Biddinghuizen Actueel - Nummer 41

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 41 27

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 38 JAARGANG weeknr:

40 jarig jarig 40 jubileum jubileum

WWW.BACTUEEL.NL

02 juli 802OKTOBER juli 2012 20122019

Boekverkoop in bibliotheken Boekverkoop

AAggeennddaa

Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op te leen leen in in de de bibliotheken maar maar ook ook te te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van van romans bibliotheken romans tot tot kunstboeken tot tot kinderboeken. kinderboeken. Prima Prima geschikt geschikt om om mee mee te kunstboeken te nemen nemen op op vakantie. vakantie.

07 07 juli juli 10 10 juli juli 9 okt 11 juli 11 okt juli 13 18 18 juli juli 26 juli 26 juli

De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van11.00 11.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uurmogen mogen De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas decoureurs coureursininverschillende verschillende specspec- Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas de metromans romansen en informatieve informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor €€ 7,50 7,50 een een plastic met plastic tas tas met met taculaire klassen klassen hun hun rijkunsten rijkunsten taculaire jeugdboeken. jeugdboeken. laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven laten Circuitaan aan de de Biddingringweg Biddingringweg in in Circuit De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Biddinghuizen. De De autocross autocross isis De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Biddinghuizen. Swifterbant en en Biddinghuizen. Biddinghuizen. Zie Zie www.flevomeerbibliotheek.nl www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant speciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitgespeciaal breidmet meteen eenduo-race duo-raceen enererwordt wordt breid geeindigd met met een een nieuw nieuw inin het het geeindigd leven geroepen caravanrace. In en leven geroepen caravanrace. In en rondom een een tent tent kunt kunt uu genieten genieten Afscheid juf Riet rondom Afscheid vaneen eenuitgebreid uitgebreidassortiment assortimentaan aan van 18 oktober met jarige Kikker in FlevoMeer versnaperingen en erer zullen zullenFeest veel versnaperingen en veel Na34 34jaar jaar in in het het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvan 28 28 jaar jaar op op De De Wingerd Wingerd gewerkt gewerkt extraaktiviteiten aktiviteitenzijn zijnvoor voorjong jongen en Na extra te hebben, gaat juf Riet met pensioen. Bibliotheek Dronten voor kinderen 2-8 jaar te hebben, gaat juf Riet met pensioen. oud,zoals een een bungee bungee trampoline, trampoline, oud,zoals een V8-buggy, V8-buggy, race race simulator simulator en Blijdag een en Vrijdag met dit spelletjes en knutselactiviteiten Wij willen willen dit niet niet ongemerkt ongemerkt voorbij laten laten gaan. gaan. Tijdens Tijdens de Wij voorbij de receptie receptie een klimwand en voor de allereen klimwand en voor de allerwillen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De kleinsten een springkussen springkussen en niet? Wie kent Kikker en zijn vriendjes Dit wordt groenegehouden beestje isopdertig geleden geïntroduceerd door tekleinsten een en receptie vrijdagjaar 13 juli juli van 16.00uur 16.00uur tot 17.30uur. receptie wordt gehouden op vrijdag 13 van tot 17.30uur. schminken. kenaar en schrijver Max Velthuijs en is in menig boekenkast te vinden. In 2019 bestaat Kikker 30 jaar en schminken. dat vieren we op 18 oktober met een waar Kikkerfestijn tijdens Vrijdag Blijdag. Alle kinderen tussen de 2 en jaargeschikte (en hun ouders/verzorgers) zijn van harte welkom om deze middag gratis te bezoeken. Het feestje Een8zeer zeer geschikte "UIT-TIP"voor voor Een "UIT-TIP" begint om 16.00 uur. een ieder ieder die op op zoek isis naar naar een die zoek spanning, sensatie, sensatie, spektakel spektakel en en spanning, zijn vrienden van het leven te genieten. Max Velthuijs Spelletjes plezier! en knutselen plezier! Tijdens het Kikkerfestijn kunnen de kinderen allerlei is veelvuldig gelauwerd om zijn boeken. Zo won hij dispelletjes doen rond Kikker en zijn Vriendjes. Ook verse Gouden Penselen en Griffels en werd zijn werk in wordt er een mooie vlaggenlijn geknutseld ter ere van meer dan 50 talen vertaald. Ook zijn er een tekenfilmde verjaardag van Kikker. Daarnaast worden er verha- serie en diverse musicals over Kikker en zijn vriendjes len gelezen over het leven van het beroemde groene gemaakt. beestje en zijn vriendjes Eend, Varkentje, Haas en Rat. Elke derde vrijdag van de maand om 16.00 uur is het feest in de bieb in Dronten met Vrijdag Blijdag! Tijdens Max Velthuijs Kikker en zijn vriendjes zijn een creatie van schrijver Vrijdag Blijdag worden er gratis activiteiten en vooren tekenaar Max Velthuijs. In de wereld van Kikker en stellingen gegeven die op het eerste gezicht gewoon zijn vrienden Eend, Haas, Varkentje, Rat en Beertje, lijken, maar toch best heel bijzonder zijn. Wil je zeker bestaat geen gevoel voor status: iedereen is gelijk. Elk zijn van een plekje? dier heeft zijn eigen karakter en zijn eigen vaardigheden. Ondanks de soms ‘zware’ onderwerpen, zoals ver- Bestel je gratis kaartje via de website, www.flevomeerdriet, angst, watersnood en de dood, weten Kikker en bibliotheek.nl of haal hem bij de balie in de bibliotheek.

16 okt 14 14 aug aug 16 okt 15 aug 15 aug 23 23 aug aug

Zaterdag 77 juli juli viert viert ACV ACV Zaterdag de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig de jubileum. jubileum.

Zonne-Energie Zonne-Energie Afdelingsavond Vrouwen van Nu, met Zonnepanelen met Zonnepanelen 'uit'Biddinghuizen Biddinghuizen woensdag 16 oktober 'uit' Ecosave Ecosave Op de ledenavond van 16 oktober heeft de contactgroep van Jannie en Margot dhr. H. Louwsma sinds 2001 sinds 2001 uit Stiens uitgenodigd. 0321 332038 0321 332038 een gezonde kijk op het weer, “Nederland en de Klimaatverandering” Uweigen eigenVoor stroom Uw stroom v.a.€€0,05 0,05 v.a. Aanvang om 19.45 uur, in De Voorhof.

05 05 sept sept 19 11 sept 11 okt sept 11 11 sept sept 12 12 sept sept 19 19 sept sept 19 sept sept 219nov 25 25 sept sept 25 sept 925nov sept

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones :: Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen : vrouwen Zijaktief Smartquiz verenigingen :: Open dag Scharrelberg Open Scharrelberg Z on endag Zegen: Meewerken aan ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: Fietsen met ochtenddienst de Voorhof Fietsen met de deingezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen Seniorenmiddag in de Voorhof ::: Fietsen met de gezamelijke Fietsen met de gezamelijke verenigingen : vrouwen L edenavond Vrouwen van Nu, dhr. vrouwen verenigingen :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag Louwsma met een gezonde kijk op :: Fietsen met de Fietsen met de gezamelijke gezamelijke vrouwen vrouwen verenigingen het weerverenigingen :: Open dag Scharrelberg Open dag Scharrelberg Z on en Zegen:Anbo Jubileumconcert ::: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo :: ledenavond Passage ledenavond Passage 55 jarig bestaan in de Voorhof. :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu Aanvang 20.00 uur :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: ZijActief lezing ZijActief lezing Ans Ans Schrijer Schrijer Repair Café :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo ::: IVN viert van de Najaarsconcert Maris IVN viert “het “het jaar jaar vanSonores debij” bij”met met een lezing lezing inin het het Koetshuis Koetshuis : een N ajaarsvergadering Dorpsbelangen

13 nov 03 03 okt okt t/m Koetshuis in het Koetshuis aanvang 20.00 uur, t/m 77 okt: okt: Najaarsfeestweek Najaarsfeestweek Koetshuis 04 okt dag Scharrelberg 04 okt :: Open Open dag Scharrelberg inloop 19.30 uur. 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting 07 okt : Interreligieuze Ontmoetingininhet het 16 nov :Koetshuis. Sinterklaasintocht Koetshuis. 09 okt : ledenavond Passage 09 nov okt :: ledenavond Passage 20 Seniorenmiddag in de Voorhof 09 09 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 10 okt : Afdelingsavond Vrouwen van nu 20 Z ijaktief Gezamenlijke avond 10 nov okt : Afdelingsavond Vrouwen vanmet nu 10 workshop 10 okt okt :: ZijActief ZijActief workshop Margriet Brandsma 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 17 okt okt :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 717dec Repair Café 23 23 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 731dec : Winterfair 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen okt : Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 09 nov : Boekenmarkt 09 nov : Boekenmarkt zon en en zegen zegen 7 dec Lichtjestour zon 10 10 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 10 Kerstviering Passage 11 nov inin Colombinehuis 11 dec nov ::: Benefietconcert Benefietconcert Colombinehuis 13 nov Anbo 13 dec nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo tot driekoningen 11 Zijaktief Van advent 13 13 nov nov :: Ledenavond Ledenavond passage passage 13 nov lezing bevers erstconcert Vrouwenkoor 13 dec nov ::: K IVN IVN lezing over over bevers de Staatsbosbeheerruimte Z60 Staatsbosbeheerruimte Z60 Paradijsvogels, De Voorhof 17 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen Aanvang 20.00 uur entree 5 euro p.p 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 21 nov 21 dec nov ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 18 Seniorenmiddag in de Voorhof 27 nov : Bijeenkomst Anbo 27 nov : Bijeenkomst Anbo 11 dec Passage 18 K erstavond Vrouwen van Nu, met 11 dec dec :: advent/kerstavond advent/kerstavond Passage 11 Anbo 11 dec dec :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Martine Dubois 12 dec : Seniorenmiddag 12 dec : Seniorenmiddag 14 dec 22 Zon en Zegen: Kerstzangavond in de 14 dec dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt 19 Vrouwen van 19 dec dec :: Afdelingsavond Afdelingsavond vannu nu Voorhof. AanvangVrouwen 19.00 uur 19 dec : ZijActief 19 dec : ZijActief kerstavond kerstavond

FRENCH FRENCH MANICURE… MANICURE… •• Natuurlijke Natuurlijke mooie mooie gelakte gelakte nagels, of uw nagels, of uw teennagels…! teennagels…! •• Basislak Basislak met een een mooi mooi Heeft u met agendapunten? wit wit randje. randje. Geefuwzehanden aan ons door. •• Durf Durf uw handen weer weer te te laten zien. laten zien. •• Nu Nu voor voor maar maar €€ 17,50 17,50 en… en… Het Het setje setje nagellak nagellak krijgt krijgt u u er er gratis gratis bij!! bij!! Be Be Beautiful Beautiful Dreef Dreef 65 65 8256 8256AZ AZ Biddinghuizen Biddinghuizen 06 06 -- 53 53 62 6262 6224 24


2012 2

0

0

03 0

2012Telefoon 0 ag na 20321-335051 Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen 0321-335050 www.schaapholland.nl 035-6245555. Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, hebwww.schaapholland.nl meegedaan met een song-

