Biddinghuizen Actueel - Nummer 39

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 39 27

WWW.BACTUEEL.NL

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 38 JAARGANG weeknr:

40 jarig jarig 40 jubileum jubileum Zaterdag 77 juli juli viert viert ACV ACV Zaterdag de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig de jubileum. jubileum.

02 juli 24 02 SEPTEMBER juli 2012 2012 2019

Boekverkoop in bibliotheken Boekverkoop Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op te leen leen in in de de bibliotheken maar maar ook ook te te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van van romans bibliotheken romans tot tot kunstboeken tot tot kinderboeken. kinderboeken. Prima Prima geschikt geschikt om om mee mee te kunstboeken te nemen nemen op op vakantie. vakantie.

De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van11.00 11.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uurmogen mogen De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas decoureurs coureursininverschillende verschillende specspec- Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas de metromans romansen en informatieve informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor €€ 7,50 7,50 een een plastic met plastic tas tas met met taculaire klassen klassen hun hun rijkunsten rijkunsten taculaire jeugdboeken. jeugdboeken. laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven laten Circuitaan aan de de Biddingringweg Biddingringweg in in Circuit De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Biddinghuizen. De De autocross autocross isis De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Biddinghuizen. Swifterbant en en Biddinghuizen. Biddinghuizen. Zie Zie www.flevomeerbibliotheek.nl www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant speciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitgespeciaal breidmet meteen eenduo-race duo-raceen enererwordt wordt breid geeindigd met met een een nieuw nieuw inin het het geeindigd leven geroepen caravanrace. In en leven geroepen caravanrace. In en rondom een een tent tent kunt kunt uu genieten genieten Afscheid juf Riet rondom Afscheid vaneen eenuitgebreid uitgebreidassortiment assortimentaan aan van versnaperingenLeerlingen en erer zullen zullen veel veel versnaperingen en De Tamarisk op pad28 Na34 34jaar jaar in het het onderwijs, onderwijs, waarvan 28 voor jaar op op De Dede Wingerd gewerkt in waarvan jaar Wingerd gewerkt extraaktiviteiten aktiviteitenzijn zijnvoor voorjong jongen en Na extra te hebben, gaat juf Riet met pensioen. te hebben, gaat juf Riet met pensioen. Kinderpostzegelactie! oud,zoals een een bungee bungee trampoline, trampoline, oud,zoals een V8-buggy, V8-buggy, race race simulator simulator en en een Wijgaan willenruim dit niet nietLeuke ongemerkt voorbij laten laten gaan. gaan. Tijdens Tijdens de Wij willen dit ongemerkt voorbij de receptie receptie producten Vanaf woensdag 25 september a.s. een klimwand en voor de allereen klimwand en voor de allerwillen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De Uiteraard kunnen er weer Kinderpostzegels worden 160.000 basisschoolkinderen in Nederland op pad willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De kleinsten een springkussen springkussen en en kleinsten receptie wordt gehouden op -vrijdag vrijdag 13met juli kinderboekenhelden van 16.00uur 16.00uur tot tot 17.30uur. gekocht dit jaar13 zoals Dik tijdens de een Kinderpostzegelactie. Dereceptie leerlingen van wordt gehouden op juli van 17.30uur. schminken. schminken. basisschool de Tamarisk uit groep 7 en 8 doen ook Trom, Kruimeltje en Pietje Bell erop. De rest van het mee. Ze zetten zich in voor kinderen die een steun- assortiment bestaat uit een theepakket, een hippe shopEenin zeer geschikte "UIT-TIP" voorvoor kinderen door per, feestdagenkaarten, wenskaarten met bloemzaden, Een zeer "UIT-TIP" voor tje de geschikte rug kunnen gebruiken: een ieder ieder die die op op zoek zoek isis naar naar een krokusbollen en een pleisterblikje van Pluk van de Petkinderen! spanning, sensatie, spektakel en teflet. spanning, sensatie, spektakel en plezier! Voor wie gaan de leerlingen op pad? plezier! Dit jaar zet Kinderpostzegels zich in voor 8.500 kin- Daarnaast kan er dit jaar voor het eerst gekozen worden deren die in Nederland in een daklozen- of vrouwen- voor een eenmalige donatie voor een kind in de dakloopvang wonen. De begeleiding in de opvang is vooral zenopvang. gericht op volwassenen. Voor kinderen is er meestal weinig aandacht. Ze hebben er geen eigen kamer en U koopt toch ook bij onze leerlingen!? geen privacy, er is nauwelijks speelgoed, ze mogen We wensen onze leerlingen heel veel succes! Kijk voor vaak hun vriendjes niet meenemen, hebben hun huis- meer informatie op www.kinderpostzegels.nl. dieren achter moeten laten en mogen ook niet zorgeloos buiten spelen. Geen ideale omstandigheden waarin een getraumatiseerd kind de kans krijgt zich te ontwikkelen.

AAggeennddaa 07 07 juli juli 10 10 juli juli 24 sept 11 juli 11 juli 18 18 juli juli 26 26 juli juli 27 sept 14 aug 14 aug 15 aug 15 sept aug 28 23 23 aug aug 05 05 sept sept 511okt 11 sept sept 11 sept 11 sept 5 okt 12 12 sept sept 819okt 19 sept sept 19 sept sept 919okt 25 25 sept sept 25 sept 13 25 okt sept

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones :: Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen : vrouwen F ietsen Gezamenlijke verenigingen :: Open dag Open dag Scharrelberg ScharrelbergVertrek vanaf Vrouwenverenigingen. :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: Fietsen met gezamelijke het Pleinmet omde 13.30 uur Fietsen de gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen B oekenmarkt Zon en Zegen 14.00 ::: Fietsen met de gezamelijke Fietsen met de gezamelijke vrouwen tot 20.00verenigingen uur vrouwen verenigingen :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag B oekenmarkt Zon en Zegen 9.30 tot ::: Fietsen met Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen vrouwen verenigingen 12.30 uurverenigingen :: Open dag Scharrelberg Open dag Scharrelberg Repair Café Anbo ::: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo :: ledenavond Passage ledenavond Passage Biddinghuizer Challenge TRI-sport :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu Oktober Ledenavond Passage ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: ZijActief lezing ZijActief lezing Ans Ans Schrijer Schrijer Zijaktief Smartquiz :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo ::: IVN “het van Z on viert en Zegen: Meewerken aanmet IVN viert “het jaar jaar vande debij” bij” met een lezing Koetshuis een lezing inin het het Koetshuis ochtenddienst in de Voorhof

03 03 okt okt t/m 77 okt: 16 Seniorenmiddag inKoetshuis de Voorhof t/mokt okt:: Najaarsfeestweek Najaarsfeestweek Koetshuis 04 okt :: Open dag 04 okt Open dag Scharrelberg Scharrelberg 16 okt :Interreligieuze L edenavond Vrouwen van Nu, dhr. 07 okt : Ontmoeting 07 okt : Interreligieuze Ontmoetingininhet het Koetshuis. Louwsma met een gezonde kijk op Koetshuis. 09 okt : ledenavond Passage 09 okt : ledenavond het weer Passage 09 09 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 10 okt : Afdelingsavond Vrouwen 19 Z on en Zegen: Jubileumconcert 10 okt okt : Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 10 okt : ZijActief workshop 10 okt : ZijActief workshop 55 jarig bestaaninin Colombinehuis de Voorhof. 14 okt : Benefietconcert 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 17 17 okt okt :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag Aanvang 20.00 uur 23 23 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 231nov : Repair Café 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen okt : Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 09 nov : Boekenmarkt en 09 nov : Boekenmarkt zon en zegen zegen 9 nov Najaarsconcertzon Maris Sonores 10 10 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 13 Najaarsvergadering Dorpsbelangen 11 nov inin Colombinehuis 11 nov nov ::: Benefietconcert Benefietconcert Colombinehuis 13 Anbo 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo in het Koetshuis aanvang 20.00 uur, 13 13 nov nov :: Ledenavond Ledenavond passage passage 13 IVN 19.30over uur.bevers 13 nov nov :: inloop IVN lezing lezing over bevers Staatsbosbeheerruimte StaatsbosbeheerruimteZ60 Z60 16 nov : Sinterklaasintocht 17 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen Seniorenmiddag in de Voorhof 20 nov nov :: gez. avond 3 vrouwen verenigingen 21 nov 21 nov nov ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 20 Zijaktief Gezamenlijke avond met 27 nov : Bijeenkomst Anbo 27 nov : Bijeenkomst Anbo 11 Margriet BrandsmaPassage 11 dec dec :: advent/kerstavond advent/kerstavond Passage 11 dec :: Bijeenkomst Anbo 11 dec Bijeenkomst 7 dec : Seniorenmiddag Repair Café Anbo 12 dec : 12 dec : Seniorenmiddag 14 dec 714dec Winterfair dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt 19 dec Vrouwen 19 dec ::: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 7 dec Lichtjestour 19 dec : ZijActief 19 dec : ZijActief kerstavond kerstavond 10 dec : Kerstviering Passage 11 dec : Zijaktief Van advent tot driekoningen

Kinderpostzegels wil ervoor zorgen dat kinderen zich er beter thuis voelen en dat er goede begeleiding voor ze is.

FRENCH FRENCH MANICURE… MANICURE…

Biddinghuizen wordt Winters gezellig!

Zonne-Energie Zonne-Energie De Winterfair, zaterdag 7 december, is inmiddels met Zonnepanelen met Zonnepanelen al een traditie geworden in Biddinghuizen. Kraam'uit'Biddinghuizen Biddinghuizen 'uit' pjes, gezelligheid, muziek en een kofferbakmarkt Ecosave zijn al een vast gegeven. Ecosave sinds2001 2001 sinds We vinden dat straatartiesten eigenlijk ook niet mogen 0321 332038 332038 ontbreken.0321 Ben je, of ken je een straatartiest, en dat kan Uweigen eigen stroom een jongleur, een levend standbeeld of dergelijke zijn, Uw stroom geef je dan snel op via kerstmarkt@ijsvogel.net, dan v.a. € 0,05 v.a. € 0,05 zorgen wij voor een gezellige plek!

Om ons centrum echt helemaal gezellig en winters te maken zijn we nog op zoek naar kerstbomen. Echte bomen, of kunstbomen het maakt ons niet uit en we komen ze heel graag bij u ophalen! We hebben nog een paar kramen die gehuurd kunnen worden en op de kofferbakmarkt kunnen we ook nog een aantal auto’s een perfecte verkoopplek bieden.

•• Natuurlijke Natuurlijke mooie mooie gelakte gelakte nagels, of uw nagels, of uw teennagels…! teennagels…! •• Basislak Basislak met met een een mooi mooi wit wit randje. randje. •• Durf Durf uw uw handen handen weer weer te te laten zien. laten zien. •• Nu Nu voor voor maar maar €€ 17,50 17,50 en… en… Het Het setje setje nagellak nagellak krijgt krijgt u u er er gratis gratis bij!! bij!!

Heeft u agendapunten?

Geef ze aan ons door.

