321 33 PSYCHISCHE EN als SOCIALE 332484 Tel: 33 11 67 Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag centr.heel telef. E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.wilsor.nl 035-6245555. Fax: 0321 33 10 74 Jeugdgezondheidszorg spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot tot 12.00 12.00 van 13.30-14.30 www.autofaber.nl uur. Ditinfo@wilsor.nl zijngezeten. zowel www.wilsor.nl E-mail: www.wilsor.nl Telefoon 0321-388 fers en lijnen neer910 en ben regelmatig door de Rijkspolitie achterna uur:

DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM GICOM

COMPOSTING COMPOSTING GICOM Schilder SYSTEMS SYSTEMS

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

NRPSOHHWUHFODPH QO

Wandafw

Gicom BV BV Gicom

Oogstweg99 Oogstweg COMPOSTING 8256SB SBBIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 8256 SYSTEMS Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Gicom BV

Belt u naar

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Mobiel Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

06 13 3

VERON ADMINI

financiele administrati -APK -APKkeuring keuring -Onderehoud alle -Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas jaarrekeningen -Lease -Leaseservice service -Airco service -Airco service -APK keuring Een adres waar uw b -Schade -Schadereparatie reparatie -Onderehoud en reparatie alle merken Plein 5 - 8256 AZ BIDD -Laswerkzaamheden -Laswerkzaamheden -Lease service -Accu's,banden Tel.: (0321) 330120 / 33 -Accu's,banden enuitlaten uitlaten -Airco service en -Wintersets incl. -Wintersets incl.opslag opslag -Schade reparatie -2 -2Wasboxen Wasboxen -Laswerkzaamheden

THUISZORG ICARE inloop spreekuren als telefonische Inloopspreekuur in Educatief Centrum: www.wilsor.nl 0320-233565; inloopspreekuur: donderdonderJeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuren: 0321-333377. elke dinsdag van 13.00 –0321-333255. 13.30 uur dag 13.00 tot uur: 0321-333255. Biddinghuizen: istotoverleden in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu spreekuur ma.14.00 t/mToen vrij. Toos 09.30 12.00 DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ Icare Verpleging en verzorging DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot uur: installatie service onderhoud zijn nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 745 inloopspreekuur: van 07.00 tot 23.00 uur, 23.00 uur, 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m 0320-233565; donderdat daar komRQWZHUS je verder 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO 09.00 FRORUV totEHXUVZDQGHQ Ă \HU mee ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. 17.00 uur: 0320-237666. Thuiszorgwinkel LEEF: Plaats Plaats 1, 1, vrij. ue. De Waard BV Icare Verpleging Icare en verzorging Yarden Uitvaartverzekeringen n elektrotechnisch EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS -Accu's,banden en uitlaten Yarden Uitvaartverzekeringen De Waard BV 8224 AB 745 Lelystad, 0320-752650 installatie service onderhoud 0320-752650 ma. De Waard -Wintersets incl. opslag 0522-279 van 07.00 tot 23.00 ma. uur, BV lichten krachtinstallaties Noorderbaan 10 Noorderbaan 10 Wil je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN -jeKLACHTENLIJN De Waard BV -2 Wasboxen 0900-8833 voor overige tijden. beveiliging daar kom verder mee uur of beroemd. Iedereen heeftPlaats een verhaal. Mail klachtenlijn dan naar Biddinghuizen Biddinghuizen Thuiszorgwinkel Icare LEEF: 1, Algemene op werkdagen: telecommunicatie Loonwerk en grondverzet grondverzet Yardenn elektrotechnisch Uitvaartverzekeringen Gezinszorg: spreekuur ma. t/m t/m vrij. vrij. Loonwerk en in 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. 388220. hermaloohuis@kpnmail.com databekabeling Loonwerk en grondverzet Noorderbaan 10 tot8.30-17.00 11.00 ag uur: na 0321-312881. 0321 201208.30 0vrij.: 3 lichten krachtinstallaties 0321-312881. 0321 -- 332484 332484 MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m uur, za.: 9.30-16.00 Loonwerk en /grondverzet tste Maatschappelijk n DRONTEN: werktuigbouwkundig Tel. Fax0321-333189 0321-333189 werk:maandag, maandag beveiliging Maatschappelijk maandag van van POLITIEBURO werk: Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax uur Biddinghuizen www.autofaber.nl *Olie verversen loodgieterswerk www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur enenwoensdagmiddag Tel. 8844. 0321-331401 / Fax 0321-333189 glo dinsdag, telecommunicatie woensdagmiddag donderdag vrijdag Gezinszorg: spreekuur ma. van t/m vrij. 0900Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 verwarming van uur. Dit zijn zijn zowel zowel SENIOREN databekabeling *Banden de 9.00-10.00 08.3013.30-14.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. 0321 - 332484 INFORMATIELOKET uur. Dit zijn telefonische luchtbehandeling inloop spreekuren als maandag telefonische telefonische n werktuigbouwkundig Maatschappelijk werk: van Spreekuur di. het spreekuren. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Accu’s 0321-333377 koeling spreekuren: www.autofaber.nl *Olie loodgieterswerk 9.00-10.00 0321-333377. uur enverversen woensdagmiddag DiĂŤtist: afspraken*Remmen ma. 09.00 tot 09.00 tot 316899. verwarming aar www.wouda.nl van 13.30-14.30 uur.t/mDitvrij.zijn zowel *Banden 12.00 telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m St. verliezenverwerken Flevoland luchtbehandeling inloopuur; spreekuren als telefonische me *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten vrij. 09.00 tot0321-333377. 17.00 uur: 0320-237666. 0320-237666. 0321-331377 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling spreekuren: op. 84 (0321) 38 60 60 dragen ziekte is overleden, 2 *Koppakkingen DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot DE ZONNEBLOEM installatie service installatie service onderhoud onderhoud *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN www.wouda.nl *Banden KLACHTENLIJN 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m PROTESTANTSE GEMEENTE ninmuzikaal begeleidster Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: AFD. BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee *Distributieriemen vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. De Noord 35 8251 GK Dronten BIDDINGHUIZEN aat 388220. *Accu’s Noorderbaan 88, PR Biddinghuizen 0321-331655 of 331368. n nelektrotechnisch (0321) 38 608256 60 Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, elektrotechnisch hts binnen en buiten schilderwerken POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: installatie service onderhoud GEMEENTE lichtdominee@ 2 tel. behangen 0321 - 333310, fax.DE0321 - 330101Tel: 0321-848658, licht-en enkrachtinstallaties krachtinstallaties Oogstweg VAN 8844.DRONTEN - KLACHTENLIJN DIERENAMBULANCE Joke 0900v/d Meij * glasvezel * sausen was beveiliging Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar *Remmen kom je verder mee protestantsegemeentebiddinghuizen.nl beveiliging SENIOREN INFORMATIELOKET INFORMATIELOKET Schilderwerk Beglazing SENIOREN DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen telecommunicatie 388220. di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Jolanda Aantjes - Lubbersen, or- Spreekuur telecommunicatie *Distributieriemen Bel voor een vrijblijvende offerte Spreekuur n elektrotechnisch 13.00u 14.00u de uur: Spreekuur di. en do. 9.30 totop 11.30 databekabeling POLITIEBURO DRONTEN: Wandafwerking -totHoutsanering Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06tel. 06-48462307 Biddinghuizen 316899. dus Schade taxatie, schade reparatie, licht- en krachtinstallaties Tel: 0624127084 316899. ssen en wensen de familie woensdag in Het Koetshuis: 09008844. Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen werktuigbouwkundig St. verliezenverwerken Flevoland beveiliging 53371293 St. verliezenverwerken Flevoland uitdeuken zonder spuiten, leenauto Mijn SENIOREN e-mail: cobydeboer@planet.nl. childerwerk -INFORMATIELOKET Beglazing Autoreparatiebedrijf 0321 388 710 *Olie loodgieterswerk Autoreparatiebedrijf *Olie verversen verversen loodgieterswerk 0321-331377 telecommunicatie en Gods kracht toe. 0321-331377 beschikbaar. Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Spreekuur Wijkagent Wijkpost woverwarming verwarming DE ZONNEBLOEM databekabeling Wandafwerking - Houtsanering DE ZONNEBLOEM Zondag 8 juli*Banden *Banden Poolse medewerkers nodig‌?? 316899. Schade taxatie, reparatie, ltuitu naar Giennes Bies luchtbehandeling Ploegschaar 7,schade 8256 SM Biddinghuizen luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen: AFD. BIDDINGHUIZEN n werktuigbouwkundig 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, St. verliezenverwerken Flevoland Aleksandar Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! *Accu’s koeling Aleksandar uitdeuken zonder spuiten, leenauto *Accu’s 0321332387. 0321-331655 331368. koeling Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 0321-331655 of 331368. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen loodgieterswerk biel 13 340 van 458 of - Tel: 0321 - 33 21 46 woensdag: en 06 bestuur 13.00-14.00 uur. 0321-331377 GICOM Dronten Oogstweg 22 met: beschikbaar. DIERENAMBULANCE *Remmen Voor informatie kunt u bellen Oogstweg www.wouda.nl verwarming DIERENAMBULANCE VAN DE DE *Remmen DIERENAMBULANCE www.wouda.nl DE ZONNEBLOEM VAN *Banden Heilig Avondmaal viering wenorganisatie Passage. u naar Giennes Bies AFD. DIERENBESCHERMING. luchtbehandeling O. ten Hoff tel 0591-549094 / DIERENBESCHERMING. AFD. Ploegschaar 7,Biddinghuizen 8256 SM Biddinghuizen AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen *Distributieriemen REGIO LELYSTAD De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing *Distributieriemen De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten Aleksandar bij *Accu’s koeling COMPOSTING FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ 0321-331655 331368. Tel. (0321) 330655, Faxten (0321) 06-51558557 L. Hoff 330691 tel FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel: 0624127084 (0321) el 06 1306-36293327 340 458 Tel: 0321 33 21 Tel: 0624127084 /of144 RED DDQKDQJZDJHQV EEN DIER (0321)38 3860 6060 60 *Koppakkingen YODJJHQ EHOHWWHULQJ SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH *Koppakkingen ‘NORBERTUS’ 53371293 DXWREHOHWWHULQJ IXOO VAN ZUDS DEUDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ verSYSTEMS Oogstweg 2 ZLM]HULQJ R.K. PAROCHIE DIERENAMBULANCE 53371293 Wandafwerking Houtsanering 0321-326533 / 06-11310835 *Remmen www.wouda.nl ADMINISTRATIEKANTOOR DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Gicom IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH DIERENBESCHERMING. AFD. de DXWREHOHWWHULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen *Distributieriemen dministraties -EHOHWWHULQJ ondernemingsplan De Noord 35 8251 GK Dronten YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Oogstweg 9 EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Biddinghuizen: YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Biddinghuizen: Biddinghuizen ngs Tel: 0624127084 (0321) 38 60 60 gen - belastingaangiften particulieren Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH 8256 SB BIDDINGHUIZEN YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ *Koppakkingen woensdag: 13.00-14.00 uur. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS 53371293 13.00-14.00 uur. woensdag: Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321om EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 DMINISTRATIEKANTOOR EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Spreekuur Wijkagent Wijkpost 332401 ( mevr. A. Scholten ) Buurtzorg Wijkverpleging YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Schilderwerk -- Beglazing waar uw belangen voorop Biddinghuizen staan ministraties - ondernemingsplan den Schilderwerk Beglazing YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Biddinghuizen: www.parochienorbertus.nl De Helling 15 56 AZ BIDDINGHUIZEN enen- belastingaangiften particulieren Wandafwerking woensdag: 13.00-14.00 uur. Wandafwerking - Houtsanering Houtsanering GH Dronten taxatie, schade Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 3301208251 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Vrijdag 6 juli en Telnr: 06-12373918 uitdeuken Machinebouw uitdeukenzonder zonderspuiten, spuiten,leenauto leenauto aar uw belangen voorop staan Schilderwerk Beglazing 10.00 uur: eigen voorganger een ouw van Stichting De Scharrelberg beschikbaar. beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN Machinebouw WoCo viering DAAR RED JE LEVENS MEE Wandafwerking Houtsanering Transport techniek DAAR -RED JE LEVENS Machinebouw Belt Schade taxatie, schadeBiddinghuizen reparatie, En / 330777 ddinghuizen, en dierenpark de Belt u naar naar Giennes Giennes Bies Bies Ploegschaar 0120 Fax:het (0321) 330690 MEE VoorMachinebouw al uw schilder, behang en u Ploegschaar7,7,8256 8256SM SM Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 En ooiing. Transport techniek Trappen en balustrades sauswerken. Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 Transport techniekMobiel 06 13Zondag 8 juli 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 beschikbaar. Transport techniek Tevens ook het kwartsen van muren. in 09.00 uur: eigen voorgangers -APK keuring DAAR RED JE LEVENS MEE Service inen afvaltransport Trappen en balustrades Belt u naar Giennes Bies Trappen balustrades Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen ant in de weer om het laatste van het casco af financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud en reparatie alle merken WoCo viering Trappen balustrades Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 - belastingaangiften -Lease service Service in afvaltransport aar watertel. gas, en0321 de elektriciteit aangesloten. Service in afvaltransport jaarrekeningen particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Airco service VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Service in afvaltransport VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Evangelische Gemeente Zeewolde erk nnen met de afwerking en PR inrichting. Noorderbaan 88, Biddinghuizen Noorderbaan 88,8256 8256 PR Biddinghuizen -Schade reparatie financiele -- ondernemingsplan Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED financiele administraties administraties ondernemingsplan 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. - -333310, fax. 0321 -- 330101 een Noorderbaan angshek bij de Osbornegroep geplaatst en tel.0321 0321 333310, fax. 0321 330101 Colofon: Een adres waar uw belangen voorop staan -Laswerkzaamheden jaarrekeningen -- belastingaangiften particulieren Zeewolde; tel. 036-5224348. jaarrekeningen belastingaangiften particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Accu's,banden en uitlaten ter- tel. 0321 bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Redactieadres / Secretariaat: -Wintersets incl. opslag 8 julivoorop Een waar belangen staan etje onds glad maken en sauzen, de toilet- en financiele - ondernemingsplan Een adres adresadministraties waar uw uwZondag belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 -2 Wasboxen Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 10.00 uur: Klaas van Denderen 5 -- 8256 AZ- belastingaangiften BIDDINGHUIZEN zen riciteit en het luchtbehandelingssysteem jaarrekeningen Plein 8256 * Voor het leveren en plaatsen van5alle soorten AZ glas BIDDINGHUIZEN particulieren Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00 uur). * Deuren - ramen - kozijnen Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Noorderbaan 10waar uwVRIJZ. * Bel voor een vrijblijvende offerte! GELOOFSGEMEENSCHAP belangen voorop staan Een adres FLEVOLAND Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Het De eelStichting De Scharrelberg Predikant: ds.Inloophuis Johan de Wit, tel. Kans: samen met en voor elkaar! Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 WWW.GEERTSGLAS.NL E-mail adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl deze dagen/ tijden kunt u zo binnen lopen: 036-5222824 Secr.: Op HenriĂŤtte Hofman, d ik bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 De •Veluwse 8251 Dronten, 10 tot 14:30 uur • Vrijdag, 10 tot 12:15 uur Dinsdag,Snees 10 tot20, 14:30 uurAJ • Donderdag, Bank: Rabobank ‘Flevoland’ Bank:gers Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.BA nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. voor hun inzet en tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het tijden afhankelijk van activiteiten www.autofaber.nl Woensdag > flexibele nia enthousiasme. Tevens een Odd Fellowhuis, wij op afspraak in de middaguren. Voor iedereen die het gewoon gezellig vindt, De Daarnaast Ketting 6werken te Dronten. aanvang 10.00 Bij klachten A kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 perwoord over van bezorging dank aanvandeB vele de anders leuke activiteiten en workshops; voor hen die advies of informatie nodig hebben; voor uur voor (tenzij vermeld)

