Biddinghuizen Actueel - Nummer 40

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 40 27

WWW.BACTUEEL.NL

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 38 JAARGANG weeknr:

40 jarig jarig 40 jubileum jubileum Zaterdag 77 juli juli viert viert ACV ACV Zaterdag de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig de jubileum. jubileum.

Boekverkoop in bibliotheken Boekverkoop Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op te leen leen in in de de bibliotheken maar maar ook ook te te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van van romans bibliotheken romans tot tot kunstboeken tot tot kinderboeken. kinderboeken. Prima Prima geschikt geschikt om om mee mee te kunstboeken te nemen nemen op op vakantie. vakantie.

De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van11.00 11.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uurmogen mogen De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas decoureurs coureursininverschillende verschillende specspec- Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas de metromans romansen en informatieve informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor €€ 7,50 7,50 een een plastic met plastic tas tas met met taculaire klassen klassen hun hun rijkunsten rijkunsten taculaire jeugdboeken. jeugdboeken. laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven laten Circuitaan aan de de Biddingringweg Biddingringweg in in Circuit De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Biddinghuizen. De De autocross autocross isis De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Biddinghuizen. Swifterbant en en Biddinghuizen. Biddinghuizen. Zie Zie www.flevomeerbibliotheek.nl www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant speciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitgespeciaal breidmet meteen eenduo-race duo-raceen enererwordt wordt breid geeindigd met met een een nieuw nieuw inin het het geeindigd leven geroepen caravanrace. In en leven geroepen caravanrace. In en rondom een een tent tent kunt kunt uu genieten genieten Afscheid juf Riet rondom Afscheid vaneen eenuitgebreid uitgebreidassortiment assortimentaan aan van versnaperingen en en erer zullen zullen veel veel versnaperingen Na 34jaar jaar in in het het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvan 28 jaar jaar op op De De Wingerd Wingerd gewerkt 34 28 gewerkt Steun Biddinghuizen Actueel extraaktiviteiten aktiviteitenzijn zijnvoor voorjong jongen en Na extra te hebben, gaat juf Riet met pensioen. te hebben, gaat juf Riet met pensioen. oud,zoals een een bungee bungee trampoline, trampoline, met de Rabo Clubkas Campagne oud,zoals een V8-buggy, V8-buggy, race race simulator simulator en en een Wij willen willen dit dit niet niet ongemerkt ongemerkt voorbij voorbij laten laten gaan. gaan. Tijdens Tijdens de Wij de receptie receptie een klimwand en voor de allerBinnenkort kunnen leden van de bankwe weer hun stem uitbrengen omhaar hun de favoriete club te laten proeen klimwand en voor de aller- Rabo willen u de gelegenheid geven hand te schudden. De willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De fiteren vaneen via de jaarlijkse Rabo Clubkas Campagne. kleinsten een donatie springkussen en kleinsten springkussen en receptie wordt wordt gehouden gehouden op op vrijdag vrijdag 13 13 juli juli van van 16.00uur 16.00uur tot tot 17.30uur. receptie 17.30uur. schminken. schminken. blad met een jaarlijkse donatie. Daardoor kan het blad Waarom stemmen op Biddinghuizen Actueel? Biddinghuizen Actueel is een blad Eenzeer zeergeschikte geschikte "UIT-TIP" voor dat wekelijks gratis al ruim 37 jaar bestaan. Een "UIT-TIP" voor op mat valt eendeieder ieder die in oppostcodegebied zoek isis naar naar8256. Verenigingen een die op zoek en organisaties kunnen voor een relatief kleine bijdrage Met een donatie van Rabo willen we, als er veel kopij spanning, sensatie, spektakel en spanning, en publiceren sensatie, in dit blad.spektakel Op die manier houden we elkaar is, als er veel aanlevering van nieuws is, extra pagina’s plezier! plezier! op de hoogte van wat er allemaal gebeurt in ons dorp en te kunnen maken, om alle activiteiten in ons dorp bekend te maken. vergroten we de saamhorigheid. Het valt niet mee in deze tijd van digitalisering een papieren blad in stand te houden. Toch proberen we dat, omdat velen er prijs op stellen Biddinghuizen Actueel op paper te lezen. Veel Biddinghuizenaren steunen het

Steunt u ons? Breng dan uw stem uit op Biddinghuizen Actueel! Bij voorbaat dank daarvoor.

Dinsdag 9 oktober: Open ochtend Basisschool de Tamarisk Ontwikkelen met plezier. Dat kenmerkt basisschool De Tamarisk in Biddinghuizen. Dinsdag 8 oktober 2019 zet de basisschool haar deuren open tijdens de jaarlijkse open Zonne-Energie ochtend. Zonne-Energie Geïnteresseerden kunnen met Zonnepanelen kennismet de sfeer komen proeven, kenZonnepanelen nismaken en Biddinghuizen vragen stellen. 'uit'

'uit' Biddinghuizen Ecosave “Op een plekEcosave waar je je prettig voelt, sinds 2001vertelt Corontwikkel jesinds je het beste”, 2001 rie van ’t Hul, vestigingsdirecteur van 0321 332038 0321 332038 de ‘kanjerschool’. En bij die sfeer past Uweigen eigenstroom stroomdie de ook de Uw persoonlijke leerroute v.a. € 0,05 leerlingen doorlopen. Een ontwikkelv.a. € 0,05

02 juli 102OKTOBER juli 2012 20122019

reis die op elk kind wordt afgestemd. Zo ontvangt elk kind wat hij of zij nodig heeft. Van kanjertraining tot impulsklas waar leerlingen werken aan eigen leerdoelen. De leerlingen ervaren het succes hiervan in hun eigen leerervaring en –prestaties. Docenten en ouders zien het effect ervan in een blijvende verandering in gedrag en houding. Tijdens de open ochtend op dinsdag 9 oktober 2019 zijn gasten welkom tussen 9.00 en 12.00 uur bij basisschool De Tamarisk aan de Akkerhof 1.

AAggeennddaa 07 07 juli juli 10 10 juli juli 5 okt 11 juli juli 511okt 18 18 juli juli 26 juli 826okt juli 9 okt 14 aug 14 aug 13 okt 15 15 aug aug 23 23 aug aug 16 okt 05 sept 05 sept 16 11 sept 11 okt sept 11 11 sept sept 12 12 sept sept 19 19 sept sept 19 sept 19 okt sept 19 25 25 sept sept 25 25 sept sept

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones :: Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen : vrouwen Repair Café verenigingen :: Open dag Open dag Scharrelberg Scharrelberg Biddinghuizer Challenge TRI-sport ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: Fietsen met de Oktober met Ledenavond Passage Fietsen de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen Zijaktiefmet Smartquiz ::: Fietsen de gezamelijke Fietsen met de gezamelijke verenigingen : vrouwen Z on en Zegen: Meewerken aan vrouwen verenigingen :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag ochtenddienst ingezamelijke de Voorhof :: Fietsen met de Fietsen met de gezamelijke verenigingen vrouwen verenigingen : vrouwen Seniorenmiddag in de Voorhof :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg L edenavond Anbo Vrouwen ::: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo van Nu, dhr. :: ledenavond Passage ledenavond Passage Louwsma met een gezonde kijk op :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu het weer :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: ZijActief lezing Ans ZijActief lezingJubileumconcert Ans Schrijer Schrijer Z on en Zegen: :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo :: IVN viert “het de 55 jarig invan de Voorhof. IVN viertbestaan “het jaar jaar van debij” bij”met met een lezing inin het Koetshuis een lezing20.00 hetuur Koetshuis Aanvang

03 03 okt okt t/m 77 okt: Koetshuis 2t/m nov Repair Café okt:: Najaarsfeestweek Najaarsfeestweek Koetshuis 04 okt :: Open dag Scharrelberg 04 okt Open dag Scharrelberg 9 nov :Interreligieuze NajaarsconcertOntmoeting Maris Sonores 07 okt : 07 okt : Interreligieuze Ontmoetingininhet het 13 nov :Koetshuis. N ajaarsvergadering Dorpsbelangen Koetshuis. 09 okt : ledenavond Passage 09 okt : ledenavond Passage in het Koetshuis aanvang 20.00 uur, 09 09 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 10 okt : Afdelingsavond inloop 19.30 uur.Vrouwen 10 okt : Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 10 okt :: ZijActief workshop 10 okt ZijActief workshop 16 nov : Benefietconcert Sinterklaasintocht 14 okt : in Colombinehuis 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 17 okt 17 nov okt :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 20 Seniorenmiddag in de Voorhof 23 23 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 20 nov : Z ijaktief Gezamenlijke avond 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen van nu 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen vanmet nu 09 zon 09 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon en en zegen zegen Margriet Brandsma 10 10 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 711dec Repair Café 11 nov inin Colombinehuis nov ::: Benefietconcert Benefietconcert Colombinehuis 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo 713dec Winterfair Anbo 13 13 nov nov :: Ledenavond Ledenavond passage passage 13 nov IVN 713dec nov ::: Lichtjestour IVN lezing lezing over over bevers bevers Staatsbosbeheerruimte Z60 Staatsbosbeheerruimte Z60 10 dec : Kerstviering Passage 17 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 11 Zijaktief Van3advent tot driekoningen 20 dec nov :: gez. avond vrouwen verenigingen 21 nov 21 dec nov ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 13 K erstconcert Anbo Vrouwenkoor de 27 nov : Bijeenkomst 27 nov : Bijeenkomst Anbo 11 Paradijsvogels, De Passage Voorhof 11 dec dec :: advent/kerstavond advent/kerstavond Passage 11 Anbo 11 dec dec :: Bijeenkomst Bijeenkomst Aanvang 20.00Anbo uur entree 5 euro p.p 12 dec : Seniorenmiddag 12 dec : Seniorenmiddag 14 dec 18 Seniorenmiddag in de Voorhof 14 dec dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt 19 dec Vrouwen van nu 19 dec ::: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen vanmet nu 18 dec K erstavond Vrouwen van Nu, 19 dec : ZijActief 19 dec : ZijActief kerstavond kerstavond Martine Dubois 22 dec : Zon en Zegen: Kerstzangavond in de Voorhof. Aanvang 19.00 uur

Heeft u agendapunten? FRENCH FRENCH MANICURE… MANICURE… Geef ze aan ons door.