Be Be Beautiful Beautiful Dreef Dreef 65 65 8256 8256AZ AZ Biddinghuizen Biddinghuizen 06 06 -- 53 53 62 6262 6224 24


2012 2

0

0

03 0

2012Telefoon 0 ag na 20321-335051 Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen 0321-335050 www.schaapholland.nl 035-6245555. Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, hebwww.schaapholland.nl meegedaan met een song-

Te l e f o o n n u m m e r s Te l e f o o n n u m m e r s

Jeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands -APK keuring spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 -Onderehoud en reparatie alle merken van Teddy Scholten: ‘weet je�. De rest zong in het Engels. Met de gitarist -Lease service R EN uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We-Airco vormden The ThreeSblues, N Toos, service OAR 0320-233565; inloopspreekuur: R ENdonder-APK keuring 0321-332575. Bij ons altijd S ik en Ruud ter Weyde ( bekend van studio sport en langs de lijn) S -Schade reparatie E en waren R O R enH reparatie merken HUISARTSENPRAKTIJK: dag-Onderehoud 13.00 totL 14.00 uur: 0321-333255. S alle N zomer/wintercheck gratis A S -Laswerkzaamheden Iservice TO R E bestaan al R onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, 0321-331414. -Lease H S S A L S Icare Verpleging enspecialist verzorging in APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: -Accu's,banden en uitlaten O I W T R N H L TANDARTS: 0321-331070.jaar in Hilversum. -Airco service langer dan vijfentachtig Het zijn accordeonspelers. trad S 0321-332575. A I745 S Tincl. specialist inIk uur, APK 29,50 all polyesterhars, U 0522-279 07.00 tot in 23.00 -Wintersets opslag W N Svan Hspecialist FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: 06-28847141 FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. K in soms L -Schade reparatie HUISARTSENPRAKTIJK: W vrij veel op in Hilversum en zat in Huizen al in een revue. Er werd I Toverige polyesterhars, N epoxyhars, U -2 Wasboxen 0900-8833 voor tijden. LOGOPEDIE: 0321-333493. polyesterhars, KU S -Laswerkzaamheden specialist in 0321-331414. epoxyhars, plamuren & door Airco service Nzat al in K geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ik -Accu's,banden ze.W Toos deLEEF: revuePlaats en GROEPSPRAKTIJK Icare 1, epoxyhars, en uitlaten polyesterhars, U TANDARTS: 0321-331070. plamuren & onderhoudsK VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin 0321-332083. gerold. -Wintersets incl. opslag plamuren & 10 Noorderbaan epoxyhars, FYSIOTHERAPIE: 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. onderhoudsmiddelen Reparatie en onderhoud 0321-382473. Voor bevallingen en en Wasboxen onderhoudsLOGOPEDIE: 0321-333493. plamuren & t/m-2vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 middelen spoed: 06-53659191. Wilsor kunstharsen Biddinghuizen alle merken middelen GROEPSPRAKTIJK onderhoudsMet de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. Noorderbaan 46-48 de Wilsor kunstharsen VERLOSKUNDIGEN: Wilsor kunstharsen middelen 0321 - 332484 Noorderbaan 10 8256 PR Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: NOOD: Noorderbaan 46-48 Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. Nederlands fietsroute georganiseerd langs de grenzen vanuit Amersfoort Noorderbaan 46-48 0321-382473. Voor bevallingen en Wilsor kunstharsen Tel: 0321 33 11 67 035-6245555. PR Biddinghuizen Biddinghuizen 8256 PR spoed: 06-53659191. 08.30regen totwww.autofaber.nl 11.00 uur:8256 0321-312881. naar Den Helder over de Afsluitdijk. Veel en lekke banden. Die 1700 Noorderbaan 46-48 Biddinghuizen Fax: 0321 33 10 74 Tel: 0321 33 3311 1167 67 Tel: 0321 CHIROPRACTIE: 0525-651810. 8256 PR Biddinghuizen werk: maandag km had ik zelf eersteNOOD: gereden. Ik Maatschappelijk stond nog0321 wel eens in0321 de krant alsvan de E-mail: info@wilsor.nl THUISZORG ICARE Fax: 0321 3310 1074 74 0321 33 PSYCHISCHE EN als SOCIALE 332484 Tel: 33 11 67 Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag centr.heel telef. E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.wilsor.nl 035-6245555. Fax: 0321 33 10 74 Jeugdgezondheidszorg spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot tot 12.00 12.00 van 13.30-14.30 www.autofaber.nl uur. Ditinfo@wilsor.nl zijngezeten. zowel www.wilsor.nl E-mail: www.wilsor.nl Telefoon 0321-388 fers en lijnen neer910 en ben regelmatig door de Rijkspolitie achterna uur:

DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM GICOM

COMPOSTING COMPOSTING GICOM Schilder SYSTEMS SYSTEMS

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

NRPSOHHWUHFODPH QO

Gicom BV BV Gicom

Wandafw

Oogstweg99 Oogstweg COMPOSTING 8256SB SBBIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 8256 SYSTEMS Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Gicom BV

Belt u naar

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Mobiel Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

06 13 3

VERON ADMINI

financiele administrati -APK -APKkeuring keuring -Onderehoud alle -Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas jaarrekeningen -Lease -Leaseservice service -Airco service -Airco service -APK keuring Een adres waar uw b -Schade -Schadereparatie reparatie -Onderehoud en reparatie alle merken Plein 5 - 8256 AZ BIDD -Laswerkzaamheden -Laswerkzaamheden -Lease service -Accu's,banden Tel.: (0321) 330120 / 33 -Accu's,banden enuitlaten uitlaten -Airco service en -Wintersets incl. -Wintersets incl.opslag opslag -Schade reparatie -2 -2Wasboxen Wasboxen -Laswerkzaamheden

THUISZORG ICARE inloop spreekuren als telefonische Inloopspreekuur in Educatief Centrum: www.wilsor.nl 0320-233565; inloopspreekuur: donderdonderJeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuren: 0321-333377. elke dinsdag van 13.00 –0321-333255. 13.30 uur dag 13.00 tot uur: 0321-333255. Biddinghuizen: istotoverleden in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu spreekuur ma.14.00 t/mToen vrij. Toos 09.30 12.00 DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ Icare Verpleging en verzorging DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot uur: installatie service onderhoud zijn nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 745 inloopspreekuur: van 07.00 tot 23.00 uur, 23.00 uur, 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m 0320-233565; donderdat daar komRQWZHUS je verder 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO 09.00 FRORUV totEHXUVZDQGHQ Ă \HU mee ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. 17.00 uur: 0320-237666. Thuiszorgwinkel LEEF: Plaats Plaats 1, 1, vrij. ue. De Waard BV Icare Verpleging Icare en verzorging Yarden Uitvaartverzekeringen n elektrotechnisch EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS -Accu's,banden en uitlaten Yarden Uitvaartverzekeringen De Waard BV 8224 AB 745 Lelystad, 0320-752650 installatie service onderhoud 0320-752650 ma. De Waard -Wintersets incl. opslag 0522-279 van 07.00 tot 23.00 ma. uur, BV lichten krachtinstallaties Noorderbaan 10 Noorderbaan 10 Wil je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN -jeKLACHTENLIJN De Waard BV -2 Wasboxen 0900-8833 voor overige tijden. beveiliging daar kom verder mee uur of beroemd. Iedereen heeftPlaats een verhaal. Mail klachtenlijn dan naar Biddinghuizen Biddinghuizen Thuiszorgwinkel Icare LEEF: 1, Algemene op werkdagen: telecommunicatie Loonwerk en grondverzet grondverzet Yardenn elektrotechnisch Uitvaartverzekeringen Gezinszorg: spreekuur ma. t/m t/m vrij. vrij. Loonwerk en in 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. 388220. hermaloohuis@kpnmail.com databekabeling Loonwerk en grondverzet Noorderbaan 10 tot8.30-17.00 11.00 ag uur: na 0321-312881. 0321 201208.30 0vrij.: 3 lichten krachtinstallaties 0321-312881. 0321 -- 332484 332484 MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m uur, za.: 9.30-16.00 Loonwerk en /grondverzet tste Maatschappelijk n DRONTEN: werktuigbouwkundig Tel. Fax0321-333189 0321-333189 werk:maandag, maandag beveiliging Maatschappelijk maandag van van POLITIEBURO werk: Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax uur Biddinghuizen www.autofaber.nl *Olie verversen loodgieterswerk www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur enenwoensdagmiddag Tel. 8844. 0321-331401 / Fax 0321-333189 glo dinsdag, telecommunicatie woensdagmiddag donderdag vrijdag Gezinszorg: spreekuur ma. van t/m vrij. 0900Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 verwarming van uur. Dit zijn zijn zowel zowel SENIOREN databekabeling *Banden de 9.00-10.00 08.3013.30-14.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. 0321 - 332484 INFORMATIELOKET uur. Dit zijn telefonische luchtbehandeling inloop spreekuren als maandag telefonische telefonische n werktuigbouwkundig Maatschappelijk werk: van Spreekuur di. het spreekuren. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Accu’s 0321-333377 koeling spreekuren: www.autofaber.nl *Olie loodgieterswerk 9.00-10.00 0321-333377. uur enverversen woensdagmiddag DiĂŤtist: afspraken*Remmen ma. 09.00 tot 09.00 tot 316899. verwarming aar www.wouda.nl van 13.30-14.30 uur.t/mDitvrij.zijn zowel *Banden 12.00 telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m St. verliezenverwerken Flevoland luchtbehandeling inloopuur; spreekuren als telefonische me *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten vrij. 09.00 tot0321-333377. 17.00 uur: 0320-237666. 0320-237666. 0321-331377 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling spreekuren: op. 84 (0321) 38 60 60 dragen ziekte is overleden, 2 *Koppakkingen DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot DE ZONNEBLOEM installatie service installatie service onderhoud onderhoud *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN www.wouda.nl *Banden KLACHTENLIJN 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m PROTESTANTSE GEMEENTE ninmuzikaal begeleidster Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: AFD. BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee *Distributieriemen vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. De Noord 35 8251 GK Dronten BIDDINGHUIZEN aat 388220. *Accu’s Noorderbaan 88, PR Biddinghuizen 0321-331655 of 331368. n nelektrotechnisch (0321) 38 608256 60 Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, elektrotechnisch hts binnen en buiten schilderwerken POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: installatie service onderhoud GEMEENTE lichtdominee@ 2 tel. behangen 0321 - 333310, fax.DE0321 - 330101Tel: 0321-848658, licht-en enkrachtinstallaties krachtinstallaties Oogstweg VAN 8844.DRONTEN - KLACHTENLIJN DIERENAMBULANCE Joke 0900v/d Meij * glasvezel * sausen was beveiliging Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar *Remmen kom je verder mee protestantsegemeentebiddinghuizen.nl beveiliging SENIOREN INFORMATIELOKET INFORMATIELOKET Schilderwerk Beglazing SENIOREN DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen telecommunicatie 388220. di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Jolanda Aantjes - Lubbersen, or- Spreekuur telecommunicatie *Distributieriemen Bel voor een vrijblijvende offerte Spreekuur n elektrotechnisch 13.00u 14.00u de uur: Spreekuur di. en do. 9.30 totop 11.30 databekabeling POLITIEBURO DRONTEN: Wandafwerking -totHoutsanering Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06tel. 06-48462307 Biddinghuizen 316899. dus Schade taxatie, schade reparatie, licht- en krachtinstallaties Tel: 0624127084 316899. ssen en wensen de familie woensdag in Het Koetshuis: 09008844. Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen werktuigbouwkundig St. verliezenverwerken Flevoland beveiliging 53371293 St. verliezenverwerken Flevoland uitdeuken zonder spuiten, leenauto Mijn SENIOREN e-mail: cobydeboer@planet.nl. childerwerk -INFORMATIELOKET Beglazing Autoreparatiebedrijf 0321 388 710 *Olie loodgieterswerk Autoreparatiebedrijf *Olie verversen verversen loodgieterswerk 0321-331377 telecommunicatie en Gods kracht toe. 0321-331377 beschikbaar. Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Spreekuur Wijkagent Wijkpost woverwarming verwarming DE ZONNEBLOEM databekabeling Wandafwerking - Houtsanering DE ZONNEBLOEM Zondag 8 juli*Banden *Banden Poolse medewerkers nodig‌?? 316899. Schade taxatie, reparatie, ltuitu naar Giennes Bies luchtbehandeling Ploegschaar 7,schade 8256 SM Biddinghuizen luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen: AFD. BIDDINGHUIZEN n werktuigbouwkundig 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, St. verliezenverwerken Flevoland Aleksandar Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! *Accu’s koeling Aleksandar uitdeuken zonder spuiten, leenauto *Accu’s 0321332387. 0321-331655 331368. koeling Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 0321-331655 of 331368. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen loodgieterswerk biel 13 340 van 458 of - Tel: 0321 - 33 21 46 woensdag: en 06 bestuur 13.00-14.00 uur. 0321-331377 GICOM Dronten Oogstweg 22 met: beschikbaar. DIERENAMBULANCE *Remmen Voor informatie kunt u bellen Oogstweg www.wouda.nl verwarming DIERENAMBULANCE VAN DE DE *Remmen DIERENAMBULANCE www.wouda.nl DE ZONNEBLOEM VAN *Banden Heilig Avondmaal viering wenorganisatie Passage. u naar Giennes Bies AFD. DIERENBESCHERMING. luchtbehandeling O. ten Hoff tel 0591-549094 / DIERENBESCHERMING. AFD. Ploegschaar 7,Biddinghuizen 8256 SM Biddinghuizen AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen *Distributieriemen REGIO LELYSTAD De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing *Distributieriemen De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten Aleksandar bij *Accu’s koeling COMPOSTING FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ 0321-331655 331368. Tel. (0321) 330655, Faxten (0321) 06-51558557 L. Hoff 330691 tel FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel: 0624127084 (0321) el 06 1306-36293327 340 458 Tel: 0321 33 21 Tel: 0624127084 /of144 RED DDQKDQJZDJHQV EEN DIER (0321)38 3860 6060 60 *Koppakkingen YODJJHQ EHOHWWHULQJ SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH *Koppakkingen ‘NORBERTUS’ 53371293 DXWREHOHWWHULQJ IXOO VAN ZUDS DEUDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ verSYSTEMS Oogstweg 2 ZLM]HULQJ R.K. PAROCHIE DIERENAMBULANCE 53371293 Wandafwerking Houtsanering 0321-326533 / 06-11310835 *Remmen www.wouda.nl ADMINISTRATIEKANTOOR DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Gicom IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH DIERENBESCHERMING. AFD. de DXWREHOHWWHULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen *Distributieriemen dministraties -EHOHWWHULQJ ondernemingsplan De Noord 35 8251 GK Dronten YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Oogstweg 9 EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Biddinghuizen: YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Biddinghuizen: Biddinghuizen ngs Tel: 0624127084 (0321) 38 60 60 gen - belastingaangiften particulieren Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH 8256 SB BIDDINGHUIZEN YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ *Koppakkingen woensdag: 13.00-14.00 uur. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS 53371293 13.00-14.00 uur. woensdag: Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321om EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 DMINISTRATIEKANTOOR EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Spreekuur Wijkagent Wijkpost 332401 ( mevr. A. Scholten ) Buurtzorg Wijkverpleging YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Schilderwerk -- Beglazing waar uw belangen voorop Biddinghuizen staan ministraties - ondernemingsplan den Schilderwerk Beglazing YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Biddinghuizen: www.parochienorbertus.nl De Helling 15 56 AZ BIDDINGHUIZEN enen- belastingaangiften particulieren Wandafwerking woensdag: 13.00-14.00 uur. Wandafwerking - Houtsanering Houtsanering GH Dronten taxatie, schade Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 3301208251 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Vrijdag 6 juli en Telnr: 06-12373918 uitdeuken Machinebouw uitdeukenzonder zonderspuiten, spuiten,leenauto leenauto aar uw belangen voorop staan Schilderwerk Beglazing 10.00 uur: eigen voorganger een ouw van Stichting De Scharrelberg beschikbaar. beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN Machinebouw WoCo viering DAAR RED JE LEVENS MEE Wandafwerking Houtsanering Transport techniek DAAR -RED JE LEVENS Machinebouw Belt Schade taxatie, schadeBiddinghuizen reparatie, En / 330777 ddinghuizen, en dierenpark de Belt u naar naar Giennes Giennes Bies Bies Ploegschaar 0120 Fax:het (0321) 330690 MEE VoorMachinebouw al uw schilder, behang en u Ploegschaar7,7,8256 8256SM SM Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 En ooiing. Transport techniek Trappen en balustrades sauswerken. Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 Transport techniekMobiel 06 13Zondag 8 juli 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 beschikbaar. Transport techniek Tevens ook het kwartsen van muren. in 09.00 uur: eigen voorgangers -APK keuring DAAR RED JE LEVENS MEE Service inen afvaltransport Trappen en balustrades Belt u naar Giennes Bies Trappen balustrades Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen ant in de weer om het laatste van het casco af financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud en reparatie alle merken WoCo viering Trappen balustrades Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 - belastingaangiften -Lease service Service in afvaltransport aar watertel. gas, en0321 de elektriciteit aangesloten. Service in afvaltransport jaarrekeningen particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Airco service VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Service in afvaltransport VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Evangelische Gemeente Zeewolde erk nnen met de afwerking en PR inrichting. Noorderbaan 88, Biddinghuizen Noorderbaan 88,8256 8256 PR Biddinghuizen -Schade reparatie financiele -- ondernemingsplan Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED financiele administraties administraties ondernemingsplan 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. - -333310, fax. 0321 -- 330101 een Noorderbaan angshek bij de Osbornegroep geplaatst en tel.0321 0321 333310, fax. 0321 330101 Colofon: Een adres waar uw belangen voorop staan -Laswerkzaamheden jaarrekeningen -- belastingaangiften particulieren Zeewolde; tel. 036-5224348. jaarrekeningen belastingaangiften particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Accu's,banden en uitlaten ter- tel. 0321 bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Redactieadres / Secretariaat: -Wintersets incl. opslag 8 julivoorop Een waar belangen staan etje onds glad maken en sauzen, de toilet- en financiele - ondernemingsplan Een adres adresadministraties waar uw uwZondag belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 -2 Wasboxen Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 10.00 uur: Klaas van Denderen 5 -- 8256 AZ- belastingaangiften BIDDINGHUIZEN zen riciteit en het luchtbehandelingssysteem jaarrekeningen Plein 8256 * Voor het leveren en plaatsen van5alle soorten AZ glas BIDDINGHUIZEN particulieren Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00 uur). * Deuren - ramen - kozijnen Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Noorderbaan 10waar uwVRIJZ. * Bel voor een vrijblijvende offerte! GELOOFSGEMEENSCHAP belangen voorop staan Een adres FLEVOLAND Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 eelStichting De Scharrelberg Predikant:- Fax: ds. Johan de Wit, tel. Tel.: (0321) 330120 / 330777 (0321) 330690 WWW.GEERTSGLAS.NL E-mail adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, d ik bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, Bank: Rabobank ‘Flevoland’ Bank:gers Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.BA nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. voor hun inzet en tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het www.autofaber.nl nia enthousiasme. Tevens een Odd Fellowhuis, De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 Bij klachten A kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 perwoord over van bezorging dank aanvandeB vele uur (tenzij anders vermeld)