Machinebouw Transport techniek Trappen K e r kend i ebalustrades ns ten Service in afvaltransport Aleksandar

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER Autoschade

NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO 1-1-2 1-1-2

1-1-2

22 2

LEKKERKERKER Autoschade

Uw advertentie hier?

BLONK

eellke gaf

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE Schildersbedrijf J. Buiten

sponsors, zowel grootaanleveren als Kopij en Advertenties voor zondagavond 22,00 uur klein, voor het vele materiGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel Druk: en Druk: gereedDrukkerij van der Wekken PrintOnMedia KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG schap dat ter beschikking is service VERT.: J.installatie VOGELAAR - TEL. onderhoud 0321-331801 gesteld en de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. n

elektrotechnisch

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

diegene die behoefte heeft aan een luisterend oor of praktische ondersteuning‌

Zondag 15 juli Loop eens binnen en laat u verrassen‌ de koffie/thee staat klaar! 10.00 uur: www.inloophuisdekans.nl • Havenweg 1 Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Turkse Mimar Moskee Havenweg 3


2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 3

Na een moedig gedragen ziekte is overleden, ons trouwe lid op en muzikaal begeleidster Snackwagen het industrieterrein in Biddinghuizen Na een moedig gedragen ziekte is overleden, binnen en buiten schilderwerken Wij zijn Maywen Ras en Lesley Messing.Vorig jaar oktober hebben wij de snackwagen op het Mevr. Joke v/d Meij behangen * glasvezel * sausen ons trouwe lid en muzikaal begeleidster industrieterrein in Biddinghuizen overgenomen. De snackwagen heet; Mayley's Snekplek. 18 Oktober vieren wij haar dat wemissen een jaar bestaan. Wij zullen Mevr. Jokeen v/dwensen Meij de familie Deze dag zijn er 2 acties. sterkte en Gods kracht Van 12:00 - 13:30veel zijn de frikandellen speciaal â‚Ź1 toe. Van 17:00Wij - 19:00 hebben Groot Patatje stoofvlees zullen haarwijmissen en wensen de familie voor â‚Ź 5 Leden en bestuur van veel sterkte en Gods kracht toe. (Deze dag bezorgen wij gratis van 17:00-19:00)

Christelijke vrouwenorganisatie Passage. Onder onze naam hebben er danen ookbestuur een aantalvan veranLeden deringen plaats gevonden. Christelijke vrouwenorganisatie Passage.

Bel voor een vrijblijvende offerte binnen en buiten schilderwerken tel. 06-48462307 Biddinghuizen behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen Poolse medewerkers nodig‌??

Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Voor informatie kunt u bellen met:

Poolse nodig‌?? O. tenmedewerkers Hoff tel 0591-549094 / Agrohulp Ten HoffL.kan helpen 06-51558557 tenuHoff tel !!