•• Natuurlijke Natuurlijke mooie mooie gelakte gelakte nagels, of uw nagels, of uw teennagels…! teennagels…! •• Basislak Basislak met met een een mooi mooi wit BOEKENHUYS wit randje. randje. DER WALLE •• Durf uw weer Durf VAN uw handen handen weer te te laten zien. laten zien. 2 oktober begint de ••Woensdag Nu Nu voor voor maar maar €€ 17,50 17,50 en… en… Kinderboekenweek! Het Het setje setje nagellak nagellak krijgt krijgt u er gratis bij!! u er gratis bij!! Koop voor € 10,– aan kinderboeken

en krijg het boek ‘Haaientanden’ Be Dreef 8256 Be Beautiful Beautiful Dreef 65 65 8256AZ AZ van Anna Woltz Biddinghuizen 24 Biddinghuizen 06 06 -- 53 53 62 6262 helemaal GRATIS. OP62=24OP


2012 2

0

0

03 0

2012Telefoon 0 ag na 20321-335051 Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen 0321-335050 www.schaapholland.nl 035-6245555. Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, hebwww.schaapholland.nl meegedaan met een song-

Te l e f o o n n u m m e r s Te l e f o o n n u m m e r s

Jeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands -APK keuring spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 -Onderehoud en reparatie alle merken van Teddy Scholten: ‘weet je�. De rest zong in het Engels. Met de gitarist -Lease service R EN uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We-Airco vormden The ThreeSblues, N Toos, service OAR 0320-233565; inloopspreekuur: R ENdonder-APK keuring 0321-332575. Bij ons altijd S ik en Ruud ter Weyde ( bekend van studio sport en langs de lijn) S -Schade reparatie E en waren R O R enH reparatie merken HUISARTSENPRAKTIJK: dag-Onderehoud 13.00 totL 14.00 uur: 0321-333255. S alle N zomer/wintercheck gratis A S -Laswerkzaamheden Iservice TO R E bestaan al R onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, 0321-331414. -Lease H S S A L S Icare Verpleging enspecialist verzorging in APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: -Accu's,banden en uitlaten O I W T R N H L TANDARTS: 0321-331070.jaar in Hilversum. -Airco service langer dan vijfentachtig Het zijn accordeonspelers. trad S 0321-332575. A I745 S Tincl. specialist inIk uur, APK 29,50 all polyesterhars, U 0522-279 07.00 tot in 23.00 -Wintersets opslag W N Svan Hspecialist FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: 06-28847141 FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. K in soms L -Schade reparatie HUISARTSENPRAKTIJK: W vrij veel op in Hilversum en zat in Huizen al in een revue. Er werd I Toverige polyesterhars, N epoxyhars, U -2 Wasboxen 0900-8833 voor tijden. LOGOPEDIE: 0321-333493. polyesterhars, KU S -Laswerkzaamheden specialist in 0321-331414. epoxyhars, plamuren & door Airco service Nzat al in K geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ik -Accu's,banden ze.W Toos deLEEF: revuePlaats en GROEPSPRAKTIJK Icare 1, epoxyhars, en uitlaten polyesterhars, U TANDARTS: 0321-331070. plamuren & onderhoudsK VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin 0321-332083. gerold. -Wintersets incl. opslag plamuren & 10 Noorderbaan epoxyhars, FYSIOTHERAPIE: 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. onderhoudsmiddelen Reparatie en onderhoud 0321-382473. Voor bevallingen en en Wasboxen onderhoudsLOGOPEDIE: 0321-333493. plamuren & t/m-2vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 middelen spoed: 06-53659191. Wilsor kunstharsen Biddinghuizen alle merken middelen GROEPSPRAKTIJK onderhoudsMet de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. Noorderbaan 46-48 de Wilsor kunstharsen VERLOSKUNDIGEN: Wilsor kunstharsen middelen 0321 - 332484 Noorderbaan 10 8256 PR Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: NOOD: Noorderbaan 46-48 Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. Nederlands fietsroute georganiseerd langs de grenzen vanuit Amersfoort Noorderbaan 46-48 0321-382473. Voor bevallingen en Wilsor kunstharsen Tel: 0321 33 11 67 035-6245555. PR Biddinghuizen Biddinghuizen 8256 PR spoed: 06-53659191. 08.30regen totwww.autofaber.nl 11.00 uur:8256 0321-312881. naar Den Helder over de Afsluitdijk. Veel en lekke banden. Die 1700 Noorderbaan 46-48 Biddinghuizen Fax: 0321 33 10 74 Tel: 0321 33 3311 1167 67 Tel: 0321 CHIROPRACTIE: 0525-651810. 8256 PR Biddinghuizen werk: maandag km had ik zelf eersteNOOD: gereden. Ik Maatschappelijk stond nog0321 wel eens in0321 de krant alsvan de E-mail: info@wilsor.nl THUISZORG ICARE Fax: 0321 3310 1074 74 0321 33 PSYCHISCHE EN als SOCIALE 332484 Tel: 33 11 67 Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag centr.heel telef. E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.wilsor.nl 035-6245555. Fax: 0321 33 10 74 Jeugdgezondheidszorg spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot tot 12.00 12.00 van 13.30-14.30 www.autofaber.nl uur. Ditinfo@wilsor.nl zijngezeten. zowel www.wilsor.nl E-mail: www.wilsor.nl Telefoon 0321-388 fers en lijnen neer910 en ben regelmatig door de Rijkspolitie achterna uur:

DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM GICOM

COMPOSTING COMPOSTING GICOM Schilder SYSTEMS SYSTEMS

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

NRPSOHHWUHFODPH QO

Wandafw

Gicom BV BV Gicom

Oogstweg99 Oogstweg COMPOSTING 8256SB SBBIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 8256 SYSTEMS Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Gicom BV

Belt u naar

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Mobiel Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

06 13 3

VERON ADMINI

financiele administrati -APK -APKkeuring keuring -Onderehoud alle -Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas jaarrekeningen -Lease -Leaseservice service -Airco service -Airco service -APK keuring Een adres waar uw b -Schade -Schadereparatie reparatie -Onderehoud en reparatie alle merken Plein 5 - 8256 AZ BIDD -Laswerkzaamheden -Laswerkzaamheden -Lease service -Accu's,banden Tel.: (0321) 330120 / 33 -Accu's,banden enuitlaten uitlaten -Airco service en -Wintersets incl. -Wintersets incl.opslag opslag -Schade reparatie -2 -2Wasboxen Wasboxen -Laswerkzaamheden