Machinebouw Transport techniek Trappen K e r kend i ebalustrades ns ten Service in afvaltransport Aleksandar

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER Autoschade

NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO 1-1-2 1-1-2

1-1-2

22 2

LEKKERKERKER Autoschade

Uw advertentie hier?

BLONK

eellke gaf

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE Schildersbedrijf J. Buiten

sponsors, zowel grootaanleveren als Kopij en Advertenties voor zondagavond 22,00 uur klein, voor het vele materiGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel Druk: en Druk: gereedDrukkerij van der Wekken PrintOnMedia KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG schap dat ter beschikking is service VERT.: J.installatie VOGELAAR - TEL. onderhoud 0321-331801 gesteld en de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. n

elektrotechnisch

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

Uw advertentie hier?

Zondag 15 juli 10.00 uur: Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Turkse Mimar Moskee Havenweg 3


Na een moedig gedragen ziekte is overleden, Naons eentrouwe moediglidgedragen ziekte is overleden, en muzikaal begeleidster Biddinghuizer Challenge ons trouwe lid en muzikaal begeleidster TRI-sport

5 oktober

binnen en buiten schilderwerken binnen en buiten schilderwerken 8. Geef ook even door of Zaterdag 5 oktober is Mevr. er in hetJoke Koetshuis een TRI- groep 5 tot en met groep v/d Meij behangen * dus glasvezel * sausen Mevr. Joke v/d Meij behangen * glasvezelof* in sausen wil meedoen de volsport/One Winner toernooi. In teamverband, in com- je in de jongeren competitie Bel voor een vrijblijvende offerte je06-48462307 je apart opgeven? Datofferte kan en petitie vorm, badmintonnen, basketballen en volley- wassen competitie! Wil tel. Biddinghuizen Bel voor een vrijblijvende Wij zullen haar missen wensen de familie mag dan maken we een team voor jullie!Biddinghuizen ballen. Deelname is voor iedereen dieen in teamverband tel. 06-48462307 Wij zullen haar missen en wensen de familie

wil spelen, jong veel en minder jong. kunt kracht je opgeven sterkte enJeGods toe. veelje sterkte Gods krachtaan: toe. Kosten zijn â‚Ź 5.00 perPoolse persoon en een teamnodig‌?? van 4 tot 6 en inschrijven doe door eenen mail te sturen medewerkers Benmedewerkers je geen dan kun!!je actie@pgbiddinghuizen.nl. Laat ons weten met wel- spelers â‚Ź 17.50 per team. Poolse Agrohulp Ten Hoffsporter kan nodig‌?? u helpen en bestuur van Ten Hoff kan u helpen !! natuurlijk ook komenAgrohulp als supporter. ke van de drie sporten Leden je wilt meedoen of misschien Voor informatie kunt u bellen met: en bestuur van Passage. wel alle drie! ChristelijkeLeden vrouwenorganisatie Voor informatie u bellen met: O. ten Hoff telkunt 0591-549094 / Christelijke vrouwenorganisatie Passage. De hele opbrengst van deze middag is/ voor O. tenTRI-sport Hoff tel L. 0591-549094 06-51558557 ten Hoff tel de verbouw van de ‘De Nieuwe Voorhof’ Opgeven kan dus ook per enkele sport! 06-51558557 ten Hoff tel 0321-326533 /L.06-11310835 Er komt ook een aparte competitie voor spelers van 0321-326533 06-11310835 Agrohulp Ten Hoff /,Prof. Zuurlaan 20 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen Biddinghuizen

Nieuwbouw Stichting Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Schildersbedrijf De Scharrelberg Schildersbedrijf Steun Biddinghuizen Actueel J. Buiten Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg J. Buiten Het casco van scouting de nieuwbouw Stichting Scharrelberg met devan Rabo Campagne (Osbornegroep, Biddinghuizen, enClubkas hetDedierenpark de Voor al uw schilder, behang en

(Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. Voor al uw schilder, behang en sauswerken. op stellen Biddinghuizen Actueel Binnenkort kunnen van de Rabo bank weer omdat velen er prijs Tevens Scharrelberg) nadertleden zijn voltooiing. sauswerken. ook het kwartsen van muren. op paper te lezen. Biddinghuizenaren steunen het hun stem zijn uitbrengen om hun Tevens ook hetmob. kwartsen van muren. Dagelijks vrijwilligers drukfavoriete in de weerclub om te hetlaten laatste van het casco af Veel Tel. 333558, 06-41670881 bladhet metcasco een jaarlijkse donatie. Daardoor kan het blad profiteren vanvrijwilligers een donatie viainde jaarlijkse Rabo Dagelijks zijn druk de weer om het laatste van af Tel. 333558, mob. 06-41670881 te maken. Deze week zijn het gas, water en de elektriciteit aangesloten. al ruim 37 jaar bestaan. Clubkas Campagne. te maken. Deze weekzijn zijn begonnen het gas, water elektriciteit Beide verenigingen met en dedeafwerking enaangesloten. inrichting. Beide verenigingen zijn begonnen met de Osbornegroep afwerking engeplaatst inrichting. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de en van Rabo willen we, als er veel kopij Met een donatie Waarom stemmen op Biddinghuizen Actueel? Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bijBinnen de Osbornegroep geplaatsto.a. en er is een begin gemaakt met de bestrating. zijn de vrijwilligers Biddinghuizen Actueel is een blad dat wekelijks gratis is, als er veel aanlevering van nieuws is, extra pagina’s er is een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. aande hetmat schilderen, muren / plafonds gladVerenigingen maken en sauzen, de toileten om alle activiteiten in ons dorp bete kunnen maken, op valt in postcodegebied 8256. aanorganisaties het schilderen, muren / een plafonds glad en sauzen, detetoileten doucheruimtes betegelen, en maken het bijdrage luchtbehandelingssysteem kend maken. en kunnen voorelektriciteit relatief kleine * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas doucheruimtes elektriciteit en het * Deuren ramen - van kozijnen * Voor het leveren en -plaatsen alle soorten glas publiceren in ditbetegelen, blad. Op die manier houden weluchtbehandelingssysteem elkaar aanleggen. * Bel* voor een- vrijblijvende offerte! Deuren ramen - kozijnen aanleggen. op de hoogte van wat er allemaal gebeurt in ons dorp en Steunt u ons? * Bel voor een vrijblijvende offerte! Breng dan uw stem uit op Biddinghuizen Actueel! vergroten we de saamhorigheid. Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting De Scharrelberg WWW.GEERTSGLAS.NL Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Bij voorbaat dank daarvoor. Stichting deDe Scharrelberg bedankt vele vrijwilliWWW.GEERTSGLAS.NL Het valt niet mee in deze tijd van digitaliseringgers een pabedankt de vele vrijwillivoor hun inzet en pieren blad in stand te houden. Toch proberenenthousiasme. we dat, gers voor hunTevens inzet een en enthousiasme. Tevens een woord van dank aan de vele woord van zowel dank aan de vele sponsors, groot als sponsors, groot als klein, voorzowel het vele materiGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN klein, voor het vele materiaal, materieel en gereedKUNSTMEST GRANEN - ZADEN - OPENBARE PEULVRUCHTEN aal, materieel en gereedWEEGBRUG KUNSTMEST - OPENBARE schap dat ter beschikking is VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 WEEGBRUG schap dat ter beschikking is gesteld en de euro’s die we NOORDERBAAN 91 --BIDDINGHUIZEN VERT.: J. VOGELAAR TEL. 0321-331801 gesteld enontvangen. de euro’s die we TEL. 0321-335353 - 91 TELEFAX 0321-331234 mochten NOORDERBAAN - BIDDINGHUIZEN TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. Diverse materialen zijn er nog nodig om dit unieke project een geweldige Diverse materialen er nog nodig omdat dit uunieke projectgebruikt, een geweldige uitstraling te geven.zijn Heeft u materiaal niet meer wilt u uitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren danu " ! # de enthousiaste helpen en /of wilt u geld dan graag contact vrijwilligers opnemen komen met de penningmeester vandoneren Stichting graag contact opnemen met de penningmeester van Stichting De Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, tel. 0321-314537 De Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, tel. 0321-314537 penningmeester@osbornegroep.nl penningmeester@osbornegroep.nl Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Stichting De Scharrelberg Stichting De Scharrelberg