Te l e f o o n n u m m e r s Te l e f o o n n u m m e r s

Jeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands -APK keuring spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 -Onderehoud en reparatie alle merken van Teddy Scholten: ‘weet je�. De rest zong in het Engels. Met de gitarist -Lease service R EN uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We-Airco vormden The ThreeSblues, N Toos, service OAR 0320-233565; inloopspreekuur: R ENdonder-APK keuring 0321-332575. Bij ons altijd S ik en Ruud ter Weyde ( bekend van studio sport en langs de lijn) S -Schade reparatie E en waren R O R enH reparatie merken HUISARTSENPRAKTIJK: dag-Onderehoud 13.00 totL 14.00 uur: 0321-333255. S alle N zomer/wintercheck gratis A S -Laswerkzaamheden Iservice TO R E bestaan al R onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, 0321-331414. -Lease H S S A L S Icare Verpleging enspecialist verzorging in APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: -Accu's,banden en uitlaten O I W T R N H L TANDARTS: 0321-331070.jaar in Hilversum. -Airco service langer dan vijfentachtig Het zijn accordeonspelers. trad S 0321-332575. A I745 S Tincl. specialist inIk uur, APK 29,50 all polyesterhars, U 0522-279 07.00 tot in 23.00 -Wintersets opslag W N Svan Hspecialist FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: 06-28847141 FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. K in soms L -Schade reparatie HUISARTSENPRAKTIJK: W vrij veel op in Hilversum en zat in Huizen al in een revue. Er werd I Toverige polyesterhars, N epoxyhars, U -2 Wasboxen 0900-8833 voor tijden. LOGOPEDIE: 0321-333493. polyesterhars, KU S -Laswerkzaamheden specialist in 0321-331414. epoxyhars, plamuren & door Airco service Nzat al in K geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ik -Accu's,banden ze.W Toos deLEEF: revuePlaats en GROEPSPRAKTIJK Icare 1, epoxyhars, en uitlaten polyesterhars, U TANDARTS: 0321-331070. plamuren & onderhoudsK VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin 0321-332083. gerold. -Wintersets incl. opslag plamuren & 10 Noorderbaan epoxyhars, FYSIOTHERAPIE: 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. onderhoudsmiddelen Reparatie en onderhoud 0321-382473. Voor bevallingen en en Wasboxen onderhoudsLOGOPEDIE: 0321-333493. plamuren & t/m-2vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 middelen spoed: 06-53659191. Wilsor kunstharsen Biddinghuizen alle merken middelen GROEPSPRAKTIJK onderhoudsMet de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. Noorderbaan 46-48 de Wilsor kunstharsen VERLOSKUNDIGEN: Wilsor kunstharsen middelen 0321 - 332484 Noorderbaan 10 8256 PR Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: NOOD: Noorderbaan 46-48 Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. Nederlands fietsroute georganiseerd langs de grenzen vanuit Amersfoort Noorderbaan 46-48 0321-382473. Voor bevallingen en Wilsor kunstharsen Tel: 0321 33 11 67 035-6245555. PR Biddinghuizen Biddinghuizen 8256 PR spoed: 06-53659191. 08.30regen totwww.autofaber.nl 11.00 uur:8256 0321-312881. naar Den Helder over de Afsluitdijk. Veel en lekke banden. Die 1700 Noorderbaan 46-48 Biddinghuizen Fax: 0321 33 10 74 Tel: 0321 33 3311 1167 67 Tel: 0321 CHIROPRACTIE: 0525-651810. 8256 PR Biddinghuizen werk: maandag km had ik zelf eersteNOOD: gereden. Ik Maatschappelijk stond nog0321 wel eens in0321 de krant alsvan de E-mail: info@wilsor.nl THUISZORG ICARE Fax: 0321 3310 1074 74 0321 33 PSYCHISCHE EN als SOCIALE 332484 Tel: 33 11 67 Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag centr.heel telef. E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.wilsor.nl 035-6245555. Fax: 0321 33 10 74 Jeugdgezondheidszorg spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot tot 12.00 12.00 van 13.30-14.30 www.autofaber.nl uur. Ditinfo@wilsor.nl zijngezeten. zowel www.wilsor.nl E-mail: www.wilsor.nl Telefoon 0321-388 fers en lijnen neer910 en ben regelmatig door de Rijkspolitie achterna uur:

DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM GICOM

COMPOSTING COMPOSTING GICOM Schilder SYSTEMS SYSTEMS

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

NRPSOHHWUHFODPH QO

Gicom BV BV Gicom

Wandafw

Oogstweg99 Oogstweg COMPOSTING 8256SB SBBIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 8256 SYSTEMS Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Gicom BV

Belt u naar

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Mobiel Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

06 13 3

VERON ADMINI

financiele administrati -APK -APKkeuring keuring -Onderehoud alle -Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas jaarrekeningen -Lease -Leaseservice service -Airco service -Airco service -APK keuring Een adres waar uw b -Schade -Schadereparatie reparatie -Onderehoud en reparatie alle merken Plein 5 - 8256 AZ BIDD -Laswerkzaamheden -Laswerkzaamheden -Lease service -Accu's,banden Tel.: (0321) 330120 / 33 -Accu's,banden enuitlaten uitlaten -Airco service en -Wintersets incl. -Wintersets incl.opslag opslag -Schade reparatie -2 -2Wasboxen Wasboxen -Laswerkzaamheden

THUISZORG ICARE inloop spreekuren als telefonische Inloopspreekuur in Educatief Centrum: www.wilsor.nl 0320-233565; inloopspreekuur: donderdonderJeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuren: 0321-333377. elke dinsdag van 13.00 –0321-333255. 13.30 uur dag 13.00 tot uur: 0321-333255. Biddinghuizen: istotoverleden in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu spreekuur ma.14.00 t/mToen vrij. Toos 09.30 12.00 DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ Icare Verpleging en verzorging DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot uur: installatie service onderhoud zijn nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 745 inloopspreekuur: van 07.00 tot 23.00 uur, 23.00 uur, 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m 0320-233565; donderdat daar komRQWZHUS je verder 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO 09.00 FRORUV totEHXUVZDQGHQ Ă \HU mee ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. 17.00 uur: 0320-237666. Thuiszorgwinkel LEEF: Plaats Plaats 1, 1, vrij. ue. De Waard BV Icare Verpleging Icare en verzorging Yarden Uitvaartverzekeringen n elektrotechnisch EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS -Accu's,banden en uitlaten Yarden Uitvaartverzekeringen De Waard BV 8224 AB 745 Lelystad, 0320-752650 installatie service onderhoud 0320-752650 ma. De Waard -Wintersets incl. opslag 0522-279 van 07.00 tot 23.00 ma. uur, BV lichten krachtinstallaties Noorderbaan 10 Noorderbaan 10 Wil je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN -jeKLACHTENLIJN De Waard BV -2 Wasboxen 0900-8833 voor overige tijden. beveiliging daar kom verder mee uur of beroemd. Iedereen heeftPlaats een verhaal. Mail klachtenlijn dan naar Biddinghuizen Biddinghuizen Thuiszorgwinkel Icare LEEF: 1, Algemene op werkdagen: telecommunicatie Loonwerk en grondverzet grondverzet Yardenn elektrotechnisch Uitvaartverzekeringen Gezinszorg: spreekuur ma. t/m t/m vrij. vrij. Loonwerk en in 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. 388220. hermaloohuis@kpnmail.com databekabeling Loonwerk en grondverzet Noorderbaan 10 tot8.30-17.00 11.00 ag uur: na 0321-312881. 0321 201208.30 0vrij.: 3 lichten krachtinstallaties 0321-312881. 0321 -- 332484 332484 MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m uur, za.: 9.30-16.00 Loonwerk en /grondverzet tste Maatschappelijk n DRONTEN: werktuigbouwkundig Tel. Fax0321-333189 0321-333189 werk:maandag, maandag beveiliging Maatschappelijk maandag van van POLITIEBURO werk: Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax uur Biddinghuizen www.autofaber.nl *Olie verversen loodgieterswerk www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur enenwoensdagmiddag Tel. 8844. 0321-331401 / Fax 0321-333189 glo dinsdag, telecommunicatie woensdagmiddag donderdag vrijdag Gezinszorg: spreekuur ma. van t/m vrij. 0900Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 verwarming van uur. Dit zijn zijn zowel zowel SENIOREN databekabeling *Banden de 9.00-10.00 08.3013.30-14.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. 0321 - 332484 INFORMATIELOKET uur. Dit zijn telefonische luchtbehandeling inloop spreekuren als maandag telefonische telefonische n werktuigbouwkundig Maatschappelijk werk: van Spreekuur di. het spreekuren. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Accu’s 0321-333377 koeling spreekuren: www.autofaber.nl *Olie loodgieterswerk 9.00-10.00 0321-333377. uur enverversen woensdagmiddag DiĂŤtist: afspraken*Remmen ma. 09.00 tot 09.00 tot 316899. verwarming aar www.wouda.nl van 13.30-14.30 uur.t/mDitvrij.zijn zowel *Banden 12.00 telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m St. verliezenverwerken Flevoland luchtbehandeling inloopuur; spreekuren als telefonische me *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten vrij. 09.00 tot0321-333377. 17.00 uur: 0320-237666. 0320-237666. 0321-331377 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling spreekuren: op. 84 (0321) 38 60 60 dragen ziekte is overleden, 2 *Koppakkingen DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot DE ZONNEBLOEM installatie service installatie service onderhoud onderhoud *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN www.wouda.nl *Banden KLACHTENLIJN 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m PROTESTANTSE GEMEENTE ninmuzikaal begeleidster Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: AFD. BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee *Distributieriemen vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. De Noord 35 8251 GK Dronten BIDDINGHUIZEN aat 388220. *Accu’s Noorderbaan 88, PR Biddinghuizen 0321-331655 of 331368. n nelektrotechnisch (0321) 38 608256 60 Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, elektrotechnisch hts binnen en buiten schilderwerken POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: installatie service onderhoud GEMEENTE lichtdominee@ 2 tel. behangen 0321 - 333310, fax.DE0321 - 330101Tel: 0321-848658, licht-en enkrachtinstallaties krachtinstallaties Oogstweg VAN 8844.DRONTEN - KLACHTENLIJN DIERENAMBULANCE Joke 0900v/d Meij * glasvezel * sausen was beveiliging Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar *Remmen kom je verder mee protestantsegemeentebiddinghuizen.nl beveiliging SENIOREN INFORMATIELOKET INFORMATIELOKET Schilderwerk Beglazing SENIOREN DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen telecommunicatie 388220. di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Jolanda Aantjes - Lubbersen, or- Spreekuur telecommunicatie *Distributieriemen Bel voor een vrijblijvende offerte Spreekuur n elektrotechnisch 13.00u 14.00u de uur: Spreekuur di. en do. 9.30 totop 11.30 databekabeling POLITIEBURO DRONTEN: Wandafwerking -totHoutsanering Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06tel. 06-48462307 Biddinghuizen 316899. dus Schade taxatie, schade reparatie, licht- en krachtinstallaties Tel: 0624127084 316899. ssen en wensen de familie woensdag in Het Koetshuis: 09008844. Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen werktuigbouwkundig St. verliezenverwerken Flevoland beveiliging 53371293 St. verliezenverwerken Flevoland uitdeuken zonder spuiten, leenauto Mijn SENIOREN e-mail: cobydeboer@planet.nl. childerwerk -INFORMATIELOKET Beglazing Autoreparatiebedrijf 0321 388 710 *Olie loodgieterswerk Autoreparatiebedrijf *Olie verversen verversen loodgieterswerk 0321-331377 telecommunicatie en Gods kracht toe. 0321-331377 beschikbaar. Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Spreekuur Wijkagent Wijkpost woverwarming verwarming DE ZONNEBLOEM databekabeling Wandafwerking - Houtsanering DE ZONNEBLOEM Zondag 8 juli*Banden *Banden Poolse medewerkers nodig‌?? 316899. Schade taxatie, reparatie, ltuitu naar Giennes Bies luchtbehandeling Ploegschaar 7,schade 8256 SM Biddinghuizen luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen: AFD. BIDDINGHUIZEN n werktuigbouwkundig 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, St. verliezenverwerken Flevoland Aleksandar Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! *Accu’s koeling Aleksandar uitdeuken zonder spuiten, leenauto *Accu’s 0321332387. 0321-331655 331368. koeling Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 0321-331655 of 331368. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen loodgieterswerk biel 13 340 van 458 of - Tel: 0321 - 33 21 46 woensdag: en 06 bestuur 13.00-14.00 uur. 0321-331377 GICOM Dronten Oogstweg 22 met: beschikbaar. DIERENAMBULANCE *Remmen Voor informatie kunt u bellen Oogstweg www.wouda.nl verwarming DIERENAMBULANCE VAN DE DE *Remmen DIERENAMBULANCE www.wouda.nl DE ZONNEBLOEM VAN *Banden Heilig Avondmaal viering wenorganisatie Passage. u naar Giennes Bies AFD. DIERENBESCHERMING. luchtbehandeling O. ten Hoff tel 0591-549094 / DIERENBESCHERMING. AFD. Ploegschaar 7,Biddinghuizen 8256 SM Biddinghuizen AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen *Distributieriemen REGIO LELYSTAD De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing *Distributieriemen De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten Aleksandar bij *Accu’s koeling COMPOSTING FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ 0321-331655 331368. Tel. (0321) 330655, Faxten (0321) 06-51558557 L. Hoff 330691 tel FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel: 0624127084 (0321) el 06 1306-36293327 340 458 Tel: 0321 33 21 Tel: 0624127084 /of144 RED DDQKDQJZDJHQV EEN DIER (0321)38 3860 6060 60 *Koppakkingen YODJJHQ EHOHWWHULQJ SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH *Koppakkingen ‘NORBERTUS’ 53371293 DXWREHOHWWHULQJ IXOO VAN ZUDS DEUDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ verSYSTEMS Oogstweg 2 ZLM]HULQJ R.K. PAROCHIE DIERENAMBULANCE 53371293 Wandafwerking Houtsanering 0321-326533 / 06-11310835 *Remmen www.wouda.nl ADMINISTRATIEKANTOOR DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Gicom IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH DIERENBESCHERMING. AFD. de DXWREHOHWWHULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen *Distributieriemen dministraties -EHOHWWHULQJ ondernemingsplan De Noord 35 8251 GK Dronten YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Oogstweg 9 EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Biddinghuizen: YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Biddinghuizen: Biddinghuizen ngs Tel: 0624127084 (0321) 38 60 60 gen - belastingaangiften particulieren Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH 8256 SB BIDDINGHUIZEN YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ *Koppakkingen woensdag: 13.00-14.00 uur. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS 53371293 13.00-14.00 uur. woensdag: Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321om EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 DMINISTRATIEKANTOOR EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Spreekuur Wijkagent Wijkpost 332401 ( mevr. A. Scholten ) Buurtzorg Wijkverpleging YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Schilderwerk -- Beglazing waar uw belangen voorop Biddinghuizen staan ministraties - ondernemingsplan den Schilderwerk Beglazing YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Biddinghuizen: www.parochienorbertus.nl De Helling 15 56 AZ BIDDINGHUIZEN enen- belastingaangiften particulieren Wandafwerking woensdag: 13.00-14.00 uur. Wandafwerking - Houtsanering Houtsanering GH Dronten taxatie, schade Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 3301208251 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Vrijdag 6 juli en Telnr: 06-12373918 uitdeuken Machinebouw uitdeukenzonder zonderspuiten, spuiten,leenauto leenauto aar uw belangen voorop staan Schilderwerk Beglazing 10.00 uur: eigen voorganger een ouw van Stichting De Scharrelberg beschikbaar. beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN Machinebouw WoCo viering DAAR RED JE LEVENS MEE Wandafwerking Houtsanering Transport techniek DAAR -RED JE LEVENS Machinebouw Belt Schade taxatie, schadeBiddinghuizen reparatie, En / 330777 ddinghuizen, en dierenpark de Belt u naar naar Giennes Giennes Bies Bies Ploegschaar 0120 Fax:het (0321) 330690 MEE VoorMachinebouw al uw schilder, behang en u Ploegschaar7,7,8256 8256SM SM Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 En ooiing. Transport techniek Trappen en balustrades sauswerken. Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 Transport techniekMobiel 06 13Zondag 8 juli 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 beschikbaar. Transport techniek Tevens ook het kwartsen van muren. in 09.00 uur: eigen voorgangers -APK keuring DAAR RED JE LEVENS MEE Service inen afvaltransport Trappen en balustrades Belt u naar Giennes Bies Trappen balustrades Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen ant in de weer om het laatste van het casco af financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud en reparatie alle merken WoCo viering Trappen balustrades Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 - belastingaangiften -Lease service Service in afvaltransport aar watertel. gas, en0321 de elektriciteit aangesloten. Service in afvaltransport jaarrekeningen particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Airco service VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Service in afvaltransport VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Evangelische Gemeente Zeewolde erk nnen met de afwerking en PR inrichting. Noorderbaan 88, Biddinghuizen Noorderbaan 88,8256 8256 PR Biddinghuizen -Schade reparatie financiele -- ondernemingsplan Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED financiele administraties administraties ondernemingsplan 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. - -333310, fax. 0321 -- 330101 een Noorderbaan angshek bij de Osbornegroep geplaatst en tel.0321 0321 333310, fax. 0321 330101 Colofon: Een adres waar uw belangen voorop staan -Laswerkzaamheden jaarrekeningen -- belastingaangiften particulieren Zeewolde; tel. 036-5224348. jaarrekeningen belastingaangiften particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Accu's,banden en uitlaten ter- tel. 0321 bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Redactieadres / Secretariaat: -Wintersets incl. opslag 8 julivoorop Een waar belangen staan etje onds glad maken en sauzen, de toilet- en financiele - ondernemingsplan Een adres adresadministraties waar uw uwZondag belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 -2 Wasboxen Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 10.00 uur: Klaas van Denderen 5 -- 8256 AZ- belastingaangiften BIDDINGHUIZEN zen riciteit en het luchtbehandelingssysteem jaarrekeningen Plein 8256 * Voor het leveren en plaatsen van5alle soorten AZ glas BIDDINGHUIZEN particulieren Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00 uur). * Deuren - ramen - kozijnen Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Noorderbaan 10waar uwVRIJZ. * Bel voor een vrijblijvende offerte! GELOOFSGEMEENSCHAP belangen voorop staan Een adres FLEVOLAND Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Naaiatelier eelStichting De Scharrelberg Predikant:-Aaltje’s ds. Johan de Wit, tel. Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 WWW.GEERTSGLAS.NL E-mail adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl 036-5222824 Secr.: 69, HenriĂŤtte Parksingel 8256Hofman, GG d ik bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, Biddinghuizen Bank: Rabobank ‘Flevoland’ Bank:gers Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.BA nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. voor hun inzet en tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het www.autofaber.nl 0321-331562 nia enthousiasme. Tevens een Odd Fellowhuis, De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 Bij klachten over bezorging van B A kunt u bellen naar 0321-331042 / 06-21626345 06-18878508 perwoord van dank aan de vele uur (tenzijMaandag anders vermeld) en dinsdag