THUISZORG ICARE inloop spreekuren als telefonische Inloopspreekuur in Educatief Centrum: www.wilsor.nl 0320-233565; inloopspreekuur: donderdonderJeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuren: 0321-333377. elke dinsdag van 13.00 –0321-333255. 13.30 uur dag 13.00 tot uur: 0321-333255. Biddinghuizen: istotoverleden in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu spreekuur ma.14.00 t/mToen vrij. Toos 09.30 12.00 DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ Icare Verpleging en verzorging DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot uur: installatie service onderhoud zijn nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 745 inloopspreekuur: van 07.00 tot 23.00 uur, 23.00 uur, 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m 0320-233565; donderdat daar komRQWZHUS je verder 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO 09.00 FRORUV totEHXUVZDQGHQ Ă \HU mee ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. 17.00 uur: 0320-237666. Thuiszorgwinkel LEEF: Plaats Plaats 1, 1, vrij. ue. De Waard BV Icare Verpleging Icare en verzorging Yarden Uitvaartverzekeringen n elektrotechnisch EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS -Accu's,banden en uitlaten Yarden Uitvaartverzekeringen De Waard BV 8224 AB 745 Lelystad, 0320-752650 installatie service onderhoud 0320-752650 ma. De Waard -Wintersets incl. opslag 0522-279 van 07.00 tot 23.00 ma. uur, BV lichten krachtinstallaties Noorderbaan 10 Noorderbaan 10 Wil je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN -jeKLACHTENLIJN De Waard BV -2 Wasboxen 0900-8833 voor overige tijden. beveiliging daar kom verder mee uur of beroemd. Iedereen heeftPlaats een verhaal. Mail klachtenlijn dan naar Biddinghuizen Biddinghuizen Thuiszorgwinkel Icare LEEF: 1, Algemene op werkdagen: telecommunicatie Loonwerk en grondverzet grondverzet Yardenn elektrotechnisch Uitvaartverzekeringen Gezinszorg: spreekuur ma. t/m t/m vrij. vrij. Loonwerk en in 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. 388220. hermaloohuis@kpnmail.com databekabeling Loonwerk en grondverzet Noorderbaan 10 tot8.30-17.00 11.00 ag uur: na 0321-312881. 0321 201208.30 0vrij.: 3 lichten krachtinstallaties 0321-312881. 0321 -- 332484 332484 MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m uur, za.: 9.30-16.00 Loonwerk en /grondverzet tste Maatschappelijk n DRONTEN: werktuigbouwkundig Tel. Fax0321-333189 0321-333189 werk:maandag, maandag beveiliging Maatschappelijk maandag van van POLITIEBURO werk: Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax uur Biddinghuizen www.autofaber.nl *Olie verversen loodgieterswerk www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur enenwoensdagmiddag Tel. 8844. 0321-331401 / Fax 0321-333189 glo dinsdag, telecommunicatie woensdagmiddag donderdag vrijdag Gezinszorg: spreekuur ma. van t/m vrij. 0900Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 verwarming van uur. Dit zijn zijn zowel zowel SENIOREN databekabeling *Banden de 9.00-10.00 08.3013.30-14.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. 0321 - 332484 INFORMATIELOKET uur. Dit zijn telefonische luchtbehandeling inloop spreekuren als maandag telefonische telefonische n werktuigbouwkundig Maatschappelijk werk: van Spreekuur di. het spreekuren. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Accu’s 0321-333377 koeling spreekuren: www.autofaber.nl *Olie loodgieterswerk 9.00-10.00 0321-333377. uur enverversen woensdagmiddag DiĂŤtist: afspraken*Remmen ma. 09.00 tot 09.00 tot 316899. verwarming aar www.wouda.nl van 13.30-14.30 uur.t/mDitvrij.zijn zowel *Banden 12.00 telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m St. verliezenverwerken Flevoland luchtbehandeling inloopuur; spreekuren als telefonische me *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten vrij. 09.00 tot0321-333377. 17.00 uur: 0320-237666. 0320-237666. 0321-331377 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling spreekuren: op. 84 (0321) 38 60 60 dragen ziekte is overleden, 2 *Koppakkingen DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot DE ZONNEBLOEM installatie service installatie service onderhoud onderhoud *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN www.wouda.nl *Banden KLACHTENLIJN 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m PROTESTANTSE GEMEENTE ninmuzikaal begeleidster Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: AFD. BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee *Distributieriemen vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. De Noord 35 8251 GK Dronten BIDDINGHUIZEN aat 388220. *Accu’s Noorderbaan 88, PR Biddinghuizen 0321-331655 of 331368. n nelektrotechnisch (0321) 38 608256 60 Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, elektrotechnisch hts binnen en buiten schilderwerken POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: installatie service onderhoud GEMEENTE lichtdominee@ 2 tel. behangen 0321 - 333310, fax.DE0321 - 330101Tel: 0321-848658, licht-en enkrachtinstallaties krachtinstallaties Oogstweg VAN 8844.DRONTEN - KLACHTENLIJN DIERENAMBULANCE Joke 0900v/d Meij * glasvezel * sausen was beveiliging Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar *Remmen kom je verder mee protestantsegemeentebiddinghuizen.nl beveiliging SENIOREN INFORMATIELOKET INFORMATIELOKET Schilderwerk Beglazing SENIOREN DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen telecommunicatie 388220. di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Jolanda Aantjes - Lubbersen, or- Spreekuur telecommunicatie *Distributieriemen Bel voor een vrijblijvende offerte Spreekuur n elektrotechnisch 13.00u 14.00u de uur: Spreekuur di. en do. 9.30 totop 11.30 databekabeling POLITIEBURO DRONTEN: Wandafwerking -totHoutsanering Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06tel. 06-48462307 Biddinghuizen 316899. dus Schade taxatie, schade reparatie, licht- en krachtinstallaties Tel: 0624127084 316899. ssen en wensen de familie woensdag in Het Koetshuis: 09008844. Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen werktuigbouwkundig St. verliezenverwerken Flevoland beveiliging 53371293 St. verliezenverwerken Flevoland uitdeuken zonder spuiten, leenauto Mijn SENIOREN e-mail: cobydeboer@planet.nl. childerwerk -INFORMATIELOKET Beglazing Autoreparatiebedrijf 0321 388 710 *Olie loodgieterswerk Autoreparatiebedrijf *Olie verversen verversen loodgieterswerk 0321-331377 telecommunicatie en Gods kracht toe. 0321-331377 beschikbaar. Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Spreekuur Wijkagent Wijkpost woverwarming verwarming DE ZONNEBLOEM databekabeling Wandafwerking - Houtsanering DE ZONNEBLOEM Zondag 8 juli*Banden *Banden Poolse medewerkers nodig‌?? 316899. Schade taxatie, reparatie, ltuitu naar Giennes Bies luchtbehandeling Ploegschaar 7,schade 8256 SM Biddinghuizen luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen: AFD. BIDDINGHUIZEN n werktuigbouwkundig 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, St. verliezenverwerken Flevoland Aleksandar Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! *Accu’s koeling Aleksandar uitdeuken zonder spuiten, leenauto *Accu’s 0321332387. 0321-331655 331368. koeling Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 0321-331655 of 331368. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen loodgieterswerk biel 13 340 van 458 of - Tel: 0321 - 33 21 46 woensdag: en 06 bestuur 13.00-14.00 uur. 0321-331377 GICOM Dronten Oogstweg 22 met: beschikbaar. DIERENAMBULANCE *Remmen Voor informatie kunt u bellen Oogstweg www.wouda.nl verwarming DIERENAMBULANCE VAN DE DE *Remmen DIERENAMBULANCE www.wouda.nl DE ZONNEBLOEM VAN *Banden Heilig Avondmaal viering wenorganisatie Passage. u naar Giennes Bies AFD. DIERENBESCHERMING. luchtbehandeling O. ten Hoff tel 0591-549094 / DIERENBESCHERMING. AFD. Ploegschaar 7,Biddinghuizen 8256 SM Biddinghuizen AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen *Distributieriemen REGIO LELYSTAD De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing *Distributieriemen De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten Aleksandar bij *Accu’s koeling COMPOSTING FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ 0321-331655 331368. Tel. (0321) 330655, Faxten (0321) 06-51558557 L. Hoff 330691 tel FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel: 0624127084 (0321) el 06 1306-36293327 340 458 Tel: 0321 33 21 Tel: 0624127084 /of144 RED DDQKDQJZDJHQV EEN DIER (0321)38 3860 6060 60 *Koppakkingen YODJJHQ EHOHWWHULQJ SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH *Koppakkingen ‘NORBERTUS’ 53371293 DXWREHOHWWHULQJ IXOO VAN ZUDS DEUDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ verSYSTEMS Oogstweg 2 ZLM]HULQJ R.K. PAROCHIE DIERENAMBULANCE 53371293 Wandafwerking Houtsanering 0321-326533 / 06-11310835 *Remmen www.wouda.nl ADMINISTRATIEKANTOOR DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Gicom IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH DIERENBESCHERMING. AFD. de DXWREHOHWWHULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen *Distributieriemen dministraties -EHOHWWHULQJ ondernemingsplan De Noord 35 8251 GK Dronten YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Oogstweg 9 EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Biddinghuizen: YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Biddinghuizen: Biddinghuizen ngs Tel: 0624127084 (0321) 38 60 60 gen - belastingaangiften particulieren Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH 8256 SB BIDDINGHUIZEN YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ *Koppakkingen woensdag: 13.00-14.00 uur. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS 53371293 13.00-14.00 uur. woensdag: Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321om EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 DMINISTRATIEKANTOOR EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Spreekuur Wijkagent Wijkpost 332401 ( mevr. A. Scholten ) Buurtzorg Wijkverpleging YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Schilderwerk -- Beglazing waar uw belangen voorop Biddinghuizen staan ministraties - ondernemingsplan den Schilderwerk Beglazing YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Biddinghuizen: www.parochienorbertus.nl De Helling 15 56 AZ BIDDINGHUIZEN enen- belastingaangiften particulieren Wandafwerking woensdag: 13.00-14.00 uur. Wandafwerking - Houtsanering Houtsanering GH Dronten taxatie, schade Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 3301208251 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Vrijdag 6 juli en Telnr: 06-12373918 uitdeuken Machinebouw uitdeukenzonder zonderspuiten, spuiten,leenauto leenauto aar uw belangen voorop staan Schilderwerk Beglazing 10.00 uur: eigen voorganger een ouw van Stichting De Scharrelberg beschikbaar. beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN Machinebouw WoCo viering DAAR RED JE LEVENS MEE Wandafwerking Houtsanering Transport techniek DAAR -RED JE LEVENS Machinebouw Belt Schade taxatie, schadeBiddinghuizen reparatie, En / 330777 ddinghuizen, en dierenpark de Belt u naar naar Giennes Giennes Bies Bies Ploegschaar 0120 Fax:het (0321) 330690 MEE VoorMachinebouw al uw schilder, behang en u Ploegschaar7,7,8256 8256SM SM Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 En ooiing. Transport techniek Trappen en balustrades sauswerken. Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 Transport techniekMobiel 06 13Zondag 8 juli 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 beschikbaar. Transport techniek Tevens ook het kwartsen van muren. in 09.00 uur: eigen voorgangers -APK keuring DAAR RED JE LEVENS MEE Service inen afvaltransport Trappen en balustrades Belt u naar Giennes Bies Trappen balustrades Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen ant in de weer om het laatste van het casco af financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud en reparatie alle merken WoCo viering Trappen balustrades Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 - belastingaangiften -Lease service Service in afvaltransport aar watertel. gas, en0321 de elektriciteit aangesloten. Service in afvaltransport jaarrekeningen particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Airco service VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Service in afvaltransport VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Evangelische Gemeente Zeewolde erk nnen met de afwerking en PR inrichting. Noorderbaan 88, Biddinghuizen Noorderbaan 88,8256 8256 PR Biddinghuizen -Schade reparatie financiele -- ondernemingsplan Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED financiele administraties administraties ondernemingsplan 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. - -333310, fax. 0321 -- 330101 een Noorderbaan angshek bij de Osbornegroep geplaatst en tel.0321 0321 333310, fax. 0321 330101 Colofon: Een adres waar uw belangen voorop staan -Laswerkzaamheden jaarrekeningen -- belastingaangiften particulieren Zeewolde; tel. 036-5224348. jaarrekeningen belastingaangiften particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Accu's,banden en uitlaten ter- tel. 0321 bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Redactieadres / Secretariaat: -Wintersets incl. opslag 8 julivoorop Een waar belangen staan etje onds glad maken en sauzen, de toilet- en financiele - ondernemingsplan Een adres adresadministraties waar uw uwZondag belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 -2 Wasboxen Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 10.00 uur: Klaas van Denderen 5 -- 8256 AZ- belastingaangiften BIDDINGHUIZEN zen riciteit en het luchtbehandelingssysteem jaarrekeningen Plein 8256 * Voor het leveren en plaatsen van5alle soorten AZ glas BIDDINGHUIZEN particulieren Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00 uur). * Deuren - ramen - kozijnen Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Noorderbaan 10waar uwVRIJZ. * Bel voor een vrijblijvende offerte! GELOOFSGEMEENSCHAP belangen voorop staan Een adres FLEVOLAND Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Het De eelStichting De Scharrelberg Predikant: ds.Inloophuis Johan de Wit, tel. Kans: samen met en voor elkaar! Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 WWW.GEERTSGLAS.NL E-mail adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl 036-5222824 Secr.: Op HenriĂŤtte Hofman, deze dagen/ tijden kunt u zo binnen lopen: d ik bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 De• Veluwse 8251 Dronten, 10 tot 14:30 uur • Vrijdag, 10 tot 12:15 uur Dinsdag,Snees 10 tot 20, 14:30 uur AJ • Donderdag, Bank: Rabobank ‘Flevoland’ Bank:gers Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.BA nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. voor hun inzet en tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het www.autofaber.nl Woensdag > flexibele tijden afhankelijk van activiteiten nia enthousiasme. Tevens een Odd Fellowhuis, Daarnaast werken wij op afspraak in de middaguren. Voor iedereen die het gewoon gezellig vindt, De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 Bij klachten over bezorging van B A kunt u bellen naar 0321-331042 / 06-21626345 06-18878508 perwoord van dank aan de vele de leuke activiteiten en workshops; voor hen die advies of informatie nodig hebben; voor uur voor (tenzij anders vermeld)

Machinebouw Transport techniek Trappen K e r kend i ebalustrades ns ten Service in afvaltransport Aleksandar

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER Autoschade

NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO 1-1-2 1-1-2

1-1-2

22 2

LEKKERKERKER Autoschade

Uw advertentie hier?

BLONK

eellke gaf

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE Schildersbedrijf J. Buiten

sponsors, zowel grootaanleveren als Kopij en Advertenties voor zondagavond 22,00 uur klein, voor het vele materiGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel Druk: en Druk: gereedDrukkerij van der Wekken PrintOnMedia KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG schap dat ter beschikking is service VERT.: J.installatie VOGELAAR - TEL. onderhoud 0321-331801 gesteld en de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. n

elektrotechnisch

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

diegene die behoefte heeft aan een luisterend oor of praktische ondersteuning‌

Zondag 15 juli Loop eens binnen en laat u verrassen‌ de koffie/thee staat klaar! 10.00 uur: www.inloophuisdekans.nl • Havenweg 1 Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Turkse Mimar Moskee Havenweg 3


2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 3

Na een moedig gedragen ziekte is overleden, KAARTVERKOOP JUBILEUMCONCERT ons trouwe lid en muzikaal begeleidster ZON EN GESTART Na een moedig gedragen ziekteZEGEN is overleden, binnen en buiten schilderwerken Mevr. Joke v/d Meij behangen * glasvezel * sausen ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Chr. gemengd koor Zon en Zegen uit Biddinghuizen bestaat 55 jaar.

Het koor werd opgericht op 26 augustus 1964.Bel voor een vrijblijvende offerte binnen en buiten schilderwerken tel.en06-48462307 Biddinghuizen Op zaterdag 19 oktober wordt dit jubileum gevierd een concert in kerkzalencentrum De Voorhof Wij zullen haar missen en de met familie Mevr. Joke v/dwensen Meij behangen * glasvezel * sausen in het eigen dorp.

veel sterkte en Gods kracht toe.

Kaartverkoop Wij zullen haar missen en wensen de familie Kaarten zijn te koop bij Boekenhuys vankracht dervan Walle Leden en Gods bestuur veel sterkte en toe. (Biddinghuizen), via 0321-331678 / 0321-1714 of via Christelijke vrouwenorganisatie Passage. info@zonenzegen.nl Ă â‚Ź 10,00 en aan de kerkzaal (mits voorradig) â‚Ź 12,50 Leden en bestuur van Kinderen totChristelijke 12 jaar hebben gratis toegang. vrouwenorganisatie Passage.

Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen Poolse medewerkers nodig‌??

Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Voor informatie kunt u bellen met:

Poolse nodig‌?? O. tenmedewerkers Hoff tel 0591-549094 / Agrohulp Ten HoffL.kan helpen 06-51558557 tenuHoff tel !!