BLONK BLONK

Kopij adres Biddinghuizen Actueel Kopij adres Biddinghuizen Actueel Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk Kopij voor BA wordenkan totniet uiterlijk zondagavond 22.00kan uur.dagelijks Kopij wataangeleverd later binnenkomt, meer zondagavond 22.00in uur. wat nummer, later binnenkomt, kan vervolgens niet meer geplaatst worden het Kopij komende maar wordt geplaatst inworden het komende geplaatst het eerstindaarop volgende nummer, nummer. maar wordt vervolgens geplaatst in het eerst daarop volgende nummer. Specialist Kopij alleen aanleveren per in: e-mail. Het e-mail adres van BA is Kopij alleen aanleveren perBA e-mail. e-mail adres van BA is b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. wordt Het bezorgd op dinsdag/woensdagpolyesterhars, b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagmiddag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. epoxyhars, middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. plamuren & Noorderbaan 46 Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld Biddinghuizen Stichting Actueel aansprakelijk gesteld voor kan Tel: 0321 33Biddinghuizen 11en 67 vormmaterialen voor inhoud van publicaties vanniet derden. Evenzo isworden BA gerechtigd voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd kunstnijverheid opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden. WWW.WILSOR.NL opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

!

$$$ ! " $$$ ! ! "

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

HEYBOER BV HEYBOER 3 GROOTHANDEL IN BV

3 GEWASBESCHERMING GROOTHANDEL IN 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF GEWASBESCHERMING 3 ZAAIZADEN GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 3 ZAAIZADEN 0321-335033 FAXHAVENWEG 0321-33504822 BIDDINGHUIZEN ZEEWOLDE FAX OOGSTWEG 22 0321-335033 0321-335048 036-5221250 036-5224150 ZEEWOLDEFAX OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

KKeerrkkddiieennsstteenn

PROTESTANTSE GEMEENTE BIDDINGHUIZEN PROTESTANTSE GEMEENTE PROTESTANTSE GEMEENTE Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, BIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN Tel: 0321-848658, dominee@ Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Predikant: ds. Margriet van protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Tel: 0321-848658, dominee@ de Bunt Jolanda Aantjes - Lubbersen, protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Tentenveld 19, 0321 845324Scriba: Klaversingel 48,T:-tel. 323672. Jolanda Aantjes Lubbersen, E: dominee@pgbiddinghuizen.nl Mw. C. de Boer, 9, tel.: 333535 Klaversingel 48, De tel.Repel 323672. Scriba: Scriba: CobyDe deRepel Boer 9, tel.: 333535 e-mail: cobydeboer@planet.nl. Mw. C. Mw. de Boer, De Repel 9, T: 0321 333535 e-mail: cobydeboer@planet.nl. E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli www.pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, 09.30 uur: mw. ds. R. -van Haeringen, Dronten Zondag 29 september 9.30 uur Dronten Voorganger: ds. M.L. van de Bunt, H.A. Heilig Avondmaal viering Heilig Avondmaal viering R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: . Huitink, Dronten, 0321-312456. Pastor: AG.tel. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, Locatieraad: 0321-331428 Dronten, tel. tel. 0321-312456. 0321-312456.( dhr. A. de a.huitink@pastoraalteam.com Schutter ) Pastoraatsgroep: Locatieraad: 0321-331428 ( 0321dhr. A. de Locatieraad: 332401 A. Scholten )0321Schutter( )mevr. Pastoraatsgroep: 0647841090 (Marjo Muller) secretaris www.parochienorbertus.nl 332401 ( mevr. A. Scholten ) Pastoraatgroep: www.parochienorbertus.nl 06 22 34620 Vrijdag juli94 (Anton Mangnus) KESA (Kerk en Samenleving) Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger tel. 0320 -288219 en 0321 – 333627 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering WoCo viering Zaterdag 28 september - 18.00 uur Voorgangers: Zondag 8 juli Ina Graumans, lector Kees van Turnhout Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering WoCo viering Evangelische Gemeente Biddinghuizen Evangelische Gemeente Zeewolde E-mail: info@egbsite.nl Secretariaat: 35, 3893 ED EvangelischeKwarts Gemeente Zeewolde www.egbsite.nl Zeewolde; tel.Kwarts 036-5224348. Secretariaat: Diensten: 10:30 uur 35, 3893 ED Zeewolde; 036-5224348. Elke 2e t/mtel. 5e zondag vd maand. Zondag Het 8 juli Locatie: Koetshuis Zondag 8 juli 10.00 uur: Klaas van Denderen 10.00 uur: Klaas van Denderen VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP GELOOFSGEMEENSCHAP VRIJZ. FLEVOLAND VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. FLEVOLAND www.eigentijdsgeloven.nl 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, Predikant: ds.Odd Johan de Wit, tel. Kerkdiensten: Fellowhuis, Veluwse6,Snees 8251 AJHofman, Dronten, 036-5222824 Secr.:20, HenriĂŤtte De Ketting Dronten tel. 0321-338685 het De Veluwse SneesKerkdiensten 20, 8251 AJ in Dronten, www.eigentijdsgeloven.nl Odd Fellowhuis, Kerkdiensten in het tel. 0321-338685 Zondag 6 oktober - 10.00aanvang uur De 6 te Dronten. 10.00 OddKetting Fellowhuis, Dienst o.l.v.anders de Lange uur (tenzij vermeld) De Ketting 6da. te E. Dronten. aanvang 10.00 uur (tenzij anders vermeld) Zondag 15 juli 10.00 uur: Zondag 15 juli Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke 10.00 uur: Turkse Mimar MoskeeManneke Dienst o.l.v. mw.drs. Klaversingel 93 8256 Biddinghuizen TurkseBXMimar Moskee Openingstijden: 14.00 uur Havenweg 3 Moskee Turkse Mimar tot 19.00 uur Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Havenweg 3 Contactpersonen: Contactpersonen: Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Mustafa Yazici, tel.: Mustafa Yazici, tel.: 06-53981975 06-51539221 Contactpersonen: Muhlis tel.: 06-47376121 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 MustafaGenc, Yazici, tel.: 06-51539221 e-mail: hdvbiddinghuizen@vakif.nl e-mail: Burhan burhan_66@live.nl Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

W Weeeekkeennddddiieennsstteenn

Spoedlijn huisartsen, voor hulp die die niet niet kan wachten tot werkdag: wachten tot de de volgende volgende werkdag: Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet nachtendeweekenddienst: weekenddienst: Avond-, nachtkan wachten toten volgende werkdag: 0900 - nacht3336333 Binnen Binnen kantoortijden: kantoortijden: Avond-, en weekenddienst: 0321 331414 0900 3336333 Binnen kantoortijden: 0321 - 331414 0321 - 331414 THUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinTHUISVERPLEGING: Voorspoedgevallen, spoedgevalTHUISVERPLEGING: Voor genvoeding en uitleen van verpleegartilen, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinvragen m.b.t. hulpverlening, zuigelingenkelen: 0900-8833. genvoeding en uitleen van verpleegartivoeding en uitleen van verpleegartikelen: kelen: 0900-8833. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kring0900-8833. apotheek geopend; op APOTHEEK:Biddinghuizen Voor spoedrecepten is Kringzaterdag 15.30 tot 16.30geopend; uur; Buiten apotheekvanBiddinghuizen op APOTHEEK: deze openingstijden: 0321-312702. zaterdag van Voor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur; kunt Buitenu bellen met Alphega apotheek deze openingstijden: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. DIERENARTS: 0321-312152 VERZEKERINGEN

ONROERENDVERZEKERINGEN VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK GOED ONROERENDMORGENLAND: 0321-700207 HYPOTHEKEN GOED Bij bevallingen en spoedBELEGGINGEN 06-21588775 HYPOTHEKEN PENSIOENEN BELEGGINGEN PENSIOENEN DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB Verloskundigen 0321-382473. DRONTEN 0321-313774 DE REDE 12TELEFOON - Dronten: POSTBUS 83 - 8250 AB Bij bevallingen en spoed 06-53659191 0321-312611 DRONTENFAX TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3 3 3


aarvan 28 jaar op De Wingerd gewerkt ensioen.

voorbij laten gaan. Tijdens de receptie geven haar de hand te schudden. De dag 13 juli van 16.00uur tot 17.30uur.

07 okt 09 okt 09 okt 10 okt 10 okt 14 okt 17 okt 23 okt 31 okt 09 nov 10 nov 11 nov 13 nov 13 nov 13 nov 17 nov 20 nov 21 nov 27 nov 11 dec 11 dec 12 dec 14 dec 19 dec 19 dec

2012 2

0

0

03 0

Te l e f o o n n u m m e r s APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: 0321-332575. HUISARTSENPRAKTIJK: 0321-331414. TANDARTS: 0321-331070. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555.

2012

0

: Interreligieuze Ontmoeting in het Koetshuis. : ledenavond Passage : Bijeenkomst Anbo : Afdelingsavond Vrouwen van nu : ZijActief workshop : Benefietconcert in Colombinehuis : Seniorenmiddag : Bijeenkomst Anbo : Afdelingsavond Vrouwen van nu : Boekenmarkt zon en zegen : Boekenmarkt zon en zegen : Benefietconcert in Colombinehuis : Bijeenkomst Anbo : Ledenavond passage : IVN lezing over bevers Staatsbosbeheerruimte Z60 : Sinterklaasintocht : gez. avond 3 vrouwen verenigingen : Seniorenmiddag : Bijeenkomst Anbo : advent/kerstavond Passage : Bijeenkomst Anbo : Seniorenmiddag : Kerstmarkt : Afdelingsavond Vrouwen van nu : ZijActief kerstavond

Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

ag na 2

FRENCH MANICURE… • Natuurlijke mooie gelakte nagels, of uw teennagels…! • Basislak met een mooi wit randje. • Durf uw handen weer te laten zien. • Nu voor maar € 17,50 en… Het setje nagellak krijgt u er gratis bij!! Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24

THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, Yarden Uitvaartverzekeringen 8224 ABVerlengde Lelystad, 0320-752650 baan 8,ma.8256 HB Biddinghuizen Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 0321-331115 uur Gezinszorg: spreekuurwww.rosehairstyling.nl ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

ONDERSCHEIDEND WONEN! GICOM Gicom BV

COMPOSTING SYSTEMS

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Concept | Ontwerp | Uitvoering www.broekhuisstyling.nl Ploegschaar 1c Biddinghuizen

-APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service -Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

Uw advertentie hier? Noorderbaan 10 Biddinghuizen 0321 - 332484 www.autofaber.nl

GEMEENTE DRONTEN -Professioneel KLACHTENLIJN Marjo persoonlijk Algemene klachtenlijn op en werkdagen: van Diepen 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerken en Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM *Banden AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s 0321-331655 of 331368. Overlijden melden: 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen 24 uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING.www.jager-uitvaartbegeleiding.nl AFD. Biddinghuizen *Distributieriemen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 *Koppakkingen 53371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost 4 Biddinghuizen:

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Een verwendag in de zorg en in de zon Team Allerzorg organiseert een gezellige middag voor cliënten uit Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Op dinsdag 16 september heeft het wijkverpleegkundige team van Allerzorg in Flevoland een verwendag voor cliënten georganiseerd. Zij werden daarmee even ontzorgd en in het zonnetje gezet. “In Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen hebben we veel cliënten in zorg. Omdat onze zorg gericht is op persoonlijke aandacht, wilden we een mooie middag voor onze cliënten organiseren. Even geen zorgen, maar gewoon ontspanning en gezelligheid”, zegt Mariken Boumeester van Allerzorg. “We hebben onze cliënten ontvangen in Hanneke’s Pluktuin, een mooie en sfeervolle locatie middenin de polder. Het team had hapjes en drankjes bereid waar volop van genoten werd. Er was voor elk wat wils. Er werd volop meegezongen met het Dronter Piratenkoor en een enkeling waagde zelfs een dansje.” Ook de cliëntenraad van Allerzorg was tijdens deze mooie middag aanwezig. Het was een goed moment om van cliënten te horen hoe zij de zorg ervaren, waar zij tevreden over zijn en waar ruimte is voor verbetering. “De zorgverleners van Allerzorg leveren deskundige zorg thuis”, zegt Mariken. “Maar deze dag toonde ook aan dat zij specialist zijn in het organiseren van een gezellige cliëntendag. Het was zeker voor herhaling vatbaar.”