Machinebouw Transport techniek Trappen K e r kend i ebalustrades ns ten Service in afvaltransport Aleksandar

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER Autoschade

NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO 1-1-2 1-1-2

1-1-2

22 2

LEKKERKERKER Autoschade

Uw advertentie hier?

BLONK

eellke gaf

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE Schildersbedrijf J. Buiten

sponsors, zowel grootaanleveren als Kopij en Advertenties voor zondagavond 22,00 uur klein, voor het vele materiGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel Druk: en Druk: gereedDrukkerij van der Wekken PrintOnMedia KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG schap dat ter beschikking is service VERT.: J.installatie VOGELAAR - TEL. onderhoud 0321-331801 gesteld en de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. n

elektrotechnisch

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

12.00 u tot 16.30 u.

Zondag 15 juli Andere dagen op afspraak. 10.00 uur: Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Turkse Mimar Moskee Havenweg 3


2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 3

Na een moedig gedragen ziekte is overleden, ons trouwe lid en muzikaal begeleidster “Vrijheidâ€? als onderwerp van NaSchrijfcafĂŠ een moedig gedragen ziekte is overleden, in FlevoMeer Bibliotheek Dronten binnen en buiten schilderwerken Mevr. v/d Meij behangen * glasvezel * sausen ons trouwe lid enJoke muzikaal begeleidster

Onder het genot van een kop koffie of thee je laten inspireren door het boekBel Eiland de zee vanofferte Isabel voor onder een vrijblijvende en pen buiten schilderwerken Allende. Op maandag 14 oktober kan iedereen van 10.30 tot 13.00 uur zijnbinnen of 06-48462307 haar laten spreken. De tel. Biddinghuizen Wijdit zullen haar missen en familieaan de balie of behangen Mevr. Joke v/dwensen Meijsnelde * glasvezel * sausen kosten voor SchrijfcafĂŠ zijn 15 euro. Koop je kaartje via www.flevomeerbibliotheek. veel sterkte en Gods kracht toe. nl. Bel voor een vrijblijvende offerte

Wij zullen haar missen en wensen de familie

tel. 06-48462307 Biddinghuizen Poolse medewerkers nodig‌??

we per op zoek Eiland onder de zee gaat over de slavernij in het Cari- kan doen. In het SchrijfcafÊ Agrohulpgaan Ten Hoff kan pen u helpen !! Leden en Gods bestuur van toe. naar de waarde van onze eigen vrijheid. Hoe vrij zijn sterkte en kracht bisch gebied. Hetveel verhaal wordt verteld vanuit verschilVoor informatie kunt u bellen met: Christelijke Passage. Poolse nodig‌?? we eigenlijk? En wanneer ons vrij? lende perspectieven: Tete, vrouwenorganisatie de slavin, die zich later vrij O. voelen tenmedewerkers Hoffwe tel 0591-549094 / Agrohulp Ten HoffL.kan helpen weet te vechten. Toulouse, de slavenhouder, zijn zwa06-51558557 tenuHoff tel !! Leden en bestuur van ger die tegen de slavernij is, maar min of meer in stilte. Ontdekking per pen Voor 0321-326533 / 06-11310835 informatie kunt u bellen met: FlevoMeer DronEn de zoon Christelijke van Toulouse vrouwenorganisatie die, eenmaal opgegroeid, Passage. fel Elke maand organiseert Agrohulp ,Prof. Zuurlaan O. ten Ten HoffHoff tel Bibliotheek 0591-549094 / 20 Biddinghuizen een SchrijfcafÊ. tegenstander is van slavernij. Ook de uiteindelijke sla- ten samen met De Schrijverij 06-51558557 L. ten HoffElk tel cafÊ 0321-326533 / 06-11310835 eigen thema en is toeganvenopstand enNieuwbouw de haat die onder de slaven leeft, krijgt staat op zichzelf, heeft een Stichting Agrohulp Ten keer Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 kelijk voor wie zin heeft om een mee te schrijven. uitvoerig ruimte. KomBiddinghuizen vooral meeschrijven. De Scharrelberg Nieuwsgierig geworden?Schildersbedrijf Het boek geeftNieuwbouw de lezer een kijkje in het leven als de Ervaring met of talent voor schrijven is niet nodig. IeStichting zelf pen en papier vrijheid wordt ontnomen en wat er kan gebeuren als dereen kan het. Wel vragen wij J.om Buiten Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg De Scharrelberg mensen teveel macht krijgen. Maar ook lees je dat ie- mee te nemen. (Osbornegroep, scouting enmee het dierenpark de Schildersbedrijf Voor al uw schilder, behang en dereen een eigen wil heeft enBiddinghuizen, daar goede dingen Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. sauswerken. Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg Tevens ookJ.hetBuiten kwartsen van muren. (Osbornegroep, scoutingdruk Biddinghuizen, en laatste het dierenpark Voor al uw schilder, behang en Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer om het van het cascode af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Scharrelberg) zijn het voltooiing. sauswerken. te maken. Dezenadert week zijn gas, water en de elektriciteit aangesloten. Tevens ook het kwartsen van muren.

Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer om het laatste van geplaatst het casco en af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Zaterdag is buiten o.a. het druk toegangshek bijin de Osbornegroep Stadmakerij-avond FlevoMeer Bibliotheek Dronten te maken. Dezegemaakt week zijn gas, water Binnen en de elektriciteit aangesloten. er is een begin methet de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. Ontmoet de burgemeester Beide zijn met de nieuwe afwerking ende inrichting. aan hetverenigingen schilderen, muren /begonnen plafonds glad maken en sauzen, toilet- en Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem * Voormet het leveren en plaatsen van alle soorten glas Op 16 oktober deBinnen Stadmakerij een ontmoetingsavond burgemeester Gebben in er iswoensdag een begin gemaakt metorganiseert de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. * Deuren - ramen - kozijnen aanleggen. FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Deze avond begint om 19.30 uur. De gratis kaarten zijn verkrijgbaar * Bel voor een vrijblijvende offerte!bij de aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toilet- en balie of flevomeerbibliotheek.nl. doucheruimtes betegelen, elektriciteit en hetStichting luchtbehandelingssysteem Tel: 0321-848043 of 06-11017610 * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas De Scharrelberg * Deuren - ramen - kozijnen WWW.GEERTSGLAS.NL aanleggen. bedankt de vele vrijwilliwas zijn eerste indruk van en hoeofferte! goed kent De eerste 100 dagen van‌ * BelDronten voor een vrijblijvende gersheeft voor hij hunonze inzet en gemeente nu? Maar we zijn ook benieuwd Het kennismakingsgesprek met de burgemeester Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting Scharrelberg enthousiasme. Tevens een wil bereiken, wat hij graag of juist wil veranderen. als thema ‘de eerste 100 dagen van‌’. Tijdens deze Denaar WWW.GEERTSGLAS.NL de vele vrijwilliHet publiek krijgt ook een rol deze avond. Wil je onze avond gaan we in gesprek met burgemeesterbedankt Gebben woord van dank aan de vele gers voor zowel hun groot inzet en nieuwe burgemeester beter leren kennen, dan zien we je over zijn ervaringen tijdens de eerste 100 dagen van sponsors, als enthousiasme. Tevens een graag op woensdag 16 oktober. zijn nieuwe baan als gezicht van onze gemeente. Wat klein, voor het vele materiGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN woord van dank en aan gereedde vele aal, materieel KUNSTMEST - OPENBARE sponsors, zowel groot als WEEGBRUG schap dat ter beschikking is VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 klein, heteuro’s vele materigesteldvoor en de die we GRANEN - ZADEN NOORDERBAAN 91- -PEULVRUCHTEN BIDDINGHUIZEN aal, materieel en gereed- OPENBARE TEL. KUNSTMEST 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. WEEGBRUG dat ter beschikking is Maris schap Sonores Nieuws VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 gesteldproject en de een euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN Diverse materialen zijn er nog nodig om dit unieke geweldige TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 Rabobank? Dan Staat het al in uw agenda? mochten ontvangen. uitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u hebt u een persoonlijke stemcode ontstemmen verdelen clubs Zaterdag 9 november najaarsconcert Maris Sonores in vangen. Daarmee kunt u 5" ! # over de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan verenigingen, zoals bijvoorbeeld Maris Sonores. De Voorhof. Diverse materialenopnemen zijn er nogmet nodigdeompenningmeester dit unieke projecten een geweldige graag contact van Stichting Nog geenwilt lid?uVraag het lidmaatschap aan bij de RaOnze muziekcommissie heeft een aantal dat leuke uitstraling te geven. Heeft u Stammateriaal u muziekniet meer De Scharrelberg: Jopie van Yperen, tel.gebruikt, 0321-314537 bobank . dan stukken uitgezocht waar wij wekelijks druk op oefenen. " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren penningmeester@osbornegroep.nl u ons? Stemt u op ons? Dank u wel! Wij willen het u graag laten horen graag contact opnemen met op de9 november. penningmeester Steunt van Stichting Nadere informatie volgt De Stamvan www.osbornegroep.nl Yperen, tel. 0321-314537 Voor Scharrelberg: de voortgang enJopie foto’s van de bouw: Doeke Dobma (PR) penningmeester@osbornegroep.nl Weet u het nog?

BLONK BLONK

Maris Sonores doet mee aan Rabo Clubsupport. Stichting De Scharrelberg Voor udeeen voortgang van de bouw: Hebt rekeningen bijfoto’s de Rabobank? Bentwww.osbornegroep.nl u lid van de

Stichting De Scharrelberg

$$$ ! ! "

Kopij adres Biddinghuizen Actueel Seniorenmiddag Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden oktober tot uiterlijk 2019

Kopij adres Biddinghuizen Actueel zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer

Woensdag 16 oktober is er de maandelijkse seniorenmiddag$$$ in de Voorhof. ! ! " geplaatst worden in - Faber het komende maar vervolgens Jannetvoor Wiegersma is dan aangeleverd denummer, spreekster. Zij wordt is schrijfster van het boek “Leren je handen Kopij BA kan dagelijks worden tot uiterlijk lopen op

geplaatst in het eerst daarop volgende nummer. als ziek zijn je leven op z’n kop zet�. Ze vertelt daar deze middag meer over. zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt van vervolgens Kopij alleen aanleveren perseniorenmiddag e-mail. Het e-mail Deze is voor adres alle seniorenBA van is Biddinghuizen.HEYBOER BV geplaatst in het eerst daarop volgende nummer. b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BADewordt bezorgd middag begint op omdinsdag/woensdag14.30 uur in de Voorhof.

middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. Kopij alleen aanleveren per e-mail. e-mail adres van BA is Voor vervoer kunt u Het bellen naar Dini Grimme telefoon: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA kan wordt op dinsdag/woensdagStichting Biddinghuizen Actueel nietbezorgd aansprakelijk worden gesteld middag. Klachten over depublicaties bezorging:van infoderden. 0321-331042. voor inhoud en vorm van Evenzo is BA gerechtigd opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden. Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd

Ke rk diens t en PROTESTANTSE GEMEENTE PROTESTANTSE BIDDINGHUIZEN GEMEENTE BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ PROTESTANTSE GEMEENTE de Bunt protestantsegemeentebiddinghuizen.nl BIDDINGHUIZEN Tentenveld 19, T:-0321 845324 Jolanda Aantjes Lubbersen, Predikant: Ds48, Bregman tentenveld 19, E: dominee@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel tel. 323672. Scriba: Tel: dominee@ Scriba: CobyDe de Boer 9, tel.: 333535 Mw.0321-848658, C. Mw. de Boer, Repel De Repelcobydeboer@planet.nl. 9, T: 0321 333535 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl e-mail: E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Jolanda Aantjes - Lubbersen, www.pgbiddinghuizen.nl Klaversingel Zondag 8 juli48, tel. 323672. Scriba: Mw. de Boer, De Repel tel.: 333535 09.30C.uur: mw. ds. R. van9,uur Haeringen, Zondag 13 oktober -10.00 e-mail: Drontencobydeboer@planet.nl. Voorganger: ds. M. Schut, mmv HeiligZon Avondmaal Zondag 8 en juliZegenviering

Ke rk diens t en

09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Dronten R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Heilig Pastor:Avondmaal G. Nijland,viering Ludgerusplein 2, H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP Dronten, tel. 0321-312456. Pastor: A . Huitink, Ludgerusplein 2, de Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. Dronten, tel. 0321-312456. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321a.huitink@pastoraalteam.com Pastor: Nijland, 2, 332401G. ( mevr. A. Ludgerusplein Scholten ) Locatieraad: Dronten, tel. 0321-312456. www.parochienorbertus.nl 0647841090 (Marjo Muller) secretaris Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Pastoraatgroep: Schutter ) juli Pastoraatsgroep: 0321Vrijdag 06 22 346( 20 94 (Anton Mangnus) 332401 mevr. A. Scholten ) 10.00 uur: eigen voorganger KESA (Kerk en Samenleving) www.parochienorbertus.nl WoCo viering tel. 0320 -288219 en 0321 – 333627 Vrijdag 6 juli Zaterdag 12 oktober - 18.00 uur Zondag 8 juli 10.00 uur: eigen voorganger Voorganger Diaken A. van Boven 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering WoCo viering Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers Evangelische Gemeente Biddinghuizen Evangelische Gemeente Zeewolde E-mail: info@egbsite.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED WoCo viering www.egbsite.nl Zeewolde; tel. 036-5224348. Diensten: 10:30 uur Evangelische Zeewolde Elke 2e t/m 5e Gemeente zondag vd maand. Zondag 8 juli Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Locatie: HetKlaas Koetshuis 10.00 uur: van Denderen Zeewolde; tel. 036-5224348. Zondag 8 juli VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND 10.00 uur: Klaas van Denderen Predikant: ds. Johan de Wit, tel. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, FLEVOLAND VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP www.eigentijdsgeloven.nl De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, FLEVOLAND Kerkdiensten: OddKerkdiensten Fellowhuis, in het tel. 0321-338685 Predikant: ds. Johan de Wit, tel. De 6, Dronten OddKetting Fellowhuis, 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, www.eigentijdsgeloven.nl De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 De Sneesvermeld) 20, 8251 AJ Dronten, uurVeluwse (tenzij anders tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het Zondag 20 oktober - 10.00 uur Odd Fellowhuis, Dienst o.l.v. dhr. M. Kruimer Zondag 15 juli De Ketting 10.00 uur: 6 te Dronten. aanvang 10.00 uur (tenzij vermeld) Dienst o.l.v.anders mw.drs. Manneke Zondag 15 juli 10.00 Turkseuur: Mimar Moskee Turkse Mimar Moskee Dienst o.l.v. Manneke Havenweg 3mw.drs. Klaversingel 93 14.00 uur tot 19.00 uur Openingstijden: 8256 BX Biddinghuizen Contactpersonen: Openingstijden: 14.00 uur Turkse Mimar Moskee Mustafa tel.: 06-51539221 tot 19.00Yazici, uur Havenweg 3 tel.: 0321-332458 Burhan Akce, Contactpersonen: Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur e-mail: burhan_66@live.nl Mustafa Yazici, tel.: 06-53981975 Contactpersonen: Muhlis Genc, tel.: 06-47376121 Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 e-mail: Burhan hdvbiddinghuizen@vakif.nl Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n

We e k e n d d i e n s t e n

Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet kan wachten tot de volgende werkdag: Avond-, nacht- en weekenddienst: 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: 0321 - 331414 Spoedlijn huisartsen, voor Spoedlijn huisartsen, voor hulp hulp die die niet niet kan wachten wachten tot tot de de volgende volgende werkdag: werkdag: kan THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalAvond-, nacht- en weekenddienst: Avond-, en hulpverlening, weekenddienst: len, vragen m.b.t. zuigelin0900 - nacht3336333 Binnen kantoortijden: 0900 3336333 Binnen genvoeding en uitleen van kantoortijden: verpleegarti0321 --331414 kelen:- 0900-8833. 0321 331414 THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalAPOTHEEK: Voor hulpverlening, spoedrecepten is Kringlen, vragen m.b.t. zuigelinTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, genvoeding enhulpverlening, uitleen vangeopend; verpleegartiapotheek Biddinghuizen op vragen m.b.t. zuigelingenkelen: 0900-8833. zaterdag vanuitleen 15.30 van tot 16.30 uur; Buiten voeding en verpleegartikelen: deze openingstijden: 0321-312702. 0900-8833. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringapotheek Biddinghuizen DIERENARTS: 0321-12152.geopend; op APOTHEEK: zaterdag van Voor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur; kunt Buitenu bellen met Alphega apotheek deze openingstijden: 0321-312702. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. DIERENARTS: 0321-312152

VERZEKERINGEN ONROEREND-

3 GROOTHANDEL IN HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING GEWASBESCHERMING 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 0321 33 1583 3 ZAAIZADEN BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 3 GROOTHANDEL IN 0321-335033 FAX 0321-335048 GEWASBESCHERMING ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 036-5221250 FAX 036-5224150 3 ZAAIZADEN