0321-326533 / 06-11310835 Voor informatie kunt u bellen met: Agrohulp ,Prof. Zuurlaan O. ten Ten HoffHoff tel 0591-549094 / 20 Biddinghuizen 06-51558557 L. ten Hoff tel 0321-326533 / 06-11310835 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

• Hij is gepoetst en geschrobt en hij heeft een nieuw kleurtje gekregen. Nieuwbouw Stichting • Wij hebben Verse friet van BEUS. De • Biertje? Kom gerust langsScharrelberg voor onze 0.0 Radler. Schildersbedrijf Stichting • We bezorgenNieuwbouw aan huis. Bezorgtijden en zaterdag van 17:00-19:00 J. Buiten Het casco van: vrijdag de nieuwbouw Stichting De Scharrelberg De Bezorgkosten : 2scouting euro Scharrelberg (Osbornegroep, Biddinghuizen, en het dierenpark de Schildersbedrijf Voor al uw schilder, behang en •Scharrelberg) Openingstijden: nadert zijn voltooiing. sauswerken. Maandag Het casco vanGesloten de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg Tevens ookJ.hetBuiten kwartsen van muren. Wij hebben ook diverse acties elke Woensdag Dinsdag 17:00-19:00 (Osbornegroep, scoutingdruk Biddinghuizen, en laatste het dierenpark Voor al uw zoals schilder, behang en Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer om het van het cascode af Tel. 333558, mob. 06-41670881 snekdag. Dit houd in dat van 17:00-19:00 een puntzak Woensdag 12:00-13:30 17:00-19:00 Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. sauswerken. teDonderdag maken. Deze12:00-13:30 week zijn het gas, water en de elektriciteit aangesloten. patat, frikandel, kaassoufflÊ en kroket 1 eurovan permuren. stuk is. 17:00-19:00 Tevens ook het kwartsen Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Vrijdag 12:00-13:30 17:00-19:30 Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer het laatste van geplaatst het casco en af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Zaterdag o.a. het druk toegangshek bij om de Osbornegroep Wij hebben een ruim assortiment aan snacks. Zaterdagis buiten 17:00-19:30 te maken. Dezegemaakt week zijn het gas, water Binnen en de elektriciteit aangesloten. erZondag is een begin met de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. Daarbij ook onze eigen gemaakte Rundvlees hamburGesloten Beide zijn /begonnen met maken de afwerking ende inrichting. aan hetverenigingen schilderen, muren plafonds glad en sauzen, toileten Burger ger: de Mayley's Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas er is een Wil begin met de bestrating. Binnen de vrijwilligers o.a. fb pagina en* Deuren jijgemaakt (u) de pagina volgen en onze actieszijn bekijken? Hierbij onze hopelijk tot- kozijnen snel! - ramen aanleggen. * Bel voor een vrijblijvende offerte! aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toilet- en www.facebook.com/mayleyssnekplek doucheruimtes betegelen, elektriciteit en hetStichting luchtbehandelingssysteem Tel: 0321-848043 of 06-11017610 * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas De Scharrelberg * Deuren - ramen - kozijnen WWW.GEERTSGLAS.NL aanleggen. bedankt de vele vrijwilli* Bel voor een vrijblijvende offerte! Team Mayley's Snekplek gers73,voor hunBiddinghuizen inzet en Noorderbaan 8256PP Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting De Scharrelberg enthousiasme. Tevens een WWW.GEERTSGLAS.NL bedankt de vele vrijwilliwoordLesley van dank aan de vele Groetjes en Maywen gers voor zowel hun groot inzet als en sponsors, enthousiasme. Tevens een klein, voor het vele materiGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN woord van dank en aan gereedde vele aal, materieel KUNSTMEST - OPENBARE Zon En Zegen zoekt projectleden sponsors, zowel groot als WEEGBRUG schap dat ter beschikking is VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 klein, voor heteuro’s vele materigesteld en de die we dinsdag in- kerken zalencentrum Chr. gemengd koor Zon en Zegen Wat houdt dit in? GRANEN ZADEN NOORDERBAAN 91- -PEULVRUCHTEN BIDDINGHUIZENDe aal, materieel en gereed- OPENBARE TEL. KUNSTMEST 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten (Biddinghuizen) van 19.45 – kleineontvangen. vergoeding van ₏ Voorhof organiseert op zondag 22 december Tegen een WEEGBRUG dat ter om beschikking is 21.45 uur. het mogelijk de repetities een kerstzangavond in kerk- en za- 12,50 isschap VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 gesteld en de euro’s die zinwe NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN bij dit te wonen, zodat u/jijeen mee kunt lencentrum De Voorhof. Diverse materialen zijn erHet nogkoor, nodig om unieke project geweldige TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. kerstzangavond. o.l.v. Jaap Kramer, u/jiju in de gen uitstraling te geven.stelt Heeft materiaal dattijdens u nietdeze meer gebruikt, wiltDit u Interesse? Neem dan contact op IJzerman # is inclusief de repetitiegelegenheid om vrijwilligers vanaf dinsdag 29 helpen Ada " ! de enthousiaste komen en /ofkoffie/thee wilt u geldindoneren dan met Diverse materialen er nogmet nodigdeom dit unieke een geweldige pauze. Zon enproject Zegen repeteert elke zonenzegen@gmail.com oktober project lidopnemen tezijn worden. graag contact penningmeester van Stichting uitstraling te geven. Heeft materiaal u niet meer wilt u De Scharrelberg: Jopie u Stamvandat Yperen, tel.gebruikt, 0321-314537 " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan penningmeester@osbornegroep.nl graag contact opnemen met de penningmeester van Stichting Huisartsenpraktijk weer op volle sterkte De Stamvan www.osbornegroep.nl Yperen, tel. 0321-314537 Voor Scharrelberg: de voortgang enJopie foto’s van de bouw: penningmeester@osbornegroep.nl Het landelijke tekort aan doktersassistentes deed ten in de praktijk. Als nieuwe doktersassistentes verStichting Scharrelberg zich dezeDe zomer ook in Biddinghuizen gelden. Er welkomen wij Marjolein Bominaar en Anne Drijfhout. Voor de en foto’s vanmaatregelen de bouw: www.osbornegroep.nl restte hetvoortgang ons niet anders dan te nemen, Voor de POH-GGZ Dik van Deelen komt in de plaats waaronder de sluiting tussen de middag, ons eigen mevrouw Mart Zomerhuis. Stichtingsluiten De Scharrelberg priklab en de telefoon over laten nemen door Door het wegvallen van het ziekenhuis Zuiderzee een extern bureau. Wij realiseren ons dat wij u daar- Actueel Kopij adres Biddinghuizen MC

samenwerking met! " ziekenhuis door niet de gebruikelijke service konden bieden en in Lelystad zullen wij de $$$ ! Jansdal in Harderwijk gaan intensiveren. Dat beteuKopij mogelijk heeft ervaren. aangeleverd wordenSt. tot voorongemak BA kan dagelijks uiterlijk niet Kopij adres Biddinghuizen Actueel

kent dat de bloedonderzoeken vanaf half september zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer worden ! uitgevoerd ! " maar door Gelukkig zijn we vanaf 2 september weer op volle meer door Atalmedial$$$ geplaatstDaardoor wordenis in hetweer komende nummer, maar wordt vervolgens hettot St. Jansdal ziekenhuis. Ook de trombosedienst sterkte. alles als vanouds en is bloedKopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden uiterlijk gaat geplaatstdoor in het eerst daarop volgende nummer. over naar het St. Jansdal maar de betrokkenen zullen afname onze eigen doktersassistentes (op werkdazondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING daarover nog persoonlijk benaderd worden. gen tussen worden 08.15 enin 09.15 uur) ook weer mogelijk. geplaatst het komende nummer, maar wordt vervolgens Kopij zijn alleen aanleveren per enkele e-mail.nieuwe Het e-mail Verder er vanaf 2 september gezich- adres van BA is HEYBOER BV geplaatst in het eerst daarop volgende nummer. b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdag-

BLONK BLONK

3 GROOTHANDEL IN HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING GEWASBESCHERMING middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. Patienten die een griepbrief gehad hebben met daarop alleen het woord 3opkomsttijd, GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF Kopij alleen aanleveren per e-mail. Het e-mail adres van BA is 3 ZAAIZADEN deze patiĂŤnten mogen om op 14.00 uur komen voor de griepprik? b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA kan wordt dinsdag/woensdagBIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 3 GROOTHANDEL IN Stichting Biddinghuizen Actueel nietbezorgd aansprakelijk worden gesteld 0321-335033 FAX 0321-335048 GEWASBESCHERMING middag. Klachten over depublicaties bezorging:van infoderden. 0321-331042. voor inhoud en vorm van Evenzo is BA gerechtigd ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 036-5221250 FAX 036-5224150 3 ZAAIZADEN opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

HEYBOER BV

Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd

BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 0321-335033 FAX 0321-335048 ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