0321-326533 / 06-11310835 Voor informatie kunt u bellen met: Agrohulp ,Prof. Zuurlaan O. ten Ten HoffHoff tel 0591-549094 / 20 Biddinghuizen 06-51558557 L. ten Hoff tel 0321-326533 / 06-11310835 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

Gast Elise Mannah Elise zingt over liefde, hoop, geloof en Stichting over het leven Nieuwbouw van elke dag. Scharrelberg Eigenlijk is ze veel De meer dan een zangeres. Ze schrijft Schildersbedrijf Nieuwbouw Stichting liedjes, verhalen voor volwassenen ĂŠn voor kinderen en staat een podium waar ze mensen ontroert ĂŠnDe Scharrelberg J. Buiten Het graag cascoopvan de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg laat glimlachen. Opscouting haar kenmerkende wijze entertaint (Osbornegroep, Biddinghuizen, en het dierenpark de Schildersbedrijf Voor al uw schilder, behang en en relativeert ze, zet zezijn luisteraars aan het denken en Scharrelberg) nadert voltooiing. sauswerken. Het cascohen van van Stichting bemoedigt metde haarnieuwbouw eigen liedjes of bekende songs.De Scharrelberg Tevens ookJ.hetBuiten kwartsen van muren. Ze houdt van Nederlandse taal en weer heeft om hethet unieke (Osbornegroep, scoutingdruk Biddinghuizen, en het dierenpark Voor al uw schilder, behang en Dagelijks zijn de vrijwilligers in de laatste van het cascode af Tel. 333558, mob. 06-41670881 talent om kleinkunst enzijn theater te combineren met een Scharrelberg) voltooiing. sauswerken. te maken. Dezenadert week zijn het gas, water en de elektriciteit aangesloten. prachtige zangstem. Door haar veelzijdigheid is ze een Tevens ook het kwartsen van muren. Beide verenigingen zijnkerkdiensten, begonnen met de afwerking en inrichting. veelgevraagd artiest voor theatervoorstelDagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van geplaatst het casco en af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep lingen, kinderdiensten, bruiloften enwater uitvaarten. is te maken. Deze week zijn gas, en deOok elektriciteit aangesloten. er is eentebegin methet de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. ze vaak zien gemaakt in het EO-programma Nederland Zingt. Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en aan het schilderen, muren / plafonds en sauzen, deinrichting. toilet- en Verdere medewerking wordt verleendglad doormaken een combo Zaterdag isuit buiten o.a. het elektriciteit toegangshek bijPeter de Osbornegroep geplaatst en doucheruimtes betegelen, en het luchtbehandelingssysteem bestaande Henk Doest (synthesizer), Doest * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas er is een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. * Deuren - ramen - kozijnen (slagwerk), Mark Dekkers (bas) en Ronald IJmker aanleggen. * Bel voor een vrijblijvende offerte! aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toilet- en (vleugel). doucheruimtes elektriciteit luchtbehandelingssysteem Algehele leidingbetegelen, dirigent Jaap Kramer. en hetStichting Tel: 0321-848043 of 06-11017610 * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas De Scharrelberg * Deuren - ramen - kozijnen WWW.GEERTSGLAS.NL aanleggen. bedankt de vele vrijwilli* Bel voor een vrijblijvende offerte! Entree De Voorhof gers voor hun inzet en Tel: 0321-848043 of 06-11017610 De entree van De Voorhof is die avond alleen bereik- De Scharrelberg Stichting enthousiasme. Tevens een WWW.GEERTSGLAS.NL baar via de ingang aan het parkeerterrein. bedankt Op deze de vele vrijwilliwoord van dank aan de vele manier heeft iedereen de ruimte om gebruik tegers kunnen voor zowel hun groot inzet als en sponsors, maken van de garderobes en is er een “eenrichtingsverenthousiasme. Tevens een klein, voor het vele materikeerâ€? zodat de doorloop makkelijker is. GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN woord van dank en aan gereedde vele aal, materieel KUNSTMEST - OPENBARE sponsors, zowel groot als WEEGBRUG schap dat ter beschikking is VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 klein, heteuro’s vele materigesteldvoor en de die we GRANEN - ZADEN NOORDERBAAN 91- -PEULVRUCHTEN BIDDINGHUIZEN aal, materieel en gereed- OPENBARE TEL. KUNSTMEST 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. WEEGBRUG schap dat ter beschikking is VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 gesteld en de een euro’s die we Maris Sonores Nieuws NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN Diverse materialen zijn er nog nodig om dit unieke project geweldige TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. uitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u Hebt u een rekening bij Rabobank? Bent lid van de De kop is eraf. vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld de" ! # u de enthousiaste doneren dan Diverse materialen zijn er nog dit unieke projectRabobank? een geweldige Dan hebt u een persoonlijke stemcode ont10 blazers, 4 trommelaars en met 2nodig marching-bell-bespeelgraag contact opnemen deompenningmeester van Stichting vangen. Daarmee sters (een soort van grote xylofoon) hebben hun eerste uitstraling te geven. Heeft materiaal u niet meer wilt u kunt u 5 stemmen verdelen over clubs De Scharrelberg: Jopie u Stamvandat Yperen, tel.gebruikt, 0321-314537 en verenigingen, Maris les enthousiaste gehad vorigevrijwilligers week. Nog komen 7 keer helpen een lesen volgen, enu geld " ! # Sonores. de /of wilt doneren dan zoals bijvoorbeeld penningmeester@osbornegroep.nl lid? Vraag het lidmaatschap aan bij de Radan het slotconcert op vrijdag met 29 november. Daar zullen Nog graag contact opnemen de penningmeester van geen Stichting . meer Scharrelberg: jeugdleden aan meewerken. De Stamvan www.osbornegroep.nl Yperen, tel. bobank 0321-314537 Voor deervoortgang enJopie foto’s van de bouw: Steunt u ons? Stemt u op ons? Dank u wel! U leest te zijner tijd meer over. penningmeester@osbornegroep.nl

BLONK BLONK

Stichting De Scharrelberg Ook belangrijk om te weten: Maris Sonores doet mee Doeke Dobma (PR) Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl aan Rabo Clubsupport. Stichting De Scharrelberg

Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk Kopij adres Biddinghuizen Actueel zondagavond uur.is  Kopij wat lateren  binnenkomt, kan niet meer Een  nieuw  22.00 seizoen  aangebroken  VitaalOveral  gaat  geplaatst worden in ihet komende nummer,  maar wordt vervolgens uitbreiden!  V oor  edereen  s portplezier!  Kopij voor dagelijks aangeleverd geplaatst in hetBA eerstkan daarop volgende nummer. worden tot uiterlijk zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer Nieuwe  lessen  inin  h et  rkomende ooster:  Yin  Yoga  op  dinsdag  Slow  geplaatst worden het nummer, maar wordten  vervolgens Kopij alleen aanleveren per e-mail. Het e-mail adres van BA is Sports  ohet p  zaterdag.  Voor  de  kinderen  is  er  nu  kinderyoga  geplaatst in eerst daarop volgende nummer. b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdag-

$$$ ! ! "

$$$ ! ! "

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

HEYBOER BV

3 GROOTHANDEL IN op  woensdagmiddag.  HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING GEWASBESCHERMING middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF Kopij alleen aanleveren per e-mail. Het e-mail adres van BA is 3 ZAAIZADEN b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA kan wordt op dinsdag/woensdagKijk  voor  het  actuele  Actueel lesrooster  oniet p  bezorgd waansprakelijk ww.vitaaloveral.nl  n  meld  je  meteen  aan  voor  een  gratis  BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 3 GROOTHANDEL IN Stichting Biddinghuizen worden egesteld 0321-335033 FAX 0321-335048 GEWASBESCHERMING middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. proefles.  voor inhoud en   vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 036-5221250 FAX 036-5224150 3 ZAAIZADEN opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

HEYBOER BV

Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd

BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 0321-335033 FAX 0321-335048 ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

Ke rk diens t en PROTESTANTSE GEMEENTE PROTESTANTSE BIDDINGHUIZEN GEMEENTE BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ PROTESTANTSE GEMEENTE de Bunt protestantsegemeentebiddinghuizen.nl BIDDINGHUIZEN Tentenveld 19, T:-0321 845324 Jolanda Aantjes Lubbersen, Predikant: Ds48, Bregman tentenveld 19, E: dominee@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel tel. 323672. Scriba: Tel: dominee@ Scriba: CobyDe de Boer 9, tel.: 333535 Mw.0321-848658, C. Mw. de Boer, Repel De Repelcobydeboer@planet.nl. 9, T: 0321 333535 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl e-mail: E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Jolanda Aantjes - Lubbersen, www.pgbiddinghuizen.nl Klaversingel Zondag 8 juli48, tel. 323672. Scriba: Mw. de Boer, De Repel 9,Haeringen, tel.: 333535 09.30C.uur: mw. ds. R. vanuur Zondag 6 oktober -10.00 e-mail: Drontencobydeboer@planet.nl. Voorganger: ds. M.L. van de Bunt, IsraĂŤlzondag Heilig Avondmaal viering Zondag 8 juli Zondag 6 oktober - 19.00 uur 09.30 uur:uitleg mw. ds. R. van Haeringen, Eredienst, liturgie dienst Dronten R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Heilig Pastor:Avondmaal G. Nijland,viering Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. Pastor: A . Huitink, Ludgerusplein 2, de R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321Dronten, tel. 0321-312456. Pastor: Nijland, 2, 332401G. ( mevr. A. Ludgerusplein Scholten ) a.huitink@pastoraalteam.com Dronten, tel. 0321-312456. www.parochienorbertus.nl Locatieraad: Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de 0647841090 (Marjo Muller) secretaris Schutter Pastoraatsgroep: 0321Vrijdag 6) juli Pastoraatgroep: 332401 ( mevr. A. Scholten ) 10.00 uur: eigen voorganger 06 22 34 20 94 (Anton Mangnus) www.parochienorbertus.nl KESA en Samenleving) WoCo(Kerk viering tel. 03206-288219 en 0321 – 333627 Vrijdag juli Zondag juli 10.00 uur: eigen voorganger Vrijdag 58oktober - 10.00 uur Voorgangers: IDorothee van Leer 1ste 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering vrijdag van de maand WoCo viering Zaterdag 5 oktober Zondag 8 juli Geen viering 09.00 uur: eigen voorgangers Evangelische Gemeente Zeewolde Secretariaat: WoCo vieringKwarts 35, 3893 ED Zeewolde; tel. 036-5224348. Evangelische Gemeente Biddinghuizen E-mail: Evangelische Zondaginfo@egbsite.nl 8 juli Gemeente Zeewolde www.egbsite.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED 10.00 uur: Klaas van Denderen Diensten: uur Zeewolde; 10:30 tel. 036-5224348. Elke 2e t/m 5e zondag vd maand. Locatie: Het Koetshuis Zondag 8 juli VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND 10.00 uur: Klaas van Denderen Predikant: ds. Johan de Wit, tel. 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, GELOOFSGEMEENSCHAP VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, FLEVOLAND tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het Predikant: ds. Johan de Wit, tel. www.eigentijdsgeloven.nl Odd Fellowhuis, 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, Kerkdiensten: Fellowhuis, De Ketting 6 teOdd Dronten. aanvang 10.00 De Dronten Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, uurKetting (tenzij 6, anders vermeld) www.eigentijdsgeloven.nl tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het Odd Fellowhuis, Zondag juli - 10.00 uur Zondag 615oktober De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 10.00 uur: Dienst o.l.v.anders da. E. de Lange uur (tenzij vermeld) Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke

Ke rk diens t en

Zondag 15 juli 10.00 Turkseuur: Mimar Moskee Dienst o.l.v. Manneke Havenweg 3mw.drs. Turkse Mimar Moskee Openingstijden: Klaversingel 93 14.00 uur tot 19.00 uur Contactpersonen: 8256 BX Biddinghuizen Turkse MustafaMimar Yazici,Moskee tel.: 06-51539221 Openingstijden: uur Havenweg 3 14.00 Burhan Akce, 0321-332458 tot 19.00 uur tel.: Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur e-mail: burhan_66@live.nl Contactpersonen: Contactpersonen: Mustafa Yazici, tel.: 06-53981975 MustafaGenc, Yazici, tel.: 06-51539221 Muhlis tel.: 06-47376121 Burhan hdvbiddinghuizen@vakif.nl Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n

We e k e n d d i e n s t e n

Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet kan wachten tot de volgende werkdag: Avond-, nacht- en weekenddienst: 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: 0321 - 331414 Spoedlijn huisartsen, voor Spoedlijn huisartsen, voor hulp hulp die die niet niet kan wachten wachten tot tot de de volgende volgende werkdag: werkdag: kan THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalAvond-, nacht- en weekenddienst: Avond-, en hulpverlening, weekenddienst: len, vragen m.b.t. zuigelin0900 - nacht3336333 Binnen kantoortijden: 0900 3336333 Binnen genvoeding en uitleen van kantoortijden: verpleegarti0321 --331414 kelen:- 0900-8833. 0321 331414 THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalAPOTHEEK: Voor hulpverlening, spoedrecepten is Kringlen, vragen m.b.t. zuigelinTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, genvoeding enhulpverlening, uitleen vangeopend; verpleegartiapotheek Biddinghuizen op vragen m.b.t. zuigelingenkelen: 0900-8833. zaterdag vanuitleen 15.30 van tot 16.30 uur; Buiten voeding en verpleegartikelen: deze openingstijden: 0321-312702. 0900-8833. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringapotheek Biddinghuizen DIERENARTS: 0321-12152.geopend; op APOTHEEK: zaterdag van Voor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur; kunt Buitenu bellen met Alphega apotheek deze openingstijden: 0321-312702. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. DIERENARTS: 0321-312152

VERZEKERINGEN ONROEREND-

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK GOED HYPOTHEKEN MORGENLAND: 0321-700207 BELEGGINGEN Bij bevallingen en spoedVERZEKERINGEN 06-21588775 PENSIOENEN ONROEREND-

GOED DE REDE 12 - Dronten: POSTBUS 83 - 8250 AB Verloskundigen 0321-382473. DRONTEN TELEFOON 0321-313774 Bij bevallingen en spoedHYPOTHEKEN 06-53659191 BELEGGINGEN FAX 0321-312611 PENSIOENEN

DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3 3


Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur 2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 2

TAfvalcontainer el efoonnumm ers nodig?

GICOM

www.vanwerven.nl/webshop

APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: 0321-332575. HUISARTSENPRAKTIJK: 0321-331414. TANDARTS: 0321-331070. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555.

THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

Harderringweg16 Biddinghuizen 06-82509503 Voor uw Plant & Boom

Uw advertentie hier? Yarden Uitvaartverzekeringen Matthé Vos 06 45 70 2348

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

-APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service -Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

Noorderbaan 10 Biddinghuizen 0321 - 332484 www.autofaber.nl

installatie service onderhoud

Zien en ontzien

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Irene Algemene klachtenlijn op werkdagen: Nuiten 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerkenen Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 of 331368. Overlijden melden: 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE 24 uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen www.jager-uitvaartbegeleiding.nl FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 4Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen:

Gicom BV

COMPOSTING SYSTEMS

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

*Olie verversen *Banden *Accu’s *Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


De Graafschap fase twee en Windplan Groen mogelijk niet door vanwege stikstofregels BIDDINGHUIZEN - De aanleg van zonneparken in Zeewolde, nieuwbouwprojecten in Dronten en de aanleg van de Zeeheldenbuurt op Urk. Dat is een aantal projecten dat mogelijk in de knel komt door de stikstofproblematiek. In totaal staan er ruim 230 projecten op de lijst die door de provincie is gepubliceerd.

Foto: Redactie BHZNet.nl In het document worden de projecten niet bij naam genoemd. Dat komt omdat de gevolgen van de strengere stikstofregels nog niet exact duidelijk zijn. Van een aantal gemeenten is wel duidelijk welke projecten in de gevarenzone zitten: Gemeente Dronten - Uitbreidingen voor veehouderijen. - Woningbouw. Het gaat onder meer om de projecten Swifterbant-Zuid, de ontwikkeling van de huidige locatie van de Flevomanege, herontwikkeling van de voormalige locatie van tuincentrum De Boeg, Hanzekwartier en de Graafschap fase twee. - Nieuwe Natuur, de aanleg van 70 hectare nieuwe natuur aan de Oostkant van Dronten. - Windplan Groen, de aanleg van 89 windturbines in Lelystad en Dronten. Lelystad Airport werd eerder op een lijst genoemd van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Provinciebrede projecten De provincie wil nog niet vooruitlopen op de zaken. Eerder werd al bekend dat het onder meer gaat om de dijkversterking bij Trintelhaven, langs de Markerwaarddijk en de verbreding van de A6 tussen Almere en Lelystad. Ook de boomkorvisserij, waarbij met netten over de zeebodem wordt gesleept, kan last krijgen van de strengere regels.

De Raad van State oordeelde eind mei dat de overheid de natuur onvoldoende heeft beschermd doordat te gemakkelijk uitbreidingen zijn toegestaan van stallen, snelwegen en industrieterreinen. Door die uitspraak moet de overheid een strenger stikstofbeleid voeren om de natuur beter te beschermen. De Natura 2000-gebieden van Flevoland zijn: - IJsselmeer - Ketelmeer & Vossemeer - Lepelaarplassen - Markermeer & IJmeer - Oostvaardersplassen - Veluwerandmeren - Vollenhovermeer (onderdeel van de Wieden en Weerribben) - Zwarte Meer Het kabinet vermoedt dat niet bij alle projecten te veel stikstof wordt uitgestoten. Er is alleen nog geen manier om voor grote projecten te berekenen om hoeveel uitstoot het gaat. Dat zorgt ervoor dat het om een voorlopige lijst gaat, die nog kan veranderen. Woensdag volgt er mogelijk meer duidelijkheid. Dan komt een commissie onder leiding van oud-minister Remkes met een advies om het stikstofprobleem aan te pakken. Bron: Omroep Flevoland Met dank aan BHZnet.nl

Waar draait het nou allemaal om? Nederland heeft meerdere beschermde natuurgebieden die zijn aangemerkt als Natura 2000-gebieden. Al jaren is er in die gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) en dat is schadelijk voor de natuur.

Floor Pol

DaniĂŤlle Wesseling DaniĂŤlle Wesseling Rolande Kempenaar Rolande Kempenaar Floor Pol Rosemiek Harrewijn

Maakt Staalwijk 8a , 8251 JX Dron ten T. 0321 - 31 39 31 E. info@komp leetreclame .nl W W W.KOMPL EE TRECLAM E. NL

T 0321-700207

T 0321-700207

E info@vpmorgenland.nl

E info@vpmorgenland.nl

IIwww.vpmorgenland.nl www.vpmorgenland.nl

Elke zwangerschap is uniek

5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+ Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparatie van sieraden en horloges.& of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische voet. Evt. via hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende klachten. www.muzitax.nl Bewust door Stratenmaker voor Oprit of Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar terras? stenen 3, leveren. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties van sieraden en horloges. Snoeien is Vakwerk Marc Custers matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Tel. Schoonheidsspecialiste Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 Na een moedig gedragenHonden ziekteTrimsalon is overleden, SalĂ­ Evers www.muzitax.nl De voor www.muzitax.nl Jose Gouwenberg De Kleine Kleine Allrounder, Allrounder, voor al al uw uw klussen in om Gediplomeerd ons trouwe lid en muzikaal klussenbegeleidster in en en trimster. om het het huis. huis. Voor Voor vrijvrijNaar de schoonheidsspecialiste, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. 06-38273917, trimsalonevers.nl blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. het doet je goed en dat voel je! 330616, Voor uit het Duits, 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uitMosselweg het Engels, Engels,3a, Duits, Depositaire Medex. Frans belt uu CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of of Russisch Russisch belt CAW Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Voor Kraamzorg in Biddinghuizen e.o. Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. Ook voor voor proeverijen. www.kraamzorghetmooiewonder.nl nodig 2012Stratenmaker 2 0 voor 0voor 03 of 0 2012 0 Wijnkoperij agvan nade Stratenmaker nodig Oprit of terterDaniĂŤlle Commandeur tel.Oprit Wijnkoperij van de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc www.vandelageweg.nl ras? Ook stenen leveren. Marc 0622636869 www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 06www.kraamzorgkiddo.nl 55797840 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na 55797840 Ria Bron tel.Christelijke 0640770102 vrouwenorganisatie Passage.

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten. zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

Uw Uw levensverhaal levensverhaal op op papier. papier. Voor Uw 0321-326533 / 06-11310835 Voor coniferen, coniferen, heesters heesters en en sierlijke sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeFOOTWORX – MEDISCHE PEDICURE De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/0618484711 info@schrijverij.net rink 16, BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd 18484711 info@schrijverij.net Biddinghuizen rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16,inBidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, 0320-288377. diabetische-, reumatische-, spastische-, www.schrijverij.net dinghuizen, tel. tel. 0320-288377. Openingstijden: oncologische en..alle andere risicoOpeningstijden: ma -- 17.00 uur voeten, met13.00 mogelijke vergoeding door ma t/m t/m vrij vrij 13.00 17.00 uur Schoonheidsspecialiste de ziektekostenverzekeraars. Ook voor zat. 08.00 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Jose Gouwenberg cosmetische voetbehandelingen. TT 0321 Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 16 49 49 PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Karincasco Andringavan de nieuwbouw van F 0321 -- 33 22 Het Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 33 22 04 04 BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! Zonneweide 16, tel. 06-50405611, II www.hedibouw.nl Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, enDs het de het doet je goed en dierenpark dat voel je! www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: Bregman tentenveld 19, Depositaire Medex. Mosselweg info@pedicurebiddinghuizen.nl Voor uw en binnen en schilderwerken buiten en EE info@hedibouw.nl binnen buiten Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijnklusvoltooiing. info@hedibouw.nl sauswerken. onderhoudswerkzaamheden. Tel: 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Tevens ook het kwartsen van muren. Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 of mob. 0610172196. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 337030 of mob. 0610172196. Jolanda Aantjes Lubbersen, Bel voor een vrijblijvende offerte Hair-Service Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: teIna's maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk Marc Custers tel. 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Custers Scoutingpad 9 Tuinen Zo!! Mw. C.en de Boer,Tel: De06-55797840 Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, www.inashairservice.nl Videobanden, dia’s dia’s en en lp’s lp’s e-mail: cobydeboer@planet.nl. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. Voor een afspraak belt u overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Quilten uw doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoeft uu de de deur deur Dronten Voor informatie kunt u bellen met: * Deuren - ramen - kozijnen niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering * Bel voor een vrijblijvende offerte! Uw pedicure Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u voor o.a. snel kijkje Website en Tel: 0321-848043 of 06-11017610 voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel Stichting De Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt WWW.GEERTSGLAS.NL zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. 0321-326533 / 06-11310835 bedankt de vele vrijwillioudere en verwaarloosde voet. Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, oudere enTen verwaarloosde voet. gers voor hun inzet en Agrohulp HoffKarin ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Dronten, tel. 0321-312456. Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 06-50405611 enthousiasme. Tevens een Biddinghuizen Info Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) TALPA, Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiTALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845. Wasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl Eiken 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! Eiken wijnvaten wijnvaten en en regentonnen regentonnen NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 ReginaState TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen. ReginaState vatenhandel vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg 17 tel 334825 Bremerbergweg 17 - tel 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Schildersbedrijf J. Buiten ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR

Uw advertentie hier?