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK GOED HYPOTHEKEN MORGENLAND: 0321-700207 BELEGGINGEN Bij bevallingen en spoedVERZEKERINGEN 06-21588775 PENSIOENEN

BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 0321-335033 FAX 0321-335048 ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

HEYBOER BV

ONROEREND-

GOED DE REDE 12 - Dronten: POSTBUS 83 - 8250 AB Verloskundigen 0321-382473. DRONTEN TELEFOON 0321-313774 Bij bevallingen en spoedHYPOTHEKEN 06-53659191 BELEGGINGEN FAX 0321-312611 PENSIOENEN

3 3


18 juli : Seniorenmiddag 26 juli : Fietsen met de gezamelijke vrouwen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke uk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in vrouwen verenigingen e actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas 15 aug : Seniorenmiddag ken vullen, voor € 7,50 een plastic tas met 23 aug : Fietsen met de gezamelijke vrouwen verenigingen 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 sept : Bijeenkomst Anbo ningstijden in de bibliotheken Dronten, 11 sept : ledenavond Passage 12 sept : Afdelingsavond Vrouwen van nu ie www.flevomeerbibliotheek.nl 19 sept : Seniorenmiddag 19 sept : ZijActief lezing Ans Schrijer 25 sept : Bijeenkomst Anbo 25 sept : IVN viert “het jaar van de bij” met een lezing in het Koetshuis 03 okt t/m 7 okt: Najaarsfeestweek Koetshuis 04 okt : Open dag Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting in het aarvan 28 jaar op De Wingerd gewerkt Koetshuis. 09 okt : ledenavond Passage nsioen. 09 okt : Bijeenkomst Anbo 10 okt : Afdelingsavond Vrouwen van nu 10 okt : ZijActief workshop voorbij laten gaan. Tijdens de receptie 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis geven haar de hand te schudden. De 17 okt : Seniorenmiddag dag 132012 juli van Anbo2 2 16.00uur0 tot017.30uur. 03 0 201223 okt 0 : Bijeenkomst ag na 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen van nu 09 nov : Boekenmarkt zon en zegen 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 11 nov : Benefietconcert in Colombinehuis 13 nov : Bijeenkomst Anbo 13 nov : Ledenavond passage Specialist 13 nov : IVN lezing over bevers in: Staatsbosbeheerruimte Z60 17 nov : Sinterklaasintocht polyesterhars, 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen epoxyhars, hier? 21 Uw nov :advertentie Seniorenmiddag 27 nov : Bijeenkomst Anbo plamuren & APOTHEEK NoorderbaanBIDDINGHUIZEN: 46 11 dec : advent/kerstavond Passage Biddinghuizen 0321-332575. materialen voor 11 dec : Bijeenkomst Anbo Tel: 0321 33 11 67 HUISARTSENPRAKTIJK: 12 dec : Seniorenmiddag kunstnijverheid WWW.WILSOR.NL 0321-331414. 14 dec : Kerstmarkt TANDARTS: 0321-331070. 19 dec : Afdelingsavond Vrouwen van nu FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. 19 dec : ZijActief kerstavond

eid juf Riet

Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

Te l e f o o n n u m m e r s

LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555.

THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

GICOM Verlengde baan 8, 8256 HB Biddinghuizen COMPOSTING SYSTEMS 0321-331115 Gicom BV www.rosehairstyling.nl Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

CITO FRENCH MANICURE… • Natuurlijke mooie gelakte nagels, of uw teennagels…! • Basislak met een mooi wit randje. • Durf uw handen weer te laten zien. • Nu voor maar € 17,50 en… Yarden Uitvaartverzekeringen Het setje krijgt Matthé Vosnagellak 06 45 70 2348 u er gratis bij!! Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24

Wij leveren en plaatsen ALLE soorten glas: * Isolatieglas * Veiligheidsglas * Glazen deuren * Douchedeuren * Spiegels etc T: 0321-324313 M: 0638-64264 www.citoglas.nl E : info@citoglas.nl

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Marjo Algemene klachtenlijn Professioneel op en werkdagen: persoonlijk van Diepen 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerkenen Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM *Banden AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s 0321-331655 of 331368. Overlijden melden: 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen 24 uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen *Distributieriemen www.jager-uitvaartbegeleiding.nl FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 *Koppakkingen 53371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost 4 Biddinghuizen:

-APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service -Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

Noorderbaan 10 Biddinghuizen Tel. 06 228 055 20 | info@polderzoom.nl 0321 - 332484 www.polderzoom.nl www.autofaber.nl

Kaasboerderij De Polderzoom Elburgerweg 36 | 8251 RJ Dronten

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Foto: Redactie BHZNet.nl

Subsidie voor geluidsmaatregelen BIDDINGHUIZEN - Flevoland groeit. Niet alleen het aantal inwoners neemt toe, maar ook de economische bedrijvigheid. Dit betekent dat het op onze provinciale wegen steeds drukker wordt. In 2017 is de geluidsbelasting van alle provinciale wegen in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat 1.200 woningen langs deze wegen een hogere geluidbelasting heeft dan gewenst. Met het Actieplan Geluid 2018-2023 pakt de provincie dit de komende jaren aan. Één van de maatregelen uit dit actieplan is een subsidieregeling om de geluidwering van woningen te verbeteren. Deze subsidieregeling gaat per 1 oktober 2019 in. Maatregelen aan de woning Bij de nieuwbouw van woningen mag de geluidbelasting niet meer zijn dan 50 dB. Bij woningen van 20 jaar en ouder met een geluidbelasting van 55 dB of hoger, is de geluidbelasting te hoog. Gedeputeerde Cora Smelik: "Voor de meeste van deze woningen is het niet haalbaar om een geluidscherm aan te leggen, door hoge kosten of een ongunstige ligging. Daarom hebben we een subsidieregeling voor die bewoners gemaakt. Daarmee proberen we iets aan de hinder van het verkeersgeluid te doen. Bewoners van zo'n 1.000 woningen kunnen subsidie krijgen om zelf maatregelen te nemen."

De verbetering van de geluidwering kan worden bereikt door bijvoorbeeld de ventilatie geluiddempend te maken (suskasten), zwaardere beglazing en het verbeteren van het sluitwerk. De subsidie kan vanaf 1 oktober 2019 voor een periode van 4 jaar worden aangevraagd. Meer info Op https://kaart.flevoland.nl/subsidiegeluid is te zien welke woningen in aanmerking kunnen komen voor deze subsidie. Hier is ook een folder te vinden over de geluidbeperkende maatregelen. De aanvraag voor een subsidie kan worden gedaan vanaf de pagina Subsidies op de website van de provincie Flevoland. Provincie Flevoland Met dank aan BHZnet

ZijActief- avond: 9 oktober 2019 Waardeer het, repareer het…. en vind het online! Van nu af aan is het Repair Café Biddinghuizen ook te vinden op de website: https://repaircafe.biddinghuizen.org Ook kunt u vragen over repareerbaarheid van uw lievelingsspullen via de website stellen. Volgende opening van het Repair Café is zaterdag 2 november.

Smart Quiz: Spelquiz met een komisch tintje. Marina Lanceé heeft deze avond de leiding. Aanvang 19.45 in de Voorhof.

ONDERSCHEIDEND WONEN!

MODE SHOW in het KOETSHUIS Vrijdag 11 oktober a.s. organiseert H en A Mode een najaarsshow van dames en heren mode in de tweede kamer. Het duurt van 10.00 uur to 12.00 uur. U bent allevan harte welkom.

Concept | Ontwerp | Uitvoering www.broekhuisstyling.nl Ploegschaar 1c Biddinghuizen 5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+ Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparatie van sieraden en horloges.& of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische voet. Evt. via hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende klachten. www.muzitax.nl Bewust door Stratenmaker voor Oprit of Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar terras? stenen 3, leveren. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties van sieraden en horloges. Snoeien is Vakwerk Marc Custers matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Tel. Schoonheidsspecialiste Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 Na een moedig gedragenDeziekte is overleden, www.muzitax.nl www.muzitax.nl Jose Gouwenberg De Kleine Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al al uw uw klussen in ons trouwe lid en muzikaal klussenbegeleidster in en en om om het het huis. huis. Voor Voor vrijvrijNaar de schoonheidsspecialiste, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. het doet je goed en dat voel je! 330616, Voor uit het Duits, 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uitMosselweg het Engels, Engels,3a, Duits, Depositaire Medex. Frans of Russisch belt u CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of Russisch belt u CAW Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Voor Kraamzorg in Biddinghuizen e.o. Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. Ook voor voor proeverijen. www.kraamzorghetmooiewonder.nl nodig 2012Stratenmaker 2 0 voor 0voor 03 of 0 2012 0 Wijnkoperij agvan nade Stratenmaker nodig Oprit of terterDaniĂŤlle Commandeur tel.Oprit Wijnkoperij van de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc www.vandelageweg.nl ras? Ook stenen leveren. Marc 0622636869 www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 06www.kraamzorgkiddo.nl 55797840 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na 55797840 Ria Bron tel.Christelijke 0640770102 vrouwenorganisatie Passage.

Uw advertentie hier?

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten. zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

Uw Uw levensverhaal levensverhaal op op papier. papier. Voor Uw 0321-326533 / 06-11310835 Voor coniferen, coniferen, heesters heesters en en sierlijke sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeFOOTWORX – MEDISCHE PEDICURE De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/0618484711 info@schrijverij.net rink 16, BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd 18484711 info@schrijverij.net Biddinghuizen rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16,inBidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, 0320-288377. diabetische-, reumatische-, spastische-, www.schrijverij.net dinghuizen, tel. tel. 0320-288377. Openingstijden: oncologische en..alle andere risicoOpeningstijden: ma -- 17.00 uur voeten, met13.00 mogelijke vergoeding door ma t/m t/m vrij vrij 13.00 17.00 uur Schoonheidsspecialiste de ziektekostenverzekeraars. Ook voor zat. 08.00 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Jose Gouwenberg cosmetische voetbehandelingen. TT 0321 Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 16 49 49 PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Karincasco Andringavan de nieuwbouw van F 0321 -- 33 22 Het Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 33 22 04 04 BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! Zonneweide 16, tel. 06-50405611, II www.hedibouw.nl Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, enDs het de het doet je goed en dierenpark dat voel je! www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: Bregman tentenveld 19, Depositaire Medex. Mosselweg info@pedicurebiddinghuizen.nl Voor uw en binnen en schilderwerken buiten en EE info@hedibouw.nl binnen buiten Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijnklusvoltooiing. info@hedibouw.nl sauswerken. onderhoudswerkzaamheden. Tel: 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Tevens ook het kwartsen van muren. Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 of mob. 0610172196. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 337030 of mob. 0610172196. Jolanda Aantjes Lubbersen, Bel voor een vrijblijvende offerte Hair-Service Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: teIna's maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk Marc Custers tel. 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Custers Scoutingpad 9 Tuinen Zo!! Mw. C.en de Boer,Tel: De06-55797840 Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, www.inashairservice.nl Videobanden, dia’s dia’s en en lp’s lp’s e-mail: cobydeboer@planet.nl. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. Voor een afspraak belt u overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Quilten uw doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoeft uu de de deur deur Dronten Voor informatie kunt u bellen met: * Deuren - ramen - kozijnen niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering * Bel voor een vrijblijvende offerte! Uw pedicure Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u voor o.a. snel kijkje Website en Tel: 0321-848043 of 06-11017610 voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel Stichting De Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt WWW.GEERTSGLAS.NL zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. 0321-326533 / 06-11310835 bedankt de vele vrijwillioudere en verwaarloosde voet. Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, oudere enTen verwaarloosde voet. gers voor hun inzet en Agrohulp HoffKarin ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Dronten, tel. 0321-312456. Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 06-50405611 enthousiasme. Tevens een Biddinghuizen Info Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) TALPA, Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiTALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845. Wasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl Eiken 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! Eiken wijnvaten wijnvaten en en regentonnen regentonnen NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 ReginaState TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen. ReginaState vatenhandel vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg 17 tel 334825 Bremerbergweg 17 - tel 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Schildersbedrijf J. Buiten ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR

Uw advertentie hier?