Ke rk diens t en PROTESTANTSE GEMEENTE PROTESTANTSE BIDDINGHUIZEN GEMEENTE BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ PROTESTANTSE GEMEENTE de Bunt protestantsegemeentebiddinghuizen.nl BIDDINGHUIZEN Tentenveld 19, T:-0321 845324 Jolanda Aantjes Lubbersen, Predikant: Ds48, Bregman tentenveld 19, E: dominee@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel tel. 323672. Scriba: Tel: dominee@ Scriba: CobyDe de Boer 9, tel.: 333535 Mw.0321-848658, C. Mw. de Boer, Repel De Repelcobydeboer@planet.nl. 9, T: 0321 333535 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl e-mail: E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Jolanda Aantjes - Lubbersen, www.pgbiddinghuizen.nl Klaversingel Zondag 8 juli48, tel. 323672. Scriba: Mw. de Boer, De Repel tel.: 333535 09.30C.uur: mw. ds. R. van9,uur Haeringen, Zondag 20 oktober -10.00 e-mail: Drontencobydeboer@planet.nl. Voorganger: ds. W.L. Terlouw Heilig Avondmaal viering Zondag 8 juli Zondag 20 oktober -19.00 uur 09.30 uur:Hof mw. ds. R. van Haeringen, Lof in de dienst Dronten R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Heilig Pastor:Avondmaal G. Nijland,viering Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. Pastor: A . Huitink, Ludgerusplein 2, de R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321Dronten, tel. 0321-312456. Pastor: Nijland, 2, 332401G. ( mevr. A. Ludgerusplein Scholten ) a.huitink@pastoraalteam.com Dronten, tel. 0321-312456. www.parochienorbertus.nl Locatieraad: Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de 0647841090 (Marjo Muller) secretaris Schutter Pastoraatsgroep: 0321Vrijdag 6) juli Pastoraatgroep: 332401 ( mevr. A. Scholten ) 10.00 uur: eigen voorganger 06 22 34 20 94 (Anton Mangnus) www.parochienorbertus.nl KESA en Samenleving) WoCo(Kerk viering tel. 03206-288219 en 0321 – 333627 Vrijdag juli Zondag 819 juli 10.00 uur: eigen voorganger Zaterdag oktober 09.00viering uur: eigen voorgangers WoCo viering Geen WoCo viering Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers Evangelische Gemeente Biddinghuizen Evangelische Gemeente Zeewolde E-mail: info@egbsite.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED WoCo viering www.egbsite.nl Zeewolde; tel. 036-5224348. Diensten: 10:30 uur Evangelische Zeewolde Elke 2e t/m 5e Gemeente zondag vd maand. Zondag 8 juli Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Locatie: HetKlaas Koetshuis 10.00 uur: van Denderen Zeewolde; tel. 036-5224348.

Ke rk diens t en

Zondag 8 juli VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP 10.00 uur: Klaas van Denderen Predikant: ds. Johan de Wit, tel. FLEVOLAND 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, www.eigentijdsgeloven.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Kerkdiensten: Odd Fellowhuis, De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, FLEVOLAND De 6, Dronten tel.Ketting 0321-338685 Kerkdiensten in het Predikant: ds. Johan de Wit, tel. www.eigentijdsgeloven.nl Odd Fellowhuis, 036-5222824 HenriĂŤtte Hofman, De Ketting 6 teSecr.: Dronten. aanvang 10.00 De Sneesvermeld) 20, 8251uur AJ Dronten, Zondag 20 anders oktober - 10.00 uurVeluwse (tenzij tel. 0321-338685 in het Dienst o.l.v. dhr. M.Kerkdiensten Kruimer Odd Fellowhuis, Zondag 15 juli De Ketting 10.00 uur: 6 te Dronten. aanvang 10.00 uur (tenzij vermeld) Dienst Mimar o.l.v.anders mw.drs. Turkse MoskeeManneke Klaversingel 93 Zondag 15 juli 8256 BX Biddinghuizen 10.00 uur: Turkse Mimar Moskee Openingstijden: 14.00Manneke uur Dienst o.l.v.3mw.drs. Havenweg tot 19.00 uur Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Contactpersonen: Contactpersonen: Mustafa Yazici, Moskee tel.: 06-53981975 Turkse Mimar MustafaGenc, Yazici, tel.: 06-51539221 Muhlis 06-47376121 Havenweg 3 tel.: Burhan Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: hdvbiddinghuizen@vakif.nl Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur e-mail: burhan_66@live.nl Contactpersonen: Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n

We e k e n d d i e n s t e n

Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet kan wachten tot de volgende werkdag: Avond-, nacht- en weekenddienst: 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: 0321 - 331414 Spoedlijn huisartsen, voor Spoedlijn huisartsen, voor hulp hulp die die niet niet kan wachten wachten tot tot de de volgende volgende werkdag: werkdag: kan THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalAvond-, nacht- en weekenddienst: Avond-, en hulpverlening, weekenddienst: len, vragen m.b.t. zuigelin0900 - nacht3336333 Binnen kantoortijden: 0900 3336333 Binnen genvoeding en uitleen van kantoortijden: verpleegarti0321 --331414 kelen:- 0900-8833. 0321 331414 THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalAPOTHEEK: Voor hulpverlening, spoedrecepten is Kringlen, vragen m.b.t. zuigelinTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, genvoeding enhulpverlening, uitleen vangeopend; verpleegartiapotheek Biddinghuizen op vragen m.b.t. zuigelingenkelen: 0900-8833. zaterdag vanuitleen 15.30 van tot 16.30 uur; Buiten voeding en verpleegartikelen: deze openingstijden: 0321-312702. 0900-8833. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringapotheek Biddinghuizen DIERENARTS: 0321-12152.geopend; op APOTHEEK: zaterdag van Voor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur; kunt Buitenu bellen met Alphega apotheek deze openingstijden: 0321-312702. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. DIERENARTS: 0321-312152

VERZEKERINGEN ONROEREND-

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK GOED HYPOTHEKEN MORGENLAND: 0321-700207 BELEGGINGEN Bij bevallingen en spoedVERZEKERINGEN 06-21588775 PENSIOENEN ONROEREND-

GOED DE REDE 12 - Dronten: POSTBUS 83 - 8250 AB Verloskundigen 0321-382473. DRONTEN TELEFOON 0321-313774 Bij bevallingen en spoedHYPOTHEKEN 06-53659191 BELEGGINGEN FAX 0321-312611 PENSIOENEN

DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3 3


Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur 2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 2

nodig? TAfvalcontainer el efoonnumm ers APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: www.vanwerven.nl/webshop 0321-332575. HUISARTSENPRAKTIJK: 0321-331414. TANDARTS: 0321-331070. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555.

THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

GICOM

Harderringweg16 Biddinghuizen 06-82509503 Voor uw Plant & Boom

Uw advertentie hier? Yarden Uitvaartverzekeringen Matthé Vos 06 45 70 2348

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

-APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service -Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

Noorderbaan 10 Biddinghuizen 0321 - 332484 www.autofaber.nl

installatie service onderhoud

Zien en ontzien

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Irene Algemene klachtenlijn op werkdagen: Nuiten 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerkenen Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 of 331368. Overlijden melden: 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE 24 uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen www.jager-uitvaartbegeleiding.nl FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 4Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen:

Gicom BV

COMPOSTING SYSTEMS

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

*Olie verversen *Banden *Accu’s *Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


JUBILEUMCONCERT 55 JAAR ZON EN ZEGEN Chr. gemengd koor Zon en Zegen uit Biddinghuizen bestaat 55 jaar. Het koor werd opgericht op 26 augustus 1964. Op zaterdag 19 oktober wordt dit jubileum gevierd met een concert in kerk- en zalencentrum De Voorhof in het eigen dorp. Kaartverkoop Kaarten zijn te koop bij Boekenhuys van der Walle (Biddinghuizen), via 0321-331678 / 0321-1714 of via info@zonenzegen.nl à € 10,00 en aan de kerkzaal (mits voorradig) € 12,50 Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Gast Elise Mannah Elise zingt over liefde, hoop, geloof en over het leven van elke dag. Eigenlijk is ze veel meer dan een zangeres. Ze schrijft liedjes, verhalen voor volwassenen én voor kinderen en staat graag op een podium waar ze mensen ontroert én laat glimlachen. Op haar kenmerkende wijze entertaint en relativeert ze, zet ze luisteraars aan het denken en bemoedigt hen met haar eigen liedjes of bekende songs. Ze houdt van de Nederlandse taal en heeft het unieke talent om kleinkunst en theater te combineren met een prachtige zangstem. Door haar veelzijdigheid is ze een veelgevraagd artiest voor kerkdiensten, theatervoorstellingen, kinderdiensten, bruiloften en uitvaarten. Ook is ze vaak te zien in het EO-programma Nederland Zingt. Combo Verdere medewerking wordt verleend door een combo bestaande uit Henk Doest (synthesizer), Peter Doest (slagwerk), Mark Dekkers (bas) en Ronald IJmker (vleugel). Algehele leiding dirigent Jaap Kramer. Entree De Voorhof De entree van De Voorhof is die avond alleen bereikbaar via de ingang aan het parkeerterrein. Op deze manier heeft iedereen de ruimte om gebruik te kunnen maken van de garderobes en is er een “eenrichtingsverkeer” zodat de doorloop makkelijker is.

Bericht van de huisartsenpraktijk Het is bijna 27 oktober, Wereld Ergotherapie Dag. Ergo-therapie: ‘werken’ en ‘zorgen’. Het zal wel puur toeval zijn dat ooit op deze dag de eerste steen gelegd werd van het gezondheidscentrum in Biddinghuizen. Kijkt u maar even naar rechts als u de volgende keer via de oude ingang het gebouw binnenkomt, naar de gedenksteen in de muur uit 1967. Voor wie het vergeten was: in 1995, toen het gebouw maar half zo oud was als nu, werd het nieuwe gezondheidscentrum geopend. Wat was er veranderd? De huisartsenpraktijk was geprivatiseerd, ter linkerzijde kreeg zij een apotheek als buurman, ter rechterzijde zaten de overige eerstelijns disciplines bij elkaar, en een tiental meters verderop streek de tandartsenpraktijk neer. Het gezondheidscentrum was daarmee gemoderniseerd, en zowel ruimtelijk als functioneel behoorlijk uitgebreid. De opening in juni 1995 – zelfs de fanfare kwam het feest muzikaal opvrolijken – ook die ligt alweer bijna 25 jaar achter ons. Ondertussen hebben de huisartsen de rechtervleugel opgeslokt en door middel van inpandige verbouwingen, waarbij helaas de grote CB-ruimte werd opgeofferd, aangepast om steeds meer werkruimtes te maken; voor steeds meer medewerkers. Maar de eerstelijnszorg blijft zich uitbreiden, zelfs al is de grootte van de hele bevolking in al die jaren min of meer constant gebleven. Het is hier niet de plek om de oorzaken daarvan te bespreken. Feit is wel dat zelfs de prachtige verbouwing van de jaren negentig nu ontoereikend is geworden. Het gebouw is te klein en voldoet technisch niet meer aan de eisen van deze tijd. Wat er ook maar verbouwd kon worden, daarvan is gebruik gemaakt. Er moet dus een andere oplossing komen. Kort en goed, het is tijd voor nieuwbouw. Er is een architect, er zijn plannen, de gemeente Dronten heeft ons huiswerk opgegeven, we zijn op zoek naar een locatie, we zijn op zoek naar partners. Het is allemaal nog heel pril. Er is nog geen enkele reden tot bezorgdheid, onze dienstverlening wordt onverminderd voortgezet. Er zijn nog tal van onbeantwoorde vragen, dat realiseren we ons, maar toch leek het ons goed u bijtijds te informeren over onze plannen. Het doel is uiteindelijk om toegankelijke en volwaardige eerstelijnszorg voor Biddinghuizen ook voor de toekomst te garanderen.