De Meerpaal organiseert Infotainment met thema ‘ADHD’ Op woensdagavond 16 oktober organiseert De Meerpaal Welzijn wederom een Infotainment. Het thema van deze avond is ‘ADHD’. Infotainment organiseert bijeenkomsten rondom een thema waarbij informatie, ondersteuning, lotgenotencontact en entertainment samenkomen. Ook tijdens deze editie kunnen bezoekers informatie ontvangen op de informatiemarkt. Verschillende organisaties en samenwerkingspartners vertellen alles over ADHD. Naast de informatiemarkt geeft Frank van Strijen een workshop/lezing waarbij de volgende vraag centraal staat: “Hoe kom ik tot een effectief leven – niet ondanks, maar – dankzij ADHD?” Frank is bekend van tv-interviews over jeugd- en jongerencultuur en heeft daarnaast een aantal boeken geschreven (bv: Hoera! Ik heb ADHD.) De avond is uitermate geschikt voor mensen met ADHD of andere betrokkenen met ADHD, denk aan ouders, hulpverleners of leerkrachten. “Ondanks dat er meestal een negatieve lading omtrent dit onderwerp hangt, staat deze avond juist in het teken van humor en de positieve kanten die eraan kleven”, aldus mede-organisator Hanna Martens.

Boekenmarkt koor “Zon en Zegen” Op vrijdag 27 september en zaterdag 28 september is de jaarlijkse boekenmarkt van Chr. gemengd koor “Zon en Zegen” uit Biddinghuizen. Tijden: Waar:

op vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur op zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur Kerk- en zalencentrum “De Voorhof” Akkerhof 3, Biddinghuizen

U vindt er een grote sortering van allerlei soorten boeken, voor groot en klein. Ook zijn er vele legpuzzels, platen en Cd’s en Dvd’s te koop. Alles voor kleine prijsjes. Sla uw slag door voordelig aan uw boeken te komen of alvast als cadeautje te kopen. Mocht u nog mooie boeken hebben die u kwijt wilt, dan kunt bellen met Roelof Wemmenhove tel. 331577 of Niek Timmerman tel. 332398. U kunt de boeken zelf brengen op donderdagmiddag 26 september van 13.30 tot 16.00 u. en van 19.30 tot 20.30 u. in kerkcentrum “De Voorhof”. Mocht u de boeken niet kunnen brengen dan kunt u van tevoren bellen om ze te laten ophalen op donderdag 26 september Boekenmarktcommissie Zon en Zegen

Flavour & Film met The Professor and the Madman Kom genieten van de filmreeks Flavour & Film. Iedere eerste donderdag en vrijdag van de maand programmeert De Meerpaal een prachtige film gecombineerd met een koffie-, lunch- of wijnarrangement. Op donderdag 3 en vrijdag 4 oktober is de film The Professor and the Madman te zien in Dronten. 1875: het maken van de Oxford English Dictionary is één van de meest ambitieuze projecten ooit. Tijdens het verzamelen van de definities krijgt Professor James Murray hulp uit onverwachte hoek. Dr. William Minor levert de betekenissen van maar liefst 10.000 woorden aan. De toezichthoudende commissie wil William een credit geven voor zijn werk, tot een opmerkelijke waarheid aan het licht komt; de oorlogsveteraan blijkt patiënt in een kliniek voor gestoorde criminelen. Reserveren De aanvang voor het wijnarrangement op donderdag 3 oktober is 18.45 uur. Een filmkaartje, inclusief een glas wijn en een versnapering in de pauze, kost € 12,50 per persoon. De aanvang voor het koffiearrangement op vrijdag 4 oktober is om 10.30 uur. De prijs hiervoor is € 10,- per persoon. Daarna start om 12.00 uur het luncharrangement. De prijs voor de film inclusief lunch is € 19,- per persoon (incl. 1 consumptie). Tickets zijn verkrijgbaar via het Serviceplein in De Meerpaal of online via www.meerpaal.nl/film.

Programma 19.00 uur: Informatiemarkt 20.15 uur: ‘Hoera! Ik heb Adhd’ - Frank van Strijen Lezing ‘De verslavende digitale wereld’ - Laurens Veltman. 21.15 uur: Mogelijkheid tot napraten Meer info De avond vindt plaats in De Meerpaal in Dronten. Bezoekers kunnen gratis deelnemen aan dit event. Aanmelden kan via h.martens@meerpaal.nl., Let op! Vol = vol. Meer informatie is verkrijgbaar via Hanna Martens, 06 10 99 35 25 of h.martens@meerpaal.nl

Uw advertentie hier?

5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+ Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparatie van sieraden en horloges.& of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische voet. Evt. via hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende klachten. www.muzitax.nl Bewust door Stratenmaker voor Oprit of Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar terras? stenen 3, leveren. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties van sieraden en horloges. Snoeien is Vakwerk Marc Custers matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Tel. Schoonheidsspecialiste Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 Na een moedig gedragenDeziekte is overleden, www.muzitax.nl www.muzitax.nl Jose Gouwenberg De Kleine Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al al uw uw klussen in ons trouwe lid en muzikaal klussenbegeleidster in en en om om het het huis. huis. Voor Voor vrijvrijNaar de schoonheidsspecialiste, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. het doet je goed en dat voel je! 330616, Voor uit het Duits, 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uitMosselweg het Engels, Engels,3a, Duits, Depositaire Medex. Frans of Russisch belt u CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of Russisch belt u CAW Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Voor Kraamzorg in Biddinghuizen e.o. Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. Ook voor voor proeverijen. www.kraamzorghetmooiewonder.nl nodig 2012Stratenmaker 2 0 voor 0voor 03 of 0 2012 0 Wijnkoperij agvan nade Stratenmaker nodig Oprit of terterDaniĂŤlle Commandeur tel.Oprit Wijnkoperij van de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc www.vandelageweg.nl ras? Ook stenen leveren. Marc 0622636869 www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 06www.kraamzorgkiddo.nl 55797840 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na 55797840 Ria Bron tel.Christelijke 0640770102 vrouwenorganisatie Passage.

Uw advertentie hier?

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten. zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

Uw Uw levensverhaal levensverhaal op op papier. papier. Voor Uw 0321-326533 / 06-11310835 Voor coniferen, coniferen, heesters heesters en en sierlijke sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeFOOTWORX – MEDISCHE PEDICURE De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/0618484711 info@schrijverij.net rink 16, BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd 18484711 info@schrijverij.net Biddinghuizen rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16,inBidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, 0320-288377. diabetische-, reumatische-, spastische-, www.schrijverij.net dinghuizen, tel. tel. 0320-288377. Openingstijden: oncologische en..alle andere risicoOpeningstijden: ma -- 17.00 uur voeten, met13.00 mogelijke vergoeding door ma t/m t/m vrij vrij 13.00 17.00 uur Schoonheidsspecialiste de ziektekostenverzekeraars. Ook voor zat. 08.00 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Jose Gouwenberg cosmetische voetbehandelingen. TT 0321 Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 16 49 49 PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Karincasco Andringavan de nieuwbouw van F 0321 -- 33 22 Het Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 33 22 04 04 BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! Zonneweide 16, tel. 06-50405611, II www.hedibouw.nl Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, enDs het de het doet je goed en dierenpark dat voel je! www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: Bregman tentenveld 19, Depositaire Medex. Mosselweg info@pedicurebiddinghuizen.nl Voor uw en binnen en schilderwerken buiten en EE info@hedibouw.nl binnen buiten Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijnklusvoltooiing. info@hedibouw.nl sauswerken. onderhoudswerkzaamheden. Tel: 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Tevens ook het kwartsen van muren. Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 of mob. 0610172196. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 337030 of mob. 0610172196. Jolanda Aantjes Lubbersen, Bel voor een vrijblijvende offerte Hair-Service Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: teIna's maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk Marc Custers tel. 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Custers Scoutingpad 9 Tuinen Zo!! Mw. C.en de Boer,Tel: De06-55797840 Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, www.inashairservice.nl Videobanden, dia’s dia’s en en lp’s lp’s e-mail: cobydeboer@planet.nl. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. Voor een afspraak belt u overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Quilten uw doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoeft uu de de deur deur Dronten Voor informatie kunt u bellen met: * Deuren - ramen - kozijnen niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering * Bel voor een vrijblijvende offerte! Uw pedicure Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u voor o.a. snel kijkje Website en Tel: 0321-848043 of 06-11017610 voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel Stichting De Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt WWW.GEERTSGLAS.NL zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. 0321-326533 / 06-11310835 bedankt de vele vrijwillioudere en verwaarloosde voet. Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, oudere enTen verwaarloosde voet. gers voor hun inzet en Agrohulp HoffKarin ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Dronten, tel. 0321-312456. Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 06-50405611 enthousiasme. Tevens een Biddinghuizen Info Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) TALPA, Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiTALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845. Wasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl Eiken 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! Eiken wijnvaten wijnvaten en en regentonnen regentonnen NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 ReginaState TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen. ReginaState vatenhandel vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg 17 tel 334825 Bremerbergweg 17 - tel 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Schildersbedrijf J. Buiten ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR

Uw advertentie hier?

Uw advertentie hier?

BLONK Donateur worden?

Schildersbedrijf J. Buiten

JA

Laat uw voeten deskundig nodig? verzorBaby op komst? BabyBij opPedicuresalon komst? Kraamzorg Kraamzorg nodig? gen. “Hellen� v.d. Bel Kraamzorg KIDDO, Bel Kraamzorg KIDDO, tel: -- 40 01 02 Brake-Bom. tel: 06 06Gespec. 40 77 77 in 01 Diabetische 02 & Reumatische voet. Parksingel 34, 8256 GB Biddinghuizen, tel. 333464. www.pedicuresalonhellen.nl Voor Voor al al uw uw naai naai en en verstelwerk verstelwerk kunt kunt uu bellen bellen met met Mevr.Nijmeijer. Mevr.Nijmeijer. Telefoon: Telefoon: 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

familiedrukwerk familiedrukwerk

Kaasboerderij De Polderzoom Zondag 8 juli 09.30 uur: mw.36ds. R. van Haeringen, Elburgerweg | 8251 RJ Dronten *Tel. Dronten 06 228 055 20 | info@polderzoom.nl * Geboortekaarten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten www.polderzoom.nl ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Oogstweg Kwarts 7 • 825635, SB3893 Biddinghuizen Secretariaat: ED Zeewolde; tel. 036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg Zondag 8www.schaapholland.nl juli 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon Fax 0321-335051 10.00 uur: 0321-335050 Klaas van Denderen www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND N Predikant: ds. Johan de Wit,E tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte S Hofman, R De Veluwse Snees 20, A 8251 AJ Dronten, N H tel. 0321-338685 Kerkdiensten E in het T S Odd Fellowhuis, S specialist in R N De Ketting A aanvang 10.00 polyesterhars, U 6 te Dronten. Dakbedekking, looden zinkwerk, H K uur (tenzij anders T vermeld) epoxyhars,

R O S R IL O Voor uw Dakwerk W al S L IHWA S en onderhoud. specialist in W plamuren & ZondagU 15N juli polyesterhars, onderhouds10.00Kuur: epoxyhars, U kunt vrijblijvend vragen: middelen Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke plamuren &

Bel 06- 2141 Wilsor6645 kunstharsen onderhoudsNoorderbaan 46-48

middelen Turkse Mimar Moskee 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Havenweg 3 Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 46-48 Openingstijden: 14.00 uur tot33 19.00 Fax: 0321 10 74uur 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Contactpersonen: E-mail: 0321 33 11 67 Mustafa Yazici,www.wilsor.nl tel.: Tel: 06-51539221 Fax: 0321 33 10 74 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 E-mail: info@wilsor.nl e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door gePianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting www.wilsor.nl graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, Gemeente tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Dewachten Waard BV werkdag: Vakantieopvang kan tot de volgende Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! Avond-, nachten weekenddienst: verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag 8 juli verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel -- 8256 om of de 0321 331414 De WaardenBV 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 9016, 8256 AN Biddinghuizen, om van van zijn zijn // haar haar giro– giro– of-bankrekening bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan90 8256AN HBBiddinghuizen, Biddinghuizen, Loonwerk grondverzet Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten Bremerbergweg 16 Bremerbergweg 16 Biddinghuizen * Deuren - ramen -Biddinghuizen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 Ruime en Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! www.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! uitlaatmogelijkheden! info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Ruime binnenkennels met Kantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! T. T. 0321-332549 0321-332549 M. M. 06-51107527 06-51107527

We e k e n d d i e n s t e n

groot: automatisch af te laten schrijven. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalgroot: â‚Źâ‚Ź......................................................... ......................................................... automatisch af te laten schrijven. len, m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal eenmaal per jaar geĂŻnd. Tel.vragen 0321-331401 / Fax Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiLoonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Mijn bankrekeningnummer is: is: ........................................................................... ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kring036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! ! " ......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens


De Zonnebloem en de Rabo ClubSupport Dankzij de leden van de Rabobank die in 2018 op de Zonnebloem Biddinghuizen hebben gestemd, hebben onze gasten kunnen genieten van een heerlijke pannenkoek bij Hans en Grietje. Dit was mogelijk door het mooie bedrag dat we bij de Rabo actie hebben ontvangen. Mede namens onze gasten hartelijk dank hiervoor aan de Rabobank en de leden. Ook in 2020 hopen we met onze gasten weer een gezellig uitstapje te kunnen maken. U kunt ons daarbij helpen. Er kan gestemd worden van 27 september tot 11 oktober. Het zou fijn zijn als u ook aan de Zonnebloem denkt! Alvast heel hartelijk bedankt. De vrijwilligers

Maris Sonores Nieuws En nu is het dan zover! Maandagmiddag kregen 10 leerlingen van de groepen 5 van de basisscholen hun eerste les op een blaasinstrument. Ze hadden zich opgegeven voor het Scholenproject en gaan een serie van 8 lessen volgen om een instrument te leren bespelen. Donderdagmiddag is de beurt aan 3 leerlingen die les krijgen in ritmisch slagwerk. Ze gaan leren wat de mogelijkheden van een trommel zijn. Daarna is de beurt aan twee jongedames die gaan oefenen op melodisch slagwerk (bijvoorbeeld xylofoon). Vanaf deze plaats wensen wij van Maris Sonores hen veel plezier! Namens Maris Sonores, Doeke Dobma (PR)

Inloopspreekuur voor senioren over OV in De Meerpaal Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs op woensdag 2 oktober een inloopspreekuur in Dronten. Tijdens dit spreekuur beantwoorden OV-ambassadeurs veel gestelde vragen over reizen met de bus of trein. Met duidelijk informatiemateriaal krijgen senioren uitleg over het gebruik van de OV-chipkaart, de tarieven, de abonnementen, het plannen van een reis en het in- en uitchecken bij verschillende vervoerders. Dit inloopspreekuur is gratis toegankelijk en vindt van 10.00 tot 11.30 uur plaats in De Meerpaal in Dronten. Aanmelden is niet nodig. De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in diverse gemeenten. Naast inloopspreekuren organiseren zij ook informatiebijeenkomsten en proefreizen. Kijk op www.ervaarhetov.nl. voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten. Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130, of een e-mail sturen naar: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl.

Feestelijke opening Kinderboekenweek in bibliotheek Van 2 t/m 13 oktober vindt de Kinderboekenweek 2019 plaats met als thema: Reis mee! Het speciale prentenboek van dit jaar is AndrĂŠ het astronautje, op zoek naar Laika van AndrĂŠ Kuipers en Natasja Stenvert. Anna Woltz schreef het Kinderboekenweekgeschenk Haaientanden. FlevoMeer Bibliotheek opent de Kinderboekenweek op 2 oktober van 14.00 tot 16.00 uur met een gezellige, leuke en leerzame startmiddag. Reis je mee? Van voertuig tot digitale escape room In de bibliotheek van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant vieren kinderen de opening van de Kinderboekenweek. Zo vouwen we vliegtuigjes en laten we onze fantasie de vrije loop, want een vliegtuigje van alleen papier is best een beetje saai. Natuurlijk testen we of elk bedacht vliegtuigje wel echt kan vliegen. Of bouw een fantasievoertuig terwijl je luistert naar een speciaal fantasieverhaal. Kun jij bouwen wat je hoort? Ook is er een digitale escape room waaruit je moet ontsnappen. En dat natuurlijk zo snel mogelijk! Wie kraakt de codes het snelst en wint hiermee eeuwige roem? In Dronten staat er ook een modelspoorbaan met treinen om te bekijken. Kom langs en reis met ons mee!

Matchpoint Vrijwilligerswerk zoekt maatje voor statushouder Matchpoint Vrijwilligerswerk zoekt naar een vrijwilliger die mensen van het AZC wegwijs kan maken in de gemeente Dronten. Het doel van dit project is om de sociale integratie en de maatschappelijke participatie van de statushouders te bevorderen. De vrijwilliger kan goed zelfstandig werken, is onbevooroordeeld, initiatiefrijk en bereid om te leren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van De Meerpaal 0321- 388 777 of matchpointvrijwilligerswerk@meerpaal.nl

Uw advertentie hier?

7


VVo aaa ll l Voe oetetbb tb

Internet adres: Internet adres: Internet adres: http://www.basvoetbal.nl http://www.basvoetbal.nl http://www.basvoetbal.nl Teletekst Omroep Flevoland: Teletekst Omroep Flevoland: Teletekst Omroep Flevoland: pagina 658. pagina 658. pagina 658.

TTeTen iissi s ennnn

Nieuws en en agenda vanvan BAS Tennis Nieuws agenda BAS Tennis Nieuws en www.bastennis.nl agenda van BAS Tennis op internet: op internet: www.bastennis.nl op internet: www.bastennis.nl

Oranjecamping Oranjecampingvolgeboekt volgeboekt Oranjecamping volgeboekt Uitslagen BAS voetbal zaterdag 21 september