Uw advertentie hier?

BLONK Donateur worden?

Schildersbedrijf J. Buiten

JA

Laat uw voeten deskundig verzorgen Baby op Kraamzorg nodig? Baby op komst? komst? Kraamzorg nodig? bij Medisch pedicuresalon ‘’Hellen’’ Bel KIDDO, Bel Kraamzorg Kraamzorg KIDDO,zijn uw Met ruim 20 jaar ervaring tel: 06 40 77 01 02 06 - 40 77 01 02 voeten intel: vertrouwde handen! Meer informatie: www.pedicuresalonhellen.nl Voor al naai en kunt uu Voor al uw uw en verstelwerk verstelwerk of direct eennaai afspraak maken Telefoon: tel:kunt 0321bellen met Mevr.Nijmeijer. bellen met Mevr.Nijmeijer. Telefoon: 333464 Parksingel 34 Biddinghuizen 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

Uw advertentie hier?

familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Oogstweg Kwarts 7 • 825635, SB3893 Biddinghuizen Secretariaat: ED Zeewolde; tel. 036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg Zondag 8www.schaapholland.nl juli 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon Fax 0321-335051 10.00 uur: 0321-335050 Klaas van Denderen www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND N Predikant: ds. Johan de Wit,E tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte S Hofman, R De Veluwse Snees 20, A 8251 AJ Dronten, N H tel. 0321-338685 Kerkdiensten E in het T S Odd Fellowhuis, S specialist in R N De Ketting A aanvang 10.00 polyesterhars, U 6 te Dronten. Dakbedekking, looden zinkwerk, H K uur (tenzij anders T vermeld) epoxyhars,

R O S R IL O Voor uw Dakwerk W al S L IHWA S en onderhoud. specialist in W plamuren & ZondagU 15N juli polyesterhars, onderhouds10.00Kuur: epoxyhars, U kunt vrijblijvend vragen: middelen Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke plamuren &

Bel 06- 2141 Wilsor6645 kunstharsen onderhoudsNoorderbaan 46-48

middelen Turkse Mimar Moskee 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Havenweg 3 Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 46-48 Openingstijden: 14.00 uur tot33 19.00 Fax: 0321 10 74uur 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Contactpersonen: E-mail: 0321 33 11 67 Mustafa Yazici,www.wilsor.nl tel.: Tel: 06-51539221 Fax: 0321 33 10 74 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 E-mail: info@wilsor.nl e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door gePianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting www.wilsor.nl graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, Gemeente tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Dewachten Waard BV werkdag: Vakantieopvang kan tot de volgende Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! Avond-, nachten weekenddienst: verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag 8 juli verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel -- 8256 om of de 0321 331414 De WaardenBV 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 9016, 8256 AN Biddinghuizen, om van van zijn zijn // haar haar giro– giro– of-bankrekening bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan90 8256AN HBBiddinghuizen, Biddinghuizen, Loonwerk grondverzet Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten Bremerbergweg 16 Bremerbergweg 16 Biddinghuizen * Deuren - ramen -Biddinghuizen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 Ruime en Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! www.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! uitlaatmogelijkheden! info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Ruime binnenkennels met Kantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! T. T. 0321-332549 0321-332549 M. M. 06-51107527 06-51107527

We e k e n d d i e n s t e n

groot: automatisch af te laten schrijven. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalgroot: â‚Źâ‚Ź......................................................... ......................................................... automatisch af te laten schrijven. len, m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal eenmaal per jaar geĂŻnd. Tel.vragen 0321-331401 / Fax Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiLoonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Mijn bankrekeningnummer is: is: ........................................................................... ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kring036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! ! " ......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens


Een visualisatie van enkele beoogde nieuwe windturbines van Windplan Groen. Foto: Windplan Groen

Vastgestelde Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen BIDDINGHUIZEN - Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij de Wijziging Omgevingsverordening Windplan Groen gewijzigd hebben vastgesteld en dat deze vanaf donderdag 3 oktober 2019 in werking treedt. Wat gaat er gebeuren? Windkoepel Groen werkt aan de ontwikkeling van een windpark in het oostelijk deel van Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad. Met de komst van het windpark worden de 98 huidige windmolens in het projectgebied vervangen door 90 (grotere) windmolens met meer vermogen. Deze wekken gezamenlijk 400 megawatt stroom op voor het totale elektriciteitsverbruik van ca. 250.000 huishoudens. Met deze strategie van 'opschalen en saneren' worden verschillende doelstellingen bereikt: een duurzamere energiehuishouding, een mooier landschap en een sterkere economie. Inwoners van de gemeenten Dronten en Lelystad hebben de mogelijkheid tot financiĂŤle participatie in het windpark, zodat zij mee kunnen profiteren van hernieuwbare energie. Waarom een wijziging van de Omgevingsverordening? De provincie wil meer duurzame energie opwekken, onder meer met windmolens. Voor windmolens voert de provincie een beleid van opschalen en saneren. Daartoe heeft de provincie in haar Omgevingsverordening Flevoland projectgebieden en plaatsingszones voor nieuwe windmolens aangewezen. Gelet op het windplan dat Windkoepel Groen heeft gemaakt, past een aantal van de beoogde nieuwe windmolens niet binnen de aangewezen plaatsingszones. Gedeputeerde Staten kunnen op basis van een goedgekeurd projectplan voor opschalen en saneren van windmolens plaatsingszones voor nieuwe windmolens aanwijzen en wijzigen. De provincie wil medewerking verlenen aan het Windplan Groen.

In het voorjaar van 2019 hebben Gedeputeerde Staten het voornemen uitgesproken het Projectplan Windplan Groen goed te keuren en daarmee samenhangend het ontwerp-besluit genomen de Omgevingsverordening te wijzigen. Het ontwerp van de Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen voorziet in het optimaliseren van de plaatsingszones bij de Pijlstaartweg, Harderringweg, Hoge Vaart en Kokkeltocht en het aanwijzen van drie extra plaatsingszones aan de Ansjovistocht, Zeebiestocht en Verlengde Hondtocht Noord. Het ontwerp van de Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen heeft ter inzage gelegen vanaf 26 april tot en met 6 juni 2019. De zienswijzen die in deze periode zijn ingediend tegen de ontwerp Wijziging Omgevingsverordening Windplan Groen geven aanleiding de toelichting op de wijziging van de Omgevingsverordening aan te vullen. Daarnaast geeft een ambtshalve wijziging aanleiding om aanvullend op het ontwerp de plaatsingszone Hoge Vaart nader te optimaliseren. Gedeputeerde Staten hebben 17 september 2019 besloten het projectplan goed te keuren en de Wijzing Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen vast te stellen, met inachtneming van de hiervoor genoemde wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit van 9 april 2019. Deze besluiten liggen vanaf 3 oktober 2019 ter inzage. Kijk voor meer informatie op flevoland.nl Provincie Flevoland met dank aan BHZnet

Uw advertentie hier?

7


VVo aaa ll l Voe oetetbb tb

Internet adres: Internet adres: Internet adres: http://www.basvoetbal.nl http://www.basvoetbal.nl http://www.basvoetbal.nl Teletekst Omroep Flevoland: Teletekst Omroep Flevoland: Teletekst Omroep Flevoland: pagina 658. pagina 658. pagina 658.

TTeTen iissi s ennnn

Nieuws en en agenda vanvan BAS Tennis Nieuws agenda BAS Tennis Nieuws en www.bastennis.nl agenda van BAS Tennis op internet: op internet: www.bastennis.nl op internet: www.bastennis.nl

Oranjecamping Oranjecampingvolgeboekt volgeboekt Oranjecamping volgeboekt Uitslagen BAS voetbal zaterdag 5 oktober