Kinderfeest - Vuur en water Ken jij Mozes? Lang, lang geleden speelde hij met water en vuur! In de herfstvakantie op woensdag 23 oktober van 10.00 tot 12.00 uur organiseert de Protestantse gemeente Biddinghuizen een groot feest voor kinderen groot en klein! Wat klinkt dat spannend hè…met water en vuur spelen. En het was niet zomaar water en vuur, het was heilig! Uiteindelijk werd hij zelfs koning. En deze ochtend hebben wij de grote eer om deze koning te ontmoeten! We hebben hem namelijk uitgenodigd om dit grote feest samen met jullie te vieren. Heb je er al zin in? Het wordt een hele speciale, maar vooral ook gezellige ochtend! Dus ben je tussen de 4 en 12 jaar en heb je zin in een gezellig koninklijk feest? Kom dan ook! Om 9.45 uur gaan de deuren open van de Voorhof te Biddinghuizen. De entree is gratis en omdat de koning in ons midden is, vragen we jullie om verkleed te komen! Bijvoorbeeld als mooie prinsen en prinsessen! Tot dan!!

Uw advertentie hier?

5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+ Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparatie van sieraden en horloges.& of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische voet. Evt. via hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende klachten. www.muzitax.nl Bewust door Stratenmaker voor Oprit of Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar terras? stenen 3, leveren. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties van sieraden en horloges. Snoeien is Vakwerk Marc Custers matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Tel. Schoonheidsspecialiste Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 Na een moedig gedragenDe ziekteTrimsalon is overleden, www.muzitax.nl voor Honden SalĂ­ Evers www.muzitax.nl Jose Gouwenberg De Kleine Kleine Allrounder, Allrounder, voor al al uw uw klussen in Gediplomeerd trimster. ons trouwe lid en muzikaal klussenbegeleidster in en en om om het het huis. huis. Voor Voor vrijvrijNaar de schoonheidsspecialiste, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. 06-38273917, trimsalonevers.nl blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. het doet je goed en dat voel je! 330616, Voor uit het Duits, 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uitMosselweg het Engels, Engels,3a, Duits, Depositaire Medex. Frans belt uu CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of of Russisch Russisch belt CAW Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Voor Kraamzorg in Biddinghuizen e.o. Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. Ook voor voor proeverijen. www.kraamzorghetmooiewonder.nl nodig 2012Stratenmaker 2 0 voor 0voor 03 of 0 2012 0 Wijnkoperij agvan nade Stratenmaker nodig Oprit of terterDaniĂŤlle Commandeur tel.Oprit Wijnkoperij van de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc www.vandelageweg.nl ras? Ook stenen leveren. Marc 0622636869 www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 06www.kraamzorgkiddo.nl 55797840 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na 55797840 Ria Bron tel.Christelijke 0640770102 vrouwenorganisatie Passage.

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten. zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

Uw Uw levensverhaal levensverhaal op op papier. papier. Voor Uw 0321-326533 / 06-11310835 Voor coniferen, coniferen, heesters heesters en en sierlijke sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeFOOTWORX – MEDISCHE PEDICURE De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/0618484711 info@schrijverij.net rink 16, BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd 18484711 info@schrijverij.net Biddinghuizen rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16,inBidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, 0320-288377. diabetische-, reumatische-, spastische-, www.schrijverij.net dinghuizen, tel. tel. 0320-288377. Openingstijden: oncologische en..alle andere risicoOpeningstijden: ma -- 17.00 uur voeten, met13.00 mogelijke vergoeding door ma t/m t/m vrij vrij 13.00 17.00 uur Schoonheidsspecialiste de ziektekostenverzekeraars. Ook voor zat. 08.00 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Jose Gouwenberg cosmetische voetbehandelingen. TT 0321 Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 16 49 49 PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Karincasco Andringavan de nieuwbouw van F 0321 -- 33 22 Het Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 33 22 04 04 BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! Zonneweide 16, tel. 06-50405611, II www.hedibouw.nl Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, enDs het de het doet je goed en dierenpark dat voel je! www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: Bregman tentenveld 19, Depositaire Medex. Mosselweg info@pedicurebiddinghuizen.nl Voor uw en binnen en schilderwerken buiten en EE info@hedibouw.nl binnen buiten Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijnklusvoltooiing. info@hedibouw.nl sauswerken. onderhoudswerkzaamheden. Tel: 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Tevens ook het kwartsen van muren. Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 of mob. 0610172196. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 337030 of mob. 0610172196. Jolanda Aantjes Lubbersen, Bel voor een vrijblijvende offerte Hair-Service Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: teIna's maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk Marc Custers tel. 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Custers Scoutingpad 9 Tuinen Zo!! Mw. C.en de Boer,Tel: De06-55797840 Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, www.inashairservice.nl Videobanden, dia’s dia’s en en lp’s lp’s e-mail: cobydeboer@planet.nl. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. Voor een afspraak belt u overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Quilten uw doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoeft uu de de deur deur Dronten Voor informatie kunt u bellen met: * Deuren - ramen - kozijnen niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering * Bel voor een vrijblijvende offerte! Uw pedicure Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u voor o.a. snel kijkje Website en Tel: 0321-848043 of 06-11017610 voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel Stichting De Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt WWW.GEERTSGLAS.NL zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. 0321-326533 / 06-11310835 bedankt de vele vrijwillioudere en verwaarloosde voet. Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, oudere enTen verwaarloosde voet. gers voor hun inzet en Agrohulp HoffKarin ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Dronten, tel. 0321-312456. Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 06-50405611 enthousiasme. Tevens een Biddinghuizen Info Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) TALPA, Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiTALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845. Wasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl Eiken 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! Eiken wijnvaten wijnvaten en en regentonnen regentonnen NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 ReginaState TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen. ReginaState vatenhandel vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg 17 tel 334825 Bremerbergweg 17 - tel 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Schildersbedrijf J. Buiten ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR

Uw advertentie hier?

Uw advertentie hier?

BLONK Donateur worden?

Schildersbedrijf J. Buiten

JA

Laat uw voeten deskundig verzorgen Baby op Kraamzorg nodig? Baby op komst? komst? Kraamzorg nodig? bij Medisch pedicuresalon ‘’Hellen’’ Bel KIDDO, Bel Kraamzorg Kraamzorg KIDDO,zijn uw Met ruim 20 jaar ervaring tel: 06 40 77 01 02 06 - 40 77 01 02 voeten intel: vertrouwde handen! Meer informatie: www.pedicuresalonhellen.nl Voor al naai en kunt uu Voor al uw uw en verstelwerk verstelwerk of direct eennaai afspraak maken Telefoon: tel:kunt 0321bellen met Mevr.Nijmeijer. bellen met Mevr.Nijmeijer. Telefoon: 333464 Parksingel 34 Biddinghuizen 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

Uw advertentie hier?

familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Oogstweg Kwarts 7 • 825635, SB3893 Biddinghuizen Secretariaat: ED Zeewolde; tel. 036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg Zondag 8www.schaapholland.nl juli 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon Fax 0321-335051 10.00 uur: 0321-335050 Klaas van Denderen www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND N Predikant: ds. Johan de Wit,E tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte S Hofman, R De Veluwse Snees 20, A 8251 AJ Dronten, N H tel. 0321-338685 Kerkdiensten E in het T S Odd Fellowhuis, S specialist in R N De Ketting A aanvang 10.00 polyesterhars, U 6 te Dronten. Dakbedekking, looden zinkwerk, H K uur (tenzij anders T vermeld) epoxyhars,

R O S R IL O Voor uw Dakwerk W al S L IHWA S en onderhoud. specialist in W plamuren & ZondagU 15N juli polyesterhars, onderhouds10.00Kuur: epoxyhars, U kunt vrijblijvend vragen: middelen Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke plamuren &

Bel 06- 2141 Wilsor6645 kunstharsen onderhoudsNoorderbaan 46-48

middelen Turkse Mimar Moskee 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Havenweg 3 Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 46-48 Openingstijden: 14.00 uur tot33 19.00 Fax: 0321 10 74uur 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Contactpersonen: E-mail: 0321 33 11 67 Mustafa Yazici,www.wilsor.nl tel.: Tel: 06-51539221 Fax: 0321 33 10 74 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 E-mail: info@wilsor.nl e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door gePianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting www.wilsor.nl graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, Gemeente tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Dewachten Waard BV werkdag: Vakantieopvang kan tot de volgende Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! Avond-, nachten weekenddienst: verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag 8 juli verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel -- 8256 om of de 0321 331414 De WaardenBV 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 9016, 8256 AN Biddinghuizen, om van van zijn zijn // haar haar giro– giro– of-bankrekening bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan90 8256AN HBBiddinghuizen, Biddinghuizen, Loonwerk grondverzet Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten Bremerbergweg 16 Bremerbergweg 16 Biddinghuizen * Deuren - ramen -Biddinghuizen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 Ruime en Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! www.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! uitlaatmogelijkheden! info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Ruime binnenkennels met Kantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! T. T. 0321-332549 0321-332549 M. M. 06-51107527 06-51107527