Kantinedienst BAS tennis: Kantinedienst BAS tennis: Kantinedienst BAS tennis: Dag Datum Tijd Bijz. Dag Datum Tijd Bijz. Dag Datum Tijd Bijz. De clubkampioenschappen van 2019 Maandag 2-jul JanJan dede Ruiter 19.30 uuruuretiketten!! Maandag 2-jul Ruiter 19.30 etiketten!! Maandag 2-jul Jan deSmits Ruiter 19.30 uur etiketten!! Nog eeneen paar weken enen dan is het zozo ver: opop maandag 2323 julijuli start dede Dinsdag Nog paar weken dan is het ver: maandag start 3-jul André 19.30 uur Dinsdag 3-jul André Smits 19.30 uur zijn weer voorbij... Nog een paarvan weken en dan is het Jeugdkamp. zo ver: op maandag 23isjuli start de Dinsdag 3-jul 19.30 uur Thuis Uit Uitslag tiende editie hethet BAS Voetbal DitDit jaar hethet thema tiende editie van BAS Voetbal Jeugdkamp. jaar is thema Woensdag ----------Woensdag 4-jul 4-julAndré Smits ----------tiende editie van het BAS Voetbal Jeugdkamp. Dit jaar is het thema Woensdag 4-jul ----------Hulshorst 1 BAS 1 3-2 “Oranjecamping” “Oranjecamping”enenwordt wordthethetkamp kampgehouden gehoudenin inDrenthe. Drenthe.Het Het Donderdag 5-jul ----------Donderdag ----------Van 8 t/m 135-jul september werden de laatste twee onderdelen gespeeld, “Oranjecamping” en wordt het kamp gehouden krijgen in Drenthe. Het Hulshorst 2 is is BAS 2 Binnenkort 1-1 Vrijdag Donderdag 5-jul ----------programma klaar, dede bus is is geregeld. alle deelprogramma klaar, bus geregeld. Binnenkort krijgen alle deel6-jul vanvan derzijn Stelt uuruur Vrijdag 6-jul Jan-Roelf der Stelt de dubbel en deJan-Roelf mix. In totaal er19.30 4 19.30 verschillende onderdelen geprogramma is klaar, de bus is geregeld. Binnenkort krijgen alle deelBAS 3 VVOP 7 1-3 Vrijdag 6-jul Jan-Roelf van dererStelt 19.30 uur nemers eeneen programmaboekje in in dede bus. nemers programmaboekje bus. Zaterdag 7-jul ----------weest. Eerder dit seizoen waren al de clubkampioenschappen single Zaterdag 7-jul ----------nemers een programmaboekjeHulshorst in de bus.JO17-1 BAS JO17-1G 13-1 Zaterdag 7-jul ----------Zondag ----------en padel. 8-jul Zondag 8-jul ----------Swift '64 JO17-2 BAS JO17-2 5-2 Zondag 8-jul ----------Voor Voorallealleouders ouders/ verzorgers / verzorgersvanvandededeelnemers: deelnemers:denk denkeraan eraanopoptijdtijd Maandag Christel Swagemakers 19.30 uuruur Maandag 9-jul 9-jul Christel Swagemakers 19.30 Horstalle FC JO15-1 BAS JO15-1 3-2 Maandag oudersde/ Everzorgers van55 de deelnemers: denk eraan op tijd 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur teVoor betalen. Voor t/mt/m CC is is het euro p.p. Voor dede F-jeugd is is het Een groter aantal leden deed dit jaar mee, de organisatie hoopt dat we dit te betalen. Voor de E het 55 euro p.p. Voor F-jeugd het Dinsdag Wiebrand Veenstra uuruur Dinsdag 10-jul 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 19.30 BAS JO15-2G Nunspeet JO15-5G 2-2 te betalen. Voor dewie E t/m Cniet is het 55 euro p.p.het Voor de F-jeugd is het Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra jaar. 19.30 kunnen vasthouden voor het volgende Er isuur zelfs een klein stukje ge30 euro p.p. Voor nog betaald heeft: bedrag graag deze 30 euro p.p. Voor wie nog niet betaald heeft: het bedrag graag deze Woensdag 11-jul ----------Woensdag 11-jul ----------VSCO JO13-1 BAS JO13-1 8-3 Woensdag 11-jul 30 euro'61 p.p. Voor wie nog niet betaald heeft: het t.n.v. bedrag graag deze ----------schiedenis Regina Veenstra is----------namelijk week 11.25.72.219 weekovermaken overmakenopoprekeningnummer rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v.BAS BASvoetbal voetbal 12-jul Donderdaggeschreven: 12-jul -----------in alle tennisonderdeBAS JO12-1 asv Dronten JO12-4G t.n.v. 1-8 Donderdag week overmaken op rekeningnummer 11.25.72.219 BAS voetbal Donderdag 12-jul ----------len kampioen geworden en ook nog in de padel Buur categorie. Daarnaast is o.v.v. Jeugdkamp, naam speler en team. Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur o.v.v. Jeugdkamp, naam speler en team. Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 BAS Jeugdkamp, JO11-2G naam spelerSwift '64 JO11-2G 12-0 Vrijdag o.v.v. en team. 13-jul Versteegt 19.30 uur Dennis bij de mannen in alle categorieën de nummer 1 ge14-jul ----------ZaterdagKloosterman 14-julDanny ----------BAS JO10-1 Go Ahead K. JO10-2 4-9 Zaterdag Zaterdag 14-jul ----------worden. 15-jul ----------Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal Zondag 15-jul ----------Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal Hierden JO10-3 BAS JO10-2G 4-8 Zondag Zondag 15-jul ----------Organisatie BAS Voetbal Liesbeth Luykx 19.30 uuruur Maandag 16-jul 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 asv DrontenJeugdkamp JO9-4 BAS JO9-1 15-2 Maandag De volgende ledenLiesbeth zijn tennisclubkampioen 2019 Maandag 16-jul Luykx 19.30 uur geworden: ----------BAS JO8-1 IJVV JO8-2 0-7 Dinsdag Dinsdag 17-jul 17-jul ----------• Heren Single A: Dennis Kloosterman ----------Dinsdag 17-jul BAS MO15-1 ST Tollebeek/Nagele MO15 10-0 Woensdag 18-jul ----------Woensdag 18-jul ----------• Dames Single A: Regina Veenstra Woensdag 18-jul ----------Pasfoto`s voor Pasfoto`s voor BAS MO13-1 IJVV MO13-2 6-0 Donderdag 19-jul ----------Donderdag 19-jul ----------Pasfoto`s voor • Heren Dubbel A: Dennis Kloosterman & Leen Baijense Donderdag 19-jul ----------Creil-Bant JO19-1 BAS JO19-1 Vrijdag 20-jul ----------Vrijdag 20-jul ----------spelerspassen update • Heren Dubbel B: Dick de Kam & Herman Stegeman spelerspassen update Vrijdag 20-jul ----------spelerspassen - update Zaterdag 21-jul ----------Zaterdag 21-jul ----------• Dames Dubbel A: Regina Veenstra & Anneloes Holstege Zaterdag 21-jul ----------Programma BAS voetbal zaterdag 28 september Zondag 22-jul ----------Zondag 22-jul ----------• Dames Dubbel B: Siet Dijkstra & Annet de Graaf AlAl eeneen aantal weken is is viavia dede sitesite van BAS Voetbal te te lezen welke Zondag 22-jul ----------aantal weken van BAS Voetbal lezen welke Maandag 23-jul Jeroen Engwerda uur Maandag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 19.30 uur • Mix Dubbel A: Dennis Regina Veenstra Al eeneen aantal weken is via leveren. de site van BAS Voetbal te lezen welke spelers pasfoto in in moeten Helaas heeft nog maar eeneen klein Maandag 23-jul JeroenKloosterman Engwerda & ----------19.30 uur spelers een pasfoto moeten leveren. Helaas heeft nog maar klein Dinsdag 24-jul Dinsdag 24-jul Thuis Uit Tijd • Mix Dubbel B: Oscar Bregman & Marina----------Heezen spelers een pasfoto in moeten leveren. Helaas heeft nog maar een klein Dinsdag 24-jul ----------deel Het is is Woensdag deelhier gehooraan aangegeven. gegeven. Het inleverenvan vaneeneenpasfoto pasfoto ----------BAS 1 hiergehoor DSV '61inleveren 1 14:30 Woensdag 25-jul 25-jul ----------deel hier gehoorniet aan gegeven. Het inleveren een pasfoto Woensdag 25-jul ----------verplicht. Wacht te te lang meer, anders loop jevan risico datdat je je na12:00 deisde Donderdag verplicht. Wacht niet lang meer, anders loop je risico na BAS 2 Zwolsche Boys 4 26-jul ----------Donderdag 26-julzijn padelclubkampioen ----------De volgende leden 2019 geworden: verplicht. Wacht niet te lang meer, anders loop je risico dat je na de Donderdag 26-jul ----------zomerstop niet hethet begin mee kunt spelen. zomerstop niet vanaf begin mee kunt spelen. asv Dronten 8 vanaf BAS 3 14:30 Vrijdag 27-jul • Padel A: Dennis Claassen Vrijdag 27-julKloosterman & Remon--------------------zomerstop niet vanaf het begin mee kunt spelen. Vrijdag 27-jul ----------Batavia '90 JO19-1 BAS JO19-1 14:30 Zaterdag • Padel B: Regina Someren 28-jul Zaterdag 28-julVeenstra & Marco van--------------------Zaterdag 28-jul ----------Geen geldige paspas = niet spelen. BAS JO19-2 WVF JO19-3 14:30 Zondag Geen geldige = niet spelen. 29-jul ----------Zondag 29-jul ----------Geen geldige pas = niet spelen.BAS JO17-1G Zondag 29-jul ----------Batavia '90 JO17-1 13:30 Maandag Allemaal vanBes harte 30-jul Frank 19.30 uuruur Maandag nogmaals 30-jul Frank Bes gefeliciteerd! 19.30 Maandag 30-jul Frank Bes 19.30 uur Hulshorst JO15-2 BAS onderstaande JO15-2G 11:30 Op hethet moment vanvan schrijven hebben spelers nog geen pasOp moment schrijven hebben onderstaande spelers nog geen pas- Dinsdag 31-jul ----------Dinsdag 31-jul ----------Op het momentenvan schrijven hebben onderstaande 31-jul ----------BAS JO13-1 Unicum JO13-3 spelers nog geen pas9:00 Dinsdag foto ingeleverd zijzij moeten dit zsm doen! foto ingeleverd en moeten dit zsm doen! foto zsm JO12-1 doen! ESCingeleverd JO12-3 en zij moeten ditBAS 8:30 BAS JO11-1 Lelystad '67 JO11-1 9:00 Nieuwe D-pupillen: Nieuwe D-pupillen: ESC JO11-4 BAS JO11-2G 8:30 Nieuwe D-pupillen: SilSil Bosch Bosch IJVV JO10-1 BAS JO10-1 8:45 Meer informatie: Sil Bosch Meer informatie: Dirk Bouma Dirk Bouma Meer informatie: Daan Moelker, tel:tel: 332902 Daan Moelker, 332902 BAS JO10-2G Lelystad '67 JO10-4 10:30 V o l l e y b a l V o l l e y b a l Dirk Bouma Daan Moelker, tel: 332902 Stef Bregman Stef JO9-1 Bregman e-mail: moelker@solcon.nl e-mail: moelker@solcon.nl Vo l l e y b a l BAS Swift '64 JO9-1 10:30 Stef Bregman e-mail: moelker@solcon.nl Christiaan Christiaan Burgers JO8-2G BAS JO8-1 Go AheadBurgers Kampen 8:30 Christiaan Burgers Lars Dodde Lars Dodde Horst FC MO13-1 BAS MO13-1 9:00 Lars Dodde Abdel El El Achak Abdel Achak Abdel Gort El Achak Ruben Ruben Gort Ruben Gort BBBBB CCCBBB iilljija rrttr t Sven Huizinga laj a Sven Huizinga Sven Huizinga RikRik Kromhout Kromhout Rikvan Kromhout Bas Luenen Bas van Luenen Bas van Luenen Jorden Muntslag Jorden Muntslag Jorden Muntslag Roy Peet Roy Peet Roy PeetTouw Leander Leander Touw BBB aaa ddd m iinni n ttoo tn onn Leander Touw Dagan Verkruijssen mm Dagan Verkruijssen Dagan Verkruijssen Selim Yildiz Selim Yildiz Selim Yildiz Timothy Zillmer Timothy Zillmer Timothy Zillmer Website: www.basgymnastiek.nl contact: contact: Vervanging spelerspas: Vervanging spelerspas: J u d o contact: J u d o secretariaat@basjudo.nl secretariaat@basjudo.nl Vervanging spelerspas: J u d o Henri Bolmer Henri Bolmer secretariaat@basjudo.nl 0321-332827 0321-332827 Henri Bolmer Desiree Bosch Desiree Bosch 0321-332827 Bas Judo Bas Judo Desiree Bosch Bas Judo Dirk vanvan Dijk Dirk Dijk De Rabo ClubSupport: stemt u weer www.basjudo.nl www.basjudo.nl Afmelden trainingen: Afmelden trainingen: Dirkvan vanDongen Dijk www.basjudo.nl Bart Bart van Dongen Afmeldenjudo: trainingen: Woensdag secretariaat Woensdag judo: secretariaat Bart van Dongen op BAS Gymnastiek? Milan vanvan derder Geest Milan Geest Woensdag judo: secretariaat wedstrijdsecr: wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert Vrijdag judo: Gert Milan van der Geest wedstrijdsecr: Jamie vanvan Houten Jamie Houten Vrijdag judo: Gert wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco Ook dit heeft Rabobank Flevoland weer een mooie actie waar wij wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco Jamie vanjaar Houten wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Nigel Kerkhoff Nigel Kerkhoff Jiu jitsu: Jacco als BAS Gymnastiek graag aan mee doen om onze clubkas te spekken. Nigel Kerkhoff Peter Knol Peter Knol Maar dat kunnen wij alleen met hulp van u: vanaf 27 september tot 11 Peter Knol Marc vanvan Nieuwenhuijzen Marc Nieuwenhuijzen oktober leden van Rabobank Flevoland weer stemmen op de Marc van kunnen Nieuwenhuijzen Edo Oosting Edo Oosting en stichtingen die deelnemen aan deze actie. verenigingen BBB aaa sskskeketetbb aaa ll l tb Edo Oosting Danny Schutte Danny Schutte Danny Schutte Djaimie Vermeer Djaimie Vermeer Ons spaardoel is: nieuwe wedstrijdkleding en nieuw spelmateriaal. Mogen Sleuteladres: Zaaiviool 11,11, tel;tel; 843262 Sleuteladres: Zaaiviool 843262 Djaimie Sleuteladres: ZaaivioolSandra 11, tel;Scholtanus, 843262 wij weerVermeer op uw stem rekenen? Bedankt! Correspondentieadres: Zaaiviool 11,11, Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, 8256 ETET Biddinghuizen. Tel. 843262 8256 Biddinghuizen. Tel. 843262 Pasfoto’s inleveren bijbij Allard Stuifzand, Parksingel 61.61. Pasfoto’s inleveren Allard Stuifzand, Parksingel 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Pasfoto’s inleveren bij Stuifzand, Parksingel 61. Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten enen tafelen opop dede Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten tafelen Let op:op: vergeet niet je Allard naam achter opop dede foto te te zetten! Let vergeet niet je naam achter foto zetten! Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Let op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal 55 8

5


Vo l l e y b a l

Meer informatie: Meer informatie: Daan Moelker, tel: 332902 Daan Moelker, tel 332902, e-mail:e-mail: moelker@solcon.nl info@basvolleybal.nl

Intussen zijn de eerste competitie wedstrijden weer gespeeld en hebben de recreanten zelf BB C B i lhun j a r2et ronde afgewerkt. Ondanks het samen gaan met Swift kampen we nog steeds met een chronisch dames tekort bij de recreanten, dus dames kun lijkt het je leuk oom recreatief te volleyballen kom eens kijken bij de training of doe een keer mee met een wedstrijdje Het is super gezellig!!. De heren en meiden Am hebben hun eerste wedstrijden in de B ad i n t donderdag on competitie gespeeld thuis in het koetshuis. De meiden speelden voor het eerst in 2e klasse A: het was even proeven hoe het niveau is omdat onze meiden gemiddeld nog al wat jonger zijn. Ook is het voor de meiden en het publiek wennen dat ze nu op de donderdagavond spelen. De eerste wedcontact: strijd zag er goed elkaar goed weet te vinden , iets J uuit, d oje kan zien dat men wat bij de tegenstander uit Zeewolde secretariaat@basjudo.nl wel minder was. Er werd met 3-1 0321-332827 gewonnen en we konden ook veel speelsters laten mee spelen! Hopelijk Bas Judo komen er meer wedstrijden op dit niveau. www.basjudo.nl Afmelden trainingen: De heren speelden gezien hun naar hun talent en beperkte teamtraining Woensdag judo: secretariaat uren best een redelijke wedstrijd daarnaVrijdag tegen Volta vooral in set 2 en 3 wedstrijdsecr: judo: 3, Gert stonden ze zelfs geruime tijd voor. Helaas hebben we dan net niet genoeg wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco stabiliteit om dat vast te houden en werd het toch en 0-4 nederlaag. Aanstaande zaterdag mogen onze CMV-ers laten zien wat ze kunnen op niveau 6 , zeBgaan a sdan k espelen t b a lin Elburg! Veel volleybal plezier allemaal in het nieuwe seizoen!!! Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, Trainingstijden: 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de Maandag Sportlaan 17.00 -18.15 uur CMV6 site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl 18.15- 19.30 uur MA1 Dinsdag

Koetshuis 19.00-20.30 uur Dames 1 20.30-22.00 uur Heren 1 en recreanten

Vrijdag

Koetshuis 17.00 - 18.30 uur MA1; CMV6 kunnen meedoen

5

Wedstrijden: zie de nevobo app en je eigen app groep

Joy4Kids Zaterdag 28 september is het weer zover. Een gezellige avond van Joy4Kids. De eerste avond van dit nieuwe seizoen. Deze avond starten we weer met een VOSSENJACHT. Zoals veel kinderen al weten beginnen we om 18.30u. Vanaf 18.15u ben je welkom in het Educatief Centrum, bij de bibliotheek. Dus niet in De Voorhof. Heb je tijd en zin in een gezellige avond……. Dan ben je van harte welkom op zaterdag 28 september vanaf 18.15u. Neem gerust al je vriendjes en vriendinnetjes mee! W kazda ostatnia sobote miesiaca. Sobota, 28 września. Od 8.30 do 7.45 . Darmowe wejscie! Kawa i herbata dla Twoich rodziców. Dla dzieci od 4 - 12 lat.

9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij erde ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling 330616, mob. 06-11218658. n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 verversen GICOM loodgieterswerk Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de nieuwbouw - casco verwarming Plantweg 15 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten LOGOPEDIE: 0321-333493. 0624127084 (0321) 38 60 60 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler moet je zelf controleren *Koppakkingen muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, heb meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding vooren bouw verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix renovatie van: Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. schuren - bewaringen van Teddy Scholten: ‘weet je”.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06woningen - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net e.d. - levering bouwmat. 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net Schilderwerk Beglazing ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom begeleiding voor -APK keuring THUISZORG ICARErevue. Het Revuegezelschap onderdeel ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking - Houtsanering kunnen wevan dede uitgebloeide takken zelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef.met de helft inkorten om zo een stevi-Lease service langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto -Airco service uur: 8085 SG Doornspijk JoseinGouwenberg T 0321 33 revue. 16 49 Er werd soms vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in -een beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: Noorderbaan 19-21 Naar de uschoonheidsspecialiste, F 0321 - 33 04 Mocht tijdens of fietstocht over deal22 Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00een uur:wandeling 0321-333255. geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging dan op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, haar ben ik erin gerold. E340 info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 13 458 Tel: 0321 33 21 46 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker een bepaalde schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833 voortel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen Diëtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

2012 2

Naam:

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

0

0

03 0

2012

0

1-1-2

kn wa bew

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl aliste Rietweg 74, Biddinghuizen, Tel: 0320-288196, www.sabilon.nl

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

installatie service onderhoud

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling

www.wouda.nl

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

MACHTIGINGSCOUPON

ag na 10

............................................................................................................................