Uw advertentie hier?

BLONK Donateur worden?

Schildersbedrijf J. Buiten

JA

Laat uw voeten deskundig nodig? verzorBaby op komst? BabyBij opPedicuresalon komst? Kraamzorg Kraamzorg nodig? gen. “Hellen� v.d. Bel Kraamzorg KIDDO, Bel Kraamzorg KIDDO, tel: -- 40 01 02 Brake-Bom. tel: 06 06Gespec. 40 77 77 in 01 Diabetische 02 & Reumatische voet. Parksingel 34, 8256 GB Biddinghuizen, tel. 333464. www.pedicuresalonhellen.nl Voor Voor al al uw uw naai naai en en verstelwerk verstelwerk kunt kunt uu bellen bellen met met Mevr.Nijmeijer. Mevr.Nijmeijer. Telefoon: Telefoon: 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

familiedrukwerk familiedrukwerk

Kaasboerderij De Polderzoom Zondag 8 juli 09.30 uur: mw.36ds. R. van Haeringen, Elburgerweg | 8251 RJ Dronten *Tel. Dronten 06 228 055 20 | info@polderzoom.nl * Geboortekaarten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten www.polderzoom.nl ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Oogstweg Kwarts 7 • 825635, SB3893 Biddinghuizen Secretariaat: ED Zeewolde; tel. 036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg Zondag 8www.schaapholland.nl juli 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon Fax 0321-335051 10.00 uur: 0321-335050 Klaas van Denderen www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND N Predikant: ds. Johan de Wit,E tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte S Hofman, R De Veluwse Snees 20, A 8251 AJ Dronten, N H tel. 0321-338685 Kerkdiensten E in het T S Odd Fellowhuis, S specialist in R N De Ketting A aanvang 10.00 polyesterhars, U 6 te Dronten. Dakbedekking, looden zinkwerk, H K uur (tenzij anders T vermeld) epoxyhars,

R O S R IL O Voor uw Dakwerk W al S L IHWA S en onderhoud. specialist in W plamuren & ZondagU 15N juli polyesterhars, onderhouds10.00Kuur: epoxyhars, U kunt vrijblijvend vragen: middelen Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke plamuren &

Bel 06- 2141 Wilsor6645 kunstharsen onderhoudsNoorderbaan 46-48

middelen Turkse Mimar Moskee 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Havenweg 3 Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 46-48 Openingstijden: 14.00 uur tot33 19.00 Fax: 0321 10 74uur 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Contactpersonen: E-mail: 0321 33 11 67 Mustafa Yazici,www.wilsor.nl tel.: Tel: 06-51539221 Fax: 0321 33 10 74 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 E-mail: info@wilsor.nl e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door gePianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting www.wilsor.nl graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, Gemeente tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Dewachten Waard BV werkdag: Vakantieopvang kan tot de volgende Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! Avond-, nachten weekenddienst: verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag 8 juli verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel -- 8256 om of de 0321 331414 De WaardenBV 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 9016, 8256 AN Biddinghuizen, om van van zijn zijn // haar haar giro– giro– of-bankrekening bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan90 8256AN HBBiddinghuizen, Biddinghuizen, Loonwerk grondverzet Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten Bremerbergweg 16 Bremerbergweg 16 Biddinghuizen * Deuren - ramen -Biddinghuizen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 Ruime en Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! www.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! uitlaatmogelijkheden! info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Ruime binnenkennels met Kantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! T. T. 0321-332549 0321-332549 M. M. 06-51107527 06-51107527

We e k e n d d i e n s t e n

groot: automatisch af te laten schrijven. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalgroot: â‚Źâ‚Ź......................................................... ......................................................... automatisch af te laten schrijven. len, m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal eenmaal per jaar geĂŻnd. Tel.vragen 0321-331401 / Fax Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiLoonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Mijn bankrekeningnummer is: is: ........................................................................... ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kring036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! ! " ......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens


Dag van de Ouderen met het thema ‘ZamenEén’ Op vrijdag 4 oktober vieren we weer de jaarlijkse Dag van de Ouderen op het binnenplein in De Meerpaal. “Binnen het thema ‘ZamenEén’ hebben we weer een gevarieerd dagprogramma samengesteld”, aldus projectleider Esther van Berkum. Eenzaamheid is een onderwerp dat ook in de gemeente Dronten een groot probleem vormt. Hoewel eenzaamheid alle leeftijden raakt, richt dit initiatief zich in eerste instantie op senioren. De Dag van de Ouderen 2019 zal dan ook in teken staan van dit onderwerp. Deze dag is gratis toegankelijk. “Dit thema sluit perfect aan bij het nieuwe project Age Friendly Cultural City waarbij de Gemeente Dronten en De Meerpaal hun handen ineen hebben geslagen”, aldus Esther. Vanaf 13.30 uur is iedereen van harte welkom op het binnenplein van De Meerpaal. Na de opening door wethouder Peter van Bergen en directeur van De Meerpaal Hans Maris staan er verschillende workshops op het programma en wordt er genoten van muzikale optredens. Geïnteresseerden kunnen op allerlei terreinen informatie en ondersteuning verwachten van organisaties. Dronten als Age Friendly Cultural Citiy De stad bouwt samen met De Meerpaal aan een duurzaam netwerk waarbinnen organisaties op het gebied van kunst, zorg en welzijn zorgen voor het verduurzamen van cultuurparticipatie voor ouderen. Dit zal gebeuren aan de hand van een zevental projecten, verdeeld over drie programmalijnen: kunst voor actieve senioren, kunst voor kwetsbare/zorgbehoevende senioren en kunst in verbinding (jong en oud). Elk project krijgt echter een specifiek Drontens karakter. Gratis vervoer Voor mensen uit Biddinghuizen en Swifterbant is het mogelijk om gratis gebruik te maken van de Regio Taxi. In het Pluspunt in Swifterbant en in de Tweede Kamer in Biddinghuizen liggen intekenformulieren voor mensen die moeilijk ter been zijn. De Regio Taxi vertrekt om 14.00 uur vanuit beide dorpen en brengt bezoekers rond 17.00 uur weer terug.

Directeur bestuurder Hans Maris (links) met de voltallige Raad van Toezicht van De Meerpaal.

Johan Bouwmeester treedt toe tot Raad van Toezicht van De Meerpaal Per 1 september 2019 zal Johan Bouwmeester toetreden tot de Raad van Toezicht van De Meerpaal. Bouwmeester (58) is een Flevolander met ruime werkervaring binnen het publieke domein en het maatschappelijk middenveld. De laatste jaren is hij als zelfstandig adviseur werkzaam en hij heeft diverse publicaties over waarde gedreven leiderschap op zijn naam staan. Voorzitter van de Raad van Toezicht van De Meerpaal Dieke Talsma: “Johan Bouwmeester is een gedreven persoonlijkheid die met een geheel eigen visie vanuit een mensgerichte benadering een grote toegevoegde waarde heeft binnen onze Raad van Toezicht. In de komende jaren zal een aantal leden van de Raad van Toezicht aftreden en met de komst van Bouwmeester willen wij voorsorteren op die verandering en de toezichthoudende rol borgen.”

Keolis neemt busvervoer over van Connexxion BIDDINGHUIZEN - Vervoersmaatschappij Keolis neemt het busvervoer in een groot deel van Flevoland over. Vanaf september 2021 rijden er in Lelystad stadsbussen van Keolis en niet meer van Arriva. Eind 2023 neemt Keolis het streekvervoer in Flevoland over van Connexxion. Daarmee gaan ook de bussen in Biddinghuizen, nu Connexxion, vanuit een andere vervoersmaatschappij rijden. Dat is het resultaat van de openbare aanbesteding. Het is voor het eerst dat de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel het busvervoer gezamenlijk hebben aanbesteed. De bussen gaan rijden onder de naam RRReis in een paars-blauw-groene stijl. Bij de aanbesteding ging veel aandacht naar duurzaamheid. Bussen moeten volledig zonder uitlaatgassen rijden. Eerder gaven de drie provincies al aan te willen inzetten op waterstofbussen. De stadsdienst en het streekvervoer in Almere waren al in handen van Keolis.

Bron: Omroep Flevoland Met dank aan BHZnet.nl Foto: Redactie BHZNet.nl

Buitensport voor iedereen

• Bootcamp • sport tijdens en na zwangerschap • Seniorensport • Begeleiding bij burn-out • Sportbegeleiding bij diabetes www.vitaaloveral.nl 7


VVo aaa ll l Voe oetetbb tb

Internet adres: Internet adres: Internet adres: http://www.basvoetbal.nl http://www.basvoetbal.nl http://www.basvoetbal.nl Teletekst Omroep Flevoland: Teletekst Omroep Flevoland: Teletekst Omroep Flevoland: pagina 658. pagina 658. pagina 658.

TTeTen iissi s ennnn

Nieuws en en agenda vanvan BAS Tennis Nieuws agenda BAS Tennis Nieuws en www.bastennis.nl agenda van BAS Tennis op internet: op internet: www.bastennis.nl op internet: www.bastennis.nl

Oranjecamping Oranjecampingvolgeboekt volgeboekt Oranjecamping volgeboekt Uitslagen BAS voetbal zaterdag 28 september