We e k e n d d i e n s t e n

groot: automatisch af te laten schrijven. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalgroot: â‚Źâ‚Ź......................................................... ......................................................... automatisch af te laten schrijven. len, m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal eenmaal per jaar geĂŻnd. Tel.vragen 0321-331401 / Fax Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiLoonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Mijn bankrekeningnummer is: is: ........................................................................... ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kring036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! ! " ......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens


Foto: Windpark Noordoostpolder

Excursie van Windplan Groen naar windturbines

DRONTEN – Windkoepel Groen, initiatiefnemer van Windplan Groen, organiseert op 1 en 2 november 2019 een excursie naar Windpark Noordoostpolder. Inwoners van het projectgebied van Windplan Groen die meewillen op een van deze excursies, kunnen zich tot 28 oktober aanmelden. Ga mee op excursie naar windturbines De excursies op vrijdag 1 en zaterdag 2 november 2019 gaan naar Windpark Noordoostpolder. De excursies van 1 en 2 november zijn identiek aan elkaar, dus omwonenden kunnen zelf kiezen welke dag hun voorkeur heeft. Aanmelden kan tot uiterlijk 28 oktober en aanmelden is verplicht. Windkoepel Groen laat op beide dagen vanaf twee locaties (Biddinghuizen en Ketelhaven) een bus naar het windpark rijden. Deelnemers kunnen zelf bepalen van welke opstapplaats ze gebruik willen maken. Klik daarvoor op één van onderstaande links: 1. Aanmelden voor opstapplaats Biddinghuizen (parkeerplaats aan De Baan, achter de Voorhof) 2. Aanmelden voor opstapplaats Ketelhaven (parkeerplaats bij restaurant Lands End, Vossemeerdijk 23) Windkoepel Groen (WKG) organiseert deze excursies, omdat WKG beseft dat Windplan Groen bij een deel van de inwoners vragen oproept. Omwonenden hebben vragen over mogelijke hinder die zij van de windturbines kunnen ervaren en inwoners geven aan het een grote verandering van hun leefomgeving te vinden. Die geluiden neemt WKG serieus en stelt daarom voor om samen windturbines te bekijken en ervaren, en aan de hand daarvan met elkaar in gesprek gaan. Tijdens de excursie kunnen deelnemers dichtbij een windturbine staan en zo een indruk krijgen van onder

andere het geluid en de beleving van windturbines in het landschap. Na de excursie is er onder genot van een kop koffie of thee voldoende ruimte voor napraten en aanvullende vragen en opmerkingen. Programma Op zowel 1 november als 2 november duurt de excursie van 12.30 uur tot 17.00 uur. Deelnemers worden per bus vanaf het verzamelpunt naar het windpark gereden en weer terug. Meer informatie over het programma staat op de website www. windplangroen.nl Deelname is gratis Deelname aan de excursies is gratis. Wel is deelname op eigen risico, de organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen, verloren objecten of ongevallen. Ook vraagt WKG deelnemers rekening te houden met de mogelijkheid op slecht weer. Zeker bij het windpark is er sprake van een open landschap waar geen of nauwelijks beschutte plekken zijn. Windpark Noordoostpolder Windpark Noordoostpolder bestaat uit 86 windturbines. Hiervan staan er 38 op het land en 48 in het water. Dit zijn moderne windturbines. De windturbines op het land – waar deelnemers tijdens de excursie dichtbij kunnen komen – hebben een ashoogte van 135 meter. De rotordiameter is 126 meter. De tiphoogte is daarmee 198,5 meter.

Meer informatie staat op de website van het windpark. Over Windplan Groen Windkoepel Groen werkt samen met de overheden aan de ontwikkeling van Windplan Groen, in het oostelijk deel van de provincie Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad). Het plan houdt in dat 98 bestaande windturbines in Oostelijk Flevoland worden vervangen met 90 nieuwe, grotere windturbines die veel meer duurzame elektriciteit opwekken. Inwoners van de gemeenten Dronten en Lelystad krijgen de mogelijkheid tot financiële participatie in het windplan, zodat zij kunnen meeprofiteren van hernieuwbare energie. Daarnaast leveren de nieuwe windturbines elk jaar een gebiedsgebonden bijdrage die, ook in overleg met inwoners van de woonkernen, een bestemming krijgt voor een aantoonbare kwaliteitsverbetering in de omgeving. Windkoepel Groen is de initiatiefnemer van Windplan Groen. WKG is een samenwerking van meerdere windparken in dit gebied. Website en nieuwsbrief Kijk voor meer informatie over Windplan Groen op de website: www.windplangroen.nl Aanmelden voor de nieuwsbrief over Windplan Groen kan ook via deze website. Vragen, opmerkingen of suggesties kunnen worden gemaild naar info@ windplangroen.nl

Uw advertentie hier?

7


Vo e t b a l

Internet adres: http://www.basvoetbal.nl Teletekst Omroep Flevoland: pagina 658.

Te n n i s

Nieuws en agenda van BAS Tennis op internet: www.bastennis.nl

Oranjecamping volgeboekt

Kantinedienst BAS tennis: Dag Datum Tijd Bijz. Uitslagen BAS voetbal zaterdag 12 oktober Maandag 2-jul Jan de Ruiter 19.30 uur etiketten!! Nog een paar weken en dan is het zo ver: op maandag 23 juli start de Dinsdag 3-jul André Smits 19.30 uur Thuis Uit Uitslag tiende editie van het BAS Voetbal Jeugdkamp. Dit jaar is het thema Woensdag 4-jul ----------HTC 1 BASkamp 1 0-2 Donderdag 5-jul “Oranjecamping” en wordt het gehouden in Drenthe. Het ----------BAS 2 Elspeet 2 Binnenkort krijgen alle deel3-2 Vrijdag programma is klaar, de bus is geregeld. 6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur Lelystad 4 BAS Afgelast nemers een'67programmaboekje in de3 bus. Zaterdag 7-jul ----------asv Dronten JO19-2 BAS JO19-1 2-3 Zondag 8-jul ----------BAS JO19-2 RKO JO19-1 Afgelast Voor alle ouders / verzorgers van de deelnemers: denk eraan op tijd Maandag 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur BAS JO17-1G VSCO '61 JO17-1 6-3 te betalen. Voor de E t/m C is het 55 euro p.p. Voor de F-jeugd is het Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur BAS JO17-2 KHC JO17-1 1-4 Foto: Redactie BHZNet.nl 30Batavia euro p.p. Voor wie nog nietBAS betaald heeft: het bedrag graagAfgelast deze Woensdag 11-jul ----------'90 JO15-1 JO15-1 week overmaken op rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal ----------Lelystad '67 JO15-4 BAS JO15-2G Afgelast Donderdag 12-jul Veehouderijen wijken voor o.v.v. naam speler Urk en team. 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur BASJeugdkamp, JO13-1 JO13-4 4-6 Vrijdag 14-jul ----------BAS JO12-1 SDC Putten JO12-4 1-5 Zaterdag Windplan ----------Groen 15-jul Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal BAS JO11-1 Swift '64 JO11-1 2-5 Zondag 16-jul Liesbeth 19.30 uurheeft Windplan Groen Harde 't JO11-4 BAS JO11-2G Afgelast Maandag BIDDINGHUIZEN - De Luykx provincie Flevoland 17-jul ----------BAS JO10-1 Swift '64 JO10-1 2-9 Dinsdag alsnog een natuurvergunning gegeven. Het windmolenproject was een FC Horst JO10-5M BAS JO10-2G 3-18 Woensdag ----------van de vele 18-jul projecten die zijn stilgelegd door de problemen rond stikstof. Pasfoto`s voor Zeewolde JO9-3 BAS JO9-1 6-2 Donderdag 19-jul aangetoond wordt dat----------Projecten waarbij er geen toename van stikstof is DSV '61 JO9-3 BAS JO9-2 7-2 Vrijdag 20-jul ----------of waarbij de uitstoot op een andere manier gecompenseerd wordt, kunspelerspassen - update SJO Ens/Kraggenburg MO15-1 BAS MO15-1 0-3 Zaterdag 21-jul hervat. ----------nen weer worden Batavia '90 MO13-1 BAS MO13-1 Afgelast Zondag 22-jul ----------Al een aantal weken is via de site van BAS Voetbal te lezen welke Maandag 23-julkiest Jeroen Engwerda Windplan Groen voor compensatie. 19.30 Om deuur bouw van het windmolenspelers een pasfoto in moeten leveren. Helaas heeft nog maar een klein Dinsdag park te compenseren, worden twee intensieve veehouderijen stilgelegd. Dat 24-jul ----------deel Programma hier gehoor aanBAS gegeven. Het inleveren van 19 eenoktober pasfoto is Woensdag voetbal zaterdag blijkt uit een25-jul brief van het college van burgemeester ----------- en wethouders aan de verplicht. Wacht niet te lang meer, anders loop je risico dat je na de Donderdag gemeenteraad van Dronten. 26-jul ----------zomerstop niet vanaf het begin mee kunt spelen. Thuis Uit Tijd Vrijdag 27-jul ----------Windturbines BAS 1 Olympia'28 1 14:30 Zaterdag 28-jul ----------De activiteiten van de twee veehouderijen----------worden beëindigd en de stallen Geen pas = niet spelen. Hoevelaken 7 BASgeldige 3 14:30 Zondag 29-jul en erven worden voor de bouw van deuur windturbines, namelijk als BAS JO19-1 DSV '61 JO19-1 12:00 Maandag 30-julgebruikt Frank Bes 19.30 opslag en voor kantoor. Wat de boeren ter compensatie krijgen en waar het asvhetDronten BAS onderstaande JO19-2 14:30 Dinsdag Op momentJO19-4 van schrijven hebben spelers nog geen pas31-jul ----------vee naar toegaat is niet bekend. Evenmin is bekend of de veehouderijen na de Batavia '90 JO15-1 JO15-1 11:00 foto ingeleverd en zij moeten dit BAS zsm doen! bouw van het windmolenpark weer kunnen opstarten. BAS JO9-2 Dos Kampen JO9-5G 10:00 Nieuwe D-pupillen: Sil Bosch Dirk Bouma Stef Bregman Christiaan Burgers Lars Dodde Abdel El Achak Ruben Gort Sven Huizinga Rik Kromhout Bas van Luenen Jorden Muntslag Roy Peet Leander Touw Dagan Verkruijssen Selim Yildiz Timothy Zillmer Vervanging spelerspas: Henri Bolmer Desiree Bosch Dirk vanRepair Dijk Café lanceert website Bart van Dongen BIDDINGHUIZEN Milan van der Geest - Het Repair Café Biddinghuizen heeft sinds vorige week een website. Dit geeft de vrijwilligers van het café de mogelijkheid om informatie Jamie van Houten beterKerkhoff en helder te kunnen presenteren. Nigel Peter Knol Afgelopen zaterdag was de tweede editie van het vijfde seizoen van dit Repair Marc van Nieuwenhuijzen Café, dat wordt gehouden in Het Koetshuis. Tijdens het Repair Café is de inzet Edo Oosting spullen een tweede leven te geven, door deze te repareren. Iedere eerste zaterdag Danny van deSchutte maand wordt het café gehouden. Djaimie Vermeer De website, welke is gesponsord door BHZNet.nl en softwarebedrijf Sybit, is te Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. vinden via: https://repaircafe.biddinghuizen.org. Let op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! Met dank aan redactie BHZNet.nl Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal 8