Kantinedienst BAS tennis: Kantinedienst BAS tennis: Kantinedienst BAS tennis: Dag Datum Tijd Bijz. Dag Datum Tijd Bijz. Dag Datum Tijd Bijz. BAS Tennis &Ruiter Padel in Biddinghuizen Maandag 2-jul JanJan dede Ruiter 19.30 uuruuretiketten!! Maandag 2-jul 19.30 etiketten!! Maandag 2-jul Jan deSmits Ruiter 19.30 uur Nog eeneen paar weken enen dan is het zozo ver: opop maandag 2323 julijuli start dede Dinsdag Nog paar weken dan is het ver: maandag start André 19.30 uur Dinsdag 3-jul 3-jul André Smits 19.30 uur etiketten!! Nog een paar weken en dan is het zo ver: op maandag 23 juli start de zoekt een goed doel !!! Dinsdag 3-jul 19.30 uur Thuis Uit Uitslag tiende editie van hethet BAS Voetbal Jeugdkamp. DitDit jaar is is hethet thema tiende editie van BAS Voetbal Jeugdkamp. jaar thema Woensdag ----------Woensdag 4-jul 4-julAndré Smits ----------tiende editie van het BAS Voetbal Jeugdkamp. Dit jaar is het thema Woensdag 4-jul ----------BAS 1 Swift '64 1 3-0 “Oranjecamping” “Oranjecamping”enenwordt wordthethetkamp kampgehouden gehoudenin inDrenthe. Drenthe.Het Het Donderdag 5-jul Donderdag 5-jul BAS Tennis & Padel--------------------Al 20 jaar organiseert tijdens het Pinksterweekend een “Oranjecamping” en wordt het kamp gehouden krijgen in Drenthe. Het VVOG 3 is is BAS 2 Binnenkort 4-3 Vrijdag Donderdag 5-jul ----------programma klaar, dede bus is is geregeld. alle deelprogramma klaar, bus geregeld. Binnenkort krijgen alle deel6-jul Jan-Roelf vanpadeltoernooi. derder Stelt 19.30 uur Vrijdag 6-jul Jan-Roelf van Stelt 19.30 uur tennisen sinds twee jaar een De opbrengst van het toernooi programma is klaar, de bus is geregeld. Binnenkort krijgen alle deelBAS 3 Hoevelaken 7 afgelast Vrijdag 6-jul Jan-Roelf van der Stelt ----------19.30 uur nemers eeneen programmaboekje in in dede bus. nemers programmaboekje bus. Zaterdag 7-jul Zaterdag 7-jul ----------gaat naar een goed doel. nemers een programmaboekjeOWIOS in de bus. BAS JO19-1 JO19-1 6-2 Zaterdag 7-jul ----------Zondag 8-jul ----------Zondag 8-jul ----------Epe alle JO17-2 BAS JO17-1G 0-2 Zondag 8-jul ----------Voor Voor alleouders ouders/ verzorgers / verzorgersvanvandededeelnemers: deelnemers:denk denkeraan eraanopoptijdtijd Maandag 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uuruur Maandag 9-jul Christel Swagemakers 19.30 Het Pinkstertoernooi is een gezelligheidstoernooi voor iedereen boven de 17 jaar. asv Dronten JO17-5 BAS JO17-2 3-1 Maandag alle Voor ouders van55 de deelnemers: denk eraan op tijd 9-jul Christel Swagemakers uur teVoor betalen. de/de Everzorgers t/mt/m CC is is het euro p.p. Voor dede F-jeugd is is het te betalen. Voor E het 55 euro p.p. Voor F-jeugd het Dinsdag Wiebrand Veenstra 19.30 uuruurOok wordt er een ouder/ Je hoeft geen10-jul lid10-jul te zijn van een tennis-/padelvereniging. Dinsdag Wiebrand Veenstra 19.30 19.30 BAS JO15-1 Zwart Wit '63 JO15-1 5-7 te betalen. Voor de E t/m Cniet is het 55 euro p.p. Voor de F-jeugd is het Dinsdag 10-jul 19.30 uurvoor jong en oud. 30 p.p. Voor betaald heeft: 30euro euro p.p. Voorwiewienog nog niet betaald heeft:hethetbedrag bedraggraag graagdeze deze kind poule georganiseerd en zijnVeenstra er tal van activiteiten 11-jul ----------Woensdag 11-julWiebrand ----------BAS JO15-2G ESC JO15-3 5-1 Woensdag 30 euro p.p. Voor wie nog niet betaald heeft: het bedrag graag deze Woensdag 11-jul ----------week 11.25.72.219 weekovermaken overmaken oprekeningnummer rekeningnummer 11.25.72.219t.n.v. t.n.v.BAS BASvoetbal voetbal ----------Donderdag 12-jul 12-jul ----------Elspeet JO13-1 op BAS JO13-1 9-2 Donderdag week overmaken op rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal Donderdag 12-jul ----------Voor het toernooi van 2020 zijn wij op zoek naar een o.v.v. Jeugdkamp, naam speler enen team. Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur o.v.v. Jeugdkamp, naam speler team. Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 uurgoed doel !!! EFC '58 JO12-1 BAS JO12-1 0-20 o.v.v. Jeugdkamp, naam speler en team. Vrijdag 13-jul 19.30 uur ----------Zaterdag 14-jul 14-julDanny Versteegt ----------Dos Kampen JO11-3 BAS JO11-1 1-17 Zaterdag Zaterdag 14-jul ----------Wat moet of15-jul kunt u hiervoor doen? ----------Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal Zondag 15-jul ----------Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal BAS JO11-2G ESC JO11-3 3-6 Zondag Zondag 15-jul ----------Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal U kunt zich 16-jul vóór 30Liesbeth november a.s. aanmelden via pinkstercie@bastennis.nl met Luykx 19.30 uuruur Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 Unicum JO10-3 BAS JO10-1 4-3 Maandag Maandag 16-jul Luykx 19.30 uur een motivatie17-jul waarom BAS Tennis & Padel zich voor uw vereniging/stichting in ----------DVS'33 Ermelo JO10-4 BAS JO10-2G 13-7 Dinsdag Dinsdag 17-julLiesbeth ----------Dinsdag 17-jul ----------zal kunnen zetten. BAS JO9-1 VVOG JO9-3 2-8 Woensdag 18-jul ----------Woensdag 18-jul ----------Woensdag 18-jul ----------Pasfoto`s Pasfoto`s voor BAS JO9-2 Go Aheadvoor Kampen JO9-5G 1-13 Donderdag 19-jul ----------Donderdag 19-jul ----------Pasfoto`s voor Uit de ingezonden reacties maakt de Pinkstercommissie een keuze. Donderdag 19-jul ----------BAS JO8-1 VSCO '61 JO8-2 10-1 Vrijdag 20-jul ----------Vrijdag 20-jul ----------spelerspassen -- -update spelerspassen update Vrijdag 20-jul ----------BAS MO15-1 Urk MO15-2 4-0 Zaterdag spelerspassen update 21-jul ----------Zaterdag 21-jul ----------We zien vol enthousiasme de reacties tegemoet. Zaterdag 21-jul ----------BAS MO13-1 asv Dronten MO13-1 1-2 Zondag 22-jul ----------Zondag 22-jul ----------AlAl eeneen aantal weken is is viavia dede sitesite van BAS Voetbal te te lezen welke Zondag 22-jul ----------aantal weken van BAS Voetbal lezen welke Maandag Jeroen Engwerda uuruur Maandag 23-jul 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 19.30 Al een aantal weken is via de site van BAS Voetbal te lezen welke spelers eeneen pasfoto in in moeten leveren. Helaas heeft nog maar eeneen klein Maandag 23-jul 19.30 uur spelers pasfoto moeten leveren. Helaas heeft nog maar klein Dinsdag Programma BAS voetbal zaterdag 12 oktober ----------Dinsdag 24-jul 24-julJeroen Engwerda ----------spelers een pasfoto in moeten leveren. Helaas heeft nog maar een klein Dinsdag 24-jul ----------deel deelhier hiergehoor gehooraan aangegeven. gegeven.Het Hetinleveren inleverenvan vaneeneenpasfoto pasfotois is Woensdag ----------Woensdag 25-jul 25-jul ----------deel hierWacht gehoorniet aan gegeven. Het inleveren een pasfoto Woensdag 25-jul ----------verplicht. te te lang meer, anders loop jevan risico datdat je je nana deisde Donderdag verplicht. Wacht niet lang meer, anders loop je risico Thuis Uit Tijd ----------Donderdag 26-jul 26-jul ----------verplicht. Wacht niet te lang meer, anders loop je risico dat je na de Donderdag 26-jul ----------zomerstop vanaf hethet begin mee kunt spelen. zomerstop niet vanaf begin mee kunt spelen. HTC 1 niet BAS 1 14:30 Vrijdag 27-jul ----------Vrijdag 27-jul ----------zomerstop niet vanaf het begin mee kunt spelen. Vrijdag 27-jul ----------BAS 2 Elspeet 2 12:00 Zaterdag ----------Zaterdag 28-jul 28-jul ----------Zaterdag 28-jul ----------Geen geldige = niet spelen. Lelystad '67 pas 4 pas BAS 3 13:30 Zondag Geen geldige = niet spelen. 29-jul ----------Zondag 29-jul ----------Geen geldigeJO19-2 pas = niet spelen.BAS JO19-1 Zondag 29-jul ----------asv Dronten 12:30 Maandag Frank Bes 19.30 uuruur Maandag 30-jul 30-jul Frank Bes 19.30 Maandag 30-jul Frank Bes 19.30 uur BAS JO19-2 RKO onderstaande JO19-1 14:30 Op hethet moment vanvan schrijven hebben spelers nog geen pasOp moment schrijven hebben onderstaande spelers nog geen pas- Dinsdag 31-jul ----------Dinsdag 31-jul ----------Op het momentenvan schrijven hebben onderstaande pas- Dinsdag 31-jul ----------BAS JO17-1G VSCO '61 JO17-1 spelers nog geen14:30 foto ingeleverd zijzij moeten dit zsm doen! foto ingeleverd en moeten dit zsm doen! foto zsm JO17-1 doen! BASingeleverd JO17-2 en zij moeten ditKHC 12:00 Batavia '90 JO15-1 BAS JO15-1 8:30 Nieuwe D-pupillen: Nieuwe D-pupillen: Lelystad '67 JO15-4 BAS JO15-2G 10:30 Nieuwe D-pupillen: SilSil Bosch Bosch BAS JO13-1 Urk JO13-4 9:00 Meer informatie: Sil Bosch Meer informatie: Dirk Bouma Dirk Bouma Meer informatie: Daan Moelker, tel:tel: 332902 Daan Moelker, 332902 BASBouma JO12-1 SDC Putten JO12-4 9:00 V o l l e y b a l V o l l e y b a l Dirk Daan Moelker, tel: 332902 Stef Bregman Stef JO11-1 Bregman e-mail: moelker@solcon.nl e-mail: moelker@solcon.nl Vo l l e y b a l BAS Swift '64 JO11-1 9:00 Stef Bregman e-mail: moelker@solcon.nl Christiaan Burgers Christiaan Burgers Harde 't JO11-4 BAS JO11-2G 10:00 Christiaan Burgers Lars Dodde Lars Dodde BAS JO10-1 Swift '64 JO10-1 10:30 Lars Dodde Abdel El El Achak Abdel Achak FC Horst JO10-5M BAS JO10-2G 10:45 Abdel Gort El Achak Ruben Ruben Gort Zeewolde JO9-3 BAS JO9-1 8:30 Ruben Gort BBBBB CCCBBB iilljija rrttr t Sven Huizinga DSV '61 JO9-3 BAS JO9-2 9:00 laj a Sven Huizinga Sven Huizinga SJO Ens/Kraggenburg MO15-1 BAS MO15-1 10:30 Rik Kromhout Rik Kromhout Rik Kromhout Batavia '90 MO13-1 BAS MO13-1 10:30 Bas van Luenen Bas van Luenen Bas van Luenen Jorden Muntslag Jorden Muntslag Jorden Muntslag Roy Peet Roy Peet Roy PeetTouw Leander Leander Touw BBB aaa ddd m iinni n ttoo tn onn Leander Touw Dagan Verkruijssen mm Dagan Verkruijssen Dagan Verkruijssen Leesclubs maken opmars Selim Yildiz Selim Yildiz Selim Yildiz Timothy Zillmer Timothy Zillmer Nieuwe leesclub Moderne Literatuur Timothy Zillmer contact: contact: in FlevoMeer Bibliotheek Dronten Vervanging spelerspas: Vervanging spelerspas: J u d o contact: J u d o Website: www.basgymnastiek.nl secretariaat@basjudo.nl secretariaat@basjudo.nl Vervanging spelerspas: J u d o Henri Bolmer Henri Bolmer secretariaat@basjudo.nl 0321-332827 Na de succesvolle oprichting in juli 0321-332827 van de leesclub Moderne Literatuur, Henri Bolmer Desiree Bosch Desiree Bosch 0321-332827 Bas Judo Bas Judo houdt Senia nog een informatiebijeenkomst voor een tweede leesclub rondDesiree Bosch Bas Judo Dirk vanvan Dijk Dirk Dijk www.basjudo.nl www.basjudo.nl om moderne literatuur. Lijkt het u interessant om hier aan deel te nemen, Afmelden trainingen: Afmelden trainingen: Dirkvan vanDongen Dijk www.basjudo.nl Bart Bart van Dongen Afmelden trainingen: dan kunt u op vrijdag 18 oktober omWoensdag 10.00 uurjudo: langskomen in FlevoMeer secretariaat Woensdag judo: secretariaat Bart van Dongen Devanvan Rabo ClubSupport: stemt u weer wedstrijdsecr: Milan derder Geest Milan Geest Woensdag judo: secretariaat Bibliotheek Dronten. Er vindt dan eenVrijdag informatieve oprichtingsbijeenkomst wedstrijdsecr: judo: Gert Vrijdag judo: Gert Milan van der Geest wedstrijdsecr: Jamie vanvan Houten Jamie Houten Gert bij deze leesclub. plaats. U kunt hierna nog beslissen of Jiu uVrijdag zich wiltjudo: aansluiten wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl jitsu: Jacco Jiu jitsu: Jacco JamieKerkhoff van Houtenop BAS Gymnastiek? wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Nigel Nigel Kerkhoff Jiu jitsu: Jacco NigelKnol Kerkhoff Peter Peter Knol Flevoland heeft met de Rabo ClubSupport weer een mooie Hoe werkt dat, zo’n leesclub? Rabobank Peter Knol Marc van Nieuwenhuijzen Marc van Nieuwenhuijzen actie waar wij graag aan mee doen om onze clubkas te spekken. Dat De leesclub Moderne Literatuur kiest jaarlijks 7 boeken uit een lijst van werk Marc van Nieuwenhuijzen auteurs die in het Nederlands vertaald Edo Oosting Edo Oosting kunnen wij alleen met hulp van u: de stemperiode loopt nog tot en met van Nederlandse BBB aaa ssschrijvers kskvan eketetb aofa lbuitenlandse tb l Edo Oosting 6btota8l leden komt gedurende het jaar bij elkaar om een 11 oktober. Ons spaardoel is nieuwe wedstrijdkleding en nieuw spel- zijn. Een leesgroep Danny Schutte Danny Schutte Danny Schutte boek te bespreken. Senia verstrekt hiervoor leeswijzers met samenvatting en dismateriaal. Mogen wij weer op uw stem rekenen? Djaimie Vermeer Djaimie Vermeer Sleuteladres: Zaaiviool 11,11, tel;tel; 843262 Sleuteladres: Zaaiviool 843262 Djaimie Vermeer cussievragen samengesteld door deskundigen. Informatie over de literatuurlijst Sleuteladres: ZaaivioolSandra 11, tel;Scholtanus, 843262 Correspondentieadres: Zaaiviool 11,11, Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool en de werkwijze wordt tijdens de bijeenkomst verstrekt door een ambassadeur Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, Bedankt voor uw support! 8256 ETET Biddinghuizen. Tel. 843262 8256 Biddinghuizen. Tel. 843262 Pasfoto’s inleveren bijbij Allard Stuifzand, Parksingel 61.61. Pasfoto’s inleveren Allard Stuifzand, Parksingel van Senia. 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen opop dede Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen Let op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! Let op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Let op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal 55 8