Kantinedienst BAS tennis: Kantinedienst BAS tennis: Kantinedienst BAS tennis: Dag Datum Tijd Bijz. Dag Datum Tijd Bijz. Dag Datum Tijd Bijz. Rabobank Clubactie: stem op BAS Maandag 2-jul JanJan dede Ruiter 19.30 uuruuretiketten!! Maandag 2-jul Ruiter 19.30 etiketten!! Maandag 2-jul Jan deSmits Ruiter 19.30 uur etiketten!! Nog eeneen paar weken enen dan is het zozo ver: opop maandag 2323 julijuli start dede Dinsdag Nog paar weken dan is het ver: maandag start 3-jul André 19.30 uur Dinsdag 3-jul André Smits 19.30 uur Nog een paarvan weken en dan is het Jeugdkamp. zo ver: op maandag 23isjuli start de Dinsdag Tennis & Padel! 3-jul 19.30 uur Thuis Uit Uitslag tiende editie hethet BAS Voetbal DitDit jaar hethet thema tiende editie van BAS Voetbal Jeugdkamp. jaar is thema Woensdag ----------Woensdag 4-jul 4-julAndré Smits ----------tiende editie van het BAS Voetbal Jeugdkamp. Dit jaar is het thema Woensdag 4-jul ----------BAS 1 DSV '61 1 0-1 “Oranjecamping” “Oranjecamping”enenwordt wordthethetkamp kampgehouden gehoudenin inDrenthe. Drenthe.Het Het Donderdag 5-jul ----------Donderdag 5-jul ----------“Oranjecamping” en wordt het kampBinnenkort gehouden in Drenthe. Het BAS 2 Zwolsche Boys 4 3-0 Vrijdag Donderdag 5-jul ----------programma is is klaar, dede bus is is geregeld. krijgen alle deelprogramma klaar, bus geregeld. Binnenkort krijgen alle deel6-jul Jan-Roelf vanvan derder Stelt 19.30 uuruur Vrijdag 6-jul Jan-Roelf Stelt 19.30 programma is klaar, de bus is geregeld. Binnenkort krijgen alle deelasv Dronten 8 BAS 3 4-0 Vrijdag 6-jul Jan-Roelf van der Stelt ----------19.30 uur nemers eeneen programmaboekje in in dede bus. nemers programmaboekje bus. Zaterdag 7-jul Zaterdag 7-jul ----------nemers programmaboekjeBAS in deJO19-1 bus. Bataviaeen '90 JO19-1 4-1 Zaterdag 7-jul ----------Zondag 8-jul ----------Zondag 8-jul ----------BASalle JO19-2 / verzorgers van WVF JO19-3 1-0 Zondag 8-jul ----------Voor Voor alleouders ouders / verzorgers vandededeelnemers: deelnemers:denk denkeraan eraanopoptijdtijd Maandag Christel Swagemakers 19.30 uuruur Maandag 9-jul 9-jul Christel Swagemakers 19.30 Batavia '90ouders JO17-1 BAS JO17-1G 3-5 Maandag Voor alle / verzorgers van de deelnemers: denk eraan op tijd 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur te te betalen. Voor dede EE t/mt/m CC is is hethet 5555 euro p.p. Voor dede F-jeugd is is hethet Dinsdag betalen. Voor euro p.p. Voor F-jeugd Wiebrand Veenstra uuruur Dinsdag 10-jul 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 19.30 Hattem JO 15-1 BAS JO 15-1 8-2 te betalen. Voor dewie E t/m Cniet is het 55 euro p.p.het Voor de F-jeugd is het Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur 30 euro p.p. Voor nog betaald heeft: bedrag graag deze 30 euro p.p. Voor wie nog niet betaald heeft: het bedrag graag deze Woensdag 11-jul ----------Woensdag 11-jul ----------Hulshorst JO15-2 BAS JO15-2G 8-4 30 euro p.p. Voor wie nog niet betaald heeft: het bedrag graag deze Woensdag 11-jul ----------week weekovermaken overmakenopoprekeningnummer rekeningnummer 11.25.72.219t.n.v. t.n.v.BAS BASvoetbal voetbal ----------Donderdag 12-jul 12-jul ----------BAS JO13-1 Unicum11.25.72.219 JO13-3 1-8 Donderdag week overmaken op rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal Donderdag 12-jul ----------o.v.v. Jeugdkamp, naam speler enen team. Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 uuruur o.v.v. Jeugdkamp, naam speler team. Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 ESC JO12-3 BAS JO12-1 0-9 o.v.v. Jeugdkamp, naam speler en team. Vrijdag 13-jul 19.30 uur ----------Zaterdag 14-jul 14-julDanny Versteegt ----------BAS JO11-1 Lelystad '67 JO11-1 3-3 Zaterdag Zaterdag 14-jul ----------15-jul ----------Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal Zondag 15-jul ----------Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal ESC JO11-4 BAS JO11-2G 5-6 Zondag Zondag 15-jul ----------Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal Liesbeth Luykx 19.30 uuruur Maandag 16-jul 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 IJVV JO10-1 BAS JO10-1 5-2 Maandag Maandag 16-jul 19.30 uur ----------BAS JO10-2G Lelystad '67 JO10-4 4-7 Dinsdag Dinsdag 17-jul 17-julLiesbeth Luykx ----------Dinsdag 17-jul ----------BAS JO9-1 Swift '64 JO9-1 2-4 Woensdag ----------Woensdag 18-jul 18-jul ----------Woensdag 18-jul ----------Pasfoto`s voor Pasfoto`s voor Harde JO 9-2 BAS JO 9-2 6-3 Donderdag ----------Donderdag 19-jul 19-jul ----------Pasfoto`s voor Donderdag 19-jul ----------Go Ahead Kampen JO8-2G BAS JO8-1 5-3 Vrijdag 20-jul ----------Vrijdag 20-jul ----------spelerspassen -- -update spelerspassen update Vrijdag 20-jul ----------Horst FC MO13-1 BAS MO13-1 4-0 Zaterdag spelerspassen update ----------Zaterdag 21-jul 21-jul ----------Zaterdag 21-jul ----------Zondag 22-jul ----------Zondag 22-jul ----------AlAl een aantal weken isBAS viavia de sitesite van BAS Voetbal lezen welke Zondag 22-jul ----------een aantal weken is de van BAS Voetbal te lezen welke Maandag Programma voetbal zaterdag 5teteoktober Jeroen Engwerda uuruur Maandag 23-jul 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 19.30 Al een aantal weken is via de site van BAS Voetbal lezen welke spelers eeneen pasfoto in in moeten leveren. Helaas heeft nog maar eeneen klein Maandag 23-jul 19.30 uur spelers pasfoto moeten leveren. Helaas heeft nog maar klein Dinsdag ----------Dinsdag 24-jul 24-julJeroen Engwerda ----------spelers een pasfoto in moeten leveren. Helaas heeft nog maar een klein Dinsdag 24-jul ----------deel hier gehoor aan gegeven. Het inleveren van een pasfoto is deel hier gehoor aan gegeven. Het inleveren van een pasfoto is Woensdag ----------Thuis Uit Tijd Woensdag 25-jul 25-jul ----------deel hierWacht gehoorniet aan gegeven. Het inleveren een pasfoto Woensdag 25-jul ----------verplicht. te te lang meer, anders jevan risico datdat je je na18:00 deisde Donderdag verplicht. Wacht niet lang meer, anders loop je risico na BAS 1 Wacht Swift '64 1 loop 26-jul ----------Donderdag 26-jul ----------Je stemkaart in de bus gekregen? Stem dan op BAS Tennis & Padel! We verplicht. niet te lang meer, anders loop je risico dat je na de Donderdag 26-jul ----------zomerstop vanaf hethet begin mee kunt spelen. zomerstop niet vanaf begin mee kunt spelen. VVOG 3 niet BAS 2 14:30 Vrijdag ----------Vrijdaggraag27-jul 27-julen tennisrackets aanschaffen ----------willen padelvoor de jeugd. Zo kunnen zomerstop niet vanaf het begin mee kunt spelen. Vrijdag 27-jul ----------BAS 3 Hoevelaken 7 14:30 Zaterdag ----------Zaterdag 28-julhoe leuk tennis en/of padel ----------zij al vroeg 28-jul ervaren is. Dus stem vanaf vandaag, Zaterdag 28-jul ----------Geen geldige paspas = niet spelen. BAS JO19-1 OWIOS JO19-1 12:00 Zondag Geen geldige = niet spelen. 29-jul Zondag 29-jul ----------27 september op BAS Tennis & Padel! ----------Geen geldigeJO19-3 pas = niet spelen.BAS JO19-2 Zondag 29-jul ----------asv Dronten 12:30 Maandag 30-jul 19.30 uuruur Stemmen nog Frank totFrank 11 Bes oktober. Maandag kan 30-jul Bes 19.30 Maandag 30-jul Frank Bes 19.30 uur Epe JO17-2 BAS onderstaande JO17-1G 11:45 Op hethet moment vanvan schrijven hebben spelers nog geen pasOp moment schrijven hebben onderstaande spelers nog geen pas- Dinsdag 31-jul ----------Dinsdag 31-jul ----------Op het moment schrijven hebben onderstaande spelers nog geen14:30 pas- Dinsdag 31-jul ----------asv Dronten JO17-5 BAS JO17-2 foto ingeleverd envan zijzij moeten dit zsm doen! foto ingeleverd en moeten dit zsm doen! foto zsm doen! BASingeleverd JO15-1 en zij moeten ditZwart Wit '63 JO15-1 11:00 BAS JO15-2G ESC JO15-3 9:00 Nieuwe D-pupillen: Nieuwe D-pupillen: Elspeet JO13-1 BAS JO13-1 9:15 Nieuwe D-pupillen: SilSil Bosch Bosch EFC '58 JO12-1 BAS JO12-1 9:15 Meer informatie: Sil Bosch Meer informatie: Dirk Bouma Dirk Bouma JO11-3 Meer informatie: Daan Moelker, tel:tel: 332902 Daan Moelker, 332902 Dos Kampen BAS JO11-1 8:30 V o l l e y b a l V o l l e y b a l Dirk Bouma Daan Moelker, tel: 332902 Stef Bregman Stef JO11-2G Bregman e-mail: moelker@solcon.nl e-mail: moelker@solcon.nl Vo l l e y b a l BAS ESC JO11-3 9:00 Stef Bregman e-mail: moelker@solcon.nl Christiaan Burgers Christiaan Burgers Unicum JO10-3 BAS JO10-1 8:30 Christiaan Burgers Lars Dodde Lars Dodde DVS'33 Ermelo JO10-4 BAS JO10-2G 10:15 Lars Dodde Abdel El Achak Abdel El Achak BAS JO9-1 VVOG JO9-3 10:30 Abdel Gort El Achak Ruben Ruben Gort BAS JO9-2 Go Ahead Kampen JO9-5G 10:30 Ruben Gort BBBBB CCCBBB iilljija rrttr t Sven Huizinga BAS JO8-1 VSCO '61 JO8-2 10:30 laj a Sven Huizinga Sven Huizinga BAS MO15-1 Urk MO15-2 10:30 Rik Kromhout Rik Kromhout Rik Kromhout BAS MO13-1 asv Dronten MO13-1 9:00 Bas van Luenen Bas van Luenen Bas van Luenen Jorden Muntslag Jorden Muntslag Jorden Muntslag Roy Peet Roy Peet Roy PeetTouw Leander Leander Touw BBB aaa ddd m iinni n ttoo tn onn Leander Touw Dagan Verkruijssen mm Dagan Verkruijssen Dagan Verkruijssen Selim Yildiz Selim Yildiz Selim Yildiz Timothy Zillmer Timothy Zillmer Timothy Zillmer contact: contact: Vervanging spelerspas: Vervanging spelerspas: J u d o contact: J u d o Website: www.basgymnastiek.nl secretariaat@basjudo.nl secretariaat@basjudo.nl Vervanging spelerspas: J u d o Henri Bolmer Henri Bolmer secretariaat@basjudo.nl 0321-332827 0321-332827 Henri Bolmer Desiree Bosch Desiree Bosch 0321-332827 Bas Judo Bas Judo Desiree Bosch Bas Judo Dirk vanvan Dijk Dirk Dijk www.basjudo.nl www.basjudo.nl Afmelden trainingen: Afmelden trainingen: Dirkvan vanDongen Dijk www.basjudo.nl Bart Bart van Dongen Afmeldenjudo: trainingen: Woensdag secretariaat Woensdag judo: secretariaat Bart van Dongen Devanvan Rabo ClubSupport: stemt u weer wedstrijdsecr: Milan derder Geest Milan Geest Woensdag judo: secretariaat wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert Vrijdag judo: Gert Milan van der Geest wedstrijdsecr: Jamie vanvan Houten Jamie Houten Vrijdag judo: Gert wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco Jiu jitsu: Jacco JamieKerkhoff van Houtenop BAS Gymnastiek? wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Nigel Nigel Kerkhoff Jiu jitsu: Jacco NigelKnol Kerkhoff Peter Peterdit Knol Ook jaar heeft Rabobank Flevoland weer een mooie actie waar wij Peter Knol Marc van Nieuwenhuijzen Marc van Nieuwenhuijzen als BAS Gymnastiek graag aan mee doen om onze clubkas te spekken. Marc van Nieuwenhuijzen Edo Oosting Edo Oosting Maar dat kunnen wij alleen met hulp van u: vanaf 27 september tot 11 BBB aaa sskskeketetbb aaa ll l tb Edo Oosting oktober kunnen leden van Rabobank Flevoland weer stemmen op de Danny Schutte Danny Schutte Danny Schutte verenigingen en stichtingen die deelnemen aan deze actie. Djaimie Vermeer Djaimie Vermeer Sleuteladres: Zaaiviool 11,11, tel;tel; 843262 Sleuteladres: Zaaiviool 843262 Djaimie Vermeer Sleuteladres: ZaaivioolSandra 11, tel;Scholtanus, 843262 Correspondentieadres: Zaaiviool 11,11, Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, Ons spaardoel is: nieuwe wedstrijdkleding en nieuw spelmateriaal. Mogen 8256 ETET Biddinghuizen. Tel. 843262 8256 Biddinghuizen. Tel. 843262 Pasfoto’s inleveren bijbij Allard Stuifzand, Parksingel 61.61. Pasfoto’s inleveren Allard Stuifzand, Parksingel 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. wij weer op uwniet stem Bedankt! Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten enen tafelen opop dede Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten tafelen Let op: vergeet jerekenen? naam achter opop dede foto te te zetten! Let op: vergeet niet je naam achter foto zetten! Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Let op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal 55 8