Bron: Omroep Flevoland, met dank aan BHZnet Meer informatie: Daan Moelker, tel: 332902 Vo l l e y b a l e-mail: moelker@solcon.nl

BB C B i lj ar t

B ad min t on Kom gratis filmkijken in de contact: J u d oherfstvakantie secretariaat@basjudo.nl

0321-332827 In Judo de herfstvakantie verandert FlevoMeer Bibliotheek Biddinghuizen Bas weer in een gezellige jeugdbioscoop. Op woensdagmiddag www.basjudo.nl Afmelden trainingen: 23 oktober draaien we van 14.00 tot 16.00 uur een spannende Deze Woensdag judo:boekverfilming. secretariaat film heeft een Robert – de Deense versie van het Gouden Kalf gewonwedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert nen voor Beste Kinder- en Jeugdfilm. De gratis filmkaartjes zijn verwedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco krijgbaar via de balie of via www.flevomeerbibliotheek.nl. Een fruitig avontuur Heb je altijd al eens willen weten of je in een megagroot stuk fruit de weB a svaren? k e tOf ba reld over kunt je lkunt vechten tegen piraten om zo de verdwenen burgemeester te redden? In deze animatiefilm vol avontuur en humor zit het Sleuteladres: 11, tel;voor 843262 allemaal. DeZaaiviool film is geschikt kinderen vanaf 6 jaar. Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Tijdens staat er voor iedereen wat drinkenfluiten met wat Kijk voor de allepauze actuele informatie over wedstrijden, enlekkers tafelen klaar. op deDe film helemaal gratis, dus neem je broertje, zusje, neefje, nichtje, vrienden site vanis BAS-basketball: www.basbasketball.nl en vriendinnen mee en kom gezellig film kijken!

5


Een visualisatie van enkele beoogde nieuwe windturbines van Windplan Groen. Foto: Windplan Groen

Nieuwe beleidsregels, toestemming voor stikstofgerelateerde activiteiten weer mogelijk BIDDINGHUIZEN - De provincie Flevoland, heeft op 8 oktober jl. samen met de 11 andere provincies, nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Daarmee kunnen er weer heel snel weer vergunningen verleend worden. Toestemming voor stikstofgerelateerde activiteiten wordt weer mogelijk, zolang de activiteiten niet leiden tot een stijging en in veel gevallen feitelijk tot een daling van stikstofbelasting. Kern van de nieuwe regels is dat door het wegvallen van het voormalige Programma Aanpak Stikstof nu van tevoren moet worden aangetoond dat emissie en depositie met zekerheid afnemen of niet stijgen. Provincie Flevoland verleende direct na het vaststellen van de nieuwe beleidsregels de eerste vergunning. In Flevoland liggen geen Natura 2000-gebieden die gevoelig zijn voor stikstof. Wel kunnen projecten/activiteiten die in Flevoland plaatsvinden een stikstofeffect hebben op Natura 2000-gebieden in omliggende provincies. Vanwege de PAS-uitspraak van de Raad van State zijn er de afgelopen tijd vrijwel geen vergunningaanvragen waarbij stikstof aan de orde is binnengekomen. De vergunningverlening kan dus zonder achterstand worden opgepakt. De eerste natuurvergunning, op basis van de nieuwe beleidsregels, is verleend voor Windpark Groen. Provincie als gebiedsregisseur Naar aanleiding van de Commissie Remkes, heeft het Rijk de rol van gebiedsregisseur bij de provincie neergelegd. De provincie neemt, om deze rol een zo goed mogelijke invulling te geven de noodzakelijke acties. Het pad dat wij, de afgelopen weken al bewandeld hebben, om in goede samenwerking met de "gemeenten en andere stakeholders op te trekken, zullen wij de komende periode voortzetten en daar waar nodig intensiveren. Op korte termijn organiseren wij (ambtelijk en) bestuurlijk overleggen, om afspraken te maken hoe verder af te stemmen en te betrekken bij de aanpak van de stikstofproblematiek in de provincie Flevoland. Provincie, gemeenten en waterschap zijn deelnemers aan dit overleg. Aanstaande maandag staat het eerste bestuurlijk overleg ingepland. Deze overleggen hebben tot doel, de mogelijkheden die de vaststelling van de beleidsregel intern- en extern salderen biedt, in beeld te brengen en zo snel mogelijk weer vlot te trekken. Dit zal naar onze inschatting direct gevolgen

hebben voor de eerder geĂŻnventariseerde projecten, die mogelijk geraakt worden door de stikstofproblematiek", aldus gedeputeerde Hofstra. Bronmaatregelen en gebiedsgerichte aanpak In aanvulling op de beleidsregels zijn de provincies voor nieuwe activiteiten (beperkte) uitstoot in overleg met het Rijk over het nemen van bronmaatregelen. Het kabinet heeft daarnaast de provincies een regierol toebedeeld voor een gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek. Over de verdere invulling van het een gebiedsgerichte aanpak van stikstof en de daarvoor benodigde middelen zijn de wij met alle provincies gezamenlijk in overleg met het Kabinet. Over vergunningverlening De nieuwe beleidsregels voor het verlenen van vergunningen leiden tot afnemende stikstofuitstoot door intern en extern salderen. Samengevat betekent dat: - Initiatiefnemers die aan kunnen tonen dat ze per saldo geen stikstof uitstoten of aan kunnen tonen dat dit geen significante effecten heeft op Natura 2000 gebieden kunnen ook weer vergund worden. Dit kan door de uitstoot te beperken met schonere technieken of door te salderen. Dit kan door de uitstoot te beperken met schonere technieken of door een beperkte stijging van de emissie te salderen met een veel grotere daling van een andere bron; het extern salderen. - Die projecten die wel effect zouden hebben op de natuur kunnen als ze van groot maatschappelijk belang zijn en er geen alternatieven zijn, gebruik maken van de ADC-toets en de effecten compenseren. Voor nadere informatie omtrent de beleidsregels wordt verwezen naar de website van BIJ12 met bijbehorende helpdesk: https://www.bij12.nl. De provincie Flevoland opent op korte termijn een speciaal email-adres waar initiatiefnemers met hun vragen terecht kunnen. Provincie Flevoland, met dank aan BHZnet

Uw advertentie hier?

9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij erde ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling 330616, mob. 06-11218658. n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 verversen GICOM loodgieterswerk Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de nieuwbouw - casco verwarming Plantweg 15 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten LOGOPEDIE: 0321-333493. 0624127084 (0321) 38 60 60 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler moet je zelf controleren *Koppakkingen muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, heb meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding vooren bouw verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix renovatie van: Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. schuren - bewaringen van Teddy Scholten: ‘weet je”.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06woningen - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net e.d. - levering bouwmat. 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net Schilderwerk Beglazing ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom begeleiding voor -APK keuring THUISZORG ICARErevue. Het Revuegezelschap onderdeel ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking - Houtsanering kunnen wevan dede uitgebloeide takken zelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef.met de helft inkorten om zo een stevi-Lease service langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto -Airco service uur: 8085 SG Doornspijk JoseinGouwenberg T 0321 33 revue. 16 49 Er werd soms vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in -een beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: Noorderbaan 19-21 Naar de uschoonheidsspecialiste, F 0321 - 33 04 Mocht tijdens of fietstocht over deal22 Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00een uur:wandeling 0321-333255. geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging dan op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, haar ben ik erin gerold. E340 info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 13 458 Tel: 0321 33 21 46 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker een bepaalde schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833 voortel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen Diëtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

2012 2

Naam:

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

0

0

03 0

2012

0

1-1-2

kn wa bew

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl aliste Rietweg 74, Biddinghuizen, Tel: 0320-288196, www.sabilon.nl

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

installatie service onderhoud

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling

www.wouda.nl

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

MACHTIGINGSCOUPON

ag na 10

............................................................................................................................