Werkplaats focwa normen 0321volgens - 332484 normen Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Gediplomeerde schoonheidsspeci-

Schilderwerk - Beglazing Adres:............................................................................................................................................. Wandafwerking - Houtsanering

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

LEKKERKERKER Autoschade

Schade taxatie, schade reparatie,

Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto beschikbaar. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Belt u naar Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hem zoekt SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles van Hem verwacht.

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25

financiele administraties - ondernemingsplan Handtekening: ......................................................................................................................... DEALER ATAG VERWARMING jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren DEALER ATAG VERWARMING

www.alphabiddinghuizen.nl 9

Een adres waar uw belangen voorop staan Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

Telefoon 0321 - 33 11 45 Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl E-mail: j.looman@hetnet.nl

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Korenmaaier 13-15 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 8256 SK Biddinghuizen

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


ZON EN ZEGEN BESTAAT 55 JAAR Chr. gemengd koor Zon en Zegen bestaat 55 jaar ! Dit jubileum zal worden gevierd met een concert op 19 oktober in kerk- en zalencentrum de Voorhof – Biddinghuizen met als gast Elise Mannah. Verdere medewerking wordt verleend door een combo bestaande uit Henk Doest (synthesizer), Peter Doest (slagwerk), Mark Dekkers (bas) en Ronald IJmker (vleugel). Algehele leiding dirigent Jaap Kramer. Leden van het eerste uur Herman Oerlemans en Wim & Gé van Asselt zijn sinds 1966 lid. Wim: Tijdens een kerkdienst werd ik gevraagd om eens naar een repetitie van Zon en Zegen te komen. De eerste keer dat ik daar heen ging, werd er een jaarvergadering gehouden (wat ik niet wist), maar ik kwam later op de avond als lid thuis. Gé: Ook ik wilde graag zingen, maar met kleine kinderen was dat wat moeilijk. Onze buren boden toen aan om tijdens de repetitietijd op te passen. Sindsdien gaan wij samen elke week met plezier naar de repetitie toe. Herman: In deze 53 jaar als lid ben ik al vele jaren bestuurslid en worden de boeken voor de boekenmarkt bij mij thuis opgeslagen. Tevens zet ik elke week de stoelen klaar. Ook Niek & Gré Timmerman zingen al ruim 50 jaar bij Zon en Zegen. Gré: Er was 52 jaar geleden nog niet veel in het dorp te doen, dus toen ik gevraagd werd om mee te komen zingen, leek mij dat wel wat. Niek: Sinds 1968 gaan wij samen naar het koor. Ook ben ik al jarenlang actief in de boekenmarktcommissie en ben ik algemeen adjunct geweest.

Liesbeth: In die tijd werden we gewoon benaderd om lid te worden. Ik zag dat helemaal niet zitten, vooral omdat ik een octaaf lager zing. Maar uiteindelijk ben ik, na aandringen, overstag gegaan en kwam ik bij de tenoren tussen Huib (medeoprichter van het koor) en Anneke de Graaf te zitten. Tijn: Voordat ik in 1965 in Biddinghuizen kwam wonen, heb ik een aantal jaren in een koor in mijn vorige woonplaats Rutten gezongen. Naast het zingen ben ik al jaren penningmeester bij Zon en Zegen. Maar Zon en Zegen heeft ook jonge koorleden, o.a. Martijn de Groot uit Ermelo en Nelleke van Voorthuizen uit Elspeet. Martijn: Zingen vind ik mijn hele leven al leuk, maar om bij een koor te gaan zingen vond ik een stap te ver. Maar zo’n 10 jaar geleden heeft mijn moeder me overgehaald om een repetitie bij te wonen. Zij was intussen al lid, net zoals mijn tante, die in Biddinghuizen woont. Saamhorigheid en betrokkenheid bij en met elkaar is een mooie eigenschap van dit koor. Nelleke: Ik ben een liefhebber van muziek en zang. Als kind heb ik bij een kinderkoor op de Veluwe gezongen en sinds 2016 zing ik met veel plezier bij Zon en Zegen. We zingen een breed repertoire, hebben een enthousiaste dirigent en koorleden. Zo komen inspanning en ontspanning samen. Kaartverkoop vanaf 1 oktober Kaarten zijn vanaf 1 oktober te koop bij Boekenhuys van der Walle (Biddinghuizen), via 0321-331678 / 0321-1714 of via info@zonenzegen.nl à € 10,00 en aan de kerkzaal (mits voorradig) € 12,50 Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.

Tijn Bouw, Coos Tip en Liesbeth Busch zijn ook al ruim 50 jaar lid. Coos: Ook ik werd gevraagd om te komen zingen, iets wat ik nog nooit bij een koor gedaan had. Maar dat maakte niet uit, werd er gezegd. Met mijn man Jaap ben ik naar een repetitie gegaan en sindsdien zing ik al 50 jaar met heel veel plezier bij dit mooie en gezellige koor. Jaap is er een aantal jaren tussenuit geweest, maar ook hij is al weer vele jaren lid.

FlevoMeer Bibliotheek en SeniorWeb helpen je op weg tijdens Digicafé Je hebt sinds kort een nieuwe laptop, smartphone of tablet, maar weet nog niet goed hoe alles werkt. Hoe zet je er bijvoorbeeld apps op, hoe skype je met familie en vrienden of surf je veilig op het internet? Voor al dit soort vragen kun je op donderdag 3 en 17 oktober tussen 15.30 en 17.00 uur terecht bij het Digicafé in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Het Digicafé is een samenwerking tussen FlevoMeer Bibliotheek Dronten en SeniorWeb Dronten en vindt elke eerste en derde donderdag van de maand plaats in de bibliotheek. Geen vraag is te gek In het Digicafé kun je onder deskundige begeleiding oefenen en kosteloos advies vragen over uw laptop, tablet en smartphone. Ons uitgangspunt is dat geen vraag te gek is. Neem bij voorkeur eigen apparatuur mee naar de bibliotheek. Dan leer je met tips en hulp van medewerkers wat voor jou specifiek het beste werkt.

Thuis zorg ontvangen met e-health Met e-health is het mogelijk om thuis zorg te ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan beeldbellen met een huisarts of verpleegkundige, maar ook aan eenvoudige medische handelingen die thuis uitgevoerd kunnen worden en waarbij een verpleegkundige op afstand meekijkt. Om kennis te maken met deze mogelijkheden organiseert KBO-PCOB samen met Zorg van Nu op vrijdag 11 oktober een TeaHealth-bijeenkomst in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. De bijeenkomst begint om 10.00 uur. Maak kennis met e-health, voor jezelf en een ander De komende maanden organiseert KBO-PCOB samen met Zorg van Nu op 10 locaties in het land TeaHealth-bijeenkomsten. Op vrijdag 11 oktober vindt een van deze bijeenkomsten van 10.00 tot 12.00 uur plaats in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Tijdens deze bijeenkomst staat de kennismaking met de digitale mogelijkheden voor zorg en zorgondersteuning thuis centraal. Wat is er mogelijk en hoe werkt het? Onder het genot van een high tea worden nieuwe ontwikkelingen gedemonstreerd en kan iedereen uitgebreid kennismaken en vragen stellen over deze mogelijkheden. Ben jij die senior, tabletcoach of ouderenadviseur die geïnteresseerd is in deze digitale ontwikkelingen? En wil jij dit misschien ook een ander leren? Je bent van harte welkom tijdens deze TeaHealth-bijeenkomst, waar je ook zelf met tablet of smartphone aan de slag kunt met e-health. Belangstelling? Haal je gratis kaartje via de website www.flevomeerbibliotheek.nl.

FlevoMeer Bibliotheek haal het beste uit jezelf Ruim één miljoen bezoekers maken jaarlijks kennis met de gastvrijheid en veelzijdigheid van FlevoMeer Bibliotheek. De toegang en het wifi-gebruik zijn voor alle bezoekers gratis, ook de materialen staan er voor gebruik. In onze moderne bibliotheekvestigingen worden regelmatig leerzame, inspirerende of gezellige activiteiten georganiseerd. Bij alle activiteiten ligt de focus op persoonlijke ontwikkeling van jong tot oud. Surf eens naar flevomeerbibliotheek.nl voor de actuele agenda en alle data van onze Digicafés.

11


prik bord! Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week ALLES IS VEEL VOOR WIE NIET VEEL VERWACHT Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508 Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

De Meerpaal Popschool gaat weer van start In veel huizen in de gemeente Dronten wordt dagelijks hard geoefend op de juiste akkoorden, basnoten of drumritmes. Alles om steeds beter te kunnen spelen op een muziekinstrument. Vraag deze harde werkers naar hun doel? Dan is ‘samen spelen in een band’ vaak het antwoord! De Meerpaal Popschool is er speciaal voor muzikanten, jong en oud, die graag willen samenspelen in een band óf voor bestaande bands die aan hun repertoire willen werken. Op woensdagmiddag 2 oktober organiseert De Meerpaal tussen 15.30 en 17.00 uur een gratis jamsessie in de popstudio (lokaal 9) onder leiding van Popschooldocent Mark Dekkers. Tijdens deze ‘speeddate’ kun je vrijblijvend ervaren of er een ‘klik’ is met andere muzikanten. Misschien lukt het meteen al om bandjes te vormen. De Popschool is toegankelijk voor de traditionele popinstrumenten zoals gitaar, toetsen, basgitaar drums en zang. Maar speel jij viool en wil je dolgraag in een band? Laat niets je dan weerhouden. Kom gezellig langs op 2 oktober en neem je muziekvrienden mee! Meer info Besluit je om je in te schrijven voor de Popschool? Dan betaal je € 6,95 (<21) € 8,75 (21+) per les. Muziekleerlingen van De Meerpaal krijgen korting op de Popschool en betalen € 4,50 (<21) € 6,95 (21+) per les. Je kunt kiezen om 10 lessen mee te doen of een heel seizoen. Inschrijven voor de Popschool doe je via https://www.meerpaal.nl/cursus/popschool. Je wordt dan op de wachtlijst geplaatst en ontvangt bericht wanneer het lukt om je in een bandje te plaatsen. Heb je al een idee met wie je een bandje wilt beginnen? Meld je dan samen aan. De bandjes van de Popschool laten regelmatig van zich horen tijdens Meerpaal Live en tijdens evenementen als Koningsdag en de Avondvierdaagse. Heb je vragen over de Popschool? Stel ze aan Mark Dekkers via popschool@meerpaal.nl.

Zin in bewegen en gezellig samenzijn? Kom koersballen; dinsdagmorgen 09:30 uur in Het Koetshuis.

Wil je helpen? Meld je dan aan via www.legerdesheils.nl/collecte Woensdagavond 13 november is de Najaarsvergadering van Dorpsbelangen in het Koetshuis, aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom, ook indien u niet lid bent. Noteert u alvast de datum? Het bestuur van Dorpsbelangen.

Uw advertentie hier?

Op woensdag 2 oktober zijn er van 10.00 tot 11.30 uur OV-ambassadeurs aanwezig in FlevoMeer Bibliotheek Dronten om vragen te beantwoorden over het reizen met het openbaar vervoer. Stel hier uw vragen over onder andere het reizen met de bus, trein, abonnementen en reisschema’s. Advies op maat Tijdens het inloopspreekuur krijgt u antwoord op al uw vragen over het reizen met het openbaar vervoer. Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samenreiskorting, welk abonnement past het beste bij mij? De OV-ambassadeurs geven graag advies op maat. Ook laten ze stap voor stap op de computer zien waar en hoe u uw reis kunt plannen. Ga mee op proefreis Op verschillende momenten in het jaar organiseren de OV-ambassadeurs proefreizen. Samen met de OV-ambassadeurs en anderen maakt u een reis met bus en trein. U krijgt uitgebreid uitleg hoe alles werkt en al uw vragen worden beantwoord. Vraag de OV-ambassadeurs naar de eerst volgende proefreis. Meer informatie De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in diverse gemeenten. Naast inloopspreekuren organiseren zij ook informatiebijeenkomsten en proefreizen. Kijk op www.ervaarhetov. nl. voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten. Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130, of een e-mail sturen naar: ovambassadeur@ervaarhetov.nl.

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

Het Leger des Heils zoekt collectanten voor de jaarlijkse collecteweek van 25 tot en met 30 november. Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Voor deze mensen wil het Leger des Heils een vangnet bieden. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van maaltijdprojecten, schuldhulpverlening, spelletjesmiddagen, kledingwinkels, en de soepbus.

OV-ambassadeurs aanwezig in FlevoMeer Bibliotheek Dronten