5


Herfstwandeling in Rijksmonument Waterloopbos tijdens Week van de Toegankelijkheid Tijdens de Week van de Toegankelijkheid organiseert Natuurmonumenten in Rijksmonument Waterloopbos een speciale herfstwandeling voor mensen met een beperking of chronische ziekte. De wandeling vindt plaats op woensdag 9 oktober van 14.00 tot 15.30 uur. De toegang is gratis maar je moet je wel even aanmelden via www.natuurmonumenten.nl/waterloopbos. Verrassende natuur In het Waterloopbos liggen restanten van ruim 30 modellen van grote waterwerken uit de hele wereld. Van Deltawerken tot de haven van Bangkok. Dankzij het stromende water vind je hier bovendien prachtige en verrassende natuur. In de herfst barst het hier ook nog eens van de paddenstoelen. De speciale route loopt langs een aantal unieke waterloopkundige modellen van het voormalig Waterloopkundig Laboratorium. Er ligt hier een geschiedenis verborgen waar je geen weet van hebt en daar kan de boswachter hele bijzondere verhalen over vertellen! Programma Je wordt ontvangen in Paviljoen Het Proeflab// met koffie of thee en lokale koek. Na een korte presentatie over dit voormalig Waterloopkundig Laboratorium ga je naar buiten om alles zelf te ontdekken. De route loopt over een wandelpad dat ook geschikt is voor rolstoelgebruikers. Natuurgebieden toegankelijk Natuurmonumenten maakt tientallen natuurgebieden en natuurspeelplekken toegankelijk voor mensen met een beperking. Er zijn al 27 gebieden ontsloten, daar komen de komende maanden nog 13 bij. Wandelroutes zijn aangepast, faciliteiten aangelegd en informatievoorziening toegankelijk ge-

maakt. Daarnaast zijn tien OERRR speelnatuurplekken ontwikkeld waar kinderen mét en zonder beperking samen kunnen spelen. Tijdens de Week van de Toegankelijkheid worden op tal van deze plekken bijzondere evenementen georganiseerd. Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten: “Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een bezoek aan de natuur mensen gelukkiger én gezonder maakt. Wij vinden dat iedereen de kans moet hebben om van de natuur te genieten. Oók de vier miljoen Nederlanders voor wie het, door een beperking, niet vanzelfsprekend is om de natuur in de gaan. We gaan nog veel meer doen om deze groep te verwelkomen in onze gebieden. Hopelijk inspireren we gemeenten, provincies en zorginstellingen om samen met ons door te gaan met deze ontzettend belangrijke opdracht.” Week van de Toegankelijkheid Onbeperkt genieten van de natuur? In de Week van de Toegankelijkheid organiseren de boswachters van Natuurmonumenten op meer dan 20 locaties activiteiten voor mensen met een beperking. Meer informatie is te vinden op: www.natuurmonumenten.nl/onbeperktgenieten 9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij erde ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling 330616, mob. 06-11218658. n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 verversen GICOM loodgieterswerk Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de nieuwbouw - casco verwarming Plantweg 15 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten LOGOPEDIE: 0321-333493. 0624127084 (0321) 38 60 60 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler moet je zelf controleren *Koppakkingen muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, heb meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding vooren bouw verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix renovatie van: Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. schuren - bewaringen van Teddy Scholten: ‘weet je”.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06woningen - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net e.d. - levering bouwmat. 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net Schilderwerk Beglazing ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom begeleiding voor -APK keuring THUISZORG ICARErevue. Het Revuegezelschap onderdeel ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking - Houtsanering kunnen wevan dede uitgebloeide takken zelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef.met de helft inkorten om zo een stevi-Lease service langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto -Airco service uur: 8085 SG Doornspijk JoseinGouwenberg T 0321 33 revue. 16 49 Er werd soms vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in -een beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: Noorderbaan 19-21 Naar de uschoonheidsspecialiste, F 0321 - 33 04 Mocht tijdens of fietstocht over deal22 Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00een uur:wandeling 0321-333255. geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging dan op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, haar ben ik erin gerold. E340 info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 13 458 Tel: 0321 33 21 46 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker een bepaalde schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833 voortel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen Diëtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

2012 2

Naam:

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

0

0

03 0

2012

0

1-1-2

kn wa bew

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl aliste Rietweg 74, Biddinghuizen, Tel: 0320-288196, www.sabilon.nl

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

installatie service onderhoud

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling

www.wouda.nl

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

MACHTIGINGSCOUPON

ag na 10

............................................................................................................................

Werkplaats focwa normen 0321volgens - 332484 normen Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Gediplomeerde schoonheidsspeci-

Schilderwerk - Beglazing Adres:............................................................................................................................................. Wandafwerking - Houtsanering

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

LEKKERKERKER Autoschade

Schade taxatie, schade reparatie,

Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto beschikbaar. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Belt u naar Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hem zoekt SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles van Hem verwacht.

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25

financiele administraties - ondernemingsplan Handtekening: ......................................................................................................................... DEALER ATAG VERWARMING jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren DEALER ATAG VERWARMING

www.alphabiddinghuizen.nl 9

Een adres waar uw belangen voorop staan Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

Telefoon 0321 - 33 11 45 Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl E-mail: j.looman@hetnet.nl

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Korenmaaier 13-15 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 8256 SK Biddinghuizen

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


Aan de Gerstehof waren vorige week 14 ransuilen te zien. Foto ingestuurd door Anne de Boer

Restaurant Beachclub NU is de perfecte locatie voor een uitgebreide lunch, borrel of diner met een uniek uitzicht over de Flevopolder en het Veluwemeer.

Tevens is het een geschikte locatie voor al uw vergaderingen, feesten en partijen. NU genieten bij Restaurant Beachclub NU.

Wij hopen u snel te mogen ontvangen! Bremerbergdijk 10 8256 RD Biddinghuizen 0321 331629 www.beachclubnu.nl 11


prik bord! Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week JE MOET NIET STEEDS DEZELFDE FOUTEN MAKEN; ER IS KEUS GENOEG Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

De verweduwde sok Niks zo triest als de sok die haar wederhelft kwijt is. Er wordt nog even naar haar maatje gezocht tussen de vele vriendinnensokken. Ze lijken allemaal op elkaar. De meeste zijn wit, de een wat witter dan de ander. Behalve dan die rode met gele strepen, zij vallen uit de toon, maken geen vrienden met de rest. Nieuwe sokken vallen altijd op door hun uiterlijk, meestal zijn ze ook groter dan de rest. Hoe vaker gewassen, hoe meer ze op elkaar lijken zowel qua grootte als qua kleur. Dat kan geluk betekenen, want de eenling kan dan gewoon een koppel vormen met iemand die op haar lijkt. Meestal wordt dat weer een gelukkig paar. Soms is er een sok die geen gelijke meer heeft, hoezeer er ook wordt gezocht. Achteloos verdwijnt ze dan op een hoopje, een stapeltje met enige hoop dat de partner nog gevonden wordt. Hoe triest moet het voelen om in dat hoopje te liggen, onzeker over de toekomst, stiekem hopend op een maatje, maar in werkelijkheid omringd door vreemdelingen die in niks op haar lijken. Soms, heel soms wordt er na maanden toch nog op wonderbaarlijke wijze een maatje gevonden, soms haar eigen, soms een maatje die genoeg op haar lijkt om gedragen te worden. Wat moet het heerlijk voelen daar in die schoen, te weten dat je weer dienst doet en samenwerkt met je soulmate. Dat zijn de gelukkigen.

Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508

Veel vaker valt het doek voor de eenlingen. Als het lang genoeg geduurd heeft, wordt de hoop nog een laatste keer bekeken en vergeleken. Met ongeloof en onbegrip over waar toch zoveel sokken terecht komen zonder gezien te worden, belanden de eenlingen in een groene diepe bak, waar het stinkt en donker is.

Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

De hoop belandt op de vuilnisbelt, het leven van de eenzame sok eindigt triest en alleen. Haar rest alleen de mooie herinneringen aan haar leven in de mooiste schoenen en in de sokkendoos samen met leuke vriendinnen. Ten einde raad telt ze haar zegeningen uit haar werkzame leven en ondanks haar tegenspoed kijkt ze tevreden terug op haar leven. Ze heeft haar functie gehad en sluit als voldane weduwe haar tenen. De Schrijver

Collecte Dierenbescherming Van 29 september tot en met 5 oktober vindt de jaarlijkse collecte van de Dierenbescherming plaatsen. Geen contant geld in huis? Geen zorg! Betalen via iDEAL, Tikkie of Payconiq is ook mogelijk. Mensen die de collectant hebben gemist, maar wel een bijdrage willen geven kunnen ook doneren via een speciale digitale collectebus.

Wist u dat een dorpsgenoot maandag 7 oktober rond 11.30 uur weer op de radio bij Omroep Flevoland is? Zij vertelt over de actuele gebeurtenissen in Biddinghuizen. Luistert u ook even? Het bestuur van Dorpsbelangen

Waardeer het, repareer het…. 5 oktober Dat is de dag van de duurzaamheid. In de Meerpaal wordt daar aandacht aan besteed met “duurzaam wonen en leven”. Ook het Repair Café was daarvoor uitgenodigd, maar wij staan zaterdag toch paraat in het Koetshuis, scheelt weer uitstoot van CO2 en stikstof. Er zal weer een frisse wind waaien door het Koetshuis: een nieuw leven voor uw defecte spullen…. en er is koffie, thee en muziek. Het Repair Café in het Koetshuis is open elke 1e zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur. De toegang is vrij. De hoogte van uw bijdrage bepaalt u zelf.

Uw advertentie hier?

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

Zin in bewegen en gezellig samenzijn? Kom koersballen; dinsdagmorgen 09:30 uur in Het Koetshuis. Woensdagavond 13 november is de Najaarsvergadering van Dorpsbelangen in het Koetshuis, aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom, ook indien u niet lid bent. Noteert u alvast de datum? Het bestuur van Dorpsbelangen.