Werkplaats focwa normen 0321volgens - 332484 normen Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Gediplomeerde schoonheidsspeci-

Schilderwerk - Beglazing Adres:............................................................................................................................................. Wandafwerking - Houtsanering

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

LEKKERKERKER Autoschade

Schade taxatie, schade reparatie,

Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto beschikbaar. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Belt u naar Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hem zoekt SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles van Hem verwacht.

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25

financiele administraties - ondernemingsplan Handtekening: ......................................................................................................................... DEALER ATAG VERWARMING jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren DEALER ATAG VERWARMING

www.alphabiddinghuizen.nl 9

Een adres waar uw belangen voorop staan Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

Telefoon 0321 - 33 11 45 Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl E-mail: j.looman@hetnet.nl

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Korenmaaier 13-15 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 8256 SK Biddinghuizen

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


Herfstactiviteiten in het Waterloopbos Het is weer herfstvakantie! In het Waterloopbos worden allerlei activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Speuren door het bos met de kinderen of ontdek welke paddenstoelen er allemaal voorkomen. Maak kennis met dit unieke bos waar prachtige schatten verborgen liggen. Op www. natuurmonumenten.nl/waterloopbos vind je de agenda met het overzicht van alle activiteiten. Speur je mee? In het gras, langs het water, achter een boom. Overal zijn silhouetten van dieren en schaalmodellen verstopt. Kun jij ze alle tien vinden? Zoek, speur en puzzel mee! Heb je de puzzel opgelost? Dan ligt er een leuke verrassing voor je klaar bij de Natuurmonumenten balie in Paviljoen Het Proeflab//. Deze speurtocht is geschikt voor kinderen van 3 – 7 jaar. Route van OERRR Wil je meer weten over de natuur en de geschiedenis van het oudste bos van Flevoland? Volg dan de nieuwe Route van OERRR – op avontuur door het Waterloopbos. De route is te downloaden via de website van Natuurmonumenten. Door middel van leuke weetjes en opdrachten komen de kinderen van alles te weten over het Waterloopbos. Omdat de route net nieuw is, horen we graag je feedback na afloop. Geef het door aan de balie bij Natuurmonumenten in het paviljoen! De Route van OERRR is geschikt voor kinderen van 6 – 11 jaar.

Paddenstoelenexcursie Het Waterloopbos is meer dan alleen maar rood met witte stippen. In de herfst barst het van de paddenstoelen. De grond is goed nat door beheer van het waterpeil, het is rustig en de natuur gaat haar gang. Dat is precies wat paddenstoelen nodig hebben. Op 20, 23 en 26 oktober wordt er een paddenstoelenexcursie gegeven zodat je al dit moois zelf kunt ontdekken. De groene knolalamaniet, verschillende boleten of de nevelzwam, die vaak in een mooie heksenkring te zien is. En natuurlijk de vliegenzwam met zijn rode hoed en witte stippen waardoor je je afvraagt waar de kabouters zijn. Wie, waar en wanneer? Voor wie: kinderen en volwassenen Wanneer: herfstvakantie (Noord) van 19 t/m 27 oktober, kijk voor precieze data en tijden op de website Waar: Waterloopbos, Paviljoen Het Proeflabb//, Voorsterweg 34, Marknesse

Er heerst een vloek op de Batavia in Batavialand Op zaterdag 19 oktober heerst er een vloek op de Batavia. Tussen 18.00 en 23.00 uur is de Batavia namelijk in bezit van schrikwekkende piraten. Bezoekers krijgen een rondleiding door de Batavia op een spannende en spookachtige manier. Ze sluipen over de dekken om te ontdekken welke piraten de Batavia hebben overgenomen.

Op de steiger staan de bewoners te rillen. Er wordt angstvallig naar het schip gekeken en geroepen dat de Batavia is overgenomen en de bemanning is vermoord. Bezoekers staan in het donker op de kade te wachten tot ze mee de Batavia op kunnen. Een stille rondleider begeleidt groepen van tien personen over de dekken van de Batavia. De rondleider is heel voorzichtig, want

achter elke hoek of balk kan een piraat zitten. En de piraten hebben het gezegd. Ze laten niemand levend van de Batavia afgaan. Want op het schip zijn ze op zoek naar de grote schat, het geheim dat de VOC al jarenlang verborgen houdt.

zal het voor het oudere publiek zijn. Een ticket kost € 5,00 en zijn online verkrijgbaar op https://www.batavialand.nl/de-vloek-van-de-batavia

De Vloek van de Batavia is van 18.00 tot 20.00 uur te bezoeken voor kinderen vanaf 6 jaar, daarna 11


prik bord!

Spreuk van de week IN JE EENTJE HEB JE GEMAKKELIJK PRATEN. Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508 Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Woensdagavond 13 november is de Najaarsvergadering van Dorpsbelangen in het Koetshuis, aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom, ook indien u niet lid bent. Noteert u alvast de datum? Het bestuur van Dorpsbelangen. Op zaterdag 2 november opent It's Kringloop in Dronten de deuren naar het kerstseizoen. Met een grote en sfeervolle kerstafdeling is It's Kringloop de plek om op zoek te gaan naar dat leuke tweedehands kerstartikel. Niet alleen gaat op deze zaterdag de kerstafdeling open, ook kunt u smullen van winterse gerechten in het lunchcafé, staat er een kraampje waar vers gebakken wafels gemaakt worden en zal de kerstman vast een bezoekje brengen aan de kringloopwinkel. Komt u ook? De winkel is open van 9.30 - 17.00 uur. Bericht van de huisartsenpraktijk: Patiënten die een griepbrief gehad hebben met daarop alleen het woord opkomsttijd; deze patiënten mogen om 14.00 uur komen voor de griepprik.

1e prijs 2e prijs 3e prijs 4e prijs 5e prijs 6e prijs 7e prijs 8e prijs 9e prijs 10e prijs 11e prijs 12e prijs 13e prijs 14e prijs 15e prijs 16e prijs 17e prijs 18e prijs 19e prijs 20e prijs 21e prijs 22e prijs 23e prijs 24e prijs 25e prijs 26e prijs

€ 15.000,- € 10.000,- € 2500,- € 2500,- Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1500,- Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1500,- Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1500,- Vakantie Qurios op Ameland t.w.v. € 550,- Vakantie Qurios op Ameland t.w.v. € 550,- € 1000,- Smart t.v. t.w.v. € 445,- Smart t.v. t.w.v. € 445,- € 445,- € 445,- € 445,- € 445,- IPad Air t.w.v. € 400,- IPad Air t.w.v. € 400,- Thermen Bussloo arr. t.w.v. € 185,- Thermen Bussloo arr. t.w.v. € 185,- Thermen Bussloo arr. t.w.v. € 185,- Lovers Diner Cruise 2 pers. t.w.v. € 179,90 Lovers Diner Cruise 2 pers. t.w.v. € 179,90 Ici Paris XL cadeaubon t.w.v. € 100,- Ici Paris XL cadeaubon t.w.v. € 100,- Dagje Keukenhof 2 pers. t.w.v. € 39,-

27e prijs Dagje Ouwehands Dierenpark t.w.v. € 50,- 28e prijs Dagje Madurodam t.w.v. € 39,- 29e prijs VVV bon t.w.v. € 75,- 30e prijs VVV bon t.w.v. € 75,- 31e prijs Geldbedrag van € 50,- 32e prijs Geldbedrag van € 50,- 33e prijs Geldbedrag van € 50,- 34e prijs Geldbedrag van € 15,- 35e prijs Geldbedrag van € 15,- 36e prijs Geldbedrag van € 15,- 5 extra jubileumprijzen Volkswagen Up t.w.v. € 11000,- IPhone XS t.w.v. € 1200,- Weekendje weg t.w.v. € 350,- Weekendje weg t.w.v. € 350,- Weekendje weg t.w.v. € 350,-

0528455 0483190 0055470 0712403 0935380 0410553 0706754 0612639 0688701 0166063 0209571 0599966 0594210 0683617 0320653 0720596 0871555 0851084 1066089 0455511 0547760 0345404 1024441 0110238 0886420 86471 (5 eindcijfers) 94243 (5 eindcijfers) 93500 (5 eindcijfers) 81949 (5 eindcijfers) 60756 (5 eindcijfers) 5306 (4 eindcijfers) 9969 (4 eindcijfers) 8396 (4 eindcijfers) 925 (3 eindcijfers) 705 (3 eindcijfers) 153 (3 eindcijfers) 0568259 0976228 0938094 0494443 0305532

Maris Sonores Nieuws

Uw advertentie hier?

Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. Kent u de woorden nog? Juist, een lied van Ramses Shaffy. Dit lied is er een uit een potpourri van liedjes van dezelfde zanger die u kunt beluisteren als u op zaterdag 9 november ons najaarsconcert bezoekt in De Voorhof. Meer bekende en minder bekende muziek van bekende of minder bekende zangers/zangeressen staan op het programma, waar ook plaats is ingeruimd voor het optreden van popkoor Join Up. De poster van ons concert is (binnenkort) te zien bij diverse winkels in het dorp. Kaarten zijn te koop bij Boekenhuys Van der Walle à € 6,50 (incl. consumptie in de pauze) of ’s avonds aan de zaal à € 8,00 (ook incl. consumptie). Komt u ook? Doeke Dobma (PR)

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2019