5


Leerlingen van het Wilgerijs maken kennis met burgemeester Gebben. Foto: Kayleigh Klein Schaarsberg

Maak kennis met de nieuwe burgemeester Burgemeester Gebben onthult zijn favorieten-tafel Op maandag 30 september opende burgemeester Jean Paul Gebben zijn kennismakingstafel in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Deze tafel ligt vol met zijn favoriete boeken, films, muziek en vakantiebestemmingen. Iedereen is welkom om een kijkje te nemen of om items te lenen voor thuis. Leer elkaar kennen Via de kennismakingstafel nodigt FlevoMeer Bibliotheek Dronten iedereen uit om kennis te maken met de nieuwe burgemeester van de gemeente Dronten. Leerlingen van het Wilgerijs mochten hem deze ochtend al ontmoeten. Als extraa tje bij hun bibliotheekrondleiding mochten zij de burgemeester een aantal vragen stellen. Zo waren ze benieuwd naar zijn favoriete jeugdboek. “Dat is de Kameleon.”, vertelt burgemeester Gebben enthousiast. “Ik heb ze denk ik allemaal wel gelezen. Wie van jullie heeft ze ook gelezen?” Bij de leerlingen was de Kameleon helaas minder populair. Gelukkig liggen de boeken wel op de tafel, dus kunnen ze alsnog kennismaken met Sietse en Hielke en hun avonturen. Na de vragen was het tijd om de tafel te onthullen. Ook hier hielpen de leerlingen

bij. Na een rondje langs al zijn favorieten is burgemeester Gebben tevreden over zijn tafel. “Het was wel lastig hoor. Je laat toch een stuk van jezelf zien en dat moet wel kloppen.” De eerste 100 dagen van… Op woensdag 16 oktober is burgemeester Gebben weer te gast in de bibliotheek. Deze avond organiseert de Stadmakerij een kennismakingsgesprek met als thema ‘de eerste 100 dagen van…’. Ze gaan in gesprek met de burgemeester over zijn ervaringen tijdens de eerste 100 dagen van zijn nieuwe baan. Hoe goed kent hij Dronten nu en wat ziet hij graag gebeuren of juist veranderen? Ook het publiek wordt betrokken. De gratis kaarten voor deze avond zijn op te halen bij het Serviceplein of via www.flevomeerbibliotheek.nl.

Uw advertentie hier?

9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij erde ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling 330616, mob. 06-11218658. n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 verversen GICOM loodgieterswerk Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de nieuwbouw - casco verwarming Plantweg 15 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten LOGOPEDIE: 0321-333493. 0624127084 (0321) 38 60 60 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler moet je zelf controleren *Koppakkingen muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, heb meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding vooren bouw verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix renovatie van: Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. schuren - bewaringen van Teddy Scholten: ‘weet je”.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06woningen - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net e.d. - levering bouwmat. 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net Schilderwerk Beglazing ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom begeleiding voor -APK keuring THUISZORG ICARErevue. Het Revuegezelschap onderdeel ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking - Houtsanering kunnen wevan dede uitgebloeide takken zelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef.met de helft inkorten om zo een stevi-Lease service langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto -Airco service uur: 8085 SG Doornspijk JoseinGouwenberg T 0321 33 revue. 16 49 Er werd soms vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in -een beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: Noorderbaan 19-21 Naar de uschoonheidsspecialiste, F 0321 - 33 04 Mocht tijdens of fietstocht over deal22 Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00een uur:wandeling 0321-333255. geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging dan op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, haar ben ik erin gerold. E340 info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 13 458 Tel: 0321 33 21 46 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker een bepaalde schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833 voortel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen Diëtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

2012 2

Naam:

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

0

0

03 0

2012

0

1-1-2

kn wa bew

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl aliste Rietweg 74, Biddinghuizen, Tel: 0320-288196, www.sabilon.nl

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

installatie service onderhoud

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling

www.wouda.nl

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

MACHTIGINGSCOUPON

ag na 10

............................................................................................................................

Werkplaats focwa normen 0321volgens - 332484 normen Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Gediplomeerde schoonheidsspeci-

Schilderwerk - Beglazing Adres:............................................................................................................................................. Wandafwerking - Houtsanering

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

LEKKERKERKER Autoschade

Schade taxatie, schade reparatie,

Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto beschikbaar. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Belt u naar Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hem zoekt SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles van Hem verwacht.

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25

financiele administraties - ondernemingsplan Handtekening: ......................................................................................................................... DEALER ATAG VERWARMING jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren DEALER ATAG VERWARMING

www.alphabiddinghuizen.nl 9

Een adres waar uw belangen voorop staan Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

Telefoon 0321 - 33 11 45 Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl E-mail: j.looman@hetnet.nl

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Korenmaaier 13-15 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 8256 SK Biddinghuizen

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


Cybercrime per sms treft steeds meer Nederlanders Let op bij berichten waarin het om geld gaat, haast geboden is of ingelogd moet worden. Den Haag, 4 oktober – Het aantal meldingen van cybercrime via sms neemt sterk toe. Dit jaar hebben al 14.686 mensen aan de Fraudehelpdesk laten weten dat zij via sms zijn benaderd door internetcriminelen. Eén op de 10 Nederlanders heeft weleens op een foute link geklikt in een phishingmail, -appje of -sms, blijkt uit het Alert Online-onderzoek 2019. Een groot deel van hen werd slachtoffer. De totale schadepost van cybercrime loopt flink op. Bij de Fraudehelpdesk is tot oktober dit jaar al voor € 1.105.987 aan schade gemeld. Daarmee is het totale schadebedrag uit 2018 van € 862.223 al ruimschoots overschreden. Hoewel 1 op de 10 Nederlanders weleens op een phishinglink heeft geklikt, weet het gros van de Nederlanders wel wat phishing is: internetcriminelen sturen een bericht via mail, app of sms en doen zich voor als een bekende instantie, zoals de Belastingdienst, CJIB, incassobureau, bank of telecomprovider. De oplichters proberen zo persoonlijke informatie los te krijgen zoals inlog- of bankgegevens. Internetcriminelen bedenken steeds nieuwe manieren om via phishing persoonlijke gegevens van mensen te misbruiken of geld afhandig te maken. Spoofing is zo’n manier die slechts 1 op de 8 Nederlanders kent. “Bij deze phishingvorm lijkt het alsof oplichters het telefoonnummer van bijvoorbeeld je telecomprovider gebruiken”, legt Tanya Wijngaarde van de Fraudehelpdesk uit. “Het sms’je om met spoed in te loggen om een openstaande rekening te betalen om verhoging te voorkomen, verschijnt in de reeks van sms’jes van je telecomprovider. Daardoor lijkt het alsof phishingsms’je echt afkomstig is van je telecomprovider, terwijl dat niet zo is.” Nu internetcriminelen steeds vernuftigere manieren bedenken om hun phishingpogingen te laten slagen, roept minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid mensen op alert te blijven. “Wees voorzichtig wanneer u op een link, bijlage of betaalverzoek wilt klikken in een mail, appje of sms’je. Voordat u het weet, geeft u internetcriminelen toegang tot uw digitale leven. Let vooral op als u een bericht krijgt waarbij u via een link

moet inloggen, u snel moet reageren of het om geld gaat. Die alertheid moet een gewoonte worden bij e-mails, maar ook bij appjes en sms’jes. Dus: eerst checken, dan klikken.” Eerst checken, dan klikken Tijdens de Europese maand van de cyberveiligheid, roept de overheid mensen op eerst te checken of een link, bijlage of betaalverzoek in een e-mail, sms of appje te vertrouwen is en pas te klikken als ze daar zeker van zijn. Mensen worden hier o.a. op geattendeerd via de publieks-

campagne ‘Eerst checken, dan klikken’. Deze campagne is tijdens de Europese maand van de cyberveiligheid te zien op tv, online en sociale media. Een groot aantal partners uit onder andere de banken-, ICT-, internet- en telecomsector ondersteunt de publiekscampagne. Zij roepen via hun eigen kanalen mensen op zich beter te wapenen tegen internetcriminelen. Zo check je de echtheid van een mail, appje of sms’je: • Check of het gaat over het betalen of krijgen van geld. Hier is het internetcriminelen vaak om te doen. • Check of naar persoonsgegevens of inlogcodes wordt gevraagd. Organisaties als je bank en de overheid vragen dit soort gegevens nooit. Wees hierbij extra alert, want het bericht kan nep zijn. • Check of je bent aangesloten bij de organisatie die contact met je opneemt. Als dat niet zo is, is er een kans dat het bericht nep is. Ga bij twijfel naar de website en log zelf in. • Check of er met spoed iets moet gebeuren. Internetcriminelen spelen hierop in, zoals het dreigen met een boete als niet direct betaald wordt. Ga hier niet in mee, maar controleer bij de organisatie of dit echt zo is. • Check of het te mooi lijkt om waar te zijn. Als dat zo is, dan is dat het waarschijnlijk ook. Heb je bijvoorbeeld een prijs gewonnen, maar twijfel je, bel dan de organisatie. Kijk op www.veiliginternetten.nl voor tips om je internetveiligheid te vergroten.

11


Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week HET MAAKT NIET UIT WAAR JE NAAR KIJKT, HET GAAT ER OM WAT JE ZIET. Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Altijd al afgevraagd hoe vogels kunnen vliegen? Hieronder volgt een beschrijving van het vliegen van de zwaan. Zwanen zijn prachtige vogels om te zien en elegant als je ze voorbij ziet vliegen. Altijd verwonderlijk om te zien hoe zo’n grote vogel kan vliegen. De zwaan moet veel kracht verzetten om te kunnen opstijgen. Zware vleugelslagen op en neer en dan al rennend over het water komt ineens het gevoel van loskomen. Naarmate de vleugels meer lift krijgen, komt de vogel hoger uit het water om tenslotte het luchtruim te verkiezen. De zwaan brengt zijn poten onder zijn staartveren, net zoals een vliegtuig zijn onderstel inklapt. Het is altijd een prachtig gezicht om zo’n grote vogel voorbij te zien vliegen. Vliegend in één lijn, met krachtige vleugelslagen hoor je duidelijk een laag zingend geluid. De knobbelzwaan is zo groot en zwaar dat hij niet in staat is om langzaam te vliegen; onvoldoende lift zorgt er dan voor dat hij zomaar uit de lucht valt. Een zwaan landt vrijwel altijd op het water. Bij het landen heeft de zwaan meestal nog een grote snelheid. Om af te remmen strekt de zwaan zijn poten naar voren en spreidt hij z’n staart zodat de snelheid wordt verminderd. De zwaan landt dan op het water, klapt een paar keer met z’n vleugels en vervolgt dan al zwemmend met een kromme nek en opgeheven staart zijn weg. Wat een imposant gezicht om vliegende zwanen voorbij te zien komen en het maakt mij altijd blij om dit als natuurschoon te mogen aanschouwen. Dick van de Graaf

Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508 Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Woensdagavond 13 november is de Najaarsvergadering van Dorpsbelangen in het Koetshuis, aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom, ook indien u niet lid bent. Noteert u alvast de datum? Het bestuur van Dorpsbelangen.

Uw advertentie hier?

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

prik bord!

In vogelvlucht: hoe kunnen zwanen vliegen?


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.